Bulacan State University City of Malolos

Mga Sanhi ng Digmaang Arab at Israel (1948-1979)

Ni: Lyca Jane R. Encarguez Kasaysayan ng Daigdig II Unang Semestre, 2011

Final Copy

Mula 1948. Sumunod na salik ay ang Zionism sa ilalim naman ng pamumuno ni Theodor Herzl at ang panghuli ay ang Holocaust sa pangunguna ni Adolf Hitler. tutukuyin ang mahahalagang dahilan ng labanang Arab at Israel at ang bawat epekto nito sa lipunan. natalo ang Arab laban sa Israel.I. ang Arab League ay pinagtibay ang pagkakaisa ng estadong Arab at ang pagtutol sa kilusang pulitikal na Zionism. II. ang maingay na kaguluhang ito ay lumawak sa buong mundo na nagdulot ng mga problema sa pulitika at relihiyon. nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga tradisyon. Sa pagbagsak ng imperyong Ottoman at sa tulong ng mass media. Arab nationalism Malaki ang naging dahilan ng globalisasyon at modernisasyon sa pagsilang ng Arab nationalism o ang ideyolohiyang naglalayon na mapag-isa ang lahat ng estado ng Arab. . ito ay naging epektibo. Dahil sa kawalan ng pagkakaisa ng mga estado. Taong 1945. “Ito ay isang hakbang laban sa kaisahan ng Arab dahil ang organisasyong nabanggit ay nakapokus sa bawat estadong malaya” (Houri. kung saan. Sa pamamagitan nito. Walid). Sa papel na ito. naipahayag ng mga Arab nationalist ang kanilang mensahe sa mga tao. Una dito ay ang Arab nationalism sa pamamahala ni Gamal Abdel Nasser.Introduksyon Ang hidwaan sa pagitan ng mga Hudyo ng Israel at ng mga Arab ng Gitnang Silangan ay nanatiling mapait at magulo ng matagal na panahon. kaugalian at sistema ng pamamahala sa lahat ng dako sa Gitnang Silangan.

sa halip na ituon ang pansin kung papaano magtatag ng epektibong institusyon na makapag-iisa sa kanilang bansa. dahil sa pagkamuhi sa kanila ng mga tao. ay ang mga General Zionist na ayaw tanggapin ang plano ng United Nations na hatiin ang Palestina. isang mahalagang sulat na tutulungan ang mga Hudyo na magkaroon ng lugar sa Palestina. (Berger 4). Nangako naman ang Balfour Declaration.S. ngunit may dalawang importanteng punto sa usaping ito. Una. Ang dalawang grupo ng kilusang Zionism ay ang Revisionist sa ilalim ni Vladimir Jabotinsky na naglalayon ng malawakang imigrasyon sa Palestina upang magkaroon ng sariling estado ang mga Hudyo sa lugar na ito. III. Ito ay magsisilbing instrumento bilang solusyon sa diaspora at antisemitism o ang paninirang puri sa pisikal at moral na katangian ng mga Hudyo. isang lugar na malayo sa ibang mga bayan. ang kilusang ito ay nasa digmaan laban sa Kanluran at Unyong Sobyet at ikalawa. karamihan sa mga tao ay naniniwalang mahalaga ang Palestina sa kanila kaya tinanggihan nila ang Britanya na nag-alok ng lupa sa Uganda.). Sila ay sapilitang tumira sa ghetto. isang . dahil sa katanungang. Nahati ang kilusang Zionist. ang mga Arab nationalist ay mas binigyang pansin ang pulitika. Sa kabilang banda naman. sa tulong na rin ng League of Nations. mainam ba ang Palestina bilang estado ng mga Hudyo?. (Avineri. Isa sa mga nagbigay daan upang maisakatuparan ang mga nilalaman ng kasulatan ay ang Britanya.Maraming mga rason tungkol sa pagbagsak ng Arab nationalism. Zionism Ang pag-usbong naman ng kilusang pulitikal na Zionism ay nabuo dahil sa impluwensya ng sekularisasyon ng buhay ng mga Hudyo sa Europa at ang layuning maging estadong nasyonal ang Israel (Reich 1).

Sa bawat teritoryong nasasakop ng ikatlong imperyo ng Germany. ang kilusang Zionism ay nangangasiwa at tumutulong sa mga pangkultura at pang-edukasyong gawain ng mga Hudyo. Ngayon. .000) Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig ng pamahalaang Nazi. ang Einsatzgruppen(mobile killing units) ay pinatatawag para sa pagpatay ng mga Hudyo at ng mga taong humahadlang sa kanila. ang mga Alemang opisyal ay winasak ang maraming pangkat ng mga Hudyo. ang euthanasia (mercy killing). Ang holocaust na ito ay ginawa sa paraang sistematiko at planado. Ang mga Hudyo ang pangunahing nagdusa sa labis na kasamaan ng pamahalaan ni Adolf Hitler. Holocaust Noong panahon ng pamahalaang Nazi sa pangunguna ni Adolf Hitler. kung kaya. Ang holocaust ay isang salita na ginagamit upang mailarawan ang malawakang pagpatay at pagmamalupit sa humigit-kumulang anim na milyong(6. IV. Pinatay rin nila ang mga bilanggo ng digmaang Unyong Sobyet at ang iba naman ay namatay dahil sa labis na gutom. pinatay rin ang mga taong may kapansanan sa pisikal man o sa isip. may kapansanan at mga alipin dahil sa kanilang mababang lahi sa lipunan.000. pitumpung porsyento(70%) ng mga Hudyo sa Europa ang nawala. Ang mga Aleman ay may paniniwalang ang kanilang lahi ay nakatataas at ang lahi ng mga Hudyo ay mababa. Sa pamamagitan ng isa pang programa ng Germany. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig.samahang pangkapayapaan na nag-utos sa bansang nabanggit. dapat na silang mawala sa kanilang landas.

nalaman ang pinakamahahalagang sanhi ng digmaang Arab at Israel. ang mga inaasahang epekto ng hidwaan sa hinaharap ay ang sumusunod: Una. ang Holocaust na nagdulot ng malawakang pagpatay sa mga Hudyo. Dahil sa mga salik na ito. Nagdulot ito ng malaking refugee problem sa magkabilang panig. Ikalawa. hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga estado ng Arab na magamit ang lupain sa Palestina na itinalaga sa kanila ng United Nations. Konklusyon Sa tulong ng papel na ito. (Perry 704). . ang Zionism na may paniniwalang magkakaroon din ng sariling estado ang Israel. Ikalawa. nagpatuloy pa rin ang away sa pagitan ng dalawang estado. ang mga Hudyong nabuhay ay lumipat sa Israel. Ang mga estado ng Arab ay tumangging kilalanin ang estado ng Israel. Ang iba naman ay pumunta sa Amerika at sa marami pang bansa sa buong mundo. Panghuli. ang Israel at Jordan ang nakinabang dito at ikatlo. Una.pagod at sakit. Bilang resulta ng pangyayaring ito. sa halip. Kapag pinagusapan ang panahon ng holocaust. tiyak na awa at pangingilabot ang mangingibabaw sa iyong puso dahil sa napakaraming inosenteng biktima ang namatay at pinatay sa isang madugo at madilim na bahagi ng kasaysayang V. walang pag-aayos na naganap. Minaltrato rin ang mga homosekswal dahil sa paniniwalang nilalabag nila ang moral na batas ng lipunan. ang Arab nationalism na naglalayong mapag-isa ang mga estado ng Arab.

Later on the term was commonly used to describe the genocide of approximately six million Jews during the World War II.org/ .holocaustpictures. which means completely (holos) burnt (kaustos) sacrificial offering to the god. The Latin form of the term was first used with specific reference to a massacre of Jews by the chroniclers.Jewish Holocaust The term holocaust was derived from Greek language. http://www.

.holocaustpictures.A.” Online. http://www. Davis. Marvin and Daniel F. 1980. Arab-Israeli Conflict and Conciliation. Perry.1995 “The Holocaust.”. The Columbia Encyclopedia. “History and Hate: The Dimensions of Anti-Semitism. U. David. eds. Bernard.questia.Talasanggunian Avineri. Philadelpia: Jewish Publications Society. Berger. 1986. http://www.org/. 2004.com. “The Making of Zionism.New York: Greenwood Press.S. Reich.: Houghton Mifflin Company.S. Unfinished Journey: A World History.

 44.:895.9:708 47..

 .

307 $ %0..  0707 .3414382 %04:2-.3:3./05..%. 08!:-.3/.8.09 995.3 .90%020384384139 $02982 !./ 8947.3..9438$4.450/..

.

.30 .3/43. 073.0431.:89 330 995.42 !077 .9.3.7. . 6:089.7/ 7..3  #0.943 047700344/!7088 %044..8 0/8 &31380/4:73047/8947 & $  4:943113425.- 87.3/.

.

9:708 47.:895.. 44.

       .

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times