KONTRATA SA PAGPAPAUPA

Kontrata sa pagitan ni: Milagros F. Marilao, nasa legal na edad, isang Pilipino, bilang NAGPAPA-UPA. at ____________________, nasa legal na edad, isang Pilipino , bilang UMUUPA.

KASUNDUAN:

 

    

Na ang UMUUPA ay sumasang-ayon na upahan ang bahay at lupang pagmamay-ari ng NAGPAPA-UPA sa address na Phase 7-B, Package 10 Excess Lot, Bagong Silang, Caloocan City. Na ang UMUUPA ay sumasang-ayon na upahan ito sa halagang _____________________ (Php_________) kada buwan ng pagtira dito ayon na din sa NAPAGKASUNDUAN. Hindi pa kasama ang bayad sa makukunsumo nitong tubig at kuryente. Na ang UMUUPA ay kailangang magbayad tuwing ika-___ ng buwan. Na napagkasunduan ng PAREHONG PARTIDO na sa oras na hindi makapagbayad ang UMUUPA, siya ay kailangang managot sa ano mang legal na aksyon na maaring gawin ng NAGPAPAUPA. Na ang UMUUPA lang at ang kanyang PAMILYA ang maaring manirahan sa nasabing bahay. Walang ibang tao na hindi nito kaano-ano ang maaring gumamit o manirahan dito. Na ang UMUUPA ay kailangang mag-abot ng isang buwan na deposito at isang buwan na paunang bayad sa NAGPAPA-UPA bago pa man ito lumipat sa nasabing bahay. Na sa panahon ng pagtatapos ng kontrata, ang paunang bayad na, ________________________ (Php_________) ay hindi maaring makuha o magamit ng UMUUPA hangga’t hindi nito nababayaran ang kaukulang bayarin nito sa kuryente at tubig. Na ang kontratang ito ay magsisimula sa ika__ ng _______, taong _______.

____________________ UMUUPA

. Milagros F. Marilao . NAGPAPAUPA

SAKSI: ____________________________ ____________________________ ____________________________

Date: ________________

fnf°.

DD9       %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   f %%%%%%%%%%%%%%%%     .DD9 f°––f# ° ° °f f fff°f°–ff°– ff°°¾f ° f – O -ff°–°ff°–f¯f–¾¾¯f¾ff%%°–%%%%%%% f°–%%%%%%%   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  D. O -f f°– D.DD9 f ¾¯f¾f°– f° °f ½ff° ¾f ff–f°– %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %9½%%%%%%%%%% f f f° °– ½f–f f° °f ° ¾f -9D-D. f°– ¯ff°– ¯f°ff° ¾f °f¾f °– ff Jff°– f°–f°f° °ff° f°f°–¯ff°––¯f¯¯f°ff°  O -f f°– D.DD9 f°– f f°– f°f°– 9.f–¾ .DD9fff°–f°–¯f– ff °–f %%%°– f° O -f°f½f–f¾° f°°–9-9@°f¾ff¾°f° ¯ff½f– ff f°–D.DD9 f ff°–f°– ¯f– f °– ¾f°– f° °f ½¾ f ¾f°– f° °f ½f°f°– ff ¾f-99 D9 f–½f¯f°¯½f¾f°f¾f °– ff O -f¾f½f°f°°–½f–ff½¾°–°ff f°–½f°f°– ff °f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %9½%%%%%%%%%% f ° ¯ff°– ¯ff ¯f–f¯ °– D. ° ½f f¾f¯ff°– ff ¾f¯f°¾¯°°– –f ° O -ff°–D.ff -99D9   .DD9 ¾ffff°–f°–¯f°f–¾ff°¯f°– –f°ff¾°°f¯ff°––f°°–-99D9 O -f f°– D.