ANG

BA NTAYA N
HUNYO 15, 2011

8

NAGHAHAYAG NG KAHARIAN NI JEHOVA

EDISYON PARA SA PAG-AARAL
ARALING ARTIKULO SA LINGGO NG:
Agosto 1-7

Ang Mabuting Balita na Kailangan ng Lahat
PAHINA 7 GAGAMITING AWIT: 47, 101

Agosto 8-14

Inirerekomenda ng Diyos sa Atin ang Kaniyang Pag-ibig
PAHINA 11 GAGAMITING AWIT: 18, 91

Agosto 15-21

“Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos na Nasa Inyong Pangangalaga”
PAHINA 20 GAGAMITING AWIT: 42, 84

Agosto 22-28

“Isaalang-alang Yaong mga Nagpapagal sa Gitna Ninyo”
PAHINA 24 GAGAMITING AWIT: 123, 53

ANG

BANTAYAN
N AGH AH AYAG NG K AH AR I AN NI JEH OVA

JUNE 15, 2011

LAYUNIN NG MAGASING ITO, Ang Bantayan, na parangalan ang Diyos na Jehova, ang Kataas-taasang Tagapamahala ng uniberso. Noong sinaunang panahon, natatanaw ng isa mula sa bantayan ang mga nangyayari sa malayo. Sa katulad na paraan, ipinakikita ng magasing ito ang kahalagahan ng mga pangyayari sa daigdig ayon sa mga hula ng Bibliya. Inaaliw nito ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita na di-magtatagal, wawakasan ng Kaharian ng Diyos, isang tunay na gobyerno sa langit, ang lahat ng kasamaan at gagawin nitong paraiso ang lupa. Pinasisigla nito ang mga tao na manampalataya kay Jesu-Kristo, na namatay para magkaroon tayo ng pag-asang mabuhay nang walang hanggan at namamahala na ngayon bilang Hari sa Kaharian ng Diyos. Ang magasing ito ay walang pinapanigan sa pulitika at patuluyang inilalathala ng mga Saksi ni Jehova mula pa noong 1879. Sinusunod nito ang Bibliya bilang awtoridad.
Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon. Malibang iba ang ipinakikita, ang mga pagsipi sa Kasulatan ay mula sa makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan.

LAYUNIN NG MGA ARALING ARTIKULO

SA ISYU RING ITO
3 Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan? 16 Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham?

ARALING ARTIKULO 1, 2 PAHINA 7-15 Sa aklat ng Roma, binabanggit ni apostol Pablo ang isang aspekto ng “mabuting balita” na nakaaapekto sa makasalanang sangkatauhan. Ano iyon, at paano ka makikinabang doon? Sa tulong ng dalawang artikulong ito, lalalim ang iyong kaunawaan at pagpapahalaga sa hain ni Jesus at sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng haing iyon. ARALING ARTIKULO 3, 4 PAHINA 20-28 Ipakikita ng mga artikulong ito kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyo nilang magpastol. Tatalakayin din kung paano maipakikita ng kongregasyon na lubos nilang pinahahalagahan ang mga elder.

18 ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon, Lalo Na ang mga Pergamino’ ) 29 ‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ —Paano?

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, and by Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc., PO Box 2044, 1060 Manila. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Entered as second-class matter at the Manila Central Post Office on September 12, 1961. ˘ 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in R.P. Vol. 132, No. 12 Semimonthly TAGALOG

Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan?

“M

ASAYANG-MASAYA ako dahil isa nang lingkod ni Jehova ang anak ko, at alam kong masaya rin siya,” ang sabi ni Carlos,1 isang ama sa Pilipinas. Isang ama naman mula sa Gresya ang sumulat: “Natutuwa kaming mag-asawa dahil nabautismuhan bilang Saksi ni Jehova ang aming tatlong anak noong tin-edyer sila. Sumusulong sila at masayang naglilingkod kay Jehova.” Natural lang na matuwa ang mga magulang na Kristiyano kapag nabautismuhan ang kanilang mga anak. Pero kung minsan, ang kagalakan ay may kasamang pagkabahala. “Magkahalong saya at pag-aalala ang nadarama ko,” ang sabi ng isang ina. Bakit kaya? “Alam ko kasing may personal na pananagutan na ngayon kay Jehova ang anak ko.” Ang paglilingkod kay Jehova bilang bautisadong Saksi ay isang tunguhing dapat abutin ng lahat ng kabataan. Pero baka iniisip ng makadiyos na mga magulang, ‘Alam kong maganda
1 Binago ang ilang pangalan.

ang pagsulong ng anak ko, pero ganoon na kaya siya katatag para malabanan ang mga tuksong gumawa ng imoralidad at makapanatiling malinis sa harap ni Jehova?’ Baka iniisip din ng iba, ‘Kapag napaharap sa tukso ng materyalismo, maglilingkod pa rin kaya sa Diyos ang anak ko nang may sigasig at kagalakan?’ Anong patnubay mula sa Bibliya ang makatutulong sa mga magulang para matiyak kung handa nang magpabautismo ang kanilang mga anak?

Maipakikita ng isang kabataan ang katibayan ng pagiging alagad

Pagiging Alagad —Pangunahing Kahilingan Sa halip na magtakda ng edad kung kailan dapat magpabautismo, sinasabi ng Bibliya ang kuwalipikasyon ng mga puwede nang magpabautismo. Tinagubilinan ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod: “Gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila.” (Mat. 28:19) Samakatuwid, ang bautismo ay para sa mga naging alagad ni Kristo. Ano ba ang isang alagad? Ang Kaunawaan sa Kasulatan ay nagpapaliwanag: “Ang terminong ito ay pangunahing tumutukoy sa lahat niyaong naniniwala sa mga turo ni Kristo at maingat ding sumusunod sa mga iyon.” Puwede bang maging tunay na mga alagad ni Kristo ang mga

Paghahanda at pakikibahagi sa mga pulong

—1 Ped. 2:51) Siyempre pa. 10: 24. Nakatulong ang pagaalay namin para maging matatag kami sa harap ng mga tuksong karaniwan sa mga kabataan. Katibayan ng Pagiging Alagad Sinusunod ka ba ng iyong anak? (Col. Pero ang mga tunay na Kristiyano ay dapat na ‘maingat na sumunod sa mga yapak ni Jesus. palabas sa telebisyon. Hindi namin pinagsisisihan ang aming pag-aalay sa Diyos sa murang edad. 13:20) Ano ang pinipili niyang musika. 24:45) Nagtatanong ba siya tungkol sa mga turo at teksto sa Bibliya? Pagsunod sa mga magulang Pakikibahagi sa ministeryo Pananalangin . 6:33) Kusa ba niyang ibinabahagi sa iba ang mabuting balita.” Paano mo malalaman kung isa nang alagad ni Kristo ang iyong anak? Sinasabi sa Bibliya: “Sa pamamagitan nga ng kaniyang mga gawa ay ipinakikilala ng isang bata kung ang kaniyang gawain ay dalisay at matuwid. 3:20) Ginagawa ba niya ang kaniyang mga gawain sa bahay? Ganito ang sinabi ng Bibliya tungkol sa 12-anyos na si Jesus: “Patuloy siyang nagpasakop sa [kaniyang mga magulang]. 4:15.” (Luc.” (Kaw.’ Kaya ang mga kabataang interesadong magpabautismo ´ ay dapat na kilalang masunurin sa kanilang mga magulang. pelikula. at site sa Internet? Nakikita ba sa kaniyang salita at gawa na gusto niyang sundin ang mga pamantayan ng Bibliya? Gaano kalawak ang kaalaman ng iyong anak sa Bibliya? Masasabi ba niya sa sariling pananalita ang mga natututuhan niya sa inyong Pampamilyang Pagsamba? Maipaliliwanag ba niya ang mga pangunahing turo sa Bibliya? (Kaw. Nagsisikap ba ang iyong anak na manatiling malinis sa moral.—1 Tim. video game. o kailangan pa siyang kumbinsihing lumabas sa larangan at makipag-usap sa may-bahay? Palaisip ba siya sa kaniyang responsibilidad bilang di-bautisadong mamamahayag? Binabalikan ba niya ang mga interesadong nakakausap niya sa teritoryo? Sinasabi ba niya sa kaniyang mga kaeskuwela at guro na siya’y Saksi ni Jehova? Mahalaga ba sa kaniya ang pagdalo sa mga pulong? (Awit 122:1) Gustung-gusto ba niyang magkomento sa Pag-aaral sa Bantayan at sa Pagaaral ng Kongregasyon sa Bibliya? Nasasabik ba siyang gampanan ang kaniyang bahagi sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo?—Heb. walang anak na lubusang makasusunod sa kaniyang mga magulang. 20:11) Tingnan natin ang ilang gawaing ‘naghahayag sa pagsulong’ ng isang kabataan bilang alagad.kabataan? Isang misyonera na mahigit 40 taon nang naglilingkod sa Latin Amerika ang sumulat tungkol sa kaniya at sa dalawa niyang kapatid na babae: “Nasa edad na kami noon para malaman na gusto naming maglingkod kay Jehova at mabuhay sa Paraiso. 2:21. 2: 6-9) Interesado ba siyang basahin ang Bibliya at pag-aralan ang mga publikasyon ng uring tapat at maingat na alipin? (Mat. anupat umiiwas sa masasamang kasama sa paaralan at sa ibang lugar? (Kaw. Pag-isipan ang sumusunod na mga tanong: Patuloy bang hinahanap muna ng iyong anak ang Kaharian sa pamamagitan ng lubusang pakikibahagi sa ministeryo? (Mat. 25.

” (Jer. 1:24-28. 2011 5 . 39:1-3. Sa edad 12. (Gen. Hindinghindi ko pinagsisisihan ang aking desisyon. Dahil sa pag-ibig ko kay Jehova. Samuel. wala pa akong gaanong kaalaman sa Bibliya. Totoo. 2 Cro. Nariyan sina Jose. 2:42-49) Ang apat na anak na babae ni Felipe. naharap ko ang mga problemang karaniwan sa mga kabataan.” —1 Tim.” Isinulat naman ni Pablo sa kabataang si Timoteo: “Ang totoo. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. ang isang taong nagpapakita ng katibayan ng pagiging tunay na alagad ay dapat magpabautismo. Kailangang tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makita ang pagkakaibang ito. Sumulat si apostol Pablo: “Sa pamamagitan ng puso ang isa ay nananampalataya ukol sa katuwiran.Ang mga tanong na ito ay makatutulong sa iyo para masukat ang espirituwal na pagsulong ng iyong anak. ito ay isang paraan ng malaking pakinabang. Maraming hirap na dinanas si Jeremias bilang propeta ng Diyos. Josias. Natutuwa ako na tinulungan niya akong magpatuloy sa paglilingkod sa kaniya. Matapos itong pag-isipan. at Jesus. Pero alam kong mahal ko si Jehova at gusto ko siyang paglingkuran magpakailanman. 34: 1-3. Pero kung nakikita naman sa kaniyang buhay na isa na siyang alagad at nakapag-alay na siya sa Diyos. baka puwede mo na siyang payagang magpabautismo. 37:2. Tamang Pangmalas sa Bautismo Sa tingin ng ilang magulang.” (Roma 10:10) Kapag nagpabautismo ang isang kabataang alagad ni Kristo. ngunit sa pamamagitan ng bibig ang isa ay gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kaligtasan. Pero maituturing bang panganib sa kinabukasan ng isang tao ang bautismo at sagradong paglilingkod? Ang sagot ng Bibliya ay hindi. Pero isinulat niya tungkol sa kaniyang pagsamba sa tunay na Diyos: “Sa akin ang iyong salita ay naging pagbubunyi at pagsasaya ng aking puso. at 23 rito ang ginugol ko sa buong-panahong paglilingkod. Luc. Maaaring Purihin ng mga Kabataan si Jehova Maraming lingkod ng Diyos ang nagpakita ng katapatan noong sila’y mga kabataan pa. Isang Saksing taga-Gresya ang nagsabi: “Dose anyos ako nang mabautismuhan. hindi madaling maglingkod kay Jehova. Wala sanang makahadlang sa iyo at sa iyong mga anak sa pagtatamo ng kagalakang naghihintay sa inyo. malaking tagumpay ito para sa kaniya at sa kaniyang mga magulang. di-gaya ngayon. baka makita mong may dapat pa siyang pasulungin bago magpabautismo. na mga propetisa. 9. ang pagpapabautismo ng kanilang mga anak ay isang hakbang na kapaki-pakinabang pero may panganib din—katulad ng pagkuha ng lisensiya sa pagmamaneho. sapagkat ang iyong pangalan ay itinatawag sa akin.—Jer. Ang sanlibutan naman ni Satanas ang pinagmumulan ng paghihirap. O Jehova na Diyos ng mga hukbo. Mula noon.” Bata man o matanda.—Gawa 21:8. 2:18-20. 15:16) Alam ni Jeremias na ang paglilingkod sa Diyos ang pinagmumulan ng kaniyang kagalakan. at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot. Sinasabi sa Kawikaan 10:22: “Ang pagpapala ni Jehova—iyon ang nagpapayaman. 1 Sam. 1:19. ay tiyak na sinanay mula pa sa pagkabata. 24 na taon na ang lumipas. 6:6. itong makadiyos na debosyon kalakip ang kasiyahan sa sarili.

‘Hindi mo iisiping labagin ang kautusan ni Jehova. 10:13) Hangga’t ‘pinananatili nila ang kanilang katinuan’ at nilalabanan nila ang tukso. at siya ay nagiging di-mabunga. ipinaaalaala ni Pablo: “Ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa Diyos para sa kaniyang sarili. mauudlot ang kaniyang espirituwal na pagsulong at panghihinaan siya ng loob. 6 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. ang bautismo ay isang proteksiyon. 5:6-9) Isinulat ng isang ina: “Mas maraming dahilan ang mga batang bautisado para umiwas sa masasamang bagay sa sanlibutan. ipinagpapaliban pa rin ito ng mga magulang. Para sa aking anak. sisirain nito ang pagnanais niyang maglingkod sa Diyos. Baka isipin niyang sa sanlibutan matatagpuan ang tagumpay. makaaasa sila sa tulong ng Diyos. 2011 Pero mapanganib kung hihimukin silang isentro ang kanilang buhay sa edukasyon at pinansiyal na seguridad sa halip na sa tunay na pagsamba. Ang lahat ng mananamba ng Diyos. kahit kuwalipikado nang magpabautismo ang kanilang mga anak.”—Roma 14:12. Bakit kaya? Nag-aalala ako na kapag nabautismuhan ang anak ko.” Kung sinanay mo ang iyong mga anak na sundin si Jehova. baka makagawa siya ng malubhang pagkakasala at matiwalag. Makatuwiran bang isipin na hindi mananagot sa Diyos ang isang kabataan dahil lang sa hindi siya bautisado? Sinabi ni Solomon sa mga kabataan: “Alamin mo na dahil sa [iyong mga gawa] ay dadalhin ka ng tunay na Diyos sa kahatulan. Sinasabi sa Kawikaan 20:7: “Ang matuwid ay lumalakad sa kaniyang katapatan.” Gusto ko munang maabot ng anak ko ang ilang tunguhin sa buhay. na nabautismuhan sa edad 15. Maligaya ang kaniyang mga anak na kasunod niya.Dapat Bang Ipagpaliban ng Aking Anak ang Pagpapabautismo? Kung minsan.” (Mat. bautisado man o di-bautisado. Ang mga kabataan ay dapat matutong magtrabaho para matustusan nila ang kanilang sarili balang-araw.” Isang naglalakbay na tagapangasiwa naman ang sumulat: “Baka manghina sa espirituwal ang isang kabataan. 11:9) At anuman ang ating edad. anupat ginawa ito sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Tungkol sa mga kabataang kuwalipikado nang magpabautismo pero ayaw pang payagan ng kanilang mga magulang.’ (1 Cor. anupat ‘hindi niya hinahayaang tuksuhin sila nang higit sa matitiis nila.” Dapat bang unahin ang pag-aaral sa unibersidad? . sinabi ng isang makaranasang elder: “Kung hahadlangan ang isang kabataan sa pagpapabautismo. ngunit ang kabalisahan ng sistemang ito ng mga bagay at ang mapanlinlang na kapangyarihan ng kayamanan ay sumasakal sa salita. sinabi ni Jesus: “Kung tungkol sa isa na naihasik sa gitna ng mga tinik. Magpupursige kang gawin ang tama kung bautisado ka na. ito yaong nakikinig sa salita. 13:22) Kung gagawing priyoridad ng isang kabataan ang makasanlibutang mga tunguhin sa halip na espirituwal na mga bagay. May kinalaman sa “binhi. na hindi tumutubo.” o salita ng Kaharian.” (Ecles. Huwag kalilimutan na iniingatan ni Jehova ang kaniyang mga lingkod. makaaasa kang patuloy nilang gagawin iyon pagkatapos ng bautismo. (1 Ped.’ ang sabi niya. ay mananagot sa kaniya.

24:14.” Baka nga kabisado mo na ang hulang ito ni Jesus tungkol sa ating pangangaral. Sa “malaking kapighatian.) Tiyak na idiniriin mo ang punto na malapit nang makialam ang Diyos sa mga gawain ng tao. Ang Kailangan ng mga Taga-Roma Mahalagang pansinin ang mga paksang tinalakay ni Pablo noong una siyang mabilanggo sa Roma. sa katunayan. posible kayang hindi natin gaanong nabibigyang-pansin ang isang mahalagang aspekto ng mabuting balita na kailangan ng mga tao? Sa liham sa mga taga-Roma. ang “mabuting balita ng kaharian” ay bahagi ng “mabuting balita [na patiunang ipinahayag] kay Abraham. 1:14. 3 Gayunman. ang iba ay ayaw maniwala. Bakit masasabing idiniin ni Pablo ang mabuting balita sa aklat ng Roma? isaisip habang ipinangangaral natin sa mga tao sa ating teritoryo “ang mabuting balita ng Diyos”?—Mar. (Mat. siya ay ‘lubusang nagpatotoo tungkol sa (1) kaharian ng Diyos at gumamit ng panghihikayat sa kanila tungkol kay (2) Jesus. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas.—Mat.’Ang resulta? “Ang ilan ay nagsimulang maniwala sa mga bagay na sinabi. alam mo kung gaano kahalaga na ipangaral “ang mabuting balitang ito ng kaharian. Sa katunayan.” Pagkatapos. ‘N ATUTUWA akong ibahagi ang mabuting balita araw-araw. 3:8. Bakit mo ipinangangaral ang “mabuting balita ng kaharian”? Anong mga aspekto nito ang idiniriin mo? 3.’ ”—Gal. tinanggap ni 4 4. samakatuwid nga: ‘Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. minsan lang binanggit ni apostol Pablo ang salitang “kaharian. 2 Kapag ipinangangaral mo ang “mabuting balita ng kaharian.” (Basahin ang Roma 14:17. Roma 15:16.) Anong aspekto ng mabuting balita ang madalas tukuyin ni Pablo sa aklat na iyon? Bakit mahalaga ang partikular na mabuting balitang iyon? At bakit dapat natin itong 1. (Basahin ang Lucas 4:43. .’ Malamang na naisip o nasabi mo na iyan. Noong una siyang mabilanggo sa Roma. 2. . 24:21) Malamang na idiniriin mo rin na muling itatatag ng Kaharian ng Diyos ang Paraiso sa lupa upang mamayani ang kapayapaan at kaligayahan. Bilang isang tapat na Saksi ni Jehova. .” ipinagpapatuloy mo ang sinimulan ni Jesus. anu-ano ang ipinangaral ni Pablo? .” pero 12 beses niyang ginamit ang terminong “mabuting balita. 1 Tes. 2:2.” wawakasan niya ang huwad na relihiyon at aalisin ang lahat ng kasamaan sa lupa. Mababasa natin na noong dalawin siya ng ilang Judio.ANG MABUTING BALITA NA K AILANGAN NG LAHAT “Ang mabuting balita .”—ROMA 1:16.

Ang manggagawa ng tolda na si Aquila. 7. Gawa 5:42. posible ang kaligtasan.” Oo.” Nang maglaon. 23-31) Maliwanag na binigyang-pansin ni Pablo ang Kaharian ng Diyos. Gayunman. 2011 . Sa aklat ng Roma. 4:22. 16:3. Ano ang masasabi natin tungkol sa pasimula ng kongregasyon sa Roma at sa mga bumubuo rito? 8. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. kailangan ang pananampalataya. Anong pangangailangan ang binanggit ni Pablo sa aklat ng Roma? 6. ay isa ring Judio. (Roma 4:1. ang bawat Kristiyano sa Roma ay nasa kalunus-lunos na kalagayan. —Fil. 1:1. nang isulat ni Pablo ang aklat noong mga 56 C. Sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. na nasa Roma kasama ang kaniyang asawang si Priscila. Roma 1:6.. (Roma 1:8) Anong uri ng mga tao ang bumubuo sa kongregasyong iyon? 7 Ang ilan ay may lahing Judio.’ (Gawa 28:17. Ano ang sinabi ni Pablo na posibleng maging resulta ng mabuting balita? 8 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.” 1 (Roma 1:9. 1:27. na ipinangangaral sa kanila ang (1) kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay may kinalaman sa (2) Panginoong Jesu-Kristo. ito. sa Judio muna at gayundin sa Griego.” Sinabi pa niya: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. sumulat siya tungkol sa “Diyos. sa katunayan. binanggit ni Pablo ang pangangailangang ito. na Ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma ay tungkol sa mahalagang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos siyang pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod taglay ang aking espiritu may kaugnayan sa mabuting balita tungkol sa kaniyang Anak. Bago nito. 4. Kilalanin ang Pagiging Makasalanan Sa pasimula ng liham sa mga taga-Roma.E. 8 Anuman ang kanilang pinagmulan. ito. Fil. kaayon ng mahalagang katotohanang binanggit ni 9 5. 11:13.” At sinabi niya: “Mula sa Jerusalem at sa isang sirkito hanggang sa Ilirico ay lubusan kong naipangaral ang mabuting balita tungkol sa Kristo. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. tinukoy niya ang panahon kung kailan “hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. 15:19) Sa palagay mo. sa katunayan. bago sila bumalik sa Roma? (Gawa 2:10) O baka naman mga Kristiyanong negosyante at manlalakbay ang nagpalaganap ng katotohanan sa Roma? Alinman dito ang nangyari. sinabi ni Pablo ang napakagandang resultang maidudulot ng mabuting balita na lagi niyang binabanggit: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. matagal nang naitatag ang kongregasyon. bakit kaya idiniin ni Pablo sa mga tagaRoma ang tungkol kay Jesu-Kristo? 6 Hindi natin alam kung paano nagsimula ang kongregasyon sa Roma. 9:3.E. 1 Cor. 2:16.” (Roma 3:23) Maliwanag na ang lahat ng sinulatan ni Pablo ay kailangang kumilala na makasalanan sila at manampalataya sa paraan ng Diyos para makalaya sa kalagayang iyon. ayon sa mabuting balita na aking ipinahahayag.” malamang na nangangahulugang sila’y mga kamag-anak na Judio. 5 Kailangang makilala ng lahat ng tao si Jesus at manampalataya sa kaniya. at gayon din tayo. Naging Kristiyano 1 Ang ganitong pananalita ay makikita rin sa iba pang mga kinasihang aklat. 16. Binati ni Pablo sina Andronico at Junias bilang “aking mga kamag-anak. 9:12. 7.—Mar. Pero ano pa ang idiniin niya? Isang bagay na pangunahin sa Kaharian—ang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos.” marahil ay tumutukoy sa mga alipin at mabababang opisyal ni Cesar. Gawa 18:2) Pero malamang na mga Gentil ang karamihan sa mga kapatid na pinadalhan ni Pablo ng pagbati. Ano ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga nasa Roma? 9.Pablo ‘nang may kabaitan ang lahat ng mga pumaparoon sa kaniya. kaya ang mga Judio o mga proselita na dumalo sa pagdiriwang ng Pentecostes noong 33 C. Ang ilan ay maaaring kabilang sa “sambahayan ni Cesar.

baka isipin ng iba na siya’y kriminal o manlalabag-batas. ang ulat ng Bibliya tungkol kina Adan at Eva ay itinuturing nilang pabula o alamat lang. Nagaalinlangan silang may Diyos kung kaya hindi nila nauunawaang may isang Kataas-taasang Persona na nagtatakda ng mga pamantayang moral para sa mga tao at na isang kasalanan ang pagsuway rito. ang mga tao ay hindi pinalaki sa paniniwala na ipinanganak silang makasalanan. na umaakay sa kaligtasan. 11 Sa ilang lupain. 11. Heb. sa ilang wika. 17.Pablo: “Ang matuwid—sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay siya. dapat muna niyang kilalanin ang kaniyang pagiging makasalanan.” —Efe. Tiyak na mahirap para sa isang taong lumaki sa gayong kultura na isiping siya’y makasalanan ayon sa diwang tinutukoy ni Pablo. (Basahin ang Roma 1:19. may pangit na mga ugali.” (Heb. Gal. hindi nila talaga nauunawaan kung bakit ganoon ang mga tao. Sa diwa. Ang ideyang ito ay alam ng mga taong namulat sa paniniwalang may Diyos at pamilyar sa Bibliya. 12 Maging sa mga bansang Kristiyano. (a) Ano ang isang dahilan kung bakit walang maidadahilan ang mga hindi naniniwala sa Diyos at sa kasalanan? (b) Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos at sa kasalanan. 2011 9 . Sa katunayan. ngunit siya na nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos.” (Roma 3:23) Pero sa ating pangangaral.” Totoo rin ito sa mga gumagawa ng imoral na mga bagay na salungat sa likas na paggamit sa katawan ng lalaki at babae. Maaaring alam nilang sila’y nagkakamali. (Roma 1:22-27) Kaya naman.” (Roma 1: 16. Bakit hindi lahat ng tao ay pamilyar sa ideyang binabanggit sa Roma 3:23? 12. baka marami tayong makausap na hindi nakauunawa sa pananalitang iyan. sa paanuman ay naiintindihan nila ang kahulugan ng sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala. (Basahin ang Eclesiastes 7:20. Bakit marami ang hindi naniniwala na lahat ay makasalanan? Lahat tayo ay isinilang na may nakamamatay na depekto—kasalanan! noong unang siglo na ayon kay Pablo ay “walang pag-asa” at “walang Diyos sa sanlibutan. nagbigay si Pablo ng dalawang dahilan kung bakit ang gayong kinalakhan ay hindi maidadahilan—noon at ngayon. 13. ano ang ginagawa ng marami? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 2:12. 10:38) Pero ano ang kaugnayan ng mabuting balitang iyan.”—Roma 3:9. sa katotohanang “ang lahat ay nagkasala”? 10 Bago magkaroon ng nagliligtas-buhay na pananampalataya ang isa. katulad sila ng mga tao 10. kapag sinabing ang isa ay makasalanan. 14 Kaya may matibay na basehan si Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Roma na ang sinuman—kasali na ang sinaunang mga Israelita—na nag-uukol ng debosyon sa walang-buhay na mga imahen ay “walang maidadahilan. 3:4) Ang pangangatuwirang iyon ay nagpapatunay sa pag-iral ng Maylalang na lumikha sa buong uniberso. Una. Bakit? Kahit nagsisimba sila paminsan-minsan. 13 Sa liham sa mga taga-Roma. ang paglalang mismo ay nagpapatotoo na umiiral ang Maylalang. 20. Pero dahil sa kanilang kinalakhan.) Sang-ayon man sila o hindi. marami ang hindi naniniwala sa ideya ng pagiging makasalanan. Ang iba ay lumaki sa isang lipunang hindi kumikilala sa Diyos.) Kaayon ito ng sinabi ni Pablo nang sumulat siya sa mga Hebreo nang siya ay nasa Roma: “Bawat bahay ay may nagtayo. 14. at nakagagawa ng ilang masasamang bagay. na nagmana sila ng kasalanan. 3:11. tama ang konklusyon ni Pablo na “ang mga Judio at gayundin ang mga Griego ay nasa ilalim na lahat ng kasalanan. At napapansin nilang gayon din ang iba.

ito. Inaasam ni Pablo ang “araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. sumulat si Pablo: “Ang lahat ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan. Gaya ng nabanggit na. waring napakasaklap ng kalagayan ng mga tao. dapat nating kilalanin (1) ang ating kalagayan bilang makasalanan sa paningin ng Diyos at (2) kung bakit kailangan nating manampalataya kay Jesu-Kristo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Bakit posible pa ring magkasala ang mga tao kahit mayroon silang budhi? 17. angkop lang na sabihin niyang. —Lev. Paano tayo pinatitibay ng aklat ng Roma? 10 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 16 Gayunman. (Efe.” Bakit nila ipinagbabawal ang insesto. maligaya ang tao na ang kaniyang kasalanan ay hindi na ibinibilang pa ni Jehova.Isang ‘Tagapagpatotoo’ Binabanggit sa aklat ng Roma ang isa pang dahilan kung bakit dapat kilalanin ng mga tao na sila’y makasalanan at nangangailangan ng tulong para makalaya sa kalagayang iyon. Bilang pagsipi sa mga salita ni David sa Awit 32:1. Sino ang nagtataglay ng budhi.” (Roma 2:12) Sinabi pa niya na ang mga tao ng mga bansa o etnikong grupo na di-pamilyar sa kodigong iyon ay kadalasan nang “likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan. posible pa ring hindi niya ito sundin. kasama na tayo. sa harap ng Makapangyarihansa-lahat. Pero hindi naman diyan nagtapos si Pablo. 19. sumulat ang apostol: “Maligaya yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang mga gawang tampalasan at ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan.” (Roma 4:7. hindi naman niya binabale-wala ang “kaharian ng Kristo at ng Diyos” o ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Kaharian. 8) Oo. Tungkol sa kodigo ng mga kautusang ibinigay ng Diyos sa sinaunang Israel. madalas nilang labagin kapuwa ang kanilang budhi at ang Kautusan ni Jehova. Kapag naunawaan at tinanggap ng isang tao ang mga bahaging iyon ng layunin ng Diyos at nakita ang pag-asang inilalaan nito sa kaniya. (Roma 2:21-23) Dalawa ang nilabag nila kaya naman talagang makasalanan sila. 19:11. Ito ang sumira sa kaugnayan nila sa kanilang Maylikha. “Talagang mabuting balita iyan!” Totoo naman. Ganiyan ang nangyari sa sinaunang Israel. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas.” (Roma 2:16) Nang sabihin niya ito. ayon sa mabuting balita. 2011 . sa katunayan. 2. “Oo. sumulat si Pablo: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. malamang na alam mong kahit may budhi ang isang tao na nagsisilbing tagapagpatotoo.” —Roma 1:15. pagpatay. 15 Natatandaan Mo Ba? ˙ Anong aspekto ng mabuting balita ang itinatampok sa aklat ng Roma? ˙ Anong katotohanan ang dapat nating ipaunawa sa iba? ˙ Paano magdudulot ng mga pagpapala sa lahat ang “mabuting balita tungkol sa Kristo”? Ang Mabuting Balitang Nakasentro kay Jesus 18 Baka sabihin mo. at pagnanakaw? Tinukoy ni Pablo ang dahilan: Mayroon silang budhi. at ano ang epekto nito? 16. (a) Sa anong aspekto ng mabuting balita nagpokus si Pablo sa aklat ng Roma? (b) Ano ang dapat nating kilalanin para makamit natin ang mga pagpapala ng Kaharian? 15. 5:5) Sa halip. ipinakita niya na para mabuhay tayo at magtamasa ng mga pagpapala sa ilalim ng Kaharian ng Diyos. 15. talagang mabuting balita iyan!” 18. 19 Ang mabuting balitang iyon ay nakasentro sa papel ni Jesus sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos. at ipinaaalaala nito sa atin ang aspekto ng mabuting balita na itinatampok ni Pablo sa aklat ng Roma. 20:10. Bagaman ang mga Israelita ay may bigayDiyos na budhi at espesipikong mga kautusan laban sa pagnanakaw at pangangalunya. anupat hindi nakaabot sa mga pamantayan at kalooban ng Diyos. Roma 3:20. —Basahin ang Roma 2:14. 17 Ayon sa tinalakay natin sa aklat ng Roma. nagsaayos ang Diyos ng isang legal na paraan para mapatawad ang mga kasalanan. 16.

2011 11 . may isang pamana o kaloob na tiyak na mas mahalaga. 2.” Ang mga tumatanggap ng kaloob ng Diyos ay napapakilos na ibigin siya. Kapag sila’y naniniwala na sa Diyos at nagtitiwala na sa Kasulatan.” (Dr. 28:16) Maaaring alam na ito ng mga taong pamilyar sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa kasalanan. Anong mga tanong ang bumabangon? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. “A NG pinakamahalagang . Anong dalawang kaloob ang itinuturing ng marami na mahalaga. isang bagay na hindi alam o karaniwan nang hindi pinaniniwalaan sa kanilang kultura. sinipi ni Pablo ang mga salita ni Isaias: “Walang sinumang naglalagak sa kaniya ng kaniyang pananampalataya ang mabibigo. Australia) Totoo man iyan o hindi. Isa na rito si Pablo. Sa Roma kabanata 5. ito ay bago. Ang kaloob na ito ay ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng sinang-ayunan at matuwid na katayuan sa harap niya at ng pagasang maligtas at mabuhay nang walang hanggan. Isa. kailangan nating ipaliwanag sa kanila ang papel 20 20. 52:7. Tatalakayin sa susunod na artikulo ang paliwanag ng Roma kabanata 5 tungkol sa aspektong ito ng mabuting balita. Sumulat siya: “Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. masisiyahan din tayong makita ang iba na sumasang-ayon sa sinabi ni Pablo sa Roma 10:15: “Pagkagandaganda ng mga paa niyaong mga nagpapahayag ng mabuting balita ng mabubuting bagay!” —Isa. Williams ng University of Melbourne. David J. . 5. Tungkol kay Jesus.” (Roma 10:11. ay ang kanilang batas at ang kanilang paniniwala na dapat mamuhay ayon sa batas. bakit dapat nating isaisip ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma. Sa halip. Malamang na magagamit mo ito sa iyong ministeryo. pamana ng mga Romano . Pero sa iba.”—ROMA 5:21. at ano ang posibleng maging resulta nito? ni Jesus. INIREREKOMENDA NG DIYOS SA ATIN ANG K ANIYANG PAG-IBIG “Ang di-sana-nararapat na kabaitan ay [mamamahala] bilang hari sa pamamagitan ng katuwiran tungo sa buhay na walang hanggan. ang mabuting balita na “sa katunayan [ay] kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. 3 Pero bakit kailangan ang maibiging kaloob na ito? Paano ito maibibigay ng Diyos sa paraang makatarungan at mapakikinabangan 3.” (Roma 1:16) Bukod diyan.”—Roma 5:1.Dapat nating isaisip ang aspektong ito ng mabuting balita habang ginagampanan ang ating ministeryo. nagsimula siya sa isang kapana-panabik na kapahayagan: “Ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya. 21. 2 Sa diwa. hindi iniharap ni 1. 21 Tiyak na pagpapalain tayo sa pagtulong sa tapat-pusong mga tao na maunawaan ang mabuting balita na paulit-ulit na binabanggit sa aklat ng Roma. . . . Sa ating ministeryo. at alin ang mas mahalaga? apostol Pablo ang mga aspektong ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga detalye ng kautusan. [kaya] tamasahin natin ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo. ang paraan ng paglalaan ng Diyos sa kaloob na ito ay nauugnay sa kaniyang katarungan.

” (Roma 5:8) Pag-isipan ang sinabi niya: “Tayo ay mga makasalanan pa. Si Adan ang nakagawa ng pagkakamaling iyon. nagmana ng kasalanan 4. 8. Posible pa kayang makalaya sa kalunus-lunos na kalagayang ito? Ang Paglalaan ng Diyos sa Pamamagitan ni Jesu-Kristo 7 Maibiging naglaan si Jehova ng isang kaayusan para makalaya ang mga tao mula sa minanang kasalanan. (Basahin ang Roma 5: 13. sina Adan at Eva. 6 Makasalanan na si Adan nang magkaanak siya.” Nadamay ang lahat ng di-sakdal na inapo ni Adan. Ano iyon? Sinabi ni Pablo na ito’y “ang pagpapahayag sa [lahat ng uri ng mga tao] na matuwid para sa buhay. 14. Isang pagbabawal lang ang ibinigay ng Diyos sa kanila at sinabing hahatulan sila ng kamatayan kung susuwayin nila ito. (Gen. hindi naman sila lumabag sa utos ng Diyos gaya ng ginawa ni Adan. pinili nilang gumawi nang kapahapahamak at nilabag ang makatuwirang utos ng Diyos. at makatarungan lang na hatulan siya ng kamatayan. Mababasa natin: “Dahil sa pagkakamali ng isang tao ay marami ang namatay. 5 Ipinaliwanag ito ni Pablo sa pagsasabi: “Sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Iba naman pagdating sa kasalanan.ng lahat? At ano ang kahilingan para maging kuwalipikado rito? Alamin natin ang kasiyasiyang sagot sa mga ito at tingnan kung paano nito itinatampok ang pag-ibig ng Diyos. na malinaw na nagpapakitang sila’y makasalanan.) Bilang ilustrasyon.”—Roma 5:18. Gayunman. (Gen. at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. Lahat ay namamatay. samantalang tayo ay mga makasalanan pa. wika nga. 2:17) Gayunman. at wala pang ibinibigay na kodigo ng kautusan noon. isinugo ni Jehova ang kaniyang bugtong na Anak para tulungan ang mga tao. Paano?—Basahin ang Roma 5:15. 8 “Ang sa kaloob ay hindi gaya ng sa pagkakamali. anupat itinakwil siya bilang Tagapagbigay-Kautusan at Soberano. kaya naipasa niya ang kasalanan at ang mga epekto nito sa lahat ng kaniyang mga anak. 16. Lahat ay apektado nito. Sinabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. kasama na tayo. isang abnormalidad sa dugo. Kaya naman ang kasalanan at kamatayan ay namahala hanggang sa bigyan ng Diyos ang mga Israelita ng isang kodigo ng kautusan. Totoo. pero posible pa rin nila itong maipasa sa kanilang supling.” (Roma 5:12) Maiintindihan natin ito dahil ipinasulat ng Diyos ang isang rekord kung paano nagsimula ang buhay ng tao. kaya hindi sila pinaratangan ng gayunding kasalanan. At naipapasa ito sa lahat ng anak. Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Kasalanan 4 Udyok ng dakilang pag-ibig. 7. 32:4. Pero hindi lang siya ang daranas ng kamatayan. 15:45) Pero magkaibang-magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na taong ito. 5. si Kristo ay namatay para sa atin. na ating mga ninuno. 2:17) Gayunman. nakaaaliw malaman na ang taong sakdal na si Jesus ay makapagdudulot ng ibang resulta. Baka nabasa mo na ang tungkol kay Alexis. maaaring hindi lahat ng anak ay magkaroon ng ganitong sakit. Lumalang si Jehova ng dalawang tao. Ang Maylalang ay sakdal. Siyempre pa. Hindi maiiwasan ang depektong dulot ng kasalanan ni Adan. anak ng Rusong tsar na si Nicholas II at ni Alexandra.” ang isinulat ni Pablo. gayundin ang unang mga tao. Ipinaliwanag ni Pablo na naging posible ito sa pamamagitan ng isa pang sakdal na tao—ang ikalawang Adan.—Deut.” Kailangang malaman ng lahat kung paano nangyari iyon. (1 Cor. ihambing natin ang epekto ng minanang kasalanan sa epekto ng ilang sakit gaya ng Mediterranean anemia at hemophilia. (a) Paano ipinakita ni Jehova ang kaniyang dakilang pag-ibig? (b) Anong impormasyon ang tutulong sa atin para maunawaan ang Roma 5:12? 6. Paano magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na tao? 12 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 2011 . 5. (a) Bakit namamatay ang mga inapo ni Adan kapuwa bago ibigay ng Diyos ang Kautusang Mosaiko at pagkaraan nito? (b) Paano mailalarawan ang epekto ng minanang kasalanan? ang mga inapo ni Adan. sa makatarungang hatol na iyon. Si Alexis ay nagmana ng hemophilia.

(2 Cor. 15. dahil sa paratang na pagiging di-matuwid. hindi sinasabi ng Bibliya na ang potensiyal na mga supling ni Jesus ay bahagi ng pantubos.—Mat. naghandog siya ng pantubos na maaaring magpalaya sa mga supling ni Adan mula sa kasalanan at kamatayan. Posible nang tumanggap ng walang-bayad na kaloob at buhay ang lahat ng uri ng tao dahil sa “isang gawa ng pagbibigay-katuwiran” ni Jesus—ang kaniyang landasin ng pagsunod at katapatan hanggang sa kamatayan. 9:24. matinding panunuya.Nagkasala ang sakdal na taong si Adan. 2:10) Nang ibigay ni Jesus ang kaniyang sakdal na buhay bilang tao. Gayunman. hindi sa panloob na pagbabago ng taong iyon . . Sa metapora. Ano ang ibig sabihin kapag ipinapahayag ng Diyos na matuwid ang mga tao. Ayon sa Roma 5:1519. si Jesus ay maaari sanang pagmulan ng bilyun-bilyong sakdal na inapo. wika nga. Pero pinawalang-sala ng Diyos ang akusado. at pang-aabuso. Ibinigay naman ng sakdal na taong si Jesus ang “katumbas na pantubos” 9 Ano ang kahulugan ng mga salitang Griego na nasa pananalitang “pagpapahayag ng katuwiran” at “pagpapahayag sa kanila na matuwid”? Isang tagapagsalin ng Bibliya ang sumulat tungkol sa konseptong ito: “Isa itong metapora tungkol sa batas na waring nagdiriin ng isang legal na punto. 13. ang sakdal na buhay ni Jesus ang katumbas ng kay Adan. Ano ang tinutumbasan ng pantubos? 12. 3:18) Paano nangyari iyon? Pagpapawalang-Sala Salig sa Pantubos Tinanggap ng Diyos na Jehova ang haing pantubos na inihandog ng kaniyang Anak. 11 Sa ibang talata. 12 9. 12) Pero hindi pa rin sakdal ang mga alagad ni Jesus sa lupa.” 10 Sa anong saligan mapawawalang-sala ng matuwid na “Hukom ng buong lupa” ang isang taong di-matuwid? (Gen. Kaya naman ang unawa natin noon ay na ang buhay ni Jesus at ng lahat ng puwede sanang maging mga sakdal na inapo niya ang tinutukoy na haing katumbas ng buhay ni Adan at ng kaniyang disakdal na mga inapo. 18? 10. “isang tao” lamang ang kailangang mamatay para mailaan ang pagpapalaya. (Heb. pati na ang kaniyang tapat na mga apostol. Tumutukoy ito sa pagbabago sa katayuan ng isang tao may kaugnayan sa Diyos. Ang pokus ay dapat na kay Jesu-Kristo lang. 2:6) Ano ang tinutumbasan ng pantubos? Si Adan ay nagdulot ng di-kasakdalan at kamatayan sa lahat ng kaniyang bilyun-bilyong inapo.1 At totoo na bilang taong sakdal. Nanatili siyang tapat hanggang sa kamatayan sa pahirapang tulos. 1 Ped. 5:14. parapo 2 at 3. ang pangmalas na ito tungkol sa mga inapo o supling ay tinalakay sa Kaunawaan sa Kasulatan. tinawag ito ni Pablo bilang “katumbas na pantubos. Ano ang ginawa ni Jesus na naging saligan para maipahayag na matuwid ang mga tao? 1 Halimbawa. maibiging isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa lupa. 2011 13 . Oo.” (1 Tim. . (Heb. gaya ng binabanggit sa Roma 5:16. Roma 5:6-8. 11. 20:28. 18:25) Bilang unang hakbang. Tomo 2. sa kabila ng mga tukso. Lubusang tinupad ni Jesus ang kalooban ng kaniyang Ama. Bakit nangangailangan ng awa at pag-ibig ng Diyos ang mga ipinapahayag na matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. na iniharap sa hukuman ng Diyos. pahina 845. Bagaman sinisikap nilang huwag makagawa ng mali. inilalarawan ang Diyos bilang hukom na nakagawa na ng desisyong pabor sa akusado. 10:10.

(Roma 7:18-20) Pero kaya itong lutasin ng Diyos. si Abraham. Sant. 23. mapatatawad ng Diyos ang mga kasalanang iyon. 10:19. 18.”—Efe. si Jesu-Kristo. 23) Ngunit dahil sa Kaniyang walanghanggang karunungan. 18 Hindi ito nangangahulugang hindi kailanman nagkasala si Abraham sa panahong naglilingkod siya kay Jehova. may pag14. 22:15-18) Kaya naman salig sa 16 16. Hindi iyan ang ibig sabihin ng pagiging matuwid niya. ang nakapagpapatibay na sagot ay oo! 17 Tinalakay ni Pablo ang isang napakagandang halimbawa.” Oo. 13 Hindi obligasyon ng Diyos na ikapit sa mga apostol at sa iba pa ang pantubos dahil sa kanilang mabubuting gawa. Anong kaloob ang maaari nang tanggapin ngayon ng mga may makalupang pag-asa? 17. Sumulat si Pablo: “Ang kaloob mula sa maraming pagkakamali ay nagbunga ng pagpapahayag ng katuwiran. 15. 15 Ang mga tumatanggap ng kaloob na iyon. 20) Mababasa natin: “Hindi sa pamamagitan ng kautusan tinanggap ni Abraham o ng kaniyang binhi ang pangako na siya ay magiging tagapagmana ng isang sanlibutan. anupat itinuring na sila ay napalaya na sa minanang kasalanan. Marami ang may salig-Bibliyang pag-asa na katulad ng sa mga lingkod ng Diyos bago ang panahong Kristiyano—ang mabuhay magpakailanman sa paraisong lupa. (Roma 3:10. at gayon nga ang ginawa niya. Sinabi ni Pablo: “Sa pamamagitan nga ng di-sana-nararapat na kabaitang ito ay iniligtas na kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. ay nagiging espirituwal na mga anak ng Diyos. o Kristo.—Basahin ang Roma 4:20-22. Partikular nang nanampalataya si Abraham sa ipinangakong “binhi” na magmumula sa kaniyang angkan. 24) Kaya ang tapat na si Abraham ay itinuring ng Diyos bilang matuwid. Ang Pag-ibig ng Diyos sa Iba Hindi lahat ng nananampalataya at naglilingkod sa Diyos bilang tapat na mga Kristiyano ay “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Kristo sa langit. ang epekto ng kaloob na katuwiran ay kabaligtaran ng epekto ng kasalanan ni Adan. at hindi ito dahil sa inyo. Tinanggap niya ang “katumbas na pantubos” at handa niyang ikapit iyon alang-alang sa mga taong lingkod niya. ikinapit iyon ng Diyos sa kanila dahil sa kaniyang awa at dakilang pag-ibig. Sa halip. Pero maaari na ba silang tumanggap ngayon ng maibiging kaloob mula sa Diyos anupat itinuturing na matuwid taglay ang pag-asang mabuhay sa lupa? Batay sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Gayunman. Pinawalang-sala niya ang mga apostol at ang iba pa mula sa hatol laban sa kanila. basahin ang Lucas 22:28-30. 2: 23. 14 Isip-isipin kung gaano kalaking kaloob mula sa Makapangyarihan-sa-lahat na patawarin ang isang tao mula sa kasalanang minana niya at pati sa mga nagawa niyang pagkakamali! Hindi mabibilang kung gaano karaming kasalanan ang nagawa ng isang indibiduwal bago naging Kristiyano. 2:8. paano siya itinuring ng Diyos? (b) Bakit maituturing ni Jehova si Abraham bilang matuwid? 14 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Bilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo. ito ay kaloob ng Diyos. pinahalagahan ni Jehova ang pambihirang pananampalataya ni Abraham na may kalakip na mga gawa.nagkakasala pa rin sila. (Gen.—Roma 5:17. (a) Dahil sa pananampalataya ni Abraham. (Heb.” (Roma 4:13. kundi sa pamamagitan ng katuwiran dahil sa pananampalataya. salig sa pantubos. At ano ang magiging gantimpala? “Yaong mga tumatanggap ng kasaganaan ng di-sana-nararapat na kabaitan at ng walang-bayad na kaloob na katuwiran ay mamamahala bilang mga hari sa buhay sa pamamagitan ng isang tao. 2011 .” (Roma 5:16) Ang mga apostol at ang iba pa na tumanggap ng maibiging kaloob na ito (ang pagpapahayag sa kanila na matuwid) ay kailangang patuloy na sumamba sa tunay na Diyos taglay ang pananampalataya. ang pagpapahayag sa kanila na matuwid. Ano ang gantimpala para sa mga ipinahayag ng Diyos na matuwid. Ang Binhi na iyon ay ang Mesiyas. ngunit ano pa ang kailangan nilang gawin? asa silang buhaying muli tungo sa langit bilang lehitimong mga espiritung anak na “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Jesu-Kristo. isang taong may pananampalataya na nabuhay bago ibigay ni Jehova sa Israel ang kodigo ng kautusan at bago pa buksan ni Kristo ang daan tungo sa makalangit na buhay. —Basahin ang Roma 8:15-17. Bakit kaya? Dahil sa kanilang minanang kasalanan. Buhay ang dulot ng kaloob na iyon. 15:6.

2:23. 17) Gayunman. maituturing sila ni Jehova bilang matuwid gaya ni Abraham. at ipinakikita nila ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. si Abraham at ang iba pang may pananampalataya bago ang panahong Kristiyano ay tiyak na bubuhaying muli. 17. Pero buong-puso nila itong tinatanggap at ipinagpapasalamat. Higit pa riyan. makikita sa mga ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos. (Sant. Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga itinuturing niyang matuwid ngayon. 25. masasalamin dito ang matalinong layunin ng Soberano ng Uniberso. at ano ang tinutumbasan nito? ˙ Anong mga pagpapala ang maaasahan ng mga itinuturing ni Jehova bilang matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Hindi siya ipinahayag ni Jehova na matuwid sa diwa na pinahiran siya ng espiritu para maging isa sa “mga kasamang tagapagmana ni Kristo. 2011 15 . Awit 32:1. dapat mong maunawaan na ang oportunidad na ito ay hindi kapritso lang ng isang tagapamahalang tao. at ano ang resulta? ˙ Paano inilaan ang katumbas na pantubos. Sa halip. 41:8) Kumusta naman ang mga tunay na Kristiyano na umaasang mabuhay sa isinauling Paraiso sa lupa? 20 Sila ay hindi binigyan ng “walang-bayad na kaloob na katuwiran” na may makalangit na pag-asa “sa pamamagitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus. si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya naman masasabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. 2.” (Roma 3:24.Isa ngang mabuting balita —maaari tayong ipahayag na matuwid sa pamamagitan ni Jesus! “pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus. gaya ni Abraham? kaloob” na ibinibigay sa mga pinahiran. Isa na rito ang ‘pangangaral ng kaharian ng Diyos at pagtuturo ng mga bagay may kinalaman sa Panginoong Jesu-Kristo. Gumawa si Jehova ng mga hakbang para matupad ang kaniyang layunin.” maaaring patawarin ng banal na Hukom ang mga kasalanang nagawa sa nagdaang panahon. Ang kaloob na ibinibigay sa kanila—ang pakikipagkaibigan sa Diyos—ay iba sa “walang-bayad na 19.” (Roma 1:7.” Ang maliit na grupong iyon ay “tinawag upang maging mga banal” at tinanggap bilang “mga anak ng Diyos.”—Roma 5:8. samantalang tayo ay mga makasalanan pa. lubos silang nananampalataya sa Diyos at sa kaniyang mga paglalaan. 5:15. Bakit dapat makapagpatibay sa marami ngayon ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid? 20.’ (Gawa 28:31) Sa gayon. Sa gayon. 21 Kung ang pag-asa mo ay buhay na walang hanggan sa lupa.—Basahin ang Roma 3: 24. 33) Pero si Abraham ay itinuring na “kaibigan ni Jehova”—bago pa man inihandog ang haing pantubos. 21. Paano tayo nakikinabang sa pag-ibig at katarungan ni Jehova? Natatandaan Mo Ba? ˙ Ano ang minana ng mga supling ni Adan. Isa. Magkaroon ng Matuwid na Katayuan Ngayon 19 Ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid ay dapat makapagpatibay sa mga tunay na Kristiyano sa ngayon. Ang mga ito ay kaayon ng tunay na katarungan. 8:14.

siya ay “kumuha ng sampung kamelyo mula sa mga kamelyo ng kaniyang panginoon.” Kaya maliwanag na sinasabi ng Bibliya na may mga kamelyo si Abraham noong pasimula ng ikalawang milenyo B. Hindi sang-ayon dito ang ilan. ang sabi sa Bibliya. (Gen.C. 24:10. —Gen.E. 12:16) Nang maglakbay ang lingkod ni Abraham patungong Mesopotamia. Iniulat ng New International Version Archaeological Study Bible: “Pinagtatalunan ng mga iskolar kung tama ang mga pagbanggit sa mga kamelyo dahil marami ang naniniwalang naging alaga lang ang mga hayop na ito noong mga A .Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham? NG mga kamelyo ay kasama sa mga hayop na ibinigay ni Paraon kay Abraham.

. Sa pasimula.C. binanggit sa Genesis 37:25-28 ang tungkol sa mga negosyanteng Ismaelita na gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng mga sangkap ng insenso sa Ehipto mga sandaang taon pagkamatay ni Abraham. malamang na nakitang puwede itong gamitin bilang hayop na pantrabaho.C.. ikinakatuwiran ng ibang mga iskolar na bagaman noong pagtatapos lang ng ikalawang milenyo naging pangkaraniwan ang pag-aalaga ng kamelyo. anupat nagpapahiwatig na mayroon nang ganitong hayop sa Mesopotamia pagsapit ng ikalawang milenyo. noong panahon ni Abraham.” Ang petsang ito—bago ang panahon ni Abraham—ay waring sinusuportahan ng natagpuang mga piraso ng ´ buto at iba pang arkeolohikal na mga labı. ang anumang mas maagang pagbanggit ng Bibliya sa mga kamelyo ay maituturing na isang anakronismo. o hindi tugma sa kronolohiya. pero dinagtagal.E.1200 B. at karne.]. mahabang panahon pa ang lumipas pagkamatay ni Abraham.” ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Naniniwala ang ilang iskolar na ang mga negosyante ng insenso mula sa Timog Arabia ay gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng kanilang mga kalakal sa gawing hilaga. Kaya ganito ang konklusyon ng The International Standard Bible Encyclopedia: “Hindi na ngayon maituturing na anakronismo ang pagbanggit sa mga kamelyo sa mga salaysay noong panahon ng mga patriyarka. 2011 17 .” Kung gayon.” samakatuwid nga. Kapansin-pansin. binabanggit ang gayong hayop [kamelyo] sa mga listahang cuneiform at makikita ito sa ilang pantatak. Sinasabi sa aklat na Civilizations of the Ancient Near East: “Ipinahihiwatig ng pagsasaliksik kamakailan na ang mga kamelyo ay inaalagaan sa timog-silangang Arabia noong mga ikatlong milenyo [B. dahil maraming arkeolohikal na ebidensiya ang nagpapatunay na mayroon nang mga alagang kamelyo bago pa man ang panahon ng mga patriyarka.E. pero waring ipinakikita ng katibayan na ginagamit na rin ito noon. Sinasabi rin sa aklat na iyon: “Sa Mesopotamia. katad. Binabagtas nila ang disyerto patungong Ehipto at Sirya at sa gayo’y natuto rin ang mga tagaroon na gumamit ng kamelyo. balahibo. Gayunman. Nariyan din ang nakasulat na mga katibayan. hindi naman ito nangangahulugan na hindi ginagamit ang kamelyo bago nito. Hindi pa marahil uso ang paggamit ng kamelyo sa sinaunang Gitnang Silangan noong pasimula ng ikalawang milenyo B.E. maaaring pinagkukunan lang ito ng gatas.C.C. Malamang na ang negosyong ito ay pangkaraniwan na noon pa mang 2000 B.

. Sinabi ni Propesor Alan Millard na ang mga balumbong ito.—Gawa 8:27. si Pablo ay “nag-aral . Hiniling ni Pablo kay Timoteo: “Pagparito mo.—Gawa 13:15. Robertson: “Malamang na ito ay mga kopya ng mga aklat ng Matandang Tipan. 15:21.” Ang ilan ay nakabibili ng kahit isang balumbon.. Kung Paano Ginamit ng mga Kristiyano ang mga Balumbon Magkagayunman. Hinggil sa “mga ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.—Gawa 5:34. nang isulat ni Pablo ang mga salitang ito.” Mula sa pagkabata.” isang iginagalang na guro ng Kautusang Mosaiko. sa paanan ni Gamaliel. tiyak na ang Salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa kaniya. Bilang isang matanda. ang bating na Etiope ay may isang balumbon noon sa kaniyang karo at “binabasa [niya] nang malakas ang propetang si Isaias. Kaya paano mababasa ng karamihan sa mga Kristiyano ang Salita ng Diyos? Ang sagot ay ipinahihiwatig sa unang liham ni Pablo kay Timoteo: “Habang ako ay papariyan. 28. na karamihan ay malamang na nasa magkakahiwalay na balumbon.’ Tiyak na mayaman siya kaya may sarili siyang kopya ng ilang bahagi ng Kasulatan. ang 39 na aklat ng Hebreong Kasulatan ay nahati na sa 22 o 24 na aklat. 2 Cor. Tiyak na matamang nakikinig ang lahat habang binabasa ang Salita ng Diyos. at ang mga balumbon. magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa. at pag-uwi ng bahay. Anong klaseng mga balumbon at pergamino ang tinutukoy ni Pablo? Bakit niya ipinakukuha ang mga ito? At ano ang matututuhan natin sa kahilingang ito? Noong kalagitnaan ng unang siglo C. Halimbawa. ay “abot-kaya pa rin ng mga taong nakaririwasa. Kaya makatuwiran lang na magkaroon si Pablo ng personal na kopya ng mga balumbon ng Salita ng Diyos. bagaman napakamahal.E.Roma Troas ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon. malamang na pi- 18 .” (2 Tim. dalhin mo ang balabal na iniwan ko sa Troas kay Carpo. 2011 pergamino” sa talatang ito. 4:13) Ipinahihiwatig nito na maraming aklat si Pablo. Lalo Na ang mga Pergamino’ Efeso I NIUTOS iyan ni apostol Pablo sa kaniyang kapuwa misyonerong si Timoteo.” (1 Tim. iilan lamang noon ang may sariling mga balumbon ng Banal na Kasulatan. isang tradisyong sinusunod ng mga lingkod ng Diyos mula pa noong panahon ni Moises. kinailangan ni Timoteo na “magsikap” sa pagbabasa nang malakas para makinabang ang mga walang sariling kopya ng Kasulatan. sinabi ng iskolar ng Bibliya na si A. Sa lahat ng aklat niya. lalo na ang mga pergamino. 22:3.” Siya’y ‘may kapangyarihan sa ilalim ni Candace na reyna ng mga Etiope at namamahala sa lahat ng kayamanan nito. yamang mas mahal [at mas matibay] ang pergamino kaysa sa papiro. 3:15. . T. 4:13) Ang pangmadlang pagbabasa ay bahagi ng pagpupulong ng mga kongregasyong Kristiyano noon.

ang tanyag na Dead Sea Scroll of Isaiah ay halos 7. 8) Malamang na isinulat niya ito noong mga 65 C. nakiusap si Pablo kay Timoteo: “Gawin mo ang iyong buong makakaya na makarating bago ang taglamig. pinagpala tayo kung may sarili tayong kopya ng kumpletong Bibliya! Ang iba nga ay may ilang kopya at iba’t ibang edisyon.” (2 Tim. 1:16. lalo na ang mga pergamino. Sa katunayan. Halimbawa.E. malamang na hindi niya ito kayang dalhing lahat sa kaniyang paglalakbay. Sa katunayan. (2 Tim. at kadalasan nang binabalot ng tela o inilalagay sa banga bilang proteksiyon. ang pakiusap ni Pablo kay Timoteo na ‘dalhin ang mga balumbon. sa panahon ng paguusig ni Nero. 4:6) Kaya naman gustung-gusto ni Pablo na madala sa kaniya ang mga balumbon. Maliwanag na ito ang dahilan kung bakit lagi siyang masigla at aktibo sa paglilingkod sa Diyos at nakapagpapatibay sa marami. Lumilitaw na iniwan niya ang ilan nito sa Troas. Hinahangad mo rin bang ipaglaban ang mainam na pakikipaglaban ng pananampalataya hanggang sa katapusan. sa kaibigan niyang si Carpo. Malamang na nasa Efeso pa rin si Timoteo nang matanggap niya ang kahilingan ni Pablo. Mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang korona ng katuwiran.600 kilometro kung daraan sa Troas. ang Roma ay mga 1. Ang mga balumbon ay mayroon ding hawakang kahoy sa magkabilang dulo. Malamang na hindi kaya ng karamihan sa mga Kristiyano na magdala ng marami nito sa kanilang pangangaral. 4:21) Hindi iniulat sa Bibliya kung may nasakyang barko si Timoteo para makarating sa Roma sa panahong binanggit ni Pablo. Bagaman nakatitiyak na naipaglaban na niya ang mainam na pakikipaglaban hanggang sa katapusan. dapat din nating linangin ang pananabik na magkaroon ng mas malalim na kaunawaan sa Kasulatan. ang ikalawang liham kay Timoteo ang pinakahuling isinulat. Sa ngayon. Mas mahigpit na ngayon ang pagbibilanggo.” (2 Tim. 1:3) Mula sa Efeso. hangad pa rin niyang mapalakas ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. gaya ni Pablo? Gusto mo bang makapanatiling aktibo sa espirituwal at handa sa pakikibahagi sa gawaing pagpapatotoo hangga’t ipinahihintulot ni Jehova? Kung gayon. sundin ang payo ni Pablo sa mga Kristiyano. Ano ang matututuhan natin sa kahilingan ni Pablo na dalhin sa kaniya “ang mga balumbon. natakbo ko na ang takbuhin hanggang sa katapusan . Sa 14 na kinasihang liham ni Pablo. 4:7. Gaya ni Pablo. Makikita sa huling bahagi nito ang kaniyang personal na kahilingan. 4:16. .—1 Tim. Ano ang Matututuhan Natin kay Pablo? Bago sabihin ang kahilingan niya. Kaya ang mga balumbon ay mabigat. Sa liham ding iyon. ay sumulat: “Naipaglaban ko na ang mainam na pakikipaglaban. “Laging bigyang-pansin ang iyong sarili at ang iyong turo” sa pamamagitan ng masigasig at palagiang pag-aaral ng Bibliya. na makukuha na ngayon ng mas maraming tao at mas kumbinyente nang gamitin kaysa sa mga balumbon.3 metro ang haba. lalo na ang mga pergamino”? Nasasabik pa rin siya sa Salita ng Diyos kahit sa pinakamahirap na yugtong ito ng kaniyang buhay. Bagaman si Pablo ay may sariling kopya ng ilang balumbon ng Kasulatan. . .nag-uusapan ng mga pamilya ang binasa sa pulong. si Pablo. nakikini-kinita na niyang papatayin siya.’ ang isa sa pinakahuling kahilingan niya na nakaulat. Mahahaba ang mga balumbon. (1 Tim. na nakabilanggo sa Roma sa ikalawang pagkakataon.

ang Lupong Tagapamahala sa ngayon ay nagpapayo sa mga elder na magsikap sa pagganap ng mabigat na pananagutang magpastol sa kawan ng Diyos. Hindi sila dapat ‘magkagatan at maglamunan sa isa’t isa. 5:2) Pag-uusapan din natin ang tamang paraan ng pagpapastol. at ano ang tatalakayin natin sa seryeng ito? 4. 2011 . Pastulan ang Kawan ng Diyos Hinimok ni Pedro ang matatandang lalaki noong unang siglo na magkaroon ng makadiyos na pangmalas sa kawan na ipinagkatiwala sa kanila. Naghahanap ang Diyablo ng mga pagkakataon para lamunin tayo. Kanino tayo nakikipaglaban. kung minsan ay kailangan natin ang tulong ng kuwalipikadong matatanda. Sa halip. 2. Ano ang sitwasyon ng mga Kristiyano nang isulat ni Pedro ang kaniyang unang liham? 2. 5 Isinulat ng apostol na ang matatandang lalaki ay dapat ‘magpastol sa kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. hindi napipilitan. Sa susunod na artikulo. 5: 6. pag-aaralan natin kung paano ‘maisasaalang-alang ng kongregasyon yaong mga nagpapagal at namumuno’ sa kawan. Para makatayong matatag laban sa kaniya. 3 Talakayin natin kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyong magpastol sa ‘kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. 2 Ganiyan din ang sitwasyon natin sa ngayon. (Gal. yamang alam natin na sa kaniya tayo nakikipagbuno. 5:2.’ (1 Ped. Ano ang dapat na maging pangmalas ng matatandang lalaki sa kawan? Ilarawan. (Basahin ang 1 Pedro 5:1. (Apoc. ang mga elder sa kongregasyon ay dapat “magpastol sa kongregasyon ng Diyos.“PASTULAN NINYO ANG K AWAN NG DIYOS NA NASA INYONG PANGANGALAGA” “Pastulan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangalaga. 12:12) At malapit nang dumating ang “malaking kapighatian gaya ng hindi pa nangyayari mula nang pasimula ng sanlibutan. 5:12) Ang pagtalakay sa mga ito ay tutulong sa atin na makatayong matatag laban sa ating pinakamahigpit na Kalaban. Para magawa ito. 24:21) Tulad ng unang-siglong mga Kristiyano. (1 Tes.”—1 PED. 6:12. Hindi ba aalagaan mo silang mabuti at pakakainin? Kung magkasakit ang isa sa kanila. Ang Diyablo ay “gumagala-gala.’ Napakahalagang kilalanin nila na ang kawan ay pag-aari ni Jehova at ni Jesu-Kristo. Ang mga elder ay magsusulit sa paraan ng pangangalaga nila sa mga tupa ng Diyos. na binili niya ng dugo ng kaniyang sariling Anak. Ipagpalagay na inihabilin sa iyo ng isang matalik na kaibigan ang kaniyang mga anak habang wala siya. pinaalalahanan niya sila bilang mga kapuwa matatanda.’—Gal.) Bagaman itinuturing na isang haligi sa kongregasyon. kailangan nilang ‘panatilihin ang kanilang katinuan’ at ‘magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. —Efe. kundi maluwag sa kalooban. 2:9) Katulad ni Pedro. 5.” (Mat.’ dahil baka ‘maglipulan sila sa isa’t isa. 20 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. I SINULAT ni apostol Pedro ang kaniyang unang liham bago pag-usigin ni Nero ang mga Kristiyano sa Roma.’ (1 Ped. 5:15. Gusto niyang patibayin ang mga kapatid. 8) Kailangan din nilang panatilihin ang pagkakaisa.” (Gawa 20:28) Lagi nilang inii4 1. si Pedro ay hindi nagsalita sa matatanda na para bang nakatataas siya sa kanila. dapat din nating iwasan ang pagtatalu-talo. hindi ba ipagagamot mo siya? Sa katulad na paraan.” na naghahanap ng mga Kristiyanong masisila. 3.

35) Napakatapang nga niya! Posibleng muntik na siyang masakmal ng hayop na iyon! Pero pilit pa rin niyang iniligtas ang tupa.’ (1 Sam. at pinangangalagaan ng mga elder ang kawan. 8 Inaakay rin ng pastol ang kawan tungo sa madamong pastulan at lugar na may tubig. ang mga elder ay kailangang magbantay laban sa tulad-leong pagsalakay ng Diyablo. (Basahin ang Judas 22. 7 Sa ngayon. Baka kailangan nilang payuhan ang mga kapatid na walang kamalaymalay na natutukso ng mga silo ni Satanas. 31:40) Isinasapanganib pa nga nila ang kanilang buhay para sa mga tupa. Saan inaakay ng mga elder ang kawan. ang Salita ng Diyos. anupat pinasisigla sila na palaging dumalo sa mga pulong para makakain nang husto at makatanggap ng “kanilang pagkain sa tamang panahon. inaakay ng mga elder ang kawan patungo sa kongregasyon. hindi ito magagawa ng mga elder kung walang tulong ni Jehova. Ano ang pananagutan ng mga pastol noon? 7. Magiliw nilang inaalagaan ang nasugatang tupa. Sa katulad na paraan. pinoprotektahan. Baka sinisikap ng isang naligaw na tupa na bumalik sa kawan. 6 Isipin ang mga pananagutan ng mga pastol noong panahon ng Bibliya. Paano maaaring agawin ng mga elder ang mga tupa mula sa pagkakasakmal ni Satanas? balbas ng mabangis na hayop. magiliw na ipinaliliwanag sa kaniya ng mga elder ang 8. 2011 21 . (Gen. Sinabi ni David na ‘sinunggaban niya ang balbas niyaon at pinabagsak iyon at pinatay. gaya ng leon at oso. wika nga. dapat protektahan ng mga elder sa ngayon ang “mga tupa” na nasa kanilang pangangalaga sip na ang bawat tupa ay binili ng mahalagang dugo ni Kristo Jesus.Gaya ng mga pastol noon. Sa halip na pagalitan. maililigtas nila ang tupa. 24:45) Baka kailangang gumugol ang mga elder ng karagdagang panahon para tulungan ang mga maysakit sa espirituwal na tumanggap ng nakapagpapalusog na Salita ng Diyos. Iniligtas ng kabataang pastol na si David ang kaniyang kawan mula sa mababangis na hayop. Yamang magsusulit sila. at paano? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 17: 34. Kung susunggaban ng mga elder ang 6. Baka kailangan ang lakas ng loob para maagaw ang tupa mula sa pagkakasakmal ng Diyablo.) Siyempre pa. pinakakain. Kailangan nilang tiisin ang init ng araw at ang lamig ng gabi sa pagbabantay sa kawan. 23.” (Mat. anupat binebendahan ito at ginagamitan ng nakagiginhawang pamahid.

Hindi Napipilitan Kundi Maluwag sa Kalooban 11 Ipinaalaala rin ni Pedro sa matatandang lalaki kung ano ang dapat at di-dapat na maging saloobin kapag nagpapastol sa kawan ng Diyos. 34:16) Ang pagkakapit ng mga simulain sa Bibliya ay makatutulong sa mahihina para muling lumakas sa espirituwal. 10. Ang isang paraan para maging timbang ay ang pagaanyaya sa iba na sumama paminsan-minsan sa kanilang Pampamilyang Pagsamba.) Gaya ng balsamo sa Gilead. 13 Kailangang maging timbang ang mga elder sa kanilang mga pananagutan bilang pastol at sa mga obligasyon nila sa kanilang pamilya. 8:22. Ganiyan ang ginawa ni Masanao. sila ay banayad na “gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. isang elder sa Japan. nagpapaliwanag kung ano ang posibleng sakit mo. kundi maluwag sa kalooban. Gagawin nito ang lahat para sa kaniyang anak. Sa nakalipas na mga taon. 12 Iwasan ang Di-tapat na Pakinabang —Pastulan ang Kawan Nang May Pananabik 14 Hinimok din ni Pedro ang matatanda na pastulan ang kawan “hindi dahil sa pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. 8) Nauunawaan ni Pablo ang damdamin ng isang nagpapasusong ina sa anak nito. 9 Kapag may sakit ka. (Juan 21:15-17) Dahil sa pag-ibig.” (Basahin ang Santiago 5:14. (Mat. na para bang “pinapahiran siya ng langis sa pangalan ni Jehova. pera. (1 Cor. at panahon para magawa iyon. 15. ang nag-uudyok sa mga elder na maglingkod sa kawan. Ano ang nag-uudyok sa mga elder na magpastol sa kawan ng Diyos nang maluwag sa kalooban? Hanggang saan dapat ipakita ng mga elder ang pagiging mapagsakripisyo? Sa pangangalaga sa mga tupa. Nang maglaon. (Jer. Sa ano dapat na maging timbang ang mga elder? 14.” Ang gawain ng mga elder ay umuubos ng 12. ang Salita ng Diyos ay nakagiginhawa sa maysakit.” Ano ang nag-uudyok sa kanila na maglingkod sa mga kapatid nang maluwag sa kalooban? Ano nga ba ang nag-udyok kay Pedro para pastulan at pakainin ang mga tupa ni Jesus? Ang kaniyang pag-ibig sa Panginoon.” (1 Tes. kundi para sa kaniya na namatay para sa kanila. 9.” at paano nila matutularan si Pablo sa bagay na ito? 22 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Hanggang saan ipinakita ni Pablo ang pagiging mapagsakripisyo? 13. ang mga elder ay ‘hindi na nabubuhay pa para sa kanilang sarili. 22:37-39) Nagsasakripisyo sila nang hindi napipilitan. nalugod si Pablo at ang kaniyang mga kasama na ibahagi sa kanila ‘hindi lamang ang mabuting balita ng Diyos. 15) Ang pag-ibig na ito. kundi may pananabik. inanyayahan niyang sumama sa pag-aaral ng kanilang pamilya ang mga binata’t dalaga at ang mga pamilyang may ama na hindi Saksi. aling doktor ang pipiliin mo? Ang isa na nagmamadali at nagrereseta agad para matingnan ang susunod na pasyente? O ang isa na nakikinig na mabuti. kung paanong tinularan niya si Jesus. 15. malaki ang maitutulong ng mga elder kung pakikinggan nila ang ikinababahala ng may-sakit na tupa at mananalanging kasama niya. Bakit dapat magbantay ang mga elder laban sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. 2011 . tinutularan nila si apostol Pablo. kalakip ang pag-ibig nila sa Diyos at sa kanilang mga kapatid. Dapat itong gawin ng mga elder nang “hindi napipilitan.’ Sa paggawa nito. (1 Tim.mga simulain sa Bibliya at ipinakikita kung paano maikakapit ang mga ito sa kaniyang buhay. 11:1) Dahil sa magiliw na pagmamahal sa mga kapatid sa Tesalonica. anupat bumabangon kahit hatinggabi para pasusuhin ito. Ezek. 5: 14. kundi maluwag sa kalooban. Paano dapat asikasuhin ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? 11. 2:7. 5:8) Ang panahong ginugugol ng mga elder para sa kongregasyon ay mahalagang panahon na para sana sa kanilang pamilya. at nagsasabi kung paano ka maaaring gamutin? 10 Kaya naman ang mga elder ay nakikinig sa isang maysakit sa espirituwal at tumutulong sa paggamot sa sugat. ang ilang natulungan ni Masanao ay naging mga elder at tumulad sa kaniyang magandang halimbawa. Oo. kundi gayundin ang kanilang sariling mga kaluluwa.’ (2 Cor. anupat handang gamitin ang kanilang lakas.

dapat suriin ng mga brother na “umaabot sa katungkulan ng tagapangasiwa” kung ano ang kanilang motibo.’ (Basahin ang 1 Pedro 5:3. (Apoc. Ano ang ibig sabihin ng pagpapastol sa kawan nang “may pananabik”? 17. (1 Tim.” Kitang-kita ang panganib na ito sa maluhong pamumuhay ng mga lider ng relihiyon ng “Babilonyang Dakila” samantalang naghihirap naman ang maraming tao. Iniiwasan nilang ‘mamanginoon sa mga mana ng Diyos. hindi siya ‘kumain ng pagkain mula sa sinuman nang walang bayad. 18. Alam nila na para maabot nila ang puso ng isa at maudyukan siyang tumahak sa matuwid na landas.” Makikita ito sa kanilang mapagsakripisyong saloobin sa pagtulong sa kawan.” (Gawa 20:28-30) Sinabi ni Pablo kay Tito na magpatuloy sa “pagpapayo at pagsaway taglay ang lubos na awtoridad. siya’y ‘nagtrabaho at nagpagal gabi at araw. kahit kailangan nilang gumawa ng gayong aksiyon. Hindi Namamanginoon sa Kawan Kundi Nagpapakita ng Halimbawa 17 Gaya ng natalakay na. mauunawaan ng mga elder kung bakit dapat din silang magpunyaging alisin ang makasanlibutang tendensiya na maghangad ng awtoridad sa iba. pero mali ang kanilang motibo. Paano matutularan ng mga elder ang pagpapakita ni Jesus ng magandang halimbawa? Bilang Repaso ˙ Bakit angkop na paalalahanan ni Pedro ang kapuwa niya matatanda na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ˙ Paano dapat pastulan ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? ˙ Ano ang nag-uudyok sa mga elder na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Gayunman. (Gal. hindi nila pinipilit ang kawan na maglingkod kay Jehova. pero hindi sila naghihintay ng kabayaran. 5:26) Nauunawaan ng mga elder na magkakaiba ang mga tupa. 18 Sa ngayon. 3:8) Maraming elder sa ngayon. Nakita ni Pedro na kailangang mabigyan ng babala ang kapuwa niya matatanda tungkol sa panganib na magpastol sa kawan dahil sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. sinisikap ng mga elder na bigyang-dangal ang mga nasasangkot.—Basahin ang Marcos 10:42-45.) May mga pagkaka16. Nasasabik silang tulungan ang mga kapatid na maglingkod kay Jehova nang may kagalakan.—1 Tes. Ano ang dapat tandaan ng mga elder kapag gumagawa ng aksiyon para protektahan ang kawan? 20. Gaya ng mga namamahala sa mga bansa. 16 Ang mga elder ay nagpapastol sa kawan nang “may pananabik.” (Tito 2:15) Gayunman. 3:1) Nanaisin naman ng mga elder na tapatang suriin ang kanilang sarili kung naghahangad silang magkaroon ng awtoridad o maging prominente gaya ng ilang apostol. kung minsan ay kailangang maging matatag ang mga elder. 2011 23 .’ (2 Tes. Bagaman isa siyang apostol at puwedeng maging “magastos na pasanin” para sa mga Kristiyano sa Tesalonica. ang nagpapakita ng magandang halimbawa sa bagay na ito. 15 Nagpakita si Pablo ng magandang halimbawa para sa mga elder. halimbawa’y kapag pinoprotektahan ang kawan laban sa “mapaniil na mga lobo. 19. kasama na ang mga naglalakbay na tagapangasiwa. hindi sila naglalagay ng “magastos na pasanin” sa sinuman. 20 Ang magandang halimbawa ni Kristo ay nag-uudyok sa mga elder na ibigin ang kawan. Kung ang mga apostol ay nagkaproblema sa bagay na ito. (Juan 13:12-15) Naaantig ang puso natin habang binabasa kung paano niya tinuruan ang mga alagad na mangaral at gumawa ng alagad. ni hinihimok man nilang gawin ito ng kawan para lang makipagpaligsahan. (a) Bakit may mga pagkakataong nahirapan ang mga apostol na unawain ang turo ni Jesus tungkol sa kapakumbabaan? (b) Anong sitwasyon ang posibleng katulad nito sa ngayon? ´ taong nagsikap umabot ng mga pribilehiyo ang mga apostol ni Jesus. Bagaman tinatanggap nila ang paglalaan ng mga kapatid. 2:9.’ Sa halip. 19 Totoo. dapat tandaan ng mga elder na ang kawan na pinapastulan nila ay pag-aari ng Diyos at hindi kanila. gusto nilang magkaroon ng prominenteng posisyon.malaking panahon. 3) Dapat magbantay ang mga elder sa ngayon laban sa ganitong tendensiya. 18:2. kabaitan ang kailangan at hindi kabagsikan.

isa sa mga unang itinatag sa Europa. Ti- nangka niyang bumalik.”—1 TES. Ano ang mga dahilan ng mga Kristiyano sa Tesalonica para bigyan ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon ang matatandang lalaki? 1. 3 Ang mga kapatid na nangunguna sa mga Kristiyano sa Tesalonica ay mga baguhan kung ikukumpara kay Pablo at sa mga kasama niyang naglalakbay.’—Basahin ang 1 Tesalonica 5:12. I SIPING kabilang ka sa unang-siglong kongregasyon sa Tesalonica. (1 Tes. Maaaring nag-atas siya ng matatandang lalaking mangunguna. ang mga Judio ay bumuo ng pangkat ng mga mang-uumog para mapaalis sina Pablo at Silas. Anong gantimpala ang maaasahan ng mga elder? isang pangako. 2011 . 13. 2 Kaya naman mauunawaan natin kung bakit nag-aalala si Pablo nang iwan niya ang bagong-tatag na kongregasyon sa Tesalonica. at sila’y natakot. Ang mga katulong na pastol naman na kabilang sa “ibang mga tupa” ay magkakaroon ng pribilehiyong magpastol sa kawan ng Diyos sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng “punong pastol. 5:12. 3:2) Nang mag-uwi si Timoteo ng mabuting ulat.’ (Fil.” 21 Tinapos ni Pedro ang pagpapayo sa matatandang lalaki sa pamamagitan ng pagtukoy sa 21. 2:3) Ang mga elder sa ngayon ay napakikilos ding tularan ang halimbawa ni Jesus.” (Juan 10:16) Tatalakayin sa susunod na artikulo ang mga paraan kung paano makikipagtulungan sa kanila ang mga miyembro ng kongregasyon. Hindi pa rin sila gaanong makaranasan kung ihahambing sa matatanda sa Jerusalem. “ISAALANG-ALANG YAONG MGA NAGPAPAGAL SA GITNA NINYO” “Isaalang-alang yaong mga nagpapagal sa gitna ninyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo. pero “humarang si Satanas” sa kaniyang landas. Gumugol si apostol Pablo ng maraming panahon para patibayin ang mga kapatid doon. gaya ng ginawa niya sa ibang mga kongregasyon. Malamang na inisip ng mga Kristiyanong naiwan doon na wala na silang masasandigan. Kaya isinugo niya si Timoteo para patibayin ang kongregasyon.Ang kaniyang kapakumbabaan ay nakaantig sa puso ng mga alagad niya. 2. Kasama sa mga isinulat ni Pablo ang payo na ‘isaalang-alang yaong mga namumuno sa kanila. anupat napakilos silang tumahak sa landasing nagpapakita ng ‘kababaan ng pag-iisip na itinuturing na ang iba ay nakatataas sa kanila. 2:18. at nais naman nilang maging “halimbawa sa kawan. (Gawa 14:23) Pero nang maitatag ang kongregasyon. napasigla si Pablo na sulatan ang mga taga-Tesalonica. (a) Ano ang sitwasyon ng kongregasyon sa Tesalonica nang una silang sulatan ni Pablo? (b) Ano ang ipinayo ni Pablo sa mga taga-Tesalonica? 24 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Wala pa kasing isang taon ang kongregasyon! Pero angkop lang na pahalaga3.) Ang pinahirang mga tagapangasiwa ay ‘tatanggap ng di-kumukupas na korona ng kaluwalhatian’ sa langit kasama ni Kristo. (Basahin ang 1 Pedro 5:4.

kundi bilang ang salita ng Diyos. Maaaring may mga kapatid na hindi likas na palakaibigan. Sa katulad na paraan. 4:8. 2011 4. 16:20) Palibhasa’y di-sakdal.” anupat “maingat na sinusuri ang Kasulatan sa araw-araw. sinisikap pa rin ng mga elder na maging maunawain at ‘makasumpong ng mabuti’ sa kanila. (a) Anong halimbawa ni Pablo ang tinularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica? (b) Bakit maaaring maging hamon sa mga elder sa ngayon na tularan si Pablo? 8. Pero habang ginagawa niya ang buong makakaya na maging banayad sa lahat. Gayunman. Binabanggit kasi sa Bibliya na “higit na mararangal ang pag-iisip ng mga [taga-Berea] kaysa roon sa mga nasa Tesalonica. 8. 24:45) Sa pangangasiwa ng uring alipin. at sa ilang wika. 7. 5. 13:17) Ipinaaalaala niyan sa atin ang isang pastol na hindi natutulog para protektahan ang kaniyang kawan. 2:13) Tiyak na nagpagal ang matatandang lalaking iyon para mapakain sa espirituwal ang kongregasyon. maaaring mahirap sa isang elder na magkaroon ng positibong pangmalas sa bawat kapatid.han ng mga miyembro ng kongregasyon ang matatandang lalaking ito.” Ang kahilingang ito ni Pablo ay sinundan ng payo na ‘makipagpayapaan sa isa’t isa. asamblea. (Kaw. ang tinutukoy rito ay ang mga Judiong taga-Tesalonica sa pangkalahatan. hindi ba dapat siyang papurihan sa pagsisikap niyang maging mahusay na pastol sa ilalim ni Kristo? 8 Tayong lahat ay may dahilan para “maging mapagpasakop” sa mga elder. ang mga elder sa ngayon ay napupuyat din sa pagtulong sa mga may 6. hindi ang mga Kristiyano roon.’ (Heb. (Mat. Para matugunan ang espirituwal na pangangailangan ng kongregasyon. may makukuha silang Watch Tower Publications Index 4 at Watchtower Library sa CD-ROM.” (Gawa 17:11) Gayunman.’ Kung naroon ka sa Tesalonica noon. Naisip mo na ba kung gaano kahabang panahon ang ginugugol ng mga elder sa paghahanda ng mga bahagi sa mga pulong. ‘Tinanggap ng mga naging mananampalataya roon ang salita ng Diyos. may mabuting dahilan sila para “bigyan [ang matatanda] ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon sa pag-ibig. ‘nagbabantay sila sa ating mga kaluluwa. gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak.) Handa pa nga niyang ‘ibahagi ang kaniyang sariling kaluluwa’! Dapat siyang tularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica. . 7 Bilang pagtulad kay Pablo. at kombensiyon? 6 Naaalaala ng matatandang lalaki sa Tesalonica ang halimbawang ipinakita ni Pablo sa pagpapastol sa kawan. 5 Sa ngayon. ‘Pinahahalagahan ba ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang Salita ng Diyos?’ baka maitanong mo. si Pablo ay “naging banayad . 9. “Nagpapagal” Nang makaalis na sina Pablo at Silas patungong Berea. inaalagaan ng mga Kristiyanong pastol sa ngayon ang kawan.’ (1 Tes. lubusan mo kayang pahahalagahan ang ginagawa ng matatanda? Ano ang pangmalas mo sa “kaloob na mga tao” na inilaan ng Diyos sa kongregasyon sa pamamagitan ni Kristo?—Efe. ang tapat at maingat na alipin ay naglalaan ng “pagkain sa tamang panahon” para sa kawan ng Diyos. Paano masasabing ang mga elder sa ngayon ay ‘nagbabantay sa ating mga kaluluwa’? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Gaya ng isinulat ni Pablo. . . paano ‘nagpagal’ ang matatandang lalaki sa Tesalonica? Bilang pagtulad kay Pablo. na “nagpapagal” at “namumuno” sa kongregasyon at “nagpapaalaala” sa mga kapatid. tiyak na nagturo sila sa kongregasyon gamit ang Kasulatan. hindi bilang salita ng mga tao. Hindi lang siya naobligang gawin ito. ang mga elder ay gumugugol ng maraming oras sa paghahanda ng mga bahagi sa pulong upang maiharap ito sa epektibong paraan. Oo. Gaya ng tinalakay sa naunang artikulo. Bakit isang ‘pagpapagal’ para sa matatandang lalaki noong panahon ni Pablo ang pagtuturo sa kongregasyon? Bakit ganiyan din ang sitwasyon sa ngayon? 25 . Ang mga miyembro ng kongregasyon ay maaaring sagana sa saligBibliyang literatura. ang mga elder ay nagpapagal para mapakain sa espirituwal ang kanilang mga kapatid.” (Basahin ang 1 Tesalonica 2:7.

‘nagaganap ang lahat ng bagay nang disente at ayon sa kaayusan. Sa orihinal na wika.” Hindi isang “punong tagapangasiwa” ang tinutukoy niya kundi ang lahat ng matatandang lalaki sa kongregasyon.” Dito. ang karamihan sa mga elder ay tumatayo sa harap ng kongregasyon at nangangasiwa sa mga pulong.—1 Tim. ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng “pagtayo sa harap” at maisasaling “nangangasiwa. Nang makita ng mga kapatid ang unang relief team na dumating sa Bothingone kasama ang dati nilang tagapangasiwa ng sirkito. Pero talagang pinahahalagahan ng mga natutulungan nila ang kanilang paglilingkod. ang mga brother na kasama sa Hospital Liaison Committee ay ginigising kapag may emergency.” (Efe. 12. 2011 . anupat tinutulungan ang lahat na magpasakop kay Jehova.problema sa kalusugan. Talagang pinahahalagahan natin ang kanilang tulong kapag napapaharap tayo sa gayong sitwasyon! 9 Ang mga elder sa mga Regional Building Committee at sa mga relief committee ay nagpapagal sa pagtulong sa mga kapatid. emosyon. 14:40. 10 Maraming elder sa ngayon ang nagaasikaso ng iba pang mga gawain. pinag-uusapan ng mga elder kung paano pangangalagaan ang kongregasyon. Sa ngayon. ang relief team ay dumaan sa lugar kung saan nagkalat ang mga bangkay. ang terminong ‘pamumuno’ ay maliwanag na sumasaklaw hindi lang sa pagtuturo sa kaniyang mga anak kundi pati sa pangunguna sa pamilya at sa pagkakaroon ng “mga anak na nagpapasakop. Tuwing ikatlong buwan. 13 Para makapamunong mabuti sa kawan. napasigaw sila: “Nandito ang circuit overseer natin! Iniligtas tayo ni Jehova!” Ipinagpapasalamat mo ba na araw at gabing nagpapagal ang mga elder? Ang ilang elder ay inaatasang maglingkod bilang miyembro ng mga espesyal na komite para humawak ng mabibigat na hudisyal na kaso. Sino ang namumuno sa kongregasyon. ang mga elder ay nangunguna sa kongregasyon. 10. Sinabi ni Pablo na ang tagapangasiwa ay dapat na “isang lalaking namumuno sa kaniyang sariling sambahayan sa mahusay na paraan. Ginamit din ang salitang “namumuno” sa 1 Timoteo 3:4. nangunguna. Baka nga mas mabilis kung isang elder lang ang gagawa ng lahat ng desisyon. Binabasa ng mga elder ang mga liham mula sa tanggapang pansangay at sinusunod ang mga tagubiling nagtataguyod ng “pagkakaisa sa pananampalataya. Karapatdapat sila sa ating buong-pusong pagsuporta! Kuning halimbawa ang ginawang pagtulong nang humagupit ang Bagyong Nargis sa Myanmar noong 2008. 13) Dahil sa pagsisikap ng masisipag na elder. sa Reference Bible) Sinabi rin ni Pablo na ang matatandang iyon ay “nagpapagal. o espirituwalidad. Sa kanilang miting. 5:12. bakit maaaring gumugol ang mga elder ng mahabang panahon bago makabuo ng desisyon? 26 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. tlb. Tunguhin nilang ikapit ang mga simulain ng Bibliya sa pangangaila11 11. Anong mga gawain ng mga elder ang di-gaanong napapansin ng mga mamamahayag? “Namumuno sa Inyo” Sinabi ni Pablo na ang masisipag na matatandang lalaki sa Tesalonica ay “namumuno” sa kongregasyon. 3:5. ino-audit ang account ng kongregasyon. Para makarating sa Kongregasyon ng Bothingone sa nasalantang rehiyon ng Irrawaddy Delta. 6:2-4.” Oo.” (1 Tes. Ang kalihim ng kongregasyon ang nag-aasikaso sa buwanan at taunang ulat ng paglilingkod sa larangan. [na] may mga anak na nagpapasakop nang buong pagkaseryoso. Halimbawa. Ang bagong terminong “koordineytor ng lupon ng matatanda” ay tumutulong sa atin na ituring ang lahat ng elder bilang mga miyembro ng nagkakaisang lupon. ang koordineytor ng lupon ng matatanda ang gumagawa ng iskedyul ng mga pulong. Pero bilang pagsunod sa halimbawa ng unang-siglong lupong tagapamahala. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang nagagawa. 12 Ang ‘pamumuno’ sa kongregasyon ay hindi lang basta pagtuturo.’—1 Cor.—Mat. 4: 3. malayang pinag-uusapan ng mga lupon ng matatanda ang mga bagay-bagay gamit ang Kasulatan. Ang tagapangasiwa ng paaralan naman ang gumagawa ng iskedyul ng paaralan. at ano ang nasasangkot dito? 13. Halimbawa.

—Gawa 15: 2. Kapag magkakaiba sila ng opinyon. Siyempre pa. Kaya naman kailangang linangin ng mga elder ang kapakumbabaan at gumawang magkakasama bilang nagkakaisang lupon. itinampok ni Pablo ang isang mahirap pero mahalagang gawain ng matatandang lalaki: ang pagpapaalaala sa kawan. si Pablo lang ang gumamit ng isang terminong Griego na isinaling “paalalahanan. gugugol ito ng panahon. Mabisa itong magagawa kung ang bawat elder ay maghahanda para sa kanilang miting. 7.ngan ng kongregasyon. Pinahahalagahan mo ba ang pagkakaisa ng lupon ng matatanda? Bakit? nas na guluhin ang unang-siglong kongregasyon. gaya ng nangyari noong pag-usapan ng unang-siglong lupong tagapamahala ang tungkol sa pagtutuli. baka kailangan ang karagdagang panahon at pagsasaliksik para makabuo ng desisyon salig sa Kasulatan. tiyak na gusto rin niyang sirain ang kapayapaan ng kongregasyon sa ngayon. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. 28. 14 Ano kaya ang mangyayari kung ipipilit ng isang elder ang gusto niya o hihikayatin niya ang iba na pumanig sa kaniyang mga ideya? O paano kung may maghasik ng pagkakabahabahagi. Ano ang motibo ng mga elder kapag nagpapayo sa mga kapatid? Pinahahalagahan mo ba ang iba’t ibang paraan ng pagpapastol ng mga elder sa kongregasyon? .” Maaari 15 15. anupat isinasaalang-alang ang Kasulatan at mga tagubilin ng uring tapat at maingat na alipin. Talagang pinahahalagahan natin ang kapakumbabaan ng mga elder na nagtutulungan bilang isang lupon! “Nagpapaalaala sa Inyo” Pagkatapos. gaya ng paghahangad na maging prominente. Baka gamitin niya ang makasariling tendensiya ng tao. 12-14. 10) Siguradong maaapektuhan ang buong kongregasyon. 6. gaya ng ginawa ni Diotrepes noon? (3 Juan 9. Kung tinangka ni Sata14.

ang mga elder ay di-sakdal at posibleng makapagsalita ng mga bagay na pagsisisihan nila sa bandang huli. 18 ˙ ˙ ˙ ˙ Natatandaan Mo Ba? Bakit dapat pahalagahan ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang mga nangunguna sa kanila? Paano nagpapagal para sa iyo ang mga elder sa inyong kongregasyon? Paano ka nakikinabang sa pamumuno ng mga elder? Kapag pinaaalalahanan ka ng isang elder. 20. kundi nakapipighati. Ano ang makabubuting isaisip ng mga elder kapag nagpapayo? 17. hindi upang hiyain kayo. (Basahin ang 1 Tesalonica 2:11. 12:11) Kaya malamang na nagbubulay-bulay muna ang mga elder at nananalangin bago lapitan ang isang kapatid para paalalahanan ito. Sa katulad na paraan. Suportahan ang gawaing pinangungunahan ng mga elder. Kaya lang. Bukod diyan. Sant. Maaaring sumama ang loob mo sa paraan ng pakikipag-usap ng doktor. ano ang dapat mong tandaan? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. puwede mong ipakita ang iyong pagpapahalaga sa pamilya ng mga elder. Ano ang dapat mong tandaan kapag pinapayuhan ka ng isang elder? Ipagpalagay nang mayroon kang sakit na hindi matukoy. at nagpapaalaala sa atin. 17 Sabihin pa. kapag nagpapagal ang isang elder sa kongregasyon. (Gawa 20:31. Tandaan. isinasakripisyo ng kaniyang pamilya ang panahon na para sana sa kanila. Maghihinanakit ka ba sa doktor na iyon? Siyempre. huwag mong tanggihan ang payo ng mga elder dahil lang sa hindi mo nagustuhan ang kanilang paraan ng pagpapayo. pero dapat bang makaapekto iyon sa desisyon mo? Malamang na hindi. 2 Tes. kundi upang paalalahanan kayo bilang minamahal kong mga anak. 16 Laging isinasaisip ng mga elder na mahalaga ang paraan ng kanilang pagpapayo. malamang na papayag ka dahil naniniwala kang ˆ para sa kabutihan mo iyon. marami tayong dahilan para pahalagahan ang mga elder. Kapag pinaalalahanan ka ng isang elder. Talagang isang maibiging paglalaan ni Jehova ang gayong “kaloob na mga tao”! 19. Sinisikap nilang tularan ang pagiging mabait. hindi! Sa katunayan.” (Heb. alam ng mga elder na para sa mga kapatid. namumuno sa atin. 3:15) Halimbawa. gaya ng ministeryo sa larangan. 20 Oo. puwede mo itong sabihin sa kaniya. 12. Pero may isang doktor na nakapagsabi kung ano talaga ang problema mo. at matulungin ni Pablo. 18. Ginagamit sila ni Jehova at ni Jesus para tulungan kang maprotektahan ang iyong espirituwalidad. Ang isang paraan para ipakitang nagpapahalaga ka ay ang pakikinig na mabuti sa mga pahayag ng mga elder at ang pagsisikap na ikapit ang mga puntong binanggit nila. pahahalagahan mo ba ang kaniyang maibiging pagmamalasakit? 16. sumulat si Pablo sa mga taga-Corinto: “Isinusulat ko ang mga bagay na ito.itong tumukoy sa mariing payo pero hindi nagpapahiwatig ng galit.) Siyempre pa. ang pagtanggap ng payo ay karaniwan nang hindi “nakagagalak. 3:8) Bukod diyan. Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa “kaloob na mga tao”? 28 . 4:14) Maibiging pagmamalasakit ang motibo niya sa pagpapayo. Maipakikita mo rin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng magagandang komento sa pulong. (1 Hari 8:46. Kung nakinabang ka sa payo ng isang elder. 2011 Pahalagahan ang mga Elder na Inilalaan ni Jehova 19 Ano ang gagawin mo kapag nakatanggap ka ng isang kaloob na ginawa para sa iyo? Gagamitin mo ba iyon para ipakita ang iyong pagpapahalaga? Naglaan sa iyo si Jehova ng “kaloob na mga tao” sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. na nagpapagal para sa atin. parang ang hirap tanggapin ng diyagnosis niya. kapag inirekomenda niyang magpaopera ka. ang mga elder ay ‘nanghahawakang mahigpit sa tapat na salita upang magawa nilang magpayo sa pamamagitan ng turo na nakapagpapalusog.” (1 Cor. maibigin.’ —Tito 1:5-9.

ang ilang kabataang Kristiyano ay masyadong naging abala sa mga extracurricular activity at libangan. Pag-isipan ang nangyari kay Wiktor. Gayunman. anupat kaunti na lang ang panahon o lakas na matitira para sa espirituwal na mga bagay. 5:8) Pero talaga bang kailangang makatapos sa kolehiyo o unibersidad para magawa iyan? Makabubuting pag-isipan kung ano ang maaaring maging epekto ng pagkuha ng mataas na edukasyon sa kaugnayan ng isa kay Jehova.” Nang maglaon. Si Baruc ay kalihim ni propeta Jeremias. at naging tanyag. Pero dapat itanong ng mga kabataan sa kanilang sarili: ‘Gaano kalaking panahon ang mauubos ko sa mga gawaing iyon? Sinu-sino ang makakahalubilo ko? Anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa akin? At ano ang posibleng maging pangunahin sa buhay ko?’ Malamang na alam mong posibleng mawili nang husto ang isang tao sa gayong mga gawain.” Mataas na Edukasyon? Sinasabi ng Bibliya na obligasyon ng isang Kristiyano na pangalagaan ang kaniyang pamilya.‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ Paano? “T AGUMPAY”—isang napakagandang salita! Ang ilan ay nagkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho. Talagang mahalagang magtakda ng mga priyoridad. at kasama rito ang paglalaan ng kanilang materyal na pangangailangan. 2011 29 . sumali ako sa isang volleyball club. Ang ganitong mga kabataan ay magtatagumpay sa buhay at nararapat papurihan. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumikat. Nakadepende rin ito sa paraan ng paggamit mo ng iyong panahon at lakas at sa iyong pagkukusa. ang ministeryo ay nakababa´ got kung kaya umaabot sila ng ibang mga tunguhin at pangalawahin na lang sa kanilang buhay ang ministeryo. Napansin din niya na hindi na siya gaanong masaya sa paglilingkod sa larangan. (1 Tim. Alam kong hindi ko na ginagawa ang aking buong makakaya. “Inuubos ng isport ang aking lakas at di-nagtagal. Napatunayan ng maraming Kristiyano na ang lubusang pakikibahagi sa ministeryo ay nagdudulot ng malaking kasiyahan. yumaman. nabahala si Wiktor dahil nakaaapekto na ito sa kaniyang espirituwalidad. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.1 Ikinuwento niya: “Noong 12 anyos ako. Mga Extracurricular Activity at Libangan Ang mga kabataang Kristiyano ay kailangang maging timbang pagdating sa paglilingkod sa tunay na Diyos at sa iba pang mga gawain. 1:8. 5:15-17. Hindi naman masama ang gayong mga gawain. Ang tagumpay ay nakadepende nang malaki sa kung saan nakapokus ang iyong buhay. May pagkakataon pa nga na nakatulog siya habang nagbabasa ng Bibliya. Ang iba naman ay nangarap na magtagumpay pero nabigo. Pero para sa ilan. Ang buong-panahong paglilingkod ay nakatulong sa matatanda’t bata na maging matagumpay. napansin kong tinatabangan na rin ako sa espirituwal na gawain.—Efe. humakot ako ng premyo at parangal. Bakit kaya? Ano ang puwede mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? At paano mo ‘gagawing matagumpay ang iyong lakad’?—Jos. Di-nagtagal. Talakayin natin ang isang halimbawa sa Bibliya. 1 Binago ang ilang pangalan.

puwede pa kaya siyang ‘magsaya at magpara sa kaniyang sarili. baka manghina siya. Anuman ang nasa isip niya. Nakokonsiyensiya ako dahil hindi ko maabot ang aking espirituwal na mga tunguhin. 13. (Ecles. Udyok ng mga kasamahan niya. nawala na Bukod diyan. 12:13) Kung ang isang Kristiyano ay subsob sa Anong “mga dakilang bagay” ang patuloy trabaho. 4:6) At ang ngan mo pang gumugol ng panahon. Napansin ninyo ito nang buong kaluluwa na gaya ng ito ni Jehova at binabalaan siya sa pamamagikay Jehova. at hindi sa mga tao. malamang na maging pangalawahin na hinahanap ni Baruc? Maaaring natukso na lang sa kaniya ang espirituwal na mga gasiyang maging tanyag sa Judiong sistema ng wain. Sinabi niya: “Hindi ako mapanatag. 2011 . maliwanag na pinakinggan Haring Solomon na ang “dalawang dakot ng ni Baruc ang babala ni Jehova at sa gayo’y napagpapagal” ay kadalasan nang “paghahabol kaligtas nang mawasak ang Jerusalem. (Fil. ang isang Kristiyano.”—Jer.” Kung masyadong abala sa trabaho 43:6. 30 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Kapag nangyari Naghahangad siya ng mga dakilang bagay iyan. 23) Magandang katangian ang kasipagan. nawalan na siya ng panahon sa espirituwal na mga gawain. hindi na ang kaniyang pokus sa mga bagay na higit na makapanatiling timbang sa espirituwal. 3: tan ni Jeremias: “Patuloy kang humahanap 22. Kung nasusuportahan tamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng kanimo naman ang iyong sarili. pera. mapabayaan ang kaniyang pamilya. ho at maubusan ng lakas. sa hangin. isang computer programmer. nag-ambisyon si Baruc.” Subsob sa Trabaho Pinapayuhan ng Bibliya ang mga tunay na Kristiyano na maBinabalaan ni Jehova si Baruc tungkol sa pag-aambisyon ging masipag at responsableng mga empleado at amo.—Jer. Sinabi ni 1:10) Gayunman. talaga bang kailayang pagpapagal’? (Ecles. 45:5. pero mayroon pang kailangan—ang mabuHuwag ka nang maghanap. gawin sin sa mga pribilehiyo niya sa paglilingkod kay Jehova. Maaari pa Ano ang matututuhan natin dito? Makikita nga siyang maging alipin ng kaniyang trabasa ipinayo kay Baruc na may problema siya. mga bagay. maaaring mauwi iyon sa matinding stress na nagtatagal. ting kaugnayan sa ating Maylalang. ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili. at mahalaga—ang espirituwal na mga bagay. 3:12.at lakas sa pagkuha ng karagdagang edukasyon para lang matupad ang mga pangarap mo o ng iyong mga magulang o mga kamag-anak? Kuning halimbawa si Grzegorz. kumuha siya ng kurso para sa karagdagang espesyal na pagsasanay. Di-nagtagal. Sumulat si apostol PaMay panahon na sa halip na magtuon ng panblo: “Anuman ang inyong ginagawa.” (Col. O baka naghangad siyang yumaman.

mas mahalaga.” Maaari Mong Gawing Matagumpay ang Iyong Buhay Tinalakay natin ang tatlong pitak na maaaring pagkaabalahan ng isang Kristiyano at makasira sa kaniyang espirituwalidad. Sinabi niya: “Hanga sa akin ang mga tao dahil maabilidad ako at natatapos ko ang lahat ng trabaho ko. Paano Mo Gagawing Matagumpay ang Iyong Lakad? Yamang napakaraming pang-abala sa ngayon. Di-nagtagal. talaga bang kailangan mo pang gumugol ng panahon. tumigil na rin ako sa pagdalo sa pulong. ay masyadong naging abala sa kaniyang negosyo. Pero naapektuhan ang espirituwalidad ko at hindi na ako nakapaglilingkod sa larangan. taga-Silangang Europa. ano ang dapat mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? Suriin ang iyong mga motibo at priyoridad sa pamamagitan ng sumusunod na mga tanong: MGA EXTRACURRICULAR ACTIVITY AT LIBANGAN ˇ Gaano kalaking panahon ang mauubos mo rito? ˇ Posible kayang ito ang maging sentro ng iyong buhay? ˇ Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? ˇ Sinu-sino ang makakahalubilo mo. at lakas para sa karagdagang edukasyon? ˇ Para masuportahan ang iyong sarili. talaga bang kailangan mong makatapos sa kolehiyo o unibersidad? ˇ Ano ang magiging epekto nito sa iyong pagdalo sa mga pulong? ˇ ‘Natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’? ˇ Kailangan mo bang patibayin ang iyong pagtitiwala sa kakayahan ni Jehova na maglaan para sa iyo? TRABAHO ˇ Sa pinili mong trabaho. Lumaki ang ulo ko kaya bale-wala na sa akin ang payo ng mga elder at lumayo na ako sa kongregasyon. may matitira pa kaya siyang pisikal at emosyonal na lakas para sa kaniyang pamilya at sa espirituwal na mga gawain? Si Janusz. pera. may panahon ka pa bang ‘magsaya at magtamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng iyong pagpapagal’? ˇ May natitira ka pa bang pisikal at emosyonal na lakas para sa pamilya at sa espirituwal na mga gawain? ˇ Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? ˇ Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? ˇ Naaapektuhan ba nito ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? . at anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa iyo? ˇ Mas masaya ka bang kasama sila kaysa sa mga kapatid? MATAAS NA EDUKASYON ˇ Kung nasusuportahan mo naman ang iyong sarili.

“Napag-isip-isip kong hindi na pala ako timbang. Sinabi niya: “Sineryoso ko ang payo ng mga elder at pinasimple ko ang aking buhay. Mga extracurricular activity at libangan: Gaano ka kaabala sa mga ito? Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? Tinatabangan ka na bang makisama sa mga kapatid? Kung oo. ang nabanggit na negosyante. Nang malugi siya at mabaon sa utang.watchtower. Ang payo niya: “Itanong sa iyong mga kaibigan.” Bakit hindi sabihin sa mga elder na gusto ´ mong umabot ng karagdagang pribilehiyo sa paglilingkod sa Diyos? Makapaglalaan ka ba ng panahon sa mga may-edad nang nangangailangan ng kasama o makakatulong. ‘binili niya ang panahon’ para sa karagdagang teokratikong edukasyon. bakit hindi mo tularan si Haring David. ang sumusunod na mga tanong. Nang maglaon.’—Ecles. Dito mo isentro ang iyong buhay. nakagradweyt siya sa tinatawag ngayong Bible School for Single Brothers.’ (Juan 7:18) Anumang sekular na edukasyon ang ipasiya mong kunin. iniwasan ko na ang mga kaibigan ko sa volleyball club at humanap ako ng mga kaibigan sa kongregasyon. 5:16.” (Roma 12:2) Pero kung maglilingkod ka sa kaniya nang buong kaluluwa. at komento ay makatutulong sa iyo para makatiyak na magtatagumpay ka. Inayos niya ang kaniyang buhay at naglilingkod na ngayon bilang regular pioneer at elder sa kongregasyon. Di-nagtagal. o mga elder sa kongregasyon kung ano ang napapansin nila sa iyo—kung inilalapit o inilalayo ka kay Jehova ng mga gawain sa paaralan. na nagsumamo kay Jehova: “Ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Uubusin lang nito ang aking panahon at lakas. ‘gagawin mong matagumpay ang iyong lakad. Isang naglalakbay na tagapangasiwa ang tumulong kay Wiktor. Sinabi sa kaniya ng tagapangasiwa: “Wala ka na yatang bukambibig kundi volleyball. Si Grzegorz. ang nabanggit na computer programmer.’ www. Trabaho: Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? Pinasusulong mo ba ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? Nakikipag-usap ka ba sa iba para makipagpatibayan? “Matakot ka sa tunay na Diyos at tuparin mo ang kaniyang mga utos. 4:6. 10. Bakit hindi mo tapatang suriin ang iyong mga motibo at priyoridad? Ang paglilingkod kay Jehova ay magdudulot ng panghabambuhay na tagumpay.—Efe. Mataas na edukasyon: Nagbabala si Jesus laban sa ‘pagnanasa ng sariling kaluwalhatian. 12:13.” Si Grzegorz ay nagpokus sa mga gawain sa kongregasyon. anupat ibinabahagi sa iba ang dahilan ng iyong kagalakan. 7.”—Awit 143:8.” at tatanggap ka ng saganang pagpapala ni Jehova at ng ‘kabutihan dahil sa iyong pagpapagal. Sinabi niya: “Nang makontento ako sa simpleng buhay at magpokus sa espirituwal na mga gawain.Naaapektuhan ka ba ng alinman sa mga ito? Kung gayon. marahil sa pamimili o mga gawaing-bahay? Anuman ang edad mo.org w11 06/15-TG . ay hindi nagtagumpay sa negosyo. Naisip kong hindi ko na kailangan ang karagdagang sekular na edukasyon. ay gumawa ng ilang pagbabago sa kaniyang buhay.” ang sabi ni Wiktor. nagkaroon ako ng kapayapaan ng isip at puso. ‘natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’?—Fil. 2:24. bumaling siya kay Jehova. si Wiktor ay masigasig na naglilingkod kay Jehova sa kanilang kongregasyon. 1: 9. teksto. maaari kang maglingkod nang buong panahon.” “Bigla akong natauhan.” —Fil. mga magulang. na binanggit sa pasimula. Si Janusz.” Sa ngayon. Oo. Baka kailangan mong gumawa ng ilang pagbabago at alisin pa nga ang di-kinakailangang mga bagay para mapatunayan sa iyong sarili “ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful