Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Antas 3 – Plano sa Pagkatuto

FILIPINO II

Pangkalahatang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang mga piling tekstong pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino

1

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan Bilang ng araw/sesyon: 6 B. Pangngalan 1. Pantangi 2. Pambalana Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan na gramatikal/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Tulang Patnigan a. Karagatan b. Duplo c. Balagtasan d. Batutian 3. Mga Elemento ng Balagtasan a. Tauhan a.1. Lakandiwa a.2. Mambabalagtas a.3 Mga Manonood b.Uri ng Taludturan b.1.Sukat b.2.Tugma c. Paksa/Isyung Pagtatalunan - Politika - Pag-ibig - Karaniwang bagay - Kalikasan - Lipunan - Kagandahang - asal - Pambayan d. Mensahe/MahalagangKaisipan 4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino

2

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. Gramatika/ Retorika 1. Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana 2. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Payak b. Tambalan 3. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pang-abay na Pamaraan Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran, mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, partikular sa pagsasalita. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran, gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ipinakikita sa balagtasan ang pagiging henyo at pagkakaroon ng talas ng isip ng mga makatang Pilipino sa pamamagitan ng maindayog na pagbigkas at pakikipagpalitan ng katuwiran na may ganap na sukat at tugma ang bawat taludturan. Mahalaga ang gamit ng pangngalan sa ilang pangungusap sa pangangatuwiran sapagkat makatutulong ito sa pagtiyak kung ano ang pinapaksa o tinutukoy nito. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Gramatika/ Retorika Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan?

Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika?

Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?

Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng naging bisang padamdamin at pangkaisipan

3

Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. naglalahad ng mga patunay. may batayan ang nabuong sariling pananaw. tapat. Mga Kraytirya: makatotohanan. Mga Kraytirya: may batayan ang inihahayag na kaalaman o impormasyon. Mga Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. batay sa pananaliksik. pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na tangkilikin ang balagtasan at mga kauri nito bilang bahagi ng kulturang Pilipino. pagbabahagi ng sariling panig o katuwiran tungkol sa ilang napapanahong isyu/ paksa. nakabubuo ng sariling kongklusyon. napaninindigan ang sariling pananaw.• sa pag-aaral ng balagtasan nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Inaasahang Produkto/ Pagganap: Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa kasalukuyan. paghahambing ng kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. pagIalahad ng naging bisang pandamdamin at pangkaisipan sa pag-aaral ng pinagmulan ng balagtasan. paglalahad ng sariling pananaw kung dapat ba o hindi dapat ipagpatuloy ang pagtatanghal ng balagtasan at mga kauri nito. naglalarawan ng pag-unawa sa sariling damdamin at sa damdamin ng iba. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pangangatuwiran batay sa mga kraytirya: A. napapanahon. may kaugnayan sa paksa. napapanahon. Presentasyon 4 . Mga Kraytirya: makatototohanan.tapat. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon. Orihinal C. May kaugnayan sa paksa B.

ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa).Antas 3 A. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation. Tuklasin : Sa bahaging ito.) Florentino Collantes Jose Corazon de Jesus Francisco Baltazar 5 .) nakikilala ang mga taong nagbigay kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalawak ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nagpasimula at nagpalawak ng balagtasan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na kanilang hinuha/sagot sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Pangngalang Pantangi at Pambalana) . lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga taong nagbigay kontribusyon sa pagsisimula at pagpapalaganap ng balagtasan. Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng magaaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong: “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?”. at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran?” Ang mga mag-aaral ay : nakikilala ang mga taong nagbigay ng kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalaganap ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nabanggit.

Wing Chart.” at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangungusap na ginagamit sa pangangatuwiran?” (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Building Blocks Strategy.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II nakapag-uulat ng naging kontribusyon ng mga mambabalagtas sa balagtasan (Pagpangkatin ang mga mag-aaral at himukin silang iulat ang bahaging ito sa masining na paraan) nakapagbibigay ng hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa aralin na “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng panitikan?. 7. 6. Wing Chart Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? P A T U N A Y ___________________________ __________________________ ________________________ _______________________ _____________________ _________________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________________ ________________ P A T U N A Y 6 . 5. 4. Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. 3. Building Blocks Strategy Bakit mahalaga ang Balagtasan bilang isa sa mga uri panitikan? 1. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. 2.

inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay.) Word Pool Balagtasan B.) • nakapaglalahad ng nabuong kraytirya para sa Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot/hinuhang mga mag-aaral. Hayaang ang mga mag-aaral ang magtapat ng petsa at ang wastong pangyayari sa petsang ito.• nakapagbibigay ng mungkahing Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Maaaring sa pamamagitan ng brainstorming. Word Network. Linangin: Sa bahaging ito magsasaliksik at iuulat ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga hinuha/sagot sa EQ ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/ katanggap-tanggap. (Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Word Concept. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang malayang makapagmungkahi ng inaasahang produkto/pagganap na angkop sa aralin. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara. Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin. Isulat ang mga ito sa pisara nang hindi magkakatapat ang wastong impormasyon. Sa bahaging ito.) 7 .) • nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon tungkol sa balagtasan sa tulong ng alinman sa Word Pool.) nakapagsasaliksik sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan sa pamamagitan ng: Pangkat 1: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng Internet Pangkat 2: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng silid-aklatan Pangkat 3: Pakikipanayam sa mga taong may kasanayan sa larangan ng balagtasan (Hikayatin ang mga mag-aaral na i-video ang gagawing pakikipanayam) nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/ impormasyon kaugnay ng aralin (Ipaskil sa pisara ang mahahalagang petsa na may kaugnayan kung paano nagsimula at lumaganap ang balagtasan.

Saan/Kanino nagmula ang salitang balagtasan? Ipaliwanag. maaaring dagdagan o palitan ng guro. o Word Concept Word Network politika pagbeberso duplero Bukanegan nakikiisa sa pagtalakay sa tulong ng sumusunod gawain/tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang. 8 . Maaaring gamitin ang Word Network. Bakit nasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? Itala ang mahahalagang detalye sa Concept Map. Word Clining. Word Pool.nakapag-uulat sa masining na paraan ng nakalap na mga impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan (Dagdagan ng guro ang mga impormasyonhg ibinahagi ng bawat pangkat. 2.Flow Chart o iba pang maaaring magamit a estratehiya.) Mga Gabay na Tanong: 1. Embedded Circle.) nakapagbibigay ng kaugnay na mga salita sa sumusunod na salita mula sa aralin.

Taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan Naging kontribusyon nila 5. Nakatulong ba ito upang lalong tangkilikin ng mga tao ang balagtasan? Ipaliwanag. Itala sa tsart ang mga taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan at ang naging kontribusyon nila sa panitikang ito. Bigyan ng reaksiyon ang naganap na alitan sa pagitan nina Jose Corazon de Jesus at Florentino Collantes. Sang-ayon ka ba na mula sa pangalan ni Balagtas ang tawag sa uring ito ng patulang pagtatalo? Bakit? 4. 9 .Concept Map Bakit sinasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? 3.

Magpalitan ng pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan sa sarili at sa iba. Ipaliwanag at ibahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan.. Rays Concept Organizer 1. Gayondin ang aking kaisipan nang . 2. 3.nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng Brainstorming. Bigyan ng pagkakataong makapagpalitan ng ideya ang bawat pangkat at humandang ipaulat sa klase ang napag-usapan.. Concept Map o iba pang estratehiya. Maaari ring gumamit ng iba pang pamamaraan tulad ng Flow Chart. Discussion Web o iba pang estratehiya. Chart at iba pang paraan ng pagsagot sa mga tanong/pagsasagawa ng gawain: 1. Punan ang Plot Chart sa pagsagot. Plot Chart Sa pag-aaral ng balagtasan... Paano naapektuhan ang iyong damdamin at kaisipan ng pag-aaral sa balagtasan? Ilahad ang mga pagbabagong naganap sa sarili. Kahalagahan ng Balagtasan 2. (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. 4. 3. Kaya maraming nabago sa aking sarili tulad ng..naapektuhan ang aking damdamin sa pamamagitan ng. Gamitin ang Rays Concept Organizer. Concentric Circle. 10 ..

Maaaring sa pamamagitan ng masining na paglalahad o gamit ang iba’t ibang paraan ng pagbabahagi tulad ng PIN o think pair share Napapanahong Isyu Positibo Kawiliwili Negatibo 11 . Bilang mag-aaral. kinagigiliwan ba ang balagtasan sa kasalukuyan? Maglahad ng mga patunay na tinatangklik pa rin ito ng mga tao sa kasalukuyan.4. 6. Sa iyong palagay. 7. ibahagi ang iyong maaaring maging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na pag-aralan ang balagtasan bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa tulong ng tsart. ihambing ang kaligirang pangkasaysayan ng napag-aralan sa nasaliksik na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. Kaligirang Pangkasaysayan Balagtasan Iba pang uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin sa kasalukuyan Pagkakatulad Pagkakaiba 5. Ibahagi ang kaalaman sa ilang napapanahong isyu/ paksa kaugnay ng aralin.

at ang mga pangngalang pantangi at pambalana (Talakayin ang nilalaman ng teksto. bago ang pagtalakay sa gramatika. Pasulatin ang mga mag-aaral ng katulad ng tekstong pinag-aralan. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. pangangatuwiran. Ipagamit sa nasabing teksto ang mga pangngalan.C. at iba pa).) 12 . muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.) naihahanay ang mga pangngalang ginamit sa akda gamit ang T-chart.).) nakikibahagi sa pagtalakay sa tekstong “Ang Impresyon sa Ekonomiya” (Ito ay mungkahi lamang. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Palalimin: Sa bahaging ito. maaaring ibang teksto ang ipabasa ng guro. paglalahad. ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. paglalarawan. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. Gamitan ng ang angkop na estratehiya. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. gayundin kung anong uri ito. Ang mga mag-aaral ay: (Bago isagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod na gawain ay magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pangngalan at sa mga uri nito – pantangi at pambalana. muling balikan ang mga natutuhan na. Pangngalan Pambalana Pantangi (Magbigay ng maikling pagsusulit kaugnay ng paksa sa gramatika. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya niya ang kanilang natutuhan at kakayahan.

. Ilapat: Sa bahaging ito. Ipadama/ Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.) Mga Kakailanganing Kagamitan Internet Mga babasahin tungkol sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. Pangngalan (pantangi at pambalana).D. at sa debateng Oregon-Oxford (mungkahi lamang) na gagamitin sa pakikipagtalo/pangangatuwiran. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng ilang napapanahong isyu/paksa (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat (sa gabay ng guro) (Muli. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay muna ng input tungkol sa paghahanay ng mga katuwiran. Muli. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. textong Ang Impresyon sa Ekonomiya Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang debate/pagtatalo Sipi ng mga estratehiya 13 .

Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c. Balagtasan d. Tulang Patnigan a. Tauhan a. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Panitikan 1.1. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Mambabalagtas a. Karagatan b.2. Karaniwang bagay c.6. Kagandahang asal c. Pambayan d. Politika c. Pag-ibig c. Mga Elemento ng Balagtasan a. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 14 . Dionisio B.7. Mga Uri ng Dulang Patnigan “Balagtasan” ni Patricio A.4. Lipunan c.3 Mga Manonood b. Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 7 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Duplo c.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 2: A.1.2. Lakandiwa a. Batutian 3. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2.5.3. Kalikasan c.

Pangngalan a. gayondin kung paano nila sinusunod ang ilang paniniwala. Ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ay patunay ng kahusayan sa pagkilala ng mga sugnay. Pantangi b. mga tula ito ng pagtatalo. Ang mga tulang patnigan ay magkakatulad sa nilalaman.asal noong panahon bago dumating ang mga Espa ol. at wastong gamit ng mga pangatnig bahagi lamang ng pangungusap. 15 . Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian b. Gramatika/Retorika 1. Tambalan 3. Payak c. Masidhing Anyo ng Pang-uri 4. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. pananampalataya at higit sa lahat ang paglinang ng kagandahang. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. partikular sa pagsasalita. may ganap na sukat at tugma ang mga taludturan bagamat magkakaiba sa paraan ng pagsasagawa at sa dami ng tauhan o mambibigkas. Pambalana 2. tambalan naman kung binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinag-uugnay ng pangatnig. tradisyon. Payak ang kayarian ng pangungusap kapag ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Inilalarawan sa mga tulang patnigan ang takbo ng buhay ng mga Pilipino.

