Konklusyon

Ayon sa aming mga nakapanayam, ang mga Pilipino ay HINDI TAMAD« Ang mga dahilan kaya nasasabing tamad ang mga Pilipino ay:
± Hindi nabibigyan makapagtrabaho. ± Dahil sa gobyerno ng pagkakataon na

Ang mga dahilan kaya nasasabing hindi tamad ang mga Pilipino ay:
± Naghahanap ng oportunidad ± Kapag nagtrabaho ay bigay todo.

‡ Nailathalang limang yugto na baha-bahagi ‡ mula Hulyo 15 ² Setyembre 15, 1890 ‡ Layunin nito ay ang ‡ Ang mga Pilipino ay Pagtuligsa sa paratang Tamad, walang-silbi, at ng mga prayle Iresponsable

Isa ang La Indolencia de los Filipinos sa dalawang sanaysay ni Jose Rizal Unang lumabas sa Madrid

Kauntian ng pag-ibig sa paggawa Kakulangan ng sipag Ang paggawa sa mga bayang mainit ay di mabuti gaya ng sa mga bayang malamig; ang malabis na paggawa'y siyang lumilipol, pumapatay at nagwawasak

Ang mainit na singaw ng lupa ay naguudyok sa tao na manahimik at magpahinga, gaya rin na ang lamig ay naguudyok ng paggawa at pagkilos." "Ang hilig sa katamaran ay sadyang katutubo, at ito'y nararapat nating aminin at tanggapin, sa dahilang hindi natin mababago ang mga batas ng kalikasan, at sa dahilang kung wala niyaon ay nasipol na sana ang lahi."

"Ang layon ng tao ay hindi ang magbigay ng kasiyahan sa mga simbuyo o naglalatang na damdamin ng ibang tao, ang layon niya'y humanap ng kaligayan ng sarili at ng kapwa." "Ang kasamaan ay wala sa pagkakaroon ng katamarang humigit kumulang ay buhay, kundi nasa pagpapaunlad at pagsasagawa nito."

Ayon kay Pigafetta:
‡ Taong 1521 nang dumating kasama si Magallanes sa Samar. o pagpipitagan at o kabutihan ng mga naninirahan at ang pangangalakal ‡ Sa Butuan natagpuan niya ang mga mamamayang ang hinaharap ay pagmimina.

Sa Pulo ng Paragua (Palawan),
omasagana ang mga makakain oHalos lahat ng mga naninirahan doon ay bumubungkal ng sariling bukirin

Ayon kay Gaspar de San Agustin:
‡ Nabibilang sa mga magagaling na mandaragat ay kinukuha ng mga Alkade Mayor para sa mga sasakyang-dagat na ipinapadala sa labas ng bansa. ‡ Pinaunti ng mga panunulisang dagat ang bilang ng mga Pilipino dahil ang mga malayong Malaya ay natatangi, lalo na sa kanilang mga kalupitan.

Sanhi ng Katamaran:
‡ Madami ang naging bihag dahil sa mga pananalakay ng mga tulisangdagat, taga-Holo, at taga-mindanao. ‡ Marami ring Indyo ang binitay, namundok, nag-iwan ng asawa't anak. Pinagbili ang sarili para maging alipin dahil sa mataas na buwis.

1. Ang pagiging tamad ng mga Pilipino ay bunga ng kaguluhan at kawalan ng pagsulong ng lipunan; 2. Ang katamaran ay bunga ng klima at kalikasan; 3. Ang katamaran ay minamana o namamana; hindi

4. Ang mababang pagtingin ng mga Kastila sa mano-manong paggawa ay sanhi ng katamaran ng mga Pilipino; 5. Matinding epekto ng paniniwala sa himala;

6. Diskriminasyong pangkulay 7. Ang pagbebenta sa mga Indio 8. Sapilitang paggawa.

Mga pa kala i Dr. J se Rizal t gk l sa:
KASAMAAN SA PAGTUTURO 1. Magtipon ng tapang 2. Umadhika ng mataas na layunin 3. Magkaroon ng diwang mapaghimagsik dahil ang pag-unlad ay humihingi ng pagbabago na kailangan ng pagkatalo na nakaraan.

Kawalan ng damdaming pambansa
1. Huwag hayaan hadlangan ng mga sagabal 2. Huwag limitahan ang pagtuturo sa takot lamang na baka kung siya'y makaunawa na, ay humiwalay sa bansang nakakasakop o humingi kaya ng mga karapatang maging karapatdapat sa kanya.

4. Ang politika ay dapat: ‡ maging matapat at makutwiran ‡ maghasik ng kabihasnan ‡ walang pagtatakot

‡ nagnanasa ng kabutihan dahil sa kabutihan at ng kabihasnan dahil sa kabihasnan ‡ walang pagbabalat-kayo't panlilinlang

‡ walang kinikimkim na kaisipan sa pagkilala ng utang na loob

5. Pamamalakad na iniisip na mabuti at pinag-aaralan upang: ‡ makapangyari at nang siya'y sundin ‡ makapag-utos nang makapagpayaman ‡ makapagayaman upang guminhawa

DELA CRUZ, MARY IRYCKA DIAMA, IRENE MYKA JASOJASO, KRISTINE CLAIRE MONTENEGRO, KRISHIA ANN