WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE MEDICINE STUDENT COUNCIL La Paz, Iloilo City Literary-Musical Contest

2011 Criteria BINALAYBAY Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. Kategorya 1 2 3 4 Iskor Kaundan Ang kaundan Ang kaundan klaro Klaro ang kaundan, Dalayon nga klaro, nagakakulang sang kag nagakaangay sa naka pokus kag nakapokus kag sentral nga tema; mga tumalan-aw; nagakaangay; ang nagakaangay ang wala nagakaangay may yara nga tig-una nga ideya kaundan; ang tigsa napili ng atema. suporta apang ang una nga ideya kulang sa nagapangibabaw nakakuha sang pagpasanyog; kag napasanyog atensyon sang medyo sang mga mabaskog tumalan-aw kag nagakaangay sa nga detalye; napasanyog napili nga tema. nagakaangay sa pamaagi sang mga tema. makusogngadetalye; nagakaangay sa tema. Pagdala sang Utod-utod; mayor Medyo artikulado Artikulado kag Mahimpit sa tingug nga problema sa kag dire-diretso; tayuyon; gamay nga pagmitlang sa mga katunugon, may mga problema problema sa tinaga; ensakto nga katagsing, sa katunogon, katunogon, katunogon, kadasigon, katagsing, katagsing, katagsing, pagbalay sang kadasigon, kadasigon, pagbalay kadasigon, pagbalay tinaga, pagmitlang pagbalay kag pagmitlang kag pagmitlang sang sang mga tinaga, kagpagmitlang sang sang mga mga tinaga,kag

Percentage

Total

indo mayo nga postura. mabaskog ang . Bukas kag makagalanyak sa mga tumalan-aw. isa lang ang ginagamit nga tono. may yara nga mga transition kag mapaktan. Medyo bukas ang postura sang lawas sa mga tumalanaw. Kalabanan bukas sa mga tumalan-aw ang postura sang lawas. mabaskug ang pagpasanyog. Makita guid ang mga aksyon sang kamot. may gamay nga eye contact. paggamit sang stress kag tono. pigado ang postura.kag paggamit sang stress kag tono. may yara nga eye contact sa mga tumalan-aw.gakinalainlain kag epektibo ang paggamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. kalabanan sa mga aksyon gamit ang kamot ang makita. limitado ang ekspresyon sang nawong. wala sang pagpamatuod sang organisasyon. tinaga. gamay ukon magamo nga mga aksyon gamit ang kamot. tam-an kabudlay sundon ukon taman kalip-ot Gaumpisa nga makita ang organisasyon. gakinalainlain kag epektibo ang gingamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. nakuha sang introduksyon ang atensyon sang tumalan-aw. Ang organisasyon nagapasanyog sang tig-una nga ideya.Pisikal nga Pagdala kag paggamit sang stress kag tono. kulang ang eye contact. may yara nga konklusyon apang medyo mekanikal. wala sang ekspresyon sa nawong.kag paggamit sang stress kag tono. gamay nga pagpamatuod sang pagplano. tayuyon ang eye contact sa mga tumalan-aw. gamay nga transitional devices. ang introduksyon kag/ukon ang Mahapos sundon ang organisasyon. Sarado sa mga tumalan-aw ang postura sang lawas. wala sang aksyon gamit ang kamot. Porma kag Istilo Kulang sa struktura. naggamit sang natural nga ekspresyon sang guya nga nagakaangay sa emosyon kag paghambal. mga tinaga. naggamit sang gamay nga ekspresyon sa nawong.

pagkalain-lain kag kalidad. wala nagakaangay ang make-up. Nagakaangay ang pamayo. Indi guid tayuyon ang pagdala apang nahambal ang mga impormasyon. mayo ang impak sa mga tumalan-aw. mabatyagan guid ang tawo sa tagsa ka mga tinaga. ang mga tumalan-aw nakabatyag sang interaksyon sa nagabinalaybay. naggamit sang rhetorical devices. nagakalingaw ang mga tumalan-aw sang pagpasundayag. Interesante kag mapagsik. . mahalong nga ginpilian ang mga tinaga para sa mataas nga impak. konklusyon ang indi guid tam-an kaepektibo. medyo. Medyo nagakaangay ang pamayo. Nagapakita sang kapagsik sa topiko. gusto nga matapos ang paghambal sa malip-ot nga tion. wala impak sa mga tumalan-aw. wala nagakaangay ang make-up. nagakaangay ang makeup. konklusyon. kulang sa presisyon. apang may iban nga indi maintindihan kag indi interesado. naggamit sang gamay nga rhetorical devices. Kabilugan nga impak Wala nagakaangay ang pamayo. Ordinaryo ang lenggwahe. pagkalain-lain sang mahalong nga napilian nga mga tinaga. mayo gid ang impak sa mga tumalan-aw.Pagka-epektibo Wala nagtilaw nga iintra ang mga tumalan-aw. indi maintidihan kag indi interesado ang mga tumalan-aw. wala impak sa mga tumalan-aw. Medyo indi insakto ang pamayo. nagakaangay ang makeup. maintindihan sa mga tumalan-aw ang iban nga parte. Bokabularyo Masyado kalimitado ang lengwahe. Tam-an ka orihinal ang lenggwahe. manabaw ang kahulugan. Orihinal ang lenggwahe kag nagakaangay.

mas kulang sa personal ang interpretasyon iya gid sang laban sa nga istilo. pagbalay kadasigon. sang mga tinaga kadasigon.kag gingamit na tono.kag paggamit paggamit sang paggamit sang sang stress kag stress kag tono. pagbalay sa katunogon. sang orihinal nga nagahambal. katunogon. Medyo kumbinsido Ang mga tinaga daw Presentasyon ginpresentar. kumbinsido. katagsing. isa lang ang kagpagmitlang sang sang mga mga tinaga. katagsing. mayor Medyo artikulado Artikulado kag Mahimpit sa Tingug na problema sa kag dire-diretso. may mga problema problema sa tinaga. may kaysa pagsalig.kag tinaga.Teknikalidad Wala nasunod ang tatlo sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Wala nasunod ang duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Wala nasunod ang isa sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Nasunod ang duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Hiligaynon Declamation Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. ensakto nga kaigoan. tono. Pisikal nga Sarado sa mga Medyo bukas ang Kalabanan bukas sa Bukas kag Pagdala tumalan-aw ang postura sang lawas mga tumalan-aw makagalanyak sa Percentage Total . kadasigon. tono. stress kag tono. tayuyon. Pagdala sang Utod-utod. pagbalay kag paggamit sang pagbalay kag pagmitlang kag pagmitlang sang stress. kag sinsero nga pagtilaw sa paghimo liwat sa lalang sang orihinal na pulong. kag pagmitlang katagsing. tampad interpretasyon. impersonasyon pulong. Kategorya 1 2 3 4 Iskor Istilo sang Artipisyal nga Medyo artipisyal. gamay nga pagmitlang sa mga katunugon. katunogon. mga tinaga.

wala sang ekspresyon sa nawong. kalabanan sa mga aksyon gamit ang kamot ang makita. naggamit sang gamay nga ekspresyon sa nawong. may yara nga eye contact sa mga tumalan-aw. ang postura sang lawas. Wala nasunod ang Ang nagahambal ang nagpakita sang maayo nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang gamay nga pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. indo mayo nga postura.postura sang lawas. Nasunod ang duha . tayuyon ang eye contact sa mga tumalan-aw. naggamit sang natural nga ekspresyon sang guya nga nagakaangay sa emosyon kag paghambal. wala sang aksyon gamit ang kamot. Wala nasunod ang mga tumalan-aw. gamay ukon magamo nga mga aksyon gamit ang kamot. Makita guid ang mga aksyon sang kamot. sa mga tumalanaw. Teknikalidad Wala nasunod ang Ang nagahambal ang nagpakita sang mabaton nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang gamay na pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan.gakinalainlain kag epektibo ang paggamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. Ang nagahambal ang nagpakita sang dalayon nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. may gamay nga eye contact. gakinalainlain kag epektibo ang gingamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. limitado ang ekspresyon sang nawong. kulang ang eye contact. pigado ang postura. Kabilogan nga Epekto Ang nagahambal ang nagpakita sang mahina nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag kulang sa pagka orihinal kag kinaugalingon nga panan-awan.

pagpapantig enunsasyon at stress. tono. pangunahing problema ang kalakasan. bilis. tama ang kalakasan. naaayon sa napiling tema. ang mga sentral na ideya ay nakuha ang atensyon ng mga manonood at ito ay naisulong sa pamamamagitan ng mga nakakaanyayang mga detalye. 4 Ang nilalaman ay palaging malinaw. mayroong suporta ngunit kulang sa pagsulong. at stress. bilis.tatlo sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Talumpati duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) isa sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. . may problema karamihan sa kalakasan. tono. bilis. napokus at naaayon sa mga manonood. 3 Ang nilalaman ay malinaw. Mahusay ang pagkabigkas. tono. pagpapantig. naaayon sa napiling tema. pagpapantig. at Artikulado at tuloytuloy. bilis. may kaunting problema sa kalakasan. Iskor Percentage Total Vocal Delivery Hindi artikulado at putol-putol. enunsasyon. Kategorya Nilalaman 1 Ang nilalaman ay kulang sa sentral na tema. enunsasyon at Medyo artikulado at tuloy-tuloy. medyo naaayon sa napiling tema. pagpapantig. napokus at naaayon sa mga manonood. enunsasyon. Hindi nababagay sa napiling tema 2 Ang nilalaman ay malinaw at naaayon sa mga manonood. ang mga sentral na ideya ay nangingibabaw at naisulong sa pamamamagitan ng matibay na detalye. tono.

gumamit ng natural na ekspresyon ng mukha na nababagay sa pagdaloy ng mga emosyon ng talumpati. hindi maayos ang postura. ang introduksyon at/o ang konklusyon ay hindi masyadong epektibo. walang ebidensiya ng organisasyon. Porma at Istilo Kulang sa istruktura. Pagka-epektibo Hindi sumubok na Ang organisasyon ay nagsisimulang Makita. mayroong konklusyon ngunit may pagka mekanikal. nagkakaiba-iba at nagamit ng epektibo sa pagdidiin ng mga salita. patuloy ang eye contact sa mga manonood. malakas na konklusyon. Ang postura ng katawan ay sarado sa mga manonood. Interisado at Nagpapakita ng . gumamit ng ilang mga ekspresyon ng mukha. mayroong transisyon at ito’y medaling hulaan.Physical Delivery stress. kaunti o magulo ang kumpas ng kamay. hindi maayos ang postura. may kaunting eye contact. Ang organisasyon ay nagpapaganda sa sentral na ideya. ang tindig ay kontrolado at maayos. ang tindig ay nagkakaayon. mahina ang eye contact. Ang postura ng katawan ay karamihang bukas sa mga manonood. Ang pananalita ay Madaling sundan ang organisasyon. karamihan sa mga aksyon ng kamay ay makikita. Nakuha ng introduksyon ang atensyon ng mga manonood. Ang postura ng katawan ay medyo bukas sa mga manonood. Ang postura ng katawan ay bukas sa mga manonood. gumamit ng ilang pamamaraang transisyunal. walang ekspresyon ang mukha. nagkakaiba-iba at nagamit ng epektibo sa pagdidiin ng mga salita. ang pagsulong ay malakas at malikhain. walang kumpas ang kamay. limitado ang ekspresyon ng mukha. stress. may ilang ebidensiya ng pagpaplano. ang mga kumpas ng kamay ay makikita. masyadong mahirap sundan o masyadong maikli.

kaunting kagalakan sa topiko. Teknikalidad Hindi nasunod ang tatlo sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Medyo hindi maayos ang pananamit. hindi naaayon ang makeup. ang mga manonood ay nakakaramdam ng malakas na interaksyon sa nagtatalumpati. gumamit ng ilang retorikal na pamamaraan. Hindi nasunod ang isa sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Nasunod ang lahat ng itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) . medyo naaayon ang makeup. Hindi nasunod ang dalawa sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Medyo maayos ang pananamit. maganda ang impak sa mga manonood. masyadong mababa ang impak sa mga manonood. Maayos ang pananamit. ngunit karaniwang nalilito at di interisado. nakakaganyak. nararamdaman ang tao sa likod ng bawat salita. ang mga manonood ay nalilito at di interisado. naiintindihan ng mga manonood ang ilang bahagi. nagpakita ng talagang nagagalak ang mga manonood sa pagtatanghal. masyadong maganda ang impak sa mga manonood. hindi masyadong maganda. ang mga manonood ay nagagandahan at gusting gayahin ang pagtatanghal. gumamit ng mga retorikal na pamamaraan. mababa ang impak sa mga manonood.isali ang mga manonood. Pangkalahatang Impak Hindi maayos ang pananamit. hindi naayon ang makeup. naaayon ang make-up. Gustong matapos ang talumpati sa lalong madaling panahon. ngunit naipahiwatig ang mga impormasyon.

 f -  .

ff f f– .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯° f –f   ¾ f° f° °–f° f° °–f° f°f ff°–f° f° ff°°–ff  °f–fff°–¾f°– f–°f–fff°–f¾f °ff½¾f– °ff½¾f– ¾ °f°–f ¯f ¯–f¯ff° f °f–fff°–f f°– °f–fff°–ff°– ff°f–fff°–f ¯fff°–f – °f°–f f f° f° f°–– ¾f°f½°–f ¯f ¾½ff½f°– f°– °f°–f f f°–¾f °f–f½f°– f f °fff¾f°– ½f–½f¾f°– f–°f½f¾f°– f °¾°¾f°– ¯ ¾f°–¯–f¯f f¾– ¯ff° ff– °f–fff°–f¾f °–f f °f½f¾f°– °f½°–f ¯f °f–fff°–f¾f ½f¯ff–¾f°–¯–f ¯f ¯f¾–°–f f °f–fff°–f¾f ¯f 9f– ff¾f°– D ¯f .f¯½¾f °–– °–f½ ¯f¾f f–  ¾ f° –f¯f°–f ½f–¯f°–¾f¯–f f°–° ¯f¯–f½ ¯f ½ ¯f¾f °f–f °¾f°–f ff–¾°– ¾ff°–° f°–° f°–° f f¾–° ff–¾°– ff–¾°– ff–¾°– ½f– ff¾f°– f f¾–° f f¾–° ½f– ff f f¾–° ½f– ff °f–f ½f–¯f°– ½f– ff f–½f–¯f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f°f–f f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f ¯–f°f–f f– 9 n °f–  @f  .

ff– f°– ¯–ff¾°¾f°– f¯ –f°ff° f°f– ½  f°––°–f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f °––f°¾f¾° °f–f½f¾f°–¾f°– – °f°–f f °ff¾f°– ° ¾°f°– f °¾°¾f°– ¯ff° f ¯f f¾–f°– ½f–½f¾f°– ¯f f¾–f°–  9¯ff–¾ f°–¾f ¾f ff ¾f°–½f–½f¯f ¾f°––f°¾f¾° f¯ f°f f ¾° °°f¯ f°f½ f¯½¾f°–f ¯fff°– –f°¾f¾° –f¯f°–f f°¾°f n ¾ –f¯f°–f ½f–½f¯f ¾f°– ½f–½f° f°– ° ¾° f–$°f°– .9¾f°–f 9f– ff f–½f––f¯¾f°– ¾ ¾¾f–° ¾f f°–f°––°f–f¯ °–f° ff ¾f¯–f ¯ff° ff°– ½¾f¾f°–ff¾ f°–f°–  n°fn ff¾f°– ¾½ ¾°¾f °f°– ° ¯f°–f½¾f ff¾f°–f¾° –f¯f°–f¯ ¯–f°f–f f– ½f––f¯¾f°– ¾ ¾¾f–° . f¾f°– ½¾f¾f°–ff¾ ¾f¯–f¯ff° f ¯f–f¯f°–f n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°¾f°– °f°– ½–f f°–½¾f –f¯f °¯f–f¯°–f ¯–ff¾°–f¯ f°–f¯ °f–f f–½f––f¯ ½f––f¯¾f°– ¾f°–¾ ¾¾f– ¾ ¾¾f–° ° ff f°f° f¾¾f ¯–f¯ff° f f°–½¾f¾f°– ff¾ °f––f¯ ¾f°––f¯f°–f ¾½ ¾°¾f °f°– ¯fff °–f n°fn¾f ¯–f¯ff° f ff f°f°¾f¯–f f¾°–f¯f°– f¯f°– ¯ff –f°ff° f°f– ½  f°–½f––f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f f¾f– ¯ff–ff°f¾f ¯–f¯ff° f °f––f¯¾f°– °ff°–f ¾½ ¾°¾f°– –f°–f °f–fff°–f¾f ¯¾°f– ½f–f¯ f f° f°– n°fn¾f ¯–f¯ff° f .ff½¾¾° ° f°––f°¾f¾° ¯fff°–f¯–f f°¾°f– ¯f½ff° ¯f ff°–f °¾°f½f°– ¯ ¯ f°f  .

9f–f ½  Jff°f–f°–f °ff°–¯–f ¯ff° f –¾ °–f¯ff½¾f°– ½f–f¯ f¾f ¯f½ °–f° °¾°f°–° – f¯ f° f ½  ° – f° f°–½f– fff½f°– °ff¯ ff°–¯–f ¯½¯f¾° °¾° -f–f½ff¾f°– f½f–¾¾f½ °f––f¯¾f°– –f¯f°–f nf n ¾ f f .f¾f f¯f f°– °–f ¯f°f ff°– f–f°  °ff°– °––f f°– ¾f½ ¾¾° ½f–ff° f°f– f f f –f°°–f ¯½f Jff°f–fff°–f f°–½f¯f ff °f–fff°–ff°– ¯f ½ ff ¯½f¾f¯–f ¯ff° f ° ¯f° f°f– ° ° ¾f f°– ¯–f¯ff° f . ° °¾f f°–½f¯f ff °f–fff°–ff°– ¯f ½ ff ¯½f¾f¯–f ¯ff° f ¯f°° f°¾f ¯–f¯ff° f f°– f°°–f½f f½f°–¯f f° °–f° ¯f°° f°f– ° ° ¾f  °ff°– °––f f– °f–fff°–f ½f–ff° f°¾f°– ¯ff°–°–f °f½f°°–f¯–f °f–f . °f–fff°–ff°– ½f¯f ¯  °f–fff°–ff°– ¯f ½ ¯ff°– ¯½f¾f¯–f ¯ff° f °f–ff°–ff°– ¯–f¯ff° f ¾f°– ½f–½f¾° ff– ° ¾f° f– ¯f½f–¾ °f––f¯ ¾f°– nf n ¾ f°–¯–f ¯ff° f °ff ff–¾f°– ° f¾°¾f °f–f °ff f ¯f ff–f°– f°–f¾ff–¾ff ¯–f°f–f @f¯ f°f°f f°– °––f ¯ff°–°–f –°½f°f°–¯–f °f–f½ff¾f ¯fff¾°–f¯½f -f–fff°–ff°– ½f¯f °f–fff°–ff°– ¯f ½ ¯f– f°–¯½f¾f¯–f ¯ff° f     .

@ °f f Jff°f¾° f°– f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% Jff°f¾° f°– f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% Jff°f¾° f°– ¾f¾f¯–f ½f–¾° f°%f¾ ¾f ¯ °¾f°– f¾% -f¾° f°– f ¾f¯–f½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾%  –f°° nf¯f° .

 f¾f°– ff f°f° f¾¾f f¾f– 9f– ff ¯ff° ff°– ½¾f¾f°–ff¾ ¯–f¯ff° f ¯ff–ff°f¾f 9 n °f–  @f   . f½¾f .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯° f –f   ¾ ¾¾f°– ½¾f°–f .f¯½¾f @°–– °f½ ¯f¾f f–  ¾ f° –f¯f°–f ½f–¯f°–¾f¯–f f°–° ° ¯f¯–f½ ¯f ½ ¯f¾f °f–f °¾f°–f f–f° ½f– ff ¾ff°–° f°–° f°–° f–½f–¯f°– ff–¾°– ff–¾°– ff–¾°– ¾f°–¯–f°f–f f f¾–° f f¾–° ½f– ff f f¾–° ½f– ff f–½f––f¯¾f°– ½f– ff f–½f–¯f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾ ¾¾ ¾ff°–f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f ¯–f°f–f f– –°–f¯°f° ¯–f°f–f f– °f–f f–½f––f¯ ½f––f¯¾f°– ½f––f¯¾f°– ¾f°–¾ ¾¾f– ¾ ¾¾f–° ¾ ¾¾f–° ° 9¾f°–f ff ¾f¯–f . ¯ °¾ °–¯–f°f–f f 9 ¾ °f¾° –°½ ¾ °f ¯f¾ f°–¾f½ ¾°f f°–° ½ f¾° f– ¾f°– f f°¾f °–f¾ ¾f°–°f°–f °f–ff¯ f ¯½ ¾°f¾° ½°– ¯ °¾ ¯f f¾f ½f–¾f– f¯½f ° ½ f¾° f–¾°¾ °–f ½f–f¾f½f–¯ f¾fff°–¾f°– °f°f½°– 9f– ff¾f°– D ¯f . ff f f– .

½¾f¾f°–ff¾ f°–f°–  n°fn ff¾f°– ¾½ ¾°¾f °f°– ° ¯f°–f½¾f ff¾f°–f¾° –f¯f°–f¯ ¾f¯–f¯ff° f ¯f–f¯f°–f n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°¾f°– °f°– ½–f f°–½¾f –f¯f °¯f–f¯°–f ¯–ff¾°–f¯ f°–f¯ f°–½¾f¾f°– ff¾ °f––f¯ ¾f°––f¯f°–f ¾½ ¾°¾f °f°– ¯fff °–f n°fn¾f ¯–f¯ff° f ff f°f°¾f¯–f f¾°–f¯f°– f¯f°– ¯ff –f°ff° f°f– ½  f°–½f––f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f f –f°°–f ½ °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯f°f°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–f°–¾f ½f–f°ff– °f–f°–°°–f ½f°f° ff° @ °f f Jff°f¾° f°– °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯f f°°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– –f¯f°f½f–f °ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° Jff°f¾° f°– °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯ff°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– –f¯f°–f½f–f °ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° Jff°f¾° f°– ¯–f¯ff° f °f––f¯¾f°– °ff°–f ¾½ ¾°¾f°– –f°–f °f–fff°–f¾f ¯¾°f– ½f–f¯ f f° f°– n°fn¾f ¯–f¯ff° f .ff– f°– ¯–ff¾°¾f°– f¯ –f°ff° f°f– ½  f°––°–f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ff°°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– ½f–f°ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° -f¾° f°– f   .

f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% ¾f¾f¯–f ¾f¯–f½f–¾° f° ½f–¾° f°%f¾ %f¾¾f ¯ ° ¾f ¯ °¾f°– ¾f°–f¾% f¾% @f¯½f .

f¾ff°– ½ ½ f ¯f ¯ff°°– ½f–f –f¾ f¯f ½f°–°f°– ½ ¯f ½ ¯f¾f f°–fff¾f° ° ½ ¯ff°– ff¯f°¾f fff¾f° ° ¾ ½f–½f½f°– fff¾f° ° fff¾f° ° ¾ ½f–½f½f°– °°¾f¾°f ¾ ½f–½f½f°– ¾ ½f–½f½f°– °°¾f¾° f ¾ ¾¾ °°¾f¾°f °°¾f¾° f ¾ ¾¾ 9 n °f–  @f  .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯°  f –f   ¾ -ff¯f° °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f f°–¾f¾ °f ¯f°ff ¯f°f °f½¾ ½ff–°–¯f°f °f ¯f ° °fff°¾f¯–f f°fff°¾f¯–f °f½¾f°fff° °f f f–f¾f ¯f°° ¯f°° f°– ¾f¯–f¯f°° °f½°– ¯f ¯f°–¾½f ¯–f¾ °f°f f°–¯–f¾ °f°f °–°f°–¾f ff ff°fff°– ½f–¾°– ¯ °f°–°– f ff f °¾°°–¯–f °fff°¾f°f½°– °f¾°–¾f ¯f°° ff ¯f ½f¯f¯f¯f–f°°– °f¾°–¾f ¯f f°f f ½f¯f¯f¯f–f°°– °fff°¾f°f½°– ¯–f ¯f °ffff°ff°– ¯–f f °fff°¾f°f½°– ¯f Inf  ° ff f . ff f f .

f f°–¾° f° f°––f°¾f¾° ¯f°– f°¾¾°f# ¯ f°–ff° ¯f°– °¾°°–° ¯f½f–f ¯ f°f °–½¾f°– fff°f f¾¾f ¯–f¯f°° –¯f¯°–°ff °f ¾½ ¾°°– ¯f°f °f f f–f¾f ½f– f°–¯–f ¯¾°°– f¯½f ½f f°– n°fn¾f ¯–f¯f°° f°– ° –f°f f¯ff¾ f°–¯–f ¯½f¾°–f¯f f¯ff °f–ff f ff °f–f¯°– ½  ¾f½f– °°–¯–f ¾ff °––f°¾f¾°f °f–½f½f–f° f¾f ¾ °f°f f -ff°– ° ¾°f°– f °¾°°–¯–f ¯f°° f°– ½f–¾°–f ¯fff¾f ¯ff° ¯fff¾ °f°¾° ° ¾f f   -f–½f½ff°–  .ff –¯f¯ °–f°– ½f¯f¯fff°– f°¾¾°f ¯f f°– °¾f°– ½f–½f½f° f°– ° ¾°f$ f°–°¾°f ° ¯f¾f °– ½  °–½f°f°fff .¾ ¾¾ 9¾nf  °–½¾f°– fff°f¾ff ¾f¯–f¯f°° ¯f°ff°–  n°fn ff°– ¾½ ¾°f°– ¯f ° ¯ff¾f°– ½¾f ff°– ¯½f¾f°–f¯f ¾ ¾¾ °–½¾f°– fff°f¯ f¾¾f¯–f ¯f°° ¯f f°°–  n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°°– ¯f ° ¯ff¾f°– ½¾f f° ¯f–f°– ¯½f¾°–f¯f °–½¾f°– fff°f ff¯f°– f¾ ¾f¯–f¯f°° –¯f¯°–f°– ¯–f ¾½ ¾°°– ¯f f°–° – f°f–fff° ff¯f°¾f¯–f f¾°°–f¯ff ¯ff °f–ff f ff °f–f¯°– ½ ¾f ½f– °°–¯–f ¾ff 9¯ff¾ f°–¾f ¾f ff°– °¾f°– –f°¾f¾° ¯f¾f °– ¯ff½¾° f° ¯f¾f °–¯f 9f–f ½  ° ¾¯ °f °––f°¾f¾° f°f–¾¾¯f°– .

¾ff°–¯–f ¯f°° ¾°–¯ff½¾ f°–f¯½f¾f f°–¯f f°– ½f°f° ° ¯f¾f °– ¯f–f° f °–° °f½ff–f°– ¯–f¯½¯f¾° f°°–f–fff° ¾f½ –¯f¯ °–f°– f°f ½f¯f¯fff° 9f°–ffff°– ¯½f ° ¯ff¾f°– ½f°f°f¯ ° °ff°f°–¯f ½ ¯f¾f °– ¯f f ff°–¯½f ¾f¯–f¯f°° f°–¯–f ¯f°° f °ff ° ¾f  @ °f f ° °f¾° f°– f¾f°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% . ° ¯ff¾f°– ½f°f°f¯ ° °fff°f°–¯f ½ ¯f f ff°– ¯½f¾f¯–f ¯f°° °f°° f°°– ¯–f¯f°° f°–f°– ff– °–°ff°f°– °ff ° ¾f  ° °f¾° f°– fff¾f °f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% °fff–f°f –¯f¯°–¯–f f°f ½f¯f¯fff° f°– ¯–f¯f°° f °ffff¯ f¯°– ¯fff¾°f ° f¾°¾f °f–ff¯½f °fff¯ f¯f°f°– f¾f °– ff¾ff .ff¾f°– ½f°f°f¯ ¯ ½f°f°f¯ °fff° °fff°f°–¯f f°–¯f ½ ½ ¯f–f° ff°– ¯f¾f °– ¯½f¾f¯–f ¯f–f° ff°–¯½f ¯f°° ¾f¯–f¯f°° °f–½ff°– f°–¯–f¯f°° ff–f°–°f–f–ff f°f–f–f° ff°f f°–¯–f¯f°° –¾°––ff°f°– ¾f½f–ff°–f ½f–ff°–f  ° °f¾° f°– ¾f¾f°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% -f¾° f°–ff °–°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾%   . ¯ff¾f°– .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful