anghalimbawangsuringbasa ay angpaggawangmgasumusunod: suringbasa pangngalan: grade at seksyon

:

I.pamagat: II.mayakda: III.pinagkuhananglibro: IV.mgatauhan: a. c. b. d.

V.buod:

VI:reaksyon:

VII.pagpapahalaga:

explain ungpamagat] II. buod--ungbuodsyempre V.Pamagat II. Talasalitaan IV. Reaksyon Font style: Arial/Times New Roman Font size: 12 FRONT PAGE: (centered) Suring Basasa Filipino (Pamagatnglibro) Pangalan Year & Section Guro I. pamagat. Awtor III.Etoyung format ngsuringbasa! I. Aral VI.reaksyon--reaksyonmo dun sabinasamonglibro .hmm ewankolng e haha! IV.awtor.awtobayographingawtor III. aral--anoaralnanatutunanmo/ anoungaralnungkwento VI.talasalitaan. Buod V.