Unang Markahan Nilalaman

1.. Maikling Kwentong Hiligaynon sa Teoryang Humanismo ( Si Pinkaw)

Mga Tiyak na layunin
1.Naibibigay ang wastong kahulugan ng mga bagong salita. 2. Naihahambing ang buhay ng pangunahing tauhan sa sariling buhay gamit ang compare and contrast chart. 3. Nakikilala ang katangian ng teoryang humanismo.

Estratehiya
* Paghahawan ng sagabal (Round table ) Isusulat ng bawat myembro ng bawat pangkat ang kanilang sagot sa papel. Pagkatapos ay ipapasa ang papel sa sumusunod na myembro.Kung may oras pa ay paiikutin pa ang papel.Pagkatapos ng hudyat ng guro ay bibilangin ng bawat pangkat ang tamang sagot. * Pagabasa Ipabasa sa klase ang akdang “Si Pingkaw”. * Malayang Talakayan Talakayin ang nilalaman ng akda at ang katangian nito. * Pag-uugnay Ipahanap ang simbolismong ginamit sa akda at iugnay dito ang teoryang humanismo. * Sabayang Pagbasa Ipabasa ng sabayan ang tula ng may damdamin. * Pagpapakahulugan Pabigyang-kahulugan ang bawat saknong ng tula sa mga magaaral. *Palitang-kuro - Ipaisa-isa ang mga suliraning tinatamasa ng bansa at ang kadahilanan nito. * Pag-uugnay Talakaying isa-isa ang mga

Konseptong Pagpapahalaga • Ang
pamayanang may pagmamahalan ay may paguunawaan.

Kagamitang Pang-ebalwasyon
* Malikhaing Gawain Bumuo ng isang masusing paghahambing sa mga pangyayari sa buahy ni Pingkaw at buahy mo gamit ang dayagram sa ibaba. Pingkaw Mga kabiguan Pagkakaiba Mga realisasyon ko: 1. 2. 3. 4. *Pagpapaliwanag Anu-anong katangian ni Pingkaw ang nagpaplitaw sa teoryang humanismo sa nasabing akda? Ako

Sanggunian
Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.2-14

oras 2

2.Tulang Bikolano sa teoryang Imahismo ( Panambitan )

• Pagkilala sa

Tula at mga Uri nito

1. Nakikilala ang mga suliraning kaakibat ng kahirapan at ang mga solusyion dito. 2. Nakabubuo ng isang tulang nagbibigay-pagasa sa mga daing ng mga Pilipino. 3. Nahihimay ang mga katangian ng teoryang imahismo.

• Ang bawat

pagsubok ay may solusyong dapat na matutunan.

I.Punan ang graphic organizer ng mga patunay sa mga suliranin at ang maaaring maging solusyon sa mga ito.

• Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.1522,67-75 Filipino sa Bagong Henerasyon IV , p.96, 180

2 araw

Napipili at nabibigyang-paliwanag kung alin-alin sa mga ito ang dapat na panatilihin at hindi.katangian ng teoryang imahismo at iugnay ito ang mga katangiang ito sa akdang binasa. p. Bumuo ng isang tula na nagbibigay –inspirasyon sa mga Pilipino. 2. lubos na * Palitang –kuro pagkakaunawaan Pag-usapan kung alin ang n. Filipino sa Bagong Henerasyon IV. II. Isulat ito sa buong papel. kawalang katarungan 1.23-32.Pagsubok:Pasulat seremonya kalian ginagawa detalye Pluma IV (Wika at Panitikan)pp. . nararapat na panatilihin at hindi dapat panatilihin sa mga kaugaliang ito. I. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda. kamangma ngan 1. Pagkatapos ay ipasuri ang akda batay sa pagdulog na ito. Sanaysay Muslim sa Teoryang Formalismo ( PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim) • Pagkilala sa Sanaysay at sa Dalawang Uri nito 1. Pamantayan nilalaman----20 simbolismo—20 40 3. mga suliraning kaakibat ng kahirapan krimen 1.7 2 araw una ikalawa ikatlo * Pananaliksik Magsaliksik ng iba’t ibang kaugalian ng mga Pilipino hinggil sa pagbibinyag. 9 Panitikang Filipino ( Pangatlong Edisyon ) . Lapatan ito ng konseptong imahismo. 3. Naiisa-isa ang mga detalye ng tatlong seremonya ng pagbibinyag na isinasagawa ng mga Muslim. • Ang * Dugtungang Pasalaysay malawakang Ipabuod ang sanaysay sa kaalaman sa pamamagitan ng dugtungang kultura ng iba ay pagsasalaysay ng mahahalagang daan tungo sa pangyayari. p. Nakikilala nang lubusan ang teoryang formalismo . * Pag-uugnay Talakayin ang katangian ng teoryang formalismo.

* Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at pabigyang-kahulugan sa mag –aaaral ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. * Pag-uugnay Ipatukoy sa mga mag-aaral ang nangingibabaw na katangian ng kwento at talakayin ang katangian ng teoryang romantesismo. Napipili ang salitang * Think-Pair-Share I. 4. Ibibigay ito sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang pangkat. 3. 3.Ibigay ang mga sangkap ng maikling kwentong binasa gamit ang fishbone organizer.7678. •Ang tunay na hindi pag-ibig ay nagsisinungaling . Simula Tauhan Gitna saglit na kasiglahan Wakas k akalasan tagpuan kasukdulan katapusan 5.at ang sangkap ng maikling kwento.Naibibigay ang kahulugan ng bagong salita . Ang minamahal lamang ang nakakatighaw sa pusong matagal nang nangangarap na maibsan ang kalungkutan sa buhay. pp. Ang pag-ibig na tunay ay naninindigan sa wagas na sumapaan at walang hanggang pagmamahalan. 1. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Romantesismo ( Ang Dalaginding) • Mga Bahagi at sangkap ng Maikling Kwento 1. Natutukoy ang tunay na kahulugan ng pagibig..Nakikilala nang lubusan ang mga katangian ng teoryang romantesismo. Hanapin sa loob ng pangungusap ang salitang magkasingkahulugan. 2. .33-48 2 araw Filipino sa Bagong Henerasyon 4. 2. Tatayo sila at hahanapin ang kapareha mula sa ibang magaaral na may hawak ding plaskard. Maikling 1. * Pagbasa Babasahin ng guro ang akda sa harap ng klase. Natutukoy ang mga bahagi at sangkap ng maikling kwento. Nagulat siya sa kakaibang nadarama at labis niyang ikinabigla ang damdaming dumating sa kanya. II. I. * Mix and Match (paghahawan ng sagabal) Maghahanda ng plaskard ang guro ng mga salitang magkatugma. Pluma IV (Wika at Panitikan) pp.. Piliin sa talaan ang mga angkop na salitang Pluma IV ( Wika at Panitikan) 3 .4.

• Sa kahirapan nasusukat ang katatagan ng isang nilalang. Sumulat ng isang tulang ukol sa manggagawa at gumamit ng mga tayutay dito.Natatalakay ang teoryang realismo. 2. 3. humahagibis nagpulasan bukambibig humahagibis humupa ilawit kalaboso nakaumang panaghoy mang-umit makatighaw 1. Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.Nakikilala ang dula at ang kahalagahan nito.49-66 araw Sining ng Komunikasyon Pandalubhasaan. Pangkatin ang mag-aaral at bigyan ang bawat pangkat ng play money na may halagang 200 pesos. 4. Ipalahad sa klase ang kanilang ginawang badyet at hingan sila ng reaksyon ukol sa ginawang pagbabadyet.Iugnay ang teoryang sosyolohikal sa binasang akda. Dulang Tagalog sa Teoryang sosyolohikal ( Ito pala ang Inyo ) • Pagkilalal sa Dula at Kahalagahan nito 1. * Pagbasa Ipabasa sa harap ng klase ang akdang tatalakayin. maipupuno sa patlang para mabuo ang kaisipan ng pangungusap. 2. Nahihimay ang katangian ng teoryang sosyolohikal. • Walang taong manloloko kung walang magpapaloko. pp. . * Pagbasa Madamdaming ipabasa nang sagutan sa harap ng klase ang akda *Pagtalakay Talakayin ang kwento at ang mga modus operandi ng mga taong manloloko upang maiwasang maging biktima ng mga ito.Ipakilala ang dula at ang kahalagahan nito. Tila isa itong isang patalim na gumugutay sa durug-durog na kalagayan ng mag-anak.Talakayin ang mga paraan kung paano makakatulong laban sa kahirapan kahit sa munting paraan. Pamantayn Nilalaman--------20 Tayutay ---------20 40 pp.76-87 4 araw Problem advantage disadvantage desisyon Panitikang Filipino ( Pangtalong Edisyon) p. Nakikilala ang tayutay at ang mga uri nito. *Pag-uugnay . Ang nangyari sa asawa niya ay tinik na lalo pang nagpahapdi sa sugatang puso. 3. Nalilimi ang desisyong gagawin sa tulong ng graphic organizer.kailangang badyetin nila ito sa lahat ng pangangailangan sa isang araw ng pamilyang may 7 anak . 88-91 6. 4.Ipatukoy ang kahulugan at ang mga katangian ng tayutay maging ang mga uri nito. nakapagbibigaypayo ng tungkol sa kung papaano maiiwasang maging biktima ng panloloko.6 . I. Nakabubuo ng tulang ginagamitan ng mga tayutay.Suriin kung anong tayutay ang ginamit sa pangungusap.Kwentong Tagalog sa Teoryang Realismo ( Ambo ) • Tayutay at mga Uri nito bubuo sa diwang ipinahahayag ng pangungusap. 2. * Pagtalakay -Pag-usapan ang labis na kahirapang dinaranas ng bansa. 2. Hindi niya pansin ang_____ na sasakyan. III. Punan ng impormasyon ang graphic organizer ng tungkol sa mga bagay na isinaalang –alang bago kayo nagdesisyon. . 1. _____ang mga tao nang makita siya. 3. II. Naitatanghal nang maayos ang dula..

