Tips sa Pagsulat ng Riserts

Sulating Pananaliksik
Kahulugan : - Isang maingat at masinop na pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa isang paksa. Katuturan: - Sa pamamagitan ng pananaliksik ay natutulungan ang isang indibidwal sa pagtuklas ng ilang bagay na nais malaman sa pamamagitan ng pagkalap ng mga napag-aralan na rin ng iba.

Layunin
1. natuturuan ang isang indibidwal na maging independent sa kanyang pagaaral. 2. nadedebelop ang kakayahang magorganisa nang lohikal. 3. nasasanay na maging mapanuri sa pamamagitan ng makabuluhang pagpili na babasahing magagamit sa pananaliksik.

Mga Uri nga Pananaliksik
Maka-agham o siyentipiko
• Makakuha ng katibayan o katunayan • May haypotesis o eksperimento • Ang pamamaraan ay pabuod o indaktibo

Pampanitikan o Literari Mas payak karaniwang ginagamit sa kolehiyo  Walang haypotesis o eksperimento  .

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulating Pananaliksik .

Interesado ang gagawa at mambabasa 2.Ang Pagpili ng Paksa 1. Sapat ang mga materyales na pagkukunan 4. Payak at ispisipiko 3. Iwasan ang paksang teknikal 5. Napapanahon .

Suriin ang mga salita ayon sa tiyak na kahulugan 3. Bigyan ng kahulugan ang mga termino . Gumawa ng paunang pahayag 2.Ang pagpapayahayag ng layunin 1.

Kard sa paksa c.palimbagan at petsa ng pagkakalimbag d. pamagat ng libro c. pangalan ng awtor b. Kard sa awtor b. Isulat ang tentatibong bibliograpi sa 3” x 5” na indeks kard.Ang Paghahanda ng Tentatibong Bibliograpi 1. kard ng pamagat * Taglay ng bawat kard ang mga impormasyon: a. ilang pahayag tungkol sa nilalaman ng libro . lugar na pinaglimbagan. 2. Paggamit ng Kard Katalog a.

balangkas sa talata . balangkas sa pangungusap 3. balangkas sa paksa 2.Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 3 Uri ng Balangkas 1.

Halimbawa ng Tentatibong balangkas Pamagat: “ Ang mga Suliranin sa pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikan ng Ikaapat na taon sa Hayskul “ .

Introduksyon Kahulugan ng panitikan at mga uri nito B. . Layunin sa Pag-aaral ng panitikan A.I.

II. Mga simbolismo at pagdulog C. . Mga kahinaan sa termino at talasalitaan A. Ang Mga suliranin sa Pagsusuri ng mga akdang pampanitikan Mga uri ng Panitikan B.

III. Pangwakas A. Rekomendasyon . Pagbubuod B. Konklusyon C.

Ang Pangangalap ng Datos .

Mga dapat isaalang-alang 1. Gumamit ng indeks Kard 2. Maging maingat sa pagbubuod ng sinasabi ng isang awtor. Isang ideya bawat kard 3. . Sipiin ng buo ang mga kailangang kopyahin ng ekasakto.

mga dokumentong pampubliko na opisyal at pribado c.Mga Pinagkunan ng Datos 1. Sekondaryaa. Pangunahin a. binubuo ng manuskrito b. nakalimbag na na bunga ng naunang pananaliksik . panayam o interbyu 2. a.

Ang Pagsulat Mismo sa Papel . . Isama ang mga impormasyong mahalaga at itapon ang hindi kakailanganin sa sulatin.maging mapanuri sa pagsulat.

. c. Pormal sa anyo at ang gagamiting panauhan ay ikatlo maliban sa paunang salita.Ang Pangwakas na Balangkas a. karaniwang balangkas ng pangungusap. b. maging konsistent sa paggawa ng balangkas.

sapat ba ang pagtalakay? d. magkakaugnay ba ang mga pangungusap? e. ano ba ang pangunahing ideya? b. maliwanag ba ito sa sinulat? c. 2. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap na medyo masakit sa mata at pagkakasulat. Itanong sa sarili a. orihinal ba ang pagkakapahayag? .Ang Pagwawasto Mga Dapat Tandaan: 1.

Kumikilala 2.Ang Pagtatalababa -Ang talababa ay ang pagbibigay bangit sa mga pinagkunan ng mga datos sa ginawang pananaliksik. Nagbibigay-kahulugan at/o impormasyon . Uri ng Talalababa 1.

. May indensyon na pitong espasyo.Paglalagay ng Talababa at Pagmamakinilya -Ang unang talalababa sa ilalim ng papel ay nakamakinilya ng dalawang espasyo sa ilalim ng linyang isa at kalahating dali ( inch ) ang haba na siyang naghihiwalay sa teksto.

. 1990).89.P.Halimbawa: Libro: Isang awtor Juan S. Tupido.. Pulubi Publishing House Co. p. Ang Tamang Pagtawid sa Kalsada ( Quezon City: R.

. Macuscos et al. Sining ng Malikhaing Paglalaba at Pamamalantsa ( Cavite City. . p.. R. 1998).Mahigit sa dalawang awtor Gloria D.P. Dugyot Publishing House Co..Inc.178.

Jose Pidal Valiw.Journal: Renato O. “ Ang Iskwater sa Taong 2008 “ mula sa Mga bagong Pananaw sa Lipunan ( Journal ng Masaklaw na kalagayan sa Lipunan ). blg. Touto. 23-24 ( 1972-73 ) .101-500 . pp.

Mangubat.9-12.8. pp. blg. “ Ang Kahayupan sa bayan”. 3.Magasin: Leon B. bol. . Malaya.

Abante. Pagtakhan.2 .1. Nob.Pahayagan: Esteban M. p.1988. “ Taguan sa Lansangan:.

Pag-aasawa ng banyaga.Manila:Tanggapan ng Marino. . Sampaloc.9. Enero. 1990 ( Sampaloc.1990 ). p. 23.Nalathalang ulat: Geisa G. Jillien.Manila. Ulat ng mga Marino.

Panayam: Kosina D. Malinis. .1998. Isang pribadong panayam na naganap pagkatapos ng pulong ng Kapisanan ng mga Mambababoy sa Bulacan. noong Agosto13.

Tiyak na Paghahalimbawa ng Talababa .

10 .Manila Enero 18. 2004). Baso. Reneyda D. 8 Pusti N. p.P.1989 ( sampaloc. Bagal.1.loc..2000.2008 2 Ibid.9 5 Kokie S.Remate. “ Taguan sa Basilan”.7. 1997. 7 Maantig. Akot at Milagros D.1990)p. “ Ang bayan kong Sawi”. Maantig.1 Bayani T.Manila:Tanggapan ng Mayor. op cit. 989. Malaya.8. p. p. 9 Banal. Gahaman Publishing House Co. 4 Dra. Kasaysayan ng mga Hunghang sa Pilipinas ( Quezon City: R. Pabahay sa mga Asong Gala.. Banal. 3 Ibid. Cit.8 6 Ibid.Ulat ng Komite ng Pabahay.Sampaloc. Enero 18. blg. p.. p. bol.

loc cit bilang Bolyum confer.at iba pang manunulat ibidem ( in the same place ) sa parehong akda na magkasunod Kabanata loco citato ( in the place cited) sa parehong pinagkunana na may namamagitang ib pang pinagkuan. et al.Mga Daglat ng Ginamit sa Pagtatalababa: blg. cf. bol. Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay. kab. ibid. .ihambing et alii.

sal.d. o pp. Opere Citato ( in the work cited ).Op Cit. pahina o mga pahina Salin ayon sa orihinal. (n.walang tuldok. [sic] w. may napansing kamalian ang sumulat ngunit hindi iwawasto.p.ang apelyido lamang ng awtor ang iallagay at ang bilang ng pahina. sa parehong pinagkunan na may namamagitang iba pang pinagkunan pero iba ang pahina. walang petsa p.) .

Ang Pagsisipi Kailangang ang pagsisipi ay eksaktong kopya ng orihinal ayon sa pananalita.mga pananda at mga malalaking letra. .baybay.

” .Mga Dapat Isaalang-Alang sa Pagsisipi 1. Kailangang lagyan ng dobleng panandang panipi ang buong sipi. “ Ang Karamdaman ng Bansa ay Kanser na Papatay sa kabataan.

Ang pagsisimula ng talata ay mayroon ding apat na espasyong indesyon.” Ang kalagayan ng bansa ay tunay na… . Kaya manapa ay maging marangal upang ang bansa ay maging maligaya at mapayapa. “ Ang bayang sawi ay bayang lugmok sa lugati subalit ang bayang may pusong banal ay biyaya ng langit sa ating daigdig. kailangang ibukod ito sa talata. Kapag ang sipi ay higit sa limang linya.2.

” . Kung may bahaging kakaltasin sa sipi.3. ipaalam ito sa pamamagitan ng elipsis (…) at kung sa dakong huli ay idagdag ang tuldok kaya nagiging apat na tuldok (….) “ Ang mga Pilipinang nag-aasawa ng dayuhan ay ….

........ Kung isang buong talata ang kinaltas ay ipaalam ito sa pamamagitan ng isang buong linya ng mga tuldok na may pagitan........................4..“ ..... “ Ang buhay ay maikli kailangang simulan ang bagay na magbibigay kulay sa iyong pagkatao .. Ang Pahayag ng guro ay lubhang nakatutuwa.

Ang isa pang sipi sa loob ng sipi ay nangangailangan ng isang panipi. “ Ang bungang kakainin ay siyang pinaghirapan matamis man ito o mapait .” .” Sapagkat ang punong ang bunga ay matamis ay lubos na tuwa sa kakain ay hatid. “ Hindi kailanman tutuwid ang isang buktot na punongkahoy kung ito‟y lumaki ng gayun na.5.

“ Ang pinag-aalan ay „wag ipagyabang sapagkat ito ang lason na sa iyo ay papaslang.” [ Ang kayabangan kailanman ay magiging kapahamakan ng sinumang nilalang na gagawa ng ganitong kamalian.pagwawasto o ano mang paliwanag. kapag may isisingit na pagbabago. Tandaan na ang edukasyon ay nariyan upang gamitin sa kabutihan at hindi ng sariling kapakanan lamang. ilagay ito sa loob ng braket.6. ] .

Kung may mapunang pagkakamali sa baybay. “ Ang tunay na talino ay nasa puson [sic] ng tao. hynghang [sic] ang nilalang na magpapanggap na henyo o pantas. ipaalam ito sa pamamagitan ng salitang [sic] (walang tuldok ) At ipaloob sa dalawang braket.7.grammar o kaisipan.” .salita.

ang sumusunod na tuntunin ang dapat sundin: a. lahat ng tuldok at kuwit ay dapat na nasa loob ng paninipi.8. b. Kung bahagi ng sipi.lahat ng tutuldok at tuldokuwit ay ilagay sa labas ng panipi. c. kung hindi. . ilagay sa labas ng panipi. ilagay sa loob ng panipi. ang tandang pananong at panamdam ay depende sa pagkakagamit-kung kasama sa sipi o hindi. kapag ang panghuling panipi at iba pang pananda ay magsasama.

!.3... :. 335 #...53.3.

360 .5. 596  &..360 .47..:.956 7 .54.5.53.53.956 &. .47.55 . 3.5 /.7..'...

3.45.76:573655 . .4/.5.1657.5 79/.5.4 6:5..5.7 7.7:.5.2.5.6 .#./6 :..554.5 56656:..0./..35: :. ..

3..#.'.25.. . 5'./../.34/.

5 64.:65..:6 #.5' 26... 596  7 /1 .360 . 5/.5.3.3 670.5.#375. /63 /3  7 62& .47..69 7 . 3....:...96: .'.3 '..5.% # .5:.596  :.47.:3... &.554.¾ .5:.5#. 7 .7. 3.4..5¾ %4.:.3. . %51.: $65.360 . #:..5./.5265&. 5...5.! .3 .53.53./. 360 .5#/3:56:6  7 /1 /1 7 9.55 ..4.:.

21.55.4.96575.4.5/7.3.5 3.. 36060.. 5..:561 ..2.3 .1 :.69.5../. /3 /63 0 .25.0 :. /3. /14 5.54.4./.965 .3 /1 2... 7.5 5.....5.73163.7...5.3..3../ 3600.:.2....6 5.00.4.#./..473.:. 7.5. .55.553.575.4/5 ./.5 634 0659 .4.4.73.

57.57.6920.5/.:. ..1 :.. "79 .3.5 /3.25.5.25.64.. 7..5.4..4. 5..3 4.575.55.6 .5....3.65:.4.7.6 5.7316 3.5.55.5..557.5.7.51 .4.3162 .7.33.5.5.55.3.4. 7 677 :.69.5. &.96575.5 796/.35 .3 (:0* 7 5 1 .."7. 7.:.695.5:5 2.5 :43..

3.5.253.57. .5.9.3./.5. 2:.::7 .5695. 7.::7. 4.3..5.65267.65 :.5.4.2.3.7.4.. /..3.51.5#.

7.3.:..5....

/.57.4.5.41.3.55.2.7.57..5/65:7 5.:.::7 .51.3.9.5:95.#.5.5:... . #..5:.53..5 ¾ .5516/35 7...

54..7.4.53.:..4...5..37.7.7.3.3..7.54... /.:7.5..4.5.5.7:65/.3..5:.5..4.51... .:6551:65 5/.5.5:7. .3..:.5/..535..5...1 .Ã .7.53462:..5:.55/.5.3. :/. 4.. 2.3.34..5:.3.5.6:../.5/261.5.. 5 7..5/.3..::43.9....966515 .54... ¾ 52.

:5:.4..25:. 54.7.1..31622.52.4.. :7 7...3./.7.3.55 37:: Ã .2.5..3162 Ã 54.6:..1.2653.55.4. 5.#375.. 1....5.5.

. Ã ¾ .:.51.5....

6                    .... 5/..3/.525.54.4.:.5 5#.7..4.232..3. 5:.5:43.5 /..5/6535.5.6:.55.4..5.2.657.596..5..7.3..31625..4.3...3.//..2.4.: .23...7.5/65.. 4.55 :...

664.4:4.5:.5.634..5. .5. 5/5. ¾&.55:.5.25.5 7565.:...2..3.7.5. 5:.5/2.:..6.55.1 ¾ .57. 5.2.5.2.2..3/6:5.7..5.57 512.4:. 75652.54.5/5.1.52.5:7:..7..5 4.7..625.9.4.55.575.366/5:7...3.

66.::5. 7. 3.2..7. 575./.:.6 7..564.5 7.6:..3..5.366/5/9..4. 2.5./.

5 ¾(5 2....5:.53.2.5 5:54.5.2.3..5.7.55.3.512..5 '.7.:...935 2.9.54.6 ..52.5 7.4.:65.52.6.7..3.4.7.5.:3.4.5.2./.53.5./.5:..51.5.5...553..5 * .4.7.4.5.2./.5.55.515:.:655..3.7.65 2..

.3:.5.5 (:0* .:7.4..3..4.7...5 7./.5(:0*.:.: ¾ .55:.3..75.3.366/:.5.5.75.3162 .. 9..4. 54.553.55.7.7.5667.5. 4..5.3. :.6:. 1.7:65(:0*5.4.2.57.44.5/9. /.6 5.3..5.962.2.2. 5.4.3.7.356.

/...41..7.5....5.5.51..57 0 ...3.366/57.:.557 / 3.5.. :515 .7.3162..5.5 :4:5615...:.5.57.5357.2.1. 3.4.4.51.4 .7.5.:.1751:..5.565.2.55..:.2.4.7.:57./....57.7. 7..57. . 5.3162. 3. 2.3162.51.57..

:7651 5/..366/57.25 2.5 :7 3.:./.5725 51 3.:.4.:57.:..3..57 .:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful