MGA LINYA AT ANGGULO Session Guide Blg. 1 I. MGA LAYUNIN 1.

Nailalarawan ang mga linyang parallel, intersecting at perpendicular 2. Naipaliliwanag ang kaibahan ng linyang parallel, intersecting at perpendicular 3. Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng mga bagay na may linyang parallel, intersecting at perpendicular 4. Napauunlad ang sariling kakayahan sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangunahing kasanayan ukol sa paglutas sa suliranin at malikhaing pag-iisip, kasanayang magpasiya, at mabisang komunikasyon II. PAKSA A. Aralin 1: Mga Linya at Intersection, pahina 5-12 Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: Paglutas sa Suliranin, Malikhaing Pag-iisip, Kasanayang Magpasiya at Mabisang Komunikasyon B. Kagamitan - Iba’t ibang bagay na may nakikitang linya III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain Pagganyak a. Ipalabas ang ipinagawang larawan ng pamayanan na tinitirhan. b. Tumawag ng tatlong (3) mag-aaral at hayaang ilarawan ang kanilang iginuhit sa harapan ng klase. c. Itanong at ipakita sa klase mula sa ipinaguhit na larawan ang mga sumusunod: • • Ano ang pinakamalaking kalye sa inyong lugar na ipinapakita sa larawan? Ano ang daan na maaaring gamitin papunta sa inyong palengke? Sa simbahan? Sa paaralan?

B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad a. Hingin sa mga mag-aaral ang kasagutan sa mga sumusunod na katanungan: • Ano ang ginamit niyo upang makabuo ng kalye sa inyong larawan? • Mayroon bang krus na daan sa inyong lugar? • Ano ang matatagpuan sa kanto ng inyong kalye? b. Ipakita ang larawan sa pahina 5. c. Tumawag ng mag-aaral at ipasagot ang mga katanungan sa ilalim ng larawan 1 na nasa pahina 5-6. 2. Pagtatalakayan a. Ipagawa ang “Walk-About o Scavenger’s Hunt.” b. Magpabilang ng 1 hanggang 3 sa mga mag-aaral. c. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa bilang nilang 1,2, at 3. d. Sa loob ng silid, ipahanap ang mga sumusunod na bagay sa bawat pangkat: • Pangkat 1 = 1 bagay na nagpapakita ng 2 magkaparehong linya • Pangkat 2 = 1 bagay na nagpapakita ng 2 linyang magkasalubong sa gitna • Pangkat 3 = 1 bagay na nagpapakita ng kanto e. Hayaang umikot at maglakad sa buong silid ang mga mag-aaral. f. Ipakita sa klase ang mga bagay na nakuha sa loob ng silid at sabihin kung tama o mali ang mga ito. g. Ipabasa ang pahina 8-10 ng modyul. h. Talakayin ang mga uri ng linya – parallel, intersecting at perpendicular i. Ipatukoy sa bawat pangkat kung anong uri ng linya mayroon ang nakuha nilang mga bagay.

2

3. Paglalahat 1. Batay sa mga bagay na nakalap, ipalarawan ang mga katangian ng mga uri ng linya tulad ng parallel, intersecting at perpendicular. 2. Ipasabi kung ano ang pagkakaiba nila sa isa’t isa? 3. Pagbigayin ng halimbawa at iba pang mga bagay na may linyang parallel, intersecting at perpendicular ang mga mag-aaral. 4. Ipabasa ang Tandaan Natin sa pahina 11 at Alamin Natin ang Natutunan sa pahina 12. 4. Paglalapat Magbuo ng dalawang pangkat at ipasagot ang mga ito: Paano makatutulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay ang kaalaman ukol sa uri ng linya? Magbigay ng mga halimbawa ng mga gawaing pang araw-araw na ginagamitan ng kaalaman sa linya. 5. Pagpapahalaga Sa isang buong papel, sumusunod na katanungan: • pasagutan ang mga

Sa inyong palagay, sa anong uri ng paghahanapbuhay naangkop ang paggamit ng iba’t ibang uri ng mga linya? Kung sakaling hindi naipakilala ang kaalaman ukol sa mga linya, ano sa inyong palagay ang magiging anyo ng mga istruktura tulad ng bahay at gusali? Ano ang kahalagahan ng kaalaman ukol sa linya?

IV. PAGTATAYA 1. Ipasagot ang gawain sa Subukan Natin Ito sa pahina 12 at Tandaan Natin sa pahina 11. 2. Ipawasto ang mga sagot sa pamamagitan ng pagpapasulat sa pisara. 3. Tumawag ng mag-aaral na susulat ng sagot sa pisara.

3

V.

KARAGDAGANG GAWAIN 1. Sa isang buong papel, ipabuod ang mga natutuhan sa tinalakay na aralin. 2. Ipasama ang ginawang pagbubuod sa portfolio ng magaaral.

4