• Ang mabisang liham ay instrumento upang maipalam ang saloobin at kaisipa Pluma IV (Wika at Panitikan) pp.ga tauhan sa sumusunod na sitwasyon upang maiwasan ang maloko o madaya. Siwasyon 2: Ang inyong paaralan ay nangangailangan ng isang student assistant na itatalaga sa silid-aklatan . *. * Pag-uugnay Ipakilala ang mga lihampangangalakal at ang pagkakaiba nito sa liham-pangkaibigan. 1.Bigayng-payo ang m. Nakikilala ang mga katangian ng isang mabisang lihampangangalakal.Ihanda ang bawat pangkat para sa pagsasadula ng bawat bahagi ng dulang tinalakay II. -Pag-usapan ito at tukuyin kung ano ang nararapat gawin sa pagaaplay dito. 3. interesado kang mag-aplay sa gawaing ito. Sitwasyon 1: Nais mong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga detalye ng entrance exam sa kolehiyong gusto mong pasukan sa susunod na taon . 88-92 Sandigan IV ( Ikalawang Edisyon) p. Anong payo ang maibibigay mo kay Julie at sa iba pang babaeng katulad niyang labis na nagtiwala sa kanilang minamahal na mayroon palang itinatagong lihim para maiwasan ang pagsisisi kung kalian sila’y kasal na at huli na ang lahat? III. * Pagbasa sa liham Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang lihampangangalakal. LihamPangangalakal 1. 2 araw . 2 Nakikilatis ang mga bahagi .. Pagtatanghal ng dula Pamantayan Pagsasatao-------20 kasanayan---------20 kagamitan -------10 50 I.pp.pormat at iba’t ibang uri ng lihampangangalakal. 92 Manwal sa korespondensya Opisyal. 7. Pagsubok(pasulat) Sumulat ng isang liham pangangalakal kaugnay ng sitwasyong inilahad sa ibaba. * Ipasuri ang halimbawang liham at talakayin ang katangian nito.Gumupit ng help wanted sa pahayagan at ipakita ito sa klase. *Ipatukoy ang iba’t ibang bahagi ng liham at ang porma nito. Nakabubuo ng isang liham –pangangalakal. Pagpapakita ng anunsyo . Isaalang-alang ang mga dapat taglayin ng uri ng liham na ito. 1-69.

*Pagbabalangkas Ipabalangkas ang ginawang pagmamahal sa bayan ni Rizal mula sa una hanggang sa huli. 180-181 (Ikatlong Edisyon) pp. Konsepto:______________________ _________________________________ • . Sandigan IV (Ikalawang Edisyon) pp. Naiisa-isa angmahahalagang pangyayari sa kabanata . • Ang lahat ay I. kilos at pananalita. Ang Kasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo at Buod ng nobela 1.1-14 II. I. Nobelang El Filibusterismo 9. 2. Nailalarawan ang mga tauhan sa pamamagitan ng mga katangian ng bawat isa ayon sa kaanyuan . 144-148 Panitikang Filipino ( Ikatlong Edisyon) p. nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa matayog na pagmamahal sa bayan na ipinamalas ni Dr. * Paglalarawan Sa pamamagitan ng larawang guhit .ihanay ang mga pangyayaring inilahad sa teksto at gumawa ng paguugnay sa inyong karanasan at bumuo ng isang konsepto na nagpapahayag ng positibong pananaw. 2.at pananalita .83 2 araw 1. Gamit ang talahanayan sa ibaba . * Role Playing Ipagawa ng isang pantomina ang bawat pangkat ayon sa buod at kasysayan ng pagkasulat ng nobela. 2 araw Ang Filibusterismo pp. Kabanata I: Sa Kubyerta 10. 3. batay sa nasaliksik. Nakagagawa ng istatistiks ukol sa mga sakunang nagaganap sa mga sasakyang pandagat at ang sanhi nito * Word webbing Ipahabi ang simula ng akda sa pamamagitan ng tauhan. Jose Rizal. gumawa ng istatistiks tugkol sa mga naganap na . wakas Pangyayari 4 Pangyayari 3 Pangyayari 2 Pangyayari 1 Obra Maestra IV (Bagong Edisyon)pp. Sa pamamagitan ng story staircase dayagram ay ihanay ang mahahalagang pangyayari sa kabanata. Kabanata 2 : Sa Ilalim ng Kubyerta 1. Pangyayari Kaugnayan sa sa nobela Buhay . 3.Pananaliksik Saliksikin kung ilan ang bilang ng mga sakunang naganap noon at sa kasalukuyan . *Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kabanata.kilos .1-15. • Ang masidhing pagmamahal sa nayan ay nagdudulot ng kalayan. 2.ipalarawan ang mga tauhan batay sa kaanyuan.8. Naipapamalas ang buod ng nobela at kasaysayan ng pagkakasulat sa paraang pantomina. pantay-pantay sa mata ng Diyos .

Kabanata 7: Si Simoun 1. Kabanata 3:Mga Alamat 12.ipatala ang mga ginamit •Sipag at tiyaga ang kailangan upang makamit ang tagumpay.sakuna mula noong taong 2002-2008. • Pagbibigayan at pagmamahalan ang kailangan ng mundo. * Discussion Web Pangkatin ang klase at ipasulat sa mga nakalaang kahon ang mga dahilan kung bakit oo/ hindi ang sagot sa paksang pinag-uusapan. Maglagay rin ng mungkahi para dito. “ Ako man ay paroroon din sapagkat nangangailangan ako ngisang kairel na relos.31-36 o x p y q z 14. Napi[pili ang mga tiyak na bahaging nagpapakita ng iba’t ibang simbolo. Kabanata4: Kabesang Tales 13. Si Basilio 15.26-48. Kabanata 6.Nakauunawa sa mga salitang binibigyang – kahulugan sa pamamagitan ng mga coding sa bawat letra. 1.Naisasalaysay ang alamat sa tulong ng pictorial story.Nakapagtatala ng mga karapatang pantao na madalas labagin ng mga nakararami.ipatala ang mga ginamit na salita o matatalinghagang pahayag at talakayin ito sa klase. 2. 3 araw . Naibabahagi sa iba ang sariling pananaw hinggil sa paksa. *Pictorial story Ipaayos sa mga estudyante ang larawan ayon sa pagkakasunudsunod ng mga pangyayari at ipakwento ito sa klase *Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . Natutukoy at nabibigyang reaksyon ang bisa at pagkagamit *Talakayang “ Q at A” Ipatalakay ang mga bahaging nagpapakita ng simbolo sa paraang tanong at sagot.” Sagot:_________________________ ________________________________. 3. Karapatang madalas labagin Mga kadahilanan Suhestyon Obra Maestra IV (Bagong edisyon) pp. 2. 4.15-26 3 araw II. Itala ang mga karapantang pantao na madalas labagin at ang dahilan kung bakit ito nalalabag. * Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang kutsero 1. Ang Filibusterismo pp. Tukuyin kung ano ang pinakaangkop na damdamin sa sumusunod na pahayag. Ibigay ang katumbas na salita ng sumusunod sa tulong ng coding . Taon Pangalan ng barko Sanhi ng sakuna 11. I. 2 k s l t 3 2 1 m u 2 n v ñ w 3= Obra Maestra IV( Bagong Edisyon)59-71 Ang Filibusterismo pp. I. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a b c d e f g h i j r 1.

ng mga simbolo sa mga tiyak na kabanata. 3. Solusyon: II. Nakapagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagmamahal sa wika sa paraang pasulat. *Pagsulat ng sanaysay Magpasulat ng isang sanaysay na may temang pagmamahal sa wika. •Wika ang bumibigkis sa bayan at mamamayan. na salita o simbolo at talakayin ito.. * Pagbasa Pumili ng mambabasa at ipabasa nang sagutan ang akda sa harap ng klase. Sagutin ang suliraning nakapaloob sa kabanata sa pamamagitan ng pagsunod sa “Why-Why Diagram”. Malikhaing Gawain: (Pasalita) Papiliin ang estudyante ng isang pahayag ng isang tauhan at ipalahad ito nang madamdamin sa harap ng klase. * Mix and match Ipahanap ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga salita sa pamamagitan ng paglapit sa kagrupong may hawak na plaskard . Napaghahambing ang karanasan nina Simoun at Kabesang Tales. Bakit? Bakit ? Obra Maestra IV (bagong Edisyon ) pp. II. Paghambingin sa pamamagitan ng Venn diagram ang karanasan sa buhay nina Simoun at Kabesang Tales Seleksyon 1-100. 16. Sumamative Test Unang Markahang Pagsusulit • Ang pamilyang nagsasamasama ang siyang nagpapasaya sa isang okasyon. Nakapaglalahad ng mga mungkahi kung papaano pangangalagaan ang sariling karapatan.86-104. Kabanata 9: Si Pilato 18 Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan 1. I. 42-50 3 araw Suli rani n Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? • Manindigan sa tama at itakwil ang kasamaan. Hingan ng opinion ang mga magaaral kung papaano mapapangalagaan ang sariling karapatan. 2. 3. Simoun Tales . Ang ilibusterismo pp.Napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat. Kabanata 8 : Maligayang Pasko 17. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipan na nakapaloob sa akda.

Ikalawang markahan 1. 2. * Pagbasa sa akda * Asyanong Panitikan susi sa Pakikipagkaibiga n I. * Pangganyak: Pagharap sa takot .Nailalarawan ang tauhan gamit ang character web. Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese sa Teoryang Feminismo ( Kay Stella Zeehzndellar ) 1. 4. *Pagbasa Ipabasa sa isang estudyante ang akda sa harap ng klase.Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa bawat bilang.94103 II. • Ang pagtulong sa kapwa anng tapat bunga ay pagasasamang maluwat.Pangkatin ang klase at ipabuod ang binasang liham ayon sa mahahalagang pangyayaring nakatala dito. Hanay A _____1. Nakikilala ang katangian ng teoryang eksistensyalismo.Ipapasa itong muli hanggang sa matapos ang oras na ibinigay ng guro. Pahayag Reaksyon ko Reaksyon ng mula sa akda sa pahayag iba sa pahayag sa akda at sa pahayag ko Gusto kong makakilala ng taong masayahin . Maikling Kwentong Thai Sa teoryang Eksistensyalismo. Bilanging ito para masigurong walang natira. Ipakita sa kanya ang thumbtacks sa sahig at pagkatapos ay piringan ang kanyang mata. * Group Communal Writing . ( Aanhin Ninyo Iyan?) 1. 3. Naipapahayag ang sariling saloobin maging ang saloobin ng kaklase hinggil sa paksa . Natutukoy at naipapaliwanag ang matatalinghagang salita. *Pagpapakalugan Pabigyang-kahulugan sa mga estudyante ang matatalinghagang pahayg at hingan sila ng reaksyon ukol dito.masigasig at iniisip ang kabutihan ng iba. Naibibigay ang mahahalagang detalye ng akda. Punan ang kahon ng mga salitang maglalarawan sa pangunahing tauhan . Punan ang triple journal entry upang maipahayag ang iyong saloobin at ang saloobin ng is among kaklase. * Pag-uugnay Ipasuri ang nilalaman ng liham ayon sa teoryang feminismo at himay-himayin ipara makita ang katangian ng teoryang nabanggit.Nahihimay ang katangian ng teoryang feminismo. Inihahanda siya sa buhay na haharapin bilang babaing Muslim. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan ) pp. Palakarin siay nang nakapaa sa sahig pero bago ipagagawa iyon ay pulutin muna ang thumbtacks. I. Natutukoy ang wastong kahulugan ng matatalinghaga at mahihirap na salita.Titik lamang angisulat. 2. Pluma IV ( Wiak at Panitikan ) pp. 3.104-114 2 araw • Sawikain o Idyoma Nai Phan Sining ng Komunikasyon .Patuloy na lumalapit sa amin ang tinig na galing Sa malayong lupain. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng pahayag sa hanay A . Hanay B A.Ipapasa ng unang myembro ang papel sa katabi upang ito naman ang sumulat.Pumili ng isang mag-aaral. 2.

pp.198-199. makati ang dila 2.10 Nilalaman------10 50 3.Nakabubuo ng sariling talumpati at nabibigkas ito sa harap ng klase. Gumawa ng komik istrip na magababago sa mararahas na pangyayari sa akda. * Think-Pair . ___ Nakita at narinig ni Jinda ang batang nagsisigaw ng mga islogang-politikal. 85-86 1. * Pagsusuri sa akda Ipasuri ang sumusunod: -nilalaman -tauhan -matalinghagang salita * Pag-uugnay Talakayin ang teoryang eksistensyalismo at ang katangian nito. Ilahad dito kung paano makapgpapahayag ng hinanaing nang walang nalalabag na karapatang-pantao at karahasang nagaganap. butas ang bulsa I. bukas –palad 4. Anong uri siyang mangangalakal? 2.Basahin ang akda sa harap ngklase. 3. Napagsunud-sunod ang mga pangyayari sa kwento. Bumuo ng maikling talumpati at bigkasin ito sa harap ng klase. nagtaingang-kawali 3. ___ Pinatigil ng maton ang nagtatalumpati at pinasok ang mga manonood sa nagtatalumpati. Filipino sa Bagong Henerasyon 4. II. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda sa klase. ___ Gumulung-gulong sa malayo ang bata pagkatapos maramdaman ang malakas na suntok. Natatalakay ang teoryang sosyolohikal . Pandalubhasaan. pp. Pluma IV ( Wika at panitikan ) pp. Talakayin din ang mahusay na paraan ng pagtatalumpati.Nakabubuo ng isang komik istrip na binago ang marahas na karanaan ng pangunahing tauhan. Pamantayan Paglalahad-----15 Mastery-------. * Pag-uugnay Himayin ang mga katangian ng teoryang sosyolohikal at iugnay ito sa akdang tinalakay. Paano niya pinakikitunguhan ang kanyang parokyano? II. Nobelang Thai sa Teoryang Sosyolohikal ( Tigang na Lupa ) • Pagbigkas ng Talumpati 1. • Ang katatagan ang susi sa tagumpay. Lagyan ng bilang 1-3 ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunud-sunod nito. * pagpapakita ng larawan Magpakita ng larawan ng magagandang lugar sa Thailand at pabigyang-puna ito.15 Tindig---------. 2. 1. 4.115-126.Share Isa-isahin ang mga pangyayari sa kwento at ang implikasyon nito sa buhay ng tauhan . III. maitim na puso 5. 3 araw . Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng sumusunod na matalinghagang salita.

p.Naaayos ang mga salita ayon sa tindi ng kahulugan nito. 3. same sex marriage 2. Nasasalamin sa akda ang katotohanan ng buhay ng tao at naiuugnay ito sa Teoryang realismo. pangingibang bansa upng doon magtrabaho I. Isulat sa bilang 1 ang pinakamamababaw at sa 5 pinakamatindi. Nabubuod ang akda sa tulong ng dayagram. 2. • Sa paghahangad ng kagitna sansalop ang nawala. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Naibibigay ang konotasyon at denotasyonng isang salita. Paksa: Tauhan: Tagpuan: Kasukdulan : Pababa:________ Pataas:__________ Wakas:______________ Aral:______ II. * Paghahawan ng sagabal Ipabigay ang konotasyon at denotasyon ng mga salita.________ Muhi 3.127-138 Filipino sa bagong Henerasyon 4. parusang kamatayan 3. 4.________ Suklam 1. Maikling Kwentong Singaporean sa Teoryang Realismo ( Papel ) • Sanaysay na Nangangatwiran 1. I.Natutukoy ang mga imaheng nakapaloob sa akda ta nabibigyang kahulugan ito. 1. Talakayin ang sanaysay na nangangatwiran.127-138. 2. * Pag-uugnay Ipasuri ang kwento sa pagdulog na realismo . Tampo 5. libingan Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Gawan ng buod ang akda gamit ang dayagram sa ibaba. puntod:_____. 3. Ayusin ang mga salita ayon satindi ng kahulugang ipinahahayag. 4. 2 araw ._______ II. posporo: palito a. * Pagkukuwento Ikuwento ang akda sa harap ng klase * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at isa-isahin ang mga katotohanang ipinapakita nito sa lipunan.9 2 araw 5. nitso c. * Pagbabalik-gunita Ipasulat ang mahalagang pangyayari na kanilang natatandaan sa mga taon sa kanilang buhay at ang damdaming nakapaloob dito. labi b.________ Inis 2. • Anumang layo ang narrating .________ Hinanakit 4. Nakabubuo ng mahusay na dayalogo mula sa kwento.Pananaliksik Magsaliksik ng tungkol sa paksang nakalahad sa ibaba . Paupuin sila sa harap ng kapangkat at papiliin sila ng isang pangyayari sa buahy na kanilang ibabahagi sa klase. Pumili lamang ng isang paksa.sariling bayan ay huwag limutin.4. Maikling kwentong Tagalog sa Teoryang Imahismo (Sa Lupa ng Sariling Bayan ) 1. Buuin ang analohiya sa ibaba. 1. Bumuo ng isang sanayasay na nangangatwiran ukol dito. Nabubuo ang analohiya . Nasusuri ang katangian ng sanaysay na nangangatwiran at nakabubuo ng nasabing uri ng sanaysay.

Minabuti na lamang ni Marcos na ____ ang mga kamay dahil sa matinding galit sa ganid na Don. 3. Nagagawan ng balangkas ang binasang kwento . sinabi. Punan ng sagot ang mga kahon tungkol sa inisip. kahulugan * character webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. ialay ) II. pigain. kuyumin. 1. 4. • Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang pangyayari sa kwento at ang mga damdaming nakapaloob dito. 3. Nakikilala ang teoryang naturalismo. Naibibigay ang mga nararamdaman . • Ang pagsasama nang matapat ay pagsasama nang maluwat. Basahing muli ang akda at maghanap ng iba pang imaheng nakapaloob dito.( ( itaas. Bilugan ang titik ng wastong kaisipang nais iparating ng mga salitang nakaitalisado. di lalambot sa kirot na nararamdaman d. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan)pp. * Pang-ugnay Ipasuri ang akda sa pagdulog na naturalismo . ginawa.Nabubuo ang character web para sa mga pangunahing tauhan. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Naturalismo ( Walang Panginoon) 1.angmaliwanag na buwan ay yanig na sumisindak sa akin. *Malayang talakayan Hingan ng sariling opinion o reaksyon ang mga bata ukol sa paksa. 2. I. 1.taon 2-5 6-9 1013 1417 6.at ginawa ni9 marcos. Imahen 1. naramdaman. di makonsensya b. ____________________________________ I. Puanan ng akmang salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Magkaroon ng malayang talakayan ukol dito. a. Ipaliwanag ang pangkaisipan at damdaming kahulugan nito. Naipapaliwanag ang damdaming nakapaloob sa akda. Ang aking puso’y di mabagbag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko. Isulat angiyong damdamin tungkol sa damdaming nakapaloob sa pahayag ayon sa naganap sa akda. * Pagtalakay Pag-usapan ang mga nangyari sa buhay ni Maros. di magsisikip ang dibdib sa sakit c. * Pagbasa sa akda Basahin sa harap ng klase ang kwento. Nakikilala ang teoryang feminismo . 2. 4.Nabubuo ang diwa ng pangungusap sa paglalagay ng angkop na salita rito. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. 2. at ikinikilos ng pangunahing tauhan. 3. 1. 7. Maikling Kwentong Hapon sa Teoryang Feminismo (Si Kesa at Morito) 1. 165-179 2 araw Inisip: Naramdaman: Sinabi: . *Pag-uugnay Ipasuri sa mag-aaral ang akda ayon sa pagdulog na feminismo. Pero ngayon.inisip.151164. Nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang salita. walang pagsisikip ng dibdib sa sakit II. pangyayari damdamin II.

Ang paaralan ay . Kabanata 11: Los Banos 10. Time-Pressured Reading Panahunang pagbabasa sa kabanata.180-186.Nakasusulat ng pagsusuri hinggil sa pelikulang pinanood. 3 araw • .ano ang gagawin mo sa sumusunod na mga pagkakataon. I. Panunuring Pampelikula 1. palagay at kaalamang napalutang • Ang mamamayang may karunungan ay sandigan ng bayan.102124. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp.Gamitin ang dayaram sa ibaba.Isang pelikula ang napansin mong nabigyan ng sobrang exposure ang napatunayan mong hindi pala maganda at malayung-malayo sa inia-advertise nila. * Diskusyon Pag-usapan ang pelikula at ang mga sangkap na dapat isaalangalang sa pagsusuri ng pelikula. 2.Nabibigyang reaksyon ang ugnayan ng mga tauhan sa bawat isa at sa lipunan. lipunan bawat isa Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. * Think-Pair-Share Bigyan ng isang pelikulang tatalakayin ang mga mag-aaral para pag-usapan. 2. Nasusuri ang ilang Gawain . Suriin ang pelikulang “ Caregiver “ at sundin ang mga bagay na dapat isaalang-alng sa pagsusuri nito. Nagiging matalino sa pagpili ng pelikulang tatangkilikin. Ano ang gagawin mo? b. 1.. Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsusuri ng pelikula. iugnay ito sa aralin bilang talakayan at reaksyon. Itala ang kaugnayan ng tauhan sa lipunan at kapwa. 3. Kabanata 12: 1 . *. 2 araw • Nobelang El Filibusterismo 9. Essay a. Suriin ang kwento ayon sa hininhingi sa bawat patlang.Ibabahagi nila sa kapareha ang naiisip tapos ibabahagi naman nila ito sa kapangkat. Bigyan sila ng oras para makapag-isip. Bilang isang matalinong manonood sa pelikula man o telebisyon.____________________ Aral :______________________________ 8.Ginawa: III. Gusto rin itong mapanood ng iba mong kaibigan at kamag-anak. Pamagat:_____________________ May-akda :__________________ Uri :______________________ Paksa :___________________ Tauhan:_____________________ Tagpuan :_______________________ Kasukdulan . * Pagsusuri Ipasuri sa kanila ang palabas na “ Anak” at magkaroon ng malayang talakayan. * Musikahan Magparinig ng awitin tulad ng “ Laguna “ .suriin s aparaang •Pelikula ay piliin upang maging gabay sa buhay natin. I.

* Pagsasaulo( Isahan ) Magpahalaw ng isang kaisipan o pahayag sa akda at ipasaulo nang • Walang sinuman ang may damdamin. * LAF ( List all Factors ) Ipalista ang lahat ng simbolong ginamit bilang kadayaan at iugnay it okay Ibarra. damdamin reaksyon Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. 2 * Dugtungang Pagkukwento Pagkwentuhin ang mga bata sa pamamagitan ng padugtongdugtong na paraan.158-176. 12.kagamitan 3. mag-aaral 5. Punan ng impormasyon ang talahanayan. II. Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Estudyante 13. • Kung ang bata ay gusting matuto . Ako ang bahalang maningil ng mga pautang ninyo.Kabanata 13 : Ang Klase sa Pisika sa mga aralin tungo sa pagpaplawak ng sariling kakayahan. II. pananalita . pandayan ng isipan. Bigyang panahon para maghanda ang mga estudyante. nalugi kayo at bumagsak . Nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga pahayag sa bawat kabanata. 2. Ipaguhit ang sa palagay nila na maaring makatulong sa pagpapalawak ng sariling kakayahan sa pamamagitan ng kaisipang ito. Pagsubok (pasalita ) Mula sa Gawain sa klase ay ipalahad ngayon sa harap ng klase ang kanilang nasaulong pahayag o kaisipan. sistema 2. 1. Nakapgpapahayag ng isang madamdaming paglalahad sa kaisipang nagpapakita ng pagtulong o paglilingkod sa bayan. Intsik Quiroga? 3. * Mix and Match ( Talasalitaan) * Flashback Ipaalaala ang senaryo sa paaralan at klase noon at ngayon at magakroon ng paghahambing dito sa pamamagitan ng malayang talakayan. 4. * Paghahanay • Kahanga-hanga ang Ipahanay sa pisara ang uri ng mga kabataang tauhan sa kabanata bilang gumagawa ng mga makatotohanan . Ano.136-148. Nakapaglalahad ng simbolo sa pamamagitan ng pagtutulad sa kasaysayan ng tauhan sa akda at sa buhay ni Ibarra. Punan ng impormasyon ang talahanayan sa ibaba pangungusap 1. Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo 1.Placido Penitente 11. Nakikilala ang mga katotohanan at di katotohanang tauhan batay sa kilos . Nailalarawan at naihahambing ang uri ng paaralan at klase noon at ngayon.Ibig kong iligtas . • Kapag budhi ang nangusap . guro 4. nabubuhay para sa sarili lamang.. 3. gampanan.paniniwala. Kabanata 16: Ang mga Kapighatian ng Isang Intsik 15. mga opiniong inilahad at kahihinatnan. sistema noon ngayon 1. batas I. gawi . ituro ang tama at totoo.sa pag-uusig ay di ka kaiiwas 2. Kabanata 15: Si Ginoong Pasta 14. Nakapagsasadula ng mga piling bahagi ng kabanata na may kaugnayan sa kasalukuyanng kaganapan sa buhay. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. kanilang ikabubuti. Sanayan lamang ang paglalakad sa buhanginan sa kainitan ng araw. 5. Kayo’y naparito hindi dahil sa akin kundi dahil sa pagkain. I. Paghambinmgin ang paaralan noon at ngayon. Talakayin din paraan para sa ang katauhan ddito. Malikhaing Gawain Ipasulat ang kaisipan sa kabanata. pagatatnong. mula una hanggang katapusan. 3 * Role Playing • Sa pamamahayag ay sa bawat pangkat ay magpabuo may sinusumpaang ng dayalog sa napiling tungkuling dapat na pangyayari na isasadula . 2. 3. • Ang masamang gawa ay di pinagpapala sapagkat sama ang dulot sa kapwa.

pag-aaral c.pangalan b. 18. Kabanata 19: Ang Mitsa 1. *Paghahambing sa kasalukuyang pinuno ng bayan. *Summative Test *Ikalawang Markahang Pagsusulit •Init ng ulo ay iwasan upang malayo sa kapahamakan. 2.16.187-199.Bigyang diin ang sumusunod: a. 3 IKATLONG MARKAHAN . Kabanata 18: Mga Kadayaan 17. *Ipabasa ng tahimik ang akda at ipagawa ang Case Analisis . kayo sa mga mangungutang. Pagsulat ng isang open letter.Pagkatapos ay talakayin ang kanilang mga ginawang pagaanalisa. *Character Webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. naitulong sa bayan II. Nasusuri ang mga pangyayari at nakapagbibigay ng suhestyon ukol sa suliraning binanggit sa akda . Nakasusulat ng isang open letter o bukas na liham para sa isang opisyal ng bayan. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. Kabanata 20: Ang Nagpapalagay • Ang katapatan ang susi sa kaunlaran. Igawa ng Bio-data sina Placido at Don Costudio. I. mga nagawa e.gawain o tungkulin d.

at paggamit ng kanilang mapanuring kaisipan ay maingat na sinuri at inayos ang kagamitang panturong ito upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang magaaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ayon sa makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan. pagsasalita. Balarila at El Filibusterismo na hinati sa apat na markahan sa loob ng isang taon. At iba pa. Europeo.Silabus sa Filipino IV I. 2. Amerikano.Ang mga seleksyong ginamit ditto ay ay sadyang pinili upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral tungo sa ikatutupad ng mga adhikain ng paaralan para sa susunod pang mga taong darating. . PAKIKINIG 1. Nagagamit ang mga istratehiya sa pakikinig para sa iba’t ibang uri ng tagapakinig at mga layunin sa pakikinig. IV. pagsulat . Deskripsyon ng Kurso: Sa hangaring lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa ksanayang pakikinig. Pangkalahatang Layunin: A. III. Pangalan ng Kurso: FILIPINO IV – Sining ng Koonunikasyon sa Ikaapat na Taon. Tinalakay din sa kursong ito ang mga panitikang isinalin mula sa Ingles. pagbasa. Ang kursong ito ay binubuo ng pagkakaugnay na aralin sa Panitikan. Napapaunlad ang mga kasanayang mag-isip at kakayahang mangatwiran sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa mga kaalamang pangwika at pampanitikan. II. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful