Beneficiary Guide Booklet

N
n

ilalaman
3 4 5

Mensahe mula kay Pangulong Benigno S. Aquino III Mensahe mula kay Sec. Corazon Juliano-Soliman Impormasyon tungkol sa Sambahayan A. Impormasyon kaugnay sa Asawa ng Grantee B. Impormasyon tungkol sa iba pang Miyembro ng Sambahayan Mga Tanong tungkol sa Pantawid Pamilya Mga Impormasyon tungkol sa Cash Grant Proseso ng Pagtanggap ng Cash Grant A. Sa Pamamagitan ng Land Bank Cash Card B. Over-the-Counter Payment ng LBP C. G-Cash Remit Mga Impormasyon tungkol sa Pag-uupdate o Pagwawasto ng Talaan Talaan ng Updates

n n n

6 9 10

n n

15 21 24 27 31

n Proseso ng Pagmomonitor ng Tungkulin n n Proseso ng Pagaapila o Pagrereklamo Mga paalala sa mga Miyembro, Parent Leader, at iba pang kasapi sa programa A. Para sa mga Benipisaryo B. Para sa mga Parent Leaders C. Para sa mga Doktor, Nars, Midwife at BHW D. Para sa mga Prinsipal at Guro E. Para sa mga Municipal/City Links F. Para sa mga Kawani ng Barangay, Munisipyo at Probinsya

1

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

N
n

ilalaman

Mga ipinagbabawal na gawain A. Para sa mga Benipisaryo B. Para sa mga Parent Leaders C. Para sa mga Doktor, Nars, Midwife at BHW D. Para sa mga Prinsipal at Guro E. Para sa mga Municipal/City Links F. Para sa mga Kawani ng Barangay, Munisipyo at Probinsya Sampung Karapatan ng mga Bata Tungkulin ng mga Magulang Talahulugan Kasunduan (Oath of Commitment) Notes

34

n n n n XV.

37 40 41 45 49

2

Mensahe
Kinagagalak kong batiin ang Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad sa matagumpay na paglalathala ng Pantawid Pamilya Guide Booklet. Binabati ko rin ang Pamilyang Pilipinong na patuloy na nabibigyan ng suporta ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang pagbabahagi ng Beneficiary Guide Booklet ay isang malaking hakbang upang lalong mapalawak ang saklaw ng Pantawid Pamilya. Ito ay magsisilbing gabay ng bawat pamilyang Pilipinong nangangailangan ng tulong upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Labis akong natutuwa dahil kaagapay ng pamahalaan ang DSWD at ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga mamamayan, alinsunod sa ipinangako nating pagbabago. Kasabay ng pangakong ito ay ang pagsibol ng bagong liwanag ng pag-asa para sa mga Pilipino. Naumpisahan na natin ang pagbabago at unti-unti nating linilinis ang sistema ng lipunan. Ang lahat na ito ay naisasakatuparan dahil sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, kaya’t naniniwala akong makakamit natin ang magandang kinabukasan kung sama-sama tayong magpapatuloy sa tuwid na landas, dala ang sipag, dangal at katapatan sa ating mga puso.

Pang. Benigno S. Aquino III
3

Mahal naming mga magulang,

Mensahe

Pangarap ng bawat magulang ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ang kalusugan at edukasyon ang siyang daan upang maisakatuparan ang pangarap na magkaroon ng kapangyarihan ang inyong mga anak na hubugin ang kanilang kinabukasan sa paraang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ang tulong-pinansyal mula sa Pantawid Pamilya ang magbibigay sa inyo ng pagkakataon na maibigay ang pangangailangan sa nutrisyon, kalusugan, at edukasyon ng inyong mga anak upang sa hinaharap ay magkaroon sila ng pagkakataon na maiangat ang kanilang pamumuhay. Kapalit ng tulong-pinansyal na ito, inaasahan namin ang inyong pagtupad sa mga sinumpaang tungkulin sa programa. Ang Pantawid Pamilya Guide Booklet na ito ang magsisilbing gabay sa inyong limang taon na partisipasyon sa programa. Ito rin ang magiging sanggunian ninyo kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw ukol sa implementasyon ng programa. Inilalahad dito ang inyong mga karapatan bilang mga benepisaryo at ang mga tungkulin ng iba pang napapaloob sa programa para mabatid ninyo kung kailan nagmamalabis at umaabuso ang mga nasa katungkulan. Kayong mga magulang ang aming kaagapay sa pagtataguyod ng maayos at malinis na implementasyon ng Pantawid Pamilya sa inyong komunidad. Inaasahan namin ang inyong lubos na suporta at kooperasyon upang maging matagumpay ang programa at maabot nito ang layunin na wakasan ang kahirapan. Maraming salamat at maligayang pagbabasa!

Corazon “Dinky” Juliano-Soliman
4 4 Kalihim DSWD

I
Pangalan Edad Kasarian Trabaho Relihiyon

Beneficiary Guide Booklet

mpormasyon tungkol Sambahayan

sa

A. Impormasyon kaugnay sa Asawa ng Grantee

B. Impormasyon kaugnay sa mga anak at iba pang miyembro ng sambahayan
Name Edad Kasarian Buntis (oo/ hindi) Relasyon sa Grantee Trabaho

5

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

M

ga Tanong tungkol sa Pantawid Pamilya
kinakailangan para mabuhay; • May batang edad 0-14 o may buntis sa tahanan sa panahon ng pagpapalista sa programa, at; • Sumang-ayon na tuparin ang mga tungkulin o kundisyon sa programa

3. Ano ang iyong tungkulin sa programa? 1. Ano ang Pantawid Pamilyan? apalit ng tulong-pinansyal o “cash grant” na ibibigay ng Pantawid Pamilya ay sa inyo, kailangan tuparin ang programa ng pamahalaan na ang layunin ay makatulong sa mga sumusunod na alituntunin mga mahihirap na sambahayan ng programa: sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong-pinansyal o cash grant Para sa buntis at magulang: para sa pangangailangan sa nutrisyon, kalusugan at pag-aaral 1. Kumunsulta sa health center kada ika-tatlong (3) buwan ng mga batang edad 0-14. Ang ng pagbubuntis at pagkapanDepartment of Social Welfare ganak. Kailangan ay nars, and Development o DSWD ang midwife o doktor ang magnagpapatupad nito katuwang sasagawa ng pagpapaanak, ang Department of Health at hangga’t maari, sa health (DOH) at Department of Educacenter manganak para matition (DepEd). yak ang kaligtasan ng ina at sanggol 2. Paano kayo napili sa Pantawid Pamilya? 2. Dumalo sa buwanang Family Development Session (FDS) ayo ay napiling makasama o pagpupulong sa pagiging sa programa dahil ang inresponsableng magulang. yong sambahayan ay: Ang parehong magulang ay hinihimok na dumalo sa FDS. • May maliit na buwanang Ngunit kung hindi posible, kita na hindi sapat sa 6

A

K

K

Beneficiary Guide Booklet ang isa sa inyo ay dapat na dumalo. Para sa bata edad 0 hanggang 5 taon: 3. Para sa bata edad 0-2: Dalhin sa health center isang beses sa isang buwan para sa regular na pagpapacheck-up, mga kinakailangang bakuna at pagtitimbang. 4. Para sa bata edad 3-5: Dalhin sa health center kada tatlong buwan para sa kinakailangang bakuna at regular na pagtitimbang. 5. Para sa bata edad 3-5: Pumasok sa day care o preschool araw-araw. Dapat mapanatili ang 85% na pagpasok o di hihigit sa tatlong (3) beses ang pagliban sa isang buwan. Para sa bata edad 6 hanggang 14 na taon: 6. Pumasok sa klase ng elementarya o hayskul arawaraw. Dapat mapanatili ang 85% na pagpasok o di hihigit sa tatlong (3) beses ang pagliban sa isang buwan. 7. Magpapurga 2 beses sa isang taon sa clinic ng paaralan. 4. Magkano ninyong ang maari matanggap?
Magkano kaya matatanggap ko sa 4Ps?

ung kayo ay tumutupad sa mga alituntunin, maari kayong mabigyan ng kaukulang cash grant para sa kalusugan at pag-aaral ng inyong anak at sambahayan. • P500 para sa kalusugan kada buwan, at • P300 para sa bawat bata na pumapasok sa paaralan. Sa buwan lamang na may pasok maari ninyong matanggap ito. P1,400 kada buwan ang maaring matanggap ng sambahayan kung kayo ay may tatlong anak na kasama sa programa. Paalala:
• • Tatlo lamang sa inyong mga anak ang maaring makatanggap ng tulong sa pag-aaral. Ang anak na may edad 6 hanggang 14 na taon ang prayoridad na makasama. Ngunit kung walang anak na ganito ang edad, maaring ang batang 3 hanggang 5 taon ang makasama. Kung dalawa lang ang anak na nasa elementarya o highschool, ang sumunod sa 3-5 taong gulang ay maari ring tumanggap kung naka-enroll sa pre-school or daycare.

K

7

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

M

ga Impormasyon tungkol sa Cash Grant

1. Sino ang awtorisadong kukuha ng cash grant para sa inyong pamilya?

K

ada ikalawang buwan ibinibigay ang cash grant at anim na beses maaring makatanggap nito sa loob ng isang taon.

Magtanong sa inyong Municipal Link (ML), City Link (CL) o sa Parent Leader (PL) para sa iskedyul ng pagbibigay ng cash grant. • ng pinaka-responsableng miyembro ng sambahayan ang dapat ipalista bilang grantee o ang awtorisadong miyembro na kukuha ng cash grant.

A

3. Paano ninyo makukuha ang inyong cash grant? •

M

• Kung wala ang ina, maaring ang ama, lolo o lola, tiya o tiyo, o ang pinakamatandang miyembro ng sambahayan. Paalala:
Ang grantee lamang ang awtorisadong humawak ng cash card at ang maaring kumuha ng cash grant. Sa anumang kadahilanang hindi makapupunta ang grantee sa iskedyul ng bigayan, kailangang may dalang authorization o liham na pirmado ng grantee at Municipal Link ang tatanggap ng cash grant.

aaari ninyong matanggap ang cash grant sa pamamagitan: 1. Land Bank cash card 2. Over-the-Counter Payment (OTC) -Off-site -G-remit

2. Kailan ang pamimigay ng cash grant? 8

ung walang malapit na Land Bank o anumang bangko sa inyong lugar, ang Land Bank ang pupunta sa inyong lugar para sa

K

Beneficiary Guide Booklet pamimigay ng inyong cash grant. 4. Paano kung wala kayong natanggap o kulang ang halagang inyong natanggap na cash grant? •

A

ng mga sumusunod ay ang mga maaaring dahilan:

 Hindi pagtupad sa alinman sa mga kundisyon o tungkuling pangkalusugan o edukasyon.  Hindi tama o kulang ang impormasyon na nakalagay sa talaan ng Pantawid Pamilya tulad ng kaarawan ng bata, grado o antas ng mga batang nag-aaral o pangalan ng paaralan na pinapasukan, at iba pang impormasyon.  Paglipat ng tirahan sa lugar na hindi sakop ng programa. Para itama at punan ang kulang na impormasyon, punan ang Update Form at lakipan ng angkop na dokumento upang maging basihan sa pagwawasto sa talaan ng mga benepisaryo ng Pantawid Pamilya. Maaari kayong magtanong sa ML/CL o PL para sa ibang detalye o pumunta sa lokal na social worker o barangay para sa iba pang katanungan o reklamo. Maaari din magsampa ng reklamo sa Text Hotline 0918-9122813 kung walang ginawang aksyon sa isinumiteng update. 5. • Hanggang kailan cash grant? kayo maaring makatanggap ng

H

anggang 5 taon maaring makatanggap ng tulong mula sa programa.

Ngunit, maaring mas maaga sa limang taon ang pagtatapos ng tulong kung: (1) wala nang edad 0-14 na bata sa pamilya, (2) natanggal o nasuspinde ang pamilya dahil sa hindi pagsunod sa mga tungkulin o kundisyon, o (3) paglipat ng tirahan sa lugar na hindi sakop ng programa.

9

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

ay iba-ibang pamamaraan ng pagtanggap ng cash grant mula sa Pantawid Pamilya. Ang una ay sa pamamagitan ng (1) cash card. Para sa mga wala pang cash card, maaari ninyong makuha ang cash grant sa pamamagitan ng (2) Over-the-Counter payment (OTC) sa malapit na Land Bank sa inyong lugar o mula sa off-site na pamimigay ng Land Bank. Sa mga piling lugar, ginagamit ang G-Remit sa pagbibigay ng cash grant. 1. SA PAMAMAGITAN NG LANDBANK CASHCARD

M

P P

ROSESOng Pagtanggap roseso NG PAGTANGGAP NG CASHGrant ng Cash GRANT

• Maghintay ng anunsyo mula sa ML/PL kung kailan pwedeng makuha ang cash grant sa inyong mga cash card. • Pumunta sa pinakamalapit na ATM ng Lankbank sa itinakdang petsa.

• Pindutin ang numero ng inyong PIN • Piliin ang “Balance Inquiry” upang makita kung magkano ang lamang pera na maaring i-withdraw mula sa cash card • Gumawa ng panibagong transaksyon • Piliin ang “cash withdrawal” at pindutin ang halaga ng perang pwedeng kuhanin • Pindutin ang “ENTER”

• Ipasok ang cash card sa ATM. 10

Beneficiary Guide Booklet • Pagdating sa bangko, lapitan ang ML at ipakita ang Pantawid Pamilya ID upang mapatunayan na kayo ang naatasan ng programa na kumuha ng cash grant. Kayo ay bibigyan ng numero ng inyong ML. • Kapag tinawag ang inyong numero, lumapit sa teller at ipakita ang Pantawid Pamilya ID.

• Piliin ang “cash card”. Hintaying lumabas ang pera at resibo mula sa ATM

• Bilangin ang halagang natanggap bago umalis Paalala:

Ingatan ang inyong cash card at huwag ipaalam ang PIN sa hindi kakilala.

2. OVER-THE-COUNTER PAYMENT NG LBP a. Onsite aaaring kuhanin ang cash grant deretso sa Land Bank kung wala pang cash card na ibinibigay.

M

• Pirmahan ang acknowledgement receipt na ibibigay ng teller. Ang pirma sa acknowledgment receipt ay dapat pareho sa pirma sa Pantawid Pamilya ID. Ito ang magpapatunay na natanggap ninyo ang pera mula sa programa. • Maaari nang makuha ang pera mula sa teller.

• Tumungo sa Landbank branch sa iskedyul na nabanggit ng ML. 11

Pantawid Pamilyang Pilipino Program b. Off-site c. G-Cash Remit • Maghintay nang anunsyo mula sa ML/CL kung kailan pwedeng makuha ang cash grant sa pamamagitan ng G-Cash • Kumuha ng G-Cash slip mula sa inyong mga ML/ CL • Pumunta sa pinakamalapit na G-Cash outlet sa iskedyul na ibinigay ng ML/ CL • Ibigay sa G-Cash vendor ang inyong G-Cash remit slip • Sa pamamagitan ng text, ipapadala ng G-Cash vendor ang numero na makikita sa inyong G-Cash slip sa Globe. Hintayin ang kumpirmasyon mula sa Globe • Maaari nang makuha ang pera mula sa G-Cash vendor. • Pirmahan ang acknowledgement receipt bago umalis.

sinasagawa ang off-site na pamimigay kung walang Landbank na malapit sa inyong munisipyo. Pupunta ang opisyal ng Landbank sa munisipyong inyong kinasasakupan upang doon isagawa ang pamimigay ng cash grant. • Hintayin ang iskedyul ng pamimigay ng cash grant. • Lumapit sa inyong ML sa iskedyul ng assembly at humingi ng numero para sa pila. • Hintaying tawagin ang inyong numero bago lumapit upang kuhanin ang inyong pera; at • Ipakita ang inyong ID at pirmahan ang acknowledgement receipt bago umalis.

I

12

Beneficiary Guide Booklet
Halimbawa ng acknowledgement receipt

13

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

M
K

ga Impormasyon tungkol sa Pagupdate o Pagwawasto ng Talaan

inakailangang tama at updated ang impormasyon ng inyong pamilya sa talaan ng Pantawid Pamilya para masiguro na sapat ang cash grant na inyong matatanggap. 1. Ano ang mga impormasyon na dapat itama o i-update?

Table 1: Impormasyon na Dapat I-update Impormasyon 1. Pangalan ng sanggol na bagong panganak na naideklarang ipinagbubuntis noong panahon ng unang pagpapalista Dokumentong Nakalakip Birth Certificate mula sa National Statistics Office (NSO) o Local Civil Registrar sa munisipyo o city hall.

14

Beneficiary Guide Booklet Impormasyon Dokumentong Nakalakip

2. Address ng bagong bahay • Pantawid Pamilya Identifikung lumipat ng tirahan sa cation Card parehong barangay, muni- • LBP Cash Card sipyo, o rehiyon • Certificate of Transfer of Residence mula sa kapitan ng barangay na inyong nilipatan • Certificate of Residency mula sa kapitan ng barangay ng dating tinitirahan • Certificate mula sa inyong C/ML na nagpapatunay na kayo ay naging mabuting benepisaryo ng programa sa lugar na dating tinirahan 3. Paglipat sa barangay, munisi- Matatanggal ang pamilya na lupyo o probinsya na hindi sa- mipat sa barangay, munisipyo o probinsya na hindi sakop ng kop ng Pantawid Pamilya programa 4. Pangalan ng health center sa Certificate of Registration nilipatang barangay na sakop mula sa bagong health center ng iisang lungsod o munisipyo na nilipatan na may lagda ng doktor, nars o midwife 5. Pangalan ng paaralan na nili- Certificate of Enrollment patan ng mga bata sa kalapit mula sa bagong paaralan na na munisipyo may lagda ng prinsipal o head teacher Pangalan ng batang nagsimulang mag-aral na hindi kasama sa unang pagpapalista Pangalan ng batang huminto na sa pag-aaral subalit nagpaenrol muli

15

Pantawid Pamilyang Pilipino Program Impormasyon 6. Pagpapalit ng grantee o ng awtorisadong miyembro sa mga sumusunod na kadahilanan: (Ang miyembrong nakasama lamang sa unang pagpapalista ang maaring ipalit na bagong grantee) Dokumentong Nakalakip Kailangang pumirma ang bagong grantee ng LBP form kalakip ang mga sumusunod na dokumento:

• Death Certificate kung namatay ang grantee • Certification mula sa ML na nagpapaliwanag ng mata• Pagkamatay ng grantee gal na pagkawala ng unang grantee • Matagal na pagkawala ng • Medical certificate mula grantee sa sambahayan sa doktor na nagsasaad ng sakit o kundisyong pang• Pagkakasakit ng grantee kalusugan ng grantee at hindi kayang tugunan ang tungkulin Alamin ang iba pang detalye sa inyong C/ML.

Paalala: Kung ang pinakamatandang miyembro ng pamilya ay isang minor-de-edad (0-17 taong gulang), kinakailangan ng gabay ng isang “guardian/tagapag-alaga” sa pagkuha ng cash card. 7. Pangalan ng namatay na miyembro ng pamilyang nakalista sa Pantawid Pamilya

Death Certificate ng namatay na miyembro

16

Beneficiary Guide Booklet Impormasyon Dokumentong Nakalakip

8. Pangalan ng anak tunay man Lahat ay kailangang maibigay: o legal na ampon na may edad 0-14 taon na nagbabalik mula • Birth certificate ng batang sa matagal na pagkakawalay nagbabalik at hindi nakasama sa unang • Mga dokumentong nagpapagpapalista patunay ng legal na pagaampon (kung ampon ang bata) • Certificate of Enrollment mula sa paaralang pinapasukan ng batang 3-14 taong gulang • Certificate of Registration mula sa health center kung ang bata ay edad 0-5 taon • Certification mula sa ML na ang bata ay hindi nakalistang benepisaryo ng Pantawid Pamilya sa pinanggalingang lugar 9. Pagtatama ng maling impor- Birth Certificate masyon katulad ng pangalan, kasarian, kaarawan, relasyon ng miyembro sa grantee, at iba pa na maaaring maka-apekto sa tinatanggap na cash grant 2. Saan makakakuha ng Update Form?

aaari kayong kumuha ng form sa inyong ML o PL. Ibigay ang form kalakip ang mga dokumentong kinakailangan para maitama ang impormasyon sa talaan.

M

17

Pantawid Pamilyang Pilipino Program 3. Kailan maaring magwasto o mag-update? numang oras ay maaring makipag-ugnayan sa ML at PL upang mag-update

A

Paalala:

Ipagbigay alam sa inyong ML/PL kung kayo ay lilipat ng tirahan at kung ang lilipatan ay sakop ng programa para maisaayos ang inyong dokumento at talaan.

Proseso ng Pag-update o Pagwawasto ng Impormasyon sa Talaan

I

• Upang masiguro na pumasok sa talaan ang bago o wastong impormasyon, tingnan sa Update Summary ng inyong ML na maaaring makita dalawang buwan pagkatapos mag-update. • Sa pagkakataon na hindi pumasok sa Update Summary ang bagong impormasyon, itanong sa ML ang dahilan. Mag-update muli kung kinakailangan. Paalala:

Maaring makaapekto ang hindi pumasok na bagong impormasyon sa matatanggap na cash grant sa susunod na bayaran.

18

Halimbawa ng Beneficiary Update Form

Beneficiary Guide Booklet

19

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

T
A

alaan ng Updates

ng mga susunod na pahina ay magsisilbing log book ng inyong transakyon sa Pantawid Pamilya sa loob ng limang taon.

Ang mga transaksyon sa pagwasto o pag-update ng inyong record ay maaring isulat sa log book na ito. Kung maari, idikit ang mga dokumentong inilakip sa inyong mga transaksyon upang hindi mawala at magkaroon ng basehan sa inyong mga susunod na transaksyon.

20

T
Petsa ng Pagfile Uri ng Update o Impormasyong Binago

Beneficiary Guide Booklet

alaan ng Updates

Pangalan ng Grantee:____________________________________ Household ID No:_______________________________________ Barangay:_____________________________________________ Lungsod/Munisipyo:____________________________________ Probinsya:____________________________________________
Dokumentong Nakalakip Pangalan at pirma ng tumanggap ng dokumento Ranggo ng Tumanggap Ginawang Aksyon

21

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

T

alaan ng Updates

Pangalan ng Grantee:____________________________________ Household ID No:_______________________________________ Barangay:____________________________________________ Lungsod/Munisipyo:___________________________________ Probinsya:___________________________________________
Petsa ng Pagfile Uri ng Update o Impormasyong Binago Dokumentong Nakalakip Pangalan at pirma ng tumanggap ng dokumento Ranggo ng Tumanggap Ginawang Aksyon

22

Beneficiary Guide Booklet

ahalagang malaman ninyo na ang pagtupad sa mga kundisyon o tungkuling nakasaad sa Pantawid Pamilya ang batayan ng halaga ng cash grant na inyong matatanggap. Hindi maiiwasan na may pagkakataon na hindi kayo makatutupad sa isa o sa lahat ng mga ito. May mga kaukulang disiplina o parusa sa bawat di-pagtupad sa mga tungkulin na maaring mauwi sa pagkakatanggal sa programa kung ito ay patuloy na mangyayari.
Sino kaya ang mag-momonitor ng ating pagsunod sa mga kundisyon ng programa?

M

P

roseso ng Pagmomonitor ng mga Tungkulin

1.

Kailan isinasagawa ang pagmo-monitor sa pagsunod ng tungkulin?

awat dalawang buwan isinasagawa ang pagmomonitor ng pagsunod sa edukasyon ng batang may edad 3 hanggang 14 taong gulang, kalusugan ng batang may edad 2 hanggang 5 taong gulang at pagdalo ng magulang sa FDS. Buwan-buwan naman ang pagmomonitor sa kalusugan ng batang hanggang dalawang taon ang edad. 2. Sino ang nagmo-monitor ng inyong pagsunod?

B

ng doktor, nars o midwife kasama din ang ML at PL ang nagmo-monitor ng inyong pagsunod sa mga tungkuling pangkalusugan. Ang prinsipal o ang guro naman ang tumitingin sa inyong pagsunod sa pang-edukasyon. 23

A

Pantawid Pamilyang Pilipino Program SINO ANG NAG-MOMONITOR Pagkonsulta sa health center ng Doktor, nars o midwife batang edad 0 hanggang 5 taon para sa pagtitimbang at pagpapabakuna Pagkonsulta ng mga buntis sa Doktor, nars o midwfe health center Pagdalo ng mga magulang sa ML, PL FDS o mga miting ng programa Pagpupurga sa mga batang Prinsipal o nars ng paaralan nasa elementarya Pagpasok ng bata sa paaralan Prinsipal o guro at hindi hihigit sa 3 beses ang pagliban sa klase 3. Paano mino-monitor ang inyong pagsunod? TUNGKULIN

Ano pong kailangan ko kainin para maging malusog si baby?

Misis, painumin nyo po ng gamot at pakainin ng masustansyang pagkain ang anak nyo para gumaling at lumakas

Ano kaya ang susunod nating pag-uusapan sa FDS?

Yey! Perfect ako!

24

Beneficiary Guide Booklet ada dalawang buwan iikot ang ML upang kolektahin ang sa mga health center at paaralan ang Compliance Verification (CV) form na nagrerekord ng inyong pagsunod sa mga kundisyon ng programa. Ang rekord na ibibigay ang magiging basehan ng halaga ng cash grant na inyong matatanggap.

K

Unang beses

1
Ikalawang beses

• Hindi makatatanggap ng kaukulang halaga katumbas ng tungkulin na hindi tinupad ng miyembro Halimbawa: May bawas na P300 kung mahigit na 3 beses ang pag-liban ng isang bata sa paaralan. • Hindi makatatanggap ng kaukulang halaga at; • May babala o sulat na nagpapa-alala ng maaaring mangyari kung mauulit ang hindi pagtupad ng miyembro • Hindi makatatanggap ng kaukulang halaga at; • Suspendido pansamantala sa programa ang miyembro. Maaaring umapila ang miyembrong suspendido sa loob ng 12 buwan. • May sulat mula sa programa na nagsasaad ng pagkakasuspendido ng miyembro. • Tuluyang pagkakatanggal ng miyembro na hindi tumutupad sa tungkulin at; • May sulat mula sa Pantawid Pamilya na nagsasaad ng pagkakatanggal

2
Ikatlong beses

3
Ikaapat na beses

4

25

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

ng sino man ay may karapatang magsampa ng reklamo, hinaing o mungkahi tungkol sa programa. Ang lahat ng may kaugnayan sa pagpapatupad ng programa ay maari ninyong ireklamo. Makaaasa kayo na tutugunan ito ng Pantawid Pamilya sa mabilis at mabisang paraan. 1. Ano ang mga uri ng reklamo na maaring iparating sa Pantawid Pamilya?

A

P

roseso ng Pag-aapila o Pagrereklamo
sa paaralan • Apila ng mga pamilya o miyembro na nasuspinde sa programa • Dagdag na tungkulin maliban sa itinakda ng progama mula sa iba’t ibang ahensya • Panloloko at corruption ng mga opisyal ng pamahalaan • At iba pang reklamo na may kaugnayan sa programa 2. Saan maaring magsampa ng reklamo?

• Mahirap na pamilya na hindi nakasama sa programa • Mayaman o may-kayang • Municipal Link pamilya na nakasama sa • Parent Leader programa • Barangay • Mahirap na pamilya na na• Prinsipal o Guro survey pero hindi nakasama • Doktor, nars o midwife sa programa • Social Worker sa probin• Walang natanggap o kulang sya, munisipyo o barangay ang natanggap na cash grant 3. Ano ang mga paraan • Nawala ang ATM o cash upang maiparating ang mungcard o anumang problema kahi o reklamo? sa paggamit ng cash card • Kawalan o kakulangan sa • I-text ang 4ps<space> p mga gamot sa pagbabakuangalan<slash>lugar<s na at iba pang serbisyo sa lash>reklamo sa 0918health center 9122813. Hal: 4ps Juan • Kulang o walang serbisyo Cruz/Cubao, Quezon City/ 26

Beneficiary Guide Booklet

• • • •

Kulang ang natanggap na cash grant nung May. I-email sa 4psreklamo@gmail.com I-post sa Facebook page: Tanggapan ng Reklamo I-tawag o isulat sa mga tanggapan ng DSWD Isulat sa Grievance Form na makukuha sa ML o PL

4. Paano ang pag-apila sa miyembrong suspendido dahil sa di-pagsunod?

ng apila ay idaraan sa tamang proseso ng Grievance Redress System o GRS. Kung ang inyong apila ay naaprubahan o tinanggap, kinakailangang dumalo muli sa isang oryentasyon/session para ipaliwanag muli ang inyong mga tungkulin sa programa. Ang miyembro ay kinakailangan muling pumirma ng bagong pa27

A

Pantawid Pamilyang Pilipino Program nunumpa o Oath of Commitment. 5. Matatanggap pa ba ng miyembro ang halaga na tinanggal sa kanya sa panahon na siya ay suspendido? o. Ngunit ang halagang sakop lamang ng apila o reklamo ang maaring matanggap ng miyembrong suspendido at maproseso sa kasalukuyang taon.

O

Paalala: Hindi maaaring palitan ang miyembrong natanggal dahil sa hindi pagsunod sa mga kundisyon ng programa o natanggal sa listahan dahil napatunayang hindi karapat-dapat maging miyembro ayon sa panuntunan ng programa.

28

Halimbawa ng Grievance Form

Beneficiary Guide Booklet

29

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

M
B

ga Paalala sa mga Miyembro, Parent Leader at iba pang Kasapi sa Programa

ilang benepisaryo ng Pantawid Pamilya, nararapat na malaman ninyo kung sinu-sino ang iba pang kasapi sa programa. Magsisilbing gabay ito upang malaman kung kanino kayo hihingi ng tulong o magrereport ng maling pamamahala at pang-aabuso na may kaugnayan sa programa.

1) PARA SA MGA BENEPISARYO: • Sundin ang mga sinumpaang tungkulin sa lahat ng oras. • Iwasto o i-update ang record kung kinakailangan. • I-report sa kina-uukulan kung may nalalaman o nakikitang iregularidad sa programa sa inyong komunidad. • Gamitin ang cash grant sa tamang paraan. Ibili ng masustansyang pagkain at gamit sa paaralan ang perang ibibigay. 2) PARA SA MGA PARENT LEADERS: • Magdaos ng buwanang pulong ayon sa libreng panahon ng mga miyembro. • Magbigay ng tama at napapanahong impormasyon sa mga miyembro. • Tulungan ang mga magulang punan ang mga update forms at complaints/grievance forms. 30

Beneficiary Guide Booklet 3) PARA SA MGA DOKTOR, NARS, MIDWIFE AT BARANGGAY HEALTH WORKER (BHW): • Magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga batang may edad na 0-5 gaya ng libreng bakuna at checkup na naaayon sa ipinatutupad ng DOH • Magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga buntis gaya ng libreng check-up at pagpapaanak na naaayon sa ipinatutupad ng DOH mga kinakailangang dokumento para makapag-update o makapagwasto ng impormasyon sa talaan ng programa. 4) PARA SA MGA PRINSIPAL AT GURO:

• Itala ang bawat pagbisita sa health center ng mga benepisaryong buntis at batang nasa 0-5 na taon ang edad. I-rekord ang mga serbisyong ipinagkaloob sa health center sa araw ng pagkonsulta. Gawing basehan ang rekord sa pagpupuno ng CVS form. • Ibigay sa benepisaryo ang

• Tanggapin sa paaralan ang mga anak ng benepisaryo na may edad 6-14 na gustong mag-enrol sa elementarya o hayskul. • Ihanda ang rekord ng mga batang benepisaryo upang maging basehan para sa pagsagot ng CVS Forms at maipakita sa panahon ng pagmomonitor at pagsusuri ng Commission on Audit (COA). • Kumpletuhin ang CVS Forms at ibigay sa MLs. • Magbigay ng school certificate sa mga mag-aaral kung kinakailangang may sumusuportang dokumento sa kanilang pag-uupdate ng 31

Pantawid Pamilyang Pilipino Program impormasyon o pagsasampa ng reklamo. 5) PARA SA MGA MUNICIPAL LINKS AT CITY LINKS: • Tumulong sa pagsasagawa ng mga pagtitipon ng benepisaryo • Ihanda ang plano para sa family development sessions (FDS) at gumawa ng rekord ng pagdalo ng mga benepisaryo na magiging basehan ng kanilang pagsunod sa kundisyon ng programa na kailangang dumalo sa FDS. • Isagawa ang pagpili ng mga parent leader. • Ibigay ang kinakailangang forms sa mga parent leaders at benepisaryo at ipaliwanag ang mga alituntunin sa pagsagot, pagpupunan, pagpapasa at pagpo-proseso ng mga ito. • Magbigay ng mga pagsasanay sa mga parent leaders ukol sa pagpo-proseso ng updates, reklamo at iba pang kinakailangang dokumento. • Kolektahin ang mga CVS forms mula sa health centers at mga paaralan. • Kuhanin mula sa mga benepisaryo ang lahat ng updates, reklamo at ang mga 32 kalakip na dokumento. Pirmahan ang logbook ng benepisaryo upang kanilang maging patunay na sila’y nakapagsampa ng kanilang reklamo. Ang mga reklamo o updates ay ipadala sa regional office para maproseso o maaksyunan. • Regular na magbigay ng report sa mga benepisaryo ukol sa kanilang mga naipasang reklamo o update. 6) PARA SA MGA KAWANI NG BARANGAY, MUNISIPYO AT PROBINSIYA: • Magbigay suporta sa implementasyon ng programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga LGU Links na magiging kaagapay ng mga ML. • Magtalaga ng focal persons upang masiguro ang mabilis na pagpapatupad sa programa. • Magbuo ng Municipal Advisory Committee (MAC) para tumulong sa pagmomonitor ng implementasyon ng programa • Siguraduhin na sapat ang ibinibigay na serbisyong pangkalusugan ng kanilang lungsod/munisipyo/probinsya.

Beneficiary Guide Booklet

pang maiwasan ang paglabag sa mga tungkulin at kautusan sa programa, narito ang ilan sa mga ipinagbabawal na gawain at mga kaukulang parusa sa napatunayang lumalabag. Mahalaga din na malaman ninyo ang mga ipinagbabawal na gawain para sa mga nagpapatupad ng programa sa inyong komunidad at ng hindi maging biktima ng ganitong katiwalian. 1) PARA SA BENEPISARYO: MGA • Paggawa ng pekeng dokumento upang suportahan ang isinampang reklamo o ipinasang update. • Pagbabayad para sa mga serbisyong dapat ay ibinibigay ng libre ng mga guro, midwife at gwardya o tauhan ng bangko. Paalala:

U

M

ga Ipinagbabawal na gawain

• Pagsasanla ng ATM o cash card. Ang grantee lang ang awtorisadong humahawak nito. • Hindi pagsunod sa mga sinumpaang tungkulin ng programa • Hindi paggamit ng cash grant ayon sa itinakdang layuning pang-kalusugan at pang-edukasyon, halimbawa, paggamit ng pera sa pagsusugal sa halip na pambili ng pagkain. • Pananakot, pagbabanta, at pag-aalok ng pera o anumang kapalit upang mabago ang mga nakasaad sa talaan ng kanilang pagsunod sa programa.

Tatanggalin sa programa ang sinumang mapapatunayang nagkasala.

2) PARA SA PARENT LEADERS:

MGA

• Pangongolekta ng pera o anumang kontribusyon mula sa kapwa benepisaryo para sa kahit anong layunin. • Pagbuo ng grupo ng mga benepisaryo para sa layunin na walang kaugnayan sa programa. 33

Pantawid Pamilyang Pilipino Program • Paghingi ng bayad para sa mga libreng serbisyo bi-lang parent leader ng programa. • Pangongolekta o pagpapasa ng maling impormasyon para matiyak ang pagsunod sa tungkulin. • Pagtulong o pakikisabwat sa mga miyembro sa pagpeke ng mga dokumento para sa CVS, GRS at updates system. • Pananakot at pagbabanta sa kapwa benepisaryo. • Pagtatago o pagsasarili ng impormasyon na may kinalaman sa programa. • Pagtatago ng mga nalalamang iregularidad, panloloko, at pang-aabuso hinggil sa programa. • Pagbibigay ng dagdag na kundisyon sa mga miyembro. 3) PARA PRINSIPAL SA AT MGA GURO: suhol kapalit ng pagbabago ng mga impormasyon na nakasaad sa talaan ng pagsunod sa mga kundisyon ng programa. • Pagdadagdag ng iba pang kundisyon/tungkulin para sa mga benepisaryo. 4) PARA SA MGA DOKTOR, NARS, MIDWIFE AT BHW: • Paglagay ng maling impormasyon sa CVS Form • Pagtanggap ng bayad o suhol kapalit ng pagbabago ng mga impormasyon na nakasaad sa talaan ng pagsunod sa mga kundisyon ng programa. • Paghingi ng bayad para sa mga libreng serbisyo ng DepEd • Pagdadagdag ng iba pang kundisyon/tungkulin para sa mga benepisaryo. Paalala:

• Paglalagay ng maling impormasyon sa CVS Form. • Pagtanggap ng bayad o 34

Ang DOH ang maaaring magpataw ng kaukulang disiplina sa mga nagkasalang empleyado sa health center. Samantalang ang DepEd naman ay para sa empleyadong nagkasala sa paarang mga alan.

Beneficiary Guide Booklet 5) PARA SA MGA MUNICIPAL AT CITY LINKS: • Pagbubuo ng mga pagpupulong na walang kaugnayan sa programa. • Paghingi ng anumang kontribusyon mula sa mga benepisaryo. • Pagbibigay ng dagdag na kundisyon sa mga benepisaryo. • Pananakot at pagbabanta sa mga benepisaryo. • Paghingi ng bayad mula sa benepisaryo kapalit ng pagproseso ng kanilang mga naipasang reklamo, hinaing o updates. • Pagtanggap o paggamit ng ibang impormasyon na hindi naa-ayon sa opisyal na datos ng CVS. • Pagtatago ng impormasyon tungkol sa programa sa mga benepisaryo. 5) PARA SA MGA KAWANI NG BARANGAY, MUNISIPYO AT PROBINSYA: • Paghingi ng pera o anumang kontribusyon sa mga benepisaryo. • Pagtatanggal o pagdadagdag ng mga benepisaryo na hindi dumadaan sa proseso ng DSWD • Pananakot sa mga benepisaryo na matatanggal kung hindi tatangkilik sa mga pansariling interes ng mga opisyal o kawani • Paggamit sa Pantawid Pamilya sa personal o pansariling kapakanan Paalala:

Ire-report sa Deparment of the Interior and Local Government (DILG)ang sinumang mapapatunayang lumalabag sa tungkulin para sa nararapat na aksyon at disiplina.

Paalala:

Pagkatanggal sa serbisyo para sa mapapatunayang lumalabag sa tungkulin.

Kung may nalalaman na iregularidad at katiwalian, maaaring i-text sa 09189122813 para i-report. Makaasa kayo na pananatilihing lihim ang inyong katauhan at sumbong sa taong inirereklamo 35

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

apagkat sa kapakanan ng mga bata nakatuon ang inyong tungkulin sa Pantawid Pamilya, mahalaga na malaman ang karapatan nila at matupad ang mga ito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay.

S

10 K

arapatan ng Bata

Ang bawat bata ay may karapatan na:
1. Mabuhay at umunlad

2. Maging ligtas sa anumang uri ng pangaabuso, kapabayaan, at pagsasamantala.

36

Beneficiary Guide Booklet

3. Maipahayag nang malaya ang kanyang iniisip, mapakinggan at bigyang pansin ang kanyang mga opinyon lalo na sa mga bagay na nakakaapekto sa kanya. 4. Maipatala pagkatapos maisilang, mabigyan ng pangalan at magkaroon ng nasyunalidad.

5. Mamuhay kasama ang kanyang mga magulang sa isang ligtas, mapayapa at maunlad na sitwasyon.

6. Ang bawat batang may kapansanan ay may karapatang mabigyan ng natatanging pag-aalaga para matulungan silang magkaroon ng buhay na lubos at may dignidad.
37

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

7. Magkaroon ng pinakamabuting pangangalaga sa kalusugan, malinis na tubig, masustansyang pagkain at malinis na kapaligiran.

8. Magkaroon ng mahusay at de-kalidad na edukasyon.

9. Magkaroon ng pahinga, makapaglaro, makapaglibang at sumali sa pangkultura at pansining na gawain.

10. Magkaroon ng pantay-pantay na karapatan anuman ang kasarian, lahi, relihiyon, antas ng pamumuhay, kakayahan at pinanggalingan.

38

Beneficiary Guide Booklet

pang maisakatuparan ang inyong mga tungkulin, ang mga sumusunod ay mga gabay ng mga magulang sa tamang pagpapalaki at pag-aaruga sa kanilang mga anak: 1. Bigyan ng pagpapahalaga ang kalusugan at edukasyon ng ating anak. Ito ang pundasyon nila para sa magandang kinabukasan. 2. Gabayan ang ating anak sa pag-aaral at aktibong makilahok sa mga programa at aktibidad sa paaralan. 3. Paunlarin ang galing at talento ng anak at suportahan sila sa paghasa ng mga ito. 4. Gabayan ang mga anak sa kanilang paglilibang. 5. Ipadama ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila sa lahat ng oras at pagkakataon. 6. Palakihin sila nang may takot sa Diyos. 7. Hikayatin sila na makisalamuha sa kapwa nila bata at lumahok sa mga aktibidad na mahahasa ang kanilang kakayahan. 8. Turuan silang maging masinop sa pera at ng maayos na paggastos upang lumaki silang may pagpapahalaga sa kinikita. 9. Disiplinahin sila sa positibong paraan at iwasan ang mapang-abuso at marahas na pamamaraan na nakakaapekto sa kanilang dignidad. 10. Maging mabuting modelo sa kanila sa pang-araw-araw na pamumuhay.

U

T

ungkulin ng mga Magulang

Gawing masaya at kagiliw-giliw ang tahanan dahil dito nagsisimula ang maunlad at mapayang pamayanan.

39

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

T

alahulugan
Resibo na pinipirmahan ng grantee upang ikumpirma ang pagtanggap sa cash grant sa pamamagitan ng G-Cash.

Acknowledgement Receipt

Birth Certificate

Legal na dokumento mula sa NSO na nagbibigay katibayan sa kapanganakan ng isang indibidwal.

Cash Grant

Perang ibinibigay ng programa kapalit ng pagsunod sa mga kundisyon sa kalusugan at edukasyon. Certificate of EnrolDokumentong ibinibigay ng paaralan biment lang katibayan na ang bata ay naka-enrol sa kanilang paaralan Certificate of RegisDokumentong nagpapatunay ng regular tration na nagpapakonsulta sa Barangay Health Center Certificate of TransDokumento na makukuha sa kapitan ng fer of Residence baranggay na inyong nilipatan. Commission on Audit Malayang tanggapan na nangangalaga sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng pagtiyak na ginagamit ito ng mga opisyal ng pamahalaan at mga kawani sa tunay at kapaki-pakinabang na layunin. Compliance Verifica- Ang dokumentong pinupunan ng mga tion System (CVS) guro at midwife ukol sa pagtupad ng mga Form benepisaryo sa kanilang tungkulin sa programa. Ang rekord na ito ang magiging basehan sa halaga ng cash grant na matatanggap. Death Certificate Dokumentong nagsisilbing katibayan sa pagkamatay ng isang tao 40

Beneficiary Guide Booklet Department of Education (DepEd) Ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng programa at serbisyong pangedukasyon Department of Health Ahensya ng pamahalaan na nagpapatu(DOH) pad ng programa at serbisyong pangkalusugan Department of the Pangunahing tagapagpaganap ng pamaInterior and Local halaan ng Pilipinas na responsable para Government (DILG) sa pagpapaigting ng kapayapaan at kaayusan, pagpapanatili ng seguridad ng mamamayan, at pagpapalawig ng kapabilidad ng mga lokal na yunit ng pamahalaan. Department of Social Ahensya ng pamahalaan na nagpapatuWelfare and Develop- pad ng programa at serbisyong panlipument (DSWD) nan Family Development Pagtitipon ng mga benepisaryo kung Session (FDS) saan sila ay tinuturuan nang responsableng pagpapamilya Grantee Nakatalang miyembro ng pamilya na awtorisadong kumuha ng cash grant G-Remit Pamamaraan ng pagkuha ng cash grant na isinasagawa sa pakikipagtulungan ng Globe sa mga piling lugar na walang bangko Grievance Redress Dokumento na ginagamit sa pagsasamSystem form (GRS pa ng apila o reklamo ukol sa Pantawid form) Pamilya Landbank Awtorisadong bangko na nagsasagawa ng pamimigay ng cash grant ng mga benepisaryo Landbank cash card Mas kilala bilang ATM card na ginagamit upang kunin ang cash grant mula sa Pantawid Pamilya

41

Pantawid Pamilyang Pilipino Program Landbank form (LBP form) LGU Link Local Civil Registrar Dokumento ng Landbank na pinupunan sa community assembly upang makakuha ng Landbank cash card Kawani ng LGU na tumutulong sa ML/CL sa pagpapatupad ng programa sa munisipyo o lungsod Ahensya sa lokal na pamahalaan na may talaan ng mga rehistradong mamamayan na nakatira sa lugar ng kanilang kinasasakupan Munispyo o lungsod na nagpapatupad ng programa at serbisyo sa komunidad Dokumento kung saan itinatala ng benepisaryo ang mga impormasyon na binago o iwinasto sa rekord ng programa Dokumento ng pagpapatunay ng kondisyong pangkalusugan na ibinibigay sa health center Kawani ng DSWD na nagpapatupad ng programa sa munispyo o lungsod Ahensya ng pamahalaan na nagtatala ng datos na may kinalaman sa populasyon at iba pang demograpiya sa bansa. Panunumpa ng benepisaryo sa pagtupad sa mga tungkulin sa programa Pamamaraan ng pagkuha ng cash grant na isinasagawa ng Landbank sa mga piling lugar na walang bangko Pamamaraan ng pagkuha ng cash grant na isinasagawa sa loob ng Landbank.

Local Government Unit (LGU) Log sheet Medical certificate Municipal/City Link National Statistical Office (NSO) Oath of Commitment Off-site payment Over-the-counter (OTC) payment

42

Beneficiary Guide Booklet Pantawid Pamilyang Pilipino Program Rural banks Ang Pantawid Pamilya ay programa ng pamahalaan na nagbibigay ng tulongpinansyal o cash grant sa pinakamahihirap na pamilya upang kanilang matustusan ang pangangailangan pangnutrisyon, pang-kalusugan at pang-edukasyon ng kanilang mga anak, lalo na ang may edad 0-14. Ang cash grant ay ibinibigay kapalit ng kanilang pagsunod sa mga kundisyon ng programa. Mga benepisaryong magulang na nagpamalas ng kakayahang mamuno sa kanikanilang cluster. Sila ay inatasan ng programa na maging kabalikat ng kanilang mga C/ML sa pagpapatupad ng programa sa kani-kanilang barangay. Mga bangko sa malalayong lugar kung saan maaari rin mag-OTC ang mga benepisaryo. Dokumentong pinupunan ng mga benepisaryo kung sila ay may nais baguhin, i-tama o i-update na impormasyon sa talaan ng Pantawid Pamilya

Update form

Parent Leader

Rural Bank

Update Form

43

Ako____________________________, _______ taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa _____________________________. Barangay ______________________, lunsod/lalawigan ng _____________________________ ay nanunumpa at nangangako na tutuparin ang mga kundisyon ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino at ang aking mga responsibilidad at tungkulin bilang pinuno (household head ng aming sambahayan (household). Bilang isang benepisyaryo ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino, ako at ang miyembro n gaming pamilya ay lubos na pagtutuunan ang pagtupad sa mga sumusunod na kundisyon ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino: I. PANGKALUSUGAN AT NUTRISYON A. Ako o ang miyembro ng aming sambahayan na nagdadalantao ay tutuparin ang mga sumusunod: a. Magpapapre-natal at post natal tsek-up sa Health Center simula sa unang tatlong buwan (trimester) ng pagbubuntis at susundin ang mga tagubilin at kinakailangang serbisyo ayon sa protocol ng Kagawaran ng Pangkalusugan (kalakip ang protocol ng pangkalusugan). b. Kung ako at ang sino mang miyembro ng aking pamilya ay hindi naman nagdadalantao ngunit may anak na edad 0-5, titiyakin ko na ako o ang nasabing miyembro ng aking pamilya ay dadalo sa mga seminar o pag-aaral hinggil sa pagiging responsableng magulang katulad ng Parent Effectiveness o ERPAT tuwing ikadalawang lingo ng buwan bilang bahagi ng pagpapatupad ko ng mga kundisyon ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino. Titiyakin ko rin na ako at ang aking asawa ay dadalo sa mga seminar hinggil sa pagiging responsableng magulang (Responsible Parenthood) upang mapag-ibayo ang pagtupad ko ng aking mga tungkulin bilang magulang sa aking mga anak. B. 44 Ang miyembro ng aking sambahayan na may edad 0-5

K

asunduan

Beneficiary Guide Booklet ay magkaroon ng angkop na bakuna at karagdagang bitamina mula sa Municipal/City Health Center ayon sa protocol ng Kagawaran ng Pangkalusugan (kalakip ang protocol ng pangkalusugan). II. EDUKASYON a. Ang mga batang 3 hanggang 5 taong gulang sa aking sambahayan ay dadalo sa Day Care Program o kaya ay sa pre-school program. b. Ang mga batang anim na taon hanggang 14 na taong gulang ay nakaenrol sa paaralan at pumapasok na hindi bababa sa 85% na kinakailangang bilang ng araw ng pagpasok sa paaralan. III. IBA PANG TUNGKULIN AT GAWAIN BILANG BENEPISYARYO a. Dumalo sa mga pagtitipon at makipag-ugnayan sa mga Pantawid Pamilya parent-leader hinggil sa mga bagay patungkol sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino sa komunidad katulad ng iskedyul ng pagkuha ng “cash grant” at anumang pagbabago ng impormasyon hinggil sa sambahayan katulad ng estado ng pag-aaral ng mga bata sa ilalaim ng programa at pagpalit ng tirahan at paaralan. b. Dumalo sa mga seminar o pag-aaral hinggil sa pagiging epektibo at responsableng magulang kasama ang aking asawa at iba pang pag-aaral para sa mga benepisyaryo ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino. c. Magbigay ng regular na impormasyon hinggil sa pagpapatupad ng kundisyon ng programa sa 4Ps mother/ parent-leader bilang bahagi ng verification. Bilang pinuno ng aming sambahayan, ako ay nanagangako kasama ang mga miyembro ng aming pamilya na makilahok sa mga gawaing pangkomunidad lalu’t patungkol sa pagpapatibay at pagpapatupad ng programang Pantawid Pamilyang 45

Pantawid Pamilyang Pilipino Program Pilipino. IV. KARAMPATANG DISIPLINA SA PAGLABAG SA MGA KUNDISYON AT RESPONSIBILIDAD BILANG BENEPISYARYO Ang hindi ko pagtupad alin man sa mga kundisyon o responsibilidad na nakasaad sa kasunduang ito ay magkakaroon ng karampatang disiplina: 1. UNANG PAGLABAG sa alin mang kundisyon na nabanggit, ako ay mabibigyan ng “warning” o paalala sa maaring maging epekto nito sa pagtatanggap ko ng”cash grant”. Ako ay isasangguni sa social worker ng lunsod/munisipyo para sa angkop na gawain o serbisyo. 2. PANGALAWANG PAGLABAG ay magsasanhi ng suspension sa pagtanggap ko ng “cash grant” sa susunod na iskedyul at sa susunod pang mga iskedyul hangga’t hindi ko naipapatupad ang mga kinakailangang kundisyon. 3. PANGATLONG PAGLABAG sa hindi pagtupad sa alin mang kundisyon ng programa ay magsasanhi ng pagkansela o pagtanggal sa akin bilang benepisyaryong programang Pantawid Pamilyang Pilipino. 4. Ang batang benepisyaryo na nakaenrol sa programa at hindi pumasok higit sa pinakmaraming bilang ng pagliban sa klase na sanhi ng pagkakaroon ng sakit o aksidente ay kinakailangang magsumite ng katibayan (medical certificate) mula sa City/Rural Health Center. Ang batang benepisyaryo ay dadaan sa pagsusuri o imbestigasyon ng City/Rural Health Center. Ang batang benebisyaryo na lumiban sa klase dahil sa ibang kadahilanan bukod sa sakit at aksidente ay dadaan sa pagsusuring imbestigasyon ng City/Municipal Link at ang desisyon ay manggagaling sa “Grievance Committee.” 5. Mga iba pang maaring dahilan ng pagkansela o pagtanggal sa programa ay ang mga sumusunod: ® Hindi pagkolekta ng “cash grant” ng dalawang mag-

46

Beneficiary Guide Booklet kasunod na skedyul ng “cash transfer.” ® Pagbibigay ng maling impormasyon hinggil sa sambahayan o impormasyon hinggil sa pagpapatupad ng mga kondisyon at responsibilidad kaakibat ng pagiging benepsiyaryo ng programa.

Ang kasunduang ito ay nilagdaan ko ngayong ________ ng ____________ 2009 sa ____________________.

__________________________ Pangalan at Lagda Household ID No. __________________________

47

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 48

N

otes

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 49

N

Beneficiary Guide Booklet

otes

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 50

N

otes

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 51

N

Beneficiary Guide Booklet

otes

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 52

N

otes