1 PANIMULANG PAGSUSULIT: I. Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat tanong o pangungusap.

Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Griyego na HISTORIA. Ito ay nangangahulugan ng: A. Paglalarawan sa katangiang pisikal ng isang lugar ayon sa anyong lupa at tubig B. Pagsisikap ng tao na matugunan ang pangangailangan batay sa sapat na mapagkukunan C. Pagtalakay sa pulitika na bahagi ng pagtatatag sa sariling pamahalaan D. Pananaliksik sa mga di nakasulat at nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari 2. Ano ang katangian ng Soberanya bilang isa sa mga elemento ng Estado? A. Paraan ng estado upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan B. Tirahan at nasasakupan ng isang estado kung saan kinukuha ang mga likas na kayamanan C. Tumutukoy sa pangkahalatang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar D. Pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng batas at patakaran 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na Batayang Primarya bilang matibay na ebidensya sa pagsulat ng kasaysayan? A. Batayang aklat sa pag-aaral B. Buto ng sinaunang tao at mga “artifacts” C. Opinyon at kuru-kuro sa radyo at telebisyon D. Paskil sa paaralan tulad ng sa bulletin board 4. Ang “Oral Tradition” ay isa sa mga batayan sa pagsulat ng kasaysayan, ito ay tumutukoy sa: A. Paggaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya B. Pagkukwento ng mga alamat, epiko, kwentong bayan, mitolohiya at awit C. Pagpapamana ng mga kagamitan at ari-arian D. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan sa isang pook at okasyon 5. Paano mo maipakikita ang kahalagahan ng kasaysayan sa lipunang iyong kinabibilangan sa kasalukuyan? A. Pagbuo ng samahan na aalam sa ating nakaraan upang lalong mapabuti ang ating kinabukasan B. Pagkalap ng impormasyon mula sa telebisyon, radyo at mga pahayagan C. Pagpaplano para sa maayos na kapaligiran at malusog na lipunan para sa lahat

Napapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga tao. Ang kasaysayan ay nagpapayaman at nakakatulong sa pagsulong ng kultura tulad ng mga tradisyon at kaugalian sa isang lugar 9. B. ano ang pinakamainam mong gawin? A. D. 8. mga suliranin at pagbabago dito. Pagsangguni sa pamahalaan ng mga serbisyong kailangan sa inyong lugar 6. Heograpiya. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapamalas ng relasyon ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. . Pagkuha ng mga opinyon mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan C. Ang kasaysayan ay nakakatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng turismo na nagpapatanyag sa ating bansa D. Sikolohiya at Sosyolohiya B. Antropolohiya. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa relasyon ng Kasaysayan sa iba pang displinang panlipunan? A. Ang Kasaysayan ay bahagi ng dugtong-dugtong na kaalaman sa pagaaral ng Agham Pampulitka. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya na tumutukoy sa katangian ng indibidwal at sa uri ng kabihasnang kinabibilangan ng tao. Kung nais mong malaman ang relasyon ng kasaysayan at iba pang mga disiplina ng Agham Panlipunan. Pag-aaral sa pinagmulan at pag-unlad ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang pagkilos tulad ng kultura D. Ang Kasaysayan ay naglalarawan ng mga adhikain. Pagbabasa ng pahayagan ukol sa mga proyekto ng iyong simbahan na maaari mong salihan B. simulain at rebolusyon ng mga lider sa iba’t ibang panahon C. Ekonomiks. Pag-alam sa programa ng pamahalaan na nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na ng mahihirap 7. Nahuhubog ang pagmamahal sa bayan tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng bayan C. Nakikilala ang mga pinuno at ang kanilang mahalagang naiambag para sa bayan B.2 D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang bunga ng pag aaral ng kasaysayan? A. C. Nalilinang ang ating kasanayan sa pagbibigay ng mga pahayag ukol sa isang pangyayari D. at paggawa at pagpapatupad ng batas. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang pag-unlad ng Siyensya upang makatulong sa mga may sakit. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sosyolohiya tungkol sa pag-aaral ng kasalukuyang lipunan. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika ukol sa mga uri at proseso ng pamahalaan. lugar at pangyayari sa ating bansa.

patakaran at alituntunin sa bansa C. Nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan D. Kabuuang bilang ng populasyon sa isang bansa o lugar B. Paggagaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya . Katangiang pisikal ng isang lugar at ang mga pagbabagong nagaganap dito C. 1. Bilang isa sa mga elemento ng Estado. Sangguniang aklat sa paaralan 4. Saklaw na kalupaan at katubigang itinakda ng batas D. Maipakita ang pagmamahal sa bayan at pagkilala sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan C. Sangay na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa kagustuhan ng mga tao 3. Interpretasyon C. Kapangyarihan na magpatupad ng batas. Maitanghal ang iba’t ibang likhang-sining tulad ng sayaw at musika mula sa ibang bansa PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at pangungusap. ano ang Soberanya? A. Ang Kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral ng: A. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa mga banyagang nagtutungo sa ating bayan B. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinakaangkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Gawain ng tao at ng kanilang materyal na pangangailangan sa araw-araw B. Pakikipag-ugnayan ng tao sa mga pangkat.3 10. Sa pagsulat ng kasaysayan ay nangangailangan ng mga batayan at ebidensya tulad ng "oral tradition" na tumutukoy sa: A. Maipamalas ang pagtataguyod at pagbili sa mga produktong gawang Pilipino D. Kwentong nagpasalin-salin D. Pagkatapos ay bilugan ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na batayang primarya bilang original na batayan sa pagsulat ng kasaysayan? A. institusyon o samahan sa kanyang paligid 2. Buto o labi‘ ng tao B.

7. salapi. 8.4 B. Maging aktibo sa mga talakayan at debate ukol sa mga isyung pampulitika sa bansa D. Sikaping maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan 6. Suriin ang mga programa ng pamahalaan na nakapagpabago sa kabuhayan C. Bilang mag-aaral ng kasaysayan. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan? A. B. Sa Kasaysayan ay napag-aaralan ang Antropolohiya na tumutukoy sa simula. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng malawak na kaalaman ukol dito? A. Magbasa ng mga pahayagan ukol sa kasalukuyang kaganapan sa buong bansa. Ang Kasaysayan ang nagpapaliwanag sa pag-unlad ng kultura ng isang lugar o bayan B. Unawain ang mga kuru-kuro ng mga taong may kasanayan sa Kasaysayan. Humingi ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan upang maipatupad ang lahat ng pangako sa mamamayan C. Bumuo ng samahang hihingi ng mga pagbabago sa pamahalaan upang maiwasan ang kaguluhan sa kapaligiran B. paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng Kasaysayan sa lipunang iyong ginagalawan? A. Ang Kasaysayan ang nagtatakda ng mga hakbang sa ikauunlad ng . Pagpapakita ng mga katutubong damit ng mga sinaunang tao sa isang lugar C. B. awit at pabula 5. D. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya ukol sa pamumuhay ng mga tao at ang parteng ginagampanan nila sa pagbuo ng ating kasaysayan. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika bilang pag-aaral sa simula at pagkakatatag ng isang pamahalaan D. aklat at alahas D. Sa Kasaysayan ay natutukoy ang mga pag-aaral sa agham at teknolohiya upang mapaunlad ang medisina. Bilang mag-aaral ay nais mong malaman ang kaugnayan ng Kasaysayan at iba pang disiplina ng Agham Panlipunan. pag-unlad at katangian ng tao C. Pagsasalin sa mga bibig ng tao tulad ng alamat. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapakita ng kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Pagpapasa-pasa ng mga gamit tulad ng kasangkapan. Pag-aralan ang pinagmulan at pag-unlad ng mga tao at pamahalaan na nakapaghubog sa kultura. kwentong bayan.

kagubatan. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang dulot ng pag-aaral ng Kasaysayan? A.107 D. mismong nasa equator C.5 kabuhayan na ayon sa pangangailangan ng mga tao C. 7. karagatan. Heograpiya. likas na yaman C. at kapaligirang pangkalikasan. Antropolohiya.707 C. Ito’y binubuo ng biyaya ng lupa. Nalalaman natin ang talambuhay ng mga pinuno at ang kanilang mahahalagang nagawa para sa bayan D. banayad na nasa itaas ng equator 2. 1. yamang pisikal . D. Maisabuhay ang damdaming makabayan at pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga dakilang tao sa kasaysayan D. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinaka-angkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Ekonomiks at Sikolohiya. Ang klimang tropikal ng Pilipinas ay batay sa kanyang lokasyon na: A. at maging mga likhang-sining ng mga tanging Pilipino sa ating kasaysayan.109 3. A. banayad na nasa ibaba ng equator D. Maipakita ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyong Pilipino kaysa sa mga dayuhan C. Makagawa ng mga likhang-sining na tumutukoy sa kahusayan ng lahing Pilipino PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot. Nalilinang ang ating damdaming makabayan at natatamo ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad 10. Ang Pilipinas ay binubuo ng _____________ pulo.701 B. pakikipaglaban. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa ibang bansa at sa mga dayuhang mamamayan B. ilog. A. 7. Sosyolohiya. Nahuhubog ang kasanayan nating magsuri ng mga kaganapan sa ating bansa C. 7. malayong nasa itaas ng equator B. Ang kasaysayan ay bahagi ng isang kadena ng kaalamang nag-uugnay sa pag-aaral ng Agham Pampulitika. 9. Nadaragdagan ang ating kaalaman sa ating pag-aaral ng kasaysayan B. 7. Ang kasaysayan ay naglalarawan sa mga sakripisyo.

agrikultura B. Ang Pilipinas ay isang arkipelago dahil: A. Kanal ng Bashi B. enerhiyang bio-gas . Ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang: A. Ang Saligang-Batas na nagtatadhana ng lawak na nasasakop ng Pilipinas ay ang: A. pagmimina C. Kabundukan ng Caraballo C. Thailand 5. enerhiyang geothermal B. Timog Dagat Tsina D. pili at abaka. Konstitusyon ng 1987 D. Konstitusyon ng 1972 C. Brunei B.6 B. Konstitusyon ng 1935 6. ito’y napapaligiran ng dagat sa hilaga at timog. enerhiyang solar C. B. 7. yamang pantao D. D. Indonesia C. Ang mga probinsiyang katulad ng Albay at Sorsogon naman ay mahalagang pinanggagalingan ng _________ A. Konstitusyon ng 1973 B. lakas paggawa 4. Malaysia D. CARAGA D. Kabundukan ng Zambales B. A. Apatnapu’t limang bahagdan ng kalupaan ng Pilipinas ay nagagamit sa: A. Karagatang Pasipiko 11. Cordillera Autonomous Region C. C. ang bansang ____________ at iba pang mga estadong arkipelago ay namuno sa pagpapanukala at pagsasakatuparan ng pandaigdigang kumperensiya sa Batas sa Karagatan. Autonomous Region of Muslim Mindanao B. Kabundukan ng Ifugao 10. Ito ang sentro ng kulturang Ifugao: A. Ang Bikol o Ikalimang Rehiyon ay kilala sa buko. Bicol Region 9. Dagat Celebes C. enerhiyang hydro-electric D. ito’y isang pulo na napapaligiran ng tubig. ito’y binubuo ng mga isla na napapaligiran ng dagat sa lahat ng direksyon. Kasama ng Pilipinas. Kabundukan ng Sierra Madre D. Ang anyong tubig sa silangang bahagi ng bansa ay ang: A. ito’y isang makipot na lupain na kakikitaan ng mga bundok at tubig. komersyo at kalakal D. pangingisda 8.

Tanyag din ang rehiyong ito sa makukulay na moske at vinta at mga bahay sa baybaying dagat: A. kawalan ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dulot ng maraming wika D. Taiwan C. orkidyas C. Rehiyon VIII – Silangang Bisaya C. Sa Kanluran. Ang pangingisda at pagsisid sa mga perlas ang mga pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito.Kanlurang Mindanao 19. Taiwan B. Rehiyon VII – Gitnang Bisaya B. China D. Cordillera Administrative Region D. 1978. Batay sa P. mainit at maulan . Ang tropikal na klima ng Pilipinas ay may katangiang: A. Indonesia C. Rehiyon XIII – C. Turtle Island B. 1596 na nilagdaan noong ika-11 ng Hunyo. mabagal na sistema ng transportasyon B.R B.A.kilala ang rehiyon sa pagiging mahirap at sa mababang produksyon. Nangunguna sa buong Mindanao ang Davao sa produksyon ng: A. bigas D. pagpili ng mga pinuno sa bansa 16. Ang mga sumusunod ay suliraning naidulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo ng Pilipinas maliban sa: A. Alin sa listahan ang bansa na hindi umaangkin sa mga Isla ng Spratlys? A. saging 17. Mga Isla sa Kalayaan 13. Rehiyon IX . Malaysia 14. A. ang Pilipinas ay umaangkin sa _______________ bilang bahagi ng pambansang teritoryo na nasasalig sa kasaysayan at titulong legal: A. Rehiyon VI – Kanlurang Bisaya D. Malaysia B.7 12. maalinsangan at maulan B.D. Vietnam D. Ang lalawigan ng rehiyong ito ay kadalasang daanan ng mga ulan at bagyo. anong bansa ang kalapit ng Pilipinas? A. Ang matabang lupa mula sa bulkan sa lalawigan ng Davao ay lumilikha ng mga produktong pang-agrikultural. Sabah D. Rehiyon I – Ilocos 15. ARMM C. Scarborough Shoal C. kahirapan sa pangangasiwa at pamamahala sa kapuluan C. Dahil dito. abaka B. Thailand 18.

Palawan D. maulan at mainit 20. Sulu C. Batangas ____1. Batas sa Karagatan F. Exclusive Economic Zone ____14. Pandaigdigang komperensya sa batas ng karagatan ____13. mainit at mahalumigmig D. Enero ____5. “Pacific Ring of Fire” A. Pangulong Marcos ____8. Doktrinang Pangkapuluan ____4. C. Tropikal ____3. Pangunahin at pinakamalaking . Pinakamataas na bundok D. 7. Bilang ng mga pulo sa Pilipinas G. Agrikultural ____20. Kalayaan / Sabah ____11. Arkipelago ____10. Saligang-Batas ng 1987 ____15. Bundok Apo ____12.8 C. Klima ng Pilipinas E. Cagayan ____6. Luzon ____9. Pinakamalamig na buwan/panahon B. Mindanao B. Likas na yaman ____7. Kahirapan sa pangangasiwa ng kapuluan ____18. Pinasimulan niya ang rehiyonalisasyon o pagtatatag ng mga rehiyon sa Pilipinas. Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ____19. Mayo ____16. Lungsod Quezon ____2.107 ____17. Ang mga Isla sa Kalayaan (Spratlys) ay bahagi ng ______________ A.

kagubatan. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas Q. Naging kabisera ng Pilipinas sa loob ng 28 taon I. lumang bato . Sentro ng Kulturang Muslim R. Ang pinagmulan ng lahing Pilipino ay A. paso B. Malay C. 200 milya notikal S. dalawa lamang C. karagatan. Basehan ng Pambansang Teritoryo L. bagong bato D. O. P. Ita _____2. Mga isla na pinag-aawayan ng mga bansa. ilog. iisa lamang B. at kapaligiran. Dahilan sa sagana sa mga bukirin at matabang lupa. Isa itong suliranin sa Pilipinas dulot ng pagkakahiwalay ng mga pulo.9 isla sa Pilipinas H. ang Pilipinas ay maraming produktong ____. tatlo lamang D. paghahabi C. Indones B. Ang paggawa ng kagamitang metal ay laganap noong panahon ng A. Austronesyano D. J. T. Binubuo ng maraming pulo kaya’t ang Pilipinas kaya’t ito ay isang____. _____1. Bahagi nito ang Pilipinas kayat maraming bulkan sa bansa. marami _____3. N. Isulat sa patlang ang titik lamang. PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Piliin ang tamang sagot. M. Ang pinakamainit na buwan K. Dito isinulong ng Pilipinas at karatigbansa ang pagtitiyak ng hurisdiksyon sa teritoryong pangkaragatan. Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas ay ang mga: A. Binubuo ng biyaya ng lupa.

nagpalaganap ng paggamit ng metal D. tanso C. Ang mga sinaunang Pilipino ay A. nangangaso D. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay A. Malay D. bronse D. Malayo-Polynesia _____9. kwintas B. Austronesia B. nagtatanim na B. karagatan _____10. Alin ang hindi kasama sa grupo? A. Indones C. bato B. pagtatanim B. Ang ebidensya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. pangangaso C. salat sa kultura B. may payak na kultura C. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang sa A. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga _____7. kabundukan D. Ang ugat ng ating wika ay A. pagkakaroon ng buhay-pulitika B. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit n gating mga ninuno _____6. kapatagan B. maliban sa: A. nag-udyok sa permanenteng paninirahan C. isla C. Ang mga bato ay mahalaga sa panahon ng A. paghahabi E. may simpleng kultura D. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas D. relo C. Ang mga Pilipino sa panahon ng metal ay A. naghahabi na C. Ang panahon ng metal ay panahon din ng mga sumusunod. may mayabong na kultura _____12. nagpayabong ng kulturang Pilipino B. hikaw . ginto _____11. di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan C.10 _____4. pumipitas ng prutas at gulay _____5. paggawa ng paso 3 _____8.

bagong bato C. Ang paggawa ng paso ay nagsimula pa noong panahon ng: A. Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. Ang buhay-pulitika ay nagsimula noong panahon ng A. pag-usbong ng mga lungsod PANIMULANG PAGSUSULIT: Ang pagsusulit na ito ay naglalayong tingnan kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa paksang iyong pag-aaralan sa modyul na ito.pag-usbong ng mga lungsod _____15. bagong bato C. metal D. Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay C. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B. metal D. lumang bato B. lumang bato B. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino C. pulseras _____13. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay 4. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay 2. Handa ka na ba? Unang Bahagi: Piliin ang wastong sagot sa mga tanong at bilugan ang titik nito. lumang bato B. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao noong panahon ng A. pag-usbong ng mga lungsod _____14. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat C. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay 3. Paninirahan sa tabing dagat . Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. metal D.11 D. Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay B. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka B. 1. bagong bato C. Pagwawagi sa karera ng mga bangka B. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A.

Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Saum 10. ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon. Hari Raya B. Paninirahan nila sa tabing dagat B. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa C. Biyernes C. Rajah Baguinda . Pagkakaroon ng mga awit at tula C. Paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C.12 5. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng A. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon B. barangay B. Pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan 6. Moske 12. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinawag na A. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanaw? A. pampulitika at panlipunang gawain ay ang: A. Tinakot ang mga katutubong Pilipino B. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw 9. Sa panahon ng barangay. Salat o Salah B. Haj C. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Sahada C. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian 13. Mohammed C. Paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. Ramadan 11. Kahusayan sa pangingisda B. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 7. Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Kahusayan sa pakikidigma 8.

sistema ng panulat na tinatawag na alibata B. makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. paninirahan nila sa tabing dagat C. B. panulat B. hindi pinahahalagahan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga . Piliin ang wastong sagot sa mga tanong. hindi dapat magkasama. ang pamahalaan at relihiyon ay A. pagkakaroon ng mga awit at tula 5. Sharif Abu Bakr 14. Kung siya ay anak ng dating datu C. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay 2. Ang Madrasah ay isang sistema ng A. Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay C. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? A. palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay C. magkasama at pinag-isa. Sa sistemang sultanato. may agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino 3. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat B. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino: A. Pagwawagi sa karera ng mga bangka C. 1. pamamahala PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: A.13 B. Kung siya ay nanalo sa digmaan B. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay 4. Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang B. C. edukasyon C. Paninirahan sa tabing dagat 6. Bilugan lamang ang titik. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A. 15.

panrelihiyon. madrasah C. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan C. Ramadan 11. alibata B. magkasama at pinag-isa C. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Hari Raya B. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A. Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim B. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay 7. Sa sistemang sultanato.14 sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. Sa panahon ng barangay ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. panrelihiyong gawain B. hindi dapat magkasama B. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 8. Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Biyernes Santo C. Kahusayan sa pangingisda B. Limang Haligi ng Katotohanan B. pampulitika at panlipunang gawain C. Walong Daan sa Kaliwanagan C. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano 13. Paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. Sa paanong paraan napapatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ng pamayanan? A. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim 9. ang pamahalaan at relihiyon ay: A. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A. Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino C. Sampung Utos ng Diyos 10. hindi pinahahalagahan 14. Ramadan . Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. pampulitika at panlipunang gawain 12.

Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa. . C. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian.15 15. May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A. B.