Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikalawang Markahan

FILIPINO I
Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikalawang Markahan : Alamat

Aralin 1: A. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Alamat“ B. Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry retorika Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon. A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. Tagpuan c. Tauhan B. Gramatika/Retorika 1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Kaantasan ng Pang-uri a. payak b. pahambing c. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko, tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp. C. Pagbuo ng Story Collage Mga Kakailanganing Pag-unawa:

Mahahalagang Tanong:

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa pagtatanghal ng showcase tungkol sa narinig, nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapagbibigay ng sariling hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat • nakapagpapasya kung dapat ituro ang alamat sa mga paaralan ngayon • nakapagtatanong/nakasasagot sa tanong na isinasaalang-alang ang damdamin ng iba sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion

Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B. Gramatika / Retorika 1. Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin

Antas 2

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat

Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga nasaliksik na impormasyon at nabuong kongklusyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat gamit ang mga Graphic Organizer Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat at mga kauri nito Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin / damdamin ng iba kaugnay ng paksa Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga impormasyong nakalap / natutuhan Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay;napangangatwiranan ang mga patunay paglalahad ng mga pangyayari sa kasalukuyan kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan pagpapahayag ng sariling kahinaan at kalakasan matapos ang pagsasagawa ng Focus Group Discussions Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat Antas 3

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Focus Group Discussion batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik B. Kaangkupan sa paksa C. Wasto at angkop ang paraan ng pagtatanong at pagsagot sa tanong D. Napapanahon E. Nagtataglay ng mga elemento ng Focus Group Discussion

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

A. Pagtuklas : Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat. Ipaalaam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Focus Group Discussion), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit patuloy na kinagigiliwan ng mga tao ang alamat? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Ang mag-aaral ay : • nakapagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat (Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa nais na bilang ng pangkat) Panuto : Bumuo ng showcase tungkol sa narinig, nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapaglalahad ng mga puna/ reaksyon (pokus sa nasalaming kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan) sa isinagawang pagtatanghal sa tulong ng alinman sa Panel Discussion, LOV (Look Others Viewpoint), Show and React, at iba pa nakapagbibigay ng hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas batay sa: (Maaaring gamitin ang alinman sa Thinking Map, Bubble Map, Fish Bone Map, at iba pa a. ideyang nakuha sa itinanghal b. sariling kaalaman c. bagong ideyang nabuo mula sa dating kaalaman at itinanghal nakapagpapaliwanag ayon sa sariling ideya kung nakatutulong ba ang mga alamat sa pagpapalaganap ng magagandang kultura ng rehiyong pinagmulan nito sa tulong ng alinman sa TAC (Think About Consequences), Sequence Organizer, Flow Chart, at iba pa

B. Paglinang:

Story Grammar . at iba pa (Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandaan ang gagawing pag-uulat) Iba pang impormasyon hinggil sa pinagmulan ng alamat Iinternet aklatan panayam • nakalalahok sa alinman sa pagsasagawa ng sabayan/dugtungan/madamdaming pagbasa ng ‘’Ang Alamat ng Alamat’’ (Maaaring ilahad ang pangkatang gawain at mga pamantayan ng pagsasagawa bago ang aktwal na sesyon.) • nakapagpapaliwanag hinggil sa mahahalagang pangyayari mula sa binasang alamat sa tulong ng alinman sa Stair Step Ladder. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain. Semantic Web. Magkaroon ng peer evaluation sa nasabing gawain. Concept Map. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Alamat” at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/ katanggap-tanggap. Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon ( mula sa babasahing “Ang Alamat ng Alamat” at “Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat”) kaugnay ng pinagmulan ng alamat sa tulong ng alinman sa Flow Chart .

at iba pa Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat kasalukuyan Intsik Bumbay Malay Indones Negrito Arabe/Persyano Espaňol 1300 AD • nakapaghahambing ng mga impormasyong inilahad sa babasahin blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I at Story Frame. History Map. at iba pa Ang Alamat ng Alamat Wakas Gitna Simula • nakapagbibigay-reaksyon at mga patunay kung ang mga impormasyong nakuha sa binasang alamat ay makatotohanan / di-makatotohanan(Ihanay sa tsart) Makatotohanan Di-makatotohanan • nakapagpapaliwanag tungkol sa mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Road Map. 1 at 2 kung alin ang higit na kapani-paniwala at makatotohanan at nakapagbibigay . at Transition Tree.

(Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa pagsasagawa ng malayang talakayan sa pamamagitan ng mga gawain/tanong: (Maaaring ipagawa nang pangkatan ang mga gawain) . Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Word Clustering. Two-way Chart. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. atbp. TOP (Think of Priorities). at iba pa pananampalataya nandayuhan karunungang-bayan mapalawak ang kolonya alamat panitikan Malay Bathala Kristyanismo kwentong-bayan nalangkapan saling-dila santo at santa Lumikha may sariling kultura C. at iba pa). muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ng patunay kaugnay ng mga sagot sa tulong ng alinman sa Read and React. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. ekspositori. • nakapagpapangkat-pangkat ng mga salitang magkakaugnay ang kahulugan na ginamit sa babasahin blg. deskriptib. Word Association. muling balikan ang mga natutuhan na. 2 sa tulong ng alinman sa Flow Chart. agumentatib. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya.

” ..“ d. Pagtitimbang sa mga pangyayari mula sa dalawang babasahin: . at iba pa .1. . makatwiran ba ang ibinigay na kaparusahan sa lalaking balo? Bakit oo? Bakit hindi? . Pagsasalaysay kung paano nagsimula at lumaganap ang mga alamat sa tulong ng alinman sa Grap. Pagsusuri kung ang matatandang alamat tungkol sa mga anito.iba pang naging damdamin e. na ang ugali at kalooban ay kasingganda ng panlabas na kaanyuan. Paglalahad ng sariling kaalaman na maaaring makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang inilalarawan sa mga alamat ng sariling lugar o rehiyon sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain na. nagkaroon ng alamat dahil ….. ganoon din naman kataas ang kaniyang pag-uugali. c. at paniniwala sa Lumikha ay nananatili pa rin sa kasalukuyan (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) f. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ b. Bathala.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I a. Factstorming Web.natutuwa .pagpipinal ng mga nabuong balakin . ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Batay sa babasahin bilang 2.pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng kulturang napapaloob sa mga alamat na unti-unti nang nawawala subalit kanais-nais pa rin at nararapat panatilihin at palaganapin . Spider Map. Pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag : -.walang nararamdaman . Ladder. 1 at 2 na nakaantig ng damdamin at pagbibigay ng kaukulang paliwanag sa tulong ng Emotional Web Chart.Makatwiran ba ang ginawang pagsunog ng mga Espaňol sa mga aklat ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang sagot. Fish Bone Map. Pagtukoy sa mga bahagi ng babasahin blg.naiinis . nagkaroon ng alamat dahil …. at iba pa Batay sa babasahin bilang.“.pagpaplano kung ano-ano at paano ang gagawing mga hakbang upang ito ay mapanatili at mapalaganap . buhay ng mga santo at santa. “Kung gaano kataas ang kaniyang tinitirhan.Sa iyong palagay.

saloobin at katwiran nakapagbibigay interpretasyon sa kasabihang “Nakasalalay sa masining na pagtatanong ang pagkuha ng mayamang impormasyon. Paglalahad sa klase ng nabuong plano • nakabubuo ng sintesis matapos ang malayang talakayan tungkol sa : . at iba pang kauri nito nakalalahok sa talakayan tungkol sa pagsasagawa ng Focus Group Discussions ( maaaring sa tulong ng Powerpoint Presentation) .” (Maaaring ipakita ang interpretasyon sa tulong ng iskit/pagsasadula. panayam at iba pa) • • • • nakikibahagi sa talakayan tungkol sa mga mungkahing pamaraan ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong tulad ng : .Ayos ng pagsasagawa at lugar na paggaganapan .Mga taong kabilang sa pagsasagawa .mahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng sariling kultura sa tulong ng PIN (Positive-Interesting-Negative) P I N • pagkilala sa mga alamat bilang pagpapahalaga sa mga katangi-tanging yamang kultural at identidad ng bansa nakapanonood/nakapakikinig ng isang halimbawa o katulad ng Focus Group Discussion (Panel Discussion. Simposyum.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I g. paggagad sa bahagi ng isang talk show.Pamaraan ng paglalahad ng mga opinyon.Simposyum) mula sa isang television show o sa bahagi ng programa sa radyo nakapag-uulat sa mga napunang pagsasagawa sa Panel Discussion. Round Table Discussion. Round Table Discussions.Paksang pagtatalunan .mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip .Tungkulin ng mga kasapi .

pananaw.Ano ang pangunahing ideya sa _______________________________________________________________? .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • . tradisyon o paniniwalang inilarawan .Alamin paano ito nagsimula ..mga tanong na signal o hudyat ng atensyon at interes sa sinasabi ng kausap nakapagsasagawa ng mga pagsasanay bilang paghahanda sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion ng bawat pangkat .magagalang na tanong na nagngangahulugan ng pakiusap . Paglalapat: Sa bahaging ito. Muli.. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. opinyon. Sitwasyon B : Bago mo pa lamang nakikilala ang iyong.. malinaw.Pagbuo ng bawat pangkat ng mga angkop.Ano kaya ang iyong mararamdaman kung _______________________________________________________? . Ang mag-aaral ay nakalalahok sa: (kolaboratibong gawain) • • pagtalakay sa Indibidwal na Pagganap pagtalakay sa panuto sa isasagawang Indibidwal na Pagganap tungkol sa pagsasagawa ng pananaliksik ng isang alamat sa sariling lugar o rehiyon ayon sa mga hakbang : ..Suriin ang mga kaugalian . Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.Ano ang ibig ipakahulugan sa iyo ng ___________________________________________________________? D..Kung ikaw ang nasa katayuan ng / ni ___________________________________________________________? . Sitwasyon C : Nagtataka ka kung bakit. kawili-wili at masining na mga tanong tungkol sa iba’t ibang sitwasyon: Sitwasyon A : Inaalam mo sa iyong guro.Anong mga patotoo ang maaari _______________________________________________________________? .Bakit nangyari ang _________________________________________________________________________? . nakabubuo ng mga tanong na humihingi ng pagpapaliwanag.. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Focus Group Discussion) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.Paano kung dumating ang panahon na _________________________________________________________? . reaksyon..Iayos at ihanda ang nasaliksik na mga impormasyon . saloobin. balakin at pagpapasya hinggil sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat batay sa mga panimulang tanong sa ibaba: . interpretasyon.

malinaw na naglalarawan ng kaugalian. karanasan e. Nagpapakilala ng angkop na mga tauhan c. kaugalian. Mga Elemento ng Alamat – 2) Banghay Bilang ng araw/sesyon: 6 . Stair Steps Ladder. Kasasalaminan ng kultura. tradisyon o paniniwalang inilarawan • pag-uulat sa klase ng nasaliksik na mga impormasyon • pagtalakay sa Pangkatang Pagganap a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • pagbuo ng gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pag-uulat . Road Map.batay sa pananaliksik .Batay sa pananaliksik .Kaangkupan sa paksa .kaangkupan sa paksa . May maayos na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari d. Nagtataglay ng kababalaghan o mahiwagang pangayayari • Kraytirya sa Pagtataya ng Pag-uulat a. tradisyon o paniniwalang inilarawan Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 2: A. Naglalarawan ng panahon at lugar ng pangyayari b.May taglay na mga elemento ng Focus Group Discussion • pagsasagawa sa Focus Group Discussion ng bawat pangkat • pagkakaroon ng peer evaluation sa isinagawang pangkatang Focus Group Discussion Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng babasahing alamat • Sipi ng Graphic Organizer. Kaangkupan sa paksa c. Flow Chart • Sipi ng Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong at Pagsagot sa Tanong • Kard ng mga Gawain • Kraytirya sa pagtatanghal ng showcase a. Batay sa pananaliksik b. Malinaw na naglalarawan ng kaugalian.Napapanahon . Pagbibigay ng panuto sa isasagawang pangkatang pagganap tungkol sa gagawing Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat o iba pang matatandang anyo ng panitikan b. Paglalahad gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion . tradisyon.

ngunit. Pagbuo ng Story Collage . Mga Elemento ng Alamat a. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Banghay b. pahambing c. tinatanggap ko. pasukdol 4. at iba pa C. tunay (nga). subalit. Panitikan noon at ngayon 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” (Alamat ng Luzon) B. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Tauhan B. Mga Kawsatib ng Pang-ugnay Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life gramatika/retorika ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa A. pero. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. siyanga. Kaantasan ng Pang-uri a. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Gramatika/Retorika 1. payak b. Tagpuan c. tama ka. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo.

lugar o pangyayari sa alamat at siyensya nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga pangyayari sa binasa/ napanood/napakinggang alamat B. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. may nagbabago na . Kung susuriin. Mga Elemento ng Alamat a. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Panitikan 1. bagay. pasalita man o pasulat . at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Banghay Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Sa proseso ng komunikasyon . nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalaysay ng isang pangyayari batay sa mga larawan • • nakapagsusuri sa sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasa/ napanood na alamat nakapaghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang artikulo at iba pa tungkol sa ebolusyon ng tao o pagkakalikha ng tao sa batay sa siyensya nakapagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang paggamit ng mga kawsatib na pang-ugnay sa binasang artikulo nakabubuo ng sariling pananaw hinggil sa pinagmulan ng tao.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. Mga Kawsatib na Pang-ugnay • • • • . Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Gramatika/Retorika 2.

naglalahad ng mga patunay. Pagtataglay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari C. may kaugnayan sa alamat pagsasalaysay ng sarili o karanasan ng iba na may kaugnayan sa mga pangyayari sa alamat. Napapanahon E. may batayan ang nabuong sariling pananaw. tapat. Makatotohanan F. naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa mga pangyayaring taliwas sa nilalaman ng alamat (alamat at siyensya) Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. may mga patunay. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan Kraytirya: makatotohanan. makatotohanan paghahambing sa kasalukuyan sa mga pangyayari sa alamat Kraytirya: makatotohanan. napapanahon. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan Kraytirya: makatotohanan. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: makatotohanan. napangangatwiranan ang mga patunay Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talatang naglalahad o ekspositori batay sa mga kraytirya: A. tapat. Pagkakaugnay ng mga pangyayari D. napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin/damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat at siyensya. Batay sa pananaliksik B. Wasto ang pagkakagamit ng mga kawsatib na pangugnay .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa.

ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalahad/ ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. (Ang mga larawan ay batay sa alinmang alamat sa sariling lugar/rehiyon) • nakapagsusuri sa mga nabuong pangyayari batay sa mga tanong/panuto: 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Cue Cards.Banghay at Mga Kawsatib ng Pang-ugnay). Pagtuklas: Sa bahaging ito./karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari batay sa mga larawang may kaugnayan sa alamat na pag-aaralan. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapani-paniwala ba ang mga pangyayari sa alamat? Patunayan. at iba pa) . Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Ang mag-aaral ay : • nakabubuo ng sunod-sunod na pangyayari batay sa isinasaad ng mga larawan . Paano nagsimula ang mga alamat ? (Maaaring ilahad ang sagot sa tulong ng alinman sa Story Map. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Eye Witness Balita.

at iba pa 5 4 3 2 1 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Sino ? ______________________________________ Ano ? _______________________________________ Bakit? ___________________________________________ 2. Isalaysay ang unti-unting pagtaas ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa Story Ladder. at iba pa SANHI BUNGA . Nakapagpakita ba ng sanhi at bunga ng ilang pangyayari? Magbigay ng halimbawa. Story Map. Graphic Organizer.(Sagutin ang katanungan sa tulong ng alinman sa Fish Bone Map. Episodic Organizer. Story Map.

Reading/Writing Relay. Gathering Detail. at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa alamat gamit ang Frank Smith’s Model Meaning Making Activity nakabubuo ng pangungusap ng payak na pangyayari sa tulong ng ilang nilinang na talasalitaan • • • . Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan Ng Kodla Ng Mga Ifugao”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 4.Fact Finding Strands. at iba pa nakapagsasagawa ng maunawang pagbasa sa “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” sa tulong ng Reading Relay. Paano nagwakas ang alamat? Tinangkang Solusyon Kinalabasan Wakas ? 5.atbp. B. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng alinman sa LAF (List All Factors). Iminumungkahing maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Nakatulong ba ang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa pagkakabuo ng alamat? Patunayan. Grap.(Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandan ang gagawing pag-uulat) • nakapagpapaliwanag kung alin sa mga iniulat ang nagtataglay ng kapani-paniwalang pangyayari hinggil sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng Listing.

ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Story Board. arhumentatib.Story Map. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. at iba pa). paliwanag ng siyensya sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart. at iba pa Gitna Wakas Simula • nakapagsusuri ng mga pangyayari sa alamat na kapani-paniwala at di-kapani-paniwala gamit ang grap sa ibaba (Maaaring gumamit ng iba pang teknik ang guro na aangkop sa gawain) Mga pangyayari Kapani-paniwala ‘Di-kapani-paniwala Paliwanag A B C D Iba pa nakapagbabahagi ng naging damdamin/o damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat vs. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. ekspisitori. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/ gawain upang siya’y magnilay. Cartoon and Picture Strip. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. at iba pa • . Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. deskriptib. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng mahahalagang pangyayari sa alamat sa tulong ng alinman sa Story Curve. muling balikan ang mga natutuhan na.

Fish Bone Map.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagpapaliwanag ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa grap. nagbago na at nananatili pa (Ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga nito) . Flow Chart. at iba pa Di-mabubuting pag-uugali Paano iwawasto? • • nakapagbabahagi ng mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa binasang alamat na nawala na. at iba pa Sanhi Mga pangyayari (Maglalagay ng guro ng mga piling pangyayari mula sa alamat) Bunga • • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng iba na naging maganda ang bunga bagama’t hindi mabuti ang sanhi nito nakapaglalahad ng naging damdamin kung nagbubunga ng maganda o mabuti ang ginawa sanhi ng di-inaasahang pangyayari sa tulong ng Plot of Emotion nakapagbibigay ng mga mungkahing paraan kung paano iwawasto ang di-mabubuting pag-uugali o gawi na masasalamin sa alamat sa tulong ng Discussion Web. Tree Map.

) nakagagamit ng angkop na kawsatib na pang-ugnay Halimbawa: Sanhi: Ang pagkaubos ng mga puno sa mga bundok at kagubatan Lohikal na Pangyayari: __________________________________________________________ Bunga: Malaking pagbaha sa mabababang lugar • .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa mga pangyayari sa binasang alamat na… nawala na nagbago na nananatili pa Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ • • • nakababasa ng bahagi ng isang pananaliksik at pabibigyan ng pagsusuri ang ilang salitang ginamit dito nasusuri ang wastong gamit ng kawsatib na pang-ugnay sa mga pangungusap na ginamit sa teksto nakabubuo ng mga lohikal na pangyayari sa bawat pares ng sanhi at bunga nito upang magkaroon ng ugnayan ang nasabing kasanayan (Tiyaking kapani-paniwala ang mga pangyayari bago ilahad ang bunga.

balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) • nakabubuo ng mga kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori sa patnubay ng guro • nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa mundo Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng babasahing alamat • Mga larawan tungkol sa babasahing alamat • Kard ng mga piling salitang ginamit sa alamat • Kard ng mga Gawain • Sipi ng mga istratehiyang gagamitin sa pagtalakay/gawain (Story Curve. Makatotohanan 4. mga grap. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Talatang Naglalahad o Ekspositori ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Tapat 3. Flow Chart. Paglalapat: Sa bahaging ito. Batay sa pananaliksik 2. Muli. Wastong gamit ng mga kawsatib na pang-ugnay . Naglalaman ng sanhi at bunga ng mga pangyayari 5. at iba pa) • Kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori 1.

Mga Elemento ng Alamat – 2) Tagpuan “Ang Pinagmulan ng Bohol” (Visaya) B. Panitikan 1. tinatanggap ko. Banghay b. Tauhan B. pasukdol 4. Gramatika/Retorika 1. Kaantasan ng Pang-uri a. Kaantasan ng Pang-uri Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. subalit. pero. atbp. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. tunay (nga). Mga Elemento ng Alamat a. Pagbuo ng Story Collage Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon . C. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. payak b. pahambing c. tama ka. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. ngunit. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 3: A. siyanga. Tagpuan c. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c.

pasukdol Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: nakapaglalarawan ng tagpuang ginamit sa alamat sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay nakapaghahambing sa kalagayan ng lugar/tagpuan sa alamat noon at sa kasalukuyan nakapagmumungkahi ng mga paraan sa panghihikayat sa mga turista nakasusulat ng talatang naglalarawan nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat nakalalahok sa malayang talakayan kaugnay ng binasa/ pinanood/ pinakinggang alamat . Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Sa proseso ng komunikasyon . Mga Elemento ng Alamat b. Panitikan 2. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. pasalita man o pasulat . may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Gramatika/ Retorika 3. Kung susuriin. at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. payak b. Kaantasan ng Pang-uri a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. pahambing c. may nagbabago na . Tagpuan B.

naglalahad ng mga patunay. Wastong gamit ng pang-uri ayon sa kaantasan F.naglalahad ng sariling paglalahat /kongklusyon paglalahad ng sariling damdamin/damdamin ng iba (humanga. napangangatwiranan ang sariling pananaw paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan na binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo o patalastas Kraytirya: malikhain.makatotohanan. Taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas . nalungkot. Malikhain D. may batayan ang nabuong sariling pananaw. may kaugnayan sa alamat pag-uugnay ng katayuan sa kasalukuyan ng mga lugar na binanggit sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Napapanahon E. wasto ang pagkakagamit ng wika. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng tagpuang ginamit sa alamat noon at ngayon Kraytirya: makatotohanan. taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang anunsyo o patalastas batay sa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik C. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapatunay kung ang tagpuang ginamit sa alamat ay makikita pa sa kasalukuyan Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo Inaasahang Pagganap: Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. tapat. may batayan ang nabuong sariling pananaw pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mapangalagaan ang kapaligiran Kraytirya: makatotohanan. tapat.nanghinayang) tungkol sa tagpuan ng alamat Kraytirya: makatotohanan. May pagkakatulad sa tagpuan ng alamat B.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. talaarawan. at iba pa. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. mga Visual(komik istrip.Tagpuan at Kaantasan ng Pang-uri). Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon. Gathering Details. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. at iba pa. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangkatang paglalarawan ng isang lugar na may kaugnayan sa pag-aaralang alamat. talahanayan. ang Inaasahang Pagganap (Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat). mga tunay na bagay. Dugtungang pagkukwento.) (Dapat magbigay ang guro ng pamatnubay na mga tanong kaugnay ng nais na ikuwento ng mag-aaral) Halimbawa: Alamat ng Bohol nakapagbibigay-puna kung ang lugar/tagpuan ay makatutulong upang mahikayat ang mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang lugar na ito sa tulong ng Fact-Finding Strands. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . . anunsyo. Ang mag-aaral ay : nakapagsasagawa ng pangkatang paglalarawan batay sa ipinakitang larawan ng isang lugar ( tagpuan ng ipababasang alamat) Maaaring itong isagawa sa tulong ng Product Knowledge. mapa.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Puna Puna Puna nakapagbibigay ng iba pang mga panukala kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang Bohol sa tulong ng Brain Storming. SAG (Sketch Appropriate Graphics. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). at iba pa nakapaghahambing sa kalagayan ng Bohol noon at sa kasalukuyan na gagamitin ang Venn Diagram. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Sapot Talakayan (Discussion Web). Interview Chain. Open Forum.Think (Pair Share). Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan ng Bohol”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. at iba pa nakapipili at nakapagpaliliwanag kung ano ang pinakamabisang panghikayat sa mga turista o dayuhan na dayuhin ang isang lugar tulad ng nasa larawan sa tulong ng Meet the Press. at iba pa (balikan ito bago talakayin ang gramatika/retorika) Bohol Noon Ngayon B. Lecture Forum. .

bagay. at iba pa lugar bagay tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan pangyayari tao . tao o pangyayari na tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan sa tulong ng Concept Cluster. Categorize Organizer. Spider Map.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng mga lugar.

Mapping Trhough Imagination. ____________________________________________________________________________ III. ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ A. Pamaksang Pangungusap. at iba pa nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat sa tulong ng Grap. Word Network. at iba pa (Iminumungkahing ilahad ng guro ang mga tanong para sa pag-unawa sa binasa bago isagawa ang pangkatang pagbasa) .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng talatang naglalarawan tungkol sa Bohol gamit ang mga sagot na naitala sa Concept Cluster sa tulong ng pagbabalangkas I. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. Pamaksang Pangungusap(Pangunahing Kaisipan) : _______________________________________ ________________________________________________________________________________ A.Ano ang makukulay na pangyayaring bumabalot sa “Pinagmulan ng Bohol”? nakapag-uulat ng makukulay na pangyayari tungkol sa binasang alamat sa tulong ng Concept Cluster. Jigsaw Reading. at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa binasang alamat sa tulong ng Word Association. Reading Roulette. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ 3. Panapos na Pangungusap: __________________________________________________________ nakapagsasagawa ng pangkatang pagbasa ng “Ang Pinagmulan ng Bohol” sa tulong ng Reading Relay. ____________________________________________________________________________ 2. . ____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________ 2. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. ____________________________________________________________________________ II.

ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. alin sa mga lalawigan nito ang iyong pipiliing tagpuan? Bakit? . muling balikan ang mga natutuhan na. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Interview Chain. (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) . at iba pa). sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. (Maaaring gumamit ang guro ng Graphic Organizer ) . (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: . . muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. nabasa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Data Retrieval Chart.Magsaliksik at magtala ng magagandang kaugalian/kulturang inilarawan sa lugar na pinagmulan ng alamat. at iba pa Sa simula ng alamat. ekspositori.paano ka makatutulong upang mapanatiling maganda ang imahe ng Bohol? . Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Episodic Organizer. Emotional Web Chart.Bilang kabataang Pilipino. dama ko sa kapaligiran ang ___________________________________ Ngunit lalong tumaas ang aking emosyon nang _____________________________________ Lalo pang nadala ang aking damdamin sa bahaging ________________________________ Lubhang nabagbag ang aking kalooban sa _________________________________________ Sa wakas.Ipaliwanag ang iyong sagot. deskriptib. nakita o napanood naa nakasisira sa magandang imahe ng nasabing lugar? Gumamit ng News Clipings. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral.Kung susulat ka ng sariling alamat tungkol sa iyong rehiyon.Ilahad ang sariling interpretasyon hinggil sa binanggit sa alamat na paglikha ng mabuting anak ng isdang walang kaliskis at paglalagay naman ng kaliskis sa isda ng masamang anak. at nananatili pa rin sa kasalukuyan. at iba pa C. argumentatib. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika.Ilarawan ang naging damdamin hinggil sa binasa sa tulong ng mga panimulang pahayag. nabago na. nakadama ako ng ____________________________________________________ . Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Klasipikahin kung ang mga naitalang kaugalian/kulturang nabanggit ay wala na.May ilan bang pangyayari tungkol sa Bohol na narinig .(Maaaring isagawa ang panuto sa tulong ng State Important Purposes) .

Venn Diagram) mga panimulang pahayag sa paglalarawan ng damdamin . Iba’t Ibang Kaantasan ng Pang-uri. (Ipasuri kung makatutulong ito upang magiging epektibo sa paghikayat sa mga turista at dayuhan na tangkilikin ang Bohol) . Paglalapat: Sa bahaging ito.) Mga Kakailanganing Kagamitan Larawan ng Bohol Babasahin tungkol sa: Alamat ng “Pinagmulan ng Bohol“.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I . May pagbabago ba o wala? Patunayan ang iyong sagot. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakabubuo ng mga mga pangungusap kaugnay ng isasagawang anunsyo o patalastas gamit ang Iba’t Ibang kaantasan ng pang-uri nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro nakabubuo ng anunsyo o patalastas tungkol sa isa sa ipinagmamalaking lugar sa sarili o ibang rehiyon (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng lugar na kanilang gagawan ng anunsyo o patalastas. Ipagawa: Paghambingin ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Muli. Talatang Naglalarawan at Paggawa ng Anunsyo o Patalastas Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam Kard ng mga gawain Internet. .(Kalakip ang babasahin tungkol sa iba’t ibang kaantasan ng pang-uri na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito) nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang paglalarawan D. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Anunsyo o Patalastas ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.Balikan ang ibinigay na mga mungkahing pamaraan kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Sipi ng mga gagamiting istratehiya (Concept Cluster.Iguhit ang kasalukuyang kalagayan ng Bohol batay sa nabuong imahe. nakapaglalarawan ng isang tiyak na lugar gamit ang iba’t ibang kaantasan ng pang-uri.Balikan ang Mahalagang Tanong para sa bahaging ito.

C.Iba Pang Pantulong na Tauhan B. Mga Elemento ng Alamat a. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. ngunit. payak b. Banghay b. Pagbuo ng Story Collage Ikalawang Markahan: Alamat . Mga Elemento ng Alamat – 3) Tauhan Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Palendag” (Alamat ng Mindanao) B. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. tama ka. pahambing c. Tagpuan c. atbp. subalit. Gramatika/Retorika 1. Kaantasan ng Pang-uri a. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. Panitikan noon at ngayon 1.Pantulong na Tauhan . pero.tinatanggap ko.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 4: A. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. pasukdol 4. Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life na gramatika/retorika ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa A. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. tunay (nga).Pangunahing Tauhan . Tauhan Mga Uri ng Tauhan . siyanga.

tama ka. bagamat mahiwaga at ‘di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Panitikan 2.Pantulong na Tauhan . at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.Iba Pang Pantulong na Tauhan B. tinatanggap ko. may nagbabago na. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. pasalita man o pasulat . pero. nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa opinyon ng iba hinggil sa sinapit ng mga tauhan sa alamat • nakapaghahambing ang mga tauhan (pangunahing tauhan. pantulong na tauhan at iba pang tauhan)sa napanood na teleserye/pelikula • nakasusuri sa mga katangian at papel na ginampanan ng bawat tauhan sa alamat (pangunahing tauhan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: : Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. ngunit. subalit. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa proseso ng komunikasyon . Gramatika/Retorika 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (totoo.Pangunahing Tauhan . Tauhan Mga Uri ng Tauhan . at iba pa) . siyanga. tunay (nga). Kung susuriin. Mga Elemento ng Alamat c. pantulong na tauhan at iba pang tauhan) • nakapaglalarawan ng mga kakilala o mga tao sa kasalukuyan na may katulad na katangian sa mga tauhan sa binasang alamat • nakapagsusuri ng ginamit na mga pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol isang anekdota o talambuhay • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao kaugnay ng aralin gamit ang angkop na pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol • nakapagbabago ng mga pangyayari ng napiling alamat upang maging maganda ang kahihinatnan ng pangunahing tauhan A. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat.

may batayan ang nabuong sariling pananaw. napangangatwiranan ang sariling pananaw. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng isang taong may katulad na karanasan sa tauhan sa alamat. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung sasang-ayon o tututol sa nangyari sa isang tao at tauhan sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong sariling reaksyon batay sa mga kraytirya: A. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pangangatwiran kung bakit sinang-ayunan/ di-sinang-ayunan ang nangyari sa isang taong may pagkakatulad sa sinapit ng tauhan sa alamat. naglalahad ng mga patunay. Tapat B. napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling kakayahan (kalakasan at kahinaan) sa pagbibigay reaksyon. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: tapat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. makatotohanan pagbibigay-kahulugan sa kilos at gawi ng mga tauhan sa alamat. Kraytirya: makatotohanan. Wastong paggamit ng mga pang-ugnay sa pagsangayon at pagtutol . Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Naglalaman ng sariling opinion D. Kraytirya: makatotohanan. may mga patunay. Makatotohanan C. makatotohanan. pagsasalaysay ng sariling karanasan/ karanasan ng ibang tao na may pagkakatulad sa naging karanasan ng piling tauhan sa alamat. napapanahon. tapat. naglalaman ng sariling opinyon.

Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit maraniwan sa pangunahing tauhan ng alamat ay di maganda ang kinahihinatnan? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Sequence organizer at iba pa Pangyayari 1 Pangyayari 2 Pangyayari 3 Nais kong maging wakas (Bago ipagawa ang gawain ay itanong sa mga mag-aaral ang alam nilang alamat tungkol sa pinagmulan ng pinya lalo na ang kinahinatnan ng pangunahing tauhan sa wakas ng alamat)) • nakapagpapaliwanag sa napiling wakas ng alamat sa tulong ng LAF (List All Factors)./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat.Tauhan at Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat). Ang mag-aaral ay : • nakabubuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat (Halimbawa. TAC (Think About Consequences) at iba pa . ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat). Alamat ng Pinya) sa tulong ng alinman sa Story Frame.

Jigsaw Reporting at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing it bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pangkatang pag-uulat) • nakapaghahambing ng mga katangian ng tauhan sa sa tulong ng inverted triangle. Paglinang: • Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Palendag”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa paliwanag hinggil sa nais na maging wakas ng mga kamag-aral sa tulong ng LOV(Look at Other Viewpoint). Newscasting.sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa ipinararanas na suliranin. Character Web at iba pa pagkakatulad • masining na nakapagkukuwento ng “Ang Alamat ng Palendag” (Maaaring gamitin ang masining na pagkukuwento o iba pang angkop na istratehiya sa pagbasa na maaaring ibigay na takdang-aralin bago ang aktwal na sesyon ng bahaging ito ng aralin) . at kapaghatian sa pangunahing. kabiguan. For(Formulate Rules) at iba pa . Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) Ang mag-aaral ay: • nakapagsasagawa ng pangkatang pag-uulat sa nasaliksik na impormasyon tungkol sa mga katangian ng palendag at historikal na paliwanag ng pinagmulan nito sa pamamagitan ng alinman sa Meet tne Press. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. katulong at iba pang uri ng mga tauhan sa alamat sa tulong alinman sa PAO (Pronounce All Opinions).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapaglalahad ng sariling reaksyon kung . LAF (List All Priorities) at iba pa B. Venn Diagram.

Word Network .Pangunahing Tauhan . SAG (Sketch Appropriate Graphics) at iba pa palendag .Pantulong na Tauhan . Character Web at iba pa .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakikilala ang mga tauhan sa alamat batay sa mga uri nito sa tulong ng Character Profile.Iba Pang Pantulong na Tauhan • nakapagbibigay ng mga salita/pariralang kaugnay ng salitang “palendag” at nakabubuo ng isang pangungusap gamit ang mga salitang ito sa tulong Word Association.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. pantulong na tauhan. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. at iba pa). argumentatib. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. • nakapaglalarawan ng naging pagkakilala sa mga tauhan ng binasang alamat sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga stick figure . deskriptib. ekspositori.SAG (Sketch Appropriate Graphics). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Pagpapalalim : Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. at iba pang pantulong na tauhan sa binasang alamat. muling balikan ang mga natutuhan na. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mag-aaral ay: (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawain makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa at angkop na istratehiya) • nakapaglalahad ng pagkakasuri kung sino ang pangunahing tauhan. at iba pa .

walang magagawa ang sinumang tao. at iba pa • • nakapaglalarawan ng mga katangian ng mga tauhan sa alamat at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga ito ang may bapat baguhin sa tulong ngalin man sa Values Data Bank. Share. Kredo. Pair. Values Focus Games at iba pa Kaasalang Binata ______________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kaasalang Dalaga _____________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ • nakapagpapasya at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga tauhan ang dapat na unawain / ’di-dapat unawain sa tulong ngalin man sa Mock Trial. Panel Discussion. Paranggong Ayos at iba pa . monologo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapag-uugnay ng tauhan sa alamat na sa pakiwari ito’y nasa kaniyang katauhan sa tulong ng alinman sa pagsasalaysay. .Character Mirror at iba pa • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga pahayag sa ibaba sa pamamagitan ng alinman sa Interview Chain. Mock Trial. dudulog. Collage.Kapalaran ko ma’y di hanapin. nakapagbibigay ng pangyayari sa buhay ng isang tao sa kasalukuyan na may kaugnayan sa pahayag sa itaas sa pamamagitan ng Think.Kapag ang tadhana at kalikasan ang humatol. lalapit kung sadyang akin. at iba pa . Malayang Talakayan.

Paglalapat: Sa bahaging ito. Pagpapabuo ng sari-sariling reaksyon sa naging wakas nito D. Muli. . Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kung ako ang tatanungin. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Sariling Reaksyon ng Isa sa mga Alamat sa Sariling Lugar o Rehiyon) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Pagpapasuri sa bawat tauhang ginamit c. tulad ng “Ang Alamat ng Pinya” sa tulong ng panimulang pahayag sa ibaba o alinmang angkop na istratehiya May mga tauhan sa alamat na di nagiging maganda ang kinasasapitan sapagkat layunin nitong … Sang-ayon ako sa… Hindi ako sang-ayon sa … . • nakapagsasanib ng gramatika/retorika sa pamamagitan ng: a.. pagtalakay sa Mga Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (Kalakip ang mga babasahin) • nakapaghahanda para sa kolaboratibong gawain a. • nakapaglalahad ng katwiran ng pagsalungat at pagsang-ayon kung bakit may ilang pangunahing tauhan sa alamat na may di magandang pag-uugali na nagiging dahilan upang hindi maging maganda ang kanyang kahihinatnan.. Pagpapasaliksik ng iba pang alamat b. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. pagpapabasa ng lathalain tungkol sa isa sa naging katangi-tanging lider ng bansa bilang batayan ng gagawing pagsasanib ng gramatika b.

Mga Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat. Mga istratehiyang gagamitin (Stick Figure.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas nito • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa patnubay ng guro • nakabubuo ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa sariling lugar o rehiyon Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng wakas ng mga alamat (Hal. Callout) • Kraytirya sa pagtataya ng bubuuing sariling reaksyon • Kard ng mga Gawain • CD o DVD ng panonooring bahagi ng teleserye / pelikula . “Alamat ng Pinya“). Mga babasahing alamat (“Alamat ng Palendag“). Mga Uri ng Tauhan.

Tama ka. pasukdol 4. Siyanga. Alamat ng Bundok Pinto (Alamat ng Mindanao) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry na gramatika/retorika Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon A. Kaantasan ng Pang-uri a. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Subalit. Tunay (nga). Pero. Ngunit. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Tauhan B. C. Banghay b. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Alamat ng Basey (Alamat ng Visaya) 3. pahambing c. Pagbuo ng Story Collage Bilang ng araw/ sesyon: Bahagi ng mga alamat ng: 8 pataas 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 6: A. Mga Elemento ng Alamat a. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Panitikan at ngayon 1. Gramatika/Retorika 1. atbp. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Tagpuan c.tinatanggap ko. Alamat ng Bundok Pinatubo (Alamat ng Luzon) 2. payak b. Pang-ugnay sa pagsang-ayon at di pagsang-ayon tulad ng Totoo. Pagbuo ng Story Collage .

Sa proseso ng komunikasyon . nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon. Alcala. Visaya at Mindanao • nakapagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat • nakapaglalahad ng mga kaisipan at paniniwala ng mga taga-Mindanao na masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural • nakapagpapatunay kung ang mga kaugaliang inilarawan sa alamat ay nakapag-ambag sa pag-unlad ng partikular na lugar • nakapagsusuri ng mga kulturang naitala kung ang mga ito ay nagpapakita ng kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa • nakapagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag sa alamat na naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito • nakapagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage • nakapagsusuri ng isang halimbawa ng Spice of Life ni Larry Z. at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. • nakikilala at natatalakay ang mga elemento ng Spice of Life • nakaguguhit ng halimbawa ng Spice of Life batay sa mga kulturang naitala .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. pasalita man o pasulat . Kung susuriin. may nagbabago na. Mga Hakbangin at Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Story Collage Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagangpag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan Nauunawaan ng mag-aaral ang: C.

Orihinal C. Malikhain D. naglalarawan ng kultura pagsusuri ng mga kultura kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng mga obserbasyon kaugnay ng mga makabagong kultura kaugnay ng nasa alamat Kraytirya: matapat. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage Kraytirya: makatotohanan. matapat. naglalahad ng mga patunay. Batay sa pananaliksik B. Taglay ang mga elemento ng Story Collage . Nagpapakita ng ugnayan ng mga kultura sa alinmang mga rehiyon B. naglalahad ng mga patunay. may mga patunay. nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon pagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag na naglalarawan ng kultura ng alinmang rehiyon Kraytirya: makatotohanan. napapanahon. nagtataglay ng orihinal na diwa. napangangatwiranan ang mga patunay pagpapaliwanag hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. naglalaman ng sariling opinyon. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman mga kulturang umiiral sa alinmang reriyon sa bansa Kraytirya: makatotohanan. nagpapakita ng mga patunay Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) batay sa mga kraytirya: A. makatotohanan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon sa mga bahagi ng alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. kultura • • nakapagsasama-sama ng mga larawan (totoong larawan. kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Maaaring gumamit ng mga tunay o larawan mula sa mga magasin. pahayagan. Visaya at Mindanao) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain. flyer o anumang bagay na makatutulong sa pagpapakita ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon). • Ang mag-aaral ay : nakapagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain. 3. brochure. flyer) nagpapakita ng magkakaugnay o magkakahawig na kultura at nakapagbibigay ng interpretasyon sa tulong ng alinman sa Literary Poster Clustering. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Pagbuo ng Story Collage). lilinawin ng guro ang dating kaalaman. 2. Gathering Details. Clustering at iba pa . kasuotan.. mula sa mga magasin. kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. tradisyon 1. 3./karanasan ng mag-aaral tungkol sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Luzon. brochure. tradisyon at kultura kaugnay ng nasa exhibit sa tulong ng alinman sa Listing. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon?” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. 2. Pictograp. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Clustering at iba pa kaugalian 1 2. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. kasuotan. pahayagan. 4. 3 4. 1. 4.Dapat na ibigay ng guro bilang kasunduan ang pagdadala ng mga kagamitan bago ang aktwal na sesyon para sa gawain) nakapag-iisa-isa ng masasalaming mga kaugalian.

muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. ekspositori. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang bahagi alamat na kasasalaminan ng kultura ng iba”t ibang rehiyon sa bansa “Alamat ng Bundok Pinatubo“ (Luzon).(Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat) • nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman nilang mga kulturang umiiral sa Luzon. . sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Reading Relay. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Visaya at Mindanao na hindi nabanggit sa tulong ng alinman sa Data Gathering. • • C. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). muling balikan ang mga natutuhan na. Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Visaya at Mindanao sa tatlong pangkat sa pamamagitan ng alinman sa Reading Roulette. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Listing. at iba pa). Jigsaw Reading at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sa isasagawa) nakapagsasagawa ng Paglinang ng Talasalitaan. Pag-aanunsyo. Survey at iba pa nakababasa ng tatlong bahagi ng alamat mula sa Luzon. argumentatib. deskriptib. Visaya at Mindanao sa tulong ng alinman sa Pagbabalita (News Reporting/Newscasting). Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.“Alamat ng Basey“ (Visaya)at “Alamat ng Bundok Pinto” (Mindanao) upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B.

may mga nadagdag bang mga bagong pamamaraan ng pagliligawan sa ating kultura ngayon? Itala sa pahina ng obserbasyon ang iyong mga sagot at magbigay ng ilang kaukulang paliwanag kung ano ang maaaring pinagsimulan ng paglaganap nito. Itala sa ibaba ang dalawang pamaraan ng panliligaw ng mga binata sa ”Alamat Ng Bundok Mayon“ at maglahad ng paliwanag kung bakit ito ang napiling pamaraan ng bawat isa. a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na ASpekto ng Pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay: • nakalalahok sa mga talakayan hinggil sa mga gawain /tanong. .Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap d. Batay sa iyong obserbasyon. __________________________ 2. __________________________ 3. Alin sa dalawang pamaraan ng panliligaw ang nananatili pa rin sa ating kultura ngayon? Lagyan ng tsek (/) ang kahon kung nananatili pa rin at ekis (x) kung di na nanatili.Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga . Anuman ang iyong sagot ay maglahad ng paliwanag kung bakit nananatil pa/ di na nananatili. __________________________ Kaukulang Paliwanag ng Maaaring Pinagsimulan _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ . Mga Naobserbahang Dagdag na Pamamaraan ng Pagliligawan 1. __________________________ 4. Sa iyong palagay bakit si Ulap ang naibigan ni Daragang Magayon? c. Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap b.

. Ano ang nakikita mong kaisipan/dahilan ng mga taong nagpapasya ng ganito? Ipaloob sa web ang iyong sagot. . .. k. Alin sa mga pamamaraan ng panliligaw ang pinakaibig mo? Bakit? Maglahad ng paliwanag.Sa alamat. i. Nangingibang lugar/bansa ang mga Pilipino dahil … h. maging ang pangingibang-bansa ay karaniwang senaryo ngayon sa buhay nating mga Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I e. nalaman ko na ang mga Taga-Basey ay________________________ upang .Maituturing silang mga tunay na Pilipino sapagkat . f. Ang pagbabagu-bago at paglilipat-lipat ng matitirhang lugar.. Ano ang iyong mabubuong interpretasyon hinggil dito? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sinimulang mga pangungusap. Ano ang iyong interpretasyon sa kasabihang “ Ang kapalaran di man hanapin. g. dudulog at lalapit kung sadyang para sa akin?” Sa tulong ng fan fact analyzer. ilahad ang mga patunay na ang mga diwata at reyna sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto ay nabibilang sa mga nilikhang supernatural . Ano ang iyong masasabi tungkol dito? Nakabubuti nga ba o hindi ang pangingibang lugar ? Patunayan. Pansinin ang ginawang ginawang paglilipat-lipat ng matitirahang lugar ng mga tauhan sa bahagi ng Alamat ng Basey. j..

.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Supernatural na nilikha ang mga diwata at reyna sa alamat dahil … l. Anong kaisipan at paniniwala ng mga kapatid natin sa Mindanao ang masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I l. nakapag-ambag kaya sa pananagumpay ng mga taga-Mindanao ang ganitong mga kaisipan at paniniwala? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot. KULTURA NG LUZON KULTURA NG VISAYA KULTURA NG MINDANAO n. Suriin ang mga kulturang naitala sa bawat kwadro kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ n. Sa iyong palagay. . kultura ng Visaya sa bahagi ng Alamat ng Basey at kultura ng Mindanao sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto. Ipaloob sa bawat kwadro ang mga mababakas na kultura ng Luzon sa bahagi ng Alamat ng Bundok Mayon.

. Ipasuri ang halimbawa ng Slice of Life ni Larry Z. • nakalalahok sa paghahanda ng isasagawang Story Collage sa tulong ng mga gawain/panuto a. Alcala.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Isulat sa dyornal ang kinalabasan ng pagsusuri at iulat ito sa klase.

4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b.) . 2. 3. Nasalaming Tiyak na Kultura d. 4.( Gawing huwaran ang nasa unahan ng aralin. 1. Ipatala sa bawat Display Board ang lahat ng mapupuna sa cartoon. 3. Ipatala sa grap ng mahahalagang bahagi o replika ng buhay na inilarawan kasama ang mga nakitang tiyak na kultura sa bawat bahaging itinala. 7. Istilo ng Pagkadibuho Nilalamang Anggulo ng Buhay Siste o kakatwang Tagpo Pagsusuri sa mga Elemento ng Spice of Life ni Larry Alcala Pang-akit sa Babasa/Titingin Palarawang Komentaryo Ipinahiwatig na Repleksyon b. 6. Bahagi/Anggulo ng buhay 1. c. 5. 6. Ipaguhit ang mga tala sa grap tulad ng Slice of Life ni Larry Alcala. 7. 2. 5. Talakayin ang mahahalagang elemento ng Slice Of Life ni Larry Alcala.

Talakayin ang Story Collage . .Ipaliwanag ang Story Collage ay kahawig ng Slice Of Life ni Larry Alcala. Visaya at Mindanao.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I e. pagkatapos ay ipatala sa grap ang mga hinihinging impormasyon tungkol dito A PAMAGAT NG ALAMAT B Rehiyon C Mga Inilarawng Kultura D SALOOBIN AT MITHIIN NG MGA TAUHAN E Ano ang mga maituturing na pagkakaugnay sa kultura ng bawat isa? LUZON Alamat ng Bundok Pinatubo VISAYA Alamat ng Basey MINDANAO Alamat ng Bundok Pinto g. Balikan ang mga bahagi ng alamat mula sa Luzon.

Talakayin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng Story Collage . h. Ipalahad sa mga mag-aaral ang mga napunang katangian ng mga elemento ng Story Collage. Pabuuin ang mga mag-aaral ng sariling kahulugan kung ano ang Story Collage batay sa ginawang talakayan. Talakayin ang mga kagamitang kakailanganin sa Pagbuo ng Story Collage i. Magbigay ang guro ng karagdagang input hinggil sa Story Collage.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I - Magpakita ng halimbawa Story Collage at ipasuri ang mga elemento nito.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. magbigay ng feedback. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) . Muli. Callouts • Halimbawa ng Slice of Life ni Larry Alcala at Story Collage • Sipi ng mga Bahagi at Paraan ng Pagbuo ng Story Collage • Sipi ng mga babasahing bahagi ng alamat . • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang Story Collage • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng Story Collage sa patnubay ng guro • nakapagsasagawa ng Story Collage na nagpapakita ng naglalarawan ng kultura ng bawat rehiyon noon at ngayon (Matapos ang Inaasahang Pagganap (Soty Collage) . . Display Board. Muli. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. itanong ang Mahahaalagang tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Paglalapat: Sa bahaging ito.) Mga Kakailanganing Kagamitan • Mga larawan dadalin ng mga mag-aaral at mga kauri nito • Survey Checklist • Kard ng mga Gawain o Worksheets • Sipi ng mga grap at iba pang gagamiting istratehiya tulad ng Fan Fact Analyzer .

na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance) Pagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang sinisimbolo ng pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko sapul sa pagkabata.EPIKO Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa epiko gamit ang mga angkop na gramatika/retorika A. naglalahad ng mga ebidensiya o patunay. Ang epiko. matatalinhagang pahayag Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. tugma d. uri ng taludturan b. Kraytirya: makatwiran. napatutunayan ang sariling pananaw.may katapatan C. nagtataglay ng mga elemento ng informance E. Panitikan 1. aliw-iw o indayog f. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon IKATLONG MARKAHAN .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan na bagamat mahiwaga at di-makatotohanan ang epiko ay yaman ito ng mga rehiyon na dapat pahalagahan at palaganapin. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at dikapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. wastong paggamit ng gramatika/retorika F. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. malikhain Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? .makatotohanan B.ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan D. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mga Elemento ng Epiko Bilang Tulang Pasalaysay a. sukat c. makatwiran ang nabuong pananaw Interpretasyon Bigyan ng sariling kahulugan ang pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings ) Nagtataglay ng supernatural o dipangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Mahahalagang Tanong ( Essential Questions ) Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Pagganap Performance Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa sumusunod na kraytirya: A.

tapat Pagkilala sa sarili Ibahagi ang naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar/rehiyon batay sa pagkaunawa sa epiko. naglalahad ng mga patunay. Mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi b. Kraytirya: napapanahon. Tagpuan c. ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mga tanong na nagsisimula rin sa mga panghalip ngunit nagpapahayag ng iba’t ibang damdamin Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Sa proseso ng komunikasyon. may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap . pasalita man o pasulat. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Paglalapat Magsalaysay ng pangyayari sa kasakuluyan na maituturing na kabayanihan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman 3.Gramatika/Retorika 1. Mga tanong na nagsisimula sa mga panghalip c. naglalahad ng mga patunay. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan. Kraytirya: tapat. Mahahalagang Tanong Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika? Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa pagkasilang pa lamang batay sa mga nagaganap sa kasaysayan o sa kasalukuyan. Mga Elemento ng Epiko a. mahalaga ang paggamit. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. nagpapahayag ng saloobin ng iba. Tauhan: Mga Uri ng Tunggalian 1) Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan b. Kraytirya: tapat. Banghay B. may mga patunay. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a.

Iba’t ibang anyo ng pang-uri a. Pandiwa Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Sa Antas ng Pagganap . tambalan 4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman 2. maylapi c. payak b. Mga pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita o sugnay na pinagsusunod – sunod sa pangungusap 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful