KABIHASN ANG SUMER Lumikha ang mga Sumerian ng sarili nilang sistema ng pag sulat na tinaguriang Cuneiform.

Ang buong Sumerian ay binubuo ng malalayang pamayanan ng pinamumunuan ng mga patesi ang mga paring hari ng mga lupain. Ang mga sumreian ang kauna-unahang gumamit ng araro, paaralan at templo. Sila din ang unang gumamit ng behikulong may gulong KABIHASNANG INDUS Ilog Indus- lundayan ng kabihasnang Indus sa timog na bahagi ng Asya. 2500 BCE- tianatayang umunlad ang kabihasnang Indus na pnangungunahan ng 2 lunsod ang Mohenjo Daro at Harappa. Ang kabinasnang india ay napapaligiran ng mga natural na balakid, makikita sa hilagang bahagi nito ang kabundukan ng Himalaya, sa timog ay ang malawak na Indian Ocean, sa silangan ay ang disyerto ng Thar at Hindu Kush naman sa kanluran nito. MOHENJO DARO AT HARAPPA Ang pagkatuklas ng mahigit 100 pamayanan sa timog Asya noong 1922 na nagpatunay na ang India ay pinagmulan ng sinaunang kabihasnan. 2500 BCE- sinasabing umunlad ang dalawang pook, na may higit kumulang sa 35000 ka tao ang nanirahan, na nagpapatunany na may mataas na anta sang urbanidad batay sa nakitang artifacts at mga gusaling napreserba. Citadel- malalaking gusaling natagpuan san a napapaligiran ng mataas na pader, makikita sa loob nito ang templo, pampublikong palikuran, granary o imbakan ng mga butyl ng palay. 1750 BCE -unti-unting humina ang dalawang lungsod, walang tiyak na dahilan ang pagbagsak ng naturang kabihasnan, maaring ang pagbabago ng direksyon ng ilog Indus ang sanhi ng kanilang pagkawala. May ilan din na nagsasabi na naubos ang kanilang paingakukunang yaman at nilisan nila ang pamayanan o di kaya sianlakay ng mga dayuahan ang 2 lungsod. Pananakop ng mga Aryan Aryano- pangkat ng mga taong mandirigma na nagmula sa gitnang Asya nagtungo sa sa india simula noong 1500 BCE . Dravidian- tawag sa mga taong naninirahan sa India bago pa man dumating ang mga Aryan,uri ng mga taong may maitim na balat, matitikas, matitpuno ang katawan, kulot ant makapal ang mga labi. Sinakop at itinaboy sa sa timog na bahagi ng India. Vedas-banal na aklat kung saan

nailalarawan ang buahy ng isang ma n ng pa nin iwa la, rit wal at mg a bag ay na isa ga wa ng ba wat tao sa ind

aryano, ito ay binubu o ng apa t na pa nre lihi yon g akl at na nag lala

ia s reh iyo ng Hi nd uis mo. Hi nd uis mo ma y pol itei sm ong uri ng pa nin iwa la. • Br ah mi npar i • Ks hat riy apin un o ng ma ndi rig ma • Vai shy ama gsa sak . 3 Pq ng un ahi ng Diy os • Br ah ma tag apa gli kh a • Vis hn uang tag apa nat ili • Shi vaang tag asir a Sist em ang Ca ste Inil ala ra wa n ang pag ka pa ng kat pa ng kat ng mg a tao sa ind ia na ku ng saa n ba wat pp ang kat ay ma y ga wai ng na kal aan . pin aka ma tan da sa mg a pa ng un ahi ng reli hiy on sa dai gdi g.

pag lili nis. Ma gpa pat ulo y ito ha ngg ang sa ma rati ng niy a ang Mo ksh a o ang kal igt asa n. at pag hu hu kay ng mg a libi nga n. Dh ar ma - tu mu tuk oy sa tak da ng Ga wai n ng ba wat hin du bat ay sa sist em ang cas te ku ng saa n ka bil ang ang isa ng tao.a at ma nga nga lak al • Su dra ma gga ga wa • Un tou cha ble s o out cas tema rur um ing Ga wai n ang tra ba ho gay a ng pag tap on ng bas ura . Ka rm . Rei nca rna tio npa nin iwa la ng isa ng ind ivi dw al ay ma bu bu hay mu li sa iba ng kat au ha n o any o.

Pa gus bo ng ng Bu dd his m Pa gpa sok ng ika ani m na sigl o BC E. Bu dd his mitin ata g ni Sid dh art ha Ga uta ma na kil ala bil ang Bu dd ha. An g pag hih rap ay dul ot ng pag ha ha nga d 3. Ma ari ng wa .atu mu tuk oy sa bu nga ng aks yon na gin aw a ng isa ng tao sa ka nya ng bu hay . isa ng bag ong pa nin iwa la ang um usb ong sa Ind ia na nag silb ing pag asa sa bu hay ng tao na ka bil ang sa ma ba ba ng uri. Ap at na ma ran gal na kat oto ha na n 1. La hat ng tao ay na ka kar ana s ng pag hih ira p 2.

pag sus um ika p. pa na na w.kas an ang pag hih ira p at ma ka mit ang Nir van a o wla ng ha ngg ang kal iga yah an. ko nse ntr asy on. pa na nal ita. pa mu mu hay . at pag nin ilay Rel ihi yon g Jai nis mitin ata g ni Ma hav ira Va rdh am ana na na bu hay sa pa na ho n ni Sid dh art ha Ga uta ma. 4. pag kil os. hin di bin igy an dii n ang pag dar asa l at pag sa mb a sa mg a diy os ang pin . Ma ka ka mit ang Nir van a sa pas un od sa 8 daa n An g 8 daa n (8 fol d pat h) Wa sto ng … pag iisi p. nag sim ula ng ma nga ral sa Ind ia.

Ahi ms a o wal ang kar aha san pin agb aw al niy a ang dig ma an at pa na na kit sa lah at ng ma y biu hay . Pointer s Ka bih asn ang Me sop ota mi a( mg a pa ng kat ng tao at mg a am bag ng ba wat ka bin ang Me sop ota mi an) Ka bih asn ang Eg ypt ian (ib atiba ng pa na ho n at mg a am bag nit o sa lip un an) Ka bih asn ang Ind us ( ma ha hal aga ng tur o/n irv ana ) Ty pes of exa m (ta ma o ma li. pag pip ili.ani niw ala an nya na ang lah at ng bag ay ay ma y ispi rit u at nar ara pat la ma ng res pet uhi n. pag pa pal iwa .

pa gba sa at pag un aw a.nag .p agt ata ya .