ISANG GABAY SA ORTOGRAPIYA NG WIKANG PAMBANSA1 Ricardo Ma. Nolasco, Ph.D.

Komisyon sa Wikang Filipino
_________________________________________________________________ Mga simbolong ginamit: = katinig P = patinig = hati ng pantig ù = haba = ponetikong simbolo È = ponetikong simbolo ng diin ng letrang “ng” ́ = grapemikong simbolo ng diin / = ponetikong [ ] = ponetikong transkripsiyon simbolo ng impit “ “ = grapemikong representasyon ` = grapema para sa ˆ = grapema para sa impit sa dulong pantig pinagsamang impit at diin = grapema para sa impit ~ = alternasyon na nasa gitna ng K at P -------------------------------------------------------------------------------------------------K . ŋ

0. PANIMULA: Ang ortograpiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga kalakaran kung paano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa. Inilalahad dito ang istandardisadong mga grapema (o pasulat na simbolo) at ang mga tuntunin sa paggamit at pagbigkas ng mga ito. I. MGA GRAPEMA Ang mga grapema sa praktikal na ortograpiya ng wikang pambansa ay binubuo ng: A. Letra. Ang serye ng mga letra ay tinatawag na alpabeto. Ito ay binubuo ng dalawampu’t walong (28ng) simbolo: Aa “ey” Kk “key” Bb “bi” Ll “el” Cc “si” Dd “di” Ee “i” Ff “ef” Gg “ji” Hh “eych” Pp ”pi” Zz “zi” Ii “ay” Qq ”kyu” Jj “jey” Rr “ar”

Mm Nn “em” “en”

Ññ Ng ng Oo “enye” “en ji” ”ow”

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy “es” “ti” “yu” “vi” “dobolyu” “eks” “way” B. Di-Letra, na maaaring buuin ng:
1

pananong (?). Sa pagbabaybay ng mga salitang buhat sa ibang katutubong wika sa Pilipinas.). tutuldok (:). sa halip ng “hagdan-hagdang palayan” (mga palayang inukit sa mga bundok sa Kordilyera) “tnalák” o ”t’nalák” sa halip ng “tinalák” (habing abaka ng mga Tboli) C. na sumisimbolo sa impit na tunog (). may dalawang paraang ginagamit: panatilihin ang orihinal nitong anyo o baybayin ito ayon sa ABAKADA.). bantas. 2 . iyon din ang sulat. “hádji” sa halip ng ‘hádyi” (isang Muslim na nakarating na sa Mecca) “cañáo” sa halip ng “kanyáw” (isang katutubong piyesta sa Baguio. panatilihin ang orihinal na anyo ng mga ito batay sa palabaybayan ng pinagkunang wika. gaya ng tuldok (. Hindi tatalakayin ang mga bantas sa papel na ito. kuwit (. II. B. pandamdam (!). Sa pagbabaybay ng mga hiram na salita buhat sa banyagang wika. 3. Ito ay iyong tunog na nakagawian at nakasanayan nang katawanin ng nasabing letra. markang pahilis ( ΄ ) na sumisimbolo sa diin at/o haba.). tuldok-kuwit (. MGA PANLAHATANG TUNTUNIN SA PAGBABAYBAY AT PAGBIGKAS Ang mga panlahatang tuntunin sa pagbabaybay at pagbigkas ay ang sumusunod: A. at kudlit ( ’ ). Kung ano ang bigkas sa mga salitang ito. iyon din ang bigkas at sulat batay sa palabigkasan at palabaybayan ng parehong wika. gitling (-) at markang paiwa (`). kasama ang digrapong “ng”.) “payéw”. 2. Ang bawat letra. Sa pagsusulat ng karaniwang salita. maliban sa ilang halimbawa gaya ng “ng” at “mga”. ay kumakatawan sa isang tunog lamang.1. Kung aling paraan ang gagamitin ay matutunghayan sa ikapitong bahagi ng patnubay na ito. gamitin lamang ang mga letra ng dating ABAKADA: Aa Bb Kk Dd Ee Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ngng Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy. Kung ano ang bigkas sa mga salitang ito sa pinagkunang wika.

III.ta] “lábì” [la. Sa panimulang pagbasa at pagsulat.D. bago ang mga letra. kung ano ang bigkas sa mga salitang ito. pinagsasama ang simbolong pahilis (΄) at simbolong paiwa (`) upang bumuo ng pakupya ( ˆ ). maliban sa ilang espesyal na kaso. Sa mga salitang maragsa (mga salitang parehong may diin at impit sa ultima). “bátà” [ba.mi] “table” [tey. A. “mommy” [ma.in] ito ay kinakatawan ng B. Sa mga salitang malumi (mga salitang may diin sa penultima at may impit sa ultima). Kapag ang salitang hiram ay binaybay batay sa orihinal nitong anyo sa pinagkunang wika. “áso” [a .lan] C. Kapag nasa unahan ng salita o nasa pagitan ng mga patinig.ley] Sa maikling salita. iminumungkahing ituro muna ang mga tunog. maaaring iba ang sulat.ko] 3 “tabâ” [ta. gitling. ANG IMPIT NA TUNOG Ang impit ay kinakatawan ng gitling (-) at ng paiwa ( ` ).ba] . “likô” [li. Kapag nasa pagitan ng katinig at patinig. u. maaaring hindi magkaroon ng isa-sa-isang tumbasan ang letra at ang tunog. ito ay kinakatawan ng simbolong paiwa (`).bol] “school” [skul] “ballet” [ba. so] “káin” [ka.a.sa] “tag-ulán” [tag. E.bi] D. “pag-ása” [pag. ang impit ay hindi isinusulat.

sya] F.bi] > [la. “O” AT “U” A. Gayunman. ANG MGA PATINIG NA “I” AT “E”. ko] > [li.tan. ang impit ay napapalitan ng haba.E.rut] “laláki” = [la.rot] ~ [ku.tan.la.ket] “kurót” = [ku. Kapag ang salitang nagtatapos sa impit ay nasundan ng ibang mga salita. sya] G.bi] H. “matandâ na siya” [ma. tan. da.ki] ~ [la. ko] “lábì” [la.la. Ang magkakaibang bigkas ay itinuturing na bahagi ng lehitimong Filipino.da. Para sa ilang tagapagsalita. at ang “o” na parang “u” sa karaniwang salita nang hindi nagbabago ang kahulugan. hindi “babái” “búhos”. ang impit ay hindi nabibigkas sa dulo man o hindi ng pangungusap. hindi puwedeng pagpalitin sa pagsulat ng karaniwang salita ang “i” sa “e” at “o” sa “u”. Maaaring bigkasin ang “i” na parang “e”. “likô” [li. IV. da] pero “matandá na siyá” [ma. Para sa ilang tagapagsalita.kit] ~ [sa. subalit kailangang matutuhan ang istandard na barayti. hindi “búhus” 4 . na. na . nananatili ang impit kahit ang salita ay nasundan ng ibang salita. “matandâ” [ma.ke] B. Dapat pa ring gamitin ang baybay na matagal na o lagi nang ginagamit. “babáe”. “sakít” = [sa.

may] D. Nagiging makabuluhan lamang ang letra at tunog na “e” at “o” kapag ikinukumpara ang mga hiram na salita sa mga katutubo o kapwa hiram na salita. Ang pangalawang diin ay matatagpuan sa iba pang pantig. “isá” [i.) “táo” [ta.ma] “úso” : “óso” B. mas malakas ang pagbigkas at mas mataas ang tono ng “sa” at “may”. maliban sa ilang espesyal na kaso. Sa mga halimbawang nasa ibaba. maliban sa ultima at penultima. Ang lahat ng salita ay may pangunahing diin. isang pantig na nagtatapos sa patinig). Nasa panghuling pantig ang diin. pero hindi lahat ng salita ay may pangalawang diin.e.o] “lúmà” [lu. lumalakas ang bigkas sa pantig at tumataas din ang tono dito. Sa mga katutubong salita.e.sa] “kamay” [ka. mga salitang may diin sa penultima.tay] “sandók” [san.ti] C.2 A. kapag ang diin ay nasa isang di-pinal at bukas na pantig (i. subalit walang haba ang mga ito. ANG DIIN AT/O HABA Ang diin at/o haba ay kinakatawan ng simbolong pahilis ( ΄ ). Sa mga halimbawang nasa ibaba. Isinusulat ang diin kahit sa salitang malumay at malumi (i. Kapag ang diin ay nasa pinal na pantig.o] “búti” [bu. Maaari itong maging pangunahin o pangalawa. “táo” [ta. “mésa”: “mísa” V. binibigkas ang pantig na mahaba ().C. kapag ang katutubong salita ay may saradong penultima: “bantáy” [ban. mahaba ang may diing “ta at “bu”.dok] 5 . Ang pangunahing diin ay matatagpuan sa ultima (dulo) o penultimang (pangalawa sa dulo) pantig ng salita.

wang] “tiyák” [ti.da] Pero: “Maganda siyá.gan.so i. higit na prominente sa kadalasan ang huling pantig na mahaba.san] at “bibíngka” [bi. Maaari huwag nang markahan ang mga ito kapag sanáy na sa wikang Filipino ang partikular na mambabasa. nananatiling mahaba ang bukas na pantig na may diin. “tuwíd” [tu.May ilang kataliwasan dito: “pínsan” [piùn.yak] “iyák” [i.biù. to] J. no.san].da. “Áso itó.o] “suót” [su.sya] I. Kapag ang isang salita ay may dalawa o mahigit pang mahabang pantig.” [ma.yak] G.ot] “taas” [ta. “mínsan” [miùn. E.wid] “puwáng” [pu.loŋ] H. Sa tuluy-tuloy na pagsasalita. “magandá” [ma. 6 .ik] “ginoó” [gi. ka] na may diin at haba sa saradong penultima.la. Nasa panghuling pantig ang diin kapag may “uw” o “iy” sa pagitan ng huling dalawang pantig ng salita.as] May ilang kataliwasan dito: “óo”. Sa pagtuturo ng panimulang pagbasa at pagsulat ay palaging markahan ang diin at/o haba. Nasa panghuling pantig ang diin kapag magkatabi ang dalawang magkaparehong patinig sa huling dalawang pantig ng nakasulat na salita.” [a. nawawala ang pinal na diin ng salita maliban kung ito ay nasa dulo ng pangungusap. “biík” [bi. Sa tuluy-tuloy na pagsasalita.gan. “lálákad” [la.kad] “tútúlong” [tutu. “úod” F.

Walang pantig ng karaniwang salita na nagtatapos sa tunog na “h”. KKPKK. “táo” [ta. “isá” [i.o] “bait’ [ba.syon] (KKPKK-KPK-KPK-KKPK) “ispórts” [is. Ang mga nakasulat na salitang nagsisimula sa patinig ay may impit na tunog sa unahan nito. Ang mga nakasulat na salitang may magkatabing patinig ay may impit na tunog sa gitna nito. Dahil sa panghihiram.si. KKPK.sa] “aklat” [ak. 5.ta] KPK-KP 2.bo] (KPKK. B. “báhay” [ba.KP.ports] (KPK-KPKKK) 7 . nadagdagan ang kayarian ng pantig sa wikang pambansa. KPKK at KPKKK.hay] KP-KPK “puntá” [pun.KP) “transportasyón” [trans.lat] 3.ta] (KKPK-KP) ”ímport” [im. klu. Dalawa lamang ang kayarian ng pantig sa katutubong palapantigan: KP (katinig-patinig) at KPK (katinig-patinig-katinig). Ang mga hiram na pantig ay: KKP. “trápo” [tra. Walang di-pinal na pantig ng karaniwang salita ang nagtatapos sa impit na tunog [].KKP.VI.port] (KPK. Ang Hiram na Palapantigan 1.po] (KKP-KP) “plánta” [plan.tas.KPKK) “eksklusibo” [eks.it] 4. ANG PANTIG A. Ang Katutubong Palapantigan 1.por.

“impyérno”.syon] kung saan tumatawid ang “s” sa sumusunod na pantig. infierno. kaysa “só-bra”. sundin ang sumusunod na tuntunin: a) Piliin ang pagpapantig na mas malapit sa kayariang KP at KPK. Sa pagbabaybay at pagbigkas ng mga salitang hango sa Espanyol na may kambal patinig gaya ng provincia.lus. “tó-kwa” at “pi-nyá”. Samakatwid. “biyolín”. higit na pinapaboran ang pasulat na anyo na “probínsiyá”. guapo. c) Gayunpaman. “gwápo”. at “solusyón” kaysa “probínsya”. “gwápo”. cuento at solucion. [tok. higit na pinapaboran ang “sób-ra”.Pansinin na kahit sa hiram na palapantigan ay wala pa ring pantig na nagsisimula sa patinig. “impiyérno”. “tók-wa” at “pin-yá”. hindi naiiwasan ang dalawang magkasunod na katinig sa parehong pantig. Hindi kayang ipakita sa grapemikong anyo ang bahagyang pagdodobleng ito sa aktuwal na bigkas. Samakatwid. at “solusyón” ay hindi naiiwasan ang tatlong magkakasunod na katinig.bra]. ”tok” at ”pin” sa sumusunod na pantig. Sa kaso ng “solusyón”. b) Iwasan hanggat maaari ang dalawa o tatlong magkakasunod na katinig sa nakasulat na salita. “kwénto” at “solusyon”. 8 . b) Sa aktuwal na pagbibigkas. “impyérno”. “byolín”. Sa baybay na “byolín”. gaya ng makikita sa “probínsya”. ang bigkas dito ay [so. Sa pagpapantig at pagbigkas ng mga hiram na salitang may kambalkatinig gaya ng “sóbre”. “tókwa” at “pinyá”. violin. “byolín”. at “aksyón”. “guwápo”. Sa baybay na “probínsya”. “kuwénto”. 2.kwa] at [pi n . “impyérno”. “kwénto”. 3.n ya]. sundin ang sumusunod na tuntunin: a) Iayon ang pagbabaybay sa katutubong kayarian na KP at KPK. kung kayat ang naririnig ay malapit sa [sob. ang pagbigkas at pasalitang pagpapantig ay mas malapit sa anyong walang “i” at “u”. tumatawid ang huling katinig ng ”sob”. “gwápo” at “kwénto”.

panatilihin ang orihinal na anyo. Hanapan ng katumbas sa wikang pambansa ang konsepto. Kung wikang Espanyol ang pinanghiraman. “Manuel Luis Quezon” “chlorophyll” “Ilocos Norte” “sodium chloride” 9 . “tarsier” = “máomag”. “daddy” “sir” “boyfriend” “psychology” > “psychology” hindi “saykólojí” 3. “cebollas” > “sibúyas” “componer” > “kumpuní” “socorro” > “saklólo” “psicología” > “sikolohíya” 2. Huwag pa ring manghiram. Huwag manghiram. Kapag walang eksaktong katumbas.VII. sumusunod na kalakaran. Gamitin ang lokal na termino o ihanap ng katumbas sa mga lokal na wika ang konsepto. Kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan ang pinanghiraman. hiramin ang salita batay sa baybayin ang salita 1. “rule” = “tuntúnin” hindi “rúl” “narrative” = “salaysáy” hindi “náratív” B. “málmag” (Bol-anon) “whale shark” = “butandíng” (Bikol) C. ayon sa ABAKADA. panteknikal at pang-agham. Panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi. ANG PANGHIHIRAM Ang mga tuntunin sa panghihiram at pagbabaybay ng mga hiram na salita ay ang sumusunod: A.

departamento at ahensya ng gobyerno (Komisyón sa Wíkang Filipíno). Ramadán). Linguistic Society of the Philippines). Lilubuágen). Baybayin alinsunod sa ABAKADA ang mga hiram na salita na naiba na ang bigkas at/o kahulugan sa orihinal. at organisasyon (Unibersidád ng Pilipínas. titulo ng akda 10 . ginagamit ang malaking letra upang simulan ang isang pangungusap at baybayin ang mga pangngalang pantangi. DEPED). eskuwelahan.so] E. lugar (Maynílà. laluna sa wikang Ingles.greù. Kleenex tissue). ay nakikipagkumpetensiya sa orihinal na baybay. gusali (Wátson Building). GAMIT NG MALAKING LETRA. daglat (DOTC. “teléponó” hindi “teléfonó” “pamílya” hindi “família” o “famílya” “epektíbo” hindi “efektíbo” o “efektívo” “kongréso” hindi “konggréso” pero ang bigkas ay [koŋ. araw. titulo ng tao (Pangúlong Arróyo. “Repúbliká ng Pilipínas” hindi “Repúbliká ng Filipínas” “aghám panlipúnan” hindi “sósyal-sáyans” VIII.4. nasyonalidad at wika (Manuvǔ. Gamitin ang baybay ng salitang hiram na matagal na o lagi nang ginagamit. Bantáy). Maaaring pagkamalan itong maling ispeling: “palatunúgan” o “ponolohíya” hindi “fonólojí” “úri ng wíkà” o “baráyti ng wíkà” hindi “varáyti ng wíkà” “pasalaysáy” o “naratìbo” hindi “náratív” F. Ang istriktong ponetikong baybay ng mga hiram na salita. Iwasan ang paggamit ng mga letrang wala sa ABAKADA sa pagbaybay ng mga hiram na salita. Múslim (o Muslím)). gaya ng tao o hayop (Juán. unibersidad. kasapi ng relihiyon (Híndu. Gaya ng nakagawian na. Sumunod sa opisyal na pagtutumbas. “stand by” > “istámbay” “hole in” > “hólen” “up here” > “apír” “caltex” > “káltek” (tábò) D. buwan at piyesta opisyal (Martés. Pebréro. Senadór Angára). marka ng produkto (Scotch tape. Kalínga).

at mga tampok na pangyayari sa kasaysayan (Áraw ng Kagitíngan. mga dayuhang gustong matuto ng Filipino bilang wikang dayuhan. Unibersidad ng Pilipinas. Sa ganang amin. Baláríla ng Wíkang Pambansâ). Hindi sapat na maging siyentipiko ang isang ortograpiya. Ang ortograpiyang ito ay ginawa alinsunod sa prinsipyo ng makabagong lingguwistika. ang muling pagpapahayag ng mga subok na at nakagawian nang tuntunin ay hindi masama kundi mabuting bagay. mga bihasa nang sumusulat at nagbabasa sa wikang pambansa. PANGWAKAS. ang mas maraming Pilipino na ang unang wika ay di-Tagalog. Ang marami dito ay dati nang mga kaalaman at tuntunin na naipahayag. 2008 ng Lupon ng mga Komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Teresita. 2 Ang diskusyon tungkol sa pangunahin at pangalawang diin ay nasa unang mga borador ngunit hindi naisama sa naaprubahang dokumento. at ang mga Pilipinong gustong gawing tulay ang kanilang wikang sarili upang matuto ng wikang dayuhan. 1999. Sa puntong ito. naimungkahi o naiharap na sa nakaraan. kailangang linawin na walang ganap na bagong kalakaran at kumbensyon sa patnubay na ito. Kailangan din itong matanggap ng publiko. 11 . Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino. subalit sa di malamang dahilan ay naiwaksi at nakalimutan. mga Pilipinong ang unang wika ay Tagalog. Mga Hispanismo sa Filipino: Batay sa Komunikasyong Pangmadla ng Filipinas: Pag-aaral Linggwistiko. MGA REPERENSIYA: Alcantara. _______ MGA TALA: 1 Ang gabay na ito ay bahagyang inedit na bersiyon ng ortograpiya ng wikang pambansa na inaprubahan noong Mayo 20. Ikalawáng Digmáang Pandaigdíg). Subalit ginawa din ito upang tugunan ang praktikal na pangangailangan ng mga gumagamit ng wikang pambansa — mga nagsisimulang sumulat at bumasa.(Diksiyúnáryo ng Wíkang Filipíno. Minarapat naming ilagay itong muli upang maging kumpleto ang pagsusuri. Ang karamihan ng pagbabago dito ay binubuo ng dagdag na mga halimbawa at paglilinaw sa napagkasunduang mga tuntunin. IX.

1994.kriol. Tagalog-English Dictionary. eds. 1996. Ulat Hinggil sa mga Forum sa Ispeling. Frances. 1981. Ken. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. Essentials of Language Documentation. Quezon City: Kalayaan Press. 2001. National Commission for Culture and the Arts]. Constantino. Cubar. [Lungsod Quezon]: CSSP Publications at Departamento ng Linggwistiks. Jost. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. English. Writing Filipino Grammar: Traditions and Trends. [Komite sa Wika at Salin. Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Alpabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino. 1965. and Ernesto H. “Some Sociolinguistic Considerations in Ortography Design. 2007. Leo James.” Nasa http://www.org. Naka-mimeograph. Leonard. Beginning Tagalog. at Ilang Talang Pangkasaysayan ng Wikang Pambansa ng Pilipinas. Unibersidad ng Pilipinas-Diliman. Gralow. Nelly I. Bowen. Berkeley: University of California Press. “Orthography Development for Belize Creole. Komisyon sa Wikang Filipino. 1986. Himmelman and Ulrike Mosel. 2000. Komisyon sa Wikang Filipino. Nickolaus P. Donald. Ernesto A. Decker. Kolehyo ng Sosyal Sayans at Pilosopiya. 2006.htm.bz/LanguagePages/Language_Ortography. Cubar. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. Ang Wikang Filipino. 1998. Quezon City: 1994. 1917. 33: 8-1981. Quezon City: Merylvin Publishing House. Dallas.Bloomfield.” Nasa Notes on Literacy. 12 . Gippert. Texas: Summer Institute of Linguistics. Urbana: University of Illinois. 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino. Komisyon sa Wikang Filipino. Tagalog Texts with Grammatical Analysis. Ang Ortografi ng Wikang Filipino. Diskyunaryo ng Wikang Filipino.

Tiangco. Kroskrity. Kathryn A. Diksyunaryo Tesauro Pilipino-Ingles. Balarilang Filipino.” Nasa Bonifacio P. Manila: McFarland. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.. 1978. 1977. McFarland. 1998. Manila: Bureau of Printing. Vito C. Alfonso O. Lungsod Quezon: Rex Bookstore. A Manual on the National Language. Linguistic Society of the Philippines. Sibayan and Andrew B.” Nasa Bambi B. Bambi B. 1998. Himmelman and Ulrike Mosel. Language Planning and the Building of a National Language: Essays in Honor of Santiago A. eds. 1972. Gonzales. Pilipino-English Dictionary. eds. Language Ideologies: Practice and Theory. Santiago. 2006. Lungsod Quezon: Manlapaz Publishing Co. 29: 1 and 2.” Nasa Jost Gippert. Manila: Linguistic Society of the Philippines and Language Study Center. 1972. Curtis. Metalinguistics and Orthographic Choice.” Nasa Philippine Journal of Linguistics. Panganiban. Curtis. Fonacier on his Ninety-Second Birthday. Philippine Graphic Arts. Orthography and the National Language. and Rachelle Charlier Doucet. eds. Santos. Howard P. Tagalog Reference Grammar. Manila: Linguistic Societry of the Philippines. Philippine Normal College. Woolard and Paul V. Schieffelin. New York/Oxford: Oxfor University Press. 275-299. Makabagong Caloocan City: Schachter. Nickolaus P. A Frequency Count of Filipino. and Norma G. 1940. 1989. Cecilio. “Notes on Phonemics. 2003. 285-316. 88-98. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. Paul and Fe Otanes. McKaughan. Frank. “English Enrichment of Filipino. “Orthography Development. “The “Real” Haitian Creole: Ideology. Jose V. Schieffelin. 13 . FSC. Seifart. Essentials of Language Documentation.Lopez. Inc.

Simposyum sa Repormang Tent. eds. and Andrew B. Kathryn A. New York/Oxford: Oxford University Presss. Mga Tuntunin ng Ortograpiyang Pilipino/Patnubay sa Pagwawasto ng mga Aklat Babasahin. Manila: Bureau of Printing. 1998.Schieffelin. Surian ng Wikang Pambansa. Fonacier on his Ninety-Second Birthday. Balarila ng Wikang Pambansa. 2004. Manila: Government Printing Office. Gonzales. FSC. Canberra: Pacific Linguistics Research School of Pacific and Asian Studies. eds.. Philippine Normal College. Surian ng Wikang Pambansa. Bonifacio P. Language Ideologies: Practice and Theory. Australian National University.. 1940. Woolard and Paul V. Language Planning and the Building of a National Language: Essays in Honor of Santiago A. Surian ng Wikang Pambansa. Ortograpiko. 14 . eds. Sibayan. Manila: Linguistic Society of the Philippines and Language Study Center. Kroskrity. Jan and Paul Geraghty. Borrowing: A Pacific Perspective. 1977. Bambi B. [1985].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful