Divine Word College of Calapan

EDUCATION DEPARTMENT
Calapan City, Oriental Mindoro, 5200, Philippines
_____________________________________________________________________________________
PAGBASA NG MGA OBRA MAESTRANG PILIPINO Pamagat ng Kurso: Major 7 ± (Pagbasa ng mga Obra Maestrang Pilipino) Kredit: 3 yunits Prerekwisit: Kailangang naipasa ang Filipino 1,2,3 at Filipino 4 _________________________________________________________________________

Pananaw Dalubhasaan ng Divine Word, isang maka-kristiyanong akademikong komunidad, kaugnay ng banal na serbisyo sa bayan ng Diyos, nagpupunyagi at magkakasama sa pananampalataya patungo sa kabuuang pag-unlad ng indibidwal, tapat sa pagtuturo at tradisyon ng simbahan, sa ilalim ng pagtataguyod kay St. Arnold Janssen gayundin ang inspirasyon at gabay ng banal na espiritu .

Misyon Dalubhasaan ng Divine Word , isang maka±kristiyanong akademikong komunidad, nagtataguyod at nagbubuklod upang linangin at patatagin ang intelektuwal, espiritwal, moral at pisikal na kakayahan ng indibidwal, sa pamamagitan ng kanyang relihiyon, edukasyon at administratibong serbisyo kaugnay ng pagtitiwala sa propesyonalismo, kahusayan at kabanalan.

Layunin Dalubhasaan ng Divine Word, sang ±ayon sa kanyang pananaw at misyon ay naglalayong: 1. Upang magbigay ng pangkalahatang edukasyon na huhubog ng buong pagkatao ng indibidwal at makalikha ng isang kulturang- pangkapaligiran na maghahanda upang magkaroon ng sapat na kakayahan para sa mga hamon ng buhay. 2. Upang magbigay ng maka- kristiyanong pagpapahalaga sa moral at intelektwal na pagsasanay ng mga kabataan. 3. Upang magbigay ng kamalayang sosyo - pang-ekonomiyang sitwasyon, ang pag-unlad ng sibiko , sosyal na pananagutan at disiplina, gayundin din ang pananampalataya at pagmamalaki sa kultura ng mga Pilipino. 4. Upang magbigay ng pagsasanay at karanasan sa agham at iba¶t ibang aspeto. 5. Upang itaguyod ang serbisyo para sa mas malaking pamayanan sa pamamagitan nang paggawa ng kaayusan at kagalingan nito, anuman ang katayuan nito sa lipunan,

kasarian,relihiyon at lahing kinabibilangan, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sapat na kagamitan para sa ikauunlad ng komunidad at bawat indibidwal .

6. Upang malinang at mapaunlad ang mga kugalian at kulturang Pilipino kaalinsabay nito ang pagbibigay kamalayan at matugunan ang pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa ating mga katutubo. I.Deskripsyon ng Kurso: Tumutukoy sa mas malalim at mas mabisang pagbasa at pagsusuri ng mga obra maestrang Pilipino na itinuturo sa hayskul, i.e. Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli me Tangere, El Filibusterismo at iba pa tungo sa ganap na pagpapahalaga ng mga ito. II. Mga Layunin: Sa kursong ito ang mga mag-aaral ay inaasahang : 1. Nababasa ng may pag-unawa ang mga obra maestrang Pilipino na sinulat ng mga batikang manunulat na Pilipino. 2. Napag ±aaralan ang mga paraan at istilong makasining na ginamit ng mga manunulat at tagapagsalin sa nasabing mga obra. 3. Nakababasa pa rin ng ibang akdang kurido para sa Gawain ng paghahambing. 4. Nakikilala ang kabutihan at kasamaang nilalaman ng Ibong Adarna. 5. Nakikilala si Francisco Balagtas kaugnay ng panulaan at iba niyang mga akda. 6. Nakakababatid ng kabuuang nilalaman ng Florante at Laura bilang akdang Awit. 7. Nakapagsasagawa ng mga suring ±basa at pagsusuring kritikal sa ilang mga piling kabanata ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. 8. Nabibigyang pagkakaiba ang panitikang nasa anyong patuluyan at patula at pagkakaiba ng korido at awit. 9. Naihahambing ang mga pangyayari at kasaysayan ng panahong kasalukuyan sa panahon ng pamamahala ng mga Prayleng Kastila. 10.Nakabubuo ng sariling pananaw at pala ±palagay sa nagging kalakaran ng panahon batay sa nilalaman ng mga akda.

III.Nilalaman ng Kurso: Malawakang pagpapahalaga at pagbabasa, pag-uulat , pagsusuri at pagtalakay sa mga itinakdang paksa at aralin na mga obra maestrang Pilipino na tulad ng koridong Ibong Adarna , awit na Florante at Laura , Noli Me Tangere at El Filibusterismo.

IV.

Personal na Layuning Pampagkatuto para sa Kurso 1.________________________________________________________ 2.________________________________________________________ 3.________________________________________________________

V.

Oryentasyon ng Kurso

Nilalaman Unang Preliminaryong Pagsusulit Yunit I ± Pagtalakay sa Pananaw , Misyon at Layunin ng Dalubhasaan ng Divine Word Pag ± unawa sa Katawagang Obra Maestra Yunit II- Pagkilala sa mga Bantog na Manunulat ng mga Akdang Pahahalagahan Yunit III- Pagkakaiba ng Awit at Korido Yunit IV- Ang Kasaysayan ng Ibong Adarna Panggitnang Pagsusulit YunitVI - Francisco Balagtas bilang Makata Yunit VII - Ang Florante at Laura Yunit VIII-Pinag-ugatang Kasaysayan ng Florante at Laura Ikalawang Preliminaryong Pagsusulit Yunit IX ±Pagkakaiba ng Tuluyan at Patula Yunit X- Pagkilala Kay Rizal Yunit XI- Ang Noli Me Tangere Pagtuklas sa Nilalaman ng bawat Kabanata Katapusang Pagsusulit Yunit XII- Ang El Filibusterismo Yunit XIII ±Pagpapahalaga at Pagsusuri VI. Gawaing Pampagkatuto 1. Pakikilahok ( ulat , pangkatang gawain ) 2. Portfolio ng mga sulatin 3. Mga Pagsusulit 4. Mga proyekto 5. Pagbabasa at Pagtalakay Sistema ng Pagmamarka 1. Major Examinations 2. Preliminaryong Pagsusulit 3. Panggitnang Pagsusulit 4. Katapusang Pagsusulit

75% 25% 25% 25%

5. Maikling Pagsusulit 6. Pakikilahok sa klase 7. Takdang gawain/ proyekto

10%

}

10% 5%

VII. MGA TUNTUNIN 1.Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng 11 pagliban sa buong semestre tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, samantalang 7 beses na pagliban tuwing Martes at Huwebes. Kapag lumampas sa nakasaad na bilang ang pagliban, maaaring maging dahilan ito nang hindi pagpasa sa asignatura (Failed due to absences). 2.Hindi magbibigay ng espesyal na pagsusulit (maikli o mahabang pagsusulit) ang dalubguro sa mga mag-aaral na kukuha ng naturang pagsusulit sa oras at araw na itinakda. maliban na lamang sa mga espesyal na kadahilanan na mapaptunayan sa pammagitan ng mga katibayan. Magtatakda ng kabawasang puntos ang dalubguro para sa mga espesyal na pagsusulit. Sakaling hindi na nakuha ng pagsusulit, awtomatikong ³0´ ang puntos na ibibigay sa mag ±aaral. 3.Sinumang mag-aaral na nagnanais na makipag-usap sa dalubguro para sa konsultasyon ng proyekto at iba pang mga gawain ay may nakalaan at nakatakdang oras.Anumang problema sa guro at sa kamag ±aral na may kaugnayan sa klase ay maaaring isannguni muna sa dalubguro. 4.Ang hindi makapagpapasa ng mga kahingian ng kurso sa itinakdang araw at oras ay awto matikong mamarkhan ng INC.Maaaring mapalitan ng pasadong marka ang INC. Sa sandaling makumpleto ng mga-aaral ang itinakdang kahingian na hindi lalampas sa semestre na naaayon sa tuntunin ng Tanggapan ng Patalaan. 5.Obligasyon ng mga mag-aaral na alamin ang mga paksang tinatalakay sa panahong siya ay liban, gayundin ang paghanap sa mga babasahing may kaugnayan sa paksang ito at iba pang mga tuntunin na maaaring pag ±usapan ng oral sa loob ng klase. 6. Ang paggamit ng cellphone sa loob ng klase ay hindi pinahihintulutan. 7.Ang mahuhuling mandaraya at manunulad sa anumang pagsusulit ay awtomatikong ³0´ sa naturang pagsusulit.

VIII.

FACULTY CONSULTATION SCHEDULE DAY TIME ROOM MWF 3-4 Education Faculty Room MWF 4-5 Education Faculty Room TTH 9-10 Education Faculty

IX.

Sanggunian: Casanova, Arthur etal. (2001). Panitikang Pilipino. Quezon City: Rex. Book Store. Cruz, Reynaldo etal. , (2004). Literatura ng Pilipinas ± Salamin ng Lahi. Maynila:Unibersidad ng Dela Salle . Magbaleta , Corazon G. At Cid V. Alvarez.(2006). El Filibusterismo ni Rizal. Valenzuela City: Jo- Es Publishing .

_________________________________________________________________________

Inihanda ni : Michelle A. Mendoza

Faculty, Education Department

Pinahintulutan ni: Dr. Rosvelinda L. Dequiros Head, Education Department

Divine Word College of Calapan EDUCATION DEPARTMENT Calapan City, Oriental Mindoro, 5200, Philippines Maikling Kuwento _________________________________________________________________________ Pamagat ng Kurso: Literatura 105 - (Maikling Kuwentong Filipino) Kredit: 3 yunits Kailangang nakuha na ang Filipino 1, 2, 3 at 4

Prerekwisit:

_________________________________________________________________________ Pananaw Dalubhasaan ng Divine Word, isang maka-kristiyanong akademikong komunidad, kaugnay ng banal na serbisyo sa bayan ng Diyos, nagpupunyagi at magkakasama sa pananampalataya patungo sa kabuuang pag-unlad ng indibidwal, tapat sa pagtuturo at tradisyon ng simbahan, sa ilalim ng pagtataguyod kay St. Arnold Janssen gayundin ang inspirasyon at gabay ng banal na espiritu .

Misyon Dalubhasaan ng Divine Word , isang maka±kristiyanong akademikong komunidad, nagtataguyod at nagbubuklod upang linangin at patatagin ang intelektuwal, espiritwal, moral at pisikal na kakayahan ng indibidwal, sa pamamagitan ng kanyang relihiyon, edukasyon at administratibong serbisyo kaugnay ng pagtitiwala sa propesyonalismo, kahusayan at kabanalan.

Layunin Dalubhasaan ng Divine Word, sang ±ayon sa kanyang pananaw at misyon ay naglalayong: 1. Upang magbigay ng pangkalahatang edukasyon na huhubog ng buong pagkatao ng indibidwal at makalikha ng isang kulturang- pangkapaligiran na maghahanda upang magkaroon ng sapat na kakayahan para sa mga hamon ng buhay. 2. Upang magbigay ng maka- kristiyanong pagpapahalaga sa moral at intelektwal na pagsasanay ng mga kabataan. 3. Upang magbigay ng kamalayang sosyo - pang-ekonomiyang sitwasyon, ang pag-unlad ng sibiko , sosyal na pananagutan at disiplina, gayundin din ang pananampalataya at pagmamalaki sa kultura ng mga Pilipino. 4. Upang magbigay ng pagsasanay at karanasan sa agham at iba¶t ibang aspeto. 5. Upang itaguyod ang serbisyo para sa mas malaking pamayanan sa pamamagitan nang paggawa ng kaayusan at kagalingan nito, anuman ang katayuan nito sa lipunan, kasarian

,relihiyon at lahing kinabibilangan, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sapat na kagamitan para sa ikauunlad ng komunidad at bawat indibidwal .

6. Upang malinang at mapaunlad ang mga kugalian at kulturang Pilipino kaalinsabay nito ang pagbibigay kamalayan at matugunan ang pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa ating mga katutubo.

I.Deskripsyon ng Kurso: Sumasaklaw sa pag-aaral ng pangkasaysayang pag-unlad ng maikling kuwentong Filipino na may pagbibigay-diin sa mga sangkap at pagbubuo nito sa pamamagitan ng mga Pagsusuri ng Piling mga Maikling Kuwento Mula Noong Gintong Panahon (1904-1920) Hanggang sa Kasalukuyan.

II.Mga Layunin: Sa kursong ito ang mga mag-aaral ay inanaasahang: 1. 2. 3. 4. Napapatibuhatang pahapyaw ang pinagmulang kasaysayan ng panitikang Filipino. Natutukoy ang mga akdang tuluyan at patula ng panitikang Pilipino. Nalalaman ang iba¶t ibang genreng pampanitikan. Nabibigyang kahulugan ang mga katawagang pampanitikan nang may pang-unawa at pagpapahalaga. 5. Nakikilala ang maikling katha na siyang pinag-ugatan ng maikling kuwentong Pilipino. 6. Nakikilala ang mga taong nagsimulang magmalasakit sa unang anyo ng maikling kuwentong Pilipino 7. Nabibigyang katuturan ang lahat ng salik na may kaugnayan sa maikling kuwentong Pilipino. 8. Nakbabasa ng mga akdang maikling kuwento na nasulat sa loob ng panahong hinihingi ng pag-aaral. 9. Nakikilala at napapahalagahan ang mga manunulat lokal man at banyaga na nagpakilala ng maikling kuwento bilang isang sining na pampanitikan. 10. Nasasabi ang mga samahang nagbigay karangalan sa mga akda at manunulat ng panahon. 11. Nakapagsusuri ng mga akda ayon sa bisa, teorya at ilan pang pangangailangan sa pagkatuto ng panitikan. 12. Nakabubuo ng akademikong papel, sariling akda at mga panunuri bilng awtput.

III. Nilalaman ng Kurso: Malawakang pag-aaral, pagbabasa, pananaliksik, pagpapatibuhat, mga pagpapakahulugan,pamumuna, pag-uulat at pagtalakay, pakikinig sa lektyur, mga pagtatala, pagbubuo ng awtput/ modyul at lunsaran at mga markahang pagsusulit.

IV.

Personal na Layuning Pampagkatuto para sa Kurso 1.________________________________________________________ 2.________________________________________________________ 3.________________________________________________________ 4.________________________________________________________

V.

Oryentasyon ng Kurso Nilalaman Unang Preliminaryong Pagsusulit Yunit I ± Kasaysayan ng Maikling Kathang Tagalog Yunit II ± Pagkilala sa mga Unang Manunulat Yunit III- Uri ng Maikling Kuwento Panggitnang Pagsusulit Yunit IV ± Bahagi ng Maikling Kuwento Yunit V ± Uri ng Manunulat Yunit VI- Mga Pagbabasa at Panunuri Ikalawang Preliminaryong Pagsusulit Yunit VII ±Pagpapahalaga sa mga Akda ng Iba¶t ibang Panahon Yunit VIII- Panahon ng Hapon at Amerikano Yunit IX- Akdang may Temang Pagbabalik sa Lupa Katapusang Pagsusulit Yunit X ± Panahon ng Republika Mga Akdang Pahahalagahan Impong Sela- Genoveva Matute Impeng Negro ± Rogelio Sicat Kamatayan ni tiyo Samuel ± Efren Abueg Tata Selo ± Rogelio Sikat Yunit XI- Pagpapasulat ng Reaksyong Papel /Paggawa ng Modyul o Lunsaran ng Pagkatuto

VI. Gawaing Pampagkatuto Pakikilahok ( ulat , pangkatang gawain ) Portfolio ng mga sulatin Mga Pagsusulit Mga proyekto Pagbabasa at Pagtalakay

Sistema ng Pagmamarka 8. Major Examinations 9. Preliminaryong Pagsusulit 10. Panggitnang Pagsusulit 11. Katapusang Pagsusulit 12. Maikling Pagsusulit 13. Pakikilahok sa klase 14. Takdang gawain/ proyekto

75% 25% 25% 25% 10%

}

10% 5%

VII. MGA TUNTUNIN 1.Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng 11 pagliban sa buong semestre tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, samantalang 7 beses na pagliban tuwing Martes at Huwebes. Kapag lumampas sa nakasaad na bilang ang pagliban, maaaring maging dahilan ito nang hindi pagpasa sa asignatura (Failed due to absences). 2.Hindi magbibigay ng espesyal na pagsusulit (maikli o mahabang pagsusulit) ang dalubguro sa mga mag-aaral na kukuha ng naturang pagsusulit sa oras at araw na itinakda. maliban na lamang sa mga espesyal na kadahilanan na mapaptunayan sa pammagitan ng mga katibayan. Magtatakda ng kabawasang puntos ang dalubguro para sa mga espesyal na pagsusulit. Sakaling hindi na nakuha ng pagsusulit, awtomatikong ³0´ ang puntos na ibibigay sa mag ±aaral. 3.Sinumang mag-aaral na nagnanais na makipag-usap sa dalubguro para sa konsultasyon ng proyekto at iba pang mga gawain ay may nakalaan at nakatakdang oras.Anumang problema sa guro at sa kamag ±aral na may kaugnayan sa klase ay maaaring isannguni muna sa dalubguro. 4.Ang hindi makapagpapasa ng mga kahingian ng kurso sa itinakdang araw at oras ay awto matikong mamarkhan ng INC.Maaaring mapalitan ng pasadong marka ang INC. Sa sandaling makumpleto ng mga-aaral ang itinakdang kahingian na hindi lalampas sa semestre na naaayon sa tuntunin ng Tanggapan ng Patalaan. 5.Obligasyon ng mga mag-aaral na alamin ang mga paksang tinatalakay sa panahong siya ay liban, gayundin ang paghanap sa mga babasahing may kaugnayan sa paksang ito at iba pang mga tuntunin na maaaring pag ±usapan ng oral sa loob ng klase. 6. Ang paggamit ng cellphone sa loob ng klase ay hindi pinahihintulutan. 7.Ang mahuhuling mandaraya at manunulad sa anumang pagsusulit ay awtomatikong ³0´ sa naturang pagsusulit.

VIII. FACULTY CONSULTATION SCHEDULE DAY MWF MWF TTH TIME 3-4 4-5 9-10 ROOM Education Faculty Room Education Faculty Room Education Faculty Room

IX.

Sanggunian

Aguilar , Elizabeth at Estrella Endaya.(1997). Filipino sa bagong Henerasyon . Makati City: Bookmark. Aguilar, Reynaldo L. etal. (2004) . Panitikan ng Pilipinas Makati City:Grandwater Publications. Arrogante, Jose. (1996).Mapanuring Pag ±aaral ng Panitikang Filipino. Maynila: National Book Store, Casanova , Arthur et.al. (2001). Panitikang Pilipino. Maynila: Rex Book Store. Cruz, Reynaldo et.al. (2004). Literatura ng Pilipinas ±Salamin ng Lahi. Maynila: Unibersidad ng Dela Salle. ________________________________________________________________________

Inihanda ni : Michelle A. Mendoza

Faculty, Education Department

Pinahintulutan ni: Dr. Rosvelinda L. Dequiros Head, Education Department

Divine Word College of Calapan EDUCATION DEPARTMENT Calapan City, Oriental Mindoro, 5200, Philippines

_________________________________________________________________________ Panitikan ng Rehiyon Pamagat ng Kurso: Literatura 101 - (Panitikan ng Rehiyon) Kredit: 3 yunits

Prerekwisit ng Kurso : Kailangang naipasa ang Filipino 101 at Filipino 102 _________________________________________________________________________

Pananaw Dalubhasaan ng Divine Word, isang maka-kristiyanong akademikong komunidad, kaugnay ng banal na serbisyo sa bayan ng Diyos, nagpupunyagi at magkakasama sa pananampalataya patungo sa kabuuang pag-unlad ng indibidwal, tapat sa pagtuturo at tradisyon ng simbahan, sa ilalim ng pagtataguyod kay St. Arnold Janssen gayundin ang inspirasyon at gabay ng banal na espiritu .

Misyon Dalubhasaan ng Divine Word , isang maka±kristiyanong akademikong komunidad, nagtataguyod at nagbubuklod upang linangin at patatagin ang intelektuwal, espiritwal, moral at pisikal na kakayahan ng indibidwal, sa pamamagitan ng kanyang relihiyon, edukasyon at administratibong serbisyo kaugnay ng pagtitiwala sa propesyonalismo, kahusayan at kabanalan.

Layunin Dalubhasaan ng Divine Word, sang ±ayon sa kanyang pananaw at misyon ay naglalayong: 1. Upang magbigay ng pangkalahatang edukasyon na huhubog ng buong pagkatao ng indibidwal at makalikha ng isang kulturang- pangkapaligiran na maghahanda upang magkaroon ng sapat na kakayahan para sa mga hamon ng buhay. 2. Upang magbigay ng maka- kristiyanong pagpapahalaga sa moral at intelektwal na pagsasanay ng mga kabataan. 3. Upang magbigay ng kamalayang sosyo - pang-ekonomiyang sitwasyon, ang pag-unlad

ng sibiko , sosyal na pananagutan at disiplina, gayundin pagmamalaki sa kultura ng mga Pilipino.

din ang pananampalataya at

4. Upang magbigay ng pagsasanay at karanasan sa agham at iba¶t ibang aspeto. 5. Upang itaguyod ang serbisyo para sa mas malaking pamayanan sa pamamagitan nang paggawa ng kaayusan at kagalingan nito, anuman ang katayuan nito sa lipunan, kasarian ,relihiyon at lahing kinabibilangan, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sapat na kagamitan para sa ikauunlad ng komunidad at bawat indibidwal .

6. Upang malinang at mapaunlad ang mga kugalian at kulturang Pilipino kaalinsabay nito ang pagbibigay kamalayan at matugunan ang pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa ating mga katutubo.

I.Deskripsyon ng Kurso: Sumasaklaw sa pag ±aaral ang mga pangunahing akda sa mga rehiyunal na wika na maaaring orihinal o salin sa Filipino ng mga tekstong susuriin at pahahalagahang kultural.

II.Mga Layunin: Sa kursong ito , ang mga mag-aaral ay inaasahang : 1. Nakikilala at nabibigyang pagkakaiba ang mga panitikang nasa anyong tuluyan at patula. 2. Nababasa at napag ±aaralan ang mga panguhaning akda sa iba¶t ibang rehiyunal na wika ng Pilipinas. 3. Natatalakay ang mga akdang rehiyunal kaugnay ng pagpapahalagang kultural na nakapaloob sa akda. 4. Natutuklasan ang mga teoryang pampanitikan na nakapaloob sa akdang pinahahalagahan. 5. Nakikilala ang mga akdang panrehiyon kaugnay ng pagpapahalagang kultural na nakapaloob 6. Nakapagsasagawa ng mga pagsusuri bilang pagpapahalaga sa mga aspetong kultural ng rehiyon sa kapuluan. 7. Nakapagsasagawa ng kaukulang tala, pananaliksik at mga pagtalakay. 8. Nakapagsusumite ng sariling awtput sa anumang anyo at uri ng teksto.

III.

Personal na Layuning Pampagkatuto para sa Kurso 1._______________________________________________________________ 2._______________________________________________________________ 3._______________________________________________________________ 4._______________________________________________________________

IV. Oryentasyon ng Kurso

Nilalaman Unang Preliminaryong Pagsusulit Yunit I ± Batayang Kaalaman sa Literatura Yunit II- Pahapyaw na Sulyap Sa Kasaysayan ng Literaturang Filipino Yunit III- Literatura ng Iba¶t Ibang Rehiyon Panggitnang Pagsusulit Yunit IV- Cordillera Autonomous Region Yunit ± V ± Rehiyon II Yunit VI- Gitnang Luzon Ikalawang Preliminaryong Pagsusulit Yunit VII- Rehiyon IV Yunit VIII- Rehiyon V - Bicol Yunit IX - Rehiyon VI- Kanlurang Visayas Yunit X ± Rehiyon VII- Gitnang Visayas Katapusang Pagsusulit Yunit XI-Rehiyon VIII- Gitnang Visayas Yunit XII- Rehiyon IX - Kanlurang Minadanao Yunit XIII- Auntomous Region of Muslim Mindanao Yunit XIV-Hilaga,Timog at Gitnang Mindanao Yunit XV- CARAGA at NCR V. Gawaing Pampagkatuto Pakikilahok ( ulat , pangkatang gawain ) Portfolio ng mga sulatin Mga Pagsusulit Mga proyekto Pagbabasa at Pagtalakay Sistema ng Pagmamarka Major Examinations Preliminaryong Pagsusulit Panggitnang Pagsusulit Katapusang Pagsusulit Maikling Pagsusulit Pakikilahok sa klase Takdang gawain/ proyekto

75% 25% 25% 25% 10%

}

10% 5%

VI. MGA TUNTUNIN 1.Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng 11 pagliban sa buong semestre tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, samantalang 7 beses na pagliban tuwing Martes at Huwebes. Kapag lumampas sa nakasaad na bilang ang pagliban, maaaring maging dahilan ito nang hindi pagpasa sa asignatura (Failed due to absences). 2.Hindi magbibigay ng espesyal na pagsusulit (maikli o mahabang pagsusulit) ang dalubguro sa mga mag-aaral na kukuha ng naturang pagsusulit sa oras at araw na itinakda. maliban na lamang sa mga espesyal na kadahilanan na mapaptunayan sa pammagitan ng mga katibayan. Magtatakda ng kabawasang puntos ang dalubguro para sa mga espesyal na pagsusulit. Sakaling hindi na nakuha ng pagsusulit, awtomatikong ³0´ ang puntos na ibibigay sa mag ±aaral. 3.Sinumang mag-aaral na nagnanais na makipag-usap sa dalubguro para sa konsultasyon ng proyekto at iba pang mga gawain ay may nakalaan at nakatakdang oras.Anumang problema sa guro at sa kamag ±aral na may kaugnayan sa klase ay maaaring isannguni muna sa dalubguro. 4.Ang hindi makapagpapasa ng mga kahingian ng kurso sa itinakdang araw at oras ay awto matikong mamarkhan ng INC.Maaaring mapalitan ng pasadong marka ang INC. Sa sandaling makumpleto ng mga-aaral ang itinakdang kahingian na hindi lalampas sa semestre na naaayon sa tuntunin ng Tanggapan ng Patalaan. 5.Obligasyon ng mga mag-aaral na alamin ang mga paksang tinatalakay sa panahong siya ay liban, gayundin ang paghanap sa mga babasahing may kaugnayan sa paksang ito at iba pang mga tuntunin na maaaring pag ±usapan ng oral sa loob ng klase. 6. Ang paggamit ng cellphone sa loob ng klase ay hindi pinahihintulutan. 7.Ang mahuhuling mandaraya at manunulad sa anumang pagsusulit ay awtomatikong ³0´ sa naturang pagsusulit.

VII. FACULTY CONSULTATION SCHEDULE DAY MWF MWF TTH TIME 3-4 4-5 9-10 ROOM Education Faculty Room Education Faculty Room Education Faculty Room

VIII. Sanggunian Espina, Leticia D. et al. (2009). Literatura ng iba¶t ibang Rehiyon ng Pilipinas. Manila: Mindshapers. Sauco, Consolacion P. et al.(2004). Panitikan ng Pilipinas. Makati City: Katha Publishing House . Aguilar, Reynaldo, L. et al.(2004). Panitikan ng Pilipinas (Rehiyunal na Pagdulog). Makati City: Grandwater Publications . Casanova, Arthur et. al.,(2001). Panitikang Pilipino. Maynila: Rex Book Store. _________________________________________________________________________

Inihanda ni : Michelle A. Mendoza

Faculty, Education Department

Pinahintulutan ni: Dr. Rosvelinda L. Dequiros Head, Education Department

Divine Word College of Calapan EDUCATION DEPARTMENT Calapan City, Oriental Mindoro, 5200,Philippines

_________________________________________________________________________ FILIPINO 2 PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK Pamagat ng Kurso: PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK Kredit : 3 yunits Prerekwisit : Kailangang nakuha ang Filipino I _________________________________________________________________________ Pananaw Dalubhasaan ng Divine Word, isang maka-kristiyanong akademikong komunidad, kaugnay ng banal na serbisyo sa bayan ng Diyos, nagpupunyagi at magkakasama sa pananampalataya patungo sa kabuuang pag-unlad ng indibidwal, tapat sa pagtuturo at tradisyon ng simbahan, sa ilalim ng pagtataguyod kay St. Arnold Janssen gayundin ang inspirasyon at gabay ng banal na espiritu .

Misyon Dalubhasaan ng Divine Word , isang maka±kristiyanong akademikong komunidad, nagtataguyod at nagbubuklod upang linangin at patatagin ang intelektuwal, espiritwal, moral at pisikal na kakayahan ng indibidwal, sa pamamagitan ng kanyang relihiyon, edukasyon at administratibong serbisyo kaugnay ng pagtitiwala sa propesyonalismo, kahusayan at kabanalan.

Layunin Dalubhasaan ng Divine Word, sang ±ayon sa kanyang pananaw at misyon ay naglalayong: 1. Upang magbigay ng pangkalahatang edukasyon na huhubog ng buong pagkatao ng indibidwal at makalikha ng isang kulturang- pangkapaligiran na maghahanda upang magkaroon ng sapat na kakayahan para sa mga hamon ng buhay. 2. Upang magbigay ng maka- kristiyanong pagpapahalaga sa moral at intelektwal na pagsasanay ng mga kabataan. 3. Upang magbigay ng kamalayang sosyo - pang-ekonomiyang sitwasyon, ang pag-unlad ng sibiko , sosyal na pananagutan at disiplina, gayundin din ang pananampalataya at pagmamalaki sa kultura ng mga Pilipino. 4. Upang magbigay ng pagsasanay at karanasan sa agham at iba¶t ibang aspeto. 5. Upang itaguyod ang serbisyo para sa mas malaking pamayanan sa pamamagitan nang

paggawa ng kaayusan at kagalingan nito, anuman ang katayuan nito sa lipunan, kasarian ,relihiyon at lahing kinabibilangan, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sapat na kagamitan para sa ikauunlad ng komunidad at bawat indibidwal .

6. Upang malinang at mapaunlad ang mga kugalian at kulturang Pilipino kaalinsabay nito ang pagbibigay kamalayan at matugunan ang pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa ating mga katutubo.

I.

Deskripsyon ng Kurso : Ang Filipino 2 ay higit na pagpapalawak ng kaalaman at lalo pang pagpapataas ng antas ng kasanayan sa kritikal na pagbasa at lohikal na pagsulat tungo sa pagsasagawa ng pananaliksik. Mga Layunin: Sa kursong ito, ang mga estudyante ay inaasahang: 1. Naipapakita ang higit na mataas na kakayahang pangkomunikasyon sa akademik na rejister ng Filipino sa makrong kasanayan; 2. Nagagamit ang mga kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa na nakatuon sa teksto at konteksto ng mga diskurso sa iba¶t ibang disiplina. 3. Natutukoy ang mga hakbang sa pananaliksik. 4. Nagagamit nang mahusay an Filipino sa pagbuo ng isang sulating pananaliksik.

II.

III.

Personal na Layuning Pampagkatuto para sa Kurso 1._______________________________________________________________ 2._______________________________________________________________ 3._______________________________________________________________

IV. Oryentasyon ng Kurso Nilalaman Unang Preliminaryong Pagsusulit Yunit I ± Batayang Kaalaman sa Pagbasa Yunit II ± Hulwaran at Organisasyon ng Tekstong Ekspositori Yunit III ± Mga Kasanayan at Akademikong Pagbasa Panggitnang Pagsusulit Yunit IV ± Batayang Kaalaman sa Pagsulat Yunit V ± Mga Uri ng Pagsulat Yunit VI ± Bahagi ng Teksto Ikalawang Preliminaryong Pagsusulit Yunit VII - Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat Yunit VIII ± Ang Mananaliksik: Katangian at Pananagutan

Yunit IX ± Ang Pamanahong Papel Katapusang Pagsusulit Yunit X ± Ang Paksa at Pamagat Pampananaliksik Yunit XI ± Pangangalap ng mga Datos , Informasyon at Sanggunian Yunit XII ± Dokumentasyon Yunit XIII ± Presentasyon ng mga Datos Yunit XIV ± Pagsulat ng Final na Sipi V. Gawaing Pampagkatuto Pakikilahok ( ulat , pangkatang Gawain at iba pa ) Mga Pagsusulit Portfolio ng pasulat na gawain Maikling sulating Pananaliksik Sistema ng Pagmamarka Major Examinations Preliminaryong Pagsusulit Panggitnang Pagsusulit Katapusang Pagsusulit Maikling Pagsusulit Pakikilahok sa klase Takdang gawain/ proyekto

75% 25% 25% 25% 10%

}

10% 5%

VI. MGA TUNTUNIN 1.Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng 11 pagliban sa buong semestre tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, samantalang 7 beses na pagliban tuwing Martes at Huwebes. Kapag lumampas sa nakasaad na bilang ang pagliban, maaaring maging dahilan ito nang hindi pagpasa sa asignatura (Failed due to Absences). 2.Hindi magbibigay ng espesyal na pagsusulit (maikli o mahabang pagsusulit) ang dalubguro sa mga mag-aaral na kukuha ng naturang pagsusulit sa oras at araw na itinakda. maliban na lamang sa mga espesyal na kadahilanan na mapaptunayan sa pammagitan ng mga katibayan. Magtatakda ng kabawasang puntos ang dalubguro para sa mga espesyal na pagsusulit. Sakaling hindi na nakuha ng pagsusulit, awtomatikong ³0´ ang puntos na ibibigay sa mag ±aaral. 3.Sinumang mag-aaral na nagnanais na makipag-usap sa dalubguro para sa konsultasyon ng proyekto at iba pang mga gawain ay may nakalaan at nakatakdang oras.Anumang problema sa guro at sa kamag ±aral na may kaugnayan sa klase ay maaaring isannguni muna sa dalubguro. 4.Ang hindi makapagpapasa ng mga kahingian ng kurso sa itinakdang araw at oras ay awto matikong mamarkhan ng INC.Maaaring mapalitan ng pasadong marka ang INC. Sa

sandaling makumpleto ng mga-aaral ang itinakdang kahingian na hindi lalampas sa semestre na naaayon sa tuntunin ng Tanggapan ng Patalaan. 5.Obligasyon ng mga mag-aaral na alamin ang mga paksang tinatalakay sa panahong siya ay liban, gayundin ang paghanap sa mga babasahing may kaugnayan sa paksang ito at iba pang mga tuntunin na maaaring pag ±usapan ng oral sa loob ng klase. 6. Ang paggamit ng cellphone sa loob ng klase ay hindi pinahihintulutan. 7.Ang mahuhuling mandaraya at manunulad sa anumang pagsusulit ay awtomatikong ³0´ sa naturang pagsusulit. VII.FACULTY CONSULTATION SCHEDULE DAY MWF MWF TTH TIME 3-4 4-5 9-10 ROOM Education Faculty Room Education Faculty Room Education Faculty Room

VIII. Sanggunian: Bernales , Rolando A. at Glecy Atienza etal.(2006) Kritikal na Pagbasa at Lohikal na Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. Valenzuela City:Mutya Publishing. Tumangan,Alcomitser P.Sr. etal.(2006) Pagbasa at Pagsulat Pananaliksik.Makati City: Grandwater Publication. Bernales, Rolando A. etal.(2009) Maunawang Pagbasa at Akademikong Introduksiyon sa Pananaliksik. Malabon City:Mutya Publishing. Tungo sa

Pagsulat:

_________________________________________________________________________

Inihanda ni : Michelle A. Mendoza

Faculty, Education Department Pinahintulutan ni: Dr. Rosvelinda L. Dequiros Head, Education Department

Divine Word College of Calapan
EDUCATION DEPARTMENT
Calapan City, Oriental Mindoro, 5200, Philippines
Filipino I Komunikasyon sa Akademikong Filipino ____________________________________________________________ Pamagat ng Kurso: Komunikasyon sa Akademikong Filipino Kredit: 3 yunits Prerekwisit: Wala ____________________________________________________________
Pananaw Dalubhasaan ng Divine Word ng Calapan, isang maka-kristiyanong akademikong komunidad, kaugnay ng banal na serbisyo sa bayan ng Diyos, nagpupunyagi at magkakasama sa pananampalataya patungo sa kabuuang pag-unlad ng indibidwal, tapat sa pagtuturo at tradisyon ng simbahan, sa ilalim ng pagtataguyod kay St. Arnold Janssen gayundin ang inspirasyon at gabay ng banal na espiritu .

Misyon Dalubhasaan ng Divine Word ng Calapan , isang maka±kristiyanong akademikong komunidad, nagtataguyod at nagbubuklod upang linangin at patatagin ang intelektuwal, espiritwal, moral at pisikal na kakayahan ng indibidwal, sa pamamagitan ng kanyang relihiyon, edukasyon at administratibong serbisyo kaugnay ng pagtitiwala sa propesyonalismo, kahusayan at kabanalan.

Layunin Dalubhasaan ng Divine Word ng Calapan, sang ±ayon sa kanyang pananaw at misyon ay naglalayong: 1. Upang magbigay ng pangkalahatang edukasyon na huhubog ng buong pagkatao ng indibidwal at makalikha ng isang kulturang- pangkapaligiran na maghahanda upang magkaroon ng sapat na kakayahan para sa mga hamon ng buhay. 2. Upang magbigay ng maka- kristiyanong pagpapahalaga sa moral at intelektwal na pagsasanay ng mga kabataan. 3. Upang magbigay ng kamalayang sosyo - pang-ekonomiyang sitwasyon, ang pag-unlad ng sibiko , sosyal na pananagutan at disiplina, gayundin din ang pananampalataya at pagmamalaki sa kultura ng mga Pilipino. 4. Upang magbigay ng pagsasanay at karanasan sa agham at iba¶t ibang aspeto.

5. Upang itaguyod ang serbisyo para sa mas malaking pamayanan sa pamamagitan nang paggawa ng kaayusan at kagalingan nito, anuman ang katayuan nito sa lipunan, kasarian ,relihiyon at lahing kinabibilangan, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sapat na kagamitan para sa ikauunlad ng komunidad at bawat indibidwal .

6. Upang malinang at mapaunlad ang mga kugalian at kulturang Pilipino kaalinsabay nito ang pagbibigay kamalayan at matugunan ang pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa ating mga katutubo.

Deskripsyon ng Kurso: Ang Filipino I ay isang metalinggwistik na pag aaral ng wikang Filipino. Nakatuon ito sa estruktura , gamit, katangian at kahalagahan ng wikang Filipino sa akademikong larangan . Sa lapit na multidisiplinaryo at paraang interaktibo , inaasahang matutukoy at matatalakay ang mga pangunahing kaalaman sa wikang ito . Malilinang dito ang mga kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino tungo sa lalog mataas na komunikasyon at sa kritikal na pagdidiskurso.

I.

II. Mga Layunin: Sa kursong ito, ang mga estudyante ay inaasahang: 1. Natutukoy ang mga pangkalahatang kaalaman at konsepto kaugnay ng metalinggwistik na pag-aaral ng wikang Filipino. 2. Nalilinang ang lalong mataas na antas ng kasanayan sa akademikong komunikasyon: pagbasa , pakikinig, pagsulat at pagsasalita. 3. Nakikilala ang iba t ibang diskurso sa wikang Filipino tungo sa pag unawa at pagpapahalaga sa teksto at konteksto nito. 4. Nailalapat ang mga kasanayang pangkomunikasyon sa pag alam, pagtataya at pagpapahalaga sa mga kaalaman at konseptong may kinalaman sa kultura at lipunang local at global.

III.

Personal na Layuning Pampagkatuto para sa Kurso 1._______________________________________________ 2._______________________________________________ 3._______________________________________________

Mga Tuntunin sa Loob ng Klase 1. Iwasan ang pagiging huli sa klase. 2. Siguruhin na nakasuot ng uniporme at ³school I.D´ sa pagpasok sa klase.

3. Iwasan ang palagiang paglabas habang nagkaklase ang guro. 4. Iwasan ang makipag-usap sa kaklase habang nagsasalita ang guro lalung lalo na kapag may pagsusulit na ginagawa. 5. Hindi maaari ang paggamit ng cellphone sa loob ng klasrum habang nagkaklase ang guro. 6. Iwasan ang pagsumite nang huli ng mga pangangailangan sa klase. 7. Ang mahuhuling nagngungopya ay kaagad na zero ang iskor. 8. Bago umalis ng klasrum, siguruhin na walang mga basura o kalat na maiiwan sa sahig.

IV.

Oryentasyon ng Kurso

Nilalaman First Prelims Yunit I ±Inroduksyon sa Pag ±aaral ng Wika Yunit II ± Filipino Bilang Wikang Pambansa Yunit III ± Filipino Bilang Wikang Akademiko Midterm Yunit IV ± Kalikasan at Istruktura ng Wikang Filipino Yunit V ± Ang Alfabeto at Ortograpiyang Filipino Second Prelims Yunit VI ± Mga Batayang Kaalam sa Diskurso at Pagdidiskurso Yunit VII ± Mahahalagang Konsepto ng Komunikasyon Finals Yunit IX ± Pakikinig Yunit X ± Pagsasalita Yunit XI ±Pagbasa Yunit ± Pagsusulat V. Gawaing Pampagkatuto Pakikilahok ( ulat , pangkatang gawain ) Portfolio ng mga sulatin Mga Pagsusulit Mga proyekto

Paraan ng Pagmamarka Major Examinations Prelims 25% Midterm 25% Finals 25% Maikling Pagsusulit Pakikilahok sa klase Takdang gawain/ proyekto Kabuuan

75%

10% 10% 5%

VI.

Sanggunian: Bernales , Rolando etal.2009. Akademikong Filipino para sa Kompetetibong Pilipino.Malabon City:Mutya publishing House Inc. Ulit Perla G.2003. Sining ng Komunikasyon sa Kolehiyo. Makati City. Grandwater Publication and Research Corporation.

Inihanda ni Bb. Michelle A. Mendoza

Divine Word College of Calapan
EDUCATION DEPARTMENT
Calapan City, Oriental Mindoro, 5200, Philippines
Panimulang Linggwistika

Pamagat ng Kurso: Panimulang Linggwistika Kredit: 3 yunits Prerekwisit: Nakuha ang Filipino 1, 2, 3 at 4
Pananaw
Dalubhasaan ng Divine Word ng Calapan, isang maka-kristiyanong akademikong komunidad, kaugnay ng banal na serbisyo sa bayan ng Diyos, nagpupunyagi at magkakasama sa pananampalataya patungo sa kabuuang pag-unlad ng indibidwal, tapat sa pagtuturo at tradisyon ng simbahan, sa ilalim ng pagtataguyod kay St. Arnold Janssen gayundin ang inspirasyon at gabay ng banal na espiritu .

Misyon Dalubhasaan ng Divine Word ng Calapan , isang maka±kristiyanong akademikong komunidad, nagtataguyod at nagbubuklod upang linangin at patatagin ang intelektuwal, espiritwal, moral at pisikal na kakayahan ng indibidwal, sa pamamagitan ng kanyang relihiyon, edukasyon at administratibong serbisyo kaugnay ng pagtitiwala sa propesyonalismo, kahusayan at kabanalan.

Layunin
Dalubhasaan ng Divine Word ng Calapan, sang ±ayon sa kanyang pananaw at misyon ay naglalayong: 1. Upang magbigay ng pangkalahatang edukasyon na huhubog ng buong pagkatao ng indibidwal at makalikha ng isang kulturang- pangkapaligiran na maghahanda upang magkaroon ng sapat na kakayahan para sa mga hamon ng buhay. 2. Upang magbigay ng maka- kristiyanong pagpapahalaga sa moral at intelektwal na pagsasanay ng mga kabataan. 3. Upang magbigay ng kamalayang sosyo - pang-ekonomiyang sitwasyon, ang pag-unlad ng sibiko , sosyal na pananagutan at disiplina, gayundin din ang pananampalataya at pagmamalaki sa kultura ng mga Pilipino. 4. Upang magbigay ng pagsasanay at karanasan sa agham at iba¶t ibang aspeto. 5. Upang itaguyod ang serbisyo para sa mas malaking pamayanan sa pamamagitan nang paggawa ng kaayusan at kagalingan nito, anuman ang katayuan nito sa lipunan, kasarian ,relihiyon at lahing kinabibilangan, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sapat na kagamitan para sa ikauunlad ng komunidad at bawat indibidwal .

6. Upang malinang at mapaunlad ang mga kugalian at kulturang Pilipino kaalinsabay nito ang pagbibigay kamalayan at matugunan ang pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa ating mga katutubo.

Deskripsyon ng Kurso : Nakapaloob sa kursong ito ang pagtalakay sa kahulugan, kasaysayan at pangunahing kaalaman sa linggwistika. Pag-aaralan dito ang mga katangian ng wikang Filipino kaugnay ng ortograpiya, palatuldikan at palabigkasan, ponema, morpema at semantika. Susuriin din ang pag-iiba-iba ng ibang wikain sa Pilipinas at ang ilang modelong panggramatika ng wika.

Mga Layunin:

1. Nababatid ang katuturan ng wika at ang mga simulating hakbang sa paglinang ng
linggwistikang Filipino.

2. Nakikilala ang lahat ng elementong pangwika tulad ng ponolohiya, morpolohiya ,
sintaks at semantics.

3. Nakikilala ang lahat ng elementong pangwika na bumabalot sa pag ±aaral ng Filipino. 4. Nauunawaan ang wastong gamit ng mga bahagi ng pananalita sa loob ng isang
kernel.

5. Napapahalagahan ang katuturan ng mga katawagang panglinggwistika na kailangan
sa pagkatuto at pag ±unawa ng Filipino.

6. Nabibigyang kahulugan ang kasaysayan ng linggwistika sa Pilipinas ganoon din ng
linggwistika sa buong daigdig.

7. Nasusuri ang kernel /pangungusap ayon sa iba¶t ibang modelo o corpus na ipinakilala
ng mga awtoridad lokal man o banyaga.

8. Nagagamit nang wasto ang angkop na wika, bahagi ng pananalita at baybay ng
salita sa pagpapahayag ng kaalaman. Napaghahambing ± hambing ang mga pagbabagong naganap sa alpabetong Filipino para sa kawastuan ng baybay.

9. Nasusuri at nagagamit ang iba¶t ibang modelong panglinggwistika sa pagbubuo ng
sariling kernel pasalita man o pasulat.

10. Natutugunan ang lahat ng pangangailangang pangwika sa pagkatuto ng
linggwistikang Filipino.

Mga Tuntunin sa Loob ng Klase 9. Iwasan ang pagiging huli sa klase. 10.Siguruhin na nakasuot ng uniporme at ³school I.D´ sa pagpasok sa klase. 11.Iwasan ang palagiang paglabas habang nagkaklase ang guro. 12.Iwasan ang makipag-usap sa kaklase habang nagsasalita ang guro lalung lalo na kapag may pagsusulit na ginagawa. 13.Hindi maaari ang paggamit ng cellphone sa loob ng klasrum habang nagkaklase ang guro. 14.Iwasan ang pagsumite nang huli ng mga pangangailangan sa klase. 15.Ang mahuhuling nagngungopya ay kaagad na zero ang iskor. 16.Bago umalis ng klasrum, siguruhin na walang mga basura o kalat na maiiwan sa sahig.

I.

Oryentasyon ng Kurso

Nilalaman First Prelims
Kabanata I Ang wika

Angkan ng wika Wika at Dalubwika Wika at Kultura Salitang Pangnilalaman (Content words) Salitang Pangkayarian (Function words) Wastong Gamit ng Bahagi ng Panalita Midterm
Kabanata II

Kasaysayan ng Linggwistika Linggwistika sa Daigdig Tagmemic Model ni Kenneth Pike Logical Syntax ni Chomsky Mathematical Theory of Linguistics Linggwistika ng Pilipinas Gramatika Talasalitaan at Leksikon

Second Prelims Kabanata III

Ang Pagsasalita Pagbigkas ng Tunog Palatunugan Alpabetong Filipino Bigkas at Baybay Palatuldikan
Finals Kabanata IV Punto at Paraan ng Artikulasyon

Klaster at Diptonggo Pares Minimal Ponemiko Alopono Ponema Morpema Kernel/Pangungusap
Kabanata V

Kasaysayan ng Dalawang Modelo Kayarian at Uri ng Pangungusap Istrukturang Panglinggwistika

V.

Gawaing Pampagkatuto Pakikilahok ( ulat , pangkatang gawain ) Portfolio ng mga sulatin Mga Pagsusulit Paraan ng Pagmamarka Major Examinations Prelims 25% Midterm 25% Finals 25% Maikling Pagsusulit Pakikilahok sa klase Takdang gawain/ proyekto Kabuuan Sanggunian

75%

10% 10% 5% 100%

VI.

Paghahanda at Evalwasyon ng Kagamitang Panturo 3 units

Sumasaklaw ito sa pag-aaral ng mga teorya, simulain, pamaraan, paggamit at ebalwasyon ng kagamitang panturo kasama ang mga materyales para sa alternatibong pagtuturo at pagkatuto. Introduksyon sa Pamamahayag Sumasaklaw ito sa mga batayang kaalaman sa pamamahayag at paglilinang ng mga kasanayan sa pagsulat ng iba¶t ibang uri at anyo ng sulating jornalistik, kasama na rito ang paghahanda at pamamahala ng pahayagang pampaaralan.