ANG

BA NTAYA N
HUNYO 15, 2011

8

NAGHAHAYAG NG KAHARIAN NI JEHOVA

EDISYON PARA SA PAG-AARAL
ARALING ARTIKULO SA LINGGO NG:
Agosto 1-7

Ang Mabuting Balita na Kailangan ng Lahat
PAHINA 7 GAGAMITING AWIT: 47, 101

Agosto 8-14

Inirerekomenda ng Diyos sa Atin ang Kaniyang Pag-ibig
PAHINA 11 GAGAMITING AWIT: 18, 91

Agosto 15-21

“Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos na Nasa Inyong Pangangalaga”
PAHINA 20 GAGAMITING AWIT: 42, 84

Agosto 22-28

“Isaalang-alang Yaong mga Nagpapagal sa Gitna Ninyo”
PAHINA 24 GAGAMITING AWIT: 123, 53

ANG

BANTAYAN
N AGH AH AYAG NG K AH AR I AN NI JEH OVA

JUNE 15, 2011

LAYUNIN NG MAGASING ITO, Ang Bantayan, na parangalan ang Diyos na Jehova, ang Kataas-taasang Tagapamahala ng uniberso. Noong sinaunang panahon, natatanaw ng isa mula sa bantayan ang mga nangyayari sa malayo. Sa katulad na paraan, ipinakikita ng magasing ito ang kahalagahan ng mga pangyayari sa daigdig ayon sa mga hula ng Bibliya. Inaaliw nito ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita na di-magtatagal, wawakasan ng Kaharian ng Diyos, isang tunay na gobyerno sa langit, ang lahat ng kasamaan at gagawin nitong paraiso ang lupa. Pinasisigla nito ang mga tao na manampalataya kay Jesu-Kristo, na namatay para magkaroon tayo ng pag-asang mabuhay nang walang hanggan at namamahala na ngayon bilang Hari sa Kaharian ng Diyos. Ang magasing ito ay walang pinapanigan sa pulitika at patuluyang inilalathala ng mga Saksi ni Jehova mula pa noong 1879. Sinusunod nito ang Bibliya bilang awtoridad.
Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na tinutustusan ng kusang-loob na mga donasyon. Malibang iba ang ipinakikita, ang mga pagsipi sa Kasulatan ay mula sa makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan.

LAYUNIN NG MGA ARALING ARTIKULO

SA ISYU RING ITO
3 Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan? 16 Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham?

ARALING ARTIKULO 1, 2 PAHINA 7-15 Sa aklat ng Roma, binabanggit ni apostol Pablo ang isang aspekto ng “mabuting balita” na nakaaapekto sa makasalanang sangkatauhan. Ano iyon, at paano ka makikinabang doon? Sa tulong ng dalawang artikulong ito, lalalim ang iyong kaunawaan at pagpapahalaga sa hain ni Jesus at sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng haing iyon. ARALING ARTIKULO 3, 4 PAHINA 20-28 Ipakikita ng mga artikulong ito kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyo nilang magpastol. Tatalakayin din kung paano maipakikita ng kongregasyon na lubos nilang pinahahalagahan ang mga elder.

18 ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon, Lalo Na ang mga Pergamino’ ) 29 ‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ —Paano?

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, and by Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc., PO Box 2044, 1060 Manila. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Entered as second-class matter at the Manila Central Post Office on September 12, 1961. ˘ 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in R.P. Vol. 132, No. 12 Semimonthly TAGALOG

Dapat Bang Magpabautismo ang mga Kabataan?

“M

ASAYANG-MASAYA ako dahil isa nang lingkod ni Jehova ang anak ko, at alam kong masaya rin siya,” ang sabi ni Carlos,1 isang ama sa Pilipinas. Isang ama naman mula sa Gresya ang sumulat: “Natutuwa kaming mag-asawa dahil nabautismuhan bilang Saksi ni Jehova ang aming tatlong anak noong tin-edyer sila. Sumusulong sila at masayang naglilingkod kay Jehova.” Natural lang na matuwa ang mga magulang na Kristiyano kapag nabautismuhan ang kanilang mga anak. Pero kung minsan, ang kagalakan ay may kasamang pagkabahala. “Magkahalong saya at pag-aalala ang nadarama ko,” ang sabi ng isang ina. Bakit kaya? “Alam ko kasing may personal na pananagutan na ngayon kay Jehova ang anak ko.” Ang paglilingkod kay Jehova bilang bautisadong Saksi ay isang tunguhing dapat abutin ng lahat ng kabataan. Pero baka iniisip ng makadiyos na mga magulang, ‘Alam kong maganda
1 Binago ang ilang pangalan.

ang pagsulong ng anak ko, pero ganoon na kaya siya katatag para malabanan ang mga tuksong gumawa ng imoralidad at makapanatiling malinis sa harap ni Jehova?’ Baka iniisip din ng iba, ‘Kapag napaharap sa tukso ng materyalismo, maglilingkod pa rin kaya sa Diyos ang anak ko nang may sigasig at kagalakan?’ Anong patnubay mula sa Bibliya ang makatutulong sa mga magulang para matiyak kung handa nang magpabautismo ang kanilang mga anak?

Maipakikita ng isang kabataan ang katibayan ng pagiging alagad

Pagiging Alagad —Pangunahing Kahilingan Sa halip na magtakda ng edad kung kailan dapat magpabautismo, sinasabi ng Bibliya ang kuwalipikasyon ng mga puwede nang magpabautismo. Tinagubilinan ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod: “Gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila.” (Mat. 28:19) Samakatuwid, ang bautismo ay para sa mga naging alagad ni Kristo. Ano ba ang isang alagad? Ang Kaunawaan sa Kasulatan ay nagpapaliwanag: “Ang terminong ito ay pangunahing tumutukoy sa lahat niyaong naniniwala sa mga turo ni Kristo at maingat ding sumusunod sa mga iyon.” Puwede bang maging tunay na mga alagad ni Kristo ang mga

Paghahanda at pakikibahagi sa mga pulong

” (Luc. 2:21.—1 Tim. walang anak na lubusang makasusunod sa kaniyang mga magulang. 3:20) Ginagawa ba niya ang kaniyang mga gawain sa bahay? Ganito ang sinabi ng Bibliya tungkol sa 12-anyos na si Jesus: “Patuloy siyang nagpasakop sa [kaniyang mga magulang]. 20:11) Tingnan natin ang ilang gawaing ‘naghahayag sa pagsulong’ ng isang kabataan bilang alagad. Pag-isipan ang sumusunod na mga tanong: Patuloy bang hinahanap muna ng iyong anak ang Kaharian sa pamamagitan ng lubusang pakikibahagi sa ministeryo? (Mat. Hindi namin pinagsisisihan ang aming pag-aalay sa Diyos sa murang edad. 25. Katibayan ng Pagiging Alagad Sinusunod ka ba ng iyong anak? (Col. o kailangan pa siyang kumbinsihing lumabas sa larangan at makipag-usap sa may-bahay? Palaisip ba siya sa kaniyang responsibilidad bilang di-bautisadong mamamahayag? Binabalikan ba niya ang mga interesadong nakakausap niya sa teritoryo? Sinasabi ba niya sa kaniyang mga kaeskuwela at guro na siya’y Saksi ni Jehova? Mahalaga ba sa kaniya ang pagdalo sa mga pulong? (Awit 122:1) Gustung-gusto ba niyang magkomento sa Pag-aaral sa Bantayan at sa Pagaaral ng Kongregasyon sa Bibliya? Nasasabik ba siyang gampanan ang kaniyang bahagi sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo?—Heb. Nagsisikap ba ang iyong anak na manatiling malinis sa moral. 2:51) Siyempre pa.’ Kaya ang mga kabataang interesadong magpabautismo ´ ay dapat na kilalang masunurin sa kanilang mga magulang. 24:45) Nagtatanong ba siya tungkol sa mga turo at teksto sa Bibliya? Pagsunod sa mga magulang Pakikibahagi sa ministeryo Pananalangin . 13:20) Ano ang pinipili niyang musika. 2: 6-9) Interesado ba siyang basahin ang Bibliya at pag-aralan ang mga publikasyon ng uring tapat at maingat na alipin? (Mat. Pero ang mga tunay na Kristiyano ay dapat na ‘maingat na sumunod sa mga yapak ni Jesus.” Paano mo malalaman kung isa nang alagad ni Kristo ang iyong anak? Sinasabi sa Bibliya: “Sa pamamagitan nga ng kaniyang mga gawa ay ipinakikilala ng isang bata kung ang kaniyang gawain ay dalisay at matuwid.—1 Ped. 6:33) Kusa ba niyang ibinabahagi sa iba ang mabuting balita. video game. anupat umiiwas sa masasamang kasama sa paaralan at sa ibang lugar? (Kaw.kabataan? Isang misyonera na mahigit 40 taon nang naglilingkod sa Latin Amerika ang sumulat tungkol sa kaniya at sa dalawa niyang kapatid na babae: “Nasa edad na kami noon para malaman na gusto naming maglingkod kay Jehova at mabuhay sa Paraiso. 10: 24.” (Kaw. palabas sa telebisyon. pelikula. Nakatulong ang pagaalay namin para maging matatag kami sa harap ng mga tuksong karaniwan sa mga kabataan. at site sa Internet? Nakikita ba sa kaniyang salita at gawa na gusto niyang sundin ang mga pamantayan ng Bibliya? Gaano kalawak ang kaalaman ng iyong anak sa Bibliya? Masasabi ba niya sa sariling pananalita ang mga natututuhan niya sa inyong Pampamilyang Pagsamba? Maipaliliwanag ba niya ang mga pangunahing turo sa Bibliya? (Kaw. 4:15.

Maaaring Purihin ng mga Kabataan si Jehova Maraming lingkod ng Diyos ang nagpakita ng katapatan noong sila’y mga kabataan pa. Sinasabi sa Kawikaan 10:22: “Ang pagpapala ni Jehova—iyon ang nagpapayaman.Ang mga tanong na ito ay makatutulong sa iyo para masukat ang espirituwal na pagsulong ng iyong anak. Pero isinulat niya tungkol sa kaniyang pagsamba sa tunay na Diyos: “Sa akin ang iyong salita ay naging pagbubunyi at pagsasaya ng aking puso. 1:24-28.—Jer. at Jesus.—Gawa 21:8. Sumulat si apostol Pablo: “Sa pamamagitan ng puso ang isa ay nananampalataya ukol sa katuwiran. Samuel. Pero alam kong mahal ko si Jehova at gusto ko siyang paglingkuran magpakailanman. 6:6. Kailangang tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makita ang pagkakaibang ito. Hindinghindi ko pinagsisisihan ang aking desisyon. Matapos itong pag-isipan. malaking tagumpay ito para sa kaniya at sa kaniyang mga magulang. 2:42-49) Ang apat na anak na babae ni Felipe. 37:2.” —1 Tim.” Isinulat naman ni Pablo sa kabataang si Timoteo: “Ang totoo.” (Roma 10:10) Kapag nagpabautismo ang isang kabataang alagad ni Kristo. ngunit sa pamamagitan ng bibig ang isa ay gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kaligtasan. baka puwede mo na siyang payagang magpabautismo. na mga propetisa. Nariyan sina Jose. ang isang taong nagpapakita ng katibayan ng pagiging tunay na alagad ay dapat magpabautismo. 9.” (Jer. hindi madaling maglingkod kay Jehova. ay tiyak na sinanay mula pa sa pagkabata. at 23 rito ang ginugol ko sa buong-panahong paglilingkod. 2011 5 . baka makita mong may dapat pa siyang pasulungin bago magpabautismo. 15:16) Alam ni Jeremias na ang paglilingkod sa Diyos ang pinagmumulan ng kaniyang kagalakan. Isang Saksing taga-Gresya ang nagsabi: “Dose anyos ako nang mabautismuhan. ang pagpapabautismo ng kanilang mga anak ay isang hakbang na kapaki-pakinabang pero may panganib din—katulad ng pagkuha ng lisensiya sa pagmamaneho. itong makadiyos na debosyon kalakip ang kasiyahan sa sarili. 39:1-3. Ang sanlibutan naman ni Satanas ang pinagmumulan ng paghihirap. Wala sanang makahadlang sa iyo at sa iyong mga anak sa pagtatamo ng kagalakang naghihintay sa inyo. Natutuwa ako na tinulungan niya akong magpatuloy sa paglilingkod sa kaniya. naharap ko ang mga problemang karaniwan sa mga kabataan. 34: 1-3. Josias. di-gaya ngayon. Maraming hirap na dinanas si Jeremias bilang propeta ng Diyos. ito ay isang paraan ng malaking pakinabang. 2 Cro. Sa edad 12. Mula noon. (Gen. at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot. 1 Sam. 24 na taon na ang lumipas. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. O Jehova na Diyos ng mga hukbo. wala pa akong gaanong kaalaman sa Bibliya. Pero maituturing bang panganib sa kinabukasan ng isang tao ang bautismo at sagradong paglilingkod? Ang sagot ng Bibliya ay hindi. 2:18-20. Dahil sa pag-ibig ko kay Jehova. sapagkat ang iyong pangalan ay itinatawag sa akin. Luc. 1:19. Tamang Pangmalas sa Bautismo Sa tingin ng ilang magulang. Totoo. Pero kung nakikita naman sa kaniyang buhay na isa na siyang alagad at nakapag-alay na siya sa Diyos.” Bata man o matanda.

makaaasa kang patuloy nilang gagawin iyon pagkatapos ng bautismo. bautisado man o di-bautisado. anupat ‘hindi niya hinahayaang tuksuhin sila nang higit sa matitiis nila.” Isang naglalakbay na tagapangasiwa naman ang sumulat: “Baka manghina sa espirituwal ang isang kabataan. Sinasabi sa Kawikaan 20:7: “Ang matuwid ay lumalakad sa kaniyang katapatan. anupat ginawa ito sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Makatuwiran bang isipin na hindi mananagot sa Diyos ang isang kabataan dahil lang sa hindi siya bautisado? Sinabi ni Solomon sa mga kabataan: “Alamin mo na dahil sa [iyong mga gawa] ay dadalhin ka ng tunay na Diyos sa kahatulan.’ (1 Cor. 10:13) Hangga’t ‘pinananatili nila ang kanilang katinuan’ at nilalabanan nila ang tukso. baka makagawa siya ng malubhang pagkakasala at matiwalag. sinabi ni Jesus: “Kung tungkol sa isa na naihasik sa gitna ng mga tinik. 2011 Pero mapanganib kung hihimukin silang isentro ang kanilang buhay sa edukasyon at pinansiyal na seguridad sa halip na sa tunay na pagsamba.” (Mat.”—Roma 14:12. ito yaong nakikinig sa salita. Ang mga kabataan ay dapat matutong magtrabaho para matustusan nila ang kanilang sarili balang-araw. Maligaya ang kaniyang mga anak na kasunod niya. May kinalaman sa “binhi.” (Ecles. ‘Hindi mo iisiping labagin ang kautusan ni Jehova. sinabi ng isang makaranasang elder: “Kung hahadlangan ang isang kabataan sa pagpapabautismo. Huwag kalilimutan na iniingatan ni Jehova ang kaniyang mga lingkod. makaaasa sila sa tulong ng Diyos.” Gusto ko munang maabot ng anak ko ang ilang tunguhin sa buhay. kahit kuwalipikado nang magpabautismo ang kanilang mga anak.” Kung sinanay mo ang iyong mga anak na sundin si Jehova. at siya ay nagiging di-mabunga. Para sa aking anak. ngunit ang kabalisahan ng sistemang ito ng mga bagay at ang mapanlinlang na kapangyarihan ng kayamanan ay sumasakal sa salita. ipinagpapaliban pa rin ito ng mga magulang.Dapat Bang Ipagpaliban ng Aking Anak ang Pagpapabautismo? Kung minsan. Magpupursige kang gawin ang tama kung bautisado ka na. (1 Ped. Tungkol sa mga kabataang kuwalipikado nang magpabautismo pero ayaw pang payagan ng kanilang mga magulang. 5:6-9) Isinulat ng isang ina: “Mas maraming dahilan ang mga batang bautisado para umiwas sa masasamang bagay sa sanlibutan. mauudlot ang kaniyang espirituwal na pagsulong at panghihinaan siya ng loob. 13:22) Kung gagawing priyoridad ng isang kabataan ang makasanlibutang mga tunguhin sa halip na espirituwal na mga bagay. Baka isipin niyang sa sanlibutan matatagpuan ang tagumpay.” Dapat bang unahin ang pag-aaral sa unibersidad? .’ ang sabi niya. Ang lahat ng mananamba ng Diyos. 11:9) At anuman ang ating edad.” o salita ng Kaharian. Bakit kaya? Nag-aalala ako na kapag nabautismuhan ang anak ko. sisirain nito ang pagnanais niyang maglingkod sa Diyos. 6 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. ay mananagot sa kaniya. ipinaaalaala ni Pablo: “Ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa Diyos para sa kaniyang sarili. ang bautismo ay isang proteksiyon. na nabautismuhan sa edad 15. na hindi tumutubo.

Bakit masasabing idiniin ni Pablo ang mabuting balita sa aklat ng Roma? isaisip habang ipinangangaral natin sa mga tao sa ating teritoryo “ang mabuting balita ng Diyos”?—Mar. Mababasa natin na noong dalawin siya ng ilang Judio.ANG MABUTING BALITA NA K AILANGAN NG LAHAT “Ang mabuting balita . Sa katunayan.—Mat.”—ROMA 1:16. tinanggap ni 4 4.” wawakasan niya ang huwad na relihiyon at aalisin ang lahat ng kasamaan sa lupa. anu-ano ang ipinangaral ni Pablo? . 2:2. siya ay ‘lubusang nagpatotoo tungkol sa (1) kaharian ng Diyos at gumamit ng panghihikayat sa kanila tungkol kay (2) Jesus. samakatuwid nga: ‘Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. ‘N ATUTUWA akong ibahagi ang mabuting balita araw-araw.” Pagkatapos. alam mo kung gaano kahalaga na ipangaral “ang mabuting balitang ito ng kaharian. Noong una siyang mabilanggo sa Roma. ang iba ay ayaw maniwala. 24:14. ang “mabuting balita ng kaharian” ay bahagi ng “mabuting balita [na patiunang ipinahayag] kay Abraham. (Mat. 2 Kapag ipinangangaral mo ang “mabuting balita ng kaharian. .’ ”—Gal. posible kayang hindi natin gaanong nabibigyang-pansin ang isang mahalagang aspekto ng mabuting balita na kailangan ng mga tao? Sa liham sa mga taga-Roma.’ Malamang na naisip o nasabi mo na iyan. . 2.) Anong aspekto ng mabuting balita ang madalas tukuyin ni Pablo sa aklat na iyon? Bakit mahalaga ang partikular na mabuting balitang iyon? At bakit dapat natin itong 1. (Basahin ang Lucas 4:43.” (Basahin ang Roma 14:17.” ipinagpapatuloy mo ang sinimulan ni Jesus. Bilang isang tapat na Saksi ni Jehova. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas. Bakit mo ipinangangaral ang “mabuting balita ng kaharian”? Anong mga aspekto nito ang idiniriin mo? 3. Roma 15:16. sa katunayan.” pero 12 beses niyang ginamit ang terminong “mabuting balita. 1 Tes. 3 Gayunman. Ang Kailangan ng mga Taga-Roma Mahalagang pansinin ang mga paksang tinalakay ni Pablo noong una siyang mabilanggo sa Roma.) Tiyak na idiniriin mo ang punto na malapit nang makialam ang Diyos sa mga gawain ng tao. .’Ang resulta? “Ang ilan ay nagsimulang maniwala sa mga bagay na sinabi. Sa “malaking kapighatian. 3:8. 24:21) Malamang na idiniriin mo rin na muling itatatag ng Kaharian ng Diyos ang Paraiso sa lupa upang mamayani ang kapayapaan at kaligayahan.” Baka nga kabisado mo na ang hulang ito ni Jesus tungkol sa ating pangangaral. 1:14. minsan lang binanggit ni apostol Pablo ang salitang “kaharian.

Sa aklat ng Roma. tinukoy niya ang panahon kung kailan “hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. Ang manggagawa ng tolda na si Aquila. 2011 . (Roma 4:1. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. bago sila bumalik sa Roma? (Gawa 2:10) O baka naman mga Kristiyanong negosyante at manlalakbay ang nagpalaganap ng katotohanan sa Roma? Alinman dito ang nangyari. kaayon ng mahalagang katotohanang binanggit ni 9 5. 8 Anuman ang kanilang pinagmulan. 4:22. 5 Kailangang makilala ng lahat ng tao si Jesus at manampalataya sa kaniya. Ano ang sinabi ni Pablo na posibleng maging resulta ng mabuting balita? 8 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.” Oo. 7. Bago nito. na ipinangangaral sa kanila ang (1) kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay may kinalaman sa (2) Panginoong Jesu-Kristo.” At sinabi niya: “Mula sa Jerusalem at sa isang sirkito hanggang sa Ilirico ay lubusan kong naipangaral ang mabuting balita tungkol sa Kristo. —Fil. 1:27.” Nang maglaon. posible ang kaligtasan. (Roma 1:8) Anong uri ng mga tao ang bumubuo sa kongregasyong iyon? 7 Ang ilan ay may lahing Judio. 16:3. 4. sinabi ni Pablo ang napakagandang resultang maidudulot ng mabuting balita na lagi niyang binabanggit: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. sa katunayan. ito.” marahil ay tumutukoy sa mga alipin at mabababang opisyal ni Cesar.—Mar. 15:19) Sa palagay mo. ayon sa mabuting balita na aking ipinahahayag.Pablo ‘nang may kabaitan ang lahat ng mga pumaparoon sa kaniya. 1 Cor. ang bawat Kristiyano sa Roma ay nasa kalunus-lunos na kalagayan. Ano ang masasabi natin tungkol sa pasimula ng kongregasyon sa Roma at sa mga bumubuo rito? 8. Sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga nasa Roma? 9.” (Roma 3:23) Maliwanag na ang lahat ng sinulatan ni Pablo ay kailangang kumilala na makasalanan sila at manampalataya sa paraan ng Diyos para makalaya sa kalagayang iyon. 2:16. Anong pangangailangan ang binanggit ni Pablo sa aklat ng Roma? 6.” malamang na nangangahulugang sila’y mga kamag-anak na Judio. 23-31) Maliwanag na binigyang-pansin ni Pablo ang Kaharian ng Diyos. matagal nang naitatag ang kongregasyon.E. 1:1. Ang ilan ay maaaring kabilang sa “sambahayan ni Cesar. na Ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma ay tungkol sa mahalagang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos siyang pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod taglay ang aking espiritu may kaugnayan sa mabuting balita tungkol sa kaniyang Anak. sa katunayan. Kilalanin ang Pagiging Makasalanan Sa pasimula ng liham sa mga taga-Roma. Binati ni Pablo sina Andronico at Junias bilang “aking mga kamag-anak. ay isa ring Judio. Fil. 7. 11:13. Naging Kristiyano 1 Ang ganitong pananalita ay makikita rin sa iba pang mga kinasihang aklat.’ (Gawa 28:17. kaya ang mga Judio o mga proselita na dumalo sa pagdiriwang ng Pentecostes noong 33 C. ito. binanggit ni Pablo ang pangangailangang ito. Gawa 18:2) Pero malamang na mga Gentil ang karamihan sa mga kapatid na pinadalhan ni Pablo ng pagbati.” Sinabi pa niya: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Gawa 5:42. kailangan ang pananampalataya.E. sa Judio muna at gayundin sa Griego. Pero ano pa ang idiniin niya? Isang bagay na pangunahin sa Kaharian—ang papel ni Jesus sa layunin ng Diyos. 9:12. sumulat siya tungkol sa “Diyos. 9:3.. na nasa Roma kasama ang kaniyang asawang si Priscila. 16. nang isulat ni Pablo ang aklat noong mga 56 C. Gayunman. at gayon din tayo.” 1 (Roma 1:9. Roma 1:6. bakit kaya idiniin ni Pablo sa mga tagaRoma ang tungkol kay Jesu-Kristo? 6 Hindi natin alam kung paano nagsimula ang kongregasyon sa Roma.

Una. Tiyak na mahirap para sa isang taong lumaki sa gayong kultura na isiping siya’y makasalanan ayon sa diwang tinutukoy ni Pablo. 3:4) Ang pangangatuwirang iyon ay nagpapatunay sa pag-iral ng Maylalang na lumikha sa buong uniberso.” (Roma 1: 16. nagbigay si Pablo ng dalawang dahilan kung bakit ang gayong kinalakhan ay hindi maidadahilan—noon at ngayon. 11. Ang ideyang ito ay alam ng mga taong namulat sa paniniwalang may Diyos at pamilyar sa Bibliya. Maaaring alam nilang sila’y nagkakamali.” (Roma 3:23) Pero sa ating pangangaral.” (Heb. 12 Maging sa mga bansang Kristiyano. 13 Sa liham sa mga taga-Roma. 14 Kaya may matibay na basehan si Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Roma na ang sinuman—kasali na ang sinaunang mga Israelita—na nag-uukol ng debosyon sa walang-buhay na mga imahen ay “walang maidadahilan. sa paanuman ay naiintindihan nila ang kahulugan ng sinabi ni Pablo: “Ang lahat ay nagkasala.” Totoo rin ito sa mga gumagawa ng imoral na mga bagay na salungat sa likas na paggamit sa katawan ng lalaki at babae. (Basahin ang Roma 1:19. (a) Ano ang isang dahilan kung bakit walang maidadahilan ang mga hindi naniniwala sa Diyos at sa kasalanan? (b) Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos at sa kasalanan. kapag sinabing ang isa ay makasalanan. 10:38) Pero ano ang kaugnayan ng mabuting balitang iyan. Heb. sa katotohanang “ang lahat ay nagkasala”? 10 Bago magkaroon ng nagliligtas-buhay na pananampalataya ang isa.” —Efe. na umaakay sa kaligtasan. katulad sila ng mga tao 10. Nagaalinlangan silang may Diyos kung kaya hindi nila nauunawaang may isang Kataas-taasang Persona na nagtatakda ng mga pamantayang moral para sa mga tao at na isang kasalanan ang pagsuway rito. sa ilang wika. Gal. 20. 11 Sa ilang lupain. 17. hindi nila talaga nauunawaan kung bakit ganoon ang mga tao. may pangit na mga ugali. ang ulat ng Bibliya tungkol kina Adan at Eva ay itinuturing nilang pabula o alamat lang. tama ang konklusyon ni Pablo na “ang mga Judio at gayundin ang mga Griego ay nasa ilalim na lahat ng kasalanan. 2:12. marami ang hindi naniniwala sa ideya ng pagiging makasalanan. At napapansin nilang gayon din ang iba. Sa diwa. ang paglalang mismo ay nagpapatotoo na umiiral ang Maylalang. baka marami tayong makausap na hindi nakauunawa sa pananalitang iyan. Pero dahil sa kanilang kinalakhan. Ang iba ay lumaki sa isang lipunang hindi kumikilala sa Diyos. ang mga tao ay hindi pinalaki sa paniniwala na ipinanganak silang makasalanan.”—Roma 3:9. ngunit siya na nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos.) Sang-ayon man sila o hindi. dapat muna niyang kilalanin ang kaniyang pagiging makasalanan. Sa katunayan. Bakit marami ang hindi naniniwala na lahat ay makasalanan? Lahat tayo ay isinilang na may nakamamatay na depekto—kasalanan! noong unang siglo na ayon kay Pablo ay “walang pag-asa” at “walang Diyos sa sanlibutan. na nagmana sila ng kasalanan. 14. (Roma 1:22-27) Kaya naman. Bakit hindi lahat ng tao ay pamilyar sa ideyang binabanggit sa Roma 3:23? 12. 2011 9 .Pablo: “Ang matuwid—sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay siya. 3:11. 13.) Kaayon ito ng sinabi ni Pablo nang sumulat siya sa mga Hebreo nang siya ay nasa Roma: “Bawat bahay ay may nagtayo. (Basahin ang Eclesiastes 7:20. ano ang ginagawa ng marami? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. baka isipin ng iba na siya’y kriminal o manlalabag-batas. at nakagagawa ng ilang masasamang bagay. Bakit? Kahit nagsisimba sila paminsan-minsan.

16. —Basahin ang Roma 2:14. 2. sumulat si Pablo: “Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. sa katunayan. anupat hindi nakaabot sa mga pamantayan at kalooban ng Diyos. madalas nilang labagin kapuwa ang kanilang budhi at ang Kautusan ni Jehova. at ano ang epekto nito? 16. Bakit posible pa ring magkasala ang mga tao kahit mayroon silang budhi? 17. sa harap ng Makapangyarihansa-lahat.” (Roma 4:7. hindi naman niya binabale-wala ang “kaharian ng Kristo at ng Diyos” o ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Kaharian. 15. Ito ang sumira sa kaugnayan nila sa kanilang Maylikha.” Bakit nila ipinagbabawal ang insesto. ang kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas. Sino ang nagtataglay ng budhi. Bagaman ang mga Israelita ay may bigayDiyos na budhi at espesipikong mga kautusan laban sa pagnanakaw at pangangalunya. 16 Gayunman. 2011 . 19. Bilang pagsipi sa mga salita ni David sa Awit 32:1.” —Roma 1:15. 17 Ayon sa tinalakay natin sa aklat ng Roma. Pero hindi naman diyan nagtapos si Pablo. angkop lang na sabihin niyang. “Oo. waring napakasaklap ng kalagayan ng mga tao. sumulat ang apostol: “Maligaya yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang mga gawang tampalasan at ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan. dapat nating kilalanin (1) ang ating kalagayan bilang makasalanan sa paningin ng Diyos at (2) kung bakit kailangan nating manampalataya kay Jesu-Kristo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ganiyan ang nangyari sa sinaunang Israel. Tungkol sa kodigo ng mga kautusang ibinigay ng Diyos sa sinaunang Israel. kasama na tayo. (Roma 2:21-23) Dalawa ang nilabag nila kaya naman talagang makasalanan sila. 20:10. ipinakita niya na para mabuhay tayo at magtamasa ng mga pagpapala sa ilalim ng Kaharian ng Diyos. at ipinaaalaala nito sa atin ang aspekto ng mabuting balita na itinatampok ni Pablo sa aklat ng Roma. (Efe. “Talagang mabuting balita iyan!” Totoo naman. at pagnanakaw? Tinukoy ni Pablo ang dahilan: Mayroon silang budhi.” (Roma 2:12) Sinabi pa niya na ang mga tao ng mga bansa o etnikong grupo na di-pamilyar sa kodigong iyon ay kadalasan nang “likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan. sumulat si Pablo: “Ang lahat ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan. Kapag naunawaan at tinanggap ng isang tao ang mga bahaging iyon ng layunin ng Diyos at nakita ang pag-asang inilalaan nito sa kaniya. nagsaayos ang Diyos ng isang legal na paraan para mapatawad ang mga kasalanan. (a) Sa anong aspekto ng mabuting balita nagpokus si Pablo sa aklat ng Roma? (b) Ano ang dapat nating kilalanin para makamit natin ang mga pagpapala ng Kaharian? 15. Gaya ng nabanggit na. malamang na alam mong kahit may budhi ang isang tao na nagsisilbing tagapagpatotoo. talagang mabuting balita iyan!” 18. 15 Natatandaan Mo Ba? ˙ Anong aspekto ng mabuting balita ang itinatampok sa aklat ng Roma? ˙ Anong katotohanan ang dapat nating ipaunawa sa iba? ˙ Paano magdudulot ng mga pagpapala sa lahat ang “mabuting balita tungkol sa Kristo”? Ang Mabuting Balitang Nakasentro kay Jesus 18 Baka sabihin mo. ito. ayon sa mabuting balita. pagpatay. —Lev. 8) Oo. 19:11. Roma 3:20.” (Roma 2:16) Nang sabihin niya ito. 5:5) Sa halip. posible pa ring hindi niya ito sundin. Paano tayo pinatitibay ng aklat ng Roma? 10 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. maligaya ang tao na ang kaniyang kasalanan ay hindi na ibinibilang pa ni Jehova. Inaasam ni Pablo ang “araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang mga lihim na bagay ng sangkatauhan. 19 Ang mabuting balitang iyon ay nakasentro sa papel ni Jesus sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos.Isang ‘Tagapagpatotoo’ Binabanggit sa aklat ng Roma ang isa pang dahilan kung bakit dapat kilalanin ng mga tao na sila’y makasalanan at nangangailangan ng tulong para makalaya sa kalagayang iyon.

Tatalakayin sa susunod na artikulo ang paliwanag ng Roma kabanata 5 tungkol sa aspektong ito ng mabuting balita. ay ang kanilang batas at ang kanilang paniniwala na dapat mamuhay ayon sa batas. Anong mga tanong ang bumabangon? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. “A NG pinakamahalagang . sinipi ni Pablo ang mga salita ni Isaias: “Walang sinumang naglalagak sa kaniya ng kaniyang pananampalataya ang mabibigo. Ang kaloob na ito ay ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng sinang-ayunan at matuwid na katayuan sa harap niya at ng pagasang maligtas at mabuhay nang walang hanggan. Isa na rito si Pablo. ito ay bago. . Malamang na magagamit mo ito sa iyong ministeryo. 2. 3 Pero bakit kailangan ang maibiging kaloob na ito? Paano ito maibibigay ng Diyos sa paraang makatarungan at mapakikinabangan 3. kailangan nating ipaliwanag sa kanila ang papel 20 20. Sumulat siya: “Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. David J.Dapat nating isaisip ang aspektong ito ng mabuting balita habang ginagampanan ang ating ministeryo. 5. Anong dalawang kaloob ang itinuturing ng marami na mahalaga. Kapag sila’y naniniwala na sa Diyos at nagtitiwala na sa Kasulatan. . 2011 11 .” Ang mga tumatanggap ng kaloob ng Diyos ay napapakilos na ibigin siya. Williams ng University of Melbourne. at ano ang posibleng maging resulta nito? ni Jesus. [kaya] tamasahin natin ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Tungkol kay Jesus. at alin ang mas mahalaga? apostol Pablo ang mga aspektong ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga detalye ng kautusan. pamana ng mga Romano . .” (Roma 10:11. . 21. 21 Tiyak na pagpapalain tayo sa pagtulong sa tapat-pusong mga tao na maunawaan ang mabuting balita na paulit-ulit na binabanggit sa aklat ng Roma. INIREREKOMENDA NG DIYOS SA ATIN ANG K ANIYANG PAG-IBIG “Ang di-sana-nararapat na kabaitan ay [mamamahala] bilang hari sa pamamagitan ng katuwiran tungo sa buhay na walang hanggan.” (Dr. ang mabuting balita na “sa katunayan [ay] kapangyarihan ng Diyos ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya. Sa halip. Australia) Totoo man iyan o hindi. Pero sa iba. Sa Roma kabanata 5. hindi iniharap ni 1. bakit dapat nating isaisip ang mabuting balita na itinatampok sa aklat ng Roma. 2 Sa diwa. ang paraan ng paglalaan ng Diyos sa kaloob na ito ay nauugnay sa kaniyang katarungan. Isa. nagsimula siya sa isang kapana-panabik na kapahayagan: “Ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya.” (Roma 1:16) Bukod diyan.”—ROMA 5:21. may isang pamana o kaloob na tiyak na mas mahalaga. 52:7. Sa ating ministeryo. isang bagay na hindi alam o karaniwan nang hindi pinaniniwalaan sa kanilang kultura.”—Roma 5:1. 28:16) Maaaring alam na ito ng mga taong pamilyar sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa kasalanan. masisiyahan din tayong makita ang iba na sumasang-ayon sa sinabi ni Pablo sa Roma 10:15: “Pagkagandaganda ng mga paa niyaong mga nagpapahayag ng mabuting balita ng mabubuting bagay!” —Isa.

) Bilang ilustrasyon. ihambing natin ang epekto ng minanang kasalanan sa epekto ng ilang sakit gaya ng Mediterranean anemia at hemophilia.” Nadamay ang lahat ng di-sakdal na inapo ni Adan. 2:17) Gayunman. Lahat ay namamatay. 8 “Ang sa kaloob ay hindi gaya ng sa pagkakamali. sina Adan at Eva. Mababasa natin: “Dahil sa pagkakamali ng isang tao ay marami ang namatay. at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. anak ng Rusong tsar na si Nicholas II at ni Alexandra. 8. Paano magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na tao? 12 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. maaaring hindi lahat ng anak ay magkaroon ng ganitong sakit. pinili nilang gumawi nang kapahapahamak at nilabag ang makatuwirang utos ng Diyos. 16. 2:17) Gayunman. nagmana ng kasalanan 4. Baka nabasa mo na ang tungkol kay Alexis. gayundin ang unang mga tao. 5. 5 Ipinaliwanag ito ni Pablo sa pagsasabi: “Sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. (Basahin ang Roma 5: 13. Isang pagbabawal lang ang ibinigay ng Diyos sa kanila at sinabing hahatulan sila ng kamatayan kung susuwayin nila ito. na ating mga ninuno. (a) Paano ipinakita ni Jehova ang kaniyang dakilang pag-ibig? (b) Anong impormasyon ang tutulong sa atin para maunawaan ang Roma 5:12? 6. at wala pang ibinibigay na kodigo ng kautusan noon. 5. (Gen.” Kailangang malaman ng lahat kung paano nangyari iyon. Si Adan ang nakagawa ng pagkakamaling iyon.” ang isinulat ni Pablo. Ang Maylalang ay sakdal. na malinaw na nagpapakitang sila’y makasalanan. Si Alexis ay nagmana ng hemophilia. isinugo ni Jehova ang kaniyang bugtong na Anak para tulungan ang mga tao. 14. (a) Bakit namamatay ang mga inapo ni Adan kapuwa bago ibigay ng Diyos ang Kautusang Mosaiko at pagkaraan nito? (b) Paano mailalarawan ang epekto ng minanang kasalanan? ang mga inapo ni Adan. 6 Makasalanan na si Adan nang magkaanak siya. kasama na tayo. samantalang tayo ay mga makasalanan pa. at makatarungan lang na hatulan siya ng kamatayan. nakaaaliw malaman na ang taong sakdal na si Jesus ay makapagdudulot ng ibang resulta. wika nga. Kaya naman ang kasalanan at kamatayan ay namahala hanggang sa bigyan ng Diyos ang mga Israelita ng isang kodigo ng kautusan. 2011 . kaya hindi sila pinaratangan ng gayunding kasalanan.” (Roma 5:8) Pag-isipan ang sinabi niya: “Tayo ay mga makasalanan pa. Iba naman pagdating sa kasalanan. Paano?—Basahin ang Roma 5:15. Sinabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. Ipinaliwanag ni Pablo na naging posible ito sa pamamagitan ng isa pang sakdal na tao—ang ikalawang Adan.”—Roma 5:18. 32:4. pero posible pa rin nila itong maipasa sa kanilang supling. sa makatarungang hatol na iyon. Lahat ay apektado nito. Ano iyon? Sinabi ni Pablo na ito’y “ang pagpapahayag sa [lahat ng uri ng mga tao] na matuwid para sa buhay. si Kristo ay namatay para sa atin. (Gen. Posible pa kayang makalaya sa kalunus-lunos na kalagayang ito? Ang Paglalaan ng Diyos sa Pamamagitan ni Jesu-Kristo 7 Maibiging naglaan si Jehova ng isang kaayusan para makalaya ang mga tao mula sa minanang kasalanan. Totoo. (1 Cor. Pero hindi lang siya ang daranas ng kamatayan.ng lahat? At ano ang kahilingan para maging kuwalipikado rito? Alamin natin ang kasiyasiyang sagot sa mga ito at tingnan kung paano nito itinatampok ang pag-ibig ng Diyos. 7. Lumalang si Jehova ng dalawang tao. Hindi maiiwasan ang depektong dulot ng kasalanan ni Adan. isang abnormalidad sa dugo. 15:45) Pero magkaibang-magkaiba ang resulta ng landasin ng dalawang sakdal na taong ito. Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Kasalanan 4 Udyok ng dakilang pag-ibig.” (Roma 5:12) Maiintindihan natin ito dahil ipinasulat ng Diyos ang isang rekord kung paano nagsimula ang buhay ng tao. kaya naipasa niya ang kasalanan at ang mga epekto nito sa lahat ng kaniyang mga anak. anupat itinakwil siya bilang Tagapagbigay-Kautusan at Soberano. hindi naman sila lumabag sa utos ng Diyos gaya ng ginawa ni Adan. Gayunman. Siyempre pa. At naipapasa ito sa lahat ng anak.—Deut.

matinding panunuya.” 10 Sa anong saligan mapawawalang-sala ng matuwid na “Hukom ng buong lupa” ang isang taong di-matuwid? (Gen. Sa metapora. gaya ng binabanggit sa Roma 5:16. 18:25) Bilang unang hakbang. ang pangmalas na ito tungkol sa mga inapo o supling ay tinalakay sa Kaunawaan sa Kasulatan. at pang-aabuso. 15. tinawag ito ni Pablo bilang “katumbas na pantubos. Bakit nangangailangan ng awa at pag-ibig ng Diyos ang mga ipinapahayag na matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 2011 13 . Ang pokus ay dapat na kay Jesu-Kristo lang. 2:6) Ano ang tinutumbasan ng pantubos? Si Adan ay nagdulot ng di-kasakdalan at kamatayan sa lahat ng kaniyang bilyun-bilyong inapo. Bagaman sinisikap nilang huwag makagawa ng mali. Ayon sa Roma 5:1519. pati na ang kaniyang tapat na mga apostol. “isang tao” lamang ang kailangang mamatay para mailaan ang pagpapalaya. Ano ang tinutumbasan ng pantubos? 12. si Jesus ay maaari sanang pagmulan ng bilyun-bilyong sakdal na inapo. Gayunman. 2:10) Nang ibigay ni Jesus ang kaniyang sakdal na buhay bilang tao. (2 Cor. 3:18) Paano nangyari iyon? Pagpapawalang-Sala Salig sa Pantubos Tinanggap ng Diyos na Jehova ang haing pantubos na inihandog ng kaniyang Anak. parapo 2 at 3.1 At totoo na bilang taong sakdal. 5:14. (Heb. maibiging isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa lupa.Nagkasala ang sakdal na taong si Adan. 1 Ped. dahil sa paratang na pagiging di-matuwid. Posible nang tumanggap ng walang-bayad na kaloob at buhay ang lahat ng uri ng tao dahil sa “isang gawa ng pagbibigay-katuwiran” ni Jesus—ang kaniyang landasin ng pagsunod at katapatan hanggang sa kamatayan. . 12 9. Tomo 2. 10:10. Nanatili siyang tapat hanggang sa kamatayan sa pahirapang tulos. ang sakdal na buhay ni Jesus ang katumbas ng kay Adan. Kaya naman ang unawa natin noon ay na ang buhay ni Jesus at ng lahat ng puwede sanang maging mga sakdal na inapo niya ang tinutukoy na haing katumbas ng buhay ni Adan at ng kaniyang disakdal na mga inapo. Lubusang tinupad ni Jesus ang kalooban ng kaniyang Ama. 13. Ano ang ginawa ni Jesus na naging saligan para maipahayag na matuwid ang mga tao? 1 Halimbawa. . 20:28. 12) Pero hindi pa rin sakdal ang mga alagad ni Jesus sa lupa. Tumutukoy ito sa pagbabago sa katayuan ng isang tao may kaugnayan sa Diyos. sa kabila ng mga tukso. pahina 845. 9:24. (Heb. Roma 5:6-8. 18? 10. wika nga. naghandog siya ng pantubos na maaaring magpalaya sa mga supling ni Adan mula sa kasalanan at kamatayan. Pero pinawalang-sala ng Diyos ang akusado. Oo.” (1 Tim. na iniharap sa hukuman ng Diyos. 11. hindi sinasabi ng Bibliya na ang potensiyal na mga supling ni Jesus ay bahagi ng pantubos. hindi sa panloob na pagbabago ng taong iyon .—Mat. 11 Sa ibang talata. inilalarawan ang Diyos bilang hukom na nakagawa na ng desisyong pabor sa akusado. Ibinigay naman ng sakdal na taong si Jesus ang “katumbas na pantubos” 9 Ano ang kahulugan ng mga salitang Griego na nasa pananalitang “pagpapahayag ng katuwiran” at “pagpapahayag sa kanila na matuwid”? Isang tagapagsalin ng Bibliya ang sumulat tungkol sa konseptong ito: “Isa itong metapora tungkol sa batas na waring nagdiriin ng isang legal na punto. Ano ang ibig sabihin kapag ipinapahayag ng Diyos na matuwid ang mga tao.

15 Ang mga tumatanggap ng kaloob na iyon.nagkakasala pa rin sila. 15:6. Sinabi ni Pablo: “Sa pamamagitan nga ng di-sana-nararapat na kabaitang ito ay iniligtas na kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. ay nagiging espirituwal na mga anak ng Diyos. Gayunman.—Basahin ang Roma 4:20-22. mapatatawad ng Diyos ang mga kasalanang iyon. at gayon nga ang ginawa niya. (Roma 3:10. kundi sa pamamagitan ng katuwiran dahil sa pananampalataya. at hindi ito dahil sa inyo. ang epekto ng kaloob na katuwiran ay kabaligtaran ng epekto ng kasalanan ni Adan.—Roma 5:17. ikinapit iyon ng Diyos sa kanila dahil sa kaniyang awa at dakilang pag-ibig. ito ay kaloob ng Diyos. basahin ang Lucas 22:28-30. Ang Binhi na iyon ay ang Mesiyas. 23) Ngunit dahil sa Kaniyang walanghanggang karunungan. Pinawalang-sala niya ang mga apostol at ang iba pa mula sa hatol laban sa kanila. paano siya itinuring ng Diyos? (b) Bakit maituturing ni Jehova si Abraham bilang matuwid? 14 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. salig sa pantubos. 18. ngunit ano pa ang kailangan nilang gawin? asa silang buhaying muli tungo sa langit bilang lehitimong mga espiritung anak na “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Jesu-Kristo. Partikular nang nanampalataya si Abraham sa ipinangakong “binhi” na magmumula sa kaniyang angkan. anupat itinuring na sila ay napalaya na sa minanang kasalanan. pinahalagahan ni Jehova ang pambihirang pananampalataya ni Abraham na may kalakip na mga gawa. 15. 18 Hindi ito nangangahulugang hindi kailanman nagkasala si Abraham sa panahong naglilingkod siya kay Jehova. —Basahin ang Roma 8:15-17. isang taong may pananampalataya na nabuhay bago ibigay ni Jehova sa Israel ang kodigo ng kautusan at bago pa buksan ni Kristo ang daan tungo sa makalangit na buhay. 10:19. Hindi iyan ang ibig sabihin ng pagiging matuwid niya. si Jesu-Kristo. 20) Mababasa natin: “Hindi sa pamamagitan ng kautusan tinanggap ni Abraham o ng kaniyang binhi ang pangako na siya ay magiging tagapagmana ng isang sanlibutan.” (Roma 5:16) Ang mga apostol at ang iba pa na tumanggap ng maibiging kaloob na ito (ang pagpapahayag sa kanila na matuwid) ay kailangang patuloy na sumamba sa tunay na Diyos taglay ang pananampalataya. si Abraham. Sant. Sumulat si Pablo: “Ang kaloob mula sa maraming pagkakamali ay nagbunga ng pagpapahayag ng katuwiran. 14 Isip-isipin kung gaano kalaking kaloob mula sa Makapangyarihan-sa-lahat na patawarin ang isang tao mula sa kasalanang minana niya at pati sa mga nagawa niyang pagkakamali! Hindi mabibilang kung gaano karaming kasalanan ang nagawa ng isang indibiduwal bago naging Kristiyano. Tinanggap niya ang “katumbas na pantubos” at handa niyang ikapit iyon alang-alang sa mga taong lingkod niya. 24) Kaya ang tapat na si Abraham ay itinuring ng Diyos bilang matuwid. Bilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Anong kaloob ang maaari nang tanggapin ngayon ng mga may makalupang pag-asa? 17. o Kristo. ang pagpapahayag sa kanila na matuwid. (Roma 7:18-20) Pero kaya itong lutasin ng Diyos. 23. Ano ang gantimpala para sa mga ipinahayag ng Diyos na matuwid. may pag14. Sa halip. 22:15-18) Kaya naman salig sa 16 16. 2: 23. 13 Hindi obligasyon ng Diyos na ikapit sa mga apostol at sa iba pa ang pantubos dahil sa kanilang mabubuting gawa. Marami ang may salig-Bibliyang pag-asa na katulad ng sa mga lingkod ng Diyos bago ang panahong Kristiyano—ang mabuhay magpakailanman sa paraisong lupa.”—Efe.” (Roma 4:13. Ang Pag-ibig ng Diyos sa Iba Hindi lahat ng nananampalataya at naglilingkod sa Diyos bilang tapat na mga Kristiyano ay “mamamahala bilang mga hari” kasama ni Kristo sa langit. At ano ang magiging gantimpala? “Yaong mga tumatanggap ng kasaganaan ng di-sana-nararapat na kabaitan at ng walang-bayad na kaloob na katuwiran ay mamamahala bilang mga hari sa buhay sa pamamagitan ng isang tao. 2:8. (a) Dahil sa pananampalataya ni Abraham. Pero maaari na ba silang tumanggap ngayon ng maibiging kaloob mula sa Diyos anupat itinuturing na matuwid taglay ang pag-asang mabuhay sa lupa? Batay sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. 2011 . ang nakapagpapatibay na sagot ay oo! 17 Tinalakay ni Pablo ang isang napakagandang halimbawa. (Gen. Buhay ang dulot ng kaloob na iyon. Bakit kaya? Dahil sa kanilang minanang kasalanan.” Oo. (Heb.

2. 21 Kung ang pag-asa mo ay buhay na walang hanggan sa lupa.’ (Gawa 28:31) Sa gayon. gaya ni Abraham? kaloob” na ibinibigay sa mga pinahiran. Higit pa riyan. 2:23. 2011 15 . Isa na rito ang ‘pangangaral ng kaharian ng Diyos at pagtuturo ng mga bagay may kinalaman sa Panginoong Jesu-Kristo. at ano ang resulta? ˙ Paano inilaan ang katumbas na pantubos. Isa. 17.” Ang maliit na grupong iyon ay “tinawag upang maging mga banal” at tinanggap bilang “mga anak ng Diyos. Ang mga ito ay kaayon ng tunay na katarungan. Hindi siya ipinahayag ni Jehova na matuwid sa diwa na pinahiran siya ng espiritu para maging isa sa “mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga itinuturing niyang matuwid ngayon. (Sant. samantalang tayo ay mga makasalanan pa. Awit 32:1. 17) Gayunman. Bakit dapat makapagpatibay sa marami ngayon ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid? 20. lubos silang nananampalataya sa Diyos at sa kaniyang mga paglalaan. 41:8) Kumusta naman ang mga tunay na Kristiyano na umaasang mabuhay sa isinauling Paraiso sa lupa? 20 Sila ay hindi binigyan ng “walang-bayad na kaloob na katuwiran” na may makalangit na pag-asa “sa pamamagitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus. Gumawa si Jehova ng mga hakbang para matupad ang kaniyang layunin.” (Roma 3:24. Ang kaloob na ibinibigay sa kanila—ang pakikipagkaibigan sa Diyos—ay iba sa “walang-bayad na 19. at ano ang tinutumbasan nito? ˙ Anong mga pagpapala ang maaasahan ng mga itinuturing ni Jehova bilang matuwid? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. si Abraham at ang iba pang may pananampalataya bago ang panahong Kristiyano ay tiyak na bubuhaying muli.”—Roma 5:8. 33) Pero si Abraham ay itinuring na “kaibigan ni Jehova”—bago pa man inihandog ang haing pantubos. Sa halip. at ipinakikita nila ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. makikita sa mga ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos.Isa ngang mabuting balita —maaari tayong ipahayag na matuwid sa pamamagitan ni Jesus! “pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus. 21. Pero buong-puso nila itong tinatanggap at ipinagpapasalamat.” maaaring patawarin ng banal na Hukom ang mga kasalanang nagawa sa nagdaang panahon. 25. dapat mong maunawaan na ang oportunidad na ito ay hindi kapritso lang ng isang tagapamahalang tao. Paano tayo nakikinabang sa pag-ibig at katarungan ni Jehova? Natatandaan Mo Ba? ˙ Ano ang minana ng mga supling ni Adan. masasalamin dito ang matalinong layunin ng Soberano ng Uniberso. maituturing sila ni Jehova bilang matuwid gaya ni Abraham. Magkaroon ng Matuwid na Katayuan Ngayon 19 Ang pagturing ng Diyos kay Abraham bilang matuwid ay dapat makapagpatibay sa mga tunay na Kristiyano sa ngayon. 5:15.—Basahin ang Roma 3: 24. Sa gayon. Kaya naman masasabi ni Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat. 8:14.” (Roma 1:7. si Kristo ay namatay para sa atin.

C. ang sabi sa Bibliya. siya ay “kumuha ng sampung kamelyo mula sa mga kamelyo ng kaniyang panginoon. (Gen. 24:10. 12:16) Nang maglakbay ang lingkod ni Abraham patungong Mesopotamia.Talaga Bang May mga Kamelyo Noon si Abraham? NG mga kamelyo ay kasama sa mga hayop na ibinigay ni Paraon kay Abraham. Hindi sang-ayon dito ang ilan.E. Iniulat ng New International Version Archaeological Study Bible: “Pinagtatalunan ng mga iskolar kung tama ang mga pagbanggit sa mga kamelyo dahil marami ang naniniwalang naging alaga lang ang mga hayop na ito noong mga A .” Kaya maliwanag na sinasabi ng Bibliya na may mga kamelyo si Abraham noong pasimula ng ikalawang milenyo B. —Gen.

Malamang na ang negosyong ito ay pangkaraniwan na noon pa mang 2000 B. malamang na nakitang puwede itong gamitin bilang hayop na pantrabaho. Nariyan din ang nakasulat na mga katibayan. binanggit sa Genesis 37:25-28 ang tungkol sa mga negosyanteng Ismaelita na gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng mga sangkap ng insenso sa Ehipto mga sandaang taon pagkamatay ni Abraham.E. maaaring pinagkukunan lang ito ng gatas.” ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.E.” Kung gayon. Gayunman. dahil maraming arkeolohikal na ebidensiya ang nagpapatunay na mayroon nang mga alagang kamelyo bago pa man ang panahon ng mga patriyarka. mahabang panahon pa ang lumipas pagkamatay ni Abraham.C. 2011 17 . pero waring ipinakikita ng katibayan na ginagamit na rin ito noon.” samakatuwid nga. pero dinagtagal.1200 B.C. Sinasabi rin sa aklat na iyon: “Sa Mesopotamia. at karne. Sa pasimula. Kapansin-pansin. balahibo..]. Hindi pa marahil uso ang paggamit ng kamelyo sa sinaunang Gitnang Silangan noong pasimula ng ikalawang milenyo B. anupat nagpapahiwatig na mayroon nang ganitong hayop sa Mesopotamia pagsapit ng ikalawang milenyo. ang anumang mas maagang pagbanggit ng Bibliya sa mga kamelyo ay maituturing na isang anakronismo. Binabagtas nila ang disyerto patungong Ehipto at Sirya at sa gayo’y natuto rin ang mga tagaroon na gumamit ng kamelyo. Sinasabi sa aklat na Civilizations of the Ancient Near East: “Ipinahihiwatig ng pagsasaliksik kamakailan na ang mga kamelyo ay inaalagaan sa timog-silangang Arabia noong mga ikatlong milenyo [B. ikinakatuwiran ng ibang mga iskolar na bagaman noong pagtatapos lang ng ikalawang milenyo naging pangkaraniwan ang pag-aalaga ng kamelyo. Naniniwala ang ilang iskolar na ang mga negosyante ng insenso mula sa Timog Arabia ay gumamit ng mga kamelyo para maghatid ng kanilang mga kalakal sa gawing hilaga.” Ang petsang ito—bago ang panahon ni Abraham—ay waring sinusuportahan ng natagpuang mga piraso ng ´ buto at iba pang arkeolohikal na mga labı. binabanggit ang gayong hayop [kamelyo] sa mga listahang cuneiform at makikita ito sa ilang pantatak. o hindi tugma sa kronolohiya.C. noong panahon ni Abraham.C. katad.. hindi naman ito nangangahulugan na hindi ginagamit ang kamelyo bago nito.E. Kaya ganito ang konklusyon ng The International Standard Bible Encyclopedia: “Hindi na ngayon maituturing na anakronismo ang pagbanggit sa mga kamelyo sa mga salaysay noong panahon ng mga patriyarka.

Halimbawa. kinailangan ni Timoteo na “magsikap” sa pagbabasa nang malakas para makinabang ang mga walang sariling kopya ng Kasulatan. 2011 pergamino” sa talatang ito. 28. 3:15. Hiniling ni Pablo kay Timoteo: “Pagparito mo. Kung Paano Ginamit ng mga Kristiyano ang mga Balumbon Magkagayunman. isang tradisyong sinusunod ng mga lingkod ng Diyos mula pa noong panahon ni Moises. tiyak na ang Salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa kaniya.” Siya’y ‘may kapangyarihan sa ilalim ni Candace na reyna ng mga Etiope at namamahala sa lahat ng kayamanan nito. Anong klaseng mga balumbon at pergamino ang tinutukoy ni Pablo? Bakit niya ipinakukuha ang mga ito? At ano ang matututuhan natin sa kahilingang ito? Noong kalagitnaan ng unang siglo C. ang 39 na aklat ng Hebreong Kasulatan ay nahati na sa 22 o 24 na aklat. Bilang isang matanda. Kaya makatuwiran lang na magkaroon si Pablo ng personal na kopya ng mga balumbon ng Salita ng Diyos. Tiyak na matamang nakikinig ang lahat habang binabasa ang Salita ng Diyos.E. 4:13) Ang pangmadlang pagbabasa ay bahagi ng pagpupulong ng mga kongregasyong Kristiyano noon. ay “abot-kaya pa rin ng mga taong nakaririwasa.” (1 Tim. magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa. Sinabi ni Propesor Alan Millard na ang mga balumbong ito.” Ang ilan ay nakabibili ng kahit isang balumbon. .” Mula sa pagkabata. at pag-uwi ng bahay. 22:3. ang bating na Etiope ay may isang balumbon noon sa kaniyang karo at “binabasa [niya] nang malakas ang propetang si Isaias. yamang mas mahal [at mas matibay] ang pergamino kaysa sa papiro. lalo na ang mga pergamino. Hinggil sa “mga ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. nang isulat ni Pablo ang mga salitang ito. sinabi ng iskolar ng Bibliya na si A. na karamihan ay malamang na nasa magkakahiwalay na balumbon. Robertson: “Malamang na ito ay mga kopya ng mga aklat ng Matandang Tipan.’ Tiyak na mayaman siya kaya may sarili siyang kopya ng ilang bahagi ng Kasulatan.” isang iginagalang na guro ng Kautusang Mosaiko. bagaman napakamahal.—Gawa 13:15. . 4:13) Ipinahihiwatig nito na maraming aklat si Pablo. si Pablo ay “nag-aral . 2 Cor. Sa lahat ng aklat niya. T.” (2 Tim. Kaya paano mababasa ng karamihan sa mga Kristiyano ang Salita ng Diyos? Ang sagot ay ipinahihiwatig sa unang liham ni Pablo kay Timoteo: “Habang ako ay papariyan. malamang na pi- 18 . Lalo Na ang mga Pergamino’ Efeso I NIUTOS iyan ni apostol Pablo sa kaniyang kapuwa misyonerong si Timoteo.—Gawa 5:34. at ang mga balumbon.. iilan lamang noon ang may sariling mga balumbon ng Banal na Kasulatan. dalhin mo ang balabal na iniwan ko sa Troas kay Carpo. 15:21.Roma Troas ‘Dalhin Mo ang mga Balumbon. sa paanan ni Gamaliel.—Gawa 8:27.

Mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang korona ng katuwiran.3 metro ang haba. sa kaibigan niyang si Carpo. ang pakiusap ni Pablo kay Timoteo na ‘dalhin ang mga balumbon.’ ang isa sa pinakahuling kahilingan niya na nakaulat. Ang mga balumbon ay mayroon ding hawakang kahoy sa magkabilang dulo. Kaya ang mga balumbon ay mabigat. Bagaman nakatitiyak na naipaglaban na niya ang mainam na pakikipaglaban hanggang sa katapusan. lalo na ang mga pergamino”? Nasasabik pa rin siya sa Salita ng Diyos kahit sa pinakamahirap na yugtong ito ng kaniyang buhay. pinagpala tayo kung may sarili tayong kopya ng kumpletong Bibliya! Ang iba nga ay may ilang kopya at iba’t ibang edisyon. . Malamang na nasa Efeso pa rin si Timoteo nang matanggap niya ang kahilingan ni Pablo. 4:7. Lumilitaw na iniwan niya ang ilan nito sa Troas. Sa liham ding iyon. ay sumulat: “Naipaglaban ko na ang mainam na pakikipaglaban. na makukuha na ngayon ng mas maraming tao at mas kumbinyente nang gamitin kaysa sa mga balumbon. Makikita sa huling bahagi nito ang kaniyang personal na kahilingan. sundin ang payo ni Pablo sa mga Kristiyano. 8) Malamang na isinulat niya ito noong mga 65 C. Ano ang Matututuhan Natin kay Pablo? Bago sabihin ang kahilingan niya. Mas mahigpit na ngayon ang pagbibilanggo. Sa 14 na kinasihang liham ni Pablo. Mahahaba ang mga balumbon. dapat din nating linangin ang pananabik na magkaroon ng mas malalim na kaunawaan sa Kasulatan. Sa katunayan. (2 Tim. nakiusap si Pablo kay Timoteo: “Gawin mo ang iyong buong makakaya na makarating bago ang taglamig. at kadalasan nang binabalot ng tela o inilalagay sa banga bilang proteksiyon. nakikini-kinita na niyang papatayin siya. (1 Tim. 4:21) Hindi iniulat sa Bibliya kung may nasakyang barko si Timoteo para makarating sa Roma sa panahong binanggit ni Pablo. Malamang na hindi kaya ng karamihan sa mga Kristiyano na magdala ng marami nito sa kanilang pangangaral.—1 Tim. malamang na hindi niya ito kayang dalhing lahat sa kaniyang paglalakbay. Halimbawa. Bagaman si Pablo ay may sariling kopya ng ilang balumbon ng Kasulatan. . lalo na ang mga pergamino. sa panahon ng paguusig ni Nero. ang ikalawang liham kay Timoteo ang pinakahuling isinulat. si Pablo.600 kilometro kung daraan sa Troas. 4:16. natakbo ko na ang takbuhin hanggang sa katapusan . “Laging bigyang-pansin ang iyong sarili at ang iyong turo” sa pamamagitan ng masigasig at palagiang pag-aaral ng Bibliya. Maliwanag na ito ang dahilan kung bakit lagi siyang masigla at aktibo sa paglilingkod sa Diyos at nakapagpapatibay sa marami. Sa katunayan. gaya ni Pablo? Gusto mo bang makapanatiling aktibo sa espirituwal at handa sa pakikibahagi sa gawaing pagpapatotoo hangga’t ipinahihintulot ni Jehova? Kung gayon. na nakabilanggo sa Roma sa ikalawang pagkakataon.E. hangad pa rin niyang mapalakas ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos.nag-uusapan ng mga pamilya ang binasa sa pulong. Sa ngayon. ang tanyag na Dead Sea Scroll of Isaiah ay halos 7. Gaya ni Pablo. ang Roma ay mga 1. . Hinahangad mo rin bang ipaglaban ang mainam na pakikipaglaban ng pananampalataya hanggang sa katapusan. 1:16. 1:3) Mula sa Efeso.” (2 Tim. Ano ang matututuhan natin sa kahilingan ni Pablo na dalhin sa kaniya “ang mga balumbon. 4:6) Kaya naman gustung-gusto ni Pablo na madala sa kaniya ang mga balumbon.” (2 Tim.

kundi maluwag sa kalooban. Para makatayong matatag laban sa kaniya. 2. 5:2) Pag-uusapan din natin ang tamang paraan ng pagpapastol. 5 Isinulat ng apostol na ang matatandang lalaki ay dapat ‘magpastol sa kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. kung minsan ay kailangan natin ang tulong ng kuwalipikadong matatanda. 5. Naghahanap ang Diyablo ng mga pagkakataon para lamunin tayo.’ (1 Ped. Sa halip. Para magawa ito. 2:9) Katulad ni Pedro. 5: 6. I SINULAT ni apostol Pedro ang kaniyang unang liham bago pag-usigin ni Nero ang mga Kristiyano sa Roma. Ang mga elder ay magsusulit sa paraan ng pangangalaga nila sa mga tupa ng Diyos. 5:15. 2 Ganiyan din ang sitwasyon natin sa ngayon. hindi napipilitan. 3.” (Mat. Ang Diyablo ay “gumagala-gala.”—1 PED. Kanino tayo nakikipaglaban. si Pedro ay hindi nagsalita sa matatanda na para bang nakatataas siya sa kanila. ang Lupong Tagapamahala sa ngayon ay nagpapayo sa mga elder na magsikap sa pagganap ng mabigat na pananagutang magpastol sa kawan ng Diyos. ang mga elder sa kongregasyon ay dapat “magpastol sa kongregasyon ng Diyos. 3 Talakayin natin kung paano higit na mapahahalagahan ng mga elder ang pribilehiyong magpastol sa ‘kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga. kailangan nilang ‘panatilihin ang kanilang katinuan’ at ‘magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos.’ (1 Ped. pinaalalahanan niya sila bilang mga kapuwa matatanda. 2011 . —Efe. Ano ang dapat na maging pangmalas ng matatandang lalaki sa kawan? Ilarawan.” (Gawa 20:28) Lagi nilang inii4 1.’ Napakahalagang kilalanin nila na ang kawan ay pag-aari ni Jehova at ni Jesu-Kristo. 24:21) Tulad ng unang-siglong mga Kristiyano. 5:2. 8) Kailangan din nilang panatilihin ang pagkakaisa. Ano ang sitwasyon ng mga Kristiyano nang isulat ni Pedro ang kaniyang unang liham? 2. (Basahin ang 1 Pedro 5:1.“PASTULAN NINYO ANG K AWAN NG DIYOS NA NASA INYONG PANGANGALAGA” “Pastulan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangalaga. Hindi sila dapat ‘magkagatan at maglamunan sa isa’t isa. 12:12) At malapit nang dumating ang “malaking kapighatian gaya ng hindi pa nangyayari mula nang pasimula ng sanlibutan. Gusto niyang patibayin ang mga kapatid. Hindi ba aalagaan mo silang mabuti at pakakainin? Kung magkasakit ang isa sa kanila. 6:12. (1 Tes. Sa susunod na artikulo. (Apoc.’ dahil baka ‘maglipulan sila sa isa’t isa. 5:12) Ang pagtalakay sa mga ito ay tutulong sa atin na makatayong matatag laban sa ating pinakamahigpit na Kalaban. yamang alam natin na sa kaniya tayo nakikipagbuno.) Bagaman itinuturing na isang haligi sa kongregasyon. Ipagpalagay na inihabilin sa iyo ng isang matalik na kaibigan ang kaniyang mga anak habang wala siya. na binili niya ng dugo ng kaniyang sariling Anak. hindi ba ipagagamot mo siya? Sa katulad na paraan. (Gal. 20 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Pastulan ang Kawan ng Diyos Hinimok ni Pedro ang matatandang lalaki noong unang siglo na magkaroon ng makadiyos na pangmalas sa kawan na ipinagkatiwala sa kanila. dapat din nating iwasan ang pagtatalu-talo. at ano ang tatalakayin natin sa seryeng ito? 4.’—Gal. pag-aaralan natin kung paano ‘maisasaalang-alang ng kongregasyon yaong mga nagpapagal at namumuno’ sa kawan.” na naghahanap ng mga Kristiyanong masisila.

6 Isipin ang mga pananagutan ng mga pastol noong panahon ng Bibliya. Sa halip na pagalitan. at pinangangalagaan ng mga elder ang kawan. magiliw na ipinaliliwanag sa kaniya ng mga elder ang 8. Iniligtas ng kabataang pastol na si David ang kaniyang kawan mula sa mababangis na hayop. 8 Inaakay rin ng pastol ang kawan tungo sa madamong pastulan at lugar na may tubig. 35) Napakatapang nga niya! Posibleng muntik na siyang masakmal ng hayop na iyon! Pero pilit pa rin niyang iniligtas ang tupa. dapat protektahan ng mga elder sa ngayon ang “mga tupa” na nasa kanilang pangangalaga sip na ang bawat tupa ay binili ng mahalagang dugo ni Kristo Jesus. Sinabi ni David na ‘sinunggaban niya ang balbas niyaon at pinabagsak iyon at pinatay. 7 Sa ngayon. Sa katulad na paraan. 2011 21 . Kung susunggaban ng mga elder ang 6. pinoprotektahan. anupat binebendahan ito at ginagamitan ng nakagiginhawang pamahid. Saan inaakay ng mga elder ang kawan. maililigtas nila ang tupa. Baka kailangan ang lakas ng loob para maagaw ang tupa mula sa pagkakasakmal ng Diyablo. hindi ito magagawa ng mga elder kung walang tulong ni Jehova. Kailangan nilang tiisin ang init ng araw at ang lamig ng gabi sa pagbabantay sa kawan. inaakay ng mga elder ang kawan patungo sa kongregasyon.’ (1 Sam. wika nga. Paano maaaring agawin ng mga elder ang mga tupa mula sa pagkakasakmal ni Satanas? balbas ng mabangis na hayop. 17: 34. (Gen. (Basahin ang Judas 22. ang mga elder ay kailangang magbantay laban sa tulad-leong pagsalakay ng Diyablo. Baka sinisikap ng isang naligaw na tupa na bumalik sa kawan. 23.) Siyempre pa.Gaya ng mga pastol noon.” (Mat. Ano ang pananagutan ng mga pastol noon? 7. gaya ng leon at oso. ang Salita ng Diyos. Baka kailangan nilang payuhan ang mga kapatid na walang kamalaymalay na natutukso ng mga silo ni Satanas. 31:40) Isinasapanganib pa nga nila ang kanilang buhay para sa mga tupa. pinakakain. 24:45) Baka kailangang gumugol ang mga elder ng karagdagang panahon para tulungan ang mga maysakit sa espirituwal na tumanggap ng nakapagpapalusog na Salita ng Diyos. anupat pinasisigla sila na palaging dumalo sa mga pulong para makakain nang husto at makatanggap ng “kanilang pagkain sa tamang panahon. Yamang magsusulit sila. Magiliw nilang inaalagaan ang nasugatang tupa. at paano? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.

10. Dapat itong gawin ng mga elder nang “hindi napipilitan.” at paano nila matutularan si Pablo sa bagay na ito? 22 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.” Ano ang nag-uudyok sa kanila na maglingkod sa mga kapatid nang maluwag sa kalooban? Ano nga ba ang nag-udyok kay Pedro para pastulan at pakainin ang mga tupa ni Jesus? Ang kaniyang pag-ibig sa Panginoon. 15. at panahon para magawa iyon. 34:16) Ang pagkakapit ng mga simulain sa Bibliya ay makatutulong sa mahihina para muling lumakas sa espirituwal. pera. Oo. ang ilang natulungan ni Masanao ay naging mga elder at tumulad sa kaniyang magandang halimbawa.mga simulain sa Bibliya at ipinakikita kung paano maikakapit ang mga ito sa kaniyang buhay. Bakit dapat magbantay ang mga elder laban sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. inanyayahan niyang sumama sa pag-aaral ng kanilang pamilya ang mga binata’t dalaga at ang mga pamilyang may ama na hindi Saksi. 9 Kapag may sakit ka. nagpapaliwanag kung ano ang posibleng sakit mo. Hanggang saan ipinakita ni Pablo ang pagiging mapagsakripisyo? 13. ang mga elder ay ‘hindi na nabubuhay pa para sa kanilang sarili. (Jer. at nagsasabi kung paano ka maaaring gamutin? 10 Kaya naman ang mga elder ay nakikinig sa isang maysakit sa espirituwal at tumutulong sa paggamot sa sugat. 13 Kailangang maging timbang ang mga elder sa kanilang mga pananagutan bilang pastol at sa mga obligasyon nila sa kanilang pamilya. 12 Iwasan ang Di-tapat na Pakinabang —Pastulan ang Kawan Nang May Pananabik 14 Hinimok din ni Pedro ang matatanda na pastulan ang kawan “hindi dahil sa pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. aling doktor ang pipiliin mo? Ang isa na nagmamadali at nagrereseta agad para matingnan ang susunod na pasyente? O ang isa na nakikinig na mabuti.’ Sa paggawa nito. Ano ang nag-uudyok sa mga elder na magpastol sa kawan ng Diyos nang maluwag sa kalooban? Hanggang saan dapat ipakita ng mga elder ang pagiging mapagsakripisyo? Sa pangangalaga sa mga tupa. (1 Tim. Nang maglaon. ang nag-uudyok sa mga elder na maglingkod sa kawan. kundi para sa kaniya na namatay para sa kanila. kundi gayundin ang kanilang sariling mga kaluluwa. nalugod si Pablo at ang kaniyang mga kasama na ibahagi sa kanila ‘hindi lamang ang mabuting balita ng Diyos.’ (2 Cor.) Gaya ng balsamo sa Gilead. (Juan 21:15-17) Dahil sa pag-ibig.” (Basahin ang Santiago 5:14. 5:8) Ang panahong ginugugol ng mga elder para sa kongregasyon ay mahalagang panahon na para sana sa kanilang pamilya. 9. Ang isang paraan para maging timbang ay ang pagaanyaya sa iba na sumama paminsan-minsan sa kanilang Pampamilyang Pagsamba. tinutularan nila si apostol Pablo. isang elder sa Japan. 15) Ang pag-ibig na ito. Ganiyan ang ginawa ni Masanao. 15. 8) Nauunawaan ni Pablo ang damdamin ng isang nagpapasusong ina sa anak nito. 2:7. Hindi Napipilitan Kundi Maluwag sa Kalooban 11 Ipinaalaala rin ni Pedro sa matatandang lalaki kung ano ang dapat at di-dapat na maging saloobin kapag nagpapastol sa kawan ng Diyos. 22:37-39) Nagsasakripisyo sila nang hindi napipilitan.” Ang gawain ng mga elder ay umuubos ng 12. kundi maluwag sa kalooban. Ezek. na para bang “pinapahiran siya ng langis sa pangalan ni Jehova. Sa nakalipas na mga taon. 5: 14. 2011 . (Mat. kung paanong tinularan niya si Jesus.” (1 Tes. kundi may pananabik. sila ay banayad na “gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. Sa ano dapat na maging timbang ang mga elder? 14. kundi maluwag sa kalooban. ang Salita ng Diyos ay nakagiginhawa sa maysakit. 11:1) Dahil sa magiliw na pagmamahal sa mga kapatid sa Tesalonica. kalakip ang pag-ibig nila sa Diyos at sa kanilang mga kapatid. 8:22. anupat bumabangon kahit hatinggabi para pasusuhin ito. (1 Cor. Paano dapat asikasuhin ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? 11. anupat handang gamitin ang kanilang lakas. malaki ang maitutulong ng mga elder kung pakikinggan nila ang ikinababahala ng may-sakit na tupa at mananalanging kasama niya. Gagawin nito ang lahat para sa kaniyang anak.

Nasasabik silang tulungan ang mga kapatid na maglingkod kay Jehova nang may kagalakan. (Gal.malaking panahon. kabaitan ang kailangan at hindi kabagsikan.” Makikita ito sa kanilang mapagsakripisyong saloobin sa pagtulong sa kawan.” Kitang-kita ang panganib na ito sa maluhong pamumuhay ng mga lider ng relihiyon ng “Babilonyang Dakila” samantalang naghihirap naman ang maraming tao.—Basahin ang Marcos 10:42-45. 19 Totoo. halimbawa’y kapag pinoprotektahan ang kawan laban sa “mapaniil na mga lobo. Bagaman isa siyang apostol at puwedeng maging “magastos na pasanin” para sa mga Kristiyano sa Tesalonica. 3:1) Nanaisin naman ng mga elder na tapatang suriin ang kanilang sarili kung naghahangad silang magkaroon ng awtoridad o maging prominente gaya ng ilang apostol.’ Sa halip. hindi siya ‘kumain ng pagkain mula sa sinuman nang walang bayad. sinisikap ng mga elder na bigyang-dangal ang mga nasasangkot. dapat suriin ng mga brother na “umaabot sa katungkulan ng tagapangasiwa” kung ano ang kanilang motibo. siya’y ‘nagtrabaho at nagpagal gabi at araw. pero mali ang kanilang motibo. 20 Ang magandang halimbawa ni Kristo ay nag-uudyok sa mga elder na ibigin ang kawan. hindi sila naglalagay ng “magastos na pasanin” sa sinuman. 18:2. Alam nila na para maabot nila ang puso ng isa at maudyukan siyang tumahak sa matuwid na landas. kahit kailangan nilang gumawa ng gayong aksiyon. ni hinihimok man nilang gawin ito ng kawan para lang makipagpaligsahan. gusto nilang magkaroon ng prominenteng posisyon. Hindi Namamanginoon sa Kawan Kundi Nagpapakita ng Halimbawa 17 Gaya ng natalakay na. Kung ang mga apostol ay nagkaproblema sa bagay na ito. Nakita ni Pedro na kailangang mabigyan ng babala ang kapuwa niya matatanda tungkol sa panganib na magpastol sa kawan dahil sa “pag-ibig sa di-tapat na pakinabang. Gayunman. 5:26) Nauunawaan ng mga elder na magkakaiba ang mga tupa. 16 Ang mga elder ay nagpapastol sa kawan nang “may pananabik. (a) Bakit may mga pagkakataong nahirapan ang mga apostol na unawain ang turo ni Jesus tungkol sa kapakumbabaan? (b) Anong sitwasyon ang posibleng katulad nito sa ngayon? ´ taong nagsikap umabot ng mga pribilehiyo ang mga apostol ni Jesus. dapat tandaan ng mga elder na ang kawan na pinapastulan nila ay pag-aari ng Diyos at hindi kanila. Paano matutularan ng mga elder ang pagpapakita ni Jesus ng magandang halimbawa? Bilang Repaso ˙ Bakit angkop na paalalahanan ni Pedro ang kapuwa niya matatanda na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ˙ Paano dapat pastulan ng mga elder ang mga maysakit sa espirituwal? ˙ Ano ang nag-uudyok sa mga elder na pastulan ang kawan ng Diyos na nasa kanilang pangangalaga? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. kasama na ang mga naglalakbay na tagapangasiwa. Bagaman tinatanggap nila ang paglalaan ng mga kapatid. 2:9. 18 Sa ngayon. kung minsan ay kailangang maging matatag ang mga elder. 3) Dapat magbantay ang mga elder sa ngayon laban sa ganitong tendensiya. (Juan 13:12-15) Naaantig ang puso natin habang binabasa kung paano niya tinuruan ang mga alagad na mangaral at gumawa ng alagad. Ano ang dapat tandaan ng mga elder kapag gumagawa ng aksiyon para protektahan ang kawan? 20. (Apoc. Gaya ng mga namamahala sa mga bansa. Ano ang ibig sabihin ng pagpapastol sa kawan nang “may pananabik”? 17.” (Tito 2:15) Gayunman. pero hindi sila naghihintay ng kabayaran. 3:8) Maraming elder sa ngayon.—1 Tes.’ (Basahin ang 1 Pedro 5:3. hindi nila pinipilit ang kawan na maglingkod kay Jehova. 15 Nagpakita si Pablo ng magandang halimbawa para sa mga elder.” (Gawa 20:28-30) Sinabi ni Pablo kay Tito na magpatuloy sa “pagpapayo at pagsaway taglay ang lubos na awtoridad.’ (2 Tes. (1 Tim.) May mga pagkaka16. 2011 23 . mauunawaan ng mga elder kung bakit dapat din silang magpunyaging alisin ang makasanlibutang tendensiya na maghangad ng awtoridad sa iba. 19. Iniiwasan nilang ‘mamanginoon sa mga mana ng Diyos. ang nagpapakita ng magandang halimbawa sa bagay na ito. 18.

2.’ (Fil. 3:2) Nang mag-uwi si Timoteo ng mabuting ulat.” (Juan 10:16) Tatalakayin sa susunod na artikulo ang mga paraan kung paano makikipagtulungan sa kanila ang mga miyembro ng kongregasyon.) Ang pinahirang mga tagapangasiwa ay ‘tatanggap ng di-kumukupas na korona ng kaluwalhatian’ sa langit kasama ni Kristo. Ang mga katulong na pastol naman na kabilang sa “ibang mga tupa” ay magkakaroon ng pribilehiyong magpastol sa kawan ng Diyos sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng “punong pastol. “ISAALANG-ALANG YAONG MGA NAGPAPAGAL SA GITNA NINYO” “Isaalang-alang yaong mga nagpapagal sa gitna ninyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo. anupat napakilos silang tumahak sa landasing nagpapakita ng ‘kababaan ng pag-iisip na itinuturing na ang iba ay nakatataas sa kanila. at sila’y natakot. (a) Ano ang sitwasyon ng kongregasyon sa Tesalonica nang una silang sulatan ni Pablo? (b) Ano ang ipinayo ni Pablo sa mga taga-Tesalonica? 24 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Anong gantimpala ang maaasahan ng mga elder? isang pangako. isa sa mga unang itinatag sa Europa. ang mga Judio ay bumuo ng pangkat ng mga mang-uumog para mapaalis sina Pablo at Silas. 2 Kaya naman mauunawaan natin kung bakit nag-aalala si Pablo nang iwan niya ang bagong-tatag na kongregasyon sa Tesalonica. Ano ang mga dahilan ng mga Kristiyano sa Tesalonica para bigyan ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon ang matatandang lalaki? 1. 3 Ang mga kapatid na nangunguna sa mga Kristiyano sa Tesalonica ay mga baguhan kung ikukumpara kay Pablo at sa mga kasama niyang naglalakbay. Kaya isinugo niya si Timoteo para patibayin ang kongregasyon. 13. 2011 . pero “humarang si Satanas” sa kaniyang landas. Maaaring nag-atas siya ng matatandang lalaking mangunguna. Wala pa kasing isang taon ang kongregasyon! Pero angkop lang na pahalaga3.’—Basahin ang 1 Tesalonica 5:12. 5:12.”—1 TES.” 21 Tinapos ni Pedro ang pagpapayo sa matatandang lalaki sa pamamagitan ng pagtukoy sa 21. Kasama sa mga isinulat ni Pablo ang payo na ‘isaalang-alang yaong mga namumuno sa kanila. (1 Tes. Hindi pa rin sila gaanong makaranasan kung ihahambing sa matatanda sa Jerusalem. (Gawa 14:23) Pero nang maitatag ang kongregasyon. Gumugol si apostol Pablo ng maraming panahon para patibayin ang mga kapatid doon. Malamang na inisip ng mga Kristiyanong naiwan doon na wala na silang masasandigan. Ti- nangka niyang bumalik. at nais naman nilang maging “halimbawa sa kawan. (Basahin ang 1 Pedro 5:4. I SIPING kabilang ka sa unang-siglong kongregasyon sa Tesalonica. gaya ng ginawa niya sa ibang mga kongregasyon.Ang kaniyang kapakumbabaan ay nakaantig sa puso ng mga alagad niya. 2:3) Ang mga elder sa ngayon ay napakikilos ding tularan ang halimbawa ni Jesus. napasigla si Pablo na sulatan ang mga taga-Tesalonica. 2:18.

ang tapat at maingat na alipin ay naglalaan ng “pagkain sa tamang panahon” para sa kawan ng Diyos. ‘nagbabantay sila sa ating mga kaluluwa. ‘Tinanggap ng mga naging mananampalataya roon ang salita ng Diyos. at kombensiyon? 6 Naaalaala ng matatandang lalaki sa Tesalonica ang halimbawang ipinakita ni Pablo sa pagpapastol sa kawan. ang tinutukoy rito ay ang mga Judiong taga-Tesalonica sa pangkalahatan. Maaaring may mga kapatid na hindi likas na palakaibigan.” Ang kahilingang ito ni Pablo ay sinundan ng payo na ‘makipagpayapaan sa isa’t isa. hindi bilang salita ng mga tao. 7. asamblea. 8. Pero habang ginagawa niya ang buong makakaya na maging banayad sa lahat. 2:13) Tiyak na nagpagal ang matatandang lalaking iyon para mapakain sa espirituwal ang kongregasyon. Hindi lang siya naobligang gawin ito. “Nagpapagal” Nang makaalis na sina Pablo at Silas patungong Berea. 5 Sa ngayon. hindi ba dapat siyang papurihan sa pagsisikap niyang maging mahusay na pastol sa ilalim ni Kristo? 8 Tayong lahat ay may dahilan para “maging mapagpasakop” sa mga elder. Paano masasabing ang mga elder sa ngayon ay ‘nagbabantay sa ating mga kaluluwa’? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15.’ (Heb. (Kaw. si Pablo ay “naging banayad . sinisikap pa rin ng mga elder na maging maunawain at ‘makasumpong ng mabuti’ sa kanila. 9. Oo. (Mat. kundi bilang ang salita ng Diyos. gaya ng isang nagpapasusong ina na nag-aaruga ng kaniyang sariling mga anak. maaaring mahirap sa isang elder na magkaroon ng positibong pangmalas sa bawat kapatid. 7 Bilang pagtulad kay Pablo.) Handa pa nga niyang ‘ibahagi ang kaniyang sariling kaluluwa’! Dapat siyang tularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica. . at sa ilang wika. Sa katulad na paraan. Ang mga miyembro ng kongregasyon ay maaaring sagana sa saligBibliyang literatura. paano ‘nagpagal’ ang matatandang lalaki sa Tesalonica? Bilang pagtulad kay Pablo. Gayunman. 24:45) Sa pangangasiwa ng uring alipin. ‘Pinahahalagahan ba ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang Salita ng Diyos?’ baka maitanong mo. may mabuting dahilan sila para “bigyan [ang matatanda] ng higit pa kaysa di-pangkaraniwang konsiderasyon sa pag-ibig. Naisip mo na ba kung gaano kahabang panahon ang ginugugol ng mga elder sa paghahanda ng mga bahagi sa mga pulong. may makukuha silang Watch Tower Publications Index 4 at Watchtower Library sa CD-ROM. 2011 4. 16:20) Palibhasa’y di-sakdal. ang mga elder sa ngayon ay napupuyat din sa pagtulong sa mga may 6.’ Kung naroon ka sa Tesalonica noon. Binabanggit kasi sa Bibliya na “higit na mararangal ang pag-iisip ng mga [taga-Berea] kaysa roon sa mga nasa Tesalonica. 4:8.” anupat “maingat na sinusuri ang Kasulatan sa araw-araw. ang mga elder ay gumugugol ng maraming oras sa paghahanda ng mga bahagi sa pulong upang maiharap ito sa epektibong paraan. lubusan mo kayang pahahalagahan ang ginagawa ng matatanda? Ano ang pangmalas mo sa “kaloob na mga tao” na inilaan ng Diyos sa kongregasyon sa pamamagitan ni Kristo?—Efe. .han ng mga miyembro ng kongregasyon ang matatandang lalaking ito. Gaya ng isinulat ni Pablo. Gaya ng tinalakay sa naunang artikulo. 13:17) Ipinaaalaala niyan sa atin ang isang pastol na hindi natutulog para protektahan ang kaniyang kawan. Bakit isang ‘pagpapagal’ para sa matatandang lalaki noong panahon ni Pablo ang pagtuturo sa kongregasyon? Bakit ganiyan din ang sitwasyon sa ngayon? 25 . 5. Para matugunan ang espirituwal na pangangailangan ng kongregasyon. . na “nagpapagal” at “namumuno” sa kongregasyon at “nagpapaalaala” sa mga kapatid.’ (1 Tes.” (Gawa 17:11) Gayunman. (a) Anong halimbawa ni Pablo ang tinularan ng matatandang lalaki sa Tesalonica? (b) Bakit maaaring maging hamon sa mga elder sa ngayon na tularan si Pablo? 8.” (Basahin ang 1 Tesalonica 2:7. ang mga elder ay nagpapagal para mapakain sa espirituwal ang kanilang mga kapatid. tiyak na nagturo sila sa kongregasyon gamit ang Kasulatan. hindi ang mga Kristiyano roon. inaalagaan ng mga Kristiyanong pastol sa ngayon ang kawan.

Pero talagang pinahahalagahan ng mga natutulungan nila ang kanilang paglilingkod. ang mga brother na kasama sa Hospital Liaison Committee ay ginigising kapag may emergency. nangunguna. 5:12. tlb. Anong mga gawain ng mga elder ang di-gaanong napapansin ng mga mamamahayag? “Namumuno sa Inyo” Sinabi ni Pablo na ang masisipag na matatandang lalaki sa Tesalonica ay “namumuno” sa kongregasyon. bakit maaaring gumugol ang mga elder ng mahabang panahon bago makabuo ng desisyon? 26 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. sa Reference Bible) Sinabi rin ni Pablo na ang matatandang iyon ay “nagpapagal. Tuwing ikatlong buwan. 13 Para makapamunong mabuti sa kawan. ‘nagaganap ang lahat ng bagay nang disente at ayon sa kaayusan. emosyon. Sa ngayon. Sa orihinal na wika. Baka nga mas mabilis kung isang elder lang ang gagawa ng lahat ng desisyon. o espirituwalidad. at ano ang nasasangkot dito? 13. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang nagagawa. Sinabi ni Pablo na ang tagapangasiwa ay dapat na “isang lalaking namumuno sa kaniyang sariling sambahayan sa mahusay na paraan. 6:2-4. 10. Binabasa ng mga elder ang mga liham mula sa tanggapang pansangay at sinusunod ang mga tagubiling nagtataguyod ng “pagkakaisa sa pananampalataya. 10 Maraming elder sa ngayon ang nagaasikaso ng iba pang mga gawain.’—1 Cor. 3:5. [na] may mga anak na nagpapasakop nang buong pagkaseryoso.” Hindi isang “punong tagapangasiwa” ang tinutukoy niya kundi ang lahat ng matatandang lalaki sa kongregasyon. Para makarating sa Kongregasyon ng Bothingone sa nasalantang rehiyon ng Irrawaddy Delta.problema sa kalusugan.” Dito.” Oo. 12 Ang ‘pamumuno’ sa kongregasyon ay hindi lang basta pagtuturo. 12.” (Efe. ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng “pagtayo sa harap” at maisasaling “nangangasiwa. Halimbawa.—1 Tim.—Mat. Ang tagapangasiwa ng paaralan naman ang gumagawa ng iskedyul ng paaralan. Karapatdapat sila sa ating buong-pusong pagsuporta! Kuning halimbawa ang ginawang pagtulong nang humagupit ang Bagyong Nargis sa Myanmar noong 2008. malayang pinag-uusapan ng mga lupon ng matatanda ang mga bagay-bagay gamit ang Kasulatan. 13) Dahil sa pagsisikap ng masisipag na elder. Pero bilang pagsunod sa halimbawa ng unang-siglong lupong tagapamahala.” (1 Tes. Ginamit din ang salitang “namumuno” sa 1 Timoteo 3:4. Tunguhin nilang ikapit ang mga simulain ng Bibliya sa pangangaila11 11. anupat tinutulungan ang lahat na magpasakop kay Jehova. 4: 3. Nang makita ng mga kapatid ang unang relief team na dumating sa Bothingone kasama ang dati nilang tagapangasiwa ng sirkito. ang relief team ay dumaan sa lugar kung saan nagkalat ang mga bangkay. napasigaw sila: “Nandito ang circuit overseer natin! Iniligtas tayo ni Jehova!” Ipinagpapasalamat mo ba na araw at gabing nagpapagal ang mga elder? Ang ilang elder ay inaatasang maglingkod bilang miyembro ng mga espesyal na komite para humawak ng mabibigat na hudisyal na kaso. Sino ang namumuno sa kongregasyon. Halimbawa. Talagang pinahahalagahan natin ang kanilang tulong kapag napapaharap tayo sa gayong sitwasyon! 9 Ang mga elder sa mga Regional Building Committee at sa mga relief committee ay nagpapagal sa pagtulong sa mga kapatid. ino-audit ang account ng kongregasyon. 14:40. 2011 . Ang kalihim ng kongregasyon ang nag-aasikaso sa buwanan at taunang ulat ng paglilingkod sa larangan. ang karamihan sa mga elder ay tumatayo sa harap ng kongregasyon at nangangasiwa sa mga pulong. Ang bagong terminong “koordineytor ng lupon ng matatanda” ay tumutulong sa atin na ituring ang lahat ng elder bilang mga miyembro ng nagkakaisang lupon. ang terminong ‘pamumuno’ ay maliwanag na sumasaklaw hindi lang sa pagtuturo sa kaniyang mga anak kundi pati sa pangunguna sa pamilya at sa pagkakaroon ng “mga anak na nagpapasakop. Sa kanilang miting. ang mga elder ay nangunguna sa kongregasyon. pinag-uusapan ng mga elder kung paano pangangalagaan ang kongregasyon. ang koordineytor ng lupon ng matatanda ang gumagawa ng iskedyul ng mga pulong.

7. Talagang pinahahalagahan natin ang kapakumbabaan ng mga elder na nagtutulungan bilang isang lupon! “Nagpapaalaala sa Inyo” Pagkatapos. Siyempre pa. 28. Baka gamitin niya ang makasariling tendensiya ng tao. 12-14. 6. gaya ng nangyari noong pag-usapan ng unang-siglong lupong tagapamahala ang tungkol sa pagtutuli.ngan ng kongregasyon. gugugol ito ng panahon. tiyak na gusto rin niyang sirain ang kapayapaan ng kongregasyon sa ngayon. Kapag magkakaiba sila ng opinyon. itinampok ni Pablo ang isang mahirap pero mahalagang gawain ng matatandang lalaki: ang pagpapaalaala sa kawan. Pinahahalagahan mo ba ang pagkakaisa ng lupon ng matatanda? Bakit? nas na guluhin ang unang-siglong kongregasyon.—Gawa 15: 2. Kung tinangka ni Sata14. anupat isinasaalang-alang ang Kasulatan at mga tagubilin ng uring tapat at maingat na alipin. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. si Pablo lang ang gumamit ng isang terminong Griego na isinaling “paalalahanan. Kaya naman kailangang linangin ng mga elder ang kapakumbabaan at gumawang magkakasama bilang nagkakaisang lupon. gaya ng ginawa ni Diotrepes noon? (3 Juan 9.” Maaari 15 15. baka kailangan ang karagdagang panahon at pagsasaliksik para makabuo ng desisyon salig sa Kasulatan. Ano ang motibo ng mga elder kapag nagpapayo sa mga kapatid? Pinahahalagahan mo ba ang iba’t ibang paraan ng pagpapastol ng mga elder sa kongregasyon? . gaya ng paghahangad na maging prominente. 10) Siguradong maaapektuhan ang buong kongregasyon. 14 Ano kaya ang mangyayari kung ipipilit ng isang elder ang gusto niya o hihikayatin niya ang iba na pumanig sa kaniyang mga ideya? O paano kung may maghasik ng pagkakabahabahagi. Mabisa itong magagawa kung ang bawat elder ay maghahanda para sa kanilang miting.

at matulungin ni Pablo. Maghihinanakit ka ba sa doktor na iyon? Siyempre. Talagang isang maibiging paglalaan ni Jehova ang gayong “kaloob na mga tao”! 19. Kung nakinabang ka sa payo ng isang elder. Bukod diyan. hindi! Sa katunayan. Ano ang dapat mong tandaan kapag pinapayuhan ka ng isang elder? Ipagpalagay nang mayroon kang sakit na hindi matukoy. alam ng mga elder na para sa mga kapatid. Ang isang paraan para ipakitang nagpapahalaga ka ay ang pakikinig na mabuti sa mga pahayag ng mga elder at ang pagsisikap na ikapit ang mga puntong binanggit nila. 12:11) Kaya malamang na nagbubulay-bulay muna ang mga elder at nananalangin bago lapitan ang isang kapatid para paalalahanan ito. namumuno sa atin. kundi nakapipighati.) Siyempre pa. 2011 Pahalagahan ang mga Elder na Inilalaan ni Jehova 19 Ano ang gagawin mo kapag nakatanggap ka ng isang kaloob na ginawa para sa iyo? Gagamitin mo ba iyon para ipakita ang iyong pagpapahalaga? Naglaan sa iyo si Jehova ng “kaloob na mga tao” sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. (Gawa 20:31. Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa “kaloob na mga tao”? 28 . 17 Sabihin pa. na nagpapagal para sa atin. pahahalagahan mo ba ang kaniyang maibiging pagmamalasakit? 16. Sa katulad na paraan.’ —Tito 1:5-9. ano ang dapat mong tandaan? ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 4:14) Maibiging pagmamalasakit ang motibo niya sa pagpapayo. Maaaring sumama ang loob mo sa paraan ng pakikipag-usap ng doktor. ang mga elder ay di-sakdal at posibleng makapagsalita ng mga bagay na pagsisisihan nila sa bandang huli. gaya ng ministeryo sa larangan. maibigin. puwede mo itong sabihin sa kaniya. 20. malamang na papayag ka dahil naniniwala kang ˆ para sa kabutihan mo iyon. sumulat si Pablo sa mga taga-Corinto: “Isinusulat ko ang mga bagay na ito. hindi upang hiyain kayo. puwede mong ipakita ang iyong pagpapahalaga sa pamilya ng mga elder. Sant. Kapag pinaalalahanan ka ng isang elder. Suportahan ang gawaing pinangungunahan ng mga elder. Tandaan. ang pagtanggap ng payo ay karaniwan nang hindi “nakagagalak. 3:15) Halimbawa. Pero may isang doktor na nakapagsabi kung ano talaga ang problema mo.” (Heb. ang mga elder ay ‘nanghahawakang mahigpit sa tapat na salita upang magawa nilang magpayo sa pamamagitan ng turo na nakapagpapalusog. 20 Oo. Ginagamit sila ni Jehova at ni Jesus para tulungan kang maprotektahan ang iyong espirituwalidad. 16 Laging isinasaisip ng mga elder na mahalaga ang paraan ng kanilang pagpapayo. Maipakikita mo rin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng magagandang komento sa pulong. 18 ˙ ˙ ˙ ˙ Natatandaan Mo Ba? Bakit dapat pahalagahan ng mga Kristiyano sa Tesalonica ang mga nangunguna sa kanila? Paano nagpapagal para sa iyo ang mga elder sa inyong kongregasyon? Paano ka nakikinabang sa pamumuno ng mga elder? Kapag pinaaalalahanan ka ng isang elder. isinasakripisyo ng kaniyang pamilya ang panahon na para sana sa kanila. 18. kapag inirekomenda niyang magpaopera ka. 12. huwag mong tanggihan ang payo ng mga elder dahil lang sa hindi mo nagustuhan ang kanilang paraan ng pagpapayo.itong tumukoy sa mariing payo pero hindi nagpapahiwatig ng galit.” (1 Cor. pero dapat bang makaapekto iyon sa desisyon mo? Malamang na hindi. (Basahin ang 1 Tesalonica 2:11. Kaya lang. Ano ang makabubuting isaisip ng mga elder kapag nagpapayo? 17. kundi upang paalalahanan kayo bilang minamahal kong mga anak. kapag nagpapagal ang isang elder sa kongregasyon. Sinisikap nilang tularan ang pagiging mabait. 3:8) Bukod diyan. at nagpapaalaala sa atin. 2 Tes. (1 Hari 8:46. parang ang hirap tanggapin ng diyagnosis niya. marami tayong dahilan para pahalagahan ang mga elder.

“Inuubos ng isport ang aking lakas at di-nagtagal. May pagkakataon pa nga na nakatulog siya habang nagbabasa ng Bibliya. napansin kong tinatabangan na rin ako sa espirituwal na gawain. Ang ganitong mga kabataan ay magtatagumpay sa buhay at nararapat papurihan. Pero para sa ilan. (1 Tim. Alam kong hindi ko na ginagawa ang aking buong makakaya. anupat kaunti na lang ang panahon o lakas na matitira para sa espirituwal na mga bagay. 1:8. 2011 29 .‘Gawing Matagumpay ang Iyong Lakad’ Paano? “T AGUMPAY”—isang napakagandang salita! Ang ilan ay nagkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho. Napatunayan ng maraming Kristiyano na ang lubusang pakikibahagi sa ministeryo ay nagdudulot ng malaking kasiyahan. Talagang mahalagang magtakda ng mga priyoridad. ang ministeryo ay nakababa´ got kung kaya umaabot sila ng ibang mga tunguhin at pangalawahin na lang sa kanilang buhay ang ministeryo. 1 Binago ang ilang pangalan. at kasama rito ang paglalaan ng kanilang materyal na pangangailangan. Pag-isipan ang nangyari kay Wiktor. Mga Extracurricular Activity at Libangan Ang mga kabataang Kristiyano ay kailangang maging timbang pagdating sa paglilingkod sa tunay na Diyos at sa iba pang mga gawain. nabahala si Wiktor dahil nakaaapekto na ito sa kaniyang espirituwalidad. Nakadepende rin ito sa paraan ng paggamit mo ng iyong panahon at lakas at sa iyong pagkukusa. Talakayin natin ang isang halimbawa sa Bibliya. ang ilang kabataang Kristiyano ay masyadong naging abala sa mga extracurricular activity at libangan. Hindi naman masama ang gayong mga gawain. 5:8) Pero talaga bang kailangang makatapos sa kolehiyo o unibersidad para magawa iyan? Makabubuting pag-isipan kung ano ang maaaring maging epekto ng pagkuha ng mataas na edukasyon sa kaugnayan ng isa kay Jehova. Gayunman.—Efe. humakot ako ng premyo at parangal. Di-nagtagal.1 Ikinuwento niya: “Noong 12 anyos ako. Bakit kaya? Ano ang puwede mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? At paano mo ‘gagawing matagumpay ang iyong lakad’?—Jos. Ang tagumpay ay nakadepende nang malaki sa kung saan nakapokus ang iyong buhay. 5:15-17. ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. Pero dapat itanong ng mga kabataan sa kanilang sarili: ‘Gaano kalaking panahon ang mauubos ko sa mga gawaing iyon? Sinu-sino ang makakahalubilo ko? Anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa akin? At ano ang posibleng maging pangunahin sa buhay ko?’ Malamang na alam mong posibleng mawili nang husto ang isang tao sa gayong mga gawain. sumali ako sa isang volleyball club. yumaman. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumikat. Ang buong-panahong paglilingkod ay nakatulong sa matatanda’t bata na maging matagumpay. Ang iba naman ay nangarap na magtagumpay pero nabigo.” Mataas na Edukasyon? Sinasabi ng Bibliya na obligasyon ng isang Kristiyano na pangalagaan ang kaniyang pamilya. Si Baruc ay kalihim ni propeta Jeremias.” Nang maglaon. at naging tanyag. Napansin din niya na hindi na siya gaanong masaya sa paglilingkod sa larangan.

at mahalaga—ang espirituwal na mga bagay. (Fil. 4:6) At ang ngan mo pang gumugol ng panahon. ang isang Kristiyano. Kapag nangyari Naghahangad siya ng mga dakilang bagay iyan.”—Jer. ho at maubusan ng lakas.” (Col. sa hangin.—Jer. O baka naghangad siyang yumaman. maliwanag na pinakinggan Haring Solomon na ang “dalawang dakot ng ni Baruc ang babala ni Jehova at sa gayo’y napagpapagal” ay kadalasan nang “paghahabol kaligtas nang mawasak ang Jerusalem. 23) Magandang katangian ang kasipagan. Napansin ninyo ito nang buong kaluluwa na gaya ng ito ni Jehova at binabalaan siya sa pamamagikay Jehova. malamang na maging pangalawahin na hinahanap ni Baruc? Maaaring natukso na lang sa kaniya ang espirituwal na mga gasiyang maging tanyag sa Judiong sistema ng wain. 13. ting kaugnayan sa ating Maylalang. baka manghina siya.” Kung masyadong abala sa trabaho 43:6. kumuha siya ng kurso para sa karagdagang espesyal na pagsasanay. Nakokonsiyensiya ako dahil hindi ko maabot ang aking espirituwal na mga tunguhin. talaga bang kailayang pagpapagal’? (Ecles. Sinabi ni 1:10) Gayunman. 45:5. 2011 . Di-nagtagal. Udyok ng mga kasamahan niya. ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili. mga bagay. Kung nasusuportahan tamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng kanimo naman ang iyong sarili. mapabayaan ang kaniyang pamilya. at hindi sa mga tao. gawin sin sa mga pribilehiyo niya sa paglilingkod kay Jehova. nawala na Bukod diyan. 12:13) Kung ang isang Kristiyano ay subsob sa Anong “mga dakilang bagay” ang patuloy trabaho. 3:12. puwede pa kaya siyang ‘magsaya at magpara sa kaniyang sarili.” Subsob sa Trabaho Pinapayuhan ng Bibliya ang mga tunay na Kristiyano na maBinabalaan ni Jehova si Baruc tungkol sa pag-aambisyon ging masipag at responsableng mga empleado at amo.at lakas sa pagkuha ng karagdagang edukasyon para lang matupad ang mga pangarap mo o ng iyong mga magulang o mga kamag-anak? Kuning halimbawa si Grzegorz. hindi na ang kaniyang pokus sa mga bagay na higit na makapanatiling timbang sa espirituwal. Maaari pa Ano ang matututuhan natin dito? Makikita nga siyang maging alipin ng kaniyang trabasa ipinayo kay Baruc na may problema siya. Sumulat si apostol PaMay panahon na sa halip na magtuon ng panblo: “Anuman ang inyong ginagawa. Anuman ang nasa isip niya. isang computer programmer. pera. pero mayroon pang kailangan—ang mabuHuwag ka nang maghanap. nag-ambisyon si Baruc. (Ecles. 30 ANG BANTAYAN ˙ HUNYO 15. 3: tan ni Jeremias: “Patuloy kang humahanap 22. nawalan na siya ng panahon sa espirituwal na mga gawain. maaaring mauwi iyon sa matinding stress na nagtatagal. Sinabi niya: “Hindi ako mapanatag.

Pero naapektuhan ang espirituwalidad ko at hindi na ako nakapaglilingkod sa larangan. talaga bang kailangan mong makatapos sa kolehiyo o unibersidad? ˇ Ano ang magiging epekto nito sa iyong pagdalo sa mga pulong? ˇ ‘Natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’? ˇ Kailangan mo bang patibayin ang iyong pagtitiwala sa kakayahan ni Jehova na maglaan para sa iyo? TRABAHO ˇ Sa pinili mong trabaho.mas mahalaga. at lakas para sa karagdagang edukasyon? ˇ Para masuportahan ang iyong sarili.” Maaari Mong Gawing Matagumpay ang Iyong Buhay Tinalakay natin ang tatlong pitak na maaaring pagkaabalahan ng isang Kristiyano at makasira sa kaniyang espirituwalidad. tumigil na rin ako sa pagdalo sa pulong. Paano Mo Gagawing Matagumpay ang Iyong Lakad? Yamang napakaraming pang-abala sa ngayon. at anong saloobin nila ang maaaring makaimpluwensiya sa iyo? ˇ Mas masaya ka bang kasama sila kaysa sa mga kapatid? MATAAS NA EDUKASYON ˇ Kung nasusuportahan mo naman ang iyong sarili. Di-nagtagal. may panahon ka pa bang ‘magsaya at magtamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng iyong pagpapagal’? ˇ May natitira ka pa bang pisikal at emosyonal na lakas para sa pamilya at sa espirituwal na mga gawain? ˇ Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? ˇ Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? ˇ Naaapektuhan ba nito ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? . pera. taga-Silangang Europa. ano ang dapat mong gawin para hindi mawala ang iyong pokus sa mga bagay na talagang mahalaga? Suriin ang iyong mga motibo at priyoridad sa pamamagitan ng sumusunod na mga tanong: MGA EXTRACURRICULAR ACTIVITY AT LIBANGAN ˇ Gaano kalaking panahon ang mauubos mo rito? ˇ Posible kayang ito ang maging sentro ng iyong buhay? ˇ Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? ˇ Sinu-sino ang makakahalubilo mo. may matitira pa kaya siyang pisikal at emosyonal na lakas para sa kaniyang pamilya at sa espirituwal na mga gawain? Si Janusz. ay masyadong naging abala sa kaniyang negosyo. talaga bang kailangan mo pang gumugol ng panahon. Lumaki ang ulo ko kaya bale-wala na sa akin ang payo ng mga elder at lumayo na ako sa kongregasyon. Sinabi niya: “Hanga sa akin ang mga tao dahil maabilidad ako at natatapos ko ang lahat ng trabaho ko.

” —Fil. ‘binili niya ang panahon’ para sa karagdagang teokratikong edukasyon. 1: 9. at komento ay makatutulong sa iyo para makatiyak na magtatagumpay ka.Naaapektuhan ka ba ng alinman sa mga ito? Kung gayon. na binanggit sa pasimula. 12:13. Isang naglalakbay na tagapangasiwa ang tumulong kay Wiktor.watchtower. Naisip kong hindi ko na kailangan ang karagdagang sekular na edukasyon.”—Awit 143:8. 10. Uubusin lang nito ang aking panahon at lakas. Dito mo isentro ang iyong buhay. “Napag-isip-isip kong hindi na pala ako timbang. maaari kang maglingkod nang buong panahon. bumaling siya kay Jehova.’—Ecles. Inayos niya ang kaniyang buhay at naglilingkod na ngayon bilang regular pioneer at elder sa kongregasyon. Sinabi niya: “Sineryoso ko ang payo ng mga elder at pinasimple ko ang aking buhay. Si Grzegorz. ‘gagawin mong matagumpay ang iyong lakad. Trabaho: Subsob ka ba sa trabaho anupat napapabayaan mo na ang espirituwal na mga bagay? Naglalaan ka ba ng sapat na panahon para makipag-usap sa iyong pamilya? Pinasusulong mo ba ang kalidad ng iyong mga bahagi sa pulong? Nakikipag-usap ka ba sa iba para makipagpatibayan? “Matakot ka sa tunay na Diyos at tuparin mo ang kaniyang mga utos. nagkaroon ako ng kapayapaan ng isip at puso.” “Bigla akong natauhan. iniwasan ko na ang mga kaibigan ko sa volleyball club at humanap ako ng mga kaibigan sa kongregasyon. 2:24. 5:16.’ www. si Wiktor ay masigasig na naglilingkod kay Jehova sa kanilang kongregasyon. marahil sa pamimili o mga gawaing-bahay? Anuman ang edad mo. Si Janusz.org w11 06/15-TG . bakit hindi mo tularan si Haring David. ang sumusunod na mga tanong. ay hindi nagtagumpay sa negosyo.—Efe. Nang maglaon. ang nabanggit na negosyante. Mga extracurricular activity at libangan: Gaano ka kaabala sa mga ito? Inaagaw ba nito ang panahon mo na dati’y para sa espirituwal na mga gawain? Tinatabangan ka na bang makisama sa mga kapatid? Kung oo. Oo. Ang payo niya: “Itanong sa iyong mga kaibigan. Mataas na edukasyon: Nagbabala si Jesus laban sa ‘pagnanasa ng sariling kaluwalhatian.” Bakit hindi sabihin sa mga elder na gusto ´ mong umabot ng karagdagang pribilehiyo sa paglilingkod sa Diyos? Makapaglalaan ka ba ng panahon sa mga may-edad nang nangangailangan ng kasama o makakatulong. Sinabi sa kaniya ng tagapangasiwa: “Wala ka na yatang bukambibig kundi volleyball. Baka kailangan mong gumawa ng ilang pagbabago at alisin pa nga ang di-kinakailangang mga bagay para mapatunayan sa iyong sarili “ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos. Sinabi niya: “Nang makontento ako sa simpleng buhay at magpokus sa espirituwal na mga gawain. ‘natiyak mo na ba ang mga bagay na higit na mahalaga’?—Fil. nakagradweyt siya sa tinatawag ngayong Bible School for Single Brothers.” Sa ngayon. Nang malugi siya at mabaon sa utang. 4:6. mga magulang. ay gumawa ng ilang pagbabago sa kaniyang buhay.’ (Juan 7:18) Anumang sekular na edukasyon ang ipasiya mong kunin. o mga elder sa kongregasyon kung ano ang napapansin nila sa iyo—kung inilalapit o inilalayo ka kay Jehova ng mga gawain sa paaralan.” ang sabi ni Wiktor. ang nabanggit na computer programmer.” (Roma 12:2) Pero kung maglilingkod ka sa kaniya nang buong kaluluwa.” at tatanggap ka ng saganang pagpapala ni Jehova at ng ‘kabutihan dahil sa iyong pagpapagal. teksto. 7. anupat ibinabahagi sa iba ang dahilan ng iyong kagalakan.” Si Grzegorz ay nagpokus sa mga gawain sa kongregasyon. na nagsumamo kay Jehova: “Ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Di-nagtagal. Bakit hindi mo tapatang suriin ang iyong mga motibo at priyoridad? Ang paglilingkod kay Jehova ay magdudulot ng panghabambuhay na tagumpay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful