P. 1
Criteria for bay Talumpati and Hiligaynon Declamation.

Criteria for bay Talumpati and Hiligaynon Declamation.

|Views: 497|Likes:
Published by RegineVielManderico

More info:

Published by: RegineVielManderico on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE MEDICINE STUDENT COUNCIL La Paz, Iloilo City Literary-Musical Contest

2011 Criteria BINALAYBAY Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. Kategorya 1 2 3 4 Iskor Kaundan Ang kaundan Ang kaundan klaro Klaro ang kaundan, Dalayon nga klaro, nagakakulang sang kag nagakaangay sa naka pokus kag nakapokus kag sentral nga tema; mga tumalan-aw; nagakaangay; ang nagakaangay ang wala nagakaangay may yara nga tig-una nga ideya kaundan; ang tigsa napili ng atema. suporta apang ang una nga ideya kulang sa nagapangibabaw nakakuha sang pagpasanyog; kag napasanyog atensyon sang medyo sang mga mabaskog tumalan-aw kag nagakaangay sa nga detalye; napasanyog napili nga tema. nagakaangay sa pamaagi sang mga tema. makusogngadetalye; nagakaangay sa tema. Pagdala sang Utod-utod; mayor Medyo artikulado Artikulado kag Mahimpit sa tingug nga problema sa kag dire-diretso; tayuyon; gamay nga pagmitlang sa mga katunugon, may mga problema problema sa tinaga; ensakto nga katagsing, sa katunogon, katunogon, katunogon, kadasigon, katagsing, katagsing, katagsing, pagbalay sang kadasigon, kadasigon, pagbalay kadasigon, pagbalay tinaga, pagmitlang pagbalay kag pagmitlang kag pagmitlang sang sang mga tinaga, kagpagmitlang sang sang mga mga tinaga,kag

Percentage

Total

gakinalainlain kag epektibo ang paggamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga.kag paggamit sang stress kag tono. gamay nga pagpamatuod sang pagplano. mabaskog ang . limitado ang ekspresyon sang nawong. pigado ang postura. mabaskug ang pagpasanyog. mga tinaga. tayuyon ang eye contact sa mga tumalan-aw. isa lang ang ginagamit nga tono. may yara nga mga transition kag mapaktan. naggamit sang natural nga ekspresyon sang guya nga nagakaangay sa emosyon kag paghambal. kalabanan sa mga aksyon gamit ang kamot ang makita. paggamit sang stress kag tono. Kalabanan bukas sa mga tumalan-aw ang postura sang lawas. wala sang ekspresyon sa nawong. gamay ukon magamo nga mga aksyon gamit ang kamot. indo mayo nga postura. may yara nga konklusyon apang medyo mekanikal. ang introduksyon kag/ukon ang Mahapos sundon ang organisasyon. Ang organisasyon nagapasanyog sang tig-una nga ideya. tam-an kabudlay sundon ukon taman kalip-ot Gaumpisa nga makita ang organisasyon. may yara nga eye contact sa mga tumalan-aw. Bukas kag makagalanyak sa mga tumalan-aw. naggamit sang gamay nga ekspresyon sa nawong. kulang ang eye contact. Porma kag Istilo Kulang sa struktura. wala sang aksyon gamit ang kamot. Makita guid ang mga aksyon sang kamot. tinaga. Sarado sa mga tumalan-aw ang postura sang lawas. gakinalainlain kag epektibo ang gingamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. may gamay nga eye contact. gamay nga transitional devices. Medyo bukas ang postura sang lawas sa mga tumalanaw. wala sang pagpamatuod sang organisasyon. nakuha sang introduksyon ang atensyon sang tumalan-aw.kag paggamit sang stress kag tono.Pisikal nga Pagdala kag paggamit sang stress kag tono.

medyo. naggamit sang rhetorical devices. wala impak sa mga tumalan-aw. konklusyon ang indi guid tam-an kaepektibo. Orihinal ang lenggwahe kag nagakaangay. Bokabularyo Masyado kalimitado ang lengwahe. Nagakaangay ang pamayo. maintindihan sa mga tumalan-aw ang iban nga parte. Medyo indi insakto ang pamayo. Nagapakita sang kapagsik sa topiko. indi maintidihan kag indi interesado ang mga tumalan-aw. nagakalingaw ang mga tumalan-aw sang pagpasundayag. pagkalain-lain kag kalidad. . Indi guid tayuyon ang pagdala apang nahambal ang mga impormasyon. nagakaangay ang makeup. Tam-an ka orihinal ang lenggwahe. Interesante kag mapagsik. pagkalain-lain sang mahalong nga napilian nga mga tinaga. mahalong nga ginpilian ang mga tinaga para sa mataas nga impak. kulang sa presisyon. nagakaangay ang makeup. Ordinaryo ang lenggwahe. gusto nga matapos ang paghambal sa malip-ot nga tion. wala nagakaangay ang make-up. mayo ang impak sa mga tumalan-aw. wala impak sa mga tumalan-aw. naggamit sang gamay nga rhetorical devices.Pagka-epektibo Wala nagtilaw nga iintra ang mga tumalan-aw. Medyo nagakaangay ang pamayo. mabatyagan guid ang tawo sa tagsa ka mga tinaga. manabaw ang kahulugan. Kabilugan nga impak Wala nagakaangay ang pamayo. mayo gid ang impak sa mga tumalan-aw. wala nagakaangay ang make-up. konklusyon. apang may iban nga indi maintindihan kag indi interesado. ang mga tumalan-aw nakabatyag sang interaksyon sa nagabinalaybay.

kumbinsido. Pisikal nga Sarado sa mga Medyo bukas ang Kalabanan bukas sa Bukas kag Pagdala tumalan-aw ang postura sang lawas mga tumalan-aw makagalanyak sa Percentage Total .kag paggamit paggamit sang paggamit sang sang stress kag stress kag tono. kadasigon. tono. mas kulang sa personal ang interpretasyon iya gid sang laban sa nga istilo. pagbalay kadasigon. stress kag tono. Kategorya 1 2 3 4 Iskor Istilo sang Artipisyal nga Medyo artipisyal. sang mga tinaga kadasigon.kag gingamit na tono. katunogon. may kaysa pagsalig.Teknikalidad Wala nasunod ang tatlo sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Wala nasunod ang duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Wala nasunod ang isa sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Nasunod ang duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Hiligaynon Declamation Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. tampad interpretasyon. kag pagmitlang katagsing. tayuyon. mayor Medyo artikulado Artikulado kag Mahimpit sa Tingug na problema sa kag dire-diretso. kag sinsero nga pagtilaw sa paghimo liwat sa lalang sang orihinal na pulong. pagbalay kag paggamit sang pagbalay kag pagmitlang kag pagmitlang sang stress. pagbalay sa katunogon. katagsing. katunogon. Pagdala sang Utod-utod. ensakto nga kaigoan. sang orihinal nga nagahambal. impersonasyon pulong. tono. mga tinaga. may mga problema problema sa tinaga. gamay nga pagmitlang sa mga katunugon. katagsing. Medyo kumbinsido Ang mga tinaga daw Presentasyon ginpresentar. isa lang ang kagpagmitlang sang sang mga mga tinaga.kag tinaga.

Ang nagahambal ang nagpakita sang dalayon nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. tayuyon ang eye contact sa mga tumalan-aw. Teknikalidad Wala nasunod ang Ang nagahambal ang nagpakita sang mabaton nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang gamay na pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. naggamit sang gamay nga ekspresyon sa nawong. sa mga tumalanaw.postura sang lawas. gakinalainlain kag epektibo ang gingamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. Wala nasunod ang Ang nagahambal ang nagpakita sang maayo nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang gamay nga pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. Makita guid ang mga aksyon sang kamot. Wala nasunod ang mga tumalan-aw.gakinalainlain kag epektibo ang paggamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. pigado ang postura. kulang ang eye contact. indo mayo nga postura. limitado ang ekspresyon sang nawong. naggamit sang natural nga ekspresyon sang guya nga nagakaangay sa emosyon kag paghambal. wala sang ekspresyon sa nawong. Kabilogan nga Epekto Ang nagahambal ang nagpakita sang mahina nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag kulang sa pagka orihinal kag kinaugalingon nga panan-awan. wala sang aksyon gamit ang kamot. kalabanan sa mga aksyon gamit ang kamot ang makita. ang postura sang lawas. may gamay nga eye contact. gamay ukon magamo nga mga aksyon gamit ang kamot. Nasunod ang duha . may yara nga eye contact sa mga tumalan-aw.

pangunahing problema ang kalakasan. Mahusay ang pagkabigkas. bilis. enunsasyon. 4 Ang nilalaman ay palaging malinaw. ang mga sentral na ideya ay nangingibabaw at naisulong sa pamamamagitan ng matibay na detalye. ang mga sentral na ideya ay nakuha ang atensyon ng mga manonood at ito ay naisulong sa pamamamagitan ng mga nakakaanyayang mga detalye. napokus at naaayon sa mga manonood. 3 Ang nilalaman ay malinaw. pagpapantig. naaayon sa napiling tema. Kategorya Nilalaman 1 Ang nilalaman ay kulang sa sentral na tema. naaayon sa napiling tema. enunsasyon at Medyo artikulado at tuloy-tuloy. . pagpapantig. tama ang kalakasan. may kaunting problema sa kalakasan. bilis. mayroong suporta ngunit kulang sa pagsulong. at Artikulado at tuloytuloy. napokus at naaayon sa mga manonood. may problema karamihan sa kalakasan. tono. tono. enunsasyon. bilis.tatlo sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Talumpati duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) isa sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. tono. pagpapantig. pagpapantig enunsasyon at stress. tono. medyo naaayon sa napiling tema. Iskor Percentage Total Vocal Delivery Hindi artikulado at putol-putol. at stress. bilis. Hindi nababagay sa napiling tema 2 Ang nilalaman ay malinaw at naaayon sa mga manonood.

hindi maayos ang postura. ang tindig ay kontrolado at maayos. gumamit ng ilang mga ekspresyon ng mukha. Porma at Istilo Kulang sa istruktura. Ang postura ng katawan ay karamihang bukas sa mga manonood. Ang postura ng katawan ay sarado sa mga manonood. walang ebidensiya ng organisasyon. Ang pananalita ay Madaling sundan ang organisasyon. nagkakaiba-iba at nagamit ng epektibo sa pagdidiin ng mga salita. Nakuha ng introduksyon ang atensyon ng mga manonood. Ang postura ng katawan ay medyo bukas sa mga manonood. gumamit ng ilang pamamaraang transisyunal. hindi maayos ang postura. kaunti o magulo ang kumpas ng kamay. ang tindig ay nagkakaayon. malakas na konklusyon. may kaunting eye contact. walang kumpas ang kamay. ang pagsulong ay malakas at malikhain. stress. may ilang ebidensiya ng pagpaplano. gumamit ng natural na ekspresyon ng mukha na nababagay sa pagdaloy ng mga emosyon ng talumpati. limitado ang ekspresyon ng mukha. masyadong mahirap sundan o masyadong maikli. Ang postura ng katawan ay bukas sa mga manonood. nagkakaiba-iba at nagamit ng epektibo sa pagdidiin ng mga salita. Interisado at Nagpapakita ng . mayroong konklusyon ngunit may pagka mekanikal. Ang organisasyon ay nagpapaganda sa sentral na ideya. ang mga kumpas ng kamay ay makikita. walang ekspresyon ang mukha. mahina ang eye contact. Pagka-epektibo Hindi sumubok na Ang organisasyon ay nagsisimulang Makita. ang introduksyon at/o ang konklusyon ay hindi masyadong epektibo. mayroong transisyon at ito’y medaling hulaan.Physical Delivery stress. karamihan sa mga aksyon ng kamay ay makikita. patuloy ang eye contact sa mga manonood.

masyadong maganda ang impak sa mga manonood. ngunit naipahiwatig ang mga impormasyon. ang mga manonood ay nakakaramdam ng malakas na interaksyon sa nagtatalumpati. Gustong matapos ang talumpati sa lalong madaling panahon. nakakaganyak. hindi masyadong maganda. Hindi nasunod ang dalawa sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Medyo maayos ang pananamit. naiintindihan ng mga manonood ang ilang bahagi. hindi naaayon ang makeup. Maayos ang pananamit. maganda ang impak sa mga manonood. nararamdaman ang tao sa likod ng bawat salita. mababa ang impak sa mga manonood. ang mga manonood ay nagagandahan at gusting gayahin ang pagtatanghal.isali ang mga manonood. nagpakita ng talagang nagagalak ang mga manonood sa pagtatanghal. hindi naayon ang makeup. Teknikalidad Hindi nasunod ang tatlo sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Medyo hindi maayos ang pananamit. Hindi nasunod ang isa sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Nasunod ang lahat ng itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) . masyadong mababa ang impak sa mga manonood. naaayon ang make-up. ang mga manonood ay nalilito at di interisado. medyo naaayon ang makeup. gumamit ng ilang retorikal na pamamaraan. gumamit ng mga retorikal na pamamaraan. kaunting kagalakan sa topiko. Pangkalahatang Impak Hindi maayos ang pananamit. ngunit karaniwang nalilito at di interisado.

 f -  .

° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯° f –f   ¾ f° f° °–f° f° °–f° f°f ff°–f° f° ff°°–ff  °f–fff°–¾f°– f–°f–fff°–f¾f °ff½¾f– °ff½¾f– ¾ °f°–f ¯f ¯–f¯ff° f °f–fff°–f f°– °f–fff°–ff°– ff°f–fff°–f ¯fff°–f – °f°–f f f° f° f°–– ¾f°f½°–f ¯f ¾½ff½f°– f°– °f°–f f f°–¾f °f–f½f°– f f °fff¾f°– ½f–½f¾f°– f–°f½f¾f°– f °¾°¾f°– ¯ ¾f°–¯–f¯f f¾– ¯ff° ff– °f–fff°–f¾f °–f f °f½f¾f°– °f½°–f ¯f °f–fff°–f¾f ½f¯ff–¾f°–¯–f ¯f ¯f¾–°–f f °f–fff°–f¾f ¯f 9f– ff¾f°– D ¯f .f¯½¾f °–– °–f½ ¯f¾f f–  ¾ f° –f¯f°–f ½f–¯f°–¾f¯–f f°–° ¯f¯–f½ ¯f ½ ¯f¾f °f–f °¾f°–f ff–¾°– ¾ff°–° f°–° f°–° f f¾–° ff–¾°– ff–¾°– ff–¾°– ½f– ff¾f°– f f¾–° f f¾–° ½f– ff f f¾–° ½f– ff °f–f ½f–¯f°– ½f– ff f–½f–¯f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f°f–f f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f ¯–f°f–f f– 9 n °f–  @f  . ff f f– .

9¾f°–f 9f– ff f–½f––f¯¾f°– ¾ ¾¾f–° ¾f f°–f°––°f–f¯ °–f° ff ¾f¯–f ¯ff° ff°– ½¾f¾f°–ff¾ f°–f°–  n°fn ff¾f°– ¾½ ¾°¾f °f°– ° ¯f°–f½¾f ff¾f°–f¾° –f¯f°–f¯ ¯–f°f–f f– ½f––f¯¾f°– ¾ ¾¾f–° .ff– f°– ¯–ff¾°¾f°– f¯ –f°ff° f°f– ½  f°––°–f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f °––f°¾f¾° °f–f½f¾f°–¾f°– – °f°–f f °ff¾f°– ° ¾°f°– f °¾°¾f°– ¯ff° f ¯f f¾–f°– ½f–½f¾f°– ¯f f¾–f°–  9¯ff–¾ f°–¾f ¾f ff ¾f°–½f–½f¯f ¾f°––f°¾f¾° f¯ f°f f ¾° °°f¯ f°f½ f¯½¾f°–f ¯fff°– –f°¾f¾° –f¯f°–f f°¾°f n ¾ –f¯f°–f ½f–½f¯f ¾f°– ½f–½f° f°– ° ¾° f–$°f°– . f¾f°– ½¾f¾f°–ff¾ ¾f¯–f¯ff° f ¯f–f¯f°–f n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°¾f°– °f°– ½–f f°–½¾f –f¯f °¯f–f¯°–f ¯–ff¾°–f¯ f°–f¯ °f–f f–½f––f¯ ½f––f¯¾f°– ¾f°–¾ ¾¾f– ¾ ¾¾f–° ° ff f°f° f¾¾f ¯–f¯ff° f f°–½¾f¾f°– ff¾ °f––f¯ ¾f°––f¯f°–f ¾½ ¾°¾f °f°– ¯fff °–f n°fn¾f ¯–f¯ff° f ff f°f°¾f¯–f f¾°–f¯f°– f¯f°– ¯ff –f°ff° f°f– ½  f°–½f––f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f f¾f– ¯ff–ff°f¾f ¯–f¯ff° f °f––f¯¾f°– °ff°–f ¾½ ¾°¾f°– –f°–f °f–fff°–f¾f ¯¾°f– ½f–f¯ f f° f°– n°fn¾f ¯–f¯ff° f .ff½¾¾° ° f°––f°¾f¾° ¯fff°–f¯–f f°¾°f– ¯f½ff° ¯f ff°–f °¾°f½f°– ¯ ¯ f°f  .

° °¾f f°–½f¯f ff °f–fff°–ff°– ¯f ½ ff ¯½f¾f¯–f ¯ff° f ¯f°° f°¾f ¯–f¯ff° f f°– f°°–f½f f½f°–¯f f° °–f° ¯f°° f°f– ° ° ¾f  °ff°– °––f f– °f–fff°–f ½f–ff° f°¾f°– ¯ff°–°–f °f½f°°–f¯–f °f–f .f¾f f¯f f°– °–f ¯f°f ff°– f–f°  °ff°– °––f f°– ¾f½ ¾¾° ½f–ff° f°f– f f f –f°°–f ¯½f Jff°f–fff°–f f°–½f¯f ff °f–fff°–ff°– ¯f ½ ff ¯½f¾f¯–f ¯ff° f ° ¯f° f°f– ° ° ¾f f°– ¯–f¯ff° f . °f–fff°–ff°– ½f¯f ¯  °f–fff°–ff°– ¯f ½ ¯ff°– ¯½f¾f¯–f ¯ff° f °f–ff°–ff°– ¯–f¯ff° f ¾f°– ½f–½f¾° ff– ° ¾f° f– ¯f½f–¾ °f––f¯ ¾f°– nf n ¾ f°–¯–f ¯ff° f °ff ff–¾f°– ° f¾°¾f °f–f °ff f ¯f ff–f°– f°–f¾ff–¾ff ¯–f°f–f @f¯ f°f°f f°– °––f ¯ff°–°–f –°½f°f°–¯–f °f–f½ff¾f ¯fff¾°–f¯½f -f–fff°–ff°– ½f¯f °f–fff°–ff°– ¯f ½ ¯f– f°–¯½f¾f¯–f ¯ff° f     .9f–f ½  Jff°f–f°–f °ff°–¯–f ¯ff° f –¾ °–f¯ff½¾f°– ½f–f¯ f¾f ¯f½ °–f° °¾°f°–° – f¯ f° f ½  ° – f° f°–½f– fff½f°– °ff¯ ff°–¯–f ¯½¯f¾° °¾° -f–f½ff¾f°– f½f–¾¾f½ °f––f¯¾f°– –f¯f°–f nf n ¾ f f .

@ °f f Jff°f¾° f°– f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% Jff°f¾° f°– f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% Jff°f¾° f°– ¾f¾f¯–f ½f–¾° f°%f¾ ¾f ¯ °¾f°– f¾% -f¾° f°– f ¾f¯–f½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾%  –f°° nf¯f° .

f½¾f . ¯ °¾ °–¯–f°f–f f 9 ¾ °f¾° –°½ ¾ °f ¯f¾ f°–¾f½ ¾°f f°–° ½ f¾° f– ¾f°– f f°¾f °–f¾ ¾f°–°f°–f °f–ff¯ f ¯½ ¾°f¾° ½°– ¯ °¾ ¯f f¾f ½f–¾f– f¯½f ° ½ f¾° f–¾°¾ °–f ½f–f¾f½f–¯ f¾fff°–¾f°– °f°f½°– 9f– ff¾f°– D ¯f . ff f f– . f¾f°– ff f°f° f¾¾f f¾f– 9f– ff ¯ff° ff°– ½¾f¾f°–ff¾ ¯–f¯ff° f ¯ff–ff°f¾f 9 n °f–  @f   .f¯½¾f @°–– °f½ ¯f¾f f–  ¾ f° –f¯f°–f ½f–¯f°–¾f¯–f f°–° ° ¯f¯–f½ ¯f ½ ¯f¾f °f–f °¾f°–f f–f° ½f– ff ¾ff°–° f°–° f°–° f–½f–¯f°– ff–¾°– ff–¾°– ff–¾°– ¾f°–¯–f°f–f f f¾–° f f¾–° ½f– ff f f¾–° ½f– ff f–½f––f¯¾f°– ½f– ff f–½f–¯f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾ ¾¾ ¾ff°–f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f ¯–f°f–f f– –°–f¯°f° ¯–f°f–f f– °f–f f–½f––f¯ ½f––f¯¾f°– ½f––f¯¾f°– ¾f°–¾ ¾¾f– ¾ ¾¾f–° ¾ ¾¾f–° ° 9¾f°–f ff ¾f¯–f .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯° f –f   ¾ ¾¾f°– ½¾f°–f .

½¾f¾f°–ff¾ f°–f°–  n°fn ff¾f°– ¾½ ¾°¾f °f°– ° ¯f°–f½¾f ff¾f°–f¾° –f¯f°–f¯ ¾f¯–f¯ff° f ¯f–f¯f°–f n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°¾f°– °f°– ½–f f°–½¾f –f¯f °¯f–f¯°–f ¯–ff¾°–f¯ f°–f¯ f°–½¾f¾f°– ff¾ °f––f¯ ¾f°––f¯f°–f ¾½ ¾°¾f °f°– ¯fff °–f n°fn¾f ¯–f¯ff° f ff f°f°¾f¯–f f¾°–f¯f°– f¯f°– ¯ff –f°ff° f°f– ½  f°–½f––f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f f –f°°–f ½ °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯f°f°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–f°–¾f ½f–f°ff– °f–f°–°°–f ½f°f° ff° @ °f f Jff°f¾° f°– °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯f f°°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– –f¯f°f½f–f °ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° Jff°f¾° f°– °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯ff°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– –f¯f°–f½f–f °ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° Jff°f¾° f°– ¯–f¯ff° f °f––f¯¾f°– °ff°–f ¾½ ¾°¾f°– –f°–f °f–fff°–f¾f ¯¾°f– ½f–f¯ f f° f°– n°fn¾f ¯–f¯ff° f .ff– f°– ¯–ff¾°¾f°– f¯ –f°ff° f°f– ½  f°––°–f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ff°°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– ½f–f°ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° -f¾° f°– f   .

f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% ¾f¾f¯–f ¾f¯–f½f–¾° f° ½f–¾° f°%f¾ %f¾¾f ¯ ° ¾f ¯ °¾f°– ¾f°–f¾% f¾% @f¯½f .

f¾ff°– ½ ½ f ¯f ¯ff°°– ½f–f –f¾ f¯f ½f°–°f°– ½ ¯f ½ ¯f¾f f°–fff¾f° ° ½ ¯ff°– ff¯f°¾f fff¾f° ° ¾ ½f–½f½f°– fff¾f° ° fff¾f° ° ¾ ½f–½f½f°– °°¾f¾°f ¾ ½f–½f½f°– ¾ ½f–½f½f°– °°¾f¾° f ¾ ¾¾ °°¾f¾°f °°¾f¾° f ¾ ¾¾ 9 n °f–  @f  .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯°  f –f   ¾ -ff¯f° °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f f°–¾f¾ °f ¯f°ff ¯f°f °f½¾ ½ff–°–¯f°f °f ¯f ° °fff°¾f¯–f f°fff°¾f¯–f °f½¾f°fff° °f f f–f¾f ¯f°° ¯f°° f°– ¾f¯–f¯f°° °f½°– ¯f ¯f°–¾½f ¯–f¾ °f°f f°–¯–f¾ °f°f °–°f°–¾f ff ff°fff°– ½f–¾°– ¯ °f°–°– f ff f °¾°°–¯–f °fff°¾f°f½°– °f¾°–¾f ¯f°° ff ¯f ½f¯f¯f¯f–f°°– °f¾°–¾f ¯f f°f f ½f¯f¯f¯f–f°°– °fff°¾f°f½°– ¯–f ¯f °ffff°ff°– ¯–f f °fff°¾f°f½°– ¯f Inf  ° ff f . ff f f .

ff –¯f¯ °–f°– ½f¯f¯fff°– f°¾¾°f ¯f f°– °¾f°– ½f–½f½f° f°– ° ¾°f$ f°–°¾°f ° ¯f¾f °– ½  °–½f°f°fff .¾ ¾¾ 9¾nf  °–½¾f°– fff°f¾ff ¾f¯–f¯f°° ¯f°ff°–  n°fn ff°– ¾½ ¾°f°– ¯f ° ¯ff¾f°– ½¾f ff°– ¯½f¾f°–f¯f ¾ ¾¾ °–½¾f°– fff°f¯ f¾¾f¯–f ¯f°° ¯f f°°–  n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°°– ¯f ° ¯ff¾f°– ½¾f f° ¯f–f°– ¯½f¾°–f¯f °–½¾f°– fff°f ff¯f°– f¾ ¾f¯–f¯f°° –¯f¯°–f°– ¯–f ¾½ ¾°°– ¯f f°–° – f°f–fff° ff¯f°¾f¯–f f¾°°–f¯ff ¯ff °f–ff f ff °f–f¯°– ½ ¾f ½f– °°–¯–f ¾ff 9¯ff¾ f°–¾f ¾f ff°– °¾f°– –f°¾f¾° ¯f¾f °– ¯ff½¾° f° ¯f¾f °–¯f 9f–f ½  ° ¾¯ °f °––f°¾f¾° f°f–¾¾¯f°– .f f°–¾° f° f°––f°¾f¾° ¯f°– f°¾¾°f# ¯ f°–ff° ¯f°– °¾°°–° ¯f½f–f ¯ f°f °–½¾f°– fff°f f¾¾f ¯–f¯f°° –¯f¯°–°ff °f ¾½ ¾°°– ¯f°f °f f f–f¾f ½f– f°–¯–f ¯¾°°– f¯½f ½f f°– n°fn¾f ¯–f¯f°° f°– ° –f°f f¯ff¾ f°–¯–f ¯½f¾°–f¯f f¯ff °f–ff f ff °f–f¯°– ½  ¾f½f– °°–¯–f ¾ff °––f°¾f¾°f °f–½f½f–f° f¾f ¾ °f°f f -ff°– ° ¾°f°– f °¾°°–¯–f ¯f°° f°– ½f–¾°–f ¯fff¾f ¯ff° ¯fff¾ °f°¾° ° ¾f f   -f–½f½ff°–  .

¾ff°–¯–f ¯f°° ¾°–¯ff½¾ f°–f¯½f¾f f°–¯f f°– ½f°f° ° ¯f¾f °– ¯f–f° f °–° °f½ff–f°– ¯–f¯½¯f¾° f°°–f–fff° ¾f½ –¯f¯ °–f°– f°f ½f¯f¯fff° 9f°–ffff°– ¯½f ° ¯ff¾f°– ½f°f°f¯ ° °ff°f°–¯f ½ ¯f¾f °– ¯f f ff°–¯½f ¾f¯–f¯f°° f°–¯–f ¯f°° f °ff ° ¾f  @ °f f ° °f¾° f°– f¾f°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% .ff¾f°– ½f°f°f¯ ¯ ½f°f°f¯ °fff° °fff°f°–¯f f°–¯f ½ ½ ¯f–f° ff°– ¯f¾f °– ¯½f¾f¯–f ¯f–f° ff°–¯½f ¯f°° ¾f¯–f¯f°° °f–½ff°– f°–¯–f¯f°° ff–f°–°f–f–ff f°f–f–f° ff°f f°–¯–f¯f°° –¾°––ff°f°– ¾f½f–ff°–f ½f–ff°–f  ° °f¾° f°– ¾f¾f°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% -f¾° f°–ff °–°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾%   . ¯ff¾f°– . ° ¯ff¾f°– ½f°f°f¯ ° °fff°f°–¯f ½ ¯f f ff°– ¯½f¾f¯–f ¯f°° °f°° f°°– ¯–f¯f°° f°–f°– ff– °–°ff°f°– °ff ° ¾f  ° °f¾° f°– fff¾f °f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% °fff–f°f –¯f¯°–¯–f f°f ½f¯f¯fff° f°– ¯–f¯f°° f °ffff¯ f¯°– ¯fff¾°f ° f¾°¾f °f–ff¯½f °fff¯ f¯f°f°– f¾f °– ff¾ff .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->