P. 1
LAGUMANG PAGSUSULIT

LAGUMANG PAGSUSULIT

|Views: 8,390|Likes:
Published by mjae18

More info:

Published by: mjae18 on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2015

pdf

text

original

HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. _____1.

Ano ang populasyon? a. Ang mga tao at kapaligiran sa isang lugar b. Ang mga taong naninirahan sa isang lugar c. Ang mga dayuhang dumadalaw sa isang lugar d. Ang mga mamamayan at pamahalaan sa isang lugar _____2. Alin ang tama ukol sa populasyon sa ating bansa? a. Mas kaunti ang mga babae kaysa sa mga lalaki b. Magkapareho ang bilang ng mga lalaki at babae c. Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki d. Hindi malaman kung babae o lalaki ang mas marami _____3. Alin ang nagsasabi kung ano ang kakapalan ng populasyon? a. Ang bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado ng isang lugar b. Ang halagahang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar c. Ang halagang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar d. Ang halagang kinikita mula sa mga produkto sa isang lugar e. Ang bilang ng taong naninirahan sa lugar
_____4.

Ano ang edad ng pinakamalaking bahagi ng ating populasyon? a. 1-14 c. 25-34 b. 15-24 d. 50-60

_____5. Aling rehiyon sa ating bansa ang may pinakamalaking populasyon? a. NCR c. Rehiyon IV b. Rehiyon I d. Rehiyon X _____6. Ano ang kabuuang bilang ng populasyon ng Pilipinas ayon sa huling datos? a. Higit sa 65 milyon ang Pilipino b. Higit sa 75 milyon ang Pilipino c. Higit sa 80 milyon ang Pilipino d. Higit sa 90 milyon ang Pilipino _____7. Ilang bahagdan ng mga Pilipino ang marunong bumasa at sumulat? a. Mahigit 50% c. Mahigit 70% b. Mahigit 60% d. Mahigit 80%
_____8.

Alin ang wasto? a. Mas marami ang bilang ng mga umaasa kaysa sa mga inaasahan sa ating bansa. b. Mas kaunti ang bilang ng mga umaaasa kaysa sa inaasahan sa ating bansa. c. Magkapareho ang bilang ng mga umaasa at inaasahan sa ating bansa d. Hindi masabi kung ilan ang mga umaasa at inaasahan sa ating bansa.

_____9. Alin ang nagsasabi tungkol sa distribusyon ng populasyon sa isang lugar? a. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa mga sentro ng isang lugar. b. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar.

c. Ito ang bilang ng mga produktong nanggagaling sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. d. Ito ang bilang ng mga naninirahan at taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. _____10. Ayon sa pagtatala ng National Statistics Office, alin ang tama tungkol sa nakapag-aral sa Pilipinas? a. Mas kaunti ang nakapag-aral sa elementarya b. Mas marami ang nakapag-aral sa elementarya c. Di matiyak ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya d. Magkapareho ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya _____11. Alin ang isa sa karaniwang epekto ng lumalaking populasyon? a. Sumisikip ang lugar na tinitirahan b. Umuunlad ang pamumuhay sa lugar c. Nababawasan ang yamang tao sa lugar d. Dumarami ang likas na kayamanan sa lugar _____12. Paano naapektuhan ng lumalaking populasyon ang kabuhayan ng bansa? a. Lumalaki ang pangangailagang dapat matugunan b. Dumarami ang mga naninirahan sa bansa c. Lumalaki ang lugar ng kakailanganin d. Lumalago ang yamang tao ng bansa _____13. Alin ang higit na impluwensiya sa pag-unlad ng bansa? a. Lumalaking populasyon b. Pagtatrabaho ng mga tao c. Pag-aaral ng mga kabataan d. Paggamit ng likas na yaman _____14. Alin ang naglalarawan ng kakapalan ng populasyon ng ating bansa? a. Mas makapal ito sa mga lungsod b. Mas makapal ito sa mga lalawigan c. Pareho sa lalawigan papunta sa lungsod d. Pantay-pantay ang kakapalan nito sa iba’t-ibang lugar sa bansa. _____15. Alin ang naglalarawan ng pandarayuhan sa Pilipinas? a. Mula sa lungsod papunta sa lalawigan b. Mula sa lalawigan papunta sa lungsod c. Mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas d. Mula sa iba’t-ibang dako at bansa papunta sa iba’t-ibang rehiyon _____16. Sino ang mga nakararami sa mga mandarayuhan? a. Mga babae kaysa mga lalaki b. Mga lalaki kaysa sa mga babae c. Pareho ang bilang ng mga babae at mga lalaki d. Hindi malaman kung sino ang higit na nakararami _____17. Ano ang pangunahing dahilan ng pandarayuhan? a. Pamamasyal c. Pakikipagdigmaan b. Pagkakasakit d. Paghahanapbuhay
_____18. Saan pumupunta ang karamihan sa mga Pilipinong mandarayuhan?

a. b.

China Japan

c. d.

Australia United States

Aling rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon rnula sa taong c. Paano malulutas ang ating suliranin sa mabilis na paglaki ng populasyon? a. Nababawasan ang populasyon sa bansa c. Lumiliit ang kita ng bansa b. NCR a. Alin ang naglalarawan sa ating populasyon? a. Nawawalan ng inaasahan ang mga myembro ng mag-anak _____30. NCR 1990 hanggang 2005? a. Isip-taiangka d. Magtrabaho sa ibang bansa c. Ibanag d. Pagkamasikap d. ARMM d. ARMM d. Pagkamalikhain c. Pabilis nang pabilis ang paglaki nito sa mga nakaraang taon b. Tagbanua _____26. Tawi-Tawi _____21. Lumiliit at bumababa ang bilang nito _____23. Kasipagan b. Ano ang hindi magandang epekto ng pandarayuhan? a. Igalang at hayaang manatili ang katutubong kultura d. Alin ang pagpapahalagang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? a. Paglala ng mga problema sa kapaligiran _____24. Aling lugar sa Pilipinas ang may pinakamakapal na populasyon sa bawat kilometre kwadrado? a. NCR b. Ano ang mga epekto ng Iumalaking populasyon sa ating bansa? a. Isip-dukha c. Magplano ng pamiiya ` b. Ano ang may magandang apekto sa pag-unIad ng ating bansa? · ._____19. Alin ang sanhi ng hindi matapat na paglilingkod ng opisyal ng pamahalaan? _____29. Pakikisama a. Pag-unlad ng mga rehiyon c. Pabagu-bago ang paglaki at pagliit nito sa bawat taon c. Makipag-ugnayan sa mauunlad na bansa _____25. Maglipat ang mga tao sa Iungsod d. Pagkamakabayan _____28. Lagayan b. Caraga c. Rizal c. Aling Ialawigan o lungsod ang may pinakamabilis lumaki ang populasyon? _____22. Aling pangkat-indigenous ang may pinakakaunting populasyon? a. Ganyaking mabago at umunlad ang kultura _____27. Tulungang maging katulad ng nakararaming Pilipino c. Cavite d. Pagsisikip ng mga lugar b. Ati c. Ilipat sa iba’t ibang probinsya para mabigyan ng tulong b. Nagkakahiwalay ang miyembro ng mag-anak d. Caraga _____20. Ano ang dapat gawin sa mga pangkat-indigenous? a. Pagkabawas ng mga likas na yaman d. Hindi pa malaman kung ito ay lalaki pa d. CAR b. Manobo b. CAR b.

Mga hinabing tela d. Pag-asa sa iba Lagayan _____35. Kasipagan b. Aling pangkat ang magaling manisid sa ilalim ng dagat? a. Bayanihan d. Sulod d. T’boli d. Ifugao b. Alin ang pag-uugaling nagpapakita ng pagkahilig sa kagamitang yari sa ibang b. _____39. T’boIi c. Mabuting pagtanggap _____41. Kankanaey b. d. Pakikiisa c. Aling pag-uugali ang dapat nating Iinangin? a. Isip-kolonyal b. Pagkamasipag d. Pagsasama-sama b. Isip-talangka Pagkamakasarili _____40. Pagkamakaban c. Isip-dukha _____38. Cebuano b. Ita c. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga Badjao? _____36. Ano ang pinakabantog na nagawa ng mga Ifugao? a. Ifugao _____32. Alin ang katangiang dapat Iinangin ng mamamayang Pilipino upang umunlad c. Matatalino at malusog na mamamayan d. Mabilis na paggamit ng Iikas na yaman c. Aling pangkat ang katulad ng mga Ati ng Visayas? o payew a. Tamad kasi sila b. Wala na kasi silang magawa _____42. Isip-dukha Isip-kolonyal c. Nagsasaka b. T’boli c. Mataas na pananaw . Badjao d. Pagmamahal sa bayan b. Pandarayuhan mulia sa Ialawigan papunta sa Iungsod b. Pagkamatipid _____43. Ilonggo _____37. Alin ang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan? a. Nagtotroso a. Hiligaynon d. Lumalaking populasyon _____31. Aiing pangkat ng mga Pilipino ang matatagpuan sa Luzon? a. Pangasinense _____33. Nagkakaingin c. Pansariling interes bansa? a. Mga inukit na kahoy _____34. Hagdan-hagdang Palayan b. d. Alin ang isa sa mga mithiin ng mga Pilpino? c. Batak a. Matipid kasi sila ang ating bansa? a. Nangingisda d.a. Bakit nagiging kontento ang ilang Pilipino sa pagiging mahirap? a. Matiisin kasi sila d. Pagkamasayahin d. Yakan c. Aling pag-uugali ang dapat nating baguhin? c. Pagmimina ng ginto c. Badjao b. Aiing pangkat ang matatagpuan sa Mindanao? a.

ganito ang aking mga ginagawa upang makatulong ako sa bansa. Ang popuIasypn sa ating bansa lumalaki ___ ___ ___ ___ ___ lumiliit 2. Pagtitiwala sa Diyos II. Alin ang ugali o katangiang dapat alisin ng mamamayang Piiipino upang makamit ang mga mithiin ng ating bansa? a. Upang makamit ang mga ito. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . Pakikisama b. Umasa sa tulong ng pamahalaan _____45. d. Asikasuhin ang sarili c. Magtrabaho sa abot-kay d. Magdasal Iagi b. 1. Bilang mamamayan. Mga inaasahang populasyon naghihirap ___ ___ ___ ___ ___ nasisiyahan 4. Makapaglakbay sa buong bansa Magkaroon ng makabagong kagamitan Makipag-ugnayan sa maunlad na bansa Magkaroon ng mapayapang pamumuhay _____44. Mga umaasang populasyon napakarami ___ ___ ___ ___ ___ napakakaunti III. Pagkamasarili d. Ganito ang mga mithiin nating mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Paano matutugunan ng mga Piiipino ang kanilang mga pangangailangan? a. kailangan tayong mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Tapusin ang mga pangungusap 1. Pagkamatipid c.a. Kalagayan ng pamumuhay sa bansa mabuti ___ ___ ___ ___ ___ mahirap 3. Lagyan ng tsek (√) ang bahagi ng guhit na naglalarawan nito. Ilarawan ang matapat mong damdamin o opinyon ukoI sa bawat paksa. b. c.

Alin ang idinudulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga puIo sa ating bansa? a. Pagtaas ng presyo ng Iangis at mga pangunahing produkto c. Y’ami d. b. Hanging Amihan c. Walang tigil na pagbuhos ng ulan sa maraming lugar 10. Mahirap na pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda b. d. Setyembre d. Karagatang Pacific d. Tuyo b. Batanes 6. Alin ang matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas? a. Marso c. Brunei 4. Pagkakalbo ng malaking bahagi ng ating kagubatan 5. Polar c. Dahil ito ay maraming ginagamit na wika. c. b. c. Hanging Hilaga d. Sobrang paglamig ng panahon sa isang bansa d. Guam a. Paano mo ilalarawan ang El Nino Phenomenon? a. Aling hangin ang nanggagaling satimog--kanluran at nararamdaman mula sa mga huling araw ng Mayo hanggang Setyembre? a. Tempereyt 9. Nobyembre 7. Bashi Channel c. Japan d. Bakit tinatawag na bansang insular ang Pilipinas? a. Katimugang Dagat China 2. Hanging Habagat b. Dahil ito ay napaliligiran ng matataas na bundok. Paralel 3. Hanging Timog . Anong mga kalamidad ang kadalasang nagaganap at nararanasan sa ating bansa? a. Ano ang tawag sa guhit na nagmumula sa Polong Hilaga patungong Polong Timog? a. Latitud c. Taiwan b. Saluag b. Enero b. Alin ang karatig-bansa ng Pilipinas sa hilaga? d. d. Kailan karaniwang nagsisimula ang tag-araw sa Pilipinas? a. Dagat Celebes b. Dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang kontinente. Pagkatuyo ng mga halaman at pagkamatay ng mga hayop Tsunami at sobrang pagyeyelo Lindol at buhawi Lindol at bagyo 11.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Bilugan ang titik ng tamang sagot. 8. Mabagal ang paraan ng komunikasyon at transportasyon d. Pagbabago sa klima ng isang bansa c. Aling pulo ang pinakadulo sa timog ng Pilipinas? a. Hindi pag-ulan sa maraming lugar b. Tropikal d. Ekwador b. Anong uri ng klima mayroon ang Pilipinas? a. Sulu c. Dahil ito ay napaliligiran ng malalaking anyo ng tubig. Longhitud c. 1.

San Juanico b. Bohol b. Cagayan c. Bakit karaniwang lumilindol sa Pilipinas'? a. Cebu c. Ang dami ng anyong-tubig na mayroon dito b. Dahil ito ay napaliligiran ng tubig. Ang lokasyon nito 14. Aling kipot ang pinakamakasaysayan sa Pilipinas? a. Agusan 16. Panay 19. Luzon d. Ang Iaki ng populasyon dito c. Cordillera d. Cotabato b. Rio Grande 21. Alin ang pinakamahabang Hog sa Pilipinas? a. Cagayan d. Heotermal c. c. Gitnang Luzon c. Alin ang ikalimang pinakamalaking pulo sa Pilipinas? a. Saang pulo unang dumaong ang mga Americano noong panahon ng Hapor a. Apo c. Pinatubo 20. Alin ang pinakamalaking Iambak sa bansa? a. Palawan 18. Aling bulkan ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa Luzon? a. Agno c. Dahil ito ay isang malambot na Iugar. Cotabato 22. Elektrikal · d. Basilan d. Biliran c. Taal b. Angat 24. Pinatubo d. San Bernardino . Dahil lto ay isang bansa na nakaratay sa earthquake belt. Dahil ito ay nasa Kontinenteng Asia. Alin ang pinakamaliit at pinakamababang bulkan sa bansa gayundin sa buong daigdig? · a. Aling uri ng lakas ang maaaring manggaling sa isang bulkan? a.12. Alin ang tinaguriang pinakamakasaysayang ilog sa Pilipinas? a. Bukidnon d. b. Marikina d. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking kaugnayan sa klima ng isang bansa? a. Taal d. Mindoro b. Caraballo c. d. Hibok-Hibok c. Panay b. Ang uri ng lupa mayroon ito d. Leyte c. Chico d. Pasig b. Kabundukan ng Zambales 15. Kemikal b. Chico c. Pasig b. Sierra Madre b. Solar 17. Kanlaon a. Leyte d. 13. Alin ang pinakamahabang kabundukan sa buong Piipinas? · a. Saan matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas? 23. Mayon b.

Prutas kalachuchi ginto marmol c. Halamang-panggamot b. Palay b. Abaca 32. Zamboanga 27. Kipot maaaring paliguan? a. Lock ng Maynila c. Alin ang pinkaangkop na kategoryan ng mga likas na yaman na nasa loob ng 35. Saang bayan sa lalawigan ng Laguna matatagpuan ang maraming bukal na c. Bicol Peninsula d. Pangingisda 31. Basilan d. Los Banos 30. Lawa ng Laguna b. Saan Iamang matatagpuan 0 maaaring mahuli ang isdang pandaca pygmaea? a. Bataan c. Kabibe kahon? Dama de noche a. Lanzones d. sabon at gata? a. Saang Ialawigan matatagpuan ang Philippine Deep? a. Sarangani 26. Saging 36. kopra. Kapatagan ng Davao 33. Mineral d. Saan nagmumula ang mga produktong tulad ng langis. Gitnang Luzon c. Alin ang pinakaangkop na kategorya ng mga likas na yaman na nasa loob ng kahon? pilak a. Basilan d. Bandera Espanol c. Bukal d. Lambak Cagayan b. Pananahi c. Alin ang pinakamaiaking pinagkukunan ng kuryente sa Mindanao? a. Zamboanga 28. Pagsanjan d. Pagtitinda d. Halamang-dagat Waling waling c. Look ng Subic d. Sta. Aling lugar ang pangunahing pinagkukunan ng abaca? a. Alin sa mga sumusunod ang halamang panggamot? a. Quezon d. Surigao b. Lawa ng Buhi . Pagsasaka b. Aling bahagi ang nasa bukana ng dagat? a. Davao c.25. Cruz c. Sa anong Ialawigan matatagpuan ang Look ng Subic? a. Surigao b. Paete b. Zambales b. Tubo c. Niyog d. Gulay b. Alin ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas? a. Golpo 29. Lawa b. Bulaklak d. Banaba b. Korales copper 34. Davao c.

Chocolate Hills b. Saan lalawigan matatagpuan ang mga sumusunod? Kweba ng Tabon El Nido Resort . Saang lungsod matatagpuan ang mga sumusunod na pasyalan? Wright Park Mines View Park Burnham Park a. Anong uri ng yamang dagat ang "Glory of the Sea?" 39. Tansin b. Kabibe d. Banaue Rice Terraces c. Cebu b. Alin ang sinasabing “ika-8 Kahanga-hangang Pook sa buong Daigdig?” a. Mouse Deer c. Manila c. Korales 38. Tabon Cave 41. Baguio d.37. Alin ang tinaguriang pinakamaliit na unggoy na dito Iamang sa Pilipinas matatagpuan? a. Bulkang Mayon d. Perlas c. Tarsier a. Quezon 40. Tamaraw d. Suso b.

Camiguin b. 46. Nueva Vizcaya c. Pearl Farm Beach Resort 45. Alln sa mga sumusunod ang matatagpuan sa Zamboanga? a. Kagawaran ng Edukasyon c. Patuloy pa rin ang pagkasira ng kagubatan. Boracay d. Kagawaran ng Hustisya . Davao b. Iloilo c. Guimaras 44. Palawan d. Daml ng Puno na Naitanim sa Paligid ng La Mesa Dam 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Es at 1998 1999 2000 2001 Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katotohanan? a. Alln ang nlllkha ng pamahalaan upang mangalaga sa mga llkas na yaman ng bansa? a. d. Fort del Pilar d. Paul Subterranean River a. Bacolod 43. b. c.St. Cebu d. Saang pulo matatagpuan ang pinakamalaki at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na Hibok-Hibok? a. Nagsisikap pa rin ang mga mamamayan upang mailigtas ang kallkasan. Huli na ang lahat upang mailigtas ang kallkasan. Bundok Apo c. Samal Island b. Pag-aralan ang grap sa ibaba. Siquijor c. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman b. Oriental Mindoro b. Napabayaan na ng mga mamamayan ang kallkasan. Kagawaran ng Agrikultura d. Alin ang tinaguriang “Reyna ng Lungsod sa Timog?” a. Aklan 42.

Pangangalaga . Bibigyan ng parangal ang mga magtotroso. 4Alln ang binuo ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Niño? a. Bakit mapanganib ang paggamit ng dinamita sa pangingisda? a. c. Mababawasan ang tubig na maaaring pakinabangan ng mamamayan. Pinipinsala nito ang mga kabibe sa ilalim ng dagat. b. Paggamit b. Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kung ang isang grupo ng magtotroso ay hindi susunod sa batas ukol sa logging ban? a. Task Force El Nino d. Pagkatuto c. d. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-apektibong paraan upang malutas ang suliranin sa pagkasira ng kalikasan? a. Mas Ialago pa ang mga puno sa kagubatan. d. Kukulangin ang kuryante na ginagamit sa mga industriya. Oplan El Niño b. b. Mananatili pa rin ang mga puno sa kagubatan. Pagliligtaa d. Piso para sa Pasig 48. 49. Darating ang panahon na mauubos ang mga puno sa kagubatan. c.47. Namamatay pati ang mga maliliit na isda. 50. Bantay Dagat c.

dl kayamanan Sa anong uri ng pamahalaan may kapangyarihang maghalal ng mga pinuno ang mga mamamayan? a. Sa isang partido c. _____9. Sa mga mamamayan _____8. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. Isang partido c. seguridad b. karapatan c. Ang programang ipinatutupad ng mga pinuno ng bansa d. b. Ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa c. Demokratiko b. Ang institusyong gumagabay sa pamamalakad ng bansa _____2. Ano ang uri ng pamahalaan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilang tao Iamang? a. demokratiko _____3. Ang samahang itinatag ng bansa b. Diktadurya _____7. Paano napangangalagaan ng pamahalaan ang seguridad ng bansa? a. monarkiya b.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ A. Ito ang nagpapaunlad ng kalakalan at pamumuhay. . Isang tao b. _____5. Nagsanay ito ng mga pulis. Ano ang pamahalaan? a. komunista c. Maraming partido d. Tugunan ang mga pngangailangan ng mga mamamayan b. Sa mga opisyal d. _____1. Bigyan ng proteksyon ang mga kriminal d. _____4. katarungan d. aristokrasya d. Sino ang namumuno sa isang pamahalaang komunista? a. Gabayan ang mga ginagawa ng mga pinuno c. c. d. Saan nagmumula ang kapangyarihan sa pamahalaang monarkiya? · a. Oligarkiya d. Makapantay at makilala ng ibang bansa Alin ang mga pananagutan ng pamahalaan sa mga mamamayan? a. Sa isang tao b. Ito ang may kapangyarihan. Maraming mamamayan _____6. Ito ang pinagmumulan ng mga trabaho at kayamanan. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Alin ang pinakamahalagang gawain ng pamahalaan? a. Monarkiya c. Bakit mahalaga ang pamahalaan? a.

Pangulo c. Pakikipag-ugnayang Panlabas _____17. Senador d. Suriin ang pambansang pamahalaan. Ano ang pangunahing tungkulin ng pangulo at ng gabinete? a. Sino ang maaaring humalili sa pangulo kung siya ay hindi na maaaring manungkulan? a. lkalawang Pangulo d. c. Nangutang ito sa ibang bansa. _____13. Manghuli ng mga taong lumalabag sa batas. Mahistrado _____12. Siya ay mamamayang Pilipino b. Nagtatag ito ng mga paaralan. . b. d. Ipatupad ang mga batas. Aling kagawaran ang naglalayong mabigyan ng seguridad ang bansa? a. Kalihim c. c. _____10. Ano ang bumubuo ng Gabineta ng Pangulo? a. Pananalapi d. Pangulo ng Senado _____15. Siya ay nakababasa at nakasusulat c. Aling kagawaran ng pamahalaan ang namamahala sa pagbibigay ng tuIong sa mga sinalanta ng bagyo at baha? a.b. Industriya at Pangangalakal b. Anim na taon d. Apat na taon b. Walong taon _____14. Siya ay may pinag-aralan at hanapbuhay d. Kalusugan _____18. Hukom b. Sino ang pinuno ng sangay tagapagpaganap? a. Nagpautang ito ng puhunan sa mga negosyante. Maglitis ng mga kaso tungkol sa paglabag ng mga batas. Ano ang kapangyarihan ng bawat yunit ng pamahalaang Iokal? a. Hukom b. Siya ay apatnapung taong gulang sa araw ng halalan. Gaano katagal maaaring manungkulan ang halal na pangulo ng Pilipinas a. b. d. Mga Sangay Mga Kalihim Mga Sanador Mga Kagawad _____11. Tanggulang Pambansa d. d. _____16. c. alin ang mga ito? a. Magmungkahi ng mga batas na ipaaapruba. Turismo b. Limang taon c. Paglilingkod Panlipunan c. Edukasyon c. Nakatala sa ibaba ang mga katangian ng taong maaaring kumandidato pangulo ng Pilipinas.

Maglabas ng para para sa mga gastusin. Manghingi ng para sa taumbayan. Paano tayo matutulungan ng ating mga kinatawan? a. c. c. Hindi maaaring magpahayag ng Iaban sa Pangulo ang Kongreso. Alin ang totoo? a. Humingi ng para sa kanila b. Magpadala ng panukala sa Senado . Para yumaman ang mga kasapi nito. c. Ano ang kapangyarihan ng Ombudsman? a. Para maaprubahan ang taunang badyet ng pamahalaan. _____22. d. Aiin ang tungkulin ng Kongreso? a. d. Katulad ito ng pambansang pamahalaan. Alkalde b. Iparating ang iba’t ibang pangangailangan sa kanila. Kanya-kanya sila ng gawain · b. Bakit mahalaga ang pamahalaang Iokal? a. _____26. d. Magtakda ng mga sahod. Walang kalayaan ang Kongreso sa kanilang paggawa. Ang Kongreso ay may kalayaang tinatamasa. Gastusin ang pondo ng bansa para sa kanilang Iayunin. d. _____25. Magpataw ng buwis at upa ayon sa batas. d. c. _____23. Mag-apruba ng taunang badyet ng pamahalaan. Alin ang totoo tungkol sa mga pamahalaang Iokal? a. b. Gubernator d. c. _____19. Magpatawad sa mga bilanggo na nakatakdang bitayin. b. Naiaangkop ang mga gawain nito sa sariling bayan. d. Katulong ito ng pambansang pamahalaan. Iparating sa kanila ang mga suiiranin ng ating distrito. _____20. c. HumaIiIi ang pambansang pamahalaan. Senador c. Tumuligsa sa pambansang pamahalaan. c. b. Maaari itong magpayaman. Hinuhuli ang mga kagawad ng Kongreso kapag sila ay nagpahayag ng kanilang saloobin. _____24. Humingi ng pagkain at damit sa kanila.b. b. Maghanda ng taunang programa ng pamahalaan. Magbigay ng payo sa pangulo b. Waling kaugnayan ito sa pambansang pamahalaan. Para maparusahan ang gusto nilang maparusahan. Para maiwasan ang pagmamalabis at pagkakamali ng mababang hukom b. Sumusunod ito sa pambansang pamahalaan. Sino ang pinakamataas na pinuno ng isang pamahalaang panlalawigan? a. _____27. Bise-gobernador _____21. Magpalabas ng batas. Alin ang tungkulin ng Kongreso? A a. d. Bakit mahalaga ang Kataas-taasang Hukuman? a. d. c. Nagagamit ito ng pambansang pamahalaan sa halalan.

Pinag-aralan nito ang pagpapakulong sa mga criminal b. Upang maging maayos at malusog tayo d. Naiiwasan ang pagpapayaman ng mga kawani. Pinagpapasyahan nito ang lahat ng kaso ng lahat ng mga tao. Upang mapaganda ang ating kapaligiran b. Manghingi ng payo sa mga taong may kaso d. Kahit saang hukuman c. Upang maisagawa natin ang Iahat ng ibig nating gawin c. Tanodbayan b. Alin ang tungkulin ng mamamayan ayon sa Saligang Batas? a. c. Bakit may mga itinakdang karapatang sibil? a. Pinapanigan nila ang mga mahihirap. _____31. Bakit sinasabing malaya ang mga hukuman sa Pilipinas? a. b. Alin ang mamamayang Pilipino? a. Upang matutuhan natin ito _____34. Ang ama o ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Upang maisaayos ang mga proyakto ng pamahalaan c. Naparurusahan ang mga gumagawa ng katiwalian. Pagiging masikap sa trabaho b. Pag-iipon ng pera _____33. Bakit mahalaga ang Tanodbayan? a. Magsiyasat sa mga sumbong ng sinumang tao _____28. Pinapanigan nila ang mga mayayaman. Bakit may mga tungkulin sa pangangaiaga at paggamit ng Iikas na kayamanan natin? a. Ang naghahangad umunlad ang Pilipinas. c. Walang pinapanigan ang kanilang mga desisyon. Kalusugan at kalinisan ng paligid _____35. _____32. c. . Ano ang pokus ng ating mga karapatang panlipunan at pangkabuhayan? a. Opisina ng nasabing kawani _____30. Saan niya ito dapat ipadala? a. b. Kataas-taasang Hukuman d. Upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan _____36. b. Kagandahan at kaayusan ng pamahalaan c. Kaayusan at kagalingan ng pamumuhay d. i d. Ang naglilingkod sa pamahalaan ng Pilipinas.c. May reklamo si Mang Juan Iaban sa isang kawani ng pamahalaan. Naiiwasan ang mga katiwalian at mga anomalya sa pamahalaan. Upang maging matiwasay at maligaya ang ating pamumuhay b. _____29. Kauniaran at katagumpayan ng mga proyakto ng bansa b. d. Nabibili ang kanilang mga desisyon. Paggalang sa Panginoon d. Upang maging maunlad at wasto ang paggamit ukol dito d. Ano ang tungkulin nd Sandiganbayan? a. Naparurusahan ang kahit sinong pinuno. Ang naninirahan sa Piiipinas sa kasalukuyan. d. Pagpaparahistro at pagboto c.

Paano tayo makatutulong upang magtagumpay ang mga itc? ‘ a. Ano ang uri ng pagkamamamayang Pilipino ng sinumang ipinanganak dito sa bansa? a. d. b. Sarbisyo Sibil c. Itaguyod ang mga projecting it sa abot ng acting makakaya. sampu _____41. d. Ano ang uri pagkamamamayang kung tinalikuran ng isang dayuhan ang kanyang dating pagkamamamayan para maging mamamayan ng Pilipinas? a. c. Dual b. Huwad c. isa b. Sinusuri nito ang mga personal na pamumuhay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Paaralan d. Mawawala ang mga negosyo. _____44. Maraming proyakto ang ating pamahalaan para sa atin. Alin ang karapatan ng isang mamamayan? a. ` b. Awdit _____43. Pinagpapasyahan nito ang mga kasong nauukol sa pagnanakaw at panunuhol ng mga opisyal ng pamahalaan. Alin ang itinuturing na mahalagang pundasyon ng ating bansa? a. Magiging maiaya ang mga Piiipino. Likas b. Nawawaia ang iyong kapatid. Naturalisado _____40. Tunay d. _____42. Saang komisyon ka maaaring humingi ng katarungan? a. Tumulong sa proyakto na pakikinabangan natin. Itaguyod ang mga proyakto kung babayaran ang pagliiingkod natin. Halalan d. Naturalisado _____39. Ipagwalang-bahala ang mga proyakto. Mamamayan b. c. Ano ang maaaring mangyari kapag hindi sinunod ng mga mamamayan ang mga batas ng bansa? a. Multiple d. Simbahan c.c. Magiging mabisa ang mga batas ng bansa. Pagtatanggol sa sarili . d. Pagkaraan ng isang Iinggo natagpuan siyang duguan sa may tabi ng kalsada. Magkakagulo sa bansa. _____37. Likas c. Karapatang Pantao b. Pangulo _____38. Ilang taon dapat manirahan nang tuloy-tuloy ditto sa Pilipinas ang isang dayuhan upang maging mamamayang Pilipino? a. walo d. lima c.

Ang pamahalaan hayaan ___ ___ ___ ___ tulungan 5. nagmamalaki ___ ___ ___ ___ nahihiya 2. May mga karapatang dapat igalang ang bawat tao. Pilipino ang iyong mga magulang. 1. _____49. Pagkilala ng publiko c.b. d. Maging matapat sa demokrasya d. Pilipino ka. Aling pangungusap ang iyong sinasang-ayunan? a. Magbayad ng iba’t ibang buwis d. Pangangalaga ng pamahalaan _____46. c. Paunlarin ang sariling kakayahan B. naiinis ___ ___ ___ ___ nahihiya 3. Mga ahansya ng pamahalaan nakatutulong ___ ___ ___ ___ nakaaabala . Magsagawa ng gawaing kapaki-pakinabang b. Paghingi ng tulong d. Tiyakin ang kanyang saguridad a c. nasisiyahan ___ ___ ___ ___ nalulungkot 4. Pagsasarili b. b. Suriin ang pinaiiral na batas b. Makaligtas sa anumang uri ng paglabag d. b. Anong karapatan ang kanilang natatamasa? a. Bumoto kung may halalan _____50. Umiwas sa mga pang-aabuso b. Ang mga sanggol ay wala pang karapatan dahil sila ay nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Alin ang hindi karapatang pantao? a. Ang karapatan ng mga mayayaman ay nakahihigit kaysa mahihirap. Karapatang mabigyan ng buhay Karapatang mamili ng tirahan Karapatang magtrabaho Karapatang makaboto _____47. Maging tapat sa pamahalaan c. Alin ang mrg tungkulin ng mamamayan? a. Lagyan ng tsek (/) ang bahagi ng guhit na naglalarawan ng iyong nadarama o opinyon. Alin ang karapatan ng mga bata? a. Pagkakaroon ng ari-arian d. Pagkakapantay-pantay c. Aling tungkulin ang higit na dapat gawin ng mga Pilipino? a. Tumupad sa mga itinadhana ng may kapangyarihan _____48. c. Pilipino ka hanggang ikaw ay tumanda. Sumunod sa mga batas at tuntunin c. Bumibili ng disenteng tirahan ang mga mamamayan. Pagtira sa kalsada _____45. Dapat mabigyan ng karapatan ang mga matatanda kaysa sa mga d.

Tapusin ang mga pangungusap. Ang mga karapatan ng iba ay dapat _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Alam kong nakakatulong ako sa ating pamahalaan at bansa dahil ganito ang lagi kong ginagawa: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Bilang mga Pilipino.C. 4. 1. ibig kong maging dahil __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Ang ating pamahalaan ay _____________________________________________ kung _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Kung ako ay makapipili ng pagkamamamayan. dapat nating __________________________________________________________________ _______________________________________________ang ating pamahalaan.

Kasanayan na Paggamot d. Pagpapatalslk sa plnunong nanalo sa halalan d. Kasanayan na Agrikuitural b. Pope John Paul I ’ d.a. Pinamimigay natin ang mga it0.*1-g. tayo ay nananatiii pa ring mahirap? a.a.=:]:. Pope John Paul ll 2. Hindi wasto ang paggamit natin sa mga ito. d. LOCAL NATIONAL PRESIDENTIAL BAFIANGAY · ‘ ELECTION ELECTION ELECTION ELECTION Sino ang plnakagustong Iboto ng mga mamamayan? a. b. Hindi natin ginagamit ang mga ito. Tlngnan at surlln ang grap. Barangay Captain b. b. Sonador d. Ang Piiipinas ay Ialong umuniad sa taong 2001. Mas humirap ang buhay ng mga Piiipinc. Kasanayan na Pagtuturo . Pagtatangklllk ng mga mamamayan sa nalhalal na pangulo 3. .1. c. /Pagboboycott sa halalang Iokal at nasyonal c. Pagpapallt-pallt ng plnuno b.. Mga Iungsodi b. Alin sa mga sumusunod ang napapabayaan ng pamahalaan at nangangailangang pagtuunan ng pansin? a.‘_2·jE:i§=·2j I . Pope John XXIII “ g r _ c. Mga rural na Iugar 12. Bakit sa kabila ng mga masaganang Iikas na yaman ng ating bansa. c. d. Mahirap ang buhay ng mga Piiipino noong 2000. 13. Mga pasyalan d. Kasanayan na Pantekniko c. Mga pabrika c. Alin ang binibigyang-diin sa adukasyong bokasyunal? a. Pope Paul VI b. A GFIAP NG DAMI NG BUMOTO SA |BA’T IBANG HALALAN: 6M ng 5 M BUITIOYO _ 3 M H . Prasldanta _ c. 11. Mayor Aiin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tamang intarpretasyon'? a.n 2MI 1 M i n g. Sino ang nagsamblt na ang kaunlaran ay para sa kagallngan ng nakararamlng tao? a. Alln sa mga sumusunod ang nagpapakuar ng Isang matibay at matatag na pampulltikang kapaliglran? ‘ a. Ang Piiipinas ay isang maunlad na bansa. Sinisira natin ang mga itc.

Pagtatanggoi at Batas . Magandang kalidad ng edukasyon 18. Saang antas may pinakamaraming nag-aaral?. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa loob ng kahon? Third Elementary Education Project 1 New Elementary School Curriculum Basic Education Curriculum . ' Philipppine Accrediting Association of Schools. Medisina at Pagtuturo _ d. Upang makilaia ito sa buong mundo 14. Edukasyon para sa karamihan d. Kaangkupan ng edukasyon c. a. Secondary Education Development Program 17. Saang antas may pinakamaraming nag-aaraI?. _ » d. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karami 4 at pantay-pantay? P Y a. Aiin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karamiha at pantay-pantay? a. Agham at Teknolohya · g b. _ » d. Agham at Teknolohya . b. Murang edukasyon b. Upang hindi ito maghirap kailanman d. Hindi sila magaiing bumilang d.14. Commission on Higher Education c. Mataas na paaralan . Arkitektura at Sining 15. Eiementarya . Bokasyunai c. Medisina at Pagtuturo d. and Universities a. c. . Elementarya . Upang matugunan nito ang mga hangarin g c. c. Mataas na paaralan 16. Pagtatanggoi at Batas c. Colleges. New Elementary School Curriculum d. Koiehyo ~ b. New Elementary School Curriculum d. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas . Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Bokasyunai “ c. Hindi sila mahusay bumasa . Study-Now Pay Later Plan b. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Secondary Education Development Program . na yaman? ‘ “ a. Kolehyo _ b. a. Commission on Higher Education c. Waia silang kamalayang paniipunan 19. Arkitektura at Sining 15. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas na yaman? ‘ a. 16. g . Waia silang tiwala sa sarili b. Study-Now Pay Later Plan b.

Magandang kalidad ng edukasyon 18. Murang edukasyon b. Hindi siia magaiing bumiiang d. g Colleges. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Edukasyon para sa karamihan d. and Universities '* a. Third Elementary Education Project 1 1 New Elementary School Curriculum i Basic Education Curriculum .17. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Kaangkupan ng edukasyon c. Waia siiang tiwala sa sariii b. c. Hindi siia mahusay bumasa . Waia siiang kamalayang paniipunan 19. Upang matugunan nito ang mga hangarin c. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa ioob ng kahon? . Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Upang hindi itc maghirap kailanman d. Upang makilaia ito sa buong mundo . 1 Philipppine Accrediting Association of Schools.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->