ANG

BA NTAYA N
HUNYO 15, 2011

8

NAGHAHAYAG NG KAHARIAN NI JEHOVA

EDISYON PARA SA PAG-AARAL
ARALING ARTIKULO SA LINGGO NG:
Agosto 1-7

Ang Mabuting Balita na Kailangan ng Lahat
PAHINA 7 GAGAMITING AWIT: 47, 101

Agosto 8-14

Inirerekomenda ng Diyos sa Atin ang Kaniyang Pag-ibig
PAHINA 11 GAGAMITING AWIT: 18, 91

Agosto 15-21

“Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos na Nasa Inyong Pangangalaga”
PAHINA 20 GAGAMITING AWIT: 42, 84

Agosto 22-28

“Isaalang-alang Yaong mga Nagpapagal sa Gitna Ninyo”
PAHINA 24 GAGAMITING AWIT: 123, 53

ANG

BANTAYAN
N AGH AH AYAG NG K AH AR I AN NI JEH OVA

JUNE 15, 2011

LAYUNIN NG MAGASING ITO, Ang Bantayan, na parangalan ang Diyos na Jehova, ang Kataas-taasang Tagapamahala ng uniberso. Noong sinaunang panahon, natatanaw ng isa mula sa bantayan ang mga nangyayari sa malayo. Sa katulad na paraan, ipinakikita ng magasing ito ang kahalagahan ng mga pangyayari sa daigdig ayon sa mga hula ng Bibliya. Inaaliw nito ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita na di-magtatagal, wawakasan ng Kaharian ng Diyos, isang tunay na gobyerno sa langit, ang lahat ng kasamaan at gagawin nitong paraiso ang lupa. Pinasisigla nito ang mga tao na manampalataya kay Jesu-Kristo, na namatay para magkaroon tayo ng pag-asang mabuhay nang walang hanggan at namamahala na ngayon bilang Hari sa Kaharian ng Diyos. Ang magasing ito ay walang pinapanigan sa pulitika at patuluyang inilalathala ng mga Saksi ni Jehova mula pa noong 1879. Sinusunod nito ang Bibliya bilang awtoridad.
Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon. Malibang iba ang ipinakikita, ang mga pagsipi sa Kasulatan ay mula sa makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan.

LAYUNIN NG MGA ARALING ARTIKULO

SA ISYU RING ITO
3 Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan? 16 Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham?

ARALING ARTIKULO 1, 2 PAHINA 7-15 Sa aklat ng Roma, binabanggit ni apostol Pablo ang isang aspekto ng “mabuting balita” na nakaaapekto sa makasalanang sangkatauhan. Ano iyon, at paano ka makikinabang doon? Sa tulong ng dalawang artikulong ito, lalalim ang iyong kaunawaan at pagpapahalaga sa hain ni Jesus at sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng haing iyon. ARALING ARTIKULO 3, 4 PAHINA 20-28 Ipakikita ng mga artikulong ito kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyo nilang magpastol. Tatalakayin din kung paano maipakikita ng kongregasyon na lubos nilang pinahahalagahan ang mga elder.

18 ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon, Lalo Na ang mga Pergamino’ ) 29 ‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ —Paano?

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, and by Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc., PO Box 2044, 1060 Manila. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Entered as second-class matter at the Manila Central Post Office on September 12, 1961. ˘ 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in R.P. Vol. 132, No. 12 Semimonthly TAGALOG

Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan?

“M

ASAYANG-MASAYA ako dahil isa nang lingkod ni Jehova ang anak ko, at alam kong masaya rin siya,” ang sabi ni Carlos,1 isang ama sa Pilipinas. Isang ama naman mula sa Gresya ang sumulat: “Natutuwa kaming mag-asawa dahil nabautismuhan bilang Saksi ni Jehova ang aming tatlong anak noong tin-edyer sila. Sumusulong sila at masayang naglilingkod kay Jehova.” Natural lang na matuwa ang mga magulang na Kristiyano kapag nabautismuhan ang kanilang mga anak. Pero kung minsan, ang kagalakan ay may kasamang pagkabahala. “Magkahalong saya at pag-aalala ang nadarama ko,” ang sabi ng isang ina. Bakit kaya? “Alam ko kasing may personal na pananagutan na ngayon kay Jehova ang anak ko.” Ang paglilingkod kay Jehova bilang bautisadong Saksi ay isang tunguhing dapat abutin ng lahat ng kabataan. Pero baka iniisip ng makadiyos na mga magulang, ‘Alam kong maganda
1 Binago ang ilang pangalan.

ang pagsulong ng anak ko, pero ganoon na kaya siya katatag para malabanan ang mga tuksong gumawa ng imoralidad at makapanatiling malinis sa harap ni Jehova?’ Baka iniisip din ng iba, ‘Kapag napaharap sa tukso ng materyalismo, maglilingkod pa rin kaya sa Diyos ang anak ko nang may sigasig at kagalakan?’ Anong patnubay mula sa Bibliya ang makatutulong sa mga magulang para matiyak kung handa nang magpabautismo ang kanilang mga anak?

Maipakikita ng isang kabataan ang katibayan ng pagiging alagad

Pagiging Alagad —Pangunahing Kahilingan Sa halip na magtakda ng edad kung kailan dapat magpabautismo, sinasabi ng Bibliya ang kuwalipikasyon ng mga puwede nang magpabautismo. Tinagubilinan ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod: “Gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila.” (Mat. 28:19) Samakatuwid, ang bautismo ay para sa mga naging alagad ni Kristo. Ano ba ang isang alagad? Ang Kaunawaan sa Kasulatan ay nagpapaliwanag: “Ang terminong ito ay pangunahing tumutukoy sa lahat niyaong naniniwala sa mga turo ni Kristo at maingat ding sumusunod sa mga iyon.” Puwede bang maging tunay na mga alagad ni Kristo ang mga

Paghahanda at pakikibahagi sa mga pulong

Katibayan ng Pagiging Alagad Sinusunod ka ba ng iyong anak? (Col. 13:20) Ano ang pinipili niyang musika. 6:33) Kusa ba niyang ibinabahagi sa iba ang mabuting balita.” (Kaw. video game. 24:45) Nagtatanong ba siya tungkol sa mga turo at teksto sa Bibliya? Pagsunod sa mga magulang Pakikibahagi sa ministeryo Pananalangin . 10: 24. 3:20) Ginagawa ba niya ang kaniyang mga gawain sa bahay? Ganito ang sinabi ng Bibliya tungkol sa 12-anyos na si Jesus: “Patuloy siyang nagpasakop sa [kaniyang mga magulang]. palabas sa telebisyon. 25. Hindi namin pinagsisisihan ang aming pag-aalay sa Diyos sa murang edad. 2:21.’ Kaya ang mga kabataang interesadong magpabautismo ´ ay dapat na kilalang masunurin sa kanilang mga magulang. 2:51) Siyempre pa. 2: 6-9) Interesado ba siyang basahin ang Bibliya at pag-aralan ang mga publikasyon ng uring tapat at maingat na alipin? (Mat. 4:15.” Paano mo malalaman kung isa nang alagad ni Kristo ang iyong anak? Sinasabi sa Bibliya: “Sa pamamagitan nga ng kaniyang mga gawa ay ipinakikilala ng isang bata kung ang kaniyang gawain ay dalisay at matuwid. Pero ang mga tunay na Kristiyano ay dapat na ‘maingat na sumunod sa mga yapak ni Jesus. at site sa Internet? Nakikita ba sa kaniyang salita at gawa na gusto niyang sundin ang mga pamantayan ng Bibliya? Gaano kalawak ang kaalaman ng iyong anak sa Bibliya? Masasabi ba niya sa sariling pananalita ang mga natututuhan niya sa inyong Pampamilyang Pagsamba? Maipaliliwanag ba niya ang mga pangunahing turo sa Bibliya? (Kaw. Nakatulong ang pagaalay namin para maging matatag kami sa harap ng mga tuksong karaniwan sa mga kabataan.—1 Tim.” (Luc. o kailangan pa siyang kumbinsihing lumabas sa larangan at makipag-usap sa may-bahay? Palaisip ba siya sa kaniyang responsibilidad bilang di-bautisadong mamamahayag? Binabalikan ba niya ang mga interesadong nakakausap niya sa teritoryo? Sinasabi ba niya sa kaniyang mga kaeskuwela at guro na siya’y Saksi ni Jehova? Mahalaga ba sa kaniya ang pagdalo sa mga pulong? (Awit 122:1) Gustung-gusto ba niyang magkomento sa Pag-aaral sa Bantayan at sa Pagaaral ng Kongregasyon sa Bibliya? Nasasabik ba siyang gampanan ang kaniyang bahagi sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo?—Heb.kabataan? Isang misyonera na mahigit 40 taon nang naglilingkod sa Latin Amerika ang sumulat tungkol sa kaniya at sa dalawa niyang kapatid na babae: “Nasa edad na kami noon para malaman na gusto naming maglingkod kay Jehova at mabuhay sa Paraiso. walang anak na lubusang makasusunod sa kaniyang mga magulang.—1 Ped. Nagsisikap ba ang iyong anak na manatiling malinis sa moral. pelikula. anupat umiiwas sa masasamang kasama sa paaralan at sa ibang lugar? (Kaw. Pag-isipan ang sumusunod na mga tanong: Patuloy bang hinahanap muna ng iyong anak ang Kaharian sa pamamagitan ng lubusang pakikibahagi sa ministeryo? (Mat. 20:11) Tingnan natin ang ilang gawaing ‘naghahayag sa pagsulong’ ng isang kabataan bilang alagad.

Mula noon. 2011 5 . Pero alam kong mahal ko si Jehova at gusto ko siyang paglingkuran magpakailanman. itong makadiyos na debosyon kalakip ang kasiyahan sa sarili. ay tiyak na sinanay mula pa sa pagkabata. Isang Saksing taga-Gresya ang nagsabi: “Dose anyos ako nang mabautismuhan.—Gawa 21:8. Tamang Pangmalas sa Bautismo Sa tingin ng ilang magulang. sapagkat ang iyong pangalan ay itinatawag sa akin. 1:24-28.—Jer. 34: 1-3. Luc. Samuel. naharap ko ang mga problemang karaniwan sa mga kabataan. di-gaya ngayon. Dahil sa pag-ibig ko kay Jehova. at Jesus. Ang sanlibutan naman ni Satanas ang pinagmumulan ng paghihirap. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. O Jehova na Diyos ng mga hukbo. 39:1-3. na mga propetisa. Totoo. 37:2. hindi madaling maglingkod kay Jehova. 1 Sam. baka makita mong may dapat pa siyang pasulungin bago magpabautismo. Pero kung nakikita naman sa kaniyang buhay na isa na siyang alagad at nakapag-alay na siya sa Diyos.” (Roma 10:10) Kapag nagpabautismo ang isang kabataang alagad ni Kristo. wala pa akong gaanong kaalaman sa Bibliya. 2 Cro. Pero maituturing bang panganib sa kinabukasan ng isang tao ang bautismo at sagradong paglilingkod? Ang sagot ng Bibliya ay hindi. Sa edad 12.” Isinulat naman ni Pablo sa kabataang si Timoteo: “Ang totoo. Matapos itong pag-isipan. Josias. at 23 rito ang ginugol ko sa buong-panahong paglilingkod. Hindinghindi ko pinagsisisihan ang aking desisyon. Sumulat si apostol Pablo: “Sa pamamagitan ng puso ang isa ay nananampalataya ukol sa katuwiran. 24 na taon na ang lumipas. ito ay isang paraan ng malaking pakinabang. Nariyan sina Jose. at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot. Pero isinulat niya tungkol sa kaniyang pagsamba sa tunay na Diyos: “Sa akin ang iyong salita ay naging pagbubunyi at pagsasaya ng aking puso. 6:6. ngunit sa pamamagitan ng bibig ang isa ay gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kaligtasan. Kailangang tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makita ang pagkakaibang ito. Natutuwa ako na tinulungan niya akong magpatuloy sa paglilingkod sa kaniya.Ang mga tanong na ito ay makatutulong sa iyo para masukat ang espirituwal na pagsulong ng iyong anak. 1:19. ang pagpapabautismo ng kanilang mga anak ay isang hakbang na kapaki-pakinabang pero may panganib din—katulad ng pagkuha ng lisensiya sa pagmamaneho. Maaaring Purihin ng mga Kabataan si Jehova Maraming lingkod ng Diyos ang nagpakita ng katapatan noong sila’y mga kabataan pa.” Bata man o matanda. 15:16) Alam ni Jeremias na ang paglilingkod sa Diyos ang pinagmumulan ng kaniyang kagalakan. Sinasabi sa Kawikaan 10:22: “Ang pagpapala ni Jehova—iyon ang nagpapayaman. 2:42-49) Ang apat na anak na babae ni Felipe. malaking tagumpay ito para sa kaniya at sa kaniyang mga magulang. baka puwede mo na siyang payagang magpabautismo. Wala sanang makahadlang sa iyo at sa iyong mga anak sa pagtatamo ng kagalakang naghihintay sa inyo. 2:18-20.” —1 Tim. 9.” (Jer. Maraming hirap na dinanas si Jeremias bilang propeta ng Diyos. ang isang taong nagpapakita ng katibayan ng pagiging tunay na alagad ay dapat magpabautismo. (Gen.

5:6-9) Isinulat ng isang ina: “Mas maraming dahilan ang mga batang bautisado para umiwas sa masasamang bagay sa sanlibutan.”—Roma 14:12. at siya ay nagiging di-mabunga. 6 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. ngunit ang kabalisahan ng sistemang ito ng mga bagay at ang mapanlinlang na kapangyarihan ng kayamanan ay sumasakal sa salita. Huwag kalilimutan na iniingatan ni Jehova ang kaniyang mga lingkod. Bakit kaya? Nag-aalala ako na kapag nabautismuhan ang anak ko. sisirain nito ang pagnanais niyang maglingkod sa Diyos.’ (1 Cor. Maligaya ang kaniyang mga anak na kasunod niya. ipinagpapaliban pa rin ito ng mga magulang. Sinasabi sa Kawikaan 20:7: “Ang matuwid ay lumalakad sa kaniyang katapatan. kahit kuwalipikado nang magpabautismo ang kanilang mga anak.Dapat Bang Ipagpaliban ng Aking Anak ang Pagpapabautismo? Kung minsan.” (Mat.” (Ecles. makaaasa kang patuloy nilang gagawin iyon pagkatapos ng bautismo. 10:13) Hangga’t ‘pinananatili nila ang kanilang katinuan’ at nilalabanan nila ang tukso.” Gusto ko munang maabot ng anak ko ang ilang tunguhin sa buhay. na hindi tumutubo. ay mananagot sa kaniya. Magpupursige kang gawin ang tama kung bautisado ka na. na nabautismuhan sa edad 15. Ang mga kabataan ay dapat matutong magtrabaho para matustusan nila ang kanilang sarili balang-araw. makaaasa sila sa tulong ng Diyos. Para sa aking anak. baka makagawa siya ng malubhang pagkakasala at matiwalag.’ ang sabi niya. ito yaong nakikinig sa salita.” Kung sinanay mo ang iyong mga anak na sundin si Jehova. sinabi ni Jesus: “Kung tungkol sa isa na naihasik sa gitna ng mga tinik. ipinaaalaala ni Pablo: “Ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa Diyos para sa kaniyang sarili. Makatuwiran bang isipin na hindi mananagot sa Diyos ang isang kabataan dahil lang sa hindi siya bautisado? Sinabi ni Solomon sa mga kabataan: “Alamin mo na dahil sa [iyong mga gawa] ay dadalhin ka ng tunay na Diyos sa kahatulan. May kinalaman sa “binhi.” Isang naglalakbay na tagapangasiwa naman ang sumulat: “Baka manghina sa espirituwal ang isang kabataan. anupat ginawa ito sa pamamagitan ng salita at halimbawa. 2011 Pero mapanganib kung hihimukin silang isentro ang kanilang buhay sa edukasyon at pinansiyal na seguridad sa halip na sa tunay na pagsamba. mauudlot ang kaniyang espirituwal na pagsulong at panghihinaan siya ng loob. bautisado man o di-bautisado.” Dapat bang unahin ang pag-aaral sa unibersidad? . Tungkol sa mga kabataang kuwalipikado nang magpabautismo pero ayaw pang payagan ng kanilang mga magulang. anupat ‘hindi niya hinahayaang tuksuhin sila nang higit sa matitiis nila. ang bautismo ay isang proteksiyon. 13:22) Kung gagawing priyoridad ng isang kabataan ang makasanlibutang mga tunguhin sa halip na espirituwal na mga bagay. sinabi ng isang makaranasang elder: “Kung hahadlangan ang isang kabataan sa pagpapabautismo. Ang lahat ng mananamba ng Diyos. (1 Ped.” o salita ng Kaharian. ‘Hindi mo iisiping labagin ang kautusan ni Jehova. 11:9) At anuman ang ating edad. Baka isipin niyang sa sanlibutan matatagpuan ang tagumpay.

. minsan lang binanggit ni apostol Pablo ang salitang “kaharian. Roma 15:16. 1:14. Sa katunayan. siya ay ‘lubusang nagpatotoo tungkol sa (1) kaharian ng Diyos at gumamit ng panghihikayat sa kanila tungkol kay (2) Jesus.) Anong aspekto ng mabuting balita ang madalas tukuyin ni Pablo sa aklat na iyon? Bakit mahalaga ang partikular na mabuting balitang iyon? At bakit dapat natin itong 1. .” Baka nga kabisado mo na ang hulang ito ni Jesus tungkol sa ating pangangaral.” ipinagpapatuloy mo ang sinimulan ni Jesus.) Tiyak na idiniriin mo ang punto na malapit nang makialam ang Diyos sa mga gawain ng tao.—Mat.” Pagkatapos.” wawakasan niya ang huwad na relihiyon at aalisin ang lahat ng kasamaan sa lupa. Sa “malaking kapighatian. 24:14. 3 Gayunman. sa katunayan. 2 Kapag ipinangangaral mo ang “mabuting balita ng kaharian. tinanggap ni 4 4.ANG MABUTING BALITA NA K AILANGAN NG LAHAT “Ang mabuting balita .’Ang resulta? “Ang ilan ay nagsimulang maniwala sa mga bagay na sinabi. Bakit masasabing idiniin ni Pablo ang mabuting balita sa aklat ng Roma? isaisip habang ipinangangaral natin sa mga tao sa ating teritoryo “ang mabuting balita ng Diyos”?—Mar. Bilang isang tapat na Saksi ni Jehova. anu-ano ang ipinangaral ni Pablo? .’ Malamang na naisip o nasabi mo na iyan.” (Basahin ang Roma 14:17. 24:21) Malamang na idiniriin mo rin na muling itatatag ng Kaharian ng Diyos ang Paraiso sa lupa upang mamayani ang kapayapaan at kaligayahan. alam mo kung gaano kahalaga na ipangaral “ang mabuting balitang ito ng kaharian. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas. ang “mabuting balita ng kaharian” ay bahagi ng “mabuting balita [na patiunang ipinahayag] kay Abraham. (Basahin ang Lucas 4:43. 2:2. 1 Tes. (Mat. . Noong una siyang mabilanggo sa Roma. Ang Kailangan ng mga Taga-Roma Mahalagang pansinin ang mga paksang tinalakay ni Pablo noong una siyang mabilanggo sa Roma. samakatuwid nga: ‘Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. posible kayang hindi natin gaanong nabibigyang-pansin ang isang mahalagang aspekto ng mabuting balita na kailangan ng mga tao? Sa liham sa mga taga-Roma.’ ”—Gal. Mababasa natin na noong dalawin siya ng ilang Judio. Bakit mo ipinangangaral ang “mabuting balita ng kaharian”? Anong mga aspekto nito ang idiniriin mo? 3. 2. ‘N ATUTUWA akong ibahagi ang mabuting balita araw-araw.” pero 12 beses niyang ginamit ang terminong “mabuting balita. ang iba ay ayaw maniwala.”—ROMA 1:16. 3:8.

” malamang na nangangahulugang sila’y mga kamag-anak na Judio.” (Roma 3:23) Maliwanag na ang lahat ng sinulatan ni Pablo ay kailangang kumilala na makasalanan sila at manampalataya sa paraan ng Diyos para makalaya sa kalagayang iyon. na nasa Roma kasama ang kaniyang asawang si Priscila. Bago nito. binanggit ni Pablo ang pangangailangang ito.E. Roma 1:6. Ano ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga nasa Roma? 9. Gayunman. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. sumulat siya tungkol sa “Diyos. —Fil. ang bawat Kristiyano sa Roma ay nasa kalunus-lunos na kalagayan. 7. 9:12. sa katunayan. Gawa 18:2) Pero malamang na mga Gentil ang karamihan sa mga kapatid na pinadalhan ni Pablo ng pagbati. (Roma 1:8) Anong uri ng mga tao ang bumubuo sa kongregasyong iyon? 7 Ang ilan ay may lahing Judio. Kilalanin ang Pagiging Makasalanan Sa pasimula ng liham sa mga taga-Roma. bakit kaya idiniin ni Pablo sa mga tagaRoma ang tungkol kay Jesu-Kristo? 6 Hindi natin alam kung paano nagsimula ang kongregasyon sa Roma. 7. 2:16. 1:27. Naging Kristiyano 1 Ang ganitong pananalita ay makikita rin sa iba pang mga kinasihang aklat. ay isa ring Judio. 2011 . 15:19) Sa palagay mo. 1 Cor. posible ang kaligtasan. at gayon din tayo. Anong pangangailangan ang binanggit ni Pablo sa aklat ng Roma? 6. bago sila bumalik sa Roma? (Gawa 2:10) O baka naman mga Kristiyanong negosyante at manlalakbay ang nagpalaganap ng katotohanan sa Roma? Alinman dito ang nangyari. 4:22. kaayon ng mahalagang katotohanang binanggit ni 9 5. 5 Kailangang makilala ng lahat ng tao si Jesus at manampalataya sa kaniya. 9:3.” Nang maglaon. Binati ni Pablo sina Andronico at Junias bilang “aking mga kamag-anak. 23-31) Maliwanag na binigyang-pansin ni Pablo ang Kaharian ng Diyos. kailangan ang pananampalataya. Ano ang masasabi natin tungkol sa pasimula ng kongregasyon sa Roma at sa mga bumubuo rito? 8. 8 Anuman ang kanilang pinagmulan. 1:1.. Sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. 16:3. sinabi ni Pablo ang napakagandang resultang maidudulot ng mabuting balita na lagi niyang binabanggit: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. sa katunayan. ito.” At sinabi niya: “Mula sa Jerusalem at sa isang sirkito hanggang sa Ilirico ay lubusan kong naipangaral ang mabuting balita tungkol sa Kristo. Fil.E. Gawa 5:42.Pablo ‘nang may kabaitan ang lahat ng mga pumaparoon sa kaniya. 4. Pero ano pa ang idiniin niya? Isang bagay na pangunahin sa Kaharian—ang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos. nang isulat ni Pablo ang aklat noong mga 56 C. (Roma 4:1. 16. Ang ilan ay maaaring kabilang sa “sambahayan ni Cesar. Sa aklat ng Roma.” Oo. sa Judio muna at gayundin sa Griego.’ (Gawa 28:17.” 1 (Roma 1:9. matagal nang naitatag ang kongregasyon.” marahil ay tumutukoy sa mga alipin at mabababang opisyal ni Cesar. ito.—Mar. ayon sa mabuting balita na aking ipinahahayag.” Sinabi pa niya: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. na ipinangangaral sa kanila ang (1) kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay may kinalaman sa (2) Panginoong Jesu-Kristo. na Ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma ay tungkol sa mahalagang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos siyang pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod taglay ang aking espiritu may kaugnayan sa mabuting balita tungkol sa kaniyang Anak. kaya ang mga Judio o mga proselita na dumalo sa pagdiriwang ng Pentecostes noong 33 C. Ang manggagawa ng tolda na si Aquila. 11:13. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. Ano ang sinabi ni Pablo na posibleng maging resulta ng mabuting balita? 8 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. tinukoy niya ang panahon kung kailan “hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan.

2:12. Una. ngunit siya na nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. baka isipin ng iba na siya’y kriminal o manlalabag-batas. Bakit? Kahit nagsisimba sila paminsan-minsan.” (Roma 3:23) Pero sa ating pangangaral. ano ang ginagawa ng marami? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. baka marami tayong makausap na hindi nakauunawa sa pananalitang iyan. Sa katunayan. tama ang konklusyon ni Pablo na “ang mga Judio at gayundin ang mga Griego ay nasa ilalim na lahat ng kasalanan. 14 Kaya may matibay na basehan si Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Roma na ang sinuman—kasali na ang sinaunang mga Israelita—na nag-uukol ng debosyon sa walang-buhay na mga imahen ay “walang maidadahilan. at nakagagawa ng ilang masasamang bagay. 14. (a) Ano ang isang dahilan kung bakit walang maidadahilan ang mga hindi naniniwala sa Diyos at sa kasalanan? (b) Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos at sa kasalanan.) Kaayon ito ng sinabi ni Pablo nang sumulat siya sa mga Hebreo nang siya ay nasa Roma: “Bawat bahay ay may nagtayo. 11 Sa ilang lupain. 20.) Sang-ayon man sila o hindi. (Basahin ang Eclesiastes 7:20.Pablo: “Ang matuwid—sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay siya. Tiyak na mahirap para sa isang taong lumaki sa gayong kultura na isiping siya’y makasalanan ayon sa diwang tinutukoy ni Pablo. Pero dahil sa kanilang kinalakhan.” (Roma 1: 16. ang paglalang mismo ay nagpapatotoo na umiiral ang Maylalang. Heb. sa ilang wika. Sa diwa.” —Efe. Bakit marami ang hindi naniniwala na lahat ay makasalanan? Lahat tayo ay isinilang na may nakamamatay na depekto—kasalanan! noong unang siglo na ayon kay Pablo ay “walang pag-asa” at “walang Diyos sa sanlibutan. (Basahin ang Roma 1:19. may pangit na mga ugali. 11. Ang ideyang ito ay alam ng mga taong namulat sa paniniwalang may Diyos at pamilyar sa Bibliya. katulad sila ng mga tao 10. marami ang hindi naniniwala sa ideya ng pagiging makasalanan. 3:4) Ang pangangatuwirang iyon ay nagpapatunay sa pag-iral ng Maylalang na lumikha sa buong uniberso. Bakit hindi lahat ng tao ay pamilyar sa ideyang binabanggit sa Roma 3:23? 12. dapat muna niyang kilalanin ang kaniyang pagiging makasalanan. 13. 3:11. Gal. na umaakay sa kaligtasan.”—Roma 3:9. Maaaring alam nilang sila’y nagkakamali. sa paanuman ay naiintindihan nila ang kahulugan ng sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala. At napapansin nilang gayon din ang iba. kapag sinabing ang isa ay makasalanan. 2011 9 . ang mga tao ay hindi pinalaki sa paniniwala na ipinanganak silang makasalanan. (Roma 1:22-27) Kaya naman.” Totoo rin ito sa mga gumagawa ng imoral na mga bagay na salungat sa likas na paggamit sa katawan ng lalaki at babae. 17. nagbigay si Pablo ng dalawang dahilan kung bakit ang gayong kinalakhan ay hindi maidadahilan—noon at ngayon. Nagaalinlangan silang may Diyos kung kaya hindi nila nauunawaang may isang Kataas-taasang Persona na nagtatakda ng mga pamantayang moral para sa mga tao at na isang kasalanan ang pagsuway rito. sa katotohanang “ang lahat ay nagkasala”? 10 Bago magkaroon ng nagliligtas-buhay na pananampalataya ang isa. 12 Maging sa mga bansang Kristiyano. 10:38) Pero ano ang kaugnayan ng mabuting balitang iyan. 13 Sa liham sa mga taga-Roma. hindi nila talaga nauunawaan kung bakit ganoon ang mga tao.” (Heb. na nagmana sila ng kasalanan. Ang iba ay lumaki sa isang lipunang hindi kumikilala sa Diyos. ang ulat ng Bibliya tungkol kina Adan at Eva ay itinuturing nilang pabula o alamat lang.

sa katunayan. 17 Ayon sa tinalakay natin sa aklat ng Roma. “Talagang mabuting balita iyan!” Totoo naman. (Efe. sumulat ang apostol: “Maligaya yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang mga gawang tampalasan at ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan. Bagaman ang mga Israelita ay may bigayDiyos na budhi at espesipikong mga kautusan laban sa pagnanakaw at pangangalunya. sumulat si Pablo: “Ang lahat ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan. hindi naman niya binabale-wala ang “kaharian ng Kristo at ng Diyos” o ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Kaharian. Inaasam ni Pablo ang “araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. 16. maligaya ang tao na ang kaniyang kasalanan ay hindi na ibinibilang pa ni Jehova. 20:10. ipinakita niya na para mabuhay tayo at magtamasa ng mga pagpapala sa ilalim ng Kaharian ng Diyos. at ano ang epekto nito? 16. sa harap ng Makapangyarihansa-lahat. —Lev. malamang na alam mong kahit may budhi ang isang tao na nagsisilbing tagapagpatotoo. Bilang pagsipi sa mga salita ni David sa Awit 32:1.” Bakit nila ipinagbabawal ang insesto. Roma 3:20. Bakit posible pa ring magkasala ang mga tao kahit mayroon silang budhi? 17.” —Roma 1:15.” (Roma 4:7. “Oo. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas. Kapag naunawaan at tinanggap ng isang tao ang mga bahaging iyon ng layunin ng Diyos at nakita ang pag-asang inilalaan nito sa kaniya. talagang mabuting balita iyan!” 18. (Roma 2:21-23) Dalawa ang nilabag nila kaya naman talagang makasalanan sila. anupat hindi nakaabot sa mga pamantayan at kalooban ng Diyos. at pagnanakaw? Tinukoy ni Pablo ang dahilan: Mayroon silang budhi. pagpatay. 2011 . Sino ang nagtataglay ng budhi. Pero hindi naman diyan nagtapos si Pablo. angkop lang na sabihin niyang.Isang ‘Tagapagpatotoo’ Binabanggit sa aklat ng Roma ang isa pang dahilan kung bakit dapat kilalanin ng mga tao na sila’y makasalanan at nangangailangan ng tulong para makalaya sa kalagayang iyon. sumulat si Pablo: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita.” (Roma 2:12) Sinabi pa niya na ang mga tao ng mga bansa o etnikong grupo na di-pamilyar sa kodigong iyon ay kadalasan nang “likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan. 19 Ang mabuting balitang iyon ay nakasentro sa papel ni Jesus sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos. waring napakasaklap ng kalagayan ng mga tao. Ganiyan ang nangyari sa sinaunang Israel. ito. kasama na tayo. 15 Natatandaan Mo Ba? ˙ Anong aspekto ng mabuting balita ang itinatampok sa aklat ng Roma? ˙ Anong katotohanan ang dapat nating ipaunawa sa iba? ˙ Paano magdudulot ng mga pagpapala sa lahat ang “mabuting balita tungkol sa Kristo”? Ang Mabuting Balitang Nakasentro kay Jesus 18 Baka sabihin mo. 19:11. Tungkol sa kodigo ng mga kautusang ibinigay ng Diyos sa sinaunang Israel. Gaya ng nabanggit na. at ipinaaalaala nito sa atin ang aspekto ng mabuting balita na itinatampok ni Pablo sa aklat ng Roma. (a) Sa anong aspekto ng mabuting balita nagpokus si Pablo sa aklat ng Roma? (b) Ano ang dapat nating kilalanin para makamit natin ang mga pagpapala ng Kaharian? 15. dapat nating kilalanin (1) ang ating kalagayan bilang makasalanan sa paningin ng Diyos at (2) kung bakit kailangan nating manampalataya kay Jesu-Kristo para mapatawad ang ating mga kasalanan. —Basahin ang Roma 2:14. 19. 15.” (Roma 2:16) Nang sabihin niya ito. 5:5) Sa halip. posible pa ring hindi niya ito sundin. Ito ang sumira sa kaugnayan nila sa kanilang Maylikha. nagsaayos ang Diyos ng isang legal na paraan para mapatawad ang mga kasalanan. ayon sa mabuting balita. 16 Gayunman. 8) Oo. madalas nilang labagin kapuwa ang kanilang budhi at ang Kautusan ni Jehova. Paano tayo pinatitibay ng aklat ng Roma? 10 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 2.

” (Roma 1:16) Bukod diyan. Williams ng University of Melbourne. Ang kaloob na ito ay ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng sinang-ayunan at matuwid na katayuan sa harap niya at ng pagasang maligtas at mabuhay nang walang hanggan. nagsimula siya sa isang kapana-panabik na kapahayagan: “Ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya. isang bagay na hindi alam o karaniwan nang hindi pinaniniwalaan sa kanilang kultura. Tatalakayin sa susunod na artikulo ang paliwanag ng Roma kabanata 5 tungkol sa aspektong ito ng mabuting balita. Isa. kailangan nating ipaliwanag sa kanila ang papel 20 20. 2. Sa Roma kabanata 5.” (Dr. 3 Pero bakit kailangan ang maibiging kaloob na ito? Paano ito maibibigay ng Diyos sa paraang makatarungan at mapakikinabangan 3. Kapag sila’y naniniwala na sa Diyos at nagtitiwala na sa Kasulatan. Australia) Totoo man iyan o hindi. masisiyahan din tayong makita ang iba na sumasang-ayon sa sinabi ni Pablo sa Roma 10:15: “Pagkagandaganda ng mga paa niyaong mga nagpapahayag ng mabuting balita ng mabubuting bagay!” —Isa. David J. . may isang pamana o kaloob na tiyak na mas mahalaga. . ito ay bago. Anong mga tanong ang bumabangon? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. at alin ang mas mahalaga? apostol Pablo ang mga aspektong ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga detalye ng kautusan.”—ROMA 5:21. ang paraan ng paglalaan ng Diyos sa kaloob na ito ay nauugnay sa kaniyang katarungan. Sa halip. Malamang na magagamit mo ito sa iyong ministeryo. INIREREKOMENDA NG DIYOS SA ATIN ANG K ANIYANG PAG-IBIG “Ang di-sana-nararapat na kabaitan ay [mamamahala] bilang hari sa pamamagitan ng katuwiran tungo sa buhay na walang hanggan. sinipi ni Pablo ang mga salita ni Isaias: “Walang sinumang naglalagak sa kaniya ng kaniyang pananampalataya ang mabibigo. Pero sa iba. Sumulat siya: “Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. 21. “A NG pinakamahalagang .” (Roma 10:11. . ang mabuting balita na “sa katunayan [ay] kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. . hindi iniharap ni 1. pamana ng mga Romano . Anong dalawang kaloob ang itinuturing ng marami na mahalaga. 5. 2011 11 . [kaya] tamasahin natin ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Sa ating ministeryo. 2 Sa diwa. Tungkol kay Jesus. ay ang kanilang batas at ang kanilang paniniwala na dapat mamuhay ayon sa batas.Dapat nating isaisip ang aspektong ito ng mabuting balita habang ginagampanan ang ating ministeryo. 28:16) Maaaring alam na ito ng mga taong pamilyar sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa kasalanan.” Ang mga tumatanggap ng kaloob ng Diyos ay napapakilos na ibigin siya.”—Roma 5:1. bakit dapat nating isaisip ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma. 52:7. Isa na rito si Pablo. at ano ang posibleng maging resulta nito? ni Jesus. 21 Tiyak na pagpapalain tayo sa pagtulong sa tapat-pusong mga tao na maunawaan ang mabuting balita na paulit-ulit na binabanggit sa aklat ng Roma.

Paano?—Basahin ang Roma 5:15. nakaaaliw malaman na ang taong sakdal na si Jesus ay makapagdudulot ng ibang resulta. anak ng Rusong tsar na si Nicholas II at ni Alexandra. (1 Cor. 8. Isang pagbabawal lang ang ibinigay ng Diyos sa kanila at sinabing hahatulan sila ng kamatayan kung susuwayin nila ito. Kaya naman ang kasalanan at kamatayan ay namahala hanggang sa bigyan ng Diyos ang mga Israelita ng isang kodigo ng kautusan. (Basahin ang Roma 5: 13. na malinaw na nagpapakitang sila’y makasalanan.ng lahat? At ano ang kahilingan para maging kuwalipikado rito? Alamin natin ang kasiyasiyang sagot sa mga ito at tingnan kung paano nito itinatampok ang pag-ibig ng Diyos. at wala pang ibinibigay na kodigo ng kautusan noon. Gayunman. Lumalang si Jehova ng dalawang tao. Ang Maylalang ay sakdal. (Gen. pinili nilang gumawi nang kapahapahamak at nilabag ang makatuwirang utos ng Diyos. (a) Paano ipinakita ni Jehova ang kaniyang dakilang pag-ibig? (b) Anong impormasyon ang tutulong sa atin para maunawaan ang Roma 5:12? 6. Ano iyon? Sinabi ni Pablo na ito’y “ang pagpapahayag sa [lahat ng uri ng mga tao] na matuwid para sa buhay. Paano magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na tao? 12 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. kasama na tayo. Baka nabasa mo na ang tungkol kay Alexis. Posible pa kayang makalaya sa kalunus-lunos na kalagayang ito? Ang Paglalaan ng Diyos sa Pamamagitan ni Jesu-Kristo 7 Maibiging naglaan si Jehova ng isang kaayusan para makalaya ang mga tao mula sa minanang kasalanan. 2:17) Gayunman. kaya naipasa niya ang kasalanan at ang mga epekto nito sa lahat ng kaniyang mga anak. at makatarungan lang na hatulan siya ng kamatayan.”—Roma 5:18. 15:45) Pero magkaibang-magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na taong ito. maaaring hindi lahat ng anak ay magkaroon ng ganitong sakit. Totoo. Sinabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. 32:4. anupat itinakwil siya bilang Tagapagbigay-Kautusan at Soberano. Ipinaliwanag ni Pablo na naging posible ito sa pamamagitan ng isa pang sakdal na tao—ang ikalawang Adan. Siyempre pa. sina Adan at Eva. 8 “Ang sa kaloob ay hindi gaya ng sa pagkakamali. Iba naman pagdating sa kasalanan. 2:17) Gayunman.” (Roma 5:12) Maiintindihan natin ito dahil ipinasulat ng Diyos ang isang rekord kung paano nagsimula ang buhay ng tao.” Nadamay ang lahat ng di-sakdal na inapo ni Adan. Mababasa natin: “Dahil sa pagkakamali ng isang tao ay marami ang namatay. 6 Makasalanan na si Adan nang magkaanak siya. Si Alexis ay nagmana ng hemophilia. 5 Ipinaliwanag ito ni Pablo sa pagsasabi: “Sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. wika nga. at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Kasalanan 4 Udyok ng dakilang pag-ibig. samantalang tayo ay mga makasalanan pa.” ang isinulat ni Pablo. At naipapasa ito sa lahat ng anak.” Kailangang malaman ng lahat kung paano nangyari iyon. 14. nagmana ng kasalanan 4. Lahat ay apektado nito. 5. 7. 16.” (Roma 5:8) Pag-isipan ang sinabi niya: “Tayo ay mga makasalanan pa. pero posible pa rin nila itong maipasa sa kanilang supling.—Deut. isang abnormalidad sa dugo. Hindi maiiwasan ang depektong dulot ng kasalanan ni Adan. (a) Bakit namamatay ang mga inapo ni Adan kapuwa bago ibigay ng Diyos ang Kautusang Mosaiko at pagkaraan nito? (b) Paano mailalarawan ang epekto ng minanang kasalanan? ang mga inapo ni Adan. Lahat ay namamatay. ihambing natin ang epekto ng minanang kasalanan sa epekto ng ilang sakit gaya ng Mediterranean anemia at hemophilia. gayundin ang unang mga tao. kaya hindi sila pinaratangan ng gayunding kasalanan. sa makatarungang hatol na iyon. 2011 . hindi naman sila lumabag sa utos ng Diyos gaya ng ginawa ni Adan. isinugo ni Jehova ang kaniyang bugtong na Anak para tulungan ang mga tao. Pero hindi lang siya ang daranas ng kamatayan. na ating mga ninuno. si Kristo ay namatay para sa atin. 5.) Bilang ilustrasyon. Si Adan ang nakagawa ng pagkakamaling iyon. (Gen.

(Heb.—Mat. pati na ang kaniyang tapat na mga apostol. Nanatili siyang tapat hanggang sa kamatayan sa pahirapang tulos. tinawag ito ni Pablo bilang “katumbas na pantubos. na iniharap sa hukuman ng Diyos. 11 Sa ibang talata. . 9:24. 2011 13 . 18? 10. 13. naghandog siya ng pantubos na maaaring magpalaya sa mga supling ni Adan mula sa kasalanan at kamatayan. 12 9. gaya ng binabanggit sa Roma 5:16. 5:14. Posible nang tumanggap ng walang-bayad na kaloob at buhay ang lahat ng uri ng tao dahil sa “isang gawa ng pagbibigay-katuwiran” ni Jesus—ang kaniyang landasin ng pagsunod at katapatan hanggang sa kamatayan. 1 Ped. Lubusang tinupad ni Jesus ang kalooban ng kaniyang Ama. 3:18) Paano nangyari iyon? Pagpapawalang-Sala Salig sa Pantubos Tinanggap ng Diyos na Jehova ang haing pantubos na inihandog ng kaniyang Anak. Ang pokus ay dapat na kay Jesu-Kristo lang. parapo 2 at 3. hindi sa panloob na pagbabago ng taong iyon . 12) Pero hindi pa rin sakdal ang mga alagad ni Jesus sa lupa.Nagkasala ang sakdal na taong si Adan. matinding panunuya. si Jesus ay maaari sanang pagmulan ng bilyun-bilyong sakdal na inapo. inilalarawan ang Diyos bilang hukom na nakagawa na ng desisyong pabor sa akusado. Pero pinawalang-sala ng Diyos ang akusado. Ano ang ginawa ni Jesus na naging saligan para maipahayag na matuwid ang mga tao? 1 Halimbawa. wika nga. 2:10) Nang ibigay ni Jesus ang kaniyang sakdal na buhay bilang tao. ang sakdal na buhay ni Jesus ang katumbas ng kay Adan. 2:6) Ano ang tinutumbasan ng pantubos? Si Adan ay nagdulot ng di-kasakdalan at kamatayan sa lahat ng kaniyang bilyun-bilyong inapo. hindi sinasabi ng Bibliya na ang potensiyal na mga supling ni Jesus ay bahagi ng pantubos. Gayunman. . 15. 18:25) Bilang unang hakbang. Tomo 2. ang pangmalas na ito tungkol sa mga inapo o supling ay tinalakay sa Kaunawaan sa Kasulatan. pahina 845. Tumutukoy ito sa pagbabago sa katayuan ng isang tao may kaugnayan sa Diyos. Ayon sa Roma 5:1519. “isang tao” lamang ang kailangang mamatay para mailaan ang pagpapalaya. 20:28. Roma 5:6-8. Oo. maibiging isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa lupa. Ano ang tinutumbasan ng pantubos? 12. (2 Cor. Ano ang ibig sabihin kapag ipinapahayag ng Diyos na matuwid ang mga tao. Ibinigay naman ng sakdal na taong si Jesus ang “katumbas na pantubos” 9 Ano ang kahulugan ng mga salitang Griego na nasa pananalitang “pagpapahayag ng katuwiran” at “pagpapahayag sa kanila na matuwid”? Isang tagapagsalin ng Bibliya ang sumulat tungkol sa konseptong ito: “Isa itong metapora tungkol sa batas na waring nagdiriin ng isang legal na punto. 11. (Heb. Bakit nangangailangan ng awa at pag-ibig ng Diyos ang mga ipinapahayag na matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Kaya naman ang unawa natin noon ay na ang buhay ni Jesus at ng lahat ng puwede sanang maging mga sakdal na inapo niya ang tinutukoy na haing katumbas ng buhay ni Adan at ng kaniyang disakdal na mga inapo. sa kabila ng mga tukso. 10:10. at pang-aabuso.1 At totoo na bilang taong sakdal.” (1 Tim. Sa metapora.” 10 Sa anong saligan mapawawalang-sala ng matuwid na “Hukom ng buong lupa” ang isang taong di-matuwid? (Gen. Bagaman sinisikap nilang huwag makagawa ng mali. dahil sa paratang na pagiging di-matuwid.

ay nagiging espirituwal na mga anak ng Diyos. (Gen. (Roma 7:18-20) Pero kaya itong lutasin ng Diyos. paano siya itinuring ng Diyos? (b) Bakit maituturing ni Jehova si Abraham bilang matuwid? 14 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.” (Roma 4:13. ikinapit iyon ng Diyos sa kanila dahil sa kaniyang awa at dakilang pag-ibig. Ang Pag-ibig ng Diyos sa Iba Hindi lahat ng nananampalataya at naglilingkod sa Diyos bilang tapat na mga Kristiyano ay “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Kristo sa langit.” (Roma 5:16) Ang mga apostol at ang iba pa na tumanggap ng maibiging kaloob na ito (ang pagpapahayag sa kanila na matuwid) ay kailangang patuloy na sumamba sa tunay na Diyos taglay ang pananampalataya. 10:19. 2: 23. si Jesu-Kristo. Sinabi ni Pablo: “Sa pamamagitan nga ng di-sana-nararapat na kabaitang ito ay iniligtas na kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. 15. —Basahin ang Roma 8:15-17. Tinanggap niya ang “katumbas na pantubos” at handa niyang ikapit iyon alang-alang sa mga taong lingkod niya. Sant. ang pagpapahayag sa kanila na matuwid. Sa halip. ngunit ano pa ang kailangan nilang gawin? asa silang buhaying muli tungo sa langit bilang lehitimong mga espiritung anak na “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Jesu-Kristo. 22:15-18) Kaya naman salig sa 16 16. 15:6. Ano ang gantimpala para sa mga ipinahayag ng Diyos na matuwid. kundi sa pamamagitan ng katuwiran dahil sa pananampalataya. Partikular nang nanampalataya si Abraham sa ipinangakong “binhi” na magmumula sa kaniyang angkan. Pinawalang-sala niya ang mga apostol at ang iba pa mula sa hatol laban sa kanila. At ano ang magiging gantimpala? “Yaong mga tumatanggap ng kasaganaan ng di-sana-nararapat na kabaitan at ng walang-bayad na kaloob na katuwiran ay mamamahala bilang mga hari sa buhay sa pamamagitan ng isang tao. may pag14. Ang Binhi na iyon ay ang Mesiyas. 18 Hindi ito nangangahulugang hindi kailanman nagkasala si Abraham sa panahong naglilingkod siya kay Jehova. ito ay kaloob ng Diyos. 23. basahin ang Lucas 22:28-30.” Oo. Bilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo.”—Efe. o Kristo. at gayon nga ang ginawa niya. 18. Gayunman. 23) Ngunit dahil sa Kaniyang walanghanggang karunungan. si Abraham. anupat itinuring na sila ay napalaya na sa minanang kasalanan. Marami ang may salig-Bibliyang pag-asa na katulad ng sa mga lingkod ng Diyos bago ang panahong Kristiyano—ang mabuhay magpakailanman sa paraisong lupa.—Basahin ang Roma 4:20-22. 24) Kaya ang tapat na si Abraham ay itinuring ng Diyos bilang matuwid. Pero maaari na ba silang tumanggap ngayon ng maibiging kaloob mula sa Diyos anupat itinuturing na matuwid taglay ang pag-asang mabuhay sa lupa? Batay sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. pinahalagahan ni Jehova ang pambihirang pananampalataya ni Abraham na may kalakip na mga gawa. 13 Hindi obligasyon ng Diyos na ikapit sa mga apostol at sa iba pa ang pantubos dahil sa kanilang mabubuting gawa. 2:8. at hindi ito dahil sa inyo. Bakit kaya? Dahil sa kanilang minanang kasalanan. isang taong may pananampalataya na nabuhay bago ibigay ni Jehova sa Israel ang kodigo ng kautusan at bago pa buksan ni Kristo ang daan tungo sa makalangit na buhay. 20) Mababasa natin: “Hindi sa pamamagitan ng kautusan tinanggap ni Abraham o ng kaniyang binhi ang pangako na siya ay magiging tagapagmana ng isang sanlibutan. Sumulat si Pablo: “Ang kaloob mula sa maraming pagkakamali ay nagbunga ng pagpapahayag ng katuwiran. 14 Isip-isipin kung gaano kalaking kaloob mula sa Makapangyarihan-sa-lahat na patawarin ang isang tao mula sa kasalanang minana niya at pati sa mga nagawa niyang pagkakamali! Hindi mabibilang kung gaano karaming kasalanan ang nagawa ng isang indibiduwal bago naging Kristiyano.—Roma 5:17. salig sa pantubos. (a) Dahil sa pananampalataya ni Abraham. Hindi iyan ang ibig sabihin ng pagiging matuwid niya.nagkakasala pa rin sila. (Heb. 2011 . ang epekto ng kaloob na katuwiran ay kabaligtaran ng epekto ng kasalanan ni Adan. Anong kaloob ang maaari nang tanggapin ngayon ng mga may makalupang pag-asa? 17. mapatatawad ng Diyos ang mga kasalanang iyon. (Roma 3:10. Buhay ang dulot ng kaloob na iyon. 15 Ang mga tumatanggap ng kaloob na iyon. ang nakapagpapatibay na sagot ay oo! 17 Tinalakay ni Pablo ang isang napakagandang halimbawa.

makikita sa mga ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Isa na rito ang ‘pangangaral ng kaharian ng Diyos at pagtuturo ng mga bagay may kinalaman sa Panginoong Jesu-Kristo. Isa. Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga itinuturing niyang matuwid ngayon. 5:15.Isa ngang mabuting balita —maaari tayong ipahayag na matuwid sa pamamagitan ni Jesus! “pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus. Gumawa si Jehova ng mga hakbang para matupad ang kaniyang layunin. 21. Ang mga ito ay kaayon ng tunay na katarungan. 2:23. Hindi siya ipinahayag ni Jehova na matuwid sa diwa na pinahiran siya ng espiritu para maging isa sa “mga kasamang tagapagmana ni Kristo. 25.” Ang maliit na grupong iyon ay “tinawag upang maging mga banal” at tinanggap bilang “mga anak ng Diyos. Awit 32:1. dapat mong maunawaan na ang oportunidad na ito ay hindi kapritso lang ng isang tagapamahalang tao. Kaya naman masasabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. at ano ang tinutumbasan nito? ˙ Anong mga pagpapala ang maaasahan ng mga itinuturing ni Jehova bilang matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. (Sant.’ (Gawa 28:31) Sa gayon. lubos silang nananampalataya sa Diyos at sa kaniyang mga paglalaan.”—Roma 5:8. 21 Kung ang pag-asa mo ay buhay na walang hanggan sa lupa. 17) Gayunman. Magkaroon ng Matuwid na Katayuan Ngayon 19 Ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid ay dapat makapagpatibay sa mga tunay na Kristiyano sa ngayon. Ang kaloob na ibinibigay sa kanila—ang pakikipagkaibigan sa Diyos—ay iba sa “walang-bayad na 19. Higit pa riyan.” (Roma 3:24. Pero buong-puso nila itong tinatanggap at ipinagpapasalamat. 33) Pero si Abraham ay itinuring na “kaibigan ni Jehova”—bago pa man inihandog ang haing pantubos. 8:14. gaya ni Abraham? kaloob” na ibinibigay sa mga pinahiran. 41:8) Kumusta naman ang mga tunay na Kristiyano na umaasang mabuhay sa isinauling Paraiso sa lupa? 20 Sila ay hindi binigyan ng “walang-bayad na kaloob na katuwiran” na may makalangit na pag-asa “sa pamamagitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus.—Basahin ang Roma 3: 24. at ipinakikita nila ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Paano tayo nakikinabang sa pag-ibig at katarungan ni Jehova? Natatandaan Mo Ba? ˙ Ano ang minana ng mga supling ni Adan. si Abraham at ang iba pang may pananampalataya bago ang panahong Kristiyano ay tiyak na bubuhaying muli. 17. maituturing sila ni Jehova bilang matuwid gaya ni Abraham. si Kristo ay namatay para sa atin. Bakit dapat makapagpatibay sa marami ngayon ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid? 20. samantalang tayo ay mga makasalanan pa.” (Roma 1:7. 2011 15 . 2. Sa gayon. at ano ang resulta? ˙ Paano inilaan ang katumbas na pantubos. masasalamin dito ang matalinong layunin ng Soberano ng Uniberso.” maaaring patawarin ng banal na Hukom ang mga kasalanang nagawa sa nagdaang panahon. Sa halip.

ang sabi sa Bibliya.C.” Kaya maliwanag na sinasabi ng Bibliya na may mga kamelyo si Abraham noong pasimula ng ikalawang milenyo B. 12:16) Nang maglakbay ang lingkod ni Abraham patungong Mesopotamia. —Gen. Hindi sang-ayon dito ang ilan.E. siya ay “kumuha ng sampung kamelyo mula sa mga kamelyo ng kaniyang panginoon. (Gen.Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham? NG mga kamelyo ay kasama sa mga hayop na ibinigay ni Paraon kay Abraham. Iniulat ng New International Version Archaeological Study Bible: “Pinagtatalunan ng mga iskolar kung tama ang mga pagbanggit sa mga kamelyo dahil marami ang naniniwalang naging alaga lang ang mga hayop na ito noong mga A . 24:10.

Naniniwala ang ilang iskolar na ang mga negosyante ng insenso mula sa Timog Arabia ay gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng kanilang mga kalakal sa gawing hilaga.C.]. Malamang na ang negosyong ito ay pangkaraniwan na noon pa mang 2000 B. Sa pasimula. malamang na nakitang puwede itong gamitin bilang hayop na pantrabaho.E. o hindi tugma sa kronolohiya. hindi naman ito nangangahulugan na hindi ginagamit ang kamelyo bago nito. katad. Nariyan din ang nakasulat na mga katibayan.” samakatuwid nga. dahil maraming arkeolohikal na ebidensiya ang nagpapatunay na mayroon nang mga alagang kamelyo bago pa man ang panahon ng mga patriyarka. Kaya ganito ang konklusyon ng The International Standard Bible Encyclopedia: “Hindi na ngayon maituturing na anakronismo ang pagbanggit sa mga kamelyo sa mga salaysay noong panahon ng mga patriyarka. binanggit sa Genesis 37:25-28 ang tungkol sa mga negosyanteng Ismaelita na gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng mga sangkap ng insenso sa Ehipto mga sandaang taon pagkamatay ni Abraham. ikinakatuwiran ng ibang mga iskolar na bagaman noong pagtatapos lang ng ikalawang milenyo naging pangkaraniwan ang pag-aalaga ng kamelyo. Kapansin-pansin. Hindi pa marahil uso ang paggamit ng kamelyo sa sinaunang Gitnang Silangan noong pasimula ng ikalawang milenyo B.C. binabanggit ang gayong hayop [kamelyo] sa mga listahang cuneiform at makikita ito sa ilang pantatak.E.C. mahabang panahon pa ang lumipas pagkamatay ni Abraham.C. maaaring pinagkukunan lang ito ng gatas.” ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. noong panahon ni Abraham.E. 2011 17 .1200 B. balahibo.. Sinasabi sa aklat na Civilizations of the Ancient Near East: “Ipinahihiwatig ng pagsasaliksik kamakailan na ang mga kamelyo ay inaalagaan sa timog-silangang Arabia noong mga ikatlong milenyo [B. pero waring ipinakikita ng katibayan na ginagamit na rin ito noon. ang anumang mas maagang pagbanggit ng Bibliya sa mga kamelyo ay maituturing na isang anakronismo. pero dinagtagal.” Kung gayon. Sinasabi rin sa aklat na iyon: “Sa Mesopotamia. at karne. Gayunman.. anupat nagpapahiwatig na mayroon nang ganitong hayop sa Mesopotamia pagsapit ng ikalawang milenyo.” Ang petsang ito—bago ang panahon ni Abraham—ay waring sinusuportahan ng natagpuang mga piraso ng ´ buto at iba pang arkeolohikal na mga labı. Binabagtas nila ang disyerto patungong Ehipto at Sirya at sa gayo’y natuto rin ang mga tagaroon na gumamit ng kamelyo.

T. Robertson: “Malamang na ito ay mga kopya ng mga aklat ng Matandang Tipan. bagaman napakamahal. ay “abot-kaya pa rin ng mga taong nakaririwasa. ang 39 na aklat ng Hebreong Kasulatan ay nahati na sa 22 o 24 na aklat.” (2 Tim. 4:13) Ang pangmadlang pagbabasa ay bahagi ng pagpupulong ng mga kongregasyong Kristiyano noon. Sinabi ni Propesor Alan Millard na ang mga balumbong ito. isang tradisyong sinusunod ng mga lingkod ng Diyos mula pa noong panahon ni Moises. na karamihan ay malamang na nasa magkakahiwalay na balumbon. dalhin mo ang balabal na iniwan ko sa Troas kay Carpo. iilan lamang noon ang may sariling mga balumbon ng Banal na Kasulatan. 2011 pergamino” sa talatang ito.” Siya’y ‘may kapangyarihan sa ilalim ni Candace na reyna ng mga Etiope at namamahala sa lahat ng kayamanan nito. sinabi ng iskolar ng Bibliya na si A. tiyak na ang Salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa kaniya. Hinggil sa “mga ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. nang isulat ni Pablo ang mga salitang ito.” Mula sa pagkabata. yamang mas mahal [at mas matibay] ang pergamino kaysa sa papiro. magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa. 3:15.E. 4:13) Ipinahihiwatig nito na maraming aklat si Pablo. .—Gawa 8:27. malamang na pi- 18 . at pag-uwi ng bahay. Hiniling ni Pablo kay Timoteo: “Pagparito mo. lalo na ang mga pergamino. Lalo Na ang mga Pergamino’ Efeso I NIUTOS iyan ni apostol Pablo sa kaniyang kapuwa misyonerong si Timoteo. Kung Paano Ginamit ng mga Kristiyano ang mga Balumbon Magkagayunman. si Pablo ay “nag-aral .” Ang ilan ay nakabibili ng kahit isang balumbon.” (1 Tim. . Anong klaseng mga balumbon at pergamino ang tinutukoy ni Pablo? Bakit niya ipinakukuha ang mga ito? At ano ang matututuhan natin sa kahilingang ito? Noong kalagitnaan ng unang siglo C. Kaya makatuwiran lang na magkaroon si Pablo ng personal na kopya ng mga balumbon ng Salita ng Diyos. sa paanan ni Gamaliel. 22:3. Tiyak na matamang nakikinig ang lahat habang binabasa ang Salita ng Diyos.Roma Troas ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon. 2 Cor. 15:21.” isang iginagalang na guro ng Kautusang Mosaiko.’ Tiyak na mayaman siya kaya may sarili siyang kopya ng ilang bahagi ng Kasulatan.—Gawa 5:34.. Kaya paano mababasa ng karamihan sa mga Kristiyano ang Salita ng Diyos? Ang sagot ay ipinahihiwatig sa unang liham ni Pablo kay Timoteo: “Habang ako ay papariyan. Sa lahat ng aklat niya. kinailangan ni Timoteo na “magsikap” sa pagbabasa nang malakas para makinabang ang mga walang sariling kopya ng Kasulatan. ang bating na Etiope ay may isang balumbon noon sa kaniyang karo at “binabasa [niya] nang malakas ang propetang si Isaias. 28. Halimbawa. Bilang isang matanda.—Gawa 13:15. at ang mga balumbon.

sundin ang payo ni Pablo sa mga Kristiyano.” (2 Tim. Halimbawa. Ano ang matututuhan natin sa kahilingan ni Pablo na dalhin sa kaniya “ang mga balumbon. sa kaibigan niyang si Carpo. Mas mahigpit na ngayon ang pagbibilanggo. “Laging bigyang-pansin ang iyong sarili at ang iyong turo” sa pamamagitan ng masigasig at palagiang pag-aaral ng Bibliya.” (2 Tim. Maliwanag na ito ang dahilan kung bakit lagi siyang masigla at aktibo sa paglilingkod sa Diyos at nakapagpapatibay sa marami. Makikita sa huling bahagi nito ang kaniyang personal na kahilingan. sa panahon ng paguusig ni Nero. nakiusap si Pablo kay Timoteo: “Gawin mo ang iyong buong makakaya na makarating bago ang taglamig. Gaya ni Pablo. hangad pa rin niyang mapalakas ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Kaya ang mga balumbon ay mabigat. Sa katunayan. Sa katunayan. Sa liham ding iyon. Hinahangad mo rin bang ipaglaban ang mainam na pakikipaglaban ng pananampalataya hanggang sa katapusan. (2 Tim. Malamang na hindi kaya ng karamihan sa mga Kristiyano na magdala ng marami nito sa kanilang pangangaral. si Pablo. 4:6) Kaya naman gustung-gusto ni Pablo na madala sa kaniya ang mga balumbon. ang Roma ay mga 1. (1 Tim.600 kilometro kung daraan sa Troas. malamang na hindi niya ito kayang dalhing lahat sa kaniyang paglalakbay. ang pakiusap ni Pablo kay Timoteo na ‘dalhin ang mga balumbon. 4:16.—1 Tim.E. Ang mga balumbon ay mayroon ding hawakang kahoy sa magkabilang dulo. . Malamang na nasa Efeso pa rin si Timoteo nang matanggap niya ang kahilingan ni Pablo. Lumilitaw na iniwan niya ang ilan nito sa Troas. Sa ngayon.nag-uusapan ng mga pamilya ang binasa sa pulong. 1:16. 4:21) Hindi iniulat sa Bibliya kung may nasakyang barko si Timoteo para makarating sa Roma sa panahong binanggit ni Pablo. na nakabilanggo sa Roma sa ikalawang pagkakataon. gaya ni Pablo? Gusto mo bang makapanatiling aktibo sa espirituwal at handa sa pakikibahagi sa gawaing pagpapatotoo hangga’t ipinahihintulot ni Jehova? Kung gayon. 1:3) Mula sa Efeso. lalo na ang mga pergamino. ay sumulat: “Naipaglaban ko na ang mainam na pakikipaglaban.’ ang isa sa pinakahuling kahilingan niya na nakaulat. . nakikini-kinita na niyang papatayin siya. ang tanyag na Dead Sea Scroll of Isaiah ay halos 7. 4:7. ang ikalawang liham kay Timoteo ang pinakahuling isinulat. Sa 14 na kinasihang liham ni Pablo. Bagaman nakatitiyak na naipaglaban na niya ang mainam na pakikipaglaban hanggang sa katapusan. natakbo ko na ang takbuhin hanggang sa katapusan . Mahahaba ang mga balumbon. . Mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang korona ng katuwiran. Bagaman si Pablo ay may sariling kopya ng ilang balumbon ng Kasulatan. Ano ang Matututuhan Natin kay Pablo? Bago sabihin ang kahilingan niya. na makukuha na ngayon ng mas maraming tao at mas kumbinyente nang gamitin kaysa sa mga balumbon. lalo na ang mga pergamino”? Nasasabik pa rin siya sa Salita ng Diyos kahit sa pinakamahirap na yugtong ito ng kaniyang buhay.3 metro ang haba. at kadalasan nang binabalot ng tela o inilalagay sa banga bilang proteksiyon. dapat din nating linangin ang pananabik na magkaroon ng mas malalim na kaunawaan sa Kasulatan. 8) Malamang na isinulat niya ito noong mga 65 C. pinagpala tayo kung may sarili tayong kopya ng kumpletong Bibliya! Ang iba nga ay may ilang kopya at iba’t ibang edisyon.

12:12) At malapit nang dumating ang “malaking kapighatian gaya ng hindi pa nangyayari mula nang pasimula ng sanlibutan.” (Gawa 20:28) Lagi nilang inii4 1. si Pedro ay hindi nagsalita sa matatanda na para bang nakatataas siya sa kanila. Sa halip. ang Lupong Tagapamahala sa ngayon ay nagpapayo sa mga elder na magsikap sa pagganap ng mabigat na pananagutang magpastol sa kawan ng Diyos.’ (1 Ped. —Efe. Ang Diyablo ay “gumagala-gala.’ (1 Ped.’ Napakahalagang kilalanin nila na ang kawan ay pag-aari ni Jehova at ni Jesu-Kristo. hindi napipilitan. Ipagpalagay na inihabilin sa iyo ng isang matalik na kaibigan ang kaniyang mga anak habang wala siya. 2. kailangan nilang ‘panatilihin ang kanilang katinuan’ at ‘magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Pastulan ang Kawan ng Diyos Hinimok ni Pedro ang matatandang lalaki noong unang siglo na magkaroon ng makadiyos na pangmalas sa kawan na ipinagkatiwala sa kanila. 2011 . 8) Kailangan din nilang panatilihin ang pagkakaisa. 5 Isinulat ng apostol na ang matatandang lalaki ay dapat ‘magpastol sa kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. hindi ba ipagagamot mo siya? Sa katulad na paraan. (Basahin ang 1 Pedro 5:1. Naghahanap ang Diyablo ng mga pagkakataon para lamunin tayo. kung minsan ay kailangan natin ang tulong ng kuwalipikadong matatanda. 5:2.’ dahil baka ‘maglipulan sila sa isa’t isa. I SINULAT ni apostol Pedro ang kaniyang unang liham bago pag-usigin ni Nero ang mga Kristiyano sa Roma. Hindi ba aalagaan mo silang mabuti at pakakainin? Kung magkasakit ang isa sa kanila. 2 Ganiyan din ang sitwasyon natin sa ngayon. pag-aaralan natin kung paano ‘maisasaalang-alang ng kongregasyon yaong mga nagpapagal at namumuno’ sa kawan.) Bagaman itinuturing na isang haligi sa kongregasyon. Ano ang sitwasyon ng mga Kristiyano nang isulat ni Pedro ang kaniyang unang liham? 2. kundi maluwag sa kalooban. Gusto niyang patibayin ang mga kapatid. 5:15. 3. 5:2) Pag-uusapan din natin ang tamang paraan ng pagpapastol. (Apoc. ang mga elder sa kongregasyon ay dapat “magpastol sa kongregasyon ng Diyos. Para makatayong matatag laban sa kaniya. Ano ang dapat na maging pangmalas ng matatandang lalaki sa kawan? Ilarawan. 2:9) Katulad ni Pedro. 20 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. (Gal.” na naghahanap ng mga Kristiyanong masisila.“PASTULAN NINYO ANG K AWAN NG DIYOS NA NASA INYONG PANGANGALAGA” “Pastulan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangalaga. 6:12.’—Gal. (1 Tes. na binili niya ng dugo ng kaniyang sariling Anak. 5. 5:12) Ang pagtalakay sa mga ito ay tutulong sa atin na makatayong matatag laban sa ating pinakamahigpit na Kalaban.”—1 PED. 3 Talakayin natin kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyong magpastol sa ‘kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. Sa susunod na artikulo.” (Mat. 5: 6. yamang alam natin na sa kaniya tayo nakikipagbuno. at ano ang tatalakayin natin sa seryeng ito? 4. Para magawa ito. dapat din nating iwasan ang pagtatalu-talo. Ang mga elder ay magsusulit sa paraan ng pangangalaga nila sa mga tupa ng Diyos. 24:21) Tulad ng unang-siglong mga Kristiyano. Kanino tayo nakikipaglaban. pinaalalahanan niya sila bilang mga kapuwa matatanda. Hindi sila dapat ‘magkagatan at maglamunan sa isa’t isa.

at paano? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. maililigtas nila ang tupa. 31:40) Isinasapanganib pa nga nila ang kanilang buhay para sa mga tupa. inaakay ng mga elder ang kawan patungo sa kongregasyon.Gaya ng mga pastol noon. 24:45) Baka kailangang gumugol ang mga elder ng karagdagang panahon para tulungan ang mga maysakit sa espirituwal na tumanggap ng nakapagpapalusog na Salita ng Diyos. dapat protektahan ng mga elder sa ngayon ang “mga tupa” na nasa kanilang pangangalaga sip na ang bawat tupa ay binili ng mahalagang dugo ni Kristo Jesus. Kailangan nilang tiisin ang init ng araw at ang lamig ng gabi sa pagbabantay sa kawan. gaya ng leon at oso. anupat pinasisigla sila na palaging dumalo sa mga pulong para makakain nang husto at makatanggap ng “kanilang pagkain sa tamang panahon. 17: 34. anupat binebendahan ito at ginagamitan ng nakagiginhawang pamahid. Yamang magsusulit sila. at pinangangalagaan ng mga elder ang kawan. Magiliw nilang inaalagaan ang nasugatang tupa. Ano ang pananagutan ng mga pastol noon? 7. Iniligtas ng kabataang pastol na si David ang kaniyang kawan mula sa mababangis na hayop. Baka sinisikap ng isang naligaw na tupa na bumalik sa kawan. Sa halip na pagalitan. (Basahin ang Judas 22. Sa katulad na paraan. Kung susunggaban ng mga elder ang 6. Paano maaaring agawin ng mga elder ang mga tupa mula sa pagkakasakmal ni Satanas? balbas ng mabangis na hayop.) Siyempre pa.” (Mat. Sinabi ni David na ‘sinunggaban niya ang balbas niyaon at pinabagsak iyon at pinatay. Baka kailangan ang lakas ng loob para maagaw ang tupa mula sa pagkakasakmal ng Diyablo. ang mga elder ay kailangang magbantay laban sa tulad-leong pagsalakay ng Diyablo. Baka kailangan nilang payuhan ang mga kapatid na walang kamalaymalay na natutukso ng mga silo ni Satanas. wika nga. hindi ito magagawa ng mga elder kung walang tulong ni Jehova. 6 Isipin ang mga pananagutan ng mga pastol noong panahon ng Bibliya. 2011 21 . 23. 35) Napakatapang nga niya! Posibleng muntik na siyang masakmal ng hayop na iyon! Pero pilit pa rin niyang iniligtas ang tupa. ang Salita ng Diyos. pinakakain.’ (1 Sam. (Gen. 7 Sa ngayon. Saan inaakay ng mga elder ang kawan. pinoprotektahan. magiliw na ipinaliliwanag sa kaniya ng mga elder ang 8. 8 Inaakay rin ng pastol ang kawan tungo sa madamong pastulan at lugar na may tubig.

” (Basahin ang Santiago 5:14. nalugod si Pablo at ang kaniyang mga kasama na ibahagi sa kanila ‘hindi lamang ang mabuting balita ng Diyos. at panahon para magawa iyon. pera. isang elder sa Japan. 5: 14. 8) Nauunawaan ni Pablo ang damdamin ng isang nagpapasusong ina sa anak nito. (1 Cor. Nang maglaon.’ (2 Cor. malaki ang maitutulong ng mga elder kung pakikinggan nila ang ikinababahala ng may-sakit na tupa at mananalanging kasama niya. 11:1) Dahil sa magiliw na pagmamahal sa mga kapatid sa Tesalonica. aling doktor ang pipiliin mo? Ang isa na nagmamadali at nagrereseta agad para matingnan ang susunod na pasyente? O ang isa na nakikinig na mabuti. Ano ang nag-uudyok sa mga elder na magpastol sa kawan ng Diyos nang maluwag sa kalooban? Hanggang saan dapat ipakita ng mga elder ang pagiging mapagsakripisyo? Sa pangangalaga sa mga tupa. Hindi Napipilitan Kundi Maluwag sa Kalooban 11 Ipinaalaala rin ni Pedro sa matatandang lalaki kung ano ang dapat at di-dapat na maging saloobin kapag nagpapastol sa kawan ng Diyos. 22:37-39) Nagsasakripisyo sila nang hindi napipilitan. kung paanong tinularan niya si Jesus. 8:22. anupat handang gamitin ang kanilang lakas. 15. (Juan 21:15-17) Dahil sa pag-ibig.” Ang gawain ng mga elder ay umuubos ng 12. sila ay banayad na “gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. Ganiyan ang ginawa ni Masanao.” (1 Tes. kundi para sa kaniya na namatay para sa kanila. ang nag-uudyok sa mga elder na maglingkod sa kawan.) Gaya ng balsamo sa Gilead. Ezek. kundi maluwag sa kalooban. ang ilang natulungan ni Masanao ay naging mga elder at tumulad sa kaniyang magandang halimbawa. 5:8) Ang panahong ginugugol ng mga elder para sa kongregasyon ay mahalagang panahon na para sana sa kanilang pamilya. 10. Oo. 9. Hanggang saan ipinakita ni Pablo ang pagiging mapagsakripisyo? 13. tinutularan nila si apostol Pablo. Paano dapat asikasuhin ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? 11. (Jer. 12 Iwasan ang Di-tapat na Pakinabang —Pastulan ang Kawan Nang May Pananabik 14 Hinimok din ni Pedro ang matatanda na pastulan ang kawan “hindi dahil sa pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. ang mga elder ay ‘hindi na nabubuhay pa para sa kanilang sarili.mga simulain sa Bibliya at ipinakikita kung paano maikakapit ang mga ito sa kaniyang buhay. 15) Ang pag-ibig na ito. Ang isang paraan para maging timbang ay ang pagaanyaya sa iba na sumama paminsan-minsan sa kanilang Pampamilyang Pagsamba.’ Sa paggawa nito. Gagawin nito ang lahat para sa kaniyang anak. inanyayahan niyang sumama sa pag-aaral ng kanilang pamilya ang mga binata’t dalaga at ang mga pamilyang may ama na hindi Saksi. (1 Tim. Dapat itong gawin ng mga elder nang “hindi napipilitan. Sa nakalipas na mga taon. 2011 . (Mat. 34:16) Ang pagkakapit ng mga simulain sa Bibliya ay makatutulong sa mahihina para muling lumakas sa espirituwal. Sa ano dapat na maging timbang ang mga elder? 14. kalakip ang pag-ibig nila sa Diyos at sa kanilang mga kapatid. Bakit dapat magbantay ang mga elder laban sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. kundi gayundin ang kanilang sariling mga kaluluwa. anupat bumabangon kahit hatinggabi para pasusuhin ito. na para bang “pinapahiran siya ng langis sa pangalan ni Jehova. 9 Kapag may sakit ka.” at paano nila matutularan si Pablo sa bagay na ito? 22 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 2:7. nagpapaliwanag kung ano ang posibleng sakit mo. 15. kundi may pananabik. ang Salita ng Diyos ay nakagiginhawa sa maysakit. 13 Kailangang maging timbang ang mga elder sa kanilang mga pananagutan bilang pastol at sa mga obligasyon nila sa kanilang pamilya. at nagsasabi kung paano ka maaaring gamutin? 10 Kaya naman ang mga elder ay nakikinig sa isang maysakit sa espirituwal at tumutulong sa paggamot sa sugat.” Ano ang nag-uudyok sa kanila na maglingkod sa mga kapatid nang maluwag sa kalooban? Ano nga ba ang nag-udyok kay Pedro para pastulan at pakainin ang mga tupa ni Jesus? Ang kaniyang pag-ibig sa Panginoon. kundi maluwag sa kalooban.

hindi siya ‘kumain ng pagkain mula sa sinuman nang walang bayad. 2:9. dapat suriin ng mga brother na “umaabot sa katungkulan ng tagapangasiwa” kung ano ang kanilang motibo. Alam nila na para maabot nila ang puso ng isa at maudyukan siyang tumahak sa matuwid na landas. Bagaman tinatanggap nila ang paglalaan ng mga kapatid. Kung ang mga apostol ay nagkaproblema sa bagay na ito. 19 Totoo. 3) Dapat magbantay ang mga elder sa ngayon laban sa ganitong tendensiya. kahit kailangan nilang gumawa ng gayong aksiyon. 19.” Makikita ito sa kanilang mapagsakripisyong saloobin sa pagtulong sa kawan. mauunawaan ng mga elder kung bakit dapat din silang magpunyaging alisin ang makasanlibutang tendensiya na maghangad ng awtoridad sa iba. Paano matutularan ng mga elder ang pagpapakita ni Jesus ng magandang halimbawa? Bilang Repaso ˙ Bakit angkop na paalalahanan ni Pedro ang kapuwa niya matatanda na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ˙ Paano dapat pastulan ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? ˙ Ano ang nag-uudyok sa mga elder na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. hindi nila pinipilit ang kawan na maglingkod kay Jehova. kung minsan ay kailangang maging matatag ang mga elder.—Basahin ang Marcos 10:42-45. pero mali ang kanilang motibo. 20 Ang magandang halimbawa ni Kristo ay nag-uudyok sa mga elder na ibigin ang kawan. (1 Tim. kabaitan ang kailangan at hindi kabagsikan. sinisikap ng mga elder na bigyang-dangal ang mga nasasangkot. (a) Bakit may mga pagkakataong nahirapan ang mga apostol na unawain ang turo ni Jesus tungkol sa kapakumbabaan? (b) Anong sitwasyon ang posibleng katulad nito sa ngayon? ´ taong nagsikap umabot ng mga pribilehiyo ang mga apostol ni Jesus. Nakita ni Pedro na kailangang mabigyan ng babala ang kapuwa niya matatanda tungkol sa panganib na magpastol sa kawan dahil sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. Iniiwasan nilang ‘mamanginoon sa mga mana ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagpapastol sa kawan nang “may pananabik”? 17. Nasasabik silang tulungan ang mga kapatid na maglingkod kay Jehova nang may kagalakan.” Kitang-kita ang panganib na ito sa maluhong pamumuhay ng mga lider ng relihiyon ng “Babilonyang Dakila” samantalang naghihirap naman ang maraming tao. 18. ang nagpapakita ng magandang halimbawa sa bagay na ito. ni hinihimok man nilang gawin ito ng kawan para lang makipagpaligsahan. 3:8) Maraming elder sa ngayon.’ (Basahin ang 1 Pedro 5:3. kasama na ang mga naglalakbay na tagapangasiwa. Ano ang dapat tandaan ng mga elder kapag gumagawa ng aksiyon para protektahan ang kawan? 20. pero hindi sila naghihintay ng kabayaran. Gayunman. Bagaman isa siyang apostol at puwedeng maging “magastos na pasanin” para sa mga Kristiyano sa Tesalonica.” (Gawa 20:28-30) Sinabi ni Pablo kay Tito na magpatuloy sa “pagpapayo at pagsaway taglay ang lubos na awtoridad. dapat tandaan ng mga elder na ang kawan na pinapastulan nila ay pag-aari ng Diyos at hindi kanila. 3:1) Nanaisin naman ng mga elder na tapatang suriin ang kanilang sarili kung naghahangad silang magkaroon ng awtoridad o maging prominente gaya ng ilang apostol. Gaya ng mga namamahala sa mga bansa. 18 Sa ngayon. 5:26) Nauunawaan ng mga elder na magkakaiba ang mga tupa. gusto nilang magkaroon ng prominenteng posisyon. Hindi Namamanginoon sa Kawan Kundi Nagpapakita ng Halimbawa 17 Gaya ng natalakay na.’ Sa halip.’ (2 Tes.malaking panahon. (Apoc. (Gal.) May mga pagkaka16. (Juan 13:12-15) Naaantig ang puso natin habang binabasa kung paano niya tinuruan ang mga alagad na mangaral at gumawa ng alagad. halimbawa’y kapag pinoprotektahan ang kawan laban sa “mapaniil na mga lobo. siya’y ‘nagtrabaho at nagpagal gabi at araw. hindi sila naglalagay ng “magastos na pasanin” sa sinuman.” (Tito 2:15) Gayunman. 18:2. 2011 23 . 16 Ang mga elder ay nagpapastol sa kawan nang “may pananabik.—1 Tes. 15 Nagpakita si Pablo ng magandang halimbawa para sa mga elder.

“ISAALANG-ALANG YAONG MGA NAGPAPAGAL SA GITNA NINYO” “Isaalang-alang yaong mga nagpapagal sa gitna ninyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo. 2 Kaya naman mauunawaan natin kung bakit nag-aalala si Pablo nang iwan niya ang bagong-tatag na kongregasyon sa Tesalonica. napasigla si Pablo na sulatan ang mga taga-Tesalonica. 2:18. (Basahin ang 1 Pedro 5:4. (a) Ano ang sitwasyon ng kongregasyon sa Tesalonica nang una silang sulatan ni Pablo? (b) Ano ang ipinayo ni Pablo sa mga taga-Tesalonica? 24 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.”—1 TES. Kaya isinugo niya si Timoteo para patibayin ang kongregasyon. Ang mga katulong na pastol naman na kabilang sa “ibang mga tupa” ay magkakaroon ng pribilehiyong magpastol sa kawan ng Diyos sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng “punong pastol.’ (Fil. I SIPING kabilang ka sa unang-siglong kongregasyon sa Tesalonica. at nais naman nilang maging “halimbawa sa kawan. 2011 . Ano ang mga dahilan ng mga Kristiyano sa Tesalonica para bigyan ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon ang matatandang lalaki? 1.Ang kaniyang kapakumbabaan ay nakaantig sa puso ng mga alagad niya. (1 Tes. pero “humarang si Satanas” sa kaniyang landas. Gumugol si apostol Pablo ng maraming panahon para patibayin ang mga kapatid doon. Malamang na inisip ng mga Kristiyanong naiwan doon na wala na silang masasandigan. 13. Wala pa kasing isang taon ang kongregasyon! Pero angkop lang na pahalaga3. 3:2) Nang mag-uwi si Timoteo ng mabuting ulat. ang mga Judio ay bumuo ng pangkat ng mga mang-uumog para mapaalis sina Pablo at Silas.’—Basahin ang 1 Tesalonica 5:12.) Ang pinahirang mga tagapangasiwa ay ‘tatanggap ng di-kumukupas na korona ng kaluwalhatian’ sa langit kasama ni Kristo. Ti- nangka niyang bumalik. 5:12. anupat napakilos silang tumahak sa landasing nagpapakita ng ‘kababaan ng pag-iisip na itinuturing na ang iba ay nakatataas sa kanila. Kasama sa mga isinulat ni Pablo ang payo na ‘isaalang-alang yaong mga namumuno sa kanila. Anong gantimpala ang maaasahan ng mga elder? isang pangako.” (Juan 10:16) Tatalakayin sa susunod na artikulo ang mga paraan kung paano makikipagtulungan sa kanila ang mga miyembro ng kongregasyon. 2:3) Ang mga elder sa ngayon ay napakikilos ding tularan ang halimbawa ni Jesus. gaya ng ginawa niya sa ibang mga kongregasyon. 3 Ang mga kapatid na nangunguna sa mga Kristiyano sa Tesalonica ay mga baguhan kung ikukumpara kay Pablo at sa mga kasama niyang naglalakbay. 2. Maaaring nag-atas siya ng matatandang lalaking mangunguna. isa sa mga unang itinatag sa Europa. (Gawa 14:23) Pero nang maitatag ang kongregasyon. Hindi pa rin sila gaanong makaranasan kung ihahambing sa matatanda sa Jerusalem.” 21 Tinapos ni Pedro ang pagpapayo sa matatandang lalaki sa pamamagitan ng pagtukoy sa 21. at sila’y natakot.

at sa ilang wika. si Pablo ay “naging banayad . 7.’ (Heb. 2:13) Tiyak na nagpagal ang matatandang lalaking iyon para mapakain sa espirituwal ang kongregasyon. 13:17) Ipinaaalaala niyan sa atin ang isang pastol na hindi natutulog para protektahan ang kaniyang kawan. Ang mga miyembro ng kongregasyon ay maaaring sagana sa saligBibliyang literatura.” (Basahin ang 1 Tesalonica 2:7. Gaya ng isinulat ni Pablo. ang mga elder ay gumugugol ng maraming oras sa paghahanda ng mga bahagi sa pulong upang maiharap ito sa epektibong paraan. Pero habang ginagawa niya ang buong makakaya na maging banayad sa lahat. tiyak na nagturo sila sa kongregasyon gamit ang Kasulatan.’ Kung naroon ka sa Tesalonica noon. Hindi lang siya naobligang gawin ito. Maaaring may mga kapatid na hindi likas na palakaibigan. Sa katulad na paraan. ang mga elder sa ngayon ay napupuyat din sa pagtulong sa mga may 6. 7 Bilang pagtulad kay Pablo. Binabanggit kasi sa Bibliya na “higit na mararangal ang pag-iisip ng mga [taga-Berea] kaysa roon sa mga nasa Tesalonica. “Nagpapagal” Nang makaalis na sina Pablo at Silas patungong Berea. ang mga elder ay nagpapagal para mapakain sa espirituwal ang kanilang mga kapatid.han ng mga miyembro ng kongregasyon ang matatandang lalaking ito. at kombensiyon? 6 Naaalaala ng matatandang lalaki sa Tesalonica ang halimbawang ipinakita ni Pablo sa pagpapastol sa kawan.” (Gawa 17:11) Gayunman. Oo. may mabuting dahilan sila para “bigyan [ang matatanda] ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon sa pag-ibig. ‘Pinahahalagahan ba ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang Salita ng Diyos?’ baka maitanong mo. may makukuha silang Watch Tower Publications Index 4 at Watchtower Library sa CD-ROM. Para matugunan ang espirituwal na pangangailangan ng kongregasyon. Gaya ng tinalakay sa naunang artikulo. lubusan mo kayang pahahalagahan ang ginagawa ng matatanda? Ano ang pangmalas mo sa “kaloob na mga tao” na inilaan ng Diyos sa kongregasyon sa pamamagitan ni Kristo?—Efe. hindi bilang salita ng mga tao. ang tinutukoy rito ay ang mga Judiong taga-Tesalonica sa pangkalahatan. paano ‘nagpagal’ ang matatandang lalaki sa Tesalonica? Bilang pagtulad kay Pablo. Naisip mo na ba kung gaano kahabang panahon ang ginugugol ng mga elder sa paghahanda ng mga bahagi sa mga pulong. Gayunman. Paano masasabing ang mga elder sa ngayon ay ‘nagbabantay sa ating mga kaluluwa’? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. inaalagaan ng mga Kristiyanong pastol sa ngayon ang kawan. .” anupat “maingat na sinusuri ang Kasulatan sa araw-araw. . gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. 5. asamblea. 9. (Kaw. sinisikap pa rin ng mga elder na maging maunawain at ‘makasumpong ng mabuti’ sa kanila. 16:20) Palibhasa’y di-sakdal. hindi ba dapat siyang papurihan sa pagsisikap niyang maging mahusay na pastol sa ilalim ni Kristo? 8 Tayong lahat ay may dahilan para “maging mapagpasakop” sa mga elder. maaaring mahirap sa isang elder na magkaroon ng positibong pangmalas sa bawat kapatid. 2011 4. . ‘Tinanggap ng mga naging mananampalataya roon ang salita ng Diyos. Bakit isang ‘pagpapagal’ para sa matatandang lalaki noong panahon ni Pablo ang pagtuturo sa kongregasyon? Bakit ganiyan din ang sitwasyon sa ngayon? 25 . (Mat. na “nagpapagal” at “namumuno” sa kongregasyon at “nagpapaalaala” sa mga kapatid.) Handa pa nga niyang ‘ibahagi ang kaniyang sariling kaluluwa’! Dapat siyang tularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica. ‘nagbabantay sila sa ating mga kaluluwa.” Ang kahilingang ito ni Pablo ay sinundan ng payo na ‘makipagpayapaan sa isa’t isa. 24:45) Sa pangangasiwa ng uring alipin. kundi bilang ang salita ng Diyos. 8. 5 Sa ngayon.’ (1 Tes. hindi ang mga Kristiyano roon. 4:8. (a) Anong halimbawa ni Pablo ang tinularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica? (b) Bakit maaaring maging hamon sa mga elder sa ngayon na tularan si Pablo? 8. ang tapat at maingat na alipin ay naglalaan ng “pagkain sa tamang panahon” para sa kawan ng Diyos.

emosyon. [na] may mga anak na nagpapasakop nang buong pagkaseryoso. pinag-uusapan ng mga elder kung paano pangangalagaan ang kongregasyon. anupat tinutulungan ang lahat na magpasakop kay Jehova. Sa ngayon. 6:2-4. napasigaw sila: “Nandito ang circuit overseer natin! Iniligtas tayo ni Jehova!” Ipinagpapasalamat mo ba na araw at gabing nagpapagal ang mga elder? Ang ilang elder ay inaatasang maglingkod bilang miyembro ng mga espesyal na komite para humawak ng mabibigat na hudisyal na kaso. tlb. Sa orihinal na wika. 12 Ang ‘pamumuno’ sa kongregasyon ay hindi lang basta pagtuturo. ang mga elder ay nangunguna sa kongregasyon.’—1 Cor.—1 Tim.” (Efe. Binabasa ng mga elder ang mga liham mula sa tanggapang pansangay at sinusunod ang mga tagubiling nagtataguyod ng “pagkakaisa sa pananampalataya. Ginamit din ang salitang “namumuno” sa 1 Timoteo 3:4.” Oo. Karapatdapat sila sa ating buong-pusong pagsuporta! Kuning halimbawa ang ginawang pagtulong nang humagupit ang Bagyong Nargis sa Myanmar noong 2008. Sino ang namumuno sa kongregasyon. ‘nagaganap ang lahat ng bagay nang disente at ayon sa kaayusan. ang relief team ay dumaan sa lugar kung saan nagkalat ang mga bangkay. Para makarating sa Kongregasyon ng Bothingone sa nasalantang rehiyon ng Irrawaddy Delta. Halimbawa. 3:5. ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng “pagtayo sa harap” at maisasaling “nangangasiwa.—Mat. Ang kalihim ng kongregasyon ang nag-aasikaso sa buwanan at taunang ulat ng paglilingkod sa larangan. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang nagagawa. sa Reference Bible) Sinabi rin ni Pablo na ang matatandang iyon ay “nagpapagal. Sinabi ni Pablo na ang tagapangasiwa ay dapat na “isang lalaking namumuno sa kaniyang sariling sambahayan sa mahusay na paraan. malayang pinag-uusapan ng mga lupon ng matatanda ang mga bagay-bagay gamit ang Kasulatan. 2011 .” Dito. 4: 3. at ano ang nasasangkot dito? 13. ang karamihan sa mga elder ay tumatayo sa harap ng kongregasyon at nangangasiwa sa mga pulong. nangunguna. Baka nga mas mabilis kung isang elder lang ang gagawa ng lahat ng desisyon. 13 Para makapamunong mabuti sa kawan. Pero talagang pinahahalagahan ng mga natutulungan nila ang kanilang paglilingkod. ang terminong ‘pamumuno’ ay maliwanag na sumasaklaw hindi lang sa pagtuturo sa kaniyang mga anak kundi pati sa pangunguna sa pamilya at sa pagkakaroon ng “mga anak na nagpapasakop. Nang makita ng mga kapatid ang unang relief team na dumating sa Bothingone kasama ang dati nilang tagapangasiwa ng sirkito. 13) Dahil sa pagsisikap ng masisipag na elder.problema sa kalusugan. 5:12. ang koordineytor ng lupon ng matatanda ang gumagawa ng iskedyul ng mga pulong. Anong mga gawain ng mga elder ang di-gaanong napapansin ng mga mamamahayag? “Namumuno sa Inyo” Sinabi ni Pablo na ang masisipag na matatandang lalaki sa Tesalonica ay “namumuno” sa kongregasyon. Ang bagong terminong “koordineytor ng lupon ng matatanda” ay tumutulong sa atin na ituring ang lahat ng elder bilang mga miyembro ng nagkakaisang lupon. o espirituwalidad. ang mga brother na kasama sa Hospital Liaison Committee ay ginigising kapag may emergency. Tunguhin nilang ikapit ang mga simulain ng Bibliya sa pangangaila11 11. Talagang pinahahalagahan natin ang kanilang tulong kapag napapaharap tayo sa gayong sitwasyon! 9 Ang mga elder sa mga Regional Building Committee at sa mga relief committee ay nagpapagal sa pagtulong sa mga kapatid.” (1 Tes. Halimbawa. 10 Maraming elder sa ngayon ang nagaasikaso ng iba pang mga gawain. ino-audit ang account ng kongregasyon. Tuwing ikatlong buwan. Sa kanilang miting.” Hindi isang “punong tagapangasiwa” ang tinutukoy niya kundi ang lahat ng matatandang lalaki sa kongregasyon. Pero bilang pagsunod sa halimbawa ng unang-siglong lupong tagapamahala. 14:40. 10. bakit maaaring gumugol ang mga elder ng mahabang panahon bago makabuo ng desisyon? 26 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Ang tagapangasiwa ng paaralan naman ang gumagawa ng iskedyul ng paaralan. 12.

Kapag magkakaiba sila ng opinyon. Ano ang motibo ng mga elder kapag nagpapayo sa mga kapatid? Pinahahalagahan mo ba ang iba’t ibang paraan ng pagpapastol ng mga elder sa kongregasyon? . tiyak na gusto rin niyang sirain ang kapayapaan ng kongregasyon sa ngayon. itinampok ni Pablo ang isang mahirap pero mahalagang gawain ng matatandang lalaki: ang pagpapaalaala sa kawan. 14 Ano kaya ang mangyayari kung ipipilit ng isang elder ang gusto niya o hihikayatin niya ang iba na pumanig sa kaniyang mga ideya? O paano kung may maghasik ng pagkakabahabahagi. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. si Pablo lang ang gumamit ng isang terminong Griego na isinaling “paalalahanan. Pinahahalagahan mo ba ang pagkakaisa ng lupon ng matatanda? Bakit? nas na guluhin ang unang-siglong kongregasyon. Kaya naman kailangang linangin ng mga elder ang kapakumbabaan at gumawang magkakasama bilang nagkakaisang lupon. anupat isinasaalang-alang ang Kasulatan at mga tagubilin ng uring tapat at maingat na alipin.—Gawa 15: 2. Siyempre pa. Talagang pinahahalagahan natin ang kapakumbabaan ng mga elder na nagtutulungan bilang isang lupon! “Nagpapaalaala sa Inyo” Pagkatapos. 10) Siguradong maaapektuhan ang buong kongregasyon. Mabisa itong magagawa kung ang bawat elder ay maghahanda para sa kanilang miting. gugugol ito ng panahon.ngan ng kongregasyon. 7. 28. baka kailangan ang karagdagang panahon at pagsasaliksik para makabuo ng desisyon salig sa Kasulatan. Kung tinangka ni Sata14. 12-14. gaya ng paghahangad na maging prominente. gaya ng nangyari noong pag-usapan ng unang-siglong lupong tagapamahala ang tungkol sa pagtutuli. gaya ng ginawa ni Diotrepes noon? (3 Juan 9. 6.” Maaari 15 15. Baka gamitin niya ang makasariling tendensiya ng tao.

pero dapat bang makaapekto iyon sa desisyon mo? Malamang na hindi. Maipakikita mo rin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng magagandang komento sa pulong. hindi upang hiyain kayo. 18 ˙ ˙ ˙ ˙ Natatandaan Mo Ba? Bakit dapat pahalagahan ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang mga nangunguna sa kanila? Paano nagpapagal para sa iyo ang mga elder sa inyong kongregasyon? Paano ka nakikinabang sa pamumuno ng mga elder? Kapag pinaaalalahanan ka ng isang elder. (Gawa 20:31. ang mga elder ay di-sakdal at posibleng makapagsalita ng mga bagay na pagsisisihan nila sa bandang huli. 18. puwede mong ipakita ang iyong pagpapahalaga sa pamilya ng mga elder. at matulungin ni Pablo. 17 Sabihin pa. ang pagtanggap ng payo ay karaniwan nang hindi “nakagagalak. hindi! Sa katunayan. Tandaan.” (Heb. ano ang dapat mong tandaan? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 12. 4:14) Maibiging pagmamalasakit ang motibo niya sa pagpapayo. kapag inirekomenda niyang magpaopera ka. Ano ang makabubuting isaisip ng mga elder kapag nagpapayo? 17. kundi upang paalalahanan kayo bilang minamahal kong mga anak. 2 Tes.” (1 Cor. gaya ng ministeryo sa larangan. 16 Laging isinasaisip ng mga elder na mahalaga ang paraan ng kanilang pagpapayo. Ginagamit sila ni Jehova at ni Jesus para tulungan kang maprotektahan ang iyong espirituwalidad. Talagang isang maibiging paglalaan ni Jehova ang gayong “kaloob na mga tao”! 19.’ —Tito 1:5-9. Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa “kaloob na mga tao”? 28 . pahahalagahan mo ba ang kaniyang maibiging pagmamalasakit? 16. (1 Hari 8:46. Kapag pinaalalahanan ka ng isang elder. 3:8) Bukod diyan. kapag nagpapagal ang isang elder sa kongregasyon. Kung nakinabang ka sa payo ng isang elder. ang mga elder ay ‘nanghahawakang mahigpit sa tapat na salita upang magawa nilang magpayo sa pamamagitan ng turo na nakapagpapalusog. at nagpapaalaala sa atin. Maaaring sumama ang loob mo sa paraan ng pakikipag-usap ng doktor. (Basahin ang 1 Tesalonica 2:11. marami tayong dahilan para pahalagahan ang mga elder. alam ng mga elder na para sa mga kapatid.) Siyempre pa. namumuno sa atin. huwag mong tanggihan ang payo ng mga elder dahil lang sa hindi mo nagustuhan ang kanilang paraan ng pagpapayo. Pero may isang doktor na nakapagsabi kung ano talaga ang problema mo. malamang na papayag ka dahil naniniwala kang ˆ para sa kabutihan mo iyon. Sinisikap nilang tularan ang pagiging mabait. parang ang hirap tanggapin ng diyagnosis niya. 3:15) Halimbawa. Ang isang paraan para ipakitang nagpapahalaga ka ay ang pakikinig na mabuti sa mga pahayag ng mga elder at ang pagsisikap na ikapit ang mga puntong binanggit nila. Bukod diyan. Sa katulad na paraan. 2011 Pahalagahan ang mga Elder na Inilalaan ni Jehova 19 Ano ang gagawin mo kapag nakatanggap ka ng isang kaloob na ginawa para sa iyo? Gagamitin mo ba iyon para ipakita ang iyong pagpapahalaga? Naglaan sa iyo si Jehova ng “kaloob na mga tao” sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. maibigin. Ano ang dapat mong tandaan kapag pinapayuhan ka ng isang elder? Ipagpalagay nang mayroon kang sakit na hindi matukoy. Maghihinanakit ka ba sa doktor na iyon? Siyempre. isinasakripisyo ng kaniyang pamilya ang panahon na para sana sa kanila. 20 Oo. kundi nakapipighati. na nagpapagal para sa atin. 12:11) Kaya malamang na nagbubulay-bulay muna ang mga elder at nananalangin bago lapitan ang isang kapatid para paalalahanan ito. puwede mo itong sabihin sa kaniya. Sant.itong tumukoy sa mariing payo pero hindi nagpapahiwatig ng galit. Suportahan ang gawaing pinangungunahan ng mga elder. sumulat si Pablo sa mga taga-Corinto: “Isinusulat ko ang mga bagay na ito. 20. Kaya lang.

Ang buong-panahong paglilingkod ay nakatulong sa matatanda’t bata na maging matagumpay. humakot ako ng premyo at parangal. Talakayin natin ang isang halimbawa sa Bibliya.” Mataas na Edukasyon? Sinasabi ng Bibliya na obligasyon ng isang Kristiyano na pangalagaan ang kaniyang pamilya. Pero dapat itanong ng mga kabataan sa kanilang sarili: ‘Gaano kalaking panahon ang mauubos ko sa mga gawaing iyon? Sinu-sino ang makakahalubilo ko? Anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa akin? At ano ang posibleng maging pangunahin sa buhay ko?’ Malamang na alam mong posibleng mawili nang husto ang isang tao sa gayong mga gawain. napansin kong tinatabangan na rin ako sa espirituwal na gawain. yumaman. ang ilang kabataang Kristiyano ay masyadong naging abala sa mga extracurricular activity at libangan. Hindi naman masama ang gayong mga gawain. Alam kong hindi ko na ginagawa ang aking buong makakaya. Pero para sa ilan.‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ Paano? “T AGUMPAY”—isang napakagandang salita! Ang ilan ay nagkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho. Ang iba naman ay nangarap na magtagumpay pero nabigo. at kasama rito ang paglalaan ng kanilang materyal na pangangailangan. 5:8) Pero talaga bang kailangang makatapos sa kolehiyo o unibersidad para magawa iyan? Makabubuting pag-isipan kung ano ang maaaring maging epekto ng pagkuha ng mataas na edukasyon sa kaugnayan ng isa kay Jehova.” Nang maglaon. Talagang mahalagang magtakda ng mga priyoridad. Nakadepende rin ito sa paraan ng paggamit mo ng iyong panahon at lakas at sa iyong pagkukusa. Napansin din niya na hindi na siya gaanong masaya sa paglilingkod sa larangan. (1 Tim. Pag-isipan ang nangyari kay Wiktor. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Ang tagumpay ay nakadepende nang malaki sa kung saan nakapokus ang iyong buhay. nabahala si Wiktor dahil nakaaapekto na ito sa kaniyang espirituwalidad. ang ministeryo ay nakababa´ got kung kaya umaabot sila ng ibang mga tunguhin at pangalawahin na lang sa kanilang buhay ang ministeryo. May pagkakataon pa nga na nakatulog siya habang nagbabasa ng Bibliya. sumali ako sa isang volleyball club. Napatunayan ng maraming Kristiyano na ang lubusang pakikibahagi sa ministeryo ay nagdudulot ng malaking kasiyahan. Di-nagtagal. at naging tanyag. Ang ganitong mga kabataan ay magtatagumpay sa buhay at nararapat papurihan. 2011 29 . anupat kaunti na lang ang panahon o lakas na matitira para sa espirituwal na mga bagay. Bakit kaya? Ano ang puwede mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? At paano mo ‘gagawing matagumpay ang iyong lakad’?—Jos. “Inuubos ng isport ang aking lakas at di-nagtagal. 1:8.1 Ikinuwento niya: “Noong 12 anyos ako. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumikat. Gayunman. Si Baruc ay kalihim ni propeta Jeremias. Mga Extracurricular Activity at Libangan Ang mga kabataang Kristiyano ay kailangang maging timbang pagdating sa paglilingkod sa tunay na Diyos at sa iba pang mga gawain. 1 Binago ang ilang pangalan. 5:15-17.—Efe.

ting kaugnayan sa ating Maylalang. Di-nagtagal. Napansin ninyo ito nang buong kaluluwa na gaya ng ito ni Jehova at binabalaan siya sa pamamagikay Jehova. Sinabi niya: “Hindi ako mapanatag. Maaari pa Ano ang matututuhan natin dito? Makikita nga siyang maging alipin ng kaniyang trabasa ipinayo kay Baruc na may problema siya. maliwanag na pinakinggan Haring Solomon na ang “dalawang dakot ng ni Baruc ang babala ni Jehova at sa gayo’y napagpapagal” ay kadalasan nang “paghahabol kaligtas nang mawasak ang Jerusalem. mga bagay.” Subsob sa Trabaho Pinapayuhan ng Bibliya ang mga tunay na Kristiyano na maBinabalaan ni Jehova si Baruc tungkol sa pag-aambisyon ging masipag at responsableng mga empleado at amo. 45:5. malamang na maging pangalawahin na hinahanap ni Baruc? Maaaring natukso na lang sa kaniya ang espirituwal na mga gasiyang maging tanyag sa Judiong sistema ng wain. Kung nasusuportahan tamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng kanimo naman ang iyong sarili. baka manghina siya. ho at maubusan ng lakas. gawin sin sa mga pribilehiyo niya sa paglilingkod kay Jehova. 3:12. Sumulat si apostol PaMay panahon na sa halip na magtuon ng panblo: “Anuman ang inyong ginagawa. Nakokonsiyensiya ako dahil hindi ko maabot ang aking espirituwal na mga tunguhin. kumuha siya ng kurso para sa karagdagang espesyal na pagsasanay. 2011 . nawalan na siya ng panahon sa espirituwal na mga gawain.—Jer. 30 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. puwede pa kaya siyang ‘magsaya at magpara sa kaniyang sarili. (Ecles. ang isang Kristiyano. mapabayaan ang kaniyang pamilya.”—Jer. Anuman ang nasa isip niya. talaga bang kailayang pagpapagal’? (Ecles. 12:13) Kung ang isang Kristiyano ay subsob sa Anong “mga dakilang bagay” ang patuloy trabaho. O baka naghangad siyang yumaman. (Fil. at hindi sa mga tao. nawala na Bukod diyan. Udyok ng mga kasamahan niya. 13. Sinabi ni 1:10) Gayunman. isang computer programmer.” (Col. sa hangin. hindi na ang kaniyang pokus sa mga bagay na higit na makapanatiling timbang sa espirituwal. 23) Magandang katangian ang kasipagan. Kapag nangyari Naghahangad siya ng mga dakilang bagay iyan. pero mayroon pang kailangan—ang mabuHuwag ka nang maghanap.” Kung masyadong abala sa trabaho 43:6. 4:6) At ang ngan mo pang gumugol ng panahon. nag-ambisyon si Baruc. 3: tan ni Jeremias: “Patuloy kang humahanap 22.at lakas sa pagkuha ng karagdagang edukasyon para lang matupad ang mga pangarap mo o ng iyong mga magulang o mga kamag-anak? Kuning halimbawa si Grzegorz. at mahalaga—ang espirituwal na mga bagay. maaaring mauwi iyon sa matinding stress na nagtatagal. ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili. pera.

talaga bang kailangan mo pang gumugol ng panahon. tumigil na rin ako sa pagdalo sa pulong. Di-nagtagal. Pero naapektuhan ang espirituwalidad ko at hindi na ako nakapaglilingkod sa larangan.” Maaari Mong Gawing Matagumpay ang Iyong Buhay Tinalakay natin ang tatlong pitak na maaaring pagkaabalahan ng isang Kristiyano at makasira sa kaniyang espirituwalidad. Paano Mo Gagawing Matagumpay ang Iyong Lakad? Yamang napakaraming pang-abala sa ngayon. at lakas para sa karagdagang edukasyon? ˇ Para masuportahan ang iyong sarili. Sinabi niya: “Hanga sa akin ang mga tao dahil maabilidad ako at natatapos ko ang lahat ng trabaho ko. taga-Silangang Europa. may matitira pa kaya siyang pisikal at emosyonal na lakas para sa kaniyang pamilya at sa espirituwal na mga gawain? Si Janusz. ay masyadong naging abala sa kaniyang negosyo. talaga bang kailangan mong makatapos sa kolehiyo o unibersidad? ˇ Ano ang magiging epekto nito sa iyong pagdalo sa mga pulong? ˇ ‘Natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’? ˇ Kailangan mo bang patibayin ang iyong pagtitiwala sa kakayahan ni Jehova na maglaan para sa iyo? TRABAHO ˇ Sa pinili mong trabaho.mas mahalaga. at anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa iyo? ˇ Mas masaya ka bang kasama sila kaysa sa mga kapatid? MATAAS NA EDUKASYON ˇ Kung nasusuportahan mo naman ang iyong sarili. Lumaki ang ulo ko kaya bale-wala na sa akin ang payo ng mga elder at lumayo na ako sa kongregasyon. ano ang dapat mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? Suriin ang iyong mga motibo at priyoridad sa pamamagitan ng sumusunod na mga tanong: MGA EXTRACURRICULAR ACTIVITY AT LIBANGAN ˇ Gaano kalaking panahon ang mauubos mo rito? ˇ Posible kayang ito ang maging sentro ng iyong buhay? ˇ Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? ˇ Sinu-sino ang makakahalubilo mo. pera. may panahon ka pa bang ‘magsaya at magtamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng iyong pagpapagal’? ˇ May natitira ka pa bang pisikal at emosyonal na lakas para sa pamilya at sa espirituwal na mga gawain? ˇ Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? ˇ Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? ˇ Naaapektuhan ba nito ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? .

nagkaroon ako ng kapayapaan ng isip at puso. Nang malugi siya at mabaon sa utang.’ www. Mataas na edukasyon: Nagbabala si Jesus laban sa ‘pagnanasa ng sariling kaluwalhatian. o mga elder sa kongregasyon kung ano ang napapansin nila sa iyo—kung inilalapit o inilalayo ka kay Jehova ng mga gawain sa paaralan. 7. Nang maglaon. mga magulang. Mga extracurricular activity at libangan: Gaano ka kaabala sa mga ito? Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? Tinatabangan ka na bang makisama sa mga kapatid? Kung oo. Bakit hindi mo tapatang suriin ang iyong mga motibo at priyoridad? Ang paglilingkod kay Jehova ay magdudulot ng panghabambuhay na tagumpay. Ang payo niya: “Itanong sa iyong mga kaibigan. Di-nagtagal.” Si Grzegorz ay nagpokus sa mga gawain sa kongregasyon. bakit hindi mo tularan si Haring David. Trabaho: Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? Pinasusulong mo ba ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? Nakikipag-usap ka ba sa iba para makipagpatibayan? “Matakot ka sa tunay na Diyos at tuparin mo ang kaniyang mga utos.” —Fil. ay gumawa ng ilang pagbabago sa kaniyang buhay.” (Roma 12:2) Pero kung maglilingkod ka sa kaniya nang buong kaluluwa. Sinabi sa kaniya ng tagapangasiwa: “Wala ka na yatang bukambibig kundi volleyball. 12:13.” at tatanggap ka ng saganang pagpapala ni Jehova at ng ‘kabutihan dahil sa iyong pagpapagal. na nagsumamo kay Jehova: “Ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran.’ (Juan 7:18) Anumang sekular na edukasyon ang ipasiya mong kunin. 4:6. bumaling siya kay Jehova. Isang naglalakbay na tagapangasiwa ang tumulong kay Wiktor. “Napag-isip-isip kong hindi na pala ako timbang. Oo. marahil sa pamimili o mga gawaing-bahay? Anuman ang edad mo.watchtower. iniwasan ko na ang mga kaibigan ko sa volleyball club at humanap ako ng mga kaibigan sa kongregasyon. ang sumusunod na mga tanong. Si Grzegorz. Si Janusz. na binanggit sa pasimula. 1: 9. Inayos niya ang kaniyang buhay at naglilingkod na ngayon bilang regular pioneer at elder sa kongregasyon. Sinabi niya: “Sineryoso ko ang payo ng mga elder at pinasimple ko ang aking buhay.”—Awit 143:8. ‘gagawin mong matagumpay ang iyong lakad. 10. ang nabanggit na computer programmer. Baka kailangan mong gumawa ng ilang pagbabago at alisin pa nga ang di-kinakailangang mga bagay para mapatunayan sa iyong sarili “ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos. ‘natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’?—Fil. at komento ay makatutulong sa iyo para makatiyak na magtatagumpay ka. Dito mo isentro ang iyong buhay. Uubusin lang nito ang aking panahon at lakas. 5:16.” “Bigla akong natauhan. Sinabi niya: “Nang makontento ako sa simpleng buhay at magpokus sa espirituwal na mga gawain. teksto. si Wiktor ay masigasig na naglilingkod kay Jehova sa kanilang kongregasyon. 2:24. anupat ibinabahagi sa iba ang dahilan ng iyong kagalakan.’—Ecles. maaari kang maglingkod nang buong panahon. nakagradweyt siya sa tinatawag ngayong Bible School for Single Brothers. Naisip kong hindi ko na kailangan ang karagdagang sekular na edukasyon.Naaapektuhan ka ba ng alinman sa mga ito? Kung gayon.—Efe.org w11 06/15-TG .” Bakit hindi sabihin sa mga elder na gusto ´ mong umabot ng karagdagang pribilehiyo sa paglilingkod sa Diyos? Makapaglalaan ka ba ng panahon sa mga may-edad nang nangangailangan ng kasama o makakatulong. ay hindi nagtagumpay sa negosyo.” Sa ngayon.” ang sabi ni Wiktor. ang nabanggit na negosyante. ‘binili niya ang panahon’ para sa karagdagang teokratikong edukasyon.