Friday

December 04,2010 IV.Pagtatay Basahin ang sitwasyon.Bilugan ang titik ng tamang sagot. 7:00 –

7:20

Flag Ceremony 7:20 – 8:20 Filipino 1. 1.Nais kong magtipid ng tubig.Aling panuto ang dapat kong gawin? a.Isarang mabuti ang gripo pagkatapos gamitin b.Iwan na bukas ang gripo. c.Hayaang tumulo ng tumulo ang gripo 2.Pababasahin ko ang mga bata ng tahimik.Anong panuto ang aking ibibigay? a.Bumasa ng malakas b.gamitin ang mata sa pagbasa c.tumindig ng matuwid 3.Itinataas ang watawat tuwing umaga.Anong panuto ang dapat ibigay bilang pagglang sa watawat? a.Makipag-usap sa katabi b.magpatuloy sa paglakad c.tumayo ng tuwid at ilagay ang kanang kamay sa dibdib V.Takdang Aralin Magtala ng talong magagalang na pananalitang ginagamit sa inyong tahanan kung humihingi ng pahintulot. MPS___% 8:20 – 9:00 Science I.Objective Observe that pulling and pushing can move some objects Value:Cooperation and sharing

I.Layunin A.Nakagagwa ng panutong angkop sa sitwasyong napakinggan. B.Nagagamit ang wastong pananalita sa paghingi ng paumanhin/pahintulot C.Nakagagawa ng panutong angkop sa sitwasyong binasa. D.Nakasusulat ng mga pangungusap na ididikta tungkol sa paghingi na paumanhin Balyus:Pagiging Magalang II.Paksang Aralin:Wastong Pagbibigay at Pagsunod sa Direksyon Sanggunian:Kayumanggi Batayang Aklat 3 pp.121-125 Kagamitan:larawan,tsart,komik strip III.Pamamaraan A.Pagganyak 1.Nakararanas ba kayo ng pagtatanungan tungkol sa isang lugar na alam na ninyo? 2.Ngayon mga bata pakinggan ninyo ang sitwasyong aking babasahin. a.Pamantayan sa Pakikinig b.Pagbasa ng guro sa sitwasyon c.1.Anong direksyon ang gustong malaman ng matanda?Naituro ban g kausap ang gusting malaman ng matanda?Paano makikita ng isang tao ang hinahanap na direksyon? B.Pagsasalita Magpapakita ang guro ng komik strip.Pagbasa ng mga bata sa komik strip Anu-anong magagalang na pananalita ang sinabi ng batas sa paghingi ng paumanhin/paghingi ng pahintulot C.Pagbasa Pagbasa ng mga bata sa sitwasyon sa pp.121-125(Pagdidikta ng guro ng mga pangungusap tungkol sa paghingi ng pahintulot) 1.Sorry hindi ko sinasadya 2.Ipagpumnhin po ninyo ang hindi ko pagpasok ng maaga. D.Pagsulat Isulat ang pangungusap na ididikta ng guro Hindi kop o sinasadya Dinaramdam kop o Mawalang galang na po.

II.Subject Matter:Pushing and Pulling Ref:RBEC IV9.1.3.pp.172-176 Science for Everyone 3 pp.189-196 A.Science Concept-Pushing and Pulling can make objects move B.Process StressedObserving,Identifying and inferring C.Science Vocabulary-motion,force D.Materials-toy car,marbles,pictures III.Procedure A.Health Inspection B.Check up of Assignment C.Review Magnets D.Lesson Proper 1.Motivation Why do objects move?Present pictures about the lesson.Look at the pictures.Can you tell what let them move?

8x10=80 8x20=16 8x30=240 b. 3. ___2.We close the door by pushing it.Did they move?Why?Stop the toy car and the marbles. 2.Drill 6.How many letter holder did she make? IV.10/240 2.We open the refrigerator by pushing it.1.Concept Formation Pushing and pulling can make objects move.Application Identify the kind of force exerted.Did they move?Why? B. V.30/180 5.Presentation a.Write push or pull on the blank.Can you still remember our rule in multiplying a number by 10?Our knowledge in multiplying numbers by 10 will help you learn lesson.40/320 4. ___4.Preparatory Activities 1.We kick the ball by pushing it.1. 1.60/300 V.Isaac Newton.Activity(Explore and Discovery) A.flashcard.Fixing Skills Find the quotient as fast as you can.3.20/400 3.Evluation Find the quotient 1.Put the toy car and marbles on the ground.Give each group an activity card. B.Review Divede: 4/244 6/246 9/198 3. MPS___% 9:00 – 9:10 Recess 9:10 – 10:20 Mathematics I.Push the toy car and the marbles.Leesson Proper 1.Subject Matter::Dividing 3 digit Numbers by Multiplesof 10 uo to 90 Ref:BEC 1.Assignment Solve the problem 1.Solves division sentences involving multiples of 10 up to 90.Assignment Find out the meaning of gravity.4/220 2.We pick a fruit from a tree by Pulling it. ___5.80/800 3.138-139 Materials:pocket chart.We lift a bag by pulling it.The first group to finish with the most corret answers win.Skip counting by multiples of 10 2.16 Mathematics for Everyday Life 3 pp.Objectives A.Motivation How many of you like fruits?What kind of fruits do you eat most?Let us sing the song with action. II.Observe the toy car and marble.chart Value:Cooperation and Accuracy III.600 pupils in school Grouped into 30 2.Generalization How do we divide 2 to 3 digit numbers by multiples of 10? 5.a great scientist studied the nature of motion 4.Did they stop?Why? 3. ___3.p.Analysis/Discussion How many tens are there in 40? How many twenty are there in 40? How would divide easily numbers with divisor of multiples of 10? 4.Group pupils into 4.Make sure they are moving.Divides 3 digit numbers by multiplies of 10 up to 90.Write your answer on the blank.50/250 .Evaluation Answer with Yes or No. ___moving of chair ___running of water IV.Application Read the problem then find the quotient Linda gathered 400 popsiclesstcks to make the letter holder.Procedure A.E.Discussion/Analysis The motion of an object is determined by forces acting on it. ___1.Checking of Assignment B. 5.She used 40 sticks for aech letter holder.

Balitaan 2.Paglalahad Ilahad ang aralin sa pamamgitan ng graphic organizer 3.1.Paksang Aralin:Pagmamalasakit sa Iba para sa Payapang KapaligiranPagtupad sa Anumang Pangako Sanggunian:Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon 3 pp.Tulungan ang mga bata na masabi na may mga di-kanaisnais na saloobin ang mga Pilipino na nakakaapekto sa pag-unlad ng pamumuhay.Pagtatalakayan Ano ang ipinagmamalaki ni Florie? Bakit siya umiiyak?Anong uri ng bata si Florie?Patunayan D.Naglalaro ka.Pamamaraan: A. Pagpapahalaga:Pakikilahok ng may kawilihan sa mga gawain sa klase II.Paglalapat .Ano ang gagawin mo para hindi ka mahuli? V.May tipanan kayo ng kamag-aral mo ng maaga.Para mapaaga ka sa usapan ninyo.Gawain 1.How many pupils were in each group? MPS___% 10:20 – 11:00 Tounge 11:00 – 11:30 Education Mother Character 5.ano ang dapat mong gawin? 4.saloobin sa paggawa.Takdang Aralin Sumulat ng paraan ng pagtupad sa pangako.Ano ang gagawin mo para hindi ka mahuli sa tipanan nyo?Bakit? 2.tseklis III.Balik-aral Anu-ano ang mga ugaling nakatutulong sa pagkamit ng mithiin? Paano ito makatutulong? 3.Layunin Natatalakay ang mga bagay na nakahahadlang sa pagkaimt ng mithiin tulad ng malaking populasyon.Pagtatalakay a.24 Kagamitan:tsart Saloobin:Pagtupad sa Pangako/Pagiging Matapat III.Anong oras mo mo gagawin ang usapan nyo?Bakit? 3.Pagtataya Sagutin ang sumusunod na katanungan 1.Alam mo ang oras ng tipanan nyo.Layunin Naipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa ibang tao upang maiwasan ang anumang gulopagtupad sa anumang pangako II.Pamamaraan A.Pangganyak Nasubukan nyo na bang mangako sa ibang tao at hindi nyo natupad sa takdang oras?Ano ang mararamdaman nyo pag nangyari ito? B.Panlinang na Gawain 1.May mga ugali at saloobin ang mga Pilipino na atinuturing na hadlang sa pag-unlad sa kabuhayan C. MPS___% 1:00 – 2:10 Makabayan I.Natalo ka sa laro nyo.Paglalahat Ipabuod ang aralin.Pagganyak Panonood ng mga larawan sa TV tulad ng isang malaking pamilya-pamilyang gumagawa at I gumagawa 2.Pagwawasto ng takdang aralin B.Pangwakas na Gawain 1.1 p. Bakit naging hadlang sa pagkamit ng mithiin ang malaking populasyon.Paksang Aralin:Mga Bagay na Nakahahadlang sa Pagkamit ng Mithiin Sanggunian:Pilipinas bansang Marangal 3 BEC PELC ii. 2.saloobin sa paggawa.mga kaugalian ng mga Pilipino.2 Kagamitan:plaskard.Bumuo ng 3 pangkat .Panimulang Gawain 1.Alam mong tanghali ka kung magising.Ano ag dapat mong gawin? I.Sagutin ang mga tanong at ipaulat sa klase.Paglalapat Basahin ang salawikaing ito Huwag mong ipagpaliban Masipag siya at matulungin IV.Paglalahat Dumating sa tipanan sa takdang oras.190-193 BEC PELC 1.Paglalahad Babasahin ang dayalog C.Mabagal kang kumilos.at kaugalian ng mga Pilipino? b. E.A.

Takdang Aralin Sumulat ng maikling talata tungkol sa pagkakabuklod ng Pilipino upang umangat ang kalagayan sa buhay.Pagtataya Isulat ang dahilan kung bakit nakahahadlang sa pagkamit ng mithiin 1.katamaran 2.Isa-isahin ang mga di-kanais-nais na ugali at sabihin kung paano ito magagawang positibo.ningas cogon V. MPS___% 2:10 – 2:30 Remedial Teacching 2:30 – 4:00 Preparation of Instructional Materials .pagtangkilik sa produktong dayuhan 5. IV.pagiging mainggitin 3.Ipakita ito sa pamamagitan ng role play.Kakulangan sa disiplina 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful