Friday

December 04,2010 IV.Pagtatay Basahin ang sitwasyon.Bilugan ang titik ng tamang sagot. 7:00 –

7:20

Flag Ceremony 7:20 – 8:20 Filipino 1. 1.Nais kong magtipid ng tubig.Aling panuto ang dapat kong gawin? a.Isarang mabuti ang gripo pagkatapos gamitin b.Iwan na bukas ang gripo. c.Hayaang tumulo ng tumulo ang gripo 2.Pababasahin ko ang mga bata ng tahimik.Anong panuto ang aking ibibigay? a.Bumasa ng malakas b.gamitin ang mata sa pagbasa c.tumindig ng matuwid 3.Itinataas ang watawat tuwing umaga.Anong panuto ang dapat ibigay bilang pagglang sa watawat? a.Makipag-usap sa katabi b.magpatuloy sa paglakad c.tumayo ng tuwid at ilagay ang kanang kamay sa dibdib V.Takdang Aralin Magtala ng talong magagalang na pananalitang ginagamit sa inyong tahanan kung humihingi ng pahintulot. MPS___% 8:20 – 9:00 Science I.Objective Observe that pulling and pushing can move some objects Value:Cooperation and sharing

I.Layunin A.Nakagagwa ng panutong angkop sa sitwasyong napakinggan. B.Nagagamit ang wastong pananalita sa paghingi ng paumanhin/pahintulot C.Nakagagawa ng panutong angkop sa sitwasyong binasa. D.Nakasusulat ng mga pangungusap na ididikta tungkol sa paghingi na paumanhin Balyus:Pagiging Magalang II.Paksang Aralin:Wastong Pagbibigay at Pagsunod sa Direksyon Sanggunian:Kayumanggi Batayang Aklat 3 pp.121-125 Kagamitan:larawan,tsart,komik strip III.Pamamaraan A.Pagganyak 1.Nakararanas ba kayo ng pagtatanungan tungkol sa isang lugar na alam na ninyo? 2.Ngayon mga bata pakinggan ninyo ang sitwasyong aking babasahin. a.Pamantayan sa Pakikinig b.Pagbasa ng guro sa sitwasyon c.1.Anong direksyon ang gustong malaman ng matanda?Naituro ban g kausap ang gusting malaman ng matanda?Paano makikita ng isang tao ang hinahanap na direksyon? B.Pagsasalita Magpapakita ang guro ng komik strip.Pagbasa ng mga bata sa komik strip Anu-anong magagalang na pananalita ang sinabi ng batas sa paghingi ng paumanhin/paghingi ng pahintulot C.Pagbasa Pagbasa ng mga bata sa sitwasyon sa pp.121-125(Pagdidikta ng guro ng mga pangungusap tungkol sa paghingi ng pahintulot) 1.Sorry hindi ko sinasadya 2.Ipagpumnhin po ninyo ang hindi ko pagpasok ng maaga. D.Pagsulat Isulat ang pangungusap na ididikta ng guro Hindi kop o sinasadya Dinaramdam kop o Mawalang galang na po.

II.Subject Matter:Pushing and Pulling Ref:RBEC IV9.1.3.pp.172-176 Science for Everyone 3 pp.189-196 A.Science Concept-Pushing and Pulling can make objects move B.Process StressedObserving,Identifying and inferring C.Science Vocabulary-motion,force D.Materials-toy car,marbles,pictures III.Procedure A.Health Inspection B.Check up of Assignment C.Review Magnets D.Lesson Proper 1.Motivation Why do objects move?Present pictures about the lesson.Look at the pictures.Can you tell what let them move?

We pick a fruit from a tree by Pulling it.Concept Formation Pushing and pulling can make objects move.1.Generalization How do we divide 2 to 3 digit numbers by multiples of 10? 5. 5. V.Make sure they are moving.50/250 .chart Value:Cooperation and Accuracy III. 2.Discussion/Analysis The motion of an object is determined by forces acting on it.138-139 Materials:pocket chart.Application Identify the kind of force exerted.3.Assignment Find out the meaning of gravity.How many letter holder did she make? IV.Did they stop?Why? 3. MPS___% 9:00 – 9:10 Recess 9:10 – 10:20 Mathematics I.flashcard.Activity(Explore and Discovery) A.p.Procedure A.Leesson Proper 1.40/320 4. ___4.Analysis/Discussion How many tens are there in 40? How many twenty are there in 40? How would divide easily numbers with divisor of multiples of 10? 4.600 pupils in school Grouped into 30 2.Divides 3 digit numbers by multiplies of 10 up to 90.Presentation a. ___1.We close the door by pushing it.a great scientist studied the nature of motion 4.Solves division sentences involving multiples of 10 up to 90.16 Mathematics for Everyday Life 3 pp.Observe the toy car and marble.Can you still remember our rule in multiplying a number by 10?Our knowledge in multiplying numbers by 10 will help you learn lesson.Write your answer on the blank. 8x10=80 8x20=16 8x30=240 b.Subject Matter::Dividing 3 digit Numbers by Multiplesof 10 uo to 90 Ref:BEC 1.Push the toy car and the marbles.Application Read the problem then find the quotient Linda gathered 400 popsiclesstcks to make the letter holder.Give each group an activity card.Review Divede: 4/244 6/246 9/198 3.4/220 2. II.Write push or pull on the blank.Skip counting by multiples of 10 2.1. 1.Did they move?Why?Stop the toy car and the marbles.Did they move?Why? B.Evluation Find the quotient 1.We lift a bag by pulling it.We open the refrigerator by pushing it.The first group to finish with the most corret answers win.Evaluation Answer with Yes or No.She used 40 sticks for aech letter holder.Assignment Solve the problem 1. ___5. 3.10/240 2.Checking of Assignment B.30/180 5.Objectives A.Motivation How many of you like fruits?What kind of fruits do you eat most?Let us sing the song with action.Fixing Skills Find the quotient as fast as you can.Put the toy car and marbles on the ground.Isaac Newton.Group pupils into 4. ___moving of chair ___running of water IV. ___2.E. B.We kick the ball by pushing it.80/800 3.Drill 6. ___3.20/400 3.Preparatory Activities 1.60/300 V.

Sagutin ang mga tanong at ipaulat sa klase.Paglalahat Dumating sa tipanan sa takdang oras.mga kaugalian ng mga Pilipino.How many pupils were in each group? MPS___% 10:20 – 11:00 Tounge 11:00 – 11:30 Education Mother Character 5.Balik-aral Anu-ano ang mga ugaling nakatutulong sa pagkamit ng mithiin? Paano ito makatutulong? 3.Pamamaraan A.Ano ag dapat mong gawin? I.Para mapaaga ka sa usapan ninyo.Alam mo ang oras ng tipanan nyo.Pangganyak Nasubukan nyo na bang mangako sa ibang tao at hindi nyo natupad sa takdang oras?Ano ang mararamdaman nyo pag nangyari ito? B.Pagtatalakayan Ano ang ipinagmamalaki ni Florie? Bakit siya umiiyak?Anong uri ng bata si Florie?Patunayan D. MPS___% 1:00 – 2:10 Makabayan I.at kaugalian ng mga Pilipino? b.Gawain 1.Paglalahad Ilahad ang aralin sa pamamgitan ng graphic organizer 3.Natalo ka sa laro nyo.tseklis III.Balitaan 2.Layunin Natatalakay ang mga bagay na nakahahadlang sa pagkaimt ng mithiin tulad ng malaking populasyon.190-193 BEC PELC 1.Paglalapat . Bakit naging hadlang sa pagkamit ng mithiin ang malaking populasyon.Paglalahat Ipabuod ang aralin.Bumuo ng 3 pangkat .Paglalapat Basahin ang salawikaing ito Huwag mong ipagpaliban Masipag siya at matulungin IV.Ano ang gagawin mo para hindi ka mahuli sa tipanan nyo?Bakit? 2.saloobin sa paggawa.Takdang Aralin Sumulat ng paraan ng pagtupad sa pangako.May mga ugali at saloobin ang mga Pilipino na atinuturing na hadlang sa pag-unlad sa kabuhayan C.Pangwakas na Gawain 1.saloobin sa paggawa.Naglalaro ka. Pagpapahalaga:Pakikilahok ng may kawilihan sa mga gawain sa klase II.Pagtatalakay a.Panimulang Gawain 1.Pagganyak Panonood ng mga larawan sa TV tulad ng isang malaking pamilya-pamilyang gumagawa at I gumagawa 2.1 p.Mabagal kang kumilos.Paksang Aralin:Mga Bagay na Nakahahadlang sa Pagkamit ng Mithiin Sanggunian:Pilipinas bansang Marangal 3 BEC PELC ii.24 Kagamitan:tsart Saloobin:Pagtupad sa Pangako/Pagiging Matapat III.Ano ang gagawin mo para hindi ka mahuli? V.Pagtataya Sagutin ang sumusunod na katanungan 1.1.Pamamaraan: A.Alam mong tanghali ka kung magising.A.Pagwawasto ng takdang aralin B.ano ang dapat mong gawin? 4.Layunin Naipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa ibang tao upang maiwasan ang anumang gulopagtupad sa anumang pangako II. E.Panlinang na Gawain 1.Paksang Aralin:Pagmamalasakit sa Iba para sa Payapang KapaligiranPagtupad sa Anumang Pangako Sanggunian:Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon 3 pp.2 Kagamitan:plaskard.Tulungan ang mga bata na masabi na may mga di-kanaisnais na saloobin ang mga Pilipino na nakakaapekto sa pag-unlad ng pamumuhay.Anong oras mo mo gagawin ang usapan nyo?Bakit? 3. 2.Paglalahad Babasahin ang dayalog C.May tipanan kayo ng kamag-aral mo ng maaga.

Isa-isahin ang mga di-kanais-nais na ugali at sabihin kung paano ito magagawang positibo.pagiging mainggitin 3. IV.ningas cogon V.katamaran 2.Kakulangan sa disiplina 4. MPS___% 2:10 – 2:30 Remedial Teacching 2:30 – 4:00 Preparation of Instructional Materials .Pagtataya Isulat ang dahilan kung bakit nakahahadlang sa pagkamit ng mithiin 1.Ipakita ito sa pamamagitan ng role play.pagtangkilik sa produktong dayuhan 5.Takdang Aralin Sumulat ng maikling talata tungkol sa pagkakabuklod ng Pilipino upang umangat ang kalagayan sa buhay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful