ANG

BA NTAYA N
HUNYO 15, 2011

8

NAGHAHAYAG NG KAHARIAN NI JEHOVA

EDISYON PARA SA PAG-AARAL
ARALING ARTIKULO SA LINGGO NG:
Agosto 1-7

Ang Mabuting Balita na Kailangan ng Lahat
PAHINA 7 GAGAMITING AWIT: 47, 101

Agosto 8-14

Inirerekomenda ng Diyos sa Atin ang Kaniyang Pag-ibig
PAHINA 11 GAGAMITING AWIT: 18, 91

Agosto 15-21

“Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos na Nasa Inyong Pangangalaga”
PAHINA 20 GAGAMITING AWIT: 42, 84

Agosto 22-28

“Isaalang-alang Yaong mga Nagpapagal sa Gitna Ninyo”
PAHINA 24 GAGAMITING AWIT: 123, 53

ANG

BANTAYAN
N AGH AH AYAG NG K AH AR I AN NI JEH OVA

JUNE 15, 2011

LAYUNIN NG MAGASING ITO, Ang Bantayan, na parangalan ang Diyos na Jehova, ang Kataas-taasang Tagapamahala ng uniberso. Noong sinaunang panahon, natatanaw ng isa mula sa bantayan ang mga nangyayari sa malayo. Sa katulad na paraan, ipinakikita ng magasing ito ang kahalagahan ng mga pangyayari sa daigdig ayon sa mga hula ng Bibliya. Inaaliw nito ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita na di-magtatagal, wawakasan ng Kaharian ng Diyos, isang tunay na gobyerno sa langit, ang lahat ng kasamaan at gagawin nitong paraiso ang lupa. Pinasisigla nito ang mga tao na manampalataya kay Jesu-Kristo, na namatay para magkaroon tayo ng pag-asang mabuhay nang walang hanggan at namamahala na ngayon bilang Hari sa Kaharian ng Diyos. Ang magasing ito ay walang pinapanigan sa pulitika at patuluyang inilalathala ng mga Saksi ni Jehova mula pa noong 1879. Sinusunod nito ang Bibliya bilang awtoridad.
Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon. Malibang iba ang ipinakikita, ang mga pagsipi sa Kasulatan ay mula sa makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan.

LAYUNIN NG MGA ARALING ARTIKULO

SA ISYU RING ITO
3 Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan? 16 Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham?

ARALING ARTIKULO 1, 2 PAHINA 7-15 Sa aklat ng Roma, binabanggit ni apostol Pablo ang isang aspekto ng “mabuting balita” na nakaaapekto sa makasalanang sangkatauhan. Ano iyon, at paano ka makikinabang doon? Sa tulong ng dalawang artikulong ito, lalalim ang iyong kaunawaan at pagpapahalaga sa hain ni Jesus at sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng haing iyon. ARALING ARTIKULO 3, 4 PAHINA 20-28 Ipakikita ng mga artikulong ito kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyo nilang magpastol. Tatalakayin din kung paano maipakikita ng kongregasyon na lubos nilang pinahahalagahan ang mga elder.

18 ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon, Lalo Na ang mga Pergamino’ ) 29 ‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ —Paano?

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, and by Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc., PO Box 2044, 1060 Manila. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Entered as second-class matter at the Manila Central Post Office on September 12, 1961. ˘ 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in R.P. Vol. 132, No. 12 Semimonthly TAGALOG

Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan?

“M

ASAYANG-MASAYA ako dahil isa nang lingkod ni Jehova ang anak ko, at alam kong masaya rin siya,” ang sabi ni Carlos,1 isang ama sa Pilipinas. Isang ama naman mula sa Gresya ang sumulat: “Natutuwa kaming mag-asawa dahil nabautismuhan bilang Saksi ni Jehova ang aming tatlong anak noong tin-edyer sila. Sumusulong sila at masayang naglilingkod kay Jehova.” Natural lang na matuwa ang mga magulang na Kristiyano kapag nabautismuhan ang kanilang mga anak. Pero kung minsan, ang kagalakan ay may kasamang pagkabahala. “Magkahalong saya at pag-aalala ang nadarama ko,” ang sabi ng isang ina. Bakit kaya? “Alam ko kasing may personal na pananagutan na ngayon kay Jehova ang anak ko.” Ang paglilingkod kay Jehova bilang bautisadong Saksi ay isang tunguhing dapat abutin ng lahat ng kabataan. Pero baka iniisip ng makadiyos na mga magulang, ‘Alam kong maganda
1 Binago ang ilang pangalan.

ang pagsulong ng anak ko, pero ganoon na kaya siya katatag para malabanan ang mga tuksong gumawa ng imoralidad at makapanatiling malinis sa harap ni Jehova?’ Baka iniisip din ng iba, ‘Kapag napaharap sa tukso ng materyalismo, maglilingkod pa rin kaya sa Diyos ang anak ko nang may sigasig at kagalakan?’ Anong patnubay mula sa Bibliya ang makatutulong sa mga magulang para matiyak kung handa nang magpabautismo ang kanilang mga anak?

Maipakikita ng isang kabataan ang katibayan ng pagiging alagad

Pagiging Alagad —Pangunahing Kahilingan Sa halip na magtakda ng edad kung kailan dapat magpabautismo, sinasabi ng Bibliya ang kuwalipikasyon ng mga puwede nang magpabautismo. Tinagubilinan ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod: “Gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila.” (Mat. 28:19) Samakatuwid, ang bautismo ay para sa mga naging alagad ni Kristo. Ano ba ang isang alagad? Ang Kaunawaan sa Kasulatan ay nagpapaliwanag: “Ang terminong ito ay pangunahing tumutukoy sa lahat niyaong naniniwala sa mga turo ni Kristo at maingat ding sumusunod sa mga iyon.” Puwede bang maging tunay na mga alagad ni Kristo ang mga

Paghahanda at pakikibahagi sa mga pulong

10: 24.—1 Tim. 25. Pag-isipan ang sumusunod na mga tanong: Patuloy bang hinahanap muna ng iyong anak ang Kaharian sa pamamagitan ng lubusang pakikibahagi sa ministeryo? (Mat. o kailangan pa siyang kumbinsihing lumabas sa larangan at makipag-usap sa may-bahay? Palaisip ba siya sa kaniyang responsibilidad bilang di-bautisadong mamamahayag? Binabalikan ba niya ang mga interesadong nakakausap niya sa teritoryo? Sinasabi ba niya sa kaniyang mga kaeskuwela at guro na siya’y Saksi ni Jehova? Mahalaga ba sa kaniya ang pagdalo sa mga pulong? (Awit 122:1) Gustung-gusto ba niyang magkomento sa Pag-aaral sa Bantayan at sa Pagaaral ng Kongregasyon sa Bibliya? Nasasabik ba siyang gampanan ang kaniyang bahagi sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo?—Heb. video game. 3:20) Ginagawa ba niya ang kaniyang mga gawain sa bahay? Ganito ang sinabi ng Bibliya tungkol sa 12-anyos na si Jesus: “Patuloy siyang nagpasakop sa [kaniyang mga magulang]. 13:20) Ano ang pinipili niyang musika. 4:15.kabataan? Isang misyonera na mahigit 40 taon nang naglilingkod sa Latin Amerika ang sumulat tungkol sa kaniya at sa dalawa niyang kapatid na babae: “Nasa edad na kami noon para malaman na gusto naming maglingkod kay Jehova at mabuhay sa Paraiso. Katibayan ng Pagiging Alagad Sinusunod ka ba ng iyong anak? (Col.’ Kaya ang mga kabataang interesadong magpabautismo ´ ay dapat na kilalang masunurin sa kanilang mga magulang. Nagsisikap ba ang iyong anak na manatiling malinis sa moral. Hindi namin pinagsisisihan ang aming pag-aalay sa Diyos sa murang edad. Pero ang mga tunay na Kristiyano ay dapat na ‘maingat na sumunod sa mga yapak ni Jesus. anupat umiiwas sa masasamang kasama sa paaralan at sa ibang lugar? (Kaw. pelikula. 6:33) Kusa ba niyang ibinabahagi sa iba ang mabuting balita. Nakatulong ang pagaalay namin para maging matatag kami sa harap ng mga tuksong karaniwan sa mga kabataan. 2: 6-9) Interesado ba siyang basahin ang Bibliya at pag-aralan ang mga publikasyon ng uring tapat at maingat na alipin? (Mat. walang anak na lubusang makasusunod sa kaniyang mga magulang. at site sa Internet? Nakikita ba sa kaniyang salita at gawa na gusto niyang sundin ang mga pamantayan ng Bibliya? Gaano kalawak ang kaalaman ng iyong anak sa Bibliya? Masasabi ba niya sa sariling pananalita ang mga natututuhan niya sa inyong Pampamilyang Pagsamba? Maipaliliwanag ba niya ang mga pangunahing turo sa Bibliya? (Kaw.” (Luc. 2:21. 20:11) Tingnan natin ang ilang gawaing ‘naghahayag sa pagsulong’ ng isang kabataan bilang alagad. 24:45) Nagtatanong ba siya tungkol sa mga turo at teksto sa Bibliya? Pagsunod sa mga magulang Pakikibahagi sa ministeryo Pananalangin . palabas sa telebisyon.” Paano mo malalaman kung isa nang alagad ni Kristo ang iyong anak? Sinasabi sa Bibliya: “Sa pamamagitan nga ng kaniyang mga gawa ay ipinakikilala ng isang bata kung ang kaniyang gawain ay dalisay at matuwid.” (Kaw. 2:51) Siyempre pa.—1 Ped.

39:1-3.” (Roma 10:10) Kapag nagpabautismo ang isang kabataang alagad ni Kristo. 2:42-49) Ang apat na anak na babae ni Felipe. Wala sanang makahadlang sa iyo at sa iyong mga anak sa pagtatamo ng kagalakang naghihintay sa inyo. malaking tagumpay ito para sa kaniya at sa kaniyang mga magulang. baka puwede mo na siyang payagang magpabautismo. Natutuwa ako na tinulungan niya akong magpatuloy sa paglilingkod sa kaniya. Mula noon. at Jesus. (Gen. Maraming hirap na dinanas si Jeremias bilang propeta ng Diyos. naharap ko ang mga problemang karaniwan sa mga kabataan. 2:18-20. Tamang Pangmalas sa Bautismo Sa tingin ng ilang magulang. 6:6. itong makadiyos na debosyon kalakip ang kasiyahan sa sarili. Maaaring Purihin ng mga Kabataan si Jehova Maraming lingkod ng Diyos ang nagpakita ng katapatan noong sila’y mga kabataan pa. Sinasabi sa Kawikaan 10:22: “Ang pagpapala ni Jehova—iyon ang nagpapayaman. Hindinghindi ko pinagsisisihan ang aking desisyon. Ang sanlibutan naman ni Satanas ang pinagmumulan ng paghihirap. 2 Cro.Ang mga tanong na ito ay makatutulong sa iyo para masukat ang espirituwal na pagsulong ng iyong anak. Matapos itong pag-isipan. 1:19. 24 na taon na ang lumipas.” Isinulat naman ni Pablo sa kabataang si Timoteo: “Ang totoo. baka makita mong may dapat pa siyang pasulungin bago magpabautismo. ang isang taong nagpapakita ng katibayan ng pagiging tunay na alagad ay dapat magpabautismo. 34: 1-3. Totoo. Samuel.” —1 Tim. O Jehova na Diyos ng mga hukbo. Isang Saksing taga-Gresya ang nagsabi: “Dose anyos ako nang mabautismuhan.” Bata man o matanda. ito ay isang paraan ng malaking pakinabang. di-gaya ngayon.—Jer. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Dahil sa pag-ibig ko kay Jehova. hindi madaling maglingkod kay Jehova. ngunit sa pamamagitan ng bibig ang isa ay gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kaligtasan. 37:2. at 23 rito ang ginugol ko sa buong-panahong paglilingkod. 15:16) Alam ni Jeremias na ang paglilingkod sa Diyos ang pinagmumulan ng kaniyang kagalakan. Pero alam kong mahal ko si Jehova at gusto ko siyang paglingkuran magpakailanman. 1:24-28. Pero isinulat niya tungkol sa kaniyang pagsamba sa tunay na Diyos: “Sa akin ang iyong salita ay naging pagbubunyi at pagsasaya ng aking puso. Josias. wala pa akong gaanong kaalaman sa Bibliya. 2011 5 . 9. Kailangang tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makita ang pagkakaibang ito. 1 Sam. at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot. Sa edad 12. na mga propetisa. Pero maituturing bang panganib sa kinabukasan ng isang tao ang bautismo at sagradong paglilingkod? Ang sagot ng Bibliya ay hindi.” (Jer. ay tiyak na sinanay mula pa sa pagkabata. Nariyan sina Jose. Pero kung nakikita naman sa kaniyang buhay na isa na siyang alagad at nakapag-alay na siya sa Diyos. Luc. ang pagpapabautismo ng kanilang mga anak ay isang hakbang na kapaki-pakinabang pero may panganib din—katulad ng pagkuha ng lisensiya sa pagmamaneho. Sumulat si apostol Pablo: “Sa pamamagitan ng puso ang isa ay nananampalataya ukol sa katuwiran.—Gawa 21:8. sapagkat ang iyong pangalan ay itinatawag sa akin.

13:22) Kung gagawing priyoridad ng isang kabataan ang makasanlibutang mga tunguhin sa halip na espirituwal na mga bagay. 10:13) Hangga’t ‘pinananatili nila ang kanilang katinuan’ at nilalabanan nila ang tukso. ang bautismo ay isang proteksiyon. Maligaya ang kaniyang mga anak na kasunod niya. ipinaaalaala ni Pablo: “Ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa Diyos para sa kaniyang sarili. makaaasa sila sa tulong ng Diyos. sinabi ni Jesus: “Kung tungkol sa isa na naihasik sa gitna ng mga tinik. 6 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 11:9) At anuman ang ating edad. 5:6-9) Isinulat ng isang ina: “Mas maraming dahilan ang mga batang bautisado para umiwas sa masasamang bagay sa sanlibutan. Sinasabi sa Kawikaan 20:7: “Ang matuwid ay lumalakad sa kaniyang katapatan. Magpupursige kang gawin ang tama kung bautisado ka na. Tungkol sa mga kabataang kuwalipikado nang magpabautismo pero ayaw pang payagan ng kanilang mga magulang. Huwag kalilimutan na iniingatan ni Jehova ang kaniyang mga lingkod. (1 Ped. Baka isipin niyang sa sanlibutan matatagpuan ang tagumpay. bautisado man o di-bautisado. anupat ginawa ito sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Ang mga kabataan ay dapat matutong magtrabaho para matustusan nila ang kanilang sarili balang-araw. sisirain nito ang pagnanais niyang maglingkod sa Diyos. Makatuwiran bang isipin na hindi mananagot sa Diyos ang isang kabataan dahil lang sa hindi siya bautisado? Sinabi ni Solomon sa mga kabataan: “Alamin mo na dahil sa [iyong mga gawa] ay dadalhin ka ng tunay na Diyos sa kahatulan. ngunit ang kabalisahan ng sistemang ito ng mga bagay at ang mapanlinlang na kapangyarihan ng kayamanan ay sumasakal sa salita. baka makagawa siya ng malubhang pagkakasala at matiwalag.” Dapat bang unahin ang pag-aaral sa unibersidad? . anupat ‘hindi niya hinahayaang tuksuhin sila nang higit sa matitiis nila. mauudlot ang kaniyang espirituwal na pagsulong at panghihinaan siya ng loob. Ang lahat ng mananamba ng Diyos.Dapat Bang Ipagpaliban ng Aking Anak ang Pagpapabautismo? Kung minsan.’ (1 Cor. 2011 Pero mapanganib kung hihimukin silang isentro ang kanilang buhay sa edukasyon at pinansiyal na seguridad sa halip na sa tunay na pagsamba.”—Roma 14:12. May kinalaman sa “binhi. Para sa aking anak. ay mananagot sa kaniya.’ ang sabi niya.” (Ecles.” (Mat.” Gusto ko munang maabot ng anak ko ang ilang tunguhin sa buhay.” o salita ng Kaharian.” Isang naglalakbay na tagapangasiwa naman ang sumulat: “Baka manghina sa espirituwal ang isang kabataan. ito yaong nakikinig sa salita. makaaasa kang patuloy nilang gagawin iyon pagkatapos ng bautismo. Bakit kaya? Nag-aalala ako na kapag nabautismuhan ang anak ko. sinabi ng isang makaranasang elder: “Kung hahadlangan ang isang kabataan sa pagpapabautismo. ipinagpapaliban pa rin ito ng mga magulang. na nabautismuhan sa edad 15. kahit kuwalipikado nang magpabautismo ang kanilang mga anak. na hindi tumutubo.” Kung sinanay mo ang iyong mga anak na sundin si Jehova. ‘Hindi mo iisiping labagin ang kautusan ni Jehova. at siya ay nagiging di-mabunga.

ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas.” ipinagpapatuloy mo ang sinimulan ni Jesus. 2 Kapag ipinangangaral mo ang “mabuting balita ng kaharian. 3 Gayunman. Bilang isang tapat na Saksi ni Jehova. 3:8.ANG MABUTING BALITA NA K AILANGAN NG LAHAT “Ang mabuting balita .” Pagkatapos.) Anong aspekto ng mabuting balita ang madalas tukuyin ni Pablo sa aklat na iyon? Bakit mahalaga ang partikular na mabuting balitang iyon? At bakit dapat natin itong 1. (Basahin ang Lucas 4:43. 2. ang iba ay ayaw maniwala. . Mababasa natin na noong dalawin siya ng ilang Judio. 24:14.’Ang resulta? “Ang ilan ay nagsimulang maniwala sa mga bagay na sinabi.’ Malamang na naisip o nasabi mo na iyan. Bakit masasabing idiniin ni Pablo ang mabuting balita sa aklat ng Roma? isaisip habang ipinangangaral natin sa mga tao sa ating teritoryo “ang mabuting balita ng Diyos”?—Mar.” pero 12 beses niyang ginamit ang terminong “mabuting balita. anu-ano ang ipinangaral ni Pablo? . 2:2. minsan lang binanggit ni apostol Pablo ang salitang “kaharian.—Mat. siya ay ‘lubusang nagpatotoo tungkol sa (1) kaharian ng Diyos at gumamit ng panghihikayat sa kanila tungkol kay (2) Jesus. Ang Kailangan ng mga Taga-Roma Mahalagang pansinin ang mga paksang tinalakay ni Pablo noong una siyang mabilanggo sa Roma. sa katunayan.) Tiyak na idiniriin mo ang punto na malapit nang makialam ang Diyos sa mga gawain ng tao. tinanggap ni 4 4.” (Basahin ang Roma 14:17.” wawakasan niya ang huwad na relihiyon at aalisin ang lahat ng kasamaan sa lupa. ang “mabuting balita ng kaharian” ay bahagi ng “mabuting balita [na patiunang ipinahayag] kay Abraham. 24:21) Malamang na idiniriin mo rin na muling itatatag ng Kaharian ng Diyos ang Paraiso sa lupa upang mamayani ang kapayapaan at kaligayahan. Noong una siyang mabilanggo sa Roma. ‘N ATUTUWA akong ibahagi ang mabuting balita araw-araw.”—ROMA 1:16. (Mat. 1:14. posible kayang hindi natin gaanong nabibigyang-pansin ang isang mahalagang aspekto ng mabuting balita na kailangan ng mga tao? Sa liham sa mga taga-Roma. . . samakatuwid nga: ‘Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. alam mo kung gaano kahalaga na ipangaral “ang mabuting balitang ito ng kaharian. Sa katunayan. Roma 15:16. 1 Tes.’ ”—Gal.” Baka nga kabisado mo na ang hulang ito ni Jesus tungkol sa ating pangangaral. Bakit mo ipinangangaral ang “mabuting balita ng kaharian”? Anong mga aspekto nito ang idiniriin mo? 3. Sa “malaking kapighatian.

—Fil.’ (Gawa 28:17. Ano ang masasabi natin tungkol sa pasimula ng kongregasyon sa Roma at sa mga bumubuo rito? 8. 23-31) Maliwanag na binigyang-pansin ni Pablo ang Kaharian ng Diyos. sinabi ni Pablo ang napakagandang resultang maidudulot ng mabuting balita na lagi niyang binabanggit: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Gayunman. bakit kaya idiniin ni Pablo sa mga tagaRoma ang tungkol kay Jesu-Kristo? 6 Hindi natin alam kung paano nagsimula ang kongregasyon sa Roma. Gawa 5:42. 4. ito. 1:27. Ang manggagawa ng tolda na si Aquila. ang bawat Kristiyano sa Roma ay nasa kalunus-lunos na kalagayan. posible ang kaligtasan.” marahil ay tumutukoy sa mga alipin at mabababang opisyal ni Cesar. nang isulat ni Pablo ang aklat noong mga 56 C. Ano ang sinabi ni Pablo na posibleng maging resulta ng mabuting balita? 8 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Pero ano pa ang idiniin niya? Isang bagay na pangunahin sa Kaharian—ang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos.—Mar. 1:1. Binati ni Pablo sina Andronico at Junias bilang “aking mga kamag-anak.E. kailangan ang pananampalataya.Pablo ‘nang may kabaitan ang lahat ng mga pumaparoon sa kaniya.” Nang maglaon. Anong pangangailangan ang binanggit ni Pablo sa aklat ng Roma? 6. na Ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma ay tungkol sa mahalagang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos siyang pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod taglay ang aking espiritu may kaugnayan sa mabuting balita tungkol sa kaniyang Anak. Ano ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga nasa Roma? 9.E.. 2:16. Gawa 18:2) Pero malamang na mga Gentil ang karamihan sa mga kapatid na pinadalhan ni Pablo ng pagbati. Naging Kristiyano 1 Ang ganitong pananalita ay makikita rin sa iba pang mga kinasihang aklat. Bago nito.” Oo. 7. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya.” At sinabi niya: “Mula sa Jerusalem at sa isang sirkito hanggang sa Ilirico ay lubusan kong naipangaral ang mabuting balita tungkol sa Kristo.” (Roma 3:23) Maliwanag na ang lahat ng sinulatan ni Pablo ay kailangang kumilala na makasalanan sila at manampalataya sa paraan ng Diyos para makalaya sa kalagayang iyon. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. 5 Kailangang makilala ng lahat ng tao si Jesus at manampalataya sa kaniya. Ang ilan ay maaaring kabilang sa “sambahayan ni Cesar. 15:19) Sa palagay mo. kaayon ng mahalagang katotohanang binanggit ni 9 5. kaya ang mga Judio o mga proselita na dumalo sa pagdiriwang ng Pentecostes noong 33 C. na ipinangangaral sa kanila ang (1) kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay may kinalaman sa (2) Panginoong Jesu-Kristo. sa katunayan. (Roma 1:8) Anong uri ng mga tao ang bumubuo sa kongregasyong iyon? 7 Ang ilan ay may lahing Judio. 1 Cor.” 1 (Roma 1:9. ay isa ring Judio. 8 Anuman ang kanilang pinagmulan.” Sinabi pa niya: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. ayon sa mabuting balita na aking ipinahahayag. sumulat siya tungkol sa “Diyos. 7. binanggit ni Pablo ang pangangailangang ito. 2011 . 16:3. Sa aklat ng Roma. (Roma 4:1. Fil. 9:3. ito. 11:13. Roma 1:6. matagal nang naitatag ang kongregasyon. na nasa Roma kasama ang kaniyang asawang si Priscila. Kilalanin ang Pagiging Makasalanan Sa pasimula ng liham sa mga taga-Roma. tinukoy niya ang panahon kung kailan “hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. 9:12. sa Judio muna at gayundin sa Griego. bago sila bumalik sa Roma? (Gawa 2:10) O baka naman mga Kristiyanong negosyante at manlalakbay ang nagpalaganap ng katotohanan sa Roma? Alinman dito ang nangyari. Sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. 16. 4:22. at gayon din tayo. sa katunayan.” malamang na nangangahulugang sila’y mga kamag-anak na Judio.

14 Kaya may matibay na basehan si Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Roma na ang sinuman—kasali na ang sinaunang mga Israelita—na nag-uukol ng debosyon sa walang-buhay na mga imahen ay “walang maidadahilan. marami ang hindi naniniwala sa ideya ng pagiging makasalanan. sa ilang wika. baka isipin ng iba na siya’y kriminal o manlalabag-batas. ano ang ginagawa ng marami? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Pero dahil sa kanilang kinalakhan.” —Efe. Una. at nakagagawa ng ilang masasamang bagay. sa katotohanang “ang lahat ay nagkasala”? 10 Bago magkaroon ng nagliligtas-buhay na pananampalataya ang isa. 17. ang mga tao ay hindi pinalaki sa paniniwala na ipinanganak silang makasalanan. Bakit hindi lahat ng tao ay pamilyar sa ideyang binabanggit sa Roma 3:23? 12.”—Roma 3:9. Bakit? Kahit nagsisimba sila paminsan-minsan. 12 Maging sa mga bansang Kristiyano. Ang iba ay lumaki sa isang lipunang hindi kumikilala sa Diyos. Bakit marami ang hindi naniniwala na lahat ay makasalanan? Lahat tayo ay isinilang na may nakamamatay na depekto—kasalanan! noong unang siglo na ayon kay Pablo ay “walang pag-asa” at “walang Diyos sa sanlibutan. nagbigay si Pablo ng dalawang dahilan kung bakit ang gayong kinalakhan ay hindi maidadahilan—noon at ngayon. 13 Sa liham sa mga taga-Roma. kapag sinabing ang isa ay makasalanan.Pablo: “Ang matuwid—sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay siya. Heb. Tiyak na mahirap para sa isang taong lumaki sa gayong kultura na isiping siya’y makasalanan ayon sa diwang tinutukoy ni Pablo. Gal. 13. 20.” Totoo rin ito sa mga gumagawa ng imoral na mga bagay na salungat sa likas na paggamit sa katawan ng lalaki at babae. dapat muna niyang kilalanin ang kaniyang pagiging makasalanan. (Basahin ang Roma 1:19. na umaakay sa kaligtasan. baka marami tayong makausap na hindi nakauunawa sa pananalitang iyan. At napapansin nilang gayon din ang iba. Sa katunayan. katulad sila ng mga tao 10.) Kaayon ito ng sinabi ni Pablo nang sumulat siya sa mga Hebreo nang siya ay nasa Roma: “Bawat bahay ay may nagtayo. 2:12. Ang ideyang ito ay alam ng mga taong namulat sa paniniwalang may Diyos at pamilyar sa Bibliya. Nagaalinlangan silang may Diyos kung kaya hindi nila nauunawaang may isang Kataas-taasang Persona na nagtatakda ng mga pamantayang moral para sa mga tao at na isang kasalanan ang pagsuway rito. hindi nila talaga nauunawaan kung bakit ganoon ang mga tao. tama ang konklusyon ni Pablo na “ang mga Judio at gayundin ang mga Griego ay nasa ilalim na lahat ng kasalanan. (a) Ano ang isang dahilan kung bakit walang maidadahilan ang mga hindi naniniwala sa Diyos at sa kasalanan? (b) Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos at sa kasalanan.” (Roma 3:23) Pero sa ating pangangaral. ngunit siya na nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. sa paanuman ay naiintindihan nila ang kahulugan ng sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala. (Basahin ang Eclesiastes 7:20. ang paglalang mismo ay nagpapatotoo na umiiral ang Maylalang.” (Heb. ang ulat ng Bibliya tungkol kina Adan at Eva ay itinuturing nilang pabula o alamat lang. 3:4) Ang pangangatuwirang iyon ay nagpapatunay sa pag-iral ng Maylalang na lumikha sa buong uniberso. 10:38) Pero ano ang kaugnayan ng mabuting balitang iyan. 3:11.) Sang-ayon man sila o hindi. 11 Sa ilang lupain. Sa diwa. 2011 9 .” (Roma 1: 16. (Roma 1:22-27) Kaya naman. may pangit na mga ugali. 11. na nagmana sila ng kasalanan. Maaaring alam nilang sila’y nagkakamali. 14.

Kapag naunawaan at tinanggap ng isang tao ang mga bahaging iyon ng layunin ng Diyos at nakita ang pag-asang inilalaan nito sa kaniya. 15. Ito ang sumira sa kaugnayan nila sa kanilang Maylikha. ito.” Bakit nila ipinagbabawal ang insesto. Sino ang nagtataglay ng budhi. ipinakita niya na para mabuhay tayo at magtamasa ng mga pagpapala sa ilalim ng Kaharian ng Diyos. 17 Ayon sa tinalakay natin sa aklat ng Roma. Paano tayo pinatitibay ng aklat ng Roma? 10 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 16. “Talagang mabuting balita iyan!” Totoo naman. ayon sa mabuting balita. sa katunayan. 19 Ang mabuting balitang iyon ay nakasentro sa papel ni Jesus sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos. Bilang pagsipi sa mga salita ni David sa Awit 32:1. 2. 8) Oo. hindi naman niya binabale-wala ang “kaharian ng Kristo at ng Diyos” o ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Kaharian. madalas nilang labagin kapuwa ang kanilang budhi at ang Kautusan ni Jehova. at ano ang epekto nito? 16. sumulat ang apostol: “Maligaya yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang mga gawang tampalasan at ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan. at pagnanakaw? Tinukoy ni Pablo ang dahilan: Mayroon silang budhi. angkop lang na sabihin niyang.” (Roma 4:7. waring napakasaklap ng kalagayan ng mga tao. malamang na alam mong kahit may budhi ang isang tao na nagsisilbing tagapagpatotoo. 20:10. kasama na tayo. sumulat si Pablo: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Tungkol sa kodigo ng mga kautusang ibinigay ng Diyos sa sinaunang Israel. maligaya ang tao na ang kaniyang kasalanan ay hindi na ibinibilang pa ni Jehova. 5:5) Sa halip. 19:11. (a) Sa anong aspekto ng mabuting balita nagpokus si Pablo sa aklat ng Roma? (b) Ano ang dapat nating kilalanin para makamit natin ang mga pagpapala ng Kaharian? 15. dapat nating kilalanin (1) ang ating kalagayan bilang makasalanan sa paningin ng Diyos at (2) kung bakit kailangan nating manampalataya kay Jesu-Kristo para mapatawad ang ating mga kasalanan.” —Roma 1:15. —Lev. sa harap ng Makapangyarihansa-lahat. Roma 3:20. pagpatay. 19. —Basahin ang Roma 2:14. (Efe. Ganiyan ang nangyari sa sinaunang Israel. 2011 . (Roma 2:21-23) Dalawa ang nilabag nila kaya naman talagang makasalanan sila. Pero hindi naman diyan nagtapos si Pablo.Isang ‘Tagapagpatotoo’ Binabanggit sa aklat ng Roma ang isa pang dahilan kung bakit dapat kilalanin ng mga tao na sila’y makasalanan at nangangailangan ng tulong para makalaya sa kalagayang iyon. Gaya ng nabanggit na. at ipinaaalaala nito sa atin ang aspekto ng mabuting balita na itinatampok ni Pablo sa aklat ng Roma. Bagaman ang mga Israelita ay may bigayDiyos na budhi at espesipikong mga kautusan laban sa pagnanakaw at pangangalunya. 16 Gayunman. 15 Natatandaan Mo Ba? ˙ Anong aspekto ng mabuting balita ang itinatampok sa aklat ng Roma? ˙ Anong katotohanan ang dapat nating ipaunawa sa iba? ˙ Paano magdudulot ng mga pagpapala sa lahat ang “mabuting balita tungkol sa Kristo”? Ang Mabuting Balitang Nakasentro kay Jesus 18 Baka sabihin mo.” (Roma 2:12) Sinabi pa niya na ang mga tao ng mga bansa o etnikong grupo na di-pamilyar sa kodigong iyon ay kadalasan nang “likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan. Inaasam ni Pablo ang “araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. Bakit posible pa ring magkasala ang mga tao kahit mayroon silang budhi? 17. talagang mabuting balita iyan!” 18. sumulat si Pablo: “Ang lahat ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan. nagsaayos ang Diyos ng isang legal na paraan para mapatawad ang mga kasalanan. anupat hindi nakaabot sa mga pamantayan at kalooban ng Diyos. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas. “Oo.” (Roma 2:16) Nang sabihin niya ito. posible pa ring hindi niya ito sundin.

Anong dalawang kaloob ang itinuturing ng marami na mahalaga.”—Roma 5:1. . sinipi ni Pablo ang mga salita ni Isaias: “Walang sinumang naglalagak sa kaniya ng kaniyang pananampalataya ang mabibigo.” (Dr. Williams ng University of Melbourne. Anong mga tanong ang bumabangon? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.” (Roma 1:16) Bukod diyan. 21 Tiyak na pagpapalain tayo sa pagtulong sa tapat-pusong mga tao na maunawaan ang mabuting balita na paulit-ulit na binabanggit sa aklat ng Roma. “A NG pinakamahalagang . masisiyahan din tayong makita ang iba na sumasang-ayon sa sinabi ni Pablo sa Roma 10:15: “Pagkagandaganda ng mga paa niyaong mga nagpapahayag ng mabuting balita ng mabubuting bagay!” —Isa. bakit dapat nating isaisip ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma. .” Ang mga tumatanggap ng kaloob ng Diyos ay napapakilos na ibigin siya. hindi iniharap ni 1. Tatalakayin sa susunod na artikulo ang paliwanag ng Roma kabanata 5 tungkol sa aspektong ito ng mabuting balita. at alin ang mas mahalaga? apostol Pablo ang mga aspektong ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga detalye ng kautusan.” (Roma 10:11.”—ROMA 5:21. isang bagay na hindi alam o karaniwan nang hindi pinaniniwalaan sa kanilang kultura. Tungkol kay Jesus.Dapat nating isaisip ang aspektong ito ng mabuting balita habang ginagampanan ang ating ministeryo. David J. Pero sa iba. 5. . 2. 52:7. ang mabuting balita na “sa katunayan [ay] kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. nagsimula siya sa isang kapana-panabik na kapahayagan: “Ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya. . ay ang kanilang batas at ang kanilang paniniwala na dapat mamuhay ayon sa batas. ito ay bago. Sa halip. Sa ating ministeryo. Sumulat siya: “Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. pamana ng mga Romano . ang paraan ng paglalaan ng Diyos sa kaloob na ito ay nauugnay sa kaniyang katarungan. at ano ang posibleng maging resulta nito? ni Jesus. Isa na rito si Pablo. 2011 11 . 28:16) Maaaring alam na ito ng mga taong pamilyar sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa kasalanan. Isa. Kapag sila’y naniniwala na sa Diyos at nagtitiwala na sa Kasulatan. [kaya] tamasahin natin ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo. kailangan nating ipaliwanag sa kanila ang papel 20 20. INIREREKOMENDA NG DIYOS SA ATIN ANG K ANIYANG PAG-IBIG “Ang di-sana-nararapat na kabaitan ay [mamamahala] bilang hari sa pamamagitan ng katuwiran tungo sa buhay na walang hanggan. may isang pamana o kaloob na tiyak na mas mahalaga. Ang kaloob na ito ay ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng sinang-ayunan at matuwid na katayuan sa harap niya at ng pagasang maligtas at mabuhay nang walang hanggan. 2 Sa diwa. Sa Roma kabanata 5. Malamang na magagamit mo ito sa iyong ministeryo. Australia) Totoo man iyan o hindi. 21. 3 Pero bakit kailangan ang maibiging kaloob na ito? Paano ito maibibigay ng Diyos sa paraang makatarungan at mapakikinabangan 3.

nagmana ng kasalanan 4. ihambing natin ang epekto ng minanang kasalanan sa epekto ng ilang sakit gaya ng Mediterranean anemia at hemophilia. Pero hindi lang siya ang daranas ng kamatayan. Sinabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Kasalanan 4 Udyok ng dakilang pag-ibig.” Nadamay ang lahat ng di-sakdal na inapo ni Adan. 5.ng lahat? At ano ang kahilingan para maging kuwalipikado rito? Alamin natin ang kasiyasiyang sagot sa mga ito at tingnan kung paano nito itinatampok ang pag-ibig ng Diyos. anak ng Rusong tsar na si Nicholas II at ni Alexandra. 2011 . at makatarungan lang na hatulan siya ng kamatayan. Paano?—Basahin ang Roma 5:15. gayundin ang unang mga tao. 32:4. 5. 16. na ating mga ninuno. Lahat ay apektado nito. Kaya naman ang kasalanan at kamatayan ay namahala hanggang sa bigyan ng Diyos ang mga Israelita ng isang kodigo ng kautusan. (Gen. maaaring hindi lahat ng anak ay magkaroon ng ganitong sakit. 2:17) Gayunman. isang abnormalidad sa dugo.—Deut. sina Adan at Eva. 14. at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. sa makatarungang hatol na iyon. pero posible pa rin nila itong maipasa sa kanilang supling. Siyempre pa. kasama na tayo. Isang pagbabawal lang ang ibinigay ng Diyos sa kanila at sinabing hahatulan sila ng kamatayan kung susuwayin nila ito. Lahat ay namamatay. Totoo. Gayunman. (Basahin ang Roma 5: 13. Hindi maiiwasan ang depektong dulot ng kasalanan ni Adan.” (Roma 5:8) Pag-isipan ang sinabi niya: “Tayo ay mga makasalanan pa.” (Roma 5:12) Maiintindihan natin ito dahil ipinasulat ng Diyos ang isang rekord kung paano nagsimula ang buhay ng tao. (1 Cor. at wala pang ibinibigay na kodigo ng kautusan noon. Ano iyon? Sinabi ni Pablo na ito’y “ang pagpapahayag sa [lahat ng uri ng mga tao] na matuwid para sa buhay. (a) Bakit namamatay ang mga inapo ni Adan kapuwa bago ibigay ng Diyos ang Kautusang Mosaiko at pagkaraan nito? (b) Paano mailalarawan ang epekto ng minanang kasalanan? ang mga inapo ni Adan. na malinaw na nagpapakitang sila’y makasalanan. (Gen. Si Adan ang nakagawa ng pagkakamaling iyon. si Kristo ay namatay para sa atin.”—Roma 5:18. kaya hindi sila pinaratangan ng gayunding kasalanan. (a) Paano ipinakita ni Jehova ang kaniyang dakilang pag-ibig? (b) Anong impormasyon ang tutulong sa atin para maunawaan ang Roma 5:12? 6. 7. isinugo ni Jehova ang kaniyang bugtong na Anak para tulungan ang mga tao. 8.” Kailangang malaman ng lahat kung paano nangyari iyon. 6 Makasalanan na si Adan nang magkaanak siya. Iba naman pagdating sa kasalanan. Paano magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na tao? 12 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Ipinaliwanag ni Pablo na naging posible ito sa pamamagitan ng isa pang sakdal na tao—ang ikalawang Adan. Mababasa natin: “Dahil sa pagkakamali ng isang tao ay marami ang namatay. At naipapasa ito sa lahat ng anak. 2:17) Gayunman. wika nga. 15:45) Pero magkaibang-magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na taong ito. anupat itinakwil siya bilang Tagapagbigay-Kautusan at Soberano. Posible pa kayang makalaya sa kalunus-lunos na kalagayang ito? Ang Paglalaan ng Diyos sa Pamamagitan ni Jesu-Kristo 7 Maibiging naglaan si Jehova ng isang kaayusan para makalaya ang mga tao mula sa minanang kasalanan. pinili nilang gumawi nang kapahapahamak at nilabag ang makatuwirang utos ng Diyos. Baka nabasa mo na ang tungkol kay Alexis. 5 Ipinaliwanag ito ni Pablo sa pagsasabi: “Sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. nakaaaliw malaman na ang taong sakdal na si Jesus ay makapagdudulot ng ibang resulta. hindi naman sila lumabag sa utos ng Diyos gaya ng ginawa ni Adan.) Bilang ilustrasyon.” ang isinulat ni Pablo. 8 “Ang sa kaloob ay hindi gaya ng sa pagkakamali. Ang Maylalang ay sakdal. Si Alexis ay nagmana ng hemophilia. Lumalang si Jehova ng dalawang tao. samantalang tayo ay mga makasalanan pa. kaya naipasa niya ang kasalanan at ang mga epekto nito sa lahat ng kaniyang mga anak.

Pero pinawalang-sala ng Diyos ang akusado. . 10:10. hindi sinasabi ng Bibliya na ang potensiyal na mga supling ni Jesus ay bahagi ng pantubos. “isang tao” lamang ang kailangang mamatay para mailaan ang pagpapalaya. . Roma 5:6-8. parapo 2 at 3. Ibinigay naman ng sakdal na taong si Jesus ang “katumbas na pantubos” 9 Ano ang kahulugan ng mga salitang Griego na nasa pananalitang “pagpapahayag ng katuwiran” at “pagpapahayag sa kanila na matuwid”? Isang tagapagsalin ng Bibliya ang sumulat tungkol sa konseptong ito: “Isa itong metapora tungkol sa batas na waring nagdiriin ng isang legal na punto.” (1 Tim. gaya ng binabanggit sa Roma 5:16.” 10 Sa anong saligan mapawawalang-sala ng matuwid na “Hukom ng buong lupa” ang isang taong di-matuwid? (Gen. 2011 13 . 11 Sa ibang talata. Lubusang tinupad ni Jesus ang kalooban ng kaniyang Ama. ang pangmalas na ito tungkol sa mga inapo o supling ay tinalakay sa Kaunawaan sa Kasulatan. na iniharap sa hukuman ng Diyos. 5:14. 12 9. at pang-aabuso. inilalarawan ang Diyos bilang hukom na nakagawa na ng desisyong pabor sa akusado. naghandog siya ng pantubos na maaaring magpalaya sa mga supling ni Adan mula sa kasalanan at kamatayan. sa kabila ng mga tukso. 20:28. dahil sa paratang na pagiging di-matuwid. 12) Pero hindi pa rin sakdal ang mga alagad ni Jesus sa lupa. maibiging isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa lupa. pahina 845. (Heb. tinawag ito ni Pablo bilang “katumbas na pantubos. 11. matinding panunuya. Ang pokus ay dapat na kay Jesu-Kristo lang. 18:25) Bilang unang hakbang. Oo. hindi sa panloob na pagbabago ng taong iyon . Nanatili siyang tapat hanggang sa kamatayan sa pahirapang tulos. 3:18) Paano nangyari iyon? Pagpapawalang-Sala Salig sa Pantubos Tinanggap ng Diyos na Jehova ang haing pantubos na inihandog ng kaniyang Anak. Posible nang tumanggap ng walang-bayad na kaloob at buhay ang lahat ng uri ng tao dahil sa “isang gawa ng pagbibigay-katuwiran” ni Jesus—ang kaniyang landasin ng pagsunod at katapatan hanggang sa kamatayan. 2:6) Ano ang tinutumbasan ng pantubos? Si Adan ay nagdulot ng di-kasakdalan at kamatayan sa lahat ng kaniyang bilyun-bilyong inapo. 18? 10. Ano ang ginawa ni Jesus na naging saligan para maipahayag na matuwid ang mga tao? 1 Halimbawa. Bagaman sinisikap nilang huwag makagawa ng mali. Gayunman. si Jesus ay maaari sanang pagmulan ng bilyun-bilyong sakdal na inapo.Nagkasala ang sakdal na taong si Adan. 9:24. Sa metapora. 2:10) Nang ibigay ni Jesus ang kaniyang sakdal na buhay bilang tao. Ano ang tinutumbasan ng pantubos? 12. Bakit nangangailangan ng awa at pag-ibig ng Diyos ang mga ipinapahayag na matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Tumutukoy ito sa pagbabago sa katayuan ng isang tao may kaugnayan sa Diyos. ang sakdal na buhay ni Jesus ang katumbas ng kay Adan. pati na ang kaniyang tapat na mga apostol. (2 Cor. Ano ang ibig sabihin kapag ipinapahayag ng Diyos na matuwid ang mga tao. Kaya naman ang unawa natin noon ay na ang buhay ni Jesus at ng lahat ng puwede sanang maging mga sakdal na inapo niya ang tinutukoy na haing katumbas ng buhay ni Adan at ng kaniyang disakdal na mga inapo. 15. wika nga. Tomo 2.1 At totoo na bilang taong sakdal.—Mat. (Heb. 1 Ped. Ayon sa Roma 5:1519. 13.

23. kundi sa pamamagitan ng katuwiran dahil sa pananampalataya. Tinanggap niya ang “katumbas na pantubos” at handa niyang ikapit iyon alang-alang sa mga taong lingkod niya. ang epekto ng kaloob na katuwiran ay kabaligtaran ng epekto ng kasalanan ni Adan. at hindi ito dahil sa inyo. 13 Hindi obligasyon ng Diyos na ikapit sa mga apostol at sa iba pa ang pantubos dahil sa kanilang mabubuting gawa. mapatatawad ng Diyos ang mga kasalanang iyon. Anong kaloob ang maaari nang tanggapin ngayon ng mga may makalupang pag-asa? 17. Sinabi ni Pablo: “Sa pamamagitan nga ng di-sana-nararapat na kabaitang ito ay iniligtas na kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. 10:19. si Jesu-Kristo. ito ay kaloob ng Diyos. at gayon nga ang ginawa niya.”—Efe. 22:15-18) Kaya naman salig sa 16 16. (Roma 3:10. 15 Ang mga tumatanggap ng kaloob na iyon.—Roma 5:17. ay nagiging espirituwal na mga anak ng Diyos. At ano ang magiging gantimpala? “Yaong mga tumatanggap ng kasaganaan ng di-sana-nararapat na kabaitan at ng walang-bayad na kaloob na katuwiran ay mamamahala bilang mga hari sa buhay sa pamamagitan ng isang tao. Sant. 2:8. Marami ang may salig-Bibliyang pag-asa na katulad ng sa mga lingkod ng Diyos bago ang panahong Kristiyano—ang mabuhay magpakailanman sa paraisong lupa.nagkakasala pa rin sila. Ang Binhi na iyon ay ang Mesiyas. 18. ikinapit iyon ng Diyos sa kanila dahil sa kaniyang awa at dakilang pag-ibig. Bilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo. basahin ang Lucas 22:28-30. o Kristo. (Gen.” (Roma 5:16) Ang mga apostol at ang iba pa na tumanggap ng maibiging kaloob na ito (ang pagpapahayag sa kanila na matuwid) ay kailangang patuloy na sumamba sa tunay na Diyos taglay ang pananampalataya. ang nakapagpapatibay na sagot ay oo! 17 Tinalakay ni Pablo ang isang napakagandang halimbawa. anupat itinuring na sila ay napalaya na sa minanang kasalanan. Ano ang gantimpala para sa mga ipinahayag ng Diyos na matuwid. 14 Isip-isipin kung gaano kalaking kaloob mula sa Makapangyarihan-sa-lahat na patawarin ang isang tao mula sa kasalanang minana niya at pati sa mga nagawa niyang pagkakamali! Hindi mabibilang kung gaano karaming kasalanan ang nagawa ng isang indibiduwal bago naging Kristiyano. Pinawalang-sala niya ang mga apostol at ang iba pa mula sa hatol laban sa kanila. ang pagpapahayag sa kanila na matuwid. 23) Ngunit dahil sa Kaniyang walanghanggang karunungan. paano siya itinuring ng Diyos? (b) Bakit maituturing ni Jehova si Abraham bilang matuwid? 14 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. isang taong may pananampalataya na nabuhay bago ibigay ni Jehova sa Israel ang kodigo ng kautusan at bago pa buksan ni Kristo ang daan tungo sa makalangit na buhay. Pero maaari na ba silang tumanggap ngayon ng maibiging kaloob mula sa Diyos anupat itinuturing na matuwid taglay ang pag-asang mabuhay sa lupa? Batay sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. —Basahin ang Roma 8:15-17.” (Roma 4:13. (Heb. 18 Hindi ito nangangahulugang hindi kailanman nagkasala si Abraham sa panahong naglilingkod siya kay Jehova.” Oo. pinahalagahan ni Jehova ang pambihirang pananampalataya ni Abraham na may kalakip na mga gawa. 15. salig sa pantubos. 2011 . Ang Pag-ibig ng Diyos sa Iba Hindi lahat ng nananampalataya at naglilingkod sa Diyos bilang tapat na mga Kristiyano ay “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Kristo sa langit. Partikular nang nanampalataya si Abraham sa ipinangakong “binhi” na magmumula sa kaniyang angkan. Gayunman. may pag14. Hindi iyan ang ibig sabihin ng pagiging matuwid niya. Sa halip. si Abraham. 24) Kaya ang tapat na si Abraham ay itinuring ng Diyos bilang matuwid. Buhay ang dulot ng kaloob na iyon. ngunit ano pa ang kailangan nilang gawin? asa silang buhaying muli tungo sa langit bilang lehitimong mga espiritung anak na “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Jesu-Kristo. Sumulat si Pablo: “Ang kaloob mula sa maraming pagkakamali ay nagbunga ng pagpapahayag ng katuwiran. 20) Mababasa natin: “Hindi sa pamamagitan ng kautusan tinanggap ni Abraham o ng kaniyang binhi ang pangako na siya ay magiging tagapagmana ng isang sanlibutan.—Basahin ang Roma 4:20-22. 2: 23. (Roma 7:18-20) Pero kaya itong lutasin ng Diyos. (a) Dahil sa pananampalataya ni Abraham. 15:6. Bakit kaya? Dahil sa kanilang minanang kasalanan.

21.”—Roma 5:8.” (Roma 1:7. 17) Gayunman. masasalamin dito ang matalinong layunin ng Soberano ng Uniberso. gaya ni Abraham? kaloob” na ibinibigay sa mga pinahiran. Isa. 21 Kung ang pag-asa mo ay buhay na walang hanggan sa lupa. Kaya naman masasabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. lubos silang nananampalataya sa Diyos at sa kaniyang mga paglalaan.” Ang maliit na grupong iyon ay “tinawag upang maging mga banal” at tinanggap bilang “mga anak ng Diyos. 8:14. 2:23. maituturing sila ni Jehova bilang matuwid gaya ni Abraham.’ (Gawa 28:31) Sa gayon. dapat mong maunawaan na ang oportunidad na ito ay hindi kapritso lang ng isang tagapamahalang tao. Ang kaloob na ibinibigay sa kanila—ang pakikipagkaibigan sa Diyos—ay iba sa “walang-bayad na 19. 33) Pero si Abraham ay itinuring na “kaibigan ni Jehova”—bago pa man inihandog ang haing pantubos. 25. si Abraham at ang iba pang may pananampalataya bago ang panahong Kristiyano ay tiyak na bubuhaying muli. Awit 32:1. Ang mga ito ay kaayon ng tunay na katarungan. 2. Hindi siya ipinahayag ni Jehova na matuwid sa diwa na pinahiran siya ng espiritu para maging isa sa “mga kasamang tagapagmana ni Kristo.” maaaring patawarin ng banal na Hukom ang mga kasalanang nagawa sa nagdaang panahon. at ano ang tinutumbasan nito? ˙ Anong mga pagpapala ang maaasahan ng mga itinuturing ni Jehova bilang matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. (Sant. Sa halip. Higit pa riyan. Sa gayon. at ipinakikita nila ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. makikita sa mga ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Magkaroon ng Matuwid na Katayuan Ngayon 19 Ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid ay dapat makapagpatibay sa mga tunay na Kristiyano sa ngayon.—Basahin ang Roma 3: 24. 5:15. at ano ang resulta? ˙ Paano inilaan ang katumbas na pantubos. 2011 15 . Bakit dapat makapagpatibay sa marami ngayon ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid? 20. Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga itinuturing niyang matuwid ngayon. si Kristo ay namatay para sa atin. 17. Paano tayo nakikinabang sa pag-ibig at katarungan ni Jehova? Natatandaan Mo Ba? ˙ Ano ang minana ng mga supling ni Adan. Isa na rito ang ‘pangangaral ng kaharian ng Diyos at pagtuturo ng mga bagay may kinalaman sa Panginoong Jesu-Kristo.” (Roma 3:24. Pero buong-puso nila itong tinatanggap at ipinagpapasalamat. Gumawa si Jehova ng mga hakbang para matupad ang kaniyang layunin. samantalang tayo ay mga makasalanan pa. 41:8) Kumusta naman ang mga tunay na Kristiyano na umaasang mabuhay sa isinauling Paraiso sa lupa? 20 Sila ay hindi binigyan ng “walang-bayad na kaloob na katuwiran” na may makalangit na pag-asa “sa pamamagitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus.Isa ngang mabuting balita —maaari tayong ipahayag na matuwid sa pamamagitan ni Jesus! “pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus.

E. siya ay “kumuha ng sampung kamelyo mula sa mga kamelyo ng kaniyang panginoon. 12:16) Nang maglakbay ang lingkod ni Abraham patungong Mesopotamia. ang sabi sa Bibliya.” Kaya maliwanag na sinasabi ng Bibliya na may mga kamelyo si Abraham noong pasimula ng ikalawang milenyo B.Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham? NG mga kamelyo ay kasama sa mga hayop na ibinigay ni Paraon kay Abraham. —Gen.C. (Gen. 24:10. Iniulat ng New International Version Archaeological Study Bible: “Pinagtatalunan ng mga iskolar kung tama ang mga pagbanggit sa mga kamelyo dahil marami ang naniniwalang naging alaga lang ang mga hayop na ito noong mga A . Hindi sang-ayon dito ang ilan.

noong panahon ni Abraham. at karne. ang anumang mas maagang pagbanggit ng Bibliya sa mga kamelyo ay maituturing na isang anakronismo. balahibo. Sinasabi rin sa aklat na iyon: “Sa Mesopotamia..” Kung gayon.E. pero waring ipinakikita ng katibayan na ginagamit na rin ito noon. o hindi tugma sa kronolohiya.E.” Ang petsang ito—bago ang panahon ni Abraham—ay waring sinusuportahan ng natagpuang mga piraso ng ´ buto at iba pang arkeolohikal na mga labı. malamang na nakitang puwede itong gamitin bilang hayop na pantrabaho. katad.C.C. Sa pasimula. 2011 17 .]. Binabagtas nila ang disyerto patungong Ehipto at Sirya at sa gayo’y natuto rin ang mga tagaroon na gumamit ng kamelyo. Nariyan din ang nakasulat na mga katibayan. dahil maraming arkeolohikal na ebidensiya ang nagpapatunay na mayroon nang mga alagang kamelyo bago pa man ang panahon ng mga patriyarka.1200 B. anupat nagpapahiwatig na mayroon nang ganitong hayop sa Mesopotamia pagsapit ng ikalawang milenyo. Hindi pa marahil uso ang paggamit ng kamelyo sa sinaunang Gitnang Silangan noong pasimula ng ikalawang milenyo B. Kaya ganito ang konklusyon ng The International Standard Bible Encyclopedia: “Hindi na ngayon maituturing na anakronismo ang pagbanggit sa mga kamelyo sa mga salaysay noong panahon ng mga patriyarka.E. mahabang panahon pa ang lumipas pagkamatay ni Abraham. Naniniwala ang ilang iskolar na ang mga negosyante ng insenso mula sa Timog Arabia ay gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng kanilang mga kalakal sa gawing hilaga. hindi naman ito nangangahulugan na hindi ginagamit ang kamelyo bago nito. binabanggit ang gayong hayop [kamelyo] sa mga listahang cuneiform at makikita ito sa ilang pantatak. pero dinagtagal. maaaring pinagkukunan lang ito ng gatas. Malamang na ang negosyong ito ay pangkaraniwan na noon pa mang 2000 B. Gayunman. ikinakatuwiran ng ibang mga iskolar na bagaman noong pagtatapos lang ng ikalawang milenyo naging pangkaraniwan ang pag-aalaga ng kamelyo..C. Sinasabi sa aklat na Civilizations of the Ancient Near East: “Ipinahihiwatig ng pagsasaliksik kamakailan na ang mga kamelyo ay inaalagaan sa timog-silangang Arabia noong mga ikatlong milenyo [B. binanggit sa Genesis 37:25-28 ang tungkol sa mga negosyanteng Ismaelita na gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng mga sangkap ng insenso sa Ehipto mga sandaang taon pagkamatay ni Abraham.” samakatuwid nga.” ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.C. Kapansin-pansin.

tiyak na ang Salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa kaniya.” Mula sa pagkabata. 4:13) Ang pangmadlang pagbabasa ay bahagi ng pagpupulong ng mga kongregasyong Kristiyano noon. Hinggil sa “mga ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Bilang isang matanda.” (2 Tim. malamang na pi- 18 . lalo na ang mga pergamino.” isang iginagalang na guro ng Kautusang Mosaiko.” Siya’y ‘may kapangyarihan sa ilalim ni Candace na reyna ng mga Etiope at namamahala sa lahat ng kayamanan nito. magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa.” (1 Tim.E. 15:21. Halimbawa. ang 39 na aklat ng Hebreong Kasulatan ay nahati na sa 22 o 24 na aklat. isang tradisyong sinusunod ng mga lingkod ng Diyos mula pa noong panahon ni Moises. Anong klaseng mga balumbon at pergamino ang tinutukoy ni Pablo? Bakit niya ipinakukuha ang mga ito? At ano ang matututuhan natin sa kahilingang ito? Noong kalagitnaan ng unang siglo C. bagaman napakamahal. . Tiyak na matamang nakikinig ang lahat habang binabasa ang Salita ng Diyos.’ Tiyak na mayaman siya kaya may sarili siyang kopya ng ilang bahagi ng Kasulatan.” Ang ilan ay nakabibili ng kahit isang balumbon. sa paanan ni Gamaliel. 2 Cor. Hiniling ni Pablo kay Timoteo: “Pagparito mo. Kung Paano Ginamit ng mga Kristiyano ang mga Balumbon Magkagayunman. . 2011 pergamino” sa talatang ito. sinabi ng iskolar ng Bibliya na si A. 4:13) Ipinahihiwatig nito na maraming aklat si Pablo. Sa lahat ng aklat niya. nang isulat ni Pablo ang mga salitang ito. na karamihan ay malamang na nasa magkakahiwalay na balumbon.—Gawa 13:15. kinailangan ni Timoteo na “magsikap” sa pagbabasa nang malakas para makinabang ang mga walang sariling kopya ng Kasulatan. Robertson: “Malamang na ito ay mga kopya ng mga aklat ng Matandang Tipan. 28. 22:3. T.Roma Troas ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon. ay “abot-kaya pa rin ng mga taong nakaririwasa. 3:15. at ang mga balumbon. dalhin mo ang balabal na iniwan ko sa Troas kay Carpo.—Gawa 5:34. at pag-uwi ng bahay. yamang mas mahal [at mas matibay] ang pergamino kaysa sa papiro. Kaya paano mababasa ng karamihan sa mga Kristiyano ang Salita ng Diyos? Ang sagot ay ipinahihiwatig sa unang liham ni Pablo kay Timoteo: “Habang ako ay papariyan. iilan lamang noon ang may sariling mga balumbon ng Banal na Kasulatan. Lalo Na ang mga Pergamino’ Efeso I NIUTOS iyan ni apostol Pablo sa kaniyang kapuwa misyonerong si Timoteo. ang bating na Etiope ay may isang balumbon noon sa kaniyang karo at “binabasa [niya] nang malakas ang propetang si Isaias..—Gawa 8:27. Sinabi ni Propesor Alan Millard na ang mga balumbong ito. si Pablo ay “nag-aral . Kaya makatuwiran lang na magkaroon si Pablo ng personal na kopya ng mga balumbon ng Salita ng Diyos.

hangad pa rin niyang mapalakas ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. lalo na ang mga pergamino. nakiusap si Pablo kay Timoteo: “Gawin mo ang iyong buong makakaya na makarating bago ang taglamig.” (2 Tim. at kadalasan nang binabalot ng tela o inilalagay sa banga bilang proteksiyon.3 metro ang haba. Makikita sa huling bahagi nito ang kaniyang personal na kahilingan. Malamang na hindi kaya ng karamihan sa mga Kristiyano na magdala ng marami nito sa kanilang pangangaral. lalo na ang mga pergamino”? Nasasabik pa rin siya sa Salita ng Diyos kahit sa pinakamahirap na yugtong ito ng kaniyang buhay. Mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang korona ng katuwiran. ang Roma ay mga 1. . Ano ang matututuhan natin sa kahilingan ni Pablo na dalhin sa kaniya “ang mga balumbon. Sa katunayan. Sa 14 na kinasihang liham ni Pablo. na nakabilanggo sa Roma sa ikalawang pagkakataon.nag-uusapan ng mga pamilya ang binasa sa pulong. ay sumulat: “Naipaglaban ko na ang mainam na pakikipaglaban. Lumilitaw na iniwan niya ang ilan nito sa Troas. Maliwanag na ito ang dahilan kung bakit lagi siyang masigla at aktibo sa paglilingkod sa Diyos at nakapagpapatibay sa marami. na makukuha na ngayon ng mas maraming tao at mas kumbinyente nang gamitin kaysa sa mga balumbon. (2 Tim. ang ikalawang liham kay Timoteo ang pinakahuling isinulat.” (2 Tim. malamang na hindi niya ito kayang dalhing lahat sa kaniyang paglalakbay. ang tanyag na Dead Sea Scroll of Isaiah ay halos 7. Kaya ang mga balumbon ay mabigat. 4:16. 1:3) Mula sa Efeso. Hinahangad mo rin bang ipaglaban ang mainam na pakikipaglaban ng pananampalataya hanggang sa katapusan. ang pakiusap ni Pablo kay Timoteo na ‘dalhin ang mga balumbon. Ano ang Matututuhan Natin kay Pablo? Bago sabihin ang kahilingan niya. Mas mahigpit na ngayon ang pagbibilanggo. natakbo ko na ang takbuhin hanggang sa katapusan . Sa katunayan.E. nakikini-kinita na niyang papatayin siya. sundin ang payo ni Pablo sa mga Kristiyano. 1:16. . Bagaman si Pablo ay may sariling kopya ng ilang balumbon ng Kasulatan. Gaya ni Pablo. (1 Tim. Ang mga balumbon ay mayroon ding hawakang kahoy sa magkabilang dulo. 4:21) Hindi iniulat sa Bibliya kung may nasakyang barko si Timoteo para makarating sa Roma sa panahong binanggit ni Pablo.—1 Tim. Sa ngayon. 4:6) Kaya naman gustung-gusto ni Pablo na madala sa kaniya ang mga balumbon. Mahahaba ang mga balumbon. Sa liham ding iyon. gaya ni Pablo? Gusto mo bang makapanatiling aktibo sa espirituwal at handa sa pakikibahagi sa gawaing pagpapatotoo hangga’t ipinahihintulot ni Jehova? Kung gayon. Malamang na nasa Efeso pa rin si Timoteo nang matanggap niya ang kahilingan ni Pablo.600 kilometro kung daraan sa Troas. 4:7. “Laging bigyang-pansin ang iyong sarili at ang iyong turo” sa pamamagitan ng masigasig at palagiang pag-aaral ng Bibliya. sa panahon ng paguusig ni Nero. pinagpala tayo kung may sarili tayong kopya ng kumpletong Bibliya! Ang iba nga ay may ilang kopya at iba’t ibang edisyon.’ ang isa sa pinakahuling kahilingan niya na nakaulat. . Bagaman nakatitiyak na naipaglaban na niya ang mainam na pakikipaglaban hanggang sa katapusan. 8) Malamang na isinulat niya ito noong mga 65 C. dapat din nating linangin ang pananabik na magkaroon ng mas malalim na kaunawaan sa Kasulatan. Halimbawa. sa kaibigan niyang si Carpo. si Pablo.

(Apoc. ang Lupong Tagapamahala sa ngayon ay nagpapayo sa mga elder na magsikap sa pagganap ng mabigat na pananagutang magpastol sa kawan ng Diyos. 3.“PASTULAN NINYO ANG K AWAN NG DIYOS NA NASA INYONG PANGANGALAGA” “Pastulan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangalaga. Ano ang sitwasyon ng mga Kristiyano nang isulat ni Pedro ang kaniyang unang liham? 2. Sa halip. 6:12. si Pedro ay hindi nagsalita sa matatanda na para bang nakatataas siya sa kanila. (Basahin ang 1 Pedro 5:1.”—1 PED.’ dahil baka ‘maglipulan sila sa isa’t isa.” na naghahanap ng mga Kristiyanong masisila. 5. —Efe. pag-aaralan natin kung paano ‘maisasaalang-alang ng kongregasyon yaong mga nagpapagal at namumuno’ sa kawan. dapat din nating iwasan ang pagtatalu-talo. Sa susunod na artikulo. na binili niya ng dugo ng kaniyang sariling Anak. 12:12) At malapit nang dumating ang “malaking kapighatian gaya ng hindi pa nangyayari mula nang pasimula ng sanlibutan.’ (1 Ped. hindi ba ipagagamot mo siya? Sa katulad na paraan. kundi maluwag sa kalooban. 5:12) Ang pagtalakay sa mga ito ay tutulong sa atin na makatayong matatag laban sa ating pinakamahigpit na Kalaban. 2 Ganiyan din ang sitwasyon natin sa ngayon. 24:21) Tulad ng unang-siglong mga Kristiyano. Pastulan ang Kawan ng Diyos Hinimok ni Pedro ang matatandang lalaki noong unang siglo na magkaroon ng makadiyos na pangmalas sa kawan na ipinagkatiwala sa kanila. (1 Tes. 5:2) Pag-uusapan din natin ang tamang paraan ng pagpapastol. Hindi sila dapat ‘magkagatan at maglamunan sa isa’t isa. at ano ang tatalakayin natin sa seryeng ito? 4.” (Mat. 5 Isinulat ng apostol na ang matatandang lalaki ay dapat ‘magpastol sa kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. ang mga elder sa kongregasyon ay dapat “magpastol sa kongregasyon ng Diyos. kailangan nilang ‘panatilihin ang kanilang katinuan’ at ‘magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Para makatayong matatag laban sa kaniya. 5:15. Hindi ba aalagaan mo silang mabuti at pakakainin? Kung magkasakit ang isa sa kanila. 20 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 8) Kailangan din nilang panatilihin ang pagkakaisa. Ang mga elder ay magsusulit sa paraan ng pangangalaga nila sa mga tupa ng Diyos. I SINULAT ni apostol Pedro ang kaniyang unang liham bago pag-usigin ni Nero ang mga Kristiyano sa Roma. hindi napipilitan. Ano ang dapat na maging pangmalas ng matatandang lalaki sa kawan? Ilarawan. 5:2.’—Gal. 2011 . pinaalalahanan niya sila bilang mga kapuwa matatanda. Naghahanap ang Diyablo ng mga pagkakataon para lamunin tayo. kung minsan ay kailangan natin ang tulong ng kuwalipikadong matatanda. 3 Talakayin natin kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyong magpastol sa ‘kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. Para magawa ito. Gusto niyang patibayin ang mga kapatid. 5: 6.’ Napakahalagang kilalanin nila na ang kawan ay pag-aari ni Jehova at ni Jesu-Kristo. Ipagpalagay na inihabilin sa iyo ng isang matalik na kaibigan ang kaniyang mga anak habang wala siya. 2:9) Katulad ni Pedro.) Bagaman itinuturing na isang haligi sa kongregasyon. Ang Diyablo ay “gumagala-gala.’ (1 Ped. yamang alam natin na sa kaniya tayo nakikipagbuno. 2. (Gal.” (Gawa 20:28) Lagi nilang inii4 1. Kanino tayo nakikipaglaban.

35) Napakatapang nga niya! Posibleng muntik na siyang masakmal ng hayop na iyon! Pero pilit pa rin niyang iniligtas ang tupa. 24:45) Baka kailangang gumugol ang mga elder ng karagdagang panahon para tulungan ang mga maysakit sa espirituwal na tumanggap ng nakapagpapalusog na Salita ng Diyos. Sa halip na pagalitan. anupat pinasisigla sila na palaging dumalo sa mga pulong para makakain nang husto at makatanggap ng “kanilang pagkain sa tamang panahon. 31:40) Isinasapanganib pa nga nila ang kanilang buhay para sa mga tupa. Saan inaakay ng mga elder ang kawan.” (Mat. Ano ang pananagutan ng mga pastol noon? 7. Paano maaaring agawin ng mga elder ang mga tupa mula sa pagkakasakmal ni Satanas? balbas ng mabangis na hayop.Gaya ng mga pastol noon. anupat binebendahan ito at ginagamitan ng nakagiginhawang pamahid. 7 Sa ngayon. ang mga elder ay kailangang magbantay laban sa tulad-leong pagsalakay ng Diyablo. Iniligtas ng kabataang pastol na si David ang kaniyang kawan mula sa mababangis na hayop. hindi ito magagawa ng mga elder kung walang tulong ni Jehova. at paano? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. maililigtas nila ang tupa. wika nga. 23. 2011 21 . magiliw na ipinaliliwanag sa kaniya ng mga elder ang 8.) Siyempre pa. Sinabi ni David na ‘sinunggaban niya ang balbas niyaon at pinabagsak iyon at pinatay. (Gen. gaya ng leon at oso. inaakay ng mga elder ang kawan patungo sa kongregasyon. Sa katulad na paraan. pinoprotektahan. Magiliw nilang inaalagaan ang nasugatang tupa. at pinangangalagaan ng mga elder ang kawan. 17: 34. (Basahin ang Judas 22. Kailangan nilang tiisin ang init ng araw at ang lamig ng gabi sa pagbabantay sa kawan. Kung susunggaban ng mga elder ang 6. Baka kailangan nilang payuhan ang mga kapatid na walang kamalaymalay na natutukso ng mga silo ni Satanas. 6 Isipin ang mga pananagutan ng mga pastol noong panahon ng Bibliya. Yamang magsusulit sila.’ (1 Sam. 8 Inaakay rin ng pastol ang kawan tungo sa madamong pastulan at lugar na may tubig. Baka kailangan ang lakas ng loob para maagaw ang tupa mula sa pagkakasakmal ng Diyablo. pinakakain. Baka sinisikap ng isang naligaw na tupa na bumalik sa kawan. ang Salita ng Diyos. dapat protektahan ng mga elder sa ngayon ang “mga tupa” na nasa kanilang pangangalaga sip na ang bawat tupa ay binili ng mahalagang dugo ni Kristo Jesus.

Sa ano dapat na maging timbang ang mga elder? 14. 12 Iwasan ang Di-tapat na Pakinabang —Pastulan ang Kawan Nang May Pananabik 14 Hinimok din ni Pedro ang matatanda na pastulan ang kawan “hindi dahil sa pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. 9. 5:8) Ang panahong ginugugol ng mga elder para sa kongregasyon ay mahalagang panahon na para sana sa kanilang pamilya. Bakit dapat magbantay ang mga elder laban sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. Gagawin nito ang lahat para sa kaniyang anak. Sa nakalipas na mga taon.’ Sa paggawa nito.” Ang gawain ng mga elder ay umuubos ng 12. Hindi Napipilitan Kundi Maluwag sa Kalooban 11 Ipinaalaala rin ni Pedro sa matatandang lalaki kung ano ang dapat at di-dapat na maging saloobin kapag nagpapastol sa kawan ng Diyos. ang ilang natulungan ni Masanao ay naging mga elder at tumulad sa kaniyang magandang halimbawa. 15. Nang maglaon. kundi may pananabik. Ano ang nag-uudyok sa mga elder na magpastol sa kawan ng Diyos nang maluwag sa kalooban? Hanggang saan dapat ipakita ng mga elder ang pagiging mapagsakripisyo? Sa pangangalaga sa mga tupa. inanyayahan niyang sumama sa pag-aaral ng kanilang pamilya ang mga binata’t dalaga at ang mga pamilyang may ama na hindi Saksi. 22:37-39) Nagsasakripisyo sila nang hindi napipilitan. 11:1) Dahil sa magiliw na pagmamahal sa mga kapatid sa Tesalonica.mga simulain sa Bibliya at ipinakikita kung paano maikakapit ang mga ito sa kaniyang buhay.” Ano ang nag-uudyok sa kanila na maglingkod sa mga kapatid nang maluwag sa kalooban? Ano nga ba ang nag-udyok kay Pedro para pastulan at pakainin ang mga tupa ni Jesus? Ang kaniyang pag-ibig sa Panginoon. (1 Cor.” at paano nila matutularan si Pablo sa bagay na ito? 22 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. na para bang “pinapahiran siya ng langis sa pangalan ni Jehova. isang elder sa Japan. ang nag-uudyok sa mga elder na maglingkod sa kawan. Paano dapat asikasuhin ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? 11. Ezek. tinutularan nila si apostol Pablo. malaki ang maitutulong ng mga elder kung pakikinggan nila ang ikinababahala ng may-sakit na tupa at mananalanging kasama niya. 15) Ang pag-ibig na ito.’ (2 Cor.” (1 Tes. 9 Kapag may sakit ka. 8) Nauunawaan ni Pablo ang damdamin ng isang nagpapasusong ina sa anak nito. Hanggang saan ipinakita ni Pablo ang pagiging mapagsakripisyo? 13. Ganiyan ang ginawa ni Masanao. 34:16) Ang pagkakapit ng mga simulain sa Bibliya ay makatutulong sa mahihina para muling lumakas sa espirituwal. Ang isang paraan para maging timbang ay ang pagaanyaya sa iba na sumama paminsan-minsan sa kanilang Pampamilyang Pagsamba. ang mga elder ay ‘hindi na nabubuhay pa para sa kanilang sarili. 13 Kailangang maging timbang ang mga elder sa kanilang mga pananagutan bilang pastol at sa mga obligasyon nila sa kanilang pamilya.” (Basahin ang Santiago 5:14. nalugod si Pablo at ang kaniyang mga kasama na ibahagi sa kanila ‘hindi lamang ang mabuting balita ng Diyos. 2011 . kundi gayundin ang kanilang sariling mga kaluluwa. sila ay banayad na “gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. 15. kung paanong tinularan niya si Jesus. kalakip ang pag-ibig nila sa Diyos at sa kanilang mga kapatid. (1 Tim. aling doktor ang pipiliin mo? Ang isa na nagmamadali at nagrereseta agad para matingnan ang susunod na pasyente? O ang isa na nakikinig na mabuti. pera.) Gaya ng balsamo sa Gilead. anupat bumabangon kahit hatinggabi para pasusuhin ito. (Mat. kundi maluwag sa kalooban. at panahon para magawa iyon. kundi maluwag sa kalooban. at nagsasabi kung paano ka maaaring gamutin? 10 Kaya naman ang mga elder ay nakikinig sa isang maysakit sa espirituwal at tumutulong sa paggamot sa sugat. ang Salita ng Diyos ay nakagiginhawa sa maysakit. kundi para sa kaniya na namatay para sa kanila. nagpapaliwanag kung ano ang posibleng sakit mo. (Juan 21:15-17) Dahil sa pag-ibig. anupat handang gamitin ang kanilang lakas. 2:7. 5: 14. (Jer. Oo. 8:22. 10. Dapat itong gawin ng mga elder nang “hindi napipilitan.

19 Totoo. dapat suriin ng mga brother na “umaabot sa katungkulan ng tagapangasiwa” kung ano ang kanilang motibo. gusto nilang magkaroon ng prominenteng posisyon. 2011 23 . siya’y ‘nagtrabaho at nagpagal gabi at araw. Bagaman isa siyang apostol at puwedeng maging “magastos na pasanin” para sa mga Kristiyano sa Tesalonica. dapat tandaan ng mga elder na ang kawan na pinapastulan nila ay pag-aari ng Diyos at hindi kanila. ang nagpapakita ng magandang halimbawa sa bagay na ito. halimbawa’y kapag pinoprotektahan ang kawan laban sa “mapaniil na mga lobo. (Apoc. 16 Ang mga elder ay nagpapastol sa kawan nang “may pananabik.) May mga pagkaka16. Gaya ng mga namamahala sa mga bansa. 2:9.—1 Tes. kung minsan ay kailangang maging matatag ang mga elder.malaking panahon. (a) Bakit may mga pagkakataong nahirapan ang mga apostol na unawain ang turo ni Jesus tungkol sa kapakumbabaan? (b) Anong sitwasyon ang posibleng katulad nito sa ngayon? ´ taong nagsikap umabot ng mga pribilehiyo ang mga apostol ni Jesus. Hindi Namamanginoon sa Kawan Kundi Nagpapakita ng Halimbawa 17 Gaya ng natalakay na. Bagaman tinatanggap nila ang paglalaan ng mga kapatid. Nakita ni Pedro na kailangang mabigyan ng babala ang kapuwa niya matatanda tungkol sa panganib na magpastol sa kawan dahil sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. ni hinihimok man nilang gawin ito ng kawan para lang makipagpaligsahan. kasama na ang mga naglalakbay na tagapangasiwa. (Gal. 15 Nagpakita si Pablo ng magandang halimbawa para sa mga elder.’ (Basahin ang 1 Pedro 5:3. 18. 3:8) Maraming elder sa ngayon. Nasasabik silang tulungan ang mga kapatid na maglingkod kay Jehova nang may kagalakan. kahit kailangan nilang gumawa ng gayong aksiyon. Alam nila na para maabot nila ang puso ng isa at maudyukan siyang tumahak sa matuwid na landas.’ (2 Tes. Kung ang mga apostol ay nagkaproblema sa bagay na ito. (Juan 13:12-15) Naaantig ang puso natin habang binabasa kung paano niya tinuruan ang mga alagad na mangaral at gumawa ng alagad. Iniiwasan nilang ‘mamanginoon sa mga mana ng Diyos. sinisikap ng mga elder na bigyang-dangal ang mga nasasangkot. 18 Sa ngayon. 19. Ano ang dapat tandaan ng mga elder kapag gumagawa ng aksiyon para protektahan ang kawan? 20. 20 Ang magandang halimbawa ni Kristo ay nag-uudyok sa mga elder na ibigin ang kawan. hindi nila pinipilit ang kawan na maglingkod kay Jehova. 5:26) Nauunawaan ng mga elder na magkakaiba ang mga tupa. hindi sila naglalagay ng “magastos na pasanin” sa sinuman. kabaitan ang kailangan at hindi kabagsikan.” Kitang-kita ang panganib na ito sa maluhong pamumuhay ng mga lider ng relihiyon ng “Babilonyang Dakila” samantalang naghihirap naman ang maraming tao. 3:1) Nanaisin naman ng mga elder na tapatang suriin ang kanilang sarili kung naghahangad silang magkaroon ng awtoridad o maging prominente gaya ng ilang apostol.’ Sa halip. (1 Tim. 3) Dapat magbantay ang mga elder sa ngayon laban sa ganitong tendensiya. pero hindi sila naghihintay ng kabayaran.” (Gawa 20:28-30) Sinabi ni Pablo kay Tito na magpatuloy sa “pagpapayo at pagsaway taglay ang lubos na awtoridad. mauunawaan ng mga elder kung bakit dapat din silang magpunyaging alisin ang makasanlibutang tendensiya na maghangad ng awtoridad sa iba. pero mali ang kanilang motibo. Ano ang ibig sabihin ng pagpapastol sa kawan nang “may pananabik”? 17.—Basahin ang Marcos 10:42-45. Paano matutularan ng mga elder ang pagpapakita ni Jesus ng magandang halimbawa? Bilang Repaso ˙ Bakit angkop na paalalahanan ni Pedro ang kapuwa niya matatanda na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ˙ Paano dapat pastulan ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? ˙ Ano ang nag-uudyok sa mga elder na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. hindi siya ‘kumain ng pagkain mula sa sinuman nang walang bayad.” Makikita ito sa kanilang mapagsakripisyong saloobin sa pagtulong sa kawan. Gayunman.” (Tito 2:15) Gayunman. 18:2.

2:18. Ano ang mga dahilan ng mga Kristiyano sa Tesalonica para bigyan ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon ang matatandang lalaki? 1. Ang mga katulong na pastol naman na kabilang sa “ibang mga tupa” ay magkakaroon ng pribilehiyong magpastol sa kawan ng Diyos sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng “punong pastol. Wala pa kasing isang taon ang kongregasyon! Pero angkop lang na pahalaga3. (a) Ano ang sitwasyon ng kongregasyon sa Tesalonica nang una silang sulatan ni Pablo? (b) Ano ang ipinayo ni Pablo sa mga taga-Tesalonica? 24 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.’—Basahin ang 1 Tesalonica 5:12. pero “humarang si Satanas” sa kaniyang landas. “ISAALANG-ALANG YAONG MGA NAGPAPAGAL SA GITNA NINYO” “Isaalang-alang yaong mga nagpapagal sa gitna ninyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo. Kasama sa mga isinulat ni Pablo ang payo na ‘isaalang-alang yaong mga namumuno sa kanila. gaya ng ginawa niya sa ibang mga kongregasyon.’ (Fil.”—1 TES. isa sa mga unang itinatag sa Europa. napasigla si Pablo na sulatan ang mga taga-Tesalonica.” 21 Tinapos ni Pedro ang pagpapayo sa matatandang lalaki sa pamamagitan ng pagtukoy sa 21. ang mga Judio ay bumuo ng pangkat ng mga mang-uumog para mapaalis sina Pablo at Silas. 5:12. Gumugol si apostol Pablo ng maraming panahon para patibayin ang mga kapatid doon. at sila’y natakot. 2. anupat napakilos silang tumahak sa landasing nagpapakita ng ‘kababaan ng pag-iisip na itinuturing na ang iba ay nakatataas sa kanila. I SIPING kabilang ka sa unang-siglong kongregasyon sa Tesalonica. (Gawa 14:23) Pero nang maitatag ang kongregasyon. Kaya isinugo niya si Timoteo para patibayin ang kongregasyon. 2:3) Ang mga elder sa ngayon ay napakikilos ding tularan ang halimbawa ni Jesus. 3:2) Nang mag-uwi si Timoteo ng mabuting ulat. Malamang na inisip ng mga Kristiyanong naiwan doon na wala na silang masasandigan. (1 Tes. 2 Kaya naman mauunawaan natin kung bakit nag-aalala si Pablo nang iwan niya ang bagong-tatag na kongregasyon sa Tesalonica.” (Juan 10:16) Tatalakayin sa susunod na artikulo ang mga paraan kung paano makikipagtulungan sa kanila ang mga miyembro ng kongregasyon. Hindi pa rin sila gaanong makaranasan kung ihahambing sa matatanda sa Jerusalem. 13. at nais naman nilang maging “halimbawa sa kawan. Maaaring nag-atas siya ng matatandang lalaking mangunguna.) Ang pinahirang mga tagapangasiwa ay ‘tatanggap ng di-kumukupas na korona ng kaluwalhatian’ sa langit kasama ni Kristo. Anong gantimpala ang maaasahan ng mga elder? isang pangako. 2011 . 3 Ang mga kapatid na nangunguna sa mga Kristiyano sa Tesalonica ay mga baguhan kung ikukumpara kay Pablo at sa mga kasama niyang naglalakbay.Ang kaniyang kapakumbabaan ay nakaantig sa puso ng mga alagad niya. Ti- nangka niyang bumalik. (Basahin ang 1 Pedro 5:4.

ang tinutukoy rito ay ang mga Judiong taga-Tesalonica sa pangkalahatan. ang mga elder ay gumugugol ng maraming oras sa paghahanda ng mga bahagi sa pulong upang maiharap ito sa epektibong paraan. ‘Tinanggap ng mga naging mananampalataya roon ang salita ng Diyos. may makukuha silang Watch Tower Publications Index 4 at Watchtower Library sa CD-ROM.” anupat “maingat na sinusuri ang Kasulatan sa araw-araw.” Ang kahilingang ito ni Pablo ay sinundan ng payo na ‘makipagpayapaan sa isa’t isa. 7. “Nagpapagal” Nang makaalis na sina Pablo at Silas patungong Berea. Gayunman. paano ‘nagpagal’ ang matatandang lalaki sa Tesalonica? Bilang pagtulad kay Pablo. na “nagpapagal” at “namumuno” sa kongregasyon at “nagpapaalaala” sa mga kapatid. Gaya ng tinalakay sa naunang artikulo.han ng mga miyembro ng kongregasyon ang matatandang lalaking ito.” (Basahin ang 1 Tesalonica 2:7. gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. 13:17) Ipinaaalaala niyan sa atin ang isang pastol na hindi natutulog para protektahan ang kaniyang kawan. Sa katulad na paraan. 8. (Mat. maaaring mahirap sa isang elder na magkaroon ng positibong pangmalas sa bawat kapatid. 4:8. . 2:13) Tiyak na nagpagal ang matatandang lalaking iyon para mapakain sa espirituwal ang kongregasyon. . . Para matugunan ang espirituwal na pangangailangan ng kongregasyon. tiyak na nagturo sila sa kongregasyon gamit ang Kasulatan.’ (1 Tes.’ Kung naroon ka sa Tesalonica noon.) Handa pa nga niyang ‘ibahagi ang kaniyang sariling kaluluwa’! Dapat siyang tularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica. Maaaring may mga kapatid na hindi likas na palakaibigan. sinisikap pa rin ng mga elder na maging maunawain at ‘makasumpong ng mabuti’ sa kanila. 5 Sa ngayon. at kombensiyon? 6 Naaalaala ng matatandang lalaki sa Tesalonica ang halimbawang ipinakita ni Pablo sa pagpapastol sa kawan. at sa ilang wika. 5. ‘nagbabantay sila sa ating mga kaluluwa. ‘Pinahahalagahan ba ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang Salita ng Diyos?’ baka maitanong mo. Oo. Hindi lang siya naobligang gawin ito. 24:45) Sa pangangasiwa ng uring alipin. 7 Bilang pagtulad kay Pablo. kundi bilang ang salita ng Diyos.’ (Heb. (a) Anong halimbawa ni Pablo ang tinularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica? (b) Bakit maaaring maging hamon sa mga elder sa ngayon na tularan si Pablo? 8. Gaya ng isinulat ni Pablo. hindi ang mga Kristiyano roon. hindi bilang salita ng mga tao. Paano masasabing ang mga elder sa ngayon ay ‘nagbabantay sa ating mga kaluluwa’? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 9. (Kaw. Ang mga miyembro ng kongregasyon ay maaaring sagana sa saligBibliyang literatura. Binabanggit kasi sa Bibliya na “higit na mararangal ang pag-iisip ng mga [taga-Berea] kaysa roon sa mga nasa Tesalonica. Bakit isang ‘pagpapagal’ para sa matatandang lalaki noong panahon ni Pablo ang pagtuturo sa kongregasyon? Bakit ganiyan din ang sitwasyon sa ngayon? 25 . Pero habang ginagawa niya ang buong makakaya na maging banayad sa lahat. inaalagaan ng mga Kristiyanong pastol sa ngayon ang kawan. hindi ba dapat siyang papurihan sa pagsisikap niyang maging mahusay na pastol sa ilalim ni Kristo? 8 Tayong lahat ay may dahilan para “maging mapagpasakop” sa mga elder. Naisip mo na ba kung gaano kahabang panahon ang ginugugol ng mga elder sa paghahanda ng mga bahagi sa mga pulong. 2011 4. may mabuting dahilan sila para “bigyan [ang matatanda] ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon sa pag-ibig. ang tapat at maingat na alipin ay naglalaan ng “pagkain sa tamang panahon” para sa kawan ng Diyos. asamblea. lubusan mo kayang pahahalagahan ang ginagawa ng matatanda? Ano ang pangmalas mo sa “kaloob na mga tao” na inilaan ng Diyos sa kongregasyon sa pamamagitan ni Kristo?—Efe.” (Gawa 17:11) Gayunman. ang mga elder ay nagpapagal para mapakain sa espirituwal ang kanilang mga kapatid. 16:20) Palibhasa’y di-sakdal. ang mga elder sa ngayon ay napupuyat din sa pagtulong sa mga may 6. si Pablo ay “naging banayad .

ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng “pagtayo sa harap” at maisasaling “nangangasiwa.’—1 Cor. Tunguhin nilang ikapit ang mga simulain ng Bibliya sa pangangaila11 11. [na] may mga anak na nagpapasakop nang buong pagkaseryoso.” Hindi isang “punong tagapangasiwa” ang tinutukoy niya kundi ang lahat ng matatandang lalaki sa kongregasyon. at ano ang nasasangkot dito? 13. 2011 . nangunguna. Sinabi ni Pablo na ang tagapangasiwa ay dapat na “isang lalaking namumuno sa kaniyang sariling sambahayan sa mahusay na paraan. o espirituwalidad. ang mga elder ay nangunguna sa kongregasyon. ang terminong ‘pamumuno’ ay maliwanag na sumasaklaw hindi lang sa pagtuturo sa kaniyang mga anak kundi pati sa pangunguna sa pamilya at sa pagkakaroon ng “mga anak na nagpapasakop.problema sa kalusugan. Halimbawa. Ginamit din ang salitang “namumuno” sa 1 Timoteo 3:4. pinag-uusapan ng mga elder kung paano pangangalagaan ang kongregasyon. malayang pinag-uusapan ng mga lupon ng matatanda ang mga bagay-bagay gamit ang Kasulatan. Sa kanilang miting. 4: 3. Pero bilang pagsunod sa halimbawa ng unang-siglong lupong tagapamahala. emosyon. 13) Dahil sa pagsisikap ng masisipag na elder. ang relief team ay dumaan sa lugar kung saan nagkalat ang mga bangkay. 5:12. Sa ngayon. 13 Para makapamunong mabuti sa kawan. ang karamihan sa mga elder ay tumatayo sa harap ng kongregasyon at nangangasiwa sa mga pulong.” Oo. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang nagagawa.—Mat. tlb. 6:2-4. Baka nga mas mabilis kung isang elder lang ang gagawa ng lahat ng desisyon.” (1 Tes. Talagang pinahahalagahan natin ang kanilang tulong kapag napapaharap tayo sa gayong sitwasyon! 9 Ang mga elder sa mga Regional Building Committee at sa mga relief committee ay nagpapagal sa pagtulong sa mga kapatid.” Dito. Pero talagang pinahahalagahan ng mga natutulungan nila ang kanilang paglilingkod. Para makarating sa Kongregasyon ng Bothingone sa nasalantang rehiyon ng Irrawaddy Delta.—1 Tim. napasigaw sila: “Nandito ang circuit overseer natin! Iniligtas tayo ni Jehova!” Ipinagpapasalamat mo ba na araw at gabing nagpapagal ang mga elder? Ang ilang elder ay inaatasang maglingkod bilang miyembro ng mga espesyal na komite para humawak ng mabibigat na hudisyal na kaso. 10. Anong mga gawain ng mga elder ang di-gaanong napapansin ng mga mamamahayag? “Namumuno sa Inyo” Sinabi ni Pablo na ang masisipag na matatandang lalaki sa Tesalonica ay “namumuno” sa kongregasyon. Halimbawa. 12 Ang ‘pamumuno’ sa kongregasyon ay hindi lang basta pagtuturo. Ang bagong terminong “koordineytor ng lupon ng matatanda” ay tumutulong sa atin na ituring ang lahat ng elder bilang mga miyembro ng nagkakaisang lupon. Sino ang namumuno sa kongregasyon. 14:40. ino-audit ang account ng kongregasyon. Nang makita ng mga kapatid ang unang relief team na dumating sa Bothingone kasama ang dati nilang tagapangasiwa ng sirkito. Sa orihinal na wika. ‘nagaganap ang lahat ng bagay nang disente at ayon sa kaayusan. Ang tagapangasiwa ng paaralan naman ang gumagawa ng iskedyul ng paaralan. 12. Karapatdapat sila sa ating buong-pusong pagsuporta! Kuning halimbawa ang ginawang pagtulong nang humagupit ang Bagyong Nargis sa Myanmar noong 2008. 10 Maraming elder sa ngayon ang nagaasikaso ng iba pang mga gawain. Ang kalihim ng kongregasyon ang nag-aasikaso sa buwanan at taunang ulat ng paglilingkod sa larangan. 3:5. ang mga brother na kasama sa Hospital Liaison Committee ay ginigising kapag may emergency. Binabasa ng mga elder ang mga liham mula sa tanggapang pansangay at sinusunod ang mga tagubiling nagtataguyod ng “pagkakaisa sa pananampalataya. ang koordineytor ng lupon ng matatanda ang gumagawa ng iskedyul ng mga pulong. sa Reference Bible) Sinabi rin ni Pablo na ang matatandang iyon ay “nagpapagal. Tuwing ikatlong buwan.” (Efe. bakit maaaring gumugol ang mga elder ng mahabang panahon bago makabuo ng desisyon? 26 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. anupat tinutulungan ang lahat na magpasakop kay Jehova.

itinampok ni Pablo ang isang mahirap pero mahalagang gawain ng matatandang lalaki: ang pagpapaalaala sa kawan.” Maaari 15 15. 28. anupat isinasaalang-alang ang Kasulatan at mga tagubilin ng uring tapat at maingat na alipin. gaya ng ginawa ni Diotrepes noon? (3 Juan 9. Ano ang motibo ng mga elder kapag nagpapayo sa mga kapatid? Pinahahalagahan mo ba ang iba’t ibang paraan ng pagpapastol ng mga elder sa kongregasyon? . Pinahahalagahan mo ba ang pagkakaisa ng lupon ng matatanda? Bakit? nas na guluhin ang unang-siglong kongregasyon. 6. 7. Mabisa itong magagawa kung ang bawat elder ay maghahanda para sa kanilang miting. si Pablo lang ang gumamit ng isang terminong Griego na isinaling “paalalahanan.—Gawa 15: 2. Kaya naman kailangang linangin ng mga elder ang kapakumbabaan at gumawang magkakasama bilang nagkakaisang lupon. 12-14. 14 Ano kaya ang mangyayari kung ipipilit ng isang elder ang gusto niya o hihikayatin niya ang iba na pumanig sa kaniyang mga ideya? O paano kung may maghasik ng pagkakabahabahagi. baka kailangan ang karagdagang panahon at pagsasaliksik para makabuo ng desisyon salig sa Kasulatan. 10) Siguradong maaapektuhan ang buong kongregasyon. gaya ng nangyari noong pag-usapan ng unang-siglong lupong tagapamahala ang tungkol sa pagtutuli. tiyak na gusto rin niyang sirain ang kapayapaan ng kongregasyon sa ngayon. gugugol ito ng panahon. Kung tinangka ni Sata14. gaya ng paghahangad na maging prominente. Talagang pinahahalagahan natin ang kapakumbabaan ng mga elder na nagtutulungan bilang isang lupon! “Nagpapaalaala sa Inyo” Pagkatapos. Kapag magkakaiba sila ng opinyon.ngan ng kongregasyon. Baka gamitin niya ang makasariling tendensiya ng tao. Siyempre pa. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan.

ano ang dapat mong tandaan? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. pahahalagahan mo ba ang kaniyang maibiging pagmamalasakit? 16. Sa katulad na paraan. at nagpapaalaala sa atin. 20 Oo. Talagang isang maibiging paglalaan ni Jehova ang gayong “kaloob na mga tao”! 19. Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa “kaloob na mga tao”? 28 . parang ang hirap tanggapin ng diyagnosis niya. na nagpapagal para sa atin. Maghihinanakit ka ba sa doktor na iyon? Siyempre. at matulungin ni Pablo.’ —Tito 1:5-9. marami tayong dahilan para pahalagahan ang mga elder. kapag nagpapagal ang isang elder sa kongregasyon. 3:15) Halimbawa. Ang isang paraan para ipakitang nagpapahalaga ka ay ang pakikinig na mabuti sa mga pahayag ng mga elder at ang pagsisikap na ikapit ang mga puntong binanggit nila.) Siyempre pa. 3:8) Bukod diyan. 18.itong tumukoy sa mariing payo pero hindi nagpapahiwatig ng galit. pero dapat bang makaapekto iyon sa desisyon mo? Malamang na hindi. Kung nakinabang ka sa payo ng isang elder. puwede mo itong sabihin sa kaniya. Maaaring sumama ang loob mo sa paraan ng pakikipag-usap ng doktor. kapag inirekomenda niyang magpaopera ka. huwag mong tanggihan ang payo ng mga elder dahil lang sa hindi mo nagustuhan ang kanilang paraan ng pagpapayo. kundi nakapipighati. puwede mong ipakita ang iyong pagpapahalaga sa pamilya ng mga elder. 20. 12. Ano ang makabubuting isaisip ng mga elder kapag nagpapayo? 17. Kaya lang. 16 Laging isinasaisip ng mga elder na mahalaga ang paraan ng kanilang pagpapayo. 18 ˙ ˙ ˙ ˙ Natatandaan Mo Ba? Bakit dapat pahalagahan ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang mga nangunguna sa kanila? Paano nagpapagal para sa iyo ang mga elder sa inyong kongregasyon? Paano ka nakikinabang sa pamumuno ng mga elder? Kapag pinaaalalahanan ka ng isang elder. Sinisikap nilang tularan ang pagiging mabait. ang mga elder ay di-sakdal at posibleng makapagsalita ng mga bagay na pagsisisihan nila sa bandang huli. Tandaan. Ginagamit sila ni Jehova at ni Jesus para tulungan kang maprotektahan ang iyong espirituwalidad. Maipakikita mo rin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng magagandang komento sa pulong. 4:14) Maibiging pagmamalasakit ang motibo niya sa pagpapayo. kundi upang paalalahanan kayo bilang minamahal kong mga anak. (Gawa 20:31.” (Heb. Pero may isang doktor na nakapagsabi kung ano talaga ang problema mo. (Basahin ang 1 Tesalonica 2:11. 12:11) Kaya malamang na nagbubulay-bulay muna ang mga elder at nananalangin bago lapitan ang isang kapatid para paalalahanan ito. namumuno sa atin. 17 Sabihin pa. sumulat si Pablo sa mga taga-Corinto: “Isinusulat ko ang mga bagay na ito. Suportahan ang gawaing pinangungunahan ng mga elder. Kapag pinaalalahanan ka ng isang elder. ang mga elder ay ‘nanghahawakang mahigpit sa tapat na salita upang magawa nilang magpayo sa pamamagitan ng turo na nakapagpapalusog. (1 Hari 8:46. Bukod diyan. hindi upang hiyain kayo. alam ng mga elder na para sa mga kapatid. 2011 Pahalagahan ang mga Elder na Inilalaan ni Jehova 19 Ano ang gagawin mo kapag nakatanggap ka ng isang kaloob na ginawa para sa iyo? Gagamitin mo ba iyon para ipakita ang iyong pagpapahalaga? Naglaan sa iyo si Jehova ng “kaloob na mga tao” sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. gaya ng ministeryo sa larangan.” (1 Cor. malamang na papayag ka dahil naniniwala kang ˆ para sa kabutihan mo iyon. Sant. isinasakripisyo ng kaniyang pamilya ang panahon na para sana sa kanila. Ano ang dapat mong tandaan kapag pinapayuhan ka ng isang elder? Ipagpalagay nang mayroon kang sakit na hindi matukoy. maibigin. hindi! Sa katunayan. ang pagtanggap ng payo ay karaniwan nang hindi “nakagagalak. 2 Tes.

Hindi naman masama ang gayong mga gawain.1 Ikinuwento niya: “Noong 12 anyos ako. “Inuubos ng isport ang aking lakas at di-nagtagal. yumaman. napansin kong tinatabangan na rin ako sa espirituwal na gawain. Di-nagtagal. Pag-isipan ang nangyari kay Wiktor. 2011 29 . May pagkakataon pa nga na nakatulog siya habang nagbabasa ng Bibliya. at kasama rito ang paglalaan ng kanilang materyal na pangangailangan. ang ministeryo ay nakababa´ got kung kaya umaabot sila ng ibang mga tunguhin at pangalawahin na lang sa kanilang buhay ang ministeryo. Talakayin natin ang isang halimbawa sa Bibliya. Ang iba naman ay nangarap na magtagumpay pero nabigo. 5:15-17. nabahala si Wiktor dahil nakaaapekto na ito sa kaniyang espirituwalidad. Alam kong hindi ko na ginagawa ang aking buong makakaya.‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ Paano? “T AGUMPAY”—isang napakagandang salita! Ang ilan ay nagkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho. Pero dapat itanong ng mga kabataan sa kanilang sarili: ‘Gaano kalaking panahon ang mauubos ko sa mga gawaing iyon? Sinu-sino ang makakahalubilo ko? Anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa akin? At ano ang posibleng maging pangunahin sa buhay ko?’ Malamang na alam mong posibleng mawili nang husto ang isang tao sa gayong mga gawain. sumali ako sa isang volleyball club. Ang buong-panahong paglilingkod ay nakatulong sa matatanda’t bata na maging matagumpay.” Mataas na Edukasyon? Sinasabi ng Bibliya na obligasyon ng isang Kristiyano na pangalagaan ang kaniyang pamilya. Ang ganitong mga kabataan ay magtatagumpay sa buhay at nararapat papurihan.” Nang maglaon. anupat kaunti na lang ang panahon o lakas na matitira para sa espirituwal na mga bagay. Ang tagumpay ay nakadepende nang malaki sa kung saan nakapokus ang iyong buhay. Nakadepende rin ito sa paraan ng paggamit mo ng iyong panahon at lakas at sa iyong pagkukusa.—Efe. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumikat. Bakit kaya? Ano ang puwede mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? At paano mo ‘gagawing matagumpay ang iyong lakad’?—Jos. Si Baruc ay kalihim ni propeta Jeremias. 1:8. ang ilang kabataang Kristiyano ay masyadong naging abala sa mga extracurricular activity at libangan. humakot ako ng premyo at parangal. Napatunayan ng maraming Kristiyano na ang lubusang pakikibahagi sa ministeryo ay nagdudulot ng malaking kasiyahan. 1 Binago ang ilang pangalan. Mga Extracurricular Activity at Libangan Ang mga kabataang Kristiyano ay kailangang maging timbang pagdating sa paglilingkod sa tunay na Diyos at sa iba pang mga gawain. Talagang mahalagang magtakda ng mga priyoridad. (1 Tim. Napansin din niya na hindi na siya gaanong masaya sa paglilingkod sa larangan. Gayunman. Pero para sa ilan. at naging tanyag. 5:8) Pero talaga bang kailangang makatapos sa kolehiyo o unibersidad para magawa iyan? Makabubuting pag-isipan kung ano ang maaaring maging epekto ng pagkuha ng mataas na edukasyon sa kaugnayan ng isa kay Jehova. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.

ho at maubusan ng lakas. 45:5. hindi na ang kaniyang pokus sa mga bagay na higit na makapanatiling timbang sa espirituwal. 13.” Subsob sa Trabaho Pinapayuhan ng Bibliya ang mga tunay na Kristiyano na maBinabalaan ni Jehova si Baruc tungkol sa pag-aambisyon ging masipag at responsableng mga empleado at amo. ang isang Kristiyano. at mahalaga—ang espirituwal na mga bagay. Kung nasusuportahan tamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng kanimo naman ang iyong sarili. Anuman ang nasa isip niya. Sumulat si apostol PaMay panahon na sa halip na magtuon ng panblo: “Anuman ang inyong ginagawa. ting kaugnayan sa ating Maylalang. pera. Nakokonsiyensiya ako dahil hindi ko maabot ang aking espirituwal na mga tunguhin. talaga bang kailayang pagpapagal’? (Ecles. isang computer programmer. 3:12. Sinabi niya: “Hindi ako mapanatag. Maaari pa Ano ang matututuhan natin dito? Makikita nga siyang maging alipin ng kaniyang trabasa ipinayo kay Baruc na may problema siya. 23) Magandang katangian ang kasipagan. ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili.—Jer. Kapag nangyari Naghahangad siya ng mga dakilang bagay iyan. puwede pa kaya siyang ‘magsaya at magpara sa kaniyang sarili. pero mayroon pang kailangan—ang mabuHuwag ka nang maghanap. nawalan na siya ng panahon sa espirituwal na mga gawain. maaaring mauwi iyon sa matinding stress na nagtatagal. 2011 . 12:13) Kung ang isang Kristiyano ay subsob sa Anong “mga dakilang bagay” ang patuloy trabaho. mga bagay. Sinabi ni 1:10) Gayunman. gawin sin sa mga pribilehiyo niya sa paglilingkod kay Jehova. Napansin ninyo ito nang buong kaluluwa na gaya ng ito ni Jehova at binabalaan siya sa pamamagikay Jehova. kumuha siya ng kurso para sa karagdagang espesyal na pagsasanay. baka manghina siya. maliwanag na pinakinggan Haring Solomon na ang “dalawang dakot ng ni Baruc ang babala ni Jehova at sa gayo’y napagpapagal” ay kadalasan nang “paghahabol kaligtas nang mawasak ang Jerusalem.” Kung masyadong abala sa trabaho 43:6. Di-nagtagal. at hindi sa mga tao. nag-ambisyon si Baruc.” (Col. 30 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. (Ecles. 3: tan ni Jeremias: “Patuloy kang humahanap 22. malamang na maging pangalawahin na hinahanap ni Baruc? Maaaring natukso na lang sa kaniya ang espirituwal na mga gasiyang maging tanyag sa Judiong sistema ng wain. nawala na Bukod diyan. 4:6) At ang ngan mo pang gumugol ng panahon.at lakas sa pagkuha ng karagdagang edukasyon para lang matupad ang mga pangarap mo o ng iyong mga magulang o mga kamag-anak? Kuning halimbawa si Grzegorz. mapabayaan ang kaniyang pamilya. O baka naghangad siyang yumaman. sa hangin. Udyok ng mga kasamahan niya. (Fil.”—Jer.

at lakas para sa karagdagang edukasyon? ˇ Para masuportahan ang iyong sarili.mas mahalaga. Paano Mo Gagawing Matagumpay ang Iyong Lakad? Yamang napakaraming pang-abala sa ngayon.” Maaari Mong Gawing Matagumpay ang Iyong Buhay Tinalakay natin ang tatlong pitak na maaaring pagkaabalahan ng isang Kristiyano at makasira sa kaniyang espirituwalidad. pera. tumigil na rin ako sa pagdalo sa pulong. at anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa iyo? ˇ Mas masaya ka bang kasama sila kaysa sa mga kapatid? MATAAS NA EDUKASYON ˇ Kung nasusuportahan mo naman ang iyong sarili. Di-nagtagal. may matitira pa kaya siyang pisikal at emosyonal na lakas para sa kaniyang pamilya at sa espirituwal na mga gawain? Si Janusz. Lumaki ang ulo ko kaya bale-wala na sa akin ang payo ng mga elder at lumayo na ako sa kongregasyon. Sinabi niya: “Hanga sa akin ang mga tao dahil maabilidad ako at natatapos ko ang lahat ng trabaho ko. talaga bang kailangan mo pang gumugol ng panahon. ano ang dapat mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? Suriin ang iyong mga motibo at priyoridad sa pamamagitan ng sumusunod na mga tanong: MGA EXTRACURRICULAR ACTIVITY AT LIBANGAN ˇ Gaano kalaking panahon ang mauubos mo rito? ˇ Posible kayang ito ang maging sentro ng iyong buhay? ˇ Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? ˇ Sinu-sino ang makakahalubilo mo. talaga bang kailangan mong makatapos sa kolehiyo o unibersidad? ˇ Ano ang magiging epekto nito sa iyong pagdalo sa mga pulong? ˇ ‘Natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’? ˇ Kailangan mo bang patibayin ang iyong pagtitiwala sa kakayahan ni Jehova na maglaan para sa iyo? TRABAHO ˇ Sa pinili mong trabaho. Pero naapektuhan ang espirituwalidad ko at hindi na ako nakapaglilingkod sa larangan. taga-Silangang Europa. may panahon ka pa bang ‘magsaya at magtamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng iyong pagpapagal’? ˇ May natitira ka pa bang pisikal at emosyonal na lakas para sa pamilya at sa espirituwal na mga gawain? ˇ Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? ˇ Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? ˇ Naaapektuhan ba nito ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? . ay masyadong naging abala sa kaniyang negosyo.

” Bakit hindi sabihin sa mga elder na gusto ´ mong umabot ng karagdagang pribilehiyo sa paglilingkod sa Diyos? Makapaglalaan ka ba ng panahon sa mga may-edad nang nangangailangan ng kasama o makakatulong. Isang naglalakbay na tagapangasiwa ang tumulong kay Wiktor. marahil sa pamimili o mga gawaing-bahay? Anuman ang edad mo.” “Bigla akong natauhan. 10.” Si Grzegorz ay nagpokus sa mga gawain sa kongregasyon.org w11 06/15-TG .” —Fil.’ www.” ang sabi ni Wiktor. na binanggit sa pasimula.”—Awit 143:8. ang sumusunod na mga tanong. mga magulang. Mataas na edukasyon: Nagbabala si Jesus laban sa ‘pagnanasa ng sariling kaluwalhatian. ‘binili niya ang panahon’ para sa karagdagang teokratikong edukasyon. Mga extracurricular activity at libangan: Gaano ka kaabala sa mga ito? Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? Tinatabangan ka na bang makisama sa mga kapatid? Kung oo. Oo. teksto. ‘natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’?—Fil. 12:13. Ang payo niya: “Itanong sa iyong mga kaibigan. si Wiktor ay masigasig na naglilingkod kay Jehova sa kanilang kongregasyon.—Efe. nakagradweyt siya sa tinatawag ngayong Bible School for Single Brothers. 7. 1: 9. Trabaho: Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? Pinasusulong mo ba ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? Nakikipag-usap ka ba sa iba para makipagpatibayan? “Matakot ka sa tunay na Diyos at tuparin mo ang kaniyang mga utos. 2:24. maaari kang maglingkod nang buong panahon. bakit hindi mo tularan si Haring David. 4:6. Dito mo isentro ang iyong buhay.” Sa ngayon. bumaling siya kay Jehova. ‘gagawin mong matagumpay ang iyong lakad. o mga elder sa kongregasyon kung ano ang napapansin nila sa iyo—kung inilalapit o inilalayo ka kay Jehova ng mga gawain sa paaralan. ang nabanggit na computer programmer. Sinabi sa kaniya ng tagapangasiwa: “Wala ka na yatang bukambibig kundi volleyball. 5:16. ang nabanggit na negosyante. ay hindi nagtagumpay sa negosyo. Nang maglaon. Inayos niya ang kaniyang buhay at naglilingkod na ngayon bilang regular pioneer at elder sa kongregasyon.Naaapektuhan ka ba ng alinman sa mga ito? Kung gayon. anupat ibinabahagi sa iba ang dahilan ng iyong kagalakan. iniwasan ko na ang mga kaibigan ko sa volleyball club at humanap ako ng mga kaibigan sa kongregasyon. nagkaroon ako ng kapayapaan ng isip at puso.” at tatanggap ka ng saganang pagpapala ni Jehova at ng ‘kabutihan dahil sa iyong pagpapagal. Bakit hindi mo tapatang suriin ang iyong mga motibo at priyoridad? Ang paglilingkod kay Jehova ay magdudulot ng panghabambuhay na tagumpay. Sinabi niya: “Nang makontento ako sa simpleng buhay at magpokus sa espirituwal na mga gawain. Si Janusz. Di-nagtagal. at komento ay makatutulong sa iyo para makatiyak na magtatagumpay ka. Si Grzegorz.’ (Juan 7:18) Anumang sekular na edukasyon ang ipasiya mong kunin.” (Roma 12:2) Pero kung maglilingkod ka sa kaniya nang buong kaluluwa. Uubusin lang nito ang aking panahon at lakas.’—Ecles. na nagsumamo kay Jehova: “Ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. ay gumawa ng ilang pagbabago sa kaniyang buhay. Sinabi niya: “Sineryoso ko ang payo ng mga elder at pinasimple ko ang aking buhay. Baka kailangan mong gumawa ng ilang pagbabago at alisin pa nga ang di-kinakailangang mga bagay para mapatunayan sa iyong sarili “ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos. “Napag-isip-isip kong hindi na pala ako timbang. Nang malugi siya at mabaon sa utang. Naisip kong hindi ko na kailangan ang karagdagang sekular na edukasyon.watchtower.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful