Ikalawang Markahan: Balagtasan

Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Pangngalan 1. Pantangi 2. Pambalana Antas 1

Bilang ng araw/sesyon: 6

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa balagtasan gamit ang angkop na gramatikal/ retorika A. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan 2. Tulang Patnigan a. Karagatan b. Duplo c. Balagtasan d. Batutian 3. Mga Elemento ng Balagtasan a. Tauhan a.1. Lakandiwa a.2. Mambabalagtas a.3 Mga Manonood b.Uri ng Taludturan b.1.Sukat b.2.Tugma c. Paksa/Isyung Pagtatalunan - Politika - Pag-ibig - Karaniwang bagay - Kalikasan - Lipunan - Kagandahang - asal - Pambayan d. Mensahe/MahalagangKaisipan 4. Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino B. Gramatika/ Retorika 1. Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana 2. Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Payak b. Tambalan 3. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri 4. Pang-abay na Pamaraan Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Ang balagtasan ay isang klasikong anyo ng patulang pagtatalo ng pananalinghaga at pangangatuwiran ng mga makata na kapupulutan

Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng balagtasan

Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: 1. Paano naiiba ang balagtasan sa mga kauri nitong akdang pampanitikan? 2. Paano nakatutulong ang pag-aaral ng balagtasan sa mga tao partikular 1

ng kaalaman tungkol sa mganapapanahong isyu o paksa. Ang balagtasan ay isang ekspresyong kultural sa paraang pangangatuwiran, mabisang paraan sa pagpapalaganap ng wika at paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, partikular sa pagsasalita. Ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maayos na pakikipagpalitan ng opinyon at katuwiran, gayundin sa panghihikayat na pumanig sa iyong pangangatuwiran ang mga taong iyong kaharap/ kausap. Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ipinakikita sa balagtasan ang pagiging henyo at pagkakaroon ng talas ng isip ng mga makatang Pilipino sa pamamagitan ng maindayog na pagbigkas at pakikipagpalitan ng katuwiran na may ganap na sukat at tugma ang bawat taludturan. Mahalaga ang gamit ng pangngalan sa ilang pangungusap sa pangangatuwiran sapagkat makatutulong ito sa pagtiyak kung ano ang pinapaksa o tinutukoy nito Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Gramatika/ Retorika Pangngalan a. Pantangi b. Pambalan

sa mga mag-aaral? 3. Paano nakatutulong sa mga tao ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika?

Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit mahalaga ang balagtasan bilang isa sa mga uri ng anyong tula ng panitikan?

Bakit mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangngalan sa pangangatuwiran?

Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng balagtasan • nakapaglalahad ng naging bisang padamdamin at pangkaisipan sa pag-aaral ng balagtasan nakapaghahanay ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa. Antas 2 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pangangatuwiran batay sa mga kraytirya: A. May kaugnayan sa paksa B. Orihinal C. Presentasyon

Inaasahang Produkto/Pagganap: Paglalahad ng mga katuwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa

Pagpapatibay sa Antas ng Pag unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kalagayan ng balagtasan sa kasalukuyan. Mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; nakabubuo ng sariling kongklusyon. paglalahad ng sariling pananaw kung dapat ba o hindi dapat ipagpatuloy ang pagtatanghal ng balagtasan at mga kauri nito. Mga Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw.

2

pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang kapwa mag-aaral na tangkilikin ang balagtasan at mga kauri nito bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Mga Kraytirya: makatotohanan;tapat; may kaugnayan sa paksa. pagbabahagi ng sariling panig o katuwiran tungkol sa ilang napapanahong isyu/ paksa. Mga Kraytirya: may batayan ang inihahayag na kaalaman o impormasyon; batay sa pananaliksik; napapanahon. pagIalahad ng naging bisang pandamdamin at pangkaisipan sa pag-aaral ng pinagmulan ng balagtasan. Mga Kraytirya: makatototohanan; tapat; naglalarawan ng pag-unawa sa sariling damdamin at sa damdamin ng iba. paghahambing ng kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan sa isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon; napapanahon. Antas 3 Plano sa Pagtuturo-Pagkatuto

Agosto 24, 2011 Miyerkules

PAGTUKLAS (Unang Araw)

2 sesyon

A. Pagtuklas sa dating kaalaman 1. Pagpapanood ng mga sumusunod: Patalastas Movie trailer Fliptop Balagtasan

Gabay na Tanong: 1. Ano ang napansin ninyo sa usapan ng mga tauhan sa patalastas at pelikula? 3

2. Ordinaryong usapan ba ang ginamit ng mga tauhan sa patalastas at pelikula? 3. Ano ang napansin sa paglalahad ng salitaan ng magkatunggali sa fliptop? Ano ang maituturing na may kaugnayan sa fliptop sa ating kultura? 4. Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng fliptop sa balagtasan.

B. Paglalahad ng Paksang tatalakayin

A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Gramatika/ Retorika Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana

C. Pagbuo ng mahahalagang tanong batay sa paksang aralin 1. Pagmumungkahi ng bawat pangkat ng mahahalagang tanong kaugnay ng paksang tatalakayin, ipatatala sa kagamitang biswal. 2. Pag-uulat ng bawat pangkat. D. Paglalahad ng mahahalagang tanong na dapat masagot ng mag-aaral. 1. Pagbibigay ng mungkahing sagot ng mga mag-aaral. E. Paglalahad ng inaasahang produkto / pagganap 1. Pagmumungkahi ng bawat pangkat ng produkto/pagganap na nais nilang maisagawa pagkatapos talakayin ang aralin. 2. Paglalahad at pagpapaliwanag ng inaasahang produkto/pagganap para sa araling ito. F. Paglalahad ng kraytirya para sa inaasahang produkto/pagganap

G. Paghawan ng sagabal Bigyang kahulugan ang balagtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng salita, parirala, o pangungusap ang salitang BALAGTASAN (FISHBONE)

BALAGTASAN
F. Gawaing Pananaliksik Saliksikin ang sumusunod na impormasyon hinggil sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan sa pamamagitan ng: 1. Talk Show 2. Pagbabalita 4

( II- Ivy) Agosto 25, 2011 Huwebes ( II- Magnolia, II- Ivy, II- Samapaguita ) Agosto 26, 2011 Biyernes

A. Paglalahad ng Paksang tatalakayin

A. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Gramatika/ Retorika Pangngalan a. Pantangi b. Pambalana

B. Pagbuo ng mahahalagang tanong batay sa paksang aralin 1. Pagmumungkahi ng bawat pangkat ng mahahalagang tanong kaugnay ng paksang tatalakayin, ipatatala sa kagamitang biswal. 2. Pag-uulat ng bawat pangkat.

C. Paglalahad ng mahahalagang tanong na dapat masagot ng mag-aaral. 1. Pagbibigay ng mungkahing sagot ng mga mag-aaral. D. Paglalahad ng inaasahang produkto / pagganap 1. Pagmumungkahi ng bawat pangkat ng produkto/pagganap na nais nilang maisagawa pagkatapos talakayin ang aralin. 2. Paglalahad at pagpapaliwanag ng inaasahang produkto/pagganap para sa araling ito. E. Paglalahad ng kraytirya para sa inaasahang produkto/pagganap

F. Paghawan ng sagabal Bigyang kahulugan ang balagtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng salita, parirala, o pangungusap ang salitang BALAGTASAN (FISHBONE)

BALAGTASAN
G. Gawaing Pananaliksik Saliksikin ang sumusunod na impormasyon hinggil sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan sa pamamagitan ng: 1. Interview 2. Internet

5

Pagdiriwang ng Araw ng mga Bayani Pagtatapos ng Araw ng Ramadan

Agosto 29,2011 Agosto 30,2011 Agosto 31,2011 Miyerkules

PAGLINANG ( Ikalawang Araw) 2 sesyon A. Pagpapabasa at Paglalahad ng Aralin 1. Pagbibigay ng hinuha sa maaaring nilalaman ng paksa batay sa pamagat.

Kaligirang pangkasaysayan ng balagtasan

2. Paglinang ng Talasalitaan Ibigay ang mga kaugnay na salita sa sumusunod gamit ang Word Network.

POLITIKA

DUPLERO

PAGBEBERSO

3. Pag-uulat ng piling mag-aaral batay sa nasaliksik na impormasyon tungkol sa ” Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan” sa pamamagitan ng :

Mel & Joey

Interview with the Expert Mga Gabay na Tanong: a. b. c. d.

Balita

Ano ang Balagtasan? Sino ang hari at ama ng balagtasan? Paano nagsimula ang balagtasan? Ano ang pangunahing layunin ng Balagtasan? Ano-ano ang pinapaksa nito? Paano isinasagawa ang balagtasan?

6

Setyembre 1, 2011 Huwebes

B. Pagtataya sa Antas ng Pag-unawa: 1. Pangkatang Gawain Pangkat 1: Mahalaga ba ang pag-aaral ng balagtasan? Itala ang kahalagahan nito sa mag-aaral. Pangkat 2: Dapat ba o di-dapat pag-aralan o talakayin ang balagtasan para sa mag-aaral? Pangkat 3: Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tula sa balagtasan? Ilahad sa pamamagitan ng Venn Diagram Pangkat4: Sa inyong palagay , makatuwiran bang isunod sa pangalan ni Francisco Baltazar ang Balagtasan? Pangatuwiranan. 2. Pagbabahaginan ng bawat pangkat , pagbibigay ng feedback at marka. C. Pagsasanay: Panuto: Punan ang patlang ng wastong impormasyon upang mabuo ang pangungusap. ( Tunghayan ang kagamitang biswal) D. Kasunduan: Magtala ng mga Pangngalang nabanggit sa araling tinalakay at gamitin sa pangungusap.

Setyembre 2, 2011 Biyernes Tunghayan ang Banghay-Aralin sa petsang Setyembre 1, 2011 para sa II- Magnolia, Ivy at Sampaguita.

Setyembre 5-6, 2011 7

Lunes-Martes PAGPAPALALIM (Ikatlong Araw) 2 sesyon A. Panimulang Gawain: 1. Pangganyak: Pagpapanood ng isang shortfilm story mula sa Nestle Philippines Kasambuhay Habambuhay Shortfilm Anthology. (habang pinapanood nagtatala ang mga mag-aaral ng mga pangngalang nabanggit sa pelikula)

2.

Pagpapabasa ng isang Sanaysay ng mag-aaral at pagsagot sa mga kaugnay nitong tanong. RH bill: Magtuturo sa atin na Maging Responsableng Mamamayan Claire A. Cruz

3.

Pagsusuring Gramatikal a. Pansinin ang mga salitang may salungguhit sa unang talata ng teksto, ihanay ito sa T-chart. b. Sa inyong palagay, makatutulong ba ang paggamit ng mga pangngalan upang ikaw ay maunawaan ng ibang tao? Patunayan.

B. Pagbibigay ng Input ng guro sa Pangngalang Pantangi at Pambalana. C. Pangkatang Gawain Pangkat 1 & 2 : Basahing muli ang sanaysay , piliin ang mga pangngalan mula rito at ihanay ang mga ito sa Ihanay sa T-chart. Mga Talata Pantangi Pambalana Talata 1 Talata 2 Talata 3 Talata 4 Pangkat 3: Punan ng pangngalang pantangi ang sumusunod na mga pangngalan. 1. pangulo 2. sapatos 3. bayani ____________________ ____________________ ____________________ 8

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

artista lungsod guro bag bulaklak pangyayari aklat

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Pangkat 4: Bumuo ng pangungusap gamit ang pangngalan tungkol sa paksang Dengue Fever.

D. Pagbibigay ng feedback at angkop na marka sa bawat pangkat gamit ang rubrics para sa pangkatang gawain. E. Pagsasanay: Basahin at unawain ang liham, Piliin ang mga pangngalang may pantangi at pambalana na may salungguhit at ihanay ang mga ito sa Chart. (Tunghyan sa kagamitang biswal) F. Sintesis: Nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan ng pagbuo sa saknong ng pangangatuwiran batay sa paksang tinalakay. Sa pakikipagtalastasan, Mahalaga ang gamit ng __________ Sa pangungusap na may_____________ Sapagkat makatutulong sa ____________ Ng pinapaksa ng ____________ Katiyakan pangngalan pangangatuwiran Talakayan

G. Kasunduan: Kung kayo ang papipiliin dapat ba o di-dapat magsuot ng uniporme ang mga Mag-aaral? Magbigay ng sariling katwiran.

9

II- Tulip, Sampaguita, Lilac II- Magnolia, Ivy

Setyembre 7, 2011 Miyerkules Setyembre 8, 2011 Huwebes

Paglalapat (Ikaapat na araw)

A. Panimulang Gawain Ipalalahad o magbabalik-aral sa inaasahang pagganap. B. Pangganyak: Sa loob ng paaralan ano-anong isyu ang pwedeng pagtalunan? C. Pagtalakay sa Aralin Pagpapaliwanag sa kraytirya/pamantayan ng pagtataya sa pagbuo ng sanaysay na naglalaman ng pangangatuwiran.
Kraytirya A. May Orihinalidad B. May kaugnayansa paksa C. Presentasyon D. Pagsasagawa ng Inaasahang produkto. Pagsulat ng sanaysay “ Dapat ba o di-dapat magsuot ng uniporme ang mga Mag-aaral?” E. Sintesis. Paglalahad muli ng mga mahahalagang tanong at pagsagot muli rito.

10

Setyembre 9, 2011 Biyernes

11

Setyembre 12, 2011 Lunes

Bilang ng araw/sesyon: Antas 1 Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan Mga Uri ng Tulang Patnigan a. Karagatan b. Duplo c. Balagtasan d. Batutian B.Gramatika/Retorika Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian a. Payak b. Tambalan Ang mag-aaral ay:  nakapagkapaghahambing ng ilang gawi at kaugalian  nakapagbabahagi ng mga nasaliksik na impormasyon tungkol sa mga uri ng tulang patnigan.  nakapaghahambing ng mga uri ng tulang patnigan sa nilalaman, mga tauhan at paraan ng pagbigkas.  napaghahambing ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian.  Nakasusulat ng pagsusuring-papel tungkol sa uri ng tulang patnigan. Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang pag-aralan at unawain ang mga tulang patnigan?

Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Inilalarawan sa mga tulang patnigan ang takbo ng buhay ng mga Pilipino, gayondin kung paano nila sinusunod ang ilang paniniwala, tradisyon, pananam palataya at higit sa lahat ang paglinang ng kagandahangasal noong panahon bago dumating ang mga Espaıol. Ang mga tulang patnigan ay magkakatulad sa nilalaman, mga tula ito ng pagtatalo, may ganap Paano nagkakatulad at nagkakaiba ang mga tulang na sukat at tugma ang mga taludturan bagamat patnigan? magkakaiba sa paraan ng pagsasagawa at sa dami ng tauhan o mambibigkas. Ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap ay patunay ng kahusayan Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang sa pagkilala ng mga sugnay, at wastong gamit ng mga bumuo ng iba’t ibang uring pangungusap ayon sa pangatnig bahagi lamang ng pangungusap. kayarian nito? Payak ang kayarian ng pangungusap kapag ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa; . tambalan naman kung binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinag-uugnay ng pangatnig. Antas 2 Inaasahang Produkto/Pagganap: Pagsulat ng pagsusuring-papel tungkol sa mga uri ng tulang patnigan ( nilalaman, mga tauhan, paraan ng pagbigkas) Pagpapatibay sa Antas ng Pag -unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa pamamagitan ng: Pagpapaliwanag pagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tulang patnigan. Mga Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatuwiranan ang mga patunay. Interpretasyon pagbabahagi ng mga kaisipang inilahad

