Tips sa Pagsulat ng Riserts

Sulating Pananaliksik
Kahulugan : - Isang maingat at masinop na pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa isang paksa. Katuturan: - Sa pamamagitan ng pananaliksik ay natutulungan ang isang indibidwal sa pagtuklas ng ilang bagay na nais malaman sa pamamagitan ng pagkalap ng mga napag-aralan na rin ng iba.

Layunin
1. natuturuan ang isang indibidwal na maging independent sa kanyang pagaaral. 2. nadedebelop ang kakayahang magorganisa nang lohikal. 3. nasasanay na maging mapanuri sa pamamagitan ng makabuluhang pagpili na babasahing magagamit sa pananaliksik.

Mga Uri nga Pananaliksik
Maka-agham o siyentipiko
• Makakuha ng katibayan o katunayan • May haypotesis o eksperimento • Ang pamamaraan ay pabuod o indaktibo

Pampanitikan o Literari Mas payak karaniwang ginagamit sa kolehiyo  Walang haypotesis o eksperimento  .

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulating Pananaliksik .

Iwasan ang paksang teknikal 5. Payak at ispisipiko 3. Napapanahon . Interesado ang gagawa at mambabasa 2. Sapat ang mga materyales na pagkukunan 4.Ang Pagpili ng Paksa 1.

Gumawa ng paunang pahayag 2. Bigyan ng kahulugan ang mga termino .Ang pagpapayahayag ng layunin 1. Suriin ang mga salita ayon sa tiyak na kahulugan 3.

ilang pahayag tungkol sa nilalaman ng libro . pamagat ng libro c.Ang Paghahanda ng Tentatibong Bibliograpi 1. 2. pangalan ng awtor b. Paggamit ng Kard Katalog a. Kard sa paksa c. Kard sa awtor b.palimbagan at petsa ng pagkakalimbag d. kard ng pamagat * Taglay ng bawat kard ang mga impormasyon: a. lugar na pinaglimbagan. Isulat ang tentatibong bibliograpi sa 3” x 5” na indeks kard.

Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 3 Uri ng Balangkas 1. balangkas sa paksa 2. balangkas sa talata . balangkas sa pangungusap 3.

Halimbawa ng Tentatibong balangkas Pamagat: “ Ang mga Suliranin sa pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikan ng Ikaapat na taon sa Hayskul “ .

I. Layunin sa Pag-aaral ng panitikan A. Introduksyon Kahulugan ng panitikan at mga uri nito B. .

. Ang Mga suliranin sa Pagsusuri ng mga akdang pampanitikan Mga uri ng Panitikan B. Mga kahinaan sa termino at talasalitaan A.II. Mga simbolismo at pagdulog C.

III. Pagbubuod B. Pangwakas A. Rekomendasyon . Konklusyon C.

Ang Pangangalap ng Datos .

Mga dapat isaalang-alang 1. Maging maingat sa pagbubuod ng sinasabi ng isang awtor. Gumamit ng indeks Kard 2. Sipiin ng buo ang mga kailangang kopyahin ng ekasakto. Isang ideya bawat kard 3. .

Mga Pinagkunan ng Datos 1. Sekondaryaa. mga dokumentong pampubliko na opisyal at pribado c. nakalimbag na na bunga ng naunang pananaliksik . binubuo ng manuskrito b. a. panayam o interbyu 2. Pangunahin a.

.Ang Pagsulat Mismo sa Papel . Isama ang mga impormasyong mahalaga at itapon ang hindi kakailanganin sa sulatin.maging mapanuri sa pagsulat.

maging konsistent sa paggawa ng balangkas. Pormal sa anyo at ang gagamiting panauhan ay ikatlo maliban sa paunang salita. b.Ang Pangwakas na Balangkas a. karaniwang balangkas ng pangungusap. . c.

Itanong sa sarili a. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap na medyo masakit sa mata at pagkakasulat. orihinal ba ang pagkakapahayag? . magkakaugnay ba ang mga pangungusap? e.Ang Pagwawasto Mga Dapat Tandaan: 1. sapat ba ang pagtalakay? d. ano ba ang pangunahing ideya? b. maliwanag ba ito sa sinulat? c. 2.

Uri ng Talalababa 1.Ang Pagtatalababa -Ang talababa ay ang pagbibigay bangit sa mga pinagkunan ng mga datos sa ginawang pananaliksik. Kumikilala 2. Nagbibigay-kahulugan at/o impormasyon .

. May indensyon na pitong espasyo.Paglalagay ng Talababa at Pagmamakinilya -Ang unang talalababa sa ilalim ng papel ay nakamakinilya ng dalawang espasyo sa ilalim ng linyang isa at kalahating dali ( inch ) ang haba na siyang naghihiwalay sa teksto.

. Ang Tamang Pagtawid sa Kalsada ( Quezon City: R.P. Pulubi Publishing House Co. . 1990). p. Tupido.Halimbawa: Libro: Isang awtor Juan S.89.

Dugyot Publishing House Co..P.Inc.Mahigit sa dalawang awtor Gloria D. 1998)..178. R. Macuscos et al. p.. . Sining ng Malikhaing Paglalaba at Pamamalantsa ( Cavite City.

Journal: Renato O.101-500 . 23-24 ( 1972-73 ) . pp. blg. Touto. Jose Pidal Valiw. “ Ang Iskwater sa Taong 2008 “ mula sa Mga bagong Pananaw sa Lipunan ( Journal ng Masaklaw na kalagayan sa Lipunan ).

Malaya. bol.8.9-12.Magasin: Leon B. pp. Mangubat. 3. blg. . “ Ang Kahayupan sa bayan”.

Pahayagan: Esteban M.2 . Nob. p. Pagtakhan.1. “ Taguan sa Lansangan:. Abante.1988.

1990 ( Sampaloc. Ulat ng mga Marino. Enero. 23.Manila:Tanggapan ng Marino.9. Sampaloc.Manila.Nalathalang ulat: Geisa G. Pag-aasawa ng banyaga. . p.1990 ). Jillien.

1998. Malinis. .Panayam: Kosina D. noong Agosto13. Isang pribadong panayam na naganap pagkatapos ng pulong ng Kapisanan ng mga Mambababoy sa Bulacan.

Tiyak na Paghahalimbawa ng Talababa .

p. Bagal. Reneyda D. 7 Maantig. “ Ang bayan kong Sawi”.1990)p. Pabahay sa mga Asong Gala. 2004).. Gahaman Publishing House Co. bol.loc.1 Bayani T.7. op cit. Malaya..8.9 5 Kokie S.2008 2 Ibid. p.10 . blg.Remate.2000. Akot at Milagros D. 9 Banal. “ Taguan sa Basilan”. 1997. 4 Dra. 989.1. 3 Ibid. p.Manila Enero 18. Maantig.8 6 Ibid.Manila:Tanggapan ng Mayor.1989 ( sampaloc.. p. Enero 18. Baso. p. Banal.Ulat ng Komite ng Pabahay. Kasaysayan ng mga Hunghang sa Pilipinas ( Quezon City: R.Sampaloc. 8 Pusti N. Cit.P.

Mga Daglat ng Ginamit sa Pagtatalababa: blg.ihambing et alii. bol. et al. . cf. loc cit bilang Bolyum confer.at iba pang manunulat ibidem ( in the same place ) sa parehong akda na magkasunod Kabanata loco citato ( in the place cited) sa parehong pinagkunana na may namamagitang ib pang pinagkuan. kab. Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay. ibid.

may napansing kamalian ang sumulat ngunit hindi iwawasto.Op Cit.p.) .ang apelyido lamang ng awtor ang iallagay at ang bilang ng pahina.d.walang tuldok. sa parehong pinagkunan na may namamagitang iba pang pinagkunan pero iba ang pahina. o pp. Opere Citato ( in the work cited ). walang petsa p. sal. pahina o mga pahina Salin ayon sa orihinal. [sic] w. (n.

.mga pananda at mga malalaking letra.baybay.Ang Pagsisipi Kailangang ang pagsisipi ay eksaktong kopya ng orihinal ayon sa pananalita.

Mga Dapat Isaalang-Alang sa Pagsisipi 1. Kailangang lagyan ng dobleng panandang panipi ang buong sipi. “ Ang Karamdaman ng Bansa ay Kanser na Papatay sa kabataan.” .

Ang pagsisimula ng talata ay mayroon ding apat na espasyong indesyon. Kapag ang sipi ay higit sa limang linya. kailangang ibukod ito sa talata.2. “ Ang bayang sawi ay bayang lugmok sa lugati subalit ang bayang may pusong banal ay biyaya ng langit sa ating daigdig.” Ang kalagayan ng bansa ay tunay na… . Kaya manapa ay maging marangal upang ang bansa ay maging maligaya at mapayapa.

Kung may bahaging kakaltasin sa sipi. ipaalam ito sa pamamagitan ng elipsis (…) at kung sa dakong huli ay idagdag ang tuldok kaya nagiging apat na tuldok (….) “ Ang mga Pilipinang nag-aasawa ng dayuhan ay ….3.” .

........ Ang Pahayag ng guro ay lubhang nakatutuwa... “ Ang buhay ay maikli kailangang simulan ang bagay na magbibigay kulay sa iyong pagkatao ...............4. Kung isang buong talata ang kinaltas ay ipaalam ito sa pamamagitan ng isang buong linya ng mga tuldok na may pagitan......“ .........

Ang isa pang sipi sa loob ng sipi ay nangangailangan ng isang panipi. “ Hindi kailanman tutuwid ang isang buktot na punongkahoy kung ito‟y lumaki ng gayun na.” . “ Ang bungang kakainin ay siyang pinaghirapan matamis man ito o mapait .” Sapagkat ang punong ang bunga ay matamis ay lubos na tuwa sa kakain ay hatid.5.

6. ilagay ito sa loob ng braket.” [ Ang kayabangan kailanman ay magiging kapahamakan ng sinumang nilalang na gagawa ng ganitong kamalian. kapag may isisingit na pagbabago. “ Ang pinag-aalan ay „wag ipagyabang sapagkat ito ang lason na sa iyo ay papaslang. ] . Tandaan na ang edukasyon ay nariyan upang gamitin sa kabutihan at hindi ng sariling kapakanan lamang.pagwawasto o ano mang paliwanag.

hynghang [sic] ang nilalang na magpapanggap na henyo o pantas.salita.grammar o kaisipan. Kung may mapunang pagkakamali sa baybay.” .7. ipaalam ito sa pamamagitan ng salitang [sic] (walang tuldok ) At ipaloob sa dalawang braket. “ Ang tunay na talino ay nasa puson [sic] ng tao.

. Kung bahagi ng sipi. ilagay sa loob ng panipi.8. ang sumusunod na tuntunin ang dapat sundin: a. c. kung hindi. ilagay sa labas ng panipi. b. kapag ang panghuling panipi at iba pang pananda ay magsasama. ang tandang pananong at panamdam ay depende sa pagkakagamit-kung kasama sa sipi o hindi.lahat ng tutuldok at tuldokuwit ay ilagay sa labas ng panipi. lahat ng tuldok at kuwit ay dapat na nasa loob ng paninipi.

3.!.53.. 335 #.. :...3.

:..47.53.53. . 3..5.360 .7.54.5 /.'.956 7 .956 &...47.360 ..55 .5. 596  &.

.35: :.7:./.5.4 6:5.#..5 56656:.5.5 79/.4/.45.554.6 .0. .7 7.5...5.2..1657.76:573655 . .3./6 :.5.

/.#..25./. 5'.34/..3..'. .

3.:.5#.#375.% # .3 .4. 3.5 64..47.5' 26..5.55 .53.¾ .....360 ..47..3 670.:.. &.5. 5.554...3.. 5/.:..:6 #. /63 /3  7 62& . 596  7 /1 .'.! .:3./. %51.53.5:./.69 7 .: $65.4.5.7.:65.. 7 . #:.5#/3:56:6  7 /1 /1 7 9. .360 ..5..596  :.5:.5265&..3 '.5¾ %4.96: . 3. 360 .5.

5 634 0659 .:561 . 7...00.473..96575./.5 5..21.4.4. 5.5.5/7./..6 5.55.4..:.5...575...4.3 /1 2. 7..7.965 .553..69.#.3.5. 36060.2.54.0 :.3 ... /14 5.55.3. ./..73163./ 3600.4.2. /3.4/5 ./..:.. /3 /63 0 ...73.4.5 3.5.3.25.1 :.

:..5.5 /3.5..3.5/...7.4. &.55..575.64.4.5 796/. 7 677 :.55.57. .57.3...5.4.5:5 2.51 ...3 4. 7.33.3162 . "79 ."7.5 :43.5.:.96575.7316 3.25.69.5.5.65:..6 5.695.4.55.7.5.4. 5. 7.35 .7.1 :..3.25.5.6920.557.3 (:0* 7 5 1 .6 ..5.

4.4.57.3.5.5.2.5#.. ../.5.51..3.253.3.9. /.5. 7.7.::7.5695.::7 .3.65 :.5. 2:.3. 4.65267.

3.5..7....:.

5. #.5/65:7 5....3./.7.4.:.5 ¾ ..53.5:95.5:.41..5516/35 7..9.51.57. ..5.3.57.::7 .55.5:.2.#.

3.5.. :/..:.. 2..7...6:.3.5.4..4.1 .5:.5.:6551:65 5/.34./.7..5/261..966515 ..3. .535.5.3..5...37.53.::43...5/. 5 7.3..3..7.5/..3.5..53462:.5....5.5:.5. ¾ 52..55/.5. ..54.:7.:.7.5:7..7.54.9...4.3. 4..7:65/. /..4.51.54..Ã .5:.

4.55.5.5.6:.1. 54. 5. 1.. :7 7.7.5.25:.3162 Ã 54.....4..55 37:: Ã .4.31622..:5:.#375.2653.1..3../.52.7.3...2.

.:.. Ã ¾ .5...51.

6:..3.4.5 5#..7.2.:.7....232.55.5..7.: ..3/.4.5.2.5....5/6535...//.3. 5:. 5/.657..525.3..5/65.6                    ...54.5 /..4..31625.5:43. 4.4.23..55 :..3.596.4.

2..57 512.5/5.5:7:.4:4.:.5 7565. 75652.5.5.. 5:.1 ¾ .. 5/5.3/6:5..:..55.5..5 4.5.2.625.5.57..9.6.. ¾&.664.5..575.3.5/2.5:.3. 5.366/5:7.634.7.4:.55.2. .52.55:..7.7..54.7..25.5.4.2.1.

./.66.7.3.5 7.5.:. 7...6 7.6:.. 2.4.366/5/9.::5.5. 575.2. 3.564../.

5:..55.2.5..2.4.5..53.2.:./.7.6 ..53.:65.4.515:.5 5:54.5.4.935 2.5.3.52.5 '.51.52....5 ¾(5 2.2..65 2.54.7.9.3.:655.7.7.512.4.5.5.3..55.5../...5:.5..7.4.553.7.5.3.:3.5 7.5 * ../.6..

5.5.3.: ¾ .75. 1... 54.7.75.2.5 7.:7..3.2.3.7.4.4..5.4.7.:..7.3.5/9.3.962.4..5(:0*.5.55:.5.44.356.5. 4.3162 .5 (:0* ..3.366/:..553./..6:.5.6 5. :.4.5667.55.. 9.2.57. /.3:.7:65(:0*5.

.:. :515 .4.5.5357. 2./.5. .1.57.3162. 3.7.51.366/57..3162.2.5.3. 5.. 7.:57.51.5..4.4 ...51.565...41...557 / 3.57.2.5.....57./.5.:.7..55.57.7.5. 3..2.3162.5.7...5 :4:5615.:.7.:...4.57 0 .1751:.

5 :7 3.5725 51 3.366/57./.3..4.:.25 2.:..:57.:.57 .:7651 5/.:..