.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Ang blue collar job naman ay yong trabaho naman para sa mga taong wala masyadong pinag-aralan.White collar job ay mga trabaho o posisyon ng mga taong may pinag-aralan gaya ng mga abogado. Masasabi po na ang kanilang sahod ay hindi po kalakihan at kadalasan ay binabayan sila per day. mga janitor at iba pa. doktor . ito ay manual o mano-manong trabaho gaya halimbawa ng mga construction workers. mga taong nagtatrabaho sa opisina at iba pa. Madalas sila ay sumasahod ng mataas.

and the white-collar worker.A pink-collar worker is employed in a job that is stereotypically considered to be women's work. Pink-collar jobs usually pay a significantly smaller amount of money than blue-collar or whitecollar jobs. a worker in manual labor. The term distinguishes these jobs from the blue-collar worker. . a professional or educated worker in largely office positions.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful