anghalimbawangsuringbasa ay angpaggawangmgasumusunod: suringbasa pangngalan: grade at seksyon

:

I.pamagat: II.mayakda: III.pinagkuhananglibro: IV.mgatauhan: a. c. b. d.

V.buod:

VI:reaksyon:

VII.pagpapahalaga:

reaksyon--reaksyonmo dun sabinasamonglibro .Etoyung format ngsuringbasa! I.talasalitaan. buod--ungbuodsyempre V.hmm ewankolng e haha! IV.Pamagat II. Reaksyon Font style: Arial/Times New Roman Font size: 12 FRONT PAGE: (centered) Suring Basasa Filipino (Pamagatnglibro) Pangalan Year & Section Guro I.explain ungpamagat] II. Buod V. pamagat. aral--anoaralnanatutunanmo/ anoungaralnungkwento VI. Talasalitaan IV.awtor.awtobayographingawtor III. Awtor III. Aral VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful