Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Antas 3 – Plano sa Pagkatuto

FILIPINO II

Pangkalahatang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang mga piling tekstong pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino

1

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan Bilang ng araw/sesyon: 6 B. Pangngalan 1. Pantangi 2. Pambalana Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan na gramatikal/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Tulang Patnigan a. Karagatan b. Duplo c. Balagtasan d. Batutian 3. Mga Elemento ng Balagtasan a. Tauhan a.1. Lakandiwa a.2. Mambabalagtas a.3 Mga Manonood b.Uri ng Taludturan b.1.Sukat b.2.Tugma c. Paksa/Isyung Pagtatalunan - Politika - Pag-ibig - Karaniwang bagay - Kalikasan - Lipunan - Kagandahang - asal - Pambayan d. Mensahe/MahalagangKaisipan 4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino

2

Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. Gramatika/ Retorika 1. Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana 2. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Payak b. Tambalan 3. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pang-abay na Pamaraan Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran, mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, partikular sa pagsasalita. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran, gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ipinakikita sa balagtasan ang pagiging henyo at pagkakaroon ng talas ng isip ng mga makatang Pilipino sa pamamagitan ng maindayog na pagbigkas at pakikipagpalitan ng katuwiran na may ganap na sukat at tugma ang bawat taludturan. Mahalaga ang gamit ng pangngalan sa ilang pangungusap sa pangangatuwiran sapagkat makatutulong ito sa pagtiyak kung ano ang pinapaksa o tinutukoy nito. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Gramatika/ Retorika Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan?

Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika?

Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?

Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng naging bisang padamdamin at pangkaisipan

3

pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na tangkilikin ang balagtasan at mga kauri nito bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pangangatuwiran batay sa mga kraytirya: A. paghahambing ng kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan.tapat. pagIalahad ng naging bisang pandamdamin at pangkaisipan sa pag-aaral ng pinagmulan ng balagtasan. pagbabahagi ng sariling panig o katuwiran tungkol sa ilang napapanahong isyu/ paksa. tapat. Presentasyon 4 . Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. napapanahon. may kaugnayan sa paksa. Mga Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Orihinal C. napapanahon. Mga Kraytirya: makatotohanan. Mga Kraytirya: makatototohanan. naglalarawan ng pag-unawa sa sariling damdamin at sa damdamin ng iba. naglalahad ng mga patunay. paglalahad ng sariling pananaw kung dapat ba o hindi dapat ipagpatuloy ang pagtatanghal ng balagtasan at mga kauri nito. Mga Kraytirya: may batayan ang inihahayag na kaalaman o impormasyon. may batayan ang nabuong sariling pananaw. May kaugnayan sa paksa B. batay sa pananaliksik. napaninindigan ang sariling pananaw. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon.• sa pag-aaral ng balagtasan nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Inaasahang Produkto/ Pagganap: Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa kasalukuyan. nakabubuo ng sariling kongklusyon.

lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga taong nagbigay kontribusyon sa pagsisimula at pagpapalaganap ng balagtasan. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation.ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa).) nakikilala ang mga taong nagbigay kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalawak ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nagpasimula at nagpalawak ng balagtasan. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na kanilang hinuha/sagot sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Tuklasin : Sa bahaging ito. Pangngalang Pantangi at Pambalana) . Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong: “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?”. Maaari rin namang sa pamamagitan ng power point presentation.Antas 3 A. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan.) Florentino Collantes Jose Corazon de Jesus Francisco Baltazar 5 . at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran?” Ang mga mag-aaral ay : nakikilala ang mga taong nagbigay ng kontribusyon sa pagpapasimula at pagpapalaganap ng balagtasan (Maaaring ipaskil ng guro ang mga pangalan o ang larawan ng mga taong nabanggit. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng magaaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.

7. 2. Wing Chart Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran? P A T U N A Y ___________________________ __________________________ ________________________ _______________________ _____________________ _________________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________________ ________________ P A T U N A Y 6 . Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II nakapag-uulat ng naging kontribusyon ng mga mambabalagtas sa balagtasan (Pagpangkatin ang mga mag-aaral at himukin silang iulat ang bahaging ito sa masining na paraan) nakapagbibigay ng hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa aralin na “Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng panitikan?. Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Building Blocks Strategy. 3. 5. 6. 4. Wing Chart. Building Blocks Strategy Bakit mahalaga ang Balagtasan bilang isa sa mga uri panitikan? 1.” at “Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangungusap na ginagamit sa pangangatuwiran?” (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito.

Word Network.) 7 .) • nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon tungkol sa balagtasan sa tulong ng alinman sa Word Pool.) nakapagsasaliksik sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan sa pamamagitan ng: Pangkat 1: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng Internet Pangkat 2: Pagsasaliksik sa pamamagitan ng silid-aklatan Pangkat 3: Pakikipanayam sa mga taong may kasanayan sa larangan ng balagtasan (Hikayatin ang mga mag-aaral na i-video ang gagawing pakikipanayam) nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/ impormasyon kaugnay ng aralin (Ipaskil sa pisara ang mahahalagang petsa na may kaugnayan kung paano nagsimula at lumaganap ang balagtasan. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang malayang makapagmungkahi ng inaasahang produkto/pagganap na angkop sa aralin. Isulat ang mga ito sa pisara nang hindi magkakatapat ang wastong impormasyon. (Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral.) • nakapaglalahad ng nabuong kraytirya para sa Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara. Sa bahaging ito. Linangin: Sa bahaging ito magsasaliksik at iuulat ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga hinuha/sagot sa EQ ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/ katanggap-tanggap.) Word Pool Balagtasan B. Hayaang ang mga mag-aaral ang magtapat ng petsa at ang wastong pangyayari sa petsang ito. Ang mga mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.• nakapagbibigay ng mungkahing Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Maaaring sa pamamagitan ng brainstorming. Word Concept. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot/hinuhang mga mag-aaral.

maaaring dagdagan o palitan ng guro. Embedded Circle.nakapag-uulat sa masining na paraan ng nakalap na mga impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan (Dagdagan ng guro ang mga impormasyonhg ibinahagi ng bawat pangkat.Flow Chart o iba pang maaaring magamit a estratehiya. 8 . Saan/Kanino nagmula ang salitang balagtasan? Ipaliwanag. Word Clining. Word Pool. o Word Concept Word Network politika pagbeberso duplero Bukanegan nakikiisa sa pagtalakay sa tulong ng sumusunod gawain/tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang. 2.) Mga Gabay na Tanong: 1. Bakit nasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? Itala ang mahahalagang detalye sa Concept Map. Maaaring gamitin ang Word Network.) nakapagbibigay ng kaugnay na mga salita sa sumusunod na salita mula sa aralin.

9 . Sang-ayon ka ba na mula sa pangalan ni Balagtas ang tawag sa uring ito ng patulang pagtatalo? Bakit? 4. Nakatulong ba ito upang lalong tangkilikin ng mga tao ang balagtasan? Ipaliwanag. Bigyan ng reaksiyon ang naganap na alitan sa pagitan nina Jose Corazon de Jesus at Florentino Collantes. Taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan Naging kontribusyon nila 5. Itala sa tsart ang mga taong may kinalaman sa pagpapaunlad ng balagtasan at ang naging kontribusyon nila sa panitikang ito.Concept Map Bakit sinasabing ang balagtasan at si Francisco Baltazar ay iisa? 3.

Discussion Web o iba pang estratehiya.. 2. Kaya maraming nabago sa aking sarili tulad ng.. Gamitin ang Rays Concept Organizer. Concentric Circle.. Magpalitan ng pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan sa sarili at sa iba. 3.nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng Brainstorming. Concept Map o iba pang estratehiya. Paano naapektuhan ang iyong damdamin at kaisipan ng pag-aaral sa balagtasan? Ilahad ang mga pagbabagong naganap sa sarili. Plot Chart Sa pag-aaral ng balagtasan.. Bigyan ng pagkakataong makapagpalitan ng ideya ang bawat pangkat at humandang ipaulat sa klase ang napag-usapan. Rays Concept Organizer 1. Kahalagahan ng Balagtasan 2. Ipaliwanag at ibahagi ang sariling ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan. Maaari ring gumamit ng iba pang pamamaraan tulad ng Flow Chart.naapektuhan ang aking damdamin sa pamamagitan ng. 10 . (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Chart at iba pang paraan ng pagsagot sa mga tanong/pagsasagawa ng gawain: 1. Gayondin ang aking kaisipan nang ... 3. Punan ang Plot Chart sa pagsagot. 4.

Sa iyong palagay. Ibahagi ang kaalaman sa ilang napapanahong isyu/ paksa kaugnay ng aralin. 6. kinagigiliwan ba ang balagtasan sa kasalukuyan? Maglahad ng mga patunay na tinatangklik pa rin ito ng mga tao sa kasalukuyan. Sa tulong ng tsart.4. Kaligirang Pangkasaysayan Balagtasan Iba pang uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin sa kasalukuyan Pagkakatulad Pagkakaiba 5. 7. ibahagi ang iyong maaaring maging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na pag-aralan ang balagtasan bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Maaaring sa pamamagitan ng masining na paglalahad o gamit ang iba’t ibang paraan ng pagbabahagi tulad ng PIN o think pair share Napapanahong Isyu Positibo Kawiliwili Negatibo 11 . Bilang mag-aaral. ihambing ang kaligirang pangkasaysayan ng napag-aralan sa nasaliksik na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan.

muling balikan ang mga natutuhan na. maaaring ibang teksto ang ipabasa ng guro. bago ang pagtalakay sa gramatika. pangangatuwiran. Pasulatin ang mga mag-aaral ng katulad ng tekstong pinag-aralan. Gamitan ng ang angkop na estratehiya. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. Ipagamit sa nasabing teksto ang mga pangngalan. ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila.C. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Palalimin: Sa bahaging ito.) naihahanay ang mga pangngalang ginamit sa akda gamit ang T-chart. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya niya ang kanilang natutuhan at kakayahan.) 12 . Ang mga mag-aaral ay: (Bago isagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod na gawain ay magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pangngalan at sa mga uri nito – pantangi at pambalana.) nakikibahagi sa pagtalakay sa tekstong “Ang Impresyon sa Ekonomiya” (Ito ay mungkahi lamang. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. paglalarawan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. gayundin kung anong uri ito.). paglalahad. at ang mga pangngalang pantangi at pambalana (Talakayin ang nilalaman ng teksto. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. at iba pa). Pangngalan Pambalana Pantangi (Magbigay ng maikling pagsusulit kaugnay ng paksa sa gramatika.

) Mga Kakailanganing Kagamitan Internet Mga babasahin tungkol sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan.D. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Pangngalan (pantangi at pambalana). balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. Ilapat: Sa bahaging ito. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Muli. Ipadama/ Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. at sa debateng Oregon-Oxford (mungkahi lamang) na gagamitin sa pakikipagtalo/pangangatuwiran.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng ilang napapanahong isyu/paksa (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat (sa gabay ng guro) (Muli. textong Ang Impresyon sa Ekonomiya Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang debate/pagtatalo Sipi ng mga estratehiya 13 . Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay muna ng input tungkol sa paghahanay ng mga katuwiran. .

6. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Pambayan d. Mambabalagtas a. Lakandiwa a.2.4. Tulang Patnigan a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2.2.1. Kagandahang asal c. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c. Tauhan a. Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 7 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Kalikasan c.5.3. Balagtasan d.7. Lipunan c.1.3 Mga Manonood b. Duplo c. Pag-ibig c. Karagatan b. Panitikan 1. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Politika c. Karaniwang bagay c. Batutian 3. Mga Elemento ng Balagtasan a. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 14 .Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 2: A. Mga Uri ng Dulang Patnigan “Balagtasan” ni Patricio A. Dionisio B.

tradisyon.asal noong panahon bago dumating ang mga Espa ol. gayondin kung paano nila sinusunod ang ilang paniniwala. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Inilalarawan sa mga tulang patnigan ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian b. partikular sa pagsasalita. Ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ay patunay ng kahusayan sa pagkilala ng mga sugnay. Pambalana 2. mga tula ito ng pagtatalo. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. at wastong gamit ng mga pangatnig bahagi lamang ng pangungusap.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. Gramatika/Retorika 1. Pantangi b. tambalan naman kung binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinag-uugnay ng pangatnig. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito. Ang mga tulang patnigan ay magkakatulad sa nilalaman. Tambalan 3. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. may ganap na sukat at tugma ang mga taludturan bagamat magkakaiba sa paraan ng pagsasagawa at sa dami ng tauhan o mambibigkas. 15 . pananampalataya at higit sa lahat ang paglinang ng kagandahang. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Payak c. Masidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pangngalan a. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Payak ang kayarian ng pangungusap kapag ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa.

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal ng alinman sa uri ng tulang patnigan batay sa mga kraytirya: A. makatotohanan. napapanahon. Batutian B. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagpapahayag ng sariling damdamin sa naging kalagayan o saloobin ng mga mambabalagtas ng alinman sa mga anyo ng balagtasan. May kaugnayan sa paksa B. Interpretasyon pagbabahagi ng mga kaisipang inilahad sa balagtasan na magagamit sa paglutas sa suliranin ng lipunan. Balagtasan d. Orihinal ang interpretasyon C. napangangatuwiranan ang mga patunay. Panitikan Mga Uri ng Tulang Patnigan a. napapanahon. Masining D. may mga patunay. Payak b. Karagatan b. Duplo c. napapanahon. tapat. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng mga nasaliksik na impormasyon kaugnay ng paksa nakapaglalahad ng naging epekto sa sarili. kaangkupan. Paglalapat pagbabahagi kung paano makatutulong sa paglutas ng ilang suliraning panlipunan na inilahad sa alinman sa mga balagtasang nabasa/ napag-aralan. Mga Kraytirya: tapat. Tambalan Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. sa iba at sa sariling lugar na kinakaharap ngayon ng mga tulang patnigan nakapagbabahagi ng mga kaisipang inihayag sa balagtasan napaghahambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan Pagpapaliwanag pagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tulang patnigan. Napapanahon ang paksa E. Mga Kraytirya: makatotohanan. Wasto ang pagkakagamit ng mga pangungusap 16 . Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong kabilang sa gawain. Mga Kraytirya: makatototohanan.Nauunawaan ng mag-aaral ang: A.Gramatika/Retorika Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a.

Pagkilala sa Sarili paglalahad ng mga pagbabagong naganap sa sarili, paniniwala, saloobin o kaisipan, matapos matalakay ang aralin. Mga Kraytirya: makatotohanan;tapat; may kaugnayan sa paksa. Paglalapat paglalahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu sa sa lipunan na nagiging sanhi ng pagtatalo. Mga Kraytirya: angkop sa paksa; naglalahad ng iba’t ibang ideya; nagmumungkahi ng solusyon. Antas 3 A.Tuklasin: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang palabas sa isa sa mga uri ng dulang patnigan. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian), ang Inaasahang ProduktoPagganap (pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang patnigan), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo na hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: ”Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan?”, ”Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan?”, “Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito?”, at “Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.” Ang mga mag-aaral ay: (Ipapanood/Ipatanghal sa mga mag-aaral ang alinman sa mga uri ng dulang patnigan o maaaring bahagi ng lahat ng uri nito.) nakapagbibigay ng reaksiyon/pagsusuri sa napanood na pagtatanghal nakapaglalahad ng pamaraang ginamit sa pagtatanghal mula paksa, mga tauhan at paraan ng pagsasalita o naging usapan nakapagpapalitang kuro tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga tulang patnigan nakapagpapalitan ng ideya o opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong para sa aralin (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagpalitan ng opinyon sa kanilang mga kapangkat. Isulat sa manila paper ang mapagkakasunduan ng pangkat at iulat ito sa klase sa tulong ng Diagram, Flow Chart, Building Blocks Strategy, Wing Chart, Concept Map o iba pang agkop na estratehiya. )

17

Diagram Pangkat 1: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan? Pangkat 2: Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang patnigan? Pangkat 3: Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito? Pangkat 4: Ihambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng mga ito.

Karagatan

Duplo

Balagtasan

Batutian

Kongklusyon:

18

nakabubuo ng mga kraytirya para sa Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Maaaring kolaboratibo ang gawaing ito. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara.) nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon kaugnay ng salitang tulang patnigan sa tulong ng alinman sa Word Bank, Word Pool, Word Concept, Word Network, Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin.)

Word Bank Ang sumusunod na mga salita ay pagpipilian sa paglalarawan ng katangian ng tulang patnigan. Itatala ang mga angkop na paglalarawan sa Concept Map na susundan nito. may tugma tradisyunal na tula naglalahad ng kutura ng ibang bansa malayang taludturan mambabalagtas masining na pagkukuwento tuluyang akda ipinakikita ang kulturang Pilipino duplero

Tulang Patnigan

19

7. 2.” Sang-ayon ka ba rito? Bakit? 3. 3. 5. Paano ipinakita sa balagtasan ang pagpapahalaga sa mga babae? Nakikita pa ba ang ganitong pagpapahalaga sa kasalukuyan? Patunayan.kailangan munang puhunani’y buhay. Ipaliwanag: “Dito ang bulaklak. tindig dakila inam mithi sinta hayag ibig bunyi Panlapi Salitang nabuo Kahulugan nakapagpapalitan ng ideya/pananaw sa nilalaman ng “Balagtasan” sa pamamagitan ng mga gabay na tanong: 1.kahulugan ang salitang nabuo Salitang-ugat 1. 2. bago mo makamtan. 8.ugat nabibigyang .B.) nakabubuo ng salita sa tulong ng mga panlapi at salitang. at iba pang angkop na estratehiya. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Sa bahaging ito. Ang mga mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng balagtasang “Balagtasan” sa masining na paraan (Isa ito sa mga uri ng tulang patnigan. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling sagot ng mga mag-aaral. Sa inyong lugar.( Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang Mga Uri ng Tulang Patnigan at mga halimbawa nito upang masuri/mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Tuklasin ay wasto/katanggap-tanggap. 4.) 20 . Sisimulan ding linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat. paano pinahahalagahan ang mga kababaihan? Ibahagi ang iyong damdamin kaugnay nito. 6. Concept Mapping. maaaring gumamit ng ibang halimbawa.

Kung ikaw ay babae. 5. Kalakasan Kahinaan 21 . Ilahad ang mga kalakasan/kahinaang nakita sa balagtasan. paano mo gustong suyuin ka? Kung ikaw naman ay lalaki. paano ka manunuyo sa iyong hinahangaan o minamahal? Ito ang pinamarisan ng mga lumahok sa pagtatanghal ng balagtasan para sa pagdaraos ng kaarawan ni Balagtas.Sariling damdamin Pagpapahalaga 4.

simposyum. Staircase Strategy 22 . Magbahagi sa klase kung paano makatutulong sa paglutas ng suliraning panlipunan na kinaharap ng mga mambibigkas sa kasalukuyan. 2. at iba pa. 7. Epekto ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan Sa sarili Sa iba Sa sariling lugar 5. Magbigay ng feedback pagkatapos ng pag-uulat/pagtatanghal ng bawat pangkat. Bubble Chart o iba pang pamamaraan.) 1.) masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain. Flow Chart.nakapagtatanghal ng ilang bahagi ng tulang patnigan (Ibigay na itong takdang aralin sa bawat pangkat. Gamitin ang Staircase Strategy. round table discussion. upang magkaroon sila ng pagkakataong magsaliksik at maghanda para sa gagawing pagtatanghal. Paano nakaapekto sa iyong damdamin ang naging kalagayan o saloobin ng mga mambibigkas sa mga uri ng tulang patnigan sa kasalukuyan. 6. Ilahad ang naging epekto sa sarili. Paano nabuo ang bawat uri ng tulang patnigan? Ilahad ang kaisipang inihayag sa pagkakabuo ng mga ito. sa iba at sa sariling lugar ng kasalukuyang kalagayan ng mga tulang patnigan. Bakit ito nakaapekto sa iyo at sa iba? Maaaring gamitin ang Flow Chart. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na estratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng ng panel discussion. Emotional Webbing at iba pang graphic organizer.

Ano ang tinatawag na tulang patnigan ?(Maaaring ibatay sa nabuong sagot sa Word Bank at magdagdag na lamang ng iba pang impormasyon. maaaring dagdagan o palitan ng guro. tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. gusto pang matutuhan at ang natutuhan sa araling tinalakay gamit ang K-W-L Technique o Know. (Gawin itong kolaboratibong gawain. Simposyum o iba pang angkop na pamamaraan. panoorin. 9. paniniwala. Interview with the Expert. Maglahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu na nagiging sanhi ng pagtatalo. (Maaaring dagdagan ng guro ang mga gawaing ito.) 3. saloobin o kaisipan.) 2.) 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekundaya ng 2010 Filipino II 8.Want and Learned Technique) Dating Kaalaman Gusto Pang Malaman Natutuhan sa Aralin 23 . matapos matalakay ang aralin.) nakikiisa sa talakayan tungkol sa mga uri ng tulang patnigan sa tulong ng mga gabay na tanong : Mga Gabay na Tanong : (Ang mga ito ay mungkahi lamang. Ibigay na ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral. Anong damdamin ang namamayani sa iyo sa tuwing itinatanghal/ pinakikinggan/ pinanonood ang mga tulang patnigan ? 5. Iulat ang mga uri ng tulang patnigan. Maaaring gamitin ang Eye Witness Balita. Paano nakatutulong sa iyo ang kaalaman sa mga tulang patnigan bilang mag-aaral ? 6. Ilahad ang dating kaalaman. Focus Group Discussion. o pakinggan ? Bakit ? 4. Alin sa mga uring ito ang pinakaibig mong itanghal. Ilahad ang pagbabagong naganap sa sarili.

Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. Palalimin: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. muling balikan ang mga natutuhan na. paglalarawan. pangangatuwiran. at iba pa).Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II C. maaaring palitan ng guro ang tekstong nagsasalaysay. Ang mga mag-aaral ay: nauunawaan at napahahalagahan ang tekstong “Mga Relehiyon sa Pilipinas” sa pamamagitan nang pagtukoy sa mga uri ng pangungusap na ginamit sa teksto (Ito’y mungkahi lamang. paglalahad.) Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ Pangungusap _________________________________ Uri: _____________________ 24 . Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral.

balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ilapat Sa bahaging ito. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa. gayundin sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino.nakapaghahambing ng tekstong nagsasalaysay sa mga kauri nito nakasusulat ng tekstong nagsasalaysay (batay sa ibibigay na paksa ng guro) gamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Muli.) nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya ng isasagawang pagtatanghal l ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan nakapagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan na angkop sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. Ang mga mag-aaral ay : (Magbigay ng input ang guro kung paano isasagawa ang isa sa mga uri ng tulang patnigang napiling itanghal. D.) Mga Kakailanganing Kagamitan Babasahing “Balagtasan” at Kayarian ng Pangungusap Mga Elemento ng Masining na Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Pagtatanghal ng Alinman sa mga Uri ng Dulang Patnigan 25 . aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap(Pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng tulang patnigan) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili.) (Muli.

Lipunan c.7. Duplo d. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Tugm at Indayog) c.4.1. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Panitikan 1.5. Kagandahang asal c. Balagtasan e.2. Mga Elemento ng Balagtasan a.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 3: A.6. Karagatan c. Pantangi Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 8 26 . Pangngalan a.3. Lakandiwa a. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Kalikasan c. Mga Elemento ng Balagtasan “Alin ang Higit na Mahalaga. Mambabalagtas a. Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?“ B. Pambayan d.1. Pag-ibig c. Politika c. Batutian 3. Gramatika/ Retorika 1. Pinagkaugalian (May Sukat.3 Mga Manonood b. Tulang Patnigan b. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino B. Karaniwang bagay c.2. Tauhan a.

Tambalan 3. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng Balagtasan? Paano nakatutulong ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan? 27 . lugar o pangyayari). Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. bagay. Mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian a. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Masining na nailalarawan ang mga pangngalan (tao. Pinasidhing anyo ng pang-uri 4. Payak b. Pang-abay na pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. partikular sa pagsasalita. Pambalana 2. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang tamang pagkilos o aksiyon ng mga tauhan ay nakapagdaragdag ng pagiging masining sa pagtatanghal ng balagtasan.b. gayundin ang emosyon sa pamamagitan ng paggamit ng pinasidhing anyo ng pang-uri. Sa kilos ay naipakikita na ang mensaheng nais ipaabot nito sa manonood.

Lakandiwa b. Panitikan: Mga Elemento ng Balagtasan 1. Gramatika/Retorika Pinasidhing Anyo ng Pang-uri Ang mag-aaral ay: • nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng lakandiwa. Mambabalagtas 2. Pinagkaugalian (May Sukat. mambabalagtas at mga manonood sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapaglalahad ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga tauhan at manonood sa balagtasan • nakapaghahambing ng katangian ng balagtasan sa mga kauri nito (mga tulang may sukat. Tugma at Indayog) B.Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Tauhan a. tugma at indayog • nakapagbibigay ng sariling interpretasyon ang isang balagtasan • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas sa kasalukuyan gamit ang pinasidhing anyo ng pang-uri • nakasusulat ng mga saknong na bibigkasin ng Lakandiwa at mambabalagtas • naisasakilos ang mga dapat gawin ng mga taong kabilang pagtatanghal ng balagtasan Antas 2 28 .

naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Pagtataya sa isinagawang aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng mga taong kabilang sa balagtasan batay sa mga kraytirya: A. Pagbuo ng sariling pananaw paglalahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtalunan. nagmumungkahi ng solusyon. Paglalapat paglalahad kung paano masosolusyunan ang nararanasang ilang suliraning panlipunan sa alinmang napag-aralang balagtasan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Mga Kraytirya: napapanahon. kaangkupan. makatotohanan. Pagkilala sa Sarili pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung magiging kalahok sa pagtatanghal ng balagtasan Mga kraytirya: makatotohanan. Mga kraytirya: makatototohanan. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng naging damdamin sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan. napaninindigan ang sariling pananaw. Paglalapat pagmumungkahi ng solusyon sa ilang suliraning panlipunan. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Mga kraytirya: makakatotohanan.tapat. Kaangkupan ng kilos B. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Kasuotan C. Pagbigkas 29 . naglalahad ng mga patunay. tapat.Inaasahang Pagganap : Aktwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng bawat gumaganap sa balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag pagpapaliwanag kung paano nakatulong ang mga elemento ng balagtasan sa pagpapalutang ng ilang napapanahong isyu o paksa.

Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan. Ito ang magsisilbing sintesis ng bawat pangkat.) • • nakapaghahambing ng taong nagtanghal ng isahang pagkukuwento (masining na pagkukuwento) sa mga taong nagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng kuro-kuro sa pamamaraan ng pagtatanghal ng mga tauhan sa balagtasan (Maaari itong gawing kolaboratibong gawain at pipili ng tagapagsalita sa naging kuro-kuro ng pangkat.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A. Tuklasin: Sa bahaging ito. ang Inaasahang Produkto/ Pagganap (Aktuwal na pagsasakilos ng mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa balagtasan ). Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagan Tanong para sa aralin. Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang pag-usapan ang mga ito. Talk Show o iba pang pamamaraan. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng mga hinuha/ sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito.Tauhan at Uri ng Taludturan. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan ng pagpaparinig o pagpapanood ng isang pagtatanghal. at “Paano nakatutulong ang pinasidhing anyo ng pang-uri sa pagbuo ng taludturan?” Ang mga mag-aaral ay: (Magparinig o magpanood sa mag-aaral ng isang taong nagtatanghal ng masining na pagkukuwento at mga taong nagtatanghal ng balagtasan. Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: “Bakit kailangang matutuhan ang tamang pagkilos ng mga tauhan sa pagtatanghal ng balagtasan?”.) nakapagpapalawak ng salitang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang salita o panlapi rito mula sa ibinigay na kahulugan • • • 30 . at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.) nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng inaasahang pagganap at angkop na kraytirya. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Balagtasan.) nakapagbibigay ng sariling hinuha/opinyon sa Mahahalagang Tanong (EQ) para sa aralin (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito sa paraang Focus Group Discussion. at Pinasidhing Anyo ng Pang-uri).

n Ang mga mag-aaral ay: • • nakapagtatanghal ng balagtasan sa pamamagitan ng Intonational Reading (kolaboratibong gawain) nakapaglalarawan sa mga katangiang dapat taglayin ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan (lakandiwa.Eksperto sa wika W I K A sabihin Paglilipat ng wika sa iba pang wika B. Sa bahaging ito. mambabalagtas at mga manonood) gamit ang Text Map Mga Katangian mambabalagtas Lakandiwa mga manonood 31 . Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig?” upang masuri/ mataya kung ang mga naibigay na sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Sisimulan din ang paglinang ng anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral hanggang sa bahaging Ilapat. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Alin ang Higit na Mahalaga. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral.

Bigyan ng sariling interpretasyon ang mga katuwirang inilahad ng mga mambabalagtas gamit ang Interpretative Chart. paano mo hihikayatin ang iyong kapalitang kuro na mas mahalaga ang iyong ipinaglalaban? Maglahad ng katuwiran sa paraang patula.• • • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan at papel na ginagampanan ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapaglalarawan ng damdaming dapat mamayani sa mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan masigasig na nakikiisa sa talakayan sa klase sa tulong ng sumusunod na mga gabay na tanong: Mga Gabay na Tanong: 1. Factstorming Web Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? 2. Compare and Contrast Chart . Wing Chart o iba pang angkop na estratehiya. Bakit mahalagang magkaroon ng Wikang Pambansa at Wikang Pandaigdig? Itala ang mga dahilang ito sa tulong ng Factstorming Web. Spider Map. 32 . 3. Kung ikaw ay mambabalagtas na nangangatuwiran para sa Wikang Pambansa o Wikang Pandaigdig.

dugtungang pasulat at iba pang angkop na estratehiya.ipaliwanag ang iyong tungkulin sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wika sa ating bansa. 33 .Interpretative Chart Katuwirang inilahad sa… Unang Tindig Ikalawang Tindig Ikatlong Tindig Ikaapat na Tindig Ikalimang Tindig Kongklusyon Mambabalagtas ng Wikang Pambansa Mambabalagtas ng Wikang Pandaigdig 4. Bilang mamamayan ng ating bansa. paano mo ipinakikita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa wika? Itala sa Ladder . Bilang bahagi ng lipunan. Staircase Strategy o iba pang teknik ang mga paraang ito. guro. politiko at karaniwang mamamayan kung paano ito masosolusyunan. pambansa man o pandaigdig. Maaaring sa pamamagitan ng pagtatalumpati. 7. Paano masosolusyunan ang nararanasang suliranin sa ating wika na maituturing na suliranin ng lipunan? Kapanayamin ang kapwa mag-aaral. Ladder 6. Paano mo magagamit sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay ang kaalaman sa wika? 5.

) 34 . Gawin itong kolaboratibong gawain.) (Pagkatapos ng pagtalakay sa mga tanong. Bumuo ng talataan na nagpapahayg ng sariling damdamin kaugnay ng aralin. S U L I R A N I N S O L U S Y O N 12. Ibahagi ang naging damdamin/saloobin sa mga mambabalagtas na nagpapahayag ng iba’t ibang katuwiran 11.( Gawin itong kolaboratibong gawain. Magbigay ng mungkahing solusyon sa suliraning may kinalaman sa wika gamit ang dayagram. Interview with theExpert. maglahad ng iba’t ibang pananaw tungkol sa paksang pinagtatalunan sa balagtasan. Sumulat ng tigdalawang saknong tungkol sa suliranin sa wika na bibigkasin ng Lakandiwa at dalawang magkatunggaling Mambabalagtas batay sa uri ng sukat at tugmang pinag-aralan. Sa pamamagitan ng alinman sa Focus Group Discussion. magbigay muna ng input ang guro tungkol sa pinagkaugaliang taludturan na may sukat at tugma bago ipagawa ang sumusunod na gawain. Panel Discussion o iba pang pamamaraan. 9.Mag-aaral Guro Politiko Karaniwang mamamayan 8. 10.

sagisag ng isang dalagang Pilipina .C. 5. Ang mga mag-aaral ay: (Pumili ng tekstong naglalarawan. muling balikan ang mga natutuhan na. sa tulong ng angkopna teksto (alinman sa pagsasalaysay.) • napipili at natutukoy ang pang-uring ginamit sa sumusunod na mga pangungusap 1. 2. 3. Talakayin ang kaantasan ng kasidhian ng pang-uri at ipagawa sa mga mag-aaral ang sumusunod na gawain. pagpapaliwanag. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. Palalimin: Sa bahaging ito. at iba pa). Ipatukoy ang mga pang-uring ginamit sa teksto. Magbigay ng mga halimbawa upang mas higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. pangangatuwiran. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. Subukin ang mga itong pasidhiin. Talakayin ang nilalaman nito. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Si Loleng ay mahinhin. paglalarawan. Pinakamatalino si Darwin sa klase kaya’t kinagigiliwan ng mga guro. Lungsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan (Ihanay ang mga ito sa tsart. pinakamaganda pa rin si Sheryl. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. at iba pa) gamit ang mga pinasidhing anyo ng pang-uri 35 . gayondin ang katangian ng tekstong naglalarawan. 4. Mas masarap kainin ang mga pagkaing pinoy kaysa sa mga pagkaing mula sa ibang bansa.) Lantay Katamtamang Antas Masidhi/Pinakamasidhi • • nakasusulat ng tekstong naglalarawan ng isa sa hinahangaang mambibigkas (maaaring tagapagbalita. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. natutukoy ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa tekstong Cagayan de Oro. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Sa tatlong magkakapatid. artista. Maganda ang mga tanawing makikita sa Tagaytay City.

Wikang Pambansa o WIkang Pandaigdig ?”. Muli. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Pang-uri • Kraytirya sa aktwal na pagsasakilos • Sipi ng estratehiya 36 . balikan ang Mahahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa. Cagayan de Oro. Lunsod ng Ginintuang Pakikipagkaibigan.) (Muli. Ilapat Sa bahaging ito.D.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • Babasahing “Alin ang Higit na Mahalaga. Ang mga mag-aaral ay : • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa pagtataya sa aktuwal na Inaasahang Produkto/ Pagganap aktuwal na isasakilos ang mga dapat gawin ng ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan nakapagpapalitan ng puna o mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapalaganap/pagpapayaman ng kulturang Pilipino. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin.

Pag-ibig c. Kagandahang asal c. Lakandiwa a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Batutian 3. Pang-abay na Pamaraan ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Lipunan c.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 4: A.3 Mga Manonood b. Panitikan 1. Mga Elemento ng Balagtasan a. Karaniwang bagay c. Mambabalagtas a. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Duplo c.2.5.1. Pinagkaugalian (May Sukat at Tugma) c.1. Iba pang Elemento ng Balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hayskul?” B. Pambayan d. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Kalikasan c.7. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon : 8 37 .3. Politika c. Tauhan a. Karagatan b. Tulang Patnigan a. Balagtasan d.4. 3.2.6.

Gramatika/ Retorika 1. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pangngalan a. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a.nagaganap o magaganap na tungkol sa isyu/ paksang napili. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Pantangi b.C. Payak b. Pang-abay na Pamaraan Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. partikular sa pagsasalita. Tambalan 3. Gayondin naman. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Ang pang-abay na pamaraan ay nakatutulong sa paglikha ng isyung pagtatalunan sapagkat maayos na nailalarawan ang kilos na naganap. Pambalana 2. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa/ isyung pagtatalunan upang mapanindigan ang sariling katuwiran. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. ang mahalagang kaisipan upang maikintal sa isipan ng tagapakinig/ tagabasa ang mahalagang kaisipan o mensahe nito. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? 38 . gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap.

Panitikan Mga Elemento ng BalagtasanPaksa/Isyung Pagtatalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan Mensahe/Mahalagang Kaisipan B.Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Gramatika/ Retorika Pang-abay na Pamamaraan Ang mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa ang isang gawain – pasulat man o pagbasa • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan nang pagkakaroon ng mensahe o mahalagang kaisipan ng isang paksa • masining na nakapag-uulat tungkol sa maaaring paksain ng isang balagtasan • malayang natatalakay ang mga tanong o gawain sa aralin • nakapagsasaliksik ng mga halimbawa ng paksa/isyung pagtatalunan • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan ANTAS 2 39 .

naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Mga kraytirya: nakapangangatuwiran. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling damdamin at ng mga kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa alinmang nabasa o napag-aralang balagtasan.tapat.Inaasahang Produkto/ Pagganap : Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamgitan ng: Pagpapaliwanag pagbibigay-katuwiran sa kahalagahan nang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa paksa kung makikipagtagisan ng katuwiran. Angkop sa paksa D. Pagkilala sa sarili paglalahad ng bisang pangkaisipan. Napapanahon B. Pagbuo ng sariling pananaw pagbabahagi ng sariling pananaw sa ilang isyu o paksang pinagtalunan sa alinmang itinanghal na balagtasan. batay sa paksa.katuwiran sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mahalagang kaisipan sa paksa o isyung pagtatalunan. Makatotohanan C. Paglalapat pagbibigay . naglalahad ng proposisyon. Tumutugon sa layunin E. napaninindigan ang sariling pananaw. pandamdamin. at pangkaasalan ng alinmang balagtasan. napapanahon. may kaugnayan sa paksa. Batay sa pananaliksik 40 . Mga kraytirya: makatotohanan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. may batayan ang inilahad na katuwiran. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan batay sa mga kraytirya: A. Mga Kraytirya: napapanahon. Interpretasyon paglalahad ng sariling pagpapakahulugan sa mahalagang kaisipang inilahad sa alinman sa mga isyu o paksang pinagtalunan sa balagtasan. tapat. Mga kraytirya: makatotohanan. may kaugnayan sa paksa. may kaugnayan sa paksa. Mga kraytirya. Mga Kraytirya: makatotohanan.

Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II ANTAS 3 A.Paksa/Isyung Pagtatalunan at Mensahe/Mahalagang Kaisipan at Pang-abay na Pamaraan). Tuklasin: Sa bahaging ito. ang Inaasahang Produkto/ Pagganap. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng hinuha/sagot Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Ipaaalam sa kanila ang mga paksang tatalakayin (Iba pang Elemento ng Balagtasan. at Paano nakatutulong ang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga pang-abay na pamaraan sa paghahanay ng mga katuwiran? Ang mga mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag kung bakit kailangang magkaroon ng paksa at mahalagang kaisipan ang balagtasan 41 . Itanong ng guro ang Mahahalagang Tanong para sa aralin: Bakit kailangan ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman kaugnay ng isyu/paksang pagtatalunan? . lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa paksa/isyung pagtatalunan at mensahe/mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan sa pamamagitan nang pagtukoy sa paksa at mensaheng inilalahad sa balagtasang pinanood/pinabasa/ pinarinig.

Pagkatapos. Papiliin sila ng lider ng pangkat na mag-uulat ng kinalabasan ng kanilang napag-usapan.Hayaang nakapaskil ang kanilang sagot hanggang sa matapos ang aralin.• nakapagbibigay ng sariling hinuha/ opinyon tungkol sa Mahahalagang Tanong (EQ) (Imungkahi sa mga mag-aaral na isagawa ito ito sa tulong ng Webbing.) 42 . Bigyan sila ng 10 minuto upang pag-usapan ang mga ito. Chart o Concept Map. ipasulat sa manila paper ang kanilang sagot at ipapaskil sa pisara. Hikayatin sila na dagdaan pa ang Mahahalagang Tanong. Bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman at mahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan? • nakabubuo ng mga kraytiryang angkop sa Inaasahang Produkto/ Pagganap (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang pagbuo ng mga kraytirya.

Word Bank o iba pang pamamaraan Paaralan B. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”. at ang paksa at mahalagang kaisipan bilang mga elemento ng balagtasan upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong hinuha/sagot ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap. 43 .• nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang paaralan sa tulong ng Word Network. Sa bahaging ito. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Word Association. Dito rin sisimulang linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral.

Flow Chart. Story Frame. Ladder. Maaaring gamitin ang P-solve.) • nakapaglalahad ng mga katuwiran sa balagtasan sa pabuod na paraan.Ang mga mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng balagtasan “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?” (Itoy’ mungkahi lamang. maaaring palitan. Rays Concept Organizer sa pagbubuod Ano? (Paksa/Suliranin) P-solve Paano? (Ginawang solusyon) Sino? (Tao o mga taong kabilang) Bakit? (Paliwanag sa napiling solusyon at mga taong kabilang) Kongklusyon: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____________________________________ . 44 .

Flow Chart. 5. Ipaliwanag ang kahalagahan nang pagkakaroon ng kaalamang natututuhan sa paaralan gamit ang Chain Organizer Kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalamang natutuhan sa paaralan Kongklusyon 2. papayag ka bang madagdagan pa ng taon ang pag-aaral sa hayskul? Bakit? 3.• nakiiisa sa talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong Mahalagang Tanong: 1. Concept Map. makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? Ipaliwanag. Anong suliranin ang inilahad ng mga mambabalagtas sa pagkakaroon ng karagdagang taon sa hayskul? Paano mo ito mabibigyan ng solusyon? Maaaring gamitin ang Bubble Map. Sa iyong palagay. Sa tulong ng Discussion Web. Ilahad at suriin ang paksa at mahahalagang kaisipang inilahad sa balagtasan. 45 . Oo Hindi ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _____________________ _____________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ Makatutulong ba ang pagdaragdag ng panibagong taon sa hayskul upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaal? 4. Kung ikaw ay mag-aaral mula sa mahirap na pamilya. Chart o iba pang angkop na estratehiya. H-Chart ilahad ang mga ideya.

Kailangan bang may mensahe o mahalagang kaisipan ang nilalaman ng isang balagtasan? Bakit? 3. Spider Map at iba pa.Bubble Map Suliranin Solusyon • nakalalahok sa malayang talakayan 1. Ilahad ang kaisipang inilahad sa aralin at ang sariling pagpapakahulugan dito gamit ang Webbing. 2. Bakit mahalagang magkaroon ng malawak na kaalaman sa paksa? Bigyang katuwiran ang iyong sagot. Mahalagang Kaisipan 46 .

Makatutulong ba sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? Sa paanong paraan? Itala ito sa pamamagitan ng Flow Chart. Bigyang katuwiran ang kahalagahan nang pagkakaroon ng mahahalagang kaisipan sa paksa/isyung pagtatalunan.4. Flow Chart Paano makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao ang pagdagdag ng isa pang taon sa hayskul? 5. Kanino ang may katuwirang kahikahikayat at kapani-paniwala para sa iyo? Bakit? 6. Bukod sa isyung pinagtalunan sa itinanghal na balagtasan. Ibahagi ang naging damdamin at ng kaparehang kamag-aral sa mga katuwirang inilahad sa balagtasan. magbigay ng mga napapanhong isyu/paksa na maaaring pagtalunan/pinagtatalunan sa kasalukuyan. Concept Map o iba pang pamamaraan. Spider Web. 7. Gamitin ang tsart sa iba Tema Isyu/Paksang Maaaring Pagtalunan Politika Pag-ibig Karaniwang bagay Kalikasan Lipunan Kagandahang asal Pambayan 47 .

Palalimin: Sa bahaging ito.) nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng pang-abay na pamamaraan (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pang-abay na pamamaraan. Ang mga mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng kaugnayan ng tao sa kalikasan Tao Kalikasan Kaugnayan: _____________________ _____________________ _____________________ ____________________ • natutukoy ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa tekstong Ang Tao at ang Kalikasan (Ito’y mungkahi lamang.) nakasasagot sa pagsasanay na ibibigay ng guro (kung kinakailangan) • • 48 . Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. pangangatuwiran. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. paglalahad.C. at iba pa). Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa bahaging Paglalapat. Magbigay muna ng sariling halimbawa bago pagbigayin ng sariling halimbawa ang mga mag-aaral. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaaysay. maaaring palitan ng guro Talakayin muna ang nilalaman ng teksto at ang katangina ng tekstong ito. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. paglalarawan. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. muling balikan ang mga natutuhan na. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng bawat mag-aaral.

balikan ang Mahahalagang Tanong sa aralin upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang mga Kakailanganing Pag-unawa.D.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • • • Sipi ng Balagtasang “Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hay-Iskul?”. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Magbiagay ng feedback matapos maisagawa ang Inaasahang Produkto/Pagganap.Ilapat Sa bahaging ito. Muli. Ipadama/Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kaniyang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa paraan ng pananaliksik.) • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng kraytirya sa gagawing pananaliksik • nakapaglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu/ paksa na maaaring pagtalunan • nakapagbabahagi sa klase ng nasaliksik o nalikhang paksa • nakapagbibigay ng puna o feedback sa ginawang pananaliksik sa paksang napili (Magbigay rin ng sariling puna ang guro. Ang Tao at ang Kalikasan Ang Pang-abay na Pamaraan Sipi ng mga Estratehiya Internet Mga Kagamitang makabago na Kakailanganin sa Pag-uulat 49 .) (Muli. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.

Karagatan b. Mambabalagtas a.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Ikalawang Markahan: Balagtasan Aralin 5: A Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” B.4. Tauhan a.7. Pinagkaugalian ( Sukat at Tugma) c.1. Balagtasan d.1. Politika c. Duplo c.3.3 Mga Manonood b. Paksa/Isyung Pagtatalunan c. Pag-ibig c. Kagandahang asal c.2.2.5.6. Pambayan d. Karaniwang bagay c. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan 50 . Tulang Patnigan a. Mga Elemento ng Balagtasan a. Lakandiwa a. Pagtatanghal ng Balagtasan Bilang ng Araw /Sesyon: 10 ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Lipunan c. Panitikan 1. Mensahe/ Mahalagang Kaisipan 4. Batutian 3. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Kalikasan c.

partikular sa pagsasalita. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan. Pambalana 2. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4.B. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Tambalan 3. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Payak b. Gramatika/ Retorika 1. partikular sa pagsasalita. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Pantangi b. Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular sa mga mag-aaral? Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika? 51 . Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Pang-abay na Pamaraan Mg Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu o paksa. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran. Pangngalan a. mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan.

Nauunawaan ng mag-aaral ang : Balagtasan Bilang Salamin ng Kultura Pagtatanghal ng Balagtasan Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino na masasalamin sa alinmang nabasa/narinig/napanood balagtasan • nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan • nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat • nakabubuo ng wastong ng mga Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa Mahahalagang Tanong para sa buong markahan Antas 2 52 .

napaninindigan ang sariling pananaw. Mga kraytirya: makatototohanan. Pagbuo ng sariling pananaw pagpapaliwanag ng kahalagahan ng pag-aaral o muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Interpretasyon pagbibigay ng sariling pakahulugan sa matatalinghagang pahayag na nakapaloob sa alinmang balagtasan at maiugnay ang mga ito sa kasalukuyang isyu sa ating lipunan o mahahalagang paksa. Mga kraytirya: naglalahad ng sariling pananaw. naglalahad ng mga patunay. Orihinal B. naglalahad ng paghahambing. Napapanahon ang isyu o paksang pagtatalunan C. kaangkupan. may mga patunay. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. tapat. Mga Kraytirya: makatotohanan. Mga Kraytirya: makatotohanan. Mga kraytirya: napapanahon. napapanahon.napangangatuwiranan ang mga patunay. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Wasto ang pagkakagamit ng gramatika/ retorika 53 . may kaugnayan sa paksa Paglalapat paninindigan sa katuwiran tungkol sa isang napapanahong isyu na kinakaharap ng bansa. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagbabahagi ng sariling saloobin at ng ibang tao tungkol sa muling pagpapalaganap ng balagtasan sa kasalukuyan.tapat. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na balagtasan batay sa mga kraytirya: A. Presentasyon D. Pagkilala sa saril paglalahad ng mga pagbabagong naganap at naramdaman sa sarili tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa ating bansa sa kasalukuyan.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagtatanghalng balagtasan Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagpapaliwanag paghahambing sa kalagayan ng balagtasan noon at ngayon.

Word Bank. Ang mga mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng konsepto sa salitang kultura gamit ang Word Concept.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. Tuklasin : Sa bahaging ito.) 54 . itanong ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa Balagtasan bIlang Salamin ng Kulturang Pilipino sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kulturang ito sa binasa/narinig/napanood na alinmang balagtasan. Focus Group Discussion o panayam. Itanong sa mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/ Pagganap para sa buong markahan (Pagtatanghal ng Balagtasan). Maaari itong ipalahad sa mag-aaral sa pamamagitan ng Talk Show. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Word Network at iba pang pamamaraan kultura • nakapagbabalik-aral sa kanilang mga sagot/hinuha sa Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan upang matiyak na tama ang kanilang nabuong Kakailalanganing Pag-unawa (Maaaring gawing kolaboratibong gawain ang bahaging ito. Muli. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Maaaring magbalik-aral sa mga paksang tinalakay sa markahang ito.

_____________ 3. Natapos at sukat yaong lumang taon ng mga sigalot. Matawanan lamang. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” upang masuri/ mataya kung ang mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral sa pagsisimula ng markahan ay wasto/katanggap-tanggap. Bunying Lakandiwa: ako’y magtatanggol sa mga lalaki. 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II • nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya sa Inaasahag Produkto/ Pagganap para sa buong markahan B. 2. _____________ 2. inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. _____________ 5. _____________ 55 . Magkaisip sanang sa buhay na ito’y matutong magimpok. 5. Reading Relay at iba pang masining na pamamaraan ng pagbasa nakapagbibigay-kahulugan sa mga salitang may salungguhit na ginamit sa balagtasan (Maaaring ipagawa ito bilang indibidwal na gawain na itatala sa kuwaderno o kaya naman ay gawing boardwork. Sa bahaging ito. loob mo’y lulubag. Intonational Reading. 3. Sa anak at anak: alin sa dalawa ang may mapapala? 4. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga sagot/hinuha ng mga mag-aaral. Kahulugan • 1. Ang mga mag-aaral ay: • masining na nakapagtatanghal ng balagtasang “Ang Anak na Lalake at Anak na Babae” sa pamamagitan ng Reader’s Theatre. _____________ 4.

Magpalitan ng sagot at bigyan ng kongklusyon kung bakit iyon ang nadama. H-Chart.• masigasig na nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng mga gabay na tanong/gawain: 1. Dapat bang ipagmalaki ang mga kulturang ito? Patunayan gamit ang Road Map. Treebone Map Kulturang Pilipino Dapat Di-dapat Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino Kulturang Pilipino 2. Comparison Alley. Tanungin ang kamag-aral sa naging damdamin din nila sa aralin. Tukuyin at ipaliwanag ang kulturang Pilipino na inilarawan sa itinanghal na balagtasan. Bakit dapat/di-dapat pahalagahan ang kulturang Pilipinong inilahad sa itinanghal na balagtasan? 3. Treebone Map. H-Chart at iba pang angkop na estratehiya. Ipahayag ang sariling damdamin tungkol sa nabanggit na kulturang Pilipino. Maaaring gamitin ang Comparison Chart. o T-Chart. 56 .

Bigyan ng sariling pakahulugan ang tungkol sa mga kulturang tinalakay sa aralin gamit ang T-chart. Flow Chart at iba pang estratehiya. KWL Chart. Kultura Kahulugan _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 57 .Comparison Chart Sariling Damdamin Damdamin ng Kamag-aral 4.

bigyan ito ng interpretasyon. Palalimin: Sa bahaging ito. Ang mga mag-aaral ay: • • nakapaglalahad ng kulturang Pilipino sa alinmang binasa/narinig/napanood na teksto/artikulo nakapaghahanay sa pamamagitan ng Tsart. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. Pie Graph o Bar Graph upang mas madaling mabigyan ito ng interpretasyon ng mga mag-aaral at magkaroon na rin sila ng kaalaman sa pagkuha at pagkalkula ng datos ngunit bigyan muna sila ng input tungkol dito. (Maaaring ipagamit sa mga mag-aaral ang Pyramid. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Bubble Map o iba pa ang kulturang nananatili pa. 58 . Line Graph. Pagkatapos. paano mo babaguhin ang iyong sarili upang maiwasan na ang mga suliraning panlipunan o sa sariling lugar na katulad ng suliraning inilahad sa aralin? 2. Magbigay ng mga panukala at iparanggo ang mga ito sa 10 mag-aaral (hindi kaklase) ayon sa panukalang pinakamahalaga para sa kanila. ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bilang kabataan. muling balikan ang mga natutuhan na. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. nawala na at ang gagawin upang maibalik ito Kulturang nananatili pa Reaksiyon Kulturang nawala na Gagawin upang manumbalik • nakapagbibigay ng sariling pananw kaugnay ng tanong na: 1. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. reaksiyon dito.C. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral.

5 4 3 2 1 5 Mga Panukala 4 3 2 1 1 2 3 4 Mga Mag-aaral 5 6 7 8 9 10 Tanungin ang ilang kapwa kabataan kung paano naman nila babaguhin ang sarili para sa ikauunlad ng bayan. Iulat sa klase ang kinalabasan ng pagtatanong. 59 .

balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.D.) (Muli. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapayaman ng kulturang Pilipino. Ilapat Sa bahaging ito. balikan ang Mahahalagang Tanong para sa buong markahan upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa.) MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN: • • • • Babasahing o Akdang Nagpapakita ng Kultura ng mga Pilipino Mga kraytirya sa pagtatanghal Kasuotan Sipi ng mga estratehiya 60 . aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli. Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro tungkol sa pagtatanghal ng balagtasang Flip Flop at tradisyonal na pagtatanghal.) • • • nakapagbabalik-aral/nakapaglalahad ng mga kraytirya sa isasagawang pagtatanghal ng balagtasan nakapagtatanghal ng balagtasan na sariling likha tungkol sa ilang napapanahong paksa/isyu (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng puna o feedback sa mga nagsipagtanghal (Maaarin sinoman sa guro o mga mag-aaral ay magbigay ng feedback .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful