Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Antas 3 – Plano sa Pagkatuto

FILIPINO II

Pangkalahatang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang mga piling tekstong pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino

1

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan Bilang ng araw/sesyon: 6 B. Pangngalan 1. Pantangi 2. Pambalana Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan na gramatikal/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Tulang Patnigan a. Karagatan b. Duplo c. Balagtasan d. Batutian 3. Mga Elemento ng Balagtasan a. Tauhan a.1. Lakandiwa a.2. Mambabalagtas a.3 Mga Manonood b.Uri ng Taludturan b.1.Sukat b.2.Tugma c. Paksa/Isyung Pagtatalunan - Politika - Pag-ibig - Karaniwang bagay - Kalikasan - Lipunan - Kagandahang - asal - Pambayan d. Mensahe/MahalagangKaisipan 4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino

2

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. Gramatika/ Retorika 1. Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana 2. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Payak b. Tambalan 3. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pang-abay na Pamaraan Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran, mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, partikular sa pagsasalita. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran, gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ipinakikita sa balagtasan ang pagiging henyo at pagkakaroon ng talas ng isip ng mga makatang Pilipino sa pamamagitan ng maindayog na pagbigkas at pakikipagpalitan ng katuwiran na may ganap na sukat at tugma ang bawat taludturan. Mahalaga ang gamit ng pangngalan sa ilang pangungusap sa pangangatuwiran sapagkat makatutulong ito sa pagtiyak kung ano ang pinapaksa o tinutukoy nito. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Gramatika/ Retorika Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan?

Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika?

Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?

Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng naging bisang padamdamin at pangkaisipan

3

Orihinal C. naglalahad ng mga patunay. Mga Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na tangkilikin ang balagtasan at mga kauri nito bilang bahagi ng kulturang Pilipino. batay sa pananaliksik. Mga Kraytirya: makatototohanan. napapanahon. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon.• sa pag-aaral ng balagtasan nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Inaasahang Produkto/ Pagganap: Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa kasalukuyan. May kaugnayan sa paksa B. Presentasyon 4 . napapanahon. naglalarawan ng pag-unawa sa sariling damdamin at sa damdamin ng iba. Mga Kraytirya: makatotohanan. tapat. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pangangatuwiran batay sa mga kraytirya: A. Mga Kraytirya: may batayan ang inihahayag na kaalaman o impormasyon. nakabubuo ng sariling kongklusyon. may kaugnayan sa paksa. paglalahad ng sariling pananaw kung dapat ba o hindi dapat ipagpatuloy ang pagtatanghal ng balagtasan at mga kauri nito. may batayan ang nabuong sariling pananaw.tapat. pagIalahad ng naging bisang pandamdamin at pangkaisipan sa pag-aaral ng pinagmulan ng balagtasan. pagbabahagi ng sariling panig o katuwiran tungkol sa ilang napapanahong isyu/ paksa. napaninindigan ang sariling pananaw. paghahambing ng kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan.

at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran?” Ang mga mag-aaral ay : nakikilala ang mga taong nagbigay ng kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalaganap ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nabanggit. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan. Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation.) Florentino Collantes Jose Corazon de Jesus Francisco Baltazar 5 . Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong: “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?”. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na kanilang hinuha/sagot sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin.Antas 3 A. Tuklasin : Sa bahaging ito.ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa).) nakikilala ang mga taong nagbigay kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalawak ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nagpasimula at nagpalawak ng balagtasan. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng magaaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga taong nagbigay kontribusyon sa pagsisimula at pagpapalaganap ng balagtasan. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Pangngalang Pantangi at Pambalana) . Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation.

Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. 5. Wing Chart. 3. Wing Chart Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? P A T U N A Y ___________________________ __________________________ ________________________ _______________________ _____________________ _________________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________________ ________________ P A T U N A Y 6 .Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II nakapag-uulat ng naging kontribusyon ng mga mambabalagtas sa balagtasan (Pagpangkatin ang mga mag-aaral at himukin silang iulat ang bahaging ito sa masining na paraan) nakapagbibigay ng hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa aralin na “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng panitikan?. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Building Blocks Strategy. Building Blocks Strategy Bakit mahalaga ang Balagtasan bilang isa sa mga uri panitikan? 1. Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. 4. 6. 7. 2.” at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangungusap na ginagamit sa pangangatuwiran?” (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito.

Hayaang ang mga mag-aaral ang magtapat ng petsa at ang wastong pangyayari sa petsang ito. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot/hinuhang mga mag-aaral.) • nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon tungkol sa balagtasan sa tulong ng alinman sa Word Pool. Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral.• nakapagbibigay ng mungkahing Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Maaaring sa pamamagitan ng brainstorming. (Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Isulat ang mga ito sa pisara nang hindi magkakatapat ang wastong impormasyon. Word Concept.) 7 . Word Network.) • nakapaglalahad ng nabuong kraytirya para sa Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Sa bahaging ito. Linangin: Sa bahaging ito magsasaliksik at iuulat ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga hinuha/sagot sa EQ ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/ katanggap-tanggap.) nakapagsasaliksik sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan sa pamamagitan ng: Pangkat 1: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng Internet Pangkat 2: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng silid-aklatan Pangkat 3: Pakikipanayam sa mga taong may kasanayan sa larangan ng balagtasan (Hikayatin ang mga mag-aaral na i-video ang gagawing pakikipanayam) nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/ impormasyon kaugnay ng aralin (Ipaskil sa pisara ang mahahalagang petsa na may kaugnayan kung paano nagsimula at lumaganap ang balagtasan. Ang mga mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang malayang makapagmungkahi ng inaasahang produkto/pagganap na angkop sa aralin.) Word Pool Balagtasan B. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara.

) nakapagbibigay ng kaugnay na mga salita sa sumusunod na salita mula sa aralin. Bakit nasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? Itala ang mahahalagang detalye sa Concept Map.) Mga Gabay na Tanong: 1. 2. Word Clining.Flow Chart o iba pang maaaring magamit a estratehiya.nakapag-uulat sa masining na paraan ng nakalap na mga impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan (Dagdagan ng guro ang mga impormasyonhg ibinahagi ng bawat pangkat. Saan/Kanino nagmula ang salitang balagtasan? Ipaliwanag. Embedded Circle. 8 . o Word Concept Word Network politika pagbeberso duplero Bukanegan nakikiisa sa pagtalakay sa tulong ng sumusunod gawain/tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang. Maaaring gamitin ang Word Network. maaaring dagdagan o palitan ng guro. Word Pool.

Bigyan ng reaksiyon ang naganap na alitan sa pagitan nina Jose Corazon de Jesus at Florentino Collantes. Nakatulong ba ito upang lalong tangkilikin ng mga tao ang balagtasan? Ipaliwanag.Concept Map Bakit sinasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? 3. Sang-ayon ka ba na mula sa pangalan ni Balagtas ang tawag sa uring ito ng patulang pagtatalo? Bakit? 4. Itala sa tsart ang mga taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan at ang naging kontribusyon nila sa panitikang ito. Taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan Naging kontribusyon nila 5. 9 .

Ipaliwanag at ibahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan. Magpalitan ng pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan sa sarili at sa iba. Concentric Circle. Punan ang Plot Chart sa pagsagot.. 4. Kaya maraming nabago sa aking sarili tulad ng. 10 . Paano naapektuhan ang iyong damdamin at kaisipan ng pag-aaral sa balagtasan? Ilahad ang mga pagbabagong naganap sa sarili. (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. 2.nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng Brainstorming.. 3. Concept Map o iba pang estratehiya. Gayondin ang aking kaisipan nang .. 3. Gamitin ang Rays Concept Organizer. Kahalagahan ng Balagtasan 2. Bigyan ng pagkakataong makapagpalitan ng ideya ang bawat pangkat at humandang ipaulat sa klase ang napag-usapan.. Rays Concept Organizer 1..naapektuhan ang aking damdamin sa pamamagitan ng. Chart at iba pang paraan ng pagsagot sa mga tanong/pagsasagawa ng gawain: 1. Discussion Web o iba pang estratehiya.. Plot Chart Sa pag-aaral ng balagtasan. Maaari ring gumamit ng iba pang pamamaraan tulad ng Flow Chart.

Sa iyong palagay. 6. ihambing ang kaligirang pangkasaysayan ng napag-aralan sa nasaliksik na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. ibahagi ang iyong maaaring maging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na pag-aralan ang balagtasan bilang bahagi ng kulturang Pilipino. kinagigiliwan ba ang balagtasan sa kasalukuyan? Maglahad ng mga patunay na tinatangklik pa rin ito ng mga tao sa kasalukuyan. Sa tulong ng tsart.4. Maaaring sa pamamagitan ng masining na paglalahad o gamit ang iba’t ibang paraan ng pagbabahagi tulad ng PIN o think pair share Napapanahong Isyu Positibo Kawiliwili Negatibo 11 . 7. Bilang mag-aaral. Kaligirang Pangkasaysayan Balagtasan Iba pang uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin sa kasalukuyan Pagkakatulad Pagkakaiba 5. Ibahagi ang kaalaman sa ilang napapanahong isyu/ paksa kaugnay ng aralin.

paglalarawan. bago ang pagtalakay sa gramatika. Pangngalan Pambalana Pantangi (Magbigay ng maikling pagsusulit kaugnay ng paksa sa gramatika. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. gayundin kung anong uri ito. pangangatuwiran. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. maaaring ibang teksto ang ipabasa ng guro. Ipagamit sa nasabing teksto ang mga pangngalan. ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.) naihahanay ang mga pangngalang ginamit sa akda gamit ang T-chart. muling balikan ang mga natutuhan na. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat.). at ang mga pangngalang pantangi at pambalana (Talakayin ang nilalaman ng teksto. at iba pa). Pasulatin ang mga mag-aaral ng katulad ng tekstong pinag-aralan.) nakikibahagi sa pagtalakay sa tekstong “Ang Impresyon sa Ekonomiya” (Ito ay mungkahi lamang. Ang mga mag-aaral ay: (Bago isagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod na gawain ay magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pangngalan at sa mga uri nito – pantangi at pambalana. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya niya ang kanilang natutuhan at kakayahan. Palalimin: Sa bahaging ito.C. Gamitan ng ang angkop na estratehiya. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay.) 12 . paglalahad.

Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay muna ng input tungkol sa paghahanay ng mga katuwiran.) Mga Kakailanganing Kagamitan Internet Mga babasahin tungkol sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan. Pangngalan (pantangi at pambalana). aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa.D. . textong Ang Impresyon sa Ekonomiya Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang debate/pagtatalo Sipi ng mga estratehiya 13 . Ilapat: Sa bahaging ito. Ipadama/ Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Muli. at sa debateng Oregon-Oxford (mungkahi lamang) na gagamitin sa pakikipagtalo/pangangatuwiran.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng ilang napapanahong isyu/paksa (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat (sa gabay ng guro) (Muli.

Mga Uri ng Dulang Patnigan “Balagtasan” ni Patricio A.7. Lipunan c. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c. Kalikasan c. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Tauhan a. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 14 . Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Pambayan d. Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 7 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A.3 Mga Manonood b. Batutian 3. Politika c. Tulang Patnigan a.1. Mga Elemento ng Balagtasan a. Duplo c. Lakandiwa a. Dionisio B.3. Karagatan b.5.2.6. Mambabalagtas a.4. Panitikan 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 2: A. Karaniwang bagay c. Balagtasan d. Kagandahang asal c.1.2. Pag-ibig c.

Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian b. Payak c. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito. partikular sa pagsasalita. Ang mga tulang patnigan ay magkakatulad sa nilalaman. at wastong gamit ng mga pangatnig bahagi lamang ng pangungusap. Tambalan 3. 15 . Pantangi b. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Payak ang kayarian ng pangungusap kapag ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa. pananampalataya at higit sa lahat ang paglinang ng kagandahang. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. mga tula ito ng pagtatalo. Ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ay patunay ng kahusayan sa pagkilala ng mga sugnay.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. tambalan naman kung binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinag-uugnay ng pangatnig. Pambalana 2. Masidhing Anyo ng Pang-uri 4. Gramatika/Retorika 1.asal noong panahon bago dumating ang mga Espa ol. Pangngalan a. may ganap na sukat at tugma ang mga taludturan bagamat magkakaiba sa paraan ng pagsasagawa at sa dami ng tauhan o mambibigkas. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Inilalarawan sa mga tulang patnigan ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. gayondin kung paano nila sinusunod ang ilang paniniwala. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. tradisyon.

Paglalapat pagbabahagi kung paano makatutulong sa paglutas ng ilang suliraning panlipunan na inilahad sa alinman sa mga balagtasang nabasa/ napag-aralan. Masining D. Balagtasan d. Interpretasyon pagbabahagi ng mga kaisipang inilahad sa balagtasan na magagamit sa paglutas sa suliranin ng lipunan. Panitikan Mga Uri ng Tulang Patnigan a. Orihinal ang interpretasyon C. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong kabilang sa gawain. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal ng alinman sa uri ng tulang patnigan batay sa mga kraytirya: A. Mga Kraytirya: makatotohanan. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng mga nasaliksik na impormasyon kaugnay ng paksa nakapaglalahad ng naging epekto sa sarili. Tambalan Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. Karagatan b. may mga patunay. napapanahon. napangangatuwiranan ang mga patunay. sa iba at sa sariling lugar na kinakaharap ngayon ng mga tulang patnigan nakapagbabahagi ng mga kaisipang inihayag sa balagtasan napaghahambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan Pagpapaliwanag pagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tulang patnigan. Payak b. Mga Kraytirya: makatototohanan. napapanahon. Batutian B. napapanahon. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon. Wasto ang pagkakagamit ng mga pangungusap 16 . makatotohanan. Napapanahon ang paksa E. May kaugnayan sa paksa B.Gramatika/Retorika Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Duplo c. tapat. Mga Kraytirya: tapat. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagpapahayag ng sariling damdamin sa naging kalagayan o saloobin ng mga mambabalagtas ng alinman sa mga anyo ng balagtasan. kaangkupan.Nauunawaan ng mag-aaral ang: A.

Pagkilala sa Sarili paglalahad ng mga pagbabagong naganap sa sarili, paniniwala, saloobin o kaisipan, matapos matalakay ang aralin. Mga Kraytirya: makatotohanan;tapat; may kaugnayan sa paksa. Paglalapat paglalahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu sa sa lipunan na nagiging sanhi ng pagtatalo. Mga Kraytirya: angkop sa paksa; naglalahad ng iba’t ibang ideya; nagmumungkahi ng solusyon. Antas 3 A.Tuklasin: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang palabas sa isa sa mga uri ng dulang patnigan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian), ang Inaasahang ProduktoPagganap (pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: ”Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan?”, ”Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan?”, “Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito?”, at “Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.” Ang mga mag-aaral ay: (Ipapanood/Ipatanghal sa mga mag-aaral ang alinman sa mga uri ng dulang patnigan o maaaring bahagi ng lahat ng uri nito.) nakapagbibigay ng reaksiyon/pagsusuri sa napanood na pagtatanghal nakapaglalahad ng pamaraang ginamit sa pagtatanghal mula paksa, mga tauhan at paraan ng pagsasalita o naging usapan nakapagpapalitang kuro tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga tulang patnigan nakapagpapalitan ng ideya o opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong para sa aralin (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Diagram, Flow Chart, Building Blocks Strategy, Wing Chart, Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. )

17

Diagram Pangkat 1: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Pangkat 2: Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Pangkat 3: Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Pangkat 4: Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.

Karagatan

Duplo

Balagtasan

Batutian

Kongklusyon:

18

nakabubuo ng mga kraytirya para sa Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara.) nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon kaugnay ng salitang tulang patnigan sa tulong ng alinman sa Word Bank, Word Pool, Word Concept, Word Network, Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin.)

Word Bank Ang sumusunod na mga salita ay pagpipilian sa paglalarawan ng katangian ng tulang patnigan. Itatala ang mga angkop na paglalarawan sa Concept Map na susundan nito. may tugma tradisyunal na tula naglalahad ng kutura ng ibang bansa malayang taludturan mambabalagtas masining na pagkukuwento tuluyang akda ipinakikita ang kulturang Pilipino duplero

Tulang Patnigan

19

” Sang-ayon ka ba rito? Bakit? 3. maaaring gumamit ng ibang halimbawa. Sa bahaging ito.kahulugan ang salitang nabuo Salitang-ugat 1. bago mo makamtan. 8. 7.) nakabubuo ng salita sa tulong ng mga panlapi at salitang. paano pinahahalagahan ang mga kababaihan? Ibahagi ang iyong damdamin kaugnay nito. tindig dakila inam mithi sinta hayag ibig bunyi Panlapi Salitang nabuo Kahulugan nakapagpapalitan ng ideya/pananaw sa nilalaman ng “Balagtasan” sa pamamagitan ng mga gabay na tanong: 1. Concept Mapping. Sa inyong lugar. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. 3. 2.B. Paano ipinakita sa balagtasan ang pagpapahalaga sa mga babae? Nakikita pa ba ang ganitong pagpapahalaga sa kasalukuyan? Patunayan. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot ng mga mag-aaral. 6.) 20 . Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at mga halimbawa nito upang masuri/mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/katanggap-tanggap. 5. Ang mga mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng balagtasang “Balagtasan” sa masining na paraan (Isa ito sa mga uri ng tulang patnigan.( Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer. 2. Ipaliwanag: “Dito ang bulaklak.ugat nabibigyang . Sisimulan ding linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat. at iba pang angkop na estratehiya.kailangan munang puhunani’y buhay. 4.

Kalakasan Kahinaan 21 . 5. paano ka manunuyo sa iyong hinahangaan o minamahal? Ito ang pinamarisan ng mga lumahok sa pagtatanghal ng balagtasan para sa pagdaraos ng kaarawan ni Balagtas. paano mo gustong suyuin ka? Kung ikaw naman ay lalaki. Kung ikaw ay babae.Sariling damdamin Pagpapahalaga 4. Ilahad ang mga kalakasan/kahinaang nakita sa balagtasan.

Paano nakaapekto sa iyong damdamin ang naging kalagayan o saloobin ng mga mambibigkas sa mga uri ng tulang patnigan sa kasalukuyan. Bubble Chart o iba pang pamamaraan. simposyum. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na estratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng ng panel discussion. 7.) 1. 2. Paano nabuo ang bawat uri ng tulang patnigan? Ilahad ang kaisipang inihayag sa pagkakabuo ng mga ito. Magbigay ng feedback pagkatapos ng pag-uulat/pagtatanghal ng bawat pangkat. at iba pa. Flow Chart. Magbahagi sa klase kung paano makatutulong sa paglutas ng suliraning panlipunan na kinaharap ng mga mambibigkas sa kasalukuyan. Gamitin ang Staircase Strategy. Emotional Webbing at iba pang graphic organizer. Staircase Strategy 22 .nakapagtatanghal ng ilang bahagi ng tulang patnigan (Ibigay na itong takdang aralin sa bawat pangkat.) masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain. Bakit ito nakaapekto sa iyo at sa iba? Maaaring gamitin ang Flow Chart. sa iba at sa sariling lugar ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan. 6. Ilahad ang naging epekto sa sarili. Epekto ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan Sa sarili Sa iba Sa sariling lugar 5. upang magkaroon sila ng pagkakataong magsaliksik at maghanda para sa gagawing pagtatanghal. round table discussion.

) 2. (Gawin itong kolaboratibong gawain. gusto pang matutuhan at ang natutuhan sa araling tinalakay gamit ang K-W-L Technique o Know. Alin sa mga uring ito ang pinakaibig mong itanghal. maaaring dagdagan o palitan ng guro.Want and Learned Technique) Dating Kaalaman Gusto Pang Malaman Natutuhan sa Aralin 23 . Focus Group Discussion.) 1. Interview with the Expert. Anong damdamin ang namamayani sa iyo sa tuwing itinatanghal/ pinakikinggan/ pinanonood ang mga tulang patnigan ? 5.Kurikulum ng Edukasyong Sekundaya ng 2010 Filipino II 8. Ilahad ang pagbabagong naganap sa sarili. o pakinggan ? Bakit ? 4. Maaaring gamitin ang Eye Witness Balita. (Maaaring dagdagan ng guro ang mga gawaing ito. Ibigay na ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral. Iulat ang mga uri ng tulang patnigan.) nakikiisa sa talakayan tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa tulong ng mga gabay na tanong : Mga Gabay na Tanong : (Ang mga ito ay mungkahi lamang. tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Ano ang tinatawag na tulang patnigan ?(Maaaring ibatay sa nabuong sagot sa Word Bank at magdagdag na lamang ng iba pang impormasyon. Maglahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu na nagiging sanhi ng pagtatalo. Simposyum o iba pang angkop na pamamaraan.) 3. Paano nakatutulong sa iyo ang kaalaman sa mga tulang patnigan bilang mag-aaral ? 6. paniniwala. Ilahad ang dating kaalaman. matapos matalakay ang aralin. saloobin o kaisipan. 9. panoorin.

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II C. at iba pa). maaaring palitan ng guro ang tekstong nagsasalaysay. pangangatuwiran. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. paglalahad. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. Ang mga mag-aaral ay: nauunawaan at napahahalagahan ang tekstong “Mga Relehiyon sa Pilipinas” sa pamamagitan nang pagtukoy sa mga uri ng pangungusap na ginamit sa teksto (Ito’y mungkahi lamang. muling balikan ang mga natutuhan na. Palalimin: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay.) Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ 24 . Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. paglalarawan.

) Mga Kakailanganing Kagamitan Babasahing “Balagtasan” at Kayarian ng Pangungusap Mga Elemento ng Masining na Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan 25 . aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap(Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. D. Ilapat Sa bahaging ito.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng isasagawang pagtatanghal l ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan na angkop sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili. Ang mga mag-aaral ay : (Magbigay ng input ang guro kung paano isasagawa ang isa sa mga uri ng tulang patnigang napiling itanghal.nakapaghahambing ng tekstong nagsasalaysay sa mga kauri nito nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay (batay sa ibibigay na paksa ng guro) gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Muli. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa. gayundin sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.) (Muli.

Gramatika/ Retorika 1. Karaniwang bagay c. Kagandahang asal c. Mga Elemento ng Balagtasan a. Politika c.4. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A.2. Paksa/Isyung Pagtatalunan c.6. Pambayan d. Tauhan a. Lipunan c.3. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Tugm at Indayog) c. Karagatan c. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino B.2.1. Pantangi Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 8 26 . Tulang Patnigan b. Kalikasan c.3 Mga Manonood b. Pangngalan a. Lakandiwa a. Pag-ibig c. Balagtasan e. Duplo d. Batutian 3.7. Mambabalagtas a. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?“ B. Mga Elemento ng Balagtasan “Alin ang Higit na Mahalaga.1. Panitikan 1. Pinagkaugalian (May Sukat.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 3: A.5.

lugar o pangyayari). Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Pambalana 2. Mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian a. Pang-abay na pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Pinasidhing anyo ng pang-uri 4. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Payak b. Masining na nailalarawan ang mga pangngalan (tao. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng Balagtasan? Paano nakatutulong ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan? 27 . partikular sa pagsasalita.b. Tambalan 3. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Sa kilos ay naipakikita na ang mensaheng nais ipaabot nito sa manonood. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang tamang pagkilos o aksiyon ng mga tauhan ay nakapagdaragdag ng pagiging masining sa pagtatanghal ng balagtasan. gayundin ang emosyon sa pamamagitan ng paggamit ng pinasidhing anyo ng pang-uri. bagay.

Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. mambabalagtas at mga manonood sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapaglalahad ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga tauhan at manonood sa balagtasan • nakapaghahambing ng katangian ng balagtasan sa mga kauri nito (mga tulang may sukat. Pinagkaugalian (May Sukat. Mambabalagtas 2. Tauhan a. Gramatika/Retorika Pinasidhing Anyo ng Pang-uri Ang mag-aaral ay: • nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng lakandiwa. Tugma at Indayog) B. Lakandiwa b. Panitikan: Mga Elemento ng Balagtasan 1. tugma at indayog • nakapagbibigay ng sariling interpretasyon ang isang balagtasan • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas sa kasalukuyan gamit ang pinasidhing anyo ng pang-uri • nakasusulat ng mga saknong na bibigkasin ng Lakandiwa at mambabalagtas • naisasakilos ang mga dapat gawin ng mga taong kabilang pagtatanghal ng balagtasan Antas 2 28 .

kaangkupan. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Mga Kraytirya: napapanahon. Pagkilala sa Sarili pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung magiging kalahok sa pagtatanghal ng balagtasan Mga kraytirya: makatotohanan. Mga kraytirya: makakatotohanan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Pagtataya sa isinagawang aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng mga taong kabilang sa balagtasan batay sa mga kraytirya: A. tapat. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Paglalapat paglalahad kung paano masosolusyunan ang nararanasang ilang suliraning panlipunan sa alinmang napag-aralang balagtasan. nagmumungkahi ng solusyon. Kaangkupan ng kilos B. Pagbigkas 29 . napaninindigan ang sariling pananaw. naglalahad ng mga patunay. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Pagbuo ng sariling pananaw paglalahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtalunan. makatotohanan. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Mga kraytirya: makatototohanan.Inaasahang Pagganap : Aktwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng bawat gumaganap sa balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag pagpapaliwanag kung paano nakatulong ang mga elemento ng balagtasan sa pagpapalutang ng ilang napapanahong isyu o paksa. Paglalapat pagmumungkahi ng solusyon sa ilang suliraning panlipunan. Kasuotan C.tapat. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng naging damdamin sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan.

ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa balagtasan ). Ito ang magsisilbing sintesis ng bawat pangkat. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: “Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng balagtasan?”. at Pinasidhing Anyo ng Pang-uri).Tauhan at Uri ng Taludturan. Tuklasin: Sa bahaging ito.) nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng inaasahang pagganap at angkop na kraytirya. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Talk Show o iba pang pamamaraan. Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagan Tanong para sa aralin.) nakapagbibigay ng sariling hinuha/opinyon sa Mahahalagang Tanong (EQ) para sa aralin (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito sa paraang Focus Group Discussion. Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng mga hinuha/ sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang pag-usapan ang mga ito. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan ng pagpaparinig o pagpapanood ng isang pagtatanghal.) nakapagpapalawak ng salitang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang salita o panlapi rito mula sa ibinigay na kahulugan • • • 30 . Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Balagtasan. at “Paano nakatutulong ang pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan?” Ang mga mag-aaral ay: (Magparinig o magpanood sa mag-aaral ng isang taong nagtatanghal ng masining na pagkukuwento at mga taong nagtatanghal ng balagtasan.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A.) • • nakapaghahambing ng taong nagtanghal ng isahang pagkukuwento (masining na pagkukuwento) sa mga taong nagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng kuro-kuro sa pamamaraan ng pagtatanghal ng mga tauhan sa balagtasan (Maaari itong gawing kolaboratibong gawain at pipili ng tagapagsalita sa naging kuro-kuro ng pangkat.

mambabalagtas at mga manonood) gamit ang Text Map Mga Katangian mambabalagtas Lakandiwa mga manonood 31 .Eksperto sa wika W I K A sabihin Paglilipat ng wika sa iba pang wika B. n Ang mga mag-aaral ay: • • nakapagtatanghal ng balagtasan sa pamamagitan ng Intonational Reading (kolaboratibong gawain) nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan (lakandiwa. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Sa bahaging ito. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?” upang masuri/ mataya kung ang mga naibigay na sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Alin ang Higit na Mahalaga. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat.

Factstorming Web Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? 2. Compare and Contrast Chart . Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? Itala ang mga dahilang ito sa tulong ng Factstorming Web. Kung ikaw ay mambabalagtas na nangangatuwiran para sa Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig. paano mo hihikayatin ang iyong kapalitang kuro na mas mahalaga ang iyong ipinaglalaban? Maglahad ng katuwiran sa paraang patula. Bigyan ng sariling interpretasyon ang mga katuwirang inilahad ng mga mambabalagtas gamit ang Interpretative Chart. 32 . Spider Map. Wing Chart o iba pang angkop na estratehiya. 3.• • • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapaglalarawan ng damdaming dapat mamayani sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan masigasig na nakikiisa sa talakayan sa klase sa tulong ng sumusunod na mga gabay na tanong: Mga Gabay na Tanong: 1.

Interpretative Chart Katuwirang inilahad sa… Unang Tindig Ikalawang Tindig Ikatlong Tindig Ikaapat na Tindig Ikalimang Tindig Kongklusyon Mambabalagtas ng Wikang Pambansa Mambabalagtas ng Wikang Pandaigdig 4. paano mo ipinakikita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa wika? Itala sa Ladder . pambansa man o pandaigdig. dugtungang pasulat at iba pang angkop na estratehiya. guro. Paano masosolusyunan ang nararanasang suliranin sa ating wika na maituturing na suliranin ng lipunan? Kapanayamin ang kapwa mag-aaral. Bilang mamamayan ng ating bansa. Ladder 6. 7. Maaaring sa pamamagitan ng pagtatalumpati. Bilang bahagi ng lipunan. Staircase Strategy o iba pang teknik ang mga paraang ito. politiko at karaniwang mamamayan kung paano ito masosolusyunan.ipaliwanag ang iyong tungkulin sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wika sa ating bansa. 33 . Paano mo magagamit sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay ang kaalaman sa wika? 5.

S U L I R A N I N S O L U S Y O N 12. maglahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtatalunan sa balagtasan. Interview with theExpert.( Gawin itong kolaboratibong gawain. Gawin itong kolaboratibong gawain. Panel Discussion o iba pang pamamaraan. Ibahagi ang naging damdamin/saloobin sa mga mambabalagtas na nagpapahayag ng iba’t ibang katuwiran 11.) (Pagkatapos ng pagtalakay sa mga tanong.Mag-aaral Guro Politiko Karaniwang mamamayan 8. 10. Sa pamamagitan ng alinman sa Focus Group Discussion. 9. Bumuo ng talataan na nagpapahayg ng sariling damdamin kaugnay ng aralin. magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pinagkaugaliang taludturan na may sukat at tugma bago ipagawa ang sumusunod na gawain. Sumulat ng tigdalawang saknong tungkol sa suliranin sa wika na bibigkasin ng Lakandiwa at dalawang magkatunggaling Mambabalagtas batay sa uri ng sukat at tugmang pinag-aralan. Magbigay ng mungkahing solusyon sa suliraning may kinalaman sa wika gamit ang dayagram.) 34 .

muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. pinakamaganda pa rin si Sheryl. Subukin ang mga itong pasidhiin. 2. Talakayin ang kaantasan ng kasidhian ng pang-uri at ipagawa sa mga mag-aaral ang sumusunod na gawain. Mas masarap kainin ang mga pagkaing pinoy kaysa sa mga pagkaing mula sa ibang bansa. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. sagisag ng isang dalagang Pilipina . gayondin ang katangian ng tekstong naglalarawan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Sa tatlong magkakapatid. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Ipatukoy ang mga pang-uring ginamit sa teksto. Si Loleng ay mahinhin. pangangatuwiran. paglalarawan. Ang mga mag-aaral ay: (Pumili ng tekstong naglalarawan. Maganda ang mga tanawing makikita sa Tagaytay City. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. 5. 4. muling balikan ang mga natutuhan na. at iba pa) gamit ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri 35 . natutukoy ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa tekstong Cagayan de Oro. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. Pinakamatalino si Darwin sa klase kaya’t kinagigiliwan ng mga guro. Talakayin ang nilalaman nito.) Lantay Katamtamang Antas Masidhi/Pinakamasidhi • • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas (maaaring tagapagbalita. pagpapaliwanag. artista. Lungsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan (Ihanay ang mga ito sa tsart. Palalimin: Sa bahaging ito. at iba pa). ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila.C.) • napipili at natutukoy ang pang-uring ginamit sa sumusunod na mga pangungusap 1. sa tulong ng angkopna teksto (alinman sa pagsasalaysay. Magbigay ng mga halimbawa upang mas higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. 3.

balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. Ilapat Sa bahaging ito. Lunsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapalaganap/pagpapayaman ng kulturang Pilipino. Wikang Pambansa o WIkang Pandaigdig ?”.) (Muli. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ang mga mag-aaral ay : • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa pagtataya sa aktuwal na Inaasahang Produkto/ Pagganap aktuwal na isasakilos ang mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. Pang-uri • Kraytirya sa aktwal na pagsasakilos • Sipi ng estratehiya 36 .D. Muli. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • Babasahing “Alin ang Higit na Mahalaga. Cagayan de Oro.

Pang-abay na Pamaraan ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Karaniwang bagay c. Lipunan c.4. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c. Tulang Patnigan a. Pag-ibig c. Duplo c.2. Mambabalagtas a. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Balagtasan d. Politika c.3. Kagandahang asal c.3 Mga Manonood b. Kalikasan c. Iba pang Elemento ng Balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hayskul?” B. Mga Elemento ng Balagtasan a. 3. Pambayan d.1.1.6. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2.2.5.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 4: A. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon : 8 37 . Panitikan 1. Tauhan a. Karagatan b.7. Lakandiwa a. Batutian 3.

ang mahalagang kaisipan upang maikintal sa isipan ng tagapakinig/ tagabasa ang mahalagang kaisipan o mensahe nito. Pantangi b. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4.C. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa/ isyung pagtatalunan upang mapanindigan ang sariling katuwiran. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran.nagaganap o magaganap na tungkol sa isyu/ paksang napili. Ang pang-abay na pamaraan ay nakatutulong sa paglikha ng isyung pagtatalunan sapagkat maayos na nailalarawan ang kilos na naganap. partikular sa pagsasalita. Gramatika/ Retorika 1. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? 38 . Pangngalan a. Payak b. Gayondin naman. Pambalana 2. Tambalan 3.

Panitikan Mga Elemento ng BalagtasanPaksa/Isyung Pagtatalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan Mensahe/Mahalagang Kaisipan B. Gramatika/ Retorika Pang-abay na Pamamaraan Ang mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa ang isang gawain – pasulat man o pagbasa • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan nang pagkakaroon ng mensahe o mahalagang kaisipan ng isang paksa • masining na nakapag-uulat tungkol sa maaaring paksain ng isang balagtasan • malayang natatalakay ang mga tanong o gawain sa aralin • nakapagsasaliksik ng mga halimbawa ng paksa/isyung pagtatalunan • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan ANTAS 2 39 .Nauunawaan ng mag-aaral ang : A.

napapanahon. naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. may batayan ang inilahad na katuwiran. Mga Kraytirya: napapanahon. Pagkilala sa sarili paglalahad ng bisang pangkaisipan.katuwiran sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mahalagang kaisipan sa paksa o isyung pagtatalunan. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling damdamin at ng mga kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa alinmang nabasa o napag-aralang balagtasan. may kaugnayan sa paksa. Makatotohanan C. tapat.Inaasahang Produkto/ Pagganap : Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamgitan ng: Pagpapaliwanag pagbibigay-katuwiran sa kahalagahan nang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa paksa kung makikipagtagisan ng katuwiran. Pagbuo ng sariling pananaw pagbabahagi ng sariling pananaw sa ilang isyu o paksang pinagtalunan sa alinmang itinanghal na balagtasan. batay sa paksa. Angkop sa paksa D. Tumutugon sa layunin E.tapat. Mga kraytirya: makatotohanan. Mga kraytirya: nakapangangatuwiran. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik 40 . naglalahad ng proposisyon. Mga Kraytirya: makatotohanan. Napapanahon B. napaninindigan ang sariling pananaw. at pangkaasalan ng alinmang balagtasan. Mga kraytirya. Mga kraytirya: makatotohanan. may kaugnayan sa paksa. Paglalapat pagbibigay . pandamdamin. may batayan ang nabuong sariling pananaw. may kaugnayan sa paksa. Interpretasyon paglalahad ng sariling pagpapakahulugan sa mahalagang kaisipang inilahad sa alinman sa mga isyu o paksang pinagtalunan sa balagtasan.

Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Iba pang Elemento ng Balagtasan. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Tuklasin: Sa bahaging ito. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. ang Inaasahang Produkto/ Pagganap. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa paksa/isyung pagtatalunan at mensahe/mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan nang pagtukoy sa paksa at mensaheng inilalahad sa balagtasang pinanood/pinabasa/ pinarinig.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? . at Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? Ang mga mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa at mahalagang kaisipan ang balagtasan 41 .Paksa/Isyung Pagtatalunan at Mensahe/Mahalagang Kaisipan at Pang-abay na Pamaraan).

Bigyan sila ng 10 minuto upang pag-usapan ang mga ito.) 42 . Chart o Concept Map.Hayaang nakapaskil ang kanilang sagot hanggang sa matapos ang aralin. ipasulat sa manila paper ang kanilang sagot at ipapaskil sa pisara. Bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman at mahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan? • nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng mga kraytirya. Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan. Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagang Tanong.• nakapagbibigay ng sariling hinuha/ opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong (EQ) (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito ito sa tulong ng Webbing. Pagkatapos.

Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. Dito rin sisimulang linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. at ang paksa at mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Word Association. Sa bahaging ito. 43 .• nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang paaralan sa tulong ng Word Network. Word Bank o iba pang pamamaraan Paaralan B.

44 . Ladder. maaaring palitan.Ang mga mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?” (Itoy’ mungkahi lamang. Rays Concept Organizer sa pagbubuod Ano? (Paksa/Suliranin) P-solve Paano? (Ginawang solusyon) Sino? (Tao o mga taong kabilang) Bakit? (Paliwanag sa napiling solusyon at mga taong kabilang) Kongklusyon: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____________________________________ .) • nakapaglalahad ng mga katuwiran sa balagtasan sa pabuod na paraan. Flow Chart. Maaaring gamitin ang P-solve. Story Frame.

Ipaliwanag ang kahalagahan nang pagkakaroon ng kaalamang natututuhan sa paaralan gamit ang Chain Organizer Kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalamang natutuhan sa paaralan Kongklusyon 2. Concept Map. Ilahad at suriin ang paksa at mahahalagang kaisipang inilahad sa balagtasan.• nakiiisa sa talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong Mahalagang Tanong: 1. 5. Oo Hindi ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _____________________ _____________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ Makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? 4. makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? Ipaliwanag. Chart o iba pang angkop na estratehiya. Anong suliranin ang inilahad ng mga mambabalagtas sa pagkakaroon ng karagdagang taon sa hayskul? Paano mo ito mabibigyan ng solusyon? Maaaring gamitin ang Bubble Map. H-Chart ilahad ang mga ideya. Kung ikaw ay mag-aaral mula sa mahirap na pamilya. Sa tulong ng Discussion Web. Flow Chart. Sa iyong palagay. papayag ka bang madagdagan pa ng taon ang pag-aaral sa hayskul? Bakit? 3. 45 .

Bakit mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa? Bigyang katuwiran ang iyong sagot. Spider Map at iba pa. Ilahad ang kaisipang inilahad sa aralin at ang sariling pagpapakahulugan dito gamit ang Webbing. 2.Bubble Map Suliranin Solusyon • nakalalahok sa malayang talakayan 1. Kailangan bang may mensahe o mahalagang kaisipan ang nilalaman ng isang balagtasan? Bakit? 3. Mahalagang Kaisipan 46 .

Bukod sa isyung pinagtalunan sa itinanghal na balagtasan. Bigyang katuwiran ang kahalagahan nang pagkakaroon ng mahahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan. Concept Map o iba pang pamamaraan. Makatutulong ba sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? Sa paanong paraan? Itala ito sa pamamagitan ng Flow Chart. Spider Web. Ibahagi ang naging damdamin at ng kaparehang kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa balagtasan. magbigay ng mga napapanhong isyu/paksa na maaaring pagtalunan/pinagtatalunan sa kasalukuyan. Flow Chart Paano makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? 5. Kanino ang may katuwirang kahikahikayat at kapani-paniwala para sa iyo? Bakit? 6.4. Gamitin ang tsart sa iba Tema Isyu/Paksang Maaaring Pagtalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan 47 . 7.

Magbigay muna ng sariling halimbawa bago pagbigayin ng sariling halimbawa ang mga mag-aaral. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. paglalahad. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. paglalarawan. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. muling balikan ang mga natutuhan na. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan.) nakasasagot sa pagsasanay na ibibigay ng guro (kung kinakailangan) • • 48 . pangangatuwiran. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.) nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng pang-abay na pamamaraan (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pang-abay na pamamaraan. at iba pa). maaaring palitan ng guro Talakayin muna ang nilalaman ng teksto at ang katangina ng tekstong ito. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaaysay. Ang mga mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng kaugnayan ng tao sa kalikasan Tao Kalikasan Kaugnayan: _____________________ _____________________ _____________________ ____________________ • natutukoy ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa tekstong Ang Tao at ang Kalikasan (Ito’y mungkahi lamang.Palalimin: Sa bahaging ito.C.

Magbiagay ng feedback matapos maisagawa ang Inaasahang Produkto/Pagganap. balikan ang Mahahalagang Tanong sa aralin upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. Muli.D.Ilapat Sa bahaging ito. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.) • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng kraytirya sa gagawing pananaliksik • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan • nakapagbabahagi sa klase ng nasaliksik o nalikhang paksa • nakapagbibigay ng puna o feedback sa ginawang pananaliksik sa paksang napili (Magbigay rin ng sariling puna ang guro. Ang Tao at ang Kalikasan Ang Pang-abay na Pamaraan Sipi ng mga Estratehiya Internet Mga Kagamitang makabago na Kakailanganin sa Pag-uulat 49 . Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa paraan ng pananaliksik.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • • • Sipi ng Balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kaniyang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.) (Muli. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.

4. Pinagkaugalian ( Sukat at Tugma) c.6. Tauhan a.3. Duplo c.2. Lakandiwa a.1. Panitikan 1. Karaniwang bagay c. Karagatan b.7. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 50 . Pagtatanghal ng Balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 10 ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Balagtasan d. Tulang Patnigan a.2. Pambayan d. Batutian 3. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Politika c.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 5: A Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” B. Mga Elemento ng Balagtasan a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Kalikasan c.1. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4.3 Mga Manonood b. Pag-ibig c.5. Mambabalagtas a. Kagandahang asal c. Lipunan c.

Pantangi b. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. partikular sa pagsasalita. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Pangngalan a. Pambalana 2. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. partikular sa pagsasalita. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa.B. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? 51 . mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Payak b. Gramatika/ Retorika 1. Pang-abay na Pamaraan Mg Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Tambalan 3.

Nauunawaan ng mag-aaral ang : Balagtasan Bilang Salamin ng Kultura Pagtatanghal ng Balagtasan Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino na masasalamin sa alinmang nabasa/narinig/napanood balagtasan • nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat • nakabubuo ng wastong ng mga Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa Mahahalagang Tanong para sa buong markahan Antas 2 52 .

Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling saloobin at ng ibang tao tungkol sa muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. Pagbuo ng sariling pananaw pagpapaliwanag ng kahalagahan ng pag-aaral o muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. Mga kraytirya: napapanahon. Mga kraytirya: naglalahad ng sariling pananaw. may kaugnayan sa paksa Paglalapat paninindigan sa katuwiran tungkol sa isang napapanahong isyu na kinakaharap ng bansa. Pagkilala sa saril paglalahad ng mga pagbabagong naganap at naramdaman sa sarili tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa ating bansa sa kasalukuyan. Mga kraytirya: makatototohanan. naglalahad ng paghahambing. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na balagtasan batay sa mga kraytirya: A. Presentasyon D. naglalahad ng mga patunay. Mga Kraytirya: makatotohanan.tapat. napapanahon. Wasto ang pagkakagamit ng gramatika/ retorika 53 . Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Napapanahon ang isyu o paksang pagtatalunan C. Interpretasyon pagbibigay ng sariling pakahulugan sa matatalinghagang pahayag na nakapaloob sa alinmang balagtasan at maiugnay ang mga ito sa kasalukuyang isyu sa ating lipunan o mahahalagang paksa. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Mga Kraytirya: makatotohanan. tapat. Orihinal B. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghalng balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag paghahambing sa kalagayan ng balagtasan noon at ngayon. may mga patunay.napangangatuwiranan ang mga patunay. napaninindigan ang sariling pananaw. kaangkupan.

Word Bank. Ang mga mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng konsepto sa salitang kultura gamit ang Word Concept. Muli. itanong ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan. Word Network at iba pang pamamaraan kultura • nakapagbabalik-aral sa kanilang mga sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan upang matiyak na tama ang kanilang nabuong Kakailalanganing Pag-unawa (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Tuklasin : Sa bahaging ito. Maaaring magbalik-aral sa mga paksang tinalakay sa markahang ito. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa Balagtasan bIlang Salamin ng Kulturang Pilipino sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kulturang ito sa binasa/narinig/napanood na alinmang balagtasan. Maaari itong ipalahad sa mag-aaral sa pamamagitan ng Talk Show. Itanong sa mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa buong markahan (Pagtatanghal ng Balagtasan).) 54 . at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. Focus Group Discussion o panayam.

_____________ 5. Sa bahaging ito. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” upang masuri/ mataya kung ang mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa pagsisimula ng markahan ay wasto/katanggap-tanggap. Ang mga mag-aaral ay: • masining na nakapagtatanghal ng balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” sa pamamagitan ng Reader’s Theatre. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. 5. Magkaisip sanang sa buhay na ito’y matutong magimpok. 2. Natapos at sukat yaong lumang taon ng mga sigalot. Kahulugan • 1. Bunying Lakandiwa: ako’y magtatanggol sa mga lalaki. Sa anak at anak: alin sa dalawa ang may mapapala? 4. Matawanan lamang. Reading Relay at iba pang masining na pamamaraan ng pagbasa nakapagbibigay-kahulugan sa mga salitang may salungguhit na ginamit sa balagtasan (Maaaring ipagawa ito bilang indibidwal na gawain na itatala sa kuwaderno o kaya naman ay gawing boardwork.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II • nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya sa Inaasahag Produkto/ Pagganap para sa buong markahan B. Intonational Reading. _____________ 55 . _____________ 3. loob mo’y lulubag. _____________ 4. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral. _____________ 2. 1. 3.

Treebone Map. Comparison Alley. Maaaring gamitin ang Comparison Chart. Dapat bang ipagmalaki ang mga kulturang ito? Patunayan gamit ang Road Map.• masigasig na nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng mga gabay na tanong/gawain: 1. Ipahayag ang sariling damdamin tungkol sa nabanggit na kulturang Pilipino. Bakit dapat/di-dapat pahalagahan ang kulturang Pilipinong inilahad sa itinanghal na balagtasan? 3. H-Chart at iba pang angkop na estratehiya. o T-Chart. Tukuyin at ipaliwanag ang kulturang Pilipino na inilarawan sa itinanghal na balagtasan. Magpalitan ng sagot at bigyan ng kongklusyon kung bakit iyon ang nadama. Treebone Map Kulturang Pilipino Dapat Di-dapat Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino 2. Tanungin ang kamag-aral sa naging damdamin din nila sa aralin. 56 . H-Chart.

KWL Chart. Kultura Kahulugan _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 57 .Comparison Chart Sariling Damdamin Damdamin ng Kamag-aral 4. Bigyan ng sariling pakahulugan ang tungkol sa mga kulturang tinalakay sa aralin gamit ang T-chart. Flow Chart at iba pang estratehiya.

ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral.C. Pagkatapos. bigyan ito ng interpretasyon. Magbigay ng mga panukala at iparanggo ang mga ito sa 10 mag-aaral (hindi kaklase) ayon sa panukalang pinakamahalaga para sa kanila. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. Pie Graph o Bar Graph upang mas madaling mabigyan ito ng interpretasyon ng mga mag-aaral at magkaroon na rin sila ng kaalaman sa pagkuha at pagkalkula ng datos ngunit bigyan muna sila ng input tungkol dito. 58 . muling balikan ang mga natutuhan na. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Palalimin: Sa bahaging ito. Bilang kabataan. Bubble Map o iba pa ang kulturang nananatili pa. Line Graph. reaksiyon dito. nawala na at ang gagawin upang maibalik ito Kulturang nananatili pa Reaksiyon Kulturang nawala na Gagawin upang manumbalik • nakapagbibigay ng sariling pananw kaugnay ng tanong na: 1. paano mo babaguhin ang iyong sarili upang maiwasan na ang mga suliraning panlipunan o sa sariling lugar na katulad ng suliraning inilahad sa aralin? 2. Ang mga mag-aaral ay: • • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino sa alinmang binasa/narinig/napanood na teksto/artikulo nakapaghahanay sa pamamagitan ng Tsart. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. (Maaaring ipagamit sa mga mag-aaral ang Pyramid.

59 . Iulat sa klase ang kinalabasan ng pagtatanong.5 4 3 2 1 5 Mga Panukala 4 3 2 1 1 2 3 4 Mga Mag-aaral 5 6 7 8 9 10 Tanungin ang ilang kapwa kabataan kung paano naman nila babaguhin ang sarili para sa ikauunlad ng bayan.

Muli.D.) (Muli. Ilapat Sa bahaging ito. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pagtatanghal ng balagtasang Flip Flop at tradisyonal na pagtatanghal.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN: • • • • Babasahing o Akdang Nagpapakita ng Kultura ng mga Pilipino Mga kraytirya sa pagtatanghal Kasuotan Sipi ng mga estratehiya 60 . aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa.) • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa isasagawang pagtatanghal ng balagtasan nakapagtatanghal ng balagtasan na sariling likha tungkol sa ilang napapanahong paksa/isyu (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng puna o feedback sa mga nagsipagtanghal (Maaarin sinoman sa guro o mga mag-aaral ay magbigay ng feedback . balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.