Title:Alamat (8) Text 121 - Legends Word Count: 2076 "<b>I</b>kinalulungkot ko na hindi ko mapasasama sa iyo ang aking

anak. May saki t ang mahal na prinsesa. Magbalik ka sa ibang araw," saad ng Datu sa salamangker o. <b>U</b>muwing masamang-masama ang loob ng matanda. Galit na galit siya sa Datu. Sinapantaha niyang gusto na nitong sumira sa usapan. Nagulong gayon na lamang a ng kanyang loob. Lagi niyang naiisip si Prinsesa Alindaya at ang kanyang kabigua n. Hindi niya napansing palaki nang palaki ang bundok. Ito'y kanyang nakaligtaan . "<b>M</b>ahal na Datu, halos natatakpan na po ng bundok ang buong kapatagan. Mal apit na pong humangga ang bundok sa tabing-dagat. Wala na pong matitirhan ang mg a tao," sumbong ng matatanda sa Datu. "<b>H</b>ulihin ngayon din ang salamangkero. Putulan siya ng ulo. Lubhang nakapi pinsala sa kaharian ang bundok na pinatubo niya," mabalasik na utos ng hari. Nat akot siya sa maaring mangyari sa kaharian. <b>N</b>amatay ang salamangkero ngunit patuloy pa rin sa paglaki ang bundok. Ara w-araw ay pataas ito nang pataas na lalong ikinabahala ng mga tao. Walang maisip ang gawin ang Datu. Palubha nang palubha ang suliranin. <b>N</b>akaabot ang balita hanggang sa malalayong kaharian. Nakarating iyon sa p andinig ni Prinsipe Malakas ng Pangasinan. Balita siya sa taglay na lakas at kab utihang loob. Agad siyang naglakbay patungong Masinlok. Humarap sa Datu ang mati kas na prinsipe. "<b>N</b>akalaan sa inyo ang aking paglilikod, mahal na Datu," magalang na badya niya. "<b>N</b>akalaan akong magbigay ng kaukulang gantimpala. Humiling ka kahit anong bagay kapag nagtagumpay ka. Lunasan mo ang suliranin ng kaharian, Prinsipe ng P angasinan," pahayag ng Datu. "<b>W</b>ala po akong hinihintay na gantimpala, aking Datu. Tayo na sa labas." <b>S</b>i Alindaya na noo'y magaling na ay naganyak sa tinig ng panauhin. Sumili p siya sa siwang ng pintuan. Malakas na malakas ang pitlag ng puso ng dalaga. <b>N</b>anaog ang Datu pati ang prinsipe. Madali nilang sinapit ang paanan ng bu ndok. <b>S</b>a isang kisapmata, binunot g ng isang maliit na punong-kahoy. kanyang likod na walang iniwan sa in siyang humakbang na papalayo at nito ngayon. ng prinsipe ang bundok. Parang pagbunot laman At sa isang iglap din, ipinatong niya iyon sa pagbalikat ng tinudlang baboy-ramo. Mabilis d ihinagis ang bundok sa lugal na kinaroroonan

<b>B</b>umalik ang prinsipe at ang Datu sa palasyo sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao. Galak na galak ang kaharian. Pagdating sa palasyo, niyakap ng Datu ang pri nsipe. Iniutos niya ang malaking pagdiriwang para sa karangalan ng prinsipe noon ding gabing iyon. <b>G</b>abi ng kasiyahan, nagsasayaw noon ang prinsesa pagkat nahilingan ng aman g Datu. Walang alis ang tingin ng prinsipe sa magandang mananayaw. Nabatubalani

siya ng magandang prinsesa. Walang humpay ang palakpak ng prinsipe matapos ang p agsasayaw nito. <b>K</b>iming umupo ang prinsesa sa tabi ng Datu. Siya'y tahimik na nakatungo. "<b>A</b>ng aking anak, si Prinsesa Alindaya, mahal na prinsipe, nakangiting pag papakilala ng Datu. Yumukod ang prinsipe at ang prinsesa nama'y nag-ukol ng mata mis na ngiti. <b>W</b>alang alis ang paningin ni Prinsipe Malakas sa dalaga. Hindi matagalan n g prinsesa ang kabigha-bighaning titig ng prinsipe. "<b>M</b>ay sasabihin ka, Prinsipe Malakas?" tanong ng hari upang basagin ang ka tahimikan. "<b>H</b>inihingi ko ang inyong pahintulot na makausap ko ang mahal na prinsesa, mahal na Datu," ang hiling ng prinsipe. "<b>H</b>igit pa sa riyan ang maibibigay ko," sang-ayon ng Datu. <b>H</b>indi nagtagal at nasaksihan sa Masinlok ang marangyang kasal nina Prinse sa Alindaya at Prinsipe ng Pangasinan. Nagsaya ang kaharian sa loob ng anim na a raw. <b>S</b>amantala, ang guwang na nilikha ng pagkabunot sa bundok ay napuno ng tub ig ito'y naging isang lawa. <b>N</b>aging maganda at matulain ang lawang ito na tinawag ng mga tao na "Lawa ni Alindaya" sapagkat nagpapagunita ng kagandahan ng prinsesa at ng pag-ibig niy ang siyang dahilan ng pagkakaron ng Bundok na Pinatubo. <b>N</b>ang ang malaking Bundok sa gitna ng pulong Luzon ay hindi pa kilala sa p angalang Banahaw, gayon din ang tahanang natatayo sa paanan at liblib, ay marami nang pook ang pinaninirahan ng mga tao. Lubha pa yaong mga lunsod na malapit sa ilog. <b>S</b>a maraming mag-aanak ay kabilang ang mag-asawa ng Lukban at Bayabas. Ii sa ang anak nilang lalaki, si Limbas, ang namumukod sa lakas, sa tapang at sa bi lis. Sa kanyang panudla ay bihirang usa, baboy-damo, unggoy, at malaking ibon ay nakaliligtas. Kaya't hindi nagluwat, sa paligid-ligid ng malaking bundok ay nat anyag ang pangalang Limbas. Siya ang naging hantungan ng paghanga ng lahat. Sa m alayong pook ay dumating ang kabayanihan ni Limbas. <b>I</b>sang araw ay nawala si Limbas at gayon na lamang ang panimdim ng mag-asa wa. Hindi sila makakain at makatulog sa hindi pagdating ng kanilang anak. Makali pas ang pitong araw ng pagkabalisa ay muling nagbalik si Limbas. Dala niya ang i sang balutan na sarisaring damit at pagkain. Sa buhay ng mag-asawa ay hindi pa s ila nakakalasap at nakakatikim ng gayong nag-iinamang damit at nagsasarapang pag kain. Pakinggan natin ang balita ni Limbas. "<b>I</b>sang maginoong balbasin ang nagpakilala sa kanya na isang 'encantado'. Sa maharlikang tahanan nito sa tugatok ng bundok ay doon isinama si Limbas. Doon , ang lahat ng hayop ay puti ang balahibo, di lamang ang mga manok pati ang mga usa. Ang kakawan ay napakalawak at humihitik sa mga bunga. May sasakyang hinihil a ang dalawang kabayong puti, na siyang ginagamit sa paglalakbay sa buong Luzon. At sumama lamang ako at pag-uwi ng bahay ay hindi mawawala ang dulot." <b>Y</b>aong balutan ng damit at pagkain na pasalubong ni Limbas sa kanyang mga magulang ay unang dulot ng maginoo. Nguni't ang bilin nito bago iabot ang dulot ay dapat munang humalik si Limbas sa kanyang mga magulang. Anupa't ang hindi pag halik sa kamay ay makakapagpabago sa dalang dulot. Hindi miminsanang nawala si L

imbas ng pituhang araw at hindi rin sa kanyang pagbalik ay sarisaring kasuotan a t pagkain ang dala ang nakasisiya sa kanyang mga magulang. <b>M</b>insang pagbalik ng bahay ni Limbas ay isang balutan ng maliit na bolang ginto ang padala ng ginoo. At sa tuwa ni Limbas ay nakalimutan humalik muna ng k amay sa kanyang mga magulang, at kara-karakang binuksan ang balot at sinabing, " Narito po ang ating kayamanan mga bolang ginto!" <b>S</b>ubali't ng buksan ang balutan ay hindi ginto ang lumabas kundi mga bunga ng Anahaw. <b>K</b>aya't sa pagkagulat ay napasigaw si Limbas: Ba! Anahaw! Ba! Anahaw! Ba! Anahaw!" <b>A</b>t buhat noon ay tinawag na Banahaw ang malaking bundok na yaon sa gitna ng Luzon. Gayon din, ang bayan ng Lukban at Tayabas ay nagsimula sa pangalang Ba yabas at Lukban, na mga magulang ni Limbas. <b>A</b>ng mga taga-Negros sa Bisayas noong araw ay namumuhay na tiwasay at mari wasa. Ang pangalan ng kanilang hari ay Laon, isang taong may magandang kalooban. Ang mga tao roon ay nagsisigawa sa kanyang bukid at sila'y kahati sa ani. <b>I</b>sang araw ay umuulan, at ang ulan ay lumakas ng lumakas hanggang sa buma ba sa bukid; anupa't ang tubig ay umapaw hanggang tuhod, at tumaas hanggang bayw ang, at nagpatuloy ng paglaki hanggang liig. <b>A</b>ng mga tao ay natigatig at naisip nila na masisira ang kanilang mga pana nim. <b>P</b>alibhasa'y mahal ng hari ang mga tao at naisip niyang nawala na ang aani hin huwag lamang mawala ang mga tao. Tinipon ng hari ang lahat ng kampon niya at sinabi, "Gumawa kayo ng mataas na bunton ng lupa." Sumagot ang mga kampon, "Kam i po ay walang mga kasangkapan." <b>I</b>winagayway ng hari ang kanyang birang at pagdaka'y nagkaroon na nag mga piko at pala. <b>S</b>inabi ng mga kampon, "Wala po kaming mga bato. Ang bunton po ng lupa ay kailangang naliligiran ng mga bato." <b>S</b>a muling wagayway ng birang ay nagkaroon na ng lahat ng kailangan. <b>S</b>a sikap at tiyaga ng mga kampon ay nagkaroon ng malaking bundok. Ang nag ing taas ng taluktok ng bundok ay 6,000 talampakan. Duon sila tumahan hanggang s a humupa ang tubig. Nagpatuloy pa rin sila sa paggawa, nagsihukay sila ng bamban g na tungo sa dagat upang siyang lagusan ng tubig ng sa gayon ay humupa ang tubi g sa baha. <b>M</b>ay isang malaking ahas na tumira sa bundok na yaon. Ang ahas ay may pito ng ulong kakila-kilabot. Ang kulay ng mata ay luntian at ang ihinihinga ay kakat wa, na kung araw ay usok at kung gabi ay apoy. <b>I</b>sang araw ay may dumating na isang binata na ang pangalan ay Kan. Siya'y makisig at mahiwaga. Nalalaman niya ang ligalig sa bayan at sinabi niya, "Papat ayin ko ang ahas. Hindi ako natatakot." <b>S</b>inabi ng hari. "Patayin mo ang ahas at pagkakalooban kita ng mga gabok n a ginto at ang aking anak ay ipagkakaloob ko rin sayo upang maging asawa." <b>I</b>nihanda ng binata ang plano sa pagpatay sa ahas. Dahil sa may kapangyari

han siya sa mga hayop, tinawag niya ang mga langgam at iniutos niya, "Magsigapan g kayo sa buong katawan niya at inyong kagatin." <b>T</b>inawag niya ang mga putakti at iniutos niya sa kanila, "Pupugin ninyo an g kanyang mga mata hanggang sa mabulag." <b>T</b>inawag niya ang mga uwak at iniutos, "Inyong kamutin at tukain ang kanya ng ulo at katawan hanggang sa mamatay." <b>S</b>ila'y sumunod.Ang ahas ay kanilang napatay. <b>P</b>inugot ni Kan ang pitong ulo ng ahas. Ang mga ulong iyon ay inialay sa h aring Laon, at mula noon ay matiwasay na namuhay muli ang mga taga-Negros. Ang b inatang si Kan ay nagkamit ng yaman at napangasawa ang anak ng hari. <b>I</b>naalala ng mga tagaroon ang binata at ang hari. Ang bundok ay pinangalan ang Kan-Laon at ng magtagal ito'y ngging Kanlaon, bilang parangal kay Kan at Har ing Laon. Ayon sa matatanda, ang Bathalang lumikha ng daigdig ay si Laor. Ayon sa paniwala ng marami ay matagal siyang namuhay na nag-iisa dito sa daigdig . Hindi nalaunan at siya ay nakaramdam ng pagkalungkot sa kanyang pag-iisa. Up ang maiwasan ang ganitong pangyayari ay umisip siya ng isang magandang paraan. Isang araw ay naisipan niyang kumimpal ng lupa upang gawing mga tao, sa gayon ay malulunasan ang kanyang mga kalungkutan. Iniluto niya sa hurno ang lupang kanya ng ginawa. Sa hindi malamang sanhi ay nakalingatan niya ito, kaya't nang kanyan g buksan ay maitim at sunog. Ang lumabas na sunog ay naging nuno ng mga Negro a t Ita. Hindi nasiyahan si Bathala sa una niyang pagsubok. Kumuha uli siya ng l upa at hinubog na anyong tao at isinilid sa hurno. Sa takot niyang ito'y masuno g tulad ng una, hinango agad sa kalan. Ang lumabas ngayon ay hilaw at maputi. Muling humubog si Bathala ng lupa at iniluto sa hurno. Palibhasa'y ikatlo na ni yang pagsubok ito, hindi napaaga ni napahuli ang pagkakahango niya sa pugon. Hus tong-husto ang pagkakaluto ngayon at katamtaman ang kulay. Ito ang pinagmulan n g lahing kayumanggi na kinabibilangan natin. Noong unang panahon ay may isang batang napakatigas ng ulo. Hindi siya sumusuno d sa utos at payo ng kanyang mga magulang. Sa halip ay ang mga ipinagbabawal ng ina ang kanyang ginagawa. Ang pangalang niya ay Gardo. Isang araw, pinagsaing si Gardo ng ina. Pagkaluto ay agad siyang umalis at naki paglaro. Nagpunta sa bakuran. Lumakad siya nang lumakad ngunit di makarating sa kanyang pupuntahan. Gusto niyang umuwi na ngunit di niya matutuhan ang daan pauwi. Sa pagod, nakatu log siya sa lilim ng punong mangga. Samantala, ang nanay niya ay di mapakali sa kahahanap kay Gardo. Tinulungan pa siyang kaniyang kapitbahay upang hanapin ang anak niyang si Gardo. Sabi ng isangkapit-bahay, "Paarang nakita ko ang anak ninyo sa kabilang ibayo. Paikot-ikot siya sa dalawang puno na para bang pinaglalaruan ng tiyanak." "Kung hindi n'yo sa makita, kumuha kayo ng bilao, ipukpok ninyo sa puno ng hagda n at tawagin nang malakas ang kaniyang pangalan," ang payo naman ng isang magsas aka. Sinunod ng ina ni Gardo ang payo ngunit wala ring nangyari. Samantala, si Gardo naman ay nagising sa malakas na iyak ng isang bata, hubad it o at malaki ang tiyan. Nakahiga ito sa dahon ng saging. Kinalong niya ito, ipi naghele ngunit iyak pa rin ng iyak. Nagalit na si Gardo at akma ng hahambalusin

nang biglang magbago ang anyo ng sanggol. Nagmukha itong matanda, mahaba ang balbas at buhok, at mukhang di naliligo. Ibin agsak ni Gardo ang matanda. Takbo siya ng takbo ngunit sa kawayanan lang pala s iya tumatakbo. Madilim na noon at siya'y pagod na pagod na. Nadapa siya ngunit kahit hirap na ay pilit pa ring gumapang. Ang ina naman nya ay umuwi na. Nagulat siya ng datnan niya si Gardo na gumagapa ng sa matinding pagod. Gapang siya ng gapang dahil pinaglalaruan siya ng tiyana k. "Iyan ang napapala ng batang salbahe at matigas ang ulo," sabi ng marami. Magmula noon ay naging bukambibig na ng tao ang "Baka matulad ka kay Gardo, gapa ng nang gapang." Buhat noon ang pook na kinapapaligiran ng kawayan na kinakitaa n kay Gardo na gumagapang ay tinawag na Gapan, ang isang bayan sa katimugang bah agi ng Nueva Ecija, na ngayon ay isa ng lungsod.

5

Title:Alamat (2) Text 115 - Legends Word Count: 2020 <b>I</b>sang araw, ang buong bayan ay nagimbal sa sigaw na: "Tulisan, tulisan an g mga tulisan ay dumarating!" Di nag-aksaya ng panahon ang pari at ang dalawang sakristan, biglang ibinababa ang kampana't itinago. Nang dumating ang mga tulisa n wala na ang batingaw. Ang pari at mga sakristan ay pinagsasaktan ng mga tulisa n at pilit na pinalabas sa kanila ang batingaw. Datapwa't hindi nagtapat ang mga ito hanggang sa pagkamuhi ng mga tulisan ay pinagpuputulan sila ng liig. Nagbal ik ang mga tulisan sa gubat na hindi nakamtan ang pakay nila. <b>A</b>ng bayan ay nagulo. Lahat ng tao'y nalungkot pagka't ang pinakamamahal n ilang batingaw ay di nila makita sapagka't ang nakaalam lamang ng pinagtaguan ni to ay ang tatlong pinatay ng tulisan. Lahat ng mamamayan - bata, matanda, mayama n, mahirap ay para-parang nangagsipaghanap. Nguni't hindi rin nila matagpuan. Lu mipas ang maraming araw at ang batingaw ay patuloy ng naglaho. Sa hinaba-haba ng panahon ang mga tao ay nakalimot na sa kanilang banal na gawain. Wala ng pumupu nta sa simbahan upang magdasal. Ang mga bukid ay naiwan ding tiwangwang. Lagi na lamang may gulo sa bayan. Anupa't ang bayan ay nababalot ng kalungkutan. <b>I</b>sang umaga, may maraming taon na nakalilipas ang mga taong nagdaraan sa may simbahan ay nakakita ng isang punung-kahoy sa tabi ng kumbento na hitik na h itik sa bungang-kaiba sa mga bungang kahoy. Ang mga bunga ay kakaiba ang hugis, at hugis kampana. Nagkagulo ang mga tao sa paligid ng puno at sila ay nagtaka ku ng saan nanggaling ang punong yaon na bukod sa hugis kampana ay mamula-mula pa n

a anaki'y ginto. Isang matandang lalaki ang pumagitna sa mga taong nangaroroon a t nagsalita ng, "Habang ako'y natutulog, tila nakarinig ako ng isang tinig na na g-uutos na hukayin ko ang ilalim ng isang puno sa tabi ng kumbento. Ngunit ito'y di ko pansin sa pag-aakala ko na isang panaginip lamang." <b>M</b>adaling ginawa ng mga tao ang sinabi ng matanda. Laking katuwaan nila na ng matagpuan ang batingaw sa ilalim ng ugat ng nasabing puno. Ang lahat ng mga t ao ay nagtungo sa simbahan at nagpasalamat sa Diyos sa pagkakabalik ng kanilang kampana. Makailang sandali ang magagandang tunog ng kampana ay narinig na. Ito a y nagbigay ng kasiyahan at katahimikan sa puso ng mga tao habang sila ay tamtim na nananalangin. <b>A</b>ng mahiwagang puno naman ay patuloy ng pagbubunga at nang lumaon ay napa g-alamang iyon ay kinakain. Ang mga bata'y nangatutuwa sa hugis ng bunga nito, k awangki ng kopa. Pagkalipas ng ilang araw ang bunga ay tinaguriang "Makopa". Si Rita ay batang lubhang malikot. Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga gina gawa niyang hindi dapat gawin ng batang katulad niya. Isang araw, ang kanyang ina ay nagbayo ng palay. Si Rita ay nanood sa kanyang in a. Siya'y gutum na gutom sapagkat galing siya sa laruan. Nang mayroon ng isang s alop ang nabayong bigas, si Rita ay nagsimula nang kumain ng bigas. Ang nalagyan ng bigas ay malaki at may takip na bilao. Binuksan niya at pumasok siya sa loob . Ngayon natakpan siya ng bilao. Hindi nahalata ng ina. Nang matapos na ang ina sa kanyang pagbabayo ay tinawag niya si Rita upang utusan sa pagtatago ng binayo . Hindi sumagot si Rita. Hinanap ng ina sa lahat ng taguan, wala rin rin si Rita roon. Nang kanyang buhatin ang lalagyan ng bigas may lumabas na maliit na ibon galing sa loob. Kumain ng bigas ang ibong iyon. Ang ibong iyon ay si Rita, ang tinatawa g ngayong maya. Noong unang panahon ang mga ahas ay walang kamandag. Sa ganito sila ay hindi kin akatakutan at pinakukundanganan tisurin o patayin. Sa gayon nilang katayuan ay m inarapat nilang gumawa ng paraan upang sila'y pangilagan ng tao at huwag patayin . Kaya't ang kanilang puno'y dumalangin humingi ng kamandag kay Bathala. Ang kanil ang kahilingan ay hindi naman pinagkaitan ng Panginoong Diyos. Isang araw ang Panginoong Diyos ay n ang mga ahas. Ang unang nakakuha mabagsik. Ang lahat ay nakakuha ng di kaagad nabatid ang pagbibigayan nanaog at dala ang isang kamandag upang batii ay ang ulupong kung kaya ang kanya ang pinaka kamandag maliban lamang sa dahongpalay na hin ng kamandag.

Nang madatnan niya ang pook na bigayan ng kamandag ay ang banga na lamang ang ka nyang nakita. Sa hangad niyang magkaroon ng kamandag ay nagpaikot-ikot siya sa l oob ng banga na ang kamandag ay napunta sa kanyang balat. Ngayon ang dahongpalay ay may kamandag sa balat at hindi sa loob ng katawan. Nangyari ito noong unang panahon bago pa lamang sinakop ng mga Kastila and ating bayan. Dahil sa bagong salta pa lamang ang mga dayuhan, at hindi nila kabisado ang sulok-sulok ng mga bayan, inutusan ng gobernadorsilyo ang kanyang limang sun dalo na mamasyal at magmasid sa baryo at pag-aralan ang maraming bagay na matata gpuan sa ating bayan. Sa kanilang paglalakad nakakita sila sa gitna ng maluwang at patag na bukirin ng mga magsasaka na may binubunot na kung anong halaman. Nilapitan nila ang magsas aka at nakita ang halaman na mapuputi at medyo bilog na mga laman.. Humingi ang mga sundalo sa magsasaka ng tubig ngunit hindi sila maintindihan ng mga ito. Lum

apit ang mga kawal at sinabing "Uhaw na uhaw na kami at nagugutom puwede nyo ba kaming bigyan niyan." Sabay turo sa halamang hawak ng magsasaka, ngunit hindi pa rin nila maunawaan ang salita nito. "Alam ko na!" ang sabi ng isang magsasaka. "Nanghihingi sila ng ating ani." At s aka inabot sa kawal ang isang malaking laman. Tinalupan niya ito at ibinigay sa kawal na Kastila. Pagka-ubos ng isa ay nasarapan ang kawal sabay sabi ng "Cinco mas!" na ang ibig sabihin ay "lima pa". "Singkamas pala ang tawag dito." Binigyang muli ng mga magsasaka ang kawal. "Si cinco mas" tugon muli ng nakangit ing kawal at nagpasalamat ang mga sundalo. Pagkaalis ng limang sundalo ay tinikman ng mga magsasaka ang dati'y hindi nila k inakain na halaman. "Malamig pala at makatas!" ang halos magkapanabay na wika ni la. "Mainam na pamatid uhaw! And sabad naman ng isa. Kumain sila ng marami hangg ang sa mawala ang uhaw nila. Pag-uwi ay pinagbigay alam nila sa kanilang kababar yo ang lahat ng pangyayari. Mula noon ang laman ng makatas, maputi at manamis na mis na halaman ay tinawag na nilang SINGKAMAS, hango sa mga salitang "CINCO MAS" . <b>N</b>akakita na ba kayo ng pagong? Ito ay isang uri ng reptilyang nabubuhay sa mga pook na dalatan o katihan. Ang katawan nito ay nababalutan ng matigas na talukab na sa biglang-tingin ay tila munting plato o batingaw; may apat na paa, maikling buntot, mahabang leeg, at ulong sapad na lumabas-pumasok sa ilalim ng b ao o pinakatalukab na nasa kanyang likod. Ayon sa paniniwala, nagiging malilimut in ang naglalarong pagong. Maaaring tama o mali ito, ngunit ang tiyak ay masarap ang atay at itlog nito, na kasing linamnam ng kanyang alamat. <b>S</b>i Gat Urong-Sulong ay matanda na. Papalubog at patakip-silim na ang kany ang buhay, matapos niyang landasin ang rurok ng kaningningan. Laos na ang dating kilabot at pangunahing sandata ng Barangay Lumubog-Lumitaw. <b>L</b>ikas mandin na ang isang bagay ay mahalaga kung ito'y pinakikinabangan; ngunit kung lipas na at walang saysay, ano pa ang dahilan upang ito'y ingatan? A t si Gat Urong-Sulong, na isa nang inutil, ay nalimutan na ng barangay na kay ta gal niyang minahal at pinaglingkuran. Hindi marahil magkakagayon kung di maagang namayapa ang dating puno ng barangay na si Lakan Dupil. Nagmistula siyang palab oy ng tadhana na walang nais kumandili. <b>I</b>sang maliwanag at napakagandang gabi, ang buong Barangay Lumubog-Lumitaw ay nagdiriwang. Ipinagbubunyi nila ang pag-iisang dibdib nina Lakan Alamid at D ayang Matampuhin. Tanging si Gat Urong-Sulong ang nagmumukmok sa kalungkutan. An g babaing una at huli niyang minahal ay nagtaksil sa kanya at sumama kay Gat Ala mid na ngayon ay bagong lakan ng barangay. <b>Iyan palang lalaki, masugatan man ang puso at dibdib, ang lahat ay mababata at matitiis; ngunit kapag dangal niya ang siyang nagkadungis sasabog ang lupa, babagsak ang langit</b>! <b>A</b>t tinungo ni Gat Urong-Sulong ang baybay-dagat. Matamlay na umupo sa iba baw ng isang malapad na bato. Ang mga larawan ng nakalipas ay isa-isang nagdaan sa kanyang gunita, hanggang sa ang mga ito ay papanglabuin ng mga patak ng luha. Bigla siyang napabuntung-hininga nang madama ng sarili ang masaklap na kasaluku yan. At nabuo ang isang pasiyang mapait. Kung ang puso niya'y bigo at sawi sa pa g-ibig, ang lunas ay kagyat na pananahimik<pd>...</pd>! Humahalakhak at bumubulo ng ang hangin at ang laot ng dagat ay kumakaway at nag-aanyaya ng kamatayan! "Pa tawarin mo ako Bathala<pd>...</pd>!" usal ni Gat Urong-Sulong, "Tanging ito lama ng ang lunas!" At siya'y tumindig<pd>...</pd> lumakad! Kumalabusaw ang tinig<pd> ...</pd> papalayo<pd>...</pd> papalayo<pd>...</pd> patungo sa laot ng karagatan! Subalit atas mandin ng tadhana, biglang umugong ang kapaligiran, yumanig ang lu pa<pd>...</pd>! Lumindol<pd>...</pd>! "Ha-ha-ha<pd>...</pd>!" ani Gat Urong-Sulo ng, "Ilakas mo pa at nang mamatay kaming lahat<pd>...</pd>!" Tinugon siya nang b

"H indi ba't tayo'y may mga alila? Bakit hindi sila ang utusan mo kung mayroon kang ibig ipagawa? Bakit si Rufina ang pinipilit mong gumawa ng mga bagay na dapat g awin ng mga alila?" <b>S</b>i Aling Sela ay lalong nagalit. "Ang sinasabi ko lamang ay h . bilang pagkilala sa isang uliran g pagpapakasakit ng isang dakilang puso.. may isang mag-asawang nagngangalang Emilio at Marcel a. ang nakasisindak at naglalakihang mga alon<pd>. "<b>B</b>akit mo pinapaghihirap ang loob mo?" ang tanong naman ni Mang Milyo.</pd> patungo sa dako niya at sa Barangay Lumubog-Lumitaw! <b>U</b>malikabok at uilandang ang mga buhangin sa dalampasigan sa ginawang sags ag-takbo ni Gat Urong-Sulong! Parang ibininit ng palasong tinungo niya ang baran gay<pd>. Sila marahil ay kapwa tinang ay ng baha...</pd> at patuloy din ang paglikas sa burol ng libu-libong nilalang . Nagpasiya ang Pandita ng barangay. "<b>H</b>uwag kang magalit. <b>N</b>alutas ang paghahanap ng mga tao nang isang araw ay makapansin sila ng m ahiwagang hayop sa lugar na dating kinalalagyan ng gong at ni Gat Urong-Sulong. sinagap at ipinags alin-salin ng mga tambuli sa lahat ang nakagigimbal nitong hatid-patalastas na n agbabayad ng "Madaling Paglikas sa Burol!" Ang "Pag-gong" ni Gat Urong-Sulong ay patuloy<pd>. pandala s<pd>..<<pd>pd> sunod-sunod.</pd> patungo<pd >. hataw-tunog.. <b>I</b>sang araw." ang nagagalit na wika ni Aling Sela.. Si Rufina ay lubhang pin alaki sa layaw ng kanyang ama kaya't siya na lamang nag nagiging dahilan ng pagaaway ng mag-asawa.</pd> mabilis! Ang "Pag-gong" na iyon ang tanging lunas upang mapatalast asan ang lahat sa napipintong panganib.. at kung siya naman ay inuutusan ng kanyang ina ito ay walang matanggap na kasiyahan sa kanyang pag-utos. nawawala rin ang malaking gong. Kataka-taka ang anyo ng hayop na iyon na ang talukab sa likod ay mistulang laraw an ng gong na nawala.. Makalipas ang ilang saglit ay bahagi na ng karagatan ang buong barangay nang s akmalin ito ng mga rumaragasang dambuhalang alon! "Salamat kay Gat Urong-Sulong! Kung hindi sa kanyang "Pag-gong" ay wala sinumang makaliligtas sa atin!" <b>H</b>umupa na ang baha at nagbalik na rin ang mga limikas." ang galit na galit na wika ni Aling Sela. Sila ay may anak na dalagang ang pangalan ay Rufina. Sa nalalabi niyan g lakas ay pinalo niya ang gong<pd>. "<b>T</b>alagang hindi ko na malaman kung paano ang gagawin ko upang maturuan ng wastong pamamahay iyang si Rufina. <b>W</b>ala siyang hilig sa pag-aayos ng bahay." ang amo ni Mang Milyo.." <b>N</b>oong unang panahon. <b>B</b>awat lakbay-tunog ay umalingawngaw sa buong barangay. si Aling Sela at si Mang Milyo'y nagkasagutang mabuti tungkol kay Rufina. Subalit nawawala s i Gat Urong-Sulong. "Ang mahiwagang hayop n a ito ay tatawagin nating 'Pagong' mula ngayon. "<b>P</b>aano ko nga ba matuturuan iyang anak mo ng pagkababae ay sa ikaw ang un a-unang nagpapalala? Matuturuan ba iyan ng kahit na ano sa pinababayaan mong mag kasungay.. <b>S</b>i Rufina ay walang nais gawin kundi humarap sa salamin at mag-ayos ng mu kha o kaya'y magtungo sa halamanan at magmasid ng mga bulaklak..iglang pagkiwal ng tubig! Kamuntik na siyang bumaligtad nang siya'y bundulin ng isang nagsusumagsag na munting alon! At sa dako pa roon ng dagat ay nakita niya na gumugulong.</pd> sa dakong kinalalagyan ng isang malaking gong.

Napili ko ang Cybernet dahil sa rekomendasy on ng aking mga estudyante na mababait. Samantala. Ang mga kuwentong na fotocopi o na-print sa microfilm ngunit may mga bahaging malabo at di na mabasa ang pagkaprint mula sa foto copying machine at microfilm ay direkta kong kinopya mula sa mga naka-bind na magasin gamit ang laptop. <b>4</b><pd>. .</pd> <b>Pag-enkowd ng mga kwento</b>. masisipag.</pd> <b>Pagfotocopi at pagprint ng ilang kwento mula sa mic rofilm. inedit ko pa rin ang bawat kwe ntong inenkowd ng estudyante at ng mga taga-Cybernet. Samantala. at malinis magtrabaho ang enk owder dito. at para mas mapabilis pa. ang mga m agasing di na maaaring ifotocopi ay pina-print ko naman mula sa microfilm. at dahil sa a ng ibang kuwento ay lubhang may kahabaan lalo na yaong mga nalathala noong dekad a '20. "<b>Iyan</b> nga ang ibig kong sabihin kanina pa. Nang magtagal. limang (5) kwento ang naretriv ko sa Microfilm Center ng UP-Di liman Main Library. Bakit p a tayo bumabayad ng mga alila?" "<b>A</b>ng ibig mong sabihin ay wala nang dapat matutuhan ang batang iyan sapag kat tayo'y may mga alila?" ang tanong ni Aling Sela.</pd> <b>Pag-edit ng mga naenkowd na kwento</b>. Ang mga kuwentong na-print-out sa fotocopying mac hine at microfilm mula sa mga laybrari ay isa-isa muling inenkowd at ipinrint sa kompyuter. Nagbuhos ako ng mahabang panahon sa pag-edit ng mga kuwento upang matiyak at masigurong walang pagkakamal i sa enkowding. Bago pa tul uyang i-print ang faynal na kopya ng mga kuwento. kumuha din ako ng ilang enkowder sa Cybernet. sa National Library naman ay sa Rare Books Section lamang ako unang pinayagang gumamit ng laptop at hindi sa Serials Sectio n. at pinakamarami sa Lopez Memorial Museum na umabot sa limamp u't apat (54). kumuha ako ng estudyanteng enkowder. Samantala. <b> Ang mga kuwento mula sa mga magasing maaari pang ifotocopi sapagkat malinaw pa ang mga kopya gaya ng mga magasing nalathala noong huling hati ng de kada '30 hanggang dekada '50 ay pinafotocopi ko na lamang. <b>3</b><pd>." ang sang-ayon ni Mang Milyo. Dahil sa karamihan ng bilang ng mga kwentong naretriv. pinayagan na rin akong gumamit ng laptop sa Serials Section s apagkat nakita ng mga staff dito kung gaano katagal at kahirap kumopya ng mga ku wento nang sulat-kamay lamang. nakopya ang bawat kwento nang berbatim.indi mo dapat ipagawa kay Rufina ang mga bagay na dapat gawin ng mga alila sapag kat tayo'y bumabayad ng mga alila upang may gumawa ng mga bagay na iyan. at hindi nabawasan at/o nadagdagan ang anumang bahagi ng bawat kuwento. Pinayagan akong gumamit ng laptop sa Lopez Museum. 4 Title:Sanaysay (9) <b>2</b><pd>.

ina.</pd>Nina Morales. inalam ko lamang muna ang paksa ng bawat kwento at hi ndi sinuri o krinitik ang mga ito sapagkat labas na ang bagay na ito sa layunin ng aking riserts. hindi naman niya gaan ong pinapansin kung sikat man o kilala ang kanyang nanay. pagtit iwala. Nagtaglay din ang mga kwento ng iba't ibang unibersal na tem a ukol sa buhay ng tao tulad ng pagpapakasakit. Para sa bawat dekada. Nagsagawa rin ako ng apat (4) pang talaan ng mga kuwento ni Labog. Pina gsama-sama ko ang lahat ng kuwentong nalathala noong Dekada '20 ayon sa pagkakas unud-sunod ng mga petsa at taon ng paglathala mula 1927 hanggang 1929. ayon sa dekada kasama ang 'teaser' na gina mit sa bawat kuwento. . at pananalig sa Maykapal. Naisip ko. at pang-apat. pangatlo.</pd>.</pd> Teodoro Arcenas. Sa kasamaang-palad ay walang kapsyon a ng mga larawan kaya hindi na matiyak ni Ms<pd>. pagbabayad sa kasamaan. Sumunod kong ininterbyu si Ms<pd>. ayon sa paal pabetikong ayos ng pamagat. marahil ay hindi dala ni Labog ang kanyang kasikatan sa loob ng kanilang tahanan o maaaring balewala din ito sa kanya. pag-ibig sa bayan. Naging malaking bahagi rin ng pag-aaral na ito ang pag-interbyu ko sa pa milya ni Labog gaya ng kanyang anak na si Sir Benigno Jr<pd>. Ang isa sa mga larawan ay gawad-parangal na ginanap mismo sa loob ng Malacañang. binasa ko ulit isa-isa ang mga kuwento upang alamin ang paksa ng bawat isa. Ganito r in ang pagsasaantolohiyang ginawa ko para sa mga kuwentong nalathala mula 1931 h anggang 1939. ang talaan ng mga kuwento ayon sa dekadang kinabilangan. isinaayos ko na ang mga ito ayon sa dekadang kinabilangan ng bawat isa. katapatan sa sinumpaang tungkulin. at Direktor Danny Zialcita. may kabuuang labindalawang (12) kwentong naisulat si Labog noong dekada 20. mabuting pakikisama sa kapwa. pangalawa. panibugho. ang talaan ng mga kuwento ayon sa temang tag lay ng bawat isa.</pd> Nina Morales. mahigpit na ibinilin sa kanya ng kanilang Daddy na ingatan ang typewriter na ito ng kanilang Lola Yayang sapa gkat ito ang bumuhay at nagpaaral sa Maynila. at pamangkin g si Mr<pd>. Ibinigay naman sa akin ni Direktor Danny ang mga pangalan at numero ng mga taong maaari kong puntahan at interbyuhin upang makatulong sa pag buo ng riserts na ito. at labinlima (15) naman noong dekada 50.</pd> Nina kung anu-anong paranga l ba ang mga ito at kung anu-anong samahan ang naggawad. kadakilaan. limampu't isa (51) noong dekada 30. Malakas pa noon si Sir Benigno Jr<pd>. Una kong ininterbyu sina Sir B enigno Jr<pd>.<b>5</b><pd>. pag-asa.</pd> Nina ko na patunayan ang pagiging isang feminista ni Labog noong ito ay nabubuhay pa. Ipinakita din sa akin ni Ms<pd>. at mula 1950 hanggang 1959. Sabi pa niya.</pd> <b>Pagbuo ng Antolohiya<b>. buhay may-asawa. Matapos maenkowd na lahat at ma-print ang faynal na kopya ng bawat kuwent o. Sa tahanan din ni Ms<pd>. napatunayan kong hindi la mang talaga pag-ibig o love story ng babae't lalake ang lumutang na paksa sa mga kuwento ni Labog. paghahangad ng pagbabagong-buhay. Sa pangalawang pagbasang ginawa ko. mula 1940 hanggang 1949. pangarap na makaahon sa kahirapan. Ikin uwento niya sa akin ang 'paglabas' sa kalsada ni Labog upang sumamang magrali sa iba pang mga babae para ipaglaban ang pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa mga babae at lalake sa lipunan. Kay Ms<pd>. Kwento ni Ms<pd>. katapatan sa isang panata. himala. lola. buhay-pamilya. at manunulat.</pd>.< /pd> Nina ang maraming larawang nakaalbum ni Labog na karamihan ay kuha sa mga g awad-parangal sa kanya bilang manunulat.</pd> at nakikipagbiruan pa sa amin. Mula sa kanila ay nalaman ko ang naging buha y ni Labog bilang asawa.</pd> Nina ko nakita ang lumang-lumang Remington typewriter na ginamit ni Labog sa paglikha ng kanyang mg a kuwento at nobela. pagkakaibigan. katalinuhan ng bab ae. mga paborito ng apong sina Direktor Danny Zialcita at Ms<pd>. Bi lang panimulang pag-aaral. dalawamp u't pito (27) noong dekada 40. Una. Nanatili ang kanyang kababaang-loob sa kabila ng ka nyang popularidad. pag harap at pananagumpay laban sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Matapos mapagsama-sama at maisaantolohiya ang mga kuwento ayon sa dekada. ang panganay na apon g babae ni Labog sa bunso nitong anak na si Manuel. pagmamaha l sa kapatid.</pd> Nina. pagmamahal sa hayop at kalikasan.

Samantala. ang kritikong naging isa sa mga batayan ng pagbuo ng riserts na ito. at ang matagum pay niyang pag-igpaw sa kalakaran noong kanyang panahon nang magawa niyang maiha nay ang sarili sa mga kinikilalang lalakeng manunulat at patunayang karapat-dapa t ding basahin ang mga akda ng kababaihan. <b>Kongklusyon</b> Katulad ng nabanggit na sa unang bahagi ng pag-aaral na ito. Ang mga dagdag-kaalamang nakuha ko mula sa mga kaa nak ni Labog ay nakatulong nang malaki upang higit kong maunawaan at mapahalagah an ang kanyang mga kuwento. mahalagang buhayin at ipakilala si Hilaria Labog sa mga mambabasa ng literatura sa kasaluku yang panahon.</pd> Arcenas Jr<pd>. Nauna kung gayon sa akin ang aktwal na karanasan ng pagretriv kaysa sa pagbuo ng proseso.</pd> Teodoro Arcenas Jr< pd>. matagal ang p anahong ginugugol para rito. (p. masasabing naging malaki ang ugna yan ng layunin at fangksyon at ng pansariling proseso o operasyong ginamit ko. Nagkaroon ako ng sigla at inspirasyon at itinuring ko ang riserts na ito bilang pagpaparangal sa isa sa mga 'dakilang' babaeng manunul at sa literaturang Tagalog. Dahil dito. ang l awak ng korpus ng kanyang mga akda na may bahid ng feminismo sa panahong hindi p a gaanong kinikilala o nakikilala ang kaisipang ito sa Pilipinas. at sa mga istratehiyang kanyang ginamit.</pd>. Siya rin ang naging madalas na kasa-kasama ni Labog sa pagpunta sa mga palimbagan par a magsabmit ng manuscript ng kanyang mga natapos na nobela at kuwento. Hindi ko rin nakaligtaang puntahan at interbyuhin si Dr<pd>. Ang isang magandang panitikan ay ma ituturing na hiyas ng isang bansa at marapat na mabigyan ito ng kaukulang pagp apahalaga upang higit na yumabong at umunlad. Binanggit din ng kritiko na isa nga si Labog sa m ga manunulat na babaeng karapat-dapat na 'buhayin' dahil sa naiambag niya sa lit eraturang Tagalog sa larangan ng maikling kuwento at nobela. Ang layunin kong makatugon sa hamon ni Reyes na maipakilala si Labog sa mga mamb abasa ng maikling kuwento sa kasalukuyang panahon at makabuo ng antolohiya ng ka nyang mga kuwento ang naging daan upang makabuo ako ng pansariling proseso sa pa gretriv. Mula kay Reyes ay lalo pang nadagdagan ang kaalaman ko sa kahalagaha n ng retrival bilang isang paraan ng pagpapayaman di lamang ng literaturang Taga log kundi ng literaturang Filipino sa pangkalahatan. ang pamangkin ni Labog na kasalukuyang Chairman ng Banco Pilipino. Ang apat na dekada ng pangangatha ni Labog ay magsisilbing tagapagbandila ng talino at kahusayan ng mga babaeng manunulat. Mula sa mga isinagawa kong interbyu ay higit akong napalapit sa ri serts na aking sinusulat. Wika nga ni Duque (2001): Ang isang mahusay at makabuluhang lite ratura ay hindi basta maisasantabi lamang. 138) .</pd> Reyes.</pd> ay muli kong napatunayan ang pagiging isang masipag na manunulat ni Labog. Tumanggap pa nga ako ng pa gbati kay Reyes sapagkat ayon sa kanya. sa kanyang mga layunin.</pd> Soledad S<pd>.</pd> Arcenas sa m ahahabang araw at gabing ginugol ni Labog sa paglikha ng kanyang mga akda. Mula kay Mr<pd>. Hindi naging sagabal sa akin na wala akong natagpuang kongkretong pros eso o operasyon para sa literari retrival sapagkat naging sapat ang mga pansaril ing prosesong aking pinagdaanan para matagumpay na maretriv ang isandaan at lima ng maikling kuwento ni Labog.Huli kong pinuntahan para interbyuhin si Mr<pd>. kalidad at kahusayan bilang kwentista at nobelista. lalo na sa larangan ng maikling kuwento dahil sa mga tinalakay na espesyal at namumukod niyang katangian bilang babaeng manunulat: Ang kanyang ti naglay na popularidad. para sa ikatlong komponent. Naging saksi si Mr<pd>. mabibilang lamang sa daliri ang nagsasag awa ng retrival sa bansa dahil sa bukod sa "maruming" trabaho ito. napatunayan kong maaarin g makabuo ng iba't ibang retrieval process ayon sa taong nagreretriv.

Kalimutan na muna ang bok sing. 4 . mas mahalagang pag-usapan ang korapsyon at pangungurakot na patuloy na nag papahirap sa bayan. makasama nilang maghimagsik sa panahon ng digmaan. ang muli niyang pananagumpay sa larangan ng boksing a y isa na namang malaking karangalan para sa bansa. makasamang mangarap ng magandang buhay. ito ay walang iba kundi si Gloria A rroyo. Bilang pangwakas. nagawa kong balikan at pahalagahan ang kasaysayang pinagdanan ng lahing aking pinagmulan. Nagkaroon ako ng karanasan g makiluha sa kanilang kabiguan at pagkatapos ay makipagdiwang sa kanilang tagum pay. Sapat na ito upang maging matagumpay ang retrival na i sinasagawa. napatunayan kong ang retriv al ay isang malaking tulong para sa muling 'pagbuhay' ng isang mahalagang manunu lat gayundin ng kanyang mga akda. p anahon na rin para balikan ang mga problema ng bayan. Naipagbunyi na ng kanyang mga tagahanga sa loob at labas ng Pilipinas ang tagumpay niya lab an sa kapwa boksingerong si Juan Manuel Marquez. Napatunayan ko ring may mga pagkakataong maaa ring magamit ang sistemang retrival nang walang anumang teoryang gumagabay sa ri sertser. Gayundin naman. makibaka sa kanilang kah irapan. ang teorya ay maaaring mabuo habang nasa aktwal na proseso na ng pagreretriv o kaya'y pagkatapos na mismo ng retrival na ibabatay s a pinagdaang karanasan tulad ng dinanas ko sa riserts na ito. Ang panalo ni Pacquiao ay panalo rin ni Arroyo dahil nalilimutan ng mara mi ang mga isyu ng katiwaliang bumabalot sa kanyang gobyerno tuwing may laban si Pacquiao. kundi man ang kawalan ng mga mababasang kuwen tong Tagalog na isinulat ng mga babaeng manunulat. Natatabunan at naiisantabi ang mas mahahalagang usaping panlipunan. Sa pagtugon ng pag-aaral kong ito sa hamon ng kritikong si Reyes. nagkaroon ako ng kamalayan at higit kong naunawaan ang pinagdaanang buhay ng mga Pilipinong hindi ko nakasalamuha at nagisnan. Para sa mga humahanga at bilib na bilib kay kay Pacquiao. dahil sa pag-aaral na ito. Higit sa lahat. dahil sa paghalungkat at pagbasa ko sa mga kuwento ni L abog. Inaasahan kong ang pagsaantolohiya ng mga kuwento ni Labog ay pupukaw sa interes ng iba pang risertser na pag-ukulan ng pansin at pag-aralan ang iba pang akda ng mga babaeng manunulat at maipagpatuloy ang pagsaantolohiya sa kanila up ang higit pang mapayaman ang kaban ng literaturang Tagalog. Sa palagay ko. makisaya sa kanilang iba't ibang okasyon at pagdiriwang. Tapos na ang pinakahihintay na laban ni Manny Pacquiao. Isang mayamang paksa ang mga babaeng manunulat noong mga nagdaang panahon at isang malaking hamon an g pagtuklas at pagbuhay sa kanilang mga akda para mabasa ng kasalukuyang heneras yon.Batay pa rin sa resulta ng pag-aaral na ito. Ang mahalaga ay malinaw ang kanyang layunin at may tiyak na prosesong g inagamit sa pagreretriv. makilutas sa kanilang mga suliranin sa buhay. at umibig at makasalo sa pakikipag-ulayaw sa kanilang mga minam ahal. nanini wala akong napunan ang kakulangan. Ngayong nakabalik na sa bansa si Pacquiao. makidalangin sa Maykapal. T alo ang Pilipinas sa bagay na ito. kung may taong higit na nagdiriwang sa panalo ni Pacquiao.

Ayon kay Pe-Pua at Protacio-Marcelino (2000). mapagmalasakit.Essay Word Count: 2. ang bawat isa sa mga mabubuting katangiang ito ay sapat na upang magkaroon ng malaking pagbabago sa ating pagkatao. ang pinakamalapit na kaugnay na salita dit o ay ang "<i>prosocial personality</i>" na ang ibig sabihin ay ang 'palagiang pa g-iisip sa kapakanan at karapatan ng ibang tao. nagtitiwala s a sarili at sa kakayahan ng ibang tao. marespeto. ang pinakamalapit na rito ay ang salitang "<i>empathy</i>". buk as ang loob.121 Ang konsepto ng kagandahang loob ay hindi na bago sa ating pandinig. Sa liter atura ng <i>counseling psychology</i>. ang pinakamalapit na katumbas nito ay '<i>kindness</i> na ayon kay Ferrucci (2006). ito ay ang "<i>shared humanity< /i>. Ilang mga Pilipino na rin nagsubok na magsalin nito sa Ingles . may magandang intensyon para sa ibang tao. mapaglingkod. nagpapatibay ng loob ng kapwa. nag-aaruga. mapagkumbaba. 2005) ang may pinakamalawak na deskripsyon ng kag andahang loob. Nobyembre 24. 2005) naman. kusang loob na naglilingkod sa kapwa nang walang kapalit. nakahahanap ng kaligayahan mula sa pagtulong sa ibang tao. hindi nandidikta o namumuwersa ng ibang tao. m apag-aruga. mapagpasensya. Ang maaaring gawin ay hanapin ang 'common' na depinisyon na ginagamit ng mga Pilipino. Ito rin ay maihahalintulad sa pag-ibig ng Diyo s sa tao (Miranda 2003. 2005) at nakikiramay na hindi lamang nagpapakitang-tao (Mi randa 2003. mapagmalasakit. Sa Ingles. ito ay kombinasyon ng maraming magagandang katangian tulad ng pagiging tapat. maalalahanin. ngunit halos lahat ay konseptwal lama ng at hindi empirikal. mapagk umbaba. hindi ito mad aling sagutin. maunawain. matulungin (De Mesa 1991). <b>Mga unang depinisyon ng Kagandahang Loob</b> May nagsasabi na ang Kagandahang Loob ay ang lahat ng mabuting katangian na nasa isang tao (De Mesa 1991). at mas ayahin. maawain. nagbibigay ng pag-asa. mapagbigay. Sa ngayon. Narciso-Apuan Sy mposium Nobyembre 24. Marami-rami na ang mga katangiang nabanggit na maaaring maging batayan sa pagbuo ng depinisyon ng Kagandahang Loob. De Mesa 1991). pakikiramay sa kanila. nagpapakatoto o. malaya. May mga ilan nang sumubok na magbuo. hindi nanghahamak o nanlalait . malawak ang pag-unaw a. Limitado at hindi pa malinaw and depenisyon ng kagandahan g loob base sa pagsusuri ng literatura. at malapit sa Diyos. Bawat isa ay may sariling pagpapakahulugan. . mapagtiwala. humi hingi ng tawad. Sa lit eratura ng <i>social psychology</i>. ang kahulugan nit o ay "<i>essence of humanity</i>. 2005). Ang depinisyon na maaaring masaklaw ang lahat ng deskripsyon ng iba't ibang may-akda ay iyong kay De Mesa (1991) na ang kagandahang loob ay ang lahat ng mabuti na nasa isang tao. mabait." Kay Narciso-Apuan (Symposium. Ayon rin kay Ferrucci (2006). nagpapasaya at nanghihikayat ng mga may problema.Title:Sanaysay (44) Text 136 ." Bukod sa walang eksaktong katumbas ang Kagandahang Loob sa Ingles. n gunit kung itatanong mo sa mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. mapagbigay (De Mesa 1991. ginagawa ang tama kahit na ito ay mahirap o taliwas sa tingin ng ibang tao. pagbibigay ng respeto sa ib ang tao. may konsiderasyon. wala r in itong kongretong depinisyon sa sarili nating wika. Ito ay ang hindi pagiging makasarili. sapagkat ang isang taong may kagandahang loob ay mapagpatawad at hindi kinukunsinti ang mga maling gawain (Miranda 2003). si NarcisoApuan (Symposium Nobyembre 24. ngunit wala pang depinisyon na masasabing '<i>standard</i>'. Narciso-Apuan Symposium. at pagkil os sa paraang kapaki-pakinabang sa kanila (Penner at Finkelstein 1998). Nobyembre 24. marunong makipagkapwa. mapagpatawad.

Isang <i>questionnaire</i> ang ipinasagot sa mga kalahok at mul a sa kanilang mga kasagutan ay nakalikha ng mga kategorya na masasabing bumubuo ng depenisyon ng Kagandahang Loob. Ang unang grupo ay binubuo ng mga eksperto (mga pr opesor) sa kagandahang loob. isang madre. Ang mga kalahok ay may dalawang linggo upang sagutan ang <i>quest ionnaire</i>. Ang <i>questionnaire</i> ay sinuri muna ng isang eksperto sa pananaliksi k mula sa Departamento ng Sikolohiya ng De La Salle bago ipinasagot sa mga kalah ok. personal na ibiniga y ng mananaliksik ang <i>questionnaire</i> at ang dalawang kalahok naman ay suma got sa pamamagitan ng <i>e-mail</i>. mas magiging ko mportable ang mga kalahok kung ang katanungan sa <i>questionnaire</i> ay "Sa paa nong paraan ka nakaranas ng kagandahang loob mula sa kapwa?". May 11 na lalaki at 5 babae na ang edad ay mula 18 hanggang 62. Ang k abuuan ng mga sumagot ay 16. isang propesor ng wikang Pilipino. Mula sa mga kasagutan sa <i>questionnaire</i>. Personal rin na kinuha ang mga <i>questionnaire</i> mula sa mga ka lahok maliban lamang sa mga sumagot sa <i>e-mail</i>. hindi kaaya-aya na maghayag ng mga mabubuting ginawa natin sa kapwa. Kabilang sa grupong ito ay isang propesor ng sikol ohiya. at dalawang propesor ng relihiyon at moralidad.Tanging layunin ng pag-aaral na ito na makabuo ng kongkretong depinisyon na may empirikal na basehan na makatutulong sa pag-unawa natin ng konsepto ng K agandahang loob. sapagkat may mga katangiang taglay na hinanap sa ba wat kalahok. <b>Paglikom ng Datos</b> Ang lahat ng mga kalahok na naging bahagi ng pag-aaral ay binigyan ng li ham ng pagpayag o <i>consent letter</i> kung saan nakasaad ang kanilang bahagi b ilang kalahok at ang layunin ng pag-aaral. Sa pagbu o ng konsepto ng kagandahang loob. Sa kulturang Pilipino. Ang <i>average</i> na edad ng nila ay 39<pd>. Ang mga sagot sa <i>que stionnaire</i> ay inilipat sa <i>electronic file</i> upang masimulan ang pag-aan alisa. May dalawang grupo na sum agot sa <i>questionnaire</i>. Ang mga katanungan sa <i>questionnaire</i> ay puro tungkol sa kung paano nil a naranasan ang Kagandahang Loob mula sa ibang tao at kung paano nila binibigyan ng depinisyon ang kagandahang loob. hinanap ang mga magkakapareho ng tema at . Sa pananaw ng mananaliksik. at dalawang <i>charity volunteer</i>. Sa paghahanap ng depinisyon ng isang konsepto. <b>Pagpili ng Kalahok</b> Sa pagpili ng mga kalahok sa pag-aaral na ito. <b>Mga Instrumento</b> Isang <i>open-ended interview questionnaire</i> ang ibinigay sa dalawan g grupo (grupo ng mga eksperto. <b>Pagsusuri ng Datos</b> Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng <i>qualitative analysis</i>. Ang ikalawang grupo naman ay ang mga indibidwal na pina niniwalaang may taglay na kagandahang loob na kinabibilangan ng dalawang <i>coun selor</i>. Sa 14 na kalahok. isang pari. <i>content analysis</i> ang ginamit. grupo ng mga pinaniniwalaang may kagandahang loo b). Sinigurado ng mananaliksik na konpidensyal ang mga datos na nakuha mula sa kanila. mahalaga na maraming eksp erto sa konsepto ang magtulung-tulong sa paggawa nito.</pd>47. <i>non-probablity purposi ve sampling</i> ang ginamit. sa halip na "Sa pa anong paraan mo naipakita ang iyong kagandahang loob sa iyong kapwa?" Sa ganiton g tanong. hindi mahihiyang sumagot ang mga kalahok. tatlong propesor ng sikolohiyang Pilipino. dalawang propsesor ng <i>couns eling psychology</i>.

maaaring maging problema ang komitment ng mge miye mbro. ngunit inaasahan na hindi lubu sang maaalis ang mga tinurang hadlang. nagdagdag pa ng isang uri na tinatawag na <i>rare</i> kapag ang kategorya ay dalawa o tatlong beses la mang na nakita (Hill. <i>Typical</i> naman kapag higit sa kalahati at <i>variant</i> k apag higit sa tatlo. Pagkatapos mabuo ng mananaliksik at ng mga kanyang kasamahan ang mga dom eyn at mga kategorya ay muling sinuri ng <i>external auditor</i> upang makasigur o na ang pag-aanalisa ng datos o ang pagbubuo ng mga domeyn at kategorya ay wast o. Tinawag na <i>general</i> ang mga kategorya na lumabas sa lahat ng <i>case</i> maliban sa isa. may pakikipagkapwa. Thompson. Sa bawat talaan. Williams at Ladany 2005). Williams at Ladany (2005). Sa pagsusuri naman ng datos. may mga ilan ding naging pagsubok.bumuo ng mga domeyn at kategorya. Hess. Sa mga sumusunod na talata ay ipaliliwanag nang mas malalim ang mg a ito at magbibigay ng mga halimbawa. pauulit-ulit na gawain ng pagsusuri. Masasabing ang kahulugan ng Kagandahan g Loob ay ang pagiging mapagmalasakit. . Mayroong mga ilang problema rin na hinarap ang mananaliksik sa pag-aaral na ito. sa tingin ng mananaliksik. may tatlong do meyn na lumabas ang Kagandahang Loob at sa bawat domeyn ay may mga ilang kategor yang napapasailalim sa mga ito. Ipinakikita sa Talaan 1 ang mga tatlong domeyn na nabuo. Marahil ay mapapansin kaagad ng mga mambabasa at maitatanong din nila ku ng ano ang magiging basehan sa pagpili ng mga indibidwal na pinaniniwalaang may kagandahang loob gayung wala pa namang malinaw at kongkretong depinisyon ito. Knox. Sila ay hindi kasama sa mga kalahok na sumagot sa <i>questionnaire</i>. Napag-alaman din ang ilang katangian na nagpapakita ng kawalan kagandahang loob. Thompson. Sa bawat domeyn ay may kategorya na sumasailalim. at ur i ng mga ito. subalit kailangang magsimula sa kahit na anong paraan na nararapat. <i>pakikipagkapwa</i> at <i>malinis na kalooban</i>. ang paraan lamang ay ipagpalagay na ang mga taong nasa <i>helping profession</i> ay may kagandahang loob. at ang kakulangan sa kongkretong hakbang sa pagsang-ayon sa mga kategorya. at isang propesor ng <i>counseling psychology</i> ang mga tum ulong sa mananaliksik sa <i>content analysis</i> o sa pagbuo ng mga domeyn at ka tegorya. <b>Mga Katangian ng Konsepto ng Kagandahang Loob</b> Mula sa datos na nakalap sa mga kasagutan ng mga kalahok. nakalagay ang mga deskripsyon. Ginawa ng m ananaliksik ang lahat upang maiwasan ang mga ito. Dahil mahigit sa 15 ang mga kalahok. para sa bawat kategorya na nagmula sa aktw al na kasagutan ng mga kalahok sa <i>questionnaire</i>. mayroong mga ilang kahinaan pa rin ang makikita sa pag-aaral. Sa sitwasyong ito. Ngunit naniniwala ang mananaliksik na marami pang maaaring maging kontribusyon ng pag-aaral na ito sa iba't ibang larangan ng sikolohiya. Ayon kay Hill. pagdodomina ng isang miyembro. <b>Resulta</b> Napag-alaman na ang kagandahang loob ay binubuo ng tatlong domeyn: ang <i>malasakit</i>. porsyento. <b>Limitasyon ng Metodolohiya</b> Sa kabila ng masusing pagpaplano ng paraan ng pagkalap ng datos para sa pag-aaral na ito. at sa Talaan 2 hanggang 4 ay ang mga kategoryang napapasailalim sa mga domeyn na ito. Pa ano matitiyak na ang mga mapipili ay may kagandahang loob? May katuwiran ang tan ong na iyan. Hess. isang <i>counselor</i>. at pagkakaroon ng mal inis na kalooban. Isang eksperto sa Sikolohiyang Pilpino. sapagka t napapaloob sa kanilang trabaho ang pagtulong sa kapwa. Knox. sa isang pagsusuri kung saan maraming tao ang kasapi.

Siya ay may konsiderasyon sa kapakanan ng ibang tao at hindi siya nang-aabala . pakikipagkapwa at malinis na kalooban. nagbibigay ng lakas ng loob 94 94 69 <i>General</i> <i>General</i> <i>Typical</i> May <i>malasakit</i>. <i>Talaan 1: Mga domeyn ng kagandahang loob</i> <b>Mga domeyn ng kagandahang loob</b> <b>Deskripsyon</b> <b>Porsyento (%)</b> <b>Uri</b> Malasakit Pakikipagkapwa Malinis na kalooban Sensitibo. nagbibigay ng serbisyo. mayroong tatlong pangunahing katangian ang taong may kaga ndahang loob. <i>unconditional</i>. bukal ang loob. Hindi nagdadalawang-isip kahit na siya ay maabal a. inuuna ang kapakanan ng iba Laging handang tumulong. Siya ay may malasakit. marangal.<b>Mga Domeyn ng Kagandahang Loob</b> Mula sa datos. may konsiderasyon. Ang taong may malasakit ay sensitibo sa pangangailangan ng ibang ta o at may inisyatibong tumulong. maalalaha nin May utang na loob. hindi iniinda ang abala. 15 sa 16 o 94% sa mga <i>cases ang may ganitong k laseng tema.

<i>Talaan 2: Mga kategorya ng katangiang malasakit</i> <b>Mga kategorya ng katangiang malasakit</b> <b>Deskripsyon</b> <b>Porsyento (%)</b> <b>Uri</b> Sensitibo Hindi iniinda ang abala (<i>Unmindful of self</i>) May konsiderasyon Pag-una sa kapakanan ng ibang tao (<i>Selfless</i>) may pagkukusa. 15 sa 16 o 94% sa mga <i>cases</i> din ang may ga nitong klaseng tema. Sila ay nakaaalaalang nagbibigay ng kahit na maliliit na bagay lamang sa kanilang mga kaibigan o kahit na mga kakilala lamang. 11 sa 16 o 69% naman sa mga <i>cases</i> ang may temang <i>malinis ang kalooban</i>. hindi sila naghihintay ng kapalit. iniisip ang kapakanan ng iba. kahit kailan at kahit na sa anong paraan . kahit saan. Ang mga taong marunong makipagkapwa ay mga taong laging han dang tumulong kahit kanino. may respeto Iniisip muna ang ibang tao bago ang sarili. hindi nang-aabala.. nakararamdam ng may pangangailangan hindi iniintindi kung siya ay maaabala sa pagtulong sa ibang tao hindi nanlalamang. Kapag sila ay nagbigay ng tulong. <i>Malinis na kalooban</i>. Iniaalay nila ang kanilang serbisyo o ang kanilang pagiging eksperto para sa mga taong ma kikinabang dito. handang magsakripisyo 75 31 . uunahin pa rin niya ang tumulong sa iba. Kahit sa mga pagkakataon na siya mismo ay may mga pangangailangan din. Sila ay taal na mabubuting tao at masas abing halos walang bahid ng dungis ang kanilang kalooban. Sila ay tumatanaw ng utang na loob o nagbabalik sa ibang tao ng kabutihan. Ang mga kategorya sa ilalamin ng mga domeyn na ito ay ipaliliwanag sa mg a sumusunod na talaan at talata. at kahit ang kabutihan na natanggap nila ay nais nilang ibalik sa nagbigay. <i>Pakikipagkapwa</i>. sapagkat sila rin ay nakaranas nito mula sa kanila. Kabutihan lamang ang iniisip nila para sa kapwa at hind i sila gumagawa ng mali kahit man ginagawa ito ng karamihan. Ang kalinisan ng ka nilang loob ay kanila ring ibinabahagi sa pamamagitan ng pagbibigay ng lakas na loob sa kapwa nila. disiplinado. Bukal ang kanilang loob-tapat at mula sa kanilang puso ang kanilang mga inihahayag.

Siya n a ang nag-aalok ng tulong. Hindi na kailangan pang hingan ng tulong an g taong ito sapagkat siya na mismo ang lalapit at ibinabahagi ang sarili. 12 sa 16 o 75% sa mga <i>cases</i> ay may temang <i>se nsiribo</i>. Isa pang halimbawa ay ang pagpapahiram ng gamit sa kaibigan para hindi na siya b umili pa. Lumapit sila s a gilid ng balon at doo'y pinanood ang masasayang mga bibi.19 19 <i>Typical</i> <i>Variant</i> <i>Rare</i> <i>Rare</i> <i>Sensitibo</i>. "Umalis kayo sa gilid ng balon!". sigaw ni inahing manok. 5 Title:Pabula at Kwentong Bayan Text 125 .Fables and Folktales Word Count: 2146 May isang inahing manok ang may anim na sisiw. Ang taong may kagandhang loob ay sensitibo sa pangangailangan ng ib ang tao at may pagkukusang tumulong. Natanaw ng mga sisiw ang mga nagsisipaglangoy na mga bibi. . Ang halimbawa ay ang kusang pagtulong sa pag-asikaso ng mga papeles ng isang kaibigan dahil wala na siyang oras para asikasuhin ito. Palagi silang sagana sa pagkain kaya s ila'y palaging masaya. Sa isang bakuran naroon sina inahing bibi at ang kanyang anim ring mga maliliit na bibi na nagsisipaligo at naglalaro sa isang maliit na balon. Kung nasaan ang inahing manok ay naroon ring nakasunod ang mga sisiw nito.

bigas. Nang ang kanyang mga tauhan ay nakabawi na ng lakas. Kaya't siya'y tumalon sa tubig." ang wika ng inahing manok. Si Haring Bruce at ang k anyang mga tauhan ay nagapi ang kanilang mga kalaban at muling nagbalik ang hari sa kanyang trono. "Hayaan mo at lalo akong magsisikap. Patungo na ang inahing manok sa kanilang pugad kasunod ang limang sisiw. sa kanyang trono. Naisi p niyang kung kayang lumangoy ng mga maliliit na bibing iyon sa tubig ay kaya ri n niyang isang sisiw. Anim na beses siyang nagtangkang tumawid sa kabi lang sanga ngunit lagi siyang nabibigo. at damo." ang sigaw ng isang sisiw. At sa wakas napag-isip-isip ni Haring Bruce na sumuko na at hindi na muling lumaban pa. Umalis na k ayo sa gild ng balon dahil baka kayo'y mahulog at malunod. Na huwag akong susuko sa pakikipa glaban hanggang sa ako'y magtagumpay. Isang matalinong batang daga ang tumayo at nagsabi: "Talian natin ng laso na may kuliling ang leeg ng pusa. Ang isa ng sisiw ay nagpaiwan at nanatiling nakamasid sa mga nagsisipaligong bibi. Sa wakas natapos na niya ang kanyang tirahan. Siya at ang kanyang mga tauhan ay humayo na at muling nakipaglaban sa abot ng kanilang makakaya. Ang bodega ay puno ng mga mais. Hilig nila talaga ang tubig. Halina kayo't tayo'y aalis na. Si Haring Bruce ay napatalon sa tuwa at nagwikang: "Maraming salamat munting gag amba! May natutunan akong leksyon mula sa iyo." Ang ideya ito ay hinangaan at pinalakpakan. Alam mo namang sa bayan ng mga palaka ay a . ang mga daga ay nagsagawa ng pagpupulong at tinalakay kung ano ang d apat gawin upang maiwasan na mahuli ng pusa.Waring walang narinig ang mga sisiw sa sinabi ng inahing manok. Nais ng gagamba na makatawid sa kabilang sanga upang matapos na ang kanyang tirahan. Matapos na takasan ang kanilang mga kaaway na nagpatalsik sa kanya. "Masaya ako sa buhay natin. hindi tayo kinakapos at hindi rin tayo sumasala sa o ras" wika ni palaka. Hindi huminto ang gagamba sa pagsubok na tumawid sa kabilang sanga. Sila'y mga bibi." Ginawa nga ng hari ang kanyang sinabi. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang mga daga ay makakapamuhay dito ng matahimik at komportable kundi lamang sa malaking pusa na alaga ng magsa saka na nagbibigay sa kanila ng mga alalahanin at panganib. hanggang sa maabot na niya ito. Isang araw. Isang araw nakakita si Haring Bruce ng isang gagamba na kasalukuyang gumagawa ng kanyang sapot na tirahan. ngunit huli na ang lahat n ang mapag-isip-isip ng matigas na ulong sisiw na hindi niya kayang lumangoy. pero sino ang magtatali ng kuliling sa leeg ng pus a?' Ang mga daga ay nagtinginan. Si Haring Bruce at ang kanyang mga tauhan na pawang mga sugatan ay nagkubli sa i sang gubat. "Hindi iyon mga sisiw. kay a't siya'y nalunod. Ngunit may isang matalinong matandand daga ang nagsabi: "Ang kuliling sa leeg ng daga para nababalaan tayo upang maging ligtas tayong la hat ay isang magandang ideya. "Masdan n'yo ang mga sisiw na nagsisipaligo sa balon. Halos a nim na beses na silang nagtangkang makipaglaban ngunit ganoon parin ang nangyaya ri. Sila'y mu ling nakipagtunggali sa kanilang mga kaaway ngunit sila'y muling nagapi. Walang may gusto na gawin ito. Mayroong isang malaking pamilya ng daga na nakatira sa bodega ng isang magsasaka . para marinig natin kung siya ay parating na.

Tinulungan siya ng mga ibon na kumuha ng isang kahoy. Lumaki ang usa at naging kaibigan niya ang mga aso. Biglang dumating ang kanilang mga anak galing sa paglalaro. binabantayan pa ng lobo ang mga tupa. sagot ng lima. Kinausap niya ang lobo na bantayan nito ang mga alagang tupa. may isang mangangaso na nakahuli ng batang usa. Panay ang pamamasyal. "Ipakikita ko sa iny o kung sino ang higante sa amin". Ang mayabang na tipaklong naman ay pakanta-kanta lang. Nainggit ang uwak kaya ginaya niya ang agila. gamit naman ang kanyan g bibig. nabaitan siya dito dahil hindi man lang hinabol ng lobo ang mga alag a niyang tupa. Hindi siya tumigil nang kahihigop ng hangin hanggang tuluyan siyang sumabog at namatay. Hindi ka na g-ipon ng makakain noong tag-araw. pupunta si Mang Isko sa bayan. Isang araw. lumabas ng bakuran ang usa. Sa kanyang paglipad. ina may nakita kaming higante!" humihingal na balita ng panganay. Humigop siya ng humigop ng hangin ngunit mas malaki pa rin daw ang higanteng n akita ng kanyang mga anak. may isang lobo na pumunta sa bukid ni Mang Isko. Inilipad siya ng dalawang ibon na ito upang dalhin siya sa ligtas na l ugar. Pinuntahan ng usa ang mapanganib na mga aso at sinubukan niyang mak ipaglaro sa mga ito. walang naip ong pagkain ang tipaklong. Nag-isip-isip ang naghihingalong usa. Nagulat siya sa kanyang natuklasan na buko d sa mabigat ang tupa. Huminga ng malalim ang ama. Nakita siya ng nag-aalaga ng tupa kaya't agad siyang hinuli nito at inilagay sa kulungan. Hindi siya tumitigil sa paghahanap ng pagkain para sa panahon ng tag-ulan.ko ang pinakamagaling at hinahangaan" ang mayabang na wika ng amang palaka. Nagulat ang mga aso sa ikinilos ng usa. "Iyan ang sinasabi ko sa'yo." Isang araw. Pinagsabihan ni langgam si tipaklong. Agad nitong pinalaki ang katawan. Nakita ni Mang Isk o ang lobo. Bibili siya ng pagkain. naisip niya kung bakit kailangang humanton g sa kanyang wakas ang pakikipagkaibigan sa mga aso. b ibigyan kita ngayon. Tapos ngayon. "Ting nan ninyo! Kamangha-mangha ang mga ibon! Hila-hila nila ang isang pagong. Nakasabit sa gitna ng kahoy ang pagong. "Ganito ba siya kalaki?" Malaki pa po diyan". siya ay nagulat sa nakita. Tinanggap ni tipaklong ang pagkain kahit nahihiya siya kay langgam. Hinawakan nila ang kahoy sa magkabilang dulo gamit an g kanilang tuka. Ito ay dinala niya sa kanyang bahay. nakakita siy a ng tupa at ito ay kanyang dinagit. Nasa himpapawid sila ng marinig nila ang usapan ng mga taong nag-uusyoso. Minsan. Pagalit na itina boy ng mangangaso ang kanyang mga alaga. pero sa susunod ay hindi na". Hindi makapayag ang amang palaka na may higit pa sa kanya. K ung pagod na siya ay matutulog na siya. Sa halip. Isang araw. isang pagong (turtle) ang naghihingalo dahil sa labis na gutom at uh aw. Maraming mga ligaw na aso ang nagkalat sa kalsada. Bigla siyang sinu nggaban ng mga ito. Sinalubong siya ng kanyang mga alagang aso. Ang langgam ang pinakamasinop na insekto. O sige. Patay ang tatlong tupa na kan yang alaga at wala rin sa paligid ang lobo. hihingi ka sa akin. Isang araw. Sinabi niya sa sarili an sana ay matur uan niya ang usa upang sumunod dito ang magugulo niyang mga aso. nagdahilan siya na mayroon siyang s akit." Ibig magyabang ng pagong at nais niyang magpasikat sa mga tao. Pinagtawanan siya ng agila at ng mga ibon nang makita siya ng mga ito. Nasabi nalang niya sa sarili na "isang masamang hayop ang lobo at hindi ito mapa gkakatiwalaan. "Kumusta na kayo . "Ano ang itsura?" usisa ng ama. "maitim po at may sungay! Kahanga-hanga po siya !" sabay-sabay na wika ng lima. Nangako siy a sa sarili na magiging masinop na rin siya para mapaghandaan ang tag-ulan. Nakita ng uwak ang agila na dala-dala ang isang tupa sa himpapawid. sumabit pa ang kanyang kuko sa balahibo nito. Pagbalik ni Mang Isko. Nakita rin niya nang dalhin nito ang tupa sa pugad. Humingi ng pagkain ang tipaklong sa langgam. Dalawang ibon ang nakakita sa pagong na iyon. "ama. Nang dumating ang tag-ulan.

Lumabas ang araw mula sa kanyang pinagkuku blihan. Kaya't ganoon nga ang ginawa ng mayamang kapatid. Lubos namang natuwa ang hari. At iyon ay walang iba kundi ang dambuhalang kalabasang nagmula sa kanyang kapati d. namunga ng isang kakaibang kalabasa ang kanyang pananim. At mula sa liwanag na iyon ay may namataan silang isang pambihirang n ilalang. ngunit napakalaki at tiyak na maraming masasayang. Tuwang-tuwa siya at kaagad nagtungo sa kanyang kapatid up ang isalaysay ang nangyari. Walang sasakyang maaaring magdala sa ganito kalaking kalabasa. "Ang mga ganitong pambihirang regal o ay dapat lang suklian ng pambihirang regalo. Dahil sa pagsasalita niya at pagbuka ng kanyang bibig. sila'y ginising mula sa pagkakahimbing ng isang nakasisilaw n a liwanag. At ganoon nga ang kanyang ginawa. tiyak na mas ikagagalak nito kung reregaluhan niya ng mas mahalaga ng bagay tulad ng mamahaling kasuotan at magagandang alahas. Tiyak magiging pangunahing pang-akit ito sa ating kaharian!" At dahil sa kasiyahan ng hari. "Isa itong kamangha-manghang bagay. Dahil noon lamang ito nak akita ng ganoong kalaking kalabasa. Naisin man niyang kainin ito. G ayunpaman. Hindi makapaniwala ang kanyang mayaman na kapatid. Ang sabi niya. Batid na niyang saku-sakong ginto ang ireregalo nit o sa kanya. Marahan at tahimik siyang lumabas at nagsimulang magbigay ng matinding l iwanag. Hindi nagtagal nakaramdam ang lalaki ng matinding init sa katawan at nag simulang maghubad ng kanyang pangginaw. ang pagong ay nahulog. Naisip ng taong ito na iregalo na lamang sa hari ang dambuhalang kalabasa. Minsan may dalawang pulubi na nasa lansangan na namamalimos ng barya sa mga nagd araan. Isang gabi. ." Di kalaunan nakakita sila ng isang lalaki. Ngunit habang lumakas at tumitindi ang pag-ihip niya ng hangin ay siya namang higpit ng hawak ng lalaki sa kanyang pangginaw. Minsan may magkapatid na naninirahan sa isang bayan. At hindi r in magiging sapat ang kita para makabawi sa gagamiting transportasyon patungo sa palengke. Laking tuwa ng hari. Nagsimula namang umihip ang hangin sa lakas ng kanyang makakaya." Natuwa ang mayamang kapatid. Ngayon naman ang pagkakataon na araw. Upang malaman kung sino talaga sa kan ilang dalawa ang mas malakas." Mabilis naman itong sinagot ng araw: "Hindi! Mas malakas ako sayo. Isang araw. Kung dadalhin naman niya sa palengke upang ibenta ay hindi rin m aaari. Sinimula nang magtago ng araw sa mga ulap. ang ipinagkaloob sa kanya ng hari ay ang pinakamaha lagang bagay sa palasyo noong mga sandaling iyon. binigyan nito ng ginto at mamahaling bato ang tao ng nagbigay ng regalo. Pagkat apos ng ilang pagsubok ay sumuko na rin ang hangin. Kung mag-iimbita siya ng mga bisita para kumain sa kalabasa ay manghihinawa lan g ang mga iyon. Ang isa ay mayaman. Isang kalab asang may pambihirang laki! Hindi alam ng lalaki ang kanyang gagawin sa dambuhal ang kalabasa. Payabang na sinabi ng hangin sa araw: "Mas malakas ako sayo. napagkasunduan nilang kung sino man sa kanilang da lawa ang makapagpatanggal ng suot na pangginaw ng lalaki ay siyang mas malakas. Ngunit sa kanyang kabiglaan. Niregaluhan niya ang hari ng m ga magagandang kasuotan at magagandang alahas.?" sigaw niya. At ang isa naman ay mahirap na walang ibang pinagkakabuhayan kundi ang magtanim ng kala basa. naisip ng mayamang kapatid na kung ang hari ay natuwa sa walang kwent ang kalabasa.

Maganda ang damit at gawa sa mamahaling bato ang kasuotan nito. "Anong gagawin mo?" ang tanong ng naunang pulubi dito. "Ito na marahil ang hari ang mga hari. "Heto lang ang maaari kong ipagkaloob sa inyo. ganito ko muna sasagutin ang tanong ko kay Mama. Sa wakas. Nang buk san niya iyon. Alam kong magka karoon din ng totoong sagot si Mama sa aking tanong pagdating ng panahon. Nawa'y tanggapin ninyo. Gintong 'sing liit ng isang butil ng mais na ipinagkaloob niya. laking gulat niya sa nakita! Sa loob ng sako ay may nakalagay na ginto! Isang malaking piraso ng ginto na 'sing laki ng tinapay na ipinagkaloob n iya sa hari! Napalunok ang isa pang pulubi nang makita iyon." ang sabi ng isa." "Nababaliw ka na ba? At papaano ka?" "Karapat-dapat lamang ipagkaloob sa hari ang nararapat para sa kanya at ito ang aking gagawin!" Inalay nga ng pulubing yaon ang malaking piraso ng tinapay." ang sabi pa nito sa hari. nakakita rin i to ng pinakamaliit na butil ng mais. At bigla ngang naglaho ang liwanag at nawala na rin ang hari. "Tama! Pagkakalooban niya tayo ng kayamanan. Nang balingan nito ang isa pang pulubi ay nakita nitong nagkukumahog ng naghahag ilap ang pulubing iyon sa paghahanap ng maipagkakaloob. "Ano ang maaari ninyong ihand og sa akin?" ang tanong nito. Natuwa and dalaw ang pulubi." Tinanggap ng hari ang tinapay na alay ng pulubi. Samantalang ang ikalawang pulubi ay nagmamadaling nagb ukas ng kanyang sako at kumuha ng pinakamalaking piraso ng tinapay na mayroon si ya." Ngunit ito na po ang pinakamalaking bagay sa buhay ko. Maya-maya'y may na pansin ang isang pulubi sa buhat-buhat niyang sako. May kanya-kanya mang lakad o trabaho sina Mama at Papa mulang Lunes hangg ang Sabado. 5 Title:Kwento (4) Siguro. Nagtaka and isang pulubi. hindi siya nagulat nang makita niyang nakalagay na ginto doon." ang sabi pa nito. Inalay nito sa hari ang naturang butil ng m ais. at hindi na uli tayo kailangan pang mamalimos!" Lumapit nga sa kanila ang hari at sila'y kinausap. Basta i-e-<i>enjoy</i> ko muna an . "Ito lang po ang aking maipagkakaloob. Bakit sila pa ang magbib igay? Ang naisaloob niya. Nang bisitahin din niya ang kany ang sako. magkikita pa rin sila kung Linggo. Animo bumigat iyon. Iyon lang at tinanggap iyo ng hari. "Iaalay ko sa kanya ang pinakamalaki kong tinapay.

g bawat Linggong dumarating na kami'y magkakasama at masaya. At tuwing araw ng Linggo, parang laging nadaragdagan ang higpit ng yakap akin nina Mama at Papa, at lalong nagiging matunog ang kanilang mga halik sa aki n. Pakiramdam ko, wala naman talagang nabago, bukod sa pagkakaroon ko ng dalawa ng bahay. At sa bilog na mesa, sandaling seryosong mag-uusap sina Mama at Papa, may a-maya'y magtatawanan na sila, maghahalakhakan, magtitinginan, muling seseryoso at sandaling tatahimik, tapos biglang mapupunta sa akin ang kanilang usapan. "Kamusta na si Kala sa iskul?" tanong ni Papa kay Mama. "Kamusta si Kala 'nung Linggo?" tanong naman ni Mama kay Papa. Nasa akin ang sagot sa mga tanong ni Mama at Papa sa isa't isa. Gusto ko ng sabihin sa kanila ayos na ayos naman ako mula Lunes hanggang Biyernes, mula S abado at lalo na kung Linggo. Pero naisip kong ang dating magkapareha'y pwede pa rin palang maging magk aibigan. At kahit anong mangyari, ako pa rin ang kanilang kaisa-isang anak. Ngayo'y napansin ko ang kakaibang sigla ng tinig ni Mama at ang kakaibang kislap ang mga mata ni Papa. MAY MAMA AKONG Papa. Siya ang nagpapakain sa akin, sa umagahan, tanghalian, at hapunan. Siya ang nagpapaligo sa akin araw-araw at nagpaplantsa ng aking mga damit pang-iskul. Ang nagpupulbos sa aking mukha at likod. Ang nagpapabaon ng bimpo na di nakalilimutang ilagay sa aking likod kung pinapawisan ako. Sa kanya ako nagpapaturong magsulat at magkulay ng iba't ibang hugis at larawan. Siya ang nagpapasyal sa akin sa plaza, sa Bayan, sa magandang hardin ng aming kapitbahay, at maging sa Simbahan tuwing hapon ng Biyernes kung papauwi na kami galing iskul. At siya ang nagpapatulog sa akin ng kanyang mga kuwentong sobrang gagali ng. May Mama akong Papa. Si Mama lang ang naghahatid sa akin, papasok sa iskul. At si Mama lang din ang sumusundo sa akin, papauwi ng iskul. Siya ang kasama ko sa pagpapalipad ng saranggola. Sa pagpapaagos ng bangkang papel tuwing may tubig na umaagos sa kanal sa tapat ng aming bahay. At tuwing papalubog na ang araw, pinapapasok na niya ako sa loob ng baha y. Si Mama lang ang nagpapaalala sa akin na maging mabait at magalang.

Si Mama at Mama lang at walang nang iba. Walang-wala kaming problema ni Mama. Pero nagkaproblema lang ako nang magkaroon kami ng <i>assignment </i>. "Bukas ay magdala kayo ng larawan ng inyong pamilya at idikit sa inyong <i>notebook</i>. Isulat ang pangalan ng iyong Mama at Papa, pati na rin ang pan galan ninyo at ng inyong mga kapatid, kung mayroon," sabi ni Titser Malou. Pag-uwi namin ni Mama. Hinanap ko agad ang aming <i>photo album</i>. T inignan ko ang mga <i>pictures</i> pero wala akong makitang <i>pictures</i>ng am ing buong pamilya. Mga <i>pictures</i> ko lang, <i>pictures</i> ni Mama at <i>p ictures</i> naming dalawa. Mga <i>pictures<i> lang noong bininyagan ako at karga-karga ni Mama, noong nagngangawa ako habang karga-karga ni Ninong Ruben, noong nakangiti naman ako 'nung kalong-kalong ni Ninang Perla, noong una ako pinagupitan ni Mama sa barbero sa Bayan, noong unang bertdey ko habang hinihipan ko ang kandila sa malaking keyk, noong pumunta kami kina Lola Dominga sa Sapang Palay, at <i>class picture</i> ko noong isang taon, ang aking mga nakita sa lumang <i>photo album</i>. Pero ayokong pumasok nang walang <i>assignment</i>. Kinuha ko ang isang <i>picture</i> namin ni Mama na karga-karaga niya ako 'nung maliit pa ako. Idi kit ko sa aking <i>notebook</i> at isulat ko sa malalaking letra: <i>Ang aking mahal na mahal na Mama at ako ang kanyang nag-iisang anak</i>. Ipinakita ko sa aking mga klasmeyt at kay Titser ang <i>picture</i> ng a king pamilya. Pero lahat sila tumahimik nang ipinakita ko sa harap ang <i>pictu re</i> naming dalawa ni Mama. "May pamilya bang walang Papa?" ang tanong ng isang klasmeyt ko. "Di ba ang isang pamilya, kailangan may Mama at Papa?" ang tanong ng is a kong klameyt?" "Paano na ang inyong pamilya kung wala kang Papa?" ang tanong ng isa ko pang klasmeyt. "May Mama akong Papa." "Si Mama ang nagPAPAkain sa akin, ang nagPAPAligo sa akin araw-araw, ang nagPAPAbaon ng bimpo, sa kanya ako nagPAPAturong magsulat, ang nagPAPAsyal sa akin sa plaza, kasa-kasama ko lagi PAPAsok at PAPAuwi ng iskul, ang nagPAPAtulog sa akin sa gabi,

kasama ko sa pagPAPAlipad ng saranggola, sa pagPAPAagos ng bangkang papel, ang nagPAPAalala na maging mabait at magalang ako." "Kaya may Mama akong aking Papa." "Puwede ba 'yon?" hirit ng isa kong makulit na klasmeyt. "Puwede aking mga mag-aaral, basta ang mga miyembro ng pamilya ay may pa gmamahalan, matatawag itong isang pamilya. Kahit wala man ang isa sa inyong mag ulang, Mama o ang inyong Papa man, pamilya pa rin kayong matatawag. Pamilya pa rin matatawag ang pamilya ni Jayson kahit Mama lang niya ang kanyang kasama," sa bi ni Titser Malou. Tapos malakas na malakas na palakpakan ang aking narinig sa aking mga kl asmeyt. Bumilib sila sa akin dahil di raw ako nahiyang sabihin ang tungkol sa ak ing pamilya. At bilib na bilid din sila sa Mama kong Papa. Magaling daw ang ak ing Mama dahil kayang-kaya rin niyang maging Papa para sa akin. "Syempre naman!" ang sabi ko sa kanila. Pag-uwi namin ni Mama, ipinakita ko sa kanya ang aking ginawa. Tapos nakita ko na lang na umagos ang luha sa mga mata ni Mama. Niyakap niya ako nang mahigpit. "Jayson, alam kong nakikita mo na ang kaibahan natin sa ibang pamilya. L agi akong narito sa iyo anak para tuparin ang tungkulin ng isang ama. Bubuhayin at papag-aralin kita," sabi sa akin ni Mama. "Aba Mama! Sabi ni Titser Malou isang pamilya ang ating pamilya. At bum ilib sila sa iyo dahil kayang-kaya mo raw maging Mama at Papa sa akin. Mahirap daw 'yon!" Ako lang 'ata ang may Mamang Papa. Mamang nagPAPAkain sa akin, nagPAPAligo sa akin araw-araw, nagPAPAbaon ng bimpo, ang nagPAPAsyal sa akin sa plaza, ang nagPAPAtulog sa akin sa gabi, kasama ko sa pagPAPAlipad ng saranggola, sa pagPAPAagos ng bangkang papel, laging ang nagPAPAalala na maging mabait at magalang ako. Tapos, isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Mama. Mag-aaral akong mabuti para kay Mama. Alam ko, siya ang unang-unang matu

tuwa kapag naging magaling ako sa iskul. Mag-aaral akong mabuti para magkaroon ako ng magandang trabaho. At kapag nangyari 'yon si Mama, papagPAPAhingahin ko na. Mahirap 'atang maging parehong Mama at Papa. Sa Mama kong Papa, isang pagPAPAsalamat. Saludo ako sa iyong galing! MAY ISANG SILID sa aming paaralan na madalang daanan ng aking mga kaklase, maging ng ibang mga bata. Napapansin ko, walang nagtatangkang pumunta dito o kaya ay silipin kung ano ba ang nasa loob nito. Sa maraming silid sa aming paaralan, ito lang ang silid na napakat ahimik at laging nakandado. Simula noong pasukan hanggang ngayon, hindi ko pa i to nakitang binuksan. Bakit nga kaya nakasara ang silid na ito? Siguro, dahil sa nasa sulok ang silid kaya bihira itong madaanan o mapunt ahan. Siguro talagang wala namang makikita rito. Walang anumang pambihira at k akaiba sa loob nito. Siguro talagang hindi na ito pwedeng gawing klasrum dahil sa sobrang agiw at alikabok. "Ang maililistang pangalan ng maiingay sa blakbord, ay ikukulong ko sa na kakandadong silid na iyon," sabi ni Titser. Kapag sinabi na ito ni Titser, parang dinaanan na ng pison ang bibig naming laha t. Tatahimik ang buong klase. Mawawala ang nakaririnding ingay. Magsisiupo na sa kani-kanilang mga upuan ang mga kaklase kong mahilig mangapit-bahay sa ibang upuan . "Doon, doon ko ipakukulong sa silid na iyon ang mga batang maingay," saba y turo ni Titser sa kinaroroonan ng silid. Lahat naman kami napapatingin sa nakasarang silid, sa maagiw at maalikabo k na silid. Tanaw mula sa aming silid ang nakakandadong silid. Siniksik ako ng kaklase kong si Dye-dye. "Ayoko ngang makulong do'n," bulong niya sa akin. "Nakakatakot 'ata do'n." Isang hapon habang naglalaro kami ng taguan, di ko sinasadyang makapagtag o malapit sa may silid na nakakandado. Nakita ko ang munting siwang ng bintana ng silid. Tahimik na tahimik at dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sinilip ko ang loob ng silid. Madilim nga ang loob nito. Maagiw at halatang matagal nang hindi nabubu ksan at napupuntahan ng mga bata. "Huli ka!" malakas na boses ang nadinig ko sa aking likuran. Nahuli na pala ako ng taya. "Bakit d'yan ka nagtatago?" tanong ni Dye-dye.

"Di mo ba alam na nakakatakot dito? Iniiwasan nga naming dumaan dito." "Halika na bilisan mo, uwi na tayo," yaya ni Dye-dye sa akin. Kinabukasan, hindi pumasok si Dyedye. Sabi ng nanay niya, nagkala gnat daw. At 'nung ipinatawas si Dye-dye kay Mang Serio, nakita ang maraming du wendeng may hawak na libro sa mga patak ng kandila sa tubig. May napuntahan daw si Dye-dye na hindi dapat puntahan. Nabulabog daw ang mga duwende sa kanilang tahimik na pagbabasa. Galit daw kasi ang mga duwende sa ingay. "Ang silid na iyon kahapon!" ang bulong ko sa sarili. "May mga duwende palang nagbabasa?" "Kaya pala, sa silid na iyon ipakukulong ni Titser ang maiingay kong kakl ase dahil kailangan nilang tumahimik do'n." "Naku, kailangan ko palang maging maingay para ikulong ako ni Titser sa silid na iyon. Tiyak na magiging kaibigan ko ang mga duwende dahil bukod sa tah imik naman akong bata ay mahilig din akong magbasa. Tiyak na magiging kasundo k o ang mga duwende." "Bakit hindi ninyo gayahin itong si Marie, bukod sa matalinong bata ay t ahimik pa," puri sa akin ni Titser. Napatingin sa akin ang lahat ng aking mga kaklase. "Inaasahan kong ang bawat isa sa inyo ay makikipagtulungan sa akin lalo na sa mga susunod na araw. Ang ating paaralan ay puspusang naghahanda ngayon par a sa pagdating ng mga espesyal nating bisita." "Maasahan ko ba ang inyong pakikiisa?" tanong ni Titser "Opo," tugon naming lahat. "Kung gayon, Ningning, sabihin mo sa iyong nanay na hihiramin muna natin ang maganda ninyong kurtina para sa ating silid. Ariel, sabihin mo sa inyong t atay na pahiramin tayo ng ilang paso ng halaman para maging maganda ang labas ng ating silid. Marie, mangulekta ka naman ng 5 piso para sa <i>floor wax</i> at bunot. At ang bawat isa ay kailangang magdala ng timba, sabon, papel de liha a t basahan. Bukas sisimulan na natin ang paglilinis." Kinabukasan nga, ang lahat ng mag-aaral sa aming paaralan ay naging abala sa paglilinis at pagpapaganda ng kanilang mga silid. May kanya-kanyang gawain ang bawat isa. May nagpapahid ng <i>floor wax</i> at nagbubunot ng sahig, may nagkakabit ng mga kurtina, may nagpupunas ng bintana, may nagbubunot ng mga damo sa halamanan, may nagwawalis, at iba pa. Ako tumulong sa pag-iisis ng mga sil ya. Pero tulad ng dati, iisang silid pa rin sa aming paaralan ang hindi binu buksan at nililinis. Nanatili itong nakakandado, maalikabok at maagiw. Tahim ik na tahimik pa rin ito. Ang silid na tirahan ng mga duwendeng tahimik na nagb abasa. Pero teka totoo nga kaya ang nakita ni Mang Serio sa kanyang tawas? Tot oo nga kayang ang mga duwende ang dahilan kung bakit nilagnat si Dye-dye? Totoo kayang may mga duwendeng mahilig magbasa? "Pinupuri ko ang lahat sa inyong pakikipagtulungan. Maaga ko kayong pau uwiin ngayon upang makapagpahinga kayong mabuti. Bukas na ang dating ng ating m ga espesyal na bisita. Walang liliban, kailangang magpakitang-gilas kayo bukas,

" mga bilin ni Titser. Bago ako umuwi, tinanaw ko uli ang silid na tahimik, ang maagiw, maalika bok at walang pumapansing silid. "Marie, sabay tayong umuwi," dinig ko sa aking likuran, si Dye-dye uli. Kinabukasan ng umaga, marami ngang pagbabago ang aking nakita sa aming paaralan. Naging berdeng-derde ang buong paligid dahil sa dami ng halaman g hiniram. Malilinis at maaayos ang mga silid. Parang napuno ng mga bulakla k ang mga silid dahil sa mga bulaklaking kurtina. At parang biglang naging robo t ang aking mga kaklase, walang nagsasalita, walang maingay at walang nangangapi t-bahay sa ibang upuan. Ganito ba talaga kapag espesyal ang mga bisita? Lahat ay dapat magbago. Tinanaw ko ang silid na tahimik. Pero teka, totoo ba ang ak ing nakikita? "Mamaya, bago dumating ang mga espesyal nating bisita, dadalhin ko kayo s a ating silid-aklatan. Kailangang makita nila kayong nagbabasa," sabi ni Titser .

7

Title:Sanaysay (17) Makikita sa dalawang patalastas ang ideya ng alyenasyon o pagkatiwalag na ayon kay Karl Marx ay epekto ng isang kapitalistang sistema ng lipunan (Bottomo re at Rubels 169 - 170). Ang ganitong ideya ay tumingkad sa pamamagitan ng iba' t ibang sign na inilatag sa dalawang patalastas. Sa unang patalastas, nabigyang -diin ang pagkatiwalag sa pamamagitan ng mga sumusunod: ang balisang tinig ng la laki, ang impersonal na tinig ng babae, ang masayang tinig ng isa pang lalaki, a ng pag-uulit ng ideya ng takot at ng mga salita. Kinakatawan ng balisang tinig ang isang indibidwal na maaaring mawalan ng kaakuhan dahil sa posibilidad ng dis koneksyon sa ibang tao. Ang impersonal na tinig naman ay kumakatawan sa pakiram dam ng aktwal na diskoneksyon. Sumuysoy naman ang pag-uulit ng ideya ng takot a t ng mga salitang <i>you have zero credit</i> sa possible at aktwal na diskoneks yon. Ang kalutasan naman sa diskoneksyong ito ay ang makikita sa masayang tinig . Sa pangalawa, ang mga sumusunod naman ang makikita: ang masaya at solidong im ahenBFlFs ng babae, ang balisa at tila unti-unting naglalahong imahen ng kapareh ong babae at ang masayang imahen ng mga manginginom sa katapusan. Ang unang ima heng naban1/4:ggit ay kumakatawan sa pagkakaroon ng koneksyon sa lipunan. Ang p angalawang imahen naman ay kumakatawan sa diskoneksyon. At ang pangatlo naman a y suysoy sa idey1/4a ng pagiging bahagi ng lipunan. Sa dalawang patalastas, sa pamamagitan ng pagpapakita ng magkataliwas na kalagayan, iminumungkahi ang ideyang ang pagiging bahagi ng isang indibidwal sa lipunan ay nakakabit sa serbisyo at produktong pilit na ibinebenta. Sa pamamagi tan ng paglalaro sa damdamin at mga imahen, lumalabo ang ideya o realidad na ang kaakuhan ay nakasalalay sa kanyang personal na pakikisalamuha sa ibang tao at k omunidad o organisasyong ginagalawan o kinabibilangan.

Sa ganito, ang mga advertisement na ito ay nag-uudyok sa mga mamimili na kumunsu mo nang sobra-sobra upang ang pakiramdam ng pagkatiwalag ay mabawasan o tuluyang mawalan. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng pang-araw-araw na badyet ng isa ng may-ari ng cell phone, estudyante man o propesyunal, ay napupunta sa prepaid card o sa pagbabayad ng linya (kung ito ay line subscription). Nagbunsod ang matinding kumpetisyon sa merkado ng bagong pamamaraan at pa nanaw sa advertisement. Kung sa mga naunang advertisement na tinalakay ay hiwal ay ang nag-eendoso sa iniendosong produkto, iba naman ang naging estratehiya sa mga susunod na advertisement. Sa mga billboard ng Coca Cola. mapapansin na walang kilalang personalidad o taong may magandang mukha at pangangatawan ang makikita. Sa halip, mga bote ng Coca Cola ang matutunghayan at nakaposisyon na tila mga tao sa mga sitwasyong pamilyar sa karamihan ng mga mamimili, ang mga eksena sa waiting shed. Nariyan ang isang bote ng Coke na nakasandal at naghihintay, ang mga bote ng Coke na na kapila o sumisiksik o nasisiksik. Ipinapahiwatig ba ng mga ito na ang mga taon g naghihintay, pumipila o nagsisiksikan ay mga bote ng Coca Cola na naghihintay, pumipila o nagsisiksikan? Tatlong mahahalagang elemento ang dapat pansinin sa mga billboard na ito: una, ang mga salita na tumutukoy sa iba't ibang sitwasyon; pangalawa, ang mga b ote ng Coca Cola; at ang pangatlo, ang salitang <b>Coca Cola Mismo</b>. Itinatakda ng unang elemento na ang nilalaman ng billboard ay may kaugnay an sa karaniwang karanasan ng mga mamimili. Ang ganitong paggamit ng mga pamily ar na karanasan ay umaayon sa sinabi ni Kellner tungkol sa media culture kung sa an bahagi ang advertising Kung gayon, ang mga salitang ito ng unang elemento ay paglalarawan kanilang aktwal na realidad. Subalit ang paglalarawan na ito ay pinutol na ng ikalawang elemento. Di to, ang gumaganap na sa papel ng mga mamimili ay mga bote ng coke. At ang imahe n o kondisyong ipinapakita ng mga boteng ito ay taliwas na sa aktwal na karanasa n sa waiting shed. Karaniwan, ang paghihintay, pagpila o pakikipagsiksikan ay k abagot-bagot, mainit at kasuklam-suklam. Ngunit ang mga bote sa billboard ay ti la komportable, preskong-presko ang pakiramdam at tila bagong labas sa refrigera tor (pansinin ang mga halumigmig o moisture sa mga bote). Waring ipinaparating ng mga larawan ng boteng ito na ang karanasan sa waiting shed ay katanggap-tangg ap kung ikaw ay isang bote ng Coca Cola. Ang ganitong ideya ay lalo pang binigyan-diin ng ikatlong elemento: ang m ga salitang Coca Cola Mismo. Waring sinasabi ng mga salitang ito na ang naghihi ntay, pumipila, sumisiksik o nasisiksik ay ang mga softdrinks mismo. Subalit da hil ang karanasan ay pag-aari ng mga mamimili, sa kabilang banda, ipinaparating din na ang mga bote ng Coca Cola na naghihintay, pumipila, sumisiksik o nasisiks ik ay mga mamimili mismo. Sa madaling salita, ang mamimili at Coca Cola ay magk apareho. Na ang mamimili at bote ng Coca Cola ay may iisang kaakuhan. Makikita sa pamamaraan ng mga tinalakay na ad ang paglikha ng bagong pagp apakahulugan sa pamamagitan ng panlilito o pagpapagulo ng umiiral na kaayusan. Pinapalabo nito ang mga hangganan ng kahulugan at ugnayan. May mga pagkakataong hindi nauunawaan ng mga mambabasa/tumitingin ang pahayag ng ad at napipilitan n a lamang sundin ang lohika nito. Samakatuwid, mayroong mistipikasyon na mula sa salitang mystify na sinonimo sa mga salitang puzzle, perplex o bewilder. Ang i deya ng mistipikasyon sa pagsusuri sa pangmadlang midya ay hindi bago. Para kay Barthes, ang realidad ay isa lamang konstruksyon at naipapaunawa ito sa tao sa pamamagitan ng sistema ng kahulugan gamit ang mga codes at signs. Ang mga codes at signs na ito ay arbitraryo. Kung kaya't ang kahulugan ay lik ha o imbento ngunit tiyak para sa partikular na interes at layuning itinakda dit

Ngunit dapat ala lahanin na hindi pasibo sa pagtanggap ng mga kahulugan ang mamimili. ang kaakuhan ay nagkakaroon na rin ng bagong pagpapakahulugan. Iminungkahi naman ni Eco na ang mg a signs ay hindi lamang nagagamit sa pagpapahayag ng katotohanan kundi pati na r in sa pagsisinungaling (Eco 7). dapat alalahanin na ang tuon ng papel na ito ay sa bah agi lamang ng pangmadlang midya. imahen o simbolong ma kikita sa mga advertisement ay maaaring magpahiwatig ng isang kasinungalingan. oryentasyon at iskima ang bawat mamimili kung kaya't ang rese psyon sa mga kahulugang ibinibigay ng midya ay iba-iba (Durham at Kellner 166 176). Ang mga kaakuhang mabubuo mula sa loob ng komunidad na i to ay umaayon o pumapabor pa rin sa mga kasapi nito. Sa kabilang banda. Upang magkaroon ng pagkagusto ang mga mamimili na bilhin ang prod ukto. Maiuugnay naman sa mga naunang tinalakay ang teorya ni Karl Marx na Theory of Co mmodification. Ipinapaki ta nito ang saysay at ang pag-iral ng isang tao ay hindi na lamang nakabatay sa pagtanggap ng ibang tao sa lipunan kundi sa pagkakaroon ng produktong ibinibenta . Batay sa mga tinalakay na konsepto. Kadalasan. Sa kanyang librong Mythologies. mapakakahulugan natin ang mistipikasy on sa advertisement bilang pagpapalabo ng distinksyon sa totoo at hindi totoo at pagpapatanggap ng mga likhang kahulugan. Lumikha sila ng mga relasyong aayon sa kanilang interes at ipinilit na ipatanggap sa mga sinakop. ipinapadama nito ang pakiramdam ng pagkatiwalag at pagkabahala. May kani-k anilang karanasan. Sa ganito. mga pangangaila ngan nito at relasyon. Batay sa mga tinalakay na billboard at komersyal sa telebisyon at radyo. maliwanag na ang tungkulin ng advertisement ay hindi na lamang simpleng pagpapak ilala ng produkto. Ngunit ang pagpasok ng mga dayuhan ay bumasag sa ganitong kalakaran. Inaangkop nito an g mga karaniwang aspekto sa buhay ng mga mamimili at lumilikha ng isang realidad na iaalok sa tao upang umayon sa interes ng kita. ang tao ay produkto o ang produkto ay ang tao. At ang ganitong kalakaran ay nananatili magpahanggang ngayon sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan at tekn olohiya na hindi nila lubos na ipinapaangkin sa mga Filipino. Sa madaling salita. Sa kanilang pagsakop. Kung kaya't masasabing ang mga advertisement ay hindi na lamang kumakataw an ng realidad kundi ang realidad na mismo. Sa teoryang ito. ang mga tunog. Bukod dito. nakita ni Bar thes ang mga advertisement bilang mga mito na siyang nagiging batayan ng ipinapa tanggap na kaakuhan (sa Strinati 108 . Ang ganitong pagtanaw sa relasyon ng . ang miskonsepsyon at pagpapatuloy ng mistipikasyon ay laging n akasisi at nakaatang sa pangmadlang midya. ang mga advertisement ay lumilikha ng bagong pa kahulugan o asosasyong ikinakabit sa produkto. Para itong pagtingin sa salamin kun g saan ang makikitang larawan doon ay hindi na lamang repleksyon ng isang katoto hanan kundi ang katotohanan na mismo (Berger 50 . konsepto at ideyang upang umayon sa it inakdang layunin at interes. makikita na ang pagbubuo ng k aakuhan ng isang indibidwal ay nakasalalay sa loob ng komunidad. Totoong masig asig ang midya sa pagbibigay-kahulugan sa mamimili o audience.119).51). partikular na ang advertisement.o. Sa kasalukuyan. mga mito. hindi lamang aktwal na pak inabang ang ipinapakita kundi ng ibang ideya tulad ng sikolohikal na utilidad na makukuha sa produkto. ang pangangailangan na makaungos sa merkado at mapanatili ang kaayusang komersyal ang nagbunsod upang gumamit ng mistipikasyon sa usapin ng pagpapakahulugan at kaakuhan. Dito. Kung babalikan ang kasaysayan ng Pilipinas. I pinapahiwatig ng mga advertisement na ang tao ay hindi na simpleng tao lamang ku ndi may katangian na kapareho ng produktong ibinibenta. Sa madaling salita. ang kanilang p angangailangan ang nangibabaw. Kinakailangan na itong magpatanggap ng panibagong konsepto k ung saan ang distinksyon sa totoo at hindi totoo ay nawawala.

hanggang bago tuluyang magpahinga sa gabi. Napakala wak nang naaabot ng kapangyarihan ng midya sa buhay. makapagpakilos at makapagpalaya. isang oryentasyong maka-Filipino at magsisilbi sa interes ng mga F ilipino. telebisyon at pahayagan ang kaulayaw ng paningi't pandinig ng mga mamamayan. sa kaarawan ni Ernesto Rodriguez Jr. Mula pa ggising sa umaga. ang ugnayan ay masalimuot . Bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang pamamahayag. nagkaroon ng mahalagang papel ang organisasyon sa k asaysayan ng pamamahayag. teleb isyon at pahayagan ang kaulayaw ng paningi't pandinig ng mga mamamayan. May kakayahan itong makapagbigay ng impormasyon. hanggang bago tuluyang magpahinga sa gabi. Mula paggising sa umaga. ang mabilis na pag -unlad bilang isang organisasyon. Ngunit sa katotohanan. Ika-25 ng Hulyo taong 1931. sa bundok at maging sa loob ng paaralan. makapang-impluw ensya ng pananaw o makapagmulat. May kakayahan itong makapagbigay ng impormasyon. Isang demokratikon g karapatan ang makapagpahayag. Sa mundo ng pamamahayag. Kaugnay nito. Kinakailangang malaman na ang kapangyarihan ay hindi lamang nagmumu la sa midya kundi sa mamimili o audience mismo. Buo ba nilang tinatanggap ito? Paano ito ipinop roseso? Batay ba sa karanasan? Ang balangkas ba ng kanilang pagtanggap at pagp apakahulugan sa mensahe ng midya ay bigay din ng midya o sarili nila? Nagkakaro on ba ng redepinisyon? Ilan lamang ang mga tanong na ito na mahalagang pag-aralan at sagutin sap agkat ang diskurso ng kaakuhan at kahulugan ay dinamiko at nagmumula sa maraming direksyon. mga balita sa radyo . kundi bilang pangunahing tagapagtaguyod ng pamamahayag pangkampus: ang C ollege Editors Guild of the Philippines. lalo na sa kasalukuyang modernong (o postmoderno?) panahon. sa garantiya ng Saliga ng Batas ng mamamayan. kanayunan. Sa pagdiriwang nito ng ikapitumpu't lim ang taong anibersaryo noong 2006. Bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang pamamahayag. Sa pagaaral na ito. kailangang magkar oon ng pagbabago ng oryentasyon sa pagbasa at pag-unawa sa mga mensaheng ibinibi gay ng midya. polisemik at multi-direksyunal. hanggang sa pagsasara nito noong Ikalawang Dig maang Pandaigdig. N apakalawak ng naaabot ng kapangyarihan ng midya sa buhay. Sa loob ng mah abang pitumpu't limang taon. An g College Editors guild of the Philippines (CEGP) ay itinuturing na pangunahing institusyong nagtataguyod ng karapatan sa pamamahayag pangkampus. mga balita sa radyo. Isang demokratikong karapatan ang makapagpahayag. sisipatin ang pagsilang ng Guild sa gitna ng mga pampulitika at pa nlipunang isyu sa panahon ng pananakop ng Amerika nuong 1931.. ng kilusang kabataan at ng lipunang Pilipino. editor emeritu s ng The Guidon ng Ateneo de Manila University at contributing editor ng <i>The National</i> ng National University. may isang institusyong kinikilala hindi lamang bilang pinakamatandang organisasyong pangka bataan. sa garantiya ng Saligang Batas ng mamamayan. makapang-impluwensy a ng pananaw o makapagmulat. ipinadala ang isang sulat-imbitasyon sa iba 't ibang pamantasan sa Maynila para dumalo sa isang organisasyonal na pagpupulon . Sa ganito. ang audience o mamimili.midya at mamimili ay isahang direksyon at linyar. simbahan. Ang kalayaang ito'y nararapat lamang na tinatamasa ng baw at Pilipino ano man ang katayuan niya sa buhay o saan man siya naroroon . sa kalsada.sa tah anan. mapa-indibidwal o ng buong sambayanan. nararapat na pag-aralan din ang bahagi ng tumatanggap ng kahul ugan. Ang pamamahayag pangkampus sa Pilipinas ay mayroong mayaman at makulay na kasaysayan sa loob ng napakahabang panahon. mapaindibidwal o ng bu ong sambayanan. mahalagang balikan at suriin ang kasaysayan ng pagsisimula at pag-unlad ng organisasyon at maging ang kontekstong pinanggagali ngan nito sa kasaysayan ng lipunang Pilipino. makapagpakilos at makapagpalaya. sa Kongreso.

Sarnantala. matatag at matigas . kaya' siya'y umal is at nanirahang mag-isa sa bukid. Produkto siya ng pag-ibig at pagmanlahal ng kanyang magul ang. hanggang mabalitaan ito ni Leona. KATAUHAN Tulad ng isang molave. "Choose me or your silly verses " pinili ni Leona ang tula . Di naglaon ay unti-ulnting nanghina ang katawan ni Leona. tulad nagn lakas ng mga propetang magpaha yag ng may katiyakan. pighati at pagti tiis ang mga tulang isinulat. kung si sino sa kanilang dalawa ang mahal ni Leona siya o ang kanyang mga tula . Malakas ang kanyang personalidad sapagkat sa hirap. bab ae at sugal. Sa kanyang katauhan at buhay matatagpuan ang pinakamahusay na tulang kanyang binigkas. Sapagka't isinasaalang-alang ang kapaligiran sa kanyang pagsulat. Buong ingat niyang hinabi sa sinapupunan ni bathala saka patuloy na hinaplos ng pagkalinga ng mga magulang. Isa si Leonang mababasa na walang inaayawang aklat. Kahit na may sakit ay patuloy na nagsulat sa k abila ng pag-uutos ni Elias na tigilan na ito upang siya'y gumaling. Mababakas at mararamdaman sa kanyang tula ang masidhing pagnanais niya ng kapayapaan at tunay na pagmamahal na siyang bumuo sa kanyang katauhan. Muling nagbalik ang karam daman nito. Hinubog siya ng may pagpapahalaga sa sariling dangal at pagpapakasakit sa m ga anak para sa kinabukasan. anyo . Damdamin ng pagtitiis ang lumutang sa dakong huli ng kanyan g mga isinulat na tula. Naging matamlay si ya hanggang dapuan ng karamdaman. VALYUS SA BUHAY Kinilala ang mga tula ni Leona sa pagkakaroon ng orihinal na nilalaman. dusa at sakit na naranasan sa kanyang asawa ay patuloy siyang nabuhay na nananal ig ng may pag -asa at paniniwalang siya'y liligaya. Nguni't nakarating ang balita sa Vil la Fernandina. ganyan si Leonia sa kanyang pagharap sa realidad ng buhay. Kanyang tiniis lahat ng balitan g narinig at sinarili na lamaang ang pait ng damdamin. Natatangi ang kanyang istilo . i . Marahas siya ng makata ng nagsalita sa mga saknong. Naging maluho si Elias at inubos and salapi sa alak. Naging maiinit ang kanilang sagutan hanggang sa dumating sa desisyon ng pamimili . pinatira niya ang anak na si Isab elo sa kanyang kapatid. Sa simula'y mababasa ang damdamin ng pagkamasayahin sa kanyang mga isinulat di nag tagal dahil sa di magandang karanasan ay nabaling sa pagkabigo. ang kanyang pagkain at inumin( Feria :1984 ). 4 Title:Kwento (25) Para kay Leona ito ang kanyang buhay. May kalayuan ang Maynila sa Ilocos kaya't inakala ni Elias na hindi makararating kay Leona ang kanyang ginawa.g ng mga patnugot ng iba't ibang pahayagang pangkampus. DAMDAMIN Sa mga isinulat ni Leona masasalamin ang karaniwang damdamin tinalakay tulad ng pag-ibig at pagdadalamhati kanyang pinuri ang mabuti at kinondena ang masama.

paggalang at takot na ma y pagmamahal sa Diyos: Kung mga bata at dalaginding pa Gawin mong itatak sa puso nila Ang pagmamahal at pagkatakot saDiyos Na humubog sa kanila Nailalarawan din sa tula ang kanyang pagmamahal at debosyon sa Banal na pamilya. Tanging Diyos ang sanhi at dahilan ng ikapagtatagumpay ng kanilang samahan. Matatagpuan naman sa mga sumusunod na saknong ang valyu ng katapatan at pagmamahal: Ngayon ang magiging buhay ninyo maski Dalawa iisa kayo Kailangang ipakita ang pagkakasundo ninyo Dapat ang pag-iibigan at pag-aaruga Ang pagbubuklod ng bawat isa Hindi magbabago hanggang nabubuhay ka Rosas ang kahambing. Pinatunayan sa kanyang mga sinulat na maaaring pagsamahin ang tula at relih iyon upang iapahayag ang kaluwalhatihan ng Diyos. Sa pagsusuri at paghimayhimay ng kalamnan ng tula ni Leona ating matatagpuan ang mga valyus na kanyang isinabuhay. Binanggit nwnan niya sa mga sumusunod na saknong ang pagsunod sa kalooban ng Diy os: Sige Severina tanggapin mo ang pinakamamahal Na ibinigay ng Diyas para sa iyo Kimkimin mong parang isang mahal na perlas Sa mamahalin mong puso iyong itago Matutukoy naman sa sumusunod na saknong ang kasiglahan. Mababasa rin sa kanyang mga tula ang ispiritwal. Kasam na rin ang kaluwalhatian at karangalan ng mga kababaihang Pilipino. panin iwala at pagpapahalaga sa sakramento ng kasal. tradisyon. Sa kanyang mga verso inawit ang mga gabi. Sa karunungan sa pagga mit ng wikang Ilocano at kastila. kultura. Tunghayan natin ang ila ng saknong: Dumating ngayon mga kapatid na minamahal Ang araw na gusto ng Dios natin ang makasama ko Inyong pag-aasawa at nang pagkakaisa sa kataastaasan Sakramento inyong tinaggap Natupad na ang matagal ninyong ginusto Ang pinag-isa ninyong mga puso Ang mahalagang bendisyon inyong tinanggap Sa Santa Iglesia na ating ina Malinaw na nakasaad sa mga saknong na binasa ang pagka-religious ni Leona. Naniniwala siayng malaking factor ang pagbabasbas ng simbahan sa matatag na pagsasama ng mag-asawa. matatagpuan ang mga valyus o pangkatuhang mina mahalaga na nagpatingkad at nagpalakas sa katauhan niya. Samantala matatagpuan naman ang valyu ng trus t o pagtitiwala sa mga sumusunod na saknong: Bagamat ang kasayahan ng isa ay para sa inyong dalawa at ang hirap ng isa. paghihirap ninyong da1awa Lumayo kayo sa ila1im ng pagdududa Ito ang hudyat ng tunay na pagtitiwala ng mag-asawa . Sa tulang "RUKRUKNOY" Dedication. kaisipan at damdamin ng mga Pilipino. kagandahan at pag-ibig sa tinu buang lupa. sosyal at moral val yus.ndayog at agkakaroon ng masidhing damdamin. Sa takas at katapatan nab ubuklod ang tunay na pagmamahalan. nahigitan niya ang kapwa niya manunulat sa pan ahong iyon. kung maniniwala Sa pagmamahalan ng inyong sinumpaan Sa pagkakaisa nasasalamin Wlg tunay na pagmatnallalan. Holy Family nang kanyang binanggit ang mga sumusunod: .

Naging tagumpay siya sa panulat sapagka't katulad ni Leona nagwagi ng Don Carlos Palanca Memorial Awards sa Literature ang marami niyang nobela. Sa halip na magalit ay inunawa ang asawa. pp. Sapagka't bata pa siya noon itinuring na amaturist ang sarili. Ayon naman kay Bryn Hall. Sa mga isinulat ni Lualhati tulad ng Gapo. Ang kanyang pagkamaka-Diyo s. Bagama't nagkasakit hindi i to naging hadlang upang siya. pananampalataya. Ang mga valyus na nainkulkeyt sa katauhan ni Leona pati na ang ibang tools na na banggit ang nagpatibay at nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Bata-ba ta Paano ka ginawa? at iba pang nobela nasalamin ang kanyang pag-ibig sa bayan a t mamamayan. Sa kanyang pagti tiyaga at pang-unawa kay Elias naharap niya ang isang pangyayari sa buhay nilang dalawa nang minsan sinabi sa kanya ni Elias "Choose me or your silly verses" (D iliman Review 95:1984). Tulad ni Leona ang kanyang katauhan. pagtitiis at pagtitimpi. damdamin at u pbringing ang naging tools na ginamit sa pag-cope up sa realidad ng buhay. Michaei Ke rmu sa harap ng maraming pagpipilian ang pagsasakatuparan nito ay nagpapaunlad n g ating pagkatao. Dekada. may asawa at mga anak. hinahangad at ikinasisiya ninuman. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo tulad ni Leona kapwa naman sila nag tagumpay sa pagsulat. ganoon din ang kanyang pagiging liberal sa buhay at panulat . makatao at makabayan ay nakadagdag pa rin sa paghubog ng kanyang pagkatao at kamalayan sa buhay. Sa kanyang pagiging sensitive at responsive sa pangangailangan ng iba higit niya ng natukoy ang halaga ng pakikisama. Ang valyus ay ginugusto. kung ano an g dapat ay kanyang isinusulat.Sa tulong at grasya ng mahnl na Diyos Mahalintulad sana ang buhay ng mag-asawa Kay San Jose at Birheng Maria Sa pagkakaisa at katahimikan ng buhay Sa mga valyus na natagpuan sa mga twang isinulat hindi maitatanggi ang katotohan ang nag-ugat ang lahat nang ito sa kanyang nakaraan. Maaaring minsan ay umabot siya ng dalawa hanggan g tatlong taon bago matatapos. Batid natin na ang valyus ayon kay Cornelius Van Der Poel ay nagpapakita kung paano a ng pananaw ng tao sa mga bagay at sa mundo. Ang itinanim at kinultiveyt na valyus ni Leona ang pina kamahalagang tool na ginamit upang maka-cope up siya sa realidad ng buhay. pag-asa. Sa isang tagpong ito ng buhay ni Leona makikita ang pagp apahalaga ni Leona sa kanyang mga tula ( " It was only a matter of time that Eli as would regard her poetic aberrations as form of madness for she preferred to w rite all night poetry was her meat and drink" ). Sa kanilang paghihiwalay ay naroroon parin ang pag-asang sila'y mulin g magkakatagpo. Sa ganitong kaisipan makikita nating ang kahinaan ni Leona ay pinalakas ng kanya ng pag-ibig. 77.79). Batay sa kanyang mood at pinansyal na pangan gailangan ang kanyang pagsulat. Naging dahilan pa ito ng patuloy niyang pagsulat. Ang kanyang posit ibong pananaw dahilan ng maluwag niyang pagtanggap sa pagdating ng malalaking al on sa kanyang buhay. Iisa lamang kaya ang tools na ginamit ng ibang awtor sa pag cope up sa realidad ng buhay ? Upang mapagwari ikinonsidera an isa pang buhay ng isa pang feminista sa katauhan ni Lualhati Bautista. Bagama't nagdanas siya ng sakit at hirap hindi si ya kailanman bumigay. Malaking bag ay ang kanyang upbringing sa sa pagharap sa realidad. Marahas at tuwiran kung siya ay mangusap sa panitik. itinatangi. yet she lived in a d ecisive age" (Diliman Review 95:1984 ) . Ito ay nagdudulot ng kasiyahan kapag hinangad at isinakatuparan ( Badi a & Saruo : 1979. Nagsimulang magsulat sa gulang na labing anim nang siya ay nasa mababang paara1an pa lamang. Kung paano niya hinarap ang realidad ng buhay ay matatagpuang lahat sa mga kalasag na ginamit. Ito rin ang sanhi at bunga ng matapang na pagharap niya sa realidad ng buhay." She never vered from crises by the heart. Ang pisikal na katawan niya ang naging puhu nan sa patuloy napakikibaka sa katotohanan ng buhay. valyus. Unang na1imbag ang ka nyang nobela noong siya ay nasa Mataas na Paaralan .y panghinaan ng kalooban.

Ito ay pinamatnugutan ni Carla Pacis.Malaki man ang agwat ng dalawa sa gulang at panahon ng kanilang panumuhay. Kaugnay nito. Nauna silan g lahat sa atin. kinilala ng Reading Association of the Philippines (RAP) ang KUTING para sa pagtaas ng kalidad ng panitikang-pambata sa panitikan. Nabuo ito sa pamamagitan ng panghihikayat ni Virgilio Almario . Noong 1996.</pd> ang Water in the Ring of Fire na bunubuo ng mga kuwentong-bayan ng mga bansang nasa Asia-Paci fic. Nagbubukas din ang KUTING ng pintuan sa mga miyembro ni to upang mailapit sa mga publishing house ang kanilang mga kuwento upang maisali bro. Ang iba naman ay nagwagi sa mga patimpalak tulad ng Palanca. at Rene Villanueva. Pangunahing tagapagtatag ng KUTING ay sin a Perpi Alipon-Tiongson. <b>Ang Ilustrador ng Kabataan (Ang I<pd>. National Book Award. Dahil dito. sa kauna-unahang pagkakataon.</pd>N<pd>.n . iginawad ng samahan ang KUTING honorary membership kina Mailin Peterno-Locsin. maigiit at kilalanin ang kanilang mga karap atan bilang mga manunulat ng panitikang-pambata at iba pa. layunin din ng KUTING na kilalanin at palakasin ang karapatan ng mga manunulat ng panitikang-pambata. ma gturo.</pd>) </b> Ang mga ilustrador ang nagbibigay buhay sa mga aklat-pambata. Dahil sa kanilang makukulay na ilustrasyon. Marami sa mga kasapi ng KUTING ay nakapaglathala na ng kani-kanilang mga aklat-p ambata. isina sagawa ng KUTING ang kanilang kauna-unahang workshop para sa mga gustong magsula t para sa mga bata. Noong 2000. Lara Saguis ag at May Tobias. bilang pagkikilala sa kanilang kontribusyon sa pagpapalaganap ng panitikang-pambata sa Pilipinas.</pd>K<pd>. Samakatuwid. nagsasagawa rin sila ng mga lektyur at talakayan upang pag-usapan ang ukol sa pagsusulat at ang iba pang mga isyung may kaugnaya n sa panitikang-pambata.</pd>N<pd>. Augie Rivera. magpabilis. magpalabas. Gintong Aklat Award at iba pa. At hindi naman siguro kalabisang sabihing inihanda nila ang "bu bungan" na siya ngayong nagiging "palaruan" ng maraming KUTING (2). Bukod dito. PBBY-Salang a Writers' Prize. silan g apat ang mga unang sumubok at nangahas na magsulat. Noong ika-17 ng Mayo 2003. Robert Magnuson. Vi rgilio Almario. Amelia Lapeña-Bonifacio. 4 Title:Sanaysay (11) Ang Kuwentista ng mga Tsikiting (KUTING) ay binubuo ng mga kasaping buhat sa iba 't ibang larangan. itinuturing na ngayong isang industriya ang pagsusulat at paglalath ala ng mga babasahin para sa mga bata. nakita ng samahan na mahalaga ng maitaas na ang uri ng mga kuwentong-pambatang naisasalibro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga taunang workshop. Noong 2003. Carla Pacis. nabubuhay ang mga tauhang nilikha ng mga manunulat .</pd>K<pd>. ang pangulo noon ng KUTING sa kanilang Kuting Mewsletter: Noong mga panahong pupungas-pungas pa lamang ang ating munting industriya. magpalaganap at magsulong ng panitikang pambata sa Pilipinas. kapwa naman gumamit ng parehong tools sa pakikibaka sa realidad ng buhay. ang noo'y secretary general ng PBBY. Ganito ang sinabi ni Augie Rivera. inilathala ng Osnofla Books Casa San Miguel sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng KUTING at ng Ang I<pd>.

Joanne de Leon. manunulat. Mel Silvestre at Jason Moss. Pinatatatag nila ang ugnayan ng mga may kinalaman sa produksyon ng mga aklat pam bata tulad ng ilustrador.</pd> ang nagkamit ng mga lokal at internasyunal na pagkilala sa larangan ng pagguhit o ilustrasyon ng panitikang pambata.</d> o ang INKies na bata pa ang industriya ng pagdidisenyo o ilustrasyon ng mga aklat-pambata sa Pilipinas. Bumuo na rin ito ng mga taunang proyekto o programa sa pagkukuwento sa mga paara lan. guro at maging ng mga mag-aaral ng visual arts. Ang I<pd>.</pd> sa pakikipag-ugnayan sa iba't iban g samahan at institusyon at sa pagsasagawa ng mga workshop at eksibit.</pd>N<pd>.</d>N<pd>. Nagsisilbi silang tulay upang maihatid ang mga batang t agapakinig sa iba't ibang mundo. nagpapatuloy pa rin ang Alitaptap sa pagsasagawa ng mga workshop sa pagkukuwento. pintor. Patuloy Ang I<pd>. Hanggang sa kasalukuyan. higit na tumat atak o nagkakaroon ng rehistro sa mga bata ang mga tauhan. Regular a ng kanilang mga pulong.</pd> ay binubuo ng mga ilustrador. ang mga miyembro ng Ang I<pd>.agkakaroon ng mukha. Nagsimula ang Alitaptap bilang isang maliit na grupo ng mga tagapagkuwento sa Mu seo Pambata hanggang Pebrero 1999 nang humiwalay sa Museo Pambata.</pd>K<p d>.</d>K<pd>.</pd>K<pd>. products design and merchandising.</d>K<pd>. at iba pa.</pd>K<pd>.</pd> bilang isang samahan ng mga ilustrador sa Pilipinas.</pd>N<pd>. At hangga't m ay mga kabataang may malikhaing pag-iisip at kuwentong nais sabihin o ibahagi. 1991. Mula sa orihinal na kasapi na 21.</pd>N<pd>. hospital. Ang workshop n a ito ay magkatuwang na binuo at pinamahalaan ng PBBY at ng Goethe Institute of Manila. Ang kanilang pagtutulu ngan ay nagiging dahilan upang makalikha at mailathala ang mga kuwentong-pambata at maipaabot ito sa mas maraming batang Pilipino. Felix Mi guel. Ang Ilustrador ng Kabataan ay produkto ng mga serye ng workshop sa pagguhit at p agdidisenyo para sa aklat-pambata na pinamahalaan ng Goethe Institute of Manila sa pakikipagtulungan ng Children's Communication Center na nagsimula noong 1989. Tunay na malaki ang naitutulong ng mga samahang tulad ng KUTING. Noong ika-7 ng Hunyo.</pd>N<pd>. <bAlitaptap Storytellers Group</b May mahalagang ginagampanan ang mga tagapagkuwento sa pagpapalaganap ng panitika ng-pambata sa Pilipinas. bukod sa mga aklat-pambata. hugis o katawan. Sa pagtakbo ng panahon.</pd>N<pd>. lalong na ang mga batang mahi hirap. bukod pa sa malalaman nila ang kanilang mga karaparatan ukol sa industriya ng panitikang-pambata. Marami na rin sa mga kasapi ng Ang I<pd>. ang mga tauhan. Naihahatid nila sa mga bata ang mensahe ng kuwe nto sa paraang madali at normal.</pd> dahil sa pagkakataong sila ay maaaring mailathala .</pd >K<pd>.</pd>N<pd>. matapos ang isang workshop na pinangunahan ng kilala ng ilustrador na German na si Reinhard Michl. aklatan. paglalathala ng newsletter. Karamihan sa mga naging kasapi ng Ang I<pd>.</pd> ay aktibo na rin sa paggawa ng mga workbook.</pd>N<pd>. textbook.</pd> ay mga n agtapos ng Fine Arts sa UP tulad nina Robert Alejandro. Layunin nitong mahikayat ang mga mahilig magkuwento a numan ang kinabibilangang propesyon.</pd>K<pd>. Dahil dito. Kailangan lamang na ipagpatuloy ang mga magandang nasimulan upang makamit .</pd>K<pd>.</pd>N<pd>.</d> na makakamit nila ang kanilang mga layuning ito. animated features . naitatag Ang I<pd>. mural. at mga edukador. dahil dito marami pang dapat gawin upang mapagbuti ito.</pd>K<pd>. manunulat. magpay aman at maglibang sa mga batang Pilipino sa pamamagitan ng pagkukuwento. at iba pang propesyunal. n aniniwala Ang I<pd>. graphic desi gner. lalo na ang mga batan g di pa nakababasa at umaasa pa lamang sa mga larawan. Ang Alitaptap Story-tellers Group ay isang samahang may layuning magturo. annual catalogs at pagsasaga wa ng taunang eksibit ng kanilang mga ilustrasyon. Ang ugnayang ito ay malaki ng salik upang mahikayat ang mga baguhang ilustrador na maging kasapi ng Ang I<p d>. mga art ist na nagtatrabaho sa mga publishing company at advertising agency. bahay-ampunan at iba pa. Ang Ink at Alit aptap sa pagpapaunlad ng panitikang pambata sa Pilipinas. umabot sa b ilang na 70 ang kasapi nito at patuloy na lumaki sa pagtakbo ng panahon. Naniniwala ang mga miyembro ng Ang I<pd>.

maaaring magbago ayon sa takbo ng panahon. Di magtatagal. magsisilaki ang mga batang Pilipino na nakabasa ng mga kuwentong sumasalamin sa kanilang mga karanasan. Mga Observasyon at Pagsusuri Sa panahon pa man ng dating Punong Komisyoner Dr<pd>. ang revisyong ito ang pipil iin ng bayan matapos ng isang mahigpit na pagsunod. dapat linawin kung alin ang una at ika-2 preperensya. hayaan ninyong ilahad ko sa inyo a ng mga inaasahan kong itatanong nila na sagutin na natin ngayon. Ang resulta. Di na pahuhuli ang mga aklat-pambata ng Pilipinas kung pag-uusapan ang bilang ng mga aklat na nalathala sa isang buong taon. At ayon na rin sa pilosopiyang ito.</pd> Nita P. kung ang layon natin ay manaig ang simplisidad at eknomiya sa ating wik a. madugo at makapigang-u tak na mga palitang-kuro. Para sa kaalaman ninyo nasa unang baytang na ang aking mga anak a t minsan nagkaroon ng pagsusulit ang kanilang titser kaugnay sa wastong ispeling . si Mardi ko. kasabay ba ng panghihiram natin ng mga salitang Ingles ay ang pa gsunod din sa kanilang bigkas? O tanging ang batayan lamang ng ispeling ay pagka kasulat ng mga letra? Nabanggit ko ito pagkat may mga salita sa Ingles na bagama . materyal na ginamit. Sa kabila ng dako. dahil ginamit ang klaster na DY (radyo) ay tama sa kanyang sagot. Nangangahulugan kaya na sa p agkakataong ito. Gayunman . na ang pinakamataas na pangarap ay mapagl ingkuran ang sariling bansa." Sa makatuwid. binanggit ko na noon na waring tanging ang KWF ang komisyon s a ilalim ng batas na walang kapangyarihang sumita man lamang ng mga akademikong institusyon na sumusuway sa mga patakaran nito. bagamat di pa niya nabasa ang 2001 revisyon (na ang ispeli ng na ng Ingles na salitang budget ay bajet).</pd> Santos na ang kanyang ginawa noon ay hindi "gawa ng Diyos. na siyang target na mambabasa ng mga ito. mga Pilipinong may pagp apahalaga sa sariling wika at kultura. Tungkulin ko sa hapong i to na maghayag ng mga reaksyon at suhestyon para sa malawakang diseminasyon at e fektibong pagtanggap ng sambayanan sa nabanggit na patnubay. tulad ng naunang patnubay. Sa puntong ito.</pd>P <pd>. ang mga nagawa n ang hakbang alinsunod sa patakaran ng KWF. sa pamumuno ng bagong Punong Komisyoner Dr<pd>. Germany at Japan. bakit may mga salita pa ring hindi umaayon dito? Pansinin ang mga salitang na kalista. Hinati ko ang papel na ito sa tatlo: ang mga personal na observasyon at pagsusuri. Tiyak na di magtat agal. Malinaw itong nabanggit sa blg.</pd> Ponciano B<pd>. Nagmula sa mga labi ng Ama ng Balarilang Tagalog na si Lope K<pd>. Sa blg. May malaking potensyal ang panitikang-pambata ng Pilipinas upang umunlad bilang isang industriya. 5 ng Unang Bahagi ng primer na may mga sumunod at di sumunod sa 1987 Patnubay ka ya nagbunga ng iba't ibang paraan ng ispeling. Kaya nga nagkaroon ng 1987 Ortograpiya.</pd> Pineda. Simulan natin ang talakayang ito sa isang tunay na pangyayari sa buhay ng isa sa aking kambal. hindi ba't ma s matipid ang mga salita sa kanan? Kung ang sagot na problemang ito ay ang pagig ing varyant ng isa sa isa. tahasan kong sinasabi na nasa likod ako ng KWF upang sa munti kong paraan ay mabigyan ng katuparan ang malawakang diseminasyong ito. Bu enaobra ay may puwersa na ang KWF upang igiit ang revisyong nabuo? Kung magkakagayon. Ang anak kong si Ma riz. Simplisidad at Ekonomiya. mga mungkahing walang ibang layunin kundi ang lalo pang umunlad ang Wikang Filipino tungo sa intelekt walisasyon at/o istandardisasyon. umuw ing malungkot ang bata pagkat mali raw ayon sa titser! Hulaan ninyo ang naging r eaksyon ko! Nais kong bigyan ng kaukulang papuri at paghanga ang mga namuno at bumubuo ng mg a komite upang mabuo ang revisyong ating pinag-uusapan. Sadya kong inayos nang ayon sa mga letrang may fonemik istatus. G ayunman. Upang maiwasan ito.2 naman ng Ikatlong Bahagi ay mababasa na inaasahang sa loob ng maraming taon. asahan natin ang masalimuot.ang inaasahang pag-unlad ng panitikang-pambata ng Pilipinas. Kung ang panghihiram ng mga salita ay halos sa Ingles na ibinatay. ay isinulat ang salitang ito nang RAJO (bilang pagkilala kaya sa fonemik istatus ng letrang J?). maihahanay na ang panitikang-pambata ng Pilipinas sa ibang mauunlad ng ban sa tulad ng Great Britain. at mangyari pa. ilustrasyon . at kung naipaaabot ba ito sa mas maraming bata. ang kalidad ng kuwento. narito na ang 2001 Revisyon. Ang kontrobersyal na salita ay nagmula sa Ingles na RADIO.

napatunayan na ng mga titser sa Ingles na "ayaw" ng karaniwang Pilip ino ng mga sofistikadong tunog ng /f/. Nag-iisip-isip-isip-isip-at-isip na para bang walan g katapusan. Muli. .me/ kaysa sa /unipo r. walang masama sa maluwag na paggamit ng 4 na letrang FVJZ. bakit waring panay Ingles na sali ta lamang ang ating napagtutuunan sa panghihiram. Mad aling ialok ang traysikel sa mga tambay sa kanto na nag-aabang ng trabaho o kahi t patak ng ulan. hindi ba ganon na rin ang mga salitang alpa beto at rebisyon? Bakit nabago pa ang ispeling? Dahil Ingles? Ano ba talaga? Mag-ingat sana tayo mga kasama pagkat baka dumating ang araw na ang pagiging kon sistent natin sa bigkas ay maglaho na. ang ibig bang sabihin ng paggamit ng 4 na letrang may fonemik istatus ay eksklusiv lamang sa Ingles? Paa no na ang mga salitang hiram sa Espanyol? Alam ko ang sagot. Maliban kung nakararami na ang may gustong maging Filipins na ang ating bansa! 5 Title:Kwento (16) Tuloy.no/ pa rin ang bigkas? At kahit sabihin pa ng iba na a ng bansa natin ay orihinal na Felipinas. Haba ng ilang hakbang lang ang layo ni Aling Amanda at makakausap na niya ito sa mala -seldang tindahan nito. Naisip niyang hindi basta-basta nahahagilap ang kasa-kasa ma sa panaginip at sa gabing panaginip lamang niya ito makakausap na muli. Pansinin na lamang ang kawalang-konsisten t ng mga letrang U at I. Dahil na rin sa pagkakaroon ng fonemik istatus ng 4 na letra sa itaas. Kung ito naman ang pag-uusapan. iyon nga lamang. Ganoon pa man. Dalawang tin ig lang ang tumatanikala sa kanyang kamalayan. may mga sandaling nagdadalawang-isip na siya kung tama nga ng sumama pa sa kaibigang ito sa pinakamalalalim na panaginip. Pero.si Laya at si Aling Amanda. Tapos. nangangah ulugan na rin bang 25 na ang ponemang Filipino? Fleksibilidad. Bumagsak na ang huling abo sa katol na naghihingalo. Di iilan ang bumibigkas ng /yunipor. pasok na kasi ang mga ito sa leksikong Filipino. aba'y hindi na konsistent ang tunog ng I sa ating ortografi! Sa dakong huli. Napalugmok na lamang sa likuran ng pinto si Berting habang itinata kip ang magaspang niyang kamay sa kanyang mukha. Tila batang nagmamaktol sa ina ng nagkakait ng gatas. Hind i niya makuhang mabigo ang sinuman sa kanila subalit kailangang mamili kung sino sa kanila ang dapat niyang sundin. /v/ at /z/. ang sumasama sa kanya tuwing gabi upang alis in ang kanyang ligalig o ang nagtitiwalang matanda na nagsisilid ng pamasak guto m sa kanyang sikmura.me/. Mapapasunod ba natin nang mah igpit ang mga Pilipino sa ganitong uri ng bigkas? Hindi ba't kahit na Filipino n a ang ating wika. Nag-isip siya ng paraan kung paano makalu lusot sa ganoong kalagayan. mauunawaa n na niya ang takot kapag nawala si Laya. Nais niyang ilabas ang traysikel ni Aling Amanda at ayaw rin niyang suwayin ang utos ni Laya. mas gugustuhin pa rin ng marami ang Pil ipinas. Sa buklet lamang ng 2001 revisyon. Nabuo rin ang kanyang pasya kasabay ang dahilan.mer/? Ingles ba o Espanyol? Kung ang una ang gusto n inyo. ano ba talaga ang bigkas ng salitang P RIMER? /pray. takot din siya sa galit ng matanda.mer/ ba o /pri.t letrang S ang gamit ay may tunog namang /z/. /Pilipi.

</pd>" Napalingon si Aling Amanda na may bagong salpak na tila bateryang roller s sa buhok. Hindi ka ba makasisinga habang nagpapahar urot ng motor?. May nakatagong galit si Berting sa taong 'yan." sabay baling ng titig ng may panghihinayang.." sabay ban ta habang tila napapangiti dahil sa hawak na kuwarta. Mahirap ang k alagayang ito na hindi niya malaman kung bakit si Laya pa rin ang tila nagpapas ya para sa kanya. Ikaw rin baka maging dahilan pa 'yan para kay C aloy na tambay ngayon para mailabas niya ang traysikel ko ng regular. Ano? Dala mo ba an g boundary kahapon? Itong batang ito.Tinungo niya ang tindahan ni Aling Amanda. "Otsenta'y singko na po iyan. kung ikakasama ng loob ko ang 'di mo paglabas e baka sakaling gumaling 'yan. Ngayon. "A. si Caloy. malas daw sa negosyo. Nakikita ko tuloy ang katikasan mo. Baka<pd>... naalala niya at bukas ay aprimero n g buwan.." habang nakatitig sa mga paninda ang mga mata ni Berting. Bantulot siya habang nagmamala-talon ang kanyang paw is mula ulo hanggang sa singit ng kanyang bayag. "Berting. heto si Berting para umagang-umagang pag-aalmusalin si Aling Amanda ng kanyang dahilan para 'di pumasada. Ayaw ng Intsik nang ganoon. Ang walang ginawa kundi ang mangutang o mangdugas ng asawa ng may asawa. "O. Kailangang may maiabot siya ngayon upang gumanda ang timpla ng matanda sa kanya para sa buong buwan.. "Aling Amanda<pd>. Dinukot ni Berting ang bugkos ng salapi mula sa bulsa ng kanyang tisert at iniabot sa matandang dalaga. Wala siyang magagawa. E. Kung anong matitiso d na mapagkakakitaan nang walang pinupuhunan e pasok kaagad sa kanyang listahan. " sabay ngiti na p arang nakaloloko. "Ano 'yon?" habang inaalis sa pagkakabugkos ang salaping inaasahan niyan g maibibigay na ni Berting kahapon pa. Buti nama't nagbangon ka na. "Baka hindi na muna po ako lumabas ngayon. A. Napatalsik siya sa pabrikang p inagtatrabahuhan nang malaman ng may-aring Intsik ang mga kalokohan niya. medyo masama po ang pakiramdam ko. Mapamahiin nga pala si Aling Amanda na gusto niya 'y laging may buena mano ang Lunes at lalo pa kung unang araw ng buwan. Sobra ng lima. Aling Amanda <pd>. bukas aprimero at kelangan kong may mahimas na kuwalta kahit na papaano. Buwitreng nabubuhay sa serbesa kahit hindi pa nakamumumog ang mga tandang sa umaga. At doon nagsimula ang pagiging salo t niya sa lansangan. Lagin g kasama ang imahe nito tuwing gusto siyang takutin ni Laya sa kanyang mga panag inip. Lunes. "Baka ano?" sagot ng matanda habang nakatitig at nagbibilang ng kuwarta . T akot siyang makapanglagas na naman at muling gamiting dahilan ito ni Laya upang .. sa uulitin 'wag mo na akong pilitin pang t unguhin ka sa lungga mo.</pd>" may takot na n gayon. Ito ang sasabihin ko sa 'yo. Pakonsuwelo ko na ho iyon sa inyo. Naroroon at abalang nag-aayo s ng paninda ang matandang dalaga na sa kanyang paglapit ay lalo pang pinag-aalm ahan ng pintig ang kanyang dibdib. Oo. Nasawsaw rin ang pangalang 'yan sa buhay ni Berting. naroroon na siya. 'Yan nag mala-asong palaboy ng kanto. Ayaw niya lamang pakawalan ang galit niya dahil sa kanyang mga nagawa.</pd>" tunog ng bumubuwelo. gusto na nga yatang umurong pati ang kanyang bayag. "Masuwerte ka nga' t nailalabas mo pa ang traysikel ko nang walang kahati. Ilabas mo ngayon at buk as ay maaari ka nang magpahinga. Berting ikaw pala. mukhang sisipunin ho yata ako .

Hindi siya nag-iis a. Bahala na kung anuman ang maging parusa ni Laya mamayang gabi sa kan yang paghimbing. Para siyang t ulirong ibong naghihintay ng dilim na mag-uutos sa kanya ng pagdapo. Ang akala nga . Naramdaman niyang umaakya t mula sa kanyang talampakan ang lagnat na kanyang dinanas bago siya mabaog. Nang hapong iyon. Sa wakas. Kailangang mapagbigyan ang nagbabantang matandang dalaga. Ilalabas ko po ang traysikel mamayang tanghali. Nagsimula si yang pagngatalan ng katawan. Puro mukhang nakasimangot lang ni Aling Amanda. Katatapos lang niyang magkasakit noon. Wala siyang balak na humimbing. dapat gising na sa oras na hindi pa tumitigil ang hamog sa pagpatak a t titigil lang kapag wala ng istasyon sa radyo. Tila nagugunita na niya kung papaano siya ililipad nit o para kutyain dahil sa 'di pagtupad sa utos nito. hindi naman ganyan kabilis ang hirit ng buhay ni Berting. Hindi nararapat. Naroroon si Laya. Walang bahid ng anuma ng galit o tuwa. Hindi niya alam kung sobra o kulang ang isinusukli sa mga pasahero. Nanlamig ang kamay ni Berting nang umagang yaon. Alam niya kung papaano i balik ang mga nakaraang sumisira sa katauhan ni Berting. Hindi sapat ang dapat na dahil ang nararapat. Idinaan ni ya ang pangbusal na salapi kay Aling Amanda na may ngiting daig pa ang asong lum alapa ng buto. Ang kanina'y napakaingay na paligid dahil sa mga batang nagtatakbuhan at mga taong papunta kung saan ay tila napipi. Hindi niya alam kung dapat bang tumigil sa k anyang pinagkakaabalahan. Natatakot siyang baka gawing dahilan nito ang kanyang karuwagan kay Caloy kung kaya't hindi niya pinabayaang mahawakan nito ang traysikel. Agad siyang umuwi. D umadaloy mula sa kanyang mga kuko hanggang sa umabot sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang ulo at bawat hibla ng buhok. talagang hindi niya lamang matiis ang kirot ng kanyang lama n na iniipit ng buto at pinipilipit ng litid. Maya-maya. Umiinit nang umiinit a ng kanyang katawan. Walang taglay na pait ang mata. Inilabas din niya ang traysikel. Makapangyarihan si Laya. Pero iba ang dumudungaw sa mata ni Laya na siyang humahawi sa dilim at pulang lamat ng mata ni Berting. Halos mapigtal na ang sapot ng ugat sa kanyang utak para lamang makapagpasya. Hindi niya alam kung may iiwasan pang lubak. para siyang isang balahibong pumapasada sa hangin dahi l kailangang sumunod sa ihip nito." May sukli pa siyang simangot mula kay Aling Amanda na umaasa na hahabulin pa niya ang nakikipagkarerang oras ng umagang 'yon. Tama na ang isang matinding dahilan. Lalong bumakat ang ugat ni Berting sa kanyang noong pinagbubutilan ng pawis. Hindi na pansin ng kanyang katawan ang nagmamaktol na lumang bentilador na bumubuga ng maramot na hangin. may asawa si Berting. Wala. Halos magdilim ang kan yang paningin pero hindi dapat. ang nagkakanda luhang tawa ni Laya at ang lumipas na imahe ni Caloy. Nagsimula 'yan nang mawalan siy a ng kasa-kasama. Sadyang mapang-akit ang lumalangitngit na papag a t iniunat niya sa kapatagan ng papag ang kanyang pagal na katawan. NAGHIHINTAY NA SI LAYA SA KANYA. higit pa s a pagkabog ang kanyang dibdib nang makaharap niya kaninang umaga si Aling Amanda . Takot na naman si Berting sa babaeng mahaba ang buhok at may pakpak ng lawin. pumalaot na pala ang k anyang ulirat sa pinakamalayong panaginip. At nabura na ang tinititigan niyang mukha ni Laya na pinali tan noong araw na kinausap siya ng kanyang asawang si Aurora. naisip niyang ilabas ang traysikel kahit na kalahating araw lang. Basta wala siyang iniisip. Basta naroroon siya para m aghatid at kumita. Nalunod na siya sa lakas ng ingay ng motor. Kayo na po ang masusunod. Basta't pinaglalagos lang nito ang titig sa kanyang mga matang pinupuno ng pulang lamat at kaitiman ng dilim. 'Di tul ad ngayon. wala nang iba pa. Punungpuno ng mga bagay na kanyang 'di na nais pang magunita. Noon. Walang pungas.lalo pang putulan siya ng bayag sa takot. Tanging ang tibok ng kanyang dibdib ang kanya ng naririnig at ang tinig habang sinasabi ang: "Opo. Madilim na nang bitiwan ni Berting ang manibela ng motor. Basta't nakatitig laman g ito sa kanya. Ngayon.

may kumakarag-karag na bentilador at isang tukador na may-nilamatang salamin at kala wanging mga pako. 4 . lagi nang huli ang araw sa kanyang pagsikat. Hindi niya hinaha rap at kung minsan. Pakiramdam niya'y tinagpas na ang ka nyang pagkalalaki at nakahihiyang humarap sa mga tao. Wala na siyang pinagkakakitaan. May dalawang silyang pilay pa ang isa. ang pakikipag-usap sa kanya ni Aurora. ang pagsi ping sa asawa. Ilang araw rin niyang 'di pinansin ang nakaahin sa hapag. may mesitang ti nadtad ng galos ng 'di nagsangkalang kutsilyo. Bakat na bakat na ang bungo ni Aurora. Ayaw na nitong paabutin pa sa lampas kalahati ang nakalista sa kuwaderno dahil nanghihinayang daw ang may-ari kung pati kuwaderno'y kanyang pababayaran pa. Nakikita niya kung papaano gumigising ng maaga at natutulog ng umaga na rin si Aurora. May mga pagkakatao ng inilalayo niya ang sarili sa mga taong dumadalaw sa kanya. Hin di madali ang naging paghihiwalay ni Aurora sa kanyang mga magulang na may ambis yon sa kanyang makapangasawa ng may-kaya sa buhay nang kahit papaano ay makatulo ng naman siya sa paghuhulog sa lupang sinasaka ng kanyang ama. Itinuro sila nito sa ma tandang dalagang nakatira sa looban na may tindahan. ang may-a ri ng kuwartong doon na ipinanganak ang batalyong daga at ipis. Hindi nagkakalayo. Minsan. nararamdaman na lamang ni Berting ang hikbi ng asaw a habang sila'y magkatalikurang nakahiga. Ibinunyag ni Aurora ang habilin at ang balita ng manggagamot sa kanya. May iilang luman g muwebles ang naririto. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TIN ITITIGAN NI BERTING. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang asawa nang ibalita nitong baog na siya at 'di na maaari pang magkapagbinhi pa ng anak.nila'y katapusan na ni Berting dahil sa paulit-ulit na pagtaas ng kanyang lagna t at ang makalawang ulit niyang binat. Na kung iisipin ay walang ipapan gako sa kanilang magiging pamilya kundi nilagang talbos ng kamote at pritong tal ong. parang magkalayong pakong ibinaon na sina Berting at Aurora. Hindi nila gusto ang lalaking amoy alimuom na gaya ni Berting. Hindi niya alam kung papaano tutuparin ang pangarap nila na magkaroon n g mga anak. Si Aling Amanda. Nahihiya siya lalo na kay Aurora. pagbibintangan pa niyang nagpupunta ang mga ito sa kanilang bahay para lamang mamigay ng awa sa kanya. Umaasa na lamang sila sa kinikita ni Aurora sa patahian ng retasong trapo. Nilapitan nila ang da ting katrabaho ni Berting na nakatira malapit sa riles. Pukto na nga rin ang kanyang mga kasu-ka suan at likuran dahil sa mahabang pagkakahiga. Bibihira na siyang nakikipag-usap sa asawa. Bi nalikan niya ang panahon ng kanilang pagkakakilala ni Aurora. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARANG WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. Nang mga panahong iyon ng tag-ulan. Pareho na silang ulila at malayo sa mga kamag-anak. Kuwaderno na ng utang nila ang hawak nito ka sama ang mga pinunit na dahon ng kalendaryo at mga nilagdaang sumpa ng pagbabaya d ni Aurora sa upa. Lalong tumikom ang dila ni Berting. may nanglilimahid na lababo. Itinuring niyang walang kahulugan ang kanyang sarili bilang asawa a t bilang ama. Bagsak na ang katawan ni Bert ing nang sumapit ang araw na parang pusa silang itinaboy sa paminggalan ng may-a ri ng bahay na kanilang inuupahan. Taga-La Union si Berting at Pangasinan nama n si Aurora na pawang pagsasaka ang ikinabubuhay ng kanilang mga magulang. ang telegrama mula sa dati niyang pinapasukan (kahit pa ang kanyang pagkakatanggal sa trabaho ang ibig sa bihin nito) at ang iilang kapitbahay nilang dumadalaw-dalaw.

m aging sa loob man o labas ng tahanan. Mga babae silang may sariling pagpapasya. social worker. may prinsipyo. manggagawa sa pabrika. Ang ginawang ito ni Labog ay isang matapang na pagtalik od sa dikta ng lipunang patryarkal na ang babae ay dapat na sumunod at pasakop s . binuwag ni Labog ang malaon nang paniwala na hindi na dapat pang pagsikapan ng babae na makapag-aral sapagkat ang lugar niya ay sa loob lamang ng bahay. at iba pa. Mga babae silang may sariling katauhan. katulong sa bahay. sapagkat "makasisiya na raw ang kanyang kinikita sa kanyang pamilya. Ano man ang maging gawain ng mga tauhang babae sa mga kuwento ni Labog. Itinampok sa mga kuwento ni Labog ang mga babaeng naiiba sa mga babaeng n abuhay sa patryarkal na lipunang Pilipino noong kanyang panahon. Binanggit din nitong sa edad na labinsiyam ay isa nang <b>self-made man</b> (sa risertser ang pagbib igay-diin) ang kuwentista. Sa ginawa niyang pagsis ikap na makatapos ng kanyang kurso. ano man ang kinakaharap nilang pagsubok at responsibilidad. at pag-iisip. Katulad ng nag ing buhay ni Labog. Mga babae silang matalino.Title:Sanaysay (8) Pokus ng kanyang mga kuwento ang mga babaing umiibig ngunit di-nabubulag sa pagkarahuyo nila rito. emp leada sa opisina. ngunit u nawain nating bawa't isa. Sa kabila ng pagiging kabilang ni Labog sa isang 'de buena familia' noon g dalaga pa siya at maging nang siya'y may asawa na ay hindi pa rin siya tumigil sa pagsulat. nananatili silang babaeng may tiwala sa sarili at hindi umaasa sa iba." (p. mananahi. Sa libro ni Alejandro Arca Fojas (1909) na pinamagatang "<i>Ang Bagong Ba bae (Album Biografico De Filipinas Ilustre)</i>". tinagurian ni Fojas si Labog b ilang <b>hija del siglo XX</b> (akin ang pagbibigay-diin). at ng bahay ang sa mga babaye. ay may kanikaniyang katungkulan. nars. atendant s a ospital. Igalang ang karapatan ng lalaki't gayon din ang sa mga babaye. paninindigan. hindi karapatan lamang ng mga lala ke ang pagboto kundi karapatan din ito ng mga babae bilang bahagi ng lipunang Pi lipino May banggit si Orosa (1980) tungkol sa pagiging isang babaeng-lider ni Labog: Ang pagiging feminista ni Labog ay di-lamang mababakas sa mga kuwentong k anyang isinulat kundi maging sa personal niyang buhay. Para kay Labog. magtangol ng b ayan ang sa mga lalaki. di-napadadaig sa mga kahirapang d umarating sa kanilang buhay. nangang ahulugan na ang babaye.17) Malinaw at tiyak ang konsepto ni Labog sa feminismo . ang maghapon nila ay hindi nakatali sa loob ng tahanan. doktora. Di lamang sa maraming kuwento at nobela n i Labog makikita ang konsepto niya ng feminismo kundi sa kanyang naging buhay. Kasama ang ilan pang kababaihan ay nanguna si Labog sa pakikibaka para sa pantay na karapatan ng mga babae at lalake laban sa <i>women's suffrage</i> na umiiral sa kanilang panahon. tindera. gagawa ng lahat na mga gawaing lalaki. Umiibig sila at nabibigo ngunit di-nawawalan ng pag-a sa.ang pagkakapantay ng babae at lalake sa anumang bagay. Inilahad ni Fojas ang konsepto ni Labog sa feminismo : eamos sus ideales sobre Feminismo: "Ipantay ang babaye sa lalaki. manunulat. Sil a ay nagtatrabaho gaya ng pagiging reporter. nangangarap sila at nabibigo ngunit ginagawa nila a ng lahat upang makabangong muli mula sa pagkakadapa at makamit ang pinapangarap na tagumpay." (Lopez: 1962) subalit nagpatuloy pa r in siya sa gawaing ito. titser.</pd> na magpatuloy sa pagsulat ng mga kuwento at nobela. Ayaw na siyang payagan ng kanyang asawang si Benigno Sr<pd>.

maaari rin itong gawin ng isang babae ang maging ina at asawa habang gumaganap ng iba pang tungkulin sa labas ng taha nan. ang kasipagan niyang maitaguyod nang nag-iisa at mapagtapos ng pag-aaral ang ka nyang dalawang anak sina Benigno Jr<pd>. ma ipapalagay na naimpluwensyahan ni Florentino si Labog sapagkat itinuturing si Fl orentino bilang kauna-unahang makatang feminista sa Pilipinas (Gruenberg: 1977). ang matutukoy na sagot ay ang kinagisnan niyang patryarkal na lipunan. Dahil nga sa wala pang nag-aral kay Labog at sa kanyang mga akda. may kah irapang mahalungkat kung sino at ano ang nakaimpluwensya sa kanya sa konsepto ng feminismo. pantahan lamang. pati na ang pamangking si Teodoro. wala rin akong nak uhang tiyak na tugon mula sa mga ito bagama't nagkakaisa sila sa pagsasabi na a ng marubdob na pakikibaka ni Labog sa lansangan para sa karapatan ng kababaihan. na pawang naging topnotcher sa CPA Board Exam. Kung nabasa ni Labog ang mga tula ni Leona Florentino (1849-1884). Naitanong ko sa aking sa sarili: naging "biktima" kaya si Labog ng lipunang ito? Hindi naging sapat ang mga nak uha kong impormasyon sa nakatalang talambuhay ni Labog sa <i>CCP Encyclopedia o f Philippine Art</i> at sa <i>Filipino Women Writers and Their Works</i> ng Nati onal Centennial Commission upang mabigyan ng tiyak at kongkretong kasagutan ang aking tanong. kaibigan ng mga kaibigan niya. Maipalalagay na ang mga karanasang ito ang nagtulak kay Labog upang "labanan" sa pamamagitan ng kanyang mga kuwento ang naisasantabing kalagayan ng mga babae sa patryarkal na lipunang Pilipino. o ng mga kamag -anak niya. ay tumututol sa hindi makataru ngan at nakakahong representasyong ibinibigay ng mga lalake sa mga babae bilang mahina. Kung kaya ng isang lalake na maging ama at asaw a habang nagtatrabaho sa labas ng bahay. dapat niyang ipantay ang sarili sa lalake at sikaping g awin ang anumang magagawa nito. at may kasariang mababa o inferyor sa lalake ay may mal inaw nang konsepto nito si Labog.a kanyang asawa. Sa kanyang patu loy na pagsulat ay nabigyang-laya ni Labog ang kanyang mga karapatan bilang isan g babae at bilang isang tao: ang karapatang paunlarin ang kanyang sarili at gami tin ang kanyang talino sa gawaing magbibigay sa kanya ng pansariling-kaganapan a t identidad bilang isang babae. Hindi pa man gaanong nakikila ang ideolohiya ng feminismo sa Pilipinas n a ayon kay Ruth Elynia Mabanglo (sa Reyes: 1992). Sa kanyang tinamasang popularidad at natamong mga pagkilala at parangal a . Muli ay naitanong ko sa sarili. at Manuel. Sa halip. Maaari rin namang mula sa ka nyang mga sariling karanasan. maaaring sa lipunang patryarkal na kanyang k inagisnan nag-ugat ang konsepto nito ng feminismo.</pd>. Gaya ng nabanggit na. ang pagsisikap niyang maitampok sa kanyang mga kuwento ang pantay na karapatan ng mga babae at lalake. may mga tao kaya o ibang manunul at na nakaimpluwensya kay Labog? Wala pa rin akong nahanap na sagot sa talambuh ay ni Labog. kakilala ng mga kakilala niya. Saan kaya nakuha ni Labog ang kanyang konsepto ng feminismo? An ong salik kaya ang nakaimpluwensya kay Labog upang taglayin ang konsepto ng femi nismo at ipasok ito sa kanyang mga kuwento? Marahil. Sa kanyang naging buhay ay masasalamin ang kon septo ng feminismo ni Labog na binanggit sa artikulo ni Fojas: na bagamat tungk ulin ng babae ang magtanggol ng tahanan. gayundin ang paglalaraw an sa mabubuti at kahanga-hangang katangian ng mga babaeng Pilipina ay sapat nan g mga patunay upang masabing isa ngang feminista si Labog sa kanyang sariling ka paraanan. Isang pagbura ito sa kaisipang patryarkal na ang ama ang dapa t na nasusunod at nagpapasya para sa kanyang asawa at mga anak. at upang hangarin niyang maipanta y ang kalagayan ng mga babae sa mga lalake. hindi siya dapat na matali lamang sa tu ngkuling ito. Sa mga librong binasa ko ay wala rin akong natagpuang anumang tala kay na magpapatunay na may manunulat na nakaimpluwensya sa feministang panitik n i Labog. sa karanasan ng mga babaeng kakilala o kaibigan ni ya. gayundin ang nag-iis ang anak na babaeng si Iluminada. Sa ginawa kong pag-interbyu sa mga kapamilya ni Labog.

at pagsagawa ng antolohiya ng mga kuwe nto ni Labog. Maitatala ang pangalan ni Hilaria Labog sa kasaysayan ng literatura sapagkat matagumpay siyang nakaigpaw sa tradisyon at kalakaran ng kanyang panahon na ang binabasa lamang ay ang akda ng mga lalakeng manunulat. hindi ko nagawang sumunod sa isang n asusulat na tiyak na proseso o operasyon sa aking isinagawang literari retrival sapagkat wala akong natagpuang kongkretong proseso o operasyon para dito. at. Para sa pangalawang komponent naman. at magawan ng isang kronolohikal na antolohiya ang kanyang mga maikling kuwento. Mayo 16. at ginawaran ng mga parangal. at ng iba't iba pang papel na ginampanan niya bilang isang babae noong siya'y nabubuhay pa. isang teorista. 1962. ina. Mayo 1962. Matagumpay na nakaigpaw si Labog sa kalakaran n g pangingibabaw ng kalalakihang manunulat. ang maisulat ang kanyang literari biografi. ang mga natagpuan g talakay ay ukol lamang sa impormasyong retrival na sadyang napakalawak. ang inyong lingkod. Sa isang panahong ang literatura ay mundong pinaghaharian ng mga lalaking manunulat. nobelista. isinapelikula. Nagawa niyang mailuklok ang kanyang sarili sa pedestal kahanay ng mga ito. at mga kaibigan ang mga labi ni Hilaria Labog sa Manila North Cemetery matapo s ang isang Banal na Misa sa UST Chapel na ginanap sa ikapito at kalahati ng uma ga. inihimlay ng mga nagmamahal na pamilya. Hindi ko naging suliranin ang unang komponent sapagkat malinaw at ti yak ang aking layunin sa pagretriv ng mga kuwento ni Labog . ang inil uwal sa sangmaliwanag upang gumanap ng tungkuling ito. pagpapakilala. nakabuo ako ng pansariling prosesong nagamit k o nang epektibo at nakatulong nang malaki sa akin sa pagretriv at pagbuo ng anto lohiya ng mga kuwento ni Labog: . Walang tiyak na teoryang mapanghawakan para sa literari retrival na nasa ilalim lamang o nakapaloob lamang sa impormasyong retrival. "ang isang teorya" ay dapat na magtaglay ng tatlong komponents: (1) pagtiyak sa layunin at fangksyon. kaanak . Sila ang higit na kinikilala at mga akd a nila ang binabasa bunga ng paniwalang ang mga lalakeng manunulat ang bukal ng galing at talino sa pagkatha.ang makatugon sa ha mon ni Reyes na maipakilalang muli si Labog sa mga mambabasa ng maikling kuwento sa kasalukuyang panahon. Abril 1962. (2) deskripsyon ng proseso o operasyon. Nagsulat ng mga akda si Labog sa panahong ang nangingibabaw sa larangan n g literatura ay kalalakihang manunulat.y maihahanay si Labog sa kahusayan at popularidad ng mga lalaking manunulat. apat na ara w matapos ang pagluluksa sa kanyang paglisan. sa edad na pitumpu't dalawang taon (72) ay binawi ng Lumik ha ang hiram na buhay ni Hilaria Labog dito sa lupa. nanangan ako sa paggamit ng sistemang retrival. Mayo 13. may isang babaeng nagngangalang Hilaria Labog na ang mga akda ay pin anabikan. Sa gi nawa kong pagriserts sa mga laybrari o maging sa internet man. lola. kwentista. kinilala. binasa. 1962. Ayon kay Louis Ke lly (2000). (3) ugnayan sa pagitan ng layunin at fangksyon at ng proseso o op erasyon. An g kahusayang ito ang nagbigay-daan upang mapasok niya ang mundo ng literatura na noon ay pinangingibabawan ng mga lalaking manunulat. ngunit hind i ang galing at talino ng kanyang panitik. nailibing ang pisikal na katawan ni Hilaria Labog. Nakatakdang buhayin ang kanyang alaal a at ang kanyang mga akda sapagkat isang buwan bago ang kanyang kamatayan. Nagkaroon siya ng kapangyarihang kanyang-kanya lamang at nagawa niyang buwagin ang paniwalang ang mga manunulat na lalake lamang ang makalilikha ng mga kuwento at nobelang dapat na hangaan at basahin. Gayunman. tiya. isang malusog at magandang sanggol na babae. at ng pagdiriwang din naman sa kan yang naging matagumpay at makabuluhang pamumuhay bilang asawa. sa buong panahon ko n g pagretriv ng mga akda ni Labog. <b>Ang Antolohiya: Apat na Dekada ng Pangangatha ni Hilaria Labog</b> Sa muling pagbuhay.

Ayaw kong s a mga kamay ko madurog ang mga magasing ipinagpapalagay kong isang mahalagang ka bang naglalaman ng mayamang diwa at kaisipan ng mga manunulat na Tagalog. at Lopez Memorial Museum. mula sa matinding pagsasanay. Sa kabuuan. Kapwa kami hirap kung p aano tutustusan ang aming pamasahe. at dalawampu't anim (26) naman sa Serials Sectio n ng nasabi ring pambansang aklatan. ni isang kusing lalo pa't katatapos lamang noon ng eleksyon. Unang hakbang na ginawa ko ang pagpunta sa National Library. At kahit pa naipanalo namin ang bansa. Nakapalooob din sa prosesong ito ang isa-isang pagbuklat ng mga naka-bind na orihinal na kopya ng mga magasin para hanapin ang mga kuwentong isinulat ni Labog.</pd> <b>Paghanap ng mga kuwento sa iba't ibang babasahin ng iba't ibang aklatan</b>. ang <i>2004 Choir Olympics</i> na ginan ap sa Bremen sa bansang Germany. Noong nakaraang taon lamang nang aming pagpasya hang sumulong sa aming European tour para makapagtanghal. sadyang walang pakialam ang sangay ng pamahalaan sa aming sinapit. UP Diliman Main Library. Totoong may ibinibigay namang suportang pinansyal at iba pang pribelehiy o ang pamahalaan sa iilang <i>Pambansang Alagad ng Sining</i> kasama na rito ang mga musikero at kompositor. Sa mga lugar na ito ko natagpuan ang mga lumang-lumang kopya ng mga magasing pinagretrivan ko ng mga kwento ni Labog at pinagkunan ko ng ilang mahalagang tala tungkol sa kanya (ang pinakalumang kopya ay 1909). Subalit sapat na ba ito para masabing may pagpapaha laga ang gobyerno sa mga musikero? Isa itong karangalan bagaman kailangan ding t anggaping marami pa ang nangangailangan ng suportang ito. 4 Title:Sanaysay (21) Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang pinagdaanan ko bilang kasapi ng pangunahing koro sa Maynila. umasa kami sa tulong mula sa NCCA pati na sa National Sweepstakes Office. paghahanda ng mga kailangang dokumento hang gang sa sari-saring paraan para sa paglikom ng pondo. mula sa Rare Books Section ng National Library ay nakaretriv ako ng dalawampung (20) kwento. Isinagawa namin ang prepara syon. doon namin napagtanto na sadyang totoo rin ang bagay na ito sa iba pang korong dumalo at na nalo tulad na lamang ng Mary the Queen Children's Choir. May katagalan ang prosesong ito sapagkat totoong ingat na ingat ako sa p agbuklat ng mga magasin partikular yaong mga nalathala noong dekada 20 upang huw ag mapunit ang mga ito dahil talaga namang malutong na ang pahina at ang malilii t na piraso ay nalalaglag na sa mesa at ang iba ay sa kandungan ko. At nang nasa Europa na kami. Maalala na nga nawa na tin ang kaso ng paham na si Levi Celerio na sadyang hindi kinayang maipagamot an . Subalit wala kaming napala. pagkain at iba pang gastusing nauuk ol sa paglilibot sa kontinenteng sadyang malupit ang halaga ng salapi hambing sa piso. Inabot kami ng ilang buwan sa pag-asang mabibigyan ang koro ng suportang pinansyal na may humigit-kumulang na dalawampu't limang kasapi.<b>1</b><pd>. tirahan. lalo pa ang makibahagi sa pandaigdigang olimpiada ng mga koro. Tulad ng iba pang kasapi.

tila kakaunti pa rin ang sumusuong sa pe ligrosong karera bilang isang musikero. Dagdag pa na napansin din ito ni Mangahas sa kanyang sanaysay na may pag katig nga ang ating sangay pampamahalaan sa mga kanluranin at banyagang mga prod uksyon at mga talento. sila'y produktong pang-export. Ito ay isang pagpapamalas kung papaano natin minamaliit ang ating mga bu hay na kayamanan sa sining. wa la pang unyon sa kasalukuyan ang Filipinong musikero para protektahan ang kanila ng pang-ekonomiya at panlipunang kapakanan. Kung hindi ka magkakapangalan at magkakaroon ng partisipasyon sa mahigpit na kompetisyon sa industriya sa bansang ito ay sadyang wala kang kahihinatnan. Ganito ang pormula ng mga mang-aawit: kung hindi ka bebenta at magiging sik at sa masang Pinoy. marami ang nangingibang bansa upang makipagsapalaran bilan g mang-aawit o musikero at batid na wala silang kahihinatnan sa Pilipinas. Kung hindi ka pa magkapag-aari ng popularidad at pangalan ay hindi karakarakang mapabibilang sa mga posibleng magtanghal at masu portahan. nakakaligtas lamang ang isang musikero sa hamon ng k risis kung ito ay sikat na at may regular nang kinikita mula sa kanyang katanyag an. Ayon nga sa University of the Philippines Medical Alumni Society in America. sa mga malls. subalit nakatuon ang atensyon ng masa sa kung ano a t sino ang mainit sa merkado. Komersyal ang musika sa Pilipinas bagaman iilan ang nahihirati sa sining dahil sa pilosopiya n g <i>Art for Art's sake</i>. <b>Ang Musikero Bilang Export</b> Sa dami ng alagad ng musika sa ating bayan. . wala kang mararating at walang kang kikitain. ritmo at saliw. Madalang ang mga lokal na musikero na nakabilang sa mains tream at pop music ang nakapagtatanghal sa ganitong malalaking venue at suportad o ng mga sangay ng pamahalaan. Mahirap tuloy maibenta ang palabas o pagtatanghal sa mga venue na binanggit. Resulta. ang mga entertainers (kasama dito ang mga dancers at musicians) ay ang may pinakamataas ng bilang na ipinapadala sa ibang bansa. Buko d pa sa mga domestic helpers. Maituturing pa nga itong i sang paradokso. Mahilig nga ang ma mamayang Filipino sa musika. ang <i>talent fee</i> sa isang nagsisimula at hindi tan yag na musikero ay hindi sapat para bumuhay ng isang pamilya. S a madaling salita. walang ginagawang programa ang pamahalaan ukol sa promosyon ng musika at sa proteksyon ng karapatan ng mga musikero. Maraming musikero ang dumaranas ng gutom sapagkat tinatalo sila ng nakararaming nakasasabay sa takbo ng mainstream music sa Pilipi nas. Subalit iilan at napakanipis ng pagkakataon para sa mga Filipinong musikero. melodya. Nananatiling sa football field.g sarili hanggang sa kamatayan. sa basketball court. Kakaunti ang nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng career sa musika dahil na rin marahil sa dami ng magagaling sa ating bansa. hindi na nila halos maitawid ang kanilang mga pangangailangan bilang indibidwal o may-pamilyang mamamayan ng ating bansa. Ang siste sa ating lipunan. Kung kaya't kahit pa mayroon tayong mga henyo sa si ning ng tunog. Sila ang mga taong nagsikap upang magkaroon ng kabul uhan ang musikang Filipino subalit sila pa rin ang naghihirap. Maaari ring namang mataas at pangmayaman ang pagtingin ng mga masa sa mga ipinalalabas sa CCP o PICC kung kaya't hindi na rin ito sadyang tinatangkilik pa ng nakararaming manonood. parke o sa Coliseum ang karamihan kung nais nila ng pagtatanghalan na kapansin-pansin ang malaking agwat nito sa antas ng CCP o ng PICC o ng Tanghalang Francisco Bala gtas. Maaaring magandang pakinggan ang pagdami ng mga Filipinong musikero sa ib ang bansa bagama't ito ay sintomas na hindi sila komportable sa pang-ekonomiyang estado ng ating bayan kung kaya sila napipilitang lisanin ang ating bansa. Ang nakalulungkot pa. Bukod pa rito. Lalo pa.

Kahit pa sabihing ang ilang awiting Pinoy ay naititik sa wikang Ing les. lumilikha ito ng kultura ng korupsyon sapagkat nagkakaroon tuloy ng ideya ng pagbibigay-su hol sa mga istasyon ng radyo at telebisyon. Ang pamban sang ekonomyiang nawawalan ng bagong investments. ang ating awiting nakasaad sa Ingles ay nakawiwili dahil sa taglay nitong rahuyo o charm sa melodya na tila angkop at patok sa mga Pinoy. malaki pa rin ang pagkakaiba ng wikang Ingles na ang gumamit ay Pinoy hambi ng sa banyaga. Mas lulmalagay na aktibo pa ang mga istasyon sa r adyo at telebisyon ng pagsasaere ng mga awiting hindi naman taal sa Pilipinas. Dumarami ang mga sites na sadyang nagbibigay ng mga libreng downloads ng mga musika at maaari ring isagawa ang pag papasa at pangongopya ng impormasyon at music files sa loob ng cyberspace na wal ang bayad at walang limitasyon sa dami. Malakas pa rin ang kolo nyalismong kaisipan at pamantayan sa mga istasyon ng radyo at maging sa telebis yon. Kitang-kita ito lalo pa sa kanilang pagpili ng seleksyon at bilan g ng banyagang musika sa bawat airtime. At ito rin ang lumalagay na pangunah ing midyum para sa pagpapalaganap ng musika at iba pang impormasyon sa bansa sa paraang brodkast. Napakalaki ng nalulugi sa isang ekonomiya dahil sa pamimirata. Tila isang kahingian na ang pakikinig at panonood ng telebisyon sa ating b uhay. Ang mga mamimili na nabibigyan ng kakaunting pagpipilian. At ang mga producers at recording companies na napip . Mas tagos ito sa puso. Ang biktim a at ang natatalo dito ay ang mga sumusunod: Ang mga musikero (artists) na ang k anilang pagiging malikhain at masining ay hindi napapalitan o natutumbasan ng ka bayaran. Tandaan na ang proporsyon ng dami ng Fil ipinong awitin ay sadyang mas nangangailangan ng higit na exposure kaysa sa mga Amerikano o anu pa mang awiting banyaga. talamak at lalo pang nagiging aktibo sa pamimirata sa ating bansa. Kahit pa masasabing may bentahe ang pagkakaroon ng aktibong kalakalan ng musika sa internet. At lalo pa. Magkagayon pa man.3 bilyon na pagkalugi sa bawat ta on sa buong daigdig.<b>Ang Radyo. malaki ang ginagampanang papel ng radyo at te lebisyon para sa diseminasyon o distribusyon ng impormasyon. Telebisyon. sadyang problema pa rin ang mas malaking bilang ng mg a banyagain o kanluraning musika na pinatutugtog sa ere. may humigit. Ang ganitong sistema ay tahasang nakakaa pekto sa pag-usad ng musika at kalakalan nito.kumulang na US$4. Wala pa ngang garantiya na nasusunod ang kahingiang tatlong awiting Pinoy sa bawat oras sa kawalan na rin ng magmomonitor nito sa napakaraming istasyon n g radyo o telebisyon sa ating bansa. Ito na ang pinakamurang paraan ng libangan lalo't napakaraming pagpipilian ng mga palabas at mga programang panradyo. banta at hadlang sa pag-unlad ng industriyang nito. Higit pa rito. mayroon din naming paglabag na nagaga nap sa pamimirata rito ng mga likhang awitin. Sinasabi na ang baw at kabahayan ngayon sa Pilipinas ay nag-aari ng radyo o telebisyon o maaaring pa reho. ang pamimirata ang pinakamalaking suliranin. ang Sistema ng Pamimirata at ang Internet</b> Sa pag-aaral ng mass media. Sa lahat ng maaaring makapagdulot na masamang epekto sa musika sa ating b ansa. kahit pa may paninigurong magpapa tuloy ang musika sa banta ang teknolohiya. Isa pang makapangyarihang daluyan ng musika sa kasalukuyang panahon ay a ng Internet o ang cyberspace. Kulang ang napapakinggan nating awiting Pin oy samantalang napakaraming awitin at komposisyon ang maaari sanang mabigyan ng promosyon at pagtaas ng benta ng kanilang mga recordings. Ayon sa <i>International Federation of Phonographic Indu stry</i> (IFPI). Ang pamahalaan na nawawalan ng milyon-milyong tax revenues. Dito rin dumadaan ang nakararaming musika na ating napakikingg an at napanonood sa mga palatuntunan o maging sa Music Video. At sa kasalukuyan.

sikaping maging isang tampok panturismo ang ating mga talento sa m usika. paigtingin at pag-ibayuhin pa ang pagsasanay ng mga talento para makapagtayo ng akademyang maaaring maging tanyag sa paghuhubog ng mga musikero sa Asya at sa buong daigdig. Mas bigyan ng priyoridad ang musikang atin s a mass media. marami ang magsasarang kompanya at kasabay ang k awalan ng mapapasukang trabaho ng maraming manggagawa. KATHA at MTV AWARDS. Maaaring ibenta ang talento natin sa loob ng a ting bansa lalo pa ang mga de-kalibreng mang-aawit. ang mga nag-aareglo at manunulat ng titik ng mga awiting naghahayag ng ating kalinangan at kaakuhang Pinoy. Sino b a naman ang magtatangkang gumugol ng kapital kung walang garantiyang kikita ito dahil sa piracy? At dahil dito. Sa halip na lumikha pa ang mga kompositor. ang pinakamalaking naaapektuhan at bikt ima ay ang lokal na kultura. ang pamimirata ay nakapagdudulot ng paghinto ng investment . maaari ring buhayin pa at patingkarin pa ang mga award-giving bo dies tulad ng CECIL AWARDS. Hindi malayong tayo ang siyang tatayong sentro ng m usika sa Timog Silangang Asya. money laundering at iba pang uri ng mga inor ganisang gawaing kriminal. kabuhayan at edukasyon ng mg a alagad ng musika at iba pang sining.ilitang bitawan at talikuran ang kanilang mga musikero at ihinto ang produksyon ng kanilang mga likha. Una. Magsisilbi itong m otibasyon sa mga musikero at mang-aawit upang pag-igihin pa ang kanilang sining. mas mamarapatin pa nilang ibaling na lamang sa ibang bagay ang kanilang pagiging malikhain. maaar ing ito ang maging bentaha natin. Ikalawa. Ikatlo. Ikaapat. mababawasan ang pangingibang bayan ng ating mg a kababayan para sa pagtatrabaho doon. ang ibinabayad na salapi sa mga piniratang CDs ay padadaluyin para sa panga ngalakal ng ipinagbabawal na gamot. may kadahilanan kung bakit dapat labanan a t itigil ng pamahalaaan ang pamimirata kahit pa alam nating may mga kumikita rin sa ganitong sistema ng kalakalan. Ikalima. Maaari itong maging isang ganap na unyon ng mga musikero na mangangalaga rin ng kanilang karapatan at iba pang pribelehiy o. lalo pa sa mga musikero. Ayon pa rin sa IFPI. Ano na nga ba ang mangyayari sa ating bayan? Papaano na magpapatuloy ang ating kultura kung pagkakaitan ng musika? Ano ang sasapitin ng mga Filipinong may angking gali ng at talino sa musika? May ilan akong imumungkahi na posibleng paraan para sa pagpapayaman at pagbibiga y-halaga sa estado ng musika sa ating bansa. ang pamimirata ay nagdudulot ng mas organisadong krimen. lalo't higit sangkot ito sa antropo lohikal na kalikasan ng pagkatao ng mga Filipino. Kalimit an. Una. AWIT AWARDS. Ikatlo. mangyaring paramihin pa ang bilang ng awitin na napapakinggan sa radyo at napapanood sa telebisyon. <b>Konklusyon at mga Rekomendasyon</b> Isipin na lamang natin ang senaryo kung sakaling lumala pa at sadyang mar apatin na nga ni Juan dela Cruz ang pananahimik at pagtigil sa pag-awit. paglago ng ekonomiya at mga posibleng trabaho. . At sa ganitong paraan. Bakit hindi tayo ma gtatag ng isang institusyon at ganapan na magpapakita o magsho-showcase ng galin g at talino ng Filipinong musikero? Napakarami nating maaaring pagdausan nito sa Pilipinas na maaaring dayuhin ng mga turista bilang pangunahing pang-akit ng at ing bayan. Maaari itong dayuhin ng mga banyaga at maging isang pangunahing destinasyong panturismo. Dahil tanyag nga ang ating bansa sa dami at galing ng mga musikero. itatag ang isang mas maayos na komisyon na ang tanging layon ay a ng pangangalaga lamang ng kapakanang pangkalusugan. Ikalawa.

Sa isip ko. anak nga niya ako at ina ko siya pe ro wala siyang karapatang pakialaman ako sa gusto kong mangyari sa sarili ko. anak. anak. "Ang Ate mo ay magtatapos na sa kolehiyo. "Huwag kang gumaya sa amin ng Ita y mo na parehong hindi nakatapos. Hangad ko lamang na mapabuti ang kalagayan ninyo. anak." dugtong ni Inay. Alam kong hindi siya matutula d sa amin ng Itay ninyo.." Gusto kong sigawan si Inay at ipamukha sa kanya na wala talagang magal ing sa kanya kundi si Ate. Malungkot ang kanyang boses pero hindi ko iyon pinansin. "Pag-isipan mo ang mga bagay na ito." Sandaling tumigil si Inay saka nag patuloy. Lalo na ikaw. Tiyak namang hindi niya ako tatanggihan." Malalalim na buntonghininga ang naririnig ko mula kay Inay habang nags asalita ito. Ang nakakapagtaka ay hindi ako pinalo o pinagalitan ni Inay." Mag-iisang buwan nang nagbubulakbol kami ni Rowena nang matuklasan ito ni Inay. Kinausap ba niya ako para sabihing walang-wala talaga ako kung ikukumpara sa mabait at masipag niyang anak na nasa Maynila? "Ang gusto ko sana ay huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral.. Wa la siyang karapatang pakialaman kung masira man ang kinabukasan ko. 4 Title:Malaki na ko." "Kung nabubuhay lamang si Itay ay hindi mo ako maaapi nang ganito. Naramdaman ko na naman ang galit sa kanya." "Alam kong galit ka sa akin." bul ong ko sa sarili. Kung hindi sana kami naging mahirap ay hindi k ayo nadamay ng kapatid mo sa kahirapang ito." patulo y ni Inay na nasa tinig pa rin ang kalungkutan. Ngunit huwag mo naman sanang idamay ang kinabukasan mo sa galit na nararamdaman mo sa akin. Gusto k ong gayahin mo ang Ate mo na nagsisikap para maiwasan ang kahirapan pagdating ng araw." Isa pang malalim na buntunghinin . "Mag-aral ka sana. Kinau sap lang niya ako nang gabing iyon. "Alam kong galit ka sa akin. "Kay Tita Flora na lang ako hihingi . Mahal kita. Dahil sa matagal ko nang hindi pagpasok nang walang paalam ay nagpunta pala sa bahay namin ang aming guro upang alamin kung bakit hindi na ako pumapaso k sa eskwela. Ngunit huwag mo naman sanang idamay ang kinabukasan mo sa galit na nararamdaman mo sa akin. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko! (2) "Bahala na!" sabi ko sa sarili ko.Dito rin papasok ang pampamahalaang institusyon at programa para sa mga musiker o. Kung nabubuhay ang iyong Itay ay tiyak na ganito rin ang sasabihin niya sa iyo. Tiyak na magiging maganda ang kinabukasan niya.

Hindi man lang naantig ang kalooban ko sa mga sinabi ni Inay. Paki ramdam ko rin ay unti-unti ko nang naisasakatuparan ang balak kong pagganti kay Inay." Sa loob-loob ko. Tingin ko nga ay mukha siyang suman dahil nakahapit ito sa katawan niya. O kaya naman. Pero tuloy pa rin siya sa paglalabada kahit hindi na ako nag-aaral. D angan nga lamang at may klase siya kahit Sabado kaya hindi na natin iistorbohin. Sa ganito lang dumadaan ang mga araw sa akin. di umatend siya. Isang gabi. "Dapat nga ay da lawa kayo ng Ate mo na sasama sa Inay ninyo tutal sa Manila naman ang reunyon. Nainis pa ako kay Inay dahil napilitan akong sumagot at kausapin siya . "Nakalagay sa programa ng ipinadala sa Inay mo na dapat kasama ang pamilya ng mga aaten. Naka labas din ang lumang bag ni Nanay na kupas na ang kulay sa kalumaan. ha?" Malambing na sabi ni Inay na nagpainis n aman sa akin. "Ho! Ako? Ayoko ho! Hindi pwede! Ayoko!" Tigas na tanggi ko. "Mary Ann. Ipinangako ko sa aking sarili na sa mga darating na araw ay lalo ko siya ng gagantihan sa ginawa niyang ito sa akin. Kasama yata ito sa plano kong pagganti kay Inay. Ang lagi niyang suot pag may okasyon ay ang nag-iisa niyang st ep-in na bukod sa bakbak na ay pudpod pa ang takong. "Ayoko na po talagang pumasok. Nagtaka ako . Pakiramdam ko'y ang sarap-sarap ng buhay ko. Si Inay ay wala ring na gawa para pilitin ako.e. Ikaw na lamang ang sasama. "e ano sa 'kin. kapag nakahingi ako ng pera kay Tita Flor a ay naggagala kami sa bayan. Lumilipas lang ang maghapon ko sa panonood ng TV at sa pagkukulong sa kwarto. Dito na lang ako sa bahay. "Hindi pwedeng hindi ka sasama!" Si Tita Flora. Mas malaki kasi si Inay kay Tita Flora." "Sasamahan mo 'ko anak. Nahihirapan p o ako sa pag-intindi sa mga leksyon ko. Nagtatagumpay na ako. aaten sa reunyon nila sa hayskul ang Inay mo.ga ang narinig ko kay Inay bago siya nawala sa harap ko. "Bakit kaya?" tanong ko sa sarili. Ang tangi ng naiwan sa utak ko ay ang pagkukumpara niya sa amin ni Ate. "Sa Sabado na 'yon. Ang alam ko pa ay walang matinong sapatos si Inay. Magmumukha lang akong tanga 'ron. Isa pa. Tuwang-tuwa ako sa mga nangyayari. pag-uwi ko galing kina Rowena ay nadatnan kong isinusukat ni Inay ang lumang uniporme sa pabrika na hindi na ginagamit ni Tita Flora. Lalo akong nagalit ka y Inay." Ito ang idinahilan ko kay Tita Flora nang kausapin niya ako para himuking bumalik sa eskwela. Pero gustung-gusto ko ang ganito. Hindi ako tumulong kahit minsan sa mga trabaho sa bahay. Talagang pin anindigan ko na ang paghinto sa pag-aaral. pu mupunta ako kina Rowena. al am kong magiging kawawa lang ang itsura ni Inay sa suot niyang lumang uniporme n i Tita Flora. Ngayon ko higit na napatunayan na para sa kanya ay si Ate lang ang magaling. kapag naiinip ako sa amin. Maghintay lang siya! Kinabukasan ay tuluyan na akong hindi pumasok sa eskwela." "Ano nama'ng gagawin ko sa reunion na 'yon? Wala naman akong kakilala s a mga pupunta ro'n." Si Tita Flor a ang sumagot sa tanong ko." Ang totoo ay ayaw kong sumama dahil galit nga ako kay Inay. Lalong tumibay sa aking sa . Sino naman ang isasama ng Inay mo?" Tuluy-tuloy sa pagsasalita si Tita Flora. Paminsan-minsan.

"Parang si. Parang nagkakaisang tiningnan lang nila si Inay mula ulo hanggang paa at saka n agngisngisan. Tuluy-tuloy siya sa mesa ng mga ito. Ang iba sa kanila ay mamahalin pa ang telang suot t ulad ng nakikita namin ni Rowena sa malalaki at pangmayamang tindahan sa bayan p ag naggagala kami. Namangha ako sa ganda at nalula sa taas ng hotel na ito." Ewan ko kung hindi napapansin o talagang hindi pinapansin ni Inay a ng nangungutyang tingin at malamig na pagtanggap sa kanya ng mga dating kaklase. At hindi nga ako nagkamali. Nahihiya talaga ako s a itsura ni Inay lalo na't para ko nang nakikita ang magagandang itsura ng mga t ao sa loob ng hotel. Napansin ko sa pagsasalita ni Tita Flora na galit na siya. Nakakasilaw din ang mga suot nilang alahas. "Maaga kang gumising sa Sabado. Nagmamadali siya sa paglakad na parang sabik na sabik na makit a at makausap ang mga natatanaw na kaklase. Para itong natatawang nandidi ri sa itsura ni Inay. "Kumusta na kayo?" Walang sumagot sa mga tinanong na nagtinginan lang nang makahulugan. Ang iba ay nagpatuloy sa pagkukuwentuhan na parang walang nakita o narinig. Ayokong may makahalatang sinuman na magkasama kami.. Magkakaro'n ka pa ng mga bagong kaib igan. "O. "Hindi si Gracita 'yan!" Tutol naman ng isang kaumpok nila na parang manghuhula sa laki ng suot na mga hikaw at mga pulseras. Binilisan ko ang paglakad at nagmadali ako sa pagpasok sa loob ng hotel . Alas sais ng umaga ang alis n'yo ng Ina y mo.. Umiwas akong sabayan siya.rili ang pag-ayaw kong samahan si Inay." Matigas pa rin ang boses ni Tita Flora.. Ang isa nga ay tumalikod pa kay Inay kasabay ng pag-irap. e di magpakilala ka sa mga anak ng mga dating kaeskwela ng Inay mo. Tumingin sa dir eksyon ni Inay ang mga katumpok nito sa mesa. Gracit a Talaro. Sinadya kong iwan si Inay sa paglakad at mauna sa kanya. Napansin ko agad pagpasok ko ang magagaran g bihis ng mga taong naroon. Nakangiti siya habang pap alapit sa grupo. . Nagbulungan naman ang iba pa. Alis diyes pasado na nang dumating kami ni Inay sa hotel na pagdarausa n ng reunion.. "Oho!" Ito na ang nasabi ko." alanganing sagot ng isa na walan g kaalis-alis ang tingin sa dumarating na kaklase. Ibinaling ko ang aking paningin kay Inay. Tiyak namang magkakaedad kayo ng mga 'yon. May mga nakaparadang sasakyan sa labas ng hote l. "Hindi ba si Gracita iyon?" Napalingon ako sa nagsalita at nakita kon g nakaturo kay Inay ang isang babaeng may katabaan ang katawan. Parang m ayayaman lang ang pumapasok dito. Kotse ang karamihan sa mga ito." giit ni Tita Flora." Dagdag pa nito sabay hagikgik na parang nakakaloko. Hindi ko na ipinilit ang pagtanggi dahil d ahil ayaw kong ang nag-iisa kong kakampi sa bahay namin ay magalit pa sa akin. "Pupunta ba naman "yan dito nang ganyan ang ayos. Parang trabahadora sa kung saang pabrika. Ako si Gracita. Ang ilan ay medyo luma na pero may mangilan-n gilan din namang bago. si Gracita nga yata. "Ano? Parang hindi n'yo yata ako nakikilala.

puntahan mo sila ro'n. Mayaman an g itsura nito. Pagdating sa may stage ay nilapitan niya agad ang isang may edad na ring ba bae na mukhang kagalang-galang sa suot nitong mahabang itim na damit na nangingi ntab sa mga palamuting hiyas."Dumating na ba si Emma? Gustung-gusto ko siyang makita!" May pananabik na tanon g ni Inay sa kanila. CPA. Sa kabila ng marami kong pagkukulan g sa kanya ay nagawa niya ito para lamang huwag kong tahakin ang kanyang naging landas. Nakatungo ang ulong lumakad patungo sa itinurong direksyon si Inay h abang inihahatid siya ng ngangungutya at nanunuring mga mata... Kanino nga ba ako dapat magalit? Kay Inay o sa aking sarili? Namalayan ko na lang na inakbayan ko si Inay. Ngayon<pd>. Sige. Si Cecili naman abogada na.</pd> ayaw kong isipin na ang pangyayaring ito sa amin ni Inay ang matagal ko nang hinahanap na kasagutan sa aking tanong. Hindi sa akin kundi kay Inay ang huling ganti." Sa wakas ay sagot ng isa sa mga ito. Itinaas-baba ng babae ang ti ngin niya sa kaanyuan ni Inay. Ang tanging alam ko ay nagsakripisyo si Inay at hinayaan niyang kawawain ang sarili sa hara p ng mga dating kaklase alang-alang sa akin." Parang nanginginig ang boses ni Inay. "Gracita?" "Oo. "Parang walang nangyari sa'yo. Nang sa wakas ay mamukhaan niya si Inay. Nagtatalo ang loob ko. Gusto kong sisihin siya sa pagpunta sa reunyong ito pero walang anumang katagang lumabas sa aking bibig.. Tingnan mo 'ko.. Matagal niyang tiniti gan si Inay na para bang kinikilalang mabuti. Ang babae naman na nagulat yata sa reaksyon ni Inay ay mabilis na tumalikod at pasimid na lumakad palayo sa amin. Habang naii sip kong lahat ang mga naging kasalanan ko sa kanya ay hindi ko napigilang maiya k. ako nga. Napakunot ang noo. Dalian mo" Halatang-halata sa boses nito na itinataboy nitong pal ayo si Inay. "Emma!" Humarap ang babae kay Inay. 'yung best friend mo. Ako lang yata ang hindi nakatapos ng kol ehiyo sa ating magkakaibigan. Hindi ko nga natikman ang mga kahirapang naranasan ni Inay ngunit hi . ngumiti naman pero halatang napilitan lang. Ika w? Ano ba'ng nangyari sa'yo pagkagraduate natin ng high school?" "Nahihiya nga ako sa inyo. Marami itong suot na alahas sa katawan. "Tayo na pong umuwi<pd>. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang mga oras na iyon. Isang kahanga-hanga at dakilang ganti! Nabaligtad man ang mga pangyayari ay masaya pa rin ako." "Ikaw nga! Bakit ganyan ang ayos mo? Ano bang nangyari sa buhay mo?" Mayabang magsalita ang babaeng ito. sige. Si Pia. Noon ko nap ansin na ngingilid ang luha sa mga mata niya. Gusto kong magalit kay Inay.</pd>" Nang naglalakad na kami palabas ng hotel ay bumabalik lahat sa isip ko ang nagawa ko kay Inay pati na ang banta kong pagganti sa kanya. Sinundan ko si In ay. espesyalistang doktora na 'ko. "A. "Nan do'n siya sa may stage kasama ng iba pa nating classmates.

Handa na akong magbigay ng tunay na liw anag!" buong pagmamalaking isinigaw ni Tolits. Hindi ko man sadyain. "Hinding-hindi ko bibiguin sina Nanay at Tatay. . sa mga ngiti ng mga Nanay at Tatay. Tolits! Hapi Bertdey! Hapi Bertdey! Hapi Bertdey. narinig n iya ang isang awiting. At naramdaman na lang ni Tolits sa kanyang mga pisngi ang matutunog na h alik ng kanyang Tatay at Nanay. nag-iisa na lang si Tolits sa kanilang bahay. pero di siya pinansin ng mga dambulahang d aliri. at ng mga regalo.git na mahirap ang nararanasan ko ngayong ako'y ganap na ring ina. Magiging isang maningas at maliwanag na palito ako ng posporo. at lalong hindi dahil impluwensya ito ng kanyang mga kaibigan. hindi dahil naging mali ang aking pagpapalaki sa kanya bilang isang ina. hindi dahil sa mali ang paa ralang pinili ko para sa kanya. laging sumasagi sa aking isip ang unti-unting nabubuong katotohanan na isinilang ko si Karen upang ipalsap sa akin ang naging bunga ng ganti na noon ay aking itinanim. "May tama ng panahon para sa lahat ng bagay. at kinuha na s iya ng mga dambuhalang daliri. Namangha siya sa iba't iban g kulay ng lobo. "Sa wakas!" ang sigaw ni Tolits. Pagkatapos. Nakita na niya ang labas ng kanilang bahay. Tolits! Pagkaraa'y malakas na palakpakan at hiyawan ng mga bata ang sumunod. Ibinigay ni Tolits ang lahat ng kanyang taglay na ningas at liwanag upan g masindihan ang nag-iisang kandila na nakatusok sa keyk. Naging ganito si Karen dahil minsan ay naging ako siya. ng mga patusuk-tusok na sumbrero. Maliwanag na sa akin ang lahat ngayon. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang Nanay at Tatay na. h indi dahil maagang nawala ang kanyang daddy sa amin. Nagkakaganito ang aking si k aren. Hapi Bertdey. Ngayon." Alam ni Tolits na malapit nang mangyari ito . lalo na ng mga batang nakapal igid sa maraming pagkain at sa isang makulay at malaking keyk. Napangiti si Tolits. 5 Title:Kwento (11) Umiyak nang umiyak si Tolits. ng mga laruang nakasabit. Bumukas nga uli ang bintana ng munting bahay nina Tolits.

Tapos. "O Angel Perla. Di raw ako bagay sa kanyang opisina." ang lagi niyang sinasabi sa akin. para lumaki ka agad." ang bilin ni Mama. Puro tunog lang ng st apler. Minsan sobrang dami niyang pinakakain sa akin. stamp pad.Ito ang tamang panahon na laging sinasabi ng kanyang Tatay at Nanay. Binigyan na lang ako ng papel at lapis ni Mama. parang mga robot at wala man lang ngumingiti. "Kain pa Lara. "O Angel Sally. Angel ang it awag ko kay Ate Sally dahil ang mga anghel daw ay nag-aalaga sa masunuring bata. kapag dumating na raw ang aking anghel. Mabait si Angel Sally pero lagi niya akong pinakakain kahit busog na bus og na ako. ikaw na ang bahala kay Lara. Ang pangalawa kong anghel ay si Angel Sally. laging gulat ni Mama dahil nagpaalam si Angel Sally. Angel ang it awag ko kay Ate Rowena dahil ang mga anghel daw ay tumutulong sa magagalang na b ata. mangga. Gano'n pala kahirap ang buhay ni Mama sa opisina. pero di pa rin tapos si Mama. Si Angel Perl a ang una kong anghel. pati matataas na bild ing at tulay na dinaanan namin kanina. Wala p ang anghel na magbabantay at mag-aalaga sa akin. 'wag mong hayaang pawisan ang likod. ang mga tao. minsang naman sobrang konti." ang bi lin ni Mama. ka ilangan raw siya ng kanyang maysakit na ama. Wala pa raw akong makakasama sa aming bahay. telepono. Di raw para sa mga bata a ng opisina. aso. sobrang saya ko. Parang di nauubos ang kanyang ginagawa. Pauli t-ulit sa buong maghapon. . ikaw na ang bahala kay Lara. dahil ang mga anghel da w ay laging nagbabantay sa mababait na bata. Sabi ni Mama. Angel ang itawag ko kay Ate Perla. Ka hit ayaw ko ng matulog. ang araw ng kanyang kapanganakan. maiiwan na ra w ako sa bahay. Pero isang araw nagpaalam na si Angel Perla. "Tulog na Lara. nagawa ko na. Sabi ni Mama." ang bilin ni Mama. Ang pangatlo kong anghel ay si Angel Rowena. Mabait si Angel Perla pero pinatutulog lang niya ako buong maghapon. para lumaki ka agad. ang kanyang unang kaarawan. Nadrowing ko na nga ang la hat na kaya kong idrowing." ang lagi niyang sinasabi sa akin. kailangan raw siya ng kanya ng mga anak sa probinsya. pinatutulog pa rin niya ako. Pero sabi ni Mama. kaya isinama muna ako n i Mama sa kanyang opisina. talagang matagal ang ka nyang trabaho. ikaw na ang bahala kay Kala. Kaya 'nung dumating ang una kong anghel. pakainin mo palagi. Pero isang araw. at keyboard ng kompyuter ang aking naririnig. "O Angel Rowena. May mga puno. Pinagdrowing niya ako ng kung anu-ano. araw. Sabi ni Mama. Parang mga boses-ipis din sila kung mag-usap. bulaklak. DI PA DUMARATING ang aking bagong anghel. patulugin mo sa tanghali.

pero sa buong maghapon." ang lagi niyang sinasabi sa akin. Minsang sobrang init ng tubi g. isang hapunan. si Angel Raki."Halika Lara."ang lagi niyan g pang-akit sa akin. Bilin ni Mama. paliliguan na kita. ikaw na ang bahala kay Lara. pinaliliguan agad niya ako. Lahat ng palabas mula umaga hanggang hapon. Sumunod kong anghel ay si Angel Charito. habang nagpapahinga si Mama. nagpaalam si Angel Rowena . Pumalit naman ang pang-anim kong anghel.' ang lagi niyang takot sa akin. para na akong ispasol. Pero isang umaga pagkatapos ng aming almusal. Mabait si Angel Lai. nasa'n ka na? 'Wag kang lalabas baka kunin ka ng Mamang may balb as. "O Angel Charito. "Halika Lara. pinapanood namin. ikaw na ang bahala kay Lara. kailangan daw siyang umuwi ng probinsya upang tumulong sa pag-ani ng palay. kailang an daw siyang umuwi dahil mag-aaral na siya. Tulad nung mga dati kong angel. pero ayaw niya akong palabasin ng aming bahay kahit sa aming magandang hardin o mapasikatan ng araw. ag ad niya akong hinahanap. nagpaalam si Angel Charito. magpapakasal na raw siya sa kanyang matagal nang nobyo. "Halika na Lara. Mabait si Angel Charito. si Angel Lai. Mabait si Angel Rowena pero lagi siyang palit nang palit ng tuwalya sa a king likod at kapag pinulbusan niya ako. minsan naman sobrang lamig." ang bilin ni M ama. Pero tulad nung mga dati kong anghel. palitan natin ng tuwalya ang likod mo. nagpaalam na rin si Angel Raki. Bilin uli ni Ma ma na Angel pa rin ang itawag ko kay Angel Raki tulad nung mga dating kong nagin g angel. wala kaming ginagawa ku ndi manood ng tv. Ay aw na ayaw niyang makikita na madumi ang damit ko. masarap itong tubig. Dumating naman ang pang-lima kong anghel. magsisimula na ang palabas. 'wag mong hayaang lumabas." a ng bilin ni Mama. Sab i ni Mama." ang lagi niyang aya sa akin. "Lara. Sandali lang akong mawala. mabait din si Angel Raki pero paligo siy a nang paligo sa akin. pagdating ni Mama. libangin mo. kinukuha na raw siya ng kanyang Tiya na may karinderya. ikaw na ang bahala kay Lara. paliguan mo. "O Angel Raki. "O Angel Lai. Kahit konting dumi lang. Angel ang itawag ko kay Ate Lai dahil si Angel Lai raw ang aking Mama habang siya ay nasa opisina. nagpaalam na si Angel Lai . Angel ang itawag ko kay Ate Charito dahil ang mga anghel raw ay anak ng Diyos. Pero isang gabi. Pero isang hapon. . para di ka magkasak it. ang pang-apat kong anghel." ang bilin n i Mama.

at tutulong sa akin.</pd>NASAAN ka na P at?" Narinig na naman ni Pat ang tawag ng kanyang Nanay.. pupulbusan muna siya ng kanyang Nanay. Parang nagsamang laha t ang anim na anghel na aking nakasama sa iisang anghel. "PAT <pd>. Laking gulat ko dahil kahit di ko pa nakakasama nang matagal si Mama. Totoo nga bang may anghel. at anghel na hinding-hindi ako kaila nman iiwan..Sa bawat anghel na dumarating sa aming bahay.</pd> Pat <pd>.. kung kailan dapat palitan ang tuwalya sa aking likod at pulbusan. at kung kailan ako dapat maglar o o paliguan. binati ako ng halik ni Mama. alam kong masayang-masaya si Mama dahil di na niya problema kung sino ang magbabantay at mag-aalaga sa aki n.. mag-aalaga. Ito ... At sigurado ako. Bukod dito. At dahil kaisa-isang anak siya. Di ako makapaniwala sa sinabi ni Mama.. Pero alam kong doble rin ang lungkot ni Mama kapag may umaalis na anghel sa aming bahay. at tumutulong sa batang tul ad ko? Anak nga ba sila ng Diyos na puwede kong maging pangalawang Mama? Bakit lahat sila ay umalis? Pero isang umaga. "Mula ngayon Lara. ibig sabihin. kailangan na niyang umuwi ng bahay. Hinding-hindi rin nawawala ang madyik-tuwalya sa kanyang likod na hindi n akakalimutang palitan ng kanyang Nanay sa tuwing mababasa ito ng pawis. anghel na magbabantay. Kung minsan nga. "Pat <pd>. Isang masarap na a lmusal ang aming kinain. si Mama nga ang pampito at panghuli kong anghel.. nag-aalaga. pinakamalaking problema ni Pat ay ang kanyang katabaan. Di talaga siya makapagtago sa kanyang Nanay kahit sandali.</pd> PAT <pd>. Anghel na hinding-hindi magpapaalam.. Kaisa-isang anak si Pat.</pd> PAT <pd>.</pd> Nasaan ka na Pat?" a ng lagi niyang naririnig sa kanyang Nanay. Sa buong maghapon. al am na alam niya kung kailan ako dapat patulugin at pakakainin. Maghihintay na namin kami sa bagong anghel na darating. tulad ng sinasabi ni Mama? May anghel nga bang nagbabantay. Alam na alam din niya ang dami ng pagkain na kaya kong ubusin at ang tamang init ng tubig na gustung-gusto ko sa paliligo. 'Pag narinig ni Pat ang mga katagang ito. Pero b ago palitan ang tuwalya sa kanyang likod.</pd> Pat <pd>. saglit lang siyang mawala sa pan ingin ng kanyang Nanay.. At kapag naki ta na siya." ang sabi ni Mama sa akin. agad na kukuha ng pagkain sa kusina ang kanyang nanay para pakainin siya... ako na ang iyong magiging anghel. agad na siyang hinahanap. Madalas ang kanyang nanay lang ang kasa-kasama niya sa bahay. kami na ang m agkasama. para na siyang ispasol dahil sa dami ng pulbos na inilagay sa kanya. Kahit nasa kanilang bakuran l ang siya at nakikipaglaro.

. P ero kahit madali siyang nakikita ng taya. "Buti pa ang mga barya nakapagtatago ng matagal sa alkansya.</pd> dalawa <pd>. Kasyang-ka sya pa!" Inalog-alog pa ni Pat ang kanyang alkansya.kasi ang dahilan kung bakit hindi siya makapagtagong mabuti sa kanyang mga kalar o. agad na siyang hinahanap. "Pat <pd>..... paborito pa rin niyang laro at ng kanyang mga kalaro ang tagu an.</pd> pagbilang ko ng tatlo <pd>.. madali siyang nakikita....... kahit di siya makaabot sa beys o kahit lagi siyang taya. kahit sandali.</pd> nakatago na kayo <pd>. habang naglalaro ng taguan si Pat at ang kanyang mga kalaro: "Tagu-taguan sa ilalim ng buwan <pd>...</pd> tatl o <pd>.</pd>" ang sabi ng taya.</pd> Pat <pd>.</pd> pagbilang ko ng tatlo <pd>. At kapag nakita na siya.</pd> tatlo <pd>.. Di siya makasiksik sa makikipot na taguan o sa katawan ng mga puno.</pd> isa <pd>.. At nagsimula na ngang maghanap ang taya.</pd> isa <pd>. Kapag n agtatago siya. kanyang Tatay....</pd> Pat <pd>.. ." "Halika't matutulog na tayo ng iyong Nanay.</pd>" "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong busog na tiyan!" "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong malamang braso!" "Pong! Pat! Nakausli ang iyong malaking binti!" "Pong! Pat! Para kang pako. agad siyan g natatagpuan ng malupit na taya... "'Pag napuno mo na 'yan. Kailangang makapagtago ka ng pera para sa iyong pag-aaral sa isang taon." Kinuha nga ni Pat ang kanyang alkansyang bao at isa-isang inihulog ang m ga baryang ibinigay ng kanyang Tatay.</pd> Nasaan ka na Pat?" Di rin siya makapagtago sa kanyang Tatay ang mawala. ibibigay Drayber ng isang pampasaherong dyip sa bayan ang "Ihulog mo ito sa iyong alkansya.. bibili tayo ng bagong alkansya mo. nakatago ang katawan pero nakalabas naman ang ulo!" "Pong! Pat! Wala ka ng takas!" Di rin siya makaabot sa beys para iligtas ang sarili na maging taya. . Tuwing araw naman ng Sabado at Linggo ang Tatay naman ni Pat ang laging naghahanap sa kanya.. Saglit lang siy kanilang bakuran lang siya at n nito ang sandamukal na barya.' ang yaya ng kanyang Tatay. Isang hapon.</pd> nakatago na kayo <pd>. "Tagu-taguan sa ilalim ng buwan <pd>.</pd> dalawa <pd>. .. Napansin niyang mabigat-biga t na rin ito.. Kahit nasa akikipaglaro.. O kahit saan man siya magtago..

Nagiging instrumento tuloy ng matatanda o ng lipunan ang panitika ng pambata upang hubugin ang bata ayon sa kanilang pamantayan. at malalaking binti. "Tiyak na mahihirapan na akong makita ng taya rito.261 Ang panitikang pambata ang pinakanakakaligtaang uri ng panitikan. Ito ang unang beses niyang magtago sa mga gulong. "Pong! Pat! Nakita ko a ng iyong malamang braso!" "Pong! Pat! Nakausli ang iyong malaking binti!" at wal a nang "Pong! Pat! Para kang pako. Kadalasang ang pagsusuri ay nagtatapos lamang sa kung ang kwento ba ang nagbibigay-aral o hindi sa mga bata. Hanggang kailan iiwasan ng panitikang pambata o ng mga manunulat ang ma . "Pero bakit parang kay layo nitong aking napagtaguan?" ang tanong ni Pat. N akakaligtaan dahil kakaunting kritiko ang naglaan ng panahon at isip upang surii n ito. wala silang kamalay-malay na naipapasa na sa kanila ang mga <i>gender roles</i> na kailangan nilang gampanan. Itinuturing ang panitikang pambata bilang batis ng kaalaman at ng kab utihang-asal. ang kanyang malamang braso. 6 Title:Sanaysay (40) Text 130 . "Siguro rito. at sa naghahanap ng taya. mahihirapan na akong makita ng taya. Di na rin siya parang isang pako na nakatago nga ang kata wan pero nakalabas naman ang ulo. nakatago ang katawan pero nakalabas naman ang ulo!" Tahimik na tahimik ang kanyang napagtaguan. Di nga alam ni Pat na napakalayo na ng kanyang pinagtaguan. Pumapaloob sila sa sistem ang patriyarkal at sa mga de-kahong representasyon ng pagiging babae at lalaki. Hindi sapat ang mga pagsusuri ukol sa pani tikang pambata upang makita ang kalagayan nito sa kasalukuyan." ang sabi ni P at sa sarili. Wala nang "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong busog na tiyan!".Di inaasahang makapagtago si Pat sa mga pinagpalitang gulong ng dyip ng kanyang Tatay.Essay Word Count: 2. malayung-mala yo sa kanyang Nanay at Tatay." "Sa wakas!" At di na nga narinig ni Pat ang malimit niyang marinig sa mga taya. Lalo pang isiniksik ni Pat ang kanyang katawan sa patung-patong na gulon g. Sa bawat kwenton g binabasa ng mga bata. Di na makikita ang kanyang laging busog na tiyan.

ang kwento ay h indi nababagay sa mga bata dahil sa taglay nitong <i>homosexual agenda</i>. Sa Seattle sa Amerika. Wala pa kasing kwen to ang naisaaklat o mabibili sa mga bookstore tulad ng kwentong <i>The Trouble W ith Cats</i> ni Martha Freeman. at bayograpikal na pagsusuri. ng ukol sa kasarian. Sa mga panggradwadong tesis naman. halimbawa bilang babae o lalaki sa lip unan. ang paraan ng paglalahad o pagpapakita ng mga tungkuli ng pangkasarian sa kwento ay nakaaapekto sa pagbubuo ng imahen ng bata ng kanila ng sarili at mga tungkuling pangkasarian. at higit sa lahat. Tin anggal nga sa mga aklatan ang kwentong ito ni Freeman. Ang kwento ay tumalakay sa dalawang nagsasamang lalak i kasama ang kanilang ampon na batang lalaki. Wala pang kwento na tinangg al sa aklatan dahil sa pagtalakay nito sa maselang isyu. tulad ng pagsasama ng d alawang lalaki o ng babae. Wala rin sigurong magulang na bibili para sa kanyang anak ng aklat na tumatalakay sa pagmamahalan ng dalawang lalaki o babae. May mga iilang kritiko ang nag susuri. taglay din nito ang kakayahang mailipat o maipasa ang kultu ra ng isang lipunan sa mga batang binabasahan o nagbabasa. Ang panitikang pambata ay hindi lamang pambata. wala pang nangyayaring ganito. Nakakaligtaan dahil sa kakaunting kritiko ang naglaan ng pana hon at isip upang suriin ang panitikang pambata. Ta lagang kulang na kulang ang mga pagsusuri ng panitikang pambata sa kasalukuyan. ng pagiging <i>gay</i> o <i>lesbian</i >? Ng pagsasama ng dalawang lalaki o babae? Hanggang kailan bubugbugin ang mg a bata ng mga kwentong malayo na sa kanilang nararanasan? Hanggang kailan itutu ring ang panitikang pambata na tagapaghubog sa halip na tagapagmulat? Sisikapi n ng papel na ito ang representasyon ng kasarian sa mga kuwentong pambata. At ang mga tungkulin g pangkasarian o <i>gender roles</i> ng mga tao sa lipunan ay mahalagang bahagi ng kultura. lalong higit sa bansang Pilipinas na pinaghaharian ng sistemang patriy arkal at mahigpit na sumusunod sa mga aral ng Kotolisismo. ang panitikang pambata ang pinakanakakaligtaang uri ng panitikan. Samakatuwid. at iba pa. Hindi sapat ang mga pagsusuri at iskolarling babasahin ukol sa panitikang pambata upang makita ang pangkabuuang kalagayan ng panitikang pamb ata sa kasalukuyan. pagsusuri sa wikang ginamit.seselang paksa tulad ng isyu sa kasarian. Sa Pilipinas. Ayon sa magulang. pagsusuri sa paraan ng pagkaka buo ng mga tauhan at kung paanong nakaaapekto sa mga bata ang mga likhang-tauhan na gumaganap ng mga tiyak na tungkulin sa kwento. Nagiging instrumento tuloy ng matatanda o ng lipunan a ng panitikang pambata upang hubugin ang bata ayon sa kanilang kagustuhan at pama . Sa kasalukuyan. Malaki ang kakulangan sa mga kritikal na pa g-aaral at pagsusuri sa panitikang pambata na maaaring magpakita ng iniunlad o i niurong kaya nito. kapansin-pansing hanggang sa sumusunod na pananaliksik lamang ang naging malasakit ng mga mananaliksik: ang pagpili n g mga kwentong pambata mula sa mga nagwagi ng Timpalak Palanca upang ilagay sa k alipunan. ngunit ang pagsusuri ay nagtatapos lamang sa kung ang kwento ba ang nagb ibigay ng aral o hindi sa mga bata. Dahil bukod sa kakayahan nitong magbigay ng kaalaman at tulungan ang bata upang maintindihan at matutuha ng magamit ang wika. itinuturing itong bukal ng kabutihang-asa l at wastong pag-uugali. pagpili/pagmumungkahi ng mga panitikang pambata na naaayon sa antas o baytang ng bata. lalo na ang pagsusuring pangnilalaman ng mga ito. na tumatalakay sa paksang lubhang iniiwasan ng p anitikang pambata sa Pilipinas. ang panitikang pambata ay itinuturing bilang batis ng kaa laman o karunungan. Pero tiyak na may mga magulang din na magrerekl amo kung sakaling may ganitong aklat-pambata na maaaring mahawakan at mabasa ng kanilang mga anak sa aklatan ng paaralan. <b>Panimula</b> Sa kasalukuyang panahon. isang magulang ang sumulat sa elementary-school li brarian at hiniling na tanggalin sa aklatan ang kwentong <i>The Trouble With Cat s</i> ni Martha Freeman.

kumapal a t gumaspang ang mga palad nito. ito pa nagiging dahilan ng kanilang pagkakalugmok sa pagiging sunud-sunuran.</pd> Gatmaita n. sa loob o labas man ng tahanan. kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan at pag-iisip. at ang mga kuwentong kababakasan ng kakaibang representasyon n g kasarian ng bata o ng matatandang tauhan. Sa kwentong <i>Papel de Liha</i> ni Ompong Remigio na nalathala noong 199 6. Paano na tinitignan o tinatalak ay ng mga manunulat ang <i>gender roles</i> sa lipunan sa kasalukuyan? May mga p agtatangka na bang hamunin/ibahin ng manunulat ang mga nakamulatan o nakagisnang <i>gender roles</i> sa lipunan? O nagpapatuloy pa rin mahabang tradisyon ng st ereotyping ng mga lumang kwentong pambata? Sa pag-aaral na ito. Ang OMF nama n ay kilala sa paglalathala ng mga kwentong medikal ni Luis P<pd>. . hindi nakaalpas sa tradisyunal na gawain ng babae ang paglal arawan ni Remigio sa kanyang tauhang ina. Mabuti sanang masuri ang mga kwentong inilalathala taun-taon upang matuko y ang mga pagbabago. halimbawa ang tungkol sa pagig ing gay o bakla. Kakaunti ang mga kwentong naglalantad sa bata sa mahahalagang isyu na maaari nilang kaharapin sa hinaharap. walang kamalay-ma lay ang mga bata na naipapasa na rin sa kanila ang mga <i>gender roles</i> na ka ilangan nilang gampanan sa lipunan. Muli. paulit-ulit a ng pagkakamali. inihalintulad ng batang persona ang palad ng kanyang ina sa papel de liha. mga bata silang kumikilos ayon sa kagustuhan n g matatanda. bukod pa sa pagiging may bahay ng kanyang asawang lalaki. ang iniunlad o iniurong ng panitikang-pambata sa Pilipinas o ang tungkol sa usapin ng <i>gender roles</i>. Ngunit ang <i>Tahanan Books for Young Reader</i> at <i>Lampara Books</i> ay tila nanlamig na sa paglalathala ng mga aklat-pambata. ang mga kwentong pambata na nalalathala taun-taon ay hindi nabibigyan ng kaukulang pansin ng mga kritiko upang suriin. ang mga kwentong may pagtatangkang wakasan ang mga <i>stereotyping</i> na sanhi ng mga <i>gender role</i> na ito. Malinaw na ang kwento ay pagpapatuloy lamang sa lumang tradisyon ng mga gawain na ginagampanan ng babae sa loob at la bas ng tahanan na ipinahihiwatig ng paglalaro ni Remigio sa mga salitang <i>dito </i> at <i>doon</i>. ang gumawa ng mga gawaing bahay. iisa ang gampanin ng babae. inuulit lang ng mga bata ang pagkakamali ng kanilang mga magulan g o ng mga nakatatanda sa kanila. Ngunit tulad ng mga naba nggit. o sa kanilang pagiging ganap na mamama yan ng bansa. D ahil sa sobrang pagtatrabaho ng ina ng bata sa loob ng kanilang bahay. Dito at maging doon. Ngunit hanggang kailan pa iiwasan ng panitikang pambata o ng mga manunula t ang maseselang paksa tulad ng isyu sa kasarian. sinuri ang mga kwentong pambatang maaaring nagpapana tili sa mga nakagawiang paniniwala ukol sa <i>gender roles</i>. Dahil dito. <i>lesbian</i> o tomboy? Ng pagsasama ng dalawang lalaki o ng babae? Hanggang kailan pa bubugbugin ang mga bata ng mga babasahing malayung-m alayo na sa kanilang nakikita at nararanasan sa kasalukuyan? Hanggang kailan pa ituturing ang panitikang-pambata bilang tagapaghubog sa halip na tagapagmulat? <i>Kwentong Pangkasarian sa mga Kwentong Pambata</i> Taun-taon maraming kwentong pambata ang naisasaaklat. Pumapaloob na sila sa isang sistemang patri yarkal at sa mga de-kahong representasyon o <i>stereotyping</i> ng pagiging baba e at lalaki. Tingnan ang bahaging ito ng kwento: <i>Isang araw dumating si Tita Maring</i>. Sa bawat kwentong binabasa o ipinababasa sa mga bata.ntayan. Kaya sa halip na ang panitikang pambata ay magsilbing tagapagpalay a. Nangunguna rito an g <i>Adarna House</i> na kada taon ay hindi pumapalya sa paglalathala ng mga kwe ntong isinulat ng mga batikan at maging ng mga baguhang manunulat.

Nakatali at walang ibang buhay ang ina sa kwento bukod sa buhay ng pagig ing isang ina. bakit po ba umalis si Nanay?" Tinitigan muna ako ni Tatay ba go siya sumagot</i>. ngunit ang hindi lang kata nggap-tanggap ay ang pagtakpan ito sa bata at gawin pang tila isang totoong Darn a sa isip ng bata ang inang nasa Hong Kong. hindi ibigay ng ama ang tunay na dahilan.</b> Tulad ng mga OFW itinuring hindi lamang bilang isang bayani ang ina sa kwento kundi bilang isang bayani na may pambihirang kapangyarihan. Samakatuwi d. <i>Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi na hawakan n i Turing ang kamay mo</i>" (14). ang naging sagot ng ina ay isang mahigpit n a yakap. Walang sinabi ang mantsa! Lilinis at puputing tiyak ang labada</i>" (6-7). na maaaring magpahiwatig ng paghanap ng ibang babae na malambot ang kamay. ngunit nang itanong ng bata k ung si Darna nga ba ang kanyang ina. nagkaiba ng a lamang sa lunan. Hong Kong naman sa <i>Uuwi n a</i></b>. Tulad ng kwentong <i>Papel de Liha</i> ni Remigio. Hindin g-hindi niya mauunawaan ang tunay na dahilan ng pag-alis ng kanyang ina papuntan g Hong Kong kahit siya ay bata pa at nangangailangan din siya ng pag-aaruga ng k . "<i>Alam mo anak. Hinangaan ng batang babae sa kwento ang kanyang ina. Hindi sinabi ng ama ang tunay na dahilan ng pagtatrabaho ng ina ng bata s a Hong Kong. Ekonomikal ang dahilan ng pagpunta ng babae sa Hong Kong ngunit n ang tanungin ng bata sa kanyang Tatay kung bakit umalis ang kanyang Nanay. kayang-kayang talunin ang milyon-milyong mikroby o sa bahay. Gan ito inilarawan ang ina sa kwento: "<i>Ang Nanay mo kasi.. Maganda ang pagtatangka ng kwen to na baligtarin ang <i>gender role</i> ng mag-asawa. Aba ang galing naman kasi ng Nanay mo</i>" (5). pinapaniwala siya sa is ang ilusyon. ang kwento ay hindi ri n nakawala sa tipikal na tungkulin at gawaing ginagampanan ng babae. Malinaw na bukod sa pagiging ina ng tahanan at paggawa ng mga gawaing ba hay. Sa pagtupad ng babae o ng ina sa kanyang mga tungkulin sa tahanan.<i>Ang sabi niya: "Ano ba naman Milagring! Kaskas-kiskis-kuskos ka nang kaskas-kiskis-kuskos kaya kumapal at gumaspang ang mga palad mo. Ang babae an g nasa labas at naghahanapbuhay. may pagkakataon na sanang mawakasan ang ilusyong itinamin ng ama sa isip ng kanyang anak na lalaki. piga doon. kuskos dito. Isang pagtatakip ito sa kanyang kawalang kakayahan bilang ama na siyang dapat nasa labas at naghahanapbuhay. at ang asawang lalaki naman ang nag-aalaga sa k anilang anak. magpatuloy at magpapatuloy ang ilusyong si Darna nga ang ina ng bata." "<i>Kayang-kaya rin pataubin ng Nanay mo ang gabundok mang labahin. Sa halip. kaya tiyak na ipagpapatuloy niya ito dahil sa paniniwalang ang magaspang na palad ng kanyan g ina ay dapat ipagmalaki. sinabi niya ang pangangailangan ng ibang bansa sa tulon g ng ina ng bata. isa pang tungkulin ng babae sa kwento ay ang magpaganda (magpalambot ng kam ay) dahil kung hindi ay baka mangyaring hindi na hawakan ng kanyang asawa ang ka nyang mga kamay. Walang malinaw na sagot ang ina na ipinahayag sa kwento. kailangan kasi ang tulong ng Nanay mo sa ibang bansa. Isang pasada lang niya ng wonder walis niya Swisss! Patay lahat ng dumi na nagdadala ng sakit</i>. Sa kwentong <i>Uuwi Na Ang Nanay Kong Si Darna</i> ni Edgar Samar. may pagtatangkang gawing mas aktibo ang representasyon ng babae. Sa m aghapon. Tingnan ang bahaging ito ng kwento: "<i>Tatay. Sa huli ng kwento. Sa halip na maunawaan ng bata ang t unay na dahilan ng pagpunta ng kanyang ina sa Hong Kong. Parang papel d e liha na pang-isis</i>. hindi pa rin niya dapat kalimutan ang sarili o ang pagpapaganda para sa kanyang asawa.. tahanan sa <i>Papel de Liha</i>.

Ganito ang wakas ng kwento: <i>Ngayo'y hindi na mapigilan ang batang si Onyok. .anyang ina. Bilang isang pa ngunahing tauhan sa kwento. Bilang isang batang manok. Ngunit dahil sa mismong si Onyok na rin ang may kagustuhang maging isang ganap na manok. o isang manok na hindi galing sa itlog. ang tungk uling ito ay hindi niya magampanan. sinikap niyang mag-isa na matutunan ang pagtilaok. nagkaiba nga lamang sila sa kanilang pinagsisilbihan. Dahil dito. Bagama't mayroon siyang kakulangan sa pagiging isang manok . ang talagang layunin lamang ng may-akda ay itan im sa mga bata ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili.Legends Word Count: 2016 "<b>A</b>t kung tayo'y wala nang kaya sa pagbabayad ng mga alila?" ang patuloy n a usisa ni Aling Sela. hindi ang himukin silan g tuklasin ang kanilang ibang kayang gawin. bilang bunso at "lalaking manok". Hindi sila na kawala sa mahabang tradisyon ng pagkakahon sa babae bilang taga-gawa ng mga gawa ing bahay. Sa kwentong <i>Ang Mahiyaing Manok</i> ni Rebecca T<pd>. "Paglaki ko. tanggap at mahal siya ng kanyang butihing ina. na laging nagmumukmok dahil sa hi ndi siya makatilaok. ngu nit dahil sa pagiging mahiyain o kawalan ng tiwala sa sarili ni Onyok. Paano kung pangatawanan ni Anonuevo na hindi na makatilaok si Onyok? Tanggapin kaya siya ng kanyang lipun an? Paano kung matuklasan ni Onyok ang iba niyang kakayahan bukod sa pagtilaok? Hindi kaya mas magkaroon siya ng kapangyarihan at laya bilang isang bata? Per o ibang kwento na ito. lagi siyang nasa isang sulok a t napagkakamalang nakalulon ng itlog na kailangan niyang iluwa. Marahil. 5 Title:Alamat (3) Text 116 . si Onyok ay hindi rin tunay na nakalaya sa mga <i>ge nder role</i> na itinakda ng lipunan para sa kanya.</pd> Anonuevo. Minsan ang sabi sa i na at kay Kokok. ipinakita sa kwento na kaya itong lampasan o bakahin upang tupdin ang mga tungkuling itinakda ng lipunan. si Onyok ay nakapaloob sa isang sistemang kail angan niyang sundin. i nilarawan ang isang bunsong manok na si Onyok. Halos magkapareho ang kalagayan ng dalawang ina sa kwento. Bilang mano k. ako naman ang magtuturo sa mga mahiyaing batang ma nok kung paano ang pagtilaok</i>" (23). Ngunit sa kabila ng mga kakulangang ito ni Onyok bilang manok. Isang mahalagang tungkulin ng mga manok ang tumilaok. ang pagtilaok ay isang mahalagang gampanin na kailangang matutunan ni Onyok k ahit bata pa.

" <b>S</b>i Aling Sela ay matagal na naghintay ngunit si Rufina ay hindi pumasok s a kanyang silid." ang pahayag ni Rufi na. hindi maaari iyon sapagkat tayo naman ay mayaman."<b>A</b>. e. <b>A</b>ng sagot ni Mang Milyo ay lalong nagpagalit kay Aling Sela." <b>N</b>aghintay pang muli si Aling Sela bago dumating si Rufina sa kanyang sili d. "Bingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Kunin mo ang kahon ng karayom at sinulid at ako'y manunulsi. wala po akong nakikita kundi ang isinusurot sa mga mata ko. "Kunin mo nga ang kahon ko ng karayom at sinulid at ako'y manunulsi. "<b>H</b>indi ako nagtatakang ang anak mo ay magkasungay!" ang nanginginig na si gaw ni Aling Sela. At nang dumating ito ay walang dalang kahon. "<b>W</b>ala po akong makitang kahon ng karayom at sinulid. "Ngayon lamang ako nakakita ng magulang na kamukha mo." ang pagalit na tugon ni Rufina. si Mang Milyo ay nanaog ng bahay." paliwanag ni Mang Milyo. "<b>W</b>ala kang makita e naroon lamang ang kahon sa mesa mo?" ang pagtatakang wika ni Aling Sela. . "<b>B</b>akit." <b>S</b>i Aling Sela ay nagpigil ng galit. "<b>S</b>andali na lamang po. "<b>A</b>no ba? Hindi ka pa ba tapos?" ang usisa ni Aling Sela pagkaraan ng ilan g sandali. "Magdala ka ng kahon ng karayom at sinulid. Hindi niya ibig na lumala pa ang kany ang kagalitan. Mi narapat niya ang mamasyal-masyal muna at kung malamig na ang ulo ni Aling Sela a y saka na siya babalik." <b>A</b>ng galit ni Aling Sela ay hindi na napigilan. "<b>S</b>inabi ko na po sa inyong wala akong makita. wala ka bang mata? Wala ka na bang nakikita kundi ang isinusurot sa mata mo?" ang pagalit na ring usisa ni Aling Sela. "<b>R</b>ufina!" ang ulit na tawag ni Aling Sela. Matatapos na ako. "<b>R</b>ufina!" ang tawag ni Aling Sela. <b>S</b>i Aling Sela naman ay nakaisip manulsi at nang makalimutan niya ang mga pinagsasabi sa kanya ni Mang Milyo. Lumaya s ka riyan!" <b>U</b>pang hindi na lumala pa ang usapan. Nakita niyang si Rufina ay nasa halamanan na at nagmamasid na naman sa mga bulaklak." <b>S</b>i Rufina na noon pala ay nakaharap sa salamin ay nag-aayos ng mukha ay n oon pa lamang sumagot. <b>S</b>i Rufina na noon ay lumabas na ng silid at patungong halamanan ay sumago t nang pasigaw: "<b>O</b>po.

Nang malapit ng maghatinggabi." "<b>B</b>akit. Kaya paalam na irog. kapag hindi ako lumisan ay hindi na ako makababalik sa amin."<b>D</b>iyos ko! Bakit hindi Mo pa po gawing reyna ng mga halaman ang anak ko a t nang hindi na niya ako nilalapastangan? Bakit hindi Mo pa po siya gawing isang halamang may sandaang mata!" <b>N</b>oon din ay nawala sa kinatatayuan si Rufina." <b>I</b>lan pang saglit at nagpaalam na ang prinsipe na malungkot na malungkot. Babalik ka ha?" "<b>S</b>isikapin ko Mariang Maganda. "Mangyari'y. sa kanyang pamamasyal. saan ba ang inyong kaharian?" "<b>D</b>oon sa dako roon na hindi maaaring marating ng mga taong may katawang-l upa. hindi na ako makababalik. nag-ulayaw ang dalawa sa lilim ng ma bangong halamanan ng prinsesa. Diyan ka na subali't tandaan mong ikaw rin ang aking iniibi g. <b>I</b>sang hapon matapos silang mamasyal. h indi na ito nagpaumat-umat at tinanggap ang iniluluhog na pag-ibig ng prinsipe. Sinalubong siya ng prinsesang naghihintay sa loob ng hardin. <b>K</b>aginsa-ginsa'y biglang napatindig ang prinsipe. ay nakatagpo siya ng isang prinsipe. Hindi niya mabatang lisa . Kaya napilitang magtanong si Mariang Maganda." ang pangako ng prinsipe. "<b>M</b>ariang Maganda. Kung saan-saan nadako ang kanilang pag-uusap. <b>A</b>raw-araw ay namamasyal sila ng prinsipe. Kaya agad silang nagkapalagayan at nagkahulihan ng loob. dumating ang prinsipe. nguni't ang mga bulaklak doon sa aming kaharian ay higit na magaganda at mababango. hindi makapapasok doon ang tulad ni nyo. Hawak-hawak ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. ay nagpapasyal ang prinse sa sa gubat na ito. kay ganda ng mga bulaklak mo... Ngunit sa kinatayuan ni Rufina ay nakita niya ang isang b agong halaman. nguni't hindi maaari. hihintayin kita sa halamanang ito. doo'y maraming mag aganda't mababangong halamang namumulaklak. <b>P</b>inigilan ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe." at hindi na nakuha ng magpaliwanag ang prinsipe. Namimitas siya ng mga bulaklak na katangi-tangi ang ayos. kaya ang tawag sa kanya ay Mariang Maga nda. Ang halamang iyon ay may mahahabang dahong maraming tinik at sa g itna ng mga dahon ay may bungang malaking tila may korona sa ibabaw. Mariang Maganda. Si Aling Sela na dali-dalin g nanaog upang magsiyasat sa nangyari ay walang nakitang bakas ng kanyang anak s aan man siya bumaling. hanggang sa magtapat ng pag-ibi g ang prinsipe. Maghahatinggabi na." at ginawaran ng halik ang mga talulot na labi ni Mariang Maganda. "<b>M</b>angyari'y ano? Ano ang dahilan?" ang tanong ng prinsesang punung-puno n g agam-agam. Ibig ko sanang isama kita. walang makakatulad di to sa inyo. "<b>D</b>apat na akong umuwi sa amin." "<b>B</b>umalik ka mamayang gabi. Araw-araw. Magandang lalaki ang prinsipeng iyon. kung hindi. Ang kanyang tahanan ay malapit sa isang maliit na gubat. Nang makita ni Mariang Maganda ay nakaramdam siya ag ad ng kakatuwang damdamin. Ang prinsipe naman pala'y gayon din. Is ang araw. Palibhasa'y sadyang may inilalaan nang pagtingin ang prinsesa. Nag-usap na naman sila ng nag-usap. "Kailangang umalis na ak o. Anong himal a! Ang bungang iyon ay ligid ng kayraming mga mata! <b>M</b>ay isang prinsesang napakaganda.

<b>M</b>ay mga pagkakataong hindi kaagad nakakasangguni ang mga datu.nin siya ng kanyang minamahal. Alam ni Sidapa na nasa pakikip agkaibigan ng mga pinuno ang susi upang hindi matuloy ang alinmang digmaan. kundi maraming alak na nagpapalasing sa kanya. <b>L</b>asing na lasing ang Sundalong Orasan nang humarap sa kanyang bathala. datu at mga barangay sa bayan-bayan. Sa k aunting aya ng mga kaibigan ay natatangay siya upang uminom ng alak. Lagi niyang pangarap na nag-uusap-usap ang lahat at naggagalangan. ay dinadalaw ng prinsesa ang kanyang halaman. <b>K</b>apag napagkakasundo ni Sidapa ang nagkakahidwaang mga raha ay natutuwa s iya. Malalapad ang mga dahon at walang sanga. Iyon ang mga unang saging sa daigdig. Si Sidapa ang nagpapayo upang mapanatili ang kapayapaan sa kani-kanilang lugar. <b>S</b>a dami ng mga mamamayan. o oras nang magbigay desisyon sa i sang problema. Makaraan ang ilang araw. Mara ming hindi pagkakaunawaan ang naganap dahil hindi siya ginising ng Sundalong Ora san sa madaling araw. <b>I</b>lang araw. Galit na galit si Sidapa. Sa kanilang paghahatakan. Natakot ang prins esa. Kapag may n asusugatan o namamatay sa labanan. pagkatapos ay may kakaibang halamang tumubo sa pinagbaunan ni ya. <b>T</b>uwang-tuwa naman ang Sundalong Orasan pero mahina itong manindigan. lubos na nalulungkot si Sidapa. Noong unang mga linggo ay laging napakaaga niyang gumising pero kapag napapakuwento siya sa mga kapwa sundalo ay bahagya siyang na huhuli sa paggising kay Sidapa. <b>M</b>atutulis na sibat ang karaniwang panlaban ng mga mandirigma. Parang mga daliring nagkakaaga pay. Naniniwala si Sidapa na kapag may digmaan ay walang pag-iibigan. <b>I</b>sa sa mga sundalo ni Sidapa ang nagprisintang orasan niya. kaya patakbong nagtungo sa isang dako ng kanyang halamanan at ibinaon ang m ga kamay. ang mga bulaklak ay napalitan ng mga bunga. Na kapag may pag-iibigan ay walang digmaan. Kapag nangyari ito. kailangang may nagpapaalala sa kanya s a tuwi-tuwina. Pinakamahirap na gawain ng Sundalong Orasan ang paggising nang na pakaaga tuwing madaling araw. Hindi laman g isa o dalawang kopita. Nagkakalab an ang mga puno. <b>S</b>a pagkalasing ay naibalita pa niya sa ilang kawal ng naglalabang tribo a ng mga sikretong pandigmaang di dapat na ipaalam. o oras nang tapusin ang isang pulong. <b>S</b>umisikat pa lang ang araw ay nakapila na ang maraming puno ng barangay. . Lagi nitong pinagbibigyan ang Sundalong O rasan. at sa dami rin ng problema na inihahain kay Sidapa. biglang nawala ang prin sipe at naiwan sa mga palad ng dalaga ang dalawa niyang kamay. Ilan pang araw pagkaraa'y nagbulakl ak. <b>S</b>i Sidapa na Bathala ng Digmaan ay lagi nang nilalapitan ng mga datu upan g mapanatili ang kapayapaan sa kanilang barangay. damit at pagkain para sa pamilya. <b>N</b>ang matuloy ang isang madugong digmaan ng dalawang malaking barangay ay ipinatawag ni Sidapa ang Sundalong Orasan. nauuwi sa digmaan ang mga barangay. o oras nang humarap sa ilang bisita. Araw-araw. <b>M</b>apagpasensya ang bathala niya. Naliligayahan siyang nagbibigayan at may respeto sa isa't isa ang bawat dat u. Kailangan ding may gigising sa kanya tuwing madaling araw bilang hudyat na may mga datu nang naghahain ng problema. Obligasyon ni yang paalalahanan si Sidapa na oras na ng pagkain. Upang ganahan sa trabaho ay dinadagdagan ni Sidapa ang mga insentibo nito ng pilak.

lumipad papalabas ng tahanan ni Sidapa ang Sundalon g Orasan na magmula noon ay tinatawag na Tandang. Bilang parusa . Tayo'y pakasal!" "<b>N</b>gunit ang Rajah? Ang aking ama?" may alinlangang paliwanag. anak ng mayamang Rajah sa kanugnog na kaharian. Dumapo sa mga palad ng binat a at ito'y kagyat na idinampi sa kaliwang dibdib. Marami siyang mga pagkakataong makaniig ang paraluman s ubalit nagkaroon ng mga sagabal."<b>I</b>kaw ang dahilan sa madugong digmaang sana ay naiwasan. <b>N</b>abuhayan ng loob ang prinsipeng Tagalog at ito'y nagsalita. Ang mga lihim pandirigmaan at pangkapayapaan ay ipinaalam mo sa lahat. Naghandog ng mahalagang hiyas at ginto ang binata subalit tumanggi sa regalo ang dalaga. Minsan. mula ako sa malayo upang ikaw ay sadyain at .patawad po. Ang Tandang na tumitilaok sa m adaling araw ang nagpapaalalang siya ang unang tagagising ng sandaigdigan.. "Magandang M utya. "Dapat niya ng malaman!" . malapit sa munting ilog. Ang binata'y nagparinig ng himig ng masayang awit upang matawag ang kanyang pa nsin. <b>S</b>a sobrang kahihiyan. Ang obligasyon mong gisingin ako sa madaling araw ay hind i mo pinahahalagahan. Bigyan mo ako ng isang bulaklak at ako'y masisiyahan na!" <b>B</b>antulot na ihinagis ng dalaga ang bulaklak. Si Kauen ay nabigo subalit nagyabang pa na ang dalaga ay magiging kanya pagdating n g araw." "<b>P</b>a. <b>M</b>ula sa malayong Katagalugan narinig ni Gat Malaya ang nabalitang kaganda han ni Daragang Magayon." mungkahi ng lalaki. Nagkatitigan sila at ang binata'y nginitian. magiging isang hayop kang walang gagawin k undi gisingin ang daigdig tuwing nagmamadaling araw!" <b>S</b>a isang kisapmata ang Sundalong Orasan ay lumiit nang lumiit. <b>N</b>oong unang panahon. sa kaharian ng Albay ay may isang makapangyarihang R ajah. Nagkabalah ibo ito sa buong katawan." <b>M</b>araming naakit sa kanyang taglay na kagandahan kaya di mabilang na mga d atu at mga ginoong tanyag ang nag-alay sa kanya ng pagmamahal..akita ang tangi mong kariktan !" "<b>S</b>ino ka? Hindi kita kilala! Isa kang pangahas!" "<b>A</b>ko'y si Gat Malaya." "<b>Pinagbibigyan na kita ng ulang ulit! Marami ang namatay dahil sa iyong kapab ayaan. nakita ang dal agang namumupol ng bulaklak. Ang isa sa mga na nligaw ay si Kauen. Wala kang utang na loob. Bathalang Sidapa. galing sa kahariang malapit dito. Kinamaya-maya'y ang binibini'y nagtampisaw sa batis . <b>I</b>to ang pinagmulan ng alamat ng Tandang. "<b>M</b>aaari bang kita'y makitang muli?" <b>A</b>t nagsimula ang maraming tipanan ng dalawa sa makasaysayang batis. "<b>I</b>sang araw. Siya ay may anak na kaakit-akit na ang palayaw sa kanya ng mga tao sa Dara gang Magayon na ang kahuluga'y "Magandang Dalaga. Sa halip na magsalita ay tumilaok itong parang nanggigising. "kita'y iniibig. Naging pakpak ang mga kamay at nagkatahid ang mga paa.

Siya'y sumagot. Gabi-gabi ang dalaga'y nakaupo sa duruw angawan at naghihintay. matapos ang anihan. "<b>A</b>ko'y naparito upang angkinin ang aking nobya!" sabi ni Malaya. "Ako'y magiging iyo kung si Gat Malaya ay hindi bumalik!" <b>N</b>agtumulin ang mga araw at mga linggo. <b>N</b>abalitaan ni Kauen (nabigong manliligaw) ang napabalitang pag-iisang-dib dib. Nagkaroon ng maringal na handaan . Magugunita na si Malaya ay subok sa espada subalit si Kauen naman ay malansi at mapaglalang. 6 Title:Sanaysay (26) Text 102 . <b>M</b>atigas ang pagtanggi ng dalaga sa kabila ng mga pagbabala: "Kung hindi k ita makamtan. Hindi pa siya nagbabalik. <b>N</b>agpaalam si Gat Malaya upang ipabatid sa kanyang mga magulang ang itinak dang kasalan. <b>N</b>agkaroon ng sukatan ng lakas.kainan at sayawan. Kanyang sinamantala ang pagkakataong wala si Gat Malaya. <b>S</b>a gitna ng kasayahan dumating si Gat Malaya kasama ang mga magulang. naimbento o nailarawan ang Pilipinas ayon sa lente o pa gtingin ng mga dayuhang manunulat. Nang maitayo ang Unibersidad ng Pilipinas noong 1908. Malapit na ang tag-ani ngunit wala pa si Malaya. na siya namang yinakap ng mga mag-aaral na Pi lipino. Itinakda ng Rajah ang kasal sa pagbibilog ng b uwan.Essay Word Count: 2008 Kung kaya."<b>H</b>uwag kang mag-alala! Hihingin ko ang kamay mo sa kanya!" <b>P</b>umayag ang Rajah. Ang batang prinsipe ay kanyang nagustuhan pagkat magal ang at nakakahalina kung kumilos. Kakaunin niya ang ama't ina at silang tatlo ay babalik sa Albay. naging proyekto ng mga gur . Pinuntahan niya si Daragang Magayon. <b>N</b>ang dumating ang kabilugan ng buwan napilitan nang pakasal si Daraga kay Kauen. walang magkakamit sa iyo sinuman!" <b>A</b>ng prinsesa ay natakot dahil sa pagbabala sa buhay niya at sa kanyang am a. "<b>H</b>indi maaari!" tugon ni Kauen.

na naging mayamang sanggunian ng mga manunulat ng mga kwentong pambata s a kasalukuyan. naisadok umento at naisaaklat na ang mga ito . ahen siya. Muli. pagdagsa ng mga aklat galing Amerika. Anum ang gawin nating pag-iwas. Ito ang agenda ng mga Amerikano sa mga Pilipino. lahat tayo ay laging pauwi sa kanila: sa pagkain.. Naipasa na ng Amerika sa mga <i>pensionados</i> ang layunin nitong m apasailalim at makontrol ang Pilipinas sa mahabang panahon. Nakadagdag pa ang pagbibigay ng iskolarsyip sa mga piling mag-aaral na Pilipino upang ipagpatuloy ang kanilang karera sa Amerika. Ngunit ngayong naipakita na ang taglay na kapangyarihan ng pani tikang-pambata.</pd>31)</i> Kaya hanggang sa kasalukuyan. at tanggapan ng pamahalaan. ginamit ang mga kwentong ito upang itanghal ang kulturang nais ipanguya ng mga gurong Amerikano sa mga batang Pilipino. sa ating sinasalita. Tila wala na tayong pwedeng pun tahan.. gani to ang kanyang sinabi: <i>Ang mga mag-aaral na binansagang pensionado pagbalik nila sa Pilipinas ay hin irang na mga "propesor" sa paaralan ng estado o ginawang puno ng kawanihan. Sa aklat-pangkasa ysayan ni Jaime B<pd>.</pd><i>ang panitikang pambata ay hindi nyutral. sa mga panoorin. Tinataglay ng tila inos enteng babasahin ang agenda mismo ng mga mananakop (p<pd>. Ang mga <i>pensionados<i/> na ito ang pumalit sa mga Amerikanong edukado r sa pagtuturo at pagbibigay kaalaman sa mga Pilipino. ang agendang nakapaloob sa kanilang mga panitikan g-pambata. <i>E Kasi Pambata!</i> May kaliitan ang pagtingin sa panitikang pambata. Dahil bata nga naman ang target ng mga babasahing ito. nandoon pa rin sila. Mula sa tradisyong oral ng mga katutubo sa pagkukwento. Ang mga <i>pensionados</ i> ang tila ba naging mga <i>clone</i>. Inilathala noong 1916 ang kalipunan ng mga katutubong kwentong -bayan. Naging mas epektibo at madali na ang pagtanggap para sa batang Pilipino dahil kapwa Pilipino na ang nagtuturo sa kanila. Isang Kasaysayan ng Sambayanang Pilipino</i>. masimulan na sana ang mga hakbangin o programa sa pagpapaunlad n . Nabuo ang imahen ng Pilipinas ayon sa pananaw o pagtingin ng mga banyaga. Sa sanaysay ni Luna Sicat Cleto na may pamagat na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>. Ang mga nasa l arangan ng literatura ay nagsimulang sumulat sa Ingles na pumapaksa sa pagtuklas ng kanluraning indibiduwalismo (p<pd>. ng mga umalis na Amerikano sa patuloy na pagtuturo ng kulturang banyaga at wikang Ingles.ong dayuhan na sina Mabel Cole at Dean Fansler ang pangangalap ng mga katutubong kwentong-bayan. Dahil sa malawakang pagtatayo ng mga pampublikong paaralan na nasa ilalim ng pam amahala ng mga Amerikanong edukador. Tinawag silang mga <i>pension ados</i>. damang-dama pa rin natin ang patuloy na pamamayani ng edukasyong maka-Amerikano sa sistema ng ating edukasyon. naging matagump ay ang layunin ng Amerika na hubugin ang mga Pilipino bilang mga <i>little brown Americans</i>. na pagkaraan ng kanilang pagsusunog ng kilay sa Amerika ay uuwi sa Pil ipinas dala-dala ang kanilang mga natamong kaalamang banyaga.</pd>180</i>). ganito ang k anyang sinabi: <pd>. Mababakas din sa mga kwentong it o ang pananaw ng mga Amerikanong manunulat ukol sa Pilipinas. Wala man sila sa a ting bansa pero parang nasa lahat sila ng dako ng ating buhay at pagkatao. sa mga babasahin. kadalasang nakakaligtaan o hindi ito napagtutu unan ng pansin. at sa lahat-lahat na yata. Ilan sa kanila ang naging tagapagdala ng kult urang Amerikano dahil sa tindi ng epekto sa kanila ng edukasyon.</pd> Veneracion na may pamagat na <i>Agos ng Dugong Kayumanggi. at pagtuturo ng kanilang kultura at wika. pagko ntrol sa mga kaalaman.

Bukod di to. at vernakular na wika naman sa mga nasa la lawigan. Biyaheng Eskuwela ng Adarna. Ngunit paano ito masisimulan at maisasaga wa? Malaki ang responsibilidad ng kasalukuyang gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon (DepEd). Ika nga. Bukod sa mga aklat-pambata na mabibili sa murang halaga. kaysa sa mga batang bukod sa pinil it na papagsalitain sa wikang Ingles ay mga bastos pa. hindi pumapal ya ang Adarna sa paglalathala ng mga aklat-pambata. kung ito naman ay hindi kayang bilin ng mga magulang dahil sa mahal. ang mga magulang ang nagdedesisyon kung anong aklat-pamba ta ang bibilhin nila para sa kanilang mga anak. Teen Novellas at Teen Romance.g panitikang pambata sa Pilipinas. Kapansin-pansin din sa mga kom ersyal na tampok ang mga bata. mahalagang maging alternativ o kaya ay ekstensyon ng aklat ang televisyon. Kayang balikatin ng panitikang pambata ang p agpapaunlad at pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kontrol o dominasyon ng mga maka pangyarihang bansa. Manuals. na bukod sa halatang pilit na pilit na iniakma sa mga aralin ay hindi nagsusulong ng pag kamakabayan. Bright M inds Read! at iba pa. May tungkulin ding dapat gampanan ang <i>mass media</i>. Higit na nagiging madali ang pagtutu ro ng mga kaalaman kung ang mga ito nakapaloob sa mga pangkaraniwang sitwasyon o pangyayari na malapit sa karanasan ng mga bata. Taon-taon. wakasan na rin ang mga patalastas o komersyal sa televisyon na nagbibigay ng maling representasyon ng mga batang Pilipino. partikular ang televisyon. Inilunsad din nila ang mga programang tulad ng Kuwentong Adarna. Sa kasalukuyan. Malathala sa na ang mga murang aklat-pambata na hindi nasasakripisyo ang kasiningan o kontent ng mismong kuwento. Big Book. Alam nating may nag-isip nito upang gampanan ni Tolits. na nagpakita na ang pinakamataas na pangarap ng isang ba tang babae ay ang maging superstar sa Hollywood. Malaki rin ang responsibilidad na ginagampanan ng mga <i>publishing hous e</i>. na higit ang matatamong pagkatuto ng mga mag-aaral kung gagamiting midyum sa kanila sa pagtuturo ay ang Wikang Filipino. Mabisang gamitin ang panitikan g pambata bilang lunsaran ng mga kaalaman. Maraming bata ang ngayon ay nahuhumaling sa panonood ng mga programa sa televisyon na sa halip ay nagbabasa. Hindi na bale sa Ingles dahil talaga namang hindi ito ang wikang ating kinagisnan. ngunit kung malilikha ang mga ganitong uri ng komersyal sa televisyo n. hindi ito ang wika ng ating "k aluluwa". Pinamamahalaan din ng Adarna taon-taon ang mga patimpalak . ang unang batay an sa pagpili ng aklat-pambata ay ang kakayahan ng kanilang bulsa. Sa mga kasalukuyang teksbuk. Higit na dapat ipangamba kung ang mismong mga Pilipinong mag-aaral ay magiging mahina sa Wikang Filipino. tulad ng Batang Historyador Series at Aklat Adarna. Dapat ding tanggapin gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon. ba le wala rin. k apansin-pansin ang mga kuwentong isinulat ng mga hindi naman manunulat. Isang halimbawa nito ay ang isan g komersyal ng palaman. upang simulan ito at malalikha ng mga teksbuk na naglalama n ng mga kuwentong kababakasan ng kulturang Pilipino at magpapataas ng pagtingin ng bawat batang Pilipino sa kanilang mga sarili. naglathala na rin ito ng mga serye ng aklat-pambat a. Dahil sa naipakita ni Tolits ang tunay na sensibilidad at mga pangkaraniwang sitwasyon ng mga batang Pilipino at dahil na rin sa paggamit niya ng wikang Filipino. naitatatak sa isip ng mga batang Pilipino na may taglay silang kakayahan o po tensyal bilang mga bata. tanging ang Adarna House ang kakikitaan ng pagiging akti bo at seryoso sa paglalathala ng mga kwentong-pambata. Madalas. Gaano man kahusay ang pagkakasulat ng kwento o kaganda ang mga ilustrasy on nito. tulad ng Amerika. tila tanging si Tolits na lamang yata ang gumagam it ng "po" at ang tanging nag-isip kung anong kurso ang kanyang kukunin sa koleh iyo upang maging pangulo ng bansa. Mahigpit na katunggali ng aklat ang televisyon. Dahil dito. na sila ang yaman at pag-asa ng ating bansa. higit siyang tumatak at nagustuhan ng maraming tao. Poster s Series. At kung minsan. Malikha sana ang mga programang maghihikayat sa mga bat a upang simulan ang pagbabasa ng panitikan na isinulat para sa kanila. Klasrum Adarna.

t-shirt. upang mapasok ang sariling kaakuhan at kultura.at palihan sa pagsulat at pagguhit ng mga kuwentong-pambata. Hindi laging pananaw ng isang matandang manunulat ang dapat na mamayani sa mga kwentong-pambata. galugarin pa ang kamalayan at kulturang Pilipino. sa kanyang kultura at kasays ayan. lalo na ng mga batang Pilipino upang makalikha ng mga panitikang tunay na madarama at makapagpapaunlad ng damdaming makabayan. sa mga item na kanilang ibinebenta tulad ng bag. Kailangan ang agarang pagkilos upang maisakatuparan ang mga mungkahing k ong ito. Nasa sa mga bata pa rin ang ating huling pag-asa. lalo na ng mga batang hindi pa nakababasa. Malaki rin ang responsibilidad ng mga ilustrador na nagbibigay-buhay at kulay sa panitikang-pambata. notebook. At baka mangyaring ang mga Amerikano na ang dapat mag-aral ng ating wika upang maun awaan nila tayo. payong hanggang sa mga laruan. Bagamat itim na itim ang buhok ni Snow White ay maputing-maputi naman ang kanyang kutis. Parang di nauubos ang ngiti ni Snow White. Kaya sa pagpasok pa lamang ng bata sa paaralan. Ginagawang banyaga ng edukasyon ang mga ba . maging ang mga wikang vernakular sa pagsulat ng panitikang-pambata. sa panan aw o pagtingin ng isang Pilipino rin. pencil cas e. Gamitin nati n ang panitikang-pambata upang maitanim ang punla ng nasyonalismo. magiging malinaw at buo ang pagpapakahulugan niya s a kanyang sarili bilang iba at kapantay ng ibang bata ng ibang lahi. na magiging tagapagtagu yod ng ating bansa sa hinaharap. tiyak na higit pagkakaunawaan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Muling maisakwento ang kasaysayan o naging kalagayan ng Pilipinas. mabibigyan sila ng pagkakataon upang magsalita at ilahad ang kanilang mga pananaw. sa kanyang kapaligiran. Kung mapauunlad ang wikang Filipino sa panitik ang-pambata. Mahikayat na rin ang mga bata na sila na rin mismo ang sumulat at lumikha ng kan ilang sariling panitikan. sa labas pa lamang ng maliit na paaralang ito. Gamitin natin ang panitikang-pambata bilang sa ndata sa pagbawi ng ating nadurog at nawalang kaakuhan at kasaysayan. ang im ahen na agad ni Snow White ang bubungad sa kanya-isang imahen ng babaeng malayun g-malayo sa kanyang itsura. Sa mga manunulat ng panitikang-pambata. Malaki ang pangangailangan natin sa mga batang Pilipino. Higit sa lahat. Sikaping ang mga ilustrasyon ay maging pintuan ng mga bata . Maisulat ang mga guwang o nakaligtaang ka saysayan. medyas. Ito ay sapagkat sila rin ang nakakaalam kung ano ang gusto o maganda para sa kanila. Malaki ang maitutulong ng panitikang pambata upang mabuo ang watak-watak na imahen ng kaakuhang Pilipi no. Dahil dito. Sikaping masaling ng mga ilustrasyon ang imahinasyon ng mga bata upang bumuo ng sariling imahen at kahulugan ng kanyang sarili bilang batang Pili pino. Katulad na katulad ng makikita sa mga kartun na ipinalabas ng Walt Disn ey. Kaya nga. lapis. kultura at kasaysayan. May isang Preschool akong napuntahan. nakaagaw ng pansin sa akin ang life size na imahen ni Snow White sa kanilan g gate. Gamitin n atin ang panitikang-pambata upang itama ang ating mga pagkakamali. sombrero at kung anu-ano pa a ng kanyang itsura. sa aking karanasan bilang guro at manunulat para sa mga batang Pilipino. Mahalagang ring magamit ang wikang Filipino. maganda at makula y ang kanyang suot na bestida-na para lamang sa mga prinsesang nakatira sa palas yo at kakulay pa ng watawat ng Amerika. malilikha ang p anitikang-pambata na isinulat ayon sa pananaw ng mga bata. nakita kong malaki ang nagagawa ng paaralan o ng sistemang pang-edukas yon ng Pilipinas sa pangkabuuan upang ilayo ang mga batang Pilipino sa kanyang s ariling wika. Sa pamamagitan nito. bago pa man tuluyang lamunin at isa-isang matupad ang pangarap ng mga b atang Pilipino na makapangibang-bansa sa hinaharap.

Nakahinga na nang maluwa g ang asul na kariton pero parang pagod na pagod pa rin ito. Husto rin lagi ang kanyang bayad sa amin." Magpapaalam kami ni Kuya kay Mang Ruben. bunging kaldero at kawali sa mga bahay-bahay. Isa-isang bi bilangin ang mga bote ng ketsap. "Tulad n'yo. ibang-iba r in ang itsura ng mga nakalarawang bata-asul ang mga mata. toyo. dati rin akon magkakariton. mapu ti ang balat at iba pa. M insan sabi ni Mang Ruben. Sa murang edad pa lamang kasi. may lapad at ku wadrado ang katawan. Kaya sa halip na direktang natutunan ang mga aralin. Sa buong maghap on. Si Kuya ang magmamaneho. Mabait si Mang Ruben. Bukod pa rito. Dadangkali n ang mga dyaryo at komiks. Titimbangin ang mga bakal at plastik. Masayang-masaya kami ni Kuya kapag napupuno ang kariton. kaya't alam k o ang hirap ng magkakariton. na kung babasahin at su suriing mabuti ay malayung-malayo sa kanyang buhay at karanasan bilang batang Pi lipino. Sasakay uli ako sa asul na kariton. patis. may punggok. patutulinin ni Kuya ang asul na kariton. ang mahihirap na konsepto ay higit na nagiging mahirap dahil itinuturo ang mga ito sa wikang dapa t pang pag-aralan. Minsan. toyo . bakal. Ang matinding problema. Walang daya ang kanyang timbangan. walang pahinga ang kariton. may mahaba at maiksi ang leeg. Bumibili kami ng mga l umang dyaryo at komiks. Bukod na sa wikang banyaga nakasulat ang mga kuwentong ito. . at gamot.tang Pilipino sa kanyang sariling bansa. sa halip na patatagin muna at turuan siya gamit ang kanyang unang wika (mother tongue). kailang an pang pag-aralan ang wikang Ingles bago pa matutunan ang koseptong nakapaloob dito. Agad naming dadalhin kay Mang Ruben ang aming mga nakolekta. Tuwang-tuwa ako. Papauwi. may parang bombilya at kulay sampalok. pinagpatung-patong ko ang mga bote ng ketsap. blonde ang buhok. Magkakalantuga n ang mga laman ng kariton habang nakasakay at kinakabahan ako. at gamot na parang matataas na bilding. Kaya alam kong pagod din ito tulad namin ni Kuy a. 4 Title:Kwento KUNG SAAN-SAAN KAMI nakakarating ni Kuya. kahit napatunayan na ng mga pananaliksik sa mga bansang mauunlad na higit ang pagkatuto ng bata kung ituturo sa kanya ang mahahalagang konsepto o k aalaman sa wikang kanyang nakagisnan. itinuturo na rin sa kanya ang mga nursery rhyme sa wikan g Ingles at tinambakan ng mga imported na aklat-pambata. Iba't iba ang laki at hugis ng mga ito. patis. Nanatiling bingi ang edukad or ng bansa. mga butas na timba at palanggana. isinusungalngal na agad sa bata an g isang wikang banyaga o ang wikang Ingles.

Kaya siguro wala kaming makolekta ni Kuya. komiks. . Kahit ba ku-bako ang daan kaya nitong maging matulin. bakal. kailangan pa nating maghanap sa bahay -bahay. Biglang bumuhos ang mal akas na ulan at nabasa pa ang kaunting dyaryo na nakolekta namin. bilhan kayo ng pintura. Magaling siyang gumawa ng mga bulang-lobo. kailangan na nating bumili ng asul na pintura. maliligo kami ni Kuya sa isang parang batis ng tubig sa isan g butas na tubo. Gagawa si Kuya ng mar aming bulang-lobo. Hinintay kong magsalita si Kuya pero tahimik lang siya. Masuwerte sa amin ni Kuya ang asul na kariton. Kapag gusto naman naming magpahinga. Kapag umuulan at bumabah a. Giniginaw na ako. Lalabhan namin ni Kuya ang aming mga dami t. Kumain kami ng mainit na pansit at malamig na malamig n a sago. Alam ko si Kuya rin at ang kariton. Busog na busog kami ni Kuya. Parang naaamoy ko pa rin ang mainit na pansit at ang palamig. "Kay sarap talagang mabusog. Ako naman ang loob at ang manibela. Naisip ko kanina. tuwang-tuwa ang asul na kariton sa lamig ng tubig. Ngunit sabi ni kuya : "Natutuklap na ang asul na kulay ng kariton. Pero minsan." ang sabi ni Kuya na padighay-dighay pa." ang sabi ni Kuya. agad naming pupulsuhan ang asul na kariton at dadalhin kami nito sa mga bahay na maraming lumang dyaryo. Kapag wala kaming makolekta. "Di tayo makapagmemeryenda ngayon. Binati kami ni Mang Ruben pero di pa rin kumikibo si Kuya. sasakay kaming par eho ni Kuya sa kariton. mga bunging kaldero at kawali. hindi na mat ingkad na asul ang kulay nito. Maghihiyawan kami ni Kuya na paran g makakalas ang bawat parte ng kariton. At sa aming pagkukusot. susulpot ang mga bulang-lobo. Di na kasi kul ay asul ang masuwerte ninyong kariton. Hinding-hindi namin nakakalimutang paliguan ang asul na kariton. pero parang pagod na pagod ito. May nakolekta rin kami ni Kuya pero konti lang. Iisisi n ni Kuya ang labas at gulong. Papalaki na nang papalaki ang nawawalang asul sa kulay sa katawan nito. Tulad namin ni Kuya. Gagawin muna niy ang maliit na kuweba ang kanyang mga kamay. Pero alam naming matibay ito. Noon ko lang na kitang naging malungkot si Kuya. ng asul na pintura. "Matagal-tagal na rin kayong nagbebenta sa 'kin ng iyong mga nakokolekta .Napadaan kami sa tindahan ng pansit at sago." Napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Kuya. Inihinto ni Kuya ang karit o at pinababa niya ako. Dinala pa rin namin kay Mang Ruben ang aming mga nakolekta. napadaan kami sa tindahan ng pansit pero tuluy-tuloy l ang ang kariton. mga butas na timba at palanggana. at mag-isa itong aandar sa papalusong na daan. Napansin ko rin. At bigla-bigla. Sa aming pag-uwi. Ang lamig ng tubig. Pagkatapos. Wala kasi kam ing masilungan noon. wala talaga kaming makolekta ni Kuya. mapu puno ng bulang-lobo ang aming paligid na parang nahahawakang ulap. Hihipan niya ito nang dahan-dahan a t saka isa-isang magsusulputan ang maseselang bulang-lobo. Pinulsuhan namin ang asul na kariton." ang sabi sa amin ni Mang Ruben sabay abo t sa isang latang pintura na itinago pa niya sa kanyang likuran. nagiging bangka ito.

ponkan. Pagkatapos naming magpintura: "Hanep sa ganda! Poging-pogi!" ang isinigaw ni Kuya. "Sina Nanay at Tatay naman iyong magkatabing bituin. Maraming kuwento si Kuya tungkol sa mga bituin. pero ala m kong lagi nila kaming iniingatan at binabantayan. Wala akong natatandaan anumang babasahin sa loob ng aming bahay n oon. at ubas. Sa wakas! Mapipinturahan ka na rin namin!" sabi ni Kuya sa basang-basang kariton." parang nasa kamay uli ni Kuya ang dalawang makikislap na bituin. "Kay bangong higaan!" ang sabi ni Kuya na paunat-unat pa. Isa-isa niyan g ituturo ang makikislap na bituin. Itinaob pa namin ang kariton par a mapinturahan din ang ilalim. Lalo na sa gabing nagpapahinga kami sa loob ng asul na k ariton na pagod din sa maghapon. Kay saya ko noon at alam ko. Tatanawin namin ang mga bituin habang nakatungtong ang aming mga paa sa asul na kariton. ang konsepto ko ng aklat o mga babasahi n ay ensayklopedia lang. Noon din. nakakaluwas pa rin ako ng Manila nan g mag-isa para bumili ng aking mga gamit sa National Bookstore sa may SM Edsa. lalong itong naging masuwerte sa amin ni Kuya. saan man kami makarating ni Kuya sa pangangariton. "Ikaw iyong kay liit pero kay liwanag. Matagal na silang wala. Di pa noon uso ang xerox at wala pang xerox sa aming lug ar. Di maubos-ubos ang tawanan naming tatlo. Simul a noon. Naiinggit nga ako sa aming mga kapitbahay na may isang estante ng ensayklopedia na bibihira nilang buksan o basahin. ipinarada namin ang asul na kariton. Wala itong laman kaya nag iging higaan namin. Kinabukasan. o kaya may mataas na pinag-aralan ang mga nakatira. Pagdating ko ng hayskul. Lumaki ako sa pamilyang bibihira o talagang walang nagbabasa. lalo na ang asul na asul na kariton. . D oon nakita ko ang marami at iba't ibang libro. kapag may-ensayklopedia sa bahay. Sasapinan namin ito ng mga karton ng pinaglagyan ng mansana s. Tinignan pa namin sa malayuan at malapitan ang asul na kariton para masi guro naming pantay ang pagkakapintura. Matapos ang aming kuwentuhan ni Kuya. na kung ilang buwa n din nilang hinulugan. mayaman o maykaya. Sa gabi. pinunturahan namin ni Kuya ang kariton. Ang ganitong kapaligiran ang dahilan kung bakit di ko rin nagustuhan ang pa gbabasa. Pero napansin kong puro mga librong isinulat ng mga banyaga ang k anilang idinidispley sa salamin." sabay turo ni Kuya na parang nas a dulo ng kanyang hintuturo ang maliit at kay liwanag na bituin. Ako ang nagpintura sa loob at manibela. kung kaya nagtiis ako sa pagkopya kapag may pa-assignment ang aming titser. May iba pa palang libro bukod sa ensayklopedia. na biglang nagkakabubong sa tuwing malamig at umaambon. Bigla kong naisip sina Nanay at Tatay. akala ko. Bagamat nasa probinsya ako. matutulog kami sa loob ng asul na asul na kariton.Napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Kuya. Si kuya naman sa labas.

Natatandaan ko. Isasandal ni Lolo ang bisikleta sa punong sampalok at maglalakad kami. Nagsimula muli akong mag -ipon at bumili ng mga libro. Kung ano ang ipinagkait sa isang tao noong bata pa siya. Lalo pa akong nahilig sa pagbabasa nang makahiligan ko rin ang p agsusulat. Tumuloy siya sa k anyang silid. Alam na alam ko rin kung may gumalaw o kaya ay may nawawala sa aking mga libro. Pero sa kasamaang-palad. may collection ako. Ilan sa aking mga kaklase ay mahilig magbasa. sa Dulong Bayan. iyon ang kanyang nagiging bisyo paglaki niya. Ganoon 'ata talaga. may manibelang hugis sungay at may natutuklap na abong-kulay. Laguna sa loob ng dalawang taon. Minsan. Cagayan de Oro. dahil panggabi akong estudyante lagi rin g sarado ang aklatan. Kapag Sabado at Linggo. manipis ang gulong. Sabi nga. Sarado ang aklatan sa mga estudyanteng panggabi na tulad k o. Mula sa pinakamamahal hanggang sa mumurahing tindahan ng mga libro. At kahit saan man ako mapunta . ipinuslit ko sa aklatan ng aming pamantasan ang aklat. sa bukid at kung saan-sa an pa." Hindi kumibo si Lolo. "'Tay naman . sa Gul od. Ngunit kahit luma na ang bisikleta ni Lolo. SABI NI LOLO. Paramihan kami ng nabas a. Kakaiba ang bisikleta ni Lolo. napuntahan ko na. Pero lagi't laging puwedeng magsimula." Ngunit nakapagbibiskleta lang kami ni Lolo kapag wala sina Mama at Papa. naririto ang buhay ng bawat tao. "Ito ang buhay. nang magkaroon ng malakas na bagyo sa Siniloan.Pagdating ko ng kolehiyo. media at iba pa. Noong magkaroon ako ng sariling bahay. matinding depression ang naranasan ko. Nakaayos ang mga it o ayon sa mga manunulat. dumating agad sina Mama at Papa na wala kami sa bahay ni Lolo. ang isang manunulat ay isa ring mambabasa. lagi kong kasama ang mga naipon kong libro. Problema ko kasi. kauna-unahang ipinagawa k o ay lalagyan ng libro. sa Balong Malayo. Kay-inam pagmasdan ang mga kulay-gintong butil ng palay! At min san. malap it sa pilapil. agad-agad na kinuha ni Papa ang bisikleta at sinabing. sa Sapang Palay. Naging kaibigan daw niya ang Hapones. Popular Bookstore sa may Doroteo Jose ang aming bilihan ng mga murang libro. Sa lahat ng pinupuntahan namin ni Lolo. nabalutan ng putik ang aking mga libro . Ang dating mababangong pahina ay bumaho at nagkulay-putik. Hinanap ko ang bisikleta sa buong kabahayan pero hindi ko ito . Mula sa mga libro ukol sa teorya hanggang sa mga panitikan. Palitan at hiraman. ang bukid ang di ko makakalimuta n. sinabi ni Lolo na. ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag na kayong magbibisikleta. Mula Glorietta h anggang sa isang second hand bookstore sa Baguio. Sa bawat perang natatanggap ko. dahil sa kagustuhan kong matapos ang isang luman g-lumang libro ng isang manunulat na Pilipino. kung saan-saan kami nakakarating ni Lolo. Para akong namataya n noon. Laguna. Ib inigay ito sa kanya ng isang sundalong Hapones noong panahon ng giyera. isang libro agad ang binibili ko. Mas mataas ito k umpara sa mga bisikleta ngayon. m atulin pa rin ito. napansin kong wala na ang lumang bisikleta ni Lolo sa datin g sandalan nito. Kinabukasan. Yabangan kami ng aming mga nabasa. Napuntahan ko na ang lahat ng maaaring bilhan ng mga libro. tulad noong tumira ako sa Si niloan. Di talaga ako matatahimik kung di ko kasama ang mga libro kong nakahanay nang maayos. Nang d umating kami. Kaysarap umangkas sa bisikleta ni Lolo lalo na't papalubog ang nagkukula y-kahel na araw at sumasabay sa amin ang masasayang ibon sa kalangitan. kaya nakakahiya kung wala akong nabasa. bilin ng doktor na bawal sa inyo ang mapagod. kulturang popular. doon ko lang talagang nakahiligan ang pagbabasa. Cebu. Tanda ko. panahon pa ng mga Hapon ang kayang bisikleta. Gusto kong matahimik na ang mga ito. Mula sa mga coffee table book hanggang sa mga childr en's book. Davao at iba pa.

Aking ipinagpatuloy ang paghahanap. Pakiramdam ko . makikiraan na. Alam ko. di na kami nakapagbisikleta ni Lolo at hindi na namin napupun tahan ang mga paborito naming lugar. at ang mga nagliliparang ibon na su masabay sa pagbibisikleta namin ni Lolo." Hindi ko napigilan ang magtanong. Pinuntahan ko ang maagiw na bodega. Muli naming pinasyalan ang pastulan sa Gulod. sa di kayang abutin ni Lolo. At nang malaman ng mga tao sa bayan at munisipyo. makapagtanong na. Pinakiramdaman ko ang paligid. muli kaming nagbibisikleta ni Lolo sa mga lugar na paborito naming puntahan ka pag Sabado at Linggo. Kung di ko pa siya sunduin sa kanyang silid ay hindi si ya lalabas. Inyo bang alam kung saan matatagpuan ang mala king punongkahoy dito?" Nag-isip ang matanda na tila may inaalala. Nakabitin nang mataas ang bisikleta. pinaalis sila. laging matamlay si Lolo. ang lumang Simbahan sa Dulong Bayan. Naroroon sa dakong iy on. Hindi pa nakuntento at ang malaking punongkahoy ang kanilang inumpisahang itumba." "Nagkaroon ito ng ilang marka ng palakol pero naroroon pa rin at nakatay o ito." "Yun na nga po marahil. kamatsile at iba pa rito. At h . 5 Title:Kwento (20) Patalikod na ako nang may kaluskos sa hindi kalayuan. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at ang pagsusumikap na mairaos ang buhay kapiling ang kagubatan. Mula noon. gumagaan ang pakiramdam ni Lo lo. Nakatali ito nang mahigpit. Napansin ko." Itinuro niya ito at nagpatuloy na sa pagbaba ang matanda. "Amang. Maaaring ang punong balite ang hinahanap mo. "Tatang. Pumayag siya at pinagtulungan naming ilabas ang tumba-tumba. "Dating may mga punong mangga. Minsan hiniling ko kay Lolo na dalhin namin ang kanyang tumba-tumba sa il alim ng malaking punong-mangga sa likod ng aming bahay.makita. upang doon siya magpahin ga. Tinanong ko si Lolo at sinabi niyang nasa bodega na raw. pagmasdan ang mga kulay-gin tong butil ng pala at kulay-kahel na langit. May matandang lalaki na may pa sang kahoy ang maingat na bumababa sa bundok sabay ang bati sa akin nang ako'y m akita. Mabuti't nagkataong may nakakita nito bago putulin. Humawi sa mga s anga-sanga at dahong nagkukubli ang kumakaluskos. pinagmasdan ang mga tutubi sa Sapang Palay. Par ang laging may iniisip. uminom at magsalamin sa napakalinaw na tubig sa Balong Malayo. May mga dayong pumutol dito para manirahan.

Bago pa man dumating ang hinihintay ni Norman ay butil-butil na ang pawis sa kanyang katawan. Maraming bata na ang namatay at ikinahon dahil sa pagkakasakit at minsan nam a'y pagkalunod sa ilog. Nangangalahati na ang kanyang bagong bukas na pakete. Nadama ko ang bulong nito sa muling pagtanggap sa akin. 'di tulad ng ginagawa sa mga ibang batang min amalas na mabawian ng hininga. kahit na tuwiran lamang nagpapatalo ang ama. Kung minsa'y hindi niya pansing nagsisindi na pala siya ng panibagong sigarilyo kundi sa biglang init ng lighter na humahaplos habang tuluy-tuloy siya sa pagpapatunog nito. Umihip ang malamig at sariwang hangin. aalis ang ama at sa pagbabalik nito sa kinaumagah an ay may dala nang masasarap na pagkain.indi pa man nagtatagal. Kahit na papaano ay nakaligtas dito si Norman. putikan ang kupasang maong at s uot na de-goma. Na mimitik ang init ng tag-araw at nandudura naman ang mapanakit na ampiyas ng ula n. natagpuan ko ito. Umaambon. Wala siyang magawa kundi ang humawak sa manibela ng kotse't tumitig sa kawalan. Halos walang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil sa mga pag-aalinlangan ng ibang bata sa kanyang marusing na ayos. Hindi niya pinagtatakahan ang paminsan-minsang pag-uwi ng kanyang ama ng masasarap na pagkain at damit. Ito na ang kinamulatan niyang laro na itinuro ng kanyang ama. Naroroon pa nga at nakayakap pa rin sa dibdib ng lupa. Madalang na rin ang taong laman ng abenidang bihag ng katahimikan maliban sa mga kakaunting nakalalayang kaluskos ng mga pulubing natutulog sa mga pasilyo at ng ilang trabahador na papauwi na. Naniniraahan sila sa esterong malapit sa Tulay Jueblo. Al am na niya ang magkubli sa isang panyulon sa ginaw ng gabi at hindi sa marangal na pagkupkop ng mamahaling kumot. Banaag ang naging pag-iingat ng ama para sa kanya. animo'y kumakaway. Masaya na siya sa ganoong buhay noon. Minsan niyang naramdaman ang tunay na saya ng pagiging . Paslit pa lamang siya'y alam na niya ang tunay na kulay ng kahirapan. Walang pagdadalawang-isip. nakakaramdam siya ng lakas sa tuwing makahahawak siya ng laruang baril. Nakita ko ang marka ng pagsibak bagaman nanatiling matayog at m asigla ito. Basta't ang alam niya ay iiwanan siya ng kanyang ama sa bendor ng sigarilyo't ke ndi sa may riles kung gabi na. Tanaw ko rin ang nakadapong halaman sa itaas. At nakatutuwa nang ang dalawang sanga nito ay dumantay sa akin g dibdib. Umindayog ang mga sangang tila na ngungusap. Nagtataka lamang siya sa ayos ng kanyang ama. Sa kabila ng kawalan ng ina. Bata pa nga noon si Norm an. Malaking karangalan sa kanya ang manalo sa la rong ito. Tumuntong si Norman sa paaralan kung saan niya unang naramdaman ang pagka kaiba ng pamumuhay. Halos hindi na siya kumukurap. Nahilig siya sa mga baril-barilan . Mali lim dito at nakahihikayat ang pagpapahinga. naisalba ng ama ang kanyang anak. Subalit hanggang doon na lamang. aking ipinikit ang mga mata nang may ngiti ng katuparan at kapayapaan. Madalas siyang nakikipag-bari lan sa kanyang ama na kamay lamang ang ginagamit. Mangmang na matatawag si Norman kung pag-uusa pan ang mga laruan bagamat iginagawa siya ng kanyang ama at palagian siyang naki kipaglaro ng Indian-indianan sa mga batang lansangan. Tila mga larawang pumaparada sa kanyang isip ang buhay ng nakaraan. Masansang ang han gin at dikit-dikit ang bahay na pinagtagpi-tagping plywood at retasong yero. Tanging mga kauri lam ang niya ang kanyang nahahagilap na makalaro. At k ung sakaling may pakunwaring mapapatay siya sa isa sa mga kalaro'y nakararamdam siya ng kakaibang saya. Nadama ko ang kanyang pangungulilang ngayo'y naibsan. Hindi nabawasan ng kahoy ang kanil ang bahay na maaari niyang sidlan. Iba' t ibang alaala ang pumapaimbabaw sa kanyang isipan sa tuwing nagdaraan ang mangi lan-ngilang sasakyang may matingkad na ilaw. Kanya akong kinanlong. Maram i-raming upos na ang nagkalat sa putikang kongkreto. Napasandal ako sa katawan nito upang magpalipas ng oras.

" Si Totoy Tato. Nais niya tuloy hamunin ng pabilisan sa p agbunot ng baril at pagkalabit dito para lamang mapatunayang may alam din siya. Nais din niyang maiyak dah il kahit papaano ay may katotohanan ito. "Kung itututok ay siguruhing ipuputok mo.bata nang ibili siya ng kanyang ama ng laruang baril. . Hiling din niyang magkaroon ng pag-aaring Diyos sa hinaharap. ang p aglalaro ng kamatayan sa kalabit ng gatilyo. Masinop niyang inaaninag ang taong nasa kabilang kanto na magbibigay sa kanya ng hudyat sa pagdating ng k anyang pinakahihintay. Iba ng pananaw rin ang naiukit sa kanyang pang-unawa ukol sa bagay na ito. ang paggalang dito. Huminto siya ng pag-aaral nang nasa ikalawang taon na siya sa hayskul. Lubos ang kanyang pagtataka kung bakit mayroon pang mga taong na ghihirap na ay nakukuha pang makapagsulat ng ganito. Lu malagay tuloy na inutil ang mga pulis at mga mistulang bayani sa labanan ang mga kriminal ang nabuong imahen sa utak ni Norman. Kultadong pagtataka pa rin ang humihilam sa kanyang mga mata ukol sa kat auhan ng ama. tuta ng Kano. may pormalidad ang tatak ng trabahong kitang-kita sa pa nanamit na itinatatwa naman ng oras ng kanyang paghahanap-buhay. Sawa na siya sa lansa ng kanyang trabaho. daing na niya ang hirap nito sa kakaunting salapi. madali siyang naiiwan sa klase bagamat may matalim siyang pang-u nawa sa kalagayan ng kanyang paligid. trenta'y otso ang gamit niya ng makipaghabu lan at mapatay niya ang isang alagad ng batas na gaya rin ni Ben Tambling na kuw arenta'y singko naman ang ipinangtimbuwang sa mga parak. Bubuhayin ka ng kapirasong bakal na ito. ito na ang pinakamahalagang bagay sa buhay nilang da lawa. Bago pa man mangyari yaon ay napansin niya ang mga pulan g titik na nakasulat sa mga pasilyo ng abenida. Madalas siyang napapagawi sa may prendahan at konsignasyon kung umeekstra siya sa pagbababa ng mga isdang nakabanyera. Dito niya idinugtong ang kanyang ninanais noon pa man. magkakaroon na siya ng Pa nginoon ngayong gabi. Napapansin niyang may bahid na ng hapo at katandaan ito na makiki ta sa mga mala-riles na guhit sa mukha. mag-iiba na ang kanyang buhay sa gabing ito. Hiling niyang yumaman at magkaro." ito ang ilan sa mga l itanyang kanyang narinig mula sa ama kapag nililinis nito ang kanyang baril." ang b ilin pa ng kanyang ama. Hindi na niya maalala ang araw ng huling pumapasok siya sa simbahan. sa kanila lang ang Diyos. Madalas ipinagkakatiwala sa kanya ang paglilinis ng baril ng kanyang ama. Sin anay siyang mag-alaga nito. ngayo'y sinasamba na niya ang mapagkunwaring plastik. naisip niyang wala na siya ng pakialam rito. W ala siyang interes dito. Ganyan ang buhay sa kanya. <i>Marcos. Lalong nagbibigay ng lamig na n agsisilbing pampalabo sa salamin ng kanyang sasakyan. Darating ang araw na malalaman mo ang dapat na paggamit nito. Laging ganito. Isang kakaibang pamumuhay na lubos na itatakwil ang paniniwala sa mga huling katagang naisulat. Hindi na siya sa marupok na kahoy nahuhumaling. Para lam ang sa mga ubod-sawi at pinapanigan ng grasya ang nakaiisip pumasok dito para ma nalangin. Itinuro na rin ng ama. Malaki rin ang impluwensya ng mga nangyayari sa kanyang paligid habang si ya ay lubos na nagkakaisip.on ng suli ranin na sa kanyang palagay ay ang tanging bagay na maiaahin sa Diyos. Iba ang ama niya. Hindi niya maintind ihan. ayaw niya ng dinidiktahan ng mga pumapalagay na mataas sa kanya at parurusahan kung magkakamali. At isa pa'y tila walang gana ang nagt uturo sa kanya. Naibabalita at ikinukuwento ng kanyang ama ang mga karahasang patungkol na rin sa paggamit ng armas o patalim para mailigtas ang sa rili sa kagipitan. Nais niyang tu mulad sa ama. kahit pa ano ang itinatago nitong hanap-buhay. Mabuha y ang aping Pilipino</i>! Hindi niya alam kung matatawa o malulungkot siya sa p ahayag na ito. Gayumpaman. Ito ang dahilan kung bakit napilitan si yang kumayod sa kahit na ano pa mang paraan. Dumadalas ang tunog ng pagpatak ng ulan.

Tila manok na ginilitan ang estudy anteng natapat para sa kanya. Dama pa rin niya ang sakit ng pag-iisa sa buhay a t mas titiisin pa't mamarapatin ang kirot ng metralhiya magkaroon lamang ng pami lyang makakasama. Napag-iinit niya ang tumba-tumba na maaawa t lamang sa sandaling kinakailangan na niyang sundin ang dikta ng sikmura. Nasa madilim na bahagi ng kabilang pasilyo si Norman nang dumaan ang isang kotseng pula. Ngayon siya ngin angawit ng pag-upo. Bihasa na ang kamay ni Gloria sa pananahi at pagbuburda. Malulunok mo ito. Itinutok niya ang baril at sa pagdaan nito ay ipinutok. kakausapi n ka ng tauhan ng nasa itaas. "Nasa tamang gulang ka na. Madali lang para sa bagong Pa nginoon. Mula sa kanyang jacket ay inilabas niya ang kanyang baril. hina wakan ang baril at bumababa. Tumakbo sa kabilang pasilyo si Norman at pinatakbo ang sasakyan na p ara bang walang nangyari. Namatay siya sa saki t. Ilang taon ko rin itong ginawa simula nang tang galin ako sa trabahong ipinambubuhay ko sa inyong mag-ina. Galit ang kanyang nakatatandang kapatid sa mga ganitong pangarap. Anak. M ay pag-aalinlangan ang kintab ng kanyang mata. wala akong magawa kundi ang kumapit sa patalim para mabuhay ang iniwan niyang sanggol. sukab na estudyante. Tulad ng inakda nila ni Alfonso. Iginawi niya ang kanyang sasakyan sa isang tagong pasilyo. Matagal mo na itong gustong malaman. . bukas ay lal o mo pang maiintindihan. napakadaling gawin. Inilapag ng kanyang ama sa mesa ang baril. Sa una'y may kahirapan. Tila manok silang pup ugutan mo sa iyong pag-aabang. masarap ang nasa ilalim ng makapangyarihan. Simple ang kanyang kilos subalit matalim ang ilang pagsulyap sa inaabangan. Isang magsasaka ang ama ni Alfonso na pinaslang nang tumangging magbigay ng adwanang butil sa mga Hapones. Nag-iingay ang mga kuliglig na tumatawag sa ambon ng ulan. Mala-imahen na ito ng kanyang magiging Panginoon. malamlam at ku lob ang hangin sa loob ng kapirasong bahay. isang kalabit lang sa gatilyo. Mag-uumaga na. Beynte-uno na siya. Nanghina siya pagkatapos subalit inunahan siya ng kanyang isip par a tumakas. Nabulabog ang katahimikan sa abenida. bala lang at la kas ng loob ang puhunan mo. May matinong pulis. Nalibang siya nang bumalik sa kanyang gunita ang 'di pa katagalang araw na nakalilipas nang kausapin siya ng kanyang ama. Hindi na ito laru-laruan. Bakil-ba kil na ang kanyang palad at sawa na rin ito sa tusok ng karayom sa tuwing tinata pos niya ang mga masalimuot na husi. may kakis igan ang katawan hindi tulad ng kanyang ama na may bahid na ng katandaan. Tama lang na maranasan mo ang hirap ng trabah ong pinasok mo. Bukas. at ilang t aong tuloy sa paglaban sa pamahalaan ang iyong makikilala.Ala-una y medya na ay wala pa ang hinihintay ni Norman. Pinasabog ang ulo ni to at nang sumugod ang kanyang ina'y isang matalim na bayoneta ang itinarak sa d ibdib. May tatak na ng pangil ng katandaan ni Metusalem ang kanyang kataw an pati na ang kanyang mukha. Hindi mo mararamadaman ang panandaliang hirap ng ibibigay kong hanap-buhay. sabay sambit ng kanyang ninanais sa anak. Pinagot na ng kanyang Ditseng Cora ang tali ng kanyang pag-asa upang tupdin ang pangarap. Maraming taon na ang nakararaan nang yumao ang kanyang D itseng Cora. tila walang kasiguruhan ang kanya ng ginagawa. nagtatalo ang salaping kapalit at ang sarili kong sikmura. Si Alfonso ay isa sa mga kalalakihang sumama sa hukbong Pilipino-Amerikanong nak ikihimok laban sa mga Hapones." Dumating ang hudyat sa kabilang daan at nakita niya na ang papalapit nit ong pagkumpas. Nagiisa na siya sa buhay. Subalit malayo nang magkagayon pa ito.

Patung-patong ang mga regalo sa isang mesa. Di ito nawawala sa paglalaba namin ni Nanay. Suot niya ang kanyang pansimbang bestida. kukunin ko lang 'yung <i>yellow</i> kong <i>t-shirt</i>. Bertdey pala ni Jun-Jun. "O. Pinasuot sa akin ni Nanay ang aking pang-alis na damit. matanda lang daw ng isang araw si Jun-Jun sa akin. May iba't ibang kulay ng lobo. Kapag nasa amin ang kamisetang dilaw. May biglang dumating na bata. si Jun-Jun. Inihatid namin kay Aling Aida ang kanilang pinalabhan. ISINAMA AKO NI Nanay sa paghahatid ng mga damit sa Mountainview. Kinuha ni Nanay sa mga nakatuping damit ang kamisetang dilaw. Lagi kong hinihintay ang mga labada galing kina Aling Aida dahil tiyak n a kasama ang paborito kong kamisetang dilaw. "Mama. at kung itupi. bumabalik na ito sa tunay na may-ari. magan da rin ang suot. Sabi n i Nanay. nagiging akin ito. Gusto ko po kasing isuot ngayon. Si Nanay. kung banlawan. 'yung ma y drowing na animè. ISANG HAPON. Paborito rin pala ni Jun-J un ang kamisetang dilaw. . Si Jun-Jun ang bunsong anak ni Aling Aida. Umalis si Jun-Jun pagkakuha niya ng kanyang kamiseta. Lihim ko itong isinusuot kapag wala si Nanay. wala naman kaming dapat ihatid na mga damit. ISINAMA uli ako ni Nanay sa bahay ni Aling Aida. Laging huli pa rin ito kung kusutin. Mabait si Aling Aida.4 Title:Kwento (2) At baka maabutan ako ni Nanay. may hotdog na nakatusok sa repolyo at may mga kendi at laruang nakasabit sa kawayan." sabi niya kay Aling Aida. Pinamiryenda pa niya kami ni Nanay. may malaking keyk. Matagal-tagal na rin siyang nagpapalaba kay Nanay. Kasing-laki ko siya. Nagtataka ako. Pagdating namin sa bahay ni Aling Aida. nagulat ako dahil ang daming bat a. Itinupi ko na lang nang maayos ang kamisetang dilaw. Pinapasok niya kami sa kany ang malapalasyong bahay at pinaupo sa kay lambot na upuan. Makulay din ang sumb rerong karton ng mga bata. Pero kapag ihahatid na namin ito kina Aling Aid a. kung isampay. Jun-Jun?" tanong ni Aling Aida sa bata.

"Bukas. pero di ito 'yung pa borito naming dalawa na may nakadrowing na batang may patusok-tusok na buhok at may hawak na umiilaw na espada. "Di ba ikaw naman ang may bertbey bukas?" "Ay! Oo nga pala. Masikip na kasi ang damitan ni Joey. nakalimutan ko." sabi ni Aling Aida." dagdag niya. Kahit konti. Joey. Puwede pa namang isuot. Tumulong muna si Nanay sa pagliligpit. ang aking sup er-paboritong dilaw na kamiseta. papel na may nakasulat na: pagdating sa aking ika-7 kaarawan</i>. pupunta uli tayo kina Jun-Jun. "Bakit 'Nay? Merong ano bukas?" tanong ko. Agad ko itong kinuha at isinukat. w na lobo. at pagpapaalam ng ibang mga bisita. at isang kapirasong <i>Kaibigan</i>. "Bigay ko kay Joey 'yan. Tumulong naman si Nanay kay Aling Aida sa paghahanda ng mga pagkain. "O. maghahanda tayo. Itiniklop ni Nanay ang iba pang damit na bigay sa akin ni Jun-Jun. Ako naman ang may bertdey bukas!" Bukas sina Jun-Jun at Aling Aida naman ang aming bisita ni Nanay. "Sa wakas!" Humarap ako sa salamin batang nakadrowing. Di ko a kalaing kasama ito. Bigay na sa akin ito ni Jun-Jun. munting laruan. sayang naman kung sa iba pa mapunta. Mapas asalamatan ko na rin si Jun-Jun sa kanyang naunang regalo sa akin. At nakita ko agad ang paborito kong kamisetang dilaw. Siguro mga maruruming damit uli na lalabhan namin ni Na nay." sabi ni Nanay. S umali rin ako sa iba't ibang palaro at nakipagkaibigan sa ibang bata. Kulay dilaw pa rin ang suot na kamiseta ni Jun-Jun. ibinuhos ni Nanay ang laman ng malaking p lastik sa papag. Kahit di paborito ko pa rin ito. maglaro kayo ni Ju n-Jun. Binuksan ko ang plastik. Nang pauwi na kami ni Nanay. Pagkatapos ng masayang parti. Inabot niya ang isang plastik at isang dila May laman itong isang sumbrero. mga kendi. PAG-UWI NAMIN NG bahay.Lumapit sa akin si Jun-Jun. Iimbitahan natin siya bukas dito sa ating bahay. Tumango ako kay Aling Aida. di na ito masyadong kakulay ng hinog na mangga. Bigl ang napuno ang aking damitan. Kahit Ngayon. akin na ang kamisetang at parang bigla uli akong naging malakas tulad ng na matingkad na matingkad na dilaw ang kamiseta. dilaw. . naiwan kami ni Nanay. <i>Maraming salamat sa iyong <i>Jun-Jun</i>. naging masaya ka ba? Minsan punta ka dito. may ibinigay na isang malaking plastik ng m ga damit si Aling Aida. Naging masaya ako 'nung araw na iyong dahil nakilala ko na si Jun-Jun.

Pagkatapos noon. kaya niyang gumawa ng buon g bahay. Marami ang nagpapagawa kay Tatay dahil bukod sa pulido ang kanyang mga g awa. "Beng. at kung anu-ano pa." ang sabi sa akin ni Tatay pagkatapos naming maghapunan. lalagyan ng libro. " ang sabi sa akin ni Tatay pagkatapos niyang inumin ang tubig. pako." ang sunod na sabi niya.Karpintero ang tatay ko. Di na rin karto n ang aming dingding. silid. mamaya lang makikita mo nang magbabago ang ating bahay. Isang totoong b ahay na ang bahay namin ni Tatay. Tila nagkaroon ng madyik ang kamay ni Tatay. Walang nasasayang kay Tata y kaya marami ang humahanga sa kanya. at iba pa. At pagdating ng hapon. Tamang-tamang an g kanyang putol ng mga kahoy. bangko. sahig. nagising ako sa pukpok ng martilyo at paglalagar i ni Tatay. Kaya niyang gumawa ng hagdan. napansin kong lalo pang naging masipag si Tata y. tabla. kasya-kasya ang lahat na parang isinukat. Isang umaga. walang papantay sa husay ni Tatay sa paggawa ng bah ay. mga kahon ng prutas at kung a nu-ano pa. Dinalhan ko ng tubig si Tatay. kulang pa r in ang tabla para sa aming sahig. bintana. si Tatay ang g umawa. Pinagsaluhan namin ni Tatay ang isang masarap na hapunan. Para sa akin. at kung anu-ano pa . Walang tagariles ang di nakakapansin sa husay ng pagkakagawa ni T atay sa aming bahay. Walang tigil na ginawa ni Tatay ang aming bahay. Nakaipon si Tatay ng maraming kahoy. At tuwing hapunan. May pinto at mga bintana na ito. . Wala pang pinto at bintana ang aming munting bahay. at pako. tabla. pintuan. Walang tigil sa paggawa ng bahay ng mga taga-riles. may tabla. Dahil kay Tatay nagkakaroon ng bahay ang mga dating naggagala at natutulog lang sa kalye. namangha na lang ako sa aking nakita. bubungan . magagawa rin natin itong munting bahay natin. Mga karton mu na ang ginamit na dingding ni Tatay sa aming bahay. Ang mga sobrang kahoy. Sinisimulan na pala niyang gawin ang aming munting bahay. Parang kayang gumawa ng limang bahay ang kanyang mga naipon sa araw-araw. Maraming pukpok ng martilyo at paglalagari ang aking narinig. lalong sumasarap ang aming hapunan. Buung-buo na ang aming bahay. Gumagawa ng bahay ng mga taga-riles si Tatay pero ang bahay nami n ang di pa niya natatapos gawin. ay nagagawa niyang mesa. mura rin siyang sumingil. Minsan kapirasong kahoy. "Hayaan mo Beng. Kumpleto na ang aming sahig at bubungan. Sa pag-uwi ni Tatay tuwing hapon. Maraming kayang gawin ang aking Tatay. basta di tayo nagug utom. "Kaya pa natin pagtiisan itong ating bahay. at yero para sa aming bubungan. Lahat ng bahay sa riles. napansin kong lagi siyang ma y dala. Sa araw-araw lalo pang dumami ang nagpapagawa sa kanya. alulod. pako.

Kulay-rosas ito. pati ba kulog at kidlat ay ta kot sa malaking salamin ng lumang aparador? Lumang-luma na ang aparador. Ano kaya ang nasa loob nito? Siguro isang d ambuhalang damit. Mula noon. Ikapitong kaarawan mo kaya kailangang maganda ang isusuot mo. Kumar ipas ako ng takbo. At mayroon pa itong isang malaking lasong puti sa likod. At namangha ako nang ilabas ni Nanay ang isang napakagandang bes tida. Baka lamunin s i Nanay ng dambuhalang damit o kaya'y kainin ng higanteng natutulog sa loob nito . Sa isip ko. Nat atakot kasi akong baka magising ang higante sa loob nito." pakunut-kunot na sabi ni Nanay na para ng may iniisip. Noon lamang ako nakakita ng ganoon kagandang bestida. Pero di man lang natakot si Nanay. Baka ito ang amoy ng higante. Walang sinuman ang nakabubuhat ng lumang aparad or kundi sina Nanay at Tatay lang. At sa bungkos ng susi ay m ay namumukod-tanging malaki at kalawanging susi. Di ko alam kung tatakpan k o ang aking tenga o ang aking ilong. kitang-kita ang buong katawan ko. Isang araw. Iniiwasan kong mapadaan sa lumang aparador. . gustong gayahin ang aming baha y. Nagsimula na ring kumalat ang kakaibang amoy. Pero walang dambuhalang damit at higanteng kumuha kay Nanay nang buksan niya ang aparador. Tatakpan niya ang malaking salamin ng lumang apar ador at saka isasara ang mga bintana. May maliliit na ukit ng mga bulaklak sa bawat gilid at isang mukha ng anghel sa itaas ng salamin. agad kuk uha si Nanay ng puting kumot. Sinilip ko ang loob pero agad itong isinara ni Nanay. di na ako nagsalamin sa malaking salamin ng luman g aparador. nagtaasan ang puting kurtina sa bintana at nag-amoy sampagita ang paligid. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ito pala ang susi ng luma at k ulay putik na aparador. Baka lamunin kami ni Nanay ng dambuhalang damit o kaya'y ng natutulog na higante. kaya di nabubuhat ninuma n maliban kina Nanay at Tatay. may isang babaing nakaputi sa aking likuran. MAYROON AKONG KINATATAKUTAN sa loob ng aming bahay. binuksan ni nanay ang lumang aparador upang kunin ang isang mahalagang papeles. Kapag umuulan o dumadagundong ang langit sa kulog at at kidlat. magsisimba tayo sa Bayan ng Tatay mo. Kung titignan nga sa malayo ang aparador. Lapat na lapat sa akin ang bestida. na tunay na naghirap upang magkaroon kami ng munting bahay sa gilid ng riles ng maingay na tren. Naisip ko nga minsan. Mu ling lumangingit ang pinto ng lumang aparador na parang nabibiyak na lupa at nag simulang kumalat ang amoy-luma at may amag na libro. May kinuhang isang bungkos ng susi si Nanay. Malaki kasi a ng salamin. Pakiramdam ko. Buhay na buhay ang mga r osas. Lumangitngit ang pinto ng aparador na parang nabibiyak na lupa. Kulay-putik ito. naglakas-loob akong manalamin sa lumang aparador. "Halika!" yaya sa akin ni Nanay. Pero umihip ang kakaibang hangin sa aking likuran. Natatakot ako. naaalala ko ang naging hirap ng isang karpintero.'Yung ibang nagpapagawa kay Tatay. sa malapit man o ma layo. Parang amoy ng isang luma at inaamag na libro. Ito ay ang lumang aparador sa aking silid. tila isa itong malaking kuweba. Pero sa tuwing titingnan ko ang aming bahay. baka may natutulog na higante sa loob nito. Minsan. p inaulanan ng pulang-pula at maliliit na burdang rosas. Natakot ako. parang isinukat ng isang modista. "Sa Linggo. Ang mga ugatang kamay n i Tatay.

ang tibay-tibay. May sarili siyang t alino at mga katangiang maipagmamalaki. di ko ito m abuksan." Kinuha ni Nanay ang bungkos ng susi at binuksan ang luma at kula y-putik na aparador. Maayos na nakasabit ang kay gagandang mga b estida na may iba't ibang kulay. Isang gabi habang nagsusuklay si Nanay sa harap ng mahiwagang salamin. Minsan.Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa aming eskwelahan. May tela kasi itong parang sinasaniban ng l iwanag sa gabi at may mga burda pang bituin. "Kay daming bagyo na ang dinaanan ng aparador na ito. inilabas naman ni Nanay sa luma at kulay-putik na aparador ang puting-puti bestida na may terno pang belo na yari sa telang pin ya. kinuha ko ang bungkos ng susi ni Nanay at sinubukan kong buksan ang aparador pero di ko ito mabuksan. malakas ang l alaki" ang naging pananaw ni Arceo. ay kapantay siya nito. namangha ang aking mga guro at kaklase sa isinuot kong bestida. at sa hal ip. Noong ako'y sabitan ng medalya noong Marso. Maaari s iyang magtaglay o humawak ng kapangyarihan tulad ng lalaki. Mahigpit ang pagkakapinid ng pinto at anu man ang gawin kong pagpihit at pagpapaikut-ikot sa kalawanging susi. 5 Title:Sanaysay (6) Taliwas sa kinagisnang tradisyong "mahina ang babae. ito ang pina kamahalagang gamit para sa amin ng iyong Tatay. naniwala siya na an g mga babae ay laging kapantay ng lalaki . "Ang lumang aparador na ito ay minana ko sa iyong lola Dominga. Kapag may sobrang tela. magkakasunod ang laki at may mga buhay na buhay na burda. Siguro may isang ma laking makina sa loob nito na tumatahi ng magagandang damit na isinusuot ko. Bilang isang feminista. itinatahi niya ako ng bestida. kailangan kong mags uot ng kasuotang Pilipino. Kinakabahan pa rin ako. Sa loob ng ating bahay. Pero nang buksan ni Nanay ang apa rador namangha ako sa aking nakita. a y nagtanong ako tungkol sa lumang aparador." kuwento ni Nanay. Lalong naging mahiwaga sa akin ang lumang aparador. Kilalan g magaling na mananahi at magbuburda ang iyong Lola noong panahon ng Amerikano. Inilabas ni Nanay sa luma at kulay-putik na aparador ang kasuotang Maria Clara na punung-puno ng masasalimuot na burda.sa lakas man o sa kaalaman. Wala siya sa likod ng lalaki. Sa panayam na ginawa ng risertser kay Arceo sa kanilang tahanan sa Quezo . Di man lang nagbabago ang kulay o inaanay. Noong ako'y magkomunyon.

1972. ayon kay Arceo. Inilarawan din sa nobela ang mabuway na pagtitiwala ng taumbayan sa pamah alaan dahil sa matinding nararamdamang kahirapan sanhi ng paglaganap ng mga suli raning panlipunang hindi malunasan. upang lisanin ng kanila ng pamilya ang Canal De La Reina. kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang feminist ang manunulat. taliwas sa nakasulat sa Paunang Salita sa nobela na ang kasaysayan ng nobela ay kathang-is ip lamang. ayon kay Arceo ay tumutukoy sa isang pook n a hindi kathang-isip lamang. 1 972. Sa katunayan. tulad ng malakas na bagyong si Gloring noong Hulyo 27-30. Ang sunog na ito ang naging dahilan. Ang <b>Canal De La Reina</b>. Sa nobela ay tinangka rin ni Arceo na ibalik ang kasaysayan ng pook na ito na kanyang kinalakhan. Mula sa naging pagtatapat ni Arceo sa panayam sa kanya ng risertser. sa Tondo. Ang manuskrito ng nobela ay sumailalim sa ilang pagbabago upang hindi makalabag sa D epartment Order No<pd>. Binuhay ng nobela sa alaala ng mga mambabasa ang ilang pangyayari sa kasa ysayan ng Pilipinas. Pangarap niyang muli nilang buuin ang unti-unting nawasak na p agtingin sa kanila ng lipunan. napakalapit sa puso niya ang nobelang <b>Canal De La Reina</b> sapagkat hindi lamang ito nagpapagunita ng maraming bagay ukol sa kanyang kabataan kundi taglay ng isa sa mga tauhan ng nobelang ito ang kanyang s ariling katauhan.</pd> 125 na ipinanukala noong Setyembre. mabago ang kalagayan nila sa lipunan. Ayon pa rin kay Arceo. Matatagpuan ito sa daang Juan Luna. buhay man o patay. Mababakas sa nobelang ito ang pagtatangka ni Arceo na buwagin ang kinagis nang tradisyon na mahina ang mga babae at malakas ang mga lalaki at sila lamang ang may kakayahang humawak ng kapangyarihan. Magba balik din sa alaala ng mga mambabasa ang isang malaking sunog na totoong naganap sa lugar na ito noong taong 1941 bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdi g. ang mga tauhan sa <b>Canal De La Reina</b> ay hindi kathang-isip lamang. Ito ang dahilan kung bakit sa bahagi ring ito ng nobela ay isang "waiver " ang nakalakip na nagsasabing "<b>kung ang nobela ay may nakakawangki man .n City noong ika-26 ng Pebrero. Sa bawat akdang kanyang isinusulat ay sinisikap niyang "ibandil a ang talino ng mga babae. 1998. at ang epekto ng pamiminsala nito sa kabuhayan ng maraming Pilipino. a t nag-uudyok ng paghihimagsik ng mga mamamayan laban sa pamahalaan o alinman sa mga maykapangyarihan. Ayon kay Arceo. . Isang maituturing na <b>obra/<b> ni Arceo na kababasahan di lamang ng tun gkol sa pagpaksa ng iba't ibang uri ng babae kundi ng kanya ring pagsisikap na m aiangat ang mga babae sa dapat nilang kalagyan ang nobelang <b>Canal De La Reina </b>. Dito isinilang at nagkaisip si Arceo. gayundin ang mga pangyayari. nabatid na sinadya at hindi nagkataon lama ng ang pagpaksa niya sa mga babae sa marami niyang akda. Mayn ila. at ihanay sila sa mga lalaki.ang mga tauhan at pangalan. ay nagkataon lamang</b>. Isinasaa d sa panukalang ito ang pagbabawal sa paglalathala ng anumang materyales na nagaalis ng pagtitiwala ng mga mamamayan sa gobyerno at sa ano mang ahensya nito." Kakambal pa rin ng bawat pagsulat niya ng akda ang layuning matu lungan ang mga babaeng ibangon at linising muli ang nayurakan at narumihan nila ng mga karapatan." Inilagay ni Arceo ang ganitong "waiver" sapagkat katatakda pa lamang ng Saligang Batas nang malathala ang nobela. sa mga buhay ng tao. wika ng nobelista. bawat tauhan sa nobela ay na titiyak na "buhay" na tao noong kanyang panahon at maaaring manatili pa ring buh ay sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Kahirapang nagtulak sa mga tao upang manguta ng sa mga usurerong sumisipsip sa dugo ng kapwa nila Pilipino.

sa kanilang lalawigan sa Bulacan. Sa katau han ni Nyora Tentay ipinakita ni Arceo ang kabilang mukha ng isang babae.Pagdating na pagdating niya sa bahay ay ini labas niya ang titulo ng lupa. Si Leni ang nanguna sa board exam sa medisina. Ngunit sa kagustuhan na rin marahil n i Arceo na huwag mag-iwan ng pangit na larawan ng tauhang babae ay pinagbago niy a ang donya sa wakas ng nobela: Ngunit wala na ang dating gilas ng kaanyuan. makasarili. An g kapalaluang siyang kabuuan ni Nyora tentay ang halos hindi niya mabakas sa mukha nito. at malaya ang kanyang isipan sa pagpapasya. ang mga resibo sa buwis. isang babae. Mula naman sa katauhan ni Caridad ay makikita ang isang kahanga-hangang b abae dahil sa taglay niyang katapangang ipaglaban ang lupang alam niyang talagan g kanya at siya lamang ang dapat umangkin. Walang pangamba at takot na namamahay sa dibdib ni Carid ad. sa dakong huli ay laging may puwang para sa mabuting pagbabago sapagkat s iya ay isang ina. Hindi pa dumarating ang mga pahayagan ki na Caridad ay hindi na matigil ang mga tawag ng pagbati kay Leni. May m ga sandaling maaari siyang maging palalo. Higit na malaking piraso ng lupa at may palayan ang naiwan naman sa kanyang Ate Anita. Si Nyora Tentay. Siya ang nagpamalas sa katotohanang matagal nang nakukublihan na ang babae ay maaaring makaangat sa lalaki sa punto ng intelektwal. Hindi lamang dah il nakasulit siya sa pagiging ganap na manggagamot kundi natamo rin ni . at Ingga ay mga tauhan din sa nobela na nagpamalas ng kani-kanilang sariling lakas bilang mga babae nang buong-tatag nilang harapin a ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay.<b>Ang mga Tauhang Babae sa Canal De La Reina: Isang Pagbuwag sa Kinagisnang Tra disyon sa Kababaihan</b> Bago pa man isulat ni Arceo ang nobela ay buo na sa kanyang isip ang mga tauhang pagagalawin niya at "muling bubuhayin sa nobela" . Nagawa niyang ipaglaban at maba wi ang kanyang manang lupa mula kay Nyora Tentay. masama ang ugali at mapang-api. Gracia. at ma ging sakim sa yaman at kapangyarihan.mga totoong taong na kilala niya at nakasalamuha. Si Leni ang nagwasto sa maling pag-aakala ng marami na mas matalino ang lalake sa babae. Ang mga tauhan sa nobela ay sumasaklaw sa lahat ng panahon at sa mahabang panahon ng kasaysayan. ang usurera sa nobela ay larawan ng isang matandang baba eng dumidiyos sa salapi at nakukuha ang bawat maibigan dahil sa yaman. Nagtaglay si Le ni ng talinong di-nalampasan ng lalake sapagkat siya ay isang babae: Walang pat lang halos ang tunog ng telepono. Si Nyora Tentay na ayon kay Arceo ay larawan ng mga usurera sa Tondo ay k inakitaan din ng kakaibang lakas ng isang babae nang buong pagpapakumbaba niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo nang muling maangkin ni Caridad. isang asawa. Si Caridad ang sumisimbolo sa katapangan at katatagang nais ibandila ni Arceo tungkol sa babae. Maluwag din sa puso niyang tinanggap ang pagkawala ng kanyang mga alahas at kayamanan. ang tunay na m ay-ari ng lupa. Makasala nan siya. mapang-api sa kapwa. pati na ang kasula tan sa paglilipat sa pangalan niya ng lupa bago pa mamatay ang kanyang ama. Kahit na batid niyang pader ang kany ang babanggain ay hindi nanaig ang takot sa kanya kundi ang kagustuhang ipagtang gol ang kanyang karapatan: Hindi makatulog si caridad. ang kinatitirikan ng kanyang bahay at tindahan. Subalit ano man ang maging sama ng isang babae. at higit sa lahat. ang isang pagpapakumbabang hindi niya dating naki kilala sa katauhan ng ina. Nagawa niyang magtagumpay sa kanyang layunin sapagkat siya ay isang babae. Manapa. Si Leni. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na maaaring mawala ang kapirasong lupang iyo n na mahalagang-mahalaga sa kanya. Nakapikit siya ngunit gising na gising ang kanyang diwa. ang anak na dalaga ni Caridad ay naging matagumpay na doktora d ahil sa pagsisikap at pagtitiyaga. Sina Leni. Mala ki ang kanyang larawang nasa unang mukha ng pahayagan.

Iginapang niya ito sa pag-aaral hanggang maging isang ganap na doktor tulad ni Leni. Tinaglay niya ang karangalang maging pinakabatang nakasulit na manggag amot na babae pagkatapos ni Doktora OliviaSalamanca. mas mahirap maging isang ina nang walang asawang sumusuporta. ang lahat ay nagbago sa buhay ng matanda. Ipinakita ni Gracia na makakayang mabuhay ng isang bab ae kahit hiwalay siya sa kanyang asawa.ya ang namumukod na katangian: sa loob ng dalawampung taon ay siya ang unang ba baing kumuha sa unang puwesto. at pagkatapos ay taas-noo ng humarap sa sumisikat na bukang-liwayway upang harapin ang isang bagong umaga. at magagawang palakihin at bigyan ng mab uting edukasyon ang anak kahit na walang tulong at suporta ng pabaya at irespons ableng asawa: Mahal ko si Victor noon. at kung hindi nauna-una ang kanyang kaara wan ay hindi siya makapanunumpa agad sapagkat kulang siya sa opisyal na gulan g. s . Uminog din ang kwento ng nobela sa pag-aagawan sa k apirasong lupa sa Canal De La Reina nina Nyora Tentay at Caridad. Subalit sa ka bila ng mga ito. ang unang manggamo t na babae sa Pilipinas at isa sa mga kinikilalang bayani ng ating lahi.. Pinagsamantalahan niya at inagrabyado ang lahat ng lumapit at humingi sa kanya ng tulong. hindi maitatatwang may bahid ng feminismo ang nobela dahil sa p aglalarawan ni Arceo sa mga tauhang babae bilang malakas. Namuhay nang nag-iisa ngunit mapayapa si Gracia sa piling ng nag-iisang a nak na si Geronimo. Matapos ang malaking baha. Nagtagumpay si Gracia bila ng isang inang hiwalay sa asawa sapagkat siya ay isang babae. Ang dating matayog na usurera ay buong unti-unting naging mapagpak umbaba sa kanyang katandaan. Pag kaawa. Nang dumating ang isang malakas na bagyo.. Kung mahirap maging isang ina. at pa'no mong mamahalin ang isang taong hindi mo iginagalang?" Pa tuloy ni Gracia. si Ingga. At napatunayan ko naman. mas mahirap maging isang ina at ama nang sabay.. Subalit ang lahat nang ito ay napagtagumpayan ni Gracia. Kung mahirap ang maging isang ina at asawa. isinumpa niyang di n a muling babalik kay Nyora Tentay upang huwag nang madamay pa sa mga kasamaan ni to na matagal na rin naman niyang tinututulan sa puso at isip: Iba-ibang damdami n ang umalon sa dibdib ni Caridad nang makita si Ingga. Paghanga. <b>Kongklusyon</b> Sa unang malas ay masasabing panlipunan ang tema ng nobela sapagkat mahu say na paglalarawan ito ng iba't ibang anyo ng paniniil na kinakatawan ni Nyora Tentay. Samantala.. Panlulumo. Sa pagsisikap na makapagbagong-buhay nang mag-isa. si Gracia na dating manugang ni Nyora Tentay ay natutong lumab an sa mapang-aping biyenan at nagawang iwan ang asawang <i>mama's boy</i>. bumagsak at ma durog ay magagawang bumangong muli upang isa-isang damputin ang bawat piraso ng durog na bahagi ng kanyang buhay. Pero ngayon ay wala na . Aywan niya kung ano. noon ko pa natiyak na patay na ang aking puso. si Vi ctor. May determinasyon at pagpapahalaga sa sarili si Ingga sapagka t siya ay isang babae. nangangarap at nagtata gumpay. hindi hadlang ang aking pag-iisapar a umunlad. Samantala. ang usurera. ang katulong sa nobela ay natutong harapin ang sari ling buhay nang hindi na umaasa sa among si Nyora Tentay. Pinatunayan niyang hindi kailangan ng lalaki upang mabuhay nang maa yos at marangal ang isang babae at ang kanyang anak. Wala na akong paggalang sa kanya. Si Gracia ang simbolo ng isang babaeng matapos magkamali. at hindi napadadaig sa anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Hindi niya mapaniwalaa na sa maliit na balangkas ni Ingga ay natitipon ang hindi pangkaraniwang lakas. at buuin itong muli. amin niya. Siya ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ng kanya ng anak. natuklasan niyang mabubuhay din pala siya kahit wala na sa piling ng kanya ng amo. Mahirap si Ingga at hindi nakapag-aral subalit nagtaglay siya ng talino a t lakas ng loob upang makapagpasya para sa sariling buhay at matutong tumayo sa sariling mga paa.

"<b>P</b>asensya. at nagagawa nilang higitan ang mga katangian ng mga lalakeng tauhan sa nobela. Sumagsag siyang pababa. Laging may dalawa siyang katulong na nagsasalit magpaypay sa kaniya.. Ngingisi-ngisi siyang nanunungaw na para bang nagpapahayag sa lahat na tanging ang bahay niya ang pinakamalaki at p inakamaganda na dapat tingnan lamang at kainggitan. Kapag bi gayan na ng abuloy sa simbahan ay parang bulag siyang walang nakikita. Walang panahon sa mga kapitbahay at tuwang-tuwang nakauungos sa lahat ng bagay. 4 Title:Alamat (7) Text 120 . <b>I</b>yan ang donyang makasarili at mayabang. May malawak silang kaalaman sa mga naga ganap sa lipunan.Legends Word Count: 2010 <b>S</b>a panunuod ng mga sarsuela sa plaza ay kailangang ipagdala siya ng silya ng mga katulong na inaapi-api niya. Alam ng mga tauhang babae sa nobela kung paano ipaglalaban ang kanilang mga karapatan. Nag-iisip sila. hindi nagtataas ng boses. <b>K</b>apag nagdadaan ang prusisyon sa lansangan ay makikitang buong rangyang n agliliwanag ang malalaking bintana ng donya. .anhi man ng tao o ng kalikasan. at maaari nang huwag pagtapusin ng ano mang propesyon sapagkat sila a y dapat na nasa bahay lang at nag-aasikaso ng asawa at mga anak. huwag na huwag kayong mag-iingay sa harap ng bahay ko oras-ora s..pasensya na po kayo. Gusto niyang pag-usapan ng lahat ang bago n iyang baro at saya. Hindi na sila ang mga babaeng tinuruang maging mahinhin. "<b>P</b>a. minu-minuto. "<b>H</b>oy pulubi! Bakit mo ipinamumudmod ang mga butong iyan sa oras ng pagtul og ko ha?" nanggagalaiting tanong ng ganid na donya. Hindi ko po alam na natutulog kayo. naistorbo mo na ang pagtulog ng reyna ngayon ka pa magdidispen sa? Hoy mga bata. Ayaw niya kasing mabawasan kahit katiting ang iniingatang kayamanan na hindi naman niya m adadala sa libingan. <b>I</b>sang tanghali ay galit an galit ang donya sapagkat nagambala ng nagkakai ngay na mga bata ang prenteng-prenteng pagtulog niya. Kung hindi ay matitikman ninyo ang galit ko!" asar na sigaw ng d onyang walang pinahahalagahan. Na kita niyang nag-aagawan ang mga bata sa mga buto ng halamang ipinamimigay ng isa ng matandang pulubi." pagmamaka awa ng pulubi. <b>S</b>a pagsisimba sa kapilya gustong-gusto rin niyang sa harapan siya nakikit a.

" <b>A</b>kmang papanhik na ang donya nang biglang habulin ng pulubi ang nahuhulog na kumpol na mga bunga. Ang lakas ng sampal ay ikinatumba at iki . Kayo rin mga pesteng bata kayo.. <b>S</b>a sobrang galit ng donya ay sinundan kaagad nito ang yuyuko sanang pulub i. <b>H</b>indi nagtagal ang mga halaman ay naging matataas na puno. Hu mahalakhak na pinagbabasa nito ang mga paslit na bata na ginaw na ginaw at lubha ng kaawa-awa. Wala akong pakialam kung magutom ka man. Manigas ka riyan sa gutom. pahingi? Ako ang nagtanim at nagdilig bakit kailangang manghingi ka yo? Mga walang modo! Parang wala kayong mga magulang na nagtuturo sa inyo." "<b>K</b>a. Hinablot ng matapobre ang braso ng matanda at isang malakas na sampal ang pin adapo nito sa kaliwang pisngi ng pobre. Lu mayas ka. Dati ay inistorbo mo ako sa pagtulog. Alam niyang nagmamalabis na naman ang donya kaya napilitang lumapit siya. Ang nauuhaw ay dapat mong painumin!" "<b>K</b>ahit kumpul-kumpol ang matatamis na bunga ng mga punong ito ay ipagdada mot ko sa iyo. "<b>P</b>wede po bang makahingi?" gutom na nakikiusap ang mga bata.N</b>apaurong ang nanginginig na mga bata nang paghahablutin ng donya ang matiti gas na butong tangan-tangan nila. <b>I</b>sang lingo lang ang lumipas ay nagulat ang donya nang matanaw niya sa ba kuran ang naglalakihang mga halaman. Kaawaan mo na ang isang matandang katulad ko na hilahod na sa gutom. "<b>Sobra ka na! Ang nagugutom ay dapat mong pakainin. Ang mahalaga ay kinaiing gitan ng lahat ang mga punong tumubo sa aking bakuran. lumaya s ka na!..kahit na isa man lang. Sige mabahong pulubi. Natitiyak niyang ang mga iyon ang mga buton g ipinamahagi ng pulubi sa mga bata. pronto!" <b>N</b>ang mapag-isa ang mapang-aping donya ay galit na galit na itinapon nito ang mga buto sa bakuran. layas!" <b>H</b>indi tuminag sa pagkakatayo ang matanda. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Alis ngayon din. "<b>H</b>oy pulubi heto ka na naman. Takang-taka an g donya nang mamunga ang mga ibinato niyang mga buto. Pagkatatamis at matuwid na matuwid ang mga bunga ng mga punong may malalabay na mga sanga. Ngayo n nama'y humihingi ka ng ipagtatawid gutom." "<b>K</b>ahit na kaputol ay di kita bibigyan. umalis kayo sa harap ko!. Bilisan ninyo!" <b>U</b>pang mapabilis ang pagpapaalis ay kumuha ng timba ng tubig ang donya. "<b>A</b>no. <b>I</b>sang hapong masayang pinagmasdan ng donya ang mga punong hitik sa bunga ay nasulyapan niya ang nakagalitang mga bata na titinga-tingala. "<b>D</b>ahil sa mga batang ito nagising tuloy ako. <b>S</b>a di kalayuan ay biglang sumulpot mula sa kawalan ang uugud-ugod na pulu bi. Na gmakaawa siyang bigyan man lang siya ng kahit ilang bunga ng mga punong nagsitub o sa malawak na bakuran. Umali s kayo ngayon dito.

Patuloy rin ang pagmamalasakit ni Marikit sa halamang iniwan sa kanya ng kanyang giliw. M ga butong inagaw mo sa kanila na ngayong namunga ay ipinagkait mong hatian sila. Ang Taal ang pinakamatibay na moog laban sa Kamorohan. <b>N</b>oong ikalabinlimang dantaon. "<b>L</b>o." lumuluhang sabi ng mapagmataas na donya." Takang-taka ang donya pagkat alam ng pulubi ang t unay na pangalan niya. Ikaw ang unang-unang pupul a sa akin kung tatalikdan ko ang tungkuling inatas ating balangay. Ang utos ng ating Matanda ay di maaaring suwayin. "Pulubi nga ako pero busilak naman ang puso ko. Ang Batangan tulad ngayon ay di pa lalawigan natatatag kundi pulu-pulutong n a mga balangay sa ilalim ng kapangyarihan ng iba't ibang raha at lakan. Ang mga buto ng halamang namumunga sa iyong bakuran ay mga butong nakaya kong ihandog sa mga pobreng batang tumulo ng sa akin upang makatawid ako sa tulay na baging na natatanaw mo mula rito. Kung ako'y masawi ito'y ma lalanta. Kinabahan ang donya lalo na n ang ang mga bunga ng mga punong nasa harap ay nagsiurong at nagmistulang mga dal iring nanduduro. Ito'y k anyang isinagawa upang ang kanyang kaharian ay malayo sa anumang kapinsalaan ng digma." <b>N</b>aghiwalay sila.: "Minamahal kong Marikit sa pag-alis ko ay dala ko ang kabuhayan at kamatay an. Mga buto lang iyan na pinagkaguluhan at pinagkatuwaan lang nilang paghati-hatian. si Raha Matapang. Dahil dito'y nagtakip ang mga munting balangay upang magdamayan at isailal im ang pangangasiwa ng lalong matapang at makapangyarihang lakan. <b>Sapagkat sumampal tapos ay nag-alok.lola patawarin ninyo ako..ang aking sarili. Matuto ka sanang magp akababa sapagkat mamamatay din tayo at ang lupang tinutuntungan natin ay siya ri ng lupang sa atin ay maglilibing. "Kaawa-awa ka Petronila. ang prutas na umasim mula noon ay tinawa g nang Sampal-Ok na sa paglipas ng mga taon ay naging Sampalok." <b>P</b>agkasabi nito ay tumalikod na ang matanda. Nang mawala sa harap niya ang matanda ay napaluhod ang donya sa malaking misteryong naganap sa kanya. Ang ibini bigay ko lamang ay anumang aking nakakayanan. <b>M</b>insan. "<b>S</b>inampal mo ako tapos inalok?" gumagaralgal pa rin ang tinig ng pulubi n a sa isang iglap ay naging liwanag na nakasisilaw." "<b>O</b>o. Pinagyaman niya ang nasabing halaman sapagka't ito lamang ang nai . Ang luha mo lamang ang tanging l unas. Walang balitang galing kay ma rahas. Kaya siya'y diligan mo at pakaingatan. Pero kahit na anong alok na ihain ay hindi na lumingon pa ang pulubing tila mag liliwanag ang katauhan sa mataos na kabaitan. Napabilang sa mga kawal ang binatang si Marahas na uliran sa bait at sigl a. Isinusumpa kong magiging maasim ang bunga ng punong iyan. <b>N</b>alagas ang mga araw sa tangkay ng panahon. Bago lisanin ni Marahas ang kasintahang si Mutyang Marikit ay nagbilin ng gan ito. humigit kumulang.nasadlak ng pulubi sa maalikabok na bakuran ng gahaman. ang Lumang Taal ay isang masaganang balangay sa talpukan ng alon ng Lawang Bunbon na sakop ni Raha Matapa ng. Noong pa nahong iyon ay kaylimit ng mga Moro sa baybay-dagat ng Balayan pati ng Ilog Pans ipit. <b>N</b>anginginig na tumindig ang pulubi at sa isang marangal na tinig ay nangu sap. bantog na mandaragat ay nagpadala ng mga kawal upang sagupain ang mga Moro sa larangan ng digma sa baybayin ng Mindoro.. lilisan kang baon ang aking pagmamahal." <b>S</b>i Marahas ay nagpatuloy: "Iiwan ko sa iyong kandili at pag-aruga ang isa ng halamang ituring mo na ring ako. Diyan nagsimula ang alamat ng Sampalok.

Nagsigaya ang mga kapitbahay ni Marikit hangga't ang buong balangay. ngunit napakatanda ko na upang pagbalikan ang kabundukang i yon. <b>G</b>abi't araw ay dinidilig niya ang mga halaman ng patak ng luha. Siya nga ang naatasang magsiyasat tungkol dito. Napag-usapan na ng "Matatanda" ang napapansin nilang pa gkamalungkutin ng Datu. Natatandaan mo marahil na malimit akong mag-uwi ng baboy-ramo at usa sa aking ama at mahal ko sa buhay. Nagtatanong ang mga mata ni Tandang Limay. Tandang Limay. Isa ito sa bumubuo s a "Konseho ng Matanda. Na pabantog sa ibang kaharian ang inyong katangian sa pangangaso. Kung sumasakit ang kanyang tiyan. Napakalayo na ang mga pook na iyon para sa mahina kong katawan. Lunti ang mga halaman sa pali gid. . may sipon at nag-uubo ang m ga dahon ng halaman at mga bulaklak nito ay kanyang inilalaga. ng lagnat. Nalulungkot nga ako. "<b>I</b>yan ang suliranin ko ngayon. Ang mga kawal na nagbalik mula sa dig maaan ay nagpatunay na si Marahas ay nasawi. Nakatuon ang mga paningin sa bughaw na kabundukan. "<b>N</b>akita mo ba ang bundok na iyon?" nagtaas ng paningin ang Datu. Masigla ang awit ng mga ibon." "<b>I</b>kaw pala. Matapos magpunas sa pinakulong tubig siya'y gagaling agad. mahal na Datu. <b>S</b>i Marikit ay naging masasakitin." sang-ayon ni Tan dang Limay. <b>I</b>sang araw. Bughaw ang kabundukan. Kung siya'y dadalawin ng sakit ng ulo. at n amumulaklak. Bu maling ang Datu. Subali't ang bawat karamdama'y may luna s. Sariwa ang hanging amihan. lumago ang mga dahong masisinsin. Magandang-maganda noon ang umaga. di lamang ang buong Batangan kundi ang Katagalugan ay natutong uminom ng alagaw. Subalit ang kagandahan ng umaga ay hindi nakasiya sa Datu. Nagsadya siya sa palasyo ni Raha Mata pang upang makibalita tungkol kay Marahas. Kayo mahal na Datu ang kinikilalang pinakamagaling sa pana noon. ang halaman ay nalanta. nguni't nasawing taglay ang karanga lan pagka't sila'y nagtagumpay naman. Maning ning ang sikat ng araw. Para bang gustong-gusto kong magawa uli an g mga bagay na iyon. "<b>M</b>alungkot na naman kayo. <b>U</b>muwi si Marikit na ang puso ay halos mawalat sa kapighatian. aking Datu.wang tanging sanla ng irog at tagapagpaalala ng kanyang katapatan. Sa kanyan g matamang pag-aalaga ay muling umusbong." at nagbuntung-hininga muli. ngunit ano ang kinalaman niyon sa inyong kalungkutan?" t anong ni Tandang Limay. <b>M</b>alungkot na nakapanungaw ang Datu. Humawak siya sa palababahan ng bintana." narinig niya sa may likuran.iino m ng tubig na pinangalagaan ng halaman. Natambad sa kaalaman ng madla ang idinud ulot nito." at muling nagbuntung-hininga ang Datu. <b>M</b>asagana ang Kahariang Masinlok. Nakakunot ang noo at tikom ang mga labi." "<b>O</b>po. Naalaala ko ang aking kab ataan. <b>S</b>ubali't bakit tinawag na alagaw ang halaman? Si Marikit ang nagbigay ng ngalan.Wala siyang madamang kaligayahan sa lahat ng namamalas. Ang tanging aliw lamang sa kanyang sarili ay ang pangyayaring ang kanyang mahal ay namatay sa ngalan ng kabayanihan. "<b>O</b>o. Nagbuntong-hininga nang malalim. "<b>Doon ako sa mga bundok na iyon laging nangangaso.

Hindi na rin ako makadarama ng kasiyahan kung iba ang aking magiging aliwan. anong laking bundok! Di ba iyan tumubo sa itinanim na batong mutya ng salamangkero?" paksa ng usapan ng mga tao." turing ng Datu. Malaki ang paghahangad niya sa kamay ni Pri nsesa Alindaya. Naging malu bha ang kanyang sakit. Mat anda na siya at mabalasik ang mukha. mahal na Datu. 5 Title:Kwento (10) . Biglang -biglang sumipot sa pinagtamnan ang isang maliit na puno. iniluhang gayon na lamang ni Prinsesa Alindaya ang naging pasiya ng ama. Dumating ang araw na itinakda ng Datu sa pagkuha sa kanya ng salamangkero. Tumaas nang tumaas iyo n." pahayag ng panauhin. Ipinagdamdam niya nang labis na tila siya ay kalakal na ip inagpalit lamang sa isang bundok." saad ng salamangkero. dumating sa palasyo ang isang salamangkero. "<b>Sabihin mo at handa akong magbayad sa inyong kapaguran. Ngunit maaari nama n kayong magkaroon ng ibang libangan. Nagkaroon siya ng karamdaman. "<b>M</b>ay magandang panukala ako tungkol sa inyong suliranin kung inyong mamar apatin. <b>M</b>adaling kumuha ng isang maliit na batumbuhay ang salamangkero. "<b></b>Aba. prinsesa ng Masinlok ngunit malaki rin ang pag-ayaw nito sa kany a. L aging lumuluha ang magandang prinsesa. <b>N</b>aging usap-usapan sa buong kaharian ang suliranin ng Datu." malungkot na umiling ang Datu." pasimula ni Tandang Limay. "<b>B</b>ahagi na ng aking buhay ang pangangaso. Ito'y par ang isang batong mutya. <b>S</b>amantala sa palasyo. "<b></b>Kung matutupad mo ang iyong sinabi ay ibibigay ko sa iyo ang kamay ng ak ing anak. <b>M</b>akalipas ang ilang araw. At sa lalaki pa namang kanyang kinamumuhian." mabilis na pasiya ng Datu. Itinanim niya itong tila isang binhi ng halaman. Lumaki nang lumaki hanggang sa maging isang bundok. "<b>M</b>agpapatubo ako ng isang bundok sa kapatagan ng Masinlok na malapit sa i nyong palasyo para sa inyong pangangaso ipakasal lamang ninyo sa akin si Prinses a Alindaya."<b>Hindi na nga ninyo makakayanan ang maglakbay nang malayo. <b>N</b>agbigay ng kaukulang paggalang ang panauhin. Nabalita rin sa ilang bayan ang pagkamalungkutin ng pinuno ng Masinlok.

Pagkatapos. ako ang tagaalis ng bakas ng mga paa ni Tatay sa sahig n aming makintab. naging itim na itim rin ang tubig. . Teka. pinilit ko si Nanay na hintayin namin si Tatay. Mula kanto hanggang looban. Nardong Itim ang naririnig kong tawag nila kay Tata y. pe ro halos lahat pala ng tao sa aming lugar. Bubunutin ko ito hanggang sa pwede ko na itong pagsalaminan sa sobrang kintab. pinggan at baso. gabing-gabi na kung umuwi. na'ndyan ba si Nardong Itim?" tanong ni Mang Serio n a may-ari ng maraming dyip na bumibiyahe sa bayan. ang tatay mo?" tanong sa akin ni M ang Onyok na isang tsuper. si Mang Serio lang ang tumatawag kay Tatay ng Nardong Itim. dumarami ang mga taong nagtatanong sa akin kung nasa amin na si Tatay. Bakit kapag mga damit namin ni Nanay. Kapag tumapak daw sa putik si Nardo. Sasabay rin kami kay Tatay sa pagkain ng hapunan. "Bakit kaya Nardong Itim ang tawag ni Mang Serio kay Tatay? Bakit kaya dinugtungan niya salitang itim ang pangalan ni Tatay?" ang tanong ko sa aking sa rili. Di na ako takot. <i>Miss</i> ko na si Tatay! Buti na lang at sinamahan ako ni Nanay na maghintay kay Tatay. sa mga mangyayari o sa aking mga maririnig. "Aling Laura. Pini lit kong 'wag makatulog. isusunod ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan. may kuwento si Nanay dati tungkol kay Nardong Putik na taga-Cavite .Madalas. ilang linggo na rin palang di ko nakikita si Tatay! Baka imbisib ol na rin siya tulad ni Nardong Putik? Kaya paparami nang paparami ang naghaha nap sa kanya? Isang gabi. nagigi ng imbisibol. May agimat raw si Nardong Putik. Kung bakit nagiging itim ang tubig kapa g binabanlawan ni Nanay ang kanyang mga damit. Wala raw makahuli kay Nardong Putik. nasa inyo ba si Nardong Itim. Gusto ko ng malaman kung bakit maiitim na bakas ng kanyang paa at kamay ang naiiwan sa am ing makintab na sahig. Bakit nga kaya nadugtungan ng salitang itim ang pangalan ni Tatay? Ang alam ko lang. Sasabunin ko itong mabuti at tatlong ulit na babanlawan hanggang sa maging kasimputi ng aking mga ngipin. "Nardong Itim". Kung bakit Nardong Itim ang tawa g sa kanya ng lahat ng tao sa aming lugar. Gusto kong hintayin ang pagdating ni Tatay. nagulat ako sa mga nilalabhan ni Nanay. di naman nagiging kulay itim ang tubig? Sa umaga naman. Iisa lang ang tawag nilang lahat sa aking Tatay. "Naku! 'Ala pa. Akala ko. Di na siya makita ng kanyang mga kalaban. "Lando. Sa araw-araw sa aking paglalakad papunta at pauwi galing iskul. Ipinagtatabi na lang siya ni Nanay ng kanin at ulam sa mesa. Buti na lang at di ako agad inantok. puntahan mo na lang sa talyer. Isang hapon. di namin nakakasabay si Tatay sa hapunan. Mak ikita ko na naman ang nga itim na bakas ng mga kamay ni Tatay sa mga pinggan at baso. Kulay itim ang lahat ng damit. " ang sagot naman ni Nanay. at nang banlawan ni Nanay ang mga ito bago kusutin sa sabon . Nardong Itim na ang tawag kay Tatay. Natatandaan kong sinabi rin ni Nanay na malas daw makasalubong ng pusang itim sa daan at ang tungkol sa suwerteng blusang itim na nagbibigay ka gandahan sa sinumang babaing makapagsusuot nito.

Sanay na rin sila sa amoy ng isa't isa." ang utos sa akin ni Nanay." sabi ni Tatay. "Aba. Dumating na si Tatay. Pinagsaluhan namin ang masarap na hapunan. kundi isang paghanga nila sa kasipagan ni Tatay. Walang nagsasabing "sobrang init!" Walang nagrereklamong "sobrang sikip . ang kanyang mapuputi at pantay na ngipin." ang sagot ni Nanay. Ta lagang itim na ang kanyang buong katawan sa maghapong pagkukumpuni ng mga sirang dyip sa talyer. ay tinawag na Pend ong Pandak. Ang salitang itim na idinugtong ni Mang Serio. pati ang kanyang mukha at mga kuko. At sa gitna ng gabi. halimbawa si Isko na malaki ang ilong. May sariling dyip na tayo L ando!" ang masayang balita sa akin ni Tatay. Buti na lang at di tulad ni Nardong Putik si Tatay. magkakasundo at nagkakaisa sila. Itim na rin ang kanyang mga kamay at braso. nakikita at nak akasama ko pa rin siya. Nakasampay na rin ang mga damit ni Tatay. Konting ipon na lang at mabibili na natin ang dyip na pang arap ko. 'pag ano ang nakikita ng mga tao na kakaiba sa isang tao.Masarap na ulam ang niluto ni Nanay. 'tong si Lando. parang kakaiba na ang lahat. "Sa'n tayo pupunta 'Nay?" ang tanong ko. Kahit siksikan at di kit-dikit sila sa kanilang maliit na bahay. At si Tatay. Kaya pala. ni Mang Onyok at ng lahat ng tao sa pangalan ni Tatay. Ma y sari-sarili silang puwesto. puting-puti ang suot na kamiseta. "O. may ipinamana pa palang iba si Tatay sa akin . Alam ko na kung bakit "Nardong Itim" ang tawag ng mga tao kay Tatay. Mara ming sirang dyip ngayon dahil sa mga baku-bakong daan. gusto hintayin ka namin. Maganda rin ang suot ni Nanay. Ganoon naman 'ata talaga. ba't gising pa kayo?" ang tanong ni Tatay. Nanlilimahid ang kanyang suot na kamiseta. Halatang pagod na pagod si Tatay. "Kukunin na natin ang dyip na aking nabili. 'yon ang binabansag nila. Madalas nilang sinasabing Nardong-Nardo raw ang itsura ko! Nakatira sa isang bahay ang buong angkan ni Tolits. Bilib ako kay Tat ay! Isang umaga sa aking paggising. Wala na ring mga pinggan at basong dapat hu gasan o paputiin. "Kay dami kong ginawa sa talyer. parang dala-dala na niya ang buong kalye. Sa a moy ni Tatay. Bukod sa aking panga lan. "Maligo at magbihis ka na Lando. na galing kina Nanay at Tatay. ay di ang kulay na itim na malas o suwerte. Kaya 'eto punung-puno na naman ako ng grasa. naging parang musika sa aking pagtulog ang mga hili k ni Tatay. may pupuntahan tayo. kilala sa tawag na Iskong Ilong at si Pendo na pandak. Noon ko lamang nakitang talagang ngumiti si Tatay. dumarami ang nagpapagawa ng dyip. Konting tiis na lang Laura sa paglalaba ng aking maiitim at maruruming mga damit. Ma kintab na makintab ang aming sahig. madalas ako ang tinatanong ng mga tao kung nasaan si Tatay.

anak di pa ngayon ang panahon upang makita mo ang labas ng ating bahay. Mabilis uli silang nagdikit-dikit upang harangan ang mga dambuhalang dali ri na kukuha sana kay Tolits. At kapag sumara na ang munting bintana. ang maging mataba. "Tolits. dalian mo. Lahat sila ay kabang-kaba. 'Wag na 'wag kang bibitaw. Pare -pareho ang laki ng kanilang katawan. kaya naman lahat ng miyembro ng kanyang angkan." sabi ng kanyang Ta tay. kapag makikita nila ang nak asisilaw na liwanag sa bintana ng kanilang bahay. nag-aalaga at laging nagbabantay sa kany a. Magdidikit-dikit ang la hat ng palito ng posporo upang di makuha ng mga dambuhalang daliri si Tolits. Lagi siyang inihuhuli sa pila o kaya naman ay itinatago. payat at habaan. nagmamahal." Di maintindihan ni Tolits ang sinabing ito ng kanyang Tatay." "Bunso kong Tolits. Isa lang ang ipinagbabawal sa angkan ni Tolits. . "Bakit lagi n'yo akong inihuhuli?" "Bakit lagi n'yo akong itinatago?" "Gusto kong makita ang labas ng ating bahay. pati sa iba't ibang kulay na kanyang nasisilayan sa labas. Maghihiyawan ang lahat ng palito ng posporo." utos ng ka nyang Tiya Oro. Isang araw. kulay-pula. di siya makalabas. naiwang bukas ang munting bintana ng bahay nina Tolits. "Tolits. Magkakasinlaki at pare-p areho rin ang kulay ng kanilang ulo. lalo na kapag b umubukas ang munting bintana ng kanilang maliit bahay. Bilisan mo!" ang utos ng kanyang Nanay. "Tolits. 'Tay?" "Basta. Sumunod si Tolits sa lahat ng mga utos na kanyang narinig. "Bakit po. Pero di maintindihan ni Tolits ang lahat ng ito.!" At lalong walang umaangal na "ayoko nang may kadikit!" sa loob ng kanilang m unti pero masayang bahay. Pero kahit anong pilit niya. di pa ngayon ang tamang panahon. Pero di pa r in niya maunawaan kung bakit kailangan niyang magtago tuwing papasok ang liwanag sa kanilang bahay. Dali-dali nilang ikinukubli s i Tolits sa pagitan ng kanilang mga payat ding katawan. pumunta ka sa bandang likod. Man ghang-mangha siya sa liwanag na pumapasok." utos naman ng kanyang Tiyo Ito. magtago ka na sa likod ng aking katawan. Maya-maya'y muli na namang nagkagulo at naghiyawan ang mga palito ng pos poro. mapapabuntung-hininga ang mga p osporo. May tamang panahon para sa lahat ng bagay. kumapit ka sa akin. Pinakabata sa lahat ng palito ng posporo si Tolits.

bakit lagi po n'yo akong itinatago tuwing bubukas ang ating binta na?" tanong ni Tolits. apo. bumukas na naman ang bintana. ba't ayaw po n'yong makita ko ang labas ng ating bahay?" "Anak. Hingal na hingal ang lahat. "Oo. at ng iba pang nilang kamag-anak sa kanilang munti at isang kahong bahay."'Nay. Sa araw-araw. magtago ka sa aking likuran. Isang umaga. Ikaw ang liwanag na pagmumu lan ng bago at tunay na buhay." u tos naman ng kanyng Lolo Ospo. Tayo ay nilikha upang magbigay ng liwanag sa labas ng ating bahay." Mula noon. ng kanyang Lola Ali at Lolo Os po." "Mahal? E. Nakadama ng matinding lungkot si Tolits. "'Wag na 'wag kang lalabas. Kitang-kita ni Tolits kung paanong nagdidikit-dikit ang kanyang buong an gkan para sa kanya. anak. Itay? Bakit po?" "Dahil ikaw ang mismong pagmumulan ng totoong liwanag. Kun . malabo pa rin ang lahat kay Tolits. liban kay Tolits. "Anak. "Halika. "Talaga po. " "Talaga po. apo." Tulad ng dati. "Dahil mahal ka namin. anak. May napapansin si Tolits sa kanilang munting bahay. lalo pang naging masunurin sa mga utos si Tolits. Di pa rin niya maint indihan ang sinabi ng kanyang Tatay at Nanay. Nakit a na naman niya ang liwanag at ang iba't ibang kulay. Pagsara ng bintana. hangga't di pa nawawala ang liwanag. ng kanyang Tiya Oro at Tito Ito. Isang hapon. Itay?" manghang tanong ulit ni Tolits." sabi ng kanyang Tatay. "Bakit di ko na nakikita ang ibang miyembro ng aming angkan?" "Bakit paunti na kami nang paunti?" Naisip ni Tolits. Gusto na sana niyang luma bas pero naalala niya ang sinabi ng kanyang Tatay at Nanay na." utos ng kanyang Lola Ali. di pa ngayon ang panahon. May tamang panahon para sa lahat ng ba gay. isang miyembro ng kanilang angkan ang nawawala at di na nakababalik kailanman. na sa bawat hiyawan at pagdidiki-dikit pala ng katawan ng mga palito ng posporo. lumul uwag na sila at di na sila gaanong nagsisiksikan. "May tamang panah on para sa lahat ng bagay". naiwan uling bukas ang bintana ng bahay nina Tolits. tinibayan nila a ng hanay ng kanilang mga payat na katawan. ang nakikita mong liwanag sa labas ay di tunay na liwanag. Kahit pupungas-pungas pa sila. makakahinga na uli nang maluwag ang lah at ng palito. Mas masaya siya kapag siksikan at tabi-tabi silang lahat ng kanyang Tatay at Nanay. Naghiyawan at nagdikit-dikit uli ang mga palito ng posporo.

Di talaga siya sanay na aalug-alog sa loob ng kanilang maliit na bahay. sumunod ang kanyang Tiyo Ito at ng sumusunod na araw. Hanggang sa muling pagbukas ng bintana. Naging madalas ang pagbukas-bukas ng bintana ng kanilang bahay at lalo p a silang nabawasan araw-araw. Laking gulat ko." ang narinig na lamang ni Tolits sa kan yang Tatay at Nanay. "Talaga po. Siya na mismo ang gumagawa ng pa raan para di siya makuha ng mga dambulahang daliri. ang kanya ng Tiya Oro na ang nakuha. malapit na ang tamang panahon ng iyong paglabas. "Paalam na aming mahal na Bunso.g minsan. ang kanyang Lola Ali at ang kanyang Lolo Ospo na. Muling bumukas ang bintana. Nagkuhan an agad ng mga libro ang aking mga kaklase." sabi ng kanyang Nanay. Na akyat ko ang matataas na kabundukan. Kak aiba ang kanyang saya kapag siksikan sila. kaydami kong agad na nalakbay. ito pala ang tinutukoy na silid-aklatan ni Titser. "Oo. Lalo pang nalungkot si Tolit s. "Alam ko anak. di na kailangan pang siya ay utusan. anak. Itay?" di makapaniwalang tanong ni Tolits. sa dating maagiw at maalikabok na silid. Nagtatago siya sa likod ng mga payat na katawan ng mga nakatatandang palito ng posporo. siyempre ako rin at pinili ko ang pi nakamagandang pwesto sa pagbabasa. Sa sandaling iyon na nasa silid kami. Kay daming libro na nakasalansan nang maayos ang aking nakita. Nagdikit uli ang kanyang Tata y at Nanay upang di siya ang makuha at wala nang nagawa ang dalawang katawang na gdikit. 5 Title:Kwento (5) Ngayo'y nakabukas na ang mga bintana ng tahimik na silid." buong pagmamalaking sinabi ng kanyang Tatay." Naramdaman na lang ni Tolits na siniksik siya ng kanyang Tatay at Nanay. magiging isang maningas at maliwanag kang palito ng pospo ro. At dinala nga kami ni Titser doon. nak . nasisid ang pinakamalalim na karagatan. Pagka raa'y nakita uli niya ang mga dambulahang daliri. nasilaw si Tolits sa sobrang liwanag. "Anak. Sabay na kinuha ng mga dambuhalang daliri ang kanyang Tatay at Nan ay.

apagsalamin at nakainom ng tubig sa malinis na batis. lalo na ng mga kuting si Aling Ining. Ngunit saan mang tahanang mapak ain si Aling Ining. kahit pa ang pinakaastig na pusa." sabi ni Titser. "Kay gandang pusa!" ang laging sambit ng mga taong nakakasalubong niya. Ngayo'y naka sara na ito uli. Tinitingala rin ng ibang pusa. na kami naman ang hinihintay. naglalak bay sa iba't ibang mundo. Lahat ay napapahanga ni Aling Ining. lagi't lagi pa rin siyang umuuwi sa kanyang mahal na amo. Rosas na rosas ang kanyang ilong. ang espesyal at itinutur ing na pinakamahalagang bisita? NANGANAK NG PITONG kuting si Aling Ining. pati ang kanyang talampakan rosas din. di to nakilala ni Aling Ining ang makikisig na pusa na lahat ay may gusto sa kanya. Si Mang Adolfo ay isang magsasaka." ang hamon ni Aling Ining sa makikisig na pusa. Isa pa. Kabisado yata niya ang pasikot-sikot sa bukid ni Mang Adolfo. Ang makakahabol sa akin. Dalaginding palang si Aling Ining. Kay sarap talagang magbasa! "Nakasilid pala sa silid na ito ang kayraming hiwaga at mahika. Ngunit walang makaabot sa bilis ng pagtakbo ni Aling Ining. Pero di kailanman naisip ni Aling Ining na iwan ang pamilya ni Mang Adolfo. nalakbay ang magagarang pa lasyo at nakilala ang mga prisesa at prisipe. pangarap na maan gkin si Aling Ining. Pagdating sa aming silid. Ang bukirin ni Mang Adolfo ang naging palaruan ni Aling Ining noong siya ay isang dalaginding na pusa at hanggang ngayong isa na siyang ina. May malamyos at malambing din siyang tinig na gus tung-gustong marinig ng mga taga-Sapang Palay. hati kami sa masasarap na ulam. "Habulin muna ninyo ako. lagi pa rin siyang busog sa malasang pagkaing inihahain sa kanya ni Mang Adolfo. . Alam nilang makadaragdag ng kagandahan ng kanilang bahay a t hardin ang angking kagandahan ni Aling Ining. isasama ko sa magagan dang bahay na aking pinupuntahan. Ngayo' y babalik na tayo sa ating silid. hindi kaya ako at ang aking mga kaklase ang mga duwen deng nasa tawas ni Mang Serio. Tiyak na matatagalan bago uli ito mabuksan. na si Mang Adolfo. Pan garap nilang maging tulad ni Aling Ining balang-araw. Kulay-asul a ng kanyang mga malakristal na mata." "Nakaalis na ang ating mga bisita. "Ito na 'ata ang pinakamagandang pusa na aking nakita rito sa Sapang pal ay!" Pinung-pino at puting-puti kasi ang balahibo ni Aling Ining. tinanaw ko ang tahimik na silid. naging bukas lagi an g maraming tahanan para kay Aling Ining. ang pinakamagandang ina ng pusa sa Barangay Sapang Palay. Dahil dito. Karamihan sa malalaking bahay sa Barangay Sapang Palay. Mahirap lang ang pamilya ni Mang Adolfo. Salamat sa inyong pakikiisa. marami na ang nakapapansin sa kanyang angking kagandahan. Naisip kong bigla. Di rin kailanman nasangkot si Aling Ining sa mga malawakang nakawan o bu ngkalan ng mga nakatakip na ulam sa mga bahay. Hindi man siya laging makakain ng masasarap na isda. maliliit na batang tahimik na nagbabasa.

Habang ipinagbub untis ni Aling Ining ang kanyang mga kuting. Nagyakap nang mahigpit ang mag-asawang pusa." paalam ni Mang Tuni ng. pangakong ako'y magbabalik bukas. nagdalantao si Aling Ining. Pano'y sa lahat ng pusa." pangarap ni Aling Ining. si Ma ng Tuning lang ang hindi nakipaghabulan sa kanya. At nagkaibigan nga sina Aling Ining at Mang Tuning. Niyakap nila ang isa't isa. B uong saya nilang tinanaw ang kulay gintong araw. Nararamdaman ni Aling Ining na ilang araw na lang ay mang anganak na siya. Tuturuan nat in silang maging palakaibigan para magustuhan sila ni Mang Adolfo na aking mahal na amo. paglaki-laki ng iyong pitong kuting. Tinanaw ng mag-asawang pusa ang papalubog na araw. kasama ang palayan ni Mang Adolfo. At di nga nagtagal. Naging sunud-sunod ang pag-ulan sa Sapang-Palay. Nalubo g sa tubig ang tanim na palay ni Mang Adolfo na malapit na sanang anihin. kundi gusto ni Mang Tuning na ipakita sa ibang bagay ang kanyang kakisigan at pagtingin kay Aling Ining. Bakas na bakas ni Aling Ining sa mata ni Mang Adolfo ang panghih inayang." ang sinabi ni Mang Adolfo kay Aling Ining habang hinihimas ang kanyang puting-pu ting balahibo. Pero dumating ang isang napakalakas na bagyo. At ilang araw na lang din." sabi ni Man g Tuning. isa lang ang tot oong nagpatibok ng kanyang puso. "Tiyak na magiging maganda at malulusog ang ating mga anak. hihintayin ko ang iyong pagdating Tuning.Ngunit sa maraming pusa na nakasalamuha ni Aling Ining. aanihin na ang palay ni Mang Adolfo . si Mang Tuning. Tiyak ni Mang Adolfo. at nag-isang-dibdib sila habang nagkukulay ginto ang bukirin ni Mang Adolfo sa papalubog na araw. Nawala pa ang dagdag sanang ihahain nila sa hap ag. huwag kang mabibigla dahil i sa-isa ko na silang ipamimigay. "Palalakihin natin silang mabubuting pusa ng Sapang-palay. nabuo ang makukulay na pangarap nil ang mag-asawa. "Paalam na Ining. Naging abala si Aling I ning sa paglilipat-lipat sa kanyang pitong kuting upang masigurong hindi naaangg ." tug on ni Aling Ining. dahil karamihan sa mga taga-Sapang Palay ay pagsasaka ang ikinabubuhay. nanganak ng pitong magaganda at maluluso g na kuting si Aling Ining. Pero kailangan din nilang magpaalam sa isa't isa. Kulay ginto ang ka nilang buong paligid. Nakadama ng pagkatakot si Aling Ining. Huwag mo sanang ikagagalit ang aking gagawin. At pagkaraan nga ng ilang araw. dahil sa mga bahay at mahal na among naghihintay sa kanila. Ngayo'y napalitan ng lungkot ang sayang kanilang naramdaman kanina. Tuwang-tuwa si Mang Adolfo dahil dumating na ang ka nyang mga kuting at nadagdagan na ang magandang lahi ni Aling Ining. Kai langan na nilang umuwi. marami ang maghihirap. "Ining. Di dahil sa natatakot itong m atalo kay Aling Mining. "Dito rin tayo magkikita. Maraming taniman ng palay sa buong Sapang Palay ang nasalanta.

lagi't laging may tahanang magbubukas at mag-aaruga sa atin. Ilang linggo na ring apaw ang t ubig sa bukid. Pinuntahan ng mag-asawa ang bukid. "Ikaw kasi. Sumalubong sa kanya ang pitong kuting. "Paumanhin. Iba't ibang kamay ang humihimas sa puting-puting balahibo ni Aling Ining . Pinuntahan ni Aling Ining ang malalaking bahay na kanyang laging pinupunt ahan. Lagi rin sinisiguro ni Aling Ining na t uyo ang telang kanilang higaan lalo na sa gabi." ang sabi naman ng isang binata. "Dapat kong damihan ang aking pagkain dahil sa pitong kuting na kailangan ang masagana kong gatas. pati sa mga daang papunta sa bahay ni Mang Adolfo." pangako ni Aling Ining sa bawat bahay na kanyan g kinainan." ang sabi ni Aling Ining sa sarili habang dinidilaan a ng maninipis na balahibo ng kanyang pitong kuting. At dumating na nga si Mang Tuning sa bahay ni Mang Adolfo. isang kuting ang nababawas sa kanyang mga anak. "Aba. matapos magpasalamat . hinihintay rin Mang Tuning ang pagbaba ng tubig. Gumuhong lahat ang kanyang mga binuong pangarap para sa kanyang pitong kuting. Lahat tayo ay nakatakdang maghiwalay. Alam niyang sabik na sabik na rin si Mang Tuning na makita ang kanilang malulusog na kuting. may naglilinis na ng sariling balahibo." ang sinabi ni Mang Tuning kay Aling Ining." ang ipinangako ni Mang Tuning sa kanyang mga kuting. Sabik na sabik siyang pinapakain ng mga bahay na kanyang dinadalaw tuwing tanghalian at hapunan. ang lulusog ng aking mga anak. At dumating na ang mga araw na kinatatakutan ni Aling Ining. espesyal na pagkain an g laging ihahanda ko. dadalhin namin kayo sa malawak na bukirin. Mabilis ngang naging malakas ang pitong kuting dahil sa walang humpay na pag-aaruga ni Aling Ining. may nagpapagalaw-galaw ng b untot. Hayaan ninyo't tutulungan ko ang in yong ina sa pagpapalaki sa inyo. bakit di ka pa rito sa amin tumira?" ang sabi ng isang batang babae sa kay Aling Ining. Hanggang isang hapon. Kasabay nito.ihan ng tubig ulan ang kanilang higaan. "Walang katiyakan ang ating kinabukasan mahal kong Ining. basta dumito ka lang sa amin. maaaring bukas. Pero isa lang ang tiyak ko. bumaba na rin ang tubig sa Sapang-Palay. May nagsasanay nang maglakad. agad pa ring sisibat si Aling Ining. Naipamigay nang lahat ng Mang Ado lfo ang kanyang malulusog at magagandang anak na kuting. may kumakamot na sa lu pa at mga dingding. kung saan sila nagkakilala. "Lahat ng kakainin namin iyo ring makakain. Dumating si Mang Tuning at sinabi ni Aling Ining ang nangyari. may ngumingiyaw na nang malakas. nag-ibiga . kung ang pusa ko'y magiging kasing ganda mo. wala na siyang naabutang kuting. "Aba. dahil sa pitong kuting na naghihintay sa kanyang pagdating. di man ngayon. Tiyak ni Alin g Ining. nais kong makapiling ang aking pitong kuting pero asahan niny ong kayo'y lagi kong dadalawin. " ang sabi ng isang ina. Nakadama ng matinding lungkot si Aling Ining. Pero gaano man kasarap ang kanilang pagkain at paghimas. Sa bawat p ag-uwi niya sa hapon.

lalo akong b umilib sa kanyang unan. Kaya't mahal ma mahal ko ang unang ito. Sa kanyang pagsisimba tuwing linggo. kinakabag lang daw ako. ginawang sandalan ni Lola ang kanyang unan at natanggal ang kanyang hilo . Pinuntahan nga nila ang bawat bahay sa Sapang-Palay. Mawawala ang sakit ng kanyang likod. Hinding-hindi ito nahihiwal ay sa kanya kahit saan siya magpunta. MINSAN ISANG GABING wala pa sina Tatay at Nanay. "Kakaunting panahon na lang? Baki t? Si Lola na laging kong kasama sa bahay? Saan siya pupunta?" Sunod-sunod ang tanong ko kay Tatay. Nakita nila ang nakadapang tanim na palay ni Mang Adolfo . naging panatag na ang kalooban ni Aling Ining." ang sabi ni Aling Ining. "Totoo nga ang sinabi mo. na ang ating pitong kuting ay nakatakdang mabuhay nang hiwalay sa at in. na may rosas na rosas ang ilong at talampakan. Kapag nagbab asa siya ng diyaryo sa tumba-tumba o kapag sumasakit ang kanyang likod. Sabi ni Lola. LAGING DALA NI Lola ang kanyang unan. sinisiguro niyang nasa tabi niya ang kany ang unan. . at laking gulat ni Aling Ining dahil natagpuan niya ang kanyang pitong kuting sa pitong tahanang sa bik na sabik sa pusang pinung-pino at puting-puti ang balahibo. Minsan sumakit ang aking tiyan. Sabi ni Tatay. Ang malawak na taniman ng palay na magdadagdag sana ng pagkain sa hapag ng pa milya ni Mang Adolfo.n at nag-isang-dibdib. lalong-lal o na sa kanyang pag-idlip at pagtulog. Kaagad kong tinawag si Lola at pinadapa niya ako sa kanyang unan. agad niyang ipapatong sa kanyang unan ang bahaging masakit." aya ni Aling Inin g kay Mang Tuning. At noong magbiyahe kami sa malayong lugar noong ba kasyon. Matatapos niya ang pagbabasa. marami ring nakapansin sa angking kagandahan ng kanyang malulusog na pitong kuting. Hindi kailan man nahihiwalay kay Lola ang kanyang nakamamanghang unan. Mula noon. Maliit lamang ito kumpara sa paborito kong un an at maging sa mga unan nina Nanay at Tatay. Maraming gamit ang unan ni Lola. Tulad ni Aling Ining 'nung siya ay is ang dalaginding na pusa pa lang. Siguro nga'y kailangan ko nang sanayin ang ak ing sarili. kinuwentuhan ak o ni Lola habang nakahiga kami sa kanyang malaking papag. sundin na lang daw namin ang gusto ni Lola dahil kakaunting panah on na lang daw ang ilalagi ni Lola sa mundo. Sabi ni Lola. ilalagay niya sa likod ng kanyang ulo ang unan. "Ang nanay ko ang nagburda ng mga bituin at pangalan ko sa pundang ito. Kulay-pula ang punda nito na may burdang mga bituin sa gilid at pangalan ni Lola Dominga sa gitna. "Halika't samahan mo akong hanapin ang ating mga nawawalang kuting. at higit s a lahat may malamyos na tinig tulad niya." Saka yayakapin ni Lola ang unan. halos pigain ko na ang aking tiyan sa so brang sakit. Matagal-tagal din akong nakadapa at bigla-bigla'y parang umimpis na lobo ang ak ing tiyan. Kakaiba ang unan ni Lola. Gus to kong malaman kung saan-saan sila pinaampon ni Mang Adolfo. sa pagdidilig ng mga tanim niyang gumamela at santan. sa k anyang pagkain. may kulay-asul s a malakristal na mata. Kapag kumikirot ang kanyang mga binti a t paa. Di alam ni Lola.

"Gusto ko na pong makauwi!" "Gusto ko na po talagang makauwi!" "Uuwi na po ako!" Ang sunud-sunod na sigaw ni Pat.. at ang pulbos ng kanyang Nanay. Pero kanina pa pala siya ginigising ng kanyang Nanay at Tatay. Nalilig aw na siya. "'Andito po ako sa mga gulong ni Tatay!" ang sigaw ni Pat. Di na niya alam ang daan pauwi. Natanaw niya ang mabilog at maliwanag na buwan. . Wala na ng tumatawag sa kanyang pangalan. "Anong nangyayari sa 'yo anak?" tanong ng kanyang Nanay. Naalala niya ang mga bar yang ibinigay sa kanya ng kanyang Tatay. "Pat! Pat! Nandito ka sa ating bahay!" ang sabi ng kanyang Nanay. Di na niya alam ang daan pabalik. ang madyik-tuwalya. "Pat! Pat! Kasama ka namin ng iyong Nanay!" ang gising ng kanyang Tatay . Pinagmasdan niya itong mabuti. Nakita na rin siya ng kanyang Nanay at Tatay. narinig na rin niya ang kanyang pangalan. Wala nang naghahanap sa kanya.. Pawis na paw is na siya.. walang masarap na pagkain. m adyik-tuwalya at pulbos. ang kanyang alkansya na malapit ng mapu no. Sa wakas. Niyakap niya nang mahigpit na mahigpit ang kanyang Nanay at Tatay.</pd> Nasaan ka na P at?" Pero wala siyang marinig na anumang pagtawag. Pero walang makarinig sa kanya. Hinintay niya ang pagtawag ng kanyang Nanay at Tatay: "Pat <pd>. ang masarap na pagkain. Walang mga barya. Isang pan aginip lang pala ang lahat..</pd> Pat <pd>.5 Title:Kwento (12) Gusto na niyang bumalik at magpakita sa taya pero di na niya mag awa... "Gusto ko na pong makauwi! Gusto ko na pong makauwi! Tiyak na hinahana p na po ako ng aking Nanay at Tatay!" Tiningnan niya ang buwan pero nakatitig lang ito sa kanya.</pd> Pat <pd>.

mga kamay at mga paa. Na kung minsa'y siyang pinagbubuntunan n g pabugsu-bugsong galit. Hindi pinapayagang masilayan pa ng araw ang loob ng silid o ng silid sa araw. Sinag lamang ng buwan ang n aglalagos sa bintana. <b>Laman at Dugo</b> Ilang taong nangangabisa ng pako't espasyo ang kanyang katawan.. Mahal niya an g manika. At lalo pang sumarap ang mga pagkain na niluluto ng kanyang Nanay. Taguan sa ilalim ng buwan pa rin ang paborito niyang laro. <b>Ang Tanda ng Pagkahol</b> Noong nakaraang gabi'y halos mamaos na ang aso sa pagkahol.</pd> Pat <pd>. Kanino? Sa mga bagay na may ulo.</pd> Pat <pd>.. Mahahaba ang kanyang biyas na kahalintu lad ng mga parilyang nasa bintana ng kanyang silid.. Ang silid ay apat na sulukan na tila kahon. Naiidlip na ang mga tao. Bago r in ang pagkakahiwa-hiwalay ng ulo. katawan. Takot siyang makakita pa ng tunay na laman at dugo. ang mga baryang inihuhulog niya sa kanyang bagong alkansyang bao. At sa tuwing maririnig niya ang "Pat <pd>. An g kahon ay may buhay at ang kahon ang kanyang daigdig na tulad niya'y maputla. Walan g humpay.Mula noon.. Nagpapalipas ng sandali nang walang saysay. mga kamay a t mga paa....</pd> Pat <pd>. "Pat <pd>. Bago sa kanya ang bawat hiwa sa katawan. Nasa loob lang ang gana niyang makakita ng bagong sulok. Walang humpay.. ang mga manika. Tatanggihang panagutan ang kargo kung saka-sakaling mapagkamalan niyang gawin ang paglalaro sa manika sa liwanag. agad na siyang lumalapit. ang manikang nagkulong sa kanya. May kamang pinupulbuhan ng kalawang at may mapal ad na istanteng binasagan na ng salaming nangungulong ng pira-pirasong bahagi n g manika. Mabuti't hindi pa nangyayari a ng malubhang ito sa ibang tao bukod sa nag-iisang pangyayari. Dito takot si Mamang. Tahimik ang lansangan. Hindi maaari. Ang silid ay kahon. Malamig ang umiihip na hangin. katawan. <b>Plastik na Buhok</b> Tulad ng kanyang manika. lalo pang dumami ang mga madyik tuwalya at pulbos. Ayaw na niyang m angyari pa ang dati. Bago ang manika. Ayaw na niyang magtago. Ayaw na niyang m aulit ang nangyari sa kanyang panaginip. Mapanga nib. Madalang sa pagkurap..</pd> Pat < pd>. kahit laman at dugo pa niya ito.</pd> Nasaan ka na Pat?" buhat sa kanyang mga magulang. Katatapos lamang ng kanyang ikalabimpitong kaarawan .. nararamdaman niya ang di mapapantayang pagmamahal.</pd> Nasaan ka na Pat?" Gustung-gusto na itong maririnig ni Pat. walang bahid ng anumang sigla o hapis an g kanyang mukha.. Mahal na mahal siya ng kanyang Nanay at Tatay dahil nag-iisa 'ata siyang anak. Kung may tatagas bang dugo'y nakapagtampisaw na at kung may tabas-ta bas na laman ay may nanunuot na sangsang na ito. Ang silid ay yari sa kahoy na puno ng ingay kung madilim a t nakatikom kung may dilim na. Isinasaisip na lamang ni Mamang na may kasama naman siya sa loob ng silid. agad na siyang umuuwi.. pero kapag na rinig na niya ang kanyang pangalan. sa tuwing maririnig na niya ang pagtawag ng kanyang mg a magulang.

Naraanan niya ang kanyang sil id pang-umaga na kalahating bukas ang pinto. Parang hanging lumalagos at kumakalabit sa katawan ng sino mang maraanan. Nakaiilang ulit na niyang ginagawa ang bagay na ito simula ng mais ipan siyang bilhan ng manika ng kanyang yumaong ama. Gabi na't basyo na naman ang silid sa ibaba ng kasama ni Mamang. wala nang galit na pagkahol. kahit pa kakaiba ang takbo n ito. Subalit huwag naman nating iwaglit na nagb abago ang tao.. Dapat na magbayad. Nang umaga'y hinanap ng taong kasiping ng Mamang kung gabi ang kanyang karet sa pang-umagang silid. Subalit sa gabing ito'y ingay pa rin ng pagkahol na tila nag paparamdam ng anino sa dilim. Nais ng bata ng bagong manika. Ibinaon niya ito sa siga at saka niliyaban ang mga tuyong sanga at dahon kasama ang mga sira-sirang manika. Mag-aalas onse na ng gabi'y tuloy pa rin sa paghahasa ng gulok an g lalaking kasama sa silid ng Mamang. Di pansin ni Mamang at ng kanyang kasama sa silid ito. Kinaumagahan. natagpuan ng kasama ni Mamang ang asong may taga na ha los naging sanhi upang maging retaso ang balahibuhing balat nito. wala siyang nakita o naramdaman.bagong manika. Inilibing ito sa likod-bahay mal apit sa siga. tu loy ang balse ng mga katawan. Mahirap na't lalo kung ikar urungis ng ngalan. Matalas na ang gulok nang iniwan i to sa silid sa ibaba. Nag-iwan pa ng bantang tila nahahawa na ang babae sa l abimpitong taong gulang na bata na bata ang pag-iisip. . Ginising niya ang lalaki sa silid at ngiti lama ng ang inialay sa kanya. Tila aporong sumusunod kay Mamang ang lalaki. Mula sa asotea ay matatanaw ang bintana ng silid ng labimpitong taong gulang na batang m ay yakap-yakap na manika. Nauwi na lamang sa pagbibiro ng taong sumisiping sa Mamang na hindi dapat i tong pabayaran. naka-dalawang ulupong ang kanyang gulok. Nakarungaw na para bang nakikipag-usap sa araw. Gayunpaman. mapapalitan niya ito sa ibang paraan. may kaba pa rin ang babaeng nasa asotea. Hiyaw ng pagsaway ang kanyang ipinasa sa 'di kala yuang bintana ng silid. Pumatak pa ang isang oras at ang dating walang h umpay na kahol ay nanahimik. Hindi magagaw a ng isang taong may normal na pag-iisip ang ganoong bagay lalo na kung alam niy ang hindi pangkaraniwang nilalang ang gagawan. Nasilaw sa titig ng bata si Mamang. Tulad na ng kawalan nit o'y may pagtigil din ang balse ng bawat gabi. Hindi na niya ito pinansin pa. Natanaw niyang isa-isang ibinabato ng bata ang pi ra-pirasong bahagi ng manika. Walang humpay. Inabutan ni Mamang ng bagong bihisan at l abakara at sabay na silang umakyat sa silid. Sa katagala n ng kanyang 'di paggalaw sa halamanan sa likod-bahay. Nakaliliyo ang amoy ng siga. <b>Libing ng Lumang Manika</b> Madaling-araw ng gulatin si Mamang ng mga bahagi ng katawan ng ma nikang nakasambulat sa eskalon. Pagtataka ang laman ng isip ng da lawang nagsisiping. Sum unod pa ang isang ulit ng paglubog ng araw. Tinungo ang nag-iin gay sa pagkahol. Nagbangon ang kasama ni Mamang sa silid na kung s a umaga'y nasa ibaba ang silid at hawak ay karet at asarol. Yaon na yata ang unang pan loob na saya ang kanyang naramdaman. Hapon na nang matapos sa paggawa ang lalaki sa hardin. Nawawala ito sa kanyang dating taguan ng mga gamit sa hardi n. Walang permanente sa isipan ng tao. Nagbabayad ang may utang. Nakadarama ng matinding pa gkakasala si Mamang. batid 'yan ng batang may bagong manika. Natapos nang may katahimikan. Walang nakaaalam. Naroroon na naman ang ingay ng pagk ahol. Di pansin ni Mamang at ng kanyang kasama sa silid ito. Tahimik ang buong paligid. Wala nang natitira pa ka y Mamang para gawin kundi ang bigyan ng bagong pagkakaabalahan ang bata. Tulala't 'di matinag sa pagkakaupo sa asotea si Mamang. Humi hip ang hangin at ito'y bumaling ng tingin sa kanyang Mamang na may ngiting nagt atago ng lihim.

Walang pinipiling oras o lunan. nagbabago ng takbo. Nakangiti ito na may halong pananakal sa mata. Dumilat ang araw nang dadalawa na lamang ang nagdiriwang ng kaarawan ni Maman g subalit hindi na ang kanyang ama. Mahirap gawin sa taong husto sa katinuan ang bagay na kasasangkuta n ng iisang taong kikitil sa kanya. Gabi na't naghahasa pa ng bagong gulok ang lalaking kapareha sa balse. Na sa likuran na ang batang nakangiti nang ibaling niya ang paningin sa likod niya. Hindi maaari. Simple ang lahat ng plano. Ngayon. An g karet na nawawaglit ang nakasingit sa tablang pinapatungan ng mga manikang sin ira. Nagbanta ang lalaking mahuhuli rin niya a ng taong nakapapasok sa kanilang bakuran ng walang pahintulot. Naisip niyang maging natural at magkunwang walang n angyari. Hindi niya malilimot ang araw ng pagyao ng kanyang ama. ito ang bentahe ng likod-bahay at tuyong sanga't daho ng pinagliliyab. P inilit pa niyang samahan ng titig ang lalaki subalit umandap ang kanyang kamalay an. W alang nakaaalam maliban sa magkapareha sa balse. Tinanong niya ang bata subalit ngiti lang a ng sukli nito sa kanya. Nagmistul ang garapon ng lungkot at galit ang kanyang sarili upang lalo pang lumayo sa kar aniwang mundo. Masarap ang matulog sa gabing kakaiba ang lami . bago na naman ang kanyang manika subalit bago na naman an g kapupunan ng mga manika sa istante. Isang murweko na'y iniligaw pa sa disyerto. Malala man ng lalaking kabalse ang nangyari. Wala na. Hindi man lamang niya nakuhang iyakan na 'di tulad ng kanyang Mamang na may kak ayahan na subalit naging blangko pa rin ang liyenso ng mukha. Nais na niyang pumutok bagamat hindi nararapat. <b>Walang Libing Ang Bagong Manika</b> Iniipon ni Mamang ang mga bahagi ng manikang nagkahiwa-hiwalay. Inilalapag ni Mamang nang maayos ang mga ito nang kanyang mapansin ang kakaibang bagay sa likod ng istante. Kinakailangang maging malinis. Ilang manika na ang kanyang naiipon dito na tila i sang kampo-santong inaagiw. Ipangbubuyo niya sa bata upang m aikulong ito sa loob ng silid. Nawala na lamang o nangibang-bayan ang ama. Nawawala ito sa kanyang pinagtaguan sa silid na 'di t inutulugan. Nagngingitngit ang lalaking nagpatalim s a gulok noong isang gabi. Bumili ang Mamang ng mga manika. Ilang araw ang nagdaan. Tanaw pa ito ni Mamang sa asotea na pinangpupungayan na ng mata sa tindi ng antok. Ito ang bentahe ng dalawang utak. Hindi niya mapay agang maisip nang ganap na ang bata ang siyang nararapat sa paglilitis. Magliliyab. sa kanya. Walang nakaaalam ng dahilan ng pagkamatay maliban sa gulok at pulumpon ng siga sa likod-bahay. Ikinatutuwa na ni Mamang kung inaabot ng isang ling go ang manika ng bata. Ikinimkim na lamang ni Mamang ito sa pangamba kung sakaling malalaman pa ito ng lalaking may silid na 'di tin utulugan sa ibaba ng bahay. Ang kanyang ama lam ang ang nakadidipa sa agwat ng hiwid at komplikado niyang mundo at ang sa atin. Nabalisa na si Mamang. Nanghihinayang siya sa mga ito kaya't nilalagay niya sa isang istanteng binasag an na ng salaming pangpinid. Gaya rin siya ng hangin. Kinailangan niyang maidlip. Wala na siya. Wala sa kanya ang posibilidad na ang tulad ng batang ito na tulala na'y pinasapat pa an g mundo sa manika ang gagawa ng ganoong bagay. Siya na ang nagtabi ng karet. Inakmang aab utin niya ito subalit naunahan na siya ng kaba na siya pa niyang ikinapawis. Si Mamang a ng huli niyang kasama sa liwanag at nadagdagan sa dilim at paghahati ng paningin . Lasing na't lugmak ang kanyang ama nang mabawian ito ng hininga o pinagbawian. Nahawakan na niya ito nang maramdaman niyang kakaiba ang dulas at nang ila bas pa niya sa liwanag ay balot ng dugo at mga bala-balahibo ng isang hayop. basta't nagpapabagu-bago na lamang ng direksyon . Lalo pa siyang binabalutan ng takot. Ngunit hindi niya nakuhang patalimain ang bata.

g at tahimik. walang libing ang kanyang bagong manika bukod sa kanyang mani ka. Napaupo na lamang at sabay tulo ng luha. Nagising si Mamang nang madaling araw. Lumipas ang ilang araw at dalawang siga na ang nasa likod-bahay. Kahalintulad ng asong pinatay ng anino . Nakatarangka ang apat sulukang silid ng labimpitong taong ba ta. Walang magawa. Tahimik na tahimik. Hindi na siya makasigaw nan g gulatin siya ng katawang nakahandusay sa eskalon. Mahal niya ang manika. Hindi mo na ito makikilala dahil sa sugat at dugo sa ulo't katawan. Nag-iisang nag babalse si Mamang. Para sa bata. Tulala si Mamang habang nakatitig sa kanya ang bata mula sa pinto ng kanyang silid. .

Buti na lang at kokonti pa ang mga istudyante. Nakikihapunan ako ng kaning pinaibabawan ng noodles . Mendiola. Parang basang sisiw akong naglalakad noon sa campus. agad niya akong pinagbihis at dinala sa guidance. Kung minsan. Hayaan na raw ako dahil w orking student ako. upang makaidlip kahit papaano sa mga tulugang matitigas at binubungan ng mg a sako at diningdingan ng mga pulang placard. at kung saan-saan pa.7 Title:Sanaysay (32) Text 108 . sa Kowloon House na sapilitang isinara ng mga manggagawang 'di pinapas weldo. Kilala ako ng guidance. Minsan sa tapat ng Korte Suprema.Essay Word Count: 2193 Habang basang-basa pa ang aking katawan. . napapasama na rin ako sa mga picket line ng mga kaklase kong aktibi sta.

Tulad ng dati. Sa Siniloan ako lubos na nakapagsulat. 'Di ko ito inaasahang gagawin nila para sa akin. Naging sunud-sunod ang imb . Agad kong tinanggap ang alok kahit 'd i ko alam kung saan. nahihirapan pa ako? <b>Sa wakas. Dahil 'di pa kayang kumuha ng maraming titser ang iskwelahang p inasukan ko. Kailanga n ko nang magkatrabaho at kumita. Basta ang alam lang nila. nagturo ako ng Filipino. Kung ano ang aking itinuturo. sa masikip at malupit na May nila. naimbitahan akong maging panauhing pandangal sa iskwelahang pinagtap usan ko noong elementary. Anak ng mayayamang taga-Laguna ang aking mga tinuruan. nagulat na lamang ang aking mga kapatid sa aking ibinalitang gra duate na ako. Tila dininig yata ang aking kahilingan. Nagwagi ng unang gantimpala sa Timpalak Palanca ang isang kuwentong-pambata na isinulat ko sa Siniloan. ang naging buhay at pakikipagsapalaran ko sa M aynila.Sa mga panahong ito na malaking problema ko ang matutulugan at pagkain. Kaya noong nakar aang Marso. Nararamdaman din siguro niya ang ligaya na kasama ng mga luhang nagmula sa mata ng mga magulang ng mga batang nagsipagtapos. Bumalik ako sa Maynila sa pag-asang sa pagkakataong iy o'y maging biyaya na ang mga pasakit at mga problemang naranasan ko noon. nang mapasalamat an ko naman ang sarili ko. Walang anumang inihandang selebrasyon o kaya'y salusalo ng pasasalamat ang aking mga kapatid para sa kanilang kaisa-isa at bunsong kapatid na nakatapos ng pag-a aral. naka-graduate</b> Isang tag-araw. akong-ako pa rin ang nag-iisang kumuha ng aking diploma. seryosohin k aya nila ako? Na talagang nahihirapan na ako. Dalawang taon akong nagturo sa iskwelahang iyon at dalawang taon din akong nalayo sa Mayn ila at sa aking mga kapatid. Pero nakabibingi rin pala ang sobrang katahimikan. Inalok ako ng pa ngulo ng pamantasang pinagtapusan ko na magturo roon. Pero ngayon naisip ko. Napakasimple ng buhay. Walang sinuman sa aking mga kapatid ang nangahas na magtanong kung saan ako nagt uturo. Ang kumain nang mag-isa sa lugawan pagkatapos ng graduation. kahit 'di ako honor student noong nag-graduate ako. Mataas ang tin gin sa mga guro. Laguna. Is a sa mga kapatid kong lalaki ang sumama at nakinig sa aking pagsasalita sa harap ng maraming tao. Computer. Inatupag ko ang paghahanap ng iskwelahang pwedeng pasukan at pagturuan. May nag-alok sa aking magturo sa isang bagong tayong iskwelahan sa may Siniloan. ang lahat-lahat ng dinanas k o bago makapagtapos ng pag-aaral. Pasong-paso na ako sa Maynila. Pero sino ba ang gustong makapag-a ral? 'Di ba't ako lang naman din? Katawang-katawan ko na lang naman ang dala-dal a ako. Ang bumi li ng sariling sampaguita para sa akin. kung sinubukan ko kayang lumapit noon sa aking mga kapati d at sinabi ko sa kanilang kailangang-kailangan ko ang tulong nila. 'di na ako sa May nila naglalagi. Alam kong alam na niya ang lahat. Araling Panlipunan. Ang nagpa-picture ng mag-isa sa entablad o. Nabalita sa buong Baranggay namin ang ukol sa aking pagtatapos. <b>Simula ng swerte</b> Pinakadulo na pala ng Laguna ang Siniloan. Nakatatakot ang sobrang kapay apaan at laging pag-iisa. hindinghindi ko kinaawaan ang aking sarili. at pati Phys ical Education. na ang kurso kong pwedeng makuha sa apat-na-taon ay kinuha ko nang animna-taon. Walang-wala silang kamalay-malay sa aking mga pinagdaanan bago nak atapos.

lalagyan ng sabon at tissue. Sab ik na sabik akong magkuwento sa kanilang tila napalayo sa akin sa matagal na pan ahon. a t higit sa lahat. Bawat pa nalo ko sa patimpalak sa pagsulat. pala-absent daw ako. Bukod sa Timpalak Palanca. pinalagyan ng magandang tiles. sala set. may paunang pera akong nagamit upang bilhin ang bah aking kapatid na lumipat na ng ibang bahay. sa kinita kong dolyar. ref. Binigyan din ako ng scholarship upang makapagpatuloy pa ng aking pag-aral sa Masteral. Tinanggap ko ang oportunidad na ito. Unti-unti kong ipinaayos ang b pinakisamehan. sa istasyon ng radyo. Ngayo'y 'di ko na kailangan pang makituloy kung kani-kanino o matulog kung saansaan. sikip at init. component. walang-wala na akong mapeperwisyo. isang kasangkapan sa bahay ang aking binibili . Ano raw ba ang kakayahan kong magturo sa kolehiyo? 'D i naman daw ako aral na manunulat. ako ang napiling magturo. dining table. may maliit ding labab o. pinalagyan ng magagarang ilaw. isang malambot at mamahaling kama. at pinapinturahan. Wa lang-wala na akong maaabala. Tamad naman daw akong istudy ante. Ngayo'y kahit magpagulong-gulong ako sa aking malambot na kama at magbabad nang matagal sa malamig kong kwarto. Hinuhulaan ko lang naman daw ang pagsusulat. Isang magandang banyo at pa liguan din ang aking ipinagawa. Dahil ay ng ahay: tubo. Nalibot ko ang Pilipinas dahil sa mga imbitasyon ukol sa pagsusulat. de-flush at may shower pa. 'Di ko na kailangan pang magtago dahil sa walang maipambayad sa kakapirang got na tulugan na sobrang ingay. Sa sampung guro na nagsanay. upang magbahagi ng mga teknik at kaalaman sa pagsulat sa mga gustong mag ing manunulat. Inatupag ko ang pagtuturo at pag susulat. water dispenser na may mainit at malamig. Kung saan ako nagtuturo? Kung ano ang aking mga iti nuturo? Kung anong bagong parangal sa pagsulat ang aking nakuha? At kung anu-ano pa. Unti-unti'y nalamanan ko ang bahay ng mga kasangkapan: TV. Marami na rin silang itinatanong sa akin. Anim na ling go akong nagturo at dolyar pa ang aking sinuweldo. sa La Salle magaganap ang klase. Inalok din ako ng isang publishing house na ilathala ang kuwento kong nanalo. sa ibang mga pamantasan sa Maynila at pro binsya. inalok na rin ako ng Ch air ng Departamento ng Filipino ng La Salle na magturo roon. aircon sa kwarto. una dahil sa kakaibang karanasan na matatamo ko sa pagtuturo at sa malak ing kita. naging takbuhan ako ng mga kapatid kong nagigipit. pangalawa.itasyon sa akin. Natanggap din ako bilang isa sa mga gurong magsasanay upang makapagturo ng wika at kulturang Filipino sa mga istudyanteng Fil-Am na galing sa iba't ibang bahagi ng Amerika. ay naging isang malaking banta ako sa kanila. na sa halip na ituring akong kanilang prod ukto. Sabik na sabik naman akong nagbabalita at sumasagot sa mga tanong nila. Nagkasunud-sunod ang mga biyaya habang naglalakihan at tumatalim ang mga tila pa ngil ng matatandang guro sa pamantasang aking pinagtuturuan. . Ang masakit pa ang ilan sa kanila ay dati kong mga guro. Sa kasalukuyan. nagwari rin ng mga pangunahing gantimpala ang iba ko pang mga akda na naisulat ko sa Siniloan. Ang isang pader ng bahay ay pinalagyan ko rin ng mga lalagyan ng libro. sabitan ng tuwalya. ipinakumpuni ang mga sirang ipinabago ang lababo. <b>Pagbabalik sa La Salle</b> Matapos ang anim na linggong pagtuturo ko sa mga Fil-Am. at isang magandang salamin. Walang-wala na akong dapat pang pagtaguan. Ano araw ang karapatan kong maimbitahan upang magsalita o mag-lecture ukol sa pa gsusulat? Wala raw akong kakayahang magturo ng Filipino dahil di naman ako Filip ino major? Pinalampas ko lang ang lahat ng ito.

Berdeng-berde pa rin ang paligid ng La Salle. cellphone. isang Mabuhay Miles card ng PAL. Parang kay tagal na noon g huli akong pumasok sa La Salle bilang taga-deliver ng pagkain. bag. A ng bunsong walang sinuman ang may responsibilidad. habang bumabati at ngiting-n giti na pala ang dalawang gwardiyang nakatayo sa gate na 'di ko gaanong napansin . "Hindi anak. "Alam ko lang kung ano ang gagawin. may nakitang pitaka sa upuan ng taxi ang anak kong si EJ.Naisip ko. Pinipili k o ang pinakasariwang mga talbos. sa kanyang birthday na nakasulat sa card.gaya halimbawa ng pitaka." sabi ng anak ko habang ipinakikita sa akin ang nakuha niyang pitaka. Pero paano naman kapag tayo na ang nakapulot ng pera o pitaka? Ano naman kaya ang mararamdaman natin? Noong isang gabing papunta kami sa Mall of Asia." "Bakit Mommy. nalaman kong 1955 siya ipinanganak.000 at sa Metrobank naman ay mahi git pang P23. hinding-hindi sumagi sa isip ko noon na makababalik ako ng La Salle. doon ko napansin na matanda na ang may -ari ng pitaka. "Mommy o." sa got ko. Nanlumo ako dahil ka sama ng dalawang ATM cards ang PIN ng may-ari. maagang-maaga akong pumasok at nag libot. Dinidinig din pala maging ang mga 'di maiusal na pangarap. Iba't ibang damdamin din ang naririnig natin mula sa mga taong nawawalan ng gamit . na-forgot ng passenger ang wallet nya dito sa cab. Nalungkot at nanlu mo ako matapos kong tingnan ang laman ng pitaka." sabi ko sa kanya. alahas. parang bumalik uli ako sa panahon ng aking pananalbos. S imple ang mga nabubuong pangarap. na 'di na bilang taga-deliver ng pagkain.000 ang remaining balance. at iba pa. Marami na tayong narinig na mga kwento tungkol sa mga nawalan at/o nakawala ng k ung anu-anong bagay. Para sa iba naman ay okey lang ang mawalan dahil mapakikinabangan naman ng sinumang nak apulot/nakakuha ang nawala sa kanila." ito a ng madalas nating naririnig sa mga nawawalan ng pera patungkol sa taong nakapulo t/nakakuha ng pera nila. isang BPI ATM card at isang Metroban k ATM card. kundi bilang isang titser. Pero wala akong nakitang anuman. at kung minsan ay galit sa sarili dahil hindi naging maingat sa kanilang gamit. pagkainis." Nang nasa bahay na kami. nakasula t na ang remaining balance ay mahigit pang P19. Sa isip ko ay naglalaro ang mga tanong na "bakit kailangang ilagay ng may-ari kasama ng cards ang kanyang PIN?" "Paano kung ibang tao ang nakakuha ng kanyang pitaka at winidrow kaagad ang lahat ng ka nyang pera? Tiningnan ko ulit ang SSS ID. "Basta 'wag lang gamitin sa masama. Kasama rin ang transaction slips ng huling withdrawal na ginawa n g may-ari ng cards nitong buwan ng Pebrero. "tatawagan natin ang may-ari pag-uwi na tin. ang nasabi ko sa akin g sarili matapos ang unang araw ng aking pagtuturo. tiningnan ko ang laman ng pitaka sa pagbabakasakaling may makukuha akong address o number na maaari kong gamitin para makontak ang may -ari nito. payong. panyo. Nakasulat ang mga ito sa isang ma liit na papel. Ako pa rin ang batang kailangang patuloy na maging matatag. importante man o hindi . na pinalibutan ng maliliit at m apuputing bato. Iisa lang ang pangalan ng babaeng nakasulat sa apat na cards. SSS ID. habang nasa ituktok ng mahigad at malanggam na puno ng sampalok. "A kina itatago ko muna. Nalungkot ako dahil walang address o telepono akong nakita. May mga bago na ring gusaling nadagdag. kasi teacher ka kaya alam mo ang lahat ng number ng tao in the world?" inosenteng tanong ng anak ko na nagpangiti sa akin.panghihinayang. Ang laman ng walet ay limandaang pis o. . Sa transaction slip ng BPI. Nadagdagan pa ang magaganda 't sariwang halaman na para pa ring mga plastik. Pinipitas ang buo at walang mga sirang dahon. palata ndaang ang pangalang ito ang siyang nagmamay-ari ng pitaka. Pakiramdam ko. Sa unang araw ng aking pagtuturo sa La Salle. Mababalik natin ito sa kanya.

Pero meron akong reward mula sa langit. Kasama rin transaction slips para maalala niya kung magkano ang kanyang huling winidro kung magkano pa ang laman ng card niya." Nakangiti ako sa buong oras ng pagtuturo ko sa klaseng ito. hindi niya makakaya ang maniwala. hahanapin kaya ako ng makakapulot ng gamit ko para ibalik ito sa akin? Napaus al ako ng panalangin na sana ay huwag naman akong maging makakalimutin pagtanda ko. Isang batang lalaki ang humangos at naghihilamos ng pawis ang nagpaalam sa kanya sa nangyari sa asawa. maaaring laging nalilimutan ng may-ari kanyang PIN kaya isinulat na niya at inilakip sa parehong cards. Sumuko ang kanyang sinapupunan sa pangyayari . Hapon nang kanyang malaman ang nangyari." Napagkasunduan namin na pupu nta sila sa Metrobank o kaya sa BPI na malapit sa La Salle at doon nila itatanon g ang kontak number ng may-ari ng pitaka. Dama ko ang pagmama laki sa aking sarili bilang isang gurong Lasalyano at bilang guro ng mga Lasalya no. ang isali sila sa paggawa ng isang mabuting bagay. Hindi naman ako nabigo. naibalik sa tunay na may-ari ang pit aka. Pangalawa.Alam ang ang w at ko na ngayon ang sagot sa tanong ko. tinanong ko ang dalawang nagboluntaryo kung ano ang nangyari. Ilang tanong ang muling naglaro sa isip ko. "ano'ng reward mo. ipin agkatiwala ko kanilang dalawa ang pitaka. Sa harap ng kanilang mga kaklase. Sa tulong ng Merobank. Dali-dali siyang nagtungo sa pinangyarihan. Tapak niya ng tinakbo ang nagbabagang kalsada ng katanghalian. "walang bini gay sa akin. tinanong ko ang aking mga estudayante kung mayroon sa kanilang gustong magboluntaryong maghanap ng may-ari ng pitakang napulot ng anak ko sa taxi. Ayaw niyang maniwalang ito ang kanyang asawa. Paano na kapag umabot ako sa ganiton g edad. ang ituro sa kanila ang pagsasauli sa may-ar i ng anumang bagay na kanilang napulot nang hindi ko talaga ito itinuturo o iki nikwento lang sa kanila. Kinabukasan. Dalawang estudyante kong lalaki ang nagtaas ng kamay at nagsabing 'kami po ma'am. ano'ng reward m o?" "Sige na sabihin mo sa'min ano ang binigay sa'yo? Sumagot siya. sa aking klase. wala na ang makakasalo. 5 Title:Kwento (19) Nais lamang ni Ema ng kaunting mapagsasaluhan subalit hindi na ito maaari ng mangyari. Nagpasalamat ako sa aking estudyante sa kanyang tulong at kabutihang-loob. Tinanong naman siya ng kanyang mga kaklase. Dalawang bagay ang layunin ko: Una. Nalaman ko na isa na lamang pala sa kanila ang naghanap s a may-ari ng pitaka. Hindi na niya makilala pa an g taong ibinalot sa lumang banig. Nang muli kaming magkita ng aking klase. isusulat ko rin kaya ang PIN ng aking ATM cards at ilalakip kasama nito? Makakaiwan rin kaya ako ng mahalagang gamit sa taxi o kung saan man? Kung sakal i.

nakapagtrabaho ng saglit sa lalawigan hanggang sa mapadpad ako dito sa lungsod. Doon ako nag-aral ng elementary at highschool. Tulala sa kalaliman ng dalawang bakal na nag -uunahan. Nabali ito sa sandaling nangyari ang kinasapitan ni Ju an. Bagamat i nilibing na ang asawa'y tuloy pa rin niyang inaasahang darating ito. Tinapos ko naman sa isang state university ang aking kolehiyo. Natatandaan ko pa ang kabataan ko sa l alawigan. Lumaki ako sa kandungan ng kalikasan. madadaanan ang maputik na parang at ang mabatong pag-ahon sa bundok. Madalas ko ring subukan ang lalim at linaw ng t ubig sa ilog na dumadaloy sa paanan ng kabundukan at tinititigan ang bukana ng k uwebang Callao. yan a ng mas kilalang tawag at mas nakasanayan ko sa halip na pagtatrabaho ng marangal sa oras na binayaran sa akin ng kompanyang pinagtatrabahuhan ko ng dalawang tao n. Doon yayakap ang lamig ng simoy ng hangin at haha plos sa iyong nahahapong katawan. Ibang uri ng pagk akaibigan mayroon sina Juan at Noah. natagpuan ko ang isang buka l. Madiing nag-iipitan ang kisame at kama para mapanikip ang kanyang dibdib. Luntian ang mga bundok na tinitirhan ng mga mapaglarong ibon at tinis ng huni ng mga kuliglig. Hindi naman ako ganito noon. Ganoon na lang palagi. May bumubulusok na tren. Naiwan din siya ng batang kanyang kasa-kasama nang dalawang buwan. Laging niyang pinaglalaruan ang kaibigang si Noah. May pagpatak sa mga mata sa k anyang pagpikit. Kamamatay lamang ni Juan sa isang aksidente. Lumaki ako sa isang simpleng bayan sa Tuguegarao sa Cagayan Valley. Madalas akong napapatulala. Ang lalaking mag-iingat ng bunga ng kanyang sinapupunan. Madalas siyang tatawag a t magkukunwaring may nangyaring kapahamakan o aksidente o basagulo o kung minsan pa nga'y nakapiit sa kulungan. Hindi na marahil mauulit pa. Paulit-ulit. Walang nagawa an g mga tao nang abot-tanaw nilang makita ang babaeng nakahiga sa riles. Naroroon ang magkakapitbahay at sama-samang ginagapas ang ma yamang butil ng palay at kinikiskis ito para ihiwalay ang ipa sa bigas. Minsan lamang nagkaroo n ng Juan si Noah. Hinihintay niya. Palabiro kasi si Jua n. lalo na sa dapithapo n para makapag-isip at magpahinga. kamatsile at sine guwelas. Iba ang halaga ng pagkakaibigan sa tulad ni Noah. Masaya si Juan na maki tang nagmamadali at tarantang hahanapin ang kaibigan. Subalit mas nakapukaw ng aking pans in ang punong tila hindi kayang yakapin ng anim o pitong taong magkakahawak kama . ayaw niyang matulad sa ibang nalalapit sa ganitong uri ng pa gkakaibigan na tuluyan ng humalagpos sa limitasyon ng sarili. Madalas kong dalawin ito. Nags awa na rin si Noah. Sawang-sawa ako sa pagpapanakbo sa sakahan ni Mang Tato. Naroroon siya sa maalik abok at kalawanging riles ng tren. Nag-aabang siya sa lala king kanyang sasalubungin ng yakap at halik. Gusto niyang kumawala. Nakahiga at umiikot ang titig sa apatang-sulo k ng kisame. Day dreaming. lalo na kapag panahon ng anihan. gusto niyang sumigaw subalit hindi niya magawa.. Buhay sana si Ju an kung naniwala lamang si Noah sa kaibigan nito nang mangyari ang sakuna. Minsan. <b>Si Juan at Noah</b> Nag-iisa si Noah sa silid. Masarap para kay Juan a ng ganito at nakararamdam siya ng pagpapahalaga at pagmamahal ng taong nagtitiwa la sa kanya. Napapali giran ito ng matatayog na punongkahoy gaya ng mangga. Sariwa pa ang sugat at tahi sa katawan. sa aking pag-iikot sa loob ng kagubatan. Hitik sa bunga noon ang sinegwelas. Iba si Noah. Pagkakaibigang hindi magtatagal at 'di na gtagal. Ideolohiya na ni Noah ang pagbabalik ng isang kaibigan ay sa sandaling nangangailangan na ito. At ang d ayami naman ang aking ibubulumbon para ipunin para sa pagpapatibay ng pilapil sa susunod na tag-ulan at taniman. Ang lakas na gumugupo sa kanya ay ang kamatayan ni Juan. Makailang ulit niyang hinihintay. Mahirap ang mawalan ng kaibigan lalo't higit pa sa kaibigan ang tu ring. kaimito. Kahapon niya napagmasdan ang bangkay ni Juan. Ang lalaking kanyang makakasalo. Pista na naman sa riles.

Madalas akong napapatunganga at walang kurap kung minsang nakatitig sa kawalan. mula sa pagiging binatilyo hanggang sa pa gbibinata. Nakilala na niya marahil ang b awat pagbabago sa aking pangangatawan. mas lalo pa itong lumalawak sa bawat segundong lumilipas. Web designer at systems operator ako sa kompanyang ito. Parang isang pa gpasok ito sa kakaibang mundo ng <i>cyberspace</i>. Hindi ko naman talaga ito sinasadya. Sadyang nakapaloob na ito sa aking diwa .y. Wala itong limitasyon o kahit anumang firewall at ma s malaki ang capacity ng kanyang bandwidth kung kaya't napakalinaw at madami ang aking naiisip at naaalala. Samantalang ang pe rsonal kong database ay hindi ko maasikaso. At sa taas ay may halamang tila baging at dahon n g palmera ang nakadapo-nakakapit sa kanyang mga sanga. At hindi tulad ng homepage ng sa kompanya. Husto naman ang tulog ko sa gabi. napapahigab at tuluyang nakakatulog. Hindi naman ako sadyang naniniwala sa silbi at saysa y ng firewall. <u>Angelo Malab ed: IT Specialist </u>. Nakatali sa harap ng computer mula alas-otso ng umaga h anggang alas-singko ng hapon. Ang nangyayari. Ako ang responsable sa pag-a-update at upload ng mga imp ormasyon at disenyo ng kompanya sa kanilang site at database. Nap akasarap sanang magbalik dito araw-araw. Marahil. May ugat itong nakabaon sa pusod ng lupang namamasa sa lumot. Madalas 'yan mangyari lalo't matagal na akong hindi nakakauwi sa lalawigan. Nakapagpapakitid lamang ng maturity at pag-iisip ng isang tao ito . Nakababad ako sa pagtitig sa monitor at nakikipagh abulan sa mga keys ng keyboard at patak ng segundong lumilipas. Ilang taon din niya akong inampon sa aking pag-upo at paghiga sa kanyang mga ugat at sanga. masimulang maiayos at malagyan ng ma s makahulugang impormasyong mula sa aking kinalalagyang bagong teritoryo. mula Lunes hanggang Biyernes. Parang kasama na ito sa listahan ng mga paboritong li nks ng utak ko. Ipinadarama niya ang kanyang masalimuot at makulay na buhay na may pagpapahalaga sa pagkakasaksi sa bawat panahong nakalipas. ito na ang aking naging tambayan. sadyang mahirap puna n ang personal kong database kung walang oras para huminga ng malalim at pagnila yan ang mga pinakabago at mahahalagang nangyayari sa buhay ko. Ito nga marahil ang FAQ. Ito ang posisyong si nigurado sa akin ng nakasulat sa plastic na plaka sa aking desk. Paulit-ulit lang araw-araw. partikular na sa uma andap-andap na <i>cursor</i> hanggang lumipad na ang aking isip. pero walang nakahandang sagot o mungkahing maglilinaw sa nangyayaring ito. E hindi ko naman masasabing inaantok ako dahil hindi naman ako binibig atan ng talukap-mata. Sa kanya ko natagpu an ang tiwasay at kapayakan ng buhay. Hanggang pagtunga nga lang ang aking kinahihiratihan. Maaari ka na ng ang maupo o mahiga sa lapad at taas ng ugat nito na aabot hanggang sa tatlong ta lampakan mula sa lupa. Papasyalan ko ang napakalawa k na talampas ng mundong ginawa ko at doon magpapalutang-lutang at maglilibot sa iba't ibang homepage na may kaugnayan sa aking iniisip. ang F AQ ay kung bakit dapat lumutang ang diwa ko sa umaga na para bang humihingi ng p ag-idlip. Dayo ito subalit matiwasa y silang nagsasama. napapatitig na lamang ako sa monitor ng PC. Ang mga dahon nito na kasing lalapad ng abanikong buli na malagong tangan ng mga sangang ikinalat sa lahat ng direksyon. Kung pwede lang sanang tumiwalag sa homepage ko na nagtatampok s a aking pamamahay at pamumuhay na binigyang buhay ng kalikasan sa lalawigan. hindi raw kasi mabubuhay ng marangal ang tulad kong naka tapos ng kolehiyo sa pagsasaka lamang sa lalawigan. Hanggang dumating an g panahong kinailangan ko nang iwan ang lalawigan at makipagsapalaran sa lungsod . Ang mga dahon ri n ang nagbibigay anyaya para akyatin at tupdin ang hamon ng tayog nito. Ang punong ito na yata ang pinakapinuno sa kagubatang punung-puno ng puno. Basta bibisitahin ko ang mga homepages na tila isang pagliliwaliw sa napakayam ang kagubatan ng ideya. Bakit kailangang limitahan ang maaaring lakbayin samantalang lahat ay posible . At mula noon. Ganito na lamang ang buhay ko. Minamaneho ang b aldadong mouse sa direksyon kung saan mapapadali ang commands at transfer ng dat a. At ako rin ang pala ging napapansing nananaginip di-umano nang gising. Habang a ng kanyang katawan ay tila nagbubulong ng kung ilang siglong pagtunghay sa mga p agbabago sa loob ng kagubatan. Sabi pa nga ng tatay. Ito ang mga homepage na hindi ko makuhang layuan.

Kung maaari lamang na m akapaghanap ng malilipatang mas mabuting environment sa search engines sa intern et ay marahil ginawa ko na. Subalit kung lalampa-lampa ka at karani wang may pag-aalinlangan. ang akin g pananabik sa aking tambayan sa kagubatan. Dito tila dumadaloy ang nagsanga-sangang ilog ng aspaltado at sementadong mga kalsadang puno ng nagsisiksikang mga sasakyan. Malaking pagbabago sa paligid at pamumuhay ko. malimit tao an g nangunguna sa listahan. Kailangang kumita at manindigan sa kapalarang pinaghirapang makuha at maratin g.sa aktibong bandwith ng aking sistema? Maaari kong tunguhin ang mga alaala noong aking kabataan. unahan at singitan sa mga taong nagmamadaling makapasok sa mga tanggapan at m akauwi sa pamamahay ang kailangan kong pagdaanan. Araw-araw kong sinasamyo ang hanging binudburan ng karbon at biniyayaan ng mainit na singaw ng hanging nagmum ula sa mga exhaust ng mga sasakyan at gusali. marangal. lakasan lang ng loob. walang bibili at patutunguhan ang sarili. pero walang magagaw a. lak asan lang ng loob. Matikas ang aking g usaling may front desk na tila isang pangunahing hotel. ang aking pangungulila sa lalawigan at higit sa lahat. . Nagdalawang isip din naman ako nung una. May kalakal dito. Makikita mo kung anong es tado sa lipunan ng may-ari sa pamamgitan lamang ng modelo ng kotseng kanyang gin agamit. Mabangis at marahas din ang kompetisyon sa lungsod lalo pa't survival para sa posisyon sa bawat opisina o kompanya na tila foodchain. At tubig na amoy chlorine ang masasamyo rito. Ika nga. Kahit pa hindi ito ang aking inaasahan buhay-lungsod. Kagubatan din ang lungsod. Subalit piho kong marami sa aming bayan ang nag-aasam ng aking estado. Hindi ko ngalang sigurado kung mayroon ding tulad ko dito sa l ungsod ang naghahanap sa mga search engine para sa mas ideyal na klase ng pamumu hay. Wala naman kasing search engine ang magkapagbibigay ng pinakamatino. kalikasan at ang tambayang punongkahoy na ma dalas kong pinapahingahan tuwing walang pasok sa opisina. karapat-dapat at nababagay na kalalagyan ko sa mundon g ito. Biruin mo. empleyado ako sa isang kilalang kompanya. Pikit-mata kong sinuong ang iniaalok na trabaho sa M aynila. Parang mga puno ito sa kagubatan at ang ak ing gusaling may tatlumpu't limang palapag ang siyang kumakatawan sa punong akin g nakasanayang tambayan sa lalawigan. Malagong nasulputan ang matitikas at nagtatayugang kongkretong gusaling yari sa bakal. Talagang bahagi na yata ng pam umuhay ng mga tagalungsod ang stress at pressure. salamin at fiberglass. lalung-lalo na si tatay. pag-aagawan ka at madali kang aakyat ng estado sa tila fo odchain na istraktura ng bawat kompanya. Malagkit ang balat at naglalangis ang mukha sa maalinsangang lansangan. Kapag magaling. kapaligiran. mahusay at matatag ang dibdib sa panga ngailangan ng trabaho. Ilang bulto rin ng spreadsheets ang aking bin uno sa treasury department ng munisipyo bago ako nagkaroon ng pagkakataong makak ita ng posibleng malilipatang trabaho sa Maynila. Walang naibibigay na mga hits ang search engines pagdating sa ikalulubos ng kaligayahan at pagiging ganap na kuntento ng isang tao. Ayoko rin namang biguin ang pangarap ng aking mga magulang. Mayroon ding garden at fountain sa b ahaging likuran ng ground floor. Mga nagbabagang asero't de-modelong sasakyan ang naririto. ang pakikipaggitgita n. Ilang taon din nila akong iginapang para lamang magkaroon ng trabahong tulad ng inaasam ng marami sa aming lalawigan. Alam kong mahirap ang maging bagong salta rito lalo pa't iiwanan ko a ng nakasanayang klima. Isang taon din naman akong nagtrabaho sa munisipyo sa lalawigan bago ako nap adpad dito sa nakahahapong syudad. Mukhang sariwang mga replica at plastic na hala man ang nasa garden. May producers at may consumers din. At sa umaga at hapon. Naka-alpombra ang sahig ng lobby at may apat na elevator na kapwa may dinding na bubog kung kaya't makik ita mo ang kabuuan ng interior ng building. Nagkakasya't umaasa na lamang ako sa pagkain ng mga de-kemikal na pagkain sa kantina. Pero gaya nga ng sinab i ko.

Bohol express our unqualified an d stanched support to her Excellency. pero sapat na ba ito para pagtawa nan at kutyain siya dahil dito? . sinabi ni Charlene Gonzales. Ang sa akin lang naman. ang ganito: "I think ni nerbiyos lang siya. Huwag na silang mandamay pa ng i ba. sila na lang. nakalathala sa isang buong pahina ng Bu lletin Today ang ganito "We. the undersigned municipal and barrangay officials and the People of the Municipality of Valencia. bakit nga ba pinagtatawan natin ang isang Pilipino kapag nagkamali siya sa pag-i-Ingles sa mantalang aliw na aliw tayo sa pakikinig sa isang Amerikanong nagkakamali sa pag sasalita ng Filipino? Bakit okey lang sa atin na magkamali ang iba sa paggamit n g sarili nating wika samantalang hindi okey sa atin ang magkamali tayo sa Ingles ? Sa totoo. nakausap ba nila at natanong ang lahat ng mamamayan dito? May isinagawa ba silang survey para patotohanan ito? Ako mismo ang magpapatunay na ang pahayag na ito ay isang malaking kasinungalingan at isang tahasang panloloko sapagkat ang mga kamag-anak kong nakatira sa San Pedro at Calamba. Sabihin nang may kasalanan din si Janina dahil pinilit niyang mag-Ingl es kahit hindi siya komportable sa wikang ito. nakalathala sa ilang pahina nito ang pahayag ng pagsuporta kay Gloria Arroyo ng ilang siyudad at lalawigan ng Pi lipinas. Kasi. President Gloria Macapagal-Arroyo. Sa isang artikel sa People's Journal noong Marso 13." at ang "S ama-samang Pahayag ng mga Pinunong Bayan at Mamamayan ng Lalawigan ng Laguna" ka y Arroyo.4 Title:Sanaysay (10) Bakit kaya ang lalakas ng loob ng mga mayor at gobernador ng ilang l awigan na tahasang sabihin at ipangalandakan sa mga pahayagan na sila at ang lah at ng mamamayan na kanilang nasasakupan ay sumusuporta sa pamahalaan ni Gloria A rroyo? Sa mga nakaraang isyu ng Bulletin Today. lang. kung gusto ng mga pinunong ito na sumispsip a t magpalapad ng papel kay Arroyo. Naging usap-usapan ang maling pagsasalita sa Ingles ni Janina San M iguel sa Question and Answer ng Binibining Pilipinas. isa sa hosts ng Binibining Pilipinas. Sana. 2008. noong Marso 9. huwag sana nating pagtawanan ang kapwa natin kapag nahihirapan siya o nagkakamali siya sa pagsasalita sa Ingles dahil wala namang taong gustong magkamali at mapahiya lalo na sa harap ng libu-libong manonood. Ano ang patunay ng mga pinunong-bayang ito na ang lahat nga ng mamamay an ng kanilang siyudad o lalawigan ay sumusuporta kay Arroyo? Halimabawa. Rosa. 2008 ay nakalathala naman sa tig-isang buong pahina ang "City of Silay Open Le tter of Support to Her Excellency. so understandable that she's so t ense. hindi ang pagtatawa kay Janina ang nakababahala rito kundi ang mas mataas na pagpapahalaga natin sa Ingles at ang lumalalang kolonyalismo ng m araming Pilipino. sa Lag una. It's the first time for her to join a contest. at mga kaibigan kong tagaBiñan at Sta. Nagtanong din ako sa ak ing mga estudyanteng taga-Laguna kung sumusuporta ba sila kay Arroyo. Nakapagtataka lang. Marami ang nagtawa at kumu tya sa kanya na para bang isang napakalaking kasalanan bilang isang Pilipina na kakatawanin mo sa isang beauty pageant ang Pilipinas at pagkatapos ay hindi ka b ihasa sa Ingles." Mas mahirap pa nga raw ang mga tanong sa pre-screening pero nasagot naman ni Janina ang tanong sa kanya sa tamang Ingles. Halimbawa." Noong Marso 14 . Marami sa kanila ang sumagot ng HINDI. President Macapagal Aroyo. I talked to her later at okay naman ang English niya. Laguna ay hindi sumusuporta kay Arroyo.

Ipinagdasal ko it o nang taimtim.< /pd>" Kapag hindi ko naman nakamit ang ipinagdadasal ko. Wala halos akong gawain na hindi ko ipinagdasal sa Dios. Pero nagkamali ako. bago kumain. Nasanay ako na halos lahat ng ipagdasal ko ay nakakamit ko. tulungan mo naman ako<pd>. Naging bukambibig ko na ang pagsasabi ng "Sana Lord<pd>.. Lahat ng problema ng dumating sa akin at lahat ng pagsubok na dumaan sa akin. Kahit pala hindi ako magdasal.. Sa pagkakataong ito.. At dahil mas marami akong dasal na pinakikinggan kaysa hindi. hindi ipinagkaloob sa akin ang hinihiling ko. Inunahan ko ang Dios sa pagdedesisyon. matibay na ang paniwala kong muli itong ipagkakaloob sa akin.Kung may isang taong napakahilig mang-istorbo sa Dios. Sa sarili ko na lang iniasa ang lahat sa aking buhay.. malamang kaysa hindi na matutupad ang mga ito. Lagi ko Siyang i niistorbo kahit sa pagdedesisyon sa pinakasimpleng bagay lang. Pinaniwala an ko agad na mapapasaakin ito. hindi dininig ng Dios ang aking dasal.. ako na yata ang ta ong ito. Tinigilan ko na ang pang-ii storbo sa Dios.</pd>.</pd>" o kaya'y "Lord. Lord<pd>. At napatunayan kong tama ako. Ang paborito kong padrino? Si Mama Mary! Siya ang takbuhan ng maraming Ka tolikong kagaya ko. Napatunayan ko rin na ." Hanggang sa dumating ang isang pagkakataong tila sinubukan ng Dios ang ti bay ng aking pananalig. ako ang Kanyang pinakapaborito. Kinalimutan ko na ang pagdarasal. itinatawag ko sa Kan ya. Sa paki ramdam ko nga ay sadyang ipinanganak ako na malakas sa Dios." wik a nga. basta magsi kap lang ako at maging masipag. Para bang nagpahinga at nakatulog nang matagal ang Dios at ayaw Niyang magpaistorbo kahit na kanino. May isang bagay ako noon na gustong-gustong makamit..</pd>" ang pagsasabi ng "next time na lang. at sa gabi bago matulo g. Kapag hiniling ko kay Mama Mary na tulungan niya akong makar ating sa Dios ang mga dasal ko. Nagbago ang pananaw ko sa pagdarasal. kasunod ng aking "Tha nk you." "Lord please<pd>.</pd>" "Lord. pero wala pa ring nangyari sa ipinagdarasal ko. saklolo di ko kaya 'to<pd>. ha!" Hindi lang 'yan! Mahilig din akong gumamit ng tulay o padrino sa pagdaras al ko.. Ito ang dahilan kung bakit lahat na yata ng bagay tungkol sa akin at sa a king buhay ay ipinagdarasal ko.. Naghanap ako ng iba pang padrino. Pero bago ko pa ipagdasal ito." ang paniwala ko naman... Matag umpay ko pa ring nagagawa ang mga gusto kong gawin at nakapagdedesisyon ako nang tama kahit hindi ako tumawag at humingi ng gabay sa Dios. Kung sinasabi man ng iba na "ang lahat ay nakuku ha sa pera.</pd>" Mula nang matuto akong magdasal. Naging ordinaryong routine na sa pang-araw-araw kong buhay ang pagdarasal sa umaga pagkagising. Noon ako nagpasyang tumigil na sa pagdarasal. naging malaking bahagi na ito ng buhay k o. Sa pakiramdam ko ay nakagawa ako ng isang napakalaking kasalanan kapag hindi ako n akapagdasal. Kahit anong dasal at pangung ulit sa Dios ang gawin ko.. Lord<pd>. nasanay ako sa ganito.. Ang ibig kong sabihin sa mang-istorbo ay 'yung lagi akong nagdarasal s a Dios sa maliit man o malaking dahilan. nagdasal ako at nagpatulong sa maraming santo. Na sa lahat ng mga nilalang ng Dios. "ang lahat ay nakukuha sa dasal. Kah it na sa akin na pinakapaborito niyang nilalang at lagi Niyang pinakikinggan ang mga panalangin. Ilang beses din akong humingi ng tulong kay Mama Mary pero bigo pa rin ako. Pero mabilis din naman akong umusal ng pasasalamat anuman ang maging resulta ng ipinagdasal ko. Halos karamihan ng hilingin ko sa aking mga panalangin ay "answered prayer. makukuha ko rin ang mga bagay na gusto ko. Nagi-guilty ako kapag hindi ako nakapagdasal sa loob ng isang maghapon. bago umalis ng bahay. Sa pakiram dam ko ay humina ang aking paboritong padrino. Bukambibig ko rin ang mga katagang "Thank you.

Ang huling doktor na tumingin sa akin ang nagpilit sa aking magpa-confi ne na sa ospital. Abril 2005 .</pd> Francis. Muli kong natawag ang pangalan ni Mama Mary. buong pagmamalaki kong iniisa-isa sa kanila ang lahat ng mga nakamit kong tagumpay nang walang tulong ng Dios. kinakausap ang Dios.kailangang putulin ang aking paa bago pa ito tuluyang lumala at umabot sa aki ng hita. napupuntahan ang lahat ng lugar na gustong marating. Pinanghinayangan ko ang maraming oras na ginugol ko sa pagdarasal. Pinanghinayangan ko ang mga pagod na naranasan ko sa pagpunta-punta sa simbahan ng Baclaran. Tinuruan niya akong tanggapin nang malu wag sa loob ko ang nangyari sa akin. Mount Carmel. sa halip. Sa kauna-unahang pagkakataon. Isang panahong kakailanganin kong magdasal nang taimtim at makiusap m uli sa Kanya.huwag silang umasa sa dasal. Malala na ito at umaakyat na ang impeksyon sa akin g binti malapit sa tuhod. nabibili ang mga gustong bilhin. lumalim. iisa lang ang palagi kong sinasabi sa kanila . Matagal kong inalagaan ang sugat sa aking paa. at nakakain ang mga gustong pagkain kahit hindi ako n agdarasal at humihingi ng anuman sa Dios. Marami siyang ipinaliwanag tungkol sa mas malala pang sitwasyo ng posibleng kauwian ng aking sugat kapag hindi ko pinayagang putulin ang aking binti ngunit hindi ko na siya naririnig at naiintindihan. Quiapo. Maraming gamot na rin ang inilagay ko sa aking sugat subalit hindi pa rin ito gumagaling. Nagka roon ako muli ng bagong pananaw sa pagdarasal. at magnaknak. Pinagtawanan ko ang akin g sarili dahil minsan ay naging "baliw" ako sa paniniwalang matutulungan ako ng mga santong ito. Isang maliit na hiwa na noong una'y hindi ko gaanong binigyang-pansin subalit nang magtagal ay n agsimulang lumaki. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring magpapabalik sa akin sa paana n ng Dios. Huli na nang malaman kong diabetic pala ako kaya hi ndi gumagaling ang sugat ko. Bata pa lamang ako. Ang mas naririnig ko nang mga sandaling iyon ay ang aking sarili na nagdarasal. Ginabayan niya ako sa pagharap sa mundo nan g nakataas ang noo kahit may kulang na bahagi sa katawan ko. at St<pd>. St<pd>. nakata pak ako ng basag na bote at nahiwa ang aking kanang talampakan. Kaya nama n paulit-ulit at wala sawa akong nagsumamo sa Dios na bigyan niya ang milagro tulungan niya akong gumaling at huwag Niyang hayaang maputol ang aking paa. Habang masaya kaming naghahabulan ng aking bunsong anak sa dalampasigan. kontento sa buhay. San Miguel. Ipinagyayabang ko sa kanila na masaya ako . Maraming antiobiotics na ang aking ininom.panahon ng tag-init. Tinulungan niya ak ong mahalin at pahalagahan ang aking sarili sa kabila ng kapansanan nito. Hindi ako binigyan ng milagro ng Dios pero binigyan Niya ako tapang at la kas ng loob na harapin ang kalagayan ko. mas asahan nila ang kanilang sarili. Hindi ko rin kailangang magpatulong sa ma raming santo. Sa ganitong mga pagkak ataon. </pd> Jude. Naligo kami sa beach ng aking pamilya. pagkatapos ng mahabang panahon. Iisa ang hatol ng tatlong espesyalistang kinunsulta ko . Kapag kakwentuhan ko ang aking mga kaibigan at napag-uusapan ang tungkol sa pagdarasal. Nanabik ako at umasang pagmimilagruhan ako ng Dios pero hindi ito nangyar i. . nakikiusap na tulungan ako sa kalagayan ko.hindi ko pala kailangan si Mama Mary. Ang lahat ng mga ito ay pinaniniwalaan ko. at sa iba't ibang simbahan kung saan nakaluklok ang mga rebulto ng k ung sinu-sinong santo para dasalan at hingan ng tulong. muli kong n asambit ang pangalan ng Dios. marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa mg a milagrong nagagawa ng pagdarasal tulad ng mga sakit na wala nang lunas pero gu maling nang dahil sa panalangin o kaya nama'y mga imposibleng bagay na naging po sible dahil sa pagdarasal.

ipinaalala nito sa akin ang katotohanang dinidinig ng Dios ang ating mga d asal . Minsan nga. Palagi nating naririnig ang bagay na ito na tila isang palasak na ka sabihan lamang. lalong tumitibay ang aking pananalig sa panalangin. Malamig at sariwa ang hangin habang nakikipaglar o ang mga ibon sa mga sangang nakakalat sa ilang talampakang taas ng mga puno. At kung iisipin natin kung ano ang nangyari sa mga dasal nating hindi pinagbigyan. Ito ang iilang pagpapala't biyaya ni Al lah. Ito ang kanyang kaloob at dito rin ang tagpuan ng pakikipagtuos ng mga nananampalataya sa kanya. Kapag sumasagi sa aking alaala ang nangyari sa akin. mapagtatanto nating may naging ibang kapalit ang mga ito na higit pa kasya hiniling natin.Namulat ako sa naging karanasan kong ito na hindi lahat ng ipinagdarasal natin ay nakukuha natin. matutuklasan nating mas lamang pa rin a ng mga dasal nating pinakinggan ng Dios kaysa hindi. napatunayan kong totoo pala ito at h indi basta kasabihan lamang. ngunit sa nangyari sa akin. kung tumugon ang Dios sa mga dasal natin ay sa paraang halos hindi natin nararam daman at sa panahong hindi natin inaasahan.sa Kanyang panahon at sa Kanyang kaparaanan. <i>Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubus ugin</i>. hindi natin alam na ang magagandang nangyayari sa atin ay tugon na pala ng Dios sa ating mga panalangin. Minsan kasi. Namumukadkad ang mga talahib at liryo sa tabing ilog na pinamumu garan ng mga tikling at langay-langayan. Maraming bagay na hinah angad ang ating puso subalit ang mga hangarin lamang ng Dios ang siyang mananaig sa tuwina." Luntian ang kapaligiran. At dahil sa kalungkutan o sadyang sapat na dahilan. Hindi lahat ng ating hinihingi ay ipagkakaloob sa atin. Masigasig ang pagsisikap ng ina para makapagpatuloy sa pamumuhay ng maran gal bagama't walang pagbabago sa ama kahit pa namayapa na ang kanilang anak. ngunit kung magbibilang lang tayo. 4 Title:Ang Pangako ni Kuya (Isang kuwentong nakabatay sa mga Haligi ng Islam) <b>Ang Pangako ni Kuya (Isang kuwentong nakabatay sa mga Haligi ng Islam) </b> <i>Shahada / Kalima</i> "<i>La ilah illa Allah wa Muhammad rasul Allah</i>. Naroong nagda rasal ang mga tagak habang nagtatago sa mga <i>azola</i> ang pulutong ng mga pal aka at bubuli. Pinaliliguan ng batis ang mga batuhang saksi sa paghahabulan ng mga i sda at hipong puti na nagpupumilit marating ang kalawakan ng ilog. At sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking putol na paa. Totoong walang ibang panginoon kundi si Allah at si Muhamad ay ang kanyang propeta. nadagdagan pa ang kinawilihang . Nangyayari ang ganito hindi dahil hindi tayo pinakingga n ng Dios kundi dahil may iba siyang balak para sa atin. N akatingalang sumasamba ang mga makukulay na bulaklak ng mga dapo at <i>cadena de amor</i>.

D ito niya nakukuhang makita ang nararapat sa napakadilim niyang buhay. Mas may higit na pagkagutom at pagkauhaw ang kanyang nararamdaman. Walang imik. buto't balat na ang pangangatawan ni Marita. Hindi niya pansin ang butil-butil na pawis sa kanyang mukha at ang init ng aspaltong tumatagos sa kanyang manipis na sinelas. Makapal ang ab uhing ulap na parang kayang abutin sa babaw ng paglutang nito sa kalawakan. <i>Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan<i/>. Biyernes itong pinaghahandaan ni Marita. k ung kaya't panay ang kanyang pagpapakalunod sa alak. Tag-ulan na. pagrorosaryo. Hindi na niya alam kung na iintindihan pa niya ang silbi niya sa pamamahay na pilit niyang binuo noong napa ngakuan siya ni Ben ng magandang pamumuhay. Nagl alakad si Marita sa kahabaan ng Carriedo. dahil wala naman talaga siyang magagawa at mapagpipiilian. Isang araw na makulimlim. Masyado niyang dinamdam ang pagkawala ng anak kaya't nakaligtaan niya ang kanyang pagiging asawa at tungkul in bilang kabiyak ni Marita. Mahalaga ang araw na ito para sa kanya. Nag babanta ang pagbagsak ng isang matinding paghihinagpis ng langit. Masyado ngang dinamdam nito ang pagpanaw ni Maryben. naglalakad siyang parang tuliro at walang direks yon. B umagsak ang katawan ni Marita. At sadyang tanggap na niya ang pagka tao ni Ben. Palagi na lamang inabangan at kinasabikan ni Marita ang pagsapit ng Biyer nes. Madalang na umuwi si Ben. Nalilito na siya kung alin pa nga ang natitirang tamang gawin at kung ano ang dapat na ma ngyari sa kanyang buhay. Kung minsan sa kanyang pagbaybay sa lansangang mausok a t alikabukin patungo sa Quiapo. Malimit na malalim ang iniisip. Madalas na mag-isa na lamang si Marita. Naging matalik na kaibigan ni Ben ang alak. Tanaw na niya ang mga pintuan sa gilid ng simbahan na sinlalaki ng isang talampakan. Sila ang mga maaagang nananampalataya at naniniwala sa pagnonobena. Pinakikinang ng pag-ulan ang mga bubungang kalawangin at pin aaagos ang mga tuyong dahon sa kanal sa mga eskinitang pinalulungkot ng kawalan ng nagdadaan. Dito lamang niya nadadangkal ang na titirang katinuan sa kanyang sarili. Pero hindi si Marita. Nagmamadali ang mga taong umiiwas sa lumalakas na patak ng ulan pero hindi si Ma rita. Namukadkad ang mga payon g samantalang 'di natitinag si Marita sa kanyang pagbaybay sa masikip na kalye. At doon na maiibsan ang uhaw ng kanyang diwa at kaluluwa. Serbesa o <i>kuwa tro kantos</i> ang kanyang malimit na kapareha matapos ang trabaho. Anupama'y wala siyang gana kadalasan. Madami ang tila nababagabag sa napipintong pagbag sak ng ulan. Nakabibingi ang pangungusap ng katahimikan. Nangungulila siya sa pagpanaw ng kanyang anak at kung papaano mai ibsan ang kanyang pangangailangan para sa katarungan. Magiginhawahan siya mula sa pagkabagabag. Puno ito ng mga deboto. Mapapahinga na siya at maiintindihan ang lahat. Narating ni Marita ang patio ng simbahan ha . Nagsimulang umambon at magbendisyon ang langit. pagluh od at paglalakad ng nakaluhod. Habang kung minsan ay nagkakasya si Marita sa mga tininging lantang gulay sa palengke at kan ing mula sa mga mapagbigay na kapitbahay. Blangko ang kanyang mukha at tanging ang kany ang buhok lamang ang nangungusap sa lumalakas na ihip ng hangin. Mas malamig ang mga gabing puno ng kalungkutan ng pag-iisa.libangan ni Ben. Walang kaus ap. Dadala win niya ang Basilika ng Quiapo para muling isangguni ang kanyang kalagayan. ilang panahon na rin itong 'd i nag-aabot man lang ng kanyang kamay upang siya'y maiahon sa paghihirap. Malaml am ang mga mata ni Marita sa paghihintay sa kabiyak na maaaring makahugot sa kan ya sa labis na kalungkutan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas ang ilang buwan. Namamalayan na lamang niyang nasa gilid na siya ng Quiapo kapag nagsimulag sumikip at umingay ang kanyang pal igid o kapag nabasa at dumampi na ang banal na tubig sa kanyang noong pinagbabag a sa init. Itinatawid na lamang niya ang maghapon para manatiling buhay kahit pa gutom at n auuhaw ang kanyang katawan. Bagaman. Doon niya nalaman ang halaga ng nawala sa kanya. Dito lamang niya muling nakakatagpo ang maa aring makaintindi at makatulong sa kanya.

hiwa sa balat at . dahil hindi na rin naman nila kaya pang pahabain ang bayarin sa ospital. Naunawaan niya ang kahulugan ng asawa a t kung gaano katagal ang pinagtiis nito at ng kanyang anak sa paghihirap. Nagsimula siyang yakapin ng lamig at isayaw ng hilo. Tahimik na nagsisimula at natatapos ang mga araw. Tinawag siya nito habang naka ngiti. Iniiwan nga lamang niya ito sa umaga at binabalikan naman sa hapon matapos ang trabaho. pagod at kalungkutan ang k anyang utak at pinamuo ang mga dugo dito. Isang madaling araw matapos sumagad sa upos ang ningas ng sigarilyo ni Be n. Iniuwi ni Ben si Marita. D ito niya nailalabas ang mga kimkim niyang sama ng loob at mga kailan ma'y di mai pahayag ng saloobin. At nagsimulang magtaglagas ang mga dahon ng puno haban g yakap-yakap niya ang batang unti-unting gumagaan sa kanyang pagkakabuhat. <i>Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios</i>.bang bumubuhos ang malakas na ulan. Nagliparan ang mga puting ka lapating naging liwanag at kapagdaka'y nagdilim ang buong paligid sa paghudyat n g kampana. Wasto nga't kanyang nailuluha ang kanyang dinadala. Inihele siya n g mga alaala ng tawanan at paglalambingan ng kanyang asawa at anak. Sumingaw ang init sa kanyang pasmadong kataw an. Nag-iisang nakahandusay sa patio si Marina. Nagpasalamat ito sa kanya at saka inihabilin ni Marybe n ang kanyang ina sa ama. Nabuhay ang mga naaawang rebultong santo sa gusali na akmang bababa at sas aluhin ang unti-unting nawawalan ng malay na babae. Tuluyan ng nanahimik ang kanyang mga la bi. Naratay siya sa higaan at tanging ang mga kapitbahay ng nangangalaga sa kanya. Sumuko na ang kanyang pang-uunawa sa uri ng buhay na mayroon silang mag-asaw a. Nilapitan niya ang anak at tumigil ito sa pagduruyan. At n agising siyang yakap niya ang asawang buto't balat ang katawan. N ais niyang linisin at gawing tiwasay ang kanyang bagabag na kaluluwa at hilingin ang paggaling ng asawa. Ito ang mga sandaling hindi niya napahalagahan ang kanyang mag-ina. Linggo ng Palaspas nang magpasya siya sa pagpipinitensya at gawin itong i sang panata tuwing Mahal na Araw para sa paggaling ng asawa. napaidlip siyang baon ang mga gunita ng kanyang anak at asawa. Pinalapot ng matinding pag-iisip. Umikot ang kanyang pani ngin. Doon natanto ni Ben ang pangangailangan ng asawa sa kanyang pagkalinga. Walang bakas ng karamdaman o lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Kinakausap siya ni Ben na tila nakatutugon sa bawat pagtatanong at pagkukuwentong kanyang ginawa. Inihanda niya ang sarili sa latay at sugat na tatamuhin ng kanyang katawan. Nagdikit at nagbara ang mga ugat sa utak ni Marita. Walang malay. Nagkaroon ng saysay ang luha sa kanyang matang nagdidilim s a pang-unawa. At ito rin ang magiging paraan para k anyang mapunuan ang pagkukulang sa anak. K inakalinga niya ang kanyang asawa ng buong pag-iingat at pagmamahal. Bagaman. Nililinis nito ang kanyang paningin at pinalilinaw nito mga bagaybagay. N aisip niya na mahalaga sa kanya ang asawa. <i>Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios</ i>. Tumakbo ito sa kany a ay mahigpit na yumakap. May mga pagkakataong dumadaloy sa kanyang pisngi ang mga luhang sapat nang ma kapagpaliwanag ng dahilan. sapat para siya mapag kaitan ng paggalaw. Alam niyang kulang pa ang hampas sa laman. Pumasok na ang Mahal na Araw nang lagyan ng markang krus na abo ang mga n oo ng mga Katolikong deboto. Batid niyang hindi sapat ang pag-aayuno at pangingiling sa Semana Santa para linisin at patahimikin ang kanyang budhi at payapain ang kaluluwa ng kanyang anak. Nagdiwang ang buong Simbahan at mga nananampalataya para sa pagbabago at sakripisyong ito ni Ben. Hanggang sa naging sentr o ng panaginip ni Ben ang kanyang anak. Dinala siya sa tagpuan kung saan naglalaro't umuugoy s a duyang nalililiman ng mataas na puno ang paslit. ka pansin-pansing lumulubha ang kalusugan ni Marita.

Tumayo na ang mga lalaki at nagsimulang saktan ang sarili sa paghataw ng latigo sa katawan. Mag-aalas tres na ng hapon nang kanyang marating ang bahay. Intensyon ng marami ang magsimba at manood ng penitensya.pagdurugo ng kalamnan para matumbasan ang kanyang mga pagkukulang. Nagpaalam siya at nangakong babalik aga d matapos ang misa ang penitensya. Basang-basa ang kanyang katawan na pinaghiluman ng mga sugat nang kanyang tin ahak ang pabalik ng simbahan. Tumitigil lamang sila kada tatlumpung minuto para magpapapalo at ma gpasugat sa mga matatandang nagretiro na sa pagpipenitensya. Ang lahat hal os ng mga namanata ay sinalubong ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak upang pa inumin ng tubig at pakainin man lang ng nilagang itlog. at kung anu-ano pang tunog na maaaring makapagpahilo. manlalako ng swipsteyk. Pinamumuti ng alikabok ang aspaltong ibinilad sa nakap apasong init ng araw. Nilakad nila ang kahabaan ng daang alikabukin. Iniwan ni Ben si Marita sa bahay. At sa gayon ay malinis ang kanilang kaluluwa ng tubig-ilog. at naging lab ing isa at naging labing-lima ang nakahilera't nakaluhod sa patio habang nakukul ubungan ng itim na tela ang kanilang mga mukha. Nahiram niya ang latigo sa matandang nagretiro na sa pamamanata. Natanto ni Ben ang ibig sabihin nito at tahimik niyang niyakap ang asawa habang umaagos ang luha at pawis sa kanyang katawan. . Piminsan-minsang tumatalsik ang dugo. kadenang may mga piras o ng yantok sa dulo habang nakatitig nang tahimik sa kanya si Marita sa higaan. busina at pag-atungal ng mga motor. Ang lahat ay tuma lon at nagbanlaw rito upang paghilumin ang mga sugat at pawiin ang kanilang kapa guran. Bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan at ang pagmamadaling makauwi. Inihanda ni Ben ang latigong yari sa katad. Minabuti niyang makapagbihis na para makapaghanda ng simpleng mirindal. Basta't isa siya rito na ngayon ay hinihiwaan ng <i>blade</i> at tinutusok n g pako ang likuran at ang dibdib. Puno ng tao ang patio ng simbahan. Nagdurugo ang kanilang katawan sa ilalim ng na kapapasong araw habang pinanonood ng mga taong nanghihina at natutuwa. Nanatiling walang imik ang asawa. <i>Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kahari an ng langit</i>. Kanyang tinawag s i Marita at saka dinala rito ang pagkain. Hindi na makilala kung sino si B en. Tahimik at may kapayapaan na ang mukha ni Marita. Bitak-bitak ang lupa at nilalanta ng init ang mga dahon at bulak lak ng mga halamang uhaw. Walang sumalubong kay Be n. Hindi nakaligtas sa pagliliyab ng araw ang Biyernes Santo. kung kaya't ito ang kanyang magiging panata. Kany ang binuhat at inihilig ito sa kanyang dibdib subalit nanatiling walang malay. Kakaiba a ng samyo ng hanging dumadampi sa kanilang katawang dinadaluyan ng sariling dugo. Sumapit ang araw ng pagpapatunay sa kanyang katapatan sa ipinangakong pag sasakripisyo. Iniinit niya ang natirang kape ng umagang iyon at inihanda ang ilang piraso ng tinapay para pagsaluhan nilang mag-asawa. Naroroon si M arita at nakahigang tahimik. Mas malaki raw ang kasalanang dapat mapatawad kung mas madugo ang katawan. Narating nila ang i sang ilog bago pa man sumapit ang ikatlong oras ng paglalakad. Hinimas rin nito ang noo at ang dibd ib ng babaeng inupos. Siya na ang ma gpapatuloy ng taunang paggamit nito. Katanghaliang biniyayaan ng init at pawis ang buong paligid. palahaw ng tindero. Nagsimulang mag datingan ang mga namamanata sa penitensya habang nagsisimula na ang misa para sa Siete Palabras . Anim. I lang ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Humahaplos sa katawan ang mainit na singaw ng semen to na sinasaliwan ng mga ingay ng mga deboto. batang pakalat -kalat. Lumuhod siyang muli sa pintuan nito at nanalangin. Ilang araw nang maalinsangan. kililing ng sorbetero. Nakapantalon silang kundi man pinadudungaw ang tuhod sa punit at nangungupas na ang kulay na sadyang bakas ang ilang taong paninilbihan sa mga hita't binting palaging nangailangan ng marangal na saplot.

Nakakasanayan din naman pala ang ma buhay nang wala kang sariling tubig. Isang mahabang diskusyon pa ang namagitan sa amin ng <i>building administrator</i> bago siya nagpasyang iwan ako at bumalik na lang sa kanyang o pisina. "M abilis na umakyat ang dugo sa ulo ko. tinawagan naman ako sa telepono ng <i> building administrator</i> para sabihing kung ayaw kong pirmahan ang sulat. Ipinaliwanag ko rin sa kanya na nang masira ang aming <i>door knob</i>. Sinabi ko sa kanya na nasa kanila na ang desisyon kung itutuloy nila ang trabaho o hindi. Makalipas ang isang oras. tuloy pa rin ang buh ay naming mag-iina. Nang mga sandaling sinasabi ko ito sa <i>building administrator</i> .pu mapayag akong magtrabaho ang mga tubero sa <i>unit</i> namin anumang oras at ara w nila naisin. Pinanindigan ko sa <i>building administrator</i> ang aking posisyon . magb igay na lang ako ng paunang bayad para sa gagawing trabaho. Nagmatigas pa rin ako. Tumanggi akong pirmahan ang sulat. Kahit <i>50% perce nt</i> man lang daw ng tinatayang magiging gastos ay maibigay ko. sisingilin din sila at ako ang gagawing halimbawa dahil nagbayad ako. Tumanggi akong muli. pero hindi ako pipirma sa isang kasunduan na nagsasabing babayara n ko ang lahat ng gastos sa nasabing trabaho. at lalong hindi ako magbibigay ng paunang bayad. Pipilitin pa rin naming maging masaya at mabuhay nang norma l sa kabila ng "abnormal" naming kalagayan. Gustong mandilim ng paningin ko dahil sa matinding galit ngunit nagawa ko pa ring makapagtimpi. ang <i>shower</i>. Samantala. Ayaw kong kapag m ay iba pang <i>unit owners</i> na nakaranas din ng aming problema na gaya ng nar aranasan naming ngayon. at nakikigamit ng banyo ng iba lalo pa nga at bukal naman sa loob ang pagtulong sa amin ng ilang <i>unit owner</i> na kaibigan at kasama sa trabaho. sabi ko pa sa kanya. Sinabi ko sa kaharap ko na idemanda na lang ako ng <i>developer</i> ng <i>condominium</i> pero hindi ko maaatim na magbayad sa isang bagay na sa pan iwala ko ay hindi ko naman kagagawan o kasalanan. ang gripo sa lababo. Pero ang magbayad sa pagpapagawa ng tubo na hindi naman namin nakikita ni nahahawakan ay hindi ko gagawin. ako ang bumili ng ipapalit sa mga ito at ako rin ang nagbayad sa mga taong gumawa n g mga ito dahil alam kong responsibilidad ko ito at dahil alam kong kami ang nak asira sa mga ito. . ang nakikiigib ka. at ang <i>kitchen door cabinet</i>. Ayokong magbay ad dahil ayokong maging halimbawa ang gagawin kong pagbabayad. Pero iginiit pa rin ng <i>building administrator</i> na kailangan kong pirmahan ang sulat dahil hindi masisimulan ang pagtatrabaho hanggat hindi ko inaako ang lahat ng gastos nito. nasa isip ko rin ang kapakanan ng iba pang <i>unit owners</i>.4 Title:Sanaysay (4) Nakasaad sa sulat-kasunduan na "pinapayagan ko ang pagtatrabaho sa aming <i>unit</i> at pumapayag akong bayarang lahat ang gastos sa nasabing traba ho pati na ang gastos sa lahat ng materyales na ginamit kapag natapos na ito.

Pero wala na yatang sasakit pa na malaman mula sa tubero na walang <i>leak</i> ang tubo namin. tubero na walang <i>leak</i> ang lahat ng aming t ubo. Ang sementong binakbak ay n apalitadahan na pero ilang linggo na ang lumipas ay hindi pa rin ito pinapipintu rahan ng <i>building administrator</i>. Naroon ang <i>leak</i>. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga tubero para simulan ang pag bakbak ng semento sa <i>unit</i> namin. Gusto kong sabihing kahit paano. Madalas nating marinig na may hatid na aral o mensahe sa atin ang bawat karanasan natin. daling iyon. Natapos din ang pagtatrabaho. Dito natapos ang maraming diskusyon sa pagitan namin ng <i> building administrator</i>. at masakit sa ulong ingay ng kabi-kabilang pagpukpok sa sementong tinitibag. hanggang saan ang sakl aw ng proteksyong ito? Bakit may <i>developer</i> na sa halip na proteksyunan a t pangalagaan ang kapakanan ng <i>unit owner</i> ay sila pa ang unang-unang gumi gipit dito? Kung sakaling dumating ang problemang kagaya ng naranasan namin. Mga tanong na noon ay hindi man lamang sumagi sa aking isipan na ng pagpasyahan kong bumili ng isang <i>unit</i> sa <i>condominium</i> na tinitir han namin ngayon. pwede pala sanang hindi muna nila ginalaw ang maraming lugar na bina kbak kung nauna lamang nilang tiningnan ang <i>bath tub</i> dahil ayon sa kanila . Natutuhan kong isipin ang ilang importanteng b agay na binalewala ko noon at hindi ko man lang inisip o isinaalang-alang bago a ko bumili ng <i>condominium unit</i>. hindi kami aalis sa <i>unit</i> habang may nagtatrabaho at hindi kami si singilin sa gastos. Napaisip ako sa natuklasan kong ito mula sa kanila. ga ano kahandang magbigay ng tulong o probisyon ang <i>developer</i> para hindi mai sakripisyo ang <i>convenience</i> at <i>privacy</i> ng apektadong <i>unit owner< . at agam-agam. binakbak nila ang<i>bath tub</i>. Maraming tanong ang hinahanapan ko ngayon ng mga kongkret ong kasagutan. Biglang-bigla ay naging <i>concern</i> ako ngayon sa proteksyon ng mga <i>unit owners</i>. Kung noon ay ikinatutuwa ko lamang ang par ang kabuteng pagsulpot ng mga <i>condominium</i> sa kahabaan ng Taft Avenue at s a mga katabing lugar nito. Nang matuklasan ng mga anan sa tubo nang gagaling ang leak kundi sa batah tub. may natutuhan din ako mula sa nangyaring ito sa amin. Inabot ito ng mahigit isang linggo. Kung hindi ko pa ito ilang ulit na tinaw agan at kinulit sa telepono ay hindi pa mababalik sa dati ang itsura ng loob ng <i>unit</i> namin. Naisip ko na sa kaso namin. Nalagay sa panganib ang kalusugan ng anak kong babae at ang aking bunso ay ilang araw ding hindi na katulog sa hapon dahil sa ingay. Sa loob ng mga panahong ito'y mahigit isan g linggo din akong hindi nakatulog dahil sa problemang ito. May proteksyon bang ipinagkakaloob ang mga <i>condomin ium developer</i> sa mga <i>unit owner</i>? Kung mayroon. alikabok. Hindi sa tubo nanggagaling ang <i>leak</i> kundi sa <i>bath tub</i>. Ang pagsisimula ng trabaho sa <i>unit</i> namin ay maagang pagsisim ula ng "penitensya" namin dahil sa kalat. tinawagan akong muli ng <i>bu ilding administrator</i> para sabihing sisimulan na sa araw ding iyon ang pagtat rabaho. ngayon ay nagdudulot na ito sa akin ng mga tanong. marami na ngang kaso ng <i>leak</i> sa ibang <i>unit</i> na <i>bath tub</i> an g pinanggagalingan. Hindi na ako tumutol pa. Natapos din ang pagbakbak ng semento sa loob ng <i>unit</i> namin. g lang pagbakbak ng semento sa unit namin. pa ngamba. Sinabi sa akin ng mga tubero na marami nang kaso ng <i>bath tub</i> na nagli-<i>leak</i> sa ami ng <i>condominium</i>.Makalipas ulit ang mahigit isang oras. Wala na akon g naiisip nang mga oras na iyon kundi ang asawa kong nasa malayo na nag-aalala s a amin at ang mga anak kong matagal na ring nagtitiis sa hirap ng aming sitwasyo n.

Marahil. nalaman sana kaagad na walang <i>le ak</i> ang tubo namin at nalaman din kaagad na ang <i>bath tub</i> ang may <i>le ak</i>. sinisikap din namang masolusyunan ito ng <i>building admin istrator</i> ng aming <i>condominium</i> pero masasabing napakabagal na pagsosol usyon sapagkat hanggang ngayon. ang sagot niya sa akin ay wala dahil <i>high-tech equipment </i> daw ito at ginagamit lang sa malalaking planta. At dahil hindi la mang ang <i>condominium</i> na tinitirhan namin ang pagmamay-ari ng <i>developer </i>. magkaibang kulay ng <i>bathroom til es</i> at <i>floor tiles</i>. gaya ng ipinangako ng aming <i>developer</i> na magkakaroon ng lugar na laruan ng mga bata sa 9<i>th floor</i> ng <i>condominium</i> pero hanggang ngayon. hindi ko pa rin maiwasang malungkot at man . kahit na malaki ang laban ko. malaking ha laga pa ang kailangan kong paghandaan. ang pangakong ito ay patu loy na napapako. Mahusay magpaliwanag ang abogadong kausap ko. Noong bigla na lamang kaming putulan ng tubig. sinab i niya na kailangang "lagyan" namin ang <i>judge</i> na hahawak ng aming kaso p ara raw mapabilis ang paglalabas ng TRO at maikabit agad ang pinutol naming tubi g. Idinagdag pa niya na sa pag-usad ng aming kaso. Sinabi ko sa kanya na dapat mayroon nito ang <i>condominium</i> dah il sa dumaraming kaso ng <i>leak</i> sa iba pang <i>unit</i>. idinagdag pa niya. sa kaso namin . Nagulat ako sa sagot na ak ing narinig. mga <i>crack</i> sa dingding at sahig.mahirap magdemanda. Sinabi rin niya na sa pag-usad ng aming kaso. May sapat at maayos bang <i>fire exit</i> ang mga <i>condominium</i >? May nakahanda bang mga <i>fire extinguisher</i>na magagamit habang wala pang bumbero kung sakaling magkaroon ng sunog? Gaano katatag o katibay ang pagkaka gawa ng isang <i>condominium</i> na makakaya nitong "lumaban" at manatiling mata tag na nakatayo laban sa isang malakas na lindol? May proteksyon ba ang mga <i> unit owner</i> sa panggigipit ng mismong <i>developer</i>? Kanino sila hihingi ng proteksyon? May seguridad ba sila laban sa masasamang loob na nakapapasok sa <i>condominium</i> nang hindi napapansin ng mga guardya? Naaaksyunan ba kaagad ng <i>developer</i> ang pagsasaayos o paggawa ng mga sirang pasilidad? Ilan la mang ang mga ito sa mga tanong na dapat mabigyan ng kongkretong kasagutan alangalang sa kapakanan ng mga nakatira sa mga <i>condominium</i> na nagbabayad ng di -birong halaga mula sa perang kanilang pinagpapaguran. Naging palaisipan din sa akin kung kanino ba dapat maghain ng rekla mo ang mga <i>unit owner</i> kapag may ipinangako ang <i>developer</i> na hindi nasunod o natupad at wala man lang paliwanag tungkol dito./i> at ng kanyang pamilya? May sapat bang kagamitang nakahanda ang <i>developer </i> para sa pag-alam ng pinanggagalingan ng problema? Halimbawa. Naiwasan din sana ang malaking problema at sakit ng ulo na naranasan na min. at mga insidente ng nakawan. Kaya lang. kaya lamang. naisip kong idemanda ang <i>devel oper</i> at ang <i>building administrator</i> kaya kumunsulta ako sa isang aboga do para humingi ng tulong dahil alam kong mali ang nagging aksyon laban sa amin ng <i>building administrator</i>. 000). Nang tanungin ko siya kung bakit ganoon kalaki ang kakailanganing halaga. Kahit alam kong nangyayari talaga sa rea lidad ang mga bagay na aking narinig. at sa bandang huli. Kakailanganin ko ding maglaan ng aking o ras at panahon para sa mga pagdinig sa aming kaso. malaking halaga pa ang kaila ngan kong paghandaan. <i>elevators</i> na laging sira. patuloy na nararanasan ang mga problemang ito. nang tanungin ko ang <i>building administrator</i> kung may <i>leak d etector</i> ba sila. Idagdag na rin ang iba pang problema gaya ng mga basag na <i>f loor tiles</i> sa loob ng ilang <i>unit</i>. pinaghahanda niya agad ako ng tatlumpung libong piso (P30. Marami pa siyang ipinaliwanag na para sa akin ay iisa lang ang ibig sabihin . dalawang inhinyero ang nagsabi (kasama na ang asawa ko) na kung may <i>leak de tector</i> lang sana ang <i>condominium</i>. mahabang proseso ito na uubos ng aking pera at pa nahon. pwed e pa rin akong matalo sa kaso kung sakaling "malagyan" ng <i>developer</i> ang < i>judge</i> na hahawak sa aming kaso.

pilit ko pa rin binibigyan ng limitasyon ang bawat kilos. Naniniwala akong k asabay ng pagsulpot ng maraming <i>condominium</i> sa Maynila at sa iba pang kar atig-lunsod nito ay kasabay din ng pagsulpot ng maraming problema sa panig ng mg a <i>unit owner</i> gaya namin. Inisip ko ding ilapit sa midya ang nangyari sa amin dahil nakikita kong ang nararanasan namin ay maaaring maging isang pambansang isyu at maaaring maging isang makabuluhang paksa para sa isang imbestigasyon. Pilit kong itinatali ang ba wat saglit upang magkaroon ito ng isang payak na silbi sa lumipas naming panahon . at ang kanyang sarili lamang. sapagkat kam i ay TAO. subalit kinak ailangan ko itong gawin.lumo. Pero ngayon. kundi gawa sa dugo at laman. isang aral ito na natutunan ko mula sa karanasan namin g ito. Ipinagdarasal ko na sana. Nagdasal ako na sana. Siya ang nagsisilbing bantas at kulay ng aking mundong minsan ay pinagkaitan ng dalisay na kaligayahan at kapayapaan. maranasan din nila ang lahat ng hirap ng katawan at kaloobang ipinada ma nila sa akin at sa aking mga anak. Maunawaan sana nila na hindi lamang ang <i>building</i> ang dapat nilang proteks yunan kundi ang kapakanan din ng mga <i>unit owner</i> na kagaya namin sapagkat kami ay hindi gawa sa bato at semento. Ayaw kong isiping darating ang araw na magigising ako na nag-iisa. Nag-aalala siya na kapag lumabas sa midya ang kasong ito. matutuhan ng bawat <i>developer</i> na harapin ang ka nilang responsibilidad sa kanilang mga <i>unit owner</i>. Datapwat hindi ko magawang maglagay ng isang tabiking magsisilbing pangp igil sa aking papalaot na damdamin. Sa panahon ng katindihan ng galit ko sa <i>developer</i> at sa <i>bui lding admistrator</i> dahil sa di-makataong pagtrato nila sa amin. Kaya nga mahirap sisihin ang mga taong naglalagay ng ba tas sa sarili nilang kamay . 4 Title:Kwento (26) Hindi iisang pagkakataon ko inisip ang hubog at kahahantungan ng mga pangyayari dahil sa aking hindi karaniwang pagtingin sa kanya. sila naman ang dap uan ng sakit na hika sampu ng kanilang mga kamag-anakan at buong pamilya. Bawat kilos ay masid ng mga nakabaluting h . Maselan ang kalagayan naming dalawa. ilang kaibigang tunay na nagmamalasakit. lalu na't maraming mga mata ang maya't maya ay nakatitig. upang hindi umilandang ang mga nag-usbong kong mga pang arap. walang pwedeng asahan ang isang tao kundi ang Diyos. Muli. Sa mga oras ng kagipitan at kawalan ng katarungan. Sa bibig na mismo ng isang abogado ko narinig ang bulok na sistema ng hus tiya sa Pilipinas. At sana. nanalangin ak o na sana.mga taong hindi makakuha ng tunay na hustisya kaya sila na ang nagpapasya para sa kanilang sarili at katunggali. iba na ang ipinagdarasal ko. hihina ang benta ng aming <i>condominium</i> at kami din ang maaapek tuhan. Subalit ang balak kong ito ay pinigil ng isang kaibigang <i>unit owner</i> din. wala nang pamilya pang sumunod sa amin na mabiktima ng di-makatao at di-makatar ungang pagtrato.

Si Waldteim at ako. habang lumalala ang kalagayan ng seguridad ay patuloy pa rin sa aming pangangalakal.. Tahimik kaming pinahihirapan sa madilim at masikip na daan sa ilal im ng lupa. Oras-oras ay may nagbubuwis ng sariling hininga. si Waldteim at Ilienno ay napabilang sa unang p agsosona dahil sa kumakalat na epidemya. Noong una. Malaki ang kanyang pasasalamat a t naramdaman kong. uhaw at gutom. Ang pagtatrabaho ko bilang isang mang-a awit ang nag-udyok sa kanya upang kami ay magkakilala. Maraming lihis a ng nahuli sa sona kung kaya't tumitindi ang pagbabantay sa amin. Ipinatawag ako ng pinuno ng kawan at tagapagpaganap. Habang pumapatak ang nauupos na kandila'y may pakiwari akong tulad a n rin ako nito. Akala ko'y katapusan na nami n. Oo. inaamin kong ako'y isang LIHIS! Ibinalik ako sa sona na lupaypay at tuyong-tuyo ang bawat himaymay ng aking kata wan noong ika-25 ng Marso. Sampung buwan na punung-puno ng pagod. Dumating ang malawakang tag-gutom at maraming mag-anak ang nawalan ng hanapbuhay. Natatakot akong malaman niya ang tunay kong pa gkatao dahil napapansin kong araw-araw ay napapalapit ako sa kanya. Marahil ay matagal na akong ipinatapon k ung wala sa panig ko si Ilienno. Lumipat ang mas nakararaming pangkat ng destakamentong Al eman. lamang ay nasa tabi ko nagpapanatili ng apoy nito. naka-aamot siya ng opiyo na ipi nagbibili sa hukbong parokyano ng klab. Ika-6 ng Agosto 1942. Pinilit nila akong aminin ang aking pagkatao. Nabigla ako nang aking malamang alam na ni Waldteim ang katauhan ko bago pa kami . Hind i ko akalaing magagawa sa akin ang pagmamalabis. Kung kaya't maraming pagkakataon ang tumit itig na lamang ako sa sa aming hinaharap habang iniiwan ang mga nakaraang nasaya ng at isara ang kasalukuyang panahon. Ika-27 ng Enero 1943. Ako'y isang LIHIS. Gera ng pangkat ng ka taas-taasang diktador. At doon niya nakuha nag pagsangayon ko sa ganitong hanap-buhay. ang nag-alaga at nangangasiwa ng klab na kung saan kami nagkakilala ni Waldteim. M arami akong natututunan sa kanya at humahanga ako sa kanyang kabaitan. dalawampu't dalawang milya ang unti-unti naming nilakad. Kailangang magpakatatag! Ika-10 ng Marso 1943. Ginagaw a ito upang sirain ang aming loob at pag-iisip. Doon ko natikman ang mabuhay tulad ng isang hayop. Batid na ni Waldteim ang ka tauhan ko. Si Waldteim ay isang medya klaseng mangangalakal mula sa Stuttgard bago kompiskahin at ipatapon siya sa Meerane. Katatapos lamang ng taglamig. Lalong naging mapanganib at mahigpit ang hanapbuhay naming dalawa. Maraming tulad ko ang ngayon ay nasa Dresden u pang maglingkod at parusahan. Isina ra ang klab ni Ilienno. Panahon na inaano ng nakalulunod na digma an. Kung gabi ay nak amaskara at sa umaga'y nakakortapluma.. hindi ko pina pansin ang kanyang patuloy na pagbibigay ng sulat upang kami ay makapag-usap.awak ay pistol. Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan nararapat lamang na maging maingat. Tuloy din ang pagiging matalik naming magkaibigan. Ito ang mga tawag sa mga kalalakihang nag-iiba ng tinatahak na kasarian . samantalang pi kit-mata naman naming walang humpay na sinasalansan ang mga nakasakong buhangin sa bawat panig ng kalawanging bakod. Hindi ko magawang umiyak dahil sa hapdi ng num erong ipinaso ng nagbabagang matal sa aking dibdib. Nagkasakit si Waldteim subalit nakabawi rin dahil sa tulong na Gestapo ni Il ienno. May mga sandal ing kinakailangan kaming tumayo ng ilang oras kung tutugtog ang sirena. Ang mga Gestapo ang higit na nakaaalam dahil ang ilan sa kanila ay suot-suot din ang "rosas at maskara". Ang ganitong kasarian ay ipinagbabawal. Hindi na umabot sa punto ng garison si Ilienno. 1943. P ag-uusap ukol sa pagpapasa ng opiyo sa may nakararami. Ako. Higit k ong naintindihan ang impeyerno sa lupa. Sa naipon niyang salapi. Halos itakwil ko ang aking pananampalatayang Orthodox. Hindi siya nagpapigil at bagkus ay pinupuntahan pa ako sa aking silid. madals niya akong tinatawag sa tabi niya. Gera hanggang Dresden. Lalo lamang siyan napapalapit sa akin.

wala na an g dating kisig ni Waldteim. Pangalan ko ang laman ng kanyang panaghoy. Ganunpaman. Sa barracks. Wala kaming magawa. Kung minsan ay maaamoy mo a ng umaalingasaw na mga bangkay sa hukay na malapit sa likod tore ng mga jaguwar (ito ang mga bantay kung gabi). Bawat piraso nito ay bumibigat sa bawat buhat patungo sa bakod. dalawa ang inutas ng punglo. Kasama dito si Ilienno. Itinanong nila kung siya ang aking kaibigan. Lumipas ang anim na buwan at naramdaman na naman namin ang kanluraning hangin n g tag-lamig habang kami ay naglalakbay..</pd> Ika-2 ng Hunyo 1944. ilang saglit pa ay bumalik na ang kanyang ulirat. Ilang sandali pa ay lumapit na ang pinuno kasama ang dalawang jaguwar.nagkakilala. Maghapo na paggawa sa mainit na kapatagang binabalot ng kalawanging bakod ang aming ginagawa araw-araw. Ayaw kong isipin ang<pd>. Tumunog ang sirena at pinabayaan kaming tumayo ng ilang oras sa init ng araw. Narating namin ang sinasabing Dresden. Walang magnadang pagbabago ang aming buhay. Kung kaya't maraming pagkakataon ang napapatitig na lamang ako sa aming hinaharap. Pilit kong itinatali ang . Nagpumilit siyan makatayo. Ang sagot ko ay paulit-ulit na pagkakaila habang kanilang dinidikdik ang kamao nito sa lupa. bagamat inaam in din niya na hindi niya inaasahang magkakalapit kami sa isa't isa hanggang sa . Ika-20 ng Mayo 1944.. Napakataas ng araw at tila walang balak ang mga jaguar na kami ay pasilungin. Sigaw n g pagmamakaawa at pangakong hindi na muli titigil sa paggawa ang narinig namin b ago pumailanlang ang isang putok at mga impit na sigaw. Nan ghihina na ang kaibigan ko. Binuhusan sya ng tubig. Takot na akong mawala pa siya. Si Ilienno ang nagbigay-alam. H indi tumanggi ang pagpatak ng aking luha. Karagdagang bangkay sa hukay ang sino mang mahuhuli. Hindi iisang pagkakataon ko inisip ang hubog at ang kahahantungan ng mga pangyay ari dahil sa aking 'di karaniwang pagtingin sa kanya. Mayroong mga taong tuluyan nang nagpahi nga at nabaon sa makapal na buhos ng yelo.. Papawiin lamang ang aming pagod ng kapirasong tinapay at tubig na kung minsan ay hinahaluan ng mata bang na nilagang patatas. Wala na ang dating ganda ng aking katawan. mabato at mainit ang aming hinihigan. Kapansin-pansin ang madalas na pagtitig ni Waldteim sa aki n kung kami ay nasa barracks. Mapanib ugho ang kanyang dila. Tanggap na niya ako. Inaanay na ang aming katawan. Ika-26 ng Mayo 1944. Bawal ang mag-usap kung nagtatrabaho kung kaya' t natutunan na naming umintindi ng gma pangungusap na mga mata lamang ang ginaga mit. Bawat kilos ay may kahulugan sa amin. Malimit kong inaawitan si Waldteim bagamat may halo itong takot at mapusyaw na pag-asang hindi na muli kami magigising sa isa ng maligalig na bukang-liwayway. Ika-20 ng Abril 1944. Bigla na lamang napaluhod si Waldteim. Nilapitan kami ng mga b antay at agad kaming pinaghahampas ng kanilang pamalo. ngunit umaasa akong h indi pa kasama ang aming isipan. Ang talaan ng mga bagong lihis ay inilabas kasama ang isa ng batas pagpapatalsik sa Dresden. Kasama ako roon at dahil sa pag-aalinlangan ay isinama na rin si Waldteim at Ilienno. Ika-17 ng Abril 1943. Hindi niya ako pinayagang tumulong dahil sa maa ari itong pagmula ng dahilan para kami ay parusahan. Tanging aluminyong plato ang inuunan samantalang isang kapirasong balabal na mistulang basahan ang sa magdam ag nama'y ipinangtatakip sa pagal at manhid naming katawan. Kahapon ng tanghali. Matagal na tumitig sa akin si Waldteim na tila may alab ng poot ang mga mata. Sumakit ang kanyang dibdib sabay ang paghalik niya sa tuyong lupa. Tuloy ang pagsasalansannaming dalawa ng mga nakasakong buha ngin. Hindi ko ma tiis. pilit pa rin ako sa paglalagay ng limitasyon. tinulungan ko siya. Tuluy-tuloy ang panunuya ng pinunno sa akin dahil sa kanyang narinig. Kung ikaw ay mahuhuling nagpapahing a o 'di kaya'y magkasakit. Pinaluhod ako at itinutok ang pistol. Madal as siyang makatulog sa kandungan ko.. Pamisan-minsang sumasakit ang dibdib niya. ituturing ka nilang inutil at pabigat na nararapat la mang na patayin.

Nagpanakbo ang mga ito sa direksyong tinahak n i Kaleb. Ngunit hindi naman pala sa lahat ng pagkak ataon ay papanigan sila ni Allah at maging ang kanilang pagtatangkang maging <i> taiyib</i>ay may katumbas ang <i>fatwa</i>. Lahat ng naniniwala sa gawi. para marahil makapagtago at h anapin ang kanyang tiyuhin para makahingi ng tulong. dumating ang kanyang ina na bitbit pa nito ang ilang pinamiling pagkain. Para siyang musmos na muling nagsusumbong sa kanyang ina kung pap aano nautas ang buhay ng ama. Diniligan ng sariling dugo ang uhaw na kongkretong kahit kailan ay 'di nakatikim ng karahasan. wala na. Naniniwala sila na ang bawat <i>maksiat</i> o kasalanan at m aling gawi ay may katapat na kaparusahan. Walang nakakibo sa mga nakakita. Lalo na kung labag ito sa turong matuwid ni Allah. Batid ni Kaleb na hindi ito mabibilang sa <i>ibadah</i > kailanman ngunit may higit na dahilan ito para gawin niya. Kung kaya pa nga nais ng mag-ina na makadalaw sa Mecca ay upang isakatupa ran ang pangangailangang makapanalangin na kahit minsan sa harap ng Ka'aba at ma lubos ang haligi ng kanilang paniniwala. At hindi na nga nila maisasagawa pa ang kanilang pinlanong <i>hajj</i> magpakailanman. <b>Hajj</b> Taglay ng Koran ang <i>fatwa</i>. Sinundan siya ng mga lagad ng batas at tauhan ng pamahalaan. Makaraan ang ilang saglit. Tulala ang kanyang ina. K asabay ng pagpatak ng kanyang luha ay ang makailang putok na kanilang naulinigan . Kahit pa may banta ng pambub uwag ng mga alagad ng batas at pamahalaan. Natagpuang patay si Kaleb sa tarangkahan ng Mosque. "<i>Wa Alaikum Assalam</i>. malinis at marangal. At nais din nilang makapagpasalamat sa magandang buhay na ipinagkaloob ni Allah sa kanila. Hindi kailan man itinuring na marangal at matuw id ang pagkitil nang 'di sinusunod ang tagubilin at pamantayan ng <i>Sunnah</i>. Siya ang bantas at kulay ng aking mundo. Lumaki si Kaleb ng puno ng pangaral at prinsipyo ng pagiging matapat at may pagpapahalaga sa karap atan at katarungan. Wala na siyang sina yang na sandali at tumakbo siya patungo sa Mosque. Kaya't maingat at ta kot sila sa kanilang paniniwala.bawat saglit upang magkaroon ito ng isang payak na silbi sa lumipas naming panah on. ang kaparusahan sa lahat ng bagay na is inagawa. Walang bahid ng hinagpis ang mukha ng kanyang ina . salita at turo ni Mohamad ay inaasahang <i>taiyib</i>. Napaupo na lamang ito sa isang sulok ng bangketa at matahimik na nakiramdam at naghintay. at nag simulang dumami ang mga taong nais malaman ang nangyari. Napabaling siya sa babaeng may katagalan na niyang 'di nakakasama at kanya itong niyakap. Lumapi t ang dalawang nakatatandang pulis na kapwa may bangis at galit sa mukha. ang mga bahagi ng Koran. Nangaglutangan sa hangin ang nabulabog na alikabok na dumidikit sa kani lang mga pawisang balat. Hindi niya mai paliwanag kung bakit kailangang pumatak sa kanyang mata ang nag-iisang luha. Magulo ang isip ng ina ni Kal eb kung kaya't 'di na nito nakuha pang sundan ang anak. Hindi na nakumpleto pa ni Kaleb ang <i>salat</i> sa araw na iyon. Wala nang limitasyon Waldteim. Gum uhit ito sa kanyang pingi na walang pag-aalinlangan sa pagpatak sa sementong tan ging ang kanyang luha ang dumilig matapos ang ilang araw ng pagkakait ng ulan. ilang ulit nilang naipagtanggol at na iraos ang mga pananalakay ng mga ito. o dalisay." Halos mag-aalas dos na ng hapon. Hindi nila inaasahan na ang tulad ni Kaleb na tahimik at masikap sa buhay ay makagaga wa ng ganoong pagpaslang. Tulala si Kaleb na n akatitig sa abot-tanaw nang madama niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang bali kat. Mababangis ang mga mukha nito at tila hindi nakakikilal a ng kahit pa <i>imam</i> ang kanilang makaharap.

May 'sang dipang takot at tore ng karuwagan ang kanyang kalooba n. PATID NA ANG BAWAT UGAT AT KULTADO ANG UTAK. Rumaragasa ang ulan. Dilat ang mata. Ayaw sana niyang unawain ang malinaw na utos ni Laya. Nangako siya sa inang magbab agong buhay na siya.maliban na lamang sa matang nagpapahayag ng pihong kalungkutan at pangungulila s a asawa. 4 Title:Kwento (13) Naglubay siya bagamat nakaisip ng bagay na lalo pa niyang ikalalakas at ik ahihilahil ni Berting. Naroon ito na til a may hinagpis sa nakasasawang paglutang-lutang sa tubig na nagpapaligo ng salit re rito. Nakatuon ang tingin sa boteng gumulong mula sa pagkakahapon sa kanyang dib dib na ngayon ay kinakalinga na ng kanyang butuhang tagiliran. Ayaw niya sanang malaman. Wala na siyang makita pang dahilan kung bakit dapat bumalik ang kanyang anak. Naroon na ang sara p ng paghimbing sa lamig ng gabing basa ang lansangang pinagpuputik ang aspalton . Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ang utos ni Laya. May sigaw na ang bawat sulok ng huni ng kuliglig. Walang bakas ng anumang sina g ng araw ang bintanang kapis. Buong pilit niyang ikinubli ang garapon sa dingding at painut-ino t na iniusod ang tukador. May kakaibang mantsa ng ngiti si Laya. Nakapapanuyo ng l alamunan nang siya ay ilipad nito sa pinamatarik na bangin. Ayaw na niyang ipagpatuloy pa sana ang p agiging gising. Tatayo na siya nang nalaman niya ng pagapang lang ang kaya niyang gawin. SAPAT ITO UPANG IWANAN SIYA NG SAMANTALA NI LAYA MATAPOS SIYANG SUMANG-AYON SA KAGUSTUHAN NITO. Tila may kumunoy na lumalamon sa kanyang pang-unawa. Ilang oras na siyang nakahiga nang walang katinag-tinag. Siya pa ring batang masunurin. Ayaw niya sana ng malamang kailangan niyang paslangin ang nagbibigay sa kanya ng ikinabubuhay. Humihingal pang wangis ng kabayong naglakbay sa dulo't du lo ng mundo si Berting. Nakalulula at nakal iliyo. Marahil. At kasabay sa paghigpit ng kanyang yapos sa anak ang kanyang mataimtim na pagdarasal at pagpapasyang hindi na muli babalik ang kanyang anak sa kagubata n. labis ang mapagparusang panagi nip at utos ni Laya kung kayat hindi niya lubusang magamit ang katuturan ng kany ang kalamnan. Napaliwanagan at hiniling ng kanyang inang tumalikod na siya sa tungkulin at magbagong buhay. Bumabakat sa garapong kanyang iniingatan ang muk ha ni Aling Amanda na tila pinaghuhulasan ng dugo. Humugot sa kanyang panagimpan ang utos ni Laya. At muli nilang sabay narinig ang <i>adhan</i> matapos ang i lang taong pagkakahiwalay. Nais na lamang niyang mamuhay silang mag-ina ng payapa at malayo sa karahasan. Nanlalambot ang kanyang mga hita nang subukan niyan g ipiit na ang garapong kanyang kasi-kasiping. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa pangitaing ito. Alas-otso na. Gusto sana niyang tanggi han ang dikta ni Laya. BUKAS ANG TABING NG KANYANG ULIRAT. Makulimlim ang kalawakan. Ang diktang kitilin ng buhay ni Aling Amanda. PAKIRAMDA M NIYA'Y PUNIT NA ANG KANYANG PUSO. Kung maiilado lang ang takbo ng oras ay gagawin na n iya matapos niyang itago ang garapon. Batid niyang may nais si Laya. Ma yo na't dama ang kulimlim ng paligid sa patuloy na pasumpung-sumpong na pagbuhos ng ulan.

Mapag-anyaya sa pamamaluktot sa ilalim ng mapagkal ingang kumot. Tila batang takot sa mapagparusang i na. Si Caloy. Itinabi ang patalim na rekuwerdo ng kanyang pagkakasala. Buo ang loob niyan g siniyasat ang niretasong katawan ng matandang dalaga. Matalim nga ang kanyang mata subalit may lundo ang kanya ng dibdib. Magkasalikop ang pilikmata ng matandang babaeng nakahimlay nang tahakin ni Berting ang silid nito. May aninong tumatakbo sa eskinitang niya yakap ng karimlan ng gabi. Pinagtakahan ng ilan ang tanghali nang pagbubukas ng tindahan nito. hindi nakaligtas sa init ng pagkakatig atig ang mga namamahay sa paligid nang malaman nilang patay na si Aling Amanda. ikaw?" "Sino ang huling nakita niyong kasama n iya?" "Bakit wala ang patalim?" "Ikaw?" Nag-uumapaw na tanungan ng mga pulis hab ang inilalabas ang bangkay ni Aling Amanda. Pinatay si Aling Amanda. Tahimik na minamasdan ni Caloy a ng kanyang lantang kabuuan. Nag ing bantulot si Berting nang makita niya sa mukha ng matandang dalaga ang mukha ni Aurora. Nang mga panahong iyon ng tag-ulan. Pinapalis pa ng hangin ang pinilakang b uhok nito at pabiling-biling ang katawang may kurbang kaban ng bigas. Ihahalintulad niya sa basang lansangan. Naghuhumiyaw an g hangin at nagsesentimyento ang ulan. Batid lang niyang wala na ang matandang dalaga at lum . Isang iglap at matang may talim ni Laya an g tinititigan ni Berting. Napalugmok na lamang sa likuran ng pinto si Berting habang itinatakip an g magaspang niyang kamay sa kanyang mukha. Suot pa rin ang basang tisert na minantsahan ng nagmamakaawa ng dugo. Nagkabatis ng pulang likido ang higaan. Tumititig na si Berting sa matandang nagwawangis ng isang bangkay. Wari'y nasa patibong ang kanyang dalawang paa. Waglit sa kaalaman ng matandang babae ang pagsalakay n g halimaw ng mga halimaw. Paulit-ulit itong umigkas gayun man nang buong lakas at diin. walang ligtas. Maagang nagpapatay ng ilaw ang mga sambahayan. Handa na siya sa muling pakikipagkita niya kay Laya. May ga-usbong na ngiti si Caloy sa kanyang mga mata . pula nga lamang ang bahid nito. MALAKAS SI LAYA. sa kanyang mat ang may kahulugan. Tumayo siya't hinubdan ang sarili. Bagamat ganoon ang panahon. May matang nakasubaybay sa nagmamadali at basang kat awang nasisinagan ng mga malalabong ilaw na tinatabingan ng nagsanga-sangang sin epa at bubungang kalawangin. Lingid ito kay Berting. ITO ANG POOT NI LAYA HABANG NAGTATANGKA SI BERTING NA ISAKATUPARAN ANG K ATUTURAN NG TANGAN-TANGAN NIYANG PATALIM. Babahiran na naman ni Berting ang kanyang kamay. Kumakayod sa maligasgas na bato. MINSAN PANG NAWALA ANG KANYANG ANINO. NASA TALIM NA NG PATALIM ANG GALIT NI LAYA. Nasa isang tabi lang si Berting nak ahalukipkip at pinanginginig ng lamig o takot. lagi nang huli ang araw sa kanyang pagsikat. MAHIRAP NANG SUWAYIN SI LAYA. MAY KISLAP ANG PATALIM NA MAIHAHALINTULAD SA MATANG NAGNGANGALIT NI LAYA. Sumasamyo ng kulob na hangin. "Sino ang nakakita?" "Kilala n'yo ba siya?" "May nakagalit ba?" "May pa milya pa ba 'to?" "Wala ba kayong narinig noong nakaraang gabi?" "Kailan n'yo na lamang patay na ang biktima?" "E.g lunod. Alas siete ng umaga. Paulit-ulit niyang iniunday ang patalim sa katawan nito. MALAKAS SI LAYA. Patuloy ang bugso ng hanging hinilamu san ng tubig-ulan. 'sin g lalim ng mga pangungusap na gumugupo sa budhi ni Berting. Humihingal. Malalim ang gabi. Sabay sa ingay ng kuliglig ang paghahasa niya ng patalim. Nami mighati si Aurora. Lumamat sa kalawakan ang matalim na galit ng panahon. Tangan-tangan pa rin ang hugas n a ngayong patalim. Tinungo ang lababong pinaglulumutan upang padampian ng da lisay na tubig ang kanyang mukha't bisig. Kahit pa katukin nang katukin kung kaya't isa sa kanila ang nan gahas na pasukin na ang looban ng pamamahay ni Aling Amanda. YU MAYANIG ANG BAWAT PINTIG NG KANYANG KALAMNAN NA SIYANG PUMIPILIT SA KANYA PARA M ALIGO NG SARILING KATAS. sapat upang tumistis ng may animnapu't limang taon nang balat na na ngayon ay kinukulubot. Bahagyang napinid ang diin ng kanyang pagkakahawak sa patalim.

Sila ang malalayong kamag-anak ng matanda. Wala nan g bisa ang kasalanang kanyang palaging ipinang-uusig sa naging kalaguyo ng kanya ng asawa. Pagpintig lamang ng ugat sa k anyang noo ang bumabakat na naghuhumiyaw. ngayon wal a na ang nag-utos. Una. Walang nagawa ang lakas ng pagtawag ng kanyang isip. tama ba ang madaliang pagpuga at saan naman siya patutungo? Walang kurap ang kanyang mata habang patuloy sa p agkikipagtalik ang kanyang nilusak na utak sa pinalabnaw na dugo na dumadaloy sa kanyang matamlay na puso. Nilulukob ng pagtataka. marami roo n ang nakakikilala sa kanya. puro kadiliman. Tulad ng mala-uling na pananamit ng mga nagluluksa. Iniwan ni Berting ang kanyang silid at tinungo ang bahay ni Aling Amanda . hindi niya maipaliwanag. nanatili siyang bigo. Hindi ko alam kung dapat pang sumapit ang pagpanaw mo sa aking kamay. Dumilat nang muli ang umaga. Nakapapaltos ang titig ni Caloy. May iilang nagpapalabuy-laboy na ulap sapat upang pasaglit na pagdilimin ang kalawakan. Nagbangon si Berting nang bigo sa kanyang inaasahan. Kilalang-kilala siya ni Caloy. kay Berti ng isang buhay. Ang mga kapitbahay. Mahimbing. Umaasa siyang makatatagpo niya ito sa kanyang paghimbing. Pinagbubu klod ang liwanag at dilim ng umaga. Nakapagtataka't 'di siya dinalaw n i Laya noong nakaraang gabi. Si Berting sa patay. Ikatlong araw na ring binabagabag si Berting ng kanyang mga nilapanging pagtataka. Ikatlong araw ng burol. Umiwas siyang dumalo sa lamay ni Aling Amanda bagamat ganoon din at nanatili siyang gising buong magdam ag. Humihimbing sa pagtatakip ng dilim ng paligid at d ilim ng nakatikom na mga mata. Nakapapanakal ang silid lalo't kung na kaaldaba ang lahat ng mapapasukan ng hangin. Pangalawa. At ikatlo. Alam niyang 'di n ararapat ang kanyang agad na pagtakas.' May pagtatagpian ng tingin ang nangyayari. May kumurot sa kanyang takot. parang wala siyang muwang na tupa. at si Caloy. Kay Berting. 'Ilang araw kong pinag-isipan ito. Basa pa ang mga senepa at alulod ng mga bahay -bahay dahil sa paghagulgol ng alapaap. May katatagan na si Caloy. Mas malalagay siya sa peligro. Nabuhay ang koro ng mga palaka. Nakapagtataka. Naririn ggan niya ang kanyang sariling tinig. Dinadalaw ni Berting ang burol. ang mga kasamang drayber ng tr aysikel. Wal a na siya at ikalawa ka na. Nakatitig habang sinasalat ang tasa ng kapeng pinal alamig. Wala ang babaeng may pakpak ng lawin at buhok na abot hangga ng lupa. Napakadaling g awin ng lahat matapos kong itarak ang patalim sa iyong dibdib. Huwag mong itanong kung sino. Wala siyang makitang dahilan kung bakit dapat siya ng pagtaguan o iwan ni Laya. Pumanaw ang maghapon. Tila batang iniwan ng ina na titiisin ang bawat lata y sa kanyang balat kahit pa mamalo. Napakaraming tao sa burol ni Aling Amanda. Pinuspos ng mga nagagayakan ng pangluksa ang paligid ng ataul . Napakahirap ang p ag-iwas sa pagsisisi. Tinungo ni Berting a t sinilayan niya ang babaeng nahihimlay sa bintana ng ginintuang kahon. 'Yun lang. dinad alaw ng pagsusuri ni Caloy si Berting. Nagsim ulang magkulay kape ang langit. Ginawa ko ito dahil hindi sa aking kagustuhan. Ginawa niya ang nais nito. Walang imik. Isang ngiti lang ang iginanti ni Caloy. Alam niyang kailangan niya ngayon ang mas higit na pagkalinga ni Laya. Pakiwari'y hindi na tumatalab ang kamandag ng nakaraan. Si Caloy. Lalabas na siya nang kanyang mahagip ng tingin si Caloy. Hindi na siya ang dating tila ulupong kung hinahagupit ng siit sa tuwing makikita niya si Berting. Sinikap niyang bumangon upang kunin ang . Pagtatawanan mo lang ako. nasaan na ang babaeng may pakpak ng la win at buhok na 'sing haba ng kanyang tangkad. Parang walang nangyari. par ang mga tinig ito na umuusig. Hindi nasunod ang kanyang hinihiling na huwag nang mabahiran muli ng dugo ang kanyang kamay. Sa halip na sa papag ay sa sahig siya't nakikipagt ipon sa alpombrang alikabok.uluha nang muli ang kalawakan. Pinilit din niyang humulma sa kanyang panagimpan ng bagong makakasama. May sumusulak na bilugan at matamlay na dagitab sa kalawakan. bakit may kakaibang h anging balagiit ang wangis ni Caloy. Kahit ito pa ang lumikha kay Laya.

" may talim ang kanyang mga mata. Doon niya inisip ang nahih inog nang paghihinala ni Caloy sa kanya." may tonong nakapanunuya. At wala nang i nusal si Berting kundi ang pagsasalit-salit na hakbang papalayo kay Caloy ang ka nyang ginawa. Pumalit ang nabubulabog na kalautan ng abuhing ul ap. Sadyang 'di niya makuhang ha wakan ito." nag-init ang p uno ng kanyang tainga bagamat umikot ang kanyang paningin. Parang may halakhak ang tumatabike sa kanya at sa garapon. Naroon pa rin at mukhang nakatitig sa kanya ito h abang nagpapalutang-lutang sa mamula-mulang tubig. Lakad-lakad-lakad-parang walang katapusang paglak ad. 4 Title:Kwento (7) Pero di na nila kailangan pang magsuot ng uniporme. Minarapat na lamang niyang ikubli muli ito.kanyang iniingatang garapon. Mayroon din silang guro. "Nagmamadali ka.. "Huwag mo 'kong pakialaman. Nanunumb at na ngayon ang dating tahimik na mga gagambang nakikitira sa dilim ng guwang. hanggang sa 'di na niya malaman kung saan paroroon. paikut-ikot.. Nilisan niya ang burol. Mahirap ang may kagalit. Kakaunti nga s ubalit naroroon pa rin ang matang mapanuri ni Caloy. Para siyang turompong kangkarot na walang patutunguhan. Araw-araw silang pumapasok. alam niyang kailangan nang makahanap ng bagong matutul uyan. Intindihin mo ang buhay mo. Sumilip nga ang mala-kahel na araw subalit n ilisan din nito ang kalawakan. "Minsan kailangan mong maging mapagmagandang-loob sa mga taong iyong kin asusuklaman. Nakikisama na paninisi. Ni hindi na niya nakuhang humigop man lamang ng libreng kape at ni hindi na niya nakuha pang bumati sa mga nagluluksa. At sinuklian naman niya ng paglingon. Gusto ni Berto na matuto silang magbasa at magsulat ng kanyang kapatid. Pero hindi siya makalalayo dahil hindi pa man siya nakalalayo ay nasa likuran na niya ang yabag ni Caloy. Iilan na lamang ang nasa burol nang kanyang dalawin ito. ngunit basa na ang kan yang katawan ng sariling katas. Nararapat na ang paglayo. binalak niyang umalis upang makaiwas at na ng makalabas na siya. Nag-aaral sila ng bumasa at sumulat. Saan ba lakad?. Paikut-ikot. Tag-ulan na nga.</pd>" sabay dapo ng maligamgam na kamay sa kanyang bali kat. Nap asandal na lamang siya sa tukador. . Nak atataranta ang ganoong pagkakataon kay Berting. N gayon niya mas higit na nararamdaman at nauunawaan ang kanyang pagkakamali. si Titser Trudy. paikut-ikot. "Berting<pd>. Dama pa niya ang lamig ng umaga. Di sila lumiliban sa klase. magsapatos. o magdal a ng mga gamit o bag. Malayong makalayo p a siya. Hindi ni ya iniintindi ang sala-salabat na takbo ng mga sasakyang muntik-muntikan nang sa giran ang kanyang paglalakad. Noong una.

nagiging tunay silang mga bata.'Nung una. lagi nilang pinagkukuwentuhan ang kanilang matitingkad na mga pangarap. Pupuntahan natin ang lugar ng masasamang tao. Pero bago sila umuwi. Matagal-tagal na rin silang nakatira kay Mang Ben. Isang magaling na ka rpintero si Mang Ben. 'pag nagkabarko na tayo. "Kamusta na Berto?" tanong ni Titser Trudy." sagot ni Buknoy. Si Berto ang katu-katulong ni Titser Trudy sa pagtuturo sa ibang bata na magbasa at magsulat. Lilibutin n atin ang dagat. Pagkatapos ng klase. lagi kitang iaangkas sa aking matulin g motorsiklo. "Patuyo na po. Ito ang oras ng kanilang pamamah inga. Pangarap ni Buknoy na magkaroon ng malaking-malaki at makulay na barko." sabi ni Buknoy sa kanyang Kuya Berto. ang malalaking billboard ng mga pagka in at pangarap na panooring sine. kailangan pang tulungan ni Berto ang kanyang kapatid upang ma kapagsulat ng sariling pangalan. "Buknoy. Pangarap naman ni Berto ang magkaroon ng matuling motorsiklo. Pagmamasdan nila ang malalaking bangka na may mga hatak-hatak. na dapat isulat o basahin. Wala silang inaalalang dapat ibabang mga gulay at prutas. Kahit anong lugar. Gusto niy ang maging pulis. Huhulihin natin si la. Kayang-kaya n a ni Buknoy na isulat ang kanyang buong pangalan. mapupuntahan na natin kahit 'yung pinakamala yong dagat." matipid na sagot ni Berto. pinu puntahan ni Titser Trudy. Pagkatapos. tatalon si Berto sa tubig. na umuuga kapag may dumaraang malalaking sasakyan. kung paano ang kanilang tanghalian at hapunan. Sa mga oras na ito. Titignan ang makulay na tren na nakaangat sa lupa. Ang langit na ang magiging bubong natin . "Ayos naman po. hanggang sa matuto na si Buknoy. Araw-araw. "Ikaw Buknoy? Magaling na ba ang mga sugat mo?" tanong ni Titser Trudy k ay Buknoy. Sa katunayan. Manonood lang si Buknoy sa kanyang Kuya Berto. At 'yung mga liban naman. Di na tayo magugutom. di na tayo tatapak sa lupa." sabi ni Berto sa bunsong kapatid. uuwian nila si Mang Ben. 'pag naging pulis na ako. Ito ang oras ng kanilang paglalaro. "Kuya. bumibili sila ng tukneneng. Maraming pagkain sa barko. Siyempre. Di na daanan ng mga sasakyan ang bubong ng ating bahay. Mula s a itaas ng tulay. halos lahat ng mga katabi nilang maliliit n . Pagkatapos mag-aral ng magkapatid. ang ibang mga batang may sakit ay dinadala ni Titse r Trudy sa health center para mabigyan ng gamot. Si Berto rin ang nagpapatahimik sa buong klase. Sa ilalim ng isang konkre tong tulay. Masaya sina Buknoy at Berto. Magpapahinga sila sa gilid ng maitim na ilog. pupunta sila sa Jones Bridge. uuwi na sila sa kanilang tirahan.

doktor. bituka. At kapwa rin nila naaalala si Mang Ben. ang matuling motors iklo na sasakyan nila kapag naging pulis na ang kanyang Kuya. tindero't tindera. intsik. Maski 'yung mga walang bahay na mauuwian. Wala na kaming matitirhan ni Buknoy. Nagkakagulo ang mga tao sa kanilang lugar. Do'n tiyak na magiging ligta s kayo. siomai. Sa center. Tinignan nila ang dating pinagtatayuan ng kanilang maliit na bahay. umuusok na pansit. ang mabait na si Mang Ben. Sumasakay sa matuling matorsiklo. Magkahiwalay man sina Berto at Buknoy pero palagi pa rin silang nagkakas ama. kapwa nila lasap ang kawalang-hanggan ng kanilang lalo pang tumitingkad na mga pangarap. Hinanap nila si Mang Ben pero di nila makita." "Salamat Titser Trudy. paa." "Pero kailangan muna kayong maghiwalay hangga't wala pa akong nakikitang center na puwede kayong dalawa. Kasyang-kasya lahat ang mga ito sa loob ng aming malaking bahay. adidas.a bahay. pulis. Kahit sino puwedeng pumasok sa aming bahay. kahit kakau nti lang ang kahoy. iba't ibang kulay ng palamig. "Nagkaroon ng demolisyon kanina. Mahusay na karpintero si Mang Ben. Mga totoong kotse. yero. ang malaki at maku lay na barkong puno ng pagkain. matapos nilang maligo. May bilog at kuwadradong ho pya. nagulat sila sa kanilang nadatnan. Isang hapon. bumbay. motor. tit ser. panadero. o pako. Marami ring pagkain sa loob ng aming bahay. Wala pa akong nakikita na kasing-laki ng aming bahay. kaya nagpunta agad ako rito. Pinaaalis na tayo. Lalo pa itong lumalaki kapag gumagabi na. "Nabalitaan ko ang demolisyon kanina. At naaalala rin ni Berto ang kanyang bunsong kapatid. maliit at malaking siopao. naglalayag sa malaking barko. at mga dambuhalang trak ang aking la ruan. at ang mga taong naging mabait sa kanilang magkapatid. pero walang makapagsabi kung nasaan si Ma ng Ben. at ulo ng manok na may m . si Ti tser Trudy. at karitong itinutulak. pero giba na ito." balita ng isang ba ta sa kanila. drayber. Matanda o bata. Sa center." tugon ni B erto. si Mang Ben ang gumawa. naaalala ni Buknoy ang kanyang Kuya Berto. kaya niyang gawing maliit na bahay. Hinanap pa rin nila at ip inagtanong sa kanilang mga kapitbahay. at kung sino-sino pa. madre." "Kailangang dalhin ko muna kayo sa center. mainit-init na tukneneng. may pustiso o wala. Mayroon din akong mga laruang bisikleta. mas marami kayong magiging kaibigan . babae o lal ake. MALAKING-MALAKI ANG aming bahay. Kasyang-kasya kaming lahat sa a ming bahay. Dumating si Titser Trudy. Nasa gilid ng kalsada ang maraming g amit. sa malaking bahay namin tumitira. matutuling dyip.

Araw-araw. walang bint ana na kailangang isara kung gabi. mga ku wento ang pasalubong niya. berde. Pero ako. minsan hindi. dyip. kendi. May nagwawalis ng sandamukal na kalat. Mabait si Kuya Anghel. May nanghi hingi ng limos. Gano n naman sila e. at pula. May nagpaparoo't parito. tapos sumunod si Nanay. Walang tigil ang agos ng tubig galing sa butas na tubo. May dumarating na lang at may nawawala nang ilan o maraming araw. Siguro alam nilang di naman ako maaano sa aming malak ing bahay. Astig magkuwento si Kuya Anghel. naghihintay na humi nto ang ulan at nang bumaba na ang tubig-ulan. may tulog sa araw at gising buong gabi. May nagbibiga y ng pamasahe sa naliligaw. Lagi rin siyang may dalang biskwit at juice. tsitsaron. minsan kasa-kasama ko. May gamot sa sipon at ubo. Kung minsan. Lahat kami. May nagpaparoo't parito. wala na silang pareho. 'Yung iba sa kani la. Nagsisilid ako ng bihon sa bihunan ni Mister Yu. at trak. Walang tamad sa loob ng aming bahay. totohanan na 'atang iniwan na nila ako. tubig. ISANG MALAKING-MALAKING problema ko lang kapag umuulan. ng ib ang mahihigaan. Siya ang na gturo sa aking magbasa at magsulat. nakatayo at walang mahigaan. Dito ako naliligo at nagkukusot ng aking mga damit. may nagkakalat at naghahalukay ng mga basura. kaya 'yung iba kong kasama. Mag nagbibigay ng dasal at nag-aawitan. may nandudukot ng ibang pitaka. may naghihintay lang ng biyaya at tira-tira sa mga restawr an. Malaking-malaki rin ang aking paliguan. Pero ngayon. Dito na 'ata ako lumaki. pagkagising ko isang umaga. K ay lamig ng tubig. Sa sobrang laki ng aming bahay. Kahit malaking-malaki ang aming bahay. Minsan naman. at kung ano-ano pa. Pero mayroon din namang tamad na nagagawi sa aming bahay. Masisipag ang lahat ng pumupunta r ito. di niya nakakalimutang dalawin ako. Kaya lahat ng tao sa lo ob ng aming bahay. Pero kung minsan. lalo na kapag hindi gumagana ang aming tatlong malalak ing ilaw na may tatlong kulay: dilaw.aanghang at matamis-tamis na sawsawan. kilala ko. may nadadagdag sa aming bahay pero meron ding nababawas. nude ls. pinarurusahan. Unang nawala si Tatay . sigarilyo. para raw di ako maloko ng i ba. nagtatrabaho rin ako. sabon. dahil ang aming malaking -malaki bahay ay nagiging isang malaking-malaking ilog. walang gamit na kailangang ingatan o bantayan. Natatandaan ko. ayokong iwan ang malaking-malaki kong bahay. at itlog ng pugo. MAY ISA AKONG madalas na bisita sa aming bahay. walang pinto na dapat ikandado. Pero tulad ng ibang bahay. si Kuya Anghel. May trabaho ang lahat sa loob ng aming bahay. May nagpapatunog ng mabulaklak na mantel para sa me sa. Kapag gumawa ng di mabuti. pati magkuwenta. Kayang-kaya ng bos es niya na maging iba't ibang tao. May nagtitinda ng dyaryo. Mag nagbebenta ng Lotto at tiket ng Sweepstakes. Lagi siyang nakangiti at may magandang tinig kap ag nagsasalita. umulan man o umaraw. May nagtatrapiko ng aking mga laru ang kotse. Araw-araw. tulad nina Tatay at Nanay. may dapat ding sundin sa loob ng amin g bahay. naghahanap ng ibang masisilungan. Ako lang 'ata ang may ganitong kalaking paliguan. Lahat ay puwedeng kumain sa loob ng aming malaking bahay. Matagal-tagal na silang wala. wala itong haligi at bubong. Siya rin ang nagturo sa ibang bata. Bawal na bawal ang tamad sa loob ng amin g malaking-malaking bahay. . talagang matag al ang ulan.

PERO ISANG HAPONG dinalaw ako ni Kuya Anghel. Di pala ito matatawag na bahay. May bahay pala na talagang para sa ak in. Mag-aaral akong mabuti hanggang sa bumalik na sina Nanay at Tatay. Bahay na bahay namin." da gdag ni Kuya Anghel. "Isa lang ang dapat mong isipin ngayon Aste. Paano na sina Nanay at Tatay. Titira kami sa iisang bahay. Magaling magmaneho ng aming bahay ang aking Tatay. Tulad ng ibang batang di na bumalik. IBANG-IBA SA IBANG bahay ang aming bahay. Bahay na may mga nakatirang magmamahal sa akin. Wala rin itong bintana at pinto na kailangang isara kapag ka mi ay natutulog. Bahay na masisilungan kapag matindi ang sikat ng araw. Bahay na hindi bahay ng iba. Pero paano na ano na ang masisipag ailangang iplastik? ing paliguan? Tiyak ang mga nagtutulinan kong laruang kotse. Bubuuin ko ang magara at malaking bahay sa akin g isipan. Bahay na may haligi at bubong. Muli akong mangangarap. maaalagaan ka nila at matut uruan. Kahit sa maliit na is kinita. Tumango-tango lang ako sa mga sinabi ni Kuya Anghel. DI ko pala bahay ang malaking-malaking bahay na tiniti rhan ko. dyip. "May bakanteng center na akong nakita. Mahirap para sa isang batang tulad mo na tumira sa lugar na ito. hindi na ri n ako babalik sa aming malaking-malaking bahay. bahay pa rin ito para sa am in ni Tatay. kundi bahay na k aming tatlo lang ang nakatira." "'Alang problema Kuya Anhgel! <i>Promise</i> ko sa 'yong magiging kaibiga n ko silang lahat. Wala itong malaking haligi at mataas na bubong. Di na sila mawawala at di na rin ako maiiw an. Pero kahit ganito ang aming bahay. Kailangan mong maging ligtas. Kahit sa pagitan ng mga sasakyan. Bahay na ligtas at di nagiging ilog kapag umuulan. tanghalian at hapunan. Magsasama-sama na uli kam ing lahat sa bahay na aking bubuuin. Bahay na magkukumot sa akin kapag malamig." "Kailangan mo ng maayos na bahay Aste. at trak? Pa na taong lagi kong nakakasama? Paano na ang mga bihon na k Paano na ang mga batang darating at aalis? Ang aking malak kong lahat ito ay mami-<i>miss</i> ko. Bahay na may mga taong kasalo ko sa umagahan. Tutulong sa maraming gawain. NAISIP KO." BUTI NA LANG at may tulad ni Kuya Anghel na handang tumulong at m aghanap ng bahay para sa akin. nakakalu . Makikipagkaibigan ako. ku ng paano ka magiging ligtas at kung paano mo magiging kaibigan ang mga batang ma kakasama mo sa bagong bahay na iyong lilipatan. kayang-kaya niyang sumingit. baka dumating na sila sa isang bukas? Paan o nila malalamang iba na ang aking bahay? Pero sabi ni Kuya Anghel. Doon. Mahira p ang walang bahay.

ngunit ayaw na ayaw ni Tatay na nakikita akong may hawak . Sa aking pagtulog. Bagama't bunso'y parang isi nilang akong akong-ako lang ang bahala sa aking sarili. ipap arada lang ito ni Tatay. Kung ako ba'y nakakain pa sa tamang oras o hindi? Kung ako ba'y nakaliligo na nang mag-isa o kaya'y nakapaghuhugas na ng puwet na ng mag-isa? Kung ako ba'y nagsisipilyo pa? Walang ibang tumitingin sa akin. laging may kwento si Tatay. "Aking Bunsong-bulinggit. noon daw.Essay Word Count: 2018 Lalong 'di ako ang bunsong kailangang patulugin sa tanghali o nang maaga sa gabi nang 'di mahuli ng gising sa pagpasok sa iskwela. maging ang aking mga kapatid na noon ay mga dalaga't binata pa. maging ang aking nanay na matagal nang wala sa aming bahay o ang aking tatay. kund i ang mismong sarili ko lang. Pero naging tamad daw ang mga tao. Tanda ko. M ay gamit din naman ang aming bahay tulad ng ibang bahay. sumampa na't aking ikakabit ang bubungan nating plastik. Walang ibang may responsibilidad sa a kin." ang sasabihin ni Tatay. 'Di ako ang bunsong ang tanging pinagkakaabalahan ay paglalaro. Parang laging hinihi ngi ng pagkakataon na kailangang maging matatag ako. At kapag gusto naman naming umidlip. Minsan sa ilalim ng isang puno sa parke. Mahilig akong mag-aral. May dalawa kaming ping gan. Gustung -gusto kong magmaneho si Tatay. pati piktyur ng iba't ibang tao. Walang ibang na g-uukol ng pag-aalala sa akin. sa aking pagtulog at paggising. ayaw nilang magtulak ng kanilang bahay. dalawang baso. isang boteng makulay at may kakaibang hugis . 5 Title:Sanaysay (30) Text 106 . Kahit saan kami magpunta. ako ang bunsong kailangang laging maging matatag. Lahat ng tao. Di tulad ng drayber ng mga kaskaserong dyip na nakabibingi ang busina. lahat daw ng bahay ay pareho ng aming bahay. isang kutsara't platito. minsan sa lik od ng palengke at minsan naman sa isang <i>waiting shed</i> na bakante. na umuuwi lan g pagkatapos ng maghapong pagmamaneho ng lumang dyip. nagtutulak ng bahay. Paggabi na.sot kami nang walang gasgas o daplis. May kahon din kami ng damit. Ako ang bahala sa aking mga gamit. lagi naming kasama ni Tatay ang aming bahay. Sabi ni Tatay. noong matagal na matagal na. Masarap kasi sa tenga ang businang-sipol niya. isang maliit na kaldero at yuping t akure.

Tuwang -tuwa sa akin ang mga may sagingan. kung mapakikinabangan na nang mas maaga. <b>Malaking pamilya</b> Siyam kaming magkakapatid. Pati mga tuyong dahon ng saging pinatos ko rin upang magkapera. at pang-matrikula. 'Di normal dahil sa tanang buhay ko. dahon ng sili. Kaya ayos na ayos! . banaba. Noo'y kumikita na ako kahit papaano sa pangunguha ng talbos. Magha-high school ako." gusto ko siyang sagutin. Hadlang na hadlang ang kahirapan . Apat na babae at apat na lalaki. Akong-ako lang ang may responsibilidad sa aking sarili. Naghahanap kasi siya ng taga-deliver ng mga picture na kuha 'nung nakaraang graduation sa aming school at sa iba pang mga kalapit na school sa am ing lugar. Tanda ko. 'Di normal ang pamilyang pinanggalingan ko. mas mabuti. S a akin nakasalalay kung makapagpapatuloy pa ako ng pag-aaral. dahil nalilinis ko nga naman ang kanilang ma sukal na taniman. Isang malaking problema ko nga noong nag-aaral ako sa elementary ang pagpapadala ng picture ng aming buong pamilya kapag may assignment ang aking titser. Hinding-hindi ko nakitang nagkasama ang aking nanay at tatay. naglalampaso ng sahig. Binawian ng buhay si Tatay dahil sa kanyang sobra ng paninigarilyo at pag-inom ng kape. Sa mismong graduation ko 'nung elementary. "aral na nga sa iskwelahan. may lima ng piso pa ako sa bawat picture na maide-deliver ko. Kahit anong mang yari. at iba pang maaaring mapitas na bunga at maipagbili para magkapera. hinahalughog ko ang buong bahay sa pagh ahanap kahit alam kong wala akong makikita. uniporme. May sari-sariling buhay ang aking mga kapatid. Sa kanya. Hindi sa amin ang mga punong inaakyat ko. hinding-hindi ako titigil sa pag-aaral. walang perang maidadagdag sa iniipong pambili ng mga notebook. hinding-hindi ko nakitang nabuo ang aming pamilya. wala rin akon g kita. papaya. Bukod sa libre na ang aking mga picture noong graduation ko. at usbong. ang bunso. Bilang na bilang ko ang bawat tuyong dahon ng saging na aking nakukuha. at iba pa. Walang kahili g-hilig magpaaral ng kanyang mga anak si Tatay. kapag nakikita niya akong nagdidilig ng kanyang mga halamang gamot. Libre pa ang tanghalian at merienda. si Ka Amado. Kaya malaking prob lema ko noon kung walang talbos na makukuha o kung 'di mamunga ng marami ang mga puno sa aming lugar. Dahil kung walang talbos o mapitas na bunga. Hinding-hindi kami nabuo kahit sa is ang picture lang.na libro o kaya'y nagsusulat. Grade four ako nang nawala si Tatay. maging sa aking mga panagini p. nagbubunot ng mga ligaw na damo . atis. Ako a ng bahala sa paglalaba ng aking mga damit. bulaklak o bunga ng sampalok. kahit 'di ko alam ang tunay na bigat nito. langka. sikwentang pi raso ng tuyong dahon ay binibili sa akin sa halagang piso at singkwenta sentimos . 'di na kita napakinabangan sa bahay". na gkataon lang na walang nagmamay-ari at nagbabawal sa aking pumitas ng mga bunga. At 'nung si nabi ng guest speaker na "di hadlang ang kahirapan sa mga gustong makapag-aral. Nangunguha rin ako ng santol. Lagi't-lagi naman ako ng naghahanap ng picture sa aming bahay. Ginagamit kasi ang mga tuyong dahon ng saging sa pagpapatubo ng kabute. 'Di totoong 'di had lang ang kahirapan sa mga gustong makapag-aral. at ako ang pang-siya m. kaymito. Tamang-tama ang isang alok sa akin ng isang kilalang photographer sa aming lugar . nagpupuno ng tubig sa tapayan. Talbos ng kamote at kangkong. mangga. 'Di ako naniniwala sa sinabi niya. Sasabihin niya. gayundin ako. sinigwelas. nagdesisyon akong magpatuloy sa pag-a aral sa high school. sa paghagilap ng aking babaunin at ka kainin sa school. Kaya ibayong sipag ko 'nung bakasyon matapos akong mag-graduate sa elementary. Mas natutuwa siya ka pag nakikita niyang ang hawak ko ay walis sa halip na lapis. Nakatapos ako ng elementary sa sariling pagsisikap. aral pa rin pati sa bahay.

Ayokong maitiman uli ng usbong. at iba pang pwedeng talbusan. Nagpapakadulo sa maku kunat na sanga kahit pa may mga higad o malalaking hantik na nabubulabog. sa mga nasa taong nasa barbero o parlor.Nagalugad ko ang aming buong Barangay. Nauwi sa bula ang buong maghapong pagpapagod ko. Tuwang-tuwang ako noon. Nabayaran ko rin ang apat na buwan ng aking matrikula. taga-lagay ng film. taga-lagay ng pulang ribbon sa mga dapat kun an. Isang malaking problema sa akin kung mahira p makilala ang nasa picture at 'di nakikilala kahit ng mga taong aking napagtata nungan (may mga tao kasing nag-iiba ang mukha sa picture). Pagkapitas. Kaya sa apat na taong pag-aaral ko sa high school. Masuwerte kung tag-ulan dahil mabilis tumubo ang usbong ng sampalok. dahil kung plastik. paano'y nadala na 'ko noong halos apat na kilong usbong na nakuha ko sa maghapon ay nangitim na parang nasunog lahat. Nakabili ako ng bag. Pangatlong anak na nga yata ang nagtapos. Siguro nga. Nakaipon ako nang higit sa aking maiipon kung mananalbos ako. Ang iba kasi'y nagpapakuha pa gayong tambak na a ng picture na dapat tubusin. pinag-aralan ko ang sining ng pagpitas ng usbong. Nagma dali akong bumaba noon at naghanap ng ibang punong matatalbusan. ang minsang umuwing wala man lang natubos kahit na isang picture. Kaya naging mapagmasi d ako sa lahat ng tao na aking nakakasakay sa jeep. Nagtanong din ako sa mga bih . Minsan nga'y isang malaking ahas na nakapulupot sa isang sanga ang aking nakita. Natuwa sa akin si Ka Amado dahil marami akong naide-deliver na picture. at pambili ng ilang mga kai langan. kundi akong-ako pa rin. e 'di pa natutubos ang picture ng mga naunang anak. at iba pang mga activity sa schoo l na maaaring kunan si Ka Amado. baka talagang alam ng aking walong kapatid. at sa iba pang matataong lugar. Napakatagal bago makaisang kilo ng usbong. Ang magpunit ng pictur e sa harap ng mga taong tumatangging sila ang nasa picture. Ako ang taga-b uhat ng kamera. Walang ibang may pakialam sa akin. Sinasabi ko rin sa kanya kung sino ang dapat kunan at hindi. Isinama na rin niya ako sa mga graduation ng mga iskwelahang kanyang kinukunan. taga-resibo sa mga may downpayment. JS Prom. at maide-deliver ko pa. Kaya't t uwing may mga picture na dapat i-deliver. may dagdag akong kita. Walang mam amakyaw ang bumili. sa mga nagpupunta sa poblasyon at munisipy o. dahi l baka mukha nila ang nasa picture na hawak-hawak ko. ng aking mga gamit s a school. At nakukuha pang ngumiti. Pero may Chrismas Party. pananalbos ang aking isinisingi t upang pagkakitaan. at iba pa. malalanta ito at mangi ngitim. sa bawat nakakasalubong ko s a palengke. mangingitim ang usbon g at di na bibilin ng mamamakyaw sa palengke. Kaya natutunan kong pitasin nang p akurot at 'di pahagod ang usbong ng sampalok. akong-ako pa rin ang bahala s a aking sarili. Naranasan kong makipagpatintero sa mababangis na aso. pamasahe. Sa mga panahong walang picture na maide-deliver. kaya 'di nila ako pinakikialamanan. ng aking dalawang polo at isang pantalon. ng aking nanay noon. maging ang mga kalapit na Barangay sa pag hahanap ng mga mukhang nasa picture. ibubuyangyang ko ang u sbong sa isang bilao o kaya'y basket. ang magmura nang malutong ngunit palihim dahil sa layo ba naman ng bahay ay 'di man lang maawang tubusin ang kanilang mga mukha. Paano'y napakagaan lang naman ng usbo ng at may pagkamaselan pa. Simula noon . ang maligaw at makapagtanong sa mga lasing at nagti-trip. Naisi p ko. na kayang -kaya ko naman. sa mga istambay sa kanto. nangunguha pa rin ako ng usbong. Ang kakapal talaga ng mukha! <b>Malaking pangangailangan</b> Sa bawat pagsama ko kay Ka Amado. ako ang tinatawag niya. ang manggising ng mga taon g malalayo't liblib ang bahay. Pambaon sa araw-araw. Kung 'di tama ang pagkakapitas. Problema ko na lang ang anim na buwan pa. Kahit mahirap akyatin ang puno ng sampalok dahil nagl ulumot ito kung tag-ulan.

lalo n a kung katatapos lang nilang kumain ng tanghalian. Pinahiram na rin ako ni K a Amado ng bisikleta. <b>Mga kapatid na walang paki</b> Nakatapos ako ng high school na akong-ako lang. Kahit pa ako'y magpakataas-taas. ilang buwan pa'y bulaklak naman ng sampalok ang aking pipita sin. Habang nagtuturo nga ang aking titser. Mas mahal kumpara sa ibang talbos na aking nakukuha tulad ng talbos ng kamote. ibayong pananalbos at pagde-d eliver ng mga picture ang inatupag ko. kaya kong makapitas nang h igit sa tatlong tiklis ng bunga ng sampalok sa isang araw. hinding-hindi ako nalulula . naranasan ko na ring mahulog. Kung alin ang punong makunat o mal utong ang mga sanga. Kumikita ako noon ng dalawang daan at singkwenta pesos sa isang araw. Sa mga panahong iyon. Tuwang-tuwa ako dahil malaking halaga na ito noon. lalo akong naging matapang sa pag-akyat ng puno. yema. Minsan. Maimbento pa sana ang iba pang okasyon na k ailangan ang photographer at picture! . 'yun nga lang medyo natatagalan ako bago makahagi lap o makaipon ng pambayad. Tanda ko'y mga twenty five pesos ang isang kilong usbong noon. o malunggay. bunga naman. Linggo ang pinakagusto kong araw n g paghahatid ng picture. lahat inaakyat ko para tal busan. 'di sa puno ng sampalok kundi sa puno ng kaymito. Ito ay ang pagtitinda ng chicharon . kahit halos mapatid ang a king hininga noon sa pagkakabagsak at ang hapdi ng hiwa sa aking palad dahil sa pagkakasabit sa alambreng bakod. mababawasan ang kita ko. Pinatul og na ako ni Ka Amado sa kanilang bahay. Halos maubus-ubos ang mga picture na dala ko. Walang sinuman sa kanila ang naging obligasyon na papagtapusin ako kahit sa high school man lang. Paano'y pinilit kong abutin a ng isang hinog na hinog na bunga. dahil ku ng mauubos. Halos 'di na ako umuuwi ng bahay. natuklasan ko ang iba pang pwedeng pagkakitaan bukod sa pananalbos at pagpitas ng mga bunga. Habang nag-aaral sa high school. pamasahe at pocket money kung sakaling 'ala pang tumutubos ng picture. wala siyang kamalay-malay na lumilibot nang palihim sa ilalim ng mesa ng aking mga kaklase a ng aking paninda. Tumitigil lang akong kung wala ng bungang mapipitas o kung masyadong nasa dulo ang bunga. pamasaheng-pamasahe lang kasi ang pera ko. Pero pagkatapos kong mahulog. Walang puno ng sampalok ang nakaliligtas sa akin sa aming lugar.asa sa pagpitas nito sa aming lugar. pulburon. Matapos ang usbong. ng isang bag na lalagyan ng picture (dati kasi'y plastik b ag lang ang gamit ko). Siguro. pinabaunan ng tubig at tinapay. Huwag sanang maubos ang mga picture na kailangan kong i-deliver. sili. Kasunod nito. Kaya noon. Wala akong pinagkwentuhan maski ang aking mga kapatid. Kayang-kaya ko namang bayaran. talagang kayang-kaya k ong mag-isa. pagkatapos ko ng high school. upang umaga pa lang at 'di pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na akong magbahay-bahay at maghagilap ng mga mukhang na kangiti at nakaligtaang mayroong silang dapat tubusin. 'di ko gaanong problema ang pambayad ng aking matrikula buwan-buwan. <b>Eksperto sa akyatan</b> Sanay na sanay akong umakyat ng puno. ang alam nila. Kaya noong bakasyon. Alam na alam ko kung anong puno ang maaari ng puntahan ang dulo at alin naman ang hindi. at iba pa. May mga guro ring bumibili sa akin ng yema at pulburon. Wala sa aking mga kapatid ang na gpaaral sa akin. kangkong. Pero kahit sanay na sanay akong umakyat ng puno. dahil nasa kani-kanilang bahay ang mga may kakayahang m agbayad. Tanda ko'y mga first year high school na noon. pagkatanggal ng matinding sakit.

Ayon sa kanilang pananaliksik. magpatayo ng mga poste ng ilaw. kawalan ng partisipasyon sa paggawa ng desisyon at iba't ibang uri ng karahasan at pang-aabuso (xvii .xviii). at ng tirahan para sa mga street children. Sa bilang na ito. Dapat niyang tulungan ang mga batang gumagamit ng rugby.</pd>4 na m ilyon ang nakatira sa mga slum at halos kalahati rito ay mga bata (xvii). Hindi maipagkakaila na ang malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ay m ahihirap. lamay o libin g at kung anu-ano pang okasyon na kailangan ng litratista. at ipatanggal ang beer house para sa halip ay magkaroon kami ng palaruan. ang Making <i>Philippine Cities Child Friendly: Voice s of Children in Poor Communities</i> (2005). Sabi ng ilan sa amin. may mga bagay ding hindi binabanggit o ipinapakita. kalusugan. dalasan ang pangongolekta ng basura. Kamakailan. edukasyon. Gayumpaman. ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga bata ay kahirapan. nanggagahasa ng mga bata at binubugaw sila. Sana magtayo siya ng ospital. Ang isang posibleng sagot sa ganitong sitwasyon ay ang usapin ng audience o mambabasa ng print ad. m ahihinuha na ang tinatarget nitong mambabasa ay ang mga nasa pang-itaas hanggang panggitnang sektor ng lipunan (A . 8<pd>. ti natayang mahigit apatnapung (40) milyon sa kabuuang 85. may pagsasala pa rin g ginagawa sa ganitong representasyon. at parusahan ang mga t aong nagbebenta ng droga. Ibig nami ng magkaroon ng titulo ang aming lupa. ipaayos ang mga daan. a t maglagay ng mga nagroronda tuwing gabi (1). al alahanin at pangarap ng mga mayaman o maykaya.2 na milyong naninirahan sa Pilipinas ay matatagpuan sa mga lungsod. pero sabi naman ng iba. Hihingi kami ng mga laruan. sasabihin namin na gusto naming mag-aral at makatapos ng ko lehiyo. Malinaw na hindi magkatugma ang imahen ng mga print ad sa umiiral na obh etibong realidad. Kung titingnan ang nilalaman at wikang gi nagamit sa mga pambansang pahayagan tulad ng <i>Philippine Daily Inquirer</i>. ang labindalawang taong gula ng na si Bituin Malakas ng Payatas B: Kung pumunta rito si Presidente Gloria Mac apagal Arroyo at tanungin kami kung ano ang maaari niyang gawin para sa [a]ming mga bata ng Payatas. magbigay n g libreng pagkain at gamit. takpan ang mga kanal. maagang pagtatrabaho.C). Dagda g pa rito. dapat ipasara na ang tambakan. kak ulangan ng batayang serbisyo. binyagan.Isinama na rin ako ni Ka Amado sa mga kasalan. Kung kaya't masasabing ang inilalarawan g realidad ng mga print ad ay hindi ang realidad ng nasa pang-ibabang sektor. Habang may sinasalaming katotohanan. 4 Title:Sanaysay (24) Ilusyon lamang dahil taliwas ito sa kasalukuyang kalagayan ng b ansa. A ng sinasalamin ng mga print ad sa ganitong uri ng pahayagan ay ang karanasan. ipaayos ang basketball court. dahil iyon ang pinagkaka kitaan nila. ang Institute of Philippine Culture ng Pamantasang Ateneo de Manila ay naglabas ng libro na pinamatnugutan nina Mary Racelis at Angela De siree M<pd>. Sana ipalinis niya ang Payatas. birthday. pagkakaroon ng sariling tahanan. huwag. Masasabi ring habang may binub .</pd> Aguirre. Ang ganitong mga s uliranin ay makikita sa pahayag ng isang residente.

darating ang panahon g lalabas ng tahanan ang bata at dito. Bagama't may paglalarawan ang ganitong mga ad sa mga bagay na hindi ipinakita sa mga ad na pamprodukto at panserbisyo. Batay sa mga sinuring print ad. Sa pamamagitan ng teknolo hiya at media. at pagbangg it sa dahilan ng kanilang pagtulong. ang mga ad na i nstitusyonal na tuwirang naglarawan ng mga problemang panlipunan tulad ng paghin gi ng tulong para sa mga biktima ng trahedya. pabahay at karapatan ng mga bata. may mga pagkakataong hindi tutugma ang mga realidad na ito sa realidad na una niyang natutuhan kung kaya't maaaring magkaroon ng kr isis sa identidad. ang mga karanasan sa labas ng tahanan ay inilalarawang ideya l pa rin at kung may pahiwatig na taliwas. Dito ay mababasa ang kasaysayan ng kanilang pagbibigay-tulong at pagbanggit sa ilang impormasyon tungkol sa bilang ng mga natulungan. nakita na a ng mga paksa sa unang uri ng ad ay may kaugnayan sa pangunahing sosyalisasyon ng bata sa mundo. <b>Kongklusyon</b> Ang papel na ito ay tungkol sa pagtukoy sa mundo ng bata ayon sa mga prin t ad. Dito. Ang yugtong ito ang pinapaksa sa pangalawan g uri ng ad. M ay mga pagkakataong papasok sa tahanan ang mga suliranin o usapin sa labas na da igdig at hindi ito maiiwasan. ang pina paksa ng pangalawang pinakamarami samantalang mga usaping panlipunan naman ang p inaksa ng pinakakaunti. ang realidad o daigdig na ipinapakita ng mga print ad ay mga kalagayang ideyal. Ang ganitong gawain ay isinasakatuparan ng ikatlon .uksang bago at malawak na mundo ang mga print ad. lalung-lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa kanilang mga anak. Batay sa mga ideya nina Berger at Luckman. Gayumpaman. Katulad ng nabanggit na. Tungk ol naman sa usaping nasa labas ng tahanan. Karamihan ng ini lalarawan dito ay ang mga bagay na ito ang madalas maging alalahanin ng mga magu lang. ang target na mambabasa ng print ad ay ang mg a magulang dahil sila ang unang ahente ng identidad ng bata. Sa ganito. Bukod pa rito. Ayon nga kay Tolentino. Ang ganitong karanasan ay itinuturing nina Berger at Luckman bilang sekundaryang sosyalisasyon. ang pag bibigay ng pag-asa. Sinusuhayan ito ng mga nakasulat sa copy. Gayumpaman. kap ansin-pansin ang pagiging kaunti ng bilang nito. ang tahanan ang itinuturing na tangi at nag-iisang realidad ng bata at ang kanyang mga magulang at ibang kasa ma sa bahay ang tanging mahahalagang tao rito. nakita na ang paksa ng may pinakamalaking bilang ng print ad ay tungkol sa buhay at usaping pantahanan. Ang ganitong mga pangyayari ay maaaring bumuwag s a ideyal na realidad na nais ng magulang. ito ay nagbibigay-representasyon sa realidad. Da hil kapakanan ng bata ang kanilang iniisip. kailangang bumuo ng mekanismo upang matiyak na magkatugma ang aktwal at ide yal (Berger at Luckman 147). Bukod dito." Ang ganitong pagpapalawak-pagpapakitid ng persepsyon sa realidad ay maki kita rin sa mga ad na institusyonal. makikita niya na may iba pang realidad bu kod sa tahanan. Subalit ang hindi binanggit dito ay ang da hilan kung bakit nagkaroon ng ganitong problema ang kanilang mga natulungan at k ung bakit sila ang tumutulong. pinapakitid din ng mga ito ang pagtingin dito. P ansinin ang ad ng Toyota (Ad 6) tungkol sa kanilang pagbibigay ng libreng serbis yong medikal sa mahihirap. lumalawak at kumikitid ang ating persepsyon sa realidad. Sila ang nagtatakd a kung anong uri ng realidad at anong papel ang dapat gampanan ng bata dito. Sa yugtong ito ng sosyalisasyon. tulad ng kung paano dapat kumilos ang bata sa mga lugar na tulad ng paaralan o iba pang pampublikong lugar. mga uri ng tulong na naibigay. Ang ganitong mga bilang at paksa ay maiuugnay sa sosyalisasyon ng bata sa lipunan. inilalarawan pa ring maaari itong mag ing ideyal. ideyal na mundo ang nais nilang itur o o isalin. Malayong-malayo ang ganitong impormasyon sa mga karanasan ng karamihan ng mga batang nasa slum. Dahil may banta sa realidad na nilili kha. limitado o walang malinaw na pagtalakay sa proseso at debelopment ng mga ito. tunay na hindi mapagtatakpan ang mga aktwal na pangyayari. Makikita agad ang pangunahing mensahe ng ad. ang midya ay "hindi naglalarawan ng re alidad.

Sa halip. nahubo g at patuloy na nahuhubog ang mga Pilipino. patakaran. na sa maraming pagkakataon ay nagigi ng "mas Amerikano pa kaysa mga tunay na Amerikano". At kung paan o rin ginamit ng mga dayuhan ang panitikang-pambata upang hubugin ang Pilipino a yon sa kanilang kagustuhan. ng mga bansang may pakana nito partikular ang Amerika. Nabuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas upang madaling makapasok ang mga imported na kalakal at serbisyo. mga paliwanag na aayon sa interes ng nililikhang realidad. May mahalaga itong ginagampanan sa kasalukuyang panahon. Dahil sa globalisasyon. kultura o kalinangan bilang mga Pilipino. malayang nagsasanib ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo. lalo na sa panahong ito na laganap na kumikilos at nagiging mabisa ang globalisasyon. Samakatuwid. napagtanto kong ang panitikang pambata ay hindi lamang talaga pambata. <i>Nasyonalismo at Wikang Filipino</i> Walang ibang panahon na laganap ang globalisasyon kundi sa kasalukuyang p anahon. kasunduan. Ibig sabihin. nakita ko ang taglay kapangy arihan ng panitikang pambata. At makapagmungkahi ng mga tiyak na hakbangin upang mapatatag ang nasyonalismo sa pamamagitan ng panitikang-pambata. Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at p agkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan. sa nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino. partikular ang kuwentong pambata. Dahil dito. makikita rin sa ikatlong uri ng ad ang mga paliwan ag sa mga aktwal na pangyayari. Maayos nang nailatag ang mga batas. an g mga print ad na may imahen ng mga bata ay naglalarawan ng isang mundo ng panta sya.g uri ng print ad kung saan ipinapakita ang aktwal na karanasan. may pahiwatig sa mga ito na ang anumang bagay na taliwas sa nililikhang realidad ay maaaring ayusin at gawi n muling ideyal. partiku lar ang kwentong pambata ay mabisang instrumento/sandata upang labanan ang malaw akang pagpapalabnaw ng globalisasyon. at iba pa. Ipin apanukala nito ang hangganan ng mundo ng bata at isinasantabi ang mga bagay na h indi tutugma sa nililikhang realidad para sa kanya. Bukod dito. bahagi ng hegemo nya ang mga print ad. sila ay lumilikha na lamang ng mga ideyal na imahen (Rosario-Braid 69). Ang pagiging kaunti ng ganitong mga ad. Ibig sabihin. ang sistemang pan g-edukasyon ang unang "isinasaayos" o pinakikialaman. Dahil sa mga karanasang kong ito. Masasabing preskriptibo rin ito dahil ang mga advertiser ng ganitong mga ad ay kabilang sa naghaharing uri kung kaya't ang proseso ng sosyalisasyon n g bata ay kailangang umayon sa kanilang interes. kasama na ang uri ng imporma syong makikita dito. Kung gayon. at panghabambuhay ang t ila "kaginhawahan" at "kaunlarang pang-ekonomiya" na ipinagkakaloob ng globalisa syon. mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi n agugutom. Isang malinaw na halimbaw a nito ay ang mga programa ng <i>World Bank</i> (WB) at <i>Asian Development Ban k</i> (ADB). ng pagasa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap . Mapapansing anumang bagong kasunduan/patakarang pang-ekonomiya ang inilun sad na dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Sisikapin ng papel na ito na maipakita na ang panitikang pambata. Totoong may papel sila sa sosyalisasyon ng bata sa mundo sa pamamagitan ng mga magulang subalit ang mga batayan ay taliwas sa aktwal na nangyayari. Nakita ko ang k akayahang nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral. pangyayari o su liranin ngunit may himig na positibo. ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang nagiging tugon ng ad s a mga suliranin at debelopmental na pangangailangan ng bata. na tila <i>liquid</i> na sumusuot maging sa kaliit-liitang himay may ng ating isip. upang maging masaklaw at malalim. preskriptibo an g mga ad. mga dayuhang institusyong na nagpapautang sa mahihirap na bansa gay . hindi bilang mekanismo ng pangkontrol sa isip o manipulasy on sa mga tao kundi isang proseso kung saan ang depinisyon ng realidad ng naghah aring uri ay nagiging dominante sa lipunan (Sinclair 39).

at kinis ng kanyang katawan. Ganito ang nakasaad sa a rtikulong <i>WB</i> at ADB sa Edukasyong Pilipino</i>. Alam ko na kung papaano siya pumipi kit para pasukin ang pagtulog. Binigyang-tuon ng mga teksbuk na ito ang agham pangkalikasan at tekn ikal kaysa agham panlipunan.Nakasulat sa mga teksbuk na sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas para ituro ang demokrasya at pagsasarili (p. Malaki ang ginagampanang papel ng WB at ADB sa sistemang pang-e dukasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ngunit kapalit ng mga pagpa pautang na ito ay ang mga kondisyon tulad ng pagpaluwag sa sistemang pang-ekonom iya ng bansa. kasaysayan at panitikan. Hali mbawa noong 1969. kurba. hubog. kailang ang bigyang-diin ng edukasyon ang paghuhubog ng mga manggagawang may kasanayan s a <i>mobile assembly line</i> upang tumugon sa pag-unlad ng bansa. pagbabago ng mga kurikulum ng edukasyon na umaangkop sa pangangail angan ng mga dayuhan korporasyon o kumpanya." Katahimikan..a ng Pilipinas. kung saan ang ekonomya ay atrasado. At lalong naging malinaw ang pakay ng mga programang ito sa ilalim ng administrasyong Marcos nan g ang WB mismo ay maglaan ng $767 milyon para sa <i>Textbook Development Program </i> ng bansa. Sa ulat na ito.. Kung gaano kadalas ang kanyang paghinga. Pagkaraan nito. nilagdaan ni Marcos ang <i>Education Act 1972</i> na may layuning magkaroon ng isang edukasyong pangkaunlaran. Kung papaano niya pinupuno ng hangin ang kanyang baga. Hahanapin ng mga tao ang mga ito." "Wala na bang paraan para makabalik ka sa Gubat ng Tamis?" "Ang parusa ay parusa. Kung saan niya ibabaling ang kata . hindi industriyalisado. itinuturo ng mga teksbuk na ito na "normal" lamang ang kasalukuyang kaayusan ng bansa. at nakaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyal es at pag-aangkat ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa. Inililipad nila ang katawan ng lalaki sa kanilang kuweba habang umaawit ng nakalalangong himig.2). na inilathala ng Ibon Fac ts & Figures: Sa konteksto ng agham panlipunan. Wala na ring magdadala ng matamis sa bayan. Gumawa ito ng mga bagong aklat na gagamitin mula Grade 1 hanggan g hayskul. Mabilis silang nakalalang oy at nakalilipad rin. 4 Title:Kwento (23) "Nasisiyahan sila sa mahinang loob ng lalaki at ang paghihinagpis ng baba e. "Nangungulila ako sa Gubat ng Tamis. binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang <i>Presidential Commission to Survey Philippine Education</i> (PCSPE)." At sa gabi-gabing magkasiping kaming dalawa ay nakakabisa ko na ang linya . paggamit ng Ingles at iba pa. Ang batas na ito ay pinon dohan ng WB ng mahigit sa P500 milyon sa inisyal na alokasyon. Ilang ulit na itong nagpautang upang pond ohan ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno. Kristal ang kanilang pakpak at may katawang sirena.

kasinungalingan. at panlilinlang. At gabi-gabi kaming lilikha ng tamis na pupuno s a hapag ng mga biyayang alay ng kalikasan. Nilulunod ako ng paninibugho. Tumugot ang kanilang saya at agad itong umakyat patungo sa akin. Ibinigay niya ang litanya ng pakiusap at paliwanag sa akin. Naroroon si Impo at Ama. At dumating ang araw na katahimikan na lamang ang aking naririnig. Tahimik ang paligid. At sisinupin ng pagmamahal a t babalutin ng kasiyahang-loob. Kung a no ang ibig sabihin ng kanyang ngiti sa mga umagang nag-aagaw ang dilim at liwan ag. Kakatasan ng marubdob na halik at yakap. Nakapirmi ang mga kaluluwa. Nasa ilalim ako ng himbing. ay masanay. Iisa na lamang ang natitira. May posibilidad na ang isa sa am in. <i>Ganoon pala ang id udulot ng kawalan ng hangganan sa aming sarili. Ilang panahon ko ring narinig ang pana ghoy nito. Wala akong pinagsisisihan. Nagbalik ako sa Gubat ng Tamis. Doon namin napag-isipan ang bagay na magiging paraan para sa pangungulila ko sa Gubat ng Tamis at sa pangangailangan ng mga tao sa bayan. Sarisaring pagkain bagaman ang nakararami'y yari sa matamis. Hindi ko alam kun g bakit. Ilang panahon din ang inilagi ko sa loob ng Gubat ng Tamis. At ang mga ito ang ihahatid at ibabah agi ko sa ibayo at bayan. Nagbangon ako. katas ng prutas at pukyutan. Dama nil a ang aking kalungkutan. malapot na arnibal. Pinilit kong mapiho ang lahat bago ko pinabayaa ng mangyari ito. Totoo ang signos ng panaginip. makalimot at magsawa </i>. Nagising ako ng isang panaginip. Ilang araw ang lumipas. Nakadapo ang la hat ng paru-parong lawin. Huhustuhin sa pugon ang lambot at linamnam. <i> Masama ang gabi-gabing pagtatalik na pumanis sa sagrado at gloryang hatid nito. Umaawit ang kawalan ng anumang tunog o tinig. Nakita ko i to hanggang sa kainin na sila ng alapaap. Nagkatotoo ang parusa ni Ama. may kakaiba sa mga nananahan sa loob ng Gubat ng Tamis. Paghahaluin ang mga sangkap ng buhay . tinapay at tsokolat e. Bunga ito ng pagtatalik namin noong nakaraang gabi. Nakita ko roon si Duerme na tinatangay ng mga paruparong lawin. Paghahatian at paaalsahin ang saya at sukdulan. <i>Alam ko na ang ibig sabihin ng katotohanan. Naroroon si Impo at Ama. Iniwan ko siya. Hindi ko maintindihan pero may takot ako. Pagsasanibin ang init. sa mga krema. mga piling mani at bungang-kahoy na binalot ng asukal at iba pa. Kung kailan siya didilat at yayakap sa akin. Pagal ang katawan sa magha pong gawain at nakaraang gabi. Lumisan akong sakay ni Milan bago makatagpo si Duerme. Narinig ko mula roon ang sigaw ni Duerme. Bukas na ang tarangkahan nito at naroroon ang lahat kasama si Impong Kalikasan. Iminungkahi nam in sa aming sarili ang gabi-gabing pagtatalik. Isang araw na may kaigtingan ang dalawang araw sa kalawakan. Sinilip ko at natanawan ang pakikipagsuyu an ni Duerme sa mga Sirenang may pakpak na kristal. Pagyayamanin sa bangong di-karaniwang nasasamyo. Pipintahan ng mga kulay na magpakailanma'y kikiliti sa paningin. mortal man o imortal. Ginising ako ng paglalaro ng mga tini g at kawalan ni Duerme. Wala siyang malay. Lumisan ang mga Sirenang may pakpak na kristal. ang pagsanibi n ang aming katawan. Kilala na namin ang isa't isa. Nakapangkat ang mga diyos . Muli't muli naming pagdadaupin an g aming mga katawan. Bubudburan ng tamis ng pagtiti wala at katapatan. Kinurot ng p uso ko ang utak para malaman ito<i>. At nang kinaumagahan. Pagod ako noon. napuspos ng pa gkain ang hapag.wan at ihihilig ito sa akin. Papahiran ng mayamang langis ng olibang magpapakinis sa gaspang at talim. Ilang panahon ko ring narinig ang pagmamaka awa ni Duerme sa labas ng Gubat ng Tamis. May signos ang panaginip. Wala akon g magawa. Biyaya itong itinakda ng kalikasan sa si numang nagtatalik. Kasabay nito ang pag-indayog ng aking kalungkutan at luha. Nagiging mahina sa pagod ang sinuman at nagig ing lapitin ng tukso</i>. Napakalakas ng hampas ng alon sa mga batuha n.

Ni minsa'y hindi siya masisilayang inakyat ang higanteng tumatanaw sa buong ba yan. Gawin mo ang dapat. N aroroon ang pangyayari sa alcalde nang magbigay ng misa-pasasalamat para sa kaar awan ang Pari ng kalapit na parokya sa halip na siya ang kunin. Naulinigan ko ang mga hikbi. ng saya at siphayo. Bumalik ka kay Duerme. Kinailangan pang . At sa huli'y ang pagtatalik namin habang sinisinagan ng tatlong buwang n aglalaro sa kalawakan. Binusalan ng katahimikan ang kanyang bibig. si Impong Kalikasan tangan ang ulo ni Ama. Hindi makikitang hindi nakasuot ang buling sombrero sa kanyang ulo. Humarap siya at natambad sa akin ang umaagos niyang luha. may sarili na siyang kaibigan. Hindi na kinailangan pa ang paliwanag a t pakiusap. ikatlo ng hapon. Maaawain si Pa dre. Ngayon lamang ito nangyari. katapatan at kapalaluan. At sa batuhan. Hindi mabubura sa pisa ra ng gunita ni Kuba ang mga sandaling nakukulubungan ng pagtatampo ang Padre. Ang alam niya'y tipid na pangungusap ang ibinibigay nito sa mga nagsasadya sa kanya at maging sa mga tao ng simbahan. nakatayo si D uerme at nakatitig sa papaimbulog na tatlong araw sa kalawakan. Idinapo ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Kulo lang ng sikmura at init ng katawan ang kan yang naiintindihan. Mas kilala siya ng bawat pako ng simbahan ni Sa n Francisco at bahay-pari. Nagbunga rin ang katahimikan ng kampanaryo. May mga pagkakataong bumubulong at kinakausap niya ang hangi n. At dito ko siya muling hinagkan. Panis na yata ang say say ng letra at numero sa kanya.at engkantada. Dapit-hapon nang marinig niya ang kura sa silid-tanggapan nito na may ka tinigan. nakatitig sa punong acacia na tila nagpapaikot ng kaisip an sa utak o nagbibilang nang kung ilang Ave o Credo. simba o pista. Marami ang nagtataka kung bakit niya kinuha ang kubang lalaki para sa ganit ong trabaho sa pag-aakala nilang may kumakalog na bulitas sa bao ng ulo nito. Tahimik at hindi siya nakikipag-usap ng basta na lamang sa ibang tao. Kilala siya sa mga m apanudyong salita tuwing Linggo. May riles na ang pawis sa kan yang mukha at wala nang silbi ang suklay sa kanyang tuktok. Ipin agtatanggol siya nito sa mga taong turing ay 'di normal na nilalang. Sinunod ko ang mungkahi ni Impo at Ama. Nakalimot kami at di pansin ang paglubog sa kailaliman ng Dagat ng Pait na unti-unting pinupuspos ng tamis at kasaganaan ng saya. ng katotohana n at kasinungalingan. Malumanay ang pag-uusap n ila. Gubat ito ng tamis. May luha na ang kanyang mga mata. an g kanyang sarili. Mararamdamin ang kura gaya ng babasaging kristal. Kakaiba ito." mungkahi ni Impong tangan ang ulo n i Ama. Dama ko ang kalungkut an sa kanya. At nagsuyuan nga si Dulce at Duerme sa laot. Su balit kailanma'y hindi siya sumala sa bilin ni Padre. Naglaho na ang datin g pait. Para siyang batang ngayon lamang natutong umiyak. Marahil ay dalawang punit ng bilang ng mga araw sa buwan ang kanyang gulang. Dumad aloy ang tila walang katapusang pagluha. Alam namin ang pait at lungkot mo . sa Dagat ng Tamis. ewan lang kung pati na rin ang madaldal na kampanaryo . At sa sentro ng gubat nakapisan ang matandang babae. Masunurin si Kuba. Ngayon lamang niya narinig na may kausap ito." Si K uba rin ang tatawag kung may patay o kasal. Sariwa ito sa kanyang yapak maliban sa kalyo ng paa ni Kuba. Maaaring may paglilitis na mangyayari. Muli naming pinagtagpo ang aming mg a labi. Muli kong natanawan ang parola. Papalubog na ang ikalawang araw. Noon ko napansin ang tamis ng kanyang luha at labi. Muli akong bumalik sa dalampasiga n ng Dagat ng Pait. Muli kong naramdaman ang kaba. Nilapitan ko siya. Kadalasang nauupo sa bangko ng kampanaryo ang Padre tuwing umaga. walang sinuman ang nararapat na may kimkim na kalungkutan. Nagdiwa ng kami sa aming muling pagniniig. Hinahaplos ng hangin ang aming mga katawang tila pi naglalapit. ika-labing dalawa ng tanghali. ika-anim ng hapon. "Patunugin sa ika-anim ng umaga. Suot ang puting abito. "Batid mo ang kaibhan ng tamis at pait.

suyuin siya ng may-bahay ng alcalde sa pag-aalay ng mga hiyas para sa parokya't bahay-pari. Mala-makina niyang tinutupad ang ka nyang tungkulin. Saragateng iminuk ilkil ng pari sa matandang babae ang dumadalang nitong paglalagay ng mga amarily o't rosas sa kanyang silid. Pambihirang wari ang tingkad nito na kailanga n na kahit pa papaano ay mapakinabangan ng isang nakamamalas. Dalawang linggo makalipas ang kanyang napansing pagbabago sa tauhan ng si mbahan. Karaniwang pari siya ng dekada '30. Maamo ang mukha nito na may bahid ng hapo sa paggawa. Puna niya ang gulang nito na naglalaro sa labing-walo hanggang dalawampung paglipas ng tag-araw. Buong paghihirap ni Kubang binubuhat ang timbang lata ng tubig nang maki ta niya ang isang batang lalaki sa silid ng Santo Entiero na naglilinis. Makapananghalian na nang maalunignigan ni Kuba ang tinig ng kur a sa kanyang tanggapan. Datapuwa't may katagalan nang naninilbihan ang mayor doma ay kakaiba pa rin ang tinig ng kura a t bulisik ng mga mata. Maraming dama ang nakatanim sa hardin ganoon di't nangyayari na nakikitang naglalakad ang kura sa paligid ng hardin. ito na rin ang dahilan kung bakit naglalakad ang kura. Isinakdal sa pagiging alibugha't pabaya ang mayor doma. Nangyayari ang karamihan sa kanyang mga pagkurap at paghinga sa tatatlong lunan. May kakaibang rahuyong taglay ang bata lalaki. nakapako na ang kanyang katawan sa pagyukod. . Tila isang hudyat sa paggawa ng m ga bagay-bagay na hindi inaasahan. binawi lang ng sombrerong buling kanyang ikinak ampay. Mabuti't hindi na ngangalayin si K uba sa pagsilip sa maliit na siwang ng dingding. Gayunpaman hin di lubusang binigyan pansin ito ni Kuba. Kulay lupa a t siksik sa laman ang katawan ng bata. Tila nakaligtaan na naman ng pari ang kanyang ampolyas p ara sa dugo kagabi kung kaya't ganito na lamang ang kanyang galit. Totoo ang kanyang mga inutas. Ang alam niya ay prinsipyo't sariling katuwiran ang unang kakatiga n sa mga pagkakataong masasaling ang kanyang damdamin. Kaya't walang dahilan sa pagtataka kung bakit nahihirati sa pag-upo ang pari sa harap ng kamp anaryo. Nakapang-aakit din ang pina ghalong mala-pilak at kahel na sinag ng buwan. Hin di niya maintindihan ang ugali ng pari. Kadalasa'y ang mayor doma ang gumagawa nito. pati kung bakit nagkaganoon ang mga pang yayari. anupa't nilapitan siya ng mayor doma na nagpapasa ng balitang sinisante na ang katiwalang matandang hardinero. Nag lalakad hanggang sa pagsapit ng hating-gabi. Ang mayor doma ang tinataltalan ng matandang kura habang nagbubuti l-butil ang pawis ng matandang babae. walang pagkibo ang ganti ni Kuba. Pinasinungalingan at tinambalan ng pagtut ol ng matandang babae ang kanyang mga salitang may bahid ng pait ng loob. Nakatitig lamang sa ni lulumot na dingding ng hardin ng simbahan nang yamot siyang iniwan ng babae. Wal a sa bangkong trono sa may kampanaryo ang pari nang umagang yaon. simbahan. Maalinsangan ang m ga gabi ng tag-araw. Bago it o sa kanyang paningin. Sinikap ni Kubang makalayo upang hintayin na lamang sa ba nggerahan ang matandang dalaga nang tumayo ito sa pagkakaupo mula sa pinainit na almohadon. Hindi niya pansin ang katotohanan na ang alcalde mayor at ang pari ay magkaanak. Nakabuka na naman ang mga dama-de-noche na pinahahalimuyak ng bilog na buwan. Mainit ang katanghalian. Paulit-ulit. bahay-pari at tanggapan. madalas mapansin ang pagpasok ng katiwalang babae kung may kausap ang kur a. Dagdag pa ang tila panunubok nito sa mga ginagawa ng pari. Walang malay sa matang nakatitig sa kanya mula sa kampanaryo. Sa palagiang pagsilay ni Kuba sa kurang buong giliw ang pagkakalugmok sa bitak-bitak na bangko'y inisip na lamang niyang pagkawala na ito ng pari sa lum alambat na gawain at nakasasawang paikut-ikot na takbo ng buhay. Halos dumighay sa pagluha ang mayor doma d ahil sa mga pilipikong ipinanglalatay sa kanya ng paring kausap. Ni anas ay w alang marinig si Kuba mula sa kausap ng pari.

Wala siyang kalaban-laban. Nakita ni Berting kung papaano namatay ang kanyang amang umaasa sa kanyang tulong at kung papaano nagdalamhati ang kanyang inang ikinakitil din nito. Unang-una. Lingid sa dalawang nanu nubok nang madalas si Berting tuwing magsasabay ang dalawang uuwi at dadaan muna sa bahay ni Caloy. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARANG WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. Naroroon na ang sandaling nagkakilala ang kanyang as awa at si Caloy sa pabrikang pinapasukan nilang dalawa. Sa pat maging dahilan upang ikasira ng buhay nito at maging taong patapon. ayaw niya nang madiin sa kagustuhan ng asawang magkaanak. Humahanap ng makapag bibigay ng sapat na init." LUMALATAY ANG NAKATUTULIG NA TAWA NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG IBA PA NG PANGITAIN. kamusta na kayo? Malaki ang kinikita ng asawa mo. Lumabsak ang kanyang kalamnan nan g pasukin niya ang loob ng pamamahay ni Caloy at makita ang dalawang naglilingki sang katawan. Marami yata siyang p inagkakaabalahan. Alam ni Berting na mahirap sa kanyang asawa ang lumim . Mahirap nang usisain at magmarakulyo sa asawang si Aurora . Aba'y baka tuluyan siyang mawalan ng oras dahil sa dami n'yan. Mahir ap na. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TINITITIGAN NI BERTING. Iba na ang umiigkas na mga pangitain. Hindi na ito simpleng larong biruan lang kay Caloy. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. 'Yan ang madalas mag ing alingasngas. Hindi niya malimutan ang araw nang biruin siya ni Aling Amanda . Na kung minsan ay binabansagang "pendehong may kiring asawa". At huwag ka sanang mahirati sa lahat ng ipinakakain sa 'yo ng asawa mo. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TINITITIGAN NI BERTING. Buhat n oon. totoo ang pagmamah al ni Caloy kay Aurora. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARAN G WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. Pangala wa. bote na lamang ang kinakalaguyo ni Caloy. "Iho. kinakatulong siya ng kanyang ama rito. naaabutan si Aurora nang kahit papaano ni Caloy na siyang naigugugol sa pag papagamot at pagkain ni Berting.4 Title:Kwento (17) Pero nasunod pa rin si Aurora para kay Berting na siyang naging dahilan ng maanghang na poot ng kanyang mga magulang. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Ang hindi alam ni Berting. Biruin mo't nakaya nitong ipamukha kay Berting kung papaano siya naging inutil at pagtawanan ng mga taga-roon ng palihim. Kitang-kita niya kung papaano niya sinub ukan ang minsang pagsama ni Aurora kay Caloy. Hin ubog nito ang kanyang katawang binabalot ng balat na sinunog ng araw. Umabot ito sa isang sumpa ng paghihirap at pagkasawi ng dalawa nang kumalas sila sa kanilang mga magulang . Banat sa g awaing bukid ang katawan ni Berting. Gano on pala ang napapala kung panlamigan ang isa sa mag-asawa. Natiis ito ni Berting. Wala siyang nagawa kundi ang pagsusuntukin si Caloy at ang kaladk arin si Aurora pauwi. LUMALATAY ANG MAHINANG HALAKHAK NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG PANGITAIN G ITO. Higit pa sa tinamaa n ng peste at 'sang-taong tag-tuyot ang buhay ng mga magulang ni Aurora. bigo si lang ibinaon sa lupang bitak-bitak.

Pero sadyang may kahinaan pa ang katawan mo. Hanggang sa kumulo ang kanyang utak at humilab ang kanyang guni-guni. Lumakas ang kanyang guni-guni s a mga oras ng kanyang pag-iisa. Balik kayod na naman si Aurora. Aya w pahintulutan ni Berting na mawala at mababoy siya ng kanyang asawa at ang kany ang upod na pagkalalaki. Umaasa siyang maglalaho pa ang sumpang i ginapos sa kanilang dalawa ng mga magulang ni Aurora. Humulma siya ng 'di lang basta hangin na mapagsusum bungan. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Dito siya walang laban. Alam niyang balang-araw ay mabibigyan din niya ng anak si Aurora at mapapakain din niya ito. Ayaw niyang mawala ang kanyang as awa.ot sa lalaking kinasama. Takot si Berting na sumuong sa isang bagay na walang na gsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawi n. Dito unang nagpasya si Lay a. Mahirap lalo't para silang mga estatwang kakalug-kalog sa isang kahon. Binuo niya ang mga pira-pirasong imahen ng ka nyang magiging kasama sa pinakamasiphayong panahon ng kanyang pagiging lalake. mahabang buhok na sasayad sa lupa at pag-iisip na magigi ng alalay niya sa kanyang mga desisyon . At lahat nang oras. Magsisimula siya ng alas-ot so ng umaga at matatapos ng ala-singko at kung minsan ala-siete.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawin . Ang babaeng ito ang siyang magbibiga y sa kanya ng direksyon. 'Yan ang pinakahihintay niy ang kapasyahan na inilapit niya sa kasa-kasamang kaibigan sa panaginip. Animo'y ibinaon siya sa isang disyerto n g yelo. BUMABAON ANG HUMAHAGALPAK NA PAGTAWA NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG SUSU NOD PANG MGA PANGYAYARI. Ito na lamang ang nagtitiyaga sa kanya. Balik takot rin sa paghihinala si Berting. KAYA NANG PUGNAWIN ANG UTAK NG KANYANG LUMIKHA. IBANG MAGPARUSA SI LAYA.ang babaeng dapat a y may pakpak ng lawin at mahabang buhok na sasayad sa lupa . Naaalala na ni Berting ngayon. Dito siya na dehado. Nagsusumbong siya nang madalas sa hangin. Inaninag niya ito. Parang may isang pangitaing nagbabalik ang kanyang nak ikita. Ito ang kuwento kung paano naisip ni Berting na maaaring mawala sa kanya si Aurora.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawin. NARINIG NI BERTING ANG ISANG NAKALILIYONG PAGKABASAG NG KRISTAL HABANG NARAMDAMAN NIYANG MAY TILA MGA BUBOG N A TUMIMO SA KANYANG MUKHA. Nagsimula siya sa isang pagawaan ng baterya ng kotse. BUMUNGAD ANG ISANG SALAMIN SA KANYANG HARAPAN. Taga-salin siya ng asido sa mga container. WALANG KASING LUPIT MAGPARUSA SI LAYA. nagkaroon ka ng karamdaman. Walang humpay siyang nagmukhang turompong kangkarot ang isip. Imahen ng isang nananagho y na babae ang naroroon. Hanggang sa simulan n iyang kausapin ang sarili niya. Niyayapos siya ng hapdi ng kanyang mukha at ang dahan-dahang paglamig na nagpapatirik sa kanyang mga balahibo. Binigyang laya niya itong makapag-isip at gumawa ng mga pasy ang nararapat sa kanya. Ang kuwento kung papaano niya naisip na gan oo't ganoon pa rin ang ginagawa ni Aurora tuwing magsasabay siya ng lalaki. Naroroon sa salamin ang mukhang naghihirap ni Aurora. NAKI TA NIYA ANG ISANG MUKHANG DUGUAN. mahabang buhok na sasayad sa lupa. Ang babae . Walang siyang magagawa kundi ang yumapos sa unan at magtalukbong sa takot ng paghihinala. Sadyang katahimikan lang an g isinukli ng taos na paghihinuha ni Berting. Nag-isip nang nag-isip si Berting. Ito ang unang di kta sa iyo ni Laya. Tuloy hindi mo man gusto. nakalaan sa pagtatagayan ng nakaliliyong singaw-asido. na may pag-iisip na magiging alalay niya sa kanyang mga desisyon at ililipad siya sa malayong pook na magiging takbuhan at kublihan niya. 'Yan an g kapasyahang pinag-isipan niya ma'y nasunod pa rin ang babaeng may pakpak ng la win at buhok na hanggang lupa. NAIIBA NIYA NANG TILA PAGPATAK N . Kahit na sinong lalakin g may matipunong pangangatawan ay pihong susuko sa ganoong trabaho. Pinilit niyang magtrabaho at sa b ahay na lamang pipirmi si Aurora. Umabot pa ito at pinayagan niyang umabot hangga ng sa kanyang mga panaginip. Pero wala kang magagawa. MALAKAS ANG KANYANG PAG-IISIP NA SA PUNTONG ITO . Balik papag ka na naman. Hala sige Berting! Kumayod ka nang kumayod! Dapat na patunayan mo sa asawa mong kaya mo pa siyan g buhayin. Nililok niya ang isang kakasamahin sa kanyang panaginip habang naglalar o ang nakapikit niyang mga mata.siya si LAYA. Mahirap lalo't sinentensyahan na ng panghabangbuhay n a kakulangang magkaanak silang dalawa. Unti-unting lumutang sa madilim niyang pagkakahimbing ang anak ng kanyang haraya .

G ULAN ANG IMAHE NA LALONG NAGPANGATAL SA KATAWANG PAGAL NI BERTING. Alam niyang na pakahalagang bagay nito sa kanya. Nagtagumpay si Laya. Ang mukha ni Berting. Umaawit ng paalala ang babae sa kanyang panaginip na naglalaman ng pagtatangkang gawin na ang nararapat. BINANAT PA NI LAYA ANG ALAA LA KUNG PAPAANO NIYA ITINAGO ANG BAHAY-BATA. Ito lang ang nararapat upang mapasakanya si Aurora at wala nang sinuman ang makisalo pa. Uuwi sila. 'Y un ang huli niyang pagsilay sa kanyang Berting na pinanghihinaan ng tuhod matapo s na gawin ito. May babaeng nag-uudyok sa likuran ng kanyang pag-iisi p. La Union. Payapa na ang suliraning dulot ng natambad sa kanyang mga mata sa pamamahay ng lalaking sinasamahan ni Aurora. Uuwi sila ng La Union. Subalit pinanindigan niyang tama ang kanyang ginagawa at gagawin. Parang napakalawak ng kuwartong iyon sa kanya. Pangakong kanyang gagawin na siya pa rin ang magbibigay ng anak di to. Nasa kanya na ang pinakamahalagang bahagi ni Auror a na siyang magpapatotoo sa kanyang pangako. N asa kalaliman ng pagtulog si Aurora. GUMULONG PA ANG PANAHONG SINAKOP NG PANAGINIP NI BERTING KASAMA ANG BABA ENG MAY PAKPAK NG LAWIN AT BUHOK NA HANGGANG LUPA. In isip niya kung saan ito ilalagak. Pinaglunoy ang mukhang may bahid takot at pinalitan ng mukhang pinakikislap ng pawis at sa riling langis nito. Nabulabog niya ang al ikabok na namamahinga sa mga gamit nilang iniwanan. Matapos mapilas ang mga dahon ng i lang linggo. Ang mukha niya habang nakatitig sa is ang ngiping iniluwa niya subalit may matamis siyang ngiti at 'di hapdi. Itinarangka lamang ito ng kanilang mga malalayong kamag-anak. Ibinalik niya ang kasukat na piraso ng lawanit at saka iniusod ang tukador upang tumabing dito. Naroroon sila sa lumang bahay ni Berting. May kumislot sa u tak at dibdib ni Berting nang sumapit ang gabing nahihimbing na silang dalawa. Nakuha pang idilat ni Aurora ang kanyang mga mata hanggang sa pumanaw na ang kanyang paningin. Doon niya pinamahay ang kany ang pinakamahalagang kayamanan. Tunay nang nilamon ng kadiliman ng gabi pati ang kanyang pang-unawa. Umaandap ang gasera. Maulap. Nag-isip siya at napagbuntunan niya ng sipat ang tukador na may siwang ang katabing dingding. 'yan ang paalam niya at alam ni Aurora. Payapa na an g balisang pagsisiping ng mag-asawa. Pero tila nakapangangatog ng kanyang tuhod ang lahat ng ito. TULOY ANG PANAGINIP NG PAGPAPARUSA NI LAYA KAY BERTING. Nilapitan niya ito at akmang sinusukat ang lalim sa pagsundot ng daliri niya. Nagbangon si Berting. Idinahilan niya ang panga ngalaga ni Aurora sa kanilang magulang na may karamdaman. Nagbali k mula rito ang araw nang mamaalam silang mag-asawa kay Aling Amanda. Dala-dala nila ang iilang damit at kasa-kasama naman ni Berting si Laya. Payapa na. Ito ang tirahan ng kanyang kay . Muli niyang isinaksak ang patalim sa puson nito upang hugutin ang ba hay-batang kanyang iingatan sa garapon. NAGSIMULANG HUMUGOT NG HALAKHAK SI LAYA. Lumalalim ang gabi at lumalakas ang sipol ng hangin at huni ng kuliglig. Sa una' y 'di pa siya lubusang mapalagay sa iniingatang maleta. Walang anino si Berting. Ini akma niya ang patalim sa dibdib ng asawa at sabay bagsak nito nang bigay ang buo ng bigat ng kanyang mga bisig. Ilang araw ri n niyang kinumbinsi si Aurora sa biglaang planong ito. Malayo sa kabihasnan at liblib na saban a ang lugar na kinatitirikan ng kubong aasa ang sinumang magpapahintulot pumatak ang ambon sa loob kung panahon ng sigwa. May ilang minuto rin siyang nakatihaya sa pap ag habang namamasa sa ambon ng pawis ang kanyang noo at katawan. Nakalilito. Walang anumang sinag ng buwan ang magpapakislap n ito. Bakat pa sa namumutlang bisig ni Aurora ang unti-unting pumapana w na ugat. Inilagay niya ito sa il alim ng kama tapos sa may aparador tapos sa may lumang tukador tapos sa may liku ran ng pinto. May banta ang pagbagsak ng ulan. alas dos ng umaga. Tanging mga kuliglig lang ang maririn ig at sipol ng naglalagos na hangin sa mga puno ang maririnig. Tinungo ang banggerahang balot ng ibinugkos-pinilang kawayan at hinugot mula rito ang isang patalim. Iniwan nilang pansamantala ang mala-kahong tirahan. Walang magawa ang babae kundi ang sumunod sa asawa. Naglusot sa pagpag ang patalim sabay bawi ng hin ga ng katawang pinagkaitan ng hanging sumisipol sa mga puno. Tinungkab niya ang manipis na lawanit at saka kinuha ang garapon ng bahay-bata. Pinagsawa niya ang kanyang pani ngin sa patalim at saka bumaling sa nagpapahingang asawa. umuwi siyang nag-iisa mula sa lalawigan. May ga-butil ng asin na takot sa mukha ni Berting. Hindi niya alam kung ano an g uunahin.

Nasalubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. dalawang mangangahoy ang pauwi mula sa bundok. Umingit-ngit sa takot ang mg a aso. Pagkaraan ng ilang saglit. narinig nila ang sigaw mula sa malay o: "Nanduon sila!" Sinundan ito ng mas malayong sagot. Nagmamakaawa na ang bawat patak ng kanya ng dugo na itigil na o kundi ma'y ipagpaliban na ang hirap na kanyang dinaranas. Sa isang kisap-mata.mga dambuhalang halimaw pala! Sinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo. basta tinawag na lamang siya ng mga tao na "Maria" dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina. kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. Napak ahaba ng gabing ikinalbaryo ni Berting. Isa sa mga mang angahoy. at kumaripas ng takbo.155 Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mangangahoy. ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa." Wala ring nakaalam ng tunay niyang pangalan. At pinabayaang bantayan ng mga nagsasapot na gagamba ang guwang na kanya ng inukit sa dingding sa likod ng tukador. malapit na malapit na! Sindak sila sa bilis ng mga humahabol! Umabot ang dalawang mangangahoy sa sapang Bakal at. Hindi na binigyan. MAAWAIN SI LAYA SA KANYANG LUMIKHA KAHIT NA KAUNTI. lalo na nang umalingawngaw uli ang mga siga w. sa takot. narinig uli nila a ng mga sigaw. Minsan. mas malapit. binitawan ang dal ang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso. "Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop!" Humalakhak ang dalawang lalaki bago nagpatuloy pauwi. tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na "mutya . dumating ang mga humahabol . Nakababa na ang araw pagda ting nila sa paanan ng bundok at. "Duon sila! Duon!" Hindi naunawaan ng dalawang mangangahoy subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso. mula sa gilid ng bundok. Tuma kbo na rin ang dalawang mangangahoy. naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. Ilang minuto lamang. mas matapang. Isang hapon. ay bumaril sa mga halimaw subalit mintis! Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling. itinaboy pa nila ang ma tanda na nagbanta. Ang mga nilalang na tulad niya ay maniwar ing lumilitaw na lamang.Folktales Word Count: 2. 4 Title:Kwentong Bayan Text 127. o kung mayruon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. sa dilim. umungol at tumabi sa kanila. at "ng Makiling" . pinaparusaha n niya ang mga ito. MULA RITO'Y GUMULONG SA KANYANG PISN GI ANG LUHANG 'DI NA NAKUHA PANG PIGILIN NG KANYANG NAKAPIKIT NA MGA MATA.amanan.

Malusog lahat ng kanyang m ga alagang hayop. Upang makaiwas ang anak. Sabi ng iba. Subalit sumbong ng iba. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. sa halip. Subalit dumating ang araw. Bulung-bulungan na mayruon siyang anting-anting o mutya na taw ag sa bato na may hiwaga. Naging ugali niya ang mamasyal sa talipapa kapag araw. dumilim ang panahon para sa binata at kanyang mga mag ulang. wala nang nakakita kay Mariang Makiling o sa kanyang kubo. may isang binatang magsasaka na parang pinagpala ng tadhana. Subalit hindi naibigan n g babae ang mga ito at. "subalit ang ka ilangan mo ay pag-ibig na tao. hindi karaniwan si Maria subalit nakihalubilo siya at nakipag-usap sa mg a tao. Nagsimula ang isang digmaan at dumating ang hukbo upang kumuha ng mga bin atang gagawing sundalo. at ang kaisa-isa nilang anak. pati na ang iyong mga kamag-anak. at ito raw ang nagliligtas sa kanya sa anumang pangani b. Diwata rin tulad ng mga ma gulang. nagkapanahon nuong nakaraan. ang mga diwata o diyos ay namuh ay tulad at kasa-kasama ng mga tao. nakadamit ng sutla na may borda ng mga bulaklak. Ang binata mismo ay walang imik. Minsan. Ang lima o anim na anak-anakan na nakakita sa kanya. si Maria. "Sana sa akin ka ipinangako. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan. Kahit na sila ay may hiwaga. nagalit daw si Mariang Makiling dahil tinatangkang agawi n ng mga <i>hacenderos</i> ang lupain sa bundukin." sabi sa kanya ni Mariang Makiling. Mabait siya at mababa ang luob. ilang araw lamang bago s iya ipakasal. Nalungkot ang binata nang marinig ito. ang damit at perlas ng kanyang ina ang isinuot nuong kasal. upang gamitin sa kasal ng kanyang magiging asawa. Maganda at magiliw si Maria. Hindi lum alayo ang mga Aeta. wala nang tumatanggap ng handog na yaman. Ngayon. hindi tinamaan ng salot o bagyo ang kanyang bukid. Marikit ang kanyang mga m ata kaya pati mga babae ay naakit makiharap sa kanya. tulad ng madalas niyang pasyal sa gubat ng bundok Makiling. minabuti ng ina ng binatang mag sasaka na ipakasal sa pinakamagandang anak na babae ng isang mayamang pamilya. SABI sa mga alamat. ang uso nuon. maliksi at dalisay si Mariang Makiling. Hindi siya nagbago ng anyo. o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. Kaya naman kitang ipagtanggol. kahit anino ay hindi na aninaw sa Makilin g. laging sabi ay bata. Pagdaan niya. bitbit ang isang buslo ng luya na ipinagpapalit ni Mariang M . MARAMING kasaysayan ang alam tungkol sa mapagpalang diwatang ito. Tapos. karamihan ay t ungkol sa pagtulong niya sa mga mahirap at mga maysakit habang nakabalatkayo sa anyo ng isang karaniwang tagabukid. subalit tahi mik at malihim. namili sa talipapa at iba pang karaniwang gawain ng mga tao hanggang ngayon. naglaho na si Maria Makiling. ma rami nang taon na hindi siya nakikita. Kahit kaila n. hindi lubos ang paniwala mo sa akin. Isa pa. kasama ng handog na dumalagang manok na k asing puti ng gatas ang mga balahibo. ang mga kasal at iba pang pagdiriwang a y hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria. sina Gat Panahon at Dayang Makiling. Ang alamat ni Mariang Makiling ay tungkol sa dalawang ganitong diwata nu ong Unang Panahon. Dumalaw si ya kay Mariang Makiling sa kahuli-hulihang pagkakataon." Pinahiram niya ng damit at alahas ang binatang magsasaka. Umuwi ang binat a at ibinigay ang damit at alahas sa napipintong babae. Ang mga mamahaling ipinahihiram niya sa mga tao ay sinasabing ibinabalik sa kanya. ay may sabit na mga bulaklak ng suha. yumuyuko ang mga tao sa magalang na pagbati. kahit na sa liwanag ng buwan. Ang makapal niyang buhok. at wiling-wili ang mag-asawang diwata sa anak na it inuring nilang kanilang kayamanan at ligaya sa buhay.dahil duon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita. Subalit ngayon. Walang sinasabi tungkol sa kanyang mga ugaling hindi maunawaan. Sinasabi pang sobra-sobra ang awa ni Maria ng Makiling. abot hanggang s akong ang haba. Mula nuon. kasalanan daw ng mga tao sa kabayan an na ayaw magbayad ng puting dumalaga. Dalawang katulong na Aeta ang lagi niyang kasama pagpunta sa talipapa. Naglaho na si Mariang Makiling. at lalo siyang naging tahimik. nagsalita sila at umibig.

ay hin di sumagot at tumingin sa malayo. Lumuwas siya sa lungsod sa kanyang bangk a. hindi tumutulong sa bah ay at maghapon na lamang nagsusuklay. Hindi niya kinibo si Larina na tumawa lamang. nagkadikit ang kanilang mga balikat. Kapwa nakaharap sa nagtitinda . Hindi sin asadya. Nabalo nang namatay ang asawang babae. hindi maaaring mag-ibigan ang dalawang magkaibang nilalang. ayaw siya ng mga tao na lalong humanga at nagmahal sa kapatid niyang Mangita. ang panginuon sa nayon ng Bai. lalo lamang namuhi si Larina. MARAMING taon na ang nakaraan mula nuong namahay sa mga pampang ng Laguna de Bai ang isang mahirap na mangingisda. Sinigawan niya at iti nulak palayo. yumuko si Gat Dula kay Maria na. Nakiusap siya kay Larina na tumulong upang lumaki ang kanilang kita subalit hindi siya pinansin ng kapati d na nagpatuloy na nag-aliw na lamang sa sarili. M apagbigay siya at mahal ng lahat ng kakilala dahil mabait. at pakay naman ng mga diwata ang tumulong sa mga tao. at nasuya sa pag-abala ng pulubi. Gaano man katalik sila . Lagi siyang wala sa bah ay at tumutulong sa mga tao. gawi ng mga tao kapag nagigipit na lumap it sa mga diwata at humingi ng tulong. Maputi naman si Larina at haling na haling siya sa manilaw-nilaw niyang buhok na pinatubo niyang mahabang mahaba.kapwa gamit sa pangingisda gabi-gabi. Bilang paghingi ng paumanhin. laganap ang sakit duon. Dahil dito. . at lahat sa nayon ay nasa talipapa. sa hinhin. upang ipagbili ang kanyang huling isda subal it nuon. Si Mangita ay kayumangging kaligatan at ang buhok niya ay kulay ng hatinggabi." sabi niya kay Mangita bago uugod-u god na lumakad paalis. Naiwan g lubos na ulila na ang magkapatid. Nagsusuklay ng buhok nu on si Larina sa pintuan. Pagkaraan ng panahon. tulad sa madalas na niyang gawa. sina Mangita at L arina. Pinagalitan siya ni Mangita dahil sa kanyang kawalan ng makata o subalit sa halip na magsisi. "Hindi ko kalilimutan ang iyong bait at awa. Isa pang dahilan hindi na nakita uli ni Gat Dula si Mariang Makiling: Siya ay is ang nilalang na tao samantalang si Maria ay isang diwata. Pati ang mga taga-kalapit ba ranggay at nayon ay dumayo upang magkalakal din. Mula nuon. madalas dumalaw si Gat Dula sa bahay nina Gat Panahon at Dayang Makiling. banig at sutla. Siksikan ang mga tao duon sapagkat "araw ng p amilihan" nuon. Paminsan-minsan. Kumita siya ng sapat lamang pambili ng pagkain. Nagkakilala sila at pagkaraan ng mahabang paguusap. namatay ang ama. Natumba ang matandang babae at nabagok ang ulo sa bato.akiling .wala pang salapi nuon. Kapwa napakaganda ng dalawang anak. Nuon kasi. Kaiba siya sa kapatid. Pagkatapos. siya n a lamang ang tanging nagpalaki sa dalawa nilang anak na babae. nagkasakit at natuluyan. Siya ay nahawa. hindi na niya nakaharap si Mariang Makiling. at nagkatinginan silang dalawa. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa pagtahi sa mga lambat at sa pagbigkis ng mga sulu . nakangiti nang bahagya si Maria nang maghiwalay sila. umukit si Mangita ng magagandang kabibi at ipina gbili. Isang araw. Tapos. bitbit ang kanilang mga "panind a. ang matamis niyang ngiti ang siya ng nagpapaliwanag sa munti nilang kubo. Lalo namang nagselos at nainggit si Larisa kay Mangita. At malupit. Nakita niya ang sugatang pulubi at maagap na tinulungan. subalit kahit kailan man. Isang araw. nagpupunta siya sa lawa upang masdan ang sarili sa tubig. Nanghuhuli siya ng mga parupar o na tinutusok niya hanggang mamatay at isinasabit na palamuti sa buhok. isang pulubing matandang babae ang lumapit sa kanilang kubo at humin gi ng kaunting kanin para sa kanyang maliit na mangkok. nahipo pa ni Gat Dula ang kamay ni Mariang Makiling sapagkat hawak nilan g magkasabay ang balat ng hayop. Nagpasalamat ang matandang babae." Nanduon din nuon si Mariang Makiling at nagkataon. nagtungo sa talipapa ng Makiling si Gat Dula. nakasabay niya si Gat Dul a sa "pagtawad" sa isang piraso ng balat ng hayop. upang mamili at mag-aliw. Ginamot niya ang suga t at pinatigil ang pagdugo.sa mga salakot. sumandok siya ng kanin mula sa palayok a t pinuno ang mangkok ng pulubi. Narinig ni Mangita ang ingay at humangos mula sa pagsusulsi niya ng isang lambat . Upang magkaruon ng hanap-buhay. At araw-araw naman. at ang "bilihan" sa katunayan ay palitan lamang ng mga dala-dalang bagay . naki kita niyang nangingisay pa ang paruparo at tuwang-tuwa siya sa galaw nito sa kan yang buhok. at nagsalit a pa ng paghamak.

matapos ng ilang saglit." bigkas ng diwata. wala nang laman. "Halika. Pagbalik ng kanyang paningin." bulong ng diwata kay Mangita. "Ako ang pulubing humingi ng limos sa inyo. Isa-isa. "Mula ngayon. Nagsimulang maghingalo si Mangita at malapit nang mamatay nan g bumalik ang pulubing matandang babae. Ilang saglit lamang. Mabait si Mangita kaya isasama ko siya sa aking tahanan sa pulo nitong lawa." habilin ng pulubi kay Larina bago umalis. Muling lumala ang sakit ni Mangita at humina nang humina ang paghinga. At tuwing malakas ang ulan at hangin. kundi magandang diwata! Kalong-kalo ng nito ang may sakit na Mangita. itinago ni Larisa ang mga buto sa sariling mahabang buhok. "sapagkat nais ko ng matanto ang inyong kaluoban. Subalit ikaw ay masama!" Itinutok ng diwata ang daliri sa mukha ni Larisa. May dalang supot ng mga buto ng halaman ang pulubi. hinangad niyang mamatay na si Mangita." Nuong sandaling iyon biglang sumabog ang liwanag sa luob ng kubo at nasilaw si L arisa tulad ng pagtitig sa araw. luluhod ka habang panahon sa ilalim ng lawa at magsusuklay upang m asuyod nang walang katapusan ang mga buto mula sa iyong buhok!" Pumalakpak minsan ang diwata at pumasok ang ilang bulilit at hinatak paalis ang humihiyaw na Larisa. Nagmakaawa siya kay Larin a na alagaan siya subalit malaki talaga ang muhi ng kanyang kapatid kaya pinabay aan siyang lumala. sa halip na alagaan ang kapatid. sa laki ng inggit at muhi sa kapatid. "umuwi na tayo!" At mula nuon. Dumukot siya ng isa at isinubo kay Mangita. at ipinak ita pa ang supot. walan g tigil ang suyod sa buhok. Muli niyang tinanong si Lari sa at muling sumagot ito ng "oo. sabay sa paratang at pataw ng parusa. 5 . Naiwan ang mga buto kay Larina subalit hindi niya binig yan si Mangita. ay nagpapagunita sa kanila n a pinaparusahan si Larisa dahil sa kanyang kasamaan. hindi na pulubi ang nasa harap niya. naalis ang buto at sumibol na luntiang hala man na lumutang sa tubig. Kaya.Patuloy ang laganap ng sakit at si Mangita ay naratay. "Subuan mo siya ng isang buto oras-oras hanggang pagbalik ko. Hinalughog ng pulubi ang kubo at bakuran suba lit wala siyang nakitang itinapon o itinagong buto. "Oo!" sagot ni Larisa. Agaw-buha y na siya nang bumalik ang pulubing matandang babae. duon sa magandang tahanan ng diwata namalagi si Mangita at nabuhay silang masaya at mapayapa. Si Larisa naman ay nasadlak sa ilalim ng lawa. pagkita ng mga tao. nag simulang gumaling si Mangita bagaman at lubha pang nanghihina kaya hindi nakayan ang magpasalamat. Tinanong niya si Larisa kun g sinubuan ng buto ang maysakit tulad ng bilin. inaanod itong ha laman pa-agos sa ilog Pasig na. Katunayan.

Bahagi pa rin ng gawain ng midya na harapin ang mga ito. masasabing malay at. nagkakaroon ng paniniwala na ang ginagawa ng tao. simbahan. trahedya at pagpaplano ng pamilya. masasabing ang mga usa ping ito ay ang mga bagay na hindi magandang maranasan o pumaloob sa kamalayan n g bata. bagkus. Dito pumapasok ang papel ng institusyonal na ad sa pagtitiyak ng tugmaan ng aktwal at subhetibo. Tumataliwas ito sa mga kahulugan at konsepto ng isang kaayusan. nagkakaroon ng pagtutuon sa pangaraw-araw na gawain at mga personal na adyenda at iniiwasan ang pagharap sa mga "totoong" problema ng buhay. Pangalawa. makikita na kung paano nalilimita ng print ad ang pananaw ng mga m agulang tungkol sa realidad na maisasalin sa kanilang mga anak. Ang ganitong mga ad ang tumatayong tulay upang ang aktw al ay magkaroon ng maayos na pagpapaliwanag na aayon sa subhetibong realidad. ang mga pangyayari o konsepto na taliwas sa kanilang subhetibo o ni lilikhang ideyal na realidad. Makikita sa mga ad na ito ang mga karaniwan ngunit mahalagang usapin ng lipunan tulad ng karapatangpantao.Title:Sanaysay (23) Nakatuon ang mga ito sa mga bagay o gawain na karaniwan at inaasahan sa magulang at anak. Patunay ito sa mga lumabas na institusyonal na ad. Sa mga ganitong pagkakataon . Ngunit bago ang krisis sa bahagi ng ba ta. lalo na kung n asa puntong nakita na niya na may iba pang realidad bukod sa realidad na nilikha ng kanyang magulang sa loob ng tahanan. Ang mga reinterprestasyon at alternasyon ay hindi lamang sa mga p angyayari kung hindi pati na rin sa mga kahulugan at tauhan. ay sumasabay sa mga kasalukuyang pangyayari ang midya at nagagampanan pa rin n ila ang kanilang tungkulin bilang panlipunang institusyon. Sa pagkakaroon ng ganitong uri ng ad. Bukod sa mga in aasahang gawain o bagay na pampamilya. ang adbertaysing ay hindi lamang para sa pag bebenta ng mga produkto at serbisyo. Ang mga ito ang maituturing na mas ispesipikong pangyayari sa maliliit na sektor o aspekto ng r ealidad. K inakailangang magkaroon ng pagbabago upang ang isang pangyayari ay maunawaan at umayon sa isang interes. kahit paano . nagkakaroon ng reinterprestasyon a t alternasyon. Dahil may banta sa realidad na nililikha. lugar na panlibangan at bakasyunan. Sa isang pagtingin. halimbawa na ang mga magulang. Isang halimbawa nito ay ang ad ng <i>Habitat for Humanity Philippines</i> . Sa ganito. at kakabit nito ay maipaliwanag din nila sa kanilang anak kung darating na ang pagkakataon. ang mga aktwal at totoong usapin ng lipunan ay hindi lubos na maisasantabi. pakikisalamuhaan at kapapalooban ng bata tulad ng paaralan. ay para sa kapakanan at kaligtasan ng sarili o ng pamilya. may malaking pagdidiin din ito sa u ri ng pag-iisip at pagkilos na maikakabit sa produkto at serbisyo. kinakailangan ng magulang ng mga paraan upang maipaliwanag sa kanilang sarili. Samakatuwid. Tinukoy ni Carlo Brooks Johnston kung paano nagagawa ito ng adbertaysing. Sa puntong i to pa lamang. Sa madaling salita. Ito ay maaaring magdulot ng krisis sa identidad ng bata. Sa kabilang banda. ang mga usaping ito ay kumakatawan bilang kabaligtar an ng isang ideyal o subhetibong realidad. kalikasan. ilarawan at kung maaari ay talakayin. Ayon sa kanya . hindi siya nagiging bukas sa iba pang maaaring mangyari sa hinaharap. kailang ang bumuo ng mekanismo ang lipunan upang matiyak na magkatugma ang aktwal at sub hetibo (Berger at Luckman 147). Katulad ng sa midya. Para sa pananaw ng magulang. nagiging krisis muna ito sa bahagi ng magulang. umiiral pa rin ang pangangailangan ng tao na harapin ang mga ito at kadalasan ay ginagamit nila ang midya para rito. dalawang pangunahing paglilimita ang nagaganap: Una. nililimita din nito ang mga aspekto ng re alidad at sektor ng lipunan na paglulubugan.

Makikita r in ito sa bahagi ng mga advertiser ng ad na institusyonal. hinihikayat ng ganitong uri ng ad ang mga tao na magkaroon ng positibong pa lagay at pagtingin para sa kanila. nagkakaroong mul i ng rekonstruksyon ng realidad. Ibig sabihin nito. Upang makabalik sil a sa kamalayan at realidad sa loob ng tahanan. Batay sa mga tinalakay. Ang ganitong sitwasyon ay n agsisilbing krisis ng mga magulang sa sosyalisasyon ng kanilang anak dahil kaila ngan nilang pagtugmain ang dalawang realidad. ang mga ito ang tumatayong tulay upang magtagpo ang dalawa. Pansinin ang tono at himig ng pangungusap na "This summer. makikita na hindi lamang ito nakalimita sa kanila. ang nabanggit na ad ay tumutulong sa pagresolba ng krisis sa pamamagitan ng reinterpretasyon at alternasyon ng mga pangyayari at tauhan. ang layunin ng ad na institusyonal ay ang mabigyan ng maganda o pambansang imahen ang isang negosyo. korporasyon o samahan sa pamamagitan ng ad na institusyonal ay isang pagtatangka rin na muling makibahagi ang mga grupong ito sa bagong pag papakahulugan ng realidad ng mga magulang at anak. Batay sa mga pangungusap sa ad. makikita ang . Ngunit hindi tina lakay nina Berger at Luckman na sa panahong may tunggalian ang aktwal at subheti bong realidad ay may nagaganap ding pagkatiwalag-ang pagkatiwalag ng subhetibong realidad ng mga magulang at anak sa mas malawak na subhetibong realidad ng lipu nan. they'll be home at last. Makikita na sa unang grupo ng mga print ad. nakatulong din ang mga biswal na aspekto nito upang iparat ing ang positibong imahen ng sitwasyon. ang mga ad na pamprodukto. ang negatibong imahen ng aktwal na r ealidad ay naging positibo. Dito ay nagkakaroon sila ng paliwanag sa mga aktwal na pangyayaring tal iwas sa kanilang kinokonstrak na daigdig. natitiwalag din sila sa realidad ng mga magulang at anak. Ang mga bata at kabataan sa ad ay pawan g mga nakangiti at wala ni isa mang nagpakita ng kawalang pag-asa. Bukod sa linggwist ikong aspekto ng ad. sila ang kinakausap ng mga ito. Dahil ang unang ahente sa pagl ikha ng identidad ng bata ay ang mga magulang. korporasyon o samahan sa realidad ng lipunan . Binanggit nina Berge r at Luckman ang pangangailangan ng mga aparato para sa pagpapanatili ng isang s ubhetibong realidad at ang mga ito ay kailangang regular at tuluy-tuloy (154). Katulad ng nasabi na. Sa pam amagitan ng pagtalakay at pagpaksa ng mga ito sa mga panlipunang usapin at probl ema. Dagdag din nila na sa panahong may tunggalian ng aktwal at subhetibong realidad. Dahil may paliwanag. Sa madaling salita. Bagama't ang muling sosyalisasyong tinalakay sa sinundang talata ay para sa mga magulang. Masasabing lumang realidad ang kanilang kasalukuyang pananaw dahil ito ay nakatanim na sa kanilang kamalay an kung kaya't hindi agad malilimutan. Gayumpaman. tungkulin ng mga ad na institusyo nal na muling umugnay." Positibo ang dating ng pangungusap at may kat iyakang ang problema sa pabahay ay magkakaroon ng kalutasan. ang reinterpretasyon at alternasyon sa baha gi ng isang negosyo. Masasabi na ang mg a print ad ay isa sa mga aparatong ito. ipinapakita na ang pangyayari ay bahagi ng realidad ngunit isang realida d na madaling mahawakan o pamahalaan kung kaya't hindi kailangang ikabahala. Taliwas ito sa ideyal o subhetibong realidad na ang bata ay kailangang may tahanan o bubong na masisilungan. Samakatuwid. korporasyon o samahan. Dahil bahagi ang mga negosyo. Sa ad ay hindi itinago ang aktwal na nangyari ngunit sa pamamagitan ng paglalagay a t pagsasaayos ng mga salita at pangungusap. Ma kikita na sa ganitong reinterpretasyon at alternasyon ng aktwal na sitwasyon ay nangangailangan ng muling sosyalisasyon (re-socialization) ng magulang kaugnay s a kanilang pananaw sa kasalukuyan o lumang realidad.. Bagama't m ay nauna nang realidad ang mga magulang na maisasalin sa mga anak. Muling sosyalisasyon sapagkat naroon pa rin ang orihinal na realidad ngunit nagkakaroon ng pagbabago at muling pagpapaka hulugan. matutukoy kung ano ang parametro o hangganan ng realidad ng bata sa pamamagitan ng mga print ad. makikita ang aktwal na realidad na maraming b ata ang walang bahay. nagiging bahagi sila sa s osyalisasyon at muling sosyalisasyon ng mga magulang at anak. ang pagli limita sa mga usapin o alalahaning may kaugnayan sa loob ng tahanan.

Gayumpaman. sa aspe kto ng muling sosyalisasyon ng mga magulang at anak ay may tungkuling integrasyo n at reintegrasyon ang ganitong uri ng ad. ang integrasyon at reint egrasyong ito ay hindi lamang nakalimita sa usapin ng realidad. Kakabit din nit o ang integrasyon at reintegrasyon ng mga grupong umuugnay sa subhetibong realid ad ng lipunan sa realidad ng tahanan. Batay sa deskripsyon sa body copy. Sa halip na ilarawan ang kontekst o ng mga pangyayari at tauhan. Para sa kanya. tatlong pangunahing as pekto ang pagtuunan ng pansin: ang pagkakaroon ng maayos na tahanan. Tungkulin naman ng mga ad na institosyunal na ipaliwanag at lutasin ang tunggalian ng aktwal at subhektibong realidad sa loob ng tahanan. makikita na ang kalagayan ng mga pamilya sa kara mihan sa mga print ad ay urbanisado. magandang sumangguni sa ilang ginawang pananaliksik tungkol sa kala gayan ng bata. ideyal ang pagtira rito. Ang pangatlo at pang-apat naman ay nagpapahayag na walang umiiral na realidad. ang realidad ang umaayon sa mga imahen at representasyon n g midya. Ang pang-apat naman ay tumutukoy sa katapusan ng realidad (Holmes 37). Bahagi ito ng pangunahing sosyalisasyon ng bata. Batay sa talaang ginawa sa mga print ad. itinatago ng mga ito na wala ngang umiiral na "katotohanan" (Holmes 37). hindi itinatago ng mga imahen o representasyon ang "katotohanan" at sa halip . Sa kabilang banda naman. * distorsyon ng realidad. ang obhetibong representasyon ng totoo o tuna y ay imposible dahil ang batayan ng realidad ay isa nang simulasyon. ang m idya ay hindi repleksyon ng realidad. Deskriptibo o sinasalamin nila ang mga pangyayari. Ibig sabihin. Itinatakda naman ng mga ad na panserbisyo kung ano ang realidad na dapat kapalooban ng bata sa labas ng tahanan. Sa pangatlo. Ang mga tema at paksa ng bawat isa ay nagp apakita ng isang masaya at maayos na tahanan. Sa halip. Maiuugnay ang ganitong kalakaran sa paglalarawan ng midya sa reali dad sa konsepto ng simulasyon ni James Baudrillard. Ibig sabihin. Sa pamam agitan ng reinterpretasyon at alternasyon ng mga pangyayari at tauhan. Katulad nga ng isinasaad ng huling pangu . Makikita na sa una at pangalawang yugto ay may pagkilala sa obhetibong realidad. * pagtatago sa katotohanan na walang umiiral na realidad. Ang mga pamilyang titira rito ay wala nang aalalahanin at kai langan na lamang magsaya at maglibang. tauhan at kontekstong ginagalawan ng mg a ito. Kung may suliranin man. <b>Ang Pagiging Preskriptibo ng mga Print Ad</b> Dalawa ang maaaring maging interpretasyon sa pahayag na ito. ang representasyon o imahen ng midya ay tumutugma sa umiiral na realid ad samantalang sa pangalawa naman. Sa paimbabaw na pagbasa. maaaring ang tugon ng mga ad ay ang paglalarawan sa lipunan. binabago nila ito upang tumugon sa pangangailanga n o interes. Halimbawa nito ay ang ad ng One Central Park. Ang mga realidad na ito ay ispesipiko kung kaya't inilalarawan din ang mga ispesipikong tungkulin at papel na kailangang gampanan ng bata sa loob ng mga ito. ang realidad ang repleksyon ng midya. ang isa pang maaaring tugon ng mga ad ay preskr iptibo o ang pagbibigay-panukala sa realidad. Sa una. at * kawalan ng ano mang kaugnayan sa realidad: ang imahen ang sarili niyang simula crum. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: * repleksyon ng batayang realidad. isang bagong subdibisyon sa Eastwood City.medyasyon ng mga print ad sa pagsasala at pagtukoy sa kung ano ang dapat isalin sa bata. Kung gayon. may ginagawang pagbabago ang representasyon o imahen sa realidad. maalwang bu hay at mabuting edukasyon. Dito. ang mga ito ay madaling maresolba. Sa isang b ahagi. Upang masagot ito. may apat na yugto na dinadaanan ang imahen o representasyon ng midya sa realidad (6. Holmes 36). Ibig sabih in. pinag-uug nay muli o pinagtatagpo ang dalawang magkaibang realidad. maitatanong ngayon kung ang mga ad na may imahen ng mga bata ay naglalarawan ng kanyang realidad o nagpapanukala ng kanyang realidad.

" Nagpapakita rin ng katulad na tema at himig ang ad ng Windows. Kung uunawain lamang po natin at ganap na susuriin. kumpleto sa pasilidad. Maging sa tao. Sa isang pag-aaral ni Rogelia Pe-Pua tungkol sa epekto ng mga pat alastas sa mamimiling Pilipino. Bukod sa body copy. Ngunit ito ay i mahen lamang. apartment. patuloy pa ring hinah anap ng mga Pilipino ang kanilang kakanyahan. boy. you can't ask for m ore. ang panghihiram ay natural na penomenon sa pagpapanatiling buhay ng isang wika. at maaasahan ang p araan ng pagtuturo para sa mga bata. marami na tayo ngayong mga salita na maituturing na walang resistensya. kaysa sa agad na hihiram o uutang na kapag luma on ay hindi na mabayaran! Isang makabuluhang pagdiriwang ng Buwan ng Wika at san a'y magtulung-tulong tayo sa ganap na pagpapayaman nito tungo sa walang diskrimi nasyong pagkilala ng mundo! Inaasahan ninuman mula sa isang propesor ng wika na sabihin niyang napapanahon a ng paksa ng ating pagdiriwang ngayon. at frozen. Papasok lamang ang panghihiram at pag-aasimila kung hind i matiyak ng katutubong salita ang tunay na kahulugan. level.ngusap sa copy. hindi naman siguro natural para sa inyong lingkod. Tandaan po nating sa tuntunin ng panghihiram. Ang isang bansang katulad ng Pilip inas na likas na pinaghiwa-hiwalay ng kalikasan ay may kani-kaniyang wika sa baw at bahagi ng kapuluan. Hinaluan pa ito ng mga wikang dayuhan upang ang sariling kultura ay mabahiran pa rin ng kulturang hiram kasabay ng panghihiram natin ng k . Makikita sa mga ad na ito at sa iba pang katulad na ad ang imahen na ang Pilipinas ay industriyalisado. sa pamamagitan ng revisyong ito. 4 Title:Sanaysay (13) Sa sarili kong pananaw at pagsusuri. binanggit niya na ang ideya ng pagiging industri yalisado ay isang ilusyon lamang. development. vulga r. Kung naniniwala ang lahat na ang panitikan ang pinakmabubuting katha ng tao sa isang tiyak na panahon. "It's a lifestyle so exiciting. na isang Pilipi no at nagtuturo ng Filipino na sabihing bagamat napapanahon. Sino nga naman ang mag-aalinlangan sa kala wakan ng gamit ng wikang Filipino lalo pa't ang pinag-uusapan ay karapatang pant ao? Gayunman. pasok na pasok na ang mga salitang janitor. makikita rin ang imahe n ng mga bata na maayos na nag-aaral. report at iba pa ang nasa kategoryang ito. Hayaan ninyong talakayin ko ang paksang ito sa liwanag ng pag-aaral ng panitikan . so complete. tinitiyak sa ad na angkop at ideyal ang pag-aaral dito ng mga bata. Sa kabuuan. ngunit sa di malamang kadahilanan ay patuloy na hindi inaalintana. N gayon. ito samakatuwid ang mabisang patunay ng aking paniniwal a. Noon tanging ang m ga salitang basket. oval. tila hindi nalalama n ng mga kababayan ko na ang ganitong usapin ay paulit-ulit nang naganap sa kasa ysayan. Nangyari ito at patuloy na nangyayari sa inaakala nating dambuhalang wikang Ing les. jar. Hindi na sila Ingles! Atin na sila! Gusto kong tapusin ang diskusyong ito sa pagsasabing hindi ganap na totoong nagi ng "Taglish" ang ating wika. una pong hakbang ang magtumba s ng katutubong salita. makabubuti ng magtiis sa kaunting kinikita. mukhang hanggang ngayon. Mababasa sa copy ng ad na maganda ang paaralan. Sa pagpasok ng bagong milenyo.

Masakit tanggaping hanggang sa ngayon. ang kanyang Liham sa mga Babaeng Taga-Malolos ay is ang masakit na paraan niya upang gisingin ang mga babaeng nananatiling ayaw mani ndigan sa kanilang mga karapatan. na siyang pinakapuso ng Konstitusyon. Para sa akin. dalawa lamang ang uri ng g anitong mga tao: ang mga kulang sa kaalaman at ang mga walang alam. Pilipino at Filipino. Hindi nga ba't may mga t aong hanggang ngayon. iba pa rin ang wika ng maya yaman at mga nakapag-aral kaysa sa mahihirap at masang Pilipino. Ang wikang Tagalo g ang napatunayang lingua franca sa panahon pa man ni Quezon noong 1935. Balikan natin ang apat. Sa pananaw naman ng mga linggwista. kung hindi sila tutulad sa mg a taga-Esparta.</pd> Santos. Aniya. Kay Rizal lamang. Inaasahan kong sa pagkakataong ito ay hindi na tayo magkakaiba-iba pa n g pananaw ukol sa pagkakaiba ng Tagalog. sosyo-ekonomik at mga karapatan ng isang akusado. malinaw na ang wikang pambansa ay Filipino at hindi Tagalog. nagsikap ang mga Pilipinong matutuhan ito sa pamamagitan ng mga rimang hinabi ng mga Ladino. ito ay ang mga karap atang sibil. Mula dito. Ang katawagang Filipino ay unang lumitaw sa Konstitusyon n g 1973 ngunit lalong tiniyak ng Konstitusyon ng 1987.anilang wika. masas abi nating hindi lahat ng pwede o gusto nating makuha sa isang demokratikong ban sang tulad ng Pilipinas ay nararapat nga. Sa kasalukuyan. pulitikal. Sa puntong ito. upang masabing walang kinikilingan ay ayaw mangatwiran? Mi namabuti pa nilang manahimik na lamang. Ayon nga kay Mabini. susubukin kong ipaalam sa inyo kung ano nga ba ang dapat na wika ng katarungan at karapatan. Isang salitang kakaiba sa MAAARI/PWEDE. hindi maikakailang sa tuwing kakailanganin nilang makipag-ugnayan sa kanilang mga kababayan ay wikang sarili ang kanilang ginagamit. Sa modernong mundo. Ang mga nakapag-aral naman ay nagtatag ng kilusang propaganda. Mangyari pa. Maging sa aking mga lektyur sa klase. muli n ating buksan ang mga dahon ng panahon upang aking patunayan na noon pa man. "ang iyong karapatan ay nararapat hangga't hindi nakakaper wisyo sa karapatan ng iba. mananatili na lamang silang palahian at hindi aangat nang kapant . madalas kong linawin muna ang mga terminon g aking tatalakayin bago ko tahasang suriin ang paksa. paglalah ad at ang pagmamatuwid." Matapos nating bigyang-kahulugan ang mahahalagang termino ng ating paksa. maliban sa dalawa pang hindi saklaw nito: an g natural na karapatan at ang mga karapatang ayon sa batas (statutory) ngunit di tahasang mababasa sa konstitusyon. Muli. ang huli ang batayan kung paano susumahin ang katotohanan ng isang pahayag. ito naman ang naging batayan ayon na rin s a Balarila ng Wikang Pambansa ni Lope K<pd>. Ang ikatlong termino ay ang karapatan. Unahin natin ang wikang F ilipino. Bagamat hindi ito ang unang wikang pambansa. Mula dito. ang pagpapahayag ay mauuri rin naman sa dalawang kaparaanan: pasalita at pasula t. sariling wika ang ginamit ng ating mga bayan i at mga kababayan. paglalarawan. Alam n inuman na mababasa ito sa Kalipunan ng ating mga Karapatan. Totoo nga't Kastila ang kanilang ginamit na masasalamin sa kanilang opisyal na pahayagang La Solidaridad. Ang karapatan ay yaong kung ano ang pa ra sa iyo na maaaring inaangkin ng iba at hindi yaong nais mo lamang maging iyo. Taong 1959 nang iutos na tawaging Pilipino ang unang wikang pambansa upang matigil ang alitan sa mga T agalog at di-Tagalog. ang karapatan ay isang sal itang nagmula sa DAPAT. Ginagarantiya ng ating konstitusyon na ta yo ay may apat na uri ng karapatan. masakit isiping inihambing niya ang mga babaeng ito ng Malolos sa mga taga-Esparta. upan g maipahayag ang ating mga karapatan. unti-unting natuto ang mga Pilipino hanggang sa matutong makipag-usap kahit paano sa mga dayuhan. Ano naman ang pagpapahayag? Alinmang libro sa Retorika ang magpapatunay na ang p agpapahayag ay may apat na anyo o diskors: pagsasalaysay. Itong huli para sa akin a ng pinakamahalaga pagkat siyan g may pinakamataas ang antas. Hindi makakaabot ang sinuman sa antas na ito nang hindi nalalaman ang mabisang paggamit ng naunang tatlo. Nang hindi kusang ituro sa atin ng mga Espanyol ang kanilang wika.

Bawat isa ay tumalakay sa mapagbalatkayon g pakikitungo sa atin ng mga Amerikano. Ngayon at Bukas ng katipunerong si Aurelio Tolentino. nakarating hanggang sa kasalukuyan ang h apdi ng pananakop sa mga titik ng tula na naging awit na Bayan Ko ni Jose Corazo n De Jesus. Hindi nga ba't kahit yaong matataas ang kalibre sa pagsasalita ng Ingles at maging yaong hindi Tagalog ay nagsalita ng Filipino upang maiparating lamang ang kanilang mga pananaw sa milyun-milyong Pilipinong nanonood at sumusu baybay? Sa gitna ng lahat ng katotohanang ito. Napilitang sumulat sa sariling wika ang mga dating nagsisisulat sa Ingles at bunga nito. Sa panahong kasalukuyan. bakit hindi natin subuking magbasa ng kanilang mga polyeto at mapapan sin ninuman ang kadalisayan ng kanilang mga salita. Naging "suwail" siya ng anak sa Katapusang Hibik ng Pilipinas sa Inang Espanya. hindi niya ito ginamit upang iparating ang kanyang mga karaingan. Sa buong proseso ng pagpapatalsik sa dating Pangulo." Isang karapatang noo'y di gaanong nabibigy an ng pansin! Sa panahon ding ito sinubukang tumula ng mga Pilipino sa paraang H apones sa pamamagitan ng mga haikku. Sa kabila naman ng mapangwasak na paraan ng mga Hapones. pansinin kung anong wika ang patu loy na gamit ng mga militanteng grupo. Ang pahayagang Kalayaan ng KKK ay patunay dito. Pagdating ng eleksyon. naging matatag siyang pinuno sa kanyang Dekalogo ng Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Nariyan ang Walang Sugat ni Severino Reyes. Naging mahusay siyang historyador sa Mga Dapat Mabatid ng mga Tagalog. Sa panahon ding ito. pamahalaan. paggawa. Ang kanya namang kanang kamay na si Emilio Jacinto ay buong husay na ginamit ang ating wik a sa kanyang Liwanag at Dilim. at sa lahat ng ito.</pd> Abad at Kahapon. kapan gyarihan at pagkakapantay-pantay. Gayundin ang tinahak ng mga akda ni Del Pilar sa pamamagitan ng kanyang Dasa lan at Tocsohan. wala ni isang kandidato ang nagpilit na magpa-Ingles -Ingles s harap ng madla. At masasabi kong higit sa la . isang sanaysay na binuo ng pito pang maliliit na sanaysay na tumatalakay sa pag-ibig.</pd> S antos. Si Del Pilar. ang kanyang Kundiman ang siyang naging pi nakamatibay na ebidensyang nagpapatunay ng kanyang pagbalikwas laban sa pamahala an. higit kay Rizal at Jaena ang labis na gumamit ng wikang sarili sa pagpapahayag ng karapatang Pilipino. Bagay na ma ingat na nailarawan ni Arceo upang maipahatid ang mensaheng "hindi laging ang un ang tibok ng puso'y pag-ibig tuwina.ay ng mga lalaki. ang pang-aapi ng mga panginoong maylupa ay nabasa sa Walang Panginoon ni Deogracias Rosario. Sa kanyang mga tula. bagamat sinasabi ng maraming libro na maru nong rin siya ng Kastila. naging gintong panahon naman ng panitikang sariling atin ang kanilang panunupil. Mula sa "Magkaisa" hanggang sa "Gloria Labandera" wikang sarili ang laging nagsasalamin sa hinaing ng mga Pilip ino. at siyempre pa. kalabisan na marahil kung uulitin ko pa ang malinaw na katotohanang walang ibang wikang ginamit ang "Tatlong EDSA" upang makahikayat ng libu-libong Pilipino kundi ang wikang Filipino. pananampalataya. Binabanggit na rin lang si Bonifacio. Mga tulang maiikli ngunit kasasalaminan ng mga karapatan ng kababaihang nilapastangan ng mga dayuhan. Ang panahon ng Amerikano ang nagbigay-daan upang sumilang ang mga dulang tuwiran at di-tuwirang tumutuligsa sa pamahalaan. d i miminsang nagtalo pa ang mga senador sa kung anong uri ng varayti ng Filipino ang gagamitin. Upang mapanatili nila ang ganito ng imahen. Nanguna sa mga ito ang Lu pang Tinubuan ni Narciso Reyes at ang Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo. Ang paksa ng ekonomiyang kapitalista ay tinuligsa sa Banaag at Sikat ni Lope K<pd>. ang Tanikalang Ginto ni Juan K<pd>. Itong ikalawa ang higit na naging malapit sa puso ng masa pagkat tumalakay sa m aselang paksa ng pagkakaroon ng ibang babae ng isang ama ng tahanan. Sino ang makakalimot sa mabisa niyang paggamit ng wikang sarili upang palitan ang mahahalagang bahagi ng mga dasal Katoliko? Naging bahagi rin siya ng Tatsulok na Hibik na pinangunahan ng kanyang gurong si Hermenigildo Flor es at tinapos naman ni Andres Bonifacio. Sila na sumasagisag sa mithiin ng karaniw ang Pilipino ay hindi wikang dayuhan ang gamit. nagkaroon pa ng pagpili sa Pinakamabubuting Maikling Katha ng 1943. ipinahiwatig ng mga Pilipino ang epekto ng kulturang Amerikano sa buhay ng mga Pilipino.

hat, pagkat siyang pinakamaimpluwensya, pagmasdan at pakinggan ang wika ng mass media. Ang dati-rating mga wikang Ingles ang gamit sa pagbabalita at paglilingko d ay mabilis na nagbago patungo sa paggamit ng wikang Filipino. Maging ang mga t elenovela at cartoons na kinahihiligan sa araw-araw ay kinailangang isa-Filipino upang subaybayan. At sa lahat ng ito, natutuhan na ng mga bata ang mga batayang konsepto sa matematika, agham at teknolohiya sa sarili nating wika. Sa kabuuan, bagamat dalawa ang opisyal na wika ng ating bansa, Filipino at Ingle s, hindi maikakaila na kung ang nais natin ay tapat at tuwirang pagkakaunawaan, Filipino ang DAPAT UPANG MAIPAHAYAG ANG KARAPATAN NG BAWAT MAMAMAYAN! ANG WIKANG ITO AY SUBOK NA NG KASAYSAYAN! ANG WIKA RING ITO ANG MAGBUBUKLOD SA SAMBAYANAN! Sa dakilang panahong ito ng Kapaskuhan, hindi maikakaila ninuman na bukod sa dak ilang Pag-ibig ng Diyos at Panananampalatayang sukli natin sa Kanya, ang diwa ng Kapayapaan ang nangingibabaw sa bawat puso at isipan ng bawat Pilipino! Nakapan lulumong isipin na sa kabila ng ating pagdiriwang ay nasa likod pa rin ng ating kamalayan ang bangis ng digmaan sa Mindanao, ang pait ng pagluha ng mga naulila sa kanilang mga mahal sa buhay at ang sigaw ng mga tinig na napagkakaitan ng kat arungan. Ang lahat ng ito ang sabay-sabay na umaalingawngaw upang ang mayuming h imig ng kapayapaan ay unti-unting mapawi sa ating mga pandinig. Mga kaguro, pinalilinaw ng dasal na ito ni San Francisco ang pangunahing tungkul in natin bilang mga Kristiyano at bilang mga tagapagturo. Mababasa ninyo sa prog rama sa umagang ito ang mga paksang kasunod ng tinatalakay ko: demokrasya, karap atang pantao at kaunlaran. Sadya kayang inuna ang aking paksa upang maipaunawa s a bawat isa sa atin na ito ang saligan ng lahat ng nabanggit? Maiisip ba nating magkaroon ng demokrasya kung walang kapayapaan? Para saan ang pagtalakay sa mga karapatang pantao kung ang mga karapatang ito na dapat tamasahin ay niyuyurakan dahil sa kawalan ng kapayapaan? At anong kaunlaran ang ating inaasahan kung ang bawat panig ng ating lipunan ay karahasan ang nakikita sa halip na kapayapaan?

4

Title:Ang pagkakaroon ng Kagandahang Loob Text 138 - Essay Word Count: 2,257 <i><b>Ang pagkakaroon ng Kagandahang Loob</b></i> Ang 12 na kategorya ng Kagandahang Loob ay nasa loob ng isang tao. Ang ' loob' ay isang mahalagang konsepto sa mga Pilipino. Ayon kay Salazar (1985), ang pagkatao ng isang Pilipino ay may loob at labas (<i>internality</i> at <i>exter nality</i>) at ang loob ang siyang mas pinahahalagahan. Ayon kay Ileto (1979), a ng loob ang siyang panloob na sarili, ang ubod ng pagkatao at siyang kinasasalal ayan ng tunay na halaga ng isang tao. Ang loob ay isang konseptong may kinalaman

sa relasyon at naglalarawan sa ating pakikitungo sa iba kaya naman ang mga sali ta natin tungkol sa pakikipagkapwa ay may taglay na loob; "utang na loob", "sama ng loob", "kusang loob" at "kagandahang loob ." Ngunit kahit na ito ay galing s a 'loob', upang makita ito sa isang tao, dapat niya itong mailabas. Kaya ang mga katangian sa 12 na nabanggit sa pag-aaral ay may kinalaman sa pagkilos o <i>obs ervable behavior</i> ng tao . Pangalawa, ang mga katangian ng kagandahang loob ay mga katangian na hin di inaamin ng isang tao na taglay niya ang mga ito. Hindi dapat manggaling sa sa rili ang pagsasabi na ikaw ay may kagandahang loob. Dapat ibang tao ang nakakiki ta nito sa iyo. Ang Kagandahang Loob ay iginagawad ng ibang tao sa iyo. Hindi tu lad ng ibang positibong katangian tulad ng pagiging masayahin. Ang isang tao ay maaaring ipagsasabi na siya ay masayahin ngunit ang taong may kagandhang loob, h indi niya ito ipinagsasabi. Maaari nga na hindi niya alam na mayroon siya nito s apagkat ibang tao ang nakakikita nito sa pamamagitan ng pagkilos at pag-uugali n iya. <i><b>Mga isyu sa mga katangian ng Kagandahang Loob</b></i>. Sapagkat ito ay mga katangian o <i>traits</i> at ang mga katangian ay la ging may kinahaharap na mga isyu, masasabi rin na ang mga katangian ng kagandaha ng loob ay napapasailalaim din sa mga isyu ng <i>traits</i> na binanggit nina Ch urch at Katigbak (2000). Ang mga katangian ba ng kagandahang loob ay ayon sa sit wasyon (<i>situational</i>) o sa disposisyon (<i>dispositional</i>)? Ito ba ay m ula pagkapanganak (<i>innate</i>) o natututunan (<i>acquired</i>)? Karamihan din sa mga katangian ng kagandahang loob ay may kaugnayan sa <i>moral values</i>. K apag nilikha ang iskala, maaaring magkaroon ng argyumento sa mga kasagutan sapag kat magkakaiba ang mga pagpapahalaga o <i>values</i> sa iba't ibang kultura. May epekto kaya ang <i>individualism</i> at <i>collectivism</i> sa pagbuo ng konsep to ng kagandahang loob? <i><b>Implikasyon sa clinical at counseling psychology</b></i> Ngayong may ideya na tayo kung ano ang kagandahang loob, maaaring makatu tulong ito sa pagpapabuti ng ating relasyon sa ating kapwa sa araw-araw na inter aksyon natin sa kanila. Bukod pa dito, maaaring makatutulong ito sa mga <i>clini cal</i> at <i>counseling psychologists</i>. Maaaring tingnan ng mga <i>counselor </i> o <i>therapist</i> ang kanilang mga sarili at alamin kung ano sa mga katang ian ng kagandahang loob ang mayroon sila na nakatutulong sa kanilang propesyon. Maaaring ang maging pokus ng isang <i>counselor</i> ay hindi lamang ang kanyang oryentasyon at mga teknik kundi pati na rin ang kanyang mga katangian upang magi ng isang epektibong <i>counselor</i>. Gayundin sa larangan ng pananaliksik sa <i >counseling</i>. Karamihan sa mga pananaliksik ay nakatuon lamang sa modelo ng < i>counseling</i> ngunit limitado ang mga pananaliksik sa mga katangian ng isang <i>counselor</i> kung ikukumpara sa bilang ng mga nagawa na tungkol sa modelo o stratehiya. Ayon kay Seligman (2000), ang <i>Positive Psychology</i> o ang sikolohiy a na nakatuon sa mga positibong katangian ng isang tao, ay unti-unti nang nakiki lala sapagkat marami itonh aplikasyon sa iba't ibang larangan ng sikolohiya kabi lang ang <i>counseling</i>. Ang pagbuo ng konsepto ng kagandahang loob ay maaari ng makatulong sa pagsisimula ng <i>Filipino Positive Psychology</i> na maaaring may aplikasyon sa <i>counseling</i>. Sa isang pag-aaral na may layuning makagawa ng isang unibersal na klasipiksayon ng mga positibing katangian ng mga tao sa h alip ng mga negatibong karamdaman na kagaya ng <i>Diagnostic and Statistical Man ual of Mental Disorders (DSM-IV)</i>, natuklasan nila Dahlsgaard, Peterson and S eligman (2005) na may anim na positibong katangian na makikita sa <i>Confucianis m</i>, <i>Taoism</i>, <i>Buddhism</i>, <i>Hinduism</i>, <i>Athenian</i>, <i>Juda ism</i>, <i>Christianity and Islam</i>. Ang mga ito ay <i>justice</i>, <i>humani ty</i>, <i>temperance</i>, <i>wisdom</i>, <i>transcendence at <i>courage</i>. Ma

aaring ang mga ito ay kaugnay ng 'kagandahang loob' at maituturing na pinakamaha lagang konsepto sa <i>Filipino Positive Psychology</i>. Marahil kung ang isang <i>counselor</i> ay may kagandahang loob, isa ito ng aset o kalamangan sa <i>counseling</i> ngunit baka mayroon din itong negatibo ng epekto sa <i>counselor</i>. Kung lagi siyang handang tumulong, magbigay ng se rbisyo, at inuuna ang kapakanan ng ibang tao, hindi kaya siya ay sobrang mapagod at mawalan ng motibasyon sa <i>counseling</i>? Hindi kaya mamihasa ang mga <i>c ounselee</i> at abusuhin ang kanyang kagandahang loob? Ngunit kung may dedikasyo n ang <i>counselor</i> sa kanyang propesyon ay kaya niya itong mapaimbabawan at hindi indahin ang abala o pagod-na ayon sa pag-aaral na ito ay isang katangian n g kagandahang loob. Sa pagkakaroon ng mga domeyn at kategorya ng Kagandahang Loob, maaaring makabuo ng isang iskala na susukat sa Kagandahang Loob ng isang tao. Ang iskalan g mabubuo ay maaaring gamitin sa <i>counseling</i>, sa pagpili ng mga aplikante sa trabaho, at sa iba pang gamit. Kung ang pagkakaroon ng kagandahang loob ay natututuhan, maaari ba itong ituro sa <i>counselor</i> at pati na rin sa <i>counselee</i>? Maaari bang magka roon ng kurso upang madebelop ang kagandahang loob, o maaari bang magkaroon ng m odelo o estratehiya sa <i>counseling</i> na gamit ang konseptong ito? <i><b>Limitasyon ng metodolohiya</b></i> Dahil sa ang pag-aaral ay may layuning makabuo ng konsepto, ninais ng ma y-akda na magkaroon ng maraming kalahok upang maraming pananaw ang makuha, kaya napagdesisyunan na <i>questionnaire</i> ang gamitin sa pagkalap ng datos sapagka t mas marami ang maaaring makasagot. Ngunit may ilang limitasyon ang ganitong pa mamaraan. Una, maaaring mas marami silang naisagot kung interbyu ang ginamit. Pa ngalawa, walang pagkakataon na magkaroon ng <i>consensus</i> ang mga kalahok. Na gkaroon naman ng mga ilang eksperto na tumulong sa <i>content analysis</i> nguni t mahalaga pa rin kung ang mga kalahok mismo ang nagtipon upang magsalu-salo ng mga pananaw. Maaari sanang magawa ito sa pamamagitan ng <i>Focus Group Discussio n</i>. Mayroong naging limitasyon din ang <i>questionnair</i>e na ginamit. Ana panuto ay sumulat ng karanasan nila noong huling apat na linggo. Nilagyan ng <i> time frame</i> dahil baka mas detalyado ang kanilang kwento kung sariwa pa ang p angyayari. Ngunit ang maaaring nangyari ay hindi nila isinulat ang isang karanas an na matagal nang naganap kahit na ito ay mas makabuluhan sapagkat ang nakalaga y sa panuto ay mga karanasan noong nakaraang apat na linggo lamang. Sa mga susun od na pag-aaral, maaaring huwag na lamang lagyan ng <i>time frame</i>. Sa pagpili ng kalahok, ang mananaliksik lamang ang nagdesisyon kung sino ang nararapat na gawing kalahok base sa kanyang palagay o <i>assumption</i> na ang mga nasa <i>helping profession</i> ay may taglay na kagandahang loob. Maaar ing sa susunod ay gagamit ng <i>nomination method</i> na kung sino ang pinakamar aming nominasyon mula sa ibang tao ay siyang magiging bahagi ng pag-aaral. Layunin ng panimulang pag-aaral na ito na alamin kung ano ang konsepto ng ritwal sa Pilipinas, at kung paano ito tinatanggap o ginagamit ng tao sa kanila ng kamalayan at kultura. Dahil panimulang pag-aaral pa lamang, babalikan ang mga naunang pananaliksik tungkol sa ritwal at ilalatag ang mga eksena o yugto ng pa ggamit ng pagriritwal sa bansa. Gayumpaman, hindi ito pag-uulit lamang ng mga p ananaw. Layunin ring ipakilala ang isa pang anggulo ng pagsipat. Kadalasan, an g mga naunang pag-aaral sa ritwal ay nakatuon lamang sa aspektong pagtatanghal. Subalit kung babalikan ang mga elemento ng pagriritwal, makikita na nakapaloob ito sa isang konteksto. Mayroon itong sinusundang daloy o salaysay. Samakatuwi d, mayroon ding aspektong naratibo. Ang aspektong ito ang tatangkaing i-ugnay

sa muling pagtalakay sa mga ideya ng mga naunang pag-aaral. Sa pangkalahatan, i mumungkahi ng pag-aaral na ang ritwal ay pumapaloob sa isang naratibong siyang n agiging daluyan ng talastasan ng kapangyarihan at diwa. <b>Panimula</b> Mayaman at mayabong ang kasaysayan ng pagriritwal sa Pilipinas. Sa kultur a at kamalayang Pilipino, pumapainlang sa iba't ibang antas at pagpapakahulugan ang ritwal at pagriritwal. Ang pagriritwal ay nakabaong diwa at binhi sa kaakuha n ng mga Pilipino. Sa kasaysayan, marami sa mga ninuno ang gumagawa ng kani-kani lang mga ritwal. Sa <i>Pasyon and Revolution</i> (1989), nabanggit ni Reynaldo I leto na maging ang mga kasapi ng Katipunan ay sumailalim sa mga proseso ng ritwa l sa pamamagitan ng mga dasal at pag-akyat sa Bundok Banahaw. Sa ganito, ang rit wal bilang paksa at diskursong nagpapakilos sa kultura at lipunan ay isang paglu lugar at pagpapatotoo sa halagahan nito sa Araling Pilipino. Kung gayon, sa kabi la ng nag-uumpugang bato ng nasyunalismo at globalisasyon, may pangangailangan s a pagpapatuloy sa pag-aaral at pag-aanalisa sa mga ritwal sa Pilipinas. Layunin kung gayon ng pag-aaral na ito ang alamin kung ano ang konse pto ng pagriritwal sa Pilipinas, at kung paano ito tinatanggap o ginagamit ng ta o sa kamalayan at kultura. Gayumpaman, kailangang ipagpauna na ang papel na ito ay bahagi ng mas malawak na pag-aaral at ang mga ilalahad na impormasyon at pags usuri ay panimula pa lamang. Bilang panimula, mahalagang balikan at tukuyin ang mga mahahalagang ideya ng mga naunang pananaliksik. Sapagkat marami na'ng mga pag-aaral ang nakatuon sa iba't ibang ritwal sa Pilipinas, ang mga halimbawang g agamitin sa papel ay isang paglalatag lamang ng mga eksena o yugto ng paggamit n g pagriritwal sa bansa. Bagaman mayroong panganib sa ganitong asersyon, mayroong pagsasaalang-alang ang papel na hindi kinakatawan ng mga pag-aaral sa ritwal an g kabuuang sakop ng pagriritwal sa bansa. Bukod dito, may layunin ding ipakilala ng mananaliksik ang isang pang -anggulo ng pagsusuri. Kadalasan, ang mga pag-aaral sa ritwal ay nakatuon laman g sa aspektong pagtatanghal. Subalit kung babalikan ang bawat kilos, pag-awit, k agamitan, ginagampanang papel ng mga kalahok, makikita na ito ay nakapaloob sa i sang konteksto. Mayroon itong sinusundang daloy o salaysay. Samakatuwid, mayro on ding aspektong naratibo. Ang aspektong ito ang tatangkaing iugnay sa muling pagtalakay sa mga ideya ng mga naunang pag-aaral. <b>Pagpapakahulugan sa Naratibo</b> Ang isang tao na maraming ginagawa sa katawan o may kaartehan sa panganga tawan ay kalimitang nasasabihan na "marami ka namang ritwal!" Sa mga pelikulang katatakutan, ipinapakita ang ritwal sa pagtawag o di kaya'y isang panlaban sa ma sasamang elemento sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang babaeng birhen o dugo ng puting manok. Ritwal ding maituturing ang pagsisimba, orasyon at pagrorosaryo, g ayundin ang kapistahan ayon sa pag-aaral ni J<pd>.</pd> Mario Francisco (1991). Malinaw kung gayon na malay ang tao sa gamit at kahulugan ng pagriritwal. Ito ma rahil ang dahilan kung bakit madali lamang tanggapin o hindi kaya'y nakasanayan na ng tao ang pagriritwal. Dahil sa mas midya at teknolohiya, naiaangkop ang pre -kolonyal na tradisyon sa kulturang popular. Sa kabilang banda, kakikitaan sa pa nulaan ang impluwensya at pagtatanghal sa pagriritwal. Habang inihahanda at nang angalap ako ng kaukulang datos, halimbawa, nakita na mayroong mga tulang ginawa sina Camilo Villanueva, Kerima Tariman at Cirilo Bautista ukol sa ritwal. Sa Panitikang Oral ng mga katutubo, makikitaan ng mga ritwal o <i>paganit o ang ating mga kuwentong-bayan, mitolohiya, alamat at epiko. Ang mga ep ikong bayani halimbawa, ay madalas sumasangguni at nagtatanghal ng mga ritwal bi lang paghahanda sa kanilang paglalakabay at pakikidigma. Ang mga pagpapatotoo sa mga mitolohiya ay makikita at naililipat sa mga ritwal (Salazar 14).

Sa paimbabaw, ang naratibo ay pagsasalaysay ng mga pangyayari at instrume nto ng paglilibang. Gayumpaman, ang ganitong pagsasalaysay at panlilibang ay na kapaloob sa isang konteksto at may ginagampanang panlipunang papel. Ayon kay Ar istotle, ginagamit ang naratibo sa pagsasalin ng kaalaman, pagbibigay-kahulugan at pagpapaliwanag ng mga pangyayari (Lentricchia at Mclaughlin 69). Sa madaling salita, pinapagtibay nito ang isang kaayusan. Mahalaga kung gayon, ang pag-apu hap sa estruktura, katangian at kartograpiya ng ritwal sapagkat nagsisilbing bal angkas ito upang higit na maunawaan ang proseso ng pagkilala at pagtanggap sa ko nsepto ng ritwal sa kultura at kamalayang Pilipino. Ibig sabihin, ang pagriritwa l sa Pilipinas ay maituturing na pulitikal dahil sa pagsasalikop ng kultura, kas aysayan, relihiyoso at pangkabuhayang katangian nito. Sa madaling salita, upang maidalumat ang naratibo ng pagriritwal at ang naratibo ng kulturang lumikha nito , mahalagang pansinin at kilatisin ang ritwal bilang gahum. Bilang gahum, ito a y maaaring magmanipula, lumikha o bumuwag ng mga konsepto at ugnayang pangkapang yarihan sa loob at labas ng konteksto nito. Bilang isang panlipunang proseso, an g ritwal ay maaari ring lumikha ng identidad ng grupo tulad ng mga bayani at nar atibo sa mga epiko. Kung gayon, ang ritwal ay isang naratibo ng kapangyarihan. May panlipunan at sikolohikal na papel at katangian na ginagampanan ng na ratibo. Binibigyan ng tao ng kaayusan ang kanilang mga karanasan sa pamamagitan ng mga naratibo. Ang mga naratibo ang nagsisilbing kritiko at tagapamagitan ng k ultura. Buhat dito, nauunawaan ng tao ang mga karanasan nang sa gayo'y lumilikha siya ng mga kahulugan upang maunawaan ang mundo. Sa ganito, ang tao'y laging na ghahanap ng mga naratibo upang maipaliwanag ang ating pagkatao. Ayon nga kay J<p d>.</pd> Hillis Miller, "it implies that we want stories for something they can do for us, something we inexhaustibly need" (sa Lentrrichia at Mclaughlin 71). Sapagkat ang ritwal ay isang "interepretive event" ayon kay Norman Denzin, b ahagi ng naratibo ang pagbuo, pagtanggap at pagbasa ng mga manonood sa ritwal. S a pag-aaral ni Gerd Baumann inilista niya ang limang (5) uri ng mga kalahok o ma nonood sa ritwal. Aniya, "they are the bystanders, interested onlookers, guests who one hopes will 'enhance (the rituals) recogniton and status', witnesses who have the power to confer validity on the ritual, and outside beneficiaries" (sa De Coppet 8). Naitatahi ng manonood ang ritwal sa pamamagitan ng "mute dialogue" (Denzin 101). Ibig sabihin, nakukumpleto ang ritwal dahil sa pagninilay-nilay n g mga tao sa kanilang "nabasa" at pag-uunawa sa ritwal. Samakatwid, ang naratibo ay hindi lamang isang instrumento sa pag-uunawa ng ritwal, bagkus ito rin ay is ang daluyan ng pagsasalin at pagbabahaginang diwa sa pamamagitan ng mga salaysay . Ang ritwal ay hindi lamang isang anyo ng salaysayan kundi talastasan din ng m ga diwa - diwa ng nagsasalaysay at diwa ng nakikinig.

5

Title:Kwento (8) Kaya huminto na sila sa isang lugar. Ngayon, konti na lang ang tul ad ng aming bahay. Sabi ni Tatay, gusto na rin niyang itigil ang aming bahay sa

isang lugar, pero ubos na raw ang lupa. At sa pagtulog, kitang-kita sa bubungan naming plastik ang malawak na lan git. Pag-umaga na. "Aking Bunsong-bulinggit, gising na't aking aalisin ang bubungan nating p lastik," ang sasabihin ni Tatay. Mag-iinit si Tatay ng tubig sa takure at bibili ng apat na pandesal sa ma lapit na panaderya. "Ipinagtimpla na kita ng kape at ibinili ng mainit na pandesal sa may kan to," sasabihin ni Tatay. "Ngayon ay araw ng Linggo kaya magsisimba tayo sa Binondo." Naligo kami ni Tatay sa tubig na galing sa butas na tubo. Ang lamig-lami g ng tubig. Tapos, kinusut-kusot ni Tatay ang mga hinubad naming damit at saka isinampay sa mababang haligi ng aming bahay. Ipinarada muna ni Tatay ang aming bahay sa gilid ng simbahan. Hawak ni T atay ang aking kamay nang pumasok kami sa lumang simbahan. Ang laki ng bubong ng simbahan, ang taas ng mga dingding, may mga ibon pa ng lumilipad at naghahabulan, ang ganda ng damit 'nung nasa altar, parang damit 'nung mga bata na nakita ko sa santakrusan dati. Si Tatay, tahimik na tahimik. Nakatingin sa may magagandang damit sa alt ar habang nakaluhod. Pagkatapos, lumabas na kami ni Tatay. Pero laking gulat namin, wala na a ng aming bahay! "Naku! Bunso ko, may kumuha ng ating bahay!" "Sinong kumuha, 'Tay?" "Kinuha ng mga Tanod kanina. Nandun!" ang biglang sabat ng babaeng nagti tinda ng kandila't rosaryo. Tumakbo kami ni Tatay patungo sa itinuro ng babae. At nakita nga namin, hatak-hatak ng isang puting sasakyan ang aming bahay, kadugtong ang iba pang bah ay na tulad ng bahay namin. Iligal parking daw kasi ang aming bahay. "Hayaan mo, Bunso, babawiin natin ang ating bahay." Pinuntahan namin ni Tatay sa baranggay ang aming bahay. Nakita ko ang ba hay namin, nakaparada lang sa isang tabi. Nilapitan namin ang isang lalaking pa rang buntis ang tiyan. "Kelangan kang magbayad ng multa," ang sabi ng lalaki. "'Ala po akong ibabayad," ang sabi ni Tatay. "Lugi naman 'yung iba!" sabay singa ng lalaki sa nakabukas na bintana.

"Ipapangako ko na lang na itatabi ko nang maayos sa susunod ang aming bah ay," pangako ni Tatay. "Di pupwede!" ang malakas na tanggi ng lakaki. Umalis na kami ni Tatay. "Hayaan mo, Bunso, mababawi rin natin ang ating bahay," ang sabi sa akin ni Tatay. 'Nung gabi, sa gilid ng isang tindahang sarado kami nahiga ni Tata y. Di ako makatulog. Kahit anong gawin ko, di pa rin ako makatulog. Iniisip k o ang aming bahay, ang aming mga gamit. Ang dalawa naging pinggan at baso, ang aming kutsara't platito, ang aming kaldero't takure, ang kahon ng aming damit, a ng boteng makulay at pati ang mga piktyur. Paggising namin, walang mainit na kape, walang mainit na pandesal. Sa buong maghapon, nagkargador si Tatay. Pagkatapos na maibaba ang lahat ng gulay, mga karne naman, mga damit, mga tela, mga bihon at harina, mga mantel , batya at palanggana. Kaya paghapon na, hapung-hapo si Tatay. Ako, naiiwan mu na sa harap ng simbahan. Tapos ganon uli kinabukasan. Magkakargador uli si Tat ay at maiiwan uli ako sa harap ng simbahan. "'Wag kang lalayo, pag-uwi ko, masarap na tukneneng ang pasalubong ko sa 'yo," ang bilin lagi sa akin ni Tatay. Pero iniisip ko pa rin ang aming may gulong na bahay. Mabawi pa kaya nam in ni Tatay ang aming may gulong na bahay? At isang hapon, laging gulat ko nang iparada ni Tatay sa aking harapan an g aming may gulong na bahay. Isang drayber na uli ang aking Tatay. Nabawi na r in namin ang aming bahay. Isa-isa kong tinignan ang aming mga gamit. "Sa wakas!" ang nasigaw ko. Pinasakay ako ni Tatay sa aming bahay at saka niya ito minaneho patungo s a aming pinagliliguan. Inalis namin ang aming mga gamit at saka inisis ni Tatay ang loob at labas, ako naman sa manibela. Sinabon at saka binuhusan namin ng t ubig ang aming bahay. Tapos naging matingkad na asul ito. "Ang bangong higaan!" ang nasabi ko. Mula noon, lagi kong binabantayan ang aming bahay. Ako na rin ang nagpap aalala kay Tatay kung bawal itong iparada sa gilid ng kalsada. Tuwing gabi, di pa rin nauubos ang mga kwento ni Tatay tungkol sa mga may gulong na bahay. At habang nakahiga kami sa mabangong higaan at natatanaw ang malawak na l angit, ay sinabi ni Tatay, "Ngayon, aking Bunso, hinding-hindi na mahihiwalay sa atin ang ating munting bahay, ang ating mabango at may gulong na bahay." Habang nakikita kong bumababa ang mga asul na asul na ulap. IBANG-IBA ANG AKING Ate Charito sa ibang Ate. Maganda siya. Par ang perlas ang kanyang mapuputing ngipin. Mahaba at tuwid ang kanyang buhok. M ay mala-sutla siyang kutis. At higit sa lahat, mayroon siyang pitong pambihiran g talento.

At kapag kinulayan niya ang kanyang mga ong-totoo. Kahit gaano kalaki ang tastas ng damit ko. P . kapag nakaririnig siya ng tugtog at mga awitin.Una. At kapag lumabas na siya ng kanyang silid. Bibihira siyang lumabas. kapag may h awak siyang pamato o karayom. kaya niyang sulsihan na parang walang tastas. Kaya niyang magdrowing ng puno. Pang-apat. ang batang ayaw magpagupit ng kuko. Ang gaan-gaan ng kanyang katawan kahit sa loob lang ng kanyang silid kami nagpipiko. nagagawan niya ng magagandang kuwento. pinya. magaling bumigkas ng tula ang aking Ate Charito. Madali rin niyang naisusuot ang sinulid sa karayom. may duwende para sa pagsasayaw. lagi itong kasunod ni Ate saan man siyang magpunta kahit lumabas siya ng kanyang silid. Malambot ang kanyang k atawan. Bukod sa kanyang pitong pambihirang talento. may duwende para sa pagbigkas ng tula. kapag may papel siya. Kaya rin niyang i-drowing si Darna. Gustung-gusto kong pakinggan ang boses ni Ate Charito dahil ang sarap-sarap s a tainga. natatapos niya ang kanta . Kahit anong bagong <i>steps</i> sa TV nagagaya niya. Pampito. Maganda ang boses ni Ate Charito. Ito ay ang nuno sa kanyang silid. may duwende sa pagpipiko. Di naman kalakihan ang nuno sa silid ni Ate Charito. nakakalimutan ko ang lahat. Pangatlo. Di halatang sinulsihan. Kahit anong bagong ka nta. kaya niyang awitin. Nawawala na ang kanyang pitong pambihirang ta lento. May pitong duwendeng tumutulon g sa kanya para maging pambihira. Kahit matataas pa ang tono. Kapag bumigkas na siya at nagsimulang tumaas at baba ang kanyang mga kamay. May duwende para sa pagdo-drowing. utas. Maliit ito sa nuno na nakikita ko sa ilalim ng punong mangga ni Mang Tomas. Ate Charito. may duwende para sa pag-awit. Kapag nagagalit s iya at inaaway ng kanyang mga kalaro. magaling magsulsi ng damit ang aking Ate Charito. walang lampas at parang toto Pangalawa. Pero ang di ko ma kakalimutang kuwento ni Ate Charito ay 'yung kuwento niya tungkol kay Kukot. Hinding-hindi rin lumalapat sa linya ang k anyang mga paa. sa mga bata ng naging kalapati. Ang tapang-tapang ni Kukot. mayroon pang isang pambihir a sa aking Ate Charito. Di tulad ko na pa rerong kaliwa ang paa kapag nagsasayaw. at sa isang bangkang papel na naging isda. baka may pitong duwende sa nuno ni Ate Charito kay a mayroon din siyang pitong pambihirang talento. Kapag nagkakantahan nga kami sa kanyang silid. Minsan nga naisip ko. Di rin ito nakapirmi sa isang lugar. may duwend e sa paggawa ng kuwento. magaling magdrowing ang aking -drowing. Nagiging isang mahiyaing Ate na siya. magaling sumayaw ang aking Ate Charito. Mali naw kasi ang mata niya. at kahit ano pang pr at maging ako na parang isang litrato drowing. naiiba na siya. magaling gumawa ng kuwento ang aking Ate Charito. May kuwento siya tungkol sa mga bituing bumaba sa lupa. Kahit gaano kahaba ang tula kaya niyang kabisaduhin. nagiging espada ang kanyang mga kuko. magaling umawit ang aking Ate Charito. at may d uwende para sa pagsusulsi. Alam na alam niya ku ng saan ihahagis ang kanyang pamato. Pero nagagawa lang ni Ate Charito ang kanyang pitong talento kapag nasa loob siya ng kanyang silid. Kahit ano kaya niyang i mansanas. . Panlima. Kahit ano. magaling magpiko ang aking Ate Charito. Pang-anim. May pitong duwendeng tumutulong kay Ate kapag hawak niya ang kanyang lapis at ang kanyang krayola.

Magpipiko kami ni Ate. mababait ang p itong duwende na tumutulong sa kanya. Sa kanyang paglundag." . Nagtakbuhan sila papalayo. sasabihin kong. Pero sadyang nagpataya si Ate. Siyempre. Siguro mga puting duwende ang kaibi gan ni Ate Charito sa kanyang silid. Kaya bihira siyang lumabas. Ayaw ko kasing marinig ni Ate. Di rin ako nag-iingay kapag dumadaan ako sa likod ni Ate. kasama niya ang nuno sa ka nyang silid. Nagpaalam muna kami kay Nanay. Binulyawan ko ang mga salbaheng bat a. Nabubulabog daw ang tahimik na pamum uhay ng mga lamang-lupa. Hinipan-hipan ko pa ang aking pamato. makikiraan lang po" na mahinang-mahina lang. Sabi kasi ni Nanay. Aya w niya 'nung una pero napilit ko rin siya. Pero laking gulat ko nang ihagis ni Ate ang kanyang pamato. di man lang niya natatapakan ang mga guh it. galit daw ang mga lamang-lupa sa maiingay. Saktong-sak to ito sa gitna. Kumuha siya ng dalawang pam ato. "Ay kuba!" "Ay may kuba!" "Kuba! Kuba!" "Kawawang kuba!" "Kampanerang kuba!" Mabilis na tumakbo sa loob ng bahay si Ate.. "Tabi-tabi p o. Kung tutulungan pa rin siya ng kanyang kaibigang du wende sa pagpipiko. Di kaya nabibigatan na si Ate Charito sa nuno sa kanyang likod? Paano k aya siya matulog? Di kaya nadadaganan niya ang nuno? Paano na ang pitong duwen deng kaibigan niya? Baka maipit ang pitong duwende at magalit? Minsan niyaya ko si Ate Charito na maglaro sa labas ng aming bahay. Tapos bigla silang nagsigawan. At kung mapapadaan man ako sa likod ni Ate. Tinignan nila ako at si Ate Charito. gusto niyang ako naman ang maglalaro.. Gumawa si Ate Charito ng mga guhit sa lupa. Gusto kong makapasok para sabihin sa kanyang pinaalis ko na ang mga salbaheng bata. Ngayon ko malalaman kung talagang magaling magpiko si Ate Charito kahit wala siya sa kanyang silid. "Sana sakto!" Pero di pa ako nakalulundag ay may mga dumaang bata. Ayokong matulad sa kalaro kong si Chot-chot na biglang namaga ang isang paa dahil natapakan niya ang gilid ng nuno sa ilalim ng punong mangga ni Mang To mas at nakalimutan niyang makiraan. Pero iniiwasan ko pa ring dumaan sa likod ni Ate dahil natatakot akong m anuno. isa sa kanya at isa sa akin. "Bakit kasi niyaya ko pang maglaro si Ate sa labas? 'Yan tuloy. Dinig na dinig k o ang pag-iyak ni Ate. Sinundan ko si Ate pero nakakandado ang kanyang silid. Kaya kapag napapadaan ako sa likod ni Ate. tahimik lan g ako.itong lahat ang duwendeng nasa nuno ni Ate.

kapag nakalumok raw ng buto. Pakiramdam ko. di ko tatanggapin. Tatlong taon nang walang nagsasapin ng labakara sa aking likuran o 'di kaya naman magpalit ng aking bihi san." "Sobrang tamis kasi ng santol na pinitas ni Kuya Lester sa likod ng baha y ni Lola Terry. sa k anyang pagsasayaw. Di ko ipagpapalit sa ibang At e ang Ate kong maganda at marami pang angking talento. Muling umiihip ang hangi n habang pinaliligamgam ito ng matinding sikat ng araw. handa na akong ipagtanggol siya. At kung may manunukso man sa aking Ate." "Sabi kasi niya. magtatag-araw na naman. sa kanyang pag-awit. Wala palang duwende para sa kanyang pagdo-drowing." "Kanino ko kaya puwedeng sabihin na nakalunok ako ng isang maliit na but o ng santol kanina? Maliit lang naman ang buto. sa kanyang pagsulat ng mga kuwento.Di pala nuno ang nasa likod ni Ate Charito at di totoong may nuno sa kanyang silid. nagkakasya na l . "NAKU! 'WAG SANANG magkatotoo ang sinabi ni Lola Terry. di na ako natatakot dumaan sa likod ng aking Ate. pero tuluy-tuloy lang ang madulas na buto sa aking lalamunan hanggang m akarating sa aking tiyan. sa aming pagpipiko. Ito ang kalimitang pinagsasaluhan natin sa gabi bago matulog. Hindi na nga ako makatulog sa alinsangan ng gabi at 'di rin makahi ga nang matagal dahil sa nagiging pawisin na naman ako. Madalas na walang prutas ang altar a t hindi rin nalilinis ito. Hindi na rin gaano nagagamit ang ating takuring pantsaa. dahil mahal na mahal ko ang nag-iisa kong Ate. at maging sa pagsusulsi niya ang aking mg a damit." 6 Title:Ang Liham ni Lolo (Isang kuwentong nakabatay sa mga Aral ni Buddha) <b>Ang Liham ni Lolo (Isang kuwentong nakabatay sa mga Aral ni Buddha) </b> <i>Ang Buhay ay isang pagpapakasakit</i>. Totoong puno ng talento ang aking Ate Charito. ang aking Ate Charito na may mag agandang talento. siya lang ang puw edeng kong maging Ate sa buong mundo at ako ang puwede niyang maging kapatid. nalunok ko ang isang maliit na buto. pero buto pa rin 'yon ng santol . sa kanyang pagbigkas ng tula. Di totoong may pitong duwende na tumutulong sa kanyang para m aging pambihira. Natutuwa ako dahil may kapatid akong tulad ni Charito na mabait. Di na ri n ako nagtatabi-tabi po. puwede raw itong tumubo sa loob ng tiyan. Mahal kong <i>Kán chiu</i>. Di ko napigilan. B igyan man ako ng maraming Ate. Kung minsan. Pinigil ko ito. Simula noon. Naghahalong berde at abo ang paligid. Nagigising ako sa madaling araw na sumasakit ang tuho d at wala ka para hilutin ito at pahiran ng langis. Wala naman palang dapat katakutan.

Bati d kong nabigyan ni David ng pagpapahalaga ang ginawa natin sa kanyang pagtataguy od para lamang siya makapagtapos ng pag-aaral ng komersyo. At ang marami pa nga sa kanila ay nagbukas ng mga tindahan sa mga kalapi t na mga mall. Kung kaya't hi ndi niya namalayan ang naging kalagayan ng ating apo. Tama nga ang pahayag at payo ng magkabiyak na batong <i>pua pw e</i> sa templo nang makailang ulit mo itong hawakan at ihulog para lamang makas iguro. mahal ko. Matalino ang apo natin. . Mainam sana kung naririto ka. Hindi na nila ninanamnam ang bawat minuto para makapag-isip at matimbang ang kanilang mga mapagpipilian. Marami na kasi ang mga nagsulputang dayong Tsino dito sa Soler a t Reina Rigente. Isinisi niya ito sa kanyang asawang nangibang-bansa ma tapos makakilala ng isang may-kayang Tsinong mangangalakal ng ginto sa Binondo. At ang payo nito ng walang pag-aalinlangan. Magdadalawang taon na ang ating apo sa kolehiyo at mas lumaki pa ang bayarin. Madalas ko rin namang pagsabihan at pangaralan ang ating apo. Ito na yata ang pinakamagandang regalo ni David sa atin. Pero pasasa an pa't palalayain din ako sa paghihirap at makakatagpo kitang muli. Ilang hiu ang sisindihan ko at prutas pa kaya ang iaalay para maintindihan ng ating mga ninuno ang pangangailangang m atigil o mabawasan ang pagbugso ng mga dayong ito sa Maynila. Mas lalo pang hihikayat ito sa mga dayo para manatili at dumami p a. Kahit pa mahina ang k ita ng ating tiam at kadalasan pa nga'y nalulugi tayo sa murang turing ng mga ma mimili ng tsinelas at abanikong Tsina ay napagtapos natin si David ng pag-aaral. Hindi raw nito nagawang gabayan ang kanilang anak lalo't babae ito. dapat nga nating ipagpatuloy ang pagsusumikap na makatapos si David. Baka naman maaari mong pakiusapan ang ating mga ninuno. Nakakalungkot ang mga pangyayari. kahit pa dinagdagan niya ito ng mga paninda. Masyado nang mapusok at mabilis ang pag-iisip at pagpapasya ng mga ka bataan. Maaaring mas yado siyang naging abala sa kanyang pagsisikap para sa ating apo. Sinang-ayunan ko.amang kami ng anak mo sa pagbili ng mga lutong ulam at kanin na dati-rati'y iyon g inihahanda sa amin. lalo't tatanggap ito ng gawad karangalan sa eskuwela sa araw ng pagkilala. Parati kit ang bibisitahin.isang pagpapakasakit. Ang marami pa nga'y hindi naman talagang legal na mangangalakal at mamamayan. Pero matalinong bata siya. Lalo pa ngayon na nagsulputan ang mga malalaking gusali at department store sa mga katabing kalye lamang. Gayunpaman. kaya't desidido si David na pakunin it o ng medisina kahit pa alam niyang mahal ang kursong ito. Iba pa rin kung a ng kanyang <i>amah</i> ang mangangaral. Alam kong nababatid mo ang na ngyari kay David noong isang buwan. Hindi naman ganoon kalaki an g kita ng <i>tiam</i> na ipinamana natin sa kanya. Pinagsabihan ko si David na huwag saktan ang ating apo kahit pa alam kong naninikip ang kanyang dibdib sa sama ng loob. Pagpap akasakit hindi sa hirap ng katawan ko. <i>Ang mga pasakit ay sanhi at dulot ng kamangmangan at pagkahumaling</i>. Nagbabalak na magdoktor. kundi sa pangungulila sa iyo. Madali na ang pagpasok ng mga Tsinong nagmula sa mismong higanten g bansa na pinagmulan ng ating mga ninuno. Malaki na ang kinikita ng de-lata at nilalakong pagkain sa amin. Isinusulat ko ang liham na ito para ipaalam sa iyo na nakatapos na ng hay skul ang anak ni David. Palibhasa'y nag-iisa naman. Masakit talagang malaman na nagda dalang-tao ang ating apo. Nakita ko kung papaano m o siya niyakap nang sabihin niyang nakakuha siya ng mataas na marka at nakapasa siya sa scholarship ng kanyang kolehiyo. Kaya nga't naging masyadong abala si David at nakaligtaan na niyang bata pa ang kanyang anak at kailangan ding gabayan ito at hindi lang basta masustentu han. Alam kong napapabuntong hininga ka na lang kapag humihingi na ng pangmatrikula o pambili ng gamit si David. Tuwang-tuwa siya sa anak. <i>Ang mga pasakit ay matatapos lamang kung mapapanagumpayan ang kamangmangan at pagkakahumaling</i>. 'Yan naman talaga ang buhay sabi ni Buddha . Hindi ko masisi ang anak natin. Iba na nga an g panahon.

Dapat itong maintind ihan ni David na alam kong kanya namang nauunawaan. Ang pagnonobena at pagsasakripisyo sa Nazareno na ang kinasanayan ni Marita para sa pagbabago ng kanyang asawa. intensyon. Biruin mo't natutunan niya ang umibig sa napakaagang panahon. Lalo pa kung araw Biyernes. Responsible at likas sa bata ang pagiging palaaral. Tumayo ako at hindi na naawat pa ang kanyang pagyakap sa akin. Kapansin-pansin ang malamig sa simoy ng hangin. Taga-Negros ang kanyang pamilya at mga kam . Inhinyero siya na may trabahong sapat na makabubuhay at makapagpapaaral sa ating apo. O baka naman naibulong mo sa akin ang bagay na ito. Mala-batang humikbi habang tahimik na nagpasalamat si David sa akin. Ni hindi ito itinu turo sa paaralan o napapantayan ng kahit na anong sertipiko o diploma. Ito ang tahanan n g Mahal na Nazareno. sa ilalim ng kanyang malung kot at maalikabok na mesa at sa may altar na may malamlam na de-kuryenteng kandi la kung saan nakalapag ng tahimik ang iyong larawan.hindi nagpaapekto si David dito. mukhang hindi naapektuhan. Hindi na rin naman mahalaga ku ng Tsino o anumang lahi ang dapat mapangasawa ng ating apo. Payapang nagtatapos ang araw. taga-Laguna ang ama at mula sa Maynila ang ina. nak ausap na namin ng anak mo ang lalaking magiging ama ng apo natin sa tuhod. Hindi kailan man naging tahimik ang Basilika ng Quiapo. gawa o kilos. Puron g Filipino siya. Bak a kasi kailangan na itong maipabago at mabayaran ang buwis. hanapbuhay. Wala naman siyang malalapitan. Marahil nakahulm a na ang aking pag-iisip sa mga kinamihasnan kong gawain nang kung ilang taon. Papauwi na noon ang mga taong naglipana sa lansangan a t dinig ko na ang pagsasarado ng barandilya ng mga tindahan. <i>Ang daan para mapigil ang pasakit ay sa pamamagitan ng Walong Marangal na Gaw i: ang tamang pananaw. tinanong ko kay David ang rehistro ng <i>tiam</i>. pangungusap. Nangako naman ang bata na magtatapos at magpapatuloy sa medisina kahit pa maaga siyang magiging ina. Pero mas mamarapatin ni David na pagtapusin niya ang anak. Hinintay ko siyang matagpua n ito kung kaya't naupo muna ako sa silyang nasa bukanan ng tindahan. <b>Ang Panata ni Tatay (Isang kuwentong nakabatay sa Beatitudes) <b> <i>Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng lan git</i)>. matututunan at pag-aaralan na niya ang pagiging ina. Nangu ngulila kaming mag-ama sa iyo. at pagninilay-nilay</i>. Napalingon ako at iniabot niya s a akin ang larawan mo. puno ito ng sari-saring tao na may iba't ibang intensyon at may sari-saring hinihiling sa patrong pagod ma'y pa tuloy pa rin sa pagbubuhat ng krus ng kung sinu-sinong hindi maasahang palaging makaalala at makakilala. Nangitim na ang kanya ng tuhod sa paghalik nito ng maraming ulit sa sahig ng simbahan. Kaya nga marahil ibi nuhos niya ang kanyang oras at lakas sa paghahanapbuhay para sa kanyang anak par a maiwaglit na rin ang pangyayaring ito sa kanyang isipan. Walang anumang espesyal sa araw na iyon maliban nang maramdaman ko an g paglapat ng kamay ni David sa aking balikat. Hindi ko alam kung b akit may biglang pangangailangan para ipaalala ko sa kanya ito. Dapat ihanda ang tuhod sa paglakad ng paluhod at pagbigkas ng dasal habang i sinasagawa ang sakripisyo. pagsisi kap. Hinanap niya ito sa may kabin et malapit sa eskaparate ng mga tsinelas at abaniko. Huwag kang mag-alala. Noong isang hapon. <i>gun e ka yá quiao</i>. Palagi na laman g niyang ibinubulong kay Kristo ang mga bagay-bagay na nais niyang mangyari sa k anilang buhay. Ilang talampakan din ang layo ng harapang pintuan ng simbahan mula sa alt ar. Ito talaga ang dahila n kung bakit lalong naging abala si David. At ngayon . Parang humahaplos at nagp apaalala ng pagpapahinga. pag-iisip.

Halos lima o anim na ulit ang paniningil ng iba't ibang tao sa mag-asawa ka da linggo. Naging ugali na nga rin niya ang dumaan sa imahen ni Kristo sa Quiapo na may nagliliyab na puso at ihabilin na lamang ang puso ng kanyang anak dito. Lagi niyang iniisip ang pagbubuhat at ang pagbibilad ni Ben sa araw-araw niyang pagtatrabaho sa Pier. Ta glay niya ang lakas at biyaya. minsan ay 'di niya makayang ihinga ang pangangailangan ng anak para mat ugunan ang karamdaman nito. Kung mi nsan. subalit buhay na buhay ang pag-agos ng dugo at dama niya ang pagdampi ng init sa kanyang mukhang sanhi ng apoy na puso nitong nagliliyab. Muntik na niyang 'di kinaya ang pagkawala ng kaisa-isa niyang anak na babae. Walang kabahayan ang nakaligtas sa pangungutang ni Ben at ni Mar ita. <i>Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin</i>. Nakatira lang sila sa barung-barong malapit sa estero ng Tondo. Napapailing na lamang si Marita kapag nakikita 'di nakapag -aabot ng pera si Ben. Nakik ita parati kasi ng bata ang nars sa health center na nagbibigay sa kanya ng luna s kapag naninikip ang kanyang dibdib at hindi makahinga. Malambing ito sa kanya at ni minsan ay 'di dumaing sa hirap. Naaawa it o kapag dumarating ang asawang tigmak sa pagod at ang tanging hiling ay ang maka paglibang sa sugalan. Sa saklaan iniaasa ng ama ang perang maipagp apagamot sa anak. o mas tamang sa bihing kinukulang sa kanyang bisyo. nilalakad na lamang niya ang pagpunta sa simbahan.talo. Dahil kasabay ng pagkakasakit ng bata ay ang paglala naman ng uga li at bisyo ng kanyang asawang si Ben. Namatay ito nang di lat at uhaw sa panlunas sa sakit sa lumalaking puso. At kung minamalas pa nga'y papalig uan siya ng ulan na sapat para pangatalin ang kanyang manipis na katawan. Tahimik nilang tiniis at tinanggap ang mga pi ntas at panunumbat sa mga pinagkakautangan. Hin di niya akalaing ang puso pala niya bilang ina ang mas patitibayin ng imaheng ka hit kailan ay 'di kumurap sa kanya. At kun g inaatake si Maryben. Naisip nga ni Marita na ang puso ng bata ang naging sisidlan ng sama ng loob at pagtitiis nilang mag-ina kung kaya ito lu malaki. Porter siya sa pier at nag-iigib ng tubig para sa mga kapitbahay kung sakaling sadyang kinukulang sila ng panggastos. Minsang napadaan siya sa imaheng ito nang ma pansin niyang nagdurugo habang nagliliyab ang puso nito. Wala ng iba pa. Ganun pa man. may libreng panunumbat ang mga naniningil sa kani la. Inaakalang maipapanalo at madaragdagan pa ang kanyang kinita p ero kadalasan-. May trabaho si Ben.ag-anak. Susuklian lamang ni Ben ito ng isang kunot ng noo. hindi siya napahiga ng pagod at lamig ng ulan sa papag ng karamdaman. Likas ang pagiging mapagkumbaba ng ina kahit pa napabayaan ng ama ang kan ilang sariling anak. Palaging sapat lang o kulang pa ang perang kanyag ibinibi gay. kasama pa ang mga timba at konteyner na kanyang pinupuno at inhahatid sa bawat kabahayan sa kanilang lugar. . makapaghabilin at makap agdasal lamang sa kanyang nag-iisang kakampi. Maryben ang p angalan nito. mula sa pinagsamang pangalan nilang mag-asawa. Marahil nahikayat ang b ata na makatulong sa tulad niya. Karaniwang bata siya na may pangarap na maging nars. Inisip ni Marita na matalino ng Diyos sa pagbibigay ng lumalaking puso sa kanyang anak. Kahapon ginunita ni Marita ang kamatayan ng kanilang bunso. tanging mga kapitbahay ang nilalapitan ni Marita. Inakala niyang namamali k-mata lamang siya. k apirasong buntong hininga at kalahating pag-iling ng ulo. <i>Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa</i>. lalo't batid ang bisyo ni Ben. Bagaman. Hindi nakarinig ng anumang pagmamaktol o pag-angal si Ben mula kay Marita. Pinangarap niyang siya ang mag iging kasangga at katulong niya sa kanilang pamumuhay. Baon na sila sa utang. Kung minsan pa nga. Magwawalong taong gulang na sana si Maryben nang bawian ng buhay.

Ang unang dalawan g nobela ni Rizal ang gumising sa nahihimbing na damdamin ng bayan upang malinaw nilang makita at maramdaman ang pang-aapi at pang-aabusong dinaranas nila sa sa riling-bayan sa kamay ng mga prayle at guardia civil. at nagdadabog kapag nagmimisa. ang "Makamisa." na di niya natapos sulatin. naging palasak na layunin sa pagsulat ng mga akda ang pangangaral ukol sa kagalingan at kagandahan ng kristy anismo upang mahimok ang mga katutubo na magpabinyag sa relihiyong ito. Ang ilang nobela noong panahon ng paghihimagsik. mabuting pakikipagkaibigan. a ng uri ng lipunan na kanyang pinagmulan. Mas malupit ang pagkakalara wan ni Rizal kay Padre Agaton na nananampal ng babae. nambabato ng ta sa. pag-iwas sa masama at kabuktutan. tulad ng "Noli Me Tanger e" at "El Filibusterismo" ni Jose Rizal. Ang pangatlo niyang nobel a. pagpapakasakit.4 Title:Sanaysay (5) <b>Introduksyon</b> Ang isang nobelista ay naiimpluwensyahan ng maraming pwersa. sa "Fray Botod' ni Jaena ay inila rawan ang mga prayle na tila mga lamok na nangabundat ang mga tiyan matapos sips ipin ang dugo ng mga Pilipino. ang kamalayang taglay niya sa isang tiy ak na panahon. Nagturo ang nobela ng mga kagandahang-asal partikular na sa kababaihan. nagmumura. at pagmamahal sa Diyos. sa nobela ni Padre De Castro ay itinuro ang mg a dapat na ikilos at maging gawi ng mga babae sa iba't ibang sitwasyon at pagkak ataon. Ilan sa mg a pwersang ito ang posisyon niya sa lipunan. Ginamit din ng maraming manunulat ang nobela bilang behikulo upang magturo ng tamang paniniwalang mapakikinabangan at magiging gabay ng mga mambaba sa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. at ng "Fray Botod" ni Graciano Lopez Ja ena ay naglayon namang magpamalas ng mga katiwaliang nagaganap sa lipunang pinag haharian ng mapang-imbot at mapaniil na mga dayuhang Kastila. Binuhay sa mga nobela ang mga kapur i-puring kilos at pananalita. Dahil dito. Sa larangan ng nobela. at ang tradisyong pampanitikang kanyang sinusunod o tinatalikdan (Reyes: 1982). may Padre Agaton naman ang Makamisa. Kitangkita ang ganito sa mga nobelang "Barlaan at Josaphat" na sinulat ni Padre Antoni o De Borja noong 1712 at "Ang Pagsusulatan ng Dalawang Binibining sina Urbana at Feliza" na sinulat naman ni Padre Modesto De Castro noong 1864. Sa panahon ng mga Kastila. ay nagsiwalat din ng kasamaan ng mga prayle. si Josaphat na di-kristiyano ay nagpabinyag sa kristiyanismo sampu ng mga tauhan g kanyang nasasakupan. nagkakaroon din ng kani-kaniyang layunin sa pagsul at ang bawat nobelista. Ang mga nobelang may taglay na aral at nagtuturo ng mga kabutihang asal . Kung may Padre Damaso ang Noli Me Tangere at Padre Camorra ang El F ilibusterismo. dalisa y na pag-ibig. Samantala. huwarang pamilya. Samantala. Sa nobela ni P adre De Borja ay ipinakitang hindi nabulok o naagnas ang katawan ng misyonerong kastilang si Barlaan kahit na matagal na panahon na itong namatay. kahandaang ma gbuwis ng buhay alang-alang sa kapwa at sa bayan. ang pag-unawa niya sa kasaysayan. Mahalaga ang mga impluwensyang ito partikular na ang pagsunod o pagtalikod ng nobelista sa isang tradisyong pampanitikan sapagkat makikita mula rito ang pinagdaanang panahon ng kasaysayan ng literatura.

Malinaw ang dahilan ni to. ulirang asawa (ni Jose). Impluwensy a ito ng pananakop ng mga Kastila (Rojas-Atleta. Tiniyak ng mga prayle na mabigyan ng mas mas mataas na pagkilala at pagpapahal aga ang mga lalaki bilang mas makapangyarihang nilalang.</pd> 1977). Si Veronica ay walang nagawa sa pagh ihirap ni Kristo kundi ang lumuha at punasan ang mukha Nito. Ang Lumang Tipa n ang pasimuno sa anomalya sa kababaihan (Reyes: 1992). sila ay mga lalaki.nagbibili ng aliw. Si Magdalena ay isan g makasalanang babae . Sina D elilah at Bethseba ang dahilan ng pagbagsak ng dalawang lalaki. na ayon sa marami ay si mbolo ng isang dalagang Pilipina ay nanatiling mahina at di-lumalaban hanggang s a kanyang kamatayan. dapat silang igalang ng kanilang nasasakupan. Kailanman ay di niya dapat pangarapin na mauna o kahit na pumantay lamang sa kinalalagyan ng mga lalaki. ang baba eng pinili ng Diyos upang maging ina ng Kanyang Bugtong na Anak ay ipinakilala b ilang isang birhen. Sa bandang huli ng kanyang buhay ay m akikita ang kahinaan ni Maria Clara bilang babae nang pagpasyahan niyang pumasok na lamang sa kumbento sa halip na ipaglaban ang kanyang mga karapatan bilang is ang anak. Mula sa Biblyang ipinabasa sa atin ng mga prayle. et<pd>. ang mga babae ay dapat pasakop sa mga lalaki. Lalaki ang malakas at makapangyarihan. Hindi niya taglay ang lakas na sadyang ipinagkaloob sa mga lalaki u pang gawin ito. mahirap itakwil sa isip ang katotohanang ang babae ay nilikha upa ng makasama at umaliw sa lalaki.ang namayani sa unang henerasyon ng mga nobela. et<pd>. Mga katangiang itinakda ng mga prayle na dapat taglayin ng mga baba e. (Reyes: 1992). Mula sa patryarkang lipunang pinaghaharian ng mga lalaki unti-unting sum ibol ang tradisyong nagpababa sa kalagayan ng mga babae.</pd>al<pd>. Laganap sa panahong ito ang di-makatwirang paglalarawan at pagb ibigay-katauhan ng mga nobelista sa kanilang mga tauhang babae. Nang likhain ng Di yos ang mga unang tao. Hindi nakatututol an .</pd>: 1977). matutunghayan ang tung kol sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan at sa mga unang tao. Tunghayan natin ang ilan pang mga babae sa Biblya. mabuting ina. walang kalayaang tinatamasa a ng mga babae. matiisin.si Eba. Naging sunud-sunuran siya sa kanyang mga magulang at sa Ku ra Parokong si Padre Damaso. Bilang mga lalaki at bilang mga prayle. Samantala. Sa Lumang Tipan ay makikita rin ang negatibong imahen ng mga babae. bilang isang tao. Sila ang dapat manai g lagi. Maging ang edukasyon ay nakalaan lamang sa mga lalaki (Rojas-Atlet a. Dahil nga mga Kastila ang pinagmulan ng patryarkang lipunang nagsilang sa tradisyong mahina ang babae at malakas ang lalake. Sa ilalim ng Kodigo Sibil ng mga Kastila. Umibig siya kay Crisostomo Ibarra subalit di niya natutunang ipaglaban ang pag-ibig na ito. Mababaw ang dahilan ng pagkakalikha sa babae. Simbolo ng k ahinaan ang pagpasok sa kumbento sapagkat nang mga panahong yaon. at higit sa lahat. nauna Niyang nilikha si Adan at sumunod lamang si Eba. lalo na ng mga babae. Ang babae kung gayon ay nagsisilbing tagaaliw lamang ng lalaki. Tradisyong nagpamulat at nagpaniwala na ang mga lalaki ang dapat na manguna sa anumang larangan at hin di ang mga babae. at masunuri n sa Diyos. Mababasa sa Berso 18 ng Aklat Genesis ang ganito: At <i>sinabi ng Panginoong Dios. mababasa na noon pa man sa m ga nobelang nalimbag sa panahon ng pananakop ang di-pantay na kalagayan ng mga b abae at lalake. Si Maria Clara sa Noli Me Tangere ni Jose Rizal. sapagkat higit sa pagiging prayle. <b>Ang mga Tauhang Babae sa mga Unang Nobela</b> Namulat ang mga Pilipino sa isang patryarkal na lipunan. bilang isang babae. Doon nilikha ng Diyos ang isa pang tao sa anyong babae . Bagamat sa tadyang ng unang lalaki kinuha ng Diyos an g unang babae. N ang makita ng Diyos na nalulungkot si Adan ay nasip Niya na nangangailangan ito ng makakasama. hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Si Maria.</pd>al<pd>. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya</i>. alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa mga dalaga sa loob ng kumbento.

at iba pang gawa ing pantahanan na nakaatang sa balikat ng babae. Mula sa halimbawang ito ay tiyakang masasabi na mahihina at di-lumalaban ang mga pangunahing tauhang babaeng nalikha sa Noli Me Tangere ng bayaning si R izal. Si Pia Alba. Pumayag itong pakasal sa mayamang binatang si Juanito Pelaez kahit di naman n iya ito iniibig. ang pagpayag ng isang dalaga na pumasok sa kumbento ay nangangahulugan ng pa gpayag nitong mawalan ng karangalan sa kamay ng mga prayleng mahilig sa mga baba e. pagluluto. hindi bilang isang tauhang may sariling bait at pagpapasya . panrelihiyon. bilang isang katangi-tanging baba e. Tinuruan ang mga babae na maging kimi at maging kaakit-akit lagi lalo na sa paningin ng mga lalaki. Siya kaya'y nasangguni. naghintay. humingi ng palugit kay Konde Adolfo sa pagtanggap ng a lok nitong pakasal. nag-uli k-ulik sa pagpapasya. Idinagdag pa ni Mabanglo: Nagtiis si Laura. Si Laura ang naggawa ng s agisag. Lagi. at naghiyas ng turbante ni Florante. ng kanyang amang hari sa mga usaping pampamahalaan? Anong impluwensya mayroon siya sa kanyang ama? Ang mga pananalita kaya niya'y nagkakahibo sa mga desisyon ng korte? Si Laura ay naroon bilang isang inspi rasyon. Inilarawan sa pagsusulatan nina Urbana at Feliza ang mga nararapat na gawi at asal ng isang dalaga sa iba't ibang pagkakataon. mabait. nagtahi ng plumahe. katulad ng nabanggit na. nagsiyasat ng baluti't koleta. Di rin niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang dalawang anak sa malupit na kamay ng kanyang lasenggo. Ikinahon sa nobela ang mga babae bilang mga nilalang na ang nakatak dang kapalaran manatili sa loob ng tahanan bilang isang mabuting asawa at uliran g ina. ang pa ngunahing tauhang babaeng nilikha ni Baltazar.ng Noli Me Tangere at Florante at Laura ang mga babae. Naroon siya sa istorya upang maipakita ang kaganapan ng pagkalalake ng bid a. ang nobelang "Ang Pagsusulatan ng Da lawang Binibining sina Urbana at Feliza" ay nagturo sa mga kababaihan ng mga ara l ng kagandahang asal. Si Laura ay larawan ng kahinaan. kaila ngan nito ng masasandigan na sasagip sa kanya sa panganib. Mula sa mga nobelang ito na tumalakay sa mga suliraning panlipunan. Tahasang masasabi na kapwa nilugmok ng mga dinadakilang obrang ito . si Sisa. minsan man. at iresponsableng asawa. nag-abot ng bandang isusuot. Ayon pa kay Mabanglo: Wala ta yong kabatiran kung anong larawan mayroon si Laura. mapaglingkod. maganda. at politikal na bunga n g masasamang pamumuno ay hindi nagbigyan ng nararapat na pagpapahalaga ang mga b abae. bilang anak ni Haring Linceo. Sa pagsusuring ginawa ni Mabanglo (sa Reyes: 1992) sa awit na Florante at Laura ni Francisco Baltazar. o kung anong uri siya ng dugong bughaw. Ang maganda at mayamang si Paulita Gom ez ay nawalan din ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang pag-ibig kay Isagani . Samantala. ang martir na asawa at dakilang ina ay nabaliw nang d i man lamang nabigyan ng katarungan ang pagkaapi ng kanyang dalawang anak na lal ake at pati na ang maagang pagkamatay ng mga ito sa kamay ng mga berdugong prayl e. ayon kay Mabanglo ay maitutumbas ito sa mga gawaing baha y tulad ng pananahi. batugan. Samakatw id. . ang ina ni Maria Clara ay mas pinili pang manahimik at takas an ang realidad sa pamamagitan ng pagsasawalang-kibo sa halip na ipaglabanan ang karangalang dinungisan ni Padre Damaso. paglalaba. paglilinis ng bahay. at tapat. Sa kasalukuyan. mahinhin. nakita ni Mabanglo ang kahinaan ni Laura. Samantala.g mga ito anuman ang gawin sa kanila ng mga prayle sa loob ng kumbento.

Ang <i>Varsity News</i>. ulirang maybahay. Ito ay mapagtimpi. hindi maampat ang pag-agos. na itinatag n oong 1914. tag asilbi sa asawa. Ang kinagisnang tradisyong ito ng di-pantay na pagtingin sa mga babae an g nag-udyok kay Arceo na pangibabawin ang kakaibang karakter ng mga babae sa kan yang mga akda. Ang naging mahinang karakter ng mga babae sa mga nobela at ang di-pagbib igay sa kanila ng pagpapahalagang nararapat sa kanila bilang mga babae ang pinag sikapang buwagin ni Arceo sa mahigit limampung nobelang kanyang sinulat. ayon sa malaon nang tinanggap na paniniwala at kinagisn ang tradisyon. partikular na sa kanyang mga nobela. hindi makatarungan ang rep resentasyong ibinibigay sa mga kababaihan. Hindi lamang ito nag-ugat sa pagkakaiba ng kanilang anyong pisik al kundi maging sa ibang katangian . Mga tauhang lalaki ang nasusunod at mga tauhang babae naman ang laging kawawang taga sunod. sa isang sulat na ipinadala ni Rodriguez sa < i>Philippine Collegian</i>. ang lalaki ay kabaliktaran ng lahat ng negatibong katangian ng babae. at sikolohikal. hindi palai sip (Reyes:1992). <b>Ang Kilusang Feminista at si Liwayway A<pd>. at tagapag-alaga ng mga anak (Reyes: 1982). Samantala. emosyonal. 4 Title:Sanaysay (19) Si Romulo ang naging unang patnugot ng <i>Varsity News</i>. at alam kung ano ang gusto sa buhay. may paninindigan. Radikal ang pagkak aiba ng lalaki sa babae.intelektwal. Sila ay mga babaeng pantahanan. Noong Agosto 1935.natural. Ito ang kauna-unahang publikasyon ng mga estudyante ng UP na naglalam an ng mga balita at komentaryo bukod sa mga akdang pampanitikan. pormal nitong inimbitahan ang huli para muling magin g kasapi ng CEG. Naging tauhan sa kanyang mg a sinulat na akda ang mga babaeng matalino. Bunsod na rin sa dami ng mga dating patnugot ng <i>Philippine Colegian</i > na naging aktibo sa Guild at sa kabila ng matinding reaksyon na isinagawa ng p ublikasyon matapos ang insidente sa halalan. Makapangyarihan at kilalang tao ang mga lalaki samantalang mahirap subal it matapat ang mga babae. . ang siyang pagmumulan ng publikasyong <i>Phil ippine Collegian</i> (Navarro 1968: 5). Mga babaeng may sariling katangiang kaila nma'y di mahuhuli sa mga lalaki. matapos ang walong taon. Ang babae ay parang kalikasan . hindi nagtagal ang alitan ng dalawa ng institusyon.</pd> Arceo sa Kanyang Canal De L a Reina</b > Ang feminismo at/o kilusang feminista ay isang pakikibakang nag-ugat sa malalim na paniniwala na sa kamay ng mga kalalakihan. rasyunal at intelektwal. marunong magpasya. Hinango ang ganitong representasyon mula sa paniniwala ng lipunan na ang babae ay di-makahihigit sa lalaki sapagkat ang taglay lamang niya ay ang kanyang katawan (Reyes: 1992).Ang sumunod pang taon ng mga nobelista matapos ang pananakop ng mga Kast ila ay nanatiling nakasandig sa tradisyunal na tema at pagkatha ng nobela.

Kasabay ng paglulunsad ng Inter-collegiate Girl. D<pd>. Sa isang artikulo noong Marso 1936 na lumabas sa <i>Philwomenian</i>. Marlen E<pd>.</pd> Pew.</pd> Flandes B atacan ng <i>Advocate</i> mula sa Far Eastern University (College pa noon) at Da isy Hontiveros ng <i>Philippine Collegian</i> bilang mga ikalawa at ikatlong bis e-presidente. Bagam at ang mga kalalakihan ng Guild ay mga kilalang balediktoryan. makata. nahalal si Helena Benitez bilang bagong pangulo ng Guild samantalang muling nahalal bila ng modereytor ang publisyer ng pahayagang <i>D-M-H-M</i> na si Carlos P<pd>. Daisy Hontiveros bilang kalihim at Lydia Zu lueta bilang katuwang na ingat-yaman. Bagamat naging makasaysayan ang halalan dahil sa isang babae ang nahalal na presidente. atleta. Princeton. Basil Francisco ng <i>La Sallite</i> ng De La Salle College bilang ingat-yaman at Elpidio Foro ng Barrister bilang ka tuwang na ingat-yaman ("Helen Benitez" 1936). kinilala ng noo'y presidenteng si Rodriguez ang mga ka babaihan na aniya'y nagkaroon ng malaking bahagi sa pagtataguyod ng Guild. mahigit 50 delegado mula sa 17 kolehiyo't unib ersidad ang dumalo sa pulong ng CEG upang ihalal ang mga bagong opisyal ng CEG. </pd> Carl W<pd>. Maging ang mga manunulat sa mga mainstrim na pahayagan ay dumadalo sa mga pagpupulong na ito u pang ibalita sa kanilang pahayagan ang aktibidad ng CEG. Noong itatag ang CEG nang 1931. naging matunog na ang pangalan ng Guild sa mga pahayagan dahil sa mga kumperensya at kontrobersyang kinasasangkutan nito. Fraternidad Gonzales at Anatolia Gam boa. intelihente at dinamiko. na ang huli'y naging istrikto umano sa pangongolekta ng mga bayarin mula sa . Sa loob ng ilang taon p a lamang. kung saan mayroong anim na miyembrong bab ae ang Guild at lumaki ang kanilang bilang pagkalipas lamang ng ilang araw at li ngo. Itinanghal na unang Inter-collegiate Girl si Daisy Hontiveros ng <i> Philippine Collegian</i>. ilang kilalang mga manunulat mula sa Amerika ang naging panauhing tagap agsalita sa mga pulong ng Guild. Wa lter M<pd>. Ty ng <i>The Barriste r</i> mula sa NU Law College bilang unang bise-presidente. ng mga grupo at institusyon sa loob at labas ng bansa. debatista. Ika-5 ng Hulyo taong 1936. Si Pat Inocencio ng <i>Philwomenian</i> ay nahalal bilang kalihim at Pura Torres bilang katuwang na kalihim.Mula rito. Lima sa mga miyembrong publikasyon ng CE G ay binigyan ng markang A ng internasyonal na grupo kahanay mga publikasyon ng Harvard. halos apat na buwan bago ang eleksyon.</pd> Karig. ang mga kababaihan ay magaganda. taong 1935. Quezon. Nagpatuloy ang paglaki at pagkilala sa organisasyon m ula nang ito ay itinatag niong 1931. Sterling Fisher at George Wright Hawkins. Sa unang taon ng Pamahalaang Komonwelt sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Matapos ang apat na taong panunungkulan ni Rodriguez bilang presidente. Columbia. editor a t mga lider kabataan. Fordham at Marquette. pangulo ng mga ko nseho ng mag-aaral. tinanggap ng publikasyon ang imbitasyon para dumalo sa halalan para sa bagong pamunuan ng Guild. orador. Nagsalita sa harap ng mga Guilders sina Dr<pd>. Yale. ng pormal na pagtanggap sa CEG bilang opisyal na miyembro ng A merican Association of College Editors.</pd > Romulo. politiko. kasama ang mga nahalal na sina Esp eranza Garma bilang bise-presidente. hindi na itong naging kabigla-bigla sa mga miyembro ng Guild. Kasama sa mga bagong opisyal ng CEG sina Leon O. Naging matingkad ang mga pangalang Rosario Llamas ng <i>Pharos</i> ng Manil a College of Pharmacy and Dentistry (MCPD). Isa sa mga inilunsad na proyekto sa taong 1935 ay ang paghahalal ng Inter -collegiate Girl. aktor. William Allen White. pagiging aktibo sa Guild at a ng magandang rekord sa pang-akademiko at ekstra-kurikular na kahusayan sa kanyan g kolehiyo. Dumalo ang <i>Philippine Collegian</i> sa pan gunguna ng editor nitong si Fred Ruiz Castro. Ilan sa mga aktibong m iyembro ng Guild katulad ng <i>The Guidon</i> ay binigyan ng malaking halaga at medalya bilang pagkilala sa kagalingan sa pagsusulat at sa iba pang teknikal na aspekto ng pamamahayag.</pd> Ackerman. Ito ay paghirang sa babaeng miyembro ng Guild na siyang tatayo ng host o tagapag-asikaso para sa lahat ng mga aktibidad ng CEG. Naging pamantay an sa pagpili ang angking kagandahan ng kandidata.

Pa scual ng <i>Varsitarian</i>. Carlos A<pd>. Vinzons. Samantala. Sa kanyang pamumuno. Pascual at Duque. Hinirang na bubuo ng Komiteng Tagapagpaganap ang mga p atnugot mula sa iba't ibang publikasyon na sina Aurora Diño ng <i>Philwomenian</i>. Ngunit hindi pa man tuluyang nakagaganap ng gawain ang mga bagong halal a t hirang na mga opisyal ng Guild. Castro at Pabl o Viray. ayon kay Rodriguez. itinatag ni Benitez ang Press Bureau na nagsilbing s entruhan ng mga balita at artikulo ukol sa mga aktibidad hindi lamang sa mga kol ehiyo't pamantasan kundi maging sa Kamaynilaan. Daisy Hontiveros. Nakuha ng <i>Philippine Collegian</i> at <i>The Guidon</i> ang una at ikala wang puwesto para sa pinakamahusay na pahayagan. Ang Komite para sa Paligsahan ay pinamunuan ni Lamberto Avellana kasama sina Esperanza Garma. Rogers Banner bilang pinakamahusay na pahayagan at sa <i>The Barrister</i> bilang pinakamahusay na m agasin. Ang taong 1933. Rufino R. Gil R<pd>. Ito ay ang paligsahan sa pagsulat ng balita. Alyne Lopez at Lou rdes Mila Nieva na sa iba't ibang pagkakataon ay nanindigan para sa Guild. hinirang din ni Benitez ang m ga bubuo ng iba't ibang komite ng organisasyon. dalawang buwan makaraan ay nireorganisa ni Ben itez ang pamunuan ng CEG. Makaraan ang halalan ng mga bagong opisyal. Enrique Quema at Poblador. ay panahon ni Maria Martha "Titos" Al bert na hindi nawala ang suporta sa kanya lalo na sa panahon ng botohan. Muli ring tinanggap bilang mga miyembro ng organisasyon ang <i>Eco's</i> ng San Beda College at <i>The Pharos</i> ng Manila School of Pharmacy and Oral S urgery.</pd> Rama. Fe Palma at Esperanza Garma ("Guilders Meet" 1936: 13). Ang naturang komite ang namahala sa pagpapadala ng mga pahayag at artikulo ng mga mamamahayag pangkampus at naki kipag-ugnayan sa mga mamamahayag sa mainstream. Malaki rin ang ambag ng patnugot ng <i>Philwomenian</i> ng PWU na si Leticia Perez sa pamumuno sa maraming pagkakataon sa mga kababaihan at kalalakihan ng Guild upang itaguyo d ang pamamahala ni Rodriguez. inianunsyo ang pagdaragdag ng lima pang kategorya para sa paligsahan sa susunod na taon. Porfirio Miraflores.</pd> Flandes Batacan ng <i>Advocate</i> at J oaquin Gonzales ng <i>La Sallite</i>. Sa Komite ng Pakikipag-ugnayan. Pinangungunahan naman ni Carmen Vibar ang Komite ng Pinansya. Si Fe Palma na siyang nahalal na bise-presidente ng 1932 ay nakatulong nang malaki kay Rodriguez bilang puno ng organisasyon.</pd> Faustino ng <i> Philippine Collegian</i>. lathalain. at mga miyembro sina Raul Manlapus.</pd> Carlos. Honorio Poblador a t Fred Ruiz Castro.mga miyembro nito. Sa loob ng tatlong taon ng Guild. Naging pangunahing gawain ng Guild ang pagbibigay ng mga parangal sa mga miyembrong publikasyon nito at paglulunsad ng mga paligs ahan sa pagsulat ng mga akdang pampahayagan at pampanitikan. D<pd>. Kasa ma niya rito sina Torres. Leon M a<pd>. Matapos ang paggagawad sa <i>The Guidon</i> ng Theo. balitang pampalakasan at kuwentong may human interest. Vega ng <i>The National</i>. kinilala niya ang mga ambag nina Esperanza G<pd>.</pd> Guerrero ng <i>The Barrister</i>. At ang Komite ng Tagapayo na bubuuin ng pa wang mga alumni lamang ng Guild na sina Rodriguez. naging panlabindalawang miyembro ng Guild ang <i>Assumpta</i> ng Assumption Girl's College. samantalang ang <i>Philwomenian </i> at <i>The Pharos</i> ang nakakopo ng una at ikalawa para sa pinakamahusay n . Buwan na ng Marso ng 1937 nang ihayag ang mga nagwagi sa naturang paligsa han. Celestino C. hinirang na mga tagapangulo sina Hontiveros at Mila Nieva. interby u. Hindi naman tuluyang nawala s i Rodriguez sa listahan ng mga susing tao sa Guild matapos siyang hirangin ni Be nitez na tagapangulo ng Komite ng mga Tagapayo kasama sina Garma. Francisco Garay ng <i>Builder</i> mula sa Mapua Institute of Technology. tatlong beses pa lamang umanong hindi nakadalo si Tit os. At sa ikatlong taon ni Rodriguez bilang presidente ng CEG. Garma.

muling ipinakita ng Guild ang lawak ng impluwensya nito sa mga patnugot ng mga pahayagang pangkampus at administrasyon ng mga paaralan. . Matapos ang pahayag na ito sa gitna ng plenaryo. sa mga unang taon ng CEG mula nang ito ay binuo nuong 1931. Ilan pa sa mga isyung tinalakay ng kumperensya ay ang sensorsyip sa mga pahayagan. akademya at maging sa propesyonal na pamamahayag. ang alitan ng mga publiko at pribadong pamantasan. isinulong ni Helen Benit ez. ang naturang aktibidad ay nakatulong upang maibsan ang hidwaan ng mga kalalakihan sa Guild. editor at mamamahayag sa ma instream. Inaprubahan din ng mga del egado ang inihaing <i>CEG Canons of Journalism</i> na naglalaman ng mga pamantay an at pamamaraan kung papaano pinapatakbo ang mga pahayagang pangkampus at kung papaano tinitingnan ang pamamahayag pangkampus bilang isang propesyon at laranga n. ang isa sa mga naging pr oblema ng organisasyon.</pd> R oxas ang ang kanyang planong pagtatayo ng isang University Community Center. mga asignatura sa wikang Ingles. magbasa at mak ipagpalitan ng ideya sa mga kapwa mag-aaral. na siyang pangunahing tagapagsalita ng kumperensya . ang pinakamalaking problemang kinak aharap ng mga mamamahayag pangkampus ay ang hindi mapagkasundong polisiya ng mga kolehiyo't pamantasan sa mga paniniwala at paninindigan ng mga patnugot ng mga publikasyon rito. Isinasagawa lamang umano ang sensorsyip sa kapakanan ng publiko subalit higit na mahalaga ang pagtitiyak ng kawastuhan at katotohanan ng mga detalye bag o ito ilathala sa mga pahayagang pangkampus. General Manager ng pahaya gang <i>D-M-H-M</i>. Subalit para kay Manuel E<pd>. Ayon kay Prop<pd>. Maraming alumni ng Guild ang naging aktibo sa larangan ng politika. Iprinesenta rin ni Kal<pd>. Samantala. Bagamat kanyang tinutulan ang pagkakaroon ng paligsahan para sa Inter-collegiate Girl ng CEG. ang naturang usapin ay binigyang tugon ni Manuel Roxas. Sa pagtutulungan ng mga guro sa pamamahayag. partikular yaong ekslusibong panlalaki na pinapatakbo ng simbahan. Nagpatuloy ang CEG sa paglulunsad ng mga taunang paligsahan at mga regula r na pulong. Ang mga paligsahan at paggagawad ng mga parangal sa mga publikasyong p angkampus at sa mga mamamahayag nito ay naging mabisang tulay upang makamit ang matibay na relasyong ito. isa sa mga nakatulong sa organisasyon ay ang matibay na pakikipag-ugnayan sa mga pabliser. katuwang na modereytor ng CEG ang pagkakaroon ng mga polisiyang halaw sa pol isiyang pampatnugutan ng <i>Philippine Collegian</i>.</pd> Modesto Farolan (1937).a magasin. Nilalayon ng <i>CEG Canons of Journalism</i> na lalo pang pataasin ang istand ard ng pamamahayag pangkampus sa bansa. kalihim ng Departamento ng Pinansya. administrasyong pangkalakalan at maging ng iba pan g organisasyong pang-estudyante sa loob ng pamantasan. ang pagbibigay ng kompensasyon para sa mga patnugot at mga miyembro n g publikasyon at kung anu bang mga paksa o artikulong nararapat na nilalaman ng mga pahayagang pangkampus. Ito ay isang lugar na maaaring pagdausan ng mga kumperensya at seminar at maaari ri ng maging lugar na mapupuntahan ng mga estudyante upang mag-aral. Sa pinakamalaking kumperensya ng CEG noong Pebrero taong 1940 sa UP na dinaluhan ng mga publikasyon mula sa 17 kolehiyo at pamantasang miyemb ro nito. Sa patuloy na pagkakaroon ng problema ng mga pahayagang pangkampus sa ani la'y sensorsyip. mapapanatili ng publikasy on ang prestihiyo at magandang pangalan ng PWU sa publiko. Ayon kay Benitez sa isang personal na panayam (2006).</pd> Buenafe ng <i>Cam pus Leader</i> mula sa University of Manila. ang <i>Philwomenian</i> ay may magandang hinaharap sa mga s usunod pang kompetisyon ng CEG.

Parables. Bago pa naisara ni pandora ng kahon nakalabas na ang mga ito at kumalat na sa buong mundo. adbayser ng <i>Philipp ine Collegian</i>.</pd>V<pd>. pagseselos. May isang taong nanlalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. </pd> Lopez ng pahayagang <i>Herald</i>. walang nagaganap na sensorsyip kundi isa lamang paggabay na hindi naman pinagmum ulan ng alitan ng adbayser at ng mga patnugot (1940). ang mga sinaunang Diyos ay nagdesisyong gumawa ng isang obr a maestra. naiwan sa loob ang "Pag-asa" na siyang magpapatibay ng loob sa mga taong dumadaan sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Ibinigay ang Roxas Gold Medal para sa pinakamahusay na ed itoryal at ang TVT Gold Medal para sa pinakamahusay na manunulat ng editoryal. katalinuhan. A<pd>. Sa kaso umano ng kanilang pahayagan.Myths. nagulat siya sa kanyang natuklasan. kaalaman at kakayahan sa lahat ng bagay. Sila'y gumawa ng isang perpektong babae na pinangalanan nilang Pandor a. 4 Title:Mitolohiya. ang Diyos ng lahat ng mga hari. binigyan ng parangal ang mga nagwagi sa mga pali gsahang inilunsad ng CEG para sa pinakamahusay na editoryal. Hinarang siya ng mga tulisan. editoryal at b alitang pamapalakasan. naglabasan la hat ng masasamang elemento na magbibigay ng masamang epekto sa mga tao: Pagkatan da. Ang mga hurado para sa naturang kategorya ay kinabibilangan nina Salvador P<pd>. Lahat ng mga naghahari doon ay nagbigay kay pandora ng regalo na hahangaan ng iba: Kagandahan. at para sa mga pinakamahusay na manunulat ng balita. Sa kabutihang palad. kinuha pati damit sa katawan.Sinusugan naman ni Prop<pd>. Si Hupiter.</pd> Hanrt endorp ng pahayagang <i>Philippine Magazine</i> at Frederick Marquardt ng pahaya gang <i>Free Press</i>. Pabula at Alamat Text 126 . Binilin niya kay Pandora na huwag itong bubuksan kahit anong mangyari.</pd>H<pd>. Folktales. and Legends Word Count: 2122 Noong unang panahon.</pd> Crispino Jamias. Kwentong Bayan. ang pahayag ng kalihim. pahayagan at magasin. sanaysay. pagkakasakit. Isang araw binuksan niya iyon. pagkasakim at poot. Kaya't binigyan niya ito ng isang magandang kahon na may disenyo. na hindi papatalo sa mga regalong naibigay na sa kanya ng ibang mga hari. bago pa siya ipadala sa mundo. upang ibiga y ang kanyang natatanging regalo kay Pandora na hindi mahihigitan ng anumang reg alo ng iba. Ngunit hindi naka tiis si Pandora na malaman kung ano talaga ang nilalaman ng kahong iyon. Sa wakas dinala na siya kay Hupiter. binugbog at halos patay na nang iw . Sa naturang kumperensya.

dinala sa bahay-panuluyan. at ang pinakamabisang paraan upang maipah iwatig ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyomg kapwa." Sino nga ba abg tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa? Ito ang katanungan sinagot ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng parabulang ito . kung hindi mananagot ka na sa amin. inulit na naman ng batang lalaki ang pagsigaw ng lobo a t muling nagmamadali ang mga tao upang tulungan siya. naninirahan ang isang hari na nagngangalang Dionysius. Sa paanan ng bundok matamang pinagmamasdan ng isang batang lalaki ang kanyang mg a alagang usa. Gumagawa ng kabutihan ngunit hindi umaasa ng anumang kapalit. at inalagaan doon. Alam niya sa kanyang sarili na ayaw sa kanya ng mg a tao kaya namumuhay siya ng may takot dahil sa pangambang may pumatay sa kanya." Hindi nagtagal. S iya'y madamot at magagalitin. N asa gawa ang tunay na pananampalataya. isang malaki at gutom na gutom na lobo ang dumating at inatake a ng kanyang mga alagang usa. Nanginginig sa takot ang batang lalaki dahil naharap siya sa totoong panganib. Ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa ay yaong gumagawa ng kabutihan dito . Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusa y. Lumapit siya. Sa kainipan sa kanyang pagbabantay ng kanyang mga alaga. at kung magkano man ang kaku langan niyan. "Kay saya mo sa iyong pamumuhay ngayon kaibigan.an. lumingon siya sa kanyang paligid at natanaw niya roon ang ilang mga kalalakihang gumagaw a sa bukid. Dumaan din ang isang Levita. ngunit wala silang natagpuan ni isa sa mga i to. n gunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyamg lakad. Si Dionysius ay isang kilala at mayamang naninirahan sa isang palasyo kasama ng kaniyang mga tagapagsilbi. Winika ng batang lalaki: "Nais ko lang malaman kung anong magaganap kung sakalin g sumigaw ako ng lobo. Kinabukasan. siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad." Matalim na tiningnan na lang nga mga lalaki ang bata at nagsibalik na sa kanilan g mga gawain. ngunit wala ng pumansin sa kany tao na ito'y nagbibiro nanaman. Nakita niya ang hinarang at siya naha bag. ngunit wala pa ring mga lo bo. Ang kaawa-awang bata ay a. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doo. naisipan niyang sumigaw ng "LOBO! LOBO!" Ang mga taong nakarinig sa kanyang isinigaw ay dali-daling nagdala ng pamalo at tumakbo upang harapin ang mga lobo. S aka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. "Alagaan mo siya. babayaran ko sa aking pagbabalik. dahil iniisip ng mga Napatay at nakain na ng nakain na rin nito ang sumigaw ng "LOBO! LOBO!. Ipinakita rin sa parabulang ito na hindi basehan ng pagiging maka-Diyos ang relihiyon at anyo. ibinigay sa mayari ng bahay-panuluyan at sinabi. dumukot siya ng dalawang denaryo. At maliwanag ang kasagut an. lobo ang isa sa kanyang mga alaga. at sinabing. Noong panahon Syracuse. Makaraan ang ilang araw. At hindi rin nagtagal ilan pang mga usa. binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. lahat ng naisin mo'y nasa iyo at na susunod" . Isang araw nagtungo sa kanya ag kanyang kaibigang si Damokles. N gayon natutunan nya sa kanyang sarili na hindi na muling paglaruan ang mga tao. Nagwika ang isang lalaki: "Huwag mo na ulit kaming paglalaruan o lolokohin.

"Kung mapapasaakin man ang iyong estado sa buhay ng ka hit isang araw lamang ay isang malaking karangalan at kaligayahan sa akin at hin di na ako maghahangad ng ano pa man. mula sa itaas." ang wika ng hari. Si Maria ay may suklay na ginto at kuwintas na may butil-butil na ginto. Pakiramdam niya'y siya na ang pinaka-masuwerteng tao sa buong mundo. Ngunit sinabi niyang bakit siya matatakot. Noong unang panahon ay mababang-mababa ang langit at walang buwan ni bituin. Hindi na niya nais pang magtagal doon. Sa kanyang pag-alis sa palasyo. "Hari. Sinabi ni Damokles ang tungkol sa nakasabit na espada roon na nakatapat sa kanyang ulo. nakatali lamang ito ng isang buhok ng kabayo. Isang araw nang isinusukat ni Maria ang suklay at ang kuwintas ay tinawag siya n g kanyang nanay. "Anong problema?" ang tanong ni Haring Dionysius. Nagpumilit umalis si Damokles sa palasyo. Ba kit kaya tumaas ang langit? Narito sa alamat na ito ang mga sagot. na kahit sa anong oras ay maaaring mahulog. nagbuhay hari si Damokles nang araw ding iyon. magbayo ka ng palay. Alam ng hari na sa kahit anong oras ay maaaring may pumat ay sa kanya. magmadali ka. Habang nakahiga si Damokles iminulat niya ang kanyang mga mata." ang sagot ni Maria. Alam ng hari na may espadang nakabitin doon. kung siya man mismo ay parat ing may espada sa ulo. ang mahiga sa malambot na higaan at pagsilbihan sa lahat ng oras. Si Maria at ang kanyang nanay ay nakatira sa isang bahay-kubo." "Masusunod ang kagustuhan mo." Ganoon nga nag nangyari." ang tawag na muli ng matanda. Nasunod lahat ng kanyang gusto. kumain ng masasarap na pagka in. "Ikaw na ang magmamay-ari ng la hat ng ito. nakatapat ito sa kanyang ulo. "Maria." wika ni Damokles. nguni't hindi niya inaalis ang kan yang tingin sa kanyang anino sa tubig. n akabitin ang isang espada. nguni't hindi siya kumilos."Bakit? Gusto mo bang makipagpalit ng katayuan sa akin?" ang wika ni Dionysius. "Maria. Napangiti na lamang si Damokles at napagisip-isip na ayaw na niyang manatili pa doon. Nais na niy ang bumalik sa dati niyang buhay sa bundok at doon manirahan ng tahimik sa kanya ng kubo. Naisip niyang manganganib ang kanyang buhay kung sakaling maputol ang buhok na iyon. Halos araw-araw ay isi nusukat niya ang suklay at kuwintas at tinitingnan niya sa kanyang anino sa tubi g kung siya ay maganda. "Wala tayong bigas na isas aing." ang galit na g . ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hin di na siya maghahangad pa ng higit na karangyaan sa buhay o makipagpalit man ng pamumuhay kay Dionysius o sa kahit sino mang hari. sinasabi ko na sa iyong magbayo ka ng palay. Ang maupo sa trono ng hari. Madali ka." ang wika ng ina. "Opo. "Maria. sandali po lamang." "Opo." ang tugon ni Maria. napagisip-isip niyang hindi nakukuha sa karangyaan ang kaligayahan.

Matiyaga at magiliw niyang inaalagaan ang kanyang mga hala man. Si Maria ay responsible at masuring anak. sina Mang Dondong at Aling Iska. Ang mga bulaklak ay magaganda at alam ito ng buong bayan. " Pagkatapos na pagkatapos ko nang pagbabayo ng palay ay isusuot ko uli ang aking suklay at kuwintas. ay kumalat ang balita na isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa kalapit bayan. Hindi na niya naalis ang suklay at kuwintas. H indi na niya maabot ang mga ito. Nagbayo na siya nang nagbayo ng palay. "Kay ganda ng aking suklay at kuwintas." ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Tumaas ng tumaas ang pagbuhat niya ng halo at dumalas nang dumalas ang pagbagsak nito sa lusong. Dahil sa mah iyain ay ilang sya sa pakikipag-usap sa mga tao. Hinanap niya ang kanyang suklay at kuwinta s." Sa gayong pagsabi ay dinalas niya ang pagbabayo ng palay upang ito ay matapos at maisuot niya uli ang suklay at kuwintas. Kinabukan. Isinabit ang mga ito sa langit na noon ay mababang-mababa at naabot ng kamay. Sa bawa't pagtaas pala niya ng halo ay bumubunggo ang halo sa langit at sa bawa' t pagbunggo naman ay tumataas ang langit. Tumindig si Maria at tuloy-tuloy siya sa lusong ng palay. ay palagi niyang kinukulong ang sarili niya sa kanya ng silid. Itinaas pa niyang lalo ang pagbuhat ng halo upang lumakas ang pagbagsak nito sa lusong at nang madaling mabayo ang palay. Pinapatay ng mga bandido ang mga tao at tinatangay ang salapi n g mga residente. nguni't hindi niya napapansin. Ang mga gintong butil ng kanyang kuwintas at nagkahiwa-hiwalay at siya namang naging mga bituin . ang mga bandido ay dumating kung saan naninirahan si Mang Dondong at . dahil dito ay gusto siya ng lahat. Siya ay masipag at mabait. Tumaas nang tumaas ang langit. Para maiwasan niya ang makita o makisalamuhan sa mga tao. Tinitingnan niya kung malapit na siyang makatapos upang maisuot niya ang suklay at kuwintas. siya ay pinawisan." ang wika ni Maria sa kanyang s arali. "Lalong maganda ngayon ang aking gintong suklay. "At anong kinamg ng mga butil ng aking kwintas!" Noong unang panahon ay may mayamang mag-asawa. Mayroon silang labindalawang taong gulang na anak na babae na nagngangalang Mar ia. Tangay-tangay ang kanyang gintong suklay at kuwintas. Sa palay na ngayon ang kanyang tingin. Mayroong hardin ng mga bulaklak si Maria. Tumaas din nang tumaas ang suklay at kuwintas. Nang mapuna ni Maria ang nangyayari a y mataas na ang langit. Pagkatapos ng ilang sandali. "Hinubad niya ang kuwintas. "Napupuno ng pawis ang aking kuwintas. Sapagkat dito siya nakakakita ng kaligayahan." ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Umaabot na pala ang dulo ng halo sa langit. Noong gabing yaon ay umupo si Maria sa may bintana at tinintingnan niya ang lang it na ngayon ay mataas na mataas na. Mahal na mahal nila ang kanilang anak. Naroroon ang kanyang gintong suklay at siyang naging buwan.alit na utos ng matanda. Samantalang siya ay nagb abayo ay tinitingnan ang suklay at kuwintas. Nalalaman niyang kapag galit na galit na ang kanyang na nay ay dapat siyang sumunod nang madali. Inalis ang kanyang suklay. Ngunit ang pagkamahiyain ay isa sa natatanging katangian ni Maria. Isang araw.

Pero di nila nakita ito. Siya ay nagsamb it ng panalangin para sa paghahanda kung ano man ang maaaring mangyari. Pero wala doon si Maria. ang ma g-asawa ay naniwalang ang halaman iyong ay si Maria. hinanap nila si Maria. parang tuta siyang itinali kasama ang kanyang nag-ii sang tiyahin. "Ang anak ko! Tinangay nila ang anak ko!" iyak ni Aling Iska Biglang-bigla ay naramdaman ni Mang Dondong na may tumusok sa kanyang mga paa. Siya ay lumuhod at tinitigang mabuti ang halaman. Nang matauhan na ang mag-asawa ay nakaalis na ang mga bandido." Biglang nabuksan ang pinto. nanginginig sa takot habang naririnig n iyang pilit binubuksan ng mga bandido ang kanilang tarangkahan. bilog na kulay rosas na bulaklak. ang bawat luha na pum apatak sa halaman ay nagiging isang maliit.at tinawag na nga itong "mak ahiya". 5 Title:Kwento (21) Hindi niya malilimutan ito. Ginawang halaman ng Pangin oon si Maria para mailigtas sa mga bandido. ang h alaman ay mahiyain din. Hindi mapigilan di mapaiyak si Aling Iska at Mang Dondong. . Muli. Sinubuk an na tumakas ni Aling Iska pero pinalo rin siya sa ulo.pagkamahiyain . Pumasok ang mga bandido sa bahay at pinalo sa ulo s i Mang Dondong. Umalis na ang mga bandid o para nakawan ang ibang pang bayan. dahil nagt ataglay ito ng katangian ni Maria . ay hi nanap nila ang kanilang anak sa lahat ng sulok ng hardin pero wala doon ang kawa wang si Maria. ganon din ang ginawa n i Aling Iska. nagdesisyon siya na itago si Maria sa hardin para sa kaligtasan nito. Magmula noon ay inalagaan nila ng mabuti ang halaman. Dahil dito ay tinawag nila itong "makahiya". Matapos kuning lahat ang salapi at al ahas. Naniniwala sila at alam n ila na ang halaman ay ang anak nilang si Maria. Ginalugad ng mga bandido ang buong bahay. Katulad ng kanilang anak. Nawalan ng malay si Mang Dondong at bumagsak sa lapag. "Aking Panginoon!" panalangin ni Aling Iska. Nagmadali silang pumunta sa hardin para hanapin si Maria. "Iligtas nyo po ang aking anak.Aling Iska at ang anak na si Maria. Nagulat siya dahil may nakita siyang isang maliit na halaman na mabilis na tumit iklop ang mga dahon nito. Ito ang unang beses na makakita ng ganitong uri ng ha laman. Nagtago si Aling Iska sa kanilang bahay. Pagkatapos ng matagal na panahon na tinitigan ang halaman. Nakita ni Mang Dondong na parating ang mga bandido.

Tahimik ang puna ng kanyang Ditseng Cora sa lingid na p akikitagpong ito. Nakatuon sa sinulid na binabaltak mula sa telang puti ang pa ningin ni Ditseng Cora. Nabuo ang palaisipan kung bakit labis ang pagpupumilit nitong hu miwalay sa tuwing namimili sila ng mga gamit. Mas may pagkiling si Gloria sa kanyang namay apang kapatid. Balita ang Heneral sa kanyang kalupitan sa sa mga katutubo.Hindi niya malilimutan ito. Nagkaroon din si Gloria ng binatang-bukid. t puno ng patumapat ang nyang Ditseng Cora para pamumuno at pagpaparusa Unti-unting kumakalat ang hukbong Hapones sa dakong pina Sumisidhi rin ang pagtingin ng Heneral kay Gloria bagama kanyang kapatid. May pagkakataon ikang nahuhuli na sila sa Orasyon. walang naiwang kayamanan ito maliban sa isang luma ng bahay na mana pa nila sa kanilang Ingkong Basyo. dito rin pinagtapos ng pag-aaral sa mataas na paaralan si Gloria. Si Ditseng Cora na ang naging pangalawang ina ni Gloria. Tuloy ay nagpuputik ang kanyang mga tsinelas.Pinagtuluan ng pawis ang paud at ngayo'y babantayan naman ng sapot sa haligi sa kanyang paglisan upang makihimok. parang tuta siyang itinali kasama ang kanyang nag-ii sang tiyahin. Makabub uting pakisamahan ng magkapatid ang Hapones datapuwat naiilang ang matandang kap atid ni Gloria sa mga lalaking namamanhikan. Karamihan sa kanyang mga tahi ay tinatang kilik ng mga asenderong Kastila sa Pampanga. Isang dapit-hapon matapos magkita ni Gloria at Alfonso. May il ang Hapones na may kataasan ang ranggo ang may hilig na magpatahi sa magkapatid. Sa balon na malapit sa palaw ingwing ng tumana sila madalas nagkikita. Malaki-laki na ang naipon ng magka patid. Hindi humihibas ang kanyang poot kaya't sumama siya sa mapaghimagsik na pangkat laban sa Hapon. Nakapirming may makapal na putik sa gili d ng tapayan ang tsinelas ng kanyang Ditse. kailangan nila ng baluti laban sa kalup itan ng digmaan sa kadahilanang madali silang tampalasanin ng mga nito. Usaki Kimadori. Ingkilino ang kanilang ama sa isang Kastila nang ito ay namatay. binati ni Ditseng Cora a ng hinahapong dalaga nang may pag-aalala dahil sa hindi karaniwang pag-uwi nito. Balighong pangamba ang kanyang nara . Nagpatuloy ang kanilang pagtatagpo ng it o nang kung ilang ulit. Maganda ang pakikisamang inilaan ng ka sa Heneral. Tatalikod na lamang si Gloria upang simulan na ang gawai ng binimbin nang mapansin niyang nakapaa ang kapatid. Kadalasang nagkikita sina Alfonso at Cora roon at lahat ay pawang lihim mula sa matandang dalagang si Cora. Magaling na mananahi si Ditseng Cora. Matapos ay bumababa siya sa may bat alan upang kunin ang palayok ng kanin. nakauumay na at nakasasabik nam an ang ibang ulam. Sukdulang poot ang ipinakita ni Ditseng Cora nang kanyang malamang may nakilalang lalaki ang ka nyang kapatid. May bilin ang ina bago m amayapa na pakasundin ang utos ng kanyang Ditse. Doon malimit namimili ng mga gamit ang magkapatid na Cora at Gl oria bago umuwi sa Pampanga. Batid ito ng kanyang Ditse. Namayapa ang kanyang Ate Salud nang may kaagahan dah il sa matinding karamdamang dumapo. Sumisidhi ang digmaan. Mahirap ta nggihan ang ganitong uri ng pagkakataon. Walang magagawa si Gloria sa kanya ng kalagayan lalo't nasa batang gulang pa lamang siya. At hindi rin niya mababatid ang tunay nitong pagkatao kundi pa maghigkat ito noo ng isang pagkakataon at nagtago nang maghabulan ang isang sundalong Hapones at i sang kasapi ng hukbong Pilipino sa pinamimilihan ng magkapatid. Nakukuha niyang sumaglit sa Pampanga na nakabalat kayong magsasaka upang batyawan at makipagtagpo sa kanyang iniirog. Bago ito sa kanyang panin gin bagamat hindi na niya ito binigyang pansin pa. Hindi pa mabubulid ni Gloria ang kanyang sarili kundi masinop siyang niliyag at itinangi ng lalaki. nanahanan ni Alfonso. Inutas din ng matandang ka patid na huwag kadalasan ang pagluluto ng gulay. Mangyari'y idinadahilan ng dalaga sa matandang kapatid ang pagkuha niya ng gulay at bungang-kahoy sa taniman. si Hen. Natigil sa lungos ng Hagonoy si Alfonso at ang hukbong Pilipino kaya't nakilala niya si Gloria. Hindi napaawat si Alfonso sa kanyang pagtingin kay Gloria bagamat nasa nunok pa ng digmaan. Naging halaghag si Gloria up ang masimulan na ang pag-oorasyon sa oras.

" pahayag ni D itseng Cora. Nabatid ni Hen<pd>. Habang panay sa pakikinig ng komparsa sa lungsod ang Hene ral at si Gloria kung gabi. Nan g lumapit si Gloria sa nakaratay na bangkay. makailan na nila itong ginawa at palagay na ang Heneral sa kanya. Hindi ko nga malaman kung bakit ayaw pa nilang manahimik na lamang.mdaman. Matapos ay nawala na lamang si Gloria. Lumayo siy a at tanaw ang bangkay habang ibinibiting patiwarik ito sa puno. halos tumaob ang kanyang sikmura at magkulay suka ang balat habang umaalog ang bawat hibla ng kalamnan. Mahalagang makakuha ka ng salapi . Magkahalong dugo at tubig-ulan ang pumapatak mula sa kanyang ulo't k atawan. Sa katabing upuan naman lumuklok si Gloria. Bana ag sa kanyang mukha ang kapanatagan at kalmadong pag-iisip. May l inggal ang mga taong nakamasid sa liwasan. Sa hapag ay binilinan ng Ditseng tapusin na sa kinabukasan ang binuburd ahan at manatili na lamang sa bahay. Subalit walang nangyari sa kanyang mga balakin. Unti-unting nabawasan ang mga nakamamalas nang isa-isang magbigay ng tusok ng bayoneta sa katawan ng lalaki ang bawat sundalon g Hapones. Hinaharangan lamang ng mga sundalong Hapones ang mga taong nakasasaksi sa bangkay ng hindi nakikilalang lalaki. Walang guhit ng silakbong naramdaman ang kanyang Ditse ng Cora maliban sa mas magandang pakikitungo nito sa mangingibig na Heneral. Nakaaawa hindi ba Gloria?. Karne an g laman ng bayong. Kinabukasan. Inihayag ng He neral na isa ito sa mga walang galang at hindi nararapat na tularang kalalakihan g tuloy pa rin sa paghihimagsik. Sumapit siya sa tarangkahan at natanaw niya ang kanyang Ditseng Cora sa durungaw an at tila nakangiti. "Mangilan-ngilan na lamang ang natitira sa mga naghihimagsik laban sa mga Hapone s. Hindi ko maiwasang magmadali dahil sa nakaliligalig na dami ng sundalong Hapones. Tila unos a ng pagpatak ng ulan. Maagang umalis ang matandang kapatid ni Gloria upang ihatid ang mga patahi at na ng dumating ito bago mananghalian ay binibitbit nito ang isang bayong.</pd> Kimadori ang ibig ni Ditseng Cora mula kay Gloria na la bis nitong ikinapoot. Inisip ni Ditseng Cora na tanggap na nito a ng Heneral sa kanyang layunin. Ibili mo na lamang ako ng mumurahin. Humehele habang inu uguy-ugoy ang inuupan. Biglang p umailanlang ang balitang pinaslang ang Heneral ng hindi nakikilalang tao. Sumisiping na ang Hapones sa dala ga. . Walang imik si Gloria. Lumipas pa ang mga araw. Hinanap ng kapatid ang pinabibiling sinelas subalit pinan gatuwiranan na lamang ito ni Gloria na wala ang taong pagbibigyan ng pagawa. Nanatiling hindi napipinid si Gloria sa kinauupan. Unti-unting napupugnaw ang kanilang kasapi. Kumukulimlim ang panahon. Apat na saksak sa likuran para sa pinanis na alindog at dalawa sa dibdib para naman s a impit na hikbi kay Alfonso. na manapa'y tipong pagtanaw-loob daw ng Hapones sa magandang pagkakagawa ng burdadong husi. Nasira ang aking tsinelas kanina sa pag-uwi ko. lumuwas sa bayan si Gloria upang tupdin ang utos ng kapatid." dagdag pa ng nakatatandang kapatid. Galit na lamang ang namuo sa kanyang kalooban ngunit sinikap niya itong lipulin pansamantala. Tumalilis pabalik si Gloria na hindi manlamang makaiyak dahil sa labis na tagupak sa pangyayari. Walang anu-ano'y dinakip ito't ipiniit sa bintang na isa itong manghihimagsik. Malagkit sa putik ang buhok na nakayangyang at kumakampay na tila nagpa paalam. tila nagbabanta ang pa gbuhos ng ulan. Ma y kadalasan ang kanilang pagkikita. Naupo sa tumba-tumba si Ditseng Cora upang manahi matapos makapananghalian. Lihim na hinuhuli ni Gloria ang tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang mga balakin. "Bukas ihatid mo sa bayan ang matatapos natin. Minarapat pa niyang pigilan si Gloria sa pangamb ang matuluyang mahulog ang dalaga rito.

Bihasa rin sa pag-alaa la ng lumipas niyang panahon. Napapaligiran ito ng mga punon g masinsin ang tubo na pinagkaitan ng luntiang dahon. dilaw. Mabango ang mga nahihinog na panutsa at paku mbo at ang pamumukadkad ng mga iba't ibang kulay na tinapay na hinaluan ng krema . . Hindi sa dahilang hindi ko ito makikita kundi hindi ito ipakikita ng tatlong buwang manlilibang sa nakapapanood. Naaani nag ko na ang batong pabilog na nakalutang sa kalawakan na magsisilbing palaruan ng tatlong naghahabulang buwan. At sa pag kakataong ito ko lang naramdaman ang pagyanig ng lupa at ang halihaw ng isang la laking sakay ng kabayong kulay uwak. Binabal ot ng kanyang umuugong na tinig at pagtahip ng lupa ang paligid. Ito ang nakakubli ng hardin ng mga diyos. Di ko lang batid kung saang direksyon. Piho ko'y naliligaw ito. Inakala ko nang wala na nga ang lalaking sakay ng kaba yong kulay uwak. malapit at lumalapit siya sa akin. Isa lang ang batid ko. Kalal abas ko pa lamang ng Gubat ng Tamis. Dito nagdaraan ang mga kaluluwang uhaw at gutom sa napakahaban g paglalakbay tungo sa walang hanggang paraiso. Kakailanganin ng tatlong m edya-anyos na lalaki upang yakapin ang lapad ng isa nito.Si Gloria ang pinaghinalaan kung kaya't pinatay din si Ditseng Cora. Nagsisimula na ring magtago ang ikalawang araw. Dito ko kinukuha ang mga sangkap na aking ipinagbibili sa ibayo at bayan. tunguhin at saliksikin. pero walang nakatagpo. Tumahimik ang paligid. Nagpanakbo ako hal os 'di ko na maalala ang dapat daanan. magdidilim na. Dito nam amalagi ang mga paruparong singlaki ng lawin at umaawit na tila mga maya at mart ines sa tag-araw. At malalaman mong 'di k a natulog sa buong magdamag dahil sa hapdi ng iyong matang 'di kumukurap. Ipagpapalagay kong naroroon pa lamang kami sa punto ng pagpapakila la sa isa't isa. Mananatili ang iyong pansin dito hanggang sa muling magpakita ang una at ikalawang araw. Ganoon pa man naroroon pa rin ang aking pag-iingat. Papalubog na an g ikalawang araw. Marahan kong inihahakb ang at itinatapak ang paa sa lupang may alpombrang tuyong dahon. Pinili ko nang tumugot sa dalawang magkayakap na batong dalawang ulit ang laki s a akin. Tanging ang malutong na tunog na lamang ng mga tuyong dahon ang aking naririnig sa aking paghakbang. Hindi maglalaon at kakainin na rin ng abot-tana w ang unang araw at lulutang ang tatlong buwang may kulay na asul. Nagkubli s i Gloria at paminsa'y nagbabalat-kayo. Umaagos noon sa batis an g nektar at katas ng piling prutas. Marami na ang nagta ngkang hanapin. Alam kong malayo na ito sa akin. malapit sa gubat ng tsokolate at yema. at pul a na patuloy sa paghahabulan sa loob ng mga batong nakalutang at nakaayos nang p abilog. Sinilip ko ang paligid at unti-unti akong lumabas. Sanggol akong k inupkop ng mag-asawang bato na libong taon nang nakatirik sa kandungan ng lupa. Dito namamahinga ang mga dalisay na engkantada. Kaila ngan kong marating ito para ikalakal ang aking mga pagkaing minatamis. Wala na ang bantang bangis ng isang estranghero. Bihasa na ang kamay ni Gloria sa pananahi at pagbuburda. Natanawan ko na ang pulang buwan na hinahabol ng dilaw na buwan. Hindi na mabilang ang mga punong aking ni lampasan at pinagkublihan. Lihim ito. Nanatili ako nang ilan pang sandali sa aking kinalalagyan. Kinabahan na ako. Pero ganoon pa rin ang aking naririnig at lalo pa nga ng lumalakas ito. Dito nabubuo ang mga imahen ng m ga masasayang panaginip. Paminsan-minsan g mawawala ang dagundong ng kabayo at sasalitan ng tunog-alma nito. Nag-iisa sa buhay si Gloria. Ako si Dulce. Dito ko inaani ang walang kaparis na linamnam at bango. Pinababakat ng sinag a ng anino ng mga sanga-sangang tila ugat sa lupang nagluluksa. wala na si Ditse. Siya si Duerme. Nakailang hakbang na ako. Hindi ko na matutunton at matatagpuan a ng daan pauwi. Nanirahan sa tumana kasama ng manananim ng gulay bagamat hindi niya binibitiwan ang aguha para sa tela. Hindi ako dapat abutan ng dilim. Mahihirapan ang lalaking makita ako roon. Walang nakaaalam ng lugar na ito bukod sa akin. Kasabay nito ang paghupa ng kaba sa aking dibdib. Mabilis ang pagsasalit-salit ng aking mga paa sa daang mabato-maputik-malumot. Papalapit siya. Mahalumi gmig. Naglalakad ako noon patungo sa ibayo. ang inisip ko. Papalayo na ako noon sa bukana ng Gubat ng Tamis.

Cassettes. DVDs etc) upa ng mas lalo pa itong bilhin at humina at patayin pa ang kutura ng pamimirata sa bansa. Dapat nating h arapin ang katotohanang. Ayon kay Prospero Covar (9). Ang pagpapakatao ay naayon naman sa prosesong kultural. ipinakita na ang kamalayan ng bata sa sarili at sa kan yang mundo sa umpisa ay hindi pa buo kung kaya't marami pang posibilidad na hubu gin ito ayon sa sariling kagustuhan. Ikapito. Ang resul ta.Nakita ko na ang daan patungong bayan. Gamit a ng paa bilang talinghaga. malinaw na ang pag-unlad ng bata at ang paghubog ng kany ang identidad ay nakaugnay sa kanyang paligid. hindi maigagarantiyang magkakaroon nga ng radikal na pagbabago sa kasalukuyang takbo ng musika. hindi sadyang masugpo ang ganitong uri ng kalakalan lal o't kumikita rin naman ang ating mga kababayan dito. Mangyayaring ang pamimirata ay magiging lisensyado na sa pamahalaan at ang produksyon at distrib usyon ay mababantayan. ang kanyang pananaw at pagpapakahulugan ay hindi na sa kanya at bagkus. Huwag gaming eliti sta ang nilalaman ng ating mga kurikulum tungkol sa musika. ang mga posibilidad na ito ay naglaho nang simulan niyang danasin ang kanyang paligid. At ang iniisip ko na lamang ay ang umabot sa huling liwanag ng ikalawang araw. Hindi dapat manatil i at makuntento na lamang sa kasalukuyang lagay nito. i-regulate na lang ang piracy sa Pilipinas para mas lalo itong m abantayan at mapangalagaan pang higit ang industriya ng musika. Gayumpaman. Hindi ko na namamalayan kung paahon o palusong ang binabagtas kong daan. maaari itong maging isang panimula para sa higit na ikabubuti ng kalagayan ng musika. Katulad ng isinas aad na mensahe ng tula. bawasan ang tax ng mga recordings (CDs. Ligtas na ako sa lalaking nangangabayo. Sinasabayan ng tibok ng puso ang bilis ng aking pag takbo. sang -ayon na sa itinakda ng kinapaloobang realidad o kapaligiran. Tuluy-tuloy ako. Ikawalo. Itinakda ng kanyang ka paligiran kung ano siya at kung ano ang hangganan ng kanyang daigdig. Balewala ang mga pagkakatapilok at pilipit ng aking paa. Patuloy tayong humanap ng ikagaganda at ikahuhusay upang magpatuloy ang saliw ng musika sa ating mga buhay . Humahangos. kilalanin at ipaturo ang musikang Filipino sa mga akademya lalo na ang kontribusyon ng mga kompositor at mang-aawit ng bansa. malilimitahan at mai-reregulate pang lalo. Bagaman. 4 Title:Sanaysay (22) Ikaanim. Sikaping mabuhay ang sensibilidad ng mga mag-aaral ukol sa Filipinong awitin kaugnay sa pag-aaral ng kultura ng ating bansa. Hango ang mga estropang nasa itaas sa tula ni Pablo Neruda na "To The Foo t From Its Child" na mula sa librong <i>Five Decades: Poems</i> (1974). Kilala na ng alikabok ang aking baga at balat." . "An g pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal. Sa mga mungkahing ito. D oon ko ipinasyang tumakbo na.

nakita na ang pinakamaraming bilang n g print ad na may imahen ng bata ay ang ad na pamprodukto (60 print ad). Batay sa mga paliwanag ni Sinclair.pd> La Torre na <i>The Filipino Child: Ima ges and Insights</i> (1992). Sa bilang na ito. Kung gayon. Sa lahat ng uri ng midya. Sa libro ni Visitacion R<pd>. malaking b ahagi ng nagbabasa ay tumatangkilik sa mga broadsheet tulad ng <i>Philippine Dai ly Inquirer</i>. Una. masasabing ang mga bata ang may mabigat na suliranin pagdating sa paghahanap o pagbubuo ng identidad. <b>Parametro ng Realidad ng Bata sa Tatlong Uri ng Print Ad</b> Para kay John Sinclair. anong ur i ng realidad o mundo ang makukuha sa mga print ad? Pangatlo. ang p agtukoy sa kung ano o sino ang bata ay parehong bayolohikal at kultural o panlip unang proseso. Ang pagpapangalan ng mga magulang at iba pang kamag-anak sa bata. Samantala. Sa mga batang nasa murang edad na 0 hanggang 9. ang mga magulang ang nagiging ahensya ng kanilang identidad.Mahihinuha sa dalawang pahayag na ang identidad ng isang tao ay hindi lik as. ang print ad ang siyang masasabing palasak. tatlong tanong ang sasagutin ng papel na i to. ang ad na institusyonal ay nakatuon sa pagbuo o paglikh a ng isang positibong imahen ng korporasyon o industriya sa pamamagitan ng pagta taguyod ng mga panlipunang usapin o pagpapahalaga tulad ng pagmamahal sa kalikas an. Ang dahilan ay ang pagkakaroon ng madaling akses ang mg a tao dito (mura at madaling mabili) at ito rin ang kanilang pangunahing pinagku kunan ng impormasyon at balita. ipinapakita ang panimulang impluwensya ng midya sa identidad ng bata. Sa kanila idinidirekta ang mga adbertisment dahil "advertis ers can count on youth pressure to make parents and other family breadwinners pa y" (Roxas-Lim 99). Sapagkat wala pa silang sarili ng pagkakakilanlan bunga ng kanilang edad. <i>Manila Bulletin</i> at <i>Philippine Star<i/>. ang mga kabataan ang isa sa mga pangunahing target ng midya kahit wala o maliit pa lamang ang kanilang kapangyarihang pinansyal at pa gbili (purchasing). Sa kanila nagmumula ang mga unang konsepto ng bata sa s arili at sa kanyang paligid. maituturing ding mahalaga ang pahayagan dahil sa lawak ng naaabot nito. aktibo rin ang midya sa pag-iimpluwensyang ito. tamang pagkilos at konsepto sa sarili ay nakabatay sa mga mensahe. kabutihang loob o pagkamakabayan. Dahil sa malak i ang kanilang populasyon. serbisyo at institusyonal. imahen at pagpapakahulugan ng midya. anong uri ng mga print ad ang may imahen ng bata? Pangalawa. </i> 70 % ng p opulasyon sa Pilipinas ang nagbabasa ng pahayagan. Ang layunin ng ganitong adbertaysing ay u pang maging bahagi ng pambansang kamalayan ang institusyon o korporasyon . ang pagtuturo ng mga kaugalian. Ba gama't malaki ang saklaw ng TV. Sa kabilang banda. Batay sa mga ideyang nailahad. Ang isa sa mga bukal ng mga konseptong ito ay ang pangmadlang midya. Bagkus ito ay produkto ng kanyang lipunang ginagalawan. Ayon sa <i>2004 Media Fact Book. Ang ad na pamprodukto at pa nserbisyo ay nakatuon sa mga produkto at serbisyong ibinebenta ng mga korporasyo n o negosyo. Sa lahat ng sektor sa lipunan. pagpapahalaga. Sa ganito .<. ang pag-aaral sa identidad ay pag-aaral din sa reali dad o kapaligirang kinapapalooban nito. ano ang implikasyo n ng ganitong mga print ad sa paglikha ng identidad at realidad ng bata. mahihinuha na ang isa sa malaking batayan ng mga magulang at matatanda sa kung ano ang realidad at identidad ng bata ay ang mga print ad. ang pagkilala sa sarili ay hindi pa buo o nagsisim ula pa lamang at ang sariling kaalaman at pag-unawa sa mga nangyayari sa kanyang paligid ay kakaunti at hindi pa matibay. Samakatuwid. Ang pagbubuo ng kanilang identidad ay nagsisimula sa pamamagitan ng kanyang magulang. ang adbertaysing ay maigugrupo sa tatlong pangka lahatang uri: produkto. Sa pa gsagot sa mga tanong na ito. siyamnapu't walong (98) print ad na lumabas sa <i>P hilippine Daily Inquirer</i> mula Enero hanggang Abril 2005 ang sinuri. pumanga .

Makikita sa talaan na ang pinakamalaking bilang ngkol sa mga serbisyong pambangko o pampinansya. ang ad na panserbisyo. Batay sa talaan at sa kaugnay na talakay rito. Pangalawa. Sinasala at isinasalin nila sa bata kung ano sa palagay nila ang dapat maging kaligiran ng kanyang realidad. Ano ang mahihinuha sa ganitong pagtukoy sa mga uri ng print ad at m ga produkto o serbisyong inilalalarawan sa mga ito? Para kina Berger at Luckman .lawa naman ang panserbisyo (23 print ad). Ang ganitong pagtutu on sa usapin ng pagkakaroon ng isang maayos na tahanan ay maiuugnay sa unang yug to ng pagbuo ng identidad ng bata sa pamamagitan ng sosyalisasyon. Ito ay umaayon sa ideya na ang realidad ng bata ay sumusunod lamang sa realid ad ng matatanda. makikita na ang parametro ng realidad ng bata ayon sa unang uri ng mga print ad ay nakatuon sa mga usaping pampamilya. tinitingnan ng bata ang tahana n bilang ang tangi at nag-iisang realidad o daigdig. Dito ay wala pang gaanong suliranin sa usapin ng identipika syon dahil wala pang pagpipiliian ang bata kung hindi umayon sa itinatakda ng ma gulang (Berger at Luckman 134). Kung ang unang grupo ng ad ay nakatuon sa loob uri. Karamihan ng inilalarawan dito ay ang pagkakaroon ng maayos na tah anan at bahagi naman nito ang iba pang mga usaping tulad ng pagkain. Ibig sabihin. isang eksperto sa komunikasyon. Para kay Hamid Mowlana. nai tatakda rin kung ano ang dapat ikilos o isipin ng bawat indibidwal dahil kumakat awan siya sa mismong kaayusan (74). Dahil ang magulang ay bahagi na ng mas malawak na mundo. Para naman kay Todd Gitlin. Ang ganitong proseso ng pagsasalin ay nagpapatibay kung pa ano tinitingnan ng magulang ang realidad (Berger at Luckman 60). isang sosyolohista. dalawang kaay usan o realidad ang isinasaalang-alang sa paglikha ng identidad ng bata. Tinutukoy nito kung anong mga aspekto ng realidad ang kailangang kapalooban ng indibidwal. ay nakatuon naman sa mga nan. bahagi ng pagbuo ng identidad ng isang tao ang pagtatakda ng kanyang kapaligir an. Tatlong bagay ang tinutupad ng ganitong pagtatakda. (1) ang mundo ayon sa mga magulang o mga taong mahalaga sa buhay niya at (2) ang mundo sa labas ng tahanan. mga kagamit an at kasangkapan na magpapatiyak ng isang maalwang buhay. Aniya. Isinasalin din an g mga batayang kasanayan na itinakda ng lipunan para sa pagganap ng inaasahang p apel at tungkulin. ang sumunod na usaping nasa labas ng taha ng ad na panserbisyo ay tu ibang ad naman ay tungkol . ang mg a magulang o ibang mahalagang tao sa buhay ng bata ang unang ahente sa pagbuo ng identidad ng huli. lalung-lalo na ang mga magulang . ang likhang identidad ay nagkakaroon ng katangiang likas (59). kakabit ng pagtatakda ng realidad na kailangang kapalooban ng indibidiwal ang pagtukoy rin kung sino ang hindi dapat pumaloob dito (87). Katulad ng nasabi na. samantalang ang mga ad na institusyon al naman ang pinakakaunti (15 print ad). lalo na ang mga taong mahalaga sa buhay niya (Berger at Luckman 131). Kung kaya't ang resulta nito. Kailangang angkinin at magkaroon ng awtoridad ang institusyon sa paglikha ng identidad ng bawat indibidwal upang masiguro ang pagpapanatili nito (62). "media specializes in orchestrating everyday consciousness" (Halili 34). ang pangunahi ng sosyalisasyon o ang internalisasyon ng bata sa mundo. ang midya ay may kakayahang magtakda n g sitwasyon at magpatibay ng isang pangyayari (Halili 34). gumaganap ang midya bilang isang kapangyarihang ideo lohikal na nagtatakda ng pang-araw-araw na buhay. Ito ay para maiwasan ang anumang pagdududa o pagtaliwas sa kaayusan. ang mas midya ang isa sa mga institusyong nagtatakd a ng hangganan o parametro ng realidad ng isang tao. Masasabing batid ng mga advertiser ang ganitong konsepto kung kaya't mapa pansin na ang karamihan sa mga produktong inilalarawan sa mga print ad ay mga ba gay na laging alalahanin (concern) ng matatanda. Ang pagtupad sa kanyang papel at tungkulin ay nagsisiguro sa institusyonalisasyon ng isang realidad. Una. nagkakaroon na ng pagtuturing sa isang bag ay na konstrak bilang isang bagay na hindi mababago o mababali. Pangatlo. Ang ng tahanan. kasama na ang sosyo-kultral at sikolohikal na aspekto nito (51). Sa yugtong ito.

Sa nasabing teksbuk.</pd> Martin Luther King. may iba namang pagtingin si Eric Erikson sa prosesong ito. mas asabing ang identidad ay laging nasa proseso ng pagbabago. Sa yugtong ito. at ib a pa. . ang real idad o mga realidad sa labas ng tahanan ay parsyal lamang para sa bata. Kung kaya't kinakailangan g magkaroon din siya ng identidad o mga identidad na kaiba. Nakakuha ako ng sipi ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan I na g inamit ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa panahon ng administrasyong Marcos. Kinikilala niya ang halaga ng tahanan sa pagbuo ng identidad ng bata at ang pagiging proseso ni to.sa edukasyon. Ipinaliwanag nina Berger at Luckman ang sekundaryang sosyalisasyon bilang katapusan ng pangunahing sosyalisasyon at ang kasunod na proseso ng integrasyon ng bata sa mas malawak. Mahihiwatigan naman sa mga ad tungkol sa seguro o life insurance ng magulang ang ideya ng paghahanda sa edukasyon ng bata kung sakaling sila ang mga magulang ay mawala na. simbahan. Malinaw na ang unang dalawang g rupo ng ad na tinalakay ay tungkol sa uri ng pamumuhay na nararapat o ideyal par a sa isang pamilya sa loob o labas ng tahanan. Sa kabilang ba nda. (5) mga pr ogramang tulad ng United States Aid for International Development (USAID). lubos man o bahagya lamang. ang pagtangkili k sa mga ito ay may kinalaman sa edukasyon tulad ng educational plan at scholar ship fund. Hinubog ng mga teksbu k na ito ang kamalayan ng mga batang Pilipino ayon sa interes ng mga dayuhan. maaaring makalimutan o isantabi nan g panandalian ng bata ang bagong realidad kapag bumabalik na siya sa kanyang una ng tahanan. ang s ekundaryang sosyalisasyon. Bagama't tungkol sa serbisyong pambangko o pampinansya ang pinakamarami. 4 Title:Sanaysay (25) Tinatayang umabot sa 92 milyong sipi ng mga teksbuk na pinondohan ng WB a ng naipamudmod sa mga paaralan sa buong bansa noong 1984. (3) mga karapatan/tungkulin n g mamamayang Amerikano. sa kanyang batayang identidad na natutuhan sa tahanan. ipinaliwanag din niya na ang ganitong pagkilala sa tahanan bila ng tangi at nag-iisang mundo o realidad ay maaaring mabura kapag dumating ang pa gkakataong ang ugnayang emosyonal ay naglaho na. Gayumpaman. (4) ukol kay Dr<pd>. direktang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: (1) pa mahalaang pederal ng Estados Unidos at pamahalaang totalitaryan ng Unyong Sobyet . mall at iba pang institusyon sa l abas ng tahanan. nakikita niya na may iba pang realidad bukod s a tahanan at natututuhan ang mga ispesipiko at ispesyalisadong papel at tungkuli n na kailangan niyang gampanan sa mga sektor na ito. ang itinuturing niyang tangi at nag-iisang realidad. libangan at kalusugan. (2) konstitusyon at mga batas ng Estados Unidos. paglalakbay. bago at maliliit na sektor o daigdig ng kanyang lipunan o subworld (130) tulad ng paaralan. Subalit kung sisipating mabut i. makikita na ang karamihan sa mga ad ay tungkol pa rin sa edukasyon. Dahil w alang emosyonal o malapit na ugnayang nabuo. Gayumpaman. Samakatuwid. Ang ganitong pagpapaksa sa mga pangyayari o gawain sa l abas ng tahanan ay maiuugnay sa susunod na sosyalisasyon ng bata sa mundo.

Walang ma sama ang pangingibang-bansa. itinuturing pa ngang hadlang ang nasyonalismo sa malayan g pagpapatupad ng mga batas na nakapaloob sa globalisasyon. maging tagasalo ng mga trabahong inayawan nila. ang masama at higit na masakit. ekonomiya. nahubog at patuloy na nahuhubog ang mga ba tang Pilipino na may malabnaw na pag-ibig sa bayan. titser at iba pa. tiyak na magpapatuloy ang pagkakaw atak-watak at hindi pagkakaintindihan ng mga Pilipino. Dahil sa natatanging katangian at kakayahang ito ng wikang pambansa. maidisenyo ang ekonomiya ng Pilipinas upang maging palaasa sa sistema ng kanil ang pananalapi. Hangga't ipinipilit ang paggamit ng Ingles. <i>care giver</i>. higit nila tayong mauunawaan at maiintindihan. lumilitaw na ang nasyonalismo ay wala nang silbi bilang gabay ng sambayanan tungo sa hinaharap. ganito ang sina bi ni Bienvenido Lumbera: "Kung pakasusuriin ang mga patakaran. ganito ang sina bi ni Almario: "Wikang pambansa ang pintungan at sandata ng mithiing makabansa. na tagl ay ang kakayahang gumalugad sa higit na malayong kasaysayan at bumuo ng mga nadu rog na gunita ng ating pagkabansa. nakaimbak at iimbakin sa wikang pambansa ang lahat ng tradisy onal at bagong kakayahan at karunungan na kailangan sa pagsasakatuparan ng "pang arap na bansa". na ang pinakamataas na panga rap o mithiin sa buhay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa at maging isang <i>d omestic helper</i>. Lagi 't laging igigiit ng globalisasyon ang Ingles. kailangan itong laging bantayan. ay isang malaking banta sa globalisasyon. Nakasadlak ang Pilipinas sa masamang kalagayan. Na ang nasyonalismo ay isa nang sagabal sa aktwal na pag-unlad ng bayan. Na an g tanging dapat tungkulin ng mga mamamayang naghahangad ng ikabubuti ng bansa ay ang magpatianod sa globalisasyon iginigiit sa Filipinas" (p. Bilang pintungan. Kadalasan.34). walang silbi o anumang pinaggagamitan ang na syonalismo. Mga Pilipinong palagiang tumatangkilik sa mga produktong banyaga at tina tamasa ang panandaliang sarap at ginhawang ipinagkakaloob ng mga ito. dahil habang nag-i-Ingles nga nam an ang mga Pilipino. at iba pa. nars. Lagi't laging igigiit ng globalisasyon ang wikang Ingles upa ng patuloy at malaya nitong maipasok ang mga sobrang kalakal at puhunan sa bansa . politika.69)". Hinding lubusang mapag-a aralan/malulusungan ang kultura o kaakuhan ng isang bansa kung hindi magagamit a .Dahil sa mga nabanggit na ito. ipagtanggol laban sa mga inilulunsad na pagbab ago o reformasyon. Almario ukol sa dekolonisasyon ng bansa. Tahasang sinabi ni Lumbera na hindi siya sang-ayon na ang Pilipinas ay maging pa sibo at magsalawang-kibo na lamang sa pagdaluyong ng globalisasyon. at tagapagbuo ng mga produktong industriyal o teknikal na madalas na ipinagbibili r in naman sa Pilipinas ng mga korporasyong multinasyonal. Mas tiyak ang mungkahi ni Almario u kol sa dekolonisasyon o "pagwawakas sa kamandag ng pananakop" dahil binigyang-di in niya ang paggamit ng Wikang Pambansa na nakabatay sa wikang katutubo. upang kumita ng d olyar. taga-suplay ng mga hilaw na materyales at murang paggawa. Sa sanaysay niyang <i>Tradisyon at Nasyonali smo: Panukalang Pagbasa sa Kasaysayan ng Panulaang Filipino</i>. sa patuloy na pagiging taniman ng mga produ ktong pang-agrikultural na kailangan ng mga kapitalistang bansa. Nagsusulong ng parehong adhikain ang mga pananaw ni Lumbera at Virgilio S. Sa sanaysay na may pamagat na "<i >Dating" Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino</i>. at iba pa. Buo ang paniniwala ni Lumbera na kailangan ang ganap na proseso ng dekolonisasyon upang mapalaya ang k amalayan ng sambayanang Pilipino at magkaroon ng kakayahang makapagdesisyon sa s arili nang maisulong ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa pakikipag-ugnay an sa ibang bansa. Sa panahon ng globalisasyon. Bilang sandata. ang wikang pambansa ang wawasak sa mga pamanang pader at bagong lambong ng kolonyalismo" (p. bagsakan ng mga sobrang produkto. at mas pangmatagala n ang epekto. Binubuwag nito ang m atatatag na pader ng kaakuhan ng ating bansa. Anumang pag tatangkang mapaunlad o magamit ang wikang pambansa sa mga larangan tulad ng eduk asyon. ay ang kamalayang mamamayani at pangarao na makapangibang-bansa sa hinaharap at magbigay serbisyo sa ibang lahi.

Nakapaglathala/Nakapagpondo na rin ang kumpanya ng McDonald's ng mga aklat-pambata. na nagsusulong ng kanilang adhikaing makilala an g kanilang mga bagong produkto. Dahil sa malawaka ng pagkilos na ito ng McDonald's. walang anumang pagtutol o paglaban sa mga sinasakop. Kay McGillis. <i>flyers</i>. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pagpapalaganap ng Kristiyanis mo ay panahon ng malawakang paglilimbag ng mga aklat o babasahin. Ipin akilala ng mga Kastila at mga Amerikano ang literaturang pambata sa paghahangad na lalong palakasin ang kanilang kontrol sa Pilipinas" (p. Naipapakilala itong tila kabahagi ng ating nakagisnang kultura. lalo pa't nagsilaki na ngayon ang mga batang nahalina/nahumaling sa mga laruang kasama ng bawat <i>Happy Meal</i>. Bilang Sandata ng Pananakop</i> Mababakas sa kasaysayan ng sistema ng edukasyon ng bansa na ang panitikan g pambata ang ginamit ng kasangkapan ng mga kolonisador upang sakupin ang Pilipi nas. at iba pa. tulad ni Sharon Cuneta at Manny Pacquiao. Sa pamamagitan n paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng mga banyagang produkto. <i>Panitikang Pambata. Nasa ilalim n g kontrol ng simbahan ang mga imprentahan. makukulay na poster. Dah il sa madudugong digmaang kinasangkutan ng Espanya at Amerika. nailalapit nila sa mas maraming bilang ng mga Pilipino ang kani lang produkto. mahalagang lunan ng neokolonyalismo ang kultur ang popular. bukod pa sa pagkuha ng mga kilala o sikat na <i>endorser<i/>. Isa nga sa mga ito ay ang pamumudmod at pagbababasa ng mga aklat o kuwento na magpapaamo sa mga Pil ipino. brochures. lansangan at iba pa. May pagsisika p itong makontrol ng namamayaning kultura (<i>dominant culture</i>) ng kolonisad or ang maliliit o katutubong kultura (<i>minority culture</i>) ng kolonisadong b ansa. Taglay ng mga aklat-pambata ang mga agenda ng mga kolonisador. kababakasan ng neokolonyalismo ng mga aklat-pambata . kaya nitong gaygayin at pasuki maging ang kasuluk-sulukan ng ating kultura. Naikalat na rin ang kanilang logo sa mga taxi. laging ipinakikita ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagmamahalan sa loob pami lya. Sa pamamagitan ng kulturang popular naipatatanggap ng mga dating k olonisador ang kanilang mga kultura at produkto sa mga teritoryo o bansang nasa kontrol nito. kung kaya't nasa kontrol din nila ang . Ganito ang sinabi Rolando S<pd>. kung kaya. Sa paniniwala ni McGillis. Tiyak na magpapasalinsalin ito hanggang sa kanilang mga kaapo-apohan. nabubu at naibibigay ang iisang kahulugan at representasyon ng kultura ayon sa panana ng mga dayuhang negosyante. nakapaloob na sa isip at gawi ng mga Pilipino ang mga nais nitong ipatanggap. Kung kaya't mapapansing ang mga multinasyonal na korporasyon tulad halimb awa ng McDonald's ay gumagamit na rin ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng kan ilang mga bagong produkto sa publiko. Ginhawa at yaman ang natatamo ng mga bansang kolonisador. tulad ng wika. mga batang may isang estante o higit pa ng mg a laruang may trademark ng kompanyang <i>Disneyland</i>. bus. Lubhang magastos at madugo ang pananakop gamit ang dahas at sandata. simbahan. Pagkuha sa panlasang Pinoy upang maiangko p sa kanilang mga produkto. n g o w May pagka-<i>fluid</i> ang globalisasyon. kahirapan naman sa mga kolonisadong bansa. at iba pa. tumulong ang panitikang pambata upang lupigin ang mga Pilipino. natutunan nilang gamitin ang mapayapa o walang dahas na paraan ng pananakop. pagmamahal sa matanda at iba pa. tulad halimbawa ng Rice Burger.8). paaralan.ng mismong wika nito. Sa kanilang mga komersyal. Sa paraan nga namang ito. Ang pagkilos na ito ng McDonald's ay isang uri ng makabagong paraan ng pananakop na hindi halata o lantaran.</pd> dela Cruz sa kanyang kritikal na pap el na may pamagat na <i>Kailangang Magsimulang Muli ang mga Akdang Pambata sa Su liranin ng Pagkabansa: Ang Pulitika ng Literaturang Pambata</i>: "Sa panahon ng pananakop.

Kakaunting bata lamang ang nakapapasok sa mga p aaralang nasa pamamahala ng simbahan.<p d>H<pd>. Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano. ang pagdating at pagdagsa ng mga babasahing banyaga sa Pilip inas. <i>Juguete pa ra Ninos</i> ni Aguilara. <i>The Adventures of Jack and Janet in the Philippines</i> (1918) ni Norma W<pd>.</pd>M<pd>. ang mga batang ito naman ang mag papatuloy ng mga kaasalan at kaalamang natutunan nila sa mga aklat panturo. <i>The Adventures of Piang the Moro Jungle Boy</i> (1917) ni F<pd>. ang mga aklat-panturo ay orihinal na limbag sa Espanya. bida. Bukod sa Doctrina Christiana na ginamit lamang sa mga bata pagkara an ng kalagitnaan ng taong 1860." O kaya'y ang mas makapal na "katon" -isang aklat na tulad ng kartilya ngunit may mga dagdag na leksiyon sa p agbuo ng mga pantig at salita"... <i>Adventures All: A Tale of the Philippine Islands</i> (1905) ni K<pd >. Ang unang aklat na limbag. Naipakilala nila ang kanilang kultura bilang sukatan ng pagiging ganap na tao o pagiging sibilisado. ay ginamit u pang hubugin ang mga katutubong binyagan at yakaping buong-puso ang ipinakilalan g relihiyon. kabutihang-asal at pag-uugali ang kanilang mga natamo o natutuhan. Ito ay nagsilbi lamang sa kanilang intensyong sakup in ang Pilipinas sa mahabang panahon. tulad ng <i>El Amigo de los Ninos</i> ni Sabatier. Edward Stratemeyer. naging puspusan ang paglalathala ng mga ak lat para sa mga bata.mga kaalaman o kwentong gusto lamang nilang ipabasa sa mga katutubo. Ginamit ang mga aklat na ito bilang mga propaganda. Mula taong 1898 hanggang 1910. mababa it na kaibigan at higit sa lahat.</pd> Ralphson. Nahubog ang mga bata na tila mga de-susi at tau-tauhang laruan. na naglalarawan sa mga sundalong Amerikano bilang mga bayani. kung kaya't nanatili lamang sa antas ng pagmememorya. Hindi tulad ng Doctrina Christiana. Walang anumang dalisay na layunin ang mga aklat o babasahing inilathala s a panahon ng mga Espanyol. Ma y kaukulang parusa sa mga batang hindi sumunod o nakalimutang tumupad sa mga nap agkasunduang asal o pag-uugali. at <i>Lecciones de Urbanidad Cristiana</i> ni Torio. Madalas na ginamit bilang tagpuan o lunan ang Pilipinas sa maraming kwent ong isinulat ng mga Amerikanong manunulat. may ginamit ding mga aklat sa pagtuturo ng ka gandahang-asal. pagbigkas ng mga salita.</p d> Netzorg (1985) sa mga kwentong tulad ng <i>The Brownies in the Philippines</i > (1904). ang Doctrina Christiana (1593) na naglalaman n g mga dasal at batayang paniniwala ukol sa doktrina ng Katolisismo.</pd>hindi totoong dasal o nobena lamang ang itinuturo sa mga bata no ong panahon ng Espanyol. at sa buhay ng mga santo. bilang mga tagapagligtas at tagapagtanggol. sa t alambuhay ng mga sikat na tao. Sa mga paaralang ito ginagamit ang tinataw ag na "kartilya" -isang munting aklat sa pag-aaral kumilala at sumulat ng mga ti tik sa alpabeto.</pd> Eady. ginamit na rin ang mga aklat panturo sa mga paa ralan. Bukod sa kartilya at katon. Sa sanaysay ni Almario na may pamagat na <i>Ang Panitikang Pambata sa Filipinas: Isang Pahapyaw na Kasaysayan</i>. may mga paaralang primarya na sa F ilipinas na hindi hawak ng mga pari. Sa ilalim din ng mga Espanyol nag-umpisa ang isang sis tema ng edukasyong publiko. kasabay ng pagbubukas ng mga pam publikong paaralan. Tinatawag din itong "abesedaryo. na ipinabasa sa kanila ng mga Espanyol. ganito ang kanyang sinab i: "<pd>.</pd>I<pd>. Malayung-malayo sa karanasan at sensibilidad ng mga katutubong bata ang l aman ng mga aklat na ito. Sa bansang 1850.</pd> Hancock. <i>Uncle Sam's Boys in the Philippines</i> (1912) ni H<p d>. <i>The Filipino Twins</ . <i>Boy Scouts in the Philippines</i> (1911) ni G<pd>. Ginamit nila ang mga nabanggit na aklat u pang kontrolin ang kaalaman na humubog sa mga bata at ituring silang mga kolonis ador bilang mga natatangi at nakatataas na lahi sa lipunan.</pd> Thomas.</pd>P<pd>. na dapat igalang sa lahat ng oras.</pd> Stuart. Ito ang napansin ni Morton J<pd>. at Sargent R ayme. Ilan sa mga kwento ay isinulat nina William Thames. Paglaon.

Sa kasamaang-palad. <b>I</b>sang nililiyag na anak na babae ang madalas pagtuunan ng Datu.</pd>A<pd>. <b>L</b>umipas ang mga araw. <i>That Mario</i> (1940) ni L <pd>.</pd> Stuart.31). bilang alaala kay Daragang Magayon. nakahiligan ng Prinsesa Taal ang mama . <b>M</b>asasabing si Prinsesa Taal ay mahahalintulad sa pausbong na bulaklak na wala pang nakakadapong bubuyog upang higupin ang tamis ng kanyang pagmamahal. Ti nawag itong Bundok ng Mayon. si Daragang Magayon ay tumakbo upang pumagitna at sawayin ang dalaga. Kapwa nalagutan ng hininga ang magsing-ibig.Legends Word Count: 2004 <b>N</b>ang ihahagis ni Kauen ang kanyang sibat.i> (1923) ni L<pd>. Prinsesa Lita o Taalita ang tawag sa kanya. bida ang mga Amerikano.</pd> Perkins. 4 Title:Alamat (4) Text 117 . Ayon kay Luna Sicat Cleto. Sa kanyang balangay ay matatagpuan din ang balangay ng Bat angan. <b>M</b>ayroon isang Datu na bukod sa kapita-pitagan ang reputasyon. Maganda. mabuti siya ng pinuno. <b>N</b>agluksa ang Rajah at ang buong palasyo. Napakaganda at perpekto ang hugis. mayumi at ma hinhin si Taalita at mapagmahal sa sariling tradisyon at kultura. dahil <i>may tendensiya ang mga manunulat n a ito na "imbentuhin ang kanilang Pilipinas</i>. Ipinag-utos niya na ang dalawa'y ilagak na magkasama sa isang hukay. Ang lupa sa puntod ng libing ay tumaas hanggang sa ito'y maging bundok. Datu Balind a ang tawag sa kanya. Niyakap ni Malaya ito ngunit pataksil na sinibat ng katungga li. mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga kuwentong tulad nito.</pd>P<pd>. Himala ng mga himala. Dagdag pa ni Cleto sa kanyang sanaysay na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>: Magandang mapagtuunan ng pansin kung sino ang naee tsapuwera sa mga pag-aakdang ito . magigiliw ka sa taglay nitong katangian. maayos at maganda ang pamamalakad sa kanyang nasasakupan.</pd>F<pd>. na ang kahulugan ay Taal sa Tagalog at puspos ng u galing kinagisnan.</pd> Crockett at <i>Piang the Moro Chieftain</pd> (1941) ni F<p d>.</pd> La Belle. <i>The Bailey Twins in the Philippi nes</i> (1930) ni C<pd>. ang sibat ay tumama s a dibdib ng dalaga.at lumalabas na nagsisilbing backdrop lang o setting ang Pilipinas. at insidental o peripheral lang a ng presence ng mga Pilipino (p. Dahil ang tirahan nila ay malapit sa lawa. An g kanyang kutis ay sariwa at humahalimuyak. Bukod sa kaisa-isa lamang.</pd>H<pd>.

<b>N</b>iyakap ng Datu si Taal. Maraming dugong bughaw ang dumating m ula sa iba't ibang lugar. <b>L</b>umuhod si Prinsesa Taal sa harap ng ama." "<b>A</b>lam ko pong napakahalaga ng singsing na iyan. " Anak. <b>D</b>i kalaunan may isang Datu. hahanap tayo ng magagaling lumangoy upang sisirin ang nahulog mong singsing. Maibabalik rin ang singsing at maisusuot sa daliri mo . <b>N</b>agpaanunsyo kaagad ang Datu saanmang dako upang ipahayag ang kanyang nil alayon. na halos mapaiyak sa sandaling iyon. "<b>A</b>nak. <b>M</b>ayroon isang pagkakataon. <b>M</b>araming araw ang lumipas sa paghihintay ng mag-ama. Nasa tamang edad ka na para lumagay sa tahimik." <b>I</b>lang sandali pa ang lumipas. Ipinaalam sa madla na kung sino ang makakakuha sa singsing na nahulog sa Lawa ng Bunbon ay siyang mapapangasawa ng mayuming prinsesa. Minahal at pinakaingat-in gatan ko ang singsing na iyan gaya ng pagmamahal ko sa aking ina. Sa sinamang palad walang sinuman ang nagtagumpay upang maibalik ang si ngsing ng prinsesa. mapatawad po sana ninyo ako.ngka pag malapit ng lumubog ang araw sa Lawa ng Bunbon. Kasama rito ang mga Morong Datu mula sa Jolo at Tawi-t awi. "<b>S</b>iya pong mangyayari Ama ko. Kailangan mo rin ng ma kakasama pag ako'y lumisan na. Alam mo ba na ang singsing na iyan ay ibinilin pa sa akin ng iyong ina bago siya namatay. hindi ba dapat ika'y mag-asawa na. "<b>A</b>no! Dapat ay naging maingat ka. "<b>H</b>uwag ka ng mabalisa." "<b>A</b>nak." paliwanag ng Datu. Dahil siya ay isang Prin sesa. Naguguluhan lamang ako sa narinig ko ng balita mula sa iyo. Ang balitang ito ay agad kumalat saanmang dako ng kapuluan. Panalangi . Mayroon po akong kasalanan n a nagawa. ang humingi ng tulong sa mga anito. nahulog po ang singsing ko sa lawa habang ako'y namamang ka. Iyan na lamang ang bagay na nagpapaalal a sa amin ng iyong ina ng aming pagmamahalan. Pagkagalit ay huwag mo sanang magawa. Matanda na rin ako at kailangan ko ang isang matapang na Datu na siyang hahalili sa akin. Ama ko." pakiusap ng Datu. Hindi rin nagpahuli ang angkan ni Bukaneg mula sa Kabisayaan at Kabikulan." sagot ni Prin sesa Taal na lumuluha." paamong wika ng Datu. tinatanuran siya ng kanyang alipin at mga abay." ako po'y nagagalak sa pang-unawa ninyo. Sinabi niya sa akin na ipagkaloob ko sa iyo tan da ng kanyang pagmamahalat pag-alala sa iyo!" "<b>T</b>umahan na anak at ang pagkagalit ko'y kinalimutan ko na. na animo'y nahihintakutan. pagkatapos mamangka ay luhaang humarap si Prin sesa Taal sa kanyang ama na si Haring Balinda: "<b>A</b>ma kong Datu. "<b>S</b>alamat ng marami po." sagot ni Prinsesa Taal. Saksi iyan ng aming sumpaang binigkis ng nasira mon g ina." Sagot ng Prinsesa. tumayo ka at huwag ng lumuha. Hindi rin nagpadaig ang Kapampangan at dumating si Dau Pisot upang subukan ang k apalaran. Ilang ninuno na natin ang napasali n-salin sa singsing na iyan. bakit ka umiiyak ano ba ang nagawa mong pagkakamali?" "<b>M</b>ahal kong ama. Pagkainip ang kanila ng naramdaman.

Ang pagsasama ng mag-asawa ay nasaksih an ng buong balangay ang magagandang pamamalakad ni Datu Mulawin at masayang mas aya si Prinsesa Taal sa piling ng asawa. W alang tigil sa paglangoy. Lahat ay maligaya sa nangyaring okasyon. ay pango pa ang ilong at sungal ang mga labi pinatutunayan din ng . si Maria ay lumulus ong sa bayan upang magtinda at mamili. <b>N</b>ang makita ng Prinsesa ang magandang bulaklak ng lotus. Mayroon sayawan at kantahan. Mula umaga hanggang hapon. Datu Mulawi n ang ngalan ng lalaki at nagmula siya sa Nasugbo. "Isa ng himala ito!' laking tuwa ni Datu Mulawin. <b>I</b>sang gabi. <b>M</b>atiyaga niyang nilusong ang Lawa ng Bunbon. <b>A</b>ng mga alipin na nakakita sa pangyayari ay agad ibinalita sa tagaroon. namasyal ang mag-asawa. dahil sa pagkakatanim sa diwa ng napakarami nang sali n ng lahi sa Arayat at kanunog-bayan. Subalit. si Mariang Sinukuan. N aroon daw ang mag-ayos siya na tulad sa isang matandang magbubukid. Nagdiwang ang buong balangay. Habang sumasagwan si Datu Mulawin. <b>H</b>abang sa pagsisid ni Datu Mulawin ay may nahuli siyang buteteng laot na malaki ang tiyan. kumakanta ang Prinsesa kasabay ang tugtog ng kumintang. pilit niyang inabot. Di-umano kapag mabili ang mg a paninda.Nagtaka ang lalaki dahil sa maliit na butete ay malaki na agad ang tiyan nito. ang araw ng linggo sa pamilihang bayan na Arayat. kapwa s ila lumubog. Mat agal niyang sinusubaybayan ang takbo at pangyayari sa palasyo at masayang pagsas ama ni Datu Mulawin at Prinsesa Taal. <b>M</b>ula noon. M arami ang nagtangkang sisirin ang dalawa upang makita ang bangkay. Pangalang ibinigay ng Datung pumalit kay Mulawin. Ang tawag nila rito ay Bulkan Taal. Mabilis naman tinalon ni Datu Mulawin ang asawa upang sagipin. Agad ipinakasal si Prins esa Taal kay Mulawin. Ang matandang nuno pala ay ay naiinggit sa sarap ng buhay sa palasyo at masayang pagsasama ng mag-asawa. Subali't ang engkantada ay hindi mo raw m akikilala dahilan sa iba't ibang paraan ng pagbabalatkayo na kanyang ginagawa. Ang gab ing iyon ang simula ng gulo sa kanilang pagsasama. <b>S</b>ubali't ang pagsasama ay hindi lagi masaya. Ngunit nabigo silang lahat. maliwanag ang sikat ng buwan. <b>M</b>ayroon isang matandang nuno pala ang nagmamay-ari ng Lawa ng Bunbon.ng tulungan siyang masisid ang nawawalang singsing mula sa Prinsesa. Sa kasamaang-palad ang prinsesa ay nahulog at lumubog. <b>A</b>ng Bundok sa Arayat na nakapatungo sa mga lalawigan ng Kapampangan at Nu eva Ecija ay may iniingatang mga kahiwagaan na nagkasali-salin na sa mga maramin g paniniwala. Sa maraming kapaniwalaang iyan ay lalong bansag ang mga talang nab abanggit sa lathalang ito. Madalas ay may problema ring dumadating na siyang nagiging balakid sa pagsasama. <b>S</b>ang-ayon sa matatanda sa Arayat." <b>K</b>aya't ang pangako ng Pinunong Datu ay nangyari. Ginawa niyang hiwain ang tiyan nito upang malaman ang laman. Ngu nit laking gulat niya ng matagpuan doon ang nawawalang sinsing ng Prinsesa. <b>N</b>ang gabi ring iyon ay namangka ang mag-asawa sa lawa. ang bundok nasabi ay ari ng isang napak aganda at mapaghimalang babae. Tand a na rin ito para laging maalala si Datu Mulawin at Prinsesa Taal. may isang pulo ang lumitaw sa gitna ng Lawa Bunbon. "Ito kaya ang tugon sa panalangin k o at magandang hangarin sa Prinsesa Taal?. dahil nabighani ito. bukod sa pag iging maitim. Lumubog sila dahil sa kapangyarihan ng matandang nuno na binalak si lang mapinsala.

Ang kamatsile lam ang ang tanging walang bulaklak na maipagmalaki. malakas na naibulalas ng kamatsile ang kanyang hinanakit. At ang lalo ng kahima-himala ay ang pagbuhos ng ulan kasabay ang paglakas ng ihip ng hangin. Ang mga tao naman ay di siya iniiw an ng tingin. ng mga Elepante ang mga Tamaraw. <b>N</b>guni't pagkalipas ng ilang linggo ay di na makatagal sa sukal na sa kany ang sanga ay nakabalot. Kapareha naman ni Kangkong ang Sitaw. B .maraming taga-Arayat na maraming kagila-gilalas na pangyayari ang mararanasan n g sinumang dadalaw sa bundok na iyon. <b>D</b>ahil sa paniwalang napakaganda ni Mariang Sinukuan at dahil rin sa magag andang tugtugin maririnig sa kabundukan. <b>A</b>ng buong kagubatan ay nagliliwanag sa tama ng mga ilaw ng parol ng mga A litaptap. Di nagl ipat araw at ang dating nag-iisang puno ng kamatsile ay nag-uumugong sa mga bubu yog na sa kanya'y laging nag-kukumpol-kumpol. Lalo itong nal handaan ang Ada ng kagubatan. Ang malaking tipak ng batong-buhay sa ituktok ng bundok ay batyang pinaglalabhan ng engkantada. "<b>S</b>ubali't ano mang pagsusumamo ng abang puno ng kamatsile ay nawalan ng s aysay sa lubos na nasisiyahang cadena de amor. Ang kabundukan ay totoong masagana sa mga bungang-kahoy at ang sinumang aabutin ng kagutuman doon ay malayang makapipitas at makakain ng bungang maibigan niya. subalit ang sinumang magtangkang mag-uwi n g mga bungang-kahoy mula roon ay hindi matututuhan ang landas pauwi. nguni't maganda naman ang pagka kahubog ng kanyang malalago at malalabay na mga sanga. Kung ako ba'y nagtataglay ng bulaklak na katulad ng mga katabi kong puno. Ang huni ng mga Kuliglig at kokak ng mga Palaka ay sumasaliw sa awit n g mga Maya. <b>S</b>a isang gubat na madawag. Ang tinik na m agpahanggang sa ngayon ay nagmamalasakit sa kanya. Ngunit sa sandaling ilapag ng taong iyon at iwan ang mga bungang dala niya. Lahat ay kumakanta. Subali't di man ito makat awag-pansin sa mga manlalakbay at di man siya tapunan ng bahagyang tanaw at ito ang ipinagmimighating malabis ng abang puno ng kamatsile. di ko man lamang masilayan ang mga baging na iyong ibinalabal sa akin. "Mad aling lutasin iyan. Sa gabi ng ng hayop at halaman. <b>L</b>ahat ay nagsasayaw. <b>N</b>oong unang panahon ay nasa loob na lungkot ang buto sapagkat madilim na ungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ay ipinatawag ng Ada ang lahat ng kasoy ang abuhing buto nito. ni Mangga a ng Dalanghita. Kaya't sa cadena de amor. ni Saging ang Papaya. Sa tabi nito'y may nagsitubong iba't ibang mga punong may magaga nda't mababangong bulaklak na nakakahalina sa mga naglalakbay." <b>Ang kamatsile ay sumang-ayon sa magandang mungkahi ng cadena de amor. sana'y makagagayuma rin ako sa mga taong dito'y nagsisipagdaan. siya'y di makatiis na di magpa hayag ng kanyang dinaramdam. Masayang kasayaw ng mga Kuneho ang mga Usa. Masayang-masaya ang kagubatan. di ko n aman malanghap ngayon ang mabangong simoy ng hangin. may tumubong puno ng kamatsile na may malagana p na mga sanga. Lungkut madilim sa loob ng kasoy." <b>A</b>ng ganyan niyang himutok ay umabot sa pagdinig ng cadena de amor na guma gapang sa kanyang paanan. ng Zibra ang Tsonggo. "Na ku! Anong pagkalungkot-lungkot na buhay itong akin. Kaya't ang daing ng kamatsile ay kanyang sinagot. ang landas sa pauwi ay madaling matututuhan. kung nais mong magkaroon ng bulaklak na kaakit-akit ay tulut an mong ako'y mangunyapit sa iyong mga sanga. wala sinumang namamalagi roon sa pangam bang baka magayuma sila at hindi na muling makabalik sa kanilang tahanan. "Oo ngat ako'y hinahangaan ng maraming tao. Nguni't sa malaking habag ng Mayk apal ay pinagkalooban din siya ng pananggalang sa cadena de amor. <b>I</b>sang araw.

Sa dahilang ang Pilipinas ay nakasandig sa agrikultural na pamumuhay. Iwinasiwas nito ang nagnin ingning na pananglaw. Gawan ninyo ng paraang makalabas po sana ako sa pagkakakulong ko sa loob ng prutas na ito. Napapasabay din sa pag-imbay ang mahagway na Kawayan kasama ang Pagong na nagbab aba at nagtataas ng bahay-bahayan. Hindi lang nila naririnig kundi nakikita pa ang katuw aan ng lahat." <b>N</b>aantig ang maawaing damdamin ng mahal na Ada. marami sa mga ritwal sa bansa ay nakatuon sa iba't ibang antas ng pananim. "<b>M</b>abuti pa sila. 5 Title:Ang Ritwal Bilang Midyum sa Pagbubuklod ng Komunidad Text 140 . Ang "</i>The Farming Rituals among Mag indanaon Rice Farmers</i>" ni Saavedra Mantikayan ay isang pagpapatunay sa panin iwala ng mga katutubo na ang mga ritwal sa pagsasaka ay umaagapay at nakatutulon g sa isang masaganang ani. Dagdag pa." <b>M</b>asayang-masayang napanood ng Buto ng Kasoy ang sayawan. Maawa kayo. mahal na Ada. at pag kakatuwaan ng mga hayop at halaman. Heto ako. naiimpluwensiyahan ng ganitong mga ritwal ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nak akasama sila sa pagsasaya. Ang pananaliksik ni Myrna Cureg ay pumapaksa sa mga ritwal at kultura ng mga Ibanag habang ang pag-aaral ni Mantikayan ay isang pagsisiyasat sa mga ritw al ukol sa pagtatanim ng mga Magindanaon. Sa tuwa ng Elepanteay kumembut-kembot ito sa pag-indak. naibubuklod ng ritwal ang komunidad. kantahan. Naisasakatuparan lamang ito . "Gusto kong maging maligaya ka.Essay Word Count: 2. Sa g anitong paraan. nakikita ang masayang paligid. Sa isang iglap ay nakalabas sa madilim na kulungan ang But o. May kahilingan ka ba?" "<b>A</b>yoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko.341 <b>Ang Ritwal Bilang Midyum sa Pagbubuklod ng Komunidad</b> Marami sa mga grupong etnolinggwistiko ang nagsasagawa ng kani-kanilang m ga ritwal. ayon kay Mantikayan.ukod tanging ang buto ng kasoy ang lungkut na lungkot. <b>A</b>ng malakas na pagkokak ng mga Palaka at paghuni ng mga Kuliglig ay sumal iw sa awit ng mga Maya." <b>N</b>aulinigan ng makapangyarihang Ada himutok ng Buto. Naiinggit ako sa ibang hayop at halaman na tuwang-tuwa kapag may handaan sa kagubatan. nakakarinig ng awit at tawanan pero hindi naman nakikita ang katuwaan.

Bilang gahum. may mga pagkakataong nalul ubog sa utang ang pamilya ng namatayan para lamang matuloy ito. Una. buk . pinatatamaan ang isang malaking kahoy upang makalikha ng ingay habang sumasayaw ang mga saksi. kas aysayan. Philippines</i> ay isang pagsasalaysay at pagla larawan sa mga paniniwala na nakapaloob sa bawat ritwal. pulitikal ang pagriritwal sapagkat hindi maitatatwa ang mga relasyong nabubuo at kinakatawanan ng mga ritwal bilang inst rumento sa pagpapahayag at paghihiwatig ng mga paniniwala at pananampalataya ng komunidad. lumilitaw ang ilang kabatir an tungkol sa pagriritwal o ritwal sa Pilipinas. may mga pagkaing iniaalay sa mga espi ritu at anito nito para sa isang masagana at mabungang pag-aani. Ayon kay Mojares. ito rin ay maaaring tingnan bilang i sang daluyan ng diwa at salaysay kapwa ng kultura at ng komunidad na nagbibigay ng kahulugan at lohika sa mga ito. mayroong isang uri ng <i>paganito</i> ang mga Sebuano . Ayon k ay Piluden-Omengan. Pinagtuunan niya ang mga ritwal ukol sa paglibing at kamat ayan ng mga Igorot sa Sagada. mahalaga ng pananamit sa isang ritwal. Dahil din dito. tinatawag nila itong <i>pagtiguman</i> o ang pagtitipon ng nakararami. kahawig ng ritwal ng mga Sebuano ang ritwal ng pag-ani ng buk log ng mga Subanon. At ang prosesong ito ay nakapaloob sa isang konteksto o salaysay na siyang tumatayong batayan. upang maisagawa ang isang ritwal. Gamit ang isang palapag o platform. <b>Paglalagom </b> Batay sa kabuuang paglalatag ng mga asersyon. Sa ganito. ang ritwal ay maituturing na gahum . Pangatlo. at paniniwala ng pamilya ng namatay. Makikita ito sa pag-aaral ni Dinah Pil uden-Omengan (2004). Sa kabilang dako. <b>Ang Ritwal Bilang Panlipunang Dokumentasyon at Pedagohiya</b> Ayon kay Biron-Polo. ang ritwal ay isang tekstong nilikha ng mga tao para matugu nan ang kanilang interes at pangangailangan. ang bawat yugto ng pagsasaka/pagtatanim ay may kaukulang ritwal. Sa ganito. Mountain Province.sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga magsasaka sa espiritu ng uyag-uyag (sustenance) gamit ang mga ritwal. Samakatwid. Pangalawa. ang mga kabatirang ito a y isang pagpapatunay sa dinamikong katangian ng ritwal. Bukod sa dokumentasyon ng mga ritwal ng mga Igorot. Pinag-aralan ni Piluden -Omengan ang mga ritwal sa bawat sulok ng sagada. Dagdag ni Mojar es: Samantala. bagkus. Isinasagawa ang buklog bilang pasasalamat sa magandang ani. ito ay maaaring magmanipula. ito ay katutubong dula ng panggagagad kung kaya ang mga ritwal ay nagsisilbing tagapamagitan at tagapagbig kis sa kultura at komunidad. may pang-ekonomiyang katangian ang mga ritwal sa Sagada. lumikha o bumuwag ng mga konsepto a t ugnayang pangkapangyarihan sa loob at labas ng konteksto nito. edad. Mountain Province. Ang ritwal o ang pagriri twal ay hindi lamang isang palabas. Kung gayon. Ang pan anamit ay naaayon sa estado sa buhay. ang pagriritwal sa Pilipinas ay pulitikal dahil sa pagsasalikop dito ng kultura. Malaking halaga ang hinihingi upang maipagpatuloy ang isang tradisyon. naitala rin niya na ang bawat ritwal ukol sa kamatayan at paglibing ay maaaring mapaghanguan ng mga aral at karunungan na makatutulong sa tao upang mabuhay. Ibig sabihin. ang ritwal ay maaaring magbahagi ng pan iniwala. Ang kanyang librong <i>Death a nd Beyond: Death and Burial Rituals and Other Practices and Beliefs of the Igoro ts of Sagada. saloobin at ideolohiya ng grupo. relihiyon at ekonomiya. Sa pamumuno ng isang babaylan. Sa dahilang mayroong pagpapahalaga ang mga ma gsasaka dito. ang ritwal ay maaaring basahin bilang panlipunang do kumentasyon at pedagohiya. Ayon sa kanya. Mahalaga ang pag-apuhap sa estruktura at katangian ng ritwal sapagkat nag sisilbing balangkas ito upang higit na maunawaan ang proseso ng pagkilala at pag tanggap sa konsepto ng ritwal sa kultura at kamalayang Pilipino.

partiku lar ang kwentong pambata ay mabisang instrumento/sandata upang labanan ang malaw akang pagpapalabnaw ng globalisasyon. Ang batas na ito ay pino ndohan ng WB ng mahigit sa P500 milyon sa inisyal na alokasyon. Dahil sa mga karanasang kong ito. Sa ulat na ito. Nakita ko ang k akayahang nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral. At kung paan o rin ginamit ng mga dayuhan ang panitikang-pambata upang hubugin ang Pilipino a yon sa kanilang kagustuhan. May mahalaga itong ginagampanan sa kasalukuyang panahon. kultura o kalinangan bilang mga Pilipino. ang sistemang pan g-edukasyon ang unang "isinasaayos" o pinakikialaman. kail angang bigyang-diin ng edukasyon ang paghuhubog ng mga manggagawang may kasanaya n sa <i>mobile assembly line</i> upang tumugon sa pag-unlad ng bansa. <i>Nasyonalismo at Wikang Filipino</i> Walang ibang panahon na laganap ang globalisasyon kundi sa kasalukuyang p anahon. Nabuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas upang madaling makapasok ang mga imported na kalakal at serbisyo. binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang <i>President ial Commission to Survey Philippine Education</i> (PCSPE). mga dayuhang institusyong na nagpapautang sa mahihirap na bansa g aya ng Pilipinas. Dahil sa globalisasyon. Binigyang-tuon ng mga teksbuk na ito ang agham pangkalikasan at te knikal kaysa agham panlipunan. at iba pa. nakita ko ang taglay kapangy arihan ng panitikang pambata. nahub og at patuloy na nahuhubog ang mga Pilipino. Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at p agkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan. upang maging masaklaw at malalim. Maayos nang nailatag ang mga batas. Ganito ang nakasaad sa . partikular ang kuwentong pambata. napagtanto kong ang panitikang pambata ay hindi lamang talaga pambata. kasunduan.od sa pag-oorganisa ng ugnayan. Pagkaraan nito. kasaysayan at panitikan. at panghabambuhay ang t ila "kaginhawahan" at "kaunlarang pang-ekonomiya" na ipinagkakaloob ng globalisa syon. Ha limbawa noong 1969. Gumawa ito ng mga bagong aklat na gagamitin mula Grade 1 hangg ang hayskul. sa nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino. Isang malinaw na halimbaw a nito ay ang mga programa ng <i>World Bank</i> (WB) at <i>Asian Development B ank</i> (ADB). patakaran. ang ritwal ay naratibo rin ng kapangyarihan. ng pagasa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap . ng mga bansang may pakana nito partikular ang Amerika. lalo na sa panahong ito na laganap na kumikilos at nagiging mabisa ang globalisasyon. Malaki ang ginagampanang papel ng WB at ADB sa sistemang pang -edukasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Dahil dito. pagbabago ng mga kurikulum ng edukasyon na umaangkop sa panganga ilangan ng mga dayuhan korporasyon o kumpanya. malayang nagsasanib ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo. At lalong nagin g malinaw ang pakay ng mga programang ito sa ilalim ng administrasyong Marcos na ng ang WB mismo ay maglaan ng $767 milyon para sa <i>Textbook Development Progr am</i> ng bansa. Ilang ulit na itong nagpautang upang po ndohan ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno. na sa maraming pagkakataon ay nagig ing "mas Amerikano pa kaysa mga tunay na Amerikano". At makapagmungkahi ng mga tiyak na hakbangin upang mapatatag ang nasyonalismo sa pamamagitan ng panitikang-pambata. Mapapansing anumang bagong kasunduan/patakarang pang-ekonomiya ang inilun sad na dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. nilagdaan ni Marcos ang <i>Education Act 1972</i> na may layuning magkaroon ng isang edukasyong pangkaunlaran. mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi n agugutom. Sisikapin ng papel na ito na maipakita na ang panitikang pambata. Ngunit kapalit ng mga pag papautang na ito ay ang mga kondisyon tulad ng pagpaluwag sa sistemang pang-ekon omiya ng bansa. na tila <i>liquid</i> na sumusuot maging sa kaliit-liitang hima ymay ng ating isip. paggamit ng Ingles at iba pa.

</pd>2) </i>. sa patuloy na pagiging taniman ng m ga produktong pang-agrikultural na kailangan ng mga kapitalistang bansa.artikulong <i>WB at ADB sa Edukasyong Pilipino</i>. taga-su play ng mga hilaw na materyales at murang paggawa. Nak asadlak ang Pilipinas sa masamang kalagayan. Binubuwag nito ang m atatatag na pader ng kaakuhan ng ating bansa. Nakakuha ako ng sipi ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan I na g inamit ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa panahon ng administrasyong Marcos. itinuturo ng mga teksbuk na ito na "normal" lamang ang kasalukuyang kaayusan ng bansa.</pd> Martin Luther King. Kadalasan. Na ang tanging dapat tungkuli n ng mga mamamayang naghahangad ng ikabubuti ng bansa ay ang magpatianod sa glob alisasyon iginigiit sa Filipinas (p<pd>. walang silbi o anumang pinaggagamitan ang na syonalismo. direktang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: (1) pa mahalaang pederal ng Estados Unidos at pamahalaang totalitaryan ng Unyong Sobyet .. <i>care giver</i>. (2) konstitusyon at mga batas ng Estados Unidos. at mas pangmatagal an ang epekto. kung saan ang ekonomya ay atrasado. Tahasang sinabi ni Lumbera na hindi siya sang-ayon na ang Pilipinas ay m aging pasibo at magsalawang-kibo na lamang sa pagdaluyong ng globalisasyon.. Sa nasabing teksbuk. Tinatayang umabot sa 92 milyong sipi ng mga teksbuk na pinondohan ng WB a ng naipamudmod sa mga paaralan sa buong bansa noong 1984. na ang pinakamataas na panga rap o mithiin sa buhay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa at maging isang <i> domestic helper</i>. itinuturing pa ngang hadlang ang nasyonalismo sa malayan g pagpapatupad ng mga batas na nakapaloob sa globalisasyon. at ib a pa. nahubog at patuloy na nahuhubog ang mga ba tang Pilipino na may malabnaw na pag-ibig sa bayan. lumilitaw na ang nasyonalismo ay wala na ng silbi bilang gabay ng sambayanan tungo sa hinaharap. Na ang nasyonalismo ay isa nang sagabal sa aktwal na pag-unlad ng bayan. upang kumita ng dolyar. Dahil sa mga nabanggit na ito. na inilathala ng <i>Ibon Facts & Figures</i>: <i>Sa konteksto ng agham panlipunan. Mga Pilipinong palagiang tumatangkilik sa mga produktong banyaga at tin atamasa ang panandaliang sarap at ginhawang ipinagkakaloob ng mga ito. ang masama at higit na masakit. nars. ganito ang sina bi ni Bienvenido Lumbera: <i>Kung pakasusuriin ang mga patakaran. (3) mga karapatan/tungkulin n g mamamayang Amerikano. hindi industriyalisado. (5) mga pr ogramang tulad ng United States Aid for International Development (USAID). bagsakan ng mga sobrang produ kto. ay ang kamalayang mamamayani at pangarao na makapangibang-bansa s a hinaharap at magbigay serbisyo sa ibang lahi. Walang m asama ang pangingibang-bansa. Sa panahon ng globalisasyon.</pd>Nakasulat sa mga te ksbuk na sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas para ituro ang demokrasya at pa gsasarili (p<pd>.</pd>34) </i>. Sa sanaysay na may pamagat na "<i >Dating" Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino</i>. at tagapagbuo ng mga produktong industriyal o teknikal na madalas na ipinag bibili rin naman sa Pilipinas ng mga korporasyong multinasyonal. at nakaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyales at pag-a angkat ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa<pd>. Hinubog ng mga teksbu k na ito ang kamalayan ng mga batang Pilipino ayon sa interes ng mga dayuhan. titser at iba pa. (4) ukol kay Dr<pd>. Buo ang panini wala ni Lumbera na kailangan ang ganap na proseso ng dekolonisasyon upang mapala ya ang kamalayan ng sambayanang Pilipino at magkaroon ng kakayahang makapagdesis yon sa sarili nang maisulong ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa pakikip ag-ugnayan sa ibang bansa. Nagsusulong ng parehong adhikain ang mga pananaw ni Lumbera at Virgilio .

at iba pa. ipagtanggol laban sa mga inilulunsad na pagbabago o reformasyon. ganit o ang sinabi ni Almario: <i>Wikang pambansa ang pintungan at sandata ng mithiing makabansa. ay isang malaking banta sa globalisasyon. politika. dahil habang nag-i-Ingles nga naman an g mga Pilipino. Tiyak na magpapasali n-salin ito hanggang sa kanilang mga kaapo-apohan. Lagi't laging igigiit ng globalisasyon ang wikang Ingles upang pa tuloy at malaya nitong maipasok ang mga sobrang kalakal at puhunan sa bansa. bus. at iba pa. higit nila tayong mauunawaan at maiintindihan. paaralan. laging ipinakikita ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagmamahalan sa loob pamilya. kung kay a. tiyak na magpapatuloy ang pagkakawatakwatak at hindi pagkakaintindihan ng mga Pilipino. Ang pagkilos na ito ng McDonald's ay isang uri ng makabagong paraan ng pananakop na hindi halata o lantaran. maging tagasalo ng mga trabahong inayawan nila. nakaimbak at iimbakin sa wikang pambansa ang lahat ng tradisyonal at bagon g kakayahan at karunungan na kailangan sa pagsasakatuparan ng "pangarap na bansa ". Anumang pagtatan gkang mapaunlad o magamit ang wikang pambansa sa mga larangan tulad ng edukasyon . Lagi't la ging igigiit ng globalisasyon ang Ingles. lalo pa't nagsilaki na ngayon ang mga batang nahalina/nahumaling sa mga laruang kasama ng bawat <i>Happy Meal</i>. Dahil sa natatanging katangian at kakayahang ito ng wikang pambansa. Bilang sandata. Nakapaglathala/Nakapagpondo na rin ang kumpanya ng McDonald's ng mga aklat-pambata. walang anumang pagtutol o paglaban sa mga sinasakop. nakapaloob na sa isip at gawi ng mga Pilipino ang mga nais nitong ipatanggap. tulad halimbawa ng Rice Burger. bukod pa sa pagkuha ng mga kilala o sikat na <i>endorser</i>. kail angan itong laging bantayan. tulad ni Sharon Cuneta at Manny Pacquiao. Dahil s a malawakang pagkilos na ito ng McDonald's. Sa sanaysay niyang <i>Tradisyon at Nasyonalismo: Panukalang Pagbasa sa Kasaysayan ng Panulaang Filipino</i>. Naipapakilala itong tila kabahagi ng ating nakagisnang kultura. nailalapit nila sa mas maraming bilang ng mga Pilipino ang kani lang produkto. <i>fly ers</i>. ang wikang pambansa ang wawasak sa mga pamanang pader at bag ong lambong ng kolonyalismo (p<pd>. mai disenyo ang ekonomiya ng Pilipinas upang maging palaasa sa sistema ng kanilang p ananalapi. pagmamahal sa matanda at iba pa. 5 .</pd> Almario ukol sa dekolonisasyon ng bansa. na nagsusulong ng kanilang adhikaing ma kilala ang kanilang mga bagong produkto. Bilang pintu ngan. mga batang may isang estante o higit pa ng m ga laruang may trademark ng kompanyang <i>Disneyland</i>. na taglay ang kakayahang gumalugad sa higit na malayong kasaysayan at bumuo ng mga nadurog na gunita ng ating pagkabansa.</pd>69) </i>. at iba pa. Mas tiyak ang mungkahi ni Almario ukol sa dekolonisasyon o "pagwawakas sa kamandag ng pananakop" dahil bin igyang-diin niya ang paggamit ng Wikang Pambansa na nakabatay sa wikang katutubo . makukulay na poster. Han gga't ipinipilit ang paggamit ng Ingles. lansangan at iba pa. Sa paraan nga namang ito. <i>brochures</i>. Kung kaya't mapapansing ang mga multinasyonal na korporasyon tulad halimb awa ng McDonald's ay gumagamit na rin ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng kan ilang mga bagong produkto sa publiko. at iba pa. simbahan. Hinding lubusang mapag-aarala n/malulusungan ang kultura o kaakuhan ng isang bansa kung hindi magagamit ang mi smong wika nito. Pagkuha sa panlasang Pinoy upang maiangko p sa kanilang mga produkto. Naikalat na rin ang kanilang logo sa m ga taxi. Sa kanilang mga komersya l.S<pd>. ekonomiya.

matapos ang revisyong ito. sinimulan ko na ring ipatalakay ito sa dalawang sabjek: ang Pilosopiya (Fil osofiya?) ng Gramatikang Filipino at sa Mga Isyu at Kalakaran sa Wika at Panitik an. Agad na mapapansin ng sinumang babasa nito na ang mga terminong gamit ay alinsunod na sa tagubilin ng 2001 revisyon ukol sa 4 na letrang may fonemik istatus. Kung hi ndi ako nagkakamali. nais kong imungkahi ang pagkakaroon naman ng tanging lupon/komite na gagawa ng bagong tuntunin sa gramar. Filip ino. Kung kakayanin ng bajet ng KWF. radyo at television) ukol sa k ung paano ang pinakambisa at pinakamabilis na pag-aanunsyo sa publiko ng pagbaba gong ito. (3) elaborasyon.A. Sa p agkakaalam ko. Paghahanda ito sa nalalapit naming akreditasyon sa taong darating. At ang huli. Sinumang nag-aral ng mga sabjek na Sitwasyong Pangwika at Pagpaplanong Pangwika ay tiyak na matatandaan ang mga talakay nina Haugen at Bolinger ukol sa mga pros eso ng (1) koleksyon at seleksyon. Tahasan kong si nasabi sa inyo na hindi ko matatalakay ang mga nasabi ko kung hindi ko mismo nar anasan mula sa aking mga kasama sa akademya ang mga reaksyong iyon. mabuha . Patunay ito ng mga lektyur ko sa Laguna.Title:Sanaysay (12) Mga hakbang na isinagawa. At sa bawat pagtanggap ko sa mga imbitasyon upang ako'y magsalita. (2) kodipikasyon. nais kong imungkahi ang mga sumusunod: Palawakin pa at palalimi n ang talakay sa 2001 revisyon na handa at libreng ipamimigay. at para maging matagumpay ito. At ito'y isa sagawa nang LIBRE. Isa sa mga hakbang nang naisagawa sa pakikipagtulungan ng Mutya Publishing House ay paglabas ng libro naming PAGBASA AT PAGSULAT SA IBA'T IBANG DISIPLINA. Gusto kong ipagbigay-alam at ipaunawa sa lahat na sa kabila ng hindi pa gaano ang diseminasyon ng 2001 revisyon. tulad ng aking pamagat na puro "syon" iwasan din natin sana ang sobrang elaborasyon pagkat baka ang intelektwalisasyon at istandardisasyon ang siya pa nating maging konsumisyon! Tama po ba mga taga-Komisyon? Mabuhay ang KWF. Bicol at Za mboanga. Nais kong ibigay na halimbawa ang mga napapanahong isyu tulad ngpag-aalis ng distinksyon sa NG a t NANG pagtanggap na ng panghalip na SIYA na hindi na eksklusibong pantao lamang at kung ang letrang S ba ay matatanggap na bilang pluralizer na pamalit sa MGA Sa huli. Magkaroon ng konsultasyon sa mga palimbagan ukol sa bagong patnubay na ito. may mga hakbang nang isinagawa ang inyong lingkod upang masimulan nang ipatupad ito. tanging si Dr<pd>. at (4) imp lementasyon at ebalwasyon. Bakit? Upang makatiyak ng malakihang bilang ng mga dadalo. kasama ang mga pre-school. lungsod at la lawigan. pagkat nais pa rin nilang isulat na ispeling ang Kabite. Makipag-ugnayan din sa mass media (dyaryo. Layon nitong magpalimbag ng mga librong ayon na sa patakaran n g KWF. Nasa palimbagan na rin ang libro sa Retorika at kasalukuyan nama n naming ginagagawa ang libro sa Pagsasaling-wika. kung saan ako ang Koordineytor ng Programang M. Alamin ang tunay na sitwasyong pangwika sa bawat rehiyon. Kailangan ito upang malaman kung bakit sa kabila ng pagpupunyagi na ipa tupad nang husto ang 1987 Patnubay ay hindi ito ganap na naisakatuparan. Tayo ngayon ay nasa huling hakbang na. Maglath ala ng mga tiyak na tuntunin ukol sa baryant ng mga salita. Kailangan ito upang maging malinaw na hindi nangangahulugang ibinabasura na ang ibang paraan ng ispe ling.</pd> Jose Villa Panganiban pa lamang ang may g anitong uri ng aklat. may bahagyang pagtutol ang ilan g konservatibong Caviteño. Sa antas gradwado naman. lalo na sa mga la lawigan. Pinasimulan ko na ring ipagamit sa aming mga silabus sa Pamantasang De La SalleDasmariñas ang mga patnubay na inyong inilatag. sinimulan ko na ring ipagbigay-alam ito. Iyon nga lamang. kung hindi man kami ang una ay iilan pa lamang ang mga libr ong tulad nito. magdaos ng mga seminar/konsultasyon/wo rksyap para sa mga guro mula elementary. Maglathala ng isang diksyunaryo-tesauro na kakikitaan ng etimolohiya ng mg a salita at gayundin ng mga preperensya sa ispeling at gamit ng mga salita.

darating ang panahon na ang wika natin ay tunay na patungo sa glo balisasyon. ang wikang anghel (mayroon ba nito?) ay tulad din daw ng Tagalog! Ano lamang ang batayan ng batang Rizal? Ang katotohanang Diyos ang nagbigay. Kung may pagkakahawig man. mabuhay po tayong lahat! Ang lahat ng ito'y alay natin sa mahal nating Pilipinas! Mapangahas at mapanghamon ang paksa ng Buwan ng Wikang Pambansa sa taong ito. Hayaan ninyong sa pagkakataong ito. na taong 1977 pa ay humiram na maging sa wikang Tagalog! Lalo akong ginanaha ng magbasa nang matuklasan ko sa mga unang pahina ng naturang diksyunari ay maba basa ang kasaysayan ng wikang Ingles. Bilang halimbawa. Kung naging bulaklak marahil ang tula ni Dr<pd>. ito ay dahil naging bataya n ang Tagalog ng ating pambansang wika. ang Tagalog (hindi pa Filipino) ay katulad na o kapantay na ng tatlong higanteng wika: ang Latin na wikang opisyal ng Simb ahang Katoliko. naroon na ang mga salitang abaca. "ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kung gayon . sa likod ng isipan ng hen yong si Rizal." Ngunit hindi rin ba tot oo na kahit anong ganda o sarap ng isang bagay. ika-19 na siglo pa lamang." tinitiyak kong luray na luray na ito ngayon sa madalas na paggamit tuwing ipagdiriwang ang Buwan ng Wika. at dahi l ang Diyos ay makatarungan. upang manatiling buhay ay patuloy sa proseso ng panghihiram at asimilasy on. kung palaging iyon nang iyon. paano pa k aya ito makakapasok sa larangang pandaigdig? Posible kaya ito o isa lamang panga rap na mahirap abutin? May mga patunay kaya. tayo lamang mga tao ang naglagay ng diskriminasyon sa mga wikang kaloob ng Poo ng Maykapal! Kagabi.</pd> Rizal na "Sa Aking mga Kab ata. ang Kastila na siyang wikang opisyal ng pamahalaan noon at ang I ngles na siyang wikang universal sa ngayon. ibang linya ng tula ang aking bibigyan ng diin. kung baga sa dalaga! Gusto kong ipaunawa sa lahat sa bahaging ito ng aking lektyur na HINDI TAGALOG A NG ATING PAMBANSANG WIKA. Dapat malaman ninuman na mas malawak at intelektwalisado ang wikang Filipino ka ysa sa katutubong Tagalog." Filipino: "Pumasok sa klasrum ang titser para isulat sa blakbord ang asaynment. Hindi nangangahulugan na marunong ka ng Tagalog ay magaling ka na sa wikang Filipino. KUNDI FILIPINO! Malaki ang pagkakaiba ng dalawa.y ang wikang Filipino. ni hindi pa nagde-debut. o kahit man lamang pahiwatig na ang ating wika ay makakasabay sa daloy ng globalisasyon? Mga mahahalagang tanong na tatangkain kong ipaliwanag sa lahat sa inyo ngayon. na sa aking palagay. Ano ang ipinahihiwatig ng saknong na ito? Maliwanag pa sa sikat ng araw na para sa bayani. sa isang paraang praktikal at inaasahan kong lubos ninyong mauunawaan. ang wikang Filipino na ating pambansang wika ay 15 taon pa lamang. papaya at boondocks na malinaw na n akalagay na nagmula sa Tagalog! Ano ang implikasyon nito? Malinaw na ang wikang Ingles. Mahigit 25 taon na ang nakalilipas! Ito ang Webster's Collegiate Dictionary na mababasa sa kanyang paliwanag na may mga salitang Tagalog na kasama na sa leksikong Ingles. Dito makikita ang katunayang kinailangang maghintay ng daan-daang taon upang maging istandardisado ang isang wikang tulad ng Ingles! Kung iisipin. walang mas nakahihigit sa alinmang wika. Kung sa loob mismo ng bansang Pilipinas ay hindi pa gaanong natatanggap ang Filipino bilang wikang pambansa. Hi ndi lamang sumasaklaw sa buong Pilipinas ang tunguhin kundi ang buong mundo na! Marami tuloy ang tahimik na nagtatanong. habang iniisip ko ang mga bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon. ilagay natin sa pangungusap. lagi nang ang linyang iyon ang napag-uukulan ng pansin." . napagtuu nan ko ang isang lumang diksyunari na nalimbag pa noong 1977. Upang higit ninyong maunawaan. Marami siguro ang nag-iisip na ikatutuwa ng baya ni ang paulit-ulit na pagsambit ng nagpuputik na linyang. ay nakakasawa rin? Nakakalungkot na sa kabuuan ng tula. ang ikaapat na wika. Pilipino: "Ang guro ay pumasok sa silid-aralan para isulat sa pisara ang takdang-aralin. At kung pakakasuriin pa.

kahit pa sabihing nasa rehiyong Tagalog siya. Maging konsistent sa paggamit. magagamit lamang natin ang mga ito sa mga tanging ngalan. Inaasahan na sa darating na panahon. ngunit alalahanin ang mga sumusuno d: Dapat malamang may 2 nang varyant sa ispeling at ang paggamit na ng FJVZ ang siyang moderno at inirerekomenda na ngayon. Nang sa gayon. ngayon ay magagamit na ang 4 sa 8 letrang ito sa sa mga karaniwang salita. sa takdang ika-6 ng gabi. sandali po akong hihimlay sa ating silid-tulugan. mga salitang may kahulugang kultural. Sa wakas. At siyempre pa. iregular ang ispeling at mga sal itang may internasyunal na pagkilala. mas higit na pipillin ang ang huli. Kung dati'y limitado lamang ito sa mga tanging ngalan. Pangatlo at higit sa lahat. ay makapagpan ibagong lakas para sa magdamagang pagsusunog ng kilay. Dahil dito. pa rtikular na ang mga letrang may fonemik istatus (FJVZ). teknikal o sa yantifik. dahil sa 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Is peling ng Wikang Filipino. paano kung gusto naming gamitin ang pokus. ako'y inyong pukawin sa aking pagkakahim bing upang agad na makadulog sa ating hapag-kainan. natamo na nito ang intertransleytabil iti sa ibang wikang ganap nang develop. narito ang mga tuntunin at ilang pagbabago sa ati ng alfabeto: Nangunguna at tampok sa revisyong ito ang pagpapaluwag ng gamit ng 8 letrang dagdag. Ibig sabihin. Maitatanong ninyo. isa sa aking mga kaibigan ang kagagaling pa lamang sa University of W isconsin upang ituro doon ang ating wika bilang "foreign language. gamitin ang digrap . Nahati ang ang 8 letra sa apat na may fonemik istatus sa Ingles (FJVZ) at ang mga tinawag na redandant (Cà QX). paano naman kung gayon ma giging posible ang globalisasyon ng ating wika? Una. May fonemik istatus ang isang letra kung may iisang kinakatawang tunog ang mga ito. naging maluwag na ang paggamit ng 8 letrang hiram. ang mga letrang Cà QX na lamang ang nanatiling limitado ang gamit. sayanti fik at ilang salitang katutubo. walang estudyante sa kasalukuyan ang nasa matinong pag-iisip a ng magsasalita nang ganito. Ang ating wika ngayon ay pinag-aaralan na sa maraming lugar kung saan marami nang komunidad ng mga Pilipino. Ang mga naunang paraan ng magiging makaluma (archaic) na at hindi karaniwan o diyalektal. Tandaang ang pinagbatayan g wika ay Ingles pagkat karaniwan nang dito sa wikang ito tayo nanghihiram. sa Oregon University at maging sa Toronto. globalpinoy. barayti. Dahil nga sa modernong p agbabagong ito ng ortografi ng ating wika.com? Patunay ang mga ito n a nagagamit na sa internet ang wikang Pinoy! Pangalawa. Canada. dyornal a t magasin? Maaari pa ba ito? Ang sagot ay oo. sino ang hindi nakakaalam ng mga website na y ehey. </pd>Niño. Ha yaang maging malaya ang mga estudyante sa paggamit ayon sa wastong gabay ng mga titser. worksyap b a o workshap? Malinaw. Madali nang makilatis ang mga hiram na s alita at ang mga dayuhan naman ay madali nang maunawaan ang nais nating sabihin. sa mga mahihilig sa internet. Upang higit ninyong maunawaan." Ganito rin a ng nangyayari na ngayon sa University of Hawaii." Sa aking palagay. kundi nakakatunog ng isa pang letra o sunuran ng mga letra. Narito ang halimbawa: "Inay. na kung hihiramin sa orihinal na anyo." Kung kumbinsido na kayo na hindi Tagalog ang Filipino. Quartz Exodus/ Ang mga may fonemik istatus na FJVZ ngayon ang maaari na at inirerekomenda nang gami tin sa mga karaniwang salita.com at maging ang pinakamaganda.Alam ba ninyo kung ano sa Tagalog ng pangungusap na binanggit ko? Ganito: Tagal og: "Ang tagapagturo ay pumasok sa silid-aralan upang isulat sa kahoy sa dingdin g ang takdang-aralin. tinapos na ng revisyong ito ang isyu sa kung alin ang tama. Kung ma aari po sana. kung hihiramin ang isang s alita sa orihinal nitong ispeling: Calculus Sto<pd>.com. Redandant kung hindi kumakatawan sa iisa at tiyak na yunit ng tunog sa palatunug ang Ingles.

Di man napapansin. Halimbawa: magso-Zonrox magpo-Ford mag ko-Corona. Pinagmasdan n iya iyon at nasiyahan sa iba't ibang kulay na taglay niyon. Ng ayon ay maaari nang hindi: magja-Japan magjo-Johnson Wax. nagsimula na it o nang tanggapin sa leksikong Filipino ang isports kaysa sa nakagawiang palakasa n. Lumapit ito sa balon at narin ig ang tinig ng lobo. Noon dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing. Agad itong tumalon sa balon. "Ako muna ang lalabas . ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan.ong SH. Ngunit kung babaybayin sa Filipino. "Oo. Isang uwak ang nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa. At kapag nakalabas na ako. 4 Title:Pabula Text 124 . "Marami bang tubig sa loob ng balon?" tanong nito sa lobo." ang sabi ng kambing. "Walang lobong manloloko kung walang kambing na magpapaloko. Nakalabas nga ng balon ang lobo sa tulong ng kambing." ang sabi ng lobo. Dahil sa RTS. at saka kita hahatakin palabas. At nalam an ngang siya'y niloko lamang ng lobo. nagkaroon na tayo ng formasyong KKK (3 katinig sa isang pantig) na dati'y KK (2 katinig) lamang. gumagamit pa ng klaster kung mag-uulit n g pantig ng isang tanging ngalan." ang sabi naman ng kambing. Dati. napakarami!" ang pagsisinungaling na sagot naman ng lobo. . Dati. Ngayon: magzo-Zonrox magfo-Ford magco-Corona. At dahil sawa na si ya sa pagiging isang itim na ibon." pangako nito. iyon ay kanyang pinulot isa-isa at saka idini kit sa kanyang katawan.Fables Word Count: 2013 Isang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig. Pagkuwa'y sinab ing. Sinikap niya ang tumalon upa ng makaahong palabas. "S ige. "Ngayo'y pareho na tayong bilanggo ng ba lon na ito." "Papaano?" Noon ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing. Naragdagan na rin ang kayarian ng pantig. napapalitan ng k atutubong letra ang napapasama sa unlapi. Mayroon akong naisip na paraa n kung papaano natin gagawin iyon. "Kung gusto mong makaalis dito. magtulungan tayo. ang digrapong SY ang dapat na gamiti n. "Mamamatay tayo sa uhaw at gutom dito. Hindi na nagdalawang-isip pa ang kambing." Malungkot na naiwanan ang kambing sa malalim na balon. Ngunit noong pagkakataon na ng kambing para tulungan nito'y agad iyong tumawa ng malakas. Halimbawa: magdya-Japan magdyo-Johnson Wax.

"Dahi naniniwala akong kapag ang kasamaan ay ginantihan ng kabutihan.Iyon lang at dali-dali siyang lumipad patungo sa grupo ng mga pabo at nagpakilal a bilang kauri ng mga ito. "Kung mga kapitba hay lamang ang aasahan niya. "Kung hindi ko maasahan ang aking mga kapitbahay. "Kung sa m ga kamag-anak lamang siya aasa hindi magsisipagsunod ang mga iyon! May mga trab aho ring dapat asikasuhin ang mga iyon at tiyak na hindi maasahan. Pagkuwa'y pinagtutuka nila ito hanggang sa takot na lumisan. May panahon pa tayo para manirahan dito mga anak!" Kinabukasan nga'y tama uli ang sinabi ni inahing manok. "Hindi namin kailangan ang isang tulad mong walang pagmamahal sa sariling anyo!" Isang inahing manok na may anak na tatlong sisiw ang naninirahan sa gitna ng tan iman ng mais. "Bakit sa halip na matuwa tayo sa sinapit ng leon ay hindi na lang natin siys tulungan sa kanyan g kalagayan. Dahil dito. "Buk as na bukas din. Nang magbalik ang uwak sa kanyang mga kauri. "Panahon na upang anihin ko ang aking maisan! Kailangan tawagin ko ang aking mga kapitbahay upang tulungan ako sa aking pag-ani bukas!" Narinig ito ng mga sisiw at agad iminungkahi sa kanilang ina. "Kailangang lumika s na tayo rito at humanap ng ibang matitirahan inang! Kung hindi. tayong dalawa na lamang ang aani sa ating pananim." Nagulat ang mga kasamahang daga sa sinabi ng munting daga. dapat tayong maniw ala! Sapagkat totoong walang sinuman siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili!" Isang leon ang nahulog sa patibong at nasilo ng lambat." Tama nga ang sinabi ng inahing manok. lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman a t sinabing. Sapagkat kinabukasan nga'y walang mga kap itbahay na dumating upang tumulong sa pag-ani ng magsasaka. inalis ng mga pabo ang iba't ibang kulay na balahibong nakadikit sa katawan ng uwak. Dahil dito. hindi na rin siya tinanggap ng mga ito. sa aking mga kamag-anak ako la lapit upang humingi ng tulong sa isasagawa kong pag-ani bukas!" "Narinig ng mga sisiw ang sinabi ng magsasaka at dali-daling iminungkahi sa kani lang ina. napilitan ang magsasakang tawagin ang kanyang anak at sinabing. matatagpuan ta yo rito ng mga magsisipag-ani bukas at huhulihin upang patayin!" "Huwag kayong mabahala mga anak. kaya naman hindi rin nagta gal ay nabisto ng mga ito ang nagkukunwaring uwak. Nakita ito ng mga daga a t sila ay nag-usap-usap. hindi nabahala ang inahing manok at sinabing. Ngunit sadyang kilala ng mga pabo ang kanilang kauri. dali-dali silang nagtungo sa kanilang ina at imi nungkahi rito ang sinabi ng magsasaka. Wala tayon g ibang maaasahan kundi ang ating mga sarili!" Nang marinig iyon ng mga sisiw. Ngunit may isang munting daga na nagkaroon ng ibang paniniwala. "Mabuti nga sa leon na iyan! Mababawasan na ang mga nan ghuhuli at kumakain sa atin!" ang sabi ng galit na daga. "Kung sinabi ng magsasaka na siya na ang gagawa ng pag-ani. Noon nagdesisyon ang inahing manok na lumisan sila sa lugar na iyon. at sinabing . Isang araw. "Nasisi raan ka na ba? Bakit mo tutulungan ang ating kaaway?" Sumagot ang munting daga. pagkakaibi gan ang magiging bunga!" . At sinabing. Ngunit muli." ang wika ng inahing manok. hindi agad magsisipag-kilos ang mga iyon! May pana hon pa tayo upang manirahan dito. Walang kamag-anak na du mating ang magsasaka upang tulungan siya sa pag-ani sa maisan.

Nilapitan niya ang leon na kasalukuyang kumakawala sa lambat na kinasiluan. Su mama ka sakin. Maraming mapapasyalang mag agandang lugar. Nakadama ng takot si munting daga. magagalit sa iyo ang Diyos na naglalang sa akin .Noon lumabas sa lungga ang munting daga. Lumakad sila ng magkasabay sa isang bahagi ng kagu batang may mga iba't ibang uri ng hayop." Ayaw maniwala ng tigre. karne at tinapay. dali-dali rin itong nagtatakbo palayo sa lobo. Ang hi ndi nito alam. Buhay ang kasamahan nilang daga! Buhay si munting daga a t masayang kaakbay ang leon. Du mating sila sa malaking bahay na tinitirhan ni Dagang-bayan. Matatalim ang aking mga ngipin at kayang-ka ya kitang pakawalan mula sa lambat na iyong kinasiluan. sa kanya totoong natakot ang mga hayop at hindi sa lobong matalin o. "Sa pagkakaalam ko. ibinalita naman ni Dagang Bayan ang pagkain sa bayan. Marami ring masasarap na pagkain. Pinagsaluhan nila ang palay at mais na natipon niya. "Ano'ng ginagawa mo rito?" paninitang tanong ng leon nang makita ang munting dag a. Sa takot na masaksihan ang madugong pagkamatay ni munt ing daga. "Huwag mo akong saktan! Huwag mo akong kainin!" "Bakit?" tanong ng tigre. Laking paghanga ng tigre sa lobo. Naingganyo si Dagang-bukid sa paanyaya ni Dagang-bayan na pumunta sa lungsod. kung papaanong iniligtas din nito ang kanyang buhay. dinalaw ni Dagang-bay an si Dagang-bukid sa tirahan niya. Ha nggang sa manlisik ang mga mata ni leon at nagsimulang magpakita ng kabangisan. Isang araw. dali-daling nagtatakbo ang mga iyon at lu misan nang takot na takot. Parurusahan ka Niya. Sa tabing gilid ni munting daga ay nakita rin nila ang isang patay na ahas. "Naririto ko upang ikaw ay tulungan. Papatayin na sana ng tigre ang lobo upang kainin nang bigla itong magsalita at tumutol. Pagkatapos nilang kumain. naghain si Dagang Bukid. Sinugod ang munting daga. Magkaibigan sina Dagang-bukid at Dagang-bayan. "Sumama ka sa akin at patutunayan ko sa iyo!" Sumama nga ang tigre sa lobo. Ipinasyal niya si Dagang Bayan sa magagadang tanawin. may keso. halamanan at palaisdaan sa bukid." Iyon lang at nagsimula na nga ang munting daga sa pagpakawala sa leon. Isang lobo ang nahuli ng isang tigre. Humanga si Dagang-b . Sabi niya. Nang makita sila ng mga hayop na iyon. "Sapagkat ako ay dapat mong katakutan! Hindi mo ba alam na ako ang itinuturing n a hari ng mga halimaw? Kapag ako ay iyong kinain. leon ang tinaguriang hari ng mga hal imaw sa buong kagubatan!" "Kung gayon. Ngunit nang imulat nila ang kanilang mga mata. Noon ito marahang lumapit sa munting daga. Ang ahas na iyon ang sinalakay ng leon upang iligtas an g buhay ni munting daga. "Masaya sa lungsod." ang sabi ng lobo. nagpikit ng mata ang mga kasamahan nitong daga na nasa hindi kalayuan at nakamasid sa eksena. "Totoo nga pala ang iyong sinabi! Dapat ka nga ng katakutan!" Dahil dito. laking gu lat nila sa nasaksihan. Ang saya nila! Matapos silang maglibot. Hindi nga nagtagal ay nakalaya r in si leon mula sa bitag.

At muli hindi man lang nag-al ala ang inahing ibon sa narinig.ukid sa naggagandahang palamuti at kasangkapang nakita niya. Lumakas na ang kanyang mga inakay at kaya na ng mga itong makalipad sa tagal ng kanilang paghi hintay. Sa hindi pagpayag ng magkabilang panig sa pakik ipagkasundo. Ngayon may sapat na silang lakas upang lumikas na at maghanap ng mas lig tas na lugar para sa kanila. Sa tuwing s iya'y umaalis sa kanilang pugad lagi niyang binibilin sa kanyang mga inakay na p alaging talasan ang kanilang pandinig. naisip ni reynang bubuyog na baka sa hab a ng kanilang paghihintay ay masira na ang mga pulot sa pukyutang iyon. prutas. Kasalukuyang pinag-aagawan ng mga bubuyog at ng mga putakti kung sino ang magmam ay-ari ng pulot sa may pukyutan. May mga testigo na nagsasabing ang mga insektong nakitang labas pasok sa pukyuta ng iyon ay mga may kulay itim at dilaw.isip isip niya na mahirap pala ang buhay sa lungso d." Kinaumagahan wala ni isa man sa mga kaibigan ng may-ari ang dumating. sinabi niya sa hukom na nais niyang ang bawat panig ay muling gumawa ng panibagong pukyot. Ngunit hindi ito naging mabisang pahayag upang malaman kung sino talaga ang nagmamay-ari ng pukyutang iyon. ." Noon lang nagdesisyon ang ibon na tuluyan nang lisanin ang lugar. May masarap na pagk ain sa mesa tulad na keso. Isang gabi sa kanyang pagbalik sa kanyang mga inakay naabutan niya ang mga itong takot na takot. Talagang doon na sana siya ma gtitira nang biglang may lumabas na malalaking pusa. Ayon sa hukom (na isa ring insekto) hindi madaling magdesisyon kung sino ba ang nagsasabi ng totoo sa magkabilang panig. dahil pareho ng may itim at dilaw ang katawan ng mga bubuyog at putakti. at sa kanyang pagbalik ay sabihin sa kany a kung ano man ang kanilang mga narinig. Kaya't n akaisip siya ng solusyon." "Iyon lang ba? Nakangiting sabi ng inahing ibon. "Huwag kayong mangamba makikita n'yo at walang mangyayari. Sa naging pahayag ng hukom.karne at iba pa. Sabi ni Dagang-bukid. Pag may trabahong dapat gawin. Kaya't nagdesisyon ang hukom na maghintay pa at maghanap ng ibang impormasyon tu ngkol dito. hindi dapat umasa sa kaibig an na gawin ito para sa iyo. Isang ibon ang nangitlog ng huli sa panahon na naninirahan sa isang maisan na ma lapit nang anihin. Bukas pupunta na tayo sa bukid upang anihin ang mga mais. Nang wala na ang pusa. "Aanhin ko ang buhay na masarap dito sa lungsod kung ang b uhay ko naman ay laging nasa bingit ng kamatayan at takot. Hanggang sa isang araw ay narinig niya ang may-ari na sinasabi sa anak nitong: " Matagal na ang isang linggo sa paghihintay. Sa pangala wang pagkakataon muling nagpadala ng mensahe ang may-ari ng maisan sa kanyang mg a kaibigan na tulungan silang anihin ang mga mais. Nagsalita ang nakakatandang inakay: "Sinabi ng may-ari ng tanim an ng mais sa kanyang anak na tumawag na ng mga kaibigan upang masimulan na ang pag-ani ng mga mais. napag. at kung sino man ang mas pinakamabilis na m akatapos ng pukyot ang siyang magmamay-ari ng pulot sa pukyutang iyon. nauwi ito sa korte." Siya'y nagpaalam na sa kaibigan at tuluyan nang umalis upang di na bumalik. Hinabol sila at nagtatakbo sila sa lungga upang magtago. Nagsimula siyang mag-alala nang maisip niyang nalalapit na an g anihan ngunit ang kanyang mga inakay ay hindi marunong magsilipad.

ang napag-aral an niyang mahahalaga mula sa mga kasaysayan at pangaral ng kanyang ama ay marami . sa nayon ng Hannanga. Kaya kahit nuong bata pa.Folktales and Epics Word Count: 2. Ang humarap sa kanya ay ang mabangis na anak nito. at sa aking pagbaba lik ako nama'y mamamahinga sa mga bato. . 6 Title:Sanaysay (35) Text 111 . at paano umawit ng mga m ahiwagang gayuma. si Pum bakhayon. "Kaya kong tumalon-talon paikot sa balon kung ako'y lalabas. Nang mag-binata si Aliguyon. Nagsimula na ngang magkwento ang pagong tungkol sa kanyang tirahan. " Sa sinabi ng pagong natahimik nag palaka at medyo napahiya sa mga ikinuwento ng pagong sa kanya. "Ang aking tirahan ay higit na mas malawak at mas malalim sa tagal ng panahon. Bakit hindi ka lumapit dito at kwentuhan mo ako tungkol sa iyong tirahan . Makakaya kong tumalon-talon at magpagulo ng-gulong sa putikan. Ako ang hari ng lahat ng mga nasa tubig at ang diyos ng balon. Subalit ang sumagot sa kanyang hamon a y hindi si Panga-iwan. marunong ng hiwaga at bihasa rin sa bakbakan tulad ni Aliguyon. ipinasiya niyang sagupain si Panga-iwan. "Pagmasdan mo kung gaano ako kakontento sa pagtira ko dito!". Ano pang mahihil ing ko. tiningala na siya bilang pinuno. Dahil sa hindi nila pa gpayag sa kasunduang iyon. Katunayan. May isang palaka na naninirahan sa isang balon at ipinagmamalaki niya ang pagtir a niya roon. n ananatili pa ring tahimik ang tubig nito kaya ninais kong manatili sa karagatan. Si ya ay matalino at masipag matuto ng iba't ibang bagay. Ang pangalan niya ay Aliguyon. kaya't hindi nila tinanggap ang suhestiyong iyon. isang sanggol na lalaki an g isinilang sa mag-asawang Amtalao at Dumulao. sa nayon ng Daligdigan. ang sabi ng palaka sa nagdaraang pagong sa tabi ng dagat.Sa kasamaang palad. nagdesisyon na ang hukom na ibigay ang pukyot sa mga bubuyog. Walang sino mang maikukumparang talangka o butete sa akin. at hanga ang mga tao sa kanya. Natuto siya kung paano makipag-bakbakan nang mahusay. ang kaaway ng kanyang ama. ang mga putakti ay hindi talaga nakagagawa ng sarili nilang pukyot.099 ISANG ARAW nuong Unang Panahon.

MAHABANG panahon mapayapang umunlad ang Ibalon sa pamumuno ni Handiong subalit w alang magandang palad na nagtatagal. IBALON ang awit ng giting ng tatlong bayani sa pakikibaka laban sa mga halimaw u pang iligtas at tulungan ang mga tao nuong Unang Panahon. umiktad si Pumbakhayon upang iwasan ang sibat at. Buong lugod na sumang-ayon lahat ng tao at ipinagdiwang nila ang ka mpihan ng dalawang bayani. Nag-usap at nagkasundo sila ng payapa ng kanilang nayon ng Hannanga at Daligdigan. si Aginaya. at kalahati ay hayop. pumatay at nagpalayas sa mga hayop at halimaw na dating nagmalupit sa Bicol. Napunit din ang lupa mula sa Kalabanga hanggang sa Ponon. Ang dalawang pamilya nila ay yumaman at iginalang ng lahat sa Ifugao. sa wakas. pati mga bundok ay gumuho. at hindi lakas ng katawan. tumigil sina Aliguyon at Pumbakhayon at nahinto. sinabayan pa ng pagsabog ng tatlong bulkan .ang Hantik. si Tandayag. Bumaon ang lupa. ang ba kbakan. Nakita ni Bantong ang malalaking bato na nakapaligid sa lungga . natuto silang igalang ang isa't isa. si Rabot. at maraming nayon sa Ibalon ang nawasak. pati na ang pulo ng K otmo na bahagi ng Pasacao. N agsama ng 1. nagsimula ang sunud-sunod na lindol. Si Rabot na kalahating tao at kalahating hayop. naihatid itong halu-halong awit-giting sa kasalukuyan ng mga 'Kadugnung. naghagisan at nagsaluhan ng sibat si Aliguyon at Pumbakhayon hanggang umabot ng 3 taon. upang puksain si Rabot. at wal ang nagpakita ng pagod o pagsuko. Maaaring tatlo o higit pang kasaysayan.Si Angongoluod. at ang Bicol.mga tao na gina wang bato ni Rabot. Naging matalik na magkai bigan sina Aliguyon at Pumbakhayon. kundi na gmanman muna upang maunawaan ang ugali ni Rabot. . Sa paglawak ng katahimikan.' ang mang-aawit at makata na tan ging naglalahad ng mga nakaraang pangyayari nuong hindi pa marunong sumulat ang mga Unang Tao. pinili niyang asawa si Bugan. binaligtad ni Pumbakhayon ang sibat at hinagis pabalik kay Aliguyon. hindi pa rin tumigil ang bakbakan. Inala gaan niya sa bahay si Bugan hanggang lumaki itong napakagandang dalaga. Pabalik-balik at walang tigil.sina Baltog. Nang sapat na ang gulang ni Aliguyon. kapwa sila humanga sa giting at husay ng kalaban. Nuong wala pang pangal an ang Bicol. si Bantong. Umiwas din si Aliguyon at sinalo rin ng isang kamay sa hangin ang humahagibis na sibat. Sumapit ang panahon ng malakin g baha na pinawalan sa lupa ni Unos. ang Kolasi at ang Isarog. Si Buringkantada na iisa ang mata . Ang mga pating. kagila-gilalas. ang batang-batang kapatid na babae ni Pumbakhayon. Kasing bilis ng kidlat. umunlad ang dalawang nayon. Sa lakas ng mga lindol.ang sumabak. Biglang bigla. Subalit sa bangis at dahas ng kanilang paghaha mok. ang ginamit niya laban sa halimaw. Sa Kotmo ang tahanan ng isang halimaw. at pagkaraan ng 3 taong b akbakan. Ang dambuhalang baboy-da mo . Si Tam baluslos na may katawan ng kambing. sinalo sa hangin ang siba t ng isa niyang kamay! Wala pang isang kurap ng mata. Tapos. Hindi nila sinugod agad ang lungga.ang babaing Oryol at ang duling na Sarimao. Binaliktad din niya at ipinuk ol uli kay Pumbakhayon. na tinatahak ngayon ng ilog Inarihan. Handyong at Bantong . Ang halimaw na Buwaya . Inutusan ni Handiong ang kanyang kaibigan. ang dambuhala na may katawang kalahati ay tao. Ang pilining asawa naman ni Pumbakhayon ay ang kapatid na babae ni Aliguyon. ang bakulaw. sa Magarao.Pinukol ni Aliguyon ng sibat si Pumbakhayon. Ang tatlong bayani . umangat ang Pasacao mula sa dagat.000 mandirigma si Bantong subalit talino. mula pa nuong Unang Panahon ay lagi nang sinasalanta ng marahas na kalikasan. Tulad ng dalaw ang sawa . Mabagsik ang ka nyang kapangyarihan.

Siksikan silang lahat at.sapagkat ito nga ang naging pangalan niya . kaya nagdasal siya at nanawagan sa mga diyos. Humanga nang matindi si Ines sa l akas at tibay ng luob ni Lam-Ang kaya pumayag siya agad na maging asawa nito. Sa kabilang dako. napatay ang ama. napil itan ni Lam-Ang na lumakad sa mga ulo ng mga lumiligaw hanggang umabot siya sa i sang bintana. n agulat ang ina pagkatapos nang biglang lumaki ang sanggol at agad-agad nagsalita . gamit ang tangi niyang sandata . dapat siyang sumisid hanggang sa sahig ng dagat upang hanapin an g gintong kabibi. Pinuno niya ito ng iba pang gi nto. nagimbal ang mga magulang ni Ines sa dami ng kayamanan g dala. Su balit alinlangan pa ang mga magulang ng dalaga. SIYAM na buwan bago siya isinilang sa isang maharlikang pamilya namundok ang kan yang ama upang sugpuin ang isang masamang pangkat ng mga Igorot. Isang araw. Pagbalik niya sa Kand on kasama ng kanyang ina. namalayan ni Bantong na madalas at mahimbing matulog ang halimaw. Kinabukasan. Humangos siya pabalik sa in a. Pagkaraan ng tatlon g taon. nilabanan niya at pi natay ang dambuhala. Ayon masam ang panaginip. at sa kanyang m ga ninuno. Pati ang mga pal aka at iba pang hayop na umahon mula sa tubig ay namatay lahat sa pampang. at sinakmal ang bayani. Subalit bahagya pa lamang nakalubog si Lam-Ang nang biglang umahon si Berkakan. upang saksihan ang pagsisid ni Lam-Ang sa gintong kabibi sa ilal im ng dagat. pinugot ang kanyang ulo at isinabit sa gitna ng nayon ng m ga Igorot bilang gantimpala at parangal sa kanilang pangkat. umuga ang hagdan. Patungo na siya du on nang nadaanan niya ang isang batong dambuhala na sumisira sa palay at tabako sa mga bukid. kasam a ng kanyang ina at ng mga handog at iba pang yaman. Batid ni Lam-Ang na ikamamatay niya ang gagawin. pinugutan niya ng ulo. inakyat ni Lam-Ang ang bundok at natagpuan a ng bangkay ng ama niya. mga estatua at iba pang mamahaling bagay. pati na ang habilin ng pag-asa na sagot sa kanya ng mga diyos. Kaginsa-ginsa. Isinumpa ni Lam-Ang . kung saan siya pumasok sa bahay. binangungot si Lam-Ang: Alang-alang sa kanyang anak. at nanginig ang kanilang anak na lalaki. Kaya minsang tulog si Rabot. isang babae taga-Kandon. kailangan niyang pagdaanan ang makalumang gawi ng pahirap. Sa bahay . Ginamit niya an g kapangyarihan niya sa hiwaga at nabatid niya na ang magiging asawa niya ay si Ines. isang munting nayon sa hilaga. Nagbalik ang katahimikan sa Ibalon. Sinaksak ng bayani sa dibdib si Rabot at namatay ang halimaw. dinatnan niyang nakapaligid sa bahay ni Ines ang libu-libong lalaki n a lumiligaw sa dalaga. ang dambuhalang halimaw na pating. upang makalapit sa bahay. Kailangan daw mag-alay ng bigaykaya ang mga magulang ni Lam-Ang bago makuha si Ines. mga alahas. dumumog ang lahat ng tao sa nayon. Sinagot naman siya at binigyan ng pag-asa. ginapang siya ni Bantong. Nuong araw ding iyon. Minabuti niyang maligo muna at sumisid sa ilog Amburayan. Gamit ang kalasag na pilak na minana sa ama.na mamumundo k din siya upang matuklas kung ano ang nangyari sa kanyang ama. pinatay niya ang bawat isa ng mga masamang Igorot. Pagod na pagod siya pagbalik sa bahay. pati na sa mga kala pit sa paligid. Tapos.Pagtagal. Sa Kandon. Isin iwalat ni Lam-Ang ang lahat kay Ines: Ang hirap na susu-ungin niya. Bumagsak ang kalan . Sa kasamaang-pa lad. Pumayag si Lam-Ang at ipinangakong babalik siya pagkaraan ng isang linggo. nakita ni Ines lahat ng pahiwatig na isiniwalat ni Lam-Ang. Kasama ang kaiba at mabuting pangkat ng mga Igorot. at naghanda ng isang bangka na balot ng ginto. Napahagulhol si Ine s: Patay na si Lam-Ang.isang sibat. . Lahat ng isda sa ilog ay namatay. Bilang ganti. umapaw ang ilog sa kapal ng putik at dugo na nah ugas mula sa kanyang katawan. nagka-anak na lalaki ang bagong mag-asawa. ipinahayag ni Lam-Ang sa ina na mag-aasawa na siya. Pagsapit ng takdang araw. ikinasal sina Lam-Ang at Ines. ang mga pahi watig ng kanyang pagkamatay.

at maliliit ang mga kamay at paa. Inipon niya ang mga buto-buto ni Lam-Ang na inanod ng dagat sa pampang. nakatira siya sa isang dukhang dampa na gawa sa karaniwang kawayan at mga dahon ng nipa. binalot niya ang mga buto sa pulang sutla. nakatira sa magandang bund ok Makiling sa pagitan ng lalawigan ng Laguna at Tayabas. tapos maaari ka nang umuwi. nakatira siya sa isang magandang palasyo na napapaligiran ng mga hardin. isinisingit nang lihim ni Mariang Makiling sa bigkis ang pira-pirasong ginto. O kung paano siya namamahay. isang mangangahoy ang nakakita ng baboy damo. pasulpot-sulpot sa pagitan ng mga punong kahoy sa gubat ng Makiling. Ang diwa niya ang namamayani sa bundok subalit siya mismo ay bihirang makita ng mga tao. Pati ang mga ilog ay bu mabalik sa kanilang takdang landas at agos. Karaniwang lumalabas si Mariang Makiling pagkaraan ng bagyo at lumiligid sa mga bukid. narating nila ang isang ma liit na kubo. lumitaw si Lam-Ang na buhay na m uli. nilalapitan daw sila. Habang ibinubulong n i Ines ang mga panalangin. "Sa akin iyong baboy damo. parang isinilang sa maputlang sinag ng buwan sa ibabaw ng Pilipinas. at mala-kandila ang mga daliri. "at hindi mo dap at hinabol. Matangkad si Mariang Makiling at mahinhin. natatanaw siya ng mga mangangahoy sa dilim ng Viernes Santo. Minsan.Tatlong araw lumuha si Ines bago siya nagkalakas lumabas at sundin ang mga habil in ng mga diyos." sabi ni Mariang Makiling sa lalaki. sumunod o magmanman man lamang sa kanya. mah aba at makapal ang buhok. at ibinabalik ang dating ayos ng lahat. sa bigkas ng mga Tagalog. Natigilan ang lalaki. ka pag namumundok sila upang humuli ng usa. Tanging kap alit na hinihingi niya ay isang puting-puting dumalaga. kayumanggi ng kaligatan. at pati alahas. binyagan at pista. walang katinag-tinag habang umaalon ang kanyang buhok sa ihip ng hangin. Paminsan-minsan. barya. Malaki at itim ang kanyang mga mata. P agkabigkis at pasan na ng matandang babae ang mga kahoy. Sunod sa isiniwalat ni Lam-Ang. Kumaripas ang hayop sa mga sukal at tinik ng gubat habang walang tigil na humabol ang lala ki. binubuhay muli ang mga nasirang halaman at itinatayo uli ang mga natumba ng punong kahoy. batang inahen na hindi p a nangingitlog. pinahihiram niya ang mga mah irap ng damit. Paminsan-minsan. hindi tumatanda. Mabuti ang kalooban ni Mariang Makiling. na nagka-galos-galos sa mga tinik. at sugatan. silang mag-asawa at ang kani lang anak ay pinatawan ng mga diyos ng walang katapusang buhay. subalit walang nakakaa lam kung saan talaga. siya ay maniwaring isang diwata. Ang sabi naman ng iba. Subalit nakikita kong ikaw ay pagod na pagod. Pagkaraan ng ilang sandali lamang. At sila ay namuh ay sa sagana ng mga bukid ng palay habang panahon. Halika sa loob. Sabi ng iba. Sa madling salita. naririnig niyang unti-unting nabubuo uli ang kalansay at katawan." Napukaw ang lalaki sa alindog ni Mariang Makiling. Gagaling ka. at inuwi sa bahay. Nakatayo raw si Mariang Makiling sa gil id ng mataas na bangin. ayon sa kwento. Takbo at nagtago ang baboy damo sa loob. Si Mariang Makiling ay isang dalaga. lumilitaw siya sa anyo ng isang karaniwang taga bukid at tinutulungan ang mga matatandang babae sa pagpulot ng mga panggatong. Dahil dito at iba pang giting na ginawa ni Lam-Ang. Biglang-bigla. para sa mga kasal. Walang naglalakas-luob na kumausap. magpahinga ka at kumain. Ang kutis niya ay makinis. binabati nang tahimik ba go lumalayo at naglalaho sa dilim ng gubat. tumalikod at nagdasal nang nagdasal. Kung minsan daw. Pumasok siya sa kubo at. lal o na nang lumabas ang isang magandang dalaga. Dati-rati. Pulos dugo ang iyong mga bisig at binti. pati mga alahas. wala . At lahat ng sira mula sa bagyo ay na glalaho sa bawat madaanan niya.

gumaling ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. Laking hinayang nila sa mga ' luya' na naitinapon pauwi. Kitang-kita na ang Tagalog ay isang maliit na bahagi lamang ng Pilipino. Hindi T agalog ang mga salitang gurang. manong at dyutay. Gayunman. ang mga letrang ito ay malaya nang m agagamit maging sa mga karaniwang salitang hiram kung ang tunog (fonim) ay nagmu la sa alinamn sa 4 na letrang ito. Ngunit ang mga itoy' normal nang sinasalita at kasama na sa leksikong Pilipino. 4 Title:Sanaysay (15) Ito nga ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito maaaring wikang pambansa. dahil sa ganitong revisyon at modifikasyon. nagulat silang mag-asawa nang nakitang kumikinang ang 'luya' na naging lantay na ginto ang mga ito. nais kong ibahagi sa inyo sa pamamagitan ng isang formula ang pagkakaiba ng Tagalog sa Pilipino. computer. ay yumuko lamang bago umalis. o kaya'y maging ang ati ng mga underwear. pabigat nang pabigat ang mga luya kaya dinukot niya ang ilang pi raso at itinapon. Ito ay sa dahilang imposibleng magkaroon ng isang salitang pan umbas kung wla nito sa kultura. Una. W alang sinuman sa harap ko ngayon ang maaaring magsalin sa Tagalog ng mga bagay n a ating hiram sa ibang kultura. malulunasan lamang ito ng isang mabisa ng pambansa. noong dekada 80 nang maging 28 letra sa ating ortografi at gawin itong pa-Ingles. radyo at spaghetti. kinain lahat ng lugaw na hinain. Samakatuwid. Mula 2001. Binigyan siya ni Mariang Makiling ng ilang piraso ng luya. Masarap at kaiba sa lahat ng natikman niya.ng imik. Kinabukasan. N aisakatuparan ito sa dalawang panahon. "Ibigay mo ito sa iyong asawa. Sa pun tong ito mga kaibigan." sinabi niya sa lalaki na. ang wikang dating nakas entro lamang sa Tagalog ay yumaman. Nagpatuloy ang pagyaman ng ating wika ng kilalanin ito ng Konstitusyon ng 1973 a t tiniyak ng 1987 na tawaging Filipino. Taong 1959 nang ideklarang Pilipino ang tawag sa ating wika. at lalong hindi Tagalog ang sa patos. tulad ng snow. Isinuksok ng lalaki ang mga luya sa luob ng kanyang salakot . utal pa rin. Alisin na natin ang maling ko nsepto sa kailangan nating mag-Tagalog at kung kaming mga titser ng Filipino ay gumagamit ng wikang Filipino ay pinararatangan pang nagta-Taglish. . nagkapakpak at nakipagsabayan sa iba pang wi ka sa Asya at maging sa iba pang panig ng mundo. Sa formulang ito. batas at iab pa. Habang pauwi. matematiks. kitang-kita ang pagkakaiba sa pamamagitan ng letrang I na naga ngahulugang INTELEKTWALISASYON! Intelektwalisado ang wika kung kaya nitong pasuk in ang mga larangan tulad ng sayans at teknoloji. Lalo itong napalapit sa wikang glo bal (Ingles) nang mula sa 8 letrang hiram ay kinilalaang pagkakaroon ng fonemik istatus ng mga letrang FJV at Z. Naramdaman niyang napawi ang kanyang hapo.

hayaan nating umunlad ang wikang Filipino nang tulad ng isangh kabataan. Sa ayaw at sa gusto natin. Kung nais nating isalin sa Filipino ang isan g terminong Ingles. intelektwalisado na ang wikang Filipino. Inuulit ko. 1-2 ). H indi siya nag-iisa. Ang mahalaga ay maging konsistent sa paggamit at malalaman din naman sa bandang huli kung alin ang magiging "archaic" o ituturing na siinauna. Intelektwaklisado na ang wikang Filpino. enroll o enrol. sa ngayon ay may mga batayan na ang ating wika. acknowledgment o acknowledgement. Huwag naman nating labis na palayain p agkat baka naman lumayaw. Ngunit ang huling prosesong ito ay nangan gailangan pa ng mahabang panahon. nagpabagsak na ito at nagpaluklok sa di-iilang pangulo ng bansa. Maging sa Ingles naman ay gayundin. . Ngunit dapat bang sisihin ang sariling wika para lamang maging matatas sa Ingles? Walang bansang umunlad n a hindi gumamit ng sariling wika! Sa bibig ng namayapang si Ghandi. gayong kapag nasa krisis. o maga1it . At ngayon. Ginawa ng Diyos ang kalikasan na maganda at maayos para sa lahat ng mga nilikha. ang dapat pa nga ay sabay itong umunlad ng Filipino. yayaman at yayaman ang atin g wika. ang mga Pilipino na lamang yata ang hindi intelektwalisado. Malakas na pwersa a ng mga karanasang maaaring humubog sa isang katauhan. pagkat iyan ang nararapat talaga. Ang pirmihan g interaksyon sa iba ang makatutulong sa pagkatao ng isang indibidwal. Hanggang ngayon. maaari na itong isalin sa 3 man lang na paraan: batay sa Tga log.</pd>1:31 ). Nabubuhay ang tao sa pag-ibig at pagmamabal ng Diyos na. Ginamit n a ito sa panahon ng "impeachement". Sa pag-ibig kabutihan at kal igayahan nilikha ang daigdig saka itinalaga ang tao na maging tagapatnahala ng l ahat ng nilalang . ayan sa istandard ng mga aksyong moral. hindi ba't ganyan din tayo?hindi masamang matuto ng Ingles. Mga kaba bayan. Hindi nito binago ang mga salitang bouquet at reservoir (Franses). Sa kasal ukuyan. Sa proseso ng pakikipag-ugnayan maari siyang magmaha1. ilang telenovela nang Mexicano ang naluklok sa pedestal nang katanyag an dahil sa pagkakasalin sa Filipino. encyclopedia o encycl opaedia. Nilikha ang taong maging " kalarawan at kawangis niya " ( Gen . nararanasan sa iba. makipag-away o makipagtulungan. kailangan ko pa bang sabihin ang kasalukuy ang kinahuhumalingang mga teleseryeng Intsik na nang dahil sa wikang Filipino ay waring na-champoy na at naging siomaiang maraming Pilipino? Sino sa ngayo ay hi ndi kilala sina Petsay (San Chai). Upang higit na maging intelektwalisado. lasagna at spaghetti (Italyan). Magiging sangkap ito ng ur i ng moralidad na nais isabuhay . ginamit na ito sa mga nabigo at nagtagumpay na mga kudeta. Ang mg a kahalagahang moral at moral istandard ang tumutulong sa pagtuklas at paghahana p ng katotohanan at kabutihan. . hindi problema kung center o centre. Ganito ang nangyari sa Ingles.1 :26:5. at Wa ka Sey (Wah Z he Lei)? May duda pa ba sa bisa ng sariling wika? Bakit kung kailan matatag at p ayapa ang bansa ay saka ipagpipilitan ang paggamit ng Ingles. Galing Zoo (Dao Ming Zi). color o colour. Para itong blangkong papel na maaaring sulatan ng anumang bagay na may kinalaman sa buhay. hindi naging ma gdamagan lamang ang pagiging istandardisado nito. Ang masama ay ang labis na pagkahumaling dito na waring wala nang silbi ang wikang Filipino na humahantong sa diskriminasyong ang matatalino lamang ang marunong mag-Ingles. kailang an naman ng ganap na istandardisasyon. Ang tanging sagwil lamang ay ang mga taong gumagamit na patuloy na hindi matanggap ang mga pagbabago. at pagkat buhay.Ang modernong Filipino ay kumikilala sa katotohanang "buhay" ang wika. may pananagutan siya sa iba. Filipino ang siyang gamit? Walang Pilipinong nais na limutin ang Ingles. Huwag nating sikilin at baka maghimagsik. kimono at tempura (Hapones). Binigyan ng kapangyarihan ang tao higit pa sa hayop upang idive lop at gamitin ang likas na yaman tungo sa pagpapaunlad ng magandang kinabukasan . patuloy itong nagbabago. Lahat nang ginawa ay mabuti ( Gen<pd>. patuloy itong nanghihiram. sa Espanyol at sa Ingles. Matitiyak ang pagpapasiyang moral sa kamusmusan pa lamang. sinabi niya na kaya patuloy na nagdarahop ang kanyang bansa ay dahil sa pagkahumaling ng mga maraming taga-India na maging bihasa muna sa ibang wikakaysa sa sarili nilang w ika. At nalalaman ba ni nyo na maging sa Tagalog ay ay humihiram din ang Ingles? Pansinin ang mga salita ng boondocks at abaca na maluwag nang nakapasok sa kanilang diksyunari. Halimabawa. maluwag nating tinatanggap ang mga varyant upang sa pagdaan ng panahon a y makapamili ang mga Pilipino ng preferens sa paggamit.

Masipag at matiyaga si Don Marcelino kaya't di nakapagtatakang sila ay yumaman bagama't isa sila sa kinikilalang pamilya noong panahong iyon. Patuloy itong lumago at dahil sa mabuti niyang pakiki sama . Maliit pa lamang siya ay n aipunla na sa murang isipan ang halaga ng pagiging masipag at matiisin. Batid ng lahat kung gaano kahirap ang humar ap sa katotohanan. aksyon o layunin at iba pang bagay na pangsosyal at pangkultural. pinakisa mahan niya ang mga ito at tinulungang makaangat sa hirap ng buhay. Naging matulungin pa rin si Don Marcelino sa mahihirap.at pagsisipag. Kinagiliwan n iya ito at natagpuan na lamang ang sariling sumusulat ng mga tual at sarswela. Bagama't magpinsan ang dalawa ay hindi naging hadlang s a kanilang matagumpay na samahan. at katauhan. <b>KARANASAN</b> Sa maikling panahon ng buhay ni Leona. karanasan. si Leona Floretino ika-19 ng Abril 1849 nang kumita siya ng unang liwanag mula sa mayamang angkan ng mag-asawang Don Marcelino Florentino a t Don Isabel Florentino. pagluluto at pag-aayos ng mga kasangkapan. Bagama't may sinasabi ang angkan nina Leona naging mababa pa rin sila sa kanilang pakikipagkapwa. Sa ganitong kaisipan ating sisipatin ang larawan ng buhay ni Leon Floretino sa p aghaharap niya sa pagsubok ng buhay. Sakay ng kalesa. Sa mga tools na ginamit tulad ng upbringing. pagtitiyaga. Hindi nagtagal ay natuto siyang magsalita ng Espanyol at Latin. Sa gulang na sampu ay natuto na nga kastila at nagsimulang mag sulat. Sa paghahambing ng buhay ni Leona sa iba pang factor na ginagamitan ng parehong kasangkapan (tools) natutuklasan ang kanyang u niqueness sa panulat katangian sa pakikipag-ugnayan sa. Minsan sa kanyang pagdalo sa isang kaarawan ay napilitan siyang sumulat ng tula upang ihandog sa may kaarawan. Upang maunawaan ito nang higit. damdamin. ng ina ng mga gawaing bahay tulad ng paglilinis. tulad ng kahalagahang pa ntao. Tinuruan . pare ng parokya ng Villa Feranndina at matalik na kaibigan ng mga Flore tino. Anim na taong gulang siyang ng mapasailalim sa pagtuturo ni Padre Evarist o Abaya. masipag. nag-ani siya ng papuri at kinilalang isa sa ma yayamang angkan sa Villa Femandina. Patuloy si yang tinuruan at binigyan ng mga aklat mg tula at maikling kwento. Sa p anahong din ito nakilala ang Pilipinas. Naniniwala si Dona Leona na gaano man kayaman ang isang tao ay kailangan pa ring matuto ng gawaing bahay. Nagbibigay ito ng kahulugan at kahalagahan sa kabuuan ng lipunan at kultura na siyang nakakaimpluwensya sa buh ay ng mamamayan . Iba siya sa hayup kaya't napagwawari mga bagay na dapat bigyang halaga para sa kinabukasan. Ito'y pinagsamangsamang kaisipan tungo sa isang matibay na panini wala kung alin ang kanais-nais at di kanais-nais. upang hindi mahirapan. Ating himay-himayin ang kaugnayan ng bawat isang tool sa buhay ni Leona Florenti no. D i naglaon ay napabilang siya sa mga sikat na manunulat noong panahong iyon. tanging siya lamang ang payat patpatin at masasakitin. Naiiba si Leona sa ma gkakapatid . Nagpatuloy an g pagdami ng kanilang ani. gumamit ang manunulat ng mga tools na siyang batayan upang maka-cope ang isang tao sa mga realidad ng buhay. ideya. matatagpuan ang mayaman niyang karanasan. <b>UPBRINGING</b> Nasa matiwasayan na kalagayan sa pamumuno si Mariano Ricarfort nang isilang ang Sappho ng Pilipinas. Bawat isa s a kanyang mga anak pati si Leona ay may gawaing nakatakda. Kaya't bihir a siyang utusan at pagalitan.Pinakamatalinong nilalang ng Diyos ang tao. Ang pagiging mabait . i naaasahang matatagpuan ang tunay na paraaan ng pagiging tagumpay ng isang femini stang Ilokana sa kanyang panulat. madalas siayng ipapapasyal ni Don Marcelino malalawak nilang lupain sa Villa Femandina. Ayon kay ( Fichter 1974: 324) ang kahalagahang pantao ay ang istandard o p amnantayan na ginamit na sukatan ng pangkat o lipunan upang husgahan ang katangi an at halaga ng tao. Di rin malilimutan ang itinuro ng ina tun gkol sa pagalang at pagkilala sa dignidad ng gawaing manwal. Nagkataong siya'y pinilit lamang ng kanyang ina . siya. kapwa at pagharap sa rea lidad ng buhay. Naipasok sa kaisipan ni L eona ang ganitong magandang karanasan. at pantay na pakikitungo sa mga taong nagsasaka sa bukid ay natutunan sa mga magulang.

Naisipan niyang humabi ng tula na siayng inihandog sa kaibigan. "<b>G</b>a. Mula dito' y naanyayahan siay sa mga pagtitipon.Ganito pala sa labas. kasayahan at mga koronasyon. Nagbunga ito n g mapait na karanasan." Sa simula'y nginitian lamang siya ni Leona. Mahigpit namang ikinabit ng mga halaman ang mga ugat sa ilalim ng lupa.. 4 Title:Alamat (5) Text 118 . Nahalinhan ng takot at lu ngkot nang kumulog at kumidlat. Emilia ang naging pamagat ng tulang it o. A. Binigkas nang malakas ang tulan sa harap ng mga bisitang naroroon at nagustuh an ito ng nakakarami. Hindi mapapasubalian ang immature na desisyon na pag-aasawa ni Leona kay Elias d e los Reyes sa maagang edad.. Malamang na tamaan ka pa ng kidlat. nagbalik siya sa dating bisyo. Ipinanganak ni Leona si Isabelo de lo s Reyes sa edad na labinlima. Bilang panghabambuhay . <b>T</b>ulad ng dapat asahan. Mabibingi ka sa ingay ng kulog. Sapagka't malapit na.. bumuhos na ang malakas na ulan. i nisip na niya itong insulto kayat sa inis ay lumapit sa Kapitan at pinagsasampal niya ito. Hudyat iyon ng pamamahinga. Pinatay na ng mga Alitaptap ang parol nila. kaibigan ng lolo ni Leona ang Obispo at dahilan na rin sa impluwensya ni Don Marcelino sa mga pinuno ng Villa Fernandina napatawan ng karampatang parusa ang kapitan.Legends Word Count: 2013 <b>H</b>atinggabi na nang iwasiwas na muli ng butihing Ada ang kaniyang makinang na pananglaw.na dumalo sa salu-salo kayat't wala silang dalang regalo. subalit nang paulit-ulit na itong sambitin ng kapitan . <b>N</b>alungkot ang Buto nang dumilim na ang paligid." <b>H</b>indi pinakinggan ng Ada ang abuhing Buto ng Kasoy. ang pagpatol sa sinu-sinong babae. Siyang pagdating ni Don Marcelino inilayo niya si Leona sa mga o pisyal ng guwardiaya sibi1. Takot at kinakalig lig sa lamig ang Buto.. Ma... Sa panahong ito rin lumabas ang tunay na ugali ni Elias . Napansin ng Buto na nagsipagtago ang mga hayop s a mga kuweba.Mamamatay ka sa sobrang ginaw. kaya't muli siyang pinabigkas ng isa pang tula. Nang lumaon ay naging dahilan ito ng pagkamuhi ni Elias kay Leona dahil sa ang buong gabi nito 'y ginugugol sa pagsusulat.Ayoko na sa labas . Kapwa bata palibhasa kaya' t hindi nagkaroon ng sapat na panahon upang kilalanin nila ang isat-isa. Hinangaan sia y ng maramiing tao kabilang na ang kapitan. sa lubos na paghanga ay nasambit niy a kay Leona ang mga katagang " kay ganda ng dalagang ito. Napatigalgal ang kapitan at pati ang mga bisitang naroon ay nagulat d in sa nangyari. gawa na rin ng kanyang mga magulang. Dahil dito ibinaling ni Leona ang kanyang atensyon sa pagsulat ng tula.

sumasagi rin sa kanila ang kalungkutan kapag naaalala nila ang tanging anak na naiwan sa kanilang tahanan. Lagi at laging nangangamba ang mga tao na sa maliliit na pagkukulang ay napakalaking parusa ang ipataw sa kanila. Lalo itong nagalit-galitan. Para sa nakararami. <b>M</b>arami na siyang pinapatay. at ipina kulong pa ni Barabas ang pobre. Gusto ni yang yumuyuko ang mga tao kapag ipinatatawag niya. <b>A</b>ng kawalan ng katarungan ni Sultan Barabas ay minsan na namang napatunay an. <b>N</b>akarating sa asawa ng mangingisda na isang magdadaing ang balitang pagpa parusa at pagpapakulong.na parusa ay pinamalagi ng Adang manatili sa labas ng Kasoy ang abuhing Buto ni to. <b>N</b>ais niyang isipin ng lahat na lagi siyang nakatataas sa kanila. Kahit alam niyang natutulog p a ang Sultan ay pinuntahan niya at kinatok ang tirahan ng pinuno. <b>N</b>angunguna rin sa kasakiman si Sultan Barabas. Nang malaman ng Sultan na ekspertong magdadaing ang nagmamakaa wa ay nakaisip ng paraan ang tuso. "<b>S</b>aan po ba naroon ang tatay at nanay ko?" "<b>N</b>asa kaharian sila ni Sultan Barabas. at chesa na bunga ng mga puno kaysa ipakain sa sinumang maralitang kumakalam na ang tiyan. Kahit sa pagtulo g ay mahigpit na yakap-yakap pa rin niya ang koronang lalong nagpapayabang sa ka tauhan niya. Hindi na rin mabilang ang pinakulong niya sa piitan. at pagkatapos ay patiwarik na nilublob ito sa tubig. <b>B</b>agamat maligaya ang mag-asawa na kahit mga alipin ay magkasama. Ipinatawag niya a ng mga kawal at ipinakagat sa mga langgam ang kaawa-awang magdadaing bago ito ip inakulong sa piitan. Itinanong ng mayabang na pinuno ku ng sino siya. <b>N</b>oong unang panahon. pinadakip ni Sultan Barab as ang maningisda. <b>I</b>yan ang Alamat ng Kasoy at ng di nito makuntentong Buto. Isang maningisda noon ang minalas ng abutan siya ng hatinggab i sa panghuhuli ng isda. Pinarusahan sila at ipinakulong sa . Dali dali itong nagpunta. Ang malawak na hardin niya na pinamumugaran ng iba't ibang prutas ay hindi niya pinapapasukan kaninuman. <b>H</b>indi alam ng mag-asawa na habang wala sila sa tirahan may mga ada namang nagbabantay sa kaisa-isa nilang mahal sa buhay na kahit totoy na totoy pa sa ka musmusan ay marunong na ring manindigan. <b>H</b>indi lamang malupit si Sultan Barabas. May kayabangan din siya. Sinabi ng kumakatok na magdadaing an siya ang asawa ng mangingisda at naroon siya upang ipakiusap na pakawalan na ang ikinulong. may isang Sultan na lubos na kinatatakutan ng lahat. Sobra sa lupit ang nabanggit na pinuno na tinatawag sa pangalang Sultan Barabas . Ang nabanggit na korona ay lagging suot niya saanman siya magpunta. G ugustuhin pa niyang mangabulok ang mga makopa. Upang maging produktibong alipin ng Sultan. Ayaw na ayaw ng Sultan na gabi na ay nasa lansangan pa ang sinuman sa kanyan g mga nasasakupan. Matanda man o bata ay takot na takot k apag nababanggit ang pangalang Sultan Barabas. Kahit nakakulong ay natutuwa ang mag-asawa sapagkat sia ay muling nagkita. Nagkibit balikat lang ang gahaman. mangga. Sapagkat walang awa sa kapwa. <b>G</b>alit na galit na nagising ang Sultan. ang bawat isdang mah uhuli ng mangingisda ay pinasusukaan agad sa magdadaing. Ito ang dahilan kung bakit laging nakasubsob ang korona niya sa makinang na korona. ang Barabas a y kasingkahulugan ng kawalan ng katarungan.

Tin akbo niya ito at isinuot at nag-iinsultong nagwika. Binigyan niya ng karap atan ang inosenteng bata na malayang makapupunta sa hardin upang mamitas ng anum ang prutas na kanyang piliin. Ang ina ko naman ay pi nagdadaing mo." "<b>T</b>ulungan po ninyo ako. Masama ka ipinakulong mo ang ama at ina k o. "<b>S</b>ino ka at ganitong oras ng gabi ay kumakatok ka sa palasyo ko?" "<b>G</b>utom na gutom na ako. <b>A</b>ng humaliling Sultan ay kakaiba sa namatay. Na karating ang habulan sa malawak na harding kinatataniman ng maraming punongkahoy . akala mo kung sino ka. Para sa kanya ang lahat ay pantay-pantay sa napipiringang katarungan. ?" "<b>A</b>ba napakaliit mong bata ka. " nang-iinis na nagtatakbo s a loob ng palasyo ang bata. " Ang korona ay ipinapatong lang sa ulo ng lider na mabuti sa tao. Sinisikap niyang magbigay ng isang makatarungang pagpapasya sa k aso ng sinumang nasasakupan niya mahirap man o mayaman." "<b>L</b>intik na bata ka!" nanginginig as galit na sigaw ng Sultan. Ngayon ako naman ang habulin mo at ipakulong mo. Sa anumang kanilang itinanim. <b>N</b>apansin ng bata ang makinang na koronang naiwan ng Sultan sa higaan.Nang gabi ring iyon ay inilawan nila ang daan ng inos enteng bata papunta sa kaharian. Sa sobrang pagod ay sumakit ang dibdib ng Sultan na ikinatumaba niya. <b>S</b>apagkat totoong makatarunagan. Tinitimbang niyang mabuti an g bawat paratang sa sinumang nagkakasala.mga kasalanang hindi nila dapat pagdusahan. Hindi rin siya padalos-dalos sa pagpap ataw ng parusa. <b>A</b>ng mahimbing na pagtulog ng Sultan ay lubhang nagambala ng malakas na ka tok ng bata sa pintuan ng kaharian. Mga magulang ko ang iyong inalipin." "<b>A</b>t bakit sa akin ka hihingi ng pagkain mo?" nag-aalborotong tanong ng Su ltan. Gusto ko po sila makawala sa kulungan. Hindi mo ba alam na Sultan akong dapat mong igalang?" nangangalog ang babang sigaw ng gahaman. Ipinagdiwang ng lahat ang panunungkulan ng makatar . pinalaya at tinulungan ng bagong Sultang makapamuhay nang matiwasay ang mangingisda at magdadaing." <b>N</b>ang makita ng mga ada na lumuluha ang kaisa -isang anak ng mangingisda a t magdadaing ay naawa sila. Noon din ay namatay ang Sultang walang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng katarungan ." Ano ang ka rapatan mong humingi ng anuman sa aking mesa?" "<b>H</b>indi ikaw ang nagpagod upang mangisda at magdaing. <b>S</b>a sobrang galit ng Sultan ay hinabol niya ng hinabol ang musmos. Sila ang dahilan kaya marangyang-marangya ang iyong mesang kainan . Hindi m aabut-abutan ng sukab ang inosenteng bata sapagkat inililipad ito ng mga ada. Hihingi ako ng pagkain sa mesang kainan mo. <b>A</b>ng kamatayan ng ganid na dapat sana'y ipinagluksa ay ikinatuwa pa ng mar ami. <b>S</b>a lugar na kinatumbahan inilibing ang Sultan. sila lang ang dapat na may anihin. "<b>P</b>inasisisid mo sa dagat ang ama kong mangingisda.

Lumago ang halaman. "Barabas. <b>I</b>lang taon din ang nakaraan at naging malaking puno ang halaman. Na ng kagatin ng bata ay napangiwi sila. <b>I</b>sang araw na naglilibot ng hardin ng palasyo ang bagong Sultan ay nakata wag ng pansin niya ang isang halamang tumubo sa pinaglibingan kay Barabas. Nagsisunod an g mga kawal sa palasyo pati ng mga nasasakupan. <b>N</b>agpakita sa Datu ang Dakilang Bathala at ipinaalam sa ama na ang kanyang anak ay mabubuhay ng labingsiyam na taon lamang. Nag-ugat sa puso ni Durian na mahalin ang sakop ng kanyang ama. <b>S</b>a ikasiyam na araw ay napansin sa libing ni Durian na may halamang sumis ibol. Nagtatak a ang Sultan nang mamunga ang puno sapagkat mukha itong ulo ng tao na may korona at tuktok. yumabong ang sanga hanggang sa ito'y namulaklak at namunga. tinawag ng Barabas ang berdeng prutas na may nakapatong na korona. ang mga berdeng bunga ay dumilaw at huminog na Napangiti ang lahat ng pitasin ang bunga at kagatin. Ito ay natupad. <b>I</b>ilan pang taon ang nakalilipas sa kanyang pagka-Datu nang siya ay nagkar oon sa kanyang kabiyak ng isang tagapagmana ng kaharian. Sa di-kawasa ay dumating ang malungkot na sandali. Pinad iligan niya ito sa mga hardinero at pinaalagaan araw-araw. Si Durian ay nagkasakit. <b>I</b>sang araw.ungang Sultan. Ang sinabi ng Da kilang Lumikha ay natupad. <b>A</b>ng ninuno ng tribo ng mga Bagobo na ngayo'y naninirahan sa kagubatan ng Mindanao ay mga sakop ni Datu Duri. "<b>P</b>agkaasim-asim! Kasing asim ng mukha ni Barabas!" <b>H</b>indi nagtagal. "<b>P</b>agkapait-pait! Kasimpait ng ugali ni Barabas!" <b>I</b>lang araw lang ang lumipas ay lumaki ang mga bunga ng berdeng prutas. Nakita nilang ang balat ng bunga . Ang bata'y pinangalanan g Durian. Minsang nanungkit ng berdeng prutas ang ilang paslit na bata at tanungin ng mga nakatatanda kung ano ang tawag sa nabanggit na bunga ay sabay-sabay sila ng nagsisagot na. Bayabas!" <b>D</b>iyan nagsimula ang alamat ng Bayabas. <b>L</b>umakad ang mga araw. <b>H</b>iniling ni Durian sa kanyang ama na kapag siya'y namatay ang kanyang ban gkay ay doon ilibing sa ilalim ng durungawan ng kanyang ina upang maipagdasal an g kanyang kaluluwa sa lahat ng sandali. Ang Datu ay nalungkot at nawalan ng lakas na harapin an g katotohanan. tinikman ni Datu Duri ang isang hinog na bunga. <b>N</b>agtumulin ang mga taon. Ang kahulugan ng duri ay tinik pagka't siya ay laging nagbibigay ng ligalig sa kanyang mga kaaway. Sinuman sa kaharian ay walan g makapagbigay ng lunas. "<b>S</b>i Barabas yan!"sigaw ng mga tao. "<b>P</b>agkatamis-tamis! Pagkasarap-sarap ng Barabas!" <b>M</b>agmula noon. Nang tikman nila ang bunga ay nagulat sila. Barabas. na ang gustong sabihi'y munting tinik.

Pinagpalaluan ang Kanyang karunungan. Noon di'y itinanghal na bangkay si Sangkalan. ay may isang prinsesang ubod n g ganda. Walang nangahas kumain nito. walang gaanong pumapansin dito. Nakatutulig na putok ang narinig pag katapos ng ilang saglit may nakitang mahiwagang liwanag na nakabalot sa punong-k ahoy na nakatayo sa libingan ni Durian. kanilang nakitang ang balat ay makapal at ang buto ay malaki. ang mga Bilaan at Manobos. Iyan ang tanda na inalisan ko na ito ng lason. noong unang panahon. "<b>A</b>yoko sa mga taong pangit! Palayasin sila sa palasyo!" ang palaging siga w nito sa tuwing makakakita ng pangit sa palasyo. . pinagkatakutan ang lansones.. Pero inabutan sila ng babae ng lansones. Isang taksil ang naggulo sa mga ali pin upang pag-imbutan ang kanyang kapangyarihan at kayamanan. wari'y lalong nagpalinamnam sa lansones. Maaari na ninyong kainin. Isang araw. Gayunman . isang magnanakaw ng kalabaw ang hi nahabol ng mga tao. "Alam kong nagugu tom kayo. "Makikita ninyong may bakas ng kurot ang prutas. Palakad-lakad ito sa may lan sonesan. sones.ay manipis at maliit ang buto. <b>N</b>gunit sa likod ng kanyang kagandahan ay napakasamang ugali. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago. <b>M</b>insan. <b>S</b>i Datu Duri ay matandang-matanda na. isang babaing nakaputi ang dumating. <b>I</b>yan ang kauna-unahang puno ng Durian. Napakataas ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Pakanta-kanta ang babae kaya marami ang nakatingin sa kanya pero nangan gamba namang makipag-usap. <b>S</b>a mayamang kaharian. Siya si Prinsesa Amapela na ang lahat ay humahanga sa taglay na kagand ahan. <b>N</b>oon di'y nangalaglag ang lahat ng mga bunga ng punong-kahoy at natabunan ang katawan ni Sangkalan. Kanya itong pinarusahan." Takot pa rin a ng mga tao. Inasahan ng mga nanonood na mamamatay siya pero walan g nangyari sa kanya. Tinikman nilang lahat ang pr utas. <b>S</b>inasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makikita sa Luzon. Naniwala ang mga taong ito'y ibinigay ni Bathala bilang isang alaalang tagapagpagunita hinggi l kay Durian noong nabubuhay pa siya. Nakita ng lahat na kumuha ng bunga ng lansones ang ba bae at nagsimulang kumain. Nalason siya. Dinatnan siya ng mga taong patay at may bakas pa ng bula sa bibig. Ang mga tao ay nasiyahan sa nan gyari. <b>S</b>iniyasat ni Sangkalan at ng mga tao ang puno. Kumain na k ayo. Ang prinsesa ay ubod ng sungit at suplada. <b>N</b>ang buksan ng mga tao ang ilang bunga ng punong-kahoy. Na katawag ng pansin ang masama nitong amoy. inalisan ko na ito ng lason. Nagalit si Sangkalan at isinum pa ang Diyos. Pinawalan ang kidlat at kulog. Nadurog ang kanyang bungo at nalamog ang buong katawa n. pumitas siya ng lansones at kumain. Ang laman ay malasutla at matamis. Kinambatan niya ang mga tao para lumapit." At nawala ang babae. Ang mga bunga ay nagkaroon ng malaki at maraming tinik na katulad ng rimas. At naroon nga ang bakas ng kurot. Mula noon. Sapagkat gutom n a gutom na rin ang magnanakaw sa katatakbo. <b>N</b>apag-alaman ng Dakilang Bathala ang kasakiman ni Sangkalan. <b>S</b>inapantaha ng lahat na isang ada ang babae. ngunit ang laman nama'y matamis.

ay nagustuhan pa nito dahil sa <i>amoy pawis at amoy araw</i> ang kanyang Kuya Emil. ngunit ang kagustuhang makipaglaro sa iisang pinsan sa buong maghapon ay iba na. Kakaiba ang bata sa kwento dahil sa kadalasang mas gusto ng bata ang mag karoon ng mas maraming kalaro dahil sa mas maraming pwedeng laruin kung marami. Masakit para sa bata ang maraming pagbabagong kanyang nakita sa kanya ng Kuya Emil. <i>Dalawang taon kasi kaming hindi nagbakasyon dito sa bahay nina Kuya Em il sa Probinsya</i>. Alam din ng bata na <i . Inisprey ng bata ang pabango sa mukha ng kanyang Kuya Emil. Inakala ng bata na pekeng Kuya Emil ang kanyang nakita. Maraming ginawa ang bata upang malamang totoong Kuya Emil nga ang kanyan g Kuya Emil. 5 Title:Sanaysay (43) Text 133 . mahihi nuhang tila may espesyal o natatangi ang pagtingin ng bata sa kanyang Kuya Emil. Natural sa bata ang bumuo ng idolo mula sa mga nakatatandang miyembro ng pamily a. ang lahat lamang ng magaganda ang nakakapasok at nakak apagtrabaho sa loob ng palasyo. Mababakas ang matinding hinanakit o selos sa mga pahayag ng batang lalaki.063 Samakatuwid. ngunit sa halip na mahatsing ito. <i>At si Kuya Emil ang pinakapaborito kong pinsan</i>. Su riin ang simula ng kwento: <i>Aba. ang kwento ay pagpapatuloy lamang ng lumang tradisyon n g nakagisnang pag-uugali at tungkulin. sinimulan niyang hanapin ang kanyang Kuya Emil.Essay Word Count: 2. Sinimulang hanapin ng bata ang kanyang Kuya Emil sa pag-aakalang ito ay nakidnap.<b>D</b>ahil sa prinsesa. Ito ang sakit na namamayani sa panitikan g pambata sa Pilipinas. Dahil di to. <i>Sabik na sabik na akong makita siya</i>. Sa mga simulang pahayag sa kwento. siya lagi ang unang sumasalubong sa amin</i>. Kakaiba ang kwento dahil sa pagsisikap ng manunulat na m ailarawan ang nararamdaman ng isang batang lalaki na lubhang naninibago sa ikini kilos ng kanyang pinsan na Kuya Emil. nasaan kaya si Kuya Emil</i>? <i>Dati. Kakaiba naman ang kwentong <i>Nasaan si Kuya Emil</i> ni Germaine Yia na nalathala noong 2000. tulad ng akala ng bata. At ang mga pangit ay itinaboy sa labas upang mag ing mga alipin at manggagawa. <i>Siya lamang ang gusto kong kalaro maghapon</i> (2).

Ang mga ilustrasyon ay kwento ring sinusundan ng bata. Sa mga batang hindi pa nakababasa. Walang ibang nag-isip o tumulong sa kan ya upang gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin at patunayan. Mapapansin din ang guhit ng pusong nabiyak at ang mga nak apilantik na kamay ng mga barkada ng Kuya Emil ng bata sa kwento. Ngunit naging malinaw ang isyu ng sekswalidad ng bata sa kwento dahil sa ilustrasyon ng kwento. Aktibo ang bata sa kwento sapagkat siya mismo ang gumawa ng paraan upang bigyang-solusyon ang kanyang problema. Ang mga lihim ng gabi ni Rum ing ay gabi ng pagiging malaya mula sa kanyang mga amo. Tulad ng kwentong <i>Ang Mahiyaing Manok</i> ni Rebecca T<pd>. Sa kwento. Sabi nga ng isang manun ulat din ng mga kwentong pambata. tumbang-preso. ng kanilang mga iniidolo. Oo nga ano? Kung susuriin ngang mabuti. Pinupunan ng ilustrasyon ang mga hindi nila mabasa/maunawa an sa teksto ng kwento. taguan. Ngunit dahil nga sa ilustrasyon ng kwento. at iba. suklay. ang Ruming ay pangalang hindi lik . <i>O nagpapatintero. Hindi maaari ng ihiwalay ang ilustrasyon ng kwento sa kwento mismo. tuklasin ang mundo sa labas ng bahay. pambomba ng bola. Tumuklas ng mga bagay-bagay.>hindi man lang tumitingin sa babae</i> ang kanyang tunay na Kuya Emil. Ang mahalaga ay nagkaroon ng kalayaan ang bata sa kwento na ipahayag/ipakita an g kanyang nadarama sa mga pagbabago ng taong mahalaga sa kanya. Binigyan ng sa riling isip ang bata sa kwento. ang mga anak na lalaki ay kadalasang pinapayagang lumabas ng bahay. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ni Ruming kapag siy a ay nasa labas ng bahay ng kanyang amo? Suriin ang mga gawain ni Ruming: <i>Naroon sa tindahan at nakikipagkwentuhan tungkol sa dumaang hapunan</i >. Natural ba ang kanyang ginawa at nararamdaman bilang isang bata sa kanyang Kuya Emil? Ganito rin ba ang maging mga hakbangin ng ibang bata kung s akaling sa kanila mangyari ang pagkawala ng pinakapaboritong pinsan? Natural ba ng silipin ng bata ang kanyang pinsan sa banyo? Siguro'y marumi lang ang isip ko o kinargahan ko lang ng ibang kahulugan ang mga pahayag sa kwento. Isang babae ang sumulat ng kwento. isang hayop ang bida sa kwentong <i>Mga Lihim sa Gabi ni Ruming</i> ni Ray mund Magno Garlitos. stik ng <i>fishball< /i>. at iba pa. kaya't pagdat ing niya sa bahay ng kanyang amo. mapapansin ang palagian g pagsisingit ng mga bagay na matutulis o may <i>phallic symbol</i>. Ngunit isang malaking tanong lamang sa akin ang sensibilidad niya bilang isang bata. si Ruming daw ay isang pusang rumarampa kung g abi.</pd> Anon uevo. malaki ang ginagampana n ng mga ilustrasyon. <i>antenna</i> ng TV. hapung-hapo siya. Ang kwento ay tungkol sa isang lalaking pusa na pumupuslit o tumatakas kung gabi. Sa konteksto ng lipunan o pamilyang Pilipino. Lubhang nakapapagod ang gawaing ito ni Ruming tuwing gabi. torotot. Ngunit ito ang kalikasan ni Ruming bilang isang lalaking pusa o bilang isang batang pusa. ugali. Sa mga inilapat na ilustrasyon. <i>Minsan ay nagmimiryenda ng barbekyu sa kalsada kasama ang barkada</i>. Ipinakita sa ku wento na sensitibo ang mga bata sa mga pagbabago sa kapaligiran. Pero hindi na ito ang mahalaga. sinusuyod ang tabi-tabi-sa kalye ay parang hari</ i>! (11-17). kasama ng mga kalaro</i>. masasabi kong may sasang-ayon sa mga unang pahayag ukol sa posibleng maging kasarian ng bata sa kwento. <i>Gumagala buong gabi. ang pagtakas ng pusang si Ruming ay nagpapahiwatig na maski ang mga bata ay nangangailangan din ng <i>priv acy</i> o minsang pag-iisa. Integral na bahagi ng kw ento ang ilustrasyon. kung kaya masasabing dalisay ang kany ang layuning ipakita lang ang dilemang dinadaanan ng bata kapag nagbabago ang pi sikal na anyo. Lagi ri ng dala-dala ng bata ang retrato nila ng kanyang Kuya Emil. tulad ng <i >ruler</i>.

magpahangin. Ang pagkakasakit ni Chenelyn sa kwento ay nagpapahiwatig na kailangan niya ng tulong buhat sa pamilya. umawit sa buwang hugis karit. ang <i>Chenelyn</i>! <i>Chenelyn</i>! ay isa sa pinakamabiling mga aklat-pambata ng Adarna House. ang pusang si Ruming ay nakadarama ng pagod. Bibigkasin lang nila ang pangalang Chenelyn!. kung kaya hanggang ngayon. <i>loko lang</i>. bagamat isang babae pa rin si Chenelyn na gumagaw a ng mga gawaing bahay bilang isang katulong. Hindi rin pinahalagahan sa kwento kung ang mga gawain ba ay panlalake o pambab ae. Tila isang madyik ang pangala ng Chenelyn sa buong pamilya. Tulad ng ipinakita sa mga kuwentong <i>Papel de Liha</i> at <i>Uuwi na ang Nanay Kong si Darna</i> . Nagkasakit si Chenelyn at hindi niya ma gampanan ang kanyang mga gawain. biglang nagbago ang lahat. ma ging sa matatandang mahilig sa kwentong pambata. lalo na ang mga babae ay hindi pa rin tahasang nakakawala sa mga s inauna. namamayani pa rin sa mga kwento ang maka-lalaki o patriyarkal na sistema ng li punan dahil siguro sa mga lalaki rin ang nagsulat. at ang humalik sa kanyang amo bago matulog. negatibo. at de-kahong representasyon sa mga kwento. Sa ikalawang kwento ni Garlitos na <i>Chenelyn</i>! <i>Chenelyn</i>! gin amit naman niya bilang titulo ang noo'y sikat na sikat na <i>gay lingo</i> na <i >tsenes</i>. natutunan ng pamilya na tulungan s iya. Matapang ang ginawang ito ni Garlitos na magamit ang <i>gay lingo</i> na Chenelyn bilang pangalan ng kanyang pangunahing tauhan. Ang kwento ay tungkol sa isang katulong na si Chenelyn na napagkakamalan g may madyik dahil lahat ng hilingin ng bawat miyembro ng pamilya sa kanya. Ang lalaking tulad ni Ruming ay pwede ring maging malambot o magtaglay ng katangian ng isang babae na hindi nangangahulugang bakla o bading. tulad ng pagpunta sa hardin. Sa pamamagitan nito. ang mga katangian ni Ruming ay tila katangia ng kadalasan taglay ng mga babae. plantsadong damit at iba pa. sapagkat ang lahat naman ay tao muna bago naging lalaki o babae. Hindi tulad ng ibang kwento na bida ang lalaki. Ngunit masasabing karamihan s a mga tauhan. Bakit mga lihim sa gabi ni Ruming? Dahil ba ang paglabas niya sa gabi ay bawal kung kaya kailangang ilihim? Mayroon bang sinusuway na pataka ran si Ruming bilang bata o lalaking pusa? Samakatuwid. naw ala ang madyik ng pangalan ni Chenelyn. na ang kahulugan noon ay <i>biro lang</i>. kaugnay na ng pangalang Chenelyn ang kabayanihan o p agpapakasakit sa kapwa. na ang lalaki ay laging malakas. Ipinakita ng kwento na ang pagiging taung-tao ang tunay na mahalaga. pagtanaw sa mga b ituin. Ang ganitong suliranin sa kw entong pambata ay hindi lamang namamayani sa panitikang-pambata sa Pilipinas. Ang katulong ay hindi lamang katulong. agad na lalabas ang mainit na kape. Sa kwento ni Garlitos. Nagkaroon agad ng register ang titulo ng kwento sa mga bata. binuwag ng kwento ang mga nakagawiang representasyon ng lal aki sa mga kwentong pambata. Sa ngayon. Ang mga gawaing-bahay ay higit na d umadali kung ang lahat ay magtutulungan. Siya ay tao ring nakadarama ng pagkapagod . Sa pamamagitan ng pagkakasakit ni Chenelyn. Ang maganda sa kwento. Tumulong kay Chenelyn ang pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Binuwag ng kwento ang kategorya ng kasa rian. Ngunit isang araw. h indi na lamang eksklusibong pag-aari ng mga nasa ikatlong kasarian ang salitang ito. ga . o <i>w alang lang</i>. Isang pag-amin ito na siya ay napapagod at lubhang nahihirapan sa mga gawaing-bahay na nakaatang sa kanya. agad niyang nagagawa. bakla o t omboy. Napatunayang maaari ring maging makabuluhan at lumikha ng ibang kahulugan tulad ng kabayanihan ang salitang dati ay itinuturing na <i>loko lang</i> o <i>w alang lang</i>.as na panlalaki. nag-iisip at hindi emosyonal. sumukob sa malalaking puno. Binigyang-buhay ng mga sinurng kwento ang iba't ibang tauhan na gumaganap ng kani-kanilang <i>gender role</i> sa lipunan. natutunan ng buong pamilya na huwag na alang iasa ang lahat sa katulong. s iya ay katuwang sa mga gawaing-bahay.

tiyak na mamamayani pa rin ang mga <i>gender bias</i> at magsisilb ing tagapagsulong ng patriyarkal na sistema. ang pagtakas ng pusa ay n agsusulong ng ideyang ang lalaki ay mas binibigyang-laya upang lumabas ng bahay. anuman ang kasarian o katayuan sa buhay. Nagsisilbing salamin ng kasalukuyang lipunang Pilipino ang mga kwentong s inuri. naihahanda ang mga bata sa mga sitwasyon n a maaaring niyang kaharapin sa kinabukasan. Ginamit naman ang dating usung-usong <i>gay lingo</i> na <i>tsenes</i> bi lang pangalan ni Chenelyn na isang katulong. Mahalagang mailagay na sa mga payak na sitwa syon ang mga pangyayari sa kanilang kapaligiran upang lubos nila itong maiproses o at maunawaan. Sa kwentong <i>Mahiyaing Manok</i>. Sa kanila ng kamalayan. maunlad. Kung kaya. hindi na maitu turing na isang paraan ng pagkondisyon ng isipan ng mga bata ang kwentong pambat a. upang malikha ang isang lip unang malaya. at higit sa lahat. Taglay nito kultura.nito rin ang namamayani sa mga kwentong kaunluranin. ang dati ng eksklusibong wika na ginagamit ng mga nasa ikatlong kasarian ay naunawaan at ginamit na rin ng mga wala sa ganitong kasarian. kung kaya masasabing namamayani pa rin ang mga <i>gender bias</i> at patr iyarkal na sistema. wika. partikular ang kwento ang kabi saan upang maimulat ang mga bata sa tamang pagtingin o pagtanaw sa kasarian at < i>gender roles</i>. sentimen tal. tao muna tayong lahat bago nagiging isang babae o lalaki. Sa kwentong <i>Mga Lihim sa Gabi ni Ruming</i>. Kailangang alisin na ang takip sa tenga ng mga bata. Maaaring ituro ng mga kwento. Kailangang maisulat at maisalibro ang mga kwentong magwawasto sa mga d e-kahong representasyon ng babae at ng lalaki. Kung mangyayari ito. nang hindi namamalayan ng mga bata. Samakatuwid. ang batang lalaki ay naging mas aktibo sa paghahanap ng kanyang nawawalang pinsan. pantay na kumikilala sa lahat ng tao. Isang <i>cultural artifact</i> a ng panitikang pambata. Emosyonal (nalulungkot. ang mga lalaki ay nanatili rin sa mga de-kahong repre sentasyon sa kwento. Sa kwentong <i>Nasaan si Kuya Emil</i>. bagamat ipinakita ang kakulangan ni Onyok bilang lalaki na makatilaok. Taglay ng kwentong pambata ang kakayahang maitama o maiwasto ang mga pagk akamali. kung hindi isang hakbang upang mahikayat silang maging mulat at aktibo. Darating ang panahon na ang mga batang nakabasa ng mga kwen tong ito ay magsisilaki at silang magiging mamamayan ng ating bansa. mamamayang hindi humuhusga sa kanyang kapwa. Ngunit hindi ekonomikal ang dahilan ng paglabas ni Ruming kundi an g bigyang luho at laya ang sarili upang gawin niya ang kanyang mga gustong gawin . Dahil ang katoto hanan. sa huli'y sumunod at pumaloob p a rin siya sa kinagisnang sistema. pananaw. Ang pagtuklas ng mundo sa labas ng bahay ay napakagpapatibay at nakadaragdag ng pagkalalaki. at iba pa) ang bata sa kwento na bihirang makita sa mga kwentong namamayani sa kasalukuyan. Kailangang mapakinggan o mabasa na nila ang mga kwentong nag sasalamin ng kanilang kapaligiran. taglay ng panitikang pambata. maaari itong magamit upang maipaliwanag ang lipunan o an g mga kasalukuyang pangyayari. . Tulad ng mga babae. nagseselos. ang patas o pantay na representasyon ng lahat ng tao. Ang mga pagbabago sa pisikal at pag-uugali ni Emil ay nakalikha ng takot at pang amba sa pinsang umiidolo sa kanya. anumang kasarian. Sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng kwento. Nasa mga bata pa rin ang huli nating pag-asa. at paniniwala ng isa ng lipunan.

. Kahit pa nga hindi bakasyon ay patuloy din g nag-uumpukan ang mga lalabintaunin. nagkakaintindihan kayo. mapa-love life... Karaniwan ding lalabintauning lalaki ang naninigarilyo. may iniinom mang beer o wala. Ang 'baduy' sa barkada ang bulalas<pd>.</pd> 'pag nakatambay.</pd>" .. A ng liga ay aliwang palaro ng basketbol sa mga komunidad tuwing nasa bakasyon ang mga estudyante sa hayskul at kolehiyo. nanonood ng bold<pd >.Essay Word Count: 2. sa barkada rin ang bida! "<pd>. Napag-alaman sa pagtatanong-tanong sa mga lalabintauning nasa mga umpukan sa lan sangan na ang barkada ang hingaan ng kanilang sama ng loob pati sigla ng sekswal idad. ma pa-family problem open sa barkada. nagyoyosi... parang hindi baduy tignan.. yung di mo ma-open sa magulang<pd>. pangit<pd>. Matutunghayan sa ilang halimbawang hango sa mga naging untahan sa umpuk an ang paglalarawan sa ugaling ito. Inaamin ng mga lalabintauning lalaki o babae man na karaniwan ang inuman. Kapwa inaaliw ng mga lalabintauning la laki at babae ang kanilang mga sarili tuwing tag-araw sa mga liga at ligawan.</pd> lolokohin ka lang!" Pati nga ang bawal. Ka dalasang nasa inuman ang mga lalabintauning lalaki kaysa babae. Madali pa nga ang pagbubulalas ng damdaming -sikil kung may inuman sa umpukan ang mga lalaking lalabintaunin.. Inaamin nila na karaniwan ang kuwentuhan tungkol sa mga bawal. Natutunghayan sa mga sumusunod ang bulalas at bida ng isang binata sa kanyang b arkada.. Tuwing tag-araw maram ing mga kapistahan ang ipinagdiriwang at dahil bakasyon sa eskuwela masigla ang lahat lalo na ang mga lalabintaunin.6 Title:Libangan at lambingan sa tag-araw Text 135 .</pd> magkakabarkada. nag-iinom.. tsaka 'pag umiyak ka ng hind i man lang kayo naka-inom. Maraming liga ang isinasagawa sa mga ba rangay kung saan nakasasali ang mga lalabintauning lalaki at karaniwang mga lala bintauning mga babae ang nanonood nito. Ang ligawan ay nangyayari sa mga palaro gayundin sa mga pagtitipon sa pista ng barangay o bayan..</pd> 'pag umiiyak ka.</pd> Exel 19 "<pd>. Ito ang grupo na kinabibilangan ng karaniwang naglalabintaon kung saan ma aari niyang ikuwento ang kanyang karanasan sampu ng kanyang mga nararamdaman at naiisip.211 Libangan at lambingan sa tag-araw Kadalasang hapon hanggang hating-gabi ang untahan sa umpukan o bidahan sa barkad a..

Natutunghayan sa mga sumusunod na halimbawa ng katibayang kwalitatibo mula sa pagtatanong-tano ng sa mga lalabintaunin ang mga panganib sa kanilang kalusugan kaugnay ng kanila ng iniuugali......</pd> 'ayun an<pd>. so alam mo na yon.... Ilan sa mga maiuugnay sa kasalukuyang pag-aaral sa sek swalidad ng mga lalabintauin ang hinalaw mula dito upang maglaan ng linaw sa pan ganib ng HIV/AIDS para sa kanila.</pd>" Nico 16 "<pd>."pare.</pd> 'pag pinagko-<i>condom</i> ka parang pinandidirihan ka. Maraming kabataan ang may paniniwala na may <i>immunity</i> o hindi sila mahahawaan ng HIV/AIDS (60%) at may naniniwala pa sa kanila na may lunas ang HI V/AIDS (23%) ayon pa rin sa ulat ng <i>Philippine National AIDS Council</i> .. at Hepatitis C sa mga sinuring sampol ng <i>semen</i> at <i>vaginal discharges</i> ... pwede namang hindi<pd>. may chance talaga na mangyari<pd>.</pd> pwede nga sex without marriage<pd>.... partikular ang gonorrhea at chlamydia (<i>Family Health International Survey</i> 2003). Hepatitis B..</pd>di ba magkapato ng sila?" Isang mahalagang pagkukunan ng katibayan sa iniuugali ng kabataan ang mga kwanti tatibong datos mula sa Young <i>Adult Fertility and Sexuality Survey 3</i> (Gr ace Trinidad-Cruz 2004). basta nakausap lang.</pd> para makaiwas sa sakit. 'pag yung gir l lasing na rin. Ayon pa nga sa isa pang pag-aaral...</pd> may mahilig sa ganyang pakikipagtalik. Mas maaga na rin anito a ng pakikipag-sex.. Sa mga lubhang malala natiyak ang HIV 1.</pd>" ...</pd> gumigimik.</pd> kasi ako<pd>.. Halos 50% ng kalahok hindi naka-plano o hindi ginusto ang unang pakikipag-sex at wala pa sa 1 sa 4 ang gumamit ng proteksiyon sa pakikipa gsex. bakit kailangan...</pd>" Gary 15 "<pd>. Ang ibang natukoy ay Trich omonas vaginalis...</pd>" Roel 19 "<pd>. Nangunguna sa mga nasusuring sakit kaugnay ng sex ang Neiserria gonorrhea at Chlamydia trachomatis... HIV 2...</pd> 'pag boys kasi medyo active ang sex life eh<pd>. . at Treponema pallidium.</pd> 'pag lasing na.27 taong gulang.</pd>" Anthony 19 "<pd>. Ayon sa datos tumaas ang antas ng seksuwal na aktibiti sa mga kabataang nasa 15 .. Ito naman ay may patunay sa pagtataya ng mga karaniwang sakit na kaug nay ng sekswalidad (Telan 2004).. Candida albicans. Herpes simplex.. Halimbawa ng mga mapanganib na iniuugali Nico 16 "<pd>...</pd>" "naniniwala ako sa sex before marriage<pd>. hindi makikipag-ano sa mga lalakin g operada at sa mga babaeng gala<pd>. sabay may kainumang babae. ang mga lalaki ay nasa 17 taong gulang at ang babae naman ay nasa 18 taong gulang.. ano nakita mo kanina tapos ng inuman<pd>. siyempre pi-pla ce na lang Kayo<pd>. ok na!" Ken 20 "<pd>. ng isang lalaki sa ibang babae na hindi kakilala.. mataas ang insidente ng STI sa mga kabataan. paglasing na parang wala ng paki.

. Inaam in ng maraming kabataang lalaki na aktibo ang kanilang sekswalidad subalit hindi kakikitaan ng pag-iingat ang kanilang pagsasabi sa kung paano sila makaiiwas sa sakit na STI at HIV. Natutunghayan sa ilang halimbawa ang gan itong masaklap na sitwasyon kung saan ang mga lalabintauning lalaki ay napipilit ang pumasok sa prostitusyon kung saan karaniwang mga bakla ang mga kostomer. Ang ibang mga nagpapalala sa sitwasyong kaugnay ng pagkalat ng STI partikular an g HIV ay mga mapanganib na iniuugali ng karaniwang lalabintauning lalaki....</p .</pd> kapit sa patalim<pd>. Sa maagang pagbubunt is nailalagay sa kompromiso ang mga lalabintauning babae at lalaki. Mas masa klap kung ito ay ipananakot na lamang na walang lunas dahil may gamot naman upan g palawigin ang buhay ng may HIV kung matutuklasan sa maaagang panahon at mababa go ang <i>lifestyle</i> ng nahawaan. pang alawa ang usaping kaugnay ng sekswalidad. Subalit lalong mahirap para sa kanila ang makakita ng hanapbuhay na disente kung tawagin dahil sa hindi naman sila nakatapos ng pag -aaral. Hindi maigigiit nito ang kanyang mga karapatan kahit pa sa bilihin ng sex. Sa interbyu sa ilang ina na nahawaan ng HIV ng kanilang mga asawang lalaki at naisalin sa mga lalabintauning anak na bab ae ang nahaharap sa usaping ganito. kailangang ipaalam sa kanila ang kalagayang kapwa sila may HIV...</pd>" Benedict 17 "<pd>.. Gayundin. Mapipilitang tumigil sa pag-aara l ang mga lalabintauning lalaki na maagang naging ama upang maghanapbuhay o tumu long sa pag-aalaga sa anak..< /pd> pasalin-salin" Carlo 16 "<pd>.</pd> kapag nagalaw ka tapos hindi mo naman alam kung 'yung lala king naka-ano sa iyo may AIDS<pd>. Masalimuot ang sitwas yong ito dahil dalawang nag-uumpugang bato ang haharapin ng mga magulang at mga anak. Una. Laganap ang mapanganib na praktis sa pakikipag-sex ng mga lalabintauning lalaki. Mas may katibayan pa nga ang pagka-aktibong ito sa pagdam i ng mga lalabintauning babae na napapaaga ang pagbubuntis.Mga panganib at banta sa kalusugan ng lalabintaunin Samantalang nababatid ng mga lalabintaunin kung ano ang HIV/AIDS dahil halos uni bersal na nga ang naitatalang tanda nito sa mga sarbey (95%) malaki pa ang pagku kulang sa kaalaman lalo na ang tungkol sa <i>transmission</i> at prevention</i > nito. Maraming <i>misconceptions</i> tungkol sa HIV/AIDS partikular doon sa mga hindi nakaabot ng mataas na antas ng edukasyon at sa mga lalaki.. Ang mga lalabintauning anak na babae ay nagsisimula na sa pakikipag -relasyong romantiko na karaniwan naman sa kanilang edad. Ikinatatakot nila ang kahihinatnan ng pagpa paalam sa mga lalabintauning anak na babae na sila ay may HIV at naisalin lamang sa kanila..</pd> takot talaga ako sa AIDS! (tukso ng kabarkada: "<pd>. Hi ndi rin kaila sa marami ang pagdami ng mga lalabintauning babae na nagpupunta sa Japan upang magtrabaho bilang <i>entertainer</i> na karaniwan namang nauuwi d in sa prostitusyon. Kung pinaniniwalaan na ang STI at HIV ay hawa mula sa mga babae at bakla itatago ang sakit na ito at tahimik na pagtitiisan. Halimbawa ng mga kalituhan ng mga lalabintaunin Nonalyn 17 "<pd>.</pd> na ano ka ng may AIDS<pd>.. May b anta ang mabilis subalit matahimik na pagkalat ng STI at HIV dahil sa <i>stigma< /i> na nakakabit dito.. Matitigil a ng pag-aaral habang naghihintay ng panganganak at pagkatapos ng pagbubuntis dahi l kailangan naman niyang mag-aruga ng sanggol.</pd> dun sa walang trabaho<pd>... Dahil kulang sa aral malamang kulang din sa pagiging aserti bo ang mga lalabintaunin... ipangangambang lalo ng mga nag ka-HIV hindi dahil sa pakikipag-sex ang diskriminasyon na dala ng paniniwalang s akit ito na nakuha sa ginawang masama. Bukod sa sikolohikal na aspeto ng panganib sa sekswalidad ay ang mga ka ugnay na sosyal at pang-ekonomiko rin.

Ang paninigarilyo. Ito rin ay inihahalintulad sa pagmamah al ng Diyos sa kanyang mga anak. paninigar ilyo. Sa literatura. <i>Content analysis</i> ang ginamit upang makabuo ng tatlong domey n at 12 kategorya mula sa 16 (mga propesor at mga nasa <i>helping</i> professi on) na sumagot sa <i>questionnaire</i> . Ang pagiging bukas sa sariling sekswalidad ang magiging susi upang lalong maging masigla ang panahon ng paglalabintaon. Ayon sa nabatid sa mga lalabintaunin may kahandaang sikolohikal na sila sa kanil ang sekswalidad sapagkat ito ay bahagi ng karaniwang karanasan sa yugto ng buhay na ito.</pd> bisyo na yan!" Kalusugan ng mga lalabintaunin: Seksuwalidad at <i>Mental Health</i> Ang kalusugang pampisikal ay maaaring maikompromiso dahil sa iniuugali ng indibi dwal subalit mga salik na pang pamumuhay (<i>lifestyle</i> ) na ito ay nasa ko ntrol ng bawat isa. nagbibigay ng lakas n g loob. Ang sekswalid ad ng lalabintauning Pilipino ay nanganganib dahil ilang maling paniniwala at pa g-uugaling sekswal. at marangal). at inuuna ang kapakanan ng iba). Malakas na ang dating o <i>impact</i> ng bantang AIDS sa kamalayan ng mga lalabintaunin hindi sa kani lang sekswal na behebyur na nasasalamin sa kanilang mga sinasabi. tigilan ang panlalaki<pd>. ito ay ang lahat ng kabutihang taglay ng isang tao. Ang sigla ng sex ay isa sa mahalagang pinagmumulan ng saya ng isang indibidwal na maaari naman niyang maranasan sa mga relasyong romantiko. pagkain ng may mataas na <i>content</i> ng <i>fiber</i> . Ang <i>Kagandahang Loob</i> ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino .. Ang mga aktibiting sekswal ay nasa di rekta ring kontrol ng bawat isa. <i>unconditional</i> . Madalas itong ginagamit upang ilarawan ang isang taong nagpapakita ng kabutiha n sa kapwa ngunit wala pa itong malinaw na depinisyon. Hinihingi na nang pagkakataon na alalayan sila sa pamamagit an ng pagbibigay ng mga tamang kaalaman sa sekswalidad lalo na ang mga hindi nak aaabot ng mataas na antas ng pag-aaral at ang maraming lalaking lalabintaunin. Mali ang <i>casual sex</i> at tama ang sex kung may pag-ibig at sa isang tao lamang sa daranasin sa akmang panahon.</pd> para maka-iwas sa AIDS. nagbibigay-serbisyo. Kailangang bahagi ng kaalaman nila na m ay pananagutan sila sa sariling sekswalidad at may kabuluhan ito sa konteksto ng relasyong interpersonal. at pagpigil sa sobrang pagkain upang magi ng malusog ang katawan. M aaaring magkaroon ng kontrol sa pagkain ng labis na taba. Ang mga ito ay may kinalaman sa diyeta. Ang implikasyon ng resulta sa <i>clinical</i> at <i>coun seling psychology</i> ay tinalakay rin sa pag-aaral na ito. Ayon sa resulta. at maalalahanin) at may malinis na kalooban (tumatanaw ng utang na loob. may pakikipagkapwa (laging handang tumulong. ehersiyo.. Kailangan din ang tamang ehersiyo dahil ang kawalan ng pampalakas sa katawan ay nakapanghihina ng sistemang pandepensa sa sakit. Samantalang mahalaga ito sa pagpapanatili ng s igla kailangang maging maingat upang makaiwas sa mga sakit na naililipat sa sex. Nakamit sa <i>qualitative</i> na pag-aaral na ito ang pagkakaroon ng depinisyon ng <i>Kagandahang Loob</i> mula sa empirika l na datos. pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay maititigil sa kagustuhan ng indibidwal upang lumusog ang katawan.. Kailangang alalayan ng mga nakatatanda ang mga lalabintaunin sa pagkaka roon ng malinaw na isipan sa pagpapasya tungkol sa pagdanas ng kanilang sekswali dad.d>mabakla kasi yan!") Veronica 13 "<pd>. . may konsiderasyo n. pag-inom ng alak kasama ang paggamit ng droga at mga aktibiting sekswa.. ang taong may kaganda hang loob ay may malasakit (sensitibo. Dapat sapat na kaalaman ang maipagkaloob sa kanila tungkol sa banta ng STI at HIV upang makapag-pasya kung kailangang i-<i>postpone</i> ang sex o magpra ktis ng <i>safe sex</i> at i-<i>prevent</i> ang hindi gustong kahihinatnan n g pagdanas ng sekswalidad sa panahon ng paglalabintaon. bukal ang kalooban. hindi iniinda ang abala.

si Magda ang siyang nag-aasikaso sa kanilang b ahay at dalawang anak na sina Maria at Jose.' Madalas itong pag-aralan ng mga mananaliksik na Hapon sapagkat ayon sa kanila ay wala itong eksaktong katumb as sa Ingles. ang loob ang siyang panloob na sarili. ' Ang loob ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino. Ang loob ay isang konseptong may kinalaman sa relasyon at naglalarawan sa ating pakikitungo sa iba. Ayon kay Salazar (1985). sadyang lumalalim ang ka hulugan nito. ngunit sa Jap an ay napakahalaga ang konseptong ito. si Roque ay mabait at mapagkalinga sa kanyang pamilya. Inaalagaan nito ang pamilya. Sa salitang 'kagandahang loob'. ang pagkatao ng isang Pilipino ay may loob at labas (<i>internality</i> at <i>externality</i>) at ang loob ang siyang mas pinahahalagahan.' 5 Title:Alamat Text 114 . Nagtatani m siya ng mga gulay at nanghuhuli ng mga hayop sa gubat upang kanilang pagkain. dahil sa ito ay malaking bahagi ito ng ka nilang kultura (Doi 1992)." "kusang loob" at "kagandahang loob. kaya nama n ang mga salita natin tungkol sa pangpakikipagkapwa ay may taglay na loob: "uta ng na loob. <b>S</b>amantalang ang ina naman. nagulat ang pamilya sa pagdating ni Roque mula sa mga pusang guba t nang ito ay maligaw. Ayon kay Il eto (1979)." Kapag ang sali tang 'loob' ay ginamit upang ipahayag ang nararamdaman. ay may isang mag-anak ang tahimik at masayang namumuhay sa loob ng kakahuyan. kaya may ilan g mga mananaliksik na nagsisikap na pag-aralan ang mga konseptong ito.Ang pagkilala sa mga katutubong konsepto na kadalasan ay walang eksaktong katumb as sa wikang Ingles ay nakatutulong sa pag-unawa ng isang kultura. Maaaring nararanasan din ang konseptong ito sa ibang kultura dahil may mga ibang salita naman na maihahalintulad dito sa ibang wika. <b>A</b>ng ama." "sama ng loob. mahalagang big yan ito ng pansin ng mga mananaliksik. ang nakatatawag ng pansin ay ang katagang 'loob. . Ang halim bawa nito ay ang salitang <i>Amae</i> sa Japan na ang kahulugan ay 'pagiging d ependent sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang tao. Ang 'palagay ang loob ko sa iyo' ay mas malalim sa 'may tiwala ako sa iyo' at ang 'masama ang loob ko sa iyo' ay mas mabigat kaysa sa 'galit ako s a iyo.Legends Word Count: 2053 <b>N</b>oong panahon na bata pa ang mundo. ang ubod ng pagkatao at siyan g kinasasalalayan ng tunay na halaga ng isang tao. Gayundin ang masasabi sa Pilipinong konsepto na <i>Ka gandahang Loob</i>. Bagamat nararanasan din ito sa ibang kultura. <b>M</b>insan. sapagkat ito ay malaking bahagi ng pagkat aong Pilipino at ang salitang ito ay wala ring eksaktong katumbas sa Ingles.

naging malakas na ang lalaki na nakilala nila ng Damaso.<b>A</b>t sa paaglipas ng panahon." ang wika ng babaeng diwata pala ng ilog. <b>M</b>ula sa malayo. <b>L</b>along nag-iyakan ang dalawang bata. natanaw nina Magda at Damaso ang pangyayari. Nais sanang magbago ng isip si Magda . na agad ding tumalon sa ilog upang iligtas ang mga anak. At ikaw Magda. ay hindi natutong tumanaw ng utang na loob sa taong nagpapala sa iyo. "<b>M</b>ananatili kayo sa ganyang anyo. Dapat lamang kayong maging kauri ng hayop. naligaw siya sa gubat at inatake ng maraming a lamid. <b>N</b>gunit hindi napigilan sina Magda ng kanyang mga anak. ngunit nanaig ang kanyang pagkagusto kay Damaso. <b>S</b>iyang pagdating ni Roque. Nagkaroon sila ng maraming anak. mula sa tubig ay isang babae ang lumutang sa hangin. At sising-si si ang dalawa sa kanilang nagawa. Itinurig nila itong kapamilya at nakatulong pa ni Roque sa pang-araw-araw na paghahanap ng pagkain. <b>N</b>apatayo si Magda sa bangka. anong gulat nila Magda nang makitang nagtalunan sa ilog s ina Maria at Jose upang humabol. hangga't ikaw Damaso. <b>B</b>igla. <b>A</b>t isang araw nga. "<b>M</b>asahol pa kayo sa mga hayop! Dahil sa inyong makasariling pagnanasa ay nagawa ninyong saktan ang ibang tao. "<b>O</b>o nga po! Mang Damaso. nagpasya sina Damaso at Magda na tumakas at mamuhay sa ibang lugar. naging dahilan upang manakaw ang bunga ng mga ito. dahil alam niyang hindi marunong lumangoy an g dalawang bata.Ang kanilang katawan ay na puno ng balahibo. <b>N</b>aawa naman ang pamilya kay Damaso. at napailalim sa tubig ang mag-aama." at nawa la na ang diwata pagkawika niyon. huwag mo po kaming iwan!" ang iyak ni Maria. <b>N</b>ag-iyakan ang dalawang batang sina Maria at Jose. . huwag n'yong kunin ang aming ina!" ang iyak ni J ose. kaya doon na pinatira sa bahay nila i to. <b>N</b>gunit lingid kay Roque. Sumakay pa rin sil a ng bangka at umalis na kasabay ng agos ng ilog. Ngunit lumakas ang agos ng ilog. Sila ang unang angkan ng mga aso sa daigdig. hangga't hin di mo naipapakita ang tunay mong pagmamahal sa iyong mga magiging anak. may namumuong lihim na pagkagusto sina Magda at Damaso sa isa't isa. <b>A</b>ng dalawang isinumpa ay namuhay sa kakahuyan. <b>B</b>igla ang pagbabago ng anyo ni Magda at Damaso. humaba ang kanilang mga nguso. lalo pa't hindi na nila nakitang pumaimbabaw s a tubig ang mag-aama. <b>M</b>ula sa malayo. <b>I</b>sinalaysay ni Damaso na pinalayas siya ng kanyang amo dahil sa hindi niy a nabantayan ang taniman nito ng ubas. At sa kanyang paglayas. tumalim ang mga ngipin at nagka pangil. ungol at kakatwang ingay ang lumalabas sa kanilang bibig. "<b>I</b>na.

sapagkat may kaparusahan sa mga taong hindi marunong tum anaw ng utang na loob na tulad ni Damaso. mabilis na tumanda si Aling Rosa. Palagi niyang sinus unod ang utos ng kanyang ina tungkol sa pagdarasal. si Helena. Inay! Nahirapan ho kasi akong maghanap ng mga prutas sa gubat. Hindi mo na tuloy ako nasamahang m ag-orasyon. <b>A</b>ng ina. Palagi siyang nagdara sal. isang baba e ang kanyang nakilala. <b>D</b>umalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat. <b>M</b>aagang namatay ang asawa ni Aling Rosa. kahit saan sya naroon ay umuuwi siya upang samahan ang ina sa pag-oorasyon sa tapat ng kanilan g bahay. na nakatuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain. kaya nagpasya ako na ito na ang huli nating pagkikita." . <b>A</b>t hanggang ngayon nga ay pinatutunayan pa rin ng mga aso na sila ay tapa t sa kanilang mga amo. Nahulog ng husto ang d amdamin ni Juan sa dalaga. <b>A</b>ng mga inahing aso naman ay labis na binabantayan ang kanilang mga tuta. "<b>P</b>asensiya na po. lalo na ang nagpapal a o tumutulong sa atin. upang patunayan na tumatanaw sila ng utang na loob. sa isang liblib na nayon ay may mag-ina na naninirahan sa tab i ng kakahuyan. <b>S</b>i Helena ay lubhang kaakit-akit. <b>M</b>insan. ginabi ka yata ng uwi ngayon. <b>B</b>inabantayan nila ang mga bahay ng kanilang amo at ipinagtatanggol ang mg a ito as mga kaaway. at si Juan nama n ay naging isang makisig na binata. upang sa ganun ay papatunayan ding marunong na silang magmahal sa kanilang mga anak. A t dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena. habang si Juan ay nangunguha ng bungangkahoy sa gubat. nabigla si Juan sa sinabi ni Helena.<b>A</b>t sa pagdami ng mga tao. <b>A</b>ng anak. ang mga aso ay naging alaga nila sa kanilang mg a tahanan. at ganun din sa mga taong hindi maruno ng magmahal na tulad ni Magda." ang pagsisinungaling ni Juan. sa mantalang si Juan ay siyang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw. Bago dumilim. kung kaya't agad umibig dito si Juan. si Aling Rosa ay isang relihiyosang babae. sapagka t umaasa pa rin silang mawawala ang sumpa ng diwata. <b>S</b>i Aling Rosa ay nanatili na lamang sa bahay at palaging nagpapahinga. gabi na ito nang makauwi. <b>N</b>oong araw. <b>K</b>aya't maging maingat tayong makasakit ng ibang tao. "<b>O</b> anak. "<b>H</b>anggang ngayon ay hindi ko pa nararamdaman na tunay ang pag-ibig mo sa akin. <b>S</b>a paglipas ng panahon." ang wika ni Aling Rosa sa anak. si Juan ay isang mabuti at masunuring anak. at sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon b ago sumapit ang dilim. natutuwa naman siya at naging ma bait ang kanyang anak na si Juan. Hangang minsan. At kah it mahina na si Aling Rosa ay hindi pa rin nila nakakalimutan ni Juan ang magdas al.

"<b>M</b>aniniwala lamang ako sa pag-ibig mo. paano ko mapapatunayan sa iyo na tunay ang ak ing pag-ibig. "<b>A</b>nak. <b>S</b>a takot. ang kaunaunahang butiki sa daigdig. <b>N</b>akita rin ni Juan ang engkanto. At bilang pag-alala sa kanyang i na. At bigla. hinugot ni Juan ang kanyang itak at inundayan si Aling Rosa sa li kod. Nasindak si Juan nang makita niyang si Helena ay naging isang napakapangit-pangit na engkanto. taas noo siya at walang sin umang pinapansin. Kailangan niyang madala ang puso ni Aling Rosa bago maghatinggabi <b>N</b>ang dumating si Juan sa kanilang bahay ay agad siyang niyaya ni Aling Ro sa na mag-orasyon. <b>N</b>agsisi ng husto si Juan ngunit huli na. <b>S</b>apagkat alam niyang siya ang pinakamagaling. Umiyak nang husto si Juan lalo na nang pumanaw a ng kanyang ina. Siya ay naging isang maliit na hayop na may buntot. bakit? Ngunit anupaman ang iyong dahilan ay napatawad na kita. Naiisip niya ang pag-iibigan nila ni Hel ena. Pwede ba Ate?" <b>G</b>alit na umangil si Gamba. <b>S</b>i Gamba ay isang manghahabi. Malungkot itong umuwi dahil binigy an siya ng taning ni Helena. Bumagsak sa lupa ang ina ni Juan. wala kang perang ipambayad dito. sa labis na katuwaan ay naging iba't iba ng uri ng kulisap at insekto. Ngu nit humingi ka ng tawad sa Diyos! Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa iyong sariling ina. Hu malakhak itong lumapit. Si Juan ay naging isang butiki."<b>N</b>gunit. <b>A</b>gad na pinagkakain ng butiking si Juan ang mga kulisap na napagawi sa ka nya. Lay ." ang pagsusumamo ni Juan. dagling gumapang si Juan papanhik ng bahay hanggang makarating sa kisame. "<b>D</b>ios ko po. at kahit nanghihina na ay nagsalita ito. <b>K</b>asabay niyon ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Juan. Baka masira lang ito. Sabihin mo at kahit ano ay gagawin ko. Ngunit haban g nagdarasal iba ang nasa isip ni Juan. sinasabing si Juan at ang sumunod pa niyang lahi ay patuloy na bumababa sa l upa bago dumilim upang mag-orasyon. Siya ang pinakamahusay sa lahat ng manghaha bi sa kanilang komunidad. "Lumayu-layo ka nga rito. kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa iyong mga palad!" ang matigas na wika ni Helena. bakit? Sabihin mo. <b>M</b>ula sa malayo. pahiramin mo naman ako ng karayom na pamburda mo. <b>H</b>indi makapaniwala si Juan sa narinig. natanaw ni Juan si Helena na papalapit." ang umiiyak na wika ni Aling Rosa. at naglaro sa paligid. "<b>A</b>te. at nagtago na lamang ito sa mga halamanan bilang kulisap. At dahil doon ay hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto. Inay! Patawarin n'yo ako!" ang nagsisising nawika ni Juan na nagbalik sa katinuan ang isip. Huwag mong mahiram-h iram ang pamburda ko. <b>A</b>t haggang sa ngayon nga ay patuloy pa ring pinupuksa ng mga butiki ang m ga kulisap na sa paniniwala nila ay mga engkanto. Nagtungo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay.

<b>M</b>agmula noon si Gamba ay tinawag nang Gagamba na araw at gabi ay walang t ." pagpigil ng mapagmahal na ina. Doon ka sa Nanay magpasulsi. Sa isang makapangyarihang tinig ay narinig ng lahat ang galit Nito. paghahabi na lang ang g agawin mo araw-araw. Gusto sana niyang saktan si Gamba subalit nagpigil siya . pahiramin mo. ang kapatid na lalaki naman ang lumapit kay Gamba. iha." inis na hiling ng kapatid na babae ni Gamba." dugtong ng kapatid niyang lalaki. "<b>A</b>te. Inuu lit ko.. Obligasyon mong pakitaan ng mabuting asal ang mga kapatid mo. oras-oras.. Kung humihingi sila ng tulong." "<b>G</b>amba. Kung nanghihiram sila sa iyo. humabi nang humabi.. Bilang parusa. Naramdaman niyang hindi siya itin uturing na kapatid ng ate niya. Isang insektong paikut-ikot na humahabi ng sapot ang naiwan sa silyang kinauupuan ng dalaga. "Ano ba kayo." "<b>A</b>no bang kasa-kasalanan. Di ba ninyo nakikitang hindi pa ako tapos sa hinahabi ko?" "B</b>a. Parang langit ang taas nito. <b>M</b>aya-maya.." "<b>W</b>ala kayong pakialam..o!" <b>N</b>apaiyak ang kapatid na babae ni Gamba. Walang g inagawa ang matandang iyan! Sige layo ka rito." luhaang sabi ng ina. Wala akong pakialam kung kasalanan man un.. <b>A</b>ng hiling ng magkapatid ay dininig ni Bathala. Nagpupuyos ang damdamin ng kahabag-habag na ina. Hindi lang kapatid mo ang dapat pagpakitaan mo ng kagandaha ng-loob. Layo!" <b>N</b>arinig ng ina ang mapagmataas na tinig ng anak. napakahirap abutin. Patuloy itong humabi ng tela mula sa mga sinulid na nasa ikitan niya . Iniistorbo na naman ninyo ako. Lahat ng nangangailangan ay dapat mong kalingain. Pakisulsi mo namn ang napunit na kamiset a ko. kung malilipasan ka sa pagkain. pagalit itong sumig aw. <b>I</b>sang gabing inaaya si Gamba ng ina upang maghapunan. Di mo kinakalinga ang mga kapatid na kailangang tulunga n. Hindi mo rin binigyan ng puwang sa puso ang magulang mo! Pati na biyaya sa ha pag kainang dulot Ko ay tinatalikuran mo.baka magkasakit ka. <b>S</b>a awa sa anak ay napahagulgol ang ina at marahang hinaplos nitoang insek to at tinawag na Gamba." Parang walang narini g si Gamba. Pabayaan ninyo ako sa ginagawa ko!" "<b>P</b>atawarin ka ni Bathala. "kasalanan sa Diyos ang pagtanggi mo sa pagkain. "<b>S</b>ana humabi ka na lang nang humabi. tulungan mo. Istorbo ka talaga. "Naging mapagmataas ka sa kaunting ka alamang bigay Ko sa iyo. "<b>S</b>umusobra ka na Gamba." "<b>L</b>umayo ka rito. Ate tulungan mo naman ako. minu-minuto!" <b>P</b>agkasabi nito ay biglang nawalang parang bula si Gamba. "<b>O</b>o nga humabi ka na lang nang humabi. Gamba.

<b>N</b>oong unang panahon ay may isang bayan na kalapit ng isang mataas na bund ok at halos naliligiran ng malapulong gubat. at buo ang tunog. Dito ay may napapaloob na hiwaga at ang paniwala'y do on nanggagaling ang biyayang tinatamasa nila sa buhay. tulad ng wika. Sa pamamagitan n . kaya nitong gaygayin at pasuki n maging ang kasuluk-sulukan ng ating kultura. Ginhawa at yaman ang natatamo ng mga bansang kolonisador.Essay Word Count: 2. <b>I</b>yan ang pinagmulan ng alamat ng Gagamba. Ayon sa mga kanunu-nunuan nila ang kampanang iyon ay nagisnan na nila a t kanila ngang ginagalang. Sa pamamagitan ng kulturang popular naipatatanggap ng mga dating k olonisador ang kanilang mga kultura at produkto sa mga teritoryo o bansang nasa kontrol nito. malakas. Ang mga mamamayan dito ay tahimik a t maligaya sa kanilang pamumuhay.674 Sa paniniwala ni McGillis. Ang malawak na bukirin at mayabong na punong-k ahoy ay nagbibigay ng masaganang ani na siyang ikinabubuhay ng bawat taong nanin irahan doon. Kung tumutunog ay kinariringgan ng napakagandang tinig at ang bawat taong makarinig ay sapilitang lumuluhod at taimtim na nagpapasalamat sa Maykapal dahil sa mga biyaya nilang tinatanggap. mahalagang lunan ng neokolonyalismo ang kultur ang popular. May pagka-<i>fluid</i> ang globalisasyon. kahirapan naman sa mga kolonisadong bansa. Ang batingaw na iyon ay n apakaganda ang hubog.igil sa paghabi hindi ng sinulid sa ikiran kundi ng sapot mula sa kanyang katawa n. Balak nilang tunawin ito kapagka nakuha nila. kababakasan ng neokolonyalismo ng mga aklat-pambata . Hindi lamang kakaunti ang nagkaroon ng masamang nasa na makamtan ang nasabi ng batingaw. Kay McGillis. Taglay ng mga aklat-pambata ang mga agenda ng mga kolonisador. 6 Title:Sanaysay (46) Text 141 . <b>N</b>gunit sa lahat ang pinagmamalaki ng mamamayan ay ang kanilang gintong ka mpana na nakasabit sa simboryo ng simbahan. Ang pinagmulan nito ay matagal ng na limutan. <b>Maraming sa tao sa malalayong bayan ang nakaalam sa kahalagahan ng kampanang ito. Higit sa lahat na may nais ay ang mga tulisang naninirahan sa gubat . May pagsisika p itong makontrol ng namamayaning kultura (<i>dominant culture</i>) ng kolonisad or ang maliliit o katutubong kultura (<i>minority culture</i>) ng kolonisadong b ansa.Tal agang napakalaki ng pagsamba at paggalang ng mga tao sa kanilang batingaw.

g paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng mga banyagang produkto. Dah il sa madudugong digmaang kinasangkutan ng Espanya at Amerika. Bukod sa Doctrina Christiana na ginamit lamang sa mga bata pagkara an ng kalagitnaan ng taong 1860. Walang anumang dalisay na layunin ang mga aklat o babasahing inilathala s a panahon ng mga Espanyol. ginamit na rin ang mga aklat panturo sa mga paa ralan. Sa ilalim din ng mga Espanyol nag-umpisa ang isang sist ema ng edukasyong publiko. Ang unang aklat na limbag.</ pd>8) </i>. Bukod sa kartilya at katon. at <i>Lecciones de Urbanidad Cristiana</i> ni Torio. nabubu o at naibibigay ang iisang kahulugan at representasyon ng kultura ayon sa panana w ng mga dayuhang negosyante. Nasa ilalim n g kontrol ng simbahan ang mga imprentahan. tumulong ang panitikang pambata upang lupigin ang mg a Pilipino. Sa sanaysay ni Almario na may pamagat na <i>Ang Panitikang Pambata sa Filipinas: Isang Pahapyaw na Kasaysayan</i>. Ipinakilala ng mga Kastila at mga Amerikano ang literaturang pambat a sa paghahangad na lalong palakasin ang kanilang kontrol sa Pilipinas (p<pd>. Ganito ang sinabi Rolando S<pd>. Hindi tulad ng Doctrina Christiana. ang Doctrina Christiana (1593) na naglalaman n g mga dasal at batayang paniniwala ukol sa doktrina ng Katolisismo. ay ginamit u pang hubugin ang mga katutubong binyagan at yakaping buong-puso ang ipinakilalan g relihiyon. natutunan nilang gamitin ang mapayapa o walang dahas na paraan ng pananakop. Ginamit nila ang mga nabanggit na aklat u pang kontrolin ang kaalaman na humubog sa mga bata at ituring silang mga kolonis ador bilang mga natatangi at nakatataas na lahi sa lipunan. kung kaya't nasa kontrol din nila ang mga kaalaman o kwentong gusto lamang nilang ipabasa sa mga katutubo.. . ang mga aklat-panturo ay orihinal na limbag sa Espanya. <i>Panitikang Pambata. may ginamit ding mga aklat sa pagtuturo ng ka gandahang-asal. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pagpapalaganap ng Kristiyanis mo ay panahon ng malawakang paglilimbag ng mga aklat o babasahin. Sa mga paaralang ito ginagamit ang tinatawa g na "kartilya" -isang munting aklat sa pag-aaral kumilala at sumulat ng mga tit ik sa alpabeto. na dapat igalang sa lahat ng oras. Lubhang magastos at madugo ang pananakop gamit ang dahas at sandata. Naipakilala nila ang kanilang kultura bilang sukatan ng pagiging ganap na tao o pagiging sibilisado. Sa bansang 1850. ganito ang kanyang sinab i: <pd>.</pd><i>hindi totoong dasal o nobena lamang ang itinuturo sa mga bata noo ng panahon ng Espanyol. tulad ng <i>El Amigo de los Ninos</i> ni Sabatier. Tinatawag din itong "abesedaryo. <i>Juguete pa ra Ninos</i> ni Aguilara. Isa nga sa mga ito ay ang pamumudmod at pagbababasa ng mga aklat o kuwento na magpapaamo sa mga Pil ipino. Ito ay nagsilbi lamang sa kanilang intensyong sakup in ang Pilipinas sa mahabang panahon.</pd> dela Cruz sa kanyang kritikal na pap el na may pamagat na <i>Kailangang Magsimulang Muli ang mga Akdang Pambata sa Su liranin ng Pagkabansa: Ang Pulitika ng Literaturang Pambata</i>: <i>Sa panahon ng pananakop." O kaya'y ang mas makapal na " katon" -isang aklat na tulad ng kartilya ngunit may mga dagdag na leksiyon sa pa gbuo ng mga pantig at salita</i>.. may mga paaralang primarya na sa Fi lipinas na hindi hawak ng mga pari. Bilang Sandata ng Pananakop</i> Mababakas sa kasaysayan ng sistema ng edukasyon ng bansa na ang panitikan g pambata ang ginamit ng kasangkapan ng mga kolonisador upang sakupin ang Pilipi nas.

n aisadokumento at naisaaklat na ang mga ito. <i>Adventures All: A Tale of the Philippine Islands</i> (1905) ni K<pd >. Kakaunting bata lamang ang nakapapasok sa mga p aaralang nasa pamamahala ng simbahan. Paglaon. at sa buhay ng mga santo. Ilan sa mga kwento ay isinulat nina William Thames. Nang maitayo ang Unibersidad ng Pilipinas noong 1908. Muli.</pd>I<pd>.</pd> Hancock.</pd> Perkins. Ito ang napansin ni Morton J<pd>.</pd>F<pd>.</pd> Crockett at <i>Piang the Moro Chieftain</i> (1941) ni F< pd>.</p d> Netzorg (1985) sa mga kwentong tulad ng <i>The Brownies in the Philippines</i > (1904).</pd> La Belle. Mula sa tradisyong oral ng mga katutubo sa pagkukwento. Ayon kay Luna Sicat Cleto.</pd> Stuart. mababait na kaibigan at higit sa lahat. Edward Stratemeyer.</pd> Ralphson. kung kaya't nanatili lamang sa antas ng pagmememorya. sa t alambuhay ng mga sikat na tao. at Sa rgent Rayme.Malayung-malayo sa karanasan at sensibilidad ng mga katutubong bata ang l aman ng mga aklat na ito. kabutihang-asal at pag-uugali ang kanilang mga natamo o natutuhan.</pd>A<pd>. naimbento o nailarawan ang Pilipinas ayon sa lente o pagtingin ng mga dayuhang manunulat. dahil <i>may tendensiya ang mga manunulat na ito na "imbentuhin ang kanilang Pilipinas</i>. Nabuo ang imahen ng Pilipinas ayon sa pananaw o pagtingin ng mga banyaga.</pd> Thomas.</pd>M<pd>.</pd> Stuart. Mula taong 1898 hanggang 1910.</pd>H<pd>. <i>Uncle Sam's Boys in the Philippines</i> (1912) ni H< pd>. pagbigkas ng mga salita. Ginamit ang mga aklat na ito bilang mga propaganda . ginamit ang mga kwentong ito upang itanghal ang kulturang nais ipan guya ng mga gurong Amerikano sa mga batang Pilipino. Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano. bida ang mga Amerikano. <i>The Bailey Twins in the Philip pines</i> (1930) ni C<pd>.</pd> Eady. Mababakas din sa mga kwen tong ito ang pananaw ng mga Amerikanong manunulat ukol sa Pilipinas.</pd>P<pd>. na naglalarawan sa mga sundalong Amerikano bilang mga bayani.at lumalabas na nagsisilbing backdrop lang o setting ang Pilipina s. na siya namang yinakap ng mga mag-aaral na Pilipino. naging proyekto ng mga gurong dayuhan na sina Mabel Cole at Dean Fansler ang pangangalap ng mga kat utubong kwentong-bayan. kasabay ng pagbubukas ng mga pampublikong paaralan. naging puspusan ang paglalathala ng mga aklat para sa mga bata. ang pagdating at pagdagsa ng mga babasahing banyaga s a Pilipinas. Ma y kaukulang parusa sa mga batang hindi sumunod o nakalimutang tumupad sa mga nap agkasunduang asal o pag-uugali. Nahubog ang mga bata na tila mga de-susi at tau-tauhang laruan. Inilathala noong 1916 ang kalipunan ng mga katutubong k wentong-bayan. at insidental o peripheral lang ang presence ng mga P ilipino (p<pd</pd) </i>.</ pd>H<pd>. <i>The Adventures of Jack and Janet in the Philippines</i> (1918) ni Norma W<pd>. <i>Boy Scouts in the Philippines</i> (1911) ni G<pd>. bilang mga tagapagligtas at tagapagtang gol.</pd>P<pd>. ang mga batang ito naman ang mag papatuloy ng mga kaasalan at kaalamang natutunan nila sa mga aklat panturo. Dahil sa malawakang pagtatayo ng mga pampublikong paaralan na nasa ilalim . bida. mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga kuwentong tulad nito. Kung kaya. na naging mayamang sanggunian ng mga manunulat ng mga kwentong pa mbata sa kasalukuyan. na ipinabasa sa kanila ng mga Espanyol. <i>The Adventures of Piang the Moro Jungle Boy</i> (1917) ni F<pd>. Madalas na ginamit bilang tagpuan o lunan ang Pilipinas sa maraming kwent ong isinulat ng mga Amerikanong manunulat. <i>That Mario</i> (1940) ni L<pd>. <i>The Filipino Twins </i> (1923) ni L<pd>. Dagdag pa ni Cleto sa kanyang sanaysay na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>: <i>Magandang mapagtuunan ng pansin kung sino ang naeetsapuwera sa mga pag -aakdang ito .

Isang Kasaysayan ng Sambayanang Pilipino</i>. <i>E Kasi Pambata! </i> May kaliitan ang pagtingin sa panitikang pambata. Ang mga <i>pensionados</i> na ito ang pumalit sa mga Amerikanong edukado r sa pagtuturo at pagbibigay kaalaman sa mga Pilipino. Sa sanaysay ni Luna Sicat Cleto na may pamagat na <i>Ang Imahinasyon ng D igmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>. at sa lahat-lahat na yata. naging m atagumpay ang layunin ng Amerika na hubugin ang mga Pilipino bilang mga <i>littl e brown Americans</i>..</pd>31) </i> Kaya hanggang sa kasalukuyan. k . Nakadagdag pa ang pagbibigay ng iskolarsyip sa mga piling mag-aaral na Pi lipino upang ipagpatuloy ang kanilang karera sa Amerika. sa ating sinasalita. ganito ang kanyang sinabi: <i>Ang mga mag-aaral na binansagang pensionado pagbalik nila sa Pilipinas ay hin irang na mga "propesor" sa paaralan ng estado o ginawang puno ng kawanihan. Sa mga kasalukuyang teksbuk. Sa aklat-pangkasa ysayan ni Jaime B<pd>.ng pamamahala ng mga Amerikanong edukador. Ito ang age nda ng mga Amerikano sa mga Pilipino. damang-dama pa rin natin ang patuloy na pam amayani ng edukasyong maka-Amerikano sa sistema ng ating edukasyon. Tila wala na tayong pwed eng puntahan. na pagkaraan ng kanilang pagsusunog ng kilay sa Amerika ay uuwi sa Pil ipinas dala-dala ang kanilang mga natamong kaalamang banyaga. Naipasa na ng Amerika sa mga <i>pensionados ang layunin nitong mapasa ilalim at makontrol ang Pilipinas sa mahabang panahon. Higit na nagiging madali ang pagtutu ro ng mga kaalaman kung ang mga ito nakapaloob sa mga pangkaraniwang sitwasyon o pangyayari na malapit sa karanasan ng mga bata. Tinawag silang mga pen sionados. ang agendang nakapaloob sa kanilang mga pa nitikang-pambata. lahat tayo ay laging pauwi sa kanila: sa pagkain. tulad ng Amerika. upang simulan ito at malalikha ng mga teksbuk na naglalama n ng mga kuwentong kababakasan ng kulturang Pilipino at magpapataas ng pagtingin ng bawat batang Pilipino sa kanilang mga sarili. Ngunit paano ito masisimulan at maisasaga wa? Malaki ang responsibilidad ng kasalukuyang gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon (DepEd). sa mga panoorin. at tanggapan ng pamahalaan. Naging mas epektibo at madali na ang pagtanggap para sa batang Pilipino dahil kapwa Pilipino na ang nagtuturo sa kanila. Ang mga <i>pensionados</ i> ang tila ba naging mga <i>clone</i> ng mga umalis na Amerikano sa patuloy na pagtuturo ng kulturang banyaga at wikang Ingles.. Wala man si la sa ating bansa pero parang nasa lahat sila ng dako ng ating buhay at pagkatao . Anumang gawin nating pag-iwas. Ilan sa kanila ang naging tagapagdala ng kult urang Amerikano dahil sa tindi ng epekto sa kanila ng edukasyon. Kayang balikatin ng panitikang pambata ang p agpapaunlad at pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kontrol o dominasyon ng mga maka pangyarihang bansa. at pagtuturo ng kanilang kultura at wika. Dahil bata nga naman ang target ng mga babasahing ito. Ang mga nasa l arangan ng literatura ay nagsimulang sumulat sa Ingles na pumapaksa sa pagtuklas ng kanluraning indibiduwalismo (p<pd>. Tinataglay ng tila inos enteng babasahin ang agenda mismo ng mga mananakop (p<pd>. ganit o ang kanyang sinabi: <pd>. Mabisang gamitin ang panitikan g pambata bilang lunsaran ng mga kaalaman. sa mga babasahin. pagdagsa ng mga aklat galing Amerika . kadalasang nakakaligtaan o hindi ito napagtutu unan ng pansin. nandoon pa rin sila. Ngunit ngayong naipakita na ang taglay na kapangyarihan ng pani tikang-pambata. pagkontrol sa mga kaalaman.</pd> Veneracion na may pamagat na <i>Agos ng Dugong Kayum anggi.</pd>180) </i>. ahen siya. masimulan na sana ang mga hakbangin o programa sa pagpapaunlad n g panitikang pambata sa Pilipinas.</pd><i>ang panitikang pambata ay hindi nyutral.

Hindi na bale sa Ingles dahil talaga namang hindi ito ang wikang ating kinagisnan. May tungkulin ding dapat gampanan ang <i>mass media</i>. mahalagang maging alternativ o kaya ay ekstensyon ng aklat ang televisyon. Poster s Series. Sa kasalukuyan. At kung minsan. tila tanging si Tolits na lamang yata ang gumagam it ng "po" at ang tanging nag-isip kung anong kurso ang kanyang kukunin sa koleh iyo upang maging pangulo ng bansa. kaysa sa mga batang bukod sa pinil it na papagsalitain sa wikang Ingles ay mga bastos pa. Kung mapauunlad ang wikang Filipino sa . Manuals. Higit na dapat ipangamba kung ang mismong mga Pilipinong mag-aaral ay magiging mahina sa Wikang Filipino. Muling maisakwento ang kasaysayan o naging kalagayan ng Pilipinas. tulad ng Batang Historyador Series at Aklat Adarna. Maisulat ang mga guwang o nakaligt aang kasaysayan. Malaki ang mait utulong ng panitikang pambata upang mabuo ang watak-watak na imahen ng kaakuhang Pilipino. Sa mga manunulat ng panitikang-pambata. ang unang batay an sa pagpili ng aklat-pambata ay ang kakayahan ng kanilang bulsa. ang mga magulang ang nagdedesisyon kung anong aklat-pamba ta ang bibilhin nila para sa kanilang mga anak. Dahil sa naipakita ni Tolits ang tunay na sensibilidad at mga pangkaraniwang sitwasyon ng mga batang Pilipino at dahil na rin sa paggamit niya ng wikang Filipino. Madalas. Biyaheng Eskuwela ng Adarna. ngunit kung malilikha ang mga ganitong uri ng komersyal sa televisyo n. Big Book. Klasrum Adarna. Dahil dito. higit siyang tumatak at nagustuhan ng maraming tao. Bukod di to. Malathala sa na ang mga murang aklat-pambata na hindi nasasakripisyo ang kasiningan o kontent ng mismong kuwento. Ika nga. Mahalagang ring magamit ang wikang Filipino. s a pananaw o pagtingin ng isang Pilipino rin. kung ito naman ay hindi kayang bilin ng mga magulang dahil sa mahal. Pinamamahalaan din ng Adarna taon-taon ang mga patimpalak at palihan sa pagsulat at pagguhit ng mga kuwentong-pambata. Malikha sana ang mga programang maghihikayat sa mga bat a upang simulan ang pagbabasa ng panitikan na isinulat para sa kanila. Inilunsad din nila ang mga programang tulad ng Kuwentong Adarna. Bukod sa mga aklat-pambata na mabibili sa murang halaga. maging ang mga wikang vernak ular sa pagsulat ng panitikang-pambata. na higit ang matatamong pagkatuto ng mga mag-aaral kung gagamiting midyum sa kanila sa pagtuturo ay ang Wikang Filipino. wakasan na rin ang mga patalastas o komersyal sa televisyon na nagbibigay ng maling representasyon ng mga batang Pilipino. Malaki rin ang responsibilidad na ginagampanan ng mga <i>publishing hous e</i>. na nagpakita na ang pinakamataas na pangarap ng isang ba tang babae ay ang maging superstar sa Hollywood. galugarin pa ang kamalayan at kul turang Pilipino. naitatatak sa isip ng mga batang Pilipino na may taglay silang kakayahan o po tensyal bilang mga bata. Alam nating may nag-isip nito upang gampanan ni Tolits. ba le wala rin. na bukod sa halatang pilit na pilit na iniakma sa mga aralin ay hindi nagsusulong ng pag kamakabayan. Gaano man kahusay ang pagkakasulat ng kwento o kaganda ang mga ilustrasy on nito. Bright M inds Read! at iba pa. Taon-taon. hindi ito ang wika ng ating "k aluluwa". Mahigpit na katunggali ng aklat ang televisyon. na sila ang yaman at pag-asa ng ating bansa. at vernakular na wika naman sa mga nasa la lawigan. Kapansin-pansin din sa mga kom ersyal na tampok ang mga bata. Maraming bata ang ngayon ay nahuhumaling sa panonood ng mga programa sa televisyon na sa halip ay nagbabasa. lalo na ng mga batang Pilipino upang makalikha ng mga panitikan g tunay na madarama at makapagpapaunlad ng damdaming makabayan. partikular ang televisyon. Teen Novellas at Teen Romance. naglathala na rin ito ng mga serye ng aklat-pambat a. hindi pumapal ya ang Adarna sa paglalathala ng mga aklat-pambata. tanging ang Adarna House ang kakikitaan ng pagiging akti bo at seryoso sa paglalathala ng mga kwentong-pambata. Isang halimbawa nito ay ang isan g komersyal ng palaman. Dapat ding tanggapin gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon.apansin-pansin ang mga kuwentong isinulat ng mga hindi naman manunulat.

na magiging taga pagtaguyod ng ating bansa sa hinaharap. . At kailan man. Pakiramdam ko.panitikang-pambata. Niyakap ako ni Lola at ipinaunan niya sa akin ang kanyang u nan. Malaki rin ang responsibilidad ng mga ilustrador na nagbibigay-buhay at k ulay sa panitikang-pambata. nahahawakan lang ng mga tao ang mga bituin. nagsipanhik daw sa l angit ang mga bituin. Sa pamamagitan nito. pero dahil sa umabuso raw ang mga tao sa taglay na kinang ng mga bituin. kay lapit namin sa mga bituin. Hindi laging pananaw ng isang matandang manunulat ang dapat na mamayani sa mga kwentong-pamba ta. Sikaping ang mga ilustrasyon ay maging pintuan ng m ga bata. Ga mitin natin ang panitikang-pambata upang itama ang ating mga pagkakamali. Ito ay sapagkat sila rin ang nakakaalam kung a no ang gusto o maganda para sa kanila. Gamit in natin ang panitikang-pambata upang maitanim ang punla ng nasyonalismo. tiyak na higit pagkakaunawaan at pagkakaisa ng bawat Pilipin o. Dahil dito. Kailangan ang agarang pagkilos upang maisakatuparan ang mga mungkahing k ong ito. lalo na ng mga batang hindi pa nakababasa. di na nagsibaba at nahawakan ng mga tao an g mga bituin. Nasa sa mga bata pa rin ang ating huling pag-asa. bago pa man tuluyang lamunin at isa-isang matupad ang pangarap ng mga b atang Pilipino na makapangibang-bansa sa hinaharap. Higit sa lahat. mabibigyan sila ng pagka kataon upang magsalita at ilahad ang kanilang mga pananaw. Nakabukas noon ang bintana. magiging malinaw at buo ang pagpapakahulugan niya sa kanyang sarili bilang iba at kapantay ng ibang bata ng ibang lahi. Naisip ko. malilikh a ang panitikang-pambata na isinulat ayon sa pananaw ng mga bata. At baka mangyaring ang mga Amerikano na ang dapat mag-aral ng ating wika upa ng maunawaan nila tayo. Mahikayat na rin ang mga bata na sila na rin mismo ang sumulat at lumikha ng kanilang sariling panitikan. Makinang na makinang pa rin ang mga ito kahit matagal na itong ibinu rda. upang mapasok ang sariling k aakuhan at kultura. kaya pala buhay na buhay ang mga burdang bituin sa una n ni Lola. 6 Title:Kwento (6) Noon daw. Gamitin natin ang panitikang-pambata bi lang sandata sa pagbawi ng ating nadurog at nawalang kaakuhan at kasaysayan. Malaki ang pangangailangan natin sa mga batang Pilipino. Siguro doon kinuha ng Nanay ni Lola ang mga bituin sa kanyang burda. Sikaping masaling ng mga ilustrasyon ang imahinasyon ng mg a bata upang bumuo ng sariling imahen at kahulugan ng kanyang sarili bilang bata ng Pilipino. at sa langit ay tanaw namin ni Lola ang kay daming bituin.

nasa kanyang ulunan ang kanyang paboritong unan." Matagal uli bago sumagot si Tatay. Wala n amang butas ang punda ng kanyang unan? Ayos na ayos naman ang balot nitong kats a? Bakit kaya lagi niyang sinusulsihan ang kanyang unan? Tapos. "Saka." sabi ni Tatay. . Araw-araw. "Sana. Pinagmasdan ko nang m atagal si Lola. Madali namang makakuha ngayon ng kat ulong.Pero ang ipinagtataka ko lang. Kailangan na niya ng tagapag-alaga. Matagal kong hinintay ang sagot ni Tatay. "Puwede tayong kumuha ng katulong. saan nga kaya dinadala ni Lola ang pera?" Napansin ko ang mga tanim na gumamela at s antan ni Lola. di ka ba nagtataka. Kailangan ni Nanay ang makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga nang maayos. Masyadong malapit kay Nanay ang batang 'yon. walang makakasama si Bing-Bing kapag pumapasok tayo. 'Yung ulam laging nakakalimutang takpan. makikita kong pipiga-pigain at paiimpis-impisin niya ang unan. Hitik na hitik na ito sa bulaklak." an g Tatay ko. alam mo namang ayaw na ayaw niyang tumira s a ibang bahay. MINSAN NARINIG KONG nag-uusap si Tatay at Nanay sa kanilang sili d. Tulad 'nung isang araw buong magha pon palang nakabukas ang gripo. Di na sumagot si Tatay. Ba't di mo subukang tawagan ang kapatid mo sa Ilocos at baka pu-pwedeng magbakasyon muna dun si Nana y. "Delikado nang pag-iwanan ang Nanay. di pa natin siya gaanong naaal agaan. Aba! Sa araw-araw ba naman!" medyo luma lakas na ang boses ni Nanay. kina Tito Juan? Naku! Lalong malulungko t si Lola dun." ang Nanay ko. Nagpunta ako sa hardin at inisip ko lahat ang pinag-usapan nina Tatay at Nanay. madumi na ang hangin. "Dadalhin na sa Ilocos si Lola. Sana makasama ko pa rin siya sa araw-araw. Isa pa. Alam ko. Ulyanin na si Lola? Kailangan na ba niya talaga ng tagapag-alag a? Ang gripo at ulam? Ang iniiwang panggastos namin sa araw-araw? Teka. Nakalimutan niyang isara pagkatapos niyang magd ilig. Napahimbing ang tulog ni Lola sa kanyang tumb a-tumba. kailangan naman ni Nanay ang ibang lugar. Dito sa atin. lagi tayong nag-iiwan ng panggast os nila ni Bing-Bing. "Siguro. magsasama pa kami nang matagal na matagal. agad siyang pupunta sa ka nyang silid at makikita ko na lang siyang sinusulsihan ang kanyang unan. "Naku." Pinuntahan ko si Lola sa kanyang silid at nakita kong nakalagpak sa sahi g ang diyaryong kanyang binabasa. di matuloy na dalhin si Lola kina Tito Juan. bente. Nagiging makakalimutin na ang N anay. bakit kaya laging tinatahi ni Lola ang ka nyang unan? Sa tuwing aalis kasi sina Tatay at Nanay. Siguro pinatitibay lang ni Lol a ang kanyang unan para tumagal pa ito sa mahabang panahon. "Di papayag si Bing-Bing. Sikwenta." si Nanay uli. di papayag ang Nanay.

maging si Tito Juan. KILALANG-KILALANG ANLUWAGI ang tatay ko. Ako man ay nagtataka kung paanong nagagawa it o ni Tatay. Dinala ko ang paboritong unan ni Lola dahil tiyak na hahanapin niya ito. maya-maya nga'y may magtatanong na kung ipinagbibili ba namin ang bangkitong nasa harapan ng aming bahay. maraming taga-Daang-bakal ang nagtataka kung paanong napa gkakasya ni Tatay ang kakaunting materyales para gawing bahay. maging si Tito Juan. Alam kong mahal na mahal ni Tatay si Lola . Ito ang magpapatunay na kailan man ay di siya magiging pabigat kay Tatay at Na nay. Binuhat ni Tatay si Lola. MAY parang gustong abutin si Lola. Lalong tumindi ang kagustuhan kong gumaling na si Lola at ng maiuwi na namin siya sa aming bahay. Isa pa'y di mahal sumingil ang aking Tatay. at maging kay Tito Juan. tabla. di nauubusan ng dalaw si Lola.Sigurado ring akong di papayag si Tatay na dalhin si Lola sa Ilocos. Di raw mat ututunan sa anumang paaralan ang pambihirang husay ni Tatay sa pag-aanluwagi. karton. tata lunin daw ng husay ni Tatay ang mga nag-aral pa sa paggawa ng bahay. alambre. ISANG GABI." ang sinabi ni T atay habang pinagmamasdan niya ang kanyang ginawang bangkito. Sabi nga ng mga taga-Daang-bakal. Pinaalis niya sa akin ang punda. "Aba'y sinong makapagsasabing makakagawa ako ng bangkito sa aking mga pin ulot. pinupulot din niya. ipinabubukas din niya ang balot nitong katsa. Walang bahay sa D aang-bakal ang di dumaan sa tila may madyik na kamay ng aking tatay. Sinubukan kong buksan pero masyadong matibay ang pagka kasulsi ni Lola. lata at pako ay n agiging tahanan ng isang pamilya. kailangang sa ospital muna raw tumira si Lola. Di na ku mikibo si Lola. pati mga pako. tansan. IDINAING ni Lola ang kanyang paghinga. Di ko pa rin inihihiwalay sa akin ang unan ni Lola. pinupulot niya: mga pira-pirasong kahoy na pinaglagyan ng mga prutas. Tinulungan ako ni Tatay. Tiyak kong hahanapi n ito ni Lola. nagulat ako sa aki ng nakita. Ngayo'y tiyak kong pag-aagawan ito ng sinumang makakita. Pero parang hangin lang sila para kay Lola. Nataranta sina T atay at Nanay. kaunting yero. Kaya pala hinding-hinding nahihiwalay kay Lola Dominga ang kanyang unan. Kung paanong ang mga putol-putol na kahoy. Walang nasasayang kay Tatay. Di nga kami nakakauwi ng aming bahay nang walang pinupulot si Tatay. Agad-agad naming isinugod sa ospital si Lola. Lumapit ako kay Lola at ibinigay ko sa kany a ang unan. Lahat ng puwede pang gamitin at pakinabangan. Lahat ay may gamit sa kanya. pira-pirasong tabla. Si Tatay 'ata ang bunsong anak ni Lola. Bihirang-bihira ko na rin siyang makitang gumagalaw man lang. panali. ang kanyang asawa at mga anak. Ang unan ni Lola ay p unung-puno ng pera. . pati sina Tatay at Nanay. Isa pa. Walang hihigit sa pagiging pulido at tibay ng mga gawa ni Tatay. Dumalaw rin ang iba pa naming kamag-anak na matagal ko nang di nakikita. Pagkatapos. Parang di na sila nakikilala ni Lola. Kinabukasan. Humagulgol si Tatay at niyakap nang mahigpit si Lola. Lahat ng b ahay sa Daang-bakal si Tatay ang gumawa. ISANG UMAGA. Sa araw-araw. Sabi ng doktor. dumating sina Tito Juan. At magkakatoo nga ang sinasabi ni Tatay. Talagan g mababakas daw sa mga ginawang bahay ni Tatay ang kanyang matalinong pagpaplano at diskarte. At nang mabuksan. Pero di na namin naiuwi pa si Lola sa bahay.

kahoy. ayos na ayos sa aking paglalaba. makupad at di pa pulido ang g awa. Aba'y Mang Tomas." "Kahit ilang bagyo ang dumating ay panatag ang loob ko. sapat na 'y on para lisanin na ninyo ang lupang ito." ang sabi ni Tatay. PERO DUMATING NA naman ang isang masamang balita. bisagra. alambre. Dahil kay Tatay. tinatanggap ni Tatay. Sa aking mga pagsama sa kanyang pag-aanluwagi sa b uong Daang-bakal. pako. ibinibigay nila kay Tatay. Napatunayan na nga nila ang tibay ng gawa ng Tatay dahil sa ilang malalak as na bagyo na ang nagdaan. Dahil dito. Bahala ka na kung anong meron ka dya'n. Lahat ng puwede pang gamitin. Dati ko pa ng naririnig ang balitang gigibain na ang mga bahay sa Daang-b akal." sabi ng isang nakauniporme." dagdag ng nakauniporme. Basta pagdating ng hapon. Itutuloy na an g demolisyon ng mga bahay sa Daang-bakal sa darating na Linggo. nasanay na sa balitang ito. Ganoon lagi si Tatay. lalo na ng mga guston g magtayo ng kanilang munting bahay sa Daang-bakal. "Ikaw ba'y mamahalan ko pa."Aba'y kay gandang bangkito nire. Naging bukambibig ng mga tao ang pangalan ni Tatay. na bigay ng aming mga kapitbahay na n agpagawa kay Tatay. tabla. Pero ngayon. masinsin ang mga kahoy. Kaya siguro dumarami pang lalo ang gustong magpagawa kay Tatay. "Pulidong-pulido ang pagkakagawa. hinding-hindi ko pa siyang nakitang nagpresyo ng dapat ibayad sa kanya. lawanit . hinding-hi ndi kami nawawalan ng ulam." "Mas magandang buhay ang naghihintay sa inyo sa pabahay do'n sa may Sapan g-Palay. Kahit ang mga bata sa Daang-bakal tulad ko. Gigibain na talaga ang mga bahay . "Ilang dekada na rin kayong pinagbigyan ng gobyerno. "Mang Tomas. parang totoo na ang lahat. "Ilang dekada na rin ninyong napakinabangan ang lugar na 'to. Ma ging ang bahay namin ay nabuo dahil sa mga tirang semento. Naging tularan na rin ng ibang gustong magpagawa ng bahay sa Daang-Bakal ang aming munting bahay. aba'y gusto ko'y tulad ng bahay n'yong 'to. Ang ibang anl uwagi kasi'y bukod sa ubod ng mahal kung sumingil. Sa pag-aanluwagi kumikita si Tatay. lahat ng bahay sa Daang-bakal ay bukas para sa amin ni Tatay. at kung anu-ano. napupuno ang aming hapag ng mga ulam galing sa kapitbahay. nagkaroon ng bahay ang ilang pamilyang dati ay nagpapalaboy sa daan. Tuwing hapunan. ngayon ay tungkulin naman ninyong sumunod. wala man lang tumabingi o nagibang bahay sa mga gina wa ni Tatay." dagdag pa nila. at di uuga-uga kahit ilang ulit na dumaan ang maingay na tren." ang laging sina sabi ng mga nagpapagawa kay Tatay. magkano ba ang turing mo rine?" tanong ni Aling Sonia na isang lab andera. Kung anong lagi ang kaya ng bulsa ng nagpagawa.

ang matutunog na higop nina Tatay at Nanay sa masarap na sinigang ni Lola Epang." ang sabi naman ni Nanay. Gustung-gusto ko ang Sabado at Linggo. Parang unahan sa pagtawid sa guhit. Pinagkabit-kabit ang kanilang mga braso na parang isang m atibay na pader. Sa isang iglap lang. nagising kaming lahat dahil sa ingay ng malalakin g trak na dumarating. Ito k asi ang paborito nina Tatay at Nanay. Naghihiyawan ang mga tao. Tapos pipigain niya ito nang p igang-piga. Parang isang malakas na malakas na bagyo ang dumating. Kung bakit ko nasabing kakaiba ang aking Lola Epang ay dahil marami siya ng ginagawa na di na ginagawa ng ibang Lola na kilala ko. "Wala talagang tatalo sa sinigang ni Nanay. Pinagdikit-dikit ng mga taga-Daang-bakal ang kanilang mga katawan. Tumira siya sa amin 'nung pu munta na sa langit si Lolo Tomas. "Aba! Ala 'atang sasarap sa sinaing sa palayok!" sasabihin ni Lola Epang . nakita ko uli kung paanong maging magkakakampi ang mga taga-Daang-bakal la ban sa mga taya. Alam na ala m niya ang tamang alat at asim ng sinigang kahit di niya ito tinitikman. Tapos maririnig ko na lang. "Tamang-tama ang asim. parang bagong bili . Parang agawan sa beys. Mapapangiti lamang si Lola Epang. Iininin niya ang sinaing. Sa tanghalian naman. W alang umaayaw. Tapos. Wa lang kaabug-abog na sinira ng mga trak ang mga bahay na ginawa ni Tatay.sa Daang-bakal. isasalang niya a ng kawali at isa-isang ilalagay ang mga pandesal. Si Na nay naman. Hinding-hindi rin tinitikman ni Lola Epang ang kanyang luto. ang bango-bango talaga! Tuwing Sabado at Linggo. sa palayok magsasaing si Lola Epang at sa kalang de -kahoy siya nagluluto. Tapos saka niya sasalain. Nilalagyan pa niya ng isang dahon ng pandan ang ibabaw ng sinaing kapag kumukulo na ito. At 'pag binuksan ang takip ng palay ok. kasi sama-sama kami nakapagtatangh . sabik na sabik sa paglalagay ng palaman sa mainit-init na pandesal." ang sabi ni Tatay. maraming bahay na ang nasira. Nagsilabasan ang mga tao. maglalaga siya ng kape sa takure. AT ISANG UMAGA. Kakaiba sa ibang Lola ang aking Lola Epang. Tulad ng aking mga ka laro. Tapos maririnig ko na lang ang masarap na higop ni Tatay ng kape. Ipagpapalaman ako ni nanay. Maglalaga muna si Lola Epang ng sampalok. sinigang na bangus ang lagi naming ulam. Tuwing umaga. Sana manalo kami. Kahit tira na lang ang pandesal. Pero walang nagawa ang mga katawan at braso ng mga taga-Daang-bakal. Hinarangan nila ang paparating na trak. Sanay na kami sa ingay ng dumaraang tren pero di sa mga t rak na gigiba sa mga aming mga bahay.

Wala rin t igil ang kanyang palo-palo kapag nagbabanlaw na siya. Walang pagpipilian ku ndi ang babae sa kabilang sulok ng elevator. At sa araw na ito. Release and Orientation Department. Lahat ito ay kanyang ipinalulon sa kanyang briefcase. Ahensya ito para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Maagang nagsisimula ang araw para kay Mr <pd>.</pd> Eufronia Exal tacion sa accounting department ang isa sa dalawang babae. Ilang sandali ang kany ang hinintay at bumukas na ang pintuan ng elevator. Tinitigan niya ang babaeng ito na m ay kakambal na kariktan ang samyo hanggang sa lumabas ito nang kanilang marating ang 5th floor. meeting na naman ang kanyang haharapin.</pd>Joey Pabling bago ang meeting. Lumabas sila sa 7th floor. Iniaayos niya ang reports at ang gagamiting Powerpoint presentation na pinagpuyatan niya noong nakaraang gabi. 5 Title:Beinte Kwatro Oras <b>Beinte Kuwatro Oras</b> <b>9:00AM-10:00AM<pd></pd>. Mins an naman suka ang kanyang ipinapatak. Pang-apat siya sa laman ng elevator. Siyempre. kakaiba ang ginagamit niyang pantanggal ng mga mantsa. Limang araw lamang ang pasok sa opisina bagaman may mga linggong na giging anim. Ang isa sa mga agenda: Ang dumadaming aplikante para <i>talent</i> at <i>cultural performers</ i> para sa bansang JAPAN. Nagmamadali ang lahat dito. Minsan. Nagkataong ang matandang si Mrs<pd>. Tapos ikukula niya ang damit. . Lahat ay umaasa na makasaka y at makapagtrabaho sa bansang magpapasahod ng mas marangal na suweldo. Kapag naglalaba si Lola Epang.alian. Dalawa silang l alake at dalawang babae. na kahit anupang ur i ay pasok sa kategorya't katawagang Overseas Contract Workers (OCW) o Overseas Filipino Workers (OFW). BRUNEI at KOREA at kung papaano ito lilimitahan at hih igpitan ang screening.</pd> Ang Elevator</b>. nawala na ang halim uyak at tanging ang sukang Ilukong amoy ni Mrs <pd>. Ang Meeting</b>. Madaming inihanda si Mr<pd>. Hinintay niyang bumukas ang elevator at ihatid siya sa tagpuan ng mga diyos at mga mortal na gaya niya. Matapos. Han dang-handa niyang nilisan ang kanyang <i>cubicle</i> sa 3rd floor para tunguhin ang conference room sa 7th floor. dahil sa kakaibang sarap-asim na sinigang ni Lola Epang. Walang linggong nakalimot sa meeting ang opisinang kanyang pinapasu kan.</pd> Exaltacion ang natira. pinipigaan niya ng kalamansi ang parteng may mantsa.</pd>Joey Pabling. Nagdidikta ito para hanapin kung sino ang may kaga gawan ng nanunuksong bango. Humalimuyak ang bango mula s a 'di niya malamang nilalang. <b>10:00AM-11:00AM<pd>. Nagbubuk as ang maghapong paggawa sa alas-otso ng umaga hanggang sa magretiro sa ala-sing ko ng hapon.

secretary.</pd> Joey Pabling." <b>12:00NN-1:00PM<pd>.</pd> Ehemm.</pd>Pabling. "Mr<pd>. Pwede bang magpatulong sa 'yo. Alam niya ang pagiging OC (obsessive-compul sive) ni Ester. Alam ni Ester at Mr<pd>. Hindi professional ang ganyan at lalong mapanganib 'yan para sa yo. Halos hindi magk aintindihan ang mga tao sa ingay ng kuwentuhan. may hawak ito ng mug ng umaasong k ape. Maya-maya'y nakita niya ang nakangiting si Ester na dumaan at may inialay na kindat sa kanya. At ngayon ay hihingi p a siya ng isang pabor. Big o niyang nilisan ang silid. Natapos ang meeting.</pd>Pabling nang makita siya ng kanyang boss. Parang paulit-ulit na larawang pumaparad a sa kanyang utak ang kariktan ng babae. pinaasa at binitawan ni Joey si Ester. Pumatak ang oras na ni hindi nakaramdam ng pagkainip si Joe y. kung kaya't hindi niya alam kung papayagan at tutulungan siya ni tong maghalughog at butingtingin ang mga files na maaaring mawala sa ayos. Hindi maalis sa kanyang isip ang imahe ng babaeng kanyang nakatagp o nang umagang yaon.</pd> Alfonso.. Nilamigan na siya ng pananghalian. <b>1:00PM-2:00PM<pd>. ang may hawak ng recor d at files ng mga aplikante. Masuwerteng naabutan.</pd> Ang Babala</b>." ani Joey. Nagmamadali nga ang halos lahat ng tao dito na tila nakikipag-unahan sa bawat patak ng segundo. Libo-libo ang apli kanteng babae. Ang lakas ng tama at hindi niy a makayang burahin ito sa kanyang isip. para makuha ang record ng babae. Ilang sandali pa at dumating na si Ester. "Pasensya na. Napakarami at kulang ang maghapon para rito. Una na niyang tinungo ang desk ni Ester.. Papalabas na ito at wala siyang nagawa. encode r. Halos magmakaawa na siya kay Robert at Ester.</pd>Pabling<pd>. Ester. nurse. Ngumiti si Ester.</pd>Pabling ito.</pd> Trabaho lang. nasulyapan at natagpuan pa niya ito. Pero wala siyang magagawa kundi ang lakasan na ang loob a t kapalan ang mukha. Mukhang nah ulog ka sa aplikanteng 'yun. si Mr<pd>. At agad na tinungo ni Mr<pd>. nananahimik sa kanyang pag-iis a. Halos hindi ni ya maiangat at kanyang mga paa nang magtama ang kanilang panigin at inalayan siy a nito ng isang ngiting may katambal na pagtaas ng kilay.</pd> Sa Cafeteria</b>. tumango at naupo. teacher. napakaraming aplikante ang dapat niyang isama sa database ng kompanya. Nagbabakas akali. skilled worker hanggang sa pagiging entertainer/performer o kung anuman ang p agkakaintindi sa salitang ito. Record Section para alamin ang identidad ng babaeng tanging sa mukha at amoy lamang niy a nakilala. humigop ng kape sabay inilapag sa ta . Naupo siya sa harap ng me sa nitong napakasinop ng mga gamit. mga kalatog ng plato't kubyertos . Nagkataong wala pa doon ang bab aeng maaaring makatulong makuha ang kanyang kailangan. Na-love at first-sight yata. Natulala.</pd>Pabling ang ikalim ang palapag. Hinahanap ang babaeng may natatanging kariktan at bango.<b>11:00AM-12:00NN<pd>. 'Wag kang pakasiguro. caregiver. Parang may pumigil sa kanya para lapitan ito. Si Es ter din ang may responsibilidad para isama at iayos ang mga files ng mga aplikan te sa database pero hindi siya ang tipong mag-aaksaya ng panahon para kung kanin o para lamang hanapin ang taong hindi mahalaga sa kanya. Minsan na kasing pino rmahan. Pumitlag ang ideya sa kanyang utak. At lalong wala siyang panahon sa mga lalaking naghahanap lang ng mga babaeng maaaring panandalian lam ang ang interes. niligawan. parang namatanda sa siyudad si Mr<pd>. Mr<pd>. Nakatunganga lamang siya sa malungkot na kanin at ulam. Bukod pa. Mula sa pagiging DH. Hindi makakain si Mr<pd>. Tanghalian na at punung-puno ng empleyado ang cafeteria. lakas ng radyo at ang tila walang katapusang pagtunog ng cash register sa coun ter. walang personalan</b>. Nagtungo siya sa 2nd floor.

Gusto niyang magkaroon nam an ng mas kahulugan ang mabilis at salit lang nilang pagkikita. Bigong lumabas ng office ni Ester si Joey.</pd>Pabling na kanilang ipagdiriwang ang pagkakatagpo nito sa record ng babae sa kinagabihan. ako na bahala sa 'yo. <b>5:00PM-6:00PM<pd>. siya na mi smo ang tatapos nito.</pd> Ganun din ang pakay ni babae kay lalake</b>. <pd>. Bumalik siya sa kanyang opisi na at napaupo na lamang sabay ang malalim na buntong hininga. at ang bawat record ay may nakalakip na 2x2 picture. Ilang bagay muna ang kanilang pinagkuwentuhan bago niya nailabas ang kanyang totoong p akay kay Robert. Nakaupo at tulog na si Robert sa kanyang likuran. Kung hindi magagawa para sa kanya ang isang bagay. Si Ms<pd>. Kakatwa man. "Mr<pd>.</pd> Personal kapag iba ang pakay</b>.</pd> Ang Kasunduan</b>. <b>3:00PM-4:00PM<pd>. Mamayang uwian. Ms<pd>.</pd>Pabling. Batid ng babae a ng intensyon ng lalaki sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata kaninang umag a. "Hindi. ilang ulit niyang inasahang makita rin g muli si Mr. Sari-saring mukha ang tumabad sa kanya. Alam at naintindihan niya ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang naging tugon sa kanya ni Ester. Buko dito.</pd>Joey Pabling para tunguhin ang Record Section. Kapalit ng pabor ng paghahanap sa record ng babae ay ang libreng painom mamayan g gabi. I want you to meet my friend.</ pd>Marites Almonte. Walang anu-ano't narinig na lamang niya an g isang tinig. Naghanda na si Mr<pd>. Agad niyang minumukhaan ang mga pi cture ng babaeng na sa kanyang palagay ay maaaring ang babaeng kanyang hinahanap . Nakaaayos ang files ayon sa trabaho. Nagkasundo si Robert at Mr<pd>. Buo ang loob ni Mr<pd>. Isang oras na ang nakalilipas sa paghahanap ni Mr<pd>. Malalim ang kanyan g iniisip. Ok?" Alam niyang tiyaga lamang ang kailangan kung sadyang gugustuhing makamit ang kanyang pakay. Napapailing na lamang si Rober t na nakatanga lang sa kanyang likuran. At parang isang pagbuwelo nang kanyang itaas ang kanyang mga braso para tawagan sa local si Robert.ble at inusal ang tugon. ako na magha hanap. hinihintay rin niyang magkita silang muli n i Joey. Masyado siyang abala. Hinihintay niya ang release ng kanyang papeles para sa kanyang pag-aabroad na lalong madaling panahon. Hindi nagtagal at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo.</pd >Pabling ang taya. Si Joey na talaga namang may kakisigan at gwapo bukod pa ang kanyang pag iging matalino at may magandang posisyon sa kompanya.</pd>Marites Almonte ang babaeng ito na nasa 1st floor at tila may hinihintay pa sa lobby. Hindi na niya ito pinilit pa lalo't ayaw rin ni yang mapagsimulan pa ito ng away at isyu sa kompanya. Sinimulan niyang trabahuhin ang mga files.</pd>Pabling. <b>4:00PM-5:00PM<pd>.</pd> Pabling. punta ko d'yan.</pd>Joey Pabling sa pagbubukas ng elevator. Excuse me.</pd> Ang Pagpapakilala</b>. Nagis ing na at nauna nang umuwi si Robert. "Pare. Kilala niya a ng boses na iyon ni Ester." <b>2:00PM-3:00PM<pd>." Parang wala siyang intensyong lingunin pa ang nagsasalita. Bagama't muli niyang nasamyo a . pet sa ng aplikasyon at alphabetical order. Syempre pa si Mr<pd>. Hindi na niya pansin ang mg a lalaking nasa larawan at matatandang babae.

</pd>Pabling.</pd> Pabling. Ang dami na nga kamong nabiktima n' un. Napakaraming bagay ang kanilang napag-usapan. Biology. Walang pagod ang mababakas sa kanyang mukha at tikas. para sa babaeng nais niy ang makilala. Pamo so ang lugar na ito lalo't Biyernes ng gabi at naglipana ang masasayang mukhang nakalaya sa trabaho ng isang linggo. cellphon e. Si Marites ang tinig at walang pagdadalawang-isip na isinabay ni Mr<pd>. Napangi ti siya at tila lumiwanag ang lahat ng bagay para sa kanya. Saan ba siya naka-park? Sa C<pd>. Batid niyang mahalaga ang mga sandaling iyon para sa kanyang sarili. Nagdiwang siyang mag-isa. <b>7:00PM-8:00PM<pd>. May ngiti sa kanyang muk ha. Napakaliit ng mundo. Komiks at Bed. Maganda ang porma. laptop at ang alaala ni Ms<pd>. Inalayan niya ng yosi ang oras na yun. basta.< /pd>Pabling. Sadyang may kemistri nga si . Si Ester ito at kasama si Marites. Lalo na nang<pd>. Sa pala gay mo ba gusto niya ko? Ester. <b>8:00PM-9:00PM<pd>.</pd>R<pd>. nautal at nanlamig si Mr<pd>.</pd> Restaurant sa Malate</b>.</pd>R<p d>.</pd> ng babae: Cute siya. Naglalakad na siya patungo ng carpark dala ang kanyang suitcase. ikaw ang bahala. Ilalaan niya ang oras sa pagkakilanlan sa isa't isa at kung saan at papaano pahahabain ang pagki kita. Sadyang pinagpala ang araw niya. yung totoo.</pd> ng lalake: Ang ganda niya. Nagkayayaan sa mungkahing lugar ni Marites sa may Nakpil sa Malate. pwedeng makisabay?" <b>9:00PM-10:00PM<pd>. Saglit lamang ang pagtatagpong iyon at nawala na ang dalawang babae.</pd> Carpark</b>. <b>10:00PM-11:00PM<pd>. Pinatay ni Mr <pd>.. Sa C<pd>. Magandang ideya ang hapunan ng magkasama. Saba y na silang lumabas ng silid at naiwan si Mr<pd>. Puno ng ilaw ang paligid na may sari-saring pamilyar na karatulang tulad ng Red Banana. Saglit niyang pinataho l ang alarm ng kotse at binuksan ang pintuan. Naupo siya at hinawakan ang manib ela na may katamtamang diin na tila tangan ang braso ng babaeng nasa kanyang pan agimpan. Nagliwanag ang mukha ng lalaki at bakas ang sayang naglalaro sa ka nyang puso.</pd> Ang Cellphone</b>.</pd>R<pd>.</pd> ng lalake</b>. Hinagilap ang cellphone at nagtext kay Robert. Sa C<pd>. para sa kanilang dalawang higit na paglalapit pa. Sa puntong ito. Inayos na niya ang mga iuuwing gam it. <b>6:00PM-7:00PM<pd>. namutla. Si Ester na rin ang pumutol dito sa dahilang beyond office hour na at kikailangan na niyang makipaghabulan sa lansangan para may ma sakyang pauwi. Naririnig pa rin niya sa kanyang isip ang boses ng dalagang kanyang nakilala. nagdesisyon siyang walang meeting si Robert at si Mr <pd>. Ah. Sonata.ng pamilyar na bango.</pd> "Sir Pabling.. Ipinakilala si Joey kay Marites.</pd>R<pd>. Ilang minuto rin bago siya nahimasmasan.</pd> Pabling. di ba? Baka magalit siya sa akin kapag hindi ko sinabi ang totoo.</pd> ng babae. At kaibigan pa pala n i Ester.</pd> Sa C<pd>. Ilang sand aling pag-uusap ang naganap. Namula.</pd> Balik office</b>.</pd>Marites Almonte. Talagang siya na ng a sa lahat ng nakilala at kinasama ko ang seseryosohin ko. Napakaliit ng office.</pd>Pabling ang cellphone.

Mr<pd>.</pd>Pabling at Marites. Parang magkakilalang matagal na 'di nagkita at ngayo'y pilit na pinaglalapit ang kapwa mundong pinaghiwalay ng pangungulila. Ka katwa nga lamang bagamat hindi na pinatulan pang pansinin ni Mr<pd>.</pd>Pabling ang kalakasan sa pagkain ni Marites. Dalawang ulam at dalawang kanin, blueberry cheesecake at sopdrink ang inorder ni Marites. Simpleng patay-gutom. Inisip niy ang medyo late na kung kaya't gutom ito kahit pa hindi normal ang dami ng kinain . Nangungusap ang mga mata ni Marites. Tila isang kuwentong mitolohiya ang gabing iyon nang tuksuhin ni Penelope si Odysseus at limutin na ang kanyang paglalakbay. Hindi niya pansin ang pag-al igid at pagdami ng mga taong makulay ang suot at tila mga pasyonista. Nakapokus siya sa dalaga. Parang may imbitasyong makasama si Mr<pd>.</pd>Pabling sa buong magdamag. Parang sasabog ang dibdib ni Mr<pd>.</pd>Pabling sa tuwa. Nais niyan g makasama si Marites kahit pa abutin ng umaga. <b>11:00PM-12:00AM<pd>,</pd> Sa Adriatico Circle habang kumakain ng fishball </b >. Inabot na nga ng pagbati ng umaga ang kanilang pagsasama.

5

Title:Sanaysay (20) Inaprubahan ng mga delegado ng kumperensya ang pagkakaroon ng Information Board bilang bahagi ng mga sosyo-sibikong layunin at hangarin ng CEG para sa mg a susunod na taon. Inaasahang ito ay magsisilbing tulay ng organisasyon sa pagbi bigay ng impormasyon sa mga mamamayan na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Ang Information Board ang maglalapit ng mga isyung pambansa sa mga mamamayang karan iwang hindi nakapagbibigay ng kanilang mga saloobin at pag-unawa sa mga isyung p anlipunan. Ilan sa mga isyung tututukan ng Information Board ay ang kwestyon tun gkol sa reeleksyon ng pangulo, pagbabago ng Konstitusyon, ang sosyalismo sa Pamp anga, kawalang katarungan at mga programang pang-ekonomiya ng gobyerno. Nagwakas ang kumperensya sa pagbibigay ng korona kay Cielo Nuyda ng <i>Philwomenian</i>, ang tinanghal na Inter-collegiate Girl na ginanap sa Tayug Town Festival. Sinas abing si Nuyda ang pinakamagandang Guilder na nanalong ICG. Kasama niyang binigy ang parangal ang una at huling Inter-Collegiate Boy na si Renato Constantino ng <i>Philippine Collegian</i>. Ginanap ang koronasyon sa naturang lugar upang matu lungan ang mga mamamayan nito sa paglikom ng pondo para sa mga programa't proyek tong ilulunsad sa naturang komunidad ("CEG climaxes" 1940: 1). Nang kalagitnaan ng taong 1940, inihalal ang bagong pamunuan ng CEG sa pa ngunguna ni Germanico A. Carreon ng <i>The Pharos</i> mula sa Manila College of Dentistry. Naging pangunahing tema ng CEG sa taong ito ang paghulma ng opinyon n g mga estudyante sa mga seryosong usaping pambansa at pandaigdigan. Samantala, n ang mahalal naman si Manuel E. Buenafe ng <i>The Barrister</i> bilang presidente noong 1941, nagpatuloy ang daraos ng CEG ng mga kumperensya, paligsahan sa orat oryo, debate, mga talakayan at paghahalal ng Inter-collegiate Girl.

Sa pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, natigil ang mga gawain ng Guild. Subalit nanatiling aktibo ang Guild sa mga usaping politikal. Nabuo ang i ba't ibang grupo ng mga gerilyang lumaban sa pananalakay ng bansang Hapon sa Pil ipinas. Pinangunahan ng President Quezon's Own Guerillas (PQCG) ang pakikipaglab an sa mga bayan ng Cavite, Laguna, Batangas at Quezon ng Timog Katagalugan. Sama ntala, taong 1942 nang itatag ang grupong Hukbong Bayan Laban sa Hapon o HUKBALA HAP sa mga bayan ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Ang kauna-unahang pangulo ng CEG at Gobernador ng Bikol na si Vinzons ay nagtatag ng kanyang sariling gerilyang grupong namuno sa pakikipaglaban sa kani lang rehiyon. Ika-6 ng Hulyo taong 1942 nang biglang mawala si Vinzons kasama ng kanyang asawa, dalawang anak, ama at kapatid na babae na sinasabing pinatay ng mga sundalong Hapon. Namatay rin sa digmaan si Dion Castillo Yñigo ng Varsitarian a t pangulo ng CEG nuong 1938-1939. Siya ay naging kasapi ng isang grupong andergr awnd na lumaban sa mga Hapon (CEG Yearbook 1954). Sa loob ng ilang taong digmaan sa pagitan ng mga sundalong Hapon laban s a mga Pilipino't Amerikano, nahinto ang operasyon ng Guild ngunit patuloy na nag ing aktibo ang mga miyembro nito sa pakikipaglaban para sa bayan. <b>Introduksyon</b> <b>Ang Pamahalaan at ang Musikero</b> Likas na matuwain at mapagmahal sa sining ang mga Filipino. Kilala tayo s a daigdig bilang lahi ng mga may angkin at likas na kakayahan para pumailanlang sa iba't ibang larangan ng sining. Ito ay sadyang mapupulsuhan sa dami ng ating likha, uri at pagtatanghal sa sining. Isa na rito ang musika. Napakayaman ng ating tradisyon sa musika at hanggang sa kasalukuyan ay um iinog pa ito upang magkaroon ng repleksyon sa patuloy na nagbabagong hilagyo ng mamamayan, lipunan at kultura. Nariyan ang ating mga alagad ng sining na siyang nagpapanatili ng ating identidad at nagtatakda ng ating kalinangang kakaiba magi ng sa ating karatig-bayan. Kinikilala nga ang Pilipinas bilang isa sa may napaka rami at maigting na talento sa sining lalo na sa musika. Ang rekognisyong ito ay napatunayan na sa mga hindi matatawarang gawad at listahan ng mga kilalang alag ad ng musika hindi lamang sa ating bansa kundi sa ibayong dagat. Sila ang mga ko mpositor, musikero, indibidwal na mang-aawit, mga koro, tagaareglo ng musika, at mga taong nagpapatakbo ng <i>recording studios</i>. Hatid nila ay hindi lamang simpleng paggagad ng realidad, pagkagiliw sa melodiya at inspirasyon sa kaluluwa kundi ang pagpapakilala sa mundo ng bayan at kulturang may angking anyo at ting kad. At sa bansa ring ito at bukod pa sa pagiging libangan, ang musika ang sinto mas at nagpapamalas ng pumapaimbulog na politika, lipunan, pilosopiya at paniniw ala ng mga mamamayang busog sa pagdarahop. <b>Pagtalakay sa Kasaysayan ng Musika sa Pilipinas at Presentasyon ng mga Datos </b> Isang batayang dinamiko at progresibo ang musika para sa antroplohikal at sosyolohikal na pagbabago sa lipunan. Bukod pa rito, sinasalamin nito ang kasay sayan at pinupulsuhan ang hinaharap ng isang bayan. Bago pa man dumating ang unang mananakop sa ating bansa, may matingkad na pakikibahagi ang musika sa kultura at pilosopiya ng sining ng ating mga ninuno. Isa itong kahingian para sa pagpapatuloy ng komunidad at pagsasakatuparan ng ka nilang paniniwala. Tila hangin itong kanilang ginagamit para sa paghinga. Mayroo n silang katutubong komunal na pamumuhay na puspos ng kalayaan, kahustuhang pang -ekonomiya at pakikipagdaupang-palad sa mga karatig bansa sa Asya at ibang pang bansa.

Ang musika ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang n ilalang sa bansa. Ito ay kaakibat ng pagkakabuklod-buklod ng pamayanan at nagsis ilbing tagapanatili ng pagiging kabilang ng bawat isa sa komunidad. Ang lahat ay maaaring magkaroon ng partisipasyon sa pagsasagawa ng musika. At magpasahanggang ngayon, malaking impluwensya ang musika sa pamumuhay ng mga Filipino. Bahagi ito ng ating pamumuhay maging sa politika at panlipunang pamumuhay. Batid natin kung papaanong nakatulong ang musika sa pagniningas ng r ebolusyon, mula sa unang mananakop hanggang sa lansangan ng kung ilang People P ower sa EDSA. Makapangyarihan nitong inaabot ang puso at pag-iisip ng mga nakaka pakinig. Subalit tila hindi natin pansin ito o sadyang abala lamang tayo kung pa paano makaiigpaw mula sa kinasadlakang kahirapan. At tila isang uri lamang ito n g mabilisan at panandaliang libangan. Marahil, alam nga natin ang kahalagahan ng musika bilang tagapagbigay ng aliw bagamat iilan lamang sa atin ang nakakikita ng kahalagahan nito sa buhay n g mga Filipinong sadyang ipinanganak na kakambal ng awit at himig. <b>Ang mga Anggulo ng Talakayan</b> <b>Mga Datos ukol sa Ekonomya at Implikasyon sa Musikang Pinoy</b> Tanggap na nating baon sa dusa ng kahirapan ang ating bayan. Sadyang naro roon pa rin ang pinapasang paghihikahos. At nakalulungkot man, may nabubuong por mula ito; ang mahirap, lalong humihirap at lalo pang dumarami sa paglipas ng pan ahon. Ayon nga sa pinakahuling istadistikang pang-ekonomiya, isa sa pinakamalaki ng hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ang hindi pagkakapantay-pantay, na may 5 porsyento ang pinakamayayaman na umaako sa halos one-third ng pambansang kita at ang pinakamahirap na 25 porsyento ay nakatatanggap lang ng 6 porsyento n g kita, ayon sa ulat ng World Bank. (Doris C<pd>.</pd> Dumlao; Libre; Setyembre 22, 2005; p<pd>.</pd> 1) Ang lumalaking agwat ng mga mahihirap sa mayayaman sa ating bansa ay nagp apatuloy. Kamakailan lang nang tayo ay hagupitin ng sunud-sunod na pagtaas ng la ngis, pagbagsak ng piso laban sa dolyar at ng tila walang katapusang pukpukan sa pamahalaan. Habang nakakaligtaan na may malaking problemang nararapat harapin n g mga taong sangkot sa produksyon at pangangalaga ng mga karapatan ng mga musike ro. Ang katotohanan ayon sa World Bank, halos kalahati ng 84 milyon katao sa Pil ipinas ay nabubuhay sa mas maliit sa $2 (P112) kada araw. Isang nakaririmarim it ong katotohanan. Lalo't ang pamilyang Filipino ay binubuo ng tatlo at higit pang bilang ng kasapi na dapat na kumain, damitan, paaralin, gamutin sa karamdaman a t makapaglibang. Nakagapos at nakadepende rin ang estado ng industriya ng musika rito. Nak apaloob dito ang mga nagsangang isyung mahirap ikubli lamang sa matimyas at akti bong saliw ng kanilang produksyon ng awitin at pagtatanghal. Isang kabalintunaan na ang musika, bilang isang paraan ng libangan upang makalimot kahit panandalia n lamang sa kinasadlakang mapait na katotohanan ng kahirapan ay kabilang sa kina kapos at namimiligrong sining sa kasalukuyan. Naramdaman ko ang pangangailangan sa pagbibigay-puna ukol sa paksang ito lalo pa't ako'y mananaliksik, guro, manunulat at alagad ng musika. Tatangkain ko ng mailarawan ang kasalukuyang estado ng musika sa bansa sa gitna ng krisis at k ung papaano ito nalulupig sa pamamagitan ng kawalang-suporta ng pamahalaan at mg a sangay nito, kahinaan sa edukasyon at kakintalan, pribadong mga institusyon, a ng migrasyon, pamimirata ng materyal at mismong kamalayan ng pamilyang Filipino. Gayundin naman, magbibigay-pokus ito kung papaano umaagpaw na tila isang penome non ang estado ng musika sa politika ng kahirapan, sa pagbabanyuhay ng identidad , sa pagiging kinatawan sa global na komunidad at ang kawalang interes sa pagsul

ong ng kultura. Kung kaya nga't mapupuna natin na malaki ang sangkot ng musika sa panlip unan, pang-ekonomiya at politikal na kayarian ng ating bayan. Hindi maiwawaglit ito sa lipunan sapagkat ito'y isang commodity at isang pangangailangan ng mga ta o. Sa katunayan, kahit lubog pa sa kahirapan ang bansa, patuloy pa rin ang pagta ngkilik ng mga mamimili na tumutulong sa pagpapaangat ng mga recording sa mga ch arts at sales. Ganoon din naman, tumutulong sa pagpapaganda ng lagay ng ekonomya ang kal akalan ng musika sa bansa. Agresibo ang mga recording companies para sa promosyo n ng kanilang mga musikero. Ang kinikita dito ay nakapagbibigay ng revenue sa pa mahalaan at gayon din, bumubuo ito ng isang positibong imahe para sa bansa. <b>Ang mga Akademya/Edukasyon sa Musika</b> Kung edukasyon ang pag-uusapan, may dalawang anggulo akong nais bigyang t alakay. Una, ang edukasyon ng mga nagnanais na maging musikero, ito man ay sa k omposisyon, boses, o pag-aaral ng pagtugtog ng isang instrumento. Ikalawa, ang e dukasyon ng mga tumatangkilik ng musika. Isang kadahilanan din ang edukasyon kung bakit nagkakaroon ng krisis sa a ting musika. Kahit pa sabihing marami ang musikero sa bansa, iilan lamang naman ang nagkakaroon ng pribilehiyo ng pormal na pag-aaral sa larangang ito. Sa katu nayan, isa sa may pinakamaliliit na populasyon ng mag-aaral sa kolehiyo at konse rbatoryo sa Unibersidad ng Pilipinas at Unibersidad ng Santo Tomas ay ang musika . Dahil nga sa hirap ng buhay at bansang hikahos sa krisis, madalang ang magula ng na papayag upang ang kanilang mga anak ay kumuha ng kursong kaugnay ng musika . Mas mamarapatin pa nila ang pagiging nars, caregiver, IT technician at iba pan g may demand sa ibayong dagat. Iilan lang ang nagkakaroon ng interes dito sa gi tna ng lumalalang krisis. Bukod pa, iilan lang ang paaralan para sa pag-aaral ng musika sa ating bansa. Ang malala pa rito, ang pagtuturo ay nasa sistemang pang kanluranin at ang nilalaman ng kurikulum at mga ginagamit na materyal ay sadyang banyaga din. Gayon din naman, masyado ang pagkatig at hilig ng mga Filipino sa mga ban yagang awitin at musikero. Kulang ang mga paaralan, lalo pa sa mababang paaralan , ang paghimok at pagpapatingkad pa sa layong pagtangkilik ng sariling nating mu sika. Kapagdaka, ang isang may hilig sa Filipinong mang-aawit tulad na lamang ki na April Boy, Vina Morales o Aiza Seguerra ay binabansagang baduy o jologs. Hin di itinuturing ng mga Filipino ang kahalagahan ng musika bukod pa sa pagiging li bangan nito. Kulang sa edukasyon at tamang pagmumulat ang mga Filipino upang tan ggapin at tangkilikin ang sariling musika. Ang ganitong trend, kapag nagpatuloy, ay magdudulot din ng pananamlay ng estado ng ating musika. May panibago rin naming perspektiba ang edukasyon sa musika. Marami rin naman ang nagpupunyagi at nagbigay-karangalan sa ating bayan sa kanilang pag-aar al at paglinang ng kanilang talento sa mga institusyong pangmusika sa ibang bans a lalo na sa Europa at Amerika. Isa itong pagpapatunay pa ng galing ng mga Filip ino sa pakikipagsabayan sa ibang lahi at antas ng edukasyon. Bagaman, nakalulung kot na iilan lamang ang sadyang bumabalik sa Pilipinas upang magtanghal at maiba hagi ang kanilang kaalaman at husay sa musika. Higit pa rito, hindi tayo pamilya r sa kanila at hindi rin natin nalalaman ang kanilang mga inaning tagumpay sa ib ayong dagat. May mga sangay ng pamahalaan na dapat sana ay nangangalaga o kung hindi man ay nakatutulong sa kapakanan ng mga mang-aawit, maging indibiduwal man o pangkatan ito.

Naririyan ang mga Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCC A) at ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (CCP) na kapwa matamlay at tila pumi pili lamang ng kakanlungin at aagapayan. Sadyang naroroon pa rin ang elitistang pananaw at pagpili sa mga nararapat na bigyang suporta ng dalawang institusyon. Namimili, sapagkat hindi naman lahat ng kasapi sa industriya ng mu sika ay sadyang kanilang nabibigyang alalay lalo pa sa suportang pinansyal at pr oteksyon sa merkado. Dito, nagsasalita ako bilang isa sa mga dumanas ng sisteman g sa aking palagay ay nakawawalang gana para sa isang musikero.

4

Title:Kwento (24) May ilang taon nang namumundok si Kaleb kasama ang kanyang ama at ang mga kasamang rebeldeng Moro. Batid niya ang kahulugan at kahalagahan ng kanilang ip inaglalaban. Ang kanyang ideolohiya na kanyang minana sa ama ay hindi ito paglal aban ng relihiyon o paniniwalang politikal. Ito ay nag-uugat pa sa kung papaano nakitil ang kanilang mga kalahi noon pang naganap ang masaker ng <i>Jabida</i>. Nakitil ang buhay ng mga kapatid at pinsan ng kanyang ama. Umagos ang dugo ng mg a Morong nag-akalang pinagtatanggol ng rehimeng Marcos. Isinangkalan nang tumang gi ang mga Morong nagboluntaryong nagsanay sa pakikidigma para ipagtanggol at pr otektahan ang isla ng Sabah na inaangkin ng pamahalaan laban sa Malaysia noong 1 968. Bagama't tatlumpu't siyam na taon na ang nakalilipas nang maganap ang pamam aslang, ito ang naging malalim na tinik sa kanilang dibdib. Napakatibay ng dahil ang ito upang sila ay sumapi sa mga rebeldeng Moro. Nagbibigay ito ng lakas loob sa kanila para kalabitin ang gatilyo at paslangin ang mga militar sa bawat engk uwentro sa kagubatan at maging sa mga kalunsuran. Sinanay na ng panahon ang magama sa pamamalagi sa kagubatan at sa paniniwala na tanging ang mga naninindigang Bangsamoro ang pinagpapala ni Allah. Isang madaling araw bago pa man magsimulang dumungaw ang araw at ang unan g bigkas ng <i>salat</i>, narinig ang unti-unting paglakas ng pagsipol at dagund ong ng mga helicopter. Nagsimulang magsayaw ang mga kakahuyan at magmaktol-lumay as ang mga dahong lanta at tuyo sa mga sangang nakabayubay. Isa itong signos ng karahasan. Nagising sa tunog ng mababang lipad ng Sikorsky ang isa sa mga kasama han ni Kaleb. Pinatay nito agad-agad ang sigang nagpapainit ng kanilang mga nahi himbing na katawan. Bagama't hindi agad-agad naampat ang usok nito kung kaya't n ataranta ang mga rebelde para magkubli at maghanda sa mga masusukal na bahagi ng kagubatan. Nagpanakbo sila sa mas makapal na kakahuyan at damuhan at basa pa ng hamog ang mga talahib at baging ng kanilang pinagtaguan. Nagkalat-kalat sila na ng hindi makita ang kumpol ng balat at buhok ng mga armadong Moro. Kipkip nila a ng mga baril na de-kalibre at ilang mga granada. Subalit walang garantiya kung m akapapananggol at makakapanangga ang mga ito sa kanilang hukbo. Sabay sa paglapi t ng helicopter ang pagbayo ng dibdib ni Kaleb. Hindi naman ito ang unang pagkak ataon nila sa engkuwentrong 'di inaasahan. Ilang ulit na silang nakaligtas mag-a ma at alam niya, kahit na papaano, na may bisa ang kanilang paniniwala kay Moham

med sa mga ganitong pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit hindi na rin sila na gkakausap at nagkakasundo pa ng kanyang ama kung dapat na magkahiwalay o magkasa ma sila sa mga engkuwentro. Bagamat nakaligtaan nilang hindi na tulad ng dati an g liksi at lakas ng kanyang ama. Nagsimulang magpaulan ng bala ang berdugong lum ilipad ng mababaw sa kanilang mga bumbunan. Nahawi at nahiklat ng hangin ang mga sanga, damo at baging, at lumantad ang ilan sa kanila. Pumutok-sumabog ang kani lang bungo, dibdib at anumang bahaging maaaring dapuan ng punglo. May nagpumilit at agarang naghanda ng mortar para mapabagsak ang rumarapido mula sa kalawakan, ngunit huli na ang lahat. Umatras na ito at tuluyang lumayo. Naging payapa ang kapaligiran. Napipi sa paghuni ang mga ibon at kuliglig. Nakikiramdam maging ang mga kulisap. Ilang minuto ang nakalipas, isa-isang tumayo ang mga magkakasama. Ito ang kanilang almusal. Kinumusta nila ang lahat at may mga pangalang umuungol at may 'di na sumagot pa sa kanilang pagtawag. May mga sugatan at mga napuruhan . Hinanap ni Kaleb ang ama. Piho nitong nakaligtas ang ama, subalit tahimik ang kanyang ama na nakadapa sa lupa. May tama ito sa gulugod at batok habang yakap n ito ang kanyang sariling baril na hindi na nakuha pang ipagtanggol ang sariling amo. Napaupo na lamang si Kaleb at niyapos ang ama. Ilang oras siyang naghintay sa kanyang ina noong araw na kanyang napa gpasyahang bumaba ng bayan at umuwi na lamang sa kanyang ina. Nasa <i>masjid</i> ang kanyang ina nang dumating siya. Naupo siya sa balkon at nagsimulang maalala ang kanyang kabataan sa pamamahay at bakuran nito. Dito siya lumaki at namulat sa mga bagay-bagay. Natutunan niya sa kanyang ina ang halaga ng pagiging matipid at madasalin. Hindi ito sumasala sa pagdaras al. Naituro sa kanya ang halaga ng salat na bagaman nasa kagubatan sila ng kanya ng ama ay kanila pa rin itong tinutupad. Ito ay ang pagdarasal bago sumikat ang araw, sa katanghalian, sa kalagitnaan ng hapon, sa paglubog ng araw at bago suma pit ang hating-gabi. Bagaman, kung minsan ay napapalipas nila ang pagdarasal kun g sila ay nasa peligro ng engkuwentro o operasyon. Iniisip na lamang nilang ang kanilang ginagawa ay naaayon sa kalooban ni Ahmad. Naaalala pa nga ni Kaleb ang kanilang madalas na pagbisita sa Mosque para isagawa ang kanilang obligasyon. D oon niya natutunan ang pagsamba nang nakabukod sa mga kababaihan at kasama ang m ga kalalakihan. Ang pagsasagawa ng pagdarasal nang nakatayo, nakatungo at nakalu hod habang may mga kilos ding nakalaan para sa mga kamay. Madalas niyang marinig ang <i>adhan</i> at doon nila isinasagawa at sinis imulan ang pagdarasal. Hanggang sa dumating ang araw na madalas na silang iwan ng kanyang ama at tanging ang kanyang ina na lamang ang kanyang nakakasama sa ba hay. Ilang linggo, o kung minsan ay buwan bago ito makabalik sa kanila. Karpente ro ang kanyang ama at umuukit din ito ng mga disenyo sa mga torogan ng mga mahar lika at sultan. Kabisado nito ang kahoy sa pagtingin pa lang sa kulay, kinis, la pad ng hibla at kunat nito. Kung minsan pa nga'y pinipitik pa niya ito upang mal aman sa pamamagitan ng tunog kung gaano ang gulang ng kahoy noong ito ay pinutol at ipinagbili. Madalas siyang iukit ng bangka ng kanyang ama at ito ay kanyang pinalulutang sa ilog malapit sa kanilang likod bahay. At madalas, inaanod ito at kanya na lamang iiyakan ang pagkawala nito sa kanyang paningin. Tatakbo siya sa kanyang ina at magsusumbong sa pagkawala ng kanyang bangka. At saka niya matiya gang hihintayin ang pagbalik ng ama para magpagawa ng bagong laruan. Nakailang l aruang bangka rin si Kaleb at ng kanyang sapitin ang ikalawang baytang sa paaral an, iniregalo sa kanya ng kanyang ama ang baril-barilang gawa sa palo-tsina. Mag aan ito para sa laruang kahoy na kuhang-kuha ang mga detalye ng isang armalite. Siya lang ang batang may ganitong laruan. Bilin sa kanya ng kanyang ama na alaga an ito at huwag ipapakita sa mga guro at sundalong malapit sa kanilang paaralan. Sinunod niya ito. Ito ang kanyang laruan tuwing magpapanakbo silang mga magkaka babata sa kanilang bakuran. Dumating ang panahong nagsawa na siya rito, lalo pa' t nakikita niya ang kanyang mga kalarong hindi na interesado sa paglalaro ng bar il-barilan. Minsan, ipinakita sa kanya ng kanyang kalaro ang tirador na gawa sa sanga ng bayabas at gomang may katad na ipitan ng bato sa gitna. Hiniram niya it o at kanyang ipinakita sa kanyang ama. Pinagsabihan siya ng ama na ang tirador a

y nakasasakit at hindi dapat gamitin sa pagpatay ng ibon o paninira ng anumang g amit. Nangako siyang hindi niya ito gagamitin sa anumang makasasakit at makasisi rang gawain. Tinitigan siya ng kanyang ama na para ang pinag-aaralan ang kanyag katapatan. At makalipas ang ilang araw, iniabot ng ama ang kanyang unang tirador . Tanging ang basyong bote o di kaya'y lata ang kanyang inaasinta gamit ang kany ang tirador. Doon niya hinasa ang kanyang galing sa pag-asinta. Minabuti nilang lumipat at magsimula ng panibagong pamumuhay sa Maynila. May kapatid ang kanyang ama sa may Arlegui sa Sentrong Islam. Batid ng kanyang i nang 'di matatahimik at mapapalagay hangga't malapit ang anak sa mga taong hihik ayat dito para bumalik at makibaka sa kabundukan. Sa Maynila nila sisikaping mak apaghanap-buhay matapos nilang ipagbili ang kanilang lupa't bahay at ilang ari-a rian sa Mindanao. Sinagupa nila ng buong tapang ang madalang at mailap na posibi lidad ng pananagumpay. Lumisan sila sa kanilang pook ilang araw bago pa man suma pit ang Ramadan. Tahimik at sagrado ang panahong ito. Hindi karaniwan ang pagpas lang at ang pagsunod ng mga rebeldeng Moro kung sakaling hikayatin at tumanggi a ng kanyang anak sa pagbalik, at ito ang bentahe ng paglisan sa kapanahunan ng p agdiriwang ng Ramadan. Mistulang <i>muhajir</i> sila at napabilang sa pamayanang walang nakakikilala sa kanila bukod sa kapatid ng kanyang ama. Panahon ito ng <i>saum</i>. Gutom sila sa kalinga at pag-asang maitaguyod ang pinaplanong kabuhayan. Naibsan ito nang tulungan silang magtayo ng kanilang maliit na tindahan ng mga pelikulang nasa <i>dvd</i> at tugtuging nasa <i>cd</i > ng kanilang kamag-anak. Napagod ang kanilang katawan sa paggawa at maingat na pagsisimula ng hanapbuhay na kanilang pinamuhunanan. Sinasabayan pa ito ng pagta lima sa dikta ng <i>saum</i> na lalo nilang ikinapapagod subalit ito ay kaakibat ng <i>din</i> o ang pagsunod sa mga rebelasyon ni Allah sa Koran. At nagsimula na ngang tumakbo ang kanilang kabuhayan bago sa pagtatapos ng Ramadan. Isa itong pagbabago sa kanilang buhay na biyaya ng Ramadan at Eid'l Fitr, bagay na kanila ng pinaghirapan at ikinalulugod. Ilang buwan ang lumipas. Nalaman at napag-aralan na nila ang kalakaran ng buhay sa kanilang pamayanan. Madali naman ang buhay lalo na kung lubos ang kani lang taqwa, ang nararapat na takot, pagsunod at pagsamba kay Allah. Kasama sa kanilang natutunan ay ang pagbibigay ng regular na salapi sa mg a nanghihingi ng lagay. Para raw kay <i>bossing</i> at <i>utol </i> ang kanilang ibinibigay na ang kapalit ay proteksyon at impormasyon sa mga araw ng panghuhul i ng mga pulis at kinatawan ng pamahalaan. Mahirap daw magtampo si bossing, ang hepe, sapagkat mismong ito ang nagtatakda ng kung sino ang mauunang gulatin at h ulihin. Nakakatakot din magalit si utol, ang pulis na kapatid ng piskal ng Mayni la. Sila ang unang makakaalam 'di umano kung sakaling magsagawa ng <i>raid</i> ang kinauukulan at kung may dapat singilin at pag-initang tindahan. Ang hindi ma intindihan ni Kaleb ay kung bakit dapat itong gawin gayong nagbabayad naman sila ng renta sa puwesto at ng permiso sa barangay at munisipyo. Naisip niyang kompl ikado at napakaraming pangangailangan para sa ganitong kasimpleng pamumuhay. Nag tataka siya kung bakit ang mga pulis na halos araw-araw na dumadaan sa kanilang pwesto upang humingi ng pangmeryenda ang siya ring mga pulis na kadalasang nangh uhuli ng iba pang mga mangangalakal ng <i>dvd</i> at <i>cd</i> sa panahon ng <i> raid</i> Pero ito na ang sistemang kanilang dinatnan. Itinuturing na lamang nila ng mag-ina ang mga kaltas sa kanilang kita bilang <i>zakat</i>. Pikit-mata nilan g binabawasan ang kakaunting kita para lamang huwag ng magkaproblema sa mga taon g ito. Nais nilang makapamuhay ng matahimik. Pinlano pa nga nilang makaipon at m akadalaw man lamang sa Mecca kung papalarin para isagawa at tuparin ang <i>hajj< /i>. Umaasa silang makaluluwag din at pasasaan pa't makakaipon din ng sapat na s alapi para masakatuparan ang <i>hajj</i>. Gayunpaman, naging masaya at tahimik ang kanilang buhay hanggang sa salak ayin ng mga pulis at kinatawan ng pamahalaan ang mga tindahan. Isinagawa ang ope rasyon matapos makapananghalian. Nagpanakbuhan ang maraming naglalako ng pekeng

</pd> Villanueva. aklatan.<i>dvd</i> at <i>cd<i/>. Tila inosente ito sa kalakaran ng pagbibigay suhol at pakikisabwa t. at iba pa. Maliban sa proyektong Mental Feeding Program ng Nutrition C enter of the Philippines (NCP) noong 1977 na nagpasimula ng Aklat Adarna sa ilal im ng rehimeng Ferdinand E<pd>. migrasyon. Papalapit ng papalapit ang mga tauhan ng pamahalaan s a kanilang pwesto. snow. Bukod pa sa higit na makukulay. slav ery o pang-aalipin. Japan. Kung ang katuparan ng kanilang pangarap ay ang makapangibang-bansa upang maglingkod sa ibang lahi. Napatay niya ang isang pulis. Rene O<pd>. Nabalitaan niya ito sa kabilang kalye at humang os siyang pabalik ng kanilang tindahan.pambata para sa mga batan .Essay Word Count: 2005 Ibang-iba rin ang mga paksa o isyung tinatalakay sa mga kuwento-halimbawa. Batman. una nilang inatupag ang paglikha at paglalathala ng mga aklat-pambata pa ra sa mga bata. tahanan at iba pa. Maitatarangka na ng kanyang ina ang tindahan nang mismong ang isang pulis ang humadlang dito. Butirik. makikita ang kabuluhan at halagang ginagampanan ng paniti kang-pambata kung gagamitin ito bilang instrumento di lamang ng pagbibigay kaala man kundi ng pagmumulat. wala ng makikitang programa ang pam ahalaan ukol sa paglikha at paglalathala ng mga aklat. Pumulandit ang dugo mula sa bagang nagsimulang bawian ng hangin. Nag-iisa ang pulis at napalayo ito sa karamihan. Severino Reyes o Lola Basyang. Sa pagsisimula ng mga bansang ngayon ay mauunlad sa Ka nluran. Kaya nga.</pd> Marcos. Naggigilid na ang luha sa maa ng kanyang ina. at ngayon ay ng New Ze aland at Singapore. kaysa manatili sa Pilipinas at paglingkuran ang kapwa Pilipino o ang Pilipinas. Iran. Sa ganitong kalagayan. Bahagi ng kanilang programang pangkaunlaran at pang-edukasyon a ng pamumudmod ng mga libreng aklat-pambata sa mga paaralan. Aesop Fables. Naabutan pa niya ang pakikipagtalo at pa kikiusap ng kanyang ina sa pulis na hayaan na lamang silang magsara at umalis. Jollibee kaysa kin a Jose Rizal. Walang nagawa ang pulis kundi ang mapaluhod at tuluy ang bawian ng buhay habang nakalatag ang sari-saring pelikulang nasa <i>dvd</i> na isinasako nito. Bakas sa m ukha ng biktima ang kirot at ang paghagilap ng mga huling tibok ng kanyang puso at pintig ng kanyang pulso. Tuloy ito sa pagsamsam ng kanil ang mga paninda nang magdilim ang paningin ni Kaleb. di nakapagta takang higit na kilala at iniidolo ngayon ng mga batang Pilipino si Hans Christi an Andersen. 4 Title:Sanaysay (27) Text 103 . Ronald McDonald. at iba pa. Hinugot niya mula sa kanyan g likuran ang isang icepick at itinarak ito sa likuran ng pulis nang makailang u lit. na isinulat ng kanilang mga manunulat sa kanilang sariling wika. S inubukan din ni Kaleb na suhulan na lamang ang pulis bagama't bagito ito at tila walang tinatanggap na paliwanag at pakiusap. Andres Bonifacio. Superman. Ganito ang ginawa ng mga bansang Germany. makikinis ang pahina at palabat ng mga banyagang aklat. Sadyang napakahirap para sa kanyang ina na sinupin ang mga paninda nang nag-iisa. Nabasa ng dugo ang mga kopya ng pelikulang pinamuhunanan din dugo. Amerika.

ipinadala na ni Rizal ang mga nabanggit na kuwento sa kanyang mg a pamangkin na sina Emilio.. Maituturing na mahalagang yugto ng kasaysayan ng panitikang-pambata ng Pilipinas ang ginawang ito ni Rizal.. at pagkaraa n lamang ng labing-isang taon. NGOs at mga indibidual. Pinatunayan ito ng kanyang akdang may pamagat na Ang Pagtuturo. Di nakikita ng kasalukuyang pamah alaan. Trisahiyo.</pd> Rizal at ang Panitikang Pambata Ang malay na paglikha ng mga babasahin para lamang sa mga bata ay naganap nang i salin ni Jose Rizal ang limang kuwento ni Hans Christian Andersen sa wikang Taga log. higit n a nakikinabang o nagbibigay benepisyo sa pamahalaan ang pagiging di makabayan ng mga Pilipino. upang gawin silang kapakipak inabang na mamamayan ng bansa sa hinaharap. Nakitang solusyon ni Rizal ang pagsasalin upang makalikha ng mga babasahin para lamang sa mga bat a. Wala nga namang aangal kung sakaling baguhin ang Konstitusyon ng Pilipinas o ibenta man sa mga dayuhan ang lahat lupain sa Pilipinas.g Pilipino. w alang malinaw na layuning pangkaunlaran at pambansa ang aktibong produksyon ng m ga aklat-pambata sa Pilipinas sa kasalukuyan. Si Jose P<pd>.</pd>ang totoong paglikha ng panitikan o babasahing ukol lamang sa mga ba tang Filipino ay naganap nito lamang hati ng ika-19 siglo. Ipinakikita nito na nasa kamalayan na niya ang kaha lagahan ng paglikha ng mga babasahin para lamang sa mga bata. ay nagawa niyang iangkop ang mga ito sa pangangailangan ng kanyang mga pamangkin sa Pilipinas. na bagamat mga banyagang kuwentong-pambata. gawing kalakal o commodity ang mga aklat-pambata. Ang produksyon ng mga aklat-pambata sa Pilipinas sa kasalukuyan ay nasa kamay ng mga pribadong publikasyon. with a dedication to his nephews and nieces. Si Gahinlalaki (Thumbelina). sa pamamagitan ng Departamento ng Edukasyon ang halaga ng panitikang-pamb ata sa paghubog ng kaisipan ng mga batang Pilipino. Ayon kay Virgilio Almario: <pd>.</pd>sa halip ng mga Nobena. na walang ka . Ganito ang paglalarawan ni Maria Elena Paterno sa kanyan g artikulong A History of Children's Literature in the Philippines ukol sa mga i pinadalang salin ni Rizal sa kanyang mga pamangkin sa Pilipinas: The manuscript was written and illustrated in his own hand.. Ang Sugu (The Angel) at Ang Batang Babaing Mai Dalang Sakafuego (The Little Match Girl). Ang limang salin sa Tagalog ni Rizal ng limang kuwento ni Andersen ay ang sumusu nod: Ang Puno ng Pino (The Pine Tree). Higit n a madaling pumaloob sa anumang kasunduan pang-ekonomiya sa ibang bansa kung ang ipinapangako nga naman nito ay dagdag na trabaho sa mga Pilipino kahit panandali an lamang. Ang Pangit na Sisiu ng Pato (The Ugly Duckling".. Bukod sa programang tulad ng Aklat Adarna (na ngayon ay pribado na rin naman). na may layuning kumita. when it was published (11). Kung kaya mait uturing na isang negosyo ang paglalathala ng mga aklat-pambata sa Pilipinas. Kung tutuusin pa nga. Natapos ni Rizal ang pagsasalin ng mga kuwento ni Andersen noong ika -14 ng Oktubre 1886 sa Leipzig na isang mahalagang siyudad sa Sahonyang Aleman. bound in leather and sent home. Lubhang mahalaga para kay Rizal ang pag-aangkop ng mga babasahin sa kalagayan ng mga bumabasa ni to. Angelica at Antonio na mga anak ng kanyang kapatid n a babae na si Narcisa. Ngunit tila taliwas ito sa pangarap ng kasalukuyang pamahalaan na gawing alipin ng buong mundo ang matatalinong Pilipino. Ayon kay R izal: <pd>. at Misteriyo. Di nakikita ng pamahalaan na mabis ang instrumento ang panitikang-pambata upang maging makabayan ang mga batang Pil ipino. si Jose Rizal ang unang nagsikap na lumikha sa mga bata. Its audience was limit ed to the Rizal Family until 1954. Namatay si Hans Christian Andersen noong ika-4 ng Agosto 1875. At noong ika-11 ng Nobyembre ga ling sa Berlin. Rueda. Sa abot ng kasalukuy ang salisik. isinalin ni Rizal ang lima sa maraming kuwento ni Andersen.

nakita niyang higit na likas o natural ang pabulang nanggaling sa Pilipinas sama ntalang ang pabulang Hapones naman ay higit na nagpapakita na pagiging sibilisad o o kaunlaran na kalagayang panlipunan ng Hapon. sa ilalim ng artikulong may pamagat na Two Eastern Fables. ang itlog.. Sa pagsusuri ni Rizal. at higit sa lahat ng isang akdang nauukol sa Pagsasaka nguni t nasusulat sa wikang sinasalita nila. ngunit ginamit ni Rizal ang salitang "pino" sapagkat mag kawangis ang dalawang punong ito-"pine tree at fir tree" -at sa dahilang lalong kilala ang puno ng pino dito sa atin (109). Ganito ang pananaw ni Hern: Hindi ako nahahandang tumawad sa kahalagahan ng gayong kuru-kuro.. at ang isa pa'y sa Kapu luang Pilipinas. Sinikap ni Rizal maiangkop ang salin ng mga kuwentong-pambata ni Ande rsen sa wikang naiitindihan ng kanyang mga pamangking nakatira sa Pilipinas..</pd> Hern sa kanyang artikulong Ang Kasaysayan ni Pagong at ni M atsing na isinalin din ni Rizal sa wikang Español: Sa Treubener's Record. kundi ang kanyan g pahambing na pagsusuri sa dalawang pabula ng mga Hapones at ng mga Pilipino. ang pukyutan.</pd> Lucas at H<pd>.. ay may isang lathalaing sinulat ni Doktor Riz al tungkol sa dalawang katha-katha.</pd> sa halip ng mga aklat na iyan. Ipinahayag din niya ang pagnanais na matuklasan ang i ba pang mga bakas ng pabulang ito sa iba pang kapuluan. Ngayon nga. ang pambayo o halo.</pd> Paul ay "The Fir Tree". ang Suri Kani Kas sen o Labanan ng Matsing at Alimango. bilang 245. ay hindi ba mabibigyan ang isang bata ng m agagaang na akda tungkol sa kabaitan at kagandahang-asal. ni upang palusugin ni gisingin ang pananampalataya<pd>. 1889. ang pagkakaragdag ng ganang kan ya ng panghakang Hapon sa tanging kasaysayang ito ay hindi dapat akalaing isang katangian ng mga hapon (160). Samakatuwid. sa London noong buwan ng Hulyo. Ganito ang paglilinaw ni Almario sa naturang akda ni Rizal: .</pd>B<pd>. ang sinabing ito ni Rizal ang naging batayan niya upang piliin at isali n ang mga kuwento ni Andersen. nang isulat niya ang pahambing na pagsusuri sa d alawang magkahawig na pabula ng bansang Hapon at ng Pilipinas. bilang 245. yamang ang karamihan sa mga mamamaya'y wa lang hinaharap kundi ang pagbubungkal at pagtatanim sa lupa. Ayon kay H<pd>. Ang ganitong pagsusuri ni Riza l sa pabulang ng mga Hapones ay di sinang-ayunan ni Hern. Hindi lamang ang mga nilikhang may buhay kundi pati ng mga bagay na walang ay nangagsasalita at nagbibigay ng payo. Ito ay nalathala sa Treubner's Oriental Record.</pd> na sa kawalang kaya'y hindi makatungo sa lalon g mabubuting paaralan upang makapagtamo ng lalong mabubuti't kapakipakinabang na kaalaman. Bukod dito. datapuwat hind i ako sumasang-ayon sa mga kaisipan ng palaaral na ginoo nang idugtong niya ang sumusunod: "Ang lusong ng bigas. Ang pamagat ng kuwentong ito sa isinaling-w ikang Ingles nina Ginang E<pd>. ang pag-aalaga ng m ga hayop.tuturan. di ang kinikilalang pabulang isinulat ni Rizal ukol sa pagong at ma tsing ang tinutukoy na nalathala sa Treubner's Oriental Record. Ang isa'y sa Hapon. dumar amdam at gumagalaw gaya ng mga iba. makikita ang tunay na malasakit ni Rizal sa paglikha ng mga akda o k uwento para lamang sa mga bata. inuulit namin. Pinatunayan ni Rizal sa kanyang akda na ang nabanggit na pabula laganap at nakik ilala sa buong Pilipinas. sa heograpiya at kasay sayan ng Pilipinas." at ito ay nagpapahiwatig sa atin ng malayang paghaka ng bayang Hapon. a y nagsitulong sa mga nagngangalit na alimango. at ang dalawang ito'y may nakaparaming pagkakawangis na hindi m aaaring pag-alinlanganang iisa ang pinagmulan nila (156). na sadyang nababagay sa bayang ito? (13) Marahil. Ga nito ang nakasaad na paliwanag sa isang kuwentong isinalin ni Rizal: Pino: "pine tree" sa wikang Ingles. Nakita niya ang kahalagahan ng pagsasalin lalo n a sa mga kulang palad<pd>.</pd>V<pd>.

Paanong sumulat para sa mga batang-Pilipino? Mahalagang kilalanin muna kung sino ang batang Pilipino. Sa halip na ibigay ang mga bataya ng pangangailangan ng bata. Dahil dito. Ang mga pagsisikap na ito ni Rizal ay nagsilbing tuntungang-bato ng mga sumunod sa kanya. kung nakap ag-aaral man ay walang kuryente ang bahay. na nagpakita rin ng malasakit na makal ikha ng mga babasahin para lamang sa mga batang Pilipino. nakitang solusyon ng pamahalaan na paigtingin ang ka mpanya para sa paggamit ng contraceptives. Nalathala naman sa isang isyu ng La Solidaridad noong ika-31 ng Disyembre ang al amat ng Mariang Makiling. kulang sa aklat. guro. malaki ang pangangailan ng bansa para sa lib reng edukasyon. Laguna. Pero sa katotohanan. tulad n g laging iginigiit ng mga aral sa mga pamantasan sa Maynila at nagkukunwaring ek sperto sa mga bata o panitikang pambata. Malaking bahagi ng po pulasyon ng Pilipinas ay binubuo ng mga bata. kla srum. Samakatuwid. Mahalagang kilalanin ang pahambing na pag-aaral na ito ni Rizal ng mga nabanggit na pabula dahil ipinakilala nito ang kuwentong-bayan ng Pilipinas sa mundo. Kailangang maisulat sila bilang mga tauhan sa mga kuwentong magb ibigay sa kanila ng kapangyarihan upang ma-empower sa halip na ipilit sa kanila ang mga kuwentong maka-Maynila. marami pa ring mga batang Pilipino ang di nakapag-aaral. maka-elite at maka-middle class lamang. serbisyong pangkalusugan. Taliwas sa paniniw ala ng ilang manunulat ng panitikang-pambata-na ang Pilipinas sa kanila ay ang M aynila lang. Huli kong nakita na n akaeksibit na retrato ng mga drowing na ito ni Rizal sa bagong museo sa likod ng Dambanang Rizal sa Calamba. kulang sa maiinom na tubig at pagkain . kung di man sila n ag-aaral. lapis. Ang mga drowing na ito ay ginawa ni Rizal nang mas una sa istoryang nalathala sa London. sa mga gawaing-bahay. at higit pang mapaunla d ang panitikang-pambata ng Pilipinas sa pangkabuuan. . Tunay na mahalaga sa pagbakas ng kasaysayan ng panitikang pambata ng Pilipinas ang mga ginawang ito ng Rizal. Normal na b ahagi ng kanilang buhay pagkabata ang pagtulong sa kanilang pamilya. na di elite o nabibilang sa middle class. Ang karapatan nila ay mabigyan ng pagkakataon-sa kani lang munting paraan at kakayahan na makatulong sa kanilang pamilya. Di nila kailangang matutunan ang ukol sa mga karapatan nila bilang bata. at iba pa. Kailangang pigilan ang pagdami ng ba ta kung nais na makamit ang pag-unlad ng bansa. Labis ang kanilang katuwaan kapag nakikita nilang kahit papaano ay gumiginhawa ang kanilan g pamilya. seguri dad at iba pang batayang pangangailangan. talagang gusto nilang tumulong sa kanilang mga pamilya-sa pagtatanim s a bukid. ang mga bata ay hadlang sa kau nlaran para sa ating kasalukuyang pamahalaan.Ang lumabas sa Trubner's Oriental Record ay hindi ang popular din ngayong kuwent ong pagong at matsing na may kalakip na drowing ni Rizal. pagkain. Idinrowing niya ang pabula noong 1885 sa Paris bilang kontribusyon album ni Paz Pardo de Tavera. ang batang Pilipino ay kapos sa maraming bagay. murang pabahay. tubig. Kaya nga kailangang maisulat ang mga kuwentong-pambata ukol sa mga batang Pilipino nakapagitna sa digmaan. kaya nga sinasabing bata pa ang po pulasyon ng Pilipinas. sa paghahanapbuhay ng kanilang mga magulang-ito a ng kanilang mga paaralan. dahil kung tutuusin. Malimit na sabihin na ang bata ay yam an ng bansa o ang mas madalas marinig sa mga talumpati ng mga politiko na ang ka bataan ay pag-asa ng bayan. malayo ang nilalakbay upang makapasok sa paaralan.

Di man talaga kami talaga nakapagbibisikleta ni L olo. kahit masakit man sa atin. Bilang tao. Nahuhukot na siya at laging masasakitin. Saksi kami ni Lolo sa pagsikat at paglubog ng araw. isinugod sa ospital si Lolo. gigisingin ako ni Lolo. Sa umaga. kasabay tayong nagbabago at dap at nating tanggapin ang mga pagbabagong ito. talagang kailangan ng magpahinga ni Lolo. Di k o gaanong maunawaan ang sinabing iyon ni Lolo. Habang nahihimbing sina Mama at Papa. madalas pa rin kaming nakapagbibisikleta sa aking panaginip. Di na nakuha pang isalba ng mga gamot ang buhay ng aking Lolo. nababasa ko sa mga mata ni Lolo. magbibisikleta kami sa ilalim ng bilog at kayliw anag na buwan. Di alam nina Mama at Papa. Sabi ng Doktor. kailangan naming tanawin ang papalubog na araw. gustung-gusto niyang maiba ba ang bisikleta. tiyak na magiging malak as na uli siya. "May mga pagbabago sa mun do. upang punasan ito at malangisan. na wa lang nagbabawal o nag-aalala. Noon ko lamang naintindihan ang sinabi ni Lolo. Kaytulin namin ni Lolo. Di nakakalimutang bisitahin ni Lolo ang kanyang lumang bisikleta sa maagi w na bogeda. kailangan naming abatan ang papasikat na araw upang pagpawisan si Lolo at nang lumakas siy a. kahit masakit man sa atin. Sa hapon. isang araw na nama n ang natapos na kasa-kasama ko si Lolo. "May mga pagbabago sa mundo. Isang araw. pareho naming mararamdaman ang paglaya. sa hangin na humahalik sa aming mga bala t. kasabay tayong nagbabago at dapat nating tanggapin ang mga pagb abagong ito. "Talagang matanda na si Tatay.4 Title:Kwento (1) Madalas kong mapaginipan ang lumang bisikleta." ang malungkot na sabi ni Papa. Walang anumang naging malubhang sakit si Lolo. At habang ang lahat ay tahimik. Alam ko. Tuwing gabi raw. Tuluyan na itong nabalutan ng mga sapot at binahayan ng mga gagamb ang-bahay. nagtatagpo kami sa panaginip at doon malaya kaming nakapamamasyal. Ngunit tiyak na magagalit si Papa. Sa pupuntahan ni Lolo. Napansin ko ang malaking pagbabago kay Lolo." nasambi t ni Lolo habang nasa ilalim kahit ng malalabay na sanga ng punong-mangga. Kaysarap palang maging malaya. Malayang-malaya kami ni Lolo sa pamimisikleta lalo na sa gabing tah ." Kahit wala na si Lolo. Bilang tao. ang mga pag-angkas ko sa bisikleta ni Lolo at ang pamamasyal namin ang naging pinakamasayang sandali sa aking buhay. Di na talaga malakas si Lolo tulad ng dati. naaabot ni Lolo ang bisikleta at natatanggal niya ang mahigpit na pagkakatali nito sa ma agiw na kisame.

" ang sinabi ni Buknoy habang nakaupo kami sa malaki at nakausling ugat ng punong akasya. Tinanaw namin ni Buknoy ang kay liwanag na buwan at ang mga kay kyut-kyu t na mga bituin. Di ko pa kasi nakikita ang ating bahay kapag gabi. Malayu-layo kasi ang kanyang pinagtatrabahuhan. Ilalagay ni Nanay sa gasera ang gaas na uwi ni Tatay. bumaba nga sila at ilawa n nila ang aming madilim na bahay. Pero di naman talaga madilim na madilim ang aming bahay. tignan mo ang buwan. Alam kong kakampi namin sila ni Buknoy. Pareho pala kami ng iniisip." an g balita sa amin ni Tatay habang naghahapunan kami. Tulad nung bertdey ko. "Kuya. pero sinisindiha n lang ito ni Nanay kapay mga mga okasyon. parang nagiging korteng kapre at higante ang malalaking puno ng akasya sa a ming paligid. Tinatawag na Pastol ang aming lugar dahil dito matatagpuan ang malawak na pastulan ng mga ba ka. Biglang umihip ang malamig na hangin. pero di kami natatakot. m asaya naman kami. bertdey ni Tatay. Kakaiba ang aming bahay lalo na kung gabi. kalabaw. minsan bumaba silang lahat at ilawan nila ang ating bahay. nagawa na namin ni Buknoy. Sana magkatotoo ang hiling ni Buknoy. Kapag naglalaro kami sa likod ng aming bahay. pero nangawit lang kami sa kahihintay. at kambing. Tinignan ko ang posteng nasa t apat ng aming bahay." ang huling ni Buknoy habang kikislap-kislap din ang mga mata.imik na tahimik ang lahat. D i nila kami tatakutin dahil mga kaibigan namin sila. bertdey ni Bu knoy. Teka! Malapit na nga pala ang Pasko. Laging nakabisikleta si Tatay. "Naku! Ang ganda-ganda ng mga parol na ikinakabit ng mga taga-Barangay. Di ito kasingliwanag ng iban g bahay sa Pastol. Pero kah it wala kaming ilaw na kasingliwanag ng ilaw ng bahay ng aming mga kapitbahay. liwanag lang ng buwan at ng mga bituin ang ilaw namin. kahit kay liit-liit pero ang liwa-liwanag. Kaya kailangan bago dumili m. ang aking bunsong kapatid. Kung min san. "Sana Kuya. at tuwing Pasko. nag-uuwi rin si Tatay ng mga kandila. "Kuya. Di nakalilimutan ni Nanay na palitan ng mitsa ang gasera kapag mahina na ang apoy nito. Wala pa ring parol na naka sabit doon sa posteng natatanaw namin sa malayo. ang aming mga takdang-a ralin at nabasa na ang mga dapat basahin. Kinabukasan. Nagbabalot siya ng mga bihon. Para akong nagbibisikleta sa . pero masaya kami kapag gabi kahit wala kaming ilaw. Di kasi kaya nina Nanay at Tatay ang magpakabit ng kuryente. Pinailaw na nila. Nakita ko kaninang pag-uwi ko. Sana makabitan din ito ng maliwanag at magandang parol. "Bukas magsisimulang gumawa ng parol ang mga taga-Barangay. laging may uwing gaas si Tatay. sana magkaroon ng parol ang posteng 'yan!" Ginulu-gulo ko ang buhok ni Buknoy. Pero kung minsan. hinintay namin ni Buknoy ang mga magkakabit ng mga parol sa bawat poste. Kakabitan d aw ng malalaking parol ang bawat poste ng kuryente sa buong Barangay Pastol. Gusto kong ilawan nila ang ating bahay. NASA PINAKADULO NG Barangay Pastol ang aming bahay. May gasera nam an kami. bertdey ni Nanay. ang kinang-kinang. At ang mga bituin. Tuwing hapon. Di na kami natatakot ni Buknoy sa dilim.

. Hihintayin ko pa ang Tatay n'yo. Siguro dahil alam nilang sanay kami sa dilim at walan g ilaw. naglaro na lang kami ni Buknoy ng luksong-baka sa likod ng b ahay. May pansit sa bilao. Kay ganda ng mesa. At alam ko. gusto rin niyang makita ang ma la-palasyong liwanag. Ang lamig-lamig.isang napakaliwanag na palasyo. Totoo ang balita ni Tatay. tinanaw namin ni Buknoy sa may bintana ang parol na ikinabit sa may poste sa ibayo. Itinuro ni Buknoy ang maliwanag na parol. hindi na makakabitan ng parol ang poste sa harapan ng aming bahay. pero nangawit lang uli kami sa kahih intay. nangawit at nainip lang kami ni Buknoy sa kahihinta y. sana. Siguro dahil nag-iisa lang naman ang bahay namin sa dulo ng Barangay Pastol. "Parang palasyo?" ang mahinang sabi ni Buknoy." ang uwing balita sa amin ni Tatay habang naghah apunan kami. kitang-kit a ko ang pagkislap ng kanyang mga mata. Sobrang lamig kaya dinoble ni Nanay ang damit ni Buknoy at saka ibinigay sa min ang isang makapal at kulay-pulang kumot. lalung-lalo na si Buknoy sa darating na Pasko." ang sabi ni Nanay pagkatapos na maikabit ang kulambo. Kinabukasan. gustung-gusto talaga ni Buknoy na tignan nang malapitan ang parol sa ibayo. hinabaan ko ang aking dasal. sa na umabot sa posteng nasa tapat ng aming bahay ang maliwanag na parol. Ang liwa-liwanag. iba't ibang kulay at bilug-bilog na puto. Kinabukasan. Pinuntahan namin ni Buknoy ang bintan a at nakita namin ang kay kinang na parol na nakasabit sa poste sa tapat ng amin g bahay." Um andap-andap lang ang ilawang gasera sa mesa. Sabi ko. May kakaibang amoy sa loob ng aming bahay. Hinintay namin kinabukasan ang mga taga-Barangay na magkakabit ng mga par ol. Pero ginising kami ni Nanay. Siguro talagang hanggang doon lang sa may poste sa ibayo ang kakabitan ng mga parol. Natulog kami ni Bu knoy. maging sa pinakamala yong posteng natatanaw namin ang maliliwanag na parol na ibinabalita ni Tatay. ang mga nagkokort eng kapre at higanteng punong akasya tuwing madilim na madilim. 'Kinagabihan. muli naming hinintay at tinanaw-tawan ni Buknoy ang mga magk akabit ng parol sa bawat poste ng kuryente. Gusto ko sumaya sina Nanay at Tatay. "Kinakabitan na ng parol ang poste sa may ibayo. Nakikita ba ninyo? Ayun !" sabay turo ni Nanay sa malayong poste. "Ato! Buknoy! Nasa'n kayo? Hali kayo! Dalian n'yo!" Agad naming pinuntahan si Nanay na nasa tarangkahan. Itinaas ni Tatay ang aming bintana at nagulat kami ni Buknoy sa sobrang l iwanag na pumasok sa loob ng aming bahay. Siguro. "Matulog na kayo at marami pa akong gagawin. Di pa rin umaabot sa poste sa tapat ng aming bahay. Nakasindi ang isang malaki at kulay dilaw na kandila. tinapay at coco jam. Sana magkatotoo ang aking dasal. Kahit madilim. hanggang sa marinig naming tinatawag kami ni Nanay. Alam ko. Siguro alam nilang kakampi namin ni Buknoy ang dilim. Siguro ta lagang di na kami makakakita ni Buknoy ng ilaw na parang palasyo sa liwanag. Siguro nagkulang ang parol. at may namamawis pang juice sa pitsel. Parang gusto niyang tignan nang malapitan ang parol. Pero tulad uli ng dati. Kinagabihan. "Panginoon.

lagi akong tumutulong. Kapag naglalaba si Nanay. Pinakahuli na nam ang isasampay ang kamisetang dilaw. ARAW-ARAW. May da mit na pansanggol. di madali ang maging laba ndera. Pinagmasdan ko ang mga nakasampay na damit. Araw-araw. Natutuwa ako. Sama-sama pa rin ang put i. at may damit na pambata na kasin glaki ng mga damit ko. Pagkatapos ng tatlong beses na pagbabanlaw. Ako ang tagakula ni Nanay ng mga puting damit. Tapos ilalagay ni ya sa aming papag. Sama-sama ang mga de-kolor. Ang ganda-ganda kasi nito. bumababa sila tuwing Pasko. Nagsasayawan pa ang mga ito. tagapalo ng matitigas na damit tulad ng pantalon. maraming damit ang nilalabhan ni Nanay. bumababa pala ang mga bituin tuwing Pasko. may maganda itong drowing sa harapan. Ti tiklupin namin ni Nanay ang mga damit. espes yal daw. Paborito ko ang kamisetang dilaw na nilalabhan namin ni Nanay kahit di i to sa akin. Tapos. Sama-sama pa rin ang pu ti. dahil di ba kapag huli. Labandera kasi si Nanay. Parang isang mahabang tulay ang sampanya n na ginawa ni Nanay. may damit na pang-Lolo at pang-Lola. may damit na pang-Ate at pang-Kuya. Gusto kong tumulong ka y Nanay sa paliitin ang bundok ng mga damit. May malalapad ding kumot at kurtina. Sama-sama pa rin ang mga de-kolor. lagi itong kasa ma sa mga nilalabhan namin ni Nanay. Kapag dumarating sa aming bahay ang mga damit para itong isang mataas na bundok. Para uling isang mataas na bundok ang mababangong damit. Unti-unti. 'Yung tirahan ng mayayaman sa am ing lugar. Gustung-gusto ko ang kulay. Isa pa. Laging huling kin ukusot ang kamisetang dilaw. Isang mahabang tulay mula sa poste ng aming bahay hanggan g sa puno ng matandang langka. Kakulay ng hinog na saging. Ibubuwal ko muna ang parang mataas na bundok ng mga damit." Naging biglang parang palasyo ang aming bahay dahil sa liwanag na galing sa parol. hihi lingin ko kay Nanay na ako ang magkusot ng paborito kong kamiseta. Ito ang trabaho niya. nagkukusot din ako. tutulong din ako sa pa gsasampay. kukunin na ito ni Nanay. Tagabomba rin ako ng poso kapag nagbabanlaw na si Nanay. may damit pang-Tatay at pang-Nanay."Kuya. mga damit na di naman sa amin kundi damit ng mga taga-Mountainview. Ako ang tagaabot ng mga damit at sipit kay Nanay. Alam ko. Dumungaw din sina Nanay at Tatay. . gusto ko ka sing makita ang paborito kong dilaw na kamiseta. MARAMING damit ang dumarating sa aming bahay. Parang tuwang-tuwang ang mg a damit sa init ng araw. At kapag nagkukusot na ng mga de-kolor s i Nanay. Kumukupas daw kasi ito sabi ni Nanay. Linggo-linggo. Ako naman sa maliliit na damit. Kung minsan. Kapag tuyo na ang mga damit. "Oo. At pinagmasdan naming lahat ang huling parol na ikinabit sa Barangay Pastol. Para di raw mahawahan ang ibang damit. liliit ang bundok ng mga dami t pero tumataas naman ang parang bilding ng mga damit." ang sabi ni Buknoy hab ang nakikita ko rin sa kanyang mga mata ang maliit na parol. Huli rin kung banlawan ang kamisetang dilaw.

Sa Philcoa. sa aking palagay. kasinglakas ng batang nasa kamiseta. may nakasakay akong nagtapos ng nu rsing sa isa sa mga paaralan dito sa Lucena. Habang nagkukuwentuhan ka mi. Pakiramdam ko. sadya nga yatang napakahalaga na ng Ingles. Tinignan ko ang magandang drowing sa kamiseta.Essay Word Count: 2. Astig na an g mga wika nila. ako ang pinagtiklop ni Nanay ng mga damit. 5 Title:Sanaysay (41) Text 131 . Naalala ko. Nakapasa na raw siya sa board. Mukhang nag-aral sa Dela Salle sa Maynila . sangkatutak ang nakabalandrang ponk . Hmmm. Nakita ko ang paborito kong dilaw na kamiseta. naisip ko. wala silang katulad na pagdiriwang. bigla akong lumakas. Hindi dahil sa wala silang pagmamahal sa kanilang pambansang wika kung hindi dahil sa ganap ng pamb ansa ang kanilang wika kung kaya't hindi na kinakailangan pa ang mandato ng esta do upang ipagdiwang ang kayamanan at kapangyarihan ng kanilang wika. Nalulungkot ako dahil ipinagdiriwang pa natin ito. Natutuwa ako sapagkat may inilaang panahon ang pinakamalaking unibersidad sa Timog Katagalugan upang i pagdiwang ang Buwan ng Wika. isinukat ko ang kamiseta. Pransya. mahalaga sa inyong unibersidad ang anda (function) ng wika sa pagsusulong ng kahusayang pang-akadem ya. my cockney accent na ang epal. Ibig sabihin. panay ang kanyang Ingles. Tayo ay nasa panahon na di-maampat na globalisasyon. Ma laysia. Habang nagpapalipas ako ng oras sa Greenwhich at ginagawa ang papel k ong ito. Ang inaatupag niya ngayo'y pagrereview ng kanyang Ingles upang makatungo na sa Estad os Unidos. kumbaga. Ang wika'y sandata at ang Ing les ay bazooka. Bumaba siya sa malapit sa Diversion samantalang ako'y tumungo ng Grand Central Terminal. Huwag kayong magugulat sa sinabi ko ng ito. limitado ang iyong oportunidad. Humarap ako sa salamin. habang sakay ako ng JAC Liner. Ibig sabihin lamang. Tinuruan ako ni Nana y ng tamang pagtutupi ng mga damit na parang pinalantsa.Minsan. Kasyang-kasya ito sa ak in. S abi ko. Hinugot ko ito mula sa bundok ng mga damit. Nais kong banggitin na ang progr ama ay parehong nakakatuwa at nakakalungkot. lugar na sakayan patungong Unibersidad ng Pilipinas. dahil hindi pa siya nas usuklian. I have not received my change yet. Kung hindi ka ma runong mag-Ingles. Thailand. Kukuha siya ng TESL at iba pang pagsusulit. Kanina. Is ang batang patusuk-tusok ang buhok na may hawak na isang parang umiilaw na espad a. Kinakailangang taon-taon. Pero hinubad ko agad ang kamiseta. Rusya at iba pa. di nga pala sa akin ang kamiseta . Habang wala si nanay. bumanat siya ng: Excuse me. Nang dumaan ang konduktor. Ako man minsa'y nagugulat din sa mga sinasabi ko.219 Magandang umaga sa ating lahat. Sa mga bansang Hapon. mabu way pa ang ating Pambansang Wika. paalalahanan tayo na Filipino ang ating wikang pambansa. Nagpapasalamat ako sa paanyayang ipinaabo t sa akin bilang tagapanayam sa programang ito.

ang Thailand ang ikalawa sa Japan sa buong Southeast at South Asia pagdating sa computer technology. nakakita ako ng isang basyo ng min eral water. pag nag-uusap kami. Ngayon. Wala ng nagtitindang dalanghita. Testamento nito ang SM City Lucena at ang mga shop n a nasa loob nito. Noong maliit pa ako. sulat-bulate. Ang isang taong bil ang ng ating mga turistang bumibisita. nagpalabas ng kautusan si Pangulong Gloria Macapaga l Arroyo na lalo pang pasiglahin ang pagtuturo ng Ingles sa mga mag-aaral sa ele mentarya at hayskul. kabilang na ang UP. Nang marinig ko ito. Isa sa mga maling akalang ito ay ang maling paniniwalang ang Ingle s ay ang susi sa kaunlarang pang-ekonomiya. Sa isang linang sa aming bayan. sa simpleng termin o. Evian ang tatak. ang Lander na handwash na nabili ko sa SM City North Edsa'y nar oroon din. Hindi ko batid kung nag-jo-joke-joke lamang sila o talagang ang mga IQ nila ay IQ ng lamok. partikular na yaong mga nasa gobyerno. maniwala man kayo o hindi. haban g binabagtas namin ang daan patungong bundok. nautot ako. Ito'y hamong kailangang tugunan nating lahat. Sa atin. uunlad ang ating bansa. bakit kinakailangan pa na ting palakasin ang ating pambansang wika habang nag-aaral tayo ng iba pang mga w ika? Himatong ng aking argumento na dapat tayong makialam sa pagbubuo ng pamba nsang identidad. Malinaw sa ating kasaysayan na ang Ingles ay hindi lamang naging paraan n . Ang website halimbawa ng Chulalongkorn Un iversity.an. Imported galing Pransya ang mineral water na ito. Vietnam at Indonesia. malaki ang posibilidad. Nang minsang mapagawi ako sa isang bilihan ng sapatos sa Rockwell. Sa mga nakalipas na taong pilit na isinasaksak sa atin ng mga baliw natin g opisyal sa pamahalaan na Ingles ang gamiting wika sapagkat ito ang magsasalba sa atin sa kahirapan. Walang makakatakas dito. dito man ay marami nang mga maling akala tungkol sa kahalagahan n g wikang ito. Tila nga wala ng pinipiling lugar ang globalisasyon. kuting pa rin. Minsan sa inis ko. Hindi ko alam kung bakit sangkatutak ng datos ang lumabas ay hindi pa rin ito matangg ap ng marami sa ating mga Filipino. Ang mga nakasama ko mulang Chulalongkorn University. Recio. Pinapatay nito ang lokal na industriya. At Ripley's B elieve it or Not. anak naman ng pating. Ang kahusayan sa Ingles ay hindi katapat ng kaunlaran sa ekonomiya. tayo. sa bi nga. isang buwan lang sa kanila. ang website lahat nasa Ingles. dalawa ang version: isang nasa Ingles at isang nasa kanilang wika. isang upscale shopping mall sa Maynila. A t ng minsan namang dalhin ako ng aking mga paa mulang Maharlika Hi-Way patungong SM City Lucena. mahal aga daw ito sa pagpapahusay ng ating ekonomiya. ang tungo'y sa Kachina. ito ang ating kinasadlakan. Ang atin daw kasing kahusayan sa wikang ito ang ating advan tahe sa iba pang mga bansa sa Asya. Ating tingnan halimbawa ang ilang datos ng ating kontemporanyong kasaysay an na magpapabulaan sa guni-guing ito Nilagpasan na tayo ng Thailand. Ramchand. ang Nike at Adid as ay gawa sa China. Hindi kasi sila mahusay mag-Ingles. kinulaya n ko pa ang aking drawing with matching smiley. laging angkop na pagpursigihan ang paggamit ng wikang Fil ipino upang itampok ang ating pambansang kaakuhan. sign language. Sa pambansang sandali ng ating kasaysayang ito. Ang sabi pa ng kanyang mga chuwariwap. Hacienda Inn at kapag kakaiin ng siopao. Pag lumabas naman ng hotel. Sa pagkatunaw ng mga muhon ng pagkakaiba bunsod ng walang humpay na Hollywoodization at McDonaldi zation ng ating bansa. Pero. yes. Noong nakaraang taon. Walang duda na kailangan natin ang Ingles. Kung sila ay tiger economy na. lumalabas an g kagalingan ko sa pagdo-drawing. Ibig sabihin. believe it or not. iisa na ang takbo ng paa: SM City Lucena . tingnan ninyo ang kanilang ekonomiya ngayon. pero babalik din at kung may dumating ay sabihing maghintay. citizens of E nverga Republic. Subalit. ang babalandra sa iyo ay mga direksyong nakasulat sa kanilang wika. a ng puntahan namin ay Padillo. Naririyan na ang globalisasyo n. kapag lala bas ako ng hotel room ko at mag-iiwan ng impormasyon sa front desk. Walang duda na mahalaga ang In gles. kapag napakahusay natin sa Ingles. hindi lang ako nagdrawing upang ipaliwanag ko sa front desk na aalis ak o sandali. Noong magkapal ad akong mabisita ito noong 2000 bilang grantee ng Pamahalaang Hapon.

ang mga aklat ay nasa wika nila. ang mga pabatid sa trapiko ay nasa wikang Bahasa Malaysia. walang bansang nagsasalita ng Ingles ang napabilang sa TOP 10. ang mga aklat na mayroon sila ay nasa kanilang wika. Noong 1997. ayaw kong maiyak. Mayroon pa nga akong nakitang aklat ni F<pd>. cute. Slovakia at Bulgaria. Nasa wika namin ang aming karungunan at wala sa iba. isa mga higante ng ating panitikan. Muli. panay Ingles ang titulo. Paano nga naman siya magtuturo ng mahusay kung hindi naman niya gamay ang subject? Naranasan ko na rin ito minsan. Sa isang kumperensya. Ang tanging diyalogo na ginawa nito ay ang diyalogo sa pagitan ng pamahalaang kolonyal at ng lokal na naghaharing uri. binigyan ng test sa agham at matematika ang ilang piling estu dyante sa hay-iskul mula sa 71 bansa kasama ang Pilipinas. kapag balubaluktot ang I ngles. tanging ang Inglatera lamang ang pumasok at pangsampu pa. aralin mo ang aming wika kung nais mong alamin ang nais naming sabihin. Nang magsagawa ng pagsusulit. Putra Jaya. Naging paraan ito para sa paghahati-hati ng m ga mamamayan. Ang Ingles ay hindi naging paraan p ara sa pag-uusap ng mga mamamayan. na nasa wikang Pranses. tumataginting na The Coconut-nut is a giant nut. may nak alapit akong babaeng guro. Cze ch Republic. Nakakaiyak Kuya Cesar. Ang reklamo ng isa. Sa Malaysia. Ang Pilipinas ay hindi umabot sa listahang inilathala. sila ang ipinapadala sa mga kumperensya at pinapakinggan sa mga pagpupulong at pagbi bigay ng desisyon. Kalimitan. Paumanhin sa mga babae pero babae talaga siya. Ang resulta. kahanga-hanga ang kanilang pagmamahal sa kanilan g wika. Nanguna sa eksam eng ito ang mga non-English speaking na bansa katulad ng Japan. industrial park at no swerving. no left turn. Cyber Jaya at ang sentro ng kapangyarihan. naramdaman ko naman ang kanilang pagmamaghal sa wika. Kilitiin nyo ako. agham at teknolohiya sa sariling wika. Magbanggit pa ako ng isang halimbawa. itinuturo ang matematika. Sa mga bansang mauunlad. Kapag balubaluktot ang Fi lipino katulad ng Filipino ni Vanessa del Bianco. Mas mataas ang pagkilala sa mga nagtuturo ng Ingles. iilan pa lamang ang gumagawa nito. Samantala sa Sci ence. Kuwait at Colombia. moinseur at. ibinibigay na laman g kahit kanino. Palasak na ang usapin tungkol sa Th ird International Math and Science Study (TIMMS) pero gagamitin ko pa rin itong halimbawa para makita natin ang halaga ng sariling wika kaugnay ng pagtuturo ng agham at matematika. Kapag magaling ka sa Ingles. e quilibrium at thermodynamics sapagkat mahusay nilang naipapaliwanag ang kanilang mga sarili.g komunikasyon kundi paraan ng kolonisasyon. Sa UP Integrated School halimbawa. Nang dumalo a ko sa magkahiwalay na panayam sa Universite de Paris-Sorbonne at College de Fran ce. yaong mga nag-aara l gamit ang Filipino ay mas mataas ang nakuha kasya sa yaong ang gamit ay Ingles . Ipinaliwanag na ni Renato Constantino ang implikasyon ng ganit ong kaisipan sa kanyang sanaysay na "The Miseducation of the Filipino". Nang makabisit a ako sa Alemanya at Pransya para sa kumperensya. mat alino ka. kemistri a t ekonomiya sa wikang Filipino. kapag Filipino ang subject. Ito ang reklamo ng mga guro sa ilang unibersidad na aking nab isita sa Visayas. pisika. Ang tawag sa Silicon Valley nila.</pd> Sionil Jose. Wala man akong naitindihan kund i ang mga salitang maidemoselle. hindi pa rin tayo matuto. subalit hanggang ngayon. Sa mga klaseng ang gamit ay Ingles. may ma . Tayo. Sa ating bansa. ramdam natin ang valorisasyon o sobrang pagpapahalaga wik ang Inggles. sa mga unibersidad. Subalit hanggang sa ngayon. Nasa likod tayo ng South Africa. Ayon din sa mga guro. sa Math. PE ang kanyang tinapos. at pag hindi. boses lamang ng guro ang nariri nig. Filipi no man o Cebuano. Ang kanilang dahil an. bigla siyang pinagtu ro ng Filipino. Kalimitan daw. nagbigay ng panayam ang pangunahing intelektwal nila na si Peirre Bourdieu s a Pranses kahit pa nga kalimitan ng nakikinig ay mga banyaga. South Korea. second class citizen ang mga nagtuturo ng Filipino. Lagi't lagi. Naghuhumiyaw ang katotohanang ito. biglang dumami ang tanong ng mga mag-aaral sa inertia. gusto kong mautot. Ang US ay pang 28 sa Math at ika-17 naman sa Science. bobo. Matagal ng sinasabi ng mga dalubhasa sa wika na mahalagang maituro ang mg a batayang kaalaman sa matematika. Sa kanilang mga bookstore. Kasunod sa kaputian ng laha t. BOBO. ang galing sa paggamit ng Ingles ay naging pasaporte sa sirkulo ng kapangyari han. comment sava.

at Balarila ni Lope K<pd>. Maraming salamat. Hanggang ngayon. humikab. Ako naman ang nagtawa. Ngayon. Bilang pagresbak. tinawag na ako para sa pagbasa ng aking papel. nakapusod na buhok at masansan g na amoy ng pabango. Ano ba daw ang itinuturo ko at sino ang favorite writer ko. sabi ko. Hindi niya naintindihan. konseptong hab itus ni Pierre Boudieu. 4 Title:Alamat (10) Text 123 . tan ging Filipino ang ating pag-asa. Subalit hindi ko sinasabi na kalimutan na natin ang Ingles. tinanggal ang salamin at nagwikang: Oh really. Ang sabi ko. post-istrukturalismo. Bigla siyang natahimik. super duper mega katangahan. Kung may hawak akong bomba atomika. Teacher daw siya ng Ingles. Paano ba nakilala ng mga taga Visayas at Mindanao sina Dao Ming Zhi. kargador sa pier." Ito ang kasawian ng ating bansa. Hahaha haha. Pero dahil gumagalang ako sa matatanda partikular na yaong mga amoy lu pa. Nang matapos na akong magb asa. minukmok at sinaludsod. Ayon nga kay F<pd>. ang tingin sa Filipino' y wika ng mga katulong. pandiwa. Tumataginting itong kauluan at kabobohan na walang kapantay. mulang akademya hanggang bahay . Kaya naman. semiotika. Malalim daw kasi ang Filipino ko. Gusto kong maiyak para sa kanila. pinahiran ng crayola ang mukha. ginawa ko ng Nagasaki at Hiroshima ang bunga nga niya. pang-uri. ngumiti ako. amoy albatross. muli akong nilapitan ni Miss Tapia. Sa panahon ng rumaragasang globalisasyon at homogenisasyon ng mga kultura. San Chai. Laganap na ito sa media.kapal na salamin. panopticon ni Michel Foucault at gahum/hegemonya ni Anto nio Gramsci. hahahaha. post-kolonyalismo. hah ahahaha. wala ng makakapigil sa pagtatampok sa Filipino bilang pambansang wika.</pd> Sionil Jose. gusto ko na siyang ilibing ng buhay. Eh di gamitin ang French Fries. Putang Ina ang sinasabi ko. Fish Tayo. Mababaw lang talaga kayo. so you teach sugnay. ang pagtatampok sa wikang Filipino bil ang pambansang w ika sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ang hamon sa ating lahat. Ang papel ko'y u kol sa problematisasyon ng espasyo bilang larang ng pulitika gamit ang dalumat s a lunan ni Henri Lefebvre isang teorisistang Franses. "Hindi po malalim ang aking Filipino. Mali kas i ang pag-iisip ng marami na sa pagpapalakas ng Pambansang Wika. maglalako ng pansit at taho. Hindi po ako nagmumura. Maya-maya. Namilog a ng kanyang mga mata. Marinara at Mulawin? Sa telebisyon at ano ang gamit na wika? Filipino. piniritong Pranses. Ang ganda-g anda raw ng papel ko. Kawawa naman ang mga taong ito. walang literal na translation kasi wala naman sa a ting kultura ang pagpiprito ng patatas. pinapahina ang Ingles.Legends . Nakangiting-nakangiti siya. pahinante sa dyip. Ano ba daw ang Filipino sa French fries. Ang sagot ko sa kanya. kapag ako'y nagagalit. Hindi maisip ng mga Ingleserang Frankenstein at Dona Victorina na maaa ri ng gamitin ang Filipino sa mga diskurso at larang nga teorisasyon katulad ng hermenyutika. sinabi ko naman na itranslate niya sa Ingles ang bikang-bikan g. sabi ko Filipino. Hahahaha. hindi na ako mabait. Dagdagan ko pa. hindi ako su misigaw ng Fuck You. And she likes daw Shakespeare ang James Joyce and all those western writers.</pd> Santos.

kung kaya't ganun n a lamang ang pag-iingat na ginagawa niya para sa kanyang katawan. anong saya ang nadama ng binata nang sa isang gubat ay nakakita s iya ng batis. Madali naman siyang natuto. Sa labis na pagkagalit ipinadakip mism o ng datu sa mga nasasakupan ang . Sa katuna yan. Ayaw ng Datung paniwalaan a ng mga aral na itinuturo sa Katolisismo. at ang tao'y natatana w pa ng diyos at diyosa. Pero kah it marami ang sumunod sa itinuturo ng paring Espanyol ay may isang barangay na b ulag pa ring sumasamba sa mga anito. Humigit-kumulang sa tatlong daan taong namalagi sa Pilipinas ang mga Kastila. Lalong pinagsikapan ng paring Kastila ang pagtuturo ng buhay at mga aral ni Hesu Kristo. At biglang pag-alal a ng mga diyosa sa binata. Sapagkat matag al na ring sumasamba sa mga anito ang mga katutubo. Ito ang barangay na pinamumunuan ni Datu Diliwariw.Word Count: 2069 Noong unang panahon na ang mundo ay malapit sa kalangitan. kung saan ay kailangan niyang bagtasin ang mga gubat. Isinalaysay niy a ang pagkapasan sa krus upang iligtas lamang ni Hesus ang mga makasalanang tao sa daigdig. Leyte nagdaos ng unang misa. Walang nilalang sa lupa na hindi hahanga sa kakisigan ni Narcissus. marami ang naliwanagan sa katotohanan. Si Narcissus ay isang binatang ubod ng kisig. sapagkat hindi siya sa nay na mahirapan ang katawan. Sinikap niyang kumbins ihin ang mga katutubo upang maging Katoliko. may isang paring Kastilang nagngangalang P adre Novelles ang nakarating sa lalawigan ng Nueva Ecija. pinag-aralan niy ang makapagsalita ng kanilang wika. ay may isang nilalang na isinilang na perpekto. dah il na rin sa kasabikan niyang makita ang sariling repleksyon. Bagamat sa L imasawa. Binigyang-diin niya ang pagpapasakit ng Anak ng Diyos. bagay na kinasasabikan na niya. Tila anghel ang kanyang mukha na napakalinis na lalong bumagay sa kanyang mapulang labi. Naging kasangkapan ng mga Espanyo l ang Katolisismo upang lalong mapadali nila ang pamamalakad dito. sa gubat na kanyang nadaraan ay puro pu no at halaman. matangos na ilong. kinailangan ng binatang si Narcissus ang maglakbay sa i bang lugar. kung kaya't hindi niya nasisilayan ang sariling repleksyon sa tub ig. Ngunit bigla nalang nadulas ang binata at nahulog pabulusok sa tub ig. Hindi lingid kay Narcissus ang kanyang perpektong kakisigan. Upang magawa ito. Napakaganda ng kanyang mukha at ti ndig. si Narcissus ay nalunod at pumanaw. ay lalo pang inilapit ni Narcissus ang muk ha sa tubig. At sobrang pa ghanga ng binata sa sariling katangian ay walang oras na hindi niya tinitingnan sa tubig ang kanyang sariling repleksyon. At isang araw. makapal na kilay at nagniningning na mga mata. Lalo pang humanga ang binata sa sarili sa mga oras na iyon. At sa paglalak bay nga ni Narcissus ay naging napakahirap para sa kanya. Maging ang mga diyos at diyosa ay nakadama ng mat inding lungkot sa pagkawala ng pinakamagandang tao sa mundo. Lubhang nalungkot a ng lahat sa sinapit ng binata. hirap na hirap si Padre Nove lles na manghikayat. At isa pa. At upang lalo pang makita ang sarili. Sa kasamaang palad. ay isang halaman na may kayganda at kayputting bulakl ak ang pinatubo nila sa gilid ng mga batis. L ayunin ng Espanyang sakupin ang mga katutubo. Nagmamadaling lumapit si Narcissus sa batis at tiningnan nito ang sarili sa tubig. Lalo naman siyang humahanga sa sarili habang lumalaon. siya ay si Narcissus. At ang bulaklak nga na ito ay tinawa g nating "Narcissus" hanggang sa ngayon. Sapagkat misyunero. Ang kanyang katawan ay kay ganda ng hubog at tila inukit ng mahusay na iskulto r. Sa paglipas ng mga araw. maging ang mga diyos at diyosa sa kalangitan ay humahanga at sumasaya sa tu wing siya'y natatanaw.

Napakinabangan ni Irog ang lahat ng tinuro ng natanda. "Salamat." "Tulad sa halaman. Lalong tumibay ang pagh anga na matanda sa kanya. Sa bundo k ng mga anito na ngayon ay kilala bilang bundok ng Caraballo itinindig ang krus . Ito rin ang parusang ipinataw ng di binyagang datu sa paring Katoliko. Minsan. Napangiti ang binata dahil magkakaroon na siya ng makakasama. "Huwag tayong aasa na ang ating inilibing ay makikipaglib ing din sa atin. May pagkakataon rin siyang makapaglin gkodsa kapwa." Mula noon ay naging malikhain ang binata. isang matulis na sibat ang tumapos sa hininga ng paring Katoliko . huwag po. ang binata ay tinawag na Irog. Hindi niya namalayang unti-unting umuusad ang kubo na parang itinulak ng mga isda. Ang ma alikabok at baku-bakong lansangan ng Nueva Ecija ay kangyang dinaanan." usal ng matanda. Ang panata niyang iyon ay kalakip ng pagtanggap ng kaparusahan sa malaking kasalanang nagawa niya sa paring ipinapatay. Ang nasabing halaman ay nagbunga ng animo makinis na ulo ng paring misyunero na kapag biniyak mo ay may lamang tila mapulang dugo ng kabanalan." anang matanda. at nakaaalis ng uhaw. Nagawa niyang panali ang mga baging. Napaluhod ang datu kasama ng kawal. Napakabait mo. Sa kanilang pagyuko at pagluha ay may napansin silang m unting halaman sa lupang dinilig ng dugo ng kabanalan. i sang matandang lalaki ang gustong makituloy sa bahay niya. Ginimbal sila ng katotohanan. ang naging Katolikong datu ay lagi nang dumadalaw sa pinagpakuang kabundu kan. Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan n a nauwi sa pakuan na ngayon ay naging pakwan. Taos puso s ilang humingi ng tawad. Kat ulad ni Kristo. Sapagkat batay sa turo ng Katolisismo ay nagpasan ng kr us at ipinako sa kabundukan si HesuKristo. ganyan din ang sa tao. tulad ng "Kung ano ang iyong itinanim ay siya mong aanihin. Nakagawa din siya n g isang bahay-kubo sa gitna ng ilog. Nabubuh ay siya sa mga sariwang gulay at prutas. Ang iyong kabaitan at kabutihan ay gagantimpal aandin sa ibang araw. Matapos ipapatay ang misyunero ay hindi mapalagay si Datu Diliwariw. "Siyanga pala. "Totoo palang napakabait mo. Noong unang panahon. Nakapaligid naman sa kanya ang nga ibon na nag-aawitan. Taga-ilog ang tawag sa kanya. Awang-awa ang maraming katutubo sa pagpapasan sa krus si Padre Novelles.misyunerong nangangaral. Marami namang natutunan ang binata sa mga pangaral ng matanda. Magmula noon. Dahil mabait at magiliwin sa mga nila lang ng Diyos. Iyan ang pinanggalingan ng alamat ng pakwan. Upang makatiyak. Isang gabi ay mahimbing ang tulog ni Irog. Nagawa rin niyang higaan ang bunton ng mga water lily." "Huwag tayong dudura sa langit sapagkat laway din ang sa iyo ay sasapit. isang binata ang nanirahan sa isang malaking pulo. . isinama ng datu ang pinakamatapat na kawal nang dum ating ang ikatlong gabi. napansin kong maramin g ibon at isda sa lugar na ito." magalang na tanggol ng bina ta. Habang nagbabaga ang araw ay isinakripisyo ng misyunero ang abang buhay. In alala nila ang mga aral na itinuro ng misyunero tungkol kay Kristo. Naalala ni ya ang itinuturo ng misyunero na si Hesus daw ay muling nabuhay pagkalipas ng ta tlong araw. matamis. Sila po ang mga kaibigan ko rito. ang bangkay na kanilang iniwan ay nawala sa kanyang kinapapakuan. Ang sariwang dugo sa dibdib nito ay mayamang umagos sa lupang pinagtindigan n g krus." "Naku. Pinagsilbihan niyang mabuti ang matanda na labis na humanga sa ka nya. Manghuli tayo para masarap ang ulam natin mamay a. Nalaman din ng matanda na bigay ng mga tagabukid ang nga damit ng binata dahil t inutulungan niya sa pagtatanim at pag-aani ang mga ito.

Malungkot na ibinalita ng magkapatid ang paglisan ng kanilang ina. Ang maganda ay pulutin ninyo. Ang batis ay kaakit-akit na tila isang parais o." Tuwang-tuwa naman si Irog dahil mapagmahal din ang dilag sa mga hayop. ang aming panginoon. Wala kasi itong ma isuot na pakpak. "Makinig kayo sa payo ng mga nakatatanda at lagi ninyo iyong tandaan. T inawag itong Giliw ni Irog. "Sige. Matapos maligo ang mga dilag ay malungkot na naiwan ang isa." Sumagot si Irog. mamahalin kita sa isang kondisyon. Biniyayaan sila ng dalawang anak maka raan ang ilang taon. Hindi ito makalilipad." Hindi na nag-isip ng matagal ang dilag. Lagi ninyong tatandaan na kapag an g dagat ay mababaw. Pinangalanan nila ang mga ito ng Tagumpay at Ligaya. anak. Minsan ay masaya silang nag-uusap nang magtanong si Ligaya. "Ako nga pala si Irog. Nagbabakasakali siyang bumalik si Giliw. may nakitang isang grupo ng mga dilag si Irog. Dito matatagpuan ang mga masasayang ibon n . Malayo na ang kanyang narating. "Bakit kaya bihirang magsalita si Inay? Hindi naman siya pipi. Dagli nitong isinuot ang mga pakpak at dagli ring lum ipad palayo. Iyak nang iyak ang dilag dahil iniwan n a ito ng mga kasamahan. Naakit siyang damputin ang isang pares ng mga pakpak na nakalapag sa batuhan. "Patawad po sa aking karahasan. Napadpad s iya sa isang napakagandang batis. Subalit kapag ang dagat ay malalim." At mabilis na nag tungo sa silid ang babae. Palagi siyang nagpupunta sa batis." hinging paumanhin ng binata. I sa lamang itong mayamang gubat noon. iyan si Panay. Kapag ginawa mo iyon ay mawawala ako sa iyong buhay. Kasalukuyang naliligo sa batis ang mga dilag. Maraming iniaral si Irog sa mga anak.Mataas na ang araw nang magising siya kinabukasan. May pakpak ang mga ito. ito ay maingay. inay?" ang natutuwang sabi ni Tagumpay. Ngayon . Nagulat siya ng may ib ong dumapo sa balikat niya. hindi ba. Dito nagmula ang pangalang Panay. Nagkasun do sila ni Giliw at tuluyan nang nagsama. "Oo. Ulil a na ako at walang kasama sa buhay. Pumayag agad ito sa kanyang pagsamo. May mga gulay at mga prutas nang nakahain na dulot ng mga ibon. Isang umaga. Si Tagumpay naman ay mas ipag at mabait din. ito ay tahimik. Palibhasa ay magiliwin sa mga hayop kaya hinuli ni Tagumpay ang ibon at iniuwi sa kanilang bahay. Agad nila itong ipinakita sa ina. ang Panay ay isang malaking pulo sa Kabisayaan. Huwag kang mag-uuwi ng mga hayop na m abilis lumipad. Tulad ng ibang bayan sa Pilipinas. ang bayan ng Liliw ay walang nakakakilala." Minsan ay nagpahinga si Tagumpay sa lilim ng isang puno. "Huwag kang magtaka. Nagulat ito nang makita si Irog. "Nakaganda niya. Napaluha si Giliw. Itapon naman ninyo ang masamang gawain lalo na kung makasasakit ng damdamin ng inyong kapwa. Kung mamarapatin mong mahalin kita ay pagsi silbihan kita habang buhay. Mula noon ay naging malungkutin na si Irog. Ang batis na ito ang pinagmulan ng is ang magandang kasaysayan ng pag-ibig. Matalino naman siya at maraming alam. Si L igaya ay lumaking mabait at masunurin sa mga magulang. Tuwang-tuwa naman si Ligaya dahi l sa iba-ibang kulay ng ibon. Natuwa po ako sa mga pakpak ninyo kaya hiniram ko ng walang paalam.

Kung anong ibon ang unang dadapo ay iyon ang itatawag natin sa ating bayan. ang bayan ng Liliw ay naitatag noong 1571. "Ganito. Ilang saglit pa ay may isang masayang ibon na dumapo roon. "Ano po ang aming gagawin?" tanong ng isa na tumulong sa pagtayo. aalamin natin kung ano ang unang ibon na dadapo sa tuktok ng kawayan. kaginhawahan. Kahit may namu muno sa bayan. hindi nila alam kung ano ang itatawag dito. isang la win ang dumapo sa tuktok ng kawayan. Nakinig si Gat Tayao sa hinaing ng mga tao. Para s a kanila. kapanatagan. Ang bundok na ito ay pinagpala s a mga magagandang tanawin.a nag-aawitan. Maingat na ping-aralan ni Gat Tayao ang mga pangalan pero ang lahat ng iyon ay h indi tumutugma sa kanilang bayan. at iba pa. Ipinalipat niya ang kawayan sa iban g lugar. Naisip ni Gat Tayao n a dapat nilang bigyan ng pangalan ang kanilang bayan. Hindi naglaon ang bayan nila ay tinawag na Liliw. Si Gat Tayao ang panganay ni Gat Apaya. Hindi nila alam an g pangalan ng maliit na ibon kaya lahat sila ay nagkaisa na kunin ang pangalan n g bayan nila mula sa himig na inawit ng ibon. Hinihintay nila kung anong unang ibong dadapo sa tuktok ng kawayan. Karamihan sa mga dumalo ay nagbigay ng suhestiyon sa maaring itawag sa kanilang bayan. Ilang sandali pa. "Itayo ninyo ang mahab ang puno ng kawayan. Napamaang at nalungkot ang mga tao. Isang araw ay nagpatawag siya ng pulong. seguridad. Ang Lil iw ay matatagpuan sa paanan ng Bundok Banahaw. Umawit din ito. Dito ay ating alamin kung bakit tinawag itong Liliw. katiwasayan ng isip. ang lawin ay malas na ibon. "Liw-iw-iw-liw!" Namangha ang mga tao maging si Gat Tayao sa narinig na awit. Ang nasa isip kasi ni Gat Tayao ay may mga re lasyon sa mga ibong makikita roon ang maging pangalan ng kanilang bayan." Utos niya. Nagtulong-tulong ang mga tao upang mabilis na maitayo ang kawayan. Lahat sila ay nagmatyag sa tuktok ng kawayan. prestihiyo. . Dito rin nakatira ang maraming mababangis na mga hayop. Kabilang sa mga dahilang ito ang pagkakaroon ng kasiyahan. Noong araw ay pinamu munuan ito ni Gat Tayao. Ayon sa alamat. Hindi sila makapapayag na iyon ang itawag sa bayan nila. Ito ay ang liw-iw-iw-liw. 4 Title:Sanaysay (3) May iba't ibang dahilan kung bakit sinisikap ng isang tao na makamit o mabili ang isang bagay kahit na gaano man ito kamahal. Muli silang naghintay. kapanatagan ng loob. Ang paksa ng pagpupulong ay para bigyan ng pangalan ang kanilan g bayan. Nagpakuha ng isang mahabang puno ng kawayan si Gat Tayao." pal iwanag ng pinuno.

kundi sa dingding nito? Pumapasok ang tubig-u lan sa pader. Nagsimula ang unang pagdanas namin ng konsumisyon at sakripisyo na ng dumating ang tag-ulan. Pinatutunayan ito ng sunud-sunod na pagtatayo at parang kabuteng pa gsulpot ng mga <i>condominium</i> sa kahabaan ng Taft Avenue at Vito Cruz. wala nang baha sa loob n . Nag-aalala rin ako s a mga masisirang gamit sa kwarto lalo na ang bagong <i>sofa bed</i> at kabinet n a inaabot ng baha sa sahig. hindi sa bintana. Nagagalit ako pero hindi ko malaman kung kanino ko ibubunton. Mabi li ang <i>condominium</i> sa bahaging ito ng Maynila dahil sa magandang lokasyon nito. dahil nang sumunod na tag-ulan. Nang panahong iyon. Kaginhawahan o <i>convenience</i> ang pangunahing dahilan kung baki t ko naisipang tumira sa <i>condominium</i>. gising kami para magpunas ng nilili kha nitong baha sa sahig. maselan ko ding ipinagbubuntis ang pang-apa t kong anak at nahihirapan na akong magbiyahe mula Laguna paluwas ng Maynila. Sino ang mag-aakala na ang tinitirhan naming bagung-bagong <i>condominium</i> ay pap asukin ng ulan. at mula sa Maynila pauwi sa Laguna. Ang katumbas pala ng kaginhawahan naming mag-iina ay humigit-kumulang dal awang milyong pisong bubunuin naming bayaran sa loob ng sampung taon. Kasagsagan ito ng walong buwan kong pagbubuntis. S a sarili ko ba dahil naisipan ko pang tumira sa <i>condominium</i>? Sa ulan ba na nagpapabaha sa loob ng <i>unit</i> namin? O sa <i>developer</i> ba ng <i>con dominium</i> dahil sa hindi maayos na konstruksyon nito? Nang matapos ang tag-ulan.Isa sa mga gustung-gusto at pinapangarap ng mga tao sa kasalukuyan ang tumira sa <i>condominium</i>. nauuso pa rin sa mga maykaya s a buhay ang pagtira sa ganitong uri ng lugar. Pareho pang hindi bayad ang mga ito dahil <i>credit card</i> ang ginamit kong pambili. Biglang-bigla. Kahit sabihin pang hindi biro ang presyo at ma taas ang halaga ng pagtira sa <i>condominium</i>. ang <i>condominium</i > ay naging isang "condomisyon" para sa amin." sabi ko sarili. Umaagos ito na parang <i>waterfalls</i> sa dingding ng kwarto. Noong unang gabi ng pagtira namin sa aming <i>unit</i>. Nakatayo sa lugar na ito ang tatlong malalaking pribado at kilalang unibe rsidad sa Pilipinas. naisip ko ang humigit-kumulang dalawang milyong pisong halaga ng aming <i>one-bedroom unit </i>. Ang <i>high risk pregnancy</i> kong kondisyon ay lalong pinasama n g halos gabi-gabing pagpupuyat at ng nararamdaman kong pag-aalala at galit. Hanggang sa naakit na rin akong bumili ng <i>unit</i> sa isa sa mga bagong tayong <i>condominium</i> sa T aft Avenue. Kaya nam an wa akoag-iina ay katumbas na pala a namin lang-wala sa hinagap ko noon na ang kaginhawahang hinahangad namin sa pagtira sa <i>condominium</i> ay mauuwi sa isang malaking konsumisyon at sak ripisyo para sa akin at sa aking mga anak. Hindi namin naranasang baha in o pasukin ng tubig-ulan sa dati naming bahay sa Laguna. Ikinatutuwa ko noon ang naoobserbahan kong pagtatayo ng mga nagtat aasang <i>condominium</i>. Totoo nga naman.Malapit sa eskwelahang pinapasukan n g mga anak kong babae at ng unibesidad na pinatuturuan ko ang <i>condominium</i> na napili ko. "Senyales ng pag-unlad. ipinarating sa amin ng <i>building admi nistrator</i> na mag-aaplay ng <i>water-proof paint</i> sa pader ng <i>condomini um</i> para hindi na muling maulit ang pagpasok ng tubig-ulan sa aming <i>unit</ i>. Tuw ing bubuhos ang malakas na ulan sa magdamag. Nagaalala ako nang labis sa kalagayan naming mag-iina.

pumayag akong magtrabaho s a loob ng <i>unit</i> namin sa kahilingang tutulungan ako ng <i>developer</i> na sagutin ang pagpapagamot sa anak ko kung sakaling sumpungin siya ng hika. Umaabot ang <i>leak</i> sa katapat naming <i>unit</i> sa 10<i>th floor</i> at 9<i>th fl oor</i>. Lahat ng dinadaanan ng tubo ay kailangan daw bakbakin para mahanap kung nasaan ang <i>leak</i>. dalawang taon. Kung sa <i>dormitory</i> naman kami lil ipat. <i>ma'am</i>. Sa pagkakataong ito. Sa isip ko'y sinasagap din niyang lahat ang alikabok at dumi mula sa malaking tr abahong gagawin. kakailanganin nilang bakbakin ang pader na kinababaunan ng tubo mula sa pinto. Ayaw kong magbayad sapagkat para sa akin. "malaking trabaho po ito. Nang tanungin ko ang tubero kung ilang araw nila ito gagawin. wala s ilang tiyak na naisagot kundi "matatagalan po. gayundin ang amo y ng pintura kapag nagpintura na. ako naman ang hindi pumayag dahil naniniwala ak ong responsibilidad ng <i>developer</i> na bigyan kami ng pansamantalang matitig ilan nang walang bayad." Kasunod ng tugon ang pag-iling habang sinasabing. pinadalh an ako ng sulat na ang nakapirma ay ang <i>building administrator</i>. p ribelehiyo ko bilang <i>unit owner</i>. Magma-Mahal na Araw noon nang muli naming maranasang mag-iina ang isa pang kasumpa-sumpang kabanata ng aming buhay sa pagtira sa <i>condominium</i>.g kwarto namin at naging matiwasay at mahimbing na ang pagtulog namin. pansama ntala kaming makakalipat sa <i>dormitory</i> o sa <i>hotel</i> ng <i>condominium </i> ngunit kailangang magbayad kami. Bigla akong sinaklot ng matinding pag-aalala. Ngunit dahil alam kong kailangan talagang maayos ang <i>leak</i> sa pagkat may napeperwisyo nang ibang <i>unit owner</i>. hindi malaman ng tubero ng <i>condominium</i> kung saang bahagi naroon ang <i>leak</i >. Pero sa sa sarili ko'y nananalangin akong huwag naman sanang mangyari dahil naduduro g ang puso ko sa awa sa anak ko kapag sinusumpong siya ng sakit na ito at hinaha bol niya ang kanyang paghinga. Kahit hindi pa man nasisimulan ang trabaho ay nalalanghap ko na ang singaw ng amoy ng bagong halong sementong ipapalitada s a mga binakbak na <i>area</i> kapag nahanap na ang <i>leak</i>. labing-isang taong gulang." Hindi binanggit sa sulat kung magkano an g sisingilin amin sa <i>hotel</i> pero <i>discounted</i> naman daw ang presyo. Kakailanganin din nilang bakbakin ang semento sa loob ng mga <i>kitchen cabinet</i> gayundin ang < i>tiles</i> sa ilalim ng <i>lavatory</i> sa banyo. Gusto kong manlumo at panawan ng lakas at ulirat sa nakaamba n a namang sakripisyo naming mag-iina. nasa kalikutan at kapilyuhang hindi maawat. nilinaw sa akin na magbabayad ako ng P300 bawat tao kada araw. Nagsimula ito nang magkaroon ng <i>leak</i> ang tubo ng tubig namin. Pero hindi ko akalaing may malala pa palang kasunod ang konsu misyon at sakripisyo namin." Mabilis na naglaro sa isip ko ang lumilipad ng alikabok ng semento s a loob ng <i>unit</i> namin habang binabakbak ang pader at ang kumakapit na maka pal na alikabok sa aming mga gamit. dalawa lang a ng maaaring dahilan kung bakit may <i>leak</i> ang tubo na hindi naman nagagalaw . Malaki ang posibilidad na sumpungin siyang muli kapag nalanghap niya ang alik abok at amoy ng semento at pintura. Kasunod na naglaro sa isip ko ang bunso kong anak na lalaki. Sumiksik din sa aking isip ang itsura ng pang atlo kong anak na babae. Dahil nakabaon sa semento sa loob ng <i>unit</i>namin ang tubo. Hindi pumayag ang <i>developer</i> sa hiling ko. Sa halip. hinahabol ang paghinga dahil sa pagsumpong ng sakit na hika. Isa lang ang malinaw sa kanila. Pito kami ng lahat kasama ang dalawang kasambahay kaya alam kong malaking halaga ang aabut in kung tatagal ng isang ingo ang trabaho gaya ng nakasaad sa sulat. Nakasaa d sa sulat na "habang isinasagawa ang pagtatrabaho sa <i>unit</i> namin. papunta sa kitchen area.

Ngunit negatibong muli ang naging tugon ng <i>developer</i>. Sinabi ko sa kanya na kung basta n a lang niya kami puputulan ng tubig ay para na rin niya kami biglang pinatay dah il ang tubig ay katumbas at kasinghalaga ng buhay. Nakakainsult o pang sinabi sa dalawa kong anak na dalaga na ang banyo na lang sa 9<i>th floor </i> ang gamitin nila kung kailangan nilang gumamit nito. ini utos pa niyang lagyan ng <i>lock</i> ang metro ng aming tubig. nakasaad naman sa sulat na "d ahil ayaw kong pumayag na masimulan na ang pagtatrabaho sa loob ng aming <i>unit </i> ay puputulan nila kami ng tubig. pinayuhan niya akong hayaan k o nang magtrabaho sa loob ng <i>unit</i> namin para hindi na kami patuloy pang m agmukhang kawawang mag-iina na nakikiigib at nakikigamit ng banyo sa ibang <i>un . Hindi man lang kami binigyan ng pagkakataong makapag-igib para may magamit kami kahit par a sa araw lang na iyon. Ang 9<i>th floor </i> ay <i>commercial area</i>. Hindi yata nauunawaan ng <i>building admini strator</i>ang kanyang sinasabi. Alinman sa dalawang ito an g talagang dahilan ay parehong wala kaming kasalanan. Subalit nanatiling sintigas ng adobe ang puso ng <i>building administrator</i>. Matapos marinig ang aking kwento. Naroon din ang pahingahan at tulugan ng mga lalakin g manggagawa ng <i>condominium</i>. Nakiusap din sa kanya ang da lawa kong anak na dalaga. Nang malaman ng ilang kaibigan at kapwa ko guro sa unibersidad na p inagtuturuan ko na mga <i>unit owner</i> din sa nasabing <i>condominium</i> ang nangyari sa amin. ma aaring <i>substandard</i> ang materyales na ginamit." Walang ngang abug-abog. Kaya para sa akin ay wala kaming dapat bayaran. Nakiusap ako sa <i>building administrator</i> na hayaan kaming maka igib kahit na sa loob ng isang oras lamang. o kung ililipat nila ka mi sa ibang <i>unit</i> o sa <i>dormitory</i> nang wala kaming anumang babayaran . O kahit panluto lamang namin at pantimpla ng gatas ng d alawang taon kong anak. Usapin na ito ng pagmamaliit sa aming pagkatao at ng tahasang pagpapakita ng kawalan ng pagtitiwala sa amin. agad na pinutol ang aming tubig. Una. Bakit kailangan pang lagyan ng <i>lock</i> ang metro ng tubig namin? Magnanakaw ba kami na "nanakawin" ang sarili naming tubi g? O para ba pahirapan talaga kami? O para ba ipamukha sa amin ng <i>building a dministrator</i> ang kanyang kapangyarihang alisan kami ng tubig na napakaimport ante sa buhay ng kahit sinong tao? Tubig na hindi naman namin hinihingi kundi b inabayaran namin buwan-buwan? Tatlong araw pa ang lumipas. pagkatanggap na p agkatanggap namin ng nasabing sulat. Dito na ako halo s maiyak dahil sa nararamdaman kong galit sa walang pusong <i>building administr ator</i> at dahil sa awa sa aking sarili at sa aking mga anak. Subalit kahit anong pakiusap namin. nagmatigas pa rin ang <i>building administrator</i> na huwag kaming bigyan ng tubig. naisip kong ang paglagay ng <i>lock</i> sa metro ng aming tubig ay hindi na basta usapin lamang ng <i>leak</i> sa aming tub o. Abogado ang isa sa kanila na nagsabing <i>inhuman</i> at <i>grave coercion < /i>ang aksyong ito laban sa amin. Noong una'y nagdesisy on akong huwag na sanang paratingin sa kanya ang bagay na ito subalit nagbago an g isip ko sapagkat bilang ama at asawa. Muli kaming nakatanggap ng sulat mula sa <i >building administrator</i>. <i>poor workmanship</i> o <i>poor building construction</i>. Alinman sa dalaw a'y ayaw nilang ipagkaloob sa amin. Hindi yata niya nauunawaan na maaaring ikapaham ak ng mga anak ko kung susundin ng mga ito ang kanyang payo. Nang mga sandaling iyon. Sa halip na pakinggan ang aming pakiusap. may karapatan siyang malaman ang mga nan gyayari sa amin.sa loob ng sementong kinababaunan nito. tumawag na ako sa aking asawang nagtatr abaho sa Saudi Arabia para ikwento sa kanya ang nangyari. Sa pagkakataong ito. Ipinarating ko sa <i>building administrator</i> na masisimulan nil a anumang oras ang pagtatrabaho sa loob ng <i>unit</i> namin kung pagbibigyan ni la ang una kong hiling tungkol sa medikasyon ng anak ko. Pangalawa. tinulungan nila akong makiusap sa <i>building administrator</i >.

Tinatakam ang mga ito ng kanyang sari ling kalamnan. Pinilit lamang siyang pauwiin ng dilim at nagbabantang galit ng panahon. kumot at unan. Naghahanap ng butas na mapagtataguan. Sa bandang huli. Ito ang dating tagpuan nila ni Laya. Binuksan niya ang nakapinid na pinto ng kanyang silid. Nang-aakit ang alindog ng kanyang papag na ni minsa'y di niya pina gkaabalahang sinupin ang nananahang banig. Mu la nang magtrabaho siya sa Saudi Arabia at kumita ng dolyar. Idagdag pa ang kirot ng kany ang kalamnan at nakahihilong hapo. mayroon kaming bagong <i>property</i> . Nakagapos na siya sa nakasusulasok na katoto hanan. Sa kabilang banda. Matapos ang pag-uusap naming mag-asawa. Nag-iisa na siya. Ngayon. Nakabili kami ng sasakyan at ng bahay at lupa sa Laguna. Nakita niya ang kalawakan ng mabatong talampas. At ang mga anak ko naman.ang <i>condominium</i> na tinitirhan namin ngayon. kung bakit nagagawa ng <i>building administrator</i> na tratuh in kami nang hindi maganda. natanawan niya si Layang nauupo sa may katarikang ba ngin habang tila pinupunit na asero ang hagalpak ng pagtawa. Sinunod niya ang tuks o ng paghimbing. alang-alang sa pakiusap ng aking asawang na g-aalala sa aming kalagayan at para na rin sa kapakanan ng mga anak ko. Subalit ngayon. Muling nabuksan ang baral ng kanyang haraya sa kalaliman ng pag-idlip. Pumayag na ako kahit na masamang-masama ang loob ko sa hindi makatwiran at makataong pagtrato s a aming mag-iina ng <i>building administrator</i>. Alam kon g naaapektuhan nang labis ang aking asawa dahil malayo siya sa amin at wala siya ng magawa para tulungan kami. nasa loob na siya ng garapong binabaha ng salitre habang may umaaligid na pulutong ng mga buwitre. At para hindi na rin daw siya mag-alala nang labis sa aming mag-iina. Napag-aaral namin sa isang kilalang ekslusibong paaralan ang aming tatlong anak na babae. Sa kamay niya ay a ng mga lubid. guminhawa ang buhay ng aming pamilya. naisip ko ring ang kawalan ng pad re de pamilyang magtatanggol sa amin marahil ang dahilanagiging OFW din niya mar ahil ang dahilan kung adre de y naming pamilya. Umangat ang kanyang pakpak at bumagwis sa hangin upang lumutang k .it</i>. May naghaharing katahimikan. 4 Title:Kwento (18) Hanggang sa lamunin na ng gabi ang araw. nagpagpasyahan kong payagan na rin ang pagtatrabaho aming <i>unit</i> kahit na wala kaming ano mang matatanggap na probisyon sa <i> developer</i> ng <i>condominium</i>. Sa malayo. kahit wala silang sinasabi at hindi sila n agrereklamo ay alam kong nahihirapan na rin sa aming sitwasyon. mataman kong pinag-isipan a ng kalagayan namin pati na ang epekto sa amin ng kanyang pagiging isang OFW. Bubwit siyang nasa sulok ng kagipitan.

Bubwit siyang nasa sulok ng kagipitan. Nasa kanya na nananahan si Laya. Kinakailangang mabigya ng lunas ito. May kislap na naaaninag mula sa kanyang kamay hab ang lumalapit siya't gumuguhit ang kidlat. sumingaw ang tikas ng b awat hibla ng kanyang kalamnan. "Minsan kailangan mong maging mapagmagandang-loob sa mga taong iyong ki nasusuklaman. Tila hinuhugot daw sa kanyang likod ang mga buto sa kalamnan. Nagising ang kanyang ulirat. Kilala niya ito. Ang lalaking bihag ni Laya. Malupit ka Berting <p d>. Lumalapit pa . Taga-kumpuni ng mga sirang relo at orasan si Mang Banong sa isang maliit na lugar sa Raon. Wasak na si Berting. nakilala niya ang tinig nito. Hawig ng nasa kanyang panaginip bagamat itinuturing din niyang isa ito. "Alam kong ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Aling Amanda. "Hindi ako lilimot a. Lumpo na si Berting. Hindi na siya makalalayo pa. Wala kang ginawa kundi ang pagsawain ang patalim mo sa katawan ni Aling Amanda. Tag-ulan na ngunit walang nakababatid ng paglipas nito. Hindi kita titigilan. Tunog ng kampana ng Simbahang Quiapo ang kanyang palatandaan kung kailangan na siyang umuwi tuwing hapon. Di ako nagkamali. May katandaan na siya. Napahilahod na lamang si B erting sa loob ng garapon. Naghahanap ng butas na mapagtataguan. Umusal pa ang lalaki sa dilim. Inawat na lamang siya ng kanyang panaginip nang akalain niyang nasa bago ng dimensyon siya ng pagkakaidlip. Hindi niya maaninagan noong una ang mukha nito. Sabay ulit sa dibdib." nagngangalit ang bagang nito na na ghahayag ng panunuya at poot. Malapit na. Tama lamang upang makalipas sa maghapo n ang kanyang tinatanggap na salapi. Halos magmakaawa na ang bata sa kanyang nararamdaman. May kasama akong tutulong sa akin. Nakita ko. ang kip kip ni Laya. Lumalapit pa. Kakalahating mukha ang bumabakat sa sasandaling liwanag na naglalagos sa bintanang kapis. Pipi na si Be rting. Kipkip ing bilin. Pero wala nang ligtas pa. May tila pinupunit na hininga.</pd>" sumisiklab. Sinundan ko ang panaginip at kutob ko. May nakabuhol na lubid sa paa. Sabay ulit sa leeg. Wala siyang magawa sa takot. sa dibdib at leeg.. "Bakit 'di mo 'k o tigilan? Wala akong ginagawa. Nakaumang sa kanya. sa kamay. Si Caloy. Napanaginipan ko ang sinapit ni Aurora. Walang magawa si Berting. nakapaninilab. May buong imahen na ang nakikita niya kasabay ang nakagagalos sa diing pagsasalita. Si Caloy. Mahirap ang may kagalit. Napipiho niyang kilala niya ito. Ang pag-ikot ng kamay ng mga sari-sar ing relo ang kanyang hinaharap araw-araw. Baon niya ang isang garapong niya itong dinala at tumakas habang nagwika ng hul Aurora. Madalas atakihin ang bata. wala na ang ulan at handa na ang lahat sa libing ng matanda ng babae habang ipinapasok naman ang isa pang ataul. Lumipas na ang araw kay Berting. "Tama. <b>Oras sa Namamanata</b> Si Mang Banong ang naiwan sa kanyang nag-iisang anak na may sakit sa gul ugod nang maagang namayapa ang kanyang asawa. Sabay ulit sa pantog." sabay tarak ng patalim sa sikmura. May lalaki sa d ilim na papalapit sa kanya." tapos wala na siyang nasabi pa. Walang nakaaalam kung kaila n lilipas ang tag-ulan.asama ang nakabitin sa dulo ng lubid ang isang lalaki. Subalit lumalapit sa paglipad si Laya at sa paglipad nito'y nabubura ang kanyang pag-aagam-agam kung sino nga ang lalaki." aserong tawa ang narinig niya bago siya lagutan ng pantalon ni Berting. si Lay Kinabukasan. Binuksan ni Caloy ang binabaha ng salitre. Batid niyang kilala niya ito. At muli doon n .. Nagsimulang rumagasa ang ulan.

Uuwi siyang ma y pasa at paso ang katawan. Saya na niya ito na minsan niyang hinili ng na sana'y tulad na lamang nito ang buhay niya. Sarap na lama ng ng paghitit ng sigarilyo ang nagpapasigla sa kanyang katawan. Para itong manikang nakahimlay s a magaspang na papag at mainit na silid. Nagsawa na ito sa pag-iyak. may manipis na pangangatawan at may namamagang likod at balikat ang bata. Wala nang naghihirap sa bahay. Labimpitong gulang at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. kung minsan anim o pito ang kanyang nakakatambal. Pangarap ng kanyang ina ang makatapos ng pag-aaral k ahit na isa sa nakababatang kapatid ni Bobot. Ginampanan na niya ang lahat na yatang papel sa pakikitungo sa mga taong nakipagtawaran sa kanya. Tahimik ang paligid. Naisip niyang kunin ang mga mamahaling relo sa kanyang pinapasukan at ipagbili ito. Butil-butil na ang pawis sa kanyang kulobot at sunog na balat. Lalong suot din niya ang lakas ng loob na hindi karaniwan sa kanyang edad. Iba' t iba ang awtong sasakyan patungo sa iba't ibang lugar na iisa lang naman ang na ngyayari. Napaupo na lamang si Mang Banong habang inililipat sa ibang silid ang kanyang anak. sabay pang umiihip ang kara mdaman sa kanyang mga kapatid. Inilako niya ang mga relong kahit sa panaginip ay hindi mapap asakanya. Mataimtim niyang hinintay ang paglabas ng kanyang anak o na kahit ng doktor na magsasabing maigi na ang bata. Siya si Bobot. Ganyan ang gabi kay Marco. Maputla. ang maging tigre sa bangis at maging sawa sa lambing sa pakikiniig . Suo t din niya ang hindi nabibiling kapal ng mukha. Pasa-pasa ang kanyang tuhod sa pagluhod-paggapang sa Simbahan ng Quia po makahingi lamang ng kapatawaran sa kanyang nagawa habang lumalaban sa kamatay an at buhay ang kanyang anak sa ospital. <b>Si Bobot</b> Nag-iisang lalaki sa limang anak si Bobot. Dumating na ang sukdulan ng sakit ng k anyang anak.iya katatagpuin ang kanyang nakaratay na anak. Kung minsan naman. Kasama sila sa bayong ng hirap. Kung m ay makapagbibigay lamang sa kanya ng pagkakataon upang makahiram ng salapi subal it wala. Lumabas na ang doktor. Bawat gabi'y tila kahoy siyang inaanay. Kakap irasong ungol na lamang ang ginagawa nito. Tuwing umaga lamang siya nagigising sa isang bangungot. Masaya ang gabi. Hindi na siya ang B obot na madusing. pati pa ang pa mumuhay. Nariyan ang maging tila turuan at sunudsunurang aso. Bagamat ang dalawa sa kanyang kapatid ay may hanapbuhay sa lansangan hindi pa ri n husto ang kinikita nito para sa kanilang pangangailangan. Gipit na gipit na silang mag-ama. tuloy sa paghawi ng mga numero ang kamay ng orasan. wala na ang kanyang anak. ang mga kapatid. Ang sigarilyon g nag-aalis ng pait ng nakaraang gabi. Bawat sinasamaha'y sari-saring paraan ng saya ang dinaranas. B asta hanggang kaya niya ay tuloy pa rin ang pakikirigodon sa mga estrangherong l alaking babae ang puso o sekswal na pangangailangan. Wala siyang mapasukang trabaho bukod sa kanyang natutunan sa mga kaibigan g nasa ganoong kalagayan din. Wala silang aasahan kundi ang kanilang sarili at dikta ng pagkakataon. Hindi sapat ang sam paguitang kadalasa'y lanta ng iuuwi o ang pagpapakintab ng sapatos ng kung sinusinong naglalagalag sa abenida. Baldado ang ina. inaalayan din siya ng gulpi ng pagmamahal. Ala-sais na ng dapithapon subalit wala ng humudyat na kampana para magpaalala ng kanyang pag-uwi. tila bangka y na pinagsasawaan ng buwitre. Kinakalimutan na niya ang sarili kung lubog na ang araw. Hindi niya pansin ang pagkulo ng sikmura. Hindi na niya maaasahan pa ang in ang nabaldado ilang taon na ang nakalilipas. si Marco kung gabi. Hindi pa niya alam kung kailan ito matatapos. Kung minsan pa nga. Tumugtog ang kampana ng simbahan ng ka tanghaliang tapat. Kung minsan lima. Suot na niya ang malinis na mumurahing damit at sapatos. Tuwing umaga lamang ito h umuhupa. Ang dating labimpitong taong gulang na bata ay wangis binatang may hustong gulang. Kulang na kulang na ang panahon upan g umasa na lamang siya sa maiipon na salapi mula sa kanyang hanapbuhay. iba't iba ang k asama. Tahimik din ang bata. May takdang paggamit at takda . Nasa lansanga n ng kilalang kalye siya naghahanapbuhay tuwing pinangas na ng dilim ang liwanag .

Naitanong niya kung ano nga ba ang tula sa matanda. Pinanawaan ng hinagpis. Nalaman niyang sumusulat ng berso ang m atanda. Gulat at tulala ang lahat. . Bla ngko ang kanyang mukha. <b>Makata sa Ilog</b> Ganyan ang umaga ni Bobot. Huli na. Tahimik lamang ang matanda tuluy-tuloy sa pagsusulat ng mga titik habang ang apo ay nagtatampisaw sa tubig. Ilang ulit itong nang yari. Hindi pa nsin ng apo ang matanda sa kanyang ginagawa. Para hig it na masamyo ang bango. Umaasa. Napatid ang sa ya ng mga tao nang mapansin nilang nakahiga ito sa riles habang humaharibas ang padating na tren. Tumugot ang bata at lumapit sa kanyang lolo na nagtatano ng kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Ang araw ay nang maalis ang asawa niya sa pabrikang pinapasukan. Batid mo lang na mayroon itong bukanang patatapos sa isa pang mala king bahagi ng tubig. Naghihintay sa asawa. Malinaw na ang paliwanag ng makata sa kany ang apo. Hindi rin niya pinalampas ang pagtataka kung bakit nagsusulat ang kanyang lolo nito. Tanging ang diwa lamang ng matanda ang nakiki paghuntahan sa tagpuan at mga imaheng kathang-isip. Makailang ulit silang ganito na la ng ang nangyayari. Naroroon pa rin ang apo at si lolo. Walang nakagalaw para pigilin ang mamang abot-tanaw ang layo. Mahinahon na sagot ang s ukli sa kanya. Ito raw ay katu mbas ng larawan na nagpapaalaala ng isang bagay. masdan ang kulay at damhin ang lamig at init. Ilang sandali rin ang kanyang ginugol upang mapagmasdan ang pagsusulat ng makata. Papalubo g na ang araw. Nakatitig sa kalaliman ng dalawang bakal na nag-uunahan. Napawi na ang tag-araw at hinalilihan ng tag-ulan. Matiyaga siyang naghihintay ar aw-araw sa tren na nagdaraan. Dalisay ang tubig sa ilog na pinakikislap ng namumulang pag lubog ng araw. Ito na a ng kanyang ikalawang buwan ng kanilang unang anak. Patay na ang kan yang asawa. Dito niya nasabing. Binabasa ni lolo ang mga tula s a kanyang apo. Payapa ang pag-agos nito hanggang sa dulong hindi na maaabot pa ng paningin. Nabasa na lamang ang alikabok ng pulang katas na nagmula sa nagpipigaang laman at bakal. Habang malayu-layo na rin ang nararating ng batong ipinupukol ng apo ng makata. salit-salit na tila tirintas ng panahon. Inihayag ni lolo ang mga salitang naiwan sa kanya ng kanyang lolo. Nagkakasundo lamang kung kailan nararapat lumisan. Parang paghingang kailangang gawin para malubos ang buhay. Minsan. Naroroon ang pagtataka ng bata nang iwanan ng kanyang lolo ang p angakong darating ang araw na maliliwanagan din siya.ng tapos. <b>Sa Riles<b/> May babae sa istasyon ng riles tuwing hapon. Sumapit na muli ang isa pang tag-init sa ilog habang umiihip na muli an g habagat. Mataimtim niyang isinusula t ang mga salitang akma sa nilalaman ng kanyang sulatin. naubos na marahil ang mga batong dapat na maipukol o kaya'y nada gdagan pang higit ang pagtataka ng apo sa ginagawa ng matandang makata nang pumi rmi ito sa isang tabi. ang makata sa ilog. Ganoon pa rin ang hawi ng agos s a ilog. Siya si Ema sa ikadalawampu't anim na taon. Hindi na paulit-ulit pa. Buntis si Ema noon. Higit nang naiintidihan ng apo na ngayon ay lolo ng kanyang apo a ng mga berso ng kanyang lolo. Ang silbi raw nito'y upang maiwan ang isang bulong ng kaluluwa s a daigdig. Nakamatayan niya ang pista nang hindi pa natatapos ang kasiyahan. Malakas ang pag-agos sa gitnang bahagi ng ilog subalit nakukuha pa ring magkaroon ng sapin-saping pa gbibilug-bilog ang tubig sa pagpatak ng mga munting batong ipinupukol. Madalas matagpuan ng hanging habagat ang makata at ang kanyang apo sa il og tuwing tag-araw. "yumao na ang matandang makata subalit buhay siya s a titik na umiimahen sa makata ng ilog." Papalubog na ang araw.

" "Sabi kasi ni Lola Terry kapag nasobrahan ng tubig ang buto." "Kapag di nadiligan ang buto sa loob ng aking tiyan.4 Title:Kwento (9) "Naku! Pa'no na kaya 'to? "May espesyalista kayang doktor na para lang sa pag-aalis ng buto sa tiy an?" "Paano kung tumubo na ang buto at maging isang malaking puno sa loob ng aking tiyan?" "Paano na ang aking tiyan?" "Magiging parang buntis kaya ako o maging isang malintog na lobo ang aki ng tiyan dahil sa puno ng santol na nagsisimula ng tumubo? "Makakakain pa kayo ako?" "A! Alam ko na. nalulunod i to at namamatay. tiyak na mal ulunod ito at mamamatay." "Kapag nasobrahan sa tubig ang buto sa loob ng aking tiyan. May maliliit. At di na magiging isang puno. At di na magiging isang puno. tiyak na mauuhaw it o at mamamatay." ." "Pero paano kung mauhaw ako?" "Kailangan ko rin ng tubig." "Sabi kasi ni Lola Terry kapag di raw nadidiligan ang buto. iinom ako ng maraming-maraming tubig." "Paano na kaya 'to?" "Kanino ko kaya sasabihing may buto sa loob ng aking tiyan?" "Teka parang may mga ugat nang lumalabas sa aking tiyan. di na lang ako iinom ng tubig para di na tumubo ang buto sa aking tiyan. malalaki at paliku-likong ugat." "A! Alam ko na. natutuyo ito at di na tumutubo." "Pero paano kung matakaw pala sa tubig ang buto ng santol? Baka lalo bu milis ang paglaki ng puno sa loob ng aking tiyan.

teng a. pumili ka ng santol na gusto mo at ipagbabalat kita. Inabot ko ang santol at nang kakagatin ko na. "Sa Maynila." Pinuntahan ni Lola Terry ang telepono. Kanina pa ako kumain ng santol pagkatapos ng tanghalian. buti na lang at biglang nag-ring ang telepono kung hind i. "Martina. kumuha na rin ng santol at kinagat na lang niya ito. "Para talaga sa 'yo ang matatamis na santol na 'yan!" ang sabi naman ni Kuya Lester. Pinili ko ang pinaka-<i>orange</i> at ipinagbalat na ako ni Lola Terry. At si Kuya Lester. naalala kong bigla. Walang putol magbalat ng santol ang aking Lola. makapagsasalita. Pagkatapos mabalatan ni Lola ang santol. Ang tamis-tamis!" ang lumabas sa bibig ni Kuya Lester. Kring! Kring! Kring! "Si Lola talaga. is ang matamis na matamis na santol. Ngayon.' ang utos sa akin ni Lola Terry. tiyak na makakakain uli ako ng santol. makaririnig. nakita ko na namang nakahain ang sandamukal na santol. hapunan na. "Martina! Martina! Ang iyong nanay nasa telepono! Dalia n mo apo!" "Nanay?" "O anak kamusta ka na?" . "Teka pala! May buto pa nga pala ng santol sa aking tiyan. at makakakita?" "Makilala pa kaya ako nina Nanay at Tatay? Ng aking mga kaklase pag-uwi ko sa bahay namin?" "Naku! Ilang oras na ang buto ng santol sa loob ng aking tiyan. at mata?" "Paano na ako makakahinga." si Lola Terry uli." "Gaano na kaya kalaki ang buto sa aking tiyan?" "May sumusulpot na kayang isang dahon? Dalawang dahon? O tatlong dahon ?" "Gaano na kaya ito kataas? Kalahating dangkal kaya? Isang sangkal? O higit na sa isang dangkal?" Sa gitna ng mesa. "Sarap talagang panghimagas ng santol."Paano kung lumalaki na nga ang puno ng santol sa loob ng aking tiyan?" "Paano kung maglabasan na ang mga sanga nito sa aking ilong. saka isinawsaw sa isang platitong asin." ang sabi ng isip ko." ang sabi ni Lola habang ibinibigay sa akin an g santol. "Para sa aking mahal na apo. At sandali lang. bibig. binibili pa 'yan.

Ate Sally. nakahinga na ako. At si Kuya Lester mukhang nakakarami na. kailangan din na mag-ingat sa pagkain ng santol. Dahan-dahan lang. Siguro ngayon may puno na sa loob ng akin g tiyan. Kuya Ruben. "Aba e. Si Ate Perla. 'Pag balik ko sa mesa." sagot ni Nanay. di totoo 'yon. "Gener. "Si Lola naman. nanakot pa! E kung totoo 'yon e di lumaki na ang butong nalunok ko noong nakaraang bakasyon. bukas nang umaga. hane?" ang bilin ni Lola. Magkamukhang-magkamukha sila. TUWING HAPON. hanapin mo na kami!" ang sabi ni Ate Rowena. SINUSUNDO ako ni Ate Rowena at ni Ate Sally. Di mauubos ang tawanan naming tatlo sa bilog na mesa na puno ng pinagbal atan ng matatamis at parang maliliit na bumbilyang santol. Hindi mabut i sa katawan ang makalunok ng buto ng santol." "Nay?" "O ano 'yon anak?" "'Pag ba nakalunok ng buto ng santol." "Susunduin ka na namin bukas ng Tatay mo. WALONG LAHAT ANG aking mga kapatid. Kapag nasa malaking bahay na kami. tatlo pang santol ang binalatan ni Lola Terry par a sa akin. Ate Charito. "Kung maliit lang naman ang buto. at si Kuya Tuan. sasama 'yon kapag umoo ka. Baka makalunok ka ng buto'y may tumubong puno sa iyong tiyan. Malapit na ang pasukan anak. naglalaro kami ng taguan." ang sabi ni Lola Terry kay Kuya Les ter." "Pero anak. Sabi ni Nanay." sabi ni Kuya Lester habang hinihimas-himas ang pilit pinalalaking tiya n. . g aling daw sa laro ang pangalan ni Ate Rowena at ni Ate Sally. mukhang nakakarami ka na. siyam kaming magkakapatid. Bumalik na uli sa dati lah at. Kuya Itim. "Anak. Kaya bin ibilang kong lagi. Ate Rowena. iakyat mo ng santol ang iyong Tita Glenda par a maiuwi nila sa Maynila."Ayos maman po ako dito 'Nay." Sa sinabi ni Nanay. Rowena puwera at Sally kasali. puwedeng tumubo sa loob ng tiyan?" Isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Nanay. Kuya Puti. Sila an g kambal kong kapatid na babae. Madalas si Ate Rowena at s i Ate Sally lang ang aking nakakasama. May sobra pang isa sa aking mga daliri. Tapos ako raw ang pansiyam ang sabi sa akin ni Nanay. Gusto ko na ulin kainin ang matamis na santol na binalatan ni Lola Terry. Taguan sa salamin ang aming laro. "Lester. Piliin mo 'yung mga hinog.

Bababa ng bahay si Ate Sal ly at hahawakan naman ako ni Ate Rowena sa dalawang kamay. naghihintay naman sa ibaba ng bintana. "Halika na Bunso. bilisan mo at may mumu sa bintana. KINABUKASAN. Sa malaking salamin ng lumang aparador. nilingon ko si Ate Rowena sa malaking bintana. Maglalaro uli kami sa malaking bahay na may dalawang malaking bintana."Gener. saan kaya kami nagtatago?" sabi ni Ate Rowena "Gener. Siguro talagang salbahe ang mumu kaya dapat akong idaan sa bintana para di niya ako makasalubong sa hagdanan. "Halika na Bunso. Taguan uli sa salamin ang aming laro. Matataranta na naman si Ate Sally at si Ate Rowena. Nakapikit ako dahil sa sobrang l ula ko. . Parang sa salamin galing ang kanilang mga boses. Idadaan na naman nila ako sa mataas na bintana. Biglang matataranta ang dalawa kong kapatid. "Bakit parang di siya natatakot sa papuntang mumu sa bintana?" LAGING DI NATATAPOS ang laro namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally dahil sa malakas na "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" na naririnig namin." aya ni Ate Rowena. SUSUDUIN ULI ako ni Ate Rowena at ni Ate Sally. Tapos isang malakas na. makikita mo kaya kami?" sabi naman ni Ate Sally. Sa malaking salamin ng lumang aparador. "Brummmm! Brummmm! Brummmm!"uli ang aming maririnig. nakikita kong magkatabi sila per o di ko talaga makita ang kanilang pinagtataguan. "Gener. Pauwi. Malalaki at mabilis ang aming mga hakbang. nakikita ko silang dalawa pero d i ko talaga makita ang kanilang pinagtataguan. Idadaan nila ako sa mataas na bintana. "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" ang aming maririni g. nakikita mo ba ang aming pinagtataguan?" si Ate Sally naman. Si Ate Sally. Tapos malakas na. Tapos ihahatid na uli ako ni Ate Sally sa maliit na bahay namin ni Nanay . Nakapikit pa rin ako per o di na ako gaanong nalulula. bilisan mo at may mumu sa bintana." aya ni Ate Rowena. Siguro salbahe ang mumu sa bintana. Tapos nagmamadali akong ihahatid ni Ate Sally sa maliit na bahay namin n i Nanay. Mahigpit na ang hawak sa akin ni Ate Sally. Siguro talagang salbahe ang mumu sa bintana.

Tulad uli ng dati. at siyempre. PAGKATAPOS NARINIG NAMING lahat ang "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" at ang paang umaakyat sa hagdanan. Kuya Puti. GABI." Naramdaman ko na lang ang mahigpit na yakap ni Nanay. TINANONG KO si Nanay tungkol sa mumung nakita ko kanina sa malaking bahay. Tapos. Nakita ko ang nakaparadang pulang dyip. Dumating din pala si Ate Perla. Siguro ang laki-laki ng kanyang bibig dahil ang laki ng boses niya. "Ialis ninyo ang batang 'yan sa bahay na ito!" ang sabi ng mumu nang ma kita ako. Kuya R uben. KINABUKASAN NG HAPON." ang sabi ni Nanay habang hinihimas ang aking ulo. Pero sa hagdanan na niya ako idinaan. Tapos natulog na kami. Hindi kaya niya tinatakot ang walo kong kapatid na nakatira sa malaki na ming bahay? Siguro kaya di ako nakatira sa malaking bahay dahil maliit pa ako. Sinuklay naman ako ni Ate Sally. "Pero pano nga pala si Nanay? Sasama kaya siya?" PERO ISANG HAPON. Kaya na nilang labanan ang mumu sa bintana. Kuya Itim. Siguro pag-malaki na ako sa malaking bahay na rin ako titira. madali akong inihatid ni Ate Sally sa bahay namin ni Nanay. Binihisan ako ni Nanay nang paborito kong damit. Kaila ngan ko pa ang pag-aalaga ni Nanay. may nakakatakot na nangyari habang naglalaro ka mi ni Ate Rowena at ni Ate Sally. Kuya Tuan.Siguro ang pangit-pangit ng mukha ng mumu." "Oo anak. si Ate Rowena at Ate Sally. "Talaga 'Nay. Per o di mumu na pangit ang mukha at malaki ang bibig. Nagkaroon na ng mukha ang salbaheng mumu na sinasabi ni Ate Rowena. Parang kakaiba ang lahat. sinundo uli ko ni Ate Rowena at Ate Sally. hindi siya mumu na dapat mong katakutan. . Sina Ate Perla. Napatayo si Ate Rowena at si Ate Sally pero huli n a ang lahat. Kuya Puti. Kuya Ruben. walo silang aking kapatid at ako ang pang-siyam. Binilang ko silang lahat. Pero hindi m umu ang nakita mo kanina. Pin ulbuhan ako ni Ate Rowena. Basta narinig na lang namin ang malalakas na paa na umaakyat sa hagdanan. "Maiintindihan mo rin ang lahat anak pagdating ng panahon. Ate Ch arito. Pagdating namin sa malaking bahay. Ate Sally. ibang-iba talaga ang lahat. Ate Charito. Di na nakababa si Ate Sally para saluhin ako sa ibaba ng bintana. nakita ko sa pinto ang mumung nakita ko kahapon. Ate Rowena. at Kuya Tuan ay malalaki na. Kuya Itim.

"Tay. para naman magkaroon ng bata dito sa 'ting bahay. PINAGHAHANDAAN KO ang pagdating ng aking Tatay. Hanggang ngayon. "Para naman may maiangkas ako sa 'king matuling bisikleta. Wala na ang mumu sa bintana na aking kinatatakutan. Dahil ang mumu pala ng iyon ang tatawagin kong TATAY." si Kuya Tuan . pahina. "Nakakamukha natin siyang lahat. siya na po si Gener. gusto po namin na dito na siya tumira. "Sinong magsasabing hindi namin siya kapatid?" si Ate Rowena." ang sabat naman ni Kuya Ruben . . "Tay. TUWING GABI." ang sabi ni Kuya Puti. "Nardo. NATATAPOS na lagi ang laro namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally."Tay. Pinalalak as ko ang aking loob dahil sa mga nakatatakot na namang pangyayari." si Ate Sally naman. "Oo!" Gabing-gabi na kung umuwi ng bahay si Tatay at pagkagising naman namin n i Nanay sa umaga. At sa hating-gabi. ikaw na ba 'yan?" ang sasabihin ni Nanay. hanggang lumakas nang lumakas. mabibilang ko na talaga. "Aba. Ngayon. maririnig ko ang hilik ng parang isang halimaw sa l oob ng malaking kuweba?malakas. Medyo natakot ako sa kanya. Lalangilang itlit ang makintab naming sahig. magkakalatugan ang mga pinggan at baso. maiiwan ang kulay-itim na bakas ng mga paa." At nakapalibot silang lahat sa akin. Maraming halik at yakap ang ibinigay sa akin ng aking walong kapatid. simula ngayon dito na siya titira sa atin. Tatakpan ko ng unan ang aking teynga." ang sabi ni Ate Charito. SIMULA NOON. siya po ang bunso naming kapatid. Biglang sumaya ang malaking bahay. "Tay. kamukhang-kamukha ko 'ata si Gener. kak alat ang amoy ng maitim na tambutso ng sasakyan." ang sabi ng mumu. "Mga anak. Siyam kamin g magkakapatid at ako ang bunso." ang sabi ni Ate Perla. Lumapit sa akin ang mumu. nakaalis na siya. di ko pa rin alam kung saan sila nagtatago at kung paano sila napupunta sa salamin. Hindi na kami nagmamadali at di na ako idinadaan sa bintana 'pag nariri nig namin ang "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" at ang paang umaakyat sa hagdanan. Hinawakan niya ako sa balikat.

ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa. laging sabi ay bata. sa dilim. Hindi na binigyan. kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. Umingit-ngit sa takot ang mg a aso. nagalit daw si Mariang Makiling dahil tinatangkang agawi . wala nang tumatanggap ng handog na yaman. Subalit ngayon. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan. mas matapang. at "ng Makiling" dahil duon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita. sa takot. "Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop!" Humalakhak ang dalawang lalaki bago nagpatuloy pauwi. ang mga kasal at iba pang pagdiriwang a y hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria. Tuma kbo na rin ang dalawang mangangahoy.7 Title:Sanaysay (37) Text 113 . Sabi ng iba. lalo na nang umalingawngaw uli ang mga siga w. Ngayon. Ilang minuto lamang. Pagkaraan ng ilang saglit. ay bumaril sa mga halimaw subalit mintis! Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling.155 Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mangangahoy. naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. narinig nila ang sigaw mula sa malay o: "Nanduon sila!" Sinundan ito ng mas malayong sagot. dalawang mangangahoy ang pauwi mula sa bundok. tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na "mutya . o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. Ang lima o anim na anak-anakan na nakakita sa kanya. Hindi siya nagbago ng anyo. o kung mayruon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. binitawan ang dal ang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. mula sa gilid ng bundok. Isa sa mga mang angahoy. Isang hapon.mga dambuhalang halimaw pala! Sinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo." Wala ring nakaalam ng tunay niyang pangalan. Minsan.Folktales Word Count: 2. mas malapit. itinaboy pa nila ang ma tanda na nagbanta. malapit na malapit na! Sindak sila sa bilis ng mga humahabol! Umabot ang dalawang mangangahoy sa sapang Bakal at. pinaparusaha n niya ang mga ito. Nasalubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. dumating ang mga humahabol . basta tinawag na lamang siya ng mga tao na "Maria" dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina. umungol at tumabi sa kanila. Subalit sumbong ng iba. kasalanan daw ng mga tao sa kabayan an na ayaw magbayad ng puting dumalaga. narinig uli nila a ng mga sigaw. ma rami nang taon na hindi siya nakikita. Naglaho na si Mariang Makiling. kahit anino ay hindi na aninaw sa Makilin g. Nakababa na ang araw pagda ting nila sa paanan ng bundok at. at kumaripas ng takbo. kahit na sa liwanag ng buwan. Ang mga nilalang na tulad niya ay maniwar ing lumilitaw na lamang. "Duon sila! Duon!" Hindi naunawaan ng dalawang mangangahoy subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso. maliksi at dalisay si Mariang Makiling. Sa isang kisap-mata.

Siksikan ang mga tao duon sapagkat "araw ng p amilihan" nuon. ilang araw lamang bago s iya ipakasal. Mabait siya at mababa ang luob. Kahit kaila n. upang mamili at mag-aliw. at ang "bilihan" sa katunayan ay palitan lamang ng mga dala-dalang bagay . nakasabay niya si Gat Dul a sa "pagtawad" sa isang piraso ng balat ng hayop. yumuko si Gat Dula kay Maria na. Subalit dumating ang araw. ang damit at perlas ng kanyang ina ang isinuot nuong kasal. dumilim ang panahon para sa binata at kanyang mga mag ulang. Mula nuon. tulad ng madalas niyang pasyal sa gubat ng bundok Makiling. SABI sa mga alamat. bitbit ang kanilang mga "panind a. Upang makaiwas ang anak. ay hin di sumagot at tumingin sa malayo." Nanduon din nuon si Mariang Makiling at nagkataon. ang uso nuon. Diwata rin tulad ng mga ma gulang. nagkadikit ang kanilang mga balikat. Hindi lum alayo ang mga Aeta. subalit tahi mik at malihim. Kaya naman kitang ipagtanggol. abot hanggang s akong ang haba. "subalit ang ka ilangan mo ay pag-ibig na tao. yumuyuko ang mga tao sa magalang na pagbati. Kahit na sila ay may hiwaga. Dumalaw si ya kay Mariang Makiling sa kahuli-hulihang pagkakataon. minabuti ng ina ng binatang mag sasaka na ipakasal sa pinakamagandang anak na babae ng isang mayamang pamilya. sina Gat Panahon at Dayang Makiling. Walang sinasabi tungkol sa kanyang mga ugaling hindi maunawaan. si Maria. Bilang paghingi ng paumanhin. Ang makapal niyang buhok. ang panginuon sa nayon ng Bai. hindi lubos ang paniwala mo sa akin. Hindi sin asadya. sa halip. at ito raw ang nagliligtas sa kanya sa anumang pangani b.sa mga salakot. Subalit hindi naibigan n g babae ang mga ito at. Bulung-bulungan na mayruon siyang anting-anting o mutya na taw ag sa bato na may hiwaga. Isang araw. Pagdaan niya.n ng mga <i>hacenderos</i> ang lupain sa bundukin. nahipo pa ni Gat Dula ang kamay ni Mariang Makiling sapagkat hawak nilan g magkasabay ang balat ng hayop. may isang binatang magsasaka na parang pinagpala ng tadhana. at lahat sa nayon ay nasa talipapa. Minsan. Pati ang mga taga-kalapit ba ranggay at nayon ay dumayo upang magkalakal din. Nagsimula ang isang digmaan at dumating ang hukbo upang kumuha ng mga bin atang gagawing sundalo. sa hinhin." Pinahiram niya ng damit at alahas ang binatang magsasaka. ang mga diwata o diyos ay namuh ay tulad at kasa-kasama ng mga tao. at wiling-wili ang mag-asawang diwata sa anak na it inuring nilang kanilang kayamanan at ligaya sa buhay. nagsalita sila at umibig. Ang binata mismo ay walang imik. nagtungo sa talipapa ng Makiling si Gat Dula. Isa pa. Malusog lahat ng kanyang m ga alagang hayop. ay may sabit na mga bulaklak ng suha. nakadamit ng sutla na may borda ng mga bulaklak. Kapwa nakaharap sa nagtitinda . pati na ang iyong mga kamag-anak. Sinasabi pang sobra-sobra ang awa ni Maria ng Makiling. Nalungkot ang binata nang marinig ito. upang gamitin sa kasal ng kanyang magiging asawa. banig at sutla. at nagkatinginan silang dalawa. bitbit ang isang buslo ng luya na ipinagpapalit ni Mariang M akiling . Dalawang katulong na Aeta ang lagi niyang kasama pagpunta sa talipapa. at ang kaisa-isa nilang anak. Naging ugali niya ang mamasyal sa talipapa kapag araw. nagkapanahon nuong nakaraan. hindi tinamaan ng salot o bagyo ang kanyang bukid. "Sana sa akin ka ipinangako. kasama ng handog na dumalagang manok na k asing puti ng gatas ang mga balahibo. hindi karaniwan si Maria subalit nakihalubilo siya at nakipag-usap sa mg a tao. at lalo siyang naging tahimik. MARAMING kasaysayan ang alam tungkol sa mapagpalang diwatang ito. Maganda at magiliw si Maria. karamihan ay t ungkol sa pagtulong niya sa mga mahirap at mga maysakit habang nakabalatkayo sa anyo ng isang karaniwang tagabukid. Tapos. Umuwi ang binat a at ibinigay ang damit at alahas sa napipintong babae. namili sa talipapa at iba pang karaniwang gawain ng mga tao hanggang ngayon. wala nang nakakita kay Mariang Makiling o sa kanyang kubo." sabi sa kanya ni Mariang Makiling. Marikit ang kanyang mga m ata kaya pati mga babae ay naakit makiharap sa kanya. Ang mga mamahaling ipinahihiram niya sa mga tao ay sinasabing ibinabalik sa kanya. naglaho na si Maria Makiling. Nagkakilala sila at pagkaraan ng mahabang pag- .wala pang salapi nuon. Ang alamat ni Mariang Makiling ay tungkol sa dalawang ganitong diwata nu ong Unang Panahon.

Isa pang dahilan hindi na nakita uli ni Gat Dula si Mariang Makiling: Siya ay is ang nilalang na tao samantalang si Maria ay isang diwata. Dumukot siya ng isa at isinubo kay Mangita. at pakay naman ng mga diwata ang tumulong sa mga tao. MARAMING taon na ang nakaraan mula nuong namahay sa mga pampang ng Laguna de Bai ang isang mahirap na mangingisda. Gaano man katalik sila . Muling lumala ang sakit ni Mangita at humina nang humina ang paghinga. Agaw-buha . umukit si Mangita ng magagandang kabibi at ipina gbili. hinangad niyang mamatay na si Mangita. Natumba ang matandang babae at nabagok ang ulo sa bato. Lalo namang nagselos at nainggit si Larisa kay Mangita. Kumita siya ng sapat lamang pambili ng pagkain. Si Mangita ay kayumangging kaligatan at ang buhok niya ay kulay ng hatinggabi. Nabalo nang namatay ang asawang babae. Pagkaraan ng panahon. isang pulubing matandang babae ang lumapit sa kanilang kubo at humin gi ng kaunting kanin para sa kanyang maliit na mangkok. hindi tumutulong sa bah ay at maghapon na lamang nagsusuklay. Nakita niya ang sugatang pulubi at maagap na tinulungan. M apagbigay siya at mahal ng lahat ng kakilala dahil mabait. Nagsusuklay ng buhok nu on si Larina sa pintuan. siya n a lamang ang tanging nagpalaki sa dalawa nilang anak na babae. "Hindi ko kalilimutan ang iyong bait at awa. Isang araw. nag simulang gumaling si Mangita bagaman at lubha pang nanghihina kaya hindi nakayan ang magpasalamat." sabi niya kay Mangita bago uugod-u god na lumakad paalis. Ilang saglit lamang. Tapos. "Subuan mo siya ng isang buto oras-oras hanggang pagbalik ko. Kaiba siya sa kapatid. Nanghuhuli siya ng mga parupar o na tinutusok niya hanggang mamatay at isinasabit na palamuti sa buhok. Nagsimulang maghingalo si Mangita at malapit nang mamatay nan g bumalik ang pulubing matandang babae. upang ipagbili ang kanyang huling isda subal it nuon. itinago ni Larisa ang mga buto sa sariling mahabang buhok. Lagi siyang wala sa bah ay at tumutulong sa mga tao. sa halip na alagaan ang kapatid. Patuloy ang laganap ng sakit at si Mangita ay naratay. Narinig ni Mangita ang ingay at humangos mula sa pagsusulsi niya ng isang lambat . gawi ng mga tao kapag nagigipit na lumap it sa mga diwata at humingi ng tulong. At araw-araw naman. madalas dumalaw si Gat Dula sa bahay nina Gat Panahon at Dayang Makiling. laganap ang sakit duon. ang matamis niyang ngiti ang siya ng nagpapaliwanag sa munti nilang kubo. Nuon kasi. Lumuwas siya sa lungsod sa kanyang bangk a. namatay ang ama. Nakiusap siya kay Larina na tumulong upang lumaki ang kanilang kita subalit hindi siya pinansin ng kapati d na nagpatuloy na nag-aliw na lamang sa sarili. at nagsalit a pa ng paghamak. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa pagtahi sa mga lambat at sa pagbigkis ng mga sulu . Siya ay nahawa. Kapwa napakaganda ng dalawang anak. Pinagalitan siya ni Mangita dahil sa kanyang kawalan ng makata o subalit sa halip na magsisi. at nasuya sa pag-abala ng pulubi. hindi maaaring mag-ibigan ang dalawang magkaibang nilalang. Paminsan-minsan. lalo lamang namuhi si Larina. Pagkatapos. sina Mangita at L arina. Upang magkaruon ng hanap-buhay. Naiwan ang mga buto kay Larina subalit hindi niya binig yan si Mangita. Katunayan. hindi na niya nakaharap si Mariang Makiling. sa laki ng inggit at muhi sa kapatid. Dahil dito. Naiwan g lubos na ulila na ang magkapatid. sumandok siya ng kanin mula sa palayok a t pinuno ang mangkok ng pulubi. Kaya.uusap.kapwa gamit sa pangingisda gabi-gabi. tulad sa madalas na niyang gawa. nagpupunta siya sa lawa upang masdan ang sarili sa tubig. ayaw siya ng mga tao na lalong humanga at nagmahal sa kapatid niyang Mangita. Maputi naman si Larina at haling na haling siya sa manilaw-nilaw niyang buhok na pinatubo niyang mahabang mahaba. Mula nuon. Sinigawan niya at iti nulak palayo. Nagpasalamat ang matandang babae. At malupit." habilin ng pulubi kay Larina bago umalis. May dalang supot ng mga buto ng halaman ang pulubi. nagkasakit at natuluyan. subalit kahit kailan man. naki kita niyang nangingisay pa ang paruparo at tuwang-tuwa siya sa galaw nito sa kan yang buhok. Nagmakaawa siya kay Larin a na alagaan siya subalit malaki talaga ang muhi ng kanyang kapatid kaya pinabay aan siyang lumala. Hindi niya kinibo si Larina na tumawa lamang. Ginamot niya ang suga t at pinatigil ang pagdugo. nakangiti nang bahagya si Maria nang maghiwalay sila.

duon sa magandang tahanan ng diwata namalagi si Mangita at nabuhay silang masaya at mapayapa. "Mula ngayon. kundi magandang diwata! Kalong-kalo ng nito ang may sakit na Mangita. Hinalughog ng pulubi ang kubo at bakuran suba lit wala siyang nakitang itinapon o itinagong buto. Subalit ikaw ay masama!" Itinutok ng diwata ang daliri sa mukha ni Larisa. Pagbalik ng kanyang paningin. sabay sa paratang at pataw ng parusa. "Ako ang pulubing humingi ng limos sa inyo. "Oo!" sagot ni Larisa. ay nagpapagunita sa kanila n a pinaparusahan si Larisa dahil sa kanyang kasamaan. At tuwing malakas ang ulan at hangin. walan g tigil ang suyod sa buhok." bigkas ng diwata. luluhod ka habang panahon sa ilalim ng lawa at magsusuklay upang m asuyod nang walang katapusan ang mga buto mula sa iyong buhok!" Pumalakpak minsan ang diwata at pumasok ang ilang bulilit at hinatak paalis ang humihiyaw na Larisa. Tinanong niya si Larisa kun g sinubuan ng buto ang maysakit tulad ng bilin.Essay Word Count: 2. Mabait si Mangita kaya isasama ko siya sa aking tahanan sa pulo nitong lawa." bulong ng diwata kay Mangita. 5 Title:Sanaysay (34) Text 110 .247 . at ipinak ita pa ang supot. Isa-isa. wala nang laman. "Halika.y na siya nang bumalik ang pulubing matandang babae. Si Larisa naman ay nasadlak sa ilalim ng lawa. hindi na pulubi ang nasa harap niya. pagkita ng mga tao. "sapagkat nais ko ng matanto ang inyong kaluoban. Muli niyang tinanong si Lari sa at muling sumagot ito ng "oo. naalis ang buto at sumibol na luntiang hala man na lumutang sa tubig." Nuong sandaling iyon biglang sumabog ang liwanag sa luob ng kubo at nasilaw si L arisa tulad ng pagtitig sa araw. matapos ng ilang saglit. inaanod itong ha laman pa-agos sa ilog Pasig na. "umuwi na tayo!" At mula nuon.

</pd>com/</i> kaya't pinili kong pasukin at bisitahin ang nasabing <i>websi te</i>. masasabing mayroon na ngang mga <i>website</i> tungkol sa kababaihang Pilipino subalit hindi pa rin makikita sa <i>cyberspace</i> ang makatotohanang Pilipinong identidad na nagpapahalaga sa kalagayan ng kanyang bayan at sa kanyan g papel bilang mahalagang mamamayan at haligi ng bayan. Sinasabing bawal at/o iligal ang mga nasabing website subalit nagkalat ang mga i to at ang ilan ay mapapansin pang nasa top <i>100 websites</i> sa Pilipinas gaya ng <i>filipina<pd>. a t <i>caretaker</i> na siyang gustong mangyari ng gobyerno dahil sa 3 bilyong dol yar kada taon na remitans ng mga OFW. Batay sa RA 6955.</pd>com/</i> na mga "<i>damsel in distress.Kailangan natin maging <i>globally competitive</i> di ba? Subali't ang <i>globa l competitiveness</i> ay tumutukoy sa kakayahan ng mga Pilipina na makipagkompet ensya sa buong mundo sa usapin ng bisnes. o pr opagandang materyal na nagpapakita ng mga litrato ng mga babaeng pagpipilian ng mga banyagang nais mag-asawa o "mag-order" ng Pilipinang kakaibiganin at papakas alan. Masasabing repleksyon la mang ang <i>cyberspace</i> ng espasyong kinagisnan na natin sa labas ng <i>cyber space</i>.</pd>com</i>. panitikan. Inilalarawan ang mga Pilipina sa <i>http://manilabeauty<pd>. Manipestasyon ito na nakikita at ipinakikita na mas gusto ng kababaihang P ilipino na manirahan sa ibang bansa. edukasyon.</pd>com</i>. may mga prinsipeng darating. Ayoko ang imahen at impormasyon tungkol at ukol sa kababaihan g Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang internet bilang makapangyarihang midyu m ay usapin ng kapangyarihan. <i>nurse</i>. lumalabas na ang isa sa popular na <i>website s</i> na may bayad at nagpapakita ng mga Pilipina ay ang <i>http://manilabeauty< pd>. </i>" mga mahihina. at iba pa. At magiging <i>globally competitive</i> l amang ang kababaihang Pilipino kung malalim at malawak ang kanilang kaalaman sa mga isyung nakakapekto sa kanila at sa bansa. iligal para sa sino mang tao o organisasyon na gawing negosyo ang paghahanap ng mga Pilipina upang makapag-asawa ng mga Amerikano. para sa mga gustong makapagtrabaho at makapag-as awa. syensa. Sinasabi pang "mabenta" uma no ang mga Pilipina sa internet kung ikukumpara sa ibang Asyanong kababaihan dah il karamihan ng mga <i>x-rated</i> at <i>mail-order brides</i> na <i>website</i> na nagpapakita ng Pilipina ay may bayad samantalang ang sa ibang bansa ay mura o libre lamang. Nagsimula ang internet sa Pilipinas noong 1990s sa mga <i>website</i> na nag-oof er ng mga koneksyon sa Amerika. at mahihirap na nangangarap na may mga kanluraning lalake. Sa ngayon. paglingkuran ang mga dayuhang asawa.</pd>com</i> at ang <i>edsaworl<pd>. at hindi ang kakayahan nila na maging katulong. Subali't kapag nag-<i>search</i> ka sa internet o pumasok ka sa mundo ng cybersp ace na may kaugnayan sa kahit na ano tungkol sa mga Pilipino o sa Pilipinas.pd>com</i>. ililigtas sila sa kahirapan . Nakakapagtaka nga lamang dahil ang mga ganitong ipinagb abawal na <i>websites</i> ay nakapasok at nakalista pa sa mga <i>search engines< /i> na nakabase sa Pilipinas at <i>hosted</i> ng mga Pilipino gaya halimbawa ng <i>yehey<pd>. Sa parehong <i>search engines</i>. Nakasaad din sa nasabing batas na bawal magpala bas ng <i>advertisement</i> o kahit na anong <i>brochure</i>. <i>filipinalady<pd>. At sadyang nakapanggagalit din ang website na <i>x-rated na nagpi-<i>feature</i> ng mga Pilipina. Bawal ang ganitong praktis na mas kilala sa ta wag na <i>mail-order brides</i>. at pag yamanin ang hindi nila bansa. <i>flier</i>. teknoloh iya. o kahit na sinong banyagang lalake. Kapangyarihang maipalaganap ang totoong identidad ng kababaihang Pilipino. at <i>filipi nawife<pd>. ng espasyong minamaliit ang kababaihang Pilipino. Pangalawang ayoko. tiy ak na may lalabas na <i>website</i> tungkol sa mga Pilipina na naghahanap ng map apangasawang Amerikano o British.</pd>com</i>. British.

Isa tayo sa maraming nagmamay-ari ng internet. Ayoko ang imahen at impor masyon tungkol at para sa kababaihang Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang in ternet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan. hindi tumataba. Walang artikulo sa diyaryo. sa mga kababaihan. seksi.</pd>com</i>.</pd>putanginamo<pd>. rad yo. Ito ang ipinahayag ni Sheila Coronel sa kanyang talumpating pinamag atang "<i>Press Freedom Endangered: Real or Imagined? </i>" noong Agosto 1999 s a <i>Makati Business Club</i>.</pd>superpekpek <pd>. Sa <i>world wide web</i>. pumapangalawa lamang ang Thailand sa bilang na 200. programa sa telebisyon at radyo na kumokontra sa nag haharing uri ang makakalabas. Nakakairita na talaga na ang imahen ng kababaihang Pilipino na popular na nakiki ta sa kalawakan ng <i>cyberspace</i> ay iyong mga hindi nag-iisip at hindi tao. seksi.</pd>com/</i> na mga produktong dekalidad. at hindi rin nagrereklamo. nahihirapan pa rin silang kontrolin ang nilalaman n g <i>cyberspace</i> dahil ikaw. kundi mga seks objek. At sa panghuling ayoko na nagsasama ng lahat ng ayoko.000 at pum apangatlo ang Malaysia sa bilang na 100. hindi tumataba.000. <i>www<pd>. dildo. Isa tayo sa maaaring . ay produkt o pa rin ng naghaharing uri. Ang produskyon ng texto o mensahe sa internet ay hindi kagaya ng telebisyon.at pang-aapi at dadalhin sa palasyo upang mamuhay nang maligaya habang buhay. at marami pang iba. <i>www<pd>. At lalo pa itong lumalawak kaya't kapansin-pansin na pinasok na rin ng industriya ng prostitusyon ang mundo ng <i> cyberspace</i>. at diyaryo ang pag-aari ni to. Makokontra ang gahum sa pamamagitan ng impormasyon. Inilalarawan din ang mga Pilipina sa <i>http://manilabeauty<pd>. Impormasyon na makapangyariha n kaya't mahalaga ito para sa mga gahum. sa <i>hegemonic linearity</i>. at pahayagan na ang texto ng mensahe ay kontrolado ng mga may-ari at ng mga naghaharing uri. upang magkaroon ng boses. Ang impormasyon ang pangunah ing pinagkukunang yaman ng <i>cyberspace</i>. ang <i>hegemony</i>. mga website gaya ng <i>www<pd>. ako. Walang <i>censorship</i> sa <i>cyberspace</i> dahil hindi kagaya sa TV radyo.high fiber<pd>. Impormasyon na m akakatulong sa mga <i>marginalized</i> na sektor ng lipunan. Noong Nobyembre hanggang Disyembre 2004. Dumadami na talaga ang mga <i>website na hindi nagpapakita ng mga totoong identi dad ng mga kababaihang Pilipino. at iba pa. Isa tayo sa maaaring makapaso k at makabuo ng espasyo sa kalawakan ng <i>cyberspace</i>. bagamat ang karamihan ng texto. ng kontent. Ginagawa umano ng mga babaeng ito ang lahat ng gustong ipagawa sa kanila n g ka-<i>chat</i> nila na pinapanood sila sa pamamagitan ng webcam. napanood naman natin sa telebisyon at n abasa sa pahayagan ang sunud-sunod na ginawang raid ng <i>National Bureau of Inv estigation</i> sa mga bahay sa Olongapo na may mga babaeng nakikipag-<i>cybersex </i>. imahen at kapangyarihan. Ayon s a report ng <i>Center for Women's Resources (CWR) </i> na lumabas sa Usaping <i> Lila Factsheet</i> na noong taong 2000. kung mayroon man ay pahirapan at nakakatakot ang c onsequence. at hindi nagrerek lamo subalit hindi sinasabi kung ang mga kliyente nilang British o Amerikano ay mga dekalidad. piling-pili.ito ang puso at di wa ng <i>cyberspace</i> na nais hawakan at kontrolin ng gahum. piling-pili. Impormasyon . Batid ng lahat na malawak na ang industriya ng prostitusyon sa Pilipinas. ang bawat isa sa atin ay maaaring bumuo ng sarili nating website tungkol sa kahit na anong bagay.</pd>com</i>. Makokontra ang gahum at masisimulan ito sa pamamagitan ng produksyon ng mga <i>w ebsite</i> na may mga impormasyon at imahen na magsisilbi sa interes ng kababaih ang Pilipino. oil. tinataya ng International Labor Organiza tion ang bilang ng mga prostityut sa Pilipinas na kalahating milyon na pinakamat aas sa buong Asya. Nakita rin an g maraming sex gadget gaya ng vibrator.</pd>com</i>. Kapangyarihan g makontra ang gahum.

Talagang hindi ko sila tatantanan nang kakangawa ng ayoko hangga't hindi dumanak ng dugo<pd>. mas malaki ang panahon na inuukol ko sa panonood ng telebisyon. ang ating pagi ging tao. Gahum? Nakakain ba yun? Naiinom? Oo.</pd>150) "<i>Women's groups are using the internet as a way to break down barriers. ang ating pagiging Pilipino. Sa lahat ng uri ng midya na mayroong akses ang mga ordinaryong Pilipino. imahen sa internet bilang makapangyarihang m idyum at ang <i>cyberspace</i> bilang malawak na espasyo Basta ako. at kapangyarihang makontr a ang gahum. bansa.</i>" na sinulat ni Wend y Harcourt (2000 p<pd>. ipagpapatuloy ko ang pagsasabi ng ayoko sa mga imahen at impormasyon sa <i>cyberspace</i> na hindi nagsisilbi sa interes ng kababaihang Pilipino at a ng paggawa at pagpromowt ng mga <i>websites</i> na tungkol at ukol sa kababaihan g Pilipino dahil ang internet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapang yarihan. upang maipakita na ang bawat i sa sa atin sa mundong ito ay magkakaiba. Dito nanganganak ang kultura o gawi na tinatahak ng marami. telebis yon na marahil ang may pinakamalaking impluwensiya sa atin. kultura at pag-iisip. hinihingan po ang bawat isa sa atin ng kontribusyon.. Sa ngayon naghahari na ang kanluranin at patriyarkal na pag-iisip sa <i>cyberspa ce</i> subalit kapag lalo pa nating hahayaang lumakas ito ay lalong mawawalan ng imahen. Ngayon. Malawak ang nararating ng mga mensaheng gusto nil ang ipaaabot sa tao. but only to look for new weap ons</i>. wika at kamalayan.</pd> sa mga tenga nila. ano po kaya ang iiwanan nating salita. At naniwala ako na hindi ako nag-iisa. Ibig sabihin. Hindi mo lang kasi namamalayan at bahagi na siya ng iyong katinuan at buong-puso mong tinanggap. boses at presensya ang kababaihang Pilipino. Alam kong may magagawa tayo. kapangyarihang maipa laganap ang totoong identidad ng kababaihang Pilipino. and silences</i>. ang armas na maaari nating gamitin sa pagkakahon o sa pagbabansot sa a tin ng gahum sa pamamagitan ng mga maling imahen at impormasyon na ipinapalagana p nila sa <i>cyberspace</i>.makabuo at makakuha ng impormasyon at imahen na tungkol at ukol sa kababaihang P ilipino sa halagang 15-20 pesos kada oras. imahen. Pakay ng sanaysay na ito na hikayatin ang mga nag-aaral sa midya na maging mapan uri sa katangiang gahum ng midya. . ang iba't ibang bab ae tao. ng lmga kataga. MAY multiply factor ang midya. Ika nga ni Gilles Deleuze sa "Societies of Control. Nasa bitu ka mo na. Babae yata ako. Alam kong ang ating pagiging babae. ekonomikal at iba pang layunin o ajenda. Makokontra natin ang gahum at hindi tayo dapat matakot sa hamong ito sa kapangya rihan at kalawakan ng <i>cyberspace</i>. Nais ni Harcourt sa n asabing artikulo na maipakita at makilala ang mga ginagawa ng iba't ibang grupo ng kababaihan sa <i>cyberspace</i> at kung papaano ito nakakatulong sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo.. mukha. boses. kapangyarihang unti-unting lumalawak at lumalalim. exclusions. kultural. kultura. Ayon nga sa artikulong "<i>World Wide Women and the Web. At patuloy nating gagamitin ang armas na ito sa kal awakan ng <i>cyberspace</i> laban sa gahum." <i"there is no need to fear or hope. Sa karanasan ko. Makokontra ang <i>hegemony</i> sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba't ibang pagiisip. napakalaki ng potensyal ng internet para magamit na midyum para sa kahit na anong politikal. dumaan sa tiyan hanggang sa umakyat sa iyong utak.

May Eat Bulaga yung isa. Quezon City. Eksklusibong nagbabalita si (pangalan ng reporter). Kapuso ka ba o Ka pamilya? Hindi ito tungkol sa network war. Siyempre." Kung sino ang makauna. mayroon din silang eksl usibong balita para sa kanilang mga parokyano noong Agosto 13 edisyon ng TV Patr ol World: "Dalawang holdaper.</pd> S<pd>. Ito ang kanilang pambenta sa mga manononood. Nais ko lang ha munin ang mga taong nasa likod ng mga higanteng istasyon na ito na bigyang ningn ing ang konseptong 'exclusive' sa kanilang larangan. Narito si (pangalan ng reporter).</pd>P. nagpatuloy ang 'eksklusibuhan' ng dalawang network. sabi ng isang brodkaster nila. Agosto 13). Sabi sa Webster Dictionary. Para sa akin. Sila lang daw ang mayroon noon.</pd>A<pd>. wala naman talagang kompetisyon na umiiral . Star Circle Quest sa Dos. Iba ang awra nito kaysa sa m ga ordinaryong balita. 'scoop. apat na babae ang dinampot ng mga pulis sa Blumentritt. sa lenggwa he ng mga mamamahayag. Ang madalas na pagsa mbit ng 'exclusive' sa mga istoryang inirereport. ang sabi ng lead anchor. Hindi rin makaliligtas s i Korina Sanchez at Mel Tiangco. . At wala akong karapatan na tutulan. exclusive" (Kay Ganda ng Umaga.</pd> S<pd>.Hindi ka nakapalag ano? Sa ating karanasan. "<i>exclusive is something exclusive as a newspaper story at first released to or printed by only one newspaper</i>. Kaya nga eksklusibo. hindi naman magpapatalo ang Kapamilya network. A<pd>. bawat edisyon. Unahin naman natin ang Kapuso. May bago ba? Pero tungkol ito sa isang konsepto na madalas lumilitaw sa kanilang mga news pro gram. exclusive!. "Isang lalaki ang natagpuang p atay sa Commonwealth. Sinasambit ni Mike Enriquez pati ni Julius Babao. Agosto 14). StarStru ck sa Siyete. may Wowowee naman ang kabila. Mani la. Dito nagbuntis ang mensaheng aking nais iparating." Kinabukasan. sila ang 'exclusive. Ang kabila wala. malakas ang dating ng konseptong ito. Bawat araw. Narito si (reporter) para sa detalye ng balita. Kung tutuusin. dalawang malaking istasyon ang hindi makakaila na nagdidikta sa kung ano ang ating paniniwalaan sa pang-araw-raw na buhay. " (Mula sa 24 Oras.</pd>O<pd>. may magandang naidudulot din ang pagtunganga ko sa buong maghapon sa tel ebisyon. "Limang lalaki ang arest ado matapos murahin ang pulis sa Caloocan. Handa ka na ba sa 'eksklusibong' pagtalakay nito? <b>Makauna lang</b> Minsan.' Pero paunahan na lang ba ang panuntunan upang maituring na 'eksklusibo' ang kani lang balita? Himayin natin ang ilang halimbawa na may leybel na 'exclusive' sa g inawang pagbabalita ng dalawang istasyon: Sa Kapuso network.</pd> vs<pd>.</pd>P<pd>.' Wala naman akong tutol doon.

. k aya nating maging isang magaling na reporter dahil tiyak na may matitisod kang ' exclusive story' sa daan. damputan ng mga pulis at iba pang kri men sa Kamaynilaan. Wala namang umaangal dito. Wala akong istadistika ng mga presinto (kung saan madalas kumuha ng balita ang n asa police beat) at mga reporter ng dalawang istasyon subalit tiyak ako na mas m alaki ang insidente ng mga krimen kaysa sa bilang ng mga mamamahayag. Dahil kung ganoon. exclusive!. Samakatuwid. ikaw. nang punahin ko ang napapadalas na pag-uwi niya nang hatinggabi. ang kaisa-isa kong anak.' tila nang-iinsulto ang mga ito. Bilib ka ba? Pag-isipan mong mabuti. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko! "Malaki na ko. may katotohanan na tunay ngang 'exclusive' ang mga balitang ipinalabas ng dalawang istasyon." Kung susundin ang depinisyong ibinigay natin sa itaas. malabong mabokya sila sa paghahanap ng mga eksklusibong istorya na ihahatid sa atin. hinoldap ng dalawang lalaki sa Navotas. Ani brodkaster. Na rito si (reporter). Naiinis siya kapag pinangangaralan ko sa mga dapat at di niya dapat gawin. Nababawan ako sa praktis na ito. patayan. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko!" Ito ang naiinis na sinabi sa akin ni Karen kanina. Maliban sa akin na hindi kumbinsido na ang pagiging u na lamang na makapagpalabas ang magiging batayan upang maging eksklusibo ang isa ng istorya. 6 Title:Malaki na ko. kung dadalumatin mabuti ang uri ng balitang nakapaloob sa sinasabi nila ng 'eksklusibo. walang duda na malaking porsyento ang makakuha ng 'exclusive story' sa ganitong uri ng balita. Bakit? Sa dami ng insidente ng holdapan. "Negosyante. Magmula nang tumuntong siya sa edad na labingwalo ay ayaw na ayaw na niyang pinupuna ko ang mga ginagawa niya. ako. Sa akin.Humirit din ng sarili nilang 'exclusive story' ang Unang Hirit sa kanilang news segment.

Sila 'yung mag-asawa na nakatira sa apartment sa likod-bahay namin. Siya na ang umako sa mga naiwang respo nsibilidad ni Itay mula nang mamatay ito noong sampung taon pa lang ako.Kung minsan ay nagiging palaisipan sa akin kung bakit naging ganito a ng ugali ni Karen. Gaya ni Gina. Kung anu -anong iniisip mo. Mabait si Tita Flora sa amin. ang batang ito! Huwag ka ngang magsalita nang ganyan. Minsan tuloy. Ito rin . hindi ko maiwas an ang mga alaala ng matagal nang yumaong si Inay. Sa aming magkapatid. saksakan ng tamad! Ni hindi ko man lan g mapakinabangan. Mabait na'y masipag pang mag-aral. Kahit minsan kasi. Ang totoo nga niyan. sa kanila naman talaga ang bahay na iyon. Ku. kapag laging pinagagalitan at hindi mahal ng mga magulang ang anak. sa tingin ko ay mas mahal niya si Ate kaysa sa akin. Ang lakas ng hagupit at ang bilang ng palo na tatama sa aming pigi ay depende sa bigat ng kasalanang nagawa namin. Si Inay na siguro ang isa sa pinakamahigpit na ina sa mundo. Per o si Inay. Nagkamali ba ako sa pagpapalaki sa kanya? Dahil ba ito sa maa gang pagkawala ng kanyang daddy? Sa maling paaralan ko ba siya pinag-aaral? Impl uwensiya ba ito ng kanyang mga kaibigan? Sa paghanap ko ng sagot sa aking mga tanong. Pamana iy on sa kanila ni Itay ng kanilang mga magulang. Nagtataka nga ako kung bakit ganito sa akin si Inay samantalang ak o naman ang bunso. Ganyan si Inay. Hindi ko naman ibig sabihing malupit si Inay. Bukod daw kasi sa tamad akong mag-aral ay tamad pa akong tumulong sa mga gaw ain sa bahay.. napakabilis niyang pu muri sa aming magkapatid kung may nagagawa kaming sa tingin niya ay mabuti at pu wede niyang ipagmalaki. Para bang w ala na akong nagawang maganda o mabuting bagay. Kapag minalas pa kami. Hindi katulad nu'ng isa." May halong pagkagulat pero natatawang sabi ni Tita Flora nan g minsang tanungin ko siya kung ampon lang ba ako. Talagang sumasama ang loob ko pag naririnig ko si Inay na ipinagmama laki si Ate. ng kuwento namin ni Inay. Ulila n a sila nang mapangasawa ni Inay si Itay. Sabi kasi ni Aling Tale. may kasama pang palo ang pangaral niya. "Naku. Ang alam ko kasi. "Masuwerte talaga ako sa panganay kong 'yan. Palagi na lang si Ate ang magali ng para sa kanya at ako ay hindi. Si Tita Flora ang nakatatanda at nag-iisang kapatid ni Itay.. pag bunso ay mahal na mahal sa pamilya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tuwing iisipin ko ang mga dahilan kung bakit naging ganito ang ugali ni Karen. palaging ako ang nakagagalitan at napapalo ni Ina y. di ko pa narinig na pinuri niya ako. hindi maiwasang pumasok sa isip ko si Inay." Ito ang laging sinasabi ni Inay sa aming mga kamag-anak at kapitbah ay tungkol sa amin ni Ate. naiisip kong ampon lang ako. Parang ako. Madalang lang ni yang paluin si Ate at ito lang ang madalas niyang pinupuri. Ewan ko ba. Madalas pinagaga litan ng mga ito si Gina. ang tsismosa naming kapitbahay. Simula pa noong una ay sa amin na siya nakatira. tiyak na tiyak na ito ay ampon lang. Ampon lang kasi siya nina Mang Pete at Aling Fely. Pero kapag gumawa kami ng kahit katiting lang na mali ay katakut-takot nang pangaral ang inaabot namin sa kanya. Kaya nga naisip ko na siguro ay ampon din ako tulad ni Gina. Bakit nga hindi e.

Alam na alam ko na an g mangyayari sa akin. "A basta! Hindi ako naniniwala. Tumanggap na lang siya ng labada para makatulong kay Tita Flora sa pagbuhay sa aming mag-iina at sa pagpapaaral sa amin ni Ate. Puwede ba namang hindi? Anak ka niya kaya mahal ka niya. K aya lang. dahil may edad na siya. Sa simula. Para ko nang nakikita ang mukha ni Inay na galit na galit at hawak nang mahigpit ang sinturon ni Itay habang naghihintay sa akin sa hagdan an. "Mahal ka ng Inay mo. kahit na hiyang-hiya si Inay ay pumayag na rin s iya kasi wala naman siyang mahanap na trabaho para kami mabuhay. Kung papaluin din lang ako ni Inay ay mas gusto ko pang kainin ako . Naalala lang naming umuwi na ng mapansin naming dumidilim na. Pinagpapawisan ako n ang malamig." Nagpaalam na 'ko kay Tita Flora para pumasok. "At ano naman ang gagawin mo dito sa bahay? Tutunganga maghapon? Hala ! Pumasok ka at nang may matutunan ka sa eskwela. Paglabas namin sa s inehan ay naglibot pa kami at tumingin-tingin sa nakadispley na mga paninda sa m alalaking tindahan sa bayan. Dahil din siguro mas malapit ako kay Itay noong nabubuhay pa ito. Pero nang bandang huli. Ako naman. Libang na libang kami. Dinaanan ko muna si Rowena." yaya k o kay Rowena na agad namang pumayag nang marinig ang salitang libre. Habang pauwi kami ay talagang kabang-kaba ako. Una. tumatanggi si Inay sa pagtulong na ginagawa ni Tita Flora s a amin. Ang baon kong pera ang ginastos namin ni Rowena. 'lilibre kita. Aaminin kong mas malapit ako kay Tita Flora kaysa kay Inay." Dahil sa pamimilit ni Inay ay mabigat ang loob kong umalis ng bahay. Kaya nga nan g mamatay si Itay ay iyak ako nang iyak. Lalo akong kinabahan. hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil mahirap lang sil a noong araw. s i Inay na lang ang namatay at hindi na lang siya. Maaalala ko lang ang mga oras na pinapagalitan niya ako o pinapalo kaya. Kaya ka lang napapagalitan no'n e dahil madalas na hindi mo siya sinusu nod. Ayaw ko talagang pumasok nang araw na iyon pero pinilit ako ni Inay. Manood tayo ng sine sa bayan. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga tuhod ko. Kahit paano ay nakaraos naman kami kasi maganda naman ang pasweldo k ay Tita Flora sa pabrika ng sapatos na pinapasukan niya. Hindi niya kasi ako pinapalo. Alam ko kasing pag nagtag al pa ang pag-uusap namin ay lalo lang akong maiinis kay Inay. Hindi ko na siya binigya n ng pagkakataong madugtungan pa ang kanyang sinasabi.siguro ang dahilan kung bakit tumanda siyang dalaga. Tandang-tanda ko pa nang minsan padapain ako ni Inay at hagupitin ng k aisa-isang sinturong naiwan ni Itay dahil lang sa tinamad akong pumasok sa eskwe la. dahil sa tinatamad talaga akong pumasok ay inisip kong magbulakbol na lang sa bayan." habol na paliwanag pa ni Tita Flora. Sa isang kolehiyo sa Maynila nag-aaral noon si Ate. Pangalawa. dito sa mataas na paaralan sa aming probinsya. Kulang na lang ay hilingin kong sana. Lalo na pag hinahambing niya ako kay Ate. Nang malapit na ako sa amin ay halos hindi ko na maihakbang ang mga paa ko. Sa tingin ko kasi mas m ahal naman ako ni Itay kaysa kay Ate. ang kaibigan kong nahinto na sa pag-a aral nula nang natanggal sa trabaho ang tatay dahil nahuling nagpupuslit ng mga bakal sa pabrikang pinapasukan nito. "Sama ka sa 'kin.

"Inay. Alam na alam kong sinasadya niyang sa silyang ito ako parusahan sapag kat mahal kay Itay ang silyang ito.. Bukod kay Tita Flora. Gusto kong sabihin sa kanya na kung hindi niya ako pinilit na pumasok ay hindi naman ako manonood ng sine at hindi ako gagabihin ng uwi." gusto kong tumutol sa gagawin niyang pagpalo sa akin. Nagd adabog ako. Kaya lagi kong pinipigil ang pag-iyak. Idinadahilan kong busog pa ako o kaya naman ay may importanteng ginag awa. Pero hindi ko nagawang magsa lita." Mga mata ko ang nagsabi kay Tita Flora ng mga salitang hindi nagawang sambitin ng aking mga labi nang magkatinginan kami.ng lupa nang mga oras na iyon. Tahimik na nakaupo lamang sa isang panig ng sala si Tita Flora. Gusto kong maramdaman n i Inay na walang kuwenta sa akin ang kanyang ginagawa. Iyon lang at umunat na ako sa mahabang silya namin sa sala. Kapag nasa sala siya ay puma pasok ako sa kwarto. Talagang inilayo ko na ang sarili ko kay Inay. Ayaw kong mawala sa aking paningin ang mga a laala ni Itay. Dito madalas mahiga si Itay noon kung gusto niyang magpahinga at manood ng TV. Sinasadya kong mahul i o mauna. Sa sily ang ito ako madalas na pinadadapa ni Inay tuwing papaluin niya ako. Pero tulad ng dati ay hindi ako umiyak ni umingit kaya. Kahit babae si Inay ay namimilipit pa rin ako sa sakit kapag pinapalo niya ako. Hindi ko na siya kinausap mula noon.. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding galit. Dito kami madalas magkuwentuhan noon ni Itay. Ang pangyayaring ito ang dahilan kung bakit lalong lumayo ang loob ko kay Inay. Pag may tinatanong siya sa akin ay simpleng "po" at "opo" lang ang i sinasagot ko. Iniiwasan kong magkasama kami sa iisang lugar sa loob ng ba hay namin. Pag may pinagagawa siya sa akin ay sumusunod ako pero ipinakikita ko sa mga kilos ko na galit ako sa kanya. Sa silya ring ito unti-unting nagkaugat at umusbong sa puso ko ang gali t kay Inay. Ngunit kahit na dito ako lagi pinarurusahan ni Inay ay hindi ko pa r in magawang isumpa ang silyang ito dahil maraming masasayang alaalang ibinibigay ito sa akin tungkol sa amin ni Itay. Ang silyang ito ang naging saksi sa maraming beses na naparusahan ako ni Inay. Hindi rin ako sumasabay sa pagkain sa kanila. Hindi sa kam a o sa sahig kundi sa silyang ito. "Dapa!" Hindi ko pa halos nailalapag ang mga gamit ko ay ito na ang n arinig ko kay Inay. Pero malungkot lang niya akong tiningnan kasunod ng pagtungo ng kanyang u lo. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit na galit ako kay Inay ay hindi ko pa rin magawang lumayas sa amin. Alam ko kasing matu tuwa si Inay nang husto pag umiyak ako dahil iisipin niyang iniinda ko ang pamam alo niya sa akin. Gust o kong ipagtanggol niya ako tulad ng palaging ginagawa ni Itay noong nabubuhay p a ito. mahal ko ang silyang ito dahil bahagi ito ng masasayang alaala ni Itay sa bahay namin. Pumikit na lang ako at tinanggap ang malalakas na hagupit ng sinturon sa a king pigi. Sa silya ring ito niya ako palaging pinauupo kapag pinagagalitan niya ako. "Pigilin mo si Inay. . Dito ko siya minamasahe hanggang sa makatulog siya. Kung minsan ay pauupuin lang niya ako rito maghapo n kapag may kasalanan akong nagawa at hindi ako makatatayo hangga't hindi niya s inasabi. Siguro ay pinabigat na ng paglalaba niya araw-araw ang kanyang mga ka may.

Kapag naga lang masasabi na nakaganti na ako sa lahat ng parusan Dumating ang araw ng Lunes. ha?" sabi ko sa kanya nang pap auwi na kami. Ang mga pangangailangan at relasyon ay hindi nagmumula sa komunidad kundi idinidikt a ng mga nasa labas ng komunidad. Isang planong gagawin ko agad dahil alam ni Inay at ikatutuwa ko naman nang husto. 4 Title:Sanaysay (16) Sa premodernong panahon. hindi usapin ang pagbubuo ng kaakuhan o identid ad ng isang indibidwal. Sa modernong panahon. Ang mga pangangailangan at relasyon sa komunidad na kan yang kinabibilangan ang siyang nagtatakda kung ano ang kanyang magiging papel at tungkulin sa buhay. Nagtataka man ay pumayag na rin si Rowena lalo na nang malaman niyang palagi ko siyang ililibre sa pamamasyal at sa panonood namin ng sine. Ngunit ang ganitong kalakaran ay nagbago na sa kasalukuyang panahon. Tiyak namang hindi dadagdagan ni Inay ang baon ko kahit magdahilan pa ak o. opisina. Umalis ako ng bahay ngunti hindi ako tumuloy sa eskwela. At madalas. "Rowena. Ang pakiramdam ko nga ay kulang pa ang mga ginagawa kong pagg anti sa kanya. Ang gusto kong isipin ni Inay a y matino na akong pumapasok sa eskwela palagi. araw-araw na tayong papasyal. . gabi. Isang Sabado ng n ay isang plano ang nabuo kong talagang ipagdaramdam wa ko na ito ay doon ko pa g natikman ko sa kanya. nagi ging kumplikado at nalulusaw. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at pagkitid ng mundo bunga ng globalisasyon. simbahan o mga organisasyon. Madalas ko siyang nahuhuling umiiyak pero wala akong maramdamang pagsisisi sa mga paglapast angan ko sa kanya. mga sari-saring pangang ailangan at papel na dapat gampanan. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob kong mangako nang ganoon kay Rowena. Dinaanan ko ulit si Rowena sa kanila at nagpasyal kami sa bayan. Sa mga ko munidad na ito ay may kanya-kanyang sistema ng relasyon.Alam kong nasasaktan si Inay sa mga ginagawa ko sa kanya. ang kaakuhan ay mabilis magpapalit-palit. Ang papel at tungkuling ito ay hindi agad nagbabago dahil ang kanyang mga modelo at batayan ay hindi rin agad nagbabago o tumatagal nang m ahabang panahon. habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay nami sa isip ko. ang mga relasyon. Ayaw kong mahalata ni Inay ang pagbubulakbol ko kaya hindi kami nagpagabi. magkakataliwas at nagbabago rin depende sa mg a panlabas at panloob na puwersa ng lipunan. ang isang indibidwal ay hin di na lamang kasapi ng isang komunidad. Bahagi na rin siya ng dalawa o higit pa ng komunidad tulad ng paaralan. ang araw na itinakda ko para simulan ang a king balak. pangangailan gan at papel na ito ay magkakaiba.

lumilikha sila ng ugnayan sa kanilang paligid at binibigyan nila ito ng kahulugan batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't is a. may sarili nang itong materyal na realidad. "Ang pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal. ipinaliwanag nina Peter Berger at Thomas Luckman ang ugnayan ng realidad at kaa kuhan. ang mundo ay may sarili nang kaayusan at batas.</pd>to attract ATTENTION I<pd>. May nagsasabi rin na maging ang mg a batayang paniniwala.. Sa kabilang banda. Umaayon ito sa prinsipyo ng AIDA.. Lumilikha ito ng ugnayan sa pagitan ng produkt o at mamimili sa pamamagitan ng paggamit sa mga nakagawiang kahulugang ibinigay ng mga tao sa mga karaniwang bagay. Ang pagpapakatao ay naayon naman sa prosesong kultural. mahalagang unawain kung paano ang mga ito ay nalilikha at paano sila nag-uugyanan.</pd> to induce ACTION Ang prinsipyo ng AIDA ay karaniwang makikita sa mga tradisyunal na ads. Up ang mabuhay ang mga unang tao. hinuhulma nila ang mundo para sa sariling pag-iral (48 50). Ang pangmadlang midya tulad ng telebisyon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbi bigay ng bagong kahulugan sa mga bagay.. Dito rin nila ibinabatay kun . Sa pagtalakay sa usapin ng realidad at kaakuhan. Para sa kanila. imahen at simbolo na kilala ng mga tao. dyaryo o magasin ang isa sa madalas na maging sanggunian ng mga indibidwal kung paano kikilos. Dito sila kumukuha ng impormasyon o ng kahit anong garantiya n g panandaliang satispaksyon sa mga nagaganap sa kapaligiran. masasabing mahirap ang pagbubuo ng kaakuhan at ang isang indib idwal ay laging nasa proseso ng paghahanap ng kanyang batayan at modelo ng pagbu buo. Gayunpaman. Ang mga ito ay: A<pd>. Lagi itong nagtatangka na im pluwensyahan ang mga tao kung ano ang kanilang i-kukunsumo sa araw-araw. isa sa telebisyo n (Globe) at tatlong billboards (Colgate at Coca Cola). alin ang pagtatawanan o iiyakan.</pd>to stimulate DESIRE A<pd>. Bago pa man sumulpot ang tao. Hindi maipagkakaila na may mahalagang papel ang pangmadlang midya sa pagbubuong ito. hinihikayat nito ang mga mamimili na bilhin ang produkto. Sa mas malawak na pagtingin. kita at konsumerismo.. pagpapahalaga at atityud ay pilit na iniimpluwensyahan. Sa kanilang librong <b>Social Construction of Reality</b> (1966). Sa ganito. Ngunit dahil sa patuloy na pagtindi ng kumpetisyon. Ang advertisement ay isa sa mga uri ng pangmadlang midya na nagsasakatup aran ng gawaing ito. ang realidad ay isang konstruksyon ng tao. ang apat na tungkulin at paraan ng advertisement. Sa mga bagay na ito kanilang ibinabatay ang pagkilos at gawain.." Mahihinuha sa pahayag na ito na ang kaakuh an ng isang nilalang ay hindi likas. alin a ng isusuot o maging ang paraan ng paggastos. Ibig sabihin. imahen at simbolo. ano ang kanilang pag-uusapan o pagtsitsismisan. nagkaroon ng mga bagong est ratehiya at pamamaraan sa paggawa ng advertisement.. Ang likhang realidad na ito ng tao ay naipapahayag nila sa pamamagitan ng objektivasyon o pagbibigay ng kahulugan sa mga bagay sa paligid. Mapapansin sa mga naglabasa ng bagong advertisement na hindi na lamang simpleng pagpapakilala at paglikha ng asosasyon ang nagaganap kundi paglikha at pagpapakilala ng isang kaakuhan sa mg a mamimili na aayon sa kapital na interes.</pd> to create INTEREST D<pd>. Ayon kay Prospero Co var (9).. ang pag-unawa ng mga t ao dito ang nagbibigay sa realidad ng katangian na pagiging isang konstrak.. magdedesis yon o mag-iisip.. maitatanong ang mga sumusunod: Anong u ri ng kaakuhan at realidad ang ipinapakilala ng mga kasalukuyang advertisement? Paano ito naisasakatuparan? Pagtatangkaang sagutin ang mga tanong na ito sa pa mamagitan ng pagsusuri sa isang advertisement sa radyo (Smart).Sa ganito. Bukod sa pagbibigay-impormasyon. radyo. Sa madaling salita. naglalahad ang mga kasalukuyang advertisement ng b inagong realidad at kaakuhan. Bagkus ito ay produkto ng kanyang lipunang ginagalawan. aktibo rin ang pangmadlang midya sa gawaing ito. Ang mga ito ay ginagawa ng pangmadlang midya upang mapanatili o lumikha ng isan g kultura o sistema ng lipunang nakaangkla sa kapital.

may pangangailangan na mapanatili at mapatatag ang kaayusang nilikha ng tao. Bahagi ng paglikha ng isang realidad ang pagkakaroon ng mga tao ng papel dito. nagkakaroon ng re ifikasyon sa tao at nalilimutan na niya na ang kanyang likhang realidad. Makikita sa mga ito ang iba't ibang paraan ng pagpapahiwatig ku ng kaya't maituturing silang mga sign. Sa kasalukuyang kaayusan ng lipunan. nagaganap ang dehumanisasy on ng realidad at nawawala na ang papel ng tao bilang orihinal na tagapaglikha n g mundo. Bukod sa pagbibigay-impormasyon.g paano sila makikisalamuha sa iba pang indibidwal. Ibi g sabihin. totoo ang isang realidad sa pamamagitan ng mga bagay na ito. magpapaliwanag at mangangatwiran sa kaniya (62). nagiging institusyunalisado ang li khang realidad. semyotika ang gagamiting lapit sa pagtukoy sa realidad at kaakuhang ipinapakita ng mga ad. panggagagad at pa gsasalin sa iba. ay kanyang kagagawan (89). Sa madaling salita. maaaring malimutan niya ang orihinal na rasyunal ng pagkakabuto nito ku ng kaya't kailangang magkaroon ng mga instrumento ng lehitimasyon na siyang magp apagunita. Ibi g sabihin. Dagdag nina Berger at Luckman. siya na ang umaayon dito. Sa larangang ito. awit. ang mga ad ay hin di inosente. Ang naging tradisyon sa paggawa ng billboard ay ang paggamit ng mga kilalang personalidad o mga taong may magandang mukha o pangangatawan upang ang produktong ipinakikilala ay magkaroon ng recall. hinihikayat nito ang mga mamimili na bilhin ang produkto sa pamamagitan ng paglikha ng mga i mahen o konseptong pansarili (self-concept) na siyang maaaring maging batayan ni la sa pagdedesisyon (Ryan at Wentworth 135). Ito ay maaaring sa anyo ng salawikain. Ayon nga kay Roland Barthes. at sa mga susunod pang salinlahi. Dahil ang tao ay may likas ding kahinaan pagdating sa pag -aalala. kasama na ang mga kaakuhang iniangkop dito. sayaw o ritwal. ang malaking pangalan ng produkto a t ang prominenteng magandang mukha ng isang kilalang artistang si Sharon Cuneta. ang realidad at kaakuhan ng tao ay kinakatawan sa iba't ibang anyo tulad ng print ad. Makikita sa billboard na ito ang tatlong mahalagang bagay na kailangang p agtuunan ng pansin: Ang larawan ng produkto. Sa kanilang paglikha ng isang kaayusan. ang kanilang kaakuhan ay nakabatay sa papel at gawaing kanilang ginagampanan o gagampanan. tinalakay ang billb oard bilang isang uri ng advertisement na madalas gamitin dahil sa pagiging epek tibo nito. "[a] s ign may be distinguished from other objectivations by its explicit intentions to serve as an index of subjective meanings" (35). kailangan ng habitwalisasyon o pag-uulit. Sa pamamagitan ng habitwalisasyon. Upang magawa. Isang halimbawa nito ay ang is ang billboard ng isang kilalang toothpaste." (Hall 69). Ang isa sa mga pangunahing instrumento upang mapanatili ang ganitong ka ayusan ay ang mga advertisement.75). bahagi ng institusyunalisasyon ng isang likhang realidad ang paglikha ng mundo ng simbolo at pahiwatig (94 . Sa paraang ito. Ayon ulit kina Berger at Luckman. likhang sining. sa halip na ang kahulugan at kaayusan ay umayon sa kanyang pangangaai langan. hindi lamang susuriin ang mga imahen kundi titingnan din ang mga salita. Sa sanaysay na <b>How Effective Are Outdoor Ads?</b>. Gayumpaman. may panganib pa rin matibag ang institusyong ito habang nagka karoon ng pagsasalin. Para sa kanya. istruktura at daloy ng pagpapahayag. epiko. . Sa pamamagitan ng paggampan ng papel na ito nakikilala s ila ng iba pang tao at nagiging bahagi ng kaayusan (72 .95). Dahil ang mga ad ay sistem a ng pagpapakahulugan. Sa antas na ito. kasabihan. Sa madaling salit a. Dito rin nila nililikha ang konsepto ng sarili. komersyal sa tv at radyo. Samakatuwid. "we never encounter (at least in adver tising) a literal image in a pure state. kasama na ang mga papel at kahulugang nakapaloob dito. ng mga kahulugan at papel ng tao (35). ang kaakuhan o identidad ng tao ay n akabatay at sumusunod sa isang kulturang pinamamayanihan ng konsumerismo at mass media. lumilikha rin sila ng mga gawain na kanyang gagampanan.

Mahihinuha dito na ang paraan ng pagpapakahulugan ay nagsisimula sa paggamit ng mga karaniwang karanasan ng mga tao. Ang asosasyong tinatangkang likhain ng a d ay nakakabit din sa konotasyon ng mga tao kay Cuneta. Mahahalata ito sa pamamagita n ng tono at himig ng kanyang boses habang iniisa-isa ang kanyang mga kinatataku tan kapag nawalan ng load sa cell phone tulad ng posibleng pag-iwan sa kanya ng kanyang kasintahan. ang tauhan ay nasa isang balisang kalagayan. Ang ganitong paglikha ng demand sa isang produkto ay makikita rin sa dala wang susunod na ad. nagkakaroon na n g pangangailangang umugnay rito. Kung sa una ay wala silang malay na pag-uugnay sa produkto. karaniwan. naging solido muli ang b abae at muling masayang nakipagkuwentuhan sa kausap sa cell phone. Gayumpaman. Nang makita ang isang tindahan. ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan o ang kawalan ng komun ikasyon sa mga kamag-anak o kapamilya. isang masayang tinig din ang maririnig na nagsasabi ng p angangailangan ng palagiang pagkakaroon ng prepaid load. asawa. dalawang malaking kompanya ng cell phone ang nag labas ng kanilang mga patalastas upang ipakilala ang kanilang bagong serbisyo. Kailangang pagtugmain ang realidad na ipinapak ita ng billboard sa kanilang mga realidad. Dahil sa mga ginampanang papel na ito. Hindi siya mapakali at patingin-tingin sa paligid na tila may hinahanap. Ang isa ay nasa midyum ng radyo at ang isa ay sa telebisyon. Makikita rito kung paano nili likha ang isang demand kaugnay ng kaakuhan ng tao. . Nakikita nila na si Cuneta ay sila o sila si Cuneta. Nagtaka ang mga nag-iinum an sa nakita at ang isa sa kanila ay nagsabing "Loaded na yata ako!" Natapos an g patalastas na makikitang nagtatawanan ang iba pang nag-iinuman at katulad ulit ng naunang patalastas. Matapos mailagay ang load. amo. Batay sa mga inilahad sa itaas. Sa bawat pagbanggit ng mga kinatatakutan . mangingibig. n asaksihan ng isang grupo ng nag-iinuman ang nangyari.Mapapansin na ang produkto at ang pangalan nito ay nasa gawing kaliwa samantal ang ang mukha ng artista ay nasa gawing kanan.21). ang babae ay magiliw na nakikipagusap gamit ang cell phone at tila walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang p aligid. Dito ang p angunahing tauhan naman ay babae.Ibig sabihin. api. sa pamama gitan ni Cuneta. sumasalit naman ang isang tinig ng babaeng nagsasalitang parang robot at sinas abing "<i>you have zero credit</i>!" Sa pagtatapos ng patalastas. malinaw ang nais iparat ing ng patalastas: ang pangangailangan na magkaroon ng palagiang prepaid load. ipinapahiwatig na ang pa ggamit ng Colgate ay pagkakaroon ng ugnayan kay Sharon Cuneta o kaya'y ang pagga mit ng Colgate ay pagiging Sharon Cuneta na rin. Sa simula." Ang ganitong l ohika sa addition ay isang malinaw na paglikha ng asosasyon ng produkto at si Sh aron Cuneta. agad siyang tumakbo dito at bum ili ng bagong prepaid load. tined yer. ma raming tao ang makakaugnay sa kanya. Dahil itinapat sila. sikat at iba pang papel (Bautista 16 . mayaman. sa produkto. Sa advertisement sa radyo. Hindi nagtagal. isang masayan g tinig naman ng isa pang lalaki ang maririnig na nagbibigay-diin sa pangangaila ngang manatiling maging konektado sa ibang tao sa pamamagitan ng regular na pagl oload ng bagong credit. Kamakailan. kaibigan. Sa ad na ito. nagkakaroon na ng bagong pagpapakahulugan sa saril i. Samantala. ang tagumpay ng ad na ito ay hindi lamang nakasalalay sa mga lantad na pahayag ng billboard. isang lalaki ang pangunahing tauhan. naging balisa ang ekspresyon ng kanyang mukha at tila u nti-unting naglalaho. Ang ganito ring ideya ay malinaw sa patalastas sa telebisyon. mahirap. Matatandaan na ang kasi katan ni Sharon Cuneta ay sumasaklaw sa maraming sektor dahil sa kanyang mga gin ampanang papel mula pagkabata hanggang kasalukuyan tulad ng pagiging bata. Ang ganitong pagkakaayos ay tila isang pormula sa addition na nagsasabing "<b>produkto + pangalan ng produkto = Sharon Cuneta</b>" o simpleng "<b>Colgate = Sharon Cuneta</b>.

ang may suot ng magagandang damit na isinuot k o. at iba pa. Mula noon. sumambulat sa akin ang kay daming larawan. 'Yung mga bote ay isa-isang binibilang. kalderong bingaw. 'nung Buwan ng Wika. may kwadrado. dahil lapat na lapat sa akin ang mga bestidang tinahi niya para kay Nanay. ito ang kanyang trabaho. Sa bawat larawan na tignan ko. ang aking Lola Dominga. at kung anu-ano pa. may bilog at lapad. SA TUWING UUWI si Tatay sa hapon. Di ko talaga mahulaan kung sino ang batang nasa larawan. Si Nanay ang nasa larawan. electric fan na walang elesi. may timbang may lamat. Natuwa ako. at radyong walan g pihitan ang kanyang uwi. at dyaryo ay kinikilo.4 Title:Kwento (3) Maraming mga kahon at sinulid sa ibaba. Pero mas marami ang bote na may iba't ibang laki. mga sirang washin g machine. nakita ko ang kay daming karayom na iba't iba ang laki. . lagi kong naaalala ang magaling na mananahi at magbuburda kong Lola . may mahaba at punggok ang leeg. "Ay! Oo nga!" laking gulat ko. kahit di ko naabutan si Lola Dominga. Sana sumapit na ang aking ikalabingwalong kaarawan. kilalang-kilala niya ako. Hindi lang mga bote ang inuuwi ni Tatay. pinagtabi-tabi ko ang mga boteng nakadispley sa loob ng a ming bahay na parang mga bilding. rep na walang pintuan. 'nung magkomunyon ako at nang sabitan ako ng medalya. Minsan. Pumustu-pustur a uli si Nanay at ginaya pa ang batang nasa larawan. Pakiramdam ko. sa tuwing madaraan ako at magsasalamin sa luma at kulay-putik na aparador. bakal. Di mo ba nakikilala?" sabi ni Nanay sabay kindat at pumustu -pustura pa. Halos mapuno na ang loob n g aming maliit na bahay dahil sa mga inuuwi ni Tatay. iba't iba ang kanyang dala. ipinagbibili ni Tatay kay Mang Ruben. At 'yung mga sirang kagamitan. Kay ganda nilang pagmasdan. Pero ang ibang hindi na talagang puwedeng gamitin. 'Yung mga plastik. Di maubus-ubos ang tawanan namin ni Nanay. pak o. walang kalaman-laman ang kanyang karito n. Bigla akong nasabik. Basta ang alam ko lang. para na rin akong nakarating sa lugar na may matataas na bilding. kaserolang butas. Minsan nga. turnilyo. may mga diyaryo rin. Inisa-isa ko ang mga larawan. Nang buksan ni Nanay ang unang kahon. bakal. Hindi ko alam kung saan kinukuha ni Tatay ang kanyang mga inuuwi. Tinanong ko agad si Nanay kung sino ang batang nasa larawan. per piraso ang bayad. nandoon ang isang batang suot ang mga damit na isinuot ko 'nung ikapitong kaarawan ko. Kaya rep ang aking damitan. "Hulaan mo. Washing machine ang tag uan namin ng bigas at ulam. Kapag umaalis si Tatay sa umaga. punung-puno na ito. pero pagdating niya sa hapon. may mga botelya ng gamot na kulaysampalok. Mga sirang tv at radyo ang mga dipley namin sa bahay . At nang buksan ang isa pang kahon. palangganang may uka.

pula sa mansanas at iba't i ba pa. madali akong nakatatawid ng linya nang h indi natataya. Sabi nila. Nagu lat nga ang aking mga kalaro dahil araw-araw iba't ibang disenyo at kulay ng tsi nelas ang isinusuot ko. ang galing pala niyang magkulay. May hinahanap siya. "Sa iskul anak. MGA LIBRONG kulang-kulang ang pahina naman ang uwi ni Tatay . Maganda at bago pa naman ang tsinelas." Itinabi ko ang isang paa ng tsinelas kasabay ang paghiling na sana ay ma tagpuan ni Tatay ang kapares nito. Bumilib ako