Ang tekstong ito ay may layuning magpaliwanag at maglahad ng mga

impormasyon at ideya. ang tekstong expositori ay nagbibigay ng impormasyon at ito ay may paliwanag .ang tono nito ay tono :sabdyektib -na ang tono nito ay walang pinapanigan;walang emosyon;walang kinakampihan na maariring :obdyektib -na ito ay pasok sa damdamin;mayroong emosyon;ito ay maaring masya,galit,malungkot,atiba pa Katangian ng Tekstong Ekspositori: obhetibo ang pagtalakay sa paksa Sapat na mga kaalamang ilalahad Malinaw ang pagkakahanay ng mga ideya Analitiko ang pagsusuri ng mga kaisipan at datos Ang mga Hulwarang Organisasyon ng tekstong Ekspositori A. Depenisyon- ito ay may layuning ipaliwanag o bigyan ng kahulugan ng isang termino o parirala. Pagbibigay ng kahulugan sa di pamilyar na salita. Karaniwan ay may 3 bahagi ang pagbibigay ng kahulugan: ang termino, ang uri nakinabibilangan at natatanging katangian nito o kung papaano ito naiiba sa iba. Pwedeng gamitin ang synonym, intensive at extensive na pagpapakahulugan. • • Intensive pagsunod Extensive patalatang pagpapaliwanag

-

2 uri ng pakahulugan: • Intensibong pakahulugan-Maaaring ibigay ang kasingkahulugan o sinonimo ng salita o kaya ay pagbibigay ng uri Na kinabibilangan ng salita at katangiang ikinaiba nito SA iba. • Ektensibong pakahulugan-pinapalawak dito ang kahulugang ibinigay SA intensibong pakahulugan SA paraang patalata.

Paghahambing-may layuning ipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay. bunga ng at iba pa) F. dahil SA. May 2 Uri ito: siple at kumplikadong pag-iisa-isa. ang susunod Na. D. kahit na. Iba-iba ang hulwaran ng organisasyon kung pag-uusapan ang tekstong ekspositori Ang tekstong ekspositori ay naglalahad o nagpapaliwanag ng mga kaalaman tungkol saanumang paksa. pangyayari o ideya. at. mga negatibong dulot. pangalawa. SA kabilang banda. Uri ng pagkakasunud-sunod: • • Sikwensyal-kronolohikal prosidyural G. Kung kaya. E. sa kabilang banda at iba pa) C. Maaari din ang hakbangin o proseso. ang mga kahinaan. . SA ngayon at iba pa). Kahinaan at kalakasan-inilalahad dito ang positibo at negatibong posibilidad kaugnay ng isang sitwasyon o pangyayari. sa kabaliktaran. Pagkakasunud-sunod o order-nagpapakita ito ng serye ng mga pangyayari Na maaaring humantong SA isang konklusyon o pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. Matapos. Enumerasyon o Pag-iisa-isa-ang hulwarang ito ay maaaring maglahad ng mga halimbawa Na nabibilang sa isang uri o klasipikasyon. dahil.(mga panandang salita: samantalang. at iba pa). sumunod. . habang. Ang manunulat ng tekstong ekspositori ay dapat na marunong magsuri at kritikal sakanyang lipunang ginagalawan. tao. Problema at Solusyon-paglalahad ito ng mga suliranin at paglalapat ng kaukulang solusyon. (Mga salitang maaaring gamitin: SA dahilang/kadahilanan. sa kabila ng. upang. (Mga salitang maaaring gamitin: gayunpaman. mga positibong dulot. habang. (Mga salitang gagamitin: una. ngunit. . subalit. Sanhi at Bunga-nagpapakita ito ng mga kadahilanan ng isang bagay o pangyayari at ang kaugnay Na epekto nito.B.

tekstong may paksang tao o bagay na inilalahad sa isang paraan sa tiyak na baryabol.pagkukwento mo sa mga kaganapan sa iyong buhay mula umpisa hanggang sa katapusan. a. Hal.recipe sa pagluto May 2 Uri: • simple at • komplikado  Ang simple ay karaniwang pag-iisa-isa sa mga kaisipan o mga bagay kaugnay sa paksa  Ang komplikado ay patalatang paraan at tinatalakay na magkakahiwalay ang mga bagayna iniisa-isa.Ang paghahambing at pagkokontrast May 2 hulwaran: halinhinan (alternating). sekwensyal b.ay mga serye o sunod-sunod na mga bagay o pangyayari na konektado o magkaugnay saisa't-isa. kronolohikal. Sulating teknikal at scientific madalas itong gamitin. kronolohikalc.sekwensyal. Ang problema ay maaaring panlipuna o pang-agham Tinatalakay ang mga kadahilanan at epekto ng mga bagay at pangyayari.hal.nagpapaliwanag kung paano ginawa ang isang bagay at may layuning ibatid ang mgahakbang na dapat isagawa. at ang isahan (block) Pagtalakay sa suliranin at pagbibigay ng solusyon ang pokus ng hulwarang ito. . 2). procedural. Prosijural 1). 3).