Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Ikatlong Markahan: Dula

Aralin 5: A. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan B. Aspekto ng Pandiwa Antas 1

Bilang ng araw/sesyon: 10

Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa dulang pangtanghalan gamit ang mga angkop na gramatika/ retorika A. Panitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan, Kahulugan at Katangian ng Dulang Pantanghalan 2. Mga Uri ng Dulang Pantanghalan a. Senakulo b. Tibag c. Panuluyan d. Moro-moro o Komedya e. Sarsuwela 3. Mga Uri ng Dula Ayon sa Anyo a. Trahedya b. Melodrama c. Parsa d. Komedya e. Saynete 4. Mga Elemento ng Dulang Pantanghalan a. Tauhan b. Tagpuan c. Banghay d. Diyalogo e. Epektong Pantunog,at iba pa 5. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan a. Yugto (act) b. Tanghal-Eksena (scene) c. Tagpo (frame) B.Gramatika/ Retorika 1. Katagang Pang-abay o Ingklitik 2. Mga Pangatnig 3. Pagpapahayag ng Iba’t Ibang Damdamin o Layunin Gamit ang Tono o Intonasyon 4. Mga Uri ng Panghalip a. Panao b. Pamatlig c. Pasaklaw d. Pananong

Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay akikibahagi sa pagtatanghal ng dula mula sa orihinal na iskrip na naglalarawan ng ilang pangyayari sa buhay ng isang tao/mga tao sa kasulukuyan

Perpektibong Katatapos c. Video Clip. intonasyon at hinto at gamit ng mga bantas upang maipahayag ang mga ito nang may damdamin at maunawaan ng mga manonood. pangyayari o proseso at karanasan upang makatugon tayo ng wasto at batay sa hinihingi ng sitwasyon. Imperpektibo d. Imperpektibo d. Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan a. Naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II 5. Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang dulang pantanghalan ay itinatanghal sa entablado na kung magkaroon ng pagkakamali sa mga bahagi at elemento nito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanghal at hindi na ito maiwawasto. at sa bawat pangungusap ay dapat isaalang-alang ang wastong gamit ng mga salita. pampelikula at pantelebisyon? Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng angkop na gramatika at retorika sa pag-aaral ng dulang pantanghalan? Mga Mahahalagang Tanong para sa Aralin: Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga kauri nito tulad ng dulang pampelikula. Listing. at telebisyon sapagkat binubuo ito ng mga yugto na itinatanghal sa entablado at aktuwal na napapanood ng mga tao. Sa pakikipagtalastasan. Perpektibo b. Kontemplatibo Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano nakatutulong ang dulang pantanghalan sa pagiging malikhain. Concept Map. pasulat man o pasalita? Ang mag-aaral ay: • nakapanonood ng isang bahagi ng dulang pantanghalan sa Youtube “Paglilitis Kay Mang Serapio • nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Mga Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan (pangkatang gawain) gamit ang alinman sa History Data Bank. Kontemplatibo Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Isang sining ang dula. Perpektibong Katatapos c. mapanuri at pagkakaroon ng kamalayang panlipunan ng tao? Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga dulang panradyo. Yugto (act) b. dahil bawat elemento nito ay dapat mabuo nang may kasiningan upang maging buhay na buhay at makatotohanan ang paksang inilalarawan na karaniwa’y batay sa mga karanasan at pangyayari sa buhay ng mga tao. Aspekto ng Pandiwa a. Tanghal-Eksena (scene) c. at iba pa. Tagpo (frame) B. Gramatika/Retorika 1. Perpektibo b. Panitikan 1. Binubuo ng mga pangungusap ang bawat diyalogo sa isang dula na ipinahahayag ng mga tauhan.) • nakabubuo ng isang konsepto batay sa mga salita/mga salita sa loob ng kahon • nagagamit sa pangungusap ang sumusunod na salita sa dula: • nakapagbabasa/nakapanonood ng isang bahagi mula sa dulang “Paglilitis Kay Mang Serapio” ni Paul Dumol • nakapagbibigay ng feedback sa isinagawa ng bawat pangkat (Symposium . anoman ang maging papel niya. pampelikula. Magiging malikhain at mapanuri ang isang tao kung mabibigyan siya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatanghal nito. Memory Bubbles at iba pa • nakapaglalahad ng mahahalagang tala/pangyayari/impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands. Skit . Aspekto ng Pandiwa a. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. mahalagang alam natin ang panahon kung kailan nangyari ang aksyon o galaw. pantelebisyon at panradyo? Bakit kailangan ang paggamit ng mga aspekto ng pandiwa sa pakikipagtalastasan.

Mga kraytirya: tapat. napapanahon. paliligo. paghuhugas at iba pa) natutukoy ang mga salitang nagsasaad ng kilos sa napanood na mga patalastas nakapagbabasa ng lathalain. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. pagbabahagi kung paano inunawa ang naging damdamin ng isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa naging damdamin ng ilang tauhan sa alinmang napanood/nabasang dulang pantanghalan. (Maaaring ipapanood ang mga patalastas na nagsasaad ng iba’t ibang aspekto ng pandiwa halimbawa. paglalahad ng pananaw ng iba at ng sarili tungkol sa pagiging makatotohanan/ di-makatotohanan ng ilang tagpo sa alinmang dulang pantanghalan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. kaangkupan. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpaliwanag ng kahalagahan nang pagsulat ng iskrip bago ang pagtatanghal.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II • • • • • • • Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagsulat ng iskrip ng dulang pantanghalan na naglalarawan ng ilang pangyayari sa buhay ng isang tao/mga tao sa kasulukuyan o Open Forum) nakabubuo ng konsepto batay sa mga simbolo/larawan kaugnay ng paksang aralin. pagsasalaysay ng ilang pangfyayari sa kasalukuyan na may kaugnayan sa ilang tagpo sa alinmang dulang pantanghalan. nakapagsasalaysay ng buod ng dulang itatanghal naitatanghal ang dula batay sa iskrip na naisulat. pagbabago at pagtatanghal ng ginawang pagbabago sa ilang tagpo ng alinmang dulang pantanghalan kung iuugnay sa kasalukuyan. paglalaba. Napapanahon C. Orihinal Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. sanaysay at artikulo at nasasagutan ang hinihingi ng talahanayan. B. patalastas ng pagsisipilyo. sanaysay at artikulo kaugnay ng wikang tatalakayin (Aspekto ng Pandiwa) nakatutukoy ang mga salitang nagsasaad ng kilos na nabasa mula sa lathalain. Mga kraytirya: makatototohanan. naglalahad ng mga patunay. napapanahon. Taglay ang mga bahagi ng iskrip ng dulang pantanghalan D. Mga kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. napapanahon. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Angkop ang pagkakagamit ng aspekto ng pandiwa . pagbabahagi ng ilang karanasan o natutuhan na may kaugnayan sa ilang tagpo sa alinmang dulang pantanghalan. napaninindigan ang sariling pananaw. Mga kraytirya: makatotohanan. nakapanood ng isang patalastas sa telebisyon at nakasusulat ng bagong iskrip mula rito. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na iskrip batay sa mga kraytirya: A. makatotohanan. masining. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Mga kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng sariling kongklusyon. orihinal. May kaugnayan sa paksa D.

at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Muling balikan sa bahaging Ilapat.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Antas 3 A. ang InaasahangProdukto/ Pagganap ( pagsulat ng iskrip ng itatanghal na dula). nakapag-uugnay ng iba pang salita mula sa salitang paglilitis bilang paghahanda sa bahaging Linangin . lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa mga paksang tatalakayin (Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan at Mga Aspekto ng Pandiwa). Kung walang access sa internet. matiyak na magiging matagumpay tanghal-eksena at tagpo ay dapat isaalang-alang ang gagawing pagtatanghal. maaaring palitan kung nanaisin. pantelebisyon at panradyo?”. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng kanilang hinuha Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Tuklasin : Sa bahaging ito. maaaring gamitin ang mga video clip na may kaugnayan sa dula o magpabasa ng isang tagpo mula sa isang dula) nakabubuo ng hinuha sa Mahahalagang Tanong (EQ) kaugnay ng aralin (Ipasulat sa kapat ¼ na bahagi ng papel ang hinuha ng mga mag-aaral. Itanong ng guro ang Mahaha lagang Tanong para sa aralin:”Paano naiiba ang dulang pantanghalan sa mga kauri nito tulad ng dulang pampelikula. nakabubuo ng isang konsepto batay sa mga salita/mga salita sa loob ng kahon Ang pagsulat ng iskrip dulang pantanghalan ang mga bahagi ay nahahati sa yugto. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng hinuha/sagot ng mga mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito.) nakapagmumungkahi ng mga kraytirya sa pagtataya ng inaasahang produkto/pagganap (Ipasulat ito sa manila paper at ipaskil sa isang bahagi ng silid-aralan. at “Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng angkop na gramatika at retorika sa pag-aaral ng dulang pantanghalan?” Ang mga mag-aaral ay : nakapanonood at nakapagsasagawa ng pagsusuri sa mga bahagi nito at sa ilang bahagi ng dulang pantanghalan sa Youtube “Paglilitis Kay Mang Serapio” (Ito ay mungkahi lamang.

plasa. Inaasahan ding sisimulan nang linangin ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Linangin: Sa bahaging ito ipababasa ang isang bahagi sa dulang “Paglilitis Kay Mang Serapio” ni Paul Dumol bilang paghahanda sa pagtalakay sa mga bahagi ng dulang pantanghalan. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral. simbahan at lansangan Pangkat 4: Magsaliksik sa mga hakbang na ginagawa ng mga ahensiya ng pamahalaan sa pagsugpo sa pamamalimos ng mga pulubi sa lansangan nakapagbibigay ng feedback sa isinagawa ng bawat pangkat (Symposium o Open Forum) . Sa bahaging ito.) nagagamit sa pangungusap ang sumusunod na salita sa mula sa dula peligroso pumapailanglang nawawasiwas nakapagbabasa ng ilang bahagi mula sa dulang “Paglilitis Kay Mang Serapio” ni Paul Dumol natatalakay ang nilalaman ng dula sa pamamagitan ng UTS (Ugnayang Tanong Sagot) Mga gabay na tanong: Bakit nilitis ng hukuman ng pederasyon si Mang Serapio? Ipaliwanag ang mga klasipikasyon ng mga pulubi. Kinakailangang masuri/mataya kung ang mga nabuong hinuha ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Ang mga mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Mahirap nga kayang kumalas sa pederasyong kinaaaniban ni Mang Serapio? Bakit? Nagaganap kaya sa kasalukuyan ang mga panggigipit sa mga pulubi tulad ng ipinahihiwatig sa dula? May magagawa kaya ang lipunan at pamahalaan upang matulungan ang mga pulubi nang hindi na mamamalimos sa daan? Paano? nakapagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa sumusunod na gawain: (Hatiin sa apat na pangkat ang klase.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II B. ipasaliksik na ang gawaing ito bago pa ang talakayan) Pangkat 1: Bigyan ng reaksiyon ang tema ng akda at ang kakintalang inihatid ng awtor sa mga mambabasa Pangkat 2: Isadula ang mga piling bahagi ng akda na nagdudulot ng katatawanan o kaya’y kalungkutan Pangkat 3: Sumulat ng sariling saloobin tungkol sa mga bata at matatandang pulubi na nagkalat sa mga palengke.

(Maaaring ipapanood ang mga patalastas na nagsasaad ng iba’t ibang aspekto ng pandiwa halimbawa. nakapaglalahad ng mahahalagang tala/ pangyayari/ impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands. pagpapaliwanag. patalastas ng pagsisipilyo. Ihahanda ng guro ang mga mag-aaral upang mailapat ang kanilang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Produkto/Pagganap sa bahaging Paglalapat. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa pagsasalaysay. Maaaring palitan ang gawain na kahawig pa rin sa nais na palabasin sa Teaching Guide na ito. Listing. Memory Bubbles at iba pa. (Ibigay na ng guro ang input para sa araling pangwika sa bahaging ito: Aspekto ng Pandiwa) nakapagbabasa ng isang tula: “Manggagawa Akong Walang-wala” ni Makata Lacaden-Cruz (Hatiin sa apat na pangkat ang klase at ipahanay ayon sa hinihingi ng tsart ang mga salita) . at iba pa. paliligo. at iba pa). Skit . paglalahad. paglalarawan. muling balikan ang mga natutuhan na.)] C. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Video Clip. magbigay ng mga sitwasyon sa mga piling mag-aaral at ipasadula ito upang makasunod sa susunod na mga gawain) natutukoy ang mga salitang nagsasaad ng kilos sa napanood na mga patalastas (Ipasulat sa pisara ang mga salitang nagsasaad ng kilos na natukoy ng mga mag-aaral sa nabasang tula. (Magbigay ng feedback sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat.Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II nakabubuo ng konsepto batay sa mga simbolo/larawan kaugnay ng paksang aralin nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Mga Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan (pangkatang gawain) gamit ang alinman sa History Data Bank. Kung walang materyales na video. Muling balikan ang mga salitang ito matapos maibigay ang input para sa araling pangwika. paglalaba. Palalimin: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. paghuhugas at iba pa) ( Ito ay mungkahi lamang. pangangatuwiran. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mga mag-aaral. ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanila. Concept Map. Bigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na matasa nila ang kanilang natutuhan at kakayahan. Ang mga mag-aaral ay: nakapanood ng isang patalastas sa telebisyon at nakasusulat ng bagong iskrip mula rito.

Muli. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. (Maaaring gawing palabunutan kung sinong pangkat ang mauunang magsagawa ng inaasahang produkto ng pagganap. aklat. pahayagan at iba pa. hukuman at iba pang biswal na kagamitan Mga kraytirya sa pagtataya ng produkto ng pagganap Internet. aktuwal na isasagawa ng mga mag-aaral ang Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin ( pagsulat ng iskrip ng itatanghal na dula ) bilang patunay na naunawaan nila ang aralin. Ipadama/ Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Produkto/ Pagganap sa kanilang sarili at sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino.) naitatanghal ang iskrip na naisulat. (Pangkatang Pagtatanghal) nakapagbibigay ng feedback ang bawat pangkat hinggil sa isinagawang produkto ng pagganap at nakapagmamarka ang bawat lider ng pangkat batay sa kraytiryang inilahad sa klase. Ang lider ng susunod na pangkat ang magmamarka sa isinagawa ng naunang pangkat. Ang mga mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakapagsasalaysay ng buod ng dulang itatanghal (Ipabasa muna sa harap ang buod ng dulang itatanghal ng bawat pangkat bago ito itanghal sa klase.) nababalikan ang mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang produkto ng pagganap (Ipabasa ang lahat ng kraytirya sa harap ng klase. Kalakip na babasahin: „ Manggagawa Akong Walang-wala“ ni Makata Lacaden.Cruz .Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II Mga Salitang Nagsasaad ng Kilos o Galaw 1 2 3 4 5 Salitang-ugat Pangnagdaan Pangkasalukuyan Panghinaharap nakapagbibigay ng feedback ang bawat isa/pangkat mula sa mga salitang nabuo mula sa tsart nakasasagot sa maikling pagsasanay pangwika na inihanda ng guro (Maghanda ng lima hanggang pitong aytem na pagsasanay pangwika upang mataya kung natutuhan ng mga mag-aaral ang aralin D. Ilapat: Sa bahaging ito. mga babasahin.) (Itanong muli ang mahahalagang tanong para sa kabuuan ng markahan upang mataya kung talagang naunawaan ng mga mag-aaral ang aralin sa Dulang Pantanghalan) Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng dulang ”Paglilitis Kay Mang Serapio” ni Paul Dumol Larawan ng mga tauhan sa dulang aglilitis Kay Mang Serapio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful