Ang mga babae sa probinsya at sa mga tribo ay inaasahan na gumawa lamang ng mga gawaing bahay samantalang mga lalaki

ang gumagawa ng mga mabibigat na gawain na kinakailangan ng lakas (tulad ng pagtotroso, pagbubuhat, pagsasaka etc.). Dahil sa pagbibigay ng lipunan ng importansya sa pamilya, hindi ipinagkakait ng mga babae ang kanilang mga tungkulin, gusto nila ang kanilang ginagawa dahil sineserbisyohan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Bago tayo sakupin ng mga Espanyol, ang mga babae sa ating lipunan ay nakakaranas ng pantay na pagtrato tulad ng sa mga lalaki. Ang mga babae ay may karapatan sa mga ari-arian, pakikipagkalakalan at pati narin ang pakikipag diborsyo sa kanyang asawa. Maari rin silang maging hepe sa kanilang nayon kapag walang lalaking tagapagmana. Noong mga panahon na iyon, mayroon ng mga kababaihan ay mga mangagamot, pari, at mga astologo. Sa pagsakop ng mga Expanol sa Pilipinas noong 1565 hanggang 1898, nagbago na ang tungkulin at importansya ng mga babae sa lipunan. Nagtatag ang mga Espanyol ng tradisyon na nagpapailalim sa estado ng mga babae at makikita ito kadalasan sa mapagpakumbabang ugali ng mga babae noon. Inaasahan silang mag-alaga sa kanilang mga anak at gumawa ng mga gawaing bahay lamang. Nagkaroon din sila ng mga tungkulin sa simbahan at sa kumbento. Makikita rin natin na sa mga panahon na ito, mas ginugusto ng mga pamilya na magkaroon ng lalaking anak kaysa sa babae. Ngunit sila ang inaasahan maging taga-ingat yaman, o ang may kontrol sa pera ng pamilya. Sa pagsakop naman ng mga Amerikano, ang babae ay binigyan na ng karapatan na makapag-aral dahil sila ay nagpakilala ng libreng sistema ng pampublikong edukasyon na nagbibigay ng oportunidad sa kahit sinong bata kahit ano pa man ang kasarian. Mula noon, marami ng mga kababaihan ay naging mga propesyonal na. Masasabi na naging mas liberal na rin ang mga babae sa mga panahon na ito, dahil natutunan na nilang gamitin ang body language para mag pakita ng interes sa lalaki.

June 1991. CountryStudies.S. Z.helium. The changing role of women in Philippine society.com/cgi-bin/query/r-10424. 2011 from http://countrystudies. Library of Congress.The Role and Status of Women. Retrieved September 28. Retrieved September 28.countrydata.com/items/1103583-role-ofwomen-in-philippines "Philippines: The Role and Status of the Filipina". 2008. U.us (undated). 2011 from http://www. . Encyclopedia of the Nations.us/philippines/44. 2011 from http://www.html . retrieved September 28.htm Mahomed.