Payak b. kaangkupan. Duplo c. Panitikan Mga Uri ng Tulang Patnigan a. Batutian B. Mga Kraytirya: tapat. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal ng alinman sa uri ng tulang patnigan batay sa mga kraytirya: A. Orihinal ang interpretasyon C. sa iba at sa sariling lugar na kinakaharap ngayon ng mga tulang patnigan nakapagbabahagi ng mga kaisipang inihayag sa balagtasan napaghahambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan Pagpapaliwanag pagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tulang patnigan. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng mga nasaliksik na impormasyon kaugnay ng paksa nakapaglalahad ng naging epekto sa sarili. Mga Kraytirya: makatototohanan. napapanahon. may mga patunay. makatotohanan. Tambalan Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa.Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Karagatan b. napapanahon. Paglalapat pagbabahagi kung paano makatutulong sa paglutas ng ilang suliraning panlipunan na inilahad sa alinman sa mga balagtasang nabasa/ napag-aralan. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong kabilang sa gawain.Gramatika/Retorika Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Wasto ang pagkakagamit ng mga pangungusap 16 . Masining D. Mga Kraytirya: makatotohanan. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagpapahayag ng sariling damdamin sa naging kalagayan o saloobin ng mga mambabalagtas ng alinman sa mga anyo ng balagtasan. napangangatuwiranan ang mga patunay. napapanahon. tapat. Balagtasan d. Interpretasyon pagbabahagi ng mga kaisipang inilahad sa balagtasan na magagamit sa paglutas sa suliranin ng lipunan. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon. May kaugnayan sa paksa B. Napapanahon ang paksa E.

Pagkilala sa Sarili paglalahad ng mga pagbabagong naganap sa sarili, paniniwala, saloobin o kaisipan, matapos matalakay ang aralin. Mga Kraytirya: makatotohanan;tapat; may kaugnayan sa paksa. Paglalapat paglalahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu sa sa lipunan na nagiging sanhi ng pagtatalo. Mga Kraytirya: angkop sa paksa; naglalahad ng iba’t ibang ideya; nagmumungkahi ng solusyon. Antas 3 A.Tuklasin: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang palabas sa isa sa mga uri ng dulang patnigan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian), ang Inaasahang ProduktoPagganap (pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: ”Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan?”, ”Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan?”, “Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito?”, at “Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.” Ang mga mag-aaral ay: (Ipapanood/Ipatanghal sa mga mag-aaral ang alinman sa mga uri ng dulang patnigan o maaaring bahagi ng lahat ng uri nito.) nakapagbibigay ng reaksiyon/pagsusuri sa napanood na pagtatanghal nakapaglalahad ng pamaraang ginamit sa pagtatanghal mula paksa, mga tauhan at paraan ng pagsasalita o naging usapan nakapagpapalitang kuro tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga tulang patnigan nakapagpapalitan ng ideya o opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong para sa aralin (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Diagram, Flow Chart, Building Blocks Strategy, Wing Chart, Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. )

17

Diagram Pangkat 1: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Pangkat 2: Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Pangkat 3: Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Pangkat 4: Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.

Karagatan

Duplo

Balagtasan

Batutian

Kongklusyon:

18

nakabubuo ng mga kraytirya para sa Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara.) nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon kaugnay ng salitang tulang patnigan sa tulong ng alinman sa Word Bank, Word Pool, Word Concept, Word Network, Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin.)

Word Bank Ang sumusunod na mga salita ay pagpipilian sa paglalarawan ng katangian ng tulang patnigan. Itatala ang mga angkop na paglalarawan sa Concept Map na susundan nito. may tugma tradisyunal na tula naglalahad ng kutura ng ibang bansa malayang taludturan mambabalagtas masining na pagkukuwento tuluyang akda ipinakikita ang kulturang Pilipino duplero

Tulang Patnigan

19

( Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer. Sa inyong lugar. tindig dakila inam mithi sinta hayag ibig bunyi Panlapi Salitang nabuo Kahulugan nakapagpapalitan ng ideya/pananaw sa nilalaman ng “Balagtasan” sa pamamagitan ng mga gabay na tanong: 1.B. Ang mga mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng balagtasang “Balagtasan” sa masining na paraan (Isa ito sa mga uri ng tulang patnigan. 4. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at mga halimbawa nito upang masuri/mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/katanggap-tanggap. 2. 2.” Sang-ayon ka ba rito? Bakit? 3.) nakabubuo ng salita sa tulong ng mga panlapi at salitang.) 20 . Ipaliwanag: “Dito ang bulaklak. Concept Mapping. maaaring gumamit ng ibang halimbawa. 7. at iba pang angkop na estratehiya.ugat nabibigyang .kailangan munang puhunani’y buhay. 5. Sisimulan ding linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat. 6. Sa bahaging ito. 8. bago mo makamtan.kahulugan ang salitang nabuo Salitang-ugat 1. paano pinahahalagahan ang mga kababaihan? Ibahagi ang iyong damdamin kaugnay nito. 3. Paano ipinakita sa balagtasan ang pagpapahalaga sa mga babae? Nakikita pa ba ang ganitong pagpapahalaga sa kasalukuyan? Patunayan. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot ng mga mag-aaral.

paano ka manunuyo sa iyong hinahangaan o minamahal? Ito ang pinamarisan ng mga lumahok sa pagtatanghal ng balagtasan para sa pagdaraos ng kaarawan ni Balagtas. Kalakasan Kahinaan 21 .Sariling damdamin Pagpapahalaga 4. Kung ikaw ay babae. paano mo gustong suyuin ka? Kung ikaw naman ay lalaki. Ilahad ang mga kalakasan/kahinaang nakita sa balagtasan. 5.

7. Magbigay ng feedback pagkatapos ng pag-uulat/pagtatanghal ng bawat pangkat. Paano nabuo ang bawat uri ng tulang patnigan? Ilahad ang kaisipang inihayag sa pagkakabuo ng mga ito.nakapagtatanghal ng ilang bahagi ng tulang patnigan (Ibigay na itong takdang aralin sa bawat pangkat. Epekto ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan Sa sarili Sa iba Sa sariling lugar 5. 6. upang magkaroon sila ng pagkakataong magsaliksik at maghanda para sa gagawing pagtatanghal. Gamitin ang Staircase Strategy. Bubble Chart o iba pang pamamaraan.) masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain. Staircase Strategy 22 . at iba pa. 2.) 1. Magbahagi sa klase kung paano makatutulong sa paglutas ng suliraning panlipunan na kinaharap ng mga mambibigkas sa kasalukuyan. Emotional Webbing at iba pang graphic organizer. Bakit ito nakaapekto sa iyo at sa iba? Maaaring gamitin ang Flow Chart. simposyum. Ilahad ang naging epekto sa sarili. sa iba at sa sariling lugar ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na estratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng ng panel discussion. round table discussion. Flow Chart. Paano nakaapekto sa iyong damdamin ang naging kalagayan o saloobin ng mga mambibigkas sa mga uri ng tulang patnigan sa kasalukuyan.

Ano ang tinatawag na tulang patnigan ?(Maaaring ibatay sa nabuong sagot sa Word Bank at magdagdag na lamang ng iba pang impormasyon. Alin sa mga uring ito ang pinakaibig mong itanghal.Kurikulum ng Edukasyong Sekundaya ng 2010 Filipino II 8. tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Ibigay na ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral. gusto pang matutuhan at ang natutuhan sa araling tinalakay gamit ang K-W-L Technique o Know. Paano nakatutulong sa iyo ang kaalaman sa mga tulang patnigan bilang mag-aaral ? 6. Maaaring gamitin ang Eye Witness Balita. maaaring dagdagan o palitan ng guro. 9.) 2. (Gawin itong kolaboratibong gawain.) 1.) 3. matapos matalakay ang aralin. panoorin.Want and Learned Technique) Dating Kaalaman Gusto Pang Malaman Natutuhan sa Aralin 23 . Focus Group Discussion. Ilahad ang dating kaalaman. Ilahad ang pagbabagong naganap sa sarili. paniniwala. o pakinggan ? Bakit ? 4. Anong damdamin ang namamayani sa iyo sa tuwing itinatanghal/ pinakikinggan/ pinanonood ang mga tulang patnigan ? 5. Interview with the Expert. (Maaaring dagdagan ng guro ang mga gawaing ito. Simposyum o iba pang angkop na pamamaraan. saloobin o kaisipan. Maglahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu na nagiging sanhi ng pagtatalo. Iulat ang mga uri ng tulang patnigan.) nakikiisa sa talakayan tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa tulong ng mga gabay na tanong : Mga Gabay na Tanong : (Ang mga ito ay mungkahi lamang.

Palalimin: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. paglalahad. maaaring palitan ng guro ang tekstong nagsasalaysay. pangangatuwiran. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. Ang mga mag-aaral ay: nauunawaan at napahahalagahan ang tekstong “Mga Relehiyon sa Pilipinas” sa pamamagitan nang pagtukoy sa mga uri ng pangungusap na ginamit sa teksto (Ito’y mungkahi lamang. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II C. paglalarawan. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. at iba pa). muling balikan ang mga natutuhan na. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika.) Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ 24 .

D.nakapaghahambing ng tekstong nagsasalaysay sa mga kauri nito nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay (batay sa ibibigay na paksa ng guro) gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap(Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Ilapat Sa bahaging ito. gayundin sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa.) (Muli. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili. Ang mga mag-aaral ay : (Magbigay ng input ang guro kung paano isasagawa ang isa sa mga uri ng tulang patnigang napiling itanghal.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng isasagawang pagtatanghal l ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan na angkop sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.) Mga Kakailanganing Kagamitan Babasahing “Balagtasan” at Kayarian ng Pangungusap Mga Elemento ng Masining na Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan 25 . Muli.

4. Lipunan c. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino B. Karagatan c. Tugm at Indayog) c.3 Mga Manonood b. Kagandahang asal c. Pinagkaugalian (May Sukat. Tulang Patnigan b. Panitikan 1. Karaniwang bagay c. Pambayan d.1. Batutian 3.5.7.2. Pantangi Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 8 26 .1.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 3: A. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?“ B. Pag-ibig c. Tauhan a. Mambabalagtas a. Mga Elemento ng Balagtasan a. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Kalikasan c. Mga Elemento ng Balagtasan “Alin ang Higit na Mahalaga. Duplo d.2. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Politika c. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Lakandiwa a. Gramatika/ Retorika 1. Pangngalan a.3.6. Balagtasan e.

Pang-abay na pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. partikular sa pagsasalita. lugar o pangyayari). Payak b. Masining na nailalarawan ang mga pangngalan (tao. Mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian a. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. bagay. Pinasidhing anyo ng pang-uri 4. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng Balagtasan? Paano nakatutulong ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan? 27 . gayundin ang emosyon sa pamamagitan ng paggamit ng pinasidhing anyo ng pang-uri. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang tamang pagkilos o aksiyon ng mga tauhan ay nakapagdaragdag ng pagiging masining sa pagtatanghal ng balagtasan. Tambalan 3. Pambalana 2. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap.b. Sa kilos ay naipakikita na ang mensaheng nais ipaabot nito sa manonood.

Lakandiwa b. Tugma at Indayog) B. Gramatika/Retorika Pinasidhing Anyo ng Pang-uri Ang mag-aaral ay: • nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng lakandiwa. Panitikan: Mga Elemento ng Balagtasan 1. mambabalagtas at mga manonood sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapaglalahad ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga tauhan at manonood sa balagtasan • nakapaghahambing ng katangian ng balagtasan sa mga kauri nito (mga tulang may sukat.Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Mambabalagtas 2. tugma at indayog • nakapagbibigay ng sariling interpretasyon ang isang balagtasan • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas sa kasalukuyan gamit ang pinasidhing anyo ng pang-uri • nakasusulat ng mga saknong na bibigkasin ng Lakandiwa at mambabalagtas • naisasakilos ang mga dapat gawin ng mga taong kabilang pagtatanghal ng balagtasan Antas 2 28 . Tauhan a. Pinagkaugalian (May Sukat.

Paglalapat paglalahad kung paano masosolusyunan ang nararanasang ilang suliraning panlipunan sa alinmang napag-aralang balagtasan. Mga kraytirya: makatototohanan. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. napaninindigan ang sariling pananaw. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Mga Kraytirya: napapanahon. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng naging damdamin sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan. naglalahad ng mga patunay.tapat. Mga kraytirya: makakatotohanan. nagmumungkahi ng solusyon. Pagkilala sa Sarili pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung magiging kalahok sa pagtatanghal ng balagtasan Mga kraytirya: makatotohanan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. kaangkupan. Paglalapat pagmumungkahi ng solusyon sa ilang suliraning panlipunan. Pagtataya sa isinagawang aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng mga taong kabilang sa balagtasan batay sa mga kraytirya: A. tapat. makatotohanan. Pagbigkas 29 . Kasuotan C. Pagbuo ng sariling pananaw paglalahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtalunan. Kaangkupan ng kilos B.Inaasahang Pagganap : Aktwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng bawat gumaganap sa balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag pagpapaliwanag kung paano nakatulong ang mga elemento ng balagtasan sa pagpapalutang ng ilang napapanahong isyu o paksa.

Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: “Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng balagtasan?”. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang pag-usapan ang mga ito. Talk Show o iba pang pamamaraan. at “Paano nakatutulong ang pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan?” Ang mga mag-aaral ay: (Magparinig o magpanood sa mag-aaral ng isang taong nagtatanghal ng masining na pagkukuwento at mga taong nagtatanghal ng balagtasan. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan ng pagpaparinig o pagpapanood ng isang pagtatanghal.) • • nakapaghahambing ng taong nagtanghal ng isahang pagkukuwento (masining na pagkukuwento) sa mga taong nagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng kuro-kuro sa pamamaraan ng pagtatanghal ng mga tauhan sa balagtasan (Maaari itong gawing kolaboratibong gawain at pipili ng tagapagsalita sa naging kuro-kuro ng pangkat. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.) nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng inaasahang pagganap at angkop na kraytirya. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagan Tanong para sa aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng mga hinuha/ sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito.Tauhan at Uri ng Taludturan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Balagtasan. at Pinasidhing Anyo ng Pang-uri). Ito ang magsisilbing sintesis ng bawat pangkat. ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa balagtasan ). Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan. Tuklasin: Sa bahaging ito.) nakapagbibigay ng sariling hinuha/opinyon sa Mahahalagang Tanong (EQ) para sa aralin (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito sa paraang Focus Group Discussion.) nakapagpapalawak ng salitang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang salita o panlapi rito mula sa ibinigay na kahulugan • • • 30 .

n Ang mga mag-aaral ay: • • nakapagtatanghal ng balagtasan sa pamamagitan ng Intonational Reading (kolaboratibong gawain) nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan (lakandiwa.Eksperto sa wika W I K A sabihin Paglilipat ng wika sa iba pang wika B. mambabalagtas at mga manonood) gamit ang Text Map Mga Katangian mambabalagtas Lakandiwa mga manonood 31 . Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Alin ang Higit na Mahalaga. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?” upang masuri/ mataya kung ang mga naibigay na sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Sa bahaging ito. Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat.

• • • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapaglalarawan ng damdaming dapat mamayani sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan masigasig na nakikiisa sa talakayan sa klase sa tulong ng sumusunod na mga gabay na tanong: Mga Gabay na Tanong: 1. Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? Itala ang mga dahilang ito sa tulong ng Factstorming Web. paano mo hihikayatin ang iyong kapalitang kuro na mas mahalaga ang iyong ipinaglalaban? Maglahad ng katuwiran sa paraang patula. Factstorming Web Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? 2. 32 . Bigyan ng sariling interpretasyon ang mga katuwirang inilahad ng mga mambabalagtas gamit ang Interpretative Chart. Kung ikaw ay mambabalagtas na nangangatuwiran para sa Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig. Compare and Contrast Chart . Spider Map. 3. Wing Chart o iba pang angkop na estratehiya.

Interpretative Chart Katuwirang inilahad sa… Unang Tindig Ikalawang Tindig Ikatlong Tindig Ikaapat na Tindig Ikalimang Tindig Kongklusyon Mambabalagtas ng Wikang Pambansa Mambabalagtas ng Wikang Pandaigdig 4.ipaliwanag ang iyong tungkulin sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wika sa ating bansa. politiko at karaniwang mamamayan kung paano ito masosolusyunan. Bilang bahagi ng lipunan. Paano masosolusyunan ang nararanasang suliranin sa ating wika na maituturing na suliranin ng lipunan? Kapanayamin ang kapwa mag-aaral. 33 . Bilang mamamayan ng ating bansa. Maaaring sa pamamagitan ng pagtatalumpati. 7. pambansa man o pandaigdig. paano mo ipinakikita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa wika? Itala sa Ladder . dugtungang pasulat at iba pang angkop na estratehiya. guro. Paano mo magagamit sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay ang kaalaman sa wika? 5. Ladder 6. Staircase Strategy o iba pang teknik ang mga paraang ito.

Ibahagi ang naging damdamin/saloobin sa mga mambabalagtas na nagpapahayag ng iba’t ibang katuwiran 11. Magbigay ng mungkahing solusyon sa suliraning may kinalaman sa wika gamit ang dayagram.) (Pagkatapos ng pagtalakay sa mga tanong. Panel Discussion o iba pang pamamaraan.( Gawin itong kolaboratibong gawain.Mag-aaral Guro Politiko Karaniwang mamamayan 8. 10. Gawin itong kolaboratibong gawain. magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pinagkaugaliang taludturan na may sukat at tugma bago ipagawa ang sumusunod na gawain. S U L I R A N I N S O L U S Y O N 12.) 34 . 9. Interview with theExpert. maglahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtatalunan sa balagtasan. Bumuo ng talataan na nagpapahayg ng sariling damdamin kaugnay ng aralin. Sa pamamagitan ng alinman sa Focus Group Discussion. Sumulat ng tigdalawang saknong tungkol sa suliranin sa wika na bibigkasin ng Lakandiwa at dalawang magkatunggaling Mambabalagtas batay sa uri ng sukat at tugmang pinag-aralan.

Palalimin: Sa bahaging ito.) • napipili at natutukoy ang pang-uring ginamit sa sumusunod na mga pangungusap 1. Talakayin ang nilalaman nito. sagisag ng isang dalagang Pilipina . Ang mga mag-aaral ay: (Pumili ng tekstong naglalarawan. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Magbigay ng mga halimbawa upang mas higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. 5. paglalarawan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. Sa tatlong magkakapatid. pinakamaganda pa rin si Sheryl. muling balikan ang mga natutuhan na. Subukin ang mga itong pasidhiin. 3. 4. Ipatukoy ang mga pang-uring ginamit sa teksto. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. gayondin ang katangian ng tekstong naglalarawan. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Lungsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan (Ihanay ang mga ito sa tsart. Pinakamatalino si Darwin sa klase kaya’t kinagigiliwan ng mga guro. sa tulong ng angkopna teksto (alinman sa pagsasalaysay. Si Loleng ay mahinhin. Mas masarap kainin ang mga pagkaing pinoy kaysa sa mga pagkaing mula sa ibang bansa. Maganda ang mga tanawing makikita sa Tagaytay City. at iba pa) gamit ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri 35 . ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila.C. pangangatuwiran. at iba pa). natutukoy ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa tekstong Cagayan de Oro. 2. artista. Talakayin ang kaantasan ng kasidhian ng pang-uri at ipagawa sa mga mag-aaral ang sumusunod na gawain. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika.) Lantay Katamtamang Antas Masidhi/Pinakamasidhi • • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas (maaaring tagapagbalita. pagpapaliwanag.

Cagayan de Oro. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa.) (Muli. Pang-uri • Kraytirya sa aktwal na pagsasakilos • Sipi ng estratehiya 36 . Ang mga mag-aaral ay : • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa pagtataya sa aktuwal na Inaasahang Produkto/ Pagganap aktuwal na isasakilos ang mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. Ilapat Sa bahaging ito. Wikang Pambansa o WIkang Pandaigdig ?”. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapalaganap/pagpapayaman ng kulturang Pilipino. Lunsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • Babasahing “Alin ang Higit na Mahalaga. Muli.D. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.

Iba pang Elemento ng Balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hayskul?” B. Tulang Patnigan a. Karaniwang bagay c. Kagandahang asal c. Mambabalagtas a. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4.7. Pag-ibig c. Lipunan c. Lakandiwa a.3 Mga Manonood b. Duplo c.4.6. 3. Karagatan b. Balagtasan d.2.1. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon : 8 37 .5. Politika c. Pambayan d. Pang-abay na Pamaraan ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Panitikan 1. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c. Tauhan a.3.1.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 4: A.2. Kalikasan c. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Batutian 3. Mga Elemento ng Balagtasan a.

Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Payak b. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa/ isyung pagtatalunan upang mapanindigan ang sariling katuwiran. Pangngalan a. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Ang pang-abay na pamaraan ay nakatutulong sa paglikha ng isyung pagtatalunan sapagkat maayos na nailalarawan ang kilos na naganap. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. partikular sa pagsasalita. Gayondin naman. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Tambalan 3. Pantangi b. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? 38 . ang mahalagang kaisipan upang maikintal sa isipan ng tagapakinig/ tagabasa ang mahalagang kaisipan o mensahe nito.nagaganap o magaganap na tungkol sa isyu/ paksang napili. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap.C. Gramatika/ Retorika 1. Pambalana 2.

Panitikan Mga Elemento ng BalagtasanPaksa/Isyung Pagtatalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan Mensahe/Mahalagang Kaisipan B. Gramatika/ Retorika Pang-abay na Pamamaraan Ang mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa ang isang gawain – pasulat man o pagbasa • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan nang pagkakaroon ng mensahe o mahalagang kaisipan ng isang paksa • masining na nakapag-uulat tungkol sa maaaring paksain ng isang balagtasan • malayang natatalakay ang mga tanong o gawain sa aralin • nakapagsasaliksik ng mga halimbawa ng paksa/isyung pagtatalunan • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan ANTAS 2 39 .Nauunawaan ng mag-aaral ang : A.

Mga kraytirya. tapat. pandamdamin. may kaugnayan sa paksa. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling damdamin at ng mga kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa alinmang nabasa o napag-aralang balagtasan. naglalahad ng proposisyon. may batayan ang inilahad na katuwiran. Interpretasyon paglalahad ng sariling pagpapakahulugan sa mahalagang kaisipang inilahad sa alinman sa mga isyu o paksang pinagtalunan sa balagtasan. Angkop sa paksa D. Mga kraytirya: makatotohanan. Napapanahon B. Mga kraytirya: nakapangangatuwiran. Pagkilala sa sarili paglalahad ng bisang pangkaisipan. napapanahon.Inaasahang Produkto/ Pagganap : Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamgitan ng: Pagpapaliwanag pagbibigay-katuwiran sa kahalagahan nang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa paksa kung makikipagtagisan ng katuwiran. Tumutugon sa layunin E. Mga kraytirya: makatotohanan. Batay sa pananaliksik 40 . may batayan ang nabuong sariling pananaw. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan batay sa mga kraytirya: A. Paglalapat pagbibigay . may kaugnayan sa paksa. napaninindigan ang sariling pananaw.katuwiran sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mahalagang kaisipan sa paksa o isyung pagtatalunan. Mga Kraytirya: napapanahon. Pagbuo ng sariling pananaw pagbabahagi ng sariling pananaw sa ilang isyu o paksang pinagtalunan sa alinmang itinanghal na balagtasan. batay sa paksa. may kaugnayan sa paksa. at pangkaasalan ng alinmang balagtasan. Mga Kraytirya: makatotohanan. Makatotohanan C. naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao.tapat.

Paksa/Isyung Pagtatalunan at Mensahe/Mahalagang Kaisipan at Pang-abay na Pamaraan). ang Inaasahang Produkto/ Pagganap. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. at Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? Ang mga mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa at mahalagang kaisipan ang balagtasan 41 . Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Iba pang Elemento ng Balagtasan.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Tuklasin: Sa bahaging ito. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? . lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa paksa/isyung pagtatalunan at mensahe/mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan nang pagtukoy sa paksa at mensaheng inilalahad sa balagtasang pinanood/pinabasa/ pinarinig.

ipasulat sa manila paper ang kanilang sagot at ipapaskil sa pisara. Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan.Hayaang nakapaskil ang kanilang sagot hanggang sa matapos ang aralin. Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagang Tanong.• nakapagbibigay ng sariling hinuha/ opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong (EQ) (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito ito sa tulong ng Webbing. Chart o Concept Map. Pagkatapos. Bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman at mahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan? • nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng mga kraytirya. Bigyan sila ng 10 minuto upang pag-usapan ang mga ito.) 42 .

Sa bahaging ito. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. 43 . at ang paksa at mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. Dito rin sisimulang linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”. Word Bank o iba pang pamamaraan Paaralan B. Word Association.• nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang paaralan sa tulong ng Word Network.

Maaaring gamitin ang P-solve.) • nakapaglalahad ng mga katuwiran sa balagtasan sa pabuod na paraan. maaaring palitan.Ang mga mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?” (Itoy’ mungkahi lamang. Rays Concept Organizer sa pagbubuod Ano? (Paksa/Suliranin) P-solve Paano? (Ginawang solusyon) Sino? (Tao o mga taong kabilang) Bakit? (Paliwanag sa napiling solusyon at mga taong kabilang) Kongklusyon: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____________________________________ . 44 . Story Frame. Ladder. Flow Chart.

Chart o iba pang angkop na estratehiya. Oo Hindi ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _____________________ _____________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ Makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? 4. H-Chart ilahad ang mga ideya. Concept Map. Ipaliwanag ang kahalagahan nang pagkakaroon ng kaalamang natututuhan sa paaralan gamit ang Chain Organizer Kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalamang natutuhan sa paaralan Kongklusyon 2. 5. Sa tulong ng Discussion Web. Flow Chart. 45 . Ilahad at suriin ang paksa at mahahalagang kaisipang inilahad sa balagtasan.• nakiiisa sa talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong Mahalagang Tanong: 1. Kung ikaw ay mag-aaral mula sa mahirap na pamilya. papayag ka bang madagdagan pa ng taon ang pag-aaral sa hayskul? Bakit? 3. makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? Ipaliwanag. Anong suliranin ang inilahad ng mga mambabalagtas sa pagkakaroon ng karagdagang taon sa hayskul? Paano mo ito mabibigyan ng solusyon? Maaaring gamitin ang Bubble Map. Sa iyong palagay.

Ilahad ang kaisipang inilahad sa aralin at ang sariling pagpapakahulugan dito gamit ang Webbing. Mahalagang Kaisipan 46 . Kailangan bang may mensahe o mahalagang kaisipan ang nilalaman ng isang balagtasan? Bakit? 3. Bakit mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa? Bigyang katuwiran ang iyong sagot.Bubble Map Suliranin Solusyon • nakalalahok sa malayang talakayan 1. 2. Spider Map at iba pa.

Flow Chart Paano makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? 5. Bukod sa isyung pinagtalunan sa itinanghal na balagtasan. Makatutulong ba sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? Sa paanong paraan? Itala ito sa pamamagitan ng Flow Chart. Spider Web. Concept Map o iba pang pamamaraan. magbigay ng mga napapanhong isyu/paksa na maaaring pagtalunan/pinagtatalunan sa kasalukuyan. Bigyang katuwiran ang kahalagahan nang pagkakaroon ng mahahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan. Ibahagi ang naging damdamin at ng kaparehang kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa balagtasan. Gamitin ang tsart sa iba Tema Isyu/Paksang Maaaring Pagtalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan 47 .4. 7. Kanino ang may katuwirang kahikahikayat at kapani-paniwala para sa iyo? Bakit? 6.

pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. paglalahad. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila.C. pangangatuwiran. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaaysay.Palalimin: Sa bahaging ito. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. paglalarawan. Ang mga mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng kaugnayan ng tao sa kalikasan Tao Kalikasan Kaugnayan: _____________________ _____________________ _____________________ ____________________ • natutukoy ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa tekstong Ang Tao at ang Kalikasan (Ito’y mungkahi lamang. maaaring palitan ng guro Talakayin muna ang nilalaman ng teksto at ang katangina ng tekstong ito. at iba pa).) nakasasagot sa pagsasanay na ibibigay ng guro (kung kinakailangan) • • 48 . Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan.) nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng pang-abay na pamamaraan (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pang-abay na pamamaraan. muling balikan ang mga natutuhan na. Magbigay muna ng sariling halimbawa bago pagbigayin ng sariling halimbawa ang mga mag-aaral. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral.

) (Muli.Ilapat Sa bahaging ito. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa paraan ng pananaliksik.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • • • Sipi ng Balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”.D. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kaniyang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. balikan ang Mahahalagang Tanong sa aralin upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa.) • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng kraytirya sa gagawing pananaliksik • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan • nakapagbabahagi sa klase ng nasaliksik o nalikhang paksa • nakapagbibigay ng puna o feedback sa ginawang pananaliksik sa paksang napili (Magbigay rin ng sariling puna ang guro. Magbiagay ng feedback matapos maisagawa ang Inaasahang Produkto/Pagganap. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Muli. Ang Tao at ang Kalikasan Ang Pang-abay na Pamaraan Sipi ng mga Estratehiya Internet Mga Kagamitang makabago na Kakailanganin sa Pag-uulat 49 .

Lakandiwa a. Pagtatanghal ng Balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 10 ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A.6.1. Karagatan b. Lipunan c. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 50 .2. Kagandahang asal c. Karaniwang bagay c. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Kalikasan c. Tauhan a.7. Mambabalagtas a. Pambayan d. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4.5. Batutian 3. Pinagkaugalian ( Sukat at Tugma) c.1.3 Mga Manonood b. Tulang Patnigan a. Panitikan 1.4. Balagtasan d. Politika c.3.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 5: A Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” B. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Pag-ibig c. Duplo c.2. Mga Elemento ng Balagtasan a.

Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? 51 . Pangngalan a. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Pang-abay na Pamaraan Mg Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Pambalana 2. partikular sa pagsasalita. Pantangi b. partikular sa pagsasalita. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Tambalan 3. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran.B. Payak b. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Gramatika/ Retorika 1. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4.

Nauunawaan ng mag-aaral ang : Balagtasan Bilang Salamin ng Kultura Pagtatanghal ng Balagtasan Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino na masasalamin sa alinmang nabasa/narinig/napanood balagtasan • nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat • nakabubuo ng wastong ng mga Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa Mahahalagang Tanong para sa buong markahan Antas 2 52 .

Mga kraytirya: makatototohanan. Presentasyon D. naglalahad ng mga patunay. naglalahad ng paghahambing. Napapanahon ang isyu o paksang pagtatalunan C. Pagkilala sa saril paglalahad ng mga pagbabagong naganap at naramdaman sa sarili tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa ating bansa sa kasalukuyan. Mga kraytirya: naglalahad ng sariling pananaw. Mga kraytirya: napapanahon. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling saloobin at ng ibang tao tungkol sa muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. Pagbuo ng sariling pananaw pagpapaliwanag ng kahalagahan ng pag-aaral o muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. Wasto ang pagkakagamit ng gramatika/ retorika 53 .tapat. Interpretasyon pagbibigay ng sariling pakahulugan sa matatalinghagang pahayag na nakapaloob sa alinmang balagtasan at maiugnay ang mga ito sa kasalukuyang isyu sa ating lipunan o mahahalagang paksa. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Mga Kraytirya: makatotohanan. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. napapanahon. tapat.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghalng balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag paghahambing sa kalagayan ng balagtasan noon at ngayon.napangangatuwiranan ang mga patunay. kaangkupan. Mga Kraytirya: makatotohanan. nakabubuo ng sariling kongklusyon. may kaugnayan sa paksa Paglalapat paninindigan sa katuwiran tungkol sa isang napapanahong isyu na kinakaharap ng bansa. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na balagtasan batay sa mga kraytirya: A. may mga patunay. Orihinal B. napaninindigan ang sariling pananaw.

lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa Balagtasan bIlang Salamin ng Kulturang Pilipino sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kulturang ito sa binasa/narinig/napanood na alinmang balagtasan. Itanong sa mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa buong markahan (Pagtatanghal ng Balagtasan). Focus Group Discussion o panayam. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Maaaring magbalik-aral sa mga paksang tinalakay sa markahang ito. itanong ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan. Muli. Ang mga mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng konsepto sa salitang kultura gamit ang Word Concept.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. Word Network at iba pang pamamaraan kultura • nakapagbabalik-aral sa kanilang mga sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan upang matiyak na tama ang kanilang nabuong Kakailalanganing Pag-unawa (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Word Bank. Tuklasin : Sa bahaging ito. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.) 54 . Maaari itong ipalahad sa mag-aaral sa pamamagitan ng Talk Show.

Matawanan lamang. Sa bahaging ito. Kahulugan • 1. _____________ 5. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. loob mo’y lulubag. Ang mga mag-aaral ay: • masining na nakapagtatanghal ng balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” sa pamamagitan ng Reader’s Theatre. 2. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II • nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya sa Inaasahag Produkto/ Pagganap para sa buong markahan B. Intonational Reading. Natapos at sukat yaong lumang taon ng mga sigalot. _____________ 55 . Sa anak at anak: alin sa dalawa ang may mapapala? 4. 3. Bunying Lakandiwa: ako’y magtatanggol sa mga lalaki. Reading Relay at iba pang masining na pamamaraan ng pagbasa nakapagbibigay-kahulugan sa mga salitang may salungguhit na ginamit sa balagtasan (Maaaring ipagawa ito bilang indibidwal na gawain na itatala sa kuwaderno o kaya naman ay gawing boardwork. _____________ 3. _____________ 4. _____________ 2. 5. Magkaisip sanang sa buhay na ito’y matutong magimpok. 1. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” upang masuri/ mataya kung ang mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa pagsisimula ng markahan ay wasto/katanggap-tanggap.

• masigasig na nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng mga gabay na tanong/gawain: 1. H-Chart at iba pang angkop na estratehiya. H-Chart. Treebone Map Kulturang Pilipino Dapat Di-dapat Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino 2. Magpalitan ng sagot at bigyan ng kongklusyon kung bakit iyon ang nadama. 56 . Bakit dapat/di-dapat pahalagahan ang kulturang Pilipinong inilahad sa itinanghal na balagtasan? 3. Maaaring gamitin ang Comparison Chart. Treebone Map. Comparison Alley. o T-Chart. Tukuyin at ipaliwanag ang kulturang Pilipino na inilarawan sa itinanghal na balagtasan. Tanungin ang kamag-aral sa naging damdamin din nila sa aralin. Ipahayag ang sariling damdamin tungkol sa nabanggit na kulturang Pilipino. Dapat bang ipagmalaki ang mga kulturang ito? Patunayan gamit ang Road Map.

Flow Chart at iba pang estratehiya.Comparison Chart Sariling Damdamin Damdamin ng Kamag-aral 4. Kultura Kahulugan _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 57 . KWL Chart. Bigyan ng sariling pakahulugan ang tungkol sa mga kulturang tinalakay sa aralin gamit ang T-chart.

Bilang kabataan. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Ang mga mag-aaral ay: • • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino sa alinmang binasa/narinig/napanood na teksto/artikulo nakapaghahanay sa pamamagitan ng Tsart. muling balikan ang mga natutuhan na. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat.C. Bubble Map o iba pa ang kulturang nananatili pa. Pagkatapos. Magbigay ng mga panukala at iparanggo ang mga ito sa 10 mag-aaral (hindi kaklase) ayon sa panukalang pinakamahalaga para sa kanila. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. Pie Graph o Bar Graph upang mas madaling mabigyan ito ng interpretasyon ng mga mag-aaral at magkaroon na rin sila ng kaalaman sa pagkuha at pagkalkula ng datos ngunit bigyan muna sila ng input tungkol dito. reaksiyon dito. paano mo babaguhin ang iyong sarili upang maiwasan na ang mga suliraning panlipunan o sa sariling lugar na katulad ng suliraning inilahad sa aralin? 2. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Palalimin: Sa bahaging ito. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. (Maaaring ipagamit sa mga mag-aaral ang Pyramid. Line Graph. bigyan ito ng interpretasyon. nawala na at ang gagawin upang maibalik ito Kulturang nananatili pa Reaksiyon Kulturang nawala na Gagawin upang manumbalik • nakapagbibigay ng sariling pananw kaugnay ng tanong na: 1. 58 . ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya.

59 . Iulat sa klase ang kinalabasan ng pagtatanong.5 4 3 2 1 5 Mga Panukala 4 3 2 1 1 2 3 4 Mga Mag-aaral 5 6 7 8 9 10 Tanungin ang ilang kapwa kabataan kung paano naman nila babaguhin ang sarili para sa ikauunlad ng bayan.

) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN: • • • • Babasahing o Akdang Nagpapakita ng Kultura ng mga Pilipino Mga kraytirya sa pagtatanghal Kasuotan Sipi ng mga estratehiya 60 . Muli. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.D.) • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa isasagawang pagtatanghal ng balagtasan nakapagtatanghal ng balagtasan na sariling likha tungkol sa ilang napapanahong paksa/isyu (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng puna o feedback sa mga nagsipagtanghal (Maaarin sinoman sa guro o mga mag-aaral ay magbigay ng feedback . balikan ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa. Ilapat Sa bahaging ito.) (Muli. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pagtatanghal ng balagtasang Flip Flop at tradisyonal na pagtatanghal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful