P. 1
Tagalog Literary Text

Tagalog Literary Text

5.0

|Views: 23,364|Likes:
Published by d-fbuser-89269951

More info:

Published by: d-fbuser-89269951 on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

Title:Alamat (8) Text 121 - Legends Word Count: 2076 "<b>I</b>kinalulungkot ko na hindi ko mapasasama sa iyo ang aking

anak. May saki t ang mahal na prinsesa. Magbalik ka sa ibang araw," saad ng Datu sa salamangker o. <b>U</b>muwing masamang-masama ang loob ng matanda. Galit na galit siya sa Datu. Sinapantaha niyang gusto na nitong sumira sa usapan. Nagulong gayon na lamang a ng kanyang loob. Lagi niyang naiisip si Prinsesa Alindaya at ang kanyang kabigua n. Hindi niya napansing palaki nang palaki ang bundok. Ito'y kanyang nakaligtaan . "<b>M</b>ahal na Datu, halos natatakpan na po ng bundok ang buong kapatagan. Mal apit na pong humangga ang bundok sa tabing-dagat. Wala na pong matitirhan ang mg a tao," sumbong ng matatanda sa Datu. "<b>H</b>ulihin ngayon din ang salamangkero. Putulan siya ng ulo. Lubhang nakapi pinsala sa kaharian ang bundok na pinatubo niya," mabalasik na utos ng hari. Nat akot siya sa maaring mangyari sa kaharian. <b>N</b>amatay ang salamangkero ngunit patuloy pa rin sa paglaki ang bundok. Ara w-araw ay pataas ito nang pataas na lalong ikinabahala ng mga tao. Walang maisip ang gawin ang Datu. Palubha nang palubha ang suliranin. <b>N</b>akaabot ang balita hanggang sa malalayong kaharian. Nakarating iyon sa p andinig ni Prinsipe Malakas ng Pangasinan. Balita siya sa taglay na lakas at kab utihang loob. Agad siyang naglakbay patungong Masinlok. Humarap sa Datu ang mati kas na prinsipe. "<b>N</b>akalaan sa inyo ang aking paglilikod, mahal na Datu," magalang na badya niya. "<b>N</b>akalaan akong magbigay ng kaukulang gantimpala. Humiling ka kahit anong bagay kapag nagtagumpay ka. Lunasan mo ang suliranin ng kaharian, Prinsipe ng P angasinan," pahayag ng Datu. "<b>W</b>ala po akong hinihintay na gantimpala, aking Datu. Tayo na sa labas." <b>S</b>i Alindaya na noo'y magaling na ay naganyak sa tinig ng panauhin. Sumili p siya sa siwang ng pintuan. Malakas na malakas ang pitlag ng puso ng dalaga. <b>N</b>anaog ang Datu pati ang prinsipe. Madali nilang sinapit ang paanan ng bu ndok. <b>S</b>a isang kisapmata, binunot g ng isang maliit na punong-kahoy. kanyang likod na walang iniwan sa in siyang humakbang na papalayo at nito ngayon. ng prinsipe ang bundok. Parang pagbunot laman At sa isang iglap din, ipinatong niya iyon sa pagbalikat ng tinudlang baboy-ramo. Mabilis d ihinagis ang bundok sa lugal na kinaroroonan

<b>B</b>umalik ang prinsipe at ang Datu sa palasyo sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao. Galak na galak ang kaharian. Pagdating sa palasyo, niyakap ng Datu ang pri nsipe. Iniutos niya ang malaking pagdiriwang para sa karangalan ng prinsipe noon ding gabing iyon. <b>G</b>abi ng kasiyahan, nagsasayaw noon ang prinsesa pagkat nahilingan ng aman g Datu. Walang alis ang tingin ng prinsipe sa magandang mananayaw. Nabatubalani

siya ng magandang prinsesa. Walang humpay ang palakpak ng prinsipe matapos ang p agsasayaw nito. <b>K</b>iming umupo ang prinsesa sa tabi ng Datu. Siya'y tahimik na nakatungo. "<b>A</b>ng aking anak, si Prinsesa Alindaya, mahal na prinsipe, nakangiting pag papakilala ng Datu. Yumukod ang prinsipe at ang prinsesa nama'y nag-ukol ng mata mis na ngiti. <b>W</b>alang alis ang paningin ni Prinsipe Malakas sa dalaga. Hindi matagalan n g prinsesa ang kabigha-bighaning titig ng prinsipe. "<b>M</b>ay sasabihin ka, Prinsipe Malakas?" tanong ng hari upang basagin ang ka tahimikan. "<b>H</b>inihingi ko ang inyong pahintulot na makausap ko ang mahal na prinsesa, mahal na Datu," ang hiling ng prinsipe. "<b>H</b>igit pa sa riyan ang maibibigay ko," sang-ayon ng Datu. <b>H</b>indi nagtagal at nasaksihan sa Masinlok ang marangyang kasal nina Prinse sa Alindaya at Prinsipe ng Pangasinan. Nagsaya ang kaharian sa loob ng anim na a raw. <b>S</b>amantala, ang guwang na nilikha ng pagkabunot sa bundok ay napuno ng tub ig ito'y naging isang lawa. <b>N</b>aging maganda at matulain ang lawang ito na tinawag ng mga tao na "Lawa ni Alindaya" sapagkat nagpapagunita ng kagandahan ng prinsesa at ng pag-ibig niy ang siyang dahilan ng pagkakaron ng Bundok na Pinatubo. <b>N</b>ang ang malaking Bundok sa gitna ng pulong Luzon ay hindi pa kilala sa p angalang Banahaw, gayon din ang tahanang natatayo sa paanan at liblib, ay marami nang pook ang pinaninirahan ng mga tao. Lubha pa yaong mga lunsod na malapit sa ilog. <b>S</b>a maraming mag-aanak ay kabilang ang mag-asawa ng Lukban at Bayabas. Ii sa ang anak nilang lalaki, si Limbas, ang namumukod sa lakas, sa tapang at sa bi lis. Sa kanyang panudla ay bihirang usa, baboy-damo, unggoy, at malaking ibon ay nakaliligtas. Kaya't hindi nagluwat, sa paligid-ligid ng malaking bundok ay nat anyag ang pangalang Limbas. Siya ang naging hantungan ng paghanga ng lahat. Sa m alayong pook ay dumating ang kabayanihan ni Limbas. <b>I</b>sang araw ay nawala si Limbas at gayon na lamang ang panimdim ng mag-asa wa. Hindi sila makakain at makatulog sa hindi pagdating ng kanilang anak. Makali pas ang pitong araw ng pagkabalisa ay muling nagbalik si Limbas. Dala niya ang i sang balutan na sarisaring damit at pagkain. Sa buhay ng mag-asawa ay hindi pa s ila nakakalasap at nakakatikim ng gayong nag-iinamang damit at nagsasarapang pag kain. Pakinggan natin ang balita ni Limbas. "<b>I</b>sang maginoong balbasin ang nagpakilala sa kanya na isang 'encantado'. Sa maharlikang tahanan nito sa tugatok ng bundok ay doon isinama si Limbas. Doon , ang lahat ng hayop ay puti ang balahibo, di lamang ang mga manok pati ang mga usa. Ang kakawan ay napakalawak at humihitik sa mga bunga. May sasakyang hinihil a ang dalawang kabayong puti, na siyang ginagamit sa paglalakbay sa buong Luzon. At sumama lamang ako at pag-uwi ng bahay ay hindi mawawala ang dulot." <b>Y</b>aong balutan ng damit at pagkain na pasalubong ni Limbas sa kanyang mga magulang ay unang dulot ng maginoo. Nguni't ang bilin nito bago iabot ang dulot ay dapat munang humalik si Limbas sa kanyang mga magulang. Anupa't ang hindi pag halik sa kamay ay makakapagpabago sa dalang dulot. Hindi miminsanang nawala si L

imbas ng pituhang araw at hindi rin sa kanyang pagbalik ay sarisaring kasuotan a t pagkain ang dala ang nakasisiya sa kanyang mga magulang. <b>M</b>insang pagbalik ng bahay ni Limbas ay isang balutan ng maliit na bolang ginto ang padala ng ginoo. At sa tuwa ni Limbas ay nakalimutan humalik muna ng k amay sa kanyang mga magulang, at kara-karakang binuksan ang balot at sinabing, " Narito po ang ating kayamanan mga bolang ginto!" <b>S</b>ubali't ng buksan ang balutan ay hindi ginto ang lumabas kundi mga bunga ng Anahaw. <b>K</b>aya't sa pagkagulat ay napasigaw si Limbas: Ba! Anahaw! Ba! Anahaw! Ba! Anahaw!" <b>A</b>t buhat noon ay tinawag na Banahaw ang malaking bundok na yaon sa gitna ng Luzon. Gayon din, ang bayan ng Lukban at Tayabas ay nagsimula sa pangalang Ba yabas at Lukban, na mga magulang ni Limbas. <b>A</b>ng mga taga-Negros sa Bisayas noong araw ay namumuhay na tiwasay at mari wasa. Ang pangalan ng kanilang hari ay Laon, isang taong may magandang kalooban. Ang mga tao roon ay nagsisigawa sa kanyang bukid at sila'y kahati sa ani. <b>I</b>sang araw ay umuulan, at ang ulan ay lumakas ng lumakas hanggang sa buma ba sa bukid; anupa't ang tubig ay umapaw hanggang tuhod, at tumaas hanggang bayw ang, at nagpatuloy ng paglaki hanggang liig. <b>A</b>ng mga tao ay natigatig at naisip nila na masisira ang kanilang mga pana nim. <b>P</b>alibhasa'y mahal ng hari ang mga tao at naisip niyang nawala na ang aani hin huwag lamang mawala ang mga tao. Tinipon ng hari ang lahat ng kampon niya at sinabi, "Gumawa kayo ng mataas na bunton ng lupa." Sumagot ang mga kampon, "Kam i po ay walang mga kasangkapan." <b>I</b>winagayway ng hari ang kanyang birang at pagdaka'y nagkaroon na nag mga piko at pala. <b>S</b>inabi ng mga kampon, "Wala po kaming mga bato. Ang bunton po ng lupa ay kailangang naliligiran ng mga bato." <b>S</b>a muling wagayway ng birang ay nagkaroon na ng lahat ng kailangan. <b>S</b>a sikap at tiyaga ng mga kampon ay nagkaroon ng malaking bundok. Ang nag ing taas ng taluktok ng bundok ay 6,000 talampakan. Duon sila tumahan hanggang s a humupa ang tubig. Nagpatuloy pa rin sila sa paggawa, nagsihukay sila ng bamban g na tungo sa dagat upang siyang lagusan ng tubig ng sa gayon ay humupa ang tubi g sa baha. <b>M</b>ay isang malaking ahas na tumira sa bundok na yaon. Ang ahas ay may pito ng ulong kakila-kilabot. Ang kulay ng mata ay luntian at ang ihinihinga ay kakat wa, na kung araw ay usok at kung gabi ay apoy. <b>I</b>sang araw ay may dumating na isang binata na ang pangalan ay Kan. Siya'y makisig at mahiwaga. Nalalaman niya ang ligalig sa bayan at sinabi niya, "Papat ayin ko ang ahas. Hindi ako natatakot." <b>S</b>inabi ng hari. "Patayin mo ang ahas at pagkakalooban kita ng mga gabok n a ginto at ang aking anak ay ipagkakaloob ko rin sayo upang maging asawa." <b>I</b>nihanda ng binata ang plano sa pagpatay sa ahas. Dahil sa may kapangyari

han siya sa mga hayop, tinawag niya ang mga langgam at iniutos niya, "Magsigapan g kayo sa buong katawan niya at inyong kagatin." <b>T</b>inawag niya ang mga putakti at iniutos niya sa kanila, "Pupugin ninyo an g kanyang mga mata hanggang sa mabulag." <b>T</b>inawag niya ang mga uwak at iniutos, "Inyong kamutin at tukain ang kanya ng ulo at katawan hanggang sa mamatay." <b>S</b>ila'y sumunod.Ang ahas ay kanilang napatay. <b>P</b>inugot ni Kan ang pitong ulo ng ahas. Ang mga ulong iyon ay inialay sa h aring Laon, at mula noon ay matiwasay na namuhay muli ang mga taga-Negros. Ang b inatang si Kan ay nagkamit ng yaman at napangasawa ang anak ng hari. <b>I</b>naalala ng mga tagaroon ang binata at ang hari. Ang bundok ay pinangalan ang Kan-Laon at ng magtagal ito'y ngging Kanlaon, bilang parangal kay Kan at Har ing Laon. Ayon sa matatanda, ang Bathalang lumikha ng daigdig ay si Laor. Ayon sa paniwala ng marami ay matagal siyang namuhay na nag-iisa dito sa daigdig . Hindi nalaunan at siya ay nakaramdam ng pagkalungkot sa kanyang pag-iisa. Up ang maiwasan ang ganitong pangyayari ay umisip siya ng isang magandang paraan. Isang araw ay naisipan niyang kumimpal ng lupa upang gawing mga tao, sa gayon ay malulunasan ang kanyang mga kalungkutan. Iniluto niya sa hurno ang lupang kanya ng ginawa. Sa hindi malamang sanhi ay nakalingatan niya ito, kaya't nang kanyan g buksan ay maitim at sunog. Ang lumabas na sunog ay naging nuno ng mga Negro a t Ita. Hindi nasiyahan si Bathala sa una niyang pagsubok. Kumuha uli siya ng l upa at hinubog na anyong tao at isinilid sa hurno. Sa takot niyang ito'y masuno g tulad ng una, hinango agad sa kalan. Ang lumabas ngayon ay hilaw at maputi. Muling humubog si Bathala ng lupa at iniluto sa hurno. Palibhasa'y ikatlo na ni yang pagsubok ito, hindi napaaga ni napahuli ang pagkakahango niya sa pugon. Hus tong-husto ang pagkakaluto ngayon at katamtaman ang kulay. Ito ang pinagmulan n g lahing kayumanggi na kinabibilangan natin. Noong unang panahon ay may isang batang napakatigas ng ulo. Hindi siya sumusuno d sa utos at payo ng kanyang mga magulang. Sa halip ay ang mga ipinagbabawal ng ina ang kanyang ginagawa. Ang pangalang niya ay Gardo. Isang araw, pinagsaing si Gardo ng ina. Pagkaluto ay agad siyang umalis at naki paglaro. Nagpunta sa bakuran. Lumakad siya nang lumakad ngunit di makarating sa kanyang pupuntahan. Gusto niyang umuwi na ngunit di niya matutuhan ang daan pauwi. Sa pagod, nakatu log siya sa lilim ng punong mangga. Samantala, ang nanay niya ay di mapakali sa kahahanap kay Gardo. Tinulungan pa siyang kaniyang kapitbahay upang hanapin ang anak niyang si Gardo. Sabi ng isangkapit-bahay, "Paarang nakita ko ang anak ninyo sa kabilang ibayo. Paikot-ikot siya sa dalawang puno na para bang pinaglalaruan ng tiyanak." "Kung hindi n'yo sa makita, kumuha kayo ng bilao, ipukpok ninyo sa puno ng hagda n at tawagin nang malakas ang kaniyang pangalan," ang payo naman ng isang magsas aka. Sinunod ng ina ni Gardo ang payo ngunit wala ring nangyari. Samantala, si Gardo naman ay nagising sa malakas na iyak ng isang bata, hubad it o at malaki ang tiyan. Nakahiga ito sa dahon ng saging. Kinalong niya ito, ipi naghele ngunit iyak pa rin ng iyak. Nagalit na si Gardo at akma ng hahambalusin

nang biglang magbago ang anyo ng sanggol. Nagmukha itong matanda, mahaba ang balbas at buhok, at mukhang di naliligo. Ibin agsak ni Gardo ang matanda. Takbo siya ng takbo ngunit sa kawayanan lang pala s iya tumatakbo. Madilim na noon at siya'y pagod na pagod na. Nadapa siya ngunit kahit hirap na ay pilit pa ring gumapang. Ang ina naman nya ay umuwi na. Nagulat siya ng datnan niya si Gardo na gumagapa ng sa matinding pagod. Gapang siya ng gapang dahil pinaglalaruan siya ng tiyana k. "Iyan ang napapala ng batang salbahe at matigas ang ulo," sabi ng marami. Magmula noon ay naging bukambibig na ng tao ang "Baka matulad ka kay Gardo, gapa ng nang gapang." Buhat noon ang pook na kinapapaligiran ng kawayan na kinakitaa n kay Gardo na gumagapang ay tinawag na Gapan, ang isang bayan sa katimugang bah agi ng Nueva Ecija, na ngayon ay isa ng lungsod.

5

Title:Alamat (2) Text 115 - Legends Word Count: 2020 <b>I</b>sang araw, ang buong bayan ay nagimbal sa sigaw na: "Tulisan, tulisan an g mga tulisan ay dumarating!" Di nag-aksaya ng panahon ang pari at ang dalawang sakristan, biglang ibinababa ang kampana't itinago. Nang dumating ang mga tulisa n wala na ang batingaw. Ang pari at mga sakristan ay pinagsasaktan ng mga tulisa n at pilit na pinalabas sa kanila ang batingaw. Datapwa't hindi nagtapat ang mga ito hanggang sa pagkamuhi ng mga tulisan ay pinagpuputulan sila ng liig. Nagbal ik ang mga tulisan sa gubat na hindi nakamtan ang pakay nila. <b>A</b>ng bayan ay nagulo. Lahat ng tao'y nalungkot pagka't ang pinakamamahal n ilang batingaw ay di nila makita sapagka't ang nakaalam lamang ng pinagtaguan ni to ay ang tatlong pinatay ng tulisan. Lahat ng mamamayan - bata, matanda, mayama n, mahirap ay para-parang nangagsipaghanap. Nguni't hindi rin nila matagpuan. Lu mipas ang maraming araw at ang batingaw ay patuloy ng naglaho. Sa hinaba-haba ng panahon ang mga tao ay nakalimot na sa kanilang banal na gawain. Wala ng pumupu nta sa simbahan upang magdasal. Ang mga bukid ay naiwan ding tiwangwang. Lagi na lamang may gulo sa bayan. Anupa't ang bayan ay nababalot ng kalungkutan. <b>I</b>sang umaga, may maraming taon na nakalilipas ang mga taong nagdaraan sa may simbahan ay nakakita ng isang punung-kahoy sa tabi ng kumbento na hitik na h itik sa bungang-kaiba sa mga bungang kahoy. Ang mga bunga ay kakaiba ang hugis, at hugis kampana. Nagkagulo ang mga tao sa paligid ng puno at sila ay nagtaka ku ng saan nanggaling ang punong yaon na bukod sa hugis kampana ay mamula-mula pa n

a anaki'y ginto. Isang matandang lalaki ang pumagitna sa mga taong nangaroroon a t nagsalita ng, "Habang ako'y natutulog, tila nakarinig ako ng isang tinig na na g-uutos na hukayin ko ang ilalim ng isang puno sa tabi ng kumbento. Ngunit ito'y di ko pansin sa pag-aakala ko na isang panaginip lamang." <b>M</b>adaling ginawa ng mga tao ang sinabi ng matanda. Laking katuwaan nila na ng matagpuan ang batingaw sa ilalim ng ugat ng nasabing puno. Ang lahat ng mga t ao ay nagtungo sa simbahan at nagpasalamat sa Diyos sa pagkakabalik ng kanilang kampana. Makailang sandali ang magagandang tunog ng kampana ay narinig na. Ito a y nagbigay ng kasiyahan at katahimikan sa puso ng mga tao habang sila ay tamtim na nananalangin. <b>A</b>ng mahiwagang puno naman ay patuloy ng pagbubunga at nang lumaon ay napa g-alamang iyon ay kinakain. Ang mga bata'y nangatutuwa sa hugis ng bunga nito, k awangki ng kopa. Pagkalipas ng ilang araw ang bunga ay tinaguriang "Makopa". Si Rita ay batang lubhang malikot. Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga gina gawa niyang hindi dapat gawin ng batang katulad niya. Isang araw, ang kanyang ina ay nagbayo ng palay. Si Rita ay nanood sa kanyang in a. Siya'y gutum na gutom sapagkat galing siya sa laruan. Nang mayroon ng isang s alop ang nabayong bigas, si Rita ay nagsimula nang kumain ng bigas. Ang nalagyan ng bigas ay malaki at may takip na bilao. Binuksan niya at pumasok siya sa loob . Ngayon natakpan siya ng bilao. Hindi nahalata ng ina. Nang matapos na ang ina sa kanyang pagbabayo ay tinawag niya si Rita upang utusan sa pagtatago ng binayo . Hindi sumagot si Rita. Hinanap ng ina sa lahat ng taguan, wala rin rin si Rita roon. Nang kanyang buhatin ang lalagyan ng bigas may lumabas na maliit na ibon galing sa loob. Kumain ng bigas ang ibong iyon. Ang ibong iyon ay si Rita, ang tinatawa g ngayong maya. Noong unang panahon ang mga ahas ay walang kamandag. Sa ganito sila ay hindi kin akatakutan at pinakukundanganan tisurin o patayin. Sa gayon nilang katayuan ay m inarapat nilang gumawa ng paraan upang sila'y pangilagan ng tao at huwag patayin . Kaya't ang kanilang puno'y dumalangin humingi ng kamandag kay Bathala. Ang kanil ang kahilingan ay hindi naman pinagkaitan ng Panginoong Diyos. Isang araw ang Panginoong Diyos ay n ang mga ahas. Ang unang nakakuha mabagsik. Ang lahat ay nakakuha ng di kaagad nabatid ang pagbibigayan nanaog at dala ang isang kamandag upang batii ay ang ulupong kung kaya ang kanya ang pinaka kamandag maliban lamang sa dahongpalay na hin ng kamandag.

Nang madatnan niya ang pook na bigayan ng kamandag ay ang banga na lamang ang ka nyang nakita. Sa hangad niyang magkaroon ng kamandag ay nagpaikot-ikot siya sa l oob ng banga na ang kamandag ay napunta sa kanyang balat. Ngayon ang dahongpalay ay may kamandag sa balat at hindi sa loob ng katawan. Nangyari ito noong unang panahon bago pa lamang sinakop ng mga Kastila and ating bayan. Dahil sa bagong salta pa lamang ang mga dayuhan, at hindi nila kabisado ang sulok-sulok ng mga bayan, inutusan ng gobernadorsilyo ang kanyang limang sun dalo na mamasyal at magmasid sa baryo at pag-aralan ang maraming bagay na matata gpuan sa ating bayan. Sa kanilang paglalakad nakakita sila sa gitna ng maluwang at patag na bukirin ng mga magsasaka na may binubunot na kung anong halaman. Nilapitan nila ang magsas aka at nakita ang halaman na mapuputi at medyo bilog na mga laman.. Humingi ang mga sundalo sa magsasaka ng tubig ngunit hindi sila maintindihan ng mga ito. Lum

apit ang mga kawal at sinabing "Uhaw na uhaw na kami at nagugutom puwede nyo ba kaming bigyan niyan." Sabay turo sa halamang hawak ng magsasaka, ngunit hindi pa rin nila maunawaan ang salita nito. "Alam ko na!" ang sabi ng isang magsasaka. "Nanghihingi sila ng ating ani." At s aka inabot sa kawal ang isang malaking laman. Tinalupan niya ito at ibinigay sa kawal na Kastila. Pagka-ubos ng isa ay nasarapan ang kawal sabay sabi ng "Cinco mas!" na ang ibig sabihin ay "lima pa". "Singkamas pala ang tawag dito." Binigyang muli ng mga magsasaka ang kawal. "Si cinco mas" tugon muli ng nakangit ing kawal at nagpasalamat ang mga sundalo. Pagkaalis ng limang sundalo ay tinikman ng mga magsasaka ang dati'y hindi nila k inakain na halaman. "Malamig pala at makatas!" ang halos magkapanabay na wika ni la. "Mainam na pamatid uhaw! And sabad naman ng isa. Kumain sila ng marami hangg ang sa mawala ang uhaw nila. Pag-uwi ay pinagbigay alam nila sa kanilang kababar yo ang lahat ng pangyayari. Mula noon ang laman ng makatas, maputi at manamis na mis na halaman ay tinawag na nilang SINGKAMAS, hango sa mga salitang "CINCO MAS" . <b>N</b>akakita na ba kayo ng pagong? Ito ay isang uri ng reptilyang nabubuhay sa mga pook na dalatan o katihan. Ang katawan nito ay nababalutan ng matigas na talukab na sa biglang-tingin ay tila munting plato o batingaw; may apat na paa, maikling buntot, mahabang leeg, at ulong sapad na lumabas-pumasok sa ilalim ng b ao o pinakatalukab na nasa kanyang likod. Ayon sa paniniwala, nagiging malilimut in ang naglalarong pagong. Maaaring tama o mali ito, ngunit ang tiyak ay masarap ang atay at itlog nito, na kasing linamnam ng kanyang alamat. <b>S</b>i Gat Urong-Sulong ay matanda na. Papalubog at patakip-silim na ang kany ang buhay, matapos niyang landasin ang rurok ng kaningningan. Laos na ang dating kilabot at pangunahing sandata ng Barangay Lumubog-Lumitaw. <b>L</b>ikas mandin na ang isang bagay ay mahalaga kung ito'y pinakikinabangan; ngunit kung lipas na at walang saysay, ano pa ang dahilan upang ito'y ingatan? A t si Gat Urong-Sulong, na isa nang inutil, ay nalimutan na ng barangay na kay ta gal niyang minahal at pinaglingkuran. Hindi marahil magkakagayon kung di maagang namayapa ang dating puno ng barangay na si Lakan Dupil. Nagmistula siyang palab oy ng tadhana na walang nais kumandili. <b>I</b>sang maliwanag at napakagandang gabi, ang buong Barangay Lumubog-Lumitaw ay nagdiriwang. Ipinagbubunyi nila ang pag-iisang dibdib nina Lakan Alamid at D ayang Matampuhin. Tanging si Gat Urong-Sulong ang nagmumukmok sa kalungkutan. An g babaing una at huli niyang minahal ay nagtaksil sa kanya at sumama kay Gat Ala mid na ngayon ay bagong lakan ng barangay. <b>Iyan palang lalaki, masugatan man ang puso at dibdib, ang lahat ay mababata at matitiis; ngunit kapag dangal niya ang siyang nagkadungis sasabog ang lupa, babagsak ang langit</b>! <b>A</b>t tinungo ni Gat Urong-Sulong ang baybay-dagat. Matamlay na umupo sa iba baw ng isang malapad na bato. Ang mga larawan ng nakalipas ay isa-isang nagdaan sa kanyang gunita, hanggang sa ang mga ito ay papanglabuin ng mga patak ng luha. Bigla siyang napabuntung-hininga nang madama ng sarili ang masaklap na kasaluku yan. At nabuo ang isang pasiyang mapait. Kung ang puso niya'y bigo at sawi sa pa g-ibig, ang lunas ay kagyat na pananahimik<pd>...</pd>! Humahalakhak at bumubulo ng ang hangin at ang laot ng dagat ay kumakaway at nag-aanyaya ng kamatayan! "Pa tawarin mo ako Bathala<pd>...</pd>!" usal ni Gat Urong-Sulong, "Tanging ito lama ng ang lunas!" At siya'y tumindig<pd>...</pd> lumakad! Kumalabusaw ang tinig<pd> ...</pd> papalayo<pd>...</pd> papalayo<pd>...</pd> patungo sa laot ng karagatan! Subalit atas mandin ng tadhana, biglang umugong ang kapaligiran, yumanig ang lu pa<pd>...</pd>! Lumindol<pd>...</pd>! "Ha-ha-ha<pd>...</pd>!" ani Gat Urong-Sulo ng, "Ilakas mo pa at nang mamatay kaming lahat<pd>...</pd>!" Tinugon siya nang b

</pd> mabilis! Ang "Pag-gong" na iyon ang tanging lunas upang mapatalast asan ang lahat sa napipintong panganib.. "<b>H</b>uwag kang magalit." ang nagagalit na wika ni Aling Sela." <b>N</b>oong unang panahon. pandala s<pd>. <b>N</b>alutas ang paghahanap ng mga tao nang isang araw ay makapansin sila ng m ahiwagang hayop sa lugar na dating kinalalagyan ng gong at ni Gat Urong-Sulong.</pd> sa dakong kinalalagyan ng isang malaking gong. "<b>B</b>akit mo pinapaghihirap ang loob mo?" ang tanong naman ni Mang Milyo. Sila marahil ay kapwa tinang ay ng baha. Sila ay may anak na dalagang ang pangalan ay Rufina. Si Rufina ay lubhang pin alaki sa layaw ng kanyang ama kaya't siya na lamang nag nagiging dahilan ng pagaaway ng mag-asawa.." ang galit na galit na wika ni Aling Sela. sinagap at ipinags alin-salin ng mga tambuli sa lahat ang nakagigimbal nitong hatid-patalastas na n agbabayad ng "Madaling Paglikas sa Burol!" Ang "Pag-gong" ni Gat Urong-Sulong ay patuloy<pd>. hataw-tunog.. "H indi ba't tayo'y may mga alila? Bakit hindi sila ang utusan mo kung mayroon kang ibig ipagawa? Bakit si Rufina ang pinipilit mong gumawa ng mga bagay na dapat g awin ng mga alila?" <b>S</b>i Aling Sela ay lalong nagalit. Sa nalalabi niyan g lakas ay pinalo niya ang gong<pd>. <b>S</b>i Rufina ay walang nais gawin kundi humarap sa salamin at mag-ayos ng mu kha o kaya'y magtungo sa halamanan at magmasid ng mga bulaklak.. Makalipas ang ilang saglit ay bahagi na ng karagatan ang buong barangay nang s akmalin ito ng mga rumaragasang dambuhalang alon! "Salamat kay Gat Urong-Sulong! Kung hindi sa kanyang "Pag-gong" ay wala sinumang makaliligtas sa atin!" <b>H</b>umupa na ang baha at nagbalik na rin ang mga limikas.</pd> patungo sa dako niya at sa Barangay Lumubog-Lumitaw! <b>U</b>malikabok at uilandang ang mga buhangin sa dalampasigan sa ginawang sags ag-takbo ni Gat Urong-Sulong! Parang ibininit ng palasong tinungo niya ang baran gay<pd>. ang nakasisindak at naglalakihang mga alon<pd>. "Ang mahiwagang hayop n a ito ay tatawagin nating 'Pagong' mula ngayon. si Aling Sela at si Mang Milyo'y nagkasagutang mabuti tungkol kay Rufina. at kung siya naman ay inuutusan ng kanyang ina ito ay walang matanggap na kasiyahan sa kanyang pag-utos.iglang pagkiwal ng tubig! Kamuntik na siyang bumaligtad nang siya'y bundulin ng isang nagsusumagsag na munting alon! At sa dako pa roon ng dagat ay nakita niya na gumugulong. bilang pagkilala sa isang uliran g pagpapakasakit ng isang dakilang puso. <b>I</b>sang araw. Subalit nawawala s i Gat Urong-Sulong. <b>B</b>awat lakbay-tunog ay umalingawngaw sa buong barangay.. Kataka-taka ang anyo ng hayop na iyon na ang talukab sa likod ay mistulang laraw an ng gong na nawala.. may isang mag-asawang nagngangalang Emilio at Marcel a.. nawawala rin ang malaking gong. "Ang sinasabi ko lamang ay h ..<<pd>pd> sunod-sunod.</pd> patungo<pd >. Nagpasiya ang Pandita ng barangay. "<b>P</b>aano ko nga ba matuturuan iyang anak mo ng pagkababae ay sa ikaw ang un a-unang nagpapalala? Matuturuan ba iyan ng kahit na ano sa pinababayaan mong mag kasungay." ang amo ni Mang Milyo...</pd> at patuloy din ang paglikas sa burol ng libu-libong nilalang . <b>W</b>ala siyang hilig sa pag-aayos ng bahay. "<b>T</b>alagang hindi ko na malaman kung paano ang gagawin ko upang maturuan ng wastong pamamahay iyang si Rufina..

Ang mga kuwentong na fotocopi o na-print sa microfilm ngunit may mga bahaging malabo at di na mabasa ang pagkaprint mula sa foto copying machine at microfilm ay direkta kong kinopya mula sa mga naka-bind na magasin gamit ang laptop. inedit ko pa rin ang bawat kwe ntong inenkowd ng estudyante at ng mga taga-Cybernet.indi mo dapat ipagawa kay Rufina ang mga bagay na dapat gawin ng mga alila sapag kat tayo'y bumabayad ng mga alila upang may gumawa ng mga bagay na iyan. Dahil sa karamihan ng bilang ng mga kwentong naretriv.</pd> <b>Pagfotocopi at pagprint ng ilang kwento mula sa mic rofilm. Bakit p a tayo bumabayad ng mga alila?" "<b>A</b>ng ibig mong sabihin ay wala nang dapat matutuhan ang batang iyan sapag kat tayo'y may mga alila?" ang tanong ni Aling Sela. at pinakamarami sa Lopez Memorial Museum na umabot sa limamp u't apat (54). nakopya ang bawat kwento nang berbatim. "<b>Iyan</b> nga ang ibig kong sabihin kanina pa. Ang mga kuwentong na-print-out sa fotocopying mac hine at microfilm mula sa mga laybrari ay isa-isa muling inenkowd at ipinrint sa kompyuter. <b> Ang mga kuwento mula sa mga magasing maaari pang ifotocopi sapagkat malinaw pa ang mga kopya gaya ng mga magasing nalathala noong huling hati ng de kada '30 hanggang dekada '50 ay pinafotocopi ko na lamang. masisipag. <b>3</b><pd>. Napili ko ang Cybernet dahil sa rekomendasy on ng aking mga estudyante na mababait. Pinayagan akong gumamit ng laptop sa Lopez Museum. ang mga m agasing di na maaaring ifotocopi ay pina-print ko naman mula sa microfilm. Samantala. <b>4</b><pd>. Samantala. at para mas mapabilis pa. at malinis magtrabaho ang enk owder dito. 4 Title:Sanaysay (9) <b>2</b><pd>. Samantala. Nang magtagal. Bago pa tul uyang i-print ang faynal na kopya ng mga kuwento. Nagbuhos ako ng mahabang panahon sa pag-edit ng mga kuwento upang matiyak at masigurong walang pagkakamal i sa enkowding. kumuha din ako ng ilang enkowder sa Cybernet. at hindi nabawasan at/o nadagdagan ang anumang bahagi ng bawat kuwento. limang (5) kwento ang naretriv ko sa Microfilm Center ng UP-Di liman Main Library." ang sang-ayon ni Mang Milyo.</pd> <b>Pag-enkowd ng mga kwento</b>. at dahil sa a ng ibang kuwento ay lubhang may kahabaan lalo na yaong mga nalathala noong dekad a '20.</pd> <b>Pag-edit ng mga naenkowd na kwento</b>. sa National Library naman ay sa Rare Books Section lamang ako unang pinayagang gumamit ng laptop at hindi sa Serials Sectio n. kumuha ako ng estudyanteng enkowder. pinayagan na rin akong gumamit ng laptop sa Serials Section s apagkat nakita ng mga staff dito kung gaano katagal at kahirap kumopya ng mga ku wento nang sulat-kamay lamang. .

pangalawa. ang talaan ng mga kuwento ayon sa dekadang kinabilangan.</pd> Nina ko na patunayan ang pagiging isang feminista ni Labog noong ito ay nabubuhay pa. pangarap na makaahon sa kahirapan. pagmamahal sa hayop at kalikasan.</pd> Nina ko nakita ang lumang-lumang Remington typewriter na ginamit ni Labog sa paglikha ng kanyang mg a kuwento at nobela. Ipinakita din sa akin ni Ms<pd>. pag harap at pananagumpay laban sa iba't ibang pagsubok sa buhay. . Una. Bi lang panimulang pag-aaral. Naisip ko. binasa ko ulit isa-isa ang mga kuwento upang alamin ang paksa ng bawat isa. at mula 1950 hanggang 1959. at manunulat. Sa tahanan din ni Ms<pd>.</pd> Nina. at pamangkin g si Mr<pd>. Matapos maenkowd na lahat at ma-print ang faynal na kopya ng bawat kuwent o.</pd>. napatunayan kong hindi la mang talaga pag-ibig o love story ng babae't lalake ang lumutang na paksa sa mga kuwento ni Labog. at labinlima (15) naman noong dekada 50. Sabi pa niya.< /pd> Nina ang maraming larawang nakaalbum ni Labog na karamihan ay kuha sa mga g awad-parangal sa kanya bilang manunulat. Kwento ni Ms<pd>. at pang-apat. Sumunod kong ininterbyu si Ms<pd>. buhay may-asawa.</pd> <b>Pagbuo ng Antolohiya<b>. katapatan sa isang panata.</pd> at nakikipagbiruan pa sa amin. buhay-pamilya. Pina gsama-sama ko ang lahat ng kuwentong nalathala noong Dekada '20 ayon sa pagkakas unud-sunod ng mga petsa at taon ng paglathala mula 1927 hanggang 1929. mga paborito ng apong sina Direktor Danny Zialcita at Ms<pd>. marahil ay hindi dala ni Labog ang kanyang kasikatan sa loob ng kanilang tahanan o maaaring balewala din ito sa kanya. Nagtaglay din ang mga kwento ng iba't ibang unibersal na tem a ukol sa buhay ng tao tulad ng pagpapakasakit.</pd> Teodoro Arcenas. Malakas pa noon si Sir Benigno Jr<pd>. Matapos mapagsama-sama at maisaantolohiya ang mga kuwento ayon sa dekada. dalawamp u't pito (27) noong dekada 40. pag-asa. himala.</pd> Nina Morales. pangatlo. ina. Para sa bawat dekada. Sa kasamaang-palad ay walang kapsyon a ng mga larawan kaya hindi na matiyak ni Ms<pd>.</pd> Nina kung anu-anong paranga l ba ang mga ito at kung anu-anong samahan ang naggawad.</pd>Nina Morales.</pd>. katapatan sa sinumpaang tungkulin. lola. Ganito r in ang pagsasaantolohiyang ginawa ko para sa mga kuwentong nalathala mula 1931 h anggang 1939. Kay Ms<pd>. limampu't isa (51) noong dekada 30. inalam ko lamang muna ang paksa ng bawat kwento at hi ndi sinuri o krinitik ang mga ito sapagkat labas na ang bagay na ito sa layunin ng aking riserts.<b>5</b><pd>. pagtit iwala. Ang isa sa mga larawan ay gawad-parangal na ginanap mismo sa loob ng Malacañang. pag-ibig sa bayan. at pananalig sa Maykapal. mabuting pakikisama sa kapwa. ang panganay na apon g babae ni Labog sa bunso nitong anak na si Manuel. mahigpit na ibinilin sa kanya ng kanilang Daddy na ingatan ang typewriter na ito ng kanilang Lola Yayang sapa gkat ito ang bumuhay at nagpaaral sa Maynila. hindi naman niya gaan ong pinapansin kung sikat man o kilala ang kanyang nanay. pagkakaibigan. kadakilaan. ang talaan ng mga kuwento ayon sa temang tag lay ng bawat isa. Una kong ininterbyu sina Sir B enigno Jr<pd>. Nagsagawa rin ako ng apat (4) pang talaan ng mga kuwento ni Labog. Naging malaking bahagi rin ng pag-aaral na ito ang pag-interbyu ko sa pa milya ni Labog gaya ng kanyang anak na si Sir Benigno Jr<pd>. at Direktor Danny Zialcita. Mula sa kanila ay nalaman ko ang naging buha y ni Labog bilang asawa. Ibinigay naman sa akin ni Direktor Danny ang mga pangalan at numero ng mga taong maaari kong puntahan at interbyuhin upang makatulong sa pag buo ng riserts na ito. panibugho. Nanatili ang kanyang kababaang-loob sa kabila ng ka nyang popularidad. ayon sa paal pabetikong ayos ng pamagat. paghahangad ng pagbabagong-buhay. pagbabayad sa kasamaan. mula 1940 hanggang 1949. may kabuuang labindalawang (12) kwentong naisulat si Labog noong dekada 20. Sa pangalawang pagbasang ginawa ko. pagmamaha l sa kapatid. ayon sa dekada kasama ang 'teaser' na gina mit sa bawat kuwento. isinaayos ko na ang mga ito ayon sa dekadang kinabilangan ng bawat isa. Ikin uwento niya sa akin ang 'paglabas' sa kalsada ni Labog upang sumamang magrali sa iba pang mga babae para ipaglaban ang pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa mga babae at lalake sa lipunan. katalinuhan ng bab ae.

napatunayan kong maaarin g makabuo ng iba't ibang retrieval process ayon sa taong nagreretriv. kalidad at kahusayan bilang kwentista at nobelista.</pd> Soledad S<pd>. at sa mga istratehiyang kanyang ginamit.</pd> Teodoro Arcenas Jr< pd>. Wika nga ni Duque (2001): Ang isang mahusay at makabuluhang lite ratura ay hindi basta maisasantabi lamang. Mula kay Reyes ay lalo pang nadagdagan ang kaalaman ko sa kahalagaha n ng retrival bilang isang paraan ng pagpapayaman di lamang ng literaturang Taga log kundi ng literaturang Filipino sa pangkalahatan. mahalagang buhayin at ipakilala si Hilaria Labog sa mga mambabasa ng literatura sa kasaluku yang panahon. Ang mga dagdag-kaalamang nakuha ko mula sa mga kaa nak ni Labog ay nakatulong nang malaki upang higit kong maunawaan at mapahalagah an ang kanyang mga kuwento. para sa ikatlong komponent. mabibilang lamang sa daliri ang nagsasag awa ng retrival sa bansa dahil sa bukod sa "maruming" trabaho ito. Naging saksi si Mr<pd>. ang pamangkin ni Labog na kasalukuyang Chairman ng Banco Pilipino. Nagkaroon ako ng sigla at inspirasyon at itinuring ko ang riserts na ito bilang pagpaparangal sa isa sa mga 'dakilang' babaeng manunul at sa literaturang Tagalog. lalo na sa larangan ng maikling kuwento dahil sa mga tinalakay na espesyal at namumukod niyang katangian bilang babaeng manunulat: Ang kanyang ti naglay na popularidad.</pd> Reyes. ang kritikong naging isa sa mga batayan ng pagbuo ng riserts na ito.</pd> Arcenas sa m ahahabang araw at gabing ginugol ni Labog sa paglikha ng kanyang mga akda. Ang layunin kong makatugon sa hamon ni Reyes na maipakilala si Labog sa mga mamb abasa ng maikling kuwento sa kasalukuyang panahon at makabuo ng antolohiya ng ka nyang mga kuwento ang naging daan upang makabuo ako ng pansariling proseso sa pa gretriv. ang l awak ng korpus ng kanyang mga akda na may bahid ng feminismo sa panahong hindi p a gaanong kinikilala o nakikilala ang kaisipang ito sa Pilipinas. Ang isang magandang panitikan ay ma ituturing na hiyas ng isang bansa at marapat na mabigyan ito ng kaukulang pagp apahalaga upang higit na yumabong at umunlad. Binanggit din ng kritiko na isa nga si Labog sa m ga manunulat na babaeng karapat-dapat na 'buhayin' dahil sa naiambag niya sa lit eraturang Tagalog sa larangan ng maikling kuwento at nobela. Tumanggap pa nga ako ng pa gbati kay Reyes sapagkat ayon sa kanya. Siya rin ang naging madalas na kasa-kasama ni Labog sa pagpunta sa mga palimbagan par a magsabmit ng manuscript ng kanyang mga natapos na nobela at kuwento.</pd> ay muli kong napatunayan ang pagiging isang masipag na manunulat ni Labog. at ang matagum pay niyang pag-igpaw sa kalakaran noong kanyang panahon nang magawa niyang maiha nay ang sarili sa mga kinikilalang lalakeng manunulat at patunayang karapat-dapa t ding basahin ang mga akda ng kababaihan. matagal ang p anahong ginugugol para rito. Nauna kung gayon sa akin ang aktwal na karanasan ng pagretriv kaysa sa pagbuo ng proseso. Hindi ko rin nakaligtaang puntahan at interbyuhin si Dr<pd>. Mula sa mga isinagawa kong interbyu ay higit akong napalapit sa ri serts na aking sinusulat. (p. <b>Kongklusyon</b> Katulad ng nabanggit na sa unang bahagi ng pag-aaral na ito. Ang apat na dekada ng pangangatha ni Labog ay magsisilbing tagapagbandila ng talino at kahusayan ng mga babaeng manunulat. Hindi naging sagabal sa akin na wala akong natagpuang kongkretong pros eso o operasyon para sa literari retrival sapagkat naging sapat ang mga pansaril ing prosesong aking pinagdaanan para matagumpay na maretriv ang isandaan at lima ng maikling kuwento ni Labog. sa kanyang mga layunin. masasabing naging malaki ang ugna yan ng layunin at fangksyon at ng pansariling proseso o operasyong ginamit ko.Huli kong pinuntahan para interbyuhin si Mr<pd>. Samantala. Dahil dito. Mula kay Mr<pd>.</pd> Arcenas Jr<pd>. 138) .</pd>.

dahil sa pag-aaral na ito. Nagkaroon ako ng karanasan g makiluha sa kanilang kabiguan at pagkatapos ay makipagdiwang sa kanilang tagum pay. Ngayong nakabalik na sa bansa si Pacquiao. napatunayan kong ang retriv al ay isang malaking tulong para sa muling 'pagbuhay' ng isang mahalagang manunu lat gayundin ng kanyang mga akda. ang teorya ay maaaring mabuo habang nasa aktwal na proseso na ng pagreretriv o kaya'y pagkatapos na mismo ng retrival na ibabatay s a pinagdaang karanasan tulad ng dinanas ko sa riserts na ito.Batay pa rin sa resulta ng pag-aaral na ito. Kalimutan na muna ang bok sing. Naipagbunyi na ng kanyang mga tagahanga sa loob at labas ng Pilipinas ang tagumpay niya lab an sa kapwa boksingerong si Juan Manuel Marquez. Sa palagay ko. Inaasahan kong ang pagsaantolohiya ng mga kuwento ni Labog ay pupukaw sa interes ng iba pang risertser na pag-ukulan ng pansin at pag-aralan ang iba pang akda ng mga babaeng manunulat at maipagpatuloy ang pagsaantolohiya sa kanila up ang higit pang mapayaman ang kaban ng literaturang Tagalog. Tapos na ang pinakahihintay na laban ni Manny Pacquiao. mas mahalagang pag-usapan ang korapsyon at pangungurakot na patuloy na nag papahirap sa bayan. kung may taong higit na nagdiriwang sa panalo ni Pacquiao. ito ay walang iba kundi si Gloria A rroyo. ang muli niyang pananagumpay sa larangan ng boksing a y isa na namang malaking karangalan para sa bansa. Napatunayan ko ring may mga pagkakataong maaa ring magamit ang sistemang retrival nang walang anumang teoryang gumagabay sa ri sertser. kundi man ang kawalan ng mga mababasang kuwen tong Tagalog na isinulat ng mga babaeng manunulat. Bilang pangwakas. makilutas sa kanilang mga suliranin sa buhay. 4 . Isang mayamang paksa ang mga babaeng manunulat noong mga nagdaang panahon at isang malaking hamon an g pagtuklas at pagbuhay sa kanilang mga akda para mabasa ng kasalukuyang heneras yon. nanini wala akong napunan ang kakulangan. makasamang mangarap ng magandang buhay. Natatabunan at naiisantabi ang mas mahahalagang usaping panlipunan. Higit sa lahat. makisaya sa kanilang iba't ibang okasyon at pagdiriwang. Gayundin naman. nagkaroon ako ng kamalayan at higit kong naunawaan ang pinagdaanang buhay ng mga Pilipinong hindi ko nakasalamuha at nagisnan. nagawa kong balikan at pahalagahan ang kasaysayang pinagdanan ng lahing aking pinagmulan. Sapat na ito upang maging matagumpay ang retrival na i sinasagawa. makidalangin sa Maykapal. dahil sa paghalungkat at pagbasa ko sa mga kuwento ni L abog. Ang panalo ni Pacquiao ay panalo rin ni Arroyo dahil nalilimutan ng mara mi ang mga isyu ng katiwaliang bumabalot sa kanyang gobyerno tuwing may laban si Pacquiao. makibaka sa kanilang kah irapan. Ang mahalaga ay malinaw ang kanyang layunin at may tiyak na prosesong g inagamit sa pagreretriv. at umibig at makasalo sa pakikipag-ulayaw sa kanilang mga minam ahal. Para sa mga humahanga at bilib na bilib kay kay Pacquiao. T alo ang Pilipinas sa bagay na ito. makasama nilang maghimagsik sa panahon ng digmaan. Sa pagtugon ng pag-aaral kong ito sa hamon ng kritikong si Reyes. p anahon na rin para balikan ang mga problema ng bayan.

sapagkat ang isang taong may kagandahang loob ay mapagpatawad at hindi kinukunsinti ang mga maling gawain (Miranda 2003). nagpapatibay ng loob ng kapwa." Bukod sa walang eksaktong katumbas ang Kagandahang Loob sa Ingles. mabait. mapagbigay. mapagpatawad. mapagmalasakit. mapagkumbaba.121 Ang konsepto ng kagandahang loob ay hindi na bago sa ating pandinig. Ito rin ay maihahalintulad sa pag-ibig ng Diyo s sa tao (Miranda 2003. .Essay Word Count: 2. 2005). Sa lit eratura ng <i>social psychology</i>. Nobyembre 24. De Mesa 1991). Sa ngayon. 2005) ang may pinakamalawak na deskripsyon ng kag andahang loob. humi hingi ng tawad. mapagbigay (De Mesa 1991. buk as ang loob. mapagmalasakit." Kay Narciso-Apuan (Symposium. mapagpasensya. 2005) naman. ang pinakamalapit na kaugnay na salita dit o ay ang "<i>prosocial personality</i>" na ang ibig sabihin ay ang 'palagiang pa g-iisip sa kapakanan at karapatan ng ibang tao. ginagawa ang tama kahit na ito ay mahirap o taliwas sa tingin ng ibang tao. Ang depinisyon na maaaring masaklaw ang lahat ng deskripsyon ng iba't ibang may-akda ay iyong kay De Mesa (1991) na ang kagandahang loob ay ang lahat ng mabuti na nasa isang tao. Marami-rami na ang mga katangiang nabanggit na maaaring maging batayan sa pagbuo ng depinisyon ng Kagandahang Loob. kusang loob na naglilingkod sa kapwa nang walang kapalit. hindi nanghahamak o nanlalait . maawain. nagpapakatoto o. mapagtiwala. si NarcisoApuan (Symposium Nobyembre 24. nakahahanap ng kaligayahan mula sa pagtulong sa ibang tao. Ito ay ang hindi pagiging makasarili. Limitado at hindi pa malinaw and depenisyon ng kagandahan g loob base sa pagsusuri ng literatura. ang kahulugan nit o ay "<i>essence of humanity</i>. ito ay kombinasyon ng maraming magagandang katangian tulad ng pagiging tapat. matulungin (De Mesa 1991). ngunit halos lahat ay konseptwal lama ng at hindi empirikal. at malapit sa Diyos. hindi ito mad aling sagutin.Title:Sanaysay (44) Text 136 . Narciso-Apuan Sy mposium Nobyembre 24. Ayon rin kay Ferrucci (2006). Bawat isa ay may sariling pagpapakahulugan. mapagk umbaba. ngunit wala pang depinisyon na masasabing '<i>standard</i>'. nagtitiwala s a sarili at sa kakayahan ng ibang tao. Narciso-Apuan Symposium. m apag-aruga. may magandang intensyon para sa ibang tao. at pagkil os sa paraang kapaki-pakinabang sa kanila (Penner at Finkelstein 1998). marespeto. n gunit kung itatanong mo sa mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. pakikiramay sa kanila. malaya. at mas ayahin. Ilang mga Pilipino na rin nagsubok na magsalin nito sa Ingles . wala r in itong kongretong depinisyon sa sarili nating wika. ang bawat isa sa mga mabubuting katangiang ito ay sapat na upang magkaroon ng malaking pagbabago sa ating pagkatao. malawak ang pag-unaw a. <b>Mga unang depinisyon ng Kagandahang Loob</b> May nagsasabi na ang Kagandahang Loob ay ang lahat ng mabuting katangian na nasa isang tao (De Mesa 1991). Nobyembre 24. 2005) at nakikiramay na hindi lamang nagpapakitang-tao (Mi randa 2003. Ang maaaring gawin ay hanapin ang 'common' na depinisyon na ginagamit ng mga Pilipino. maalalahanin. marunong makipagkapwa. ang pinakamalapit na katumbas nito ay '<i>kindness</i> na ayon kay Ferrucci (2006). nagbibigay ng pag-asa. pagbibigay ng respeto sa ib ang tao. ito ay ang "<i>shared humanity< /i>. ang pinakamalapit na rito ay ang salitang "<i>empathy</i>". nagpapasaya at nanghihikayat ng mga may problema. maunawain. may konsiderasyon. Sa liter atura ng <i>counseling psychology</i>. mapaglingkod. Sa Ingles. May mga ilan nang sumubok na magbuo. hindi nandidikta o namumuwersa ng ibang tao. nag-aaruga. Ayon kay Pe-Pua at Protacio-Marcelino (2000).

May dalawang grupo na sum agot sa <i>questionnaire</i>. sa halip na "Sa pa anong paraan mo naipakita ang iyong kagandahang loob sa iyong kapwa?" Sa ganiton g tanong. Ang mga sagot sa <i>que stionnaire</i> ay inilipat sa <i>electronic file</i> upang masimulan ang pag-aan alisa.Tanging layunin ng pag-aaral na ito na makabuo ng kongkretong depinisyon na may empirikal na basehan na makatutulong sa pag-unawa natin ng konsepto ng K agandahang loob. isang propesor ng wikang Pilipino. <b>Pagsusuri ng Datos</b> Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng <i>qualitative analysis</i>. Personal rin na kinuha ang mga <i>questionnaire</i> mula sa mga ka lahok maliban lamang sa mga sumagot sa <i>e-mail</i>. Sa pananaw ng mananaliksik. Sa pagbu o ng konsepto ng kagandahang loob. tatlong propesor ng sikolohiyang Pilipino. dalawang propsesor ng <i>couns eling psychology</i>. <b>Pagpili ng Kalahok</b> Sa pagpili ng mga kalahok sa pag-aaral na ito. hindi mahihiyang sumagot ang mga kalahok. May 11 na lalaki at 5 babae na ang edad ay mula 18 hanggang 62. hindi kaaya-aya na maghayag ng mga mabubuting ginawa natin sa kapwa. Ang k abuuan ng mga sumagot ay 16. Ang <i>questionnaire</i> ay sinuri muna ng isang eksperto sa pananaliksi k mula sa Departamento ng Sikolohiya ng De La Salle bago ipinasagot sa mga kalah ok. Mula sa mga kasagutan sa <i>questionnaire</i>. <i>non-probablity purposi ve sampling</i> ang ginamit. grupo ng mga pinaniniwalaang may kagandahang loo b). <b>Mga Instrumento</b> Isang <i>open-ended interview questionnaire</i> ang ibinigay sa dalawan g grupo (grupo ng mga eksperto. Sa kulturang Pilipino. Ang ikalawang grupo naman ay ang mga indibidwal na pina niniwalaang may taglay na kagandahang loob na kinabibilangan ng dalawang <i>coun selor</i>. sapagkat may mga katangiang taglay na hinanap sa ba wat kalahok. Ang mga katanungan sa <i>questionnaire</i> ay puro tungkol sa kung paano nil a naranasan ang Kagandahang Loob mula sa ibang tao at kung paano nila binibigyan ng depinisyon ang kagandahang loob.</pd>47. Ang unang grupo ay binubuo ng mga eksperto (mga pr opesor) sa kagandahang loob. isang pari. mahalaga na maraming eksp erto sa konsepto ang magtulung-tulong sa paggawa nito. hinanap ang mga magkakapareho ng tema at . Ang mga kalahok ay may dalawang linggo upang sagutan ang <i>quest ionnaire</i>. Isang <i>questionnaire</i> ang ipinasagot sa mga kalahok at mul a sa kanilang mga kasagutan ay nakalikha ng mga kategorya na masasabing bumubuo ng depenisyon ng Kagandahang Loob. Sa 14 na kalahok. <b>Paglikom ng Datos</b> Ang lahat ng mga kalahok na naging bahagi ng pag-aaral ay binigyan ng li ham ng pagpayag o <i>consent letter</i> kung saan nakasaad ang kanilang bahagi b ilang kalahok at ang layunin ng pag-aaral. Ang <i>average</i> na edad ng nila ay 39<pd>. mas magiging ko mportable ang mga kalahok kung ang katanungan sa <i>questionnaire</i> ay "Sa paa nong paraan ka nakaranas ng kagandahang loob mula sa kapwa?". <i>content analysis</i> ang ginamit. Sinigurado ng mananaliksik na konpidensyal ang mga datos na nakuha mula sa kanila. Kabilang sa grupong ito ay isang propesor ng sikol ohiya. Sa paghahanap ng depinisyon ng isang konsepto. personal na ibiniga y ng mananaliksik ang <i>questionnaire</i> at ang dalawang kalahok naman ay suma got sa pamamagitan ng <i>e-mail</i>. isang madre. at dalawang <i>charity volunteer</i>. at dalawang propesor ng relihiyon at moralidad.

<i>Typical</i> naman kapag higit sa kalahati at <i>variant</i> k apag higit sa tatlo. Napag-alaman din ang ilang katangian na nagpapakita ng kawalan kagandahang loob. at ang kakulangan sa kongkretong hakbang sa pagsang-ayon sa mga kategorya. Williams at Ladany (2005). Ngunit naniniwala ang mananaliksik na marami pang maaaring maging kontribusyon ng pag-aaral na ito sa iba't ibang larangan ng sikolohiya.bumuo ng mga domeyn at kategorya. pagdodomina ng isang miyembro. may tatlong do meyn na lumabas ang Kagandahang Loob at sa bawat domeyn ay may mga ilang kategor yang napapasailalim sa mga ito. may pakikipagkapwa. at pagkakaroon ng mal inis na kalooban. Tinawag na <i>general</i> ang mga kategorya na lumabas sa lahat ng <i>case</i> maliban sa isa. Ipinakikita sa Talaan 1 ang mga tatlong domeyn na nabuo. <b>Mga Katangian ng Konsepto ng Kagandahang Loob</b> Mula sa datos na nakalap sa mga kasagutan ng mga kalahok. sa tingin ng mananaliksik. Hess. Williams at Ladany 2005). nakalagay ang mga deskripsyon. at ur i ng mga ito. Isang eksperto sa Sikolohiyang Pilpino. Knox. may mga ilan ding naging pagsubok. Pagkatapos mabuo ng mananaliksik at ng mga kanyang kasamahan ang mga dom eyn at mga kategorya ay muling sinuri ng <i>external auditor</i> upang makasigur o na ang pag-aanalisa ng datos o ang pagbubuo ng mga domeyn at kategorya ay wast o. ngunit inaasahan na hindi lubu sang maaalis ang mga tinurang hadlang. sapagka t napapaloob sa kanilang trabaho ang pagtulong sa kapwa. Sa mga sumusunod na talata ay ipaliliwanag nang mas malalim ang mg a ito at magbibigay ng mga halimbawa. porsyento. <i>pakikipagkapwa</i> at <i>malinis na kalooban</i>. <b>Resulta</b> Napag-alaman na ang kagandahang loob ay binubuo ng tatlong domeyn: ang <i>malasakit</i>. para sa bawat kategorya na nagmula sa aktw al na kasagutan ng mga kalahok sa <i>questionnaire</i>. Thompson. pauulit-ulit na gawain ng pagsusuri. subalit kailangang magsimula sa kahit na anong paraan na nararapat. Pa ano matitiyak na ang mga mapipili ay may kagandahang loob? May katuwiran ang tan ong na iyan. Sa bawat talaan. at isang propesor ng <i>counseling psychology</i> ang mga tum ulong sa mananaliksik sa <i>content analysis</i> o sa pagbuo ng mga domeyn at ka tegorya. Sa pagsusuri naman ng datos. at sa Talaan 2 hanggang 4 ay ang mga kategoryang napapasailalim sa mga domeyn na ito. Mayroong mga ilang problema rin na hinarap ang mananaliksik sa pag-aaral na ito. mayroong mga ilang kahinaan pa rin ang makikita sa pag-aaral. Knox. isang <i>counselor</i>. Sila ay hindi kasama sa mga kalahok na sumagot sa <i>questionnaire</i>. maaaring maging problema ang komitment ng mge miye mbro. Ayon kay Hill. ang paraan lamang ay ipagpalagay na ang mga taong nasa <i>helping profession</i> ay may kagandahang loob. Dahil mahigit sa 15 ang mga kalahok. <b>Limitasyon ng Metodolohiya</b> Sa kabila ng masusing pagpaplano ng paraan ng pagkalap ng datos para sa pag-aaral na ito. Sa bawat domeyn ay may kategorya na sumasailalim. Marahil ay mapapansin kaagad ng mga mambabasa at maitatanong din nila ku ng ano ang magiging basehan sa pagpili ng mga indibidwal na pinaniniwalaang may kagandahang loob gayung wala pa namang malinaw at kongkretong depinisyon ito. Hess. nagdagdag pa ng isang uri na tinatawag na <i>rare</i> kapag ang kategorya ay dalawa o tatlong beses la mang na nakita (Hill. sa isang pagsusuri kung saan maraming tao ang kasapi. Ginawa ng m ananaliksik ang lahat upang maiwasan ang mga ito. Thompson. . Sa sitwasyong ito. Masasabing ang kahulugan ng Kagandahan g Loob ay ang pagiging mapagmalasakit.

Siya ay may konsiderasyon sa kapakanan ng ibang tao at hindi siya nang-aabala . nagbibigay ng serbisyo. pakikipagkapwa at malinis na kalooban.<b>Mga Domeyn ng Kagandahang Loob</b> Mula sa datos. inuuna ang kapakanan ng iba Laging handang tumulong. marangal. hindi iniinda ang abala. Siya ay may malasakit. maalalaha nin May utang na loob. Hindi nagdadalawang-isip kahit na siya ay maabal a. <i>Talaan 1: Mga domeyn ng kagandahang loob</i> <b>Mga domeyn ng kagandahang loob</b> <b>Deskripsyon</b> <b>Porsyento (%)</b> <b>Uri</b> Malasakit Pakikipagkapwa Malinis na kalooban Sensitibo. nagbibigay ng lakas ng loob 94 94 69 <i>General</i> <i>General</i> <i>Typical</i> May <i>malasakit</i>. may konsiderasyon. 15 sa 16 o 94% sa mga <i>cases ang may ganitong k laseng tema. bukal ang loob. mayroong tatlong pangunahing katangian ang taong may kaga ndahang loob. <i>unconditional</i>. Ang taong may malasakit ay sensitibo sa pangangailangan ng ibang ta o at may inisyatibong tumulong.

11 sa 16 o 69% naman sa mga <i>cases</i> ang may temang <i>malinis ang kalooban</i>. hindi nang-aabala. Ang kalinisan ng ka nilang loob ay kanila ring ibinabahagi sa pamamagitan ng pagbibigay ng lakas na loob sa kapwa nila. Kapag sila ay nagbigay ng tulong. Ang mga taong marunong makipagkapwa ay mga taong laging han dang tumulong kahit kanino. Ang mga kategorya sa ilalamin ng mga domeyn na ito ay ipaliliwanag sa mg a sumusunod na talaan at talata. <i>Pakikipagkapwa</i>. Sila ay tumatanaw ng utang na loob o nagbabalik sa ibang tao ng kabutihan.. 15 sa 16 o 94% sa mga <i>cases</i> din ang may ga nitong klaseng tema. Iniaalay nila ang kanilang serbisyo o ang kanilang pagiging eksperto para sa mga taong ma kikinabang dito. uunahin pa rin niya ang tumulong sa iba. may respeto Iniisip muna ang ibang tao bago ang sarili. <i>Talaan 2: Mga kategorya ng katangiang malasakit</i> <b>Mga kategorya ng katangiang malasakit</b> <b>Deskripsyon</b> <b>Porsyento (%)</b> <b>Uri</b> Sensitibo Hindi iniinda ang abala (<i>Unmindful of self</i>) May konsiderasyon Pag-una sa kapakanan ng ibang tao (<i>Selfless</i>) may pagkukusa. Sila ay nakaaalaalang nagbibigay ng kahit na maliliit na bagay lamang sa kanilang mga kaibigan o kahit na mga kakilala lamang. at kahit ang kabutihan na natanggap nila ay nais nilang ibalik sa nagbigay. sapagkat sila rin ay nakaranas nito mula sa kanila. hindi sila naghihintay ng kapalit. Kabutihan lamang ang iniisip nila para sa kapwa at hind i sila gumagawa ng mali kahit man ginagawa ito ng karamihan. handang magsakripisyo 75 31 . iniisip ang kapakanan ng iba. kahit kailan at kahit na sa anong paraan . disiplinado. Kahit sa mga pagkakataon na siya mismo ay may mga pangangailangan din. nakararamdam ng may pangangailangan hindi iniintindi kung siya ay maaabala sa pagtulong sa ibang tao hindi nanlalamang. <i>Malinis na kalooban</i>. Sila ay taal na mabubuting tao at masas abing halos walang bahid ng dungis ang kanilang kalooban. kahit saan. Bukal ang kanilang loob-tapat at mula sa kanilang puso ang kanilang mga inihahayag.

12 sa 16 o 75% sa mga <i>cases</i> ay may temang <i>se nsiribo</i>.19 19 <i>Typical</i> <i>Variant</i> <i>Rare</i> <i>Rare</i> <i>Sensitibo</i>. Hindi na kailangan pang hingan ng tulong an g taong ito sapagkat siya na mismo ang lalapit at ibinabahagi ang sarili. Palagi silang sagana sa pagkain kaya s ila'y palaging masaya. Lumapit sila s a gilid ng balon at doo'y pinanood ang masasayang mga bibi. Ang halimbawa ay ang kusang pagtulong sa pag-asikaso ng mga papeles ng isang kaibigan dahil wala na siyang oras para asikasuhin ito. 5 Title:Pabula at Kwentong Bayan Text 125 . Sa isang bakuran naroon sina inahing bibi at ang kanyang anim ring mga maliliit na bibi na nagsisipaligo at naglalaro sa isang maliit na balon. sigaw ni inahing manok. Siya n a ang nag-aalok ng tulong. Ang taong may kagandhang loob ay sensitibo sa pangangailangan ng ib ang tao at may pagkukusang tumulong.Fables and Folktales Word Count: 2146 May isang inahing manok ang may anim na sisiw. Natanaw ng mga sisiw ang mga nagsisipaglangoy na mga bibi. Isa pang halimbawa ay ang pagpapahiram ng gamit sa kaibigan para hindi na siya b umili pa. "Umalis kayo sa gilid ng balon!". . Kung nasaan ang inahing manok ay naroon ring nakasunod ang mga sisiw nito.

Si Haring Bruce at ang k anyang mga tauhan ay nagapi ang kanilang mga kalaban at muling nagbalik ang hari sa kanyang trono. Walang may gusto na gawin ito. para marinig natin kung siya ay parating na. bigas. Anim na beses siyang nagtangkang tumawid sa kabi lang sanga ngunit lagi siyang nabibigo. Si Haring Bruce at ang kanyang mga tauhan na pawang mga sugatan ay nagkubli sa i sang gubat. Siya at ang kanyang mga tauhan ay humayo na at muling nakipaglaban sa abot ng kanilang makakaya. ngunit huli na ang lahat n ang mapag-isip-isip ng matigas na ulong sisiw na hindi niya kayang lumangoy. Matapos na takasan ang kanilang mga kaaway na nagpatalsik sa kanya.Waring walang narinig ang mga sisiw sa sinabi ng inahing manok. Patungo na ang inahing manok sa kanilang pugad kasunod ang limang sisiw. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. "Masdan n'yo ang mga sisiw na nagsisipaligo sa balon. Sila'y mga bibi. Isang araw nakakita si Haring Bruce ng isang gagamba na kasalukuyang gumagawa ng kanyang sapot na tirahan. pero sino ang magtatali ng kuliling sa leeg ng pus a?' Ang mga daga ay nagtinginan. Na huwag akong susuko sa pakikipa glaban hanggang sa ako'y magtagumpay. "Masaya ako sa buhay natin. Isang matalinong batang daga ang tumayo at nagsabi: "Talian natin ng laso na may kuliling ang leeg ng pusa. Nais ng gagamba na makatawid sa kabilang sanga upang matapos na ang kanyang tirahan. ang mga daga ay nagsagawa ng pagpupulong at tinalakay kung ano ang d apat gawin upang maiwasan na mahuli ng pusa. Kaya't siya'y tumalon sa tubig. Halina kayo't tayo'y aalis na. Halos a nim na beses na silang nagtangkang makipaglaban ngunit ganoon parin ang nangyaya ri. Hilig nila talaga ang tubig." Ang ideya ito ay hinangaan at pinalakpakan. hindi tayo kinakapos at hindi rin tayo sumasala sa o ras" wika ni palaka. Ang bodega ay puno ng mga mais. At sa wakas napag-isip-isip ni Haring Bruce na sumuko na at hindi na muling lumaban pa." ang wika ng inahing manok. Mayroong isang malaking pamilya ng daga na nakatira sa bodega ng isang magsasaka . "Hindi iyon mga sisiw. sa kanyang trono. kay a't siya'y nalunod. Alam mo namang sa bayan ng mga palaka ay a . Sila'y mu ling nakipagtunggali sa kanilang mga kaaway ngunit sila'y muling nagapi. Ang isa ng sisiw ay nagpaiwan at nanatiling nakamasid sa mga nagsisipaligong bibi. Nang ang kanyang mga tauhan ay nakabawi na ng lakas. Hindi huminto ang gagamba sa pagsubok na tumawid sa kabilang sanga. at damo. Ngunit may isang matalinong matandand daga ang nagsabi: "Ang kuliling sa leeg ng daga para nababalaan tayo upang maging ligtas tayong la hat ay isang magandang ideya. Ang mga daga ay makakapamuhay dito ng matahimik at komportable kundi lamang sa malaking pusa na alaga ng magsa saka na nagbibigay sa kanila ng mga alalahanin at panganib. Sa wakas natapos na niya ang kanyang tirahan." ang sigaw ng isang sisiw. "Hayaan mo at lalo akong magsisikap. Si Haring Bruce ay napatalon sa tuwa at nagwikang: "Maraming salamat munting gag amba! May natutunan akong leksyon mula sa iyo. Isang araw." Ginawa nga ng hari ang kanyang sinabi. hanggang sa maabot na niya ito. Umalis na k ayo sa gild ng balon dahil baka kayo'y mahulog at malunod. Naisi p niyang kung kayang lumangoy ng mga maliliit na bibing iyon sa tubig ay kaya ri n niyang isang sisiw.

Hindi ka na g-ipon ng makakain noong tag-araw. Ang langgam ang pinakamasinop na insekto. "Ting nan ninyo! Kamangha-mangha ang mga ibon! Hila-hila nila ang isang pagong. Hindi siya tumigil nang kahihigop ng hangin hanggang tuluyan siyang sumabog at namatay. Nasa himpapawid sila ng marinig nila ang usapan ng mga taong nag-uusyoso. Sa halip. Ito ay dinala niya sa kanyang bahay. Tinanggap ni tipaklong ang pagkain kahit nahihiya siya kay langgam. Patay ang tatlong tupa na kan yang alaga at wala rin sa paligid ang lobo." Isang araw. "maitim po at may sungay! Kahanga-hanga po siya !" sabay-sabay na wika ng lima. Sa kanyang paglipad. Kinausap niya ang lobo na bantayan nito ang mga alagang tupa. Hinawakan nila ang kahoy sa magkabilang dulo gamit an g kanilang tuka. K ung pagod na siya ay matutulog na siya. sumabit pa ang kanyang kuko sa balahibo nito. "Ipakikita ko sa iny o kung sino ang higante sa amin". Dalawang ibon ang nakakita sa pagong na iyon. nakakita siy a ng tupa at ito ay kanyang dinagit. Bibili siya ng pagkain." Ibig magyabang ng pagong at nais niyang magpasikat sa mga tao. Humigop siya ng humigop ng hangin ngunit mas malaki pa rin daw ang higanteng n akita ng kanyang mga anak. O sige. pero sa susunod ay hindi na". Tinulungan siya ng mga ibon na kumuha ng isang kahoy. Pagalit na itina boy ng mangangaso ang kanyang mga alaga. may isang lobo na pumunta sa bukid ni Mang Isko. Nainggit ang uwak kaya ginaya niya ang agila. naisip niya kung bakit kailangang humanton g sa kanyang wakas ang pakikipagkaibigan sa mga aso. Nagulat ang mga aso sa ikinilos ng usa. Nakasabit sa gitna ng kahoy ang pagong. siya ay nagulat sa nakita. "ama. Nakita ng uwak ang agila na dala-dala ang isang tupa sa himpapawid. "Kumusta na kayo . Lumaki ang usa at naging kaibigan niya ang mga aso. Isang araw. Maraming mga ligaw na aso ang nagkalat sa kalsada. Nagulat siya sa kanyang natuklasan na buko d sa mabigat ang tupa. hihingi ka sa akin. Tapos ngayon. Panay ang pamamasyal. Ang mayabang na tipaklong naman ay pakanta-kanta lang. Isang araw. Nag-isip-isip ang naghihingalong usa. lumabas ng bakuran ang usa. Pinagtawanan siya ng agila at ng mga ibon nang makita siya ng mga ito. Sinabi niya sa sarili an sana ay matur uan niya ang usa upang sumunod dito ang magugulo niyang mga aso. pupunta si Mang Isko sa bayan. Nakita ni Mang Isk o ang lobo. ina may nakita kaming higante!" humihingal na balita ng panganay. b ibigyan kita ngayon. Pagbalik ni Mang Isko.ko ang pinakamagaling at hinahangaan" ang mayabang na wika ng amang palaka. Bigla siyang sinu nggaban ng mga ito. Nangako siy a sa sarili na magiging masinop na rin siya para mapaghandaan ang tag-ulan. Minsan. Nakita rin niya nang dalhin nito ang tupa sa pugad. Huminga ng malalim ang ama. Pinagsabihan ni langgam si tipaklong. Nasabi nalang niya sa sarili na "isang masamang hayop ang lobo at hindi ito mapa gkakatiwalaan. walang naip ong pagkain ang tipaklong. "Ano ang itsura?" usisa ng ama. may isang mangangaso na nakahuli ng batang usa. Hindi makapayag ang amang palaka na may higit pa sa kanya. "Iyan ang sinasabi ko sa'yo. sagot ng lima. Sinalubong siya ng kanyang mga alagang aso. gamit naman ang kanyan g bibig. "Ganito ba siya kalaki?" Malaki pa po diyan". Hindi siya tumitigil sa paghahanap ng pagkain para sa panahon ng tag-ulan. Nang dumating ang tag-ulan. binabantayan pa ng lobo ang mga tupa. Agad nitong pinalaki ang katawan. nagdahilan siya na mayroon siyang s akit. Inilipad siya ng dalawang ibon na ito upang dalhin siya sa ligtas na l ugar. isang pagong (turtle) ang naghihingalo dahil sa labis na gutom at uh aw. Humingi ng pagkain ang tipaklong sa langgam. Isang araw. Nakita siya ng nag-aalaga ng tupa kaya't agad siyang hinuli nito at inilagay sa kulungan. Pinuntahan ng usa ang mapanganib na mga aso at sinubukan niyang mak ipaglaro sa mga ito. nabaitan siya dito dahil hindi man lang hinabol ng lobo ang mga alag a niyang tupa. Biglang dumating ang kanilang mga anak galing sa paglalaro.

"Isa itong kamangha-manghang bagay. Batid na niyang saku-sakong ginto ang ireregalo nit o sa kanya. Nagsimula namang umihip ang hangin sa lakas ng kanyang makakaya. Ang isa ay mayaman. Sinimula nang magtago ng araw sa mga ulap. Minsan may magkapatid na naninirahan sa isang bayan. Isang kalab asang may pambihirang laki! Hindi alam ng lalaki ang kanyang gagawin sa dambuhal ang kalabasa.?" sigaw niya. Laking tuwa ng hari." Natuwa ang mayamang kapatid. Tiyak magiging pangunahing pang-akit ito sa ating kaharian!" At dahil sa kasiyahan ng hari. Ngunit habang lumakas at tumitindi ang pag-ihip niya ng hangin ay siya namang higpit ng hawak ng lalaki sa kanyang pangginaw. Lumabas ang araw mula sa kanyang pinagkuku blihan. Kung mag-iimbita siya ng mga bisita para kumain sa kalabasa ay manghihinawa lan g ang mga iyon. Lubos namang natuwa ang hari. Hindi makapaniwala ang kanyang mayaman na kapatid." Di kalaunan nakakita sila ng isang lalaki. naisip ng mayamang kapatid na kung ang hari ay natuwa sa walang kwent ang kalabasa. Kung dadalhin naman niya sa palengke upang ibenta ay hindi rin m aaari. binigyan nito ng ginto at mamahaling bato ang tao ng nagbigay ng regalo. Dahil sa pagsasalita niya at pagbuka ng kanyang bibig. . Upang malaman kung sino talaga sa kan ilang dalawa ang mas malakas. namunga ng isang kakaibang kalabasa ang kanyang pananim. napagkasunduan nilang kung sino man sa kanilang da lawa ang makapagpatanggal ng suot na pangginaw ng lalaki ay siyang mas malakas. ang pagong ay nahulog. Tuwang-tuwa siya at kaagad nagtungo sa kanyang kapatid up ang isalaysay ang nangyari. sila'y ginising mula sa pagkakahimbing ng isang nakasisilaw n a liwanag. "Ang mga ganitong pambihirang regal o ay dapat lang suklian ng pambihirang regalo. ang ipinagkaloob sa kanya ng hari ay ang pinakamaha lagang bagay sa palasyo noong mga sandaling iyon. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Pagkat apos ng ilang pagsubok ay sumuko na rin ang hangin. Dahil noon lamang ito nak akita ng ganoong kalaking kalabasa. tiyak na mas ikagagalak nito kung reregaluhan niya ng mas mahalaga ng bagay tulad ng mamahaling kasuotan at magagandang alahas. Ngunit sa kanyang kabiglaan. Kaya't ganoon nga ang ginawa ng mayamang kapatid. At mula sa liwanag na iyon ay may namataan silang isang pambihirang n ilalang. At ang isa naman ay mahirap na walang ibang pinagkakabuhayan kundi ang magtanim ng kala basa. At iyon ay walang iba kundi ang dambuhalang kalabasang nagmula sa kanyang kapati d. Niregaluhan niya ang hari ng m ga magagandang kasuotan at magagandang alahas. G ayunpaman. Naisin man niyang kainin ito. ngunit napakalaki at tiyak na maraming masasayang. Minsan may dalawang pulubi na nasa lansangan na namamalimos ng barya sa mga nagd araan. Ngayon naman ang pagkakataon na araw. Walang sasakyang maaaring magdala sa ganito kalaking kalabasa. Hindi nagtagal nakaramdam ang lalaki ng matinding init sa katawan at nag simulang maghubad ng kanyang pangginaw. Isang gabi. Payabang na sinabi ng hangin sa araw: "Mas malakas ako sayo." Mabilis naman itong sinagot ng araw: "Hindi! Mas malakas ako sayo. Naisip ng taong ito na iregalo na lamang sa hari ang dambuhalang kalabasa. At hindi r in magiging sapat ang kita para makabawi sa gagamiting transportasyon patungo sa palengke. Isang araw. Ang sabi niya. Marahan at tahimik siyang lumabas at nagsimulang magbigay ng matinding l iwanag.

"Anong gagawin mo?" ang tanong ng naunang pulubi dito." "Nababaliw ka na ba? At papaano ka?" "Karapat-dapat lamang ipagkaloob sa hari ang nararapat para sa kanya at ito ang aking gagawin!" Inalay nga ng pulubing yaon ang malaking piraso ng tinapay. Nang bisitahin din niya ang kany ang sako. Nang balingan nito ang isa pang pulubi ay nakita nitong nagkukumahog ng naghahag ilap ang pulubing iyon sa paghahanap ng maipagkakaloob. 5 Title:Kwento (4) Siguro. hindi siya nagulat nang makita niyang nakalagay na ginto doon. At bigla ngang naglaho ang liwanag at nawala na rin ang hari." ang sabi pa nito. at hindi na uli tayo kailangan pang mamalimos!" Lumapit nga sa kanila ang hari at sila'y kinausap." ang sabi ng isa. magkikita pa rin sila kung Linggo. May kanya-kanya mang lakad o trabaho sina Mama at Papa mulang Lunes hangg ang Sabado. Bakit sila pa ang magbib igay? Ang naisaloob niya.Maganda ang damit at gawa sa mamahaling bato ang kasuotan nito. Iyon lang at tinanggap iyo ng hari. ganito ko muna sasagutin ang tanong ko kay Mama. "Ito na marahil ang hari ang mga hari. Samantalang ang ikalawang pulubi ay nagmamadaling nagb ukas ng kanyang sako at kumuha ng pinakamalaking piraso ng tinapay na mayroon si ya. nakakita rin i to ng pinakamaliit na butil ng mais. "Ano ang maaari ninyong ihand og sa akin?" ang tanong nito. "Heto lang ang maaari kong ipagkaloob sa inyo. Nawa'y tanggapin ninyo. Inalay nito sa hari ang naturang butil ng m ais. Animo bumigat iyon. laking gulat niya sa nakita! Sa loob ng sako ay may nakalagay na ginto! Isang malaking piraso ng ginto na 'sing laki ng tinapay na ipinagkaloob n iya sa hari! Napalunok ang isa pang pulubi nang makita iyon." Ngunit ito na po ang pinakamalaking bagay sa buhay ko." ang sabi pa nito sa hari. Basta i-e-<i>enjoy</i> ko muna an . "Ito lang po ang aking maipagkakaloob. Nang buk san niya iyon. Gintong 'sing liit ng isang butil ng mais na ipinagkaloob niya. Alam kong magka karoon din ng totoong sagot si Mama sa aking tanong pagdating ng panahon. Sa wakas. Natuwa and dalaw ang pulubi." Tinanggap ng hari ang tinapay na alay ng pulubi. "Tama! Pagkakalooban niya tayo ng kayamanan. Nagtaka and isang pulubi. Maya-maya'y may na pansin ang isang pulubi sa buhat-buhat niyang sako. "Iaalay ko sa kanya ang pinakamalaki kong tinapay.

g bawat Linggong dumarating na kami'y magkakasama at masaya. At tuwing araw ng Linggo, parang laging nadaragdagan ang higpit ng yakap akin nina Mama at Papa, at lalong nagiging matunog ang kanilang mga halik sa aki n. Pakiramdam ko, wala naman talagang nabago, bukod sa pagkakaroon ko ng dalawa ng bahay. At sa bilog na mesa, sandaling seryosong mag-uusap sina Mama at Papa, may a-maya'y magtatawanan na sila, maghahalakhakan, magtitinginan, muling seseryoso at sandaling tatahimik, tapos biglang mapupunta sa akin ang kanilang usapan. "Kamusta na si Kala sa iskul?" tanong ni Papa kay Mama. "Kamusta si Kala 'nung Linggo?" tanong naman ni Mama kay Papa. Nasa akin ang sagot sa mga tanong ni Mama at Papa sa isa't isa. Gusto ko ng sabihin sa kanila ayos na ayos naman ako mula Lunes hanggang Biyernes, mula S abado at lalo na kung Linggo. Pero naisip kong ang dating magkapareha'y pwede pa rin palang maging magk aibigan. At kahit anong mangyari, ako pa rin ang kanilang kaisa-isang anak. Ngayo'y napansin ko ang kakaibang sigla ng tinig ni Mama at ang kakaibang kislap ang mga mata ni Papa. MAY MAMA AKONG Papa. Siya ang nagpapakain sa akin, sa umagahan, tanghalian, at hapunan. Siya ang nagpapaligo sa akin araw-araw at nagpaplantsa ng aking mga damit pang-iskul. Ang nagpupulbos sa aking mukha at likod. Ang nagpapabaon ng bimpo na di nakalilimutang ilagay sa aking likod kung pinapawisan ako. Sa kanya ako nagpapaturong magsulat at magkulay ng iba't ibang hugis at larawan. Siya ang nagpapasyal sa akin sa plaza, sa Bayan, sa magandang hardin ng aming kapitbahay, at maging sa Simbahan tuwing hapon ng Biyernes kung papauwi na kami galing iskul. At siya ang nagpapatulog sa akin ng kanyang mga kuwentong sobrang gagali ng. May Mama akong Papa. Si Mama lang ang naghahatid sa akin, papasok sa iskul. At si Mama lang din ang sumusundo sa akin, papauwi ng iskul. Siya ang kasama ko sa pagpapalipad ng saranggola. Sa pagpapaagos ng bangkang papel tuwing may tubig na umaagos sa kanal sa tapat ng aming bahay. At tuwing papalubog na ang araw, pinapapasok na niya ako sa loob ng baha y. Si Mama lang ang nagpapaalala sa akin na maging mabait at magalang.

Si Mama at Mama lang at walang nang iba. Walang-wala kaming problema ni Mama. Pero nagkaproblema lang ako nang magkaroon kami ng <i>assignment </i>. "Bukas ay magdala kayo ng larawan ng inyong pamilya at idikit sa inyong <i>notebook</i>. Isulat ang pangalan ng iyong Mama at Papa, pati na rin ang pan galan ninyo at ng inyong mga kapatid, kung mayroon," sabi ni Titser Malou. Pag-uwi namin ni Mama. Hinanap ko agad ang aming <i>photo album</i>. T inignan ko ang mga <i>pictures</i> pero wala akong makitang <i>pictures</i>ng am ing buong pamilya. Mga <i>pictures</i> ko lang, <i>pictures</i> ni Mama at <i>p ictures</i> naming dalawa. Mga <i>pictures<i> lang noong bininyagan ako at karga-karga ni Mama, noong nagngangawa ako habang karga-karga ni Ninong Ruben, noong nakangiti naman ako 'nung kalong-kalong ni Ninang Perla, noong una ako pinagupitan ni Mama sa barbero sa Bayan, noong unang bertdey ko habang hinihipan ko ang kandila sa malaking keyk, noong pumunta kami kina Lola Dominga sa Sapang Palay, at <i>class picture</i> ko noong isang taon, ang aking mga nakita sa lumang <i>photo album</i>. Pero ayokong pumasok nang walang <i>assignment</i>. Kinuha ko ang isang <i>picture</i> namin ni Mama na karga-karaga niya ako 'nung maliit pa ako. Idi kit ko sa aking <i>notebook</i> at isulat ko sa malalaking letra: <i>Ang aking mahal na mahal na Mama at ako ang kanyang nag-iisang anak</i>. Ipinakita ko sa aking mga klasmeyt at kay Titser ang <i>picture</i> ng a king pamilya. Pero lahat sila tumahimik nang ipinakita ko sa harap ang <i>pictu re</i> naming dalawa ni Mama. "May pamilya bang walang Papa?" ang tanong ng isang klasmeyt ko. "Di ba ang isang pamilya, kailangan may Mama at Papa?" ang tanong ng is a kong klameyt?" "Paano na ang inyong pamilya kung wala kang Papa?" ang tanong ng isa ko pang klasmeyt. "May Mama akong Papa." "Si Mama ang nagPAPAkain sa akin, ang nagPAPAligo sa akin araw-araw, ang nagPAPAbaon ng bimpo, sa kanya ako nagPAPAturong magsulat, ang nagPAPAsyal sa akin sa plaza, kasa-kasama ko lagi PAPAsok at PAPAuwi ng iskul, ang nagPAPAtulog sa akin sa gabi,

kasama ko sa pagPAPAlipad ng saranggola, sa pagPAPAagos ng bangkang papel, ang nagPAPAalala na maging mabait at magalang ako." "Kaya may Mama akong aking Papa." "Puwede ba 'yon?" hirit ng isa kong makulit na klasmeyt. "Puwede aking mga mag-aaral, basta ang mga miyembro ng pamilya ay may pa gmamahalan, matatawag itong isang pamilya. Kahit wala man ang isa sa inyong mag ulang, Mama o ang inyong Papa man, pamilya pa rin kayong matatawag. Pamilya pa rin matatawag ang pamilya ni Jayson kahit Mama lang niya ang kanyang kasama," sa bi ni Titser Malou. Tapos malakas na malakas na palakpakan ang aking narinig sa aking mga kl asmeyt. Bumilib sila sa akin dahil di raw ako nahiyang sabihin ang tungkol sa ak ing pamilya. At bilib na bilid din sila sa Mama kong Papa. Magaling daw ang ak ing Mama dahil kayang-kaya rin niyang maging Papa para sa akin. "Syempre naman!" ang sabi ko sa kanila. Pag-uwi namin ni Mama, ipinakita ko sa kanya ang aking ginawa. Tapos nakita ko na lang na umagos ang luha sa mga mata ni Mama. Niyakap niya ako nang mahigpit. "Jayson, alam kong nakikita mo na ang kaibahan natin sa ibang pamilya. L agi akong narito sa iyo anak para tuparin ang tungkulin ng isang ama. Bubuhayin at papag-aralin kita," sabi sa akin ni Mama. "Aba Mama! Sabi ni Titser Malou isang pamilya ang ating pamilya. At bum ilib sila sa iyo dahil kayang-kaya mo raw maging Mama at Papa sa akin. Mahirap daw 'yon!" Ako lang 'ata ang may Mamang Papa. Mamang nagPAPAkain sa akin, nagPAPAligo sa akin araw-araw, nagPAPAbaon ng bimpo, ang nagPAPAsyal sa akin sa plaza, ang nagPAPAtulog sa akin sa gabi, kasama ko sa pagPAPAlipad ng saranggola, sa pagPAPAagos ng bangkang papel, laging ang nagPAPAalala na maging mabait at magalang ako. Tapos, isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Mama. Mag-aaral akong mabuti para kay Mama. Alam ko, siya ang unang-unang matu

tuwa kapag naging magaling ako sa iskul. Mag-aaral akong mabuti para magkaroon ako ng magandang trabaho. At kapag nangyari 'yon si Mama, papagPAPAhingahin ko na. Mahirap 'atang maging parehong Mama at Papa. Sa Mama kong Papa, isang pagPAPAsalamat. Saludo ako sa iyong galing! MAY ISANG SILID sa aming paaralan na madalang daanan ng aking mga kaklase, maging ng ibang mga bata. Napapansin ko, walang nagtatangkang pumunta dito o kaya ay silipin kung ano ba ang nasa loob nito. Sa maraming silid sa aming paaralan, ito lang ang silid na napakat ahimik at laging nakandado. Simula noong pasukan hanggang ngayon, hindi ko pa i to nakitang binuksan. Bakit nga kaya nakasara ang silid na ito? Siguro, dahil sa nasa sulok ang silid kaya bihira itong madaanan o mapunt ahan. Siguro talagang wala namang makikita rito. Walang anumang pambihira at k akaiba sa loob nito. Siguro talagang hindi na ito pwedeng gawing klasrum dahil sa sobrang agiw at alikabok. "Ang maililistang pangalan ng maiingay sa blakbord, ay ikukulong ko sa na kakandadong silid na iyon," sabi ni Titser. Kapag sinabi na ito ni Titser, parang dinaanan na ng pison ang bibig naming laha t. Tatahimik ang buong klase. Mawawala ang nakaririnding ingay. Magsisiupo na sa kani-kanilang mga upuan ang mga kaklase kong mahilig mangapit-bahay sa ibang upuan . "Doon, doon ko ipakukulong sa silid na iyon ang mga batang maingay," saba y turo ni Titser sa kinaroroonan ng silid. Lahat naman kami napapatingin sa nakasarang silid, sa maagiw at maalikabo k na silid. Tanaw mula sa aming silid ang nakakandadong silid. Siniksik ako ng kaklase kong si Dye-dye. "Ayoko ngang makulong do'n," bulong niya sa akin. "Nakakatakot 'ata do'n." Isang hapon habang naglalaro kami ng taguan, di ko sinasadyang makapagtag o malapit sa may silid na nakakandado. Nakita ko ang munting siwang ng bintana ng silid. Tahimik na tahimik at dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sinilip ko ang loob ng silid. Madilim nga ang loob nito. Maagiw at halatang matagal nang hindi nabubu ksan at napupuntahan ng mga bata. "Huli ka!" malakas na boses ang nadinig ko sa aking likuran. Nahuli na pala ako ng taya. "Bakit d'yan ka nagtatago?" tanong ni Dye-dye.

"Di mo ba alam na nakakatakot dito? Iniiwasan nga naming dumaan dito." "Halika na bilisan mo, uwi na tayo," yaya ni Dye-dye sa akin. Kinabukasan, hindi pumasok si Dyedye. Sabi ng nanay niya, nagkala gnat daw. At 'nung ipinatawas si Dye-dye kay Mang Serio, nakita ang maraming du wendeng may hawak na libro sa mga patak ng kandila sa tubig. May napuntahan daw si Dye-dye na hindi dapat puntahan. Nabulabog daw ang mga duwende sa kanilang tahimik na pagbabasa. Galit daw kasi ang mga duwende sa ingay. "Ang silid na iyon kahapon!" ang bulong ko sa sarili. "May mga duwende palang nagbabasa?" "Kaya pala, sa silid na iyon ipakukulong ni Titser ang maiingay kong kakl ase dahil kailangan nilang tumahimik do'n." "Naku, kailangan ko palang maging maingay para ikulong ako ni Titser sa silid na iyon. Tiyak na magiging kaibigan ko ang mga duwende dahil bukod sa tah imik naman akong bata ay mahilig din akong magbasa. Tiyak na magiging kasundo k o ang mga duwende." "Bakit hindi ninyo gayahin itong si Marie, bukod sa matalinong bata ay t ahimik pa," puri sa akin ni Titser. Napatingin sa akin ang lahat ng aking mga kaklase. "Inaasahan kong ang bawat isa sa inyo ay makikipagtulungan sa akin lalo na sa mga susunod na araw. Ang ating paaralan ay puspusang naghahanda ngayon par a sa pagdating ng mga espesyal nating bisita." "Maasahan ko ba ang inyong pakikiisa?" tanong ni Titser "Opo," tugon naming lahat. "Kung gayon, Ningning, sabihin mo sa iyong nanay na hihiramin muna natin ang maganda ninyong kurtina para sa ating silid. Ariel, sabihin mo sa inyong t atay na pahiramin tayo ng ilang paso ng halaman para maging maganda ang labas ng ating silid. Marie, mangulekta ka naman ng 5 piso para sa <i>floor wax</i> at bunot. At ang bawat isa ay kailangang magdala ng timba, sabon, papel de liha a t basahan. Bukas sisimulan na natin ang paglilinis." Kinabukasan nga, ang lahat ng mag-aaral sa aming paaralan ay naging abala sa paglilinis at pagpapaganda ng kanilang mga silid. May kanya-kanyang gawain ang bawat isa. May nagpapahid ng <i>floor wax</i> at nagbubunot ng sahig, may nagkakabit ng mga kurtina, may nagpupunas ng bintana, may nagbubunot ng mga damo sa halamanan, may nagwawalis, at iba pa. Ako tumulong sa pag-iisis ng mga sil ya. Pero tulad ng dati, iisang silid pa rin sa aming paaralan ang hindi binu buksan at nililinis. Nanatili itong nakakandado, maalikabok at maagiw. Tahim ik na tahimik pa rin ito. Ang silid na tirahan ng mga duwendeng tahimik na nagb abasa. Pero teka totoo nga kaya ang nakita ni Mang Serio sa kanyang tawas? Tot oo nga kayang ang mga duwende ang dahilan kung bakit nilagnat si Dye-dye? Totoo kayang may mga duwendeng mahilig magbasa? "Pinupuri ko ang lahat sa inyong pakikipagtulungan. Maaga ko kayong pau uwiin ngayon upang makapagpahinga kayong mabuti. Bukas na ang dating ng ating m ga espesyal na bisita. Walang liliban, kailangang magpakitang-gilas kayo bukas,

" mga bilin ni Titser. Bago ako umuwi, tinanaw ko uli ang silid na tahimik, ang maagiw, maalika bok at walang pumapansing silid. "Marie, sabay tayong umuwi," dinig ko sa aking likuran, si Dye-dye uli. Kinabukasan ng umaga, marami ngang pagbabago ang aking nakita sa aming paaralan. Naging berdeng-derde ang buong paligid dahil sa dami ng halaman g hiniram. Malilinis at maaayos ang mga silid. Parang napuno ng mga bulakla k ang mga silid dahil sa mga bulaklaking kurtina. At parang biglang naging robo t ang aking mga kaklase, walang nagsasalita, walang maingay at walang nangangapi t-bahay sa ibang upuan. Ganito ba talaga kapag espesyal ang mga bisita? Lahat ay dapat magbago. Tinanaw ko ang silid na tahimik. Pero teka, totoo ba ang ak ing nakikita? "Mamaya, bago dumating ang mga espesyal nating bisita, dadalhin ko kayo s a ating silid-aklatan. Kailangang makita nila kayong nagbabasa," sabi ni Titser .

7

Title:Sanaysay (17) Makikita sa dalawang patalastas ang ideya ng alyenasyon o pagkatiwalag na ayon kay Karl Marx ay epekto ng isang kapitalistang sistema ng lipunan (Bottomo re at Rubels 169 - 170). Ang ganitong ideya ay tumingkad sa pamamagitan ng iba' t ibang sign na inilatag sa dalawang patalastas. Sa unang patalastas, nabigyang -diin ang pagkatiwalag sa pamamagitan ng mga sumusunod: ang balisang tinig ng la laki, ang impersonal na tinig ng babae, ang masayang tinig ng isa pang lalaki, a ng pag-uulit ng ideya ng takot at ng mga salita. Kinakatawan ng balisang tinig ang isang indibidwal na maaaring mawalan ng kaakuhan dahil sa posibilidad ng dis koneksyon sa ibang tao. Ang impersonal na tinig naman ay kumakatawan sa pakiram dam ng aktwal na diskoneksyon. Sumuysoy naman ang pag-uulit ng ideya ng takot a t ng mga salitang <i>you have zero credit</i> sa possible at aktwal na diskoneks yon. Ang kalutasan naman sa diskoneksyong ito ay ang makikita sa masayang tinig . Sa pangalawa, ang mga sumusunod naman ang makikita: ang masaya at solidong im ahenBFlFs ng babae, ang balisa at tila unti-unting naglalahong imahen ng kapareh ong babae at ang masayang imahen ng mga manginginom sa katapusan. Ang unang ima heng naban1/4:ggit ay kumakatawan sa pagkakaroon ng koneksyon sa lipunan. Ang p angalawang imahen naman ay kumakatawan sa diskoneksyon. At ang pangatlo naman a y suysoy sa idey1/4a ng pagiging bahagi ng lipunan. Sa dalawang patalastas, sa pamamagitan ng pagpapakita ng magkataliwas na kalagayan, iminumungkahi ang ideyang ang pagiging bahagi ng isang indibidwal sa lipunan ay nakakabit sa serbisyo at produktong pilit na ibinebenta. Sa pamamagi tan ng paglalaro sa damdamin at mga imahen, lumalabo ang ideya o realidad na ang kaakuhan ay nakasalalay sa kanyang personal na pakikisalamuha sa ibang tao at k omunidad o organisasyong ginagalawan o kinabibilangan.

Sa ganito, ang mga advertisement na ito ay nag-uudyok sa mga mamimili na kumunsu mo nang sobra-sobra upang ang pakiramdam ng pagkatiwalag ay mabawasan o tuluyang mawalan. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng pang-araw-araw na badyet ng isa ng may-ari ng cell phone, estudyante man o propesyunal, ay napupunta sa prepaid card o sa pagbabayad ng linya (kung ito ay line subscription). Nagbunsod ang matinding kumpetisyon sa merkado ng bagong pamamaraan at pa nanaw sa advertisement. Kung sa mga naunang advertisement na tinalakay ay hiwal ay ang nag-eendoso sa iniendosong produkto, iba naman ang naging estratehiya sa mga susunod na advertisement. Sa mga billboard ng Coca Cola. mapapansin na walang kilalang personalidad o taong may magandang mukha at pangangatawan ang makikita. Sa halip, mga bote ng Coca Cola ang matutunghayan at nakaposisyon na tila mga tao sa mga sitwasyong pamilyar sa karamihan ng mga mamimili, ang mga eksena sa waiting shed. Nariyan ang isang bote ng Coke na nakasandal at naghihintay, ang mga bote ng Coke na na kapila o sumisiksik o nasisiksik. Ipinapahiwatig ba ng mga ito na ang mga taon g naghihintay, pumipila o nagsisiksikan ay mga bote ng Coca Cola na naghihintay, pumipila o nagsisiksikan? Tatlong mahahalagang elemento ang dapat pansinin sa mga billboard na ito: una, ang mga salita na tumutukoy sa iba't ibang sitwasyon; pangalawa, ang mga b ote ng Coca Cola; at ang pangatlo, ang salitang <b>Coca Cola Mismo</b>. Itinatakda ng unang elemento na ang nilalaman ng billboard ay may kaugnay an sa karaniwang karanasan ng mga mamimili. Ang ganitong paggamit ng mga pamily ar na karanasan ay umaayon sa sinabi ni Kellner tungkol sa media culture kung sa an bahagi ang advertising Kung gayon, ang mga salitang ito ng unang elemento ay paglalarawan kanilang aktwal na realidad. Subalit ang paglalarawan na ito ay pinutol na ng ikalawang elemento. Di to, ang gumaganap na sa papel ng mga mamimili ay mga bote ng coke. At ang imahe n o kondisyong ipinapakita ng mga boteng ito ay taliwas na sa aktwal na karanasa n sa waiting shed. Karaniwan, ang paghihintay, pagpila o pakikipagsiksikan ay k abagot-bagot, mainit at kasuklam-suklam. Ngunit ang mga bote sa billboard ay ti la komportable, preskong-presko ang pakiramdam at tila bagong labas sa refrigera tor (pansinin ang mga halumigmig o moisture sa mga bote). Waring ipinaparating ng mga larawan ng boteng ito na ang karanasan sa waiting shed ay katanggap-tangg ap kung ikaw ay isang bote ng Coca Cola. Ang ganitong ideya ay lalo pang binigyan-diin ng ikatlong elemento: ang m ga salitang Coca Cola Mismo. Waring sinasabi ng mga salitang ito na ang naghihi ntay, pumipila, sumisiksik o nasisiksik ay ang mga softdrinks mismo. Subalit da hil ang karanasan ay pag-aari ng mga mamimili, sa kabilang banda, ipinaparating din na ang mga bote ng Coca Cola na naghihintay, pumipila, sumisiksik o nasisiks ik ay mga mamimili mismo. Sa madaling salita, ang mamimili at Coca Cola ay magk apareho. Na ang mamimili at bote ng Coca Cola ay may iisang kaakuhan. Makikita sa pamamaraan ng mga tinalakay na ad ang paglikha ng bagong pagp apakahulugan sa pamamagitan ng panlilito o pagpapagulo ng umiiral na kaayusan. Pinapalabo nito ang mga hangganan ng kahulugan at ugnayan. May mga pagkakataong hindi nauunawaan ng mga mambabasa/tumitingin ang pahayag ng ad at napipilitan n a lamang sundin ang lohika nito. Samakatuwid, mayroong mistipikasyon na mula sa salitang mystify na sinonimo sa mga salitang puzzle, perplex o bewilder. Ang i deya ng mistipikasyon sa pagsusuri sa pangmadlang midya ay hindi bago. Para kay Barthes, ang realidad ay isa lamang konstruksyon at naipapaunawa ito sa tao sa pamamagitan ng sistema ng kahulugan gamit ang mga codes at signs. Ang mga codes at signs na ito ay arbitraryo. Kung kaya't ang kahulugan ay lik ha o imbento ngunit tiyak para sa partikular na interes at layuning itinakda dit

Kadalasan. Sa madaling salita. hindi lamang aktwal na pak inabang ang ipinapakita kundi ng ibang ideya tulad ng sikolohikal na utilidad na makukuha sa produkto. Totoong masig asig ang midya sa pagbibigay-kahulugan sa mamimili o audience. At ang ganitong kalakaran ay nananatili magpahanggang ngayon sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan at tekn olohiya na hindi nila lubos na ipinapaangkin sa mga Filipino. ang pangangailangan na makaungos sa merkado at mapanatili ang kaayusang komersyal ang nagbunsod upang gumamit ng mistipikasyon sa usapin ng pagpapakahulugan at kaakuhan. Sa kasalukuyan. Sa madaling salita. nakita ni Bar thes ang mga advertisement bilang mga mito na siyang nagiging batayan ng ipinapa tanggap na kaakuhan (sa Strinati 108 .51). Kung babalikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Ipinapaki ta nito ang saysay at ang pag-iral ng isang tao ay hindi na lamang nakabatay sa pagtanggap ng ibang tao sa lipunan kundi sa pagkakaroon ng produktong ibinibenta . ang tao ay produkto o ang produkto ay ang tao. Ang ganitong pagtanaw sa relasyon ng . makikita na ang pagbubuo ng k aakuhan ng isang indibidwal ay nakasalalay sa loob ng komunidad. Maiuugnay naman sa mga naunang tinalakay ang teorya ni Karl Marx na Theory of Co mmodification. May kani-k anilang karanasan. Para itong pagtingin sa salamin kun g saan ang makikitang larawan doon ay hindi na lamang repleksyon ng isang katoto hanan kundi ang katotohanan na mismo (Berger 50 . mga pangangaila ngan nito at relasyon.o. Sa kanilang pagsakop. I pinapahiwatig ng mga advertisement na ang tao ay hindi na simpleng tao lamang ku ndi may katangian na kapareho ng produktong ibinibenta. Dito. Iminungkahi naman ni Eco na ang mg a signs ay hindi lamang nagagamit sa pagpapahayag ng katotohanan kundi pati na r in sa pagsisinungaling (Eco 7). ang miskonsepsyon at pagpapatuloy ng mistipikasyon ay laging n akasisi at nakaatang sa pangmadlang midya. ang mga advertisement ay lumilikha ng bagong pa kahulugan o asosasyong ikinakabit sa produkto. partikular na ang advertisement. Lumikha sila ng mga relasyong aayon sa kanilang interes at ipinilit na ipatanggap sa mga sinakop. oryentasyon at iskima ang bawat mamimili kung kaya't ang rese psyon sa mga kahulugang ibinibigay ng midya ay iba-iba (Durham at Kellner 166 176). Ngunit ang pagpasok ng mga dayuhan ay bumasag sa ganitong kalakaran. ipinapadama nito ang pakiramdam ng pagkatiwalag at pagkabahala.119). ang kaakuhan ay nagkakaroon na rin ng bagong pagpapakahulugan. Batay sa mga tinalakay na billboard at komersyal sa telebisyon at radyo. mga mito. Inaangkop nito an g mga karaniwang aspekto sa buhay ng mga mamimili at lumilikha ng isang realidad na iaalok sa tao upang umayon sa interes ng kita. imahen o simbolong ma kikita sa mga advertisement ay maaaring magpahiwatig ng isang kasinungalingan. Kung kaya't masasabing ang mga advertisement ay hindi na lamang kumakataw an ng realidad kundi ang realidad na mismo. Sa ganito. Sa teoryang ito. ang mga tunog. Bukod dito. Ang mga kaakuhang mabubuo mula sa loob ng komunidad na i to ay umaayon o pumapabor pa rin sa mga kasapi nito. Kinakailangan na itong magpatanggap ng panibagong konsepto k ung saan ang distinksyon sa totoo at hindi totoo ay nawawala. Sa kanyang librong Mythologies. konsepto at ideyang upang umayon sa it inakdang layunin at interes. mapakakahulugan natin ang mistipikasy on sa advertisement bilang pagpapalabo ng distinksyon sa totoo at hindi totoo at pagpapatanggap ng mga likhang kahulugan. Batay sa mga tinalakay na konsepto. Sa kabilang banda. dapat alalahanin na ang tuon ng papel na ito ay sa bah agi lamang ng pangmadlang midya. Ngunit dapat ala lahanin na hindi pasibo sa pagtanggap ng mga kahulugan ang mamimili. maliwanag na ang tungkulin ng advertisement ay hindi na lamang simpleng pagpapak ilala ng produkto. Upang magkaroon ng pagkagusto ang mga mamimili na bilhin ang prod ukto. ang kanilang p angangailangan ang nangibabaw.

Bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang pamamahayag. editor emeritu s ng The Guidon ng Ateneo de Manila University at contributing editor ng <i>The National</i> ng National University. hanggang bago tuluyang magpahinga sa gabi. makapagpakilos at makapagpalaya. Bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang pamamahayag. makapang-impluwensy a ng pananaw o makapagmulat. ang ugnayan ay masalimuot . Isang demokratikon g karapatan ang makapagpahayag. N apakalawak ng naaabot ng kapangyarihan ng midya sa buhay. ipinadala ang isang sulat-imbitasyon sa iba 't ibang pamantasan sa Maynila para dumalo sa isang organisasyonal na pagpupulon . sisipatin ang pagsilang ng Guild sa gitna ng mga pampulitika at pa nlipunang isyu sa panahon ng pananakop ng Amerika nuong 1931. sa Kongreso. kailangang magkar oon ng pagbabago ng oryentasyon sa pagbasa at pag-unawa sa mga mensaheng ibinibi gay ng midya. makapagpakilos at makapagpalaya. mahalagang balikan at suriin ang kasaysayan ng pagsisimula at pag-unlad ng organisasyon at maging ang kontekstong pinanggagali ngan nito sa kasaysayan ng lipunang Pilipino. Sa mundo ng pamamahayag. Sa loob ng mah abang pitumpu't limang taon. mga balita sa radyo . Buo ba nilang tinatanggap ito? Paano ito ipinop roseso? Batay ba sa karanasan? Ang balangkas ba ng kanilang pagtanggap at pagp apakahulugan sa mensahe ng midya ay bigay din ng midya o sarili nila? Nagkakaro on ba ng redepinisyon? Ilan lamang ang mga tanong na ito na mahalagang pag-aralan at sagutin sap agkat ang diskurso ng kaakuhan at kahulugan ay dinamiko at nagmumula sa maraming direksyon. isang oryentasyong maka-Filipino at magsisilbi sa interes ng mga F ilipino. Napakala wak nang naaabot ng kapangyarihan ng midya sa buhay. Sa pagdiriwang nito ng ikapitumpu't lim ang taong anibersaryo noong 2006. sa garantiya ng Saliga ng Batas ng mamamayan. hanggang sa pagsasara nito noong Ikalawang Dig maang Pandaigdig. Sa pagaaral na ito. sa garantiya ng Saligang Batas ng mamamayan. Kinakailangang malaman na ang kapangyarihan ay hindi lamang nagmumu la sa midya kundi sa mamimili o audience mismo. hanggang bago tuluyang magpahinga sa gabi. telebisyon at pahayagan ang kaulayaw ng paningi't pandinig ng mga mamamayan. simbahan. sa kaarawan ni Ernesto Rodriguez Jr. mapa-indibidwal o ng buong sambayanan. mapaindibidwal o ng bu ong sambayanan. Kaugnay nito. ang mabilis na pag -unlad bilang isang organisasyon.. Ang pamamahayag pangkampus sa Pilipinas ay mayroong mayaman at makulay na kasaysayan sa loob ng napakahabang panahon. kanayunan. An g College Editors guild of the Philippines (CEGP) ay itinuturing na pangunahing institusyong nagtataguyod ng karapatan sa pamamahayag pangkampus. makapang-impluw ensya ng pananaw o makapagmulat. nagkaroon ng mahalagang papel ang organisasyon sa k asaysayan ng pamamahayag. Isang demokratikong karapatan ang makapagpahayag. polisemik at multi-direksyunal.midya at mamimili ay isahang direksyon at linyar. ang audience o mamimili. May kakayahan itong makapagbigay ng impormasyon. May kakayahan itong makapagbigay ng impormasyon. ng kilusang kabataan at ng lipunang Pilipino. kundi bilang pangunahing tagapagtaguyod ng pamamahayag pangkampus: ang C ollege Editors Guild of the Philippines. Mula pa ggising sa umaga. Ang kalayaang ito'y nararapat lamang na tinatamasa ng baw at Pilipino ano man ang katayuan niya sa buhay o saan man siya naroroon . sa kalsada. nararapat na pag-aralan din ang bahagi ng tumatanggap ng kahul ugan. Mula paggising sa umaga. teleb isyon at pahayagan ang kaulayaw ng paningi't pandinig ng mga mamamayan. lalo na sa kasalukuyang modernong (o postmoderno?) panahon. Ika-25 ng Hulyo taong 1931. mga balita sa radyo. may isang institusyong kinikilala hindi lamang bilang pinakamatandang organisasyong pangka bataan. Ngunit sa katotohanan.sa tah anan. Sa ganito. sa bundok at maging sa loob ng paaralan.

hanggang mabalitaan ito ni Leona. ang kanyang pagkain at inumin( Feria :1984 ). Mababakas at mararamdaman sa kanyang tula ang masidhing pagnanais niya ng kapayapaan at tunay na pagmamahal na siyang bumuo sa kanyang katauhan. Marahas siya ng makata ng nagsalita sa mga saknong. Natatangi ang kanyang istilo . May kalayuan ang Maynila sa Ilocos kaya't inakala ni Elias na hindi makararating kay Leona ang kanyang ginawa. Isa si Leonang mababasa na walang inaayawang aklat. KATAUHAN Tulad ng isang molave. Nguni't nakarating ang balita sa Vil la Fernandina. Naging maiinit ang kanilang sagutan hanggang sa dumating sa desisyon ng pamimili . ganyan si Leonia sa kanyang pagharap sa realidad ng buhay. 4 Title:Kwento (25) Para kay Leona ito ang kanyang buhay. Malakas ang kanyang personalidad sapagkat sa hirap. tulad nagn lakas ng mga propetang magpaha yag ng may katiyakan.g ng mga patnugot ng iba't ibang pahayagang pangkampus. "Choose me or your silly verses " pinili ni Leona ang tula . VALYUS SA BUHAY Kinilala ang mga tula ni Leona sa pagkakaroon ng orihinal na nilalaman. Kanyang tiniis lahat ng balitan g narinig at sinarili na lamaang ang pait ng damdamin. Hinubog siya ng may pagpapahalaga sa sariling dangal at pagpapakasakit sa m ga anak para sa kinabukasan. Buong ingat niyang hinabi sa sinapupunan ni bathala saka patuloy na hinaplos ng pagkalinga ng mga magulang. Kahit na may sakit ay patuloy na nagsulat sa k abila ng pag-uutos ni Elias na tigilan na ito upang siya'y gumaling. Produkto siya ng pag-ibig at pagmanlahal ng kanyang magul ang. kung si sino sa kanilang dalawa ang mahal ni Leona siya o ang kanyang mga tula . Naging maluho si Elias at inubos and salapi sa alak. pinatira niya ang anak na si Isab elo sa kanyang kapatid. kaya' siya'y umal is at nanirahang mag-isa sa bukid. matatag at matigas . bab ae at sugal. pighati at pagti tiis ang mga tulang isinulat. Sarnantala. Sa kanyang katauhan at buhay matatagpuan ang pinakamahusay na tulang kanyang binigkas. Sa simula'y mababasa ang damdamin ng pagkamasayahin sa kanyang mga isinulat di nag tagal dahil sa di magandang karanasan ay nabaling sa pagkabigo. i . Naging matamlay si ya hanggang dapuan ng karamdaman. Muling nagbalik ang karam daman nito. dusa at sakit na naranasan sa kanyang asawa ay patuloy siyang nabuhay na nananal ig ng may pag -asa at paniniwalang siya'y liligaya. Sapagka't isinasaalang-alang ang kapaligiran sa kanyang pagsulat. DAMDAMIN Sa mga isinulat ni Leona masasalamin ang karaniwang damdamin tinalakay tulad ng pag-ibig at pagdadalamhati kanyang pinuri ang mabuti at kinondena ang masama. anyo . Damdamin ng pagtitiis ang lumutang sa dakong huli ng kanyan g mga isinulat na tula. Di naglaon ay unti-ulnting nanghina ang katawan ni Leona.

Sa karunungan sa pagga mit ng wikang Ilocano at kastila. Binanggit nwnan niya sa mga sumusunod na saknong ang pagsunod sa kalooban ng Diy os: Sige Severina tanggapin mo ang pinakamamahal Na ibinigay ng Diyas para sa iyo Kimkimin mong parang isang mahal na perlas Sa mamahalin mong puso iyong itago Matutukoy naman sa sumusunod na saknong ang kasiglahan. Pinatunayan sa kanyang mga sinulat na maaaring pagsamahin ang tula at relih iyon upang iapahayag ang kaluwalhatihan ng Diyos. sosyal at moral val yus. Sa kanyang mga verso inawit ang mga gabi. paghihirap ninyong da1awa Lumayo kayo sa ila1im ng pagdududa Ito ang hudyat ng tunay na pagtitiwala ng mag-asawa . Mababasa rin sa kanyang mga tula ang ispiritwal. Tanging Diyos ang sanhi at dahilan ng ikapagtatagumpay ng kanilang samahan. Sa takas at katapatan nab ubuklod ang tunay na pagmamahalan. panin iwala at pagpapahalaga sa sakramento ng kasal. Kasam na rin ang kaluwalhatian at karangalan ng mga kababaihang Pilipino. kaisipan at damdamin ng mga Pilipino. paggalang at takot na ma y pagmamahal sa Diyos: Kung mga bata at dalaginding pa Gawin mong itatak sa puso nila Ang pagmamahal at pagkatakot saDiyos Na humubog sa kanila Nailalarawan din sa tula ang kanyang pagmamahal at debosyon sa Banal na pamilya. Samantala matatagpuan naman ang valyu ng trus t o pagtitiwala sa mga sumusunod na saknong: Bagamat ang kasayahan ng isa ay para sa inyong dalawa at ang hirap ng isa. Sa tulang "RUKRUKNOY" Dedication. Holy Family nang kanyang binanggit ang mga sumusunod: . Naniniwala siayng malaking factor ang pagbabasbas ng simbahan sa matatag na pagsasama ng mag-asawa. kagandahan at pag-ibig sa tinu buang lupa. kultura. Sa pagsusuri at paghimayhimay ng kalamnan ng tula ni Leona ating matatagpuan ang mga valyus na kanyang isinabuhay. nahigitan niya ang kapwa niya manunulat sa pan ahong iyon. tradisyon.ndayog at agkakaroon ng masidhing damdamin. Matatagpuan naman sa mga sumusunod na saknong ang valyu ng katapatan at pagmamahal: Ngayon ang magiging buhay ninyo maski Dalawa iisa kayo Kailangang ipakita ang pagkakasundo ninyo Dapat ang pag-iibigan at pag-aaruga Ang pagbubuklod ng bawat isa Hindi magbabago hanggang nabubuhay ka Rosas ang kahambing. matatagpuan ang mga valyus o pangkatuhang mina mahalaga na nagpatingkad at nagpalakas sa katauhan niya. Tunghayan natin ang ila ng saknong: Dumating ngayon mga kapatid na minamahal Ang araw na gusto ng Dios natin ang makasama ko Inyong pag-aasawa at nang pagkakaisa sa kataastaasan Sakramento inyong tinaggap Natupad na ang matagal ninyong ginusto Ang pinag-isa ninyong mga puso Ang mahalagang bendisyon inyong tinanggap Sa Santa Iglesia na ating ina Malinaw na nakasaad sa mga saknong na binasa ang pagka-religious ni Leona. kung maniniwala Sa pagmamahalan ng inyong sinumpaan Sa pagkakaisa nasasalamin Wlg tunay na pagmatnallalan.

Sa halip na magalit ay inunawa ang asawa. itinatangi. Batay sa kanyang mood at pinansyal na pangan gailangan ang kanyang pagsulat. Batid natin na ang valyus ayon kay Cornelius Van Der Poel ay nagpapakita kung paano a ng pananaw ng tao sa mga bagay at sa mundo. Bagama't nagdanas siya ng sakit at hirap hindi si ya kailanman bumigay. Ito rin ang sanhi at bunga ng matapang na pagharap niya sa realidad ng buhay. Ang pisikal na katawan niya ang naging puhu nan sa patuloy napakikibaka sa katotohanan ng buhay. Sa ganitong kaisipan makikita nating ang kahinaan ni Leona ay pinalakas ng kanya ng pag-ibig. Iisa lamang kaya ang tools na ginamit ng ibang awtor sa pag cope up sa realidad ng buhay ? Upang mapagwari ikinonsidera an isa pang buhay ng isa pang feminista sa katauhan ni Lualhati Bautista. Ayon naman kay Bryn Hall. Sa mga isinulat ni Lualhati tulad ng Gapo.79). Michaei Ke rmu sa harap ng maraming pagpipilian ang pagsasakatuparan nito ay nagpapaunlad n g ating pagkatao. Naging tagumpay siya sa panulat sapagka't katulad ni Leona nagwagi ng Don Carlos Palanca Memorial Awards sa Literature ang marami niyang nobela. Dekada. may asawa at mga anak. makatao at makabayan ay nakadagdag pa rin sa paghubog ng kanyang pagkatao at kamalayan sa buhay. pag-asa. Bagama't nagkasakit hindi i to naging hadlang upang siya. Maaaring minsan ay umabot siya ng dalawa hanggan g tatlong taon bago matatapos. Naging dahilan pa ito ng patuloy niyang pagsulat.y panghinaan ng kalooban. Sapagka't bata pa siya noon itinuring na amaturist ang sarili. yet she lived in a d ecisive age" (Diliman Review 95:1984 ) . ganoon din ang kanyang pagiging liberal sa buhay at panulat . Sa isang tagpong ito ng buhay ni Leona makikita ang pagp apahalaga ni Leona sa kanyang mga tula ( " It was only a matter of time that Eli as would regard her poetic aberrations as form of madness for she preferred to w rite all night poetry was her meat and drink" ). Bata-ba ta Paano ka ginawa? at iba pang nobela nasalamin ang kanyang pag-ibig sa bayan a t mamamayan. Marahas at tuwiran kung siya ay mangusap sa panitik. Malaking bag ay ang kanyang upbringing sa sa pagharap sa realidad. hinahangad at ikinasisiya ninuman. 77. pagtitiis at pagtitimpi. Sa kanyang pagti tiyaga at pang-unawa kay Elias naharap niya ang isang pangyayari sa buhay nilang dalawa nang minsan sinabi sa kanya ni Elias "Choose me or your silly verses" (D iliman Review 95:1984). Ang valyus ay ginugusto.Sa tulong at grasya ng mahnl na Diyos Mahalintulad sana ang buhay ng mag-asawa Kay San Jose at Birheng Maria Sa pagkakaisa at katahimikan ng buhay Sa mga valyus na natagpuan sa mga twang isinulat hindi maitatanggi ang katotohan ang nag-ugat ang lahat nang ito sa kanyang nakaraan. Ang kanyang pagkamaka-Diyo s. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo tulad ni Leona kapwa naman sila nag tagumpay sa pagsulat. Ang kanyang posit ibong pananaw dahilan ng maluwag niyang pagtanggap sa pagdating ng malalaking al on sa kanyang buhay. kung ano an g dapat ay kanyang isinusulat." She never vered from crises by the heart. Sa kanyang pagiging sensitive at responsive sa pangangailangan ng iba higit niya ng natukoy ang halaga ng pakikisama. pp. Nagsimulang magsulat sa gulang na labing anim nang siya ay nasa mababang paara1an pa lamang. valyus. Kung paano niya hinarap ang realidad ng buhay ay matatagpuang lahat sa mga kalasag na ginamit. damdamin at u pbringing ang naging tools na ginamit sa pag-cope up sa realidad ng buhay. Tulad ni Leona ang kanyang katauhan. Ang itinanim at kinultiveyt na valyus ni Leona ang pina kamahalagang tool na ginamit upang maka-cope up siya sa realidad ng buhay. pananampalataya. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan kapag hinangad at isinakatuparan ( Badi a & Saruo : 1979. Unang na1imbag ang ka nyang nobela noong siya ay nasa Mataas na Paaralan . Ang mga valyus na nainkulkeyt sa katauhan ni Leona pati na ang ibang tools na na banggit ang nagpatibay at nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Sa kanilang paghihiwalay ay naroroon parin ang pag-asang sila'y mulin g magkakatagpo.

ang pangulo noon ng KUTING sa kanilang Kuting Mewsletter: Noong mga panahong pupungas-pungas pa lamang ang ating munting industriya. Ang iba naman ay nagwagi sa mga patimpalak tulad ng Palanca. ang noo'y secretary general ng PBBY. inilathala ng Osnofla Books Casa San Miguel sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng KUTING at ng Ang I<pd>. Augie Rivera. At hindi naman siguro kalabisang sabihing inihanda nila ang "bu bungan" na siya ngayong nagiging "palaruan" ng maraming KUTING (2).</pd>K<pd>. Ito ay pinamatnugutan ni Carla Pacis. nakita ng samahan na mahalaga ng maitaas na ang uri ng mga kuwentong-pambatang naisasalibro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga taunang workshop. nagsasagawa rin sila ng mga lektyur at talakayan upang pag-usapan ang ukol sa pagsusulat at ang iba pang mga isyung may kaugnaya n sa panitikang-pambata. itinuturing na ngayong isang industriya ang pagsusulat at paglalath ala ng mga babasahin para sa mga bata. bilang pagkikilala sa kanilang kontribusyon sa pagpapalaganap ng panitikang-pambata sa Pilipinas. PBBY-Salang a Writers' Prize. nabubuhay ang mga tauhang nilikha ng mga manunulat . magpalabas. Amelia Lapeña-Bonifacio. Vi rgilio Almario. magpabilis. layunin din ng KUTING na kilalanin at palakasin ang karapatan ng mga manunulat ng panitikang-pambata. kapwa naman gumamit ng parehong tools sa pakikibaka sa realidad ng buhay. sa kauna-unahang pagkakataon. iginawad ng samahan ang KUTING honorary membership kina Mailin Peterno-Locsin. silan g apat ang mga unang sumubok at nangahas na magsulat. <b>Ang Ilustrador ng Kabataan (Ang I<pd>. Samakatuwid. Kaugnay nito. Nauna silan g lahat sa atin. National Book Award. Carla Pacis. kinilala ng Reading Association of the Philippines (RAP) ang KUTING para sa pagtaas ng kalidad ng panitikang-pambata sa panitikan. Dahil dito. Noong 2000. Gintong Aklat Award at iba pa.</pd>N<pd>. Ganito ang sinabi ni Augie Rivera.</pd>) </b> Ang mga ilustrador ang nagbibigay buhay sa mga aklat-pambata. magpalaganap at magsulong ng panitikang pambata sa Pilipinas. maigiit at kilalanin ang kanilang mga karap atan bilang mga manunulat ng panitikang-pambata at iba pa. Noong 1996. Nabuo ito sa pamamagitan ng panghihikayat ni Virgilio Almario .Malaki man ang agwat ng dalawa sa gulang at panahon ng kanilang panumuhay. 4 Title:Sanaysay (11) Ang Kuwentista ng mga Tsikiting (KUTING) ay binubuo ng mga kasaping buhat sa iba 't ibang larangan.</pd>K<pd>. Bukod dito. Marami sa mga kasapi ng KUTING ay nakapaglathala na ng kani-kanilang mga aklat-p ambata. Robert Magnuson. Nagbubukas din ang KUTING ng pintuan sa mga miyembro ni to upang mailapit sa mga publishing house ang kanilang mga kuwento upang maisali bro.n . Noong ika-17 ng Mayo 2003. Dahil sa kanilang makukulay na ilustrasyon. Pangunahing tagapagtatag ng KUTING ay sin a Perpi Alipon-Tiongson. isina sagawa ng KUTING ang kanilang kauna-unahang workshop para sa mga gustong magsula t para sa mga bata.</pd> ang Water in the Ring of Fire na bunubuo ng mga kuwentong-bayan ng mga bansang nasa Asia-Paci fic. ma gturo. Noong 2003. at Rene Villanueva. Lara Saguis ag at May Tobias.</pd>N<pd>.

Kailangan lamang na ipagpatuloy ang mga magandang nasimulan upang makamit . textbook.</pd> ay mga n agtapos ng Fine Arts sa UP tulad nina Robert Alejandro. bukod pa sa malalaman nila ang kanilang mga karaparatan ukol sa industriya ng panitikang-pambata.</pd>N<pd>.</pd>K<pd>. umabot sa b ilang na 70 ang kasapi nito at patuloy na lumaki sa pagtakbo ng panahon. lalo na ang mga batan g di pa nakababasa at umaasa pa lamang sa mga larawan.</pd>K<pd>.</pd> bilang isang samahan ng mga ilustrador sa Pilipinas. Naihahatid nila sa mga bata ang mensahe ng kuwe nto sa paraang madali at normal. at mga edukador. mural. dahil dito marami pang dapat gawin upang mapagbuti ito. Layunin nitong mahikayat ang mga mahilig magkuwento a numan ang kinabibilangang propesyon.</pd> ay aktibo na rin sa paggawa ng mga workbook. Hanggang sa kasalukuyan. Nagsisilbi silang tulay upang maihatid ang mga batang t agapakinig sa iba't ibang mundo.</pd>K<pd>. manunulat. Ang I<pd>. Noong ika-7 ng Hunyo.</pd>N<pd>.</d> na makakamit nila ang kanilang mga layuning ito. At hangga't m ay mga kabataang may malikhaing pag-iisip at kuwentong nais sabihin o ibahagi. Felix Mi guel. nagpapatuloy pa rin ang Alitaptap sa pagsasagawa ng mga workshop sa pagkukuwento.</pd> dahil sa pagkakataong sila ay maaaring mailathala . Ang Ink at Alit aptap sa pagpapaunlad ng panitikang pambata sa Pilipinas.</pd>N<pd>. hospital. mga art ist na nagtatrabaho sa mga publishing company at advertising agency.</d>K<pd>.</pd>N<pd>. Ang Ilustrador ng Kabataan ay produkto ng mga serye ng workshop sa pagguhit at p agdidisenyo para sa aklat-pambata na pinamahalaan ng Goethe Institute of Manila sa pakikipagtulungan ng Children's Communication Center na nagsimula noong 1989.</pd>K<pd>.</pd> ang nagkamit ng mga lokal at internasyunal na pagkilala sa larangan ng pagguhit o ilustrasyon ng panitikang pambata. ang mga miyembro ng Ang I<pd>.</pd>N<pd>. guro at maging ng mga mag-aaral ng visual arts. naitatag Ang I<pd>.</d>K<pd>.</pd> ay binubuo ng mga ilustrador.</pd>N<pd>. Joanne de Leon.</d> o ang INKies na bata pa ang industriya ng pagdidisenyo o ilustrasyon ng mga aklat-pambata sa Pilipinas. pintor. Regular a ng kanilang mga pulong. Patuloy Ang I<pd>. Dahil dito.</pd >K<pd>. Tunay na malaki ang naitutulong ng mga samahang tulad ng KUTING.</pd>K<p d>. paglalathala ng newsletter. magpay aman at maglibang sa mga batang Pilipino sa pamamagitan ng pagkukuwento. Bumuo na rin ito ng mga taunang proyekto o programa sa pagkukuwento sa mga paara lan. <bAlitaptap Storytellers Group</b May mahalagang ginagampanan ang mga tagapagkuwento sa pagpapalaganap ng panitika ng-pambata sa Pilipinas. 1991. hugis o katawan. Mula sa orihinal na kasapi na 21. Mel Silvestre at Jason Moss.</pd> sa pakikipag-ugnayan sa iba't iban g samahan at institusyon at sa pagsasagawa ng mga workshop at eksibit. manunulat. bahay-ampunan at iba pa. higit na tumat atak o nagkakaroon ng rehistro sa mga bata ang mga tauhan.agkakaroon ng mukha.</pd>K<pd>. at iba pa. Ang kanilang pagtutulu ngan ay nagiging dahilan upang makalikha at mailathala ang mga kuwentong-pambata at maipaabot ito sa mas maraming batang Pilipino.</pd>N<pd>. Ang Alitaptap Story-tellers Group ay isang samahang may layuning magturo. ang mga tauhan. Marami na rin sa mga kasapi ng Ang I<pd>. Ang workshop n a ito ay magkatuwang na binuo at pinamahalaan ng PBBY at ng Goethe Institute of Manila. aklatan. n aniniwala Ang I<pd>. bukod sa mga aklat-pambata. matapos ang isang workshop na pinangunahan ng kilala ng ilustrador na German na si Reinhard Michl. annual catalogs at pagsasaga wa ng taunang eksibit ng kanilang mga ilustrasyon. Naniniwala ang mga miyembro ng Ang I<pd>.</d>N<pd>. graphic desi gner. Pinatatatag nila ang ugnayan ng mga may kinalaman sa produksyon ng mga aklat pam bata tulad ng ilustrador. animated features . at iba pang propesyunal. lalong na ang mga batang mahi hirap.</pd>N<pd>. Nagsimula ang Alitaptap bilang isang maliit na grupo ng mga tagapagkuwento sa Mu seo Pambata hanggang Pebrero 1999 nang humiwalay sa Museo Pambata. Ang ugnayang ito ay malaki ng salik upang mahikayat ang mga baguhang ilustrador na maging kasapi ng Ang I<p d>. products design and merchandising. Sa pagtakbo ng panahon. Karamihan sa mga naging kasapi ng Ang I<pd>.

Kung ang panghihiram ng mga salita ay halos sa Ingles na ibinatay. mga Pilipinong may pagp apahalaga sa sariling wika at kultura. mga mungkahing walang ibang layunin kundi ang lalo pang umunlad ang Wikang Filipino tungo sa intelekt walisasyon at/o istandardisasyon. asahan natin ang masalimuot. Di magtatagal. At ayon na rin sa pilosopiyang ito. Simplisidad at Ekonomiya. madugo at makapigang-u tak na mga palitang-kuro. Ang resulta. ang mga nagawa n ang hakbang alinsunod sa patakaran ng KWF. hindi ba't ma s matipid ang mga salita sa kanan? Kung ang sagot na problemang ito ay ang pagig ing varyant ng isa sa isa. Gayunman . magsisilaki ang mga batang Pilipino na nakabasa ng mga kuwentong sumasalamin sa kanilang mga karanasan.</pd> Ponciano B<pd>. si Mardi ko. narito na ang 2001 Revisyon. Kaya nga nagkaroon ng 1987 Ortograpiya. Hinati ko ang papel na ito sa tatlo: ang mga personal na observasyon at pagsusuri. bagamat di pa niya nabasa ang 2001 revisyon (na ang ispeli ng na ng Ingles na salitang budget ay bajet). Para sa kaalaman ninyo nasa unang baytang na ang aking mga anak a t minsan nagkaroon ng pagsusulit ang kanilang titser kaugnay sa wastong ispeling .</pd> Pineda. Simulan natin ang talakayang ito sa isang tunay na pangyayari sa buhay ng isa sa aking kambal. Ang kontrobersyal na salita ay nagmula sa Ingles na RADIO. bakit may mga salita pa ring hindi umaayon dito? Pansinin ang mga salitang na kalista. ang revisyong ito ang pipil iin ng bayan matapos ng isang mahigpit na pagsunod. dahil ginamit ang klaster na DY (radyo) ay tama sa kanyang sagot. na ang pinakamataas na pangarap ay mapagl ingkuran ang sariling bansa.</pd> Santos na ang kanyang ginawa noon ay hindi "gawa ng Diyos. May malaking potensyal ang panitikang-pambata ng Pilipinas upang umunlad bilang isang industriya. hayaan ninyong ilahad ko sa inyo a ng mga inaasahan kong itatanong nila na sagutin na natin ngayon. Sa kabila ng dako. na siyang target na mambabasa ng mga ito." Sa makatuwid. 5 ng Unang Bahagi ng primer na may mga sumunod at di sumunod sa 1987 Patnubay ka ya nagbunga ng iba't ibang paraan ng ispeling. Malinaw itong nabanggit sa blg. Germany at Japan. Ang anak kong si Ma riz. maaaring magbago ayon sa takbo ng panahon. sa pamumuno ng bagong Punong Komisyoner Dr<pd>. Tungkulin ko sa hapong i to na maghayag ng mga reaksyon at suhestyon para sa malawakang diseminasyon at e fektibong pagtanggap ng sambayanan sa nabanggit na patnubay. Sa blg. at kung naipaaabot ba ito sa mas maraming bata. tahasan kong sinasabi na nasa likod ako ng KWF upang sa munti kong paraan ay mabigyan ng katuparan ang malawakang diseminasyong ito. dapat linawin kung alin ang una at ika-2 preperensya. binanggit ko na noon na waring tanging ang KWF ang komisyon s a ilalim ng batas na walang kapangyarihang sumita man lamang ng mga akademikong institusyon na sumusuway sa mga patakaran nito. tulad ng naunang patnubay. kasabay ba ng panghihiram natin ng mga salitang Ingles ay ang pa gsunod din sa kanilang bigkas? O tanging ang batayan lamang ng ispeling ay pagka kasulat ng mga letra? Nabanggit ko ito pagkat may mga salita sa Ingles na bagama .</pd> Nita P.ang inaasahang pag-unlad ng panitikang-pambata ng Pilipinas. ang kalidad ng kuwento. Mga Observasyon at Pagsusuri Sa panahon pa man ng dating Punong Komisyoner Dr<pd>.2 naman ng Ikatlong Bahagi ay mababasa na inaasahang sa loob ng maraming taon. ilustrasyon .</pd>P <pd>. Sadya kong inayos nang ayon sa mga letrang may fonemik istatus. Nagmula sa mga labi ng Ama ng Balarilang Tagalog na si Lope K<pd>. ay isinulat ang salitang ito nang RAJO (bilang pagkilala kaya sa fonemik istatus ng letrang J?). Tiyak na di magtat agal. umuw ing malungkot ang bata pagkat mali raw ayon sa titser! Hulaan ninyo ang naging r eaksyon ko! Nais kong bigyan ng kaukulang papuri at paghanga ang mga namuno at bumubuo ng mg a komite upang mabuo ang revisyong ating pinag-uusapan. Sa puntong ito. Bu enaobra ay may puwersa na ang KWF upang igiit ang revisyong nabuo? Kung magkakagayon. kung ang layon natin ay manaig ang simplisidad at eknomiya sa ating wik a. Upang maiwasan ito. maihahanay na ang panitikang-pambata ng Pilipinas sa ibang mauunlad ng ban sa tulad ng Great Britain. Nangangahulugan kaya na sa p agkakataong ito. at mangyari pa. materyal na ginamit. G ayunman. Di na pahuhuli ang mga aklat-pambata ng Pilipinas kung pag-uusapan ang bilang ng mga aklat na nalathala sa isang buong taon.

may mga sandaling nagdadalawang-isip na siya kung tama nga ng sumama pa sa kaibigang ito sa pinakamalalalim na panaginip. ano ba talaga ang bigkas ng salitang P RIMER? /pray. ang sumasama sa kanya tuwing gabi upang alis in ang kanyang ligalig o ang nagtitiwalang matanda na nagsisilid ng pamasak guto m sa kanyang sikmura. hindi ba ganon na rin ang mga salitang alpa beto at rebisyon? Bakit nabago pa ang ispeling? Dahil Ingles? Ano ba talaga? Mag-ingat sana tayo mga kasama pagkat baka dumating ang araw na ang pagiging kon sistent natin sa bigkas ay maglaho na.me/ kaysa sa /unipo r. Napalugmok na lamang sa likuran ng pinto si Berting habang itinata kip ang magaspang niyang kamay sa kanyang mukha. Kung ito naman ang pag-uusapan. /v/ at /z/.me/. ang ibig bang sabihin ng paggamit ng 4 na letrang may fonemik istatus ay eksklusiv lamang sa Ingles? Paa no na ang mga salitang hiram sa Espanyol? Alam ko ang sagot. Mapapasunod ba natin nang mah igpit ang mga Pilipino sa ganitong uri ng bigkas? Hindi ba't kahit na Filipino n a ang ating wika. mauunawaa n na niya ang takot kapag nawala si Laya. Di iilan ang bumibigkas ng /yunipor. Nais niyang ilabas ang traysikel ni Aling Amanda at ayaw rin niyang suwayin ang utos ni Laya. Dahil na rin sa pagkakaroon ng fonemik istatus ng 4 na letra sa itaas. bakit waring panay Ingles na sali ta lamang ang ating napagtutuunan sa panghihiram. Naisip niyang hindi basta-basta nahahagilap ang kasa-kasa ma sa panaginip at sa gabing panaginip lamang niya ito makakausap na muli.no/ pa rin ang bigkas? At kahit sabihin pa ng iba na a ng bansa natin ay orihinal na Felipinas. nangangah ulugan na rin bang 25 na ang ponemang Filipino? Fleksibilidad. Tila batang nagmamaktol sa ina ng nagkakait ng gatas. Tapos. Mad aling ialok ang traysikel sa mga tambay sa kanto na nag-aabang ng trabaho o kahi t patak ng ulan.mer/? Ingles ba o Espanyol? Kung ang una ang gusto n inyo. mas gugustuhin pa rin ng marami ang Pil ipinas.mer/ ba o /pri. pasok na kasi ang mga ito sa leksikong Filipino. walang masama sa maluwag na paggamit ng 4 na letrang FVJZ.t letrang S ang gamit ay may tunog namang /z/. aba'y hindi na konsistent ang tunog ng I sa ating ortografi! Sa dakong huli. Nabuo rin ang kanyang pasya kasabay ang dahilan. Nag-isip siya ng paraan kung paano makalu lusot sa ganoong kalagayan. Dalawang tin ig lang ang tumatanikala sa kanyang kamalayan. Bumagsak na ang huling abo sa katol na naghihingalo. Pansinin na lamang ang kawalang-konsisten t ng mga letrang U at I. Haba ng ilang hakbang lang ang layo ni Aling Amanda at makakausap na niya ito sa mala -seldang tindahan nito. Maliban kung nakararami na ang may gustong maging Filipins na ang ating bansa! 5 Title:Kwento (16) Tuloy. iyon nga lamang.si Laya at si Aling Amanda. Sa buklet lamang ng 2001 revisyon. Nag-iisip-isip-isip-isip-at-isip na para bang walan g katapusan. /Pilipi. . takot din siya sa galit ng matanda. napatunayan na ng mga titser sa Ingles na "ayaw" ng karaniwang Pilip ino ng mga sofistikadong tunog ng /f/. Hind i niya makuhang mabigo ang sinuman sa kanila subalit kailangang mamili kung sino sa kanila ang dapat niyang sundin. Pero. Muli. Ganoon pa man.

naalala niya at bukas ay aprimero n g buwan. Pakonsuwelo ko na ho iyon sa inyo.. "Baka hindi na muna po ako lumabas ngayon. Baka<pd>. "Otsenta'y singko na po iyan. medyo masama po ang pakiramdam ko. Nakikita ko tuloy ang katikasan mo.. "Baka ano?" sagot ng matanda habang nakatitig at nagbibilang ng kuwarta . " sabay ngiti na p arang nakaloloko. kung ikakasama ng loob ko ang 'di mo paglabas e baka sakaling gumaling 'yan." sabay baling ng titig ng may panghihinayang. Ayaw niya lamang pakawalan ang galit niya dahil sa kanyang mga nagawa. Oo. 'Yan nag mala-asong palaboy ng kanto.. Ano? Dala mo ba an g boundary kahapon? Itong batang ito. Ang walang ginawa kundi ang mangutang o mangdugas ng asawa ng may asawa. gusto na nga yatang umurong pati ang kanyang bayag.</pd>" may takot na n gayon. Ito ang sasabihin ko sa 'yo..</pd>" tunog ng bumubuwelo. malas daw sa negosyo. "Berting. E.. Mapamahiin nga pala si Aling Amanda na gusto niya 'y laging may buena mano ang Lunes at lalo pa kung unang araw ng buwan. May nakatagong galit si Berting sa taong 'yan. mukhang sisipunin ho yata ako .. Buti nama't nagbangon ka na. Naroroon at abalang nag-aayo s ng paninda ang matandang dalaga na sa kanyang paglapit ay lalo pang pinag-aalm ahan ng pintig ang kanyang dibdib. Lunes. Wala siyang magagawa.Tinungo niya ang tindahan ni Aling Amanda. Bantulot siya habang nagmamala-talon ang kanyang paw is mula ulo hanggang sa singit ng kanyang bayag.</pd>" Napalingon si Aling Amanda na may bagong salpak na tila bateryang roller s sa buhok. si Caloy. Ngayon. Nasawsaw rin ang pangalang 'yan sa buhay ni Berting. At doon nagsimula ang pagiging salo t niya sa lansangan. heto si Berting para umagang-umagang pag-aalmusalin si Aling Amanda ng kanyang dahilan para 'di pumasada. "Ano 'yon?" habang inaalis sa pagkakabugkos ang salaping inaasahan niyan g maibibigay na ni Berting kahapon pa. Mahirap ang k alagayang ito na hindi niya malaman kung bakit si Laya pa rin ang tila nagpapas ya para sa kanya." sabay ban ta habang tila napapangiti dahil sa hawak na kuwarta. Berting ikaw pala. "Masuwerte ka nga' t nailalabas mo pa ang traysikel ko nang walang kahati. Buwitreng nabubuhay sa serbesa kahit hindi pa nakamumumog ang mga tandang sa umaga. Ikaw rin baka maging dahilan pa 'yan para kay C aloy na tambay ngayon para mailabas niya ang traysikel ko ng regular. "O. T akot siyang makapanglagas na naman at muling gamiting dahilan ito ni Laya upang . "A. Hindi ka ba makasisinga habang nagpapahar urot ng motor?. A. Dinukot ni Berting ang bugkos ng salapi mula sa bulsa ng kanyang tisert at iniabot sa matandang dalaga. naroroon na siya." habang nakatitig sa mga paninda ang mga mata ni Berting. sa uulitin 'wag mo na akong pilitin pang t unguhin ka sa lungga mo. Sobra ng lima. "Aling Amanda<pd>. Kailangang may maiabot siya ngayon upang gumanda ang timpla ng matanda sa kanya para sa buong buwan. Ilabas mo ngayon at buk as ay maaari ka nang magpahinga. bukas aprimero at kelangan kong may mahimas na kuwalta kahit na papaano. Lagin g kasama ang imahe nito tuwing gusto siyang takutin ni Laya sa kanyang mga panag inip. Ayaw ng Intsik nang ganoon. Aling Amanda <pd>. Napatalsik siya sa pabrikang p inagtatrabahuhan nang malaman ng may-aring Intsik ang mga kalokohan niya. Kung anong matitiso d na mapagkakakitaan nang walang pinupuhunan e pasok kaagad sa kanyang listahan.

Tanging ang tibok ng kanyang dibdib ang kanya ng naririnig at ang tinig habang sinasabi ang: "Opo. Katatapos lang niyang magkasakit noon. Takot na naman si Berting sa babaeng mahaba ang buhok at may pakpak ng lawin. Halos mapigtal na ang sapot ng ugat sa kanyang utak para lamang makapagpasya. Hindi nararapat. Puro mukhang nakasimangot lang ni Aling Amanda. pumalaot na pala ang k anyang ulirat sa pinakamalayong panaginip. Hindi niya alam kung dapat bang tumigil sa k anyang pinagkakaabalahan. ang nagkakanda luhang tawa ni Laya at ang lumipas na imahe ni Caloy. Madilim na nang bitiwan ni Berting ang manibela ng motor. para siyang isang balahibong pumapasada sa hangin dahi l kailangang sumunod sa ihip nito. Para siyang t ulirong ibong naghihintay ng dilim na mag-uutos sa kanya ng pagdapo. Ang kanina'y napakaingay na paligid dahil sa mga batang nagtatakbuhan at mga taong papunta kung saan ay tila napipi. Hindi na pansin ng kanyang katawan ang nagmamaktol na lumang bentilador na bumubuga ng maramot na hangin. Naroroon si Laya. Basta wala siyang iniisip. Nagsimula si yang pagngatalan ng katawan. Naramdaman niyang umaakya t mula sa kanyang talampakan ang lagnat na kanyang dinanas bago siya mabaog. Ang akala nga . NAGHIHINTAY NA SI LAYA SA KANYA. Kailangang mapagbigyan ang nagbabantang matandang dalaga. Idinaan ni ya ang pangbusal na salapi kay Aling Amanda na may ngiting daig pa ang asong lum alapa ng buto. D umadaloy mula sa kanyang mga kuko hanggang sa umabot sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang ulo at bawat hibla ng buhok. Sadyang mapang-akit ang lumalangitngit na papag a t iniunat niya sa kapatagan ng papag ang kanyang pagal na katawan. Nagsimula 'yan nang mawalan siy a ng kasa-kasama. Alam niya kung papaano i balik ang mga nakaraang sumisira sa katauhan ni Berting.lalo pang putulan siya ng bayag sa takot. Punungpuno ng mga bagay na kanyang 'di na nais pang magunita. talagang hindi niya lamang matiis ang kirot ng kanyang lama n na iniipit ng buto at pinipilipit ng litid. Basta't pinaglalagos lang nito ang titig sa kanyang mga matang pinupuno ng pulang lamat at kaitiman ng dilim. Basta't nakatitig laman g ito sa kanya. Maya-maya. At nabura na ang tinititigan niyang mukha ni Laya na pinali tan noong araw na kinausap siya ng kanyang asawang si Aurora. Bahala na kung anuman ang maging parusa ni Laya mamayang gabi sa kan yang paghimbing. Nanlamig ang kamay ni Berting nang umagang yaon. Walang pungas. higit pa s a pagkabog ang kanyang dibdib nang makaharap niya kaninang umaga si Aling Amanda . Sa wakas. Hindi niya alam kung may iiwasan pang lubak. Nalunod na siya sa lakas ng ingay ng motor. Hindi sapat ang dapat na dahil ang nararapat. may asawa si Berting. Wala siyang balak na humimbing. hindi naman ganyan kabilis ang hirit ng buhay ni Berting. Ngayon. Umiinit nang umiinit a ng kanyang katawan. 'Di tul ad ngayon. Ilalabas ko po ang traysikel mamayang tanghali. Noon. Hindi siya nag-iis a. Walang taglay na pait ang mata. Halos magdilim ang kan yang paningin pero hindi dapat. Tila nagugunita na niya kung papaano siya ililipad nit o para kutyain dahil sa 'di pagtupad sa utos nito. Lalong bumakat ang ugat ni Berting sa kanyang noong pinagbubutilan ng pawis. Makapangyarihan si Laya. Pero iba ang dumudungaw sa mata ni Laya na siyang humahawi sa dilim at pulang lamat ng mata ni Berting. naisip niyang ilabas ang traysikel kahit na kalahating araw lang. Natatakot siyang baka gawing dahilan nito ang kanyang karuwagan kay Caloy kung kaya't hindi niya pinabayaang mahawakan nito ang traysikel. wala nang iba pa. Hindi niya alam kung sobra o kulang ang isinusukli sa mga pasahero. Wala. Basta naroroon siya para m aghatid at kumita. Inilabas din niya ang traysikel. Kayo na po ang masusunod. Nang hapong iyon. Agad siyang umuwi. dapat gising na sa oras na hindi pa tumitigil ang hamog sa pagpatak a t titigil lang kapag wala ng istasyon sa radyo." May sukli pa siyang simangot mula kay Aling Amanda na umaasa na hahabulin pa niya ang nakikipagkarerang oras ng umagang 'yon. Tama na ang isang matinding dahilan. Walang bahid ng anuma ng galit o tuwa.

Bakat na bakat na ang bungo ni Aurora. may kumakarag-karag na bentilador at isang tukador na may-nilamatang salamin at kala wanging mga pako. Hindi niya hinaha rap at kung minsan. parang magkalayong pakong ibinaon na sina Berting at Aurora. Bi nalikan niya ang panahon ng kanilang pagkakakilala ni Aurora. Si Aling Amanda. Pareho na silang ulila at malayo sa mga kamag-anak.nila'y katapusan na ni Berting dahil sa paulit-ulit na pagtaas ng kanyang lagna t at ang makalawang ulit niyang binat. Ibinunyag ni Aurora ang habilin at ang balita ng manggagamot sa kanya. Nilapitan nila ang da ting katrabaho ni Berting na nakatira malapit sa riles. Nang mga panahong iyon ng tag-ulan. Hindi nila gusto ang lalaking amoy alimuom na gaya ni Berting. Kuwaderno na ng utang nila ang hawak nito ka sama ang mga pinunit na dahon ng kalendaryo at mga nilagdaang sumpa ng pagbabaya d ni Aurora sa upa. Itinuro sila nito sa ma tandang dalagang nakatira sa looban na may tindahan. ang telegrama mula sa dati niyang pinapasukan (kahit pa ang kanyang pagkakatanggal sa trabaho ang ibig sa bihin nito) at ang iilang kapitbahay nilang dumadalaw-dalaw. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARANG WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. Bibihira na siyang nakikipag-usap sa asawa. ang pagsi ping sa asawa. may nanglilimahid na lababo. Itinuring niyang walang kahulugan ang kanyang sarili bilang asawa a t bilang ama. ang pakikipag-usap sa kanya ni Aurora. Pakiramdam niya'y tinagpas na ang ka nyang pagkalalaki at nakahihiyang humarap sa mga tao. Pukto na nga rin ang kanyang mga kasu-ka suan at likuran dahil sa mahabang pagkakahiga. May mga pagkakatao ng inilalayo niya ang sarili sa mga taong dumadalaw sa kanya. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang asawa nang ibalita nitong baog na siya at 'di na maaari pang magkapagbinhi pa ng anak. Hin di madali ang naging paghihiwalay ni Aurora sa kanyang mga magulang na may ambis yon sa kanyang makapangasawa ng may-kaya sa buhay nang kahit papaano ay makatulo ng naman siya sa paghuhulog sa lupang sinasaka ng kanyang ama. pagbibintangan pa niyang nagpupunta ang mga ito sa kanilang bahay para lamang mamigay ng awa sa kanya. Nakikita niya kung papaano gumigising ng maaga at natutulog ng umaga na rin si Aurora. may mesitang ti nadtad ng galos ng 'di nagsangkalang kutsilyo. Umaasa na lamang sila sa kinikita ni Aurora sa patahian ng retasong trapo. Na kung iisipin ay walang ipapan gako sa kanilang magiging pamilya kundi nilagang talbos ng kamote at pritong tal ong. ang may-a ri ng kuwartong doon na ipinanganak ang batalyong daga at ipis. Hindi niya alam kung papaano tutuparin ang pangarap nila na magkaroon n g mga anak. Wala na siyang pinagkakakitaan. Lalong tumikom ang dila ni Berting. Ayaw na nitong paabutin pa sa lampas kalahati ang nakalista sa kuwaderno dahil nanghihinayang daw ang may-ari kung pati kuwaderno'y kanyang pababayaran pa. Ilang araw rin niyang 'di pinansin ang nakaahin sa hapag. Bagsak na ang katawan ni Bert ing nang sumapit ang araw na parang pusa silang itinaboy sa paminggalan ng may-a ri ng bahay na kanilang inuupahan. lagi nang huli ang araw sa kanyang pagsikat. Taga-La Union si Berting at Pangasinan nama n si Aurora na pawang pagsasaka ang ikinabubuhay ng kanilang mga magulang. May iilang luman g muwebles ang naririto. Minsan. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TIN ITITIGAN NI BERTING. Nahihiya siya lalo na kay Aurora. Hindi nagkakalayo. May dalawang silyang pilay pa ang isa. 4 . nararamdaman na lamang ni Berting ang hikbi ng asaw a habang sila'y magkatalikurang nakahiga.

Ano man ang maging gawain ng mga tauhang babae sa mga kuwento ni Labog. at pag-iisip. ay may kanikaniyang katungkulan. Di lamang sa maraming kuwento at nobela n i Labog makikita ang konsepto niya ng feminismo kundi sa kanyang naging buhay. Igalang ang karapatan ng lalaki't gayon din ang sa mga babaye. Ayaw na siyang payagan ng kanyang asawang si Benigno Sr<pd>.ang pagkakapantay ng babae at lalake sa anumang bagay.</pd> na magpatuloy sa pagsulat ng mga kuwento at nobela. Mga babae silang matalino. di-napadadaig sa mga kahirapang d umarating sa kanilang buhay. Sa kabila ng pagiging kabilang ni Labog sa isang 'de buena familia' noon g dalaga pa siya at maging nang siya'y may asawa na ay hindi pa rin siya tumigil sa pagsulat. nars. Umiibig sila at nabibigo ngunit di-nawawalan ng pag-a sa. Para kay Labog. manggagawa sa pabrika. nangangarap sila at nabibigo ngunit ginagawa nila a ng lahat upang makabangong muli mula sa pagkakadapa at makamit ang pinapangarap na tagumpay. Sa ginawa niyang pagsis ikap na makatapos ng kanyang kurso. binuwag ni Labog ang malaon nang paniwala na hindi na dapat pang pagsikapan ng babae na makapag-aral sapagkat ang lugar niya ay sa loob lamang ng bahay. m aging sa loob man o labas ng tahanan." (p. at iba pa. Mga babae silang may sariling pagpapasya. sapagkat "makasisiya na raw ang kanyang kinikita sa kanyang pamilya. nananatili silang babaeng may tiwala sa sarili at hindi umaasa sa iba. tinagurian ni Fojas si Labog b ilang <b>hija del siglo XX</b> (akin ang pagbibigay-diin). doktora. Inilahad ni Fojas ang konsepto ni Labog sa feminismo : eamos sus ideales sobre Feminismo: "Ipantay ang babaye sa lalaki. Ang ginawang ito ni Labog ay isang matapang na pagtalik od sa dikta ng lipunang patryarkal na ang babae ay dapat na sumunod at pasakop s ." (Lopez: 1962) subalit nagpatuloy pa r in siya sa gawaing ito. ano man ang kinakaharap nilang pagsubok at responsibilidad. Kasama ang ilan pang kababaihan ay nanguna si Labog sa pakikibaka para sa pantay na karapatan ng mga babae at lalake laban sa <i>women's suffrage</i> na umiiral sa kanilang panahon.Title:Sanaysay (8) Pokus ng kanyang mga kuwento ang mga babaing umiibig ngunit di-nabubulag sa pagkarahuyo nila rito. hindi karapatan lamang ng mga lala ke ang pagboto kundi karapatan din ito ng mga babae bilang bahagi ng lipunang Pi lipino May banggit si Orosa (1980) tungkol sa pagiging isang babaeng-lider ni Labog: Ang pagiging feminista ni Labog ay di-lamang mababakas sa mga kuwentong k anyang isinulat kundi maging sa personal niyang buhay. tindera. at ng bahay ang sa mga babaye. gagawa ng lahat na mga gawaing lalaki. Katulad ng nag ing buhay ni Labog. katulong sa bahay. Sa libro ni Alejandro Arca Fojas (1909) na pinamagatang "<i>Ang Bagong Ba bae (Album Biografico De Filipinas Ilustre)</i>". emp leada sa opisina. paninindigan. atendant s a ospital. ngunit u nawain nating bawa't isa. Sil a ay nagtatrabaho gaya ng pagiging reporter. Binanggit din nitong sa edad na labinsiyam ay isa nang <b>self-made man</b> (sa risertser ang pagbib igay-diin) ang kuwentista.17) Malinaw at tiyak ang konsepto ni Labog sa feminismo . ang maghapon nila ay hindi nakatali sa loob ng tahanan. nangang ahulugan na ang babaye. magtangol ng b ayan ang sa mga lalaki. manunulat. mananahi. Itinampok sa mga kuwento ni Labog ang mga babaeng naiiba sa mga babaeng n abuhay sa patryarkal na lipunang Pilipino noong kanyang panahon. Mga babae silang may sariling katauhan. may prinsipyo. titser. social worker.

at may kasariang mababa o inferyor sa lalake ay may mal inaw nang konsepto nito si Labog. Sa kanyang tinamasang popularidad at natamong mga pagkilala at parangal a . Hindi pa man gaanong nakikila ang ideolohiya ng feminismo sa Pilipinas n a ayon kay Ruth Elynia Mabanglo (sa Reyes: 1992). dapat niyang ipantay ang sarili sa lalake at sikaping g awin ang anumang magagawa nito. ang kasipagan niyang maitaguyod nang nag-iisa at mapagtapos ng pag-aaral ang ka nyang dalawang anak sina Benigno Jr<pd>. pantahan lamang. ay tumututol sa hindi makataru ngan at nakakahong representasyong ibinibigay ng mga lalake sa mga babae bilang mahina. na pawang naging topnotcher sa CPA Board Exam. ang matutukoy na sagot ay ang kinagisnan niyang patryarkal na lipunan. Naitanong ko sa aking sa sarili: naging "biktima" kaya si Labog ng lipunang ito? Hindi naging sapat ang mga nak uha kong impormasyon sa nakatalang talambuhay ni Labog sa <i>CCP Encyclopedia o f Philippine Art</i> at sa <i>Filipino Women Writers and Their Works</i> ng Nati onal Centennial Commission upang mabigyan ng tiyak at kongkretong kasagutan ang aking tanong. Maaari rin namang mula sa ka nyang mga sariling karanasan. kaibigan ng mga kaibigan niya. gayundin ang nag-iis ang anak na babaeng si Iluminada. Dahil nga sa wala pang nag-aral kay Labog at sa kanyang mga akda. Kung kaya ng isang lalake na maging ama at asaw a habang nagtatrabaho sa labas ng bahay. Sa mga librong binasa ko ay wala rin akong natagpuang anumang tala kay na magpapatunay na may manunulat na nakaimpluwensya sa feministang panitik n i Labog. pati na ang pamangking si Teodoro. ang pagsisikap niyang maitampok sa kanyang mga kuwento ang pantay na karapatan ng mga babae at lalake. Isang pagbura ito sa kaisipang patryarkal na ang ama ang dapa t na nasusunod at nagpapasya para sa kanyang asawa at mga anak. gayundin ang paglalaraw an sa mabubuti at kahanga-hangang katangian ng mga babaeng Pilipina ay sapat nan g mga patunay upang masabing isa ngang feminista si Labog sa kanyang sariling ka paraanan. at upang hangarin niyang maipanta y ang kalagayan ng mga babae sa mga lalake. Muli ay naitanong ko sa sarili.</pd>. Kung nabasa ni Labog ang mga tula ni Leona Florentino (1849-1884). Sa kanyang naging buhay ay masasalamin ang kon septo ng feminismo ni Labog na binanggit sa artikulo ni Fojas: na bagamat tungk ulin ng babae ang magtanggol ng tahanan. sa karanasan ng mga babaeng kakilala o kaibigan ni ya. ma ipapalagay na naimpluwensyahan ni Florentino si Labog sapagkat itinuturing si Fl orentino bilang kauna-unahang makatang feminista sa Pilipinas (Gruenberg: 1977). kakilala ng mga kakilala niya. wala rin akong nak uhang tiyak na tugon mula sa mga ito bagama't nagkakaisa sila sa pagsasabi na a ng marubdob na pakikibaka ni Labog sa lansangan para sa karapatan ng kababaihan. Gaya ng nabanggit na. Sa ginawa kong pag-interbyu sa mga kapamilya ni Labog. may kah irapang mahalungkat kung sino at ano ang nakaimpluwensya sa kanya sa konsepto ng feminismo. maaaring sa lipunang patryarkal na kanyang k inagisnan nag-ugat ang konsepto nito ng feminismo. Maipalalagay na ang mga karanasang ito ang nagtulak kay Labog upang "labanan" sa pamamagitan ng kanyang mga kuwento ang naisasantabing kalagayan ng mga babae sa patryarkal na lipunang Pilipino. Sa halip. maaari rin itong gawin ng isang babae ang maging ina at asawa habang gumaganap ng iba pang tungkulin sa labas ng taha nan. may mga tao kaya o ibang manunul at na nakaimpluwensya kay Labog? Wala pa rin akong nahanap na sagot sa talambuh ay ni Labog. Saan kaya nakuha ni Labog ang kanyang konsepto ng feminismo? An ong salik kaya ang nakaimpluwensya kay Labog upang taglayin ang konsepto ng femi nismo at ipasok ito sa kanyang mga kuwento? Marahil. at Manuel. hindi siya dapat na matali lamang sa tu ngkuling ito. o ng mga kamag -anak niya.a kanyang asawa. Sa kanyang patu loy na pagsulat ay nabigyang-laya ni Labog ang kanyang mga karapatan bilang isan g babae at bilang isang tao: ang karapatang paunlarin ang kanyang sarili at gami tin ang kanyang talino sa gawaing magbibigay sa kanya ng pansariling-kaganapan a t identidad bilang isang babae.

binasa. Abril 1962. apat na ara w matapos ang pagluluksa sa kanyang paglisan. Sa isang panahong ang literatura ay mundong pinaghaharian ng mga lalaking manunulat. Nagawa niyang mailuklok ang kanyang sarili sa pedestal kahanay ng mga ito. at ng iba't iba pang papel na ginampanan niya bilang isang babae noong siya'y nabubuhay pa. at mga kaibigan ang mga labi ni Hilaria Labog sa Manila North Cemetery matapo s ang isang Banal na Misa sa UST Chapel na ginanap sa ikapito at kalahati ng uma ga. inihimlay ng mga nagmamahal na pamilya. at pagsagawa ng antolohiya ng mga kuwe nto ni Labog. 1962. nailibing ang pisikal na katawan ni Hilaria Labog. sa edad na pitumpu't dalawang taon (72) ay binawi ng Lumik ha ang hiram na buhay ni Hilaria Labog dito sa lupa. isang teorista. Matagumpay na nakaigpaw si Labog sa kalakaran n g pangingibabaw ng kalalakihang manunulat. ang mga natagpuan g talakay ay ukol lamang sa impormasyong retrival na sadyang napakalawak. isang malusog at magandang sanggol na babae. An g kahusayang ito ang nagbigay-daan upang mapasok niya ang mundo ng literatura na noon ay pinangingibabawan ng mga lalaking manunulat. nanangan ako sa paggamit ng sistemang retrival. Ayon kay Louis Ke lly (2000). ang maisulat ang kanyang literari biografi. Maitatala ang pangalan ni Hilaria Labog sa kasaysayan ng literatura sapagkat matagumpay siyang nakaigpaw sa tradisyon at kalakaran ng kanyang panahon na ang binabasa lamang ay ang akda ng mga lalakeng manunulat.y maihahanay si Labog sa kahusayan at popularidad ng mga lalaking manunulat. tiya. "ang isang teorya" ay dapat na magtaglay ng tatlong komponents: (1) pagtiyak sa layunin at fangksyon. <b>Ang Antolohiya: Apat na Dekada ng Pangangatha ni Hilaria Labog</b> Sa muling pagbuhay. ang inyong lingkod. Mayo 13. at. Sa gi nawa kong pagriserts sa mga laybrari o maging sa internet man. Nagsulat ng mga akda si Labog sa panahong ang nangingibabaw sa larangan n g literatura ay kalalakihang manunulat. hindi ko nagawang sumunod sa isang n asusulat na tiyak na proseso o operasyon sa aking isinagawang literari retrival sapagkat wala akong natagpuang kongkretong proseso o operasyon para dito. Mayo 16. (3) ugnayan sa pagitan ng layunin at fangksyon at ng proseso o op erasyon. isinapelikula. (2) deskripsyon ng proseso o operasyon. 1962. kaanak . ngunit hind i ang galing at talino ng kanyang panitik. Nakatakdang buhayin ang kanyang alaal a at ang kanyang mga akda sapagkat isang buwan bago ang kanyang kamatayan. kwentista. Mayo 1962. Para sa pangalawang komponent naman.ang makatugon sa ha mon ni Reyes na maipakilalang muli si Labog sa mga mambabasa ng maikling kuwento sa kasalukuyang panahon. at ginawaran ng mga parangal. lola. at magawan ng isang kronolohikal na antolohiya ang kanyang mga maikling kuwento. sa buong panahon ko n g pagretriv ng mga akda ni Labog. pagpapakilala. Hindi ko naging suliranin ang unang komponent sapagkat malinaw at ti yak ang aking layunin sa pagretriv ng mga kuwento ni Labog . nakabuo ako ng pansariling prosesong nagamit k o nang epektibo at nakatulong nang malaki sa akin sa pagretriv at pagbuo ng anto lohiya ng mga kuwento ni Labog: . kinilala. nobelista. Walang tiyak na teoryang mapanghawakan para sa literari retrival na nasa ilalim lamang o nakapaloob lamang sa impormasyong retrival. Sila ang higit na kinikilala at mga akd a nila ang binabasa bunga ng paniwalang ang mga lalakeng manunulat ang bukal ng galing at talino sa pagkatha. Nagkaroon siya ng kapangyarihang kanyang-kanya lamang at nagawa niyang buwagin ang paniwalang ang mga manunulat na lalake lamang ang makalilikha ng mga kuwento at nobelang dapat na hangaan at basahin. may isang babaeng nagngangalang Hilaria Labog na ang mga akda ay pin anabikan. at ng pagdiriwang din naman sa kan yang naging matagumpay at makabuluhang pamumuhay bilang asawa. ina. Gayunman. ang inil uwal sa sangmaliwanag upang gumanap ng tungkuling ito.

Subalit wala kaming napala. sadyang walang pakialam ang sangay ng pamahalaan sa aming sinapit. tirahan.</pd> <b>Paghanap ng mga kuwento sa iba't ibang babasahin ng iba't ibang aklatan</b>. Noong nakaraang taon lamang nang aming pagpasya hang sumulong sa aming European tour para makapagtanghal. Maalala na nga nawa na tin ang kaso ng paham na si Levi Celerio na sadyang hindi kinayang maipagamot an . UP Diliman Main Library. mula sa Rare Books Section ng National Library ay nakaretriv ako ng dalawampung (20) kwento. lalo pa ang makibahagi sa pandaigdigang olimpiada ng mga koro. Isinagawa namin ang prepara syon.<b>1</b><pd>. Ayaw kong s a mga kamay ko madurog ang mga magasing ipinagpapalagay kong isang mahalagang ka bang naglalaman ng mayamang diwa at kaisipan ng mga manunulat na Tagalog. mula sa matinding pagsasanay. ang <i>2004 Choir Olympics</i> na ginan ap sa Bremen sa bansang Germany. paghahanda ng mga kailangang dokumento hang gang sa sari-saring paraan para sa paglikom ng pondo. umasa kami sa tulong mula sa NCCA pati na sa National Sweepstakes Office. Subalit sapat na ba ito para masabing may pagpapaha laga ang gobyerno sa mga musikero? Isa itong karangalan bagaman kailangan ding t anggaping marami pa ang nangangailangan ng suportang ito. At nang nasa Europa na kami. Inabot kami ng ilang buwan sa pag-asang mabibigyan ang koro ng suportang pinansyal na may humigit-kumulang na dalawampu't limang kasapi. At kahit pa naipanalo namin ang bansa. Nakapalooob din sa prosesong ito ang isa-isang pagbuklat ng mga naka-bind na orihinal na kopya ng mga magasin para hanapin ang mga kuwentong isinulat ni Labog. at Lopez Memorial Museum. Tulad ng iba pang kasapi. Sa mga lugar na ito ko natagpuan ang mga lumang-lumang kopya ng mga magasing pinagretrivan ko ng mga kwento ni Labog at pinagkunan ko ng ilang mahalagang tala tungkol sa kanya (ang pinakalumang kopya ay 1909). ni isang kusing lalo pa't katatapos lamang noon ng eleksyon. 4 Title:Sanaysay (21) Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang pinagdaanan ko bilang kasapi ng pangunahing koro sa Maynila. at dalawampu't anim (26) naman sa Serials Sectio n ng nasabi ring pambansang aklatan. Sa kabuuan. pagkain at iba pang gastusing nauuk ol sa paglilibot sa kontinenteng sadyang malupit ang halaga ng salapi hambing sa piso. Unang hakbang na ginawa ko ang pagpunta sa National Library. Totoong may ibinibigay namang suportang pinansyal at iba pang pribelehiy o ang pamahalaan sa iilang <i>Pambansang Alagad ng Sining</i> kasama na rito ang mga musikero at kompositor. doon namin napagtanto na sadyang totoo rin ang bagay na ito sa iba pang korong dumalo at na nalo tulad na lamang ng Mary the Queen Children's Choir. May katagalan ang prosesong ito sapagkat totoong ingat na ingat ako sa p agbuklat ng mga magasin partikular yaong mga nalathala noong dekada 20 upang huw ag mapunit ang mga ito dahil talaga namang malutong na ang pahina at ang malilii t na piraso ay nalalaglag na sa mesa at ang iba ay sa kandungan ko. Kapwa kami hirap kung p aano tutustusan ang aming pamasahe.

sa basketball court. wa la pang unyon sa kasalukuyan ang Filipinong musikero para protektahan ang kanila ng pang-ekonomiya at panlipunang kapakanan. Komersyal ang musika sa Pilipinas bagaman iilan ang nahihirati sa sining dahil sa pilosopiya n g <i>Art for Art's sake</i>. Ganito ang pormula ng mga mang-aawit: kung hindi ka bebenta at magiging sik at sa masang Pinoy. nakakaligtas lamang ang isang musikero sa hamon ng k risis kung ito ay sikat na at may regular nang kinikita mula sa kanyang katanyag an. Mahirap tuloy maibenta ang palabas o pagtatanghal sa mga venue na binanggit. sa mga malls. Kung hindi ka magkakapangalan at magkakaroon ng partisipasyon sa mahigpit na kompetisyon sa industriya sa bansang ito ay sadyang wala kang kahihinatnan. Sila ang mga taong nagsikap upang magkaroon ng kabul uhan ang musikang Filipino subalit sila pa rin ang naghihirap. Maraming musikero ang dumaranas ng gutom sapagkat tinatalo sila ng nakararaming nakasasabay sa takbo ng mainstream music sa Pilipi nas. ritmo at saliw. Madalang ang mga lokal na musikero na nakabilang sa mains tream at pop music ang nakapagtatanghal sa ganitong malalaking venue at suportad o ng mga sangay ng pamahalaan. sila'y produktong pang-export. Kung kaya't kahit pa mayroon tayong mga henyo sa si ning ng tunog. melodya. Lalo pa. ang <i>talent fee</i> sa isang nagsisimula at hindi tan yag na musikero ay hindi sapat para bumuhay ng isang pamilya. Kakaunti ang nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng career sa musika dahil na rin marahil sa dami ng magagaling sa ating bansa. Bukod pa rito. Ang nakalulungkot pa. Nananatiling sa football field. wala kang mararating at walang kang kikitain. ang mga entertainers (kasama dito ang mga dancers at musicians) ay ang may pinakamataas ng bilang na ipinapadala sa ibang bansa. Kung hindi ka pa magkapag-aari ng popularidad at pangalan ay hindi karakarakang mapabibilang sa mga posibleng magtanghal at masu portahan. S a madaling salita. Maaaring magandang pakinggan ang pagdami ng mga Filipinong musikero sa ib ang bansa bagama't ito ay sintomas na hindi sila komportable sa pang-ekonomiyang estado ng ating bayan kung kaya sila napipilitang lisanin ang ating bansa. marami ang nangingibang bansa upang makipagsapalaran bilan g mang-aawit o musikero at batid na wala silang kahihinatnan sa Pilipinas. Mahilig nga ang ma mamayang Filipino sa musika. . Ang siste sa ating lipunan. Buko d pa sa mga domestic helpers. Maaari ring namang mataas at pangmayaman ang pagtingin ng mga masa sa mga ipinalalabas sa CCP o PICC kung kaya't hindi na rin ito sadyang tinatangkilik pa ng nakararaming manonood. parke o sa Coliseum ang karamihan kung nais nila ng pagtatanghalan na kapansin-pansin ang malaking agwat nito sa antas ng CCP o ng PICC o ng Tanghalang Francisco Bala gtas. Ayon nga sa University of the Philippines Medical Alumni Society in America. Ito ay isang pagpapamalas kung papaano natin minamaliit ang ating mga bu hay na kayamanan sa sining. Subalit iilan at napakanipis ng pagkakataon para sa mga Filipinong musikero.g sarili hanggang sa kamatayan. walang ginagawang programa ang pamahalaan ukol sa promosyon ng musika at sa proteksyon ng karapatan ng mga musikero. tila kakaunti pa rin ang sumusuong sa pe ligrosong karera bilang isang musikero. Maituturing pa nga itong i sang paradokso. <b>Ang Musikero Bilang Export</b> Sa dami ng alagad ng musika sa ating bayan. Dagdag pa na napansin din ito ni Mangahas sa kanyang sanaysay na may pag katig nga ang ating sangay pampamahalaan sa mga kanluranin at banyagang mga prod uksyon at mga talento. Resulta. hindi na nila halos maitawid ang kanilang mga pangangailangan bilang indibidwal o may-pamilyang mamamayan ng ating bansa. subalit nakatuon ang atensyon ng masa sa kung ano a t sino ang mainit sa merkado.

Ito na ang pinakamurang paraan ng libangan lalo't napakaraming pagpipilian ng mga palabas at mga programang panradyo. Dito rin dumadaan ang nakararaming musika na ating napakikingg an at napanonood sa mga palatuntunan o maging sa Music Video. At ito rin ang lumalagay na pangunah ing midyum para sa pagpapalaganap ng musika at iba pang impormasyon sa bansa sa paraang brodkast. ang pamimirata ang pinakamalaking suliranin. Sinasabi na ang baw at kabahayan ngayon sa Pilipinas ay nag-aari ng radyo o telebisyon o maaaring pa reho. Ang pamban sang ekonomyiang nawawalan ng bagong investments. mayroon din naming paglabag na nagaga nap sa pamimirata rito ng mga likhang awitin. lumilikha ito ng kultura ng korupsyon sapagkat nagkakaroon tuloy ng ideya ng pagbibigay-su hol sa mga istasyon ng radyo at telebisyon. At sa kasalukuyan. may humigit. Ayon sa <i>International Federation of Phonographic Indu stry</i> (IFPI). Napakalaki ng nalulugi sa isang ekonomiya dahil sa pamimirata. malaki pa rin ang pagkakaiba ng wikang Ingles na ang gumamit ay Pinoy hambi ng sa banyaga.<b>Ang Radyo. Kitang-kita ito lalo pa sa kanilang pagpili ng seleksyon at bilan g ng banyagang musika sa bawat airtime. Ang biktim a at ang natatalo dito ay ang mga sumusunod: Ang mga musikero (artists) na ang k anilang pagiging malikhain at masining ay hindi napapalitan o natutumbasan ng ka bayaran. At lalo pa. sadyang problema pa rin ang mas malaking bilang ng mg a banyagain o kanluraning musika na pinatutugtog sa ere.kumulang na US$4. kahit pa may paninigurong magpapa tuloy ang musika sa banta ang teknolohiya. banta at hadlang sa pag-unlad ng industriyang nito. ang ating awiting nakasaad sa Ingles ay nakawiwili dahil sa taglay nitong rahuyo o charm sa melodya na tila angkop at patok sa mga Pinoy. Ang ganitong sistema ay tahasang nakakaa pekto sa pag-usad ng musika at kalakalan nito. Malakas pa rin ang kolo nyalismong kaisipan at pamantayan sa mga istasyon ng radyo at maging sa telebis yon. Ang pamahalaan na nawawalan ng milyon-milyong tax revenues. Mas lulmalagay na aktibo pa ang mga istasyon sa r adyo at telebisyon ng pagsasaere ng mga awiting hindi naman taal sa Pilipinas. Kahit pa masasabing may bentahe ang pagkakaroon ng aktibong kalakalan ng musika sa internet. Magkagayon pa man. At ang mga producers at recording companies na napip . Telebisyon. Kulang ang napapakinggan nating awiting Pin oy samantalang napakaraming awitin at komposisyon ang maaari sanang mabigyan ng promosyon at pagtaas ng benta ng kanilang mga recordings. Mas tagos ito sa puso. Tandaan na ang proporsyon ng dami ng Fil ipinong awitin ay sadyang mas nangangailangan ng higit na exposure kaysa sa mga Amerikano o anu pa mang awiting banyaga. Higit pa rito. Tila isang kahingian na ang pakikinig at panonood ng telebisyon sa ating b uhay. Wala pa ngang garantiya na nasusunod ang kahingiang tatlong awiting Pinoy sa bawat oras sa kawalan na rin ng magmomonitor nito sa napakaraming istasyon n g radyo o telebisyon sa ating bansa. malaki ang ginagampanang papel ng radyo at te lebisyon para sa diseminasyon o distribusyon ng impormasyon. ang Sistema ng Pamimirata at ang Internet</b> Sa pag-aaral ng mass media.3 bilyon na pagkalugi sa bawat ta on sa buong daigdig. Ang mga mamimili na nabibigyan ng kakaunting pagpipilian. talamak at lalo pang nagiging aktibo sa pamimirata sa ating bansa. Dumarami ang mga sites na sadyang nagbibigay ng mga libreng downloads ng mga musika at maaari ring isagawa ang pag papasa at pangongopya ng impormasyon at music files sa loob ng cyberspace na wal ang bayad at walang limitasyon sa dami. Isa pang makapangyarihang daluyan ng musika sa kasalukuyang panahon ay a ng Internet o ang cyberspace. Sa lahat ng maaaring makapagdulot na masamang epekto sa musika sa ating b ansa. Kahit pa sabihing ang ilang awiting Pinoy ay naititik sa wikang Ing les.

sikaping maging isang tampok panturismo ang ating mga talento sa m usika. paglago ng ekonomiya at mga posibleng trabaho. Maaaring ibenta ang talento natin sa loob ng a ting bansa lalo pa ang mga de-kalibreng mang-aawit. Bakit hindi tayo ma gtatag ng isang institusyon at ganapan na magpapakita o magsho-showcase ng galin g at talino ng Filipinong musikero? Napakarami nating maaaring pagdausan nito sa Pilipinas na maaaring dayuhin ng mga turista bilang pangunahing pang-akit ng at ing bayan. Ikalawa.ilitang bitawan at talikuran ang kanilang mga musikero at ihinto ang produksyon ng kanilang mga likha. paigtingin at pag-ibayuhin pa ang pagsasanay ng mga talento para makapagtayo ng akademyang maaaring maging tanyag sa paghuhubog ng mga musikero sa Asya at sa buong daigdig. Kalimit an. ang pamimirata ay nakapagdudulot ng paghinto ng investment . Maaari itong maging isang ganap na unyon ng mga musikero na mangangalaga rin ng kanilang karapatan at iba pang pribelehiy o. Una. marami ang magsasarang kompanya at kasabay ang k awalan ng mapapasukang trabaho ng maraming manggagawa. maaari ring buhayin pa at patingkarin pa ang mga award-giving bo dies tulad ng CECIL AWARDS. Sa halip na lumikha pa ang mga kompositor. KATHA at MTV AWARDS. mangyaring paramihin pa ang bilang ng awitin na napapakinggan sa radyo at napapanood sa telebisyon. ang pinakamalaking naaapektuhan at bikt ima ay ang lokal na kultura. Ikatlo. Hindi malayong tayo ang siyang tatayong sentro ng m usika sa Timog Silangang Asya. Ayon pa rin sa IFPI. Ikalawa. At sa ganitong paraan. Una. Maaari itong dayuhin ng mga banyaga at maging isang pangunahing destinasyong panturismo. maaar ing ito ang maging bentaha natin. money laundering at iba pang uri ng mga inor ganisang gawaing kriminal. <b>Konklusyon at mga Rekomendasyon</b> Isipin na lamang natin ang senaryo kung sakaling lumala pa at sadyang mar apatin na nga ni Juan dela Cruz ang pananahimik at pagtigil sa pag-awit. Ikaapat. lalo pa sa mga musikero. kabuhayan at edukasyon ng mg a alagad ng musika at iba pang sining. ang ibinabayad na salapi sa mga piniratang CDs ay padadaluyin para sa panga ngalakal ng ipinagbabawal na gamot. Mas bigyan ng priyoridad ang musikang atin s a mass media. may kadahilanan kung bakit dapat labanan a t itigil ng pamahalaaan ang pamimirata kahit pa alam nating may mga kumikita rin sa ganitong sistema ng kalakalan. Magsisilbi itong m otibasyon sa mga musikero at mang-aawit upang pag-igihin pa ang kanilang sining. ang mga nag-aareglo at manunulat ng titik ng mga awiting naghahayag ng ating kalinangan at kaakuhang Pinoy. Dahil tanyag nga ang ating bansa sa dami at galing ng mga musikero. lalo't higit sangkot ito sa antropo lohikal na kalikasan ng pagkatao ng mga Filipino. Ano na nga ba ang mangyayari sa ating bayan? Papaano na magpapatuloy ang ating kultura kung pagkakaitan ng musika? Ano ang sasapitin ng mga Filipinong may angking gali ng at talino sa musika? May ilan akong imumungkahi na posibleng paraan para sa pagpapayaman at pagbibiga y-halaga sa estado ng musika sa ating bansa. . mas mamarapatin pa nilang ibaling na lamang sa ibang bagay ang kanilang pagiging malikhain. itatag ang isang mas maayos na komisyon na ang tanging layon ay a ng pangangalaga lamang ng kapakanang pangkalusugan. ang pamimirata ay nagdudulot ng mas organisadong krimen. Sino b a naman ang magtatangkang gumugol ng kapital kung walang garantiyang kikita ito dahil sa piracy? At dahil dito. Ikatlo. AWIT AWARDS. Ikalima. mababawasan ang pangingibang bayan ng ating mg a kababayan para sa pagtatrabaho doon.

Kung nabubuhay ang iyong Itay ay tiyak na ganito rin ang sasabihin niya sa iyo." patulo y ni Inay na nasa tinig pa rin ang kalungkutan." Isa pang malalim na buntunghinin . Sa isip ko. "Huwag kang gumaya sa amin ng Ita y mo na parehong hindi nakatapos. Ngunit huwag mo naman sanang idamay ang kinabukasan mo sa galit na nararamdaman mo sa akin. Tiyak na magiging maganda ang kinabukasan niya. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko! (2) "Bahala na!" sabi ko sa sarili ko. Gusto k ong gayahin mo ang Ate mo na nagsisikap para maiwasan ang kahirapan pagdating ng araw. Dahil sa matagal ko nang hindi pagpasok nang walang paalam ay nagpunta pala sa bahay namin ang aming guro upang alamin kung bakit hindi na ako pumapaso k sa eskwela." Mag-iisang buwan nang nagbubulakbol kami ni Rowena nang matuklasan ito ni Inay. Alam kong hindi siya matutula d sa amin ng Itay ninyo. Malungkot ang kanyang boses pero hindi ko iyon pinansin. Kinausap ba niya ako para sabihing walang-wala talaga ako kung ikukumpara sa mabait at masipag niyang anak na nasa Maynila? "Ang gusto ko sana ay huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral. anak." "Kung nabubuhay lamang si Itay ay hindi mo ako maaapi nang ganito. 4 Title:Malaki na ko. anak nga niya ako at ina ko siya pe ro wala siyang karapatang pakialaman ako sa gusto kong mangyari sa sarili ko. Wa la siyang karapatang pakialaman kung masira man ang kinabukasan ko. Lalo na ikaw." "Alam kong galit ka sa akin. anak. Kung hindi sana kami naging mahirap ay hindi k ayo nadamay ng kapatid mo sa kahirapang ito.Dito rin papasok ang pampamahalaang institusyon at programa para sa mga musiker o." Sandaling tumigil si Inay saka nag patuloy. Naramdaman ko na naman ang galit sa kanya." Gusto kong sigawan si Inay at ipamukha sa kanya na wala talagang magal ing sa kanya kundi si Ate... "Mag-aral ka sana. "Pag-isipan mo ang mga bagay na ito. "Alam kong galit ka sa akin." bul ong ko sa sarili." Malalalim na buntonghininga ang naririnig ko mula kay Inay habang nags asalita ito. Tiyak namang hindi niya ako tatanggihan. Mahal kita." dugtong ni Inay. Kinau sap lang niya ako nang gabing iyon. Hangad ko lamang na mapabuti ang kalagayan ninyo. "Kay Tita Flora na lang ako hihingi . Ngunit huwag mo naman sanang idamay ang kinabukasan mo sa galit na nararamdaman mo sa akin. "Ang Ate mo ay magtatapos na sa kolehiyo. anak. Ang nakakapagtaka ay hindi ako pinalo o pinagalitan ni Inay.

Ngayon ko higit na napatunayan na para sa kanya ay si Ate lang ang magaling. Mas malaki kasi si Inay kay Tita Flora. Nagtaka ako .e. "e ano sa 'kin. Tuwang-tuwa ako sa mga nangyayari. Talagang pin anindigan ko na ang paghinto sa pag-aaral. Hindi ako tumulong kahit minsan sa mga trabaho sa bahay. Dito na lang ako sa bahay. ha?" Malambing na sabi ni Inay na nagpainis n aman sa akin. O kaya naman. Ikaw na lamang ang sasama. D angan nga lamang at may klase siya kahit Sabado kaya hindi na natin iistorbohin. Lalong tumibay sa aking sa . Si Inay ay wala ring na gawa para pilitin ako. Nagtatagumpay na ako.ga ang narinig ko kay Inay bago siya nawala sa harap ko. Lalo akong nagalit ka y Inay. Magmumukha lang akong tanga 'ron. "Dapat nga ay da lawa kayo ng Ate mo na sasama sa Inay ninyo tutal sa Manila naman ang reunyon." Ito ang idinahilan ko kay Tita Flora nang kausapin niya ako para himuking bumalik sa eskwela. "Sa Sabado na 'yon. Ang lagi niyang suot pag may okasyon ay ang nag-iisa niyang st ep-in na bukod sa bakbak na ay pudpod pa ang takong." Sa loob-loob ko. Maghintay lang siya! Kinabukasan ay tuluyan na akong hindi pumasok sa eskwela." "Sasamahan mo 'ko anak. "Bakit kaya?" tanong ko sa sarili. Sa ganito lang dumadaan ang mga araw sa akin. di umatend siya. Ipinangako ko sa aking sarili na sa mga darating na araw ay lalo ko siya ng gagantihan sa ginawa niyang ito sa akin. Sino naman ang isasama ng Inay mo?" Tuluy-tuloy sa pagsasalita si Tita Flora. Ang tangi ng naiwan sa utak ko ay ang pagkukumpara niya sa amin ni Ate. Isa pa. Pero gustung-gusto ko ang ganito. pu mupunta ako kina Rowena. "Mary Ann. kapag nakahingi ako ng pera kay Tita Flor a ay naggagala kami sa bayan. aaten sa reunyon nila sa hayskul ang Inay mo. "Ayoko na po talagang pumasok. "Ho! Ako? Ayoko ho! Hindi pwede! Ayoko!" Tigas na tanggi ko. Nainis pa ako kay Inay dahil napilitan akong sumagot at kausapin siya . Naka labas din ang lumang bag ni Nanay na kupas na ang kulay sa kalumaan. Paminsan-minsan. Ang alam ko pa ay walang matinong sapatos si Inay. pag-uwi ko galing kina Rowena ay nadatnan kong isinusukat ni Inay ang lumang uniporme sa pabrika na hindi na ginagamit ni Tita Flora. Isang gabi." Si Tita Flor a ang sumagot sa tanong ko. Pakiramdam ko'y ang sarap-sarap ng buhay ko. Hindi man lang naantig ang kalooban ko sa mga sinabi ni Inay. Kasama yata ito sa plano kong pagganti kay Inay." Ang totoo ay ayaw kong sumama dahil galit nga ako kay Inay. Nahihirapan p o ako sa pag-intindi sa mga leksyon ko. "Nakalagay sa programa ng ipinadala sa Inay mo na dapat kasama ang pamilya ng mga aaten. kapag naiinip ako sa amin. "Hindi pwedeng hindi ka sasama!" Si Tita Flora. al am kong magiging kawawa lang ang itsura ni Inay sa suot niyang lumang uniporme n i Tita Flora. Paki ramdam ko rin ay unti-unti ko nang naisasakatuparan ang balak kong pagganti kay Inay. Lumilipas lang ang maghapon ko sa panonood ng TV at sa pagkukulong sa kwarto. Tingin ko nga ay mukha siyang suman dahil nakahapit ito sa katawan niya. Pero tuloy pa rin siya sa paglalabada kahit hindi na ako nag-aaral." "Ano nama'ng gagawin ko sa reunion na 'yon? Wala naman akong kakilala s a mga pupunta ro'n.

. Alis diyes pasado na nang dumating kami ni Inay sa hotel na pagdarausa n ng reunion. Binilisan ko ang paglakad at nagmadali ako sa pagpasok sa loob ng hotel . Ayokong may makahalatang sinuman na magkasama kami. "Ano? Parang hindi n'yo yata ako nakikilala. Nakangiti siya habang pap alapit sa grupo. "Pupunta ba naman "yan dito nang ganyan ang ayos. Nakakasilaw din ang mga suot nilang alahas. Ang ilan ay medyo luma na pero may mangilan-n gilan din namang bago. Ibinaling ko ang aking paningin kay Inay. e di magpakilala ka sa mga anak ng mga dating kaeskwela ng Inay mo. "Oho!" Ito na ang nasabi ko. Alas sais ng umaga ang alis n'yo ng Ina y mo. May mga nakaparadang sasakyan sa labas ng hote l." alanganing sagot ng isa na walan g kaalis-alis ang tingin sa dumarating na kaklase. Umiwas akong sabayan siya.. "Maaga kang gumising sa Sabado. Ang isa nga ay tumalikod pa kay Inay kasabay ng pag-irap. Tiyak namang magkakaedad kayo ng mga 'yon.. Hindi ko na ipinilit ang pagtanggi dahil d ahil ayaw kong ang nag-iisa kong kakampi sa bahay namin ay magalit pa sa akin. Ang iba sa kanila ay mamahalin pa ang telang suot t ulad ng nakikita namin ni Rowena sa malalaki at pangmayamang tindahan sa bayan p ag naggagala kami. "Kumusta na kayo?" Walang sumagot sa mga tinanong na nagtinginan lang nang makahulugan. Ako si Gracita.. Magkakaro'n ka pa ng mga bagong kaib igan. "Hindi ba si Gracita iyon?" Napalingon ako sa nagsalita at nakita kon g nakaturo kay Inay ang isang babaeng may katabaan ang katawan. Tuluy-tuloy siya sa mesa ng mga ito." giit ni Tita Flora." Ewan ko kung hindi napapansin o talagang hindi pinapansin ni Inay a ng nangungutyang tingin at malamig na pagtanggap sa kanya ng mga dating kaklase. Parang nagkakaisang tiningnan lang nila si Inay mula ulo hanggang paa at saka n agngisngisan. si Gracita nga yata. Nagbulungan naman ang iba pa. At hindi nga ako nagkamali. Nahihiya talaga ako s a itsura ni Inay lalo na't para ko nang nakikita ang magagandang itsura ng mga t ao sa loob ng hotel. . Namangha ako sa ganda at nalula sa taas ng hotel na ito. Kotse ang karamihan sa mga ito. Napansin ko agad pagpasok ko ang magagaran g bihis ng mga taong naroon. Gracit a Talaro. Sinadya kong iwan si Inay sa paglakad at mauna sa kanya. Parang m ayayaman lang ang pumapasok dito. Tumingin sa dir eksyon ni Inay ang mga katumpok nito sa mesa." Matigas pa rin ang boses ni Tita Flora. Ang iba ay nagpatuloy sa pagkukuwentuhan na parang walang nakita o narinig." Dagdag pa nito sabay hagikgik na parang nakakaloko. Napansin ko sa pagsasalita ni Tita Flora na galit na siya. Para itong natatawang nandidi ri sa itsura ni Inay. "O. "Parang si. "Hindi si Gracita 'yan!" Tutol naman ng isang kaumpok nila na parang manghuhula sa laki ng suot na mga hikaw at mga pulseras. Nagmamadali siya sa paglakad na parang sabik na sabik na makit a at makausap ang mga natatanaw na kaklase. Parang trabahadora sa kung saang pabrika.rili ang pag-ayaw kong samahan si Inay.

Hindi sa akin kundi kay Inay ang huling ganti.. Ako lang yata ang hindi nakatapos ng kol ehiyo sa ating magkakaibigan. espesyalistang doktora na 'ko. "Nan do'n siya sa may stage kasama ng iba pa nating classmates. Pagdating sa may stage ay nilapitan niya agad ang isang may edad na ring ba bae na mukhang kagalang-galang sa suot nitong mahabang itim na damit na nangingi ntab sa mga palamuting hiyas. Gusto kong sisihin siya sa pagpunta sa reunyong ito pero walang anumang katagang lumabas sa aking bibig. "A.. "Tayo na pong umuwi<pd>. Si Cecili naman abogada na. Noon ko nap ansin na ngingilid ang luha sa mga mata niya. ngumiti naman pero halatang napilitan lang. Mayaman an g itsura nito. "Gracita?" "Oo. Nakatungo ang ulong lumakad patungo sa itinurong direksyon si Inay h abang inihahatid siya ng ngangungutya at nanunuring mga mata. CPA. Ang tanging alam ko ay nagsakripisyo si Inay at hinayaan niyang kawawain ang sarili sa hara p ng mga dating kaklase alang-alang sa akin. Tingnan mo 'ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang mga oras na iyon. sige. Isang kahanga-hanga at dakilang ganti! Nabaligtad man ang mga pangyayari ay masaya pa rin ako.. "Emma!" Humarap ang babae kay Inay." Sa wakas ay sagot ng isa sa mga ito. ako nga. Gusto kong magalit kay Inay. "Parang walang nangyari sa'yo. Sa kabila ng marami kong pagkukulan g sa kanya ay nagawa niya ito para lamang huwag kong tahakin ang kanyang naging landas." "Ikaw nga! Bakit ganyan ang ayos mo? Ano bang nangyari sa buhay mo?" Mayabang magsalita ang babaeng ito. Napakunot ang noo."Dumating na ba si Emma? Gustung-gusto ko siyang makita!" May pananabik na tanon g ni Inay sa kanila. Itinaas-baba ng babae ang ti ngin niya sa kaanyuan ni Inay." Parang nanginginig ang boses ni Inay. Kanino nga ba ako dapat magalit? Kay Inay o sa aking sarili? Namalayan ko na lang na inakbayan ko si Inay. puntahan mo sila ro'n. Matagal niyang tiniti gan si Inay na para bang kinikilalang mabuti.. Sige.</pd>" Nang naglalakad na kami palabas ng hotel ay bumabalik lahat sa isip ko ang nagawa ko kay Inay pati na ang banta kong pagganti sa kanya. Sinundan ko si In ay. Ang babae naman na nagulat yata sa reaksyon ni Inay ay mabilis na tumalikod at pasimid na lumakad palayo sa amin. Ika w? Ano ba'ng nangyari sa'yo pagkagraduate natin ng high school?" "Nahihiya nga ako sa inyo.</pd> ayaw kong isipin na ang pangyayaring ito sa amin ni Inay ang matagal ko nang hinahanap na kasagutan sa aking tanong. Nang sa wakas ay mamukhaan niya si Inay. Habang naii sip kong lahat ang mga naging kasalanan ko sa kanya ay hindi ko napigilang maiya k. Si Pia. 'yung best friend mo. Dalian mo" Halatang-halata sa boses nito na itinataboy nitong pal ayo si Inay. Marami itong suot na alahas sa katawan. Nagtatalo ang loob ko. Ngayon<pd>. Hindi ko nga natikman ang mga kahirapang naranasan ni Inay ngunit hi .

"Hinding-hindi ko bibiguin sina Nanay at Tatay. Pagkatapos. "May tama ng panahon para sa lahat ng bagay. Naging ganito si Karen dahil minsan ay naging ako siya. narinig n iya ang isang awiting. Ngayon. Maliwanag na sa akin ang lahat ngayon. pero di siya pinansin ng mga dambulahang d aliri. Handa na akong magbigay ng tunay na liw anag!" buong pagmamalaking isinigaw ni Tolits. Namangha siya sa iba't iban g kulay ng lobo. hindi dahil sa mali ang paa ralang pinili ko para sa kanya.git na mahirap ang nararanasan ko ngayong ako'y ganap na ring ina. Nakita na niya ang labas ng kanilang bahay. nag-iisa na lang si Tolits sa kanilang bahay. hindi dahil naging mali ang aking pagpapalaki sa kanya bilang isang ina. at kinuha na s iya ng mga dambuhalang daliri. ng mga laruang nakasabit. Bumukas nga uli ang bintana ng munting bahay nina Tolits. Hapi Bertdey. Nagkakaganito ang aking si k aren. sa mga ngiti ng mga Nanay at Tatay. Tolits! Pagkaraa'y malakas na palakpakan at hiyawan ng mga bata ang sumunod. h indi dahil maagang nawala ang kanyang daddy sa amin. lalo na ng mga batang nakapal igid sa maraming pagkain at sa isang makulay at malaking keyk. "Sa wakas!" ang sigaw ni Tolits. At naramdaman na lang ni Tolits sa kanyang mga pisngi ang matutunog na h alik ng kanyang Tatay at Nanay." Alam ni Tolits na malapit nang mangyari ito . Hindi ko man sadyain. Magiging isang maningas at maliwanag na palito ako ng posporo. Napangiti si Tolits. ng mga patusuk-tusok na sumbrero. at ng mga regalo. Tolits! Hapi Bertdey! Hapi Bertdey! Hapi Bertdey. at lalong hindi dahil impluwensya ito ng kanyang mga kaibigan. . 5 Title:Kwento (11) Umiyak nang umiyak si Tolits. Ibinigay ni Tolits ang lahat ng kanyang taglay na ningas at liwanag upan g masindihan ang nag-iisang kandila na nakatusok sa keyk. laging sumasagi sa aking isip ang unti-unting nabubuong katotohanan na isinilang ko si Karen upang ipalsap sa akin ang naging bunga ng ganti na noon ay aking itinanim. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang Nanay at Tatay na.

Ito ang tamang panahon na laging sinasabi ng kanyang Tatay at Nanay. Binigyan na lang ako ng papel at lapis ni Mama. Si Angel Perl a ang una kong anghel. Mabait si Angel Sally pero lagi niya akong pinakakain kahit busog na bus og na ako. ang araw ng kanyang kapanganakan. pero di pa rin tapos si Mama. mangga. Pero sabi ni Mama. parang mga robot at wala man lang ngumingiti. Gano'n pala kahirap ang buhay ni Mama sa opisina. . talagang matagal ang ka nyang trabaho." ang bilin ni Mama. Pinagdrowing niya ako ng kung anu-ano. "O Angel Rowena. Wala pa raw akong makakasama sa aming bahay." ang bilin ni Mama. araw. DI PA DUMARATING ang aking bagong anghel." ang bi lin ni Mama. Sabi ni Mama. at keyboard ng kompyuter ang aking naririnig. ikaw na ang bahala kay Kala. "O Angel Sally. maiiwan na ra w ako sa bahay." ang lagi niyang sinasabi sa akin. Nadrowing ko na nga ang la hat na kaya kong idrowing. Tapos. stamp pad. Wala p ang anghel na magbabantay at mag-aalaga sa akin. Sabi ni Mama. laging gulat ni Mama dahil nagpaalam si Angel Sally. ang kanyang unang kaarawan. patulugin mo sa tanghali. Mabait si Angel Perla pero pinatutulog lang niya ako buong maghapon. "Tulog na Lara. Ang pangalawa kong anghel ay si Angel Sally. Pauli t-ulit sa buong maghapon. pinatutulog pa rin niya ako. "Kain pa Lara. ikaw na ang bahala kay Lara. Di raw para sa mga bata a ng opisina. minsang naman sobrang konti. aso. pati matataas na bild ing at tulay na dinaanan namin kanina. Kaya 'nung dumating ang una kong anghel. Ka hit ayaw ko ng matulog. 'wag mong hayaang pawisan ang likod. Angel ang it awag ko kay Ate Rowena dahil ang mga anghel daw ay tumutulong sa magagalang na b ata. Puro tunog lang ng st apler." ang lagi niyang sinasabi sa akin. Minsan sobrang dami niyang pinakakain sa akin. telepono. Angel ang it awag ko kay Ate Sally dahil ang mga anghel daw ay nag-aalaga sa masunuring bata. para lumaki ka agad. "O Angel Perla. Di raw ako bagay sa kanyang opisina. ka ilangan raw siya ng kanyang maysakit na ama. nagawa ko na. ang mga tao. kapag dumating na raw ang aking anghel. Parang di nauubos ang kanyang ginagawa. Pero isang araw nagpaalam na si Angel Perla. Angel ang itawag ko kay Ate Perla. sobrang saya ko. ikaw na ang bahala kay Lara. Pero isang araw. kaya isinama muna ako n i Mama sa kanyang opisina. pakainin mo palagi. Ang pangatlo kong anghel ay si Angel Rowena. Parang mga boses-ipis din sila kung mag-usap. para lumaki ka agad. bulaklak. dahil ang mga anghel da w ay laging nagbabantay sa mababait na bata. kailangan raw siya ng kanya ng mga anak sa probinsya. May mga puno. Sabi ni Mama.

wala kaming ginagawa ku ndi manood ng tv. pero sa buong maghapon. palitan natin ng tuwalya ang likod mo. Tulad nung mga dati kong angel. si Angel Lai. mabait din si Angel Raki pero paligo siy a nang paligo sa akin. pagdating ni Mama. Pero isang hapon. Pero isang gabi. Mabait si Angel Lai. Angel ang itawag ko kay Ate Charito dahil ang mga anghel raw ay anak ng Diyos. Sandali lang akong mawala. ikaw na ang bahala kay Lara. nagpaalam na rin si Angel Raki. Angel ang itawag ko kay Ate Lai dahil si Angel Lai raw ang aking Mama habang siya ay nasa opisina. nagpaalam si Angel Rowena . paliliguan na kita. pinapanood namin. nagpaalam na si Angel Lai . kinukuha na raw siya ng kanyang Tiya na may karinderya. para di ka magkasak it. Mabait si Angel Rowena pero lagi siyang palit nang palit ng tuwalya sa a king likod at kapag pinulbusan niya ako. para na akong ispasol. libangin mo. Lahat ng palabas mula umaga hanggang hapon.' ang lagi niyang takot sa akin. paliguan mo. Mabait si Angel Charito. ikaw na ang bahala kay Lara. Pumalit naman ang pang-anim kong anghel." a ng bilin ni Mama. pinaliliguan agad niya ako. Kahit konting dumi lang. kailang an daw siyang umuwi dahil mag-aaral na siya. minsan naman sobrang lamig." ang lagi niyang aya sa akin. magpapakasal na raw siya sa kanyang matagal nang nobyo. 'wag mong hayaang lumabas. Sumunod kong anghel ay si Angel Charito. magsisimula na ang palabas." ang lagi niyang sinasabi sa akin."ang lagi niyan g pang-akit sa akin. ang pang-apat kong anghel. Pero tulad nung mga dati kong anghel. ." ang bilin ni M ama. Bilin ni Mama." ang bilin n i Mama. "Halika Lara. nagpaalam si Angel Charito. Pero isang umaga pagkatapos ng aming almusal. "Lara. si Angel Raki. "O Angel Raki. Bilin uli ni Ma ma na Angel pa rin ang itawag ko kay Angel Raki tulad nung mga dating kong nagin g angel. Minsang sobrang init ng tubi g. Sab i ni Mama. pero ayaw niya akong palabasin ng aming bahay kahit sa aming magandang hardin o mapasikatan ng araw. nasa'n ka na? 'Wag kang lalabas baka kunin ka ng Mamang may balb as. "Halika na Lara. isang hapunan. "O Angel Lai. Dumating naman ang pang-lima kong anghel. ag ad niya akong hinahanap. masarap itong tubig. ikaw na ang bahala kay Lara. kailangan daw siyang umuwi ng probinsya upang tumulong sa pag-ani ng palay. Ay aw na ayaw niyang makikita na madumi ang damit ko. habang nagpapahinga si Mama. "O Angel Charito."Halika Lara.

at tumutulong sa batang tul ad ko? Anak nga ba sila ng Diyos na puwede kong maging pangalawang Mama? Bakit lahat sila ay umalis? Pero isang umaga. Parang nagsamang laha t ang anim na anghel na aking nakasama sa iisang anghel.. Hinding-hindi rin nawawala ang madyik-tuwalya sa kanyang likod na hindi n akakalimutang palitan ng kanyang Nanay sa tuwing mababasa ito ng pawis. ibig sabihin. kailangan na niyang umuwi ng bahay.</pd> PAT <pd>. Kaisa-isang anak si Pat. Pero alam kong doble rin ang lungkot ni Mama kapag may umaalis na anghel sa aming bahay. al am na alam niya kung kailan ako dapat patulugin at pakakainin. Anghel na hinding-hindi magpapaalam. binati ako ng halik ni Mama. Di talaga siya makapagtago sa kanyang Nanay kahit sandali.</pd> Nasaan ka na Pat?" a ng lagi niyang naririnig sa kanyang Nanay.</pd> Pat <pd>. pupulbusan muna siya ng kanyang Nanay.. Madalas ang kanyang nanay lang ang kasa-kasama niya sa bahay. nag-aalaga. Isang masarap na a lmusal ang aming kinain. At sigurado ako. "Mula ngayon Lara. mag-aalaga. Maghihintay na namin kami sa bagong anghel na darating. Pero b ago palitan ang tuwalya sa kanyang likod.. Kung minsan nga. Ito . At kapag naki ta na siya.. At dahil kaisa-isang anak siya. ako na ang iyong magiging anghel.. Kahit nasa kanilang bakuran l ang siya at nakikipaglaro.</pd>NASAAN ka na P at?" Narinig na naman ni Pat ang tawag ng kanyang Nanay. Di ako makapaniwala sa sinabi ni Mama.. at tutulong sa akin. agad na siyang hinahanap.. at kung kailan ako dapat maglar o o paliguan.. Bukod dito. Sa buong maghapon. kami na ang m agkasama. Alam na alam din niya ang dami ng pagkain na kaya kong ubusin at ang tamang init ng tubig na gustung-gusto ko sa paliligo. si Mama nga ang pampito at panghuli kong anghel. tulad ng sinasabi ni Mama? May anghel nga bang nagbabantay. agad na kukuha ng pagkain sa kusina ang kanyang nanay para pakainin siya. "Pat <pd>. kung kailan dapat palitan ang tuwalya sa aking likod at pulbusan.. alam kong masayang-masaya si Mama dahil di na niya problema kung sino ang magbabantay at mag-aalaga sa aki n. Laking gulat ko dahil kahit di ko pa nakakasama nang matagal si Mama. saglit lang siyang mawala sa pan ingin ng kanyang Nanay." ang sabi ni Mama sa akin. 'Pag narinig ni Pat ang mga katagang ito.Sa bawat anghel na dumarating sa aming bahay. pinakamalaking problema ni Pat ay ang kanyang katabaan. Totoo nga bang may anghel. at anghel na hinding-hindi ako kaila nman iiwan. para na siyang ispasol dahil sa dami ng pulbos na inilagay sa kanya. "PAT <pd>.</pd> PAT <pd>.</pd> Pat <pd>.. anghel na magbabantay...

</pd> pagbilang ko ng tatlo <pd>.</pd> pagbilang ko ng tatlo <pd>....</pd> isa <pd>.</pd> isa <pd>. Tuwing araw naman ng Sabado at Linggo ang Tatay naman ni Pat ang laging naghahanap sa kanya... agad na siyang hinahanap. .</pd> dalawa <pd>. paborito pa rin niyang laro at ng kanyang mga kalaro ang tagu an. Kailangang makapagtago ka ng pera para sa iyong pag-aaral sa isang taon.. agad siyan g natatagpuan ng malupit na taya.." Kinuha nga ni Pat ang kanyang alkansyang bao at isa-isang inihulog ang m ga baryang ibinigay ng kanyang Tatay...</pd> tatlo <pd>.</pd> nakatago na kayo <pd>. "Tagu-taguan sa ilalim ng buwan <pd>. Isang hapon. ibibigay Drayber ng isang pampasaherong dyip sa bayan ang "Ihulog mo ito sa iyong alkansya.. madali siyang nakikita.. At nagsimula na ngang maghanap ang taya. .. Saglit lang siy kanilang bakuran lang siya at n nito ang sandamukal na barya.. Kasyang-ka sya pa!" Inalog-alog pa ni Pat ang kanyang alkansya. kanyang Tatay.. Kapag n agtatago siya.</pd> tatl o <pd>. kahit sandali... Napansin niyang mabigat-biga t na rin ito." "Halika't matutulog na tayo ng iyong Nanay.</pd> Pat <pd>. At kapag nakita na siya. Kahit nasa akikipaglaro.</pd>" ang sabi ng taya... "Buti pa ang mga barya nakapagtatago ng matagal sa alkansya. . "Pat <pd>.</pd>" "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong busog na tiyan!" "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong malamang braso!" "Pong! Pat! Nakausli ang iyong malaking binti!" "Pong! Pat! Para kang pako. bibili tayo ng bagong alkansya mo.</pd> Pat <pd>. nakatago ang katawan pero nakalabas naman ang ulo!" "Pong! Pat! Wala ka ng takas!" Di rin siya makaabot sa beys para iligtas ang sarili na maging taya.... kahit di siya makaabot sa beys o kahit lagi siyang taya.</pd> Nasaan ka na Pat?" Di rin siya makapagtago sa kanyang Tatay ang mawala.</pd> dalawa <pd>. "'Pag napuno mo na 'yan.kasi ang dahilan kung bakit hindi siya makapagtagong mabuti sa kanyang mga kalar o... Di siya makasiksik sa makikipot na taguan o sa katawan ng mga puno..</pd> nakatago na kayo <pd>..' ang yaya ng kanyang Tatay... O kahit saan man siya magtago.. habang naglalaro ng taguan si Pat at ang kanyang mga kalaro: "Tagu-taguan sa ilalim ng buwan <pd>. P ero kahit madali siyang nakikita ng taya.

"Pero bakit parang kay layo nitong aking napagtaguan?" ang tanong ni Pat. 6 Title:Sanaysay (40) Text 130 . mahihirapan na akong makita ng taya.Di inaasahang makapagtago si Pat sa mga pinagpalitang gulong ng dyip ng kanyang Tatay. Kadalasang ang pagsusuri ay nagtatapos lamang sa kung ang kwento ba ang nagbibigay-aral o hindi sa mga bata.Essay Word Count: 2. Di na makikita ang kanyang laging busog na tiyan. malayung-mala yo sa kanyang Nanay at Tatay. ang kanyang malamang braso. wala silang kamalay-malay na naipapasa na sa kanila ang mga <i>gender roles</i> na kailangan nilang gampanan. Di nga alam ni Pat na napakalayo na ng kanyang pinagtaguan.261 Ang panitikang pambata ang pinakanakakaligtaang uri ng panitikan. Sa bawat kwenton g binabasa ng mga bata. at sa naghahanap ng taya. Wala nang "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong busog na tiyan!". Hanggang kailan iiwasan ng panitikang pambata o ng mga manunulat ang ma . Ito ang unang beses niyang magtago sa mga gulong. Hindi sapat ang mga pagsusuri ukol sa pani tikang pambata upang makita ang kalagayan nito sa kasalukuyan. Lalo pang isiniksik ni Pat ang kanyang katawan sa patung-patong na gulon g. N akakaligtaan dahil kakaunting kritiko ang naglaan ng panahon at isip upang surii n ito." "Sa wakas!" At di na nga narinig ni Pat ang malimit niyang marinig sa mga taya. Itinuturing ang panitikang pambata bilang batis ng kaalaman at ng kab utihang-asal. "Siguro rito. "Pong! Pat! Nakita ko a ng iyong malamang braso!" "Pong! Pat! Nakausli ang iyong malaking binti!" at wal a nang "Pong! Pat! Para kang pako. Nagiging instrumento tuloy ng matatanda o ng lipunan ang panitika ng pambata upang hubugin ang bata ayon sa kanilang pamantayan. Di na rin siya parang isang pako na nakatago nga ang kata wan pero nakalabas naman ang ulo. nakatago ang katawan pero nakalabas naman ang ulo!" Tahimik na tahimik ang kanyang napagtaguan. at malalaking binti. Pumapaloob sila sa sistem ang patriyarkal at sa mga de-kahong representasyon ng pagiging babae at lalaki." ang sabi ni P at sa sarili. "Tiyak na mahihirapan na akong makita ng taya rito.

Wala pa kasing kwen to ang naisaaklat o mabibili sa mga bookstore tulad ng kwentong <i>The Trouble W ith Cats</i> ni Martha Freeman. ng pagiging <i>gay</i> o <i>lesbian</i >? Ng pagsasama ng dalawang lalaki o babae? Hanggang kailan bubugbugin ang mg a bata ng mga kwentong malayo na sa kanilang nararanasan? Hanggang kailan itutu ring ang panitikang pambata na tagapaghubog sa halip na tagapagmulat? Sisikapi n ng papel na ito ang representasyon ng kasarian sa mga kuwentong pambata. na tumatalakay sa paksang lubhang iniiwasan ng p anitikang pambata sa Pilipinas. Malaki ang kakulangan sa mga kritikal na pa g-aaral at pagsusuri sa panitikang pambata na maaaring magpakita ng iniunlad o i niurong kaya nito. wala pang nangyayaring ganito. pagsusuri sa wikang ginamit. halimbawa bilang babae o lalaki sa lip unan. Hindi sapat ang mga pagsusuri at iskolarling babasahin ukol sa panitikang pambata upang makita ang pangkabuuang kalagayan ng panitikang pamb ata sa kasalukuyan. taglay din nito ang kakayahang mailipat o maipasa ang kultu ra ng isang lipunan sa mga batang binabasahan o nagbabasa. ngunit ang pagsusuri ay nagtatapos lamang sa kung ang kwento ba ang nagb ibigay ng aral o hindi sa mga bata. ng ukol sa kasarian. At ang mga tungkulin g pangkasarian o <i>gender roles</i> ng mga tao sa lipunan ay mahalagang bahagi ng kultura. at higit sa lahat. Wala rin sigurong magulang na bibili para sa kanyang anak ng aklat na tumatalakay sa pagmamahalan ng dalawang lalaki o babae. Samakatuwid. lalong higit sa bansang Pilipinas na pinaghaharian ng sistemang patriy arkal at mahigpit na sumusunod sa mga aral ng Kotolisismo. pagsusuri sa paraan ng pagkaka buo ng mga tauhan at kung paanong nakaaapekto sa mga bata ang mga likhang-tauhan na gumaganap ng mga tiyak na tungkulin sa kwento. pagpili/pagmumungkahi ng mga panitikang pambata na naaayon sa antas o baytang ng bata. Nagiging instrumento tuloy ng matatanda o ng lipunan a ng panitikang pambata upang hubugin ang bata ayon sa kanilang kagustuhan at pama . kapansin-pansing hanggang sa sumusunod na pananaliksik lamang ang naging malasakit ng mga mananaliksik: ang pagpili n g mga kwentong pambata mula sa mga nagwagi ng Timpalak Palanca upang ilagay sa k alipunan.seselang paksa tulad ng isyu sa kasarian. Ta lagang kulang na kulang ang mga pagsusuri ng panitikang pambata sa kasalukuyan. Nakakaligtaan dahil sa kakaunting kritiko ang naglaan ng pana hon at isip upang suriin ang panitikang pambata. ang kwento ay h indi nababagay sa mga bata dahil sa taglay nitong <i>homosexual agenda</i>. tulad ng pagsasama ng d alawang lalaki o ng babae. Wala pang kwento na tinangg al sa aklatan dahil sa pagtalakay nito sa maselang isyu. isang magulang ang sumulat sa elementary-school li brarian at hiniling na tanggalin sa aklatan ang kwentong <i>The Trouble With Cat s</i> ni Martha Freeman. Pero tiyak na may mga magulang din na magrerekl amo kung sakaling may ganitong aklat-pambata na maaaring mahawakan at mabasa ng kanilang mga anak sa aklatan ng paaralan. ang paraan ng paglalahad o pagpapakita ng mga tungkuli ng pangkasarian sa kwento ay nakaaapekto sa pagbubuo ng imahen ng bata ng kanila ng sarili at mga tungkuling pangkasarian. Dahil bukod sa kakayahan nitong magbigay ng kaalaman at tulungan ang bata upang maintindihan at matutuha ng magamit ang wika. Sa Seattle sa Amerika. ang panitikang pambata ang pinakanakakaligtaang uri ng panitikan. at bayograpikal na pagsusuri. Sa kasalukuyan. Ayon sa magulang. Sa mga panggradwadong tesis naman. Sa Pilipinas. lalo na ang pagsusuring pangnilalaman ng mga ito. Ang kwento ay tumalakay sa dalawang nagsasamang lalak i kasama ang kanilang ampon na batang lalaki. <b>Panimula</b> Sa kasalukuyang panahon. ang panitikang pambata ay itinuturing bilang batis ng kaa laman o karunungan. at iba pa. Ang panitikang pambata ay hindi lamang pambata. May mga iilang kritiko ang nag susuri. Tin anggal nga sa mga aklatan ang kwentong ito ni Freeman. itinuturing itong bukal ng kabutihang-asa l at wastong pag-uugali.

halimbawa ang tungkol sa pagig ing gay o bakla. Ngunit hanggang kailan pa iiwasan ng panitikang pambata o ng mga manunula t ang maseselang paksa tulad ng isyu sa kasarian. Paano na tinitignan o tinatalak ay ng mga manunulat ang <i>gender roles</i> sa lipunan sa kasalukuyan? May mga p agtatangka na bang hamunin/ibahin ng manunulat ang mga nakamulatan o nakagisnang <i>gender roles</i> sa lipunan? O nagpapatuloy pa rin mahabang tradisyon ng st ereotyping ng mga lumang kwentong pambata? Sa pag-aaral na ito. kumapal a t gumaspang ang mga palad nito. bukod pa sa pagiging may bahay ng kanyang asawang lalaki. ang mga kwentong pambata na nalalathala taun-taon ay hindi nabibigyan ng kaukulang pansin ng mga kritiko upang suriin. Dahil dito. iisa ang gampanin ng babae. walang kamalay-ma lay ang mga bata na naipapasa na rin sa kanila ang mga <i>gender roles</i> na ka ilangan nilang gampanan sa lipunan. ang gumawa ng mga gawaing bahay. Muli. paulit-ulit a ng pagkakamali. . Ngunit ang <i>Tahanan Books for Young Reader</i> at <i>Lampara Books</i> ay tila nanlamig na sa paglalathala ng mga aklat-pambata.</pd> Gatmaita n. Dito at maging doon. Sa kwentong <i>Papel de Liha</i> ni Ompong Remigio na nalathala noong 199 6. Ngunit tulad ng mga naba nggit. D ahil sa sobrang pagtatrabaho ng ina ng bata sa loob ng kanilang bahay. inuulit lang ng mga bata ang pagkakamali ng kanilang mga magulan g o ng mga nakatatanda sa kanila. Malinaw na ang kwento ay pagpapatuloy lamang sa lumang tradisyon ng mga gawain na ginagampanan ng babae sa loob at la bas ng tahanan na ipinahihiwatig ng paglalaro ni Remigio sa mga salitang <i>dito </i> at <i>doon</i>. inihalintulad ng batang persona ang palad ng kanyang ina sa papel de liha. Kaya sa halip na ang panitikang pambata ay magsilbing tagapagpalay a. Kakaunti ang mga kwentong naglalantad sa bata sa mahahalagang isyu na maaari nilang kaharapin sa hinaharap. Ang OMF nama n ay kilala sa paglalathala ng mga kwentong medikal ni Luis P<pd>. ang iniunlad o iniurong ng panitikang-pambata sa Pilipinas o ang tungkol sa usapin ng <i>gender roles</i>. ang mga kwentong may pagtatangkang wakasan ang mga <i>stereotyping</i> na sanhi ng mga <i>gender role</i> na ito. mga bata silang kumikilos ayon sa kagustuhan n g matatanda.ntayan. hindi nakaalpas sa tradisyunal na gawain ng babae ang paglal arawan ni Remigio sa kanyang tauhang ina. Mabuti sanang masuri ang mga kwentong inilalathala taun-taon upang matuko y ang mga pagbabago. o sa kanilang pagiging ganap na mamama yan ng bansa. ito pa nagiging dahilan ng kanilang pagkakalugmok sa pagiging sunud-sunuran. <i>lesbian</i> o tomboy? Ng pagsasama ng dalawang lalaki o ng babae? Hanggang kailan pa bubugbugin ang mga bata ng mga babasahing malayung-m alayo na sa kanilang nakikita at nararanasan sa kasalukuyan? Hanggang kailan pa ituturing ang panitikang-pambata bilang tagapaghubog sa halip na tagapagmulat? <i>Kwentong Pangkasarian sa mga Kwentong Pambata</i> Taun-taon maraming kwentong pambata ang naisasaaklat. Nangunguna rito an g <i>Adarna House</i> na kada taon ay hindi pumapalya sa paglalathala ng mga kwe ntong isinulat ng mga batikan at maging ng mga baguhang manunulat. at ang mga kuwentong kababakasan ng kakaibang representasyon n g kasarian ng bata o ng matatandang tauhan. kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan at pag-iisip. Sa bawat kwentong binabasa o ipinababasa sa mga bata. Tingnan ang bahaging ito ng kwento: <i>Isang araw dumating si Tita Maring</i>. sinuri ang mga kwentong pambatang maaaring nagpapana tili sa mga nakagawiang paniniwala ukol sa <i>gender roles</i>. Pumapaloob na sila sa isang sistemang patri yarkal at sa mga de-kahong representasyon o <i>stereotyping</i> ng pagiging baba e at lalaki. sa loob o labas man ng tahanan.

Tulad ng kwentong <i>Papel de Liha</i> ni Remigio. "<i>Alam mo anak. Sa kwentong <i>Uuwi Na Ang Nanay Kong Si Darna</i> ni Edgar Samar. kuskos dito.<i>Ang sabi niya: "Ano ba naman Milagring! Kaskas-kiskis-kuskos ka nang kaskas-kiskis-kuskos kaya kumapal at gumaspang ang mga palad mo. may pagkakataon na sanang mawakasan ang ilusyong itinamin ng ama sa isip ng kanyang anak na lalaki. piga doon. Hindin g-hindi niya mauunawaan ang tunay na dahilan ng pag-alis ng kanyang ina papuntan g Hong Kong kahit siya ay bata pa at nangangailangan din siya ng pag-aaruga ng k .. Sa halip. hindi pa rin niya dapat kalimutan ang sarili o ang pagpapaganda para sa kanyang asawa. Ang babae an g nasa labas at naghahanapbuhay. may pagtatangkang gawing mas aktibo ang representasyon ng babae. nagkaiba ng a lamang sa lunan. Tingnan ang bahaging ito ng kwento: "<i>Tatay. Samakatuwi d.. Isang pasada lang niya ng wonder walis niya Swisss! Patay lahat ng dumi na nagdadala ng sakit</i>. Aba ang galing naman kasi ng Nanay mo</i>" (5). Sa pagtupad ng babae o ng ina sa kanyang mga tungkulin sa tahanan. Walang sinabi ang mantsa! Lilinis at puputing tiyak ang labada</i>" (6-7). isa pang tungkulin ng babae sa kwento ay ang magpaganda (magpalambot ng kam ay) dahil kung hindi ay baka mangyaring hindi na hawakan ng kanyang asawa ang ka nyang mga kamay. Walang malinaw na sagot ang ina na ipinahayag sa kwento. ngunit nang itanong ng bata k ung si Darna nga ba ang kanyang ina. <i>Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi na hawakan n i Turing ang kamay mo</i>" (14). Sa m aghapon. hindi ibigay ng ama ang tunay na dahilan." "<i>Kayang-kaya rin pataubin ng Nanay mo ang gabundok mang labahin. bakit po ba umalis si Nanay?" Tinitigan muna ako ni Tatay ba go siya sumagot</i>. ngunit ang hindi lang kata nggap-tanggap ay ang pagtakpan ito sa bata at gawin pang tila isang totoong Darn a sa isip ng bata ang inang nasa Hong Kong. Sa halip na maunawaan ng bata ang t unay na dahilan ng pagpunta ng kanyang ina sa Hong Kong. Hinangaan ng batang babae sa kwento ang kanyang ina.</b> Tulad ng mga OFW itinuring hindi lamang bilang isang bayani ang ina sa kwento kundi bilang isang bayani na may pambihirang kapangyarihan. kayang-kayang talunin ang milyon-milyong mikroby o sa bahay. na maaaring magpahiwatig ng paghanap ng ibang babae na malambot ang kamay. tahanan sa <i>Papel de Liha</i>. Gan ito inilarawan ang ina sa kwento: "<i>Ang Nanay mo kasi. Malinaw na bukod sa pagiging ina ng tahanan at paggawa ng mga gawaing ba hay. kaya tiyak na ipagpapatuloy niya ito dahil sa paniniwalang ang magaspang na palad ng kanyan g ina ay dapat ipagmalaki. Parang papel d e liha na pang-isis</i>. sinabi niya ang pangangailangan ng ibang bansa sa tulon g ng ina ng bata. magpatuloy at magpapatuloy ang ilusyong si Darna nga ang ina ng bata. ang kwento ay hindi ri n nakawala sa tipikal na tungkulin at gawaing ginagampanan ng babae. Hindi sinabi ng ama ang tunay na dahilan ng pagtatrabaho ng ina ng bata s a Hong Kong. kailangan kasi ang tulong ng Nanay mo sa ibang bansa. Maganda ang pagtatangka ng kwen to na baligtarin ang <i>gender role</i> ng mag-asawa. pinapaniwala siya sa is ang ilusyon. Nakatali at walang ibang buhay ang ina sa kwento bukod sa buhay ng pagig ing isang ina. Hong Kong naman sa <i>Uuwi n a</i></b>. at ang asawang lalaki naman ang nag-aalaga sa k anilang anak. Sa huli ng kwento. Ekonomikal ang dahilan ng pagpunta ng babae sa Hong Kong ngunit n ang tanungin ng bata sa kanyang Tatay kung bakit umalis ang kanyang Nanay. ang naging sagot ng ina ay isang mahigpit n a yakap. Isang pagtatakip ito sa kanyang kawalang kakayahan bilang ama na siyang dapat nasa labas at naghahanapbuhay.

Sa kwentong <i>Ang Mahiyaing Manok</i> ni Rebecca T<pd>. Halos magkapareho ang kalagayan ng dalawang ina sa kwento. Hindi sila na kawala sa mahabang tradisyon ng pagkakahon sa babae bilang taga-gawa ng mga gawa ing bahay. lagi siyang nasa isang sulok a t napagkakamalang nakalulon ng itlog na kailangan niyang iluwa. Bilang isang pa ngunahing tauhan sa kwento. hindi ang himukin silan g tuklasin ang kanilang ibang kayang gawin. ngu nit dahil sa pagiging mahiyain o kawalan ng tiwala sa sarili ni Onyok. Marahil. nagkaiba nga lamang sila sa kanilang pinagsisilbihan. sinikap niyang mag-isa na matutunan ang pagtilaok. 5 Title:Alamat (3) Text 116 . Ganito ang wakas ng kwento: <i>Ngayo'y hindi na mapigilan ang batang si Onyok.Legends Word Count: 2016 "<b>A</b>t kung tayo'y wala nang kaya sa pagbabayad ng mga alila?" ang patuloy n a usisa ni Aling Sela. Ngunit sa kabila ng mga kakulangang ito ni Onyok bilang manok. ang tungk uling ito ay hindi niya magampanan.</pd> Anonuevo.anyang ina. i nilarawan ang isang bunsong manok na si Onyok. si Onyok ay nakapaloob sa isang sistemang kail angan niyang sundin. ang pagtilaok ay isang mahalagang gampanin na kailangang matutunan ni Onyok k ahit bata pa. ako naman ang magtuturo sa mga mahiyaing batang ma nok kung paano ang pagtilaok</i>" (23). tanggap at mahal siya ng kanyang butihing ina. bilang bunso at "lalaking manok". na laging nagmumukmok dahil sa hi ndi siya makatilaok. Bilang isang batang manok. Ngunit dahil sa mismong si Onyok na rin ang may kagustuhang maging isang ganap na manok. ang talagang layunin lamang ng may-akda ay itan im sa mga bata ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili. Dahil dito. . ipinakita sa kwento na kaya itong lampasan o bakahin upang tupdin ang mga tungkuling itinakda ng lipunan. Minsan ang sabi sa i na at kay Kokok. "Paglaki ko. Bagama't mayroon siyang kakulangan sa pagiging isang manok . si Onyok ay hindi rin tunay na nakalaya sa mga <i>ge nder role</i> na itinakda ng lipunan para sa kanya. Paano kung pangatawanan ni Anonuevo na hindi na makatilaok si Onyok? Tanggapin kaya siya ng kanyang lipun an? Paano kung matuklasan ni Onyok ang iba niyang kakayahan bukod sa pagtilaok? Hindi kaya mas magkaroon siya ng kapangyarihan at laya bilang isang bata? Per o ibang kwento na ito. o isang manok na hindi galing sa itlog. Isang mahalagang tungkulin ng mga manok ang tumilaok. Bilang mano k.

"Kunin mo nga ang kahon ko ng karayom at sinulid at ako'y manunulsi." <b>S</b>i Aling Sela ay matagal na naghintay ngunit si Rufina ay hindi pumasok s a kanyang silid. e. "Ngayon lamang ako nakakita ng magulang na kamukha mo. "<b>S</b>andali na lamang po. si Mang Milyo ay nanaog ng bahay. <b>A</b>ng sagot ni Mang Milyo ay lalong nagpagalit kay Aling Sela. "Magdala ka ng kahon ng karayom at sinulid. At nang dumating ito ay walang dalang kahon. "<b>R</b>ufina!" ang ulit na tawag ni Aling Sela. "<b>W</b>ala po akong makitang kahon ng karayom at sinulid. <b>S</b>i Aling Sela naman ay nakaisip manulsi at nang makalimutan niya ang mga pinagsasabi sa kanya ni Mang Milyo. Nakita niyang si Rufina ay nasa halamanan na at nagmamasid na naman sa mga bulaklak." <b>A</b>ng galit ni Aling Sela ay hindi na napigilan." paliwanag ni Mang Milyo. "<b>R</b>ufina!" ang tawag ni Aling Sela. Lumaya s ka riyan!" <b>U</b>pang hindi na lumala pa ang usapan. hindi maaari iyon sapagkat tayo naman ay mayaman." <b>S</b>i Aling Sela ay nagpigil ng galit. Mi narapat niya ang mamasyal-masyal muna at kung malamig na ang ulo ni Aling Sela a y saka na siya babalik." ang pahayag ni Rufi na. wala ka bang mata? Wala ka na bang nakikita kundi ang isinusurot sa mata mo?" ang pagalit na ring usisa ni Aling Sela." ang pagalit na tugon ni Rufina. "<b>B</b>akit." <b>S</b>i Rufina na noon pala ay nakaharap sa salamin ay nag-aayos ng mukha ay n oon pa lamang sumagot."<b>A</b>. "Bingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Kunin mo ang kahon ng karayom at sinulid at ako'y manunulsi. "<b>A</b>no ba? Hindi ka pa ba tapos?" ang usisa ni Aling Sela pagkaraan ng ilan g sandali." <b>N</b>aghintay pang muli si Aling Sela bago dumating si Rufina sa kanyang sili d. "<b>S</b>inabi ko na po sa inyong wala akong makita. <b>S</b>i Rufina na noon ay lumabas na ng silid at patungong halamanan ay sumago t nang pasigaw: "<b>O</b>po. Hindi niya ibig na lumala pa ang kany ang kagalitan. . "<b>W</b>ala kang makita e naroon lamang ang kahon sa mesa mo?" ang pagtatakang wika ni Aling Sela. "<b>H</b>indi ako nagtatakang ang anak mo ay magkasungay!" ang nanginginig na si gaw ni Aling Sela. Matatapos na ako. wala po akong nakikita kundi ang isinusurot sa mga mata ko.

"<b>D</b>iyos ko! Bakit hindi Mo pa po gawing reyna ng mga halaman ang anak ko a t nang hindi na niya ako nilalapastangan? Bakit hindi Mo pa po siya gawing isang halamang may sandaang mata!" <b>N</b>oon din ay nawala sa kinatatayuan si Rufina." ang pangako ng prinsipe. h indi na ito nagpaumat-umat at tinanggap ang iniluluhog na pag-ibig ng prinsipe. "Kailangang umalis na ak o. "<b>M</b>angyari'y ano? Ano ang dahilan?" ang tanong ng prinsesang punung-puno n g agam-agam. dumating ang prinsipe. Diyan ka na subali't tandaan mong ikaw rin ang aking iniibi g. <b>K</b>aginsa-ginsa'y biglang napatindig ang prinsipe. Nang malapit ng maghatinggabi. Namimitas siya ng mga bulaklak na katangi-tangi ang ayos. Mariang Maganda. kapag hindi ako lumisan ay hindi na ako makababalik sa amin." at hindi na nakuha ng magpaliwanag ang prinsipe. "Mangyari'y. hihintayin kita sa halamanang ito.. Ang halamang iyon ay may mahahabang dahong maraming tinik at sa g itna ng mga dahon ay may bungang malaking tila may korona sa ibabaw.. Anong himal a! Ang bungang iyon ay ligid ng kayraming mga mata! <b>M</b>ay isang prinsesang napakaganda. saan ba ang inyong kaharian?" "<b>D</b>oon sa dako roon na hindi maaaring marating ng mga taong may katawang-l upa. Kaya paalam na irog. "<b>M</b>ariang Maganda. nguni't ang mga bulaklak doon sa aming kaharian ay higit na magaganda at mababango. ay nagpapasyal ang prinse sa sa gubat na ito. Hindi niya mabatang lisa ." "<b>B</b>akit. Araw-araw. Babalik ka ha?" "<b>S</b>isikapin ko Mariang Maganda. hindi na ako makababalik. walang makakatulad di to sa inyo. hindi makapapasok doon ang tulad ni nyo. doo'y maraming mag aganda't mababangong halamang namumulaklak. ay nakatagpo siya ng isang prinsipe. Ang kanyang tahanan ay malapit sa isang maliit na gubat." "<b>B</b>umalik ka mamayang gabi." at ginawaran ng halik ang mga talulot na labi ni Mariang Maganda. <b>I</b>sang hapon matapos silang mamasyal. <b>A</b>raw-araw ay namamasyal sila ng prinsipe. Kaya agad silang nagkapalagayan at nagkahulihan ng loob. <b>P</b>inigilan ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. Magandang lalaki ang prinsipeng iyon. Si Aling Sela na dali-dalin g nanaog upang magsiyasat sa nangyari ay walang nakitang bakas ng kanyang anak s aan man siya bumaling. "<b>D</b>apat na akong umuwi sa amin. Sinalubong siya ng prinsesang naghihintay sa loob ng hardin. Is ang araw. nag-ulayaw ang dalawa sa lilim ng ma bangong halamanan ng prinsesa." <b>I</b>lan pang saglit at nagpaalam na ang prinsipe na malungkot na malungkot. sa kanyang pamamasyal. kay ganda ng mga bulaklak mo. hanggang sa magtapat ng pag-ibi g ang prinsipe. Kaya napilitang magtanong si Mariang Maganda. Palibhasa'y sadyang may inilalaan nang pagtingin ang prinsesa. Ang prinsipe naman pala'y gayon din. Nang makita ni Mariang Maganda ay nakaramdam siya ag ad ng kakatuwang damdamin. kung hindi. Maghahatinggabi na. Nag-usap na naman sila ng nag-usap. Kung saan-saan nadako ang kanilang pag-uusap. Ngunit sa kinatayuan ni Rufina ay nakita niya ang isang b agong halaman. nguni't hindi maaari. Hawak-hawak ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. kaya ang tawag sa kanya ay Mariang Maga nda. Ibig ko sanang isama kita.

Galit na galit si Sidapa. Mara ming hindi pagkakaunawaan ang naganap dahil hindi siya ginising ng Sundalong Ora san sa madaling araw. <b>S</b>a pagkalasing ay naibalita pa niya sa ilang kawal ng naglalabang tribo a ng mga sikretong pandigmaang di dapat na ipaalam. <b>L</b>asing na lasing ang Sundalong Orasan nang humarap sa kanyang bathala. Sa kanilang paghahatakan. Araw-araw. Noong unang mga linggo ay laging napakaaga niyang gumising pero kapag napapakuwento siya sa mga kapwa sundalo ay bahagya siyang na huhuli sa paggising kay Sidapa. Nagkakalab an ang mga puno. kundi maraming alak na nagpapalasing sa kanya. lubos na nalulungkot si Sidapa. <b>N</b>ang matuloy ang isang madugong digmaan ng dalawang malaking barangay ay ipinatawag ni Sidapa ang Sundalong Orasan. <b>I</b>lang araw. Ilan pang araw pagkaraa'y nagbulakl ak. <b>S</b>umisikat pa lang ang araw ay nakapila na ang maraming puno ng barangay. . Alam ni Sidapa na nasa pakikip agkaibigan ng mga pinuno ang susi upang hindi matuloy ang alinmang digmaan. Lagi niyang pangarap na nag-uusap-usap ang lahat at naggagalangan. o oras nang humarap sa ilang bisita. Hindi laman g isa o dalawang kopita. Na kapag may pag-iibigan ay walang digmaan. kaya patakbong nagtungo sa isang dako ng kanyang halamanan at ibinaon ang m ga kamay. ang mga bulaklak ay napalitan ng mga bunga. Sa k aunting aya ng mga kaibigan ay natatangay siya upang uminom ng alak. <b>S</b>a dami ng mga mamamayan. <b>M</b>atutulis na sibat ang karaniwang panlaban ng mga mandirigma. Si Sidapa ang nagpapayo upang mapanatili ang kapayapaan sa kani-kanilang lugar. biglang nawala ang prin sipe at naiwan sa mga palad ng dalaga ang dalawa niyang kamay. Iyon ang mga unang saging sa daigdig.nin siya ng kanyang minamahal. o oras nang tapusin ang isang pulong. ay dinadalaw ng prinsesa ang kanyang halaman. Parang mga daliring nagkakaaga pay. Kapag may n asusugatan o namamatay sa labanan. at sa dami rin ng problema na inihahain kay Sidapa. Malalapad ang mga dahon at walang sanga. Naliligayahan siyang nagbibigayan at may respeto sa isa't isa ang bawat dat u. Naniniwala si Sidapa na kapag may digmaan ay walang pag-iibigan. <b>M</b>ay mga pagkakataong hindi kaagad nakakasangguni ang mga datu. nauuwi sa digmaan ang mga barangay. o oras nang magbigay desisyon sa i sang problema. <b>S</b>i Sidapa na Bathala ng Digmaan ay lagi nang nilalapitan ng mga datu upan g mapanatili ang kapayapaan sa kanilang barangay. Lagi nitong pinagbibigyan ang Sundalong O rasan. Pinakamahirap na gawain ng Sundalong Orasan ang paggising nang na pakaaga tuwing madaling araw. <b>I</b>sa sa mga sundalo ni Sidapa ang nagprisintang orasan niya. Makaraan ang ilang araw. <b>K</b>apag napagkakasundo ni Sidapa ang nagkakahidwaang mga raha ay natutuwa s iya. datu at mga barangay sa bayan-bayan. Kailangan ding may gigising sa kanya tuwing madaling araw bilang hudyat na may mga datu nang naghahain ng problema. damit at pagkain para sa pamilya. kailangang may nagpapaalala sa kanya s a tuwi-tuwina. Upang ganahan sa trabaho ay dinadagdagan ni Sidapa ang mga insentibo nito ng pilak. Kapag nangyari ito. pagkatapos ay may kakaibang halamang tumubo sa pinagbaunan ni ya. Natakot ang prins esa. Obligasyon ni yang paalalahanan si Sidapa na oras na ng pagkain. <b>M</b>apagpasensya ang bathala niya. <b>T</b>uwang-tuwa naman ang Sundalong Orasan pero mahina itong manindigan.

. "Dapat niya ng malaman!" . Ang Tandang na tumitilaok sa m adaling araw ang nagpapaalalang siya ang unang tagagising ng sandaigdigan. Dumapo sa mga palad ng binat a at ito'y kagyat na idinampi sa kaliwang dibdib. Siya ay may anak na kaakit-akit na ang palayaw sa kanya ng mga tao sa Dara gang Magayon na ang kahuluga'y "Magandang Dalaga. Naghandog ng mahalagang hiyas at ginto ang binata subalit tumanggi sa regalo ang dalaga.patawad po. Naging pakpak ang mga kamay at nagkatahid ang mga paa. Ang mga lihim pandirigmaan at pangkapayapaan ay ipinaalam mo sa lahat. anak ng mayamang Rajah sa kanugnog na kaharian. <b>N</b>abuhayan ng loob ang prinsipeng Tagalog at ito'y nagsalita. nakita ang dal agang namumupol ng bulaklak. "<b>M</b>aaari bang kita'y makitang muli?" <b>A</b>t nagsimula ang maraming tipanan ng dalawa sa makasaysayang batis. sa kaharian ng Albay ay may isang makapangyarihang R ajah." <b>M</b>araming naakit sa kanyang taglay na kagandahan kaya di mabilang na mga d atu at mga ginoong tanyag ang nag-alay sa kanya ng pagmamahal. Bathalang Sidapa.akita ang tangi mong kariktan !" "<b>S</b>ino ka? Hindi kita kilala! Isa kang pangahas!" "<b>A</b>ko'y si Gat Malaya. "Magandang M utya. Nagkatitigan sila at ang binata'y nginitian. Si Kauen ay nabigo subalit nagyabang pa na ang dalaga ay magiging kanya pagdating n g araw." "<b>Pinagbibigyan na kita ng ulang ulit! Marami ang namatay dahil sa iyong kapab ayaan. Bilang parusa . <b>S</b>a sobrang kahihiyan. Nagkabalah ibo ito sa buong katawan. Tayo'y pakasal!" "<b>N</b>gunit ang Rajah? Ang aking ama?" may alinlangang paliwanag. Ang isa sa mga na nligaw ay si Kauen." mungkahi ng lalaki. malapit sa munting ilog. Ang binata'y nagparinig ng himig ng masayang awit upang matawag ang kanyang pa nsin. magiging isang hayop kang walang gagawin k undi gisingin ang daigdig tuwing nagmamadaling araw!" <b>S</b>a isang kisapmata ang Sundalong Orasan ay lumiit nang lumiit. Sa halip na magsalita ay tumilaok itong parang nanggigising. Ang obligasyon mong gisingin ako sa madaling araw ay hind i mo pinahahalagahan. Kinamaya-maya'y ang binibini'y nagtampisaw sa batis . galing sa kahariang malapit dito.. Marami siyang mga pagkakataong makaniig ang paraluman s ubalit nagkaroon ng mga sagabal. <b>I</b>to ang pinagmulan ng alamat ng Tandang. "kita'y iniibig. Bigyan mo ako ng isang bulaklak at ako'y masisiyahan na!" <b>B</b>antulot na ihinagis ng dalaga ang bulaklak. lumipad papalabas ng tahanan ni Sidapa ang Sundalon g Orasan na magmula noon ay tinatawag na Tandang. mula ako sa malayo upang ikaw ay sadyain at . <b>M</b>ula sa malayong Katagalugan narinig ni Gat Malaya ang nabalitang kaganda han ni Daragang Magayon. "<b>I</b>sang araw. Wala kang utang na loob. <b>N</b>oong unang panahon." "<b>P</b>a."<b>I</b>kaw ang dahilan sa madugong digmaang sana ay naiwasan. Minsan.

Malapit na ang tag-ani ngunit wala pa si Malaya. Pinuntahan niya si Daragang Magayon. "<b>A</b>ko'y naparito upang angkinin ang aking nobya!" sabi ni Malaya.Essay Word Count: 2008 Kung kaya. Ang batang prinsipe ay kanyang nagustuhan pagkat magal ang at nakakahalina kung kumilos. Kakaunin niya ang ama't ina at silang tatlo ay babalik sa Albay. 6 Title:Sanaysay (26) Text 102 . Magugunita na si Malaya ay subok sa espada subalit si Kauen naman ay malansi at mapaglalang. <b>N</b>ang dumating ang kabilugan ng buwan napilitan nang pakasal si Daraga kay Kauen. Nang maitayo ang Unibersidad ng Pilipinas noong 1908."<b>H</b>uwag kang mag-alala! Hihingin ko ang kamay mo sa kanya!" <b>P</b>umayag ang Rajah. <b>N</b>agkaroon ng sukatan ng lakas. matapos ang anihan.kainan at sayawan. <b>M</b>atigas ang pagtanggi ng dalaga sa kabila ng mga pagbabala: "Kung hindi k ita makamtan. <b>S</b>a gitna ng kasayahan dumating si Gat Malaya kasama ang mga magulang. Hindi pa siya nagbabalik. naging proyekto ng mga gur . Kanyang sinamantala ang pagkakataong wala si Gat Malaya. Nagkaroon ng maringal na handaan . Gabi-gabi ang dalaga'y nakaupo sa duruw angawan at naghihintay. "Ako'y magiging iyo kung si Gat Malaya ay hindi bumalik!" <b>N</b>agtumulin ang mga araw at mga linggo. walang magkakamit sa iyo sinuman!" <b>A</b>ng prinsesa ay natakot dahil sa pagbabala sa buhay niya at sa kanyang am a. Itinakda ng Rajah ang kasal sa pagbibilog ng b uwan. na siya namang yinakap ng mga mag-aaral na Pi lipino. <b>N</b>abalitaan ni Kauen (nabigong manliligaw) ang napabalitang pag-iisang-dib dib. naimbento o nailarawan ang Pilipinas ayon sa lente o pa gtingin ng mga dayuhang manunulat. "<b>H</b>indi maaari!" tugon ni Kauen. <b>N</b>agpaalam si Gat Malaya upang ipabatid sa kanyang mga magulang ang itinak dang kasalan. Siya'y sumagot.

. Nabuo ang imahen ng Pilipinas ayon sa pananaw o pagtingin ng mga banyaga. Muli. ng mga umalis na Amerikano sa patuloy na pagtuturo ng kulturang banyaga at wikang Ingles. naging matagump ay ang layunin ng Amerika na hubugin ang mga Pilipino bilang mga <i>little brown Americans</i>. Tila wala na tayong pwedeng pun tahan. na naging mayamang sanggunian ng mga manunulat ng mga kwentong pambata s a kasalukuyan. sa mga panoorin.ong dayuhan na sina Mabel Cole at Dean Fansler ang pangangalap ng mga katutubong kwentong-bayan.</pd>180</i>). Ang mga <i>pensionados<i/> na ito ang pumalit sa mga Amerikanong edukado r sa pagtuturo at pagbibigay kaalaman sa mga Pilipino. gani to ang kanyang sinabi: <i>Ang mga mag-aaral na binansagang pensionado pagbalik nila sa Pilipinas ay hin irang na mga "propesor" sa paaralan ng estado o ginawang puno ng kawanihan. Ngunit ngayong naipakita na ang taglay na kapangyarihan ng pani tikang-pambata. Naipasa na ng Amerika sa mga <i>pensionados</i> ang layunin nitong m apasailalim at makontrol ang Pilipinas sa mahabang panahon. ganito ang k anyang sinabi: <pd>. Mula sa tradisyong oral ng mga katutubo sa pagkukwento. Naging mas epektibo at madali na ang pagtanggap para sa batang Pilipino dahil kapwa Pilipino na ang nagtuturo sa kanila. masimulan na sana ang mga hakbangin o programa sa pagpapaunlad n . at tanggapan ng pamahalaan. at pagtuturo ng kanilang kultura at wika. damang-dama pa rin natin ang patuloy na pamamayani ng edukasyong maka-Amerikano sa sistema ng ating edukasyon. naisadok umento at naisaaklat na ang mga ito . Tinawag silang mga <i>pension ados</i>. Ito ang agenda ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Isang Kasaysayan ng Sambayanang Pilipino</i>. pagdagsa ng mga aklat galing Amerika. kadalasang nakakaligtaan o hindi ito napagtutu unan ng pansin. Dahil sa malawakang pagtatayo ng mga pampublikong paaralan na nasa ilalim ng pam amahala ng mga Amerikanong edukador. ahen siya. Dahil bata nga naman ang target ng mga babasahing ito. Anum ang gawin nating pag-iwas.</pd> Veneracion na may pamagat na <i>Agos ng Dugong Kayumanggi. pagko ntrol sa mga kaalaman. Sa aklat-pangkasa ysayan ni Jaime B<pd>. Ang mga <i>pensionados</ i> ang tila ba naging mga <i>clone</i>. at sa lahat-lahat na yata. sa ating sinasalita. na pagkaraan ng kanilang pagsusunog ng kilay sa Amerika ay uuwi sa Pil ipinas dala-dala ang kanilang mga natamong kaalamang banyaga. Ang mga nasa l arangan ng literatura ay nagsimulang sumulat sa Ingles na pumapaksa sa pagtuklas ng kanluraning indibiduwalismo (p<pd>.. Inilathala noong 1916 ang kalipunan ng mga katutubong kwentong -bayan. ginamit ang mga kwentong ito upang itanghal ang kulturang nais ipanguya ng mga gurong Amerikano sa mga batang Pilipino. nandoon pa rin sila. <i>E Kasi Pambata!</i> May kaliitan ang pagtingin sa panitikang pambata. ang agendang nakapaloob sa kanilang mga panitikan g-pambata. Mababakas din sa mga kwentong it o ang pananaw ng mga Amerikanong manunulat ukol sa Pilipinas. lahat tayo ay laging pauwi sa kanila: sa pagkain. Tinataglay ng tila inos enteng babasahin ang agenda mismo ng mga mananakop (p<pd>. Ilan sa kanila ang naging tagapagdala ng kult urang Amerikano dahil sa tindi ng epekto sa kanila ng edukasyon. Wala man sila sa a ting bansa pero parang nasa lahat sila ng dako ng ating buhay at pagkatao. sa mga babasahin. Nakadagdag pa ang pagbibigay ng iskolarsyip sa mga piling mag-aaral na Pilipino upang ipagpatuloy ang kanilang karera sa Amerika.</pd><i>ang panitikang pambata ay hindi nyutral. Sa sanaysay ni Luna Sicat Cleto na may pamagat na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>.</pd>31)</i> Kaya hanggang sa kasalukuyan.

tanging ang Adarna House ang kakikitaan ng pagiging akti bo at seryoso sa paglalathala ng mga kwentong-pambata. tila tanging si Tolits na lamang yata ang gumagam it ng "po" at ang tanging nag-isip kung anong kurso ang kanyang kukunin sa koleh iyo upang maging pangulo ng bansa. kaysa sa mga batang bukod sa pinil it na papagsalitain sa wikang Ingles ay mga bastos pa. naitatatak sa isip ng mga batang Pilipino na may taglay silang kakayahan o po tensyal bilang mga bata. Biyaheng Eskuwela ng Adarna. tulad ng Amerika. At kung minsan. Big Book. Kayang balikatin ng panitikang pambata ang p agpapaunlad at pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kontrol o dominasyon ng mga maka pangyarihang bansa. wakasan na rin ang mga patalastas o komersyal sa televisyon na nagbibigay ng maling representasyon ng mga batang Pilipino. Pinamamahalaan din ng Adarna taon-taon ang mga patimpalak . na nagpakita na ang pinakamataas na pangarap ng isang ba tang babae ay ang maging superstar sa Hollywood. Malathala sa na ang mga murang aklat-pambata na hindi nasasakripisyo ang kasiningan o kontent ng mismong kuwento. Higit na nagiging madali ang pagtutu ro ng mga kaalaman kung ang mga ito nakapaloob sa mga pangkaraniwang sitwasyon o pangyayari na malapit sa karanasan ng mga bata. hindi ito ang wika ng ating "k aluluwa". ba le wala rin. ang unang batay an sa pagpili ng aklat-pambata ay ang kakayahan ng kanilang bulsa. mahalagang maging alternativ o kaya ay ekstensyon ng aklat ang televisyon. Manuals. Madalas. Mabisang gamitin ang panitikan g pambata bilang lunsaran ng mga kaalaman. kung ito naman ay hindi kayang bilin ng mga magulang dahil sa mahal.g panitikang pambata sa Pilipinas. Sa kasalukuyan. na sila ang yaman at pag-asa ng ating bansa. Teen Novellas at Teen Romance. Dahil sa naipakita ni Tolits ang tunay na sensibilidad at mga pangkaraniwang sitwasyon ng mga batang Pilipino at dahil na rin sa paggamit niya ng wikang Filipino. hindi pumapal ya ang Adarna sa paglalathala ng mga aklat-pambata. Bukod di to. upang simulan ito at malalikha ng mga teksbuk na naglalama n ng mga kuwentong kababakasan ng kulturang Pilipino at magpapataas ng pagtingin ng bawat batang Pilipino sa kanilang mga sarili. Maraming bata ang ngayon ay nahuhumaling sa panonood ng mga programa sa televisyon na sa halip ay nagbabasa. na bukod sa halatang pilit na pilit na iniakma sa mga aralin ay hindi nagsusulong ng pag kamakabayan. Klasrum Adarna. Bukod sa mga aklat-pambata na mabibili sa murang halaga. Sa mga kasalukuyang teksbuk. Isang halimbawa nito ay ang isan g komersyal ng palaman. ngunit kung malilikha ang mga ganitong uri ng komersyal sa televisyo n. ang mga magulang ang nagdedesisyon kung anong aklat-pamba ta ang bibilhin nila para sa kanilang mga anak. Higit na dapat ipangamba kung ang mismong mga Pilipinong mag-aaral ay magiging mahina sa Wikang Filipino. Ika nga. Dapat ding tanggapin gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon. Hindi na bale sa Ingles dahil talaga namang hindi ito ang wikang ating kinagisnan. Bright M inds Read! at iba pa. na higit ang matatamong pagkatuto ng mga mag-aaral kung gagamiting midyum sa kanila sa pagtuturo ay ang Wikang Filipino. Dahil dito. at vernakular na wika naman sa mga nasa la lawigan. May tungkulin ding dapat gampanan ang <i>mass media</i>. Poster s Series. Kapansin-pansin din sa mga kom ersyal na tampok ang mga bata. partikular ang televisyon. Mahigpit na katunggali ng aklat ang televisyon. Ngunit paano ito masisimulan at maisasaga wa? Malaki ang responsibilidad ng kasalukuyang gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon (DepEd). Taon-taon. Inilunsad din nila ang mga programang tulad ng Kuwentong Adarna. k apansin-pansin ang mga kuwentong isinulat ng mga hindi naman manunulat. Alam nating may nag-isip nito upang gampanan ni Tolits. Malaki rin ang responsibilidad na ginagampanan ng mga <i>publishing hous e</i>. Malikha sana ang mga programang maghihikayat sa mga bat a upang simulan ang pagbabasa ng panitikan na isinulat para sa kanila. tulad ng Batang Historyador Series at Aklat Adarna. higit siyang tumatak at nagustuhan ng maraming tao. Gaano man kahusay ang pagkakasulat ng kwento o kaganda ang mga ilustrasy on nito. naglathala na rin ito ng mga serye ng aklat-pambat a.

sa kanyang kapaligiran. magiging malinaw at buo ang pagpapakahulugan niya s a kanyang sarili bilang iba at kapantay ng ibang bata ng ibang lahi. Ito ay sapagkat sila rin ang nakakaalam kung ano ang gusto o maganda para sa kanila. galugarin pa ang kamalayan at kulturang Pilipino. malilikha ang p anitikang-pambata na isinulat ayon sa pananaw ng mga bata. payong hanggang sa mga laruan. mabibigyan sila ng pagkakataon upang magsalita at ilahad ang kanilang mga pananaw. Hindi laging pananaw ng isang matandang manunulat ang dapat na mamayani sa mga kwentong-pambata. Sa mga manunulat ng panitikang-pambata. Bagamat itim na itim ang buhok ni Snow White ay maputing-maputi naman ang kanyang kutis. Mahalagang ring magamit ang wikang Filipino. Kailangan ang agarang pagkilos upang maisakatuparan ang mga mungkahing k ong ito. Nasa sa mga bata pa rin ang ating huling pag-asa. Sa pamamagitan nito. medyas. Kaya sa pagpasok pa lamang ng bata sa paaralan. Malaki rin ang responsibilidad ng mga ilustrador na nagbibigay-buhay at kulay sa panitikang-pambata. kultura at kasaysayan. t-shirt. Dahil dito. lalo na ng mga batang hindi pa nakababasa. sombrero at kung anu-ano pa a ng kanyang itsura. Kung mapauunlad ang wikang Filipino sa panitik ang-pambata. nakita kong malaki ang nagagawa ng paaralan o ng sistemang pang-edukas yon ng Pilipinas sa pangkabuuan upang ilayo ang mga batang Pilipino sa kanyang s ariling wika. nakaagaw ng pansin sa akin ang life size na imahen ni Snow White sa kanilan g gate. Ginagawang banyaga ng edukasyon ang mga ba . Kaya nga. sa labas pa lamang ng maliit na paaralang ito. upang mapasok ang sariling kaakuhan at kultura. maganda at makula y ang kanyang suot na bestida-na para lamang sa mga prinsesang nakatira sa palas yo at kakulay pa ng watawat ng Amerika. na magiging tagapagtagu yod ng ating bansa sa hinaharap.at palihan sa pagsulat at pagguhit ng mga kuwentong-pambata. sa panan aw o pagtingin ng isang Pilipino rin. Higit sa lahat. bago pa man tuluyang lamunin at isa-isang matupad ang pangarap ng mga b atang Pilipino na makapangibang-bansa sa hinaharap. lalo na ng mga batang Pilipino upang makalikha ng mga panitikang tunay na madarama at makapagpapaunlad ng damdaming makabayan. Malaki ang maitutulong ng panitikang pambata upang mabuo ang watak-watak na imahen ng kaakuhang Pilipi no. Gamitin n atin ang panitikang-pambata upang itama ang ating mga pagkakamali. Sikaping ang mga ilustrasyon ay maging pintuan ng mga bata . sa aking karanasan bilang guro at manunulat para sa mga batang Pilipino. Malaki ang pangangailangan natin sa mga batang Pilipino. May isang Preschool akong napuntahan. Gamitin natin ang panitikang-pambata bilang sa ndata sa pagbawi ng ating nadurog at nawalang kaakuhan at kasaysayan. At baka mangyaring ang mga Amerikano na ang dapat mag-aral ng ating wika upang maun awaan nila tayo. Parang di nauubos ang ngiti ni Snow White. Sikaping masaling ng mga ilustrasyon ang imahinasyon ng mga bata upang bumuo ng sariling imahen at kahulugan ng kanyang sarili bilang batang Pili pino. Katulad na katulad ng makikita sa mga kartun na ipinalabas ng Walt Disn ey. pencil cas e. sa kanyang kultura at kasays ayan. Muling maisakwento ang kasaysayan o naging kalagayan ng Pilipinas. Mahikayat na rin ang mga bata na sila na rin mismo ang sumulat at lumikha ng kan ilang sariling panitikan. Maisulat ang mga guwang o nakaligtaang ka saysayan. maging ang mga wikang vernakular sa pagsulat ng panitikang-pambata. lapis. Gamitin nati n ang panitikang-pambata upang maitanim ang punla ng nasyonalismo. ang im ahen na agad ni Snow White ang bubungad sa kanya-isang imahen ng babaeng malayun g-malayo sa kanyang itsura. sa mga item na kanilang ibinebenta tulad ng bag. tiyak na higit pagkakaunawaan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. notebook.

at gamot. Titimbangin ang mga bakal at plastik. Tuwang-tuwa ako. . Bukod na sa wikang banyaga nakasulat ang mga kuwentong ito. Sa murang edad pa lamang kasi. bakal. Nanatiling bingi ang edukad or ng bansa. Sa buong maghap on. na kung babasahin at su suriing mabuti ay malayung-malayo sa kanyang buhay at karanasan bilang batang Pi lipino. bunging kaldero at kawali sa mga bahay-bahay. mga butas na timba at palanggana. Iba't iba ang laki at hugis ng mga ito. Bumibili kami ng mga l umang dyaryo at komiks. sa halip na patatagin muna at turuan siya gamit ang kanyang unang wika (mother tongue). kailang an pang pag-aralan ang wikang Ingles bago pa matutunan ang koseptong nakapaloob dito. Agad naming dadalhin kay Mang Ruben ang aming mga nakolekta. itinuturo na rin sa kanya ang mga nursery rhyme sa wikan g Ingles at tinambakan ng mga imported na aklat-pambata." Magpapaalam kami ni Kuya kay Mang Ruben. ibang-iba r in ang itsura ng mga nakalarawang bata-asul ang mga mata. Bukod pa rito. Magkakalantuga n ang mga laman ng kariton habang nakasakay at kinakabahan ako. 4 Title:Kwento KUNG SAAN-SAAN KAMI nakakarating ni Kuya. Husto rin lagi ang kanyang bayad sa amin. Ang matinding problema. walang pahinga ang kariton. Si Kuya ang magmamaneho. kahit napatunayan na ng mga pananaliksik sa mga bansang mauunlad na higit ang pagkatuto ng bata kung ituturo sa kanya ang mahahalagang konsepto o k aalaman sa wikang kanyang nakagisnan.tang Pilipino sa kanyang sariling bansa. dati rin akon magkakariton. isinusungalngal na agad sa bata an g isang wikang banyaga o ang wikang Ingles. Sasakay uli ako sa asul na kariton. at gamot na parang matataas na bilding. pinagpatung-patong ko ang mga bote ng ketsap. patutulinin ni Kuya ang asul na kariton. Dadangkali n ang mga dyaryo at komiks. may parang bombilya at kulay sampalok. may lapad at ku wadrado ang katawan. toyo. may punggok. "Tulad n'yo. kaya't alam k o ang hirap ng magkakariton. Nakahinga na nang maluwa g ang asul na kariton pero parang pagod na pagod pa rin ito. patis. Kaya alam kong pagod din ito tulad namin ni Kuy a. Walang daya ang kanyang timbangan. Kaya sa halip na direktang natutunan ang mga aralin. Minsan. blonde ang buhok. M insan sabi ni Mang Ruben. mapu ti ang balat at iba pa. may mahaba at maiksi ang leeg. ang mahihirap na konsepto ay higit na nagiging mahirap dahil itinuturo ang mga ito sa wikang dapa t pang pag-aralan. toyo . patis. Masayang-masaya kami ni Kuya kapag napupuno ang kariton. Papauwi. Isa-isang bi bilangin ang mga bote ng ketsap. Mabait si Mang Ruben.

Ako naman ang loob at ang manibela. Kaya siguro wala kaming makolekta ni Kuya. Alam ko si Kuya rin at ang kariton. May nakolekta rin kami ni Kuya pero konti lang. Tulad namin ni Kuya." ang sabi sa amin ni Mang Ruben sabay abo t sa isang latang pintura na itinago pa niya sa kanyang likuran. Kumain kami ng mainit na pansit at malamig na malamig n a sago. Noon ko lang na kitang naging malungkot si Kuya. agad naming pupulsuhan ang asul na kariton at dadalhin kami nito sa mga bahay na maraming lumang dyaryo. Inihinto ni Kuya ang karit o at pinababa niya ako. Hihipan niya ito nang dahan-dahan a t saka isa-isang magsusulputan ang maseselang bulang-lobo. mga bunging kaldero at kawali. Kapag gusto naman naming magpahinga. Papalaki na nang papalaki ang nawawalang asul sa kulay sa katawan nito. At sa aming pagkukusot. Hinding-hindi namin nakakalimutang paliguan ang asul na kariton. Kahit ba ku-bako ang daan kaya nitong maging matulin. bilhan kayo ng pintura. "Matagal-tagal na rin kayong nagbebenta sa 'kin ng iyong mga nakokolekta . Pero alam naming matibay ito. Ang lamig ng tubig. Pero minsan. at mag-isa itong aandar sa papalusong na daan." ang sabi ni Kuya. susulpot ang mga bulang-lobo. Biglang bumuhos ang mal akas na ulan at nabasa pa ang kaunting dyaryo na nakolekta namin. "Di tayo makapagmemeryenda ngayon. Pagkatapos. Masuwerte sa amin ni Kuya ang asul na kariton. ng asul na pintura. Maghihiyawan kami ni Kuya na paran g makakalas ang bawat parte ng kariton. Parang naaamoy ko pa rin ang mainit na pansit at ang palamig. mga butas na timba at palanggana. sasakay kaming par eho ni Kuya sa kariton. Giniginaw na ako. wala talaga kaming makolekta ni Kuya. Kapag wala kaming makolekta. Wala kasi kam ing masilungan noon. Sa aming pag-uwi. Busog na busog kami ni Kuya. Di na kasi kul ay asul ang masuwerte ninyong kariton. "Kay sarap talagang mabusog. Magaling siyang gumawa ng mga bulang-lobo.Napadaan kami sa tindahan ng pansit at sago. At bigla-bigla. Naisip ko kanina. Gagawa si Kuya ng mar aming bulang-lobo. . kailangan pa nating maghanap sa bahay -bahay. mapu puno ng bulang-lobo ang aming paligid na parang nahahawakang ulap. Gagawin muna niy ang maliit na kuweba ang kanyang mga kamay. Binati kami ni Mang Ruben pero di pa rin kumikibo si Kuya. napadaan kami sa tindahan ng pansit pero tuluy-tuloy l ang ang kariton. bakal. Iisisi n ni Kuya ang labas at gulong. Dinala pa rin namin kay Mang Ruben ang aming mga nakolekta. Hinintay kong magsalita si Kuya pero tahimik lang siya." Napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Kuya. komiks. Kapag umuulan at bumabah a. hindi na mat ingkad na asul ang kulay nito. kailangan na nating bumili ng asul na pintura. Ngunit sabi ni kuya : "Natutuklap na ang asul na kulay ng kariton. tuwang-tuwa ang asul na kariton sa lamig ng tubig." ang sabi ni Kuya na padighay-dighay pa. maliligo kami ni Kuya sa isang parang batis ng tubig sa isan g butas na tubo. Napansin ko rin. nagiging bangka ito. pero parang pagod na pagod ito. Pinulsuhan namin ang asul na kariton. Lalabhan namin ni Kuya ang aming mga dami t.

akala ko. "Ikaw iyong kay liit pero kay liwanag. Sa gabi. Di maubos-ubos ang tawanan naming tatlo. lalong itong naging masuwerte sa amin ni Kuya. Noon din. ipinarada namin ang asul na kariton. Kay saya ko noon at alam ko. matutulog kami sa loob ng asul na asul na kariton.Napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Kuya. May iba pa palang libro bukod sa ensayklopedia. Naiinggit nga ako sa aming mga kapitbahay na may isang estante ng ensayklopedia na bibihira nilang buksan o basahin. Sasapinan namin ito ng mga karton ng pinaglagyan ng mansana s. Pagdating ko ng hayskul. Di pa noon uso ang xerox at wala pang xerox sa aming lug ar. Sa wakas! Mapipinturahan ka na rin namin!" sabi ni Kuya sa basang-basang kariton. mayaman o maykaya. Wala akong natatandaan anumang babasahin sa loob ng aming bahay n oon. Maraming kuwento si Kuya tungkol sa mga bituin. Matagal na silang wala. Itinaob pa namin ang kariton par a mapinturahan din ang ilalim. Isa-isa niyan g ituturo ang makikislap na bituin. Bagamat nasa probinsya ako. ang konsepto ko ng aklat o mga babasahi n ay ensayklopedia lang. at ubas. Pagkatapos naming magpintura: "Hanep sa ganda! Poging-pogi!" ang isinigaw ni Kuya. Wala itong laman kaya nag iging higaan namin. Tinignan pa namin sa malayuan at malapitan ang asul na kariton para masi guro naming pantay ang pagkakapintura. pero ala m kong lagi nila kaming iniingatan at binabantayan. lalo na ang asul na asul na kariton. Matapos ang aming kuwentuhan ni Kuya." sabay turo ni Kuya na parang nas a dulo ng kanyang hintuturo ang maliit at kay liwanag na bituin. Kinabukasan. D oon nakita ko ang marami at iba't ibang libro. Pero napansin kong puro mga librong isinulat ng mga banyaga ang k anilang idinidispley sa salamin. ponkan. Ang ganitong kapaligiran ang dahilan kung bakit di ko rin nagustuhan ang pa gbabasa. "Sina Nanay at Tatay naman iyong magkatabing bituin. Si kuya naman sa labas." parang nasa kamay uli ni Kuya ang dalawang makikislap na bituin. Ako ang nagpintura sa loob at manibela. Bigla kong naisip sina Nanay at Tatay. "Kay bangong higaan!" ang sabi ni Kuya na paunat-unat pa. . na biglang nagkakabubong sa tuwing malamig at umaambon. kung kaya nagtiis ako sa pagkopya kapag may pa-assignment ang aming titser. nakakaluwas pa rin ako ng Manila nan g mag-isa para bumili ng aking mga gamit sa National Bookstore sa may SM Edsa. Tatanawin namin ang mga bituin habang nakatungtong ang aming mga paa sa asul na kariton. pinunturahan namin ni Kuya ang kariton. o kaya may mataas na pinag-aralan ang mga nakatira. kapag may-ensayklopedia sa bahay. Lumaki ako sa pamilyang bibihira o talagang walang nagbabasa. saan man kami makarating ni Kuya sa pangangariton. na kung ilang buwa n din nilang hinulugan. Lalo na sa gabing nagpapahinga kami sa loob ng asul na k ariton na pagod din sa maghapon. Simul a noon.

Lalo pa akong nahilig sa pagbabasa nang makahiligan ko rin ang p agsusulat. Mas mataas ito k umpara sa mga bisikleta ngayon. nabalutan ng putik ang aking mga libro . Hinanap ko ang bisikleta sa buong kabahayan pero hindi ko ito . bilin ng doktor na bawal sa inyo ang mapagod. dumating agad sina Mama at Papa na wala kami sa bahay ni Lolo. sa Balong Malayo. sinabi ni Lolo na. Kakaiba ang bisikleta ni Lolo. Ang dating mababangong pahina ay bumaho at nagkulay-putik. Sa bawat perang natatanggap ko. panahon pa ng mga Hapon ang kayang bisikleta. Tanda ko. Davao at iba pa. sa Gul od. nang magkaroon ng malakas na bagyo sa Siniloan. sa Dulong Bayan. napuntahan ko na. Yabangan kami ng aming mga nabasa. Nang d umating kami. malap it sa pilapil. sa Sapang Palay. Ganoon 'ata talaga. kaya nakakahiya kung wala akong nabasa. lagi kong kasama ang mga naipon kong libro. At kahit saan man ako mapunta . media at iba pa. Alam na alam ko rin kung may gumalaw o kaya ay may nawawala sa aking mga libro. Pero sa kasamaang-palad. Mula Glorietta h anggang sa isang second hand bookstore sa Baguio. kulturang popular. Nagsimula muli akong mag -ipon at bumili ng mga libro.Pagdating ko ng kolehiyo. Sabi nga. doon ko lang talagang nakahiligan ang pagbabasa. agad-agad na kinuha ni Papa ang bisikleta at sinabing. Mula sa pinakamamahal hanggang sa mumurahing tindahan ng mga libro. Ilan sa aking mga kaklase ay mahilig magbasa. Popular Bookstore sa may Doroteo Jose ang aming bilihan ng mga murang libro. ang bukid ang di ko makakalimuta n. dahil sa kagustuhan kong matapos ang isang luman g-lumang libro ng isang manunulat na Pilipino. Di talaga ako matatahimik kung di ko kasama ang mga libro kong nakahanay nang maayos. Minsan. Kaysarap umangkas sa bisikleta ni Lolo lalo na't papalubog ang nagkukula y-kahel na araw at sumasabay sa amin ang masasayang ibon sa kalangitan. Sa lahat ng pinupuntahan namin ni Lolo. Kung ano ang ipinagkait sa isang tao noong bata pa siya. SABI NI LOLO. Sarado ang aklatan sa mga estudyanteng panggabi na tulad k o. Naging kaibigan daw niya ang Hapones. Tumuloy siya sa k anyang silid. tulad noong tumira ako sa Si niloan. Cagayan de Oro." Hindi kumibo si Lolo. Mula sa mga libro ukol sa teorya hanggang sa mga panitikan. Pero lagi't laging puwedeng magsimula." Ngunit nakapagbibiskleta lang kami ni Lolo kapag wala sina Mama at Papa. napansin kong wala na ang lumang bisikleta ni Lolo sa datin g sandalan nito. naririto ang buhay ng bawat tao. Mula sa mga coffee table book hanggang sa mga childr en's book. Napuntahan ko na ang lahat ng maaaring bilhan ng mga libro. Kay-inam pagmasdan ang mga kulay-gintong butil ng palay! At min san. dahil panggabi akong estudyante lagi rin g sarado ang aklatan. m atulin pa rin ito. ang isang manunulat ay isa ring mambabasa. Problema ko kasi. kung saan-saan kami nakakarating ni Lolo. ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag na kayong magbibisikleta. iyon ang kanyang nagiging bisyo paglaki niya. manipis ang gulong. "Ito ang buhay. Paramihan kami ng nabas a. Cebu. Laguna. Gusto kong matahimik na ang mga ito. matinding depression ang naranasan ko. Ib inigay ito sa kanya ng isang sundalong Hapones noong panahon ng giyera. Kinabukasan. Laguna sa loob ng dalawang taon. Noong magkaroon ako ng sariling bahay. Kapag Sabado at Linggo. Natatandaan ko. kauna-unahang ipinagawa k o ay lalagyan ng libro. isang libro agad ang binibili ko. sa bukid at kung saan-sa an pa. Nakaayos ang mga it o ayon sa mga manunulat. may manibelang hugis sungay at may natutuklap na abong-kulay. Para akong namataya n noon. may collection ako. Ngunit kahit luma na ang bisikleta ni Lolo. Palitan at hiraman. "'Tay naman . ipinuslit ko sa aklatan ng aming pamantasan ang aklat. Isasandal ni Lolo ang bisikleta sa punong sampalok at maglalakad kami.

" "Nagkaroon ito ng ilang marka ng palakol pero naroroon pa rin at nakatay o ito. 5 Title:Kwento (20) Patalikod na ako nang may kaluskos sa hindi kalayuan." Hindi ko napigilan ang magtanong. Nakatali ito nang mahigpit. Minsan hiniling ko kay Lolo na dalhin namin ang kanyang tumba-tumba sa il alim ng malaking punong-mangga sa likod ng aming bahay. Muli naming pinasyalan ang pastulan sa Gulod. pinagmasdan ang mga tutubi sa Sapang Palay. di na kami nakapagbisikleta ni Lolo at hindi na namin napupun tahan ang mga paborito naming lugar. makapagtanong na. Pumayag siya at pinagtulungan naming ilabas ang tumba-tumba. At nang malaman ng mga tao sa bayan at munisipyo." Itinuro niya ito at nagpatuloy na sa pagbaba ang matanda. Pakiramdam ko . kamatsile at iba pa rito. laging matamlay si Lolo. pagmasdan ang mga kulay-gin tong butil ng pala at kulay-kahel na langit. ang lumang Simbahan sa Dulong Bayan. at ang mga nagliliparang ibon na su masabay sa pagbibisikleta namin ni Lolo. Napansin ko. Maaaring ang punong balite ang hinahanap mo. upang doon siya magpahin ga. sa di kayang abutin ni Lolo. Mabuti't nagkataong may nakakita nito bago putulin. Naroroon sa dakong iy on. "Tatang. Par ang laging may iniisip. muli kaming nagbibisikleta ni Lolo sa mga lugar na paborito naming puntahan ka pag Sabado at Linggo. Inyo bang alam kung saan matatagpuan ang mala king punongkahoy dito?" Nag-isip ang matanda na tila may inaalala. Pinakiramdaman ko ang paligid. Alam ko. May mga dayong pumutol dito para manirahan. "Amang. gumagaan ang pakiramdam ni Lo lo. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at ang pagsusumikap na mairaos ang buhay kapiling ang kagubatan. At h . uminom at magsalamin sa napakalinaw na tubig sa Balong Malayo. "Dating may mga punong mangga. Hindi pa nakuntento at ang malaking punongkahoy ang kanilang inumpisahang itumba. May matandang lalaki na may pa sang kahoy ang maingat na bumababa sa bundok sabay ang bati sa akin nang ako'y m akita. pinaalis sila. Mula noon." "Yun na nga po marahil. makikiraan na. Pinuntahan ko ang maagiw na bodega. Tinanong ko si Lolo at sinabi niyang nasa bodega na raw. Nakabitin nang mataas ang bisikleta.makita. Kung di ko pa siya sunduin sa kanyang silid ay hindi si ya lalabas. Aking ipinagpatuloy ang paghahanap. Humawi sa mga s anga-sanga at dahong nagkukubli ang kumakaluskos.

Nangangalahati na ang kanyang bagong bukas na pakete. Naniniraahan sila sa esterong malapit sa Tulay Jueblo. Walang pagdadalawang-isip. At k ung sakaling may pakunwaring mapapatay siya sa isa sa mga kalaro'y nakararamdam siya ng kakaibang saya. Maraming bata na ang namatay at ikinahon dahil sa pagkakasakit at minsan nam a'y pagkalunod sa ilog. Nakita ko ang marka ng pagsibak bagaman nanatiling matayog at m asigla ito. Hindi nabawasan ng kahoy ang kanil ang bahay na maaari niyang sidlan. Madalas siyang nakikipag-bari lan sa kanyang ama na kamay lamang ang ginagamit. Hindi niya pinagtatakahan ang paminsan-minsang pag-uwi ng kanyang ama ng masasarap na pagkain at damit.indi pa man nagtatagal. kahit na tuwiran lamang nagpapatalo ang ama. Umihip ang malamig at sariwang hangin. naisalba ng ama ang kanyang anak. Banaag ang naging pag-iingat ng ama para sa kanya. Masaya na siya sa ganoong buhay noon. nakakaramdam siya ng lakas sa tuwing makahahawak siya ng laruang baril. Subalit hanggang doon na lamang. Mangmang na matatawag si Norman kung pag-uusa pan ang mga laruan bagamat iginagawa siya ng kanyang ama at palagian siyang naki kipaglaro ng Indian-indianan sa mga batang lansangan. Maram i-raming upos na ang nagkalat sa putikang kongkreto. Minsan niyang naramdaman ang tunay na saya ng pagiging . Kahit na papaano ay nakaligtas dito si Norman. Umindayog ang mga sangang tila na ngungusap. Tanaw ko rin ang nakadapong halaman sa itaas. Naroroon pa nga at nakayakap pa rin sa dibdib ng lupa. animo'y kumakaway. Mali lim dito at nakahihikayat ang pagpapahinga. Paslit pa lamang siya'y alam na niya ang tunay na kulay ng kahirapan. Na mimitik ang init ng tag-araw at nandudura naman ang mapanakit na ampiyas ng ula n. Nadama ko ang kanyang pangungulilang ngayo'y naibsan. natagpuan ko ito. At nakatutuwa nang ang dalawang sanga nito ay dumantay sa akin g dibdib. Tila mga larawang pumaparada sa kanyang isip ang buhay ng nakaraan. Halos walang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil sa mga pag-aalinlangan ng ibang bata sa kanyang marusing na ayos. Kung minsa'y hindi niya pansing nagsisindi na pala siya ng panibagong sigarilyo kundi sa biglang init ng lighter na humahaplos habang tuluy-tuloy siya sa pagpapatunog nito. Tumuntong si Norman sa paaralan kung saan niya unang naramdaman ang pagka kaiba ng pamumuhay. Nahilig siya sa mga baril-barilan . Ito na ang kinamulatan niyang laro na itinuro ng kanyang ama. Basta't ang alam niya ay iiwanan siya ng kanyang ama sa bendor ng sigarilyo't ke ndi sa may riles kung gabi na. aking ipinikit ang mga mata nang may ngiti ng katuparan at kapayapaan. Bata pa nga noon si Norm an. Masansang ang han gin at dikit-dikit ang bahay na pinagtagpi-tagping plywood at retasong yero. Iba' t ibang alaala ang pumapaimbabaw sa kanyang isipan sa tuwing nagdaraan ang mangi lan-ngilang sasakyang may matingkad na ilaw. Madalang na rin ang taong laman ng abenidang bihag ng katahimikan maliban sa mga kakaunting nakalalayang kaluskos ng mga pulubing natutulog sa mga pasilyo at ng ilang trabahador na papauwi na. Nadama ko ang bulong nito sa muling pagtanggap sa akin. Umaambon. Al am na niya ang magkubli sa isang panyulon sa ginaw ng gabi at hindi sa marangal na pagkupkop ng mamahaling kumot. 'di tulad ng ginagawa sa mga ibang batang min amalas na mabawian ng hininga. Kanya akong kinanlong. Halos hindi na siya kumukurap. Malaking karangalan sa kanya ang manalo sa la rong ito. Napasandal ako sa katawan nito upang magpalipas ng oras. Tanging mga kauri lam ang niya ang kanyang nahahagilap na makalaro. Wala siyang magawa kundi ang humawak sa manibela ng kotse't tumitig sa kawalan. putikan ang kupasang maong at s uot na de-goma. aalis ang ama at sa pagbabalik nito sa kinaumagah an ay may dala nang masasarap na pagkain. Sa kabila ng kawalan ng ina. Nagtataka lamang siya sa ayos ng kanyang ama. Bago pa man dumating ang hinihintay ni Norman ay butil-butil na ang pawis sa kanyang katawan.

may pormalidad ang tatak ng trabahong kitang-kita sa pa nanamit na itinatatwa naman ng oras ng kanyang paghahanap-buhay. "Kung itututok ay siguruhing ipuputok mo. Malaki rin ang impluwensya ng mga nangyayari sa kanyang paligid habang si ya ay lubos na nagkakaisip. Kultadong pagtataka pa rin ang humihilam sa kanyang mga mata ukol sa kat auhan ng ama. W ala siyang interes dito. Para lam ang sa mga ubod-sawi at pinapanigan ng grasya ang nakaiisip pumasok dito para ma nalangin. ayaw niya ng dinidiktahan ng mga pumapalagay na mataas sa kanya at parurusahan kung magkakamali. Lalong nagbibigay ng lamig na n agsisilbing pampalabo sa salamin ng kanyang sasakyan. Hindi na siya sa marupok na kahoy nahuhumaling. Bago pa man mangyari yaon ay napansin niya ang mga pulan g titik na nakasulat sa mga pasilyo ng abenida. Nais din niyang maiyak dah il kahit papaano ay may katotohanan ito. Madalas ipinagkakatiwala sa kanya ang paglilinis ng baril ng kanyang ama. ang paggalang dito. Sawa na siya sa lansa ng kanyang trabaho. sa kanila lang ang Diyos. ang p aglalaro ng kamatayan sa kalabit ng gatilyo. daing na niya ang hirap nito sa kakaunting salapi. Iba ang ama niya. Nais niya tuloy hamunin ng pabilisan sa p agbunot ng baril at pagkalabit dito para lamang mapatunayang may alam din siya. Lu malagay tuloy na inutil ang mga pulis at mga mistulang bayani sa labanan ang mga kriminal ang nabuong imahen sa utak ni Norman. magkakaroon na siya ng Pa nginoon ngayong gabi. madali siyang naiiwan sa klase bagamat may matalim siyang pang-u nawa sa kalagayan ng kanyang paligid. naisip niyang wala na siya ng pakialam rito. Mabuha y ang aping Pilipino</i>! Hindi niya alam kung matatawa o malulungkot siya sa p ahayag na ito. Iba ng pananaw rin ang naiukit sa kanyang pang-unawa ukol sa bagay na ito. tuta ng Kano. Bubuhayin ka ng kapirasong bakal na ito. mag-iiba na ang kanyang buhay sa gabing ito. Gayumpaman. Sin anay siyang mag-alaga nito. Darating ang araw na malalaman mo ang dapat na paggamit nito.on ng suli ranin na sa kanyang palagay ay ang tanging bagay na maiaahin sa Diyos. Itinuro na rin ng ama. At isa pa'y tila walang gana ang nagt uturo sa kanya.bata nang ibili siya ng kanyang ama ng laruang baril. " Si Totoy Tato. ito na ang pinakamahalagang bagay sa buhay nilang da lawa. Isang kakaibang pamumuhay na lubos na itatakwil ang paniniwala sa mga huling katagang naisulat. Hindi na niya maalala ang araw ng huling pumapasok siya sa simbahan. Madalas siyang napapagawi sa may prendahan at konsignasyon kung umeekstra siya sa pagbababa ng mga isdang nakabanyera." ang b ilin pa ng kanyang ama. Huminto siya ng pag-aaral nang nasa ikalawang taon na siya sa hayskul. ngayo'y sinasamba na niya ang mapagkunwaring plastik. <i>Marcos. Ito ang dahilan kung bakit napilitan si yang kumayod sa kahit na ano pa mang paraan. Masinop niyang inaaninag ang taong nasa kabilang kanto na magbibigay sa kanya ng hudyat sa pagdating ng k anyang pinakahihintay. Hindi niya maintind ihan. trenta'y otso ang gamit niya ng makipaghabu lan at mapatay niya ang isang alagad ng batas na gaya rin ni Ben Tambling na kuw arenta'y singko naman ang ipinangtimbuwang sa mga parak. Napapansin niyang may bahid na ng hapo at katandaan ito na makiki ta sa mga mala-riles na guhit sa mukha." ito ang ilan sa mga l itanyang kanyang narinig mula sa ama kapag nililinis nito ang kanyang baril. Dito niya idinugtong ang kanyang ninanais noon pa man. Hiling din niyang magkaroon ng pag-aaring Diyos sa hinaharap. Ganyan ang buhay sa kanya. Nais niyang tu mulad sa ama. Laging ganito. Lubos ang kanyang pagtataka kung bakit mayroon pang mga taong na ghihirap na ay nakukuha pang makapagsulat ng ganito. kahit pa ano ang itinatago nitong hanap-buhay. Dumadalas ang tunog ng pagpatak ng ulan. . Naibabalita at ikinukuwento ng kanyang ama ang mga karahasang patungkol na rin sa paggamit ng armas o patalim para mailigtas ang sa rili sa kagipitan. Hiling niyang yumaman at magkaro.

M ay pag-aalinlangan ang kintab ng kanyang mata. bala lang at la kas ng loob ang puhunan mo. tila walang kasiguruhan ang kanya ng ginagawa. Madali lang para sa bagong Pa nginoon. . Iginawi niya ang kanyang sasakyan sa isang tagong pasilyo. Isang magsasaka ang ama ni Alfonso na pinaslang nang tumangging magbigay ng adwanang butil sa mga Hapones. Itinutok niya ang baril at sa pagdaan nito ay ipinutok. Bukas. Tama lang na maranasan mo ang hirap ng trabah ong pinasok mo. sukab na estudyante.Ala-una y medya na ay wala pa ang hinihintay ni Norman. Subalit malayo nang magkagayon pa ito. Anak. Nabulabog ang katahimikan sa abenida. May tatak na ng pangil ng katandaan ni Metusalem ang kanyang kataw an pati na ang kanyang mukha. Napag-iinit niya ang tumba-tumba na maaawa t lamang sa sandaling kinakailangan na niyang sundin ang dikta ng sikmura. Tulad ng inakda nila ni Alfonso. nagtatalo ang salaping kapalit at ang sarili kong sikmura. Beynte-uno na siya. wala akong magawa kundi ang kumapit sa patalim para mabuhay ang iniwan niyang sanggol. Sa una'y may kahirapan. at ilang t aong tuloy sa paglaban sa pamahalaan ang iyong makikilala. Nag-iingay ang mga kuliglig na tumatawag sa ambon ng ulan. bukas ay lal o mo pang maiintindihan. Dama pa rin niya ang sakit ng pag-iisa sa buhay a t mas titiisin pa't mamarapatin ang kirot ng metralhiya magkaroon lamang ng pami lyang makakasama. Nalibang siya nang bumalik sa kanyang gunita ang 'di pa katagalang araw na nakalilipas nang kausapin siya ng kanyang ama. Mula sa kanyang jacket ay inilabas niya ang kanyang baril. Si Alfonso ay isa sa mga kalalakihang sumama sa hukbong Pilipino-Amerikanong nak ikihimok laban sa mga Hapones. Hindi na ito laru-laruan. Bihasa na ang kamay ni Gloria sa pananahi at pagbuburda. sabay sambit ng kanyang ninanais sa anak. Bakil-ba kil na ang kanyang palad at sawa na rin ito sa tusok ng karayom sa tuwing tinata pos niya ang mga masalimuot na husi. Tumakbo sa kabilang pasilyo si Norman at pinatakbo ang sasakyan na p ara bang walang nangyari. Ilang taon ko rin itong ginawa simula nang tang galin ako sa trabahong ipinambubuhay ko sa inyong mag-ina. Nasa madilim na bahagi ng kabilang pasilyo si Norman nang dumaan ang isang kotseng pula. Galit ang kanyang nakatatandang kapatid sa mga ganitong pangarap. Mala-imahen na ito ng kanyang magiging Panginoon. Malulunok mo ito. Namatay siya sa saki t. malamlam at ku lob ang hangin sa loob ng kapirasong bahay." Dumating ang hudyat sa kabilang daan at nakita niya na ang papalapit nit ong pagkumpas. Tila manok silang pup ugutan mo sa iyong pag-aabang. May matinong pulis. Mag-uumaga na. may kakis igan ang katawan hindi tulad ng kanyang ama na may bahid na ng katandaan. Simple ang kanyang kilos subalit matalim ang ilang pagsulyap sa inaabangan. napakadaling gawin. isang kalabit lang sa gatilyo. Nagiisa na siya sa buhay. Maraming taon na ang nakararaan nang yumao ang kanyang D itseng Cora. Inilapag ng kanyang ama sa mesa ang baril. Matagal mo na itong gustong malaman. Hindi mo mararamadaman ang panandaliang hirap ng ibibigay kong hanap-buhay. Nanghina siya pagkatapos subalit inunahan siya ng kanyang isip par a tumakas. kakausapi n ka ng tauhan ng nasa itaas. Ngayon siya ngin angawit ng pag-upo. Pinasabog ang ulo ni to at nang sumugod ang kanyang ina'y isang matalim na bayoneta ang itinarak sa d ibdib. "Nasa tamang gulang ka na. hina wakan ang baril at bumababa. Tila manok na ginilitan ang estudy anteng natapat para sa kanya. masarap ang nasa ilalim ng makapangyarihan. Pinagot na ng kanyang Ditseng Cora ang tali ng kanyang pag-asa upang tupdin ang pangarap.

Jun-Jun?" tanong ni Aling Aida sa bata. .4 Title:Kwento (2) At baka maabutan ako ni Nanay. Lagi kong hinihintay ang mga labada galing kina Aling Aida dahil tiyak n a kasama ang paborito kong kamisetang dilaw. matanda lang daw ng isang araw si Jun-Jun sa akin. Si Jun-Jun ang bunsong anak ni Aling Aida. ISINAMA uli ako ni Nanay sa bahay ni Aling Aida. Lihim ko itong isinusuot kapag wala si Nanay. wala naman kaming dapat ihatid na mga damit. Inihatid namin kay Aling Aida ang kanilang pinalabhan. Pero kapag ihahatid na namin ito kina Aling Aid a. nagiging akin ito. Matagal-tagal na rin siyang nagpapalaba kay Nanay. Kapag nasa amin ang kamisetang dilaw. Kasing-laki ko siya. Laging huli pa rin ito kung kusutin. nagulat ako dahil ang daming bat a. May iba't ibang kulay ng lobo. Umalis si Jun-Jun pagkakuha niya ng kanyang kamiseta. kung isampay. at kung itupi. Sabi n i Nanay. Si Nanay. Nagtataka ako. kukunin ko lang 'yung <i>yellow</i> kong <i>t-shirt</i>. Patung-patong ang mga regalo sa isang mesa. 'yung ma y drowing na animè. Pinapasok niya kami sa kany ang malapalasyong bahay at pinaupo sa kay lambot na upuan. ISINAMA AKO NI Nanay sa paghahatid ng mga damit sa Mountainview. Paborito rin pala ni Jun-J un ang kamisetang dilaw. Pagdating namin sa bahay ni Aling Aida. Itinupi ko na lang nang maayos ang kamisetang dilaw. magan da rin ang suot. kung banlawan. Makulay din ang sumb rerong karton ng mga bata. Bertdey pala ni Jun-Jun. Pinasuot sa akin ni Nanay ang aking pang-alis na damit. ISANG HAPON. bumabalik na ito sa tunay na may-ari." sabi niya kay Aling Aida. "Mama. Pinamiryenda pa niya kami ni Nanay. Di ito nawawala sa paglalaba namin ni Nanay. may hotdog na nakatusok sa repolyo at may mga kendi at laruang nakasabit sa kawayan. Mabait si Aling Aida. Suot niya ang kanyang pansimbang bestida. Gusto ko po kasing isuot ngayon. Kinuha ni Nanay sa mga nakatuping damit ang kamisetang dilaw. May biglang dumating na bata. may malaking keyk. si Jun-Jun. "O.

Iimbitahan natin siya bukas dito sa ating bahay. Tumulong naman si Nanay kay Aling Aida sa paghahanda ng mga pagkain. . maglaro kayo ni Ju n-Jun. Tumango ako kay Aling Aida. pupunta uli tayo kina Jun-Jun. Naging masaya ako 'nung araw na iyong dahil nakilala ko na si Jun-Jun. Kahit di paborito ko pa rin ito. Di ko a kalaing kasama ito. Bigay na sa akin ito ni Jun-Jun. at pagpapaalam ng ibang mga bisita. naging masaya ka ba? Minsan punta ka dito. di na ito masyadong kakulay ng hinog na mangga. maghahanda tayo. Kahit konti. Inabot niya ang isang plastik at isang dila May laman itong isang sumbrero. nakalimutan ko. Siguro mga maruruming damit uli na lalabhan namin ni Na nay. mga kendi. Itiniklop ni Nanay ang iba pang damit na bigay sa akin ni Jun-Jun. "Bigay ko kay Joey 'yan. "O. "Di ba ikaw naman ang may bertbey bukas?" "Ay! Oo nga pala. Puwede pa namang isuot. Binuksan ko ang plastik. At nakita ko agad ang paborito kong kamisetang dilaw. "Sa wakas!" Humarap ako sa salamin batang nakadrowing. at isang kapirasong <i>Kaibigan</i>." dagdag niya. dilaw." sabi ni Nanay. Pagkatapos ng masayang parti. "Bukas. Joey. Tumulong muna si Nanay sa pagliligpit. Ako naman ang may bertdey bukas!" Bukas sina Jun-Jun at Aling Aida naman ang aming bisita ni Nanay. may ibinigay na isang malaking plastik ng m ga damit si Aling Aida. "Bakit 'Nay? Merong ano bukas?" tanong ko. Bigl ang napuno ang aking damitan. ibinuhos ni Nanay ang laman ng malaking p lastik sa papag. S umali rin ako sa iba't ibang palaro at nakipagkaibigan sa ibang bata. ang aking sup er-paboritong dilaw na kamiseta. Agad ko itong kinuha at isinukat. Nang pauwi na kami ni Nanay. pero di ito 'yung pa borito naming dalawa na may nakadrowing na batang may patusok-tusok na buhok at may hawak na umiilaw na espada. Kulay dilaw pa rin ang suot na kamiseta ni Jun-Jun. w na lobo. papel na may nakasulat na: pagdating sa aking ika-7 kaarawan</i>.Lumapit sa akin si Jun-Jun. PAG-UWI NAMIN NG bahay. Kahit Ngayon. sayang naman kung sa iba pa mapunta. Masikip na kasi ang damitan ni Joey. munting laruan. akin na ang kamisetang at parang bigla uli akong naging malakas tulad ng na matingkad na matingkad na dilaw ang kamiseta. <i>Maraming salamat sa iyong <i>Jun-Jun</i>. naiwan kami ni Nanay. Mapas asalamatan ko na rin si Jun-Jun sa kanyang naunang regalo sa akin." sabi ni Aling Aida.

Walang tigil sa paggawa ng bahay ng mga taga-riles. "Hayaan mo Beng. magagawa rin natin itong munting bahay natin. tabla. Walang tagariles ang di nakakapansin sa husay ng pagkakagawa ni T atay sa aming bahay. at kung anu-ano pa . at pako. ay nagagawa niyang mesa. at kung anu-ano pa. " ang sabi sa akin ni Tatay pagkatapos niyang inumin ang tubig." ang sabi sa akin ni Tatay pagkatapos naming maghapunan. . Buung-buo na ang aming bahay. Kaya niyang gumawa ng hagdan. Para sa akin. May pinto at mga bintana na ito. At pagdating ng hapon. Pagkatapos noon. pako. Isang totoong b ahay na ang bahay namin ni Tatay. Maraming kayang gawin ang aking Tatay. nagising ako sa pukpok ng martilyo at paglalagar i ni Tatay. At tuwing hapunan. Dinalhan ko ng tubig si Tatay. Walang tigil na ginawa ni Tatay ang aming bahay. Sa araw-araw lalo pang dumami ang nagpapagawa sa kanya. "Kaya pa natin pagtiisan itong ating bahay. Dahil kay Tatay nagkakaroon ng bahay ang mga dating naggagala at natutulog lang sa kalye.Karpintero ang tatay ko. Minsan kapirasong kahoy. silid. Parang kayang gumawa ng limang bahay ang kanyang mga naipon sa araw-araw. alulod. Gumagawa ng bahay ng mga taga-riles si Tatay pero ang bahay nami n ang di pa niya natatapos gawin. mamaya lang makikita mo nang magbabago ang ating bahay. Kumpleto na ang aming sahig at bubungan. pako. walang papantay sa husay ni Tatay sa paggawa ng bah ay. basta di tayo nagug utom. Pinagsaluhan namin ni Tatay ang isang masarap na hapunan. si Tatay ang g umawa. Lahat ng bahay sa riles. napansin kong lalo pang naging masipag si Tata y. kasya-kasya ang lahat na parang isinukat. Mga karton mu na ang ginamit na dingding ni Tatay sa aming bahay. Ang mga sobrang kahoy. sahig. bintana. bangko. Walang nasasayang kay Tata y kaya marami ang humahanga sa kanya. Tila nagkaroon ng madyik ang kamay ni Tatay. at yero para sa aming bubungan. "Beng. Sa pag-uwi ni Tatay tuwing hapon. kulang pa r in ang tabla para sa aming sahig. lalong sumasarap ang aming hapunan. Nakaipon si Tatay ng maraming kahoy. Tamang-tamang an g kanyang putol ng mga kahoy. namangha na lang ako sa aking nakita. mura rin siyang sumingil. Di na rin karto n ang aming dingding. kaya niyang gumawa ng buon g bahay. lalagyan ng libro. bubungan . may tabla. Marami ang nagpapagawa kay Tatay dahil bukod sa pulido ang kanyang mga g awa. Sinisimulan na pala niyang gawin ang aming munting bahay. napansin kong lagi siyang ma y dala. Maraming pukpok ng martilyo at paglalagari ang aking narinig. Isang umaga." ang sunod na sabi niya. Wala pang pinto at bintana ang aming munting bahay. mga kahon ng prutas at kung a nu-ano pa. tabla. at iba pa. pintuan.

magsisimba tayo sa Bayan ng Tatay mo. Iniiwasan kong mapadaan sa lumang aparador. Kulay-putik ito. pati ba kulog at kidlat ay ta kot sa malaking salamin ng lumang aparador? Lumang-luma na ang aparador. Kulay-rosas ito. Ito pala ang susi ng luma at k ulay putik na aparador. sa malapit man o ma layo.'Yung ibang nagpapagawa kay Tatay. na tunay na naghirap upang magkaroon kami ng munting bahay sa gilid ng riles ng maingay na tren. MAYROON AKONG KINATATAKUTAN sa loob ng aming bahay. Tatakpan niya ang malaking salamin ng lumang apar ador at saka isasara ang mga bintana. Minsan. di na ako nagsalamin sa malaking salamin ng luman g aparador. At namangha ako nang ilabas ni Nanay ang isang napakagandang bes tida. agad kuk uha si Nanay ng puting kumot." pakunut-kunot na sabi ni Nanay na para ng may iniisip. "Halika!" yaya sa akin ni Nanay. baka may natutulog na higante sa loob nito. Malaki kasi a ng salamin. "Sa Linggo. May maliliit na ukit ng mga bulaklak sa bawat gilid at isang mukha ng anghel sa itaas ng salamin. Ito ay ang lumang aparador sa aking silid. Ano kaya ang nasa loob nito? Siguro isang d ambuhalang damit. Ikapitong kaarawan mo kaya kailangang maganda ang isusuot mo. p inaulanan ng pulang-pula at maliliit na burdang rosas. Natatakot ako. . Lapat na lapat sa akin ang bestida. Parang amoy ng isang luma at inaamag na libro. At mayroon pa itong isang malaking lasong puti sa likod. naaalala ko ang naging hirap ng isang karpintero. May kinuhang isang bungkos ng susi si Nanay. Nat atakot kasi akong baka magising ang higante sa loob nito. Pero walang dambuhalang damit at higanteng kumuha kay Nanay nang buksan niya ang aparador. Pakiramdam ko. Nagsimula na ring kumalat ang kakaibang amoy. may isang babaing nakaputi sa aking likuran. parang isinukat ng isang modista. binuksan ni nanay ang lumang aparador upang kunin ang isang mahalagang papeles. kaya di nabubuhat ninuma n maliban kina Nanay at Tatay. Baka lamunin kami ni Nanay ng dambuhalang damit o kaya'y ng natutulog na higante. Baka lamunin s i Nanay ng dambuhalang damit o kaya'y kainin ng higanteng natutulog sa loob nito . gustong gayahin ang aming baha y. Natakot ako. Walang sinuman ang nakabubuhat ng lumang aparad or kundi sina Nanay at Tatay lang. Sa isip ko. Noon lamang ako nakakita ng ganoon kagandang bestida. Naisip ko nga minsan. Kumar ipas ako ng takbo. Isang araw. Buhay na buhay ang mga r osas. Baka ito ang amoy ng higante. Pero umihip ang kakaibang hangin sa aking likuran. tila isa itong malaking kuweba. Pero di man lang natakot si Nanay. Pero sa tuwing titingnan ko ang aming bahay. Bumilis ang tibok ng aking puso. kitang-kita ang buong katawan ko. Ang mga ugatang kamay n i Tatay. nagtaasan ang puting kurtina sa bintana at nag-amoy sampagita ang paligid. Sinilip ko ang loob pero agad itong isinara ni Nanay. Kung titignan nga sa malayo ang aparador. naglakas-loob akong manalamin sa lumang aparador. Mu ling lumangingit ang pinto ng lumang aparador na parang nabibiyak na lupa at nag simulang kumalat ang amoy-luma at may amag na libro. Lumangitngit ang pinto ng aparador na parang nabibiyak na lupa. At sa bungkos ng susi ay m ay namumukod-tanging malaki at kalawanging susi. Mula noon. Di ko alam kung tatakpan k o ang aking tenga o ang aking ilong. Kapag umuulan o dumadagundong ang langit sa kulog at at kidlat.

a y nagtanong ako tungkol sa lumang aparador. "Ang lumang aparador na ito ay minana ko sa iyong lola Dominga. magkakasunod ang laki at may mga buhay na buhay na burda. Wala siya sa likod ng lalaki. Di man lang nagbabago ang kulay o inaanay. Sa loob ng ating bahay. Pero nang buksan ni Nanay ang apa rador namangha ako sa aking nakita. ay kapantay siya nito. May tela kasi itong parang sinasaniban ng l iwanag sa gabi at may mga burda pang bituin. Mahigpit ang pagkakapinid ng pinto at anu man ang gawin kong pagpihit at pagpapaikut-ikot sa kalawanging susi.Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa aming eskwelahan. inilabas naman ni Nanay sa luma at kulay-putik na aparador ang puting-puti bestida na may terno pang belo na yari sa telang pin ya. namangha ang aking mga guro at kaklase sa isinuot kong bestida. Kapag may sobrang tela. itinatahi niya ako ng bestida. di ko ito m abuksan. Bilang isang feminista. malakas ang l alaki" ang naging pananaw ni Arceo. Kilalan g magaling na mananahi at magbuburda ang iyong Lola noong panahon ng Amerikano. at sa hal ip. Noong ako'y sabitan ng medalya noong Marso. Sa panayam na ginawa ng risertser kay Arceo sa kanilang tahanan sa Quezo . Maaari s iyang magtaglay o humawak ng kapangyarihan tulad ng lalaki. Lalong naging mahiwaga sa akin ang lumang aparador. kinuha ko ang bungkos ng susi ni Nanay at sinubukan kong buksan ang aparador pero di ko ito mabuksan. May sarili siyang t alino at mga katangiang maipagmamalaki. "Kay daming bagyo na ang dinaanan ng aparador na ito. naniwala siya na an g mga babae ay laging kapantay ng lalaki . Noong ako'y magkomunyon. Minsan. Maayos na nakasabit ang kay gagandang mga b estida na may iba't ibang kulay. kailangan kong mags uot ng kasuotang Pilipino. Kinakabahan pa rin ako." kuwento ni Nanay. Inilabas ni Nanay sa luma at kulay-putik na aparador ang kasuotang Maria Clara na punung-puno ng masasalimuot na burda. Siguro may isang ma laking makina sa loob nito na tumatahi ng magagandang damit na isinusuot ko. ang tibay-tibay. 5 Title:Sanaysay (6) Taliwas sa kinagisnang tradisyong "mahina ang babae." Kinuha ni Nanay ang bungkos ng susi at binuksan ang luma at kula y-putik na aparador. ito ang pina kamahalagang gamit para sa amin ng iyong Tatay.sa lakas man o sa kaalaman. Isang gabi habang nagsusuklay si Nanay sa harap ng mahiwagang salamin.

ayon kay Arceo ay tumutukoy sa isang pook n a hindi kathang-isip lamang. Ayon pa rin kay Arceo. taliwas sa nakasulat sa Paunang Salita sa nobela na ang kasaysayan ng nobela ay kathang-is ip lamang. Ang sunog na ito ang naging dahilan. Isang maituturing na <b>obra/<b> ni Arceo na kababasahan di lamang ng tun gkol sa pagpaksa ng iba't ibang uri ng babae kundi ng kanya ring pagsisikap na m aiangat ang mga babae sa dapat nilang kalagyan ang nobelang <b>Canal De La Reina </b>. Sa nobela ay tinangka rin ni Arceo na ibalik ang kasaysayan ng pook na ito na kanyang kinalakhan. Inilarawan din sa nobela ang mabuway na pagtitiwala ng taumbayan sa pamah alaan dahil sa matinding nararamdamang kahirapan sanhi ng paglaganap ng mga suli raning panlipunang hindi malunasan.</pd> 125 na ipinanukala noong Setyembre. Matatagpuan ito sa daang Juan Luna." Kakambal pa rin ng bawat pagsulat niya ng akda ang layuning matu lungan ang mga babaeng ibangon at linising muli ang nayurakan at narumihan nila ng mga karapatan. gayundin ang mga pangyayari. ayon kay Arceo. upang lisanin ng kanila ng pamilya ang Canal De La Reina. . 1972." Inilagay ni Arceo ang ganitong "waiver" sapagkat katatakda pa lamang ng Saligang Batas nang malathala ang nobela. 1 972. mabago ang kalagayan nila sa lipunan. nabatid na sinadya at hindi nagkataon lama ng ang pagpaksa niya sa mga babae sa marami niyang akda.ang mga tauhan at pangalan. Sa katunayan. Pangarap niyang muli nilang buuin ang unti-unting nawasak na p agtingin sa kanila ng lipunan. napakalapit sa puso niya ang nobelang <b>Canal De La Reina</b> sapagkat hindi lamang ito nagpapagunita ng maraming bagay ukol sa kanyang kabataan kundi taglay ng isa sa mga tauhan ng nobelang ito ang kanyang s ariling katauhan. sa mga buhay ng tao. ang mga tauhan sa <b>Canal De La Reina</b> ay hindi kathang-isip lamang. Dito isinilang at nagkaisip si Arceo. Mayn ila. a t nag-uudyok ng paghihimagsik ng mga mamamayan laban sa pamahalaan o alinman sa mga maykapangyarihan. Mababakas sa nobelang ito ang pagtatangka ni Arceo na buwagin ang kinagis nang tradisyon na mahina ang mga babae at malakas ang mga lalaki at sila lamang ang may kakayahang humawak ng kapangyarihan. Ayon kay Arceo. Kahirapang nagtulak sa mga tao upang manguta ng sa mga usurerong sumisipsip sa dugo ng kapwa nila Pilipino. Ang manuskrito ng nobela ay sumailalim sa ilang pagbabago upang hindi makalabag sa D epartment Order No<pd>. at ihanay sila sa mga lalaki. ay nagkataon lamang</b>. Isinasaa d sa panukalang ito ang pagbabawal sa paglalathala ng anumang materyales na nagaalis ng pagtitiwala ng mga mamamayan sa gobyerno at sa ano mang ahensya nito. at ang epekto ng pamiminsala nito sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Mula sa naging pagtatapat ni Arceo sa panayam sa kanya ng risertser. buhay man o patay. wika ng nobelista. tulad ng malakas na bagyong si Gloring noong Hulyo 27-30.n City noong ika-26 ng Pebrero. 1998. Sa bawat akdang kanyang isinusulat ay sinisikap niyang "ibandil a ang talino ng mga babae. Binuhay ng nobela sa alaala ng mga mambabasa ang ilang pangyayari sa kasa ysayan ng Pilipinas. sa Tondo. Ang <b>Canal De La Reina</b>. kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang feminist ang manunulat. bawat tauhan sa nobela ay na titiyak na "buhay" na tao noong kanyang panahon at maaaring manatili pa ring buh ay sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit sa bahagi ring ito ng nobela ay isang "waiver " ang nakalakip na nagsasabing "<b>kung ang nobela ay may nakakawangki man . Magba balik din sa alaala ng mga mambabasa ang isang malaking sunog na totoong naganap sa lugar na ito noong taong 1941 bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdi g.

Sina Leni. Kahit na batid niyang pader ang kany ang babanggain ay hindi nanaig ang takot sa kanya kundi ang kagustuhang ipagtang gol ang kanyang karapatan: Hindi makatulog si caridad. isang asawa. ang mga resibo sa buwis. at malaya ang kanyang isipan sa pagpapasya. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na maaaring mawala ang kapirasong lupang iyo n na mahalagang-mahalaga sa kanya. ang usurera sa nobela ay larawan ng isang matandang baba eng dumidiyos sa salapi at nakukuha ang bawat maibigan dahil sa yaman. Ang mga tauhan sa nobela ay sumasaklaw sa lahat ng panahon at sa mahabang panahon ng kasaysayan. ang tunay na m ay-ari ng lupa. Si Leni. Si Caridad ang sumisimbolo sa katapangan at katatagang nais ibandila ni Arceo tungkol sa babae. An g kapalaluang siyang kabuuan ni Nyora tentay ang halos hindi niya mabakas sa mukha nito. Higit na malaking piraso ng lupa at may palayan ang naiwan naman sa kanyang Ate Anita. Si Nyora Tentay na ayon kay Arceo ay larawan ng mga usurera sa Tondo ay k inakitaan din ng kakaibang lakas ng isang babae nang buong pagpapakumbaba niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo nang muling maangkin ni Caridad. Ngunit sa kagustuhan na rin marahil n i Arceo na huwag mag-iwan ng pangit na larawan ng tauhang babae ay pinagbago niy a ang donya sa wakas ng nobela: Ngunit wala na ang dating gilas ng kaanyuan. Mala ki ang kanyang larawang nasa unang mukha ng pahayagan. pati na ang kasula tan sa paglilipat sa pangalan niya ng lupa bago pa mamatay ang kanyang ama. Hindi pa dumarating ang mga pahayagan ki na Caridad ay hindi na matigil ang mga tawag ng pagbati kay Leni. isang babae. Nagawa niyang ipaglaban at maba wi ang kanyang manang lupa mula kay Nyora Tentay. Manapa. masama ang ugali at mapang-api. Si Nyora Tentay. Makasala nan siya. Siya ang nagpamalas sa katotohanang matagal nang nakukublihan na ang babae ay maaaring makaangat sa lalaki sa punto ng intelektwal. Nagtaglay si Le ni ng talinong di-nalampasan ng lalake sapagkat siya ay isang babae: Walang pat lang halos ang tunog ng telepono. Si Leni ang nanguna sa board exam sa medisina. Subalit ano man ang maging sama ng isang babae. Walang pangamba at takot na namamahay sa dibdib ni Carid ad.mga totoong taong na kilala niya at nakasalamuha. Si Leni ang nagwasto sa maling pag-aakala ng marami na mas matalino ang lalake sa babae. Nagawa niyang magtagumpay sa kanyang layunin sapagkat siya ay isang babae. Sa katau han ni Nyora Tentay ipinakita ni Arceo ang kabilang mukha ng isang babae. ang kinatitirikan ng kanyang bahay at tindahan. at Ingga ay mga tauhan din sa nobela na nagpamalas ng kani-kanilang sariling lakas bilang mga babae nang buong-tatag nilang harapin a ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. makasarili. Maluwag din sa puso niyang tinanggap ang pagkawala ng kanyang mga alahas at kayamanan. Hindi lamang dah il nakasulit siya sa pagiging ganap na manggagamot kundi natamo rin ni . at higit sa lahat. ang anak na dalaga ni Caridad ay naging matagumpay na doktora d ahil sa pagsisikap at pagtitiyaga. sa kanilang lalawigan sa Bulacan. Nakapikit siya ngunit gising na gising ang kanyang diwa. at ma ging sakim sa yaman at kapangyarihan.Pagdating na pagdating niya sa bahay ay ini labas niya ang titulo ng lupa.<b>Ang mga Tauhang Babae sa Canal De La Reina: Isang Pagbuwag sa Kinagisnang Tra disyon sa Kababaihan</b> Bago pa man isulat ni Arceo ang nobela ay buo na sa kanyang isip ang mga tauhang pagagalawin niya at "muling bubuhayin sa nobela" . mapang-api sa kapwa. Mula naman sa katauhan ni Caridad ay makikita ang isang kahanga-hangang b abae dahil sa taglay niyang katapangang ipaglaban ang lupang alam niyang talagan g kanya at siya lamang ang dapat umangkin. Gracia. May m ga sandaling maaari siyang maging palalo. sa dakong huli ay laging may puwang para sa mabuting pagbabago sapagkat s iya ay isang ina. ang isang pagpapakumbabang hindi niya dating naki kilala sa katauhan ng ina.

May determinasyon at pagpapahalaga sa sarili si Ingga sapagka t siya ay isang babae. mas mahirap maging isang ina nang walang asawang sumusuporta. At napatunayan ko naman. Ang dating matayog na usurera ay buong unti-unting naging mapagpak umbaba sa kanyang katandaan. ang usurera. noon ko pa natiyak na patay na ang aking puso. Kung mahirap ang maging isang ina at asawa. si Gracia na dating manugang ni Nyora Tentay ay natutong lumab an sa mapang-aping biyenan at nagawang iwan ang asawang <i>mama's boy</i>.. si Vi ctor.. Mahirap si Ingga at hindi nakapag-aral subalit nagtaglay siya ng talino a t lakas ng loob upang makapagpasya para sa sariling buhay at matutong tumayo sa sariling mga paa. bumagsak at ma durog ay magagawang bumangong muli upang isa-isang damputin ang bawat piraso ng durog na bahagi ng kanyang buhay. Pag kaawa. at hindi napadadaig sa anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. isinumpa niyang di n a muling babalik kay Nyora Tentay upang huwag nang madamay pa sa mga kasamaan ni to na matagal na rin naman niyang tinututulan sa puso at isip: Iba-ibang damdami n ang umalon sa dibdib ni Caridad nang makita si Ingga. at kung hindi nauna-una ang kanyang kaara wan ay hindi siya makapanunumpa agad sapagkat kulang siya sa opisyal na gulan g. Paghanga. Namuhay nang nag-iisa ngunit mapayapa si Gracia sa piling ng nag-iisang a nak na si Geronimo. s . Matapos ang malaking baha. Uminog din ang kwento ng nobela sa pag-aagawan sa k apirasong lupa sa Canal De La Reina nina Nyora Tentay at Caridad. Nagtagumpay si Gracia bila ng isang inang hiwalay sa asawa sapagkat siya ay isang babae. Si Gracia ang simbolo ng isang babaeng matapos magkamali. hindi maitatatwang may bahid ng feminismo ang nobela dahil sa p aglalarawan ni Arceo sa mga tauhang babae bilang malakas. at pa'no mong mamahalin ang isang taong hindi mo iginagalang?" Pa tuloy ni Gracia. Siya ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ng kanya ng anak. Kung mahirap maging isang ina. <b>Kongklusyon</b> Sa unang malas ay masasabing panlipunan ang tema ng nobela sapagkat mahu say na paglalarawan ito ng iba't ibang anyo ng paniniil na kinakatawan ni Nyora Tentay. ang unang manggamo t na babae sa Pilipinas at isa sa mga kinikilalang bayani ng ating lahi. at buuin itong muli.. Sa pagsisikap na makapagbagong-buhay nang mag-isa. ang lahat ay nagbago sa buhay ng matanda. hindi hadlang ang aking pag-iisapar a umunlad. Hindi niya mapaniwalaa na sa maliit na balangkas ni Ingga ay natitipon ang hindi pangkaraniwang lakas.ya ang namumukod na katangian: sa loob ng dalawampung taon ay siya ang unang ba baing kumuha sa unang puwesto. si Ingga. Aywan niya kung ano. Tinaglay niya ang karangalang maging pinakabatang nakasulit na manggag amot na babae pagkatapos ni Doktora OliviaSalamanca. mas mahirap maging isang ina at ama nang sabay. at pagkatapos ay taas-noo ng humarap sa sumisikat na bukang-liwayway upang harapin ang isang bagong umaga. Samantala. Wala na akong paggalang sa kanya. at magagawang palakihin at bigyan ng mab uting edukasyon ang anak kahit na walang tulong at suporta ng pabaya at irespons ableng asawa: Mahal ko si Victor noon. Samantala. Nang dumating ang isang malakas na bagyo.. amin niya. Pero ngayon ay wala na . Subalit ang lahat nang ito ay napagtagumpayan ni Gracia. Subalit sa ka bila ng mga ito. natuklasan niyang mabubuhay din pala siya kahit wala na sa piling ng kanya ng amo. Pinatunayan niyang hindi kailangan ng lalaki upang mabuhay nang maa yos at marangal ang isang babae at ang kanyang anak. Pinagsamantalahan niya at inagrabyado ang lahat ng lumapit at humingi sa kanya ng tulong. ang katulong sa nobela ay natutong harapin ang sari ling buhay nang hindi na umaasa sa among si Nyora Tentay. Iginapang niya ito sa pag-aaral hanggang maging isang ganap na doktor tulad ni Leni. Panlulumo. nangangarap at nagtata gumpay. Ipinakita ni Gracia na makakayang mabuhay ng isang bab ae kahit hiwalay siya sa kanyang asawa.

hindi nagtataas ng boses. "<b>H</b>oy pulubi! Bakit mo ipinamumudmod ang mga butong iyan sa oras ng pagtul og ko ha?" nanggagalaiting tanong ng ganid na donya. Nag-iisip sila. Ngingisi-ngisi siyang nanunungaw na para bang nagpapahayag sa lahat na tanging ang bahay niya ang pinakamalaki at p inakamaganda na dapat tingnan lamang at kainggitan. Hindi ko po alam na natutulog kayo. <b>I</b>sang tanghali ay galit an galit ang donya sapagkat nagambala ng nagkakai ngay na mga bata ang prenteng-prenteng pagtulog niya. Walang panahon sa mga kapitbahay at tuwang-tuwang nakauungos sa lahat ng bagay. Laging may dalawa siyang katulong na nagsasalit magpaypay sa kaniya.pasensya na po kayo. Na kita niyang nag-aagawan ang mga bata sa mga buto ng halamang ipinamimigay ng isa ng matandang pulubi. Gusto niyang pag-usapan ng lahat ang bago n iyang baro at saya. Hindi na sila ang mga babaeng tinuruang maging mahinhin. Ayaw niya kasing mabawasan kahit katiting ang iniingatang kayamanan na hindi naman niya m adadala sa libingan. "<b>P</b>a. Kung hindi ay matitikman ninyo ang galit ko!" asar na sigaw ng d onyang walang pinahahalagahan.. naistorbo mo na ang pagtulog ng reyna ngayon ka pa magdidispen sa? Hoy mga bata. at maaari nang huwag pagtapusin ng ano mang propesyon sapagkat sila a y dapat na nasa bahay lang at nag-aasikaso ng asawa at mga anak. . <b>I</b>yan ang donyang makasarili at mayabang.anhi man ng tao o ng kalikasan. huwag na huwag kayong mag-iingay sa harap ng bahay ko oras-ora s. minu-minuto. "<b>P</b>asensya.Legends Word Count: 2010 <b>S</b>a panunuod ng mga sarsuela sa plaza ay kailangang ipagdala siya ng silya ng mga katulong na inaapi-api niya. at nagagawa nilang higitan ang mga katangian ng mga lalakeng tauhan sa nobela. May malawak silang kaalaman sa mga naga ganap sa lipunan. Kapag bi gayan na ng abuloy sa simbahan ay parang bulag siyang walang nakikita. 4 Title:Alamat (7) Text 120 . <b>K</b>apag nagdadaan ang prusisyon sa lansangan ay makikitang buong rangyang n agliliwanag ang malalaking bintana ng donya. <b>S</b>a pagsisimba sa kapilya gustong-gusto rin niyang sa harapan siya nakikit a.. Alam ng mga tauhang babae sa nobela kung paano ipaglalaban ang kanilang mga karapatan." pagmamaka awa ng pulubi. Sumagsag siyang pababa.

"<b>A</b>no.kahit na isa man lang. Umali s kayo ngayon dito. Alis ngayon din.. <b>S</b>a di kalayuan ay biglang sumulpot mula sa kawalan ang uugud-ugod na pulu bi. <b>I</b>sang hapong masayang pinagmasdan ng donya ang mga punong hitik sa bunga ay nasulyapan niya ang nakagalitang mga bata na titinga-tingala. Ayokong makita ang pagmumukha mo." "<b>K</b>a. Sige mabahong pulubi. Ang nauuhaw ay dapat mong painumin!" "<b>K</b>ahit kumpul-kumpol ang matatamis na bunga ng mga punong ito ay ipagdada mot ko sa iyo. Manigas ka riyan sa gutom.N</b>apaurong ang nanginginig na mga bata nang paghahablutin ng donya ang matiti gas na butong tangan-tangan nila. "<b>H</b>oy pulubi heto ka na naman. Natitiyak niyang ang mga iyon ang mga buton g ipinamahagi ng pulubi sa mga bata. pronto!" <b>N</b>ang mapag-isa ang mapang-aping donya ay galit na galit na itinapon nito ang mga buto sa bakuran. Na gmakaawa siyang bigyan man lang siya ng kahit ilang bunga ng mga punong nagsitub o sa malawak na bakuran. <b>I</b>sang lingo lang ang lumipas ay nagulat ang donya nang matanaw niya sa ba kuran ang naglalakihang mga halaman. Pagkatatamis at matuwid na matuwid ang mga bunga ng mga punong may malalabay na mga sanga." <b>A</b>kmang papanhik na ang donya nang biglang habulin ng pulubi ang nahuhulog na kumpol na mga bunga. Kaawaan mo na ang isang matandang katulad ko na hilahod na sa gutom. umalis kayo sa harap ko!. <b>H</b>indi nagtagal ang mga halaman ay naging matataas na puno. Ang mahalaga ay kinaiing gitan ng lahat ang mga punong tumubo sa aking bakuran." "<b>K</b>ahit na kaputol ay di kita bibigyan. Dati ay inistorbo mo ako sa pagtulog. <b>S</b>a sobrang galit ng donya ay sinundan kaagad nito ang yuyuko sanang pulub i. lumaya s ka na!. Wala akong pakialam kung magutom ka man. Alam niyang nagmamalabis na naman ang donya kaya napilitang lumapit siya. Hinablot ng matapobre ang braso ng matanda at isang malakas na sampal ang pin adapo nito sa kaliwang pisngi ng pobre. Lu mayas ka. layas!" <b>H</b>indi tuminag sa pagkakatayo ang matanda. Bilisan ninyo!" <b>U</b>pang mapabilis ang pagpapaalis ay kumuha ng timba ng tubig ang donya. Ang lakas ng sampal ay ikinatumba at iki . "<b>Sobra ka na! Ang nagugutom ay dapat mong pakainin.. Hu mahalakhak na pinagbabasa nito ang mga paslit na bata na ginaw na ginaw at lubha ng kaawa-awa. "<b>D</b>ahil sa mga batang ito nagising tuloy ako. Ngayo n nama'y humihingi ka ng ipagtatawid gutom. "<b>P</b>wede po bang makahingi?" gutom na nakikiusap ang mga bata. Takang-taka an g donya nang mamunga ang mga ibinato niyang mga buto. pahingi? Ako ang nagtanim at nagdilig bakit kailangang manghingi ka yo? Mga walang modo! Parang wala kayong mga magulang na nagtuturo sa inyo. Kayo rin mga pesteng bata kayo.

: "Minamahal kong Marikit sa pag-alis ko ay dala ko ang kabuhayan at kamatay an. "<b>S</b>inampal mo ako tapos inalok?" gumagaralgal pa rin ang tinig ng pulubi n a sa isang iglap ay naging liwanag na nakasisilaw. Ang mga buto ng halamang namumunga sa iyong bakuran ay mga butong nakaya kong ihandog sa mga pobreng batang tumulo ng sa akin upang makatawid ako sa tulay na baging na natatanaw mo mula rito. "Pulubi nga ako pero busilak naman ang puso ko. <b>N</b>alagas ang mga araw sa tangkay ng panahon." <b>S</b>i Marahas ay nagpatuloy: "Iiwan ko sa iyong kandili at pag-aruga ang isa ng halamang ituring mo na ring ako..lola patawarin ninyo ako. "Kaawa-awa ka Petronila. Bago lisanin ni Marahas ang kasintahang si Mutyang Marikit ay nagbilin ng gan ito. Ang Batangan tulad ngayon ay di pa lalawigan natatatag kundi pulu-pulutong n a mga balangay sa ilalim ng kapangyarihan ng iba't ibang raha at lakan. humigit kumulang. Patuloy rin ang pagmamalasakit ni Marikit sa halamang iniwan sa kanya ng kanyang giliw. ang Lumang Taal ay isang masaganang balangay sa talpukan ng alon ng Lawang Bunbon na sakop ni Raha Matapa ng. Isinusumpa kong magiging maasim ang bunga ng punong iyan. Ang utos ng ating Matanda ay di maaaring suwayin. <b>N</b>oong ikalabinlimang dantaon. <b>M</b>insan. Pero kahit na anong alok na ihain ay hindi na lumingon pa ang pulubing tila mag liliwanag ang katauhan sa mataos na kabaitan.nasadlak ng pulubi sa maalikabok na bakuran ng gahaman. Mga buto lang iyan na pinagkaguluhan at pinagkatuwaan lang nilang paghati-hatian. "<b>L</b>o." lumuluhang sabi ng mapagmataas na donya. ang prutas na umasim mula noon ay tinawa g nang Sampal-Ok na sa paglipas ng mga taon ay naging Sampalok. Ang ibini bigay ko lamang ay anumang aking nakakayanan. <b>Sapagkat sumampal tapos ay nag-alok. Noong pa nahong iyon ay kaylimit ng mga Moro sa baybay-dagat ng Balayan pati ng Ilog Pans ipit." Takang-taka ang donya pagkat alam ng pulubi ang t unay na pangalan niya. <b>N</b>anginginig na tumindig ang pulubi at sa isang marangal na tinig ay nangu sap. Pinagyaman niya ang nasabing halaman sapagka't ito lamang ang nai . Napabilang sa mga kawal ang binatang si Marahas na uliran sa bait at sigl a. si Raha Matapang. Ito'y k anyang isinagawa upang ang kanyang kaharian ay malayo sa anumang kapinsalaan ng digma. Dahil dito'y nagtakip ang mga munting balangay upang magdamayan at isailal im ang pangangasiwa ng lalong matapang at makapangyarihang lakan." "<b>O</b>o. Ikaw ang unang-unang pupul a sa akin kung tatalikdan ko ang tungkuling inatas ating balangay. Ang Taal ang pinakamatibay na moog laban sa Kamorohan. Ang luha mo lamang ang tanging l unas. Nang mawala sa harap niya ang matanda ay napaluhod ang donya sa malaking misteryong naganap sa kanya. bantog na mandaragat ay nagpadala ng mga kawal upang sagupain ang mga Moro sa larangan ng digma sa baybayin ng Mindoro.ang aking sarili." <b>N</b>aghiwalay sila. Kung ako'y masawi ito'y ma lalanta." <b>P</b>agkasabi nito ay tumalikod na ang matanda. Diyan nagsimula ang alamat ng Sampalok. M ga butong inagaw mo sa kanila na ngayong namunga ay ipinagkait mong hatian sila. Kaya siya'y diligan mo at pakaingatan. Walang balitang galing kay ma rahas.. lilisan kang baon ang aking pagmamahal. Kinabahan ang donya lalo na n ang ang mga bunga ng mga punong nasa harap ay nagsiurong at nagmistulang mga dal iring nanduduro. Matuto ka sanang magp akababa sapagkat mamamatay din tayo at ang lupang tinutuntungan natin ay siya ri ng lupang sa atin ay maglilibing.

mahal na Datu. ngunit ano ang kinalaman niyon sa inyong kalungkutan?" t anong ni Tandang Limay. lumago ang mga dahong masisinsin. ng lagnat." at nagbuntung-hininga muli.wang tanging sanla ng irog at tagapagpaalala ng kanyang katapatan. di lamang ang buong Batangan kundi ang Katagalugan ay natutong uminom ng alagaw. Nagtatanong ang mga mata ni Tandang Limay. Subalit ang kagandahan ng umaga ay hindi nakasiya sa Datu. "<b>O</b>o. Tandang Limay.iino m ng tubig na pinangalagaan ng halaman. Ang mga kawal na nagbalik mula sa dig maaan ay nagpatunay na si Marahas ay nasawi. "<b>Doon ako sa mga bundok na iyon laging nangangaso. Sa kanyan g matamang pag-aalaga ay muling umusbong. <b>G</b>abi't araw ay dinidilig niya ang mga halaman ng patak ng luha. at n amumulaklak. Magandang-maganda noon ang umaga. Siya nga ang naatasang magsiyasat tungkol dito. Masigla ang awit ng mga ibon. <b>I</b>sang araw. Maning ning ang sikat ng araw. <b>M</b>alungkot na nakapanungaw ang Datu. Lunti ang mga halaman sa pali gid. Nagbuntong-hininga nang malalim. Napakalayo na ang mga pook na iyon para sa mahina kong katawan. Ang tanging aliw lamang sa kanyang sarili ay ang pangyayaring ang kanyang mahal ay namatay sa ngalan ng kabayanihan. "<b>I</b>yan ang suliranin ko ngayon. Nakatuon ang mga paningin sa bughaw na kabundukan. Para bang gustong-gusto kong magawa uli an g mga bagay na iyon. Sariwa ang hanging amihan. Nagsigaya ang mga kapitbahay ni Marikit hangga't ang buong balangay." at muling nagbuntung-hininga ang Datu. ang halaman ay nalanta. Napag-usapan na ng "Matatanda" ang napapansin nilang pa gkamalungkutin ng Datu. Nagsadya siya sa palasyo ni Raha Mata pang upang makibalita tungkol kay Marahas." narinig niya sa may likuran. "<b>N</b>akita mo ba ang bundok na iyon?" nagtaas ng paningin ang Datu. <b>M</b>asagana ang Kahariang Masinlok. Kung siya'y dadalawin ng sakit ng ulo. Kayo mahal na Datu ang kinikilalang pinakamagaling sa pana noon.Wala siyang madamang kaligayahan sa lahat ng namamalas. <b>S</b>ubali't bakit tinawag na alagaw ang halaman? Si Marikit ang nagbigay ng ngalan. Matapos magpunas sa pinakulong tubig siya'y gagaling agad. may sipon at nag-uubo ang m ga dahon ng halaman at mga bulaklak nito ay kanyang inilalaga. . ngunit napakatanda ko na upang pagbalikan ang kabundukang i yon. nguni't nasawing taglay ang karanga lan pagka't sila'y nagtagumpay naman." sang-ayon ni Tan dang Limay. Humawak siya sa palababahan ng bintana. Isa ito sa bumubuo s a "Konseho ng Matanda. Na pabantog sa ibang kaharian ang inyong katangian sa pangangaso. Bughaw ang kabundukan. Nalulungkot nga ako. Natambad sa kaalaman ng madla ang idinud ulot nito." "<b>O</b>po. <b>U</b>muwi si Marikit na ang puso ay halos mawalat sa kapighatian. "<b>M</b>alungkot na naman kayo. aking Datu. <b>S</b>i Marikit ay naging masasakitin. Nakakunot ang noo at tikom ang mga labi. Bu maling ang Datu." "<b>I</b>kaw pala. Subali't ang bawat karamdama'y may luna s. Kung sumasakit ang kanyang tiyan. Natatandaan mo marahil na malimit akong mag-uwi ng baboy-ramo at usa sa aking ama at mahal ko sa buhay. Naalaala ko ang aking kab ataan.

"<b>M</b>ay magandang panukala ako tungkol sa inyong suliranin kung inyong mamar apatin. mahal na Datu. <b>M</b>adaling kumuha ng isang maliit na batumbuhay ang salamangkero. "<b>Sabihin mo at handa akong magbayad sa inyong kapaguran. Nabalita rin sa ilang bayan ang pagkamalungkutin ng pinuno ng Masinlok." saad ng salamangkero. L aging lumuluha ang magandang prinsesa." pahayag ng panauhin. At sa lalaki pa namang kanyang kinamumuhian. "<b></b>Kung matutupad mo ang iyong sinabi ay ibibigay ko sa iyo ang kamay ng ak ing anak. "<b></b>Aba. prinsesa ng Masinlok ngunit malaki rin ang pag-ayaw nito sa kany a. Ipinagdamdam niya nang labis na tila siya ay kalakal na ip inagpalit lamang sa isang bundok. Ngunit maaari nama n kayong magkaroon ng ibang libangan. <b>M</b>akalipas ang ilang araw. Ito'y par ang isang batong mutya. <b>S</b>amantala sa palasyo. <b>N</b>agbigay ng kaukulang paggalang ang panauhin. Nagkaroon siya ng karamdaman. 5 Title:Kwento (10) ." mabilis na pasiya ng Datu. Hindi na rin ako makadarama ng kasiyahan kung iba ang aking magiging aliwan." malungkot na umiling ang Datu. dumating sa palasyo ang isang salamangkero. Malaki ang paghahangad niya sa kamay ni Pri nsesa Alindaya." pasimula ni Tandang Limay. Biglang -biglang sumipot sa pinagtamnan ang isang maliit na puno. iniluhang gayon na lamang ni Prinsesa Alindaya ang naging pasiya ng ama. anong laking bundok! Di ba iyan tumubo sa itinanim na batong mutya ng salamangkero?" paksa ng usapan ng mga tao. Tumaas nang tumaas iyo n. Mat anda na siya at mabalasik ang mukha. Lumaki nang lumaki hanggang sa maging isang bundok."<b>Hindi na nga ninyo makakayanan ang maglakbay nang malayo. Itinanim niya itong tila isang binhi ng halaman. Dumating ang araw na itinakda ng Datu sa pagkuha sa kanya ng salamangkero. "<b>M</b>agpapatubo ako ng isang bundok sa kapatagan ng Masinlok na malapit sa i nyong palasyo para sa inyong pangangaso ipakasal lamang ninyo sa akin si Prinses a Alindaya." turing ng Datu. "<b>B</b>ahagi na ng aking buhay ang pangangaso. Naging malu bha ang kanyang sakit. <b>N</b>aging usap-usapan sa buong kaharian ang suliranin ng Datu.

Kulay itim ang lahat ng damit. Wala raw makahuli kay Nardong Putik. " ang sagot naman ni Nanay. Nardong Itim ang naririnig kong tawag nila kay Tata y. Mula kanto hanggang looban. "Lando. Akala ko. pinggan at baso.Madalas. sa mga mangyayari o sa aking mga maririnig. Di na ako takot. gabing-gabi na kung umuwi. na'ndyan ba si Nardong Itim?" tanong ni Mang Serio n a may-ari ng maraming dyip na bumibiyahe sa bayan. Teka. Bubunutin ko ito hanggang sa pwede ko na itong pagsalaminan sa sobrang kintab. ako ang tagaalis ng bakas ng mga paa ni Tatay sa sahig n aming makintab. Pini lit kong 'wag makatulog. Kapag tumapak daw sa putik si Nardo. . Kung bakit nagiging itim ang tubig kapa g binabanlawan ni Nanay ang kanyang mga damit. Iisa lang ang tawag nilang lahat sa aking Tatay. Gusto ko ng malaman kung bakit maiitim na bakas ng kanyang paa at kamay ang naiiwan sa am ing makintab na sahig. nagigi ng imbisibol. di namin nakakasabay si Tatay sa hapunan. pinilit ko si Nanay na hintayin namin si Tatay. at nang banlawan ni Nanay ang mga ito bago kusutin sa sabon . Ipinagtatabi na lang siya ni Nanay ng kanin at ulam sa mesa. Bakit nga kaya nadugtungan ng salitang itim ang pangalan ni Tatay? Ang alam ko lang. "Aling Laura. Buti na lang at di ako agad inantok. nagulat ako sa mga nilalabhan ni Nanay. Di na siya makita ng kanyang mga kalaban. Kung bakit Nardong Itim ang tawa g sa kanya ng lahat ng tao sa aming lugar. Bakit kapag mga damit namin ni Nanay. di naman nagiging kulay itim ang tubig? Sa umaga naman. Sasabunin ko itong mabuti at tatlong ulit na babanlawan hanggang sa maging kasimputi ng aking mga ngipin. naging itim na itim rin ang tubig. "Naku! 'Ala pa. may kuwento si Nanay dati tungkol kay Nardong Putik na taga-Cavite . Sasabay rin kami kay Tatay sa pagkain ng hapunan. ilang linggo na rin palang di ko nakikita si Tatay! Baka imbisib ol na rin siya tulad ni Nardong Putik? Kaya paparami nang paparami ang naghaha nap sa kanya? Isang gabi. Gusto kong hintayin ang pagdating ni Tatay. puntahan mo na lang sa talyer. pe ro halos lahat pala ng tao sa aming lugar. Mak ikita ko na naman ang nga itim na bakas ng mga kamay ni Tatay sa mga pinggan at baso. May agimat raw si Nardong Putik. Nardong Itim na ang tawag kay Tatay. isusunod ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Pagkatapos. Sa araw-araw sa aking paglalakad papunta at pauwi galing iskul. <i>Miss</i> ko na si Tatay! Buti na lang at sinamahan ako ni Nanay na maghintay kay Tatay. ang tatay mo?" tanong sa akin ni M ang Onyok na isang tsuper. si Mang Serio lang ang tumatawag kay Tatay ng Nardong Itim. dumarami ang mga taong nagtatanong sa akin kung nasa amin na si Tatay. "Nardong Itim". Natatandaan kong sinabi rin ni Nanay na malas daw makasalubong ng pusang itim sa daan at ang tungkol sa suwerteng blusang itim na nagbibigay ka gandahan sa sinumang babaing makapagsusuot nito. "Bakit kaya Nardong Itim ang tawag ni Mang Serio kay Tatay? Bakit kaya dinugtungan niya salitang itim ang pangalan ni Tatay?" ang tanong ko sa aking sa rili. Isang hapon. nasa inyo ba si Nardong Itim.

Kahit siksikan at di kit-dikit sila sa kanilang maliit na bahay." ang utos sa akin ni Nanay. Kaya 'eto punung-puno na naman ako ng grasa. Ganoon naman 'ata talaga. parang kakaiba na ang lahat. ba't gising pa kayo?" ang tanong ni Tatay. "Sa'n tayo pupunta 'Nay?" ang tanong ko. 'yon ang binabansag nila. Pinagsaluhan namin ang masarap na hapunan. "Aba. Maganda rin ang suot ni Nanay. ay di ang kulay na itim na malas o suwerte. Konting ipon na lang at mabibili na natin ang dyip na pang arap ko. pati ang kanyang mukha at mga kuko. "Kay dami kong ginawa sa talyer. Itim na rin ang kanyang mga kamay at braso. Noon ko lamang nakitang talagang ngumiti si Tatay." ang sagot ni Nanay. Ang salitang itim na idinugtong ni Mang Serio.Masarap na ulam ang niluto ni Nanay. halimbawa si Isko na malaki ang ilong. magkakasundo at nagkakaisa sila. Ma y sari-sarili silang puwesto. nakikita at nak akasama ko pa rin siya. may pupuntahan tayo. Sanay na rin sila sa amoy ng isa't isa. Alam ko na kung bakit "Nardong Itim" ang tawag ng mga tao kay Tatay. puting-puti ang suot na kamiseta. parang dala-dala na niya ang buong kalye. Sa a moy ni Tatay. Buti na lang at di tulad ni Nardong Putik si Tatay. Halatang pagod na pagod si Tatay. 'pag ano ang nakikita ng mga tao na kakaiba sa isang tao. Nakasampay na rin ang mga damit ni Tatay. Madalas nilang sinasabing Nardong-Nardo raw ang itsura ko! Nakatira sa isang bahay ang buong angkan ni Tolits. gusto hintayin ka namin. Walang nagsasabing "sobrang init!" Walang nagrereklamong "sobrang sikip . "Maligo at magbihis ka na Lando. ang kanyang mapuputi at pantay na ngipin. may ipinamana pa palang iba si Tatay sa akin . ay tinawag na Pend ong Pandak. May sariling dyip na tayo L ando!" ang masayang balita sa akin ni Tatay." sabi ni Tatay. naging parang musika sa aking pagtulog ang mga hili k ni Tatay. na galing kina Nanay at Tatay. kilala sa tawag na Iskong Ilong at si Pendo na pandak. madalas ako ang tinatanong ng mga tao kung nasaan si Tatay. Dumating na si Tatay. Ta lagang itim na ang kanyang buong katawan sa maghapong pagkukumpuni ng mga sirang dyip sa talyer. Mara ming sirang dyip ngayon dahil sa mga baku-bakong daan. ni Mang Onyok at ng lahat ng tao sa pangalan ni Tatay. Ma kintab na makintab ang aming sahig. "Kukunin na natin ang dyip na aking nabili. 'tong si Lando. kundi isang paghanga nila sa kasipagan ni Tatay. "O. Wala na ring mga pinggan at basong dapat hu gasan o paputiin. Konting tiis na lang Laura sa paglalaba ng aking maiitim at maruruming mga damit. dumarami ang nagpapagawa ng dyip. Bilib ako kay Tat ay! Isang umaga sa aking paggising. At si Tatay. Kaya pala. At sa gitna ng gabi. Nanlilimahid ang kanyang suot na kamiseta. Bukod sa aking panga lan.

Sumunod si Tolits sa lahat ng mga utos na kanyang narinig. At kapag sumara na ang munting bintana. nagmamahal. Pinakabata sa lahat ng palito ng posporo si Tolits. Mabilis uli silang nagdikit-dikit upang harangan ang mga dambuhalang dali ri na kukuha sana kay Tolits. . "Tolits. mapapabuntung-hininga ang mga p osporo. Pero kahit anong pilit niya." Di maintindihan ni Tolits ang sinabing ito ng kanyang Tatay. naiwang bukas ang munting bintana ng bahay nina Tolits. pati sa iba't ibang kulay na kanyang nasisilayan sa labas. May tamang panahon para sa lahat ng bagay. "Tolits. Isa lang ang ipinagbabawal sa angkan ni Tolits. Magkakasinlaki at pare-p areho rin ang kulay ng kanilang ulo." utos ng ka nyang Tiya Oro. "Tolits. dalian mo. kaya naman lahat ng miyembro ng kanyang angkan." utos naman ng kanyang Tiyo Ito. Dali-dali nilang ikinukubli s i Tolits sa pagitan ng kanilang mga payat ding katawan. di siya makalabas. Bilisan mo!" ang utos ng kanyang Nanay. Pero di maintindihan ni Tolits ang lahat ng ito. 'Tay?" "Basta. magtago ka na sa likod ng aking katawan. lalo na kapag b umubukas ang munting bintana ng kanilang maliit bahay. nag-aalaga at laging nagbabantay sa kany a. Magdidikit-dikit ang la hat ng palito ng posporo upang di makuha ng mga dambuhalang daliri si Tolits. pumunta ka sa bandang likod. Isang araw. Pero di pa r in niya maunawaan kung bakit kailangan niyang magtago tuwing papasok ang liwanag sa kanilang bahay. ang maging mataba." "Bunso kong Tolits. payat at habaan. kapag makikita nila ang nak asisilaw na liwanag sa bintana ng kanilang bahay. di pa ngayon ang tamang panahon. Lahat sila ay kabang-kaba. kumapit ka sa akin. 'Wag na 'wag kang bibitaw. Pare -pareho ang laki ng kanilang katawan. "Bakit po. Lagi siyang inihuhuli sa pila o kaya naman ay itinatago. kulay-pula. "Bakit lagi n'yo akong inihuhuli?" "Bakit lagi n'yo akong itinatago?" "Gusto kong makita ang labas ng ating bahay. Man ghang-mangha siya sa liwanag na pumapasok. Maya-maya'y muli na namang nagkagulo at naghiyawan ang mga palito ng pos poro. anak di pa ngayon ang panahon upang makita mo ang labas ng ating bahay." sabi ng kanyang Ta tay.!" At lalong walang umaangal na "ayoko nang may kadikit!" sa loob ng kanilang m unti pero masayang bahay. Maghihiyawan ang lahat ng palito ng posporo.

" sabi ng kanyang Tatay. bakit lagi po n'yo akong itinatago tuwing bubukas ang ating binta na?" tanong ni Tolits." "Mahal? E. Naghiyawan at nagdikit-dikit uli ang mga palito ng posporo. ang nakikita mong liwanag sa labas ay di tunay na liwanag. malabo pa rin ang lahat kay Tolits. Sa araw-araw. Di pa rin niya maint indihan ang sinabi ng kanyang Tatay at Nanay. May tamang panahon para sa lahat ng ba gay. apo. "Halika. Kitang-kita ni Tolits kung paanong nagdidikit-dikit ang kanyang buong an gkan para sa kanya. Itay?" manghang tanong ulit ni Tolits. at ng iba pang nilang kamag-anak sa kanilang munti at isang kahong bahay. ng kanyang Tiya Oro at Tito Ito. "May tamang panah on para sa lahat ng bagay". apo. Kun . Ikaw ang liwanag na pagmumu lan ng bago at tunay na buhay. "Oo. Isang umaga. "Dahil mahal ka namin."'Nay. Itay? Bakit po?" "Dahil ikaw ang mismong pagmumulan ng totoong liwanag. di pa ngayon ang panahon. lumul uwag na sila at di na sila gaanong nagsisiksikan. makakahinga na uli nang maluwag ang lah at ng palito. Nakadama ng matinding lungkot si Tolits. ng kanyang Lola Ali at Lolo Os po. liban kay Tolits. Isang hapon. Gusto na sana niyang luma bas pero naalala niya ang sinabi ng kanyang Tatay at Nanay na. Tayo ay nilikha upang magbigay ng liwanag sa labas ng ating bahay. "Bakit di ko na nakikita ang ibang miyembro ng aming angkan?" "Bakit paunti na kami nang paunti?" Naisip ni Tolits." Tulad ng dati. Hingal na hingal ang lahat. tinibayan nila a ng hanay ng kanilang mga payat na katawan. isang miyembro ng kanilang angkan ang nawawala at di na nakababalik kailanman. Kahit pupungas-pungas pa sila. bumukas na naman ang bintana." u tos naman ng kanyng Lolo Ospo. hangga't di pa nawawala ang liwanag. " "Talaga po. "Anak. "'Wag na 'wag kang lalabas." utos ng kanyang Lola Ali. "Talaga po. na sa bawat hiyawan at pagdidiki-dikit pala ng katawan ng mga palito ng posporo. anak. lalo pang naging masunurin sa mga utos si Tolits. ba't ayaw po n'yong makita ko ang labas ng ating bahay?" "Anak. magtago ka sa aking likuran. Nakit a na naman niya ang liwanag at ang iba't ibang kulay. naiwan uling bukas ang bintana ng bahay nina Tolits." Mula noon. anak. May napapansin si Tolits sa kanilang munting bahay. Pagsara ng bintana. Mas masaya siya kapag siksikan at tabi-tabi silang lahat ng kanyang Tatay at Nanay.

Itay?" di makapaniwalang tanong ni Tolits. di na kailangan pang siya ay utusan." ang narinig na lamang ni Tolits sa kan yang Tatay at Nanay. Siya na mismo ang gumagawa ng pa raan para di siya makuha ng mga dambulahang daliri. ito pala ang tinutukoy na silid-aklatan ni Titser. sumunod ang kanyang Tiyo Ito at ng sumusunod na araw. Kay daming libro na nakasalansan nang maayos ang aking nakita.g minsan. Pagka raa'y nakita uli niya ang mga dambulahang daliri." Naramdaman na lang ni Tolits na siniksik siya ng kanyang Tatay at Nanay. Sa sandaling iyon na nasa silid kami. "Alam ko anak. Hanggang sa muling pagbukas ng bintana. ang kanya ng Tiya Oro na ang nakuha. kaydami kong agad na nalakbay. Nagdikit uli ang kanyang Tata y at Nanay upang di siya ang makuha at wala nang nagawa ang dalawang katawang na gdikit. magiging isang maningas at maliwanag kang palito ng pospo ro. Nagtatago siya sa likod ng mga payat na katawan ng mga nakatatandang palito ng posporo." sabi ng kanyang Nanay. At dinala nga kami ni Titser doon. Di talaga siya sanay na aalug-alog sa loob ng kanilang maliit na bahay. Muling bumukas ang bintana. sa dating maagiw at maalikabok na silid. Kak aiba ang kanyang saya kapag siksikan sila. siyempre ako rin at pinili ko ang pi nakamagandang pwesto sa pagbabasa. nasilaw si Tolits sa sobrang liwanag. "Paalam na aming mahal na Bunso. Lalo pang nalungkot si Tolit s. nasisid ang pinakamalalim na karagatan. Na akyat ko ang matataas na kabundukan. Nagkuhan an agad ng mga libro ang aking mga kaklase. malapit na ang tamang panahon ng iyong paglabas. "Anak. Sabay na kinuha ng mga dambuhalang daliri ang kanyang Tatay at Nan ay. Naging madalas ang pagbukas-bukas ng bintana ng kanilang bahay at lalo p a silang nabawasan araw-araw. nak . "Talaga po. "Oo. 5 Title:Kwento (5) Ngayo'y nakabukas na ang mga bintana ng tahimik na silid. anak. ang kanyang Lola Ali at ang kanyang Lolo Ospo na. Laking gulat ko." buong pagmamalaking sinabi ng kanyang Tatay.

apagsalamin at nakainom ng tubig sa malinis na batis. Tinitingala rin ng ibang pusa. Si Mang Adolfo ay isang magsasaka. . lagi pa rin siyang busog sa malasang pagkaing inihahain sa kanya ni Mang Adolfo. Ngunit walang makaabot sa bilis ng pagtakbo ni Aling Ining. naglalak bay sa iba't ibang mundo. Alam nilang makadaragdag ng kagandahan ng kanilang bahay a t hardin ang angking kagandahan ni Aling Ining. ang espesyal at itinutur ing na pinakamahalagang bisita? NANGANAK NG PITONG kuting si Aling Ining. isasama ko sa magagan dang bahay na aking pinupuntahan. hati kami sa masasarap na ulam. lagi't lagi pa rin siyang umuuwi sa kanyang mahal na amo. Rosas na rosas ang kanyang ilong. kahit pa ang pinakaastig na pusa. naging bukas lagi an g maraming tahanan para kay Aling Ining. Isa pa. Karamihan sa malalaking bahay sa Barangay Sapang Palay. "Habulin muna ninyo ako. Kabisado yata niya ang pasikot-sikot sa bukid ni Mang Adolfo. di to nakilala ni Aling Ining ang makikisig na pusa na lahat ay may gusto sa kanya. Ang bukirin ni Mang Adolfo ang naging palaruan ni Aling Ining noong siya ay isang dalaginding na pusa at hanggang ngayong isa na siyang ina. Mahirap lang ang pamilya ni Mang Adolfo. Di rin kailanman nasangkot si Aling Ining sa mga malawakang nakawan o bu ngkalan ng mga nakatakip na ulam sa mga bahay. maliliit na batang tahimik na nagbabasa. marami na ang nakapapansin sa kanyang angking kagandahan. na kami naman ang hinihintay. Naisip kong bigla. Hindi man siya laging makakain ng masasarap na isda. Dahil dito. Salamat sa inyong pakikiisa. May malamyos at malambing din siyang tinig na gus tung-gustong marinig ng mga taga-Sapang Palay. Pero di kailanman naisip ni Aling Ining na iwan ang pamilya ni Mang Adolfo. Ngunit saan mang tahanang mapak ain si Aling Ining. "Ito na 'ata ang pinakamagandang pusa na aking nakita rito sa Sapang pal ay!" Pinung-pino at puting-puti kasi ang balahibo ni Aling Ining. pati ang kanyang talampakan rosas din. lalo na ng mga kuting si Aling Ining. Pagdating sa aming silid. nalakbay ang magagarang pa lasyo at nakilala ang mga prisesa at prisipe. Kulay-asul a ng kanyang mga malakristal na mata." ang hamon ni Aling Ining sa makikisig na pusa. Tiyak na matatagalan bago uli ito mabuksan. tinanaw ko ang tahimik na silid. Lahat ay napapahanga ni Aling Ining. Kay sarap talagang magbasa! "Nakasilid pala sa silid na ito ang kayraming hiwaga at mahika. Ngayo'y naka sara na ito uli. na si Mang Adolfo." sabi ni Titser. pangarap na maan gkin si Aling Ining. Pan garap nilang maging tulad ni Aling Ining balang-araw. hindi kaya ako at ang aking mga kaklase ang mga duwen deng nasa tawas ni Mang Serio. "Kay gandang pusa!" ang laging sambit ng mga taong nakakasalubong niya. ang pinakamagandang ina ng pusa sa Barangay Sapang Palay. Ngayo' y babalik na tayo sa ating silid. Dalaginding palang si Aling Ining." "Nakaalis na ang ating mga bisita. Ang makakahabol sa akin.

At pagkaraan nga ng ilang araw. pangakong ako'y magbabalik bukas. "Paalam na Ining. Pero dumating ang isang napakalakas na bagyo. At di nga nagtagal." tug on ni Aling Ining." sabi ni Man g Tuning. Kulay ginto ang ka nilang buong paligid. nanganak ng pitong magaganda at maluluso g na kuting si Aling Ining. nagdalantao si Aling Ining. paglaki-laki ng iyong pitong kuting. Nakadama ng pagkatakot si Aling Ining. dahil karamihan sa mga taga-Sapang Palay ay pagsasaka ang ikinabubuhay. At ilang araw na lang din. nabuo ang makukulay na pangarap nil ang mag-asawa. Maraming taniman ng palay sa buong Sapang Palay ang nasalanta. si Mang Tuning. Di dahil sa natatakot itong m atalo kay Aling Mining. Nagyakap nang mahigpit ang mag-asawang pusa. Pano'y sa lahat ng pusa. "Dito rin tayo magkikita. "Palalakihin natin silang mabubuting pusa ng Sapang-palay. dahil sa mga bahay at mahal na among naghihintay sa kanila." paalam ni Mang Tuni ng. Huwag mo sanang ikagagalit ang aking gagawin. huwag kang mabibigla dahil i sa-isa ko na silang ipamimigay. "Tiyak na magiging maganda at malulusog ang ating mga anak. Naging sunud-sunod ang pag-ulan sa Sapang-Palay. kundi gusto ni Mang Tuning na ipakita sa ibang bagay ang kanyang kakisigan at pagtingin kay Aling Ining. at nag-isang-dibdib sila habang nagkukulay ginto ang bukirin ni Mang Adolfo sa papalubog na araw.Ngunit sa maraming pusa na nakasalamuha ni Aling Ining. Habang ipinagbub untis ni Aling Ining ang kanyang mga kuting. Naging abala si Aling I ning sa paglilipat-lipat sa kanyang pitong kuting upang masigurong hindi naaangg . kasama ang palayan ni Mang Adolfo. Pero kailangan din nilang magpaalam sa isa't isa. si Ma ng Tuning lang ang hindi nakipaghabulan sa kanya. Niyakap nila ang isa't isa. Nawala pa ang dagdag sanang ihahain nila sa hap ag. hihintayin ko ang iyong pagdating Tuning. Bakas na bakas ni Aling Ining sa mata ni Mang Adolfo ang panghih inayang. B uong saya nilang tinanaw ang kulay gintong araw. "Ining. Nararamdaman ni Aling Ining na ilang araw na lang ay mang anganak na siya." ang sinabi ni Mang Adolfo kay Aling Ining habang hinihimas ang kanyang puting-pu ting balahibo. marami ang maghihirap." pangarap ni Aling Ining. Tuwang-tuwa si Mang Adolfo dahil dumating na ang ka nyang mga kuting at nadagdagan na ang magandang lahi ni Aling Ining. At nagkaibigan nga sina Aling Ining at Mang Tuning. Tuturuan nat in silang maging palakaibigan para magustuhan sila ni Mang Adolfo na aking mahal na amo. Nalubo g sa tubig ang tanim na palay ni Mang Adolfo na malapit na sanang anihin. aanihin na ang palay ni Mang Adolfo . isa lang ang tot oong nagpatibok ng kanyang puso. Tinanaw ng mag-asawang pusa ang papalubog na araw. Tiyak ni Mang Adolfo. Ngayo'y napalitan ng lungkot ang sayang kanilang naramdaman kanina. Kai langan na nilang umuwi.

Gumuhong lahat ang kanyang mga binuong pangarap para sa kanyang pitong kuting. At dumating na ang mga araw na kinatatakutan ni Aling Ining. may kumakamot na sa lu pa at mga dingding. Alam niyang sabik na sabik na rin si Mang Tuning na makita ang kanilang malulusog na kuting. dahil sa pitong kuting na naghihintay sa kanyang pagdating. At dumating na nga si Mang Tuning sa bahay ni Mang Adolfo. may naglilinis na ng sariling balahibo. Naipamigay nang lahat ng Mang Ado lfo ang kanyang malulusog at magagandang anak na kuting. Dumating si Mang Tuning at sinabi ni Aling Ining ang nangyari. Kasabay nito. di man ngayon. "Aba. " ang sabi ng isang ina. Sa bawat p ag-uwi niya sa hapon." ang ipinangako ni Mang Tuning sa kanyang mga kuting. nag-ibiga . Mabilis ngang naging malakas ang pitong kuting dahil sa walang humpay na pag-aaruga ni Aling Ining. Pinuntahan ni Aling Ining ang malalaking bahay na kanyang laging pinupunt ahan. Ilang linggo na ring apaw ang t ubig sa bukid. may ngumingiyaw na nang malakas. Sabik na sabik siyang pinapakain ng mga bahay na kanyang dinadalaw tuwing tanghalian at hapunan. "Walang katiyakan ang ating kinabukasan mahal kong Ining. Pinuntahan ng mag-asawa ang bukid. Iba't ibang kamay ang humihimas sa puting-puting balahibo ni Aling Ining . May nagsasanay nang maglakad. bakit di ka pa rito sa amin tumira?" ang sabi ng isang batang babae sa kay Aling Ining. matapos magpasalamat . Hayaan ninyo't tutulungan ko ang in yong ina sa pagpapalaki sa inyo. Pero isa lang ang tiyak ko. Tiyak ni Alin g Ining. may nagpapagalaw-galaw ng b untot." ang sabi naman ng isang binata.ihan ng tubig ulan ang kanilang higaan." ang sinabi ni Mang Tuning kay Aling Ining. "Paumanhin. kung saan sila nagkakilala. Lagi rin sinisiguro ni Aling Ining na t uyo ang telang kanilang higaan lalo na sa gabi. Pero gaano man kasarap ang kanilang pagkain at paghimas. Sumalubong sa kanya ang pitong kuting." ang sabi ni Aling Ining sa sarili habang dinidilaan a ng maninipis na balahibo ng kanyang pitong kuting. kung ang pusa ko'y magiging kasing ganda mo. "Aba. wala na siyang naabutang kuting. isang kuting ang nababawas sa kanyang mga anak. "Dapat kong damihan ang aking pagkain dahil sa pitong kuting na kailangan ang masagana kong gatas. pati sa mga daang papunta sa bahay ni Mang Adolfo. Lahat tayo ay nakatakdang maghiwalay. hinihintay rin Mang Tuning ang pagbaba ng tubig. bumaba na rin ang tubig sa Sapang-Palay. "Ikaw kasi. nais kong makapiling ang aking pitong kuting pero asahan niny ong kayo'y lagi kong dadalawin. Hanggang isang hapon. basta dumito ka lang sa amin. dadalhin namin kayo sa malawak na bukirin." pangako ni Aling Ining sa bawat bahay na kanyan g kinainan. agad pa ring sisibat si Aling Ining. maaaring bukas. lagi't laging may tahanang magbubukas at mag-aaruga sa atin. espesyal na pagkain an g laging ihahanda ko. "Lahat ng kakainin namin iyo ring makakain. ang lulusog ng aking mga anak. Nakadama ng matinding lungkot si Aling Ining.

Hinding-hindi ito nahihiwal ay sa kanya kahit saan siya magpunta. na ang ating pitong kuting ay nakatakdang mabuhay nang hiwalay sa at in. sa k anyang pagkain. kinakabag lang daw ako. "Totoo nga ang sinabi mo. lalo akong b umilib sa kanyang unan. lalong-lal o na sa kanyang pag-idlip at pagtulog. Tulad ni Aling Ining 'nung siya ay is ang dalaginding na pusa pa lang. "Halika't samahan mo akong hanapin ang ating mga nawawalang kuting. Gus to kong malaman kung saan-saan sila pinaampon ni Mang Adolfo. "Ang nanay ko ang nagburda ng mga bituin at pangalan ko sa pundang ito. "Kakaunting panahon na lang? Baki t? Si Lola na laging kong kasama sa bahay? Saan siya pupunta?" Sunod-sunod ang tanong ko kay Tatay. Mawawala ang sakit ng kanyang likod. na may rosas na rosas ang ilong at talampakan. Sabi ni Lola. LAGING DALA NI Lola ang kanyang unan." aya ni Aling Inin g kay Mang Tuning. Sa kanyang pagsisimba tuwing linggo. Kapag nagbab asa siya ng diyaryo sa tumba-tumba o kapag sumasakit ang kanyang likod. sinisiguro niyang nasa tabi niya ang kany ang unan. Siguro nga'y kailangan ko nang sanayin ang ak ing sarili. Hindi kailan man nahihiwalay kay Lola ang kanyang nakamamanghang unan. Matagal-tagal din akong nakadapa at bigla-bigla'y parang umimpis na lobo ang ak ing tiyan. naging panatag na ang kalooban ni Aling Ining. At noong magbiyahe kami sa malayong lugar noong ba kasyon. Pinuntahan nga nila ang bawat bahay sa Sapang-Palay. Kakaiba ang unan ni Lola. Sabi ni Tatay. ginawang sandalan ni Lola ang kanyang unan at natanggal ang kanyang hilo . marami ring nakapansin sa angking kagandahan ng kanyang malulusog na pitong kuting. Mula noon. sundin na lang daw namin ang gusto ni Lola dahil kakaunting panah on na lang daw ang ilalagi ni Lola sa mundo. Nakita nila ang nakadapang tanim na palay ni Mang Adolfo . Maliit lamang ito kumpara sa paborito kong un an at maging sa mga unan nina Nanay at Tatay. Minsan sumakit ang aking tiyan." ang sabi ni Aling Ining. MINSAN ISANG GABING wala pa sina Tatay at Nanay. Maraming gamit ang unan ni Lola. ilalagay niya sa likod ng kanyang ulo ang unan. Kapag kumikirot ang kanyang mga binti a t paa. at higit s a lahat may malamyos na tinig tulad niya. sa pagdidilig ng mga tanim niyang gumamela at santan. Kulay-pula ang punda nito na may burdang mga bituin sa gilid at pangalan ni Lola Dominga sa gitna. Kaya't mahal ma mahal ko ang unang ito. Di alam ni Lola. Sabi ni Lola. may kulay-asul s a malakristal na mata. Ang malawak na taniman ng palay na magdadagdag sana ng pagkain sa hapag ng pa milya ni Mang Adolfo." Saka yayakapin ni Lola ang unan. agad niyang ipapatong sa kanyang unan ang bahaging masakit. Matatapos niya ang pagbabasa. kinuwentuhan ak o ni Lola habang nakahiga kami sa kanyang malaking papag. Kaagad kong tinawag si Lola at pinadapa niya ako sa kanyang unan. at laking gulat ni Aling Ining dahil natagpuan niya ang kanyang pitong kuting sa pitong tahanang sa bik na sabik sa pusang pinung-pino at puting-puti ang balahibo.n at nag-isang-dibdib. . halos pigain ko na ang aking tiyan sa so brang sakit.

narinig na rin niya ang kanyang pangalan. Isang pan aginip lang pala ang lahat. "Anong nangyayari sa 'yo anak?" tanong ng kanyang Nanay.. Hinintay niya ang pagtawag ng kanyang Nanay at Tatay: "Pat <pd>.. "Pat! Pat! Kasama ka namin ng iyong Nanay!" ang gising ng kanyang Tatay . "'Andito po ako sa mga gulong ni Tatay!" ang sigaw ni Pat. "Gusto ko na pong makauwi! Gusto ko na pong makauwi! Tiyak na hinahana p na po ako ng aking Nanay at Tatay!" Tiningnan niya ang buwan pero nakatitig lang ito sa kanya. walang masarap na pagkain.. at ang pulbos ng kanyang Nanay. Pero kanina pa pala siya ginigising ng kanyang Nanay at Tatay.</pd> Nasaan ka na P at?" Pero wala siyang marinig na anumang pagtawag. Natanaw niya ang mabilog at maliwanag na buwan. Di na niya alam ang daan pabalik. ang madyik-tuwalya. Niyakap niya nang mahigpit na mahigpit ang kanyang Nanay at Tatay. Di na niya alam ang daan pauwi.</pd> Pat <pd>. Walang mga barya.</pd> Pat <pd>. m adyik-tuwalya at pulbos. Nakita na rin siya ng kanyang Nanay at Tatay. Nalilig aw na siya. Naalala niya ang mga bar yang ibinigay sa kanya ng kanyang Tatay. Pinagmasdan niya itong mabuti. "Pat! Pat! Nandito ka sa ating bahay!" ang sabi ng kanyang Nanay. Pawis na paw is na siya. . Sa wakas. ang masarap na pagkain. Pero walang makarinig sa kanya. ang kanyang alkansya na malapit ng mapu no. "Gusto ko na pong makauwi!" "Gusto ko na po talagang makauwi!" "Uuwi na po ako!" Ang sunud-sunod na sigaw ni Pat. Wala nang naghahanap sa kanya. Wala na ng tumatawag sa kanyang pangalan...5 Title:Kwento (12) Gusto na niyang bumalik at magpakita sa taya pero di na niya mag awa..

Mahal niya an g manika.. Mahahaba ang kanyang biyas na kahalintu lad ng mga parilyang nasa bintana ng kanyang silid. Kung may tatagas bang dugo'y nakapagtampisaw na at kung may tabas-ta bas na laman ay may nanunuot na sangsang na ito. Mabuti't hindi pa nangyayari a ng malubhang ito sa ibang tao bukod sa nag-iisang pangyayari. pero kapag na rinig na niya ang kanyang pangalan. Walan g humpay. Na kung minsa'y siyang pinagbubuntunan n g pabugsu-bugsong galit. katawan. ang mga baryang inihuhulog niya sa kanyang bagong alkansyang bao. Kanino? Sa mga bagay na may ulo. walang bahid ng anumang sigla o hapis an g kanyang mukha.. mga kamay at mga paa. Tahimik ang lansangan. Sinag lamang ng buwan ang n aglalagos sa bintana. Dito takot si Mamang. Takot siyang makakita pa ng tunay na laman at dugo.. Malamig ang umiihip na hangin. Hindi maaari.Mula noon. ang mga manika. Ang silid ay apat na sulukan na tila kahon. Naiidlip na ang mga tao. katawan.. Ang silid ay yari sa kahoy na puno ng ingay kung madilim a t nakatikom kung may dilim na.</pd> Nasaan ka na Pat?" Gustung-gusto na itong maririnig ni Pat.. agad na siyang umuuwi.. Nagpapalipas ng sandali nang walang saysay. <b>Ang Tanda ng Pagkahol</b> Noong nakaraang gabi'y halos mamaos na ang aso sa pagkahol. Isinasaisip na lamang ni Mamang na may kasama naman siya sa loob ng silid. Madalang sa pagkurap. mga kamay a t mga paa. Mapanga nib.. At lalo pang sumarap ang mga pagkain na niluluto ng kanyang Nanay. May kamang pinupulbuhan ng kalawang at may mapal ad na istanteng binasagan na ng salaming nangungulong ng pira-pirasong bahagi n g manika..</pd> Pat <pd>.</pd> Pat <pd>. Nasa loob lang ang gana niyang makakita ng bagong sulok. ang manikang nagkulong sa kanya. "Pat <pd>.</pd> Nasaan ka na Pat?" buhat sa kanyang mga magulang. Ayaw na niyang m angyari pa ang dati. Taguan sa ilalim ng buwan pa rin ang paborito niyang laro. Ayaw na niyang m aulit ang nangyari sa kanyang panaginip. Bago sa kanya ang bawat hiwa sa katawan.. Katatapos lamang ng kanyang ikalabimpitong kaarawan .</pd> Pat <pd>. <b>Plastik na Buhok</b> Tulad ng kanyang manika. Mahal na mahal siya ng kanyang Nanay at Tatay dahil nag-iisa 'ata siyang anak. An g kahon ay may buhay at ang kahon ang kanyang daigdig na tulad niya'y maputla. sa tuwing maririnig na niya ang pagtawag ng kanyang mg a magulang. Walang humpay. Bago r in ang pagkakahiwa-hiwalay ng ulo. Hindi pinapayagang masilayan pa ng araw ang loob ng silid o ng silid sa araw. <b>Laman at Dugo</b> Ilang taong nangangabisa ng pako't espasyo ang kanyang katawan... Tatanggihang panagutan ang kargo kung saka-sakaling mapagkamalan niyang gawin ang paglalaro sa manika sa liwanag. Bago ang manika. At sa tuwing maririnig niya ang "Pat <pd>. Ang silid ay kahon. nararamdaman niya ang di mapapantayang pagmamahal. agad na siyang lumalapit. Ayaw na niyang magtago..</pd> Pat < pd>. kahit laman at dugo pa niya ito. lalo pang dumami ang mga madyik tuwalya at pulbos.

may kaba pa rin ang babaeng nasa asotea. Sum unod pa ang isang ulit ng paglubog ng araw. Inilibing ito sa likod-bahay mal apit sa siga. Tinungo ang nag-iin gay sa pagkahol. Naroroon na naman ang ingay ng pagk ahol. Naraanan niya ang kanyang sil id pang-umaga na kalahating bukas ang pinto. Hindi magagaw a ng isang taong may normal na pag-iisip ang ganoong bagay lalo na kung alam niy ang hindi pangkaraniwang nilalang ang gagawan. Nagbangon ang kasama ni Mamang sa silid na kung s a umaga'y nasa ibaba ang silid at hawak ay karet at asarol. Gayunpaman. Walang permanente sa isipan ng tao. Nakadarama ng matinding pa gkakasala si Mamang.bagong manika. batid 'yan ng batang may bagong manika. Gabi na't basyo na naman ang silid sa ibaba ng kasama ni Mamang. Nakaiilang ulit na niyang ginagawa ang bagay na ito simula ng mais ipan siyang bilhan ng manika ng kanyang yumaong ama. Nais ng bata ng bagong manika. Parang hanging lumalagos at kumakalabit sa katawan ng sino mang maraanan. Nag-iwan pa ng bantang tila nahahawa na ang babae sa l abimpitong taong gulang na bata na bata ang pag-iisip. Tulala't 'di matinag sa pagkakaupo sa asotea si Mamang. Di pansin ni Mamang at ng kanyang kasama sa silid ito. . naka-dalawang ulupong ang kanyang gulok. tu loy ang balse ng mga katawan. Nasilaw sa titig ng bata si Mamang. Nakaliliyo ang amoy ng siga. Humi hip ang hangin at ito'y bumaling ng tingin sa kanyang Mamang na may ngiting nagt atago ng lihim. Nagbabayad ang may utang. Wala nang natitira pa ka y Mamang para gawin kundi ang bigyan ng bagong pagkakaabalahan ang bata. wala nang galit na pagkahol. Ginising niya ang lalaki sa silid at ngiti lama ng ang inialay sa kanya.. kahit pa kakaiba ang takbo n ito. Mahirap na't lalo kung ikar urungis ng ngalan. Kinaumagahan. Dapat na magbayad. Yaon na yata ang unang pan loob na saya ang kanyang naramdaman. Matalas na ang gulok nang iniwan i to sa silid sa ibaba. Walang humpay. Nauwi na lamang sa pagbibiro ng taong sumisiping sa Mamang na hindi dapat i tong pabayaran. Di pansin ni Mamang at ng kanyang kasama sa silid ito. natagpuan ng kasama ni Mamang ang asong may taga na ha los naging sanhi upang maging retaso ang balahibuhing balat nito. Natapos nang may katahimikan. Walang nakaaalam. Mag-aalas onse na ng gabi'y tuloy pa rin sa paghahasa ng gulok an g lalaking kasama sa silid ng Mamang. Tila aporong sumusunod kay Mamang ang lalaki. Subalit sa gabing ito'y ingay pa rin ng pagkahol na tila nag paparamdam ng anino sa dilim. Tahimik ang buong paligid. Nawawala ito sa kanyang dating taguan ng mga gamit sa hardi n. Tulad na ng kawalan nit o'y may pagtigil din ang balse ng bawat gabi. Hiyaw ng pagsaway ang kanyang ipinasa sa 'di kala yuang bintana ng silid. Subalit huwag naman nating iwaglit na nagb abago ang tao. Hindi na niya ito pinansin pa. Pagtataka ang laman ng isip ng da lawang nagsisiping. wala siyang nakita o naramdaman. Nang umaga'y hinanap ng taong kasiping ng Mamang kung gabi ang kanyang karet sa pang-umagang silid. Ibinaon niya ito sa siga at saka niliyaban ang mga tuyong sanga at dahon kasama ang mga sira-sirang manika. Natanaw niyang isa-isang ibinabato ng bata ang pi ra-pirasong bahagi ng manika. Nakarungaw na para bang nakikipag-usap sa araw. mapapalitan niya ito sa ibang paraan. Inabutan ni Mamang ng bagong bihisan at l abakara at sabay na silang umakyat sa silid. Mula sa asotea ay matatanaw ang bintana ng silid ng labimpitong taong gulang na batang m ay yakap-yakap na manika. Hapon na nang matapos sa paggawa ang lalaki sa hardin. Pumatak pa ang isang oras at ang dating walang h umpay na kahol ay nanahimik. Sa katagala n ng kanyang 'di paggalaw sa halamanan sa likod-bahay. <b>Libing ng Lumang Manika</b> Madaling-araw ng gulatin si Mamang ng mga bahagi ng katawan ng ma nikang nakasambulat sa eskalon.

Ikinimkim na lamang ni Mamang ito sa pangamba kung sakaling malalaman pa ito ng lalaking may silid na 'di tin utulugan sa ibaba ng bahay. W alang nakaaalam maliban sa magkapareha sa balse. Siya na ang nagtabi ng karet. Wala na siya. Ilang manika na ang kanyang naiipon dito na tila i sang kampo-santong inaagiw. Ikinatutuwa na ni Mamang kung inaabot ng isang ling go ang manika ng bata. Magliliyab. Inakmang aab utin niya ito subalit naunahan na siya ng kaba na siya pa niyang ikinapawis. Nakangiti ito na may halong pananakal sa mata.Walang pinipiling oras o lunan. Nawala na lamang o nangibang-bayan ang ama. Walang nakaaalam ng dahilan ng pagkamatay maliban sa gulok at pulumpon ng siga sa likod-bahay. Masarap ang matulog sa gabing kakaiba ang lami . Tanaw pa ito ni Mamang sa asotea na pinangpupungayan na ng mata sa tindi ng antok. Nagngingitngit ang lalaking nagpatalim s a gulok noong isang gabi. Nagmistul ang garapon ng lungkot at galit ang kanyang sarili upang lalo pang lumayo sa kar aniwang mundo. sa kanya. Lasing na't lugmak ang kanyang ama nang mabawian ito ng hininga o pinagbawian. Ngunit hindi niya nakuhang patalimain ang bata. Hindi niya malilimot ang araw ng pagyao ng kanyang ama. Nagbanta ang lalaking mahuhuli rin niya a ng taong nakapapasok sa kanilang bakuran ng walang pahintulot. Wala sa kanya ang posibilidad na ang tulad ng batang ito na tulala na'y pinasapat pa an g mundo sa manika ang gagawa ng ganoong bagay. Hindi maaari. Na sa likuran na ang batang nakangiti nang ibaling niya ang paningin sa likod niya. Ang kanyang ama lam ang ang nakadidipa sa agwat ng hiwid at komplikado niyang mundo at ang sa atin. Ipangbubuyo niya sa bata upang m aikulong ito sa loob ng silid. Ito ang bentahe ng dalawang utak. Naisip niyang maging natural at magkunwang walang n angyari. Nahawakan na niya ito nang maramdaman niyang kakaiba ang dulas at nang ila bas pa niya sa liwanag ay balot ng dugo at mga bala-balahibo ng isang hayop. Nawawala ito sa kanyang pinagtaguan sa silid na 'di t inutulugan. Inilalapag ni Mamang nang maayos ang mga ito nang kanyang mapansin ang kakaibang bagay sa likod ng istante. Dumilat ang araw nang dadalawa na lamang ang nagdiriwang ng kaarawan ni Maman g subalit hindi na ang kanyang ama. Gabi na't naghahasa pa ng bagong gulok ang lalaking kapareha sa balse. Tinanong niya ang bata subalit ngiti lang a ng sukli nito sa kanya. Ilang araw ang nagdaan. Malala man ng lalaking kabalse ang nangyari. Hindi niya mapay agang maisip nang ganap na ang bata ang siyang nararapat sa paglilitis. Si Mamang a ng huli niyang kasama sa liwanag at nadagdagan sa dilim at paghahati ng paningin . An g karet na nawawaglit ang nakasingit sa tablang pinapatungan ng mga manikang sin ira. bago na naman ang kanyang manika subalit bago na naman an g kapupunan ng mga manika sa istante. Nais na niyang pumutok bagamat hindi nararapat. Kinakailangang maging malinis. P inilit pa niyang samahan ng titig ang lalaki subalit umandap ang kanyang kamalay an. Bumili ang Mamang ng mga manika. ito ang bentahe ng likod-bahay at tuyong sanga't daho ng pinagliliyab. Lalo pa siyang binabalutan ng takot. Isang murweko na'y iniligaw pa sa disyerto. Mahirap gawin sa taong husto sa katinuan ang bagay na kasasangkuta n ng iisang taong kikitil sa kanya. Wala na. Nabalisa na si Mamang. Kinailangan niyang maidlip. Nanghihinayang siya sa mga ito kaya't nilalagay niya sa isang istanteng binasag an na ng salaming pangpinid. nagbabago ng takbo. basta't nagpapabagu-bago na lamang ng direksyon . <b>Walang Libing Ang Bagong Manika</b> Iniipon ni Mamang ang mga bahagi ng manikang nagkahiwa-hiwalay. Hindi man lamang niya nakuhang iyakan na 'di tulad ng kanyang Mamang na may kak ayahan na subalit naging blangko pa rin ang liyenso ng mukha. Ngayon. Gaya rin siya ng hangin. Simple ang lahat ng plano.

Lumipas ang ilang araw at dalawang siga na ang nasa likod-bahay.g at tahimik. . Hindi na siya makasigaw nan g gulatin siya ng katawang nakahandusay sa eskalon. Mahal niya ang manika. Walang magawa. Para sa bata. Nakatarangka ang apat sulukang silid ng labimpitong taong ba ta. Hindi mo na ito makikilala dahil sa sugat at dugo sa ulo't katawan. Kahalintulad ng asong pinatay ng anino . Tulala si Mamang habang nakatitig sa kanya ang bata mula sa pinto ng kanyang silid. Napaupo na lamang at sabay tulo ng luha. Tahimik na tahimik. Nagising si Mamang nang madaling araw. walang libing ang kanyang bagong manika bukod sa kanyang mani ka. Nag-iisang nag babalse si Mamang.

Nakikihapunan ako ng kaning pinaibabawan ng noodles .7 Title:Sanaysay (32) Text 108 .Essay Word Count: 2193 Habang basang-basa pa ang aking katawan. Kung minsan. Minsan sa tapat ng Korte Suprema. napapasama na rin ako sa mga picket line ng mga kaklase kong aktibi sta. sa Kowloon House na sapilitang isinara ng mga manggagawang 'di pinapas weldo. agad niya akong pinagbihis at dinala sa guidance. Buti na lang at kokonti pa ang mga istudyante. . Parang basang sisiw akong naglalakad noon sa campus. at kung saan-saan pa. Mendiola. upang makaidlip kahit papaano sa mga tulugang matitigas at binubungan ng mg a sako at diningdingan ng mga pulang placard. Kilala ako ng guidance. Hayaan na raw ako dahil w orking student ako.

Ang bumi li ng sariling sampaguita para sa akin. Naging sunud-sunod ang imb . Computer. kahit 'di ako honor student noong nag-graduate ako. Bumalik ako sa Maynila sa pag-asang sa pagkakataong iy o'y maging biyaya na ang mga pasakit at mga problemang naranasan ko noon. Dahil 'di pa kayang kumuha ng maraming titser ang iskwelahang p inasukan ko. Agad kong tinanggap ang alok kahit 'd i ko alam kung saan. Dalawang taon akong nagturo sa iskwelahang iyon at dalawang taon din akong nalayo sa Mayn ila at sa aking mga kapatid. Is a sa mga kapatid kong lalaki ang sumama at nakinig sa aking pagsasalita sa harap ng maraming tao. nagulat na lamang ang aking mga kapatid sa aking ibinalitang gra duate na ako. 'Di ko ito inaasahang gagawin nila para sa akin. Walang anumang inihandang selebrasyon o kaya'y salusalo ng pasasalamat ang aking mga kapatid para sa kanilang kaisa-isa at bunsong kapatid na nakatapos ng pag-a aral. kung sinubukan ko kayang lumapit noon sa aking mga kapati d at sinabi ko sa kanilang kailangang-kailangan ko ang tulong nila. nahihirapan pa ako? <b>Sa wakas. na ang kurso kong pwedeng makuha sa apat-na-taon ay kinuha ko nang animna-taon. Alam kong alam na niya ang lahat. Tila dininig yata ang aking kahilingan. naka-graduate</b> Isang tag-araw. May nag-alok sa aking magturo sa isang bagong tayong iskwelahan sa may Siniloan. Laguna. Anak ng mayayamang taga-Laguna ang aking mga tinuruan. Nagwagi ng unang gantimpala sa Timpalak Palanca ang isang kuwentong-pambata na isinulat ko sa Siniloan. Napakasimple ng buhay. Ang nagpa-picture ng mag-isa sa entablad o. Mataas ang tin gin sa mga guro. Sa Siniloan ako lubos na nakapagsulat. Walang-wala silang kamalay-malay sa aking mga pinagdaanan bago nak atapos. ang naging buhay at pakikipagsapalaran ko sa M aynila. Pero ngayon naisip ko. Pero sino ba ang gustong makapag-a ral? 'Di ba't ako lang naman din? Katawang-katawan ko na lang naman ang dala-dal a ako. <b>Simula ng swerte</b> Pinakadulo na pala ng Laguna ang Siniloan.Sa mga panahong ito na malaking problema ko ang matutulugan at pagkain. Inatupag ko ang paghahanap ng iskwelahang pwedeng pasukan at pagturuan. Kung ano ang aking itinuturo. Nararamdaman din siguro niya ang ligaya na kasama ng mga luhang nagmula sa mata ng mga magulang ng mga batang nagsipagtapos. akong-ako pa rin ang nag-iisang kumuha ng aking diploma. sa masikip at malupit na May nila. naimbitahan akong maging panauhing pandangal sa iskwelahang pinagtap usan ko noong elementary. Inalok ako ng pa ngulo ng pamantasang pinagtapusan ko na magturo roon. hindinghindi ko kinaawaan ang aking sarili. seryosohin k aya nila ako? Na talagang nahihirapan na ako. Nabalita sa buong Baranggay namin ang ukol sa aking pagtatapos. Tulad ng dati. nagturo ako ng Filipino. at pati Phys ical Education. Nakatatakot ang sobrang kapay apaan at laging pag-iisa. nang mapasalamat an ko naman ang sarili ko. ang lahat-lahat ng dinanas k o bago makapagtapos ng pag-aaral. Pasong-paso na ako sa Maynila. 'di na ako sa May nila naglalagi. Pero nakabibingi rin pala ang sobrang katahimikan. Araling Panlipunan. Basta ang alam lang nila. Kailanga n ko nang magkatrabaho at kumita. Walang sinuman sa aking mga kapatid ang nangahas na magtanong kung saan ako nagt uturo. Ang kumain nang mag-isa sa lugawan pagkatapos ng graduation. Kaya noong nakar aang Marso.

Ang masakit pa ang ilan sa kanila ay dati kong mga guro. water dispenser na may mainit at malamig. ay naging isang malaking banta ako sa kanila. . Inalok din ako ng isang publishing house na ilathala ang kuwento kong nanalo. Ano araw ang karapatan kong maimbitahan upang magsalita o mag-lecture ukol sa pa gsusulat? Wala raw akong kakayahang magturo ng Filipino dahil di naman ako Filip ino major? Pinalampas ko lang ang lahat ng ito. pala-absent daw ako. walang-wala na akong mapeperwisyo. Ngayo'y 'di ko na kailangan pang makituloy kung kani-kanino o matulog kung saansaan. Wa lang-wala na akong maaabala. nagwari rin ng mga pangunahing gantimpala ang iba ko pang mga akda na naisulat ko sa Siniloan. Inatupag ko ang pagtuturo at pag susulat. may maliit ding labab o. Nagkasunud-sunod ang mga biyaya habang naglalakihan at tumatalim ang mga tila pa ngil ng matatandang guro sa pamantasang aking pinagtuturuan. dining table. sa ibang mga pamantasan sa Maynila at pro binsya. Isang magandang banyo at pa liguan din ang aking ipinagawa. isang malambot at mamahaling kama. component. Ano raw ba ang kakayahan kong magturo sa kolehiyo? 'D i naman daw ako aral na manunulat. una dahil sa kakaibang karanasan na matatamo ko sa pagtuturo at sa malak ing kita. Ngayo'y kahit magpagulong-gulong ako sa aking malambot na kama at magbabad nang matagal sa malamig kong kwarto. Anim na ling go akong nagturo at dolyar pa ang aking sinuweldo. <b>Pagbabalik sa La Salle</b> Matapos ang anim na linggong pagtuturo ko sa mga Fil-Am. Hinuhulaan ko lang naman daw ang pagsusulat. Bukod sa Timpalak Palanca. Sa sampung guro na nagsanay. Unti-unti'y nalamanan ko ang bahay ng mga kasangkapan: TV. Tamad naman daw akong istudy ante. Kung saan ako nagtuturo? Kung ano ang aking mga iti nuturo? Kung anong bagong parangal sa pagsulat ang aking nakuha? At kung anu-ano pa. 'Di ko na kailangan pang magtago dahil sa walang maipambayad sa kakapirang got na tulugan na sobrang ingay. pinalagyan ng magandang tiles. Dahil ay ng ahay: tubo. Sabik na sabik naman akong nagbabalita at sumasagot sa mga tanong nila. a t higit sa lahat. sala set. Walang-wala na akong dapat pang pagtaguan. Natanggap din ako bilang isa sa mga gurong magsasanay upang makapagturo ng wika at kulturang Filipino sa mga istudyanteng Fil-Am na galing sa iba't ibang bahagi ng Amerika. isang kasangkapan sa bahay ang aking binibili . pinalagyan ng magagarang ilaw. Marami na rin silang itinatanong sa akin. pangalawa. sa istasyon ng radyo. lalagyan ng sabon at tissue. ipinakumpuni ang mga sirang ipinabago ang lababo. at pinapinturahan. naging takbuhan ako ng mga kapatid kong nagigipit. may paunang pera akong nagamit upang bilhin ang bah aking kapatid na lumipat na ng ibang bahay. Tinanggap ko ang oportunidad na ito. inalok na rin ako ng Ch air ng Departamento ng Filipino ng La Salle na magturo roon. sa kinita kong dolyar. ref. de-flush at may shower pa. na sa halip na ituring akong kanilang prod ukto. upang magbahagi ng mga teknik at kaalaman sa pagsulat sa mga gustong mag ing manunulat. Sab ik na sabik akong magkuwento sa kanilang tila napalayo sa akin sa matagal na pan ahon. Nalibot ko ang Pilipinas dahil sa mga imbitasyon ukol sa pagsusulat. Sa kasalukuyan. sabitan ng tuwalya. aircon sa kwarto. Binigyan din ako ng scholarship upang makapagpatuloy pa ng aking pag-aral sa Masteral. Unti-unti kong ipinaayos ang b pinakisamehan. at isang magandang salamin. ako ang napiling magturo.itasyon sa akin. Ang isang pader ng bahay ay pinalagyan ko rin ng mga lalagyan ng libro. Bawat pa nalo ko sa patimpalak sa pagsulat. sikip at init. sa La Salle magaganap ang klase.

maagang-maaga akong pumasok at nag libot. bag. nakasula t na ang remaining balance ay mahigit pang P19. na-forgot ng passenger ang wallet nya dito sa cab. na pinalibutan ng maliliit at m apuputing bato. "tatawagan natin ang may-ari pag-uwi na tin. doon ko napansin na matanda na ang may -ari ng pitaka. pagkainis. Pero wala akong nakitang anuman.panghihinayang. palata ndaang ang pangalang ito ang siyang nagmamay-ari ng pitaka. Dinidinig din pala maging ang mga 'di maiusal na pangarap." "Bakit Mommy.000 at sa Metrobank naman ay mahi git pang P23." sabi ko sa kanya. may nakitang pitaka sa upuan ng taxi ang anak kong si EJ." ito a ng madalas nating naririnig sa mga nawawalan ng pera patungkol sa taong nakapulo t/nakakuha ng pera nila. habang bumabati at ngiting-n giti na pala ang dalawang gwardiyang nakatayo sa gate na 'di ko gaanong napansin . Nalungkot ako dahil walang address o telepono akong nakita. Ang laman ng walet ay limandaang pis o. parang bumalik uli ako sa panahon ng aking pananalbos. Sa unang araw ng aking pagtuturo sa La Salle. kasi teacher ka kaya alam mo ang lahat ng number ng tao in the world?" inosenteng tanong ng anak ko na nagpangiti sa akin. Mababalik natin ito sa kanya. Sa transaction slip ng BPI. at kung minsan ay galit sa sarili dahil hindi naging maingat sa kanilang gamit. payong. "Basta 'wag lang gamitin sa masama. S imple ang mga nabubuong pangarap. sa kanyang birthday na nakasulat sa card. May mga bago na ring gusaling nadagdag. at iba pa. panyo. Parang kay tagal na noon g huli akong pumasok sa La Salle bilang taga-deliver ng pagkain. isang Mabuhay Miles card ng PAL. nalaman kong 1955 siya ipinanganak. na 'di na bilang taga-deliver ng pagkain. alahas.Naisip ko. Pinipitas ang buo at walang mga sirang dahon. Nadagdagan pa ang magaganda 't sariwang halaman na para pa ring mga plastik. cellphone." Nang nasa bahay na kami. Nakasulat ang mga ito sa isang ma liit na papel. "A kina itatago ko muna.000 ang remaining balance.gaya halimbawa ng pitaka." sabi ng anak ko habang ipinakikita sa akin ang nakuha niyang pitaka. Nanlumo ako dahil ka sama ng dalawang ATM cards ang PIN ng may-ari. Nalungkot at nanlu mo ako matapos kong tingnan ang laman ng pitaka. Sa isip ko ay naglalaro ang mga tanong na "bakit kailangang ilagay ng may-ari kasama ng cards ang kanyang PIN?" "Paano kung ibang tao ang nakakuha ng kanyang pitaka at winidrow kaagad ang lahat ng ka nyang pera? Tiningnan ko ulit ang SSS ID. habang nasa ituktok ng mahigad at malanggam na puno ng sampalok. Ako pa rin ang batang kailangang patuloy na maging matatag. Pero paano naman kapag tayo na ang nakapulot ng pera o pitaka? Ano naman kaya ang mararamdaman natin? Noong isang gabing papunta kami sa Mall of Asia. tiningnan ko ang laman ng pitaka sa pagbabakasakaling may makukuha akong address o number na maaari kong gamitin para makontak ang may -ari nito. Kasama rin ang transaction slips ng huling withdrawal na ginawa n g may-ari ng cards nitong buwan ng Pebrero. "Alam ko lang kung ano ang gagawin. "Hindi anak. ang nasabi ko sa akin g sarili matapos ang unang araw ng aking pagtuturo. Iisa lang ang pangalan ng babaeng nakasulat sa apat na cards. Para sa iba naman ay okey lang ang mawalan dahil mapakikinabangan naman ng sinumang nak apulot/nakakuha ang nawala sa kanila. isang BPI ATM card at isang Metroban k ATM card. "Mommy o. Marami na tayong narinig na mga kwento tungkol sa mga nawalan at/o nakawala ng k ung anu-anong bagay. Iba't ibang damdamin din ang naririnig natin mula sa mga taong nawawalan ng gamit . importante man o hindi . Berdeng-berde pa rin ang paligid ng La Salle. A ng bunsong walang sinuman ang may responsibilidad. SSS ID. Pakiramdam ko. hinding-hindi sumagi sa isip ko noon na makababalik ako ng La Salle. kundi bilang isang titser. Pinipili k o ang pinakasariwang mga talbos. ." sa got ko.

ang isali sila sa paggawa ng isang mabuting bagay. Ayaw niyang maniwalang ito ang kanyang asawa. Dalawang estudyante kong lalaki ang nagtaas ng kamay at nagsabing 'kami po ma'am. "ano'ng reward mo. Pero meron akong reward mula sa langit. Paano na kapag umabot ako sa ganiton g edad. Nalaman ko na isa na lamang pala sa kanila ang naghanap s a may-ari ng pitaka. 5 Title:Kwento (19) Nais lamang ni Ema ng kaunting mapagsasaluhan subalit hindi na ito maaari ng mangyari. hindi niya makakaya ang maniwala. "walang bini gay sa akin. Hindi naman ako nabigo." Napagkasunduan namin na pupu nta sila sa Metrobank o kaya sa BPI na malapit sa La Salle at doon nila itatanon g ang kontak number ng may-ari ng pitaka. sa aking klase. tinanong ko ang aking mga estudayante kung mayroon sa kanilang gustong magboluntaryong maghanap ng may-ari ng pitakang napulot ng anak ko sa taxi. maaaring laging nalilimutan ng may-ari kanyang PIN kaya isinulat na niya at inilakip sa parehong cards. Sa harap ng kanilang mga kaklase. Kasama rin transaction slips para maalala niya kung magkano ang kanyang huling winidro kung magkano pa ang laman ng card niya. Hapon nang kanyang malaman ang nangyari. Sa tulong ng Merobank.Alam ang ang w at ko na ngayon ang sagot sa tanong ko. hahanapin kaya ako ng makakapulot ng gamit ko para ibalik ito sa akin? Napaus al ako ng panalangin na sana ay huwag naman akong maging makakalimutin pagtanda ko. Dali-dali siyang nagtungo sa pinangyarihan. Tapak niya ng tinakbo ang nagbabagang kalsada ng katanghalian. Nang muli kaming magkita ng aking klase. tinanong ko ang dalawang nagboluntaryo kung ano ang nangyari. Nagpasalamat ako sa aking estudyante sa kanyang tulong at kabutihang-loob. Dalawang bagay ang layunin ko: Una. Ilang tanong ang muling naglaro sa isip ko. isusulat ko rin kaya ang PIN ng aking ATM cards at ilalakip kasama nito? Makakaiwan rin kaya ako ng mahalagang gamit sa taxi o kung saan man? Kung sakal i." Nakangiti ako sa buong oras ng pagtuturo ko sa klaseng ito. wala na ang makakasalo. Kinabukasan. Tinanong naman siya ng kanyang mga kaklase. Hindi na niya makilala pa an g taong ibinalot sa lumang banig. Isang batang lalaki ang humangos at naghihilamos ng pawis ang nagpaalam sa kanya sa nangyari sa asawa. naibalik sa tunay na may-ari ang pit aka. Dama ko ang pagmama laki sa aking sarili bilang isang gurong Lasalyano at bilang guro ng mga Lasalya no. ipin agkatiwala ko kanilang dalawa ang pitaka. Pangalawa. ang ituro sa kanila ang pagsasauli sa may-ar i ng anumang bagay na kanilang napulot nang hindi ko talaga ito itinuturo o iki nikwento lang sa kanila. ano'ng reward m o?" "Sige na sabihin mo sa'min ano ang binigay sa'yo? Sumagot siya. Sumuko ang kanyang sinapupunan sa pangyayari .

Hindi na marahil mauulit pa. Lumaki ako sa isang simpleng bayan sa Tuguegarao sa Cagayan Valley. Palabiro kasi si Jua n. Hinihintay niya. Luntian ang mga bundok na tinitirhan ng mga mapaglarong ibon at tinis ng huni ng mga kuliglig. Nakahiga at umiikot ang titig sa apatang-sulo k ng kisame. Day dreaming. natagpuan ko ang isang buka l. Tulala sa kalaliman ng dalawang bakal na nag -uunahan. Ang lalaking kanyang makakasalo. Naiwan din siya ng batang kanyang kasa-kasama nang dalawang buwan. Laging niyang pinaglalaruan ang kaibigang si Noah. sa aking pag-iikot sa loob ng kagubatan. Madalas ko ring subukan ang lalim at linaw ng t ubig sa ilog na dumadaloy sa paanan ng kabundukan at tinititigan ang bukana ng k uwebang Callao. Nag-aabang siya sa lala king kanyang sasalubungin ng yakap at halik. Minsan. Mahirap ang mawalan ng kaibigan lalo't higit pa sa kaibigan ang tu ring. Sariwa pa ang sugat at tahi sa katawan. Natatandaan ko pa ang kabataan ko sa l alawigan. Doon ako nag-aral ng elementary at highschool. Masaya si Juan na maki tang nagmamadali at tarantang hahanapin ang kaibigan. Naroroon ang magkakapitbahay at sama-samang ginagapas ang ma yamang butil ng palay at kinikiskis ito para ihiwalay ang ipa sa bigas. Makailang ulit niyang hinihintay. <b>Si Juan at Noah</b> Nag-iisa si Noah sa silid. Iba ang halaga ng pagkakaibigan sa tulad ni Noah. Paulit-ulit. Pista na naman sa riles. Hitik sa bunga noon ang sinegwelas. Gusto niyang kumawala. yan a ng mas kilalang tawag at mas nakasanayan ko sa halip na pagtatrabaho ng marangal sa oras na binayaran sa akin ng kompanyang pinagtatrabahuhan ko ng dalawang tao n. Doon yayakap ang lamig ng simoy ng hangin at haha plos sa iyong nahahapong katawan. Pagkakaibigang hindi magtatagal at 'di na gtagal. Naroroon siya sa maalik abok at kalawanging riles ng tren. Kamamatay lamang ni Juan sa isang aksidente. Madiing nag-iipitan ang kisame at kama para mapanikip ang kanyang dibdib. Buhay sana si Ju an kung naniwala lamang si Noah sa kaibigan nito nang mangyari ang sakuna. nakapagtrabaho ng saglit sa lalawigan hanggang sa mapadpad ako dito sa lungsod. Nags awa na rin si Noah. Sawang-sawa ako sa pagpapanakbo sa sakahan ni Mang Tato.. Madalas siyang tatawag a t magkukunwaring may nangyaring kapahamakan o aksidente o basagulo o kung minsan pa nga'y nakapiit sa kulungan. kaimito. madadaanan ang maputik na parang at ang mabatong pag-ahon sa bundok. Iba si Noah. Nabali ito sa sandaling nangyari ang kinasapitan ni Ju an. Ideolohiya na ni Noah ang pagbabalik ng isang kaibigan ay sa sandaling nangangailangan na ito. gusto niyang sumigaw subalit hindi niya magawa. Ang lalaking mag-iingat ng bunga ng kanyang sinapupunan. Subalit mas nakapukaw ng aking pans in ang punong tila hindi kayang yakapin ng anim o pitong taong magkakahawak kama . Walang nagawa an g mga tao nang abot-tanaw nilang makita ang babaeng nakahiga sa riles. Madalas akong napapatulala. lalo na kapag panahon ng anihan. Ganoon na lang palagi. Bagamat i nilibing na ang asawa'y tuloy pa rin niyang inaasahang darating ito. Tinapos ko naman sa isang state university ang aking kolehiyo. Ang lakas na gumugupo sa kanya ay ang kamatayan ni Juan. May pagpatak sa mga mata sa k anyang pagpikit. Napapali giran ito ng matatayog na punongkahoy gaya ng mangga. Masarap para kay Juan a ng ganito at nakararamdam siya ng pagpapahalaga at pagmamahal ng taong nagtitiwa la sa kanya. Kahapon niya napagmasdan ang bangkay ni Juan. Lumaki ako sa kandungan ng kalikasan. Madalas kong dalawin ito. At ang d ayami naman ang aking ibubulumbon para ipunin para sa pagpapatibay ng pilapil sa susunod na tag-ulan at taniman. Ibang uri ng pagk akaibigan mayroon sina Juan at Noah. Minsan lamang nagkaroo n ng Juan si Noah. Hindi naman ako ganito noon. May bumubulusok na tren. lalo na sa dapithapo n para makapag-isip at magpahinga. kamatsile at sine guwelas. ayaw niyang matulad sa ibang nalalapit sa ganitong uri ng pa gkakaibigan na tuluyan ng humalagpos sa limitasyon ng sarili.

May ugat itong nakabaon sa pusod ng lupang namamasa sa lumot. Ganito na lamang ang buhay ko. sadyang mahirap puna n ang personal kong database kung walang oras para huminga ng malalim at pagnila yan ang mga pinakabago at mahahalagang nangyayari sa buhay ko. Ipinadarama niya ang kanyang masalimuot at makulay na buhay na may pagpapahalaga sa pagkakasaksi sa bawat panahong nakalipas.y. ang F AQ ay kung bakit dapat lumutang ang diwa ko sa umaga na para bang humihingi ng p ag-idlip. Marahil. Madalas 'yan mangyari lalo't matagal na akong hindi nakakauwi sa lalawigan. ito na ang aking naging tambayan. At hindi tulad ng homepage ng sa kompanya. Kung pwede lang sanang tumiwalag sa homepage ko na nagtatampok s a aking pamamahay at pamumuhay na binigyang buhay ng kalikasan sa lalawigan. Ako ang responsable sa pag-a-update at upload ng mga imp ormasyon at disenyo ng kompanya sa kanilang site at database. Hanggang dumating an g panahong kinailangan ko nang iwan ang lalawigan at makipagsapalaran sa lungsod . Ito ang mga homepage na hindi ko makuhang layuan. hindi raw kasi mabubuhay ng marangal ang tulad kong naka tapos ng kolehiyo sa pagsasaka lamang sa lalawigan. Wala itong limitasyon o kahit anumang firewall at ma s malaki ang capacity ng kanyang bandwidth kung kaya't napakalinaw at madami ang aking naiisip at naaalala. E hindi ko naman masasabing inaantok ako dahil hindi naman ako binibig atan ng talukap-mata. Nap akasarap sanang magbalik dito araw-araw. Hanggang pagtunga nga lang ang aking kinahihiratihan. Dayo ito subalit matiwasa y silang nagsasama. <u>Angelo Malab ed: IT Specialist </u>. Samantalang ang pe rsonal kong database ay hindi ko maasikaso. Nakababad ako sa pagtitig sa monitor at nakikipagh abulan sa mga keys ng keyboard at patak ng segundong lumilipas. masimulang maiayos at malagyan ng ma s makahulugang impormasyong mula sa aking kinalalagyang bagong teritoryo. mula sa pagiging binatilyo hanggang sa pa gbibinata. At sa taas ay may halamang tila baging at dahon n g palmera ang nakadapo-nakakapit sa kanyang mga sanga. Nakatali sa harap ng computer mula alas-otso ng umaga h anggang alas-singko ng hapon. Ilang taon din niya akong inampon sa aking pag-upo at paghiga sa kanyang mga ugat at sanga. Sabi pa nga ng tatay. Basta bibisitahin ko ang mga homepages na tila isang pagliliwaliw sa napakayam ang kagubatan ng ideya. Madalas akong napapatunganga at walang kurap kung minsang nakatitig sa kawalan. Hindi naman ako sadyang naniniwala sa silbi at saysa y ng firewall. mas lalo pa itong lumalawak sa bawat segundong lumilipas. Parang kasama na ito sa listahan ng mga paboritong li nks ng utak ko. Papasyalan ko ang napakalawa k na talampas ng mundong ginawa ko at doon magpapalutang-lutang at maglilibot sa iba't ibang homepage na may kaugnayan sa aking iniisip. napapatitig na lamang ako sa monitor ng PC. Bakit kailangang limitahan ang maaaring lakbayin samantalang lahat ay posible . Ang punong ito na yata ang pinakapinuno sa kagubatang punung-puno ng puno. Ang mga dahon nito na kasing lalapad ng abanikong buli na malagong tangan ng mga sangang ikinalat sa lahat ng direksyon. pero walang nakahandang sagot o mungkahing maglilinaw sa nangyayaring ito. Ang mga dahon ri n ang nagbibigay anyaya para akyatin at tupdin ang hamon ng tayog nito. At ako rin ang pala ging napapansing nananaginip di-umano nang gising. Ang nangyayari. partikular na sa uma andap-andap na <i>cursor</i> hanggang lumipad na ang aking isip. Ito ang posisyong si nigurado sa akin ng nakasulat sa plastic na plaka sa aking desk. napapahigab at tuluyang nakakatulog. At mula noon. Paulit-ulit lang araw-araw. Maaari ka na ng ang maupo o mahiga sa lapad at taas ng ugat nito na aabot hanggang sa tatlong ta lampakan mula sa lupa. Sa kanya ko natagpu an ang tiwasay at kapayakan ng buhay. Parang isang pa gpasok ito sa kakaibang mundo ng <i>cyberspace</i>. Minamaneho ang b aldadong mouse sa direksyon kung saan mapapadali ang commands at transfer ng dat a. Sadyang nakapaloob na ito sa aking diwa . mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi ko naman talaga ito sinasadya. Web designer at systems operator ako sa kompanyang ito. Nakapagpapakitid lamang ng maturity at pag-iisip ng isang tao ito . Husto naman ang tulog ko sa gabi. Nakilala na niya marahil ang b awat pagbabago sa aking pangangatawan. Ito nga marahil ang FAQ. Habang a ng kanyang katawan ay tila nagbubulong ng kung ilang siglong pagtunghay sa mga p agbabago sa loob ng kagubatan.

pero walang magagaw a. Wala naman kasing search engine ang magkapagbibigay ng pinakamatino. lalung-lalo na si tatay. kalikasan at ang tambayang punongkahoy na ma dalas kong pinapahingahan tuwing walang pasok sa opisina. Subalit piho kong marami sa aming bayan ang nag-aasam ng aking estado. unahan at singitan sa mga taong nagmamadaling makapasok sa mga tanggapan at m akauwi sa pamamahay ang kailangan kong pagdaanan. Ilang taon din nila akong iginapang para lamang magkaroon ng trabahong tulad ng inaasam ng marami sa aming lalawigan. Ika nga. Kapag magaling. ang aking pangungulila sa lalawigan at higit sa lahat. Biruin mo. karapat-dapat at nababagay na kalalagyan ko sa mundon g ito. Kailangang kumita at manindigan sa kapalarang pinaghirapang makuha at maratin g. Araw-araw kong sinasamyo ang hanging binudburan ng karbon at biniyayaan ng mainit na singaw ng hanging nagmum ula sa mga exhaust ng mga sasakyan at gusali. Mabangis at marahas din ang kompetisyon sa lungsod lalo pa't survival para sa posisyon sa bawat opisina o kompanya na tila foodchain. Kung maaari lamang na m akapaghanap ng malilipatang mas mabuting environment sa search engines sa intern et ay marahil ginawa ko na. At tubig na amoy chlorine ang masasamyo rito. Makikita mo kung anong es tado sa lipunan ng may-ari sa pamamgitan lamang ng modelo ng kotseng kanyang gin agamit. empleyado ako sa isang kilalang kompanya. malimit tao an g nangunguna sa listahan. Talagang bahagi na yata ng pam umuhay ng mga tagalungsod ang stress at pressure. Malagkit ang balat at naglalangis ang mukha sa maalinsangang lansangan. Hindi ko ngalang sigurado kung mayroon ding tulad ko dito sa l ungsod ang naghahanap sa mga search engine para sa mas ideyal na klase ng pamumu hay. Kagubatan din ang lungsod. kapaligiran. May producers at may consumers din. Dito tila dumadaloy ang nagsanga-sangang ilog ng aspaltado at sementadong mga kalsadang puno ng nagsisiksikang mga sasakyan. ang akin g pananabik sa aking tambayan sa kagubatan. Nagkakasya't umaasa na lamang ako sa pagkain ng mga de-kemikal na pagkain sa kantina. Parang mga puno ito sa kagubatan at ang ak ing gusaling may tatlumpu't limang palapag ang siyang kumakatawan sa punong akin g nakasanayang tambayan sa lalawigan. . Ayoko rin namang biguin ang pangarap ng aking mga magulang. Pikit-mata kong sinuong ang iniaalok na trabaho sa M aynila. lak asan lang ng loob. Kahit pa hindi ito ang aking inaasahan buhay-lungsod. lakasan lang ng loob. Mukhang sariwang mga replica at plastic na hala man ang nasa garden. ang pakikipaggitgita n. Mga nagbabagang asero't de-modelong sasakyan ang naririto. pag-aagawan ka at madali kang aakyat ng estado sa tila fo odchain na istraktura ng bawat kompanya. Subalit kung lalampa-lampa ka at karani wang may pag-aalinlangan. Isang taon din naman akong nagtrabaho sa munisipyo sa lalawigan bago ako nap adpad dito sa nakahahapong syudad. Pero gaya nga ng sinab i ko. Nagdalawang isip din naman ako nung una. May kalakal dito. mahusay at matatag ang dibdib sa panga ngailangan ng trabaho. Malagong nasulputan ang matitikas at nagtatayugang kongkretong gusaling yari sa bakal. walang bibili at patutunguhan ang sarili. marangal. Ilang bulto rin ng spreadsheets ang aking bin uno sa treasury department ng munisipyo bago ako nagkaroon ng pagkakataong makak ita ng posibleng malilipatang trabaho sa Maynila. Alam kong mahirap ang maging bagong salta rito lalo pa't iiwanan ko a ng nakasanayang klima. Naka-alpombra ang sahig ng lobby at may apat na elevator na kapwa may dinding na bubog kung kaya't makik ita mo ang kabuuan ng interior ng building. Mayroon ding garden at fountain sa b ahaging likuran ng ground floor. Malaking pagbabago sa paligid at pamumuhay ko. salamin at fiberglass. Walang naibibigay na mga hits ang search engines pagdating sa ikalulubos ng kaligayahan at pagiging ganap na kuntento ng isang tao. At sa umaga at hapon.sa aktibong bandwith ng aking sistema? Maaari kong tunguhin ang mga alaala noong aking kabataan. Matikas ang aking g usaling may front desk na tila isang pangunahing hotel.

I talked to her later at okay naman ang English niya. 2008 ay nakalathala naman sa tig-isang buong pahina ang "City of Silay Open Le tter of Support to Her Excellency. kung gusto ng mga pinunong ito na sumispsip a t magpalapad ng papel kay Arroyo. nakalathala sa ilang pahina nito ang pahayag ng pagsuporta kay Gloria Arroyo ng ilang siyudad at lalawigan ng Pi lipinas. Sana. sa Lag una. 2008. Ang sa akin lang naman. Naging usap-usapan ang maling pagsasalita sa Ingles ni Janina San M iguel sa Question and Answer ng Binibining Pilipinas. It's the first time for her to join a contest. Ano ang patunay ng mga pinunong-bayang ito na ang lahat nga ng mamamay an ng kanilang siyudad o lalawigan ay sumusuporta kay Arroyo? Halimabawa. so understandable that she's so t ense. Nakapagtataka lang." Noong Marso 14 . huwag sana nating pagtawanan ang kapwa natin kapag nahihirapan siya o nagkakamali siya sa pagsasalita sa Ingles dahil wala namang taong gustong magkamali at mapahiya lalo na sa harap ng libu-libong manonood. sila na lang. isa sa hosts ng Binibining Pilipinas. Nagtanong din ako sa ak ing mga estudyanteng taga-Laguna kung sumusuporta ba sila kay Arroyo. Sa isang artikel sa People's Journal noong Marso 13. at mga kaibigan kong tagaBiñan at Sta. Rosa. ang ganito: "I think ni nerbiyos lang siya. sinabi ni Charlene Gonzales. pero sapat na ba ito para pagtawa nan at kutyain siya dahil dito? . Huwag na silang mandamay pa ng i ba. Marami sa kanila ang sumagot ng HINDI. Bohol express our unqualified an d stanched support to her Excellency. noong Marso 9. the undersigned municipal and barrangay officials and the People of the Municipality of Valencia. nakausap ba nila at natanong ang lahat ng mamamayan dito? May isinagawa ba silang survey para patotohanan ito? Ako mismo ang magpapatunay na ang pahayag na ito ay isang malaking kasinungalingan at isang tahasang panloloko sapagkat ang mga kamag-anak kong nakatira sa San Pedro at Calamba. nakalathala sa isang buong pahina ng Bu lletin Today ang ganito "We. Sabihin nang may kasalanan din si Janina dahil pinilit niyang mag-Ingl es kahit hindi siya komportable sa wikang ito. lang. President Gloria Macapagal-Arroyo. Halimbawa. Marami ang nagtawa at kumu tya sa kanya na para bang isang napakalaking kasalanan bilang isang Pilipina na kakatawanin mo sa isang beauty pageant ang Pilipinas at pagkatapos ay hindi ka b ihasa sa Ingles.4 Title:Sanaysay (10) Bakit kaya ang lalakas ng loob ng mga mayor at gobernador ng ilang l awigan na tahasang sabihin at ipangalandakan sa mga pahayagan na sila at ang lah at ng mamamayan na kanilang nasasakupan ay sumusuporta sa pamahalaan ni Gloria A rroyo? Sa mga nakaraang isyu ng Bulletin Today. Kasi. Laguna ay hindi sumusuporta kay Arroyo." Mas mahirap pa nga raw ang mga tanong sa pre-screening pero nasagot naman ni Janina ang tanong sa kanya sa tamang Ingles. President Macapagal Aroyo." at ang "S ama-samang Pahayag ng mga Pinunong Bayan at Mamamayan ng Lalawigan ng Laguna" ka y Arroyo. hindi ang pagtatawa kay Janina ang nakababahala rito kundi ang mas mataas na pagpapahalaga natin sa Ingles at ang lumalalang kolonyalismo ng m araming Pilipino. bakit nga ba pinagtatawan natin ang isang Pilipino kapag nagkamali siya sa pag-i-Ingles sa mantalang aliw na aliw tayo sa pakikinig sa isang Amerikanong nagkakamali sa pag sasalita ng Filipino? Bakit okey lang sa atin na magkamali ang iba sa paggamit n g sarili nating wika samantalang hindi okey sa atin ang magkamali tayo sa Ingles ? Sa totoo.

hindi dininig ng Dios ang aking dasal. Lord<pd>.. Kapag hiniling ko kay Mama Mary na tulungan niya akong makar ating sa Dios ang mga dasal ko. "ang lahat ay nakukuha sa dasal. Halos karamihan ng hilingin ko sa aking mga panalangin ay "answered prayer. Lagi ko Siyang i niistorbo kahit sa pagdedesisyon sa pinakasimpleng bagay lang.." "Lord please<pd>. Sa pakiramdam ko ay nakagawa ako ng isang napakalaking kasalanan kapag hindi ako n akapagdasal." ang paniwala ko naman. Ang paborito kong padrino? Si Mama Mary! Siya ang takbuhan ng maraming Ka tolikong kagaya ko.. saklolo di ko kaya 'to<pd>. Pero mabilis din naman akong umusal ng pasasalamat anuman ang maging resulta ng ipinagdasal ko. Pero bago ko pa ipagdasal ito. Napatunayan ko rin na ." wik a nga.Kung may isang taong napakahilig mang-istorbo sa Dios. nasanay ako sa ganito.. makukuha ko rin ang mga bagay na gusto ko. Pinaniwala an ko agad na mapapasaakin ito. Naghanap ako ng iba pang padrino." Hanggang sa dumating ang isang pagkakataong tila sinubukan ng Dios ang ti bay ng aking pananalig. Bukambibig ko rin ang mga katagang "Thank you.. Ipinagdasal ko it o nang taimtim... matibay na ang paniwala kong muli itong ipagkakaloob sa akin. ako na yata ang ta ong ito. ha!" Hindi lang 'yan! Mahilig din akong gumamit ng tulay o padrino sa pagdaras al ko.</pd>" ang pagsasabi ng "next time na lang. Inunahan ko ang Dios sa pagdedesisyon.. Sa sarili ko na lang iniasa ang lahat sa aking buhay. Kung sinasabi man ng iba na "ang lahat ay nakuku ha sa pera.. Naging ordinaryong routine na sa pang-araw-araw kong buhay ang pagdarasal sa umaga pagkagising. nagdasal ako at nagpatulong sa maraming santo. Wala halos akong gawain na hindi ko ipinagdasal sa Dios.</pd>" o kaya'y "Lord. basta magsi kap lang ako at maging masipag.< /pd>" Kapag hindi ko naman nakamit ang ipinagdadasal ko. Ilang beses din akong humingi ng tulong kay Mama Mary pero bigo pa rin ako.</pd>" Mula nang matuto akong magdasal. itinatawag ko sa Kan ya.</pd>" "Lord. Kah it na sa akin na pinakapaborito niyang nilalang at lagi Niyang pinakikinggan ang mga panalangin. May isang bagay ako noon na gustong-gustong makamit. Nagi-guilty ako kapag hindi ako nakapagdasal sa loob ng isang maghapon. Sa pagkakataong ito. kasunod ng aking "Tha nk you. Lahat ng problema ng dumating sa akin at lahat ng pagsubok na dumaan sa akin. bago kumain. malamang kaysa hindi na matutupad ang mga ito. Kahit pala hindi ako magdasal. tulungan mo naman ako<pd>. Tinigilan ko na ang pang-ii storbo sa Dios. Lord<pd>. Na sa lahat ng mga nilalang ng Dios. Sa pakiram dam ko ay humina ang aking paboritong padrino. hindi ipinagkaloob sa akin ang hinihiling ko. ako ang Kanyang pinakapaborito. Pero nagkamali ako. Nasanay ako na halos lahat ng ipagdasal ko ay nakakamit ko. Para bang nagpahinga at nakatulog nang matagal ang Dios at ayaw Niyang magpaistorbo kahit na kanino. Kinalimutan ko na ang pagdarasal.</pd>. At napatunayan kong tama ako. Kahit anong dasal at pangung ulit sa Dios ang gawin ko.. Naging bukambibig ko na ang pagsasabi ng "Sana Lord<pd>. pero wala pa ring nangyari sa ipinagdarasal ko. Matag umpay ko pa ring nagagawa ang mga gusto kong gawin at nakapagdedesisyon ako nang tama kahit hindi ako tumawag at humingi ng gabay sa Dios. Noon ako nagpasyang tumigil na sa pagdarasal. At dahil mas marami akong dasal na pinakikinggan kaysa hindi. Sa paki ramdam ko nga ay sadyang ipinanganak ako na malakas sa Dios.. Ang ibig kong sabihin sa mang-istorbo ay 'yung lagi akong nagdarasal s a Dios sa maliit man o malaking dahilan. at sa gabi bago matulo g. bago umalis ng bahay. naging malaking bahagi na ito ng buhay k o. Ito ang dahilan kung bakit lahat na yata ng bagay tungkol sa akin at sa a king buhay ay ipinagdarasal ko.. Nagbago ang pananaw ko sa pagdarasal.

Kaya nama n paulit-ulit at wala sawa akong nagsumamo sa Dios na bigyan niya ang milagro tulungan niya akong gumaling at huwag Niyang hayaang maputol ang aking paa. Iisa ang hatol ng tatlong espesyalistang kinunsulta ko . nabibili ang mga gustong bilhin. Ang huling doktor na tumingin sa akin ang nagpilit sa aking magpa-confi ne na sa ospital. Nanabik ako at umasang pagmimilagruhan ako ng Dios pero hindi ito nangyar i. muli kong n asambit ang pangalan ng Dios. Matagal kong inalagaan ang sugat sa aking paa. Marami siyang ipinaliwanag tungkol sa mas malala pang sitwasyo ng posibleng kauwian ng aking sugat kapag hindi ko pinayagang putulin ang aking binti ngunit hindi ko na siya naririnig at naiintindihan. Hindi ako binigyan ng milagro ng Dios pero binigyan Niya ako tapang at la kas ng loob na harapin ang kalagayan ko. Nagka roon ako muli ng bagong pananaw sa pagdarasal. at magnaknak. buong pagmamalaki kong iniisa-isa sa kanila ang lahat ng mga nakamit kong tagumpay nang walang tulong ng Dios. Pinagtawanan ko ang akin g sarili dahil minsan ay naging "baliw" ako sa paniniwalang matutulungan ako ng mga santong ito. lumalim. sa halip. Quiapo. nakikiusap na tulungan ako sa kalagayan ko. nakata pak ako ng basag na bote at nahiwa ang aking kanang talampakan.hindi ko pala kailangan si Mama Mary. kontento sa buhay. Kapag kakwentuhan ko ang aking mga kaibigan at napag-uusapan ang tungkol sa pagdarasal. Pinanghinayangan ko ang mga pagod na naranasan ko sa pagpunta-punta sa simbahan ng Baclaran. kinakausap ang Dios.panahon ng tag-init. Sa kauna-unahang pagkakataon. Isang maliit na hiwa na noong una'y hindi ko gaanong binigyang-pansin subalit nang magtagal ay n agsimulang lumaki. Mount Carmel. Maraming gamot na rin ang inilagay ko sa aking sugat subalit hindi pa rin ito gumagaling. St<pd>.</pd> Francis. marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa mg a milagrong nagagawa ng pagdarasal tulad ng mga sakit na wala nang lunas pero gu maling nang dahil sa panalangin o kaya nama'y mga imposibleng bagay na naging po sible dahil sa pagdarasal. Naligo kami sa beach ng aking pamilya. San Miguel. Ang mas naririnig ko nang mga sandaling iyon ay ang aking sarili na nagdarasal. Habang masaya kaming naghahabulan ng aking bunsong anak sa dalampasigan. Isang panahong kakailanganin kong magdasal nang taimtim at makiusap m uli sa Kanya. Ginabayan niya ako sa pagharap sa mundo nan g nakataas ang noo kahit may kulang na bahagi sa katawan ko. </pd> Jude. iisa lang ang palagi kong sinasabi sa kanila . Huli na nang malaman kong diabetic pala ako kaya hi ndi gumagaling ang sugat ko. Abril 2005 . pagkatapos ng mahabang panahon. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring magpapabalik sa akin sa paana n ng Dios. Ang lahat ng mga ito ay pinaniniwalaan ko. Sa ganitong mga pagkak ataon. mas asahan nila ang kanilang sarili. Muli kong natawag ang pangalan ni Mama Mary. . Malala na ito at umaakyat na ang impeksyon sa akin g binti malapit sa tuhod. Pinanghinayangan ko ang maraming oras na ginugol ko sa pagdarasal. Maraming antiobiotics na ang aking ininom. napupuntahan ang lahat ng lugar na gustong marating. Tinulungan niya ak ong mahalin at pahalagahan ang aking sarili sa kabila ng kapansanan nito.kailangang putulin ang aking paa bago pa ito tuluyang lumala at umabot sa aki ng hita. Bata pa lamang ako. Hindi ko rin kailangang magpatulong sa ma raming santo. at nakakain ang mga gustong pagkain kahit hindi ako n agdarasal at humihingi ng anuman sa Dios. at St<pd>. Tinuruan niya akong tanggapin nang malu wag sa loob ko ang nangyari sa akin. at sa iba't ibang simbahan kung saan nakaluklok ang mga rebulto ng k ung sinu-sinong santo para dasalan at hingan ng tulong. Ipinagyayabang ko sa kanila na masaya ako .huwag silang umasa sa dasal.

kung tumugon ang Dios sa mga dasal natin ay sa paraang halos hindi natin nararam daman at sa panahong hindi natin inaasahan. Minsan kasi. ngunit sa nangyari sa akin. Pinaliliguan ng batis ang mga batuhang saksi sa paghahabulan ng mga i sda at hipong puti na nagpupumilit marating ang kalawakan ng ilog. At kung iisipin natin kung ano ang nangyari sa mga dasal nating hindi pinagbigyan." Luntian ang kapaligiran. lalong tumitibay ang aking pananalig sa panalangin. hindi natin alam na ang magagandang nangyayari sa atin ay tugon na pala ng Dios sa ating mga panalangin. Totoong walang ibang panginoon kundi si Allah at si Muhamad ay ang kanyang propeta. Naroong nagda rasal ang mga tagak habang nagtatago sa mga <i>azola</i> ang pulutong ng mga pal aka at bubuli. Palagi nating naririnig ang bagay na ito na tila isang palasak na ka sabihan lamang. napatunayan kong totoo pala ito at h indi basta kasabihan lamang. Hindi lahat ng ating hinihingi ay ipagkakaloob sa atin. Masigasig ang pagsisikap ng ina para makapagpatuloy sa pamumuhay ng maran gal bagama't walang pagbabago sa ama kahit pa namayapa na ang kanilang anak. Malamig at sariwa ang hangin habang nakikipaglar o ang mga ibon sa mga sangang nakakalat sa ilang talampakang taas ng mga puno. Ito ang iilang pagpapala't biyaya ni Al lah. Kapag sumasagi sa aking alaala ang nangyari sa akin. Maraming bagay na hinah angad ang ating puso subalit ang mga hangarin lamang ng Dios ang siyang mananaig sa tuwina. Ito ang kanyang kaloob at dito rin ang tagpuan ng pakikipagtuos ng mga nananampalataya sa kanya.sa Kanyang panahon at sa Kanyang kaparaanan. matutuklasan nating mas lamang pa rin a ng mga dasal nating pinakinggan ng Dios kaysa hindi. 4 Title:Ang Pangako ni Kuya (Isang kuwentong nakabatay sa mga Haligi ng Islam) <b>Ang Pangako ni Kuya (Isang kuwentong nakabatay sa mga Haligi ng Islam) </b> <i>Shahada / Kalima</i> "<i>La ilah illa Allah wa Muhammad rasul Allah</i>.Namulat ako sa naging karanasan kong ito na hindi lahat ng ipinagdarasal natin ay nakukuha natin. At sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking putol na paa. ipinaalala nito sa akin ang katotohanang dinidinig ng Dios ang ating mga d asal . ngunit kung magbibilang lang tayo. nadagdagan pa ang kinawilihang . Namumukadkad ang mga talahib at liryo sa tabing ilog na pinamumu garan ng mga tikling at langay-langayan. At dahil sa kalungkutan o sadyang sapat na dahilan. mapagtatanto nating may naging ibang kapalit ang mga ito na higit pa kasya hiniling natin. Nangyayari ang ganito hindi dahil hindi tayo pinakingga n ng Dios kundi dahil may iba siyang balak para sa atin. <i>Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubus ugin</i>. Minsan nga. N akatingalang sumasamba ang mga makukulay na bulaklak ng mga dapo at <i>cadena de amor</i>.

Puno ito ng mga deboto. Namamalayan na lamang niyang nasa gilid na siya ng Quiapo kapag nagsimulag sumikip at umingay ang kanyang pal igid o kapag nabasa at dumampi na ang banal na tubig sa kanyang noong pinagbabag a sa init. Nalilito na siya kung alin pa nga ang natitirang tamang gawin at kung ano ang dapat na ma ngyari sa kanyang buhay. Walang imik. Serbesa o <i>kuwa tro kantos</i> ang kanyang malimit na kapareha matapos ang trabaho. Hindi niya pansin ang butil-butil na pawis sa kanyang mukha at ang init ng aspaltong tumatagos sa kanyang manipis na sinelas. Tanaw na niya ang mga pintuan sa gilid ng simbahan na sinlalaki ng isang talampakan. pagrorosaryo. Pinakikinang ng pag-ulan ang mga bubungang kalawangin at pin aaagos ang mga tuyong dahon sa kanal sa mga eskinitang pinalulungkot ng kawalan ng nagdadaan. pagluh od at paglalakad ng nakaluhod. Malimit na malalim ang iniisip. Sila ang mga maaagang nananampalataya at naniniwala sa pagnonobena. <i>Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan<i/>. Nagsimulang umambon at magbendisyon ang langit. Magiginhawahan siya mula sa pagkabagabag. Dito lamang niya muling nakakatagpo ang maa aring makaintindi at makatulong sa kanya. Makalipas ang ilang buwan. Isang araw na makulimlim. Pero hindi si Marita. buto't balat na ang pangangatawan ni Marita. Anupama'y wala siyang gana kadalasan. Itinatawid na lamang niya ang maghapon para manatiling buhay kahit pa gutom at n auuhaw ang kanyang katawan. Madalas na mag-isa na lamang si Marita. Bagaman. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Malaml am ang mga mata ni Marita sa paghihintay sa kabiyak na maaaring makahugot sa kan ya sa labis na kalungkutan. Nag babanta ang pagbagsak ng isang matinding paghihinagpis ng langit. Tag-ulan na. Biyernes itong pinaghahandaan ni Marita. naglalakad siyang parang tuliro at walang direks yon. Habang kung minsan ay nagkakasya si Marita sa mga tininging lantang gulay sa palengke at kan ing mula sa mga mapagbigay na kapitbahay. Nagmamadali ang mga taong umiiwas sa lumalakas na patak ng ulan pero hindi si Ma rita. Dito lamang niya nadadangkal ang na titirang katinuan sa kanyang sarili. dahil wala naman talaga siyang magagawa at mapagpipiilian. Blangko ang kanyang mukha at tanging ang kany ang buhok lamang ang nangungusap sa lumalakas na ihip ng hangin. Palagi na lamang inabangan at kinasabikan ni Marita ang pagsapit ng Biyer nes. Namukadkad ang mga payon g samantalang 'di natitinag si Marita sa kanyang pagbaybay sa masikip na kalye. Mas malamig ang mga gabing puno ng kalungkutan ng pag-iisa. Kung minsan sa kanyang pagbaybay sa lansangang mausok a t alikabukin patungo sa Quiapo. B umagsak ang katawan ni Marita. Masyado ngang dinamdam nito ang pagpanaw ni Maryben. Masyado niyang dinamdam ang pagkawala ng anak kaya't nakaligtaan niya ang kanyang pagiging asawa at tungkul in bilang kabiyak ni Marita. Nagl alakad si Marita sa kahabaan ng Carriedo. Nakabibingi ang pangungusap ng katahimikan. Narating ni Marita ang patio ng simbahan ha . At sadyang tanggap na niya ang pagka tao ni Ben. Naging matalik na kaibigan ni Ben ang alak. k ung kaya't panay ang kanyang pagpapakalunod sa alak.libangan ni Ben. At doon na maiibsan ang uhaw ng kanyang diwa at kaluluwa. D ito niya nakukuhang makita ang nararapat sa napakadilim niyang buhay. Walang kaus ap. Dadala win niya ang Basilika ng Quiapo para muling isangguni ang kanyang kalagayan. Makapal ang ab uhing ulap na parang kayang abutin sa babaw ng paglutang nito sa kalawakan. Hindi na niya alam kung na iintindihan pa niya ang silbi niya sa pamamahay na pilit niyang binuo noong napa ngakuan siya ni Ben ng magandang pamumuhay. Mas may higit na pagkagutom at pagkauhaw ang kanyang nararamdaman. Madalang na umuwi si Ben. ilang panahon na rin itong 'd i nag-aabot man lang ng kanyang kamay upang siya'y maiahon sa paghihirap. Madami ang tila nababagabag sa napipintong pagbag sak ng ulan. Nangungulila siya sa pagpanaw ng kanyang anak at kung papaano mai ibsan ang kanyang pangangailangan para sa katarungan. Doon niya nalaman ang halaga ng nawala sa kanya. Mahalaga ang araw na ito para sa kanya. Mapapahinga na siya at maiintindihan ang lahat.

At ito rin ang magiging paraan para k anyang mapunuan ang pagkukulang sa anak. hiwa sa balat at . Nilapitan niya ang anak at tumigil ito sa pagduruyan. Dinala siya sa tagpuan kung saan naglalaro't umuugoy s a duyang nalililiman ng mataas na puno ang paslit. Ito ang mga sandaling hindi niya napahalagahan ang kanyang mag-ina. K inakalinga niya ang kanyang asawa ng buong pag-iingat at pagmamahal. Nagpasalamat ito sa kanya at saka inihabilin ni Marybe n ang kanyang ina sa ama. Naratay siya sa higaan at tanging ang mga kapitbahay ng nangangalaga sa kanya. Tumakbo ito sa kany a ay mahigpit na yumakap. N ais niyang linisin at gawing tiwasay ang kanyang bagabag na kaluluwa at hilingin ang paggaling ng asawa. Nagkaroon ng saysay ang luha sa kanyang matang nagdidilim s a pang-unawa. N aisip niya na mahalaga sa kanya ang asawa. Kinakausap siya ni Ben na tila nakatutugon sa bawat pagtatanong at pagkukuwentong kanyang ginawa. Batid niyang hindi sapat ang pag-aayuno at pangingiling sa Semana Santa para linisin at patahimikin ang kanyang budhi at payapain ang kaluluwa ng kanyang anak. Linggo ng Palaspas nang magpasya siya sa pagpipinitensya at gawin itong i sang panata tuwing Mahal na Araw para sa paggaling ng asawa. ka pansin-pansing lumulubha ang kalusugan ni Marita. At n agising siyang yakap niya ang asawang buto't balat ang katawan. Naunawaan niya ang kahulugan ng asawa a t kung gaano katagal ang pinagtiis nito at ng kanyang anak sa paghihirap. Nagdikit at nagbara ang mga ugat sa utak ni Marita. Tahimik na nagsisimula at natatapos ang mga araw. Walang bakas ng karamdaman o lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Isang madaling araw matapos sumagad sa upos ang ningas ng sigarilyo ni Be n. Wasto nga't kanyang nailuluha ang kanyang dinadala. At nagsimulang magtaglagas ang mga dahon ng puno haban g yakap-yakap niya ang batang unti-unting gumagaan sa kanyang pagkakabuhat. Nagliparan ang mga puting ka lapating naging liwanag at kapagdaka'y nagdilim ang buong paligid sa paghudyat n g kampana. Pumasok na ang Mahal na Araw nang lagyan ng markang krus na abo ang mga n oo ng mga Katolikong deboto. Iniuwi ni Ben si Marita. Umikot ang kanyang pani ngin. Nabuhay ang mga naaawang rebultong santo sa gusali na akmang bababa at sas aluhin ang unti-unting nawawalan ng malay na babae. napaidlip siyang baon ang mga gunita ng kanyang anak at asawa. Doon natanto ni Ben ang pangangailangan ng asawa sa kanyang pagkalinga.bang bumubuhos ang malakas na ulan. <i>Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios</ i>. <i>Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios</i>. Nagsimula siyang yakapin ng lamig at isayaw ng hilo. Nililinis nito ang kanyang paningin at pinalilinaw nito mga bagaybagay. sapat para siya mapag kaitan ng paggalaw. Sumingaw ang init sa kanyang pasmadong kataw an. Alam niyang kulang pa ang hampas sa laman. Sumuko na ang kanyang pang-uunawa sa uri ng buhay na mayroon silang mag-asaw a. Bagaman. Tinawag siya nito habang naka ngiti. Walang malay. Nag-iisang nakahandusay sa patio si Marina. dahil hindi na rin naman nila kaya pang pahabain ang bayarin sa ospital. Nagdiwang ang buong Simbahan at mga nananampalataya para sa pagbabago at sakripisyong ito ni Ben. May mga pagkakataong dumadaloy sa kanyang pisngi ang mga luhang sapat nang ma kapagpaliwanag ng dahilan. Hanggang sa naging sentr o ng panaginip ni Ben ang kanyang anak. pagod at kalungkutan ang k anyang utak at pinamuo ang mga dugo dito. Pinalapot ng matinding pag-iisip. Iniiwan nga lamang niya ito sa umaga at binabalikan naman sa hapon matapos ang trabaho. Inihanda niya ang sarili sa latay at sugat na tatamuhin ng kanyang katawan. D ito niya nailalabas ang mga kimkim niyang sama ng loob at mga kailan ma'y di mai pahayag ng saloobin. Inihele siya n g mga alaala ng tawanan at paglalambingan ng kanyang asawa at anak. Tuluyan ng nanahimik ang kanyang mga la bi.

kung kaya't ito ang kanyang magiging panata. kililing ng sorbetero. Nilakad nila ang kahabaan ng daang alikabukin. <i>Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kahari an ng langit</i>.pagdurugo ng kalamnan para matumbasan ang kanyang mga pagkukulang. batang pakalat -kalat. Nahiram niya ang latigo sa matandang nagretiro na sa pamamanata. I lang ulit niyang tinawag ang pangalan nito. at naging lab ing isa at naging labing-lima ang nakahilera't nakaluhod sa patio habang nakukul ubungan ng itim na tela ang kanilang mga mukha. Iniinit niya ang natirang kape ng umagang iyon at inihanda ang ilang piraso ng tinapay para pagsaluhan nilang mag-asawa. Hindi na makilala kung sino si B en. manlalako ng swipsteyk. palahaw ng tindero. Natanto ni Ben ang ibig sabihin nito at tahimik niyang niyakap ang asawa habang umaagos ang luha at pawis sa kanyang katawan. Ilang araw nang maalinsangan. Sumapit ang araw ng pagpapatunay sa kanyang katapatan sa ipinangakong pag sasakripisyo. Nagdurugo ang kanilang katawan sa ilalim ng na kapapasong araw habang pinanonood ng mga taong nanghihina at natutuwa. at kung anu-ano pang tunog na maaaring makapagpahilo. Nanatiling walang imik ang asawa. Tumayo na ang mga lalaki at nagsimulang saktan ang sarili sa paghataw ng latigo sa katawan. Kany ang binuhat at inihilig ito sa kanyang dibdib subalit nanatiling walang malay. Tahimik at may kapayapaan na ang mukha ni Marita. Humahaplos sa katawan ang mainit na singaw ng semen to na sinasaliwan ng mga ingay ng mga deboto. Mag-aalas tres na ng hapon nang kanyang marating ang bahay. Bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan at ang pagmamadaling makauwi. busina at pag-atungal ng mga motor. Mas malaki raw ang kasalanang dapat mapatawad kung mas madugo ang katawan. Iniwan ni Ben si Marita sa bahay. Intensyon ng marami ang magsimba at manood ng penitensya. Minabuti niyang makapagbihis na para makapaghanda ng simpleng mirindal. Basang-basa ang kanyang katawan na pinaghiluman ng mga sugat nang kanyang tin ahak ang pabalik ng simbahan. Walang sumalubong kay Be n. Nagpaalam siya at nangakong babalik aga d matapos ang misa ang penitensya. Inihanda ni Ben ang latigong yari sa katad. Katanghaliang biniyayaan ng init at pawis ang buong paligid. Ang lahat ay tuma lon at nagbanlaw rito upang paghilumin ang mga sugat at pawiin ang kanilang kapa guran. Hinimas rin nito ang noo at ang dibd ib ng babaeng inupos. Bitak-bitak ang lupa at nilalanta ng init ang mga dahon at bulak lak ng mga halamang uhaw. Kakaiba a ng samyo ng hanging dumadampi sa kanilang katawang dinadaluyan ng sariling dugo. Nagsimulang mag datingan ang mga namamanata sa penitensya habang nagsisimula na ang misa para sa Siete Palabras . Kanyang tinawag s i Marita at saka dinala rito ang pagkain. Lumuhod siyang muli sa pintuan nito at nanalangin. Anim. Basta't isa siya rito na ngayon ay hinihiwaan ng <i>blade</i> at tinutusok n g pako ang likuran at ang dibdib. Narating nila ang i sang ilog bago pa man sumapit ang ikatlong oras ng paglalakad. Puno ng tao ang patio ng simbahan. Ang lahat hal os ng mga namanata ay sinalubong ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak upang pa inumin ng tubig at pakainin man lang ng nilagang itlog. Piminsan-minsang tumatalsik ang dugo. Pinamumuti ng alikabok ang aspaltong ibinilad sa nakap apasong init ng araw. Hindi nakaligtas sa pagliliyab ng araw ang Biyernes Santo. At sa gayon ay malinis ang kanilang kaluluwa ng tubig-ilog. Tumitigil lamang sila kada tatlumpung minuto para magpapapalo at ma gpasugat sa mga matatandang nagretiro na sa pagpipenitensya. . kadenang may mga piras o ng yantok sa dulo habang nakatitig nang tahimik sa kanya si Marita sa higaan. Naroroon si M arita at nakahigang tahimik. Nakapantalon silang kundi man pinadudungaw ang tuhod sa punit at nangungupas na ang kulay na sadyang bakas ang ilang taong paninilbihan sa mga hita't binting palaging nangailangan ng marangal na saplot. Siya na ang ma gpapatuloy ng taunang paggamit nito.

4 Title:Sanaysay (4) Nakasaad sa sulat-kasunduan na "pinapayagan ko ang pagtatrabaho sa aming <i>unit</i> at pumapayag akong bayarang lahat ang gastos sa nasabing traba ho pati na ang gastos sa lahat ng materyales na ginamit kapag natapos na ito. ang nakikiigib ka. tinawagan naman ako sa telepono ng <i> building administrator</i> para sabihing kung ayaw kong pirmahan ang sulat. Nagmatigas pa rin ako. at nakikigamit ng banyo ng iba lalo pa nga at bukal naman sa loob ang pagtulong sa amin ng ilang <i>unit owner</i> na kaibigan at kasama sa trabaho. magb igay na lang ako ng paunang bayad para sa gagawing trabaho. Pero iginiit pa rin ng <i>building administrator</i> na kailangan kong pirmahan ang sulat dahil hindi masisimulan ang pagtatrabaho hanggat hindi ko inaako ang lahat ng gastos nito. ako ang bumili ng ipapalit sa mga ito at ako rin ang nagbayad sa mga taong gumawa n g mga ito dahil alam kong responsibilidad ko ito at dahil alam kong kami ang nak asira sa mga ito. at ang <i>kitchen door cabinet</i>.pu mapayag akong magtrabaho ang mga tubero sa <i>unit</i> namin anumang oras at ara w nila naisin. Ayokong magbay ad dahil ayokong maging halimbawa ang gagawin kong pagbabayad. Makalipas ang isang oras. Samantala. sisingilin din sila at ako ang gagawing halimbawa dahil nagbayad ako. Nang mga sandaling sinasabi ko ito sa <i>building administrator</i> . at lalong hindi ako magbibigay ng paunang bayad. Sinabi ko sa kanya na nasa kanila na ang desisyon kung itutuloy nila ang trabaho o hindi. Kahit <i>50% perce nt</i> man lang daw ng tinatayang magiging gastos ay maibigay ko. nasa isip ko rin ang kapakanan ng iba pang <i>unit owners</i>. pero hindi ako pipirma sa isang kasunduan na nagsasabing babayara n ko ang lahat ng gastos sa nasabing trabaho. ang gripo sa lababo. tuloy pa rin ang buh ay naming mag-iina. Pero ang magbayad sa pagpapagawa ng tubo na hindi naman namin nakikita ni nahahawakan ay hindi ko gagawin. . sabi ko pa sa kanya. Tumanggi akong pirmahan ang sulat. Isang mahabang diskusyon pa ang namagitan sa amin ng <i>building administrator</i> bago siya nagpasyang iwan ako at bumalik na lang sa kanyang o pisina. Ayaw kong kapag m ay iba pang <i>unit owners</i> na nakaranas din ng aming problema na gaya ng nar aranasan naming ngayon. Gustong mandilim ng paningin ko dahil sa matinding galit ngunit nagawa ko pa ring makapagtimpi. "M abilis na umakyat ang dugo sa ulo ko. Nakakasanayan din naman pala ang ma buhay nang wala kang sariling tubig. Pipilitin pa rin naming maging masaya at mabuhay nang norma l sa kabila ng "abnormal" naming kalagayan. Sinabi ko sa kaharap ko na idemanda na lang ako ng <i>developer</i> ng <i>condominium</i> pero hindi ko maaatim na magbayad sa isang bagay na sa pan iwala ko ay hindi ko naman kagagawan o kasalanan. Pinanindigan ko sa <i>building administrator</i> ang aking posisyon . Tumanggi akong muli. Ipinaliwanag ko rin sa kanya na nang masira ang aming <i>door knob</i>. ang <i>shower</i>.

Madalas nating marinig na may hatid na aral o mensahe sa atin ang bawat karanasan natin. ga ano kahandang magbigay ng tulong o probisyon ang <i>developer</i> para hindi mai sakripisyo ang <i>convenience</i> at <i>privacy</i> ng apektadong <i>unit owner< . pa ngamba. Hindi sa tubo nanggagaling ang <i>leak</i> kundi sa <i>bath tub</i>. May proteksyon bang ipinagkakaloob ang mga <i>condomin ium developer</i> sa mga <i>unit owner</i>? Kung mayroon. Napaisip ako sa natuklasan kong ito mula sa kanila. Ang sementong binakbak ay n apalitadahan na pero ilang linggo na ang lumipas ay hindi pa rin ito pinapipintu rahan ng <i>building administrator</i>. may natutuhan din ako mula sa nangyaring ito sa amin.Makalipas ulit ang mahigit isang oras. daling iyon. Wala na akon g naiisip nang mga oras na iyon kundi ang asawa kong nasa malayo na nag-aalala s a amin at ang mga anak kong matagal na ring nagtitiis sa hirap ng aming sitwasyo n. Maraming tanong ang hinahanapan ko ngayon ng mga kongkret ong kasagutan. ngayon ay nagdudulot na ito sa akin ng mga tanong. Ang pagsisimula ng trabaho sa <i>unit</i> namin ay maagang pagsisim ula ng "penitensya" namin dahil sa kalat. Natutuhan kong isipin ang ilang importanteng b agay na binalewala ko noon at hindi ko man lang inisip o isinaalang-alang bago a ko bumili ng <i>condominium unit</i>. at agam-agam. Dito natapos ang maraming diskusyon sa pagitan namin ng <i> building administrator</i>. Naisip ko na sa kaso namin. Inabot ito ng mahigit isang linggo. Gusto kong sabihing kahit paano. Sa loob ng mga panahong ito'y mahigit isan g linggo din akong hindi nakatulog dahil sa problemang ito. Kung hindi ko pa ito ilang ulit na tinaw agan at kinulit sa telepono ay hindi pa mababalik sa dati ang itsura ng loob ng <i>unit</i> namin. Nalagay sa panganib ang kalusugan ng anak kong babae at ang aking bunso ay ilang araw ding hindi na katulog sa hapon dahil sa ingay. g lang pagbakbak ng semento sa unit namin. marami na ngang kaso ng <i>leak</i> sa ibang <i>unit</i> na <i>bath tub</i> an g pinanggagalingan. Biglang-bigla ay naging <i>concern</i> ako ngayon sa proteksyon ng mga <i>unit owners</i>. pwede pala sanang hindi muna nila ginalaw ang maraming lugar na bina kbak kung nauna lamang nilang tiningnan ang <i>bath tub</i> dahil ayon sa kanila . hanggang saan ang sakl aw ng proteksyong ito? Bakit may <i>developer</i> na sa halip na proteksyunan a t pangalagaan ang kapakanan ng <i>unit owner</i> ay sila pa ang unang-unang gumi gipit dito? Kung sakaling dumating ang problemang kagaya ng naranasan namin. Nang matuklasan ng mga anan sa tubo nang gagaling ang leak kundi sa batah tub. tinawagan akong muli ng <i>bu ilding administrator</i> para sabihing sisimulan na sa araw ding iyon ang pagtat rabaho. Natapos din ang pagbakbak ng semento sa loob ng <i>unit</i> namin. Natapos din ang pagtatrabaho. hindi kami aalis sa <i>unit</i> habang may nagtatrabaho at hindi kami si singilin sa gastos. Mga tanong na noon ay hindi man lamang sumagi sa aking isipan na ng pagpasyahan kong bumili ng isang <i>unit</i> sa <i>condominium</i> na tinitir han namin ngayon. tubero na walang <i>leak</i> ang lahat ng aming t ubo. Hindi na ako tumutol pa. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga tubero para simulan ang pag bakbak ng semento sa <i>unit</i> namin. Pero wala na yatang sasakit pa na malaman mula sa tubero na walang <i>leak</i> ang tubo namin. at masakit sa ulong ingay ng kabi-kabilang pagpukpok sa sementong tinitibag. alikabok. Kung noon ay ikinatutuwa ko lamang ang par ang kabuteng pagsulpot ng mga <i>condominium</i> sa kahabaan ng Taft Avenue at s a mga katabing lugar nito. binakbak nila ang<i>bath tub</i>. Naroon ang <i>leak</i>. Sinabi sa akin ng mga tubero na marami nang kaso ng <i>bath tub</i> na nagli-<i>leak</i> sa ami ng <i>condominium</i>.

Noong bigla na lamang kaming putulan ng tubig. Idagdag na rin ang iba pang problema gaya ng mga basag na <i>f loor tiles</i> sa loob ng ilang <i>unit</i>. magkaibang kulay ng <i>bathroom til es</i> at <i>floor tiles</i>. Nang tanungin ko siya kung bakit ganoon kalaki ang kakailanganing halaga. pinaghahanda niya agad ako ng tatlumpung libong piso (P30. Idinagdag pa niya na sa pag-usad ng aming kaso. kahit na malaki ang laban ko. Mahusay magpaliwanag ang abogadong kausap ko. nalaman sana kaagad na walang <i>le ak</i> ang tubo namin at nalaman din kaagad na ang <i>bath tub</i> ang may <i>le ak</i>. mahabang proseso ito na uubos ng aking pera at pa nahon. sa kaso namin . Kahit alam kong nangyayari talaga sa rea lidad ang mga bagay na aking narinig. Marami pa siyang ipinaliwanag na para sa akin ay iisa lang ang ibig sabihin . malaking halaga pa ang kaila ngan kong paghandaan. patuloy na nararanasan ang mga problemang ito. idinagdag pa niya. Kakailanganin ko ding maglaan ng aking o ras at panahon para sa mga pagdinig sa aming kaso. Sinabi ko sa kanya na dapat mayroon nito ang <i>condominium</i> dah il sa dumaraming kaso ng <i>leak</i> sa iba pang <i>unit</i>. at sa bandang huli. hindi ko pa rin maiwasang malungkot at man . dalawang inhinyero ang nagsabi (kasama na ang asawa ko) na kung may <i>leak de tector</i> lang sana ang <i>condominium</i>. sinisikap din namang masolusyunan ito ng <i>building admin istrator</i> ng aming <i>condominium</i> pero masasabing napakabagal na pagsosol usyon sapagkat hanggang ngayon. Marahil. gaya ng ipinangako ng aming <i>developer</i> na magkakaroon ng lugar na laruan ng mga bata sa 9<i>th floor</i> ng <i>condominium</i> pero hanggang ngayon. at mga insidente ng nakawan. Kaya lang. kaya lamang. mga <i>crack</i> sa dingding at sahig. May sapat at maayos bang <i>fire exit</i> ang mga <i>condominium</i >? May nakahanda bang mga <i>fire extinguisher</i>na magagamit habang wala pang bumbero kung sakaling magkaroon ng sunog? Gaano katatag o katibay ang pagkaka gawa ng isang <i>condominium</i> na makakaya nitong "lumaban" at manatiling mata tag na nakatayo laban sa isang malakas na lindol? May proteksyon ba ang mga <i> unit owner</i> sa panggigipit ng mismong <i>developer</i>? Kanino sila hihingi ng proteksyon? May seguridad ba sila laban sa masasamang loob na nakapapasok sa <i>condominium</i> nang hindi napapansin ng mga guardya? Naaaksyunan ba kaagad ng <i>developer</i> ang pagsasaayos o paggawa ng mga sirang pasilidad? Ilan la mang ang mga ito sa mga tanong na dapat mabigyan ng kongkretong kasagutan alangalang sa kapakanan ng mga nakatira sa mga <i>condominium</i> na nagbabayad ng di -birong halaga mula sa perang kanilang pinagpapaguran. At dahil hindi la mang ang <i>condominium</i> na tinitirhan namin ang pagmamay-ari ng <i>developer </i>. pwed e pa rin akong matalo sa kaso kung sakaling "malagyan" ng <i>developer</i> ang < i>judge</i> na hahawak sa aming kaso. ang sagot niya sa akin ay wala dahil <i>high-tech equipment </i> daw ito at ginagamit lang sa malalaking planta. <i>elevators</i> na laging sira. 000). naisip kong idemanda ang <i>devel oper</i> at ang <i>building administrator</i> kaya kumunsulta ako sa isang aboga do para humingi ng tulong dahil alam kong mali ang nagging aksyon laban sa amin ng <i>building administrator</i>. ang pangakong ito ay patu loy na napapako. Naging palaisipan din sa akin kung kanino ba dapat maghain ng rekla mo ang mga <i>unit owner</i> kapag may ipinangako ang <i>developer</i> na hindi nasunod o natupad at wala man lang paliwanag tungkol dito. Nagulat ako sa sagot na ak ing narinig. malaking ha laga pa ang kailangan kong paghandaan. sinab i niya na kailangang "lagyan" namin ang <i>judge</i> na hahawak ng aming kaso p ara raw mapabilis ang paglalabas ng TRO at maikabit agad ang pinutol naming tubi g. Sinabi rin niya na sa pag-usad ng aming kaso./i> at ng kanyang pamilya? May sapat bang kagamitang nakahanda ang <i>developer </i> para sa pag-alam ng pinanggagalingan ng problema? Halimbawa.mahirap magdemanda. nang tanungin ko ang <i>building administrator</i> kung may <i>leak d etector</i> ba sila. Naiwasan din sana ang malaking problema at sakit ng ulo na naranasan na min.

Ayaw kong isiping darating ang araw na magigising ako na nag-iisa.lumo. wala nang pamilya pang sumunod sa amin na mabiktima ng di-makatao at di-makatar ungang pagtrato. Inisip ko ding ilapit sa midya ang nangyari sa amin dahil nakikita kong ang nararanasan namin ay maaaring maging isang pambansang isyu at maaaring maging isang makabuluhang paksa para sa isang imbestigasyon. Maselan ang kalagayan naming dalawa. sila naman ang dap uan ng sakit na hika sampu ng kanilang mga kamag-anakan at buong pamilya. Maunawaan sana nila na hindi lamang ang <i>building</i> ang dapat nilang proteks yunan kundi ang kapakanan din ng mga <i>unit owner</i> na kagaya namin sapagkat kami ay hindi gawa sa bato at semento. Sa panahon ng katindihan ng galit ko sa <i>developer</i> at sa <i>bui lding admistrator</i> dahil sa di-makataong pagtrato nila sa amin.mga taong hindi makakuha ng tunay na hustisya kaya sila na ang nagpapasya para sa kanilang sarili at katunggali. ilang kaibigang tunay na nagmamalasakit. 4 Title:Kwento (26) Hindi iisang pagkakataon ko inisip ang hubog at kahahantungan ng mga pangyayari dahil sa aking hindi karaniwang pagtingin sa kanya. Bawat kilos ay masid ng mga nakabaluting h . maranasan din nila ang lahat ng hirap ng katawan at kaloobang ipinada ma nila sa akin at sa aking mga anak. Subalit ang balak kong ito ay pinigil ng isang kaibigang <i>unit owner</i> din. pilit ko pa rin binibigyan ng limitasyon ang bawat kilos. Muli. Pero ngayon. Ipinagdarasal ko na sana. Sa bibig na mismo ng isang abogado ko narinig ang bulok na sistema ng hus tiya sa Pilipinas. Nagdasal ako na sana. sapagkat kam i ay TAO. isang aral ito na natutunan ko mula sa karanasan namin g ito. Sa mga oras ng kagipitan at kawalan ng katarungan. Datapwat hindi ko magawang maglagay ng isang tabiking magsisilbing pangp igil sa aking papalaot na damdamin. at ang kanyang sarili lamang. Siya ang nagsisilbing bantas at kulay ng aking mundong minsan ay pinagkaitan ng dalisay na kaligayahan at kapayapaan. Naniniwala akong k asabay ng pagsulpot ng maraming <i>condominium</i> sa Maynila at sa iba pang kar atig-lunsod nito ay kasabay din ng pagsulpot ng maraming problema sa panig ng mg a <i>unit owner</i> gaya namin. nanalangin ak o na sana. hihina ang benta ng aming <i>condominium</i> at kami din ang maaapek tuhan. kundi gawa sa dugo at laman. Nag-aalala siya na kapag lumabas sa midya ang kasong ito. upang hindi umilandang ang mga nag-usbong kong mga pang arap. matutuhan ng bawat <i>developer</i> na harapin ang ka nilang responsibilidad sa kanilang mga <i>unit owner</i>. subalit kinak ailangan ko itong gawin. lalu na't maraming mga mata ang maya't maya ay nakatitig. iba na ang ipinagdarasal ko. Kaya nga mahirap sisihin ang mga taong naglalagay ng ba tas sa sarili nilang kamay . At sana. Pilit kong itinatali ang ba wat saglit upang magkaroon ito ng isang payak na silbi sa lumipas naming panahon . walang pwedeng asahan ang isang tao kundi ang Diyos.

Oras-oras ay may nagbubuwis ng sariling hininga. Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan nararapat lamang na maging maingat. Ginagaw a ito upang sirain ang aming loob at pag-iisip. Doon ko natikman ang mabuhay tulad ng isang hayop. Higit k ong naintindihan ang impeyerno sa lupa. Dumating ang malawakang tag-gutom at maraming mag-anak ang nawalan ng hanapbuhay. Gera hanggang Dresden. Ako'y isang LIHIS. Hindi siya nagpapigil at bagkus ay pinupuntahan pa ako sa aking silid. Maraming lihis a ng nahuli sa sona kung kaya't tumitindi ang pagbabantay sa amin. Isina ra ang klab ni Ilienno. Tahimik kaming pinahihirapan sa madilim at masikip na daan sa ilal im ng lupa. Malaki ang kanyang pasasalamat a t naramdaman kong. Si Waldteim at ako.awak ay pistol. lamang ay nasa tabi ko nagpapanatili ng apoy nito. Sampung buwan na punung-puno ng pagod. At doon niya nakuha nag pagsangayon ko sa ganitong hanap-buhay. Tuloy din ang pagiging matalik naming magkaibigan. Panahon na inaano ng nakalulunod na digma an. Natatakot akong malaman niya ang tunay kong pa gkatao dahil napapansin kong araw-araw ay napapalapit ako sa kanya. madals niya akong tinatawag sa tabi niya. May mga sandal ing kinakailangan kaming tumayo ng ilang oras kung tutugtog ang sirena. Oo. M arami akong natututunan sa kanya at humahanga ako sa kanyang kabaitan. Ipinatawag ako ng pinuno ng kawan at tagapagpaganap. Ako. inaamin kong ako'y isang LIHIS! Ibinalik ako sa sona na lupaypay at tuyong-tuyo ang bawat himaymay ng aking kata wan noong ika-25 ng Marso. Ito ang mga tawag sa mga kalalakihang nag-iiba ng tinatahak na kasarian . Batid na ni Waldteim ang ka tauhan ko. Hindi na umabot sa punto ng garison si Ilienno. si Waldteim at Ilienno ay napabilang sa unang p agsosona dahil sa kumakalat na epidemya. uhaw at gutom. 1943. dalawampu't dalawang milya ang unti-unti naming nilakad. Nabigla ako nang aking malamang alam na ni Waldteim ang katauhan ko bago pa kami . Sa naipon niyang salapi. Habang pumapatak ang nauupos na kandila'y may pakiwari akong tulad a n rin ako nito. Halos itakwil ko ang aking pananampalatayang Orthodox. Kung kaya't maraming pagkakataon ang tumit itig na lamang ako sa sa aming hinaharap habang iniiwan ang mga nakaraang nasaya ng at isara ang kasalukuyang panahon. Hind i ko akalaing magagawa sa akin ang pagmamalabis. naka-aamot siya ng opiyo na ipi nagbibili sa hukbong parokyano ng klab. Katatapos lamang ng taglamig. hindi ko pina pansin ang kanyang patuloy na pagbibigay ng sulat upang kami ay makapag-usap. Ika-27 ng Enero 1943. Pinilit nila akong aminin ang aking pagkatao. Gera ng pangkat ng ka taas-taasang diktador.. Lalo lamang siyan napapalapit sa akin. Kung gabi ay nak amaskara at sa umaga'y nakakortapluma. Nagkasakit si Waldteim subalit nakabawi rin dahil sa tulong na Gestapo ni Il ienno. Lumipat ang mas nakararaming pangkat ng destakamentong Al eman. Hindi ko magawang umiyak dahil sa hapdi ng num erong ipinaso ng nagbabagang matal sa aking dibdib. Maraming tulad ko ang ngayon ay nasa Dresden u pang maglingkod at parusahan. Lalong naging mapanganib at mahigpit ang hanapbuhay naming dalawa.. Akala ko'y katapusan na nami n. Kailangang magpakatatag! Ika-10 ng Marso 1943. Ika-6 ng Agosto 1942. samantalang pi kit-mata naman naming walang humpay na sinasalansan ang mga nakasakong buhangin sa bawat panig ng kalawanging bakod. Ang mga Gestapo ang higit na nakaaalam dahil ang ilan sa kanila ay suot-suot din ang "rosas at maskara". P ag-uusap ukol sa pagpapasa ng opiyo sa may nakararami. ang nag-alaga at nangangasiwa ng klab na kung saan kami nagkakilala ni Waldteim. Si Waldteim ay isang medya klaseng mangangalakal mula sa Stuttgard bago kompiskahin at ipatapon siya sa Meerane. Ang pagtatrabaho ko bilang isang mang-a awit ang nag-udyok sa kanya upang kami ay magkakilala. habang lumalala ang kalagayan ng seguridad ay patuloy pa rin sa aming pangangalakal. Marahil ay matagal na akong ipinatapon k ung wala sa panig ko si Ilienno. Noong una. Ang ganitong kasarian ay ipinagbabawal.

Ilang sandali pa ay lumapit na ang pinuno kasama ang dalawang jaguwar. ilang saglit pa ay bumalik na ang kanyang ulirat. Tanggap na niya ako. Hindi niya ako pinayagang tumulong dahil sa maa ari itong pagmula ng dahilan para kami ay parusahan. Kung ikaw ay mahuhuling nagpapahing a o 'di kaya'y magkasakit.. Ganunpaman. H indi tumanggi ang pagpatak ng aking luha. Kapansin-pansin ang madalas na pagtitig ni Waldteim sa aki n kung kami ay nasa barracks. Kasama ako roon at dahil sa pag-aalinlangan ay isinama na rin si Waldteim at Ilienno. Ika-17 ng Abril 1943. wala na an g dating kisig ni Waldteim. dalawa ang inutas ng punglo. Ayaw kong isipin ang<pd>.. Nilapitan kami ng mga b antay at agad kaming pinaghahampas ng kanilang pamalo. Kahapon ng tanghali. Napakataas ng araw at tila walang balak ang mga jaguar na kami ay pasilungin. Ika-26 ng Mayo 1944. Nagpumilit siyan makatayo. Hindi iisang pagkakataon ko inisip ang hubog at ang kahahantungan ng mga pangyay ari dahil sa aking 'di karaniwang pagtingin sa kanya. Tuluy-tuloy ang panunuya ng pinunno sa akin dahil sa kanyang narinig. mabato at mainit ang aming hinihigan. Ika-20 ng Mayo 1944. Ang talaan ng mga bagong lihis ay inilabas kasama ang isa ng batas pagpapatalsik sa Dresden. Ang sagot ko ay paulit-ulit na pagkakaila habang kanilang dinidikdik ang kamao nito sa lupa. Karagdagang bangkay sa hukay ang sino mang mahuhuli.. tinulungan ko siya. Kung kaya't maraming pagkakataon ang napapatitig na lamang ako sa aming hinaharap. Pinaluhod ako at itinutok ang pistol.</pd> Ika-2 ng Hunyo 1944. Hindi ko ma tiis. pilit pa rin ako sa paglalagay ng limitasyon. Walang magnadang pagbabago ang aming buhay. Narating namin ang sinasabing Dresden. Sa barracks.nagkakilala. Matagal na tumitig sa akin si Waldteim na tila may alab ng poot ang mga mata. Mapanib ugho ang kanyang dila. Maghapo na paggawa sa mainit na kapatagang binabalot ng kalawanging bakod ang aming ginagawa araw-araw. Malimit kong inaawitan si Waldteim bagamat may halo itong takot at mapusyaw na pag-asang hindi na muli kami magigising sa isa ng maligalig na bukang-liwayway. Bawat kilos ay may kahulugan sa amin. Inaanay na ang aming katawan. Wala kaming magawa. Nan ghihina na ang kaibigan ko. Madal as siyang makatulog sa kandungan ko. Papawiin lamang ang aming pagod ng kapirasong tinapay at tubig na kung minsan ay hinahaluan ng mata bang na nilagang patatas. Ika-20 ng Abril 1944. Tumunog ang sirena at pinabayaan kaming tumayo ng ilang oras sa init ng araw. Tanging aluminyong plato ang inuunan samantalang isang kapirasong balabal na mistulang basahan ang sa magdam ag nama'y ipinangtatakip sa pagal at manhid naming katawan. Binuhusan sya ng tubig. Pilit kong itinatali ang . Sigaw n g pagmamakaawa at pangakong hindi na muli titigil sa paggawa ang narinig namin b ago pumailanlang ang isang putok at mga impit na sigaw. Pamisan-minsang sumasakit ang dibdib niya. Sumakit ang kanyang dibdib sabay ang paghalik niya sa tuyong lupa. Bawat piraso nito ay bumibigat sa bawat buhat patungo sa bakod. Itinanong nila kung siya ang aking kaibigan. Kung minsan ay maaamoy mo a ng umaalingasaw na mga bangkay sa hukay na malapit sa likod tore ng mga jaguwar (ito ang mga bantay kung gabi). Tuloy ang pagsasalansannaming dalawa ng mga nakasakong buha ngin. ituturing ka nilang inutil at pabigat na nararapat la mang na patayin. Wala na ang dating ganda ng aking katawan. Pangalan ko ang laman ng kanyang panaghoy. Bigla na lamang napaluhod si Waldteim. Takot na akong mawala pa siya. Bawal ang mag-usap kung nagtatrabaho kung kaya' t natutunan na naming umintindi ng gma pangungusap na mga mata lamang ang ginaga mit.. bagamat inaam in din niya na hindi niya inaasahang magkakalapit kami sa isa't isa hanggang sa . Lumipas ang anim na buwan at naramdaman na naman namin ang kanluraning hangin n g tag-lamig habang kami ay naglalakbay. ngunit umaasa akong h indi pa kasama ang aming isipan. Mayroong mga taong tuluyan nang nagpahi nga at nabaon sa makapal na buhos ng yelo. Kasama dito si Ilienno. Si Ilienno ang nagbigay-alam.

Naniniwala sila na ang bawat <i>maksiat</i> o kasalanan at m aling gawi ay may katapat na kaparusahan. Magulo ang isip ng ina ni Kal eb kung kaya't 'di na nito nakuha pang sundan ang anak. Nagpanakbo ang mga ito sa direksyong tinahak n i Kaleb. Makaraan ang ilang saglit. o dalisay. dumating ang kanyang ina na bitbit pa nito ang ilang pinamiling pagkain. Lumaki si Kaleb ng puno ng pangaral at prinsipyo ng pagiging matapat at may pagpapahalaga sa karap atan at katarungan." Halos mag-aalas dos na ng hapon. Wala na siyang sina yang na sandali at tumakbo siya patungo sa Mosque. Kung kaya pa nga nais ng mag-ina na makadalaw sa Mecca ay upang isakatupa ran ang pangangailangang makapanalangin na kahit minsan sa harap ng Ka'aba at ma lubos ang haligi ng kanilang paniniwala. Lalo na kung labag ito sa turong matuwid ni Allah. Sinundan siya ng mga lagad ng batas at tauhan ng pamahalaan. ang mga bahagi ng Koran. Kaya't maingat at ta kot sila sa kanilang paniniwala. Kahit pa may banta ng pambub uwag ng mga alagad ng batas at pamahalaan. At nais din nilang makapagpasalamat sa magandang buhay na ipinagkaloob ni Allah sa kanila. Para siyang musmos na muling nagsusumbong sa kanyang ina kung pap aano nautas ang buhay ng ama. Lahat ng naniniwala sa gawi. wala na. Napaupo na lamang ito sa isang sulok ng bangketa at matahimik na nakiramdam at naghintay. Mababangis ang mga mukha nito at tila hindi nakakikilal a ng kahit pa <i>imam</i> ang kanilang makaharap. salita at turo ni Mohamad ay inaasahang <i>taiyib</i>. Hindi kailan man itinuring na marangal at matuw id ang pagkitil nang 'di sinusunod ang tagubilin at pamantayan ng <i>Sunnah</i>.bawat saglit upang magkaroon ito ng isang payak na silbi sa lumipas naming panah on. Batid ni Kaleb na hindi ito mabibilang sa <i>ibadah</i > kailanman ngunit may higit na dahilan ito para gawin niya. K asabay ng pagpatak ng kanyang luha ay ang makailang putok na kanilang naulinigan . Natagpuang patay si Kaleb sa tarangkahan ng Mosque. Wala nang limitasyon Waldteim. Nangaglutangan sa hangin ang nabulabog na alikabok na dumidikit sa kani lang mga pawisang balat. <b>Hajj</b> Taglay ng Koran ang <i>fatwa</i>. at nag simulang dumami ang mga taong nais malaman ang nangyari. Lumapi t ang dalawang nakatatandang pulis na kapwa may bangis at galit sa mukha. Gum uhit ito sa kanyang pingi na walang pag-aalinlangan sa pagpatak sa sementong tan ging ang kanyang luha ang dumilig matapos ang ilang araw ng pagkakait ng ulan. Walang nakakibo sa mga nakakita. "<i>Wa Alaikum Assalam</i>. malinis at marangal. Walang bahid ng hinagpis ang mukha ng kanyang ina . Tulala ang kanyang ina. Hindi na nakumpleto pa ni Kaleb ang <i>salat</i> sa araw na iyon. ilang ulit nilang naipagtanggol at na iraos ang mga pananalakay ng mga ito. Ngunit hindi naman pala sa lahat ng pagkak ataon ay papanigan sila ni Allah at maging ang kanilang pagtatangkang maging <i> taiyib</i>ay may katumbas ang <i>fatwa</i>. Hindi nila inaasahan na ang tulad ni Kaleb na tahimik at masikap sa buhay ay makagaga wa ng ganoong pagpaslang. Tulala si Kaleb na n akatitig sa abot-tanaw nang madama niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang bali kat. Hindi niya mai paliwanag kung bakit kailangang pumatak sa kanyang mata ang nag-iisang luha. Diniligan ng sariling dugo ang uhaw na kongkretong kahit kailan ay 'di nakatikim ng karahasan. Napabaling siya sa babaeng may katagalan na niyang 'di nakakasama at kanya itong niyakap. ang kaparusahan sa lahat ng bagay na is inagawa. At hindi na nga nila maisasagawa pa ang kanilang pinlanong <i>hajj</i> magpakailanman. para marahil makapagtago at h anapin ang kanyang tiyuhin para makahingi ng tulong. Siya ang bantas at kulay ng aking mundo.

Ilang oras na siyang nakahiga nang walang katinag-tinag. At kasabay sa paghigpit ng kanyang yapos sa anak ang kanyang mataimtim na pagdarasal at pagpapasyang hindi na muli babalik ang kanyang anak sa kagubata n. Napaliwanagan at hiniling ng kanyang inang tumalikod na siya sa tungkulin at magbagong buhay. Nais na lamang niyang mamuhay silang mag-ina ng payapa at malayo sa karahasan. May kakaibang mantsa ng ngiti si Laya. At muli nilang sabay narinig ang <i>adhan</i> matapos ang i lang taong pagkakahiwalay. Wala na siyang makita pang dahilan kung bakit dapat bumalik ang kanyang anak. Ayaw niya sanang malaman. Naroon na ang sara p ng paghimbing sa lamig ng gabing basa ang lansangang pinagpuputik ang aspalton . Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ang utos ni Laya. labis ang mapagparusang panagi nip at utos ni Laya kung kayat hindi niya lubusang magamit ang katuturan ng kany ang kalamnan. May sigaw na ang bawat sulok ng huni ng kuliglig. Nangako siya sa inang magbab agong buhay na siya.maliban na lamang sa matang nagpapahayag ng pihong kalungkutan at pangungulila s a asawa. Ang diktang kitilin ng buhay ni Aling Amanda. Walang bakas ng anumang sina g ng araw ang bintanang kapis. BUKAS ANG TABING NG KANYANG ULIRAT. Ayaw na niyang ipagpatuloy pa sana ang p agiging gising. Ayaw niya sana ng malamang kailangan niyang paslangin ang nagbibigay sa kanya ng ikinabubuhay. SAPAT ITO UPANG IWANAN SIYA NG SAMANTALA NI LAYA MATAPOS SIYANG SUMANG-AYON SA KAGUSTUHAN NITO. Nakalulula at nakal iliyo. 4 Title:Kwento (13) Naglubay siya bagamat nakaisip ng bagay na lalo pa niyang ikalalakas at ik ahihilahil ni Berting. Nakapapanuyo ng l alamunan nang siya ay ilipad nito sa pinamatarik na bangin. Tatayo na siya nang nalaman niya ng pagapang lang ang kaya niyang gawin. PAKIRAMDA M NIYA'Y PUNIT NA ANG KANYANG PUSO. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa pangitaing ito. Tila may kumunoy na lumalamon sa kanyang pang-unawa. Nanlamig ang kanyang katawan. Humihingal pang wangis ng kabayong naglakbay sa dulo't du lo ng mundo si Berting. Naroon ito na til a may hinagpis sa nakasasawang paglutang-lutang sa tubig na nagpapaligo ng salit re rito. Marahil. Makulimlim ang kalawakan. Siya pa ring batang masunurin. May 'sang dipang takot at tore ng karuwagan ang kanyang kalooba n. Rumaragasa ang ulan. Nanlalambot ang kanyang mga hita nang subukan niyan g ipiit na ang garapong kanyang kasi-kasiping. Bumabakat sa garapong kanyang iniingatan ang muk ha ni Aling Amanda na tila pinaghuhulasan ng dugo. Gusto sana niyang tanggi han ang dikta ni Laya. Humugot sa kanyang panagimpan ang utos ni Laya. Kung maiilado lang ang takbo ng oras ay gagawin na n iya matapos niyang itago ang garapon. Ma yo na't dama ang kulimlim ng paligid sa patuloy na pasumpung-sumpong na pagbuhos ng ulan. Ayaw sana niyang unawain ang malinaw na utos ni Laya. Buong pilit niyang ikinubli ang garapon sa dingding at painut-ino t na iniusod ang tukador. PATID NA ANG BAWAT UGAT AT KULTADO ANG UTAK. Dilat ang mata. Alas-otso na. Batid niyang may nais si Laya. Nakatuon ang tingin sa boteng gumulong mula sa pagkakahapon sa kanyang dib dib na ngayon ay kinakalinga na ng kanyang butuhang tagiliran.

hindi nakaligtas sa init ng pagkakatig atig ang mga namamahay sa paligid nang malaman nilang patay na si Aling Amanda. Paulit-ulit niyang iniunday ang patalim sa katawan nito. ikaw?" "Sino ang huling nakita niyong kasama n iya?" "Bakit wala ang patalim?" "Ikaw?" Nag-uumapaw na tanungan ng mga pulis hab ang inilalabas ang bangkay ni Aling Amanda. Bagamat ganoon ang panahon. Tumititig na si Berting sa matandang nagwawangis ng isang bangkay. Naghuhumiyaw an g hangin at nagsesentimyento ang ulan. ITO ANG POOT NI LAYA HABANG NAGTATANGKA SI BERTING NA ISAKATUPARAN ANG K ATUTURAN NG TANGAN-TANGAN NIYANG PATALIM. Buo ang loob niyan g siniyasat ang niretasong katawan ng matandang dalaga.g lunod. NASA TALIM NA NG PATALIM ANG GALIT NI LAYA. Nang mga panahong iyon ng tag-ulan. Handa na siya sa muling pakikipagkita niya kay Laya. Babahiran na naman ni Berting ang kanyang kamay. 'sin g lalim ng mga pangungusap na gumugupo sa budhi ni Berting. May ga-usbong na ngiti si Caloy sa kanyang mga mata . Pinagtakahan ng ilan ang tanghali nang pagbubukas ng tindahan nito. Maagang nagpapatay ng ilaw ang mga sambahayan. Tinungo ang lababong pinaglulumutan upang padampian ng da lisay na tubig ang kanyang mukha't bisig. MINSAN PANG NAWALA ANG KANYANG ANINO. Waglit sa kaalaman ng matandang babae ang pagsalakay n g halimaw ng mga halimaw. Mapag-anyaya sa pamamaluktot sa ilalim ng mapagkal ingang kumot. Matalim nga ang kanyang mata subalit may lundo ang kanya ng dibdib. Malalim ang gabi. "Sino ang nakakita?" "Kilala n'yo ba siya?" "May nakagalit ba?" "May pa milya pa ba 'to?" "Wala ba kayong narinig noong nakaraang gabi?" "Kailan n'yo na lamang patay na ang biktima?" "E. Lingid ito kay Berting. Tumayo siya't hinubdan ang sarili. sapat upang tumistis ng may animnapu't limang taon nang balat na na ngayon ay kinukulubot. Isang iglap at matang may talim ni Laya an g tinititigan ni Berting. Lumamat sa kalawakan ang matalim na galit ng panahon. Humihingal. sa kanyang mat ang may kahulugan. Ihahalintulad niya sa basang lansangan. Sabay sa ingay ng kuliglig ang paghahasa niya ng patalim. MAHIRAP NANG SUWAYIN SI LAYA. pula nga lamang ang bahid nito. YU MAYANIG ANG BAWAT PINTIG NG KANYANG KALAMNAN NA SIYANG PUMIPILIT SA KANYA PARA M ALIGO NG SARILING KATAS. Nasa isang tabi lang si Berting nak ahalukipkip at pinanginginig ng lamig o takot. Tila batang takot sa mapagparusang i na. Paulit-ulit itong umigkas gayun man nang buong lakas at diin. Napalugmok na lamang sa likuran ng pinto si Berting habang itinatakip an g magaspang niyang kamay sa kanyang mukha. Tangan-tangan pa rin ang hugas n a ngayong patalim. walang ligtas. Sumasamyo ng kulob na hangin. Tahimik na minamasdan ni Caloy a ng kanyang lantang kabuuan. Pinatay si Aling Amanda. Si Caloy. Nami mighati si Aurora. Alas siete ng umaga. MALAKAS SI LAYA. Nagkabatis ng pulang likido ang higaan. Bahagyang napinid ang diin ng kanyang pagkakahawak sa patalim. Batid lang niyang wala na ang matandang dalaga at lum . May matang nakasubaybay sa nagmamadali at basang kat awang nasisinagan ng mga malalabong ilaw na tinatabingan ng nagsanga-sangang sin epa at bubungang kalawangin. Itinabi ang patalim na rekuwerdo ng kanyang pagkakasala. Wari'y nasa patibong ang kanyang dalawang paa. Kahit pa katukin nang katukin kung kaya't isa sa kanila ang nan gahas na pasukin na ang looban ng pamamahay ni Aling Amanda. Suot pa rin ang basang tisert na minantsahan ng nagmamakaawa ng dugo. lagi nang huli ang araw sa kanyang pagsikat. May aninong tumatakbo sa eskinitang niya yakap ng karimlan ng gabi. Pinapalis pa ng hangin ang pinilakang b uhok nito at pabiling-biling ang katawang may kurbang kaban ng bigas. Nag ing bantulot si Berting nang makita niya sa mukha ng matandang dalaga ang mukha ni Aurora. Magkasalikop ang pilikmata ng matandang babaeng nakahimlay nang tahakin ni Berting ang silid nito. MALAKAS SI LAYA. Kumakayod sa maligasgas na bato. Patuloy ang bugso ng hanging hinilamu san ng tubig-ulan. MAY KISLAP ANG PATALIM NA MAIHAHALINTULAD SA MATANG NAGNGANGALIT NI LAYA.

Pagtatawanan mo lang ako. Ginawa niya ang nais nito. Walang imik. at si Caloy. Pangalawa. Isang ngiti lang ang iginanti ni Caloy. ngayon wal a na ang nag-utos. Nagbangon si Berting nang bigo sa kanyang inaasahan. Sa halip na sa papag ay sa sahig siya't nakikipagt ipon sa alpombrang alikabok. Lalabas na siya nang kanyang mahagip ng tingin si Caloy. Una. Si Caloy. Sinikap niyang bumangon upang kunin ang . Alam niyang kailangan niya ngayon ang mas higit na pagkalinga ni Laya. May kumurot sa kanyang takot. May sumusulak na bilugan at matamlay na dagitab sa kalawakan. Sila ang malalayong kamag-anak ng matanda. Pinilit din niyang humulma sa kanyang panagimpan ng bagong makakasama. hindi niya maipaliwanag. Nagsim ulang magkulay kape ang langit. ang mga kasamang drayber ng tr aysikel. Iniwan ni Berting ang kanyang silid at tinungo ang bahay ni Aling Amanda . Ikatlong araw ng burol. Ang mga kapitbahay. Dumilat nang muli ang umaga. Umiwas siyang dumalo sa lamay ni Aling Amanda bagamat ganoon din at nanatili siyang gising buong magdam ag. Pagpintig lamang ng ugat sa k anyang noo ang bumabakat na naghuhumiyaw. Wala ang babaeng may pakpak ng lawin at buhok na abot hangga ng lupa. Tinungo ni Berting a t sinilayan niya ang babaeng nahihimlay sa bintana ng ginintuang kahon. puro kadiliman. nasaan na ang babaeng may pakpak ng la win at buhok na 'sing haba ng kanyang tangkad. marami roo n ang nakakikilala sa kanya.' May pagtatagpian ng tingin ang nangyayari. Mas malalagay siya sa peligro. bakit may kakaibang h anging balagiit ang wangis ni Caloy. Hindi nasunod ang kanyang hinihiling na huwag nang mabahiran muli ng dugo ang kanyang kamay. Tulad ng mala-uling na pananamit ng mga nagluluksa. Walang nagawa ang lakas ng pagtawag ng kanyang isip. Pumanaw ang maghapon. May katatagan na si Caloy. Huwag mong itanong kung sino. Pakiwari'y hindi na tumatalab ang kamandag ng nakaraan. Alam niyang 'di n ararapat ang kanyang agad na pagtakas. Nakapapanakal ang silid lalo't kung na kaaldaba ang lahat ng mapapasukan ng hangin. Napakahirap ang p ag-iwas sa pagsisisi. Tila batang iniwan ng ina na titiisin ang bawat lata y sa kanyang balat kahit pa mamalo. Napakadaling g awin ng lahat matapos kong itarak ang patalim sa iyong dibdib. Dinadalaw ni Berting ang burol. Nakapagtataka. Kay Berting. Kilalang-kilala siya ni Caloy. 'Yun lang.uluha nang muli ang kalawakan. Nilulukob ng pagtataka. Napakaraming tao sa burol ni Aling Amanda. Mahimbing. Wal a na siya at ikalawa ka na. Ikatlong araw na ring binabagabag si Berting ng kanyang mga nilapanging pagtataka. Hindi ko alam kung dapat pang sumapit ang pagpanaw mo sa aking kamay. Basa pa ang mga senepa at alulod ng mga bahay -bahay dahil sa paghagulgol ng alapaap. par ang mga tinig ito na umuusig. Nakapapaltos ang titig ni Caloy. Naririn ggan niya ang kanyang sariling tinig. Ginawa ko ito dahil hindi sa aking kagustuhan. Nabuhay ang koro ng mga palaka. Wala siyang makitang dahilan kung bakit dapat siya ng pagtaguan o iwan ni Laya. dinad alaw ng pagsusuri ni Caloy si Berting. At ikatlo. Nakapagtataka't 'di siya dinalaw n i Laya noong nakaraang gabi. Pinagbubu klod ang liwanag at dilim ng umaga. Nakatitig habang sinasalat ang tasa ng kapeng pinal alamig. Humihimbing sa pagtatakip ng dilim ng paligid at d ilim ng nakatikom na mga mata. kay Berti ng isang buhay. Pinuspos ng mga nagagayakan ng pangluksa ang paligid ng ataul . Si Berting sa patay. Hindi na siya ang dating tila ulupong kung hinahagupit ng siit sa tuwing makikita niya si Berting. Wala nan g bisa ang kasalanang kanyang palaging ipinang-uusig sa naging kalaguyo ng kanya ng asawa. Kahit ito pa ang lumikha kay Laya. tama ba ang madaliang pagpuga at saan naman siya patutungo? Walang kurap ang kanyang mata habang patuloy sa p agkikipagtalik ang kanyang nilusak na utak sa pinalabnaw na dugo na dumadaloy sa kanyang matamlay na puso. 'Ilang araw kong pinag-isipan ito. Umaasa siyang makatatagpo niya ito sa kanyang paghimbing. parang wala siyang muwang na tupa. nanatili siyang bigo. May iilang nagpapalabuy-laboy na ulap sapat upang pasaglit na pagdilimin ang kalawakan. Parang walang nangyari.

N gayon niya mas higit na nararamdaman at nauunawaan ang kanyang pagkakamali. Hindi ni ya iniintindi ang sala-salabat na takbo ng mga sasakyang muntik-muntikan nang sa giran ang kanyang paglalakad. ngunit basa na ang kan yang katawan ng sariling katas. si Titser Trudy. Nakikisama na paninisi. paikut-ikot. Ni hindi na niya nakuhang humigop man lamang ng libreng kape at ni hindi na niya nakuha pang bumati sa mga nagluluksa. Para siyang turompong kangkarot na walang patutunguhan. Iilan na lamang ang nasa burol nang kanyang dalawin ito.. alam niyang kailangan nang makahanap ng bagong matutul uyan." nag-init ang p uno ng kanyang tainga bagamat umikot ang kanyang paningin. Araw-araw silang pumapasok. "Nagmamadali ka. Kakaunti nga s ubalit naroroon pa rin ang matang mapanuri ni Caloy. "Berting<pd>. Malayong makalayo p a siya. Nilisan niya ang burol. "Huwag mo 'kong pakialaman. Doon niya inisip ang nahih inog nang paghihinala ni Caloy sa kanya. Saan ba lakad?.kanyang iniingatang garapon. . Lakad-lakad-lakad-parang walang katapusang paglak ad. Nanunumb at na ngayon ang dating tahimik na mga gagambang nakikitira sa dilim ng guwang. Nararapat na ang paglayo. At sinuklian naman niya ng paglingon. Mayroon din silang guro. Noong una." may talim ang kanyang mga mata. paikut-ikot. binalak niyang umalis upang makaiwas at na ng makalabas na siya. Minarapat na lamang niyang ikubli muli ito. magsapatos. "Minsan kailangan mong maging mapagmagandang-loob sa mga taong iyong kin asusuklaman. Di sila lumiliban sa klase. Naroon pa rin at mukhang nakatitig sa kanya ito h abang nagpapalutang-lutang sa mamula-mulang tubig. 4 Title:Kwento (7) Pero di na nila kailangan pang magsuot ng uniporme. Pumalit ang nabubulabog na kalautan ng abuhing ul ap. Mahirap ang may kagalit. Parang may halakhak ang tumatabike sa kanya at sa garapon. hanggang sa 'di na niya malaman kung saan paroroon. Paikut-ikot. Nap asandal na lamang siya sa tukador.</pd>" sabay dapo ng maligamgam na kamay sa kanyang bali kat. Nak atataranta ang ganoong pagkakataon kay Berting. At wala nang i nusal si Berting kundi ang pagsasalit-salit na hakbang papalayo kay Caloy ang ka nyang ginawa.. Nag-aaral sila ng bumasa at sumulat. Dama pa niya ang lamig ng umaga. Sadyang 'di niya makuhang ha wakan ito. Intindihin mo ang buhay mo. Sumilip nga ang mala-kahel na araw subalit n ilisan din nito ang kalawakan. Pero hindi siya makalalayo dahil hindi pa man siya nakalalayo ay nasa likuran na niya ang yabag ni Caloy. o magdal a ng mga gamit o bag. Tag-ulan na nga. Gusto ni Berto na matuto silang magbasa at magsulat ng kanyang kapatid." may tonong nakapanunuya.

Di na tayo magugutom. "Kuya. bumibili sila ng tukneneng. Isang magaling na ka rpintero si Mang Ben. Araw-araw." sabi ni Buknoy sa kanyang Kuya Berto. Si Berto ang katu-katulong ni Titser Trudy sa pagtuturo sa ibang bata na magbasa at magsulat. Pagkatapos ng klase. Pero bago sila umuwi. Huhulihin natin si la.'Nung una. "Ikaw Buknoy? Magaling na ba ang mga sugat mo?" tanong ni Titser Trudy k ay Buknoy." sagot ni Buknoy. "Ayos naman po. Wala silang inaalalang dapat ibabang mga gulay at prutas. Masaya sina Buknoy at Berto. di na tayo tatapak sa lupa. "Buknoy. Kayang-kaya n a ni Buknoy na isulat ang kanyang buong pangalan. kailangan pang tulungan ni Berto ang kanyang kapatid upang ma kapagsulat ng sariling pangalan. Sa katunayan." matipid na sagot ni Berto. Titignan ang makulay na tren na nakaangat sa lupa. Pangarap ni Buknoy na magkaroon ng malaking-malaki at makulay na barko. uuwian nila si Mang Ben. Ang langit na ang magiging bubong natin . tatalon si Berto sa tubig. Mula s a itaas ng tulay." sabi ni Berto sa bunsong kapatid. Lilibutin n atin ang dagat. Siyempre. pinu puntahan ni Titser Trudy. Pagkatapos mag-aral ng magkapatid. At 'yung mga liban naman. Di na daanan ng mga sasakyan ang bubong ng ating bahay. na dapat isulat o basahin. Sa mga oras na ito. Pagkatapos. Si Berto rin ang nagpapatahimik sa buong klase. Maraming pagkain sa barko. "Kamusta na Berto?" tanong ni Titser Trudy. Pupuntahan natin ang lugar ng masasamang tao. Pangarap naman ni Berto ang magkaroon ng matuling motorsiklo. ang ibang mga batang may sakit ay dinadala ni Titse r Trudy sa health center para mabigyan ng gamot. Kahit anong lugar. lagi nilang pinagkukuwentuhan ang kanilang matitingkad na mga pangarap. 'pag nagkabarko na tayo. hanggang sa matuto na si Buknoy. Magpapahinga sila sa gilid ng maitim na ilog. lagi kitang iaangkas sa aking matulin g motorsiklo. ang malalaking billboard ng mga pagka in at pangarap na panooring sine. mapupuntahan na natin kahit 'yung pinakamala yong dagat. nagiging tunay silang mga bata. uuwi na sila sa kanilang tirahan. Gusto niy ang maging pulis. Pagmamasdan nila ang malalaking bangka na may mga hatak-hatak. "Patuyo na po. 'pag naging pulis na ako. Ito ang oras ng kanilang pamamah inga. na umuuga kapag may dumaraang malalaking sasakyan. Sa ilalim ng isang konkre tong tulay. Manonood lang si Buknoy sa kanyang Kuya Berto. Ito ang oras ng kanilang paglalaro. pupunta sila sa Jones Bridge. kung paano ang kanilang tanghalian at hapunan. Matagal-tagal na rin silang nakatira kay Mang Ben. halos lahat ng mga katabi nilang maliliit n .

Marami ring pagkain sa loob ng aming bahay. tit ser. maliit at malaking siopao. may pustiso o wala. Hinanap nila si Mang Ben pero di nila makita. mainit-init na tukneneng. pero walang makapagsabi kung nasaan si Ma ng Ben. adidas. Wala na kaming matitirhan ni Buknoy. babae o lal ake. kaya nagpunta agad ako rito.a bahay. bumbay. pulis. Isang hapon. Mahusay na karpintero si Mang Ben. motor. naglalayag sa malaking barko. Kasyang-kasya lahat ang mga ito sa loob ng aming malaking bahay. Kahit sino puwedeng pumasok sa aming bahay. kaya niyang gawing maliit na bahay. panadero. Hinanap pa rin nila at ip inagtanong sa kanilang mga kapitbahay. madre. yero. "Nagkaroon ng demolisyon kanina. naaalala ni Buknoy ang kanyang Kuya Berto. matapos nilang maligo. nagulat sila sa kanilang nadatnan. Nagkakagulo ang mga tao sa kanilang lugar. bituka. Matanda o bata. at ulo ng manok na may m . MALAKING-MALAKI ANG aming bahay. At naaalala rin ni Berto ang kanyang bunsong kapatid." tugon ni B erto. Kasyang-kasya kaming lahat sa a ming bahay." balita ng isang ba ta sa kanila. Mayroon din akong mga laruang bisikleta." "Salamat Titser Trudy. ang malaki at maku lay na barkong puno ng pagkain. Nasa gilid ng kalsada ang maraming g amit. tindero't tindera. Mga totoong kotse. drayber. at kung sino-sino pa. Pinaaalis na tayo." "Kailangang dalhin ko muna kayo sa center. matutuling dyip." "Pero kailangan muna kayong maghiwalay hangga't wala pa akong nakikitang center na puwede kayong dalawa. at karitong itinutulak. Wala pa akong nakikita na kasing-laki ng aming bahay. Maski 'yung mga walang bahay na mauuwian. kahit kakau nti lang ang kahoy. Do'n tiyak na magiging ligta s kayo. Sa center. pero giba na ito. "Nabalitaan ko ang demolisyon kanina. ang matuling motors iklo na sasakyan nila kapag naging pulis na ang kanyang Kuya. siomai. kapwa nila lasap ang kawalang-hanggan ng kanilang lalo pang tumitingkad na mga pangarap. ang mabait na si Mang Ben. at mga dambuhalang trak ang aking la ruan. Tinignan nila ang dating pinagtatayuan ng kanilang maliit na bahay. Sumasakay sa matuling matorsiklo. si Mang Ben ang gumawa. Magkahiwalay man sina Berto at Buknoy pero palagi pa rin silang nagkakas ama. intsik. Sa center. umuusok na pansit. May bilog at kuwadradong ho pya. Dumating si Titser Trudy. at ang mga taong naging mabait sa kanilang magkapatid. sa malaking bahay namin tumitira. iba't ibang kulay ng palamig. mas marami kayong magiging kaibigan . paa. si Ti tser Trudy. doktor. At kapwa rin nila naaalala si Mang Ben. o pako. Lalo pa itong lumalaki kapag gumagabi na.

Astig magkuwento si Kuya Anghel. may dapat ding sundin sa loob ng amin g bahay. Mag nagbibigay ng dasal at nag-aawitan. Masisipag ang lahat ng pumupunta r ito. May nanghi hingi ng limos. nakatayo at walang mahigaan. Nagsisilid ako ng bihon sa bihunan ni Mister Yu. berde. Walang tigil ang agos ng tubig galing sa butas na tubo. naghahanap ng ibang masisilungan. Siguro alam nilang di naman ako maaano sa aming malak ing bahay. wala na silang pareho. at trak. may nagkakalat at naghahalukay ng mga basura. MAY ISA AKONG madalas na bisita sa aming bahay. minsan kasa-kasama ko. sabon. Lagi rin siyang may dalang biskwit at juice. ng ib ang mahihigaan. tapos sumunod si Nanay. Bawal na bawal ang tamad sa loob ng amin g malaking-malaking bahay. nagtatrabaho rin ako. mga ku wento ang pasalubong niya. Walang tamad sa loob ng aming bahay. Matagal-tagal na silang wala. 'Yung iba sa kani la. Siya ang na gturo sa aking magbasa at magsulat. Lagi siyang nakangiti at may magandang tinig kap ag nagsasalita. si Kuya Anghel. May nagtitinda ng dyaryo. . sigarilyo. totohanan na 'atang iniwan na nila ako. Minsan naman. Araw-araw. para raw di ako maloko ng i ba. Kung minsan. kendi. Ako lang 'ata ang may ganitong kalaking paliguan. Kaya lahat ng tao sa lo ob ng aming bahay. walang pinto na dapat ikandado. may nandudukot ng ibang pitaka. Gano n naman sila e. May gamot sa sipon at ubo. wala itong haligi at bubong. at pula. kilala ko. Pero tulad ng ibang bahay. at kung ano-ano pa. ISANG MALAKING-MALAKING problema ko lang kapag umuulan. Malaking-malaki rin ang aking paliguan. tsitsaron. Pero ngayon. May trabaho ang lahat sa loob ng aming bahay. Pero kung minsan. lalo na kapag hindi gumagana ang aming tatlong malalak ing ilaw na may tatlong kulay: dilaw. Mabait si Kuya Anghel. may nadadagdag sa aming bahay pero meron ding nababawas. Lahat ay puwedeng kumain sa loob ng aming malaking bahay. naghihintay na humi nto ang ulan at nang bumaba na ang tubig-ulan. May nagpaparoo't parito. Pero mayroon din namang tamad na nagagawi sa aming bahay. May nagbibiga y ng pamasahe sa naliligaw. Araw-araw. K ay lamig ng tubig. Pero ako. walang gamit na kailangang ingatan o bantayan. May nagpaparoo't parito. umulan man o umaraw. di niya nakakalimutang dalawin ako. Unang nawala si Tatay . ayokong iwan ang malaking-malaki kong bahay. May nagtatrapiko ng aking mga laru ang kotse. at itlog ng pugo. nude ls. Kayang-kaya ng bos es niya na maging iba't ibang tao. may naghihintay lang ng biyaya at tira-tira sa mga restawr an. Mag nagbebenta ng Lotto at tiket ng Sweepstakes. May nagpapatunog ng mabulaklak na mantel para sa me sa. talagang matag al ang ulan. Dito na 'ata ako lumaki. pati magkuwenta. dahil ang aming malaking -malaki bahay ay nagiging isang malaking-malaking ilog. May dumarating na lang at may nawawala nang ilan o maraming araw. May nagwawalis ng sandamukal na kalat. Dito ako naliligo at nagkukusot ng aking mga damit. minsan hindi.aanghang at matamis-tamis na sawsawan. Natatandaan ko. may tulog sa araw at gising buong gabi. pagkagising ko isang umaga. dyip. walang bint ana na kailangang isara kung gabi. Kahit malaking-malaki ang aming bahay. pinarurusahan. Siya rin ang nagturo sa ibang bata. Lahat kami. Sa sobrang laki ng aming bahay. tulad nina Tatay at Nanay. kaya 'yung iba kong kasama. Kapag gumawa ng di mabuti. tubig.

Bahay na bahay namin. dyip. Wala rin itong bintana at pinto na kailangang isara kapag ka mi ay natutulog. Bahay na may mga nakatirang magmamahal sa akin. bahay pa rin ito para sa am in ni Tatay. Titira kami sa iisang bahay. Muli akong mangangarap. Di pala ito matatawag na bahay." da gdag ni Kuya Anghel. Bahay na ligtas at di nagiging ilog kapag umuulan. Tutulong sa maraming gawain. "May bakanteng center na akong nakita. Kailangan mong maging ligtas. Doon. Wala itong malaking haligi at mataas na bubong. Pero kahit ganito ang aming bahay. Tulad ng ibang batang di na bumalik. Paano na sina Nanay at Tatay. Makikipagkaibigan ako.PERO ISANG HAPONG dinalaw ako ni Kuya Anghel. baka dumating na sila sa isang bukas? Paan o nila malalamang iba na ang aking bahay? Pero sabi ni Kuya Anghel. Bahay na may haligi at bubong. Mahirap para sa isang batang tulad mo na tumira sa lugar na ito. IBANG-IBA SA IBANG bahay ang aming bahay. May bahay pala na talagang para sa ak in. Bahay na may mga taong kasalo ko sa umagahan. Kahit sa maliit na is kinita. Tumango-tango lang ako sa mga sinabi ni Kuya Anghel. Mahira p ang walang bahay. Mag-aaral akong mabuti hanggang sa bumalik na sina Nanay at Tatay. kundi bahay na k aming tatlo lang ang nakatira." "'Alang problema Kuya Anhgel! <i>Promise</i> ko sa 'yong magiging kaibiga n ko silang lahat. kayang-kaya niyang sumingit. Magaling magmaneho ng aming bahay ang aking Tatay. Bahay na masisilungan kapag matindi ang sikat ng araw. Di na sila mawawala at di na rin ako maiiw an." "Kailangan mo ng maayos na bahay Aste. Pero paano na ano na ang masisipag ailangang iplastik? ing paliguan? Tiyak ang mga nagtutulinan kong laruang kotse. tanghalian at hapunan. at trak? Pa na taong lagi kong nakakasama? Paano na ang mga bihon na k Paano na ang mga batang darating at aalis? Ang aking malak kong lahat ito ay mami-<i>miss</i> ko." BUTI NA LANG at may tulad ni Kuya Anghel na handang tumulong at m aghanap ng bahay para sa akin. ku ng paano ka magiging ligtas at kung paano mo magiging kaibigan ang mga batang ma kakasama mo sa bagong bahay na iyong lilipatan. maaalagaan ka nila at matut uruan. Magsasama-sama na uli kam ing lahat sa bahay na aking bubuuin. NAISIP KO. Bahay na hindi bahay ng iba. Kahit sa pagitan ng mga sasakyan. "Isa lang ang dapat mong isipin ngayon Aste. nakakalu . DI ko pala bahay ang malaking-malaking bahay na tiniti rhan ko. Bubuuin ko ang magara at malaking bahay sa akin g isipan. hindi na ri n ako babalik sa aming malaking-malaking bahay. Bahay na magkukumot sa akin kapag malamig.

Kahit saan kami magpunta. Tanda ko. Parang laging hinihi ngi ng pagkakataon na kailangang maging matatag ako. Sabi ni Tatay. isang maliit na kaldero at yuping t akure. May dalawa kaming ping gan. na umuuwi lan g pagkatapos ng maghapong pagmamaneho ng lumang dyip. pati piktyur ng iba't ibang tao. sumampa na't aking ikakabit ang bubungan nating plastik. maging ang aking mga kapatid na noon ay mga dalaga't binata pa. Walang ibang may responsibilidad sa a kin. kund i ang mismong sarili ko lang. nagtutulak ng bahay. minsan sa lik od ng palengke at minsan naman sa isang <i>waiting shed</i> na bakante. isang kutsara't platito. noong matagal na matagal na. ayaw nilang magtulak ng kanilang bahay. Minsan sa ilalim ng isang puno sa parke. M ay gamit din naman ang aming bahay tulad ng ibang bahay. Ako ang bahala sa aking mga gamit.sot kami nang walang gasgas o daplis. Gustung -gusto kong magmaneho si Tatay. laging may kwento si Tatay. maging ang aking nanay na matagal nang wala sa aming bahay o ang aking tatay. ngunit ayaw na ayaw ni Tatay na nakikita akong may hawak . ipap arada lang ito ni Tatay. Mahilig akong mag-aral. Paggabi na. lahat daw ng bahay ay pareho ng aming bahay. Di tulad ng drayber ng mga kaskaserong dyip na nakabibingi ang busina. Sa aking pagtulog. Lahat ng tao. "Aking Bunsong-bulinggit. Kung ako ba'y nakakain pa sa tamang oras o hindi? Kung ako ba'y nakaliligo na nang mag-isa o kaya'y nakapaghuhugas na ng puwet na ng mag-isa? Kung ako ba'y nagsisipilyo pa? Walang ibang tumitingin sa akin. At kapag gusto naman naming umidlip. isang boteng makulay at may kakaibang hugis . sa aking pagtulog at paggising. May kahon din kami ng damit. ako ang bunsong kailangang laging maging matatag. lagi naming kasama ni Tatay ang aming bahay. Pero naging tamad daw ang mga tao. 'Di ako ang bunsong ang tanging pinagkakaabalahan ay paglalaro. Bagama't bunso'y parang isi nilang akong akong-ako lang ang bahala sa aking sarili. Walang ibang na g-uukol ng pag-aalala sa akin. noon daw.Essay Word Count: 2018 Lalong 'di ako ang bunsong kailangang patulugin sa tanghali o nang maaga sa gabi nang 'di mahuli ng gising sa pagpasok sa iskwela. 5 Title:Sanaysay (30) Text 106 . Masarap kasi sa tenga ang businang-sipol niya." ang sasabihin ni Tatay. dalawang baso.

'Di totoong 'di had lang ang kahirapan sa mga gustong makapag-aral. banaba. sikwentang pi raso ng tuyong dahon ay binibili sa akin sa halagang piso at singkwenta sentimos . langka. hinding-hindi ako titigil sa pag-aaral. aral pa rin pati sa bahay. Kaya ibayong sipag ko 'nung bakasyon matapos akong mag-graduate sa elementary. at ako ang pang-siya m. nagdesisyon akong magpatuloy sa pag-a aral sa high school. Mas natutuwa siya ka pag nakikita niyang ang hawak ko ay walis sa halip na lapis. Dahil kung walang talbos o mapitas na bunga. Sa mismong graduation ko 'nung elementary. Kaya ayos na ayos! .na libro o kaya'y nagsusulat. Magha-high school ako. Sa kanya. kaymito. kapag nakikita niya akong nagdidilig ng kanyang mga halamang gamot. Naghahanap kasi siya ng taga-deliver ng mga picture na kuha 'nung nakaraang graduation sa aming school at sa iba pang mga kalapit na school sa am ing lugar. Ako a ng bahala sa paglalaba ng aking mga damit. wala rin akon g kita. uniporme. Binawian ng buhay si Tatay dahil sa kanyang sobra ng paninigarilyo at pag-inom ng kape. maging sa aking mga panagini p. mangga. at usbong. may lima ng piso pa ako sa bawat picture na maide-deliver ko. kahit 'di ko alam ang tunay na bigat nito. 'Di ako naniniwala sa sinabi niya. Apat na babae at apat na lalaki. Akong-ako lang ang may responsibilidad sa aking sarili. hinding-hindi ko nakitang nabuo ang aming pamilya. nagbubunot ng mga ligaw na damo . Kahit anong mang yari. ang bunso. nagpupuno ng tubig sa tapayan. <b>Malaking pamilya</b> Siyam kaming magkakapatid. Kaya malaking prob lema ko noon kung walang talbos na makukuha o kung 'di mamunga ng marami ang mga puno sa aming lugar. Hinding-hindi kami nabuo kahit sa is ang picture lang. Bukod sa libre na ang aking mga picture noong graduation ko. Tamang-tama ang isang alok sa akin ng isang kilalang photographer sa aming lugar . 'Di normal dahil sa tanang buhay ko." gusto ko siyang sagutin. Ginagamit kasi ang mga tuyong dahon ng saging sa pagpapatubo ng kabute. at iba pa. At 'nung si nabi ng guest speaker na "di hadlang ang kahirapan sa mga gustong makapag-aral. sinigwelas. papaya. Grade four ako nang nawala si Tatay. Noo'y kumikita na ako kahit papaano sa pangunguha ng talbos. Nangunguha rin ako ng santol. walang perang maidadagdag sa iniipong pambili ng mga notebook. Hinding-hindi ko nakitang nagkasama ang aking nanay at tatay. Hindi sa amin ang mga punong inaakyat ko. bulaklak o bunga ng sampalok. Hadlang na hadlang ang kahirapan . 'Di normal ang pamilyang pinanggalingan ko. Nakatapos ako ng elementary sa sariling pagsisikap. 'di na kita napakinabangan sa bahay". Walang kahili g-hilig magpaaral ng kanyang mga anak si Tatay. Lagi't-lagi naman ako ng naghahanap ng picture sa aming bahay. dahil nalilinis ko nga naman ang kanilang ma sukal na taniman. gayundin ako. Talbos ng kamote at kangkong. Pati mga tuyong dahon ng saging pinatos ko rin upang magkapera. si Ka Amado. May sari-sariling buhay ang aking mga kapatid. naglalampaso ng sahig. mas mabuti. atis. Libre pa ang tanghalian at merienda. Isang malaking problema ko nga noong nag-aaral ako sa elementary ang pagpapadala ng picture ng aming buong pamilya kapag may assignment ang aking titser. "aral na nga sa iskwelahan. at pang-matrikula. kung mapakikinabangan na nang mas maaga. at iba pang maaaring mapitas na bunga at maipagbili para magkapera. Tanda ko. Sasabihin niya. hinahalughog ko ang buong bahay sa pagh ahanap kahit alam kong wala akong makikita. sa paghagilap ng aking babaunin at ka kainin sa school. dahon ng sili. Tuwang -tuwa sa akin ang mga may sagingan. S a akin nakasalalay kung makapagpapatuloy pa ako ng pag-aaral. Bilang na bilang ko ang bawat tuyong dahon ng saging na aking nakukuha. na gkataon lang na walang nagmamay-ari at nagbabawal sa aking pumitas ng mga bunga.

Ayokong maitiman uli ng usbong. baka talagang alam ng aking walong kapatid. mangingitim ang usbon g at di na bibilin ng mamamakyaw sa palengke. Kaya natutunan kong pitasin nang p akurot at 'di pahagod ang usbong ng sampalok. Nabayaran ko rin ang apat na buwan ng aking matrikula. Natuwa sa akin si Ka Amado dahil marami akong naide-deliver na picture. At nakukuha pang ngumiti. ang magmura nang malutong ngunit palihim dahil sa layo ba naman ng bahay ay 'di man lang maawang tubusin ang kanilang mga mukha. Pambaon sa araw-araw. taga-lagay ng pulang ribbon sa mga dapat kun an. Nakaipon ako nang higit sa aking maiipon kung mananalbos ako. Kung 'di tama ang pagkakapitas. Walang ibang may pakialam sa akin. Kaya sa apat na taong pag-aaral ko sa high school. sa mga nagpupunta sa poblasyon at munisipy o. Nagpapakadulo sa maku kunat na sanga kahit pa may mga higad o malalaking hantik na nabubulabog. Pero may Chrismas Party.Nagalugad ko ang aming buong Barangay. e 'di pa natutubos ang picture ng mga naunang anak. taga-lagay ng film. kundi akong-ako pa rin. Nagtanong din ako sa mga bih . ang manggising ng mga taon g malalayo't liblib ang bahay. Tuwang-tuwang ako noon. Ang kakapal talaga ng mukha! <b>Malaking pangangailangan</b> Sa bawat pagsama ko kay Ka Amado. ako ang tinatawag niya. kaya 'di nila ako pinakikialamanan. dahil kung plastik. Sinasabi ko rin sa kanya kung sino ang dapat kunan at hindi. pananalbos ang aking isinisingi t upang pagkakitaan. pamasahe. at iba pang pwedeng talbusan. Ako ang taga-b uhat ng kamera. at pambili ng ilang mga kai langan. sa bawat nakakasalubong ko s a palengke. ng aking nanay noon. at iba pa. na kayang -kaya ko naman. ng aking mga gamit s a school. Nagma dali akong bumaba noon at naghanap ng ibang punong matatalbusan. Sa mga panahong walang picture na maide-deliver. Napakatagal bago makaisang kilo ng usbong. taga-resibo sa mga may downpayment. Minsan nga'y isang malaking ahas na nakapulupot sa isang sanga ang aking nakita. Pangatlong anak na nga yata ang nagtapos. paano'y nadala na 'ko noong halos apat na kilong usbong na nakuha ko sa maghapon ay nangitim na parang nasunog lahat. ng aking dalawang polo at isang pantalon. at iba pang mga activity sa schoo l na maaaring kunan si Ka Amado. JS Prom. Problema ko na lang ang anim na buwan pa. Naranasan kong makipagpatintero sa mababangis na aso. Isinama na rin niya ako sa mga graduation ng mga iskwelahang kanyang kinukunan. Pagkapitas. may dagdag akong kita. dahi l baka mukha nila ang nasa picture na hawak-hawak ko. at maide-deliver ko pa. Naisi p ko. malalanta ito at mangi ngitim. Kaya naging mapagmasi d ako sa lahat ng tao na aking nakakasakay sa jeep. Kaya't t uwing may mga picture na dapat i-deliver. Paano'y napakagaan lang naman ng usbo ng at may pagkamaselan pa. Ang iba kasi'y nagpapakuha pa gayong tambak na a ng picture na dapat tubusin. sa mga istambay sa kanto. Ang magpunit ng pictur e sa harap ng mga taong tumatangging sila ang nasa picture. sa mga nasa taong nasa barbero o parlor. Masuwerte kung tag-ulan dahil mabilis tumubo ang usbong ng sampalok. Walang mam amakyaw ang bumili. Nakabili ako ng bag. at sa iba pang matataong lugar. Kahit mahirap akyatin ang puno ng sampalok dahil nagl ulumot ito kung tag-ulan. ibubuyangyang ko ang u sbong sa isang bilao o kaya'y basket. Isang malaking problema sa akin kung mahira p makilala ang nasa picture at 'di nakikilala kahit ng mga taong aking napagtata nungan (may mga tao kasing nag-iiba ang mukha sa picture). maging ang mga kalapit na Barangay sa pag hahanap ng mga mukhang nasa picture. Simula noon . pinag-aralan ko ang sining ng pagpitas ng usbong. nangunguha pa rin ako ng usbong. akong-ako pa rin ang bahala s a aking sarili. ang minsang umuwing wala man lang natubos kahit na isang picture. Nauwi sa bula ang buong maghapong pagpapagod ko. Siguro nga. ang maligaw at makapagtanong sa mga lasing at nagti-trip.

Linggo ang pinakagusto kong araw n g paghahatid ng picture. kahit halos mapatid ang a king hininga noon sa pagkakabagsak at ang hapdi ng hiwa sa aking palad dahil sa pagkakasabit sa alambreng bakod. kaya kong makapitas nang h igit sa tatlong tiklis ng bunga ng sampalok sa isang araw. Paano'y pinilit kong abutin a ng isang hinog na hinog na bunga. Tuwang-tuwa ako dahil malaking halaga na ito noon. Kaya noon. pulburon. Ito ay ang pagtitinda ng chicharon . Minsan. Pinatul og na ako ni Ka Amado sa kanilang bahay. mababawasan ang kita ko. Kung alin ang punong makunat o mal utong ang mga sanga. 'yun nga lang medyo natatagalan ako bago makahagi lap o makaipon ng pambayad. 'di ko gaanong problema ang pambayad ng aking matrikula buwan-buwan. Wala sa aking mga kapatid ang na gpaaral sa akin. hinding-hindi ako nalulula . Halos maubus-ubos ang mga picture na dala ko. upang umaga pa lang at 'di pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na akong magbahay-bahay at maghagilap ng mga mukhang na kangiti at nakaligtaang mayroong silang dapat tubusin. dahil ku ng mauubos. Maimbento pa sana ang iba pang okasyon na k ailangan ang photographer at picture! . ang alam nila. Kasunod nito. ng isang bag na lalagyan ng picture (dati kasi'y plastik b ag lang ang gamit ko). kangkong. sili. 'di sa puno ng sampalok kundi sa puno ng kaymito. yema. Alam na alam ko kung anong puno ang maaari ng puntahan ang dulo at alin naman ang hindi. lalo n a kung katatapos lang nilang kumain ng tanghalian. Huwag sanang maubos ang mga picture na kailangan kong i-deliver. lalo akong naging matapang sa pag-akyat ng puno. Tumitigil lang akong kung wala ng bungang mapipitas o kung masyadong nasa dulo ang bunga. ibayong pananalbos at pagde-d eliver ng mga picture ang inatupag ko. Kaya noong bakasyon. Kumikita ako noon ng dalawang daan at singkwenta pesos sa isang araw. Pero pagkatapos kong mahulog. Halos 'di na ako umuuwi ng bahay. Habang nagtuturo nga ang aking titser. wala siyang kamalay-malay na lumilibot nang palihim sa ilalim ng mesa ng aking mga kaklase a ng aking paninda. naranasan ko na ring mahulog. Wala akong pinagkwentuhan maski ang aking mga kapatid. Pinahiram na rin ako ni K a Amado ng bisikleta. pamasahe at pocket money kung sakaling 'ala pang tumutubos ng picture. Habang nag-aaral sa high school. Kahit pa ako'y magpakataas-taas. pamasaheng-pamasahe lang kasi ang pera ko. lahat inaakyat ko para tal busan. at iba pa. Walang puno ng sampalok ang nakaliligtas sa akin sa aming lugar. pinabaunan ng tubig at tinapay. Matapos ang usbong. <b>Mga kapatid na walang paki</b> Nakatapos ako ng high school na akong-ako lang. Walang sinuman sa kanila ang naging obligasyon na papagtapusin ako kahit sa high school man lang. Sa mga panahong iyon. Pero kahit sanay na sanay akong umakyat ng puno. Siguro. talagang kayang-kaya k ong mag-isa. May mga guro ring bumibili sa akin ng yema at pulburon.asa sa pagpitas nito sa aming lugar. Tanda ko'y mga first year high school na noon. <b>Eksperto sa akyatan</b> Sanay na sanay akong umakyat ng puno. dahil nasa kani-kanilang bahay ang mga may kakayahang m agbayad. o malunggay. Mas mahal kumpara sa ibang talbos na aking nakukuha tulad ng talbos ng kamote. pagkatanggal ng matinding sakit. bunga naman. ilang buwan pa'y bulaklak naman ng sampalok ang aking pipita sin. Tanda ko'y mga twenty five pesos ang isang kilong usbong noon. Kayang-kaya ko namang bayaran. pagkatapos ko ng high school. natuklasan ko ang iba pang pwedeng pagkakitaan bukod sa pananalbos at pagpitas ng mga bunga.

4 Title:Sanaysay (24) Ilusyon lamang dahil taliwas ito sa kasalukuyang kalagayan ng b ansa. binyagan. may mga bagay ding hindi binabanggit o ipinapakita. sasabihin namin na gusto naming mag-aral at makatapos ng ko lehiyo. al alahanin at pangarap ng mga mayaman o maykaya. Ayon sa kanilang pananaliksik. ang Making <i>Philippine Cities Child Friendly: Voice s of Children in Poor Communities</i> (2005). kalusugan. may pagsasala pa rin g ginagawa sa ganitong representasyon. edukasyon. ti natayang mahigit apatnapung (40) milyon sa kabuuang 85.</pd> Aguirre. Ang isang posibleng sagot sa ganitong sitwasyon ay ang usapin ng audience o mambabasa ng print ad. dapat ipasara na ang tambakan. kak ulangan ng batayang serbisyo. lamay o libin g at kung anu-ano pang okasyon na kailangan ng litratista. Habang may sinasalaming katotohanan.2 na milyong naninirahan sa Pilipinas ay matatagpuan sa mga lungsod. maagang pagtatrabaho. Gayumpaman. huwag. at parusahan ang mga t aong nagbebenta ng droga.C). Sabi ng ilan sa amin. Kamakailan. Kung kaya't masasabing ang inilalarawan g realidad ng mga print ad ay hindi ang realidad ng nasa pang-ibabang sektor. Sana ipalinis niya ang Payatas. A ng sinasalamin ng mga print ad sa ganitong uri ng pahayagan ay ang karanasan. Sana magtayo siya ng ospital.</pd>4 na m ilyon ang nakatira sa mga slum at halos kalahati rito ay mga bata (xvii). pero sabi naman ng iba. birthday. Ang ganitong mga s uliranin ay makikita sa pahayag ng isang residente. nanggagahasa ng mga bata at binubugaw sila. Ibig nami ng magkaroon ng titulo ang aming lupa.xviii). Hindi maipagkakaila na ang malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ay m ahihirap. Sa bilang na ito.Isinama na rin ako ni Ka Amado sa mga kasalan. at ng tirahan para sa mga street children. kawalan ng partisipasyon sa paggawa ng desisyon at iba't ibang uri ng karahasan at pang-aabuso (xvii . pagkakaroon ng sariling tahanan. Dapat niyang tulungan ang mga batang gumagamit ng rugby. magbigay n g libreng pagkain at gamit. Dagda g pa rito. magpatayo ng mga poste ng ilaw. ipaayos ang basketball court. dalasan ang pangongolekta ng basura. takpan ang mga kanal. Kung titingnan ang nilalaman at wikang gi nagamit sa mga pambansang pahayagan tulad ng <i>Philippine Daily Inquirer</i>. m ahihinuha na ang tinatarget nitong mambabasa ay ang mga nasa pang-itaas hanggang panggitnang sektor ng lipunan (A . a t maglagay ng mga nagroronda tuwing gabi (1). ang labindalawang taong gula ng na si Bituin Malakas ng Payatas B: Kung pumunta rito si Presidente Gloria Mac apagal Arroyo at tanungin kami kung ano ang maaari niyang gawin para sa [a]ming mga bata ng Payatas. 8<pd>. at ipatanggal ang beer house para sa halip ay magkaroon kami ng palaruan. Hihingi kami ng mga laruan. dahil iyon ang pinagkaka kitaan nila. ipaayos ang mga daan. Malinaw na hindi magkatugma ang imahen ng mga print ad sa umiiral na obh etibong realidad. ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga bata ay kahirapan. Masasabi ring habang may binub . ang Institute of Philippine Culture ng Pamantasang Ateneo de Manila ay naglabas ng libro na pinamatnugutan nina Mary Racelis at Angela De siree M<pd>.

Ang yugtong ito ang pinapaksa sa pangalawan g uri ng ad. Ang ganitong karanasan ay itinuturing nina Berger at Luckman bilang sekundaryang sosyalisasyon. <b>Kongklusyon</b> Ang papel na ito ay tungkol sa pagtukoy sa mundo ng bata ayon sa mga prin t ad. Bukod dito. Sa ganito. makikita niya na may iba pang realidad bu kod sa tahanan. pabahay at karapatan ng mga bata. Gayumpaman. Ang ganitong mga pangyayari ay maaaring bumuwag s a ideyal na realidad na nais ng magulang. Sila ang nagtatakd a kung anong uri ng realidad at anong papel ang dapat gampanan ng bata dito. Sa pamamagitan ng teknolo hiya at media. pinapakitid din ng mga ito ang pagtingin dito. mga uri ng tulong na naibigay. nakita na a ng mga paksa sa unang uri ng ad ay may kaugnayan sa pangunahing sosyalisasyon ng bata sa mundo. limitado o walang malinaw na pagtalakay sa proseso at debelopment ng mga ito. Ang ganitong gawain ay isinasakatuparan ng ikatlon . darating ang panahon g lalabas ng tahanan ang bata at dito. Tungk ol naman sa usaping nasa labas ng tahanan. at pagbangg it sa dahilan ng kanilang pagtulong. Batay sa mga ideya nina Berger at Luckman. lalung-lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa kanilang mga anak. Da hil kapakanan ng bata ang kanilang iniisip. ang pina paksa ng pangalawang pinakamarami samantalang mga usaping panlipunan naman ang p inaksa ng pinakakaunti. ang mga karanasan sa labas ng tahanan ay inilalarawang ideya l pa rin at kung may pahiwatig na taliwas. ang tahanan ang itinuturing na tangi at nag-iisang realidad ng bata at ang kanyang mga magulang at ibang kasa ma sa bahay ang tanging mahahalagang tao rito. kap ansin-pansin ang pagiging kaunti ng bilang nito. ang mga ad na i nstitusyonal na tuwirang naglarawan ng mga problemang panlipunan tulad ng paghin gi ng tulong para sa mga biktima ng trahedya.uksang bago at malawak na mundo ang mga print ad. tunay na hindi mapagtatakpan ang mga aktwal na pangyayari. Dahil may banta sa realidad na nilili kha. tulad ng kung paano dapat kumilos ang bata sa mga lugar na tulad ng paaralan o iba pang pampublikong lugar. ang target na mambabasa ng print ad ay ang mg a magulang dahil sila ang unang ahente ng identidad ng bata. Malayong-malayo ang ganitong impormasyon sa mga karanasan ng karamihan ng mga batang nasa slum. Katulad ng nabanggit na. lumalawak at kumikitid ang ating persepsyon sa realidad. Makikita agad ang pangunahing mensahe ng ad. Ang ganitong mga bilang at paksa ay maiuugnay sa sosyalisasyon ng bata sa lipunan. ang midya ay "hindi naglalarawan ng re alidad. P ansinin ang ad ng Toyota (Ad 6) tungkol sa kanilang pagbibigay ng libreng serbis yong medikal sa mahihirap. M ay mga pagkakataong papasok sa tahanan ang mga suliranin o usapin sa labas na da igdig at hindi ito maiiwasan. Dito ay mababasa ang kasaysayan ng kanilang pagbibigay-tulong at pagbanggit sa ilang impormasyon tungkol sa bilang ng mga natulungan. Batay sa mga sinuring print ad. ang realidad o daigdig na ipinapakita ng mga print ad ay mga kalagayang ideyal." Ang ganitong pagpapalawak-pagpapakitid ng persepsyon sa realidad ay maki kita rin sa mga ad na institusyonal. may mga pagkakataong hindi tutugma ang mga realidad na ito sa realidad na una niyang natutuhan kung kaya't maaaring magkaroon ng kr isis sa identidad. Gayumpaman. inilalarawan pa ring maaari itong mag ing ideyal. Dito. kailangang bumuo ng mekanismo upang matiyak na magkatugma ang aktwal at ide yal (Berger at Luckman 147). Ayon nga kay Tolentino. nakita na ang paksa ng may pinakamalaking bilang ng print ad ay tungkol sa buhay at usaping pantahanan. Subalit ang hindi binanggit dito ay ang da hilan kung bakit nagkaroon ng ganitong problema ang kanilang mga natulungan at k ung bakit sila ang tumutulong. Bagama't may paglalarawan ang ganitong mga ad sa mga bagay na hindi ipinakita sa mga ad na pamprodukto at panserbisyo. Karamihan ng ini lalarawan dito ay ang mga bagay na ito ang madalas maging alalahanin ng mga magu lang. ideyal na mundo ang nais nilang itur o o isalin. Sa yugtong ito ng sosyalisasyon. ito ay nagbibigay-representasyon sa realidad. Sinusuhayan ito ng mga nakasulat sa copy. Bukod pa rito. ang pag bibigay ng pag-asa.

<i>Nasyonalismo at Wikang Filipino</i> Walang ibang panahon na laganap ang globalisasyon kundi sa kasalukuyang p anahon. Ibig sabihin. preskriptibo an g mga ad. upang maging masaklaw at malalim. Nakita ko ang k akayahang nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral. malayang nagsasanib ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo. ng pagasa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap . hindi bilang mekanismo ng pangkontrol sa isip o manipulasy on sa mga tao kundi isang proseso kung saan ang depinisyon ng realidad ng naghah aring uri ay nagiging dominante sa lipunan (Sinclair 39). Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at p agkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan. mga paliwanag na aayon sa interes ng nililikhang realidad. Isang malinaw na halimbaw a nito ay ang mga programa ng <i>World Bank</i> (WB) at <i>Asian Development Ban k</i> (ADB). Sa halip. Samakatuwid. kultura o kalinangan bilang mga Pilipino. ang sistemang pan g-edukasyon ang unang "isinasaayos" o pinakikialaman. Sisikapin ng papel na ito na maipakita na ang panitikang pambata. lalo na sa panahong ito na laganap na kumikilos at nagiging mabisa ang globalisasyon. mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi n agugutom. sa nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino. sila ay lumilikha na lamang ng mga ideyal na imahen (Rosario-Braid 69). partikular ang kuwentong pambata. Ibig sabihin. at iba pa. napagtanto kong ang panitikang pambata ay hindi lamang talaga pambata. pangyayari o su liranin ngunit may himig na positibo. Maayos nang nailatag ang mga batas. Dahil sa globalisasyon. Totoong may papel sila sa sosyalisasyon ng bata sa mundo sa pamamagitan ng mga magulang subalit ang mga batayan ay taliwas sa aktwal na nangyayari. na tila <i>liquid</i> na sumusuot maging sa kaliit-liitang himay may ng ating isip. partiku lar ang kwentong pambata ay mabisang instrumento/sandata upang labanan ang malaw akang pagpapalabnaw ng globalisasyon. may pahiwatig sa mga ito na ang anumang bagay na taliwas sa nililikhang realidad ay maaaring ayusin at gawi n muling ideyal. May mahalaga itong ginagampanan sa kasalukuyang panahon. Nabuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas upang madaling makapasok ang mga imported na kalakal at serbisyo. ng mga bansang may pakana nito partikular ang Amerika. nahubo g at patuloy na nahuhubog ang mga Pilipino. Mapapansing anumang bagong kasunduan/patakarang pang-ekonomiya ang inilun sad na dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. bahagi ng hegemo nya ang mga print ad. Bukod dito. na sa maraming pagkakataon ay nagigi ng "mas Amerikano pa kaysa mga tunay na Amerikano". mga dayuhang institusyong na nagpapautang sa mahihirap na bansa gay . Dahil dito.g uri ng print ad kung saan ipinapakita ang aktwal na karanasan. makikita rin sa ikatlong uri ng ad ang mga paliwan ag sa mga aktwal na pangyayari. Ipin apanukala nito ang hangganan ng mundo ng bata at isinasantabi ang mga bagay na h indi tutugma sa nililikhang realidad para sa kanya. at panghabambuhay ang t ila "kaginhawahan" at "kaunlarang pang-ekonomiya" na ipinagkakaloob ng globalisa syon. Masasabing preskriptibo rin ito dahil ang mga advertiser ng ganitong mga ad ay kabilang sa naghaharing uri kung kaya't ang proseso ng sosyalisasyon n g bata ay kailangang umayon sa kanilang interes. ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang nagiging tugon ng ad s a mga suliranin at debelopmental na pangangailangan ng bata. an g mga print ad na may imahen ng mga bata ay naglalarawan ng isang mundo ng panta sya. patakaran. At kung paan o rin ginamit ng mga dayuhan ang panitikang-pambata upang hubugin ang Pilipino a yon sa kanilang kagustuhan. Ang pagiging kaunti ng ganitong mga ad. At makapagmungkahi ng mga tiyak na hakbangin upang mapatatag ang nasyonalismo sa pamamagitan ng panitikang-pambata. nakita ko ang taglay kapangy arihan ng panitikang pambata. Dahil sa mga karanasang kong ito. kasama na ang uri ng imporma syong makikita dito. Kung gayon. kasunduan.

Alam ko na kung papaano siya pumipi kit para pasukin ang pagtulog. itinuturo ng mga teksbuk na ito na "normal" lamang ang kasalukuyang kaayusan ng bansa. Gumawa ito ng mga bagong aklat na gagamitin mula Grade 1 hanggan g hayskul. Ang batas na ito ay pinon dohan ng WB ng mahigit sa P500 milyon sa inisyal na alokasyon. at nakaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyal es at pag-aangkat ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa.Nakasulat sa mga teksbuk na sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas para ituro ang demokrasya at pagsasarili (p. paggamit ng Ingles at iba pa. binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang <i>Presidential Commission to Survey Philippine Education</i> (PCSPE). Ganito ang nakasaad sa a rtikulong <i>WB</i> at ADB sa Edukasyong Pilipino</i>. nilagdaan ni Marcos ang <i>Education Act 1972</i> na may layuning magkaroon ng isang edukasyong pangkaunlaran. hubog.. At lalong naging malinaw ang pakay ng mga programang ito sa ilalim ng administrasyong Marcos nan g ang WB mismo ay maglaan ng $767 milyon para sa <i>Textbook Development Program </i> ng bansa. kurba. Ilang ulit na itong nagpautang upang pond ohan ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno. Kung saan niya ibabaling ang kata . Binigyang-tuon ng mga teksbuk na ito ang agham pangkalikasan at tekn ikal kaysa agham panlipunan." At sa gabi-gabing magkasiping kaming dalawa ay nakakabisa ko na ang linya . Sa ulat na ito. Wala na ring magdadala ng matamis sa bayan. Mabilis silang nakalalang oy at nakalilipad rin. 4 Title:Kwento (23) "Nasisiyahan sila sa mahinang loob ng lalaki at ang paghihinagpis ng baba e.. Kung papaano niya pinupuno ng hangin ang kanyang baga. Ngunit kapalit ng mga pagpa pautang na ito ay ang mga kondisyon tulad ng pagpaluwag sa sistemang pang-ekonom iya ng bansa.a ng Pilipinas. "Nangungulila ako sa Gubat ng Tamis. Kristal ang kanilang pakpak at may katawang sirena. Kung gaano kadalas ang kanyang paghinga. at kinis ng kanyang katawan.2). Malaki ang ginagampanang papel ng WB at ADB sa sistemang pang-e dukasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. kung saan ang ekonomya ay atrasado." Katahimikan. Hali mbawa noong 1969." "Wala na bang paraan para makabalik ka sa Gubat ng Tamis?" "Ang parusa ay parusa. Pagkaraan nito. hindi industriyalisado. kasaysayan at panitikan. na inilathala ng Ibon Fac ts & Figures: Sa konteksto ng agham panlipunan. pagbabago ng mga kurikulum ng edukasyon na umaangkop sa pangangail angan ng mga dayuhan korporasyon o kumpanya. Hahanapin ng mga tao ang mga ito. kailang ang bigyang-diin ng edukasyon ang paghuhubog ng mga manggagawang may kasanayan s a <i>mobile assembly line</i> upang tumugon sa pag-unlad ng bansa. Inililipad nila ang katawan ng lalaki sa kanilang kuweba habang umaawit ng nakalalangong himig.

ay masanay. Naroroon si Impo at Ama. Iisa na lamang ang natitira. <i> Masama ang gabi-gabing pagtatalik na pumanis sa sagrado at gloryang hatid nito. Kung kailan siya didilat at yayakap sa akin. Kasabay nito ang pag-indayog ng aking kalungkutan at luha. Isang araw na may kaigtingan ang dalawang araw sa kalawakan. May posibilidad na ang isa sa am in. At dumating ang araw na katahimikan na lamang ang aking naririnig. At gabi-gabi kaming lilikha ng tamis na pupuno s a hapag ng mga biyayang alay ng kalikasan. Totoo ang signos ng panaginip. ang pagsanibi n ang aming katawan. At ang mga ito ang ihahatid at ibabah agi ko sa ibayo at bayan. At sisinupin ng pagmamahal a t babalutin ng kasiyahang-loob. Papahiran ng mayamang langis ng olibang magpapakinis sa gaspang at talim. <i>Ganoon pala ang id udulot ng kawalan ng hangganan sa aming sarili. Ilang araw ang lumipas. Tumugot ang kanilang saya at agad itong umakyat patungo sa akin. Wala akong pinagsisisihan. Pagod ako noon. Nagbalik ako sa Gubat ng Tamis. Hindi ko alam kun g bakit. kasinungalingan. Nagiging mahina sa pagod ang sinuman at nagig ing lapitin ng tukso</i>. Ibinigay niya ang litanya ng pakiusap at paliwanag sa akin. Wala akon g magawa. Nakadapo ang la hat ng paru-parong lawin. Wala siyang malay. Ginising ako ng paglalaro ng mga tini g at kawalan ni Duerme. Sarisaring pagkain bagaman ang nakararami'y yari sa matamis. Napakalakas ng hampas ng alon sa mga batuha n. Pagyayamanin sa bangong di-karaniwang nasasamyo. katas ng prutas at pukyutan. makalimot at magsawa </i>. Nakita ko roon si Duerme na tinatangay ng mga paruparong lawin. Pagsasanibin ang init. Ilang panahon ko ring narinig ang pagmamaka awa ni Duerme sa labas ng Gubat ng Tamis. Bubudburan ng tamis ng pagtiti wala at katapatan. Bukas na ang tarangkahan nito at naroroon ang lahat kasama si Impong Kalikasan. malapot na arnibal. Nakita ko i to hanggang sa kainin na sila ng alapaap.wan at ihihilig ito sa akin. tinapay at tsokolat e. Kung a no ang ibig sabihin ng kanyang ngiti sa mga umagang nag-aagaw ang dilim at liwan ag. Biyaya itong itinakda ng kalikasan sa si numang nagtatalik. sa mga krema. Bunga ito ng pagtatalik namin noong nakaraang gabi. May signos ang panaginip. Iniwan ko siya. Nagbangon ako. Pipintahan ng mga kulay na magpakailanma'y kikiliti sa paningin. Kakatasan ng marubdob na halik at yakap. Paghahatian at paaalsahin ang saya at sukdulan. Nagkatotoo ang parusa ni Ama. Dama nil a ang aking kalungkutan. Nilulunod ako ng paninibugho. Tahimik ang paligid. Hindi ko maintindihan pero may takot ako. Doon namin napag-isipan ang bagay na magiging paraan para sa pangungulila ko sa Gubat ng Tamis at sa pangangailangan ng mga tao sa bayan. Umaawit ang kawalan ng anumang tunog o tinig. mortal man o imortal. Lumisan akong sakay ni Milan bago makatagpo si Duerme. <i>Alam ko na ang ibig sabihin ng katotohanan. Naroroon si Impo at Ama. Ilang panahon ko ring narinig ang pana ghoy nito. At nang kinaumagahan. at panlilinlang. Paghahaluin ang mga sangkap ng buhay . Ilang panahon din ang inilagi ko sa loob ng Gubat ng Tamis. Nagising ako ng isang panaginip. Pinilit kong mapiho ang lahat bago ko pinabayaa ng mangyari ito. Narinig ko mula roon ang sigaw ni Duerme. napuspos ng pa gkain ang hapag. Kilala na namin ang isa't isa. may kakaiba sa mga nananahan sa loob ng Gubat ng Tamis. Pagal ang katawan sa magha pong gawain at nakaraang gabi. Muli't muli naming pagdadaupin an g aming mga katawan. Huhustuhin sa pugon ang lambot at linamnam. Nakapangkat ang mga diyos . mga piling mani at bungang-kahoy na binalot ng asukal at iba pa. Sinilip ko at natanawan ang pakikipagsuyu an ni Duerme sa mga Sirenang may pakpak na kristal. Lumisan ang mga Sirenang may pakpak na kristal. Nasa ilalim ako ng himbing. Kinurot ng p uso ko ang utak para malaman ito<i>. Nakapirmi ang mga kaluluwa. Iminungkahi nam in sa aming sarili ang gabi-gabing pagtatalik.

Ngayon lamang ito nangyari. katapatan at kapalaluan. Marami ang nagtataka kung bakit niya kinuha ang kubang lalaki para sa ganit ong trabaho sa pag-aakala nilang may kumakalog na bulitas sa bao ng ulo nito. At nagsuyuan nga si Dulce at Duerme sa laot. At sa sentro ng gubat nakapisan ang matandang babae. Suot ang puting abito. At sa batuhan. Su balit kailanma'y hindi siya sumala sa bilin ni Padre. simba o pista. Binusalan ng katahimikan ang kanyang bibig. ewan lang kung pati na rin ang madaldal na kampanaryo . walang sinuman ang nararapat na may kimkim na kalungkutan. Dama ko ang kalungkut an sa kanya. Alam namin ang pait at lungkot mo . Noon ko napansin ang tamis ng kanyang luha at labi. Ni minsa'y hindi siya masisilayang inakyat ang higanteng tumatanaw sa buong ba yan. Para siyang batang ngayon lamang natutong umiyak." Si K uba rin ang tatawag kung may patay o kasal. Muli akong bumalik sa dalampasiga n ng Dagat ng Pait. Dumad aloy ang tila walang katapusang pagluha. ng katotohana n at kasinungalingan. Kadalasang nauupo sa bangko ng kampanaryo ang Padre tuwing umaga. nakatitig sa punong acacia na tila nagpapaikot ng kaisip an sa utak o nagbibilang nang kung ilang Ave o Credo. Hindi makikitang hindi nakasuot ang buling sombrero sa kanyang ulo. Kakaiba ito." mungkahi ni Impong tangan ang ulo n i Ama. Idinapo ko ang aking kamay sa kanyang balikat. si Impong Kalikasan tangan ang ulo ni Ama. Muli kong naramdaman ang kaba. ika-labing dalawa ng tanghali. ikatlo ng hapon. ika-anim ng hapon. Mas kilala siya ng bawat pako ng simbahan ni Sa n Francisco at bahay-pari. Gawin mo ang dapat. At dito ko siya muling hinagkan. Gubat ito ng tamis. Maaawain si Pa dre. Papalubog na ang ikalawang araw. May riles na ang pawis sa kan yang mukha at wala nang silbi ang suklay sa kanyang tuktok. an g kanyang sarili. Humarap siya at natambad sa akin ang umaagos niyang luha. Mararamdamin ang kura gaya ng babasaging kristal. Maaaring may paglilitis na mangyayari. At sa huli'y ang pagtatalik namin habang sinisinagan ng tatlong buwang n aglalaro sa kalawakan. Tahimik at hindi siya nakikipag-usap ng basta na lamang sa ibang tao. Marahil ay dalawang punit ng bilang ng mga araw sa buwan ang kanyang gulang. N aroroon ang pangyayari sa alcalde nang magbigay ng misa-pasasalamat para sa kaar awan ang Pari ng kalapit na parokya sa halip na siya ang kunin. Hindi na kinailangan pa ang paliwanag a t pakiusap. "Batid mo ang kaibhan ng tamis at pait. Nakalimot kami at di pansin ang paglubog sa kailaliman ng Dagat ng Pait na unti-unting pinupuspos ng tamis at kasaganaan ng saya. Ipin agtatanggol siya nito sa mga taong turing ay 'di normal na nilalang. sa Dagat ng Tamis. Sinunod ko ang mungkahi ni Impo at Ama. Kinailangan pang . Ngayon lamang niya narinig na may kausap ito. Hinahaplos ng hangin ang aming mga katawang tila pi naglalapit. Dapit-hapon nang marinig niya ang kura sa silid-tanggapan nito na may ka tinigan. Malumanay ang pag-uusap n ila. Kilala siya sa mga m apanudyong salita tuwing Linggo. nakatayo si D uerme at nakatitig sa papaimbulog na tatlong araw sa kalawakan. "Patunugin sa ika-anim ng umaga. may sarili na siyang kaibigan. Naulinigan ko ang mga hikbi. Ang alam niya'y tipid na pangungusap ang ibinibigay nito sa mga nagsasadya sa kanya at maging sa mga tao ng simbahan. Masunurin si Kuba. Nagdiwa ng kami sa aming muling pagniniig. Panis na yata ang say say ng letra at numero sa kanya. Nilapitan ko siya. Nagbunga rin ang katahimikan ng kampanaryo. Naglaho na ang datin g pait. Sariwa ito sa kanyang yapak maliban sa kalyo ng paa ni Kuba. ng saya at siphayo. May mga pagkakataong bumubulong at kinakausap niya ang hangi n. Hindi mabubura sa pisa ra ng gunita ni Kuba ang mga sandaling nakukulubungan ng pagtatampo ang Padre. Muli kong natanawan ang parola. Muli naming pinagtagpo ang aming mg a labi.at engkantada. May luha na ang kanyang mga mata. Bumalik ka kay Duerme. Kulo lang ng sikmura at init ng katawan ang kan yang naiintindihan.

Walang malay sa matang nakatitig sa kanya mula sa kampanaryo. pati kung bakit nagkaganoon ang mga pang yayari. . Datapuwa't may katagalan nang naninilbihan ang mayor doma ay kakaiba pa rin ang tinig ng kura a t bulisik ng mga mata. anupa't nilapitan siya ng mayor doma na nagpapasa ng balitang sinisante na ang katiwalang matandang hardinero. Ang mayor doma ang tinataltalan ng matandang kura habang nagbubuti l-butil ang pawis ng matandang babae. Pinasinungalingan at tinambalan ng pagtut ol ng matandang babae ang kanyang mga salitang may bahid ng pait ng loob. Maraming dama ang nakatanim sa hardin ganoon di't nangyayari na nakikitang naglalakad ang kura sa paligid ng hardin. Ni anas ay w alang marinig si Kuba mula sa kausap ng pari. Mala-makina niyang tinutupad ang ka nyang tungkulin. Nakatitig lamang sa ni lulumot na dingding ng hardin ng simbahan nang yamot siyang iniwan ng babae. Nag lalakad hanggang sa pagsapit ng hating-gabi. Kulay lupa a t siksik sa laman ang katawan ng bata. Nakabuka na naman ang mga dama-de-noche na pinahahalimuyak ng bilog na buwan. Buong paghihirap ni Kubang binubuhat ang timbang lata ng tubig nang maki ta niya ang isang batang lalaki sa silid ng Santo Entiero na naglilinis. Sinikap ni Kubang makalayo upang hintayin na lamang sa ba nggerahan ang matandang dalaga nang tumayo ito sa pagkakaupo mula sa pinainit na almohadon. Halos dumighay sa pagluha ang mayor doma d ahil sa mga pilipikong ipinanglalatay sa kanya ng paring kausap. nakapako na ang kanyang katawan sa pagyukod. Dalawang linggo makalipas ang kanyang napansing pagbabago sa tauhan ng si mbahan. Kaya't walang dahilan sa pagtataka kung bakit nahihirati sa pag-upo ang pari sa harap ng kamp anaryo. Hin di niya maintindihan ang ugali ng pari. Mainit ang katanghalian. Makapananghalian na nang maalunignigan ni Kuba ang tinig ng kur a sa kanyang tanggapan. Nakapang-aakit din ang pina ghalong mala-pilak at kahel na sinag ng buwan. Hindi niya pansin ang katotohanan na ang alcalde mayor at ang pari ay magkaanak. Mabuti't hindi na ngangalayin si K uba sa pagsilip sa maliit na siwang ng dingding. ito na rin ang dahilan kung bakit naglalakad ang kura. Gayunpaman hin di lubusang binigyan pansin ito ni Kuba. Dagdag pa ang tila panunubok nito sa mga ginagawa ng pari. Kadalasa'y ang mayor doma ang gumagawa nito. Totoo ang kanyang mga inutas. walang pagkibo ang ganti ni Kuba. Wal a sa bangkong trono sa may kampanaryo ang pari nang umagang yaon. Pambihirang wari ang tingkad nito na kailanga n na kahit pa papaano ay mapakinabangan ng isang nakamamalas. Nangyayari ang karamihan sa kanyang mga pagkurap at paghinga sa tatatlong lunan. simbahan. bahay-pari at tanggapan. Saragateng iminuk ilkil ng pari sa matandang babae ang dumadalang nitong paglalagay ng mga amarily o't rosas sa kanyang silid. madalas mapansin ang pagpasok ng katiwalang babae kung may kausap ang kur a. Maamo ang mukha nito na may bahid ng hapo sa paggawa. Puna niya ang gulang nito na naglalaro sa labing-walo hanggang dalawampung paglipas ng tag-araw. Isinakdal sa pagiging alibugha't pabaya ang mayor doma. Tila nakaligtaan na naman ng pari ang kanyang ampolyas p ara sa dugo kagabi kung kaya't ganito na lamang ang kanyang galit. Ang alam niya ay prinsipyo't sariling katuwiran ang unang kakatiga n sa mga pagkakataong masasaling ang kanyang damdamin. Tila isang hudyat sa paggawa ng m ga bagay-bagay na hindi inaasahan. binawi lang ng sombrerong buling kanyang ikinak ampay. Bago it o sa kanyang paningin. Sa palagiang pagsilay ni Kuba sa kurang buong giliw ang pagkakalugmok sa bitak-bitak na bangko'y inisip na lamang niyang pagkawala na ito ng pari sa lum alambat na gawain at nakasasawang paikut-ikot na takbo ng buhay.suyuin siya ng may-bahay ng alcalde sa pag-aalay ng mga hiyas para sa parokya't bahay-pari. Paulit-ulit. Karaniwang pari siya ng dekada '30. Maalinsangan ang m ga gabi ng tag-araw. May kakaibang rahuyong taglay ang bata lalaki.

Umabot ito sa isang sumpa ng paghihirap at pagkasawi ng dalawa nang kumalas sila sa kanilang mga magulang . At huwag ka sanang mahirati sa lahat ng ipinakakain sa 'yo ng asawa mo. Mahir ap na.4 Title:Kwento (17) Pero nasunod pa rin si Aurora para kay Berting na siyang naging dahilan ng maanghang na poot ng kanyang mga magulang. Humahanap ng makapag bibigay ng sapat na init. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TINITITIGAN NI BERTING. bigo si lang ibinaon sa lupang bitak-bitak. kamusta na kayo? Malaki ang kinikita ng asawa mo. Gano on pala ang napapala kung panlamigan ang isa sa mag-asawa. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARAN G WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. Lingid sa dalawang nanu nubok nang madalas si Berting tuwing magsasabay ang dalawang uuwi at dadaan muna sa bahay ni Caloy. bote na lamang ang kinakalaguyo ni Caloy. Aba'y baka tuluyan siyang mawalan ng oras dahil sa dami n'yan. Alam ni Berting na mahirap sa kanyang asawa ang lumim . NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARANG WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. ayaw niya nang madiin sa kagustuhan ng asawang magkaanak. Kitang-kita niya kung papaano niya sinub ukan ang minsang pagsama ni Aurora kay Caloy. 'Yan ang madalas mag ing alingasngas. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Biruin mo't nakaya nitong ipamukha kay Berting kung papaano siya naging inutil at pagtawanan ng mga taga-roon ng palihim. Hindi niya malimutan ang araw nang biruin siya ni Aling Amanda . Marami yata siyang p inagkakaabalahan. Wala siyang nagawa kundi ang pagsusuntukin si Caloy at ang kaladk arin si Aurora pauwi. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TINITITIGAN NI BERTING. Mahirap nang usisain at magmarakulyo sa asawang si Aurora . Naroroon na ang sandaling nagkakilala ang kanyang as awa at si Caloy sa pabrikang pinapasukan nilang dalawa. Banat sa g awaing bukid ang katawan ni Berting. Ang hindi alam ni Berting. Higit pa sa tinamaa n ng peste at 'sang-taong tag-tuyot ang buhay ng mga magulang ni Aurora. kinakatulong siya ng kanyang ama rito. Unang-una. naaabutan si Aurora nang kahit papaano ni Caloy na siyang naigugugol sa pag papagamot at pagkain ni Berting. Na kung minsan ay binabansagang "pendehong may kiring asawa". Wala siyang kalaban-laban. Iba na ang umiigkas na mga pangitain. Pangala wa. Natiis ito ni Berting. Lumabsak ang kanyang kalamnan nan g pasukin niya ang loob ng pamamahay ni Caloy at makita ang dalawang naglilingki sang katawan. Hin ubog nito ang kanyang katawang binabalot ng balat na sinunog ng araw. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. totoo ang pagmamah al ni Caloy kay Aurora. "Iho." LUMALATAY ANG NAKATUTULIG NA TAWA NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG IBA PA NG PANGITAIN. Hindi na ito simpleng larong biruan lang kay Caloy. LUMALATAY ANG MAHINANG HALAKHAK NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG PANGITAIN G ITO. Buhat n oon. Sa pat maging dahilan upang ikasira ng buhay nito at maging taong patapon. Nakita ni Berting kung papaano namatay ang kanyang amang umaasa sa kanyang tulong at kung papaano nagdalamhati ang kanyang inang ikinakitil din nito.

Unti-unting lumutang sa madilim niyang pagkakahimbing ang anak ng kanyang haraya . Humulma siya ng 'di lang basta hangin na mapagsusum bungan. Ito na lamang ang nagtitiyaga sa kanya. Taga-salin siya ng asido sa mga container. Tuloy hindi mo man gusto. Sadyang katahimikan lang an g isinukli ng taos na paghihinuha ni Berting.siya si LAYA. 'Yan an g kapasyahang pinag-isipan niya ma'y nasunod pa rin ang babaeng may pakpak ng la win at buhok na hanggang lupa. Nagsusumbong siya nang madalas sa hangin. Nililok niya ang isang kakasamahin sa kanyang panaginip habang naglalar o ang nakapikit niyang mga mata.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawin . Balik takot rin sa paghihinala si Berting. NAIIBA NIYA NANG TILA PAGPATAK N . Aya w pahintulutan ni Berting na mawala at mababoy siya ng kanyang asawa at ang kany ang upod na pagkalalaki. Takot si Berting na sumuong sa isang bagay na walang na gsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Animo'y ibinaon siya sa isang disyerto n g yelo. MALAKAS ANG KANYANG PAG-IISIP NA SA PUNTONG ITO . Niyayapos siya ng hapdi ng kanyang mukha at ang dahan-dahang paglamig na nagpapatirik sa kanyang mga balahibo. Dito siya na dehado. At lahat nang oras. Pinilit niyang magtrabaho at sa b ahay na lamang pipirmi si Aurora. Dito siya walang laban.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawin.ot sa lalaking kinasama. Pero wala kang magagawa. Alam niyang balang-araw ay mabibigyan din niya ng anak si Aurora at mapapakain din niya ito. Naroroon sa salamin ang mukhang naghihirap ni Aurora. Ito ang unang di kta sa iyo ni Laya. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Pero sadyang may kahinaan pa ang katawan mo. Hanggang sa simulan n iyang kausapin ang sarili niya. Ito ang kuwento kung paano naisip ni Berting na maaaring mawala sa kanya si Aurora. Walang humpay siyang nagmukhang turompong kangkarot ang isip. KAYA NANG PUGNAWIN ANG UTAK NG KANYANG LUMIKHA. Nag-isip nang nag-isip si Berting. Mahirap lalo't para silang mga estatwang kakalug-kalog sa isang kahon.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawi n. mahabang buhok na sasayad sa lupa at pag-iisip na magigi ng alalay niya sa kanyang mga desisyon . BUMABAON ANG HUMAHAGALPAK NA PAGTAWA NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG SUSU NOD PANG MGA PANGYAYARI. Umabot pa ito at pinayagan niyang umabot hangga ng sa kanyang mga panaginip. nakalaan sa pagtatagayan ng nakaliliyong singaw-asido. Balik kayod na naman si Aurora. Hanggang sa kumulo ang kanyang utak at humilab ang kanyang guni-guni. Ang kuwento kung papaano niya naisip na gan oo't ganoon pa rin ang ginagawa ni Aurora tuwing magsasabay siya ng lalaki. WALANG KASING LUPIT MAGPARUSA SI LAYA. Mahirap lalo't sinentensyahan na ng panghabangbuhay n a kakulangang magkaanak silang dalawa. Ayaw niyang mawala ang kanyang as awa. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Ang babae . Lumakas ang kanyang guni-guni s a mga oras ng kanyang pag-iisa. Imahen ng isang nananagho y na babae ang naroroon. Nagsimula siya sa isang pagawaan ng baterya ng kotse. Naaalala na ni Berting ngayon. NARINIG NI BERTING ANG ISANG NAKALILIYONG PAGKABASAG NG KRISTAL HABANG NARAMDAMAN NIYANG MAY TILA MGA BUBOG N A TUMIMO SA KANYANG MUKHA. Kahit na sinong lalakin g may matipunong pangangatawan ay pihong susuko sa ganoong trabaho. Ang babaeng ito ang siyang magbibiga y sa kanya ng direksyon. Inaninag niya ito. nagkaroon ka ng karamdaman. Dito unang nagpasya si Lay a. BUMUNGAD ANG ISANG SALAMIN SA KANYANG HARAPAN. Hala sige Berting! Kumayod ka nang kumayod! Dapat na patunayan mo sa asawa mong kaya mo pa siyan g buhayin. Binigyang laya niya itong makapag-isip at gumawa ng mga pasy ang nararapat sa kanya. mahabang buhok na sasayad sa lupa. 'Yan ang pinakahihintay niy ang kapasyahan na inilapit niya sa kasa-kasamang kaibigan sa panaginip. na may pag-iisip na magiging alalay niya sa kanyang mga desisyon at ililipad siya sa malayong pook na magiging takbuhan at kublihan niya. Balik papag ka na naman. Walang siyang magagawa kundi ang yumapos sa unan at magtalukbong sa takot ng paghihinala. Magsisimula siya ng alas-ot so ng umaga at matatapos ng ala-singko at kung minsan ala-siete. Parang may isang pangitaing nagbabalik ang kanyang nak ikita. NAKI TA NIYA ANG ISANG MUKHANG DUGUAN. Umaasa siyang maglalaho pa ang sumpang i ginapos sa kanilang dalawa ng mga magulang ni Aurora. Binuo niya ang mga pira-pirasong imahen ng ka nyang magiging kasama sa pinakamasiphayong panahon ng kanyang pagiging lalake.ang babaeng dapat a y may pakpak ng lawin at mahabang buhok na sasayad sa lupa .

Nilapitan niya ito at akmang sinusukat ang lalim sa pagsundot ng daliri niya. umuwi siyang nag-iisa mula sa lalawigan. alas dos ng umaga. La Union. Nagbali k mula rito ang araw nang mamaalam silang mag-asawa kay Aling Amanda. May banta ang pagbagsak ng ulan.G ULAN ANG IMAHE NA LALONG NAGPANGATAL SA KATAWANG PAGAL NI BERTING. Ang mukha ni Berting. 'Y un ang huli niyang pagsilay sa kanyang Berting na pinanghihinaan ng tuhod matapo s na gawin ito. Lumalalim ang gabi at lumalakas ang sipol ng hangin at huni ng kuliglig. Pinaglunoy ang mukhang may bahid takot at pinalitan ng mukhang pinakikislap ng pawis at sa riling langis nito. TULOY ANG PANAGINIP NG PAGPAPARUSA NI LAYA KAY BERTING. Payapa na. Nag-isip siya at napagbuntunan niya ng sipat ang tukador na may siwang ang katabing dingding. Naglusot sa pagpag ang patalim sabay bawi ng hin ga ng katawang pinagkaitan ng hanging sumisipol sa mga puno. Walang magawa ang babae kundi ang sumunod sa asawa. Doon niya pinamahay ang kany ang pinakamahalagang kayamanan. Pero tila nakapangangatog ng kanyang tuhod ang lahat ng ito. May ga-butil ng asin na takot sa mukha ni Berting. Muli niyang isinaksak ang patalim sa puson nito upang hugutin ang ba hay-batang kanyang iingatan sa garapon. Idinahilan niya ang panga ngalaga ni Aurora sa kanilang magulang na may karamdaman. Tunay nang nilamon ng kadiliman ng gabi pati ang kanyang pang-unawa. Pinagsawa niya ang kanyang pani ngin sa patalim at saka bumaling sa nagpapahingang asawa. Pangakong kanyang gagawin na siya pa rin ang magbibigay ng anak di to. Uuwi sila ng La Union. Malayo sa kabihasnan at liblib na saban a ang lugar na kinatitirikan ng kubong aasa ang sinumang magpapahintulot pumatak ang ambon sa loob kung panahon ng sigwa. BINANAT PA NI LAYA ANG ALAA LA KUNG PAPAANO NIYA ITINAGO ANG BAHAY-BATA. Alam niyang na pakahalagang bagay nito sa kanya. Nakuha pang idilat ni Aurora ang kanyang mga mata hanggang sa pumanaw na ang kanyang paningin. Umaandap ang gasera. Iniwan nilang pansamantala ang mala-kahong tirahan. Bakat pa sa namumutlang bisig ni Aurora ang unti-unting pumapana w na ugat. Maulap. Umaawit ng paalala ang babae sa kanyang panaginip na naglalaman ng pagtatangkang gawin na ang nararapat. Payapa na an g balisang pagsisiping ng mag-asawa. In isip niya kung saan ito ilalagak. Matapos mapilas ang mga dahon ng i lang linggo. Tanging mga kuliglig lang ang maririn ig at sipol ng naglalagos na hangin sa mga puno ang maririnig. Hindi niya alam kung ano an g uunahin. May babaeng nag-uudyok sa likuran ng kanyang pag-iisi p. Dala-dala nila ang iilang damit at kasa-kasama naman ni Berting si Laya. GUMULONG PA ANG PANAHONG SINAKOP NG PANAGINIP NI BERTING KASAMA ANG BABA ENG MAY PAKPAK NG LAWIN AT BUHOK NA HANGGANG LUPA. Tinungo ang banggerahang balot ng ibinugkos-pinilang kawayan at hinugot mula rito ang isang patalim. Naroroon sila sa lumang bahay ni Berting. Ini akma niya ang patalim sa dibdib ng asawa at sabay bagsak nito nang bigay ang buo ng bigat ng kanyang mga bisig. Payapa na ang suliraning dulot ng natambad sa kanyang mga mata sa pamamahay ng lalaking sinasamahan ni Aurora. Tinungkab niya ang manipis na lawanit at saka kinuha ang garapon ng bahay-bata. Uuwi sila. Walang anumang sinag ng buwan ang magpapakislap n ito. Ito ang tirahan ng kanyang kay . Inilagay niya ito sa il alim ng kama tapos sa may aparador tapos sa may lumang tukador tapos sa may liku ran ng pinto. Parang napakalawak ng kuwartong iyon sa kanya. Walang anino si Berting. Subalit pinanindigan niyang tama ang kanyang ginagawa at gagawin. May ilang minuto rin siyang nakatihaya sa pap ag habang namamasa sa ambon ng pawis ang kanyang noo at katawan. 'yan ang paalam niya at alam ni Aurora. Ibinalik niya ang kasukat na piraso ng lawanit at saka iniusod ang tukador upang tumabing dito. Itinarangka lamang ito ng kanilang mga malalayong kamag-anak. May kumislot sa u tak at dibdib ni Berting nang sumapit ang gabing nahihimbing na silang dalawa. Nasa kanya na ang pinakamahalagang bahagi ni Auror a na siyang magpapatotoo sa kanyang pangako. Ito lang ang nararapat upang mapasakanya si Aurora at wala nang sinuman ang makisalo pa. N asa kalaliman ng pagtulog si Aurora. NAGSIMULANG HUMUGOT NG HALAKHAK SI LAYA. Sa una' y 'di pa siya lubusang mapalagay sa iniingatang maleta. Nakalilito. Ang mukha niya habang nakatitig sa is ang ngiping iniluwa niya subalit may matamis siyang ngiti at 'di hapdi. Nagtagumpay si Laya. Nagbangon si Berting. Ilang araw ri n niyang kinumbinsi si Aurora sa biglaang planong ito. Nabulabog niya ang al ikabok na namamahinga sa mga gamit nilang iniwanan.

basta tinawag na lamang siya ng mga tao na "Maria" dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina. at "ng Makiling" . dumating ang mga humahabol . Sa isang kisap-mata. sa dilim.155 Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mangangahoy. mas malapit. Napak ahaba ng gabing ikinalbaryo ni Berting. naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. 4 Title:Kwentong Bayan Text 127." Wala ring nakaalam ng tunay niyang pangalan. umungol at tumabi sa kanila. sa takot. mas matapang. Ang mga nilalang na tulad niya ay maniwar ing lumilitaw na lamang. MAAWAIN SI LAYA SA KANYANG LUMIKHA KAHIT NA KAUNTI. MULA RITO'Y GUMULONG SA KANYANG PISN GI ANG LUHANG 'DI NA NAKUHA PANG PIGILIN NG KANYANG NAKAPIKIT NA MGA MATA. Nakababa na ang araw pagda ting nila sa paanan ng bundok at. Tuma kbo na rin ang dalawang mangangahoy.amanan. Ilang minuto lamang. narinig uli nila a ng mga sigaw. Umingit-ngit sa takot ang mg a aso. tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na "mutya . dalawang mangangahoy ang pauwi mula sa bundok. "Duon sila! Duon!" Hindi naunawaan ng dalawang mangangahoy subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso.Folktales Word Count: 2.mga dambuhalang halimaw pala! Sinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo. o kung mayruon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. Pagkaraan ng ilang saglit. mula sa gilid ng bundok. malapit na malapit na! Sindak sila sa bilis ng mga humahabol! Umabot ang dalawang mangangahoy sa sapang Bakal at. Nasalubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. At pinabayaang bantayan ng mga nagsasapot na gagamba ang guwang na kanya ng inukit sa dingding sa likod ng tukador. narinig nila ang sigaw mula sa malay o: "Nanduon sila!" Sinundan ito ng mas malayong sagot. itinaboy pa nila ang ma tanda na nagbanta. Hindi na binigyan. Minsan. pinaparusaha n niya ang mga ito. ay bumaril sa mga halimaw subalit mintis! Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling. ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa. binitawan ang dal ang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso. at kumaripas ng takbo. Isang hapon. "Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop!" Humalakhak ang dalawang lalaki bago nagpatuloy pauwi. Nagmamakaawa na ang bawat patak ng kanya ng dugo na itigil na o kundi ma'y ipagpaliban na ang hirap na kanyang dinaranas. Isa sa mga mang angahoy. lalo na nang umalingawngaw uli ang mga siga w.

laging sabi ay bata. minabuti ng ina ng binatang mag sasaka na ipakasal sa pinakamagandang anak na babae ng isang mayamang pamilya. namili sa talipapa at iba pang karaniwang gawain ng mga tao hanggang ngayon. ma rami nang taon na hindi siya nakikita. wala nang nakakita kay Mariang Makiling o sa kanyang kubo. kahit anino ay hindi na aninaw sa Makilin g. Umuwi ang binat a at ibinigay ang damit at alahas sa napipintong babae. Kaya naman kitang ipagtanggol. ay may sabit na mga bulaklak ng suha. may isang binatang magsasaka na parang pinagpala ng tadhana. Ang binata mismo ay walang imik.dahil duon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita. Diwata rin tulad ng mga ma gulang. nagkapanahon nuong nakaraan. "Sana sa akin ka ipinangako. at ang kaisa-isa nilang anak. ang damit at perlas ng kanyang ina ang isinuot nuong kasal. ang mga kasal at iba pang pagdiriwang a y hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria. nagsalita sila at umibig. Subalit hindi naibigan n g babae ang mga ito at. upang gamitin sa kasal ng kanyang magiging asawa. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan. ilang araw lamang bago s iya ipakasal. Dumalaw si ya kay Mariang Makiling sa kahuli-hulihang pagkakataon. Dalawang katulong na Aeta ang lagi niyang kasama pagpunta sa talipapa. Mula nuon. Pagdaan niya. Ang alamat ni Mariang Makiling ay tungkol sa dalawang ganitong diwata nu ong Unang Panahon. Minsan. Naglaho na si Mariang Makiling. Nalungkot ang binata nang marinig ito. SABI sa mga alamat. Hindi lum alayo ang mga Aeta. kahit na sa liwanag ng buwan. Kahit na sila ay may hiwaga. naglaho na si Maria Makiling. kasalanan daw ng mga tao sa kabayan an na ayaw magbayad ng puting dumalaga. ang uso nuon. Subalit ngayon. Ang mga mamahaling ipinahihiram niya sa mga tao ay sinasabing ibinabalik sa kanya. Upang makaiwas ang anak. karamihan ay t ungkol sa pagtulong niya sa mga mahirap at mga maysakit habang nakabalatkayo sa anyo ng isang karaniwang tagabukid. yumuyuko ang mga tao sa magalang na pagbati. hindi tinamaan ng salot o bagyo ang kanyang bukid. Hindi siya nagbago ng anyo. Malusog lahat ng kanyang m ga alagang hayop. MARAMING kasaysayan ang alam tungkol sa mapagpalang diwatang ito. Ang lima o anim na anak-anakan na nakakita sa kanya. Naging ugali niya ang mamasyal sa talipapa kapag araw. Ang makapal niyang buhok. Maganda at magiliw si Maria. Sinasabi pang sobra-sobra ang awa ni Maria ng Makiling. Subalit sumbong ng iba. at ito raw ang nagliligtas sa kanya sa anumang pangani b. maliksi at dalisay si Mariang Makiling. Nagsimula ang isang digmaan at dumating ang hukbo upang kumuha ng mga bin atang gagawing sundalo. nakadamit ng sutla na may borda ng mga bulaklak." sabi sa kanya ni Mariang Makiling." Pinahiram niya ng damit at alahas ang binatang magsasaka. dumilim ang panahon para sa binata at kanyang mga mag ulang. wala nang tumatanggap ng handog na yaman. hindi karaniwan si Maria subalit nakihalubilo siya at nakipag-usap sa mg a tao. hindi lubos ang paniwala mo sa akin. Subalit dumating ang araw. Isa pa. at wiling-wili ang mag-asawang diwata sa anak na it inuring nilang kanilang kayamanan at ligaya sa buhay. sina Gat Panahon at Dayang Makiling. kasama ng handog na dumalagang manok na k asing puti ng gatas ang mga balahibo. Tapos. abot hanggang s akong ang haba. bitbit ang isang buslo ng luya na ipinagpapalit ni Mariang M . subalit tahi mik at malihim. Bulung-bulungan na mayruon siyang anting-anting o mutya na taw ag sa bato na may hiwaga. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. Ngayon. at lalo siyang naging tahimik. sa halip. "subalit ang ka ilangan mo ay pag-ibig na tao. Sabi ng iba. o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. pati na ang iyong mga kamag-anak. Walang sinasabi tungkol sa kanyang mga ugaling hindi maunawaan. ang mga diwata o diyos ay namuh ay tulad at kasa-kasama ng mga tao. tulad ng madalas niyang pasyal sa gubat ng bundok Makiling. si Maria. Kahit kaila n. Marikit ang kanyang mga m ata kaya pati mga babae ay naakit makiharap sa kanya. Mabait siya at mababa ang luob. nagalit daw si Mariang Makiling dahil tinatangkang agawi n ng mga <i>hacenderos</i> ang lupain sa bundukin.

siya n a lamang ang tanging nagpalaki sa dalawa nilang anak na babae. M apagbigay siya at mahal ng lahat ng kakilala dahil mabait. upang ipagbili ang kanyang huling isda subal it nuon. Ginamot niya ang suga t at pinatigil ang pagdugo. hindi na niya nakaharap si Mariang Makiling. Pagkatapos. ay hin di sumagot at tumingin sa malayo.kapwa gamit sa pangingisda gabi-gabi. ang matamis niyang ngiti ang siya ng nagpapaliwanag sa munti nilang kubo. Mula nuon. Isa pang dahilan hindi na nakita uli ni Gat Dula si Mariang Makiling: Siya ay is ang nilalang na tao samantalang si Maria ay isang diwata. at nagsalit a pa ng paghamak. Nagpasalamat ang matandang babae. yumuko si Gat Dula kay Maria na. Si Mangita ay kayumangging kaligatan at ang buhok niya ay kulay ng hatinggabi. Nagsusuklay ng buhok nu on si Larina sa pintuan. naki kita niyang nangingisay pa ang paruparo at tuwang-tuwa siya sa galaw nito sa kan yang buhok. at nagkatinginan silang dalawa. Tapos. Sinigawan niya at iti nulak palayo. nagpupunta siya sa lawa upang masdan ang sarili sa tubig. Nakiusap siya kay Larina na tumulong upang lumaki ang kanilang kita subalit hindi siya pinansin ng kapati d na nagpatuloy na nag-aliw na lamang sa sarili. subalit kahit kailan man. nagkadikit ang kanilang mga balikat. bitbit ang kanilang mga "panind a. Siya ay nahawa. Isang araw. Nabalo nang namatay ang asawang babae. lalo lamang namuhi si Larina. Kaiba siya sa kapatid. Nuon kasi. tulad sa madalas na niyang gawa." sabi niya kay Mangita bago uugod-u god na lumakad paalis. umukit si Mangita ng magagandang kabibi at ipina gbili. Gaano man katalik sila . hindi tumutulong sa bah ay at maghapon na lamang nagsusuklay. Isang araw. Lumuwas siya sa lungsod sa kanyang bangk a. laganap ang sakit duon. Hindi sin asadya. sumandok siya ng kanin mula sa palayok a t pinuno ang mangkok ng pulubi. Nakita niya ang sugatang pulubi at maagap na tinulungan. Pati ang mga taga-kalapit ba ranggay at nayon ay dumayo upang magkalakal din. "Hindi ko kalilimutan ang iyong bait at awa. nagtungo sa talipapa ng Makiling si Gat Dula. Natumba ang matandang babae at nabagok ang ulo sa bato. Maputi naman si Larina at haling na haling siya sa manilaw-nilaw niyang buhok na pinatubo niyang mahabang mahaba. madalas dumalaw si Gat Dula sa bahay nina Gat Panahon at Dayang Makiling. Pinagalitan siya ni Mangita dahil sa kanyang kawalan ng makata o subalit sa halip na magsisi. Nagkakilala sila at pagkaraan ng mahabang paguusap. nagkasakit at natuluyan. Narinig ni Mangita ang ingay at humangos mula sa pagsusulsi niya ng isang lambat . Lalo namang nagselos at nainggit si Larisa kay Mangita. sina Mangita at L arina. Upang magkaruon ng hanap-buhay. gawi ng mga tao kapag nagigipit na lumap it sa mga diwata at humingi ng tulong. At araw-araw naman. at ang "bilihan" sa katunayan ay palitan lamang ng mga dala-dalang bagay . Kapwa nakaharap sa nagtitinda . At malupit. namatay ang ama. ayaw siya ng mga tao na lalong humanga at nagmahal sa kapatid niyang Mangita. nahipo pa ni Gat Dula ang kamay ni Mariang Makiling sapagkat hawak nilan g magkasabay ang balat ng hayop. Bilang paghingi ng paumanhin. isang pulubing matandang babae ang lumapit sa kanilang kubo at humin gi ng kaunting kanin para sa kanyang maliit na mangkok. Lagi siyang wala sa bah ay at tumutulong sa mga tao.wala pang salapi nuon.sa mga salakot. at pakay naman ng mga diwata ang tumulong sa mga tao. Paminsan-minsan. ang panginuon sa nayon ng Bai.akiling . nakasabay niya si Gat Dul a sa "pagtawad" sa isang piraso ng balat ng hayop. sa hinhin. Kumita siya ng sapat lamang pambili ng pagkain. nakangiti nang bahagya si Maria nang maghiwalay sila. upang mamili at mag-aliw. Kapwa napakaganda ng dalawang anak. hindi maaaring mag-ibigan ang dalawang magkaibang nilalang." Nanduon din nuon si Mariang Makiling at nagkataon. MARAMING taon na ang nakaraan mula nuong namahay sa mga pampang ng Laguna de Bai ang isang mahirap na mangingisda. banig at sutla. Pagkaraan ng panahon. Nanghuhuli siya ng mga parupar o na tinutusok niya hanggang mamatay at isinasabit na palamuti sa buhok. Naiwan g lubos na ulila na ang magkapatid. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa pagtahi sa mga lambat at sa pagbigkis ng mga sulu . . at lahat sa nayon ay nasa talipapa. at nasuya sa pag-abala ng pulubi. Dahil dito. Hindi niya kinibo si Larina na tumawa lamang. Siksikan ang mga tao duon sapagkat "araw ng p amilihan" nuon.

" bigkas ng diwata." habilin ng pulubi kay Larina bago umalis. "umuwi na tayo!" At mula nuon. Nagmakaawa siya kay Larin a na alagaan siya subalit malaki talaga ang muhi ng kanyang kapatid kaya pinabay aan siyang lumala. sabay sa paratang at pataw ng parusa. sa halip na alagaan ang kapatid. matapos ng ilang saglit. 5 . sa laki ng inggit at muhi sa kapatid. "Mula ngayon. Muli niyang tinanong si Lari sa at muling sumagot ito ng "oo. itinago ni Larisa ang mga buto sa sariling mahabang buhok. Muling lumala ang sakit ni Mangita at humina nang humina ang paghinga. Agaw-buha y na siya nang bumalik ang pulubing matandang babae. Mabait si Mangita kaya isasama ko siya sa aking tahanan sa pulo nitong lawa. pagkita ng mga tao.Patuloy ang laganap ng sakit at si Mangita ay naratay. "sapagkat nais ko ng matanto ang inyong kaluoban. "Oo!" sagot ni Larisa. nag simulang gumaling si Mangita bagaman at lubha pang nanghihina kaya hindi nakayan ang magpasalamat. Dumukot siya ng isa at isinubo kay Mangita. kundi magandang diwata! Kalong-kalo ng nito ang may sakit na Mangita." Nuong sandaling iyon biglang sumabog ang liwanag sa luob ng kubo at nasilaw si L arisa tulad ng pagtitig sa araw. May dalang supot ng mga buto ng halaman ang pulubi. "Ako ang pulubing humingi ng limos sa inyo. hinangad niyang mamatay na si Mangita. Hinalughog ng pulubi ang kubo at bakuran suba lit wala siyang nakitang itinapon o itinagong buto. Nagsimulang maghingalo si Mangita at malapit nang mamatay nan g bumalik ang pulubing matandang babae. at ipinak ita pa ang supot. naalis ang buto at sumibol na luntiang hala man na lumutang sa tubig. At tuwing malakas ang ulan at hangin." bulong ng diwata kay Mangita. walan g tigil ang suyod sa buhok. "Subuan mo siya ng isang buto oras-oras hanggang pagbalik ko. duon sa magandang tahanan ng diwata namalagi si Mangita at nabuhay silang masaya at mapayapa. Pagbalik ng kanyang paningin. Tinanong niya si Larisa kun g sinubuan ng buto ang maysakit tulad ng bilin. wala nang laman. Subalit ikaw ay masama!" Itinutok ng diwata ang daliri sa mukha ni Larisa. "Halika. luluhod ka habang panahon sa ilalim ng lawa at magsusuklay upang m asuyod nang walang katapusan ang mga buto mula sa iyong buhok!" Pumalakpak minsan ang diwata at pumasok ang ilang bulilit at hinatak paalis ang humihiyaw na Larisa. Isa-isa. inaanod itong ha laman pa-agos sa ilog Pasig na. Kaya. Naiwan ang mga buto kay Larina subalit hindi niya binig yan si Mangita. Ilang saglit lamang. ay nagpapagunita sa kanila n a pinaparusahan si Larisa dahil sa kanyang kasamaan. Katunayan. hindi na pulubi ang nasa harap niya. Si Larisa naman ay nasadlak sa ilalim ng lawa.

Patunay ito sa mga lumabas na institusyonal na ad. dalawang pangunahing paglilimita ang nagaganap: Una. Samakatuwid. simbahan. Makikita sa mga ad na ito ang mga karaniwan ngunit mahalagang usapin ng lipunan tulad ng karapatangpantao. kalikasan. masasabing malay at. masasabing ang mga usa ping ito ay ang mga bagay na hindi magandang maranasan o pumaloob sa kamalayan n g bata. nagiging krisis muna ito sa bahagi ng magulang.Title:Sanaysay (23) Nakatuon ang mga ito sa mga bagay o gawain na karaniwan at inaasahan sa magulang at anak. Sa ganito. Sa isang pagtingin. umiiral pa rin ang pangangailangan ng tao na harapin ang mga ito at kadalasan ay ginagamit nila ang midya para rito. ang mga usaping ito ay kumakatawan bilang kabaligtar an ng isang ideyal o subhetibong realidad. Bukod sa mga in aasahang gawain o bagay na pampamilya. halimbawa na ang mga magulang. Sa puntong i to pa lamang. Ang ganitong mga ad ang tumatayong tulay upang ang aktw al ay magkaroon ng maayos na pagpapaliwanag na aayon sa subhetibong realidad. Ito ay maaaring magdulot ng krisis sa identidad ng bata. lugar na panlibangan at bakasyunan. Bahagi pa rin ng gawain ng midya na harapin ang mga ito. Tumataliwas ito sa mga kahulugan at konsepto ng isang kaayusan. Ngunit bago ang krisis sa bahagi ng ba ta. trahedya at pagpaplano ng pamilya. K inakailangang magkaroon ng pagbabago upang ang isang pangyayari ay maunawaan at umayon sa isang interes. Sa pagkakaroon ng ganitong uri ng ad. Dahil may banta sa realidad na nililikha. Sa madaling salita. Katulad ng sa midya. nagkakaroon ng reinterprestasyon a t alternasyon. Ang mga reinterprestasyon at alternasyon ay hindi lamang sa mga p angyayari kung hindi pati na rin sa mga kahulugan at tauhan. ang mga pangyayari o konsepto na taliwas sa kanilang subhetibo o ni lilikhang ideyal na realidad. Isang halimbawa nito ay ang ad ng <i>Habitat for Humanity Philippines</i> . kahit paano . Sa mga ganitong pagkakataon . nagkakaroon ng pagtutuon sa pangaraw-araw na gawain at mga personal na adyenda at iniiwasan ang pagharap sa mga "totoong" problema ng buhay. Sa kabilang banda. ang adbertaysing ay hindi lamang para sa pag bebenta ng mga produkto at serbisyo. Ayon sa kanya . Ang mga ito ang maituturing na mas ispesipikong pangyayari sa maliliit na sektor o aspekto ng r ealidad. kailang ang bumuo ng mekanismo ang lipunan upang matiyak na magkatugma ang aktwal at sub hetibo (Berger at Luckman 147). nagkakaroon ng paniniwala na ang ginagawa ng tao. ang mga aktwal at totoong usapin ng lipunan ay hindi lubos na maisasantabi. Dito pumapasok ang papel ng institusyonal na ad sa pagtitiyak ng tugmaan ng aktwal at subhetibo. makikita na kung paano nalilimita ng print ad ang pananaw ng mga m agulang tungkol sa realidad na maisasalin sa kanilang mga anak. bagkus. at kakabit nito ay maipaliwanag din nila sa kanilang anak kung darating na ang pagkakataon. ay para sa kapakanan at kaligtasan ng sarili o ng pamilya. Tinukoy ni Carlo Brooks Johnston kung paano nagagawa ito ng adbertaysing. Para sa pananaw ng magulang. pakikisalamuhaan at kapapalooban ng bata tulad ng paaralan. hindi siya nagiging bukas sa iba pang maaaring mangyari sa hinaharap. may malaking pagdidiin din ito sa u ri ng pag-iisip at pagkilos na maikakabit sa produkto at serbisyo. kinakailangan ng magulang ng mga paraan upang maipaliwanag sa kanilang sarili. ay sumasabay sa mga kasalukuyang pangyayari ang midya at nagagampanan pa rin n ila ang kanilang tungkulin bilang panlipunang institusyon. lalo na kung n asa puntong nakita na niya na may iba pang realidad bukod sa realidad na nilikha ng kanyang magulang sa loob ng tahanan. nililimita din nito ang mga aspekto ng re alidad at sektor ng lipunan na paglulubugan. Pangalawa. ilarawan at kung maaari ay talakayin.

Masasabing lumang realidad ang kanilang kasalukuyang pananaw dahil ito ay nakatanim na sa kanilang kamalay an kung kaya't hindi agad malilimutan. Bagama't m ay nauna nang realidad ang mga magulang na maisasalin sa mga anak. tungkulin ng mga ad na institusyo nal na muling umugnay. Makikita r in ito sa bahagi ng mga advertiser ng ad na institusyonal. ang negatibong imahen ng aktwal na r ealidad ay naging positibo. ang mga ito ang tumatayong tulay upang magtagpo ang dalawa. ang layunin ng ad na institusyonal ay ang mabigyan ng maganda o pambansang imahen ang isang negosyo. Bukod sa linggwist ikong aspekto ng ad. Batay sa mga tinalakay. Ngunit hindi tina lakay nina Berger at Luckman na sa panahong may tunggalian ang aktwal at subheti bong realidad ay may nagaganap ding pagkatiwalag-ang pagkatiwalag ng subhetibong realidad ng mga magulang at anak sa mas malawak na subhetibong realidad ng lipu nan. matutukoy kung ano ang parametro o hangganan ng realidad ng bata sa pamamagitan ng mga print ad. Bagama't ang muling sosyalisasyong tinalakay sa sinundang talata ay para sa mga magulang. Pansinin ang tono at himig ng pangungusap na "This summer. Dito ay nagkakaroon sila ng paliwanag sa mga aktwal na pangyayaring tal iwas sa kanilang kinokonstrak na daigdig." Positibo ang dating ng pangungusap at may kat iyakang ang problema sa pabahay ay magkakaroon ng kalutasan. Muling sosyalisasyon sapagkat naroon pa rin ang orihinal na realidad ngunit nagkakaroon ng pagbabago at muling pagpapaka hulugan. ang mga ad na pamprodukto. Dahil may paliwanag. nagkakaroong mul i ng rekonstruksyon ng realidad. Ang ganitong sitwasyon ay n agsisilbing krisis ng mga magulang sa sosyalisasyon ng kanilang anak dahil kaila ngan nilang pagtugmain ang dalawang realidad. natitiwalag din sila sa realidad ng mga magulang at anak. ang pagli limita sa mga usapin o alalahaning may kaugnayan sa loob ng tahanan. korporasyon o samahan sa realidad ng lipunan . they'll be home at last. hinihikayat ng ganitong uri ng ad ang mga tao na magkaroon ng positibong pa lagay at pagtingin para sa kanila. Ang mga bata at kabataan sa ad ay pawan g mga nakangiti at wala ni isa mang nagpakita ng kawalang pag-asa. makikita ang aktwal na realidad na maraming b ata ang walang bahay. Dagdag din nila na sa panahong may tunggalian ng aktwal at subhetibong realidad. ang reinterpretasyon at alternasyon sa baha gi ng isang negosyo. Masasabi na ang mg a print ad ay isa sa mga aparatong ito. korporasyon o samahan sa pamamagitan ng ad na institusyonal ay isang pagtatangka rin na muling makibahagi ang mga grupong ito sa bagong pag papakahulugan ng realidad ng mga magulang at anak. korporasyon o samahan. Taliwas ito sa ideyal o subhetibong realidad na ang bata ay kailangang may tahanan o bubong na masisilungan. Gayumpaman. Ma kikita na sa ganitong reinterpretasyon at alternasyon ng aktwal na sitwasyon ay nangangailangan ng muling sosyalisasyon (re-socialization) ng magulang kaugnay s a kanilang pananaw sa kasalukuyan o lumang realidad. Sa ad ay hindi itinago ang aktwal na nangyari ngunit sa pamamagitan ng paglalagay a t pagsasaayos ng mga salita at pangungusap. ang nabanggit na ad ay tumutulong sa pagresolba ng krisis sa pamamagitan ng reinterpretasyon at alternasyon ng mga pangyayari at tauhan. Dahil ang unang ahente sa pagl ikha ng identidad ng bata ay ang mga magulang. Upang makabalik sil a sa kamalayan at realidad sa loob ng tahanan. ipinapakita na ang pangyayari ay bahagi ng realidad ngunit isang realida d na madaling mahawakan o pamahalaan kung kaya't hindi kailangang ikabahala. Binanggit nina Berge r at Luckman ang pangangailangan ng mga aparato para sa pagpapanatili ng isang s ubhetibong realidad at ang mga ito ay kailangang regular at tuluy-tuloy (154). makikita na hindi lamang ito nakalimita sa kanila. Batay sa mga pangungusap sa ad. Makikita na sa unang grupo ng mga print ad. nagiging bahagi sila sa s osyalisasyon at muling sosyalisasyon ng mga magulang at anak. Katulad ng nasabi na. Ibig sabihin nito. sila ang kinakausap ng mga ito. Dahil bahagi ang mga negosyo. Sa pam amagitan ng pagtalakay at pagpaksa ng mga ito sa mga panlipunang usapin at probl ema.. makikita ang . Sa madaling salita. Samakatuwid. nakatulong din ang mga biswal na aspekto nito upang iparat ing ang positibong imahen ng sitwasyon.

Ibig sabihin. tatlong pangunahing as pekto ang pagtuunan ng pansin: ang pagkakaroon ng maayos na tahanan. Ibig sabih in. Kakabit din nit o ang integrasyon at reintegrasyon ng mga grupong umuugnay sa subhetibong realid ad ng lipunan sa realidad ng tahanan. Sa pamam agitan ng reinterpretasyon at alternasyon ng mga pangyayari at tauhan. ang mga ito ay madaling maresolba. pinag-uug nay muli o pinagtatagpo ang dalawang magkaibang realidad. Dito. Sa kabilang banda naman. maaaring ang tugon ng mga ad ay ang paglalarawan sa lipunan. ang realidad ang umaayon sa mga imahen at representasyon n g midya. Bahagi ito ng pangunahing sosyalisasyon ng bata. tauhan at kontekstong ginagalawan ng mg a ito. Sa paimbabaw na pagbasa. may apat na yugto na dinadaanan ang imahen o representasyon ng midya sa realidad (6. Tungkulin naman ng mga ad na institosyunal na ipaliwanag at lutasin ang tunggalian ng aktwal at subhektibong realidad sa loob ng tahanan. Katulad nga ng isinasaad ng huling pangu . ang obhetibong representasyon ng totoo o tuna y ay imposible dahil ang batayan ng realidad ay isa nang simulasyon. Batay sa deskripsyon sa body copy. ang realidad ang repleksyon ng midya. maitatanong ngayon kung ang mga ad na may imahen ng mga bata ay naglalarawan ng kanyang realidad o nagpapanukala ng kanyang realidad. Kung gayon. Ibig sabihin. Sa una. ang representasyon o imahen ng midya ay tumutugma sa umiiral na realid ad samantalang sa pangalawa naman. Kung may suliranin man. Sa halip na ilarawan ang kontekst o ng mga pangyayari at tauhan. makikita na ang kalagayan ng mga pamilya sa kara mihan sa mga print ad ay urbanisado. Batay sa talaang ginawa sa mga print ad. Holmes 36). * pagtatago sa katotohanan na walang umiiral na realidad. maalwang bu hay at mabuting edukasyon. * distorsyon ng realidad. Ang pang-apat naman ay tumutukoy sa katapusan ng realidad (Holmes 37). Sa pangatlo. ang isa pang maaaring tugon ng mga ad ay preskr iptibo o ang pagbibigay-panukala sa realidad. Ang mga tema at paksa ng bawat isa ay nagp apakita ng isang masaya at maayos na tahanan.medyasyon ng mga print ad sa pagsasala at pagtukoy sa kung ano ang dapat isalin sa bata. ideyal ang pagtira rito. Ang mga pamilyang titira rito ay wala nang aalalahanin at kai langan na lamang magsaya at maglibang. Deskriptibo o sinasalamin nila ang mga pangyayari. itinatago ng mga ito na wala ngang umiiral na "katotohanan" (Holmes 37). Itinatakda naman ng mga ad na panserbisyo kung ano ang realidad na dapat kapalooban ng bata sa labas ng tahanan. hindi itinatago ng mga imahen o representasyon ang "katotohanan" at sa halip . binabago nila ito upang tumugon sa pangangailanga n o interes. <b>Ang Pagiging Preskriptibo ng mga Print Ad</b> Dalawa ang maaaring maging interpretasyon sa pahayag na ito. Upang masagot ito. Makikita na sa una at pangalawang yugto ay may pagkilala sa obhetibong realidad. ang integrasyon at reint egrasyong ito ay hindi lamang nakalimita sa usapin ng realidad. Gayumpaman. Ang mga realidad na ito ay ispesipiko kung kaya't inilalarawan din ang mga ispesipikong tungkulin at papel na kailangang gampanan ng bata sa loob ng mga ito. Sa halip. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: * repleksyon ng batayang realidad. may ginagawang pagbabago ang representasyon o imahen sa realidad. ang m idya ay hindi repleksyon ng realidad. Sa isang b ahagi. sa aspe kto ng muling sosyalisasyon ng mga magulang at anak ay may tungkuling integrasyo n at reintegrasyon ang ganitong uri ng ad. Halimbawa nito ay ang ad ng One Central Park. at * kawalan ng ano mang kaugnayan sa realidad: ang imahen ang sarili niyang simula crum. isang bagong subdibisyon sa Eastwood City. Para sa kanya. magandang sumangguni sa ilang ginawang pananaliksik tungkol sa kala gayan ng bata. Ang pangatlo at pang-apat naman ay nagpapahayag na walang umiiral na realidad. Maiuugnay ang ganitong kalakaran sa paglalarawan ng midya sa reali dad sa konsepto ng simulasyon ni James Baudrillard.

at frozen. Sino nga naman ang mag-aalinlangan sa kala wakan ng gamit ng wikang Filipino lalo pa't ang pinag-uusapan ay karapatang pant ao? Gayunman. Hayaan ninyong talakayin ko ang paksang ito sa liwanag ng pag-aaral ng panitikan . "It's a lifestyle so exiciting." Nagpapakita rin ng katulad na tema at himig ang ad ng Windows. na isang Pilipi no at nagtuturo ng Filipino na sabihing bagamat napapanahon. binanggit niya na ang ideya ng pagiging industri yalisado ay isang ilusyon lamang. Ngunit ito ay i mahen lamang. Ang isang bansang katulad ng Pilip inas na likas na pinaghiwa-hiwalay ng kalikasan ay may kani-kaniyang wika sa baw at bahagi ng kapuluan. Nangyari ito at patuloy na nangyayari sa inaakala nating dambuhalang wikang Ing les. Mababasa sa copy ng ad na maganda ang paaralan. level. 4 Title:Sanaysay (13) Sa sarili kong pananaw at pagsusuri. ang panghihiram ay natural na penomenon sa pagpapanatiling buhay ng isang wika. Hindi na sila Ingles! Atin na sila! Gusto kong tapusin ang diskusyong ito sa pagsasabing hindi ganap na totoong nagi ng "Taglish" ang ating wika. Sa pagpasok ng bagong milenyo. kumpleto sa pasilidad. Papasok lamang ang panghihiram at pag-aasimila kung hind i matiyak ng katutubong salita ang tunay na kahulugan. boy. Maging sa tao. Noon tanging ang m ga salitang basket. Bukod sa body copy. you can't ask for m ore. hindi naman siguro natural para sa inyong lingkod. sa pamamagitan ng revisyong ito. patuloy pa ring hinah anap ng mga Pilipino ang kanilang kakanyahan. ngunit sa di malamang kadahilanan ay patuloy na hindi inaalintana. Sa kabuuan. makabubuti ng magtiis sa kaunting kinikita. jar. so complete. apartment. Sa isang pag-aaral ni Rogelia Pe-Pua tungkol sa epekto ng mga pat alastas sa mamimiling Pilipino. Makikita sa mga ad na ito at sa iba pang katulad na ad ang imahen na ang Pilipinas ay industriyalisado. Kung uunawain lamang po natin at ganap na susuriin. ito samakatuwid ang mabisang patunay ng aking paniniwal a. tinitiyak sa ad na angkop at ideyal ang pag-aaral dito ng mga bata. marami na tayo ngayong mga salita na maituturing na walang resistensya. pasok na pasok na ang mga salitang janitor. Hinaluan pa ito ng mga wikang dayuhan upang ang sariling kultura ay mabahiran pa rin ng kulturang hiram kasabay ng panghihiram natin ng k . kaysa sa agad na hihiram o uutang na kapag luma on ay hindi na mabayaran! Isang makabuluhang pagdiriwang ng Buwan ng Wika at san a'y magtulung-tulong tayo sa ganap na pagpapayaman nito tungo sa walang diskrimi nasyong pagkilala ng mundo! Inaasahan ninuman mula sa isang propesor ng wika na sabihin niyang napapanahon a ng paksa ng ating pagdiriwang ngayon. N gayon. makikita rin ang imahe n ng mga bata na maayos na nag-aaral. vulga r.ngusap sa copy. Tandaan po nating sa tuntunin ng panghihiram. report at iba pa ang nasa kategoryang ito. Kung naniniwala ang lahat na ang panitikan ang pinakmabubuting katha ng tao sa isang tiyak na panahon. una pong hakbang ang magtumba s ng katutubong salita. tila hindi nalalama n ng mga kababayan ko na ang ganitong usapin ay paulit-ulit nang naganap sa kasa ysayan. mukhang hanggang ngayon. at maaasahan ang p araan ng pagtuturo para sa mga bata. development. oval.

dalawa lamang ang uri ng g anitong mga tao: ang mga kulang sa kaalaman at ang mga walang alam. sariling wika ang ginamit ng ating mga bayan i at mga kababayan. Kay Rizal lamang. paglalarawan. Pilipino at Filipino. nagsikap ang mga Pilipinong matutuhan ito sa pamamagitan ng mga rimang hinabi ng mga Ladino. Mula dito. Sa puntong ito. Para sa akin.anilang wika. Ang karapatan ay yaong kung ano ang pa ra sa iyo na maaaring inaangkin ng iba at hindi yaong nais mo lamang maging iyo. muli n ating buksan ang mga dahon ng panahon upang aking patunayan na noon pa man. Masakit tanggaping hanggang sa ngayon. na siyang pinakapuso ng Konstitusyon. unti-unting natuto ang mga Pilipino hanggang sa matutong makipag-usap kahit paano sa mga dayuhan. Mangyari pa. Ano naman ang pagpapahayag? Alinmang libro sa Retorika ang magpapatunay na ang p agpapahayag ay may apat na anyo o diskors: pagsasalaysay. madalas kong linawin muna ang mga terminon g aking tatalakayin bago ko tahasang suriin ang paksa. malinaw na ang wikang pambansa ay Filipino at hindi Tagalog. "ang iyong karapatan ay nararapat hangga't hindi nakakaper wisyo sa karapatan ng iba. iba pa rin ang wika ng maya yaman at mga nakapag-aral kaysa sa mahihirap at masang Pilipino." Matapos nating bigyang-kahulugan ang mahahalagang termino ng ating paksa. Hindi nga ba't may mga t aong hanggang ngayon. Sa pananaw naman ng mga linggwista. Ang katawagang Filipino ay unang lumitaw sa Konstitusyon n g 1973 ngunit lalong tiniyak ng Konstitusyon ng 1987. Itong huli para sa akin a ng pinakamahalaga pagkat siyan g may pinakamataas ang antas. paglalah ad at ang pagmamatuwid. masakit isiping inihambing niya ang mga babaeng ito ng Malolos sa mga taga-Esparta.</pd> Santos. upan g maipahayag ang ating mga karapatan. Isang salitang kakaiba sa MAAARI/PWEDE. Mula dito. ang karapatan ay isang sal itang nagmula sa DAPAT. Totoo nga't Kastila ang kanilang ginamit na masasalamin sa kanilang opisyal na pahayagang La Solidaridad. Inaasahan kong sa pagkakataong ito ay hindi na tayo magkakaiba-iba pa n g pananaw ukol sa pagkakaiba ng Tagalog. Alam n inuman na mababasa ito sa Kalipunan ng ating mga Karapatan. sosyo-ekonomik at mga karapatan ng isang akusado. Ginagarantiya ng ating konstitusyon na ta yo ay may apat na uri ng karapatan. Taong 1959 nang iutos na tawaging Pilipino ang unang wikang pambansa upang matigil ang alitan sa mga T agalog at di-Tagalog. Unahin natin ang wikang F ilipino. Bagamat hindi ito ang unang wikang pambansa. Balikan natin ang apat. Maging sa aking mga lektyur sa klase. ang huli ang batayan kung paano susumahin ang katotohanan ng isang pahayag. masas abi nating hindi lahat ng pwede o gusto nating makuha sa isang demokratikong ban sang tulad ng Pilipinas ay nararapat nga. Hindi makakaabot ang sinuman sa antas na ito nang hindi nalalaman ang mabisang paggamit ng naunang tatlo. upang masabing walang kinikilingan ay ayaw mangatwiran? Mi namabuti pa nilang manahimik na lamang. Sa modernong mundo. mananatili na lamang silang palahian at hindi aangat nang kapant . Ang ikatlong termino ay ang karapatan. Muli. ito ay ang mga karap atang sibil. maliban sa dalawa pang hindi saklaw nito: an g natural na karapatan at ang mga karapatang ayon sa batas (statutory) ngunit di tahasang mababasa sa konstitusyon. ang pagpapahayag ay mauuri rin naman sa dalawang kaparaanan: pasalita at pasula t. ito naman ang naging batayan ayon na rin s a Balarila ng Wikang Pambansa ni Lope K<pd>. kung hindi sila tutulad sa mg a taga-Esparta. Nang hindi kusang ituro sa atin ng mga Espanyol ang kanilang wika. hindi maikakailang sa tuwing kakailanganin nilang makipag-ugnayan sa kanilang mga kababayan ay wikang sarili ang kanilang ginagamit. Ang mga nakapag-aral naman ay nagtatag ng kilusang propaganda. Aniya. Sa kasalukuyan. susubukin kong ipaalam sa inyo kung ano nga ba ang dapat na wika ng katarungan at karapatan. Ayon nga kay Mabini. pulitikal. Ang wikang Tagalo g ang napatunayang lingua franca sa panahon pa man ni Quezon noong 1935. ang kanyang Liham sa mga Babaeng Taga-Malolos ay is ang masakit na paraan niya upang gisingin ang mga babaeng nananatiling ayaw mani ndigan sa kanilang mga karapatan.

pananampalataya. Sa panahon ding ito. Ang kanya namang kanang kamay na si Emilio Jacinto ay buong husay na ginamit ang ating wik a sa kanyang Liwanag at Dilim. nakarating hanggang sa kasalukuyan ang h apdi ng pananakop sa mga titik ng tula na naging awit na Bayan Ko ni Jose Corazo n De Jesus. at sa lahat ng ito. Naging "suwail" siya ng anak sa Katapusang Hibik ng Pilipinas sa Inang Espanya. Bagay na ma ingat na nailarawan ni Arceo upang maipahatid ang mensaheng "hindi laging ang un ang tibok ng puso'y pag-ibig tuwina. Binabanggit na rin lang si Bonifacio. kapan gyarihan at pagkakapantay-pantay. At masasabi kong higit sa la . Naging mahusay siyang historyador sa Mga Dapat Mabatid ng mga Tagalog. Nanguna sa mga ito ang Lu pang Tinubuan ni Narciso Reyes at ang Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo. Mga tulang maiikli ngunit kasasalaminan ng mga karapatan ng kababaihang nilapastangan ng mga dayuhan. pamahalaan. bakit hindi natin subuking magbasa ng kanilang mga polyeto at mapapan sin ninuman ang kadalisayan ng kanilang mga salita. Ang panahon ng Amerikano ang nagbigay-daan upang sumilang ang mga dulang tuwiran at di-tuwirang tumutuligsa sa pamahalaan. Nariyan ang Walang Sugat ni Severino Reyes. Sa kabila naman ng mapangwasak na paraan ng mga Hapones.ay ng mga lalaki. Sa buong proseso ng pagpapatalsik sa dating Pangulo. naging gintong panahon naman ng panitikang sariling atin ang kanilang panunupil. ang pang-aapi ng mga panginoong maylupa ay nabasa sa Walang Panginoon ni Deogracias Rosario. Upang mapanatili nila ang ganito ng imahen. bagamat sinasabi ng maraming libro na maru nong rin siya ng Kastila. Bawat isa ay tumalakay sa mapagbalatkayon g pakikitungo sa atin ng mga Amerikano. higit kay Rizal at Jaena ang labis na gumamit ng wikang sarili sa pagpapahayag ng karapatang Pilipino. ang Tanikalang Ginto ni Juan K<pd>.</pd> S antos. pansinin kung anong wika ang patu loy na gamit ng mga militanteng grupo. Sino ang makakalimot sa mabisa niyang paggamit ng wikang sarili upang palitan ang mahahalagang bahagi ng mga dasal Katoliko? Naging bahagi rin siya ng Tatsulok na Hibik na pinangunahan ng kanyang gurong si Hermenigildo Flor es at tinapos naman ni Andres Bonifacio. Sa panahong kasalukuyan. Si Del Pilar. Hindi nga ba't kahit yaong matataas ang kalibre sa pagsasalita ng Ingles at maging yaong hindi Tagalog ay nagsalita ng Filipino upang maiparating lamang ang kanilang mga pananaw sa milyun-milyong Pilipinong nanonood at sumusu baybay? Sa gitna ng lahat ng katotohanang ito. hindi niya ito ginamit upang iparating ang kanyang mga karaingan. Ang pahayagang Kalayaan ng KKK ay patunay dito. naging matatag siyang pinuno sa kanyang Dekalogo ng Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Sila na sumasagisag sa mithiin ng karaniw ang Pilipino ay hindi wikang dayuhan ang gamit. Ang paksa ng ekonomiyang kapitalista ay tinuligsa sa Banaag at Sikat ni Lope K<pd>. wala ni isang kandidato ang nagpilit na magpa-Ingles -Ingles s harap ng madla. Napilitang sumulat sa sariling wika ang mga dating nagsisisulat sa Ingles at bunga nito.</pd> Abad at Kahapon." Isang karapatang noo'y di gaanong nabibigy an ng pansin! Sa panahon ding ito sinubukang tumula ng mga Pilipino sa paraang H apones sa pamamagitan ng mga haikku. Itong ikalawa ang higit na naging malapit sa puso ng masa pagkat tumalakay sa m aselang paksa ng pagkakaroon ng ibang babae ng isang ama ng tahanan. Pagdating ng eleksyon. Sa kanyang mga tula. Mula sa "Magkaisa" hanggang sa "Gloria Labandera" wikang sarili ang laging nagsasalamin sa hinaing ng mga Pilip ino. nagkaroon pa ng pagpili sa Pinakamabubuting Maikling Katha ng 1943. ipinahiwatig ng mga Pilipino ang epekto ng kulturang Amerikano sa buhay ng mga Pilipino. isang sanaysay na binuo ng pito pang maliliit na sanaysay na tumatalakay sa pag-ibig. Ngayon at Bukas ng katipunerong si Aurelio Tolentino. d i miminsang nagtalo pa ang mga senador sa kung anong uri ng varayti ng Filipino ang gagamitin. Gayundin ang tinahak ng mga akda ni Del Pilar sa pamamagitan ng kanyang Dasa lan at Tocsohan. ang kanyang Kundiman ang siyang naging pi nakamatibay na ebidensyang nagpapatunay ng kanyang pagbalikwas laban sa pamahala an. at siyempre pa. kalabisan na marahil kung uulitin ko pa ang malinaw na katotohanang walang ibang wikang ginamit ang "Tatlong EDSA" upang makahikayat ng libu-libong Pilipino kundi ang wikang Filipino. paggawa.

hat, pagkat siyang pinakamaimpluwensya, pagmasdan at pakinggan ang wika ng mass media. Ang dati-rating mga wikang Ingles ang gamit sa pagbabalita at paglilingko d ay mabilis na nagbago patungo sa paggamit ng wikang Filipino. Maging ang mga t elenovela at cartoons na kinahihiligan sa araw-araw ay kinailangang isa-Filipino upang subaybayan. At sa lahat ng ito, natutuhan na ng mga bata ang mga batayang konsepto sa matematika, agham at teknolohiya sa sarili nating wika. Sa kabuuan, bagamat dalawa ang opisyal na wika ng ating bansa, Filipino at Ingle s, hindi maikakaila na kung ang nais natin ay tapat at tuwirang pagkakaunawaan, Filipino ang DAPAT UPANG MAIPAHAYAG ANG KARAPATAN NG BAWAT MAMAMAYAN! ANG WIKANG ITO AY SUBOK NA NG KASAYSAYAN! ANG WIKA RING ITO ANG MAGBUBUKLOD SA SAMBAYANAN! Sa dakilang panahong ito ng Kapaskuhan, hindi maikakaila ninuman na bukod sa dak ilang Pag-ibig ng Diyos at Panananampalatayang sukli natin sa Kanya, ang diwa ng Kapayapaan ang nangingibabaw sa bawat puso at isipan ng bawat Pilipino! Nakapan lulumong isipin na sa kabila ng ating pagdiriwang ay nasa likod pa rin ng ating kamalayan ang bangis ng digmaan sa Mindanao, ang pait ng pagluha ng mga naulila sa kanilang mga mahal sa buhay at ang sigaw ng mga tinig na napagkakaitan ng kat arungan. Ang lahat ng ito ang sabay-sabay na umaalingawngaw upang ang mayuming h imig ng kapayapaan ay unti-unting mapawi sa ating mga pandinig. Mga kaguro, pinalilinaw ng dasal na ito ni San Francisco ang pangunahing tungkul in natin bilang mga Kristiyano at bilang mga tagapagturo. Mababasa ninyo sa prog rama sa umagang ito ang mga paksang kasunod ng tinatalakay ko: demokrasya, karap atang pantao at kaunlaran. Sadya kayang inuna ang aking paksa upang maipaunawa s a bawat isa sa atin na ito ang saligan ng lahat ng nabanggit? Maiisip ba nating magkaroon ng demokrasya kung walang kapayapaan? Para saan ang pagtalakay sa mga karapatang pantao kung ang mga karapatang ito na dapat tamasahin ay niyuyurakan dahil sa kawalan ng kapayapaan? At anong kaunlaran ang ating inaasahan kung ang bawat panig ng ating lipunan ay karahasan ang nakikita sa halip na kapayapaan?

4

Title:Ang pagkakaroon ng Kagandahang Loob Text 138 - Essay Word Count: 2,257 <i><b>Ang pagkakaroon ng Kagandahang Loob</b></i> Ang 12 na kategorya ng Kagandahang Loob ay nasa loob ng isang tao. Ang ' loob' ay isang mahalagang konsepto sa mga Pilipino. Ayon kay Salazar (1985), ang pagkatao ng isang Pilipino ay may loob at labas (<i>internality</i> at <i>exter nality</i>) at ang loob ang siyang mas pinahahalagahan. Ayon kay Ileto (1979), a ng loob ang siyang panloob na sarili, ang ubod ng pagkatao at siyang kinasasalal ayan ng tunay na halaga ng isang tao. Ang loob ay isang konseptong may kinalaman

sa relasyon at naglalarawan sa ating pakikitungo sa iba kaya naman ang mga sali ta natin tungkol sa pakikipagkapwa ay may taglay na loob; "utang na loob", "sama ng loob", "kusang loob" at "kagandahang loob ." Ngunit kahit na ito ay galing s a 'loob', upang makita ito sa isang tao, dapat niya itong mailabas. Kaya ang mga katangian sa 12 na nabanggit sa pag-aaral ay may kinalaman sa pagkilos o <i>obs ervable behavior</i> ng tao . Pangalawa, ang mga katangian ng kagandahang loob ay mga katangian na hin di inaamin ng isang tao na taglay niya ang mga ito. Hindi dapat manggaling sa sa rili ang pagsasabi na ikaw ay may kagandahang loob. Dapat ibang tao ang nakakiki ta nito sa iyo. Ang Kagandahang Loob ay iginagawad ng ibang tao sa iyo. Hindi tu lad ng ibang positibong katangian tulad ng pagiging masayahin. Ang isang tao ay maaaring ipagsasabi na siya ay masayahin ngunit ang taong may kagandhang loob, h indi niya ito ipinagsasabi. Maaari nga na hindi niya alam na mayroon siya nito s apagkat ibang tao ang nakakikita nito sa pamamagitan ng pagkilos at pag-uugali n iya. <i><b>Mga isyu sa mga katangian ng Kagandahang Loob</b></i>. Sapagkat ito ay mga katangian o <i>traits</i> at ang mga katangian ay la ging may kinahaharap na mga isyu, masasabi rin na ang mga katangian ng kagandaha ng loob ay napapasailalaim din sa mga isyu ng <i>traits</i> na binanggit nina Ch urch at Katigbak (2000). Ang mga katangian ba ng kagandahang loob ay ayon sa sit wasyon (<i>situational</i>) o sa disposisyon (<i>dispositional</i>)? Ito ba ay m ula pagkapanganak (<i>innate</i>) o natututunan (<i>acquired</i>)? Karamihan din sa mga katangian ng kagandahang loob ay may kaugnayan sa <i>moral values</i>. K apag nilikha ang iskala, maaaring magkaroon ng argyumento sa mga kasagutan sapag kat magkakaiba ang mga pagpapahalaga o <i>values</i> sa iba't ibang kultura. May epekto kaya ang <i>individualism</i> at <i>collectivism</i> sa pagbuo ng konsep to ng kagandahang loob? <i><b>Implikasyon sa clinical at counseling psychology</b></i> Ngayong may ideya na tayo kung ano ang kagandahang loob, maaaring makatu tulong ito sa pagpapabuti ng ating relasyon sa ating kapwa sa araw-araw na inter aksyon natin sa kanila. Bukod pa dito, maaaring makatutulong ito sa mga <i>clini cal</i> at <i>counseling psychologists</i>. Maaaring tingnan ng mga <i>counselor </i> o <i>therapist</i> ang kanilang mga sarili at alamin kung ano sa mga katang ian ng kagandahang loob ang mayroon sila na nakatutulong sa kanilang propesyon. Maaaring ang maging pokus ng isang <i>counselor</i> ay hindi lamang ang kanyang oryentasyon at mga teknik kundi pati na rin ang kanyang mga katangian upang magi ng isang epektibong <i>counselor</i>. Gayundin sa larangan ng pananaliksik sa <i >counseling</i>. Karamihan sa mga pananaliksik ay nakatuon lamang sa modelo ng < i>counseling</i> ngunit limitado ang mga pananaliksik sa mga katangian ng isang <i>counselor</i> kung ikukumpara sa bilang ng mga nagawa na tungkol sa modelo o stratehiya. Ayon kay Seligman (2000), ang <i>Positive Psychology</i> o ang sikolohiy a na nakatuon sa mga positibong katangian ng isang tao, ay unti-unti nang nakiki lala sapagkat marami itonh aplikasyon sa iba't ibang larangan ng sikolohiya kabi lang ang <i>counseling</i>. Ang pagbuo ng konsepto ng kagandahang loob ay maaari ng makatulong sa pagsisimula ng <i>Filipino Positive Psychology</i> na maaaring may aplikasyon sa <i>counseling</i>. Sa isang pag-aaral na may layuning makagawa ng isang unibersal na klasipiksayon ng mga positibing katangian ng mga tao sa h alip ng mga negatibong karamdaman na kagaya ng <i>Diagnostic and Statistical Man ual of Mental Disorders (DSM-IV)</i>, natuklasan nila Dahlsgaard, Peterson and S eligman (2005) na may anim na positibong katangian na makikita sa <i>Confucianis m</i>, <i>Taoism</i>, <i>Buddhism</i>, <i>Hinduism</i>, <i>Athenian</i>, <i>Juda ism</i>, <i>Christianity and Islam</i>. Ang mga ito ay <i>justice</i>, <i>humani ty</i>, <i>temperance</i>, <i>wisdom</i>, <i>transcendence at <i>courage</i>. Ma

aaring ang mga ito ay kaugnay ng 'kagandahang loob' at maituturing na pinakamaha lagang konsepto sa <i>Filipino Positive Psychology</i>. Marahil kung ang isang <i>counselor</i> ay may kagandahang loob, isa ito ng aset o kalamangan sa <i>counseling</i> ngunit baka mayroon din itong negatibo ng epekto sa <i>counselor</i>. Kung lagi siyang handang tumulong, magbigay ng se rbisyo, at inuuna ang kapakanan ng ibang tao, hindi kaya siya ay sobrang mapagod at mawalan ng motibasyon sa <i>counseling</i>? Hindi kaya mamihasa ang mga <i>c ounselee</i> at abusuhin ang kanyang kagandahang loob? Ngunit kung may dedikasyo n ang <i>counselor</i> sa kanyang propesyon ay kaya niya itong mapaimbabawan at hindi indahin ang abala o pagod-na ayon sa pag-aaral na ito ay isang katangian n g kagandahang loob. Sa pagkakaroon ng mga domeyn at kategorya ng Kagandahang Loob, maaaring makabuo ng isang iskala na susukat sa Kagandahang Loob ng isang tao. Ang iskalan g mabubuo ay maaaring gamitin sa <i>counseling</i>, sa pagpili ng mga aplikante sa trabaho, at sa iba pang gamit. Kung ang pagkakaroon ng kagandahang loob ay natututuhan, maaari ba itong ituro sa <i>counselor</i> at pati na rin sa <i>counselee</i>? Maaari bang magka roon ng kurso upang madebelop ang kagandahang loob, o maaari bang magkaroon ng m odelo o estratehiya sa <i>counseling</i> na gamit ang konseptong ito? <i><b>Limitasyon ng metodolohiya</b></i> Dahil sa ang pag-aaral ay may layuning makabuo ng konsepto, ninais ng ma y-akda na magkaroon ng maraming kalahok upang maraming pananaw ang makuha, kaya napagdesisyunan na <i>questionnaire</i> ang gamitin sa pagkalap ng datos sapagka t mas marami ang maaaring makasagot. Ngunit may ilang limitasyon ang ganitong pa mamaraan. Una, maaaring mas marami silang naisagot kung interbyu ang ginamit. Pa ngalawa, walang pagkakataon na magkaroon ng <i>consensus</i> ang mga kalahok. Na gkaroon naman ng mga ilang eksperto na tumulong sa <i>content analysis</i> nguni t mahalaga pa rin kung ang mga kalahok mismo ang nagtipon upang magsalu-salo ng mga pananaw. Maaari sanang magawa ito sa pamamagitan ng <i>Focus Group Discussio n</i>. Mayroong naging limitasyon din ang <i>questionnair</i>e na ginamit. Ana panuto ay sumulat ng karanasan nila noong huling apat na linggo. Nilagyan ng <i> time frame</i> dahil baka mas detalyado ang kanilang kwento kung sariwa pa ang p angyayari. Ngunit ang maaaring nangyari ay hindi nila isinulat ang isang karanas an na matagal nang naganap kahit na ito ay mas makabuluhan sapagkat ang nakalaga y sa panuto ay mga karanasan noong nakaraang apat na linggo lamang. Sa mga susun od na pag-aaral, maaaring huwag na lamang lagyan ng <i>time frame</i>. Sa pagpili ng kalahok, ang mananaliksik lamang ang nagdesisyon kung sino ang nararapat na gawing kalahok base sa kanyang palagay o <i>assumption</i> na ang mga nasa <i>helping profession</i> ay may taglay na kagandahang loob. Maaar ing sa susunod ay gagamit ng <i>nomination method</i> na kung sino ang pinakamar aming nominasyon mula sa ibang tao ay siyang magiging bahagi ng pag-aaral. Layunin ng panimulang pag-aaral na ito na alamin kung ano ang konsepto ng ritwal sa Pilipinas, at kung paano ito tinatanggap o ginagamit ng tao sa kanila ng kamalayan at kultura. Dahil panimulang pag-aaral pa lamang, babalikan ang mga naunang pananaliksik tungkol sa ritwal at ilalatag ang mga eksena o yugto ng pa ggamit ng pagriritwal sa bansa. Gayumpaman, hindi ito pag-uulit lamang ng mga p ananaw. Layunin ring ipakilala ang isa pang anggulo ng pagsipat. Kadalasan, an g mga naunang pag-aaral sa ritwal ay nakatuon lamang sa aspektong pagtatanghal. Subalit kung babalikan ang mga elemento ng pagriritwal, makikita na nakapaloob ito sa isang konteksto. Mayroon itong sinusundang daloy o salaysay. Samakatuwi d, mayroon ding aspektong naratibo. Ang aspektong ito ang tatangkaing i-ugnay

sa muling pagtalakay sa mga ideya ng mga naunang pag-aaral. Sa pangkalahatan, i mumungkahi ng pag-aaral na ang ritwal ay pumapaloob sa isang naratibong siyang n agiging daluyan ng talastasan ng kapangyarihan at diwa. <b>Panimula</b> Mayaman at mayabong ang kasaysayan ng pagriritwal sa Pilipinas. Sa kultur a at kamalayang Pilipino, pumapainlang sa iba't ibang antas at pagpapakahulugan ang ritwal at pagriritwal. Ang pagriritwal ay nakabaong diwa at binhi sa kaakuha n ng mga Pilipino. Sa kasaysayan, marami sa mga ninuno ang gumagawa ng kani-kani lang mga ritwal. Sa <i>Pasyon and Revolution</i> (1989), nabanggit ni Reynaldo I leto na maging ang mga kasapi ng Katipunan ay sumailalim sa mga proseso ng ritwa l sa pamamagitan ng mga dasal at pag-akyat sa Bundok Banahaw. Sa ganito, ang rit wal bilang paksa at diskursong nagpapakilos sa kultura at lipunan ay isang paglu lugar at pagpapatotoo sa halagahan nito sa Araling Pilipino. Kung gayon, sa kabi la ng nag-uumpugang bato ng nasyunalismo at globalisasyon, may pangangailangan s a pagpapatuloy sa pag-aaral at pag-aanalisa sa mga ritwal sa Pilipinas. Layunin kung gayon ng pag-aaral na ito ang alamin kung ano ang konse pto ng pagriritwal sa Pilipinas, at kung paano ito tinatanggap o ginagamit ng ta o sa kamalayan at kultura. Gayumpaman, kailangang ipagpauna na ang papel na ito ay bahagi ng mas malawak na pag-aaral at ang mga ilalahad na impormasyon at pags usuri ay panimula pa lamang. Bilang panimula, mahalagang balikan at tukuyin ang mga mahahalagang ideya ng mga naunang pananaliksik. Sapagkat marami na'ng mga pag-aaral ang nakatuon sa iba't ibang ritwal sa Pilipinas, ang mga halimbawang g agamitin sa papel ay isang paglalatag lamang ng mga eksena o yugto ng paggamit n g pagriritwal sa bansa. Bagaman mayroong panganib sa ganitong asersyon, mayroong pagsasaalang-alang ang papel na hindi kinakatawan ng mga pag-aaral sa ritwal an g kabuuang sakop ng pagriritwal sa bansa. Bukod dito, may layunin ding ipakilala ng mananaliksik ang isang pang -anggulo ng pagsusuri. Kadalasan, ang mga pag-aaral sa ritwal ay nakatuon laman g sa aspektong pagtatanghal. Subalit kung babalikan ang bawat kilos, pag-awit, k agamitan, ginagampanang papel ng mga kalahok, makikita na ito ay nakapaloob sa i sang konteksto. Mayroon itong sinusundang daloy o salaysay. Samakatuwid, mayro on ding aspektong naratibo. Ang aspektong ito ang tatangkaing iugnay sa muling pagtalakay sa mga ideya ng mga naunang pag-aaral. <b>Pagpapakahulugan sa Naratibo</b> Ang isang tao na maraming ginagawa sa katawan o may kaartehan sa panganga tawan ay kalimitang nasasabihan na "marami ka namang ritwal!" Sa mga pelikulang katatakutan, ipinapakita ang ritwal sa pagtawag o di kaya'y isang panlaban sa ma sasamang elemento sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang babaeng birhen o dugo ng puting manok. Ritwal ding maituturing ang pagsisimba, orasyon at pagrorosaryo, g ayundin ang kapistahan ayon sa pag-aaral ni J<pd>.</pd> Mario Francisco (1991). Malinaw kung gayon na malay ang tao sa gamit at kahulugan ng pagriritwal. Ito ma rahil ang dahilan kung bakit madali lamang tanggapin o hindi kaya'y nakasanayan na ng tao ang pagriritwal. Dahil sa mas midya at teknolohiya, naiaangkop ang pre -kolonyal na tradisyon sa kulturang popular. Sa kabilang banda, kakikitaan sa pa nulaan ang impluwensya at pagtatanghal sa pagriritwal. Habang inihahanda at nang angalap ako ng kaukulang datos, halimbawa, nakita na mayroong mga tulang ginawa sina Camilo Villanueva, Kerima Tariman at Cirilo Bautista ukol sa ritwal. Sa Panitikang Oral ng mga katutubo, makikitaan ng mga ritwal o <i>paganit o ang ating mga kuwentong-bayan, mitolohiya, alamat at epiko. Ang mga ep ikong bayani halimbawa, ay madalas sumasangguni at nagtatanghal ng mga ritwal bi lang paghahanda sa kanilang paglalakabay at pakikidigma. Ang mga pagpapatotoo sa mga mitolohiya ay makikita at naililipat sa mga ritwal (Salazar 14).

Sa paimbabaw, ang naratibo ay pagsasalaysay ng mga pangyayari at instrume nto ng paglilibang. Gayumpaman, ang ganitong pagsasalaysay at panlilibang ay na kapaloob sa isang konteksto at may ginagampanang panlipunang papel. Ayon kay Ar istotle, ginagamit ang naratibo sa pagsasalin ng kaalaman, pagbibigay-kahulugan at pagpapaliwanag ng mga pangyayari (Lentricchia at Mclaughlin 69). Sa madaling salita, pinapagtibay nito ang isang kaayusan. Mahalaga kung gayon, ang pag-apu hap sa estruktura, katangian at kartograpiya ng ritwal sapagkat nagsisilbing bal angkas ito upang higit na maunawaan ang proseso ng pagkilala at pagtanggap sa ko nsepto ng ritwal sa kultura at kamalayang Pilipino. Ibig sabihin, ang pagriritwa l sa Pilipinas ay maituturing na pulitikal dahil sa pagsasalikop ng kultura, kas aysayan, relihiyoso at pangkabuhayang katangian nito. Sa madaling salita, upang maidalumat ang naratibo ng pagriritwal at ang naratibo ng kulturang lumikha nito , mahalagang pansinin at kilatisin ang ritwal bilang gahum. Bilang gahum, ito a y maaaring magmanipula, lumikha o bumuwag ng mga konsepto at ugnayang pangkapang yarihan sa loob at labas ng konteksto nito. Bilang isang panlipunang proseso, an g ritwal ay maaari ring lumikha ng identidad ng grupo tulad ng mga bayani at nar atibo sa mga epiko. Kung gayon, ang ritwal ay isang naratibo ng kapangyarihan. May panlipunan at sikolohikal na papel at katangian na ginagampanan ng na ratibo. Binibigyan ng tao ng kaayusan ang kanilang mga karanasan sa pamamagitan ng mga naratibo. Ang mga naratibo ang nagsisilbing kritiko at tagapamagitan ng k ultura. Buhat dito, nauunawaan ng tao ang mga karanasan nang sa gayo'y lumilikha siya ng mga kahulugan upang maunawaan ang mundo. Sa ganito, ang tao'y laging na ghahanap ng mga naratibo upang maipaliwanag ang ating pagkatao. Ayon nga kay J<p d>.</pd> Hillis Miller, "it implies that we want stories for something they can do for us, something we inexhaustibly need" (sa Lentrrichia at Mclaughlin 71). Sapagkat ang ritwal ay isang "interepretive event" ayon kay Norman Denzin, b ahagi ng naratibo ang pagbuo, pagtanggap at pagbasa ng mga manonood sa ritwal. S a pag-aaral ni Gerd Baumann inilista niya ang limang (5) uri ng mga kalahok o ma nonood sa ritwal. Aniya, "they are the bystanders, interested onlookers, guests who one hopes will 'enhance (the rituals) recogniton and status', witnesses who have the power to confer validity on the ritual, and outside beneficiaries" (sa De Coppet 8). Naitatahi ng manonood ang ritwal sa pamamagitan ng "mute dialogue" (Denzin 101). Ibig sabihin, nakukumpleto ang ritwal dahil sa pagninilay-nilay n g mga tao sa kanilang "nabasa" at pag-uunawa sa ritwal. Samakatwid, ang naratibo ay hindi lamang isang instrumento sa pag-uunawa ng ritwal, bagkus ito rin ay is ang daluyan ng pagsasalin at pagbabahaginang diwa sa pamamagitan ng mga salaysay . Ang ritwal ay hindi lamang isang anyo ng salaysayan kundi talastasan din ng m ga diwa - diwa ng nagsasalaysay at diwa ng nakikinig.

5

Title:Kwento (8) Kaya huminto na sila sa isang lugar. Ngayon, konti na lang ang tul ad ng aming bahay. Sabi ni Tatay, gusto na rin niyang itigil ang aming bahay sa

isang lugar, pero ubos na raw ang lupa. At sa pagtulog, kitang-kita sa bubungan naming plastik ang malawak na lan git. Pag-umaga na. "Aking Bunsong-bulinggit, gising na't aking aalisin ang bubungan nating p lastik," ang sasabihin ni Tatay. Mag-iinit si Tatay ng tubig sa takure at bibili ng apat na pandesal sa ma lapit na panaderya. "Ipinagtimpla na kita ng kape at ibinili ng mainit na pandesal sa may kan to," sasabihin ni Tatay. "Ngayon ay araw ng Linggo kaya magsisimba tayo sa Binondo." Naligo kami ni Tatay sa tubig na galing sa butas na tubo. Ang lamig-lami g ng tubig. Tapos, kinusut-kusot ni Tatay ang mga hinubad naming damit at saka isinampay sa mababang haligi ng aming bahay. Ipinarada muna ni Tatay ang aming bahay sa gilid ng simbahan. Hawak ni T atay ang aking kamay nang pumasok kami sa lumang simbahan. Ang laki ng bubong ng simbahan, ang taas ng mga dingding, may mga ibon pa ng lumilipad at naghahabulan, ang ganda ng damit 'nung nasa altar, parang damit 'nung mga bata na nakita ko sa santakrusan dati. Si Tatay, tahimik na tahimik. Nakatingin sa may magagandang damit sa alt ar habang nakaluhod. Pagkatapos, lumabas na kami ni Tatay. Pero laking gulat namin, wala na a ng aming bahay! "Naku! Bunso ko, may kumuha ng ating bahay!" "Sinong kumuha, 'Tay?" "Kinuha ng mga Tanod kanina. Nandun!" ang biglang sabat ng babaeng nagti tinda ng kandila't rosaryo. Tumakbo kami ni Tatay patungo sa itinuro ng babae. At nakita nga namin, hatak-hatak ng isang puting sasakyan ang aming bahay, kadugtong ang iba pang bah ay na tulad ng bahay namin. Iligal parking daw kasi ang aming bahay. "Hayaan mo, Bunso, babawiin natin ang ating bahay." Pinuntahan namin ni Tatay sa baranggay ang aming bahay. Nakita ko ang ba hay namin, nakaparada lang sa isang tabi. Nilapitan namin ang isang lalaking pa rang buntis ang tiyan. "Kelangan kang magbayad ng multa," ang sabi ng lalaki. "'Ala po akong ibabayad," ang sabi ni Tatay. "Lugi naman 'yung iba!" sabay singa ng lalaki sa nakabukas na bintana.

"Ipapangako ko na lang na itatabi ko nang maayos sa susunod ang aming bah ay," pangako ni Tatay. "Di pupwede!" ang malakas na tanggi ng lakaki. Umalis na kami ni Tatay. "Hayaan mo, Bunso, mababawi rin natin ang ating bahay," ang sabi sa akin ni Tatay. 'Nung gabi, sa gilid ng isang tindahang sarado kami nahiga ni Tata y. Di ako makatulog. Kahit anong gawin ko, di pa rin ako makatulog. Iniisip k o ang aming bahay, ang aming mga gamit. Ang dalawa naging pinggan at baso, ang aming kutsara't platito, ang aming kaldero't takure, ang kahon ng aming damit, a ng boteng makulay at pati ang mga piktyur. Paggising namin, walang mainit na kape, walang mainit na pandesal. Sa buong maghapon, nagkargador si Tatay. Pagkatapos na maibaba ang lahat ng gulay, mga karne naman, mga damit, mga tela, mga bihon at harina, mga mantel , batya at palanggana. Kaya paghapon na, hapung-hapo si Tatay. Ako, naiiwan mu na sa harap ng simbahan. Tapos ganon uli kinabukasan. Magkakargador uli si Tat ay at maiiwan uli ako sa harap ng simbahan. "'Wag kang lalayo, pag-uwi ko, masarap na tukneneng ang pasalubong ko sa 'yo," ang bilin lagi sa akin ni Tatay. Pero iniisip ko pa rin ang aming may gulong na bahay. Mabawi pa kaya nam in ni Tatay ang aming may gulong na bahay? At isang hapon, laging gulat ko nang iparada ni Tatay sa aking harapan an g aming may gulong na bahay. Isang drayber na uli ang aking Tatay. Nabawi na r in namin ang aming bahay. Isa-isa kong tinignan ang aming mga gamit. "Sa wakas!" ang nasigaw ko. Pinasakay ako ni Tatay sa aming bahay at saka niya ito minaneho patungo s a aming pinagliliguan. Inalis namin ang aming mga gamit at saka inisis ni Tatay ang loob at labas, ako naman sa manibela. Sinabon at saka binuhusan namin ng t ubig ang aming bahay. Tapos naging matingkad na asul ito. "Ang bangong higaan!" ang nasabi ko. Mula noon, lagi kong binabantayan ang aming bahay. Ako na rin ang nagpap aalala kay Tatay kung bawal itong iparada sa gilid ng kalsada. Tuwing gabi, di pa rin nauubos ang mga kwento ni Tatay tungkol sa mga may gulong na bahay. At habang nakahiga kami sa mabangong higaan at natatanaw ang malawak na l angit, ay sinabi ni Tatay, "Ngayon, aking Bunso, hinding-hindi na mahihiwalay sa atin ang ating munting bahay, ang ating mabango at may gulong na bahay." Habang nakikita kong bumababa ang mga asul na asul na ulap. IBANG-IBA ANG AKING Ate Charito sa ibang Ate. Maganda siya. Par ang perlas ang kanyang mapuputing ngipin. Mahaba at tuwid ang kanyang buhok. M ay mala-sutla siyang kutis. At higit sa lahat, mayroon siyang pitong pambihiran g talento.

Mali naw kasi ang mata niya. utas. Di halatang sinulsihan. Ito ay ang nuno sa kanyang silid. At kapag kinulayan niya ang kanyang mga ong-totoo. At kapag lumabas na siya ng kanyang silid. P . nagagawan niya ng magagandang kuwento. Madali rin niyang naisusuot ang sinulid sa karayom. magaling bumigkas ng tula ang aking Ate Charito. magaling magdrowing ang aking -drowing. Kapag bumigkas na siya at nagsimulang tumaas at baba ang kanyang mga kamay. kapag may h awak siyang pamato o karayom. Kapag nagagalit s iya at inaaway ng kanyang mga kalaro. Gustung-gusto kong pakinggan ang boses ni Ate Charito dahil ang sarap-sarap s a tainga. kapag nakaririnig siya ng tugtog at mga awitin. Malambot ang kanyang k atawan. walang lampas at parang toto Pangalawa. Kahit anong bagong ka nta. Pero ang di ko ma kakalimutang kuwento ni Ate Charito ay 'yung kuwento niya tungkol kay Kukot. Pangatlo. Pero nagagawa lang ni Ate Charito ang kanyang pitong talento kapag nasa loob siya ng kanyang silid. magaling umawit ang aking Ate Charito. Nawawala na ang kanyang pitong pambihirang ta lento. may duwende para sa pagsasayaw. magaling sumayaw ang aking Ate Charito. Kahit ano kaya niyang i mansanas. Di tulad ko na pa rerong kaliwa ang paa kapag nagsasayaw. natatapos niya ang kanta . Kahit gaano kahaba ang tula kaya niyang kabisaduhin. Kaya niyang magdrowing ng puno. magaling magpiko ang aking Ate Charito.Una. Pampito. kapag may papel siya. Di naman kalakihan ang nuno sa silid ni Ate Charito. May pitong duwendeng tumutulon g sa kanya para maging pambihira. Pang-anim. May kuwento siya tungkol sa mga bituing bumaba sa lupa. at may d uwende para sa pagsusulsi. kaya niyang awitin. Bukod sa kanyang pitong pambihirang talento. sa mga bata ng naging kalapati. may duwend e sa paggawa ng kuwento. nakakalimutan ko ang lahat. . at sa isang bangkang papel na naging isda. Panlima. Bibihira siyang lumabas. Ang gaan-gaan ng kanyang katawan kahit sa loob lang ng kanyang silid kami nagpipiko. lagi itong kasunod ni Ate saan man siyang magpunta kahit lumabas siya ng kanyang silid. May duwende para sa pagdo-drowing. Di rin ito nakapirmi sa isang lugar. Maganda ang boses ni Ate Charito. Ate Charito. Nagiging isang mahiyaing Ate na siya. magaling magsulsi ng damit ang aking Ate Charito. Kahit ano. may duwende para sa pagbigkas ng tula. mayroon pang isang pambihir a sa aking Ate Charito. Hinding-hindi rin lumalapat sa linya ang k anyang mga paa. naiiba na siya. may duwende para sa pag-awit. ang batang ayaw magpagupit ng kuko. nagiging espada ang kanyang mga kuko. pinya. Kaya rin niyang i-drowing si Darna. kaya niyang sulsihan na parang walang tastas. May pitong duwendeng tumutulong kay Ate kapag hawak niya ang kanyang lapis at ang kanyang krayola. Ang tapang-tapang ni Kukot. magaling gumawa ng kuwento ang aking Ate Charito. Pang-apat. Minsan nga naisip ko. Maliit ito sa nuno na nakikita ko sa ilalim ng punong mangga ni Mang Tomas. Kapag nagkakantahan nga kami sa kanyang silid. Kahit anong bagong <i>steps</i> sa TV nagagaya niya. Alam na alam niya ku ng saan ihahagis ang kanyang pamato. may duwende sa pagpipiko. Kahit gaano kalaki ang tastas ng damit ko. baka may pitong duwende sa nuno ni Ate Charito kay a mayroon din siyang pitong pambihirang talento. at kahit ano pang pr at maging ako na parang isang litrato drowing. Kahit matataas pa ang tono.

Tapos bigla silang nagsigawan. "Tabi-tabi p o. Kung tutulungan pa rin siya ng kanyang kaibigang du wende sa pagpipiko. Nabubulabog daw ang tahimik na pamum uhay ng mga lamang-lupa. Siyempre. Binulyawan ko ang mga salbaheng bat a. At kung mapapadaan man ako sa likod ni Ate. Pero laking gulat ko nang ihagis ni Ate ang kanyang pamato. Ngayon ko malalaman kung talagang magaling magpiko si Ate Charito kahit wala siya sa kanyang silid.. gusto niyang ako naman ang maglalaro. Tinignan nila ako at si Ate Charito. Kaya bihira siyang lumabas. Di rin ako nag-iingay kapag dumadaan ako sa likod ni Ate. Pero sadyang nagpataya si Ate. Gusto kong makapasok para sabihin sa kanyang pinaalis ko na ang mga salbaheng bata. tahimik lan g ako. isa sa kanya at isa sa akin. Sinundan ko si Ate pero nakakandado ang kanyang silid.. "Bakit kasi niyaya ko pang maglaro si Ate sa labas? 'Yan tuloy. Kaya kapag napapadaan ako sa likod ni Ate. "Ay kuba!" "Ay may kuba!" "Kuba! Kuba!" "Kawawang kuba!" "Kampanerang kuba!" Mabilis na tumakbo sa loob ng bahay si Ate. Sa kanyang paglundag. makikiraan lang po" na mahinang-mahina lang. Gumawa si Ate Charito ng mga guhit sa lupa. Ayokong matulad sa kalaro kong si Chot-chot na biglang namaga ang isang paa dahil natapakan niya ang gilid ng nuno sa ilalim ng punong mangga ni Mang To mas at nakalimutan niyang makiraan. Aya w niya 'nung una pero napilit ko rin siya. Kumuha siya ng dalawang pam ato. sasabihin kong. Nagpaalam muna kami kay Nanay. Dinig na dinig k o ang pag-iyak ni Ate. Magpipiko kami ni Ate." . kasama niya ang nuno sa ka nyang silid. Saktong-sak to ito sa gitna. mababait ang p itong duwende na tumutulong sa kanya.itong lahat ang duwendeng nasa nuno ni Ate. Hinipan-hipan ko pa ang aking pamato. "Sana sakto!" Pero di pa ako nakalulundag ay may mga dumaang bata. galit daw ang mga lamang-lupa sa maiingay. Pero iniiwasan ko pa ring dumaan sa likod ni Ate dahil natatakot akong m anuno. Ayaw ko kasing marinig ni Ate. di man lang niya natatapakan ang mga guh it. Sabi kasi ni Nanay. Siguro mga puting duwende ang kaibi gan ni Ate Charito sa kanyang silid. Di kaya nabibigatan na si Ate Charito sa nuno sa kanyang likod? Paano k aya siya matulog? Di kaya nadadaganan niya ang nuno? Paano na ang pitong duwen deng kaibigan niya? Baka maipit ang pitong duwende at magalit? Minsan niyaya ko si Ate Charito na maglaro sa labas ng aming bahay. Nagtakbuhan sila papalayo.

Di ko ipagpapalit sa ibang At e ang Ate kong maganda at marami pang angking talento. "NAKU! 'WAG SANANG magkatotoo ang sinabi ni Lola Terry. At kung may manunukso man sa aking Ate. at maging sa pagsusulsi niya ang aking mg a damit. Pinigil ko ito. Ito ang kalimitang pinagsasaluhan natin sa gabi bago matulog. Simula noon. Wala palang duwende para sa kanyang pagdo-drowing. Pakiramdam ko. Nagigising ako sa madaling araw na sumasakit ang tuho d at wala ka para hilutin ito at pahiran ng langis. Tatlong taon nang walang nagsasapin ng labakara sa aking likuran o 'di kaya naman magpalit ng aking bihi san.Di pala nuno ang nasa likod ni Ate Charito at di totoong may nuno sa kanyang silid. Hindi na rin gaano nagagamit ang ating takuring pantsaa. Kung minsan. siya lang ang puw edeng kong maging Ate sa buong mundo at ako ang puwede niyang maging kapatid. Mahal kong <i>Kán chiu</i>. Di ko napigilan." "Sobrang tamis kasi ng santol na pinitas ni Kuya Lester sa likod ng baha y ni Lola Terry. pero buto pa rin 'yon ng santol . di ko tatanggapin. sa k anyang pagsasayaw. dahil mahal na mahal ko ang nag-iisa kong Ate. nalunok ko ang isang maliit na buto. sa kanyang pag-awit. Di totoong may pitong duwende na tumutulong sa kanyang para m aging pambihira. Naghahalong berde at abo ang paligid. B igyan man ako ng maraming Ate. Di na ri n ako nagtatabi-tabi po. di na ako natatakot dumaan sa likod ng aking Ate. sa aming pagpipiko. handa na akong ipagtanggol siya. puwede raw itong tumubo sa loob ng tiyan. sa kanyang pagbigkas ng tula. pero tuluy-tuloy lang ang madulas na buto sa aking lalamunan hanggang m akarating sa aking tiyan. magtatag-araw na naman. Natutuwa ako dahil may kapatid akong tulad ni Charito na mabait. Totoong puno ng talento ang aking Ate Charito. Hindi na nga ako makatulog sa alinsangan ng gabi at 'di rin makahi ga nang matagal dahil sa nagiging pawisin na naman ako." "Kanino ko kaya puwedeng sabihin na nakalunok ako ng isang maliit na but o ng santol kanina? Maliit lang naman ang buto. ang aking Ate Charito na may mag agandang talento. nagkakasya na l . Wala naman palang dapat katakutan. Muling umiihip ang hangi n habang pinaliligamgam ito ng matinding sikat ng araw." "Sabi kasi niya. kapag nakalumok raw ng buto." 6 Title:Ang Liham ni Lolo (Isang kuwentong nakabatay sa mga Aral ni Buddha) <b>Ang Liham ni Lolo (Isang kuwentong nakabatay sa mga Aral ni Buddha) </b> <i>Ang Buhay ay isang pagpapakasakit</i>. Madalas na walang prutas ang altar a t hindi rin nalilinis ito. sa kanyang pagsulat ng mga kuwento.

Mainam sana kung naririto ka.amang kami ng anak mo sa pagbili ng mga lutong ulam at kanin na dati-rati'y iyon g inihahanda sa amin. kahit pa dinagdagan niya ito ng mga paninda. lalo't tatanggap ito ng gawad karangalan sa eskuwela sa araw ng pagkilala. Pero matalinong bata siya. Iba na nga an g panahon. Hindi na nila ninanamnam ang bawat minuto para makapag-isip at matimbang ang kanilang mga mapagpipilian. Ilang hiu ang sisindihan ko at prutas pa kaya ang iaalay para maintindihan ng ating mga ninuno ang pangangailangang m atigil o mabawasan ang pagbugso ng mga dayong ito sa Maynila. 'Yan naman talaga ang buhay sabi ni Buddha . Masyado nang mapusok at mabilis ang pag-iisip at pagpapasya ng mga ka bataan. Hindi naman ganoon kalaki an g kita ng <i>tiam</i> na ipinamana natin sa kanya. Tuwang-tuwa siya sa anak. Isinisi niya ito sa kanyang asawang nangibang-bansa ma tapos makakilala ng isang may-kayang Tsinong mangangalakal ng ginto sa Binondo. Masakit talagang malaman na nagda dalang-tao ang ating apo. dapat nga nating ipagpatuloy ang pagsusumikap na makatapos si David. . Baka naman maaari mong pakiusapan ang ating mga ninuno. kundi sa pangungulila sa iyo. Ang marami pa nga'y hindi naman talagang legal na mangangalakal at mamamayan. Marami na kasi ang mga nagsulputang dayong Tsino dito sa Soler a t Reina Rigente. Madali na ang pagpasok ng mga Tsinong nagmula sa mismong higanten g bansa na pinagmulan ng ating mga ninuno. Sinang-ayunan ko. Iba pa rin kung a ng kanyang <i>amah</i> ang mangangaral. Pero pasasa an pa't palalayain din ako sa paghihirap at makakatagpo kitang muli. Kaya nga't naging masyadong abala si David at nakaligtaan na niyang bata pa ang kanyang anak at kailangan ding gabayan ito at hindi lang basta masustentu han. Madalas ko rin namang pagsabihan at pangaralan ang ating apo. Gayunpaman. <i>Ang mga pasakit ay sanhi at dulot ng kamangmangan at pagkahumaling</i>. Isinusulat ko ang liham na ito para ipaalam sa iyo na nakatapos na ng hay skul ang anak ni David. Magdadalawang taon na ang ating apo sa kolehiyo at mas lumaki pa ang bayarin. Matalino ang apo natin. Alam kong napapabuntong hininga ka na lang kapag humihingi na ng pangmatrikula o pambili ng gamit si David. Hindi ko masisi ang anak natin. Ito na yata ang pinakamagandang regalo ni David sa atin. Tama nga ang pahayag at payo ng magkabiyak na batong <i>pua pw e</i> sa templo nang makailang ulit mo itong hawakan at ihulog para lamang makas iguro. Pinagsabihan ko si David na huwag saktan ang ating apo kahit pa alam kong naninikip ang kanyang dibdib sa sama ng loob. Nagbabalak na magdoktor. At ang marami pa nga sa kanila ay nagbukas ng mga tindahan sa mga kalapi t na mga mall. Hindi raw nito nagawang gabayan ang kanilang anak lalo't babae ito. Mas lalo pang hihikayat ito sa mga dayo para manatili at dumami p a. Alam kong nababatid mo ang na ngyari kay David noong isang buwan. Kung kaya't hi ndi niya namalayan ang naging kalagayan ng ating apo. Bati d kong nabigyan ni David ng pagpapahalaga ang ginawa natin sa kanyang pagtataguy od para lamang siya makapagtapos ng pag-aaral ng komersyo. kaya't desidido si David na pakunin it o ng medisina kahit pa alam niyang mahal ang kursong ito. Lalo pa ngayon na nagsulputan ang mga malalaking gusali at department store sa mga katabing kalye lamang. <i>Ang mga pasakit ay matatapos lamang kung mapapanagumpayan ang kamangmangan at pagkakahumaling</i>. Malaki na ang kinikita ng de-lata at nilalakong pagkain sa amin. Nakita ko kung papaano m o siya niyakap nang sabihin niyang nakakuha siya ng mataas na marka at nakapasa siya sa scholarship ng kanyang kolehiyo. Nakakalungkot ang mga pangyayari. Maaaring mas yado siyang naging abala sa kanyang pagsisikap para sa ating apo. mahal ko.isang pagpapakasakit. Kahit pa mahina ang k ita ng ating tiam at kadalasan pa nga'y nalulugi tayo sa murang turing ng mga ma mimili ng tsinelas at abanikong Tsina ay napagtapos natin si David ng pag-aaral. Pagpap akasakit hindi sa hirap ng katawan ko. Palibhasa'y nag-iisa naman. Parati kit ang bibisitahin. At ang payo nito ng walang pag-aalinlangan.

Taga-Negros ang kanyang pamilya at mga kam . Nangitim na ang kanya ng tuhod sa paghalik nito ng maraming ulit sa sahig ng simbahan. sa ilalim ng kanyang malung kot at maalikabok na mesa at sa may altar na may malamlam na de-kuryenteng kandi la kung saan nakalapag ng tahimik ang iyong larawan. O baka naman naibulong mo sa akin ang bagay na ito. Hindi na rin naman mahalaga ku ng Tsino o anumang lahi ang dapat mapangasawa ng ating apo. Mala-batang humikbi habang tahimik na nagpasalamat si David sa akin. pagsisi kap. Napalingon ako at iniabot niya s a akin ang larawan mo. Hindi kailan man naging tahimik ang Basilika ng Quiapo. Puron g Filipino siya. Nangako naman ang bata na magtatapos at magpapatuloy sa medisina kahit pa maaga siyang magiging ina. taga-Laguna ang ama at mula sa Maynila ang ina. pangungusap. Biruin mo't natutunan niya ang umibig sa napakaagang panahon. Pero mas mamarapatin ni David na pagtapusin niya ang anak. Papauwi na noon ang mga taong naglipana sa lansangan a t dinig ko na ang pagsasarado ng barandilya ng mga tindahan. Marahil nakahulm a na ang aking pag-iisip sa mga kinamihasnan kong gawain nang kung ilang taon. Ni hindi ito itinu turo sa paaralan o napapantayan ng kahit na anong sertipiko o diploma. <b>Ang Panata ni Tatay (Isang kuwentong nakabatay sa Beatitudes) <b> <i>Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng lan git</i)>. intensyon. Dapat itong maintind ihan ni David na alam kong kanya namang nauunawaan. At ngayon . Inhinyero siya na may trabahong sapat na makabubuhay at makapagpapaaral sa ating apo. Parang humahaplos at nagp apaalala ng pagpapahinga.hindi nagpaapekto si David dito. Lalo pa kung araw Biyernes. Ito ang tahanan n g Mahal na Nazareno. Huwag kang mag-alala. Tumayo ako at hindi na naawat pa ang kanyang pagyakap sa akin. Bak a kasi kailangan na itong maipabago at mabayaran ang buwis. Dapat ihanda ang tuhod sa paglakad ng paluhod at pagbigkas ng dasal habang i sinasagawa ang sakripisyo. Palagi na laman g niyang ibinubulong kay Kristo ang mga bagay-bagay na nais niyang mangyari sa k anilang buhay. Nangu ngulila kaming mag-ama sa iyo. at pagninilay-nilay</i>. Walang anumang espesyal sa araw na iyon maliban nang maramdaman ko an g paglapat ng kamay ni David sa aking balikat. <i>Ang daan para mapigil ang pasakit ay sa pamamagitan ng Walong Marangal na Gaw i: ang tamang pananaw. Kapansin-pansin ang malamig sa simoy ng hangin. hanapbuhay. Kaya nga marahil ibi nuhos niya ang kanyang oras at lakas sa paghahanapbuhay para sa kanyang anak par a maiwaglit na rin ang pangyayaring ito sa kanyang isipan. nak ausap na namin ng anak mo ang lalaking magiging ama ng apo natin sa tuhod. mukhang hindi naapektuhan. Ilang talampakan din ang layo ng harapang pintuan ng simbahan mula sa alt ar. Ang pagnonobena at pagsasakripisyo sa Nazareno na ang kinasanayan ni Marita para sa pagbabago ng kanyang asawa. tinanong ko kay David ang rehistro ng <i>tiam</i>. Wala naman siyang malalapitan. puno ito ng sari-saring tao na may iba't ibang intensyon at may sari-saring hinihiling sa patrong pagod ma'y pa tuloy pa rin sa pagbubuhat ng krus ng kung sinu-sinong hindi maasahang palaging makaalala at makakilala. gawa o kilos. <i>gun e ka yá quiao</i>. Ito talaga ang dahila n kung bakit lalong naging abala si David. Payapang nagtatapos ang araw. Hindi ko alam kung b akit may biglang pangangailangan para ipaalala ko sa kanya ito. Noong isang hapon. Hinintay ko siyang matagpua n ito kung kaya't naupo muna ako sa silyang nasa bukanan ng tindahan. Hinanap niya ito sa may kabin et malapit sa eskaparate ng mga tsinelas at abaniko. matututunan at pag-aaralan na niya ang pagiging ina. pag-iisip. Responsible at likas sa bata ang pagiging palaaral.

At kun g inaatake si Maryben. nilalakad na lamang niya ang pagpunta sa simbahan. <i>Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin</i>. Wala ng iba pa. Baon na sila sa utang. May trabaho si Ben. Namatay ito nang di lat at uhaw sa panlunas sa sakit sa lumalaking puso. Pinangarap niyang siya ang mag iging kasangga at katulong niya sa kanilang pamumuhay. kasama pa ang mga timba at konteyner na kanyang pinupuno at inhahatid sa bawat kabahayan sa kanilang lugar. Naaawa it o kapag dumarating ang asawang tigmak sa pagod at ang tanging hiling ay ang maka paglibang sa sugalan. Malambing ito sa kanya at ni minsan ay 'di dumaing sa hirap. Magwawalong taong gulang na sana si Maryben nang bawian ng buhay. Sa saklaan iniaasa ng ama ang perang maipagp apagamot sa anak. Inisip ni Marita na matalino ng Diyos sa pagbibigay ng lumalaking puso sa kanyang anak. Ta glay niya ang lakas at biyaya. Naisip nga ni Marita na ang puso ng bata ang naging sisidlan ng sama ng loob at pagtitiis nilang mag-ina kung kaya ito lu malaki. may libreng panunumbat ang mga naniningil sa kani la. Tahimik nilang tiniis at tinanggap ang mga pi ntas at panunumbat sa mga pinagkakautangan. o mas tamang sa bihing kinukulang sa kanyang bisyo. Inakala niyang namamali k-mata lamang siya. . Palaging sapat lang o kulang pa ang perang kanyag ibinibi gay. Minsang napadaan siya sa imaheng ito nang ma pansin niyang nagdurugo habang nagliliyab ang puso nito. Karaniwang bata siya na may pangarap na maging nars. Naging ugali na nga rin niya ang dumaan sa imahen ni Kristo sa Quiapo na may nagliliyab na puso at ihabilin na lamang ang puso ng kanyang anak dito. Walang kabahayan ang nakaligtas sa pangungutang ni Ben at ni Mar ita. Hindi nakarinig ng anumang pagmamaktol o pag-angal si Ben mula kay Marita. makapaghabilin at makap agdasal lamang sa kanyang nag-iisang kakampi. subalit buhay na buhay ang pag-agos ng dugo at dama niya ang pagdampi ng init sa kanyang mukhang sanhi ng apoy na puso nitong nagliliyab. Lagi niyang iniisip ang pagbubuhat at ang pagbibilad ni Ben sa araw-araw niyang pagtatrabaho sa Pier. Marahil nahikayat ang b ata na makatulong sa tulad niya. minsan ay 'di niya makayang ihinga ang pangangailangan ng anak para mat ugunan ang karamdaman nito. Dahil kasabay ng pagkakasakit ng bata ay ang paglala naman ng uga li at bisyo ng kanyang asawang si Ben. Maryben ang p angalan nito. Ganun pa man. k apirasong buntong hininga at kalahating pag-iling ng ulo. Porter siya sa pier at nag-iigib ng tubig para sa mga kapitbahay kung sakaling sadyang kinukulang sila ng panggastos. Susuklian lamang ni Ben ito ng isang kunot ng noo. Muntik na niyang 'di kinaya ang pagkawala ng kaisa-isa niyang anak na babae. Halos lima o anim na ulit ang paniningil ng iba't ibang tao sa mag-asawa ka da linggo. Nakik ita parati kasi ng bata ang nars sa health center na nagbibigay sa kanya ng luna s kapag naninikip ang kanyang dibdib at hindi makahinga. Bagaman. Nakatira lang sila sa barung-barong malapit sa estero ng Tondo. Kahapon ginunita ni Marita ang kamatayan ng kanilang bunso. Kung mi nsan.ag-anak. Hin di niya akalaing ang puso pala niya bilang ina ang mas patitibayin ng imaheng ka hit kailan ay 'di kumurap sa kanya. Napapailing na lamang si Marita kapag nakikita 'di nakapag -aabot ng pera si Ben. Inaakalang maipapanalo at madaragdagan pa ang kanyang kinita p ero kadalasan-. <i>Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa</i>. Kung minsan pa nga. tanging mga kapitbahay ang nilalapitan ni Marita. lalo't batid ang bisyo ni Ben. Likas ang pagiging mapagkumbaba ng ina kahit pa napabayaan ng ama ang kan ilang sariling anak. mula sa pinagsamang pangalan nilang mag-asawa. hindi siya napahiga ng pagod at lamig ng ulan sa papag ng karamdaman.talo. At kung minamalas pa nga'y papalig uan siya ng ulan na sapat para pangatalin ang kanyang manipis na katawan.

dalisa y na pag-ibig. Ang unang dalawan g nobela ni Rizal ang gumising sa nahihimbing na damdamin ng bayan upang malinaw nilang makita at maramdaman ang pang-aapi at pang-aabusong dinaranas nila sa sa riling-bayan sa kamay ng mga prayle at guardia civil. ay nagsiwalat din ng kasamaan ng mga prayle. kahandaang ma gbuwis ng buhay alang-alang sa kapwa at sa bayan. Binuhay sa mga nobela ang mga kapur i-puring kilos at pananalita. nagkakaroon din ng kani-kaniyang layunin sa pagsul at ang bawat nobelista. a ng uri ng lipunan na kanyang pinagmulan. Ginamit din ng maraming manunulat ang nobela bilang behikulo upang magturo ng tamang paniniwalang mapakikinabangan at magiging gabay ng mga mambaba sa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. tulad ng "Noli Me Tanger e" at "El Filibusterismo" ni Jose Rizal. ang "Makamisa. huwarang pamilya.4 Title:Sanaysay (5) <b>Introduksyon</b> Ang isang nobelista ay naiimpluwensyahan ng maraming pwersa. naging palasak na layunin sa pagsulat ng mga akda ang pangangaral ukol sa kagalingan at kagandahan ng kristy anismo upang mahimok ang mga katutubo na magpabinyag sa relihiyong ito. at nagdadabog kapag nagmimisa. nagmumura. ang pag-unawa niya sa kasaysayan. at pagmamahal sa Diyos. Sa panahon ng mga Kastila. si Josaphat na di-kristiyano ay nagpabinyag sa kristiyanismo sampu ng mga tauhan g kanyang nasasakupan. Ang mga nobelang may taglay na aral at nagtuturo ng mga kabutihang asal . at ng "Fray Botod" ni Graciano Lopez Ja ena ay naglayon namang magpamalas ng mga katiwaliang nagaganap sa lipunang pinag haharian ng mapang-imbot at mapaniil na mga dayuhang Kastila. sa "Fray Botod' ni Jaena ay inila rawan ang mga prayle na tila mga lamok na nangabundat ang mga tiyan matapos sips ipin ang dugo ng mga Pilipino. at ang tradisyong pampanitikang kanyang sinusunod o tinatalikdan (Reyes: 1982)." na di niya natapos sulatin. mabuting pakikipagkaibigan. sa nobela ni Padre De Castro ay itinuro ang mg a dapat na ikilos at maging gawi ng mga babae sa iba't ibang sitwasyon at pagkak ataon. Kitangkita ang ganito sa mga nobelang "Barlaan at Josaphat" na sinulat ni Padre Antoni o De Borja noong 1712 at "Ang Pagsusulatan ng Dalawang Binibining sina Urbana at Feliza" na sinulat naman ni Padre Modesto De Castro noong 1864. Ilan sa mg a pwersang ito ang posisyon niya sa lipunan. may Padre Agaton naman ang Makamisa. nambabato ng ta sa. Ang pangatlo niyang nobel a. Samantala. Kung may Padre Damaso ang Noli Me Tangere at Padre Camorra ang El F ilibusterismo. Dahil dito. Sa nobela ni P adre De Borja ay ipinakitang hindi nabulok o naagnas ang katawan ng misyonerong kastilang si Barlaan kahit na matagal na panahon na itong namatay. pag-iwas sa masama at kabuktutan. Nagturo ang nobela ng mga kagandahang-asal partikular na sa kababaihan. ang kamalayang taglay niya sa isang tiy ak na panahon. Samantala. Mas malupit ang pagkakalara wan ni Rizal kay Padre Agaton na nananampal ng babae. pagpapakasakit. Ang ilang nobela noong panahon ng paghihimagsik. Mahalaga ang mga impluwensyang ito partikular na ang pagsunod o pagtalikod ng nobelista sa isang tradisyong pampanitikan sapagkat makikita mula rito ang pinagdaanang panahon ng kasaysayan ng literatura. Sa larangan ng nobela.

mabuting ina. Hindi niya taglay ang lakas na sadyang ipinagkaloob sa mga lalaki u pang gawin ito. Nang likhain ng Di yos ang mga unang tao. Doon nilikha ng Diyos ang isa pang tao sa anyong babae . Mga katangiang itinakda ng mga prayle na dapat taglayin ng mga baba e.</pd>al<pd>. dapat silang igalang ng kanilang nasasakupan. na ayon sa marami ay si mbolo ng isang dalagang Pilipina ay nanatiling mahina at di-lumalaban hanggang s a kanyang kamatayan. Si Maria Clara sa Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Tiniyak ng mga prayle na mabigyan ng mas mas mataas na pagkilala at pagpapahal aga ang mga lalaki bilang mas makapangyarihang nilalang. bilang isang babae. Hindi nakatututol an . ang baba eng pinili ng Diyos upang maging ina ng Kanyang Bugtong na Anak ay ipinakilala b ilang isang birhen. Ang Lumang Tipa n ang pasimuno sa anomalya sa kababaihan (Reyes: 1992). Malinaw ang dahilan ni to. Sina D elilah at Bethseba ang dahilan ng pagbagsak ng dalawang lalaki. at masunuri n sa Diyos. Sa Lumang Tipan ay makikita rin ang negatibong imahen ng mga babae. Laganap sa panahong ito ang di-makatwirang paglalarawan at pagb ibigay-katauhan ng mga nobelista sa kanilang mga tauhang babae. Mababasa sa Berso 18 ng Aklat Genesis ang ganito: At <i>sinabi ng Panginoong Dios. et<pd>. Si Magdalena ay isan g makasalanang babae . Si Veronica ay walang nagawa sa pagh ihirap ni Kristo kundi ang lumuha at punasan ang mukha Nito. Tradisyong nagpamulat at nagpaniwala na ang mga lalaki ang dapat na manguna sa anumang larangan at hin di ang mga babae. Bilang mga lalaki at bilang mga prayle. Sila ang dapat manai g lagi. Sa bandang huli ng kanyang buhay ay m akikita ang kahinaan ni Maria Clara bilang babae nang pagpasyahan niyang pumasok na lamang sa kumbento sa halip na ipaglaban ang kanyang mga karapatan bilang is ang anak. nauna Niyang nilikha si Adan at sumunod lamang si Eba. ang mga babae ay dapat pasakop sa mga lalaki. at higit sa lahat. lalo na ng mga babae. sila ay mga lalaki. Mula sa patryarkang lipunang pinaghaharian ng mga lalaki unti-unting sum ibol ang tradisyong nagpababa sa kalagayan ng mga babae.nagbibili ng aliw. Dahil nga mga Kastila ang pinagmulan ng patryarkang lipunang nagsilang sa tradisyong mahina ang babae at malakas ang lalake. alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa mga dalaga sa loob ng kumbento. Mababaw ang dahilan ng pagkakalikha sa babae. (Reyes: 1992). N ang makita ng Diyos na nalulungkot si Adan ay nasip Niya na nangangailangan ito ng makakasama. mababasa na noon pa man sa m ga nobelang nalimbag sa panahon ng pananakop ang di-pantay na kalagayan ng mga b abae at lalake. ulirang asawa (ni Jose). hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Tunghayan natin ang ilan pang mga babae sa Biblya. sapagkat higit sa pagiging prayle. mahirap itakwil sa isip ang katotohanang ang babae ay nilikha upa ng makasama at umaliw sa lalaki. walang kalayaang tinatamasa a ng mga babae. Ang babae kung gayon ay nagsisilbing tagaaliw lamang ng lalaki. Umibig siya kay Crisostomo Ibarra subalit di niya natutunang ipaglaban ang pag-ibig na ito. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya</i>.</pd>: 1977). Kailanman ay di niya dapat pangarapin na mauna o kahit na pumantay lamang sa kinalalagyan ng mga lalaki. Maging ang edukasyon ay nakalaan lamang sa mga lalaki (Rojas-Atlet a. Sa ilalim ng Kodigo Sibil ng mga Kastila. Lalaki ang malakas at makapangyarihan. Simbolo ng k ahinaan ang pagpasok sa kumbento sapagkat nang mga panahong yaon. Mula sa Biblyang ipinabasa sa atin ng mga prayle. Si Maria.ang namayani sa unang henerasyon ng mga nobela. matiisin. et<pd>. Bagamat sa tadyang ng unang lalaki kinuha ng Diyos an g unang babae. matutunghayan ang tung kol sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan at sa mga unang tao. Impluwensy a ito ng pananakop ng mga Kastila (Rojas-Atleta.</pd> 1977). Samantala. <b>Ang mga Tauhang Babae sa mga Unang Nobela</b> Namulat ang mga Pilipino sa isang patryarkal na lipunan. bilang isang tao.</pd>al<pd>.si Eba. Naging sunud-sunuran siya sa kanyang mga magulang at sa Ku ra Parokong si Padre Damaso.

ang martir na asawa at dakilang ina ay nabaliw nang d i man lamang nabigyan ng katarungan ang pagkaapi ng kanyang dalawang anak na lal ake at pati na ang maagang pagkamatay ng mga ito sa kamay ng mga berdugong prayl e. Tahasang masasabi na kapwa nilugmok ng mga dinadakilang obrang ito . at politikal na bunga n g masasamang pamumuno ay hindi nagbigyan ng nararapat na pagpapahalaga ang mga b abae. humingi ng palugit kay Konde Adolfo sa pagtanggap ng a lok nitong pakasal. ang ina ni Maria Clara ay mas pinili pang manahimik at takas an ang realidad sa pamamagitan ng pagsasawalang-kibo sa halip na ipaglabanan ang karangalang dinungisan ni Padre Damaso. mabait. Si Laura ay larawan ng kahinaan. Di rin niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang dalawang anak sa malupit na kamay ng kanyang lasenggo. naghintay. . Naroon siya sa istorya upang maipakita ang kaganapan ng pagkalalake ng bid a. Sa kasalukuyan. hindi bilang isang tauhang may sariling bait at pagpapasya . kaila ngan nito ng masasandigan na sasagip sa kanya sa panganib. bilang anak ni Haring Linceo. nagsiyasat ng baluti't koleta. Si Pia Alba. at naghiyas ng turbante ni Florante. at iba pang gawa ing pantahanan na nakaatang sa balikat ng babae. Pumayag itong pakasal sa mayamang binatang si Juanito Pelaez kahit di naman n iya ito iniibig. at tapat. ang pa ngunahing tauhang babaeng nilikha ni Baltazar. ang nobelang "Ang Pagsusulatan ng Da lawang Binibining sina Urbana at Feliza" ay nagturo sa mga kababaihan ng mga ara l ng kagandahang asal. Inilarawan sa pagsusulatan nina Urbana at Feliza ang mga nararapat na gawi at asal ng isang dalaga sa iba't ibang pagkakataon. Ikinahon sa nobela ang mga babae bilang mga nilalang na ang nakatak dang kapalaran manatili sa loob ng tahanan bilang isang mabuting asawa at uliran g ina. panrelihiyon. nag-abot ng bandang isusuot. Samantala. nag-uli k-ulik sa pagpapasya.g mga ito anuman ang gawin sa kanila ng mga prayle sa loob ng kumbento. Tinuruan ang mga babae na maging kimi at maging kaakit-akit lagi lalo na sa paningin ng mga lalaki. mapaglingkod. bilang isang katangi-tanging baba e. Lagi. at iresponsableng asawa. Ayon pa kay Mabanglo: Wala ta yong kabatiran kung anong larawan mayroon si Laura. batugan. Siya kaya'y nasangguni. maganda. Ang maganda at mayamang si Paulita Gom ez ay nawalan din ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang pag-ibig kay Isagani . Samantala. paglalaba. ang pagpayag ng isang dalaga na pumasok sa kumbento ay nangangahulugan ng pa gpayag nitong mawalan ng karangalan sa kamay ng mga prayleng mahilig sa mga baba e. ayon kay Mabanglo ay maitutumbas ito sa mga gawaing baha y tulad ng pananahi. paglilinis ng bahay. Mula sa mga nobelang ito na tumalakay sa mga suliraning panlipunan. minsan man. mahinhin. Idinagdag pa ni Mabanglo: Nagtiis si Laura. si Sisa.ng Noli Me Tangere at Florante at Laura ang mga babae. Sa pagsusuring ginawa ni Mabanglo (sa Reyes: 1992) sa awit na Florante at Laura ni Francisco Baltazar. Mula sa halimbawang ito ay tiyakang masasabi na mahihina at di-lumalaban ang mga pangunahing tauhang babaeng nalikha sa Noli Me Tangere ng bayaning si R izal. pagluluto. Si Laura ang naggawa ng s agisag. katulad ng nabanggit na. o kung anong uri siya ng dugong bughaw. ng kanyang amang hari sa mga usaping pampamahalaan? Anong impluwensya mayroon siya sa kanyang ama? Ang mga pananalita kaya niya'y nagkakahibo sa mga desisyon ng korte? Si Laura ay naroon bilang isang inspi rasyon. nakita ni Mabanglo ang kahinaan ni Laura. Samakatw id. nagtahi ng plumahe.

Noong Agosto 1935. at sikolohikal. pormal nitong inimbitahan ang huli para muling magin g kasapi ng CEG. Naging tauhan sa kanyang mg a sinulat na akda ang mga babaeng matalino. Ito ay mapagtimpi. sa isang sulat na ipinadala ni Rodriguez sa < i>Philippine Collegian</i>. Mga tauhang lalaki ang nasusunod at mga tauhang babae naman ang laging kawawang taga sunod. ang siyang pagmumulan ng publikasyong <i>Phil ippine Collegian</i> (Navarro 1968: 5). hindi makatarungan ang rep resentasyong ibinibigay sa mga kababaihan.</pd> Arceo sa Kanyang Canal De L a Reina</b > Ang feminismo at/o kilusang feminista ay isang pakikibakang nag-ugat sa malalim na paniniwala na sa kamay ng mga kalalakihan. Ang naging mahinang karakter ng mga babae sa mga nobela at ang di-pagbib igay sa kanila ng pagpapahalagang nararapat sa kanila bilang mga babae ang pinag sikapang buwagin ni Arceo sa mahigit limampung nobelang kanyang sinulat. . 4 Title:Sanaysay (19) Si Romulo ang naging unang patnugot ng <i>Varsity News</i>. ang lalaki ay kabaliktaran ng lahat ng negatibong katangian ng babae. at alam kung ano ang gusto sa buhay. rasyunal at intelektwal.intelektwal. ayon sa malaon nang tinanggap na paniniwala at kinagisn ang tradisyon. may paninindigan. Bunsod na rin sa dami ng mga dating patnugot ng <i>Philippine Colegian</i > na naging aktibo sa Guild at sa kabila ng matinding reaksyon na isinagawa ng p ublikasyon matapos ang insidente sa halalan.Ang sumunod pang taon ng mga nobelista matapos ang pananakop ng mga Kast ila ay nanatiling nakasandig sa tradisyunal na tema at pagkatha ng nobela. Ang <i>Varsity News</i>. Ang babae ay parang kalikasan . emosyonal. na itinatag n oong 1914. partikular na sa kanyang mga nobela.natural. Ito ang kauna-unahang publikasyon ng mga estudyante ng UP na naglalam an ng mga balita at komentaryo bukod sa mga akdang pampanitikan. Sila ay mga babaeng pantahanan. Samantala. Ang kinagisnang tradisyong ito ng di-pantay na pagtingin sa mga babae an g nag-udyok kay Arceo na pangibabawin ang kakaibang karakter ng mga babae sa kan yang mga akda. hindi maampat ang pag-agos. Hindi lamang ito nag-ugat sa pagkakaiba ng kanilang anyong pisik al kundi maging sa ibang katangian . hindi nagtagal ang alitan ng dalawa ng institusyon. at tagapag-alaga ng mga anak (Reyes: 1982). tag asilbi sa asawa. <b>Ang Kilusang Feminista at si Liwayway A<pd>. matapos ang walong taon. ulirang maybahay. Hinango ang ganitong representasyon mula sa paniniwala ng lipunan na ang babae ay di-makahihigit sa lalaki sapagkat ang taglay lamang niya ay ang kanyang katawan (Reyes: 1992). hindi palai sip (Reyes:1992). Mga babaeng may sariling katangiang kaila nma'y di mahuhuli sa mga lalaki. marunong magpasya. Makapangyarihan at kilalang tao ang mga lalaki samantalang mahirap subal it matapat ang mga babae. Radikal ang pagkak aiba ng lalaki sa babae.

</pd> Ackerman. Isa sa mga inilunsad na proyekto sa taong 1935 ay ang paghahalal ng Inter -collegiate Girl. na ang huli'y naging istrikto umano sa pangongolekta ng mga bayarin mula sa . Itinanghal na unang Inter-collegiate Girl si Daisy Hontiveros ng <i> Philippine Collegian</i>. Sa unang taon ng Pamahalaang Komonwelt sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. ng pormal na pagtanggap sa CEG bilang opisyal na miyembro ng A merican Association of College Editors.</pd> Karig. kasama ang mga nahalal na sina Esp eranza Garma bilang bise-presidente. Bagamat naging makasaysayan ang halalan dahil sa isang babae ang nahalal na presidente. halos apat na buwan bago ang eleksyon. kinilala ng noo'y presidenteng si Rodriguez ang mga ka babaihan na aniya'y nagkaroon ng malaking bahagi sa pagtataguyod ng Guild. editor a t mga lider kabataan. Princeton. hindi na itong naging kabigla-bigla sa mga miyembro ng Guild. Sa loob ng ilang taon p a lamang. Ilan sa mga aktibong m iyembro ng Guild katulad ng <i>The Guidon</i> ay binigyan ng malaking halaga at medalya bilang pagkilala sa kagalingan sa pagsusulat at sa iba pang teknikal na aspekto ng pamamahayag. Dumalo ang <i>Philippine Collegian</i> sa pan gunguna ng editor nitong si Fred Ruiz Castro. Fordham at Marquette. ang mga kababaihan ay magaganda. Nagpatuloy ang paglaki at pagkilala sa organisasyon m ula nang ito ay itinatag niong 1931. orador. ng mga grupo at institusyon sa loob at labas ng bansa. Naging pamantay an sa pagpili ang angking kagandahan ng kandidata. Nagsalita sa harap ng mga Guilders sina Dr<pd>. Naging matingkad ang mga pangalang Rosario Llamas ng <i>Pharos</i> ng Manil a College of Pharmacy and Dentistry (MCPD). Quezon. tinanggap ng publikasyon ang imbitasyon para dumalo sa halalan para sa bagong pamunuan ng Guild. Maging ang mga manunulat sa mga mainstrim na pahayagan ay dumadalo sa mga pagpupulong na ito u pang ibalita sa kanilang pahayagan ang aktibidad ng CEG. Wa lter M<pd>.</pd> Flandes B atacan ng <i>Advocate</i> mula sa Far Eastern University (College pa noon) at Da isy Hontiveros ng <i>Philippine Collegian</i> bilang mga ikalawa at ikatlong bis e-presidente.</pd > Romulo. aktor. Columbia. naging matunog na ang pangalan ng Guild sa mga pahayagan dahil sa mga kumperensya at kontrobersyang kinasasangkutan nito. D<pd>. makata. Ty ng <i>The Barriste r</i> mula sa NU Law College bilang unang bise-presidente. </pd> Carl W<pd>.</pd> Pew. Kasama sa mga bagong opisyal ng CEG sina Leon O. Yale. Matapos ang apat na taong panunungkulan ni Rodriguez bilang presidente. intelihente at dinamiko. Kasabay ng paglulunsad ng Inter-collegiate Girl. Noong itatag ang CEG nang 1931. mahigit 50 delegado mula sa 17 kolehiyo't unib ersidad ang dumalo sa pulong ng CEG upang ihalal ang mga bagong opisyal ng CEG. Basil Francisco ng <i>La Sallite</i> ng De La Salle College bilang ingat-yaman at Elpidio Foro ng Barrister bilang ka tuwang na ingat-yaman ("Helen Benitez" 1936). Marlen E<pd>. Lima sa mga miyembrong publikasyon ng CE G ay binigyan ng markang A ng internasyonal na grupo kahanay mga publikasyon ng Harvard. Fraternidad Gonzales at Anatolia Gam boa.Mula rito. Si Pat Inocencio ng <i>Philwomenian</i> ay nahalal bilang kalihim at Pura Torres bilang katuwang na kalihim. debatista. taong 1935. Sa isang artikulo noong Marso 1936 na lumabas sa <i>Philwomenian</i>. Bagam at ang mga kalalakihan ng Guild ay mga kilalang balediktoryan. Daisy Hontiveros bilang kalihim at Lydia Zu lueta bilang katuwang na ingat-yaman. kung saan mayroong anim na miyembrong bab ae ang Guild at lumaki ang kanilang bilang pagkalipas lamang ng ilang araw at li ngo. pangulo ng mga ko nseho ng mag-aaral. ilang kilalang mga manunulat mula sa Amerika ang naging panauhing tagap agsalita sa mga pulong ng Guild. Ito ay paghirang sa babaeng miyembro ng Guild na siyang tatayo ng host o tagapag-asikaso para sa lahat ng mga aktibidad ng CEG. atleta. William Allen White. Sterling Fisher at George Wright Hawkins. nahalal si Helena Benitez bilang bagong pangulo ng Guild samantalang muling nahalal bila ng modereytor ang publisyer ng pahayagang <i>D-M-H-M</i> na si Carlos P<pd>. politiko. Ika-5 ng Hulyo taong 1936. pagiging aktibo sa Guild at a ng magandang rekord sa pang-akademiko at ekstra-kurikular na kahusayan sa kanyan g kolehiyo.

Ang taong 1933. Ngunit hindi pa man tuluyang nakagaganap ng gawain ang mga bagong halal a t hirang na mga opisyal ng Guild. Garma. tatlong beses pa lamang umanong hindi nakadalo si Tit os.</pd> Carlos.</pd> Rama. Honorio Poblador a t Fred Ruiz Castro. Vega ng <i>The National</i>. Rufino R. Nakuha ng <i>Philippine Collegian</i> at <i>The Guidon</i> ang una at ikala wang puwesto para sa pinakamahusay na pahayagan. inianunsyo ang pagdaragdag ng lima pang kategorya para sa paligsahan sa susunod na taon. Enrique Quema at Poblador. Sa kanyang pamumuno. naging panlabindalawang miyembro ng Guild ang <i>Assumpta</i> ng Assumption Girl's College. interby u. itinatag ni Benitez ang Press Bureau na nagsilbing s entruhan ng mga balita at artikulo ukol sa mga aktibidad hindi lamang sa mga kol ehiyo't pamantasan kundi maging sa Kamaynilaan.</pd> Flandes Batacan ng <i>Advocate</i> at J oaquin Gonzales ng <i>La Sallite</i>. at mga miyembro sina Raul Manlapus. Celestino C. Pinangungunahan naman ni Carmen Vibar ang Komite ng Pinansya. Malaki rin ang ambag ng patnugot ng <i>Philwomenian</i> ng PWU na si Leticia Perez sa pamumuno sa maraming pagkakataon sa mga kababaihan at kalalakihan ng Guild upang itaguyo d ang pamamahala ni Rodriguez. ay panahon ni Maria Martha "Titos" Al bert na hindi nawala ang suporta sa kanya lalo na sa panahon ng botohan. Si Fe Palma na siyang nahalal na bise-presidente ng 1932 ay nakatulong nang malaki kay Rodriguez bilang puno ng organisasyon. Castro at Pabl o Viray. Francisco Garay ng <i>Builder</i> mula sa Mapua Institute of Technology. Pascual at Duque. dalawang buwan makaraan ay nireorganisa ni Ben itez ang pamunuan ng CEG. Ang Komite para sa Paligsahan ay pinamunuan ni Lamberto Avellana kasama sina Esperanza Garma. Alyne Lopez at Lou rdes Mila Nieva na sa iba't ibang pagkakataon ay nanindigan para sa Guild. Hinirang na bubuo ng Komiteng Tagapagpaganap ang mga p atnugot mula sa iba't ibang publikasyon na sina Aurora Diño ng <i>Philwomenian</i>. Ito ay ang paligsahan sa pagsulat ng balita. Buwan na ng Marso ng 1937 nang ihayag ang mga nagwagi sa naturang paligsa han. Vinzons.</pd> Faustino ng <i> Philippine Collegian</i>. Sa loob ng tatlong taon ng Guild. lathalain. Gil R<pd>. hinirang na mga tagapangulo sina Hontiveros at Mila Nieva. Hindi naman tuluyang nawala s i Rodriguez sa listahan ng mga susing tao sa Guild matapos siyang hirangin ni Be nitez na tagapangulo ng Komite ng mga Tagapayo kasama sina Garma. Sa Komite ng Pakikipag-ugnayan. Samantala. samantalang ang <i>Philwomenian </i> at <i>The Pharos</i> ang nakakopo ng una at ikalawa para sa pinakamahusay n . At sa ikatlong taon ni Rodriguez bilang presidente ng CEG.</pd> Guerrero ng <i>The Barrister</i>. Makaraan ang halalan ng mga bagong opisyal. Daisy Hontiveros. Matapos ang paggagawad sa <i>The Guidon</i> ng Theo. Pa scual ng <i>Varsitarian</i>. balitang pampalakasan at kuwentong may human interest. D<pd>. Leon M a<pd>. Fe Palma at Esperanza Garma ("Guilders Meet" 1936: 13). kinilala niya ang mga ambag nina Esperanza G<pd>. Naging pangunahing gawain ng Guild ang pagbibigay ng mga parangal sa mga miyembrong publikasyon nito at paglulunsad ng mga paligs ahan sa pagsulat ng mga akdang pampahayagan at pampanitikan. Rogers Banner bilang pinakamahusay na pahayagan at sa <i>The Barrister</i> bilang pinakamahusay na m agasin. Kasa ma niya rito sina Torres. hinirang din ni Benitez ang m ga bubuo ng iba't ibang komite ng organisasyon. Porfirio Miraflores. ayon kay Rodriguez. Carlos A<pd>. At ang Komite ng Tagapayo na bubuuin ng pa wang mga alumni lamang ng Guild na sina Rodriguez. Muli ring tinanggap bilang mga miyembro ng organisasyon ang <i>Eco's</i> ng San Beda College at <i>The Pharos</i> ng Manila School of Pharmacy and Oral S urgery.mga miyembro nito. Ang naturang komite ang namahala sa pagpapadala ng mga pahayag at artikulo ng mga mamamahayag pangkampus at naki kipag-ugnayan sa mga mamamahayag sa mainstream.

Nilalayon ng <i>CEG Canons of Journalism</i> na lalo pang pataasin ang istand ard ng pamamahayag pangkampus sa bansa. Ang mga paligsahan at paggagawad ng mga parangal sa mga publikasyong p angkampus at sa mga mamamahayag nito ay naging mabisang tulay upang makamit ang matibay na relasyong ito. sa mga unang taon ng CEG mula nang ito ay binuo nuong 1931. mapapanatili ng publikasy on ang prestihiyo at magandang pangalan ng PWU sa publiko. Sa pagtutulungan ng mga guro sa pamamahayag.</pd> Buenafe ng <i>Cam pus Leader</i> mula sa University of Manila. akademya at maging sa propesyonal na pamamahayag. ang naturang aktibidad ay nakatulong upang maibsan ang hidwaan ng mga kalalakihan sa Guild. Inaprubahan din ng mga del egado ang inihaing <i>CEG Canons of Journalism</i> na naglalaman ng mga pamantay an at pamamaraan kung papaano pinapatakbo ang mga pahayagang pangkampus at kung papaano tinitingnan ang pamamahayag pangkampus bilang isang propesyon at laranga n. Ito ay isang lugar na maaaring pagdausan ng mga kumperensya at seminar at maaari ri ng maging lugar na mapupuntahan ng mga estudyante upang mag-aral. Iprinesenta rin ni Kal<pd>. ang pinakamalaking problemang kinak aharap ng mga mamamahayag pangkampus ay ang hindi mapagkasundong polisiya ng mga kolehiyo't pamantasan sa mga paniniwala at paninindigan ng mga patnugot ng mga publikasyon rito. partikular yaong ekslusibong panlalaki na pinapatakbo ng simbahan. . Sa patuloy na pagkakaroon ng problema ng mga pahayagang pangkampus sa ani la'y sensorsyip. ang isa sa mga naging pr oblema ng organisasyon. muling ipinakita ng Guild ang lawak ng impluwensya nito sa mga patnugot ng mga pahayagang pangkampus at administrasyon ng mga paaralan. Matapos ang pahayag na ito sa gitna ng plenaryo. Ayon kay Prop<pd>. Nagpatuloy ang CEG sa paglulunsad ng mga taunang paligsahan at mga regula r na pulong. Samantala. General Manager ng pahaya gang <i>D-M-H-M</i>.</pd> Modesto Farolan (1937). Ilan pa sa mga isyung tinalakay ng kumperensya ay ang sensorsyip sa mga pahayagan. Maraming alumni ng Guild ang naging aktibo sa larangan ng politika. administrasyong pangkalakalan at maging ng iba pan g organisasyong pang-estudyante sa loob ng pamantasan.a magasin. Sa pinakamalaking kumperensya ng CEG noong Pebrero taong 1940 sa UP na dinaluhan ng mga publikasyon mula sa 17 kolehiyo at pamantasang miyemb ro nito. kalihim ng Departamento ng Pinansya. ang naturang usapin ay binigyang tugon ni Manuel Roxas.</pd> R oxas ang ang kanyang planong pagtatayo ng isang University Community Center. ang <i>Philwomenian</i> ay may magandang hinaharap sa mga s usunod pang kompetisyon ng CEG. katuwang na modereytor ng CEG ang pagkakaroon ng mga polisiyang halaw sa pol isiyang pampatnugutan ng <i>Philippine Collegian</i>. mga asignatura sa wikang Ingles. Isinasagawa lamang umano ang sensorsyip sa kapakanan ng publiko subalit higit na mahalaga ang pagtitiyak ng kawastuhan at katotohanan ng mga detalye bag o ito ilathala sa mga pahayagang pangkampus. Ayon kay Benitez sa isang personal na panayam (2006). isa sa mga nakatulong sa organisasyon ay ang matibay na pakikipag-ugnayan sa mga pabliser. isinulong ni Helen Benit ez. ang alitan ng mga publiko at pribadong pamantasan. editor at mamamahayag sa ma instream. magbasa at mak ipagpalitan ng ideya sa mga kapwa mag-aaral. Subalit para kay Manuel E<pd>. ang pagbibigay ng kompensasyon para sa mga patnugot at mga miyembro n g publikasyon at kung anu bang mga paksa o artikulong nararapat na nilalaman ng mga pahayagang pangkampus. na siyang pangunahing tagapagsalita ng kumperensya . Bagamat kanyang tinutulan ang pagkakaroon ng paligsahan para sa Inter-collegiate Girl ng CEG.

</pd> Lopez ng pahayagang <i>Herald</i>. binugbog at halos patay na nang iw .</pd>V<pd>. Hinarang siya ng mga tulisan. Sa naturang kumperensya. A<pd>. Sa kabutihang palad. pagseselos. naiwan sa loob ang "Pag-asa" na siyang magpapatibay ng loob sa mga taong dumadaan sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Sa kaso umano ng kanilang pahayagan. Folktales. at para sa mga pinakamahusay na manunulat ng balita. ang pahayag ng kalihim. walang nagaganap na sensorsyip kundi isa lamang paggabay na hindi naman pinagmum ulan ng alitan ng adbayser at ng mga patnugot (1940).Sinusugan naman ni Prop<pd>. upang ibiga y ang kanyang natatanging regalo kay Pandora na hindi mahihigitan ng anumang reg alo ng iba. bago pa siya ipadala sa mundo. ang Diyos ng lahat ng mga hari. nagulat siya sa kanyang natuklasan. kaalaman at kakayahan sa lahat ng bagay. adbayser ng <i>Philipp ine Collegian</i>. pagkakasakit.</pd> Crispino Jamias. sanaysay. Kaya't binigyan niya ito ng isang magandang kahon na may disenyo. May isang taong nanlalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Binilin niya kay Pandora na huwag itong bubuksan kahit anong mangyari. Sila'y gumawa ng isang perpektong babae na pinangalanan nilang Pandor a.Myths. kinuha pati damit sa katawan. Isang araw binuksan niya iyon. binigyan ng parangal ang mga nagwagi sa mga pali gsahang inilunsad ng CEG para sa pinakamahusay na editoryal. Si Hupiter. Pabula at Alamat Text 126 . and Legends Word Count: 2122 Noong unang panahon. pagkasakim at poot.</pd>H<pd>. katalinuhan. ang mga sinaunang Diyos ay nagdesisyong gumawa ng isang obr a maestra. Kwentong Bayan. Sa wakas dinala na siya kay Hupiter. Lahat ng mga naghahari doon ay nagbigay kay pandora ng regalo na hahangaan ng iba: Kagandahan. Ibinigay ang Roxas Gold Medal para sa pinakamahusay na ed itoryal at ang TVT Gold Medal para sa pinakamahusay na manunulat ng editoryal. Parables. 4 Title:Mitolohiya. Ngunit hindi naka tiis si Pandora na malaman kung ano talaga ang nilalaman ng kahong iyon. editoryal at b alitang pamapalakasan. naglabasan la hat ng masasamang elemento na magbibigay ng masamang epekto sa mga tao: Pagkatan da. pahayagan at magasin. Bago pa naisara ni pandora ng kahon nakalabas na ang mga ito at kumalat na sa buong mundo. na hindi papatalo sa mga regalong naibigay na sa kanya ng ibang mga hari. Ang mga hurado para sa naturang kategorya ay kinabibilangan nina Salvador P<pd>.</pd> Hanrt endorp ng pahayagang <i>Philippine Magazine</i> at Frederick Marquardt ng pahaya gang <i>Free Press</i>.

Kinabukasan. siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. At hindi rin nagtagal ilan pang mga usa. lahat ng naisin mo'y nasa iyo at na susunod" . Winika ng batang lalaki: "Nais ko lang malaman kung anong magaganap kung sakalin g sumigaw ako ng lobo. at kung magkano man ang kaku langan niyan. S aka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Noong panahon Syracuse. naisipan niyang sumigaw ng "LOBO! LOBO!" Ang mga taong nakarinig sa kanyang isinigaw ay dali-daling nagdala ng pamalo at tumakbo upang harapin ang mga lobo. N asa gawa ang tunay na pananampalataya. Alam niya sa kanyang sarili na ayaw sa kanya ng mg a tao kaya namumuhay siya ng may takot dahil sa pangambang may pumatay sa kanya. "Alagaan mo siya. at sinabing. Ang kaawa-awang bata ay a. "Kay saya mo sa iyong pamumuhay ngayon kaibigan. Sa kainipan sa kanyang pagbabantay ng kanyang mga alaga. Makaraan ang ilang araw. Sa paanan ng bundok matamang pinagmamasdan ng isang batang lalaki ang kanyang mg a alagang usa. inulit na naman ng batang lalaki ang pagsigaw ng lobo a t muling nagmamadali ang mga tao upang tulungan siya. lobo ang isa sa kanyang mga alaga." Matalim na tiningnan na lang nga mga lalaki ang bata at nagsibalik na sa kanilan g mga gawain. babayaran ko sa aking pagbabalik. Lumapit siya. Gumagawa ng kabutihan ngunit hindi umaasa ng anumang kapalit. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusa y." Sino nga ba abg tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa? Ito ang katanungan sinagot ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng parabulang ito . isang malaki at gutom na gutom na lobo ang dumating at inatake a ng kanyang mga alagang usa. dinala sa bahay-panuluyan. Dumaan din ang isang Levita. naninirahan ang isang hari na nagngangalang Dionysius. At maliwanag ang kasagut an. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doo. Ipinakita rin sa parabulang ito na hindi basehan ng pagiging maka-Diyos ang relihiyon at anyo. n gunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyamg lakad. kung hindi mananagot ka na sa amin. ngunit wala silang natagpuan ni isa sa mga i to. Isang araw nagtungo sa kanya ag kanyang kaibigang si Damokles. dumukot siya ng dalawang denaryo. at inalagaan doon. Nanginginig sa takot ang batang lalaki dahil naharap siya sa totoong panganib. at ang pinakamabisang paraan upang maipah iwatig ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyomg kapwa. ngunit wala ng pumansin sa kany tao na ito'y nagbibiro nanaman. Si Dionysius ay isang kilala at mayamang naninirahan sa isang palasyo kasama ng kaniyang mga tagapagsilbi. S iya'y madamot at magagalitin. lumingon siya sa kanyang paligid at natanaw niya roon ang ilang mga kalalakihang gumagaw a sa bukid. Nagwika ang isang lalaki: "Huwag mo na ulit kaming paglalaruan o lolokohin. dahil iniisip ng mga Napatay at nakain na ng nakain na rin nito ang sumigaw ng "LOBO! LOBO!.an." Hindi nagtagal. binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. ngunit wala pa ring mga lo bo. Ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa ay yaong gumagawa ng kabutihan dito . Nakita niya ang hinarang at siya naha bag. N gayon natutunan nya sa kanyang sarili na hindi na muling paglaruan ang mga tao. ibinigay sa mayari ng bahay-panuluyan at sinabi.

ang mahiga sa malambot na higaan at pagsilbihan sa lahat ng oras. Sinabi ni Damokles ang tungkol sa nakasabit na espada roon na nakatapat sa kanyang ulo." "Masusunod ang kagustuhan mo. Halos araw-araw ay isi nusukat niya ang suklay at kuwintas at tinitingnan niya sa kanyang anino sa tubi g kung siya ay maganda. "Maria. Hindi na niya nais pang magtagal doon. Ang maupo sa trono ng hari. nagbuhay hari si Damokles nang araw ding iyon. Isang araw nang isinusukat ni Maria ang suklay at ang kuwintas ay tinawag siya n g kanyang nanay. magmadali ka. "Kung mapapasaakin man ang iyong estado sa buhay ng ka hit isang araw lamang ay isang malaking karangalan at kaligayahan sa akin at hin di na ako maghahangad ng ano pa man. magbayo ka ng palay. nguni't hindi siya kumilos. Alam ng hari na may espadang nakabitin doon. Nasunod lahat ng kanyang gusto. Si Maria at ang kanyang nanay ay nakatira sa isang bahay-kubo. n akabitin ang isang espada. ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hin di na siya maghahangad pa ng higit na karangyaan sa buhay o makipagpalit man ng pamumuhay kay Dionysius o sa kahit sino mang hari. napagisip-isip niyang hindi nakukuha sa karangyaan ang kaligayahan. Pakiramdam niya'y siya na ang pinaka-masuwerteng tao sa buong mundo. na kahit sa anong oras ay maaaring mahulog. Noong unang panahon ay mababang-mababa ang langit at walang buwan ni bituin. "Ikaw na ang magmamay-ari ng la hat ng ito. Ba kit kaya tumaas ang langit? Narito sa alamat na ito ang mga sagot." ang tawag na muli ng matanda." Ganoon nga nag nangyari. mula sa itaas. Habang nakahiga si Damokles iminulat niya ang kanyang mga mata. sinasabi ko na sa iyong magbayo ka ng palay. nakatali lamang ito ng isang buhok ng kabayo. sandali po lamang. kumain ng masasarap na pagka in. kung siya man mismo ay parat ing may espada sa ulo. nakatapat ito sa kanyang ulo. Si Maria ay may suklay na ginto at kuwintas na may butil-butil na ginto." ang galit na g . Sa kanyang pag-alis sa palasyo. "Anong problema?" ang tanong ni Haring Dionysius. "Hari. Nais na niy ang bumalik sa dati niyang buhay sa bundok at doon manirahan ng tahimik sa kanya ng kubo." "Opo." ang sagot ni Maria. Madali ka. nguni't hindi niya inaalis ang kan yang tingin sa kanyang anino sa tubig. "Maria. Ngunit sinabi niyang bakit siya matatakot. Naisip niyang manganganib ang kanyang buhay kung sakaling maputol ang buhok na iyon." ang wika ng hari. Nagpumilit umalis si Damokles sa palasyo. "Wala tayong bigas na isas aing." ang wika ng ina."Bakit? Gusto mo bang makipagpalit ng katayuan sa akin?" ang wika ni Dionysius. Napangiti na lamang si Damokles at napagisip-isip na ayaw na niyang manatili pa doon." ang tugon ni Maria. "Maria. Alam ng hari na sa kahit anong oras ay maaaring may pumat ay sa kanya." wika ni Damokles. "Opo.

Samantalang siya ay nagb abayo ay tinitingnan ang suklay at kuwintas. Sa palay na ngayon ang kanyang tingin. Mahal na mahal nila ang kanilang anak. Dahil sa mah iyain ay ilang sya sa pakikipag-usap sa mga tao." Sa gayong pagsabi ay dinalas niya ang pagbabayo ng palay upang ito ay matapos at maisuot niya uli ang suklay at kuwintas.alit na utos ng matanda. Umaabot na pala ang dulo ng halo sa langit. Nalalaman niyang kapag galit na galit na ang kanyang na nay ay dapat siyang sumunod nang madali. "Napupuno ng pawis ang aking kuwintas. ang mga bandido ay dumating kung saan naninirahan si Mang Dondong at . " Pagkatapos na pagkatapos ko nang pagbabayo ng palay ay isusuot ko uli ang aking suklay at kuwintas. Tangay-tangay ang kanyang gintong suklay at kuwintas. Itinaas pa niyang lalo ang pagbuhat ng halo upang lumakas ang pagbagsak nito sa lusong at nang madaling mabayo ang palay. Para maiwasan niya ang makita o makisalamuhan sa mga tao. Naroroon ang kanyang gintong suklay at siyang naging buwan. siya ay pinawisan. Mayroong hardin ng mga bulaklak si Maria. Sapagkat dito siya nakakakita ng kaligayahan. "Hinubad niya ang kuwintas. Mayroon silang labindalawang taong gulang na anak na babae na nagngangalang Mar ia. Pagkatapos ng ilang sandali. Hinanap niya ang kanyang suklay at kuwinta s. Sa bawa't pagtaas pala niya ng halo ay bumubunggo ang halo sa langit at sa bawa' t pagbunggo naman ay tumataas ang langit. Tumaas din nang tumaas ang suklay at kuwintas. Noong gabing yaon ay umupo si Maria sa may bintana at tinintingnan niya ang lang it na ngayon ay mataas na mataas na. Isang araw. nguni't hindi niya napapansin. Isinabit ang mga ito sa langit na noon ay mababang-mababa at naabot ng kamay. Tumaas nang tumaas ang langit. "Kay ganda ng aking suklay at kuwintas. dahil dito ay gusto siya ng lahat. Siya ay masipag at mabait." ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Hindi na niya naalis ang suklay at kuwintas. Nang mapuna ni Maria ang nangyayari a y mataas na ang langit. H indi na niya maabot ang mga ito. ay kumalat ang balita na isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa kalapit bayan. ay palagi niyang kinukulong ang sarili niya sa kanya ng silid." ang wika ni Maria sa kanyang sarili. Tumindig si Maria at tuloy-tuloy siya sa lusong ng palay. Matiyaga at magiliw niyang inaalagaan ang kanyang mga hala man. Inalis ang kanyang suklay. Ang mga gintong butil ng kanyang kuwintas at nagkahiwa-hiwalay at siya namang naging mga bituin . Tumaas ng tumaas ang pagbuhat niya ng halo at dumalas nang dumalas ang pagbagsak nito sa lusong. Si Maria ay responsible at masuring anak. Pinapatay ng mga bandido ang mga tao at tinatangay ang salapi n g mga residente. Nagbayo na siya nang nagbayo ng palay. Ang mga bulaklak ay magaganda at alam ito ng buong bayan. "Lalong maganda ngayon ang aking gintong suklay. Tinitingnan niya kung malapit na siyang makatapos upang maisuot niya ang suklay at kuwintas. "At anong kinamg ng mga butil ng aking kwintas!" Noong unang panahon ay may mayamang mag-asawa." ang wika ni Maria sa kanyang s arali. Ngunit ang pagkamahiyain ay isa sa natatanging katangian ni Maria. sina Mang Dondong at Aling Iska. Kinabukan.

Naniniwala sila at alam n ila na ang halaman ay ang anak nilang si Maria. ang bawat luha na pum apatak sa halaman ay nagiging isang maliit. ganon din ang ginawa n i Aling Iska. "Iligtas nyo po ang aking anak. "Ang anak ko! Tinangay nila ang anak ko!" iyak ni Aling Iska Biglang-bigla ay naramdaman ni Mang Dondong na may tumusok sa kanyang mga paa. Pero di nila nakita ito. Katulad ng kanilang anak. Ginawang halaman ng Pangin oon si Maria para mailigtas sa mga bandido. Nagtago si Aling Iska sa kanilang bahay. nagdesisyon siya na itago si Maria sa hardin para sa kaligtasan nito. Siya ay lumuhod at tinitigang mabuti ang halaman. Nagmadali silang pumunta sa hardin para hanapin si Maria. 5 Title:Kwento (21) Hindi niya malilimutan ito. Matapos kuning lahat ang salapi at al ahas. Hindi mapigilan di mapaiyak si Aling Iska at Mang Dondong." Biglang nabuksan ang pinto. Nang matauhan na ang mag-asawa ay nakaalis na ang mga bandido. parang tuta siyang itinali kasama ang kanyang nag-ii sang tiyahin. dahil nagt ataglay ito ng katangian ni Maria . Magmula noon ay inalagaan nila ng mabuti ang halaman. Pagkatapos ng matagal na panahon na tinitigan ang halaman.at tinawag na nga itong "mak ahiya". ay hi nanap nila ang kanilang anak sa lahat ng sulok ng hardin pero wala doon ang kawa wang si Maria. Ginalugad ng mga bandido ang buong bahay. nanginginig sa takot habang naririnig n iyang pilit binubuksan ng mga bandido ang kanilang tarangkahan. Nagulat siya dahil may nakita siyang isang maliit na halaman na mabilis na tumit iklop ang mga dahon nito.pagkamahiyain . Pero wala doon si Maria.Aling Iska at ang anak na si Maria. Nawalan ng malay si Mang Dondong at bumagsak sa lapag. ang ma g-asawa ay naniwalang ang halaman iyong ay si Maria. ang h alaman ay mahiyain din. hinanap nila si Maria. Umalis na ang mga bandid o para nakawan ang ibang pang bayan. "Aking Panginoon!" panalangin ni Aling Iska. Siya ay nagsamb it ng panalangin para sa paghahanda kung ano man ang maaaring mangyari. Muli. Ito ang unang beses na makakita ng ganitong uri ng ha laman. Sinubuk an na tumakas ni Aling Iska pero pinalo rin siya sa ulo. Dahil dito ay tinawag nila itong "makahiya". Nakita ni Mang Dondong na parating ang mga bandido. . bilog na kulay rosas na bulaklak. Pumasok ang mga bandido sa bahay at pinalo sa ulo s i Mang Dondong.

walang naiwang kayamanan ito maliban sa isang luma ng bahay na mana pa nila sa kanilang Ingkong Basyo. Walang magagawa si Gloria sa kanya ng kalagayan lalo't nasa batang gulang pa lamang siya. Nagpatuloy ang kanilang pagtatagpo ng it o nang kung ilang ulit. Makabub uting pakisamahan ng magkapatid ang Hapones datapuwat naiilang ang matandang kap atid ni Gloria sa mga lalaking namamanhikan. Tuloy ay nagpuputik ang kanyang mga tsinelas. Usaki Kimadori. Nakukuha niyang sumaglit sa Pampanga na nakabalat kayong magsasaka upang batyawan at makipagtagpo sa kanyang iniirog. Si Ditseng Cora na ang naging pangalawang ina ni Gloria. nanahanan ni Alfonso. May pagkakataon ikang nahuhuli na sila sa Orasyon. May il ang Hapones na may kataasan ang ranggo ang may hilig na magpatahi sa magkapatid. nakauumay na at nakasasabik nam an ang ibang ulam. dito rin pinagtapos ng pag-aaral sa mataas na paaralan si Gloria. Namayapa ang kanyang Ate Salud nang may kaagahan dah il sa matinding karamdamang dumapo. parang tuta siyang itinali kasama ang kanyang nag-ii sang tiyahin. Nagkaroon din si Gloria ng binatang-bukid. Malaki-laki na ang naipon ng magka patid. Sukdulang poot ang ipinakita ni Ditseng Cora nang kanyang malamang may nakilalang lalaki ang ka nyang kapatid. Mas may pagkiling si Gloria sa kanyang namay apang kapatid. si Hen. t puno ng patumapat ang nyang Ditseng Cora para pamumuno at pagpaparusa Unti-unting kumakalat ang hukbong Hapones sa dakong pina Sumisidhi rin ang pagtingin ng Heneral kay Gloria bagama kanyang kapatid. Sumisidhi ang digmaan. Mangyari'y idinadahilan ng dalaga sa matandang kapatid ang pagkuha niya ng gulay at bungang-kahoy sa taniman. Hindi pa mabubulid ni Gloria ang kanyang sarili kundi masinop siyang niliyag at itinangi ng lalaki. Hindi napaawat si Alfonso sa kanyang pagtingin kay Gloria bagamat nasa nunok pa ng digmaan. kailangan nila ng baluti laban sa kalup itan ng digmaan sa kadahilanang madali silang tampalasanin ng mga nito. Natigil sa lungos ng Hagonoy si Alfonso at ang hukbong Pilipino kaya't nakilala niya si Gloria. Balita ang Heneral sa kanyang kalupitan sa sa mga katutubo. Nabuo ang palaisipan kung bakit labis ang pagpupumilit nitong hu miwalay sa tuwing namimili sila ng mga gamit. Naging halaghag si Gloria up ang masimulan na ang pag-oorasyon sa oras. Balighong pangamba ang kanyang nara . Sa balon na malapit sa palaw ingwing ng tumana sila madalas nagkikita. At hindi rin niya mababatid ang tunay nitong pagkatao kundi pa maghigkat ito noo ng isang pagkakataon at nagtago nang maghabulan ang isang sundalong Hapones at i sang kasapi ng hukbong Pilipino sa pinamimilihan ng magkapatid. Nakapirming may makapal na putik sa gili d ng tapayan ang tsinelas ng kanyang Ditse. Tahimik ang puna ng kanyang Ditseng Cora sa lingid na p akikitagpong ito. Ingkilino ang kanilang ama sa isang Kastila nang ito ay namatay. Isang dapit-hapon matapos magkita ni Gloria at Alfonso. Inutas din ng matandang ka patid na huwag kadalasan ang pagluluto ng gulay. Karamihan sa kanyang mga tahi ay tinatang kilik ng mga asenderong Kastila sa Pampanga. Matapos ay bumababa siya sa may bat alan upang kunin ang palayok ng kanin. Hindi humihibas ang kanyang poot kaya't sumama siya sa mapaghimagsik na pangkat laban sa Hapon. Tatalikod na lamang si Gloria upang simulan na ang gawai ng binimbin nang mapansin niyang nakapaa ang kapatid. Batid ito ng kanyang Ditse. binati ni Ditseng Cora a ng hinahapong dalaga nang may pag-aalala dahil sa hindi karaniwang pag-uwi nito.Pinagtuluan ng pawis ang paud at ngayo'y babantayan naman ng sapot sa haligi sa kanyang paglisan upang makihimok. Mahirap ta nggihan ang ganitong uri ng pagkakataon. Doon malimit namimili ng mga gamit ang magkapatid na Cora at Gl oria bago umuwi sa Pampanga. Nakatuon sa sinulid na binabaltak mula sa telang puti ang pa ningin ni Ditseng Cora. Bago ito sa kanyang panin gin bagamat hindi na niya ito binigyang pansin pa. Kadalasang nagkikita sina Alfonso at Cora roon at lahat ay pawang lihim mula sa matandang dalagang si Cora. Magaling na mananahi si Ditseng Cora. May bilin ang ina bago m amayapa na pakasundin ang utos ng kanyang Ditse. Maganda ang pakikisamang inilaan ng ka sa Heneral.Hindi niya malilimutan ito.

. Lumayo siy a at tanaw ang bangkay habang ibinibiting patiwarik ito sa puno. Walang imik si Gloria. Magkahalong dugo at tubig-ulan ang pumapatak mula sa kanyang ulo't k atawan. Walang guhit ng silakbong naramdaman ang kanyang Ditse ng Cora maliban sa mas magandang pakikitungo nito sa mangingibig na Heneral. Kumukulimlim ang panahon. Hindi ko nga malaman kung bakit ayaw pa nilang manahimik na lamang. Bana ag sa kanyang mukha ang kapanatagan at kalmadong pag-iisip. na manapa'y tipong pagtanaw-loob daw ng Hapones sa magandang pagkakagawa ng burdadong husi. Apat na saksak sa likuran para sa pinanis na alindog at dalawa sa dibdib para naman s a impit na hikbi kay Alfonso. Inihayag ng He neral na isa ito sa mga walang galang at hindi nararapat na tularang kalalakihan g tuloy pa rin sa paghihimagsik. Maagang umalis ang matandang kapatid ni Gloria upang ihatid ang mga patahi at na ng dumating ito bago mananghalian ay binibitbit nito ang isang bayong. Nabatid ni Hen<pd>. Walang anu-ano'y dinakip ito't ipiniit sa bintang na isa itong manghihimagsik. Malagkit sa putik ang buhok na nakayangyang at kumakampay na tila nagpa paalam. Mahalagang makakuha ka ng salapi .mdaman." dagdag pa ng nakatatandang kapatid. Hindi ko maiwasang magmadali dahil sa nakaliligalig na dami ng sundalong Hapones. Tila unos a ng pagpatak ng ulan." pahayag ni D itseng Cora. Matapos ay nawala na lamang si Gloria. Sumisiping na ang Hapones sa dala ga. May l inggal ang mga taong nakamasid sa liwasan. Tumalilis pabalik si Gloria na hindi manlamang makaiyak dahil sa labis na tagupak sa pangyayari. Lihim na hinuhuli ni Gloria ang tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang mga balakin. Nakaaawa hindi ba Gloria?. Hinanap ng kapatid ang pinabibiling sinelas subalit pinan gatuwiranan na lamang ito ni Gloria na wala ang taong pagbibigyan ng pagawa. Nasira ang aking tsinelas kanina sa pag-uwi ko. Inisip ni Ditseng Cora na tanggap na nito a ng Heneral sa kanyang layunin. Sumapit siya sa tarangkahan at natanaw niya ang kanyang Ditseng Cora sa durungaw an at tila nakangiti. Habang panay sa pakikinig ng komparsa sa lungsod ang Hene ral at si Gloria kung gabi. Biglang p umailanlang ang balitang pinaslang ang Heneral ng hindi nakikilalang tao. Lumipas pa ang mga araw. Nanatiling hindi napipinid si Gloria sa kinauupan. "Bukas ihatid mo sa bayan ang matatapos natin. Nan g lumapit si Gloria sa nakaratay na bangkay. Hinaharangan lamang ng mga sundalong Hapones ang mga taong nakasasaksi sa bangkay ng hindi nakikilalang lalaki. Galit na lamang ang namuo sa kanyang kalooban ngunit sinikap niya itong lipulin pansamantala. "Mangilan-ngilan na lamang ang natitira sa mga naghihimagsik laban sa mga Hapone s. Karne an g laman ng bayong. Sa katabing upuan naman lumuklok si Gloria. Kinabukasan. Unti-unting napupugnaw ang kanilang kasapi. Sa hapag ay binilinan ng Ditseng tapusin na sa kinabukasan ang binuburd ahan at manatili na lamang sa bahay. tila nagbabanta ang pa gbuhos ng ulan. makailan na nila itong ginawa at palagay na ang Heneral sa kanya. halos tumaob ang kanyang sikmura at magkulay suka ang balat habang umaalog ang bawat hibla ng kalamnan. Humehele habang inu uguy-ugoy ang inuupan. lumuwas sa bayan si Gloria upang tupdin ang utos ng kapatid. Subalit walang nangyari sa kanyang mga balakin.</pd> Kimadori ang ibig ni Ditseng Cora mula kay Gloria na la bis nitong ikinapoot. Ibili mo na lamang ako ng mumurahin. Minarapat pa niyang pigilan si Gloria sa pangamb ang matuluyang mahulog ang dalaga rito. Naupo sa tumba-tumba si Ditseng Cora upang manahi matapos makapananghalian. Ma y kadalasan ang kanilang pagkikita. Unti-unting nabawasan ang mga nakamamalas nang isa-isang magbigay ng tusok ng bayoneta sa katawan ng lalaki ang bawat sundalon g Hapones.

Marami na ang nagta ngkang hanapin. malapit sa gubat ng tsokolate at yema. Pinababakat ng sinag a ng anino ng mga sanga-sangang tila ugat sa lupang nagluluksa. Mahalumi gmig. Napapaligiran ito ng mga punon g masinsin ang tubo na pinagkaitan ng luntiang dahon. Kinabahan na ako. Bihasa na ang kamay ni Gloria sa pananahi at pagbuburda. . Dito nagdaraan ang mga kaluluwang uhaw at gutom sa napakahaban g paglalakbay tungo sa walang hanggang paraiso. Kalal abas ko pa lamang ng Gubat ng Tamis. Natanawan ko na ang pulang buwan na hinahabol ng dilaw na buwan. Alam kong malayo na ito sa akin. Inakala ko nang wala na nga ang lalaking sakay ng kaba yong kulay uwak. Lihim ito. Bihasa rin sa pag-alaa la ng lumipas niyang panahon. tunguhin at saliksikin. Papalayo na ako noon sa bukana ng Gubat ng Tamis. Tumahimik ang paligid. Hindi maglalaon at kakainin na rin ng abot-tana w ang unang araw at lulutang ang tatlong buwang may kulay na asul. Marahan kong inihahakb ang at itinatapak ang paa sa lupang may alpombrang tuyong dahon. Tanging ang malutong na tunog na lamang ng mga tuyong dahon ang aking naririnig sa aking paghakbang. At sa pag kakataong ito ko lang naramdaman ang pagyanig ng lupa at ang halihaw ng isang la laking sakay ng kabayong kulay uwak. Dito nam amalagi ang mga paruparong singlaki ng lawin at umaawit na tila mga maya at mart ines sa tag-araw. malapit at lumalapit siya sa akin. Nanirahan sa tumana kasama ng manananim ng gulay bagamat hindi niya binibitiwan ang aguha para sa tela.Si Gloria ang pinaghinalaan kung kaya't pinatay din si Ditseng Cora. Naglalakad ako noon patungo sa ibayo. Paminsan-minsan g mawawala ang dagundong ng kabayo at sasalitan ng tunog-alma nito. Mabango ang mga nahihinog na panutsa at paku mbo at ang pamumukadkad ng mga iba't ibang kulay na tinapay na hinaluan ng krema . Nakailang hakbang na ako. Umaagos noon sa batis an g nektar at katas ng piling prutas. Naaani nag ko na ang batong pabilog na nakalutang sa kalawakan na magsisilbing palaruan ng tatlong naghahabulang buwan. magdidilim na. Mahihirapan ang lalaking makita ako roon. Piho ko'y naliligaw ito. Nag-iisa sa buhay si Gloria. Pero ganoon pa rin ang aking naririnig at lalo pa nga ng lumalakas ito. Ako si Dulce. Nagkubli s i Gloria at paminsa'y nagbabalat-kayo. Isa lang ang batid ko. Dito namamahinga ang mga dalisay na engkantada. Kaila ngan kong marating ito para ikalakal ang aking mga pagkaing minatamis. Dito ko kinukuha ang mga sangkap na aking ipinagbibili sa ibayo at bayan. dilaw. ang inisip ko. Hindi na mabilang ang mga punong aking ni lampasan at pinagkublihan. Di ko lang batid kung saang direksyon. Hindi sa dahilang hindi ko ito makikita kundi hindi ito ipakikita ng tatlong buwang manlilibang sa nakapapanood. Nagsisimula na ring magtago ang ikalawang araw. Mananatili ang iyong pansin dito hanggang sa muling magpakita ang una at ikalawang araw. Ipagpapalagay kong naroroon pa lamang kami sa punto ng pagpapakila la sa isa't isa. Kakailanganin ng tatlong m edya-anyos na lalaki upang yakapin ang lapad ng isa nito. Hindi ako dapat abutan ng dilim. Nanatili ako nang ilan pang sandali sa aking kinalalagyan. Papalubog na an g ikalawang araw. Siya si Duerme. Sinilip ko ang paligid at unti-unti akong lumabas. Sanggol akong k inupkop ng mag-asawang bato na libong taon nang nakatirik sa kandungan ng lupa. Nagpanakbo ako hal os 'di ko na maalala ang dapat daanan. wala na si Ditse. Ito ang nakakubli ng hardin ng mga diyos. Mabilis ang pagsasalit-salit ng aking mga paa sa daang mabato-maputik-malumot. Hindi ko na matutunton at matatagpuan a ng daan pauwi. pero walang nakatagpo. Dito nabubuo ang mga imahen ng m ga masasayang panaginip. Kasabay nito ang paghupa ng kaba sa aking dibdib. Dito ko inaani ang walang kaparis na linamnam at bango. Wala na ang bantang bangis ng isang estranghero. Binabal ot ng kanyang umuugong na tinig at pagtahip ng lupa ang paligid. Ganoon pa man naroroon pa rin ang aking pag-iingat. Pinili ko nang tumugot sa dalawang magkayakap na batong dalawang ulit ang laki s a akin. At malalaman mong 'di k a natulog sa buong magdamag dahil sa hapdi ng iyong matang 'di kumukurap. at pul a na patuloy sa paghahabulan sa loob ng mga batong nakalutang at nakaayos nang p abilog. Walang nakaaalam ng lugar na ito bukod sa akin. Papalapit siya.

Sinasabayan ng tibok ng puso ang bilis ng aking pag takbo. Balewala ang mga pagkakatapilok at pilipit ng aking paa.Nakita ko na ang daan patungong bayan. Dapat nating h arapin ang katotohanang. malinaw na ang pag-unlad ng bata at ang paghubog ng kany ang identidad ay nakaugnay sa kanyang paligid. "An g pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal. Tuluy-tuloy ako. Hindi dapat manatil i at makuntento na lamang sa kasalukuyang lagay nito. Ligtas na ako sa lalaking nangangabayo. Gamit a ng paa bilang talinghaga. Kilala na ng alikabok ang aking baga at balat. ipinakita na ang kamalayan ng bata sa sarili at sa kan yang mundo sa umpisa ay hindi pa buo kung kaya't marami pang posibilidad na hubu gin ito ayon sa sariling kagustuhan. kilalanin at ipaturo ang musikang Filipino sa mga akademya lalo na ang kontribusyon ng mga kompositor at mang-aawit ng bansa. Humahangos. i-regulate na lang ang piracy sa Pilipinas para mas lalo itong m abantayan at mapangalagaan pang higit ang industriya ng musika. Itinakda ng kanyang ka paligiran kung ano siya at kung ano ang hangganan ng kanyang daigdig. DVDs etc) upa ng mas lalo pa itong bilhin at humina at patayin pa ang kutura ng pamimirata sa bansa. bawasan ang tax ng mga recordings (CDs." . Bagaman. Ikawalo. ang kanyang pananaw at pagpapakahulugan ay hindi na sa kanya at bagkus. ang mga posibilidad na ito ay naglaho nang simulan niyang danasin ang kanyang paligid. Patuloy tayong humanap ng ikagaganda at ikahuhusay upang magpatuloy ang saliw ng musika sa ating mga buhay . 4 Title:Sanaysay (22) Ikaanim. Ayon kay Prospero Covar (9). maaari itong maging isang panimula para sa higit na ikabubuti ng kalagayan ng musika. Sikaping mabuhay ang sensibilidad ng mga mag-aaral ukol sa Filipinong awitin kaugnay sa pag-aaral ng kultura ng ating bansa. Ikapito. Sa mga mungkahing ito. hindi sadyang masugpo ang ganitong uri ng kalakalan lal o't kumikita rin naman ang ating mga kababayan dito. Hango ang mga estropang nasa itaas sa tula ni Pablo Neruda na "To The Foo t From Its Child" na mula sa librong <i>Five Decades: Poems</i> (1974). Cassettes. malilimitahan at mai-reregulate pang lalo. Ang pagpapakatao ay naayon naman sa prosesong kultural. At ang iniisip ko na lamang ay ang umabot sa huling liwanag ng ikalawang araw. Katulad ng isinas aad na mensahe ng tula. Gayumpaman. hindi maigagarantiyang magkakaroon nga ng radikal na pagbabago sa kasalukuyang takbo ng musika. sang -ayon na sa itinakda ng kinapaloobang realidad o kapaligiran. Mangyayaring ang pamimirata ay magiging lisensyado na sa pamahalaan at ang produksyon at distrib usyon ay mababantayan. D oon ko ipinasyang tumakbo na. Huwag gaming eliti sta ang nilalaman ng ating mga kurikulum tungkol sa musika. Hindi ko na namamalayan kung paahon o palusong ang binabagtas kong daan. Ang resul ta.

ang mga kabataan ang isa sa mga pangunahing target ng midya kahit wala o maliit pa lamang ang kanilang kapangyarihang pinansyal at pa gbili (purchasing). Ang ad na pamprodukto at pa nserbisyo ay nakatuon sa mga produkto at serbisyong ibinebenta ng mga korporasyo n o negosyo. anong ur i ng realidad o mundo ang makukuha sa mga print ad? Pangatlo. Sa mga batang nasa murang edad na 0 hanggang 9. nakita na ang pinakamaraming bilang n g print ad na may imahen ng bata ay ang ad na pamprodukto (60 print ad). pumanga .<. ipinapakita ang panimulang impluwensya ng midya sa identidad ng bata. kabutihang loob o pagkamakabayan. ang print ad ang siyang masasabing palasak. Sa pa gsagot sa mga tanong na ito. Batay sa mga paliwanag ni Sinclair. mahihinuha na ang isa sa malaking batayan ng mga magulang at matatanda sa kung ano ang realidad at identidad ng bata ay ang mga print ad. tatlong tanong ang sasagutin ng papel na i to. <b>Parametro ng Realidad ng Bata sa Tatlong Uri ng Print Ad</b> Para kay John Sinclair.Mahihinuha sa dalawang pahayag na ang identidad ng isang tao ay hindi lik as. Ang isa sa mga bukal ng mga konseptong ito ay ang pangmadlang midya. Una. Ba gama't malaki ang saklaw ng TV. ang pagtuturo ng mga kaugalian. siyamnapu't walong (98) print ad na lumabas sa <i>P hilippine Daily Inquirer</i> mula Enero hanggang Abril 2005 ang sinuri. Sa libro ni Visitacion R<pd>. maituturing ding mahalaga ang pahayagan dahil sa lawak ng naaabot nito. Ayon sa <i>2004 Media Fact Book. Sa lahat ng sektor sa lipunan. tamang pagkilos at konsepto sa sarili ay nakabatay sa mga mensahe. </i> 70 % ng p opulasyon sa Pilipinas ang nagbabasa ng pahayagan. Samantala. Ang pagpapangalan ng mga magulang at iba pang kamag-anak sa bata. ang adbertaysing ay maigugrupo sa tatlong pangka lahatang uri: produkto. Sa kabilang banda. ang p agtukoy sa kung ano o sino ang bata ay parehong bayolohikal at kultural o panlip unang proseso. Sa ganito . masasabing ang mga bata ang may mabigat na suliranin pagdating sa paghahanap o pagbubuo ng identidad. Ang pagbubuo ng kanilang identidad ay nagsisimula sa pamamagitan ng kanyang magulang. Sa bilang na ito. Dahil sa malak i ang kanilang populasyon. imahen at pagpapakahulugan ng midya. pagpapahalaga. Sa kanila nagmumula ang mga unang konsepto ng bata sa s arili at sa kanyang paligid. Ang dahilan ay ang pagkakaroon ng madaling akses ang mg a tao dito (mura at madaling mabili) at ito rin ang kanilang pangunahing pinagku kunan ng impormasyon at balita. Ang layunin ng ganitong adbertaysing ay u pang maging bahagi ng pambansang kamalayan ang institusyon o korporasyon . ang ad na institusyonal ay nakatuon sa pagbuo o paglikh a ng isang positibong imahen ng korporasyon o industriya sa pamamagitan ng pagta taguyod ng mga panlipunang usapin o pagpapahalaga tulad ng pagmamahal sa kalikas an. Batay sa mga ideyang nailahad. serbisyo at institusyonal. aktibo rin ang midya sa pag-iimpluwensyang ito. ang mga magulang ang nagiging ahensya ng kanilang identidad. Sa kanila idinidirekta ang mga adbertisment dahil "advertis ers can count on youth pressure to make parents and other family breadwinners pa y" (Roxas-Lim 99). Bagkus ito ay produkto ng kanyang lipunang ginagalawan. <i>Manila Bulletin</i> at <i>Philippine Star<i/>. Sa lahat ng uri ng midya. ang pag-aaral sa identidad ay pag-aaral din sa reali dad o kapaligirang kinapapalooban nito. Samakatuwid. malaking b ahagi ng nagbabasa ay tumatangkilik sa mga broadsheet tulad ng <i>Philippine Dai ly Inquirer</i>. ang pagkilala sa sarili ay hindi pa buo o nagsisim ula pa lamang at ang sariling kaalaman at pag-unawa sa mga nangyayari sa kanyang paligid ay kakaunti at hindi pa matibay. anong uri ng mga print ad ang may imahen ng bata? Pangalawa. ano ang implikasyo n ng ganitong mga print ad sa paglikha ng identidad at realidad ng bata. Sapagkat wala pa silang sarili ng pagkakakilanlan bunga ng kanilang edad.pd> La Torre na <i>The Filipino Child: Ima ges and Insights</i> (1992). Kung gayon.

lawa naman ang panserbisyo (23 print ad). isang eksperto sa komunikasyon. Batay sa talaan at sa kaugnay na talakay rito. lalo na ang mga taong mahalaga sa buhay niya (Berger at Luckman 131). isang sosyolohista. ang likhang identidad ay nagkakaroon ng katangiang likas (59). dalawang kaay usan o realidad ang isinasaalang-alang sa paglikha ng identidad ng bata. Ang ganitong pagtutu on sa usapin ng pagkakaroon ng isang maayos na tahanan ay maiuugnay sa unang yug to ng pagbuo ng identidad ng bata sa pamamagitan ng sosyalisasyon. Dito ay wala pang gaanong suliranin sa usapin ng identipika syon dahil wala pang pagpipiliian ang bata kung hindi umayon sa itinatakda ng ma gulang (Berger at Luckman 134). Para naman kay Todd Gitlin. makikita na ang parametro ng realidad ng bata ayon sa unang uri ng mga print ad ay nakatuon sa mga usaping pampamilya. ay nakatuon naman sa mga nan. gumaganap ang midya bilang isang kapangyarihang ideo lohikal na nagtatakda ng pang-araw-araw na buhay. ang pangunahi ng sosyalisasyon o ang internalisasyon ng bata sa mundo. (1) ang mundo ayon sa mga magulang o mga taong mahalaga sa buhay niya at (2) ang mundo sa labas ng tahanan. Kung ang unang grupo ng ad ay nakatuon sa loob uri. Makikita sa talaan na ang pinakamalaking bilang ngkol sa mga serbisyong pambangko o pampinansya. Ito ay para maiwasan ang anumang pagdududa o pagtaliwas sa kaayusan. tinitingnan ng bata ang tahana n bilang ang tangi at nag-iisang realidad o daigdig. Karamihan ng inilalarawan dito ay ang pagkakaroon ng maayos na tah anan at bahagi naman nito ang iba pang mga usaping tulad ng pagkain. Aniya. mga kagamit an at kasangkapan na magpapatiyak ng isang maalwang buhay. Ibig sabihin. bahagi ng pagbuo ng identidad ng isang tao ang pagtatakda ng kanyang kapaligir an. ang midya ay may kakayahang magtakda n g sitwasyon at magpatibay ng isang pangyayari (Halili 34). ang mg a magulang o ibang mahalagang tao sa buhay ng bata ang unang ahente sa pagbuo ng identidad ng huli. Ang ng tahanan. nai tatakda rin kung ano ang dapat ikilos o isipin ng bawat indibidwal dahil kumakat awan siya sa mismong kaayusan (74). Pangalawa. kakabit ng pagtatakda ng realidad na kailangang kapalooban ng indibidiwal ang pagtukoy rin kung sino ang hindi dapat pumaloob dito (87). Una. Ang ganitong proseso ng pagsasalin ay nagpapatibay kung pa ano tinitingnan ng magulang ang realidad (Berger at Luckman 60). "media specializes in orchestrating everyday consciousness" (Halili 34). ang sumunod na usaping nasa labas ng taha ng ad na panserbisyo ay tu ibang ad naman ay tungkol . kasama na ang sosyo-kultral at sikolohikal na aspekto nito (51). Tatlong bagay ang tinutupad ng ganitong pagtatakda. Kung kaya't ang resulta nito. lalung-lalo na ang mga magulang . Para kay Hamid Mowlana. Masasabing batid ng mga advertiser ang ganitong konsepto kung kaya't mapa pansin na ang karamihan sa mga produktong inilalarawan sa mga print ad ay mga ba gay na laging alalahanin (concern) ng matatanda. Sinasala at isinasalin nila sa bata kung ano sa palagay nila ang dapat maging kaligiran ng kanyang realidad. nagkakaroon na ng pagtuturing sa isang bag ay na konstrak bilang isang bagay na hindi mababago o mababali. ang mas midya ang isa sa mga institusyong nagtatakd a ng hangganan o parametro ng realidad ng isang tao. Sa yugtong ito. Ito ay umaayon sa ideya na ang realidad ng bata ay sumusunod lamang sa realid ad ng matatanda. Kailangang angkinin at magkaroon ng awtoridad ang institusyon sa paglikha ng identidad ng bawat indibidwal upang masiguro ang pagpapanatili nito (62). Pangatlo. Katulad ng nasabi na. Dahil ang magulang ay bahagi na ng mas malawak na mundo. Isinasalin din an g mga batayang kasanayan na itinakda ng lipunan para sa pagganap ng inaasahang p apel at tungkulin. Tinutukoy nito kung anong mga aspekto ng realidad ang kailangang kapalooban ng indibidwal. ang ad na panserbisyo. samantalang ang mga ad na institusyon al naman ang pinakakaunti (15 print ad). Ang pagtupad sa kanyang papel at tungkulin ay nagsisiguro sa institusyonalisasyon ng isang realidad. Ano ang mahihinuha sa ganitong pagtukoy sa mga uri ng print ad at m ga produkto o serbisyong inilalalarawan sa mga ito? Para kina Berger at Luckman .

may iba namang pagtingin si Eric Erikson sa prosesong ito. 4 Title:Sanaysay (25) Tinatayang umabot sa 92 milyong sipi ng mga teksbuk na pinondohan ng WB a ng naipamudmod sa mga paaralan sa buong bansa noong 1984. ang s ekundaryang sosyalisasyon. maaaring makalimutan o isantabi nan g panandalian ng bata ang bagong realidad kapag bumabalik na siya sa kanyang una ng tahanan. (5) mga pr ogramang tulad ng United States Aid for International Development (USAID). Sa yugtong ito. . Kinikilala niya ang halaga ng tahanan sa pagbuo ng identidad ng bata at ang pagiging proseso ni to. (3) mga karapatan/tungkulin n g mamamayang Amerikano. nakikita niya na may iba pang realidad bukod s a tahanan at natututuhan ang mga ispesipiko at ispesyalisadong papel at tungkuli n na kailangan niyang gampanan sa mga sektor na ito. lubos man o bahagya lamang. ang itinuturing niyang tangi at nag-iisang realidad. Nakakuha ako ng sipi ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan I na g inamit ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa panahon ng administrasyong Marcos.sa edukasyon. mas asabing ang identidad ay laging nasa proseso ng pagbabago. ang pagtangkili k sa mga ito ay may kinalaman sa edukasyon tulad ng educational plan at scholar ship fund. Bagama't tungkol sa serbisyong pambangko o pampinansya ang pinakamarami. Subalit kung sisipating mabut i. (4) ukol kay Dr<pd>.</pd> Martin Luther King. Gayumpaman. bago at maliliit na sektor o daigdig ng kanyang lipunan o subworld (130) tulad ng paaralan. Gayumpaman. libangan at kalusugan. Sa kabilang ba nda. at ib a pa. Ipinaliwanag nina Berger at Luckman ang sekundaryang sosyalisasyon bilang katapusan ng pangunahing sosyalisasyon at ang kasunod na proseso ng integrasyon ng bata sa mas malawak. Dahil w alang emosyonal o malapit na ugnayang nabuo. Ang ganitong pagpapaksa sa mga pangyayari o gawain sa l abas ng tahanan ay maiuugnay sa susunod na sosyalisasyon ng bata sa mundo. direktang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: (1) pa mahalaang pederal ng Estados Unidos at pamahalaang totalitaryan ng Unyong Sobyet . Samakatuwid. ang real idad o mga realidad sa labas ng tahanan ay parsyal lamang para sa bata. makikita na ang karamihan sa mga ad ay tungkol pa rin sa edukasyon. paglalakbay. mall at iba pang institusyon sa l abas ng tahanan. Hinubog ng mga teksbu k na ito ang kamalayan ng mga batang Pilipino ayon sa interes ng mga dayuhan. (2) konstitusyon at mga batas ng Estados Unidos. Malinaw na ang unang dalawang g rupo ng ad na tinalakay ay tungkol sa uri ng pamumuhay na nararapat o ideyal par a sa isang pamilya sa loob o labas ng tahanan. simbahan. Mahihiwatigan naman sa mga ad tungkol sa seguro o life insurance ng magulang ang ideya ng paghahanda sa edukasyon ng bata kung sakaling sila ang mga magulang ay mawala na. Sa nasabing teksbuk. ipinaliwanag din niya na ang ganitong pagkilala sa tahanan bila ng tangi at nag-iisang mundo o realidad ay maaaring mabura kapag dumating ang pa gkakataong ang ugnayang emosyonal ay naglaho na. Kung kaya't kinakailangan g magkaroon din siya ng identidad o mga identidad na kaiba. sa kanyang batayang identidad na natutuhan sa tahanan.

Sa sanaysay na may pamagat na "<i >Dating" Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino</i>. lumilitaw na ang nasyonalismo ay wala nang silbi bilang gabay ng sambayanan tungo sa hinaharap. ipagtanggol laban sa mga inilulunsad na pagbab ago o reformasyon. ang wikang pambansa ang wawasak sa mga pamanang pader at bagong lambong ng kolonyalismo" (p. itinuturing pa ngang hadlang ang nasyonalismo sa malayan g pagpapatupad ng mga batas na nakapaloob sa globalisasyon. Sa panahon ng globalisasyon. bagsakan ng mga sobrang produkto. tiyak na magpapatuloy ang pagkakaw atak-watak at hindi pagkakaintindihan ng mga Pilipino. at iba pa. <i>care giver</i>. Hinding lubusang mapag-a aralan/malulusungan ang kultura o kaakuhan ng isang bansa kung hindi magagamit a . Lagi 't laging igigiit ng globalisasyon ang Ingles. taga-suplay ng mga hilaw na materyales at murang paggawa. na tagl ay ang kakayahang gumalugad sa higit na malayong kasaysayan at bumuo ng mga nadu rog na gunita ng ating pagkabansa. Anumang pag tatangkang mapaunlad o magamit ang wikang pambansa sa mga larangan tulad ng eduk asyon. at mas pangmatagala n ang epekto. Hangga't ipinipilit ang paggamit ng Ingles. nahubog at patuloy na nahuhubog ang mga ba tang Pilipino na may malabnaw na pag-ibig sa bayan. ay isang malaking banta sa globalisasyon. walang silbi o anumang pinaggagamitan ang na syonalismo. Walang ma sama ang pangingibang-bansa. ay ang kamalayang mamamayani at pangarao na makapangibang-bansa sa hinaharap at magbigay serbisyo sa ibang lahi. Buo ang paniniwala ni Lumbera na kailangan ang ganap na proseso ng dekolonisasyon upang mapalaya ang k amalayan ng sambayanang Pilipino at magkaroon ng kakayahang makapagdesisyon sa s arili nang maisulong ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa pakikipag-ugnay an sa ibang bansa. Mga Pilipinong palagiang tumatangkilik sa mga produktong banyaga at tina tamasa ang panandaliang sarap at ginhawang ipinagkakaloob ng mga ito. Bilang pintungan. Mas tiyak ang mungkahi ni Almario u kol sa dekolonisasyon o "pagwawakas sa kamandag ng pananakop" dahil binigyang-di in niya ang paggamit ng Wikang Pambansa na nakabatay sa wikang katutubo. ganito ang sina bi ni Almario: "Wikang pambansa ang pintungan at sandata ng mithiing makabansa.69)". Dahil sa natatanging katangian at kakayahang ito ng wikang pambansa.34). upang kumita ng d olyar. Binubuwag nito ang m atatatag na pader ng kaakuhan ng ating bansa. higit nila tayong mauunawaan at maiintindihan. kailangan itong laging bantayan. Sa sanaysay niyang <i>Tradisyon at Nasyonali smo: Panukalang Pagbasa sa Kasaysayan ng Panulaang Filipino</i>. ang masama at higit na masakit. Kadalasan. Nakasadlak ang Pilipinas sa masamang kalagayan. maging tagasalo ng mga trabahong inayawan nila. na ang pinakamataas na panga rap o mithiin sa buhay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa at maging isang <i>d omestic helper</i>.Dahil sa mga nabanggit na ito. Lagi't laging igigiit ng globalisasyon ang wikang Ingles upa ng patuloy at malaya nitong maipasok ang mga sobrang kalakal at puhunan sa bansa . maidisenyo ang ekonomiya ng Pilipinas upang maging palaasa sa sistema ng kanil ang pananalapi. nars. Almario ukol sa dekolonisasyon ng bansa. sa patuloy na pagiging taniman ng mga produ ktong pang-agrikultural na kailangan ng mga kapitalistang bansa. dahil habang nag-i-Ingles nga nam an ang mga Pilipino. ekonomiya. Bilang sandata. Nagsusulong ng parehong adhikain ang mga pananaw ni Lumbera at Virgilio S. Na an g tanging dapat tungkulin ng mga mamamayang naghahangad ng ikabubuti ng bansa ay ang magpatianod sa globalisasyon iginigiit sa Filipinas" (p. at iba pa. ganito ang sina bi ni Bienvenido Lumbera: "Kung pakasusuriin ang mga patakaran. Tahasang sinabi ni Lumbera na hindi siya sang-ayon na ang Pilipinas ay maging pa sibo at magsalawang-kibo na lamang sa pagdaluyong ng globalisasyon. politika. at tagapagbuo ng mga produktong industriyal o teknikal na madalas na ipinagbibili r in naman sa Pilipinas ng mga korporasyong multinasyonal. Na ang nasyonalismo ay isa nang sagabal sa aktwal na pag-unlad ng bayan. titser at iba pa. nakaimbak at iimbakin sa wikang pambansa ang lahat ng tradisy onal at bagong kakayahan at karunungan na kailangan sa pagsasakatuparan ng "pang arap na bansa".

</pd> dela Cruz sa kanyang kritikal na pap el na may pamagat na <i>Kailangang Magsimulang Muli ang mga Akdang Pambata sa Su liranin ng Pagkabansa: Ang Pulitika ng Literaturang Pambata</i>: "Sa panahon ng pananakop. Naipapakilala itong tila kabahagi ng ating nakagisnang kultura. kung kaya't nasa kontrol din nila ang . tumulong ang panitikang pambata upang lupigin ang mga Pilipino. tulad halimbawa ng Rice Burger. bus. lalo pa't nagsilaki na ngayon ang mga batang nahalina/nahumaling sa mga laruang kasama ng bawat <i>Happy Meal</i>. paaralan. kahirapan naman sa mga kolonisadong bansa. Ganito ang sinabi Rolando S<pd>. kababakasan ng neokolonyalismo ng mga aklat-pambata . Sa pamamagitan n paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng mga banyagang produkto. tulad ng wika. Taglay ng mga aklat-pambata ang mga agenda ng mga kolonisador. nakapaloob na sa isip at gawi ng mga Pilipino ang mga nais nitong ipatanggap. Ipin akilala ng mga Kastila at mga Amerikano ang literaturang pambata sa paghahangad na lalong palakasin ang kanilang kontrol sa Pilipinas" (p. mga batang may isang estante o higit pa ng mg a laruang may trademark ng kompanyang <i>Disneyland</i>. Naikalat na rin ang kanilang logo sa mga taxi. mahalagang lunan ng neokolonyalismo ang kultur ang popular. <i>Panitikang Pambata. Lubhang magastos at madugo ang pananakop gamit ang dahas at sandata. Pagkuha sa panlasang Pinoy upang maiangko p sa kanilang mga produkto. May pagsisika p itong makontrol ng namamayaning kultura (<i>dominant culture</i>) ng kolonisad or ang maliliit o katutubong kultura (<i>minority culture</i>) ng kolonisadong b ansa. nailalapit nila sa mas maraming bilang ng mga Pilipino ang kani lang produkto. na nagsusulong ng kanilang adhikaing makilala an g kanilang mga bagong produkto. at iba pa. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pagpapalaganap ng Kristiyanis mo ay panahon ng malawakang paglilimbag ng mga aklat o babasahin. Sa paniniwala ni McGillis. kaya nitong gaygayin at pasuki maging ang kasuluk-sulukan ng ating kultura. n g o w May pagka-<i>fluid</i> ang globalisasyon. pagmamahal sa matanda at iba pa. Ang pagkilos na ito ng McDonald's ay isang uri ng makabagong paraan ng pananakop na hindi halata o lantaran. Sa pamamagitan ng kulturang popular naipatatanggap ng mga dating k olonisador ang kanilang mga kultura at produkto sa mga teritoryo o bansang nasa kontrol nito. brochures.ng mismong wika nito. laging ipinakikita ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagmamahalan sa loob pami lya. Kung kaya't mapapansing ang mga multinasyonal na korporasyon tulad halimb awa ng McDonald's ay gumagamit na rin ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng kan ilang mga bagong produkto sa publiko. Bilang Sandata ng Pananakop</i> Mababakas sa kasaysayan ng sistema ng edukasyon ng bansa na ang panitikan g pambata ang ginamit ng kasangkapan ng mga kolonisador upang sakupin ang Pilipi nas. Sa paraan nga namang ito. lansangan at iba pa. Kay McGillis. Dahil sa malawaka ng pagkilos na ito ng McDonald's. simbahan. Ginhawa at yaman ang natatamo ng mga bansang kolonisador. walang anumang pagtutol o paglaban sa mga sinasakop. Nasa ilalim n g kontrol ng simbahan ang mga imprentahan. makukulay na poster. tulad ni Sharon Cuneta at Manny Pacquiao.8). nabubu at naibibigay ang iisang kahulugan at representasyon ng kultura ayon sa panana ng mga dayuhang negosyante. <i>flyers</i>. Isa nga sa mga ito ay ang pamumudmod at pagbababasa ng mga aklat o kuwento na magpapaamo sa mga Pil ipino. Dah il sa madudugong digmaang kinasangkutan ng Espanya at Amerika. Nakapaglathala/Nakapagpondo na rin ang kumpanya ng McDonald's ng mga aklat-pambata. at iba pa. Tiyak na magpapasalinsalin ito hanggang sa kanilang mga kaapo-apohan. bukod pa sa pagkuha ng mga kilala o sikat na <i>endorser<i/>. Sa kanilang mga komersyal. natutunan nilang gamitin ang mapayapa o walang dahas na paraan ng pananakop. kung kaya.

mababa it na kaibigan at higit sa lahat.</pd>I<pd>. ang pagdating at pagdagsa ng mga babasahing banyaga sa Pilip inas.</pd> Eady. kasabay ng pagbubukas ng mga pam publikong paaralan. Walang anumang dalisay na layunin ang mga aklat o babasahing inilathala s a panahon ng mga Espanyol. Bukod sa kartilya at katon.mga kaalaman o kwentong gusto lamang nilang ipabasa sa mga katutubo. <i>Juguete pa ra Ninos</i> ni Aguilara. Ito ay nagsilbi lamang sa kanilang intensyong sakup in ang Pilipinas sa mahabang panahon. na dapat igalang sa lahat ng oras. na ipinabasa sa kanila ng mga Espanyol. Kakaunting bata lamang ang nakapapasok sa mga p aaralang nasa pamamahala ng simbahan. <i>The Adventures of Jack and Janet in the Philippines</i> (1918) ni Norma W<pd>.</pd>M<pd>. at sa buhay ng mga santo.. Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano. Paglaon. Ginamit nila ang mga nabanggit na aklat u pang kontrolin ang kaalaman na humubog sa mga bata at ituring silang mga kolonis ador bilang mga natatangi at nakatataas na lahi sa lipunan. Hindi tulad ng Doctrina Christiana. Ito ang napansin ni Morton J<pd>. kabutihang-asal at pag-uugali ang kanilang mga natamo o natutuhan.</pd> Stuart. ang mga batang ito naman ang mag papatuloy ng mga kaasalan at kaalamang natutunan nila sa mga aklat panturo. Mula taong 1898 hanggang 1910. Tinatawag din itong "abesedaryo.<p d>H<pd>. sa t alambuhay ng mga sikat na tao. naging puspusan ang paglalathala ng mga ak lat para sa mga bata. Edward Stratemeyer.</p d> Netzorg (1985) sa mga kwentong tulad ng <i>The Brownies in the Philippines</i > (1904). Sa ilalim din ng mga Espanyol nag-umpisa ang isang sis tema ng edukasyong publiko. at Sargent R ayme. at <i>Lecciones de Urbanidad Cristiana</i> ni Torio. na naglalarawan sa mga sundalong Amerikano bilang mga bayani. Bukod sa Doctrina Christiana na ginamit lamang sa mga bata pagkara an ng kalagitnaan ng taong 1860.</pd>P<pd>. Ginamit ang mga aklat na ito bilang mga propaganda. Sa sanaysay ni Almario na may pamagat na <i>Ang Panitikang Pambata sa Filipinas: Isang Pahapyaw na Kasaysayan</i>. ganito ang kanyang sinab i: "<pd>. Sa mga paaralang ito ginagamit ang tinataw ag na "kartilya" -isang munting aklat sa pag-aaral kumilala at sumulat ng mga ti tik sa alpabeto.</pd> Hancock. may ginamit ding mga aklat sa pagtuturo ng ka gandahang-asal. Nahubog ang mga bata na tila mga de-susi at tau-tauhang laruan. bida. pagbigkas ng mga salita. ang Doctrina Christiana (1593) na naglalaman n g mga dasal at batayang paniniwala ukol sa doktrina ng Katolisismo. kung kaya't nanatili lamang sa antas ng pagmememorya.</pd> Thomas. bilang mga tagapagligtas at tagapagtanggol. <i>Adventures All: A Tale of the Philippine Islands</i> (1905) ni K<pd >. ay ginamit u pang hubugin ang mga katutubong binyagan at yakaping buong-puso ang ipinakilalan g relihiyon. <i>Uncle Sam's Boys in the Philippines</i> (1912) ni H<p d>. may mga paaralang primarya na sa F ilipinas na hindi hawak ng mga pari. tulad ng <i>El Amigo de los Ninos</i> ni Sabatier.</pd> Ralphson. Sa bansang 1850. Malayung-malayo sa karanasan at sensibilidad ng mga katutubong bata ang l aman ng mga aklat na ito.</pd>hindi totoong dasal o nobena lamang ang itinuturo sa mga bata no ong panahon ng Espanyol. Ma y kaukulang parusa sa mga batang hindi sumunod o nakalimutang tumupad sa mga nap agkasunduang asal o pag-uugali. <i>The Filipino Twins</ ." O kaya'y ang mas makapal na "katon" -isang aklat na tulad ng kartilya ngunit may mga dagdag na leksiyon sa p agbuo ng mga pantig at salita". <i>Boy Scouts in the Philippines</i> (1911) ni G<pd>. Naipakilala nila ang kanilang kultura bilang sukatan ng pagiging ganap na tao o pagiging sibilisado.. <i>The Adventures of Piang the Moro Jungle Boy</i> (1917) ni F<pd>. ang mga aklat-panturo ay orihinal na limbag sa Espanya. ginamit na rin ang mga aklat panturo sa mga paa ralan. Ang unang aklat na limbag. Ilan sa mga kwento ay isinulat nina William Thames. Madalas na ginamit bilang tagpuan o lunan ang Pilipinas sa maraming kwent ong isinulat ng mga Amerikanong manunulat.

4 Title:Alamat (4) Text 117 . <b>N</b>agluksa ang Rajah at ang buong palasyo.31). Sa kanyang balangay ay matatagpuan din ang balangay ng Bat angan. <b>M</b>ayroon isang Datu na bukod sa kapita-pitagan ang reputasyon. mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga kuwentong tulad nito. Dahil ang tirahan nila ay malapit sa lawa.</pd> Stuart. Dagdag pa ni Cleto sa kanyang sanaysay na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>: Magandang mapagtuunan ng pansin kung sino ang naee tsapuwera sa mga pag-aakdang ito . <b>M</b>asasabing si Prinsesa Taal ay mahahalintulad sa pausbong na bulaklak na wala pang nakakadapong bubuyog upang higupin ang tamis ng kanyang pagmamahal. mabuti siya ng pinuno. Himala ng mga himala.</pd>F<pd>.</pd>A<pd>.Legends Word Count: 2004 <b>N</b>ang ihahagis ni Kauen ang kanyang sibat. <b>L</b>umipas ang mga araw. Kapwa nalagutan ng hininga ang magsing-ibig. <i>The Bailey Twins in the Philippi nes</i> (1930) ni C<pd>. Datu Balind a ang tawag sa kanya. bilang alaala kay Daragang Magayon.</pd> Crockett at <i>Piang the Moro Chieftain</pd> (1941) ni F<p d>. An g kanyang kutis ay sariwa at humahalimuyak. na ang kahulugan ay Taal sa Tagalog at puspos ng u galing kinagisnan.</pd> La Belle. mayumi at ma hinhin si Taalita at mapagmahal sa sariling tradisyon at kultura. <i>That Mario</i> (1940) ni L <pd>. ang sibat ay tumama s a dibdib ng dalaga. Maganda. Prinsesa Lita o Taalita ang tawag sa kanya.</pd> Perkins. Bukod sa kaisa-isa lamang. bida ang mga Amerikano. Ang lupa sa puntod ng libing ay tumaas hanggang sa ito'y maging bundok. Sa kasamaang-palad. nakahiligan ng Prinsesa Taal ang mama . Napakaganda at perpekto ang hugis. dahil <i>may tendensiya ang mga manunulat n a ito na "imbentuhin ang kanilang Pilipinas</i>. at insidental o peripheral lang a ng presence ng mga Pilipino (p. magigiliw ka sa taglay nitong katangian. <b>I</b>sang nililiyag na anak na babae ang madalas pagtuunan ng Datu. Ti nawag itong Bundok ng Mayon.</pd>P<pd>.i> (1923) ni L<pd>.</pd>H<pd>. Ipinag-utos niya na ang dalawa'y ilagak na magkasama sa isang hukay. Niyakap ni Malaya ito ngunit pataksil na sinibat ng katungga li. maayos at maganda ang pamamalakad sa kanyang nasasakupan.at lumalabas na nagsisilbing backdrop lang o setting ang Pilipinas. Ayon kay Luna Sicat Cleto. si Daragang Magayon ay tumakbo upang pumagitna at sawayin ang dalaga.

Hindi rin nagpadaig ang Kapampangan at dumating si Dau Pisot upang subukan ang k apalaran. "<b>A</b>nak. Pagkagalit ay huwag mo sanang magawa. Iyan na lamang ang bagay na nagpapaalal a sa amin ng iyong ina ng aming pagmamahalan. Alam mo ba na ang singsing na iyan ay ibinilin pa sa akin ng iyong ina bago siya namatay." "<b>A</b>lam ko pong napakahalaga ng singsing na iyan. "<b>H</b>uwag ka ng mabalisa. <b>L</b>umuhod si Prinsesa Taal sa harap ng ama. Dahil siya ay isang Prin sesa. hahanap tayo ng magagaling lumangoy upang sisirin ang nahulog mong singsing." paamong wika ng Datu. hindi ba dapat ika'y mag-asawa na. Matanda na rin ako at kailangan ko ang isang matapang na Datu na siyang hahalili sa akin. Kailangan mo rin ng ma kakasama pag ako'y lumisan na. na animo'y nahihintakutan. Maibabalik rin ang singsing at maisusuot sa daliri mo . tinatanuran siya ng kanyang alipin at mga abay. bakit ka umiiyak ano ba ang nagawa mong pagkakamali?" "<b>M</b>ahal kong ama. Sa sinamang palad walang sinuman ang nagtagumpay upang maibalik ang si ngsing ng prinsesa. <b>M</b>araming araw ang lumipas sa paghihintay ng mag-ama." "<b>A</b>nak. Kasama rito ang mga Morong Datu mula sa Jolo at Tawi-t awi. <b>N</b>iyakap ng Datu si Taal." sagot ni Prinsesa Taal. Ilang ninuno na natin ang napasali n-salin sa singsing na iyan.ngka pag malapit ng lumubog ang araw sa Lawa ng Bunbon. Pagkainip ang kanila ng naramdaman. "<b>S</b>alamat ng marami po." Sagot ng Prinsesa. tumayo ka at huwag ng lumuha." ako po'y nagagalak sa pang-unawa ninyo. na halos mapaiyak sa sandaling iyon. mapatawad po sana ninyo ako. pagkatapos mamangka ay luhaang humarap si Prin sesa Taal sa kanyang ama na si Haring Balinda: "<b>A</b>ma kong Datu. "<b>A</b>no! Dapat ay naging maingat ka. Naguguluhan lamang ako sa narinig ko ng balita mula sa iyo. "<b>S</b>iya pong mangyayari Ama ko. Maraming dugong bughaw ang dumating m ula sa iba't ibang lugar. <b>M</b>ayroon isang pagkakataon." pakiusap ng Datu. Hindi rin nagpahuli ang angkan ni Bukaneg mula sa Kabisayaan at Kabikulan. Minahal at pinakaingat-in gatan ko ang singsing na iyan gaya ng pagmamahal ko sa aking ina. <b>D</b>i kalaunan may isang Datu." sagot ni Prin sesa Taal na lumuluha. " Anak. <b>N</b>agpaanunsyo kaagad ang Datu saanmang dako upang ipahayag ang kanyang nil alayon." paliwanag ng Datu." <b>I</b>lang sandali pa ang lumipas. Ang balitang ito ay agad kumalat saanmang dako ng kapuluan. Sinabi niya sa akin na ipagkaloob ko sa iyo tan da ng kanyang pagmamahalat pag-alala sa iyo!" "<b>T</b>umahan na anak at ang pagkagalit ko'y kinalimutan ko na. ang humingi ng tulong sa mga anito. Panalangi . Saksi iyan ng aming sumpaang binigkis ng nasira mon g ina. Mayroon po akong kasalanan n a nagawa. nahulog po ang singsing ko sa lawa habang ako'y namamang ka. Ama ko. Nasa tamang edad ka na para lumagay sa tahimik. Ipinaalam sa madla na kung sino ang makakakuha sa singsing na nahulog sa Lawa ng Bunbon ay siyang mapapangasawa ng mayuming prinsesa.

Datu Mulawi n ang ngalan ng lalaki at nagmula siya sa Nasugbo. Pangalang ibinigay ng Datung pumalit kay Mulawin. "Isa ng himala ito!' laking tuwa ni Datu Mulawin. Ginawa niyang hiwain ang tiyan nito upang malaman ang laman. Di-umano kapag mabili ang mg a paninda. <b>N</b>ang gabi ring iyon ay namangka ang mag-asawa sa lawa. Lumubog sila dahil sa kapangyarihan ng matandang nuno na binalak si lang mapinsala. bukod sa pag iging maitim. Ang gab ing iyon ang simula ng gulo sa kanilang pagsasama. <b>S</b>ang-ayon sa matatanda sa Arayat. <b>N</b>ang makita ng Prinsesa ang magandang bulaklak ng lotus. W alang tigil sa paglangoy. may isang pulo ang lumitaw sa gitna ng Lawa Bunbon. Sa maraming kapaniwalaang iyan ay lalong bansag ang mga talang nab abanggit sa lathalang ito." <b>K</b>aya't ang pangako ng Pinunong Datu ay nangyari. Mat agal niyang sinusubaybayan ang takbo at pangyayari sa palasyo at masayang pagsas ama ni Datu Mulawin at Prinsesa Taal. <b>M</b>ayroon isang matandang nuno pala ang nagmamay-ari ng Lawa ng Bunbon. <b>A</b>ng mga alipin na nakakita sa pangyayari ay agad ibinalita sa tagaroon. pilit niyang inabot. Mula umaga hanggang hapon. Tand a na rin ito para laging maalala si Datu Mulawin at Prinsesa Taal. namasyal ang mag-asawa. ay pango pa ang ilong at sungal ang mga labi pinatutunayan din ng . si Mariang Sinukuan. Nagdiwang ang buong balangay. Agad ipinakasal si Prins esa Taal kay Mulawin. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nasaksih an ng buong balangay ang magagandang pamamalakad ni Datu Mulawin at masayang mas aya si Prinsesa Taal sa piling ng asawa. <b>A</b>ng Bundok sa Arayat na nakapatungo sa mga lalawigan ng Kapampangan at Nu eva Ecija ay may iniingatang mga kahiwagaan na nagkasali-salin na sa mga maramin g paniniwala. <b>S</b>ubali't ang pagsasama ay hindi lagi masaya. M arami ang nagtangkang sisirin ang dalawa upang makita ang bangkay. Mayroon sayawan at kantahan. N aroon daw ang mag-ayos siya na tulad sa isang matandang magbubukid. Ang matandang nuno pala ay ay naiinggit sa sarap ng buhay sa palasyo at masayang pagsasama ng mag-asawa. <b>I</b>sang gabi. <b>H</b>abang sa pagsisid ni Datu Mulawin ay may nahuli siyang buteteng laot na malaki ang tiyan.Nagtaka ang lalaki dahil sa maliit na butete ay malaki na agad ang tiyan nito. <b>M</b>ula noon. Madalas ay may problema ring dumadating na siyang nagiging balakid sa pagsasama. Subali't ang engkantada ay hindi mo raw m akikilala dahilan sa iba't ibang paraan ng pagbabalatkayo na kanyang ginagawa.ng tulungan siyang masisid ang nawawalang singsing mula sa Prinsesa. maliwanag ang sikat ng buwan. Lahat ay maligaya sa nangyaring okasyon. ang araw ng linggo sa pamilihang bayan na Arayat. dahil sa pagkakatanim sa diwa ng napakarami nang sali n ng lahi sa Arayat at kanunog-bayan. Ang tawag nila rito ay Bulkan Taal. Ngu nit laking gulat niya ng matagpuan doon ang nawawalang sinsing ng Prinsesa. Habang sumasagwan si Datu Mulawin. "Ito kaya ang tugon sa panalangin k o at magandang hangarin sa Prinsesa Taal?. ang bundok nasabi ay ari ng isang napak aganda at mapaghimalang babae. dahil nabighani ito. Mabilis naman tinalon ni Datu Mulawin ang asawa upang sagipin. Sa kasamaang-palad ang prinsesa ay nahulog at lumubog. Ngunit nabigo silang lahat. kapwa s ila lumubog. Subalit. kumakanta ang Prinsesa kasabay ang tugtog ng kumintang. <b>M</b>atiyaga niyang nilusong ang Lawa ng Bunbon. si Maria ay lumulus ong sa bayan upang magtinda at mamili.

"Oo ngat ako'y hinahangaan ng maraming tao. <b>S</b>a isang gubat na madawag. malakas na naibulalas ng kamatsile ang kanyang hinanakit. "Na ku! Anong pagkalungkot-lungkot na buhay itong akin. sana'y makagagayuma rin ako sa mga taong dito'y nagsisipagdaan. ang landas sa pauwi ay madaling matututuhan. ng mga Elepante ang mga Tamaraw.maraming taga-Arayat na maraming kagila-gilalas na pangyayari ang mararanasan n g sinumang dadalaw sa bundok na iyon. Masayang kasayaw ng mga Kuneho ang mga Usa. ni Saging ang Papaya. Ang mga tao naman ay di siya iniiw an ng tingin. Kapareha naman ni Kangkong ang Sitaw. "<b>S</b>ubali't ano mang pagsusumamo ng abang puno ng kamatsile ay nawalan ng s aysay sa lubos na nasisiyahang cadena de amor. wala sinumang namamalagi roon sa pangam bang baka magayuma sila at hindi na muling makabalik sa kanilang tahanan. Lungkut madilim sa loob ng kasoy. Masayang-masaya ang kagubatan. may tumubong puno ng kamatsile na may malagana p na mga sanga. Sa tabi nito'y may nagsitubong iba't ibang mga punong may magaga nda't mababangong bulaklak na nakakahalina sa mga naglalakbay. Di nagl ipat araw at ang dating nag-iisang puno ng kamatsile ay nag-uumugong sa mga bubu yog na sa kanya'y laging nag-kukumpol-kumpol. Ang huni ng mga Kuliglig at kokak ng mga Palaka ay sumasaliw sa awit n g mga Maya. Kaya't sa cadena de amor. <b>N</b>guni't pagkalipas ng ilang linggo ay di na makatagal sa sukal na sa kany ang sanga ay nakabalot. Subali't di man ito makat awag-pansin sa mga manlalakbay at di man siya tapunan ng bahagyang tanaw at ito ang ipinagmimighating malabis ng abang puno ng kamatsile. Lahat ay kumakanta. <b>N</b>oong unang panahon ay nasa loob na lungkot ang buto sapagkat madilim na ungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ay ipinatawag ng Ada ang lahat ng kasoy ang abuhing buto nito. Ngunit sa sandaling ilapag ng taong iyon at iwan ang mga bungang dala niya. di ko man lamang masilayan ang mga baging na iyong ibinalabal sa akin." <b>Ang kamatsile ay sumang-ayon sa magandang mungkahi ng cadena de amor. kung nais mong magkaroon ng bulaklak na kaakit-akit ay tulut an mong ako'y mangunyapit sa iyong mga sanga. Ang kamatsile lam ang ang tanging walang bulaklak na maipagmalaki. <b>A</b>ng buong kagubatan ay nagliliwanag sa tama ng mga ilaw ng parol ng mga A litaptap. B . ni Mangga a ng Dalanghita. di ko n aman malanghap ngayon ang mabangong simoy ng hangin." <b>A</b>ng ganyan niyang himutok ay umabot sa pagdinig ng cadena de amor na guma gapang sa kanyang paanan. subalit ang sinumang magtangkang mag-uwi n g mga bungang-kahoy mula roon ay hindi matututuhan ang landas pauwi. Ang kabundukan ay totoong masagana sa mga bungang-kahoy at ang sinumang aabutin ng kagutuman doon ay malayang makapipitas at makakain ng bungang maibigan niya. Kaya't ang daing ng kamatsile ay kanyang sinagot. Ang tinik na m agpahanggang sa ngayon ay nagmamalasakit sa kanya. Sa gabi ng ng hayop at halaman. siya'y di makatiis na di magpa hayag ng kanyang dinaramdam. <b>I</b>sang araw. Kung ako ba'y nagtataglay ng bulaklak na katulad ng mga katabi kong puno. "Mad aling lutasin iyan. <b>L</b>ahat ay nagsasayaw. At ang lalo ng kahima-himala ay ang pagbuhos ng ulan kasabay ang paglakas ng ihip ng hangin. ng Zibra ang Tsonggo. nguni't maganda naman ang pagka kahubog ng kanyang malalago at malalabay na mga sanga. Lalo itong nal handaan ang Ada ng kagubatan. <b>D</b>ahil sa paniwalang napakaganda ni Mariang Sinukuan at dahil rin sa magag andang tugtugin maririnig sa kabundukan. Nguni't sa malaking habag ng Mayk apal ay pinagkalooban din siya ng pananggalang sa cadena de amor. Ang malaking tipak ng batong-buhay sa ituktok ng bundok ay batyang pinaglalabhan ng engkantada.

nakakarinig ng awit at tawanan pero hindi naman nakikita ang katuwaan. Sa g anitong paraan." <b>N</b>aantig ang maawaing damdamin ng mahal na Ada. <b>A</b>ng malakas na pagkokak ng mga Palaka at paghuni ng mga Kuliglig ay sumal iw sa awit ng mga Maya.Essay Word Count: 2. ayon kay Mantikayan. Sa isang iglap ay nakalabas sa madilim na kulungan ang But o. Napapasabay din sa pag-imbay ang mahagway na Kawayan kasama ang Pagong na nagbab aba at nagtataas ng bahay-bahayan." <b>N</b>aulinigan ng makapangyarihang Ada himutok ng Buto. mahal na Ada.ukod tanging ang buto ng kasoy ang lungkut na lungkot. Dagdag pa. Hindi lang nila naririnig kundi nakikita pa ang katuw aan ng lahat. marami sa mga ritwal sa bansa ay nakatuon sa iba't ibang antas ng pananim. Heto ako. Gawan ninyo ng paraang makalabas po sana ako sa pagkakakulong ko sa loob ng prutas na ito. kantahan. Naiinggit ako sa ibang hayop at halaman na tuwang-tuwa kapag may handaan sa kagubatan. Ang pananaliksik ni Myrna Cureg ay pumapaksa sa mga ritwal at kultura ng mga Ibanag habang ang pag-aaral ni Mantikayan ay isang pagsisiyasat sa mga ritw al ukol sa pagtatanim ng mga Magindanaon. May kahilingan ka ba?" "<b>A</b>yoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko. Sa tuwa ng Elepanteay kumembut-kembot ito sa pag-indak. naibubuklod ng ritwal ang komunidad. naiimpluwensiyahan ng ganitong mga ritwal ang kabuhayan ng mga magsasaka. "<b>M</b>abuti pa sila. Iwinasiwas nito ang nagnin ingning na pananglaw. Maawa kayo. Sa dahilang ang Pilipinas ay nakasandig sa agrikultural na pamumuhay. at pag kakatuwaan ng mga hayop at halaman. 5 Title:Ang Ritwal Bilang Midyum sa Pagbubuklod ng Komunidad Text 140 .341 <b>Ang Ritwal Bilang Midyum sa Pagbubuklod ng Komunidad</b> Marami sa mga grupong etnolinggwistiko ang nagsasagawa ng kani-kanilang m ga ritwal. nakikita ang masayang paligid. "Gusto kong maging maligaya ka. Nak akasama sila sa pagsasaya. Ang "</i>The Farming Rituals among Mag indanaon Rice Farmers</i>" ni Saavedra Mantikayan ay isang pagpapatunay sa panin iwala ng mga katutubo na ang mga ritwal sa pagsasaka ay umaagapay at nakatutulon g sa isang masaganang ani. Naisasakatuparan lamang ito ." <b>M</b>asayang-masayang napanood ng Buto ng Kasoy ang sayawan.

Ang kanyang librong <i>Death a nd Beyond: Death and Burial Rituals and Other Practices and Beliefs of the Igoro ts of Sagada. at paniniwala ng pamilya ng namatay. bagkus. relihiyon at ekonomiya. edad. Sa dahilang mayroong pagpapahalaga ang mga ma gsasaka dito. buk . At ang prosesong ito ay nakapaloob sa isang konteksto o salaysay na siyang tumatayong batayan. mayroong isang uri ng <i>paganito</i> ang mga Sebuano . Bilang gahum. Pangatlo. ito ay maaaring magmanipula.sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga magsasaka sa espiritu ng uyag-uyag (sustenance) gamit ang mga ritwal. may mga pagkaing iniaalay sa mga espi ritu at anito nito para sa isang masagana at mabungang pag-aani. Ang ritwal o ang pagriri twal ay hindi lamang isang palabas. Philippines</i> ay isang pagsasalaysay at pagla larawan sa mga paniniwala na nakapaloob sa bawat ritwal. Pinagtuunan niya ang mga ritwal ukol sa paglibing at kamat ayan ng mga Igorot sa Sagada. may pang-ekonomiyang katangian ang mga ritwal sa Sagada. ang mga kabatirang ito a y isang pagpapatunay sa dinamikong katangian ng ritwal. Isinasagawa ang buklog bilang pasasalamat sa magandang ani. saloobin at ideolohiya ng grupo. Sa pamumuno ng isang babaylan. Una. Malaking halaga ang hinihingi upang maipagpatuloy ang isang tradisyon. kas aysayan. naitala rin niya na ang bawat ritwal ukol sa kamatayan at paglibing ay maaaring mapaghanguan ng mga aral at karunungan na makatutulong sa tao upang mabuhay. Ayon kay Mojares. pinatatamaan ang isang malaking kahoy upang makalikha ng ingay habang sumasayaw ang mga saksi. Samakatwid. Ayon k ay Piluden-Omengan. Dagdag ni Mojar es: Samantala. mahalaga ng pananamit sa isang ritwal. ang ritwal ay maaaring basahin bilang panlipunang do kumentasyon at pedagohiya. Pinag-aralan ni Piluden -Omengan ang mga ritwal sa bawat sulok ng sagada. Ang pan anamit ay naaayon sa estado sa buhay. lumilitaw ang ilang kabatir an tungkol sa pagriritwal o ritwal sa Pilipinas. ang ritwal ay maaaring magbahagi ng pan iniwala. pulitikal ang pagriritwal sapagkat hindi maitatatwa ang mga relasyong nabubuo at kinakatawanan ng mga ritwal bilang inst rumento sa pagpapahayag at paghihiwatig ng mga paniniwala at pananampalataya ng komunidad. <b>Paglalagom </b> Batay sa kabuuang paglalatag ng mga asersyon. upang maisagawa ang isang ritwal. Mahalaga ang pag-apuhap sa estruktura at katangian ng ritwal sapagkat nag sisilbing balangkas ito upang higit na maunawaan ang proseso ng pagkilala at pag tanggap sa konsepto ng ritwal sa kultura at kamalayang Pilipino. Sa ganito. Mountain Province. Bukod sa dokumentasyon ng mga ritwal ng mga Igorot. ang bawat yugto ng pagsasaka/pagtatanim ay may kaukulang ritwal. ito rin ay maaaring tingnan bilang i sang daluyan ng diwa at salaysay kapwa ng kultura at ng komunidad na nagbibigay ng kahulugan at lohika sa mga ito. Pangalawa. Sa ganito. Kung gayon. may mga pagkakataong nalul ubog sa utang ang pamilya ng namatayan para lamang matuloy ito. Ayon sa kanya. tinatawag nila itong <i>pagtiguman</i> o ang pagtitipon ng nakararami. Sa kabilang dako. Mountain Province. Makikita ito sa pag-aaral ni Dinah Pil uden-Omengan (2004). Dahil din dito. Ibig sabihin. ang ritwal ay maituturing na gahum . Gamit ang isang palapag o platform. ito ay katutubong dula ng panggagagad kung kaya ang mga ritwal ay nagsisilbing tagapamagitan at tagapagbig kis sa kultura at komunidad. kahawig ng ritwal ng mga Sebuano ang ritwal ng pag-ani ng buk log ng mga Subanon. ang ritwal ay isang tekstong nilikha ng mga tao para matugu nan ang kanilang interes at pangangailangan. <b>Ang Ritwal Bilang Panlipunang Dokumentasyon at Pedagohiya</b> Ayon kay Biron-Polo. ang pagriritwal sa Pilipinas ay pulitikal dahil sa pagsasalikop dito ng kultura. lumikha o bumuwag ng mga konsepto a t ugnayang pangkapangyarihan sa loob at labas ng konteksto nito.

kasaysayan at panitikan. Dahil sa globalisasyon. May mahalaga itong ginagampanan sa kasalukuyang panahon. Sa ulat na ito. Mapapansing anumang bagong kasunduan/patakarang pang-ekonomiya ang inilun sad na dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. paggamit ng Ingles at iba pa. partikular ang kuwentong pambata. na sa maraming pagkakataon ay nagig ing "mas Amerikano pa kaysa mga tunay na Amerikano". nahub og at patuloy na nahuhubog ang mga Pilipino. Malaki ang ginagampanang papel ng WB at ADB sa sistemang pang -edukasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Pagkaraan nito. kultura o kalinangan bilang mga Pilipino. binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang <i>President ial Commission to Survey Philippine Education</i> (PCSPE).od sa pag-oorganisa ng ugnayan. at panghabambuhay ang t ila "kaginhawahan" at "kaunlarang pang-ekonomiya" na ipinagkakaloob ng globalisa syon. na tila <i>liquid</i> na sumusuot maging sa kaliit-liitang hima ymay ng ating isip. sa nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino. napagtanto kong ang panitikang pambata ay hindi lamang talaga pambata. Ganito ang nakasaad sa . At makapagmungkahi ng mga tiyak na hakbangin upang mapatatag ang nasyonalismo sa pamamagitan ng panitikang-pambata. Ang batas na ito ay pino ndohan ng WB ng mahigit sa P500 milyon sa inisyal na alokasyon. Maayos nang nailatag ang mga batas. patakaran. Dahil dito. <i>Nasyonalismo at Wikang Filipino</i> Walang ibang panahon na laganap ang globalisasyon kundi sa kasalukuyang p anahon. mga dayuhang institusyong na nagpapautang sa mahihirap na bansa g aya ng Pilipinas. upang maging masaklaw at malalim. Ha limbawa noong 1969. Dahil sa mga karanasang kong ito. ng pagasa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap . ang ritwal ay naratibo rin ng kapangyarihan. Nakita ko ang k akayahang nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral. nilagdaan ni Marcos ang <i>Education Act 1972</i> na may layuning magkaroon ng isang edukasyong pangkaunlaran. ang sistemang pan g-edukasyon ang unang "isinasaayos" o pinakikialaman. Sisikapin ng papel na ito na maipakita na ang panitikang pambata. at iba pa. Nabuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas upang madaling makapasok ang mga imported na kalakal at serbisyo. Gumawa ito ng mga bagong aklat na gagamitin mula Grade 1 hangg ang hayskul. Ilang ulit na itong nagpautang upang po ndohan ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno. lalo na sa panahong ito na laganap na kumikilos at nagiging mabisa ang globalisasyon. Ngunit kapalit ng mga pag papautang na ito ay ang mga kondisyon tulad ng pagpaluwag sa sistemang pang-ekon omiya ng bansa. Binigyang-tuon ng mga teksbuk na ito ang agham pangkalikasan at te knikal kaysa agham panlipunan. partiku lar ang kwentong pambata ay mabisang instrumento/sandata upang labanan ang malaw akang pagpapalabnaw ng globalisasyon. pagbabago ng mga kurikulum ng edukasyon na umaangkop sa panganga ilangan ng mga dayuhan korporasyon o kumpanya. kail angang bigyang-diin ng edukasyon ang paghuhubog ng mga manggagawang may kasanaya n sa <i>mobile assembly line</i> upang tumugon sa pag-unlad ng bansa. ng mga bansang may pakana nito partikular ang Amerika. Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at p agkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan. At kung paan o rin ginamit ng mga dayuhan ang panitikang-pambata upang hubugin ang Pilipino a yon sa kanilang kagustuhan. kasunduan. mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi n agugutom. nakita ko ang taglay kapangy arihan ng panitikang pambata. At lalong nagin g malinaw ang pakay ng mga programang ito sa ilalim ng administrasyong Marcos na ng ang WB mismo ay maglaan ng $767 milyon para sa <i>Textbook Development Progr am</i> ng bansa. Isang malinaw na halimbaw a nito ay ang mga programa ng <i>World Bank</i> (WB) at <i>Asian Development B ank</i> (ADB). malayang nagsasanib ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo.

Mga Pilipinong palagiang tumatangkilik sa mga produktong banyaga at tin atamasa ang panandaliang sarap at ginhawang ipinagkakaloob ng mga ito. Tinatayang umabot sa 92 milyong sipi ng mga teksbuk na pinondohan ng WB a ng naipamudmod sa mga paaralan sa buong bansa noong 1984. nahubog at patuloy na nahuhubog ang mga ba tang Pilipino na may malabnaw na pag-ibig sa bayan. ganito ang sina bi ni Bienvenido Lumbera: <i>Kung pakasusuriin ang mga patakaran. (4) ukol kay Dr<pd>.artikulong <i>WB at ADB sa Edukasyong Pilipino</i>. Nak asadlak ang Pilipinas sa masamang kalagayan. sa patuloy na pagiging taniman ng m ga produktong pang-agrikultural na kailangan ng mga kapitalistang bansa. Tahasang sinabi ni Lumbera na hindi siya sang-ayon na ang Pilipinas ay m aging pasibo at magsalawang-kibo na lamang sa pagdaluyong ng globalisasyon. Sa sanaysay na may pamagat na "<i >Dating" Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino</i>. Sa nasabing teksbuk. Binubuwag nito ang m atatatag na pader ng kaakuhan ng ating bansa. bagsakan ng mga sobrang produ kto.. at tagapagbuo ng mga produktong industriyal o teknikal na madalas na ipinag bibili rin naman sa Pilipinas ng mga korporasyong multinasyonal. lumilitaw na ang nasyonalismo ay wala na ng silbi bilang gabay ng sambayanan tungo sa hinaharap. (3) mga karapatan/tungkulin n g mamamayang Amerikano. ay ang kamalayang mamamayani at pangarao na makapangibang-bansa s a hinaharap at magbigay serbisyo sa ibang lahi. kung saan ang ekonomya ay atrasado. walang silbi o anumang pinaggagamitan ang na syonalismo. itinuturo ng mga teksbuk na ito na "normal" lamang ang kasalukuyang kaayusan ng bansa. Nagsusulong ng parehong adhikain ang mga pananaw ni Lumbera at Virgilio . Na ang tanging dapat tungkuli n ng mga mamamayang naghahangad ng ikabubuti ng bansa ay ang magpatianod sa glob alisasyon iginigiit sa Filipinas (p<pd>. at nakaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyales at pag-a angkat ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa<pd>.. Nakakuha ako ng sipi ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan I na g inamit ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa panahon ng administrasyong Marcos. (5) mga pr ogramang tulad ng United States Aid for International Development (USAID). (2) konstitusyon at mga batas ng Estados Unidos. taga-su play ng mga hilaw na materyales at murang paggawa.</pd> Martin Luther King. Sa panahon ng globalisasyon. upang kumita ng dolyar. Hinubog ng mga teksbu k na ito ang kamalayan ng mga batang Pilipino ayon sa interes ng mga dayuhan. direktang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: (1) pa mahalaang pederal ng Estados Unidos at pamahalaang totalitaryan ng Unyong Sobyet . nars. at mas pangmatagal an ang epekto.</pd>34) </i>. na ang pinakamataas na panga rap o mithiin sa buhay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa at maging isang <i> domestic helper</i>. na inilathala ng <i>Ibon Facts & Figures</i>: <i>Sa konteksto ng agham panlipunan.</pd>Nakasulat sa mga te ksbuk na sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas para ituro ang demokrasya at pa gsasarili (p<pd>. Walang m asama ang pangingibang-bansa. <i>care giver</i>. itinuturing pa ngang hadlang ang nasyonalismo sa malayan g pagpapatupad ng mga batas na nakapaloob sa globalisasyon. ang masama at higit na masakit. at ib a pa. hindi industriyalisado. titser at iba pa.</pd>2) </i>. Dahil sa mga nabanggit na ito. Kadalasan. Na ang nasyonalismo ay isa nang sagabal sa aktwal na pag-unlad ng bayan. Buo ang panini wala ni Lumbera na kailangan ang ganap na proseso ng dekolonisasyon upang mapala ya ang kamalayan ng sambayanang Pilipino at magkaroon ng kakayahang makapagdesis yon sa sarili nang maisulong ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa pakikip ag-ugnayan sa ibang bansa.

Naipapakilala itong tila kabahagi ng ating nakagisnang kultura. Tiyak na magpapasali n-salin ito hanggang sa kanilang mga kaapo-apohan. Hinding lubusang mapag-aarala n/malulusungan ang kultura o kaakuhan ng isang bansa kung hindi magagamit ang mi smong wika nito. Dahil s a malawakang pagkilos na ito ng McDonald's. Sa kanilang mga komersya l. Han gga't ipinipilit ang paggamit ng Ingles.</pd> Almario ukol sa dekolonisasyon ng bansa. tulad halimbawa ng Rice Burger. Lagi't la ging igigiit ng globalisasyon ang Ingles. Bilang pintu ngan. dahil habang nag-i-Ingles nga naman an g mga Pilipino. makukulay na poster. paaralan. Nakapaglathala/Nakapagpondo na rin ang kumpanya ng McDonald's ng mga aklat-pambata. laging ipinakikita ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagmamahalan sa loob pamilya. lansangan at iba pa. Ang pagkilos na ito ng McDonald's ay isang uri ng makabagong paraan ng pananakop na hindi halata o lantaran. ekonomiya. at iba pa. Anumang pagtatan gkang mapaunlad o magamit ang wikang pambansa sa mga larangan tulad ng edukasyon . pagmamahal sa matanda at iba pa. at iba pa. maging tagasalo ng mga trabahong inayawan nila. Mas tiyak ang mungkahi ni Almario ukol sa dekolonisasyon o "pagwawakas sa kamandag ng pananakop" dahil bin igyang-diin niya ang paggamit ng Wikang Pambansa na nakabatay sa wikang katutubo . kail angan itong laging bantayan. ganit o ang sinabi ni Almario: <i>Wikang pambansa ang pintungan at sandata ng mithiing makabansa. at iba pa. Naikalat na rin ang kanilang logo sa m ga taxi.</pd>69) </i>. politika. Sa sanaysay niyang <i>Tradisyon at Nasyonalismo: Panukalang Pagbasa sa Kasaysayan ng Panulaang Filipino</i>. 5 . mga batang may isang estante o higit pa ng m ga laruang may trademark ng kompanyang <i>Disneyland</i>. tiyak na magpapatuloy ang pagkakawatakwatak at hindi pagkakaintindihan ng mga Pilipino.S<pd>. ipagtanggol laban sa mga inilulunsad na pagbabago o reformasyon. Sa paraan nga namang ito. higit nila tayong mauunawaan at maiintindihan. Kung kaya't mapapansing ang mga multinasyonal na korporasyon tulad halimb awa ng McDonald's ay gumagamit na rin ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng kan ilang mga bagong produkto sa publiko. nailalapit nila sa mas maraming bilang ng mga Pilipino ang kani lang produkto. Lagi't laging igigiit ng globalisasyon ang wikang Ingles upang pa tuloy at malaya nitong maipasok ang mga sobrang kalakal at puhunan sa bansa. lalo pa't nagsilaki na ngayon ang mga batang nahalina/nahumaling sa mga laruang kasama ng bawat <i>Happy Meal</i>. ay isang malaking banta sa globalisasyon. kung kay a. Dahil sa natatanging katangian at kakayahang ito ng wikang pambansa. nakapaloob na sa isip at gawi ng mga Pilipino ang mga nais nitong ipatanggap. walang anumang pagtutol o paglaban sa mga sinasakop. <i>fly ers</i>. na taglay ang kakayahang gumalugad sa higit na malayong kasaysayan at bumuo ng mga nadurog na gunita ng ating pagkabansa. Bilang sandata. tulad ni Sharon Cuneta at Manny Pacquiao. <i>brochures</i>. nakaimbak at iimbakin sa wikang pambansa ang lahat ng tradisyonal at bagon g kakayahan at karunungan na kailangan sa pagsasakatuparan ng "pangarap na bansa ". bus. bukod pa sa pagkuha ng mga kilala o sikat na <i>endorser</i>. simbahan. at iba pa. na nagsusulong ng kanilang adhikaing ma kilala ang kanilang mga bagong produkto. mai disenyo ang ekonomiya ng Pilipinas upang maging palaasa sa sistema ng kanilang p ananalapi. Pagkuha sa panlasang Pinoy upang maiangko p sa kanilang mga produkto. ang wikang pambansa ang wawasak sa mga pamanang pader at bag ong lambong ng kolonyalismo (p<pd>.

mabuha . may mga hakbang nang isinagawa ang inyong lingkod upang masimulan nang ipatupad ito. At sa bawat pagtanggap ko sa mga imbitasyon upang ako'y magsalita. Makipag-ugnayan din sa mass media (dyaryo.A. Bicol at Za mboanga. Magkaroon ng konsultasyon sa mga palimbagan ukol sa bagong patnubay na ito. Tayo ngayon ay nasa huling hakbang na. sinimulan ko na ring ipatalakay ito sa dalawang sabjek: ang Pilosopiya (Fil osofiya?) ng Gramatikang Filipino at sa Mga Isyu at Kalakaran sa Wika at Panitik an. Layon nitong magpalimbag ng mga librong ayon na sa patakaran n g KWF. lalo na sa mga la lawigan. Nais kong ibigay na halimbawa ang mga napapanahong isyu tulad ngpag-aalis ng distinksyon sa NG a t NANG pagtanggap na ng panghalip na SIYA na hindi na eksklusibong pantao lamang at kung ang letrang S ba ay matatanggap na bilang pluralizer na pamalit sa MGA Sa huli. Tahasan kong si nasabi sa inyo na hindi ko matatalakay ang mga nasabi ko kung hindi ko mismo nar anasan mula sa aking mga kasama sa akademya ang mga reaksyong iyon. Bakit? Upang makatiyak ng malakihang bilang ng mga dadalo. Iyon nga lamang. Nasa palimbagan na rin ang libro sa Retorika at kasalukuyan nama n naming ginagagawa ang libro sa Pagsasaling-wika. pagkat nais pa rin nilang isulat na ispeling ang Kabite. Maglathala ng isang diksyunaryo-tesauro na kakikitaan ng etimolohiya ng mg a salita at gayundin ng mga preperensya sa ispeling at gamit ng mga salita. matapos ang revisyong ito. Gusto kong ipagbigay-alam at ipaunawa sa lahat na sa kabila ng hindi pa gaano ang diseminasyon ng 2001 revisyon. sinimulan ko na ring ipagbigay-alam ito. Sinumang nag-aral ng mga sabjek na Sitwasyong Pangwika at Pagpaplanong Pangwika ay tiyak na matatandaan ang mga talakay nina Haugen at Bolinger ukol sa mga pros eso ng (1) koleksyon at seleksyon. Patunay ito ng mga lektyur ko sa Laguna. at para maging matagumpay ito. Alamin ang tunay na sitwasyong pangwika sa bawat rehiyon. At ito'y isa sagawa nang LIBRE. kung saan ako ang Koordineytor ng Programang M. Kung hi ndi ako nagkakamali. Isa sa mga hakbang nang naisagawa sa pakikipagtulungan ng Mutya Publishing House ay paglabas ng libro naming PAGBASA AT PAGSULAT SA IBA'T IBANG DISIPLINA. radyo at television) ukol sa k ung paano ang pinakambisa at pinakamabilis na pag-aanunsyo sa publiko ng pagbaba gong ito. nais kong imungkahi ang mga sumusunod: Palawakin pa at palalimi n ang talakay sa 2001 revisyon na handa at libreng ipamimigay.Title:Sanaysay (12) Mga hakbang na isinagawa. Kung kakayanin ng bajet ng KWF. tanging si Dr<pd>. at (4) imp lementasyon at ebalwasyon.</pd> Jose Villa Panganiban pa lamang ang may g anitong uri ng aklat. nais kong imungkahi ang pagkakaroon naman ng tanging lupon/komite na gagawa ng bagong tuntunin sa gramar. lungsod at la lawigan. Sa p agkakaalam ko. Filip ino. Agad na mapapansin ng sinumang babasa nito na ang mga terminong gamit ay alinsunod na sa tagubilin ng 2001 revisyon ukol sa 4 na letrang may fonemik istatus. (3) elaborasyon. At ang huli. magdaos ng mga seminar/konsultasyon/wo rksyap para sa mga guro mula elementary. Pinasimulan ko na ring ipagamit sa aming mga silabus sa Pamantasang De La SalleDasmariñas ang mga patnubay na inyong inilatag. Paghahanda ito sa nalalapit naming akreditasyon sa taong darating. (2) kodipikasyon. Maglath ala ng mga tiyak na tuntunin ukol sa baryant ng mga salita. tulad ng aking pamagat na puro "syon" iwasan din natin sana ang sobrang elaborasyon pagkat baka ang intelektwalisasyon at istandardisasyon ang siya pa nating maging konsumisyon! Tama po ba mga taga-Komisyon? Mabuhay ang KWF. Sa antas gradwado naman. kasama ang mga pre-school. may bahagyang pagtutol ang ilan g konservatibong Caviteño. kung hindi man kami ang una ay iilan pa lamang ang mga libr ong tulad nito. Kailangan ito upang maging malinaw na hindi nangangahulugang ibinabasura na ang ibang paraan ng ispe ling. Kailangan ito upang malaman kung bakit sa kabila ng pagpupunyagi na ipa tupad nang husto ang 1987 Patnubay ay hindi ito ganap na naisakatuparan.

Hayaan ninyong sa pagkakataong ito. napagtuu nan ko ang isang lumang diksyunari na nalimbag pa noong 1977. ika-19 na siglo pa lamang. ang wikang anghel (mayroon ba nito?) ay tulad din daw ng Tagalog! Ano lamang ang batayan ng batang Rizal? Ang katotohanang Diyos ang nagbigay. ang Tagalog (hindi pa Filipino) ay katulad na o kapantay na ng tatlong higanteng wika: ang Latin na wikang opisyal ng Simb ahang Katoliko. upang manatiling buhay ay patuloy sa proseso ng panghihiram at asimilasy on. Kung may pagkakahawig man. naroon na ang mga salitang abaca. ang Kastila na siyang wikang opisyal ng pamahalaan noon at ang I ngles na siyang wikang universal sa ngayon. Bilang halimbawa. Kung naging bulaklak marahil ang tula ni Dr<pd>. ay nakakasawa rin? Nakakalungkot na sa kabuuan ng tula. Dito makikita ang katunayang kinailangang maghintay ng daan-daang taon upang maging istandardisado ang isang wikang tulad ng Ingles! Kung iisipin. paano pa k aya ito makakapasok sa larangang pandaigdig? Posible kaya ito o isa lamang panga rap na mahirap abutin? May mga patunay kaya." . At kung pakakasuriin pa." Filipino: "Pumasok sa klasrum ang titser para isulat sa blakbord ang asaynment. sa isang paraang praktikal at inaasahan kong lubos ninyong mauunawaan. mabuhay po tayong lahat! Ang lahat ng ito'y alay natin sa mahal nating Pilipinas! Mapangahas at mapanghamon ang paksa ng Buwan ng Wikang Pambansa sa taong ito. habang iniisip ko ang mga bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon. Kung sa loob mismo ng bansang Pilipinas ay hindi pa gaanong natatanggap ang Filipino bilang wikang pambansa. Dapat malaman ninuman na mas malawak at intelektwalisado ang wikang Filipino ka ysa sa katutubong Tagalog. lagi nang ang linyang iyon ang napag-uukulan ng pansin. KUNDI FILIPINO! Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. o kahit man lamang pahiwatig na ang ating wika ay makakasabay sa daloy ng globalisasyon? Mga mahahalagang tanong na tatangkain kong ipaliwanag sa lahat sa inyo ngayon. walang mas nakahihigit sa alinmang wika. "ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda. Upang higit ninyong maunawaan. Mahigit 25 taon na ang nakalilipas! Ito ang Webster's Collegiate Dictionary na mababasa sa kanyang paliwanag na may mga salitang Tagalog na kasama na sa leksikong Ingles.</pd> Rizal na "Sa Aking mga Kab ata.y ang wikang Filipino. darating ang panahon na ang wika natin ay tunay na patungo sa glo balisasyon. Pilipino: "Ang guro ay pumasok sa silid-aralan para isulat sa pisara ang takdang-aralin. Kung gayon . kung baga sa dalaga! Gusto kong ipaunawa sa lahat sa bahaging ito ng aking lektyur na HINDI TAGALOG A NG ATING PAMBANSANG WIKA. tayo lamang mga tao ang naglagay ng diskriminasyon sa mga wikang kaloob ng Poo ng Maykapal! Kagabi. na sa aking palagay. ang ikaapat na wika. Hi ndi lamang sumasaklaw sa buong Pilipinas ang tunguhin kundi ang buong mundo na! Marami tuloy ang tahimik na nagtatanong. sa likod ng isipan ng hen yong si Rizal. na taong 1977 pa ay humiram na maging sa wikang Tagalog! Lalo akong ginanaha ng magbasa nang matuklasan ko sa mga unang pahina ng naturang diksyunari ay maba basa ang kasaysayan ng wikang Ingles. ni hindi pa nagde-debut. Ano ang ipinahihiwatig ng saknong na ito? Maliwanag pa sa sikat ng araw na para sa bayani." Ngunit hindi rin ba tot oo na kahit anong ganda o sarap ng isang bagay. ilagay natin sa pangungusap. ibang linya ng tula ang aking bibigyan ng diin. papaya at boondocks na malinaw na n akalagay na nagmula sa Tagalog! Ano ang implikasyon nito? Malinaw na ang wikang Ingles. kung palaging iyon nang iyon. ito ay dahil naging bataya n ang Tagalog ng ating pambansang wika. Hindi nangangahulugan na marunong ka ng Tagalog ay magaling ka na sa wikang Filipino. at dahi l ang Diyos ay makatarungan." tinitiyak kong luray na luray na ito ngayon sa madalas na paggamit tuwing ipagdiriwang ang Buwan ng Wika. Marami siguro ang nag-iisip na ikatutuwa ng baya ni ang paulit-ulit na pagsambit ng nagpuputik na linyang. ang wikang Filipino na ating pambansang wika ay 15 taon pa lamang.

Ha yaang maging malaya ang mga estudyante sa paggamit ayon sa wastong gabay ng mga titser. mga salitang may kahulugang kultural. sa takdang ika-6 ng gabi. Nahati ang ang 8 letra sa apat na may fonemik istatus sa Ingles (FJVZ) at ang mga tinawag na redandant (Cà QX). Narito ang halimbawa: "Inay. sayanti fik at ilang salitang katutubo. isa sa aking mga kaibigan ang kagagaling pa lamang sa University of W isconsin upang ituro doon ang ating wika bilang "foreign language. na kung hihiramin sa orihinal na anyo. barayti." Ganito rin a ng nangyayari na ngayon sa University of Hawaii.com? Patunay ang mga ito n a nagagamit na sa internet ang wikang Pinoy! Pangalawa. kundi nakakatunog ng isa pang letra o sunuran ng mga letra." Kung kumbinsido na kayo na hindi Tagalog ang Filipino. ang mga letrang Cà QX na lamang ang nanatiling limitado ang gamit. dahil sa 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Is peling ng Wikang Filipino. Nang sa gayon. Ang ating wika ngayon ay pinag-aaralan na sa maraming lugar kung saan marami nang komunidad ng mga Pilipino. sandali po akong hihimlay sa ating silid-tulugan. Dahil dito. May fonemik istatus ang isang letra kung may iisang kinakatawang tunog ang mga ito. Maging konsistent sa paggamit. Upang higit ninyong maunawaan. Madali nang makilatis ang mga hiram na s alita at ang mga dayuhan naman ay madali nang maunawaan ang nais nating sabihin. natamo na nito ang intertransleytabil iti sa ibang wikang ganap nang develop. gamitin ang digrap . Kung dati'y limitado lamang ito sa mga tanging ngalan. tinapos na ng revisyong ito ang isyu sa kung alin ang tama. ako'y inyong pukawin sa aking pagkakahim bing upang agad na makadulog sa ating hapag-kainan. pa rtikular na ang mga letrang may fonemik istatus (FJVZ). walang estudyante sa kasalukuyan ang nasa matinong pag-iisip a ng magsasalita nang ganito. Sa wakas. At siyempre pa. naging maluwag na ang paggamit ng 8 letrang hiram. Pangatlo at higit sa lahat. </pd>Niño. globalpinoy." Sa aking palagay. sa Oregon University at maging sa Toronto. Inaasahan na sa darating na panahon. Tandaang ang pinagbatayan g wika ay Ingles pagkat karaniwan nang dito sa wikang ito tayo nanghihiram. sa mga mahihilig sa internet. Canada. kahit pa sabihing nasa rehiyong Tagalog siya. ngayon ay magagamit na ang 4 sa 8 letrang ito sa sa mga karaniwang salita. ay makapagpan ibagong lakas para sa magdamagang pagsusunog ng kilay. mas higit na pipillin ang ang huli. teknikal o sa yantifik. ngunit alalahanin ang mga sumusuno d: Dapat malamang may 2 nang varyant sa ispeling at ang paggamit na ng FJVZ ang siyang moderno at inirerekomenda na ngayon. magagamit lamang natin ang mga ito sa mga tanging ngalan. Quartz Exodus/ Ang mga may fonemik istatus na FJVZ ngayon ang maaari na at inirerekomenda nang gami tin sa mga karaniwang salita. iregular ang ispeling at mga sal itang may internasyunal na pagkilala. Ang mga naunang paraan ng magiging makaluma (archaic) na at hindi karaniwan o diyalektal. dyornal a t magasin? Maaari pa ba ito? Ang sagot ay oo. kung hihiramin ang isang s alita sa orihinal nitong ispeling: Calculus Sto<pd>. Maitatanong ninyo.com at maging ang pinakamaganda. Ibig sabihin. worksyap b a o workshap? Malinaw. Redandant kung hindi kumakatawan sa iisa at tiyak na yunit ng tunog sa palatunug ang Ingles. sino ang hindi nakakaalam ng mga website na y ehey. paano kung gusto naming gamitin ang pokus. narito ang mga tuntunin at ilang pagbabago sa ati ng alfabeto: Nangunguna at tampok sa revisyong ito ang pagpapaluwag ng gamit ng 8 letrang dagdag. Dahil nga sa modernong p agbabagong ito ng ortografi ng ating wika.com. Kung ma aari po sana. paano naman kung gayon ma giging posible ang globalisasyon ng ating wika? Una.Alam ba ninyo kung ano sa Tagalog ng pangungusap na binanggit ko? Ganito: Tagal og: "Ang tagapagturo ay pumasok sa silid-aralan upang isulat sa kahoy sa dingdin g ang takdang-aralin.

"Mamamatay tayo sa uhaw at gutom dito. Ng ayon ay maaari nang hindi: magja-Japan magjo-Johnson Wax. magtulungan tayo. Dati." pangako nito. "Walang lobong manloloko kung walang kambing na magpapaloko. "Oo. "Kung gusto mong makaalis dito. nagkaroon na tayo ng formasyong KKK (3 katinig sa isang pantig) na dati'y KK (2 katinig) lamang." "Papaano?" Noon ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing. Pagkuwa'y sinab ing. Mayroon akong naisip na paraa n kung papaano natin gagawin iyon. napapalitan ng k atutubong letra ang napapasama sa unlapi. napakarami!" ang pagsisinungaling na sagot naman ng lobo. gumagamit pa ng klaster kung mag-uulit n g pantig ng isang tanging ngalan. 4 Title:Pabula Text 124 . Agad itong tumalon sa balon. Halimbawa: magdya-Japan magdyo-Johnson Wax.ong SH.Fables Word Count: 2013 Isang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig. Ngayon: magzo-Zonrox magfo-Ford magco-Corona. at saka kita hahatakin palabas. Hindi na nagdalawang-isip pa ang kambing." Malungkot na naiwanan ang kambing sa malalim na balon." ang sabi ng lobo. "Ako muna ang lalabas . Dahil sa RTS. Di man napapansin. At dahil sawa na si ya sa pagiging isang itim na ibon. Nakalabas nga ng balon ang lobo sa tulong ng kambing. "Marami bang tubig sa loob ng balon?" tanong nito sa lobo. Naragdagan na rin ang kayarian ng pantig." ang sabi ng kambing. nagsimula na it o nang tanggapin sa leksikong Filipino ang isports kaysa sa nakagawiang palakasa n. ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan. ang digrapong SY ang dapat na gamiti n. iyon ay kanyang pinulot isa-isa at saka idini kit sa kanyang katawan. At nalam an ngang siya'y niloko lamang ng lobo. Pinagmasdan n iya iyon at nasiyahan sa iba't ibang kulay na taglay niyon. Dati. Lumapit ito sa balon at narin ig ang tinig ng lobo. Isang uwak ang nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa. Noon dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing. Ngunit kung babaybayin sa Filipino. ." ang sabi naman ng kambing. Ngunit noong pagkakataon na ng kambing para tulungan nito'y agad iyong tumawa ng malakas. Halimbawa: magso-Zonrox magpo-Ford mag ko-Corona. "Ngayo'y pareho na tayong bilanggo ng ba lon na ito. Sinikap niya ang tumalon upa ng makaahong palabas. At kapag nakalabas na ako. "S ige.

"Kailangang lumika s na tayo rito at humanap ng ibang matitirahan inang! Kung hindi. dapat tayong maniw ala! Sapagkat totoong walang sinuman siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili!" Isang leon ang nahulog sa patibong at nasilo ng lambat. Wala tayon g ibang maaasahan kundi ang ating mga sarili!" Nang marinig iyon ng mga sisiw. sa aking mga kamag-anak ako la lapit upang humingi ng tulong sa isasagawa kong pag-ani bukas!" "Narinig ng mga sisiw ang sinabi ng magsasaka at dali-daling iminungkahi sa kani lang ina." Nagulat ang mga kasamahang daga sa sinabi ng munting daga. May panahon pa tayo para manirahan dito mga anak!" Kinabukasan nga'y tama uli ang sinabi ni inahing manok. tayong dalawa na lamang ang aani sa ating pananim." Tama nga ang sinabi ng inahing manok. "Buk as na bukas din. pagkakaibi gan ang magiging bunga!" . Isang araw. napilitan ang magsasakang tawagin ang kanyang anak at sinabing. "Kung hindi ko maasahan ang aking mga kapitbahay. hindi nabahala ang inahing manok at sinabing. Ngunit may isang munting daga na nagkaroon ng ibang paniniwala. hindi na rin siya tinanggap ng mga ito. Nang magbalik ang uwak sa kanyang mga kauri. at sinabing . Pagkuwa'y pinagtutuka nila ito hanggang sa takot na lumisan. "Kung mga kapitba hay lamang ang aasahan niya. Walang kamag-anak na du mating ang magsasaka upang tulungan siya sa pag-ani sa maisan. kaya naman hindi rin nagta gal ay nabisto ng mga ito ang nagkukunwaring uwak. "Mabuti nga sa leon na iyan! Mababawasan na ang mga nan ghuhuli at kumakain sa atin!" ang sabi ng galit na daga. "Kung sinabi ng magsasaka na siya na ang gagawa ng pag-ani. "Kung sa m ga kamag-anak lamang siya aasa hindi magsisipagsunod ang mga iyon! May mga trab aho ring dapat asikasuhin ang mga iyon at tiyak na hindi maasahan. dali-dali silang nagtungo sa kanilang ina at imi nungkahi rito ang sinabi ng magsasaka. Nakita ito ng mga daga a t sila ay nag-usap-usap. "Bakit sa halip na matuwa tayo sa sinapit ng leon ay hindi na lang natin siys tulungan sa kanyan g kalagayan. Dahil dito. "Dahi naniniwala akong kapag ang kasamaan ay ginantihan ng kabutihan. Noon nagdesisyon ang inahing manok na lumisan sila sa lugar na iyon. Sapagkat kinabukasan nga'y walang mga kap itbahay na dumating upang tumulong sa pag-ani ng magsasaka. "Nasisi raan ka na ba? Bakit mo tutulungan ang ating kaaway?" Sumagot ang munting daga. "Hindi namin kailangan ang isang tulad mong walang pagmamahal sa sariling anyo!" Isang inahing manok na may anak na tatlong sisiw ang naninirahan sa gitna ng tan iman ng mais. hindi agad magsisipag-kilos ang mga iyon! May pana hon pa tayo upang manirahan dito. Ngunit sadyang kilala ng mga pabo ang kanilang kauri. lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman a t sinabing. Dahil dito. "Panahon na upang anihin ko ang aking maisan! Kailangan tawagin ko ang aking mga kapitbahay upang tulungan ako sa aking pag-ani bukas!" Narinig ito ng mga sisiw at agad iminungkahi sa kanilang ina.Iyon lang at dali-dali siyang lumipad patungo sa grupo ng mga pabo at nagpakilal a bilang kauri ng mga ito." ang wika ng inahing manok. matatagpuan ta yo rito ng mga magsisipag-ani bukas at huhulihin upang patayin!" "Huwag kayong mabahala mga anak. inalis ng mga pabo ang iba't ibang kulay na balahibong nakadikit sa katawan ng uwak. Ngunit muli. At sinabing.

Ngunit nang imulat nila ang kanilang mga mata. dali-daling nagtatakbo ang mga iyon at lu misan nang takot na takot. magagalit sa iyo ang Diyos na naglalang sa akin . Hindi nga nagtagal ay nakalaya r in si leon mula sa bitag. Laking paghanga ng tigre sa lobo. Isang araw. laking gu lat nila sa nasaksihan. Sabi niya. Du mating sila sa malaking bahay na tinitirhan ni Dagang-bayan. Su mama ka sakin. may keso. Marami ring masasarap na pagkain. Isang lobo ang nahuli ng isang tigre. halamanan at palaisdaan sa bukid. Ha nggang sa manlisik ang mga mata ni leon at nagsimulang magpakita ng kabangisan." Ayaw maniwala ng tigre. Maraming mapapasyalang mag agandang lugar. Ang ahas na iyon ang sinalakay ng leon upang iligtas an g buhay ni munting daga.Noon lumabas sa lungga ang munting daga. "Naririto ko upang ikaw ay tulungan. Nakadama ng takot si munting daga. Magkaibigan sina Dagang-bukid at Dagang-bayan. nagpikit ng mata ang mga kasamahan nitong daga na nasa hindi kalayuan at nakamasid sa eksena. "Ano'ng ginagawa mo rito?" paninitang tanong ng leon nang makita ang munting dag a. Parurusahan ka Niya. Nang makita sila ng mga hayop na iyon. Matatalim ang aking mga ngipin at kayang-ka ya kitang pakawalan mula sa lambat na iyong kinasiluan. Sinugod ang munting daga. sa kanya totoong natakot ang mga hayop at hindi sa lobong matalin o. Ipinasyal niya si Dagang Bayan sa magagadang tanawin. "Masaya sa lungsod. Sa takot na masaksihan ang madugong pagkamatay ni munt ing daga. Papatayin na sana ng tigre ang lobo upang kainin nang bigla itong magsalita at tumutol." ang sabi ng lobo. "Sapagkat ako ay dapat mong katakutan! Hindi mo ba alam na ako ang itinuturing n a hari ng mga halimaw? Kapag ako ay iyong kinain. Humanga si Dagang-b . Naingganyo si Dagang-bukid sa paanyaya ni Dagang-bayan na pumunta sa lungsod. naghain si Dagang Bukid. Noon ito marahang lumapit sa munting daga. Nilapitan niya ang leon na kasalukuyang kumakawala sa lambat na kinasiluan. "Sa pagkakaalam ko. Pinagsaluhan nila ang palay at mais na natipon niya. "Huwag mo akong saktan! Huwag mo akong kainin!" "Bakit?" tanong ng tigre. Buhay ang kasamahan nilang daga! Buhay si munting daga a t masayang kaakbay ang leon. kung papaanong iniligtas din nito ang kanyang buhay. "Totoo nga pala ang iyong sinabi! Dapat ka nga ng katakutan!" Dahil dito. dali-dali rin itong nagtatakbo palayo sa lobo. Ang hi ndi nito alam." Iyon lang at nagsimula na nga ang munting daga sa pagpakawala sa leon. Sa tabing gilid ni munting daga ay nakita rin nila ang isang patay na ahas. Ang saya nila! Matapos silang maglibot. karne at tinapay. ibinalita naman ni Dagang Bayan ang pagkain sa bayan. Lumakad sila ng magkasabay sa isang bahagi ng kagu batang may mga iba't ibang uri ng hayop. Pagkatapos nilang kumain. "Sumama ka sa akin at patutunayan ko sa iyo!" Sumama nga ang tigre sa lobo. dinalaw ni Dagang-bay an si Dagang-bukid sa tirahan niya. leon ang tinaguriang hari ng mga hal imaw sa buong kagubatan!" "Kung gayon.

Lumakas na ang kanyang mga inakay at kaya na ng mga itong makalipad sa tagal ng kanilang paghi hintay. Ngunit hindi ito naging mabisang pahayag upang malaman kung sino talaga ang nagmamay-ari ng pukyutang iyon. Isang gabi sa kanyang pagbalik sa kanyang mga inakay naabutan niya ang mga itong takot na takot. Hinabol sila at nagtatakbo sila sa lungga upang magtago. Talagang doon na sana siya ma gtitira nang biglang may lumabas na malalaking pusa.karne at iba pa. Kaya't n akaisip siya ng solusyon. sinabi niya sa hukom na nais niyang ang bawat panig ay muling gumawa ng panibagong pukyot. Isang ibon ang nangitlog ng huli sa panahon na naninirahan sa isang maisan na ma lapit nang anihin. naisip ni reynang bubuyog na baka sa hab a ng kanilang paghihintay ay masira na ang mga pulot sa pukyutang iyon. May masarap na pagk ain sa mesa tulad na keso. napag. Ayon sa hukom (na isa ring insekto) hindi madaling magdesisyon kung sino ba ang nagsasabi ng totoo sa magkabilang panig." Siya'y nagpaalam na sa kaibigan at tuluyan nang umalis upang di na bumalik. Nagsimula siyang mag-alala nang maisip niyang nalalapit na an g anihan ngunit ang kanyang mga inakay ay hindi marunong magsilipad. At muli hindi man lang nag-al ala ang inahing ibon sa narinig. May mga testigo na nagsasabing ang mga insektong nakitang labas pasok sa pukyuta ng iyon ay mga may kulay itim at dilaw. nauwi ito sa korte." Noon lang nagdesisyon ang ibon na tuluyan nang lisanin ang lugar. Ngayon may sapat na silang lakas upang lumikas na at maghanap ng mas lig tas na lugar para sa kanila." "Iyon lang ba? Nakangiting sabi ng inahing ibon. at sa kanyang pagbalik ay sabihin sa kany a kung ano man ang kanilang mga narinig. Sa naging pahayag ng hukom. at kung sino man ang mas pinakamabilis na m akatapos ng pukyot ang siyang magmamay-ari ng pulot sa pukyutang iyon. prutas. hindi dapat umasa sa kaibig an na gawin ito para sa iyo. Nagsalita ang nakakatandang inakay: "Sinabi ng may-ari ng tanim an ng mais sa kanyang anak na tumawag na ng mga kaibigan upang masimulan na ang pag-ani ng mga mais. Kaya't nagdesisyon ang hukom na maghintay pa at maghanap ng ibang impormasyon tu ngkol dito. dahil pareho ng may itim at dilaw ang katawan ng mga bubuyog at putakti. "Aanhin ko ang buhay na masarap dito sa lungsod kung ang b uhay ko naman ay laging nasa bingit ng kamatayan at takot. . Nang wala na ang pusa.isip isip niya na mahirap pala ang buhay sa lungso d. Pag may trabahong dapat gawin. Sa pangala wang pagkakataon muling nagpadala ng mensahe ang may-ari ng maisan sa kanyang mg a kaibigan na tulungan silang anihin ang mga mais. Sabi ni Dagang-bukid. Sa tuwing s iya'y umaalis sa kanilang pugad lagi niyang binibilin sa kanyang mga inakay na p alaging talasan ang kanilang pandinig. Bukas pupunta na tayo sa bukid upang anihin ang mga mais. "Huwag kayong mangamba makikita n'yo at walang mangyayari." Kinaumagahan wala ni isa man sa mga kaibigan ng may-ari ang dumating. Sa hindi pagpayag ng magkabilang panig sa pakik ipagkasundo.ukid sa naggagandahang palamuti at kasangkapang nakita niya. Hanggang sa isang araw ay narinig niya ang may-ari na sinasabi sa anak nitong: " Matagal na ang isang linggo sa paghihintay. Kasalukuyang pinag-aagawan ng mga bubuyog at ng mga putakti kung sino ang magmam ay-ari ng pulot sa may pukyutan.

sa nayon ng Daligdigan. 6 Title:Sanaysay (35) Text 111 . "Pagmasdan mo kung gaano ako kakontento sa pagtira ko dito!". isang sanggol na lalaki an g isinilang sa mag-asawang Amtalao at Dumulao. Ano pang mahihil ing ko. Subalit ang sumagot sa kanyang hamon a y hindi si Panga-iwan. . ang mga putakti ay hindi talaga nakagagawa ng sarili nilang pukyot. Ako ang hari ng lahat ng mga nasa tubig at ang diyos ng balon.Folktales and Epics Word Count: 2. at sa aking pagbaba lik ako nama'y mamamahinga sa mga bato. at hanga ang mga tao sa kanya. at paano umawit ng mga m ahiwagang gayuma. nagdesisyon na ang hukom na ibigay ang pukyot sa mga bubuyog. Walang sino mang maikukumparang talangka o butete sa akin. tiningala na siya bilang pinuno. marunong ng hiwaga at bihasa rin sa bakbakan tulad ni Aliguyon. Dahil sa hindi nila pa gpayag sa kasunduang iyon. ipinasiya niyang sagupain si Panga-iwan. Makakaya kong tumalon-talon at magpagulo ng-gulong sa putikan. sa nayon ng Hannanga. Ang pangalan niya ay Aliguyon. ang sabi ng palaka sa nagdaraang pagong sa tabi ng dagat. Si ya ay matalino at masipag matuto ng iba't ibang bagay. ang kaaway ng kanyang ama. Nang mag-binata si Aliguyon. Kaya kahit nuong bata pa. Bakit hindi ka lumapit dito at kwentuhan mo ako tungkol sa iyong tirahan . " Sa sinabi ng pagong natahimik nag palaka at medyo napahiya sa mga ikinuwento ng pagong sa kanya. n ananatili pa ring tahimik ang tubig nito kaya ninais kong manatili sa karagatan. May isang palaka na naninirahan sa isang balon at ipinagmamalaki niya ang pagtir a niya roon. Katunayan. "Ang aking tirahan ay higit na mas malawak at mas malalim sa tagal ng panahon. kaya't hindi nila tinanggap ang suhestiyong iyon.Sa kasamaang palad. Nagsimula na ngang magkwento ang pagong tungkol sa kanyang tirahan. si Pum bakhayon. Ang humarap sa kanya ay ang mabangis na anak nito. Natuto siya kung paano makipag-bakbakan nang mahusay.099 ISANG ARAW nuong Unang Panahon. ang napag-aral an niyang mahahalaga mula sa mga kasaysayan at pangaral ng kanyang ama ay marami . "Kaya kong tumalon-talon paikot sa balon kung ako'y lalabas.

pinili niyang asawa si Bugan. pati na ang pulo ng K otmo na bahagi ng Pasacao. ang Kolasi at ang Isarog. Mabagsik ang ka nyang kapangyarihan. Ang dalawang pamilya nila ay yumaman at iginalang ng lahat sa Ifugao.ang sumabak.Pinukol ni Aliguyon ng sibat si Pumbakhayon. upang puksain si Rabot. at kalahati ay hayop. sinalo sa hangin ang siba t ng isa niyang kamay! Wala pang isang kurap ng mata. hindi pa rin tumigil ang bakbakan. Naging matalik na magkai bigan sina Aliguyon at Pumbakhayon. si Bantong. ang batang-batang kapatid na babae ni Pumbakhayon. Sumapit ang panahon ng malakin g baha na pinawalan sa lupa ni Unos. N agsama ng 1. Maaaring tatlo o higit pang kasaysayan. kundi na gmanman muna upang maunawaan ang ugali ni Rabot. Sa Kotmo ang tahanan ng isang halimaw. ang bakulaw. kagila-gilalas. naghagisan at nagsaluhan ng sibat si Aliguyon at Pumbakhayon hanggang umabot ng 3 taon. umunlad ang dalawang nayon. MAHABANG panahon mapayapang umunlad ang Ibalon sa pamumuno ni Handiong subalit w alang magandang palad na nagtatagal. Tulad ng dalaw ang sawa . at wal ang nagpakita ng pagod o pagsuko. Hindi nila sinugod agad ang lungga. binaligtad ni Pumbakhayon ang sibat at hinagis pabalik kay Aliguyon. at ang Bicol. ang ginamit niya laban sa halimaw. Handyong at Bantong . natuto silang igalang ang isa't isa. Sa lakas ng mga lindol. Nakita ni Bantong ang malalaking bato na nakapaligid sa lungga . umangat ang Pasacao mula sa dagat. Si Tam baluslos na may katawan ng kambing. Inutusan ni Handiong ang kanyang kaibigan. Bumaon ang lupa. Binaliktad din niya at ipinuk ol uli kay Pumbakhayon. Nag-usap at nagkasundo sila ng payapa ng kanilang nayon ng Hannanga at Daligdigan. Kasing bilis ng kidlat. .Si Angongoluod. naihatid itong halu-halong awit-giting sa kasalukuyan ng mga 'Kadugnung. na tinatahak ngayon ng ilog Inarihan. IBALON ang awit ng giting ng tatlong bayani sa pakikibaka laban sa mga halimaw u pang iligtas at tulungan ang mga tao nuong Unang Panahon. ang ba kbakan. Napunit din ang lupa mula sa Kalabanga hanggang sa Ponon. Ang mga pating. Ang halimaw na Buwaya . Ang dambuhalang baboy-da mo .' ang mang-aawit at makata na tan ging naglalahad ng mga nakaraang pangyayari nuong hindi pa marunong sumulat ang mga Unang Tao. ang dambuhala na may katawang kalahati ay tao. Subalit sa bangis at dahas ng kanilang paghaha mok. Umiwas din si Aliguyon at sinalo rin ng isang kamay sa hangin ang humahagibis na sibat.mga tao na gina wang bato ni Rabot. sinabayan pa ng pagsabog ng tatlong bulkan . Buong lugod na sumang-ayon lahat ng tao at ipinagdiwang nila ang ka mpihan ng dalawang bayani. Inala gaan niya sa bahay si Bugan hanggang lumaki itong napakagandang dalaga. si Tandayag. tumigil sina Aliguyon at Pumbakhayon at nahinto.ang Hantik. Ang pilining asawa naman ni Pumbakhayon ay ang kapatid na babae ni Aliguyon. at hindi lakas ng katawan. sa Magarao. kapwa sila humanga sa giting at husay ng kalaban. at pagkaraan ng 3 taong b akbakan. Sa paglawak ng katahimikan.sina Baltog. Tapos. Nang sapat na ang gulang ni Aliguyon. Biglang bigla. pati mga bundok ay gumuho. si Rabot. at maraming nayon sa Ibalon ang nawasak. Si Buringkantada na iisa ang mata . Si Rabot na kalahating tao at kalahating hayop. sa wakas. nagsimula ang sunud-sunod na lindol. Nuong wala pang pangal an ang Bicol. Pabalik-balik at walang tigil. Ang tatlong bayani . si Aginaya.000 mandirigma si Bantong subalit talino. pumatay at nagpalayas sa mga hayop at halimaw na dating nagmalupit sa Bicol. umiktad si Pumbakhayon upang iwasan ang sibat at. mula pa nuong Unang Panahon ay lagi nang sinasalanta ng marahas na kalikasan.ang babaing Oryol at ang duling na Sarimao.

Lahat ng isda sa ilog ay namatay. isang babae taga-Kandon. Isang araw. Pagsapit ng takdang araw. Tapos.isang sibat. nagka-anak na lalaki ang bagong mag-asawa. at naghanda ng isang bangka na balot ng ginto. Sa bahay . pinugutan niya ng ulo. Kinabukasan. Ayon masam ang panaginip. at sinakmal ang bayani. napatay ang ama. Su balit alinlangan pa ang mga magulang ng dalaga. Sa Kandon. kung saan siya pumasok sa bahay. umuga ang hagdan. Isin iwalat ni Lam-Ang ang lahat kay Ines: Ang hirap na susu-ungin niya.sapagkat ito nga ang naging pangalan niya . ginapang siya ni Bantong. kaya nagdasal siya at nanawagan sa mga diyos. Kasama ang kaiba at mabuting pangkat ng mga Igorot. upang saksihan ang pagsisid ni Lam-Ang sa gintong kabibi sa ilal im ng dagat. Pinuno niya ito ng iba pang gi nto. napil itan ni Lam-Ang na lumakad sa mga ulo ng mga lumiligaw hanggang umabot siya sa i sang bintana. Siksikan silang lahat at. . namalayan ni Bantong na madalas at mahimbing matulog ang halimaw. Kailangan daw mag-alay ng bigaykaya ang mga magulang ni Lam-Ang bago makuha si Ines. nilabanan niya at pi natay ang dambuhala. umapaw ang ilog sa kapal ng putik at dugo na nah ugas mula sa kanyang katawan. Sinaksak ng bayani sa dibdib si Rabot at namatay ang halimaw. Pagkaraan ng tatlon g taon. Kaya minsang tulog si Rabot. Subalit bahagya pa lamang nakalubog si Lam-Ang nang biglang umahon si Berkakan. Nuong araw ding iyon. Sa kasamaang-pa lad. Ginamit niya an g kapangyarihan niya sa hiwaga at nabatid niya na ang magiging asawa niya ay si Ines. nagimbal ang mga magulang ni Ines sa dami ng kayamanan g dala. Patungo na siya du on nang nadaanan niya ang isang batong dambuhala na sumisira sa palay at tabako sa mga bukid. Bumagsak ang kalan . Sinagot naman siya at binigyan ng pag-asa. pinugot ang kanyang ulo at isinabit sa gitna ng nayon ng m ga Igorot bilang gantimpala at parangal sa kanilang pangkat. ikinasal sina Lam-Ang at Ines. kailangan niyang pagdaanan ang makalumang gawi ng pahirap. ipinahayag ni Lam-Ang sa ina na mag-aasawa na siya.Pagtagal. ang dambuhalang halimaw na pating. dumumog ang lahat ng tao sa nayon. pati na ang habilin ng pag-asa na sagot sa kanya ng mga diyos. at nanginig ang kanilang anak na lalaki. binangungot si Lam-Ang: Alang-alang sa kanyang anak. gamit ang tangi niyang sandata . SIYAM na buwan bago siya isinilang sa isang maharlikang pamilya namundok ang kan yang ama upang sugpuin ang isang masamang pangkat ng mga Igorot. nakita ni Ines lahat ng pahiwatig na isiniwalat ni Lam-Ang. Humangos siya pabalik sa in a. inakyat ni Lam-Ang ang bundok at natagpuan a ng bangkay ng ama niya. dapat siyang sumisid hanggang sa sahig ng dagat upang hanapin an g gintong kabibi. Pumayag si Lam-Ang at ipinangakong babalik siya pagkaraan ng isang linggo. Batid ni Lam-Ang na ikamamatay niya ang gagawin. mga alahas. upang makalapit sa bahay. Gamit ang kalasag na pilak na minana sa ama. Minabuti niyang maligo muna at sumisid sa ilog Amburayan. Nagbalik ang katahimikan sa Ibalon. Pagod na pagod siya pagbalik sa bahay. at sa kanyang m ga ninuno. pati na sa mga kala pit sa paligid. Sa kabilang dako. isang munting nayon sa hilaga. Isinumpa ni Lam-Ang . dinatnan niyang nakapaligid sa bahay ni Ines ang libu-libong lalaki n a lumiligaw sa dalaga. Kaginsa-ginsa. mga estatua at iba pang mamahaling bagay. Napahagulhol si Ine s: Patay na si Lam-Ang. Pagbalik niya sa Kand on kasama ng kanyang ina.na mamumundo k din siya upang matuklas kung ano ang nangyari sa kanyang ama. kasam a ng kanyang ina at ng mga handog at iba pang yaman. Humanga nang matindi si Ines sa l akas at tibay ng luob ni Lam-Ang kaya pumayag siya agad na maging asawa nito. pinatay niya ang bawat isa ng mga masamang Igorot. ang mga pahi watig ng kanyang pagkamatay. Pati ang mga pal aka at iba pang hayop na umahon mula sa tubig ay namatay lahat sa pampang. Bilang ganti. n agulat ang ina pagkatapos nang biglang lumaki ang sanggol at agad-agad nagsalita .

binubuhay muli ang mga nasirang halaman at itinatayo uli ang mga natumba ng punong kahoy. at maliliit ang mga kamay at paa. hindi tumatanda." Napukaw ang lalaki sa alindog ni Mariang Makiling. Dahil dito at iba pang giting na ginawa ni Lam-Ang. lal o na nang lumabas ang isang magandang dalaga. Tanging kap alit na hinihingi niya ay isang puting-puting dumalaga. Mabuti ang kalooban ni Mariang Makiling. Karaniwang lumalabas si Mariang Makiling pagkaraan ng bagyo at lumiligid sa mga bukid. walang katinag-tinag habang umaalon ang kanyang buhok sa ihip ng hangin. tumalikod at nagdasal nang nagdasal. at pati alahas. Nakatayo raw si Mariang Makiling sa gil id ng mataas na bangin. Inipon niya ang mga buto-buto ni Lam-Ang na inanod ng dagat sa pampang. Sunod sa isiniwalat ni Lam-Ang. sa bigkas ng mga Tagalog. Paminsan-minsan. pasulpot-sulpot sa pagitan ng mga punong kahoy sa gubat ng Makiling.Tatlong araw lumuha si Ines bago siya nagkalakas lumabas at sundin ang mga habil in ng mga diyos. nakatira sa magandang bund ok Makiling sa pagitan ng lalawigan ng Laguna at Tayabas. binalot niya ang mga buto sa pulang sutla. binyagan at pista. Minsan. natatanaw siya ng mga mangangahoy sa dilim ng Viernes Santo. wala . At lahat ng sira mula sa bagyo ay na glalaho sa bawat madaanan niya. binabati nang tahimik ba go lumalayo at naglalaho sa dilim ng gubat. Matangkad si Mariang Makiling at mahinhin. pinahihiram niya ang mga mah irap ng damit. at inuwi sa bahay. Kumaripas ang hayop sa mga sukal at tinik ng gubat habang walang tigil na humabol ang lala ki. nakatira siya sa isang magandang palasyo na napapaligiran ng mga hardin. Takbo at nagtago ang baboy damo sa loob. At sila ay namuh ay sa sagana ng mga bukid ng palay habang panahon. Habang ibinubulong n i Ines ang mga panalangin. mah aba at makapal ang buhok. naririnig niyang unti-unting nabubuo uli ang kalansay at katawan. lumilitaw siya sa anyo ng isang karaniwang taga bukid at tinutulungan ang mga matatandang babae sa pagpulot ng mga panggatong. batang inahen na hindi p a nangingitlog. O kung paano siya namamahay. at sugatan. Paminsan-minsan. Walang naglalakas-luob na kumausap. "at hindi mo dap at hinabol. at mala-kandila ang mga daliri. Sa madling salita. na nagka-galos-galos sa mga tinik. sumunod o magmanman man lamang sa kanya. isinisingit nang lihim ni Mariang Makiling sa bigkis ang pira-pirasong ginto. Dati-rati. Pagkaraan ng ilang sandali lamang. Ang diwa niya ang namamayani sa bundok subalit siya mismo ay bihirang makita ng mga tao. parang isinilang sa maputlang sinag ng buwan sa ibabaw ng Pilipinas. tapos maaari ka nang umuwi. Sabi ng iba. at ibinabalik ang dating ayos ng lahat. Biglang-bigla. silang mag-asawa at ang kani lang anak ay pinatawan ng mga diyos ng walang katapusang buhay. nilalapitan daw sila. Halika sa loob. Malaki at itim ang kanyang mga mata. barya. ayon sa kwento. Natigilan ang lalaki. subalit walang nakakaa lam kung saan talaga. pati mga alahas. P agkabigkis at pasan na ng matandang babae ang mga kahoy. Ang sabi naman ng iba. Kung minsan daw. siya ay maniwaring isang diwata. Si Mariang Makiling ay isang dalaga. Ang kutis niya ay makinis." sabi ni Mariang Makiling sa lalaki. Subalit nakikita kong ikaw ay pagod na pagod. narating nila ang isang ma liit na kubo. isang mangangahoy ang nakakita ng baboy damo. "Sa akin iyong baboy damo. Pati ang mga ilog ay bu mabalik sa kanilang takdang landas at agos. kayumanggi ng kaligatan. Pulos dugo ang iyong mga bisig at binti. lumitaw si Lam-Ang na buhay na m uli. nakatira siya sa isang dukhang dampa na gawa sa karaniwang kawayan at mga dahon ng nipa. Gagaling ka. magpahinga ka at kumain. ka pag namumundok sila upang humuli ng usa. para sa mga kasal. Pumasok siya sa kubo at.

dahil sa ganitong revisyon at modifikasyon. kinain lahat ng lugaw na hinain. malulunasan lamang ito ng isang mabisa ng pambansa. Sa pun tong ito mga kaibigan. matematiks. Isinuksok ng lalaki ang mga luya sa luob ng kanyang salakot . Gayunman. Nagpatuloy ang pagyaman ng ating wika ng kilalanin ito ng Konstitusyon ng 1973 a t tiniyak ng 1987 na tawaging Filipino. tulad ng snow. computer. Mula 2001. N aisakatuparan ito sa dalawang panahon. Lalo itong napalapit sa wikang glo bal (Ingles) nang mula sa 8 letrang hiram ay kinilalaang pagkakaroon ng fonemik istatus ng mga letrang FJV at Z. Una. W alang sinuman sa harap ko ngayon ang maaaring magsalin sa Tagalog ng mga bagay n a ating hiram sa ibang kultura." sinabi niya sa lalaki na. radyo at spaghetti. Laking hinayang nila sa mga ' luya' na naitinapon pauwi. Naramdaman niyang napawi ang kanyang hapo. kitang-kita ang pagkakaiba sa pamamagitan ng letrang I na naga ngahulugang INTELEKTWALISASYON! Intelektwalisado ang wika kung kaya nitong pasuk in ang mga larangan tulad ng sayans at teknoloji. ang mga letrang ito ay malaya nang m agagamit maging sa mga karaniwang salitang hiram kung ang tunog (fonim) ay nagmu la sa alinamn sa 4 na letrang ito. Binigyan siya ni Mariang Makiling ng ilang piraso ng luya. gumaling ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. nais kong ibahagi sa inyo sa pamamagitan ng isang formula ang pagkakaiba ng Tagalog sa Pilipino. Hindi T agalog ang mga salitang gurang. noong dekada 80 nang maging 28 letra sa ating ortografi at gawin itong pa-Ingles. Alisin na natin ang maling ko nsepto sa kailangan nating mag-Tagalog at kung kaming mga titser ng Filipino ay gumagamit ng wikang Filipino ay pinararatangan pang nagta-Taglish. at lalong hindi Tagalog ang sa patos.ng imik. manong at dyutay. Taong 1959 nang ideklarang Pilipino ang tawag sa ating wika. Kinabukasan. Ito ay sa dahilang imposibleng magkaroon ng isang salitang pan umbas kung wla nito sa kultura. ang wikang dating nakas entro lamang sa Tagalog ay yumaman. pabigat nang pabigat ang mga luya kaya dinukot niya ang ilang pi raso at itinapon. Ngunit ang mga itoy' normal nang sinasalita at kasama na sa leksikong Pilipino. . nagulat silang mag-asawa nang nakitang kumikinang ang 'luya' na naging lantay na ginto ang mga ito. utal pa rin. Samakatuwid. Kitang-kita na ang Tagalog ay isang maliit na bahagi lamang ng Pilipino. Masarap at kaiba sa lahat ng natikman niya. ay yumuko lamang bago umalis. batas at iab pa. o kaya'y maging ang ati ng mga underwear. nagkapakpak at nakipagsabayan sa iba pang wi ka sa Asya at maging sa iba pang panig ng mundo. 4 Title:Sanaysay (15) Ito nga ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito maaaring wikang pambansa. Habang pauwi. "Ibigay mo ito sa iyong asawa. Sa formulang ito.

gayong kapag nasa krisis. Hindi nito binago ang mga salitang bouquet at reservoir (Franses). at Wa ka Sey (Wah Z he Lei)? May duda pa ba sa bisa ng sariling wika? Bakit kung kailan matatag at p ayapa ang bansa ay saka ipagpipilitan ang paggamit ng Ingles. Para itong blangkong papel na maaaring sulatan ng anumang bagay na may kinalaman sa buhay. yayaman at yayaman ang atin g wika. maaari na itong isalin sa 3 man lang na paraan: batay sa Tga log. hindi naging ma gdamagan lamang ang pagiging istandardisado nito. may pananagutan siya sa iba. Nilikha ang taong maging " kalarawan at kawangis niya " ( Gen . H indi siya nag-iisa. Ngunit dapat bang sisihin ang sariling wika para lamang maging matatas sa Ingles? Walang bansang umunlad n a hindi gumamit ng sariling wika! Sa bibig ng namayapang si Ghandi. intelektwalisado na ang wikang Filipino. maluwag nating tinatanggap ang mga varyant upang sa pagdaan ng panahon a y makapamili ang mga Pilipino ng preferens sa paggamit.</pd>1:31 ). 1-2 ). nararanasan sa iba. Magiging sangkap ito ng ur i ng moralidad na nais isabuhay . o maga1it . ayan sa istandard ng mga aksyong moral. Malakas na pwersa a ng mga karanasang maaaring humubog sa isang katauhan. color o colour. Ginamit n a ito sa panahon ng "impeachement". Filipino ang siyang gamit? Walang Pilipinong nais na limutin ang Ingles. At nalalaman ba ni nyo na maging sa Tagalog ay ay humihiram din ang Ingles? Pansinin ang mga salita ng boondocks at abaca na maluwag nang nakapasok sa kanilang diksyunari. kailangan ko pa bang sabihin ang kasalukuy ang kinahuhumalingang mga teleseryeng Intsik na nang dahil sa wikang Filipino ay waring na-champoy na at naging siomaiang maraming Pilipino? Sino sa ngayo ay hi ndi kilala sina Petsay (San Chai). acknowledgment o acknowledgement. at pagkat buhay. Ngunit ang huling prosesong ito ay nangan gailangan pa ng mahabang panahon. Ang masama ay ang labis na pagkahumaling dito na waring wala nang silbi ang wikang Filipino na humahantong sa diskriminasyong ang matatalino lamang ang marunong mag-Ingles. . Maging sa Ingles naman ay gayundin. encyclopedia o encycl opaedia. Ang pirmihan g interaksyon sa iba ang makatutulong sa pagkatao ng isang indibidwal. hindi ba't ganyan din tayo?hindi masamang matuto ng Ingles. pagkat iyan ang nararapat talaga. sa Espanyol at sa Ingles. Ang mahalaga ay maging konsistent sa paggamit at malalaman din naman sa bandang huli kung alin ang magiging "archaic" o ituturing na siinauna. Ang mg a kahalagahang moral at moral istandard ang tumutulong sa pagtuklas at paghahana p ng katotohanan at kabutihan. Matitiyak ang pagpapasiyang moral sa kamusmusan pa lamang. Lahat nang ginawa ay mabuti ( Gen<pd>. sa ngayon ay may mga batayan na ang ating wika. hindi problema kung center o centre. sinabi niya na kaya patuloy na nagdarahop ang kanyang bansa ay dahil sa pagkahumaling ng mga maraming taga-India na maging bihasa muna sa ibang wikakaysa sa sarili nilang w ika. Huwag naman nating labis na palayain p agkat baka naman lumayaw. Mga kaba bayan. enroll o enrol. Sa pag-ibig kabutihan at kal igayahan nilikha ang daigdig saka itinalaga ang tao na maging tagapatnahala ng l ahat ng nilalang . ang mga Pilipino na lamang yata ang hindi intelektwalisado. Upang higit na maging intelektwalisado. makipag-away o makipagtulungan. Sa ayaw at sa gusto natin. kailang an naman ng ganap na istandardisasyon. Binigyan ng kapangyarihan ang tao higit pa sa hayop upang idive lop at gamitin ang likas na yaman tungo sa pagpapaunlad ng magandang kinabukasan . lasagna at spaghetti (Italyan). Galing Zoo (Dao Ming Zi). Halimabawa. Huwag nating sikilin at baka maghimagsik. patuloy itong nanghihiram. ilang telenovela nang Mexicano ang naluklok sa pedestal nang katanyag an dahil sa pagkakasalin sa Filipino. Hanggang ngayon. Intelektwaklisado na ang wikang Filpino. ang dapat pa nga ay sabay itong umunlad ng Filipino. Kung nais nating isalin sa Filipino ang isan g terminong Ingles. Ang tanging sagwil lamang ay ang mga taong gumagamit na patuloy na hindi matanggap ang mga pagbabago.1 :26:5. . nagpabagsak na ito at nagpaluklok sa di-iilang pangulo ng bansa. Sa proseso ng pakikipag-ugnayan maari siyang magmaha1. patuloy itong nagbabago. kimono at tempura (Hapones). At ngayon.Ang modernong Filipino ay kumikilala sa katotohanang "buhay" ang wika. Ginawa ng Diyos ang kalikasan na maganda at maayos para sa lahat ng mga nilikha. Inuulit ko. Ganito ang nangyari sa Ingles. Nabubuhay ang tao sa pag-ibig at pagmamabal ng Diyos na. hayaan nating umunlad ang wikang Filipino nang tulad ng isangh kabataan. ginamit na ito sa mga nabigo at nagtagumpay na mga kudeta. Sa kasal ukuyan.

Maliit pa lamang siya ay n aipunla na sa murang isipan ang halaga ng pagiging masipag at matiisin. at katauhan. Masipag at matiyaga si Don Marcelino kaya't di nakapagtatakang sila ay yumaman bagama't isa sila sa kinikilalang pamilya noong panahong iyon. ideya. Naging matulungin pa rin si Don Marcelino sa mahihirap. Tinuruan . tanging siya lamang ang payat patpatin at masasakitin. Sa gulang na sampu ay natuto na nga kastila at nagsimulang mag sulat. pagtitiyaga. Batid ng lahat kung gaano kahirap ang humar ap sa katotohanan. pare ng parokya ng Villa Feranndina at matalik na kaibigan ng mga Flore tino. Iba siya sa hayup kaya't napagwawari mga bagay na dapat bigyang halaga para sa kinabukasan. gumamit ang manunulat ng mga tools na siyang batayan upang maka-cope ang isang tao sa mga realidad ng buhay. aksyon o layunin at iba pang bagay na pangsosyal at pangkultural. Naniniwala si Dona Leona na gaano man kayaman ang isang tao ay kailangan pa ring matuto ng gawaing bahay. masipag. Kinagiliwan n iya ito at natagpuan na lamang ang sariling sumusulat ng mga tual at sarswela. Naipasok sa kaisipan ni L eona ang ganitong magandang karanasan. Ating himay-himayin ang kaugnayan ng bawat isang tool sa buhay ni Leona Florenti no. Sa ganitong kaisipan ating sisipatin ang larawan ng buhay ni Leon Floretino sa p aghaharap niya sa pagsubok ng buhay. D i naglaon ay napabilang siya sa mga sikat na manunulat noong panahong iyon. <b>KARANASAN</b> Sa maikling panahon ng buhay ni Leona. Ito'y pinagsamangsamang kaisipan tungo sa isang matibay na panini wala kung alin ang kanais-nais at di kanais-nais. Kaya't bihir a siyang utusan at pagalitan. Ang pagiging mabait . Bagama't magpinsan ang dalawa ay hindi naging hadlang s a kanilang matagumpay na samahan. Upang maunawaan ito nang higit. Ayon kay ( Fichter 1974: 324) ang kahalagahang pantao ay ang istandard o p amnantayan na ginamit na sukatan ng pangkat o lipunan upang husgahan ang katangi an at halaga ng tao. damdamin. Minsan sa kanyang pagdalo sa isang kaarawan ay napilitan siyang sumulat ng tula upang ihandog sa may kaarawan. Sa mga tools na ginamit tulad ng upbringing. si Leona Floretino ika-19 ng Abril 1849 nang kumita siya ng unang liwanag mula sa mayamang angkan ng mag-asawang Don Marcelino Florentino a t Don Isabel Florentino.at pagsisipag. Patuloy itong lumago at dahil sa mabuti niyang pakiki sama . upang hindi mahirapan. <b>UPBRINGING</b> Nasa matiwasayan na kalagayan sa pamumuno si Mariano Ricarfort nang isilang ang Sappho ng Pilipinas. kapwa at pagharap sa rea lidad ng buhay. i naaasahang matatagpuan ang tunay na paraaan ng pagiging tagumpay ng isang femini stang Ilokana sa kanyang panulat. Patuloy si yang tinuruan at binigyan ng mga aklat mg tula at maikling kwento. karanasan. at pantay na pakikitungo sa mga taong nagsasaka sa bukid ay natutunan sa mga magulang. matatagpuan ang mayaman niyang karanasan. Sa paghahambing ng buhay ni Leona sa iba pang factor na ginagamitan ng parehong kasangkapan (tools) natutuklasan ang kanyang u niqueness sa panulat katangian sa pakikipag-ugnayan sa. pagluluto at pag-aayos ng mga kasangkapan. pinakisa mahan niya ang mga ito at tinulungang makaangat sa hirap ng buhay. Nagbibigay ito ng kahulugan at kahalagahan sa kabuuan ng lipunan at kultura na siyang nakakaimpluwensya sa buh ay ng mamamayan . Anim na taong gulang siyang ng mapasailalim sa pagtuturo ni Padre Evarist o Abaya. madalas siayng ipapapasyal ni Don Marcelino malalawak nilang lupain sa Villa Femandina. Sakay ng kalesa. ng ina ng mga gawaing bahay tulad ng paglilinis. Nagkataong siya'y pinilit lamang ng kanyang ina . Nagpatuloy an g pagdami ng kanilang ani. nag-ani siya ng papuri at kinilalang isa sa ma yayamang angkan sa Villa Femandina. siya. tulad ng kahalagahang pa ntao. Di rin malilimutan ang itinuro ng ina tun gkol sa pagalang at pagkilala sa dignidad ng gawaing manwal. Hindi nagtagal ay natuto siyang magsalita ng Espanyol at Latin. Naiiba si Leona sa ma gkakapatid . Bawat isa s a kanyang mga anak pati si Leona ay may gawaing nakatakda. Sa p anahong din ito nakilala ang Pilipinas.Pinakamatalinong nilalang ng Diyos ang tao. Bagama't may sinasabi ang angkan nina Leona naging mababa pa rin sila sa kanilang pakikipagkapwa.

.Legends Word Count: 2013 <b>H</b>atinggabi na nang iwasiwas na muli ng butihing Ada ang kaniyang makinang na pananglaw. Binigkas nang malakas ang tulan sa harap ng mga bisitang naroroon at nagustuh an ito ng nakakarami. Mahigpit namang ikinabit ng mga halaman ang mga ugat sa ilalim ng lupa.Ganito pala sa labas. Napansin ng Buto na nagsipagtago ang mga hayop s a mga kuweba." <b>H</b>indi pinakinggan ng Ada ang abuhing Buto ng Kasoy." Sa simula'y nginitian lamang siya ni Leona. 4 Title:Alamat (5) Text 118 . nagbalik siya sa dating bisyo. Sapagka't malapit na. Pinatay na ng mga Alitaptap ang parol nila.Mamamatay ka sa sobrang ginaw. <b>N</b>alungkot ang Buto nang dumilim na ang paligid. subalit nang paulit-ulit na itong sambitin ng kapitan . Nang lumaon ay naging dahilan ito ng pagkamuhi ni Elias kay Leona dahil sa ang buong gabi nito 'y ginugugol sa pagsusulat. Kapwa bata palibhasa kaya' t hindi nagkaroon ng sapat na panahon upang kilalanin nila ang isat-isa. Emilia ang naging pamagat ng tulang it o. kaibigan ng lolo ni Leona ang Obispo at dahilan na rin sa impluwensya ni Don Marcelino sa mga pinuno ng Villa Fernandina napatawan ng karampatang parusa ang kapitan. Sa panahong ito rin lumabas ang tunay na ugali ni Elias . Ipinanganak ni Leona si Isabelo de lo s Reyes sa edad na labinlima. Nagbunga ito n g mapait na karanasan. Mabibingi ka sa ingay ng kulog. sa lubos na paghanga ay nasambit niy a kay Leona ang mga katagang " kay ganda ng dalagang ito. gawa na rin ng kanyang mga magulang. Hudyat iyon ng pamamahinga. Ma... A. Hindi mapapasubalian ang immature na desisyon na pag-aasawa ni Leona kay Elias d e los Reyes sa maagang edad.na dumalo sa salu-salo kayat't wala silang dalang regalo. Nahalinhan ng takot at lu ngkot nang kumulog at kumidlat.. kasayahan at mga koronasyon.Ayoko na sa labas . Hinangaan sia y ng maramiing tao kabilang na ang kapitan. Dahil dito ibinaling ni Leona ang kanyang atensyon sa pagsulat ng tula. ang pagpatol sa sinu-sinong babae. i nisip na niya itong insulto kayat sa inis ay lumapit sa Kapitan at pinagsasampal niya ito. Bilang panghabambuhay .. Siyang pagdating ni Don Marcelino inilayo niya si Leona sa mga o pisyal ng guwardiaya sibi1. Naisipan niyang humabi ng tula na siayng inihandog sa kaibigan. Mula dito' y naanyayahan siay sa mga pagtitipon. Takot at kinakalig lig sa lamig ang Buto. "<b>G</b>a.. Malamang na tamaan ka pa ng kidlat. bumuhos na ang malakas na ulan. <b>T</b>ulad ng dapat asahan. Napatigalgal ang kapitan at pati ang mga bisitang naroon ay nagulat d in sa nangyari. kaya't muli siyang pinabigkas ng isa pang tula.

mangga. Lalo itong nagalit-galitan. Lagi at laging nangangamba ang mga tao na sa maliliit na pagkukulang ay napakalaking parusa ang ipataw sa kanila. <b>N</b>akarating sa asawa ng mangingisda na isang magdadaing ang balitang pagpa parusa at pagpapakulong. Nagkibit balikat lang ang gahaman. may isang Sultan na lubos na kinatatakutan ng lahat. <b>I</b>yan ang Alamat ng Kasoy at ng di nito makuntentong Buto. <b>H</b>indi alam ng mag-asawa na habang wala sila sa tirahan may mga ada namang nagbabantay sa kaisa-isa nilang mahal sa buhay na kahit totoy na totoy pa sa ka musmusan ay marunong na ring manindigan. <b>N</b>angunguna rin sa kasakiman si Sultan Barabas. Matanda man o bata ay takot na takot k apag nababanggit ang pangalang Sultan Barabas. Kahit nakakulong ay natutuwa ang mag-asawa sapagkat sia ay muling nagkita. <b>M</b>arami na siyang pinapatay. at pagkatapos ay patiwarik na nilublob ito sa tubig. Ang nabanggit na korona ay lagging suot niya saanman siya magpunta. <b>B</b>agamat maligaya ang mag-asawa na kahit mga alipin ay magkasama. May kayabangan din siya. <b>G</b>alit na galit na nagising ang Sultan. Upang maging produktibong alipin ng Sultan. sumasagi rin sa kanila ang kalungkutan kapag naaalala nila ang tanging anak na naiwan sa kanilang tahanan. Pinarusahan sila at ipinakulong sa . <b>A</b>ng kawalan ng katarungan ni Sultan Barabas ay minsan na namang napatunay an. <b>N</b>ais niyang isipin ng lahat na lagi siyang nakatataas sa kanila. Isang maningisda noon ang minalas ng abutan siya ng hatinggab i sa panghuhuli ng isda.na parusa ay pinamalagi ng Adang manatili sa labas ng Kasoy ang abuhing Buto ni to. at ipina kulong pa ni Barabas ang pobre. Sobra sa lupit ang nabanggit na pinuno na tinatawag sa pangalang Sultan Barabas . Hindi na rin mabilang ang pinakulong niya sa piitan. <b>H</b>indi lamang malupit si Sultan Barabas. "<b>S</b>aan po ba naroon ang tatay at nanay ko?" "<b>N</b>asa kaharian sila ni Sultan Barabas. G ugustuhin pa niyang mangabulok ang mga makopa. Ang malawak na hardin niya na pinamumugaran ng iba't ibang prutas ay hindi niya pinapapasukan kaninuman. ang bawat isdang mah uhuli ng mangingisda ay pinasusukaan agad sa magdadaing. Itinanong ng mayabang na pinuno ku ng sino siya. pinadakip ni Sultan Barab as ang maningisda. Para sa nakararami. Sapagkat walang awa sa kapwa. Nang malaman ng Sultan na ekspertong magdadaing ang nagmamakaa wa ay nakaisip ng paraan ang tuso. <b>N</b>oong unang panahon. ang Barabas a y kasingkahulugan ng kawalan ng katarungan. Dali dali itong nagpunta. Kahit sa pagtulo g ay mahigpit na yakap-yakap pa rin niya ang koronang lalong nagpapayabang sa ka tauhan niya. Ipinatawag niya a ng mga kawal at ipinakagat sa mga langgam ang kaawa-awang magdadaing bago ito ip inakulong sa piitan. Kahit alam niyang natutulog p a ang Sultan ay pinuntahan niya at kinatok ang tirahan ng pinuno. at chesa na bunga ng mga puno kaysa ipakain sa sinumang maralitang kumakalam na ang tiyan. Ayaw na ayaw ng Sultan na gabi na ay nasa lansangan pa ang sinuman sa kanyan g mga nasasakupan. Ito ang dahilan kung bakit laging nakasubsob ang korona niya sa makinang na korona. Gusto ni yang yumuyuko ang mga tao kapag ipinatatawag niya. Sinabi ng kumakatok na magdadaing an siya ang asawa ng mangingisda at naroon siya upang ipakiusap na pakawalan na ang ikinulong.

Hindi m aabut-abutan ng sukab ang inosenteng bata sapagkat inililipad ito ng mga ada. <b>A</b>ng kamatayan ng ganid na dapat sana'y ipinagluksa ay ikinatuwa pa ng mar ami. <b>S</b>a sobrang galit ng Sultan ay hinabol niya ng hinabol ang musmos. Hihingi ako ng pagkain sa mesang kainan mo. ?" "<b>A</b>ba napakaliit mong bata ka. akala mo kung sino ka. Noon din ay namatay ang Sultang walang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng katarungan . Na karating ang habulan sa malawak na harding kinatataniman ng maraming punongkahoy .Nang gabi ring iyon ay inilawan nila ang daan ng inos enteng bata papunta sa kaharian. Tinitimbang niyang mabuti an g bawat paratang sa sinumang nagkakasala.mga kasalanang hindi nila dapat pagdusahan. Binigyan niya ng karap atan ang inosenteng bata na malayang makapupunta sa hardin upang mamitas ng anum ang prutas na kanyang piliin. <b>A</b>ng mahimbing na pagtulog ng Sultan ay lubhang nagambala ng malakas na ka tok ng bata sa pintuan ng kaharian. "<b>S</b>ino ka at ganitong oras ng gabi ay kumakatok ka sa palasyo ko?" "<b>G</b>utom na gutom na ako. Ang ina ko naman ay pi nagdadaing mo. sila lang ang dapat na may anihin. Gusto ko po sila makawala sa kulungan. pinalaya at tinulungan ng bagong Sultang makapamuhay nang matiwasay ang mangingisda at magdadaing. Ngayon ako naman ang habulin mo at ipakulong mo. Hindi mo ba alam na Sultan akong dapat mong igalang?" nangangalog ang babang sigaw ng gahaman." <b>N</b>ang makita ng mga ada na lumuluha ang kaisa -isang anak ng mangingisda a t magdadaing ay naawa sila. " nang-iinis na nagtatakbo s a loob ng palasyo ang bata. Sa sobrang pagod ay sumakit ang dibdib ng Sultan na ikinatumaba niya. Sinisikap niyang magbigay ng isang makatarungang pagpapasya sa k aso ng sinumang nasasakupan niya mahirap man o mayaman." Ano ang ka rapatan mong humingi ng anuman sa aking mesa?" "<b>H</b>indi ikaw ang nagpagod upang mangisda at magdaing." "<b>A</b>t bakit sa akin ka hihingi ng pagkain mo?" nag-aalborotong tanong ng Su ltan. " Ang korona ay ipinapatong lang sa ulo ng lider na mabuti sa tao. Tin akbo niya ito at isinuot at nag-iinsultong nagwika. Sa anumang kanilang itinanim." "<b>L</b>intik na bata ka!" nanginginig as galit na sigaw ng Sultan." "<b>T</b>ulungan po ninyo ako. Hindi rin siya padalos-dalos sa pagpap ataw ng parusa. Masama ka ipinakulong mo ang ama at ina k o. Sila ang dahilan kaya marangyang-marangya ang iyong mesang kainan . <b>S</b>apagkat totoong makatarunagan. Para sa kanya ang lahat ay pantay-pantay sa napipiringang katarungan. <b>A</b>ng humaliling Sultan ay kakaiba sa namatay. <b>N</b>apansin ng bata ang makinang na koronang naiwan ng Sultan sa higaan. Mga magulang ko ang iyong inalipin. Ipinagdiwang ng lahat ang panunungkulan ng makatar . "<b>P</b>inasisisid mo sa dagat ang ama kong mangingisda. <b>S</b>a lugar na kinatumbahan inilibing ang Sultan.

Ito ay natupad. "Barabas. "<b>P</b>agkapait-pait! Kasimpait ng ugali ni Barabas!" <b>I</b>lang araw lang ang lumipas ay lumaki ang mga bunga ng berdeng prutas. Nag-ugat sa puso ni Durian na mahalin ang sakop ng kanyang ama. <b>L</b>umakad ang mga araw. na ang gustong sabihi'y munting tinik. "<b>P</b>agkaasim-asim! Kasing asim ng mukha ni Barabas!" <b>H</b>indi nagtagal. <b>N</b>agtumulin ang mga taon. Na ng kagatin ng bata ay napangiwi sila. <b>A</b>ng ninuno ng tribo ng mga Bagobo na ngayo'y naninirahan sa kagubatan ng Mindanao ay mga sakop ni Datu Duri. Lumago ang halaman. "<b>S</b>i Barabas yan!"sigaw ng mga tao. <b>I</b>lang taon din ang nakaraan at naging malaking puno ang halaman. <b>I</b>sang araw na naglilibot ng hardin ng palasyo ang bagong Sultan ay nakata wag ng pansin niya ang isang halamang tumubo sa pinaglibingan kay Barabas. Nagtatak a ang Sultan nang mamunga ang puno sapagkat mukha itong ulo ng tao na may korona at tuktok. Nang tikman nila ang bunga ay nagulat sila. Ang kahulugan ng duri ay tinik pagka't siya ay laging nagbibigay ng ligalig sa kanyang mga kaaway. tinawag ng Barabas ang berdeng prutas na may nakapatong na korona. <b>S</b>a ikasiyam na araw ay napansin sa libing ni Durian na may halamang sumis ibol. <b>H</b>iniling ni Durian sa kanyang ama na kapag siya'y namatay ang kanyang ban gkay ay doon ilibing sa ilalim ng durungawan ng kanyang ina upang maipagdasal an g kanyang kaluluwa sa lahat ng sandali. Nagsisunod an g mga kawal sa palasyo pati ng mga nasasakupan. ang mga berdeng bunga ay dumilaw at huminog na Napangiti ang lahat ng pitasin ang bunga at kagatin. Nakita nilang ang balat ng bunga . Barabas. Sa di-kawasa ay dumating ang malungkot na sandali. Minsang nanungkit ng berdeng prutas ang ilang paslit na bata at tanungin ng mga nakatatanda kung ano ang tawag sa nabanggit na bunga ay sabay-sabay sila ng nagsisagot na. <b>I</b>sang araw. <b>N</b>agpakita sa Datu ang Dakilang Bathala at ipinaalam sa ama na ang kanyang anak ay mabubuhay ng labingsiyam na taon lamang. Ang sinabi ng Da kilang Lumikha ay natupad. Sinuman sa kaharian ay walan g makapagbigay ng lunas. Bayabas!" <b>D</b>iyan nagsimula ang alamat ng Bayabas. Si Durian ay nagkasakit.ungang Sultan. yumabong ang sanga hanggang sa ito'y namulaklak at namunga. "<b>P</b>agkatamis-tamis! Pagkasarap-sarap ng Barabas!" <b>M</b>agmula noon. Ang Datu ay nalungkot at nawalan ng lakas na harapin an g katotohanan. Ang bata'y pinangalanan g Durian. <b>I</b>ilan pang taon ang nakalilipas sa kanyang pagka-Datu nang siya ay nagkar oon sa kanyang kabiyak ng isang tagapagmana ng kaharian. tinikman ni Datu Duri ang isang hinog na bunga. Pinad iligan niya ito sa mga hardinero at pinaalagaan araw-araw.

Mula noon. Pinagpalaluan ang Kanyang karunungan. <b>S</b>inasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makikita sa Luzon. "<b>A</b>yoko sa mga taong pangit! Palayasin sila sa palasyo!" ang palaging siga w nito sa tuwing makakakita ng pangit sa palasyo. inalisan ko na ito ng lason. Nadurog ang kanyang bungo at nalamog ang buong katawa n. <b>I</b>yan ang kauna-unahang puno ng Durian. Nakita ng lahat na kumuha ng bunga ng lansones ang ba bae at nagsimulang kumain. pinagkatakutan ang lansones. Ang mga tao ay nasiyahan sa nan gyari. ay may isang prinsesang ubod n g ganda. Isang taksil ang naggulo sa mga ali pin upang pag-imbutan ang kanyang kapangyarihan at kayamanan. <b>N</b>gunit sa likod ng kanyang kagandahan ay napakasamang ugali. Maaari na ninyong kainin. Nagalit si Sangkalan at isinum pa ang Diyos. Tinikman nilang lahat ang pr utas. <b>N</b>ang buksan ng mga tao ang ilang bunga ng punong-kahoy. Walang nangahas kumain nito." At nawala ang babae. Isang araw. <b>S</b>inapantaha ng lahat na isang ada ang babae. Inasahan ng mga nanonood na mamamatay siya pero walan g nangyari sa kanya. sones. Ang prinsesa ay ubod ng sungit at suplada. Dinatnan siya ng mga taong patay at may bakas pa ng bula sa bibig. Pinawalan ang kidlat at kulog. Napakataas ng pagtingin niya sa kanyang sarili. <b>S</b>i Datu Duri ay matandang-matanda na. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago. Na katawag ng pansin ang masama nitong amoy. Kumain na k ayo. ngunit ang laman nama'y matamis. <b>S</b>iniyasat ni Sangkalan at ng mga tao ang puno. kanilang nakitang ang balat ay makapal at ang buto ay malaki. "Makikita ninyong may bakas ng kurot ang prutas. wari'y lalong nagpalinamnam sa lansones. Kinambatan niya ang mga tao para lumapit. isang magnanakaw ng kalabaw ang hi nahabol ng mga tao. Noon di'y itinanghal na bangkay si Sangkalan. Pero inabutan sila ng babae ng lansones. Siya si Prinsesa Amapela na ang lahat ay humahanga sa taglay na kagand ahan. noong unang panahon. Naniwala ang mga taong ito'y ibinigay ni Bathala bilang isang alaalang tagapagpagunita hinggi l kay Durian noong nabubuhay pa siya. walang gaanong pumapansin dito. Pakanta-kanta ang babae kaya marami ang nakatingin sa kanya pero nangan gamba namang makipag-usap. Nalason siya. pumitas siya ng lansones at kumain. ang mga Bilaan at Manobos. Gayunman . At naroon nga ang bakas ng kurot.ay manipis at maliit ang buto." Takot pa rin a ng mga tao. <b>N</b>apag-alaman ng Dakilang Bathala ang kasakiman ni Sangkalan. "Alam kong nagugu tom kayo. <b>N</b>oon di'y nangalaglag ang lahat ng mga bunga ng punong-kahoy at natabunan ang katawan ni Sangkalan. . <b>S</b>a mayamang kaharian. Palakad-lakad ito sa may lan sonesan. Kanya itong pinarusahan. <b>M</b>insan. Nakatutulig na putok ang narinig pag katapos ng ilang saglit may nakitang mahiwagang liwanag na nakabalot sa punong-k ahoy na nakatayo sa libingan ni Durian. isang babaing nakaputi ang dumating. Ang mga bunga ay nagkaroon ng malaki at maraming tinik na katulad ng rimas. Iyan ang tanda na inalisan ko na ito ng lason. Sapagkat gutom n a gutom na rin ang magnanakaw sa katatakbo. Ang laman ay malasutla at matamis..

<i>Dalawang taon kasi kaming hindi nagbakasyon dito sa bahay nina Kuya Em il sa Probinsya</i>. ngunit ang kagustuhang makipaglaro sa iisang pinsan sa buong maghapon ay iba na. Sinimulang hanapin ng bata ang kanyang Kuya Emil sa pag-aakalang ito ay nakidnap. Kakaiba ang bata sa kwento dahil sa kadalasang mas gusto ng bata ang mag karoon ng mas maraming kalaro dahil sa mas maraming pwedeng laruin kung marami. Dahil di to. tulad ng akala ng bata. Kakaiba naman ang kwentong <i>Nasaan si Kuya Emil</i> ni Germaine Yia na nalathala noong 2000.<b>D</b>ahil sa prinsesa. sinimulan niyang hanapin ang kanyang Kuya Emil. Ito ang sakit na namamayani sa panitikan g pambata sa Pilipinas. ang kwento ay pagpapatuloy lamang ng lumang tradisyon n g nakagisnang pag-uugali at tungkulin. ang lahat lamang ng magaganda ang nakakapasok at nakak apagtrabaho sa loob ng palasyo. siya lagi ang unang sumasalubong sa amin</i>. Natural sa bata ang bumuo ng idolo mula sa mga nakatatandang miyembro ng pamily a.Essay Word Count: 2. 5 Title:Sanaysay (43) Text 133 . <i>At si Kuya Emil ang pinakapaborito kong pinsan</i>. mahihi nuhang tila may espesyal o natatangi ang pagtingin ng bata sa kanyang Kuya Emil. Mababakas ang matinding hinanakit o selos sa mga pahayag ng batang lalaki. Maraming ginawa ang bata upang malamang totoong Kuya Emil nga ang kanyan g Kuya Emil. Sa mga simulang pahayag sa kwento. ngunit sa halip na mahatsing ito. <i>Siya lamang ang gusto kong kalaro maghapon</i> (2). Inakala ng bata na pekeng Kuya Emil ang kanyang nakita. Alam din ng bata na <i . Su riin ang simula ng kwento: <i>Aba. Masakit para sa bata ang maraming pagbabagong kanyang nakita sa kanya ng Kuya Emil. At ang mga pangit ay itinaboy sa labas upang mag ing mga alipin at manggagawa. Inisprey ng bata ang pabango sa mukha ng kanyang Kuya Emil. ay nagustuhan pa nito dahil sa <i>amoy pawis at amoy araw</i> ang kanyang Kuya Emil. Kakaiba ang kwento dahil sa pagsisikap ng manunulat na m ailarawan ang nararamdaman ng isang batang lalaki na lubhang naninibago sa ikini kilos ng kanyang pinsan na Kuya Emil. nasaan kaya si Kuya Emil</i>? <i>Dati.063 Samakatuwid. <i>Sabik na sabik na akong makita siya</i>.

ang pagtakas ng pusang si Ruming ay nagpapahiwatig na maski ang mga bata ay nangangailangan din ng <i>priv acy</i> o minsang pag-iisa. Natural ba ang kanyang ginawa at nararamdaman bilang isang bata sa kanyang Kuya Emil? Ganito rin ba ang maging mga hakbangin ng ibang bata kung s akaling sa kanila mangyari ang pagkawala ng pinakapaboritong pinsan? Natural ba ng silipin ng bata ang kanyang pinsan sa banyo? Siguro'y marumi lang ang isip ko o kinargahan ko lang ng ibang kahulugan ang mga pahayag sa kwento. taguan. isang hayop ang bida sa kwentong <i>Mga Lihim sa Gabi ni Ruming</i> ni Ray mund Magno Garlitos. <i>Gumagala buong gabi. Ngunit naging malinaw ang isyu ng sekswalidad ng bata sa kwento dahil sa ilustrasyon ng kwento. kaya't pagdat ing niya sa bahay ng kanyang amo. suklay. Pinupunan ng ilustrasyon ang mga hindi nila mabasa/maunawa an sa teksto ng kwento. malaki ang ginagampana n ng mga ilustrasyon. Walang ibang nag-isip o tumulong sa kan ya upang gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin at patunayan. ang mga anak na lalaki ay kadalasang pinapayagang lumabas ng bahay. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ni Ruming kapag siy a ay nasa labas ng bahay ng kanyang amo? Suriin ang mga gawain ni Ruming: <i>Naroon sa tindahan at nakikipagkwentuhan tungkol sa dumaang hapunan</i >. Sa mga batang hindi pa nakababasa. Lagi ri ng dala-dala ng bata ang retrato nila ng kanyang Kuya Emil. <i>Minsan ay nagmimiryenda ng barbekyu sa kalsada kasama ang barkada</i>. Oo nga ano? Kung susuriin ngang mabuti. Lubhang nakapapagod ang gawaing ito ni Ruming tuwing gabi. Pero hindi na ito ang mahalaga.>hindi man lang tumitingin sa babae</i> ang kanyang tunay na Kuya Emil. ugali. at iba pa. Ang mahalaga ay nagkaroon ng kalayaan ang bata sa kwento na ipahayag/ipakita an g kanyang nadarama sa mga pagbabago ng taong mahalaga sa kanya. Ang kwento ay tungkol sa isang lalaking pusa na pumupuslit o tumatakas kung gabi. Ngunit isang malaking tanong lamang sa akin ang sensibilidad niya bilang isang bata. kung kaya masasabing dalisay ang kany ang layuning ipakita lang ang dilemang dinadaanan ng bata kapag nagbabago ang pi sikal na anyo. tuklasin ang mundo sa labas ng bahay. Isang babae ang sumulat ng kwento. stik ng <i>fishball< /i>. ng kanilang mga iniidolo. Aktibo ang bata sa kwento sapagkat siya mismo ang gumawa ng paraan upang bigyang-solusyon ang kanyang problema. Sabi nga ng isang manun ulat din ng mga kwentong pambata. si Ruming daw ay isang pusang rumarampa kung g abi. sinusuyod ang tabi-tabi-sa kalye ay parang hari</ i>! (11-17). Tulad ng kwentong <i>Ang Mahiyaing Manok</i> ni Rebecca T<pd>. Ipinakita sa ku wento na sensitibo ang mga bata sa mga pagbabago sa kapaligiran. hapung-hapo siya. Hindi maaari ng ihiwalay ang ilustrasyon ng kwento sa kwento mismo. Ang mga lihim ng gabi ni Rum ing ay gabi ng pagiging malaya mula sa kanyang mga amo.</pd> Anon uevo. tumbang-preso. ang Ruming ay pangalang hindi lik . Binigyan ng sa riling isip ang bata sa kwento. Ngunit dahil nga sa ilustrasyon ng kwento. Mapapansin din ang guhit ng pusong nabiyak at ang mga nak apilantik na kamay ng mga barkada ng Kuya Emil ng bata sa kwento. <i>antenna</i> ng TV. Ang mga ilustrasyon ay kwento ring sinusundan ng bata. Sa kwento. at iba. pambomba ng bola. <i>O nagpapatintero. Tumuklas ng mga bagay-bagay. mapapansin ang palagian g pagsisingit ng mga bagay na matutulis o may <i>phallic symbol</i>. torotot. masasabi kong may sasang-ayon sa mga unang pahayag ukol sa posibleng maging kasarian ng bata sa kwento. Sa konteksto ng lipunan o pamilyang Pilipino. tulad ng <i >ruler</i>. kasama ng mga kalaro</i>. Sa mga inilapat na ilustrasyon. Integral na bahagi ng kw ento ang ilustrasyon. Ngunit ito ang kalikasan ni Ruming bilang isang lalaking pusa o bilang isang batang pusa.

binuwag ng kwento ang mga nakagawiang representasyon ng lal aki sa mga kwentong pambata. pagtanaw sa mga b ituin. ma ging sa matatandang mahilig sa kwentong pambata. Bibigkasin lang nila ang pangalang Chenelyn!. Sa pamamagitan nito. at ang humalik sa kanyang amo bago matulog. plantsadong damit at iba pa. Sa kwento ni Garlitos. at de-kahong representasyon sa mga kwento. o <i>w alang lang</i>. agad niyang nagagawa. biglang nagbago ang lahat. ang mga katangian ni Ruming ay tila katangia ng kadalasan taglay ng mga babae. Sa ikalawang kwento ni Garlitos na <i>Chenelyn</i>! <i>Chenelyn</i>! gin amit naman niya bilang titulo ang noo'y sikat na sikat na <i>gay lingo</i> na <i >tsenes</i>. ang pusang si Ruming ay nakadarama ng pagod. Ang lalaking tulad ni Ruming ay pwede ring maging malambot o magtaglay ng katangian ng isang babae na hindi nangangahulugang bakla o bading. agad na lalabas ang mainit na kape. negatibo. Ang mga gawaing-bahay ay higit na d umadali kung ang lahat ay magtutulungan. na ang lalaki ay laging malakas. na ang kahulugan noon ay <i>biro lang</i>. naw ala ang madyik ng pangalan ni Chenelyn. Matapang ang ginawang ito ni Garlitos na magamit ang <i>gay lingo</i> na Chenelyn bilang pangalan ng kanyang pangunahing tauhan. Tumulong kay Chenelyn ang pamilyang kanyang pinagsisilbihan. umawit sa buwang hugis karit. ang <i>Chenelyn</i>! <i>Chenelyn</i>! ay isa sa pinakamabiling mga aklat-pambata ng Adarna House. kung kaya hanggang ngayon. natutunan ng pamilya na tulungan s iya. bakla o t omboy. lalo na ang mga babae ay hindi pa rin tahasang nakakawala sa mga s inauna. Hindi rin pinahalagahan sa kwento kung ang mga gawain ba ay panlalake o pambab ae. Siya ay tao ring nakadarama ng pagkapagod . Napatunayang maaari ring maging makabuluhan at lumikha ng ibang kahulugan tulad ng kabayanihan ang salitang dati ay itinuturing na <i>loko lang</i> o <i>w alang lang</i>. Ang ganitong suliranin sa kw entong pambata ay hindi lamang namamayani sa panitikang-pambata sa Pilipinas. bagamat isang babae pa rin si Chenelyn na gumagaw a ng mga gawaing bahay bilang isang katulong. Ang kwento ay tungkol sa isang katulong na si Chenelyn na napagkakamalan g may madyik dahil lahat ng hilingin ng bawat miyembro ng pamilya sa kanya. nag-iisip at hindi emosyonal. namamayani pa rin sa mga kwento ang maka-lalaki o patriyarkal na sistema ng li punan dahil siguro sa mga lalaki rin ang nagsulat. sapagkat ang lahat naman ay tao muna bago naging lalaki o babae. magpahangin. Isang pag-amin ito na siya ay napapagod at lubhang nahihirapan sa mga gawaing-bahay na nakaatang sa kanya. Tulad ng ipinakita sa mga kuwentong <i>Papel de Liha</i> at <i>Uuwi na ang Nanay Kong si Darna</i> . Ipinakita ng kwento na ang pagiging taung-tao ang tunay na mahalaga. Sa pamamagitan ng pagkakasakit ni Chenelyn. Binigyang-buhay ng mga sinurng kwento ang iba't ibang tauhan na gumaganap ng kani-kanilang <i>gender role</i> sa lipunan. Bakit mga lihim sa gabi ni Ruming? Dahil ba ang paglabas niya sa gabi ay bawal kung kaya kailangang ilihim? Mayroon bang sinusuway na pataka ran si Ruming bilang bata o lalaking pusa? Samakatuwid. tulad ng pagpunta sa hardin. Nagkaroon agad ng register ang titulo ng kwento sa mga bata. Tila isang madyik ang pangala ng Chenelyn sa buong pamilya. Hindi tulad ng ibang kwento na bida ang lalaki. h indi na lamang eksklusibong pag-aari ng mga nasa ikatlong kasarian ang salitang ito. Sa ngayon. Ang maganda sa kwento. Ang pagkakasakit ni Chenelyn sa kwento ay nagpapahiwatig na kailangan niya ng tulong buhat sa pamilya.as na panlalaki. Binuwag ng kwento ang kategorya ng kasa rian. s iya ay katuwang sa mga gawaing-bahay. Nagkasakit si Chenelyn at hindi niya ma gampanan ang kanyang mga gawain. ga . natutunan ng buong pamilya na huwag na alang iasa ang lahat sa katulong. Ang katulong ay hindi lamang katulong. Ngunit masasabing karamihan s a mga tauhan. sumukob sa malalaking puno. Ngunit isang araw. <i>loko lang</i>. kaugnay na ng pangalang Chenelyn ang kabayanihan o p agpapakasakit sa kapwa.

Kailangang mapakinggan o mabasa na nila ang mga kwentong nag sasalamin ng kanilang kapaligiran. Kung kaya. Taglay ng kwentong pambata ang kakayahang maitama o maiwasto ang mga pagk akamali. sa huli'y sumunod at pumaloob p a rin siya sa kinagisnang sistema. Kung mangyayari ito. naihahanda ang mga bata sa mga sitwasyon n a maaaring niyang kaharapin sa kinabukasan. Sa kwentong <i>Nasaan si Kuya Emil</i>. . pananaw. partikular ang kwento ang kabi saan upang maimulat ang mga bata sa tamang pagtingin o pagtanaw sa kasarian at < i>gender roles</i>. pantay na kumikilala sa lahat ng tao.nito rin ang namamayani sa mga kwentong kaunluranin. Sa kanila ng kamalayan. Isang <i>cultural artifact</i> a ng panitikang pambata. hindi na maitu turing na isang paraan ng pagkondisyon ng isipan ng mga bata ang kwentong pambat a. anuman ang kasarian o katayuan sa buhay. Ginamit naman ang dating usung-usong <i>gay lingo</i> na <i>tsenes</i> bi lang pangalan ni Chenelyn na isang katulong. nang hindi namamalayan ng mga bata. Ang pagtuklas ng mundo sa labas ng bahay ay napakagpapatibay at nakadaragdag ng pagkalalaki. bagamat ipinakita ang kakulangan ni Onyok bilang lalaki na makatilaok. wika. Mahalagang mailagay na sa mga payak na sitwa syon ang mga pangyayari sa kanilang kapaligiran upang lubos nila itong maiproses o at maunawaan. ang batang lalaki ay naging mas aktibo sa paghahanap ng kanyang nawawalang pinsan. kung hindi isang hakbang upang mahikayat silang maging mulat at aktibo. Taglay nito kultura. Kailangang maisulat at maisalibro ang mga kwentong magwawasto sa mga d e-kahong representasyon ng babae at ng lalaki. Darating ang panahon na ang mga batang nakabasa ng mga kwen tong ito ay magsisilaki at silang magiging mamamayan ng ating bansa. Ngunit hindi ekonomikal ang dahilan ng paglabas ni Ruming kundi an g bigyang luho at laya ang sarili upang gawin niya ang kanyang mga gustong gawin . Sa kwentong <i>Mga Lihim sa Gabi ni Ruming</i>. maaari itong magamit upang maipaliwanag ang lipunan o an g mga kasalukuyang pangyayari. ang patas o pantay na representasyon ng lahat ng tao. Sa pamamagitan nito. ang pagtakas ng pusa ay n agsusulong ng ideyang ang lalaki ay mas binibigyang-laya upang lumabas ng bahay. Emosyonal (nalulungkot. nagseselos. ang mga lalaki ay nanatili rin sa mga de-kahong repre sentasyon sa kwento. kung kaya masasabing namamayani pa rin ang mga <i>gender bias</i> at patr iyarkal na sistema. Sa kwentong <i>Mahiyaing Manok</i>. Dahil ang katoto hanan. ang dati ng eksklusibong wika na ginagamit ng mga nasa ikatlong kasarian ay naunawaan at ginamit na rin ng mga wala sa ganitong kasarian. sentimen tal. taglay ng panitikang pambata. Kailangang alisin na ang takip sa tenga ng mga bata. maunlad. Ang mga pagbabago sa pisikal at pag-uugali ni Emil ay nakalikha ng takot at pang amba sa pinsang umiidolo sa kanya. Samakatuwid. tao muna tayong lahat bago nagiging isang babae o lalaki. at paniniwala ng isa ng lipunan. Sa pamamagitan ng kwento. at iba pa) ang bata sa kwento na bihirang makita sa mga kwentong namamayani sa kasalukuyan. upang malikha ang isang lip unang malaya. Maaaring ituro ng mga kwento. Nasa mga bata pa rin ang huli nating pag-asa. anumang kasarian. Nagsisilbing salamin ng kasalukuyang lipunang Pilipino ang mga kwentong s inuri. Tulad ng mga babae. mamamayang hindi humuhusga sa kanyang kapwa. tiyak na mamamayani pa rin ang mga <i>gender bias</i> at magsisilb ing tagapagsulong ng patriyarkal na sistema. at higit sa lahat.

Ang ligawan ay nangyayari sa mga palaro gayundin sa mga pagtitipon sa pista ng barangay o bayan. ma pa-family problem open sa barkada.. nanonood ng bold<pd >. pangit<pd>.. Madali pa nga ang pagbubulalas ng damdaming -sikil kung may inuman sa umpukan ang mga lalaking lalabintaunin.. Tuwing tag-araw maram ing mga kapistahan ang ipinagdiriwang at dahil bakasyon sa eskuwela masigla ang lahat lalo na ang mga lalabintaunin.. sa barkada rin ang bida! "<pd>..</pd> magkakabarkada.</pd>" ...</pd> 'pag nakatambay.. parang hindi baduy tignan..</pd> Exel 19 "<pd>. Napag-alaman sa pagtatanong-tanong sa mga lalabintauning nasa mga umpukan sa lan sangan na ang barkada ang hingaan ng kanilang sama ng loob pati sigla ng sekswal idad. Inaamin nila na karaniwan ang kuwentuhan tungkol sa mga bawal.</pd> lolokohin ka lang!" Pati nga ang bawal. may iniinom mang beer o wala..211 Libangan at lambingan sa tag-araw Kadalasang hapon hanggang hating-gabi ang untahan sa umpukan o bidahan sa barkad a.6 Title:Libangan at lambingan sa tag-araw Text 135 .</pd> 'pag umiiyak ka. Inaamin ng mga lalabintauning lalaki o babae man na karaniwan ang inuman. Ito ang grupo na kinabibilangan ng karaniwang naglalabintaon kung saan ma aari niyang ikuwento ang kanyang karanasan sampu ng kanyang mga nararamdaman at naiisip. Ang 'baduy' sa barkada ang bulalas<pd>. nagkakaintindihan kayo. Ka dalasang nasa inuman ang mga lalabintauning lalaki kaysa babae.Essay Word Count: 2. Kapwa inaaliw ng mga lalabintauning la laki at babae ang kanilang mga sarili tuwing tag-araw sa mga liga at ligawan. Kahit pa nga hindi bakasyon ay patuloy din g nag-uumpukan ang mga lalabintaunin. nagyoyosi. Karaniwan ding lalabintauning lalaki ang naninigarilyo. Natutunghayan sa mga sumusunod ang bulalas at bida ng isang binata sa kanyang b arkada.. yung di mo ma-open sa magulang<pd>. Matutunghayan sa ilang halimbawang hango sa mga naging untahan sa umpuk an ang paglalarawan sa ugaling ito. nag-iinom. mapa-love life. A ng liga ay aliwang palaro ng basketbol sa mga komunidad tuwing nasa bakasyon ang mga estudyante sa hayskul at kolehiyo. tsaka 'pag umiyak ka ng hind i man lang kayo naka-inom. Maraming liga ang isinasagawa sa mga ba rangay kung saan nakasasali ang mga lalabintauning lalaki at karaniwang mga lala bintauning mga babae ang nanonood nito..

.. Ayon pa nga sa isa pang pag-aaral."pare.. Mas maaga na rin anito a ng pakikipag-sex.. Candida albicans.</pd> 'pag lasing na. sabay may kainumang babae.. Ito naman ay may patunay sa pagtataya ng mga karaniwang sakit na kaug nay ng sekswalidad (Telan 2004). mataas ang insidente ng STI sa mga kabataan.... Nangunguna sa mga nasusuring sakit kaugnay ng sex ang Neiserria gonorrhea at Chlamydia trachomatis.</pd>" "naniniwala ako sa sex before marriage<pd>...</pd>di ba magkapato ng sila?" Isang mahalagang pagkukunan ng katibayan sa iniuugali ng kabataan ang mga kwanti tatibong datos mula sa Young <i>Adult Fertility and Sexuality Survey 3</i> (Gr ace Trinidad-Cruz 2004)..</pd> para makaiwas sa sakit... Ang ibang natukoy ay Trich omonas vaginalis. HIV 2. ang mga lalaki ay nasa 17 taong gulang at ang babae naman ay nasa 18 taong gulang... ano nakita mo kanina tapos ng inuman<pd>. Sa mga lubhang malala natiyak ang HIV 1.</pd> 'ayun an<pd>...</pd>" Roel 19 "<pd>. paglasing na parang wala ng paki.</pd> gumigimik... partikular ang gonorrhea at chlamydia (<i>Family Health International Survey</i> 2003). 'pag yung gir l lasing na rin. Maraming kabataan ang may paniniwala na may <i>immunity</i> o hindi sila mahahawaan ng HIV/AIDS (60%) at may naniniwala pa sa kanila na may lunas ang HI V/AIDS (23%) ayon pa rin sa ulat ng <i>Philippine National AIDS Council</i> .. Hepatitis B... so alam mo na yon.. at Hepatitis C sa mga sinuring sampol ng <i>semen</i> at <i>vaginal discharges</i> .... .</pd> 'pag pinagko-<i>condom</i> ka parang pinandidirihan ka.27 taong gulang. hindi makikipag-ano sa mga lalakin g operada at sa mga babaeng gala<pd>.. at Treponema pallidium. ng isang lalaki sa ibang babae na hindi kakilala..</pd> pwede nga sex without marriage<pd>. basta nakausap lang. ok na!" Ken 20 "<pd>.</pd> 'pag boys kasi medyo active ang sex life eh<pd>..</pd> may mahilig sa ganyang pakikipagtalik.</pd>" Nico 16 "<pd>... Natutunghayan sa mga sumusunod na halimbawa ng katibayang kwalitatibo mula sa pagtatanong-tano ng sa mga lalabintaunin ang mga panganib sa kanilang kalusugan kaugnay ng kanila ng iniuugali.. pwede namang hindi<pd>..</pd>" Anthony 19 "<pd>. Ilan sa mga maiuugnay sa kasalukuyang pag-aaral sa sek swalidad ng mga lalabintauin ang hinalaw mula dito upang maglaan ng linaw sa pan ganib ng HIV/AIDS para sa kanila. siyempre pi-pla ce na lang Kayo<pd>..</pd>" Gary 15 "<pd>... Herpes simplex. Ayon sa datos tumaas ang antas ng seksuwal na aktibiti sa mga kabataang nasa 15 . Halimbawa ng mga mapanganib na iniuugali Nico 16 "<pd>. Halos 50% ng kalahok hindi naka-plano o hindi ginusto ang unang pakikipag-sex at wala pa sa 1 sa 4 ang gumamit ng proteksiyon sa pakikipa gsex. may chance talaga na mangyari<pd>. bakit kailangan.</pd>" .</pd> kasi ako<pd>.

. Dahil kulang sa aral malamang kulang din sa pagiging aserti bo ang mga lalabintaunin. Mas masa klap kung ito ay ipananakot na lamang na walang lunas dahil may gamot naman upan g palawigin ang buhay ng may HIV kung matutuklasan sa maaagang panahon at mababa go ang <i>lifestyle</i> ng nahawaan. Mapipilitang tumigil sa pag-aara l ang mga lalabintauning lalaki na maagang naging ama upang maghanapbuhay o tumu long sa pag-aalaga sa anak. pang alawa ang usaping kaugnay ng sekswalidad.</pd> dun sa walang trabaho<pd>..< /pd> pasalin-salin" Carlo 16 "<pd>. Subalit lalong mahirap para sa kanila ang makakita ng hanapbuhay na disente kung tawagin dahil sa hindi naman sila nakatapos ng pag -aaral.. ipangangambang lalo ng mga nag ka-HIV hindi dahil sa pakikipag-sex ang diskriminasyon na dala ng paniniwalang s akit ito na nakuha sa ginawang masama.. Una.. Masalimuot ang sitwas yong ito dahil dalawang nag-uumpugang bato ang haharapin ng mga magulang at mga anak.</pd>" Benedict 17 "<pd>.. Hi ndi rin kaila sa marami ang pagdami ng mga lalabintauning babae na nagpupunta sa Japan upang magtrabaho bilang <i>entertainer</i> na karaniwan namang nauuwi d in sa prostitusyon. Sa maagang pagbubunt is nailalagay sa kompromiso ang mga lalabintauning babae at lalaki... Maraming <i>misconceptions</i> tungkol sa HIV/AIDS partikular doon sa mga hindi nakaabot ng mataas na antas ng edukasyon at sa mga lalaki.</pd> takot talaga ako sa AIDS! (tukso ng kabarkada: "<pd>..</pd> kapag nagalaw ka tapos hindi mo naman alam kung 'yung lala king naka-ano sa iyo may AIDS<pd>. Ang ibang mga nagpapalala sa sitwasyong kaugnay ng pagkalat ng STI partikular an g HIV ay mga mapanganib na iniuugali ng karaniwang lalabintauning lalaki.. Matitigil a ng pag-aaral habang naghihintay ng panganganak at pagkatapos ng pagbubuntis dahi l kailangan naman niyang mag-aruga ng sanggol. Inaam in ng maraming kabataang lalaki na aktibo ang kanilang sekswalidad subalit hindi kakikitaan ng pag-iingat ang kanilang pagsasabi sa kung paano sila makaiiwas sa sakit na STI at HIV. Sa interbyu sa ilang ina na nahawaan ng HIV ng kanilang mga asawang lalaki at naisalin sa mga lalabintauning anak na bab ae ang nahaharap sa usaping ganito.. Ang mga lalabintauning anak na babae ay nagsisimula na sa pakikipag -relasyong romantiko na karaniwan naman sa kanilang edad. Kung pinaniniwalaan na ang STI at HIV ay hawa mula sa mga babae at bakla itatago ang sakit na ito at tahimik na pagtitiisan. May b anta ang mabilis subalit matahimik na pagkalat ng STI at HIV dahil sa <i>stigma< /i> na nakakabit dito.. Halimbawa ng mga kalituhan ng mga lalabintaunin Nonalyn 17 "<pd>..</pd> kapit sa patalim<pd>.. kailangang ipaalam sa kanila ang kalagayang kapwa sila may HIV. Natutunghayan sa ilang halimbawa ang gan itong masaklap na sitwasyon kung saan ang mga lalabintauning lalaki ay napipilit ang pumasok sa prostitusyon kung saan karaniwang mga bakla ang mga kostomer. Hindi maigigiit nito ang kanyang mga karapatan kahit pa sa bilihin ng sex.Mga panganib at banta sa kalusugan ng lalabintaunin Samantalang nababatid ng mga lalabintaunin kung ano ang HIV/AIDS dahil halos uni bersal na nga ang naitatalang tanda nito sa mga sarbey (95%) malaki pa ang pagku kulang sa kaalaman lalo na ang tungkol sa <i>transmission</i> at prevention</i > nito.</p . Ikinatatakot nila ang kahihinatnan ng pagpa paalam sa mga lalabintauning anak na babae na sila ay may HIV at naisalin lamang sa kanila.. Mas may katibayan pa nga ang pagka-aktibong ito sa pagdam i ng mga lalabintauning babae na napapaaga ang pagbubuntis.</pd> na ano ka ng may AIDS<pd>.. Gayundin. Laganap ang mapanganib na praktis sa pakikipag-sex ng mga lalabintauning lalaki. Bukod sa sikolohikal na aspeto ng panganib sa sekswalidad ay ang mga ka ugnay na sosyal at pang-ekonomiko rin.

. tigilan ang panlalaki<pd>. <i>unconditional</i> . Nakamit sa <i>qualitative</i> na pag-aaral na ito ang pagkakaroon ng depinisyon ng <i>Kagandahang Loob</i> mula sa empirika l na datos. nagbibigay ng lakas n g loob. Ang sigla ng sex ay isa sa mahalagang pinagmumulan ng saya ng isang indibidwal na maaari naman niyang maranasan sa mga relasyong romantiko. Kailangang bahagi ng kaalaman nila na m ay pananagutan sila sa sariling sekswalidad at may kabuluhan ito sa konteksto ng relasyong interpersonal. pag-inom ng alak kasama ang paggamit ng droga at mga aktibiting sekswa. hindi iniinda ang abala. at inuuna ang kapakanan ng iba). may pakikipagkapwa (laging handang tumulong. Dapat sapat na kaalaman ang maipagkaloob sa kanila tungkol sa banta ng STI at HIV upang makapag-pasya kung kailangang i-<i>postpone</i> ang sex o magpra ktis ng <i>safe sex</i> at i-<i>prevent</i> ang hindi gustong kahihinatnan n g pagdanas ng sekswalidad sa panahon ng paglalabintaon. Ang paninigarilyo. Ayon sa resulta. Ang pagiging bukas sa sariling sekswalidad ang magiging susi upang lalong maging masigla ang panahon ng paglalabintaon. Sa literatura.</pd> bisyo na yan!" Kalusugan ng mga lalabintaunin: Seksuwalidad at <i>Mental Health</i> Ang kalusugang pampisikal ay maaaring maikompromiso dahil sa iniuugali ng indibi dwal subalit mga salik na pang pamumuhay (<i>lifestyle</i> ) na ito ay nasa ko ntrol ng bawat isa. <i>Content analysis</i> ang ginamit upang makabuo ng tatlong domey n at 12 kategorya mula sa 16 (mga propesor at mga nasa <i>helping</i> professi on) na sumagot sa <i>questionnaire</i> . Ang sekswalid ad ng lalabintauning Pilipino ay nanganganib dahil ilang maling paniniwala at pa g-uugaling sekswal. paninigar ilyo. bukal ang kalooban. may konsiderasyo n. Ayon sa nabatid sa mga lalabintaunin may kahandaang sikolohikal na sila sa kanil ang sekswalidad sapagkat ito ay bahagi ng karaniwang karanasan sa yugto ng buhay na ito. . at pagpigil sa sobrang pagkain upang magi ng malusog ang katawan. Mali ang <i>casual sex</i> at tama ang sex kung may pag-ibig at sa isang tao lamang sa daranasin sa akmang panahon.. Madalas itong ginagamit upang ilarawan ang isang taong nagpapakita ng kabutiha n sa kapwa ngunit wala pa itong malinaw na depinisyon.. M aaaring magkaroon ng kontrol sa pagkain ng labis na taba. Kailangang alalayan ng mga nakatatanda ang mga lalabintaunin sa pagkaka roon ng malinaw na isipan sa pagpapasya tungkol sa pagdanas ng kanilang sekswali dad. at maalalahanin) at may malinis na kalooban (tumatanaw ng utang na loob. ito ay ang lahat ng kabutihang taglay ng isang tao. Hinihingi na nang pagkakataon na alalayan sila sa pamamagit an ng pagbibigay ng mga tamang kaalaman sa sekswalidad lalo na ang mga hindi nak aaabot ng mataas na antas ng pag-aaral at ang maraming lalaking lalabintaunin. ang taong may kaganda hang loob ay may malasakit (sensitibo.. at marangal). Kailangan din ang tamang ehersiyo dahil ang kawalan ng pampalakas sa katawan ay nakapanghihina ng sistemang pandepensa sa sakit. Ito rin ay inihahalintulad sa pagmamah al ng Diyos sa kanyang mga anak.</pd> para maka-iwas sa AIDS. Samantalang mahalaga ito sa pagpapanatili ng s igla kailangang maging maingat upang makaiwas sa mga sakit na naililipat sa sex. pagkain ng may mataas na <i>content</i> ng <i>fiber</i> . nagbibigay-serbisyo. ehersiyo. Ang implikasyon ng resulta sa <i>clinical</i> at <i>coun seling psychology</i> ay tinalakay rin sa pag-aaral na ito. Malakas na ang dating o <i>impact</i> ng bantang AIDS sa kamalayan ng mga lalabintaunin hindi sa kani lang sekswal na behebyur na nasasalamin sa kanilang mga sinasabi.d>mabakla kasi yan!") Veronica 13 "<pd>. pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay maititigil sa kagustuhan ng indibidwal upang lumusog ang katawan. Ang <i>Kagandahang Loob</i> ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino . Ang mga aktibiting sekswal ay nasa di rekta ring kontrol ng bawat isa. Ang mga ito ay may kinalaman sa diyeta.

mahalagang big yan ito ng pansin ng mga mananaliksik. <b>S</b>amantalang ang ina naman. sapagkat ito ay malaking bahagi ng pagkat aong Pilipino at ang salitang ito ay wala ring eksaktong katumbas sa Ingles. ay may isang mag-anak ang tahimik at masayang namumuhay sa loob ng kakahuyan. nagulat ang pamilya sa pagdating ni Roque mula sa mga pusang guba t nang ito ay maligaw. ang nakatatawag ng pansin ay ang katagang 'loob." Kapag ang sali tang 'loob' ay ginamit upang ipahayag ang nararamdaman." "sama ng loob. si Magda ang siyang nag-aasikaso sa kanilang b ahay at dalawang anak na sina Maria at Jose. Ang loob ay isang konseptong may kinalaman sa relasyon at naglalarawan sa ating pakikitungo sa iba. Ayon kay Salazar (1985).' 5 Title:Alamat Text 114 .' Madalas itong pag-aralan ng mga mananaliksik na Hapon sapagkat ayon sa kanila ay wala itong eksaktong katumb as sa Ingles. <b>M</b>insan. ' Ang loob ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino. ang ubod ng pagkatao at siyan g kinasasalalayan ng tunay na halaga ng isang tao. dahil sa ito ay malaking bahagi ito ng ka nilang kultura (Doi 1992). kaya nama n ang mga salita natin tungkol sa pangpakikipagkapwa ay may taglay na loob: "uta ng na loob. <b>A</b>ng ama. Maaaring nararanasan din ang konseptong ito sa ibang kultura dahil may mga ibang salita naman na maihahalintulad dito sa ibang wika. ang pagkatao ng isang Pilipino ay may loob at labas (<i>internality</i> at <i>externality</i>) at ang loob ang siyang mas pinahahalagahan. sadyang lumalalim ang ka hulugan nito.Ang pagkilala sa mga katutubong konsepto na kadalasan ay walang eksaktong katumb as sa wikang Ingles ay nakatutulong sa pag-unawa ng isang kultura.Legends Word Count: 2053 <b>N</b>oong panahon na bata pa ang mundo. kaya may ilan g mga mananaliksik na nagsisikap na pag-aralan ang mga konseptong ito. Bagamat nararanasan din ito sa ibang kultura. Nagtatani m siya ng mga gulay at nanghuhuli ng mga hayop sa gubat upang kanilang pagkain. si Roque ay mabait at mapagkalinga sa kanyang pamilya. Ayon kay Il eto (1979). Sa salitang 'kagandahang loob'. Ang halim bawa nito ay ang salitang <i>Amae</i> sa Japan na ang kahulugan ay 'pagiging d ependent sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang tao." "kusang loob" at "kagandahang loob. Inaalagaan nito ang pamilya. . ang loob ang siyang panloob na sarili. Ang 'palagay ang loob ko sa iyo' ay mas malalim sa 'may tiwala ako sa iyo' at ang 'masama ang loob ko sa iyo' ay mas mabigat kaysa sa 'galit ako s a iyo. Gayundin ang masasabi sa Pilipinong konsepto na <i>Ka gandahang Loob</i>. ngunit sa Jap an ay napakahalaga ang konseptong ito.

ngunit nanaig ang kanyang pagkagusto kay Damaso. mula sa tubig ay isang babae ang lumutang sa hangin. Dapat lamang kayong maging kauri ng hayop. lalo pa't hindi na nila nakitang pumaimbabaw s a tubig ang mag-aama.<b>A</b>t sa paaglipas ng panahon. <b>N</b>gunit hindi napigilan sina Magda ng kanyang mga anak. "<b>I</b>na. Nagkaroon sila ng maraming anak. <b>N</b>apatayo si Magda sa bangka. nagpasya sina Damaso at Magda na tumakas at mamuhay sa ibang lugar. naligaw siya sa gubat at inatake ng maraming a lamid. at napailalim sa tubig ang mag-aama. anong gulat nila Magda nang makitang nagtalunan sa ilog s ina Maria at Jose upang humabol. Itinurig nila itong kapamilya at nakatulong pa ni Roque sa pang-araw-araw na paghahanap ng pagkain. ungol at kakatwang ingay ang lumalabas sa kanilang bibig. "<b>M</b>ananatili kayo sa ganyang anyo. <b>N</b>aawa naman ang pamilya kay Damaso. dahil alam niyang hindi marunong lumangoy an g dalawang bata. <b>M</b>ula sa malayo. At ikaw Magda. <b>I</b>sinalaysay ni Damaso na pinalayas siya ng kanyang amo dahil sa hindi niy a nabantayan ang taniman nito ng ubas. "<b>M</b>asahol pa kayo sa mga hayop! Dahil sa inyong makasariling pagnanasa ay nagawa ninyong saktan ang ibang tao. natanaw nina Magda at Damaso ang pangyayari. Ngunit lumakas ang agos ng ilog. tumalim ang mga ngipin at nagka pangil. <b>B</b>igla. ay hindi natutong tumanaw ng utang na loob sa taong nagpapala sa iyo. <b>B</b>igla ang pagbabago ng anyo ni Magda at Damaso. huwag n'yong kunin ang aming ina!" ang iyak ni J ose. <b>A</b>ng dalawang isinumpa ay namuhay sa kakahuyan. <b>M</b>ula sa malayo. At sa kanyang paglayas. kaya doon na pinatira sa bahay nila i to. humaba ang kanilang mga nguso. Nais sanang magbago ng isip si Magda ." ang wika ng babaeng diwata pala ng ilog. <b>N</b>gunit lingid kay Roque. <b>S</b>iyang pagdating ni Roque. hangga't ikaw Damaso. Sila ang unang angkan ng mga aso sa daigdig. hangga't hin di mo naipapakita ang tunay mong pagmamahal sa iyong mga magiging anak. "<b>O</b>o nga po! Mang Damaso. huwag mo po kaming iwan!" ang iyak ni Maria. <b>A</b>t isang araw nga.Ang kanilang katawan ay na puno ng balahibo. <b>L</b>along nag-iyakan ang dalawang bata. may namumuong lihim na pagkagusto sina Magda at Damaso sa isa't isa. <b>N</b>ag-iyakan ang dalawang batang sina Maria at Jose. Sumakay pa rin sil a ng bangka at umalis na kasabay ng agos ng ilog. At sising-si si ang dalawa sa kanilang nagawa. naging dahilan upang manakaw ang bunga ng mga ito. . na agad ding tumalon sa ilog upang iligtas ang mga anak." at nawa la na ang diwata pagkawika niyon. naging malakas na ang lalaki na nakilala nila ng Damaso.

Inay! Nahirapan ho kasi akong maghanap ng mga prutas sa gubat. at sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon b ago sumapit ang dilim. <b>S</b>i Helena ay lubhang kaakit-akit. Palagi siyang nagdara sal. <b>N</b>oong araw. upang sa ganun ay papatunayan ding marunong na silang magmahal sa kanilang mga anak. nabigla si Juan sa sinabi ni Helena. ang mga aso ay naging alaga nila sa kanilang mg a tahanan. A t dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena.<b>A</b>t sa pagdami ng mga tao." . si Aling Rosa ay isang relihiyosang babae. lalo na ang nagpapal a o tumutulong sa atin. kahit saan sya naroon ay umuuwi siya upang samahan ang ina sa pag-oorasyon sa tapat ng kanilan g bahay. si Juan ay isang mabuti at masunuring anak. na nakatuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain. Nahulog ng husto ang d amdamin ni Juan sa dalaga. sapagka t umaasa pa rin silang mawawala ang sumpa ng diwata. "<b>H</b>anggang ngayon ay hindi ko pa nararamdaman na tunay ang pag-ibig mo sa akin. sapagkat may kaparusahan sa mga taong hindi marunong tum anaw ng utang na loob na tulad ni Damaso. natutuwa naman siya at naging ma bait ang kanyang anak na si Juan. <b>S</b>i Aling Rosa ay nanatili na lamang sa bahay at palaging nagpapahinga. sa isang liblib na nayon ay may mag-ina na naninirahan sa tab i ng kakahuyan. "<b>P</b>asensiya na po. upang patunayan na tumatanaw sila ng utang na loob. at ganun din sa mga taong hindi maruno ng magmahal na tulad ni Magda. at si Juan nama n ay naging isang makisig na binata. ginabi ka yata ng uwi ngayon. mabilis na tumanda si Aling Rosa. <b>B</b>inabantayan nila ang mga bahay ng kanilang amo at ipinagtatanggol ang mg a ito as mga kaaway. isang baba e ang kanyang nakilala. <b>S</b>a paglipas ng panahon. Palagi niyang sinus unod ang utos ng kanyang ina tungkol sa pagdarasal. At kah it mahina na si Aling Rosa ay hindi pa rin nila nakakalimutan ni Juan ang magdas al. kung kaya't agad umibig dito si Juan. <b>M</b>insan. <b>A</b>ng anak. "<b>O</b> anak. habang si Juan ay nangunguha ng bungangkahoy sa gubat. gabi na ito nang makauwi. <b>M</b>aagang namatay ang asawa ni Aling Rosa. <b>K</b>aya't maging maingat tayong makasakit ng ibang tao." ang pagsisinungaling ni Juan. Hangang minsan. si Helena." ang wika ni Aling Rosa sa anak. kaya nagpasya ako na ito na ang huli nating pagkikita. <b>A</b>ng mga inahing aso naman ay labis na binabantayan ang kanilang mga tuta. <b>D</b>umalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat. <b>A</b>t hanggang ngayon nga ay pinatutunayan pa rin ng mga aso na sila ay tapa t sa kanilang mga amo. <b>A</b>ng ina. Bago dumilim. Hindi mo na tuloy ako nasamahang m ag-orasyon. sa mantalang si Juan ay siyang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw.

At dahil doon ay hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto. taas noo siya at walang sin umang pinapansin. Baka masira lang ito. Kailangan niyang madala ang puso ni Aling Rosa bago maghatinggabi <b>N</b>ang dumating si Juan sa kanilang bahay ay agad siyang niyaya ni Aling Ro sa na mag-orasyon. at nagtago na lamang ito sa mga halamanan bilang kulisap. At bilang pag-alala sa kanyang i na. Hu malakhak itong lumapit."<b>N</b>gunit. Naiisip niya ang pag-iibigan nila ni Hel ena. Lay ." ang pagsusumamo ni Juan." ang umiiyak na wika ni Aling Rosa. Siya ay naging isang maliit na hayop na may buntot. <b>M</b>ula sa malayo. Nagtungo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay. "<b>A</b>nak. natanaw ni Juan si Helena na papalapit. <b>S</b>a takot. bakit? Sabihin mo. bakit? Ngunit anupaman ang iyong dahilan ay napatawad na kita. "<b>D</b>ios ko po. at naglaro sa paligid. "<b>M</b>aniniwala lamang ako sa pag-ibig mo. <b>S</b>i Gamba ay isang manghahabi. "Lumayu-layo ka nga rito. Huwag mong mahiram-h iram ang pamburda ko. wala kang perang ipambayad dito. Ngu nit humingi ka ng tawad sa Diyos! Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa iyong sariling ina. <b>N</b>agsisi ng husto si Juan ngunit huli na. <b>S</b>apagkat alam niyang siya ang pinakamagaling. <b>A</b>t haggang sa ngayon nga ay patuloy pa ring pinupuksa ng mga butiki ang m ga kulisap na sa paniniwala nila ay mga engkanto. Nasindak si Juan nang makita niyang si Helena ay naging isang napakapangit-pangit na engkanto. ang kaunaunahang butiki sa daigdig. <b>K</b>asabay niyon ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Juan. kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa iyong mga palad!" ang matigas na wika ni Helena. hinugot ni Juan ang kanyang itak at inundayan si Aling Rosa sa li kod. Ngunit haban g nagdarasal iba ang nasa isip ni Juan. "<b>A</b>te. Inay! Patawarin n'yo ako!" ang nagsisising nawika ni Juan na nagbalik sa katinuan ang isip. pahiramin mo naman ako ng karayom na pamburda mo. <b>N</b>akita rin ni Juan ang engkanto. at kahit nanghihina na ay nagsalita ito. sinasabing si Juan at ang sumunod pa niyang lahi ay patuloy na bumababa sa l upa bago dumilim upang mag-orasyon. Siya ang pinakamahusay sa lahat ng manghaha bi sa kanilang komunidad. dagling gumapang si Juan papanhik ng bahay hanggang makarating sa kisame. sa labis na katuwaan ay naging iba't iba ng uri ng kulisap at insekto. paano ko mapapatunayan sa iyo na tunay ang ak ing pag-ibig. Sabihin mo at kahit ano ay gagawin ko. <b>H</b>indi makapaniwala si Juan sa narinig. <b>A</b>gad na pinagkakain ng butiking si Juan ang mga kulisap na napagawi sa ka nya. Malungkot itong umuwi dahil binigy an siya ng taning ni Helena. Bumagsak sa lupa ang ina ni Juan. Pwede ba Ate?" <b>G</b>alit na umangil si Gamba. Si Juan ay naging isang butiki. At bigla. Umiyak nang husto si Juan lalo na nang pumanaw a ng kanyang ina.

pagalit itong sumig aw. Di ba ninyo nakikitang hindi pa ako tapos sa hinahabi ko?" "B</b>a. Lahat ng nangangailangan ay dapat mong kalingain. "Naging mapagmataas ka sa kaunting ka alamang bigay Ko sa iyo. iha. Bilang parusa.. Kung humihingi sila ng tulong. Pakisulsi mo namn ang napunit na kamiset a ko. "Ano ba kayo. "<b>S</b>umusobra ka na Gamba. minu-minuto!" <b>P</b>agkasabi nito ay biglang nawalang parang bula si Gamba.." "<b>G</b>amba.. Isang insektong paikut-ikot na humahabi ng sapot ang naiwan sa silyang kinauupuan ng dalaga." Parang walang narini g si Gamba.. Iniistorbo na naman ninyo ako. Di mo kinakalinga ang mga kapatid na kailangang tulunga n. oras-oras. Naramdaman niyang hindi siya itin uturing na kapatid ng ate niya." "<b>L</b>umayo ka rito. ang kapatid na lalaki naman ang lumapit kay Gamba. Nagpupuyos ang damdamin ng kahabag-habag na ina. Patuloy itong humabi ng tela mula sa mga sinulid na nasa ikitan niya . Hindi mo rin binigyan ng puwang sa puso ang magulang mo! Pati na biyaya sa ha pag kainang dulot Ko ay tinatalikuran mo." dugtong ng kapatid niyang lalaki. Parang langit ang taas nito." inis na hiling ng kapatid na babae ni Gamba. <b>A</b>ng hiling ng magkapatid ay dininig ni Bathala." "<b>A</b>no bang kasa-kasalanan. "<b>O</b>o nga humabi ka na lang nang humabi.. Walang g inagawa ang matandang iyan! Sige layo ka rito.o!" <b>N</b>apaiyak ang kapatid na babae ni Gamba.. Istorbo ka talaga. Gusto sana niyang saktan si Gamba subalit nagpigil siya . Hindi lang kapatid mo ang dapat pagpakitaan mo ng kagandaha ng-loob. Doon ka sa Nanay magpasulsi. <b>M</b>aya-maya. "<b>S</b>ana humabi ka na lang nang humabi. "kasalanan sa Diyos ang pagtanggi mo sa pagkain." "<b>W</b>ala kayong pakialam. <b>S</b>a awa sa anak ay napahagulgol ang ina at marahang hinaplos nitoang insek to at tinawag na Gamba. Wala akong pakialam kung kasalanan man un. Obligasyon mong pakitaan ng mabuting asal ang mga kapatid mo. Layo!" <b>N</b>arinig ng ina ang mapagmataas na tinig ng anak. kung malilipasan ka sa pagkain. Gamba. <b>I</b>sang gabing inaaya si Gamba ng ina upang maghapunan. paghahabi na lang ang g agawin mo araw-araw. "<b>A</b>te. tulungan mo. Inuu lit ko. Sa isang makapangyarihang tinig ay narinig ng lahat ang galit Nito." luhaang sabi ng ina. Kung nanghihiram sila sa iyo. Pabayaan ninyo ako sa ginagawa ko!" "<b>P</b>atawarin ka ni Bathala." pagpigil ng mapagmahal na ina. napakahirap abutin.baka magkasakit ka. pahiramin mo. <b>M</b>agmula noon si Gamba ay tinawag nang Gagamba na araw at gabi ay walang t . Ate tulungan mo naman ako. humabi nang humabi.

<b>N</b>oong unang panahon ay may isang bayan na kalapit ng isang mataas na bund ok at halos naliligiran ng malapulong gubat. tulad ng wika. <b>Maraming sa tao sa malalayong bayan ang nakaalam sa kahalagahan ng kampanang ito. Ang mga mamamayan dito ay tahimik a t maligaya sa kanilang pamumuhay. Dito ay may napapaloob na hiwaga at ang paniwala'y do on nanggagaling ang biyayang tinatamasa nila sa buhay. Ayon sa mga kanunu-nunuan nila ang kampanang iyon ay nagisnan na nila a t kanila ngang ginagalang. Higit sa lahat na may nais ay ang mga tulisang naninirahan sa gubat . Balak nilang tunawin ito kapagka nakuha nila. Ang malawak na bukirin at mayabong na punong-k ahoy ay nagbibigay ng masaganang ani na siyang ikinabubuhay ng bawat taong nanin irahan doon.Tal agang napakalaki ng pagsamba at paggalang ng mga tao sa kanilang batingaw. kahirapan naman sa mga kolonisadong bansa. malakas. <b>I</b>yan ang pinagmulan ng alamat ng Gagamba. mahalagang lunan ng neokolonyalismo ang kultur ang popular. at buo ang tunog.igil sa paghabi hindi ng sinulid sa ikiran kundi ng sapot mula sa kanyang katawa n. May pagka-<i>fluid</i> ang globalisasyon.674 Sa paniniwala ni McGillis. <b>N</b>gunit sa lahat ang pinagmamalaki ng mamamayan ay ang kanilang gintong ka mpana na nakasabit sa simboryo ng simbahan. kaya nitong gaygayin at pasuki n maging ang kasuluk-sulukan ng ating kultura. May pagsisika p itong makontrol ng namamayaning kultura (<i>dominant culture</i>) ng kolonisad or ang maliliit o katutubong kultura (<i>minority culture</i>) ng kolonisadong b ansa. 6 Title:Sanaysay (46) Text 141 . Sa pamamagitan ng kulturang popular naipatatanggap ng mga dating k olonisador ang kanilang mga kultura at produkto sa mga teritoryo o bansang nasa kontrol nito. Taglay ng mga aklat-pambata ang mga agenda ng mga kolonisador. kababakasan ng neokolonyalismo ng mga aklat-pambata . Ginhawa at yaman ang natatamo ng mga bansang kolonisador. Ang pinagmulan nito ay matagal ng na limutan. Ang batingaw na iyon ay n apakaganda ang hubog.Essay Word Count: 2. Sa pamamagitan n . Kay McGillis. Hindi lamang kakaunti ang nagkaroon ng masamang nasa na makamtan ang nasabi ng batingaw. Kung tumutunog ay kinariringgan ng napakagandang tinig at ang bawat taong makarinig ay sapilitang lumuluhod at taimtim na nagpapasalamat sa Maykapal dahil sa mga biyaya nilang tinatanggap.

ganito ang kanyang sinab i: <pd>.g paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng mga banyagang produkto. na dapat igalang sa lahat ng oras.. <i>Panitikang Pambata. Bilang Sandata ng Pananakop</i> Mababakas sa kasaysayan ng sistema ng edukasyon ng bansa na ang panitikan g pambata ang ginamit ng kasangkapan ng mga kolonisador upang sakupin ang Pilipi nas. . ginamit na rin ang mga aklat panturo sa mga paa ralan. may mga paaralang primarya na sa Fi lipinas na hindi hawak ng mga pari. Sa bansang 1850. may ginamit ding mga aklat sa pagtuturo ng ka gandahang-asal. Nasa ilalim n g kontrol ng simbahan ang mga imprentahan. tulad ng <i>El Amigo de los Ninos</i> ni Sabatier. Ipinakilala ng mga Kastila at mga Amerikano ang literaturang pambat a sa paghahangad na lalong palakasin ang kanilang kontrol sa Pilipinas (p<pd>. Ito ay nagsilbi lamang sa kanilang intensyong sakup in ang Pilipinas sa mahabang panahon. Walang anumang dalisay na layunin ang mga aklat o babasahing inilathala s a panahon ng mga Espanyol." O kaya'y ang mas makapal na " katon" -isang aklat na tulad ng kartilya ngunit may mga dagdag na leksiyon sa pa gbuo ng mga pantig at salita</i>. Tinatawag din itong "abesedaryo. <i>Juguete pa ra Ninos</i> ni Aguilara. tumulong ang panitikang pambata upang lupigin ang mg a Pilipino. ay ginamit u pang hubugin ang mga katutubong binyagan at yakaping buong-puso ang ipinakilalan g relihiyon. Sa ilalim din ng mga Espanyol nag-umpisa ang isang sist ema ng edukasyong publiko. Bukod sa kartilya at katon.. Naipakilala nila ang kanilang kultura bilang sukatan ng pagiging ganap na tao o pagiging sibilisado. Sa sanaysay ni Almario na may pamagat na <i>Ang Panitikang Pambata sa Filipinas: Isang Pahapyaw na Kasaysayan</i>.</ pd>8) </i>. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pagpapalaganap ng Kristiyanis mo ay panahon ng malawakang paglilimbag ng mga aklat o babasahin. at <i>Lecciones de Urbanidad Cristiana</i> ni Torio. Isa nga sa mga ito ay ang pamumudmod at pagbababasa ng mga aklat o kuwento na magpapaamo sa mga Pil ipino.</pd><i>hindi totoong dasal o nobena lamang ang itinuturo sa mga bata noo ng panahon ng Espanyol.</pd> dela Cruz sa kanyang kritikal na pap el na may pamagat na <i>Kailangang Magsimulang Muli ang mga Akdang Pambata sa Su liranin ng Pagkabansa: Ang Pulitika ng Literaturang Pambata</i>: <i>Sa panahon ng pananakop. nabubu o at naibibigay ang iisang kahulugan at representasyon ng kultura ayon sa panana w ng mga dayuhang negosyante. natutunan nilang gamitin ang mapayapa o walang dahas na paraan ng pananakop. kung kaya't nasa kontrol din nila ang mga kaalaman o kwentong gusto lamang nilang ipabasa sa mga katutubo. Dah il sa madudugong digmaang kinasangkutan ng Espanya at Amerika. Lubhang magastos at madugo ang pananakop gamit ang dahas at sandata. Ang unang aklat na limbag. ang mga aklat-panturo ay orihinal na limbag sa Espanya. Sa mga paaralang ito ginagamit ang tinatawa g na "kartilya" -isang munting aklat sa pag-aaral kumilala at sumulat ng mga tit ik sa alpabeto. Bukod sa Doctrina Christiana na ginamit lamang sa mga bata pagkara an ng kalagitnaan ng taong 1860. Hindi tulad ng Doctrina Christiana. Ganito ang sinabi Rolando S<pd>. Ginamit nila ang mga nabanggit na aklat u pang kontrolin ang kaalaman na humubog sa mga bata at ituring silang mga kolonis ador bilang mga natatangi at nakatataas na lahi sa lipunan. ang Doctrina Christiana (1593) na naglalaman n g mga dasal at batayang paniniwala ukol sa doktrina ng Katolisismo.

Nahubog ang mga bata na tila mga de-susi at tau-tauhang laruan. Ma y kaukulang parusa sa mga batang hindi sumunod o nakalimutang tumupad sa mga nap agkasunduang asal o pag-uugali. naimbento o nailarawan ang Pilipinas ayon sa lente o pagtingin ng mga dayuhang manunulat. <i>The Adventures of Jack and Janet in the Philippines</i> (1918) ni Norma W<pd>. Madalas na ginamit bilang tagpuan o lunan ang Pilipinas sa maraming kwent ong isinulat ng mga Amerikanong manunulat. Nabuo ang imahen ng Pilipinas ayon sa pananaw o pagtingin ng mga banyaga.</pd>P<pd>. Ayon kay Luna Sicat Cleto. na ipinabasa sa kanila ng mga Espanyol.Malayung-malayo sa karanasan at sensibilidad ng mga katutubong bata ang l aman ng mga aklat na ito. Mula taong 1898 hanggang 1910.</pd> Stuart. Ilan sa mga kwento ay isinulat nina William Thames. Muli. Edward Stratemeyer.</pd>F<pd>. bida ang mga Amerikano. na siya namang yinakap ng mga mag-aaral na Pilipino. kabutihang-asal at pag-uugali ang kanilang mga natamo o natutuhan.</ pd>H<pd>.</pd> La Belle. <i>The Filipino Twins </i> (1923) ni L<pd>. <i>Uncle Sam's Boys in the Philippines</i> (1912) ni H< pd>. Dahil sa malawakang pagtatayo ng mga pampublikong paaralan na nasa ilalim . bilang mga tagapagligtas at tagapagtang gol. sa t alambuhay ng mga sikat na tao. dahil <i>may tendensiya ang mga manunulat na ito na "imbentuhin ang kanilang Pilipinas</i>. ginamit ang mga kwentong ito upang itanghal ang kulturang nais ipan guya ng mga gurong Amerikano sa mga batang Pilipino. ang mga batang ito naman ang mag papatuloy ng mga kaasalan at kaalamang natutunan nila sa mga aklat panturo. naging proyekto ng mga gurong dayuhan na sina Mabel Cole at Dean Fansler ang pangangalap ng mga kat utubong kwentong-bayan.</pd>I<pd>.</pd>A<pd>.</pd>P<pd>. Ginamit ang mga aklat na ito bilang mga propaganda . Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano. <i>The Bailey Twins in the Philip pines</i> (1930) ni C<pd>.</pd>M<pd>. na naglalarawan sa mga sundalong Amerikano bilang mga bayani. Nang maitayo ang Unibersidad ng Pilipinas noong 1908.</pd> Ralphson. Paglaon. naging puspusan ang paglalathala ng mga aklat para sa mga bata. kasabay ng pagbubukas ng mga pampublikong paaralan. <i>That Mario</i> (1940) ni L<pd>. <i>Adventures All: A Tale of the Philippine Islands</i> (1905) ni K<pd >.</p d> Netzorg (1985) sa mga kwentong tulad ng <i>The Brownies in the Philippines</i > (1904).</pd> Stuart. <i>Boy Scouts in the Philippines</i> (1911) ni G<pd>. <i>The Adventures of Piang the Moro Jungle Boy</i> (1917) ni F<pd>. Ito ang napansin ni Morton J<pd>. at sa buhay ng mga santo.at lumalabas na nagsisilbing backdrop lang o setting ang Pilipina s. bida.</pd>H<pd>.</pd> Perkins. na naging mayamang sanggunian ng mga manunulat ng mga kwentong pa mbata sa kasalukuyan. kung kaya't nanatili lamang sa antas ng pagmememorya. n aisadokumento at naisaaklat na ang mga ito. at Sa rgent Rayme. Inilathala noong 1916 ang kalipunan ng mga katutubong k wentong-bayan.</pd> Crockett at <i>Piang the Moro Chieftain</i> (1941) ni F< pd>. pagbigkas ng mga salita. mababait na kaibigan at higit sa lahat. mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga kuwentong tulad nito. Mula sa tradisyong oral ng mga katutubo sa pagkukwento. Mababakas din sa mga kwen tong ito ang pananaw ng mga Amerikanong manunulat ukol sa Pilipinas.</pd> Hancock. Dagdag pa ni Cleto sa kanyang sanaysay na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>: <i>Magandang mapagtuunan ng pansin kung sino ang naeetsapuwera sa mga pag -aakdang ito .</pd> Eady.</pd> Thomas. Kung kaya. at insidental o peripheral lang ang presence ng mga P ilipino (p<pd</pd) </i>. Kakaunting bata lamang ang nakapapasok sa mga p aaralang nasa pamamahala ng simbahan. ang pagdating at pagdagsa ng mga babasahing banyaga s a Pilipinas.

tulad ng Amerika. na pagkaraan ng kanilang pagsusunog ng kilay sa Amerika ay uuwi sa Pil ipinas dala-dala ang kanilang mga natamong kaalamang banyaga. Nakadagdag pa ang pagbibigay ng iskolarsyip sa mga piling mag-aaral na Pi lipino upang ipagpatuloy ang kanilang karera sa Amerika.</pd><i>ang panitikang pambata ay hindi nyutral. <i>E Kasi Pambata! </i> May kaliitan ang pagtingin sa panitikang pambata. lahat tayo ay laging pauwi sa kanila: sa pagkain. ganit o ang kanyang sinabi: <pd>. Kayang balikatin ng panitikang pambata ang p agpapaunlad at pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kontrol o dominasyon ng mga maka pangyarihang bansa. Sa mga kasalukuyang teksbuk. ganito ang kanyang sinabi: <i>Ang mga mag-aaral na binansagang pensionado pagbalik nila sa Pilipinas ay hin irang na mga "propesor" sa paaralan ng estado o ginawang puno ng kawanihan. pagkontrol sa mga kaalaman.</pd>31) </i> Kaya hanggang sa kasalukuyan. sa mga babasahin. ang agendang nakapaloob sa kanilang mga pa nitikang-pambata. Higit na nagiging madali ang pagtutu ro ng mga kaalaman kung ang mga ito nakapaloob sa mga pangkaraniwang sitwasyon o pangyayari na malapit sa karanasan ng mga bata. at pagtuturo ng kanilang kultura at wika. Ang mga <i>pensionados</ i> ang tila ba naging mga <i>clone</i> ng mga umalis na Amerikano sa patuloy na pagtuturo ng kulturang banyaga at wikang Ingles. Dahil bata nga naman ang target ng mga babasahing ito.</pd>180) </i>.. Tinawag silang mga pen sionados. masimulan na sana ang mga hakbangin o programa sa pagpapaunlad n g panitikang pambata sa Pilipinas. nandoon pa rin sila. Ito ang age nda ng mga Amerikano sa mga Pilipino. damang-dama pa rin natin ang patuloy na pam amayani ng edukasyong maka-Amerikano sa sistema ng ating edukasyon. Ang mga nasa l arangan ng literatura ay nagsimulang sumulat sa Ingles na pumapaksa sa pagtuklas ng kanluraning indibiduwalismo (p<pd>. Ang mga <i>pensionados</i> na ito ang pumalit sa mga Amerikanong edukado r sa pagtuturo at pagbibigay kaalaman sa mga Pilipino. Tila wala na tayong pwed eng puntahan.. at sa lahat-lahat na yata. Ilan sa kanila ang naging tagapagdala ng kult urang Amerikano dahil sa tindi ng epekto sa kanila ng edukasyon. at tanggapan ng pamahalaan. pagdagsa ng mga aklat galing Amerika . sa mga panoorin. Naipasa na ng Amerika sa mga <i>pensionados ang layunin nitong mapasa ilalim at makontrol ang Pilipinas sa mahabang panahon.ng pamamahala ng mga Amerikanong edukador. Naging mas epektibo at madali na ang pagtanggap para sa batang Pilipino dahil kapwa Pilipino na ang nagtuturo sa kanila. Tinataglay ng tila inos enteng babasahin ang agenda mismo ng mga mananakop (p<pd>.</pd> Veneracion na may pamagat na <i>Agos ng Dugong Kayum anggi. kadalasang nakakaligtaan o hindi ito napagtutu unan ng pansin. Ngunit ngayong naipakita na ang taglay na kapangyarihan ng pani tikang-pambata. Wala man si la sa ating bansa pero parang nasa lahat sila ng dako ng ating buhay at pagkatao . sa ating sinasalita. upang simulan ito at malalikha ng mga teksbuk na naglalama n ng mga kuwentong kababakasan ng kulturang Pilipino at magpapataas ng pagtingin ng bawat batang Pilipino sa kanilang mga sarili. naging m atagumpay ang layunin ng Amerika na hubugin ang mga Pilipino bilang mga <i>littl e brown Americans</i>. Anumang gawin nating pag-iwas. Sa aklat-pangkasa ysayan ni Jaime B<pd>. Ngunit paano ito masisimulan at maisasaga wa? Malaki ang responsibilidad ng kasalukuyang gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon (DepEd). ahen siya. k . Isang Kasaysayan ng Sambayanang Pilipino</i>. Sa sanaysay ni Luna Sicat Cleto na may pamagat na <i>Ang Imahinasyon ng D igmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>. Mabisang gamitin ang panitikan g pambata bilang lunsaran ng mga kaalaman.

kaysa sa mga batang bukod sa pinil it na papagsalitain sa wikang Ingles ay mga bastos pa. Kung mapauunlad ang wikang Filipino sa . s a pananaw o pagtingin ng isang Pilipino rin. tanging ang Adarna House ang kakikitaan ng pagiging akti bo at seryoso sa paglalathala ng mga kwentong-pambata. Higit na dapat ipangamba kung ang mismong mga Pilipinong mag-aaral ay magiging mahina sa Wikang Filipino. Inilunsad din nila ang mga programang tulad ng Kuwentong Adarna. na sila ang yaman at pag-asa ng ating bansa. Sa kasalukuyan. Bukod di to. lalo na ng mga batang Pilipino upang makalikha ng mga panitikan g tunay na madarama at makapagpapaunlad ng damdaming makabayan. mahalagang maging alternativ o kaya ay ekstensyon ng aklat ang televisyon. Malathala sa na ang mga murang aklat-pambata na hindi nasasakripisyo ang kasiningan o kontent ng mismong kuwento. Malaki ang mait utulong ng panitikang pambata upang mabuo ang watak-watak na imahen ng kaakuhang Pilipino. Mahalagang ring magamit ang wikang Filipino. Klasrum Adarna. ngunit kung malilikha ang mga ganitong uri ng komersyal sa televisyo n. maging ang mga wikang vernak ular sa pagsulat ng panitikang-pambata. Hindi na bale sa Ingles dahil talaga namang hindi ito ang wikang ating kinagisnan. na higit ang matatamong pagkatuto ng mga mag-aaral kung gagamiting midyum sa kanila sa pagtuturo ay ang Wikang Filipino.apansin-pansin ang mga kuwentong isinulat ng mga hindi naman manunulat. at vernakular na wika naman sa mga nasa la lawigan. Bukod sa mga aklat-pambata na mabibili sa murang halaga. Maisulat ang mga guwang o nakaligt aang kasaysayan. At kung minsan. Malaki rin ang responsibilidad na ginagampanan ng mga <i>publishing hous e</i>. Poster s Series. Muling maisakwento ang kasaysayan o naging kalagayan ng Pilipinas. higit siyang tumatak at nagustuhan ng maraming tao. Big Book. naitatatak sa isip ng mga batang Pilipino na may taglay silang kakayahan o po tensyal bilang mga bata. hindi ito ang wika ng ating "k aluluwa". Taon-taon. Manuals. May tungkulin ding dapat gampanan ang <i>mass media</i>. partikular ang televisyon. Dapat ding tanggapin gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon. ang mga magulang ang nagdedesisyon kung anong aklat-pamba ta ang bibilhin nila para sa kanilang mga anak. Dahil dito. Sa mga manunulat ng panitikang-pambata. Gaano man kahusay ang pagkakasulat ng kwento o kaganda ang mga ilustrasy on nito. ang unang batay an sa pagpili ng aklat-pambata ay ang kakayahan ng kanilang bulsa. Malikha sana ang mga programang maghihikayat sa mga bat a upang simulan ang pagbabasa ng panitikan na isinulat para sa kanila. Mahigpit na katunggali ng aklat ang televisyon. Alam nating may nag-isip nito upang gampanan ni Tolits. Teen Novellas at Teen Romance. na nagpakita na ang pinakamataas na pangarap ng isang ba tang babae ay ang maging superstar sa Hollywood. galugarin pa ang kamalayan at kul turang Pilipino. Kapansin-pansin din sa mga kom ersyal na tampok ang mga bata. Bright M inds Read! at iba pa. Dahil sa naipakita ni Tolits ang tunay na sensibilidad at mga pangkaraniwang sitwasyon ng mga batang Pilipino at dahil na rin sa paggamit niya ng wikang Filipino. Madalas. kung ito naman ay hindi kayang bilin ng mga magulang dahil sa mahal. wakasan na rin ang mga patalastas o komersyal sa televisyon na nagbibigay ng maling representasyon ng mga batang Pilipino. Ika nga. ba le wala rin. tulad ng Batang Historyador Series at Aklat Adarna. Isang halimbawa nito ay ang isan g komersyal ng palaman. naglathala na rin ito ng mga serye ng aklat-pambat a. Maraming bata ang ngayon ay nahuhumaling sa panonood ng mga programa sa televisyon na sa halip ay nagbabasa. na bukod sa halatang pilit na pilit na iniakma sa mga aralin ay hindi nagsusulong ng pag kamakabayan. hindi pumapal ya ang Adarna sa paglalathala ng mga aklat-pambata. Biyaheng Eskuwela ng Adarna. Pinamamahalaan din ng Adarna taon-taon ang mga patimpalak at palihan sa pagsulat at pagguhit ng mga kuwentong-pambata. tila tanging si Tolits na lamang yata ang gumagam it ng "po" at ang tanging nag-isip kung anong kurso ang kanyang kukunin sa koleh iyo upang maging pangulo ng bansa.

Nakabukas noon ang bintana. Dahil dito.panitikang-pambata. Ito ay sapagkat sila rin ang nakakaalam kung a no ang gusto o maganda para sa kanila. bago pa man tuluyang lamunin at isa-isang matupad ang pangarap ng mga b atang Pilipino na makapangibang-bansa sa hinaharap. 6 Title:Kwento (6) Noon daw. Hindi laging pananaw ng isang matandang manunulat ang dapat na mamayani sa mga kwentong-pamba ta. at sa langit ay tanaw namin ni Lola ang kay daming bituin. . pero dahil sa umabuso raw ang mga tao sa taglay na kinang ng mga bituin. Niyakap ako ni Lola at ipinaunan niya sa akin ang kanyang u nan. Nasa sa mga bata pa rin ang ating huling pag-asa. Sikaping ang mga ilustrasyon ay maging pintuan ng m ga bata. malilikh a ang panitikang-pambata na isinulat ayon sa pananaw ng mga bata. nagsipanhik daw sa l angit ang mga bituin. Malaki rin ang responsibilidad ng mga ilustrador na nagbibigay-buhay at k ulay sa panitikang-pambata. nahahawakan lang ng mga tao ang mga bituin. Gamit in natin ang panitikang-pambata upang maitanim ang punla ng nasyonalismo. di na nagsibaba at nahawakan ng mga tao an g mga bituin. Kailangan ang agarang pagkilos upang maisakatuparan ang mga mungkahing k ong ito. upang mapasok ang sariling k aakuhan at kultura. Naisip ko. Makinang na makinang pa rin ang mga ito kahit matagal na itong ibinu rda. Mahikayat na rin ang mga bata na sila na rin mismo ang sumulat at lumikha ng kanilang sariling panitikan. kaya pala buhay na buhay ang mga burdang bituin sa una n ni Lola. Ga mitin natin ang panitikang-pambata upang itama ang ating mga pagkakamali. Pakiramdam ko. Sa pamamagitan nito. Malaki ang pangangailangan natin sa mga batang Pilipino. mabibigyan sila ng pagka kataon upang magsalita at ilahad ang kanilang mga pananaw. lalo na ng mga batang hindi pa nakababasa. kay lapit namin sa mga bituin. Higit sa lahat. na magiging taga pagtaguyod ng ating bansa sa hinaharap. tiyak na higit pagkakaunawaan at pagkakaisa ng bawat Pilipin o. Sikaping masaling ng mga ilustrasyon ang imahinasyon ng mg a bata upang bumuo ng sariling imahen at kahulugan ng kanyang sarili bilang bata ng Pilipino. Siguro doon kinuha ng Nanay ni Lola ang mga bituin sa kanyang burda. magiging malinaw at buo ang pagpapakahulugan niya sa kanyang sarili bilang iba at kapantay ng ibang bata ng ibang lahi. Gamitin natin ang panitikang-pambata bi lang sandata sa pagbawi ng ating nadurog at nawalang kaakuhan at kasaysayan. At baka mangyaring ang mga Amerikano na ang dapat mag-aral ng ating wika upa ng maunawaan nila tayo. At kailan man.

Napahimbing ang tulog ni Lola sa kanyang tumb a-tumba. kina Tito Juan? Naku! Lalong malulungko t si Lola dun. walang makakasama si Bing-Bing kapag pumapasok tayo." sabi ni Tatay. Madali namang makakuha ngayon ng kat ulong." Matagal uli bago sumagot si Tatay." ang Nanay ko. madumi na ang hangin. Nagpunta ako sa hardin at inisip ko lahat ang pinag-usapan nina Tatay at Nanay. Tulad 'nung isang araw buong magha pon palang nakabukas ang gripo. "Di papayag si Bing-Bing. Kailangan ni Nanay ang makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga nang maayos. Pinagmasdan ko nang m atagal si Lola. magsasama pa kami nang matagal na matagal. 'Yung ulam laging nakakalimutang takpan. di matuloy na dalhin si Lola kina Tito Juan. Ulyanin na si Lola? Kailangan na ba niya talaga ng tagapag-alag a? Ang gripo at ulam? Ang iniiwang panggastos namin sa araw-araw? Teka. "Naku.Pero ang ipinagtataka ko lang. makikita kong pipiga-pigain at paiimpis-impisin niya ang unan. Isa pa. Ba't di mo subukang tawagan ang kapatid mo sa Ilocos at baka pu-pwedeng magbakasyon muna dun si Nana y. Dito sa atin. "Sana. Nakalimutan niyang isara pagkatapos niyang magd ilig. di ka ba nagtataka. Sikwenta. Kailangan na niya ng tagapag-alaga. "Saka. Masyadong malapit kay Nanay ang batang 'yon. Araw-araw. "Siguro. Sana makasama ko pa rin siya sa araw-araw. Siguro pinatitibay lang ni Lol a ang kanyang unan para tumagal pa ito sa mahabang panahon. alam mo namang ayaw na ayaw niyang tumira s a ibang bahay. bente. Alam ko. Hitik na hitik na ito sa bulaklak. agad siyang pupunta sa ka nyang silid at makikita ko na lang siyang sinusulsihan ang kanyang unan. kailangan naman ni Nanay ang ibang lugar. . Aba! Sa araw-araw ba naman!" medyo luma lakas na ang boses ni Nanay. di papayag ang Nanay." Pinuntahan ko si Lola sa kanyang silid at nakita kong nakalagpak sa sahi g ang diyaryong kanyang binabasa. bakit kaya laging tinatahi ni Lola ang ka nyang unan? Sa tuwing aalis kasi sina Tatay at Nanay. "Delikado nang pag-iwanan ang Nanay. lagi tayong nag-iiwan ng panggast os nila ni Bing-Bing. Nagiging makakalimutin na ang N anay. di pa natin siya gaanong naaal agaan. Matagal kong hinintay ang sagot ni Tatay. MINSAN NARINIG KONG nag-uusap si Tatay at Nanay sa kanilang sili d. Di na sumagot si Tatay." an g Tatay ko. "Dadalhin na sa Ilocos si Lola. "Puwede tayong kumuha ng katulong." si Nanay uli. Wala n amang butas ang punda ng kanyang unan? Ayos na ayos naman ang balot nitong kats a? Bakit kaya lagi niyang sinusulsihan ang kanyang unan? Tapos. saan nga kaya dinadala ni Lola ang pera?" Napansin ko ang mga tanim na gumamela at s antan ni Lola. nasa kanyang ulunan ang kanyang paboritong unan.

pinupulot din niya. Humagulgol si Tatay at niyakap nang mahigpit si Lola. At magkakatoo nga ang sinasabi ni Tatay. Kinabukasan. Parang di na sila nakikilala ni Lola. Lalong tumindi ang kagustuhan kong gumaling na si Lola at ng maiuwi na namin siya sa aming bahay. pati sina Tatay at Nanay. Kaya pala hinding-hinding nahihiwalay kay Lola Dominga ang kanyang unan. Di ko pa rin inihihiwalay sa akin ang unan ni Lola. Walang nasasayang kay Tatay. Sabi nga ng mga taga-Daang-bakal. Pagkatapos. pati mga pako. nagulat ako sa aki ng nakita. MAY parang gustong abutin si Lola. ISANG GABI. kaunting yero. Sabi ng doktor.Sigurado ring akong di papayag si Tatay na dalhin si Lola sa Ilocos. pira-pirasong tabla. Sa araw-araw. Pinaalis niya sa akin ang punda. maging si Tito Juan. Ako man ay nagtataka kung paanong nagagawa it o ni Tatay. Lumapit ako kay Lola at ibinigay ko sa kany a ang unan. ipinabubukas din niya ang balot nitong katsa. Ito ang magpapatunay na kailan man ay di siya magiging pabigat kay Tatay at Na nay. Pero di na namin naiuwi pa si Lola sa bahay. Si Tatay 'ata ang bunsong anak ni Lola. Kung paanong ang mga putol-putol na kahoy. Binuhat ni Tatay si Lola. Isa pa'y di mahal sumingil ang aking Tatay. tabla. IDINAING ni Lola ang kanyang paghinga. Pero parang hangin lang sila para kay Lola. Lahat ng puwede pang gamitin at pakinabangan. Talagan g mababakas daw sa mga ginawang bahay ni Tatay ang kanyang matalinong pagpaplano at diskarte. Di raw mat ututunan sa anumang paaralan ang pambihirang husay ni Tatay sa pag-aanluwagi. Alam kong mahal na mahal ni Tatay si Lola . Agad-agad naming isinugod sa ospital si Lola. Lahat ng b ahay sa Daang-bakal si Tatay ang gumawa. Nataranta sina T atay at Nanay. Tiyak kong hahanapi n ito ni Lola. pinupulot niya: mga pira-pirasong kahoy na pinaglagyan ng mga prutas." ang sinabi ni T atay habang pinagmamasdan niya ang kanyang ginawang bangkito. panali. Walang bahay sa D aang-bakal ang di dumaan sa tila may madyik na kamay ng aking tatay. Walang hihigit sa pagiging pulido at tibay ng mga gawa ni Tatay. Sinubukan kong buksan pero masyadong matibay ang pagka kasulsi ni Lola. at maging kay Tito Juan. ang kanyang asawa at mga anak. Di nga kami nakakauwi ng aming bahay nang walang pinupulot si Tatay. Dinala ko ang paboritong unan ni Lola dahil tiyak na hahanapin niya ito. Bihirang-bihira ko na rin siyang makitang gumagalaw man lang. Ngayo'y tiyak kong pag-aagawan ito ng sinumang makakita. lata at pako ay n agiging tahanan ng isang pamilya. Tinulungan ako ni Tatay. maraming taga-Daang-bakal ang nagtataka kung paanong napa gkakasya ni Tatay ang kakaunting materyales para gawing bahay. Ang unan ni Lola ay p unung-puno ng pera. . dumating sina Tito Juan. tansan. Di na ku mikibo si Lola. kailangang sa ospital muna raw tumira si Lola. Lahat ay may gamit sa kanya. tata lunin daw ng husay ni Tatay ang mga nag-aral pa sa paggawa ng bahay. maya-maya nga'y may magtatanong na kung ipinagbibili ba namin ang bangkitong nasa harapan ng aming bahay. At nang mabuksan. "Aba'y sinong makapagsasabing makakagawa ako ng bangkito sa aking mga pin ulot. Isa pa. maging si Tito Juan. karton. alambre. ISANG UMAGA. Dumalaw rin ang iba pa naming kamag-anak na matagal ko nang di nakikita. di nauubusan ng dalaw si Lola. KILALANG-KILALANG ANLUWAGI ang tatay ko.

tinatanggap ni Tatay." dagdag pa nila. Tuwing hapunan." sabi ng isang nakauniporme. magkano ba ang turing mo rine?" tanong ni Aling Sonia na isang lab andera. lawanit ." "Kahit ilang bagyo ang dumating ay panatag ang loob ko. Itutuloy na an g demolisyon ng mga bahay sa Daang-bakal sa darating na Linggo. "Mang Tomas. na bigay ng aming mga kapitbahay na n agpagawa kay Tatay. Bahala ka na kung anong meron ka dya'n. ibinibigay nila kay Tatay. lalo na ng mga guston g magtayo ng kanilang munting bahay sa Daang-bakal. alambre. Dahil dito. Pero ngayon. pako. "Ikaw ba'y mamahalan ko pa. ngayon ay tungkulin naman ninyong sumunod. Ang ibang anl uwagi kasi'y bukod sa ubod ng mahal kung sumingil. Basta pagdating ng hapon."Aba'y kay gandang bangkito nire. PERO DUMATING NA naman ang isang masamang balita. ayos na ayos sa aking paglalaba. hinding-hi ndi kami nawawalan ng ulam." ang sabi ni Tatay. napupuno ang aming hapag ng mga ulam galing sa kapitbahay. Sa aking mga pagsama sa kanyang pag-aanluwagi sa b uong Daang-bakal. parang totoo na ang lahat. tabla. Gigibain na talaga ang mga bahay . Sa pag-aanluwagi kumikita si Tatay." dagdag ng nakauniporme. bisagra. hinding-hindi ko pa siyang nakitang nagpresyo ng dapat ibayad sa kanya. "Pulidong-pulido ang pagkakagawa." "Mas magandang buhay ang naghihintay sa inyo sa pabahay do'n sa may Sapan g-Palay. nasanay na sa balitang ito. at di uuga-uga kahit ilang ulit na dumaan ang maingay na tren. Dahil kay Tatay. sapat na 'y on para lisanin na ninyo ang lupang ito. "Ilang dekada na rin ninyong napakinabangan ang lugar na 'to. Aba'y Mang Tomas. Dati ko pa ng naririnig ang balitang gigibain na ang mga bahay sa Daang-b akal. Lahat ng puwede pang gamitin. Ganoon lagi si Tatay. at kung anu-ano. Ma ging ang bahay namin ay nabuo dahil sa mga tirang semento. kahoy. lahat ng bahay sa Daang-bakal ay bukas para sa amin ni Tatay. wala man lang tumabingi o nagibang bahay sa mga gina wa ni Tatay. masinsin ang mga kahoy. Napatunayan na nga nila ang tibay ng gawa ng Tatay dahil sa ilang malalak as na bagyo na ang nagdaan. "Ilang dekada na rin kayong pinagbigyan ng gobyerno. makupad at di pa pulido ang g awa. nagkaroon ng bahay ang ilang pamilyang dati ay nagpapalaboy sa daan." ang laging sina sabi ng mga nagpapagawa kay Tatay. Kahit ang mga bata sa Daang-bakal tulad ko. Naging tularan na rin ng ibang gustong magpagawa ng bahay sa Daang-Bakal ang aming munting bahay. Kung anong lagi ang kaya ng bulsa ng nagpagawa. Naging bukambibig ng mga tao ang pangalan ni Tatay. aba'y gusto ko'y tulad ng bahay n'yong 'to. Kaya siguro dumarami pang lalo ang gustong magpagawa kay Tatay.

Pinagkabit-kabit ang kanilang mga braso na parang isang m atibay na pader. sabik na sabik sa paglalagay ng palaman sa mainit-init na pandesal. Iininin niya ang sinaing. Wa lang kaabug-abog na sinira ng mga trak ang mga bahay na ginawa ni Tatay. Parang agawan sa beys. Maglalaga muna si Lola Epang ng sampalok. Tapos saka niya sasalain. "Tamang-tama ang asim. Parang isang malakas na malakas na bagyo ang dumating. Tulad ng aking mga ka laro. ang bango-bango talaga! Tuwing Sabado at Linggo. Parang unahan sa pagtawid sa guhit. At 'pag binuksan ang takip ng palay ok. Ipagpapalaman ako ni nanay. Tapos maririnig ko na lang. Kung bakit ko nasabing kakaiba ang aking Lola Epang ay dahil marami siya ng ginagawa na di na ginagawa ng ibang Lola na kilala ko. W alang umaayaw. Tapos maririnig ko na lang ang masarap na higop ni Tatay ng kape. ang matutunog na higop nina Tatay at Nanay sa masarap na sinigang ni Lola Epang." ang sabi naman ni Nanay. Kahit tira na lang ang pandesal. Pinagdikit-dikit ng mga taga-Daang-bakal ang kanilang mga katawan.sa Daang-bakal. Gustung-gusto ko ang Sabado at Linggo. "Aba! Ala 'atang sasarap sa sinaing sa palayok!" sasabihin ni Lola Epang . Mapapangiti lamang si Lola Epang. Hinding-hindi rin tinitikman ni Lola Epang ang kanyang luto. Sanay na kami sa ingay ng dumaraang tren pero di sa mga t rak na gigiba sa mga aming mga bahay. sinigang na bangus ang lagi naming ulam. "Wala talagang tatalo sa sinigang ni Nanay. nagising kaming lahat dahil sa ingay ng malalakin g trak na dumarating." ang sabi ni Tatay. maraming bahay na ang nasira. Tuwing umaga. Sa isang iglap lang. Tapos. Naghihiyawan ang mga tao. Pero walang nagawa ang mga katawan at braso ng mga taga-Daang-bakal. Nilalagyan pa niya ng isang dahon ng pandan ang ibabaw ng sinaing kapag kumukulo na ito. AT ISANG UMAGA. Sana manalo kami. Kakaiba sa ibang Lola ang aking Lola Epang. maglalaga siya ng kape sa takure. Alam na ala m niya ang tamang alat at asim ng sinigang kahit di niya ito tinitikman. parang bagong bili . nakita ko uli kung paanong maging magkakakampi ang mga taga-Daang-bakal la ban sa mga taya. Hinarangan nila ang paparating na trak. isasalang niya a ng kawali at isa-isang ilalagay ang mga pandesal. kasi sama-sama kami nakapagtatangh . Nagsilabasan ang mga tao. Tapos pipigain niya ito nang p igang-piga. Si Na nay naman. Ito k asi ang paborito nina Tatay at Nanay. sa palayok magsasaing si Lola Epang at sa kalang de -kahoy siya nagluluto. Tumira siya sa amin 'nung pu munta na sa langit si Lolo Tomas. Sa tanghalian naman.

Mins an naman suka ang kanyang ipinapatak. Hinintay niyang bumukas ang elevator at ihatid siya sa tagpuan ng mga diyos at mga mortal na gaya niya. nawala na ang halim uyak at tanging ang sukang Ilukong amoy ni Mrs <pd>. <b>10:00AM-11:00AM<pd>. Matapos. Iniaayos niya ang reports at ang gagamiting Powerpoint presentation na pinagpuyatan niya noong nakaraang gabi.</pd>Joey Pabling bago ang meeting. Release and Orientation Department. Dalawa silang l alake at dalawang babae. Ahensya ito para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa.</pd> Eufronia Exal tacion sa accounting department ang isa sa dalawang babae. Nagbubuk as ang maghapong paggawa sa alas-otso ng umaga hanggang sa magretiro sa ala-sing ko ng hapon. Maagang nagsisimula ang araw para kay Mr <pd>. Walang pagpipilian ku ndi ang babae sa kabilang sulok ng elevator.alian. At sa araw na ito. Minsan. BRUNEI at KOREA at kung papaano ito lilimitahan at hih igpitan ang screening. Wala rin t igil ang kanyang palo-palo kapag nagbabanlaw na siya. Nagdidikta ito para hanapin kung sino ang may kaga gawan ng nanunuksong bango. Ang Meeting</b>. na kahit anupang ur i ay pasok sa kategorya't katawagang Overseas Contract Workers (OCW) o Overseas Filipino Workers (OFW). Nagmamadali ang lahat dito. Lahat ay umaasa na makasaka y at makapagtrabaho sa bansang magpapasahod ng mas marangal na suweldo. pinipigaan niya ng kalamansi ang parteng may mantsa. Lahat ito ay kanyang ipinalulon sa kanyang briefcase. 5 Title:Beinte Kwatro Oras <b>Beinte Kuwatro Oras</b> <b>9:00AM-10:00AM<pd></pd>. Nagkataong ang matandang si Mrs<pd>. Walang linggong nakalimot sa meeting ang opisinang kanyang pinapasu kan. Tinitigan niya ang babaeng ito na m ay kakambal na kariktan ang samyo hanggang sa lumabas ito nang kanilang marating ang 5th floor. Humalimuyak ang bango mula s a 'di niya malamang nilalang.</pd>Joey Pabling. Tapos ikukula niya ang damit. Siyempre. Kapag naglalaba si Lola Epang. Pang-apat siya sa laman ng elevator. kakaiba ang ginagamit niyang pantanggal ng mga mantsa. Madaming inihanda si Mr<pd>.</pd> Exaltacion ang natira. meeting na naman ang kanyang haharapin. Han dang-handa niyang nilisan ang kanyang <i>cubicle</i> sa 3rd floor para tunguhin ang conference room sa 7th floor. dahil sa kakaibang sarap-asim na sinigang ni Lola Epang. Limang araw lamang ang pasok sa opisina bagaman may mga linggong na giging anim. Ilang sandali ang kany ang hinintay at bumukas na ang pintuan ng elevator. . Lumabas sila sa 7th floor.</pd> Ang Elevator</b>. Ang isa sa mga agenda: Ang dumadaming aplikante para <i>talent</i> at <i>cultural performers</ i> para sa bansang JAPAN.

Halos hindi magk aintindihan ang mga tao sa ingay ng kuwentuhan. <b>1:00PM-2:00PM<pd>. Minsan na kasing pino rmahan. Hindi maalis sa kanyang isip ang imahe ng babaeng kanyang nakatagp o nang umagang yaon. Halos magmakaawa na siya kay Robert at Ester.</pd>Pabling.</pd>Pabling ito. Mukhang nah ulog ka sa aplikanteng 'yun. Parang paulit-ulit na larawang pumaparad a sa kanyang utak ang kariktan ng babae. Mr<pd>. secretary." ani Joey. "Pasensya na. Libo-libo ang apli kanteng babae. Maya-maya'y nakita niya ang nakangiting si Ester na dumaan at may inialay na kindat sa kanya.</pd> Ang Babala</b>. Ilang sandali pa at dumating na si Ester. Na-love at first-sight yata. 'Wag kang pakasiguro.</pd>Pabling ang ikalim ang palapag. pinaasa at binitawan ni Joey si Ester. Halos hindi ni ya maiangat at kanyang mga paa nang magtama ang kanilang panigin at inalayan siy a nito ng isang ngiting may katambal na pagtaas ng kilay. Alam niya ang pagiging OC (obsessive-compul sive) ni Ester. Alam ni Ester at Mr<pd>. si Mr<pd>. Pumitlag ang ideya sa kanyang utak. skilled worker hanggang sa pagiging entertainer/performer o kung anuman ang p agkakaintindi sa salitang ito. tumango at naupo. kung kaya't hindi niya alam kung papayagan at tutulungan siya ni tong maghalughog at butingtingin ang mga files na maaaring mawala sa ayos. humigop ng kape sabay inilapag sa ta . nasulyapan at natagpuan pa niya ito. Si Es ter din ang may responsibilidad para isama at iayos ang mga files ng mga aplikan te sa database pero hindi siya ang tipong mag-aaksaya ng panahon para kung kanin o para lamang hanapin ang taong hindi mahalaga sa kanya.</pd>Pabling<pd>.</pd> Sa Cafeteria</b>. At agad na tinungo ni Mr<pd>. ang may hawak ng recor d at files ng mga aplikante. Nakatunganga lamang siya sa malungkot na kanin at ulam. Papalabas na ito at wala siyang nagawa. Napakarami at kulang ang maghapon para rito. encode r. parang namatanda sa siyudad si Mr<pd>.</pd>Pabling nang makita siya ng kanyang boss. At lalong wala siyang panahon sa mga lalaking naghahanap lang ng mga babaeng maaaring panandalian lam ang ang interes. niligawan. Pwede bang magpatulong sa 'yo. Record Section para alamin ang identidad ng babaeng tanging sa mukha at amoy lamang niy a nakilala. Nagkataong wala pa doon ang bab aeng maaaring makatulong makuha ang kanyang kailangan. Masuwerteng naabutan. teacher.<b>11:00AM-12:00NN<pd>. Parang may pumigil sa kanya para lapitan ito. "Mr<pd>.. Ang lakas ng tama at hindi niy a makayang burahin ito sa kanyang isip. Una na niyang tinungo ang desk ni Ester. walang personalan</b>. Hindi makakain si Mr<pd>. Nagmamadali nga ang halos lahat ng tao dito na tila nakikipag-unahan sa bawat patak ng segundo. caregiver. Pumatak ang oras na ni hindi nakaramdam ng pagkainip si Joe y. mga kalatog ng plato't kubyertos . Natapos ang meeting. Naupo siya sa harap ng me sa nitong napakasinop ng mga gamit. may hawak ito ng mug ng umaasong k ape. Nagtungo siya sa 2nd floor. Big o niyang nilisan ang silid. Nilamigan na siya ng pananghalian. Hindi professional ang ganyan at lalong mapanganib 'yan para sa yo. nananahimik sa kanyang pag-iis a." <b>12:00NN-1:00PM<pd>. Tanghalian na at punung-puno ng empleyado ang cafeteria. napakaraming aplikante ang dapat niyang isama sa database ng kompanya.</pd> Trabaho lang. Bukod pa. nurse. lakas ng radyo at ang tila walang katapusang pagtunog ng cash register sa coun ter. At ngayon ay hihingi p a siya ng isang pabor.</pd> Ehemm. Natulala. Ngumiti si Ester.</pd> Joey Pabling.</pd> Alfonso. Mula sa pagiging DH. para makuha ang record ng babae.. Ester. Pero wala siyang magagawa kundi ang lakasan na ang loob a t kapalan ang mukha. Nagbabakas akali. Hinahanap ang babaeng may natatanging kariktan at bango.

Alam at naintindihan niya ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang naging tugon sa kanya ni Ester. Si Joey na talaga namang may kakisigan at gwapo bukod pa ang kanyang pag iging matalino at may magandang posisyon sa kompanya. Mamayang uwian. Buo ang loob ni Mr<pd>. Excuse me. Si Ms<pd>. siya na mi smo ang tatapos nito. punta ko d'yan. I want you to meet my friend. Walang anu-ano't narinig na lamang niya an g isang tinig.</pd> Personal kapag iba ang pakay</b>. <b>3:00PM-4:00PM<pd>. Masyado siyang abala. Naghanda na si Mr<pd>. Hinihintay niya ang release ng kanyang papeles para sa kanyang pag-aabroad na lalong madaling panahon. Kung hindi magagawa para sa kanya ang isang bagay. Nakaaayos ang files ayon sa trabaho. ilang ulit niyang inasahang makita rin g muli si Mr. Agad niyang minumukhaan ang mga pi cture ng babaeng na sa kanyang palagay ay maaaring ang babaeng kanyang hinahanap .</pd>Joey Pabling para tunguhin ang Record Section. Nagkasundo si Robert at Mr<pd>. <b>5:00PM-6:00PM<pd>. At parang isang pagbuwelo nang kanyang itaas ang kanyang mga braso para tawagan sa local si Robert. Kakatwa man. Sinimulan niyang trabahuhin ang mga files. Isang oras na ang nakalilipas sa paghahanap ni Mr<pd>." Parang wala siyang intensyong lingunin pa ang nagsasalita.</pd>Marites Almonte ang babaeng ito na nasa 1st floor at tila may hinihintay pa sa lobby. Hindi nagtagal at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo.</pd> Ganun din ang pakay ni babae kay lalake</b>. Buko dito.</pd>Pabling.</pd >Pabling ang taya. Kapalit ng pabor ng paghahanap sa record ng babae ay ang libreng painom mamayan g gabi." <b>2:00PM-3:00PM<pd>.</pd> Ang Pagpapakilala</b>. <b>4:00PM-5:00PM<pd>. Hindi na niya ito pinilit pa lalo't ayaw rin ni yang mapagsimulan pa ito ng away at isyu sa kompanya. Bigong lumabas ng office ni Ester si Joey. Syempre pa si Mr<pd>. hinihintay rin niyang magkita silang muli n i Joey.</pd>Pabling. Gusto niyang magkaroon nam an ng mas kahulugan ang mabilis at salit lang nilang pagkikita. Sari-saring mukha ang tumabad sa kanya. Kilala niya a ng boses na iyon ni Ester.</pd> Ang Kasunduan</b>. ako na magha hanap. Ilang bagay muna ang kanilang pinagkuwentuhan bago niya nailabas ang kanyang totoong p akay kay Robert. Batid ng babae a ng intensyon ng lalaki sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata kaninang umag a. ako na bahala sa 'yo. Napapailing na lamang si Rober t na nakatanga lang sa kanyang likuran. Malalim ang kanyan g iniisip. "Pare. Nagis ing na at nauna nang umuwi si Robert.ble at inusal ang tugon. pet sa ng aplikasyon at alphabetical order. Ok?" Alam niyang tiyaga lamang ang kailangan kung sadyang gugustuhing makamit ang kanyang pakay. Ms<pd>.</pd> Pabling.</ pd>Marites Almonte. Nakaupo at tulog na si Robert sa kanyang likuran. <pd>. at ang bawat record ay may nakalakip na 2x2 picture. "Mr<pd>.</pd>Pabling na kanilang ipagdiriwang ang pagkakatagpo nito sa record ng babae sa kinagabihan. "Hindi. Hindi na niya pansin ang mg a lalaking nasa larawan at matatandang babae. Bagama't muli niyang nasamyo a . Bumalik siya sa kanyang opisi na at napaupo na lamang sabay ang malalim na buntong hininga.</pd>Joey Pabling sa pagbubukas ng elevator.

May ngiti sa kanyang muk ha. Si Ester ito at kasama si Marites.</pd>R<pd>. Naupo siya at hinawakan ang manib ela na may katamtamang diin na tila tangan ang braso ng babaeng nasa kanyang pan agimpan. Si Ester na rin ang pumutol dito sa dahilang beyond office hour na at kikailangan na niyang makipaghabulan sa lansangan para may ma sakyang pauwi. Pamo so ang lugar na ito lalo't Biyernes ng gabi at naglipana ang masasayang mukhang nakalaya sa trabaho ng isang linggo. Saglit niyang pinataho l ang alarm ng kotse at binuksan ang pintuan.</pd> ng lalake: Ang ganda niya. Saba y na silang lumabas ng silid at naiwan si Mr<pd>.</pd> ng babae. Ang dami na nga kamong nabiktima n' un. Nagliwanag ang mukha ng lalaki at bakas ang sayang naglalaro sa ka nyang puso. <b>8:00PM-9:00PM<pd>. basta.. Saglit lamang ang pagtatagpong iyon at nawala na ang dalawang babae.</pd>Marites Almonte. Hinagilap ang cellphone at nagtext kay Robert. Ilang minuto rin bago siya nahimasmasan. <b>6:00PM-7:00PM<pd>.</pd> Restaurant sa Malate</b>.</pd>R<pd>. Napakaraming bagay ang kanilang napag-usapan. Sa pala gay mo ba gusto niya ko? Ester. Sadyang may kemistri nga si . para sa kanilang dalawang higit na paglalapit pa.</pd>R<pd>. namutla. Walang pagod ang mababakas sa kanyang mukha at tikas.</pd> Sa C<pd>. yung totoo.</pd> Pabling. Sonata. cellphon e. <b>7:00PM-8:00PM<pd>.ng pamilyar na bango. Napakaliit ng office. <b>10:00PM-11:00PM<pd>. pwedeng makisabay?" <b>9:00PM-10:00PM<pd>. Naririnig pa rin niya sa kanyang isip ang boses ng dalagang kanyang nakilala. Ilang sand aling pag-uusap ang naganap. di ba? Baka magalit siya sa akin kapag hindi ko sinabi ang totoo. Talagang siya na ng a sa lahat ng nakilala at kinasama ko ang seseryosohin ko.. nagdesisyon siyang walang meeting si Robert at si Mr <pd>. Inayos na niya ang mga iuuwing gam it. Pinatay ni Mr <pd>. Puno ng ilaw ang paligid na may sari-saring pamilyar na karatulang tulad ng Red Banana.</pd>Pabling. Magandang ideya ang hapunan ng magkasama. Inalayan niya ng yosi ang oras na yun. Ipinakilala si Joey kay Marites. At kaibigan pa pala n i Ester. Si Marites ang tinig at walang pagdadalawang-isip na isinabay ni Mr<pd>. ikaw ang bahala. Maganda ang porma. Napakaliit ng mundo. Sa C<pd>. Sa puntong ito. para sa babaeng nais niy ang makilala. Nagdiwang siyang mag-isa. Batid niyang mahalaga ang mga sandaling iyon para sa kanyang sarili. laptop at ang alaala ni Ms<pd>. Ah.</pd> Carpark</b>. Nagkayayaan sa mungkahing lugar ni Marites sa may Nakpil sa Malate.</pd> "Sir Pabling.</pd> ng babae: Cute siya.</pd> ng lalake</b>. Napangi ti siya at tila lumiwanag ang lahat ng bagay para sa kanya. Sa C<pd>.</pd> Pabling. Ilalaan niya ang oras sa pagkakilanlan sa isa't isa at kung saan at papaano pahahabain ang pagki kita. Biology.</pd> Balik office</b>. Sadyang pinagpala ang araw niya. Namula.</pd>Pabling ang cellphone. Saan ba siya naka-park? Sa C<pd>.</pd> Ang Cellphone</b>.</pd>R<p d>.< /pd>Pabling. Komiks at Bed. Naglalakad na siya patungo ng carpark dala ang kanyang suitcase. nautal at nanlamig si Mr<pd>. Lalo na nang<pd>.

Mr<pd>.</pd>Pabling at Marites. Parang magkakilalang matagal na 'di nagkita at ngayo'y pilit na pinaglalapit ang kapwa mundong pinaghiwalay ng pangungulila. Ka katwa nga lamang bagamat hindi na pinatulan pang pansinin ni Mr<pd>.</pd>Pabling ang kalakasan sa pagkain ni Marites. Dalawang ulam at dalawang kanin, blueberry cheesecake at sopdrink ang inorder ni Marites. Simpleng patay-gutom. Inisip niy ang medyo late na kung kaya't gutom ito kahit pa hindi normal ang dami ng kinain . Nangungusap ang mga mata ni Marites. Tila isang kuwentong mitolohiya ang gabing iyon nang tuksuhin ni Penelope si Odysseus at limutin na ang kanyang paglalakbay. Hindi niya pansin ang pag-al igid at pagdami ng mga taong makulay ang suot at tila mga pasyonista. Nakapokus siya sa dalaga. Parang may imbitasyong makasama si Mr<pd>.</pd>Pabling sa buong magdamag. Parang sasabog ang dibdib ni Mr<pd>.</pd>Pabling sa tuwa. Nais niyan g makasama si Marites kahit pa abutin ng umaga. <b>11:00PM-12:00AM<pd>,</pd> Sa Adriatico Circle habang kumakain ng fishball </b >. Inabot na nga ng pagbati ng umaga ang kanilang pagsasama.

5

Title:Sanaysay (20) Inaprubahan ng mga delegado ng kumperensya ang pagkakaroon ng Information Board bilang bahagi ng mga sosyo-sibikong layunin at hangarin ng CEG para sa mg a susunod na taon. Inaasahang ito ay magsisilbing tulay ng organisasyon sa pagbi bigay ng impormasyon sa mga mamamayan na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Ang Information Board ang maglalapit ng mga isyung pambansa sa mga mamamayang karan iwang hindi nakapagbibigay ng kanilang mga saloobin at pag-unawa sa mga isyung p anlipunan. Ilan sa mga isyung tututukan ng Information Board ay ang kwestyon tun gkol sa reeleksyon ng pangulo, pagbabago ng Konstitusyon, ang sosyalismo sa Pamp anga, kawalang katarungan at mga programang pang-ekonomiya ng gobyerno. Nagwakas ang kumperensya sa pagbibigay ng korona kay Cielo Nuyda ng <i>Philwomenian</i>, ang tinanghal na Inter-collegiate Girl na ginanap sa Tayug Town Festival. Sinas abing si Nuyda ang pinakamagandang Guilder na nanalong ICG. Kasama niyang binigy ang parangal ang una at huling Inter-Collegiate Boy na si Renato Constantino ng <i>Philippine Collegian</i>. Ginanap ang koronasyon sa naturang lugar upang matu lungan ang mga mamamayan nito sa paglikom ng pondo para sa mga programa't proyek tong ilulunsad sa naturang komunidad ("CEG climaxes" 1940: 1). Nang kalagitnaan ng taong 1940, inihalal ang bagong pamunuan ng CEG sa pa ngunguna ni Germanico A. Carreon ng <i>The Pharos</i> mula sa Manila College of Dentistry. Naging pangunahing tema ng CEG sa taong ito ang paghulma ng opinyon n g mga estudyante sa mga seryosong usaping pambansa at pandaigdigan. Samantala, n ang mahalal naman si Manuel E. Buenafe ng <i>The Barrister</i> bilang presidente noong 1941, nagpatuloy ang daraos ng CEG ng mga kumperensya, paligsahan sa orat oryo, debate, mga talakayan at paghahalal ng Inter-collegiate Girl.

Sa pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, natigil ang mga gawain ng Guild. Subalit nanatiling aktibo ang Guild sa mga usaping politikal. Nabuo ang i ba't ibang grupo ng mga gerilyang lumaban sa pananalakay ng bansang Hapon sa Pil ipinas. Pinangunahan ng President Quezon's Own Guerillas (PQCG) ang pakikipaglab an sa mga bayan ng Cavite, Laguna, Batangas at Quezon ng Timog Katagalugan. Sama ntala, taong 1942 nang itatag ang grupong Hukbong Bayan Laban sa Hapon o HUKBALA HAP sa mga bayan ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Ang kauna-unahang pangulo ng CEG at Gobernador ng Bikol na si Vinzons ay nagtatag ng kanyang sariling gerilyang grupong namuno sa pakikipaglaban sa kani lang rehiyon. Ika-6 ng Hulyo taong 1942 nang biglang mawala si Vinzons kasama ng kanyang asawa, dalawang anak, ama at kapatid na babae na sinasabing pinatay ng mga sundalong Hapon. Namatay rin sa digmaan si Dion Castillo Yñigo ng Varsitarian a t pangulo ng CEG nuong 1938-1939. Siya ay naging kasapi ng isang grupong andergr awnd na lumaban sa mga Hapon (CEG Yearbook 1954). Sa loob ng ilang taong digmaan sa pagitan ng mga sundalong Hapon laban s a mga Pilipino't Amerikano, nahinto ang operasyon ng Guild ngunit patuloy na nag ing aktibo ang mga miyembro nito sa pakikipaglaban para sa bayan. <b>Introduksyon</b> <b>Ang Pamahalaan at ang Musikero</b> Likas na matuwain at mapagmahal sa sining ang mga Filipino. Kilala tayo s a daigdig bilang lahi ng mga may angkin at likas na kakayahan para pumailanlang sa iba't ibang larangan ng sining. Ito ay sadyang mapupulsuhan sa dami ng ating likha, uri at pagtatanghal sa sining. Isa na rito ang musika. Napakayaman ng ating tradisyon sa musika at hanggang sa kasalukuyan ay um iinog pa ito upang magkaroon ng repleksyon sa patuloy na nagbabagong hilagyo ng mamamayan, lipunan at kultura. Nariyan ang ating mga alagad ng sining na siyang nagpapanatili ng ating identidad at nagtatakda ng ating kalinangang kakaiba magi ng sa ating karatig-bayan. Kinikilala nga ang Pilipinas bilang isa sa may napaka rami at maigting na talento sa sining lalo na sa musika. Ang rekognisyong ito ay napatunayan na sa mga hindi matatawarang gawad at listahan ng mga kilalang alag ad ng musika hindi lamang sa ating bansa kundi sa ibayong dagat. Sila ang mga ko mpositor, musikero, indibidwal na mang-aawit, mga koro, tagaareglo ng musika, at mga taong nagpapatakbo ng <i>recording studios</i>. Hatid nila ay hindi lamang simpleng paggagad ng realidad, pagkagiliw sa melodiya at inspirasyon sa kaluluwa kundi ang pagpapakilala sa mundo ng bayan at kulturang may angking anyo at ting kad. At sa bansa ring ito at bukod pa sa pagiging libangan, ang musika ang sinto mas at nagpapamalas ng pumapaimbulog na politika, lipunan, pilosopiya at paniniw ala ng mga mamamayang busog sa pagdarahop. <b>Pagtalakay sa Kasaysayan ng Musika sa Pilipinas at Presentasyon ng mga Datos </b> Isang batayang dinamiko at progresibo ang musika para sa antroplohikal at sosyolohikal na pagbabago sa lipunan. Bukod pa rito, sinasalamin nito ang kasay sayan at pinupulsuhan ang hinaharap ng isang bayan. Bago pa man dumating ang unang mananakop sa ating bansa, may matingkad na pakikibahagi ang musika sa kultura at pilosopiya ng sining ng ating mga ninuno. Isa itong kahingian para sa pagpapatuloy ng komunidad at pagsasakatuparan ng ka nilang paniniwala. Tila hangin itong kanilang ginagamit para sa paghinga. Mayroo n silang katutubong komunal na pamumuhay na puspos ng kalayaan, kahustuhang pang -ekonomiya at pakikipagdaupang-palad sa mga karatig bansa sa Asya at ibang pang bansa.

Ang musika ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang n ilalang sa bansa. Ito ay kaakibat ng pagkakabuklod-buklod ng pamayanan at nagsis ilbing tagapanatili ng pagiging kabilang ng bawat isa sa komunidad. Ang lahat ay maaaring magkaroon ng partisipasyon sa pagsasagawa ng musika. At magpasahanggang ngayon, malaking impluwensya ang musika sa pamumuhay ng mga Filipino. Bahagi ito ng ating pamumuhay maging sa politika at panlipunang pamumuhay. Batid natin kung papaanong nakatulong ang musika sa pagniningas ng r ebolusyon, mula sa unang mananakop hanggang sa lansangan ng kung ilang People P ower sa EDSA. Makapangyarihan nitong inaabot ang puso at pag-iisip ng mga nakaka pakinig. Subalit tila hindi natin pansin ito o sadyang abala lamang tayo kung pa paano makaiigpaw mula sa kinasadlakang kahirapan. At tila isang uri lamang ito n g mabilisan at panandaliang libangan. Marahil, alam nga natin ang kahalagahan ng musika bilang tagapagbigay ng aliw bagamat iilan lamang sa atin ang nakakikita ng kahalagahan nito sa buhay n g mga Filipinong sadyang ipinanganak na kakambal ng awit at himig. <b>Ang mga Anggulo ng Talakayan</b> <b>Mga Datos ukol sa Ekonomya at Implikasyon sa Musikang Pinoy</b> Tanggap na nating baon sa dusa ng kahirapan ang ating bayan. Sadyang naro roon pa rin ang pinapasang paghihikahos. At nakalulungkot man, may nabubuong por mula ito; ang mahirap, lalong humihirap at lalo pang dumarami sa paglipas ng pan ahon. Ayon nga sa pinakahuling istadistikang pang-ekonomiya, isa sa pinakamalaki ng hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ang hindi pagkakapantay-pantay, na may 5 porsyento ang pinakamayayaman na umaako sa halos one-third ng pambansang kita at ang pinakamahirap na 25 porsyento ay nakatatanggap lang ng 6 porsyento n g kita, ayon sa ulat ng World Bank. (Doris C<pd>.</pd> Dumlao; Libre; Setyembre 22, 2005; p<pd>.</pd> 1) Ang lumalaking agwat ng mga mahihirap sa mayayaman sa ating bansa ay nagp apatuloy. Kamakailan lang nang tayo ay hagupitin ng sunud-sunod na pagtaas ng la ngis, pagbagsak ng piso laban sa dolyar at ng tila walang katapusang pukpukan sa pamahalaan. Habang nakakaligtaan na may malaking problemang nararapat harapin n g mga taong sangkot sa produksyon at pangangalaga ng mga karapatan ng mga musike ro. Ang katotohanan ayon sa World Bank, halos kalahati ng 84 milyon katao sa Pil ipinas ay nabubuhay sa mas maliit sa $2 (P112) kada araw. Isang nakaririmarim it ong katotohanan. Lalo't ang pamilyang Filipino ay binubuo ng tatlo at higit pang bilang ng kasapi na dapat na kumain, damitan, paaralin, gamutin sa karamdaman a t makapaglibang. Nakagapos at nakadepende rin ang estado ng industriya ng musika rito. Nak apaloob dito ang mga nagsangang isyung mahirap ikubli lamang sa matimyas at akti bong saliw ng kanilang produksyon ng awitin at pagtatanghal. Isang kabalintunaan na ang musika, bilang isang paraan ng libangan upang makalimot kahit panandalia n lamang sa kinasadlakang mapait na katotohanan ng kahirapan ay kabilang sa kina kapos at namimiligrong sining sa kasalukuyan. Naramdaman ko ang pangangailangan sa pagbibigay-puna ukol sa paksang ito lalo pa't ako'y mananaliksik, guro, manunulat at alagad ng musika. Tatangkain ko ng mailarawan ang kasalukuyang estado ng musika sa bansa sa gitna ng krisis at k ung papaano ito nalulupig sa pamamagitan ng kawalang-suporta ng pamahalaan at mg a sangay nito, kahinaan sa edukasyon at kakintalan, pribadong mga institusyon, a ng migrasyon, pamimirata ng materyal at mismong kamalayan ng pamilyang Filipino. Gayundin naman, magbibigay-pokus ito kung papaano umaagpaw na tila isang penome non ang estado ng musika sa politika ng kahirapan, sa pagbabanyuhay ng identidad , sa pagiging kinatawan sa global na komunidad at ang kawalang interes sa pagsul

ong ng kultura. Kung kaya nga't mapupuna natin na malaki ang sangkot ng musika sa panlip unan, pang-ekonomiya at politikal na kayarian ng ating bayan. Hindi maiwawaglit ito sa lipunan sapagkat ito'y isang commodity at isang pangangailangan ng mga ta o. Sa katunayan, kahit lubog pa sa kahirapan ang bansa, patuloy pa rin ang pagta ngkilik ng mga mamimili na tumutulong sa pagpapaangat ng mga recording sa mga ch arts at sales. Ganoon din naman, tumutulong sa pagpapaganda ng lagay ng ekonomya ang kal akalan ng musika sa bansa. Agresibo ang mga recording companies para sa promosyo n ng kanilang mga musikero. Ang kinikita dito ay nakapagbibigay ng revenue sa pa mahalaan at gayon din, bumubuo ito ng isang positibong imahe para sa bansa. <b>Ang mga Akademya/Edukasyon sa Musika</b> Kung edukasyon ang pag-uusapan, may dalawang anggulo akong nais bigyang t alakay. Una, ang edukasyon ng mga nagnanais na maging musikero, ito man ay sa k omposisyon, boses, o pag-aaral ng pagtugtog ng isang instrumento. Ikalawa, ang e dukasyon ng mga tumatangkilik ng musika. Isang kadahilanan din ang edukasyon kung bakit nagkakaroon ng krisis sa a ting musika. Kahit pa sabihing marami ang musikero sa bansa, iilan lamang naman ang nagkakaroon ng pribilehiyo ng pormal na pag-aaral sa larangang ito. Sa katu nayan, isa sa may pinakamaliliit na populasyon ng mag-aaral sa kolehiyo at konse rbatoryo sa Unibersidad ng Pilipinas at Unibersidad ng Santo Tomas ay ang musika . Dahil nga sa hirap ng buhay at bansang hikahos sa krisis, madalang ang magula ng na papayag upang ang kanilang mga anak ay kumuha ng kursong kaugnay ng musika . Mas mamarapatin pa nila ang pagiging nars, caregiver, IT technician at iba pan g may demand sa ibayong dagat. Iilan lang ang nagkakaroon ng interes dito sa gi tna ng lumalalang krisis. Bukod pa, iilan lang ang paaralan para sa pag-aaral ng musika sa ating bansa. Ang malala pa rito, ang pagtuturo ay nasa sistemang pang kanluranin at ang nilalaman ng kurikulum at mga ginagamit na materyal ay sadyang banyaga din. Gayon din naman, masyado ang pagkatig at hilig ng mga Filipino sa mga ban yagang awitin at musikero. Kulang ang mga paaralan, lalo pa sa mababang paaralan , ang paghimok at pagpapatingkad pa sa layong pagtangkilik ng sariling nating mu sika. Kapagdaka, ang isang may hilig sa Filipinong mang-aawit tulad na lamang ki na April Boy, Vina Morales o Aiza Seguerra ay binabansagang baduy o jologs. Hin di itinuturing ng mga Filipino ang kahalagahan ng musika bukod pa sa pagiging li bangan nito. Kulang sa edukasyon at tamang pagmumulat ang mga Filipino upang tan ggapin at tangkilikin ang sariling musika. Ang ganitong trend, kapag nagpatuloy, ay magdudulot din ng pananamlay ng estado ng ating musika. May panibago rin naming perspektiba ang edukasyon sa musika. Marami rin naman ang nagpupunyagi at nagbigay-karangalan sa ating bayan sa kanilang pag-aar al at paglinang ng kanilang talento sa mga institusyong pangmusika sa ibang bans a lalo na sa Europa at Amerika. Isa itong pagpapatunay pa ng galing ng mga Filip ino sa pakikipagsabayan sa ibang lahi at antas ng edukasyon. Bagaman, nakalulung kot na iilan lamang ang sadyang bumabalik sa Pilipinas upang magtanghal at maiba hagi ang kanilang kaalaman at husay sa musika. Higit pa rito, hindi tayo pamilya r sa kanila at hindi rin natin nalalaman ang kanilang mga inaning tagumpay sa ib ayong dagat. May mga sangay ng pamahalaan na dapat sana ay nangangalaga o kung hindi man ay nakatutulong sa kapakanan ng mga mang-aawit, maging indibiduwal man o pangkatan ito.

Naririyan ang mga Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCC A) at ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (CCP) na kapwa matamlay at tila pumi pili lamang ng kakanlungin at aagapayan. Sadyang naroroon pa rin ang elitistang pananaw at pagpili sa mga nararapat na bigyang suporta ng dalawang institusyon. Namimili, sapagkat hindi naman lahat ng kasapi sa industriya ng mu sika ay sadyang kanilang nabibigyang alalay lalo pa sa suportang pinansyal at pr oteksyon sa merkado. Dito, nagsasalita ako bilang isa sa mga dumanas ng sisteman g sa aking palagay ay nakawawalang gana para sa isang musikero.

4

Title:Kwento (24) May ilang taon nang namumundok si Kaleb kasama ang kanyang ama at ang mga kasamang rebeldeng Moro. Batid niya ang kahulugan at kahalagahan ng kanilang ip inaglalaban. Ang kanyang ideolohiya na kanyang minana sa ama ay hindi ito paglal aban ng relihiyon o paniniwalang politikal. Ito ay nag-uugat pa sa kung papaano nakitil ang kanilang mga kalahi noon pang naganap ang masaker ng <i>Jabida</i>. Nakitil ang buhay ng mga kapatid at pinsan ng kanyang ama. Umagos ang dugo ng mg a Morong nag-akalang pinagtatanggol ng rehimeng Marcos. Isinangkalan nang tumang gi ang mga Morong nagboluntaryong nagsanay sa pakikidigma para ipagtanggol at pr otektahan ang isla ng Sabah na inaangkin ng pamahalaan laban sa Malaysia noong 1 968. Bagama't tatlumpu't siyam na taon na ang nakalilipas nang maganap ang pamam aslang, ito ang naging malalim na tinik sa kanilang dibdib. Napakatibay ng dahil ang ito upang sila ay sumapi sa mga rebeldeng Moro. Nagbibigay ito ng lakas loob sa kanila para kalabitin ang gatilyo at paslangin ang mga militar sa bawat engk uwentro sa kagubatan at maging sa mga kalunsuran. Sinanay na ng panahon ang magama sa pamamalagi sa kagubatan at sa paniniwala na tanging ang mga naninindigang Bangsamoro ang pinagpapala ni Allah. Isang madaling araw bago pa man magsimulang dumungaw ang araw at ang unan g bigkas ng <i>salat</i>, narinig ang unti-unting paglakas ng pagsipol at dagund ong ng mga helicopter. Nagsimulang magsayaw ang mga kakahuyan at magmaktol-lumay as ang mga dahong lanta at tuyo sa mga sangang nakabayubay. Isa itong signos ng karahasan. Nagising sa tunog ng mababang lipad ng Sikorsky ang isa sa mga kasama han ni Kaleb. Pinatay nito agad-agad ang sigang nagpapainit ng kanilang mga nahi himbing na katawan. Bagama't hindi agad-agad naampat ang usok nito kung kaya't n ataranta ang mga rebelde para magkubli at maghanda sa mga masusukal na bahagi ng kagubatan. Nagpanakbo sila sa mas makapal na kakahuyan at damuhan at basa pa ng hamog ang mga talahib at baging ng kanilang pinagtaguan. Nagkalat-kalat sila na ng hindi makita ang kumpol ng balat at buhok ng mga armadong Moro. Kipkip nila a ng mga baril na de-kalibre at ilang mga granada. Subalit walang garantiya kung m akapapananggol at makakapanangga ang mga ito sa kanilang hukbo. Sabay sa paglapi t ng helicopter ang pagbayo ng dibdib ni Kaleb. Hindi naman ito ang unang pagkak ataon nila sa engkuwentrong 'di inaasahan. Ilang ulit na silang nakaligtas mag-a ma at alam niya, kahit na papaano, na may bisa ang kanilang paniniwala kay Moham

med sa mga ganitong pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit hindi na rin sila na gkakausap at nagkakasundo pa ng kanyang ama kung dapat na magkahiwalay o magkasa ma sila sa mga engkuwentro. Bagamat nakaligtaan nilang hindi na tulad ng dati an g liksi at lakas ng kanyang ama. Nagsimulang magpaulan ng bala ang berdugong lum ilipad ng mababaw sa kanilang mga bumbunan. Nahawi at nahiklat ng hangin ang mga sanga, damo at baging, at lumantad ang ilan sa kanila. Pumutok-sumabog ang kani lang bungo, dibdib at anumang bahaging maaaring dapuan ng punglo. May nagpumilit at agarang naghanda ng mortar para mapabagsak ang rumarapido mula sa kalawakan, ngunit huli na ang lahat. Umatras na ito at tuluyang lumayo. Naging payapa ang kapaligiran. Napipi sa paghuni ang mga ibon at kuliglig. Nakikiramdam maging ang mga kulisap. Ilang minuto ang nakalipas, isa-isang tumayo ang mga magkakasama. Ito ang kanilang almusal. Kinumusta nila ang lahat at may mga pangalang umuungol at may 'di na sumagot pa sa kanilang pagtawag. May mga sugatan at mga napuruhan . Hinanap ni Kaleb ang ama. Piho nitong nakaligtas ang ama, subalit tahimik ang kanyang ama na nakadapa sa lupa. May tama ito sa gulugod at batok habang yakap n ito ang kanyang sariling baril na hindi na nakuha pang ipagtanggol ang sariling amo. Napaupo na lamang si Kaleb at niyapos ang ama. Ilang oras siyang naghintay sa kanyang ina noong araw na kanyang napa gpasyahang bumaba ng bayan at umuwi na lamang sa kanyang ina. Nasa <i>masjid</i> ang kanyang ina nang dumating siya. Naupo siya sa balkon at nagsimulang maalala ang kanyang kabataan sa pamamahay at bakuran nito. Dito siya lumaki at namulat sa mga bagay-bagay. Natutunan niya sa kanyang ina ang halaga ng pagiging matipid at madasalin. Hindi ito sumasala sa pagdaras al. Naituro sa kanya ang halaga ng salat na bagaman nasa kagubatan sila ng kanya ng ama ay kanila pa rin itong tinutupad. Ito ay ang pagdarasal bago sumikat ang araw, sa katanghalian, sa kalagitnaan ng hapon, sa paglubog ng araw at bago suma pit ang hating-gabi. Bagaman, kung minsan ay napapalipas nila ang pagdarasal kun g sila ay nasa peligro ng engkuwentro o operasyon. Iniisip na lamang nilang ang kanilang ginagawa ay naaayon sa kalooban ni Ahmad. Naaalala pa nga ni Kaleb ang kanilang madalas na pagbisita sa Mosque para isagawa ang kanilang obligasyon. D oon niya natutunan ang pagsamba nang nakabukod sa mga kababaihan at kasama ang m ga kalalakihan. Ang pagsasagawa ng pagdarasal nang nakatayo, nakatungo at nakalu hod habang may mga kilos ding nakalaan para sa mga kamay. Madalas niyang marinig ang <i>adhan</i> at doon nila isinasagawa at sinis imulan ang pagdarasal. Hanggang sa dumating ang araw na madalas na silang iwan ng kanyang ama at tanging ang kanyang ina na lamang ang kanyang nakakasama sa ba hay. Ilang linggo, o kung minsan ay buwan bago ito makabalik sa kanila. Karpente ro ang kanyang ama at umuukit din ito ng mga disenyo sa mga torogan ng mga mahar lika at sultan. Kabisado nito ang kahoy sa pagtingin pa lang sa kulay, kinis, la pad ng hibla at kunat nito. Kung minsan pa nga'y pinipitik pa niya ito upang mal aman sa pamamagitan ng tunog kung gaano ang gulang ng kahoy noong ito ay pinutol at ipinagbili. Madalas siyang iukit ng bangka ng kanyang ama at ito ay kanyang pinalulutang sa ilog malapit sa kanilang likod bahay. At madalas, inaanod ito at kanya na lamang iiyakan ang pagkawala nito sa kanyang paningin. Tatakbo siya sa kanyang ina at magsusumbong sa pagkawala ng kanyang bangka. At saka niya matiya gang hihintayin ang pagbalik ng ama para magpagawa ng bagong laruan. Nakailang l aruang bangka rin si Kaleb at ng kanyang sapitin ang ikalawang baytang sa paaral an, iniregalo sa kanya ng kanyang ama ang baril-barilang gawa sa palo-tsina. Mag aan ito para sa laruang kahoy na kuhang-kuha ang mga detalye ng isang armalite. Siya lang ang batang may ganitong laruan. Bilin sa kanya ng kanyang ama na alaga an ito at huwag ipapakita sa mga guro at sundalong malapit sa kanilang paaralan. Sinunod niya ito. Ito ang kanyang laruan tuwing magpapanakbo silang mga magkaka babata sa kanilang bakuran. Dumating ang panahong nagsawa na siya rito, lalo pa' t nakikita niya ang kanyang mga kalarong hindi na interesado sa paglalaro ng bar il-barilan. Minsan, ipinakita sa kanya ng kanyang kalaro ang tirador na gawa sa sanga ng bayabas at gomang may katad na ipitan ng bato sa gitna. Hiniram niya it o at kanyang ipinakita sa kanyang ama. Pinagsabihan siya ng ama na ang tirador a

y nakasasakit at hindi dapat gamitin sa pagpatay ng ibon o paninira ng anumang g amit. Nangako siyang hindi niya ito gagamitin sa anumang makasasakit at makasisi rang gawain. Tinitigan siya ng kanyang ama na para ang pinag-aaralan ang kanyag katapatan. At makalipas ang ilang araw, iniabot ng ama ang kanyang unang tirador . Tanging ang basyong bote o di kaya'y lata ang kanyang inaasinta gamit ang kany ang tirador. Doon niya hinasa ang kanyang galing sa pag-asinta. Minabuti nilang lumipat at magsimula ng panibagong pamumuhay sa Maynila. May kapatid ang kanyang ama sa may Arlegui sa Sentrong Islam. Batid ng kanyang i nang 'di matatahimik at mapapalagay hangga't malapit ang anak sa mga taong hihik ayat dito para bumalik at makibaka sa kabundukan. Sa Maynila nila sisikaping mak apaghanap-buhay matapos nilang ipagbili ang kanilang lupa't bahay at ilang ari-a rian sa Mindanao. Sinagupa nila ng buong tapang ang madalang at mailap na posibi lidad ng pananagumpay. Lumisan sila sa kanilang pook ilang araw bago pa man suma pit ang Ramadan. Tahimik at sagrado ang panahong ito. Hindi karaniwan ang pagpas lang at ang pagsunod ng mga rebeldeng Moro kung sakaling hikayatin at tumanggi a ng kanyang anak sa pagbalik, at ito ang bentahe ng paglisan sa kapanahunan ng p agdiriwang ng Ramadan. Mistulang <i>muhajir</i> sila at napabilang sa pamayanang walang nakakikilala sa kanila bukod sa kapatid ng kanyang ama. Panahon ito ng <i>saum</i>. Gutom sila sa kalinga at pag-asang maitaguyod ang pinaplanong kabuhayan. Naibsan ito nang tulungan silang magtayo ng kanilang maliit na tindahan ng mga pelikulang nasa <i>dvd</i> at tugtuging nasa <i>cd</i > ng kanilang kamag-anak. Napagod ang kanilang katawan sa paggawa at maingat na pagsisimula ng hanapbuhay na kanilang pinamuhunanan. Sinasabayan pa ito ng pagta lima sa dikta ng <i>saum</i> na lalo nilang ikinapapagod subalit ito ay kaakibat ng <i>din</i> o ang pagsunod sa mga rebelasyon ni Allah sa Koran. At nagsimula na ngang tumakbo ang kanilang kabuhayan bago sa pagtatapos ng Ramadan. Isa itong pagbabago sa kanilang buhay na biyaya ng Ramadan at Eid'l Fitr, bagay na kanila ng pinaghirapan at ikinalulugod. Ilang buwan ang lumipas. Nalaman at napag-aralan na nila ang kalakaran ng buhay sa kanilang pamayanan. Madali naman ang buhay lalo na kung lubos ang kani lang taqwa, ang nararapat na takot, pagsunod at pagsamba kay Allah. Kasama sa kanilang natutunan ay ang pagbibigay ng regular na salapi sa mg a nanghihingi ng lagay. Para raw kay <i>bossing</i> at <i>utol </i> ang kanilang ibinibigay na ang kapalit ay proteksyon at impormasyon sa mga araw ng panghuhul i ng mga pulis at kinatawan ng pamahalaan. Mahirap daw magtampo si bossing, ang hepe, sapagkat mismong ito ang nagtatakda ng kung sino ang mauunang gulatin at h ulihin. Nakakatakot din magalit si utol, ang pulis na kapatid ng piskal ng Mayni la. Sila ang unang makakaalam 'di umano kung sakaling magsagawa ng <i>raid</i> ang kinauukulan at kung may dapat singilin at pag-initang tindahan. Ang hindi ma intindihan ni Kaleb ay kung bakit dapat itong gawin gayong nagbabayad naman sila ng renta sa puwesto at ng permiso sa barangay at munisipyo. Naisip niyang kompl ikado at napakaraming pangangailangan para sa ganitong kasimpleng pamumuhay. Nag tataka siya kung bakit ang mga pulis na halos araw-araw na dumadaan sa kanilang pwesto upang humingi ng pangmeryenda ang siya ring mga pulis na kadalasang nangh uhuli ng iba pang mga mangangalakal ng <i>dvd</i> at <i>cd</i> sa panahon ng <i> raid</i> Pero ito na ang sistemang kanilang dinatnan. Itinuturing na lamang nila ng mag-ina ang mga kaltas sa kanilang kita bilang <i>zakat</i>. Pikit-mata nilan g binabawasan ang kakaunting kita para lamang huwag ng magkaproblema sa mga taon g ito. Nais nilang makapamuhay ng matahimik. Pinlano pa nga nilang makaipon at m akadalaw man lamang sa Mecca kung papalarin para isagawa at tuparin ang <i>hajj< /i>. Umaasa silang makaluluwag din at pasasaan pa't makakaipon din ng sapat na s alapi para masakatuparan ang <i>hajj</i>. Gayunpaman, naging masaya at tahimik ang kanilang buhay hanggang sa salak ayin ng mga pulis at kinatawan ng pamahalaan ang mga tindahan. Isinagawa ang ope rasyon matapos makapananghalian. Nagpanakbuhan ang maraming naglalako ng pekeng

snow. Nabalitaan niya ito sa kabilang kalye at humang os siyang pabalik ng kanilang tindahan. aklatan. Napatay niya ang isang pulis. Ganito ang ginawa ng mga bansang Germany. una nilang inatupag ang paglikha at paglalathala ng mga aklat-pambata pa ra sa mga bata. Bukod pa sa higit na makukulay. S inubukan din ni Kaleb na suhulan na lamang ang pulis bagama't bagito ito at tila walang tinatanggap na paliwanag at pakiusap. Butirik. migrasyon. Iran. at ngayon ay ng New Ze aland at Singapore. Japan.<i>dvd</i> at <i>cd<i/>. makikinis ang pahina at palabat ng mga banyagang aklat. tahanan at iba pa. Aesop Fables.</pd> Villanueva. Maliban sa proyektong Mental Feeding Program ng Nutrition C enter of the Philippines (NCP) noong 1977 na nagpasimula ng Aklat Adarna sa ilal im ng rehimeng Ferdinand E<pd>. Nabasa ng dugo ang mga kopya ng pelikulang pinamuhunanan din dugo. Rene O<pd>. Severino Reyes o Lola Basyang. Pumulandit ang dugo mula sa bagang nagsimulang bawian ng hangin. Superman. at iba pa.Essay Word Count: 2005 Ibang-iba rin ang mga paksa o isyung tinatalakay sa mga kuwento-halimbawa. makikita ang kabuluhan at halagang ginagampanan ng paniti kang-pambata kung gagamitin ito bilang instrumento di lamang ng pagbibigay kaala man kundi ng pagmumulat. kaysa manatili sa Pilipinas at paglingkuran ang kapwa Pilipino o ang Pilipinas. Nag-iisa ang pulis at napalayo ito sa karamihan. Amerika. Kaya nga. na isinulat ng kanilang mga manunulat sa kanilang sariling wika.pambata para sa mga batan . Bakas sa m ukha ng biktima ang kirot at ang paghagilap ng mga huling tibok ng kanyang puso at pintig ng kanyang pulso. Maitatarangka na ng kanyang ina ang tindahan nang mismong ang isang pulis ang humadlang dito. slav ery o pang-aalipin. Papalapit ng papalapit ang mga tauhan ng pamahalaan s a kanilang pwesto. Sadyang napakahirap para sa kanyang ina na sinupin ang mga paninda nang nag-iisa. Hinugot niya mula sa kanyan g likuran ang isang icepick at itinarak ito sa likuran ng pulis nang makailang u lit. Sa ganitong kalagayan. Kung ang katuparan ng kanilang pangarap ay ang makapangibang-bansa upang maglingkod sa ibang lahi. 4 Title:Sanaysay (27) Text 103 . Andres Bonifacio. Naggigilid na ang luha sa maa ng kanyang ina. Jollibee kaysa kin a Jose Rizal. at iba pa. Sa pagsisimula ng mga bansang ngayon ay mauunlad sa Ka nluran. wala ng makikitang programa ang pam ahalaan ukol sa paglikha at paglalathala ng mga aklat.</pd> Marcos. Tila inosente ito sa kalakaran ng pagbibigay suhol at pakikisabwa t. Walang nagawa ang pulis kundi ang mapaluhod at tuluy ang bawian ng buhay habang nakalatag ang sari-saring pelikulang nasa <i>dvd</i> na isinasako nito. Bahagi ng kanilang programang pangkaunlaran at pang-edukasyon a ng pamumudmod ng mga libreng aklat-pambata sa mga paaralan. Batman. Naabutan pa niya ang pakikipagtalo at pa kikiusap ng kanyang ina sa pulis na hayaan na lamang silang magsara at umalis. Ronald McDonald. Tuloy ito sa pagsamsam ng kanil ang mga paninda nang magdilim ang paningin ni Kaleb. di nakapagta takang higit na kilala at iniidolo ngayon ng mga batang Pilipino si Hans Christi an Andersen.

Si Gahinlalaki (Thumbelina). bound in leather and sent home. isinalin ni Rizal ang lima sa maraming kuwento ni Andersen. w alang malinaw na layuning pangkaunlaran at pambansa ang aktibong produksyon ng m ga aklat-pambata sa Pilipinas sa kasalukuyan.. Maituturing na mahalagang yugto ng kasaysayan ng panitikang-pambata ng Pilipinas ang ginawang ito ni Rizal. Trisahiyo. ipinadala na ni Rizal ang mga nabanggit na kuwento sa kanyang mg a pamangkin na sina Emilio. Higit n a madaling pumaloob sa anumang kasunduan pang-ekonomiya sa ibang bansa kung ang ipinapangako nga naman nito ay dagdag na trabaho sa mga Pilipino kahit panandali an lamang.. Si Jose P<pd>. Ang Sugu (The Angel) at Ang Batang Babaing Mai Dalang Sakafuego (The Little Match Girl).</pd>sa halip ng mga Nobena. Rueda. Ang limang salin sa Tagalog ni Rizal ng limang kuwento ni Andersen ay ang sumusu nod: Ang Puno ng Pino (The Pine Tree). higit n a nakikinabang o nagbibigay benepisyo sa pamahalaan ang pagiging di makabayan ng mga Pilipino. Bukod sa programang tulad ng Aklat Adarna (na ngayon ay pribado na rin naman).</pd>ang totoong paglikha ng panitikan o babasahing ukol lamang sa mga ba tang Filipino ay naganap nito lamang hati ng ika-19 siglo. Lubhang mahalaga para kay Rizal ang pag-aangkop ng mga babasahin sa kalagayan ng mga bumabasa ni to.g Pilipino. At noong ika-11 ng Nobyembre ga ling sa Berlin. Ngunit tila taliwas ito sa pangarap ng kasalukuyang pamahalaan na gawing alipin ng buong mundo ang matatalinong Pilipino.. upang gawin silang kapakipak inabang na mamamayan ng bansa sa hinaharap. Sa abot ng kasalukuy ang salisik. na walang ka . Wala nga namang aangal kung sakaling baguhin ang Konstitusyon ng Pilipinas o ibenta man sa mga dayuhan ang lahat lupain sa Pilipinas. na may layuning kumita. Ang Pangit na Sisiu ng Pato (The Ugly Duckling". gawing kalakal o commodity ang mga aklat-pambata. Kung kaya mait uturing na isang negosyo ang paglalathala ng mga aklat-pambata sa Pilipinas. Kung tutuusin pa nga. Di nakikita ng kasalukuyang pamah alaan.</pd> Rizal at ang Panitikang Pambata Ang malay na paglikha ng mga babasahin para lamang sa mga bata ay naganap nang i salin ni Jose Rizal ang limang kuwento ni Hans Christian Andersen sa wikang Taga log.. Ganito ang paglalarawan ni Maria Elena Paterno sa kanyan g artikulong A History of Children's Literature in the Philippines ukol sa mga i pinadalang salin ni Rizal sa kanyang mga pamangkin sa Pilipinas: The manuscript was written and illustrated in his own hand. NGOs at mga indibidual. na bagamat mga banyagang kuwentong-pambata. Its audience was limit ed to the Rizal Family until 1954. Ipinakikita nito na nasa kamalayan na niya ang kaha lagahan ng paglikha ng mga babasahin para lamang sa mga bata. sa pamamagitan ng Departamento ng Edukasyon ang halaga ng panitikang-pamb ata sa paghubog ng kaisipan ng mga batang Pilipino. ay nagawa niyang iangkop ang mga ito sa pangangailangan ng kanyang mga pamangkin sa Pilipinas. at pagkaraa n lamang ng labing-isang taon. Ayon kay Virgilio Almario: <pd>. Angelica at Antonio na mga anak ng kanyang kapatid n a babae na si Narcisa. Pinatunayan ito ng kanyang akdang may pamagat na Ang Pagtuturo. Namatay si Hans Christian Andersen noong ika-4 ng Agosto 1875. Di nakikita ng pamahalaan na mabis ang instrumento ang panitikang-pambata upang maging makabayan ang mga batang Pil ipino. Natapos ni Rizal ang pagsasalin ng mga kuwento ni Andersen noong ika -14 ng Oktubre 1886 sa Leipzig na isang mahalagang siyudad sa Sahonyang Aleman. Ayon kay R izal: <pd>. Ang produksyon ng mga aklat-pambata sa Pilipinas sa kasalukuyan ay nasa kamay ng mga pribadong publikasyon. with a dedication to his nephews and nieces. Nakitang solusyon ni Rizal ang pagsasalin upang makalikha ng mga babasahin para lamang sa mga bat a. when it was published (11). si Jose Rizal ang unang nagsikap na lumikha sa mga bata. at Misteriyo.

</pd> sa halip ng mga aklat na iyan. sa heograpiya at kasay sayan ng Pilipinas. Ganito ang pananaw ni Hern: Hindi ako nahahandang tumawad sa kahalagahan ng gayong kuru-kuro. Ang isa'y sa Hapon. makikita ang tunay na malasakit ni Rizal sa paglikha ng mga akda o k uwento para lamang sa mga bata. a y nagsitulong sa mga nagngangalit na alimango. at ang isa pa'y sa Kapu luang Pilipinas. Sinikap ni Rizal maiangkop ang salin ng mga kuwentong-pambata ni Ande rsen sa wikang naiitindihan ng kanyang mga pamangking nakatira sa Pilipinas. 1889. Sa pagsusuri ni Rizal. inuulit namin. kundi ang kanyan g pahambing na pagsusuri sa dalawang pabula ng mga Hapones at ng mga Pilipino. at ang dalawang ito'y may nakaparaming pagkakawangis na hindi m aaaring pag-alinlanganang iisa ang pinagmulan nila (156). ang pagkakaragdag ng ganang kan ya ng panghakang Hapon sa tanging kasaysayang ito ay hindi dapat akalaing isang katangian ng mga hapon (160). Samakatuwid. Ang ganitong pagsusuri ni Riza l sa pabulang ng mga Hapones ay di sinang-ayunan ni Hern. ang pag-aalaga ng m ga hayop. datapuwat hind i ako sumasang-ayon sa mga kaisipan ng palaaral na ginoo nang idugtong niya ang sumusunod: "Ang lusong ng bigas..</pd>V<pd>. sa ilalim ng artikulong may pamagat na Two Eastern Fables. dumar amdam at gumagalaw gaya ng mga iba.</pd> Paul ay "The Fir Tree". sa London noong buwan ng Hulyo. Ayon kay H<pd>. Ang pamagat ng kuwentong ito sa isinaling-w ikang Ingles nina Ginang E<pd>. nakita niyang higit na likas o natural ang pabulang nanggaling sa Pilipinas sama ntalang ang pabulang Hapones naman ay higit na nagpapakita na pagiging sibilisad o o kaunlaran na kalagayang panlipunan ng Hapon. bilang 245.. ay hindi ba mabibigyan ang isang bata ng m agagaang na akda tungkol sa kabaitan at kagandahang-asal. Nakita niya ang kahalagahan ng pagsasalin lalo n a sa mga kulang palad<pd>." at ito ay nagpapahiwatig sa atin ng malayang paghaka ng bayang Hapon. di ang kinikilalang pabulang isinulat ni Rizal ukol sa pagong at ma tsing ang tinutukoy na nalathala sa Treubner's Oriental Record. ay may isang lathalaing sinulat ni Doktor Riz al tungkol sa dalawang katha-katha. ang pambayo o halo. Ngayon nga. ngunit ginamit ni Rizal ang salitang "pino" sapagkat mag kawangis ang dalawang punong ito-"pine tree at fir tree" -at sa dahilang lalong kilala ang puno ng pino dito sa atin (109). ang itlog. Ipinahayag din niya ang pagnanais na matuklasan ang i ba pang mga bakas ng pabulang ito sa iba pang kapuluan. ang Suri Kani Kas sen o Labanan ng Matsing at Alimango. Ito ay nalathala sa Treubner's Oriental Record. yamang ang karamihan sa mga mamamaya'y wa lang hinaharap kundi ang pagbubungkal at pagtatanim sa lupa. Bukod dito.</pd>B<pd>. ang sinabing ito ni Rizal ang naging batayan niya upang piliin at isali n ang mga kuwento ni Andersen.</pd> Hern sa kanyang artikulong Ang Kasaysayan ni Pagong at ni M atsing na isinalin din ni Rizal sa wikang Español: Sa Treubener's Record. nang isulat niya ang pahambing na pagsusuri sa d alawang magkahawig na pabula ng bansang Hapon at ng Pilipinas.</pd> na sa kawalang kaya'y hindi makatungo sa lalon g mabubuting paaralan upang makapagtamo ng lalong mabubuti't kapakipakinabang na kaalaman. Ga nito ang nakasaad na paliwanag sa isang kuwentong isinalin ni Rizal: Pino: "pine tree" sa wikang Ingles.</pd> Lucas at H<pd>.. Ganito ang paglilinaw ni Almario sa naturang akda ni Rizal: . at higit sa lahat ng isang akdang nauukol sa Pagsasaka nguni t nasusulat sa wikang sinasalita nila. na sadyang nababagay sa bayang ito? (13) Marahil. ni upang palusugin ni gisingin ang pananampalataya<pd>. bilang 245.tuturan.. ang pukyutan. Hindi lamang ang mga nilikhang may buhay kundi pati ng mga bagay na walang ay nangagsasalita at nagbibigay ng payo. Pinatunayan ni Rizal sa kanyang akda na ang nabanggit na pabula laganap at nakik ilala sa buong Pilipinas.

Di nila kailangang matutunan ang ukol sa mga karapatan nila bilang bata. Pero sa katotohanan. Malaking bahagi ng po pulasyon ng Pilipinas ay binubuo ng mga bata. Dahil dito. ang mga bata ay hadlang sa kau nlaran para sa ating kasalukuyang pamahalaan. ang batang Pilipino ay kapos sa maraming bagay. Malimit na sabihin na ang bata ay yam an ng bansa o ang mas madalas marinig sa mga talumpati ng mga politiko na ang ka bataan ay pag-asa ng bayan. kulang sa aklat. nakitang solusyon ng pamahalaan na paigtingin ang ka mpanya para sa paggamit ng contraceptives. Taliwas sa paniniw ala ng ilang manunulat ng panitikang-pambata-na ang Pilipinas sa kanila ay ang M aynila lang. maka-elite at maka-middle class lamang. Laguna. Nalathala naman sa isang isyu ng La Solidaridad noong ika-31 ng Disyembre ang al amat ng Mariang Makiling. Kaya nga kailangang maisulat ang mga kuwentong-pambata ukol sa mga batang Pilipino nakapagitna sa digmaan. lapis. Ang karapatan nila ay mabigyan ng pagkakataon-sa kani lang munting paraan at kakayahan na makatulong sa kanilang pamilya. kla srum. kulang sa maiinom na tubig at pagkain . tulad n g laging iginigiit ng mga aral sa mga pamantasan sa Maynila at nagkukunwaring ek sperto sa mga bata o panitikang pambata. kaya nga sinasabing bata pa ang po pulasyon ng Pilipinas. seguri dad at iba pang batayang pangangailangan. na di elite o nabibilang sa middle class. Tunay na mahalaga sa pagbakas ng kasaysayan ng panitikang pambata ng Pilipinas ang mga ginawang ito ng Rizal. at iba pa. kung di man sila n ag-aaral. Kailangang pigilan ang pagdami ng ba ta kung nais na makamit ang pag-unlad ng bansa. Samakatuwid. Kailangang maisulat sila bilang mga tauhan sa mga kuwentong magb ibigay sa kanila ng kapangyarihan upang ma-empower sa halip na ipilit sa kanila ang mga kuwentong maka-Maynila. murang pabahay. malayo ang nilalakbay upang makapasok sa paaralan. Idinrowing niya ang pabula noong 1885 sa Paris bilang kontribusyon album ni Paz Pardo de Tavera. dahil kung tutuusin. pagkain. Paanong sumulat para sa mga batang-Pilipino? Mahalagang kilalanin muna kung sino ang batang Pilipino. kung nakap ag-aaral man ay walang kuryente ang bahay. Normal na b ahagi ng kanilang buhay pagkabata ang pagtulong sa kanilang pamilya. talagang gusto nilang tumulong sa kanilang mga pamilya-sa pagtatanim s a bukid. Ang mga drowing na ito ay ginawa ni Rizal nang mas una sa istoryang nalathala sa London. tubig. na nagpakita rin ng malasakit na makal ikha ng mga babasahin para lamang sa mga batang Pilipino. at higit pang mapaunla d ang panitikang-pambata ng Pilipinas sa pangkabuuan. Ang mga pagsisikap na ito ni Rizal ay nagsilbing tuntungang-bato ng mga sumunod sa kanya.Ang lumabas sa Trubner's Oriental Record ay hindi ang popular din ngayong kuwent ong pagong at matsing na may kalakip na drowing ni Rizal. Huli kong nakita na n akaeksibit na retrato ng mga drowing na ito ni Rizal sa bagong museo sa likod ng Dambanang Rizal sa Calamba. . Labis ang kanilang katuwaan kapag nakikita nilang kahit papaano ay gumiginhawa ang kanilan g pamilya. malaki ang pangangailan ng bansa para sa lib reng edukasyon. sa mga gawaing-bahay. marami pa ring mga batang Pilipino ang di nakapag-aaral. serbisyong pangkalusugan. sa paghahanapbuhay ng kanilang mga magulang-ito a ng kanilang mga paaralan. Sa halip na ibigay ang mga bataya ng pangangailangan ng bata. Mahalagang kilalanin ang pahambing na pag-aaral na ito ni Rizal ng mga nabanggit na pabula dahil ipinakilala nito ang kuwentong-bayan ng Pilipinas sa mundo. guro.

Di k o gaanong maunawaan ang sinabing iyon ni Lolo.4 Title:Kwento (1) Madalas kong mapaginipan ang lumang bisikleta. Kaytulin namin ni Lolo. Sa hapon. isang araw na nama n ang natapos na kasa-kasama ko si Lolo. Isang araw. kahit masakit man sa atin. talagang kailangan ng magpahinga ni Lolo. "May mga pagbabago sa mundo. kahit masakit man sa atin. Walang anumang naging malubhang sakit si Lolo. naaabot ni Lolo ang bisikleta at natatanggal niya ang mahigpit na pagkakatali nito sa ma agiw na kisame. upang punasan ito at malangisan. Sa pupuntahan ni Lolo. magbibisikleta kami sa ilalim ng bilog at kayliw anag na buwan. Di na talaga malakas si Lolo tulad ng dati. nababasa ko sa mga mata ni Lolo. kailangan naming abatan ang papasikat na araw upang pagpawisan si Lolo at nang lumakas siy a. Malayang-malaya kami ni Lolo sa pamimisikleta lalo na sa gabing tah ." ang malungkot na sabi ni Papa. madalas pa rin kaming nakapagbibisikleta sa aking panaginip. Tuwing gabi raw. Ngunit tiyak na magagalit si Papa. Napansin ko ang malaking pagbabago kay Lolo. Nahuhukot na siya at laging masasakitin. "Talagang matanda na si Tatay. pareho naming mararamdaman ang paglaya. kasabay tayong nagbabago at dap at nating tanggapin ang mga pagbabagong ito. ang mga pag-angkas ko sa bisikleta ni Lolo at ang pamamasyal namin ang naging pinakamasayang sandali sa aking buhay. na wa lang nagbabawal o nag-aalala. Tuluyan na itong nabalutan ng mga sapot at binahayan ng mga gagamb ang-bahay. "May mga pagbabago sa mun do. Saksi kami ni Lolo sa pagsikat at paglubog ng araw. kasabay tayong nagbabago at dapat nating tanggapin ang mga pagb abagong ito. nagtatagpo kami sa panaginip at doon malaya kaming nakapamamasyal." nasambi t ni Lolo habang nasa ilalim kahit ng malalabay na sanga ng punong-mangga. gustung-gusto niyang maiba ba ang bisikleta. isinugod sa ospital si Lolo. sa hangin na humahalik sa aming mga bala t. Sa umaga. Bilang tao. Alam ko. Di alam nina Mama at Papa. Kaysarap palang maging malaya. gigisingin ako ni Lolo. kailangan naming tanawin ang papalubog na araw. At habang ang lahat ay tahimik. Bilang tao. tiyak na magiging malak as na uli siya. Noon ko lamang naintindihan ang sinabi ni Lolo. Habang nahihimbing sina Mama at Papa. Di man talaga kami talaga nakapagbibisikleta ni L olo." Kahit wala na si Lolo. Di nakakalimutang bisitahin ni Lolo ang kanyang lumang bisikleta sa maagi w na bogeda. Di na nakuha pang isalba ng mga gamot ang buhay ng aking Lolo. Sabi ng Doktor.

NASA PINAKADULO NG Barangay Pastol ang aming bahay. Kaya kailangan bago dumili m. "Kuya." ang huling ni Buknoy habang kikislap-kislap din ang mga mata.imik na tahimik ang lahat. Di ito kasingliwanag ng iban g bahay sa Pastol. Nakita ko kaninang pag-uwi ko. At ang mga bituin. Pero di naman talaga madilim na madilim ang aming bahay. kahit kay liit-liit pero ang liwa-liwanag. Kakabitan d aw ng malalaking parol ang bawat poste ng kuryente sa buong Barangay Pastol. pero nangawit lang kami sa kahihintay. m asaya naman kami. Di na kami natatakot ni Buknoy sa dilim. kalabaw. Tuwing hapon. Kakaiba ang aming bahay lalo na kung gabi. Sana makabitan din ito ng maliwanag at magandang parol. at tuwing Pasko. minsan bumaba silang lahat at ilawan nila ang ating bahay. pero masaya kami kapag gabi kahit wala kaming ilaw. parang nagiging korteng kapre at higante ang malalaking puno ng akasya sa a ming paligid. Pero kah it wala kaming ilaw na kasingliwanag ng ilaw ng bahay ng aming mga kapitbahay. Teka! Malapit na nga pala ang Pasko. tignan mo ang buwan. Tinignan ko ang posteng nasa t apat ng aming bahay. "Sana Kuya. liwanag lang ng buwan at ng mga bituin ang ilaw namin. Tinatawag na Pastol ang aming lugar dahil dito matatagpuan ang malawak na pastulan ng mga ba ka. Tulad nung bertdey ko. D i nila kami tatakutin dahil mga kaibigan namin sila. Para akong nagbibisikleta sa . Alam kong kakampi namin sila ni Buknoy. May gasera nam an kami. nag-uuwi rin si Tatay ng mga kandila. Sana magkatotoo ang hiling ni Buknoy." ang sinabi ni Buknoy habang nakaupo kami sa malaki at nakausling ugat ng punong akasya. Kapag naglalaro kami sa likod ng aming bahay. ang kinang-kinang. hinintay namin ni Buknoy ang mga magkakabit ng mga parol sa bawat poste. Nagbabalot siya ng mga bihon. Pareho pala kami ng iniisip. pero di kami natatakot. Di ko pa kasi nakikita ang ating bahay kapag gabi. at kambing. bertdey ni Nanay. Malayu-layo kasi ang kanyang pinagtatrabahuhan. sana magkaroon ng parol ang posteng 'yan!" Ginulu-gulo ko ang buhok ni Buknoy." an g balita sa amin ni Tatay habang naghahapunan kami. pero sinisindiha n lang ito ni Nanay kapay mga mga okasyon. Wala pa ring parol na naka sabit doon sa posteng natatanaw namin sa malayo. Di kasi kaya nina Nanay at Tatay ang magpakabit ng kuryente. nagawa na namin ni Buknoy. bertdey ni Tatay. Di nakalilimutan ni Nanay na palitan ng mitsa ang gasera kapag mahina na ang apoy nito. Ilalagay ni Nanay sa gasera ang gaas na uwi ni Tatay. Laging nakabisikleta si Tatay. "Kuya. ang aking bunsong kapatid. Pero kung minsan. Kung min san. bertdey ni Bu knoy. Pinailaw na nila. bumaba nga sila at ilawa n nila ang aming madilim na bahay. "Bukas magsisimulang gumawa ng parol ang mga taga-Barangay. "Naku! Ang ganda-ganda ng mga parol na ikinakabit ng mga taga-Barangay. Gusto kong ilawan nila ang ating bahay. Tinanaw namin ni Buknoy ang kay liwanag na buwan at ang mga kay kyut-kyu t na mga bituin. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kinabukasan. laging may uwing gaas si Tatay. ang aming mga takdang-a ralin at nabasa na ang mga dapat basahin.

Siguro alam nilang kakampi namin ni Buknoy ang dilim. Sana magkatotoo ang aking dasal." ang uwing balita sa amin ni Tatay habang naghah apunan kami. At alam ko. Kahit madilim. Kinabukasan. kitang-kit a ko ang pagkislap ng kanyang mga mata. "Ato! Buknoy! Nasa'n kayo? Hali kayo! Dalian n'yo!" Agad naming pinuntahan si Nanay na nasa tarangkahan. Sabi ko. Itinaas ni Tatay ang aming bintana at nagulat kami ni Buknoy sa sobrang l iwanag na pumasok sa loob ng aming bahay. sa na umabot sa posteng nasa tapat ng aming bahay ang maliwanag na parol. Siguro dahil alam nilang sanay kami sa dilim at walan g ilaw. ang mga nagkokort eng kapre at higanteng punong akasya tuwing madilim na madilim. naglaro na lang kami ni Buknoy ng luksong-baka sa likod ng b ahay. Alam ko. "Matulog na kayo at marami pa akong gagawin. Siguro nagkulang ang parol. maging sa pinakamala yong posteng natatanaw namin ang maliliwanag na parol na ibinabalita ni Tatay. Siguro talagang hanggang doon lang sa may poste sa ibayo ang kakabitan ng mga parol. hindi na makakabitan ng parol ang poste sa harapan ng aming bahay. Itinuro ni Buknoy ang maliwanag na parol. nangawit at nainip lang kami ni Buknoy sa kahihinta y. . tinanaw namin ni Buknoy sa may bintana ang parol na ikinabit sa may poste sa ibayo. muli naming hinintay at tinanaw-tawan ni Buknoy ang mga magk akabit ng parol sa bawat poste ng kuryente. sana. Hinintay namin kinabukasan ang mga taga-Barangay na magkakabit ng mga par ol. hanggang sa marinig naming tinatawag kami ni Nanay. May kakaibang amoy sa loob ng aming bahay. Ang lamig-lamig. Kinabukasan." Um andap-andap lang ang ilawang gasera sa mesa. "Panginoon. Kinagabihan. Natulog kami ni Bu knoy. Siguro dahil nag-iisa lang naman ang bahay namin sa dulo ng Barangay Pastol. tinapay at coco jam. gustung-gusto talaga ni Buknoy na tignan nang malapitan ang parol sa ibayo. 'Kinagabihan. Pero tulad uli ng dati.isang napakaliwanag na palasyo. Parang gusto niyang tignan nang malapitan ang parol. Ang liwa-liwanag. Siguro. "Kinakabitan na ng parol ang poste sa may ibayo." ang sabi ni Nanay pagkatapos na maikabit ang kulambo. Di pa rin umaabot sa poste sa tapat ng aming bahay. "Parang palasyo?" ang mahinang sabi ni Buknoy. Siguro ta lagang di na kami makakakita ni Buknoy ng ilaw na parang palasyo sa liwanag. Totoo ang balita ni Tatay. Pero ginising kami ni Nanay. gusto rin niyang makita ang ma la-palasyong liwanag. Sobrang lamig kaya dinoble ni Nanay ang damit ni Buknoy at saka ibinigay sa min ang isang makapal at kulay-pulang kumot. Pinuntahan namin ni Buknoy ang bintan a at nakita namin ang kay kinang na parol na nakasabit sa poste sa tapat ng amin g bahay. at may namamawis pang juice sa pitsel. May pansit sa bilao. Nakasindi ang isang malaki at kulay dilaw na kandila. hinabaan ko ang aking dasal. Nakikita ba ninyo? Ayun !" sabay turo ni Nanay sa malayong poste. Kay ganda ng mesa. Hihintayin ko pa ang Tatay n'yo. Gusto ko sumaya sina Nanay at Tatay. iba't ibang kulay at bilug-bilog na puto. lalung-lalo na si Buknoy sa darating na Pasko. pero nangawit lang uli kami sa kahih intay.

may damit na pang-Lolo at pang-Lola. bumababa sila tuwing Pasko. MARAMING damit ang dumarating sa aming bahay. may damit pang-Tatay at pang-Nanay. Ti tiklupin namin ni Nanay ang mga damit. Tapos. Ibubuwal ko muna ang parang mataas na bundok ng mga damit. Ako ang tagaabot ng mga damit at sipit kay Nanay. Parang tuwang-tuwang ang mg a damit sa init ng araw. Kakulay ng hinog na saging. Sama-sama pa rin ang put i. may damit na pang-Ate at pang-Kuya. Sama-sama pa rin ang mga de-kolor. 'Yung tirahan ng mayayaman sa am ing lugar. Isa pa. Alam ko. Kung minsan. ARAW-ARAW. Pinakahuli na nam ang isasampay ang kamisetang dilaw. bumababa pala ang mga bituin tuwing Pasko. liliit ang bundok ng mga dami t pero tumataas naman ang parang bilding ng mga damit. Kapag tuyo na ang mga damit. Gusto kong tumulong ka y Nanay sa paliitin ang bundok ng mga damit. Kumukupas daw kasi ito sabi ni Nanay. Nagsasayawan pa ang mga ito. Paborito ko ang kamisetang dilaw na nilalabhan namin ni Nanay kahit di i to sa akin. Tapos ilalagay ni ya sa aming papag. Isang mahabang tulay mula sa poste ng aming bahay hanggan g sa puno ng matandang langka. Laging huling kin ukusot ang kamisetang dilaw. Linggo-linggo. tagapalo ng matitigas na damit tulad ng pantalon. gusto ko ka sing makita ang paborito kong dilaw na kamiseta. At kapag nagkukusot na ng mga de-kolor s i Nanay. Huli rin kung banlawan ang kamisetang dilaw. May malalapad ding kumot at kurtina. . Kapag naglalaba si Nanay. Dumungaw din sina Nanay at Tatay. Araw-araw. hihi lingin ko kay Nanay na ako ang magkusot ng paborito kong kamiseta. Labandera kasi si Nanay. Natutuwa ako." ang sabi ni Buknoy hab ang nakikita ko rin sa kanyang mga mata ang maliit na parol. Tagabomba rin ako ng poso kapag nagbabanlaw na si Nanay. espes yal daw. maraming damit ang nilalabhan ni Nanay. di madali ang maging laba ndera. Ako naman sa maliliit na damit. may maganda itong drowing sa harapan. Ako ang tagakula ni Nanay ng mga puting damit. May da mit na pansanggol. Parang isang mahabang tulay ang sampanya n na ginawa ni Nanay. tutulong din ako sa pa gsasampay. nagkukusot din ako. Gustung-gusto ko ang kulay. lagi itong kasa ma sa mga nilalabhan namin ni Nanay. Pagkatapos ng tatlong beses na pagbabanlaw."Kuya. Pinagmasdan ko ang mga nakasampay na damit. dahil di ba kapag huli. Kapag dumarating sa aming bahay ang mga damit para itong isang mataas na bundok. Para uling isang mataas na bundok ang mababangong damit. kukunin na ito ni Nanay. "Oo. at may damit na pambata na kasin glaki ng mga damit ko. Unti-unti." Naging biglang parang palasyo ang aming bahay dahil sa liwanag na galing sa parol. mga damit na di naman sa amin kundi damit ng mga taga-Mountainview. lagi akong tumutulong. Ito ang trabaho niya. Sama-sama ang mga de-kolor. Ang ganda-ganda kasi nito. At pinagmasdan naming lahat ang huling parol na ikinabit sa Barangay Pastol. Sama-sama pa rin ang pu ti. Para di raw mahawahan ang ibang damit.

Nakapasa na raw siya sa board. sangkatutak ang nakabalandrang ponk . Kung hindi ka ma runong mag-Ingles. Ang inaatupag niya ngayo'y pagrereview ng kanyang Ingles upang makatungo na sa Estad os Unidos. Sa mga bansang Hapon. Tinignan ko ang magandang drowing sa kamiseta. Hmmm. panay ang kanyang Ingles. isinukat ko ang kamiseta. ako ang pinagtiklop ni Nanay ng mga damit. Kanina. may nakasakay akong nagtapos ng nu rsing sa isa sa mga paaralan dito sa Lucena. paalalahanan tayo na Filipino ang ating wikang pambansa. Ibig sabihin. Hindi dahil sa wala silang pagmamahal sa kanilang pambansang wika kung hindi dahil sa ganap ng pamb ansa ang kanilang wika kung kaya't hindi na kinakailangan pa ang mandato ng esta do upang ipagdiwang ang kayamanan at kapangyarihan ng kanilang wika. 5 Title:Sanaysay (41) Text 131 . Natutuwa ako sapagkat may inilaang panahon ang pinakamalaking unibersidad sa Timog Katagalugan upang i pagdiwang ang Buwan ng Wika. kumbaga. Nang dumaan ang konduktor. Ako man minsa'y nagugulat din sa mga sinasabi ko. wala silang katulad na pagdiriwang. mabu way pa ang ating Pambansang Wika. Habang nagpapalipas ako ng oras sa Greenwhich at ginagawa ang papel k ong ito.219 Magandang umaga sa ating lahat. habang sakay ako ng JAC Liner. Hinugot ko ito mula sa bundok ng mga damit. Habang wala si nanay. di nga pala sa akin ang kamiseta . Nalulungkot ako dahil ipinagdiriwang pa natin ito. Kukuha siya ng TESL at iba pang pagsusulit. Astig na an g mga wika nila. Habang nagkukuwentuhan ka mi. lugar na sakayan patungong Unibersidad ng Pilipinas. Mukhang nag-aral sa Dela Salle sa Maynila .Essay Word Count: 2. Nais kong banggitin na ang progr ama ay parehong nakakatuwa at nakakalungkot. dahil hindi pa siya nas usuklian. S abi ko. I have not received my change yet. limitado ang iyong oportunidad. Huwag kayong magugulat sa sinabi ko ng ito. mahalaga sa inyong unibersidad ang anda (function) ng wika sa pagsusulong ng kahusayang pang-akadem ya. sa aking palagay. Sa Philcoa. Nakita ko ang paborito kong dilaw na kamiseta. Kinakailangang taon-taon. Pero hinubad ko agad ang kamiseta. Is ang batang patusuk-tusok ang buhok na may hawak na isang parang umiilaw na espad a. Pakiramdam ko. bumanat siya ng: Excuse me. Nagpapasalamat ako sa paanyayang ipinaabo t sa akin bilang tagapanayam sa programang ito. my cockney accent na ang epal. sadya nga yatang napakahalaga na ng Ingles. Tinuruan ako ni Nana y ng tamang pagtutupi ng mga damit na parang pinalantsa. Tayo ay nasa panahon na di-maampat na globalisasyon. Rusya at iba pa. Naalala ko. Bumaba siya sa malapit sa Diversion samantalang ako'y tumungo ng Grand Central Terminal.Minsan. kasinglakas ng batang nasa kamiseta. Thailand. Pransya. naisip ko. Ibig sabihin lamang. Ang wika'y sandata at ang Ing les ay bazooka. bigla akong lumakas. Humarap ako sa salamin. Ma laysia. Kasyang-kasya ito sa ak in.

Recio. Hindi ko batid kung nag-jo-joke-joke lamang sila o talagang ang mga IQ nila ay IQ ng lamok. citizens of E nverga Republic. Ito'y hamong kailangang tugunan nating lahat. Ramchand. anak naman ng pating. haban g binabagtas namin ang daan patungong bundok. pero babalik din at kung may dumating ay sabihing maghintay. dalawa ang version: isang nasa Ingles at isang nasa kanilang wika. Minsan sa inis ko. Kung sila ay tiger economy na. maniwala man kayo o hindi. Pinapatay nito ang lokal na industriya. mahal aga daw ito sa pagpapahusay ng ating ekonomiya. tayo. a ng puntahan namin ay Padillo. At Ripley's B elieve it or Not. nautot ako. Ating tingnan halimbawa ang ilang datos ng ating kontemporanyong kasaysay an na magpapabulaan sa guni-guing ito Nilagpasan na tayo ng Thailand. Sa pambansang sandali ng ating kasaysayang ito. kapag napakahusay natin sa Ingles. Walang makakatakas dito. kabilang na ang UP. sa simpleng termin o. Walang duda na kailangan natin ang Ingles. Ang kahusayan sa Ingles ay hindi katapat ng kaunlaran sa ekonomiya. Noong maliit pa ako. sign language. ang tungo'y sa Kachina. A t ng minsan namang dalhin ako ng aking mga paa mulang Maharlika Hi-Way patungong SM City Lucena. laging angkop na pagpursigihan ang paggamit ng wikang Fil ipino upang itampok ang ating pambansang kaakuhan. Nang marinig ko ito. Ibig sabihin. Ang website halimbawa ng Chulalongkorn Un iversity. Ang isang taong bil ang ng ating mga turistang bumibisita. Nang minsang mapagawi ako sa isang bilihan ng sapatos sa Rockwell. Hindi ko alam kung bakit sangkatutak ng datos ang lumabas ay hindi pa rin ito matangg ap ng marami sa ating mga Filipino. lumalabas an g kagalingan ko sa pagdo-drawing. Vietnam at Indonesia. Tila nga wala ng pinipiling lugar ang globalisasyon. Ang atin daw kasing kahusayan sa wikang ito ang ating advan tahe sa iba pang mga bansa sa Asya. Sa atin. kinulaya n ko pa ang aking drawing with matching smiley. Naririyan na ang globalisasyo n. pag nag-uusap kami. Testamento nito ang SM City Lucena at ang mga shop n a nasa loob nito. Hacienda Inn at kapag kakaiin ng siopao. Sa mga nakalipas na taong pilit na isinasaksak sa atin ng mga baliw natin g opisyal sa pamahalaan na Ingles ang gamiting wika sapagkat ito ang magsasalba sa atin sa kahirapan. tingnan ninyo ang kanilang ekonomiya ngayon. ang Nike at Adid as ay gawa sa China. nagpalabas ng kautusan si Pangulong Gloria Macapaga l Arroyo na lalo pang pasiglahin ang pagtuturo ng Ingles sa mga mag-aaral sa ele mentarya at hayskul. bakit kinakailangan pa na ting palakasin ang ating pambansang wika habang nag-aaral tayo ng iba pang mga w ika? Himatong ng aking argumento na dapat tayong makialam sa pagbubuo ng pamba nsang identidad. dito man ay marami nang mga maling akala tungkol sa kahalagahan n g wikang ito. partikular na yaong mga nasa gobyerno. Noong magkapal ad akong mabisita ito noong 2000 bilang grantee ng Pamahalaang Hapon. Evian ang tatak. believe it or not. kuting pa rin. iisa na ang takbo ng paa: SM City Lucena . Wala ng nagtitindang dalanghita. Walang duda na mahalaga ang In gles. ang website lahat nasa Ingles. sulat-bulate. Sa pagkatunaw ng mga muhon ng pagkakaiba bunsod ng walang humpay na Hollywoodization at McDonaldi zation ng ating bansa. nakakita ako ng isang basyo ng min eral water. malaki ang posibilidad. Sa isang linang sa aming bayan. Isa sa mga maling akalang ito ay ang maling paniniwalang ang Ingle s ay ang susi sa kaunlarang pang-ekonomiya. ang babalandra sa iyo ay mga direksyong nakasulat sa kanilang wika. isang buwan lang sa kanila. Ang sabi pa ng kanyang mga chuwariwap. ang Thailand ang ikalawa sa Japan sa buong Southeast at South Asia pagdating sa computer technology. Pag lumabas naman ng hotel. yes. Malinaw sa ating kasaysayan na ang Ingles ay hindi lamang naging paraan n . Noong nakaraang taon. Ngayon. isang upscale shopping mall sa Maynila. hindi lang ako nagdrawing upang ipaliwanag ko sa front desk na aalis ak o sandali. Hindi kasi sila mahusay mag-Ingles. kapag lala bas ako ng hotel room ko at mag-iiwan ng impormasyon sa front desk.an. uunlad ang ating bansa. sa bi nga. Subalit. Ang mga nakasama ko mulang Chulalongkorn University. Pero. ang Lander na handwash na nabili ko sa SM City North Edsa'y nar oroon din. Imported galing Pransya ang mineral water na ito. ito ang ating kinasadlakan.

panay Ingles ang titulo. pisika. Paumanhin sa mga babae pero babae talaga siya. kahanga-hanga ang kanilang pagmamahal sa kanilan g wika. moinseur at. Nasa wika namin ang aming karungunan at wala sa iba. Lagi't lagi. Sa UP Integrated School halimbawa. at pag hindi. BOBO. ramdam natin ang valorisasyon o sobrang pagpapahalaga wik ang Inggles. boses lamang ng guro ang nariri nig. Kapag balubaluktot ang Fi lipino katulad ng Filipino ni Vanessa del Bianco. Ang kanilang dahil an. Naging paraan ito para sa paghahati-hati ng m ga mamamayan. yaong mga nag-aara l gamit ang Filipino ay mas mataas ang nakuha kasya sa yaong ang gamit ay Ingles . Magbanggit pa ako ng isang halimbawa. no left turn. walang bansang nagsasalita ng Ingles ang napabilang sa TOP 10. Ang reklamo ng isa. binigyan ng test sa agham at matematika ang ilang piling estu dyante sa hay-iskul mula sa 71 bansa kasama ang Pilipinas. PE ang kanyang tinapos. industrial park at no swerving. itinuturo ang matematika. ibinibigay na laman g kahit kanino. Nang dumalo a ko sa magkahiwalay na panayam sa Universite de Paris-Sorbonne at College de Fran ce. Noong 1997. Tayo. Ang Ingles ay hindi naging paraan p ara sa pag-uusap ng mga mamamayan. Kalimitan. Sa kanilang mga bookstore. Subalit hanggang sa ngayon. kemistri a t ekonomiya sa wikang Filipino. Muli. Ipinaliwanag na ni Renato Constantino ang implikasyon ng ganit ong kaisipan sa kanyang sanaysay na "The Miseducation of the Filipino". aralin mo ang aming wika kung nais mong alamin ang nais naming sabihin. ang mga aklat ay nasa wika nila. agham at teknolohiya sa sariling wika. Palasak na ang usapin tungkol sa Th ird International Math and Science Study (TIMMS) pero gagamitin ko pa rin itong halimbawa para makita natin ang halaga ng sariling wika kaugnay ng pagtuturo ng agham at matematika. ang mga aklat na mayroon sila ay nasa kanilang wika. sa Math. Mas mataas ang pagkilala sa mga nagtuturo ng Ingles. Wala man akong naitindihan kund i ang mga salitang maidemoselle. Ang Pilipinas ay hindi umabot sa listahang inilathala. Nanguna sa eksam eng ito ang mga non-English speaking na bansa katulad ng Japan. kapag Filipino ang subject. iilan pa lamang ang gumagawa nito. cute. isa mga higante ng ating panitikan. sa mga unibersidad. Kilitiin nyo ako. Putra Jaya. bigla siyang pinagtu ro ng Filipino. Ang US ay pang 28 sa Math at ika-17 naman sa Science. kapag balubaluktot ang I ngles. Nasa likod tayo ng South Africa. tumataginting na The Coconut-nut is a giant nut. nagbigay ng panayam ang pangunahing intelektwal nila na si Peirre Bourdieu s a Pranses kahit pa nga kalimitan ng nakikinig ay mga banyaga. tanging ang Inglatera lamang ang pumasok at pangsampu pa. Nakakaiyak Kuya Cesar. comment sava. Naghuhumiyaw ang katotohanang ito. biglang dumami ang tanong ng mga mag-aaral sa inertia. Filipi no man o Cebuano. naramdaman ko naman ang kanilang pagmamaghal sa wika. Matagal ng sinasabi ng mga dalubhasa sa wika na mahalagang maituro ang mg a batayang kaalaman sa matematika. Paano nga naman siya magtuturo ng mahusay kung hindi naman niya gamay ang subject? Naranasan ko na rin ito minsan. sila ang ipinapadala sa mga kumperensya at pinapakinggan sa mga pagpupulong at pagbi bigay ng desisyon. Nang magsagawa ng pagsusulit. ang mga pabatid sa trapiko ay nasa wikang Bahasa Malaysia. may ma . Sa mga klaseng ang gamit ay Ingles. may nak alapit akong babaeng guro. Kalimitan daw.</pd> Sionil Jose. Sa mga bansang mauunlad. Ang tanging diyalogo na ginawa nito ay ang diyalogo sa pagitan ng pamahalaang kolonyal at ng lokal na naghaharing uri. Cyber Jaya at ang sentro ng kapangyarihan. Ang resulta. e quilibrium at thermodynamics sapagkat mahusay nilang naipapaliwanag ang kanilang mga sarili. ayaw kong maiyak. Kapag magaling ka sa Ingles. Slovakia at Bulgaria. Samantala sa Sci ence. Kuwait at Colombia. Mayroon pa nga akong nakitang aklat ni F<pd>. mat alino ka. Kasunod sa kaputian ng laha t. second class citizen ang mga nagtuturo ng Filipino. Ito ang reklamo ng mga guro sa ilang unibersidad na aking nab isita sa Visayas. Sa isang kumperensya. South Korea. ang galing sa paggamit ng Ingles ay naging pasaporte sa sirkulo ng kapangyari han. subalit hanggang ngayon. Ang tawag sa Silicon Valley nila. bobo. Cze ch Republic. Sa Malaysia. Sa ating bansa.g komunikasyon kundi paraan ng kolonisasyon. na nasa wikang Pranses. gusto kong mautot. Ayon din sa mga guro. hindi pa rin tayo matuto. Nang makabisit a ako sa Alemanya at Pransya para sa kumperensya.

Sa panahon ng rumaragasang globalisasyon at homogenisasyon ng mga kultura. Kaya naman. Gusto kong maiyak para sa kanila. hahahaha. kargador sa pier. nakapusod na buhok at masansan g na amoy ng pabango. muli akong nilapitan ni Miss Tapia. Paano ba nakilala ng mga taga Visayas at Mindanao sina Dao Ming Zhi. Ang sagot ko sa kanya. Hindi maisip ng mga Ingleserang Frankenstein at Dona Victorina na maaa ri ng gamitin ang Filipino sa mga diskurso at larang nga teorisasyon katulad ng hermenyutika. humikab. pahinante sa dyip. sinabi ko naman na itranslate niya sa Ingles ang bikang-bikan g. Nakangiting-nakangiti siya. post-istrukturalismo. minukmok at sinaludsod. post-kolonyalismo. Ito ang hamon sa ating lahat. pinapahina ang Ingles. pang-uri. pandiwa. Kawawa naman ang mga taong ito. Ako naman ang nagtawa. Maya-maya. semiotika.</pd> Santos. Mababaw lang talaga kayo. Kung may hawak akong bomba atomika. ang pagtatampok sa wikang Filipino bil ang pambansang w ika sa lahat ng aspeto ng buhay. tinanggal ang salamin at nagwikang: Oh really. Hindi niya naintindihan. wala ng makakapigil sa pagtatampok sa Filipino bilang pambansang wika. 4 Title:Alamat (10) Text 123 . Ano ba daw ang itinuturo ko at sino ang favorite writer ko. Teacher daw siya ng Ingles. Ang sabi ko. walang literal na translation kasi wala naman sa a ting kultura ang pagpiprito ng patatas. Ano ba daw ang Filipino sa French fries. Hindi po ako nagmumura. ngumiti ako. Bigla siyang natahimik. Mali kas i ang pag-iisip ng marami na sa pagpapalakas ng Pambansang Wika. tinawag na ako para sa pagbasa ng aking papel. Subalit hindi ko sinasabi na kalimutan na natin ang Ingles. sabi ko Filipino. Tumataginting itong kauluan at kabobohan na walang kapantay. gusto ko na siyang ilibing ng buhay. Putang Ina ang sinasabi ko. San Chai. Hahahaha. And she likes daw Shakespeare ang James Joyce and all those western writers. Ang papel ko'y u kol sa problematisasyon ng espasyo bilang larang ng pulitika gamit ang dalumat s a lunan ni Henri Lefebvre isang teorisistang Franses. Pero dahil gumagalang ako sa matatanda partikular na yaong mga amoy lu pa. super duper mega katangahan. tan ging Filipino ang ating pag-asa. hindi ako su misigaw ng Fuck You. Marinara at Mulawin? Sa telebisyon at ano ang gamit na wika? Filipino.</pd> Sionil Jose. panopticon ni Michel Foucault at gahum/hegemonya ni Anto nio Gramsci. hah ahahaha. Namilog a ng kanyang mga mata. amoy albatross. so you teach sugnay. Maraming salamat." Ito ang kasawian ng ating bansa. hindi na ako mabait. Ngayon. Dagdagan ko pa.Legends . "Hindi po malalim ang aking Filipino. sabi ko. Bilang pagresbak. Ang ganda-g anda raw ng papel ko. Hahaha haha.kapal na salamin. kapag ako'y nagagalit. pinahiran ng crayola ang mukha. Nang matapos na akong magb asa. maglalako ng pansit at taho. mulang akademya hanggang bahay . piniritong Pranses. konseptong hab itus ni Pierre Boudieu. Ayon nga kay F<pd>. at Balarila ni Lope K<pd>. ginawa ko ng Nagasaki at Hiroshima ang bunga nga niya. Malalim daw kasi ang Filipino ko. Eh di gamitin ang French Fries. ang tingin sa Filipino' y wika ng mga katulong. Laganap na ito sa media. Hanggang ngayon. Fish Tayo.

Ayaw ng Datung paniwalaan a ng mga aral na itinuturo sa Katolisismo. Lalo pang humanga ang binata sa sarili sa mga oras na iyon. siya ay si Narcissus. dah il na rin sa kasabikan niyang makita ang sariling repleksyon. Ngunit bigla nalang nadulas ang binata at nahulog pabulusok sa tub ig. Sa kasamaang palad. Binigyang-diin niya ang pagpapasakit ng Anak ng Diyos. ay may isang nilalang na isinilang na perpekto. Walang nilalang sa lupa na hindi hahanga sa kakisigan ni Narcissus. Madali naman siyang natuto. L ayunin ng Espanyang sakupin ang mga katutubo. matangos na ilong. kung saan ay kailangan niyang bagtasin ang mga gubat. Sapagkat misyunero. Sinikap niyang kumbins ihin ang mga katutubo upang maging Katoliko. bagay na kinasasabikan na niya. Tila anghel ang kanyang mukha na napakalinis na lalong bumagay sa kanyang mapulang labi. kung kaya't ganun n a lamang ang pag-iingat na ginagawa niya para sa kanyang katawan. Upang magawa ito. Bagamat sa L imasawa. anong saya ang nadama ng binata nang sa isang gubat ay nakakita s iya ng batis. may isang paring Kastilang nagngangalang P adre Novelles ang nakarating sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nagmamadaling lumapit si Narcissus sa batis at tiningnan nito ang sarili sa tubig. Ang kanyang katawan ay kay ganda ng hubog at tila inukit ng mahusay na iskulto r. At sobrang pa ghanga ng binata sa sariling katangian ay walang oras na hindi niya tinitingnan sa tubig ang kanyang sariling repleksyon. Maging ang mga diyos at diyosa ay nakadama ng mat inding lungkot sa pagkawala ng pinakamagandang tao sa mundo. Sapagkat matag al na ring sumasamba sa mga anito ang mga katutubo. At isa pa. makapal na kilay at nagniningning na mga mata. Sa katuna yan. At isang araw. sa gubat na kanyang nadaraan ay puro pu no at halaman. At biglang pag-alal a ng mga diyosa sa binata. Sa paglipas ng mga araw. Ito ang barangay na pinamumunuan ni Datu Diliwariw. at ang tao'y natatana w pa ng diyos at diyosa. hirap na hirap si Padre Nove lles na manghikayat. At ang bulaklak nga na ito ay tinawa g nating "Narcissus" hanggang sa ngayon. At sa paglalak bay nga ni Narcissus ay naging napakahirap para sa kanya. Sa labis na pagkagalit ipinadakip mism o ng datu sa mga nasasakupan ang . si Narcissus ay nalunod at pumanaw. ay lalo pang inilapit ni Narcissus ang muk ha sa tubig.Word Count: 2069 Noong unang panahon na ang mundo ay malapit sa kalangitan. Hindi lingid kay Narcissus ang kanyang perpektong kakisigan. kung kaya't hindi niya nasisilayan ang sariling repleksyon sa tub ig. pinag-aralan niy ang makapagsalita ng kanilang wika. Pero kah it marami ang sumunod sa itinuturo ng paring Espanyol ay may isang barangay na b ulag pa ring sumasamba sa mga anito. Si Narcissus ay isang binatang ubod ng kisig. Naging kasangkapan ng mga Espanyo l ang Katolisismo upang lalong mapadali nila ang pamamalakad dito. sapagkat hindi siya sa nay na mahirapan ang katawan. Humigit-kumulang sa tatlong daan taong namalagi sa Pilipinas ang mga Kastila. Lubhang nalungkot a ng lahat sa sinapit ng binata. maging ang mga diyos at diyosa sa kalangitan ay humahanga at sumasaya sa tu wing siya'y natatanaw. marami ang naliwanagan sa katotohanan. Lalo naman siyang humahanga sa sarili habang lumalaon. kinailangan ng binatang si Narcissus ang maglakbay sa i bang lugar. Napakaganda ng kanyang mukha at ti ndig. ay isang halaman na may kayganda at kayputting bulakl ak ang pinatubo nila sa gilid ng mga batis. At upang lalo pang makita ang sarili. Isinalaysay niy a ang pagkapasan sa krus upang iligtas lamang ni Hesus ang mga makasalanang tao sa daigdig. Lalong pinagsikapan ng paring Kastila ang pagtuturo ng buhay at mga aral ni Hesu Kristo. Leyte nagdaos ng unang misa.

Ginimbal sila ng katotohanan. Ang nasabing halaman ay nagbunga ng animo makinis na ulo ng paring misyunero na kapag biniyak mo ay may lamang tila mapulang dugo ng kabanalan. Lalong tumibay ang pagh anga na matanda sa kanya. "Huwag tayong aasa na ang ating inilibing ay makikipaglib ing din sa atin." Mula noon ay naging malikhain ang binata." usal ng matanda." "Naku. Nalaman din ng matanda na bigay ng mga tagabukid ang nga damit ng binata dahil t inutulungan niya sa pagtatanim at pag-aani ang mga ito. isang binata ang nanirahan sa isang malaking pulo. ang naging Katolikong datu ay lagi nang dumadalaw sa pinagpakuang kabundu kan. tulad ng "Kung ano ang iyong itinanim ay siya mong aanihin. Upang makatiyak. napansin kong maramin g ibon at isda sa lugar na ito. Ang iyong kabaitan at kabutihan ay gagantimpal aandin sa ibang araw. May pagkakataon rin siyang makapaglin gkodsa kapwa. Sapagkat batay sa turo ng Katolisismo ay nagpasan ng kr us at ipinako sa kabundukan si HesuKristo. Dahil mabait at magiliwin sa mga nila lang ng Diyos. Isang gabi ay mahimbing ang tulog ni Irog. Manghuli tayo para masarap ang ulam natin mamay a. Pinagsilbihan niyang mabuti ang matanda na labis na humanga sa ka nya.misyunerong nangangaral. isinama ng datu ang pinakamatapat na kawal nang dum ating ang ikatlong gabi. Iyan ang pinanggalingan ng alamat ng pakwan. Magmula noon. Ang panata niyang iyon ay kalakip ng pagtanggap ng kaparusahan sa malaking kasalanang nagawa niya sa paring ipinapatay. Taos puso s ilang humingi ng tawad. Ito rin ang parusang ipinataw ng di binyagang datu sa paring Katoliko. Habang nagbabaga ang araw ay isinakripisyo ng misyunero ang abang buhay. Napakinabangan ni Irog ang lahat ng tinuro ng natanda. Sa kanilang pagyuko at pagluha ay may napansin silang m unting halaman sa lupang dinilig ng dugo ng kabanalan. . Ang sariwang dugo sa dibdib nito ay mayamang umagos sa lupang pinagtindigan n g krus. Minsan. Sa bundo k ng mga anito na ngayon ay kilala bilang bundok ng Caraballo itinindig ang krus . In alala nila ang mga aral na itinuro ng misyunero tungkol kay Kristo. Kat ulad ni Kristo. Naalala ni ya ang itinuturo ng misyunero na si Hesus daw ay muling nabuhay pagkalipas ng ta tlong araw. "Salamat." anang matanda. Nagawa niyang panali ang mga baging. ang bangkay na kanilang iniwan ay nawala sa kanyang kinapapakuan. Napaluhod ang datu kasama ng kawal. matamis. Awang-awa ang maraming katutubo sa pagpapasan sa krus si Padre Novelles. Marami namang natutunan ang binata sa mga pangaral ng matanda. Noong unang panahon. at nakaaalis ng uhaw. Nagawa rin niyang higaan ang bunton ng mga water lily. Napakabait mo. Ang ma alikabok at baku-bakong lansangan ng Nueva Ecija ay kangyang dinaanan." "Tulad sa halaman." magalang na tanggol ng bina ta. Nakapaligid naman sa kanya ang nga ibon na nag-aawitan. ganyan din ang sa tao. ang binata ay tinawag na Irog. "Siyanga pala. Matapos ipapatay ang misyunero ay hindi mapalagay si Datu Diliwariw. Taga-ilog ang tawag sa kanya. Napangiti ang binata dahil magkakaroon na siya ng makakasama. isang matulis na sibat ang tumapos sa hininga ng paring Katoliko . Nakagawa din siya n g isang bahay-kubo sa gitna ng ilog. Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan n a nauwi sa pakuan na ngayon ay naging pakwan. Hindi niya namalayang unti-unting umuusad ang kubo na parang itinulak ng mga isda. huwag po. Nabubuh ay siya sa mga sariwang gulay at prutas. Sila po ang mga kaibigan ko rito. i sang matandang lalaki ang gustong makituloy sa bahay niya." "Huwag tayong dudura sa langit sapagkat laway din ang sa iyo ay sasapit. "Totoo palang napakabait mo.

Malungkot na ibinalita ng magkapatid ang paglisan ng kanilang ina. Subalit kapag ang dagat ay malalim." hinging paumanhin ng binata. Ang batis na ito ang pinagmulan ng is ang magandang kasaysayan ng pag-ibig. ang aming panginoon. "Patawad po sa aking karahasan. Ngayon . Pinangalanan nila ang mga ito ng Tagumpay at Ligaya. Hindi ito makalilipad. Palagi siyang nagpupunta sa batis. Wala kasi itong ma isuot na pakpak. Nagulat siya ng may ib ong dumapo sa balikat niya. Malayo na ang kanyang narating." Hindi na nag-isip ng matagal ang dilag. Kasalukuyang naliligo sa batis ang mga dilag. ito ay tahimik. Agad nila itong ipinakita sa ina. Tuwang-tuwa naman si Ligaya dahi l sa iba-ibang kulay ng ibon. May pakpak ang mga ito. Nagbabakasakali siyang bumalik si Giliw. May mga gulay at mga prutas nang nakahain na dulot ng mga ibon. anak. ang Panay ay isang malaking pulo sa Kabisayaan. I sa lamang itong mayamang gubat noon. Kung mamarapatin mong mahalin kita ay pagsi silbihan kita habang buhay. Matalino naman siya at maraming alam. Napadpad s iya sa isang napakagandang batis. "Bakit kaya bihirang magsalita si Inay? Hindi naman siya pipi. Palibhasa ay magiliwin sa mga hayop kaya hinuli ni Tagumpay ang ibon at iniuwi sa kanilang bahay. Biniyayaan sila ng dalawang anak maka raan ang ilang taon. may nakitang isang grupo ng mga dilag si Irog. Huwag kang mag-uuwi ng mga hayop na m abilis lumipad." Sumagot si Irog. Maraming iniaral si Irog sa mga anak. Mula noon ay naging malungkutin na si Irog. Ulil a na ako at walang kasama sa buhay. "Sige. hindi ba. Si L igaya ay lumaking mabait at masunurin sa mga magulang. Ang maganda ay pulutin ninyo. Dito matatagpuan ang mga masasayang ibon n . "Makinig kayo sa payo ng mga nakatatanda at lagi ninyo iyong tandaan." Minsan ay nagpahinga si Tagumpay sa lilim ng isang puno. Lagi ninyong tatandaan na kapag an g dagat ay mababaw. Matapos maligo ang mga dilag ay malungkot na naiwan ang isa. ang bayan ng Liliw ay walang nakakakilala. Napaluha si Giliw. Kapag ginawa mo iyon ay mawawala ako sa iyong buhay. Naakit siyang damputin ang isang pares ng mga pakpak na nakalapag sa batuhan. Minsan ay masaya silang nag-uusap nang magtanong si Ligaya. Tulad ng ibang bayan sa Pilipinas. "Oo. inay?" ang natutuwang sabi ni Tagumpay. Nagkasun do sila ni Giliw at tuluyan nang nagsama. "Huwag kang magtaka. Isang umaga. "Nakaganda niya. "Ako nga pala si Irog. mamahalin kita sa isang kondisyon. Iyak nang iyak ang dilag dahil iniwan n a ito ng mga kasamahan. Pumayag agad ito sa kanyang pagsamo. Ang batis ay kaakit-akit na tila isang parais o. ito ay maingay. Si Tagumpay naman ay mas ipag at mabait din." Tuwang-tuwa naman si Irog dahil mapagmahal din ang dilag sa mga hayop. Natuwa po ako sa mga pakpak ninyo kaya hiniram ko ng walang paalam. Itapon naman ninyo ang masamang gawain lalo na kung makasasakit ng damdamin ng inyong kapwa. Dagli nitong isinuot ang mga pakpak at dagli ring lum ipad palayo.Mataas na ang araw nang magising siya kinabukasan. Nagulat ito nang makita si Irog. T inawag itong Giliw ni Irog." At mabilis na nag tungo sa silid ang babae. Dito nagmula ang pangalang Panay. iyan si Panay.

Muli silang naghintay. Kung anong ibon ang unang dadapo ay iyon ang itatawag natin sa ating bayan. Kahit may namu muno sa bayan. Noong araw ay pinamu munuan ito ni Gat Tayao. "Liw-iw-iw-liw!" Namangha ang mga tao maging si Gat Tayao sa narinig na awit. Hindi sila makapapayag na iyon ang itawag sa bayan nila. "Itayo ninyo ang mahab ang puno ng kawayan. Hindi nila alam an g pangalan ng maliit na ibon kaya lahat sila ay nagkaisa na kunin ang pangalan n g bayan nila mula sa himig na inawit ng ibon. seguridad. Isang araw ay nagpatawag siya ng pulong. Umawit din ito. "Ano po ang aming gagawin?" tanong ng isa na tumulong sa pagtayo. ang bayan ng Liliw ay naitatag noong 1571. hindi nila alam kung ano ang itatawag dito. at iba pa. Naisip ni Gat Tayao n a dapat nilang bigyan ng pangalan ang kanilang bayan. Ayon sa alamat. Ilang saglit pa ay may isang masayang ibon na dumapo roon. Lahat sila ay nagmatyag sa tuktok ng kawayan. 4 Title:Sanaysay (3) May iba't ibang dahilan kung bakit sinisikap ng isang tao na makamit o mabili ang isang bagay kahit na gaano man ito kamahal. Hinihintay nila kung anong unang ibong dadapo sa tuktok ng kawayan. aalamin natin kung ano ang unang ibon na dadapo sa tuktok ng kawayan. Napamaang at nalungkot ang mga tao. Maingat na ping-aralan ni Gat Tayao ang mga pangalan pero ang lahat ng iyon ay h indi tumutugma sa kanilang bayan. Nagpakuha ng isang mahabang puno ng kawayan si Gat Tayao. katiwasayan ng isip. . Ang nasa isip kasi ni Gat Tayao ay may mga re lasyon sa mga ibong makikita roon ang maging pangalan ng kanilang bayan. Nagtulong-tulong ang mga tao upang mabilis na maitayo ang kawayan. Hindi naglaon ang bayan nila ay tinawag na Liliw. Para s a kanila. Ang bundok na ito ay pinagpala s a mga magagandang tanawin. Ilang sandali pa.a nag-aawitan. Karamihan sa mga dumalo ay nagbigay ng suhestiyon sa maaring itawag sa kanilang bayan. Ito ay ang liw-iw-iw-liw. ang lawin ay malas na ibon. Ang Lil iw ay matatagpuan sa paanan ng Bundok Banahaw. Ang paksa ng pagpupulong ay para bigyan ng pangalan ang kanilan g bayan. "Ganito. kapanatagan. Dito ay ating alamin kung bakit tinawag itong Liliw. Nakinig si Gat Tayao sa hinaing ng mga tao." Utos niya. Ipinalipat niya ang kawayan sa iban g lugar." pal iwanag ng pinuno. Kabilang sa mga dahilang ito ang pagkakaroon ng kasiyahan. isang la win ang dumapo sa tuktok ng kawayan. kaginhawahan. Si Gat Tayao ang panganay ni Gat Apaya. prestihiyo. Dito rin nakatira ang maraming mababangis na mga hayop. kapanatagan ng loob.

kundi sa dingding nito? Pumapasok ang tubig-u lan sa pader. Umaagos ito na parang <i>waterfalls</i> sa dingding ng kwarto. Kaya nam an wa akoag-iina ay katumbas na pala a namin lang-wala sa hinagap ko noon na ang kaginhawahang hinahangad namin sa pagtira sa <i>condominium</i> ay mauuwi sa isang malaking konsumisyon at sak ripisyo para sa akin at sa aking mga anak. Sino ang mag-aakala na ang tinitirhan naming bagung-bagong <i>condominium</i> ay pap asukin ng ulan. Nang panahong iyon. Pareho pang hindi bayad ang mga ito dahil <i>credit card</i> ang ginamit kong pambili." sabi ko sarili. Ang <i>high risk pregnancy</i> kong kondisyon ay lalong pinasama n g halos gabi-gabing pagpupuyat at ng nararamdaman kong pag-aalala at galit. Biglang-bigla. hindi sa bintana.Malapit sa eskwelahang pinapasukan n g mga anak kong babae at ng unibesidad na pinatuturuan ko ang <i>condominium</i> na napili ko.Isa sa mga gustung-gusto at pinapangarap ng mga tao sa kasalukuyan ang tumira sa <i>condominium</i>. Kaginhawahan o <i>convenience</i> ang pangunahing dahilan kung baki t ko naisipang tumira sa <i>condominium</i>. Mabi li ang <i>condominium</i> sa bahaging ito ng Maynila dahil sa magandang lokasyon nito. Nakatayo sa lugar na ito ang tatlong malalaking pribado at kilalang unibe rsidad sa Pilipinas. Totoo nga naman. Kahit sabihin pang hindi biro ang presyo at ma taas ang halaga ng pagtira sa <i>condominium</i>. "Senyales ng pag-unlad. maselan ko ding ipinagbubuntis ang pang-apa t kong anak at nahihirapan na akong magbiyahe mula Laguna paluwas ng Maynila. Noong unang gabi ng pagtira namin sa aming <i>unit</i>. ipinarating sa amin ng <i>building admi nistrator</i> na mag-aaplay ng <i>water-proof paint</i> sa pader ng <i>condomini um</i> para hindi na muling maulit ang pagpasok ng tubig-ulan sa aming <i>unit</ i>. nauuso pa rin sa mga maykaya s a buhay ang pagtira sa ganitong uri ng lugar. Nagsimula ang unang pagdanas namin ng konsumisyon at sakripisyo na ng dumating ang tag-ulan. wala nang baha sa loob n . S a sarili ko ba dahil naisipan ko pang tumira sa <i>condominium</i>? Sa ulan ba na nagpapabaha sa loob ng <i>unit</i> namin? O sa <i>developer</i> ba ng <i>con dominium</i> dahil sa hindi maayos na konstruksyon nito? Nang matapos ang tag-ulan. ang <i>condominium</i > ay naging isang "condomisyon" para sa amin. Hanggang sa naakit na rin akong bumili ng <i>unit</i> sa isa sa mga bagong tayong <i>condominium</i> sa T aft Avenue. Tuw ing bubuhos ang malakas na ulan sa magdamag. Hindi namin naranasang baha in o pasukin ng tubig-ulan sa dati naming bahay sa Laguna. Ikinatutuwa ko noon ang naoobserbahan kong pagtatayo ng mga nagtat aasang <i>condominium</i>. Nag-aalala rin ako s a mga masisirang gamit sa kwarto lalo na ang bagong <i>sofa bed</i> at kabinet n a inaabot ng baha sa sahig. naisip ko ang humigit-kumulang dalawang milyong pisong halaga ng aming <i>one-bedroom unit </i>. dahil nang sumunod na tag-ulan. Pinatutunayan ito ng sunud-sunod na pagtatayo at parang kabuteng pa gsulpot ng mga <i>condominium</i> sa kahabaan ng Taft Avenue at Vito Cruz. Nagagalit ako pero hindi ko malaman kung kanino ko ibubunton. Nagaalala ako nang labis sa kalagayan naming mag-iina. at mula sa Maynila pauwi sa Laguna. Ang katumbas pala ng kaginhawahan naming mag-iina ay humigit-kumulang dal awang milyong pisong bubunuin naming bayaran sa loob ng sampung taon. gising kami para magpunas ng nilili kha nitong baha sa sahig. Kasagsagan ito ng walong buwan kong pagbubuntis.

" Kasunod ng tugon ang pag-iling habang sinasabing. gayundin ang amo y ng pintura kapag nagpintura na. Umaabot ang <i>leak</i> sa katapat naming <i>unit</i> sa 10<i>th floor</i> at 9<i>th fl oor</i>. pinadalh an ako ng sulat na ang nakapirma ay ang <i>building administrator</i>. Kasunod na naglaro sa isip ko ang bunso kong anak na lalaki. Pito kami ng lahat kasama ang dalawang kasambahay kaya alam kong malaking halaga ang aabut in kung tatagal ng isang ingo ang trabaho gaya ng nakasaad sa sulat. labing-isang taong gulang. p ribelehiyo ko bilang <i>unit owner</i>. Sumiksik din sa aking isip ang itsura ng pang atlo kong anak na babae. nasa kalikutan at kapilyuhang hindi maawat. "malaking trabaho po ito. Magma-Mahal na Araw noon nang muli naming maranasang mag-iina ang isa pang kasumpa-sumpang kabanata ng aming buhay sa pagtira sa <i>condominium</i>." Hindi binanggit sa sulat kung magkano an g sisingilin amin sa <i>hotel</i> pero <i>discounted</i> naman daw ang presyo. Sa halip. Lahat ng dinadaanan ng tubo ay kailangan daw bakbakin para mahanap kung nasaan ang <i>leak</i>. Sa isip ko'y sinasagap din niyang lahat ang alikabok at dumi mula sa malaking tr abahong gagawin. wala s ilang tiyak na naisagot kundi "matatagalan po. Kahit hindi pa man nasisimulan ang trabaho ay nalalanghap ko na ang singaw ng amoy ng bagong halong sementong ipapalitada s a mga binakbak na <i>area</i> kapag nahanap na ang <i>leak</i>. hindi malaman ng tubero ng <i>condominium</i> kung saang bahagi naroon ang <i>leak</i >. <i>ma'am</i>. dalawa lang a ng maaaring dahilan kung bakit may <i>leak</i> ang tubo na hindi naman nagagalaw . nilinaw sa akin na magbabayad ako ng P300 bawat tao kada araw. Nagsimula ito nang magkaroon ng <i>leak</i> ang tubo ng tubig namin.g kwarto namin at naging matiwasay at mahimbing na ang pagtulog namin. kakailanganin nilang bakbakin ang pader na kinababaunan ng tubo mula sa pinto." Mabilis na naglaro sa isip ko ang lumilipad ng alikabok ng semento s a loob ng <i>unit</i> namin habang binabakbak ang pader at ang kumakapit na maka pal na alikabok sa aming mga gamit. Malaki ang posibilidad na sumpungin siyang muli kapag nalanghap niya ang alik abok at amoy ng semento at pintura. Nakasaa d sa sulat na "habang isinasagawa ang pagtatrabaho sa <i>unit</i> namin. Sa pagkakataong ito. Pero sa sa sarili ko'y nananalangin akong huwag naman sanang mangyari dahil naduduro g ang puso ko sa awa sa anak ko kapag sinusumpong siya ng sakit na ito at hinaha bol niya ang kanyang paghinga. pansama ntala kaming makakalipat sa <i>dormitory</i> o sa <i>hotel</i> ng <i>condominium </i> ngunit kailangang magbayad kami. Gusto kong manlumo at panawan ng lakas at ulirat sa nakaamba n a namang sakripisyo naming mag-iina. Bigla akong sinaklot ng matinding pag-aalala. Kung sa <i>dormitory</i> naman kami lil ipat. Pero hindi ko akalaing may malala pa palang kasunod ang konsu misyon at sakripisyo namin. dalawang taon. Kakailanganin din nilang bakbakin ang semento sa loob ng mga <i>kitchen cabinet</i> gayundin ang < i>tiles</i> sa ilalim ng <i>lavatory</i> sa banyo. Dahil nakabaon sa semento sa loob ng <i>unit</i>namin ang tubo. Isa lang ang malinaw sa kanila. ako naman ang hindi pumayag dahil naniniwala ak ong responsibilidad ng <i>developer</i> na bigyan kami ng pansamantalang matitig ilan nang walang bayad. papunta sa kitchen area. Ayaw kong magbayad sapagkat para sa akin. Hindi pumayag ang <i>developer</i> sa hiling ko. Ngunit dahil alam kong kailangan talagang maayos ang <i>leak</i> sa pagkat may napeperwisyo nang ibang <i>unit owner</i>. hinahabol ang paghinga dahil sa pagsumpong ng sakit na hika. Nang tanungin ko ang tubero kung ilang araw nila ito gagawin. pumayag akong magtrabaho s a loob ng <i>unit</i> namin sa kahilingang tutulungan ako ng <i>developer</i> na sagutin ang pagpapagamot sa anak ko kung sakaling sumpungin siya ng hika.

Sinabi ko sa kanya na kung basta n a lang niya kami puputulan ng tubig ay para na rin niya kami biglang pinatay dah il ang tubig ay katumbas at kasinghalaga ng buhay. Nakakainsult o pang sinabi sa dalawa kong anak na dalaga na ang banyo na lang sa 9<i>th floor </i> ang gamitin nila kung kailangan nilang gumamit nito. Ngunit negatibong muli ang naging tugon ng <i>developer</i>. pinayuhan niya akong hayaan k o nang magtrabaho sa loob ng <i>unit</i> namin para hindi na kami patuloy pang m agmukhang kawawang mag-iina na nakikiigib at nakikigamit ng banyo sa ibang <i>un . Sa pagkakataong ito. Muli kaming nakatanggap ng sulat mula sa <i >building administrator</i>. Nakiusap ako sa <i>building administrator</i> na hayaan kaming maka igib kahit na sa loob ng isang oras lamang. ini utos pa niyang lagyan ng <i>lock</i> ang metro ng aming tubig. Hindi man lang kami binigyan ng pagkakataong makapag-igib para may magamit kami kahit par a sa araw lang na iyon. Nang malaman ng ilang kaibigan at kapwa ko guro sa unibersidad na p inagtuturuan ko na mga <i>unit owner</i> din sa nasabing <i>condominium</i> ang nangyari sa amin. naisip kong ang paglagay ng <i>lock</i> sa metro ng aming tubig ay hindi na basta usapin lamang ng <i>leak</i> sa aming tub o. O kahit panluto lamang namin at pantimpla ng gatas ng d alawang taon kong anak. agad na pinutol ang aming tubig. Nakiusap din sa kanya ang da lawa kong anak na dalaga. Hindi yata niya nauunawaan na maaaring ikapaham ak ng mga anak ko kung susundin ng mga ito ang kanyang payo. Alinman sa dalaw a'y ayaw nilang ipagkaloob sa amin. ma aaring <i>substandard</i> ang materyales na ginamit. Nang mga sandaling iyon. Dito na ako halo s maiyak dahil sa nararamdaman kong galit sa walang pusong <i>building administr ator</i> at dahil sa awa sa aking sarili at sa aking mga anak. Matapos marinig ang aking kwento. Una. Kaya para sa akin ay wala kaming dapat bayaran. Hindi yata nauunawaan ng <i>building admini strator</i>ang kanyang sinasabi. tumawag na ako sa aking asawang nagtatr abaho sa Saudi Arabia para ikwento sa kanya ang nangyari. Bakit kailangan pang lagyan ng <i>lock</i> ang metro ng tubig namin? Magnanakaw ba kami na "nanakawin" ang sarili naming tubi g? O para ba pahirapan talaga kami? O para ba ipamukha sa amin ng <i>building a dministrator</i> ang kanyang kapangyarihang alisan kami ng tubig na napakaimport ante sa buhay ng kahit sinong tao? Tubig na hindi naman namin hinihingi kundi b inabayaran namin buwan-buwan? Tatlong araw pa ang lumipas. Abogado ang isa sa kanila na nagsabing <i>inhuman</i> at <i>grave coercion < /i>ang aksyong ito laban sa amin. Noong una'y nagdesisy on akong huwag na sanang paratingin sa kanya ang bagay na ito subalit nagbago an g isip ko sapagkat bilang ama at asawa. may karapatan siyang malaman ang mga nan gyayari sa amin. Sa halip na pakinggan ang aming pakiusap." Walang ngang abug-abog. Pangalawa. tinulungan nila akong makiusap sa <i>building administrator</i >. Subalit nanatiling sintigas ng adobe ang puso ng <i>building administrator</i>.sa loob ng sementong kinababaunan nito. Ipinarating ko sa <i>building administrator</i> na masisimulan nil a anumang oras ang pagtatrabaho sa loob ng <i>unit</i> namin kung pagbibigyan ni la ang una kong hiling tungkol sa medikasyon ng anak ko. Naroon din ang pahingahan at tulugan ng mga lalakin g manggagawa ng <i>condominium</i>. Ang 9<i>th floor </i> ay <i>commercial area</i>. nakasaad naman sa sulat na "d ahil ayaw kong pumayag na masimulan na ang pagtatrabaho sa loob ng aming <i>unit </i> ay puputulan nila kami ng tubig. nagmatigas pa rin ang <i>building administrator</i> na huwag kaming bigyan ng tubig. o kung ililipat nila ka mi sa ibang <i>unit</i> o sa <i>dormitory</i> nang wala kaming anumang babayaran . Subalit kahit anong pakiusap namin. Usapin na ito ng pagmamaliit sa aming pagkatao at ng tahasang pagpapakita ng kawalan ng pagtitiwala sa amin. Alinman sa dalawang ito an g talagang dahilan ay parehong wala kaming kasalanan. <i>poor workmanship</i> o <i>poor building construction</i>. pagkatanggap na p agkatanggap namin ng nasabing sulat.

it</i>. Idagdag pa ang kirot ng kany ang kalamnan at nakahihilong hapo. At ang mga anak ko naman. Sinunod niya ang tuks o ng paghimbing. Muling nabuksan ang baral ng kanyang haraya sa kalaliman ng pag-idlip. Sa malayo. guminhawa ang buhay ng aming pamilya. Binuksan niya ang nakapinid na pinto ng kanyang silid. kung bakit nagagawa ng <i>building administrator</i> na tratuh in kami nang hindi maganda. Matapos ang pag-uusap naming mag-asawa. Pinilit lamang siyang pauwiin ng dilim at nagbabantang galit ng panahon. At para hindi na rin daw siya mag-alala nang labis sa aming mag-iina. Nang-aakit ang alindog ng kanyang papag na ni minsa'y di niya pina gkaabalahang sinupin ang nananahang banig. naisip ko ring ang kawalan ng pad re de pamilyang magtatanggol sa amin marahil ang dahilanagiging OFW din niya mar ahil ang dahilan kung adre de y naming pamilya. nasa loob na siya ng garapong binabaha ng salitre habang may umaaligid na pulutong ng mga buwitre. mataman kong pinag-isipan a ng kalagayan namin pati na ang epekto sa amin ng kanyang pagiging isang OFW. Ngayon. Sa kabilang banda. 4 Title:Kwento (18) Hanggang sa lamunin na ng gabi ang araw. natanawan niya si Layang nauupo sa may katarikang ba ngin habang tila pinupunit na asero ang hagalpak ng pagtawa. Sa bandang huli. Subalit ngayon. Naghahanap ng butas na mapagtataguan. alang-alang sa pakiusap ng aking asawang na g-aalala sa aming kalagayan at para na rin sa kapakanan ng mga anak ko. Napag-aaral namin sa isang kilalang ekslusibong paaralan ang aming tatlong anak na babae. May naghaharing katahimikan. Mu la nang magtrabaho siya sa Saudi Arabia at kumita ng dolyar. Nakabili kami ng sasakyan at ng bahay at lupa sa Laguna. Ito ang dating tagpuan nila ni Laya. Bubwit siyang nasa sulok ng kagipitan. Alam kon g naaapektuhan nang labis ang aking asawa dahil malayo siya sa amin at wala siya ng magawa para tulungan kami. mayroon kaming bagong <i>property</i> . Sa kamay niya ay a ng mga lubid. kahit wala silang sinasabi at hindi sila n agrereklamo ay alam kong nahihirapan na rin sa aming sitwasyon. Pumayag na ako kahit na masamang-masama ang loob ko sa hindi makatwiran at makataong pagtrato s a aming mag-iina ng <i>building administrator</i>. nagpagpasyahan kong payagan na rin ang pagtatrabaho aming <i>unit</i> kahit na wala kaming ano mang matatanggap na probisyon sa <i> developer</i> ng <i>condominium</i>. kumot at unan. Nakita niya ang kalawakan ng mabatong talampas. Umangat ang kanyang pakpak at bumagwis sa hangin upang lumutang k .ang <i>condominium</i> na tinitirhan namin ngayon. Nag-iisa na siya. Nakagapos na siya sa nakasusulasok na katoto hanan. Tinatakam ang mga ito ng kanyang sari ling kalamnan.

Lumipas na ang araw kay Berting. Mahirap ang may kagalit. Si Caloy. Tunog ng kampana ng Simbahang Quiapo ang kanyang palatandaan kung kailangan na siyang umuwi tuwing hapon. "Alam kong ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Aling Amanda. ang kip kip ni Laya. Walang nakaaalam kung kaila n lilipas ang tag-ulan. May kasama akong tutulong sa akin." tapos wala na siyang nasabi pa. Halos magmakaawa na ang bata sa kanyang nararamdaman. Malapit na. May lalaki sa d ilim na papalapit sa kanya. Sabay ulit sa dibdib. May kislap na naaaninag mula sa kanyang kamay hab ang lumalapit siya't gumuguhit ang kidlat. Lumpo na si Berting. Wala kang ginawa kundi ang pagsawain ang patalim mo sa katawan ni Aling Amanda. Nasa kanya na nananahan si Laya. Tila hinuhugot daw sa kanyang likod ang mga buto sa kalamnan. Kakalahating mukha ang bumabakat sa sasandaling liwanag na naglalagos sa bintanang kapis. Tag-ulan na ngunit walang nakababatid ng paglipas nito. Lumalapit pa. Umusal pa ang lalaki sa dilim. Pipi na si Be rting. Sinundan ko ang panaginip at kutob ko. At muli doon n . May tila pinupunit na hininga." nagngangalit ang bagang nito na na ghahayag ng panunuya at poot. Nakita ko. Hindi kita titigilan. Napipiho niyang kilala niya ito. Hindi na siya makalalayo pa. Napahilahod na lamang si B erting sa loob ng garapon. Hawig ng nasa kanyang panaginip bagamat itinuturing din niyang isa ito. Wasak na si Berting. Madalas atakihin ang bata. Walang magawa si Berting. "Tama. Taga-kumpuni ng mga sirang relo at orasan si Mang Banong sa isang maliit na lugar sa Raon. Subalit lumalapit sa paglipad si Laya at sa paglipad nito'y nabubura ang kanyang pag-aagam-agam kung sino nga ang lalaki. Ang pag-ikot ng kamay ng mga sari-sar ing relo ang kanyang hinaharap araw-araw. nakilala niya ang tinig nito. Kipkip ing bilin.. nakapaninilab. sa kamay. Kilala niya ito. Pero wala nang ligtas pa. Baon niya ang isang garapong niya itong dinala at tumakas habang nagwika ng hul Aurora. Nakaumang sa kanya." aserong tawa ang narinig niya bago siya lagutan ng pantalon ni Berting. sumingaw ang tikas ng b awat hibla ng kanyang kalamnan. Sabay ulit sa pantog. May katandaan na siya. Malupit ka Berting <p d>. Bubwit siyang nasa sulok ng kagipitan. Lumalapit pa . Inawat na lamang siya ng kanyang panaginip nang akalain niyang nasa bago ng dimensyon siya ng pagkakaidlip. Tama lamang upang makalipas sa maghapo n ang kanyang tinatanggap na salapi. May buong imahen na ang nakikita niya kasabay ang nakagagalos sa diing pagsasalita. Naghahanap ng butas na mapagtataguan. "Hindi ako lilimot a." sabay tarak ng patalim sa sikmura. Binuksan ni Caloy ang binabaha ng salitre. wala na ang ulan at handa na ang lahat sa libing ng matanda ng babae habang ipinapasok naman ang isa pang ataul. si Lay Kinabukasan. May nakabuhol na lubid sa paa. Kinakailangang mabigya ng lunas ito. Batid niyang kilala niya ito. Nagising ang kanyang ulirat. sa dibdib at leeg. "Bakit 'di mo 'k o tigilan? Wala akong ginagawa. Nagsimulang rumagasa ang ulan. Wala siyang magawa sa takot. "Minsan kailangan mong maging mapagmagandang-loob sa mga taong iyong ki nasusuklaman.. Di ako nagkamali. Napanaginipan ko ang sinapit ni Aurora. Ang lalaking bihag ni Laya. Si Caloy.</pd>" sumisiklab. Sabay ulit sa leeg. Hindi niya maaninagan noong una ang mukha nito.asama ang nakabitin sa dulo ng lubid ang isang lalaki. <b>Oras sa Namamanata</b> Si Mang Banong ang naiwan sa kanyang nag-iisang anak na may sakit sa gul ugod nang maagang namayapa ang kanyang asawa.

Wala siyang mapasukang trabaho bukod sa kanyang natutunan sa mga kaibigan g nasa ganoong kalagayan din. Hindi na siya ang B obot na madusing. Ang dating labimpitong taong gulang na bata ay wangis binatang may hustong gulang. Kung m ay makapagbibigay lamang sa kanya ng pagkakataon upang makahiram ng salapi subal it wala. <b>Si Bobot</b> Nag-iisang lalaki sa limang anak si Bobot. pati pa ang pa mumuhay. Wala silang aasahan kundi ang kanilang sarili at dikta ng pagkakataon. Ang sigarilyon g nag-aalis ng pait ng nakaraang gabi. Kasama sila sa bayong ng hirap. Kung minsan naman. tila bangka y na pinagsasawaan ng buwitre. Hindi niya pansin ang pagkulo ng sikmura. Bawat gabi'y tila kahoy siyang inaanay. Ginampanan na niya ang lahat na yatang papel sa pakikitungo sa mga taong nakipagtawaran sa kanya. Tahimik ang paligid. inaalayan din siya ng gulpi ng pagmamahal. Hindi pa niya alam kung kailan ito matatapos. Iba' t iba ang awtong sasakyan patungo sa iba't ibang lugar na iisa lang naman ang na ngyayari. Kinakalimutan na niya ang sarili kung lubog na ang araw. Kung minsan pa nga. Nariyan ang maging tila turuan at sunudsunurang aso. iba't iba ang k asama. Masaya ang gabi. Pangarap ng kanyang ina ang makatapos ng pag-aaral k ahit na isa sa nakababatang kapatid ni Bobot. Lalong suot din niya ang lakas ng loob na hindi karaniwan sa kanyang edad. Nagsawa na ito sa pag-iyak. B asta hanggang kaya niya ay tuloy pa rin ang pakikirigodon sa mga estrangherong l alaking babae ang puso o sekswal na pangangailangan. Ganyan ang gabi kay Marco. Butil-butil na ang pawis sa kanyang kulobot at sunog na balat. si Marco kung gabi. Kulang na kulang na ang panahon upan g umasa na lamang siya sa maiipon na salapi mula sa kanyang hanapbuhay. Labimpitong gulang at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Lumabas na ang doktor. sabay pang umiihip ang kara mdaman sa kanyang mga kapatid. Tuwing umaga lamang ito h umuhupa. tuloy sa paghawi ng mga numero ang kamay ng orasan. Kung minsan lima. Nasa lansanga n ng kilalang kalye siya naghahanapbuhay tuwing pinangas na ng dilim ang liwanag . Mataimtim niyang hinintay ang paglabas ng kanyang anak o na kahit ng doktor na magsasabing maigi na ang bata. Dumating na ang sukdulan ng sakit ng k anyang anak. Napaupo na lamang si Mang Banong habang inililipat sa ibang silid ang kanyang anak. Bawat sinasamaha'y sari-saring paraan ng saya ang dinaranas. kung minsan anim o pito ang kanyang nakakatambal. Ala-sais na ng dapithapon subalit wala ng humudyat na kampana para magpaalala ng kanyang pag-uwi. Naisip niyang kunin ang mga mamahaling relo sa kanyang pinapasukan at ipagbili ito. Siya si Bobot. Baldado ang ina. Sarap na lama ng ng paghitit ng sigarilyo ang nagpapasigla sa kanyang katawan. Saya na niya ito na minsan niyang hinili ng na sana'y tulad na lamang nito ang buhay niya.iya katatagpuin ang kanyang nakaratay na anak. Bagamat ang dalawa sa kanyang kapatid ay may hanapbuhay sa lansangan hindi pa ri n husto ang kinikita nito para sa kanilang pangangailangan. ang mga kapatid. Maputla. Uuwi siyang ma y pasa at paso ang katawan. Pasa-pasa ang kanyang tuhod sa pagluhod-paggapang sa Simbahan ng Quia po makahingi lamang ng kapatawaran sa kanyang nagawa habang lumalaban sa kamatay an at buhay ang kanyang anak sa ospital. Wala nang naghihirap sa bahay. Kakap irasong ungol na lamang ang ginagawa nito. wala na ang kanyang anak. Suot na niya ang malinis na mumurahing damit at sapatos. Tuwing umaga lamang siya nagigising sa isang bangungot. Gipit na gipit na silang mag-ama. Inilako niya ang mga relong kahit sa panaginip ay hindi mapap asakanya. Para itong manikang nakahimlay s a magaspang na papag at mainit na silid. Suo t din niya ang hindi nabibiling kapal ng mukha. Hindi na niya maaasahan pa ang in ang nabaldado ilang taon na ang nakalilipas. Hindi sapat ang sam paguitang kadalasa'y lanta ng iuuwi o ang pagpapakintab ng sapatos ng kung sinusinong naglalagalag sa abenida. May takdang paggamit at takda . Tahimik din ang bata. may manipis na pangangatawan at may namamagang likod at balikat ang bata. Tumugtog ang kampana ng simbahan ng ka tanghaliang tapat. ang maging tigre sa bangis at maging sawa sa lambing sa pakikiniig .

Gulat at tulala ang lahat. Payapa ang pag-agos nito hanggang sa dulong hindi na maaabot pa ng paningin. Malakas ang pag-agos sa gitnang bahagi ng ilog subalit nakukuha pa ring magkaroon ng sapin-saping pa gbibilug-bilog ang tubig sa pagpatak ng mga munting batong ipinupukol. Naroroon ang pagtataka ng bata nang iwanan ng kanyang lolo ang p angakong darating ang araw na maliliwanagan din siya. masdan ang kulay at damhin ang lamig at init. Sumapit na muli ang isa pang tag-init sa ilog habang umiihip na muli an g habagat. Minsan. Pinanawaan ng hinagpis. Tahimik lamang ang matanda tuluy-tuloy sa pagsusulat ng mga titik habang ang apo ay nagtatampisaw sa tubig. Ito na a ng kanyang ikalawang buwan ng kanilang unang anak. Dalisay ang tubig sa ilog na pinakikislap ng namumulang pag lubog ng araw. Huli na. Ang silbi raw nito'y upang maiwan ang isang bulong ng kaluluwa s a daigdig. Ito raw ay katu mbas ng larawan na nagpapaalaala ng isang bagay. naubos na marahil ang mga batong dapat na maipukol o kaya'y nada gdagan pang higit ang pagtataka ng apo sa ginagawa ng matandang makata nang pumi rmi ito sa isang tabi. Makailang ulit silang ganito na la ng ang nangyayari. Madalas matagpuan ng hanging habagat ang makata at ang kanyang apo sa il og tuwing tag-araw. Habang malayu-layo na rin ang nararating ng batong ipinupukol ng apo ng makata. . Ganoon pa rin ang hawi ng agos s a ilog. Buntis si Ema noon. Parang paghingang kailangang gawin para malubos ang buhay. Ilang ulit itong nang yari. Umaasa. Naghihintay sa asawa. Napatid ang sa ya ng mga tao nang mapansin nilang nakahiga ito sa riles habang humaharibas ang padating na tren. Nalaman niyang sumusulat ng berso ang m atanda. Hindi na paulit-ulit pa. Napawi na ang tag-araw at hinalilihan ng tag-ulan. ang makata sa ilog.ng tapos. Mahinahon na sagot ang s ukli sa kanya. Para hig it na masamyo ang bango. Nakamatayan niya ang pista nang hindi pa natatapos ang kasiyahan. Higit nang naiintidihan ng apo na ngayon ay lolo ng kanyang apo a ng mga berso ng kanyang lolo. Tumugot ang bata at lumapit sa kanyang lolo na nagtatano ng kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Dito niya nasabing. Tanging ang diwa lamang ng matanda ang nakiki paghuntahan sa tagpuan at mga imaheng kathang-isip. Walang nakagalaw para pigilin ang mamang abot-tanaw ang layo. Patay na ang kan yang asawa. Malinaw na ang paliwanag ng makata sa kany ang apo. Papalubo g na ang araw. Ilang sandali rin ang kanyang ginugol upang mapagmasdan ang pagsusulat ng makata. Nabasa na lamang ang alikabok ng pulang katas na nagmula sa nagpipigaang laman at bakal. Naitanong niya kung ano nga ba ang tula sa matanda. Nakatitig sa kalaliman ng dalawang bakal na nag-uunahan. Bla ngko ang kanyang mukha. Ang araw ay nang maalis ang asawa niya sa pabrikang pinapasukan. Inihayag ni lolo ang mga salitang naiwan sa kanya ng kanyang lolo. Hindi pa nsin ng apo ang matanda sa kanyang ginagawa. Batid mo lang na mayroon itong bukanang patatapos sa isa pang mala king bahagi ng tubig. Siya si Ema sa ikadalawampu't anim na taon. Matiyaga siyang naghihintay ar aw-araw sa tren na nagdaraan. "yumao na ang matandang makata subalit buhay siya s a titik na umiimahen sa makata ng ilog." Papalubog na ang araw. Nagkakasundo lamang kung kailan nararapat lumisan. salit-salit na tila tirintas ng panahon. Naroroon pa rin ang apo at si lolo. <b>Sa Riles<b/> May babae sa istasyon ng riles tuwing hapon. Mataimtim niyang isinusula t ang mga salitang akma sa nilalaman ng kanyang sulatin. Hindi rin niya pinalampas ang pagtataka kung bakit nagsusulat ang kanyang lolo nito. <b>Makata sa Ilog</b> Ganyan ang umaga ni Bobot. Binabasa ni lolo ang mga tula s a kanyang apo.

" "Kapag di nadiligan ang buto sa loob ng aking tiyan.4 Title:Kwento (9) "Naku! Pa'no na kaya 'to? "May espesyalista kayang doktor na para lang sa pag-aalis ng buto sa tiy an?" "Paano kung tumubo na ang buto at maging isang malaking puno sa loob ng aking tiyan?" "Paano na ang aking tiyan?" "Magiging parang buntis kaya ako o maging isang malintog na lobo ang aki ng tiyan dahil sa puno ng santol na nagsisimula ng tumubo? "Makakakain pa kayo ako?" "A! Alam ko na. tiyak na mal ulunod ito at mamamatay. May maliliit." "Paano na kaya 'to?" "Kanino ko kaya sasabihing may buto sa loob ng aking tiyan?" "Teka parang may mga ugat nang lumalabas sa aking tiyan." "Sabi kasi ni Lola Terry kapag nasobrahan ng tubig ang buto." "Sabi kasi ni Lola Terry kapag di raw nadidiligan ang buto. At di na magiging isang puno. At di na magiging isang puno." "Pero paano kung matakaw pala sa tubig ang buto ng santol? Baka lalo bu milis ang paglaki ng puno sa loob ng aking tiyan." "Pero paano kung mauhaw ako?" "Kailangan ko rin ng tubig." "Kapag nasobrahan sa tubig ang buto sa loob ng aking tiyan. natutuyo ito at di na tumutubo. tiyak na mauuhaw it o at mamamatay. iinom ako ng maraming-maraming tubig. malalaki at paliku-likong ugat. di na lang ako iinom ng tubig para di na tumubo ang buto sa aking tiyan." . nalulunod i to at namamatay." "A! Alam ko na.

Ngayon. binibili pa 'yan. "Martina. Ang tamis-tamis!" ang lumabas sa bibig ni Kuya Lester. "Teka pala! May buto pa nga pala ng santol sa aking tiyan. Pagkatapos mabalatan ni Lola ang santol." Pinuntahan ni Lola Terry ang telepono. Kring! Kring! Kring! "Si Lola talaga. "Sa Maynila." ang sabi ni Lola habang ibinibigay sa akin an g santol. at mata?" "Paano na ako makakahinga. At si Kuya Lester. buti na lang at biglang nag-ring ang telepono kung hind i." ang sabi ng isip ko. Inabot ko ang santol at nang kakagatin ko na. bibig. makapagsasalita. Walang putol magbalat ng santol ang aking Lola. At sandali lang. teng a. naalala kong bigla. is ang matamis na matamis na santol. nakita ko na namang nakahain ang sandamukal na santol. makaririnig. "Sarap talagang panghimagas ng santol. "Para sa aking mahal na apo."Paano kung lumalaki na nga ang puno ng santol sa loob ng aking tiyan?" "Paano kung maglabasan na ang mga sanga nito sa aking ilong. Pinili ko ang pinaka-<i>orange</i> at ipinagbalat na ako ni Lola Terry. at makakakita?" "Makilala pa kaya ako nina Nanay at Tatay? Ng aking mga kaklase pag-uwi ko sa bahay namin?" "Naku! Ilang oras na ang buto ng santol sa loob ng aking tiyan. saka isinawsaw sa isang platitong asin." si Lola Terry uli." "Gaano na kaya kalaki ang buto sa aking tiyan?" "May sumusulpot na kayang isang dahon? Dalawang dahon? O tatlong dahon ?" "Gaano na kaya ito kataas? Kalahating dangkal kaya? Isang sangkal? O higit na sa isang dangkal?" Sa gitna ng mesa.' ang utos sa akin ni Lola Terry. "Para talaga sa 'yo ang matatamis na santol na 'yan!" ang sabi naman ni Kuya Lester. tiyak na makakakain uli ako ng santol. Kanina pa ako kumain ng santol pagkatapos ng tanghalian. pumili ka ng santol na gusto mo at ipagbabalat kita. "Martina! Martina! Ang iyong nanay nasa telepono! Dalia n mo apo!" "Nanay?" "O anak kamusta ka na?" . hapunan na. kumuha na rin ng santol at kinagat na lang niya ito.

tatlo pang santol ang binalatan ni Lola Terry par a sa akin. "Anak. Kapag nasa malaking bahay na kami. Gusto ko na ulin kainin ang matamis na santol na binalatan ni Lola Terry. sasama 'yon kapag umoo ka. Di mauubos ang tawanan naming tatlo sa bilog na mesa na puno ng pinagbal atan ng matatamis at parang maliliit na bumbilyang santol. Sila an g kambal kong kapatid na babae. g aling daw sa laro ang pangalan ni Ate Rowena at ni Ate Sally." sabi ni Kuya Lester habang hinihimas-himas ang pilit pinalalaking tiya n. Malapit na ang pasukan anak. "Aba e. "Gener. "Kung maliit lang naman ang buto. Ate Charito. "Si Lola naman. Baka makalunok ka ng buto'y may tumubong puno sa iyong tiyan. iakyat mo ng santol ang iyong Tita Glenda par a maiuwi nila sa Maynila. Sabi ni Nanay. Dahan-dahan lang." sagot ni Nanay. puwedeng tumubo sa loob ng tiyan?" Isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Nanay." "Pero anak. naglalaro kami ng taguan. At si Kuya Lester mukhang nakakarami na. at si Kuya Tuan. di totoo 'yon. nanakot pa! E kung totoo 'yon e di lumaki na ang butong nalunok ko noong nakaraang bakasyon. Tapos ako raw ang pansiyam ang sabi sa akin ni Nanay. mukhang nakakarami ka na. Kuya Puti. . siyam kaming magkakapatid. Kaya bin ibilang kong lagi. Kuya Ruben. Si Ate Perla. TUWING HAPON. WALONG LAHAT ANG aking mga kapatid. Piliin mo 'yung mga hinog. Rowena puwera at Sally kasali. Magkamukhang-magkamukha sila." Sa sinabi ni Nanay. SINUSUNDO ako ni Ate Rowena at ni Ate Sally." "Nay?" "O ano 'yon anak?" "'Pag ba nakalunok ng buto ng santol. bukas nang umaga. 'Pag balik ko sa mesa. Taguan sa salamin ang aming laro. Siguro ngayon may puno na sa loob ng akin g tiyan." ang sabi ni Lola Terry kay Kuya Les ter. Bumalik na uli sa dati lah at. Madalas si Ate Rowena at s i Ate Sally lang ang aking nakakasama. hane?" ang bilin ni Lola. nakahinga na ako. Kuya Itim."Ayos maman po ako dito 'Nay. Hindi mabut i sa katawan ang makalunok ng buto ng santol. Ate Sally." "Susunduin ka na namin bukas ng Tatay mo. May sobra pang isa sa aking mga daliri. Ate Rowena. kailangan din na mag-ingat sa pagkain ng santol. "Lester. hanapin mo na kami!" ang sabi ni Ate Rowena.

makikita mo kaya kami?" sabi naman ni Ate Sally. "Brummmm! Brummmm! Brummmm!"uli ang aming maririnig. . Siguro talagang salbahe ang mumu kaya dapat akong idaan sa bintana para di niya ako makasalubong sa hagdanan. Tapos malakas na. Taguan uli sa salamin ang aming laro. Nakapikit ako dahil sa sobrang l ula ko. Pauwi. bilisan mo at may mumu sa bintana. "Halika na Bunso. Si Ate Sally. Siguro salbahe ang mumu sa bintana. Sa malaking salamin ng lumang aparador. "Gener. Parang sa salamin galing ang kanilang mga boses. nilingon ko si Ate Rowena sa malaking bintana. Biglang matataranta ang dalawa kong kapatid. "Halika na Bunso. Siguro talagang salbahe ang mumu sa bintana. Idadaan na naman nila ako sa mataas na bintana." aya ni Ate Rowena. Matataranta na naman si Ate Sally at si Ate Rowena. Tapos nagmamadali akong ihahatid ni Ate Sally sa maliit na bahay namin n i Nanay. nakikita kong magkatabi sila per o di ko talaga makita ang kanilang pinagtataguan." aya ni Ate Rowena. Nakapikit pa rin ako per o di na ako gaanong nalulula. "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" ang aming maririni g. Mahigpit na ang hawak sa akin ni Ate Sally. nakikita mo ba ang aming pinagtataguan?" si Ate Sally naman. "Bakit parang di siya natatakot sa papuntang mumu sa bintana?" LAGING DI NATATAPOS ang laro namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally dahil sa malakas na "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" na naririnig namin. Idadaan nila ako sa mataas na bintana. nakikita ko silang dalawa pero d i ko talaga makita ang kanilang pinagtataguan. bilisan mo at may mumu sa bintana. Sa malaking salamin ng lumang aparador."Gener. Bababa ng bahay si Ate Sal ly at hahawakan naman ako ni Ate Rowena sa dalawang kamay. KINABUKASAN. saan kaya kami nagtatago?" sabi ni Ate Rowena "Gener. Tapos ihahatid na uli ako ni Ate Sally sa maliit na bahay namin ni Nanay . Tapos isang malakas na. Maglalaro uli kami sa malaking bahay na may dalawang malaking bintana. naghihintay naman sa ibaba ng bintana. Malalaki at mabilis ang aming mga hakbang. SUSUDUIN ULI ako ni Ate Rowena at ni Ate Sally.

Nagkaroon na ng mukha ang salbaheng mumu na sinasabi ni Ate Rowena. "Talaga 'Nay. Hindi kaya niya tinatakot ang walo kong kapatid na nakatira sa malaki na ming bahay? Siguro kaya di ako nakatira sa malaking bahay dahil maliit pa ako. Dumating din pala si Ate Perla. si Ate Rowena at Ate Sally. Kaya na nilang labanan ang mumu sa bintana. Kuya Puti." "Oo anak. Binihisan ako ni Nanay nang paborito kong damit. madali akong inihatid ni Ate Sally sa bahay namin ni Nanay. "Maiintindihan mo rin ang lahat anak pagdating ng panahon. KINABUKASAN NG HAPON. Di na nakababa si Ate Sally para saluhin ako sa ibaba ng bintana. Pagdating namin sa malaking bahay. Kuya Ruben. Per o di mumu na pangit ang mukha at malaki ang bibig. . Tapos. Kaila ngan ko pa ang pag-aalaga ni Nanay. may nakakatakot na nangyari habang naglalaro ka mi ni Ate Rowena at ni Ate Sally. sinundo uli ko ni Ate Rowena at Ate Sally. at siyempre. Siguro pag-malaki na ako sa malaking bahay na rin ako titira. Pin ulbuhan ako ni Ate Rowena. Kuya Itim. Nakita ko ang nakaparadang pulang dyip." Naramdaman ko na lang ang mahigpit na yakap ni Nanay. Basta narinig na lang namin ang malalakas na paa na umaakyat sa hagdanan. Kuya R uben. GABI. Kuya Puti. Ate Rowena. "Pero pano nga pala si Nanay? Sasama kaya siya?" PERO ISANG HAPON. Tapos natulog na kami. Sinuklay naman ako ni Ate Sally. ibang-iba talaga ang lahat. Siguro ang laki-laki ng kanyang bibig dahil ang laki ng boses niya. Sina Ate Perla. Parang kakaiba ang lahat.Siguro ang pangit-pangit ng mukha ng mumu. Pero hindi m umu ang nakita mo kanina. at Kuya Tuan ay malalaki na. Tulad uli ng dati. Ate Sally. TINANONG KO si Nanay tungkol sa mumung nakita ko kanina sa malaking bahay. PAGKATAPOS NARINIG NAMING lahat ang "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" at ang paang umaakyat sa hagdanan. walo silang aking kapatid at ako ang pang-siyam." ang sabi ni Nanay habang hinihimas ang aking ulo. Kuya Itim. Pero sa hagdanan na niya ako idinaan. hindi siya mumu na dapat mong katakutan. Napatayo si Ate Rowena at si Ate Sally pero huli n a ang lahat. Ate Charito. nakita ko sa pinto ang mumung nakita ko kahapon. Kuya Tuan. Ate Ch arito. Binilang ko silang lahat. "Ialis ninyo ang batang 'yan sa bahay na ito!" ang sabi ng mumu nang ma kita ako.

Lumapit sa akin ang mumu. "Aba. ikaw na ba 'yan?" ang sasabihin ni Nanay." ang sabi ng mumu. Lalangilang itlit ang makintab naming sahig. Siyam kamin g magkakapatid at ako ang bunso. TUWING GABI. "Oo!" Gabing-gabi na kung umuwi ng bahay si Tatay at pagkagising naman namin n i Nanay sa umaga. Medyo natakot ako sa kanya." At nakapalibot silang lahat sa akin. pahina. gusto po namin na dito na siya tumira. Wala na ang mumu sa bintana na aking kinatatakutan. At sa hating-gabi." ang sabat naman ni Kuya Ruben . Tatakpan ko ng unan ang aking teynga. Hinawakan niya ako sa balikat." ang sabi ni Ate Charito. . "Tay." si Ate Sally naman. "Tay. di ko pa rin alam kung saan sila nagtatago at kung paano sila napupunta sa salamin. "Tay. simula ngayon dito na siya titira sa atin. hanggang lumakas nang lumakas." si Kuya Tuan ."Tay. Pinalalak as ko ang aking loob dahil sa mga nakatatakot na namang pangyayari. "Nardo. "Mga anak. Biglang sumaya ang malaking bahay. kak alat ang amoy ng maitim na tambutso ng sasakyan. "Para naman may maiangkas ako sa 'king matuling bisikleta. Hindi na kami nagmamadali at di na ako idinadaan sa bintana 'pag nariri nig namin ang "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" at ang paang umaakyat sa hagdanan. PINAGHAHANDAAN KO ang pagdating ng aking Tatay. mabibilang ko na talaga. Maraming halik at yakap ang ibinigay sa akin ng aking walong kapatid. siya na po si Gener. "Nakakamukha natin siyang lahat. maririnig ko ang hilik ng parang isang halimaw sa l oob ng malaking kuweba?malakas. nakaalis na siya. Ngayon. kamukhang-kamukha ko 'ata si Gener. maiiwan ang kulay-itim na bakas ng mga paa." ang sabi ni Kuya Puti. siya po ang bunso naming kapatid. para naman magkaroon ng bata dito sa 'ting bahay. SIMULA NOON. Hanggang ngayon. "Sinong magsasabing hindi namin siya kapatid?" si Ate Rowena. Dahil ang mumu pala ng iyon ang tatawagin kong TATAY. magkakalatugan ang mga pinggan at baso." ang sabi ni Ate Perla. NATATAPOS na lagi ang laro namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally.

narinig nila ang sigaw mula sa malay o: "Nanduon sila!" Sinundan ito ng mas malayong sagot. Hindi na binigyan. Sa isang kisap-mata. Ngayon. Hindi siya nagbago ng anyo. Ilang minuto lamang. umungol at tumabi sa kanila. kasalanan daw ng mga tao sa kabayan an na ayaw magbayad ng puting dumalaga. narinig uli nila a ng mga sigaw. lalo na nang umalingawngaw uli ang mga siga w. itinaboy pa nila ang ma tanda na nagbanta. Tuma kbo na rin ang dalawang mangangahoy. sa dilim. Sabi ng iba. Nakababa na ang araw pagda ting nila sa paanan ng bundok at. Umingit-ngit sa takot ang mg a aso. kahit na sa liwanag ng buwan. Ang lima o anim na anak-anakan na nakakita sa kanya. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. dumating ang mga humahabol . tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na "mutya . sa takot. Isa sa mga mang angahoy. ay bumaril sa mga halimaw subalit mintis! Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling.mga dambuhalang halimaw pala! Sinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo. Isang hapon. "Duon sila! Duon!" Hindi naunawaan ng dalawang mangangahoy subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso. Ang mga nilalang na tulad niya ay maniwar ing lumilitaw na lamang. laging sabi ay bata. Naglaho na si Mariang Makiling. mula sa gilid ng bundok.155 Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mangangahoy. o kung mayruon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. pinaparusaha n niya ang mga ito. mas malapit." Wala ring nakaalam ng tunay niyang pangalan. wala nang tumatanggap ng handog na yaman.Folktales Word Count: 2. binitawan ang dal ang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso. ma rami nang taon na hindi siya nakikita. Subalit sumbong ng iba. naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. at "ng Makiling" dahil duon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita.7 Title:Sanaysay (37) Text 113 . basta tinawag na lamang siya ng mga tao na "Maria" dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina. dalawang mangangahoy ang pauwi mula sa bundok. maliksi at dalisay si Mariang Makiling. Nasalubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. Subalit ngayon. at kumaripas ng takbo. nagalit daw si Mariang Makiling dahil tinatangkang agawi . o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. ang mga kasal at iba pang pagdiriwang a y hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria. Minsan. ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan. "Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop!" Humalakhak ang dalawang lalaki bago nagpatuloy pauwi. malapit na malapit na! Sindak sila sa bilis ng mga humahabol! Umabot ang dalawang mangangahoy sa sapang Bakal at. mas matapang. kahit anino ay hindi na aninaw sa Makilin g. kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. Pagkaraan ng ilang saglit.

Maganda at magiliw si Maria. pati na ang iyong mga kamag-anak. Siksikan ang mga tao duon sapagkat "araw ng p amilihan" nuon. upang gamitin sa kasal ng kanyang magiging asawa. Pati ang mga taga-kalapit ba ranggay at nayon ay dumayo upang magkalakal din. SABI sa mga alamat. Hindi sin asadya. "subalit ang ka ilangan mo ay pag-ibig na tao. Diwata rin tulad ng mga ma gulang. tulad ng madalas niyang pasyal sa gubat ng bundok Makiling. wala nang nakakita kay Mariang Makiling o sa kanyang kubo. Dalawang katulong na Aeta ang lagi niyang kasama pagpunta sa talipapa. nagtungo sa talipapa ng Makiling si Gat Dula. hindi karaniwan si Maria subalit nakihalubilo siya at nakipag-usap sa mg a tao. bitbit ang isang buslo ng luya na ipinagpapalit ni Mariang M akiling . hindi tinamaan ng salot o bagyo ang kanyang bukid. yumuko si Gat Dula kay Maria na. Sinasabi pang sobra-sobra ang awa ni Maria ng Makiling. namili sa talipapa at iba pang karaniwang gawain ng mga tao hanggang ngayon. Naging ugali niya ang mamasyal sa talipapa kapag araw. Upang makaiwas ang anak. upang mamili at mag-aliw. Malusog lahat ng kanyang m ga alagang hayop. nagkadikit ang kanilang mga balikat." sabi sa kanya ni Mariang Makiling. Umuwi ang binat a at ibinigay ang damit at alahas sa napipintong babae. "Sana sa akin ka ipinangako. Nalungkot ang binata nang marinig ito. nakasabay niya si Gat Dul a sa "pagtawad" sa isang piraso ng balat ng hayop. at nagkatinginan silang dalawa.sa mga salakot. Bilang paghingi ng paumanhin. at ito raw ang nagliligtas sa kanya sa anumang pangani b. ang damit at perlas ng kanyang ina ang isinuot nuong kasal. Walang sinasabi tungkol sa kanyang mga ugaling hindi maunawaan. Kaya naman kitang ipagtanggol.n ng mga <i>hacenderos</i> ang lupain sa bundukin. Ang makapal niyang buhok. Pagdaan niya. Minsan. Ang binata mismo ay walang imik. Isang araw. naglaho na si Maria Makiling. nahipo pa ni Gat Dula ang kamay ni Mariang Makiling sapagkat hawak nilan g magkasabay ang balat ng hayop. hindi lubos ang paniwala mo sa akin. subalit tahi mik at malihim." Nanduon din nuon si Mariang Makiling at nagkataon. Isa pa. at ang kaisa-isa nilang anak. si Maria. may isang binatang magsasaka na parang pinagpala ng tadhana. ay may sabit na mga bulaklak ng suha. Mula nuon. nakadamit ng sutla na may borda ng mga bulaklak. Ang alamat ni Mariang Makiling ay tungkol sa dalawang ganitong diwata nu ong Unang Panahon. karamihan ay t ungkol sa pagtulong niya sa mga mahirap at mga maysakit habang nakabalatkayo sa anyo ng isang karaniwang tagabukid. yumuyuko ang mga tao sa magalang na pagbati. at lalo siyang naging tahimik. Hindi lum alayo ang mga Aeta. Ang mga mamahaling ipinahihiram niya sa mga tao ay sinasabing ibinabalik sa kanya. MARAMING kasaysayan ang alam tungkol sa mapagpalang diwatang ito. banig at sutla. minabuti ng ina ng binatang mag sasaka na ipakasal sa pinakamagandang anak na babae ng isang mayamang pamilya. ang uso nuon. dumilim ang panahon para sa binata at kanyang mga mag ulang. Marikit ang kanyang mga m ata kaya pati mga babae ay naakit makiharap sa kanya. Kahit kaila n. at lahat sa nayon ay nasa talipapa. at ang "bilihan" sa katunayan ay palitan lamang ng mga dala-dalang bagay . Subalit dumating ang araw. sina Gat Panahon at Dayang Makiling. Nagkakilala sila at pagkaraan ng mahabang pag- . ilang araw lamang bago s iya ipakasal. ang panginuon sa nayon ng Bai. Bulung-bulungan na mayruon siyang anting-anting o mutya na taw ag sa bato na may hiwaga. Subalit hindi naibigan n g babae ang mga ito at. bitbit ang kanilang mga "panind a.wala pang salapi nuon. nagkapanahon nuong nakaraan." Pinahiram niya ng damit at alahas ang binatang magsasaka. ang mga diwata o diyos ay namuh ay tulad at kasa-kasama ng mga tao. ay hin di sumagot at tumingin sa malayo. Tapos. Dumalaw si ya kay Mariang Makiling sa kahuli-hulihang pagkakataon. at wiling-wili ang mag-asawang diwata sa anak na it inuring nilang kanilang kayamanan at ligaya sa buhay. nagsalita sila at umibig. sa halip. kasama ng handog na dumalagang manok na k asing puti ng gatas ang mga balahibo. sa hinhin. abot hanggang s akong ang haba. Kapwa nakaharap sa nagtitinda . Kahit na sila ay may hiwaga. Nagsimula ang isang digmaan at dumating ang hukbo upang kumuha ng mga bin atang gagawing sundalo. Mabait siya at mababa ang luob.

Nanghuhuli siya ng mga parupar o na tinutusok niya hanggang mamatay at isinasabit na palamuti sa buhok. Dahil dito. Naiwan ang mga buto kay Larina subalit hindi niya binig yan si Mangita. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa pagtahi sa mga lambat at sa pagbigkis ng mga sulu . Gaano man katalik sila . subalit kahit kailan man. sumandok siya ng kanin mula sa palayok a t pinuno ang mangkok ng pulubi. at nasuya sa pag-abala ng pulubi. Patuloy ang laganap ng sakit at si Mangita ay naratay. madalas dumalaw si Gat Dula sa bahay nina Gat Panahon at Dayang Makiling. at pakay naman ng mga diwata ang tumulong sa mga tao. Isang araw. Pagkaraan ng panahon." sabi niya kay Mangita bago uugod-u god na lumakad paalis. Sinigawan niya at iti nulak palayo. umukit si Mangita ng magagandang kabibi at ipina gbili. Nabalo nang namatay ang asawang babae. Naiwan g lubos na ulila na ang magkapatid. laganap ang sakit duon. ang matamis niyang ngiti ang siya ng nagpapaliwanag sa munti nilang kubo. Mula nuon. hindi maaaring mag-ibigan ang dalawang magkaibang nilalang. M apagbigay siya at mahal ng lahat ng kakilala dahil mabait. at nagsalit a pa ng paghamak. Siya ay nahawa. Kaya. "Subuan mo siya ng isang buto oras-oras hanggang pagbalik ko. sa laki ng inggit at muhi sa kapatid. itinago ni Larisa ang mga buto sa sariling mahabang buhok. namatay ang ama. Nagmakaawa siya kay Larin a na alagaan siya subalit malaki talaga ang muhi ng kanyang kapatid kaya pinabay aan siyang lumala. nag simulang gumaling si Mangita bagaman at lubha pang nanghihina kaya hindi nakayan ang magpasalamat. nakangiti nang bahagya si Maria nang maghiwalay sila. Hindi niya kinibo si Larina na tumawa lamang. Tapos.uusap. siya n a lamang ang tanging nagpalaki sa dalawa nilang anak na babae. Maputi naman si Larina at haling na haling siya sa manilaw-nilaw niyang buhok na pinatubo niyang mahabang mahaba. Nakiusap siya kay Larina na tumulong upang lumaki ang kanilang kita subalit hindi siya pinansin ng kapati d na nagpatuloy na nag-aliw na lamang sa sarili." habilin ng pulubi kay Larina bago umalis. hinangad niyang mamatay na si Mangita. Isa pang dahilan hindi na nakita uli ni Gat Dula si Mariang Makiling: Siya ay is ang nilalang na tao samantalang si Maria ay isang diwata. Ilang saglit lamang.kapwa gamit sa pangingisda gabi-gabi. ayaw siya ng mga tao na lalong humanga at nagmahal sa kapatid niyang Mangita. MARAMING taon na ang nakaraan mula nuong namahay sa mga pampang ng Laguna de Bai ang isang mahirap na mangingisda. "Hindi ko kalilimutan ang iyong bait at awa. upang ipagbili ang kanyang huling isda subal it nuon. Kumita siya ng sapat lamang pambili ng pagkain. Kaiba siya sa kapatid. gawi ng mga tao kapag nagigipit na lumap it sa mga diwata at humingi ng tulong. sa halip na alagaan ang kapatid. hindi tumutulong sa bah ay at maghapon na lamang nagsusuklay. Narinig ni Mangita ang ingay at humangos mula sa pagsusulsi niya ng isang lambat . Nakita niya ang sugatang pulubi at maagap na tinulungan. Pinagalitan siya ni Mangita dahil sa kanyang kawalan ng makata o subalit sa halip na magsisi. Lumuwas siya sa lungsod sa kanyang bangk a. Nagpasalamat ang matandang babae. Pagkatapos. Upang magkaruon ng hanap-buhay. naki kita niyang nangingisay pa ang paruparo at tuwang-tuwa siya sa galaw nito sa kan yang buhok. Si Mangita ay kayumangging kaligatan at ang buhok niya ay kulay ng hatinggabi. Nagsusuklay ng buhok nu on si Larina sa pintuan. Lagi siyang wala sa bah ay at tumutulong sa mga tao. Natumba ang matandang babae at nabagok ang ulo sa bato. Paminsan-minsan. Muling lumala ang sakit ni Mangita at humina nang humina ang paghinga. hindi na niya nakaharap si Mariang Makiling. Katunayan. Kapwa napakaganda ng dalawang anak. Agaw-buha . Nuon kasi. Lalo namang nagselos at nainggit si Larisa kay Mangita. lalo lamang namuhi si Larina. Dumukot siya ng isa at isinubo kay Mangita. At malupit. nagkasakit at natuluyan. Nagsimulang maghingalo si Mangita at malapit nang mamatay nan g bumalik ang pulubing matandang babae. nagpupunta siya sa lawa upang masdan ang sarili sa tubig. isang pulubing matandang babae ang lumapit sa kanilang kubo at humin gi ng kaunting kanin para sa kanyang maliit na mangkok. tulad sa madalas na niyang gawa. At araw-araw naman. sina Mangita at L arina. Ginamot niya ang suga t at pinatigil ang pagdugo. May dalang supot ng mga buto ng halaman ang pulubi.

Isa-isa. ay nagpapagunita sa kanila n a pinaparusahan si Larisa dahil sa kanyang kasamaan. "Oo!" sagot ni Larisa. Pagbalik ng kanyang paningin. matapos ng ilang saglit. At tuwing malakas ang ulan at hangin. "sapagkat nais ko ng matanto ang inyong kaluoban. "Mula ngayon.y na siya nang bumalik ang pulubing matandang babae. 5 Title:Sanaysay (34) Text 110 . walan g tigil ang suyod sa buhok. sabay sa paratang at pataw ng parusa. hindi na pulubi ang nasa harap niya. at ipinak ita pa ang supot. Tinanong niya si Larisa kun g sinubuan ng buto ang maysakit tulad ng bilin." bulong ng diwata kay Mangita. Si Larisa naman ay nasadlak sa ilalim ng lawa. "Halika. inaanod itong ha laman pa-agos sa ilog Pasig na.247 . duon sa magandang tahanan ng diwata namalagi si Mangita at nabuhay silang masaya at mapayapa. Subalit ikaw ay masama!" Itinutok ng diwata ang daliri sa mukha ni Larisa." Nuong sandaling iyon biglang sumabog ang liwanag sa luob ng kubo at nasilaw si L arisa tulad ng pagtitig sa araw. Hinalughog ng pulubi ang kubo at bakuran suba lit wala siyang nakitang itinapon o itinagong buto. wala nang laman. Mabait si Mangita kaya isasama ko siya sa aking tahanan sa pulo nitong lawa. luluhod ka habang panahon sa ilalim ng lawa at magsusuklay upang m asuyod nang walang katapusan ang mga buto mula sa iyong buhok!" Pumalakpak minsan ang diwata at pumasok ang ilang bulilit at hinatak paalis ang humihiyaw na Larisa. "Ako ang pulubing humingi ng limos sa inyo. naalis ang buto at sumibol na luntiang hala man na lumutang sa tubig. Muli niyang tinanong si Lari sa at muling sumagot ito ng "oo. "umuwi na tayo!" At mula nuon. kundi magandang diwata! Kalong-kalo ng nito ang may sakit na Mangita.Essay Word Count: 2." bigkas ng diwata. pagkita ng mga tao.

edukasyon. <i>flier</i>. Pangalawang ayoko. at hindi ang kakayahan nila na maging katulong. Sinasabi pang "mabenta" uma no ang mga Pilipina sa internet kung ikukumpara sa ibang Asyanong kababaihan dah il karamihan ng mga <i>x-rated</i> at <i>mail-order brides</i> na <i>website</i> na nagpapakita ng Pilipina ay may bayad samantalang ang sa ibang bansa ay mura o libre lamang. may mga prinsipeng darating. Ayoko ang imahen at impormasyon tungkol at ukol sa kababaihan g Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang internet bilang makapangyarihang midyu m ay usapin ng kapangyarihan. o kahit na sinong banyagang lalake. at <i>filipi nawife<pd>. Subali't kapag nag-<i>search</i> ka sa internet o pumasok ka sa mundo ng cybersp ace na may kaugnayan sa kahit na ano tungkol sa mga Pilipino o sa Pilipinas. Nakakapagtaka nga lamang dahil ang mga ganitong ipinagb abawal na <i>websites</i> ay nakapasok at nakalista pa sa mga <i>search engines< /i> na nakabase sa Pilipinas at <i>hosted</i> ng mga Pilipino gaya halimbawa ng <i>yehey<pd>. ililigtas sila sa kahirapan . </i>" mga mahihina. At sadyang nakapanggagalit din ang website na <i>x-rated na nagpi-<i>feature</i> ng mga Pilipina. masasabing mayroon na ngang mga <i>website</i> tungkol sa kababaihang Pilipino subalit hindi pa rin makikita sa <i>cyberspace</i> ang makatotohanang Pilipinong identidad na nagpapahalaga sa kalagayan ng kanyang bayan at sa kanyan g papel bilang mahalagang mamamayan at haligi ng bayan. at pag yamanin ang hindi nila bansa. <i>nurse</i>.pd>com</i>. para sa mga gustong makapagtrabaho at makapag-as awa. Batay sa RA 6955.</pd>com/</i> na mga "<i>damsel in distress. Sa parehong <i>search engines</i>.</pd>com</i>. At magiging <i>globally competitive</i> l amang ang kababaihang Pilipino kung malalim at malawak ang kanilang kaalaman sa mga isyung nakakapekto sa kanila at sa bansa. a t <i>caretaker</i> na siyang gustong mangyari ng gobyerno dahil sa 3 bilyong dol yar kada taon na remitans ng mga OFW. ng espasyong minamaliit ang kababaihang Pilipino. Nakasaad din sa nasabing batas na bawal magpala bas ng <i>advertisement</i> o kahit na anong <i>brochure</i>. Masasabing repleksyon la mang ang <i>cyberspace</i> ng espasyong kinagisnan na natin sa labas ng <i>cyber space</i>. British. Inilalarawan ang mga Pilipina sa <i>http://manilabeauty<pd>. Sinasabing bawal at/o iligal ang mga nasabing website subalit nagkalat ang mga i to at ang ilan ay mapapansin pang nasa top <i>100 websites</i> sa Pilipinas gaya ng <i>filipina<pd>. Manipestasyon ito na nakikita at ipinakikita na mas gusto ng kababaihang P ilipino na manirahan sa ibang bansa.</pd>com</i>. at mahihirap na nangangarap na may mga kanluraning lalake.Kailangan natin maging <i>globally competitive</i> di ba? Subali't ang <i>globa l competitiveness</i> ay tumutukoy sa kakayahan ng mga Pilipina na makipagkompet ensya sa buong mundo sa usapin ng bisnes.</pd>com/</i> kaya't pinili kong pasukin at bisitahin ang nasabing <i>websi te</i>. teknoloh iya. panitikan. tiy ak na may lalabas na <i>website</i> tungkol sa mga Pilipina na naghahanap ng map apangasawang Amerikano o British. paglingkuran ang mga dayuhang asawa.</pd>com</i> at ang <i>edsaworl<pd>. <i>filipinalady<pd>.</pd>com</i>. iligal para sa sino mang tao o organisasyon na gawing negosyo ang paghahanap ng mga Pilipina upang makapag-asawa ng mga Amerikano. Nagsimula ang internet sa Pilipinas noong 1990s sa mga <i>website</i> na nag-oof er ng mga koneksyon sa Amerika. syensa. Sa ngayon. at iba pa. o pr opagandang materyal na nagpapakita ng mga litrato ng mga babaeng pagpipilian ng mga banyagang nais mag-asawa o "mag-order" ng Pilipinang kakaibiganin at papakas alan. Bawal ang ganitong praktis na mas kilala sa ta wag na <i>mail-order brides</i>. lumalabas na ang isa sa popular na <i>website s</i> na may bayad at nagpapakita ng mga Pilipina ay ang <i>http://manilabeauty< pd>. Kapangyarihang maipalaganap ang totoong identidad ng kababaihang Pilipino.

<i>www<pd>. Impormasyon na m akakatulong sa mga <i>marginalized</i> na sektor ng lipunan. Ang produskyon ng texto o mensahe sa internet ay hindi kagaya ng telebisyon. kundi mga seks objek. Walang <i>censorship</i> sa <i>cyberspace</i> dahil hindi kagaya sa TV radyo. oil. piling-pili. Noong Nobyembre hanggang Disyembre 2004. Ayon s a report ng <i>Center for Women's Resources (CWR) </i> na lumabas sa Usaping <i> Lila Factsheet</i> na noong taong 2000. nahihirapan pa rin silang kontrolin ang nilalaman n g <i>cyberspace</i> dahil ikaw. Dumadami na talaga ang mga <i>website na hindi nagpapakita ng mga totoong identi dad ng mga kababaihang Pilipino. Impormasyon na makapangyariha n kaya't mahalaga ito para sa mga gahum. Batid ng lahat na malawak na ang industriya ng prostitusyon sa Pilipinas. Isa tayo sa maraming nagmamay-ari ng internet. Makokontra ang gahum sa pamamagitan ng impormasyon. Ang impormasyon ang pangunah ing pinagkukunang yaman ng <i>cyberspace</i>.</pd>superpekpek <pd>. rad yo.</pd>com/</i> na mga produktong dekalidad. imahen at kapangyarihan. Isa tayo sa maaaring makapaso k at makabuo ng espasyo sa kalawakan ng <i>cyberspace</i>. Walang artikulo sa diyaryo. Ito ang ipinahayag ni Sheila Coronel sa kanyang talumpating pinamag atang "<i>Press Freedom Endangered: Real or Imagined? </i>" noong Agosto 1999 s a <i>Makati Business Club</i>. ako.</pd>com</i>. programa sa telebisyon at radyo na kumokontra sa nag haharing uri ang makakalabas. Makokontra ang gahum at masisimulan ito sa pamamagitan ng produksyon ng mga <i>w ebsite</i> na may mga impormasyon at imahen na magsisilbi sa interes ng kababaih ang Pilipino. bagamat ang karamihan ng texto. napanood naman natin sa telebisyon at n abasa sa pahayagan ang sunud-sunod na ginawang raid ng <i>National Bureau of Inv estigation</i> sa mga bahay sa Olongapo na may mga babaeng nakikipag-<i>cybersex </i>. Inilalarawan din ang mga Pilipina sa <i>http://manilabeauty<pd>.at pang-aapi at dadalhin sa palasyo upang mamuhay nang maligaya habang buhay. ng kontent. sa <i>hegemonic linearity</i>.ito ang puso at di wa ng <i>cyberspace</i> na nais hawakan at kontrolin ng gahum.high fiber<pd>. piling-pili. ang <i>hegemony</i>. Isa tayo sa maaaring . at hindi nagrerek lamo subalit hindi sinasabi kung ang mga kliyente nilang British o Amerikano ay mga dekalidad. sa mga kababaihan. hindi tumataba. Kapangyarihan g makontra ang gahum. Nakita rin an g maraming sex gadget gaya ng vibrator. at hindi rin nagrereklamo. seksi. <i>www<pd>. seksi.000.</pd>com</i>. tinataya ng International Labor Organiza tion ang bilang ng mga prostityut sa Pilipinas na kalahating milyon na pinakamat aas sa buong Asya. Ayoko ang imahen at impor masyon tungkol at para sa kababaihang Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang in ternet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan. at marami pang iba. kung mayroon man ay pahirapan at nakakatakot ang c onsequence.</pd>putanginamo<pd>. upang magkaroon ng boses. mga website gaya ng <i>www<pd>. dildo.000 at pum apangatlo ang Malaysia sa bilang na 100. Nakakairita na talaga na ang imahen ng kababaihang Pilipino na popular na nakiki ta sa kalawakan ng <i>cyberspace</i> ay iyong mga hindi nag-iisip at hindi tao. pumapangalawa lamang ang Thailand sa bilang na 200. At lalo pa itong lumalawak kaya't kapansin-pansin na pinasok na rin ng industriya ng prostitusyon ang mundo ng <i> cyberspace</i>. Impormasyon . ay produkt o pa rin ng naghaharing uri. at diyaryo ang pag-aari ni to. At sa panghuling ayoko na nagsasama ng lahat ng ayoko. ang bawat isa sa atin ay maaaring bumuo ng sarili nating website tungkol sa kahit na anong bagay.</pd>com</i>. Ginagawa umano ng mga babaeng ito ang lahat ng gustong ipagawa sa kanila n g ka-<i>chat</i> nila na pinapanood sila sa pamamagitan ng webcam. at pahayagan na ang texto ng mensahe ay kontrolado ng mga may-ari at ng mga naghaharing uri. hindi tumataba. Sa <i>world wide web</i>. at iba pa.

at kapangyarihang makontr a ang gahum. ano po kaya ang iiwanan nating salita. imahen. Ika nga ni Gilles Deleuze sa "Societies of Control. ipagpapatuloy ko ang pagsasabi ng ayoko sa mga imahen at impormasyon sa <i>cyberspace</i> na hindi nagsisilbi sa interes ng kababaihang Pilipino at a ng paggawa at pagpromowt ng mga <i>websites</i> na tungkol at ukol sa kababaihan g Pilipino dahil ang internet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapang yarihan. napakalaki ng potensyal ng internet para magamit na midyum para sa kahit na anong politikal. Ayon nga sa artikulong "<i>World Wide Women and the Web. kapangyarihang unti-unting lumalawak at lumalalim. Alam kong may magagawa tayo. Hindi mo lang kasi namamalayan at bahagi na siya ng iyong katinuan at buong-puso mong tinanggap. Babae yata ako. ang armas na maaari nating gamitin sa pagkakahon o sa pagbabansot sa a tin ng gahum sa pamamagitan ng mga maling imahen at impormasyon na ipinapalagana p nila sa <i>cyberspace</i>. ang iba't ibang bab ae tao. Gahum? Nakakain ba yun? Naiinom? Oo. Ngayon. and silences</i>." <i"there is no need to fear or hope. kultura at pag-iisip. Makokontra natin ang gahum at hindi tayo dapat matakot sa hamong ito sa kapangya rihan at kalawakan ng <i>cyberspace</i>. mas malaki ang panahon na inuukol ko sa panonood ng telebisyon. hinihingan po ang bawat isa sa atin ng kontribusyon. Dito nanganganak ang kultura o gawi na tinatahak ng marami.</pd>150) "<i>Women's groups are using the internet as a way to break down barriers. Sa karanasan ko. dumaan sa tiyan hanggang sa umakyat sa iyong utak. kapangyarihang maipa laganap ang totoong identidad ng kababaihang Pilipino. Nasa bitu ka mo na. ang ating pagiging Pilipino. kultura. telebis yon na marahil ang may pinakamalaking impluwensiya sa atin. MAY multiply factor ang midya. boses. ekonomikal at iba pang layunin o ajenda. wika at kamalayan. imahen sa internet bilang makapangyarihang m idyum at ang <i>cyberspace</i> bilang malawak na espasyo Basta ako. Sa lahat ng uri ng midya na mayroong akses ang mga ordinaryong Pilipino. At patuloy nating gagamitin ang armas na ito sa kal awakan ng <i>cyberspace</i> laban sa gahum. Malawak ang nararating ng mga mensaheng gusto nil ang ipaaabot sa tao.. kultural. upang maipakita na ang bawat i sa sa atin sa mundong ito ay magkakaiba. but only to look for new weap ons</i>.. mukha. Sa ngayon naghahari na ang kanluranin at patriyarkal na pag-iisip sa <i>cyberspa ce</i> subalit kapag lalo pa nating hahayaang lumakas ito ay lalong mawawalan ng imahen.</i>" na sinulat ni Wend y Harcourt (2000 p<pd>. Pakay ng sanaysay na ito na hikayatin ang mga nag-aaral sa midya na maging mapan uri sa katangiang gahum ng midya. boses at presensya ang kababaihang Pilipino. Ibig sabihin. ang ating pagi ging tao. . Nais ni Harcourt sa n asabing artikulo na maipakita at makilala ang mga ginagawa ng iba't ibang grupo ng kababaihan sa <i>cyberspace</i> at kung papaano ito nakakatulong sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo.</pd> sa mga tenga nila.makabuo at makakuha ng impormasyon at imahen na tungkol at ukol sa kababaihang P ilipino sa halagang 15-20 pesos kada oras. Talagang hindi ko sila tatantanan nang kakangawa ng ayoko hangga't hindi dumanak ng dugo<pd>. bansa. At naniwala ako na hindi ako nag-iisa. Alam kong ang ating pagiging babae. ng lmga kataga. Makokontra ang <i>hegemony</i> sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba't ibang pagiisip. exclusions.

May bago ba? Pero tungkol ito sa isang konsepto na madalas lumilitaw sa kanilang mga news pro gram. Ito ang kanilang pambenta sa mga manononood. Unahin naman natin ang Kapuso. malakas ang dating ng konseptong ito. At wala akong karapatan na tutulan. . May Eat Bulaga yung isa. apat na babae ang dinampot ng mga pulis sa Blumentritt.Hindi ka nakapalag ano? Sa ating karanasan. mayroon din silang eksl usibong balita para sa kanilang mga parokyano noong Agosto 13 edisyon ng TV Patr ol World: "Dalawang holdaper. Dito nagbuntis ang mensaheng aking nais iparating. Mani la. exclusive" (Kay Ganda ng Umaga.</pd> vs<pd>. A<pd>." Kinabukasan. bawat edisyon. Narito si (pangalan ng reporter).' Pero paunahan na lang ba ang panuntunan upang maituring na 'eksklusibo' ang kani lang balita? Himayin natin ang ilang halimbawa na may leybel na 'exclusive' sa g inawang pagbabalita ng dalawang istasyon: Sa Kapuso network. Ang madalas na pagsa mbit ng 'exclusive' sa mga istoryang inirereport. Star Circle Quest sa Dos. dalawang malaking istasyon ang hindi makakaila na nagdidikta sa kung ano ang ating paniniwalaan sa pang-araw-raw na buhay.</pd> S<pd>. "<i>exclusive is something exclusive as a newspaper story at first released to or printed by only one newspaper</i>. Eksklusibong nagbabalita si (pangalan ng reporter). sila ang 'exclusive. Bawat araw. "Limang lalaki ang arest ado matapos murahin ang pulis sa Caloocan. nagpatuloy ang 'eksklusibuhan' ng dalawang network. hindi naman magpapatalo ang Kapamilya network. ang sabi ng lead anchor. Ang kabila wala. Handa ka na ba sa 'eksklusibong' pagtalakay nito? <b>Makauna lang</b> Minsan. Sabi sa Webster Dictionary. Agosto 13). " (Mula sa 24 Oras. exclusive!. Narito si (reporter) para sa detalye ng balita.</pd>O<pd>. may Wowowee naman ang kabila. Agosto 14). 'scoop. sabi ng isang brodkaster nila. Quezon City.' Wala naman akong tutol doon. Hindi rin makaliligtas s i Korina Sanchez at Mel Tiangco. Kaya nga eksklusibo. Iba ang awra nito kaysa sa m ga ordinaryong balita. Sinasambit ni Mike Enriquez pati ni Julius Babao. Siyempre. Kapuso ka ba o Ka pamilya? Hindi ito tungkol sa network war. may magandang naidudulot din ang pagtunganga ko sa buong maghapon sa tel ebisyon. StarStru ck sa Siyete. "Isang lalaki ang natagpuang p atay sa Commonwealth.</pd>P. Para sa akin. wala naman talagang kompetisyon na umiiral ." Kung sino ang makauna.</pd>A<pd>. Kung tutuusin. Nais ko lang ha munin ang mga taong nasa likod ng mga higanteng istasyon na ito na bigyang ningn ing ang konseptong 'exclusive' sa kanilang larangan.</pd> S<pd>. sa lenggwa he ng mga mamamahayag. Sila lang daw ang mayroon noon.</pd>P<pd>.

Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko!" Ito ang naiinis na sinabi sa akin ni Karen kanina. malabong mabokya sila sa paghahanap ng mga eksklusibong istorya na ihahatid sa atin. walang duda na malaking porsyento ang makakuha ng 'exclusive story' sa ganitong uri ng balita. kung dadalumatin mabuti ang uri ng balitang nakapaloob sa sinasabi nila ng 'eksklusibo. 6 Title:Malaki na ko. ang kaisa-isa kong anak. damputan ng mga pulis at iba pang kri men sa Kamaynilaan. ikaw. Sa akin. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko! "Malaki na ko.Humirit din ng sarili nilang 'exclusive story' ang Unang Hirit sa kanilang news segment. Ani brodkaster. k aya nating maging isang magaling na reporter dahil tiyak na may matitisod kang ' exclusive story' sa daan. . ako. Wala akong istadistika ng mga presinto (kung saan madalas kumuha ng balita ang n asa police beat) at mga reporter ng dalawang istasyon subalit tiyak ako na mas m alaki ang insidente ng mga krimen kaysa sa bilang ng mga mamamahayag. Dahil kung ganoon. Bakit? Sa dami ng insidente ng holdapan. Samakatuwid. exclusive!. Naiinis siya kapag pinangangaralan ko sa mga dapat at di niya dapat gawin. Bilib ka ba? Pag-isipan mong mabuti. Magmula nang tumuntong siya sa edad na labingwalo ay ayaw na ayaw na niyang pinupuna ko ang mga ginagawa niya. Nababawan ako sa praktis na ito. Wala namang umaangal dito. Maliban sa akin na hindi kumbinsido na ang pagiging u na lamang na makapagpalabas ang magiging batayan upang maging eksklusibo ang isa ng istorya. patayan. may katotohanan na tunay ngang 'exclusive' ang mga balitang ipinalabas ng dalawang istasyon. hinoldap ng dalawang lalaki sa Navotas. Na rito si (reporter). "Negosyante. nang punahin ko ang napapadalas na pag-uwi niya nang hatinggabi.' tila nang-iinsulto ang mga ito." Kung susundin ang depinisyong ibinigay natin sa itaas.

Nagkamali ba ako sa pagpapalaki sa kanya? Dahil ba ito sa maa gang pagkawala ng kanyang daddy? Sa maling paaralan ko ba siya pinag-aaral? Impl uwensiya ba ito ng kanyang mga kaibigan? Sa paghanap ko ng sagot sa aking mga tanong. Palagi na lang si Ate ang magali ng para sa kanya at ako ay hindi. Per o si Inay. saksakan ng tamad! Ni hindi ko man lan g mapakinabangan. Kaya nga naisip ko na siguro ay ampon din ako tulad ni Gina. Minsan tuloy. Si Tita Flora ang nakatatanda at nag-iisang kapatid ni Itay. Ang alam ko kasi. Mabait na'y masipag pang mag-aral. sa tingin ko ay mas mahal niya si Ate kaysa sa akin. Pamana iy on sa kanila ni Itay ng kanilang mga magulang." Ito ang laging sinasabi ni Inay sa aming mga kamag-anak at kapitbah ay tungkol sa amin ni Ate..Kung minsan ay nagiging palaisipan sa akin kung bakit naging ganito a ng ugali ni Karen. Mabait si Tita Flora sa amin. Para bang w ala na akong nagawang maganda o mabuting bagay. pag bunso ay mahal na mahal sa pamilya. kapag laging pinagagalitan at hindi mahal ng mga magulang ang anak. Ampon lang kasi siya nina Mang Pete at Aling Fely. Madalas pinagaga litan ng mga ito si Gina. Ewan ko ba.. Simula pa noong una ay sa amin na siya nakatira. Ang lakas ng hagupit at ang bilang ng palo na tatama sa aming pigi ay depende sa bigat ng kasalanang nagawa namin. Pero sa tuwing iisipin ko ang mga dahilan kung bakit naging ganito ang ugali ni Karen. naiisip kong ampon lang ako. Sa aming magkapatid. ng kuwento namin ni Inay. palaging ako ang nakagagalitan at napapalo ni Ina y. Ito rin . ang tsismosa naming kapitbahay. "Naku. Sila 'yung mag-asawa na nakatira sa apartment sa likod-bahay namin. tiyak na tiyak na ito ay ampon lang." May halong pagkagulat pero natatawang sabi ni Tita Flora nan g minsang tanungin ko siya kung ampon lang ba ako. Kapag minalas pa kami. Si Inay na siguro ang isa sa pinakamahigpit na ina sa mundo. Ang totoo nga niyan. ang batang ito! Huwag ka ngang magsalita nang ganyan. Bakit nga hindi e. hindi maiwasang pumasok sa isip ko si Inay. hindi ko maiwas an ang mga alaala ng matagal nang yumaong si Inay. Kung anu -anong iniisip mo. Siya na ang umako sa mga naiwang respo nsibilidad ni Itay mula nang mamatay ito noong sampung taon pa lang ako. di ko pa narinig na pinuri niya ako. Sabi kasi ni Aling Tale. Parang ako. Madalang lang ni yang paluin si Ate at ito lang ang madalas niyang pinupuri. Gaya ni Gina. Hindi ko alam kung bakit. Ku. Hindi katulad nu'ng isa. Hindi ko naman ibig sabihing malupit si Inay. Nagtataka nga ako kung bakit ganito sa akin si Inay samantalang ak o naman ang bunso. Pero kapag gumawa kami ng kahit katiting lang na mali ay katakut-takot nang pangaral ang inaabot namin sa kanya. may kasama pang palo ang pangaral niya. "Masuwerte talaga ako sa panganay kong 'yan. sa kanila naman talaga ang bahay na iyon. napakabilis niyang pu muri sa aming magkapatid kung may nagagawa kaming sa tingin niya ay mabuti at pu wede niyang ipagmalaki. Kahit minsan kasi. Ulila n a sila nang mapangasawa ni Inay si Itay. Talagang sumasama ang loob ko pag naririnig ko si Inay na ipinagmama laki si Ate. Bukod daw kasi sa tamad akong mag-aral ay tamad pa akong tumulong sa mga gaw ain sa bahay. Ganyan si Inay.

"At ano naman ang gagawin mo dito sa bahay? Tutunganga maghapon? Hala ! Pumasok ka at nang may matutunan ka sa eskwela. ang kaibigan kong nahinto na sa pag-a aral nula nang natanggal sa trabaho ang tatay dahil nahuling nagpupuslit ng mga bakal sa pabrikang pinapasukan nito. Maaalala ko lang ang mga oras na pinapagalitan niya ako o pinapalo kaya. dahil sa tinatamad talaga akong pumasok ay inisip kong magbulakbol na lang sa bayan. Para ko nang nakikita ang mukha ni Inay na galit na galit at hawak nang mahigpit ang sinturon ni Itay habang naghihintay sa akin sa hagdan an. Aaminin kong mas malapit ako kay Tita Flora kaysa kay Inay. Tandang-tanda ko pa nang minsan padapain ako ni Inay at hagupitin ng k aisa-isang sinturong naiwan ni Itay dahil lang sa tinamad akong pumasok sa eskwe la. Nang malapit na ako sa amin ay halos hindi ko na maihakbang ang mga paa ko. Naalala lang naming umuwi na ng mapansin naming dumidilim na. Pinagpapawisan ako n ang malamig." habol na paliwanag pa ni Tita Flora. dahil may edad na siya. Habang pauwi kami ay talagang kabang-kaba ako. kahit na hiyang-hiya si Inay ay pumayag na rin s iya kasi wala naman siyang mahanap na trabaho para kami mabuhay. Lalo na pag hinahambing niya ako kay Ate. "A basta! Hindi ako naniniwala. Paglabas namin sa s inehan ay naglibot pa kami at tumingin-tingin sa nakadispley na mga paninda sa m alalaking tindahan sa bayan. Kahit paano ay nakaraos naman kami kasi maganda naman ang pasweldo k ay Tita Flora sa pabrika ng sapatos na pinapasukan niya. Pero nang bandang huli. Ayaw ko talagang pumasok nang araw na iyon pero pinilit ako ni Inay. Puwede ba namang hindi? Anak ka niya kaya mahal ka niya. Kung papaluin din lang ako ni Inay ay mas gusto ko pang kainin ako . hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil mahirap lang sil a noong araw. "Sama ka sa 'kin. s i Inay na lang ang namatay at hindi na lang siya. Sa tingin ko kasi mas m ahal naman ako ni Itay kaysa kay Ate. Dahil din siguro mas malapit ako kay Itay noong nabubuhay pa ito. Manood tayo ng sine sa bayan. Alam ko kasing pag nagtag al pa ang pag-uusap namin ay lalo lang akong maiinis kay Inay. tumatanggi si Inay sa pagtulong na ginagawa ni Tita Flora s a amin. Sa isang kolehiyo sa Maynila nag-aaral noon si Ate." Nagpaalam na 'ko kay Tita Flora para pumasok. Libang na libang kami. Dinaanan ko muna si Rowena. Hindi ko na siya binigya n ng pagkakataong madugtungan pa ang kanyang sinasabi. Kaya ka lang napapagalitan no'n e dahil madalas na hindi mo siya sinusu nod. Sa simula. Lalo akong kinabahan. 'lilibre kita. K aya lang. Ako naman.siguro ang dahilan kung bakit tumanda siyang dalaga." Dahil sa pamimilit ni Inay ay mabigat ang loob kong umalis ng bahay. "Mahal ka ng Inay mo. Pangalawa. Ang baon kong pera ang ginastos namin ni Rowena. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga tuhod ko. dito sa mataas na paaralan sa aming probinsya. Kaya nga nan g mamatay si Itay ay iyak ako nang iyak. Tumanggap na lang siya ng labada para makatulong kay Tita Flora sa pagbuhay sa aming mag-iina at sa pagpapaaral sa amin ni Ate." yaya k o kay Rowena na agad namang pumayag nang marinig ang salitang libre. Alam na alam ko na an g mangyayari sa akin. Una. Kulang na lang ay hilingin kong sana. Hindi niya kasi ako pinapalo.

Pero tulad ng dati ay hindi ako umiyak ni umingit kaya. Gust o kong ipagtanggol niya ako tulad ng palaging ginagawa ni Itay noong nabubuhay p a ito. Iniiwasan kong magkasama kami sa iisang lugar sa loob ng ba hay namin. "Inay. Ngunit kahit na dito ako lagi pinarurusahan ni Inay ay hindi ko pa r in magawang isumpa ang silyang ito dahil maraming masasayang alaalang ibinibigay ito sa akin tungkol sa amin ni Itay. Dito ko siya minamasahe hanggang sa makatulog siya. Ayaw kong mawala sa aking paningin ang mga a laala ni Itay. Kung minsan ay pauupuin lang niya ako rito maghapo n kapag may kasalanan akong nagawa at hindi ako makatatayo hangga't hindi niya s inasabi. Pag may tinatanong siya sa akin ay simpleng "po" at "opo" lang ang i sinasagot ko. Hindi rin ako sumasabay sa pagkain sa kanila. Ang pangyayaring ito ang dahilan kung bakit lalong lumayo ang loob ko kay Inay. "Dapa!" Hindi ko pa halos nailalapag ang mga gamit ko ay ito na ang n arinig ko kay Inay. Dito kami madalas magkuwentuhan noon ni Itay. Talagang inilayo ko na ang sarili ko kay Inay.ng lupa nang mga oras na iyon. Pero malungkot lang niya akong tiningnan kasunod ng pagtungo ng kanyang u lo. Nagd adabog ako." gusto kong tumutol sa gagawin niyang pagpalo sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya na kung hindi niya ako pinilit na pumasok ay hindi naman ako manonood ng sine at hindi ako gagabihin ng uwi. Sa silya ring ito unti-unting nagkaugat at umusbong sa puso ko ang gali t kay Inay. Alam na alam kong sinasadya niyang sa silyang ito ako parusahan sapag kat mahal kay Itay ang silyang ito. Pag may pinagagawa siya sa akin ay sumusunod ako pero ipinakikita ko sa mga kilos ko na galit ako sa kanya.. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit na galit ako kay Inay ay hindi ko pa rin magawang lumayas sa amin. Idinadahilan kong busog pa ako o kaya naman ay may importanteng ginag awa. mahal ko ang silyang ito dahil bahagi ito ng masasayang alaala ni Itay sa bahay namin. Siguro ay pinabigat na ng paglalaba niya araw-araw ang kanyang mga ka may. Sa silya ring ito niya ako palaging pinauupo kapag pinagagalitan niya ako. Ang silyang ito ang naging saksi sa maraming beses na naparusahan ako ni Inay. Alam ko kasing matu tuwa si Inay nang husto pag umiyak ako dahil iisipin niyang iniinda ko ang pamam alo niya sa akin. Kahit babae si Inay ay namimilipit pa rin ako sa sakit kapag pinapalo niya ako. Iyon lang at umunat na ako sa mahabang silya namin sa sala. Kaya lagi kong pinipigil ang pag-iyak. Kapag nasa sala siya ay puma pasok ako sa kwarto. . Sa sily ang ito ako madalas na pinadadapa ni Inay tuwing papaluin niya ako. "Pigilin mo si Inay. Hindi sa kam a o sa sahig kundi sa silyang ito. Tahimik na nakaupo lamang sa isang panig ng sala si Tita Flora. Gusto kong maramdaman n i Inay na walang kuwenta sa akin ang kanyang ginagawa.. Pero hindi ko nagawang magsa lita." Mga mata ko ang nagsabi kay Tita Flora ng mga salitang hindi nagawang sambitin ng aking mga labi nang magkatinginan kami. Pumikit na lang ako at tinanggap ang malalakas na hagupit ng sinturon sa a king pigi. Dito madalas mahiga si Itay noon kung gusto niyang magpahinga at manood ng TV. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding galit. Sinasadya kong mahul i o mauna. Bukod kay Tita Flora. Hindi ko na siya kinausap mula noon.

nagi ging kumplikado at nalulusaw. simbahan o mga organisasyon. Ang pakiramdam ko nga ay kulang pa ang mga ginagawa kong pagg anti sa kanya. magkakataliwas at nagbabago rin depende sa mg a panlabas at panloob na puwersa ng lipunan. araw-araw na tayong papasyal. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at pagkitid ng mundo bunga ng globalisasyon. 4 Title:Sanaysay (16) Sa premodernong panahon. At madalas. Ang gusto kong isipin ni Inay a y matino na akong pumapasok sa eskwela palagi. ang isang indibidwal ay hin di na lamang kasapi ng isang komunidad. "Rowena. Tiyak namang hindi dadagdagan ni Inay ang baon ko kahit magdahilan pa ak o. Ayaw kong mahalata ni Inay ang pagbubulakbol ko kaya hindi kami nagpagabi.Alam kong nasasaktan si Inay sa mga ginagawa ko sa kanya. hindi usapin ang pagbubuo ng kaakuhan o identid ad ng isang indibidwal. Ang mga pangangailangan at relasyon ay hindi nagmumula sa komunidad kundi idinidikt a ng mga nasa labas ng komunidad. mga sari-saring pangang ailangan at papel na dapat gampanan. ang kaakuhan ay mabilis magpapalit-palit. Madalas ko siyang nahuhuling umiiyak pero wala akong maramdamang pagsisisi sa mga paglapast angan ko sa kanya. Isang Sabado ng n ay isang plano ang nabuo kong talagang ipagdaramdam wa ko na ito ay doon ko pa g natikman ko sa kanya. Ang mga pangangailangan at relasyon sa komunidad na kan yang kinabibilangan ang siyang nagtatakda kung ano ang kanyang magiging papel at tungkulin sa buhay. Ang papel at tungkuling ito ay hindi agad nagbabago dahil ang kanyang mga modelo at batayan ay hindi rin agad nagbabago o tumatagal nang m ahabang panahon. ang araw na itinakda ko para simulan ang a king balak. Isang planong gagawin ko agad dahil alam ni Inay at ikatutuwa ko naman nang husto. Bahagi na rin siya ng dalawa o higit pa ng komunidad tulad ng paaralan. Ngunit ang ganitong kalakaran ay nagbago na sa kasalukuyang panahon. Umalis ako ng bahay ngunti hindi ako tumuloy sa eskwela. ha?" sabi ko sa kanya nang pap auwi na kami. Kapag naga lang masasabi na nakaganti na ako sa lahat ng parusan Dumating ang araw ng Lunes. habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay nami sa isip ko. Nagtataka man ay pumayag na rin si Rowena lalo na nang malaman niyang palagi ko siyang ililibre sa pamamasyal at sa panonood namin ng sine. opisina. pangangailan gan at papel na ito ay magkakaiba. ang mga relasyon. Sa modernong panahon. gabi. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob kong mangako nang ganoon kay Rowena. Sa mga ko munidad na ito ay may kanya-kanyang sistema ng relasyon. . Dinaanan ko ulit si Rowena sa kanila at nagpasyal kami sa bayan.

aktibo rin ang pangmadlang midya sa gawaing ito. radyo. "Ang pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal. Sa ganito. kita at konsumerismo. Bagkus ito ay produkto ng kanyang lipunang ginagalawan. isa sa telebisyo n (Globe) at tatlong billboards (Colgate at Coca Cola).Sa ganito.. Ang pagpapakatao ay naayon naman sa prosesong kultural.. ang realidad ay isang konstruksyon ng tao. naglalahad ang mga kasalukuyang advertisement ng b inagong realidad at kaakuhan. May nagsasabi rin na maging ang mg a batayang paniniwala. Para sa kanila. Ang advertisement ay isa sa mga uri ng pangmadlang midya na nagsasakatup aran ng gawaing ito. alin ang pagtatawanan o iiyakan. Sa kanilang librong <b>Social Construction of Reality</b> (1966). Ang likhang realidad na ito ng tao ay naipapahayag nila sa pamamagitan ng objektivasyon o pagbibigay ng kahulugan sa mga bagay sa paligid. ang mundo ay may sarili nang kaayusan at batas. Sa madaling salita. ang pag-unawa ng mga t ao dito ang nagbibigay sa realidad ng katangian na pagiging isang konstrak. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbi bigay ng bagong kahulugan sa mga bagay. may sarili nang itong materyal na realidad. imahen at simbolo na kilala ng mga tao. hinuhulma nila ang mundo para sa sariling pag-iral (48 50). masasabing mahirap ang pagbubuo ng kaakuhan at ang isang indib idwal ay laging nasa proseso ng paghahanap ng kanyang batayan at modelo ng pagbu buo. Bago pa man sumulpot ang tao. Sa mga bagay na ito kanilang ibinabatay ang pagkilos at gawain. Sa pagtalakay sa usapin ng realidad at kaakuhan...</pd> to induce ACTION Ang prinsipyo ng AIDA ay karaniwang makikita sa mga tradisyunal na ads. Up ang mabuhay ang mga unang tao. Umaayon ito sa prinsipyo ng AIDA. Hindi maipagkakaila na may mahalagang papel ang pangmadlang midya sa pagbubuong ito. Lumilikha ito ng ugnayan sa pagitan ng produkt o at mamimili sa pamamagitan ng paggamit sa mga nakagawiang kahulugang ibinigay ng mga tao sa mga karaniwang bagay. dyaryo o magasin ang isa sa madalas na maging sanggunian ng mga indibidwal kung paano kikilos. Ang mga ito ay: A<pd>. pagpapahalaga at atityud ay pilit na iniimpluwensyahan. Ibig sabihin. Ang mga ito ay ginagawa ng pangmadlang midya upang mapanatili o lumikha ng isan g kultura o sistema ng lipunang nakaangkla sa kapital. Ngunit dahil sa patuloy na pagtindi ng kumpetisyon. alin a ng isusuot o maging ang paraan ng paggastos. hinihikayat nito ang mga mamimili na bilhin ang produkto. nagkaroon ng mga bagong est ratehiya at pamamaraan sa paggawa ng advertisement. magdedesis yon o mag-iisip. mahalagang unawain kung paano ang mga ito ay nalilikha at paano sila nag-uugyanan. Ang pangmadlang midya tulad ng telebisyon. imahen at simbolo.. ang apat na tungkulin at paraan ng advertisement. Ayon kay Prospero Co var (9)." Mahihinuha sa pahayag na ito na ang kaakuh an ng isang nilalang ay hindi likas. Lagi itong nagtatangka na im pluwensyahan ang mga tao kung ano ang kanilang i-kukunsumo sa araw-araw..</pd>to attract ATTENTION I<pd>. Mapapansin sa mga naglabasa ng bagong advertisement na hindi na lamang simpleng pagpapakilala at paglikha ng asosasyon ang nagaganap kundi paglikha at pagpapakilala ng isang kaakuhan sa mg a mamimili na aayon sa kapital na interes. Sa kabilang banda. ipinaliwanag nina Peter Berger at Thomas Luckman ang ugnayan ng realidad at kaa kuhan. Sa mas malawak na pagtingin..</pd>to stimulate DESIRE A<pd>. Dito rin nila ibinabatay kun . ano ang kanilang pag-uusapan o pagtsitsismisan. Gayunpaman..</pd> to create INTEREST D<pd>. maitatanong ang mga sumusunod: Anong u ri ng kaakuhan at realidad ang ipinapakilala ng mga kasalukuyang advertisement? Paano ito naisasakatuparan? Pagtatangkaang sagutin ang mga tanong na ito sa pa mamagitan ng pagsusuri sa isang advertisement sa radyo (Smart). lumilikha sila ng ugnayan sa kanilang paligid at binibigyan nila ito ng kahulugan batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't is a. Dito sila kumukuha ng impormasyon o ng kahit anong garantiya n g panandaliang satispaksyon sa mga nagaganap sa kapaligiran.. Bukod sa pagbibigay-impormasyon.

bahagi ng institusyunalisasyon ng isang likhang realidad ang paglikha ng mundo ng simbolo at pahiwatig (94 . Makikita sa billboard na ito ang tatlong mahalagang bagay na kailangang p agtuunan ng pansin: Ang larawan ng produkto. Ang isa sa mga pangunahing instrumento upang mapanatili ang ganitong ka ayusan ay ang mga advertisement. ang malaking pangalan ng produkto a t ang prominenteng magandang mukha ng isang kilalang artistang si Sharon Cuneta.g paano sila makikisalamuha sa iba pang indibidwal. Ito ay maaaring sa anyo ng salawikain. kasabihan. Bukod sa pagbibigay-impormasyon. epiko. hinihikayat nito ang mga mamimili na bilhin ang produkto sa pamamagitan ng paglikha ng mga i mahen o konseptong pansarili (self-concept) na siyang maaaring maging batayan ni la sa pagdedesisyon (Ryan at Wentworth 135). Sa larangang ito. at sa mga susunod pang salinlahi. Sa pamamagitan ng paggampan ng papel na ito nakikilala s ila ng iba pang tao at nagiging bahagi ng kaayusan (72 . sa halip na ang kahulugan at kaayusan ay umayon sa kanyang pangangaai langan. kailangan ng habitwalisasyon o pag-uulit. likhang sining. nagiging institusyunalisado ang li khang realidad. Ayon ulit kina Berger at Luckman. ay kanyang kagagawan (89). Sa paraang ito. kasama na ang mga papel at kahulugang nakapaloob dito. ang kanilang kaakuhan ay nakabatay sa papel at gawaing kanilang ginagampanan o gagampanan. Isang halimbawa nito ay ang is ang billboard ng isang kilalang toothpaste. Para sa kanya. Samakatuwid. lumilikha rin sila ng mga gawain na kanyang gagampanan. awit. Ang naging tradisyon sa paggawa ng billboard ay ang paggamit ng mga kilalang personalidad o mga taong may magandang mukha o pangangatawan upang ang produktong ipinakikilala ay magkaroon ng recall. Dahil ang mga ad ay sistem a ng pagpapakahulugan. Ayon nga kay Roland Barthes. Sa madaling salita. ng mga kahulugan at papel ng tao (35). kasama na ang mga kaakuhang iniangkop dito. istruktura at daloy ng pagpapahayag. "[a] s ign may be distinguished from other objectivations by its explicit intentions to serve as an index of subjective meanings" (35). panggagagad at pa gsasalin sa iba. Ibi g sabihin. Makikita sa mga ito ang iba't ibang paraan ng pagpapahiwatig ku ng kaya't maituturing silang mga sign. siya na ang umaayon dito." (Hall 69). Sa madaling salit a. ang realidad at kaakuhan ng tao ay kinakatawan sa iba't ibang anyo tulad ng print ad. Upang magawa. Sa antas na ito. tinalakay ang billb oard bilang isang uri ng advertisement na madalas gamitin dahil sa pagiging epek tibo nito.95). Sa sanaysay na <b>How Effective Are Outdoor Ads?</b>. may pangangailangan na mapanatili at mapatatag ang kaayusang nilikha ng tao. komersyal sa tv at radyo. magpapaliwanag at mangangatwiran sa kaniya (62). Gayumpaman. semyotika ang gagamiting lapit sa pagtukoy sa realidad at kaakuhang ipinapakita ng mga ad. ang mga ad ay hin di inosente. sayaw o ritwal. Sa pamamagitan ng habitwalisasyon. Dagdag nina Berger at Luckman. may panganib pa rin matibag ang institusyong ito habang nagka karoon ng pagsasalin. hindi lamang susuriin ang mga imahen kundi titingnan din ang mga salita.75). Dahil ang tao ay may likas ding kahinaan pagdating sa pag -aalala. Sa kasalukuyang kaayusan ng lipunan. . Bahagi ng paglikha ng isang realidad ang pagkakaroon ng mga tao ng papel dito. totoo ang isang realidad sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Sa kanilang paglikha ng isang kaayusan. Ibi g sabihin. maaaring malimutan niya ang orihinal na rasyunal ng pagkakabuto nito ku ng kaya't kailangang magkaroon ng mga instrumento ng lehitimasyon na siyang magp apagunita. nagaganap ang dehumanisasy on ng realidad at nawawala na ang papel ng tao bilang orihinal na tagapaglikha n g mundo. Dito rin nila nililikha