anghalimbawangsuringbasa ay angpaggawangmgasumusunod: suringbasa pangngalan: grade at seksyon

:

I.pamagat: II.mayakda: III.pinagkuhananglibro: IV.mgatauhan: a. c. b. d.

V.buod:

VI:reaksyon:

VII.pagpapahalaga:

Reaksyon Font style: Arial/Times New Roman Font size: 12 FRONT PAGE: (centered) Suring Basasa Filipino (Pamagatnglibro) Pangalan Year & Section Guro I. Talasalitaan IV.Pamagat II.Etoyung format ngsuringbasa! I.reaksyon--reaksyonmo dun sabinasamonglibro . pamagat. Aral VI.awtor. Awtor III. buod--ungbuodsyempre V.talasalitaan. Buod V.hmm ewankolng e haha! IV.awtobayographingawtor III. aral--anoaralnanatutunanmo/ anoungaralnungkwento VI.explain ungpamagat] II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful