P. 1
Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

Copy of 1st Yr Filipino Quarter II

|Views: 1,304|Likes:
Published by Gracia Ubaldo

More info:

Published by: Gracia Ubaldo on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikalawang Markahan

FILIPINO I
Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan : Alamat

Aralin 1: A. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Alamat“ B. Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry retorika Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon. A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage Mga Kakailanganing Pag-unawa:

Mahahalagang Tanong:

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa pagtatanghal ng showcase tungkol sa narinig, nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapagbibigay ng sariling hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat • nakapagpapasya kung dapat ituro ang alamat sa mga paaralan ngayon • nakapagtatanong/nakasasagot sa tanong na isinasaalang-alang ang damdamin ng iba sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion

Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B. Gramatika / Retorika 1. Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin

Antas 2

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat

Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga nasaliksik na impormasyon at nabuong kongklusyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat gamit ang mga Graphic Organizer Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat at mga kauri nito Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin / damdamin ng iba kaugnay ng paksa Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga impormasyong nakalap / natutuhan Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay;napangangatwiranan ang mga patunay paglalahad ng mga pangyayari sa kasalukuyan kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan pagpapahayag ng sariling kahinaan at kalakasan matapos ang pagsasagawa ng Focus Group Discussions Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat Antas 3

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Focus Group Discussion batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Kaangkupan sa paksa C. Wasto at angkop ang paraan ng pagtatanong at pagsagot sa tanong D. Napapanahon E. Nagtataglay ng mga elemento ng Focus Group Discussion

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

A. Pagtuklas : Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat. Ipaalaam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Focus Group Discussion), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit patuloy na kinagigiliwan ng mga tao ang alamat? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Ang mag-aaral ay : • nakapagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat (Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa nais na bilang ng pangkat) Panuto : Bumuo ng showcase tungkol sa narinig, nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapaglalahad ng mga puna/ reaksyon (pokus sa nasalaming kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan) sa isinagawang pagtatanghal sa tulong ng alinman sa Panel Discussion, LOV (Look Others Viewpoint), Show and React, at iba pa nakapagbibigay ng hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas batay sa: (Maaaring gamitin ang alinman sa Thinking Map, Bubble Map, Fish Bone Map, at iba pa a. ideyang nakuha sa itinanghal b. sariling kaalaman c. bagong ideyang nabuo mula sa dating kaalaman at itinanghal nakapagpapaliwanag ayon sa sariling ideya kung nakatutulong ba ang mga alamat sa pagpapalaganap ng magagandang kultura ng rehiyong pinagmulan nito sa tulong ng alinman sa TAC (Think About Consequences), Sequence Organizer, Flow Chart, at iba pa

B. Paglinang:

Magkaroon ng peer evaluation sa nasabing gawain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Alamat” at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/ katanggap-tanggap. Story Grammar . Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain. Semantic Web. Concept Map. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.) • nakapagpapaliwanag hinggil sa mahahalagang pangyayari mula sa binasang alamat sa tulong ng alinman sa Stair Step Ladder. at iba pa (Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandaan ang gagawing pag-uulat) Iba pang impormasyon hinggil sa pinagmulan ng alamat Iinternet aklatan panayam • nakalalahok sa alinman sa pagsasagawa ng sabayan/dugtungan/madamdaming pagbasa ng ‘’Ang Alamat ng Alamat’’ (Maaaring ilahad ang pangkatang gawain at mga pamantayan ng pagsasagawa bago ang aktwal na sesyon. Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon ( mula sa babasahing “Ang Alamat ng Alamat” at “Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat”) kaugnay ng pinagmulan ng alamat sa tulong ng alinman sa Flow Chart .

History Map.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I at Story Frame. at iba pa Ang Alamat ng Alamat Wakas Gitna Simula • nakapagbibigay-reaksyon at mga patunay kung ang mga impormasyong nakuha sa binasang alamat ay makatotohanan / di-makatotohanan(Ihanay sa tsart) Makatotohanan Di-makatotohanan • nakapagpapaliwanag tungkol sa mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Road Map. at Transition Tree. 1 at 2 kung alin ang higit na kapani-paniwala at makatotohanan at nakapagbibigay . at iba pa Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat kasalukuyan Intsik Bumbay Malay Indones Negrito Arabe/Persyano Espaňol 1300 AD • nakapaghahambing ng mga impormasyong inilahad sa babasahin blg.

2 sa tulong ng alinman sa Flow Chart. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa pagsasagawa ng malayang talakayan sa pamamagitan ng mga gawain/tanong: (Maaaring ipagawa nang pangkatan ang mga gawain) . muling balikan ang mga natutuhan na. at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. ekspositori. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Word Clustering. atbp. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ng patunay kaugnay ng mga sagot sa tulong ng alinman sa Read and React. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. deskriptib. at iba pa pananampalataya nandayuhan karunungang-bayan mapalawak ang kolonya alamat panitikan Malay Bathala Kristyanismo kwentong-bayan nalangkapan saling-dila santo at santa Lumikha may sariling kultura C. Two-way Chart. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. agumentatib. Word Association. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. • nakapagpapangkat-pangkat ng mga salitang magkakaugnay ang kahulugan na ginamit sa babasahin blg. TOP (Think of Priorities).

1 at 2 na nakaantig ng damdamin at pagbibigay ng kaukulang paliwanag sa tulong ng Emotional Web Chart.“.1. na ang ugali at kalooban ay kasingganda ng panlabas na kaanyuan.Makatwiran ba ang ginawang pagsunog ng mga Espaňol sa mga aklat ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang sagot. Fish Bone Map.pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng kulturang napapaloob sa mga alamat na unti-unti nang nawawala subalit kanais-nais pa rin at nararapat panatilihin at palaganapin . Pagsasalaysay kung paano nagsimula at lumaganap ang mga alamat sa tulong ng alinman sa Grap.natutuwa . Bathala. c. Factstorming Web.naiinis . nagkaroon ng alamat dahil ….. Spider Map. Pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag : -. “Kung gaano kataas ang kaniyang tinitirhan. at iba pa Batay sa babasahin bilang.” .iba pang naging damdamin e. Paglalahad ng sariling kaalaman na maaaring makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang inilalarawan sa mga alamat ng sariling lugar o rehiyon sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain na. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Batay sa babasahin bilang 2. at iba pa .“ d. makatwiran ba ang ibinigay na kaparusahan sa lalaking balo? Bakit oo? Bakit hindi? . Ladder.walang nararamdaman . Pagtukoy sa mga bahagi ng babasahin blg. Pagtitimbang sa mga pangyayari mula sa dalawang babasahin: . ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ b. nagkaroon ng alamat dahil …. buhay ng mga santo at santa.pagpipinal ng mga nabuong balakin . ganoon din naman kataas ang kaniyang pag-uugali. at paniniwala sa Lumikha ay nananatili pa rin sa kasalukuyan (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) f.Sa iyong palagay. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I a.pagpaplano kung ano-ano at paano ang gagawing mga hakbang upang ito ay mapanatili at mapalaganap .. Pagsusuri kung ang matatandang alamat tungkol sa mga anito.

Ayos ng pagsasagawa at lugar na paggaganapan . Simposyum. Paglalahad sa klase ng nabuong plano • nakabubuo ng sintesis matapos ang malayang talakayan tungkol sa : . Round Table Discussions.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I g. panayam at iba pa) • • • • nakikibahagi sa talakayan tungkol sa mga mungkahing pamaraan ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong tulad ng : . at iba pang kauri nito nakalalahok sa talakayan tungkol sa pagsasagawa ng Focus Group Discussions ( maaaring sa tulong ng Powerpoint Presentation) .Simposyum) mula sa isang television show o sa bahagi ng programa sa radyo nakapag-uulat sa mga napunang pagsasagawa sa Panel Discussion.Paksang pagtatalunan .saloobin at katwiran nakapagbibigay interpretasyon sa kasabihang “Nakasalalay sa masining na pagtatanong ang pagkuha ng mayamang impormasyon.Pamaraan ng paglalahad ng mga opinyon.mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip .mahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng sariling kultura sa tulong ng PIN (Positive-Interesting-Negative) P I N • pagkilala sa mga alamat bilang pagpapahalaga sa mga katangi-tanging yamang kultural at identidad ng bansa nakapanonood/nakapakikinig ng isang halimbawa o katulad ng Focus Group Discussion (Panel Discussion. Round Table Discussion.Mga taong kabilang sa pagsasagawa .Tungkulin ng mga kasapi . paggagad sa bahagi ng isang talk show.” (Maaaring ipakita ang interpretasyon sa tulong ng iskit/pagsasadula.

.Ano ang pangunahing ideya sa _______________________________________________________________? .Ano ang ibig ipakahulugan sa iyo ng ___________________________________________________________? D. malinaw. kawili-wili at masining na mga tanong tungkol sa iba’t ibang sitwasyon: Sitwasyon A : Inaalam mo sa iyong guro. tradisyon o paniniwalang inilarawan . Ang mag-aaral ay nakalalahok sa: (kolaboratibong gawain) • • pagtalakay sa Indibidwal na Pagganap pagtalakay sa panuto sa isasagawang Indibidwal na Pagganap tungkol sa pagsasagawa ng pananaliksik ng isang alamat sa sariling lugar o rehiyon ayon sa mga hakbang : .magagalang na tanong na nagngangahulugan ng pakiusap . nakabubuo ng mga tanong na humihingi ng pagpapaliwanag. pananaw. balakin at pagpapasya hinggil sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat batay sa mga panimulang tanong sa ibaba: .mga tanong na signal o hudyat ng atensyon at interes sa sinasabi ng kausap nakapagsasagawa ng mga pagsasanay bilang paghahanda sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion ng bawat pangkat .. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain.Iayos at ihanda ang nasaliksik na mga impormasyon .. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.Pagbuo ng bawat pangkat ng mga angkop. Sitwasyon B : Bago mo pa lamang nakikilala ang iyong..Alamin paano ito nagsimula .Kung ikaw ang nasa katayuan ng / ni ___________________________________________________________? .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • .Paano kung dumating ang panahon na _________________________________________________________? . Paglalapat: Sa bahaging ito...Anong mga patotoo ang maaari _______________________________________________________________? . saloobin. opinyon. interpretasyon. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Focus Group Discussion) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin..Ano kaya ang iyong mararamdaman kung _______________________________________________________? . Sitwasyon C : Nagtataka ka kung bakit. Muli.Bakit nangyari ang _________________________________________________________________________? .Suriin ang mga kaugalian . reaksyon.

kaangkupan sa paksa . tradisyon o paniniwalang inilarawan • pag-uulat sa klase ng nasaliksik na mga impormasyon • pagtalakay sa Pangkatang Pagganap a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • pagbuo ng gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pag-uulat . kaugalian.May taglay na mga elemento ng Focus Group Discussion • pagsasagawa sa Focus Group Discussion ng bawat pangkat • pagkakaroon ng peer evaluation sa isinagawang pangkatang Focus Group Discussion Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng babasahing alamat • Sipi ng Graphic Organizer.Kaangkupan sa paksa . Naglalarawan ng panahon at lugar ng pangyayari b.malinaw na naglalarawan ng kaugalian. Flow Chart • Sipi ng Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong at Pagsagot sa Tanong • Kard ng mga Gawain • Kraytirya sa pagtatanghal ng showcase a.Napapanahon .Batay sa pananaliksik . Malinaw na naglalarawan ng kaugalian. Paglalahad gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion . karanasan e. Pagbibigay ng panuto sa isasagawang pangkatang pagganap tungkol sa gagawing Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat o iba pang matatandang anyo ng panitikan b. tradisyon.batay sa pananaliksik . Nagpapakilala ng angkop na mga tauhan c. Kasasalaminan ng kultura. May maayos na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari d. Kaangkupan sa paksa c. Road Map. Batay sa pananaliksik b. Nagtataglay ng kababalaghan o mahiwagang pangayayari • Kraytirya sa Pagtataya ng Pag-uulat a. Mga Elemento ng Alamat – 2) Banghay Bilang ng araw/sesyon: 6 . Stair Steps Ladder. tradisyon o paniniwalang inilarawan Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 2: A.

at iba pa C. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. Pagbuo ng Story Collage . Panitikan noon at ngayon 1. Mga Elemento ng Alamat a. pero.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” (Alamat ng Luzon) B. Kaantasan ng Pang-uri a. Tagpuan c. tinatanggap ko. tama ka. subalit. Tauhan B. tunay (nga). Banghay b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. pasukdol 4. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Gramatika/Retorika 1. siyanga. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. ngunit. Mga Kawsatib ng Pang-ugnay Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life gramatika/retorika ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa A. pahambing c. payak b. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b.

Kung susuriin. Sa proseso ng komunikasyon . nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalaysay ng isang pangyayari batay sa mga larawan • • nakapagsusuri sa sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasa/ napanood na alamat nakapaghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang artikulo at iba pa tungkol sa ebolusyon ng tao o pagkakalikha ng tao sa batay sa siyensya nakapagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang paggamit ng mga kawsatib na pang-ugnay sa binasang artikulo nakabubuo ng sariling pananaw hinggil sa pinagmulan ng tao. pasalita man o pasulat . mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. Banghay Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. lugar o pangyayari sa alamat at siyensya nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga pangyayari sa binasa/ napanood/napakinggang alamat B. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. may nagbabago na . Mga Elemento ng Alamat a. bagay. Panitikan 1. Gramatika/Retorika 2. Mga Kawsatib na Pang-ugnay • • • • . Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa.

Batay sa pananaliksik B. makatotohanan paghahambing sa kasalukuyan sa mga pangyayari sa alamat Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan Kraytirya: makatotohanan. Makatotohanan F. Napapanahon E. Kraytirya: makatotohanan. tapat. naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa mga pangyayaring taliwas sa nilalaman ng alamat (alamat at siyensya) Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin/damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat at siyensya. may kaugnayan sa alamat pagsasalaysay ng sarili o karanasan ng iba na may kaugnayan sa mga pangyayari sa alamat. Pagtataglay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. napangangatwiranan ang mga patunay Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talatang naglalahad o ekspositori batay sa mga kraytirya: A. Wasto ang pagkakagamit ng mga kawsatib na pangugnay . tapat. Pagkakaugnay ng mga pangyayari D. napapanahon. naglalahad ng mga patunay. may mga patunay. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan Kraytirya: makatotohanan. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. may batayan ang nabuong sariling pananaw.

Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalahad/ ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain./karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari batay sa mga larawang may kaugnayan sa alamat na pag-aaralan.Banghay at Mga Kawsatib ng Pang-ugnay). Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . Paano nagsimula ang mga alamat ? (Maaaring ilahad ang sagot sa tulong ng alinman sa Story Map.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. at iba pa) . Eye Witness Balita. (Ang mga larawan ay batay sa alinmang alamat sa sariling lugar/rehiyon) • nakapagsusuri sa mga nabuong pangyayari batay sa mga tanong/panuto: 1. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapani-paniwala ba ang mga pangyayari sa alamat? Patunayan. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Cue Cards. Ang mag-aaral ay : • nakabubuo ng sunod-sunod na pangyayari batay sa isinasaad ng mga larawan .

Graphic Organizer. Story Map. at iba pa 5 4 3 2 1 3. Nakapagpakita ba ng sanhi at bunga ng ilang pangyayari? Magbigay ng halimbawa. Story Map.(Sagutin ang katanungan sa tulong ng alinman sa Fish Bone Map. Isalaysay ang unti-unting pagtaas ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa Story Ladder. Episodic Organizer.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Sino ? ______________________________________ Ano ? _______________________________________ Bakit? ___________________________________________ 2. at iba pa SANHI BUNGA .

Paano nagwakas ang alamat? Tinangkang Solusyon Kinalabasan Wakas ? 5. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng alinman sa LAF (List All Factors). Gathering Detail. Reading/Writing Relay.Fact Finding Strands.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 4. B.(Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandan ang gagawing pag-uulat) • nakapagpapaliwanag kung alin sa mga iniulat ang nagtataglay ng kapani-paniwalang pangyayari hinggil sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng Listing. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan Ng Kodla Ng Mga Ifugao”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahing maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.atbp. Nakatulong ba ang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa pagkakabuo ng alamat? Patunayan. at iba pa nakapagsasagawa ng maunawang pagbasa sa “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” sa tulong ng Reading Relay. at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa alamat gamit ang Frank Smith’s Model Meaning Making Activity nakabubuo ng pangungusap ng payak na pangyayari sa tulong ng ilang nilinang na talasalitaan • • • . Grap.

paliwanag ng siyensya sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. arhumentatib. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. deskriptib. Story Board. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral.Story Map. at iba pa Gitna Wakas Simula • nakapagsusuri ng mga pangyayari sa alamat na kapani-paniwala at di-kapani-paniwala gamit ang grap sa ibaba (Maaaring gumamit ng iba pang teknik ang guro na aangkop sa gawain) Mga pangyayari Kapani-paniwala ‘Di-kapani-paniwala Paliwanag A B C D Iba pa nakapagbabahagi ng naging damdamin/o damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat vs. Cartoon and Picture Strip. muling balikan ang mga natutuhan na.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng mahahalagang pangyayari sa alamat sa tulong ng alinman sa Story Curve. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. at iba pa). ekspisitori. at iba pa • . sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/ gawain upang siya’y magnilay.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagpapaliwanag ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa grap. at iba pa Di-mabubuting pag-uugali Paano iwawasto? • • nakapagbabahagi ng mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa binasang alamat na nawala na. nagbago na at nananatili pa (Ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga nito) . at iba pa Sanhi Mga pangyayari (Maglalagay ng guro ng mga piling pangyayari mula sa alamat) Bunga • • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng iba na naging maganda ang bunga bagama’t hindi mabuti ang sanhi nito nakapaglalahad ng naging damdamin kung nagbubunga ng maganda o mabuti ang ginawa sanhi ng di-inaasahang pangyayari sa tulong ng Plot of Emotion nakapagbibigay ng mga mungkahing paraan kung paano iwawasto ang di-mabubuting pag-uugali o gawi na masasalamin sa alamat sa tulong ng Discussion Web. Tree Map. Flow Chart. Fish Bone Map.

) nakagagamit ng angkop na kawsatib na pang-ugnay Halimbawa: Sanhi: Ang pagkaubos ng mga puno sa mga bundok at kagubatan Lohikal na Pangyayari: __________________________________________________________ Bunga: Malaking pagbaha sa mabababang lugar • .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa mga pangyayari sa binasang alamat na… nawala na nagbago na nananatili pa Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ • • • nakababasa ng bahagi ng isang pananaliksik at pabibigyan ng pagsusuri ang ilang salitang ginamit dito nasusuri ang wastong gamit ng kawsatib na pang-ugnay sa mga pangungusap na ginamit sa teksto nakabubuo ng mga lohikal na pangyayari sa bawat pares ng sanhi at bunga nito upang magkaroon ng ugnayan ang nasabing kasanayan (Tiyaking kapani-paniwala ang mga pangyayari bago ilahad ang bunga.

Wastong gamit ng mga kawsatib na pang-ugnay . Paglalapat: Sa bahaging ito. Makatotohanan 4. Naglalaman ng sanhi at bunga ng mga pangyayari 5. Flow Chart. Muli. Tapat 3. Batay sa pananaliksik 2. mga grap. at iba pa) • Kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori 1. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) • nakabubuo ng mga kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori sa patnubay ng guro • nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa mundo Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng babasahing alamat • Mga larawan tungkol sa babasahing alamat • Kard ng mga piling salitang ginamit sa alamat • Kard ng mga Gawain • Sipi ng mga istratehiyang gagamitin sa pagtalakay/gawain (Story Curve. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Talatang Naglalahad o Ekspositori ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain.

pero. Kaantasan ng Pang-uri Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Pagbuo ng Story Collage Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon . Mga Elemento ng Alamat – 2) Tagpuan “Ang Pinagmulan ng Bohol” (Visaya) B. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. subalit. Banghay b. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. atbp. Tagpuan c. Gramatika/Retorika 1. tinatanggap ko. Panitikan 1. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. tunay (nga). ngunit. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. pahambing c. Mga Elemento ng Alamat a. payak b. C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 3: A. Kaantasan ng Pang-uri a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Tauhan B. tama ka. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. siyanga.

may nagbabago na . pasukdol Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. Panitikan 2. pahambing c. Tagpuan B. Kung susuriin. nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: nakapaglalarawan ng tagpuang ginamit sa alamat sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay nakapaghahambing sa kalagayan ng lugar/tagpuan sa alamat noon at sa kasalukuyan nakapagmumungkahi ng mga paraan sa panghihikayat sa mga turista nakasusulat ng talatang naglalarawan nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat nakalalahok sa malayang talakayan kaugnay ng binasa/ pinanood/ pinakinggang alamat . may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. payak b. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Sa proseso ng komunikasyon . Mga Elemento ng Alamat b. pasalita man o pasulat . Kaantasan ng Pang-uri a. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. Gramatika/ Retorika 3.

Taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas . Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng tagpuang ginamit sa alamat noon at ngayon Kraytirya: makatotohanan.makatotohanan.naglalahad ng mga patunay.naglalahad ng sariling paglalahat /kongklusyon paglalahad ng sariling damdamin/damdamin ng iba (humanga. Wastong gamit ng pang-uri ayon sa kaantasan F. taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang anunsyo o patalastas batay sa mga kraytirya: A. nalungkot.nanghinayang) tungkol sa tagpuan ng alamat Kraytirya: makatotohanan. Napapanahon E. Malikhain D. tapat. may batayan ang nabuong sariling pananaw pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mapangalagaan ang kapaligiran Kraytirya: makatotohanan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. tapat. Batay sa pananaliksik C. may kaugnayan sa alamat pag-uugnay ng katayuan sa kasalukuyan ng mga lugar na binanggit sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo Inaasahang Pagganap: Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. May pagkakatulad sa tagpuan ng alamat B. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapatunay kung ang tagpuang ginamit sa alamat ay makikita pa sa kasalukuyan Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. napangangatwiranan ang sariling pananaw paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan na binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo o patalastas Kraytirya: malikhain. wasto ang pagkakagamit ng wika.

Ang mag-aaral ay : nakapagsasagawa ng pangkatang paglalarawan batay sa ipinakitang larawan ng isang lugar ( tagpuan ng ipababasang alamat) Maaaring itong isagawa sa tulong ng Product Knowledge. talaarawan. Dugtungang pagkukwento. mapa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. at iba pa. Pagtuklas: Sa bahaging ito. anunsyo. at iba pa. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . talahanayan.Tagpuan at Kaantasan ng Pang-uri).” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. lilinawin ng guro ang dating kaalaman.) (Dapat magbigay ang guro ng pamatnubay na mga tanong kaugnay ng nais na ikuwento ng mag-aaral) Halimbawa: Alamat ng Bohol nakapagbibigay-puna kung ang lugar/tagpuan ay makatutulong upang mahikayat ang mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang lugar na ito sa tulong ng Fact-Finding Strands. mga Visual(komik istrip. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Gathering Details. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. ang Inaasahang Pagganap (Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat). ./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangkatang paglalarawan ng isang lugar na may kaugnayan sa pag-aaralang alamat. mga tunay na bagay.

Lecture Forum. Open Forum. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). at iba pa (balikan ito bago talakayin ang gramatika/retorika) Bohol Noon Ngayon B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Puna Puna Puna nakapagbibigay ng iba pang mga panukala kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang Bohol sa tulong ng Brain Storming. at iba pa nakapaghahambing sa kalagayan ng Bohol noon at sa kasalukuyan na gagamitin ang Venn Diagram. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan ng Bohol”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Sapot Talakayan (Discussion Web). at iba pa nakapipili at nakapagpaliliwanag kung ano ang pinakamabisang panghikayat sa mga turista o dayuhan na dayuhin ang isang lugar tulad ng nasa larawan sa tulong ng Meet the Press. .Think (Pair Share). Interview Chain. SAG (Sketch Appropriate Graphics.

Categorize Organizer. tao o pangyayari na tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan sa tulong ng Concept Cluster.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng mga lugar. at iba pa lugar bagay tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan pangyayari tao . bagay. Spider Map.

Pamaksang Pangungusap. at iba pa nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat sa tulong ng Grap.Ano ang makukulay na pangyayaring bumabalot sa “Pinagmulan ng Bohol”? nakapag-uulat ng makukulay na pangyayari tungkol sa binasang alamat sa tulong ng Concept Cluster. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ 4. Reading Roulette.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng talatang naglalarawan tungkol sa Bohol gamit ang mga sagot na naitala sa Concept Cluster sa tulong ng pagbabalangkas I. Panapos na Pangungusap: __________________________________________________________ nakapagsasagawa ng pangkatang pagbasa ng “Ang Pinagmulan ng Bohol” sa tulong ng Reading Relay. ____________________________________________________________________________ II. at iba pa (Iminumungkahing ilahad ng guro ang mga tanong para sa pag-unawa sa binasa bago isagawa ang pangkatang pagbasa) . Pamaksang Pangungusap(Pangunahing Kaisipan) : _______________________________________ ________________________________________________________________________________ A. Jigsaw Reading. ____________________________________________________________________________ III. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. ____________________________________________________________________________ 3. at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa binasang alamat sa tulong ng Word Association. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. ____________________________________________________________________________ 2. Word Network. Mapping Trhough Imagination. ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ A. ____________________________________________________________________________ 4. . ____________________________________________________________________________ 2.

Episodic Organizer. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. (Maaaring gumamit ang guro ng Graphic Organizer ) . Interview Chain.Ipaliwanag ang iyong sagot.May ilan bang pangyayari tungkol sa Bohol na narinig .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Data Retrieval Chart. nakita o napanood naa nakasisira sa magandang imahe ng nasabing lugar? Gumamit ng News Clipings. deskriptib. argumentatib. (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) . at iba pa Sa simula ng alamat. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya.Kung susulat ka ng sariling alamat tungkol sa iyong rehiyon.Ilahad ang sariling interpretasyon hinggil sa binanggit sa alamat na paglikha ng mabuting anak ng isdang walang kaliskis at paglalagay naman ng kaliskis sa isda ng masamang anak. Emotional Web Chart. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral.Magsaliksik at magtala ng magagandang kaugalian/kulturang inilarawan sa lugar na pinagmulan ng alamat. muling balikan ang mga natutuhan na. at iba pa). dama ko sa kapaligiran ang ___________________________________ Ngunit lalong tumaas ang aking emosyon nang _____________________________________ Lalo pang nadala ang aking damdamin sa bahaging ________________________________ Lubhang nabagbag ang aking kalooban sa _________________________________________ Sa wakas. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. at nananatili pa rin sa kasalukuyan. Klasipikahin kung ang mga naitalang kaugalian/kulturang nabanggit ay wala na. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: . nabasa.paano ka makatutulong upang mapanatiling maganda ang imahe ng Bohol? . sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat.Ilarawan ang naging damdamin hinggil sa binasa sa tulong ng mga panimulang pahayag. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. at iba pa C. . nabago na.(Maaaring isagawa ang panuto sa tulong ng State Important Purposes) .Bilang kabataang Pilipino. ekspositori. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. nakadama ako ng ____________________________________________________ . alin sa mga lalawigan nito ang iyong pipiliing tagpuan? Bakit? .

Iguhit ang kasalukuyang kalagayan ng Bohol batay sa nabuong imahe. Iba’t Ibang Kaantasan ng Pang-uri.) Mga Kakailanganing Kagamitan Larawan ng Bohol Babasahin tungkol sa: Alamat ng “Pinagmulan ng Bohol“. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain.Balikan ang ibinigay na mga mungkahing pamaraan kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I . Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakabubuo ng mga mga pangungusap kaugnay ng isasagawang anunsyo o patalastas gamit ang Iba’t Ibang kaantasan ng pang-uri nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro nakabubuo ng anunsyo o patalastas tungkol sa isa sa ipinagmamalaking lugar sa sarili o ibang rehiyon (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng lugar na kanilang gagawan ng anunsyo o patalastas. . aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Anunsyo o Patalastas ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Sipi ng mga gagamiting istratehiya (Concept Cluster. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ipagawa: Paghambingin ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon. Venn Diagram) mga panimulang pahayag sa paglalarawan ng damdamin . Muli. May pagbabago ba o wala? Patunayan ang iyong sagot.(Kalakip ang babasahin tungkol sa iba’t ibang kaantasan ng pang-uri na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito) nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang paglalarawan D.Balikan ang Mahalagang Tanong para sa bahaging ito. Talatang Naglalarawan at Paggawa ng Anunsyo o Patalastas Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam Kard ng mga gawain Internet. Paglalapat: Sa bahaging ito. (Ipasuri kung makatutulong ito upang magiging epektibo sa paghikayat sa mga turista at dayuhan na tangkilikin ang Bohol) . nakapaglalarawan ng isang tiyak na lugar gamit ang iba’t ibang kaantasan ng pang-uri.

payak b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 4: A. Banghay b. Pagbuo ng Story Collage Ikalawang Markahan: Alamat . Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Mga Elemento ng Alamat – 3) Tauhan Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Palendag” (Alamat ng Mindanao) B. Kaantasan ng Pang-uri a.Iba Pang Pantulong na Tauhan B. pasukdol 4. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. siyanga. pero.Pantulong na Tauhan . Tauhan Mga Uri ng Tauhan . Mga Elemento ng Alamat a. ngunit. pahambing c.tinatanggap ko. atbp. Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life na gramatika/retorika ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa A. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Tagpuan c. tunay (nga). Gramatika/Retorika 1. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Panitikan noon at ngayon 1. subalit. C.Pangunahing Tauhan . tama ka.

at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. tunay (nga). siyanga.Pangunahing Tauhan .Pantulong na Tauhan . Kung susuriin. nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa opinyon ng iba hinggil sa sinapit ng mga tauhan sa alamat • nakapaghahambing ang mga tauhan (pangunahing tauhan. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (totoo. Mga Elemento ng Alamat c. Gramatika/Retorika 4. pantulong na tauhan at iba pang tauhan)sa napanood na teleserye/pelikula • nakasusuri sa mga katangian at papel na ginampanan ng bawat tauhan sa alamat (pangunahing tauhan. subalit. ngunit. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa proseso ng komunikasyon .Iba Pang Pantulong na Tauhan B. may nagbabago na. . at iba pa) . may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. Panitikan 2. Tauhan Mga Uri ng Tauhan .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. pero. tama ka. pantulong na tauhan at iba pang tauhan) • nakapaglalarawan ng mga kakilala o mga tao sa kasalukuyan na may katulad na katangian sa mga tauhan sa binasang alamat • nakapagsusuri ng ginamit na mga pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol isang anekdota o talambuhay • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao kaugnay ng aralin gamit ang angkop na pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol • nakapagbabago ng mga pangyayari ng napiling alamat upang maging maganda ang kahihinatnan ng pangunahing tauhan A. Nauunawaan ng mag-aaral ang: : Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. pasalita man o pasulat . tinatanggap ko. bagamat mahiwaga at ‘di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.

may mga patunay. Kraytirya: makatotohanan. makatotohanan pagbibigay-kahulugan sa kilos at gawi ng mga tauhan sa alamat. tapat. Tapat B. Kraytirya: tapat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. napangangatwiranan ang sariling pananaw. Makatotohanan C. Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung sasang-ayon o tututol sa nangyari sa isang tao at tauhan sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Wastong paggamit ng mga pang-ugnay sa pagsangayon at pagtutol . Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pangangatwiran kung bakit sinang-ayunan/ di-sinang-ayunan ang nangyari sa isang taong may pagkakatulad sa sinapit ng tauhan sa alamat. may batayan ang nabuong sariling pananaw. pagsasalaysay ng sariling karanasan/ karanasan ng ibang tao na may pagkakatulad sa naging karanasan ng piling tauhan sa alamat. napapanahon. naglalaman ng sariling opinyon. napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling kakayahan (kalakasan at kahinaan) sa pagbibigay reaksyon. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng isang taong may katulad na karanasan sa tauhan sa alamat. makatotohanan. nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong sariling reaksyon batay sa mga kraytirya: A. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. Naglalaman ng sariling opinion D.

Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit maraniwan sa pangunahing tauhan ng alamat ay di maganda ang kinahihinatnan? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. TAC (Think About Consequences) at iba pa ./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . Pagtuklas: Sa bahaging ito. Alamat ng Pinya) sa tulong ng alinman sa Story Frame. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.Tauhan at Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat). Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Sequence organizer at iba pa Pangyayari 1 Pangyayari 2 Pangyayari 3 Nais kong maging wakas (Bago ipagawa ang gawain ay itanong sa mga mag-aaral ang alam nilang alamat tungkol sa pinagmulan ng pinya lalo na ang kinahinatnan ng pangunahing tauhan sa wakas ng alamat)) • nakapagpapaliwanag sa napiling wakas ng alamat sa tulong ng LAF (List All Factors). Ang mag-aaral ay : • nakabubuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat (Halimbawa. ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat).

Paglinang: • Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Palendag”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. LAF (List All Priorities) at iba pa B. Venn Diagram. katulong at iba pang uri ng mga tauhan sa alamat sa tulong alinman sa PAO (Pronounce All Opinions).sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa ipinararanas na suliranin. Newscasting. For(Formulate Rules) at iba pa . Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Character Web at iba pa pagkakatulad • masining na nakapagkukuwento ng “Ang Alamat ng Palendag” (Maaaring gamitin ang masining na pagkukuwento o iba pang angkop na istratehiya sa pagbasa na maaaring ibigay na takdang-aralin bago ang aktwal na sesyon ng bahaging ito ng aralin) . at kapaghatian sa pangunahing.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapaglalahad ng sariling reaksyon kung .sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa paliwanag hinggil sa nais na maging wakas ng mga kamag-aral sa tulong ng LOV(Look at Other Viewpoint). Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) Ang mag-aaral ay: • nakapagsasagawa ng pangkatang pag-uulat sa nasaliksik na impormasyon tungkol sa mga katangian ng palendag at historikal na paliwanag ng pinagmulan nito sa pamamagitan ng alinman sa Meet tne Press. Jigsaw Reporting at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing it bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pangkatang pag-uulat) • nakapaghahambing ng mga katangian ng tauhan sa sa tulong ng inverted triangle. kabiguan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakikilala ang mga tauhan sa alamat batay sa mga uri nito sa tulong ng Character Profile.Iba Pang Pantulong na Tauhan • nakapagbibigay ng mga salita/pariralang kaugnay ng salitang “palendag” at nakabubuo ng isang pangungusap gamit ang mga salitang ito sa tulong Word Association.Pangunahing Tauhan . SAG (Sketch Appropriate Graphics) at iba pa palendag . Word Network . Character Web at iba pa .Pantulong na Tauhan .

• nakapaglalarawan ng naging pagkakilala sa mga tauhan ng binasang alamat sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga stick figure . pantulong na tauhan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. argumentatib. deskriptib. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Pagpapalalim : Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay.SAG (Sketch Appropriate Graphics). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mag-aaral ay: (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawain makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa at angkop na istratehiya) • nakapaglalahad ng pagkakasuri kung sino ang pangunahing tauhan. at iba pa). muling balikan ang mga natutuhan na. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. at iba pang pantulong na tauhan sa binasang alamat. at iba pa . Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. ekspositori.

Malayang Talakayan. Paranggong Ayos at iba pa . at iba pa . dudulog. Mock Trial. walang magagawa ang sinumang tao. Pair. Kredo. at iba pa • • nakapaglalarawan ng mga katangian ng mga tauhan sa alamat at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga ito ang may bapat baguhin sa tulong ngalin man sa Values Data Bank. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapag-uugnay ng tauhan sa alamat na sa pakiwari ito’y nasa kaniyang katauhan sa tulong ng alinman sa pagsasalaysay. Values Focus Games at iba pa Kaasalang Binata ______________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kaasalang Dalaga _____________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ • nakapagpapasya at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga tauhan ang dapat na unawain / ’di-dapat unawain sa tulong ngalin man sa Mock Trial. monologo.Kapag ang tadhana at kalikasan ang humatol.Character Mirror at iba pa • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga pahayag sa ibaba sa pamamagitan ng alinman sa Interview Chain. Collage. Share. Panel Discussion.Kapalaran ko ma’y di hanapin. nakapagbibigay ng pangyayari sa buhay ng isang tao sa kasalukuyan na may kaugnayan sa pahayag sa itaas sa pamamagitan ng Think. lalapit kung sadyang akin.

Pagpapasaliksik ng iba pang alamat b.. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Sariling Reaksyon ng Isa sa mga Alamat sa Sariling Lugar o Rehiyon) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.. Muli. . • nakapagsasanib ng gramatika/retorika sa pamamagitan ng: a. tulad ng “Ang Alamat ng Pinya” sa tulong ng panimulang pahayag sa ibaba o alinmang angkop na istratehiya May mga tauhan sa alamat na di nagiging maganda ang kinasasapitan sapagkat layunin nitong … Sang-ayon ako sa… Hindi ako sang-ayon sa … . Pagpapabuo ng sari-sariling reaksyon sa naging wakas nito D. Pagpapasuri sa bawat tauhang ginamit c. Paglalapat: Sa bahaging ito. • nakapaglalahad ng katwiran ng pagsalungat at pagsang-ayon kung bakit may ilang pangunahing tauhan sa alamat na may di magandang pag-uugali na nagiging dahilan upang hindi maging maganda ang kanyang kahihinatnan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kung ako ang tatanungin. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. pagtalakay sa Mga Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (Kalakip ang mga babasahin) • nakapaghahanda para sa kolaboratibong gawain a. pagpapabasa ng lathalain tungkol sa isa sa naging katangi-tanging lider ng bansa bilang batayan ng gagawing pagsasanib ng gramatika b.

Mga Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat. Callout) • Kraytirya sa pagtataya ng bubuuing sariling reaksyon • Kard ng mga Gawain • CD o DVD ng panonooring bahagi ng teleserye / pelikula . “Alamat ng Pinya“). Mga babasahing alamat (“Alamat ng Palendag“). Mga Uri ng Tauhan. Mga istratehiyang gagamitin (Stick Figure.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas nito • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa patnubay ng guro • nakabubuo ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa sariling lugar o rehiyon Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng wakas ng mga alamat (Hal.

Alamat ng Bundok Pinatubo (Alamat ng Luzon) 2. Gramatika/Retorika 1. Subalit. pahambing c. C. pasukdol 4. payak b. Tagpuan c. Alamat ng Bundok Pinto (Alamat ng Mindanao) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry na gramatika/retorika Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon A. Siyanga. Alamat ng Basey (Alamat ng Visaya) 3. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Panitikan at ngayon 1. Tama ka. Pagbuo ng Story Collage . Mga Elemento ng Alamat a.tinatanggap ko. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Pang-ugnay sa pagsang-ayon at di pagsang-ayon tulad ng Totoo. Ngunit. atbp. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Tauhan B. Pagbuo ng Story Collage Bilang ng araw/ sesyon: Bahagi ng mga alamat ng: 8 pataas 1. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Pero. Tunay (nga).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 6: A. Kaantasan ng Pang-uri a. Banghay b.

Alcala. at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan Nauunawaan ng mag-aaral ang: C. may nagbabago na. nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon. • nakikilala at natatalakay ang mga elemento ng Spice of Life • nakaguguhit ng halimbawa ng Spice of Life batay sa mga kulturang naitala . pasalita man o pasulat . Visaya at Mindanao • nakapagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat • nakapaglalahad ng mga kaisipan at paniniwala ng mga taga-Mindanao na masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural • nakapagpapatunay kung ang mga kaugaliang inilarawan sa alamat ay nakapag-ambag sa pag-unlad ng partikular na lugar • nakapagsusuri ng mga kulturang naitala kung ang mga ito ay nagpapakita ng kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa • nakapagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag sa alamat na naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito • nakapagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage • nakapagsusuri ng isang halimbawa ng Spice of Life ni Larry Z. Mga Hakbangin at Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Story Collage Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagangpag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. Kung susuriin. Sa proseso ng komunikasyon .

nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon pagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag na naglalarawan ng kultura ng alinmang rehiyon Kraytirya: makatotohanan. matapat. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman mga kulturang umiiral sa alinmang reriyon sa bansa Kraytirya: makatotohanan. Taglay ang mga elemento ng Story Collage . naglalaman ng sariling opinyon. naglalarawan ng kultura pagsusuri ng mga kultura kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Nagpapakita ng ugnayan ng mga kultura sa alinmang mga rehiyon B. makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. nagpapakita ng mga patunay Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage Kraytirya: makatotohanan. napangangatwiranan ang mga patunay pagpapaliwanag hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. nagtataglay ng orihinal na diwa. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng mga obserbasyon kaugnay ng mga makabagong kultura kaugnay ng nasa alamat Kraytirya: matapat. naglalahad ng mga patunay. napapanahon. Malikhain D. Orihinal C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon sa mga bahagi ng alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. may mga patunay.

Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Pagbuo ng Story Collage). kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Maaaring gumamit ng mga tunay o larawan mula sa mga magasin. flyer) nagpapakita ng magkakaugnay o magkakahawig na kultura at nakapagbibigay ng interpretasyon sa tulong ng alinman sa Literary Poster Clustering. pahayagan. 3 4. Clustering at iba pa kaugalian 1 2. • Ang mag-aaral ay : nakapagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain. tradisyon 1. 4. 2. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon?” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. kultura • • nakapagsasama-sama ng mga larawan (totoong larawan. 3./karanasan ng mag-aaral tungkol sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Luzon. 4. Gathering Details. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin.Dapat na ibigay ng guro bilang kasunduan ang pagdadala ng mga kagamitan bago ang aktwal na sesyon para sa gawain) nakapag-iisa-isa ng masasalaming mga kaugalian. mula sa mga magasin. brochure. Pagtuklas: Sa bahaging ito. pahayagan. kasuotan. 1. 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.. brochure. tradisyon at kultura kaugnay ng nasa exhibit sa tulong ng alinman sa Listing. Pictograp. kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. kasuotan. Visaya at Mindanao) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Clustering at iba pa . Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. flyer o anumang bagay na makatutulong sa pagpapakita ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon). 2.

Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). at iba pa).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. Reading Relay. Jigsaw Reading at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sa isasagawa) nakapagsasagawa ng Paglinang ng Talasalitaan. Visaya at Mindanao sa tulong ng alinman sa Pagbabalita (News Reporting/Newscasting). Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. . argumentatib. ekspositori. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. deskriptib. Listing. Pag-aanunsyo. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Visaya at Mindanao na hindi nabanggit sa tulong ng alinman sa Data Gathering. • • C. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral.(Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat) • nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman nilang mga kulturang umiiral sa Luzon.“Alamat ng Basey“ (Visaya)at “Alamat ng Bundok Pinto” (Mindanao) upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Survey at iba pa nakababasa ng tatlong bahagi ng alamat mula sa Luzon. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang bahagi alamat na kasasalaminan ng kultura ng iba”t ibang rehiyon sa bansa “Alamat ng Bundok Pinatubo“ (Luzon). muling balikan ang mga natutuhan na. Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Visaya at Mindanao sa tatlong pangkat sa pamamagitan ng alinman sa Reading Roulette. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat.

Sa iyong palagay bakit si Ulap ang naibigan ni Daragang Magayon? c. Itala sa ibaba ang dalawang pamaraan ng panliligaw ng mga binata sa ”Alamat Ng Bundok Mayon“ at maglahad ng paliwanag kung bakit ito ang napiling pamaraan ng bawat isa. Batay sa iyong obserbasyon. . Anuman ang iyong sagot ay maglahad ng paliwanag kung bakit nananatil pa/ di na nananatili. __________________________ 4.Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap d. may mga nadagdag bang mga bagong pamamaraan ng pagliligawan sa ating kultura ngayon? Itala sa pahina ng obserbasyon ang iyong mga sagot at magbigay ng ilang kaukulang paliwanag kung ano ang maaaring pinagsimulan ng paglaganap nito. Alin sa dalawang pamaraan ng panliligaw ang nananatili pa rin sa ating kultura ngayon? Lagyan ng tsek (/) ang kahon kung nananatili pa rin at ekis (x) kung di na nanatili. a. __________________________ 3.Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga . Mga Naobserbahang Dagdag na Pamamaraan ng Pagliligawan 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na ASpekto ng Pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay: • nakalalahok sa mga talakayan hinggil sa mga gawain /tanong. Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap b. __________________________ 2. __________________________ Kaukulang Paliwanag ng Maaaring Pinagsimulan _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ .

. dudulog at lalapit kung sadyang para sa akin?” Sa tulong ng fan fact analyzer. Ano ang iyong masasabi tungkol dito? Nakabubuti nga ba o hindi ang pangingibang lugar ? Patunayan. Ano ang iyong mabubuong interpretasyon hinggil dito? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sinimulang mga pangungusap. Alin sa mga pamamaraan ng panliligaw ang pinakaibig mo? Bakit? Maglahad ng paliwanag. ilahad ang mga patunay na ang mga diwata at reyna sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto ay nabibilang sa mga nilikhang supernatural .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I e.. j.Maituturing silang mga tunay na Pilipino sapagkat ... g. f. Ang pagbabagu-bago at paglilipat-lipat ng matitirhang lugar. Ano ang nakikita mong kaisipan/dahilan ng mga taong nagpapasya ng ganito? Ipaloob sa web ang iyong sagot. Nangingibang lugar/bansa ang mga Pilipino dahil … h. . Pansinin ang ginawang ginawang paglilipat-lipat ng matitirahang lugar ng mga tauhan sa bahagi ng Alamat ng Basey. nalaman ko na ang mga Taga-Basey ay________________________ upang ..Sa alamat. i. maging ang pangingibang-bansa ay karaniwang senaryo ngayon sa buhay nating mga Pilipino. Ano ang iyong interpretasyon sa kasabihang “ Ang kapalaran di man hanapin. k.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Supernatural na nilikha ang mga diwata at reyna sa alamat dahil … l. Anong kaisipan at paniniwala ng mga kapatid natin sa Mindanao ang masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot. .

Suriin ang mga kulturang naitala sa bawat kwadro kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. kultura ng Visaya sa bahagi ng Alamat ng Basey at kultura ng Mindanao sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ n. Ipaloob sa bawat kwadro ang mga mababakas na kultura ng Luzon sa bahagi ng Alamat ng Bundok Mayon. . nakapag-ambag kaya sa pananagumpay ng mga taga-Mindanao ang ganitong mga kaisipan at paniniwala? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot. KULTURA NG LUZON KULTURA NG VISAYA KULTURA NG MINDANAO n. Sa iyong palagay.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I l.

Ipasuri ang halimbawa ng Slice of Life ni Larry Z. Alcala. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Isulat sa dyornal ang kinalabasan ng pagsusuri at iulat ito sa klase. • nakalalahok sa paghahanda ng isasagawang Story Collage sa tulong ng mga gawain/panuto a.

7. 4.( Gawing huwaran ang nasa unahan ng aralin. c. 5. Ipatala sa bawat Display Board ang lahat ng mapupuna sa cartoon.) .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b. 4. Bahagi/Anggulo ng buhay 1. Ipatala sa grap ng mahahalagang bahagi o replika ng buhay na inilarawan kasama ang mga nakitang tiyak na kultura sa bawat bahaging itinala. 2. 7. 1. 2. Istilo ng Pagkadibuho Nilalamang Anggulo ng Buhay Siste o kakatwang Tagpo Pagsusuri sa mga Elemento ng Spice of Life ni Larry Alcala Pang-akit sa Babasa/Titingin Palarawang Komentaryo Ipinahiwatig na Repleksyon b. 6. 5. 6. Ipaguhit ang mga tala sa grap tulad ng Slice of Life ni Larry Alcala. 3. Talakayin ang mahahalagang elemento ng Slice Of Life ni Larry Alcala. Nasalaming Tiyak na Kultura d. 3.

. Balikan ang mga bahagi ng alamat mula sa Luzon.Ipaliwanag ang Story Collage ay kahawig ng Slice Of Life ni Larry Alcala.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I e. Visaya at Mindanao. pagkatapos ay ipatala sa grap ang mga hinihinging impormasyon tungkol dito A PAMAGAT NG ALAMAT B Rehiyon C Mga Inilarawng Kultura D SALOOBIN AT MITHIIN NG MGA TAUHAN E Ano ang mga maituturing na pagkakaugnay sa kultura ng bawat isa? LUZON Alamat ng Bundok Pinatubo VISAYA Alamat ng Basey MINDANAO Alamat ng Bundok Pinto g. Talakayin ang Story Collage .

Talakayin ang mga kagamitang kakailanganin sa Pagbuo ng Story Collage i. Magbigay ang guro ng karagdagang input hinggil sa Story Collage. h. Talakayin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng Story Collage .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I - Magpakita ng halimbawa Story Collage at ipasuri ang mga elemento nito. Ipalahad sa mga mag-aaral ang mga napunang katangian ng mga elemento ng Story Collage. Pabuuin ang mga mag-aaral ng sariling kahulugan kung ano ang Story Collage batay sa ginawang talakayan.

Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.) Mga Kakailanganing Kagamitan • Mga larawan dadalin ng mga mag-aaral at mga kauri nito • Survey Checklist • Kard ng mga Gawain o Worksheets • Sipi ng mga grap at iba pang gagamiting istratehiya tulad ng Fan Fact Analyzer . itanong ang Mahahaalagang tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral. Muli. Display Board.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Paglalapat: Sa bahaging ito. Callouts • Halimbawa ng Slice of Life ni Larry Alcala at Story Collage • Sipi ng mga Bahagi at Paraan ng Pagbuo ng Story Collage • Sipi ng mga babasahing bahagi ng alamat . aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli. magbigay ng feedback. . • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang Story Collage • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng Story Collage sa patnubay ng guro • nakapagsasagawa ng Story Collage na nagpapakita ng naglalarawan ng kultura ng bawat rehiyon noon at ngayon (Matapos ang Inaasahang Pagganap (Soty Collage) . Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) .

matatalinhagang pahayag Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. sukat c. Ang epiko. naglalahad ng mga ebidensiya o patunay. uri ng taludturan b. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon IKATLONG MARKAHAN . Panitikan 1. naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan na bagamat mahiwaga at di-makatotohanan ang epiko ay yaman ito ng mga rehiyon na dapat pahalagahan at palaganapin. Mahahalagang Tanong ( Essential Questions ) Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Pagganap Performance Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa sumusunod na kraytirya: A.may katapatan C. Mga Elemento ng Epiko Bilang Tulang Pasalaysay a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at dikapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura.EPIKO Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa epiko gamit ang mga angkop na gramatika/retorika A.ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan D. malikhain Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? . Kraytirya: makatwiran. tugma d. aliw-iw o indayog f. wastong paggamit ng gramatika/retorika F.makatotohanan B. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. napatutunayan ang sariling pananaw. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance) Pagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang sinisimbolo ng pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko sapul sa pagkabata. nagtataglay ng mga elemento ng informance E. makatwiran ang nabuong pananaw Interpretasyon Bigyan ng sariling kahulugan ang pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings ) Nagtataglay ng supernatural o dipangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan.

Mahahalagang Tanong Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika? Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa pagkasilang pa lamang batay sa mga nagaganap sa kasaysayan o sa kasalukuyan. mahalaga ang paggamit. Mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman 3. may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap . naglalahad ng mga patunay. naglalahad ng mga patunay. pasalita man o pasulat. Kraytirya: tapat. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan.Gramatika/Retorika 1. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. may mga patunay. Tauhan: Mga Uri ng Tunggalian 1) Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan b. Mga tanong na nagsisimula sa mga panghalip c. Mga Elemento ng Epiko a. tapat Pagkilala sa sarili Ibahagi ang naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar/rehiyon batay sa pagkaunawa sa epiko. Mga tanong na nagsisimula rin sa mga panghalip ngunit nagpapahayag ng iba’t ibang damdamin Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Sa proseso ng komunikasyon. ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kraytirya: tapat. nagpapahayag ng saloobin ng iba. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Paglalapat Magsalaysay ng pangyayari sa kasakuluyan na maituturing na kabayanihan. Banghay B. Kraytirya: napapanahon. Tagpuan c.

maylapi c. Pandiwa Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Sa Antas ng Pagganap . Mga pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita o sugnay na pinagsusunod – sunod sa pangungusap 3. tambalan 4. payak b. Iba’t ibang anyo ng pang-uri a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->