HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. _____1.

Ano ang populasyon? a. Ang mga tao at kapaligiran sa isang lugar b. Ang mga taong naninirahan sa isang lugar c. Ang mga dayuhang dumadalaw sa isang lugar d. Ang mga mamamayan at pamahalaan sa isang lugar _____2. Alin ang tama ukol sa populasyon sa ating bansa? a. Mas kaunti ang mga babae kaysa sa mga lalaki b. Magkapareho ang bilang ng mga lalaki at babae c. Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki d. Hindi malaman kung babae o lalaki ang mas marami _____3. Alin ang nagsasabi kung ano ang kakapalan ng populasyon? a. Ang bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado ng isang lugar b. Ang halagahang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar c. Ang halagang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar d. Ang halagang kinikita mula sa mga produkto sa isang lugar e. Ang bilang ng taong naninirahan sa lugar
_____4.

Ano ang edad ng pinakamalaking bahagi ng ating populasyon? a. 1-14 c. 25-34 b. 15-24 d. 50-60

_____5. Aling rehiyon sa ating bansa ang may pinakamalaking populasyon? a. NCR c. Rehiyon IV b. Rehiyon I d. Rehiyon X _____6. Ano ang kabuuang bilang ng populasyon ng Pilipinas ayon sa huling datos? a. Higit sa 65 milyon ang Pilipino b. Higit sa 75 milyon ang Pilipino c. Higit sa 80 milyon ang Pilipino d. Higit sa 90 milyon ang Pilipino _____7. Ilang bahagdan ng mga Pilipino ang marunong bumasa at sumulat? a. Mahigit 50% c. Mahigit 70% b. Mahigit 60% d. Mahigit 80%
_____8.

Alin ang wasto? a. Mas marami ang bilang ng mga umaasa kaysa sa mga inaasahan sa ating bansa. b. Mas kaunti ang bilang ng mga umaaasa kaysa sa inaasahan sa ating bansa. c. Magkapareho ang bilang ng mga umaasa at inaasahan sa ating bansa d. Hindi masabi kung ilan ang mga umaasa at inaasahan sa ating bansa.

_____9. Alin ang nagsasabi tungkol sa distribusyon ng populasyon sa isang lugar? a. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa mga sentro ng isang lugar. b. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar.

c. Ito ang bilang ng mga produktong nanggagaling sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. d. Ito ang bilang ng mga naninirahan at taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. _____10. Ayon sa pagtatala ng National Statistics Office, alin ang tama tungkol sa nakapag-aral sa Pilipinas? a. Mas kaunti ang nakapag-aral sa elementarya b. Mas marami ang nakapag-aral sa elementarya c. Di matiyak ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya d. Magkapareho ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya _____11. Alin ang isa sa karaniwang epekto ng lumalaking populasyon? a. Sumisikip ang lugar na tinitirahan b. Umuunlad ang pamumuhay sa lugar c. Nababawasan ang yamang tao sa lugar d. Dumarami ang likas na kayamanan sa lugar _____12. Paano naapektuhan ng lumalaking populasyon ang kabuhayan ng bansa? a. Lumalaki ang pangangailagang dapat matugunan b. Dumarami ang mga naninirahan sa bansa c. Lumalaki ang lugar ng kakailanganin d. Lumalago ang yamang tao ng bansa _____13. Alin ang higit na impluwensiya sa pag-unlad ng bansa? a. Lumalaking populasyon b. Pagtatrabaho ng mga tao c. Pag-aaral ng mga kabataan d. Paggamit ng likas na yaman _____14. Alin ang naglalarawan ng kakapalan ng populasyon ng ating bansa? a. Mas makapal ito sa mga lungsod b. Mas makapal ito sa mga lalawigan c. Pareho sa lalawigan papunta sa lungsod d. Pantay-pantay ang kakapalan nito sa iba’t-ibang lugar sa bansa. _____15. Alin ang naglalarawan ng pandarayuhan sa Pilipinas? a. Mula sa lungsod papunta sa lalawigan b. Mula sa lalawigan papunta sa lungsod c. Mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas d. Mula sa iba’t-ibang dako at bansa papunta sa iba’t-ibang rehiyon _____16. Sino ang mga nakararami sa mga mandarayuhan? a. Mga babae kaysa mga lalaki b. Mga lalaki kaysa sa mga babae c. Pareho ang bilang ng mga babae at mga lalaki d. Hindi malaman kung sino ang higit na nakararami _____17. Ano ang pangunahing dahilan ng pandarayuhan? a. Pamamasyal c. Pakikipagdigmaan b. Pagkakasakit d. Paghahanapbuhay
_____18. Saan pumupunta ang karamihan sa mga Pilipinong mandarayuhan?

a. b.

China Japan

c. d.

Australia United States

Ibanag d. Lumiliit at bumababa ang bilang nito _____23. Ano ang mga epekto ng Iumalaking populasyon sa ating bansa? a. Igalang at hayaang manatili ang katutubong kultura d. Lumiliit ang kita ng bansa b. ARMM d. Pagkamalikhain c. Cavite d. Caraga _____20. Pakikisama a. Rizal c. Tulungang maging katulad ng nakararaming Pilipino c. Ano ang dapat gawin sa mga pangkat-indigenous? a. NCR a. Pagkamasikap d. Magplano ng pamiiya ` b. Alin ang sanhi ng hindi matapat na paglilingkod ng opisyal ng pamahalaan? _____29. Pabilis nang pabilis ang paglaki nito sa mga nakaraang taon b. Aling rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon rnula sa taong c. Tawi-Tawi _____21. Makipag-ugnayan sa mauunlad na bansa _____25. Ilipat sa iba’t ibang probinsya para mabigyan ng tulong b. Kasipagan b. Nababawasan ang populasyon sa bansa c. Pagkabawas ng mga likas na yaman d. NCR 1990 hanggang 2005? a. Maglipat ang mga tao sa Iungsod d. Ati c. CAR b. Pagkamakabayan _____28. Pagsisikip ng mga lugar b. Paano malulutas ang ating suliranin sa mabilis na paglaki ng populasyon? a. Pag-unlad ng mga rehiyon c. Alin ang naglalarawan sa ating populasyon? a. Ganyaking mabago at umunlad ang kultura _____27. CAR b. Manobo b. Aling lugar sa Pilipinas ang may pinakamakapal na populasyon sa bawat kilometre kwadrado? a. Ano ang hindi magandang epekto ng pandarayuhan? a. Hindi pa malaman kung ito ay lalaki pa d. Caraga c. Alin ang pagpapahalagang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? a. Paglala ng mga problema sa kapaligiran _____24. Isip-taiangka d. Aling pangkat-indigenous ang may pinakakaunting populasyon? a. Lagayan b. NCR b. Ano ang may magandang apekto sa pag-unIad ng ating bansa? · . Aling Ialawigan o lungsod ang may pinakamabilis lumaki ang populasyon? _____22. Pabagu-bago ang paglaki at pagliit nito sa bawat taon c. ARMM d. Nagkakahiwalay ang miyembro ng mag-anak d._____19. Nawawalan ng inaasahan ang mga myembro ng mag-anak _____30. Tagbanua _____26. Isip-dukha c. Magtrabaho sa ibang bansa c.

Nangingisda d. Badjao d. Matiisin kasi sila d. Tamad kasi sila b. Ifugao _____32. Nagtotroso a. Aling pangkat ang magaling manisid sa ilalim ng dagat? a. Bakit nagiging kontento ang ilang Pilipino sa pagiging mahirap? a. Mabilis na paggamit ng Iikas na yaman c. Isip-dukha Isip-kolonyal c. Ilonggo _____37. Bayanihan d. Nagkakaingin c. Alin ang isa sa mga mithiin ng mga Pilpino? c. Alin ang katangiang dapat Iinangin ng mamamayang Pilipino upang umunlad c. Pakikiisa c. Isip-kolonyal b. Hagdan-hagdang Palayan b. Hiligaynon d. Aling pag-uugali ang dapat nating baguhin? c. Pagsasama-sama b. Lumalaking populasyon _____31. Aiing pangkat ng mga Pilipino ang matatagpuan sa Luzon? a. Pagkamasayahin d. T’boIi c. Pagmamahal sa bayan b. Kasipagan b. Batak a. Alin ang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan? a. Ano ang pinakabantog na nagawa ng mga Ifugao? a. Mabuting pagtanggap _____41. Matipid kasi sila ang ating bansa? a. Aling pangkat ang katulad ng mga Ati ng Visayas? o payew a. Pagmimina ng ginto c. Aling pag-uugali ang dapat nating Iinangin? a. Yakan c. T’boli c. d. Nagsasaka b. Pagkamakaban c. Mga hinabing tela d. Matatalino at malusog na mamamayan d. Cebuano b. Wala na kasi silang magawa _____42. Sulod d. Ita c. Pagkamasipag d. T’boli d. Pagkamatipid _____43. Badjao b. Pangasinense _____33. Mataas na pananaw . Pag-asa sa iba Lagayan _____35. _____39. Alin ang pag-uugaling nagpapakita ng pagkahilig sa kagamitang yari sa ibang b. d. Ifugao b. Aiing pangkat ang matatagpuan sa Mindanao? a.a. Pansariling interes bansa? a. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga Badjao? _____36. Isip-talangka Pagkamakasarili _____40. Pandarayuhan mulia sa Ialawigan papunta sa Iungsod b. Isip-dukha _____38. Kankanaey b. Mga inukit na kahoy _____34.

Bilang mamamayan. Pagkamasarili d. Makapaglakbay sa buong bansa Magkaroon ng makabagong kagamitan Makipag-ugnayan sa maunlad na bansa Magkaroon ng mapayapang pamumuhay _____44. Magtrabaho sa abot-kay d. Kalagayan ng pamumuhay sa bansa mabuti ___ ___ ___ ___ ___ mahirap 3. 1. Alin ang ugali o katangiang dapat alisin ng mamamayang Piiipino upang makamit ang mga mithiin ng ating bansa? a. Mga inaasahang populasyon naghihirap ___ ___ ___ ___ ___ nasisiyahan 4. Pagkamatipid c. kailangan tayong mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . ganito ang aking mga ginagawa upang makatulong ako sa bansa. Lagyan ng tsek (√) ang bahagi ng guhit na naglalarawan nito. Pagtitiwala sa Diyos II. d. b. Magdasal Iagi b. Ganito ang mga mithiin nating mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2.a. Ang popuIasypn sa ating bansa lumalaki ___ ___ ___ ___ ___ lumiliit 2. Asikasuhin ang sarili c. Umasa sa tulong ng pamahalaan _____45. c. Mga umaasang populasyon napakarami ___ ___ ___ ___ ___ napakakaunti III. Pakikisama b. Paano matutugunan ng mga Piiipino ang kanilang mga pangangailangan? a. Tapusin ang mga pangungusap 1. Ilarawan ang matapat mong damdamin o opinyon ukoI sa bawat paksa. Upang makamit ang mga ito.

Pagtaas ng presyo ng Iangis at mga pangunahing produkto c. Hindi pag-ulan sa maraming lugar b. Ekwador b. Walang tigil na pagbuhos ng ulan sa maraming lugar 10. Polar c. Dagat Celebes b. Longhitud c. Dahil ito ay napaliligiran ng malalaking anyo ng tubig. 8.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Bilugan ang titik ng tamang sagot. d. Brunei 4. Alin ang matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas? a. c. Mahirap na pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda b. Anong mga kalamidad ang kadalasang nagaganap at nararanasan sa ating bansa? a. Hanging Habagat b. Tuyo b. b. Saluag b. Pagkakalbo ng malaking bahagi ng ating kagubatan 5. Katimugang Dagat China 2. Alin ang karatig-bansa ng Pilipinas sa hilaga? d. Pagkatuyo ng mga halaman at pagkamatay ng mga hayop Tsunami at sobrang pagyeyelo Lindol at buhawi Lindol at bagyo 11. Hanging Amihan c. Alin ang idinudulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga puIo sa ating bansa? a. Sobrang paglamig ng panahon sa isang bansa d. Setyembre d. Guam a. Aling pulo ang pinakadulo sa timog ng Pilipinas? a. Marso c. Paano mo ilalarawan ang El Nino Phenomenon? a. Aling hangin ang nanggagaling satimog--kanluran at nararamdaman mula sa mga huling araw ng Mayo hanggang Setyembre? a. Enero b. Karagatang Pacific d. Anong uri ng klima mayroon ang Pilipinas? a. c. Bashi Channel c. Hanging Hilaga d. Dahil ito ay maraming ginagamit na wika. d. Tropikal d. Sulu c. Tempereyt 9. Taiwan b. Paralel 3. Latitud c. Bakit tinatawag na bansang insular ang Pilipinas? a. Ano ang tawag sa guhit na nagmumula sa Polong Hilaga patungong Polong Timog? a. Batanes 6. Mabagal ang paraan ng komunikasyon at transportasyon d. Hanging Timog . Pagbabago sa klima ng isang bansa c. Nobyembre 7. Y’ami d. Dahil ito ay napaliligiran ng matataas na bundok. b. Dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang kontinente. 1. Japan d. Kailan karaniwang nagsisimula ang tag-araw sa Pilipinas? a.

Panay b. Taal b. Kanlaon a. Cebu c. Sierra Madre b. San Juanico b. Cotabato b. Leyte c. Chico c. Marikina d. Aling bulkan ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa Luzon? a. Aling uri ng lakas ang maaaring manggaling sa isang bulkan? a. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking kaugnayan sa klima ng isang bansa? a. Caraballo c. Rio Grande 21. Ang uri ng lupa mayroon ito d. Alin ang ikalimang pinakamalaking pulo sa Pilipinas? a. Gitnang Luzon c. Solar 17. Saang pulo unang dumaong ang mga Americano noong panahon ng Hapor a. Hibok-Hibok c. Cotabato 22. Agusan 16. Kemikal b. Dahil ito ay nasa Kontinenteng Asia. b. Bakit karaniwang lumilindol sa Pilipinas'? a. Alin ang pinakamalaking Iambak sa bansa? a. Basilan d. Apo c. d. Heotermal c. Dahil ito ay napaliligiran ng tubig. Biliran c. Bukidnon d. Pasig b. 13. Panay 19. Palawan 18. Chico d. Aling kipot ang pinakamakasaysayan sa Pilipinas? a. Angat 24. Cagayan c. Alin ang pinakamahabang kabundukan sa buong Piipinas? · a. Taal d. Alin ang pinakamaliit at pinakamababang bulkan sa bansa gayundin sa buong daigdig? · a. Pasig b.12. Elektrikal · d. Leyte d. Saan matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas? 23. Pinatubo 20. Ang lokasyon nito 14. Alin ang tinaguriang pinakamakasaysayang ilog sa Pilipinas? a. Ang dami ng anyong-tubig na mayroon dito b. Cagayan d. c. Pinatubo d. Dahil ito ay isang malambot na Iugar. Mindoro b. Cordillera d. Mayon b. Agno c. Dahil lto ay isang bansa na nakaratay sa earthquake belt. Kabundukan ng Zambales 15. Bohol b. Luzon d. Ang Iaki ng populasyon dito c. Alin ang pinakamahabang Hog sa Pilipinas? a. San Bernardino .

Sta. Gulay b. Banaba b. Pagtitinda d. Prutas kalachuchi ginto marmol c. Bulaklak d. Palay b. Halamang-dagat Waling waling c. Golpo 29. Niyog d. Korales copper 34. Basilan d. Bukal d. Sarangani 26. Surigao b. Kabibe kahon? Dama de noche a. kopra. Lawa ng Buhi . Lawa b. Alin ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas? a. Alin ang pinakamaiaking pinagkukunan ng kuryente sa Mindanao? a. Basilan d. sabon at gata? a. Halamang-panggamot b. Paete b. Saang Ialawigan matatagpuan ang Philippine Deep? a. Saan nagmumula ang mga produktong tulad ng langis. Saging 36. Quezon d. Zambales b. Gitnang Luzon c. Zamboanga 28. Lawa ng Laguna b. Saang bayan sa lalawigan ng Laguna matatagpuan ang maraming bukal na c. Look ng Subic d. Tubo c. Pagsanjan d. Bandera Espanol c. Alin ang pinakaangkop na kategorya ng mga likas na yaman na nasa loob ng kahon? pilak a. Aling bahagi ang nasa bukana ng dagat? a. Pananahi c. Saan Iamang matatagpuan 0 maaaring mahuli ang isdang pandaca pygmaea? a. Lock ng Maynila c. Bataan c. Bicol Peninsula d. Cruz c. Davao c. Abaca 32. Kipot maaaring paliguan? a. Lanzones d.25. Aling lugar ang pangunahing pinagkukunan ng abaca? a. Alin ang pinkaangkop na kategoryan ng mga likas na yaman na nasa loob ng 35. Mineral d. Surigao b. Zamboanga 27. Sa anong Ialawigan matatagpuan ang Look ng Subic? a. Lambak Cagayan b. Alin sa mga sumusunod ang halamang panggamot? a. Kapatagan ng Davao 33. Pagsasaka b. Pangingisda 31. Davao c. Los Banos 30.

Perlas c. Korales 38. Baguio d. Manila c. Alin ang tinaguriang pinakamaliit na unggoy na dito Iamang sa Pilipinas matatagpuan? a. Alin ang sinasabing “ika-8 Kahanga-hangang Pook sa buong Daigdig?” a. Chocolate Hills b.37. Mouse Deer c. Banaue Rice Terraces c. Tansin b. Anong uri ng yamang dagat ang "Glory of the Sea?" 39. Bulkang Mayon d. Tamaraw d. Cebu b. Suso b. Quezon 40. Saan lalawigan matatagpuan ang mga sumusunod? Kweba ng Tabon El Nido Resort . Kabibe d. Tabon Cave 41. Saang lungsod matatagpuan ang mga sumusunod na pasyalan? Wright Park Mines View Park Burnham Park a. Tarsier a.

Napabayaan na ng mga mamamayan ang kallkasan. Kagawaran ng Hustisya . Alin ang tinaguriang “Reyna ng Lungsod sa Timog?” a. Iloilo c. Oriental Mindoro b. Paul Subterranean River a. Boracay d. Samal Island b. Pearl Farm Beach Resort 45. Alln sa mga sumusunod ang matatagpuan sa Zamboanga? a. Fort del Pilar d. Kagawaran ng Agrikultura d. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman b. Cebu d. Alln ang nlllkha ng pamahalaan upang mangalaga sa mga llkas na yaman ng bansa? a. Pag-aralan ang grap sa ibaba. d. 46. Camiguin b. c. b. Davao b. Huli na ang lahat upang mailigtas ang kallkasan. Kagawaran ng Edukasyon c. Nagsisikap pa rin ang mga mamamayan upang mailigtas ang kallkasan. Siquijor c. Aklan 42. Saang pulo matatagpuan ang pinakamalaki at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na Hibok-Hibok? a. Bacolod 43.St. Patuloy pa rin ang pagkasira ng kagubatan. Bundok Apo c. Palawan d. Nueva Vizcaya c. Daml ng Puno na Naitanim sa Paligid ng La Mesa Dam 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Es at 1998 1999 2000 2001 Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katotohanan? a. Guimaras 44.

Pagliligtaa d. Mas Ialago pa ang mga puno sa kagubatan. d. Mananatili pa rin ang mga puno sa kagubatan. Paggamit b.47. Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kung ang isang grupo ng magtotroso ay hindi susunod sa batas ukol sa logging ban? a. Piso para sa Pasig 48. Namamatay pati ang mga maliliit na isda. Pangangalaga . Alin sa mga sumusunod ang pinaka-apektibong paraan upang malutas ang suliranin sa pagkasira ng kalikasan? a. Kukulangin ang kuryante na ginagamit sa mga industriya. d. 50. Oplan El Niño b. c. Mababawasan ang tubig na maaaring pakinabangan ng mamamayan. b. b. 49. Bantay Dagat c. Bibigyan ng parangal ang mga magtotroso. Task Force El Nino d. Pagkatuto c. 4Alln ang binuo ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Niño? a. Darating ang panahon na mauubos ang mga puno sa kagubatan. Pinipinsala nito ang mga kabibe sa ilalim ng dagat. c. Bakit mapanganib ang paggamit ng dinamita sa pangingisda? a.

Demokratiko b. Sa isang tao b. Monarkiya c. Sino ang namumuno sa isang pamahalaang komunista? a. Paano napangangalagaan ng pamahalaan ang seguridad ng bansa? a. seguridad b. Isang tao b. aristokrasya d. Ano ang uri ng pamahalaan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilang tao Iamang? a. c. _____1. _____5. Sa mga mamamayan _____8. Tugunan ang mga pngangailangan ng mga mamamayan b. d. Ano ang pamahalaan? a. Sa mga opisyal d. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. Makapantay at makilala ng ibang bansa Alin ang mga pananagutan ng pamahalaan sa mga mamamayan? a. karapatan c. Ito ang pinagmumulan ng mga trabaho at kayamanan. Maraming partido d. demokratiko _____3. Saan nagmumula ang kapangyarihan sa pamahalaang monarkiya? · a. Bigyan ng proteksyon ang mga kriminal d. katarungan d. Ang programang ipinatutupad ng mga pinuno ng bansa d. Isang partido c. _____9. b. Ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa c. . Alin ang pinakamahalagang gawain ng pamahalaan? a. Ito ang may kapangyarihan. dl kayamanan Sa anong uri ng pamahalaan may kapangyarihang maghalal ng mga pinuno ang mga mamamayan? a. _____4. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. monarkiya b. Sa isang partido c. Nagsanay ito ng mga pulis. Diktadurya _____7. Gabayan ang mga ginagawa ng mga pinuno c. Ang institusyong gumagabay sa pamamalakad ng bansa _____2. Ito ang nagpapaunlad ng kalakalan at pamumuhay. Maraming mamamayan _____6. komunista c. Ang samahang itinatag ng bansa b. Bakit mahalaga ang pamahalaan? a. Oligarkiya d.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ A.

Siya ay mamamayang Pilipino b. Sino ang pinuno ng sangay tagapagpaganap? a. Ano ang pangunahing tungkulin ng pangulo at ng gabinete? a. Mga Sangay Mga Kalihim Mga Sanador Mga Kagawad _____11. Industriya at Pangangalakal b. Ano ang bumubuo ng Gabineta ng Pangulo? a. Kalihim c. Nangutang ito sa ibang bansa. c. Magmungkahi ng mga batas na ipaaapruba. Nakatala sa ibaba ang mga katangian ng taong maaaring kumandidato pangulo ng Pilipinas.b. _____13. Siya ay nakababasa at nakasusulat c. b. Ipatupad ang mga batas. Pangulo c. b. Manghuli ng mga taong lumalabag sa batas. _____10. Pananalapi d. Kalusugan _____18. c. . alin ang mga ito? a. lkalawang Pangulo d. Paglilingkod Panlipunan c. Pakikipag-ugnayang Panlabas _____17. Hukom b. Mahistrado _____12. Hukom b. Turismo b. Edukasyon c. Gaano katagal maaaring manungkulan ang halal na pangulo ng Pilipinas a. Nagpautang ito ng puhunan sa mga negosyante. Aling kagawaran ang naglalayong mabigyan ng seguridad ang bansa? a. Maglitis ng mga kaso tungkol sa paglabag ng mga batas. Anim na taon d. Nagtatag ito ng mga paaralan. _____16. Senador d. Aling kagawaran ng pamahalaan ang namamahala sa pagbibigay ng tuIong sa mga sinalanta ng bagyo at baha? a. Pangulo ng Senado _____15. d. Tanggulang Pambansa d. Ano ang kapangyarihan ng bawat yunit ng pamahalaang Iokal? a. Limang taon c. Siya ay may pinag-aralan at hanapbuhay d. d. Apat na taon b. Walong taon _____14. d. Sino ang maaaring humalili sa pangulo kung siya ay hindi na maaaring manungkulan? a. c. Siya ay apatnapung taong gulang sa araw ng halalan. Suriin ang pambansang pamahalaan.

Magtakda ng mga sahod. Para yumaman ang mga kasapi nito. _____20. d. Maglabas ng para para sa mga gastusin. Aiin ang tungkulin ng Kongreso? a. _____24. c. Iparating sa kanila ang mga suiiranin ng ating distrito. c. Bakit mahalaga ang Kataas-taasang Hukuman? a. HumaIiIi ang pambansang pamahalaan. Tumuligsa sa pambansang pamahalaan. c. _____25. Humingi ng pagkain at damit sa kanila. Hinuhuli ang mga kagawad ng Kongreso kapag sila ay nagpahayag ng kanilang saloobin. c. Katulong ito ng pambansang pamahalaan. _____27. Bakit mahalaga ang pamahalaang Iokal? a. c. b. Magpatawad sa mga bilanggo na nakatakdang bitayin. Ano ang kapangyarihan ng Ombudsman? a. b. b. _____26. Paano tayo matutulungan ng ating mga kinatawan? a. Sumusunod ito sa pambansang pamahalaan. Magbigay ng payo sa pangulo b. Bise-gobernador _____21. d. Magpataw ng buwis at upa ayon sa batas. Gastusin ang pondo ng bansa para sa kanilang Iayunin. d. Hindi maaaring magpahayag ng Iaban sa Pangulo ang Kongreso. Naiaangkop ang mga gawain nito sa sariling bayan. Kanya-kanya sila ng gawain · b. d. Para maaprubahan ang taunang badyet ng pamahalaan. c. Alin ang totoo tungkol sa mga pamahalaang Iokal? a. d. d. Manghingi ng para sa taumbayan. Humingi ng para sa kanila b. b. Nagagamit ito ng pambansang pamahalaan sa halalan. d. Alin ang totoo? a. Para maparusahan ang gusto nilang maparusahan. Para maiwasan ang pagmamalabis at pagkakamali ng mababang hukom b. Maaari itong magpayaman. _____23. Alin ang tungkulin ng Kongreso? A a. Waling kaugnayan ito sa pambansang pamahalaan. c. Maghanda ng taunang programa ng pamahalaan. c. Sino ang pinakamataas na pinuno ng isang pamahalaang panlalawigan? a. Alkalde b. Ang Kongreso ay may kalayaang tinatamasa. Gubernator d. d. Magpadala ng panukala sa Senado . Mag-apruba ng taunang badyet ng pamahalaan.b. Walang kalayaan ang Kongreso sa kanilang paggawa. Iparating ang iba’t ibang pangangailangan sa kanila. Senador c. Katulad ito ng pambansang pamahalaan. Magpalabas ng batas. _____22. _____19.

Alin ang tungkulin ng mamamayan ayon sa Saligang Batas? a. Naparurusahan ang kahit sinong pinuno. Upang maging maayos at malusog tayo d. Pag-iipon ng pera _____33. Pinapanigan nila ang mga mayayaman. Ano ang pokus ng ating mga karapatang panlipunan at pangkabuhayan? a. Naiiwasan ang pagpapayaman ng mga kawani. i d. Kalusugan at kalinisan ng paligid _____35. Naiiwasan ang mga katiwalian at mga anomalya sa pamahalaan. Upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan _____36. Upang maging matiwasay at maligaya ang ating pamumuhay b. Upang maging maunlad at wasto ang paggamit ukol dito d. Bakit mahalaga ang Tanodbayan? a. Ang naninirahan sa Piiipinas sa kasalukuyan. Magsiyasat sa mga sumbong ng sinumang tao _____28. Pagpaparahistro at pagboto c. Bakit may mga tungkulin sa pangangaiaga at paggamit ng Iikas na kayamanan natin? a. Pinapanigan nila ang mga mahihirap. Kataas-taasang Hukuman d. . _____29. Tanodbayan b. c. Bakit may mga itinakdang karapatang sibil? a. c. Kahit saang hukuman c. b.c. Upang maisagawa natin ang Iahat ng ibig nating gawin c. Naparurusahan ang mga gumagawa ng katiwalian. Alin ang mamamayang Pilipino? a. Ano ang tungkulin nd Sandiganbayan? a. Ang ama o ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Upang maisaayos ang mga proyakto ng pamahalaan c. d. Pinagpapasyahan nito ang lahat ng kaso ng lahat ng mga tao. _____32. Ang naglilingkod sa pamahalaan ng Pilipinas. _____31. Pinag-aralan nito ang pagpapakulong sa mga criminal b. b. b. Walang pinapanigan ang kanilang mga desisyon. Ang naghahangad umunlad ang Pilipinas. Paggalang sa Panginoon d. Upang matutuhan natin ito _____34. Saan niya ito dapat ipadala? a. Opisina ng nasabing kawani _____30. Pagiging masikap sa trabaho b. Kagandahan at kaayusan ng pamahalaan c. Nabibili ang kanilang mga desisyon. Manghingi ng payo sa mga taong may kaso d. Kaayusan at kagalingan ng pamumuhay d. d. Kauniaran at katagumpayan ng mga proyakto ng bansa b. Upang mapaganda ang ating kapaligiran b. May reklamo si Mang Juan Iaban sa isang kawani ng pamahalaan. c. Bakit sinasabing malaya ang mga hukuman sa Pilipinas? a.

Alin ang karapatan ng isang mamamayan? a. c. _____42. Simbahan c. Pinagpapasyahan nito ang mga kasong nauukol sa pagnanakaw at panunuhol ng mga opisyal ng pamahalaan. Saang komisyon ka maaaring humingi ng katarungan? a. b. Karapatang Pantao b. Magkakagulo sa bansa. d. Ilang taon dapat manirahan nang tuloy-tuloy ditto sa Pilipinas ang isang dayuhan upang maging mamamayang Pilipino? a. walo d. Ano ang uri pagkamamamayang kung tinalikuran ng isang dayuhan ang kanyang dating pagkamamamayan para maging mamamayan ng Pilipinas? a. _____44. Maraming proyakto ang ating pamahalaan para sa atin. Multiple d.c. Ipagwalang-bahala ang mga proyakto. Naturalisado _____39. d. _____37. Nawawaia ang iyong kapatid. Huwad c. Magiging maiaya ang mga Piiipino. Likas b. Itaguyod ang mga projecting it sa abot ng acting makakaya. Tunay d. Dual b. c. ` b. Tumulong sa proyakto na pakikinabangan natin. Alin ang itinuturing na mahalagang pundasyon ng ating bansa? a. sampu _____41. d. Pagkaraan ng isang Iinggo natagpuan siyang duguan sa may tabi ng kalsada. lima c. Mawawala ang mga negosyo. Sarbisyo Sibil c. isa b. Paano tayo makatutulong upang magtagumpay ang mga itc? ‘ a. Magiging mabisa ang mga batas ng bansa. Naturalisado _____40. Pangulo _____38. Likas c. Ano ang uri ng pagkamamamayang Pilipino ng sinumang ipinanganak dito sa bansa? a. Sinusuri nito ang mga personal na pamumuhay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Halalan d. Mamamayan b. Itaguyod ang mga proyakto kung babayaran ang pagliiingkod natin. Pagtatanggol sa sarili . Ano ang maaaring mangyari kapag hindi sinunod ng mga mamamayan ang mga batas ng bansa? a. Paaralan d. Awdit _____43.

b. Alin ang hindi karapatang pantao? a. Umiwas sa mga pang-aabuso b. Paunlarin ang sariling kakayahan B. Maging tapat sa pamahalaan c.b. Pilipino ka. nasisiyahan ___ ___ ___ ___ nalulungkot 4. Mga ahansya ng pamahalaan nakatutulong ___ ___ ___ ___ nakaaabala . naiinis ___ ___ ___ ___ nahihiya 3. Pagkilala ng publiko c. Aling tungkulin ang higit na dapat gawin ng mga Pilipino? a. Anong karapatan ang kanilang natatamasa? a. Sumunod sa mga batas at tuntunin c. Pagsasarili b. Ang karapatan ng mga mayayaman ay nakahihigit kaysa mahihirap. Paghingi ng tulong d. b. _____49. 1. Lagyan ng tsek (/) ang bahagi ng guhit na naglalarawan ng iyong nadarama o opinyon. Pagtira sa kalsada _____45. Pagkakaroon ng ari-arian d. Dapat mabigyan ng karapatan ang mga matatanda kaysa sa mga d. nagmamalaki ___ ___ ___ ___ nahihiya 2. d. Karapatang mabigyan ng buhay Karapatang mamili ng tirahan Karapatang magtrabaho Karapatang makaboto _____47. Aling pangungusap ang iyong sinasang-ayunan? a. Tumupad sa mga itinadhana ng may kapangyarihan _____48. Bumoto kung may halalan _____50. c. Magsagawa ng gawaing kapaki-pakinabang b. Bumibili ng disenteng tirahan ang mga mamamayan. Tiyakin ang kanyang saguridad a c. May mga karapatang dapat igalang ang bawat tao. Ang mga sanggol ay wala pang karapatan dahil sila ay nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Pilipino ang iyong mga magulang. Maging matapat sa demokrasya d. Alin ang mrg tungkulin ng mamamayan? a. Suriin ang pinaiiral na batas b. Pagkakapantay-pantay c. Ang pamahalaan hayaan ___ ___ ___ ___ tulungan 5. Alin ang karapatan ng mga bata? a. Makaligtas sa anumang uri ng paglabag d. Pangangalaga ng pamahalaan _____46. Pilipino ka hanggang ikaw ay tumanda. c. Magbayad ng iba’t ibang buwis d.

4. Kung ako ay makapipili ng pagkamamamayan. 1. Ang mga karapatan ng iba ay dapat _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Alam kong nakakatulong ako sa ating pamahalaan at bansa dahil ganito ang lagi kong ginagawa: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Bilang mga Pilipino. dapat nating __________________________________________________________________ _______________________________________________ang ating pamahalaan. ibig kong maging dahil __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Tapusin ang mga pangungusap.C. Ang ating pamahalaan ay _____________________________________________ kung _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

Barangay Captain b. Alin ang binibigyang-diin sa adukasyong bokasyunal? a. Alln sa mga sumusunod ang nagpapakuar ng Isang matibay at matatag na pampulltikang kapaliglran? ‘ a. Sonador d. Pagpapatalslk sa plnunong nanalo sa halalan d. tayo ay nananatiii pa ring mahirap? a.=:]:.*1-g. Hindi wasto ang paggamit natin sa mga ito.a. Mga pasyalan d.‘_2·jE:i§=·2j I . d.1. Hindi natin ginagamit ang mga ito. Ang Piiipinas ay Ialong umuniad sa taong 2001. Alin sa mga sumusunod ang napapabayaan ng pamahalaan at nangangailangang pagtuunan ng pansin? a. Mahirap ang buhay ng mga Piiipino noong 2000.a. Kasanayan na Pantekniko c. c. Kasanayan na Agrikuitural b. Pope Paul VI b. Sinisira natin ang mga itc. LOCAL NATIONAL PRESIDENTIAL BAFIANGAY · ‘ ELECTION ELECTION ELECTION ELECTION Sino ang plnakagustong Iboto ng mga mamamayan? a. A GFIAP NG DAMI NG BUMOTO SA |BA’T IBANG HALALAN: 6M ng 5 M BUITIOYO _ 3 M H . /Pagboboycott sa halalang Iokal at nasyonal c. Mayor Aiin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tamang intarpretasyon'? a. Sino ang nagsamblt na ang kaunlaran ay para sa kagallngan ng nakararamlng tao? a. b. Kasanayan na Paggamot d. 11. Mas humirap ang buhay ng mga Piiipinc. Kasanayan na Pagtuturo . d. Mga rural na Iugar 12. Pope John Paul ll 2. Pinamimigay natin ang mga it0. Bakit sa kabila ng mga masaganang Iikas na yaman ng ating bansa. c. Tlngnan at surlln ang grap. Ang Piiipinas ay isang maunlad na bansa. Pagtatangklllk ng mga mamamayan sa nalhalal na pangulo 3. . b. Pope John XXIII “ g r _ c. Prasldanta _ c. 13. Mga pabrika c. Pope John Paul I ’ d. Mga Iungsodi b.n 2MI 1 M i n g. Pagpapallt-pallt ng plnuno b..

a. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Edukasyon para sa karamihan d. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karami 4 at pantay-pantay? P Y a. Upang matugunan nito ang mga hangarin g c. Study-Now Pay Later Plan b. c. Saang antas may pinakamaraming nag-aaraI?. Koiehyo ~ b. Commission on Higher Education c. Colleges. Pagtatanggoi at Batas c. Upang hindi ito maghirap kailanman d. New Elementary School Curriculum d. Mataas na paaralan . Waia silang kamalayang paniipunan 19. Medisina at Pagtuturo _ d. Eiementarya . Pagtatanggoi at Batas . b. ' Philipppine Accrediting Association of Schools. . Agham at Teknolohya · g b. na yaman? ‘ “ a. Kolehyo _ b. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa loob ng kahon? Third Elementary Education Project 1 New Elementary School Curriculum Basic Education Curriculum . Arkitektura at Sining 15. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Upang makilaia ito sa buong mundo 14. Medisina at Pagtuturo d. c. Arkitektura at Sining 15. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas na yaman? ‘ a. New Elementary School Curriculum d. Commission on Higher Education c. Saang antas may pinakamaraming nag-aaral?. a. g . and Universities a. Secondary Education Development Program . Study-Now Pay Later Plan b. Elementarya . 16. Kaangkupan ng edukasyon c. Hindi sila mahusay bumasa . Murang edukasyon b.14. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas . Bokasyunai “ c. _ » d. Waia silang tiwala sa sarili b. Agham at Teknolohya . Aiin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karamiha at pantay-pantay? a. Magandang kalidad ng edukasyon 18. Secondary Education Development Program 17. _ » d. Hindi sila magaiing bumilang d. Bokasyunai c. Mataas na paaralan 16.

Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa ioob ng kahon? . Hindi siia mahusay bumasa . Hindi siia magaiing bumiiang d.17. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Kaangkupan ng edukasyon c. Waia siiang kamalayang paniipunan 19. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Murang edukasyon b. Upang hindi itc maghirap kailanman d. and Universities '* a. c. Upang makilaia ito sa buong mundo . Third Elementary Education Project 1 1 New Elementary School Curriculum i Basic Education Curriculum . Waia siiang tiwala sa sariii b. 1 Philipppine Accrediting Association of Schools. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. g Colleges. Upang matugunan nito ang mga hangarin c. Magandang kalidad ng edukasyon 18. Edukasyon para sa karamihan d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful