HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. _____1.

Ano ang populasyon? a. Ang mga tao at kapaligiran sa isang lugar b. Ang mga taong naninirahan sa isang lugar c. Ang mga dayuhang dumadalaw sa isang lugar d. Ang mga mamamayan at pamahalaan sa isang lugar _____2. Alin ang tama ukol sa populasyon sa ating bansa? a. Mas kaunti ang mga babae kaysa sa mga lalaki b. Magkapareho ang bilang ng mga lalaki at babae c. Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki d. Hindi malaman kung babae o lalaki ang mas marami _____3. Alin ang nagsasabi kung ano ang kakapalan ng populasyon? a. Ang bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado ng isang lugar b. Ang halagahang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar c. Ang halagang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar d. Ang halagang kinikita mula sa mga produkto sa isang lugar e. Ang bilang ng taong naninirahan sa lugar
_____4.

Ano ang edad ng pinakamalaking bahagi ng ating populasyon? a. 1-14 c. 25-34 b. 15-24 d. 50-60

_____5. Aling rehiyon sa ating bansa ang may pinakamalaking populasyon? a. NCR c. Rehiyon IV b. Rehiyon I d. Rehiyon X _____6. Ano ang kabuuang bilang ng populasyon ng Pilipinas ayon sa huling datos? a. Higit sa 65 milyon ang Pilipino b. Higit sa 75 milyon ang Pilipino c. Higit sa 80 milyon ang Pilipino d. Higit sa 90 milyon ang Pilipino _____7. Ilang bahagdan ng mga Pilipino ang marunong bumasa at sumulat? a. Mahigit 50% c. Mahigit 70% b. Mahigit 60% d. Mahigit 80%
_____8.

Alin ang wasto? a. Mas marami ang bilang ng mga umaasa kaysa sa mga inaasahan sa ating bansa. b. Mas kaunti ang bilang ng mga umaaasa kaysa sa inaasahan sa ating bansa. c. Magkapareho ang bilang ng mga umaasa at inaasahan sa ating bansa d. Hindi masabi kung ilan ang mga umaasa at inaasahan sa ating bansa.

_____9. Alin ang nagsasabi tungkol sa distribusyon ng populasyon sa isang lugar? a. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa mga sentro ng isang lugar. b. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar.

c. Ito ang bilang ng mga produktong nanggagaling sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. d. Ito ang bilang ng mga naninirahan at taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. _____10. Ayon sa pagtatala ng National Statistics Office, alin ang tama tungkol sa nakapag-aral sa Pilipinas? a. Mas kaunti ang nakapag-aral sa elementarya b. Mas marami ang nakapag-aral sa elementarya c. Di matiyak ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya d. Magkapareho ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya _____11. Alin ang isa sa karaniwang epekto ng lumalaking populasyon? a. Sumisikip ang lugar na tinitirahan b. Umuunlad ang pamumuhay sa lugar c. Nababawasan ang yamang tao sa lugar d. Dumarami ang likas na kayamanan sa lugar _____12. Paano naapektuhan ng lumalaking populasyon ang kabuhayan ng bansa? a. Lumalaki ang pangangailagang dapat matugunan b. Dumarami ang mga naninirahan sa bansa c. Lumalaki ang lugar ng kakailanganin d. Lumalago ang yamang tao ng bansa _____13. Alin ang higit na impluwensiya sa pag-unlad ng bansa? a. Lumalaking populasyon b. Pagtatrabaho ng mga tao c. Pag-aaral ng mga kabataan d. Paggamit ng likas na yaman _____14. Alin ang naglalarawan ng kakapalan ng populasyon ng ating bansa? a. Mas makapal ito sa mga lungsod b. Mas makapal ito sa mga lalawigan c. Pareho sa lalawigan papunta sa lungsod d. Pantay-pantay ang kakapalan nito sa iba’t-ibang lugar sa bansa. _____15. Alin ang naglalarawan ng pandarayuhan sa Pilipinas? a. Mula sa lungsod papunta sa lalawigan b. Mula sa lalawigan papunta sa lungsod c. Mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas d. Mula sa iba’t-ibang dako at bansa papunta sa iba’t-ibang rehiyon _____16. Sino ang mga nakararami sa mga mandarayuhan? a. Mga babae kaysa mga lalaki b. Mga lalaki kaysa sa mga babae c. Pareho ang bilang ng mga babae at mga lalaki d. Hindi malaman kung sino ang higit na nakararami _____17. Ano ang pangunahing dahilan ng pandarayuhan? a. Pamamasyal c. Pakikipagdigmaan b. Pagkakasakit d. Paghahanapbuhay
_____18. Saan pumupunta ang karamihan sa mga Pilipinong mandarayuhan?

a. b.

China Japan

c. d.

Australia United States

Aling rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon rnula sa taong c. Pagsisikip ng mga lugar b. Tawi-Tawi _____21. Pagkabawas ng mga likas na yaman d. Pagkamalikhain c. Alin ang naglalarawan sa ating populasyon? a. Tagbanua _____26. Paglala ng mga problema sa kapaligiran _____24. Pagkamasikap d. Ilipat sa iba’t ibang probinsya para mabigyan ng tulong b. ARMM d. Magplano ng pamiiya ` b. Caraga _____20. Rizal c. Alin ang pagpapahalagang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? a. Ano ang hindi magandang epekto ng pandarayuhan? a. Igalang at hayaang manatili ang katutubong kultura d. Kasipagan b. Nagkakahiwalay ang miyembro ng mag-anak d. Manobo b. Hindi pa malaman kung ito ay lalaki pa d. Lagayan b. Aling Ialawigan o lungsod ang may pinakamabilis lumaki ang populasyon? _____22. Ibanag d. ARMM d. Makipag-ugnayan sa mauunlad na bansa _____25. Alin ang sanhi ng hindi matapat na paglilingkod ng opisyal ng pamahalaan? _____29. NCR 1990 hanggang 2005? a. Pag-unlad ng mga rehiyon c. Aling lugar sa Pilipinas ang may pinakamakapal na populasyon sa bawat kilometre kwadrado? a. Maglipat ang mga tao sa Iungsod d. Lumiliit at bumababa ang bilang nito _____23. CAR b. Lumiliit ang kita ng bansa b. Pakikisama a. Aling pangkat-indigenous ang may pinakakaunting populasyon? a. Cavite d. CAR b. Ganyaking mabago at umunlad ang kultura _____27. Ano ang may magandang apekto sa pag-unIad ng ating bansa? · . Caraga c. Pagkamakabayan _____28. Nababawasan ang populasyon sa bansa c. Ati c. NCR b. Magtrabaho sa ibang bansa c. NCR a. Paano malulutas ang ating suliranin sa mabilis na paglaki ng populasyon? a. Tulungang maging katulad ng nakararaming Pilipino c. Isip-dukha c._____19. Pabagu-bago ang paglaki at pagliit nito sa bawat taon c. Ano ang mga epekto ng Iumalaking populasyon sa ating bansa? a. Pabilis nang pabilis ang paglaki nito sa mga nakaraang taon b. Nawawalan ng inaasahan ang mga myembro ng mag-anak _____30. Isip-taiangka d. Ano ang dapat gawin sa mga pangkat-indigenous? a.

Alin ang isa sa mga mithiin ng mga Pilpino? c. Pagmimina ng ginto c. Aling pag-uugali ang dapat nating Iinangin? a. Pangasinense _____33. Mataas na pananaw . Bayanihan d. Badjao d. Tamad kasi sila b. Mga inukit na kahoy _____34. Ano ang pinakabantog na nagawa ng mga Ifugao? a. Ita c.a. Pagkamasipag d. Lumalaking populasyon _____31. Ifugao _____32. Sulod d. Nangingisda d. Pagkamatipid _____43. d. Alin ang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan? a. Hagdan-hagdang Palayan b. Aiing pangkat ng mga Pilipino ang matatagpuan sa Luzon? a. Ilonggo _____37. Pansariling interes bansa? a. Matipid kasi sila ang ating bansa? a. Isip-kolonyal b. Batak a. Alin ang katangiang dapat Iinangin ng mamamayang Pilipino upang umunlad c. Badjao b. Pakikiisa c. Aling pangkat ang katulad ng mga Ati ng Visayas? o payew a. Pagmamahal sa bayan b. Ifugao b. Matiisin kasi sila d. Mabilis na paggamit ng Iikas na yaman c. Cebuano b. T’boli d. Mga hinabing tela d. Matatalino at malusog na mamamayan d. Nagsasaka b. Yakan c. Kankanaey b. Pagkamakaban c. Pagsasama-sama b. Bakit nagiging kontento ang ilang Pilipino sa pagiging mahirap? a. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga Badjao? _____36. Hiligaynon d. Nagtotroso a. Pagkamasayahin d. Aling pangkat ang magaling manisid sa ilalim ng dagat? a. Pandarayuhan mulia sa Ialawigan papunta sa Iungsod b. Alin ang pag-uugaling nagpapakita ng pagkahilig sa kagamitang yari sa ibang b. Isip-dukha Isip-kolonyal c. Isip-dukha _____38. Aiing pangkat ang matatagpuan sa Mindanao? a. d. Wala na kasi silang magawa _____42. T’boIi c. Nagkakaingin c. T’boli c. Pag-asa sa iba Lagayan _____35. Aling pag-uugali ang dapat nating baguhin? c. Kasipagan b. Mabuting pagtanggap _____41. Isip-talangka Pagkamakasarili _____40. _____39.

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . Tapusin ang mga pangungusap 1. Mga inaasahang populasyon naghihirap ___ ___ ___ ___ ___ nasisiyahan 4. 1. Pagkamasarili d. Asikasuhin ang sarili c. Pagtitiwala sa Diyos II. b. Makapaglakbay sa buong bansa Magkaroon ng makabagong kagamitan Makipag-ugnayan sa maunlad na bansa Magkaroon ng mapayapang pamumuhay _____44. Ilarawan ang matapat mong damdamin o opinyon ukoI sa bawat paksa. Kalagayan ng pamumuhay sa bansa mabuti ___ ___ ___ ___ ___ mahirap 3. c. ganito ang aking mga ginagawa upang makatulong ako sa bansa. Upang makamit ang mga ito. Ganito ang mga mithiin nating mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Paano matutugunan ng mga Piiipino ang kanilang mga pangangailangan? a. Magdasal Iagi b. Umasa sa tulong ng pamahalaan _____45. Alin ang ugali o katangiang dapat alisin ng mamamayang Piiipino upang makamit ang mga mithiin ng ating bansa? a. Magtrabaho sa abot-kay d. Lagyan ng tsek (√) ang bahagi ng guhit na naglalarawan nito.a. d. Bilang mamamayan. Pakikisama b. Pagkamatipid c. Ang popuIasypn sa ating bansa lumalaki ___ ___ ___ ___ ___ lumiliit 2. Mga umaasang populasyon napakarami ___ ___ ___ ___ ___ napakakaunti III. kailangan tayong mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3.

Nobyembre 7. Tempereyt 9. Hanging Timog . Hanging Hilaga d. Dahil ito ay napaliligiran ng malalaking anyo ng tubig. 8. b. Hindi pag-ulan sa maraming lugar b. Taiwan b. Dahil ito ay napaliligiran ng matataas na bundok. Alin ang idinudulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga puIo sa ating bansa? a. Saluag b. Bashi Channel c. Ekwador b. Aling hangin ang nanggagaling satimog--kanluran at nararamdaman mula sa mga huling araw ng Mayo hanggang Setyembre? a. Paano mo ilalarawan ang El Nino Phenomenon? a. Katimugang Dagat China 2. Mahirap na pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda b. Marso c. Setyembre d. Ano ang tawag sa guhit na nagmumula sa Polong Hilaga patungong Polong Timog? a. c. b. Kailan karaniwang nagsisimula ang tag-araw sa Pilipinas? a.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Bilugan ang titik ng tamang sagot. Alin ang karatig-bansa ng Pilipinas sa hilaga? d. Hanging Amihan c. Alin ang matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas? a. Pagkakalbo ng malaking bahagi ng ating kagubatan 5. Guam a. c. Mabagal ang paraan ng komunikasyon at transportasyon d. Latitud c. Y’ami d. Anong mga kalamidad ang kadalasang nagaganap at nararanasan sa ating bansa? a. Dagat Celebes b. Dahil ito ay maraming ginagamit na wika. Brunei 4. Sobrang paglamig ng panahon sa isang bansa d. Dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang kontinente. Aling pulo ang pinakadulo sa timog ng Pilipinas? a. Longhitud c. d. Tropikal d. Hanging Habagat b. Bakit tinatawag na bansang insular ang Pilipinas? a. Paralel 3. Polar c. Batanes 6. Karagatang Pacific d. 1. Pagkatuyo ng mga halaman at pagkamatay ng mga hayop Tsunami at sobrang pagyeyelo Lindol at buhawi Lindol at bagyo 11. Enero b. d. Anong uri ng klima mayroon ang Pilipinas? a. Sulu c. Japan d. Tuyo b. Pagbabago sa klima ng isang bansa c. Pagtaas ng presyo ng Iangis at mga pangunahing produkto c. Walang tigil na pagbuhos ng ulan sa maraming lugar 10.

Ang lokasyon nito 14. Angat 24. Elektrikal · d. Chico c. Alin ang pinakamalaking Iambak sa bansa? a. Pasig b. Leyte d. 13. d. Heotermal c. Hibok-Hibok c. Bukidnon d. Apo c. Dahil lto ay isang bansa na nakaratay sa earthquake belt. Bohol b. Cagayan d. Gitnang Luzon c. Mayon b. Mindoro b. San Bernardino . Kemikal b. Alin ang ikalimang pinakamalaking pulo sa Pilipinas? a. Kanlaon a. Cebu c. Leyte c. San Juanico b. Marikina d. Agno c. Cotabato b. Cotabato 22. Cordillera d. Pasig b. Aling uri ng lakas ang maaaring manggaling sa isang bulkan? a. Pinatubo 20. Taal d. Luzon d. Caraballo c. Kabundukan ng Zambales 15. Aling kipot ang pinakamakasaysayan sa Pilipinas? a. Dahil ito ay nasa Kontinenteng Asia. Alin ang tinaguriang pinakamakasaysayang ilog sa Pilipinas? a. Chico d. Ang dami ng anyong-tubig na mayroon dito b. Ang Iaki ng populasyon dito c. Agusan 16. Saan matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas? 23. Sierra Madre b. Alin ang pinakamaliit at pinakamababang bulkan sa bansa gayundin sa buong daigdig? · a. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking kaugnayan sa klima ng isang bansa? a. Panay b. Bakit karaniwang lumilindol sa Pilipinas'? a. Alin ang pinakamahabang Hog sa Pilipinas? a. Saang pulo unang dumaong ang mga Americano noong panahon ng Hapor a. Dahil ito ay isang malambot na Iugar. Basilan d. Aling bulkan ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa Luzon? a. Cagayan c. Taal b. Dahil ito ay napaliligiran ng tubig. Alin ang pinakamahabang kabundukan sa buong Piipinas? · a. Pinatubo d. Solar 17. Ang uri ng lupa mayroon ito d. b. Panay 19. Rio Grande 21. Palawan 18.12. c. Biliran c.

Prutas kalachuchi ginto marmol c. Halamang-panggamot b. Saan Iamang matatagpuan 0 maaaring mahuli ang isdang pandaca pygmaea? a. Alin ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas? a. Banaba b. Palay b. Kipot maaaring paliguan? a. Sa anong Ialawigan matatagpuan ang Look ng Subic? a. Bukal d. Surigao b. Kabibe kahon? Dama de noche a. Gitnang Luzon c. Bulaklak d. Bataan c. Quezon d. Davao c. kopra. Los Banos 30. Alin sa mga sumusunod ang halamang panggamot? a. Pangingisda 31. Halamang-dagat Waling waling c. Davao c. Sta. Aling bahagi ang nasa bukana ng dagat? a. Tubo c. Lawa ng Buhi . Alin ang pinakamaiaking pinagkukunan ng kuryente sa Mindanao? a. Pananahi c. Saang Ialawigan matatagpuan ang Philippine Deep? a. Korales copper 34. Kapatagan ng Davao 33. Lawa b. Lanzones d. Zambales b. Alin ang pinkaangkop na kategoryan ng mga likas na yaman na nasa loob ng 35. Basilan d. Pagtitinda d. Pagsanjan d. Mineral d. Paete b. sabon at gata? a. Zamboanga 28. Cruz c. Look ng Subic d. Bandera Espanol c. Basilan d. Bicol Peninsula d. Sarangani 26. Surigao b. Alin ang pinakaangkop na kategorya ng mga likas na yaman na nasa loob ng kahon? pilak a. Saging 36. Lock ng Maynila c. Abaca 32. Lawa ng Laguna b. Golpo 29.25. Saang bayan sa lalawigan ng Laguna matatagpuan ang maraming bukal na c. Aling lugar ang pangunahing pinagkukunan ng abaca? a. Pagsasaka b. Gulay b. Lambak Cagayan b. Saan nagmumula ang mga produktong tulad ng langis. Zamboanga 27. Niyog d.

Alin ang sinasabing “ika-8 Kahanga-hangang Pook sa buong Daigdig?” a. Perlas c. Alin ang tinaguriang pinakamaliit na unggoy na dito Iamang sa Pilipinas matatagpuan? a. Saang lungsod matatagpuan ang mga sumusunod na pasyalan? Wright Park Mines View Park Burnham Park a. Manila c. Cebu b. Tabon Cave 41.37. Bulkang Mayon d. Tansin b. Kabibe d. Saan lalawigan matatagpuan ang mga sumusunod? Kweba ng Tabon El Nido Resort . Anong uri ng yamang dagat ang "Glory of the Sea?" 39. Tarsier a. Korales 38. Chocolate Hills b. Baguio d. Mouse Deer c. Suso b. Tamaraw d. Quezon 40. Banaue Rice Terraces c.

Samal Island b. Pearl Farm Beach Resort 45. Kagawaran ng Hustisya . Kagawaran ng Edukasyon c. Napabayaan na ng mga mamamayan ang kallkasan.St. Fort del Pilar d. Alln ang nlllkha ng pamahalaan upang mangalaga sa mga llkas na yaman ng bansa? a. Cebu d. Nagsisikap pa rin ang mga mamamayan upang mailigtas ang kallkasan. Daml ng Puno na Naitanim sa Paligid ng La Mesa Dam 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Es at 1998 1999 2000 2001 Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katotohanan? a. b. Camiguin b. d. Alln sa mga sumusunod ang matatagpuan sa Zamboanga? a. Paul Subterranean River a. 46. Palawan d. Saang pulo matatagpuan ang pinakamalaki at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na Hibok-Hibok? a. Huli na ang lahat upang mailigtas ang kallkasan. Nueva Vizcaya c. Siquijor c. Bacolod 43. c. Kagawaran ng Agrikultura d. Oriental Mindoro b. Guimaras 44. Aklan 42. Davao b. Alin ang tinaguriang “Reyna ng Lungsod sa Timog?” a. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman b. Bundok Apo c. Patuloy pa rin ang pagkasira ng kagubatan. Boracay d. Iloilo c. Pag-aralan ang grap sa ibaba.

Bakit mapanganib ang paggamit ng dinamita sa pangingisda? a. Oplan El Niño b. Pinipinsala nito ang mga kabibe sa ilalim ng dagat. Task Force El Nino d. Pangangalaga . Bantay Dagat c. Mananatili pa rin ang mga puno sa kagubatan. Darating ang panahon na mauubos ang mga puno sa kagubatan.47. 4Alln ang binuo ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Niño? a. d. Pagkatuto c. Mababawasan ang tubig na maaaring pakinabangan ng mamamayan. Kukulangin ang kuryante na ginagamit sa mga industriya. Paggamit b. b. Mas Ialago pa ang mga puno sa kagubatan. c. Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kung ang isang grupo ng magtotroso ay hindi susunod sa batas ukol sa logging ban? a. b. Bibigyan ng parangal ang mga magtotroso. 49. c. Piso para sa Pasig 48. Pagliligtaa d. 50. d. Namamatay pati ang mga maliliit na isda. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-apektibong paraan upang malutas ang suliranin sa pagkasira ng kalikasan? a.

Isang tao b. Sa mga mamamayan _____8. karapatan c. Tugunan ang mga pngangailangan ng mga mamamayan b. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ito ang nagpapaunlad ng kalakalan at pamumuhay. aristokrasya d. dl kayamanan Sa anong uri ng pamahalaan may kapangyarihang maghalal ng mga pinuno ang mga mamamayan? a. demokratiko _____3. c. Ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa c. _____4. d. _____1. Sa mga opisyal d. Isang partido c. Ano ang pamahalaan? a. Maraming mamamayan _____6. _____5. Bigyan ng proteksyon ang mga kriminal d. Sa isang tao b. Ang programang ipinatutupad ng mga pinuno ng bansa d. . Monarkiya c. Diktadurya _____7. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. Sino ang namumuno sa isang pamahalaang komunista? a. Demokratiko b.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ A. seguridad b. Nagsanay ito ng mga pulis. Ito ang pinagmumulan ng mga trabaho at kayamanan. _____9. Alin ang pinakamahalagang gawain ng pamahalaan? a. Bakit mahalaga ang pamahalaan? a. Sa isang partido c. b. monarkiya b. Oligarkiya d. Ito ang may kapangyarihan. katarungan d. Ang samahang itinatag ng bansa b. Saan nagmumula ang kapangyarihan sa pamahalaang monarkiya? · a. Makapantay at makilala ng ibang bansa Alin ang mga pananagutan ng pamahalaan sa mga mamamayan? a. Paano napangangalagaan ng pamahalaan ang seguridad ng bansa? a. Maraming partido d. Ang institusyong gumagabay sa pamamalakad ng bansa _____2. komunista c. Ano ang uri ng pamahalaan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilang tao Iamang? a. Gabayan ang mga ginagawa ng mga pinuno c.

Magmungkahi ng mga batas na ipaaapruba. . Siya ay may pinag-aralan at hanapbuhay d. Hukom b. alin ang mga ito? a. Kalusugan _____18. Aling kagawaran ang naglalayong mabigyan ng seguridad ang bansa? a. d. Turismo b. _____10. b. Edukasyon c. Maglitis ng mga kaso tungkol sa paglabag ng mga batas. Mga Sangay Mga Kalihim Mga Sanador Mga Kagawad _____11. Ano ang kapangyarihan ng bawat yunit ng pamahalaang Iokal? a. c. Pakikipag-ugnayang Panlabas _____17. Industriya at Pangangalakal b. Manghuli ng mga taong lumalabag sa batas. Tanggulang Pambansa d. Pananalapi d. Aling kagawaran ng pamahalaan ang namamahala sa pagbibigay ng tuIong sa mga sinalanta ng bagyo at baha? a. Suriin ang pambansang pamahalaan. Paglilingkod Panlipunan c. c. Walong taon _____14. Gaano katagal maaaring manungkulan ang halal na pangulo ng Pilipinas a. Ano ang pangunahing tungkulin ng pangulo at ng gabinete? a. Nagpautang ito ng puhunan sa mga negosyante. Limang taon c. Siya ay apatnapung taong gulang sa araw ng halalan. Sino ang maaaring humalili sa pangulo kung siya ay hindi na maaaring manungkulan? a. Ipatupad ang mga batas. Sino ang pinuno ng sangay tagapagpaganap? a. d. _____16. c. lkalawang Pangulo d. Ano ang bumubuo ng Gabineta ng Pangulo? a. d. Anim na taon d. Kalihim c. Nagtatag ito ng mga paaralan. Siya ay mamamayang Pilipino b. Nakatala sa ibaba ang mga katangian ng taong maaaring kumandidato pangulo ng Pilipinas. _____13. b. Pangulo ng Senado _____15. Mahistrado _____12. Nangutang ito sa ibang bansa. Apat na taon b. Hukom b.b. Senador d. Siya ay nakababasa at nakasusulat c. Pangulo c.

Sumusunod ito sa pambansang pamahalaan. Senador c. Bakit mahalaga ang Kataas-taasang Hukuman? a. Waling kaugnayan ito sa pambansang pamahalaan. c. c. Paano tayo matutulungan ng ating mga kinatawan? a. Bakit mahalaga ang pamahalaang Iokal? a. _____20. Katulong ito ng pambansang pamahalaan. Hindi maaaring magpahayag ng Iaban sa Pangulo ang Kongreso. Nagagamit ito ng pambansang pamahalaan sa halalan. Gubernator d. _____19. c. c. _____25. c. b. d. d. Magpadala ng panukala sa Senado . Ang Kongreso ay may kalayaang tinatamasa. Hinuhuli ang mga kagawad ng Kongreso kapag sila ay nagpahayag ng kanilang saloobin. Walang kalayaan ang Kongreso sa kanilang paggawa. Magpatawad sa mga bilanggo na nakatakdang bitayin. d. c. _____24. Humingi ng pagkain at damit sa kanila. Para maaprubahan ang taunang badyet ng pamahalaan. _____26. d. Para maiwasan ang pagmamalabis at pagkakamali ng mababang hukom b. c. Sino ang pinakamataas na pinuno ng isang pamahalaang panlalawigan? a. Humingi ng para sa kanila b. b. Naiaangkop ang mga gawain nito sa sariling bayan. b. _____27. Manghingi ng para sa taumbayan. Tumuligsa sa pambansang pamahalaan. Magtakda ng mga sahod. Kanya-kanya sila ng gawain · b. d. Iparating sa kanila ang mga suiiranin ng ating distrito. Magpalabas ng batas. c. Gastusin ang pondo ng bansa para sa kanilang Iayunin. Bise-gobernador _____21. _____23. Para maparusahan ang gusto nilang maparusahan. Alkalde b. Iparating ang iba’t ibang pangangailangan sa kanila.b. Mag-apruba ng taunang badyet ng pamahalaan. Maaari itong magpayaman. d. Katulad ito ng pambansang pamahalaan. Alin ang tungkulin ng Kongreso? A a. HumaIiIi ang pambansang pamahalaan. Ano ang kapangyarihan ng Ombudsman? a. d. d. b. Alin ang totoo? a. Magbigay ng payo sa pangulo b. Para yumaman ang mga kasapi nito. Alin ang totoo tungkol sa mga pamahalaang Iokal? a. Maglabas ng para para sa mga gastusin. Magpataw ng buwis at upa ayon sa batas. _____22. Maghanda ng taunang programa ng pamahalaan. Aiin ang tungkulin ng Kongreso? a.

_____29. Kagandahan at kaayusan ng pamahalaan c. Pagiging masikap sa trabaho b. Nabibili ang kanilang mga desisyon. Tanodbayan b. Upang maisagawa natin ang Iahat ng ibig nating gawin c. Upang maging matiwasay at maligaya ang ating pamumuhay b. Ang naninirahan sa Piiipinas sa kasalukuyan. b. Ano ang pokus ng ating mga karapatang panlipunan at pangkabuhayan? a. Bakit may mga tungkulin sa pangangaiaga at paggamit ng Iikas na kayamanan natin? a. Bakit mahalaga ang Tanodbayan? a. Walang pinapanigan ang kanilang mga desisyon. Pinag-aralan nito ang pagpapakulong sa mga criminal b. Kauniaran at katagumpayan ng mga proyakto ng bansa b. c. Naiiwasan ang mga katiwalian at mga anomalya sa pamahalaan. . Upang maging maayos at malusog tayo d. Pinagpapasyahan nito ang lahat ng kaso ng lahat ng mga tao. Pagpaparahistro at pagboto c. d. Upang maging maunlad at wasto ang paggamit ukol dito d. May reklamo si Mang Juan Iaban sa isang kawani ng pamahalaan. Ano ang tungkulin nd Sandiganbayan? a. Pinapanigan nila ang mga mahihirap. _____32. Upang matutuhan natin ito _____34. Ang naghahangad umunlad ang Pilipinas. _____31. Kataas-taasang Hukuman d. Ang ama o ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Upang maisaayos ang mga proyakto ng pamahalaan c. Bakit sinasabing malaya ang mga hukuman sa Pilipinas? a. Kalusugan at kalinisan ng paligid _____35. d.c. Kahit saang hukuman c. i d. Ang naglilingkod sa pamahalaan ng Pilipinas. Magsiyasat sa mga sumbong ng sinumang tao _____28. Pag-iipon ng pera _____33. c. Naparurusahan ang mga gumagawa ng katiwalian. Alin ang mamamayang Pilipino? a. Opisina ng nasabing kawani _____30. b. Kaayusan at kagalingan ng pamumuhay d. Pinapanigan nila ang mga mayayaman. Upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan _____36. b. Bakit may mga itinakdang karapatang sibil? a. Paggalang sa Panginoon d. Upang mapaganda ang ating kapaligiran b. Alin ang tungkulin ng mamamayan ayon sa Saligang Batas? a. Saan niya ito dapat ipadala? a. c. Naiiwasan ang pagpapayaman ng mga kawani. Naparurusahan ang kahit sinong pinuno. Manghingi ng payo sa mga taong may kaso d.

Karapatang Pantao b. Pagtatanggol sa sarili . sampu _____41. Huwad c. Nawawaia ang iyong kapatid. Itaguyod ang mga projecting it sa abot ng acting makakaya. Saang komisyon ka maaaring humingi ng katarungan? a. Ano ang maaaring mangyari kapag hindi sinunod ng mga mamamayan ang mga batas ng bansa? a. Magiging mabisa ang mga batas ng bansa. d. Ano ang uri ng pagkamamamayang Pilipino ng sinumang ipinanganak dito sa bansa? a. Maraming proyakto ang ating pamahalaan para sa atin. Sinusuri nito ang mga personal na pamumuhay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Awdit _____43. Tumulong sa proyakto na pakikinabangan natin. Magkakagulo sa bansa. Pagkaraan ng isang Iinggo natagpuan siyang duguan sa may tabi ng kalsada. c. Paaralan d. Dual b. walo d. isa b. Likas c. Simbahan c. Pinagpapasyahan nito ang mga kasong nauukol sa pagnanakaw at panunuhol ng mga opisyal ng pamahalaan. Ilang taon dapat manirahan nang tuloy-tuloy ditto sa Pilipinas ang isang dayuhan upang maging mamamayang Pilipino? a. b. Alin ang itinuturing na mahalagang pundasyon ng ating bansa? a. d. _____42. Naturalisado _____39. Multiple d. lima c. c. Tunay d. d. Alin ang karapatan ng isang mamamayan? a. _____44. Mawawala ang mga negosyo. Naturalisado _____40. _____37. Mamamayan b. Likas b. Magiging maiaya ang mga Piiipino.c. Halalan d. Ipagwalang-bahala ang mga proyakto. Pangulo _____38. ` b. Ano ang uri pagkamamamayang kung tinalikuran ng isang dayuhan ang kanyang dating pagkamamamayan para maging mamamayan ng Pilipinas? a. Itaguyod ang mga proyakto kung babayaran ang pagliiingkod natin. Paano tayo makatutulong upang magtagumpay ang mga itc? ‘ a. Sarbisyo Sibil c.

Paunlarin ang sariling kakayahan B. Mga ahansya ng pamahalaan nakatutulong ___ ___ ___ ___ nakaaabala . Bumoto kung may halalan _____50. Maging matapat sa demokrasya d. Makaligtas sa anumang uri ng paglabag d. Umiwas sa mga pang-aabuso b. Pilipino ka. Anong karapatan ang kanilang natatamasa? a. Aling tungkulin ang higit na dapat gawin ng mga Pilipino? a. 1. Magsagawa ng gawaing kapaki-pakinabang b. Pangangalaga ng pamahalaan _____46. Sumunod sa mga batas at tuntunin c. Pagkilala ng publiko c. Bumibili ng disenteng tirahan ang mga mamamayan. Pilipino ang iyong mga magulang. Ang pamahalaan hayaan ___ ___ ___ ___ tulungan 5. May mga karapatang dapat igalang ang bawat tao. _____49. Suriin ang pinaiiral na batas b. Tiyakin ang kanyang saguridad a c. Dapat mabigyan ng karapatan ang mga matatanda kaysa sa mga d. b. nagmamalaki ___ ___ ___ ___ nahihiya 2. Pagkakapantay-pantay c. Magbayad ng iba’t ibang buwis d. Lagyan ng tsek (/) ang bahagi ng guhit na naglalarawan ng iyong nadarama o opinyon. Maging tapat sa pamahalaan c. Alin ang karapatan ng mga bata? a. c. b. Alin ang mrg tungkulin ng mamamayan? a. Pagsasarili b.b. Aling pangungusap ang iyong sinasang-ayunan? a. Tumupad sa mga itinadhana ng may kapangyarihan _____48. Paghingi ng tulong d. Alin ang hindi karapatang pantao? a. Pilipino ka hanggang ikaw ay tumanda. d. Pagkakaroon ng ari-arian d. c. naiinis ___ ___ ___ ___ nahihiya 3. Karapatang mabigyan ng buhay Karapatang mamili ng tirahan Karapatang magtrabaho Karapatang makaboto _____47. Ang karapatan ng mga mayayaman ay nakahihigit kaysa mahihirap. Ang mga sanggol ay wala pang karapatan dahil sila ay nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. nasisiyahan ___ ___ ___ ___ nalulungkot 4. Pagtira sa kalsada _____45.

ibig kong maging dahil __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. dapat nating __________________________________________________________________ _______________________________________________ang ating pamahalaan. Ang mga karapatan ng iba ay dapat _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Alam kong nakakatulong ako sa ating pamahalaan at bansa dahil ganito ang lagi kong ginagawa: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Tapusin ang mga pangungusap. Bilang mga Pilipino.C. Kung ako ay makapipili ng pagkamamamayan. 4. 1. Ang ating pamahalaan ay _____________________________________________ kung _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

b. Kasanayan na Agrikuitural b. Hindi natin ginagamit ang mga ito. Mga rural na Iugar 12.‘_2·jE:i§=·2j I . Pagpapatalslk sa plnunong nanalo sa halalan d.1. Sinisira natin ang mga itc. Hindi wasto ang paggamit natin sa mga ito. tayo ay nananatiii pa ring mahirap? a. d. A GFIAP NG DAMI NG BUMOTO SA |BA’T IBANG HALALAN: 6M ng 5 M BUITIOYO _ 3 M H . Mga Iungsodi b. c. Ang Piiipinas ay Ialong umuniad sa taong 2001. Alln sa mga sumusunod ang nagpapakuar ng Isang matibay at matatag na pampulltikang kapaliglran? ‘ a. Mayor Aiin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tamang intarpretasyon'? a.a. Barangay Captain b. Prasldanta _ c. b. Pope Paul VI b. Pinamimigay natin ang mga it0. Kasanayan na Pagtuturo . Mahirap ang buhay ng mga Piiipino noong 2000.*1-g. Tlngnan at surlln ang grap. Alin ang binibigyang-diin sa adukasyong bokasyunal? a. Mga pabrika c. 11. Mas humirap ang buhay ng mga Piiipinc. Pagpapallt-pallt ng plnuno b. Sino ang nagsamblt na ang kaunlaran ay para sa kagallngan ng nakararamlng tao? a. Sonador d. d. LOCAL NATIONAL PRESIDENTIAL BAFIANGAY · ‘ ELECTION ELECTION ELECTION ELECTION Sino ang plnakagustong Iboto ng mga mamamayan? a. 13. Pope John Paul I ’ d. . Mga pasyalan d. Bakit sa kabila ng mga masaganang Iikas na yaman ng ating bansa. Ang Piiipinas ay isang maunlad na bansa. /Pagboboycott sa halalang Iokal at nasyonal c. Pope John XXIII “ g r _ c. Pagtatangklllk ng mga mamamayan sa nalhalal na pangulo 3.. Pope John Paul ll 2.n 2MI 1 M i n g. Kasanayan na Pantekniko c. Kasanayan na Paggamot d. Alin sa mga sumusunod ang napapabayaan ng pamahalaan at nangangailangang pagtuunan ng pansin? a. c.=:]:.a.

Hindi sila mahusay bumasa . Secondary Education Development Program . Saang antas may pinakamaraming nag-aaral?. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa loob ng kahon? Third Elementary Education Project 1 New Elementary School Curriculum Basic Education Curriculum . 16. Magandang kalidad ng edukasyon 18. Study-Now Pay Later Plan b. New Elementary School Curriculum d. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Arkitektura at Sining 15. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Koiehyo ~ b. Aiin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karamiha at pantay-pantay? a. and Universities a. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karami 4 at pantay-pantay? P Y a. Upang matugunan nito ang mga hangarin g c. Upang makilaia ito sa buong mundo 14. Medisina at Pagtuturo _ d. Bokasyunai “ c. Upang hindi ito maghirap kailanman d. Bokasyunai c. b. New Elementary School Curriculum d. Pagtatanggoi at Batas c. Waia silang tiwala sa sarili b. Mataas na paaralan 16. a. Murang edukasyon b. Waia silang kamalayang paniipunan 19. Secondary Education Development Program 17. c. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas . Agham at Teknolohya · g b. Kaangkupan ng edukasyon c. _ » d. Elementarya . ' Philipppine Accrediting Association of Schools. Colleges. Mataas na paaralan . Eiementarya . Arkitektura at Sining 15. Kolehyo _ b. _ » d.14. Edukasyon para sa karamihan d. na yaman? ‘ “ a. Hindi sila magaiing bumilang d. a. Medisina at Pagtuturo d. Agham at Teknolohya . Commission on Higher Education c. Pagtatanggoi at Batas . . Commission on Higher Education c. c. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas na yaman? ‘ a. Saang antas may pinakamaraming nag-aaraI?. g . Study-Now Pay Later Plan b. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b.

c. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa ioob ng kahon? . and Universities '* a. g Colleges.17. Edukasyon para sa karamihan d. Magandang kalidad ng edukasyon 18. Upang makilaia ito sa buong mundo . 1 Philipppine Accrediting Association of Schools. Kaangkupan ng edukasyon c. Upang hindi itc maghirap kailanman d. Hindi siia mahusay bumasa . Third Elementary Education Project 1 1 New Elementary School Curriculum i Basic Education Curriculum . Upang matugunan nito ang mga hangarin c. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Hindi siia magaiing bumiiang d. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Murang edukasyon b. Waia siiang kamalayang paniipunan 19. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Waia siiang tiwala sa sariii b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful