Unang Markahan Nilalaman

1.. Maikling Kwentong Hiligaynon sa Teoryang Humanismo ( Si Pinkaw)

Mga Tiyak na layunin
1.Naibibigay ang wastong kahulugan ng mga bagong salita. 2. Naihahambing ang buhay ng pangunahing tauhan sa sariling buhay gamit ang compare and contrast chart. 3. Nakikilala ang katangian ng teoryang humanismo.

Estratehiya
* Paghahawan ng sagabal (Round table ) Isusulat ng bawat myembro ng bawat pangkat ang kanilang sagot sa papel. Pagkatapos ay ipapasa ang papel sa sumusunod na myembro.Kung may oras pa ay paiikutin pa ang papel.Pagkatapos ng hudyat ng guro ay bibilangin ng bawat pangkat ang tamang sagot. * Pagabasa Ipabasa sa klase ang akdang “Si Pingkaw”. * Malayang Talakayan Talakayin ang nilalaman ng akda at ang katangian nito. * Pag-uugnay Ipahanap ang simbolismong ginamit sa akda at iugnay dito ang teoryang humanismo. * Sabayang Pagbasa Ipabasa ng sabayan ang tula ng may damdamin. * Pagpapakahulugan Pabigyang-kahulugan ang bawat saknong ng tula sa mga magaaral. *Palitang-kuro - Ipaisa-isa ang mga suliraning tinatamasa ng bansa at ang kadahilanan nito. * Pag-uugnay Talakaying isa-isa ang mga

Konseptong Pagpapahalaga • Ang
pamayanang may pagmamahalan ay may paguunawaan.

Kagamitang Pang-ebalwasyon
* Malikhaing Gawain Bumuo ng isang masusing paghahambing sa mga pangyayari sa buahy ni Pingkaw at buahy mo gamit ang dayagram sa ibaba. Pingkaw Mga kabiguan Pagkakaiba Mga realisasyon ko: 1. 2. 3. 4. *Pagpapaliwanag Anu-anong katangian ni Pingkaw ang nagpaplitaw sa teoryang humanismo sa nasabing akda? Ako

Sanggunian
Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.2-14

oras 2

2.Tulang Bikolano sa teoryang Imahismo ( Panambitan )

• Pagkilala sa

Tula at mga Uri nito

1. Nakikilala ang mga suliraning kaakibat ng kahirapan at ang mga solusyion dito. 2. Nakabubuo ng isang tulang nagbibigay-pagasa sa mga daing ng mga Pilipino. 3. Nahihimay ang mga katangian ng teoryang imahismo.

• Ang bawat

pagsubok ay may solusyong dapat na matutunan.

I.Punan ang graphic organizer ng mga patunay sa mga suliranin at ang maaaring maging solusyon sa mga ito.

• Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.1522,67-75 Filipino sa Bagong Henerasyon IV , p.96, 180

2 araw

7 2 araw una ikalawa ikatlo * Pananaliksik Magsaliksik ng iba’t ibang kaugalian ng mga Pilipino hinggil sa pagbibinyag. Bumuo ng isang tula na nagbibigay –inspirasyon sa mga Pilipino. . p. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda. 3. kamangma ngan 1. II. Lapatan ito ng konseptong imahismo. 2. Napipili at nabibigyang-paliwanag kung alin-alin sa mga ito ang dapat na panatilihin at hindi. Pagkatapos ay ipasuri ang akda batay sa pagdulog na ito. Naiisa-isa ang mga detalye ng tatlong seremonya ng pagbibinyag na isinasagawa ng mga Muslim. Nakikilala nang lubusan ang teoryang formalismo . nararapat na panatilihin at hindi dapat panatilihin sa mga kaugaliang ito. Isulat ito sa buong papel. Filipino sa Bagong Henerasyon IV. * Pag-uugnay Talakayin ang katangian ng teoryang formalismo. Sanaysay Muslim sa Teoryang Formalismo ( PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim) • Pagkilala sa Sanaysay at sa Dalawang Uri nito 1. p.23-32. kawalang katarungan 1. mga suliraning kaakibat ng kahirapan krimen 1. 9 Panitikang Filipino ( Pangatlong Edisyon ) . • Ang * Dugtungang Pasalaysay malawakang Ipabuod ang sanaysay sa kaalaman sa pamamagitan ng dugtungang kultura ng iba ay pagsasalaysay ng mahahalagang daan tungo sa pangyayari. Pamantayan nilalaman----20 simbolismo—20 40 3. I. lubos na * Palitang –kuro pagkakaunawaan Pag-usapan kung alin ang n.katangian ng teoryang imahismo at iugnay ito ang mga katangiang ito sa akdang binasa.Pagsubok:Pasulat seremonya kalian ginagawa detalye Pluma IV (Wika at Panitikan)pp.

* Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at pabigyang-kahulugan sa mag –aaaral ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. 3. Ang minamahal lamang ang nakakatighaw sa pusong matagal nang nangangarap na maibsan ang kalungkutan sa buhay. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Romantesismo ( Ang Dalaginding) • Mga Bahagi at sangkap ng Maikling Kwento 1.Nakikilala nang lubusan ang mga katangian ng teoryang romantesismo. Nagulat siya sa kakaibang nadarama at labis niyang ikinabigla ang damdaming dumating sa kanya.Naibibigay ang kahulugan ng bagong salita . Tatayo sila at hahanapin ang kapareha mula sa ibang magaaral na may hawak ding plaskard. Ang pag-ibig na tunay ay naninindigan sa wagas na sumapaan at walang hanggang pagmamahalan.4.Ibigay ang mga sangkap ng maikling kwentong binasa gamit ang fishbone organizer. Hanapin sa loob ng pangungusap ang salitang magkasingkahulugan. * Pag-uugnay Ipatukoy sa mga mag-aaral ang nangingibabaw na katangian ng kwento at talakayin ang katangian ng teoryang romantesismo.7678. 1. 4. Piliin sa talaan ang mga angkop na salitang Pluma IV ( Wika at Panitikan) 3 .at ang sangkap ng maikling kwento.. . •Ang tunay na hindi pag-ibig ay nagsisinungaling . Simula Tauhan Gitna saglit na kasiglahan Wakas k akalasan tagpuan kasukdulan katapusan 5. Pluma IV (Wika at Panitikan) pp.. pp.33-48 2 araw Filipino sa Bagong Henerasyon 4. Napipili ang salitang * Think-Pair-Share I. Natutukoy ang tunay na kahulugan ng pagibig. II. I. Ibibigay ito sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang pangkat. 3. 2. Maikling 1. * Pagbasa Babasahin ng guro ang akda sa harap ng klase. 2. Natutukoy ang mga bahagi at sangkap ng maikling kwento. * Mix and Match (paghahawan ng sagabal) Maghahanda ng plaskard ang guro ng mga salitang magkatugma.

Suriin kung anong tayutay ang ginamit sa pangungusap. . pp. Punan ng impormasyon ang graphic organizer ng tungkol sa mga bagay na isinaalang –alang bago kayo nagdesisyon. Ipalahad sa klase ang kanilang ginawang badyet at hingan sila ng reaksyon ukol sa ginawang pagbabadyet. humahagibis nagpulasan bukambibig humahagibis humupa ilawit kalaboso nakaumang panaghoy mang-umit makatighaw 1. 4. Nalilimi ang desisyong gagawin sa tulong ng graphic organizer. Nakikilala ang tayutay at ang mga uri nito.76-87 4 araw Problem advantage disadvantage desisyon Panitikang Filipino ( Pangtalong Edisyon) p. III.Kwentong Tagalog sa Teoryang Realismo ( Ambo ) • Tayutay at mga Uri nito bubuo sa diwang ipinahahayag ng pangungusap.. • Walang taong manloloko kung walang magpapaloko. Pamantayn Nilalaman--------20 Tayutay ---------20 40 pp. 3. Ang nangyari sa asawa niya ay tinik na lalo pang nagpahapdi sa sugatang puso.Natatalakay ang teoryang realismo.49-66 araw Sining ng Komunikasyon Pandalubhasaan. 3. 2. . • Sa kahirapan nasusukat ang katatagan ng isang nilalang.Ipatukoy ang kahulugan at ang mga katangian ng tayutay maging ang mga uri nito. 1. Pangkatin ang mag-aaral at bigyan ang bawat pangkat ng play money na may halagang 200 pesos.Iugnay ang teoryang sosyolohikal sa binasang akda. Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp. Naitatanghal nang maayos ang dula. 2. nakapagbibigaypayo ng tungkol sa kung papaano maiiwasang maging biktima ng panloloko. 4. Dulang Tagalog sa Teoryang sosyolohikal ( Ito pala ang Inyo ) • Pagkilalal sa Dula at Kahalagahan nito 1. * Pagbasa Ipabasa sa harap ng klase ang akdang tatalakayin. 2. II. Sumulat ng isang tulang ukol sa manggagawa at gumamit ng mga tayutay dito.Talakayin ang mga paraan kung paano makakatulong laban sa kahirapan kahit sa munting paraan. 2. 3.Nakikilala ang dula at ang kahalagahan nito. * Pagbasa Madamdaming ipabasa nang sagutan sa harap ng klase ang akda *Pagtalakay Talakayin ang kwento at ang mga modus operandi ng mga taong manloloko upang maiwasang maging biktima ng mga ito. Nahihimay ang katangian ng teoryang sosyolohikal. I. Tila isa itong isang patalim na gumugutay sa durug-durog na kalagayan ng mag-anak.Ipakilala ang dula at ang kahalagahan nito. Nakabubuo ng tulang ginagamitan ng mga tayutay. _____ang mga tao nang makita siya. 88-91 6. * Pagtalakay -Pag-usapan ang labis na kahirapang dinaranas ng bansa.6 . *Pag-uugnay . Hindi niya pansin ang_____ na sasakyan.kailangang badyetin nila ito sa lahat ng pangangailangan sa isang araw ng pamilyang may 7 anak . maipupuno sa patlang para mabuo ang kaisipan ng pangungusap.

2 Nakikilatis ang mga bahagi . -Pag-usapan ito at tukuyin kung ano ang nararapat gawin sa pagaaplay dito. Pagtatanghal ng dula Pamantayan Pagsasatao-------20 kasanayan---------20 kagamitan -------10 50 I. *Ipatukoy ang iba’t ibang bahagi ng liham at ang porma nito. Nakabubuo ng isang liham –pangangalakal. interesado kang mag-aplay sa gawaing ito. Nakikilala ang mga katangian ng isang mabisang lihampangangalakal. * Pagbasa sa liham Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang lihampangangalakal. 92 Manwal sa korespondensya Opisyal. * Pag-uugnay Ipakilala ang mga lihampangangalakal at ang pagkakaiba nito sa liham-pangkaibigan. Isaalang-alang ang mga dapat taglayin ng uri ng liham na ito. 88-92 Sandigan IV ( Ikalawang Edisyon) p.Bigayng-payo ang m. LihamPangangalakal 1.pp. Siwasyon 2: Ang inyong paaralan ay nangangailangan ng isang student assistant na itatalaga sa silid-aklatan . 3. Pagsubok(pasulat) Sumulat ng isang liham pangangalakal kaugnay ng sitwasyong inilahad sa ibaba. Pagpapakita ng anunsyo .Gumupit ng help wanted sa pahayagan at ipakita ito sa klase. • Ang mabisang liham ay instrumento upang maipalam ang saloobin at kaisipa Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. 1-69.pormat at iba’t ibang uri ng lihampangangalakal. 7.. 1. Anong payo ang maibibigay mo kay Julie at sa iba pang babaeng katulad niyang labis na nagtiwala sa kanilang minamahal na mayroon palang itinatagong lihim para maiwasan ang pagsisisi kung kalian sila’y kasal na at huli na ang lahat? III.Ihanda ang bawat pangkat para sa pagsasadula ng bawat bahagi ng dulang tinalakay II. * Ipasuri ang halimbawang liham at talakayin ang katangian nito.ga tauhan sa sumusunod na sitwasyon upang maiwasan ang maloko o madaya. Sitwasyon 1: Nais mong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga detalye ng entrance exam sa kolehiyong gusto mong pasukan sa susunod na taon . *. 2 araw .

Kabanata 2 : Sa Ilalim ng Kubyerta 1. Sandigan IV (Ikalawang Edisyon) pp. Nakagagawa ng istatistiks ukol sa mga sakunang nagaganap sa mga sasakyang pandagat at ang sanhi nito * Word webbing Ipahabi ang simula ng akda sa pamamagitan ng tauhan.83 2 araw 1. nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa matayog na pagmamahal sa bayan na ipinamalas ni Dr.ihanay ang mga pangyayaring inilahad sa teksto at gumawa ng paguugnay sa inyong karanasan at bumuo ng isang konsepto na nagpapahayag ng positibong pananaw. pantay-pantay sa mata ng Diyos . Nailalarawan ang mga tauhan sa pamamagitan ng mga katangian ng bawat isa ayon sa kaanyuan . * Paglalarawan Sa pamamagitan ng larawang guhit . Pangyayari Kaugnayan sa sa nobela Buhay . Gamit ang talahanayan sa ibaba . Naiisa-isa angmahahalagang pangyayari sa kabanata . 3.8. 2.Pananaliksik Saliksikin kung ilan ang bilang ng mga sakunang naganap noon at sa kasalukuyan . I. Ang Kasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo at Buod ng nobela 1. *Pagbabalangkas Ipabalangkas ang ginawang pagmamahal sa bayan ni Rizal mula sa una hanggang sa huli. • Ang lahat ay I. Naipapamalas ang buod ng nobela at kasaysayan ng pagkakasulat sa paraang pantomina. Nobelang El Filibusterismo 9.1-15.kilos . *Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kabanata.at pananalita . 144-148 Panitikang Filipino ( Ikatlong Edisyon) p. Jose Rizal. 180-181 (Ikatlong Edisyon) pp. 2. Sa pamamagitan ng story staircase dayagram ay ihanay ang mahahalagang pangyayari sa kabanata. 2.ipalarawan ang mga tauhan batay sa kaanyuan. wakas Pangyayari 4 Pangyayari 3 Pangyayari 2 Pangyayari 1 Obra Maestra IV (Bagong Edisyon)pp. batay sa nasaliksik. Konsepto:______________________ _________________________________ • . Kabanata I: Sa Kubyerta 10. * Role Playing Ipagawa ng isang pantomina ang bawat pangkat ayon sa buod at kasysayan ng pagkasulat ng nobela. gumawa ng istatistiks tugkol sa mga naganap na . kilos at pananalita. • Ang masidhing pagmamahal sa nayan ay nagdudulot ng kalayan. 2 araw Ang Filibusterismo pp.1-14 II. 3.

Tukuyin kung ano ang pinakaangkop na damdamin sa sumusunod na pahayag. Natutukoy at nabibigyang reaksyon ang bisa at pagkagamit *Talakayang “ Q at A” Ipatalakay ang mga bahaging nagpapakita ng simbolo sa paraang tanong at sagot. • Pagbibigayan at pagmamahalan ang kailangan ng mundo. Naibabahagi sa iba ang sariling pananaw hinggil sa paksa. 2 k s l t 3 2 1 m u 2 n v ñ w 3= Obra Maestra IV( Bagong Edisyon)59-71 Ang Filibusterismo pp. Ibigay ang katumbas na salita ng sumusunod sa tulong ng coding . *Pictorial story Ipaayos sa mga estudyante ang larawan ayon sa pagkakasunudsunod ng mga pangyayari at ipakwento ito sa klase *Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . “ Ako man ay paroroon din sapagkat nangangailangan ako ngisang kairel na relos.26-48. Kabanata 3:Mga Alamat 12.ipatala ang mga ginamit •Sipag at tiyaga ang kailangan upang makamit ang tagumpay. Si Basilio 15.31-36 o x p y q z 14. Maglagay rin ng mungkahi para dito. 3 araw . Taon Pangalan ng barko Sanhi ng sakuna 11. 2.sakuna mula noong taong 2002-2008. Kabanata4: Kabesang Tales 13. 2. * Discussion Web Pangkatin ang klase at ipasulat sa mga nakalaang kahon ang mga dahilan kung bakit oo/ hindi ang sagot sa paksang pinag-uusapan. * Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . 4. I. Kabanata 7: Si Simoun 1. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a b c d e f g h i j r 1. Ang Filibusterismo pp.Naisasalaysay ang alamat sa tulong ng pictorial story. 1. Kabanata 6. I. Karapatang madalas labagin Mga kadahilanan Suhestyon Obra Maestra IV (Bagong edisyon) pp. 3. Itala ang mga karapantang pantao na madalas labagin at ang dahilan kung bakit ito nalalabag. Napi[pili ang mga tiyak na bahaging nagpapakita ng iba’t ibang simbolo. Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang kutsero 1.” Sagot:_________________________ ________________________________.15-26 3 araw II.ipatala ang mga ginamit na salita o matatalinghagang pahayag at talakayin ito sa klase.Nakapagtatala ng mga karapatang pantao na madalas labagin ng mga nakararami.Nakauunawa sa mga salitang binibigyang – kahulugan sa pamamagitan ng mga coding sa bawat letra.

•Wika ang bumibigkis sa bayan at mamamayan. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipan na nakapaloob sa akda.. *Pagsulat ng sanaysay Magpasulat ng isang sanaysay na may temang pagmamahal sa wika. 3. I.86-104. Sagutin ang suliraning nakapaloob sa kabanata sa pamamagitan ng pagsunod sa “Why-Why Diagram”. * Mix and match Ipahanap ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga salita sa pamamagitan ng paglapit sa kagrupong may hawak na plaskard . Kabanata 8 : Maligayang Pasko 17. II. Sumamative Test Unang Markahang Pagsusulit • Ang pamilyang nagsasamasama ang siyang nagpapasaya sa isang okasyon. 3. Napaghahambing ang karanasan nina Simoun at Kabesang Tales. * Pagbasa Pumili ng mambabasa at ipabasa nang sagutan ang akda sa harap ng klase. Solusyon: II. Bakit? Bakit ? Obra Maestra IV (bagong Edisyon ) pp. Simoun Tales . Nakapaglalahad ng mga mungkahi kung papaano pangangalagaan ang sariling karapatan. Malikhaing Gawain: (Pasalita) Papiliin ang estudyante ng isang pahayag ng isang tauhan at ipalahad ito nang madamdamin sa harap ng klase. 2. Paghambingin sa pamamagitan ng Venn diagram ang karanasan sa buhay nina Simoun at Kabesang Tales Seleksyon 1-100. na salita o simbolo at talakayin ito. 42-50 3 araw Suli rani n Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? • Manindigan sa tama at itakwil ang kasamaan. Hingan ng opinion ang mga magaaral kung papaano mapapangalagaan ang sariling karapatan. Nakapagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagmamahal sa wika sa paraang pasulat.ng mga simbolo sa mga tiyak na kabanata. 16. Kabanata 9: Si Pilato 18 Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan 1.Napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat. Ang ilibusterismo pp.

Palakarin siay nang nakapaa sa sahig pero bago ipagagawa iyon ay pulutin muna ang thumbtacks. • Ang pagtulong sa kapwa anng tapat bunga ay pagasasamang maluwat. Hanay A _____1. Nakikilala ang katangian ng teoryang eksistensyalismo. 2. ( Aanhin Ninyo Iyan?) 1. Naipapahayag ang sariling saloobin maging ang saloobin ng kaklase hinggil sa paksa .104-114 2 araw • Sawikain o Idyoma Nai Phan Sining ng Komunikasyon .Pumili ng isang mag-aaral.Pangkatin ang klase at ipabuod ang binasang liham ayon sa mahahalagang pangyayaring nakatala dito. * Pag-uugnay Ipasuri ang nilalaman ng liham ayon sa teoryang feminismo at himay-himayin ipara makita ang katangian ng teoryang nabanggit. * Pagbasa sa akda * Asyanong Panitikan susi sa Pakikipagkaibiga n I. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan ) pp.94103 II. Natutukoy at naipapaliwanag ang matatalinghagang salita.Titik lamang angisulat.masigasig at iniisip ang kabutihan ng iba. Hanay B A. Natutukoy ang wastong kahulugan ng matatalinghaga at mahihirap na salita. Maikling Kwentong Thai Sa teoryang Eksistensyalismo. * Pangganyak: Pagharap sa takot . Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese sa Teoryang Feminismo ( Kay Stella Zeehzndellar ) 1. Bilanging ito para masigurong walang natira. Punan ang kahon ng mga salitang maglalarawan sa pangunahing tauhan . 2. *Pagbasa Ipabasa sa isang estudyante ang akda sa harap ng klase.Ipapasa ng unang myembro ang papel sa katabi upang ito naman ang sumulat. I. Inihahanda siya sa buhay na haharapin bilang babaing Muslim.Ipapasa itong muli hanggang sa matapos ang oras na ibinigay ng guro. Punan ang triple journal entry upang maipahayag ang iyong saloobin at ang saloobin ng is among kaklase. *Pagpapakalugan Pabigyang-kahulugan sa mga estudyante ang matatalinghagang pahayg at hingan sila ng reaksyon ukol dito. Pluma IV ( Wiak at Panitikan ) pp. 4.Nahihimay ang katangian ng teoryang feminismo. 3.Ikalawang markahan 1. Ipakita sa kanya ang thumbtacks sa sahig at pagkatapos ay piringan ang kanyang mata. Pahayag Reaksyon ko Reaksyon ng mula sa akda sa pahayag iba sa pahayag sa akda at sa pahayag ko Gusto kong makakilala ng taong masayahin . 3. Naibibigay ang mahahalagang detalye ng akda.Nailalarawan ang tauhan gamit ang character web. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng pahayag sa hanay A . 2. * Group Communal Writing .Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa bawat bilang.Patuloy na lumalapit sa amin ang tinig na galing Sa malayong lupain.

Lagyan ng bilang 1-3 ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunud-sunod nito. nagtaingang-kawali 3. Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng sumusunod na matalinghagang salita. * Think-Pair . Pandalubhasaan. makati ang dila 2. Filipino sa Bagong Henerasyon 4. 4. * pagpapakita ng larawan Magpakita ng larawan ng magagandang lugar sa Thailand at pabigyang-puna ito. ___ Nakita at narinig ni Jinda ang batang nagsisigaw ng mga islogang-politikal. Pluma IV ( Wika at panitikan ) pp. Bumuo ng maikling talumpati at bigkasin ito sa harap ng klase. III. Pamantayan Paglalahad-----15 Mastery-------.Basahin ang akda sa harap ngklase. Paano niya pinakikitunguhan ang kanyang parokyano? II. maitim na puso 5.Nakabubuo ng isang komik istrip na binago ang marahas na karanaan ng pangunahing tauhan.198-199.Nakabubuo ng sariling talumpati at nabibigkas ito sa harap ng klase. ___ Pinatigil ng maton ang nagtatalumpati at pinasok ang mga manonood sa nagtatalumpati. Talakayin din ang mahusay na paraan ng pagtatalumpati. bukas –palad 4. Natatalakay ang teoryang sosyolohikal . Gumawa ng komik istrip na magababago sa mararahas na pangyayari sa akda. II.15 Tindig---------. 3. butas ang bulsa I. 85-86 1. 1. Nobelang Thai sa Teoryang Sosyolohikal ( Tigang na Lupa ) • Pagbigkas ng Talumpati 1. ___ Gumulung-gulong sa malayo ang bata pagkatapos maramdaman ang malakas na suntok. 3 araw . pp.115-126. * Pag-uugnay Himayin ang mga katangian ng teoryang sosyolohikal at iugnay ito sa akdang tinalakay. Napagsunud-sunod ang mga pangyayari sa kwento. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda sa klase. • Ang katatagan ang susi sa tagumpay. pp. * Pagsusuri sa akda Ipasuri ang sumusunod: -nilalaman -tauhan -matalinghagang salita * Pag-uugnay Talakayin ang teoryang eksistensyalismo at ang katangian nito.10 Nilalaman------10 50 3.Share Isa-isahin ang mga pangyayari sa kwento at ang implikasyon nito sa buhay ng tauhan . 2. Ilahad dito kung paano makapgpapahayag ng hinanaing nang walang nalalabag na karapatang-pantao at karahasang nagaganap. Anong uri siyang mangangalakal? 2.

4. * Pagkukuwento Ikuwento ang akda sa harap ng klase * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at isa-isahin ang mga katotohanang ipinapakita nito sa lipunan. 1. Naibibigay ang konotasyon at denotasyonng isang salita. Paupuin sila sa harap ng kapangkat at papiliin sila ng isang pangyayari sa buahy na kanilang ibabahagi sa klase.________ Suklam 1. Paksa: Tauhan: Tagpuan: Kasukdulan : Pababa:________ Pataas:__________ Wakas:______________ Aral:______ II. Maikling kwentong Tagalog sa Teoryang Imahismo (Sa Lupa ng Sariling Bayan ) 1. same sex marriage 2. p. Maikling Kwentong Singaporean sa Teoryang Realismo ( Papel ) • Sanaysay na Nangangatwiran 1.127-138. Nabubuod ang akda sa tulong ng dayagram. 2.________ Hinanakit 4.Pananaliksik Magsaliksik ng tungkol sa paksang nakalahad sa ibaba . Nasusuri ang katangian ng sanaysay na nangangatwiran at nakabubuo ng nasabing uri ng sanaysay.4. Pumili lamang ng isang paksa. labi b. * Paghahawan ng sagabal Ipabigay ang konotasyon at denotasyon ng mga salita. 2 araw .________ Inis 2. Gawan ng buod ang akda gamit ang dayagram sa ibaba. 4.________ Muhi 3.127-138 Filipino sa bagong Henerasyon 4. • Anumang layo ang narrating . Nakabubuo ng mahusay na dayalogo mula sa kwento. pangingibang bansa upng doon magtrabaho I. Ayusin ang mga salita ayon satindi ng kahulugang ipinahahayag. Tampo 5. Nasasalamin sa akda ang katotohanan ng buhay ng tao at naiuugnay ito sa Teoryang realismo.sariling bayan ay huwag limutin.Naaayos ang mga salita ayon sa tindi ng kahulugan nito. 3. I. libingan Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. posporo: palito a. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. nitso c. Talakayin ang sanaysay na nangangatwiran.Natutukoy ang mga imaheng nakapaloob sa akda ta nabibigyang kahulugan ito. 3. * Pag-uugnay Ipasuri ang kwento sa pagdulog na realismo . • Sa paghahangad ng kagitna sansalop ang nawala. puntod:_____. 2. Nabubuo ang analohiya .9 2 araw 5. Isulat sa bilang 1 ang pinakamamababaw at sa 5 pinakamatindi. * Pagbabalik-gunita Ipasulat ang mahalagang pangyayari na kanilang natatandaan sa mga taon sa kanilang buhay at ang damdaming nakapaloob dito. Buuin ang analohiya sa ibaba. parusang kamatayan 3._______ II. Bumuo ng isang sanayasay na nangangatwiran ukol dito. 1.

2. Nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang salita. * Pagbasa sa akda Basahin sa harap ng klase ang kwento.Nabubuo ang diwa ng pangungusap sa paglalagay ng angkop na salita rito. 2. Nagagawan ng balangkas ang binasang kwento . ialay ) II. Naipapaliwanag ang damdaming nakapaloob sa akda. pigain.( ( itaas. 3. 165-179 2 araw Inisip: Naramdaman: Sinabi: . * Pang-ugnay Ipasuri ang akda sa pagdulog na naturalismo . Isulat angiyong damdamin tungkol sa damdaming nakapaloob sa pahayag ayon sa naganap sa akda. 3. • Ang pagsasama nang matapat ay pagsasama nang maluwat. Naibibigay ang mga nararamdaman . Nakikilala ang teoryang naturalismo. di lalambot sa kirot na nararamdaman d. Ang aking puso’y di mabagbag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko. ____________________________________ I. di makonsensya b. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan)pp. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Naturalismo ( Walang Panginoon) 1. Minabuti na lamang ni Marcos na ____ ang mga kamay dahil sa matinding galit sa ganid na Don. a. sinabi. at ikinikilos ng pangunahing tauhan. Punan ng sagot ang mga kahon tungkol sa inisip. Nakikilala ang teoryang feminismo . Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Bilugan ang titik ng wastong kaisipang nais iparating ng mga salitang nakaitalisado. Puanan ng akmang salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pero ngayon. pangyayari damdamin II. Basahing muli ang akda at maghanap ng iba pang imaheng nakapaloob dito. Maikling Kwentong Hapon sa Teoryang Feminismo (Si Kesa at Morito) 1. 4. 1.151164. • Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. 1. Imahen 1. 2. Ipaliwanag ang pangkaisipan at damdaming kahulugan nito. kahulugan * character webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing.at ginawa ni9 marcos. 3. di magsisikip ang dibdib sa sakit c. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang pangyayari sa kwento at ang mga damdaming nakapaloob dito. *Malayang talakayan Hingan ng sariling opinion o reaksyon ang mga bata ukol sa paksa. walang pagsisikip ng dibdib sa sakit II.angmaliwanag na buwan ay yanig na sumisindak sa akin. naramdaman. *Pag-uugnay Ipasuri sa mag-aaral ang akda ayon sa pagdulog na feminismo. * Pagtalakay Pag-usapan ang mga nangyari sa buhay ni Maros.Nabubuo ang character web para sa mga pangunahing tauhan. Magkaroon ng malayang talakayan ukol dito. 4. 7. kuyumin. ginawa.inisip.taon 2-5 6-9 1013 1417 6. 1. I.

Time-Pressured Reading Panahunang pagbabasa sa kabanata. Suriin ang kwento ayon sa hininhingi sa bawat patlang. * Pagsusuri Ipasuri sa kanila ang palabas na “ Anak” at magkaroon ng malayang talakayan.suriin s aparaang •Pelikula ay piliin upang maging gabay sa buhay natin. * Diskusyon Pag-usapan ang pelikula at ang mga sangkap na dapat isaalangalang sa pagsusuri ng pelikula. Nasusuri ang ilang Gawain . 1.Ginawa: III.Isang pelikula ang napansin mong nabigyan ng sobrang exposure ang napatunayan mong hindi pala maganda at malayung-malayo sa inia-advertise nila. iugnay ito sa aralin bilang talakayan at reaksyon. Pamagat:_____________________ May-akda :__________________ Uri :______________________ Paksa :___________________ Tauhan:_____________________ Tagpuan :_______________________ Kasukdulan . 2 araw • Nobelang El Filibusterismo 9. I. Kabanata 12: 1 . Itala ang kaugnayan ng tauhan sa lipunan at kapwa. Ano ang gagawin mo? b. Essay a.Ibabahagi nila sa kapareha ang naiisip tapos ibabahagi naman nila ito sa kapangkat. Kabanata 11: Los Banos 10. palagay at kaalamang napalutang • Ang mamamayang may karunungan ay sandigan ng bayan. Panunuring Pampelikula 1. lipunan bawat isa Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp.Gamitin ang dayaram sa ibaba. 3 araw • .Ang paaralan ay . Gusto rin itong mapanood ng iba mong kaibigan at kamag-anak. * Think-Pair-Share Bigyan ng isang pelikulang tatalakayin ang mga mag-aaral para pag-usapan. Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsusuri ng pelikula.Nabibigyang reaksyon ang ugnayan ng mga tauhan sa bawat isa at sa lipunan.ano ang gagawin mo sa sumusunod na mga pagkakataon. 3. 2. Bigyan sila ng oras para makapag-isip.Nakasusulat ng pagsusuri hinggil sa pelikulang pinanood. * Musikahan Magparinig ng awitin tulad ng “ Laguna “ . 2. Suriin ang pelikulang “ Caregiver “ at sundin ang mga bagay na dapat isaalang-alng sa pagsusuri nito. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp..180-186. *. Nagiging matalino sa pagpili ng pelikulang tatangkilikin. Bilang isang matalinong manonood sa pelikula man o telebisyon.____________________ Aral :______________________________ 8.102124. I.

kagamitan 3. Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo 1. Pagsubok (pasalita ) Mula sa Gawain sa klase ay ipalahad ngayon sa harap ng klase ang kanilang nasaulong pahayag o kaisipan. Punan ng impormasyon ang talahanayan sa ibaba pangungusap 1. Nakikilala ang mga katotohanan at di katotohanang tauhan batay sa kilos . I. Kayo’y naparito hindi dahil sa akin kundi dahil sa pagkain. Nakapgpapahayag ng isang madamdaming paglalahad sa kaisipang nagpapakita ng pagtulong o paglilingkod sa bayan. • Kung ang bata ay gusting matuto .Kabanata 13 : Ang Klase sa Pisika sa mga aralin tungo sa pagpaplawak ng sariling kakayahan. II. sistema 2. batas I. 12. 2 * Dugtungang Pagkukwento Pagkwentuhin ang mga bata sa pamamagitan ng padugtongdugtong na paraan. pananalita . Kabanata 15: Si Ginoong Pasta 14. mga opiniong inilahad at kahihinatnan.158-176. gawi . * LAF ( List all Factors ) Ipalista ang lahat ng simbolong ginamit bilang kadayaan at iugnay it okay Ibarra.136-148. Paghambinmgin ang paaralan noon at ngayon. 1. Punan ng impormasyon ang talahanayan. 3. • Kapag budhi ang nangusap . pagatatnong. pandayan ng isipan. damdamin reaksyon Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. 2. Intsik Quiroga? 3. Ipaguhit ang sa palagay nila na maaring makatulong sa pagpapalawak ng sariling kakayahan sa pamamagitan ng kaisipang ito. guro 4. 3.sa pag-uusig ay di ka kaiiwas 2. Ano.Placido Penitente 11. ituro ang tama at totoo. Sanayan lamang ang paglalakad sa buhanginan sa kainitan ng araw. Ako ang bahalang maningil ng mga pautang ninyo. mag-aaral 5. II. * Mix and Match ( Talasalitaan) * Flashback Ipaalaala ang senaryo sa paaralan at klase noon at ngayon at magakroon ng paghahambing dito sa pamamagitan ng malayang talakayan. • Ang masamang gawa ay di pinagpapala sapagkat sama ang dulot sa kapwa. Malikhaing Gawain Ipasulat ang kaisipan sa kabanata. 2. Talakayin din paraan para sa ang katauhan ddito. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. Nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga pahayag sa bawat kabanata. Bigyang panahon para maghanda ang mga estudyante. Nakapagsasadula ng mga piling bahagi ng kabanata na may kaugnayan sa kasalukuyanng kaganapan sa buhay. Nakapaglalahad ng simbolo sa pamamagitan ng pagtutulad sa kasaysayan ng tauhan sa akda at sa buhay ni Ibarra. * Paghahanay • Kahanga-hanga ang Ipahanay sa pisara ang uri ng mga kabataang tauhan sa kabanata bilang gumagawa ng mga makatotohanan . mula una hanggang katapusan. * Pagsasaulo( Isahan ) Magpahalaw ng isang kaisipan o pahayag sa akda at ipasaulo nang • Walang sinuman ang may damdamin..paniniwala. sistema noon ngayon 1. 5.Ibig kong iligtas . Nailalarawan at naihahambing ang uri ng paaralan at klase noon at ngayon. gampanan. Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Estudyante 13. 3 * Role Playing • Sa pamamahayag ay sa bawat pangkat ay magpabuo may sinusumpaang ng dayalog sa napiling tungkuling dapat na pangyayari na isasadula . kanilang ikabubuti. 4. Kabanata 16: Ang mga Kapighatian ng Isang Intsik 15. nabubuhay para sa sarili lamang. nalugi kayo at bumagsak .

187-199. Kabanata 20: Ang Nagpapalagay • Ang katapatan ang susi sa kaunlaran. *Paghahambing sa kasalukuyang pinuno ng bayan. Igawa ng Bio-data sina Placido at Don Costudio. Nasusuri ang mga pangyayari at nakapagbibigay ng suhestyon ukol sa suliraning binanggit sa akda . Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. *Summative Test *Ikalawang Markahang Pagsusulit •Init ng ulo ay iwasan upang malayo sa kapahamakan. mga nagawa e. 2.gawain o tungkulin d. I. Kabanata 18: Mga Kadayaan 17.Bigyang diin ang sumusunod: a. Pagsulat ng isang open letter.Pagkatapos ay talakayin ang kanilang mga ginawang pagaanalisa. 3 IKATLONG MARKAHAN . Kabanata 19: Ang Mitsa 1.16. kayo sa mga mangungutang. *Character Webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. pag-aaral c.pangalan b. Nakasusulat ng isang open letter o bukas na liham para sa isang opisyal ng bayan. 18. naitulong sa bayan II. *Ipabasa ng tahimik ang akda at ipagawa ang Case Analisis .

B. Napapaunlad ang mga kasanayang mag-isip at kakayahang mangatwiran sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa mga kaalamang pangwika at pampanitikan. II. IV. 2. Pangkalahatang Layunin: A. Balarila at El Filibusterismo na hinati sa apat na markahan sa loob ng isang taon. PAKIKINIG 1. pagsulat . Ang kursong ito ay binubuo ng pagkakaugnay na aralin sa Panitikan.Silabus sa Filipino IV I. Europeo.Ang mga seleksyong ginamit ditto ay ay sadyang pinili upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral tungo sa ikatutupad ng mga adhikain ng paaralan para sa susunod pang mga taong darating. at paggamit ng kanilang mapanuring kaisipan ay maingat na sinuri at inayos ang kagamitang panturong ito upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang magaaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ayon sa makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan. Deskripsyon ng Kurso: Sa hangaring lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa ksanayang pakikinig. Nagagamit ang mga istratehiya sa pakikinig para sa iba’t ibang uri ng tagapakinig at mga layunin sa pakikinig. At iba pa. pagsasalita. pagbasa. Amerikano. III. Pangalan ng Kurso: FILIPINO IV – Sining ng Koonunikasyon sa Ikaapat na Taon. Tinalakay din sa kursong ito ang mga panitikang isinalin mula sa Ingles. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful