HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. _____1.

Ano ang populasyon? a. Ang mga tao at kapaligiran sa isang lugar b. Ang mga taong naninirahan sa isang lugar c. Ang mga dayuhang dumadalaw sa isang lugar d. Ang mga mamamayan at pamahalaan sa isang lugar _____2. Alin ang tama ukol sa populasyon sa ating bansa? a. Mas kaunti ang mga babae kaysa sa mga lalaki b. Magkapareho ang bilang ng mga lalaki at babae c. Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki d. Hindi malaman kung babae o lalaki ang mas marami _____3. Alin ang nagsasabi kung ano ang kakapalan ng populasyon? a. Ang bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado ng isang lugar b. Ang halagahang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar c. Ang halagang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar d. Ang halagang kinikita mula sa mga produkto sa isang lugar e. Ang bilang ng taong naninirahan sa lugar
_____4.

Ano ang edad ng pinakamalaking bahagi ng ating populasyon? a. 1-14 c. 25-34 b. 15-24 d. 50-60

_____5. Aling rehiyon sa ating bansa ang may pinakamalaking populasyon? a. NCR c. Rehiyon IV b. Rehiyon I d. Rehiyon X _____6. Ano ang kabuuang bilang ng populasyon ng Pilipinas ayon sa huling datos? a. Higit sa 65 milyon ang Pilipino b. Higit sa 75 milyon ang Pilipino c. Higit sa 80 milyon ang Pilipino d. Higit sa 90 milyon ang Pilipino _____7. Ilang bahagdan ng mga Pilipino ang marunong bumasa at sumulat? a. Mahigit 50% c. Mahigit 70% b. Mahigit 60% d. Mahigit 80%
_____8.

Alin ang wasto? a. Mas marami ang bilang ng mga umaasa kaysa sa mga inaasahan sa ating bansa. b. Mas kaunti ang bilang ng mga umaaasa kaysa sa inaasahan sa ating bansa. c. Magkapareho ang bilang ng mga umaasa at inaasahan sa ating bansa d. Hindi masabi kung ilan ang mga umaasa at inaasahan sa ating bansa.

_____9. Alin ang nagsasabi tungkol sa distribusyon ng populasyon sa isang lugar? a. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa mga sentro ng isang lugar. b. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar.

c. Ito ang bilang ng mga produktong nanggagaling sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. d. Ito ang bilang ng mga naninirahan at taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. _____10. Ayon sa pagtatala ng National Statistics Office, alin ang tama tungkol sa nakapag-aral sa Pilipinas? a. Mas kaunti ang nakapag-aral sa elementarya b. Mas marami ang nakapag-aral sa elementarya c. Di matiyak ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya d. Magkapareho ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya _____11. Alin ang isa sa karaniwang epekto ng lumalaking populasyon? a. Sumisikip ang lugar na tinitirahan b. Umuunlad ang pamumuhay sa lugar c. Nababawasan ang yamang tao sa lugar d. Dumarami ang likas na kayamanan sa lugar _____12. Paano naapektuhan ng lumalaking populasyon ang kabuhayan ng bansa? a. Lumalaki ang pangangailagang dapat matugunan b. Dumarami ang mga naninirahan sa bansa c. Lumalaki ang lugar ng kakailanganin d. Lumalago ang yamang tao ng bansa _____13. Alin ang higit na impluwensiya sa pag-unlad ng bansa? a. Lumalaking populasyon b. Pagtatrabaho ng mga tao c. Pag-aaral ng mga kabataan d. Paggamit ng likas na yaman _____14. Alin ang naglalarawan ng kakapalan ng populasyon ng ating bansa? a. Mas makapal ito sa mga lungsod b. Mas makapal ito sa mga lalawigan c. Pareho sa lalawigan papunta sa lungsod d. Pantay-pantay ang kakapalan nito sa iba’t-ibang lugar sa bansa. _____15. Alin ang naglalarawan ng pandarayuhan sa Pilipinas? a. Mula sa lungsod papunta sa lalawigan b. Mula sa lalawigan papunta sa lungsod c. Mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas d. Mula sa iba’t-ibang dako at bansa papunta sa iba’t-ibang rehiyon _____16. Sino ang mga nakararami sa mga mandarayuhan? a. Mga babae kaysa mga lalaki b. Mga lalaki kaysa sa mga babae c. Pareho ang bilang ng mga babae at mga lalaki d. Hindi malaman kung sino ang higit na nakararami _____17. Ano ang pangunahing dahilan ng pandarayuhan? a. Pamamasyal c. Pakikipagdigmaan b. Pagkakasakit d. Paghahanapbuhay
_____18. Saan pumupunta ang karamihan sa mga Pilipinong mandarayuhan?

a. b.

China Japan

c. d.

Australia United States

Ati c. Caraga _____20. NCR 1990 hanggang 2005? a. Ilipat sa iba’t ibang probinsya para mabigyan ng tulong b. Lumiliit ang kita ng bansa b. Ano ang hindi magandang epekto ng pandarayuhan? a. Tawi-Tawi _____21. Pagsisikip ng mga lugar b. Aling rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon rnula sa taong c. Pabilis nang pabilis ang paglaki nito sa mga nakaraang taon b. Kasipagan b. Manobo b. Pabagu-bago ang paglaki at pagliit nito sa bawat taon c. ARMM d. Ibanag d. Aling Ialawigan o lungsod ang may pinakamabilis lumaki ang populasyon? _____22. Aling pangkat-indigenous ang may pinakakaunting populasyon? a. Magplano ng pamiiya ` b. Maglipat ang mga tao sa Iungsod d. Alin ang sanhi ng hindi matapat na paglilingkod ng opisyal ng pamahalaan? _____29. Lagayan b. CAR b. Ano ang may magandang apekto sa pag-unIad ng ating bansa? · . Pagkabawas ng mga likas na yaman d. Pagkamalikhain c. Nababawasan ang populasyon sa bansa c. NCR a. Tagbanua _____26. Makipag-ugnayan sa mauunlad na bansa _____25. CAR b. Ano ang mga epekto ng Iumalaking populasyon sa ating bansa? a. Paano malulutas ang ating suliranin sa mabilis na paglaki ng populasyon? a. Alin ang naglalarawan sa ating populasyon? a. Pagkamasikap d. Rizal c. Ganyaking mabago at umunlad ang kultura _____27. Pakikisama a. Igalang at hayaang manatili ang katutubong kultura d. Tulungang maging katulad ng nakararaming Pilipino c. ARMM d. Lumiliit at bumababa ang bilang nito _____23. Nawawalan ng inaasahan ang mga myembro ng mag-anak _____30. Isip-taiangka d. Pagkamakabayan _____28. Aling lugar sa Pilipinas ang may pinakamakapal na populasyon sa bawat kilometre kwadrado? a. Isip-dukha c. NCR b. Magtrabaho sa ibang bansa c. Paglala ng mga problema sa kapaligiran _____24. Nagkakahiwalay ang miyembro ng mag-anak d. Alin ang pagpapahalagang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? a._____19. Hindi pa malaman kung ito ay lalaki pa d. Caraga c. Cavite d. Ano ang dapat gawin sa mga pangkat-indigenous? a. Pag-unlad ng mga rehiyon c.

Bakit nagiging kontento ang ilang Pilipino sa pagiging mahirap? a. Isip-dukha _____38. Aiing pangkat ang matatagpuan sa Mindanao? a. Hagdan-hagdang Palayan b. Mga hinabing tela d. Pansariling interes bansa? a. Alin ang isa sa mga mithiin ng mga Pilpino? c. Nagkakaingin c. Pagkamasayahin d. Aling pag-uugali ang dapat nating baguhin? c. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga Badjao? _____36. Aling pangkat ang katulad ng mga Ati ng Visayas? o payew a. Ita c. Alin ang pag-uugaling nagpapakita ng pagkahilig sa kagamitang yari sa ibang b. Pangasinense _____33. Isip-dukha Isip-kolonyal c. Mabilis na paggamit ng Iikas na yaman c. Aling pangkat ang magaling manisid sa ilalim ng dagat? a. Aling pag-uugali ang dapat nating Iinangin? a. Alin ang katangiang dapat Iinangin ng mamamayang Pilipino upang umunlad c. Pagmimina ng ginto c. Mabuting pagtanggap _____41. Pagsasama-sama b. d. Wala na kasi silang magawa _____42. Yakan c. Ano ang pinakabantog na nagawa ng mga Ifugao? a. T’boIi c. Batak a. Mataas na pananaw . Pakikiisa c. Badjao b. Cebuano b. Badjao d. T’boli d. Alin ang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan? a. Hiligaynon d. Ilonggo _____37. Isip-kolonyal b. Ifugao b. Matatalino at malusog na mamamayan d. Aiing pangkat ng mga Pilipino ang matatagpuan sa Luzon? a. Pag-asa sa iba Lagayan _____35. _____39. Nangingisda d. Isip-talangka Pagkamakasarili _____40. Mga inukit na kahoy _____34. d. Pandarayuhan mulia sa Ialawigan papunta sa Iungsod b. Pagkamakaban c. Nagtotroso a. Nagsasaka b. Matiisin kasi sila d. Tamad kasi sila b. Lumalaking populasyon _____31. Pagkamasipag d. Sulod d. Pagmamahal sa bayan b. Matipid kasi sila ang ating bansa? a. Ifugao _____32. T’boli c. Bayanihan d. Pagkamatipid _____43.a. Kasipagan b. Kankanaey b.

b. Upang makamit ang mga ito. Magtrabaho sa abot-kay d. Umasa sa tulong ng pamahalaan _____45. Makapaglakbay sa buong bansa Magkaroon ng makabagong kagamitan Makipag-ugnayan sa maunlad na bansa Magkaroon ng mapayapang pamumuhay _____44. Mga inaasahang populasyon naghihirap ___ ___ ___ ___ ___ nasisiyahan 4. Kalagayan ng pamumuhay sa bansa mabuti ___ ___ ___ ___ ___ mahirap 3. 1. d. Lagyan ng tsek (√) ang bahagi ng guhit na naglalarawan nito. Pagkamatipid c. Ganito ang mga mithiin nating mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Asikasuhin ang sarili c. Bilang mamamayan. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . Ilarawan ang matapat mong damdamin o opinyon ukoI sa bawat paksa. Alin ang ugali o katangiang dapat alisin ng mamamayang Piiipino upang makamit ang mga mithiin ng ating bansa? a. Pakikisama b. Pagtitiwala sa Diyos II.a. ganito ang aking mga ginagawa upang makatulong ako sa bansa. Tapusin ang mga pangungusap 1. Pagkamasarili d. Magdasal Iagi b. c. kailangan tayong mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Mga umaasang populasyon napakarami ___ ___ ___ ___ ___ napakakaunti III. Paano matutugunan ng mga Piiipino ang kanilang mga pangangailangan? a. Ang popuIasypn sa ating bansa lumalaki ___ ___ ___ ___ ___ lumiliit 2.

Pagkatuyo ng mga halaman at pagkamatay ng mga hayop Tsunami at sobrang pagyeyelo Lindol at buhawi Lindol at bagyo 11. Anong mga kalamidad ang kadalasang nagaganap at nararanasan sa ating bansa? a. Aling hangin ang nanggagaling satimog--kanluran at nararamdaman mula sa mga huling araw ng Mayo hanggang Setyembre? a. Dahil ito ay maraming ginagamit na wika. Tropikal d. Pagtaas ng presyo ng Iangis at mga pangunahing produkto c. Batanes 6. Paano mo ilalarawan ang El Nino Phenomenon? a. Ano ang tawag sa guhit na nagmumula sa Polong Hilaga patungong Polong Timog? a. Hanging Habagat b. b. Nobyembre 7.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Bilugan ang titik ng tamang sagot. Kailan karaniwang nagsisimula ang tag-araw sa Pilipinas? a. Hanging Hilaga d. Walang tigil na pagbuhos ng ulan sa maraming lugar 10. Setyembre d. Marso c. Tempereyt 9. Hanging Timog . 8. 1. Tuyo b. Saluag b. d. Pagkakalbo ng malaking bahagi ng ating kagubatan 5. Mabagal ang paraan ng komunikasyon at transportasyon d. Karagatang Pacific d. Enero b. Taiwan b. Bashi Channel c. Alin ang matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas? a. Dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang kontinente. Alin ang karatig-bansa ng Pilipinas sa hilaga? d. Aling pulo ang pinakadulo sa timog ng Pilipinas? a. Alin ang idinudulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga puIo sa ating bansa? a. Ekwador b. Longhitud c. Katimugang Dagat China 2. Dagat Celebes b. c. Japan d. Brunei 4. Hanging Amihan c. Mahirap na pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda b. Anong uri ng klima mayroon ang Pilipinas? a. Guam a. Bakit tinatawag na bansang insular ang Pilipinas? a. Sobrang paglamig ng panahon sa isang bansa d. Sulu c. Latitud c. Pagbabago sa klima ng isang bansa c. Polar c. Paralel 3. Dahil ito ay napaliligiran ng malalaking anyo ng tubig. Y’ami d. Dahil ito ay napaliligiran ng matataas na bundok. d. b. c. Hindi pag-ulan sa maraming lugar b.

Basilan d. Pasig b. Dahil lto ay isang bansa na nakaratay sa earthquake belt. Cotabato 22. Pinatubo d. Gitnang Luzon c. Pinatubo 20. d.12. Heotermal c. Dahil ito ay isang malambot na Iugar. Bohol b. Cagayan c. Aling kipot ang pinakamakasaysayan sa Pilipinas? a. Ang uri ng lupa mayroon ito d. Agno c. Bukidnon d. Rio Grande 21. b. Kanlaon a. Dahil ito ay napaliligiran ng tubig. c. Alin ang pinakamahabang Hog sa Pilipinas? a. Pasig b. San Bernardino . Mayon b. Agusan 16. Alin ang pinakamahabang kabundukan sa buong Piipinas? · a. 13. Mindoro b. Cebu c. Alin ang pinakamalaking Iambak sa bansa? a. Chico d. Leyte c. Solar 17. Luzon d. Marikina d. Chico c. Taal b. Palawan 18. Saang pulo unang dumaong ang mga Americano noong panahon ng Hapor a. Cagayan d. Taal d. Biliran c. Sierra Madre b. Aling uri ng lakas ang maaaring manggaling sa isang bulkan? a. San Juanico b. Panay 19. Saan matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas? 23. Alin ang ikalimang pinakamalaking pulo sa Pilipinas? a. Cordillera d. Alin ang pinakamaliit at pinakamababang bulkan sa bansa gayundin sa buong daigdig? · a. Ang dami ng anyong-tubig na mayroon dito b. Ang lokasyon nito 14. Alin ang tinaguriang pinakamakasaysayang ilog sa Pilipinas? a. Bakit karaniwang lumilindol sa Pilipinas'? a. Hibok-Hibok c. Kabundukan ng Zambales 15. Angat 24. Caraballo c. Panay b. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking kaugnayan sa klima ng isang bansa? a. Cotabato b. Dahil ito ay nasa Kontinenteng Asia. Elektrikal · d. Ang Iaki ng populasyon dito c. Apo c. Aling bulkan ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa Luzon? a. Kemikal b. Leyte d.

sabon at gata? a. Alin sa mga sumusunod ang halamang panggamot? a. Sa anong Ialawigan matatagpuan ang Look ng Subic? a. Saang bayan sa lalawigan ng Laguna matatagpuan ang maraming bukal na c. Lawa ng Buhi . Los Banos 30. Surigao b. Tubo c. Basilan d. Lock ng Maynila c. Saan Iamang matatagpuan 0 maaaring mahuli ang isdang pandaca pygmaea? a. Kabibe kahon? Dama de noche a. Prutas kalachuchi ginto marmol c. Kipot maaaring paliguan? a. Pagsanjan d. Aling bahagi ang nasa bukana ng dagat? a. Halamang-dagat Waling waling c. Halamang-panggamot b. Zamboanga 27. Gulay b. Bataan c. Palay b. Banaba b. Lawa ng Laguna b. Alin ang pinakamaiaking pinagkukunan ng kuryente sa Mindanao? a. Mineral d. Gitnang Luzon c. Alin ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas? a. Alin ang pinkaangkop na kategoryan ng mga likas na yaman na nasa loob ng 35. Niyog d. Sta. Surigao b. Cruz c. Zambales b. Saging 36. Lambak Cagayan b. Davao c. Lanzones d. Quezon d. Zamboanga 28. Golpo 29. Look ng Subic d.25. Saan nagmumula ang mga produktong tulad ng langis. Bandera Espanol c. Sarangani 26. Korales copper 34. Pagsasaka b. Saang Ialawigan matatagpuan ang Philippine Deep? a. Lawa b. kopra. Bicol Peninsula d. Pananahi c. Bulaklak d. Abaca 32. Kapatagan ng Davao 33. Aling lugar ang pangunahing pinagkukunan ng abaca? a. Pangingisda 31. Davao c. Alin ang pinakaangkop na kategorya ng mga likas na yaman na nasa loob ng kahon? pilak a. Pagtitinda d. Bukal d. Paete b. Basilan d.

Anong uri ng yamang dagat ang "Glory of the Sea?" 39. Suso b. Chocolate Hills b. Banaue Rice Terraces c. Tansin b. Alin ang tinaguriang pinakamaliit na unggoy na dito Iamang sa Pilipinas matatagpuan? a. Tarsier a.37. Manila c. Korales 38. Quezon 40. Bulkang Mayon d. Cebu b. Mouse Deer c. Perlas c. Kabibe d. Baguio d. Tabon Cave 41. Alin ang sinasabing “ika-8 Kahanga-hangang Pook sa buong Daigdig?” a. Saan lalawigan matatagpuan ang mga sumusunod? Kweba ng Tabon El Nido Resort . Tamaraw d. Saang lungsod matatagpuan ang mga sumusunod na pasyalan? Wright Park Mines View Park Burnham Park a.

Cebu d. Nagsisikap pa rin ang mga mamamayan upang mailigtas ang kallkasan. Pearl Farm Beach Resort 45. Alln ang nlllkha ng pamahalaan upang mangalaga sa mga llkas na yaman ng bansa? a. b. Saang pulo matatagpuan ang pinakamalaki at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na Hibok-Hibok? a. Boracay d. Daml ng Puno na Naitanim sa Paligid ng La Mesa Dam 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Es at 1998 1999 2000 2001 Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katotohanan? a. Alln sa mga sumusunod ang matatagpuan sa Zamboanga? a. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman b. c. Oriental Mindoro b. Kagawaran ng Edukasyon c. Guimaras 44. Pag-aralan ang grap sa ibaba. Fort del Pilar d. Napabayaan na ng mga mamamayan ang kallkasan. Kagawaran ng Agrikultura d. d. Alin ang tinaguriang “Reyna ng Lungsod sa Timog?” a. Siquijor c. Palawan d. Davao b. Aklan 42. Kagawaran ng Hustisya . Iloilo c. Huli na ang lahat upang mailigtas ang kallkasan. 46. Samal Island b.St. Nueva Vizcaya c. Camiguin b. Patuloy pa rin ang pagkasira ng kagubatan. Bundok Apo c. Paul Subterranean River a. Bacolod 43.

Mananatili pa rin ang mga puno sa kagubatan. 49. 50. c. Pinipinsala nito ang mga kabibe sa ilalim ng dagat. Kukulangin ang kuryante na ginagamit sa mga industriya. 4Alln ang binuo ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Niño? a. Pagliligtaa d. Mas Ialago pa ang mga puno sa kagubatan. b. d. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-apektibong paraan upang malutas ang suliranin sa pagkasira ng kalikasan? a. Pagkatuto c. b. Oplan El Niño b. Bakit mapanganib ang paggamit ng dinamita sa pangingisda? a. Paggamit b. Mababawasan ang tubig na maaaring pakinabangan ng mamamayan. Darating ang panahon na mauubos ang mga puno sa kagubatan. Pangangalaga . Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kung ang isang grupo ng magtotroso ay hindi susunod sa batas ukol sa logging ban? a. Namamatay pati ang mga maliliit na isda.47. d. Bibigyan ng parangal ang mga magtotroso. Piso para sa Pasig 48. Task Force El Nino d. c. Bantay Dagat c.

Ito ang pinagmumulan ng mga trabaho at kayamanan. Ano ang pamahalaan? a. Maraming partido d. Sino ang namumuno sa isang pamahalaang komunista? a. Ang programang ipinatutupad ng mga pinuno ng bansa d. _____5. _____4. Maraming mamamayan _____6. _____1. karapatan c. Sa mga opisyal d. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. Bakit mahalaga ang pamahalaan? a. . Bigyan ng proteksyon ang mga kriminal d.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ A. Ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa c. d. Saan nagmumula ang kapangyarihan sa pamahalaang monarkiya? · a. Gabayan ang mga ginagawa ng mga pinuno c. Sa mga mamamayan _____8. Demokratiko b. Ano ang uri ng pamahalaan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilang tao Iamang? a. Monarkiya c. Ito ang nagpapaunlad ng kalakalan at pamumuhay. Tugunan ang mga pngangailangan ng mga mamamayan b. c. Nagsanay ito ng mga pulis. komunista c. Alin ang pinakamahalagang gawain ng pamahalaan? a. katarungan d. Makapantay at makilala ng ibang bansa Alin ang mga pananagutan ng pamahalaan sa mga mamamayan? a. Isang partido c. Sa isang partido c. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Isang tao b. Diktadurya _____7. Ang samahang itinatag ng bansa b. monarkiya b. _____9. dl kayamanan Sa anong uri ng pamahalaan may kapangyarihang maghalal ng mga pinuno ang mga mamamayan? a. b. Ito ang may kapangyarihan. Oligarkiya d. seguridad b. aristokrasya d. Ang institusyong gumagabay sa pamamalakad ng bansa _____2. Sa isang tao b. demokratiko _____3. Paano napangangalagaan ng pamahalaan ang seguridad ng bansa? a.

Sino ang pinuno ng sangay tagapagpaganap? a. Ano ang pangunahing tungkulin ng pangulo at ng gabinete? a. c. Nangutang ito sa ibang bansa. Edukasyon c. Siya ay apatnapung taong gulang sa araw ng halalan. Ano ang kapangyarihan ng bawat yunit ng pamahalaang Iokal? a. Limang taon c. Ipatupad ang mga batas. Mga Sangay Mga Kalihim Mga Sanador Mga Kagawad _____11. Pangulo ng Senado _____15. Turismo b. _____10. Apat na taon b. Anim na taon d. Hukom b.b. d. Industriya at Pangangalakal b. _____16. c. c. Ano ang bumubuo ng Gabineta ng Pangulo? a. Pangulo c. Siya ay nakababasa at nakasusulat c. Siya ay mamamayang Pilipino b. Maglitis ng mga kaso tungkol sa paglabag ng mga batas. Walong taon _____14. Manghuli ng mga taong lumalabag sa batas. Kalusugan _____18. Nagtatag ito ng mga paaralan. Magmungkahi ng mga batas na ipaaapruba. Gaano katagal maaaring manungkulan ang halal na pangulo ng Pilipinas a. lkalawang Pangulo d. Hukom b. Aling kagawaran ang naglalayong mabigyan ng seguridad ang bansa? a. d. Nagpautang ito ng puhunan sa mga negosyante. Pakikipag-ugnayang Panlabas _____17. Pananalapi d. Nakatala sa ibaba ang mga katangian ng taong maaaring kumandidato pangulo ng Pilipinas. Sino ang maaaring humalili sa pangulo kung siya ay hindi na maaaring manungkulan? a. Tanggulang Pambansa d. Aling kagawaran ng pamahalaan ang namamahala sa pagbibigay ng tuIong sa mga sinalanta ng bagyo at baha? a. alin ang mga ito? a. Suriin ang pambansang pamahalaan. Senador d. Mahistrado _____12. Kalihim c. b. d. _____13. Paglilingkod Panlipunan c. b. . Siya ay may pinag-aralan at hanapbuhay d.

Magpatawad sa mga bilanggo na nakatakdang bitayin. _____19. Manghingi ng para sa taumbayan. Magtakda ng mga sahod. Paano tayo matutulungan ng ating mga kinatawan? a. Alkalde b. Waling kaugnayan ito sa pambansang pamahalaan. Gubernator d. Katulad ito ng pambansang pamahalaan. d. d. Alin ang totoo? a. Para yumaman ang mga kasapi nito. Maghanda ng taunang programa ng pamahalaan. Bise-gobernador _____21. Sumusunod ito sa pambansang pamahalaan. Walang kalayaan ang Kongreso sa kanilang paggawa. Humingi ng pagkain at damit sa kanila. _____24. _____23. Kanya-kanya sila ng gawain · b. Naiaangkop ang mga gawain nito sa sariling bayan. c. d. b. b. Maaari itong magpayaman. Bakit mahalaga ang Kataas-taasang Hukuman? a. d. c. _____20. Katulong ito ng pambansang pamahalaan. HumaIiIi ang pambansang pamahalaan. Magpadala ng panukala sa Senado . Tumuligsa sa pambansang pamahalaan. Para maparusahan ang gusto nilang maparusahan.b. c. Bakit mahalaga ang pamahalaang Iokal? a. Magpataw ng buwis at upa ayon sa batas. _____22. c. Ano ang kapangyarihan ng Ombudsman? a. Humingi ng para sa kanila b. Iparating ang iba’t ibang pangangailangan sa kanila. Maglabas ng para para sa mga gastusin. Ang Kongreso ay may kalayaang tinatamasa. Para maaprubahan ang taunang badyet ng pamahalaan. _____27. Aiin ang tungkulin ng Kongreso? a. Iparating sa kanila ang mga suiiranin ng ating distrito. Senador c. d. Gastusin ang pondo ng bansa para sa kanilang Iayunin. Alin ang tungkulin ng Kongreso? A a. Hinuhuli ang mga kagawad ng Kongreso kapag sila ay nagpahayag ng kanilang saloobin. d. Nagagamit ito ng pambansang pamahalaan sa halalan. c. Hindi maaaring magpahayag ng Iaban sa Pangulo ang Kongreso. d. b. Magbigay ng payo sa pangulo b. Sino ang pinakamataas na pinuno ng isang pamahalaang panlalawigan? a. Alin ang totoo tungkol sa mga pamahalaang Iokal? a. c. b. Mag-apruba ng taunang badyet ng pamahalaan. _____25. c. d. _____26. Magpalabas ng batas. c. Para maiwasan ang pagmamalabis at pagkakamali ng mababang hukom b.

Ang ama o ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. b. Kauniaran at katagumpayan ng mga proyakto ng bansa b. Pinagpapasyahan nito ang lahat ng kaso ng lahat ng mga tao. Upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan _____36. Ano ang tungkulin nd Sandiganbayan? a. Ang naglilingkod sa pamahalaan ng Pilipinas. Upang maisagawa natin ang Iahat ng ibig nating gawin c. Upang maisaayos ang mga proyakto ng pamahalaan c. Kahit saang hukuman c. i d. _____31. May reklamo si Mang Juan Iaban sa isang kawani ng pamahalaan. c. Ang naghahangad umunlad ang Pilipinas. Pagpaparahistro at pagboto c. Pinapanigan nila ang mga mayayaman. . Naiiwasan ang mga katiwalian at mga anomalya sa pamahalaan. _____29. Walang pinapanigan ang kanilang mga desisyon. Kaayusan at kagalingan ng pamumuhay d. b. Upang maging matiwasay at maligaya ang ating pamumuhay b. Upang maging maayos at malusog tayo d. Tanodbayan b. Ang naninirahan sa Piiipinas sa kasalukuyan. Magsiyasat sa mga sumbong ng sinumang tao _____28. Bakit may mga tungkulin sa pangangaiaga at paggamit ng Iikas na kayamanan natin? a. Ano ang pokus ng ating mga karapatang panlipunan at pangkabuhayan? a. c. Pinapanigan nila ang mga mahihirap. Bakit may mga itinakdang karapatang sibil? a. Opisina ng nasabing kawani _____30. Paggalang sa Panginoon d. d. Kataas-taasang Hukuman d.c. _____32. Kagandahan at kaayusan ng pamahalaan c. Nabibili ang kanilang mga desisyon. Upang maging maunlad at wasto ang paggamit ukol dito d. Manghingi ng payo sa mga taong may kaso d. Bakit sinasabing malaya ang mga hukuman sa Pilipinas? a. Upang matutuhan natin ito _____34. b. Pag-iipon ng pera _____33. Kalusugan at kalinisan ng paligid _____35. Pagiging masikap sa trabaho b. c. d. Naparurusahan ang mga gumagawa ng katiwalian. Pinag-aralan nito ang pagpapakulong sa mga criminal b. Naiiwasan ang pagpapayaman ng mga kawani. Alin ang mamamayang Pilipino? a. Bakit mahalaga ang Tanodbayan? a. Upang mapaganda ang ating kapaligiran b. Alin ang tungkulin ng mamamayan ayon sa Saligang Batas? a. Saan niya ito dapat ipadala? a. Naparurusahan ang kahit sinong pinuno.

Ilang taon dapat manirahan nang tuloy-tuloy ditto sa Pilipinas ang isang dayuhan upang maging mamamayang Pilipino? a. Paaralan d. Ipagwalang-bahala ang mga proyakto. Multiple d. Magkakagulo sa bansa. c. Mawawala ang mga negosyo. Itaguyod ang mga proyakto kung babayaran ang pagliiingkod natin. sampu _____41. d. Dual b. Pagtatanggol sa sarili . d. Simbahan c. lima c. Pangulo _____38. Saang komisyon ka maaaring humingi ng katarungan? a. Magiging mabisa ang mga batas ng bansa. Huwad c. Sarbisyo Sibil c. Awdit _____43. d. Alin ang itinuturing na mahalagang pundasyon ng ating bansa? a. Likas c. Pagkaraan ng isang Iinggo natagpuan siyang duguan sa may tabi ng kalsada. Nawawaia ang iyong kapatid. Ano ang uri pagkamamamayang kung tinalikuran ng isang dayuhan ang kanyang dating pagkamamamayan para maging mamamayan ng Pilipinas? a. isa b. Karapatang Pantao b. _____37. ` b. Itaguyod ang mga projecting it sa abot ng acting makakaya. Maraming proyakto ang ating pamahalaan para sa atin. Magiging maiaya ang mga Piiipino. Likas b. Tumulong sa proyakto na pakikinabangan natin. Tunay d. Pinagpapasyahan nito ang mga kasong nauukol sa pagnanakaw at panunuhol ng mga opisyal ng pamahalaan.c. Ano ang uri ng pagkamamamayang Pilipino ng sinumang ipinanganak dito sa bansa? a. Paano tayo makatutulong upang magtagumpay ang mga itc? ‘ a. Ano ang maaaring mangyari kapag hindi sinunod ng mga mamamayan ang mga batas ng bansa? a. Naturalisado _____40. Alin ang karapatan ng isang mamamayan? a. b. walo d. _____42. Halalan d. c. Mamamayan b. _____44. Sinusuri nito ang mga personal na pamumuhay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Naturalisado _____39.

Paghingi ng tulong d. Alin ang karapatan ng mga bata? a. naiinis ___ ___ ___ ___ nahihiya 3. Pilipino ka. c. Magbayad ng iba’t ibang buwis d. Bumibili ng disenteng tirahan ang mga mamamayan. Bumoto kung may halalan _____50. Magsagawa ng gawaing kapaki-pakinabang b. Pangangalaga ng pamahalaan _____46. b. May mga karapatang dapat igalang ang bawat tao. Sumunod sa mga batas at tuntunin c. Ang karapatan ng mga mayayaman ay nakahihigit kaysa mahihirap. Suriin ang pinaiiral na batas b. Ang mga sanggol ay wala pang karapatan dahil sila ay nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. nagmamalaki ___ ___ ___ ___ nahihiya 2. Makaligtas sa anumang uri ng paglabag d. Aling pangungusap ang iyong sinasang-ayunan? a. Aling tungkulin ang higit na dapat gawin ng mga Pilipino? a. Pagtira sa kalsada _____45. Pilipino ang iyong mga magulang. Tiyakin ang kanyang saguridad a c. 1. Alin ang hindi karapatang pantao? a. Pagkakaroon ng ari-arian d. Anong karapatan ang kanilang natatamasa? a. Paunlarin ang sariling kakayahan B. Tumupad sa mga itinadhana ng may kapangyarihan _____48. c. Lagyan ng tsek (/) ang bahagi ng guhit na naglalarawan ng iyong nadarama o opinyon. Karapatang mabigyan ng buhay Karapatang mamili ng tirahan Karapatang magtrabaho Karapatang makaboto _____47. nasisiyahan ___ ___ ___ ___ nalulungkot 4. Pagkilala ng publiko c. Pagsasarili b. _____49. Mga ahansya ng pamahalaan nakatutulong ___ ___ ___ ___ nakaaabala . Maging matapat sa demokrasya d.b. Dapat mabigyan ng karapatan ang mga matatanda kaysa sa mga d. Alin ang mrg tungkulin ng mamamayan? a. Umiwas sa mga pang-aabuso b. Maging tapat sa pamahalaan c. b. Ang pamahalaan hayaan ___ ___ ___ ___ tulungan 5. d. Pagkakapantay-pantay c. Pilipino ka hanggang ikaw ay tumanda.

C. Ang mga karapatan ng iba ay dapat _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Alam kong nakakatulong ako sa ating pamahalaan at bansa dahil ganito ang lagi kong ginagawa: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . 4. ibig kong maging dahil __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Kung ako ay makapipili ng pagkamamamayan. Tapusin ang mga pangungusap. dapat nating __________________________________________________________________ _______________________________________________ang ating pamahalaan. Ang ating pamahalaan ay _____________________________________________ kung _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. 1. Bilang mga Pilipino.

Tlngnan at surlln ang grap. Mahirap ang buhay ng mga Piiipino noong 2000. Barangay Captain b. b.1. Hindi natin ginagamit ang mga ito. c.a. Kasanayan na Agrikuitural b. Hindi wasto ang paggamit natin sa mga ito. A GFIAP NG DAMI NG BUMOTO SA |BA’T IBANG HALALAN: 6M ng 5 M BUITIOYO _ 3 M H . Sinisira natin ang mga itc. Alin ang binibigyang-diin sa adukasyong bokasyunal? a. Pope John XXIII “ g r _ c. Mga pasyalan d. Ang Piiipinas ay Ialong umuniad sa taong 2001. . c. Kasanayan na Pagtuturo . Pinamimigay natin ang mga it0. Ang Piiipinas ay isang maunlad na bansa. d. tayo ay nananatiii pa ring mahirap? a. Prasldanta _ c.‘_2·jE:i§=·2j I . /Pagboboycott sa halalang Iokal at nasyonal c. Sino ang nagsamblt na ang kaunlaran ay para sa kagallngan ng nakararamlng tao? a. 13. Mga rural na Iugar 12. Mas humirap ang buhay ng mga Piiipinc.=:]:. Pope John Paul I ’ d. Pope Paul VI b. Kasanayan na Pantekniko c.*1-g. Pagpapallt-pallt ng plnuno b. Bakit sa kabila ng mga masaganang Iikas na yaman ng ating bansa. Pagtatangklllk ng mga mamamayan sa nalhalal na pangulo 3. Sonador d. Kasanayan na Paggamot d. Mga pabrika c. b. Mga Iungsodi b.a. 11.. LOCAL NATIONAL PRESIDENTIAL BAFIANGAY · ‘ ELECTION ELECTION ELECTION ELECTION Sino ang plnakagustong Iboto ng mga mamamayan? a. Alln sa mga sumusunod ang nagpapakuar ng Isang matibay at matatag na pampulltikang kapaliglran? ‘ a. d. Alin sa mga sumusunod ang napapabayaan ng pamahalaan at nangangailangang pagtuunan ng pansin? a. Pagpapatalslk sa plnunong nanalo sa halalan d. Pope John Paul ll 2. Mayor Aiin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tamang intarpretasyon'? a.n 2MI 1 M i n g.

Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa loob ng kahon? Third Elementary Education Project 1 New Elementary School Curriculum Basic Education Curriculum . Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Hindi sila magaiing bumilang d. Elementarya . . Mataas na paaralan . Secondary Education Development Program 17. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas na yaman? ‘ a. a. Eiementarya . Secondary Education Development Program . Waia silang tiwala sa sarili b. Pagtatanggoi at Batas c. Upang matugunan nito ang mga hangarin g c. Colleges. Bokasyunai “ c. b. Upang makilaia ito sa buong mundo 14. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. c. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Study-Now Pay Later Plan b. g . Murang edukasyon b. Medisina at Pagtuturo d. _ » d. Bokasyunai c. Arkitektura at Sining 15. Agham at Teknolohya · g b. Waia silang kamalayang paniipunan 19. Aiin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karamiha at pantay-pantay? a. Magandang kalidad ng edukasyon 18. c. Mataas na paaralan 16. Agham at Teknolohya . 16. Saang antas may pinakamaraming nag-aaral?. New Elementary School Curriculum d. Medisina at Pagtuturo _ d. ' Philipppine Accrediting Association of Schools. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas . Commission on Higher Education c. Kaangkupan ng edukasyon c. a. Commission on Higher Education c. Edukasyon para sa karamihan d. Pagtatanggoi at Batas . Saang antas may pinakamaraming nag-aaraI?. Hindi sila mahusay bumasa . Kolehyo _ b. New Elementary School Curriculum d. Upang hindi ito maghirap kailanman d. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karami 4 at pantay-pantay? P Y a.14. Arkitektura at Sining 15. _ » d. Study-Now Pay Later Plan b. na yaman? ‘ “ a. Koiehyo ~ b. and Universities a.

c. Kaangkupan ng edukasyon c. Waia siiang tiwala sa sariii b. Hindi siia mahusay bumasa . g Colleges.17. and Universities '* a. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Upang hindi itc maghirap kailanman d. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa ioob ng kahon? . Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Magandang kalidad ng edukasyon 18. Hindi siia magaiing bumiiang d. Third Elementary Education Project 1 1 New Elementary School Curriculum i Basic Education Curriculum . Edukasyon para sa karamihan d. Waia siiang kamalayang paniipunan 19. 1 Philipppine Accrediting Association of Schools. Upang matugunan nito ang mga hangarin c. Upang makilaia ito sa buong mundo . Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Murang edukasyon b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful