WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE MEDICINE STUDENT COUNCIL La Paz, Iloilo City Literary-Musical Contest

2011 Criteria BINALAYBAY Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. Kategorya 1 2 3 4 Iskor Kaundan Ang kaundan Ang kaundan klaro Klaro ang kaundan, Dalayon nga klaro, nagakakulang sang kag nagakaangay sa naka pokus kag nakapokus kag sentral nga tema; mga tumalan-aw; nagakaangay; ang nagakaangay ang wala nagakaangay may yara nga tig-una nga ideya kaundan; ang tigsa napili ng atema. suporta apang ang una nga ideya kulang sa nagapangibabaw nakakuha sang pagpasanyog; kag napasanyog atensyon sang medyo sang mga mabaskog tumalan-aw kag nagakaangay sa nga detalye; napasanyog napili nga tema. nagakaangay sa pamaagi sang mga tema. makusogngadetalye; nagakaangay sa tema. Pagdala sang Utod-utod; mayor Medyo artikulado Artikulado kag Mahimpit sa tingug nga problema sa kag dire-diretso; tayuyon; gamay nga pagmitlang sa mga katunugon, may mga problema problema sa tinaga; ensakto nga katagsing, sa katunogon, katunogon, katunogon, kadasigon, katagsing, katagsing, katagsing, pagbalay sang kadasigon, kadasigon, pagbalay kadasigon, pagbalay tinaga, pagmitlang pagbalay kag pagmitlang kag pagmitlang sang sang mga tinaga, kagpagmitlang sang sang mga mga tinaga,kag

Percentage

Total

gakinalainlain kag epektibo ang paggamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. kalabanan sa mga aksyon gamit ang kamot ang makita. may yara nga mga transition kag mapaktan. tayuyon ang eye contact sa mga tumalan-aw. Sarado sa mga tumalan-aw ang postura sang lawas. Medyo bukas ang postura sang lawas sa mga tumalanaw. wala sang ekspresyon sa nawong. Porma kag Istilo Kulang sa struktura. may gamay nga eye contact. paggamit sang stress kag tono. nakuha sang introduksyon ang atensyon sang tumalan-aw. Bukas kag makagalanyak sa mga tumalan-aw. mabaskug ang pagpasanyog. mga tinaga.kag paggamit sang stress kag tono. tam-an kabudlay sundon ukon taman kalip-ot Gaumpisa nga makita ang organisasyon. mabaskog ang . indo mayo nga postura. may yara nga eye contact sa mga tumalan-aw. pigado ang postura. gamay ukon magamo nga mga aksyon gamit ang kamot. naggamit sang natural nga ekspresyon sang guya nga nagakaangay sa emosyon kag paghambal. wala sang aksyon gamit ang kamot. gamay nga pagpamatuod sang pagplano. limitado ang ekspresyon sang nawong. naggamit sang gamay nga ekspresyon sa nawong. Ang organisasyon nagapasanyog sang tig-una nga ideya.Pisikal nga Pagdala kag paggamit sang stress kag tono. gamay nga transitional devices. Kalabanan bukas sa mga tumalan-aw ang postura sang lawas. ang introduksyon kag/ukon ang Mahapos sundon ang organisasyon. wala sang pagpamatuod sang organisasyon. isa lang ang ginagamit nga tono. kulang ang eye contact.kag paggamit sang stress kag tono. Makita guid ang mga aksyon sang kamot. gakinalainlain kag epektibo ang gingamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. may yara nga konklusyon apang medyo mekanikal. tinaga.

indi maintidihan kag indi interesado ang mga tumalan-aw. naggamit sang gamay nga rhetorical devices. gusto nga matapos ang paghambal sa malip-ot nga tion. pagkalain-lain kag kalidad. Medyo nagakaangay ang pamayo. wala nagakaangay ang make-up. naggamit sang rhetorical devices. nagakaangay ang makeup.Pagka-epektibo Wala nagtilaw nga iintra ang mga tumalan-aw. manabaw ang kahulugan. medyo. mabatyagan guid ang tawo sa tagsa ka mga tinaga. Interesante kag mapagsik. . konklusyon ang indi guid tam-an kaepektibo. Bokabularyo Masyado kalimitado ang lengwahe. nagakaangay ang makeup. Nagakaangay ang pamayo. mahalong nga ginpilian ang mga tinaga para sa mataas nga impak. wala impak sa mga tumalan-aw. kulang sa presisyon. Medyo indi insakto ang pamayo. nagakalingaw ang mga tumalan-aw sang pagpasundayag. apang may iban nga indi maintindihan kag indi interesado. wala nagakaangay ang make-up. mayo gid ang impak sa mga tumalan-aw. wala impak sa mga tumalan-aw. Kabilugan nga impak Wala nagakaangay ang pamayo. mayo ang impak sa mga tumalan-aw. Nagapakita sang kapagsik sa topiko. ang mga tumalan-aw nakabatyag sang interaksyon sa nagabinalaybay. Ordinaryo ang lenggwahe. Tam-an ka orihinal ang lenggwahe. konklusyon. Indi guid tayuyon ang pagdala apang nahambal ang mga impormasyon. maintindihan sa mga tumalan-aw ang iban nga parte. pagkalain-lain sang mahalong nga napilian nga mga tinaga. Orihinal ang lenggwahe kag nagakaangay.

sang orihinal nga nagahambal. katagsing. katunogon. kumbinsido. Kategorya 1 2 3 4 Iskor Istilo sang Artipisyal nga Medyo artipisyal. katagsing. isa lang ang kagpagmitlang sang sang mga mga tinaga. Pagdala sang Utod-utod. gamay nga pagmitlang sa mga katunugon. tono.kag tinaga. kadasigon. kag sinsero nga pagtilaw sa paghimo liwat sa lalang sang orihinal na pulong. Pisikal nga Sarado sa mga Medyo bukas ang Kalabanan bukas sa Bukas kag Pagdala tumalan-aw ang postura sang lawas mga tumalan-aw makagalanyak sa Percentage Total . tayuyon. pagbalay sa katunogon. ensakto nga kaigoan. mga tinaga. may mga problema problema sa tinaga. mayor Medyo artikulado Artikulado kag Mahimpit sa Tingug na problema sa kag dire-diretso. kag pagmitlang katagsing. stress kag tono. katunogon. tono. pagbalay kag paggamit sang pagbalay kag pagmitlang kag pagmitlang sang stress.Teknikalidad Wala nasunod ang tatlo sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Wala nasunod ang duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Wala nasunod ang isa sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Nasunod ang duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Hiligaynon Declamation Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column.kag paggamit paggamit sang paggamit sang sang stress kag stress kag tono. Medyo kumbinsido Ang mga tinaga daw Presentasyon ginpresentar. may kaysa pagsalig. tampad interpretasyon. mas kulang sa personal ang interpretasyon iya gid sang laban sa nga istilo. sang mga tinaga kadasigon.kag gingamit na tono. impersonasyon pulong. pagbalay kadasigon.

Wala nasunod ang Ang nagahambal ang nagpakita sang maayo nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang gamay nga pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. ang postura sang lawas. naggamit sang gamay nga ekspresyon sa nawong. wala sang aksyon gamit ang kamot. may yara nga eye contact sa mga tumalan-aw. kalabanan sa mga aksyon gamit ang kamot ang makita.postura sang lawas. limitado ang ekspresyon sang nawong. Teknikalidad Wala nasunod ang Ang nagahambal ang nagpakita sang mabaton nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang gamay na pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. pigado ang postura. indo mayo nga postura. tayuyon ang eye contact sa mga tumalan-aw.gakinalainlain kag epektibo ang paggamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. Nasunod ang duha . Makita guid ang mga aksyon sang kamot. Ang nagahambal ang nagpakita sang dalayon nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. kulang ang eye contact. naggamit sang natural nga ekspresyon sang guya nga nagakaangay sa emosyon kag paghambal. wala sang ekspresyon sa nawong. sa mga tumalanaw. Kabilogan nga Epekto Ang nagahambal ang nagpakita sang mahina nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag kulang sa pagka orihinal kag kinaugalingon nga panan-awan. Wala nasunod ang mga tumalan-aw. gamay ukon magamo nga mga aksyon gamit ang kamot. may gamay nga eye contact. gakinalainlain kag epektibo ang gingamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga.

. naaayon sa napiling tema. bilis. may kaunting problema sa kalakasan. ang mga sentral na ideya ay nakuha ang atensyon ng mga manonood at ito ay naisulong sa pamamamagitan ng mga nakakaanyayang mga detalye. Hindi nababagay sa napiling tema 2 Ang nilalaman ay malinaw at naaayon sa mga manonood. 4 Ang nilalaman ay palaging malinaw. pagpapantig. tama ang kalakasan. at stress. tono. enunsasyon. pagpapantig. at Artikulado at tuloytuloy. medyo naaayon sa napiling tema. enunsasyon at Medyo artikulado at tuloy-tuloy. Mahusay ang pagkabigkas. 3 Ang nilalaman ay malinaw. tono. bilis. mayroong suporta ngunit kulang sa pagsulong. bilis. pagpapantig. ang mga sentral na ideya ay nangingibabaw at naisulong sa pamamamagitan ng matibay na detalye. may problema karamihan sa kalakasan. enunsasyon. tono. tono. pagpapantig enunsasyon at stress. napokus at naaayon sa mga manonood.tatlo sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Talumpati duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) isa sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. naaayon sa napiling tema. Kategorya Nilalaman 1 Ang nilalaman ay kulang sa sentral na tema. Iskor Percentage Total Vocal Delivery Hindi artikulado at putol-putol. pangunahing problema ang kalakasan. bilis. napokus at naaayon sa mga manonood.

gumamit ng ilang pamamaraang transisyunal. Porma at Istilo Kulang sa istruktura. mayroong transisyon at ito’y medaling hulaan. limitado ang ekspresyon ng mukha. nagkakaiba-iba at nagamit ng epektibo sa pagdidiin ng mga salita. Ang postura ng katawan ay karamihang bukas sa mga manonood. malakas na konklusyon. masyadong mahirap sundan o masyadong maikli. Ang postura ng katawan ay medyo bukas sa mga manonood. gumamit ng natural na ekspresyon ng mukha na nababagay sa pagdaloy ng mga emosyon ng talumpati. ang mga kumpas ng kamay ay makikita. mayroong konklusyon ngunit may pagka mekanikal. hindi maayos ang postura. walang kumpas ang kamay. Ang pananalita ay Madaling sundan ang organisasyon. Interisado at Nagpapakita ng . ang introduksyon at/o ang konklusyon ay hindi masyadong epektibo. Pagka-epektibo Hindi sumubok na Ang organisasyon ay nagsisimulang Makita. may kaunting eye contact. walang ekspresyon ang mukha. walang ebidensiya ng organisasyon. ang tindig ay nagkakaayon.Physical Delivery stress. hindi maayos ang postura. may ilang ebidensiya ng pagpaplano. nagkakaiba-iba at nagamit ng epektibo sa pagdidiin ng mga salita. Ang postura ng katawan ay bukas sa mga manonood. mahina ang eye contact. stress. Nakuha ng introduksyon ang atensyon ng mga manonood. gumamit ng ilang mga ekspresyon ng mukha. Ang postura ng katawan ay sarado sa mga manonood. Ang organisasyon ay nagpapaganda sa sentral na ideya. ang tindig ay kontrolado at maayos. kaunti o magulo ang kumpas ng kamay. karamihan sa mga aksyon ng kamay ay makikita. ang pagsulong ay malakas at malikhain. patuloy ang eye contact sa mga manonood.

medyo naaayon ang makeup. Teknikalidad Hindi nasunod ang tatlo sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Medyo hindi maayos ang pananamit. Pangkalahatang Impak Hindi maayos ang pananamit. Maayos ang pananamit. nagpakita ng talagang nagagalak ang mga manonood sa pagtatanghal. ang mga manonood ay nagagandahan at gusting gayahin ang pagtatanghal. Hindi nasunod ang isa sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Nasunod ang lahat ng itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) . hindi masyadong maganda. naiintindihan ng mga manonood ang ilang bahagi. hindi naaayon ang makeup. mababa ang impak sa mga manonood. naaayon ang make-up. nararamdaman ang tao sa likod ng bawat salita. ngunit karaniwang nalilito at di interisado.isali ang mga manonood. gumamit ng mga retorikal na pamamaraan. gumamit ng ilang retorikal na pamamaraan. masyadong maganda ang impak sa mga manonood. kaunting kagalakan sa topiko. ang mga manonood ay nakakaramdam ng malakas na interaksyon sa nagtatalumpati. maganda ang impak sa mga manonood. ngunit naipahiwatig ang mga impormasyon. Gustong matapos ang talumpati sa lalong madaling panahon. ang mga manonood ay nalilito at di interisado. masyadong mababa ang impak sa mga manonood. hindi naayon ang makeup. nakakaganyak. Hindi nasunod ang dalawa sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Medyo maayos ang pananamit.

 f -  .

f¯½¾f °–– °–f½ ¯f¾f f–  ¾ f° –f¯f°–f ½f–¯f°–¾f¯–f f°–° ¯f¯–f½ ¯f ½ ¯f¾f °f–f °¾f°–f ff–¾°– ¾ff°–° f°–° f°–° f f¾–° ff–¾°– ff–¾°– ff–¾°– ½f– ff¾f°– f f¾–° f f¾–° ½f– ff f f¾–° ½f– ff °f–f ½f–¯f°– ½f– ff f–½f–¯f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f°f–f f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f ¯–f°f–f f– 9 n °f–  @f  . ff f f– .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯° f –f   ¾ f° f° °–f° f° °–f° f°f ff°–f° f° ff°°–ff  °f–fff°–¾f°– f–°f–fff°–f¾f °ff½¾f– °ff½¾f– ¾ °f°–f ¯f ¯–f¯ff° f °f–fff°–f f°– °f–fff°–ff°– ff°f–fff°–f ¯fff°–f – °f°–f f f° f° f°–– ¾f°f½°–f ¯f ¾½ff½f°– f°– °f°–f f f°–¾f °f–f½f°– f f °fff¾f°– ½f–½f¾f°– f–°f½f¾f°– f °¾°¾f°– ¯ ¾f°–¯–f¯f f¾– ¯ff° ff– °f–fff°–f¾f °–f f °f½f¾f°– °f½°–f ¯f °f–fff°–f¾f ½f¯ff–¾f°–¯–f ¯f ¯f¾–°–f f °f–fff°–f¾f ¯f 9f– ff¾f°– D ¯f .

ff½¾¾° ° f°––f°¾f¾° ¯fff°–f¯–f f°¾°f– ¯f½ff° ¯f ff°–f °¾°f½f°– ¯ ¯ f°f  .9¾f°–f 9f– ff f–½f––f¯¾f°– ¾ ¾¾f–° ¾f f°–f°––°f–f¯ °–f° ff ¾f¯–f ¯ff° ff°– ½¾f¾f°–ff¾ f°–f°–  n°fn ff¾f°– ¾½ ¾°¾f °f°– ° ¯f°–f½¾f ff¾f°–f¾° –f¯f°–f¯ ¯–f°f–f f– ½f––f¯¾f°– ¾ ¾¾f–° . f¾f°– ½¾f¾f°–ff¾ ¾f¯–f¯ff° f ¯f–f¯f°–f n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°¾f°– °f°– ½–f f°–½¾f –f¯f °¯f–f¯°–f ¯–ff¾°–f¯ f°–f¯ °f–f f–½f––f¯ ½f––f¯¾f°– ¾f°–¾ ¾¾f– ¾ ¾¾f–° ° ff f°f° f¾¾f ¯–f¯ff° f f°–½¾f¾f°– ff¾ °f––f¯ ¾f°––f¯f°–f ¾½ ¾°¾f °f°– ¯fff °–f n°fn¾f ¯–f¯ff° f ff f°f°¾f¯–f f¾°–f¯f°– f¯f°– ¯ff –f°ff° f°f– ½  f°–½f––f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f f¾f– ¯ff–ff°f¾f ¯–f¯ff° f °f––f¯¾f°– °ff°–f ¾½ ¾°¾f°– –f°–f °f–fff°–f¾f ¯¾°f– ½f–f¯ f f° f°– n°fn¾f ¯–f¯ff° f .ff– f°– ¯–ff¾°¾f°– f¯ –f°ff° f°f– ½  f°––°–f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f °––f°¾f¾° °f–f½f¾f°–¾f°– – °f°–f f °ff¾f°– ° ¾°f°– f °¾°¾f°– ¯ff° f ¯f f¾–f°– ½f–½f¾f°– ¯f f¾–f°–  9¯ff–¾ f°–¾f ¾f ff ¾f°–½f–½f¯f ¾f°––f°¾f¾° f¯ f°f f ¾° °°f¯ f°f½ f¯½¾f°–f ¯fff°– –f°¾f¾° –f¯f°–f f°¾°f n ¾ –f¯f°–f ½f–½f¯f ¾f°– ½f–½f° f°– ° ¾° f–$°f°– .

 °f–fff°–ff°– ½f¯f ¯  °f–fff°–ff°– ¯f ½ ¯ff°– ¯½f¾f¯–f ¯ff° f °f–ff°–ff°– ¯–f¯ff° f ¾f°– ½f–½f¾° ff– ° ¾f° f– ¯f½f–¾ °f––f¯ ¾f°– nf n ¾ f°–¯–f ¯ff° f °ff ff–¾f°– ° f¾°¾f °f–f °ff f ¯f ff–f°– f°–f¾ff–¾ff ¯–f°f–f @f¯ f°f°f f°– °––f ¯ff°–°–f –°½f°f°–¯–f °f–f½ff¾f ¯fff¾°–f¯½f -f–fff°–ff°– ½f¯f °f–fff°–ff°– ¯f ½ ¯f– f°–¯½f¾f¯–f ¯ff° f     .f¾f f¯f f°– °–f ¯f°f ff°– f–f°  °ff°– °––f f°– ¾f½ ¾¾° ½f–ff° f°f– f f f –f°°–f ¯½f Jff°f–fff°–f f°–½f¯f ff °f–fff°–ff°– ¯f ½ ff ¯½f¾f¯–f ¯ff° f ° ¯f° f°f– ° ° ¾f f°– ¯–f¯ff° f . ° °¾f f°–½f¯f ff °f–fff°–ff°– ¯f ½ ff ¯½f¾f¯–f ¯ff° f ¯f°° f°¾f ¯–f¯ff° f f°– f°°–f½f f½f°–¯f f° °–f° ¯f°° f°f– ° ° ¾f  °ff°– °––f f– °f–fff°–f ½f–ff° f°¾f°– ¯ff°–°–f °f½f°°–f¯–f °f–f .9f–f ½  Jff°f–f°–f °ff°–¯–f ¯ff° f –¾ °–f¯ff½¾f°– ½f–f¯ f¾f ¯f½ °–f° °¾°f°–° – f¯ f° f ½  ° – f° f°–½f– fff½f°– °ff¯ ff°–¯–f ¯½¯f¾° °¾° -f–f½ff¾f°– f½f–¾¾f½ °f––f¯¾f°– –f¯f°–f nf n ¾ f f .

@ °f f Jff°f¾° f°– f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% Jff°f¾° f°– f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% Jff°f¾° f°– ¾f¾f¯–f ½f–¾° f°%f¾ ¾f ¯ °¾f°– f¾% -f¾° f°– f ¾f¯–f½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾%  –f°° nf¯f° .

 f¾f°– ff f°f° f¾¾f f¾f– 9f– ff ¯ff° ff°– ½¾f¾f°–ff¾ ¯–f¯ff° f ¯ff–ff°f¾f 9 n °f–  @f   .f¯½¾f @°–– °f½ ¯f¾f f–  ¾ f° –f¯f°–f ½f–¯f°–¾f¯–f f°–° ° ¯f¯–f½ ¯f ½ ¯f¾f °f–f °¾f°–f f–f° ½f– ff ¾ff°–° f°–° f°–° f–½f–¯f°– ff–¾°– ff–¾°– ff–¾°– ¾f°–¯–f°f–f f f¾–° f f¾–° ½f– ff f f¾–° ½f– ff f–½f––f¯¾f°– ½f– ff f–½f–¯f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾ ¾¾ ¾ff°–f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f ¯–f°f–f f– –°–f¯°f° ¯–f°f–f f– °f–f f–½f––f¯ ½f––f¯¾f°– ½f––f¯¾f°– ¾f°–¾ ¾¾f– ¾ ¾¾f–° ¾ ¾¾f–° ° 9¾f°–f ff ¾f¯–f . f½¾f . ff f f– .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯° f –f   ¾ ¾¾f°– ½¾f°–f . ¯ °¾ °–¯–f°f–f f 9 ¾ °f¾° –°½ ¾ °f ¯f¾ f°–¾f½ ¾°f f°–° ½ f¾° f– ¾f°– f f°¾f °–f¾ ¾f°–°f°–f °f–ff¯ f ¯½ ¾°f¾° ½°– ¯ °¾ ¯f f¾f ½f–¾f– f¯½f ° ½ f¾° f–¾°¾ °–f ½f–f¾f½f–¯ f¾fff°–¾f°– °f°f½°– 9f– ff¾f°– D ¯f .

ff– f°– ¯–ff¾°¾f°– f¯ –f°ff° f°f– ½  f°––°–f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ff°°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– ½f–f°ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° -f¾° f°– f   .½¾f¾f°–ff¾ f°–f°–  n°fn ff¾f°– ¾½ ¾°¾f °f°– ° ¯f°–f½¾f ff¾f°–f¾° –f¯f°–f¯ ¾f¯–f¯ff° f ¯f–f¯f°–f n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°¾f°– °f°– ½–f f°–½¾f –f¯f °¯f–f¯°–f ¯–ff¾°–f¯ f°–f¯ f°–½¾f¾f°– ff¾ °f––f¯ ¾f°––f¯f°–f ¾½ ¾°¾f °f°– ¯fff °–f n°fn¾f ¯–f¯ff° f ff f°f°¾f¯–f f¾°–f¯f°– f¯f°– ¯ff –f°ff° f°f– ½  f°–½f––f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f f –f°°–f ½ °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯f°f°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–f°–¾f ½f–f°ff– °f–f°–°°–f ½f°f° ff° @ °f f Jff°f¾° f°– °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯f f°°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– –f¯f°f½f–f °ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° Jff°f¾° f°– °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯ff°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– –f¯f°–f½f–f °ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° Jff°f¾° f°– ¯–f¯ff° f °f––f¯¾f°– °ff°–f ¾½ ¾°¾f°– –f°–f °f–fff°–f¾f ¯¾°f– ½f–f¯ f f° f°– n°fn¾f ¯–f¯ff° f .

f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% ¾f¾f¯–f ¾f¯–f½f–¾° f° ½f–¾° f°%f¾ %f¾¾f ¯ ° ¾f ¯ °¾f°– ¾f°–f¾% f¾% @f¯½f .

° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯°  f –f   ¾ -ff¯f° °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f f°–¾f¾ °f ¯f°ff ¯f°f °f½¾ ½ff–°–¯f°f °f ¯f ° °fff°¾f¯–f f°fff°¾f¯–f °f½¾f°fff° °f f f–f¾f ¯f°° ¯f°° f°– ¾f¯–f¯f°° °f½°– ¯f ¯f°–¾½f ¯–f¾ °f°f f°–¯–f¾ °f°f °–°f°–¾f ff ff°fff°– ½f–¾°– ¯ °f°–°– f ff f °¾°°–¯–f °fff°¾f°f½°– °f¾°–¾f ¯f°° ff ¯f ½f¯f¯f¯f–f°°– °f¾°–¾f ¯f f°f f ½f¯f¯f¯f–f°°– °fff°¾f°f½°– ¯–f ¯f °ffff°ff°– ¯–f f °fff°¾f°f½°– ¯f Inf  ° ff f .f¾ff°– ½ ½ f ¯f ¯ff°°– ½f–f –f¾ f¯f ½f°–°f°– ½ ¯f ½ ¯f¾f f°–fff¾f° ° ½ ¯ff°– ff¯f°¾f fff¾f° ° ¾ ½f–½f½f°– fff¾f° ° fff¾f° ° ¾ ½f–½f½f°– °°¾f¾°f ¾ ½f–½f½f°– ¾ ½f–½f½f°– °°¾f¾° f ¾ ¾¾ °°¾f¾°f °°¾f¾° f ¾ ¾¾ 9 n °f–  @f  . ff f f .

ff –¯f¯ °–f°– ½f¯f¯fff°– f°¾¾°f ¯f f°– °¾f°– ½f–½f½f° f°– ° ¾°f$ f°–°¾°f ° ¯f¾f °– ½  °–½f°f°fff .f f°–¾° f° f°––f°¾f¾° ¯f°– f°¾¾°f# ¯ f°–ff° ¯f°– °¾°°–° ¯f½f–f ¯ f°f °–½¾f°– fff°f f¾¾f ¯–f¯f°° –¯f¯°–°ff °f ¾½ ¾°°– ¯f°f °f f f–f¾f ½f– f°–¯–f ¯¾°°– f¯½f ½f f°– n°fn¾f ¯–f¯f°° f°– ° –f°f f¯ff¾ f°–¯–f ¯½f¾°–f¯f f¯ff °f–ff f ff °f–f¯°– ½  ¾f½f– °°–¯–f ¾ff °––f°¾f¾°f °f–½f½f–f° f¾f ¾ °f°f f -ff°– ° ¾°f°– f °¾°°–¯–f ¯f°° f°– ½f–¾°–f ¯fff¾f ¯ff° ¯fff¾ °f°¾° ° ¾f f   -f–½f½ff°–  .¾ ¾¾ 9¾nf  °–½¾f°– fff°f¾ff ¾f¯–f¯f°° ¯f°ff°–  n°fn ff°– ¾½ ¾°f°– ¯f ° ¯ff¾f°– ½¾f ff°– ¯½f¾f°–f¯f ¾ ¾¾ °–½¾f°– fff°f¯ f¾¾f¯–f ¯f°° ¯f f°°–  n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°°– ¯f ° ¯ff¾f°– ½¾f f° ¯f–f°– ¯½f¾°–f¯f °–½¾f°– fff°f ff¯f°– f¾ ¾f¯–f¯f°° –¯f¯°–f°– ¯–f ¾½ ¾°°– ¯f f°–° – f°f–fff° ff¯f°¾f¯–f f¾°°–f¯ff ¯ff °f–ff f ff °f–f¯°– ½ ¾f ½f– °°–¯–f ¾ff 9¯ff¾ f°–¾f ¾f ff°– °¾f°– –f°¾f¾° ¯f¾f °– ¯ff½¾° f° ¯f¾f °–¯f 9f–f ½  ° ¾¯ °f °––f°¾f¾° f°f–¾¾¯f°– .

¾ff°–¯–f ¯f°° ¾°–¯ff½¾ f°–f¯½f¾f f°–¯f f°– ½f°f° ° ¯f¾f °– ¯f–f° f °–° °f½ff–f°– ¯–f¯½¯f¾° f°°–f–fff° ¾f½ –¯f¯ °–f°– f°f ½f¯f¯fff° 9f°–ffff°– ¯½f ° ¯ff¾f°– ½f°f°f¯ ° °ff°f°–¯f ½ ¯f¾f °– ¯f f ff°–¯½f ¾f¯–f¯f°° f°–¯–f ¯f°° f °ff ° ¾f  @ °f f ° °f¾° f°– f¾f°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% . ° ¯ff¾f°– ½f°f°f¯ ° °fff°f°–¯f ½ ¯f f ff°– ¯½f¾f¯–f ¯f°° °f°° f°°– ¯–f¯f°° f°–f°– ff– °–°ff°f°– °ff ° ¾f  ° °f¾° f°– fff¾f °f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% °fff–f°f –¯f¯°–¯–f f°f ½f¯f¯fff° f°– ¯–f¯f°° f °ffff¯ f¯°– ¯fff¾°f ° f¾°¾f °f–ff¯½f °fff¯ f¯f°f°– f¾f °– ff¾ff .ff¾f°– ½f°f°f¯ ¯ ½f°f°f¯ °fff° °fff°f°–¯f f°–¯f ½ ½ ¯f–f° ff°– ¯f¾f °– ¯½f¾f¯–f ¯f–f° ff°–¯½f ¯f°° ¾f¯–f¯f°° °f–½ff°– f°–¯–f¯f°° ff–f°–°f–f–ff f°f–f–f° ff°f f°–¯–f¯f°° –¾°––ff°f°– ¾f½f–ff°–f ½f–ff°–f  ° °f¾° f°– ¾f¾f°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% -f¾° f°–ff °–°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾%   . ¯ff¾f°– .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful