1:1 ¶ ang mga proverbio ni salomon anak nga lalake ni david, hari sa israel: 1:2 sa paghibalo sa kaalam ug pahamangno; sa pag-ila

sa mga pulong salabutan; 1:3 sa pagdawat sa pahamangno sa maalamon nga pagbuhat, sa pagkamatarung ug sa justicia ug sa pagkatul-id; 1:4 sa paghatag ug salabutan sa mga walaypagtagad, alang sa batan-ong lalake ang kahibalo ug kabuot: 1:5 aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 1:6 sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 1:7 ¶ ang pagkahadlok kang jehova maoy sinugdan sa kahibalo; apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno.

1:8 anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: 1:9 kay sila maingon sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, ug mga kulentas sa imong liog. 1:10 ¶ anak ko, kong ang mga makasasala magulog-ulog kanimo, ayaw pag-uyon kanila. 1:11 kong sila moingon: umuban ka kanamo, managbanhig kita alang sa dugo; managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 1:12 lamyon nato sila nga buhi ingon sa sheol, ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:13 makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:14 mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; usahon ta ang atong puntil: 1:15 anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; ilikay ang imong tiil gikan sa ilang

alagianan: 1:16 kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:17 kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:18 ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:19 busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:20 ¶ ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:21 siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; sa dapit sa mga ganghaan, diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:22 unsang kadugayon, kamo nga mga walaypagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-

pagtagad? ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:23 bumalik kamo sa akong pagbadlong: ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:24 tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:25 apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:26 ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:27 sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:28 unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako.

1:29 tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, ug wala magpili sa pagkahadlok kang jehova, 1:30 sila wala mobuot sa akong tambag, sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:31 busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:32 kay ang pagkasukihan sa mga tawong walaypagtagad mopatay kanila, ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:33 apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, ug magamalinawon nga walay kahadlok