WEEK 4

TIME SCHEDULE Meeting Time
DAY 1 Skills Nagagamit ang magalang na pananalitang po/opo, hindi po sa pakikipagusap sa matanda Activities • Bigkasin ang mga tula: 1) “Ang Po at Opo” Ang bilin sa akin ng ama’t ina ko Maging magalang Mamumupo ako Sa lahat ng oras Sa lahat ng dako Pag kinakausap ng matandang tao 2) ”Batang Magalang,” (PEHT) Pag-usapan ang nilalaman ng mga tula. • Awitin: “Paggalang sa Magulang” (SFYC) Patayuin nang pabilog ang mga bata. Patayuin sa gitna ng bilog ang mga bata na ang ngalan ay nagsisimula sa N. Bigkasin ang tunog na N. Ipaulit sa mga bata. Skills Nasasabi ang karapatan ng mga batang kasapi ng maganak • magkaroon ng mag-anak DAY 2 Activities • Magpakita ng mga larawan tungkol sa mga karapatan ng bata. Pagusapan ito. Bigyangpansin ang karapatang mapabilang at magkaroon ng isang maganak. • Pag-usapan ang iba pang karapatan ng mga batang kasapi ng mag-anak. Halimbawa: makapag-aral mabigyan ng sapat na pagkain proteksyon at makapaglaro/ libang Nabibigkas ang wastong tunog ng titik i, s Nakikilala ang malaki at maliit na titik i, s Nababakat ang malaki at maliit na titik i, s Naisusulat ang malaki at maliit na titik i, s • Paupuin nang pabilog ang nga bata. • Magpakita ng mga larawan. Ipasabi ang unang tunog ng ngalan ng larawan. Ipakilala ang tunog Ss. Nabibigkas ang wastong tunog ng titik l, r Nakikilala ang malaki at maliit na titik l, r Nababakat ang malaki at maliit na titik l, r Naisusulat ang malaki at maliit na titik l, r Skills Nagagamit ang magagalang na pananalita sa paghingi ng paumanhin sa lahat ng pagkakataon DAY 3 Activities Ilahad ang sumusunod na sitwasyon: 1) Nag-uusap ang dalawang guro. Dadaan ka sa pagitan nila. Ano ang sasabihin mo? 2) Nabunggo mo ang isang bata/matanda. Ano ang sasabihin mo? 3) Natapakan mo ang paa ng iyong kamagaral. Ano ang sasabihin mo? • Isakilos ang mga sitwasyon Gamitin ang magagalang na pananalita • Isadula ang mga sitwasyon Skills Nakasusunod sa utos ng kasapi ng mag-anak nang maluwag sa kalooban DAY 4 Activities Bigkasin ang tugma: “Pagsunod sa Utos” (PEHT) Magsabi ng mga sitwasyong nagpapakita ng pagsunod sa utos ng kasapi ng mag-anak. Isadula ang mga sitwasyon. Skills Naiisa-isa ang mga tungkulin ng bata o katumbas ng bawat karapatan DAY 5 Activities Balikan ang mga larawan tungkol sa karapatan ng bata. Ipasabi ang mga karapatan ng batang kasapi ng mag-anak na ipinakikita sa larawan. Pag-usapan naman ang tungkuling kaugnay ng mga karapatan. Halimbawa: Karapatan ng bata na alagaan ng magulang. Tungkulin ng bata na pahalagahan ang pag-aalagang ginagawa at sundin ang payo ng magulang. Nabibigkas ang wastong tunog ng titik o, w Nakikilala ang malaki at maliit na titik o, w Nababakat ng malaki at maliit na titik o, w Naisusulat ang malaki at maliit na titik o, w • Basahin ang sumusunod na tugma: “May kuwagong dalawa, Nakaupo sa sanga” “O-o-o-o” ang sabi ng isa. “Woo,woo,woo” sabi ng pangalawa. “Umuwi na tayo, maguumaga na.” Nabibigkas ang wastong tunog ng titik y, u Nakikilala ang malaki at maliit na titik y, u • Basahin ang sumusunod na tugma: Ang yoyo ni Yoyoy UuguyUgoy Tataasbababa Pakananpakaliwa

Big Group Activities

Nakikilala ang malaki at maliit na titik n, h Nabibigkas ang wastong tunog ng titik n, h Nababakat ang malaki at maliit na titik n, h Naisusulat ang malaki at maliit na titik n, h

• •

Laro: Hulaan ng mga Titik • Ikikilos ng bata ang anyo ng titik (iyong napag-aralan na) • Huhulaan ng ibang bata ang titik na ikinilos

Nababakat ng malaki at maliit na titik y, u

Week 4 P. 21

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills Activities • Magbibigay ng mga bagay na ang pangalan ay nagsisimula sa Nn. • Ipakita ang mga kard na may ngalan ng batang nagsisimula sa titik N at ngalan ng mga bagay na nagsisimula sa n. Hayaang kilalanin ang malaki at maliit na titik Nn. • Ulitin ang gawain sa titik Hh. • Ipabakat ang mga titik Nn at Hh. • Ipasulat ang mga titik. Skills Nakabubuo ng mga pantig na ginagamit ang mga titik na napag-aralan Nababasa ang mga nabuong pantig Nakabubuo ng mga salita Nababasa ang mga nabuong salita

DAY 2 Activities • Papilahin ang mga bata na ang pangalan ay nagsisimula sa Ss. • Ipakita ang wastong pagsulat ng Ss. Ipabakat ito. Ipasulat ang titik Ss. Ulitin ang gawain sa titik I. • Bumuo ng mga pantig sa pagsasama ng patinig at katinig na napag-aralan na. • Ipabasa ito. • Bumuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig na napag-aralan na. Ipabasa ito. • Magbigay ng mga pagsasanay sa pagbasa nito. Magtipid sa paggamit ng sabon at tubig sa paghuhugas ng kamay Maaaring ipakita ng guro paano makatitipid sa sabon at tubig Skills

DAY 3 Activities • Tumawag ng mga bata na ang ngalan ay nagsisimula sa Ll at Rr. • Magpabanggit ng mga bagay na nagsisimula sa Ll at Rr. • Pagbabakat ng malaki at maliit na titik l, r • Ipakilala ito sa mga bata. Ipakita ang larawan ng mga bagay na ang pangalan ay nagsisimula sa Ll. Ipabigkas ang tunog. Ipabakat ang titik Ll. Ipasulat nang wasto ang titik Ll. • Ulitin ang gawain sa titik Rr. Skills Nakabubuo ng mga pantig na ginagamit ang mga titik na napag-aralan Nababasa ang mga nabuong pantig Nakabubuo ng mga salita Nababasa ang mga nabuong salita

DAY 4 Activities • Pag-usapan ang tugma. Ano ang tunog ng mga titik na nakakahon? • Ipabigkas ang tunog nito. Ano naman ang tunog ng titik na may bilog? Ipabigkas ang tunog nito. • Magbigay ng ngalan ng tao/bagay na nagsisimula Oo, Ww. Ipabakat ang mga titik. Ipasulat nang wasto ang Oo, Ww. • Bumuo ng pantig/salita sa pagsasama ng titik/pantig na napag-aralan na. Ipabasa sa mga bata. Skills Naisusulat ang malaki at maliit na titik y, u Nakabubuo ng mga pantig na ginagamit ang mga titik na napag-aralan Nababasa ang mga nabuong pantig Nababasa ang mga nabuong salita

DAY 5 Activities • Pag-usapan ang tugma. Tawagin ang pansin ng mga bata sa titik na may salangguhit. Ano ang tunog nito? Ipabigkas sa mga bata. • Patayuin ang mga bata na ang ngalan ay nagsisimula sa Y at U. • Ipabigkas ang tunog ng unang titik ng ngalan nila. • Isulat ang Yy at Uu. Ipabakat ang titik Yy at Uu. Ipasulat ang mga ito nang wasto. Bumuo ng pantig/salita sa pagsasama ng mga titik/pantig na napagaralan. Ipabasa ang nabuong pantig/salita. Maaaring mabubuting salita at usapin ang binabanggit habang kumakain Mag-usap nang mahina habang kumakain

Supervised Recess

Naipakikita ang wastong ayos sa pag-upo sa hapag-kainan (desk/mesa)

Maupo nang maayos habang kumakain sa hapag-kainan/ mesa o desk

Nakapagtitipid sa paggamit ng sabon at tubig sa paghugas ng kamay

Naiiwasan ang pagsasalita kung puno ang bibig

Iwasan ang pagsasalita kung puno ang bibig

Naiiwasan ang pagkakalat ng pagkain habang kumakain

• Iwasan ang pagkakalat ng pagkain habang kumakain • Ipunin ang anumang kalat pagkatapos kumain at ilagay sa basurahan

Nakikipag-usap nang mahina habang kumakain

Week 4 P. 22

TIME SCHEDULE Small Group Activities

DAY 1 Skills Nalilinang ang fine motor coordination Nakabubuo ng malaki at maliit na titik n, h Activities Pagdudugtungdugtong ng mga tuldok upang makabuo ng Nn at Hh Paggawa ng malaki at maliit na titik n at h sa tulong ng maliliit na bato, buto, sigay at iba pa Skills Nalilinang ang fine motor coordination Nakabubuo ng malaki at maliit na titik s, i Nakabubuo ng mga pantig na ginagamitan ng mga titik na napag-aralan Nakasusulat ng mga pantig na ginagamitan ng mga titik na napag-aralan Nakabubuo ng mga salita

DAY 2 Activities Pagbuo ng malaki at maliit na titik Ss at Ii gamit ang: - Sand Table - Mga Buto - Pisi “Reading Kit” mga titik na nasa isang kahon, Hayaang bumuo ng mga pantig ang mga bata sa tulong ng mga titik Bumuo ng mga salita gamit ang mga pantig Basahin ang mga pantig/salitang nabuo Basahin ang kuwento: “Kung Dalawa Kami” (Adarna Vol. 2) Pag-usapan ang kuwento Aling bahagi ng kuwento ang: - nakatutuwa - nakaiinis - nakalulungkot Napagsusunudsunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng mga larawan Skills Nalilinang ang fine motor coordination Nakabubuo ng malaki at maliit na titik l, r

DAY 3 Activities Pagbuo ng malaki at maliit na titik Ll at Rr sa pamamagitan ng: - paper tearing - paper cutting - paper crumpling - bato - match sticks Pagtambalin ang malaki at maliit na titik l, r Skills Nalilinang ang fine motor coordination Pagbuo ng malaki at maliit na titik o, w Nakabubuo ng mga pantig na ginagamitan ng mga titik na napag-aralan Nakasusulat ng mga pantig na ginagamitan ng mga titik na napag-aralan. Nakabubuo ng mga salita Nababasa ang mga nabuong salita Naisasalaysay ang kuwentong napakinggan Naipahahayag ang aral na nakuha sa kuwento

DAY 4 Activities Pagbuo ng malaki at maliit na titik Oo at Ww gamit ang - beads - peg board - corn seeds - ipil-ipil seeds Ipakita ang mga titik na napagaralan na. Hayaang bumuo ng mga pantig ang mga bata. Sa pamamagitan ng mga pantig, bumuo ng mga salita. Ipabasa ang mga salitang nabuo. Skills Nalilinang ang fine motor coordination Pagbuo ng malaki at maliit na titik y, u Nakabubuo ng mga pantig na ginagamitan ng mga titik na napag-aralan Nakasusulat ng mga pantig na ginagamitan ng mga titik na napag-aralan Nakabubuo ng mga salita

DAY 5 Activities Pagbuo ng malaki at maliit na titik Yy at Uu sa pamamagitan ng: - block printing - shells - bottle caps - toothpaste caps “Reading Kit” Ipakita ang mga flashcards ng mga pantig na napag-aralan na. Hayaang bumuo ang mga bata ng salita. Ipabasa ang mga nabuong salita.

Story Time

Nakasasagot sa mga tanong na nagsisimula sa Ano, Sino, Kailan

Basahin ang kuwento: “Si Makisig” (Adarna Vol. 3) Pag-usapan ang kuwento Sagutin ang mga tanong na: - Ano - Sino - Kailan

Nababasa ang mga nabuong salita Nakasasagot sa mga tanong na nagsisuimula sa Ano, Sino, Kailan Naipahahayag ang sariling damdamin sa kuwentong narinig (nakatutuwa, nakaiinis, nakalulungkot)

Basahin ang kuwento: “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan” (Adarna Vol. 3) Pag-usapan ang kuwento. Ipakita ang larawan ng iba’t ibang pangyayari sa kuwento. Ipaayos ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunudsunod sa kuwento.

Basahin ang kuwento: “Ibong Adarna” (Adarna Vol. 1) Pag-usapan ang kuwento Ipasabi ang aral na nakuha sa kuwento. Ipasalaysay ang bahaging naibigan.

Nababasa ang mga nabuong salita Naisasadula ang kuwentong napakinggan

Pagbalik-aralan ang kuwentong “Kung Dalawa Kami” (Adarna Vol. 2) Pangkatin ang mga bata. Ipasadula ang naibigang bahagi ng kuwento sa bawat pangkat.

Week 4 P. 23

TIME SCHEDULE Big Group Activities

DAY 1 Skills Identify sets of objects of the same pattern: • AB • AAB Activities 1. Let pupils arrange themselves in a girl-boy, girl-boy pattern Draw the pattern on the board. Example: Skills Identify sets of objects of the same pattern: • ABB • ABC

DAY 2 Activities Let pupils make ABB, ABC pattern. Let pupils sit in a circle with objects on cardboard facing down in front of them with ABB pattern. Example: Skills Arrange pattern • AB • AAB

DAY 3 Activities Let each child make/arrange AB/AAB pattern. Review AB/AAB patterns. In groups, let pupils arrange objects using AB/AAB pattern. Let pupils draw the patterns they made. Show more patterns, let pupils identify the pattern shown. Skills Arrange pattern • ABB • ABC

DAY 4 Activities Review: ABB/ABC patterns. Let the pupils arrange show ABB/ABC using: - inch cubes - table, blocks - empty bottles Let them identify the patterns arranged. Show pattern cards, let pupils identify the pattern shown Skills

DAY 5 Activities Review patterns • AB • AAB • ABB • ABC Show pattern cards. Let pupils identify the patterns on the cards. Show another set of cards with incomplete patterns. Let pupils identify the missing object. May do the exercises on board. Name the missing object in a given pattern • AB • AAB • ABB • ABC

A

B

A

B


Call on someone to hold the card up. Let the pupil identify the objects then teacher name the pattern.

2. Let pupils use objects in the classroom in making AB patterns. chalk – eraser, A B pencil – paper, A B etc. Repeat activities 1 and 2 using AAB pattern. Example: girl-girl-boy, boy-boy-girl,etc. Play the Pattern Game. Say AB or AAB. In groups, let pupils form the pattern.

In groups let pupils make ABB pattern. Repeat the activities for ABC pattern. Sample:


Using objects in the classroom, let pupils form the ABC pattern.

Week 4 P. 24

TIME SCHEDULE Indoor/ Outdoor Activities

DAY 1 Skills Construct sets with specific pattern Follows sequence of patterns Activities Using crayons, let pupils draw objects showing AB/AAB Use the wooden beads with 5 different pattern cards and shoelaces. Teachers are encouraged to make more pattern cards. Skills Construct sets with specific pattern

DAY 2 Activities Let pupils stamp objects shcwing ABB/ABC pattern. Use okra and banana stalk for stamping. Skills Construct sets with specific pattern

DAY 3 Activities Let pupils play the “Open the Basket Game.” Use inch cubes, stones, shells and form sets related to size, color, shape, form. Skills Construct sets with specific pattern

DAY 4 Activities Do shape puzzles (PEHT) Skills Construct sets with specific pattern

DAY 5 Activities Hop Relay: Forming different patterns. There will be different shapes drawn on the floor. Let pupils form 4 teams. Each team arranges themselves in a pattern by hopping from the starting line to the finish line and back, using the pattern called for by the teacher.

Week 4 P. 25