HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. _____1.

Ano ang populasyon? a. Ang mga tao at kapaligiran sa isang lugar b. Ang mga taong naninirahan sa isang lugar c. Ang mga dayuhang dumadalaw sa isang lugar d. Ang mga mamamayan at pamahalaan sa isang lugar _____2. Alin ang tama ukol sa populasyon sa ating bansa? a. Mas kaunti ang mga babae kaysa sa mga lalaki b. Magkapareho ang bilang ng mga lalaki at babae c. Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki d. Hindi malaman kung babae o lalaki ang mas marami _____3. Alin ang nagsasabi kung ano ang kakapalan ng populasyon? a. Ang bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado ng isang lugar b. Ang halagahang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar c. Ang halagang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar d. Ang halagang kinikita mula sa mga produkto sa isang lugar e. Ang bilang ng taong naninirahan sa lugar
_____4.

Ano ang edad ng pinakamalaking bahagi ng ating populasyon? a. 1-14 c. 25-34 b. 15-24 d. 50-60

_____5. Aling rehiyon sa ating bansa ang may pinakamalaking populasyon? a. NCR c. Rehiyon IV b. Rehiyon I d. Rehiyon X _____6. Ano ang kabuuang bilang ng populasyon ng Pilipinas ayon sa huling datos? a. Higit sa 65 milyon ang Pilipino b. Higit sa 75 milyon ang Pilipino c. Higit sa 80 milyon ang Pilipino d. Higit sa 90 milyon ang Pilipino _____7. Ilang bahagdan ng mga Pilipino ang marunong bumasa at sumulat? a. Mahigit 50% c. Mahigit 70% b. Mahigit 60% d. Mahigit 80%
_____8.

Alin ang wasto? a. Mas marami ang bilang ng mga umaasa kaysa sa mga inaasahan sa ating bansa. b. Mas kaunti ang bilang ng mga umaaasa kaysa sa inaasahan sa ating bansa. c. Magkapareho ang bilang ng mga umaasa at inaasahan sa ating bansa d. Hindi masabi kung ilan ang mga umaasa at inaasahan sa ating bansa.

_____9. Alin ang nagsasabi tungkol sa distribusyon ng populasyon sa isang lugar? a. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa mga sentro ng isang lugar. b. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar.

c. Ito ang bilang ng mga produktong nanggagaling sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. d. Ito ang bilang ng mga naninirahan at taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. _____10. Ayon sa pagtatala ng National Statistics Office, alin ang tama tungkol sa nakapag-aral sa Pilipinas? a. Mas kaunti ang nakapag-aral sa elementarya b. Mas marami ang nakapag-aral sa elementarya c. Di matiyak ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya d. Magkapareho ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya _____11. Alin ang isa sa karaniwang epekto ng lumalaking populasyon? a. Sumisikip ang lugar na tinitirahan b. Umuunlad ang pamumuhay sa lugar c. Nababawasan ang yamang tao sa lugar d. Dumarami ang likas na kayamanan sa lugar _____12. Paano naapektuhan ng lumalaking populasyon ang kabuhayan ng bansa? a. Lumalaki ang pangangailagang dapat matugunan b. Dumarami ang mga naninirahan sa bansa c. Lumalaki ang lugar ng kakailanganin d. Lumalago ang yamang tao ng bansa _____13. Alin ang higit na impluwensiya sa pag-unlad ng bansa? a. Lumalaking populasyon b. Pagtatrabaho ng mga tao c. Pag-aaral ng mga kabataan d. Paggamit ng likas na yaman _____14. Alin ang naglalarawan ng kakapalan ng populasyon ng ating bansa? a. Mas makapal ito sa mga lungsod b. Mas makapal ito sa mga lalawigan c. Pareho sa lalawigan papunta sa lungsod d. Pantay-pantay ang kakapalan nito sa iba’t-ibang lugar sa bansa. _____15. Alin ang naglalarawan ng pandarayuhan sa Pilipinas? a. Mula sa lungsod papunta sa lalawigan b. Mula sa lalawigan papunta sa lungsod c. Mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas d. Mula sa iba’t-ibang dako at bansa papunta sa iba’t-ibang rehiyon _____16. Sino ang mga nakararami sa mga mandarayuhan? a. Mga babae kaysa mga lalaki b. Mga lalaki kaysa sa mga babae c. Pareho ang bilang ng mga babae at mga lalaki d. Hindi malaman kung sino ang higit na nakararami _____17. Ano ang pangunahing dahilan ng pandarayuhan? a. Pamamasyal c. Pakikipagdigmaan b. Pagkakasakit d. Paghahanapbuhay
_____18. Saan pumupunta ang karamihan sa mga Pilipinong mandarayuhan?

a. b.

China Japan

c. d.

Australia United States

Isip-taiangka d. Pabagu-bago ang paglaki at pagliit nito sa bawat taon c. Alin ang naglalarawan sa ating populasyon? a. Aling Ialawigan o lungsod ang may pinakamabilis lumaki ang populasyon? _____22. Paano malulutas ang ating suliranin sa mabilis na paglaki ng populasyon? a. Ati c. Pagsisikip ng mga lugar b. Hindi pa malaman kung ito ay lalaki pa d. ARMM d. Maglipat ang mga tao sa Iungsod d. Pabilis nang pabilis ang paglaki nito sa mga nakaraang taon b. Lumiliit ang kita ng bansa b. Pagkamakabayan _____28. Ilipat sa iba’t ibang probinsya para mabigyan ng tulong b. Ano ang dapat gawin sa mga pangkat-indigenous? a. Nawawalan ng inaasahan ang mga myembro ng mag-anak _____30. NCR 1990 hanggang 2005? a. Kasipagan b. Lumiliit at bumababa ang bilang nito _____23. Pakikisama a. Isip-dukha c. Alin ang sanhi ng hindi matapat na paglilingkod ng opisyal ng pamahalaan? _____29. Manobo b. ARMM d. Caraga _____20. Pag-unlad ng mga rehiyon c. Ano ang hindi magandang epekto ng pandarayuhan? a. CAR b. Aling lugar sa Pilipinas ang may pinakamakapal na populasyon sa bawat kilometre kwadrado? a. Makipag-ugnayan sa mauunlad na bansa _____25. Ganyaking mabago at umunlad ang kultura _____27. Tagbanua _____26. Alin ang pagpapahalagang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? a. CAR b. Paglala ng mga problema sa kapaligiran _____24. Caraga c. Aling pangkat-indigenous ang may pinakakaunting populasyon? a. Ano ang mga epekto ng Iumalaking populasyon sa ating bansa? a. Pagkamalikhain c. Pagkabawas ng mga likas na yaman d. Ibanag d. NCR b. Lagayan b. Cavite d. Igalang at hayaang manatili ang katutubong kultura d. Magplano ng pamiiya ` b. Pagkamasikap d. NCR a. Nagkakahiwalay ang miyembro ng mag-anak d. Aling rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon rnula sa taong c. Magtrabaho sa ibang bansa c. Rizal c. Nababawasan ang populasyon sa bansa c. Tawi-Tawi _____21. Ano ang may magandang apekto sa pag-unIad ng ating bansa? · . Tulungang maging katulad ng nakararaming Pilipino c._____19.

_____39. Pagkamakaban c. Pagmamahal sa bayan b. Wala na kasi silang magawa _____42. Nagkakaingin c. Pag-asa sa iba Lagayan _____35. Cebuano b. Kankanaey b. Ifugao b. Pandarayuhan mulia sa Ialawigan papunta sa Iungsod b. Pansariling interes bansa? a. Nangingisda d. Pagmimina ng ginto c. d. Alin ang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan? a. Pagsasama-sama b. Isip-talangka Pagkamakasarili _____40. Pagkamatipid _____43. Aling pag-uugali ang dapat nating Iinangin? a. Bakit nagiging kontento ang ilang Pilipino sa pagiging mahirap? a. Mabuting pagtanggap _____41. Nagtotroso a. Lumalaking populasyon _____31. Alin ang isa sa mga mithiin ng mga Pilpino? c. Aiing pangkat ng mga Pilipino ang matatagpuan sa Luzon? a. Pagkamasayahin d. Pagkamasipag d. Batak a. Mabilis na paggamit ng Iikas na yaman c. d. Matiisin kasi sila d. Alin ang pag-uugaling nagpapakita ng pagkahilig sa kagamitang yari sa ibang b. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga Badjao? _____36. Aling pangkat ang magaling manisid sa ilalim ng dagat? a. Ifugao _____32. Aiing pangkat ang matatagpuan sa Mindanao? a. Nagsasaka b. Aling pangkat ang katulad ng mga Ati ng Visayas? o payew a. Ita c. Pangasinense _____33. Matatalino at malusog na mamamayan d. T’boli c. Hiligaynon d. Mga inukit na kahoy _____34. Kasipagan b. Isip-dukha Isip-kolonyal c. Yakan c. T’boli d. T’boIi c. Tamad kasi sila b. Hagdan-hagdang Palayan b. Pakikiisa c. Sulod d. Mataas na pananaw . Isip-kolonyal b. Ilonggo _____37. Badjao b. Alin ang katangiang dapat Iinangin ng mamamayang Pilipino upang umunlad c. Matipid kasi sila ang ating bansa? a. Badjao d. Bayanihan d. Aling pag-uugali ang dapat nating baguhin? c. Isip-dukha _____38. Ano ang pinakabantog na nagawa ng mga Ifugao? a.a. Mga hinabing tela d.

Pagkamatipid c. Ang popuIasypn sa ating bansa lumalaki ___ ___ ___ ___ ___ lumiliit 2. Pakikisama b. Makapaglakbay sa buong bansa Magkaroon ng makabagong kagamitan Makipag-ugnayan sa maunlad na bansa Magkaroon ng mapayapang pamumuhay _____44. Ilarawan ang matapat mong damdamin o opinyon ukoI sa bawat paksa. Tapusin ang mga pangungusap 1. Umasa sa tulong ng pamahalaan _____45. c. Ganito ang mga mithiin nating mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Paano matutugunan ng mga Piiipino ang kanilang mga pangangailangan? a. Kalagayan ng pamumuhay sa bansa mabuti ___ ___ ___ ___ ___ mahirap 3. Magtrabaho sa abot-kay d. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ .a. 1. Upang makamit ang mga ito. Bilang mamamayan. Magdasal Iagi b. kailangan tayong mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Asikasuhin ang sarili c. Lagyan ng tsek (√) ang bahagi ng guhit na naglalarawan nito. b. Pagkamasarili d. Mga inaasahang populasyon naghihirap ___ ___ ___ ___ ___ nasisiyahan 4. Alin ang ugali o katangiang dapat alisin ng mamamayang Piiipino upang makamit ang mga mithiin ng ating bansa? a. Mga umaasang populasyon napakarami ___ ___ ___ ___ ___ napakakaunti III. ganito ang aking mga ginagawa upang makatulong ako sa bansa. d. Pagtitiwala sa Diyos II.

b. Paano mo ilalarawan ang El Nino Phenomenon? a. Latitud c. Hanging Hilaga d. Karagatang Pacific d. Longhitud c. Bakit tinatawag na bansang insular ang Pilipinas? a. Setyembre d. Mabagal ang paraan ng komunikasyon at transportasyon d. 1. Batanes 6. d. Alin ang karatig-bansa ng Pilipinas sa hilaga? d. Kailan karaniwang nagsisimula ang tag-araw sa Pilipinas? a. Saluag b. Y’ami d. Sobrang paglamig ng panahon sa isang bansa d. Anong mga kalamidad ang kadalasang nagaganap at nararanasan sa ating bansa? a. Enero b. Tropikal d. Brunei 4. Hanging Habagat b.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Bilugan ang titik ng tamang sagot. Taiwan b. Sulu c. 8. Dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang kontinente. Alin ang matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas? a. Mahirap na pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda b. Dahil ito ay napaliligiran ng malalaking anyo ng tubig. Japan d. Pagtaas ng presyo ng Iangis at mga pangunahing produkto c. Aling pulo ang pinakadulo sa timog ng Pilipinas? a. d. Tuyo b. Anong uri ng klima mayroon ang Pilipinas? a. Tempereyt 9. Pagkakalbo ng malaking bahagi ng ating kagubatan 5. Hanging Timog . Polar c. Walang tigil na pagbuhos ng ulan sa maraming lugar 10. Katimugang Dagat China 2. Bashi Channel c. Hanging Amihan c. Hindi pag-ulan sa maraming lugar b. Dahil ito ay napaliligiran ng matataas na bundok. Nobyembre 7. Guam a. Paralel 3. Pagkatuyo ng mga halaman at pagkamatay ng mga hayop Tsunami at sobrang pagyeyelo Lindol at buhawi Lindol at bagyo 11. Ekwador b. Pagbabago sa klima ng isang bansa c. c. Aling hangin ang nanggagaling satimog--kanluran at nararamdaman mula sa mga huling araw ng Mayo hanggang Setyembre? a. Dagat Celebes b. Dahil ito ay maraming ginagamit na wika. Alin ang idinudulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga puIo sa ating bansa? a. b. Ano ang tawag sa guhit na nagmumula sa Polong Hilaga patungong Polong Timog? a. Marso c. c.

Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking kaugnayan sa klima ng isang bansa? a. Bukidnon d. Biliran c. Ang Iaki ng populasyon dito c. Agusan 16.12. Palawan 18. Apo c. Cebu c. Kanlaon a. Kemikal b. Panay 19. Alin ang pinakamahabang Hog sa Pilipinas? a. c. Kabundukan ng Zambales 15. Gitnang Luzon c. Aling uri ng lakas ang maaaring manggaling sa isang bulkan? a. Saang pulo unang dumaong ang mga Americano noong panahon ng Hapor a. Cotabato 22. Solar 17. Panay b. Dahil ito ay nasa Kontinenteng Asia. Pasig b. San Bernardino . Cagayan c. Dahil lto ay isang bansa na nakaratay sa earthquake belt. Luzon d. b. Hibok-Hibok c. Caraballo c. San Juanico b. Saan matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas? 23. Alin ang pinakamalaking Iambak sa bansa? a. Alin ang tinaguriang pinakamakasaysayang ilog sa Pilipinas? a. Ang dami ng anyong-tubig na mayroon dito b. d. Leyte d. Dahil ito ay isang malambot na Iugar. Cagayan d. Mayon b. Basilan d. Mindoro b. Heotermal c. Bohol b. Alin ang pinakamaliit at pinakamababang bulkan sa bansa gayundin sa buong daigdig? · a. Aling kipot ang pinakamakasaysayan sa Pilipinas? a. 13. Ang lokasyon nito 14. Bakit karaniwang lumilindol sa Pilipinas'? a. Rio Grande 21. Dahil ito ay napaliligiran ng tubig. Taal b. Marikina d. Taal d. Sierra Madre b. Aling bulkan ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa Luzon? a. Angat 24. Pasig b. Cordillera d. Chico d. Alin ang ikalimang pinakamalaking pulo sa Pilipinas? a. Elektrikal · d. Pinatubo 20. Leyte c. Pinatubo d. Ang uri ng lupa mayroon ito d. Agno c. Cotabato b. Alin ang pinakamahabang kabundukan sa buong Piipinas? · a. Chico c.

Mineral d. Kipot maaaring paliguan? a. Sta. Alin ang pinakamaiaking pinagkukunan ng kuryente sa Mindanao? a. Abaca 32. Kabibe kahon? Dama de noche a. Aling bahagi ang nasa bukana ng dagat? a. Gulay b. Niyog d. Halamang-panggamot b. Davao c. Alin ang pinakaangkop na kategorya ng mga likas na yaman na nasa loob ng kahon? pilak a. Saan Iamang matatagpuan 0 maaaring mahuli ang isdang pandaca pygmaea? a. Basilan d. Gitnang Luzon c. Bataan c. Davao c. Prutas kalachuchi ginto marmol c. Los Banos 30. Bicol Peninsula d. Sarangani 26. Lanzones d. Zamboanga 27. Surigao b. Lambak Cagayan b. Pagtitinda d. Golpo 29. kopra. Aling lugar ang pangunahing pinagkukunan ng abaca? a. Pangingisda 31. Paete b. Saang bayan sa lalawigan ng Laguna matatagpuan ang maraming bukal na c. Alin sa mga sumusunod ang halamang panggamot? a. Banaba b. Saging 36. Look ng Subic d. Lock ng Maynila c. Basilan d. Zamboanga 28. Saan nagmumula ang mga produktong tulad ng langis. Halamang-dagat Waling waling c. Lawa b. Cruz c. Korales copper 34. Bukal d. Quezon d. Zambales b.25. sabon at gata? a. Tubo c. Palay b. Pagsasaka b. Pananahi c. Kapatagan ng Davao 33. Surigao b. Bandera Espanol c. Lawa ng Buhi . Sa anong Ialawigan matatagpuan ang Look ng Subic? a. Lawa ng Laguna b. Alin ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas? a. Saang Ialawigan matatagpuan ang Philippine Deep? a. Pagsanjan d. Bulaklak d. Alin ang pinkaangkop na kategoryan ng mga likas na yaman na nasa loob ng 35.

Bulkang Mayon d. Tansin b. Saan lalawigan matatagpuan ang mga sumusunod? Kweba ng Tabon El Nido Resort . Tabon Cave 41. Tarsier a. Korales 38. Manila c.37. Saang lungsod matatagpuan ang mga sumusunod na pasyalan? Wright Park Mines View Park Burnham Park a. Kabibe d. Mouse Deer c. Cebu b. Alin ang sinasabing “ika-8 Kahanga-hangang Pook sa buong Daigdig?” a. Quezon 40. Baguio d. Banaue Rice Terraces c. Anong uri ng yamang dagat ang "Glory of the Sea?" 39. Tamaraw d. Chocolate Hills b. Perlas c. Alin ang tinaguriang pinakamaliit na unggoy na dito Iamang sa Pilipinas matatagpuan? a. Suso b.

Bundok Apo c. c. Iloilo c. Siquijor c. 46. Alln sa mga sumusunod ang matatagpuan sa Zamboanga? a. Fort del Pilar d. Daml ng Puno na Naitanim sa Paligid ng La Mesa Dam 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Es at 1998 1999 2000 2001 Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katotohanan? a. Samal Island b. Paul Subterranean River a. Nueva Vizcaya c. Kagawaran ng Hustisya . Kagawaran ng Edukasyon c. Alln ang nlllkha ng pamahalaan upang mangalaga sa mga llkas na yaman ng bansa? a. Huli na ang lahat upang mailigtas ang kallkasan. d. Kagawaran ng Agrikultura d. Nagsisikap pa rin ang mga mamamayan upang mailigtas ang kallkasan. Saang pulo matatagpuan ang pinakamalaki at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na Hibok-Hibok? a. Cebu d. Patuloy pa rin ang pagkasira ng kagubatan.St. Boracay d. Davao b. Palawan d. Guimaras 44. b. Oriental Mindoro b. Bacolod 43. Camiguin b. Pearl Farm Beach Resort 45. Pag-aralan ang grap sa ibaba. Napabayaan na ng mga mamamayan ang kallkasan. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman b. Alin ang tinaguriang “Reyna ng Lungsod sa Timog?” a. Aklan 42.

Bakit mapanganib ang paggamit ng dinamita sa pangingisda? a. c. Mananatili pa rin ang mga puno sa kagubatan. Mas Ialago pa ang mga puno sa kagubatan. Pagliligtaa d. Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kung ang isang grupo ng magtotroso ay hindi susunod sa batas ukol sa logging ban? a. Oplan El Niño b. Pangangalaga . d.47. Kukulangin ang kuryante na ginagamit sa mga industriya. Namamatay pati ang mga maliliit na isda. Paggamit b. Piso para sa Pasig 48. b. 50. d. Darating ang panahon na mauubos ang mga puno sa kagubatan. Bantay Dagat c. b. Pagkatuto c. 4Alln ang binuo ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Niño? a. Mababawasan ang tubig na maaaring pakinabangan ng mamamayan. Task Force El Nino d. Bibigyan ng parangal ang mga magtotroso. c. Pinipinsala nito ang mga kabibe sa ilalim ng dagat. 49. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-apektibong paraan upang malutas ang suliranin sa pagkasira ng kalikasan? a.

Ang samahang itinatag ng bansa b. komunista c. _____9. Sino ang namumuno sa isang pamahalaang komunista? a. karapatan c. Diktadurya _____7. Isang tao b. Tugunan ang mga pngangailangan ng mga mamamayan b. Bigyan ng proteksyon ang mga kriminal d. Ano ang pamahalaan? a. d. Gabayan ang mga ginagawa ng mga pinuno c. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. Ano ang uri ng pamahalaan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilang tao Iamang? a. seguridad b. Sa isang tao b. Oligarkiya d. demokratiko _____3. Sa isang partido c. Maraming partido d. Saan nagmumula ang kapangyarihan sa pamahalaang monarkiya? · a. katarungan d. _____5. Demokratiko b. Ito ang may kapangyarihan. _____4. Sa mga mamamayan _____8. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Bakit mahalaga ang pamahalaan? a. Maraming mamamayan _____6. monarkiya b. Sa mga opisyal d. Alin ang pinakamahalagang gawain ng pamahalaan? a. b. . Monarkiya c.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ A. Ang institusyong gumagabay sa pamamalakad ng bansa _____2. Isang partido c. Ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa c. dl kayamanan Sa anong uri ng pamahalaan may kapangyarihang maghalal ng mga pinuno ang mga mamamayan? a. Makapantay at makilala ng ibang bansa Alin ang mga pananagutan ng pamahalaan sa mga mamamayan? a. Ito ang nagpapaunlad ng kalakalan at pamumuhay. _____1. Ang programang ipinatutupad ng mga pinuno ng bansa d. Paano napangangalagaan ng pamahalaan ang seguridad ng bansa? a. Nagsanay ito ng mga pulis. c. Ito ang pinagmumulan ng mga trabaho at kayamanan. aristokrasya d.

Apat na taon b. Siya ay mamamayang Pilipino b. b. alin ang mga ito? a. Nagpautang ito ng puhunan sa mga negosyante. Industriya at Pangangalakal b. Nangutang ito sa ibang bansa. Pakikipag-ugnayang Panlabas _____17. Aling kagawaran ng pamahalaan ang namamahala sa pagbibigay ng tuIong sa mga sinalanta ng bagyo at baha? a. Edukasyon c. Aling kagawaran ang naglalayong mabigyan ng seguridad ang bansa? a. Pananalapi d. lkalawang Pangulo d. Siya ay apatnapung taong gulang sa araw ng halalan. Suriin ang pambansang pamahalaan. Mahistrado _____12. Maglitis ng mga kaso tungkol sa paglabag ng mga batas. Limang taon c. Ipatupad ang mga batas. c. . Sino ang maaaring humalili sa pangulo kung siya ay hindi na maaaring manungkulan? a. _____13. Mga Sangay Mga Kalihim Mga Sanador Mga Kagawad _____11. Sino ang pinuno ng sangay tagapagpaganap? a. Kalihim c. Hukom b. Senador d. Anim na taon d. Ano ang kapangyarihan ng bawat yunit ng pamahalaang Iokal? a. Manghuli ng mga taong lumalabag sa batas. Ano ang bumubuo ng Gabineta ng Pangulo? a. c. _____10. Gaano katagal maaaring manungkulan ang halal na pangulo ng Pilipinas a. Kalusugan _____18. Tanggulang Pambansa d. d.b. Hukom b. d. Magmungkahi ng mga batas na ipaaapruba. Paglilingkod Panlipunan c. Turismo b. d. Walong taon _____14. Nakatala sa ibaba ang mga katangian ng taong maaaring kumandidato pangulo ng Pilipinas. Siya ay may pinag-aralan at hanapbuhay d. Nagtatag ito ng mga paaralan. Pangulo c. Pangulo ng Senado _____15. _____16. Ano ang pangunahing tungkulin ng pangulo at ng gabinete? a. c. b. Siya ay nakababasa at nakasusulat c.

Magbigay ng payo sa pangulo b. c. Magtakda ng mga sahod. Alin ang totoo tungkol sa mga pamahalaang Iokal? a. Para maiwasan ang pagmamalabis at pagkakamali ng mababang hukom b. d. _____19. Senador c. d. Magpalabas ng batas. Kanya-kanya sila ng gawain · b. Waling kaugnayan ito sa pambansang pamahalaan. Bakit mahalaga ang Kataas-taasang Hukuman? a. Iparating ang iba’t ibang pangangailangan sa kanila. Sino ang pinakamataas na pinuno ng isang pamahalaang panlalawigan? a. d. Katulong ito ng pambansang pamahalaan. Iparating sa kanila ang mga suiiranin ng ating distrito. Magpatawad sa mga bilanggo na nakatakdang bitayin. Para yumaman ang mga kasapi nito. b. _____24. d. _____23. Paano tayo matutulungan ng ating mga kinatawan? a. c. Gubernator d. Bise-gobernador _____21. _____26. b. Ang Kongreso ay may kalayaang tinatamasa. d. Humingi ng pagkain at damit sa kanila. d. Maaari itong magpayaman. Naiaangkop ang mga gawain nito sa sariling bayan. c. Hindi maaaring magpahayag ng Iaban sa Pangulo ang Kongreso. Alkalde b. Magpataw ng buwis at upa ayon sa batas. Manghingi ng para sa taumbayan. Alin ang totoo? a. Aiin ang tungkulin ng Kongreso? a. Mag-apruba ng taunang badyet ng pamahalaan. Sumusunod ito sa pambansang pamahalaan. c. _____25.b. Maglabas ng para para sa mga gastusin. _____27. Hinuhuli ang mga kagawad ng Kongreso kapag sila ay nagpahayag ng kanilang saloobin. _____22. b. Ano ang kapangyarihan ng Ombudsman? a. Katulad ito ng pambansang pamahalaan. Bakit mahalaga ang pamahalaang Iokal? a. _____20. HumaIiIi ang pambansang pamahalaan. Para maaprubahan ang taunang badyet ng pamahalaan. Alin ang tungkulin ng Kongreso? A a. Para maparusahan ang gusto nilang maparusahan. c. d. Nagagamit ito ng pambansang pamahalaan sa halalan. c. Tumuligsa sa pambansang pamahalaan. c. c. Humingi ng para sa kanila b. b. Walang kalayaan ang Kongreso sa kanilang paggawa. Magpadala ng panukala sa Senado . d. Maghanda ng taunang programa ng pamahalaan. Gastusin ang pondo ng bansa para sa kanilang Iayunin.

i d. Bakit sinasabing malaya ang mga hukuman sa Pilipinas? a. Nabibili ang kanilang mga desisyon. Pinapanigan nila ang mga mahihirap. _____29. d. Pinapanigan nila ang mga mayayaman. Ang naghahangad umunlad ang Pilipinas. Alin ang mamamayang Pilipino? a. Ang ama o ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Ang naglilingkod sa pamahalaan ng Pilipinas. b. Upang mapaganda ang ating kapaligiran b. b. Bakit mahalaga ang Tanodbayan? a. Kagandahan at kaayusan ng pamahalaan c. Ang naninirahan sa Piiipinas sa kasalukuyan. Upang maging maunlad at wasto ang paggamit ukol dito d. Naparurusahan ang kahit sinong pinuno. _____32. Upang maisagawa natin ang Iahat ng ibig nating gawin c. b. Kauniaran at katagumpayan ng mga proyakto ng bansa b. _____31. Bakit may mga itinakdang karapatang sibil? a. Naiiwasan ang mga katiwalian at mga anomalya sa pamahalaan. Bakit may mga tungkulin sa pangangaiaga at paggamit ng Iikas na kayamanan natin? a. Pinag-aralan nito ang pagpapakulong sa mga criminal b. Pagiging masikap sa trabaho b. Naiiwasan ang pagpapayaman ng mga kawani. . d. Ano ang pokus ng ating mga karapatang panlipunan at pangkabuhayan? a. Magsiyasat sa mga sumbong ng sinumang tao _____28. May reklamo si Mang Juan Iaban sa isang kawani ng pamahalaan. Opisina ng nasabing kawani _____30. c. Pagpaparahistro at pagboto c. Kataas-taasang Hukuman d. c. Saan niya ito dapat ipadala? a. Kahit saang hukuman c. Upang maisaayos ang mga proyakto ng pamahalaan c. Upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan _____36. Walang pinapanigan ang kanilang mga desisyon. c. Pinagpapasyahan nito ang lahat ng kaso ng lahat ng mga tao. Ano ang tungkulin nd Sandiganbayan? a. Alin ang tungkulin ng mamamayan ayon sa Saligang Batas? a. Manghingi ng payo sa mga taong may kaso d.c. Paggalang sa Panginoon d. Tanodbayan b. Naparurusahan ang mga gumagawa ng katiwalian. Upang matutuhan natin ito _____34. Upang maging matiwasay at maligaya ang ating pamumuhay b. Pag-iipon ng pera _____33. Upang maging maayos at malusog tayo d. Kalusugan at kalinisan ng paligid _____35. Kaayusan at kagalingan ng pamumuhay d.

Maraming proyakto ang ating pamahalaan para sa atin. Paano tayo makatutulong upang magtagumpay ang mga itc? ‘ a. b. Huwad c. Likas c. _____44. Magkakagulo sa bansa. Awdit _____43. Sarbisyo Sibil c. Mawawala ang mga negosyo. Magiging mabisa ang mga batas ng bansa. Mamamayan b. c. Dual b. isa b. d. Pagtatanggol sa sarili . Pagkaraan ng isang Iinggo natagpuan siyang duguan sa may tabi ng kalsada. Multiple d. Naturalisado _____39. Naturalisado _____40. Saang komisyon ka maaaring humingi ng katarungan? a. Pangulo _____38. Sinusuri nito ang mga personal na pamumuhay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. walo d. Itaguyod ang mga proyakto kung babayaran ang pagliiingkod natin. Tumulong sa proyakto na pakikinabangan natin. Likas b. Ano ang maaaring mangyari kapag hindi sinunod ng mga mamamayan ang mga batas ng bansa? a. _____37. Ano ang uri ng pagkamamamayang Pilipino ng sinumang ipinanganak dito sa bansa? a. Ano ang uri pagkamamamayang kung tinalikuran ng isang dayuhan ang kanyang dating pagkamamamayan para maging mamamayan ng Pilipinas? a. _____42. Ilang taon dapat manirahan nang tuloy-tuloy ditto sa Pilipinas ang isang dayuhan upang maging mamamayang Pilipino? a. Magiging maiaya ang mga Piiipino. Itaguyod ang mga projecting it sa abot ng acting makakaya. sampu _____41. Tunay d. Halalan d.c. d. Ipagwalang-bahala ang mga proyakto. Paaralan d. d. Pinagpapasyahan nito ang mga kasong nauukol sa pagnanakaw at panunuhol ng mga opisyal ng pamahalaan. Karapatang Pantao b. Nawawaia ang iyong kapatid. ` b. c. Alin ang itinuturing na mahalagang pundasyon ng ating bansa? a. Alin ang karapatan ng isang mamamayan? a. Simbahan c. lima c.

c. b. Paghingi ng tulong d. Alin ang mrg tungkulin ng mamamayan? a. Lagyan ng tsek (/) ang bahagi ng guhit na naglalarawan ng iyong nadarama o opinyon. Karapatang mabigyan ng buhay Karapatang mamili ng tirahan Karapatang magtrabaho Karapatang makaboto _____47. Alin ang hindi karapatang pantao? a. d. Pagsasarili b. Bumoto kung may halalan _____50. Anong karapatan ang kanilang natatamasa? a. Sumunod sa mga batas at tuntunin c. Alin ang karapatan ng mga bata? a. Dapat mabigyan ng karapatan ang mga matatanda kaysa sa mga d. Paunlarin ang sariling kakayahan B. b. Pilipino ang iyong mga magulang. Pangangalaga ng pamahalaan _____46. Makaligtas sa anumang uri ng paglabag d. c.b. nasisiyahan ___ ___ ___ ___ nalulungkot 4. Mga ahansya ng pamahalaan nakatutulong ___ ___ ___ ___ nakaaabala . Aling tungkulin ang higit na dapat gawin ng mga Pilipino? a. Bumibili ng disenteng tirahan ang mga mamamayan. Maging tapat sa pamahalaan c. Pilipino ka. Ang karapatan ng mga mayayaman ay nakahihigit kaysa mahihirap. May mga karapatang dapat igalang ang bawat tao. nagmamalaki ___ ___ ___ ___ nahihiya 2. Ang pamahalaan hayaan ___ ___ ___ ___ tulungan 5. Magsagawa ng gawaing kapaki-pakinabang b. Pagtira sa kalsada _____45. Aling pangungusap ang iyong sinasang-ayunan? a. Umiwas sa mga pang-aabuso b. naiinis ___ ___ ___ ___ nahihiya 3. Pagkilala ng publiko c. Tiyakin ang kanyang saguridad a c. _____49. Pilipino ka hanggang ikaw ay tumanda. 1. Tumupad sa mga itinadhana ng may kapangyarihan _____48. Pagkakaroon ng ari-arian d. Ang mga sanggol ay wala pang karapatan dahil sila ay nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Pagkakapantay-pantay c. Maging matapat sa demokrasya d. Magbayad ng iba’t ibang buwis d. Suriin ang pinaiiral na batas b.

C. Tapusin ang mga pangungusap. Kung ako ay makapipili ng pagkamamamayan. Ang ating pamahalaan ay _____________________________________________ kung _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Ang mga karapatan ng iba ay dapat _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Alam kong nakakatulong ako sa ating pamahalaan at bansa dahil ganito ang lagi kong ginagawa: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . dapat nating __________________________________________________________________ _______________________________________________ang ating pamahalaan. 4. Bilang mga Pilipino. ibig kong maging dahil __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. 1.

Pope John XXIII “ g r _ c.. Kasanayan na Pantekniko c. Alln sa mga sumusunod ang nagpapakuar ng Isang matibay at matatag na pampulltikang kapaliglran? ‘ a. Pagpapallt-pallt ng plnuno b.1. Mga pasyalan d. Pope John Paul ll 2. Ang Piiipinas ay Ialong umuniad sa taong 2001. Kasanayan na Paggamot d. Alin ang binibigyang-diin sa adukasyong bokasyunal? a. Mas humirap ang buhay ng mga Piiipinc. Sino ang nagsamblt na ang kaunlaran ay para sa kagallngan ng nakararamlng tao? a. LOCAL NATIONAL PRESIDENTIAL BAFIANGAY · ‘ ELECTION ELECTION ELECTION ELECTION Sino ang plnakagustong Iboto ng mga mamamayan? a. Kasanayan na Agrikuitural b. tayo ay nananatiii pa ring mahirap? a. /Pagboboycott sa halalang Iokal at nasyonal c. Barangay Captain b. Kasanayan na Pagtuturo .n 2MI 1 M i n g. b. Pope Paul VI b. . d. Pinamimigay natin ang mga it0. Pope John Paul I ’ d.a. Hindi natin ginagamit ang mga ito. Prasldanta _ c. Alin sa mga sumusunod ang napapabayaan ng pamahalaan at nangangailangang pagtuunan ng pansin? a. 13.*1-g. Mayor Aiin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tamang intarpretasyon'? a. Sinisira natin ang mga itc. d. Mahirap ang buhay ng mga Piiipino noong 2000.‘_2·jE:i§=·2j I . c. Ang Piiipinas ay isang maunlad na bansa. Pagtatangklllk ng mga mamamayan sa nalhalal na pangulo 3. c. Bakit sa kabila ng mga masaganang Iikas na yaman ng ating bansa. Sonador d. 11. A GFIAP NG DAMI NG BUMOTO SA |BA’T IBANG HALALAN: 6M ng 5 M BUITIOYO _ 3 M H . Tlngnan at surlln ang grap.=:]:. b.a. Mga pabrika c. Mga rural na Iugar 12. Mga Iungsodi b. Hindi wasto ang paggamit natin sa mga ito. Pagpapatalslk sa plnunong nanalo sa halalan d.

Arkitektura at Sining 15. Koiehyo ~ b. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Upang makilaia ito sa buong mundo 14. and Universities a. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas na yaman? ‘ a. Bokasyunai c. Elementarya . Eiementarya . Mataas na paaralan 16. _ » d. a. Hindi sila magaiing bumilang d. Commission on Higher Education c. c. Arkitektura at Sining 15. g . Bokasyunai “ c. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karami 4 at pantay-pantay? P Y a. Study-Now Pay Later Plan b. Saang antas may pinakamaraming nag-aaral?. 16. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas . Saang antas may pinakamaraming nag-aaraI?. c. Pagtatanggoi at Batas . Medisina at Pagtuturo d. Upang hindi ito maghirap kailanman d. Kolehyo _ b. New Elementary School Curriculum d. _ » d. Study-Now Pay Later Plan b.14. Colleges. na yaman? ‘ “ a. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa loob ng kahon? Third Elementary Education Project 1 New Elementary School Curriculum Basic Education Curriculum . Magandang kalidad ng edukasyon 18. Kaangkupan ng edukasyon c. ' Philipppine Accrediting Association of Schools. Commission on Higher Education c. Waia silang kamalayang paniipunan 19. Upang matugunan nito ang mga hangarin g c. Medisina at Pagtuturo _ d. Pagtatanggoi at Batas c. Hindi sila mahusay bumasa . Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. New Elementary School Curriculum d. Secondary Education Development Program 17. Mataas na paaralan . Murang edukasyon b. a. Agham at Teknolohya · g b. . Aiin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karamiha at pantay-pantay? a. b. Agham at Teknolohya . Waia silang tiwala sa sarili b. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Secondary Education Development Program . Edukasyon para sa karamihan d.

Kaangkupan ng edukasyon c. g Colleges. Waia siiang kamalayang paniipunan 19. 1 Philipppine Accrediting Association of Schools. Upang matugunan nito ang mga hangarin c. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Third Elementary Education Project 1 1 New Elementary School Curriculum i Basic Education Curriculum . Upang makilaia ito sa buong mundo . Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa ioob ng kahon? . Edukasyon para sa karamihan d. Upang hindi itc maghirap kailanman d. Waia siiang tiwala sa sariii b. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Magandang kalidad ng edukasyon 18. and Universities '* a. c. Hindi siia mahusay bumasa .17. Murang edukasyon b. Hindi siia magaiing bumiiang d.