Unang Markahan Nilalaman

1.. Maikling Kwentong Hiligaynon sa Teoryang Humanismo ( Si Pinkaw)

Mga Tiyak na layunin
1.Naibibigay ang wastong kahulugan ng mga bagong salita. 2. Naihahambing ang buhay ng pangunahing tauhan sa sariling buhay gamit ang compare and contrast chart. 3. Nakikilala ang katangian ng teoryang humanismo.

Estratehiya
* Paghahawan ng sagabal (Round table ) Isusulat ng bawat myembro ng bawat pangkat ang kanilang sagot sa papel. Pagkatapos ay ipapasa ang papel sa sumusunod na myembro.Kung may oras pa ay paiikutin pa ang papel.Pagkatapos ng hudyat ng guro ay bibilangin ng bawat pangkat ang tamang sagot. * Pagabasa Ipabasa sa klase ang akdang “Si Pingkaw”. * Malayang Talakayan Talakayin ang nilalaman ng akda at ang katangian nito. * Pag-uugnay Ipahanap ang simbolismong ginamit sa akda at iugnay dito ang teoryang humanismo. * Sabayang Pagbasa Ipabasa ng sabayan ang tula ng may damdamin. * Pagpapakahulugan Pabigyang-kahulugan ang bawat saknong ng tula sa mga magaaral. *Palitang-kuro - Ipaisa-isa ang mga suliraning tinatamasa ng bansa at ang kadahilanan nito. * Pag-uugnay Talakaying isa-isa ang mga

Konseptong Pagpapahalaga • Ang
pamayanang may pagmamahalan ay may paguunawaan.

Kagamitang Pang-ebalwasyon
* Malikhaing Gawain Bumuo ng isang masusing paghahambing sa mga pangyayari sa buahy ni Pingkaw at buahy mo gamit ang dayagram sa ibaba. Pingkaw Mga kabiguan Pagkakaiba Mga realisasyon ko: 1. 2. 3. 4. *Pagpapaliwanag Anu-anong katangian ni Pingkaw ang nagpaplitaw sa teoryang humanismo sa nasabing akda? Ako

Sanggunian
Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.2-14

oras 2

2.Tulang Bikolano sa teoryang Imahismo ( Panambitan )

• Pagkilala sa

Tula at mga Uri nito

1. Nakikilala ang mga suliraning kaakibat ng kahirapan at ang mga solusyion dito. 2. Nakabubuo ng isang tulang nagbibigay-pagasa sa mga daing ng mga Pilipino. 3. Nahihimay ang mga katangian ng teoryang imahismo.

• Ang bawat

pagsubok ay may solusyong dapat na matutunan.

I.Punan ang graphic organizer ng mga patunay sa mga suliranin at ang maaaring maging solusyon sa mga ito.

• Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.1522,67-75 Filipino sa Bagong Henerasyon IV , p.96, 180

2 araw

p. 9 Panitikang Filipino ( Pangatlong Edisyon ) . • Ang * Dugtungang Pasalaysay malawakang Ipabuod ang sanaysay sa kaalaman sa pamamagitan ng dugtungang kultura ng iba ay pagsasalaysay ng mahahalagang daan tungo sa pangyayari. kawalang katarungan 1. nararapat na panatilihin at hindi dapat panatilihin sa mga kaugaliang ito. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda. II.katangian ng teoryang imahismo at iugnay ito ang mga katangiang ito sa akdang binasa. Filipino sa Bagong Henerasyon IV. Pagkatapos ay ipasuri ang akda batay sa pagdulog na ito. Napipili at nabibigyang-paliwanag kung alin-alin sa mga ito ang dapat na panatilihin at hindi. kamangma ngan 1. . 2.7 2 araw una ikalawa ikatlo * Pananaliksik Magsaliksik ng iba’t ibang kaugalian ng mga Pilipino hinggil sa pagbibinyag. Isulat ito sa buong papel. 3. Bumuo ng isang tula na nagbibigay –inspirasyon sa mga Pilipino. Sanaysay Muslim sa Teoryang Formalismo ( PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim) • Pagkilala sa Sanaysay at sa Dalawang Uri nito 1.Pagsubok:Pasulat seremonya kalian ginagawa detalye Pluma IV (Wika at Panitikan)pp. Pamantayan nilalaman----20 simbolismo—20 40 3. lubos na * Palitang –kuro pagkakaunawaan Pag-usapan kung alin ang n.23-32. I. Naiisa-isa ang mga detalye ng tatlong seremonya ng pagbibinyag na isinasagawa ng mga Muslim. Nakikilala nang lubusan ang teoryang formalismo . Lapatan ito ng konseptong imahismo. p. mga suliraning kaakibat ng kahirapan krimen 1. * Pag-uugnay Talakayin ang katangian ng teoryang formalismo.

Natutukoy ang mga bahagi at sangkap ng maikling kwento. Natutukoy ang tunay na kahulugan ng pagibig. * Mix and Match (paghahawan ng sagabal) Maghahanda ng plaskard ang guro ng mga salitang magkatugma. Ang minamahal lamang ang nakakatighaw sa pusong matagal nang nangangarap na maibsan ang kalungkutan sa buhay. 2.. Hanapin sa loob ng pangungusap ang salitang magkasingkahulugan. * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at pabigyang-kahulugan sa mag –aaaral ang tunay na kahulugan ng pag-ibig.. 4.Nakikilala nang lubusan ang mga katangian ng teoryang romantesismo. Simula Tauhan Gitna saglit na kasiglahan Wakas k akalasan tagpuan kasukdulan katapusan 5. 1. Maikling 1. . Piliin sa talaan ang mga angkop na salitang Pluma IV ( Wika at Panitikan) 3 . Tatayo sila at hahanapin ang kapareha mula sa ibang magaaral na may hawak ding plaskard. II. I. Napipili ang salitang * Think-Pair-Share I. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Romantesismo ( Ang Dalaginding) • Mga Bahagi at sangkap ng Maikling Kwento 1.Ibigay ang mga sangkap ng maikling kwentong binasa gamit ang fishbone organizer. 3. * Pag-uugnay Ipatukoy sa mga mag-aaral ang nangingibabaw na katangian ng kwento at talakayin ang katangian ng teoryang romantesismo.4. •Ang tunay na hindi pag-ibig ay nagsisinungaling . 3.Naibibigay ang kahulugan ng bagong salita . Ang pag-ibig na tunay ay naninindigan sa wagas na sumapaan at walang hanggang pagmamahalan. 2.at ang sangkap ng maikling kwento.7678. Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. Ibibigay ito sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang pangkat.33-48 2 araw Filipino sa Bagong Henerasyon 4. Nagulat siya sa kakaibang nadarama at labis niyang ikinabigla ang damdaming dumating sa kanya. * Pagbasa Babasahin ng guro ang akda sa harap ng klase. pp.

• Walang taong manloloko kung walang magpapaloko. Dulang Tagalog sa Teoryang sosyolohikal ( Ito pala ang Inyo ) • Pagkilalal sa Dula at Kahalagahan nito 1. 2. * Pagbasa Ipabasa sa harap ng klase ang akdang tatalakayin. Nakikilala ang tayutay at ang mga uri nito. 88-91 6. Ipalahad sa klase ang kanilang ginawang badyet at hingan sila ng reaksyon ukol sa ginawang pagbabadyet. Sumulat ng isang tulang ukol sa manggagawa at gumamit ng mga tayutay dito. _____ang mga tao nang makita siya. II.76-87 4 araw Problem advantage disadvantage desisyon Panitikang Filipino ( Pangtalong Edisyon) p.Ipakilala ang dula at ang kahalagahan nito. Hindi niya pansin ang_____ na sasakyan. Nahihimay ang katangian ng teoryang sosyolohikal. 2. Tila isa itong isang patalim na gumugutay sa durug-durog na kalagayan ng mag-anak. pp. Ang nangyari sa asawa niya ay tinik na lalo pang nagpahapdi sa sugatang puso. nakapagbibigaypayo ng tungkol sa kung papaano maiiwasang maging biktima ng panloloko. Nakabubuo ng tulang ginagamitan ng mga tayutay. . Pamantayn Nilalaman--------20 Tayutay ---------20 40 pp. . • Sa kahirapan nasusukat ang katatagan ng isang nilalang.. Punan ng impormasyon ang graphic organizer ng tungkol sa mga bagay na isinaalang –alang bago kayo nagdesisyon.Natatalakay ang teoryang realismo. I. * Pagbasa Madamdaming ipabasa nang sagutan sa harap ng klase ang akda *Pagtalakay Talakayin ang kwento at ang mga modus operandi ng mga taong manloloko upang maiwasang maging biktima ng mga ito.Talakayin ang mga paraan kung paano makakatulong laban sa kahirapan kahit sa munting paraan.Kwentong Tagalog sa Teoryang Realismo ( Ambo ) • Tayutay at mga Uri nito bubuo sa diwang ipinahahayag ng pangungusap.6 . maipupuno sa patlang para mabuo ang kaisipan ng pangungusap. * Pagtalakay -Pag-usapan ang labis na kahirapang dinaranas ng bansa. 4. 2. *Pag-uugnay .Iugnay ang teoryang sosyolohikal sa binasang akda.Ipatukoy ang kahulugan at ang mga katangian ng tayutay maging ang mga uri nito. humahagibis nagpulasan bukambibig humahagibis humupa ilawit kalaboso nakaumang panaghoy mang-umit makatighaw 1. Naitatanghal nang maayos ang dula. Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp. III.kailangang badyetin nila ito sa lahat ng pangangailangan sa isang araw ng pamilyang may 7 anak . 4.Suriin kung anong tayutay ang ginamit sa pangungusap. 3. 3. 2. Pangkatin ang mag-aaral at bigyan ang bawat pangkat ng play money na may halagang 200 pesos.Nakikilala ang dula at ang kahalagahan nito. 3. Nalilimi ang desisyong gagawin sa tulong ng graphic organizer.49-66 araw Sining ng Komunikasyon Pandalubhasaan. 1.

pp. interesado kang mag-aplay sa gawaing ito.Bigayng-payo ang m.Ihanda ang bawat pangkat para sa pagsasadula ng bawat bahagi ng dulang tinalakay II. Pagtatanghal ng dula Pamantayan Pagsasatao-------20 kasanayan---------20 kagamitan -------10 50 I. *. Nakabubuo ng isang liham –pangangalakal. * Pag-uugnay Ipakilala ang mga lihampangangalakal at ang pagkakaiba nito sa liham-pangkaibigan. 2 araw .Gumupit ng help wanted sa pahayagan at ipakita ito sa klase. Siwasyon 2: Ang inyong paaralan ay nangangailangan ng isang student assistant na itatalaga sa silid-aklatan .pormat at iba’t ibang uri ng lihampangangalakal. 7..ga tauhan sa sumusunod na sitwasyon upang maiwasan ang maloko o madaya. * Ipasuri ang halimbawang liham at talakayin ang katangian nito. Pagpapakita ng anunsyo . 1-69. -Pag-usapan ito at tukuyin kung ano ang nararapat gawin sa pagaaplay dito. Pagsubok(pasulat) Sumulat ng isang liham pangangalakal kaugnay ng sitwasyong inilahad sa ibaba. Isaalang-alang ang mga dapat taglayin ng uri ng liham na ito. Anong payo ang maibibigay mo kay Julie at sa iba pang babaeng katulad niyang labis na nagtiwala sa kanilang minamahal na mayroon palang itinatagong lihim para maiwasan ang pagsisisi kung kalian sila’y kasal na at huli na ang lahat? III. 1. Nakikilala ang mga katangian ng isang mabisang lihampangangalakal. 3. *Ipatukoy ang iba’t ibang bahagi ng liham at ang porma nito. 92 Manwal sa korespondensya Opisyal. Sitwasyon 1: Nais mong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga detalye ng entrance exam sa kolehiyong gusto mong pasukan sa susunod na taon . * Pagbasa sa liham Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang lihampangangalakal. • Ang mabisang liham ay instrumento upang maipalam ang saloobin at kaisipa Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. 88-92 Sandigan IV ( Ikalawang Edisyon) p. 2 Nakikilatis ang mga bahagi . LihamPangangalakal 1.

2. gumawa ng istatistiks tugkol sa mga naganap na . I. Nobelang El Filibusterismo 9. kilos at pananalita.83 2 araw 1.ihanay ang mga pangyayaring inilahad sa teksto at gumawa ng paguugnay sa inyong karanasan at bumuo ng isang konsepto na nagpapahayag ng positibong pananaw. Jose Rizal. 3. Kabanata I: Sa Kubyerta 10. Naiisa-isa angmahahalagang pangyayari sa kabanata . 144-148 Panitikang Filipino ( Ikatlong Edisyon) p.at pananalita . Sandigan IV (Ikalawang Edisyon) pp. Naipapamalas ang buod ng nobela at kasaysayan ng pagkakasulat sa paraang pantomina. Konsepto:______________________ _________________________________ • .Pananaliksik Saliksikin kung ilan ang bilang ng mga sakunang naganap noon at sa kasalukuyan . 2. pantay-pantay sa mata ng Diyos .kilos . • Ang lahat ay I.8. wakas Pangyayari 4 Pangyayari 3 Pangyayari 2 Pangyayari 1 Obra Maestra IV (Bagong Edisyon)pp. Nailalarawan ang mga tauhan sa pamamagitan ng mga katangian ng bawat isa ayon sa kaanyuan . batay sa nasaliksik. 180-181 (Ikatlong Edisyon) pp. * Paglalarawan Sa pamamagitan ng larawang guhit . 2 araw Ang Filibusterismo pp. 2. * Role Playing Ipagawa ng isang pantomina ang bawat pangkat ayon sa buod at kasysayan ng pagkasulat ng nobela. nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa matayog na pagmamahal sa bayan na ipinamalas ni Dr. Nakagagawa ng istatistiks ukol sa mga sakunang nagaganap sa mga sasakyang pandagat at ang sanhi nito * Word webbing Ipahabi ang simula ng akda sa pamamagitan ng tauhan. 3. Ang Kasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo at Buod ng nobela 1. Kabanata 2 : Sa Ilalim ng Kubyerta 1.1-14 II. Sa pamamagitan ng story staircase dayagram ay ihanay ang mahahalagang pangyayari sa kabanata.ipalarawan ang mga tauhan batay sa kaanyuan. *Pagbabalangkas Ipabalangkas ang ginawang pagmamahal sa bayan ni Rizal mula sa una hanggang sa huli.1-15. Gamit ang talahanayan sa ibaba . *Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kabanata. • Ang masidhing pagmamahal sa nayan ay nagdudulot ng kalayan. Pangyayari Kaugnayan sa sa nobela Buhay .

15-26 3 araw II. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a b c d e f g h i j r 1. 4. Napi[pili ang mga tiyak na bahaging nagpapakita ng iba’t ibang simbolo. I. Kabanata 3:Mga Alamat 12.sakuna mula noong taong 2002-2008. *Pictorial story Ipaayos sa mga estudyante ang larawan ayon sa pagkakasunudsunod ng mga pangyayari at ipakwento ito sa klase *Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . • Pagbibigayan at pagmamahalan ang kailangan ng mundo. 3. Natutukoy at nabibigyang reaksyon ang bisa at pagkagamit *Talakayang “ Q at A” Ipatalakay ang mga bahaging nagpapakita ng simbolo sa paraang tanong at sagot. 2. 3 araw . 1. Si Basilio 15. Itala ang mga karapantang pantao na madalas labagin at ang dahilan kung bakit ito nalalabag. Maglagay rin ng mungkahi para dito. Kabanata 6. Naibabahagi sa iba ang sariling pananaw hinggil sa paksa. Ibigay ang katumbas na salita ng sumusunod sa tulong ng coding . 2 k s l t 3 2 1 m u 2 n v ñ w 3= Obra Maestra IV( Bagong Edisyon)59-71 Ang Filibusterismo pp. Karapatang madalas labagin Mga kadahilanan Suhestyon Obra Maestra IV (Bagong edisyon) pp.Nakauunawa sa mga salitang binibigyang – kahulugan sa pamamagitan ng mga coding sa bawat letra.” Sagot:_________________________ ________________________________.26-48. “ Ako man ay paroroon din sapagkat nangangailangan ako ngisang kairel na relos. Kabanata4: Kabesang Tales 13. * Discussion Web Pangkatin ang klase at ipasulat sa mga nakalaang kahon ang mga dahilan kung bakit oo/ hindi ang sagot sa paksang pinag-uusapan.31-36 o x p y q z 14.Nakapagtatala ng mga karapatang pantao na madalas labagin ng mga nakararami. * Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . I. Kabanata 7: Si Simoun 1.Naisasalaysay ang alamat sa tulong ng pictorial story. Taon Pangalan ng barko Sanhi ng sakuna 11. Tukuyin kung ano ang pinakaangkop na damdamin sa sumusunod na pahayag. 2.ipatala ang mga ginamit na salita o matatalinghagang pahayag at talakayin ito sa klase. Ang Filibusterismo pp. Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang kutsero 1.ipatala ang mga ginamit •Sipag at tiyaga ang kailangan upang makamit ang tagumpay.

* Mix and match Ipahanap ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga salita sa pamamagitan ng paglapit sa kagrupong may hawak na plaskard . Ang ilibusterismo pp. * Pagbasa Pumili ng mambabasa at ipabasa nang sagutan ang akda sa harap ng klase. Sagutin ang suliraning nakapaloob sa kabanata sa pamamagitan ng pagsunod sa “Why-Why Diagram”. I. Nakapaglalahad ng mga mungkahi kung papaano pangangalagaan ang sariling karapatan. 42-50 3 araw Suli rani n Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? • Manindigan sa tama at itakwil ang kasamaan. 3. II. Malikhaing Gawain: (Pasalita) Papiliin ang estudyante ng isang pahayag ng isang tauhan at ipalahad ito nang madamdamin sa harap ng klase. 16. 3. *Pagsulat ng sanaysay Magpasulat ng isang sanaysay na may temang pagmamahal sa wika. Napaghahambing ang karanasan nina Simoun at Kabesang Tales. na salita o simbolo at talakayin ito. Paghambingin sa pamamagitan ng Venn diagram ang karanasan sa buhay nina Simoun at Kabesang Tales Seleksyon 1-100. •Wika ang bumibigkis sa bayan at mamamayan. Kabanata 9: Si Pilato 18 Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan 1.Napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat.ng mga simbolo sa mga tiyak na kabanata. Simoun Tales . 2. Nakapagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagmamahal sa wika sa paraang pasulat.. Solusyon: II. Bakit? Bakit ? Obra Maestra IV (bagong Edisyon ) pp.86-104. Hingan ng opinion ang mga magaaral kung papaano mapapangalagaan ang sariling karapatan. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipan na nakapaloob sa akda. Kabanata 8 : Maligayang Pasko 17. Sumamative Test Unang Markahang Pagsusulit • Ang pamilyang nagsasamasama ang siyang nagpapasaya sa isang okasyon.

Natutukoy at naipapaliwanag ang matatalinghagang salita. ( Aanhin Ninyo Iyan?) 1.Pangkatin ang klase at ipabuod ang binasang liham ayon sa mahahalagang pangyayaring nakatala dito.Ipapasa itong muli hanggang sa matapos ang oras na ibinigay ng guro.Patuloy na lumalapit sa amin ang tinig na galing Sa malayong lupain. Inihahanda siya sa buhay na haharapin bilang babaing Muslim. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng pahayag sa hanay A .Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan ) pp.94103 II. 2. Punan ang triple journal entry upang maipahayag ang iyong saloobin at ang saloobin ng is among kaklase. 3.masigasig at iniisip ang kabutihan ng iba. *Pagpapakalugan Pabigyang-kahulugan sa mga estudyante ang matatalinghagang pahayg at hingan sila ng reaksyon ukol dito. Maikling Kwentong Thai Sa teoryang Eksistensyalismo. Palakarin siay nang nakapaa sa sahig pero bago ipagagawa iyon ay pulutin muna ang thumbtacks. * Pangganyak: Pagharap sa takot . * Pagbasa sa akda * Asyanong Panitikan susi sa Pakikipagkaibiga n I. I. 2. Nakikilala ang katangian ng teoryang eksistensyalismo.Nahihimay ang katangian ng teoryang feminismo. Hanay B A. Naipapahayag ang sariling saloobin maging ang saloobin ng kaklase hinggil sa paksa . 3.Ikalawang markahan 1.Nailalarawan ang tauhan gamit ang character web. Ipakita sa kanya ang thumbtacks sa sahig at pagkatapos ay piringan ang kanyang mata.Ipapasa ng unang myembro ang papel sa katabi upang ito naman ang sumulat. Naibibigay ang mahahalagang detalye ng akda. * Pag-uugnay Ipasuri ang nilalaman ng liham ayon sa teoryang feminismo at himay-himayin ipara makita ang katangian ng teoryang nabanggit. Pluma IV ( Wiak at Panitikan ) pp.Titik lamang angisulat. • Ang pagtulong sa kapwa anng tapat bunga ay pagasasamang maluwat. 4. Natutukoy ang wastong kahulugan ng matatalinghaga at mahihirap na salita. Pahayag Reaksyon ko Reaksyon ng mula sa akda sa pahayag iba sa pahayag sa akda at sa pahayag ko Gusto kong makakilala ng taong masayahin . Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese sa Teoryang Feminismo ( Kay Stella Zeehzndellar ) 1. * Group Communal Writing . Bilanging ito para masigurong walang natira. 2. Hanay A _____1.104-114 2 araw • Sawikain o Idyoma Nai Phan Sining ng Komunikasyon . *Pagbasa Ipabasa sa isang estudyante ang akda sa harap ng klase. Punan ang kahon ng mga salitang maglalarawan sa pangunahing tauhan .Pumili ng isang mag-aaral.

3. 2. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda sa klase.15 Tindig---------. Gumawa ng komik istrip na magababago sa mararahas na pangyayari sa akda. * Pagsusuri sa akda Ipasuri ang sumusunod: -nilalaman -tauhan -matalinghagang salita * Pag-uugnay Talakayin ang teoryang eksistensyalismo at ang katangian nito.10 Nilalaman------10 50 3.Share Isa-isahin ang mga pangyayari sa kwento at ang implikasyon nito sa buhay ng tauhan . Pamantayan Paglalahad-----15 Mastery-------. nagtaingang-kawali 3. * Pag-uugnay Himayin ang mga katangian ng teoryang sosyolohikal at iugnay ito sa akdang tinalakay. maitim na puso 5.Nakabubuo ng isang komik istrip na binago ang marahas na karanaan ng pangunahing tauhan. ___ Gumulung-gulong sa malayo ang bata pagkatapos maramdaman ang malakas na suntok. III. pp. Nobelang Thai sa Teoryang Sosyolohikal ( Tigang na Lupa ) • Pagbigkas ng Talumpati 1. pp. butas ang bulsa I. ___ Nakita at narinig ni Jinda ang batang nagsisigaw ng mga islogang-politikal. II. Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng sumusunod na matalinghagang salita. 85-86 1. 4. • Ang katatagan ang susi sa tagumpay. Natatalakay ang teoryang sosyolohikal . Bumuo ng maikling talumpati at bigkasin ito sa harap ng klase. Ilahad dito kung paano makapgpapahayag ng hinanaing nang walang nalalabag na karapatang-pantao at karahasang nagaganap. Napagsunud-sunod ang mga pangyayari sa kwento. Lagyan ng bilang 1-3 ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Pandalubhasaan. * pagpapakita ng larawan Magpakita ng larawan ng magagandang lugar sa Thailand at pabigyang-puna ito.Basahin ang akda sa harap ngklase. * Think-Pair . makati ang dila 2. 3 araw . Pluma IV ( Wika at panitikan ) pp. Talakayin din ang mahusay na paraan ng pagtatalumpati. Anong uri siyang mangangalakal? 2. ___ Pinatigil ng maton ang nagtatalumpati at pinasok ang mga manonood sa nagtatalumpati. Filipino sa Bagong Henerasyon 4. Paano niya pinakikitunguhan ang kanyang parokyano? II.115-126.Nakabubuo ng sariling talumpati at nabibigkas ito sa harap ng klase. 1.198-199. bukas –palad 4.

1. pangingibang bansa upng doon magtrabaho I. libingan Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. 4. Naibibigay ang konotasyon at denotasyonng isang salita. • Sa paghahangad ng kagitna sansalop ang nawala.________ Muhi 3. * Pagkukuwento Ikuwento ang akda sa harap ng klase * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at isa-isahin ang mga katotohanang ipinapakita nito sa lipunan.________ Hinanakit 4.sariling bayan ay huwag limutin. 2 araw . * Pag-uugnay Ipasuri ang kwento sa pagdulog na realismo . Buuin ang analohiya sa ibaba. Paupuin sila sa harap ng kapangkat at papiliin sila ng isang pangyayari sa buahy na kanilang ibabahagi sa klase. Nasasalamin sa akda ang katotohanan ng buhay ng tao at naiuugnay ito sa Teoryang realismo.4.________ Suklam 1. Isulat sa bilang 1 ang pinakamamababaw at sa 5 pinakamatindi. Maikling kwentong Tagalog sa Teoryang Imahismo (Sa Lupa ng Sariling Bayan ) 1. 3. nitso c. Pumili lamang ng isang paksa.Natutukoy ang mga imaheng nakapaloob sa akda ta nabibigyang kahulugan ito. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. 3. puntod:_____.Pananaliksik Magsaliksik ng tungkol sa paksang nakalahad sa ibaba . Nabubuo ang analohiya . parusang kamatayan 3.________ Inis 2. * Paghahawan ng sagabal Ipabigay ang konotasyon at denotasyon ng mga salita. 4. Nasusuri ang katangian ng sanaysay na nangangatwiran at nakabubuo ng nasabing uri ng sanaysay. 1. Paksa: Tauhan: Tagpuan: Kasukdulan : Pababa:________ Pataas:__________ Wakas:______________ Aral:______ II. labi b. p. Nakabubuo ng mahusay na dayalogo mula sa kwento. Maikling Kwentong Singaporean sa Teoryang Realismo ( Papel ) • Sanaysay na Nangangatwiran 1. • Anumang layo ang narrating .127-138 Filipino sa bagong Henerasyon 4. I. same sex marriage 2.9 2 araw 5. posporo: palito a.Naaayos ang mga salita ayon sa tindi ng kahulugan nito.127-138. Bumuo ng isang sanayasay na nangangatwiran ukol dito. Gawan ng buod ang akda gamit ang dayagram sa ibaba. Tampo 5. Ayusin ang mga salita ayon satindi ng kahulugang ipinahahayag. 2. 2._______ II. * Pagbabalik-gunita Ipasulat ang mahalagang pangyayari na kanilang natatandaan sa mga taon sa kanilang buhay at ang damdaming nakapaloob dito. Talakayin ang sanaysay na nangangatwiran. Nabubuod ang akda sa tulong ng dayagram.

Nabubuo ang character web para sa mga pangunahing tauhan. Minabuti na lamang ni Marcos na ____ ang mga kamay dahil sa matinding galit sa ganid na Don. * Pang-ugnay Ipasuri ang akda sa pagdulog na naturalismo .angmaliwanag na buwan ay yanig na sumisindak sa akin. • Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Nakikilala ang teoryang feminismo . Maikling Kwentong Hapon sa Teoryang Feminismo (Si Kesa at Morito) 1. ialay ) II. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Naturalismo ( Walang Panginoon) 1. di makonsensya b. Nakikilala ang teoryang naturalismo. kahulugan * character webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. ginawa. Bilugan ang titik ng wastong kaisipang nais iparating ng mga salitang nakaitalisado. 2.inisip. Ang aking puso’y di mabagbag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko. Pero ngayon. Basahing muli ang akda at maghanap ng iba pang imaheng nakapaloob dito. Nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang salita. pangyayari damdamin II. kuyumin. 165-179 2 araw Inisip: Naramdaman: Sinabi: . Isulat angiyong damdamin tungkol sa damdaming nakapaloob sa pahayag ayon sa naganap sa akda. di lalambot sa kirot na nararamdaman d. a.at ginawa ni9 marcos. Imahen 1. I. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. * Pagbasa sa akda Basahin sa harap ng klase ang kwento. ____________________________________ I. Ipaliwanag ang pangkaisipan at damdaming kahulugan nito. 3.( ( itaas. Nagagawan ng balangkas ang binasang kwento . 1.Nabubuo ang diwa ng pangungusap sa paglalagay ng angkop na salita rito. sinabi. 4. Puanan ng akmang salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. * Pagtalakay Pag-usapan ang mga nangyari sa buhay ni Maros. 1. Magkaroon ng malayang talakayan ukol dito. 7. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang pangyayari sa kwento at ang mga damdaming nakapaloob dito. 3. Naipapaliwanag ang damdaming nakapaloob sa akda. 3. 1. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan)pp. 4. *Malayang talakayan Hingan ng sariling opinion o reaksyon ang mga bata ukol sa paksa. at ikinikilos ng pangunahing tauhan. • Ang pagsasama nang matapat ay pagsasama nang maluwat.151164. 2. di magsisikip ang dibdib sa sakit c. pigain. Punan ng sagot ang mga kahon tungkol sa inisip. Naibibigay ang mga nararamdaman . walang pagsisikip ng dibdib sa sakit II. 2. naramdaman.taon 2-5 6-9 1013 1417 6. *Pag-uugnay Ipasuri sa mag-aaral ang akda ayon sa pagdulog na feminismo.

ano ang gagawin mo sa sumusunod na mga pagkakataon.Gamitin ang dayaram sa ibaba. * Diskusyon Pag-usapan ang pelikula at ang mga sangkap na dapat isaalangalang sa pagsusuri ng pelikula. * Think-Pair-Share Bigyan ng isang pelikulang tatalakayin ang mga mag-aaral para pag-usapan. 2.102124. Time-Pressured Reading Panahunang pagbabasa sa kabanata. Ano ang gagawin mo? b. 2 araw • Nobelang El Filibusterismo 9. Bilang isang matalinong manonood sa pelikula man o telebisyon. Nagiging matalino sa pagpili ng pelikulang tatangkilikin.Ang paaralan ay . Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsusuri ng pelikula.Nabibigyang reaksyon ang ugnayan ng mga tauhan sa bawat isa at sa lipunan. iugnay ito sa aralin bilang talakayan at reaksyon. lipunan bawat isa Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. 1. Kabanata 12: 1 . palagay at kaalamang napalutang • Ang mamamayang may karunungan ay sandigan ng bayan. Essay a. Kabanata 11: Los Banos 10. Suriin ang kwento ayon sa hininhingi sa bawat patlang. *. I. Suriin ang pelikulang “ Caregiver “ at sundin ang mga bagay na dapat isaalang-alng sa pagsusuri nito. 2.. 3 araw • . 3. * Pagsusuri Ipasuri sa kanila ang palabas na “ Anak” at magkaroon ng malayang talakayan. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Gusto rin itong mapanood ng iba mong kaibigan at kamag-anak. Pamagat:_____________________ May-akda :__________________ Uri :______________________ Paksa :___________________ Tauhan:_____________________ Tagpuan :_______________________ Kasukdulan .180-186. Bigyan sila ng oras para makapag-isip. Itala ang kaugnayan ng tauhan sa lipunan at kapwa.Nakasusulat ng pagsusuri hinggil sa pelikulang pinanood.suriin s aparaang •Pelikula ay piliin upang maging gabay sa buhay natin.Isang pelikula ang napansin mong nabigyan ng sobrang exposure ang napatunayan mong hindi pala maganda at malayung-malayo sa inia-advertise nila.____________________ Aral :______________________________ 8. Nasusuri ang ilang Gawain . * Musikahan Magparinig ng awitin tulad ng “ Laguna “ .Ibabahagi nila sa kapareha ang naiisip tapos ibabahagi naman nila ito sa kapangkat. Panunuring Pampelikula 1. I.Ginawa: III.

136-148. 5. Punan ng impormasyon ang talahanayan sa ibaba pangungusap 1. mula una hanggang katapusan. gawi . 4. 2. mga opiniong inilahad at kahihinatnan. mag-aaral 5. Ipaguhit ang sa palagay nila na maaring makatulong sa pagpapalawak ng sariling kakayahan sa pamamagitan ng kaisipang ito. sistema noon ngayon 1. gampanan.Placido Penitente 11. I. Kayo’y naparito hindi dahil sa akin kundi dahil sa pagkain. nabubuhay para sa sarili lamang. • Ang masamang gawa ay di pinagpapala sapagkat sama ang dulot sa kapwa. sistema 2. nalugi kayo at bumagsak . Bigyang panahon para maghanda ang mga estudyante. 3. pagatatnong. * Paghahanay • Kahanga-hanga ang Ipahanay sa pisara ang uri ng mga kabataang tauhan sa kabanata bilang gumagawa ng mga makatotohanan . Sanayan lamang ang paglalakad sa buhanginan sa kainitan ng araw. • Kapag budhi ang nangusap . Pagsubok (pasalita ) Mula sa Gawain sa klase ay ipalahad ngayon sa harap ng klase ang kanilang nasaulong pahayag o kaisipan. Talakayin din paraan para sa ang katauhan ddito. II. Malikhaing Gawain Ipasulat ang kaisipan sa kabanata. 2. * LAF ( List all Factors ) Ipalista ang lahat ng simbolong ginamit bilang kadayaan at iugnay it okay Ibarra. Nakapaglalahad ng simbolo sa pamamagitan ng pagtutulad sa kasaysayan ng tauhan sa akda at sa buhay ni Ibarra.sa pag-uusig ay di ka kaiiwas 2. kanilang ikabubuti.. Kabanata 16: Ang mga Kapighatian ng Isang Intsik 15. 1. • Kung ang bata ay gusting matuto . Kabanata 15: Si Ginoong Pasta 14. Ako ang bahalang maningil ng mga pautang ninyo. Paghambinmgin ang paaralan noon at ngayon. * Pagsasaulo( Isahan ) Magpahalaw ng isang kaisipan o pahayag sa akda at ipasaulo nang • Walang sinuman ang may damdamin. batas I. Nailalarawan at naihahambing ang uri ng paaralan at klase noon at ngayon.158-176. 2 * Dugtungang Pagkukwento Pagkwentuhin ang mga bata sa pamamagitan ng padugtongdugtong na paraan. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. Nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga pahayag sa bawat kabanata. 3. Nakapagsasadula ng mga piling bahagi ng kabanata na may kaugnayan sa kasalukuyanng kaganapan sa buhay. Nakikilala ang mga katotohanan at di katotohanang tauhan batay sa kilos . * Mix and Match ( Talasalitaan) * Flashback Ipaalaala ang senaryo sa paaralan at klase noon at ngayon at magakroon ng paghahambing dito sa pamamagitan ng malayang talakayan. pananalita . 3 * Role Playing • Sa pamamahayag ay sa bawat pangkat ay magpabuo may sinusumpaang ng dayalog sa napiling tungkuling dapat na pangyayari na isasadula . Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Estudyante 13. Ano. damdamin reaksyon Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. ituro ang tama at totoo. Punan ng impormasyon ang talahanayan.Ibig kong iligtas . Nakapgpapahayag ng isang madamdaming paglalahad sa kaisipang nagpapakita ng pagtulong o paglilingkod sa bayan.paniniwala.Kabanata 13 : Ang Klase sa Pisika sa mga aralin tungo sa pagpaplawak ng sariling kakayahan. Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo 1. guro 4. II. 12. Intsik Quiroga? 3. pandayan ng isipan.kagamitan 3.

2. Kabanata 19: Ang Mitsa 1. 18.187-199. Nakasusulat ng isang open letter o bukas na liham para sa isang opisyal ng bayan. 3 IKATLONG MARKAHAN . Igawa ng Bio-data sina Placido at Don Costudio. Kabanata 20: Ang Nagpapalagay • Ang katapatan ang susi sa kaunlaran. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. *Character Webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing.16.Pagkatapos ay talakayin ang kanilang mga ginawang pagaanalisa. pag-aaral c. *Ipabasa ng tahimik ang akda at ipagawa ang Case Analisis .gawain o tungkulin d. *Summative Test *Ikalawang Markahang Pagsusulit •Init ng ulo ay iwasan upang malayo sa kapahamakan. naitulong sa bayan II.Bigyang diin ang sumusunod: a. kayo sa mga mangungutang. Kabanata 18: Mga Kadayaan 17.pangalan b. Nasusuri ang mga pangyayari at nakapagbibigay ng suhestyon ukol sa suliraning binanggit sa akda . Pagsulat ng isang open letter. *Paghahambing sa kasalukuyang pinuno ng bayan. mga nagawa e. I.

Tinalakay din sa kursong ito ang mga panitikang isinalin mula sa Ingles. pagsulat . II. III. Napapaunlad ang mga kasanayang mag-isip at kakayahang mangatwiran sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa mga kaalamang pangwika at pampanitikan. At iba pa. IV. 2. Ang kursong ito ay binubuo ng pagkakaugnay na aralin sa Panitikan. Balarila at El Filibusterismo na hinati sa apat na markahan sa loob ng isang taon. B.Silabus sa Filipino IV I. Pangkalahatang Layunin: A. Pangalan ng Kurso: FILIPINO IV – Sining ng Koonunikasyon sa Ikaapat na Taon. Deskripsyon ng Kurso: Sa hangaring lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa ksanayang pakikinig. Europeo. PAKIKINIG 1. pagbasa. pagsasalita.Ang mga seleksyong ginamit ditto ay ay sadyang pinili upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral tungo sa ikatutupad ng mga adhikain ng paaralan para sa susunod pang mga taong darating. Amerikano. Nagagamit ang mga istratehiya sa pakikinig para sa iba’t ibang uri ng tagapakinig at mga layunin sa pakikinig. at paggamit ng kanilang mapanuring kaisipan ay maingat na sinuri at inayos ang kagamitang panturong ito upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang magaaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ayon sa makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful