Introduksyon sa

Maykroekonomics

Microeconomics
Ang salitang micro ay hango sa salitang Griyego na nangangahulugang maliit.

Ito ay nangangahulugan na ang

maykroekonomiks ay
nakatuon sa pag-aaral ng

maliliit na yunit ng ekonomiks.

‡ Ang ang nagsusuri ng istraktura ng pamilihan tulad ng:

microeconomist

‡ bakit tinaguriang "highly competitive" ang ibang pamilihan kapag marami ang gumagawa ng produkto?

‡ bakit "very concentrated" naman ang iba na may iilan lamang bahay-kalakal ang gumagawa ng produkto?

‡bakit nagkakaroon ng pagbagsak ang mga pamilihan?

‡anu-ano ang mga salik ng produksyon na nakaaapekto sa pagbabago ng demand at supply
Supply Demand

Saklaw ng Maykroekonomiks

A. Ang pag-aaral ng maykroekonomiks ay nakatuon sa mga sumusunod:

‡galaw ng indibidwal na tao, ‡sambahayan, ‡bahay-kalakal, ‡industriya, at ‡pamilihan

B. Pinag-aaralan din nito ang mga sumusunod:

‡paano nagpapasya ang konsyumer?

‡ anong produkto ang bibilhin?

‡ anong produkto ang gagawain sa bahay-kalakal,

‡ anong proseso ang gagamitin?

‡anong presyo ang ilalagay sa bawat produkto?

Pagsusuri ng Demand
May mga demand ang bawat tao. Nagsisimula ito sa mga sumusunod.

Hilig

Kagustuhan

Pangangailangan
na dapat matugunan

Iba pang Batayan ng Gawaing Pang-ekonomiko ng isang Indibidwal

Kanya-kanyang Panlasa

Identical twins

Paniniwala

Karanasan sa buhay

Katayuan sa buhay o Antas sa buhay

Kakayanang makapamili

Demograpikong kinabibilangan tulad ng edad, propesyon, kasarian, at iba pa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.