Bulacan State University City of Malolos

Mga Sanhi ng Digmaang Arab at Israel (1948-1979)

Ni: Lyca Jane R. Encarguez Kasaysayan ng Daigdig II Unang Semestre, 2011

Final Copy

Introduksyon Ang hidwaan sa pagitan ng mga Hudyo ng Israel at ng mga Arab ng Gitnang Silangan ay nanatiling mapait at magulo ng matagal na panahon. natalo ang Arab laban sa Israel. ang Arab League ay pinagtibay ang pagkakaisa ng estadong Arab at ang pagtutol sa kilusang pulitikal na Zionism. Sa pagbagsak ng imperyong Ottoman at sa tulong ng mass media. tutukuyin ang mahahalagang dahilan ng labanang Arab at Israel at ang bawat epekto nito sa lipunan. Mula 1948. Sa pamamagitan nito. Walid). Dahil sa kawalan ng pagkakaisa ng mga estado. “Ito ay isang hakbang laban sa kaisahan ng Arab dahil ang organisasyong nabanggit ay nakapokus sa bawat estadong malaya” (Houri. Una dito ay ang Arab nationalism sa pamamahala ni Gamal Abdel Nasser. . Arab nationalism Malaki ang naging dahilan ng globalisasyon at modernisasyon sa pagsilang ng Arab nationalism o ang ideyolohiyang naglalayon na mapag-isa ang lahat ng estado ng Arab. II. ito ay naging epektibo. Taong 1945. kaugalian at sistema ng pamamahala sa lahat ng dako sa Gitnang Silangan. Sumunod na salik ay ang Zionism sa ilalim naman ng pamumuno ni Theodor Herzl at ang panghuli ay ang Holocaust sa pangunguna ni Adolf Hitler.I. Sa papel na ito. ang maingay na kaguluhang ito ay lumawak sa buong mundo na nagdulot ng mga problema sa pulitika at relihiyon. kung saan. naipahayag ng mga Arab nationalist ang kanilang mensahe sa mga tao. nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga tradisyon.

ang kilusang ito ay nasa digmaan laban sa Kanluran at Unyong Sobyet at ikalawa. III. isang mahalagang sulat na tutulungan ang mga Hudyo na magkaroon ng lugar sa Palestina. isang lugar na malayo sa ibang mga bayan. ay ang mga General Zionist na ayaw tanggapin ang plano ng United Nations na hatiin ang Palestina. karamihan sa mga tao ay naniniwalang mahalaga ang Palestina sa kanila kaya tinanggihan nila ang Britanya na nag-alok ng lupa sa Uganda. Zionism Ang pag-usbong naman ng kilusang pulitikal na Zionism ay nabuo dahil sa impluwensya ng sekularisasyon ng buhay ng mga Hudyo sa Europa at ang layuning maging estadong nasyonal ang Israel (Reich 1). Isa sa mga nagbigay daan upang maisakatuparan ang mga nilalaman ng kasulatan ay ang Britanya. Sa kabilang banda naman.). ang mga Arab nationalist ay mas binigyang pansin ang pulitika.S. (Berger 4). isang . mainam ba ang Palestina bilang estado ng mga Hudyo?. Ito ay magsisilbing instrumento bilang solusyon sa diaspora at antisemitism o ang paninirang puri sa pisikal at moral na katangian ng mga Hudyo. sa tulong na rin ng League of Nations. sa halip na ituon ang pansin kung papaano magtatag ng epektibong institusyon na makapag-iisa sa kanilang bansa. Nangako naman ang Balfour Declaration. Una. dahil sa pagkamuhi sa kanila ng mga tao. ngunit may dalawang importanteng punto sa usaping ito. dahil sa katanungang. (Avineri. Nahati ang kilusang Zionist. Sila ay sapilitang tumira sa ghetto.Maraming mga rason tungkol sa pagbagsak ng Arab nationalism. Ang dalawang grupo ng kilusang Zionism ay ang Revisionist sa ilalim ni Vladimir Jabotinsky na naglalayon ng malawakang imigrasyon sa Palestina upang magkaroon ng sariling estado ang mga Hudyo sa lugar na ito.

ang Einsatzgruppen(mobile killing units) ay pinatatawag para sa pagpatay ng mga Hudyo at ng mga taong humahadlang sa kanila. Sa pamamagitan ng isa pang programa ng Germany. Ang mga Aleman ay may paniniwalang ang kanilang lahi ay nakatataas at ang lahi ng mga Hudyo ay mababa. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon. Pinatay rin nila ang mga bilanggo ng digmaang Unyong Sobyet at ang iba naman ay namatay dahil sa labis na gutom. Ang holocaust na ito ay ginawa sa paraang sistematiko at planado. ang mga Alemang opisyal ay winasak ang maraming pangkat ng mga Hudyo. ang kilusang Zionism ay nangangasiwa at tumutulong sa mga pangkultura at pang-edukasyong gawain ng mga Hudyo.000) Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig ng pamahalaang Nazi. may kapansanan at mga alipin dahil sa kanilang mababang lahi sa lipunan. Ang mga Hudyo ang pangunahing nagdusa sa labis na kasamaan ng pamahalaan ni Adolf Hitler. kung kaya.000. Sa bawat teritoryong nasasakop ng ikatlong imperyo ng Germany. Ang holocaust ay isang salita na ginagamit upang mailarawan ang malawakang pagpatay at pagmamalupit sa humigit-kumulang anim na milyong(6. pinatay rin ang mga taong may kapansanan sa pisikal man o sa isip. pitumpung porsyento(70%) ng mga Hudyo sa Europa ang nawala. Holocaust Noong panahon ng pamahalaang Nazi sa pangunguna ni Adolf Hitler. dapat na silang mawala sa kanilang landas. . ang euthanasia (mercy killing).samahang pangkapayapaan na nag-utos sa bansang nabanggit. IV.

walang pag-aayos na naganap. Bilang resulta ng pangyayaring ito. Panghuli. Una. Ang mga estado ng Arab ay tumangging kilalanin ang estado ng Israel. Ikalawa. Kapag pinagusapan ang panahon ng holocaust. . ang mga Hudyong nabuhay ay lumipat sa Israel. ang Holocaust na nagdulot ng malawakang pagpatay sa mga Hudyo. Minaltrato rin ang mga homosekswal dahil sa paniniwalang nilalabag nila ang moral na batas ng lipunan. ang Zionism na may paniniwalang magkakaroon din ng sariling estado ang Israel. ang Israel at Jordan ang nakinabang dito at ikatlo. ang mga inaasahang epekto ng hidwaan sa hinaharap ay ang sumusunod: Una. tiyak na awa at pangingilabot ang mangingibabaw sa iyong puso dahil sa napakaraming inosenteng biktima ang namatay at pinatay sa isang madugo at madilim na bahagi ng kasaysayang V. Konklusyon Sa tulong ng papel na ito. Ang iba naman ay pumunta sa Amerika at sa marami pang bansa sa buong mundo. nalaman ang pinakamahahalagang sanhi ng digmaang Arab at Israel.pagod at sakit. Nagdulot ito ng malaking refugee problem sa magkabilang panig. sa halip. nagpatuloy pa rin ang away sa pagitan ng dalawang estado. Ikalawa. hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga estado ng Arab na magamit ang lupain sa Palestina na itinalaga sa kanila ng United Nations. ang Arab nationalism na naglalayong mapag-isa ang mga estado ng Arab. (Perry 704). Dahil sa mga salik na ito.

which means completely (holos) burnt (kaustos) sacrificial offering to the god. Later on the term was commonly used to describe the genocide of approximately six million Jews during the World War II. http://www.Jewish Holocaust The term holocaust was derived from Greek language.holocaustpictures.org/ . The Latin form of the term was first used with specific reference to a massacre of Jews by the chroniclers.

Davis.S. .questia. “History and Hate: The Dimensions of Anti-Semitism. The Columbia Encyclopedia.holocaustpictures. “The Making of Zionism. http://www.New York: Greenwood Press. Reich. Perry.1995 “The Holocaust. Bernard. 2004.Talasanggunian Avineri.: Houghton Mifflin Company. Unfinished Journey: A World History. http://www. eds.S.A.”. Marvin and Daniel F. U. 1986.com.” Online. Arab-Israeli Conflict and Conciliation. Philadelpia: Jewish Publications Society. 1980.org/. Berger. David.

:895.. 44.9:708 47.

 .

3..3/.%..450/.  0707 ./05.8.307 $ %0.90%020384384139 $02982 !.. 08!:-.3:3.9438$4..3414382 %04:2-.3 ./ 8947.09 995.

.

7/ 7.. 073.:89 330 995...9.7.- 87.0431.943 047700344/!7088 %044. 6:089. .8 0/8 &31380/4:73047/8947 & $  4:943113425.3/.3/43.30 .42 !077 .3  #0.3.

.

9:708 47.. 44.:895.

       .

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.