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na suringpapel batay sa mga kraytirya: A. Batay sa Pananaliksik B. Angkop sa paksa C. Taglay ang mga elemento ng suring-papel D. Angkop ang pagkakagamit ng pangngalan

12

sa balagtasan na magagamit sa paglutas sa suliranin ng lipunan. Mga Kraytirya: may batayan ang ginawang interpretasyon; kaangkupan; napapanahon. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba pagpapahayag ng sariling damdamin sa naging kalagayan o saloobin ng mga mambabalagtas ng alinman sa mga anyo ng balagtasan. Mga Kraytirya: makatototohanan; tapat; naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong kabilang sa gawain. Paglalapat pagbabahagi kung paano makatutulong sa paglutas ng ilang suliraning panlipunan na inilahad sa alinman sa mga balagtasang nabasa/ napagaralan. Mga Kraytirya: tapat; makatotohanan; napapanahon. Pagkilala sa Sarili paglalahad ng mga pagbabagong naganap sa sarili, paniniwala, saloobin o kaisipan, matapos matalakay ang aralin. Mga Kraytirya: makatotohanan;tapat; may kaugnayan sa paksa. Paglalapat paglalahad ng ilan sa napapanahong pangyayari o isyu sa sa lipunan na nagiging sanhi ng pagtatalo. Mga Kraytirya: angkop sa paksa; naglalahad ng iba’t ibang ideya; nagmumungkahi ng solusyon Antas 3 Plano sa Pagtuturo-Pagkatuto PAGTUKLAS A. Pagtuklas sa dating kaalaman 1. Pagpapakita sa mga mag-aaral ng mga larawan ng nagliligawan, umpukan sa lamayan at nagpapalitan ng katuwiran.

13

2. Magbibigay ng paliwanag ang bawat pangkat batay sa larawan ng kanilang interpretasyon. 3. Ipahambing sa mga mag-aaral ang paraan ng panliligaw, pakikiramay at pakikipagtalo ng mga tao noon at sa kasalukuyan. Gawing kolaboratibong Gawain ang bahaging ito. NOON Panliligaw Pakikipagtalo

Pakikiramay sa patay

NGAYON

Panliligaw B. Paglalahad ng Paksang tatalakayin

Pakikiramay sa patay

pakikipagtalo

A. Panitikan Mga uri ng Tulang Patnigan B. Gramatika/ Retorika Uri ng Pangungusap ayon sa kayarian a.Payak b. Tambalan

C. Pagbuo ng mahahalagang tanong batay sa paksang aralin 1. Pagmumungkahi ng bawat pangkat ng mahahalagang tanong kaugnay ng paksang tatalakayin, ipatatala sa kagamitang biswal. 2. Pag-uulat ng bawat pangkat. 3. Pagbibigay ng mungkahing sagot ng mga mag-aaral. D. Paglalahad ng inaasahang produkto / pagganap 1. Pagmumungkahi ng bawat pangkat ng produkto/pagganap na nais nilang maisagawa pagkatapos talakayin ang aralin. 2. Paglalahad at pagpapaliwanag ng inaasahang produkto/pagganap para sa araling ito. E. Paglalahad ng kraytirya para sa inaasahang produkto/pagganap F. Paghawan ng sagabal Magbigay ng salita, pangungusap o talata na may kaugnayan sa tulang patnigan. G. Gawaing Pananaliksik Magasaliksik tungkol sa uri ng tulang patnigan

14

Setyembre 13, 2011 Martes PAGLINANG A. Pagpapabasa at Paglalahad ng Aralin 1. Pag-uulat ng piling pangkat sa mga impormasyong nasaliksik tungkol sa tulang patnigan. 2. Pagbibigay ng feedback sa isinagawang pag-uulat. 3. Pagtatanghal ng isang uri ng tulang patnigan ang balagtasan(piling mag-aaral) B. Paglinang ng Talasalitaan Bigyan ng kahulugan ang mga piling salitang ginamit sa balagtasan at gamitin sa pangungusap. 1. Kupkop Kahulugan:___________________ Pangungusap:________________________________________________________ 2. pinapanday Kahulugan:___________________ Pangungusap:_________________________________________________________ 3. nahalina kahulugan:____________________ pangungusap:_________________________________________________________ 4. basbas kahulugan:_____________________ pangungusap:________________________________________________________ 5. katipan kahulugan:_____________________ pangungusap:________________________________________________________

Setyembre 14, 2011 Miyerkules C. Pagtataya sa Antas ng pag-unawa: Mga gabay na tanong/Gawain (Pangkatang Gawain) 1. Makipanayam sa sumusunod na tao at hingin ang kanilang opinyon hinggil sa paksa ng Balagtasan sa tulong ng Factstorming Web Pananaw ng kaklase: pananaw ng magulang:

“Dapat ba o hindi dapat pagsabayin Ang panliligaw at pag-aaral?” Pananaw ng guro: Sariling pananaw:

15

2. Maglahad ng mga posibleng kahihinatnan kung nakapagtapos at hindi nakatapos ng pag-aaral ang isang estudyante sa tulong ng Concept Map. 3. Sa kasalukuyan, maraming kabataan ang maagang nabubuntis dahil sa kapusukan at tuluyang hindi nakatatapos ng pag-aaral. Magmungkahi ng solusyonng maaaring gawin upang hindi lumala ang problemang ito sa ating lipunan. 4. Magbigay ng mga napapanahong isyu/paksa na maaring pagtalunan sa kasalukuyan. 5. Pagbabahaginan ng bawat pangkat. 6. Ilahad ang kabutihang naidulot sa sarili ng pag-aaral ng uri ng tulang Patnigan D. Kasunduan Magtala ng tig-2 pangungusap na nagpapahayag ng : a. Isang kaisipan b. Dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa

Setyembre 15, 2011 Huwebes

PAGPAPALALIM A. Panimulang Gawain: 1. Pangganyak: Pagpaparinig ng isang awiting High School Life ng Repablikan mula sa youtube. (iuugnay sa aralin)

2. Pagpapanood ng isang maikling kwento mula sa Eskwela ng Bayan (Knowledge channel) Youtube.

Kaugnay nito ang pagsusuring gramatikal. 1. Paano nagkakaiba ang kayarian ang pangungusap? 16

B. Pagbibigay ng Input ng guro tungkol sa Kayarian ng pangungusap ( Payak at Tambalan) C. Kolaboratibong Gawain Pangkat 1: Mula sa pinakinggang awitin bumuo ng payak na pangungusap. Pangkat 2: Mula sa awitin bumuo naman ng tambalang pangungusap. Pangkat 3: Bumuo ng awitin na ginagamitan ng payak na pangungusap. Pangkat 4: Bumuo ng 2 saknong ng tula gamit ang tambalang pangungusap. D. Pag-uulat at Pagbibigay ng feedback . E. Pagsasanay: Isulat ang P kung payak na pangungusap at T kung tambalang pangungusap ang sumusunod: ( Tunghayan sa kagamitang Biswal) F. Sintesis: Punan ng ankop na salita ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng pahayag.

Ang pagkakaroon ng ___________bumuo ng iba’t ibang uri ng _________ay patunay ng kahusayan sa pagkilala ng mga_______, at wastong gamit ng mga _______bahagi lamang ng pangungusap.

G. Kasunduan: Manood ng isang halimbawa ng Fliptop, Mangalap rin ng isang halimbawa ng tulang patnigan kagaya ng balagtasan. Humanda sa gawaing pagsusuri.

Setyembre 16, 2011 Biyernes

17