Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Antas 3 – Plano sa Pagkatuto

FILIPINO II

Pangkalahatang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang mga piling tekstong pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino

1

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan Bilang ng araw/sesyon: 6 B. Pangngalan 1. Pantangi 2. Pambalana Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan na gramatikal/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Tulang Patnigan a. Karagatan b. Duplo c. Balagtasan d. Batutian 3. Mga Elemento ng Balagtasan a. Tauhan a.1. Lakandiwa a.2. Mambabalagtas a.3 Mga Manonood b.Uri ng Taludturan b.1.Sukat b.2.Tugma c. Paksa/Isyung Pagtatalunan - Politika - Pag-ibig - Karaniwang bagay - Kalikasan - Lipunan - Kagandahang - asal - Pambayan d. Mensahe/MahalagangKaisipan 4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino

2

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. Gramatika/ Retorika 1. Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana 2. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Payak b. Tambalan 3. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pang-abay na Pamaraan Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran, mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, partikular sa pagsasalita. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran, gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ipinakikita sa balagtasan ang pagiging henyo at pagkakaroon ng talas ng isip ng mga makatang Pilipino sa pamamagitan ng maindayog na pagbigkas at pakikipagpalitan ng katuwiran na may ganap na sukat at tugma ang bawat taludturan. Mahalaga ang gamit ng pangngalan sa ilang pangungusap sa pangangatuwiran sapagkat makatutulong ito sa pagtiyak kung ano ang pinapaksa o tinutukoy nito. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Gramatika/ Retorika Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan?

Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika?

Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?

Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng naging bisang padamdamin at pangkaisipan

3

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pangangatuwiran batay sa mga kraytirya: A. tapat. paglalahad ng sariling pananaw kung dapat ba o hindi dapat ipagpatuloy ang pagtatanghal ng balagtasan at mga kauri nito. napapanahon. may kaugnayan sa paksa. naglalahad ng mga patunay.• sa pag-aaral ng balagtasan nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Inaasahang Produkto/ Pagganap: Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa kasalukuyan. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon. Mga Kraytirya: may batayan ang inihahayag na kaalaman o impormasyon. batay sa pananaliksik. Mga Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Mga Kraytirya: makatototohanan. Presentasyon 4 . napapanahon. napaninindigan ang sariling pananaw. paghahambing ng kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. naglalarawan ng pag-unawa sa sariling damdamin at sa damdamin ng iba. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Mga Kraytirya: makatotohanan. May kaugnayan sa paksa B.tapat. pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na tangkilikin ang balagtasan at mga kauri nito bilang bahagi ng kulturang Pilipino. pagbabahagi ng sariling panig o katuwiran tungkol sa ilang napapanahong isyu/ paksa. Orihinal C. pagIalahad ng naging bisang pandamdamin at pangkaisipan sa pag-aaral ng pinagmulan ng balagtasan.

at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga taong nagbigay kontribusyon sa pagsisimula at pagpapalaganap ng balagtasan. at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran?” Ang mga mag-aaral ay : nakikilala ang mga taong nagbigay ng kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalaganap ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nabanggit.Antas 3 A. Tuklasin : Sa bahaging ito. Pangngalang Pantangi at Pambalana) .) Florentino Collantes Jose Corazon de Jesus Francisco Baltazar 5 . Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na kanilang hinuha/sagot sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin.) nakikilala ang mga taong nagbigay kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalawak ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nagpasimula at nagpalawak ng balagtasan. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng magaaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa). Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong: “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?”. Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation.

Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. 3. 6. Wing Chart Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? P A T U N A Y ___________________________ __________________________ ________________________ _______________________ _____________________ _________________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________________ ________________ P A T U N A Y 6 . 4. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Building Blocks Strategy. 2. Wing Chart. 5. Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. Building Blocks Strategy Bakit mahalaga ang Balagtasan bilang isa sa mga uri panitikan? 1. 7.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II nakapag-uulat ng naging kontribusyon ng mga mambabalagtas sa balagtasan (Pagpangkatin ang mga mag-aaral at himukin silang iulat ang bahaging ito sa masining na paraan) nakapagbibigay ng hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa aralin na “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng panitikan?.” at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangungusap na ginagamit sa pangangatuwiran?” (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito.

Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara. Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang malayang makapagmungkahi ng inaasahang produkto/pagganap na angkop sa aralin. (Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Linangin: Sa bahaging ito magsasaliksik at iuulat ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga hinuha/sagot sa EQ ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/ katanggap-tanggap. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mga mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay. Word Network. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot/hinuhang mga mag-aaral. Hayaang ang mga mag-aaral ang magtapat ng petsa at ang wastong pangyayari sa petsang ito.) 7 .) • nakapaglalahad ng nabuong kraytirya para sa Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito.) • nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon tungkol sa balagtasan sa tulong ng alinman sa Word Pool.• nakapagbibigay ng mungkahing Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Maaaring sa pamamagitan ng brainstorming.) Word Pool Balagtasan B. Sa bahaging ito. Isulat ang mga ito sa pisara nang hindi magkakatapat ang wastong impormasyon. Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin.) nakapagsasaliksik sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan sa pamamagitan ng: Pangkat 1: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng Internet Pangkat 2: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng silid-aklatan Pangkat 3: Pakikipanayam sa mga taong may kasanayan sa larangan ng balagtasan (Hikayatin ang mga mag-aaral na i-video ang gagawing pakikipanayam) nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/ impormasyon kaugnay ng aralin (Ipaskil sa pisara ang mahahalagang petsa na may kaugnayan kung paano nagsimula at lumaganap ang balagtasan. Word Concept.

Flow Chart o iba pang maaaring magamit a estratehiya. Bakit nasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? Itala ang mahahalagang detalye sa Concept Map. Embedded Circle. o Word Concept Word Network politika pagbeberso duplero Bukanegan nakikiisa sa pagtalakay sa tulong ng sumusunod gawain/tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang. Word Pool. 2. maaaring dagdagan o palitan ng guro. Saan/Kanino nagmula ang salitang balagtasan? Ipaliwanag.nakapag-uulat sa masining na paraan ng nakalap na mga impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan (Dagdagan ng guro ang mga impormasyonhg ibinahagi ng bawat pangkat. Maaaring gamitin ang Word Network.) nakapagbibigay ng kaugnay na mga salita sa sumusunod na salita mula sa aralin.) Mga Gabay na Tanong: 1. Word Clining. 8 .

Itala sa tsart ang mga taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan at ang naging kontribusyon nila sa panitikang ito.Concept Map Bakit sinasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? 3. Nakatulong ba ito upang lalong tangkilikin ng mga tao ang balagtasan? Ipaliwanag. Sang-ayon ka ba na mula sa pangalan ni Balagtas ang tawag sa uring ito ng patulang pagtatalo? Bakit? 4. Taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan Naging kontribusyon nila 5. Bigyan ng reaksiyon ang naganap na alitan sa pagitan nina Jose Corazon de Jesus at Florentino Collantes. 9 .

Plot Chart Sa pag-aaral ng balagtasan. Concentric Circle. Punan ang Plot Chart sa pagsagot. Magpalitan ng pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan sa sarili at sa iba. (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito.naapektuhan ang aking damdamin sa pamamagitan ng.nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng Brainstorming.. 3. Gamitin ang Rays Concept Organizer. Kaya maraming nabago sa aking sarili tulad ng. 10 . Chart at iba pang paraan ng pagsagot sa mga tanong/pagsasagawa ng gawain: 1.. Bigyan ng pagkakataong makapagpalitan ng ideya ang bawat pangkat at humandang ipaulat sa klase ang napag-usapan.. 3. Rays Concept Organizer 1. 2. Gayondin ang aking kaisipan nang ... Ipaliwanag at ibahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan. Kahalagahan ng Balagtasan 2. Discussion Web o iba pang estratehiya. Concept Map o iba pang estratehiya. Paano naapektuhan ang iyong damdamin at kaisipan ng pag-aaral sa balagtasan? Ilahad ang mga pagbabagong naganap sa sarili. Maaari ring gumamit ng iba pang pamamaraan tulad ng Flow Chart.. 4.

4. ihambing ang kaligirang pangkasaysayan ng napag-aralan sa nasaliksik na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. Sa iyong palagay. kinagigiliwan ba ang balagtasan sa kasalukuyan? Maglahad ng mga patunay na tinatangklik pa rin ito ng mga tao sa kasalukuyan. Maaaring sa pamamagitan ng masining na paglalahad o gamit ang iba’t ibang paraan ng pagbabahagi tulad ng PIN o think pair share Napapanahong Isyu Positibo Kawiliwili Negatibo 11 . 7. Ibahagi ang kaalaman sa ilang napapanahong isyu/ paksa kaugnay ng aralin. Sa tulong ng tsart. Bilang mag-aaral. ibahagi ang iyong maaaring maging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na pag-aralan ang balagtasan bilang bahagi ng kulturang Pilipino. 6. Kaligirang Pangkasaysayan Balagtasan Iba pang uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin sa kasalukuyan Pagkakatulad Pagkakaiba 5.

) nakikibahagi sa pagtalakay sa tekstong “Ang Impresyon sa Ekonomiya” (Ito ay mungkahi lamang. Gamitan ng ang angkop na estratehiya. gayundin kung anong uri ito.C. Pangngalan Pambalana Pantangi (Magbigay ng maikling pagsusulit kaugnay ng paksa sa gramatika. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Pasulatin ang mga mag-aaral ng katulad ng tekstong pinag-aralan. muling balikan ang mga natutuhan na. paglalarawan. at ang mga pangngalang pantangi at pambalana (Talakayin ang nilalaman ng teksto. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. at iba pa). Ipagamit sa nasabing teksto ang mga pangngalan. paglalahad. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral.) 12 . pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya niya ang kanilang natutuhan at kakayahan. maaaring ibang teksto ang ipabasa ng guro. bago ang pagtalakay sa gramatika. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Ang mga mag-aaral ay: (Bago isagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod na gawain ay magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pangngalan at sa mga uri nito – pantangi at pambalana.) naihahanay ang mga pangngalang ginamit sa akda gamit ang T-chart. pangangatuwiran. Palalimin: Sa bahaging ito.). sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay.

textong Ang Impresyon sa Ekonomiya Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang debate/pagtatalo Sipi ng mga estratehiya 13 . Pangngalan (pantangi at pambalana).) Mga Kakailanganing Kagamitan Internet Mga babasahin tungkol sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay muna ng input tungkol sa paghahanay ng mga katuwiran.D. at sa debateng Oregon-Oxford (mungkahi lamang) na gagamitin sa pakikipagtalo/pangangatuwiran. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Ipadama/ Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. . balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. Muli.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng ilang napapanahong isyu/paksa (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat (sa gabay ng guro) (Muli. Ilapat: Sa bahaging ito. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain.

Balagtasan d. Kagandahang asal c.4. Tauhan a. Tulang Patnigan a. Lipunan c.2. Pambayan d. Batutian 3. Dionisio B. Mga Uri ng Dulang Patnigan “Balagtasan” ni Patricio A. Paksa/Isyung Pagtatalunan c.1. Mga Elemento ng Balagtasan a. Lakandiwa a.1. Politika c. Duplo c. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Mambabalagtas a.3 Mga Manonood b.7. Kalikasan c. Panitikan 1.3. Karagatan b. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 14 . Karaniwang bagay c. Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 7 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A.6.2. Pag-ibig c.5.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 2: A.

may ganap na sukat at tugma ang mga taludturan bagamat magkakaiba sa paraan ng pagsasagawa at sa dami ng tauhan o mambibigkas. pananampalataya at higit sa lahat ang paglinang ng kagandahang. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Pantangi b. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Inilalarawan sa mga tulang patnigan ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ay patunay ng kahusayan sa pagkilala ng mga sugnay. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. tambalan naman kung binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinag-uugnay ng pangatnig. Payak c. Payak ang kayarian ng pangungusap kapag ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa. tradisyon. Masidhing Anyo ng Pang-uri 4. mga tula ito ng pagtatalo. Gramatika/Retorika 1. Tambalan 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. gayondin kung paano nila sinusunod ang ilang paniniwala. at wastong gamit ng mga pangatnig bahagi lamang ng pangungusap. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian b. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Pambalana 2. Pangngalan a. Ang mga tulang patnigan ay magkakatulad sa nilalaman. 15 .asal noong panahon bago dumating ang mga Espa ol. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito. partikular sa pagsasalita.

may mga patunay. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon. Balagtasan d. Napapanahon ang paksa E. Masining D. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong kabilang sa gawain. makatotohanan. kaangkupan. napapanahon. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng mga nasaliksik na impormasyon kaugnay ng paksa nakapaglalahad ng naging epekto sa sarili. Interpretasyon pagbabahagi ng mga kaisipang inilahad sa balagtasan na magagamit sa paglutas sa suliranin ng lipunan. napapanahon. Panitikan Mga Uri ng Tulang Patnigan a.Gramatika/Retorika Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Orihinal ang interpretasyon C. May kaugnayan sa paksa B. napangangatuwiranan ang mga patunay. tapat. Payak b.Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Mga Kraytirya: makatototohanan. sa iba at sa sariling lugar na kinakaharap ngayon ng mga tulang patnigan nakapagbabahagi ng mga kaisipang inihayag sa balagtasan napaghahambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan Pagpapaliwanag pagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tulang patnigan. Duplo c. Paglalapat pagbabahagi kung paano makatutulong sa paglutas ng ilang suliraning panlipunan na inilahad sa alinman sa mga balagtasang nabasa/ napag-aralan. Karagatan b. napapanahon. Tambalan Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. Mga Kraytirya: tapat. Mga Kraytirya: makatotohanan. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal ng alinman sa uri ng tulang patnigan batay sa mga kraytirya: A. Batutian B. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagpapahayag ng sariling damdamin sa naging kalagayan o saloobin ng mga mambabalagtas ng alinman sa mga anyo ng balagtasan. Wasto ang pagkakagamit ng mga pangungusap 16 .

Pagkilala sa Sarili paglalahad ng mga pagbabagong naganap sa sarili, paniniwala, saloobin o kaisipan, matapos matalakay ang aralin. Mga Kraytirya: makatotohanan;tapat; may kaugnayan sa paksa. Paglalapat paglalahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu sa sa lipunan na nagiging sanhi ng pagtatalo. Mga Kraytirya: angkop sa paksa; naglalahad ng iba’t ibang ideya; nagmumungkahi ng solusyon. Antas 3 A.Tuklasin: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang palabas sa isa sa mga uri ng dulang patnigan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian), ang Inaasahang ProduktoPagganap (pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: ”Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan?”, ”Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan?”, “Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito?”, at “Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.” Ang mga mag-aaral ay: (Ipapanood/Ipatanghal sa mga mag-aaral ang alinman sa mga uri ng dulang patnigan o maaaring bahagi ng lahat ng uri nito.) nakapagbibigay ng reaksiyon/pagsusuri sa napanood na pagtatanghal nakapaglalahad ng pamaraang ginamit sa pagtatanghal mula paksa, mga tauhan at paraan ng pagsasalita o naging usapan nakapagpapalitang kuro tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga tulang patnigan nakapagpapalitan ng ideya o opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong para sa aralin (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Diagram, Flow Chart, Building Blocks Strategy, Wing Chart, Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. )

17

Diagram Pangkat 1: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Pangkat 2: Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Pangkat 3: Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Pangkat 4: Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.

Karagatan

Duplo

Balagtasan

Batutian

Kongklusyon:

18

nakabubuo ng mga kraytirya para sa Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara.) nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon kaugnay ng salitang tulang patnigan sa tulong ng alinman sa Word Bank, Word Pool, Word Concept, Word Network, Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin.)

Word Bank Ang sumusunod na mga salita ay pagpipilian sa paglalarawan ng katangian ng tulang patnigan. Itatala ang mga angkop na paglalarawan sa Concept Map na susundan nito. may tugma tradisyunal na tula naglalahad ng kutura ng ibang bansa malayang taludturan mambabalagtas masining na pagkukuwento tuluyang akda ipinakikita ang kulturang Pilipino duplero

Tulang Patnigan

19

3.( Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer. Ipaliwanag: “Dito ang bulaklak. 2. Sisimulan ding linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat. 8. at iba pang angkop na estratehiya. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot ng mga mag-aaral. Sa bahaging ito.kailangan munang puhunani’y buhay.kahulugan ang salitang nabuo Salitang-ugat 1.ugat nabibigyang .B. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at mga halimbawa nito upang masuri/mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/katanggap-tanggap. 4. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. bago mo makamtan.) nakabubuo ng salita sa tulong ng mga panlapi at salitang.) 20 . Concept Mapping. 6. paano pinahahalagahan ang mga kababaihan? Ibahagi ang iyong damdamin kaugnay nito. 5. tindig dakila inam mithi sinta hayag ibig bunyi Panlapi Salitang nabuo Kahulugan nakapagpapalitan ng ideya/pananaw sa nilalaman ng “Balagtasan” sa pamamagitan ng mga gabay na tanong: 1. 7. Ang mga mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng balagtasang “Balagtasan” sa masining na paraan (Isa ito sa mga uri ng tulang patnigan. maaaring gumamit ng ibang halimbawa. Sa inyong lugar. 2.” Sang-ayon ka ba rito? Bakit? 3. Paano ipinakita sa balagtasan ang pagpapahalaga sa mga babae? Nakikita pa ba ang ganitong pagpapahalaga sa kasalukuyan? Patunayan.

Sariling damdamin Pagpapahalaga 4. Kung ikaw ay babae. 5. Ilahad ang mga kalakasan/kahinaang nakita sa balagtasan. paano mo gustong suyuin ka? Kung ikaw naman ay lalaki. Kalakasan Kahinaan 21 . paano ka manunuyo sa iyong hinahangaan o minamahal? Ito ang pinamarisan ng mga lumahok sa pagtatanghal ng balagtasan para sa pagdaraos ng kaarawan ni Balagtas.

Bubble Chart o iba pang pamamaraan. Ilahad ang naging epekto sa sarili. upang magkaroon sila ng pagkakataong magsaliksik at maghanda para sa gagawing pagtatanghal. round table discussion. simposyum. Epekto ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan Sa sarili Sa iba Sa sariling lugar 5. Paano nakaapekto sa iyong damdamin ang naging kalagayan o saloobin ng mga mambibigkas sa mga uri ng tulang patnigan sa kasalukuyan. Magbahagi sa klase kung paano makatutulong sa paglutas ng suliraning panlipunan na kinaharap ng mga mambibigkas sa kasalukuyan.nakapagtatanghal ng ilang bahagi ng tulang patnigan (Ibigay na itong takdang aralin sa bawat pangkat. Bakit ito nakaapekto sa iyo at sa iba? Maaaring gamitin ang Flow Chart. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na estratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng ng panel discussion. Flow Chart. 2. Staircase Strategy 22 . 6. 7.) 1.) masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain. at iba pa. Gamitin ang Staircase Strategy. Magbigay ng feedback pagkatapos ng pag-uulat/pagtatanghal ng bawat pangkat. sa iba at sa sariling lugar ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan. Emotional Webbing at iba pang graphic organizer. Paano nabuo ang bawat uri ng tulang patnigan? Ilahad ang kaisipang inihayag sa pagkakabuo ng mga ito.

saloobin o kaisipan. maaaring dagdagan o palitan ng guro. Iulat ang mga uri ng tulang patnigan. (Maaaring dagdagan ng guro ang mga gawaing ito. Maaaring gamitin ang Eye Witness Balita. (Gawin itong kolaboratibong gawain. Anong damdamin ang namamayani sa iyo sa tuwing itinatanghal/ pinakikinggan/ pinanonood ang mga tulang patnigan ? 5. tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. 9.) nakikiisa sa talakayan tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa tulong ng mga gabay na tanong : Mga Gabay na Tanong : (Ang mga ito ay mungkahi lamang. Focus Group Discussion.) 1. Ilahad ang pagbabagong naganap sa sarili. gusto pang matutuhan at ang natutuhan sa araling tinalakay gamit ang K-W-L Technique o Know. Paano nakatutulong sa iyo ang kaalaman sa mga tulang patnigan bilang mag-aaral ? 6. Ilahad ang dating kaalaman. Ano ang tinatawag na tulang patnigan ?(Maaaring ibatay sa nabuong sagot sa Word Bank at magdagdag na lamang ng iba pang impormasyon. Simposyum o iba pang angkop na pamamaraan. Alin sa mga uring ito ang pinakaibig mong itanghal.Want and Learned Technique) Dating Kaalaman Gusto Pang Malaman Natutuhan sa Aralin 23 .) 3. Interview with the Expert. paniniwala. matapos matalakay ang aralin. Maglahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu na nagiging sanhi ng pagtatalo. o pakinggan ? Bakit ? 4. panoorin.Kurikulum ng Edukasyong Sekundaya ng 2010 Filipino II 8. Ibigay na ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral.) 2.

sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. paglalahad.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II C. at iba pa). Palalimin: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. pangangatuwiran. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. Ang mga mag-aaral ay: nauunawaan at napahahalagahan ang tekstong “Mga Relehiyon sa Pilipinas” sa pamamagitan nang pagtukoy sa mga uri ng pangungusap na ginamit sa teksto (Ito’y mungkahi lamang. maaaring palitan ng guro ang tekstong nagsasalaysay. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. paglalarawan. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. muling balikan ang mga natutuhan na. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral.) Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ 24 .

gayundin sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.) Mga Kakailanganing Kagamitan Babasahing “Balagtasan” at Kayarian ng Pangungusap Mga Elemento ng Masining na Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan 25 . balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.nakapaghahambing ng tekstong nagsasalaysay sa mga kauri nito nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay (batay sa ibibigay na paksa ng guro) gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap(Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili. Muli. Ang mga mag-aaral ay : (Magbigay ng input ang guro kung paano isasagawa ang isa sa mga uri ng tulang patnigang napiling itanghal. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa. Ilapat Sa bahaging ito.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng isasagawang pagtatanghal l ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan na angkop sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. D.) (Muli.

Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Batutian 3.3 Mga Manonood b.3. Pambayan d. Tauhan a. Balagtasan e. Pinagkaugalian (May Sukat. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Kalikasan c. Mga Elemento ng Balagtasan “Alin ang Higit na Mahalaga.7.2. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Pangngalan a. Pag-ibig c. Mga Elemento ng Balagtasan a.2. Pantangi Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 8 26 .5. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?“ B. Tugm at Indayog) c.1. Lipunan c.4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino B.1. Mambabalagtas a.6. Karagatan c. Lakandiwa a. Kagandahang asal c. Tulang Patnigan b.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 3: A. Karaniwang bagay c. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Gramatika/ Retorika 1. Politika c. Duplo d.

Masining na nailalarawan ang mga pangngalan (tao. Pinasidhing anyo ng pang-uri 4. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng Balagtasan? Paano nakatutulong ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan? 27 . Sa kilos ay naipakikita na ang mensaheng nais ipaabot nito sa manonood. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang tamang pagkilos o aksiyon ng mga tauhan ay nakapagdaragdag ng pagiging masining sa pagtatanghal ng balagtasan. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Tambalan 3. Pambalana 2. lugar o pangyayari). Pang-abay na pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Payak b. gayundin ang emosyon sa pamamagitan ng paggamit ng pinasidhing anyo ng pang-uri. partikular sa pagsasalita. Mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian a. bagay.b. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran.

Tugma at Indayog) B. Gramatika/Retorika Pinasidhing Anyo ng Pang-uri Ang mag-aaral ay: • nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng lakandiwa. mambabalagtas at mga manonood sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapaglalahad ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga tauhan at manonood sa balagtasan • nakapaghahambing ng katangian ng balagtasan sa mga kauri nito (mga tulang may sukat. Panitikan: Mga Elemento ng Balagtasan 1. Mambabalagtas 2. Tauhan a. Pinagkaugalian (May Sukat. Lakandiwa b.Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. tugma at indayog • nakapagbibigay ng sariling interpretasyon ang isang balagtasan • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas sa kasalukuyan gamit ang pinasidhing anyo ng pang-uri • nakasusulat ng mga saknong na bibigkasin ng Lakandiwa at mambabalagtas • naisasakilos ang mga dapat gawin ng mga taong kabilang pagtatanghal ng balagtasan Antas 2 28 .

Pagtataya sa isinagawang aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng mga taong kabilang sa balagtasan batay sa mga kraytirya: A. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng naging damdamin sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan.Inaasahang Pagganap : Aktwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng bawat gumaganap sa balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag pagpapaliwanag kung paano nakatulong ang mga elemento ng balagtasan sa pagpapalutang ng ilang napapanahong isyu o paksa. makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. tapat. Mga Kraytirya: napapanahon. Kaangkupan ng kilos B. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba.tapat. Mga kraytirya: makatototohanan. Mga kraytirya: makakatotohanan. Paglalapat paglalahad kung paano masosolusyunan ang nararanasang ilang suliraning panlipunan sa alinmang napag-aralang balagtasan. Kasuotan C. kaangkupan. Pagbigkas 29 . may batayan ang nabuong sariling pananaw. Pagkilala sa Sarili pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung magiging kalahok sa pagtatanghal ng balagtasan Mga kraytirya: makatotohanan. Paglalapat pagmumungkahi ng solusyon sa ilang suliraning panlipunan. napaninindigan ang sariling pananaw. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Pagbuo ng sariling pananaw paglalahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtalunan. nagmumungkahi ng solusyon. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao.

Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin.) nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng inaasahang pagganap at angkop na kraytirya.) nakapagpapalawak ng salitang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang salita o panlapi rito mula sa ibinigay na kahulugan • • • 30 . ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa balagtasan ). Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: “Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng balagtasan?”. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang pag-usapan ang mga ito. Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagan Tanong para sa aralin. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Balagtasan.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A. at Pinasidhing Anyo ng Pang-uri).Tauhan at Uri ng Taludturan. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Ito ang magsisilbing sintesis ng bawat pangkat. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng mga hinuha/ sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Tuklasin: Sa bahaging ito. Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan. Talk Show o iba pang pamamaraan.) nakapagbibigay ng sariling hinuha/opinyon sa Mahahalagang Tanong (EQ) para sa aralin (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito sa paraang Focus Group Discussion. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan ng pagpaparinig o pagpapanood ng isang pagtatanghal.) • • nakapaghahambing ng taong nagtanghal ng isahang pagkukuwento (masining na pagkukuwento) sa mga taong nagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng kuro-kuro sa pamamaraan ng pagtatanghal ng mga tauhan sa balagtasan (Maaari itong gawing kolaboratibong gawain at pipili ng tagapagsalita sa naging kuro-kuro ng pangkat. at “Paano nakatutulong ang pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan?” Ang mga mag-aaral ay: (Magparinig o magpanood sa mag-aaral ng isang taong nagtatanghal ng masining na pagkukuwento at mga taong nagtatanghal ng balagtasan.

Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?” upang masuri/ mataya kung ang mga naibigay na sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa bahaging ito. n Ang mga mag-aaral ay: • • nakapagtatanghal ng balagtasan sa pamamagitan ng Intonational Reading (kolaboratibong gawain) nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan (lakandiwa. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Alin ang Higit na Mahalaga. mambabalagtas at mga manonood) gamit ang Text Map Mga Katangian mambabalagtas Lakandiwa mga manonood 31 . Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral.Eksperto sa wika W I K A sabihin Paglilipat ng wika sa iba pang wika B.

• • • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapaglalarawan ng damdaming dapat mamayani sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan masigasig na nakikiisa sa talakayan sa klase sa tulong ng sumusunod na mga gabay na tanong: Mga Gabay na Tanong: 1. Kung ikaw ay mambabalagtas na nangangatuwiran para sa Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig. Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? Itala ang mga dahilang ito sa tulong ng Factstorming Web. Compare and Contrast Chart . Wing Chart o iba pang angkop na estratehiya. paano mo hihikayatin ang iyong kapalitang kuro na mas mahalaga ang iyong ipinaglalaban? Maglahad ng katuwiran sa paraang patula. Factstorming Web Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? 2. Spider Map. 32 . Bigyan ng sariling interpretasyon ang mga katuwirang inilahad ng mga mambabalagtas gamit ang Interpretative Chart. 3.

paano mo ipinakikita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa wika? Itala sa Ladder . Ladder 6. Maaaring sa pamamagitan ng pagtatalumpati. dugtungang pasulat at iba pang angkop na estratehiya. 7. Staircase Strategy o iba pang teknik ang mga paraang ito.ipaliwanag ang iyong tungkulin sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wika sa ating bansa. Bilang mamamayan ng ating bansa. politiko at karaniwang mamamayan kung paano ito masosolusyunan. 33 . guro. Bilang bahagi ng lipunan.Interpretative Chart Katuwirang inilahad sa… Unang Tindig Ikalawang Tindig Ikatlong Tindig Ikaapat na Tindig Ikalimang Tindig Kongklusyon Mambabalagtas ng Wikang Pambansa Mambabalagtas ng Wikang Pandaigdig 4. Paano mo magagamit sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay ang kaalaman sa wika? 5. pambansa man o pandaigdig. Paano masosolusyunan ang nararanasang suliranin sa ating wika na maituturing na suliranin ng lipunan? Kapanayamin ang kapwa mag-aaral.

9. Bumuo ng talataan na nagpapahayg ng sariling damdamin kaugnay ng aralin. Sumulat ng tigdalawang saknong tungkol sa suliranin sa wika na bibigkasin ng Lakandiwa at dalawang magkatunggaling Mambabalagtas batay sa uri ng sukat at tugmang pinag-aralan. Gawin itong kolaboratibong gawain. Ibahagi ang naging damdamin/saloobin sa mga mambabalagtas na nagpapahayag ng iba’t ibang katuwiran 11. magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pinagkaugaliang taludturan na may sukat at tugma bago ipagawa ang sumusunod na gawain.) 34 . S U L I R A N I N S O L U S Y O N 12.) (Pagkatapos ng pagtalakay sa mga tanong.( Gawin itong kolaboratibong gawain. Interview with theExpert.Mag-aaral Guro Politiko Karaniwang mamamayan 8. maglahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtatalunan sa balagtasan. 10. Magbigay ng mungkahing solusyon sa suliraning may kinalaman sa wika gamit ang dayagram. Sa pamamagitan ng alinman sa Focus Group Discussion. Panel Discussion o iba pang pamamaraan.

Maganda ang mga tanawing makikita sa Tagaytay City. Ipatukoy ang mga pang-uring ginamit sa teksto. Ang mga mag-aaral ay: (Pumili ng tekstong naglalarawan. Talakayin ang nilalaman nito. 5. Mas masarap kainin ang mga pagkaing pinoy kaysa sa mga pagkaing mula sa ibang bansa. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. sa tulong ng angkopna teksto (alinman sa pagsasalaysay. 2. at iba pa). natutukoy ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa tekstong Cagayan de Oro. Sa tatlong magkakapatid. muling balikan ang mga natutuhan na. paglalarawan. sagisag ng isang dalagang Pilipina . Subukin ang mga itong pasidhiin. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral.) Lantay Katamtamang Antas Masidhi/Pinakamasidhi • • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas (maaaring tagapagbalita. gayondin ang katangian ng tekstong naglalarawan. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Talakayin ang kaantasan ng kasidhian ng pang-uri at ipagawa sa mga mag-aaral ang sumusunod na gawain. Palalimin: Sa bahaging ito. pinakamaganda pa rin si Sheryl. 3. at iba pa) gamit ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri 35 .) • napipili at natutukoy ang pang-uring ginamit sa sumusunod na mga pangungusap 1. artista. Magbigay ng mga halimbawa upang mas higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. pagpapaliwanag. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan.C. pangangatuwiran. Lungsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan (Ihanay ang mga ito sa tsart. 4. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Pinakamatalino si Darwin sa klase kaya’t kinagigiliwan ng mga guro. Si Loleng ay mahinhin.

Cagayan de Oro. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Ang mga mag-aaral ay : • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa pagtataya sa aktuwal na Inaasahang Produkto/ Pagganap aktuwal na isasakilos ang mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapalaganap/pagpapayaman ng kulturang Pilipino. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Pang-uri • Kraytirya sa aktwal na pagsasakilos • Sipi ng estratehiya 36 . balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. Lunsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • Babasahing “Alin ang Higit na Mahalaga. Muli. Wikang Pambansa o WIkang Pandaigdig ?”. Ilapat Sa bahaging ito.) (Muli.D.

1.5. Karagatan b.3 Mga Manonood b. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Lipunan c.3. Pambayan d. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c. Pang-abay na Pamaraan ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A.6. Iba pang Elemento ng Balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hayskul?” B. Batutian 3.1.4. Karaniwang bagay c. Tauhan a. Lakandiwa a.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 4: A. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2.7. Panitikan 1.2.2. Pag-ibig c. Tulang Patnigan a. Politika c. Balagtasan d. Kalikasan c. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon : 8 37 . Mga Elemento ng Balagtasan a. Duplo c. Mambabalagtas a. 3. Kagandahang asal c.

Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa/ isyung pagtatalunan upang mapanindigan ang sariling katuwiran. Pantangi b. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Payak b. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Gayondin naman. Ang pang-abay na pamaraan ay nakatutulong sa paglikha ng isyung pagtatalunan sapagkat maayos na nailalarawan ang kilos na naganap.nagaganap o magaganap na tungkol sa isyu/ paksang napili. partikular sa pagsasalita. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Tambalan 3. ang mahalagang kaisipan upang maikintal sa isipan ng tagapakinig/ tagabasa ang mahalagang kaisipan o mensahe nito. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? 38 . Pambalana 2. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran.C. Pangngalan a. Gramatika/ Retorika 1.

Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Gramatika/ Retorika Pang-abay na Pamamaraan Ang mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa ang isang gawain – pasulat man o pagbasa • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan nang pagkakaroon ng mensahe o mahalagang kaisipan ng isang paksa • masining na nakapag-uulat tungkol sa maaaring paksain ng isang balagtasan • malayang natatalakay ang mga tanong o gawain sa aralin • nakapagsasaliksik ng mga halimbawa ng paksa/isyung pagtatalunan • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan ANTAS 2 39 . Panitikan Mga Elemento ng BalagtasanPaksa/Isyung Pagtatalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan Mensahe/Mahalagang Kaisipan B.

Napapanahon B. may kaugnayan sa paksa. Makatotohanan C.Inaasahang Produkto/ Pagganap : Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamgitan ng: Pagpapaliwanag pagbibigay-katuwiran sa kahalagahan nang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa paksa kung makikipagtagisan ng katuwiran. batay sa paksa. Tumutugon sa layunin E. at pangkaasalan ng alinmang balagtasan. pandamdamin.tapat. napapanahon. Paglalapat pagbibigay . may kaugnayan sa paksa. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Mga kraytirya: makatotohanan. may kaugnayan sa paksa. Mga kraytirya: nakapangangatuwiran. tapat. Batay sa pananaliksik 40 . Angkop sa paksa D. Mga kraytirya: makatotohanan. Pagbuo ng sariling pananaw pagbabahagi ng sariling pananaw sa ilang isyu o paksang pinagtalunan sa alinmang itinanghal na balagtasan. Mga kraytirya. Mga Kraytirya: napapanahon. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan batay sa mga kraytirya: A. Interpretasyon paglalahad ng sariling pagpapakahulugan sa mahalagang kaisipang inilahad sa alinman sa mga isyu o paksang pinagtalunan sa balagtasan. naglalahad ng proposisyon. naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao.katuwiran sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mahalagang kaisipan sa paksa o isyung pagtatalunan. may batayan ang inilahad na katuwiran. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling damdamin at ng mga kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa alinmang nabasa o napag-aralang balagtasan. Pagkilala sa sarili paglalahad ng bisang pangkaisipan. Mga Kraytirya: makatotohanan. napaninindigan ang sariling pananaw.

ang Inaasahang Produkto/ Pagganap. at Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? Ang mga mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa at mahalagang kaisipan ang balagtasan 41 . Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Iba pang Elemento ng Balagtasan. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa paksa/isyung pagtatalunan at mensahe/mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan nang pagtukoy sa paksa at mensaheng inilalahad sa balagtasang pinanood/pinabasa/ pinarinig.Paksa/Isyung Pagtatalunan at Mensahe/Mahalagang Kaisipan at Pang-abay na Pamaraan). Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? .Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A. Tuklasin: Sa bahaging ito. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.

Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagang Tanong.• nakapagbibigay ng sariling hinuha/ opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong (EQ) (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito ito sa tulong ng Webbing. Bigyan sila ng 10 minuto upang pag-usapan ang mga ito. Chart o Concept Map. Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan. ipasulat sa manila paper ang kanilang sagot at ipapaskil sa pisara.Hayaang nakapaskil ang kanilang sagot hanggang sa matapos ang aralin.) 42 . Pagkatapos. Bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman at mahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan? • nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng mga kraytirya.

Word Bank o iba pang pamamaraan Paaralan B. Word Association. Sa bahaging ito. Dito rin sisimulang linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. at ang paksa at mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. 43 . Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral.• nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang paaralan sa tulong ng Word Network. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral.

Maaaring gamitin ang P-solve. Flow Chart. maaaring palitan. Story Frame.Ang mga mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?” (Itoy’ mungkahi lamang. Rays Concept Organizer sa pagbubuod Ano? (Paksa/Suliranin) P-solve Paano? (Ginawang solusyon) Sino? (Tao o mga taong kabilang) Bakit? (Paliwanag sa napiling solusyon at mga taong kabilang) Kongklusyon: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____________________________________ .) • nakapaglalahad ng mga katuwiran sa balagtasan sa pabuod na paraan. Ladder. 44 .

45 . Ilahad at suriin ang paksa at mahahalagang kaisipang inilahad sa balagtasan. Sa iyong palagay. Flow Chart. Chart o iba pang angkop na estratehiya. 5. papayag ka bang madagdagan pa ng taon ang pag-aaral sa hayskul? Bakit? 3. Oo Hindi ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _____________________ _____________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ Makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? 4. H-Chart ilahad ang mga ideya.• nakiiisa sa talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong Mahalagang Tanong: 1. Ipaliwanag ang kahalagahan nang pagkakaroon ng kaalamang natututuhan sa paaralan gamit ang Chain Organizer Kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalamang natutuhan sa paaralan Kongklusyon 2. makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? Ipaliwanag. Sa tulong ng Discussion Web. Kung ikaw ay mag-aaral mula sa mahirap na pamilya. Anong suliranin ang inilahad ng mga mambabalagtas sa pagkakaroon ng karagdagang taon sa hayskul? Paano mo ito mabibigyan ng solusyon? Maaaring gamitin ang Bubble Map. Concept Map.

Kailangan bang may mensahe o mahalagang kaisipan ang nilalaman ng isang balagtasan? Bakit? 3. Spider Map at iba pa. 2. Bakit mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa? Bigyang katuwiran ang iyong sagot.Bubble Map Suliranin Solusyon • nakalalahok sa malayang talakayan 1. Ilahad ang kaisipang inilahad sa aralin at ang sariling pagpapakahulugan dito gamit ang Webbing. Mahalagang Kaisipan 46 .

Ibahagi ang naging damdamin at ng kaparehang kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa balagtasan. Bigyang katuwiran ang kahalagahan nang pagkakaroon ng mahahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan. 7. Flow Chart Paano makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? 5. Bukod sa isyung pinagtalunan sa itinanghal na balagtasan. Makatutulong ba sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? Sa paanong paraan? Itala ito sa pamamagitan ng Flow Chart. Concept Map o iba pang pamamaraan. Kanino ang may katuwirang kahikahikayat at kapani-paniwala para sa iyo? Bakit? 6.4. Spider Web. magbigay ng mga napapanhong isyu/paksa na maaaring pagtalunan/pinagtatalunan sa kasalukuyan. Gamitin ang tsart sa iba Tema Isyu/Paksang Maaaring Pagtalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan 47 .

Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan.C. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. paglalarawan.) nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng pang-abay na pamamaraan (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pang-abay na pamamaraan. Ang mga mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng kaugnayan ng tao sa kalikasan Tao Kalikasan Kaugnayan: _____________________ _____________________ _____________________ ____________________ • natutukoy ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa tekstong Ang Tao at ang Kalikasan (Ito’y mungkahi lamang. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. paglalahad.Palalimin: Sa bahaging ito. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika.) nakasasagot sa pagsasanay na ibibigay ng guro (kung kinakailangan) • • 48 . Magbigay muna ng sariling halimbawa bago pagbigayin ng sariling halimbawa ang mga mag-aaral. maaaring palitan ng guro Talakayin muna ang nilalaman ng teksto at ang katangina ng tekstong ito. pangangatuwiran. at iba pa). Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaaysay. muling balikan ang mga natutuhan na.

aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • • • Sipi ng Balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”.) • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng kraytirya sa gagawing pananaliksik • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan • nakapagbabahagi sa klase ng nasaliksik o nalikhang paksa • nakapagbibigay ng puna o feedback sa ginawang pananaliksik sa paksang napili (Magbigay rin ng sariling puna ang guro. balikan ang Mahahalagang Tanong sa aralin upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa.D.) (Muli. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa paraan ng pananaliksik. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Magbiagay ng feedback matapos maisagawa ang Inaasahang Produkto/Pagganap.Ilapat Sa bahaging ito. Muli. Ang Tao at ang Kalikasan Ang Pang-abay na Pamaraan Sipi ng mga Estratehiya Internet Mga Kagamitang makabago na Kakailanganin sa Pag-uulat 49 . Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kaniyang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.

Tulang Patnigan a.3 Mga Manonood b.5. Pagtatanghal ng Balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 10 ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Pag-ibig c. Tauhan a. Politika c.1. Balagtasan d. Karagatan b.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 5: A Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” B. Panitikan 1.3. Pinagkaugalian ( Sukat at Tugma) c. Karaniwang bagay c. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Lipunan c.2. Mambabalagtas a.2. Mga Elemento ng Balagtasan a. Lakandiwa a.4. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Kagandahang asal c. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 50 . Kalikasan c.1.6. Duplo c. Pambayan d. Batutian 3.7.

Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? 51 . gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Payak b.B. Pangngalan a. Pambalana 2. Tambalan 3. partikular sa pagsasalita. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Pantangi b. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Gramatika/ Retorika 1. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. partikular sa pagsasalita. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Pang-abay na Pamaraan Mg Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran.

Nauunawaan ng mag-aaral ang : Balagtasan Bilang Salamin ng Kultura Pagtatanghal ng Balagtasan Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino na masasalamin sa alinmang nabasa/narinig/napanood balagtasan • nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat • nakabubuo ng wastong ng mga Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa Mahahalagang Tanong para sa buong markahan Antas 2 52 .

kaangkupan. napapanahon.tapat. nakabubuo ng sariling kongklusyon. napaninindigan ang sariling pananaw.napangangatuwiranan ang mga patunay. Pagkilala sa saril paglalahad ng mga pagbabagong naganap at naramdaman sa sarili tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa ating bansa sa kasalukuyan. Pagbuo ng sariling pananaw pagpapaliwanag ng kahalagahan ng pag-aaral o muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. naglalahad ng mga patunay. Mga kraytirya: makatototohanan. naglalahad ng paghahambing. Mga Kraytirya: makatotohanan. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na balagtasan batay sa mga kraytirya: A. tapat. Mga Kraytirya: makatotohanan. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling saloobin at ng ibang tao tungkol sa muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. Presentasyon D. Orihinal B. may kaugnayan sa paksa Paglalapat paninindigan sa katuwiran tungkol sa isang napapanahong isyu na kinakaharap ng bansa. Mga kraytirya: napapanahon. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Wasto ang pagkakagamit ng gramatika/ retorika 53 .Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghalng balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag paghahambing sa kalagayan ng balagtasan noon at ngayon. Interpretasyon pagbibigay ng sariling pakahulugan sa matatalinghagang pahayag na nakapaloob sa alinmang balagtasan at maiugnay ang mga ito sa kasalukuyang isyu sa ating lipunan o mahahalagang paksa. may mga patunay. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Napapanahon ang isyu o paksang pagtatalunan C. Mga kraytirya: naglalahad ng sariling pananaw.

at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Focus Group Discussion o panayam. Muli. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito.) 54 .Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. Ang mga mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng konsepto sa salitang kultura gamit ang Word Concept. Maaari itong ipalahad sa mag-aaral sa pamamagitan ng Talk Show. Itanong sa mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa buong markahan (Pagtatanghal ng Balagtasan). Tuklasin : Sa bahaging ito. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa Balagtasan bIlang Salamin ng Kulturang Pilipino sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kulturang ito sa binasa/narinig/napanood na alinmang balagtasan. itanong ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan. Word Bank. Word Network at iba pang pamamaraan kultura • nakapagbabalik-aral sa kanilang mga sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan upang matiyak na tama ang kanilang nabuong Kakailalanganing Pag-unawa (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Maaaring magbalik-aral sa mga paksang tinalakay sa markahang ito.

_____________ 4. Sa bahaging ito. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay: • masining na nakapagtatanghal ng balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” sa pamamagitan ng Reader’s Theatre.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II • nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya sa Inaasahag Produkto/ Pagganap para sa buong markahan B. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral. _____________ 55 . Magkaisip sanang sa buhay na ito’y matutong magimpok. _____________ 3. 5. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” upang masuri/ mataya kung ang mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa pagsisimula ng markahan ay wasto/katanggap-tanggap. 2. 1. _____________ 2. Reading Relay at iba pang masining na pamamaraan ng pagbasa nakapagbibigay-kahulugan sa mga salitang may salungguhit na ginamit sa balagtasan (Maaaring ipagawa ito bilang indibidwal na gawain na itatala sa kuwaderno o kaya naman ay gawing boardwork. _____________ 5. Intonational Reading. Sa anak at anak: alin sa dalawa ang may mapapala? 4. Matawanan lamang. Bunying Lakandiwa: ako’y magtatanggol sa mga lalaki. loob mo’y lulubag. Natapos at sukat yaong lumang taon ng mga sigalot. 3. Kahulugan • 1.

Magpalitan ng sagot at bigyan ng kongklusyon kung bakit iyon ang nadama. Tanungin ang kamag-aral sa naging damdamin din nila sa aralin. H-Chart at iba pang angkop na estratehiya. Bakit dapat/di-dapat pahalagahan ang kulturang Pilipinong inilahad sa itinanghal na balagtasan? 3. Ipahayag ang sariling damdamin tungkol sa nabanggit na kulturang Pilipino.• masigasig na nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng mga gabay na tanong/gawain: 1. o T-Chart. Dapat bang ipagmalaki ang mga kulturang ito? Patunayan gamit ang Road Map. Maaaring gamitin ang Comparison Chart. Comparison Alley. Tukuyin at ipaliwanag ang kulturang Pilipino na inilarawan sa itinanghal na balagtasan. Treebone Map. H-Chart. Treebone Map Kulturang Pilipino Dapat Di-dapat Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino 2. 56 .

Kultura Kahulugan _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 57 . KWL Chart.Comparison Chart Sariling Damdamin Damdamin ng Kamag-aral 4. Bigyan ng sariling pakahulugan ang tungkol sa mga kulturang tinalakay sa aralin gamit ang T-chart. Flow Chart at iba pang estratehiya.

(Maaaring ipagamit sa mga mag-aaral ang Pyramid. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. Magbigay ng mga panukala at iparanggo ang mga ito sa 10 mag-aaral (hindi kaklase) ayon sa panukalang pinakamahalaga para sa kanila. paano mo babaguhin ang iyong sarili upang maiwasan na ang mga suliraning panlipunan o sa sariling lugar na katulad ng suliraning inilahad sa aralin? 2. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. bigyan ito ng interpretasyon. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Pie Graph o Bar Graph upang mas madaling mabigyan ito ng interpretasyon ng mga mag-aaral at magkaroon na rin sila ng kaalaman sa pagkuha at pagkalkula ng datos ngunit bigyan muna sila ng input tungkol dito. Bilang kabataan. 58 . Bubble Map o iba pa ang kulturang nananatili pa. Line Graph. Palalimin: Sa bahaging ito.C. Pagkatapos. muling balikan ang mga natutuhan na. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. nawala na at ang gagawin upang maibalik ito Kulturang nananatili pa Reaksiyon Kulturang nawala na Gagawin upang manumbalik • nakapagbibigay ng sariling pananw kaugnay ng tanong na: 1. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. reaksiyon dito. Ang mga mag-aaral ay: • • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino sa alinmang binasa/narinig/napanood na teksto/artikulo nakapaghahanay sa pamamagitan ng Tsart.

5 4 3 2 1 5 Mga Panukala 4 3 2 1 1 2 3 4 Mga Mag-aaral 5 6 7 8 9 10 Tanungin ang ilang kapwa kabataan kung paano naman nila babaguhin ang sarili para sa ikauunlad ng bayan. Iulat sa klase ang kinalabasan ng pagtatanong. 59 .

balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN: • • • • Babasahing o Akdang Nagpapakita ng Kultura ng mga Pilipino Mga kraytirya sa pagtatanghal Kasuotan Sipi ng mga estratehiya 60 . balikan ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. Muli.D. Ilapat Sa bahaging ito.) • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa isasagawang pagtatanghal ng balagtasan nakapagtatanghal ng balagtasan na sariling likha tungkol sa ilang napapanahong paksa/isyu (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng puna o feedback sa mga nagsipagtanghal (Maaarin sinoman sa guro o mga mag-aaral ay magbigay ng feedback . Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pagtatanghal ng balagtasang Flip Flop at tradisyonal na pagtatanghal. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.) (Muli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful