Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Antas 3 – Plano sa Pagkatuto

FILIPINO II

Pangkalahatang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang mga piling tekstong pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino

1

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan Bilang ng araw/sesyon: 6 B. Pangngalan 1. Pantangi 2. Pambalana Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan na gramatikal/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Tulang Patnigan a. Karagatan b. Duplo c. Balagtasan d. Batutian 3. Mga Elemento ng Balagtasan a. Tauhan a.1. Lakandiwa a.2. Mambabalagtas a.3 Mga Manonood b.Uri ng Taludturan b.1.Sukat b.2.Tugma c. Paksa/Isyung Pagtatalunan - Politika - Pag-ibig - Karaniwang bagay - Kalikasan - Lipunan - Kagandahang - asal - Pambayan d. Mensahe/MahalagangKaisipan 4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino

2

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. Gramatika/ Retorika 1. Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana 2. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Payak b. Tambalan 3. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pang-abay na Pamaraan Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran, mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, partikular sa pagsasalita. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran, gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ipinakikita sa balagtasan ang pagiging henyo at pagkakaroon ng talas ng isip ng mga makatang Pilipino sa pamamagitan ng maindayog na pagbigkas at pakikipagpalitan ng katuwiran na may ganap na sukat at tugma ang bawat taludturan. Mahalaga ang gamit ng pangngalan sa ilang pangungusap sa pangangatuwiran sapagkat makatutulong ito sa pagtiyak kung ano ang pinapaksa o tinutukoy nito. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Gramatika/ Retorika Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan?

Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika?

Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?

Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng naging bisang padamdamin at pangkaisipan

3

Mga Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Mga Kraytirya: may batayan ang inihahayag na kaalaman o impormasyon. naglalarawan ng pag-unawa sa sariling damdamin at sa damdamin ng iba. batay sa pananaliksik. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Presentasyon 4 . May kaugnayan sa paksa B. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. naglalahad ng mga patunay. Mga Kraytirya: makatototohanan. paghahambing ng kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. Mga Kraytirya: makatotohanan. napapanahon. pagIalahad ng naging bisang pandamdamin at pangkaisipan sa pag-aaral ng pinagmulan ng balagtasan. napaninindigan ang sariling pananaw. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon.tapat. Orihinal C. pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na tangkilikin ang balagtasan at mga kauri nito bilang bahagi ng kulturang Pilipino.• sa pag-aaral ng balagtasan nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Inaasahang Produkto/ Pagganap: Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa kasalukuyan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. napapanahon. paglalahad ng sariling pananaw kung dapat ba o hindi dapat ipagpatuloy ang pagtatanghal ng balagtasan at mga kauri nito. may kaugnayan sa paksa. pagbabahagi ng sariling panig o katuwiran tungkol sa ilang napapanahong isyu/ paksa. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pangangatuwiran batay sa mga kraytirya: A. tapat.

Tuklasin : Sa bahaging ito.ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa).Antas 3 A. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na kanilang hinuha/sagot sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong: “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?”. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation.) nakikilala ang mga taong nagbigay kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalawak ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nagpasimula at nagpalawak ng balagtasan.) Florentino Collantes Jose Corazon de Jesus Francisco Baltazar 5 . at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran?” Ang mga mag-aaral ay : nakikilala ang mga taong nagbigay ng kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalaganap ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nabanggit. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng magaaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Pangngalang Pantangi at Pambalana) . lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga taong nagbigay kontribusyon sa pagsisimula at pagpapalaganap ng balagtasan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan.

3. 4. 7. 6. Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. 2. Wing Chart Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? P A T U N A Y ___________________________ __________________________ ________________________ _______________________ _____________________ _________________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________________ ________________ P A T U N A Y 6 . Building Blocks Strategy Bakit mahalaga ang Balagtasan bilang isa sa mga uri panitikan? 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II nakapag-uulat ng naging kontribusyon ng mga mambabalagtas sa balagtasan (Pagpangkatin ang mga mag-aaral at himukin silang iulat ang bahaging ito sa masining na paraan) nakapagbibigay ng hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa aralin na “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng panitikan?.” at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangungusap na ginagamit sa pangangatuwiran?” (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. 5. Wing Chart. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Building Blocks Strategy.

Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang malayang makapagmungkahi ng inaasahang produkto/pagganap na angkop sa aralin. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin. Word Network. Isulat ang mga ito sa pisara nang hindi magkakatapat ang wastong impormasyon.) Word Pool Balagtasan B.) nakapagsasaliksik sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan sa pamamagitan ng: Pangkat 1: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng Internet Pangkat 2: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng silid-aklatan Pangkat 3: Pakikipanayam sa mga taong may kasanayan sa larangan ng balagtasan (Hikayatin ang mga mag-aaral na i-video ang gagawing pakikipanayam) nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/ impormasyon kaugnay ng aralin (Ipaskil sa pisara ang mahahalagang petsa na may kaugnayan kung paano nagsimula at lumaganap ang balagtasan.) 7 .• nakapagbibigay ng mungkahing Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Maaaring sa pamamagitan ng brainstorming. Sa bahaging ito. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot/hinuhang mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay. (Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito.) • nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon tungkol sa balagtasan sa tulong ng alinman sa Word Pool. Linangin: Sa bahaging ito magsasaliksik at iuulat ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga hinuha/sagot sa EQ ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/ katanggap-tanggap. Hayaang ang mga mag-aaral ang magtapat ng petsa at ang wastong pangyayari sa petsang ito. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara.) • nakapaglalahad ng nabuong kraytirya para sa Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Word Concept.

o Word Concept Word Network politika pagbeberso duplero Bukanegan nakikiisa sa pagtalakay sa tulong ng sumusunod gawain/tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang. 2.nakapag-uulat sa masining na paraan ng nakalap na mga impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan (Dagdagan ng guro ang mga impormasyonhg ibinahagi ng bawat pangkat. Word Clining. Saan/Kanino nagmula ang salitang balagtasan? Ipaliwanag. Word Pool.Flow Chart o iba pang maaaring magamit a estratehiya.) nakapagbibigay ng kaugnay na mga salita sa sumusunod na salita mula sa aralin. maaaring dagdagan o palitan ng guro. 8 . Maaaring gamitin ang Word Network. Bakit nasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? Itala ang mahahalagang detalye sa Concept Map.) Mga Gabay na Tanong: 1. Embedded Circle.

Taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan Naging kontribusyon nila 5. Nakatulong ba ito upang lalong tangkilikin ng mga tao ang balagtasan? Ipaliwanag. Sang-ayon ka ba na mula sa pangalan ni Balagtas ang tawag sa uring ito ng patulang pagtatalo? Bakit? 4. 9 . Itala sa tsart ang mga taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan at ang naging kontribusyon nila sa panitikang ito. Bigyan ng reaksiyon ang naganap na alitan sa pagitan nina Jose Corazon de Jesus at Florentino Collantes.Concept Map Bakit sinasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? 3.

Concentric Circle. (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. 2. Maaari ring gumamit ng iba pang pamamaraan tulad ng Flow Chart..naapektuhan ang aking damdamin sa pamamagitan ng.. Plot Chart Sa pag-aaral ng balagtasan. Magpalitan ng pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan sa sarili at sa iba. Gamitin ang Rays Concept Organizer. Kaya maraming nabago sa aking sarili tulad ng.nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng Brainstorming. 10 . 4.. Paano naapektuhan ang iyong damdamin at kaisipan ng pag-aaral sa balagtasan? Ilahad ang mga pagbabagong naganap sa sarili. Gayondin ang aking kaisipan nang . Concept Map o iba pang estratehiya. Ipaliwanag at ibahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan... 3. Kahalagahan ng Balagtasan 2. Chart at iba pang paraan ng pagsagot sa mga tanong/pagsasagawa ng gawain: 1. Discussion Web o iba pang estratehiya. Punan ang Plot Chart sa pagsagot.. Bigyan ng pagkakataong makapagpalitan ng ideya ang bawat pangkat at humandang ipaulat sa klase ang napag-usapan. 3. Rays Concept Organizer 1.

Ibahagi ang kaalaman sa ilang napapanahong isyu/ paksa kaugnay ng aralin. ihambing ang kaligirang pangkasaysayan ng napag-aralan sa nasaliksik na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan.4. Sa iyong palagay. kinagigiliwan ba ang balagtasan sa kasalukuyan? Maglahad ng mga patunay na tinatangklik pa rin ito ng mga tao sa kasalukuyan. Maaaring sa pamamagitan ng masining na paglalahad o gamit ang iba’t ibang paraan ng pagbabahagi tulad ng PIN o think pair share Napapanahong Isyu Positibo Kawiliwili Negatibo 11 . 6. Sa tulong ng tsart. Bilang mag-aaral. ibahagi ang iyong maaaring maging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na pag-aralan ang balagtasan bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Kaligirang Pangkasaysayan Balagtasan Iba pang uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin sa kasalukuyan Pagkakatulad Pagkakaiba 5. 7.

Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. at iba pa). Ang mga mag-aaral ay: (Bago isagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod na gawain ay magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pangngalan at sa mga uri nito – pantangi at pambalana.) naihahanay ang mga pangngalang ginamit sa akda gamit ang T-chart. bago ang pagtalakay sa gramatika. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. maaaring ibang teksto ang ipabasa ng guro.C. Gamitan ng ang angkop na estratehiya. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. paglalahad. ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. at ang mga pangngalang pantangi at pambalana (Talakayin ang nilalaman ng teksto. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya niya ang kanilang natutuhan at kakayahan.) 12 . pangangatuwiran. Palalimin: Sa bahaging ito. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. paglalarawan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. Pasulatin ang mga mag-aaral ng katulad ng tekstong pinag-aralan. Pangngalan Pambalana Pantangi (Magbigay ng maikling pagsusulit kaugnay ng paksa sa gramatika.) nakikibahagi sa pagtalakay sa tekstong “Ang Impresyon sa Ekonomiya” (Ito ay mungkahi lamang. muling balikan ang mga natutuhan na. Ipagamit sa nasabing teksto ang mga pangngalan. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.). gayundin kung anong uri ito.

) Mga Kakailanganing Kagamitan Internet Mga babasahin tungkol sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan. Ipadama/ Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.D. . balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay muna ng input tungkol sa paghahanay ng mga katuwiran. Muli. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Ilapat: Sa bahaging ito. Pangngalan (pantangi at pambalana). balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng ilang napapanahong isyu/paksa (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat (sa gabay ng guro) (Muli. textong Ang Impresyon sa Ekonomiya Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang debate/pagtatalo Sipi ng mga estratehiya 13 . at sa debateng Oregon-Oxford (mungkahi lamang) na gagamitin sa pakikipagtalo/pangangatuwiran.

1.2. Pag-ibig c. Tauhan a. Balagtasan d. Dionisio B. Pambayan d.7. Mambabalagtas a. Paksa/Isyung Pagtatalunan c.3. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c. Kalikasan c. Lipunan c. Politika c.4. Batutian 3. Karaniwang bagay c. Duplo c. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 7 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Lakandiwa a.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 2: A. Karagatan b.5.3 Mga Manonood b. Kagandahang asal c. Mga Elemento ng Balagtasan a. Panitikan 1. Mga Uri ng Dulang Patnigan “Balagtasan” ni Patricio A. Tulang Patnigan a. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 14 .2. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2.6.1.

Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran.asal noong panahon bago dumating ang mga Espa ol. gayondin kung paano nila sinusunod ang ilang paniniwala. Pambalana 2. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Ang mga tulang patnigan ay magkakatulad sa nilalaman. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. 15 . mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Masidhing Anyo ng Pang-uri 4. partikular sa pagsasalita. at wastong gamit ng mga pangatnig bahagi lamang ng pangungusap.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. Tambalan 3. Pantangi b. Payak c. Gramatika/Retorika 1. tradisyon. Pangngalan a. Payak ang kayarian ng pangungusap kapag ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa. tambalan naman kung binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinag-uugnay ng pangatnig. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Inilalarawan sa mga tulang patnigan ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. pananampalataya at higit sa lahat ang paglinang ng kagandahang. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian b. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito. may ganap na sukat at tugma ang mga taludturan bagamat magkakaiba sa paraan ng pagsasagawa at sa dami ng tauhan o mambibigkas. mga tula ito ng pagtatalo. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ay patunay ng kahusayan sa pagkilala ng mga sugnay.

Tambalan Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa.Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Payak b. Balagtasan d. may mga patunay. May kaugnayan sa paksa B. napapanahon. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon. Batutian B. kaangkupan. tapat. napangangatuwiranan ang mga patunay. Interpretasyon pagbabahagi ng mga kaisipang inilahad sa balagtasan na magagamit sa paglutas sa suliranin ng lipunan. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng mga nasaliksik na impormasyon kaugnay ng paksa nakapaglalahad ng naging epekto sa sarili. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong kabilang sa gawain. Napapanahon ang paksa E. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal ng alinman sa uri ng tulang patnigan batay sa mga kraytirya: A. Mga Kraytirya: tapat. Duplo c. Mga Kraytirya: makatotohanan. Masining D. makatotohanan. Wasto ang pagkakagamit ng mga pangungusap 16 . sa iba at sa sariling lugar na kinakaharap ngayon ng mga tulang patnigan nakapagbabahagi ng mga kaisipang inihayag sa balagtasan napaghahambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan Pagpapaliwanag pagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tulang patnigan. Karagatan b. napapanahon. Panitikan Mga Uri ng Tulang Patnigan a. Orihinal ang interpretasyon C. Mga Kraytirya: makatototohanan. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagpapahayag ng sariling damdamin sa naging kalagayan o saloobin ng mga mambabalagtas ng alinman sa mga anyo ng balagtasan. napapanahon.Gramatika/Retorika Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Paglalapat pagbabahagi kung paano makatutulong sa paglutas ng ilang suliraning panlipunan na inilahad sa alinman sa mga balagtasang nabasa/ napag-aralan.

Pagkilala sa Sarili paglalahad ng mga pagbabagong naganap sa sarili, paniniwala, saloobin o kaisipan, matapos matalakay ang aralin. Mga Kraytirya: makatotohanan;tapat; may kaugnayan sa paksa. Paglalapat paglalahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu sa sa lipunan na nagiging sanhi ng pagtatalo. Mga Kraytirya: angkop sa paksa; naglalahad ng iba’t ibang ideya; nagmumungkahi ng solusyon. Antas 3 A.Tuklasin: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang palabas sa isa sa mga uri ng dulang patnigan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian), ang Inaasahang ProduktoPagganap (pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: ”Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan?”, ”Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan?”, “Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito?”, at “Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.” Ang mga mag-aaral ay: (Ipapanood/Ipatanghal sa mga mag-aaral ang alinman sa mga uri ng dulang patnigan o maaaring bahagi ng lahat ng uri nito.) nakapagbibigay ng reaksiyon/pagsusuri sa napanood na pagtatanghal nakapaglalahad ng pamaraang ginamit sa pagtatanghal mula paksa, mga tauhan at paraan ng pagsasalita o naging usapan nakapagpapalitang kuro tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga tulang patnigan nakapagpapalitan ng ideya o opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong para sa aralin (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Diagram, Flow Chart, Building Blocks Strategy, Wing Chart, Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. )

17

Diagram Pangkat 1: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Pangkat 2: Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Pangkat 3: Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Pangkat 4: Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.

Karagatan

Duplo

Balagtasan

Batutian

Kongklusyon:

18

nakabubuo ng mga kraytirya para sa Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara.) nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon kaugnay ng salitang tulang patnigan sa tulong ng alinman sa Word Bank, Word Pool, Word Concept, Word Network, Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin.)

Word Bank Ang sumusunod na mga salita ay pagpipilian sa paglalarawan ng katangian ng tulang patnigan. Itatala ang mga angkop na paglalarawan sa Concept Map na susundan nito. may tugma tradisyunal na tula naglalahad ng kutura ng ibang bansa malayang taludturan mambabalagtas masining na pagkukuwento tuluyang akda ipinakikita ang kulturang Pilipino duplero

Tulang Patnigan

19

paano pinahahalagahan ang mga kababaihan? Ibahagi ang iyong damdamin kaugnay nito. 5. Paano ipinakita sa balagtasan ang pagpapahalaga sa mga babae? Nakikita pa ba ang ganitong pagpapahalaga sa kasalukuyan? Patunayan. 6. tindig dakila inam mithi sinta hayag ibig bunyi Panlapi Salitang nabuo Kahulugan nakapagpapalitan ng ideya/pananaw sa nilalaman ng “Balagtasan” sa pamamagitan ng mga gabay na tanong: 1. maaaring gumamit ng ibang halimbawa. Sisimulan ding linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat. Ang mga mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng balagtasang “Balagtasan” sa masining na paraan (Isa ito sa mga uri ng tulang patnigan. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.) 20 . Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot ng mga mag-aaral. 8. at iba pang angkop na estratehiya. 2.kahulugan ang salitang nabuo Salitang-ugat 1. Ipaliwanag: “Dito ang bulaklak.) nakabubuo ng salita sa tulong ng mga panlapi at salitang. Sa bahaging ito. 7.kailangan munang puhunani’y buhay.” Sang-ayon ka ba rito? Bakit? 3. 2.( Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer.ugat nabibigyang . bago mo makamtan. Concept Mapping. Sa inyong lugar. 3. 4.B. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at mga halimbawa nito upang masuri/mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/katanggap-tanggap.

Kung ikaw ay babae. paano ka manunuyo sa iyong hinahangaan o minamahal? Ito ang pinamarisan ng mga lumahok sa pagtatanghal ng balagtasan para sa pagdaraos ng kaarawan ni Balagtas. 5.Sariling damdamin Pagpapahalaga 4. paano mo gustong suyuin ka? Kung ikaw naman ay lalaki. Kalakasan Kahinaan 21 . Ilahad ang mga kalakasan/kahinaang nakita sa balagtasan.

round table discussion. sa iba at sa sariling lugar ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan. simposyum. 2. Flow Chart. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na estratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng ng panel discussion. Emotional Webbing at iba pang graphic organizer. Magbigay ng feedback pagkatapos ng pag-uulat/pagtatanghal ng bawat pangkat.) 1.) masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain. at iba pa. Staircase Strategy 22 . Bubble Chart o iba pang pamamaraan. Paano nabuo ang bawat uri ng tulang patnigan? Ilahad ang kaisipang inihayag sa pagkakabuo ng mga ito. Epekto ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan Sa sarili Sa iba Sa sariling lugar 5. upang magkaroon sila ng pagkakataong magsaliksik at maghanda para sa gagawing pagtatanghal. 7. Paano nakaapekto sa iyong damdamin ang naging kalagayan o saloobin ng mga mambibigkas sa mga uri ng tulang patnigan sa kasalukuyan. Bakit ito nakaapekto sa iyo at sa iba? Maaaring gamitin ang Flow Chart.nakapagtatanghal ng ilang bahagi ng tulang patnigan (Ibigay na itong takdang aralin sa bawat pangkat. Gamitin ang Staircase Strategy. Magbahagi sa klase kung paano makatutulong sa paglutas ng suliraning panlipunan na kinaharap ng mga mambibigkas sa kasalukuyan. Ilahad ang naging epekto sa sarili. 6.

(Maaaring dagdagan ng guro ang mga gawaing ito. maaaring dagdagan o palitan ng guro. Simposyum o iba pang angkop na pamamaraan.Kurikulum ng Edukasyong Sekundaya ng 2010 Filipino II 8. matapos matalakay ang aralin. Ano ang tinatawag na tulang patnigan ?(Maaaring ibatay sa nabuong sagot sa Word Bank at magdagdag na lamang ng iba pang impormasyon. Alin sa mga uring ito ang pinakaibig mong itanghal.) 2.) nakikiisa sa talakayan tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa tulong ng mga gabay na tanong : Mga Gabay na Tanong : (Ang mga ito ay mungkahi lamang. Interview with the Expert. Paano nakatutulong sa iyo ang kaalaman sa mga tulang patnigan bilang mag-aaral ? 6. tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Ilahad ang pagbabagong naganap sa sarili. panoorin.Want and Learned Technique) Dating Kaalaman Gusto Pang Malaman Natutuhan sa Aralin 23 . Ibigay na ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral.) 1. (Gawin itong kolaboratibong gawain. Ilahad ang dating kaalaman. paniniwala. Iulat ang mga uri ng tulang patnigan. Focus Group Discussion. o pakinggan ? Bakit ? 4. Maglahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu na nagiging sanhi ng pagtatalo. Maaaring gamitin ang Eye Witness Balita.) 3. saloobin o kaisipan. 9. gusto pang matutuhan at ang natutuhan sa araling tinalakay gamit ang K-W-L Technique o Know. Anong damdamin ang namamayani sa iyo sa tuwing itinatanghal/ pinakikinggan/ pinanonood ang mga tulang patnigan ? 5.

) Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ 24 . Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. Palalimin: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. muling balikan ang mga natutuhan na. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Ang mga mag-aaral ay: nauunawaan at napahahalagahan ang tekstong “Mga Relehiyon sa Pilipinas” sa pamamagitan nang pagtukoy sa mga uri ng pangungusap na ginamit sa teksto (Ito’y mungkahi lamang. pangangatuwiran.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II C. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. paglalahad. paglalarawan. at iba pa). maaaring palitan ng guro ang tekstong nagsasalaysay.

D. gayundin sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng isasagawang pagtatanghal l ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan na angkop sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. Ang mga mag-aaral ay : (Magbigay ng input ang guro kung paano isasagawa ang isa sa mga uri ng tulang patnigang napiling itanghal. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap(Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.) Mga Kakailanganing Kagamitan Babasahing “Balagtasan” at Kayarian ng Pangungusap Mga Elemento ng Masining na Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan 25 .nakapaghahambing ng tekstong nagsasalaysay sa mga kauri nito nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay (batay sa ibibigay na paksa ng guro) gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa.) (Muli. Ilapat Sa bahaging ito. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Muli.

Pantangi Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 8 26 . Duplo d. Mambabalagtas a. Lipunan c. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino B. Pambayan d.4.6.7. Kalikasan c. Karaniwang bagay c. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Pinagkaugalian (May Sukat.1. Politika c. Panitikan 1.2.3 Mga Manonood b. Tulang Patnigan b. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?“ B. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4.2. Mga Elemento ng Balagtasan a. Pangngalan a.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 3: A. Mga Elemento ng Balagtasan “Alin ang Higit na Mahalaga. Tauhan a. Pag-ibig c. Lakandiwa a. Balagtasan e.5. Karagatan c. Batutian 3. Tugm at Indayog) c. Kagandahang asal c.1. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2.3. Gramatika/ Retorika 1.

bagay. Masining na nailalarawan ang mga pangngalan (tao. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan.b. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng Balagtasan? Paano nakatutulong ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan? 27 . Sa kilos ay naipakikita na ang mensaheng nais ipaabot nito sa manonood. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang tamang pagkilos o aksiyon ng mga tauhan ay nakapagdaragdag ng pagiging masining sa pagtatanghal ng balagtasan. lugar o pangyayari). Payak b. partikular sa pagsasalita. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian a. Pang-abay na pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. gayundin ang emosyon sa pamamagitan ng paggamit ng pinasidhing anyo ng pang-uri. Pambalana 2. Tambalan 3. Pinasidhing anyo ng pang-uri 4.

Lakandiwa b. mambabalagtas at mga manonood sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapaglalahad ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga tauhan at manonood sa balagtasan • nakapaghahambing ng katangian ng balagtasan sa mga kauri nito (mga tulang may sukat. Panitikan: Mga Elemento ng Balagtasan 1. Pinagkaugalian (May Sukat. Tauhan a. Tugma at Indayog) B. Gramatika/Retorika Pinasidhing Anyo ng Pang-uri Ang mag-aaral ay: • nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng lakandiwa. Mambabalagtas 2. tugma at indayog • nakapagbibigay ng sariling interpretasyon ang isang balagtasan • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas sa kasalukuyan gamit ang pinasidhing anyo ng pang-uri • nakasusulat ng mga saknong na bibigkasin ng Lakandiwa at mambabalagtas • naisasakilos ang mga dapat gawin ng mga taong kabilang pagtatanghal ng balagtasan Antas 2 28 .Nauunawaan ng mag-aaral ang : A.

may batayan ang nabuong sariling pananaw. tapat. napaninindigan ang sariling pananaw. Paglalapat pagmumungkahi ng solusyon sa ilang suliraning panlipunan. nagmumungkahi ng solusyon. Mga kraytirya: makakatotohanan. Pagbuo ng sariling pananaw paglalahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtalunan. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. naglalahad ng mga patunay. nakabubuo ng sariling kongklusyon. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Pagtataya sa isinagawang aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng mga taong kabilang sa balagtasan batay sa mga kraytirya: A. Paglalapat paglalahad kung paano masosolusyunan ang nararanasang ilang suliraning panlipunan sa alinmang napag-aralang balagtasan. kaangkupan. makatotohanan.Inaasahang Pagganap : Aktwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng bawat gumaganap sa balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag pagpapaliwanag kung paano nakatulong ang mga elemento ng balagtasan sa pagpapalutang ng ilang napapanahong isyu o paksa. Kaangkupan ng kilos B. Mga kraytirya: makatototohanan. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng naging damdamin sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan. Pagbigkas 29 . Pagkilala sa Sarili pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung magiging kalahok sa pagtatanghal ng balagtasan Mga kraytirya: makatotohanan.tapat. Mga Kraytirya: napapanahon. Kasuotan C.

at Pinasidhing Anyo ng Pang-uri). at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa balagtasan ).) nakapagpapalawak ng salitang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang salita o panlapi rito mula sa ibinigay na kahulugan • • • 30 . Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan.) nakapagbibigay ng sariling hinuha/opinyon sa Mahahalagang Tanong (EQ) para sa aralin (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito sa paraang Focus Group Discussion. Ito ang magsisilbing sintesis ng bawat pangkat.Tauhan at Uri ng Taludturan.) • • nakapaghahambing ng taong nagtanghal ng isahang pagkukuwento (masining na pagkukuwento) sa mga taong nagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng kuro-kuro sa pamamaraan ng pagtatanghal ng mga tauhan sa balagtasan (Maaari itong gawing kolaboratibong gawain at pipili ng tagapagsalita sa naging kuro-kuro ng pangkat. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: “Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng balagtasan?”. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Balagtasan. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagan Tanong para sa aralin. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan ng pagpaparinig o pagpapanood ng isang pagtatanghal. Talk Show o iba pang pamamaraan. Tuklasin: Sa bahaging ito. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng mga hinuha/ sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito.) nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng inaasahang pagganap at angkop na kraytirya.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A. at “Paano nakatutulong ang pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan?” Ang mga mag-aaral ay: (Magparinig o magpanood sa mag-aaral ng isang taong nagtatanghal ng masining na pagkukuwento at mga taong nagtatanghal ng balagtasan. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang pag-usapan ang mga ito.

n Ang mga mag-aaral ay: • • nakapagtatanghal ng balagtasan sa pamamagitan ng Intonational Reading (kolaboratibong gawain) nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan (lakandiwa. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Alin ang Higit na Mahalaga. Sa bahaging ito. mambabalagtas at mga manonood) gamit ang Text Map Mga Katangian mambabalagtas Lakandiwa mga manonood 31 . inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?” upang masuri/ mataya kung ang mga naibigay na sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral.Eksperto sa wika W I K A sabihin Paglilipat ng wika sa iba pang wika B. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

3. Compare and Contrast Chart . 32 . Wing Chart o iba pang angkop na estratehiya. Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? Itala ang mga dahilang ito sa tulong ng Factstorming Web. Kung ikaw ay mambabalagtas na nangangatuwiran para sa Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig. Factstorming Web Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? 2.• • • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapaglalarawan ng damdaming dapat mamayani sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan masigasig na nakikiisa sa talakayan sa klase sa tulong ng sumusunod na mga gabay na tanong: Mga Gabay na Tanong: 1. Bigyan ng sariling interpretasyon ang mga katuwirang inilahad ng mga mambabalagtas gamit ang Interpretative Chart. Spider Map. paano mo hihikayatin ang iyong kapalitang kuro na mas mahalaga ang iyong ipinaglalaban? Maglahad ng katuwiran sa paraang patula.

paano mo ipinakikita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa wika? Itala sa Ladder . Bilang mamamayan ng ating bansa. Bilang bahagi ng lipunan. Ladder 6. 33 . Paano masosolusyunan ang nararanasang suliranin sa ating wika na maituturing na suliranin ng lipunan? Kapanayamin ang kapwa mag-aaral. dugtungang pasulat at iba pang angkop na estratehiya. Paano mo magagamit sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay ang kaalaman sa wika? 5. Staircase Strategy o iba pang teknik ang mga paraang ito.ipaliwanag ang iyong tungkulin sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wika sa ating bansa. pambansa man o pandaigdig. guro. 7. politiko at karaniwang mamamayan kung paano ito masosolusyunan. Maaaring sa pamamagitan ng pagtatalumpati.Interpretative Chart Katuwirang inilahad sa… Unang Tindig Ikalawang Tindig Ikatlong Tindig Ikaapat na Tindig Ikalimang Tindig Kongklusyon Mambabalagtas ng Wikang Pambansa Mambabalagtas ng Wikang Pandaigdig 4.

Magbigay ng mungkahing solusyon sa suliraning may kinalaman sa wika gamit ang dayagram. Sumulat ng tigdalawang saknong tungkol sa suliranin sa wika na bibigkasin ng Lakandiwa at dalawang magkatunggaling Mambabalagtas batay sa uri ng sukat at tugmang pinag-aralan. Bumuo ng talataan na nagpapahayg ng sariling damdamin kaugnay ng aralin. 10. S U L I R A N I N S O L U S Y O N 12. Sa pamamagitan ng alinman sa Focus Group Discussion.Mag-aaral Guro Politiko Karaniwang mamamayan 8. magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pinagkaugaliang taludturan na may sukat at tugma bago ipagawa ang sumusunod na gawain. 9.) (Pagkatapos ng pagtalakay sa mga tanong. Panel Discussion o iba pang pamamaraan. Gawin itong kolaboratibong gawain.) 34 .( Gawin itong kolaboratibong gawain. Interview with theExpert. Ibahagi ang naging damdamin/saloobin sa mga mambabalagtas na nagpapahayag ng iba’t ibang katuwiran 11. maglahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtatalunan sa balagtasan.

Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. 2. Subukin ang mga itong pasidhiin. 3. 4. gayondin ang katangian ng tekstong naglalarawan. Si Loleng ay mahinhin. muling balikan ang mga natutuhan na. sa tulong ng angkopna teksto (alinman sa pagsasalaysay. pinakamaganda pa rin si Sheryl. Maganda ang mga tanawing makikita sa Tagaytay City.) Lantay Katamtamang Antas Masidhi/Pinakamasidhi • • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas (maaaring tagapagbalita. Mas masarap kainin ang mga pagkaing pinoy kaysa sa mga pagkaing mula sa ibang bansa. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. Magbigay ng mga halimbawa upang mas higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. sagisag ng isang dalagang Pilipina . Talakayin ang nilalaman nito. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. pangangatuwiran. paglalarawan. at iba pa). ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. 5. pagpapaliwanag. Talakayin ang kaantasan ng kasidhian ng pang-uri at ipagawa sa mga mag-aaral ang sumusunod na gawain. natutukoy ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa tekstong Cagayan de Oro. Ang mga mag-aaral ay: (Pumili ng tekstong naglalarawan. artista. Ipatukoy ang mga pang-uring ginamit sa teksto. at iba pa) gamit ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri 35 . muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.C. Palalimin: Sa bahaging ito. Pinakamatalino si Darwin sa klase kaya’t kinagigiliwan ng mga guro. Lungsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan (Ihanay ang mga ito sa tsart.) • napipili at natutukoy ang pang-uring ginamit sa sumusunod na mga pangungusap 1. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Sa tatlong magkakapatid.

Ilapat Sa bahaging ito.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • Babasahing “Alin ang Higit na Mahalaga. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapalaganap/pagpapayaman ng kulturang Pilipino.D. Pang-uri • Kraytirya sa aktwal na pagsasakilos • Sipi ng estratehiya 36 . Cagayan de Oro. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ang mga mag-aaral ay : • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa pagtataya sa aktuwal na Inaasahang Produkto/ Pagganap aktuwal na isasakilos ang mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. Lunsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Wikang Pambansa o WIkang Pandaigdig ?”.) (Muli. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. Muli.

3. Pang-abay na Pamaraan ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon : 8 37 . Politika c. Pambayan d. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Balagtasan d.1. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c.4. Panitikan 1. Karagatan b. Lipunan c.3 Mga Manonood b.1. 3. Batutian 3. Lakandiwa a. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Tulang Patnigan a.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 4: A.7.5. Pag-ibig c. Duplo c. Mga Elemento ng Balagtasan a. Kagandahang asal c.2. Mambabalagtas a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Iba pang Elemento ng Balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hayskul?” B.6.2. Tauhan a. Karaniwang bagay c. Kalikasan c.

Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang pang-abay na pamaraan ay nakatutulong sa paglikha ng isyung pagtatalunan sapagkat maayos na nailalarawan ang kilos na naganap.C. Pantangi b. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Gayondin naman. partikular sa pagsasalita. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. ang mahalagang kaisipan upang maikintal sa isipan ng tagapakinig/ tagabasa ang mahalagang kaisipan o mensahe nito. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? 38 . Payak b. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa/ isyung pagtatalunan upang mapanindigan ang sariling katuwiran.nagaganap o magaganap na tungkol sa isyu/ paksang napili. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pangngalan a. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Tambalan 3. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Gramatika/ Retorika 1. Pambalana 2.

Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Panitikan Mga Elemento ng BalagtasanPaksa/Isyung Pagtatalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan Mensahe/Mahalagang Kaisipan B. Gramatika/ Retorika Pang-abay na Pamamaraan Ang mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa ang isang gawain – pasulat man o pagbasa • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan nang pagkakaroon ng mensahe o mahalagang kaisipan ng isang paksa • masining na nakapag-uulat tungkol sa maaaring paksain ng isang balagtasan • malayang natatalakay ang mga tanong o gawain sa aralin • nakapagsasaliksik ng mga halimbawa ng paksa/isyung pagtatalunan • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan ANTAS 2 39 .

pandamdamin. Mga kraytirya: nakapangangatuwiran. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling damdamin at ng mga kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa alinmang nabasa o napag-aralang balagtasan. Angkop sa paksa D. Pagbuo ng sariling pananaw pagbabahagi ng sariling pananaw sa ilang isyu o paksang pinagtalunan sa alinmang itinanghal na balagtasan. Mga Kraytirya: napapanahon. Batay sa pananaliksik 40 . napapanahon. naglalahad ng proposisyon. Mga kraytirya: makatotohanan. at pangkaasalan ng alinmang balagtasan. Mga kraytirya. Pagkilala sa sarili paglalahad ng bisang pangkaisipan.katuwiran sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mahalagang kaisipan sa paksa o isyung pagtatalunan. Interpretasyon paglalahad ng sariling pagpapakahulugan sa mahalagang kaisipang inilahad sa alinman sa mga isyu o paksang pinagtalunan sa balagtasan. Mga Kraytirya: makatotohanan. may kaugnayan sa paksa.Inaasahang Produkto/ Pagganap : Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamgitan ng: Pagpapaliwanag pagbibigay-katuwiran sa kahalagahan nang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa paksa kung makikipagtagisan ng katuwiran. Mga kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan batay sa mga kraytirya: A. may kaugnayan sa paksa.tapat. Tumutugon sa layunin E. Paglalapat pagbibigay . tapat. may batayan ang inilahad na katuwiran. may kaugnayan sa paksa. Napapanahon B. batay sa paksa. Makatotohanan C. napaninindigan ang sariling pananaw.

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin.Paksa/Isyung Pagtatalunan at Mensahe/Mahalagang Kaisipan at Pang-abay na Pamaraan). at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. ang Inaasahang Produkto/ Pagganap. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Iba pang Elemento ng Balagtasan. Tuklasin: Sa bahaging ito. at Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? Ang mga mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa at mahalagang kaisipan ang balagtasan 41 . Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? . lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa paksa/isyung pagtatalunan at mensahe/mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan nang pagtukoy sa paksa at mensaheng inilalahad sa balagtasang pinanood/pinabasa/ pinarinig. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito.

Hayaang nakapaskil ang kanilang sagot hanggang sa matapos ang aralin. Bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman at mahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan? • nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng mga kraytirya. Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagang Tanong.) 42 . Bigyan sila ng 10 minuto upang pag-usapan ang mga ito. Chart o Concept Map. ipasulat sa manila paper ang kanilang sagot at ipapaskil sa pisara. Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan.• nakapagbibigay ng sariling hinuha/ opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong (EQ) (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito ito sa tulong ng Webbing. Pagkatapos.

inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”. Word Association.• nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang paaralan sa tulong ng Word Network. Word Bank o iba pang pamamaraan Paaralan B. Sa bahaging ito. at ang paksa at mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. Dito rin sisimulang linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. 43 .

Flow Chart. Story Frame. maaaring palitan.) • nakapaglalahad ng mga katuwiran sa balagtasan sa pabuod na paraan. 44 . Maaaring gamitin ang P-solve.Ang mga mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?” (Itoy’ mungkahi lamang. Rays Concept Organizer sa pagbubuod Ano? (Paksa/Suliranin) P-solve Paano? (Ginawang solusyon) Sino? (Tao o mga taong kabilang) Bakit? (Paliwanag sa napiling solusyon at mga taong kabilang) Kongklusyon: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____________________________________ . Ladder.

H-Chart ilahad ang mga ideya. Kung ikaw ay mag-aaral mula sa mahirap na pamilya. Sa tulong ng Discussion Web.• nakiiisa sa talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong Mahalagang Tanong: 1. Anong suliranin ang inilahad ng mga mambabalagtas sa pagkakaroon ng karagdagang taon sa hayskul? Paano mo ito mabibigyan ng solusyon? Maaaring gamitin ang Bubble Map. Oo Hindi ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _____________________ _____________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ Makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? 4. papayag ka bang madagdagan pa ng taon ang pag-aaral sa hayskul? Bakit? 3. 5. Concept Map. 45 . makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? Ipaliwanag. Ipaliwanag ang kahalagahan nang pagkakaroon ng kaalamang natututuhan sa paaralan gamit ang Chain Organizer Kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalamang natutuhan sa paaralan Kongklusyon 2. Chart o iba pang angkop na estratehiya. Sa iyong palagay. Flow Chart. Ilahad at suriin ang paksa at mahahalagang kaisipang inilahad sa balagtasan.

Bubble Map Suliranin Solusyon • nakalalahok sa malayang talakayan 1. Bakit mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa? Bigyang katuwiran ang iyong sagot. Spider Map at iba pa. 2. Mahalagang Kaisipan 46 . Kailangan bang may mensahe o mahalagang kaisipan ang nilalaman ng isang balagtasan? Bakit? 3. Ilahad ang kaisipang inilahad sa aralin at ang sariling pagpapakahulugan dito gamit ang Webbing.

Makatutulong ba sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? Sa paanong paraan? Itala ito sa pamamagitan ng Flow Chart. Kanino ang may katuwirang kahikahikayat at kapani-paniwala para sa iyo? Bakit? 6. 7. Bukod sa isyung pinagtalunan sa itinanghal na balagtasan. Spider Web. Gamitin ang tsart sa iba Tema Isyu/Paksang Maaaring Pagtalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan 47 .4. Bigyang katuwiran ang kahalagahan nang pagkakaroon ng mahahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan. magbigay ng mga napapanhong isyu/paksa na maaaring pagtalunan/pinagtatalunan sa kasalukuyan. Flow Chart Paano makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? 5. Concept Map o iba pang pamamaraan. Ibahagi ang naging damdamin at ng kaparehang kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa balagtasan.

at iba pa). pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. muling balikan ang mga natutuhan na.Palalimin: Sa bahaging ito. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. paglalahad.) nakasasagot sa pagsasanay na ibibigay ng guro (kung kinakailangan) • • 48 . Ang mga mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng kaugnayan ng tao sa kalikasan Tao Kalikasan Kaugnayan: _____________________ _____________________ _____________________ ____________________ • natutukoy ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa tekstong Ang Tao at ang Kalikasan (Ito’y mungkahi lamang. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. maaaring palitan ng guro Talakayin muna ang nilalaman ng teksto at ang katangina ng tekstong ito. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaaysay.C. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Magbigay muna ng sariling halimbawa bago pagbigayin ng sariling halimbawa ang mga mag-aaral. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. paglalarawan.) nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng pang-abay na pamamaraan (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pang-abay na pamamaraan. pangangatuwiran.

Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kaniyang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. Magbiagay ng feedback matapos maisagawa ang Inaasahang Produkto/Pagganap. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa paraan ng pananaliksik.Ilapat Sa bahaging ito.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • • • Sipi ng Balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”. balikan ang Mahahalagang Tanong sa aralin upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ang Tao at ang Kalikasan Ang Pang-abay na Pamaraan Sipi ng mga Estratehiya Internet Mga Kagamitang makabago na Kakailanganin sa Pag-uulat 49 .) • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng kraytirya sa gagawing pananaliksik • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan • nakapagbabahagi sa klase ng nasaliksik o nalikhang paksa • nakapagbibigay ng puna o feedback sa ginawang pananaliksik sa paksang napili (Magbigay rin ng sariling puna ang guro.) (Muli. Muli.D. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.

7. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Karagatan b. Kalikasan c.3 Mga Manonood b. Pinagkaugalian ( Sukat at Tugma) c. Mambabalagtas a.4. Politika c.2. Pag-ibig c. Pambayan d.3. Duplo c. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4.2. Lakandiwa a. Panitikan 1. Kagandahang asal c. Paksa/Isyung Pagtatalunan c.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 5: A Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” B. Tauhan a. Lipunan c.6.1. Mga Elemento ng Balagtasan a. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 50 . Tulang Patnigan a. Balagtasan d.5. Batutian 3. Karaniwang bagay c. Pagtatanghal ng Balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 10 ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A.1.

Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Pangngalan a.B. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? 51 . mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Pang-abay na Pamaraan Mg Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Pantangi b. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. partikular sa pagsasalita. Gramatika/ Retorika 1. Tambalan 3. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. partikular sa pagsasalita. Payak b. Pambalana 2.

Nauunawaan ng mag-aaral ang : Balagtasan Bilang Salamin ng Kultura Pagtatanghal ng Balagtasan Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino na masasalamin sa alinmang nabasa/narinig/napanood balagtasan • nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat • nakabubuo ng wastong ng mga Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa Mahahalagang Tanong para sa buong markahan Antas 2 52 .

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghalng balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag paghahambing sa kalagayan ng balagtasan noon at ngayon. kaangkupan. Mga Kraytirya: makatotohanan. Mga Kraytirya: makatotohanan. tapat.napangangatuwiranan ang mga patunay. Mga kraytirya: naglalahad ng sariling pananaw. may mga patunay. napaninindigan ang sariling pananaw. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na balagtasan batay sa mga kraytirya: A. Presentasyon D. naglalahad ng paghahambing. Interpretasyon pagbibigay ng sariling pakahulugan sa matatalinghagang pahayag na nakapaloob sa alinmang balagtasan at maiugnay ang mga ito sa kasalukuyang isyu sa ating lipunan o mahahalagang paksa.tapat. Pagbuo ng sariling pananaw pagpapaliwanag ng kahalagahan ng pag-aaral o muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling saloobin at ng ibang tao tungkol sa muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. Wasto ang pagkakagamit ng gramatika/ retorika 53 . may kaugnayan sa paksa Paglalapat paninindigan sa katuwiran tungkol sa isang napapanahong isyu na kinakaharap ng bansa. naglalahad ng mga patunay. napapanahon. Pagkilala sa saril paglalahad ng mga pagbabagong naganap at naramdaman sa sarili tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa ating bansa sa kasalukuyan. Orihinal B. Mga kraytirya: makatototohanan. Napapanahon ang isyu o paksang pagtatalunan C. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Mga kraytirya: napapanahon.

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A.) 54 . Maaari itong ipalahad sa mag-aaral sa pamamagitan ng Talk Show. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Focus Group Discussion o panayam. itanong ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan. Ang mga mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng konsepto sa salitang kultura gamit ang Word Concept. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa Balagtasan bIlang Salamin ng Kulturang Pilipino sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kulturang ito sa binasa/narinig/napanood na alinmang balagtasan. Itanong sa mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa buong markahan (Pagtatanghal ng Balagtasan). Word Bank. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Muli. Tuklasin : Sa bahaging ito. Word Network at iba pang pamamaraan kultura • nakapagbabalik-aral sa kanilang mga sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan upang matiyak na tama ang kanilang nabuong Kakailalanganing Pag-unawa (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Maaaring magbalik-aral sa mga paksang tinalakay sa markahang ito.

5. _____________ 5. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” upang masuri/ mataya kung ang mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa pagsisimula ng markahan ay wasto/katanggap-tanggap. Natapos at sukat yaong lumang taon ng mga sigalot. _____________ 3. _____________ 55 . Magkaisip sanang sa buhay na ito’y matutong magimpok. Kahulugan • 1. 1. Sa bahaging ito. loob mo’y lulubag. _____________ 2. Intonational Reading. 2. 3. Bunying Lakandiwa: ako’y magtatanggol sa mga lalaki. Sa anak at anak: alin sa dalawa ang may mapapala? 4. Ang mga mag-aaral ay: • masining na nakapagtatanghal ng balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” sa pamamagitan ng Reader’s Theatre. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. Matawanan lamang.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II • nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya sa Inaasahag Produkto/ Pagganap para sa buong markahan B. _____________ 4. Reading Relay at iba pang masining na pamamaraan ng pagbasa nakapagbibigay-kahulugan sa mga salitang may salungguhit na ginamit sa balagtasan (Maaaring ipagawa ito bilang indibidwal na gawain na itatala sa kuwaderno o kaya naman ay gawing boardwork. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral.

Comparison Alley. Ipahayag ang sariling damdamin tungkol sa nabanggit na kulturang Pilipino. Tukuyin at ipaliwanag ang kulturang Pilipino na inilarawan sa itinanghal na balagtasan. Treebone Map. Bakit dapat/di-dapat pahalagahan ang kulturang Pilipinong inilahad sa itinanghal na balagtasan? 3. o T-Chart.• masigasig na nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng mga gabay na tanong/gawain: 1. H-Chart. Tanungin ang kamag-aral sa naging damdamin din nila sa aralin. Treebone Map Kulturang Pilipino Dapat Di-dapat Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino 2. 56 . Magpalitan ng sagot at bigyan ng kongklusyon kung bakit iyon ang nadama. Maaaring gamitin ang Comparison Chart. Dapat bang ipagmalaki ang mga kulturang ito? Patunayan gamit ang Road Map. H-Chart at iba pang angkop na estratehiya.

Bigyan ng sariling pakahulugan ang tungkol sa mga kulturang tinalakay sa aralin gamit ang T-chart.Comparison Chart Sariling Damdamin Damdamin ng Kamag-aral 4. KWL Chart. Kultura Kahulugan _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 57 . Flow Chart at iba pang estratehiya.

muling balikan ang mga natutuhan na. Palalimin: Sa bahaging ito. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. 58 . ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. paano mo babaguhin ang iyong sarili upang maiwasan na ang mga suliraning panlipunan o sa sariling lugar na katulad ng suliraning inilahad sa aralin? 2. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. Ang mga mag-aaral ay: • • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino sa alinmang binasa/narinig/napanood na teksto/artikulo nakapaghahanay sa pamamagitan ng Tsart. bigyan ito ng interpretasyon. Magbigay ng mga panukala at iparanggo ang mga ito sa 10 mag-aaral (hindi kaklase) ayon sa panukalang pinakamahalaga para sa kanila. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan.C. Bubble Map o iba pa ang kulturang nananatili pa. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Pagkatapos. (Maaaring ipagamit sa mga mag-aaral ang Pyramid. nawala na at ang gagawin upang maibalik ito Kulturang nananatili pa Reaksiyon Kulturang nawala na Gagawin upang manumbalik • nakapagbibigay ng sariling pananw kaugnay ng tanong na: 1. reaksiyon dito. Line Graph. Bilang kabataan. Pie Graph o Bar Graph upang mas madaling mabigyan ito ng interpretasyon ng mga mag-aaral at magkaroon na rin sila ng kaalaman sa pagkuha at pagkalkula ng datos ngunit bigyan muna sila ng input tungkol dito.

Iulat sa klase ang kinalabasan ng pagtatanong. 59 .5 4 3 2 1 5 Mga Panukala 4 3 2 1 1 2 3 4 Mga Mag-aaral 5 6 7 8 9 10 Tanungin ang ilang kapwa kabataan kung paano naman nila babaguhin ang sarili para sa ikauunlad ng bayan.

) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN: • • • • Babasahing o Akdang Nagpapakita ng Kultura ng mga Pilipino Mga kraytirya sa pagtatanghal Kasuotan Sipi ng mga estratehiya 60 .D. Muli. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pagtatanghal ng balagtasang Flip Flop at tradisyonal na pagtatanghal.) • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa isasagawang pagtatanghal ng balagtasan nakapagtatanghal ng balagtasan na sariling likha tungkol sa ilang napapanahong paksa/isyu (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng puna o feedback sa mga nagsipagtanghal (Maaarin sinoman sa guro o mga mag-aaral ay magbigay ng feedback .) (Muli. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa. Ilapat Sa bahaging ito. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful