HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. _____1.

Ano ang populasyon? a. Ang mga tao at kapaligiran sa isang lugar b. Ang mga taong naninirahan sa isang lugar c. Ang mga dayuhang dumadalaw sa isang lugar d. Ang mga mamamayan at pamahalaan sa isang lugar _____2. Alin ang tama ukol sa populasyon sa ating bansa? a. Mas kaunti ang mga babae kaysa sa mga lalaki b. Magkapareho ang bilang ng mga lalaki at babae c. Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki d. Hindi malaman kung babae o lalaki ang mas marami _____3. Alin ang nagsasabi kung ano ang kakapalan ng populasyon? a. Ang bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado ng isang lugar b. Ang halagahang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar c. Ang halagang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar d. Ang halagang kinikita mula sa mga produkto sa isang lugar e. Ang bilang ng taong naninirahan sa lugar
_____4.

Ano ang edad ng pinakamalaking bahagi ng ating populasyon? a. 1-14 c. 25-34 b. 15-24 d. 50-60

_____5. Aling rehiyon sa ating bansa ang may pinakamalaking populasyon? a. NCR c. Rehiyon IV b. Rehiyon I d. Rehiyon X _____6. Ano ang kabuuang bilang ng populasyon ng Pilipinas ayon sa huling datos? a. Higit sa 65 milyon ang Pilipino b. Higit sa 75 milyon ang Pilipino c. Higit sa 80 milyon ang Pilipino d. Higit sa 90 milyon ang Pilipino _____7. Ilang bahagdan ng mga Pilipino ang marunong bumasa at sumulat? a. Mahigit 50% c. Mahigit 70% b. Mahigit 60% d. Mahigit 80%
_____8.

Alin ang wasto? a. Mas marami ang bilang ng mga umaasa kaysa sa mga inaasahan sa ating bansa. b. Mas kaunti ang bilang ng mga umaaasa kaysa sa inaasahan sa ating bansa. c. Magkapareho ang bilang ng mga umaasa at inaasahan sa ating bansa d. Hindi masabi kung ilan ang mga umaasa at inaasahan sa ating bansa.

_____9. Alin ang nagsasabi tungkol sa distribusyon ng populasyon sa isang lugar? a. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa mga sentro ng isang lugar. b. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar.

c. Ito ang bilang ng mga produktong nanggagaling sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. d. Ito ang bilang ng mga naninirahan at taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. _____10. Ayon sa pagtatala ng National Statistics Office, alin ang tama tungkol sa nakapag-aral sa Pilipinas? a. Mas kaunti ang nakapag-aral sa elementarya b. Mas marami ang nakapag-aral sa elementarya c. Di matiyak ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya d. Magkapareho ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya _____11. Alin ang isa sa karaniwang epekto ng lumalaking populasyon? a. Sumisikip ang lugar na tinitirahan b. Umuunlad ang pamumuhay sa lugar c. Nababawasan ang yamang tao sa lugar d. Dumarami ang likas na kayamanan sa lugar _____12. Paano naapektuhan ng lumalaking populasyon ang kabuhayan ng bansa? a. Lumalaki ang pangangailagang dapat matugunan b. Dumarami ang mga naninirahan sa bansa c. Lumalaki ang lugar ng kakailanganin d. Lumalago ang yamang tao ng bansa _____13. Alin ang higit na impluwensiya sa pag-unlad ng bansa? a. Lumalaking populasyon b. Pagtatrabaho ng mga tao c. Pag-aaral ng mga kabataan d. Paggamit ng likas na yaman _____14. Alin ang naglalarawan ng kakapalan ng populasyon ng ating bansa? a. Mas makapal ito sa mga lungsod b. Mas makapal ito sa mga lalawigan c. Pareho sa lalawigan papunta sa lungsod d. Pantay-pantay ang kakapalan nito sa iba’t-ibang lugar sa bansa. _____15. Alin ang naglalarawan ng pandarayuhan sa Pilipinas? a. Mula sa lungsod papunta sa lalawigan b. Mula sa lalawigan papunta sa lungsod c. Mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas d. Mula sa iba’t-ibang dako at bansa papunta sa iba’t-ibang rehiyon _____16. Sino ang mga nakararami sa mga mandarayuhan? a. Mga babae kaysa mga lalaki b. Mga lalaki kaysa sa mga babae c. Pareho ang bilang ng mga babae at mga lalaki d. Hindi malaman kung sino ang higit na nakararami _____17. Ano ang pangunahing dahilan ng pandarayuhan? a. Pamamasyal c. Pakikipagdigmaan b. Pagkakasakit d. Paghahanapbuhay
_____18. Saan pumupunta ang karamihan sa mga Pilipinong mandarayuhan?

a. b.

China Japan

c. d.

Australia United States

Nawawalan ng inaasahan ang mga myembro ng mag-anak _____30. ARMM d. Lagayan b. Ano ang dapat gawin sa mga pangkat-indigenous? a. Aling Ialawigan o lungsod ang may pinakamabilis lumaki ang populasyon? _____22. Aling pangkat-indigenous ang may pinakakaunting populasyon? a. Lumiliit ang kita ng bansa b. Hindi pa malaman kung ito ay lalaki pa d. NCR b. Pabilis nang pabilis ang paglaki nito sa mga nakaraang taon b. Aling lugar sa Pilipinas ang may pinakamakapal na populasyon sa bawat kilometre kwadrado? a. ARMM d. Magplano ng pamiiya ` b. Rizal c. Pagkamakabayan _____28. Alin ang pagpapahalagang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? a. Ganyaking mabago at umunlad ang kultura _____27. Pagsisikip ng mga lugar b. CAR b. Pagkamalikhain c. Tagbanua _____26. Ibanag d. NCR a. NCR 1990 hanggang 2005? a. Ano ang mga epekto ng Iumalaking populasyon sa ating bansa? a. Paglala ng mga problema sa kapaligiran _____24. Tawi-Tawi _____21. Caraga c. Alin ang sanhi ng hindi matapat na paglilingkod ng opisyal ng pamahalaan? _____29. Paano malulutas ang ating suliranin sa mabilis na paglaki ng populasyon? a. Nagkakahiwalay ang miyembro ng mag-anak d. Lumiliit at bumababa ang bilang nito _____23. Ilipat sa iba’t ibang probinsya para mabigyan ng tulong b. Pabagu-bago ang paglaki at pagliit nito sa bawat taon c. Kasipagan b._____19. Pagkabawas ng mga likas na yaman d. Nababawasan ang populasyon sa bansa c. Makipag-ugnayan sa mauunlad na bansa _____25. Isip-dukha c. Caraga _____20. Maglipat ang mga tao sa Iungsod d. Cavite d. Pagkamasikap d. Magtrabaho sa ibang bansa c. Tulungang maging katulad ng nakararaming Pilipino c. Ano ang hindi magandang epekto ng pandarayuhan? a. Pag-unlad ng mga rehiyon c. Manobo b. Igalang at hayaang manatili ang katutubong kultura d. CAR b. Aling rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon rnula sa taong c. Ati c. Pakikisama a. Alin ang naglalarawan sa ating populasyon? a. Ano ang may magandang apekto sa pag-unIad ng ating bansa? · . Isip-taiangka d.

Bayanihan d. T’boli d. Aling pag-uugali ang dapat nating baguhin? c. T’boIi c. Pagkamasipag d. Ifugao b. Pagkamakaban c. Pagkamasayahin d. Pakikiisa c. Badjao b. Ifugao _____32. Mabilis na paggamit ng Iikas na yaman c. Pagmimina ng ginto c. d. Wala na kasi silang magawa _____42. Mabuting pagtanggap _____41. Mga hinabing tela d. Kankanaey b. Pagkamatipid _____43. Ano ang pinakabantog na nagawa ng mga Ifugao? a. d. Kasipagan b. Pansariling interes bansa? a. Matiisin kasi sila d. Aling pangkat ang magaling manisid sa ilalim ng dagat? a. Pagmamahal sa bayan b. Aling pangkat ang katulad ng mga Ati ng Visayas? o payew a. Pag-asa sa iba Lagayan _____35. Hagdan-hagdang Palayan b. Ita c. Alin ang katangiang dapat Iinangin ng mamamayang Pilipino upang umunlad c. Nagsasaka b. Nagtotroso a. Aiing pangkat ng mga Pilipino ang matatagpuan sa Luzon? a. Lumalaking populasyon _____31. Mataas na pananaw . Isip-dukha _____38. Batak a. Badjao d. Pagsasama-sama b. Cebuano b. Pangasinense _____33. Hiligaynon d. Yakan c. Isip-talangka Pagkamakasarili _____40. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga Badjao? _____36. Mga inukit na kahoy _____34. _____39. Alin ang pag-uugaling nagpapakita ng pagkahilig sa kagamitang yari sa ibang b. Isip-kolonyal b. Bakit nagiging kontento ang ilang Pilipino sa pagiging mahirap? a. Matipid kasi sila ang ating bansa? a.a. Aling pag-uugali ang dapat nating Iinangin? a. Nangingisda d. Tamad kasi sila b. Matatalino at malusog na mamamayan d. Alin ang isa sa mga mithiin ng mga Pilpino? c. Ilonggo _____37. Alin ang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan? a. Pandarayuhan mulia sa Ialawigan papunta sa Iungsod b. Nagkakaingin c. Aiing pangkat ang matatagpuan sa Mindanao? a. T’boli c. Isip-dukha Isip-kolonyal c. Sulod d.

