Tips sa Pagsulat ng Riserts

Sulating Pananaliksik
Kahulugan : - Isang maingat at masinop na pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa isang paksa. Katuturan: - Sa pamamagitan ng pananaliksik ay natutulungan ang isang indibidwal sa pagtuklas ng ilang bagay na nais malaman sa pamamagitan ng pagkalap ng mga napag-aralan na rin ng iba.

Layunin
1. natuturuan ang isang indibidwal na maging independent sa kanyang pagaaral. 2. nadedebelop ang kakayahang magorganisa nang lohikal. 3. nasasanay na maging mapanuri sa pamamagitan ng makabuluhang pagpili na babasahing magagamit sa pananaliksik.

Mga Uri nga Pananaliksik
Maka-agham o siyentipiko
• Makakuha ng katibayan o katunayan • May haypotesis o eksperimento • Ang pamamaraan ay pabuod o indaktibo

Pampanitikan o Literari Mas payak karaniwang ginagamit sa kolehiyo  Walang haypotesis o eksperimento  .

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulating Pananaliksik .

Payak at ispisipiko 3. Iwasan ang paksang teknikal 5. Napapanahon .Ang Pagpili ng Paksa 1. Sapat ang mga materyales na pagkukunan 4. Interesado ang gagawa at mambabasa 2.

Suriin ang mga salita ayon sa tiyak na kahulugan 3.Ang pagpapayahayag ng layunin 1. Gumawa ng paunang pahayag 2. Bigyan ng kahulugan ang mga termino .

2.Ang Paghahanda ng Tentatibong Bibliograpi 1.palimbagan at petsa ng pagkakalimbag d. lugar na pinaglimbagan. pamagat ng libro c. ilang pahayag tungkol sa nilalaman ng libro . Isulat ang tentatibong bibliograpi sa 3” x 5” na indeks kard. pangalan ng awtor b. Kard sa awtor b. Kard sa paksa c. kard ng pamagat * Taglay ng bawat kard ang mga impormasyon: a. Paggamit ng Kard Katalog a.

Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 3 Uri ng Balangkas 1. balangkas sa pangungusap 3. balangkas sa talata . balangkas sa paksa 2.

Halimbawa ng Tentatibong balangkas Pamagat: “ Ang mga Suliranin sa pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikan ng Ikaapat na taon sa Hayskul “ .

. Layunin sa Pag-aaral ng panitikan A.I. Introduksyon Kahulugan ng panitikan at mga uri nito B.

Mga simbolismo at pagdulog C. Mga kahinaan sa termino at talasalitaan A. Ang Mga suliranin sa Pagsusuri ng mga akdang pampanitikan Mga uri ng Panitikan B.II. .

Pangwakas A.III. Konklusyon C. Rekomendasyon . Pagbubuod B.

Ang Pangangalap ng Datos .

Isang ideya bawat kard 3. Maging maingat sa pagbubuod ng sinasabi ng isang awtor.Mga dapat isaalang-alang 1. Sipiin ng buo ang mga kailangang kopyahin ng ekasakto. . Gumamit ng indeks Kard 2.

nakalimbag na na bunga ng naunang pananaliksik . Pangunahin a. a.Mga Pinagkunan ng Datos 1. mga dokumentong pampubliko na opisyal at pribado c. Sekondaryaa. panayam o interbyu 2. binubuo ng manuskrito b.

Isama ang mga impormasyong mahalaga at itapon ang hindi kakailanganin sa sulatin.Ang Pagsulat Mismo sa Papel . .maging mapanuri sa pagsulat.

. c. karaniwang balangkas ng pangungusap.Ang Pangwakas na Balangkas a. Pormal sa anyo at ang gagamiting panauhan ay ikatlo maliban sa paunang salita. maging konsistent sa paggawa ng balangkas. b.

maliwanag ba ito sa sinulat? c.Ang Pagwawasto Mga Dapat Tandaan: 1. Itanong sa sarili a. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap na medyo masakit sa mata at pagkakasulat. 2. ano ba ang pangunahing ideya? b. orihinal ba ang pagkakapahayag? . magkakaugnay ba ang mga pangungusap? e. sapat ba ang pagtalakay? d.

Kumikilala 2. Uri ng Talalababa 1. Nagbibigay-kahulugan at/o impormasyon .Ang Pagtatalababa -Ang talababa ay ang pagbibigay bangit sa mga pinagkunan ng mga datos sa ginawang pananaliksik.

Paglalagay ng Talababa at Pagmamakinilya -Ang unang talalababa sa ilalim ng papel ay nakamakinilya ng dalawang espasyo sa ilalim ng linyang isa at kalahating dali ( inch ) ang haba na siyang naghihiwalay sa teksto. May indensyon na pitong espasyo. .

Ang Tamang Pagtawid sa Kalsada ( Quezon City: R.89.. p.Halimbawa: Libro: Isang awtor Juan S. Tupido. Pulubi Publishing House Co. 1990).P. .

.. . Dugyot Publishing House Co. 1998).Mahigit sa dalawang awtor Gloria D. R. Macuscos et al. Sining ng Malikhaing Paglalaba at Pamamalantsa ( Cavite City.P..178.Inc. p.

pp. Jose Pidal Valiw. “ Ang Iskwater sa Taong 2008 “ mula sa Mga bagong Pananaw sa Lipunan ( Journal ng Masaklaw na kalagayan sa Lipunan ). blg.101-500 .Journal: Renato O. 23-24 ( 1972-73 ) . Touto.

blg. 3. bol. pp. Mangubat.Magasin: Leon B. “ Ang Kahayupan sa bayan”. Malaya.8.9-12. .

p.Pahayagan: Esteban M. Pagtakhan.2 . Abante.1988.1. Nob. “ Taguan sa Lansangan:.

.Manila. Enero. Ulat ng mga Marino. Jillien.Manila:Tanggapan ng Marino.1990 ). p. Sampaloc.Nalathalang ulat: Geisa G. 23. 1990 ( Sampaloc. Pag-aasawa ng banyaga.9.

noong Agosto13. Isang pribadong panayam na naganap pagkatapos ng pulong ng Kapisanan ng mga Mambababoy sa Bulacan.1998. . Malinis.Panayam: Kosina D.

Tiyak na Paghahalimbawa ng Talababa .

8 6 Ibid.7. “ Ang bayan kong Sawi”. blg.Ulat ng Komite ng Pabahay. Bagal. Baso. p.. Pabahay sa mga Asong Gala. 989. op cit. “ Taguan sa Basilan”..1989 ( sampaloc. 7 Maantig. Kasaysayan ng mga Hunghang sa Pilipinas ( Quezon City: R. p.1 Bayani T.P.Manila Enero 18. Malaya. Banal.2008 2 Ibid. 4 Dra. 2004). p.Sampaloc. bol.loc..2000.9 5 Kokie S. Enero 18. Akot at Milagros D. Reneyda D. 8 Pusti N. 3 Ibid. 1997. p. p. 9 Banal.Manila:Tanggapan ng Mayor.8. Gahaman Publishing House Co.10 . Cit.1.Remate. Maantig.1990)p.

ihambing et alii. ibid. . kab.at iba pang manunulat ibidem ( in the same place ) sa parehong akda na magkasunod Kabanata loco citato ( in the place cited) sa parehong pinagkunana na may namamagitang ib pang pinagkuan. Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay. bol. loc cit bilang Bolyum confer. et al.Mga Daglat ng Ginamit sa Pagtatalababa: blg. cf.

Op Cit. walang petsa p. [sic] w.p. (n. Opere Citato ( in the work cited ). pahina o mga pahina Salin ayon sa orihinal. sa parehong pinagkunan na may namamagitang iba pang pinagkunan pero iba ang pahina.) . may napansing kamalian ang sumulat ngunit hindi iwawasto.walang tuldok.ang apelyido lamang ng awtor ang iallagay at ang bilang ng pahina. o pp. sal.d.

baybay. .Ang Pagsisipi Kailangang ang pagsisipi ay eksaktong kopya ng orihinal ayon sa pananalita.mga pananda at mga malalaking letra.

” .Mga Dapat Isaalang-Alang sa Pagsisipi 1. Kailangang lagyan ng dobleng panandang panipi ang buong sipi. “ Ang Karamdaman ng Bansa ay Kanser na Papatay sa kabataan.

Ang pagsisimula ng talata ay mayroon ding apat na espasyong indesyon. Kapag ang sipi ay higit sa limang linya.” Ang kalagayan ng bansa ay tunay na… .2. Kaya manapa ay maging marangal upang ang bansa ay maging maligaya at mapayapa. “ Ang bayang sawi ay bayang lugmok sa lugati subalit ang bayang may pusong banal ay biyaya ng langit sa ating daigdig. kailangang ibukod ito sa talata.

Kung may bahaging kakaltasin sa sipi.) “ Ang mga Pilipinang nag-aasawa ng dayuhan ay …. ipaalam ito sa pamamagitan ng elipsis (…) at kung sa dakong huli ay idagdag ang tuldok kaya nagiging apat na tuldok (….” .3.

. Kung isang buong talata ang kinaltas ay ipaalam ito sa pamamagitan ng isang buong linya ng mga tuldok na may pagitan......“ ..... Ang Pahayag ng guro ay lubhang nakatutuwa....... “ Ang buhay ay maikli kailangang simulan ang bagay na magbibigay kulay sa iyong pagkatao ...........4............

Ang isa pang sipi sa loob ng sipi ay nangangailangan ng isang panipi.” .” Sapagkat ang punong ang bunga ay matamis ay lubos na tuwa sa kakain ay hatid. “ Ang bungang kakainin ay siyang pinaghirapan matamis man ito o mapait .5. “ Hindi kailanman tutuwid ang isang buktot na punongkahoy kung ito‟y lumaki ng gayun na.

“ Ang pinag-aalan ay „wag ipagyabang sapagkat ito ang lason na sa iyo ay papaslang. ilagay ito sa loob ng braket.6. Tandaan na ang edukasyon ay nariyan upang gamitin sa kabutihan at hindi ng sariling kapakanan lamang. kapag may isisingit na pagbabago.” [ Ang kayabangan kailanman ay magiging kapahamakan ng sinumang nilalang na gagawa ng ganitong kamalian. ] .pagwawasto o ano mang paliwanag.

salita. “ Ang tunay na talino ay nasa puson [sic] ng tao. ipaalam ito sa pamamagitan ng salitang [sic] (walang tuldok ) At ipaloob sa dalawang braket.” .grammar o kaisipan. hynghang [sic] ang nilalang na magpapanggap na henyo o pantas.7. Kung may mapunang pagkakamali sa baybay.

ang sumusunod na tuntunin ang dapat sundin: a. c. . Kung bahagi ng sipi.8.lahat ng tutuldok at tuldokuwit ay ilagay sa labas ng panipi. ang tandang pananong at panamdam ay depende sa pagkakagamit-kung kasama sa sipi o hindi. ilagay sa loob ng panipi. ilagay sa labas ng panipi. kapag ang panghuling panipi at iba pang pananda ay magsasama. lahat ng tuldok at kuwit ay dapat na nasa loob ng paninipi. b. kung hindi.

!. :.3. 335 #....53..3.

 .47.5.:.360 .'..360 ..47..956 &.55 ..53. 596  &.956 7 . 3.5.5 /..53.7.54.

5.2.4/...0.4 6:5.554.3.6 .5..5 79/.5 56656:./6 :.7:..35: :./. .76:573655 .45. .5.7 7.#..1657.5.5.

'. .34/.25./..3..#./.. 5'.

3 '.7.53. /63 /3  7 62& ...:. #:.5¾ %4..69 7 . 3.360 ./.5:../.¾ ..:65.4...3 . 360 .55 .47.#375. %51.:.3.5:..5#/3:56:6  7 /1 /1 7 9.96: . 3.554.5 64...5. 5..5. 596  7 /1 .3.596  :. &.% # .5.:3.: $65.5' 26.4.:6 #..:. 7 ..47.! .'.360 .5. .53..5#..3 670.. 5/..5.5265&.

3 /1 2.553.4.5/7.. 7.5.00.5 5....69./.:.5 3.4.#.5.73.. /3./ 3600.4.3.3 ..5 634 0659 ./.4.54.5..:.1 :.6 5.96575..55..965 .5.25.473.2./.4. /14 5.4/5 .21..0 :..73163. 36060. .55. 7.2.575.3. 5...:561 .....7.3.. /3 /63 0 .4./..

6 5.7.4.4.64.5.25.4...5 796/.6920.3.3 (:0* 7 5 1 .57.65:.:.5.5 :43.51 .55.5/.557.7..4.1 :.69.3162 .5.5..25.4.575. 7.695.3. "79 .5:5 2.7316 3..5. 7 677 :..3 4.55.. ..5. 7. &...35 .5.33.:.. 5.3."7.96575.5.5 /3.57.7.5.6 ..55.

5695.5.3.5.4. 7.5./. /.51.::7.5#..5..7.65 :. .5.3. 4.65267.3.4.3. 2:.57.253..3.2.9.::7 .

.:.5.3....7.

::7 .5516/35 7.5..53.3..5.41.5:...#..7.5/65:7 5.5:95.:.5 ¾ .2. .5:.57.51.55.57..3./. #..9.4.

7.5. :/..5. ..55/.4..53. 4.5/..51..4. 5 7.7.5/261.. 2..5.3.966515 .5...5..5/...4.5:.5:..:6551:65 5/.54.1 .7..3..3.7:65/. .:.5:7.34.::43..4..9. ¾ 52..3.37.53462:.5:....7.5..5.7.6:.3.54.535.5..Ã .54....:.5..3.3...5./. /.3..:7.

 54.4.55..#375.6:. 1...1.1../.31622..:5:..5. 5.4.4..7.7.55 37:: Ã .3.3162 Ã 54. :7 7.5..52.5..2653.3.2..25:..

51....:. Ã ¾ .5..

..5..5/65.. 5/.596..: .55 :.4. 5:.3/.5..5.54.232.3.....:.31625.4.4.//.525..657.3.5/6535..4.3..6:.23.5 /..5:43. 4.7.2.7.2.5 5#.7...6                    .....55.4.3.

 5/5.5 7565.25.55.57 512.4.4:4..5/5.3.57. .2.6.625..1 ¾ ..55:.5.54.55.7....5.:.2.634.7..5:.5.5.7.575. ¾&.2.52...9.1.3/6:5.5. 75652.:..5.4:.5.2..366/5:7. 5:.7. 5.5 4.664.5:7:.3..5/2.

6:.4. 575..564.::5..366/5/9../.3.5 7.7. 2./.5.66.:.5.. 3.2.. 7.6 7.

5 '..55.:3.5 * ..7.7.935 2.9.6 .:655../.3..2./.2.:65.5:.5.5.52.54...7.512.4.5..4..5.3.5:.:.515:.5...7.7.4..4.5 ¾(5 2.5..3..55.53.7.53.51.5..4.553.2../.5.5 7.5 5:54.52.65 2.3.2.6.5.

 54.57.7.356. 1.366/:.5 7.4..7:65(:0*5..55.5667..3.7.4.3162 .75. 5.3..5.2.7.4.553.2.6 5.: ¾ .:7.:..5. 4.5.3.7. :.5 (:0* .3:.5.3.6:.4..5/9.75.5.44..5(:0*.55:.4..962.3..3. 9./.5. /.2..

5..4...55.41.2.5.7.5357.366/57.. 3.:..5 :4:5615.57.3162.5.5.:. 5.3.:.1..7..1751:.2.57.5.7.7.557 / 3. 7.. .57 0 .4. 3..51.4.2.51..:./.57..57. :515 ../. 2..:57..3162.5..51...4 ...5.5.3162.7.565..

:./..:7651 5/.:57.4.:.5 :7 3.57 .3...:.5725 51 3.25 2.366/57.:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful