WEEK 3

TIME SCHEDULE Meeting Time DAY 1 Skills
Ask and answer questions about oneself and others Example: What is your name? I am __(name)_. How old are you? I am (age) years old.

DAY 2 Activities Skills
Ask and answer questions about oneself and others Example: What school do you go to? I go to ________ Elementary School.

DAY 3 Activities Skills
Ask and answer questions about oneself and others Example: What grade are you in? I’m in Grade I. Who is your teacher? My teacher is __.

DAY 4 Activities Skills
Ask and answer questions about oneself and others Example: Where do you live? I live in (brgy./town/city).

DAY 5 Activities Skills
Introduce one self I am (name)_. I am (age) years old. I go to ________ Elem. School. I’m in Grade 1. My teacher is __. I live in (brgy./town/ city).

Activities
Song: Hello, Hello, Hello, How are you? Play: Children with the teacher form a big circle. Teacher will start (to model) introduce her/his self, saying; I am (name)_. I am (age) years old. I go to ________ Elem. School. I’m in Grade 1. My teacher is __. I live in (brgy./town/city). Sing: Hello, Hello If one is unable to do the task, skip that child and go round the circle until every one has given the chance to introduce her/his self. Laro: • Saklolo! • Hulaan

Rhyme: One, two, three One, two, three Not too fast Not too slow One, two, three One, two, three Face a partner And say hello. In circle children do the “stepclose-step” dance while reciting the rhyme. After saying hello to a partner they exchange question and answer ie. • What is your name? • How old are you? • I am name. • I am (age) years old. Repeat activity until everyone has the chance to ask and answer questions. Awit: Bahay Kubo Bigkasin ang tunog /b/. Ipaulit ito ng ilang beses habang nakapikit ang mga bata.

Children form a circle. They pass a ball while teacher plays music. The child who holds the ball when the music stops gets the chance to answer the question; What school do you go to? (Children ask in chorus) The child with the ball answers; I go to ________ Elementary School.

Repeat Day 1 activities Day 1 rhyme may be altered with the song “Bow, Bow, Belinda”

Repeat Day 2 activities Teacher asks who lives in the same Brgy. The children who live in the same Brgy. in chorus say; We live in (brgy./town/city).

Big Group Activities

Nabibigkas ang wastong tunog ng titik b, m Nakikilala ang malaki at maliit na titik b, m Nababakat ang malaki at maliit na titik b, m

Nabibigkas ang wastong tunog ng titik p, d Nakikilala ang malaki at maliit na titik p, d Nababakat ng malaki at maliit na titik p, d

Tugma: • Pen pen de sarapen (Adarna Vol. 5)

Nabibigkas ang wastong tunog ng titik a Nakikilala ang malaki at maliit na titik a Nababakat ang malaki at maliit na titik a

Laro: Saklolo! Maghanda ng mga salita sa flash card. Halimbawa: baba, dama, mata, paa, apa, Ada

Nabibigkas ang wastong tunog ng titik t, k Nakikilala ang malaki at maliit na titik t, k Nababakat ng malaki at maliit na titik t, k

Tugma: • Tiririt ng Maya (Adarna Vol. 5) • Tong, Tong, Tong (Adarna Vol. 5) Pagbabakat ng malaki at maliit na titik t, k

Nabibigkas ang wastong tunog ng titik g, e Nakikilala ang malaki at maliit na titik g, e Nababakat ng malaki at maliit na titik g, e

Week 3 P. 13

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills
Naisusulat ang malaki at maliit na titik b, m

DAY 2 Activities Skills
Naisusulat ang malaki at maliit na titik p, d

DAY 3 Activities Skills
Naisusulat ang malaki at maliit na titik a Nakabubuo ng mga pantig na ginagamit ang titik b, m, p, d, a Nababasa ang mga nabuong pantig Nakabubuo ng mga salita Nababasa ang mga nabuong salita

DAY 4 Activities Skills
Naisusulat ang malaki at maliit na titik t, k

DAY 5 Activities Skills
Naisusulat ang malaki at maliit na titik g, e Nakabubuo ng mga pantig na ginagamit ang mga titik na napag-aralan na Nababasa ang mga nabuong pantig

Activities
Awit: Ang Maliliit na Gagamba Ang maliliit na gagamba Umakyat sa sanga Dumating ang ulan Nabasa sila Bumuhos ang ulan Tinangay sila Sumikat ang araw Natuyo sila Ang maliliit na gagamba Ngayon ay masaya. Ilahad ang titik Gg. Sabihin ang tunog nito. Magbigay ng mga salitang nagsisimula sa titik Gg. Ipaulit sa mga bata. Ipabakat ang malaki at maliit na titik Gg. Ipasulat ang mga titik Gg. Pagdugtungin ang mga tuldok upang mabuo ang titik Gg. Halimbawa:

Magpakita ng magkahiwalay na larawan ng bahay kubo at batang babae. Ipasabi sa mga bata ang nasa larawan (bahay kubo, bata, babae) Pag-usapan ang unang tunog ng mga larawan. Magpasabi ng mga salita at pangalan ng tao, bagay, hayop, halaman at gulay na nagsisimula sa tunog /b/. Isulat ang malaki at maliit na titik Bb sa hangin habang sinasabi ang tunog /b/. Ipabakat ang titik Bb gamit ang krayola. Ipadugtong ang guhit upang mabuo ang titik Bb Ipasulat ang titik Bb Ipaawit muli ang “Bahay Kubo” Pag-usapan ang mga salitang nagsisimula sa tunog /m/ (munti, mani, meron, mustasa).

• Pedro Penduko Pedro Penduko Kumain ng tuyo Di naliligo Iniwan ng kalaro Laro: Pusa’t Daga Kuwento: Si Hinlalaki (Adarna Vol. 3) Magbanggit ng mga salitang nagsisimula sa /p/ tulad ng penpen, pedro penduko. Ilahad/Ipakita ang titik Pp. Sabihin ang tunog. Ipaulit sa mga bata. Ipasulat sa hangin ang titik Pp. Ipabakat ang malaki at maliit na titik Pp/Dd. Ipasulat ang titik. Ulitin ang gawain para sa titik Dd. Ipasulat ang titik Pp at Dd gamit ang krayola.

Maghanda rin ng mga letter cards na makabubuo ng mga pantig gamit ang titik b, m, p, d. Ipakilala ang Aa. Sabihin ang tunog. Ipaulit sa mga bata. Ipabakat ang malaki at maliit na titik Aa. Ipasulat ang titik. Laro: “Saklolo” Maglagay ng mga salitang nakasulat sa flash cards sa hagdan ng bahay na kunwari’y nasusunog. Bawat bata bilang bumbero ay kailangang makabasa ng isang salita para makatulong sa pagpatay ng apoy at pagligtas ng mga kagamitan. Pagsigaw ng guro ng Saklolo! Magsisimulang magligtas ng mga kagamitan at magpatay ng apoy ang mga bata. Babasahin ang nasa flash card at uupo pagkatapos.

Tugma: • Tatay, Tatay Ko Kay sipag ng tatay ko Nanay, nanay ko Kay bait ng nanay ko • Ang matanda kahit kuba Sapilitang titindig upang kumendeng Sabihin ang tunog ng titik Tt. Ipaulit sa mga bata. Ipabakat ang titik. Ipasulat ang titik. Bigkasin ang tugma “Tong, Tong” ng sabayan. Awitin ang tugma na may wastong kilos.

Magbigay ng mga bagay nagsisimula sa titik t, k.

Ulitin ang gawain sa titik Ee.

Week 3 P. 14

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills Activities
Maaaring magpakita ng ilang larawang nasisimula sa titik Mm. Ipasabi ang tunog /Mm/. Magpabangit ng mga salita at pangalan na nagsisimula sa Mm. Ulitin ang gawain sa pagsulat. Maaring bumilang habang nagsusulat sa hangin. Hayaang maghanda ng sariling inumin ang bawat bata. Magpasalin ng tubig mula sa pitsel. Ipaalala na ugaliin ang kumain na may nakahandang inumin.

DAY 2 Skills Activities Skills

DAY 3 Activities Skills

DAY 4 Activities Skills

DAY 5 Activities
Gamit ang letter cards, bumuo ng pantig o salita at ipabasa. Maaaring maglaro kung sinong grupo amg maraming mabuong salita, siya ang panalo.

Magpakita ng mga larawan na nagsisimula sa titik p at d. Sabihin kung anong tunog ang simula ng larawan.

Supervised Recess

Naipapakita ang wastong gawi sa hapag-kainan (desk/mesa) • Naghahanda ng sariling inumin • Maingat na nagsasalin ng tubig

Naipakikita ang wastong gawi sa hapag-kainan (desk/mesa) • Naghahanda ng sariling inumin/ pagkain • Pagsasalin/ Paglilipat ng inumin/ pagkain

Ulitin ang gawain sa Day 1. Bigyan ng pagkakataon ang ibang bata. Ipaalala na maging maingat sa paghahanda/ pagsasalin/ palilipat ng inumin at pagkain upang hindi matapon at maaksaya.

Naipakikita ang wastong gawi sa hapag-kainan (desk/mesa) • Wastong paggamit ng kutsara at tinidor

Small Group Activities

Nalilinang ang fine motor coordination Pagbuo ng malaki at maliit na titik b, m

Pagbubuo ng mga titik Bb at Mm na gamit ang sumusunod: • butil ng mais • butones • blocks • cubes, at iba pa

Nalilinang ang fine motor coordination Pagbuo ng malaki at maliit na titik p, d

Ulitin ang gawain sa unang araw. Paglilimbag gamit ang Paa (Footprinting) (PEHT) Paglilimbag gamit ang kamay/daliri (Hand/Fingerprint ing) Cooperative Hands

Nalilinang ang fine motor coordination Pagbuo ng malaki at maliit na titik a Nakabubuo ng mga pantig na ginagamit ang titik b, m, p, d, a

Ipakita ang wastong paggamit ng kutsara at tinidor. Gamitin ang pagkakataon na maituro ang konsepto ng kaliwa at kanan. Maging maingat para sa mga lefthanded na bata. Hayaan sila kung saan sila masaya/ komportable. I.D. Making (PEHT) Laro: Finding Their Own Name Pagbubuo ng pantig at mga salita na ginagamit ang kagamitan sa unang araw

Naipakikita ang wastong gawi sa pagkain • Kumakain nang walang gaanong ingay Halimbawa: pagnguya paghigop

Ipakita ang pagkain/pahigop nang walang ingay. Pansinin ang batang nakasusunod dito at bigyan ng magandang puna.

Naipakikita ang wastong paguugali sa pagkain • pag-iwas sa pagsasalita kung may laman ang bibig • pagpapasalamat sa pagkain .

Magdasal pasasalamat sa pagkain. Ipaalala sa mga bata na iwasan ang magsalita kung puno ang bibig.

Nalilinang ang fine motor coordination Pagbuo ng malaki at maliit na titik t, k

Ulitin ang gawain sa unang araw. PangkatangGawain Pagbuo ng titik gamit ang mga sumusunod: • maliliit na bato • buto • butones at iba pa

Nalilinang ang fine motor coordination Pagbuo ng malaki at maliit na titik g, e Nakabubuo ng mga pantig na ginagamit ang mga titik na napag-aralan na

Ulitin ang gawain sa unang araw. Bumuo ng pantig na napag-aralan na sa tulong ng: • Sand table • Mga bato • Mga buto • Ginupit na titik

Week 3 P. 15

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills Activities
Pagtatahi ng mga titik (b, m, at iba pa) sa kartong may butas gamit ang sintas ng sapatos o tali Paggupit/pagpunit ng papel Pagkukulay ng mga larawang nagsisimula sa titik Bb at Mm Pagbakat ng titik Bb at Mm. Pagdugtungin ang mga tuldok sa pagbuo ng titik Bb at Mm. Pagsulat ng unang titik ng larawang ipapakita na nagsisimula sa titik Bb at Mm.

DAY 2 Skills Activities
• Bawat bata ay lalahok sa paggawa ng hand painting. • Pipili ang bata ng kanyang kulay, brush at pintura. • Ang hand painting ay dapat magkarugtong. Guro ang magsisimula. • Pagmasdan kung sino at kanino idinudugtong ng bata ang kanyang gawa. • Sino ang mapili? Sino ang nahirapang dumugtong? • Ipalarawan sa mga bata ang kanilang ginawa. • Pag-usapan kung ano ang sinasagisag ng kanilang ginawa. • Ganyakin ang mga bata. • Isulat ang pangalan nila sa ibaba/ilalim ng kanilang inilimbag. • Ipaskil ang ginawa ng mga bata upang makita ang cooperative hands.

DAY 3 Skills
Nasusulat ang mga nabuong pantig

DAY 4 Activities Skills Activities
Idikit sa papel ang binuong titik. Pagsulat sa mga titik gamit ang krayola.

DAY 5 Skills
Nasusulat ang mga nabuong pantig Nakabubuo ng mga salita Nasusulat ang mga nabuong salita

Activities
Ipasulat ang mga nabuong pantig. Bumuo ng mga salita. Ipasulat ang mga nabuong salita. Pagpangkatpangkatin ang mga salitang magkakatulad at di-magkakatulad. Ipasulat ang mga salitang magkakatulad.

Ipasulat ang mga nabuong pantig. Ipasulat ang mga nabuong pantig na magkakatulad. Salungguhitan ang nabuong pantig sa mga salita. Halimbawa: mata bao

Week 3 P. 16

TIME SCHEDULE Story Time

DAY 1 Skills
Listen attentively to rhymes/poems/ jingles

DAY 2 Activities Skills
Listen attentively to rhymes/poems/ jingles Example: • Fly, Fly, Fly the butterfly • Rain, Rain Go Away

DAY 3 Activities Skills
Nakikilala ang mga salitang magkasintunog sa isang tula/ jingle

DAY 4 Activities Skills
Nakikilala ang mga salitang magkasintunog sa isang kuwento

DAY 5 Activities Skills
Recite a 4-line rhyme/poem/ jingle

Activities
Children will recite rhyme/ poem/jingle they learned with action Choral recitation of poem learned Complete unfinished lines of poems/rhymes learned

Rhymes: “Little Miss Muffet” Sat on a tuffet, eating her curds and whey. Along came a spider, and sat down beside her, and frightened Miss Muffet away. Jack be nimble Jack be quick Jack jump over the candlestick. Red, white and blue, Stars over you, Mama said, Papa said, “I love you.” Song: Jesus loves the little children All the children of the world Red and yellow Black and white They are precious in His sight Jesus loves the little children of the world. Rhymes: • Red, White and Blue • Green & Yellow, who likes mango? • Sour & sweet, you like to eat.

Rhyme: Here’s a bubble Here’s a bubble Big and round Small and round See it floating gently See it floating gently To the ground To the ground Recall of the rhymes learned in Day 1. Let the pupils do some actions as they listened to the rhyme.

Awit: Ikot, ikot, ikot, ikot Ikot, ikot, hila, hila Pok! Pok! Pok! Gupit nang gupit at tahi nang tahi gupit nang gupit at tahi nang tahi ikot, ikot, ikot, ikot ikot, ikot, hila, hila Pok! Pok! Pok! Aawitin ng: • maliit na boses • regular na boses • malagong na boses Kuwento: The Elves and the Shoemaker

Kuwento: • Si Dilat, Si Kindat, Si Kurap, Si Pikit (Adarna Vol. 4) • Kain, Kumain, Kinain (Adarna Vol. 4) Pagtambalin ang mga salitang magkasintunog.

Big Group Activities

Develop visual discrimination skills • Similarities and differences as to color

Develop visual discrimination skills • Similarities and differences as to shape

Recite the poem: Draw a square Draw a square (2x) Shaped like a tile floor. Draw a square (2x) All with corners four

Develop visual discrimination skills • Similarities and differences as to size

Song: I’m a Little Teapot (PEHT) Collect pictures of elephants, lions, giraffes, monkeys and calendars or coloring books. Encourage the children to sort

Develop visual discrimination skills • Similarities and differences as to length and height

Cut a piece of stick into various lengths. The children identify the shortest and the longest

Develop visual discrimination skills • Similarities and differences as to position

Let 5 pupils fall in line. Let others identify who is first and who is last. Repeat the exercises using objects.

Week 3 P. 17

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills Activities
Song: Jesus Loves the Little Children Ask children to touch the color as mentioned in their rhymes and song. May also talk about their favorite colors and why. Identifying object inside the room colored: • red • yellow • blue • green • orange Ask them to pair with classmates whose color choice is the same. Game: Place three bags labeled/colored red, yellow, and blue and a variety of colored blocks on a table.

DAY 2 Skills Activities
Draw a triangle Draw a triangle (2x) With corners three Draw a triangle (2x) Draw it just for me Draw a circle Draw a circle (2x) Made very round Draw a circle (2x) No corners can be found Identifying things inside the classroom based on their shape • sorting all circular objects • sorting all triangular objects • sorting all rectangular objects • sorting all square objects Drawing different shapes

DAY 3 Skills Activities
the pictures into labeled baskets. For example, one basket may be for big animals and another for small animals Comparing two objects of extreme sizes for big/small Comparing two objects of different sizes for bigger/smaller Comparing 3 objects of different sizes for biggest/ smallest

DAY 4 Skills Activities
Let pupils compare two objects of extreme lengths for long/ short Let pupils compare two objects of relatively different lengths for longer/ shorter Show three objects of different lengths for longest/ shortest Have a field trip (within the school campus) and let pupils get samples of objects to compare as to height and length.

DAY 5 Skills Activities
Show picture drawn on the board or individual cards. Let the children identify the picture that moves in a different direction Identify objects/ pictures that are similar/different in position. Example:

Children sort the blocks by placing it in the corresponding bags. The group with most number of blocks correctly placed in the bag wins.

Week 3 P. 18

TIME SCHEDULE Indoor/ Outdoor Activities

DAY 1 Skills
Play with enjoyment Follow direction/ instruction Show sportsmanship in playing

DAY 2 Activities Skills
Play with enjoyment Follow direction/ instruction Show sportsmanship in playing

DAY 3 Activities Skills
Play with enjoyment Follow direction/ instruction Show sportsmanship in playing

DAY 4 Activities Skills
Play with enjoyment Follow direction/ instruction Show sportsmanship in playing

DAY 5 Activities Skills
Play with enjoyment Follow direction/ instruction Show sportsmanship in playing

Activities
Game: Walking Scarecrow (PEHT) Group Dance

Play: Same or Different Colors (PRB) Materials: Art paper of different colors, sticks • Flowers – red gumamela, yellow bell, violeta, orange amarillo, ilangilang • Vegetables – carrot, squash, sayote, violet camote tops • Fruits – red apples, guavas, sunkist orange, brown sampaloc, ripe mangoes Mount art paper (different colors) in a cardboard & staple it on a piece of stick – about 3 inches long Ask children (as many as the sticks) to hold each stick with art paper. Set music and have the children with sticks march around the room.

Play: Shape-grouping game Bubbling (make soap suds using gumamela leaves extracts, add food colorings) Teacher prepares soap bubble mixture for each child. Prepare it in small plastic container w/ looped plastic straw or wire with loops for the children to blow bubbles. Let the children play/make their own bubbles. Shape puzzle (PEHT) Game: Drop the Handkerchief Give specific direction on how the game is to be played Games: “Patintero”, “Piko” Teacher gives the direction to the pupils.

Bubbling can be repeated/used School tour to observe sizes of plants and things around. Game: Collecting objects that are big or small, long and short, rough and smooth Indoor Game: Children are given puzzles of different kinds – animals, numbers, letters Each group worked cooperatively on the puzzles.

Game: “Longest Line” “Open the Basket” Children are grouped into 3. Two children hold hands with the other child in the middle. When the leader says “Open the basket,” the child at the center runs and looks for a basket/another group. The child who doesn’t belong to a group is the “It.” Indoor Game: Guessing Game Halimbawa: Maliit na hayop May dalang ilaw Paikot-ikot sa mga halaman Sino ako?

Class is divided into groups. Each group decides on the games they want to play. Game: Let the children form a circle. Give a ball to the children and tell them to pass the ball around as they sing a familiar song. The pupil who has the ball when the song ends will either sing, recite a poem or tell something about him/herself.

Week 3 P. 19

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills Activities
When the music stops the other children will get any object from the table & pair off w/ pupil holding same colored paper. • (Ex.) A pupil will get a red apple & pair off with the pupil holding red paper. If they have the same color, they will march together. Those who have different color, (Ex.) a green ilangilang & a yellow paper will sit down & wait for the next round. • Repeat the game until all the children are able to match same color of objects & art paper.

DAY 2 Skills Activities Skills

DAY 3 Activities Skills

DAY 4 Activities Skills

DAY 5 Activities

Week 3 P. 20