Asikasuhin ang sarili c. Pakikisama b. Pagkamasarili d. Upang makamit ang mga ito. c. b. Tapusin ang mga pangungusap 1. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . Lagyan ng tsek (√) ang bahagi ng guhit na naglalarawan nito. Paano matutugunan ng mga Piiipino ang kanilang mga pangangailangan? a. Alin ang ugali o katangiang dapat alisin ng mamamayang Piiipino upang makamit ang mga mithiin ng ating bansa? a. Magdasal Iagi b. kailangan tayong mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Ilarawan ang matapat mong damdamin o opinyon ukoI sa bawat paksa. Kalagayan ng pamumuhay sa bansa mabuti ___ ___ ___ ___ ___ mahirap 3. Bilang mamamayan. 1. Pagkamatipid c. Magtrabaho sa abot-kay d. Ganito ang mga mithiin nating mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Umasa sa tulong ng pamahalaan _____45. ganito ang aking mga ginagawa upang makatulong ako sa bansa. Makapaglakbay sa buong bansa Magkaroon ng makabagong kagamitan Makipag-ugnayan sa maunlad na bansa Magkaroon ng mapayapang pamumuhay _____44.a. d. Mga umaasang populasyon napakarami ___ ___ ___ ___ ___ napakakaunti III. Ang popuIasypn sa ating bansa lumalaki ___ ___ ___ ___ ___ lumiliit 2. Pagtitiwala sa Diyos II. Mga inaasahang populasyon naghihirap ___ ___ ___ ___ ___ nasisiyahan 4.

Tempereyt 9. Polar c. Longhitud c. 8. Karagatang Pacific d. Hanging Timog . Ekwador b. Anong mga kalamidad ang kadalasang nagaganap at nararanasan sa ating bansa? a. Hanging Habagat b. 1. Latitud c. Y’ami d. Pagtaas ng presyo ng Iangis at mga pangunahing produkto c. Enero b. Sulu c. Alin ang matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas? a.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Bilugan ang titik ng tamang sagot. Dahil ito ay maraming ginagamit na wika. Aling pulo ang pinakadulo sa timog ng Pilipinas? a. Taiwan b. Dahil ito ay napaliligiran ng matataas na bundok. d. Guam a. Kailan karaniwang nagsisimula ang tag-araw sa Pilipinas? a. Anong uri ng klima mayroon ang Pilipinas? a. c. Dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang kontinente. Bashi Channel c. Alin ang karatig-bansa ng Pilipinas sa hilaga? d. Tropikal d. Batanes 6. Sobrang paglamig ng panahon sa isang bansa d. Saluag b. Tuyo b. Hindi pag-ulan sa maraming lugar b. Brunei 4. Japan d. Pagbabago sa klima ng isang bansa c. Pagkakalbo ng malaking bahagi ng ating kagubatan 5. Dagat Celebes b. Bakit tinatawag na bansang insular ang Pilipinas? a. c. Nobyembre 7. Aling hangin ang nanggagaling satimog--kanluran at nararamdaman mula sa mga huling araw ng Mayo hanggang Setyembre? a. Marso c. Setyembre d. Ano ang tawag sa guhit na nagmumula sa Polong Hilaga patungong Polong Timog? a. Dahil ito ay napaliligiran ng malalaking anyo ng tubig. Paralel 3. Mahirap na pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda b. Katimugang Dagat China 2. Pagkatuyo ng mga halaman at pagkamatay ng mga hayop Tsunami at sobrang pagyeyelo Lindol at buhawi Lindol at bagyo 11. Hanging Hilaga d. Paano mo ilalarawan ang El Nino Phenomenon? a. b. Mabagal ang paraan ng komunikasyon at transportasyon d. b. d. Walang tigil na pagbuhos ng ulan sa maraming lugar 10. Hanging Amihan c. Alin ang idinudulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga puIo sa ating bansa? a.

Bukidnon d. San Juanico b. Leyte d. Leyte c. Taal d. Alin ang pinakamahabang kabundukan sa buong Piipinas? · a. Ang Iaki ng populasyon dito c. Solar 17. Dahil ito ay isang malambot na Iugar. Gitnang Luzon c. Basilan d. Aling kipot ang pinakamakasaysayan sa Pilipinas? a. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking kaugnayan sa klima ng isang bansa? a. Marikina d. 13. Alin ang pinakamalaking Iambak sa bansa? a. Cotabato b. Mayon b. Agno c. Panay b. Dahil ito ay nasa Kontinenteng Asia. Cordillera d. Ang lokasyon nito 14. Luzon d. Chico d. b. Aling bulkan ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa Luzon? a. c. Alin ang tinaguriang pinakamakasaysayang ilog sa Pilipinas? a. Chico c. Alin ang pinakamaliit at pinakamababang bulkan sa bansa gayundin sa buong daigdig? · a. Cagayan c. Bohol b. Alin ang ikalimang pinakamalaking pulo sa Pilipinas? a. Taal b. Elektrikal · d. Alin ang pinakamahabang Hog sa Pilipinas? a. Kemikal b. Aling uri ng lakas ang maaaring manggaling sa isang bulkan? a. Apo c. Cebu c. Palawan 18. Cagayan d. Caraballo c. Agusan 16. Panay 19. d. Dahil lto ay isang bansa na nakaratay sa earthquake belt. Dahil ito ay napaliligiran ng tubig. Pasig b. Sierra Madre b. Biliran c. Kabundukan ng Zambales 15. San Bernardino . Angat 24. Saan matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas? 23. Ang dami ng anyong-tubig na mayroon dito b. Rio Grande 21. Pinatubo d. Saang pulo unang dumaong ang mga Americano noong panahon ng Hapor a. Ang uri ng lupa mayroon ito d. Heotermal c. Pasig b. Cotabato 22. Pinatubo 20. Bakit karaniwang lumilindol sa Pilipinas'? a. Hibok-Hibok c. Mindoro b.12. Kanlaon a.

Alin ang pinakaangkop na kategorya ng mga likas na yaman na nasa loob ng kahon? pilak a. Bukal d. Bandera Espanol c. Halamang-dagat Waling waling c. Pagsasaka b. Saan Iamang matatagpuan 0 maaaring mahuli ang isdang pandaca pygmaea? a. Aling lugar ang pangunahing pinagkukunan ng abaca? a. Banaba b. Gitnang Luzon c. Tubo c. Zambales b. Pagsanjan d. Alin ang pinakamaiaking pinagkukunan ng kuryente sa Mindanao? a. Los Banos 30. Pangingisda 31. Cruz c. Kapatagan ng Davao 33. Saging 36. Korales copper 34. Look ng Subic d. Pagtitinda d. kopra. Lawa b. Basilan d. Lawa ng Buhi . Sta. Lawa ng Laguna b. sabon at gata? a. Surigao b. Sarangani 26. Saang bayan sa lalawigan ng Laguna matatagpuan ang maraming bukal na c. Aling bahagi ang nasa bukana ng dagat? a. Zamboanga 27. Bulaklak d. Kipot maaaring paliguan? a. Zamboanga 28. Saang Ialawigan matatagpuan ang Philippine Deep? a. Saan nagmumula ang mga produktong tulad ng langis. Pananahi c. Quezon d.25. Abaca 32. Alin sa mga sumusunod ang halamang panggamot? a. Alin ang pinkaangkop na kategoryan ng mga likas na yaman na nasa loob ng 35. Halamang-panggamot b. Prutas kalachuchi ginto marmol c. Lanzones d. Davao c. Sa anong Ialawigan matatagpuan ang Look ng Subic? a. Bataan c. Gulay b. Mineral d. Lock ng Maynila c. Basilan d. Palay b. Kabibe kahon? Dama de noche a. Davao c. Golpo 29. Surigao b. Lambak Cagayan b. Bicol Peninsula d. Paete b. Alin ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas? a. Niyog d.

Baguio d. Banaue Rice Terraces c. Tarsier a. Perlas c. Tansin b. Korales 38. Tabon Cave 41. Bulkang Mayon d. Saan lalawigan matatagpuan ang mga sumusunod? Kweba ng Tabon El Nido Resort . Alin ang sinasabing “ika-8 Kahanga-hangang Pook sa buong Daigdig?” a. Anong uri ng yamang dagat ang "Glory of the Sea?" 39. Kabibe d. Chocolate Hills b. Cebu b. Suso b. Manila c. Quezon 40. Saang lungsod matatagpuan ang mga sumusunod na pasyalan? Wright Park Mines View Park Burnham Park a. Mouse Deer c.37. Tamaraw d. Alin ang tinaguriang pinakamaliit na unggoy na dito Iamang sa Pilipinas matatagpuan? a.

St. 46. Nueva Vizcaya c. Fort del Pilar d. Patuloy pa rin ang pagkasira ng kagubatan. Iloilo c. c. Davao b. Bacolod 43. Pag-aralan ang grap sa ibaba. Pearl Farm Beach Resort 45. Palawan d. Camiguin b. Nagsisikap pa rin ang mga mamamayan upang mailigtas ang kallkasan. Huli na ang lahat upang mailigtas ang kallkasan. Napabayaan na ng mga mamamayan ang kallkasan. Alln ang nlllkha ng pamahalaan upang mangalaga sa mga llkas na yaman ng bansa? a. Alin ang tinaguriang “Reyna ng Lungsod sa Timog?” a. Oriental Mindoro b. Kagawaran ng Hustisya . Alln sa mga sumusunod ang matatagpuan sa Zamboanga? a. Daml ng Puno na Naitanim sa Paligid ng La Mesa Dam 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Es at 1998 1999 2000 2001 Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katotohanan? a. d. Cebu d. Kagawaran ng Edukasyon c. Aklan 42. b. Bundok Apo c. Paul Subterranean River a. Siquijor c. Saang pulo matatagpuan ang pinakamalaki at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na Hibok-Hibok? a. Guimaras 44. Boracay d. Samal Island b. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman b. Kagawaran ng Agrikultura d.

Bantay Dagat c. d. 4Alln ang binuo ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Niño? a. b. c. Mananatili pa rin ang mga puno sa kagubatan. Darating ang panahon na mauubos ang mga puno sa kagubatan. Bibigyan ng parangal ang mga magtotroso. Namamatay pati ang mga maliliit na isda. b. Kukulangin ang kuryante na ginagamit sa mga industriya.47. Task Force El Nino d. Pinipinsala nito ang mga kabibe sa ilalim ng dagat. Mababawasan ang tubig na maaaring pakinabangan ng mamamayan. Pagkatuto c. Paggamit b. Oplan El Niño b. 49. Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kung ang isang grupo ng magtotroso ay hindi susunod sa batas ukol sa logging ban? a. Piso para sa Pasig 48. c. 50. Pagliligtaa d. Mas Ialago pa ang mga puno sa kagubatan. Pangangalaga . Bakit mapanganib ang paggamit ng dinamita sa pangingisda? a. d. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-apektibong paraan upang malutas ang suliranin sa pagkasira ng kalikasan? a.

Bakit mahalaga ang pamahalaan? a. Isang partido c. _____9. Makapantay at makilala ng ibang bansa Alin ang mga pananagutan ng pamahalaan sa mga mamamayan? a. c. Ang institusyong gumagabay sa pamamalakad ng bansa _____2. _____5. Ang samahang itinatag ng bansa b. Sa isang tao b. . Sa isang partido c. Paano napangangalagaan ng pamahalaan ang seguridad ng bansa? a. Ano ang pamahalaan? a. Alin ang pinakamahalagang gawain ng pamahalaan? a.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ A. Oligarkiya d. Ito ang nagpapaunlad ng kalakalan at pamumuhay. Ito ang pinagmumulan ng mga trabaho at kayamanan. monarkiya b. Sa mga mamamayan _____8. Ito ang may kapangyarihan. Demokratiko b. komunista c. seguridad b. aristokrasya d. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. _____1. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. Ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa c. _____4. Sa mga opisyal d. Ano ang uri ng pamahalaan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilang tao Iamang? a. demokratiko _____3. Gabayan ang mga ginagawa ng mga pinuno c. b. Ang programang ipinatutupad ng mga pinuno ng bansa d. Maraming mamamayan _____6. Nagsanay ito ng mga pulis. d. Saan nagmumula ang kapangyarihan sa pamahalaang monarkiya? · a. Isang tao b. karapatan c. Sino ang namumuno sa isang pamahalaang komunista? a. Tugunan ang mga pngangailangan ng mga mamamayan b. Bigyan ng proteksyon ang mga kriminal d. katarungan d. Diktadurya _____7. dl kayamanan Sa anong uri ng pamahalaan may kapangyarihang maghalal ng mga pinuno ang mga mamamayan? a. Monarkiya c. Maraming partido d.

Gaano katagal maaaring manungkulan ang halal na pangulo ng Pilipinas a. Kalihim c. d. Industriya at Pangangalakal b. Ano ang bumubuo ng Gabineta ng Pangulo? a. . _____16. Mga Sangay Mga Kalihim Mga Sanador Mga Kagawad _____11. d. Siya ay apatnapung taong gulang sa araw ng halalan. Apat na taon b. Ano ang kapangyarihan ng bawat yunit ng pamahalaang Iokal? a. c. Hukom b. Maglitis ng mga kaso tungkol sa paglabag ng mga batas. Pangulo c. Siya ay nakababasa at nakasusulat c. Sino ang maaaring humalili sa pangulo kung siya ay hindi na maaaring manungkulan? a. Tanggulang Pambansa d. Nangutang ito sa ibang bansa. Walong taon _____14. Pangulo ng Senado _____15. _____13. _____10. Turismo b. Sino ang pinuno ng sangay tagapagpaganap? a. Magmungkahi ng mga batas na ipaaapruba. Aling kagawaran ang naglalayong mabigyan ng seguridad ang bansa? a. Nagtatag ito ng mga paaralan. Siya ay may pinag-aralan at hanapbuhay d. d. Paglilingkod Panlipunan c. Manghuli ng mga taong lumalabag sa batas. Edukasyon c. c. Kalusugan _____18. Aling kagawaran ng pamahalaan ang namamahala sa pagbibigay ng tuIong sa mga sinalanta ng bagyo at baha? a.b. Limang taon c. Pakikipag-ugnayang Panlabas _____17. Suriin ang pambansang pamahalaan. lkalawang Pangulo d. c. b. Hukom b. Mahistrado _____12. Ipatupad ang mga batas. Pananalapi d. Ano ang pangunahing tungkulin ng pangulo at ng gabinete? a. b. Nagpautang ito ng puhunan sa mga negosyante. Nakatala sa ibaba ang mga katangian ng taong maaaring kumandidato pangulo ng Pilipinas. alin ang mga ito? a. Siya ay mamamayang Pilipino b. Senador d. Anim na taon d.

c. d. Aiin ang tungkulin ng Kongreso? a. b. Tumuligsa sa pambansang pamahalaan. d. _____20. Bise-gobernador _____21. b. Magpataw ng buwis at upa ayon sa batas. Magpalabas ng batas. Iparating sa kanila ang mga suiiranin ng ating distrito. c. Maghanda ng taunang programa ng pamahalaan. Alkalde b. Para maaprubahan ang taunang badyet ng pamahalaan. Bakit mahalaga ang Kataas-taasang Hukuman? a. c. d. Katulong ito ng pambansang pamahalaan. Hinuhuli ang mga kagawad ng Kongreso kapag sila ay nagpahayag ng kanilang saloobin. _____24. Alin ang totoo tungkol sa mga pamahalaang Iokal? a.b. _____26. d. Mag-apruba ng taunang badyet ng pamahalaan. Paano tayo matutulungan ng ating mga kinatawan? a. _____25. c. Waling kaugnayan ito sa pambansang pamahalaan. Magpatawad sa mga bilanggo na nakatakdang bitayin. Gubernator d. _____27. Magbigay ng payo sa pangulo b. d. _____23. Hindi maaaring magpahayag ng Iaban sa Pangulo ang Kongreso. c. Bakit mahalaga ang pamahalaang Iokal? a. HumaIiIi ang pambansang pamahalaan. Ang Kongreso ay may kalayaang tinatamasa. Walang kalayaan ang Kongreso sa kanilang paggawa. Humingi ng pagkain at damit sa kanila. Magtakda ng mga sahod. Senador c. Nagagamit ito ng pambansang pamahalaan sa halalan. d. Kanya-kanya sila ng gawain · b. Para maparusahan ang gusto nilang maparusahan. Alin ang totoo? a. b. Sumusunod ito sa pambansang pamahalaan. c. _____22. Para yumaman ang mga kasapi nito. Sino ang pinakamataas na pinuno ng isang pamahalaang panlalawigan? a. Naiaangkop ang mga gawain nito sa sariling bayan. Katulad ito ng pambansang pamahalaan. b. Ano ang kapangyarihan ng Ombudsman? a. Para maiwasan ang pagmamalabis at pagkakamali ng mababang hukom b. Gastusin ang pondo ng bansa para sa kanilang Iayunin. d. Magpadala ng panukala sa Senado . Maglabas ng para para sa mga gastusin. _____19. Humingi ng para sa kanila b. c. Alin ang tungkulin ng Kongreso? A a. Manghingi ng para sa taumbayan. Maaari itong magpayaman. Iparating ang iba’t ibang pangangailangan sa kanila. d. c.

Naparurusahan ang kahit sinong pinuno. . Ano ang pokus ng ating mga karapatang panlipunan at pangkabuhayan? a. Paggalang sa Panginoon d. b. Upang maging matiwasay at maligaya ang ating pamumuhay b. Pinapanigan nila ang mga mayayaman. b. Alin ang mamamayang Pilipino? a. Ang naghahangad umunlad ang Pilipinas. _____31. Bakit may mga tungkulin sa pangangaiaga at paggamit ng Iikas na kayamanan natin? a. c. May reklamo si Mang Juan Iaban sa isang kawani ng pamahalaan. Upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan _____36. Kagandahan at kaayusan ng pamahalaan c. Ang naglilingkod sa pamahalaan ng Pilipinas. _____29. Naparurusahan ang mga gumagawa ng katiwalian. d. Upang maisagawa natin ang Iahat ng ibig nating gawin c. d. Kauniaran at katagumpayan ng mga proyakto ng bansa b. Naiiwasan ang mga katiwalian at mga anomalya sa pamahalaan. Upang matutuhan natin ito _____34. Bakit may mga itinakdang karapatang sibil? a. Naiiwasan ang pagpapayaman ng mga kawani. Kahit saang hukuman c. Upang maging maunlad at wasto ang paggamit ukol dito d. c. Ano ang tungkulin nd Sandiganbayan? a. Tanodbayan b. Ang naninirahan sa Piiipinas sa kasalukuyan. Pinapanigan nila ang mga mahihirap. Manghingi ng payo sa mga taong may kaso d. Pag-iipon ng pera _____33. Ang ama o ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Alin ang tungkulin ng mamamayan ayon sa Saligang Batas? a. i d. Upang maging maayos at malusog tayo d. Bakit mahalaga ang Tanodbayan? a. b. Opisina ng nasabing kawani _____30. Magsiyasat sa mga sumbong ng sinumang tao _____28. c. Pagpaparahistro at pagboto c. Kataas-taasang Hukuman d. Pinag-aralan nito ang pagpapakulong sa mga criminal b. Pinagpapasyahan nito ang lahat ng kaso ng lahat ng mga tao. Nabibili ang kanilang mga desisyon. _____32. Kalusugan at kalinisan ng paligid _____35. Bakit sinasabing malaya ang mga hukuman sa Pilipinas? a. Upang mapaganda ang ating kapaligiran b. Walang pinapanigan ang kanilang mga desisyon.c. Kaayusan at kagalingan ng pamumuhay d. Upang maisaayos ang mga proyakto ng pamahalaan c. Saan niya ito dapat ipadala? a. Pagiging masikap sa trabaho b.

c. Mamamayan b. Awdit _____43. b. Pagkaraan ng isang Iinggo natagpuan siyang duguan sa may tabi ng kalsada. d. c. Pinagpapasyahan nito ang mga kasong nauukol sa pagnanakaw at panunuhol ng mga opisyal ng pamahalaan. Paaralan d. Tunay d. Magkakagulo sa bansa. Naturalisado _____40. Halalan d. Tumulong sa proyakto na pakikinabangan natin. Nawawaia ang iyong kapatid. Alin ang karapatan ng isang mamamayan? a. Pagtatanggol sa sarili . Sarbisyo Sibil c. walo d. d. Magiging mabisa ang mga batas ng bansa. Likas b. _____44. Magiging maiaya ang mga Piiipino. Karapatang Pantao b. ` b. lima c. _____42. Alin ang itinuturing na mahalagang pundasyon ng ating bansa? a. c. Simbahan c. Paano tayo makatutulong upang magtagumpay ang mga itc? ‘ a. Likas c. Multiple d. Maraming proyakto ang ating pamahalaan para sa atin. d. sampu _____41. Ilang taon dapat manirahan nang tuloy-tuloy ditto sa Pilipinas ang isang dayuhan upang maging mamamayang Pilipino? a. Itaguyod ang mga proyakto kung babayaran ang pagliiingkod natin. _____37. Huwad c. Saang komisyon ka maaaring humingi ng katarungan? a. Pangulo _____38. Mawawala ang mga negosyo. Sinusuri nito ang mga personal na pamumuhay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. isa b. Ano ang maaaring mangyari kapag hindi sinunod ng mga mamamayan ang mga batas ng bansa? a. Ano ang uri pagkamamamayang kung tinalikuran ng isang dayuhan ang kanyang dating pagkamamamayan para maging mamamayan ng Pilipinas? a. Dual b. Ano ang uri ng pagkamamamayang Pilipino ng sinumang ipinanganak dito sa bansa? a. Naturalisado _____39. Ipagwalang-bahala ang mga proyakto. Itaguyod ang mga projecting it sa abot ng acting makakaya.

Pagtira sa kalsada _____45. Tiyakin ang kanyang saguridad a c. Pilipino ka. Dapat mabigyan ng karapatan ang mga matatanda kaysa sa mga d. d. nagmamalaki ___ ___ ___ ___ nahihiya 2. c. Pangangalaga ng pamahalaan _____46. nasisiyahan ___ ___ ___ ___ nalulungkot 4. Alin ang hindi karapatang pantao? a. Magbayad ng iba’t ibang buwis d. Pagsasarili b. Magsagawa ng gawaing kapaki-pakinabang b. c. Maging matapat sa demokrasya d. Lagyan ng tsek (/) ang bahagi ng guhit na naglalarawan ng iyong nadarama o opinyon. naiinis ___ ___ ___ ___ nahihiya 3. Aling pangungusap ang iyong sinasang-ayunan? a. Paunlarin ang sariling kakayahan B. Bumoto kung may halalan _____50. Pagkakaroon ng ari-arian d. Aling tungkulin ang higit na dapat gawin ng mga Pilipino? a. May mga karapatang dapat igalang ang bawat tao. Umiwas sa mga pang-aabuso b. 1. Makaligtas sa anumang uri ng paglabag d. Paghingi ng tulong d.b. Bumibili ng disenteng tirahan ang mga mamamayan. Ang pamahalaan hayaan ___ ___ ___ ___ tulungan 5. b. Tumupad sa mga itinadhana ng may kapangyarihan _____48. Alin ang mrg tungkulin ng mamamayan? a. Maging tapat sa pamahalaan c. Anong karapatan ang kanilang natatamasa? a. b. Ang mga sanggol ay wala pang karapatan dahil sila ay nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Ang karapatan ng mga mayayaman ay nakahihigit kaysa mahihirap. Pilipino ang iyong mga magulang. Pagkilala ng publiko c. _____49. Alin ang karapatan ng mga bata? a. Mga ahansya ng pamahalaan nakatutulong ___ ___ ___ ___ nakaaabala . Suriin ang pinaiiral na batas b. Pagkakapantay-pantay c. Sumunod sa mga batas at tuntunin c. Pilipino ka hanggang ikaw ay tumanda. Karapatang mabigyan ng buhay Karapatang mamili ng tirahan Karapatang magtrabaho Karapatang makaboto _____47.

1. dapat nating __________________________________________________________________ _______________________________________________ang ating pamahalaan. Ang mga karapatan ng iba ay dapat _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Alam kong nakakatulong ako sa ating pamahalaan at bansa dahil ganito ang lagi kong ginagawa: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . ibig kong maging dahil __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Ang ating pamahalaan ay _____________________________________________ kung _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Kung ako ay makapipili ng pagkamamamayan.C. 4. Tapusin ang mga pangungusap. Bilang mga Pilipino.

Kasanayan na Pagtuturo .a. 13. 11. Mayor Aiin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tamang intarpretasyon'? a.‘_2·jE:i§=·2j I .a. Pope John Paul ll 2. Kasanayan na Agrikuitural b. A GFIAP NG DAMI NG BUMOTO SA |BA’T IBANG HALALAN: 6M ng 5 M BUITIOYO _ 3 M H . Kasanayan na Pantekniko c. Pope John XXIII “ g r _ c. Bakit sa kabila ng mga masaganang Iikas na yaman ng ating bansa. tayo ay nananatiii pa ring mahirap? a.1. Kasanayan na Paggamot d. d. b. Hindi natin ginagamit ang mga ito. /Pagboboycott sa halalang Iokal at nasyonal c. Mga Iungsodi b. . Pagtatangklllk ng mga mamamayan sa nalhalal na pangulo 3. Mga pabrika c. b. Sonador d. Mas humirap ang buhay ng mga Piiipinc. Pagpapallt-pallt ng plnuno b.*1-g. Alln sa mga sumusunod ang nagpapakuar ng Isang matibay at matatag na pampulltikang kapaliglran? ‘ a.=:]:. Tlngnan at surlln ang grap. Ang Piiipinas ay isang maunlad na bansa. Mahirap ang buhay ng mga Piiipino noong 2000.n 2MI 1 M i n g. Pagpapatalslk sa plnunong nanalo sa halalan d. Mga pasyalan d. Pinamimigay natin ang mga it0. c. Hindi wasto ang paggamit natin sa mga ito. d. Pope John Paul I ’ d. Alin ang binibigyang-diin sa adukasyong bokasyunal? a. c. Sino ang nagsamblt na ang kaunlaran ay para sa kagallngan ng nakararamlng tao? a. Alin sa mga sumusunod ang napapabayaan ng pamahalaan at nangangailangang pagtuunan ng pansin? a. LOCAL NATIONAL PRESIDENTIAL BAFIANGAY · ‘ ELECTION ELECTION ELECTION ELECTION Sino ang plnakagustong Iboto ng mga mamamayan? a. Barangay Captain b. Sinisira natin ang mga itc.. Pope Paul VI b. Prasldanta _ c. Ang Piiipinas ay Ialong umuniad sa taong 2001. Mga rural na Iugar 12.

Bokasyunai c. na yaman? ‘ “ a. Eiementarya . Waia silang kamalayang paniipunan 19. Study-Now Pay Later Plan b. Upang hindi ito maghirap kailanman d. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas . Elementarya . _ » d. Commission on Higher Education c. Hindi sila magaiing bumilang d. Pagtatanggoi at Batas . Commission on Higher Education c. Upang makilaia ito sa buong mundo 14. Agham at Teknolohya · g b. Hindi sila mahusay bumasa . c. Koiehyo ~ b. Aiin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karamiha at pantay-pantay? a. Kolehyo _ b. Saang antas may pinakamaraming nag-aaraI?. Saang antas may pinakamaraming nag-aaral?.14. . Medisina at Pagtuturo _ d. Murang edukasyon b. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. _ » d. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Secondary Education Development Program . Study-Now Pay Later Plan b. Upang matugunan nito ang mga hangarin g c. Medisina at Pagtuturo d. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa loob ng kahon? Third Elementary Education Project 1 New Elementary School Curriculum Basic Education Curriculum . Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Mataas na paaralan 16. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karami 4 at pantay-pantay? P Y a. Mataas na paaralan . ' Philipppine Accrediting Association of Schools. 16. Arkitektura at Sining 15. Kaangkupan ng edukasyon c. Secondary Education Development Program 17. Arkitektura at Sining 15. g . and Universities a. c. Magandang kalidad ng edukasyon 18. Edukasyon para sa karamihan d. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas na yaman? ‘ a. b. Colleges. New Elementary School Curriculum d. New Elementary School Curriculum d. Waia silang tiwala sa sarili b. a. Bokasyunai “ c. Agham at Teknolohya . a. Pagtatanggoi at Batas c.

Upang matugunan nito ang mga hangarin c. g Colleges. Waia siiang kamalayang paniipunan 19. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Hindi siia mahusay bumasa . Upang makilaia ito sa buong mundo . and Universities '* a. Upang hindi itc maghirap kailanman d. 1 Philipppine Accrediting Association of Schools. Third Elementary Education Project 1 1 New Elementary School Curriculum i Basic Education Curriculum . Hindi siia magaiing bumiiang d. Kaangkupan ng edukasyon c. c. Waia siiang tiwala sa sariii b. Edukasyon para sa karamihan d. Magandang kalidad ng edukasyon 18.17. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa ioob ng kahon? . Murang edukasyon b. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful