Unang Markahan Nilalaman

1.. Maikling Kwentong Hiligaynon sa Teoryang Humanismo ( Si Pinkaw)

Mga Tiyak na layunin
1.Naibibigay ang wastong kahulugan ng mga bagong salita. 2. Naihahambing ang buhay ng pangunahing tauhan sa sariling buhay gamit ang compare and contrast chart. 3. Nakikilala ang katangian ng teoryang humanismo.

Estratehiya
* Paghahawan ng sagabal (Round table ) Isusulat ng bawat myembro ng bawat pangkat ang kanilang sagot sa papel. Pagkatapos ay ipapasa ang papel sa sumusunod na myembro.Kung may oras pa ay paiikutin pa ang papel.Pagkatapos ng hudyat ng guro ay bibilangin ng bawat pangkat ang tamang sagot. * Pagabasa Ipabasa sa klase ang akdang “Si Pingkaw”. * Malayang Talakayan Talakayin ang nilalaman ng akda at ang katangian nito. * Pag-uugnay Ipahanap ang simbolismong ginamit sa akda at iugnay dito ang teoryang humanismo. * Sabayang Pagbasa Ipabasa ng sabayan ang tula ng may damdamin. * Pagpapakahulugan Pabigyang-kahulugan ang bawat saknong ng tula sa mga magaaral. *Palitang-kuro - Ipaisa-isa ang mga suliraning tinatamasa ng bansa at ang kadahilanan nito. * Pag-uugnay Talakaying isa-isa ang mga

Konseptong Pagpapahalaga • Ang
pamayanang may pagmamahalan ay may paguunawaan.

Kagamitang Pang-ebalwasyon
* Malikhaing Gawain Bumuo ng isang masusing paghahambing sa mga pangyayari sa buahy ni Pingkaw at buahy mo gamit ang dayagram sa ibaba. Pingkaw Mga kabiguan Pagkakaiba Mga realisasyon ko: 1. 2. 3. 4. *Pagpapaliwanag Anu-anong katangian ni Pingkaw ang nagpaplitaw sa teoryang humanismo sa nasabing akda? Ako

Sanggunian
Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.2-14

oras 2

2.Tulang Bikolano sa teoryang Imahismo ( Panambitan )

• Pagkilala sa

Tula at mga Uri nito

1. Nakikilala ang mga suliraning kaakibat ng kahirapan at ang mga solusyion dito. 2. Nakabubuo ng isang tulang nagbibigay-pagasa sa mga daing ng mga Pilipino. 3. Nahihimay ang mga katangian ng teoryang imahismo.

• Ang bawat

pagsubok ay may solusyong dapat na matutunan.

I.Punan ang graphic organizer ng mga patunay sa mga suliranin at ang maaaring maging solusyon sa mga ito.

• Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.1522,67-75 Filipino sa Bagong Henerasyon IV , p.96, 180

2 araw

Isulat ito sa buong papel. kamangma ngan 1. Naiisa-isa ang mga detalye ng tatlong seremonya ng pagbibinyag na isinasagawa ng mga Muslim. Pagkatapos ay ipasuri ang akda batay sa pagdulog na ito. p. Pamantayan nilalaman----20 simbolismo—20 40 3. II. Bumuo ng isang tula na nagbibigay –inspirasyon sa mga Pilipino. 3. p. 2. lubos na * Palitang –kuro pagkakaunawaan Pag-usapan kung alin ang n. Lapatan ito ng konseptong imahismo. I. • Ang * Dugtungang Pasalaysay malawakang Ipabuod ang sanaysay sa kaalaman sa pamamagitan ng dugtungang kultura ng iba ay pagsasalaysay ng mahahalagang daan tungo sa pangyayari. mga suliraning kaakibat ng kahirapan krimen 1. . Napipili at nabibigyang-paliwanag kung alin-alin sa mga ito ang dapat na panatilihin at hindi. * Pag-uugnay Talakayin ang katangian ng teoryang formalismo. nararapat na panatilihin at hindi dapat panatilihin sa mga kaugaliang ito.7 2 araw una ikalawa ikatlo * Pananaliksik Magsaliksik ng iba’t ibang kaugalian ng mga Pilipino hinggil sa pagbibinyag.katangian ng teoryang imahismo at iugnay ito ang mga katangiang ito sa akdang binasa. 9 Panitikang Filipino ( Pangatlong Edisyon ) .23-32.Pagsubok:Pasulat seremonya kalian ginagawa detalye Pluma IV (Wika at Panitikan)pp. Filipino sa Bagong Henerasyon IV. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda. Nakikilala nang lubusan ang teoryang formalismo . Sanaysay Muslim sa Teoryang Formalismo ( PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim) • Pagkilala sa Sanaysay at sa Dalawang Uri nito 1. kawalang katarungan 1.

Tatayo sila at hahanapin ang kapareha mula sa ibang magaaral na may hawak ding plaskard.. Maikling 1.4. Natutukoy ang tunay na kahulugan ng pagibig. Napipili ang salitang * Think-Pair-Share I. 2. Ang pag-ibig na tunay ay naninindigan sa wagas na sumapaan at walang hanggang pagmamahalan. .7678..33-48 2 araw Filipino sa Bagong Henerasyon 4. * Mix and Match (paghahawan ng sagabal) Maghahanda ng plaskard ang guro ng mga salitang magkatugma. Ibibigay ito sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang pangkat.Naibibigay ang kahulugan ng bagong salita . Piliin sa talaan ang mga angkop na salitang Pluma IV ( Wika at Panitikan) 3 . 2. * Pag-uugnay Ipatukoy sa mga mag-aaral ang nangingibabaw na katangian ng kwento at talakayin ang katangian ng teoryang romantesismo. 3. Nagulat siya sa kakaibang nadarama at labis niyang ikinabigla ang damdaming dumating sa kanya. 3. Natutukoy ang mga bahagi at sangkap ng maikling kwento. Simula Tauhan Gitna saglit na kasiglahan Wakas k akalasan tagpuan kasukdulan katapusan 5. pp. II. * Pagbasa Babasahin ng guro ang akda sa harap ng klase. Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. Ang minamahal lamang ang nakakatighaw sa pusong matagal nang nangangarap na maibsan ang kalungkutan sa buhay. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Romantesismo ( Ang Dalaginding) • Mga Bahagi at sangkap ng Maikling Kwento 1. Hanapin sa loob ng pangungusap ang salitang magkasingkahulugan. 4. 1.at ang sangkap ng maikling kwento. * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at pabigyang-kahulugan sa mag –aaaral ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. •Ang tunay na hindi pag-ibig ay nagsisinungaling . I.Nakikilala nang lubusan ang mga katangian ng teoryang romantesismo.Ibigay ang mga sangkap ng maikling kwentong binasa gamit ang fishbone organizer.

Dulang Tagalog sa Teoryang sosyolohikal ( Ito pala ang Inyo ) • Pagkilalal sa Dula at Kahalagahan nito 1. nakapagbibigaypayo ng tungkol sa kung papaano maiiwasang maging biktima ng panloloko.Ipakilala ang dula at ang kahalagahan nito. Naitatanghal nang maayos ang dula. 2. * Pagtalakay -Pag-usapan ang labis na kahirapang dinaranas ng bansa.76-87 4 araw Problem advantage disadvantage desisyon Panitikang Filipino ( Pangtalong Edisyon) p.kailangang badyetin nila ito sa lahat ng pangangailangan sa isang araw ng pamilyang may 7 anak . Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp. 1. III.. I. Nahihimay ang katangian ng teoryang sosyolohikal. Pangkatin ang mag-aaral at bigyan ang bawat pangkat ng play money na may halagang 200 pesos.Nakikilala ang dula at ang kahalagahan nito. * Pagbasa Ipabasa sa harap ng klase ang akdang tatalakayin. • Walang taong manloloko kung walang magpapaloko. 3.Suriin kung anong tayutay ang ginamit sa pangungusap. Tila isa itong isang patalim na gumugutay sa durug-durog na kalagayan ng mag-anak. 3. . Nalilimi ang desisyong gagawin sa tulong ng graphic organizer. Hindi niya pansin ang_____ na sasakyan. humahagibis nagpulasan bukambibig humahagibis humupa ilawit kalaboso nakaumang panaghoy mang-umit makatighaw 1. 2. Sumulat ng isang tulang ukol sa manggagawa at gumamit ng mga tayutay dito. Ang nangyari sa asawa niya ay tinik na lalo pang nagpahapdi sa sugatang puso. Pamantayn Nilalaman--------20 Tayutay ---------20 40 pp. Nakabubuo ng tulang ginagamitan ng mga tayutay.49-66 araw Sining ng Komunikasyon Pandalubhasaan. 88-91 6. II. 4. 3. Punan ng impormasyon ang graphic organizer ng tungkol sa mga bagay na isinaalang –alang bago kayo nagdesisyon.Talakayin ang mga paraan kung paano makakatulong laban sa kahirapan kahit sa munting paraan.Iugnay ang teoryang sosyolohikal sa binasang akda. Nakikilala ang tayutay at ang mga uri nito. _____ang mga tao nang makita siya. 2. maipupuno sa patlang para mabuo ang kaisipan ng pangungusap. 2. 4.Kwentong Tagalog sa Teoryang Realismo ( Ambo ) • Tayutay at mga Uri nito bubuo sa diwang ipinahahayag ng pangungusap. *Pag-uugnay . • Sa kahirapan nasusukat ang katatagan ng isang nilalang. * Pagbasa Madamdaming ipabasa nang sagutan sa harap ng klase ang akda *Pagtalakay Talakayin ang kwento at ang mga modus operandi ng mga taong manloloko upang maiwasang maging biktima ng mga ito.Natatalakay ang teoryang realismo. . Ipalahad sa klase ang kanilang ginawang badyet at hingan sila ng reaksyon ukol sa ginawang pagbabadyet.Ipatukoy ang kahulugan at ang mga katangian ng tayutay maging ang mga uri nito. pp.6 .

88-92 Sandigan IV ( Ikalawang Edisyon) p. • Ang mabisang liham ay instrumento upang maipalam ang saloobin at kaisipa Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. Nakabubuo ng isang liham –pangangalakal. Pagtatanghal ng dula Pamantayan Pagsasatao-------20 kasanayan---------20 kagamitan -------10 50 I. 7.pormat at iba’t ibang uri ng lihampangangalakal. Pagpapakita ng anunsyo .ga tauhan sa sumusunod na sitwasyon upang maiwasan ang maloko o madaya.Ihanda ang bawat pangkat para sa pagsasadula ng bawat bahagi ng dulang tinalakay II. Nakikilala ang mga katangian ng isang mabisang lihampangangalakal.Gumupit ng help wanted sa pahayagan at ipakita ito sa klase.pp. LihamPangangalakal 1. 2 araw . 92 Manwal sa korespondensya Opisyal. 2 Nakikilatis ang mga bahagi . Anong payo ang maibibigay mo kay Julie at sa iba pang babaeng katulad niyang labis na nagtiwala sa kanilang minamahal na mayroon palang itinatagong lihim para maiwasan ang pagsisisi kung kalian sila’y kasal na at huli na ang lahat? III. Pagsubok(pasulat) Sumulat ng isang liham pangangalakal kaugnay ng sitwasyong inilahad sa ibaba. * Pagbasa sa liham Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang lihampangangalakal. *Ipatukoy ang iba’t ibang bahagi ng liham at ang porma nito. -Pag-usapan ito at tukuyin kung ano ang nararapat gawin sa pagaaplay dito. Isaalang-alang ang mga dapat taglayin ng uri ng liham na ito.Bigayng-payo ang m. Sitwasyon 1: Nais mong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga detalye ng entrance exam sa kolehiyong gusto mong pasukan sa susunod na taon . 1-69. interesado kang mag-aplay sa gawaing ito. Siwasyon 2: Ang inyong paaralan ay nangangailangan ng isang student assistant na itatalaga sa silid-aklatan . 1.. 3. * Ipasuri ang halimbawang liham at talakayin ang katangian nito. *. * Pag-uugnay Ipakilala ang mga lihampangangalakal at ang pagkakaiba nito sa liham-pangkaibigan.

I. 2 araw Ang Filibusterismo pp. • Ang lahat ay I. gumawa ng istatistiks tugkol sa mga naganap na .83 2 araw 1. Jose Rizal.ihanay ang mga pangyayaring inilahad sa teksto at gumawa ng paguugnay sa inyong karanasan at bumuo ng isang konsepto na nagpapahayag ng positibong pananaw.1-14 II. Naiisa-isa angmahahalagang pangyayari sa kabanata . Nakagagawa ng istatistiks ukol sa mga sakunang nagaganap sa mga sasakyang pandagat at ang sanhi nito * Word webbing Ipahabi ang simula ng akda sa pamamagitan ng tauhan. Kabanata 2 : Sa Ilalim ng Kubyerta 1.kilos . Ang Kasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo at Buod ng nobela 1. 2. *Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kabanata. Nobelang El Filibusterismo 9. kilos at pananalita. * Paglalarawan Sa pamamagitan ng larawang guhit . 2. pantay-pantay sa mata ng Diyos . Sa pamamagitan ng story staircase dayagram ay ihanay ang mahahalagang pangyayari sa kabanata. Konsepto:______________________ _________________________________ • .Pananaliksik Saliksikin kung ilan ang bilang ng mga sakunang naganap noon at sa kasalukuyan . 180-181 (Ikatlong Edisyon) pp. 2. Nailalarawan ang mga tauhan sa pamamagitan ng mga katangian ng bawat isa ayon sa kaanyuan . 3.ipalarawan ang mga tauhan batay sa kaanyuan. nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa matayog na pagmamahal sa bayan na ipinamalas ni Dr. wakas Pangyayari 4 Pangyayari 3 Pangyayari 2 Pangyayari 1 Obra Maestra IV (Bagong Edisyon)pp. 144-148 Panitikang Filipino ( Ikatlong Edisyon) p.1-15. batay sa nasaliksik. * Role Playing Ipagawa ng isang pantomina ang bawat pangkat ayon sa buod at kasysayan ng pagkasulat ng nobela. Naipapamalas ang buod ng nobela at kasaysayan ng pagkakasulat sa paraang pantomina. 3.at pananalita . Kabanata I: Sa Kubyerta 10.8. Pangyayari Kaugnayan sa sa nobela Buhay . Gamit ang talahanayan sa ibaba . *Pagbabalangkas Ipabalangkas ang ginawang pagmamahal sa bayan ni Rizal mula sa una hanggang sa huli. • Ang masidhing pagmamahal sa nayan ay nagdudulot ng kalayan. Sandigan IV (Ikalawang Edisyon) pp.

“ Ako man ay paroroon din sapagkat nangangailangan ako ngisang kairel na relos. 2.sakuna mula noong taong 2002-2008. * Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro .26-48. Tukuyin kung ano ang pinakaangkop na damdamin sa sumusunod na pahayag. 2. * Discussion Web Pangkatin ang klase at ipasulat sa mga nakalaang kahon ang mga dahilan kung bakit oo/ hindi ang sagot sa paksang pinag-uusapan. Naibabahagi sa iba ang sariling pananaw hinggil sa paksa.Naisasalaysay ang alamat sa tulong ng pictorial story. I. *Pictorial story Ipaayos sa mga estudyante ang larawan ayon sa pagkakasunudsunod ng mga pangyayari at ipakwento ito sa klase *Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro .31-36 o x p y q z 14. Si Basilio 15.” Sagot:_________________________ ________________________________.Nakapagtatala ng mga karapatang pantao na madalas labagin ng mga nakararami. 1. I. Kabanata 3:Mga Alamat 12.ipatala ang mga ginamit na salita o matatalinghagang pahayag at talakayin ito sa klase. 4. Natutukoy at nabibigyang reaksyon ang bisa at pagkagamit *Talakayang “ Q at A” Ipatalakay ang mga bahaging nagpapakita ng simbolo sa paraang tanong at sagot. Kabanata 7: Si Simoun 1. 3 araw . 2 k s l t 3 2 1 m u 2 n v ñ w 3= Obra Maestra IV( Bagong Edisyon)59-71 Ang Filibusterismo pp. Itala ang mga karapantang pantao na madalas labagin at ang dahilan kung bakit ito nalalabag. Kabanata4: Kabesang Tales 13. Ang Filibusterismo pp.ipatala ang mga ginamit •Sipag at tiyaga ang kailangan upang makamit ang tagumpay.15-26 3 araw II. 3.Nakauunawa sa mga salitang binibigyang – kahulugan sa pamamagitan ng mga coding sa bawat letra. Taon Pangalan ng barko Sanhi ng sakuna 11. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a b c d e f g h i j r 1. Maglagay rin ng mungkahi para dito. Kabanata 6. Ibigay ang katumbas na salita ng sumusunod sa tulong ng coding . Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang kutsero 1. Karapatang madalas labagin Mga kadahilanan Suhestyon Obra Maestra IV (Bagong edisyon) pp. Napi[pili ang mga tiyak na bahaging nagpapakita ng iba’t ibang simbolo. • Pagbibigayan at pagmamahalan ang kailangan ng mundo.

3.ng mga simbolo sa mga tiyak na kabanata. Kabanata 8 : Maligayang Pasko 17. Malikhaing Gawain: (Pasalita) Papiliin ang estudyante ng isang pahayag ng isang tauhan at ipalahad ito nang madamdamin sa harap ng klase.. 16. Solusyon: II. * Mix and match Ipahanap ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga salita sa pamamagitan ng paglapit sa kagrupong may hawak na plaskard . I. 42-50 3 araw Suli rani n Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? • Manindigan sa tama at itakwil ang kasamaan. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipan na nakapaloob sa akda. Nakapagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagmamahal sa wika sa paraang pasulat. Napaghahambing ang karanasan nina Simoun at Kabesang Tales. Hingan ng opinion ang mga magaaral kung papaano mapapangalagaan ang sariling karapatan. Simoun Tales . •Wika ang bumibigkis sa bayan at mamamayan. *Pagsulat ng sanaysay Magpasulat ng isang sanaysay na may temang pagmamahal sa wika. 2. II. Nakapaglalahad ng mga mungkahi kung papaano pangangalagaan ang sariling karapatan. 3. Sagutin ang suliraning nakapaloob sa kabanata sa pamamagitan ng pagsunod sa “Why-Why Diagram”. na salita o simbolo at talakayin ito. Paghambingin sa pamamagitan ng Venn diagram ang karanasan sa buhay nina Simoun at Kabesang Tales Seleksyon 1-100.Napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat.86-104. Sumamative Test Unang Markahang Pagsusulit • Ang pamilyang nagsasamasama ang siyang nagpapasaya sa isang okasyon. * Pagbasa Pumili ng mambabasa at ipabasa nang sagutan ang akda sa harap ng klase. Bakit? Bakit ? Obra Maestra IV (bagong Edisyon ) pp. Ang ilibusterismo pp. Kabanata 9: Si Pilato 18 Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan 1.

Pangkatin ang klase at ipabuod ang binasang liham ayon sa mahahalagang pangyayaring nakatala dito.94103 II. 2. Maikling Kwentong Thai Sa teoryang Eksistensyalismo. ( Aanhin Ninyo Iyan?) 1. 2. Hanay A _____1. *Pagbasa Ipabasa sa isang estudyante ang akda sa harap ng klase. Palakarin siay nang nakapaa sa sahig pero bago ipagagawa iyon ay pulutin muna ang thumbtacks. * Pangganyak: Pagharap sa takot . Naipapahayag ang sariling saloobin maging ang saloobin ng kaklase hinggil sa paksa . Naibibigay ang mahahalagang detalye ng akda. Hanay B A. Natutukoy at naipapaliwanag ang matatalinghagang salita.Patuloy na lumalapit sa amin ang tinig na galing Sa malayong lupain.104-114 2 araw • Sawikain o Idyoma Nai Phan Sining ng Komunikasyon . Ipakita sa kanya ang thumbtacks sa sahig at pagkatapos ay piringan ang kanyang mata.Ipapasa ng unang myembro ang papel sa katabi upang ito naman ang sumulat. Pluma IV ( Wiak at Panitikan ) pp. 2. 3. *Pagpapakalugan Pabigyang-kahulugan sa mga estudyante ang matatalinghagang pahayg at hingan sila ng reaksyon ukol dito. Nakikilala ang katangian ng teoryang eksistensyalismo. I. Natutukoy ang wastong kahulugan ng matatalinghaga at mahihirap na salita.Pumili ng isang mag-aaral. 4.masigasig at iniisip ang kabutihan ng iba. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng pahayag sa hanay A .Nailalarawan ang tauhan gamit ang character web. 3. • Ang pagtulong sa kapwa anng tapat bunga ay pagasasamang maluwat.Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan ) pp.Ipapasa itong muli hanggang sa matapos ang oras na ibinigay ng guro. Punan ang kahon ng mga salitang maglalarawan sa pangunahing tauhan . Inihahanda siya sa buhay na haharapin bilang babaing Muslim. Punan ang triple journal entry upang maipahayag ang iyong saloobin at ang saloobin ng is among kaklase. Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese sa Teoryang Feminismo ( Kay Stella Zeehzndellar ) 1. Bilanging ito para masigurong walang natira. * Pagbasa sa akda * Asyanong Panitikan susi sa Pakikipagkaibiga n I. * Group Communal Writing .Titik lamang angisulat.Ikalawang markahan 1.Nahihimay ang katangian ng teoryang feminismo. Pahayag Reaksyon ko Reaksyon ng mula sa akda sa pahayag iba sa pahayag sa akda at sa pahayag ko Gusto kong makakilala ng taong masayahin . * Pag-uugnay Ipasuri ang nilalaman ng liham ayon sa teoryang feminismo at himay-himayin ipara makita ang katangian ng teoryang nabanggit.

1.Nakabubuo ng isang komik istrip na binago ang marahas na karanaan ng pangunahing tauhan.Nakabubuo ng sariling talumpati at nabibigkas ito sa harap ng klase. bukas –palad 4. nagtaingang-kawali 3. 3 araw . III. Paano niya pinakikitunguhan ang kanyang parokyano? II. Ilahad dito kung paano makapgpapahayag ng hinanaing nang walang nalalabag na karapatang-pantao at karahasang nagaganap. butas ang bulsa I.Share Isa-isahin ang mga pangyayari sa kwento at ang implikasyon nito sa buhay ng tauhan . Anong uri siyang mangangalakal? 2. 85-86 1. II. 4. ___ Gumulung-gulong sa malayo ang bata pagkatapos maramdaman ang malakas na suntok. • Ang katatagan ang susi sa tagumpay. ___ Pinatigil ng maton ang nagtatalumpati at pinasok ang mga manonood sa nagtatalumpati.115-126. Pandalubhasaan. Lagyan ng bilang 1-3 ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunud-sunod nito. 2. Gumawa ng komik istrip na magababago sa mararahas na pangyayari sa akda.15 Tindig---------. * Pagsusuri sa akda Ipasuri ang sumusunod: -nilalaman -tauhan -matalinghagang salita * Pag-uugnay Talakayin ang teoryang eksistensyalismo at ang katangian nito. Talakayin din ang mahusay na paraan ng pagtatalumpati. pp. Napagsunud-sunod ang mga pangyayari sa kwento. ___ Nakita at narinig ni Jinda ang batang nagsisigaw ng mga islogang-politikal. Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng sumusunod na matalinghagang salita.10 Nilalaman------10 50 3. Bumuo ng maikling talumpati at bigkasin ito sa harap ng klase. Pamantayan Paglalahad-----15 Mastery-------.Basahin ang akda sa harap ngklase. makati ang dila 2. Natatalakay ang teoryang sosyolohikal . Pluma IV ( Wika at panitikan ) pp. Filipino sa Bagong Henerasyon 4. maitim na puso 5. 3. * pagpapakita ng larawan Magpakita ng larawan ng magagandang lugar sa Thailand at pabigyang-puna ito. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda sa klase. * Pag-uugnay Himayin ang mga katangian ng teoryang sosyolohikal at iugnay ito sa akdang tinalakay. * Think-Pair . pp.198-199. Nobelang Thai sa Teoryang Sosyolohikal ( Tigang na Lupa ) • Pagbigkas ng Talumpati 1.

puntod:_____. * Paghahawan ng sagabal Ipabigay ang konotasyon at denotasyon ng mga salita. 4. Bumuo ng isang sanayasay na nangangatwiran ukol dito. • Sa paghahangad ng kagitna sansalop ang nawala. Paksa: Tauhan: Tagpuan: Kasukdulan : Pababa:________ Pataas:__________ Wakas:______________ Aral:______ II.127-138 Filipino sa bagong Henerasyon 4. 3.________ Suklam 1. p. Tampo 5.127-138. Naibibigay ang konotasyon at denotasyonng isang salita. Nabubuo ang analohiya .Natutukoy ang mga imaheng nakapaloob sa akda ta nabibigyang kahulugan ito. Gawan ng buod ang akda gamit ang dayagram sa ibaba. Ayusin ang mga salita ayon satindi ng kahulugang ipinahahayag. Nasasalamin sa akda ang katotohanan ng buhay ng tao at naiuugnay ito sa Teoryang realismo. 2 araw . posporo: palito a. 2.sariling bayan ay huwag limutin.________ Hinanakit 4. Nabubuod ang akda sa tulong ng dayagram. 1. parusang kamatayan 3. Maikling kwentong Tagalog sa Teoryang Imahismo (Sa Lupa ng Sariling Bayan ) 1. labi b._______ II. Maikling Kwentong Singaporean sa Teoryang Realismo ( Papel ) • Sanaysay na Nangangatwiran 1. 1. nitso c.________ Inis 2. * Pagkukuwento Ikuwento ang akda sa harap ng klase * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at isa-isahin ang mga katotohanang ipinapakita nito sa lipunan. same sex marriage 2.9 2 araw 5. Talakayin ang sanaysay na nangangatwiran. Paupuin sila sa harap ng kapangkat at papiliin sila ng isang pangyayari sa buahy na kanilang ibabahagi sa klase. Buuin ang analohiya sa ibaba. * Pag-uugnay Ipasuri ang kwento sa pagdulog na realismo . Nakabubuo ng mahusay na dayalogo mula sa kwento. Pumili lamang ng isang paksa. libingan Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. 3. * Pagbabalik-gunita Ipasulat ang mahalagang pangyayari na kanilang natatandaan sa mga taon sa kanilang buhay at ang damdaming nakapaloob dito.4. Nasusuri ang katangian ng sanaysay na nangangatwiran at nakabubuo ng nasabing uri ng sanaysay. pangingibang bansa upng doon magtrabaho I. • Anumang layo ang narrating . Isulat sa bilang 1 ang pinakamamababaw at sa 5 pinakamatindi. I. 4.Naaayos ang mga salita ayon sa tindi ng kahulugan nito.________ Muhi 3. 2.Pananaliksik Magsaliksik ng tungkol sa paksang nakalahad sa ibaba .

*Malayang talakayan Hingan ng sariling opinion o reaksyon ang mga bata ukol sa paksa. a. 2.Nabubuo ang character web para sa mga pangunahing tauhan. 2. 4. Naipapaliwanag ang damdaming nakapaloob sa akda. kahulugan * character webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. walang pagsisikip ng dibdib sa sakit II. 1. at ikinikilos ng pangunahing tauhan. kuyumin. Maikling Kwentong Hapon sa Teoryang Feminismo (Si Kesa at Morito) 1. ____________________________________ I. Punan ng sagot ang mga kahon tungkol sa inisip. Basahing muli ang akda at maghanap ng iba pang imaheng nakapaloob dito. di makonsensya b. Nagagawan ng balangkas ang binasang kwento .Nabubuo ang diwa ng pangungusap sa paglalagay ng angkop na salita rito. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan)pp. di lalambot sa kirot na nararamdaman d. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Naturalismo ( Walang Panginoon) 1. 1. * Pagbasa sa akda Basahin sa harap ng klase ang kwento. di magsisikip ang dibdib sa sakit c. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang pangyayari sa kwento at ang mga damdaming nakapaloob dito.at ginawa ni9 marcos. * Pang-ugnay Ipasuri ang akda sa pagdulog na naturalismo . pigain. pangyayari damdamin II. Puanan ng akmang salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pero ngayon. Nakikilala ang teoryang naturalismo. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Isulat angiyong damdamin tungkol sa damdaming nakapaloob sa pahayag ayon sa naganap sa akda. Imahen 1. naramdaman. Magkaroon ng malayang talakayan ukol dito.angmaliwanag na buwan ay yanig na sumisindak sa akin. 2. 1. ialay ) II. I. • Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin.151164. • Ang pagsasama nang matapat ay pagsasama nang maluwat. Minabuti na lamang ni Marcos na ____ ang mga kamay dahil sa matinding galit sa ganid na Don. 3. *Pag-uugnay Ipasuri sa mag-aaral ang akda ayon sa pagdulog na feminismo. 3. sinabi. 4. Ipaliwanag ang pangkaisipan at damdaming kahulugan nito.( ( itaas.taon 2-5 6-9 1013 1417 6. 7. 3. Ang aking puso’y di mabagbag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko. Nakikilala ang teoryang feminismo . Nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang salita.inisip. * Pagtalakay Pag-usapan ang mga nangyari sa buhay ni Maros. 165-179 2 araw Inisip: Naramdaman: Sinabi: . Naibibigay ang mga nararamdaman . ginawa. Bilugan ang titik ng wastong kaisipang nais iparating ng mga salitang nakaitalisado.

lipunan bawat isa Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp.ano ang gagawin mo sa sumusunod na mga pagkakataon. I. Bilang isang matalinong manonood sa pelikula man o telebisyon. * Diskusyon Pag-usapan ang pelikula at ang mga sangkap na dapat isaalangalang sa pagsusuri ng pelikula. Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsusuri ng pelikula. * Pagsusuri Ipasuri sa kanila ang palabas na “ Anak” at magkaroon ng malayang talakayan. * Musikahan Magparinig ng awitin tulad ng “ Laguna “ .Gamitin ang dayaram sa ibaba. 2. Suriin ang pelikulang “ Caregiver “ at sundin ang mga bagay na dapat isaalang-alng sa pagsusuri nito. 2 araw • Nobelang El Filibusterismo 9. 2.Ibabahagi nila sa kapareha ang naiisip tapos ibabahagi naman nila ito sa kapangkat.102124. Suriin ang kwento ayon sa hininhingi sa bawat patlang. Itala ang kaugnayan ng tauhan sa lipunan at kapwa. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. I. Kabanata 12: 1 . Pamagat:_____________________ May-akda :__________________ Uri :______________________ Paksa :___________________ Tauhan:_____________________ Tagpuan :_______________________ Kasukdulan . *. 3. Kabanata 11: Los Banos 10.suriin s aparaang •Pelikula ay piliin upang maging gabay sa buhay natin. palagay at kaalamang napalutang • Ang mamamayang may karunungan ay sandigan ng bayan.. * Think-Pair-Share Bigyan ng isang pelikulang tatalakayin ang mga mag-aaral para pag-usapan. iugnay ito sa aralin bilang talakayan at reaksyon.180-186. Panunuring Pampelikula 1. 1.Ginawa: III. Nasusuri ang ilang Gawain .Ang paaralan ay . Gusto rin itong mapanood ng iba mong kaibigan at kamag-anak.____________________ Aral :______________________________ 8.Nabibigyang reaksyon ang ugnayan ng mga tauhan sa bawat isa at sa lipunan. Essay a. Ano ang gagawin mo? b. Bigyan sila ng oras para makapag-isip.Nakasusulat ng pagsusuri hinggil sa pelikulang pinanood. Time-Pressured Reading Panahunang pagbabasa sa kabanata. Nagiging matalino sa pagpili ng pelikulang tatangkilikin.Isang pelikula ang napansin mong nabigyan ng sobrang exposure ang napatunayan mong hindi pala maganda at malayung-malayo sa inia-advertise nila. 3 araw • .

1.Placido Penitente 11. kanilang ikabubuti. • Kung ang bata ay gusting matuto .paniniwala. 3. Nakapgpapahayag ng isang madamdaming paglalahad sa kaisipang nagpapakita ng pagtulong o paglilingkod sa bayan. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp.136-148. Punan ng impormasyon ang talahanayan sa ibaba pangungusap 1. • Kapag budhi ang nangusap . Ipaguhit ang sa palagay nila na maaring makatulong sa pagpapalawak ng sariling kakayahan sa pamamagitan ng kaisipang ito. guro 4. gampanan. 2. 2. Nakapaglalahad ng simbolo sa pamamagitan ng pagtutulad sa kasaysayan ng tauhan sa akda at sa buhay ni Ibarra. pananalita . damdamin reaksyon Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp.kagamitan 3. 12. Punan ng impormasyon ang talahanayan. Nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga pahayag sa bawat kabanata. Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Estudyante 13. gawi . Kabanata 16: Ang mga Kapighatian ng Isang Intsik 15. Ako ang bahalang maningil ng mga pautang ninyo. * Mix and Match ( Talasalitaan) * Flashback Ipaalaala ang senaryo sa paaralan at klase noon at ngayon at magakroon ng paghahambing dito sa pamamagitan ng malayang talakayan. Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo 1. * Paghahanay • Kahanga-hanga ang Ipahanay sa pisara ang uri ng mga kabataang tauhan sa kabanata bilang gumagawa ng mga makatotohanan . mag-aaral 5. Nakapagsasadula ng mga piling bahagi ng kabanata na may kaugnayan sa kasalukuyanng kaganapan sa buhay. Paghambinmgin ang paaralan noon at ngayon. nabubuhay para sa sarili lamang. 5.Kabanata 13 : Ang Klase sa Pisika sa mga aralin tungo sa pagpaplawak ng sariling kakayahan. Pagsubok (pasalita ) Mula sa Gawain sa klase ay ipalahad ngayon sa harap ng klase ang kanilang nasaulong pahayag o kaisipan. nalugi kayo at bumagsak . II. sistema noon ngayon 1. batas I. mga opiniong inilahad at kahihinatnan. Bigyang panahon para maghanda ang mga estudyante. * LAF ( List all Factors ) Ipalista ang lahat ng simbolong ginamit bilang kadayaan at iugnay it okay Ibarra. 3 * Role Playing • Sa pamamahayag ay sa bawat pangkat ay magpabuo may sinusumpaang ng dayalog sa napiling tungkuling dapat na pangyayari na isasadula . ituro ang tama at totoo. 4. Nakikilala ang mga katotohanan at di katotohanang tauhan batay sa kilos .Ibig kong iligtas . II.sa pag-uusig ay di ka kaiiwas 2. mula una hanggang katapusan. pandayan ng isipan. Ano. I. Kayo’y naparito hindi dahil sa akin kundi dahil sa pagkain. Intsik Quiroga? 3. Sanayan lamang ang paglalakad sa buhanginan sa kainitan ng araw. 2 * Dugtungang Pagkukwento Pagkwentuhin ang mga bata sa pamamagitan ng padugtongdugtong na paraan. Talakayin din paraan para sa ang katauhan ddito.158-176. * Pagsasaulo( Isahan ) Magpahalaw ng isang kaisipan o pahayag sa akda at ipasaulo nang • Walang sinuman ang may damdamin. • Ang masamang gawa ay di pinagpapala sapagkat sama ang dulot sa kapwa. pagatatnong. 3. Nailalarawan at naihahambing ang uri ng paaralan at klase noon at ngayon. sistema 2. Kabanata 15: Si Ginoong Pasta 14.. Malikhaing Gawain Ipasulat ang kaisipan sa kabanata.

*Character Webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. Nasusuri ang mga pangyayari at nakapagbibigay ng suhestyon ukol sa suliraning binanggit sa akda . mga nagawa e. kayo sa mga mangungutang. naitulong sa bayan II. 18. Igawa ng Bio-data sina Placido at Don Costudio.gawain o tungkulin d. *Summative Test *Ikalawang Markahang Pagsusulit •Init ng ulo ay iwasan upang malayo sa kapahamakan. *Ipabasa ng tahimik ang akda at ipagawa ang Case Analisis . Kabanata 20: Ang Nagpapalagay • Ang katapatan ang susi sa kaunlaran. pag-aaral c. 3 IKATLONG MARKAHAN .Pagkatapos ay talakayin ang kanilang mga ginawang pagaanalisa. 2. I. *Paghahambing sa kasalukuyang pinuno ng bayan. Kabanata 18: Mga Kadayaan 17. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp.187-199. Pagsulat ng isang open letter. Kabanata 19: Ang Mitsa 1.Bigyang diin ang sumusunod: a. Nakasusulat ng isang open letter o bukas na liham para sa isang opisyal ng bayan.pangalan b.16.

PAKIKINIG 1. pagbasa. . III. Pangkalahatang Layunin: A. pagsasalita. Pangalan ng Kurso: FILIPINO IV – Sining ng Koonunikasyon sa Ikaapat na Taon. Amerikano.Silabus sa Filipino IV I. Deskripsyon ng Kurso: Sa hangaring lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa ksanayang pakikinig.Ang mga seleksyong ginamit ditto ay ay sadyang pinili upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral tungo sa ikatutupad ng mga adhikain ng paaralan para sa susunod pang mga taong darating. Nagagamit ang mga istratehiya sa pakikinig para sa iba’t ibang uri ng tagapakinig at mga layunin sa pakikinig. at paggamit ng kanilang mapanuring kaisipan ay maingat na sinuri at inayos ang kagamitang panturong ito upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang magaaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ayon sa makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan. B. 2. Tinalakay din sa kursong ito ang mga panitikang isinalin mula sa Ingles. Balarila at El Filibusterismo na hinati sa apat na markahan sa loob ng isang taon. pagsulat . Napapaunlad ang mga kasanayang mag-isip at kakayahang mangatwiran sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa mga kaalamang pangwika at pampanitikan. II. IV. At iba pa. Europeo. Ang kursong ito ay binubuo ng pagkakaugnay na aralin sa Panitikan.