Tips sa Pagsulat ng Riserts

Sulating Pananaliksik
Kahulugan : - Isang maingat at masinop na pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa isang paksa. Katuturan: - Sa pamamagitan ng pananaliksik ay natutulungan ang isang indibidwal sa pagtuklas ng ilang bagay na nais malaman sa pamamagitan ng pagkalap ng mga napag-aralan na rin ng iba.

Layunin
1. natuturuan ang isang indibidwal na maging independent sa kanyang pagaaral. 2. nadedebelop ang kakayahang magorganisa nang lohikal. 3. nasasanay na maging mapanuri sa pamamagitan ng makabuluhang pagpili na babasahing magagamit sa pananaliksik.

Mga Uri nga Pananaliksik
Maka-agham o siyentipiko
• Makakuha ng katibayan o katunayan • May haypotesis o eksperimento • Ang pamamaraan ay pabuod o indaktibo

Pampanitikan o Literari Mas payak karaniwang ginagamit sa kolehiyo  Walang haypotesis o eksperimento  .

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulating Pananaliksik .

Sapat ang mga materyales na pagkukunan 4. Napapanahon . Iwasan ang paksang teknikal 5.Ang Pagpili ng Paksa 1. Interesado ang gagawa at mambabasa 2. Payak at ispisipiko 3.

Ang pagpapayahayag ng layunin 1. Bigyan ng kahulugan ang mga termino . Suriin ang mga salita ayon sa tiyak na kahulugan 3. Gumawa ng paunang pahayag 2.

pamagat ng libro c. Paggamit ng Kard Katalog a. 2. Isulat ang tentatibong bibliograpi sa 3” x 5” na indeks kard. pangalan ng awtor b. Kard sa paksa c.Ang Paghahanda ng Tentatibong Bibliograpi 1. Kard sa awtor b. ilang pahayag tungkol sa nilalaman ng libro . kard ng pamagat * Taglay ng bawat kard ang mga impormasyon: a. lugar na pinaglimbagan.palimbagan at petsa ng pagkakalimbag d.

Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 3 Uri ng Balangkas 1. balangkas sa pangungusap 3. balangkas sa talata . balangkas sa paksa 2.

Halimbawa ng Tentatibong balangkas Pamagat: “ Ang mga Suliranin sa pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikan ng Ikaapat na taon sa Hayskul “ .

Layunin sa Pag-aaral ng panitikan A. . Introduksyon Kahulugan ng panitikan at mga uri nito B.I.

Ang Mga suliranin sa Pagsusuri ng mga akdang pampanitikan Mga uri ng Panitikan B. Mga simbolismo at pagdulog C. Mga kahinaan sa termino at talasalitaan A.II. .

Konklusyon C.III. Rekomendasyon . Pagbubuod B. Pangwakas A.

Ang Pangangalap ng Datos .

Mga dapat isaalang-alang 1. Gumamit ng indeks Kard 2. Maging maingat sa pagbubuod ng sinasabi ng isang awtor. Isang ideya bawat kard 3. Sipiin ng buo ang mga kailangang kopyahin ng ekasakto. .

Mga Pinagkunan ng Datos 1. Sekondaryaa. nakalimbag na na bunga ng naunang pananaliksik . panayam o interbyu 2. binubuo ng manuskrito b. Pangunahin a. mga dokumentong pampubliko na opisyal at pribado c. a.

maging mapanuri sa pagsulat.Ang Pagsulat Mismo sa Papel . Isama ang mga impormasyong mahalaga at itapon ang hindi kakailanganin sa sulatin. .

Pormal sa anyo at ang gagamiting panauhan ay ikatlo maliban sa paunang salita. maging konsistent sa paggawa ng balangkas. b. . c.Ang Pangwakas na Balangkas a. karaniwang balangkas ng pangungusap.

ano ba ang pangunahing ideya? b. Itanong sa sarili a. magkakaugnay ba ang mga pangungusap? e. orihinal ba ang pagkakapahayag? . maliwanag ba ito sa sinulat? c. 2. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap na medyo masakit sa mata at pagkakasulat.Ang Pagwawasto Mga Dapat Tandaan: 1. sapat ba ang pagtalakay? d.

Nagbibigay-kahulugan at/o impormasyon .Ang Pagtatalababa -Ang talababa ay ang pagbibigay bangit sa mga pinagkunan ng mga datos sa ginawang pananaliksik. Kumikilala 2. Uri ng Talalababa 1.

.Paglalagay ng Talababa at Pagmamakinilya -Ang unang talalababa sa ilalim ng papel ay nakamakinilya ng dalawang espasyo sa ilalim ng linyang isa at kalahating dali ( inch ) ang haba na siyang naghihiwalay sa teksto. May indensyon na pitong espasyo.

89.P. Tupido. . Pulubi Publishing House Co. p. Ang Tamang Pagtawid sa Kalsada ( Quezon City: R.. 1990).Halimbawa: Libro: Isang awtor Juan S.

Dugyot Publishing House Co..P.Mahigit sa dalawang awtor Gloria D. . Sining ng Malikhaing Paglalaba at Pamamalantsa ( Cavite City. p...Inc. 1998). R.178. Macuscos et al.

Touto. blg. Jose Pidal Valiw.Journal: Renato O. 23-24 ( 1972-73 ) . pp.101-500 . “ Ang Iskwater sa Taong 2008 “ mula sa Mga bagong Pananaw sa Lipunan ( Journal ng Masaklaw na kalagayan sa Lipunan ).

8. Malaya. “ Ang Kahayupan sa bayan”. pp. bol.9-12. 3.Magasin: Leon B. Mangubat. . blg.

p.1. Pagtakhan. “ Taguan sa Lansangan:. Nob. Abante.2 .1988.Pahayagan: Esteban M.

Jillien.1990 ). Enero. .Manila:Tanggapan ng Marino.Manila.Nalathalang ulat: Geisa G. 1990 ( Sampaloc. Ulat ng mga Marino.9. Sampaloc. Pag-aasawa ng banyaga. 23. p.

Panayam: Kosina D. noong Agosto13. Malinis.1998. . Isang pribadong panayam na naganap pagkatapos ng pulong ng Kapisanan ng mga Mambababoy sa Bulacan.

Tiyak na Paghahalimbawa ng Talababa .

Enero 18.. bol.1990)p.8 6 Ibid.8. p. Maantig. Pabahay sa mga Asong Gala.2008 2 Ibid.Ulat ng Komite ng Pabahay. 1997. Baso.7.Manila Enero 18. 2004). “ Ang bayan kong Sawi”.Sampaloc. “ Taguan sa Basilan”.Manila:Tanggapan ng Mayor.. 989. op cit.P. Banal. 3 Ibid. Bagal. 4 Dra.10 .2000.loc.Remate. p.9 5 Kokie S.1 Bayani T.1. blg. Cit..1989 ( sampaloc. p. Malaya. p. 7 Maantig. Gahaman Publishing House Co. Reneyda D. 8 Pusti N. 9 Banal. p. Akot at Milagros D. Kasaysayan ng mga Hunghang sa Pilipinas ( Quezon City: R.

kab. . bol. et al.ihambing et alii. Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay.at iba pang manunulat ibidem ( in the same place ) sa parehong akda na magkasunod Kabanata loco citato ( in the place cited) sa parehong pinagkunana na may namamagitang ib pang pinagkuan. loc cit bilang Bolyum confer. cf.Mga Daglat ng Ginamit sa Pagtatalababa: blg. ibid.

sa parehong pinagkunan na may namamagitang iba pang pinagkunan pero iba ang pahina.walang tuldok.Op Cit. pahina o mga pahina Salin ayon sa orihinal. o pp. (n. walang petsa p. sal.d. [sic] w. Opere Citato ( in the work cited ).p. may napansing kamalian ang sumulat ngunit hindi iwawasto.ang apelyido lamang ng awtor ang iallagay at ang bilang ng pahina.) .

Ang Pagsisipi Kailangang ang pagsisipi ay eksaktong kopya ng orihinal ayon sa pananalita.mga pananda at mga malalaking letra. .baybay.

” .Mga Dapat Isaalang-Alang sa Pagsisipi 1. “ Ang Karamdaman ng Bansa ay Kanser na Papatay sa kabataan. Kailangang lagyan ng dobleng panandang panipi ang buong sipi.

Kaya manapa ay maging marangal upang ang bansa ay maging maligaya at mapayapa.” Ang kalagayan ng bansa ay tunay na… . Kapag ang sipi ay higit sa limang linya. kailangang ibukod ito sa talata.2. “ Ang bayang sawi ay bayang lugmok sa lugati subalit ang bayang may pusong banal ay biyaya ng langit sa ating daigdig. Ang pagsisimula ng talata ay mayroon ding apat na espasyong indesyon.

3. ipaalam ito sa pamamagitan ng elipsis (…) at kung sa dakong huli ay idagdag ang tuldok kaya nagiging apat na tuldok (…. Kung may bahaging kakaltasin sa sipi.” .) “ Ang mga Pilipinang nag-aasawa ng dayuhan ay ….

.... “ Ang buhay ay maikli kailangang simulan ang bagay na magbibigay kulay sa iyong pagkatao ....“ ........ Kung isang buong talata ang kinaltas ay ipaalam ito sa pamamagitan ng isang buong linya ng mga tuldok na may pagitan.............. Ang Pahayag ng guro ay lubhang nakatutuwa...4.........

Ang isa pang sipi sa loob ng sipi ay nangangailangan ng isang panipi. “ Ang bungang kakainin ay siyang pinaghirapan matamis man ito o mapait .” . “ Hindi kailanman tutuwid ang isang buktot na punongkahoy kung ito‟y lumaki ng gayun na.” Sapagkat ang punong ang bunga ay matamis ay lubos na tuwa sa kakain ay hatid.5.

“ Ang pinag-aalan ay „wag ipagyabang sapagkat ito ang lason na sa iyo ay papaslang.” [ Ang kayabangan kailanman ay magiging kapahamakan ng sinumang nilalang na gagawa ng ganitong kamalian. ] . ilagay ito sa loob ng braket.6. kapag may isisingit na pagbabago.pagwawasto o ano mang paliwanag. Tandaan na ang edukasyon ay nariyan upang gamitin sa kabutihan at hindi ng sariling kapakanan lamang.

7. hynghang [sic] ang nilalang na magpapanggap na henyo o pantas.grammar o kaisipan.salita. “ Ang tunay na talino ay nasa puson [sic] ng tao.” . Kung may mapunang pagkakamali sa baybay. ipaalam ito sa pamamagitan ng salitang [sic] (walang tuldok ) At ipaloob sa dalawang braket.

kung hindi. ang sumusunod na tuntunin ang dapat sundin: a.8. ilagay sa loob ng panipi.lahat ng tutuldok at tuldokuwit ay ilagay sa labas ng panipi. . ilagay sa labas ng panipi. kapag ang panghuling panipi at iba pang pananda ay magsasama. lahat ng tuldok at kuwit ay dapat na nasa loob ng paninipi. Kung bahagi ng sipi. c. b. ang tandang pananong at panamdam ay depende sa pagkakagamit-kung kasama sa sipi o hindi.

3.3. :...!...53. 335 #.

..47.55 . 3.53.360 . .54.'. 596  &.47.5.53.956 7 ..7.:...360 .5.5 /.956 &.

5 56656:./6 :..5 79/.5.1657.0.554.. .2. ...5.4 6:5.4/.#.7:.7 7.3.6 .5.5.35: :.5./.76:573655 .45..

.25...34/././..'.3. 5'.#.

.5. ..¾ ..5:.47.360 .5.. 360 ... 3.:6 #..96: .'./.3 .360 .4...554.69 7 .5#/3:56:6  7 /1 /1 7 9.596  :.5#.% # .: $65.#375.. &.:..5¾ %4. 3..:.53.! . 7 .3..5./.5. 5/. %51. /63 /3  7 62& .5265&.5.5' 26..3 670.. 5.47.4.5 64. 596  7 /1 .:..53..3 '.5:.3.:65.7.:3. #:.55 .

:561 .:./. ..55.5..6 5.73...69. 7.4. /14 5..1 :.73163.4./.:.5.5 5.#. 7.965 .473.0 :.553.2.54.575.7. 5.4/5 .3.3 /1 2.21..3.96575..4.2.00..4.5.. /3 /63 0 ..5 634 0659 .55.3./ 3600.... 36060..5 3...4././.. /3..4.25..3 .5/7.5.

3.55. 5.5.55.3.5/.57.3."7..3 (:0* 7 5 1 .33.:.3 4..6 .25..7..5:5 2. 7 677 :..6920.7..5.5.1 :. 7.557.5 /3.4.3162 ...4.5. ...4. &.69..6 5.51 .5.695.:.65:.35 .25.7.4.5 796/.5.64. 7..575. "79 .5.5.96575.55.4.57.5 :43.5.7316 3.

5.3.9. 2:.5695.3.4.65 :. .57.253.51..5. /. 7.2./.::7..5#. 4.3.3.5.3.5.65267.4.::7 .7.5..

7.3...5...:.

5:./.::7 .5.51.2.. .9.41.57. #.#.4.5516/35 7.7.5...3.5 ¾ ..57.5:95.3.5/65:7 5..5:.:..55.53..

4. .54.5.5..3. 5 7..:6551:65 5/.5:.966515 .6:.:7...5/.:.54. 4.3.53462:.5.3.4..34..1 .3.5.7:65/...5...7.::43.7.51.:..5.535.3.5/261.4.5..3...5.9..5./.Ã . .5:7.5:..53.. /. :/.5/.7.5..7.55/.7.....54.. ¾ 52. 2.3.5:.4.37..3.......

.4... :7 7. 54.2.. 5...1..3.4.55.5..3. 1.3162 Ã 54.7.2653..7.31622.25:.6:..:5:..5.#375.5./.55 37:: Ã .52.1.4.

5.51.....:. Ã ¾ .

: .//...55.657..5.525.4.232.7.7...:.3..5..3.55 :..3...6:.31625.5/6535.4..5 /.4.596.3/.54.5:43.5.7.5 5#.23.. 5:.2...3... 4..4....5/65. 5/.6                    .4.2.

 5/5.634..7. .9.55.1.5 4.5 7565.5.1 ¾ ..7.25...5.4:. 75652. 5:.5:7:.:..4:4.5.3.5.2..7.2.55.5:..5/2..3..575.. ¾&.625.2.3/6:5.7.5.55:.366/5:7.5. 5.52.57.5/5..54.4.:.57 512.5.664.6..2.

.7.5.6 7.4...5.2. 2..::5.366/5/9.66.564.5 7./.:..3./. 3. 7.6:. 575.

5.7.3.7.5.7...65 2.5.5../.553.2.935 2..55.5.5.:./.3.52..4.6 .5 * .5:.5 '.5:..4.4.5.4.5.7.7.4.55.3.7...5 ¾(5 2..515:.9.:3.5 5:54.512.53./..2..53.5.3.51..2.54.:65.6..52.:655.5 7..2..

366/:.55:.57.5.2.7.44. 54.55. /..5667.5/9..:7.962.3.75.4.4.5 (:0* .3.2.5.5.: ¾ ./. :.4..7.356.6:.7.3.3.3.5.5.3.6 5.. 1.:.. 4.2..4.7... 9.553.75.5 7..4..5. 5.3162 .3:.5(:0*.7:65(:0*5.

51....5../.5.2. 2..57.2.. 3.4..:.5.:..57.3162.2.5.7.7.3162..:.55./.5.41. .5.366/57. 5.7.57.4 ..:57..7..565.5. :515 .4.:..51..5 :4:5615..5357.5.3162..1751:.3. 7.51....57.57 0 .557 / 3.7. 3.1..4.

:7651 5/.:.4.:./.366/57.5725 51 3.25 2.:.:57.57 ..5 :7 3...:.3.