ANG

BA NTAYA N
HUNYO 15, 2011

8

NAGHAHAYAG NG KAHARIAN NI JEHOVA

EDISYON PARA SA PAG-AARAL
ARALING ARTIKULO SA LINGGO NG:
Agosto 1-7

Ang Mabuting Balita na Kailangan ng Lahat
PAHINA 7 GAGAMITING AWIT: 47, 101

Agosto 8-14

Inirerekomenda ng Diyos sa Atin ang Kaniyang Pag-ibig
PAHINA 11 GAGAMITING AWIT: 18, 91

Agosto 15-21

“Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos na Nasa Inyong Pangangalaga”
PAHINA 20 GAGAMITING AWIT: 42, 84

Agosto 22-28

“Isaalang-alang Yaong mga Nagpapagal sa Gitna Ninyo”
PAHINA 24 GAGAMITING AWIT: 123, 53

ANG

BANTAYAN
N AGH AH AYAG NG K AH AR I AN NI JEH OVA

JUNE 15, 2011

LAYUNIN NG MAGASING ITO, Ang Bantayan, na parangalan ang Diyos na Jehova, ang Kataas-taasang Tagapamahala ng uniberso. Noong sinaunang panahon, natatanaw ng isa mula sa bantayan ang mga nangyayari sa malayo. Sa katulad na paraan, ipinakikita ng magasing ito ang kahalagahan ng mga pangyayari sa daigdig ayon sa mga hula ng Bibliya. Inaaliw nito ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita na di-magtatagal, wawakasan ng Kaharian ng Diyos, isang tunay na gobyerno sa langit, ang lahat ng kasamaan at gagawin nitong paraiso ang lupa. Pinasisigla nito ang mga tao na manampalataya kay Jesu-Kristo, na namatay para magkaroon tayo ng pag-asang mabuhay nang walang hanggan at namamahala na ngayon bilang Hari sa Kaharian ng Diyos. Ang magasing ito ay walang pinapanigan sa pulitika at patuluyang inilalathala ng mga Saksi ni Jehova mula pa noong 1879. Sinusunod nito ang Bibliya bilang awtoridad.
Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon. Malibang iba ang ipinakikita, ang mga pagsipi sa Kasulatan ay mula sa makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan.

LAYUNIN NG MGA ARALING ARTIKULO

SA ISYU RING ITO
3 Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan? 16 Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham?

ARALING ARTIKULO 1, 2 PAHINA 7-15 Sa aklat ng Roma, binabanggit ni apostol Pablo ang isang aspekto ng “mabuting balita” na nakaaapekto sa makasalanang sangkatauhan. Ano iyon, at paano ka makikinabang doon? Sa tulong ng dalawang artikulong ito, lalalim ang iyong kaunawaan at pagpapahalaga sa hain ni Jesus at sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng haing iyon. ARALING ARTIKULO 3, 4 PAHINA 20-28 Ipakikita ng mga artikulong ito kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyo nilang magpastol. Tatalakayin din kung paano maipakikita ng kongregasyon na lubos nilang pinahahalagahan ang mga elder.

18 ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon, Lalo Na ang mga Pergamino’ ) 29 ‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ —Paano?

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, and by Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc., PO Box 2044, 1060 Manila. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Entered as second-class matter at the Manila Central Post Office on September 12, 1961. ˘ 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in R.P. Vol. 132, No. 12 Semimonthly TAGALOG

Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan?

“M

ASAYANG-MASAYA ako dahil isa nang lingkod ni Jehova ang anak ko, at alam kong masaya rin siya,” ang sabi ni Carlos,1 isang ama sa Pilipinas. Isang ama naman mula sa Gresya ang sumulat: “Natutuwa kaming mag-asawa dahil nabautismuhan bilang Saksi ni Jehova ang aming tatlong anak noong tin-edyer sila. Sumusulong sila at masayang naglilingkod kay Jehova.” Natural lang na matuwa ang mga magulang na Kristiyano kapag nabautismuhan ang kanilang mga anak. Pero kung minsan, ang kagalakan ay may kasamang pagkabahala. “Magkahalong saya at pag-aalala ang nadarama ko,” ang sabi ng isang ina. Bakit kaya? “Alam ko kasing may personal na pananagutan na ngayon kay Jehova ang anak ko.” Ang paglilingkod kay Jehova bilang bautisadong Saksi ay isang tunguhing dapat abutin ng lahat ng kabataan. Pero baka iniisip ng makadiyos na mga magulang, ‘Alam kong maganda
1 Binago ang ilang pangalan.

ang pagsulong ng anak ko, pero ganoon na kaya siya katatag para malabanan ang mga tuksong gumawa ng imoralidad at makapanatiling malinis sa harap ni Jehova?’ Baka iniisip din ng iba, ‘Kapag napaharap sa tukso ng materyalismo, maglilingkod pa rin kaya sa Diyos ang anak ko nang may sigasig at kagalakan?’ Anong patnubay mula sa Bibliya ang makatutulong sa mga magulang para matiyak kung handa nang magpabautismo ang kanilang mga anak?

Maipakikita ng isang kabataan ang katibayan ng pagiging alagad

Pagiging Alagad —Pangunahing Kahilingan Sa halip na magtakda ng edad kung kailan dapat magpabautismo, sinasabi ng Bibliya ang kuwalipikasyon ng mga puwede nang magpabautismo. Tinagubilinan ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod: “Gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila.” (Mat. 28:19) Samakatuwid, ang bautismo ay para sa mga naging alagad ni Kristo. Ano ba ang isang alagad? Ang Kaunawaan sa Kasulatan ay nagpapaliwanag: “Ang terminong ito ay pangunahing tumutukoy sa lahat niyaong naniniwala sa mga turo ni Kristo at maingat ding sumusunod sa mga iyon.” Puwede bang maging tunay na mga alagad ni Kristo ang mga

Paghahanda at pakikibahagi sa mga pulong

palabas sa telebisyon. 2:51) Siyempre pa. 2:21. walang anak na lubusang makasusunod sa kaniyang mga magulang. 6:33) Kusa ba niyang ibinabahagi sa iba ang mabuting balita. video game. 24:45) Nagtatanong ba siya tungkol sa mga turo at teksto sa Bibliya? Pagsunod sa mga magulang Pakikibahagi sa ministeryo Pananalangin . 13:20) Ano ang pinipili niyang musika. Nagsisikap ba ang iyong anak na manatiling malinis sa moral. 10: 24.” Paano mo malalaman kung isa nang alagad ni Kristo ang iyong anak? Sinasabi sa Bibliya: “Sa pamamagitan nga ng kaniyang mga gawa ay ipinakikilala ng isang bata kung ang kaniyang gawain ay dalisay at matuwid. 4:15.” (Luc. at site sa Internet? Nakikita ba sa kaniyang salita at gawa na gusto niyang sundin ang mga pamantayan ng Bibliya? Gaano kalawak ang kaalaman ng iyong anak sa Bibliya? Masasabi ba niya sa sariling pananalita ang mga natututuhan niya sa inyong Pampamilyang Pagsamba? Maipaliliwanag ba niya ang mga pangunahing turo sa Bibliya? (Kaw. o kailangan pa siyang kumbinsihing lumabas sa larangan at makipag-usap sa may-bahay? Palaisip ba siya sa kaniyang responsibilidad bilang di-bautisadong mamamahayag? Binabalikan ba niya ang mga interesadong nakakausap niya sa teritoryo? Sinasabi ba niya sa kaniyang mga kaeskuwela at guro na siya’y Saksi ni Jehova? Mahalaga ba sa kaniya ang pagdalo sa mga pulong? (Awit 122:1) Gustung-gusto ba niyang magkomento sa Pag-aaral sa Bantayan at sa Pagaaral ng Kongregasyon sa Bibliya? Nasasabik ba siyang gampanan ang kaniyang bahagi sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo?—Heb. 25. Katibayan ng Pagiging Alagad Sinusunod ka ba ng iyong anak? (Col. Pero ang mga tunay na Kristiyano ay dapat na ‘maingat na sumunod sa mga yapak ni Jesus. pelikula. Pag-isipan ang sumusunod na mga tanong: Patuloy bang hinahanap muna ng iyong anak ang Kaharian sa pamamagitan ng lubusang pakikibahagi sa ministeryo? (Mat. 20:11) Tingnan natin ang ilang gawaing ‘naghahayag sa pagsulong’ ng isang kabataan bilang alagad. Hindi namin pinagsisisihan ang aming pag-aalay sa Diyos sa murang edad.” (Kaw. 3:20) Ginagawa ba niya ang kaniyang mga gawain sa bahay? Ganito ang sinabi ng Bibliya tungkol sa 12-anyos na si Jesus: “Patuloy siyang nagpasakop sa [kaniyang mga magulang].’ Kaya ang mga kabataang interesadong magpabautismo ´ ay dapat na kilalang masunurin sa kanilang mga magulang.—1 Tim. 2: 6-9) Interesado ba siyang basahin ang Bibliya at pag-aralan ang mga publikasyon ng uring tapat at maingat na alipin? (Mat.kabataan? Isang misyonera na mahigit 40 taon nang naglilingkod sa Latin Amerika ang sumulat tungkol sa kaniya at sa dalawa niyang kapatid na babae: “Nasa edad na kami noon para malaman na gusto naming maglingkod kay Jehova at mabuhay sa Paraiso. anupat umiiwas sa masasamang kasama sa paaralan at sa ibang lugar? (Kaw.—1 Ped. Nakatulong ang pagaalay namin para maging matatag kami sa harap ng mga tuksong karaniwan sa mga kabataan.

39:1-3. 1 Sam. Isang Saksing taga-Gresya ang nagsabi: “Dose anyos ako nang mabautismuhan. 34: 1-3. Samuel. Kailangang tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makita ang pagkakaibang ito. at 23 rito ang ginugol ko sa buong-panahong paglilingkod. ang pagpapabautismo ng kanilang mga anak ay isang hakbang na kapaki-pakinabang pero may panganib din—katulad ng pagkuha ng lisensiya sa pagmamaneho.” Bata man o matanda. Mula noon. na mga propetisa.Ang mga tanong na ito ay makatutulong sa iyo para masukat ang espirituwal na pagsulong ng iyong anak. Hindinghindi ko pinagsisisihan ang aking desisyon. di-gaya ngayon. Matapos itong pag-isipan. Ang sanlibutan naman ni Satanas ang pinagmumulan ng paghihirap. Natutuwa ako na tinulungan niya akong magpatuloy sa paglilingkod sa kaniya. Maaaring Purihin ng mga Kabataan si Jehova Maraming lingkod ng Diyos ang nagpakita ng katapatan noong sila’y mga kabataan pa.” (Jer. Dahil sa pag-ibig ko kay Jehova. Nariyan sina Jose. Sa edad 12. 2:18-20. Pero kung nakikita naman sa kaniyang buhay na isa na siyang alagad at nakapag-alay na siya sa Diyos. Sumulat si apostol Pablo: “Sa pamamagitan ng puso ang isa ay nananampalataya ukol sa katuwiran. Pero isinulat niya tungkol sa kaniyang pagsamba sa tunay na Diyos: “Sa akin ang iyong salita ay naging pagbubunyi at pagsasaya ng aking puso. Maraming hirap na dinanas si Jeremias bilang propeta ng Diyos.—Jer. malaking tagumpay ito para sa kaniya at sa kaniyang mga magulang. 2:42-49) Ang apat na anak na babae ni Felipe. 2011 5 . baka puwede mo na siyang payagang magpabautismo. wala pa akong gaanong kaalaman sa Bibliya. sapagkat ang iyong pangalan ay itinatawag sa akin. Wala sanang makahadlang sa iyo at sa iyong mga anak sa pagtatamo ng kagalakang naghihintay sa inyo. naharap ko ang mga problemang karaniwan sa mga kabataan. Luc.” Isinulat naman ni Pablo sa kabataang si Timoteo: “Ang totoo. 37:2. itong makadiyos na debosyon kalakip ang kasiyahan sa sarili. Pero maituturing bang panganib sa kinabukasan ng isang tao ang bautismo at sagradong paglilingkod? Ang sagot ng Bibliya ay hindi.—Gawa 21:8. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Pero alam kong mahal ko si Jehova at gusto ko siyang paglingkuran magpakailanman. ang isang taong nagpapakita ng katibayan ng pagiging tunay na alagad ay dapat magpabautismo. ito ay isang paraan ng malaking pakinabang. Totoo.” (Roma 10:10) Kapag nagpabautismo ang isang kabataang alagad ni Kristo. (Gen. 6:6. at Jesus. 9. ngunit sa pamamagitan ng bibig ang isa ay gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kaligtasan. 15:16) Alam ni Jeremias na ang paglilingkod sa Diyos ang pinagmumulan ng kaniyang kagalakan.” —1 Tim. baka makita mong may dapat pa siyang pasulungin bago magpabautismo. 1:24-28. O Jehova na Diyos ng mga hukbo. at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot. 1:19. Josias. hindi madaling maglingkod kay Jehova. Sinasabi sa Kawikaan 10:22: “Ang pagpapala ni Jehova—iyon ang nagpapayaman. ay tiyak na sinanay mula pa sa pagkabata. Tamang Pangmalas sa Bautismo Sa tingin ng ilang magulang. 2 Cro. 24 na taon na ang lumipas.

ang bautismo ay isang proteksiyon.” (Mat.Dapat Bang Ipagpaliban ng Aking Anak ang Pagpapabautismo? Kung minsan.” Isang naglalakbay na tagapangasiwa naman ang sumulat: “Baka manghina sa espirituwal ang isang kabataan. Para sa aking anak. Huwag kalilimutan na iniingatan ni Jehova ang kaniyang mga lingkod. 5:6-9) Isinulat ng isang ina: “Mas maraming dahilan ang mga batang bautisado para umiwas sa masasamang bagay sa sanlibutan. Baka isipin niyang sa sanlibutan matatagpuan ang tagumpay.” Kung sinanay mo ang iyong mga anak na sundin si Jehova. ay mananagot sa kaniya. May kinalaman sa “binhi. Tungkol sa mga kabataang kuwalipikado nang magpabautismo pero ayaw pang payagan ng kanilang mga magulang. Maligaya ang kaniyang mga anak na kasunod niya. 13:22) Kung gagawing priyoridad ng isang kabataan ang makasanlibutang mga tunguhin sa halip na espirituwal na mga bagay. 10:13) Hangga’t ‘pinananatili nila ang kanilang katinuan’ at nilalabanan nila ang tukso. ngunit ang kabalisahan ng sistemang ito ng mga bagay at ang mapanlinlang na kapangyarihan ng kayamanan ay sumasakal sa salita. sinabi ng isang makaranasang elder: “Kung hahadlangan ang isang kabataan sa pagpapabautismo. bautisado man o di-bautisado. Sinasabi sa Kawikaan 20:7: “Ang matuwid ay lumalakad sa kaniyang katapatan. 6 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Makatuwiran bang isipin na hindi mananagot sa Diyos ang isang kabataan dahil lang sa hindi siya bautisado? Sinabi ni Solomon sa mga kabataan: “Alamin mo na dahil sa [iyong mga gawa] ay dadalhin ka ng tunay na Diyos sa kahatulan. baka makagawa siya ng malubhang pagkakasala at matiwalag.” (Ecles. Magpupursige kang gawin ang tama kung bautisado ka na. anupat ‘hindi niya hinahayaang tuksuhin sila nang higit sa matitiis nila. makaaasa kang patuloy nilang gagawin iyon pagkatapos ng bautismo. na hindi tumutubo. na nabautismuhan sa edad 15. ipinagpapaliban pa rin ito ng mga magulang.’ ang sabi niya. kahit kuwalipikado nang magpabautismo ang kanilang mga anak. Ang mga kabataan ay dapat matutong magtrabaho para matustusan nila ang kanilang sarili balang-araw.” Gusto ko munang maabot ng anak ko ang ilang tunguhin sa buhay. makaaasa sila sa tulong ng Diyos. anupat ginawa ito sa pamamagitan ng salita at halimbawa.” Dapat bang unahin ang pag-aaral sa unibersidad? . mauudlot ang kaniyang espirituwal na pagsulong at panghihinaan siya ng loob. 11:9) At anuman ang ating edad. sisirain nito ang pagnanais niyang maglingkod sa Diyos. ipinaaalaala ni Pablo: “Ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa Diyos para sa kaniyang sarili. Ang lahat ng mananamba ng Diyos. ito yaong nakikinig sa salita. (1 Ped.”—Roma 14:12. ‘Hindi mo iisiping labagin ang kautusan ni Jehova.’ (1 Cor.” o salita ng Kaharian. sinabi ni Jesus: “Kung tungkol sa isa na naihasik sa gitna ng mga tinik. Bakit kaya? Nag-aalala ako na kapag nabautismuhan ang anak ko. 2011 Pero mapanganib kung hihimukin silang isentro ang kanilang buhay sa edukasyon at pinansiyal na seguridad sa halip na sa tunay na pagsamba. at siya ay nagiging di-mabunga.

alam mo kung gaano kahalaga na ipangaral “ang mabuting balitang ito ng kaharian. sa katunayan. 3:8. ang “mabuting balita ng kaharian” ay bahagi ng “mabuting balita [na patiunang ipinahayag] kay Abraham.” wawakasan niya ang huwad na relihiyon at aalisin ang lahat ng kasamaan sa lupa. anu-ano ang ipinangaral ni Pablo? . . Sa “malaking kapighatian. 1:14. . Noong una siyang mabilanggo sa Roma. (Basahin ang Lucas 4:43. (Mat.) Anong aspekto ng mabuting balita ang madalas tukuyin ni Pablo sa aklat na iyon? Bakit mahalaga ang partikular na mabuting balitang iyon? At bakit dapat natin itong 1. Bilang isang tapat na Saksi ni Jehova.” ipinagpapatuloy mo ang sinimulan ni Jesus. 24:14. 2:2.—Mat. Roma 15:16. Sa katunayan. 2 Kapag ipinangangaral mo ang “mabuting balita ng kaharian. Bakit mo ipinangangaral ang “mabuting balita ng kaharian”? Anong mga aspekto nito ang idiniriin mo? 3. Mababasa natin na noong dalawin siya ng ilang Judio.” pero 12 beses niyang ginamit ang terminong “mabuting balita. siya ay ‘lubusang nagpatotoo tungkol sa (1) kaharian ng Diyos at gumamit ng panghihikayat sa kanila tungkol kay (2) Jesus. ang iba ay ayaw maniwala.” Pagkatapos.ANG MABUTING BALITA NA K AILANGAN NG LAHAT “Ang mabuting balita . 24:21) Malamang na idiniriin mo rin na muling itatatag ng Kaharian ng Diyos ang Paraiso sa lupa upang mamayani ang kapayapaan at kaligayahan.” (Basahin ang Roma 14:17. samakatuwid nga: ‘Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. tinanggap ni 4 4.’ Malamang na naisip o nasabi mo na iyan. minsan lang binanggit ni apostol Pablo ang salitang “kaharian.” Baka nga kabisado mo na ang hulang ito ni Jesus tungkol sa ating pangangaral.”—ROMA 1:16. Ang Kailangan ng mga Taga-Roma Mahalagang pansinin ang mga paksang tinalakay ni Pablo noong una siyang mabilanggo sa Roma. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas. 1 Tes. 2.) Tiyak na idiniriin mo ang punto na malapit nang makialam ang Diyos sa mga gawain ng tao. . 3 Gayunman. Bakit masasabing idiniin ni Pablo ang mabuting balita sa aklat ng Roma? isaisip habang ipinangangaral natin sa mga tao sa ating teritoryo “ang mabuting balita ng Diyos”?—Mar.’Ang resulta? “Ang ilan ay nagsimulang maniwala sa mga bagay na sinabi.’ ”—Gal. posible kayang hindi natin gaanong nabibigyang-pansin ang isang mahalagang aspekto ng mabuting balita na kailangan ng mga tao? Sa liham sa mga taga-Roma. ‘N ATUTUWA akong ibahagi ang mabuting balita araw-araw.

9:3. ay isa ring Judio. Ano ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga nasa Roma? 9. sa katunayan.’ (Gawa 28:17. Gayunman. 1 Cor. binanggit ni Pablo ang pangangailangang ito. ito. Roma 1:6. 5 Kailangang makilala ng lahat ng tao si Jesus at manampalataya sa kaniya. ito. —Fil.” Nang maglaon. 11:13.E. (Roma 4:1. Ang ilan ay maaaring kabilang sa “sambahayan ni Cesar. posible ang kaligtasan. nang isulat ni Pablo ang aklat noong mga 56 C. Gawa 18:2) Pero malamang na mga Gentil ang karamihan sa mga kapatid na pinadalhan ni Pablo ng pagbati. Fil. Sa aklat ng Roma. ayon sa mabuting balita na aking ipinahahayag. 7.E. Ang manggagawa ng tolda na si Aquila. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. 1:1.Pablo ‘nang may kabaitan ang lahat ng mga pumaparoon sa kaniya. na nasa Roma kasama ang kaniyang asawang si Priscila. Kilalanin ang Pagiging Makasalanan Sa pasimula ng liham sa mga taga-Roma. Bago nito. Binati ni Pablo sina Andronico at Junias bilang “aking mga kamag-anak. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. Ano ang sinabi ni Pablo na posibleng maging resulta ng mabuting balita? 8 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 7. 2011 . 23-31) Maliwanag na binigyang-pansin ni Pablo ang Kaharian ng Diyos. tinukoy niya ang panahon kung kailan “hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. 15:19) Sa palagay mo. 1:27.” Sinabi pa niya: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita.” (Roma 3:23) Maliwanag na ang lahat ng sinulatan ni Pablo ay kailangang kumilala na makasalanan sila at manampalataya sa paraan ng Diyos para makalaya sa kalagayang iyon. matagal nang naitatag ang kongregasyon. kaya ang mga Judio o mga proselita na dumalo sa pagdiriwang ng Pentecostes noong 33 C. sa Judio muna at gayundin sa Griego. Pero ano pa ang idiniin niya? Isang bagay na pangunahin sa Kaharian—ang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos. Ano ang masasabi natin tungkol sa pasimula ng kongregasyon sa Roma at sa mga bumubuo rito? 8.” 1 (Roma 1:9. Anong pangangailangan ang binanggit ni Pablo sa aklat ng Roma? 6. sumulat siya tungkol sa “Diyos. kailangan ang pananampalataya.” Oo. Sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. sa katunayan. 8 Anuman ang kanilang pinagmulan. na Ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma ay tungkol sa mahalagang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos siyang pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod taglay ang aking espiritu may kaugnayan sa mabuting balita tungkol sa kaniyang Anak. bakit kaya idiniin ni Pablo sa mga tagaRoma ang tungkol kay Jesu-Kristo? 6 Hindi natin alam kung paano nagsimula ang kongregasyon sa Roma. Gawa 5:42. na ipinangangaral sa kanila ang (1) kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay may kinalaman sa (2) Panginoong Jesu-Kristo. bago sila bumalik sa Roma? (Gawa 2:10) O baka naman mga Kristiyanong negosyante at manlalakbay ang nagpalaganap ng katotohanan sa Roma? Alinman dito ang nangyari. (Roma 1:8) Anong uri ng mga tao ang bumubuo sa kongregasyong iyon? 7 Ang ilan ay may lahing Judio.—Mar.” malamang na nangangahulugang sila’y mga kamag-anak na Judio.” At sinabi niya: “Mula sa Jerusalem at sa isang sirkito hanggang sa Ilirico ay lubusan kong naipangaral ang mabuting balita tungkol sa Kristo. 16. sinabi ni Pablo ang napakagandang resultang maidudulot ng mabuting balita na lagi niyang binabanggit: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. 16:3. kaayon ng mahalagang katotohanang binanggit ni 9 5. 2:16. 9:12. at gayon din tayo. 4.. ang bawat Kristiyano sa Roma ay nasa kalunus-lunos na kalagayan. Naging Kristiyano 1 Ang ganitong pananalita ay makikita rin sa iba pang mga kinasihang aklat. 4:22.” marahil ay tumutukoy sa mga alipin at mabababang opisyal ni Cesar.

na umaakay sa kaligtasan. Bakit? Kahit nagsisimba sila paminsan-minsan. dapat muna niyang kilalanin ang kaniyang pagiging makasalanan. ang paglalang mismo ay nagpapatotoo na umiiral ang Maylalang. Sa diwa.Pablo: “Ang matuwid—sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay siya. 12 Maging sa mga bansang Kristiyano. 2011 9 . 11. Maaaring alam nilang sila’y nagkakamali. Pero dahil sa kanilang kinalakhan. 13 Sa liham sa mga taga-Roma. nagbigay si Pablo ng dalawang dahilan kung bakit ang gayong kinalakhan ay hindi maidadahilan—noon at ngayon. Sa katunayan. Ang iba ay lumaki sa isang lipunang hindi kumikilala sa Diyos. baka marami tayong makausap na hindi nakauunawa sa pananalitang iyan.” —Efe. ano ang ginagawa ng marami? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.) Kaayon ito ng sinabi ni Pablo nang sumulat siya sa mga Hebreo nang siya ay nasa Roma: “Bawat bahay ay may nagtayo. (Roma 1:22-27) Kaya naman. 2:12.” (Heb. sa paanuman ay naiintindihan nila ang kahulugan ng sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala. Gal. sa katotohanang “ang lahat ay nagkasala”? 10 Bago magkaroon ng nagliligtas-buhay na pananampalataya ang isa. Una. (a) Ano ang isang dahilan kung bakit walang maidadahilan ang mga hindi naniniwala sa Diyos at sa kasalanan? (b) Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos at sa kasalanan. hindi nila talaga nauunawaan kung bakit ganoon ang mga tao. 14 Kaya may matibay na basehan si Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Roma na ang sinuman—kasali na ang sinaunang mga Israelita—na nag-uukol ng debosyon sa walang-buhay na mga imahen ay “walang maidadahilan. Bakit marami ang hindi naniniwala na lahat ay makasalanan? Lahat tayo ay isinilang na may nakamamatay na depekto—kasalanan! noong unang siglo na ayon kay Pablo ay “walang pag-asa” at “walang Diyos sa sanlibutan. 11 Sa ilang lupain. Nagaalinlangan silang may Diyos kung kaya hindi nila nauunawaang may isang Kataas-taasang Persona na nagtatakda ng mga pamantayang moral para sa mga tao at na isang kasalanan ang pagsuway rito.” (Roma 1: 16.” Totoo rin ito sa mga gumagawa ng imoral na mga bagay na salungat sa likas na paggamit sa katawan ng lalaki at babae. 13. 14. at nakagagawa ng ilang masasamang bagay. At napapansin nilang gayon din ang iba. 17. ang mga tao ay hindi pinalaki sa paniniwala na ipinanganak silang makasalanan.” (Roma 3:23) Pero sa ating pangangaral. may pangit na mga ugali.”—Roma 3:9. 3:11. (Basahin ang Eclesiastes 7:20.) Sang-ayon man sila o hindi. ngunit siya na nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. ang ulat ng Bibliya tungkol kina Adan at Eva ay itinuturing nilang pabula o alamat lang. katulad sila ng mga tao 10. na nagmana sila ng kasalanan. marami ang hindi naniniwala sa ideya ng pagiging makasalanan. tama ang konklusyon ni Pablo na “ang mga Judio at gayundin ang mga Griego ay nasa ilalim na lahat ng kasalanan. 10:38) Pero ano ang kaugnayan ng mabuting balitang iyan. 20. Ang ideyang ito ay alam ng mga taong namulat sa paniniwalang may Diyos at pamilyar sa Bibliya. Heb. sa ilang wika. baka isipin ng iba na siya’y kriminal o manlalabag-batas. Tiyak na mahirap para sa isang taong lumaki sa gayong kultura na isiping siya’y makasalanan ayon sa diwang tinutukoy ni Pablo. (Basahin ang Roma 1:19. kapag sinabing ang isa ay makasalanan. 3:4) Ang pangangatuwirang iyon ay nagpapatunay sa pag-iral ng Maylalang na lumikha sa buong uniberso. Bakit hindi lahat ng tao ay pamilyar sa ideyang binabanggit sa Roma 3:23? 12.

Roma 3:20. talagang mabuting balita iyan!” 18. ito. “Oo. Pero hindi naman diyan nagtapos si Pablo. (a) Sa anong aspekto ng mabuting balita nagpokus si Pablo sa aklat ng Roma? (b) Ano ang dapat nating kilalanin para makamit natin ang mga pagpapala ng Kaharian? 15. 19. 8) Oo. malamang na alam mong kahit may budhi ang isang tao na nagsisilbing tagapagpatotoo. Paano tayo pinatitibay ng aklat ng Roma? 10 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 2. 17 Ayon sa tinalakay natin sa aklat ng Roma. 15. Kapag naunawaan at tinanggap ng isang tao ang mga bahaging iyon ng layunin ng Diyos at nakita ang pag-asang inilalaan nito sa kaniya. 19:11. angkop lang na sabihin niyang. Bakit posible pa ring magkasala ang mga tao kahit mayroon silang budhi? 17. Bilang pagsipi sa mga salita ni David sa Awit 32:1. Ganiyan ang nangyari sa sinaunang Israel. 2011 . at ipinaaalaala nito sa atin ang aspekto ng mabuting balita na itinatampok ni Pablo sa aklat ng Roma. at ano ang epekto nito? 16. sumulat si Pablo: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Bagaman ang mga Israelita ay may bigayDiyos na budhi at espesipikong mga kautusan laban sa pagnanakaw at pangangalunya. “Talagang mabuting balita iyan!” Totoo naman. ipinakita niya na para mabuhay tayo at magtamasa ng mga pagpapala sa ilalim ng Kaharian ng Diyos.” (Roma 2:12) Sinabi pa niya na ang mga tao ng mga bansa o etnikong grupo na di-pamilyar sa kodigong iyon ay kadalasan nang “likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan. dapat nating kilalanin (1) ang ating kalagayan bilang makasalanan sa paningin ng Diyos at (2) kung bakit kailangan nating manampalataya kay Jesu-Kristo para mapatawad ang ating mga kasalanan. sumulat ang apostol: “Maligaya yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang mga gawang tampalasan at ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan. Tungkol sa kodigo ng mga kautusang ibinigay ng Diyos sa sinaunang Israel. pagpatay. ayon sa mabuting balita. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas.” —Roma 1:15. 16. (Roma 2:21-23) Dalawa ang nilabag nila kaya naman talagang makasalanan sila. sumulat si Pablo: “Ang lahat ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan.” (Roma 2:16) Nang sabihin niya ito.” (Roma 4:7. at pagnanakaw? Tinukoy ni Pablo ang dahilan: Mayroon silang budhi. 16 Gayunman. hindi naman niya binabale-wala ang “kaharian ng Kristo at ng Diyos” o ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Kaharian. anupat hindi nakaabot sa mga pamantayan at kalooban ng Diyos. sa katunayan. Sino ang nagtataglay ng budhi. kasama na tayo. maligaya ang tao na ang kaniyang kasalanan ay hindi na ibinibilang pa ni Jehova. —Lev.Isang ‘Tagapagpatotoo’ Binabanggit sa aklat ng Roma ang isa pang dahilan kung bakit dapat kilalanin ng mga tao na sila’y makasalanan at nangangailangan ng tulong para makalaya sa kalagayang iyon.” Bakit nila ipinagbabawal ang insesto. Inaasam ni Pablo ang “araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. (Efe. madalas nilang labagin kapuwa ang kanilang budhi at ang Kautusan ni Jehova. —Basahin ang Roma 2:14. nagsaayos ang Diyos ng isang legal na paraan para mapatawad ang mga kasalanan. 19 Ang mabuting balitang iyon ay nakasentro sa papel ni Jesus sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos. Ito ang sumira sa kaugnayan nila sa kanilang Maylikha. sa harap ng Makapangyarihansa-lahat. Gaya ng nabanggit na. 20:10. posible pa ring hindi niya ito sundin. 15 Natatandaan Mo Ba? ˙ Anong aspekto ng mabuting balita ang itinatampok sa aklat ng Roma? ˙ Anong katotohanan ang dapat nating ipaunawa sa iba? ˙ Paano magdudulot ng mga pagpapala sa lahat ang “mabuting balita tungkol sa Kristo”? Ang Mabuting Balitang Nakasentro kay Jesus 18 Baka sabihin mo. 5:5) Sa halip. waring napakasaklap ng kalagayan ng mga tao.

Williams ng University of Melbourne. David J. 2 Sa diwa. Isa. at alin ang mas mahalaga? apostol Pablo ang mga aspektong ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga detalye ng kautusan.” (Dr. isang bagay na hindi alam o karaniwan nang hindi pinaniniwalaan sa kanilang kultura. ito ay bago. at ano ang posibleng maging resulta nito? ni Jesus. pamana ng mga Romano .”—ROMA 5:21. 21. . Pero sa iba. . ang mabuting balita na “sa katunayan [ay] kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. Anong mga tanong ang bumabangon? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. masisiyahan din tayong makita ang iba na sumasang-ayon sa sinabi ni Pablo sa Roma 10:15: “Pagkagandaganda ng mga paa niyaong mga nagpapahayag ng mabuting balita ng mabubuting bagay!” —Isa. Sa Roma kabanata 5. . 3 Pero bakit kailangan ang maibiging kaloob na ito? Paano ito maibibigay ng Diyos sa paraang makatarungan at mapakikinabangan 3. ay ang kanilang batas at ang kanilang paniniwala na dapat mamuhay ayon sa batas. hindi iniharap ni 1. 2011 11 . may isang pamana o kaloob na tiyak na mas mahalaga. Tatalakayin sa susunod na artikulo ang paliwanag ng Roma kabanata 5 tungkol sa aspektong ito ng mabuting balita. Sa halip. sinipi ni Pablo ang mga salita ni Isaias: “Walang sinumang naglalagak sa kaniya ng kaniyang pananampalataya ang mabibigo. nagsimula siya sa isang kapana-panabik na kapahayagan: “Ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya.”—Roma 5:1. . 5. 52:7.Dapat nating isaisip ang aspektong ito ng mabuting balita habang ginagampanan ang ating ministeryo. [kaya] tamasahin natin ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo.” (Roma 1:16) Bukod diyan. Australia) Totoo man iyan o hindi. 2. 21 Tiyak na pagpapalain tayo sa pagtulong sa tapat-pusong mga tao na maunawaan ang mabuting balita na paulit-ulit na binabanggit sa aklat ng Roma. Sa ating ministeryo. 28:16) Maaaring alam na ito ng mga taong pamilyar sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa kasalanan. Tungkol kay Jesus. Kapag sila’y naniniwala na sa Diyos at nagtitiwala na sa Kasulatan. “A NG pinakamahalagang . Ang kaloob na ito ay ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng sinang-ayunan at matuwid na katayuan sa harap niya at ng pagasang maligtas at mabuhay nang walang hanggan. Malamang na magagamit mo ito sa iyong ministeryo. Anong dalawang kaloob ang itinuturing ng marami na mahalaga.” Ang mga tumatanggap ng kaloob ng Diyos ay napapakilos na ibigin siya. kailangan nating ipaliwanag sa kanila ang papel 20 20. ang paraan ng paglalaan ng Diyos sa kaloob na ito ay nauugnay sa kaniyang katarungan.” (Roma 10:11. Isa na rito si Pablo. Sumulat siya: “Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. INIREREKOMENDA NG DIYOS SA ATIN ANG K ANIYANG PAG-IBIG “Ang di-sana-nararapat na kabaitan ay [mamamahala] bilang hari sa pamamagitan ng katuwiran tungo sa buhay na walang hanggan. bakit dapat nating isaisip ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma.

Pero hindi lang siya ang daranas ng kamatayan. Paano magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na tao? 12 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. na ating mga ninuno. 7. Iba naman pagdating sa kasalanan. 6 Makasalanan na si Adan nang magkaanak siya. 5 Ipinaliwanag ito ni Pablo sa pagsasabi: “Sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Gayunman. Sinabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. 5. Isang pagbabawal lang ang ibinigay ng Diyos sa kanila at sinabing hahatulan sila ng kamatayan kung susuwayin nila ito. (Basahin ang Roma 5: 13. Ipinaliwanag ni Pablo na naging posible ito sa pamamagitan ng isa pang sakdal na tao—ang ikalawang Adan. 8 “Ang sa kaloob ay hindi gaya ng sa pagkakamali. isinugo ni Jehova ang kaniyang bugtong na Anak para tulungan ang mga tao. sina Adan at Eva. samantalang tayo ay mga makasalanan pa. 5. maaaring hindi lahat ng anak ay magkaroon ng ganitong sakit. nagmana ng kasalanan 4.—Deut. 2:17) Gayunman. 2:17) Gayunman. (a) Bakit namamatay ang mga inapo ni Adan kapuwa bago ibigay ng Diyos ang Kautusang Mosaiko at pagkaraan nito? (b) Paano mailalarawan ang epekto ng minanang kasalanan? ang mga inapo ni Adan. Mababasa natin: “Dahil sa pagkakamali ng isang tao ay marami ang namatay. 14. kasama na tayo. Si Adan ang nakagawa ng pagkakamaling iyon. kaya hindi sila pinaratangan ng gayunding kasalanan. gayundin ang unang mga tao.” Kailangang malaman ng lahat kung paano nangyari iyon. Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Kasalanan 4 Udyok ng dakilang pag-ibig. Si Alexis ay nagmana ng hemophilia. pero posible pa rin nila itong maipasa sa kanilang supling. Kaya naman ang kasalanan at kamatayan ay namahala hanggang sa bigyan ng Diyos ang mga Israelita ng isang kodigo ng kautusan. wika nga. Lumalang si Jehova ng dalawang tao. isang abnormalidad sa dugo. Ano iyon? Sinabi ni Pablo na ito’y “ang pagpapahayag sa [lahat ng uri ng mga tao] na matuwid para sa buhay. Baka nabasa mo na ang tungkol kay Alexis. Hindi maiiwasan ang depektong dulot ng kasalanan ni Adan. pinili nilang gumawi nang kapahapahamak at nilabag ang makatuwirang utos ng Diyos. (1 Cor. Lahat ay apektado nito. (Gen. (Gen.” (Roma 5:12) Maiintindihan natin ito dahil ipinasulat ng Diyos ang isang rekord kung paano nagsimula ang buhay ng tao. Ang Maylalang ay sakdal. 2011 .” Nadamay ang lahat ng di-sakdal na inapo ni Adan. Totoo. 16.” ang isinulat ni Pablo. 32:4.” (Roma 5:8) Pag-isipan ang sinabi niya: “Tayo ay mga makasalanan pa. 8. Paano?—Basahin ang Roma 5:15. At naipapasa ito sa lahat ng anak. Posible pa kayang makalaya sa kalunus-lunos na kalagayang ito? Ang Paglalaan ng Diyos sa Pamamagitan ni Jesu-Kristo 7 Maibiging naglaan si Jehova ng isang kaayusan para makalaya ang mga tao mula sa minanang kasalanan.) Bilang ilustrasyon. (a) Paano ipinakita ni Jehova ang kaniyang dakilang pag-ibig? (b) Anong impormasyon ang tutulong sa atin para maunawaan ang Roma 5:12? 6. Siyempre pa. sa makatarungang hatol na iyon. Lahat ay namamatay. nakaaaliw malaman na ang taong sakdal na si Jesus ay makapagdudulot ng ibang resulta. ihambing natin ang epekto ng minanang kasalanan sa epekto ng ilang sakit gaya ng Mediterranean anemia at hemophilia. at wala pang ibinibigay na kodigo ng kautusan noon.ng lahat? At ano ang kahilingan para maging kuwalipikado rito? Alamin natin ang kasiyasiyang sagot sa mga ito at tingnan kung paano nito itinatampok ang pag-ibig ng Diyos.”—Roma 5:18. na malinaw na nagpapakitang sila’y makasalanan. 15:45) Pero magkaibang-magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na taong ito. anupat itinakwil siya bilang Tagapagbigay-Kautusan at Soberano. si Kristo ay namatay para sa atin. at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. anak ng Rusong tsar na si Nicholas II at ni Alexandra. at makatarungan lang na hatulan siya ng kamatayan. kaya naipasa niya ang kasalanan at ang mga epekto nito sa lahat ng kaniyang mga anak. hindi naman sila lumabag sa utos ng Diyos gaya ng ginawa ni Adan.

12 9.1 At totoo na bilang taong sakdal. (Heb. Ang pokus ay dapat na kay Jesu-Kristo lang. 3:18) Paano nangyari iyon? Pagpapawalang-Sala Salig sa Pantubos Tinanggap ng Diyos na Jehova ang haing pantubos na inihandog ng kaniyang Anak. sa kabila ng mga tukso. hindi sa panloob na pagbabago ng taong iyon . 20:28. (Heb. Roma 5:6-8. Nanatili siyang tapat hanggang sa kamatayan sa pahirapang tulos.” 10 Sa anong saligan mapawawalang-sala ng matuwid na “Hukom ng buong lupa” ang isang taong di-matuwid? (Gen. 18:25) Bilang unang hakbang. 15. 10:10. 2:10) Nang ibigay ni Jesus ang kaniyang sakdal na buhay bilang tao.—Mat. Sa metapora. 11 Sa ibang talata. naghandog siya ng pantubos na maaaring magpalaya sa mga supling ni Adan mula sa kasalanan at kamatayan. at pang-aabuso. Ano ang ibig sabihin kapag ipinapahayag ng Diyos na matuwid ang mga tao. Ano ang ginawa ni Jesus na naging saligan para maipahayag na matuwid ang mga tao? 1 Halimbawa. 5:14. 11. ang pangmalas na ito tungkol sa mga inapo o supling ay tinalakay sa Kaunawaan sa Kasulatan. Tomo 2.” (1 Tim. Ayon sa Roma 5:1519. parapo 2 at 3. 18? 10. inilalarawan ang Diyos bilang hukom na nakagawa na ng desisyong pabor sa akusado. Lubusang tinupad ni Jesus ang kalooban ng kaniyang Ama. si Jesus ay maaari sanang pagmulan ng bilyun-bilyong sakdal na inapo. 9:24. “isang tao” lamang ang kailangang mamatay para mailaan ang pagpapalaya. 12) Pero hindi pa rin sakdal ang mga alagad ni Jesus sa lupa.Nagkasala ang sakdal na taong si Adan. maibiging isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa lupa. Bagaman sinisikap nilang huwag makagawa ng mali. gaya ng binabanggit sa Roma 5:16. Ano ang tinutumbasan ng pantubos? 12. Oo. dahil sa paratang na pagiging di-matuwid. tinawag ito ni Pablo bilang “katumbas na pantubos. . Ibinigay naman ng sakdal na taong si Jesus ang “katumbas na pantubos” 9 Ano ang kahulugan ng mga salitang Griego na nasa pananalitang “pagpapahayag ng katuwiran” at “pagpapahayag sa kanila na matuwid”? Isang tagapagsalin ng Bibliya ang sumulat tungkol sa konseptong ito: “Isa itong metapora tungkol sa batas na waring nagdiriin ng isang legal na punto. Posible nang tumanggap ng walang-bayad na kaloob at buhay ang lahat ng uri ng tao dahil sa “isang gawa ng pagbibigay-katuwiran” ni Jesus—ang kaniyang landasin ng pagsunod at katapatan hanggang sa kamatayan. na iniharap sa hukuman ng Diyos. Bakit nangangailangan ng awa at pag-ibig ng Diyos ang mga ipinapahayag na matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. hindi sinasabi ng Bibliya na ang potensiyal na mga supling ni Jesus ay bahagi ng pantubos. pati na ang kaniyang tapat na mga apostol. . (2 Cor. wika nga. pahina 845. matinding panunuya. 2:6) Ano ang tinutumbasan ng pantubos? Si Adan ay nagdulot ng di-kasakdalan at kamatayan sa lahat ng kaniyang bilyun-bilyong inapo. Gayunman. 1 Ped. Tumutukoy ito sa pagbabago sa katayuan ng isang tao may kaugnayan sa Diyos. Pero pinawalang-sala ng Diyos ang akusado. ang sakdal na buhay ni Jesus ang katumbas ng kay Adan. 2011 13 . 13. Kaya naman ang unawa natin noon ay na ang buhay ni Jesus at ng lahat ng puwede sanang maging mga sakdal na inapo niya ang tinutukoy na haing katumbas ng buhay ni Adan at ng kaniyang disakdal na mga inapo.

(Roma 7:18-20) Pero kaya itong lutasin ng Diyos. 18 Hindi ito nangangahulugang hindi kailanman nagkasala si Abraham sa panahong naglilingkod siya kay Jehova. Tinanggap niya ang “katumbas na pantubos” at handa niyang ikapit iyon alang-alang sa mga taong lingkod niya. ikinapit iyon ng Diyos sa kanila dahil sa kaniyang awa at dakilang pag-ibig. ay nagiging espirituwal na mga anak ng Diyos. Partikular nang nanampalataya si Abraham sa ipinangakong “binhi” na magmumula sa kaniyang angkan. si Abraham. Sa halip. 24) Kaya ang tapat na si Abraham ay itinuring ng Diyos bilang matuwid. si Jesu-Kristo. Ang Pag-ibig ng Diyos sa Iba Hindi lahat ng nananampalataya at naglilingkod sa Diyos bilang tapat na mga Kristiyano ay “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Kristo sa langit. 15 Ang mga tumatanggap ng kaloob na iyon. Pinawalang-sala niya ang mga apostol at ang iba pa mula sa hatol laban sa kanila. —Basahin ang Roma 8:15-17. ang nakapagpapatibay na sagot ay oo! 17 Tinalakay ni Pablo ang isang napakagandang halimbawa. 15:6. Bilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo. pinahalagahan ni Jehova ang pambihirang pananampalataya ni Abraham na may kalakip na mga gawa. (Gen. salig sa pantubos. (Heb. 2011 . 23.”—Efe. Ang Binhi na iyon ay ang Mesiyas. Anong kaloob ang maaari nang tanggapin ngayon ng mga may makalupang pag-asa? 17.—Roma 5:17.nagkakasala pa rin sila. Sinabi ni Pablo: “Sa pamamagitan nga ng di-sana-nararapat na kabaitang ito ay iniligtas na kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumulat si Pablo: “Ang kaloob mula sa maraming pagkakamali ay nagbunga ng pagpapahayag ng katuwiran. ito ay kaloob ng Diyos. (Roma 3:10. o Kristo. anupat itinuring na sila ay napalaya na sa minanang kasalanan. paano siya itinuring ng Diyos? (b) Bakit maituturing ni Jehova si Abraham bilang matuwid? 14 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. at hindi ito dahil sa inyo. 18. kundi sa pamamagitan ng katuwiran dahil sa pananampalataya. ang epekto ng kaloob na katuwiran ay kabaligtaran ng epekto ng kasalanan ni Adan. 22:15-18) Kaya naman salig sa 16 16. mapatatawad ng Diyos ang mga kasalanang iyon. Buhay ang dulot ng kaloob na iyon. isang taong may pananampalataya na nabuhay bago ibigay ni Jehova sa Israel ang kodigo ng kautusan at bago pa buksan ni Kristo ang daan tungo sa makalangit na buhay. 14 Isip-isipin kung gaano kalaking kaloob mula sa Makapangyarihan-sa-lahat na patawarin ang isang tao mula sa kasalanang minana niya at pati sa mga nagawa niyang pagkakamali! Hindi mabibilang kung gaano karaming kasalanan ang nagawa ng isang indibiduwal bago naging Kristiyano.” Oo. ngunit ano pa ang kailangan nilang gawin? asa silang buhaying muli tungo sa langit bilang lehitimong mga espiritung anak na “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Jesu-Kristo. 2:8. 15. Marami ang may salig-Bibliyang pag-asa na katulad ng sa mga lingkod ng Diyos bago ang panahong Kristiyano—ang mabuhay magpakailanman sa paraisong lupa. Pero maaari na ba silang tumanggap ngayon ng maibiging kaloob mula sa Diyos anupat itinuturing na matuwid taglay ang pag-asang mabuhay sa lupa? Batay sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ano ang gantimpala para sa mga ipinahayag ng Diyos na matuwid. 20) Mababasa natin: “Hindi sa pamamagitan ng kautusan tinanggap ni Abraham o ng kaniyang binhi ang pangako na siya ay magiging tagapagmana ng isang sanlibutan. may pag14. basahin ang Lucas 22:28-30. Bakit kaya? Dahil sa kanilang minanang kasalanan. At ano ang magiging gantimpala? “Yaong mga tumatanggap ng kasaganaan ng di-sana-nararapat na kabaitan at ng walang-bayad na kaloob na katuwiran ay mamamahala bilang mga hari sa buhay sa pamamagitan ng isang tao. Sant. 2: 23.” (Roma 4:13. Gayunman.” (Roma 5:16) Ang mga apostol at ang iba pa na tumanggap ng maibiging kaloob na ito (ang pagpapahayag sa kanila na matuwid) ay kailangang patuloy na sumamba sa tunay na Diyos taglay ang pananampalataya. (a) Dahil sa pananampalataya ni Abraham. 13 Hindi obligasyon ng Diyos na ikapit sa mga apostol at sa iba pa ang pantubos dahil sa kanilang mabubuting gawa. 23) Ngunit dahil sa Kaniyang walanghanggang karunungan. ang pagpapahayag sa kanila na matuwid. Hindi iyan ang ibig sabihin ng pagiging matuwid niya.—Basahin ang Roma 4:20-22. 10:19. at gayon nga ang ginawa niya.

41:8) Kumusta naman ang mga tunay na Kristiyano na umaasang mabuhay sa isinauling Paraiso sa lupa? 20 Sila ay hindi binigyan ng “walang-bayad na kaloob na katuwiran” na may makalangit na pag-asa “sa pamamagitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus. 2:23. Pero buong-puso nila itong tinatanggap at ipinagpapasalamat. Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga itinuturing niyang matuwid ngayon. (Sant. Bakit dapat makapagpatibay sa marami ngayon ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid? 20. Kaya naman masasabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat.” (Roma 1:7. at ano ang resulta? ˙ Paano inilaan ang katumbas na pantubos. masasalamin dito ang matalinong layunin ng Soberano ng Uniberso. si Kristo ay namatay para sa atin. 21.” Ang maliit na grupong iyon ay “tinawag upang maging mga banal” at tinanggap bilang “mga anak ng Diyos. 2.” maaaring patawarin ng banal na Hukom ang mga kasalanang nagawa sa nagdaang panahon. Ang mga ito ay kaayon ng tunay na katarungan. Hindi siya ipinahayag ni Jehova na matuwid sa diwa na pinahiran siya ng espiritu para maging isa sa “mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Isa. 5:15. Gumawa si Jehova ng mga hakbang para matupad ang kaniyang layunin. si Abraham at ang iba pang may pananampalataya bago ang panahong Kristiyano ay tiyak na bubuhaying muli. lubos silang nananampalataya sa Diyos at sa kaniyang mga paglalaan.” (Roma 3:24. Paano tayo nakikinabang sa pag-ibig at katarungan ni Jehova? Natatandaan Mo Ba? ˙ Ano ang minana ng mga supling ni Adan. 17) Gayunman. Higit pa riyan. 17. at ipinakikita nila ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. gaya ni Abraham? kaloob” na ibinibigay sa mga pinahiran. 33) Pero si Abraham ay itinuring na “kaibigan ni Jehova”—bago pa man inihandog ang haing pantubos.”—Roma 5:8. Isa na rito ang ‘pangangaral ng kaharian ng Diyos at pagtuturo ng mga bagay may kinalaman sa Panginoong Jesu-Kristo. samantalang tayo ay mga makasalanan pa.’ (Gawa 28:31) Sa gayon. dapat mong maunawaan na ang oportunidad na ito ay hindi kapritso lang ng isang tagapamahalang tao. Sa gayon.—Basahin ang Roma 3: 24. Awit 32:1. Ang kaloob na ibinibigay sa kanila—ang pakikipagkaibigan sa Diyos—ay iba sa “walang-bayad na 19. 2011 15 . Sa halip. 25. maituturing sila ni Jehova bilang matuwid gaya ni Abraham. at ano ang tinutumbasan nito? ˙ Anong mga pagpapala ang maaasahan ng mga itinuturing ni Jehova bilang matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 21 Kung ang pag-asa mo ay buhay na walang hanggan sa lupa. 8:14. Magkaroon ng Matuwid na Katayuan Ngayon 19 Ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid ay dapat makapagpatibay sa mga tunay na Kristiyano sa ngayon. makikita sa mga ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos.Isa ngang mabuting balita —maaari tayong ipahayag na matuwid sa pamamagitan ni Jesus! “pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus.

(Gen. ang sabi sa Bibliya. —Gen.” Kaya maliwanag na sinasabi ng Bibliya na may mga kamelyo si Abraham noong pasimula ng ikalawang milenyo B. Iniulat ng New International Version Archaeological Study Bible: “Pinagtatalunan ng mga iskolar kung tama ang mga pagbanggit sa mga kamelyo dahil marami ang naniniwalang naging alaga lang ang mga hayop na ito noong mga A . Hindi sang-ayon dito ang ilan. 24:10.E.C. 12:16) Nang maglakbay ang lingkod ni Abraham patungong Mesopotamia.Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham? NG mga kamelyo ay kasama sa mga hayop na ibinigay ni Paraon kay Abraham. siya ay “kumuha ng sampung kamelyo mula sa mga kamelyo ng kaniyang panginoon.

Kaya ganito ang konklusyon ng The International Standard Bible Encyclopedia: “Hindi na ngayon maituturing na anakronismo ang pagbanggit sa mga kamelyo sa mga salaysay noong panahon ng mga patriyarka. binanggit sa Genesis 37:25-28 ang tungkol sa mga negosyanteng Ismaelita na gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng mga sangkap ng insenso sa Ehipto mga sandaang taon pagkamatay ni Abraham. Sinasabi sa aklat na Civilizations of the Ancient Near East: “Ipinahihiwatig ng pagsasaliksik kamakailan na ang mga kamelyo ay inaalagaan sa timog-silangang Arabia noong mga ikatlong milenyo [B.E.]. pero dinagtagal. Gayunman. mahabang panahon pa ang lumipas pagkamatay ni Abraham. maaaring pinagkukunan lang ito ng gatas.” samakatuwid nga.C.E.. balahibo. o hindi tugma sa kronolohiya. binabanggit ang gayong hayop [kamelyo] sa mga listahang cuneiform at makikita ito sa ilang pantatak. 2011 17 . Naniniwala ang ilang iskolar na ang mga negosyante ng insenso mula sa Timog Arabia ay gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng kanilang mga kalakal sa gawing hilaga. pero waring ipinakikita ng katibayan na ginagamit na rin ito noon. malamang na nakitang puwede itong gamitin bilang hayop na pantrabaho.” Kung gayon. Sinasabi rin sa aklat na iyon: “Sa Mesopotamia. at karne. Sa pasimula..C. ikinakatuwiran ng ibang mga iskolar na bagaman noong pagtatapos lang ng ikalawang milenyo naging pangkaraniwan ang pag-aalaga ng kamelyo. ang anumang mas maagang pagbanggit ng Bibliya sa mga kamelyo ay maituturing na isang anakronismo.1200 B. katad.E. Malamang na ang negosyong ito ay pangkaraniwan na noon pa mang 2000 B. Hindi pa marahil uso ang paggamit ng kamelyo sa sinaunang Gitnang Silangan noong pasimula ng ikalawang milenyo B. hindi naman ito nangangahulugan na hindi ginagamit ang kamelyo bago nito. Binabagtas nila ang disyerto patungong Ehipto at Sirya at sa gayo’y natuto rin ang mga tagaroon na gumamit ng kamelyo. dahil maraming arkeolohikal na ebidensiya ang nagpapatunay na mayroon nang mga alagang kamelyo bago pa man ang panahon ng mga patriyarka. anupat nagpapahiwatig na mayroon nang ganitong hayop sa Mesopotamia pagsapit ng ikalawang milenyo.C. Kapansin-pansin.” Ang petsang ito—bago ang panahon ni Abraham—ay waring sinusuportahan ng natagpuang mga piraso ng ´ buto at iba pang arkeolohikal na mga labı.” ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. noong panahon ni Abraham.C. Nariyan din ang nakasulat na mga katibayan.

tiyak na ang Salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa kaniya. Hiniling ni Pablo kay Timoteo: “Pagparito mo.—Gawa 8:27. Halimbawa. 15:21. dalhin mo ang balabal na iniwan ko sa Troas kay Carpo.—Gawa 5:34. . Sinabi ni Propesor Alan Millard na ang mga balumbong ito.. T.—Gawa 13:15.” (2 Tim. . ang 39 na aklat ng Hebreong Kasulatan ay nahati na sa 22 o 24 na aklat. 4:13) Ipinahihiwatig nito na maraming aklat si Pablo.” isang iginagalang na guro ng Kautusang Mosaiko. ay “abot-kaya pa rin ng mga taong nakaririwasa.’ Tiyak na mayaman siya kaya may sarili siyang kopya ng ilang bahagi ng Kasulatan. at pag-uwi ng bahay. Kung Paano Ginamit ng mga Kristiyano ang mga Balumbon Magkagayunman. ang bating na Etiope ay may isang balumbon noon sa kaniyang karo at “binabasa [niya] nang malakas ang propetang si Isaias. malamang na pi- 18 .” Ang ilan ay nakabibili ng kahit isang balumbon.” Mula sa pagkabata.” (1 Tim. 28. 2011 pergamino” sa talatang ito. Tiyak na matamang nakikinig ang lahat habang binabasa ang Salita ng Diyos. si Pablo ay “nag-aral . 3:15. sa paanan ni Gamaliel. 22:3. Hinggil sa “mga ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. iilan lamang noon ang may sariling mga balumbon ng Banal na Kasulatan. magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa. Sa lahat ng aklat niya. Lalo Na ang mga Pergamino’ Efeso I NIUTOS iyan ni apostol Pablo sa kaniyang kapuwa misyonerong si Timoteo. lalo na ang mga pergamino. nang isulat ni Pablo ang mga salitang ito. 4:13) Ang pangmadlang pagbabasa ay bahagi ng pagpupulong ng mga kongregasyong Kristiyano noon. isang tradisyong sinusunod ng mga lingkod ng Diyos mula pa noong panahon ni Moises.E.Roma Troas ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon. Bilang isang matanda. bagaman napakamahal. Anong klaseng mga balumbon at pergamino ang tinutukoy ni Pablo? Bakit niya ipinakukuha ang mga ito? At ano ang matututuhan natin sa kahilingang ito? Noong kalagitnaan ng unang siglo C. 2 Cor. sinabi ng iskolar ng Bibliya na si A.” Siya’y ‘may kapangyarihan sa ilalim ni Candace na reyna ng mga Etiope at namamahala sa lahat ng kayamanan nito. kinailangan ni Timoteo na “magsikap” sa pagbabasa nang malakas para makinabang ang mga walang sariling kopya ng Kasulatan. Kaya makatuwiran lang na magkaroon si Pablo ng personal na kopya ng mga balumbon ng Salita ng Diyos. na karamihan ay malamang na nasa magkakahiwalay na balumbon. Robertson: “Malamang na ito ay mga kopya ng mga aklat ng Matandang Tipan. at ang mga balumbon. yamang mas mahal [at mas matibay] ang pergamino kaysa sa papiro. Kaya paano mababasa ng karamihan sa mga Kristiyano ang Salita ng Diyos? Ang sagot ay ipinahihiwatig sa unang liham ni Pablo kay Timoteo: “Habang ako ay papariyan.

natakbo ko na ang takbuhin hanggang sa katapusan . sa kaibigan niyang si Carpo.’ ang isa sa pinakahuling kahilingan niya na nakaulat. sundin ang payo ni Pablo sa mga Kristiyano. pinagpala tayo kung may sarili tayong kopya ng kumpletong Bibliya! Ang iba nga ay may ilang kopya at iba’t ibang edisyon. Malamang na hindi kaya ng karamihan sa mga Kristiyano na magdala ng marami nito sa kanilang pangangaral. Bagaman si Pablo ay may sariling kopya ng ilang balumbon ng Kasulatan. na makukuha na ngayon ng mas maraming tao at mas kumbinyente nang gamitin kaysa sa mga balumbon. ay sumulat: “Naipaglaban ko na ang mainam na pakikipaglaban. Mas mahigpit na ngayon ang pagbibilanggo. ang ikalawang liham kay Timoteo ang pinakahuling isinulat.—1 Tim. Kaya ang mga balumbon ay mabigat. sa panahon ng paguusig ni Nero.” (2 Tim. . “Laging bigyang-pansin ang iyong sarili at ang iyong turo” sa pamamagitan ng masigasig at palagiang pag-aaral ng Bibliya. (1 Tim. 4:7. Sa ngayon. gaya ni Pablo? Gusto mo bang makapanatiling aktibo sa espirituwal at handa sa pakikibahagi sa gawaing pagpapatotoo hangga’t ipinahihintulot ni Jehova? Kung gayon. lalo na ang mga pergamino. Hinahangad mo rin bang ipaglaban ang mainam na pakikipaglaban ng pananampalataya hanggang sa katapusan. ang Roma ay mga 1. nakiusap si Pablo kay Timoteo: “Gawin mo ang iyong buong makakaya na makarating bago ang taglamig.600 kilometro kung daraan sa Troas. Mahahaba ang mga balumbon.nag-uusapan ng mga pamilya ang binasa sa pulong.E. Bagaman nakatitiyak na naipaglaban na niya ang mainam na pakikipaglaban hanggang sa katapusan. dapat din nating linangin ang pananabik na magkaroon ng mas malalim na kaunawaan sa Kasulatan. Sa katunayan. malamang na hindi niya ito kayang dalhing lahat sa kaniyang paglalakbay. ang tanyag na Dead Sea Scroll of Isaiah ay halos 7. Gaya ni Pablo.3 metro ang haba. na nakabilanggo sa Roma sa ikalawang pagkakataon. 4:6) Kaya naman gustung-gusto ni Pablo na madala sa kaniya ang mga balumbon. . Malamang na nasa Efeso pa rin si Timoteo nang matanggap niya ang kahilingan ni Pablo. 8) Malamang na isinulat niya ito noong mga 65 C. . lalo na ang mga pergamino”? Nasasabik pa rin siya sa Salita ng Diyos kahit sa pinakamahirap na yugtong ito ng kaniyang buhay. Ano ang matututuhan natin sa kahilingan ni Pablo na dalhin sa kaniya “ang mga balumbon. (2 Tim.” (2 Tim. Lumilitaw na iniwan niya ang ilan nito sa Troas. Makikita sa huling bahagi nito ang kaniyang personal na kahilingan. 1:16. 4:21) Hindi iniulat sa Bibliya kung may nasakyang barko si Timoteo para makarating sa Roma sa panahong binanggit ni Pablo. si Pablo. 4:16. nakikini-kinita na niyang papatayin siya. Maliwanag na ito ang dahilan kung bakit lagi siyang masigla at aktibo sa paglilingkod sa Diyos at nakapagpapatibay sa marami. 1:3) Mula sa Efeso. Mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang korona ng katuwiran. ang pakiusap ni Pablo kay Timoteo na ‘dalhin ang mga balumbon. Halimbawa. Sa liham ding iyon. at kadalasan nang binabalot ng tela o inilalagay sa banga bilang proteksiyon. Sa katunayan. Ano ang Matututuhan Natin kay Pablo? Bago sabihin ang kahilingan niya. hangad pa rin niyang mapalakas ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Sa 14 na kinasihang liham ni Pablo. Ang mga balumbon ay mayroon ding hawakang kahoy sa magkabilang dulo.

kundi maluwag sa kalooban. kailangan nilang ‘panatilihin ang kanilang katinuan’ at ‘magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ano ang dapat na maging pangmalas ng matatandang lalaki sa kawan? Ilarawan. Hindi sila dapat ‘magkagatan at maglamunan sa isa’t isa. Hindi ba aalagaan mo silang mabuti at pakakainin? Kung magkasakit ang isa sa kanila.’ (1 Ped. 8) Kailangan din nilang panatilihin ang pagkakaisa. 5:2. na binili niya ng dugo ng kaniyang sariling Anak. 2011 . 24:21) Tulad ng unang-siglong mga Kristiyano. 5: 6. 5:15. si Pedro ay hindi nagsalita sa matatanda na para bang nakatataas siya sa kanila. (Apoc. dapat din nating iwasan ang pagtatalu-talo. Para magawa ito. 12:12) At malapit nang dumating ang “malaking kapighatian gaya ng hindi pa nangyayari mula nang pasimula ng sanlibutan. Pastulan ang Kawan ng Diyos Hinimok ni Pedro ang matatandang lalaki noong unang siglo na magkaroon ng makadiyos na pangmalas sa kawan na ipinagkatiwala sa kanila. 2:9) Katulad ni Pedro.’ (1 Ped. 3 Talakayin natin kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyong magpastol sa ‘kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. hindi ba ipagagamot mo siya? Sa katulad na paraan. 5:2) Pag-uusapan din natin ang tamang paraan ng pagpapastol. ang mga elder sa kongregasyon ay dapat “magpastol sa kongregasyon ng Diyos. Ano ang sitwasyon ng mga Kristiyano nang isulat ni Pedro ang kaniyang unang liham? 2. Ang mga elder ay magsusulit sa paraan ng pangangalaga nila sa mga tupa ng Diyos. Gusto niyang patibayin ang mga kapatid. pinaalalahanan niya sila bilang mga kapuwa matatanda. Para makatayong matatag laban sa kaniya. Sa susunod na artikulo. hindi napipilitan. 2 Ganiyan din ang sitwasyon natin sa ngayon. 5 Isinulat ng apostol na ang matatandang lalaki ay dapat ‘magpastol sa kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. ang Lupong Tagapamahala sa ngayon ay nagpapayo sa mga elder na magsikap sa pagganap ng mabigat na pananagutang magpastol sa kawan ng Diyos. Naghahanap ang Diyablo ng mga pagkakataon para lamunin tayo.” (Mat. I SINULAT ni apostol Pedro ang kaniyang unang liham bago pag-usigin ni Nero ang mga Kristiyano sa Roma. kung minsan ay kailangan natin ang tulong ng kuwalipikadong matatanda.) Bagaman itinuturing na isang haligi sa kongregasyon. 20 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.”—1 PED. pag-aaralan natin kung paano ‘maisasaalang-alang ng kongregasyon yaong mga nagpapagal at namumuno’ sa kawan. (Basahin ang 1 Pedro 5:1.’ Napakahalagang kilalanin nila na ang kawan ay pag-aari ni Jehova at ni Jesu-Kristo. Ang Diyablo ay “gumagala-gala. Kanino tayo nakikipaglaban. (Gal. —Efe. at ano ang tatalakayin natin sa seryeng ito? 4. 6:12. (1 Tes. 2.“PASTULAN NINYO ANG K AWAN NG DIYOS NA NASA INYONG PANGANGALAGA” “Pastulan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangalaga. Ipagpalagay na inihabilin sa iyo ng isang matalik na kaibigan ang kaniyang mga anak habang wala siya. 5.’ dahil baka ‘maglipulan sila sa isa’t isa.’—Gal.” na naghahanap ng mga Kristiyanong masisila. 5:12) Ang pagtalakay sa mga ito ay tutulong sa atin na makatayong matatag laban sa ating pinakamahigpit na Kalaban.” (Gawa 20:28) Lagi nilang inii4 1. Sa halip. yamang alam natin na sa kaniya tayo nakikipagbuno. 3.

pinakakain. Kung susunggaban ng mga elder ang 6.” (Mat. 24:45) Baka kailangang gumugol ang mga elder ng karagdagang panahon para tulungan ang mga maysakit sa espirituwal na tumanggap ng nakapagpapalusog na Salita ng Diyos. Sa halip na pagalitan. Baka kailangan nilang payuhan ang mga kapatid na walang kamalaymalay na natutukso ng mga silo ni Satanas. 7 Sa ngayon. dapat protektahan ng mga elder sa ngayon ang “mga tupa” na nasa kanilang pangangalaga sip na ang bawat tupa ay binili ng mahalagang dugo ni Kristo Jesus. Baka sinisikap ng isang naligaw na tupa na bumalik sa kawan. anupat binebendahan ito at ginagamitan ng nakagiginhawang pamahid. 6 Isipin ang mga pananagutan ng mga pastol noong panahon ng Bibliya.Gaya ng mga pastol noon. Paano maaaring agawin ng mga elder ang mga tupa mula sa pagkakasakmal ni Satanas? balbas ng mabangis na hayop. wika nga. at paano? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. maililigtas nila ang tupa. 31:40) Isinasapanganib pa nga nila ang kanilang buhay para sa mga tupa. (Gen. 35) Napakatapang nga niya! Posibleng muntik na siyang masakmal ng hayop na iyon! Pero pilit pa rin niyang iniligtas ang tupa. 8 Inaakay rin ng pastol ang kawan tungo sa madamong pastulan at lugar na may tubig. inaakay ng mga elder ang kawan patungo sa kongregasyon. Baka kailangan ang lakas ng loob para maagaw ang tupa mula sa pagkakasakmal ng Diyablo. Kailangan nilang tiisin ang init ng araw at ang lamig ng gabi sa pagbabantay sa kawan. gaya ng leon at oso. ang Salita ng Diyos. 2011 21 . Yamang magsusulit sila.) Siyempre pa. 17: 34. magiliw na ipinaliliwanag sa kaniya ng mga elder ang 8. Iniligtas ng kabataang pastol na si David ang kaniyang kawan mula sa mababangis na hayop. (Basahin ang Judas 22. 23. Saan inaakay ng mga elder ang kawan. ang mga elder ay kailangang magbantay laban sa tulad-leong pagsalakay ng Diyablo. at pinangangalagaan ng mga elder ang kawan. hindi ito magagawa ng mga elder kung walang tulong ni Jehova. anupat pinasisigla sila na palaging dumalo sa mga pulong para makakain nang husto at makatanggap ng “kanilang pagkain sa tamang panahon. Sinabi ni David na ‘sinunggaban niya ang balbas niyaon at pinabagsak iyon at pinatay. pinoprotektahan.’ (1 Sam. Sa katulad na paraan. Magiliw nilang inaalagaan ang nasugatang tupa. Ano ang pananagutan ng mga pastol noon? 7.

8:22.) Gaya ng balsamo sa Gilead. (Juan 21:15-17) Dahil sa pag-ibig. ang ilang natulungan ni Masanao ay naging mga elder at tumulad sa kaniyang magandang halimbawa. kundi maluwag sa kalooban. inanyayahan niyang sumama sa pag-aaral ng kanilang pamilya ang mga binata’t dalaga at ang mga pamilyang may ama na hindi Saksi. 5:8) Ang panahong ginugugol ng mga elder para sa kongregasyon ay mahalagang panahon na para sana sa kanilang pamilya. (Jer. anupat bumabangon kahit hatinggabi para pasusuhin ito. ang mga elder ay ‘hindi na nabubuhay pa para sa kanilang sarili. Dapat itong gawin ng mga elder nang “hindi napipilitan. Ang isang paraan para maging timbang ay ang pagaanyaya sa iba na sumama paminsan-minsan sa kanilang Pampamilyang Pagsamba. nagpapaliwanag kung ano ang posibleng sakit mo. 34:16) Ang pagkakapit ng mga simulain sa Bibliya ay makatutulong sa mahihina para muling lumakas sa espirituwal. 9. 9 Kapag may sakit ka.mga simulain sa Bibliya at ipinakikita kung paano maikakapit ang mga ito sa kaniyang buhay. 8) Nauunawaan ni Pablo ang damdamin ng isang nagpapasusong ina sa anak nito. 10. isang elder sa Japan. malaki ang maitutulong ng mga elder kung pakikinggan nila ang ikinababahala ng may-sakit na tupa at mananalanging kasama niya. Sa nakalipas na mga taon. kalakip ang pag-ibig nila sa Diyos at sa kanilang mga kapatid. 11:1) Dahil sa magiliw na pagmamahal sa mga kapatid sa Tesalonica. 5: 14. Bakit dapat magbantay ang mga elder laban sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang.’ Sa paggawa nito. aling doktor ang pipiliin mo? Ang isa na nagmamadali at nagrereseta agad para matingnan ang susunod na pasyente? O ang isa na nakikinig na mabuti. nalugod si Pablo at ang kaniyang mga kasama na ibahagi sa kanila ‘hindi lamang ang mabuting balita ng Diyos. Paano dapat asikasuhin ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? 11. 13 Kailangang maging timbang ang mga elder sa kanilang mga pananagutan bilang pastol at sa mga obligasyon nila sa kanilang pamilya. (Mat.” at paano nila matutularan si Pablo sa bagay na ito? 22 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Ano ang nag-uudyok sa mga elder na magpastol sa kawan ng Diyos nang maluwag sa kalooban? Hanggang saan dapat ipakita ng mga elder ang pagiging mapagsakripisyo? Sa pangangalaga sa mga tupa. 2:7. 15) Ang pag-ibig na ito. pera. na para bang “pinapahiran siya ng langis sa pangalan ni Jehova.” Ano ang nag-uudyok sa kanila na maglingkod sa mga kapatid nang maluwag sa kalooban? Ano nga ba ang nag-udyok kay Pedro para pastulan at pakainin ang mga tupa ni Jesus? Ang kaniyang pag-ibig sa Panginoon. 15. kundi may pananabik. 2011 . Ezek. at nagsasabi kung paano ka maaaring gamutin? 10 Kaya naman ang mga elder ay nakikinig sa isang maysakit sa espirituwal at tumutulong sa paggamot sa sugat. 22:37-39) Nagsasakripisyo sila nang hindi napipilitan. 12 Iwasan ang Di-tapat na Pakinabang —Pastulan ang Kawan Nang May Pananabik 14 Hinimok din ni Pedro ang matatanda na pastulan ang kawan “hindi dahil sa pag-ibig sa di-tapat na pakinabang.” (1 Tes.” (Basahin ang Santiago 5:14. Nang maglaon. at panahon para magawa iyon. Hindi Napipilitan Kundi Maluwag sa Kalooban 11 Ipinaalaala rin ni Pedro sa matatandang lalaki kung ano ang dapat at di-dapat na maging saloobin kapag nagpapastol sa kawan ng Diyos. ang Salita ng Diyos ay nakagiginhawa sa maysakit. Oo. kung paanong tinularan niya si Jesus. Hanggang saan ipinakita ni Pablo ang pagiging mapagsakripisyo? 13.” Ang gawain ng mga elder ay umuubos ng 12. tinutularan nila si apostol Pablo. anupat handang gamitin ang kanilang lakas. kundi para sa kaniya na namatay para sa kanila. Sa ano dapat na maging timbang ang mga elder? 14. Ganiyan ang ginawa ni Masanao. sila ay banayad na “gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. (1 Tim. 15. kundi gayundin ang kanilang sariling mga kaluluwa. Gagawin nito ang lahat para sa kaniyang anak. kundi maluwag sa kalooban. ang nag-uudyok sa mga elder na maglingkod sa kawan. (1 Cor.’ (2 Cor.

(Apoc. dapat suriin ng mga brother na “umaabot sa katungkulan ng tagapangasiwa” kung ano ang kanilang motibo. siya’y ‘nagtrabaho at nagpagal gabi at araw.’ (Basahin ang 1 Pedro 5:3. Nasasabik silang tulungan ang mga kapatid na maglingkod kay Jehova nang may kagalakan. 19 Totoo. Gaya ng mga namamahala sa mga bansa. mauunawaan ng mga elder kung bakit dapat din silang magpunyaging alisin ang makasanlibutang tendensiya na maghangad ng awtoridad sa iba. kabaitan ang kailangan at hindi kabagsikan.) May mga pagkaka16. 2011 23 . kahit kailangan nilang gumawa ng gayong aksiyon.malaking panahon. 15 Nagpakita si Pablo ng magandang halimbawa para sa mga elder. Kung ang mga apostol ay nagkaproblema sa bagay na ito. Iniiwasan nilang ‘mamanginoon sa mga mana ng Diyos. kasama na ang mga naglalakbay na tagapangasiwa. halimbawa’y kapag pinoprotektahan ang kawan laban sa “mapaniil na mga lobo. 20 Ang magandang halimbawa ni Kristo ay nag-uudyok sa mga elder na ibigin ang kawan.’ Sa halip. Gayunman. Ano ang ibig sabihin ng pagpapastol sa kawan nang “may pananabik”? 17. (Gal. 5:26) Nauunawaan ng mga elder na magkakaiba ang mga tupa. pero hindi sila naghihintay ng kabayaran.—Basahin ang Marcos 10:42-45. (1 Tim. 3:8) Maraming elder sa ngayon. gusto nilang magkaroon ng prominenteng posisyon. 3:1) Nanaisin naman ng mga elder na tapatang suriin ang kanilang sarili kung naghahangad silang magkaroon ng awtoridad o maging prominente gaya ng ilang apostol. 18. ni hinihimok man nilang gawin ito ng kawan para lang makipagpaligsahan. dapat tandaan ng mga elder na ang kawan na pinapastulan nila ay pag-aari ng Diyos at hindi kanila.” (Gawa 20:28-30) Sinabi ni Pablo kay Tito na magpatuloy sa “pagpapayo at pagsaway taglay ang lubos na awtoridad. (Juan 13:12-15) Naaantig ang puso natin habang binabasa kung paano niya tinuruan ang mga alagad na mangaral at gumawa ng alagad.” Kitang-kita ang panganib na ito sa maluhong pamumuhay ng mga lider ng relihiyon ng “Babilonyang Dakila” samantalang naghihirap naman ang maraming tao.” (Tito 2:15) Gayunman. 2:9. kung minsan ay kailangang maging matatag ang mga elder. sinisikap ng mga elder na bigyang-dangal ang mga nasasangkot. Ano ang dapat tandaan ng mga elder kapag gumagawa ng aksiyon para protektahan ang kawan? 20. hindi nila pinipilit ang kawan na maglingkod kay Jehova. hindi siya ‘kumain ng pagkain mula sa sinuman nang walang bayad. pero mali ang kanilang motibo. 18 Sa ngayon. 19.’ (2 Tes.” Makikita ito sa kanilang mapagsakripisyong saloobin sa pagtulong sa kawan. (a) Bakit may mga pagkakataong nahirapan ang mga apostol na unawain ang turo ni Jesus tungkol sa kapakumbabaan? (b) Anong sitwasyon ang posibleng katulad nito sa ngayon? ´ taong nagsikap umabot ng mga pribilehiyo ang mga apostol ni Jesus. Nakita ni Pedro na kailangang mabigyan ng babala ang kapuwa niya matatanda tungkol sa panganib na magpastol sa kawan dahil sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. 16 Ang mga elder ay nagpapastol sa kawan nang “may pananabik. 3) Dapat magbantay ang mga elder sa ngayon laban sa ganitong tendensiya. Hindi Namamanginoon sa Kawan Kundi Nagpapakita ng Halimbawa 17 Gaya ng natalakay na. Paano matutularan ng mga elder ang pagpapakita ni Jesus ng magandang halimbawa? Bilang Repaso ˙ Bakit angkop na paalalahanan ni Pedro ang kapuwa niya matatanda na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ˙ Paano dapat pastulan ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? ˙ Ano ang nag-uudyok sa mga elder na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. ang nagpapakita ng magandang halimbawa sa bagay na ito.—1 Tes. Bagaman isa siyang apostol at puwedeng maging “magastos na pasanin” para sa mga Kristiyano sa Tesalonica. Bagaman tinatanggap nila ang paglalaan ng mga kapatid. hindi sila naglalagay ng “magastos na pasanin” sa sinuman. Alam nila na para maabot nila ang puso ng isa at maudyukan siyang tumahak sa matuwid na landas. 18:2.

Ano ang mga dahilan ng mga Kristiyano sa Tesalonica para bigyan ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon ang matatandang lalaki? 1. gaya ng ginawa niya sa ibang mga kongregasyon.) Ang pinahirang mga tagapangasiwa ay ‘tatanggap ng di-kumukupas na korona ng kaluwalhatian’ sa langit kasama ni Kristo. 13. napasigla si Pablo na sulatan ang mga taga-Tesalonica. 2:3) Ang mga elder sa ngayon ay napakikilos ding tularan ang halimbawa ni Jesus. 3:2) Nang mag-uwi si Timoteo ng mabuting ulat. ang mga Judio ay bumuo ng pangkat ng mga mang-uumog para mapaalis sina Pablo at Silas. Maaaring nag-atas siya ng matatandang lalaking mangunguna. (1 Tes. 3 Ang mga kapatid na nangunguna sa mga Kristiyano sa Tesalonica ay mga baguhan kung ikukumpara kay Pablo at sa mga kasama niyang naglalakbay.’—Basahin ang 1 Tesalonica 5:12. anupat napakilos silang tumahak sa landasing nagpapakita ng ‘kababaan ng pag-iisip na itinuturing na ang iba ay nakatataas sa kanila. Kaya isinugo niya si Timoteo para patibayin ang kongregasyon.” (Juan 10:16) Tatalakayin sa susunod na artikulo ang mga paraan kung paano makikipagtulungan sa kanila ang mga miyembro ng kongregasyon.” 21 Tinapos ni Pedro ang pagpapayo sa matatandang lalaki sa pamamagitan ng pagtukoy sa 21.Ang kaniyang kapakumbabaan ay nakaantig sa puso ng mga alagad niya. Gumugol si apostol Pablo ng maraming panahon para patibayin ang mga kapatid doon. (Gawa 14:23) Pero nang maitatag ang kongregasyon. Anong gantimpala ang maaasahan ng mga elder? isang pangako.’ (Fil. 2:18. 2 Kaya naman mauunawaan natin kung bakit nag-aalala si Pablo nang iwan niya ang bagong-tatag na kongregasyon sa Tesalonica. “ISAALANG-ALANG YAONG MGA NAGPAPAGAL SA GITNA NINYO” “Isaalang-alang yaong mga nagpapagal sa gitna ninyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo. 2011 . (Basahin ang 1 Pedro 5:4. Malamang na inisip ng mga Kristiyanong naiwan doon na wala na silang masasandigan. isa sa mga unang itinatag sa Europa. Kasama sa mga isinulat ni Pablo ang payo na ‘isaalang-alang yaong mga namumuno sa kanila.”—1 TES. at nais naman nilang maging “halimbawa sa kawan. at sila’y natakot. I SIPING kabilang ka sa unang-siglong kongregasyon sa Tesalonica. (a) Ano ang sitwasyon ng kongregasyon sa Tesalonica nang una silang sulatan ni Pablo? (b) Ano ang ipinayo ni Pablo sa mga taga-Tesalonica? 24 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Ang mga katulong na pastol naman na kabilang sa “ibang mga tupa” ay magkakaroon ng pribilehiyong magpastol sa kawan ng Diyos sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng “punong pastol. pero “humarang si Satanas” sa kaniyang landas. Wala pa kasing isang taon ang kongregasyon! Pero angkop lang na pahalaga3. Ti- nangka niyang bumalik. Hindi pa rin sila gaanong makaranasan kung ihahambing sa matatanda sa Jerusalem. 5:12. 2.

5. Gaya ng isinulat ni Pablo. .’ Kung naroon ka sa Tesalonica noon. 4:8. Gayunman. may makukuha silang Watch Tower Publications Index 4 at Watchtower Library sa CD-ROM.han ng mga miyembro ng kongregasyon ang matatandang lalaking ito. may mabuting dahilan sila para “bigyan [ang matatanda] ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon sa pag-ibig. Pero habang ginagawa niya ang buong makakaya na maging banayad sa lahat.” (Gawa 17:11) Gayunman.” Ang kahilingang ito ni Pablo ay sinundan ng payo na ‘makipagpayapaan sa isa’t isa. Naisip mo na ba kung gaano kahabang panahon ang ginugugol ng mga elder sa paghahanda ng mga bahagi sa mga pulong. sinisikap pa rin ng mga elder na maging maunawain at ‘makasumpong ng mabuti’ sa kanila.” anupat “maingat na sinusuri ang Kasulatan sa araw-araw. Paano masasabing ang mga elder sa ngayon ay ‘nagbabantay sa ating mga kaluluwa’? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 13:17) Ipinaaalaala niyan sa atin ang isang pastol na hindi natutulog para protektahan ang kaniyang kawan. ‘nagbabantay sila sa ating mga kaluluwa. (Kaw. 24:45) Sa pangangasiwa ng uring alipin. 7 Bilang pagtulad kay Pablo. (Mat. 9. gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. ang tinutukoy rito ay ang mga Judiong taga-Tesalonica sa pangkalahatan.) Handa pa nga niyang ‘ibahagi ang kaniyang sariling kaluluwa’! Dapat siyang tularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica. . Binabanggit kasi sa Bibliya na “higit na mararangal ang pag-iisip ng mga [taga-Berea] kaysa roon sa mga nasa Tesalonica. 5 Sa ngayon. tiyak na nagturo sila sa kongregasyon gamit ang Kasulatan. Ang mga miyembro ng kongregasyon ay maaaring sagana sa saligBibliyang literatura.’ (Heb. Para matugunan ang espirituwal na pangangailangan ng kongregasyon. inaalagaan ng mga Kristiyanong pastol sa ngayon ang kawan. hindi bilang salita ng mga tao. “Nagpapagal” Nang makaalis na sina Pablo at Silas patungong Berea.’ (1 Tes. at sa ilang wika. kundi bilang ang salita ng Diyos. Bakit isang ‘pagpapagal’ para sa matatandang lalaki noong panahon ni Pablo ang pagtuturo sa kongregasyon? Bakit ganiyan din ang sitwasyon sa ngayon? 25 . na “nagpapagal” at “namumuno” sa kongregasyon at “nagpapaalaala” sa mga kapatid. Oo. si Pablo ay “naging banayad . paano ‘nagpagal’ ang matatandang lalaki sa Tesalonica? Bilang pagtulad kay Pablo. Sa katulad na paraan. 2011 4. 7.” (Basahin ang 1 Tesalonica 2:7. ang tapat at maingat na alipin ay naglalaan ng “pagkain sa tamang panahon” para sa kawan ng Diyos. lubusan mo kayang pahahalagahan ang ginagawa ng matatanda? Ano ang pangmalas mo sa “kaloob na mga tao” na inilaan ng Diyos sa kongregasyon sa pamamagitan ni Kristo?—Efe. Maaaring may mga kapatid na hindi likas na palakaibigan. asamblea. 8. ang mga elder ay gumugugol ng maraming oras sa paghahanda ng mga bahagi sa pulong upang maiharap ito sa epektibong paraan. ‘Pinahahalagahan ba ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang Salita ng Diyos?’ baka maitanong mo. ‘Tinanggap ng mga naging mananampalataya roon ang salita ng Diyos. 2:13) Tiyak na nagpagal ang matatandang lalaking iyon para mapakain sa espirituwal ang kongregasyon. hindi ang mga Kristiyano roon. (a) Anong halimbawa ni Pablo ang tinularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica? (b) Bakit maaaring maging hamon sa mga elder sa ngayon na tularan si Pablo? 8. Hindi lang siya naobligang gawin ito. hindi ba dapat siyang papurihan sa pagsisikap niyang maging mahusay na pastol sa ilalim ni Kristo? 8 Tayong lahat ay may dahilan para “maging mapagpasakop” sa mga elder. 16:20) Palibhasa’y di-sakdal. maaaring mahirap sa isang elder na magkaroon ng positibong pangmalas sa bawat kapatid. Gaya ng tinalakay sa naunang artikulo. at kombensiyon? 6 Naaalaala ng matatandang lalaki sa Tesalonica ang halimbawang ipinakita ni Pablo sa pagpapastol sa kawan. . ang mga elder sa ngayon ay napupuyat din sa pagtulong sa mga may 6. ang mga elder ay nagpapagal para mapakain sa espirituwal ang kanilang mga kapatid.

pinag-uusapan ng mga elder kung paano pangangalagaan ang kongregasyon. napasigaw sila: “Nandito ang circuit overseer natin! Iniligtas tayo ni Jehova!” Ipinagpapasalamat mo ba na araw at gabing nagpapagal ang mga elder? Ang ilang elder ay inaatasang maglingkod bilang miyembro ng mga espesyal na komite para humawak ng mabibigat na hudisyal na kaso. Anong mga gawain ng mga elder ang di-gaanong napapansin ng mga mamamahayag? “Namumuno sa Inyo” Sinabi ni Pablo na ang masisipag na matatandang lalaki sa Tesalonica ay “namumuno” sa kongregasyon. Talagang pinahahalagahan natin ang kanilang tulong kapag napapaharap tayo sa gayong sitwasyon! 9 Ang mga elder sa mga Regional Building Committee at sa mga relief committee ay nagpapagal sa pagtulong sa mga kapatid. 4: 3. Sa ngayon. 14:40. ang mga brother na kasama sa Hospital Liaison Committee ay ginigising kapag may emergency. malayang pinag-uusapan ng mga lupon ng matatanda ang mga bagay-bagay gamit ang Kasulatan. ‘nagaganap ang lahat ng bagay nang disente at ayon sa kaayusan. Sa kanilang miting. ang karamihan sa mga elder ay tumatayo sa harap ng kongregasyon at nangangasiwa sa mga pulong. Baka nga mas mabilis kung isang elder lang ang gagawa ng lahat ng desisyon. Binabasa ng mga elder ang mga liham mula sa tanggapang pansangay at sinusunod ang mga tagubiling nagtataguyod ng “pagkakaisa sa pananampalataya. 10 Maraming elder sa ngayon ang nagaasikaso ng iba pang mga gawain. tlb.” Dito. ang koordineytor ng lupon ng matatanda ang gumagawa ng iskedyul ng mga pulong. 2011 . Tuwing ikatlong buwan. 13) Dahil sa pagsisikap ng masisipag na elder. at ano ang nasasangkot dito? 13. Sa orihinal na wika. Sinabi ni Pablo na ang tagapangasiwa ay dapat na “isang lalaking namumuno sa kaniyang sariling sambahayan sa mahusay na paraan. [na] may mga anak na nagpapasakop nang buong pagkaseryoso. Halimbawa. Ang tagapangasiwa ng paaralan naman ang gumagawa ng iskedyul ng paaralan. ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng “pagtayo sa harap” at maisasaling “nangangasiwa. Halimbawa. ang terminong ‘pamumuno’ ay maliwanag na sumasaklaw hindi lang sa pagtuturo sa kaniyang mga anak kundi pati sa pangunguna sa pamilya at sa pagkakaroon ng “mga anak na nagpapasakop. Karapatdapat sila sa ating buong-pusong pagsuporta! Kuning halimbawa ang ginawang pagtulong nang humagupit ang Bagyong Nargis sa Myanmar noong 2008. 5:12. Nang makita ng mga kapatid ang unang relief team na dumating sa Bothingone kasama ang dati nilang tagapangasiwa ng sirkito.” (1 Tes.problema sa kalusugan. ang mga elder ay nangunguna sa kongregasyon. o espirituwalidad. ino-audit ang account ng kongregasyon. nangunguna. 12.” Hindi isang “punong tagapangasiwa” ang tinutukoy niya kundi ang lahat ng matatandang lalaki sa kongregasyon. 3:5. Pero talagang pinahahalagahan ng mga natutulungan nila ang kanilang paglilingkod. Sino ang namumuno sa kongregasyon. anupat tinutulungan ang lahat na magpasakop kay Jehova. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang nagagawa. emosyon. sa Reference Bible) Sinabi rin ni Pablo na ang matatandang iyon ay “nagpapagal. ang relief team ay dumaan sa lugar kung saan nagkalat ang mga bangkay.” Oo. Pero bilang pagsunod sa halimbawa ng unang-siglong lupong tagapamahala. Tunguhin nilang ikapit ang mga simulain ng Bibliya sa pangangaila11 11. Ginamit din ang salitang “namumuno” sa 1 Timoteo 3:4.—Mat.” (Efe. Para makarating sa Kongregasyon ng Bothingone sa nasalantang rehiyon ng Irrawaddy Delta. 6:2-4. Ang kalihim ng kongregasyon ang nag-aasikaso sa buwanan at taunang ulat ng paglilingkod sa larangan.—1 Tim. 10.’—1 Cor. bakit maaaring gumugol ang mga elder ng mahabang panahon bago makabuo ng desisyon? 26 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 12 Ang ‘pamumuno’ sa kongregasyon ay hindi lang basta pagtuturo. Ang bagong terminong “koordineytor ng lupon ng matatanda” ay tumutulong sa atin na ituring ang lahat ng elder bilang mga miyembro ng nagkakaisang lupon. 13 Para makapamunong mabuti sa kawan.

gaya ng ginawa ni Diotrepes noon? (3 Juan 9. Siyempre pa. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Talagang pinahahalagahan natin ang kapakumbabaan ng mga elder na nagtutulungan bilang isang lupon! “Nagpapaalaala sa Inyo” Pagkatapos. 10) Siguradong maaapektuhan ang buong kongregasyon. Pinahahalagahan mo ba ang pagkakaisa ng lupon ng matatanda? Bakit? nas na guluhin ang unang-siglong kongregasyon. 12-14. Mabisa itong magagawa kung ang bawat elder ay maghahanda para sa kanilang miting. gaya ng paghahangad na maging prominente.ngan ng kongregasyon. Baka gamitin niya ang makasariling tendensiya ng tao. gaya ng nangyari noong pag-usapan ng unang-siglong lupong tagapamahala ang tungkol sa pagtutuli. baka kailangan ang karagdagang panahon at pagsasaliksik para makabuo ng desisyon salig sa Kasulatan. 14 Ano kaya ang mangyayari kung ipipilit ng isang elder ang gusto niya o hihikayatin niya ang iba na pumanig sa kaniyang mga ideya? O paano kung may maghasik ng pagkakabahabahagi. tiyak na gusto rin niyang sirain ang kapayapaan ng kongregasyon sa ngayon.—Gawa 15: 2. 6.” Maaari 15 15. si Pablo lang ang gumamit ng isang terminong Griego na isinaling “paalalahanan. gugugol ito ng panahon. 7. Kapag magkakaiba sila ng opinyon. anupat isinasaalang-alang ang Kasulatan at mga tagubilin ng uring tapat at maingat na alipin. 28. Kung tinangka ni Sata14. Ano ang motibo ng mga elder kapag nagpapayo sa mga kapatid? Pinahahalagahan mo ba ang iba’t ibang paraan ng pagpapastol ng mga elder sa kongregasyon? . itinampok ni Pablo ang isang mahirap pero mahalagang gawain ng matatandang lalaki: ang pagpapaalaala sa kawan. Kaya naman kailangang linangin ng mga elder ang kapakumbabaan at gumawang magkakasama bilang nagkakaisang lupon.

pero dapat bang makaapekto iyon sa desisyon mo? Malamang na hindi. Pero may isang doktor na nakapagsabi kung ano talaga ang problema mo. alam ng mga elder na para sa mga kapatid. Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa “kaloob na mga tao”? 28 . Suportahan ang gawaing pinangungunahan ng mga elder. at nagpapaalaala sa atin. kundi upang paalalahanan kayo bilang minamahal kong mga anak. 20. 18 ˙ ˙ ˙ ˙ Natatandaan Mo Ba? Bakit dapat pahalagahan ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang mga nangunguna sa kanila? Paano nagpapagal para sa iyo ang mga elder sa inyong kongregasyon? Paano ka nakikinabang sa pamumuno ng mga elder? Kapag pinaaalalahanan ka ng isang elder. at matulungin ni Pablo. Sant. Sa katulad na paraan. 20 Oo. pahahalagahan mo ba ang kaniyang maibiging pagmamalasakit? 16. 3:15) Halimbawa. Bukod diyan. hindi! Sa katunayan. Maipakikita mo rin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng magagandang komento sa pulong. 12. (Basahin ang 1 Tesalonica 2:11. ang mga elder ay ‘nanghahawakang mahigpit sa tapat na salita upang magawa nilang magpayo sa pamamagitan ng turo na nakapagpapalusog. huwag mong tanggihan ang payo ng mga elder dahil lang sa hindi mo nagustuhan ang kanilang paraan ng pagpapayo. Kung nakinabang ka sa payo ng isang elder. Sinisikap nilang tularan ang pagiging mabait. kundi nakapipighati.” (Heb. kapag inirekomenda niyang magpaopera ka. 17 Sabihin pa. isinasakripisyo ng kaniyang pamilya ang panahon na para sana sa kanila. Talagang isang maibiging paglalaan ni Jehova ang gayong “kaloob na mga tao”! 19. Kaya lang. Tandaan. 2011 Pahalagahan ang mga Elder na Inilalaan ni Jehova 19 Ano ang gagawin mo kapag nakatanggap ka ng isang kaloob na ginawa para sa iyo? Gagamitin mo ba iyon para ipakita ang iyong pagpapahalaga? Naglaan sa iyo si Jehova ng “kaloob na mga tao” sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Ginagamit sila ni Jehova at ni Jesus para tulungan kang maprotektahan ang iyong espirituwalidad. 16 Laging isinasaisip ng mga elder na mahalaga ang paraan ng kanilang pagpapayo. puwede mong ipakita ang iyong pagpapahalaga sa pamilya ng mga elder. marami tayong dahilan para pahalagahan ang mga elder. malamang na papayag ka dahil naniniwala kang ˆ para sa kabutihan mo iyon. Ano ang makabubuting isaisip ng mga elder kapag nagpapayo? 17. puwede mo itong sabihin sa kaniya.) Siyempre pa.itong tumukoy sa mariing payo pero hindi nagpapahiwatig ng galit. Ano ang dapat mong tandaan kapag pinapayuhan ka ng isang elder? Ipagpalagay nang mayroon kang sakit na hindi matukoy. Ang isang paraan para ipakitang nagpapahalaga ka ay ang pakikinig na mabuti sa mga pahayag ng mga elder at ang pagsisikap na ikapit ang mga puntong binanggit nila. (1 Hari 8:46. namumuno sa atin. na nagpapagal para sa atin. 18. 4:14) Maibiging pagmamalasakit ang motibo niya sa pagpapayo. kapag nagpapagal ang isang elder sa kongregasyon. 12:11) Kaya malamang na nagbubulay-bulay muna ang mga elder at nananalangin bago lapitan ang isang kapatid para paalalahanan ito. sumulat si Pablo sa mga taga-Corinto: “Isinusulat ko ang mga bagay na ito. ang mga elder ay di-sakdal at posibleng makapagsalita ng mga bagay na pagsisisihan nila sa bandang huli. Maghihinanakit ka ba sa doktor na iyon? Siyempre. Kapag pinaalalahanan ka ng isang elder. hindi upang hiyain kayo. 3:8) Bukod diyan. 2 Tes. ang pagtanggap ng payo ay karaniwan nang hindi “nakagagalak. maibigin. ano ang dapat mong tandaan? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. gaya ng ministeryo sa larangan.’ —Tito 1:5-9.” (1 Cor. Maaaring sumama ang loob mo sa paraan ng pakikipag-usap ng doktor. (Gawa 20:31. parang ang hirap tanggapin ng diyagnosis niya.

Si Baruc ay kalihim ni propeta Jeremias. Pag-isipan ang nangyari kay Wiktor.” Nang maglaon. ang ilang kabataang Kristiyano ay masyadong naging abala sa mga extracurricular activity at libangan.‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ Paano? “T AGUMPAY”—isang napakagandang salita! Ang ilan ay nagkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho. Gayunman. anupat kaunti na lang ang panahon o lakas na matitira para sa espirituwal na mga bagay. (1 Tim. Pero para sa ilan. Alam kong hindi ko na ginagawa ang aking buong makakaya. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumikat.” Mataas na Edukasyon? Sinasabi ng Bibliya na obligasyon ng isang Kristiyano na pangalagaan ang kaniyang pamilya. 5:15-17. humakot ako ng premyo at parangal. yumaman. Nakadepende rin ito sa paraan ng paggamit mo ng iyong panahon at lakas at sa iyong pagkukusa. at kasama rito ang paglalaan ng kanilang materyal na pangangailangan.—Efe. Ang ganitong mga kabataan ay magtatagumpay sa buhay at nararapat papurihan. Talagang mahalagang magtakda ng mga priyoridad. Ang tagumpay ay nakadepende nang malaki sa kung saan nakapokus ang iyong buhay. nabahala si Wiktor dahil nakaaapekto na ito sa kaniyang espirituwalidad. Napatunayan ng maraming Kristiyano na ang lubusang pakikibahagi sa ministeryo ay nagdudulot ng malaking kasiyahan. 2011 29 . 5:8) Pero talaga bang kailangang makatapos sa kolehiyo o unibersidad para magawa iyan? Makabubuting pag-isipan kung ano ang maaaring maging epekto ng pagkuha ng mataas na edukasyon sa kaugnayan ng isa kay Jehova. 1 Binago ang ilang pangalan. May pagkakataon pa nga na nakatulog siya habang nagbabasa ng Bibliya. Hindi naman masama ang gayong mga gawain. ang ministeryo ay nakababa´ got kung kaya umaabot sila ng ibang mga tunguhin at pangalawahin na lang sa kanilang buhay ang ministeryo. Ang iba naman ay nangarap na magtagumpay pero nabigo. sumali ako sa isang volleyball club. Mga Extracurricular Activity at Libangan Ang mga kabataang Kristiyano ay kailangang maging timbang pagdating sa paglilingkod sa tunay na Diyos at sa iba pang mga gawain. Pero dapat itanong ng mga kabataan sa kanilang sarili: ‘Gaano kalaking panahon ang mauubos ko sa mga gawaing iyon? Sinu-sino ang makakahalubilo ko? Anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa akin? At ano ang posibleng maging pangunahin sa buhay ko?’ Malamang na alam mong posibleng mawili nang husto ang isang tao sa gayong mga gawain.1 Ikinuwento niya: “Noong 12 anyos ako. Talakayin natin ang isang halimbawa sa Bibliya. Napansin din niya na hindi na siya gaanong masaya sa paglilingkod sa larangan. Ang buong-panahong paglilingkod ay nakatulong sa matatanda’t bata na maging matagumpay. 1:8. napansin kong tinatabangan na rin ako sa espirituwal na gawain. “Inuubos ng isport ang aking lakas at di-nagtagal. Bakit kaya? Ano ang puwede mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? At paano mo ‘gagawing matagumpay ang iyong lakad’?—Jos. at naging tanyag. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Di-nagtagal.

23) Magandang katangian ang kasipagan. (Fil. ting kaugnayan sa ating Maylalang. Udyok ng mga kasamahan niya. gawin sin sa mga pribilehiyo niya sa paglilingkod kay Jehova. 12:13) Kung ang isang Kristiyano ay subsob sa Anong “mga dakilang bagay” ang patuloy trabaho. Di-nagtagal.” (Col. 3: tan ni Jeremias: “Patuloy kang humahanap 22. ang isang Kristiyano. 13. hindi na ang kaniyang pokus sa mga bagay na higit na makapanatiling timbang sa espirituwal. Kung nasusuportahan tamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng kanimo naman ang iyong sarili.” Subsob sa Trabaho Pinapayuhan ng Bibliya ang mga tunay na Kristiyano na maBinabalaan ni Jehova si Baruc tungkol sa pag-aambisyon ging masipag at responsableng mga empleado at amo. 45:5. mapabayaan ang kaniyang pamilya. Anuman ang nasa isip niya. maliwanag na pinakinggan Haring Solomon na ang “dalawang dakot ng ni Baruc ang babala ni Jehova at sa gayo’y napagpapagal” ay kadalasan nang “paghahabol kaligtas nang mawasak ang Jerusalem. (Ecles. kumuha siya ng kurso para sa karagdagang espesyal na pagsasanay. malamang na maging pangalawahin na hinahanap ni Baruc? Maaaring natukso na lang sa kaniya ang espirituwal na mga gasiyang maging tanyag sa Judiong sistema ng wain.—Jer. nawala na Bukod diyan. sa hangin. at mahalaga—ang espirituwal na mga bagay. Napansin ninyo ito nang buong kaluluwa na gaya ng ito ni Jehova at binabalaan siya sa pamamagikay Jehova. pero mayroon pang kailangan—ang mabuHuwag ka nang maghanap.at lakas sa pagkuha ng karagdagang edukasyon para lang matupad ang mga pangarap mo o ng iyong mga magulang o mga kamag-anak? Kuning halimbawa si Grzegorz. nawalan na siya ng panahon sa espirituwal na mga gawain. pera. mga bagay. 30 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. O baka naghangad siyang yumaman. ho at maubusan ng lakas. Sumulat si apostol PaMay panahon na sa halip na magtuon ng panblo: “Anuman ang inyong ginagawa. 3:12. puwede pa kaya siyang ‘magsaya at magpara sa kaniyang sarili. Sinabi niya: “Hindi ako mapanatag.” Kung masyadong abala sa trabaho 43:6.”—Jer. Maaari pa Ano ang matututuhan natin dito? Makikita nga siyang maging alipin ng kaniyang trabasa ipinayo kay Baruc na may problema siya. maaaring mauwi iyon sa matinding stress na nagtatagal. talaga bang kailayang pagpapagal’? (Ecles. at hindi sa mga tao. Kapag nangyari Naghahangad siya ng mga dakilang bagay iyan. isang computer programmer. baka manghina siya. Sinabi ni 1:10) Gayunman. Nakokonsiyensiya ako dahil hindi ko maabot ang aking espirituwal na mga tunguhin. 2011 . nag-ambisyon si Baruc. 4:6) At ang ngan mo pang gumugol ng panahon. ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili.

tumigil na rin ako sa pagdalo sa pulong. ano ang dapat mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? Suriin ang iyong mga motibo at priyoridad sa pamamagitan ng sumusunod na mga tanong: MGA EXTRACURRICULAR ACTIVITY AT LIBANGAN ˇ Gaano kalaking panahon ang mauubos mo rito? ˇ Posible kayang ito ang maging sentro ng iyong buhay? ˇ Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? ˇ Sinu-sino ang makakahalubilo mo. Di-nagtagal. Paano Mo Gagawing Matagumpay ang Iyong Lakad? Yamang napakaraming pang-abala sa ngayon. at lakas para sa karagdagang edukasyon? ˇ Para masuportahan ang iyong sarili. pera.mas mahalaga. Pero naapektuhan ang espirituwalidad ko at hindi na ako nakapaglilingkod sa larangan. talaga bang kailangan mong makatapos sa kolehiyo o unibersidad? ˇ Ano ang magiging epekto nito sa iyong pagdalo sa mga pulong? ˇ ‘Natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’? ˇ Kailangan mo bang patibayin ang iyong pagtitiwala sa kakayahan ni Jehova na maglaan para sa iyo? TRABAHO ˇ Sa pinili mong trabaho. Lumaki ang ulo ko kaya bale-wala na sa akin ang payo ng mga elder at lumayo na ako sa kongregasyon. taga-Silangang Europa. at anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa iyo? ˇ Mas masaya ka bang kasama sila kaysa sa mga kapatid? MATAAS NA EDUKASYON ˇ Kung nasusuportahan mo naman ang iyong sarili. may matitira pa kaya siyang pisikal at emosyonal na lakas para sa kaniyang pamilya at sa espirituwal na mga gawain? Si Janusz.” Maaari Mong Gawing Matagumpay ang Iyong Buhay Tinalakay natin ang tatlong pitak na maaaring pagkaabalahan ng isang Kristiyano at makasira sa kaniyang espirituwalidad. ay masyadong naging abala sa kaniyang negosyo. Sinabi niya: “Hanga sa akin ang mga tao dahil maabilidad ako at natatapos ko ang lahat ng trabaho ko. talaga bang kailangan mo pang gumugol ng panahon. may panahon ka pa bang ‘magsaya at magtamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng iyong pagpapagal’? ˇ May natitira ka pa bang pisikal at emosyonal na lakas para sa pamilya at sa espirituwal na mga gawain? ˇ Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? ˇ Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? ˇ Naaapektuhan ba nito ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? .

at komento ay makatutulong sa iyo para makatiyak na magtatagumpay ka. ‘gagawin mong matagumpay ang iyong lakad. marahil sa pamimili o mga gawaing-bahay? Anuman ang edad mo.—Efe. 7. ang nabanggit na computer programmer. Baka kailangan mong gumawa ng ilang pagbabago at alisin pa nga ang di-kinakailangang mga bagay para mapatunayan sa iyong sarili “ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos. nakagradweyt siya sa tinatawag ngayong Bible School for Single Brothers.” Bakit hindi sabihin sa mga elder na gusto ´ mong umabot ng karagdagang pribilehiyo sa paglilingkod sa Diyos? Makapaglalaan ka ba ng panahon sa mga may-edad nang nangangailangan ng kasama o makakatulong.Naaapektuhan ka ba ng alinman sa mga ito? Kung gayon.’—Ecles.” ang sabi ni Wiktor. ang nabanggit na negosyante. bumaling siya kay Jehova. Ang payo niya: “Itanong sa iyong mga kaibigan.” (Roma 12:2) Pero kung maglilingkod ka sa kaniya nang buong kaluluwa.’ (Juan 7:18) Anumang sekular na edukasyon ang ipasiya mong kunin. Dito mo isentro ang iyong buhay. Uubusin lang nito ang aking panahon at lakas. anupat ibinabahagi sa iba ang dahilan ng iyong kagalakan. ‘binili niya ang panahon’ para sa karagdagang teokratikong edukasyon. Naisip kong hindi ko na kailangan ang karagdagang sekular na edukasyon. Trabaho: Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? Pinasusulong mo ba ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? Nakikipag-usap ka ba sa iba para makipagpatibayan? “Matakot ka sa tunay na Diyos at tuparin mo ang kaniyang mga utos. teksto. Inayos niya ang kaniyang buhay at naglilingkod na ngayon bilang regular pioneer at elder sa kongregasyon. Isang naglalakbay na tagapangasiwa ang tumulong kay Wiktor. ‘natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’?—Fil. 2:24. 10. 1: 9. Nang maglaon. Si Janusz. bakit hindi mo tularan si Haring David. ang sumusunod na mga tanong. o mga elder sa kongregasyon kung ano ang napapansin nila sa iyo—kung inilalapit o inilalayo ka kay Jehova ng mga gawain sa paaralan. si Wiktor ay masigasig na naglilingkod kay Jehova sa kanilang kongregasyon. ay gumawa ng ilang pagbabago sa kaniyang buhay. na binanggit sa pasimula.watchtower.” at tatanggap ka ng saganang pagpapala ni Jehova at ng ‘kabutihan dahil sa iyong pagpapagal.org w11 06/15-TG .’ www. ay hindi nagtagumpay sa negosyo.” Si Grzegorz ay nagpokus sa mga gawain sa kongregasyon. “Napag-isip-isip kong hindi na pala ako timbang.” “Bigla akong natauhan. Mataas na edukasyon: Nagbabala si Jesus laban sa ‘pagnanasa ng sariling kaluwalhatian. 12:13. Si Grzegorz. nagkaroon ako ng kapayapaan ng isip at puso. Di-nagtagal. Bakit hindi mo tapatang suriin ang iyong mga motibo at priyoridad? Ang paglilingkod kay Jehova ay magdudulot ng panghabambuhay na tagumpay.”—Awit 143:8. Sinabi niya: “Nang makontento ako sa simpleng buhay at magpokus sa espirituwal na mga gawain. Oo. Nang malugi siya at mabaon sa utang. Sinabi sa kaniya ng tagapangasiwa: “Wala ka na yatang bukambibig kundi volleyball. Mga extracurricular activity at libangan: Gaano ka kaabala sa mga ito? Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? Tinatabangan ka na bang makisama sa mga kapatid? Kung oo. maaari kang maglingkod nang buong panahon. iniwasan ko na ang mga kaibigan ko sa volleyball club at humanap ako ng mga kaibigan sa kongregasyon. na nagsumamo kay Jehova: “Ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Sinabi niya: “Sineryoso ko ang payo ng mga elder at pinasimple ko ang aking buhay.” Sa ngayon. 4:6. mga magulang. 5:16.” —Fil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful