Tips sa Pagsulat ng Riserts

Sulating Pananaliksik
Kahulugan : - Isang maingat at masinop na pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa isang paksa. Katuturan: - Sa pamamagitan ng pananaliksik ay natutulungan ang isang indibidwal sa pagtuklas ng ilang bagay na nais malaman sa pamamagitan ng pagkalap ng mga napag-aralan na rin ng iba.

Layunin
1. natuturuan ang isang indibidwal na maging independent sa kanyang pagaaral. 2. nadedebelop ang kakayahang magorganisa nang lohikal. 3. nasasanay na maging mapanuri sa pamamagitan ng makabuluhang pagpili na babasahing magagamit sa pananaliksik.

Mga Uri nga Pananaliksik
Maka-agham o siyentipiko
• Makakuha ng katibayan o katunayan • May haypotesis o eksperimento • Ang pamamaraan ay pabuod o indaktibo

Pampanitikan o Literari Mas payak karaniwang ginagamit sa kolehiyo  Walang haypotesis o eksperimento  .

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulating Pananaliksik .

Payak at ispisipiko 3. Sapat ang mga materyales na pagkukunan 4. Iwasan ang paksang teknikal 5. Napapanahon .Ang Pagpili ng Paksa 1. Interesado ang gagawa at mambabasa 2.

Ang pagpapayahayag ng layunin 1. Bigyan ng kahulugan ang mga termino . Gumawa ng paunang pahayag 2. Suriin ang mga salita ayon sa tiyak na kahulugan 3.

lugar na pinaglimbagan.Ang Paghahanda ng Tentatibong Bibliograpi 1. pamagat ng libro c. Kard sa paksa c. pangalan ng awtor b.palimbagan at petsa ng pagkakalimbag d. 2. Isulat ang tentatibong bibliograpi sa 3” x 5” na indeks kard. Paggamit ng Kard Katalog a. Kard sa awtor b. kard ng pamagat * Taglay ng bawat kard ang mga impormasyon: a. ilang pahayag tungkol sa nilalaman ng libro .

balangkas sa talata .Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 3 Uri ng Balangkas 1. balangkas sa paksa 2. balangkas sa pangungusap 3.

Halimbawa ng Tentatibong balangkas Pamagat: “ Ang mga Suliranin sa pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikan ng Ikaapat na taon sa Hayskul “ .

Layunin sa Pag-aaral ng panitikan A.I. . Introduksyon Kahulugan ng panitikan at mga uri nito B.

Mga kahinaan sa termino at talasalitaan A. Mga simbolismo at pagdulog C.II. Ang Mga suliranin sa Pagsusuri ng mga akdang pampanitikan Mga uri ng Panitikan B. .

Konklusyon C. Rekomendasyon . Pagbubuod B. Pangwakas A.III.

Ang Pangangalap ng Datos .

Mga dapat isaalang-alang 1. Sipiin ng buo ang mga kailangang kopyahin ng ekasakto. Maging maingat sa pagbubuod ng sinasabi ng isang awtor. . Gumamit ng indeks Kard 2. Isang ideya bawat kard 3.

a. nakalimbag na na bunga ng naunang pananaliksik . mga dokumentong pampubliko na opisyal at pribado c. binubuo ng manuskrito b. Sekondaryaa. panayam o interbyu 2.Mga Pinagkunan ng Datos 1. Pangunahin a.

maging mapanuri sa pagsulat. Isama ang mga impormasyong mahalaga at itapon ang hindi kakailanganin sa sulatin. .Ang Pagsulat Mismo sa Papel .

b. karaniwang balangkas ng pangungusap.Ang Pangwakas na Balangkas a. . maging konsistent sa paggawa ng balangkas. c. Pormal sa anyo at ang gagamiting panauhan ay ikatlo maliban sa paunang salita.

sapat ba ang pagtalakay? d. maliwanag ba ito sa sinulat? c.Ang Pagwawasto Mga Dapat Tandaan: 1. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap na medyo masakit sa mata at pagkakasulat. 2. orihinal ba ang pagkakapahayag? . Itanong sa sarili a. magkakaugnay ba ang mga pangungusap? e. ano ba ang pangunahing ideya? b.

Ang Pagtatalababa -Ang talababa ay ang pagbibigay bangit sa mga pinagkunan ng mga datos sa ginawang pananaliksik. Kumikilala 2. Nagbibigay-kahulugan at/o impormasyon . Uri ng Talalababa 1.

May indensyon na pitong espasyo. .Paglalagay ng Talababa at Pagmamakinilya -Ang unang talalababa sa ilalim ng papel ay nakamakinilya ng dalawang espasyo sa ilalim ng linyang isa at kalahating dali ( inch ) ang haba na siyang naghihiwalay sa teksto.

1990). Ang Tamang Pagtawid sa Kalsada ( Quezon City: R.89.P.Halimbawa: Libro: Isang awtor Juan S. Tupido. p. . Pulubi Publishing House Co..

Macuscos et al. Sining ng Malikhaing Paglalaba at Pamamalantsa ( Cavite City. p.P. Dugyot Publishing House Co.Inc. R..Mahigit sa dalawang awtor Gloria D.178. 1998). ...

23-24 ( 1972-73 ) . “ Ang Iskwater sa Taong 2008 “ mula sa Mga bagong Pananaw sa Lipunan ( Journal ng Masaklaw na kalagayan sa Lipunan ).Journal: Renato O. Touto. Jose Pidal Valiw.101-500 . blg. pp.

9-12. Malaya. 3. bol. pp.Magasin: Leon B.8. Mangubat. “ Ang Kahayupan sa bayan”. . blg.

Nob.2 . Pagtakhan. p. Abante.1.1988.Pahayagan: Esteban M. “ Taguan sa Lansangan:.

Jillien. 1990 ( Sampaloc.Nalathalang ulat: Geisa G. 23.Manila:Tanggapan ng Marino. Enero.9. Pag-aasawa ng banyaga. p.Manila. Sampaloc.1990 ). . Ulat ng mga Marino.

Malinis.1998. .Panayam: Kosina D. Isang pribadong panayam na naganap pagkatapos ng pulong ng Kapisanan ng mga Mambababoy sa Bulacan. noong Agosto13.

Tiyak na Paghahalimbawa ng Talababa .

1990)p. Kasaysayan ng mga Hunghang sa Pilipinas ( Quezon City: R.1 Bayani T. Baso. Enero 18. Maantig. bol. Gahaman Publishing House Co. 7 Maantig. “ Ang bayan kong Sawi”..Manila Enero 18. Banal. 989. Akot at Milagros D.9 5 Kokie S. p. 4 Dra. 1997.Manila:Tanggapan ng Mayor.Ulat ng Komite ng Pabahay. op cit. p.1989 ( sampaloc.8. p.Remate. blg. 2004).P.Sampaloc.. Pabahay sa mga Asong Gala. 8 Pusti N. Reneyda D.2008 2 Ibid. 9 Banal. Cit.8 6 Ibid.loc. p.10 .7. p. Malaya..2000. 3 Ibid. “ Taguan sa Basilan”. Bagal.1.

et al. loc cit bilang Bolyum confer.Mga Daglat ng Ginamit sa Pagtatalababa: blg. cf.ihambing et alii. kab. ibid. bol.at iba pang manunulat ibidem ( in the same place ) sa parehong akda na magkasunod Kabanata loco citato ( in the place cited) sa parehong pinagkunana na may namamagitang ib pang pinagkuan. . Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay.

sa parehong pinagkunan na may namamagitang iba pang pinagkunan pero iba ang pahina. (n.ang apelyido lamang ng awtor ang iallagay at ang bilang ng pahina. walang petsa p. Opere Citato ( in the work cited ). o pp. sal. may napansing kamalian ang sumulat ngunit hindi iwawasto.walang tuldok.p.) .d. pahina o mga pahina Salin ayon sa orihinal.Op Cit. [sic] w.

baybay. .mga pananda at mga malalaking letra.Ang Pagsisipi Kailangang ang pagsisipi ay eksaktong kopya ng orihinal ayon sa pananalita.

Mga Dapat Isaalang-Alang sa Pagsisipi 1. “ Ang Karamdaman ng Bansa ay Kanser na Papatay sa kabataan. Kailangang lagyan ng dobleng panandang panipi ang buong sipi.” .

kailangang ibukod ito sa talata.” Ang kalagayan ng bansa ay tunay na… . Ang pagsisimula ng talata ay mayroon ding apat na espasyong indesyon.2. Kaya manapa ay maging marangal upang ang bansa ay maging maligaya at mapayapa. Kapag ang sipi ay higit sa limang linya. “ Ang bayang sawi ay bayang lugmok sa lugati subalit ang bayang may pusong banal ay biyaya ng langit sa ating daigdig.

Kung may bahaging kakaltasin sa sipi. ipaalam ito sa pamamagitan ng elipsis (…) at kung sa dakong huli ay idagdag ang tuldok kaya nagiging apat na tuldok (….3.) “ Ang mga Pilipinang nag-aasawa ng dayuhan ay ….” .

.. Kung isang buong talata ang kinaltas ay ipaalam ito sa pamamagitan ng isang buong linya ng mga tuldok na may pagitan.4...... “ Ang buhay ay maikli kailangang simulan ang bagay na magbibigay kulay sa iyong pagkatao .........“ ................. Ang Pahayag ng guro ay lubhang nakatutuwa.......

“ Ang bungang kakainin ay siyang pinaghirapan matamis man ito o mapait .5.” .” Sapagkat ang punong ang bunga ay matamis ay lubos na tuwa sa kakain ay hatid. Ang isa pang sipi sa loob ng sipi ay nangangailangan ng isang panipi. “ Hindi kailanman tutuwid ang isang buktot na punongkahoy kung ito‟y lumaki ng gayun na.

kapag may isisingit na pagbabago. ] .6.” [ Ang kayabangan kailanman ay magiging kapahamakan ng sinumang nilalang na gagawa ng ganitong kamalian. Tandaan na ang edukasyon ay nariyan upang gamitin sa kabutihan at hindi ng sariling kapakanan lamang.pagwawasto o ano mang paliwanag. ilagay ito sa loob ng braket. “ Ang pinag-aalan ay „wag ipagyabang sapagkat ito ang lason na sa iyo ay papaslang.

” . ipaalam ito sa pamamagitan ng salitang [sic] (walang tuldok ) At ipaloob sa dalawang braket.grammar o kaisipan. hynghang [sic] ang nilalang na magpapanggap na henyo o pantas. Kung may mapunang pagkakamali sa baybay. “ Ang tunay na talino ay nasa puson [sic] ng tao.salita.7.

ilagay sa labas ng panipi. .lahat ng tutuldok at tuldokuwit ay ilagay sa labas ng panipi. ang sumusunod na tuntunin ang dapat sundin: a. kapag ang panghuling panipi at iba pang pananda ay magsasama.8. kung hindi. lahat ng tuldok at kuwit ay dapat na nasa loob ng paninipi. ang tandang pananong at panamdam ay depende sa pagkakagamit-kung kasama sa sipi o hindi. b. Kung bahagi ng sipi. c. ilagay sa loob ng panipi.

 :.!.3. 335 #..53.3....

.5 /.5..360 . 596  &.7..956 7 ..47.360 .5.53.956 &.54.47.55 .:. 3.53.'. ..

.. .4 6:5.5.#.7:..3.76:573655 .6 .4/./6 :.554.5.7 7./.5 56656:. ..45.5.5.1657.0.5 79/.2.35: :..5.

25.#./. 5'.'.3....34/. ./.

/..3.596  :.:65.5265&.'.5.4.4..:3.5' 26.5#. .: $65.5..% # .96: ./.5 64.#375. %51.53.3.:..5.! .:6 #.360 . 3. 7 ....69 7 ..554.....53.5¾ %4. 5/.:.360 .5:.3 .5.3 670.. 5... 360 .47.. #:.7. 596  7 /1 .¾ .5.5#/3:56:6  7 /1 /1 7 9. /63 /3  7 62& . 3.5:. &.55 .47.:..3 '.

4.5 3.4. /3 /63 0 ...473.3./..5 5./../ 3600..5...4/5 .3. 7.#. .5 634 0659 ..:.00.55....6 5.73163.:.4.:561 . /3./. /14 5. 7.69.2./.. 36060..4.553. 5.1 :.0 :.965 .7..21.96575.25.3 /1 2..575.5.54.73.2.5.3.4.5/7.55.4....3 .5..

695. 7.3.5.5.5.6 .557.25.3162 .5.7316 3. 5..5.4.4.4.5 :43.35 .. 7 677 :.3..5 /3.5.5.65:. "79 .57.3.55.96575.:.6920.5."7.25..55..5 796/..7.5:5 2.7. ..3 4.33.3 (:0* 7 5 1 .5.7...69.575..5/. &.:. 7.6 5.55.51 ..1 :..57.4.4.64.

5..3.5. /.3.7.::7.5.3.3.5695.5. 4.51.253. 7./.4.::7 . 2:.65 :.2.4.5#.57.65267..5.3.9. ..

.3...5.:..7.

4..5 ¾ .7.9. #.#.55..57.3.../.:. .3.5.5516/35 7.5:.5/65:7 5...51.53.5:.::7 .41.57.5:95.2..5.

54. /. 4.7.7..3...54.3.6:. 2.535. :/.4.../.3.7..:.54..5.5.::43.5..3.53462:..53.Ã ..:6551:65 5/...:..3.5.3.5:.1 .... ¾ 52.5..5..5.... .7.7. 5 7.3..5/261.5:7.966515 ..51.9.37..4.5.:7. .7:65/.5/.5:.34.5.3...5:..5..5/...4.55/.4.

.#375.:5:.2.55 37:: Ã .1.31622.../.5.3.4. :7 7.7. 5.3162 Ã 54.1.. 1..52... 54.4.6:..4.2653.25:.55..5.5.7.3...

:..... Ã ¾ .5.51.

2....5 5#.4.3..4..5.5:43.5.5 /....596.3.3...23..7.5/65.3/... 5:..5. 4.54.4.7..232...31625. 5/.525.6:.5/6535.657.55.6                    ..4...:.4.7.55 :.: .2.//.3.

2.3.5:.5.:.5.:..5.7.6.1.2.634.57 512...5/5.55:.5/2. 5:.52..57.5..366/5:7..5.575.5 7565.5:7:.7.. 5.625.55.54...7.2.55. ..25.. ¾&.3.4.3/6:5.5.4:4.4:.9.7.1 ¾ .664.5 4.5. 5/5..2. 75652.

5./..5 7. 3...66.7. 575. 7.366/5/9.2.6:.4.564..6 7.3. 2./.:.5..::5.

3.5 * .:655.2..6.4...3.5.9.7.5 7..5.4.53.4.:3.515:.7.51.4...5.5.5.5:.7..:.5..5.55..54.5:.6 ...512..2..55.3.7.5..553.7.4..52.53.:65.2.52.7.2./.5 '.5 5:54.3././.5.65 2.5 ¾(5 2.935 2.

5.2.: ¾ .5.3..7.356.:7. :.4.3162 .4. 1.962.553.5667.5 (:0* ..7.5.5/9.4...3.3:. 5.55:.4.44.. /./.6 5..5.2. 54..3..2.3.5(:0*.5..75.3..366/:.7.5.7.75.7:65(:0*5.6:.5 7.57.4.55.3. 9.:. 4.

5. 2. 3.7. 3..1751:.2..565../..51..4.5.3.3162.4.57.5.55..57.2.366/57....5 :4:5615../....51.7.:57..5.2.557 / 3. .51..:.4.7.5.7.57...:.:.5. 7..3162.:.4 . 5.7.3162.5..5357.5.57 0 ..57.1.41. :515 .

:.:.4.57 ..366/57..25 2.:.3.5725 51 3../.:57.:.5 :7 3.:7651 5/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful