1 PANIMULANG PAGSUSULIT: I. Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat tanong o pangungusap.

Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Griyego na HISTORIA. Ito ay nangangahulugan ng: A. Paglalarawan sa katangiang pisikal ng isang lugar ayon sa anyong lupa at tubig B. Pagsisikap ng tao na matugunan ang pangangailangan batay sa sapat na mapagkukunan C. Pagtalakay sa pulitika na bahagi ng pagtatatag sa sariling pamahalaan D. Pananaliksik sa mga di nakasulat at nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari 2. Ano ang katangian ng Soberanya bilang isa sa mga elemento ng Estado? A. Paraan ng estado upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan B. Tirahan at nasasakupan ng isang estado kung saan kinukuha ang mga likas na kayamanan C. Tumutukoy sa pangkahalatang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar D. Pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng batas at patakaran 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na Batayang Primarya bilang matibay na ebidensya sa pagsulat ng kasaysayan? A. Batayang aklat sa pag-aaral B. Buto ng sinaunang tao at mga “artifacts” C. Opinyon at kuru-kuro sa radyo at telebisyon D. Paskil sa paaralan tulad ng sa bulletin board 4. Ang “Oral Tradition” ay isa sa mga batayan sa pagsulat ng kasaysayan, ito ay tumutukoy sa: A. Paggaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya B. Pagkukwento ng mga alamat, epiko, kwentong bayan, mitolohiya at awit C. Pagpapamana ng mga kagamitan at ari-arian D. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan sa isang pook at okasyon 5. Paano mo maipakikita ang kahalagahan ng kasaysayan sa lipunang iyong kinabibilangan sa kasalukuyan? A. Pagbuo ng samahan na aalam sa ating nakaraan upang lalong mapabuti ang ating kinabukasan B. Pagkalap ng impormasyon mula sa telebisyon, radyo at mga pahayagan C. Pagpaplano para sa maayos na kapaligiran at malusog na lipunan para sa lahat

Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika ukol sa mga uri at proseso ng pamahalaan. Nakikilala ang mga pinuno at ang kanilang mahalagang naiambag para sa bayan B. Pagkuha ng mga opinyon mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan C. Antropolohiya. Pag-alam sa programa ng pamahalaan na nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na ng mahihirap 7. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sosyolohiya tungkol sa pag-aaral ng kasalukuyang lipunan. C. Kung nais mong malaman ang relasyon ng kasaysayan at iba pang mga disiplina ng Agham Panlipunan. Napapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga tao. Ang kasaysayan ay nagpapayaman at nakakatulong sa pagsulong ng kultura tulad ng mga tradisyon at kaugalian sa isang lugar 9. Pagsangguni sa pamahalaan ng mga serbisyong kailangan sa inyong lugar 6. Nahuhubog ang pagmamahal sa bayan tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng bayan C. at paggawa at pagpapatupad ng batas. B. Pagbabasa ng pahayagan ukol sa mga proyekto ng iyong simbahan na maaari mong salihan B. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapamalas ng relasyon ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Ang Kasaysayan ay bahagi ng dugtong-dugtong na kaalaman sa pagaaral ng Agham Pampulitka. Heograpiya. D.2 D. lugar at pangyayari sa ating bansa. Ekonomiks. ano ang pinakamainam mong gawin? A. 8. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang bunga ng pag aaral ng kasaysayan? A. Sikolohiya at Sosyolohiya B. Ang Kasaysayan ay naglalarawan ng mga adhikain. Pag-aaral sa pinagmulan at pag-unlad ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang pagkilos tulad ng kultura D. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang pag-unlad ng Siyensya upang makatulong sa mga may sakit. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa relasyon ng Kasaysayan sa iba pang displinang panlipunan? A. simulain at rebolusyon ng mga lider sa iba’t ibang panahon C. . Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya na tumutukoy sa katangian ng indibidwal at sa uri ng kabihasnang kinabibilangan ng tao. Ang kasaysayan ay nakakatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng turismo na nagpapatanyag sa ating bansa D. mga suliranin at pagbabago dito. Nalilinang ang ating kasanayan sa pagbibigay ng mga pahayag ukol sa isang pangyayari D.

Maitanghal ang iba’t ibang likhang-sining tulad ng sayaw at musika mula sa ibang bansa PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at pangungusap. Ang Kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral ng: A. Katangiang pisikal ng isang lugar at ang mga pagbabagong nagaganap dito C. ano ang Soberanya? A. patakaran at alituntunin sa bansa C. Kapangyarihan na magpatupad ng batas. Pakikipag-ugnayan ng tao sa mga pangkat. Saklaw na kalupaan at katubigang itinakda ng batas D. Maipakita ang pagmamahal sa bayan at pagkilala sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan C. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinakaangkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Sa pagsulat ng kasaysayan ay nangangailangan ng mga batayan at ebidensya tulad ng "oral tradition" na tumutukoy sa: A. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa mga banyagang nagtutungo sa ating bayan B. Bilang isa sa mga elemento ng Estado. institusyon o samahan sa kanyang paligid 2. Interpretasyon C. Kwentong nagpasalin-salin D.3 10. Paggagaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya . Buto o labi‘ ng tao B. Maipamalas ang pagtataguyod at pagbili sa mga produktong gawang Pilipino D. Sangay na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa kagustuhan ng mga tao 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na batayang primarya bilang original na batayan sa pagsulat ng kasaysayan? A. 1. Kabuuang bilang ng populasyon sa isang bansa o lugar B. Gawain ng tao at ng kanilang materyal na pangangailangan sa araw-araw B. Sangguniang aklat sa paaralan 4. Nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan D. Pagkatapos ay bilugan ang titik ng tamang sagot.

7. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika bilang pag-aaral sa simula at pagkakatatag ng isang pamahalaan D. Sa Kasaysayan ay natutukoy ang mga pag-aaral sa agham at teknolohiya upang mapaunlad ang medisina. D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan? A. Unawain ang mga kuru-kuro ng mga taong may kasanayan sa Kasaysayan. 8. Pag-aralan ang pinagmulan at pag-unlad ng mga tao at pamahalaan na nakapaghubog sa kultura. Humingi ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan upang maipatupad ang lahat ng pangako sa mamamayan C. Magbasa ng mga pahayagan ukol sa kasalukuyang kaganapan sa buong bansa. Pagsasalin sa mga bibig ng tao tulad ng alamat. aklat at alahas D. Bumuo ng samahang hihingi ng mga pagbabago sa pamahalaan upang maiwasan ang kaguluhan sa kapaligiran B. Ang Kasaysayan ang nagtatakda ng mga hakbang sa ikauunlad ng . salapi. Maging aktibo sa mga talakayan at debate ukol sa mga isyung pampulitika sa bansa D. Pagpapasa-pasa ng mga gamit tulad ng kasangkapan. Pagpapakita ng mga katutubong damit ng mga sinaunang tao sa isang lugar C. awit at pabula 5. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng malawak na kaalaman ukol dito? A. Suriin ang mga programa ng pamahalaan na nakapagpabago sa kabuhayan C.4 B. Ang Kasaysayan ang nagpapaliwanag sa pag-unlad ng kultura ng isang lugar o bayan B. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya ukol sa pamumuhay ng mga tao at ang parteng ginagampanan nila sa pagbuo ng ating kasaysayan. kwentong bayan. B. paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng Kasaysayan sa lipunang iyong ginagalawan? A. Bilang mag-aaral ay nais mong malaman ang kaugnayan ng Kasaysayan at iba pang disiplina ng Agham Panlipunan. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapakita ng kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Sikaping maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan 6. pag-unlad at katangian ng tao C. Sa Kasaysayan ay napag-aaralan ang Antropolohiya na tumutukoy sa simula. Bilang mag-aaral ng kasaysayan. B.

Nalilinang ang ating damdaming makabayan at natatamo ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad 10. Ekonomiks at Sikolohiya.107 D. Ang kasaysayan ay bahagi ng isang kadena ng kaalamang nag-uugnay sa pag-aaral ng Agham Pampulitika. yamang pisikal . likas na yaman C. mismong nasa equator C. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinaka-angkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Ang Pilipinas ay binubuo ng _____________ pulo. karagatan. Maisabuhay ang damdaming makabayan at pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga dakilang tao sa kasaysayan D. Ito’y binubuo ng biyaya ng lupa. D. A. Antropolohiya.5 kabuhayan na ayon sa pangangailangan ng mga tao C. Sosyolohiya. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang dulot ng pag-aaral ng Kasaysayan? A. Ang klimang tropikal ng Pilipinas ay batay sa kanyang lokasyon na: A. pakikipaglaban. 7. 9. Nalalaman natin ang talambuhay ng mga pinuno at ang kanilang mahahalagang nagawa para sa bayan D. ilog. at kapaligirang pangkalikasan. Makagawa ng mga likhang-sining na tumutukoy sa kahusayan ng lahing Pilipino PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot. 1. Heograpiya. Maipakita ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyong Pilipino kaysa sa mga dayuhan C. A. kagubatan. Ang kasaysayan ay naglalarawan sa mga sakripisyo. banayad na nasa itaas ng equator 2. malayong nasa itaas ng equator B. Nadaragdagan ang ating kaalaman sa ating pag-aaral ng kasaysayan B. 7. banayad na nasa ibaba ng equator D. 7. 7. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa ibang bansa at sa mga dayuhang mamamayan B.707 C.109 3.701 B. Nahuhubog ang kasanayan nating magsuri ng mga kaganapan sa ating bansa C. at maging mga likhang-sining ng mga tanging Pilipino sa ating kasaysayan.

yamang pantao D. Ito ang sentro ng kulturang Ifugao: A. Ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang: A. pangingisda 8. lakas paggawa 4. Ang Bikol o Ikalimang Rehiyon ay kilala sa buko. Karagatang Pasipiko 11. Ang Pilipinas ay isang arkipelago dahil: A. A. agrikultura B. Konstitusyon ng 1972 C. pili at abaka. C. ang bansang ____________ at iba pang mga estadong arkipelago ay namuno sa pagpapanukala at pagsasakatuparan ng pandaigdigang kumperensiya sa Batas sa Karagatan. Ang mga probinsiyang katulad ng Albay at Sorsogon naman ay mahalagang pinanggagalingan ng _________ A. Cordillera Autonomous Region C. B. Brunei B. komersyo at kalakal D. Dagat Celebes C. enerhiyang hydro-electric D. Thailand 5. enerhiyang geothermal B.6 B. ito’y binubuo ng mga isla na napapaligiran ng dagat sa lahat ng direksyon. CARAGA D. Malaysia D. pagmimina C. Kanal ng Bashi B. Indonesia C. Kabundukan ng Sierra Madre D. Konstitusyon ng 1935 6. Bicol Region 9. ito’y isang makipot na lupain na kakikitaan ng mga bundok at tubig. ito’y napapaligiran ng dagat sa hilaga at timog. Kabundukan ng Ifugao 10. ito’y isang pulo na napapaligiran ng tubig. D. Timog Dagat Tsina D. Ang anyong tubig sa silangang bahagi ng bansa ay ang: A. Kabundukan ng Caraballo C. Kasama ng Pilipinas. enerhiyang bio-gas . Kabundukan ng Zambales B. Konstitusyon ng 1973 B. 7. enerhiyang solar C. Autonomous Region of Muslim Mindanao B. Ang Saligang-Batas na nagtatadhana ng lawak na nasasakop ng Pilipinas ay ang: A. Apatnapu’t limang bahagdan ng kalupaan ng Pilipinas ay nagagamit sa: A. Konstitusyon ng 1987 D.

Ang mga sumusunod ay suliraning naidulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo ng Pilipinas maliban sa: A. Cordillera Administrative Region D. Tanyag din ang rehiyong ito sa makukulay na moske at vinta at mga bahay sa baybaying dagat: A. pagpili ng mga pinuno sa bansa 16. Thailand 18. Taiwan B. Vietnam D. mainit at maulan . 1978. Turtle Island B. maalinsangan at maulan B. Sa Kanluran. Rehiyon VI – Kanlurang Bisaya D. Malaysia B. 1596 na nilagdaan noong ika-11 ng Hunyo. ARMM C. bigas D. A.kilala ang rehiyon sa pagiging mahirap at sa mababang produksyon. Rehiyon I – Ilocos 15. Nangunguna sa buong Mindanao ang Davao sa produksyon ng: A. Rehiyon VIII – Silangang Bisaya C. Dahil dito. Rehiyon IX . ang Pilipinas ay umaangkin sa _______________ bilang bahagi ng pambansang teritoryo na nasasalig sa kasaysayan at titulong legal: A. Ang matabang lupa mula sa bulkan sa lalawigan ng Davao ay lumilikha ng mga produktong pang-agrikultural.R B.A.7 12. kawalan ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dulot ng maraming wika D. abaka B. kahirapan sa pangangasiwa at pamamahala sa kapuluan C. Rehiyon XIII – C.Kanlurang Mindanao 19. orkidyas C. mabagal na sistema ng transportasyon B. saging 17.D. Sabah D. Alin sa listahan ang bansa na hindi umaangkin sa mga Isla ng Spratlys? A. Ang pangingisda at pagsisid sa mga perlas ang mga pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito. Scarborough Shoal C. Batay sa P. Malaysia 14. China D. Ang lalawigan ng rehiyong ito ay kadalasang daanan ng mga ulan at bagyo. Taiwan C. Mga Isla sa Kalayaan 13. Rehiyon VII – Gitnang Bisaya B. Indonesia C. anong bansa ang kalapit ng Pilipinas? A. Ang tropikal na klima ng Pilipinas ay may katangiang: A.

Sulu C. Mayo ____16. mainit at mahalumigmig D. Mindanao B. Cagayan ____6. Pinakamataas na bundok D. Pinasimulan niya ang rehiyonalisasyon o pagtatatag ng mga rehiyon sa Pilipinas. Lungsod Quezon ____2. 7. Batangas ____1. Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ____19. Saligang-Batas ng 1987 ____15. Kalayaan / Sabah ____11. Ang mga Isla sa Kalayaan (Spratlys) ay bahagi ng ______________ A. Pinakamalamig na buwan/panahon B. Agrikultural ____20. Palawan D. Bilang ng mga pulo sa Pilipinas G. C. Batas sa Karagatan F. Luzon ____9. Doktrinang Pangkapuluan ____4. Tropikal ____3.107 ____17. Enero ____5. Kahirapan sa pangangasiwa ng kapuluan ____18. Pandaigdigang komperensya sa batas ng karagatan ____13. “Pacific Ring of Fire” A.8 C. maulan at mainit 20. Arkipelago ____10. Bundok Apo ____12. Pangunahin at pinakamalaking . Pangulong Marcos ____8. Exclusive Economic Zone ____14. Likas na yaman ____7. Klima ng Pilipinas E.

Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas ay ang mga: A. iisa lamang B. J. M. paso B. kagubatan. PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Piliin ang tamang sagot. tatlo lamang D. Malay C. lumang bato . 200 milya notikal S. ang Pilipinas ay maraming produktong ____. Isulat sa patlang ang titik lamang. Mga isla na pinag-aawayan ng mga bansa. karagatan. Bahagi nito ang Pilipinas kayat maraming bulkan sa bansa. bagong bato D. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas Q. Ang paggawa ng kagamitang metal ay laganap noong panahon ng A.9 isla sa Pilipinas H. Basehan ng Pambansang Teritoryo L. Dito isinulong ng Pilipinas at karatigbansa ang pagtitiyak ng hurisdiksyon sa teritoryong pangkaragatan. marami _____3. Isa itong suliranin sa Pilipinas dulot ng pagkakahiwalay ng mga pulo. dalawa lamang C. N. _____1. ilog. Ang pinakamainit na buwan K. O. Sentro ng Kulturang Muslim R. Ang pinagmulan ng lahing Pilipino ay A. Dahilan sa sagana sa mga bukirin at matabang lupa. Binubuo ng maraming pulo kaya’t ang Pilipinas kaya’t ito ay isang____. Austronesyano D. Indones B. at kapaligiran. Naging kabisera ng Pilipinas sa loob ng 28 taon I. Binubuo ng biyaya ng lupa. paghahabi C. T. Ita _____2. P.

Ang mga sinaunang Pilipino ay A. Alin ang hindi kasama sa grupo? A. Ang ugat ng ating wika ay A. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas D. pangangaso C. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga _____7.10 _____4. Ang mga bato ay mahalaga sa panahon ng A. Ang ebidensya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. bronse D. kabundukan D. nag-udyok sa permanenteng paninirahan C. kapatagan B. kwintas B. pumipitas ng prutas at gulay _____5. Ang mga Pilipino sa panahon ng metal ay A. nagpalaganap ng paggamit ng metal D. relo C. may mayabong na kultura _____12. di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan C. ginto _____11. naghahabi na C. Austronesia B. salat sa kultura B. bato B. Malayo-Polynesia _____9. nagpayabong ng kulturang Pilipino B. nangangaso D. karagatan _____10. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit n gating mga ninuno _____6. Ang panahon ng metal ay panahon din ng mga sumusunod. paghahabi E. pagkakaroon ng buhay-pulitika B. may simpleng kultura D. Malay D. Indones C. nagtatanim na B. isla C. maliban sa: A. paggawa ng paso 3 _____8. tanso C. may payak na kultura C. pagtatanim B. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang sa A. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay A. hikaw .

metal D. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay 3. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat C. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino C. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay 4. pag-usbong ng mga lungsod _____14. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay B.pag-usbong ng mga lungsod _____15. 1. bagong bato C. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao noong panahon ng A. lumang bato B. Ang buhay-pulitika ay nagsimula noong panahon ng A. pulseras _____13. bagong bato C. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay 2. Paninirahan sa tabing dagat . Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay C. Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. Ang paggawa ng paso ay nagsimula pa noong panahon ng: A. metal D. metal D. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A. bagong bato C. Pagwawagi sa karera ng mga bangka B. lumang bato B. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. lumang bato B. Handa ka na ba? Unang Bahagi: Piliin ang wastong sagot sa mga tanong at bilugan ang titik nito. pag-usbong ng mga lungsod PANIMULANG PAGSUSULIT: Ang pagsusulit na ito ay naglalayong tingnan kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa paksang iyong pag-aaralan sa modyul na ito. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka B. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A.11 D.

Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Paninirahan nila sa tabing dagat B. Kahusayan sa pakikidigma 8. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw 9. Isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian 13. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon B. Tinakot ang mga katutubong Pilipino B. Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Rajah Baguinda . Paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Saum 10. Pagkakaroon ng mga awit at tula C. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa C. Moske 12. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanaw? A. barangay B. Salat o Salah B. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinawag na A. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng A. Biyernes C. Sa panahon ng barangay. Kahusayan sa pangingisda B. ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon. Pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan 6. Hari Raya B.12 5. Sahada C. Mohammed C. pampulitika at panlipunang gawain ay ang: A. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. Haj C. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Ramadan 11. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 7.

Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang B. pagkakaroon ng mga awit at tula 5. panulat B. Ang Madrasah ay isang sistema ng A. Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay C. Kung siya ay nanalo sa digmaan B. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay 2. C. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat B. Bilugan lamang ang titik. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga . Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? A. hindi pinahahalagahan. Kung siya ay anak ng dating datu C. paninirahan nila sa tabing dagat C. sistema ng panulat na tinatawag na alibata B. B. hindi dapat magkasama. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay 4. may agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino 3. Sa sistemang sultanato. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino: A. edukasyon C. makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. 15. ang pamahalaan at relihiyon ay A. Pagwawagi sa karera ng mga bangka C. Paninirahan sa tabing dagat 6. palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay C. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. 1.13 B. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Piliin ang wastong sagot sa mga tanong. pamamahala PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: A. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A. magkasama at pinag-isa. Sharif Abu Bakr 14.

Ramadan 11. Limang Haligi ng Katotohanan B. Paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim B. Hari Raya B. Ramadan .14 sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 8. pampulitika at panlipunang gawain C. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A. ang pamahalaan at relihiyon ay: A. pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. madrasah C. Sa panahon ng barangay ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. Biyernes Santo C. magkasama at pinag-isa C. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay 7. Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino C. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim 9. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. pampulitika at panlipunang gawain 12. Walong Daan sa Kaliwanagan C. Sa paanong paraan napapatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ng pamayanan? A. hindi pinahahalagahan 14. Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. panrelihiyong gawain B. hindi dapat magkasama B. Sampung Utos ng Diyos 10. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan C. Kahusayan sa pangingisda B. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A. panrelihiyon. Sa sistemang sultanato. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano 13. alibata B.

15 15. C. . B. May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful