P. 1
VEV LP

VEV LP

|Views: 987|Likes:
Published by Vanessa Onza

More info:

Published by: Vanessa Onza on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

Wednesday

ENGLISH

Nov.2, 2011
I.

MATH A. Visualizes multiplication of decimals using models. B. Multiplies tenths by another tenths.

I. Identify possible causes to a given effect in situations heard. Write some possible causes to given effects Preserving the water resources II. Identifying Possible Causes to a Given Effect Writing Possible Causes to Given Effects PELC 7 Listening p.21, Fun in English ( R ) p.119-120 III. A. 1. Spelling 2. Review on answering why questions. 3. Have you heard a about the Dead Sea? Do you know where it is found? 4. Give the standards in listening B. 1. Listening activity: “Why is there no life in the Dead Sea?” 2. Comprehension checkup  Why was the sea named Dead sea?  Why is the Dead Sea very dense?  What will you do to preserve water resources? 3. Let the pupils give the complete answer and write the pupils answers on the board. Underline the exact answer to the question. Ask: What do you call the underlined phrases? What does the underlined phrases state? 4. How do you identify causes to a given effect? 5. Practice Exercises a. Listen to the sentences and write the possible causes to the given effects. (Teacher reads the sentences) b. Group the pupils into three. Give each group a situation and let them finish it by giving possible causes to it. IV. Identify the possible cause to the given effect. 1. Cause: a. Since Kate loved the outdoors b. Since Kate loved to play c. Since Kate loved to take a bath Effect: She is going to take a fishing trip V. Listen to a news report and be able to get the cause why such thing happened.

II. Comprehension of Multiplication of Decimals Reference: Materials: Value Infused: III. Pre-activity 1. Drill Perform the indicated operation. a. 0.4 + 0.5 c. 3.6 + 0.8 2. Review 1) A Grade 6 boy buys the following one Sunday at National Book Store: a pencil for P 1.25, a ballpen for P 4.25 and intermediate paper for P 15.00. If he gives a P 50 – bill, how much will he receive from the cashier after paying all? 3. Motivation Class, I have 3 sticks of 0.5 ft long each on the table. If you connect them together, how long will the stick be? What operation(s) can be used to get the answer? B. Activity Proper 1. Presentation a. Ask two pupils to come forward and tell them to verify the length of each stick using a foot rule found on the table. b. Call another pair of volunteers to find the total length of the 3 pieces of stick using the ruler. c. Allow the volunteers to list down these data on the board until they get their answer: b. 0.3 + 0.6 d. 2.4 - 0.9 PELC J.1.1, 1.2 Flashcards, pieces of sticks, ruler Accuracy

0.5 ft. 0.5 ft. + 0.5 ft. 1.5 ft.

0.5 ft 0.5 ft 0.5 ft

d. Call another volunteer and ask if he can get the total length of the 3 sticks using another method. e. The volunteer may hold the 3 sticks and illustrate/show to the class that they have same lengths. Since their lengths are the same, he told them that by multiplying 0.5 ft by 3, result will be the same. Thus, 3 x 0.5 ft. = 1.5 ft. IV. Multiply 0.7 by 0.9 Rewrite the vertical form: 0.7 x 0.9 63 Ask the pupils to count the number of digits with decimal point, then ask a volunteer to put the correct decimal point on the answer which is 0.63. V. 2. Generalization Remember the following facts: a. Multiplication is a repeated addition. b. To multiply tenths by another tenths, the product is in the hundredths place. C. Application factors in

b. Multiply each of the following decimal numbers: 1) 0.4 x 0.2 2) 0.7 x 0.4

5) 0.6 x 0.4

6) 0.8 x 0.3

1. List 5 items which can be measured in centimeters. 2. Multiply: a) 0.8 x 0.5 2) 0.4 x 0.9

3. Express as a multiplication sentence: a) b) 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5

Cut strips of paper with lengths: 0.4 ft., 0.7 ft., 0.9 ft.

EP I. Nakasusunod sa mga patakaran ng paaralan at natutulungan ang iba sa pagsunod nito Pagiging masunurin

a. Using a ruler, give the measure of the following in cm:

1) c)

2)

II. Katapatan at Pagmamahal sa Bayan - Pagsunod sa mga Patakaran ng paaralan at pagtulong sa Iba sa Pagsunod nito. III. A. 1. Pagbabahaginan ng mga bata sa nagdaang isang linggong bakasyon.

2. Bqalik-aral sa mga pagpapahalaga sa buwan ng Oktubre. 3. May mga tuntunin ba o patakaran na ipinatutupad sa ating paaralan? B. 1. Pangkatin ang mga bata. Sabihin sa bawat grupo na itala ang mga patakaran ng paaralan na may kinalaman sa mga kaayusan ng mga mag-aaral at ng paaralan. 2. Pag-uulat ng bawat pangkat. 3. Pagtalakay - Anu-ano ang mga patakaran n gating paaralan upang mapanatiling maayos ang kapaligiran? - Sinususnod ba ninyo ang mga ito? - Tumutulong ba kayo upang makasunod din ang iba sa mga patakaang ito? Bakit dapat itong gawin? 4. Ipinatutupad sa ating paaralan ngayon ang paghihiwalay ng mga basura. Ano ang magagawa mo upang ang lahat ay makasunod sa patakarang ito? IV. Lagyan ng √ kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagsunod sa mga patakaran ng paaralan at x kung hindi. ____ 1. Tumtulong sa paglilinis ng paligid. ____ 2. Hinihintay ang mga dyanitor na maglinis ng tapat ng silid-aralan. ____ 3. Hinahayaan ang iba na huwag sumunod sa mga patakaran ng paaralan. ____ 4. Pagsabihan ng maayos ang mga kamag-aral na hindi sumusunod sa mga patakaran ng paaralan. ____ 5. Sundin ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito. V. Itala ang mga patakaran ng ating paaralan. Igawa ito ng tseklist at lagyan ng tsek ang waatong hanay.

anong instrument ng banda ng musiko ang nakikita at nakikilala ninyo? B. 1. Ipapanood ang isang video ng brass band. Isaisahin ang mga instrumentong brass. 2. Ipakita ang mga larawan ng tuba, trumpeta, trombone at French horn at hayaan ang mga batang kilalanin ang mga ito. 3. Iparinig ang tunog ng bawat instrumento. 4. Paglalahat Anu-ano ang mga instrumento ng banda (brass instrument)? IV a. Muling iparinig ang mga tunog ng instrumento. Ipatukoy sa mga bata ang nadinig na tunog. b. Kilalanin ang ss. na instrumentong brass.

V. EPP

I.

LAYUNIN: A. Nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain ng mag-anak para sa isang araw. B. Nakasusunod sa talatakdaan ng mga gawain at sa panuntunan/ pangkaligtasan C. Nahihinuha ang maaring mangyari kung susundin o hindi ang talatakdaan ng mga gawain ng mga mag-anak.

MSEP I. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) - Nakikilala ang iba’t ibang instrumentong ginagamit sa banda at nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha nito Pagpapahalaga sa mga instrument ng banda II. Instrumento ng Banda (Brass Band) III. A. 1. Tuwing fiesta sa inyong barangay, ano ang inyong inaabangan at nais na makita o mapanood? AnuA.

Kusang Loob sa Paggawa

II. NILALAMAN: Paksang Aralin: - Paggawa ng talatakdaan ng mga gawain sa tahanan - Banghay ng talatakdaan ng mga gawain

B.2. inay Mag-anak Pag-aayos ng sirang Tatay o Ama kagamitan Malayang oras Mag-anak Paghahanda at pagluluto ng hapunan Paghahain Paghahapunan Pagliligpit ng pinagkainan Pamamahinga att paghahanda sa pagtulog (Panonood ng TV) Kuya. pagluluto ng pagkaing pananghalian Paghahain ng hapag kainan Pagkain ng tanghalian Pagliligpit at paglilinis ng pinagkanan Pamamahinga SINO ANG GAGANAP Itay. ate Mag-anak Inay. kuya Mag-anak Ate. oras at kung sino ang gaganap) 9:30 – 10:00 10:00 – 11:30 Mag-anak Inay. Paggawa ng mga mag-aaral ng huwarang talatakdaan ng mga gawain. Pangwakas na Gawain: . PELC 2.58 5:30 – 5:45 6:00 – 7:00 7:00 – 7:30 7:30 – 8:00 8:00 – 9:00 9:00 – 9:30 GAWAIN Pag-ayos ng kamang hinigaan Pagsimba ng maganak Pag-aalmusal Pagliligpit at paghuhugas ng pinggan Pamamalengke Paglilinis ng bahay. Pamamaraan: A.2.2. Balik Aral: a.5 p. Ina Mag-anak Mag-anak Ate III. Pagganyak: Pag-uusap tungkol sa mga gawaing ginagampananng mga mag-aaral sa arawaraw. kuya Mag-anak C. pagtalakayan kung sino ang gumaganap ng bawat tungkulin at pananagutan at oras ng pagganap. Bakit kailangan maging maayos at maganda ang ating tahanan? c. Kagamitan: Tsart. Pag-uulat ng ginawang pag-aayos sa silid kainan at mga kasangkapan sa kusina b. (Itala ang mga gawain sa pisara) Pagusapan din ang ginagawa ng ibang kasapi ng pamilya. “Brainstorming” sa nakatalang gawain.2. Sanggunian: BEC. pag didilig ng halaman Malayang Oras Paghahanda. Sinu-sino ang dapat gumanap sa mga tahanan? Ano ang madarama pagkatapos makapag-ayos ng tahanan? Inay Mag-anak B. bakuran.2. 2. Panimulang Gawain: 1. Panlinang na Gawain: 1. banghay ng talatakdaan ORAS C. gayundin kung Sabado. ate 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 1:00 1:00 – 1:30 1:30 – 4:00 4:00 – 5:00 5:00 – 6:00 6:00 – 6:30 6:30 – 7:00 7:00 – 8:00 8:00 – 9:00 Ate. b. Paglalahad: a. 2. Linggo o kung mayroong okasyon. (Isulat sa tapat ng bawat gawain kung sino ang karaniwang gumaganap at oras ng pagganap) Suriin ang talaan at bubuo ng konseptong kung anu-ano ang mga salik na dapat tandaan sa paggawa ng taltakdaan ng gawain. Ate Kuya. (Halimbawa ng taltakdaan ng isang mag-anak ara sa araw ng Linggo ) (Ang mga mag-aaral ang magpupuno ng mga gawain. ate. bulletinboard.

PAGTATAYA: Lagyan ng tsek ( /) ang mga gawain na nauukol para sa bawat kasapi ng pamilya II. BEC V 2. I.1. Dapat isaalng-alang ang kakayahan ng bawat isa o kasapi ng pamilya sa panahong iniukol sa mga gawain. Nagiging maayos ang pagsasamahan at pagsusunuran. Pagganyak (Ipakita ang mga larawang may dalawang mukha ng buhay at itanong sa mga magaaral kung aling larawan/kalagayan ang gusto nilang titirhan. pagsisilig ng halaman 6. FILIPINO Layunin:    Nahuhulaan kung ano/sino ang tinutukoy sa inilalarawang talata Nakakukuha ng impormasyon sa tulong ng garp o tsart Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. Pagkukumpuni ng sirang kagamitan 8. III. mga larawang nagpapakita ng dalawang mukha ng buhay: Ang kadahupan dulot ng sobrang laki ng populasyon at kasaganaan C. Pagluluto 2. Pag-aalaga ng bunsong kapatid 4. Pagtatapon ng basura 7. Susundin ng mga bata ang pormat na ginawa at pinagtatakayan IV. Paglinis ng tahanan 5. Paglalahat: Ang pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain ay nakabubuti sa samahan ng isang pamilya. Pagsusuri: Bakit kailangang gumawa ng taltakdaan ng mga gawain sa tahanan? Sa palagay ninyo nakabubuti ba ito sa isang pamilya? Kung hindi ninyo magagampanan ang tungkulin ng bawat isa. Paglalapat: Paggawa ngmga mag-aaral ng kanikanilang talatakdaan sa isang araw. Paksa: Populasyon Pagpapahalaga: Kanais-nais na Paguugaling Pangkalusugan at Kaayusan Para sa Kabutihan ng Buong Daigdig Kagamitan 1. AMA INA ATE KUYA Pamamaraan: 1. ano ang mangyayari? Anong kaugalian ang dapat isaloob sa paggawa at pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain? 2. Pamamalantsa KASUNDUAN: Gumawa ng isang talatakdaan ng gawain para sa isang okasyon tulad ng pista sa inyong bayan o kaya ay sa kaarawan mo. Pag-aalmusal 10. Hlimbawa: Araw ng Sabado o araw ng Lunes na may pasok sa paaralan. B. 3. Pag-aayos ng higaan 9. V. Pamamalengke 3. MGA GAWAIN 1. Paksang Aralin: A. Tanungin din ang klase kung kung nakakikita/nakapunta . Teksto – “Populasyon sa Daigdig” Magbasa at Matuto (Patnubay ng Guro) 3.

May 18 milyong mamamayan ng daigdig ang namamatay taun-taon dahil sa matinding gutom. Pagtatakda ng layunin (Ganyakin at hikayatin ang mga magaaral na bumuo ng mga tanong tungo sa mga dahilan na maaaring maghambing sa mga bansang mauunlad at sa mga bansang mahihirap. Noong 1996. ay siya pa ring may pinakamabilis na pagdami ng tao. Isa na rito ay ang kakapusan sa pagkain. paaralan at simbahan? Hindi lamang sa Metro Manila nagaganap ang di-mapigil na pagdami ng tao kundi maging sa mga lalawigan din. Maraming problema ang idudulot ng patuloy na paglaki ng populasyong pandaigdig. bigas at trigo. Ang Estados Unidos. Ang dahilan ay ang napakababang populasyon ng mga bansa sa Europa at sa Japan. Ipakita rin ang grap ng populasyon ng daigdig at itanong kung ano ang gusting ipakita ng grap.1 bilyon at sa taong 2025 ay 6. Paglalahad Ibigay ang pamagat ng tekstong “Populasyon ng Daigdig”at ipabasa nang pabigkas ang seleksiyon. Palawakin ang aquaculture upang mahirap dukha salat naghihikahos (Sundin ang istratehiyang nabanggit sa paglinang ng iba pang bagong salita.7 bilyon. Samantalang ang populasyon ng Pilipinas noong 1980 ay 60 milyon lamang at ngayon ay may 68 milyon na.”) 2. . ang mga bansang umuunlad ay may kabuuang populasyong 4. May kinalaman kaya ang populasyon sa kanilang kalagayan? Alamin natin pagkatapos nating mabasa ang “Populasyon sa Daigdig. umaabot na sa 5. hindi sasapat ang pagkain para sa bilyun-bilyong mamamayan ng daigdig na magugutom sa taong 2025. Ang patuloy na pagdami ng tao ay problema na rin ng buong daigdig sa ngayon. kailangan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. Ipalarawan ang kanilang nakita.2 bilyon hanggang 2025.8 bilyon.8 bilyon ang kabuuang populasyon ng daigdig taong 1996. Sa isang pag-aaral na ginawa ng United Nations Population Fund (UNPF).na ba sila sa lugar ng mga iskwaters. na ang kasalukuyang populasyon ay 267 milyon. Populasyon ng Daigdig 2030 2020 2010 2000 1990 1980 Taon Se… 1 2 Populasyon 3 Talakayin: Napansin ba ninyong laging nagsisikip ang mga lansangan sa dami ng tao? Gayundin ang mga sasakyang pampasahero. aabot na ito sa 6. Pagpapalawak ng Bokabularyo (Itanong sa mga mag-aaral ang mga salitang naiuugnay nila sa salitang dukha. Isulat at ipakita sa pisara sa pamamagitan ng estratehiyang “word association”ang mga ito. iminungkahing pagsikapan ng mga bansa ang pagtatanim ng halamang nagdudulot ng malaking ani tulad ng mais. Tinatayang sa taong 2000.) mga sentro ng pamilihan.2 biyong mamamayan. Ang populasyon ng India ay umaabot sa 969 milyon at ng Tsina na mayroong 1.) 3. ang populasyon ng mauunlad na mga bansa ay napako na sa 1. Kailangan din pagtuunan ng pansin ang pagtatanim ng sorghum at kamoteng-kahoy na karaniwan sa mga bansang umuunlad. Sa kasalukuyan. Kung hindi mapipigil ang pagdami ng tao at mapaunlad ang produksiyon ng pagkain.) B. Sa kabilang dako.

Tingnan ang sumusunod na tsart D.) taong 1993? Ang 17% naman ng ating kalupaan ay may malaking suliranin sa erosion o pagguho ng lupa. Leyte dahil sa rumaragasang tubig mula sa kabundukan? Alam mo bang dahil sa patuloy na pagkakaingin at walang habas na pagtotroso. Pag-usapan muna ng awat pangkat (brainstorming) ang agwaing ibinigay sa kanila bago nila ito isulat at iulat sa klase. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? (Habang nagbabasa ang mga mag-aaral ilagay/isulat sa pisara ang isang “graphic organizer”at papunan ng mga nararapat na salita ang mga bilog.makatulong sa pagpapakain ng sambayanan sa buong daigdig. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa Ormoc. IV. Pagpapayaman ng Gawain (Hatiin ang klase sa apat na pangkat at bigyan ng Gawain ang bawat pangkat. May kasabihang wala tayong kalabanlaban kapag humagupit ang kalikasan. Isa pang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. Batay sa ipinakikita sa grap. Ano ang pagkakaiba ng bansang maunlad sa bansang mahirap ayon sa pagdami ng tao? 4.) Pangkat 1 Itala ang mga suliranin ng edukasyon ukol sa malaking populasyon Pangkat 2 Itala ang suliranin ng kapaligiran ng dulot ng malaking populasyon Pangkat 3 Itala ang suliranin ng kaayusan at kapayapaan na dulot ng malaking populasyon Pangkat 4 Itala ang mga hakbang na maaaring gawin bilang sagot sa mga nabanggit na suliranin Ang ulat ng ikaapat na pangkat ay pagkatapos lamang ng ulat ng una. ilang bahagdan ang paglaki ng populasyon sa loob lamang ng apat na taon? E. Pagtataya A. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang gawing tirahan ang dating taniman o bukirin. Ano ang dahilan ng pagiging mahina ng produksiyon ng pagkain ngayon kung ihahambing sa produksiyon ng pagkain noong nakaraang panahon? 5. Pagtatalakay Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: 1. Paano maiiwasan ang pagkagutom ng sambayanan dulot ng patuloy na paglaki ng populasyon ng daigdig? 6. F. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang dating mga taniman o bukirin na ginawang mga tirahan. umaabot na lamang sa 19% ng kabuuang sukat ng ating lupa ang natitirang kagubatan sa . Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ng produksiyon ng pagkain. Alin ang pinakamabisang paraan upang maragdagan ang produksiyon ng pagkain? 3. ikalawa at ikatlong pangkat. Paglinang ng kasanayan (Sabihin kung ano/sino ang tinutukoy sa talata at gumawa ng grap gamit ang ibinigay na data sa liit ng kagubatan. Paglalahat (Ipabuo ang paniniwalang “higit na mainam paunlarin ang pagsasaka kaysa “birth control” o pagpigil ng populasyon sa paglutas ng kahirapang dulot ng sobrang dami ng tao. Hulaan at tukuyin kung ano at sino ang inilalarawan ng sumusunod na talata: Isang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ang produksiyon ng pagkain.) G. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? B. Anong bansa ang may pinakamabilis na pagdami ng tao? 2.

Visualizes the ratio of two given sets of objects. Ilang bote ang naipagbili ni Eric sa buwan ng Enero? Abril? Agosto? 2.Tala ng Naipagbiling Bote ni Eric Bilang ng Bote 600 500 400 300 200 100 0 En e Pe ro br er o M ar so Ab ril M ay o Hu ny o Hu ly A o Se gos to pt em br e O No ktob by re e Di mbr sy e em br e Series1 Buwan 1. Identifying Possible Causes to a Given Effect . Underline the exact answer to the question. Friday District Meet Monday Holiday Nov. 2011 Tuesday ENGLISH Nov. Practice Exercises a. Since Kate loved to play f. Write some possible causes to given effects Preserving the water resources II.21. Give each group a situation and let them finish it by giving possible causes to it. How do you identify causes to a given effect? 5. SUBJECT MATTER: Comprehension of Ratio Reference: PELC F. Group the pupils into three. Identify the possible cause to the given effect. Anong mga buwan ito? 4.1. 8. 1. Give the standards in listening B. Identify possible causes to a given effect in situations heard.2 I. Cause: d. 2011 Writing Possible Causes to Given Effects PELC 7 Listening p. Since Kate loved the outdoors e. Spelling 2. Fun in English ( R ) p. Comprehension checkup  Why was the sea named Dead sea?  Why is the Dead Sea very dense?  What will you do to preserve water resources? 3. Expresses the ratio of two numbers by using either colon ( : ) or a fraction. OBJECTIVES: 1. 4. Listening activity: “Why is there no life in the Dead Sea?” 2. (Teacher reads the sentences) b. 3. 3. Let the pupils give the complete answer and write the pupils answers on the board. 2. A. Lessons were not accomplished due to poor attendance. Listen to a news report and be able to get the cause why such thing happened. Ilang bote ang pinakamarami niyang naipagbili. 1. 2011 I. 2. Have you heard a about the Dead Sea? Do you know where it is found? 4. 7.1 1. IV. 2011 The same lesson plan as of yesterday. Bakit kaya maraming naipagbibili si Eric kung Mayo at Disyembre? Thursday Nov. Since Kate loved to take a bath Effect: She is going to take a fishing trip V. Review on answering why questions. Kailan pinakakaunti o pinakamaliit ang naipagbili niya? 3. Ask: What do you call the underlined phrases? What does the underlined phrases state? 4. II. Listen to the sentences and write the possible causes to the given effects. MATH Nov.119-120 III.

10 20 2. How will you write it in symbol? Is there another way of writing it? (expected answer is 20:5 or 20 5 c. 20 minutes to an hour 2. 48 bottles to 2 cases 20 days to 1 month 6 red balls to 10 blue balls EVALUATION . (expected ans: 20 games won to 5 games lost) b. 5 rows to 8 columns 5 liters of gasoline to 45 kms. 8 24 4. e. How many roses does each vase contain? d. It won 20 games and lost 5 games.Materials: Flash cards. flowers and vases. Activity Proper 1. Motivation Show to the class 8 roses and 4 vases. Describe the relation between the numbers of roses to the number of vases. Drill Change each of the fractions to lowest term: 1. 10 months to a year 3. How many roses do we have? How many vases? b. 3 teachers to 60 pupils 6 books to 12 pupils 3 candies to P2 8 meters to 12 meters 40 min. Call 1 or 2 more pupils and ask what they have observed. 5 25 2. or any pair of objects Value Infused: Working well with others III. Can you represent your answer in symbol? f. Pre-Activities 1. Compare the number of games won to the number of games lost. a. C. to 60 min. Then call a volunteer to arrange these 8 roses to the 4 vases. Application Express each of the following as ratio in fraction form (Answers should be in lowest term). What do you call such relationship? g. Review Convert each of the following to fractions: 1. a. What is a ratio? Consider another example. 9 72 Express each of the following as ratio using color: Focus your attention to roses and vases. 3. Can you express your answer in lowest term? 2. Presentation Present these to the class: following c. 2. 3. a team played 25 games. 5. suppose in a basketball game. B. 2. PROCEDURES: A. 1. 8 bottles to dozen of bottles 3. Generalization What is a ratio? A ratio is a pair of numbers that compares two quantities in the same unit by division. 5. Can you distribute the roses equally among the vases?(Let the pupils show the distribution of roses) IV. 4. 3. 1. 4.

Tumtulong sa paglilinis ng paligid. Pangkatin ang mga bata. Isaisahin ang mga instrumentong brass. 1. Illustrate 4 cubes. 4. Ipakita ang mga larawan ng tuba. 50 dm to 6 meters 3. Look at the tables at the right and answer the following questions: 1.Pagsunod sa mga Patakaran ng paaralan at pagtulong sa Iba sa Pagsunod nito. A. 15 hours to 1 day V.Anu-ano ang mga patakaran n gating paaralan upang mapanatiling maayos ang kapaligiran? . MSEP I.Sinususnod ba ninyo ang mga ito? . There are _____ legs and ______ tables. 2. Bqalik-aral sa mga pagpapahalaga sa buwan ng Oktubre. trumpeta. Pagbabahaginan ng mga bata sa nagdaang isang linggong bakasyon. 3. Pagsabihan ng maayos ang mga kamag-aral na hindi sumusunod sa mga patakaran ng paaralan. B. ____ 4. If there are 4 tables. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) . III. Ipapanood ang isang video ng brass band. Pag-uulat ng bawat pangkat. Did you get the same ratio? Justify your answer. 2. V. 2. ano ang inyong inaabangan at nais na makita o mapanood? Anuanong instrument ng banda ng musiko ang nakikita at nakikilala ninyo? B. Tuwing fiesta sa inyong barangay. Pagtalakay . Instrumento ng Banda (Brass Band) III. Hinihintay ang mga dyanitor na maglinis ng tapat ng silid-aralan. Nakasusunod sa mga patakaran ng paaralan at natutulungan ang iba sa pagsunod nito Pagiging masunurin II. 1. 1. based on these cubes answer the following: a. We can write this ratio as _____ or ______. A. 1. 3. the ratio of legs to tables is ____ or _____. Hinahayaan ang iba na huwag sumunod sa mga patakaran ng paaralan. Write a ratio for each of the following in fraction form and using colon. ____ 5.Nakikilala ang iba’t ibang instrumentong ginagamit sa banda at nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha nito Pagpapahalaga sa mga instrument ng banda II. EP I. 20 boys to 25 girls 2. Write the ratio of 4 cubes to the total number of corners. 1. Lagyan ng √ kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagsunod sa mga patakaran ng paaralan at x kung hindi. Igawa ito ng tseklist at lagyan ng tsek ang waatong hanay.Tumutulong ba kayo upang makasunod din ang iba sa mga patakaang ito? Bakit dapat itong gawin? 4. Sundin ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito.A. Katapatan at Pagmamahal sa Bayan . Paglalahat . 2. 3. 3. ASSIGNMENT 1. Ipinatutupad sa ating paaralan ngayon ang paghihiwalay ng mga basura. Ano ang magagawa mo upang ang lahat ay makasunod sa patakarang ito? IV. trombone at French horn at hayaan ang mga batang kilalanin ang mga ito. Write the ratio of the number of faces to the number of cubes? c. May mga tuntunin ba o patakaran na ipinatutupad sa ating paaralan? B. ____ 1. Itala ang mga patakaran ng ating paaralan. Iparinig ang tunog ng bawat instrumento. Sabihin sa bawat grupo na itala ang mga patakaran ng paaralan na may kinalaman sa mga kaayusan ng mga mag-aaral at ng paaralan. b. ____ 2. ____ 3.

(Isulat sa tapat ng bawat gawain kung sino ang karaniwang gumaganap at oras ng pagganap) Suriin ang talaan at bubuo ng konseptong kung anu-ano ang mga salik na dapat tandaan sa paggawa ng taltakdaan ng gawain.5 p. Sanggunian: BEC.2. Paksang Aralin: . na instrumentong brass. banghay ng talatakdaan C. Kilalanin ang ss. 2.2. 1. oras at kung sino ang gaganap) ORAS 5:30 – 5:45 6:00 – 7:00 7:00 – 7:30 7:30 – 8:00 8:00 – 9:00 GAWAIN Pag-ayos ng kamang hinigaan Pagsimba ng maganak Pag-aalmusal Pagliligpit at paghuhugas ng pinggan Pamamalengke SINO ANG GAGANAP Itay. Linggo o kung mayroong okasyon.2. bulletinboard.2. 2. Nakasusunod sa talatakdaan ng mga gawain at sa panuntunan/ pangkaligtasan c. a.Banghay ng talatakdaan ng mga gawain B.Anu-ano ang mga instrumento ng banda (brass instrument)? IV c. Pamamaraan: 1. EPP I. 2. Nahihinuha ang maaring mangyari kung susundin o hindi ang talatakdaan ng mga gawain ng mga mag-anak. (Halimbawa ng taltakdaan ng isang mag-anak ara sa araw ng Linggo ) (Ang mga mag-aaral ang magpupuno ng mga gawain.2. pagtalakayan kung sino ang gumaganap ng bawat tungkulin at pananagutan at oras ng pagganap. Paglalahad: “Brainstorming” sa nakatalang gawain. gayundin kung Sabado. PELC 2. d.Paggawa ng talatakdaan ng mga gawain sa tahanan . Paggawa ng mga mag-aaral ng huwarang talatakdaan ng mga gawain. A. Nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain ng mag-anak para sa isang araw. b. Kagamitan: Tsart. Panlinang na Gawain: 1. Bakit kailangan maging maayos at maganda ang ating tahanan? 3. Ina Mag-anak Mag-anak Ate V. (Itala ang mga gawain sa pisara) Pagusapan din ang ginagawa ng ibang kasapi ng pamilya. Muling iparinig ang mga tunog ng instrumento. Pag-uulat ng ginawang pag-aayos sa silid kainan at mga kasangkapan sa kusina 2.58 III. Pagganyak: Pag-uusap tungkol sa mga gawaing ginagampananng mga mag-aaral sa arawaraw. Panimulang Gawain: Balik Aral: Inay . Sinu-sino ang dapat gumanap sa mga tahanan? Ano ang madarama pagkatapos makapag-ayos ng tahanan? 2. Kusang Loob sa Paggawa II. Ipatukoy sa mga bata ang nadinig na tunog.

bakuran. kuya Mag-anak Ate. . 6. ano ang mangyayari? Anong kaugalian ang dapat isaloob sa paggawa at pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain? 5. pag didilig ng halaman Malayang Oras Paghahanda. pagluluto ng pagkaing pananghalian Paghahain ng hapag kainan Pagkain ng tanghalian Pagliligpit at paglilinis ng pinagkanan Pamamahinga Mag-anak Mag-anak Inay. Pagkukumpuni ng sirang kagamitan 8. Pangwakas na Gawain: 4. KASUNDUAN: Gumawa ng isang talatakdaan ng gawain para sa isang okasyon tulad ng pista sa inyong bayan o kaya ay sa kaarawan mo. Pag-aalaga ng bunsong kapatid 4. ate. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek ( /) ang mga gawain na nauukol para sa bawat kasapi ng pamilya MGA GAWAIN 1. Paglinis ng tahanan 5. Pamamalantsa AMA INA ATE KUYA 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 1:00 1:00 – 1:30 1:30 – 4:00 4:00 – 5:00 5:00 – 6:00 6:00 – 6:30 6:30 – 7:00 7:00 – 8:00 8:00 – 9:00 Ate. Paglalahat: V. Paglalapat: Paggawa ngmga mag-aaral ng kanikanilang talatakdaan sa isang araw. Nagiging maayos ang pagsasamahan at pagsusunuran. Pagluluto 2. Susundin ng mga bata ang pormat na ginawa at pinagtatakayan IV. Pagsusuri: Bakit kailangang gumawa ng taltakdaan ng mga gawain sa tahanan? Sa palagay ninyo nakabubuti ba ito sa isang pamilya? Kung hindi ninyo magagampanan ang tungkulin ng bawat isa. Dapat isaalng-alang ang kakayahan ng bawat isa o kasapi ng pamilya sa panahong iniukol sa mga gawain. Pagtatapon ng basura 7. inay Mag-anak Pag-aayos ng sirang Tatay o Ama kagamitan Malayang oras Mag-anak Paghahanda at pagluluto ng hapunan Paghahain Paghahapunan Pagliligpit ng pinagkainan Pamamahinga att paghahanda sa pagtulog (Panonood ng TV) Kuya. Pag-aalmusal 10. Hlimbawa: Araw ng Sabado o araw ng Lunes na may pasok sa paaralan. Pag-aayos ng higaan 9.9:00 – 9:30 9:30 – 10:00 10:00 – 11:30 Paglilinis ng bahay. Ate Kuya. kuya Mag-anak 3. pagsisilig ng halaman 6. Pamamalengke 3. ate Mag-anak Inay. ate Ang pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain ay nakabubuti sa samahan ng isang pamilya.

Sa kabilang dako. umaabot na sa 5.7 bilyon.2 bilyon hanggang 2025.FILIPINO I. (Sundin ang istratehiyang nabanggit sa paglinang ng iba pang bagong salita.) 3. Ang patuloy na pagdami ng tao ay problema na rin ng buong daigdig sa ngayon. May kinalaman kaya ang populasyon sa kanilang kalagayan? Alamin natin pagkatapos nating mabasa ang “Populasyon sa Daigdig. Pagpapalawak ng Bokabularyo (Itanong sa mga mag-aaral ang mga salitang naiuugnay nila sa salitang dukha. Paksang Aralin: Paksa: Populasyon Pagpapahalaga: Kanais-nais na Pag-uugaling Pangkalusugan at Kaayusan Para sa Kabutihan ng Buong Daigdig Kagamitan BEC V Teksto – “Populasyon sa Daigdig” Magbasa at Matuto (Patnubay ng Guro) mga larawang nagpapakita ng dalawang mukha ng buhay: Ang kadahupan dulot ng sobrang laki ng populasyon at kasaganaan III. Populasyon ng Daigdig 2030 2020 2010 2000 1990 1980 II. Pamamaraan: 1. Isulat at ipakita sa pisara sa pamamagitan ng estratehiyang “word association”ang mga ito. Pagganyak (Ipakita ang mga larawang may dalawang mukha ng buhay at itanong sa mga magaaral kung aling larawan/kalagayan ang gusto nilang titirhan.) Taon Se… 1 2 Populasyon 3 Talakayin: Napansin ba ninyong laging nagsisikip ang mga lansangan sa dami ng tao? Gayundin ang mga sasakyang pampasahero. paaralan at simbahan? Hindi lamang sa Metro Manila nagaganap ang di-mapigil na pagdami ng tao kundi maging sa mga lalawigan din. aabot na ito sa 6. mga sentro ng pamilihan. Layunin:    Nahuhulaan kung ano/sino ang tinutukoy sa inilalarawang talata Nakakukuha ng impormasyon sa tulong ng garp o tsart Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. Paglalahad Ibigay ang pamagat ng tekstong “Populasyon ng Daigdig”at ipabasa nang pabigkas ang seleksiyon. Noong 1996. ang populasyon ng mauunlad na mga bansa ay napako na sa 1.”) 2.) C. Pagtatakda ng layunin (Ganyakin at hikayatin ang mga magaaral na bumuo ng mga tanong tungo sa mga dahilan na maaaring maghambing sa mga bansang mauunlad at sa mga bansang mahihirap. Sa kasalukuyan. Ipakita rin ang grap ng populasyon ng daigdig at itanong kung ano ang gusting ipakita ng grap. Ipalarawan ang kanilang nakita.1 bilyon at sa taong 2025 ay 6.8 bilyon. Ang dahilan ay mahirap dukha salat naghihikahos .8 bilyon ang kabuuang populasyon ng daigdig taong 1996. Tinatayang sa taong 2000. ang mga bansang umuunlad ay may kabuuang populasyong 4. Tanungin din ang klase kung kung nakakikita/nakapunta na ba sila sa lugar ng mga iskwaters.

Samantalang ang populasyon ng Pilipinas noong 1980 ay 60 milyon lamang at ngayon ay may 68 milyon na. 5. ilang bahagdan ang paglaki ng populasyon sa loob lamang ng apat na taon? 4. Batay sa ipinakikita sa grap. Isa pang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. hindi sasapat ang pagkain para sa bilyun-bilyong mamamayan ng daigdig na magugutom sa taong 2025. bigas at trigo. iminungkahing pagsikapan ng mga bansa ang pagtatanim ng halamang nagdudulot ng malaking ani tulad ng mais. Paglinang ng kasanayan (Sabihin kung ano/sino ang tinutukoy sa talata at gumawa ng grap gamit ang ibinigay na data sa liit ng kagubatan.ang napakababang populasyon ng mga bansa sa Europa at sa Japan. Palawakin ang aquaculture upang makatulong sa pagpapakain ng sambayanan sa buong daigdig. Pag-usapan muna ng awat pangkat (brainstorming) ang agwaing ibinigay sa kanila bago nila ito isulat at iulat sa klase. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang gawing tirahan ang dating taniman o bukirin. Maraming problema ang idudulot ng patuloy na paglaki ng populasyong pandaigdig. umaabot na lamang sa 19% ng kabuuang sukat ng ating lupa ang natitirang kagubatan sa taong 1993? Ang 17% naman ng ating kalupaan ay may malaking suliranin sa erosion o pagguho ng lupa. na ang kasalukuyang populasyon ay 267 milyon. Sa isang pag-aaral na ginawa ng United Nations Population Fund (UNPF). Ano ang dahilan ng pagiging mahina ng produksiyon ng pagkain ngayon kung ihahambing sa produksiyon ng pagkain noong nakaraang panahon? 5. ay siya pa ring may pinakamabilis na pagdami ng tao. Kung hindi mapipigil ang pagdami ng tao at mapaunlad ang produksiyon ng pagkain. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ang produksiyon ng pagkain. Leyte dahil sa rumaragasang tubig mula sa kabundukan? Alam mo bang dahil sa patuloy na pagkakaingin at walang habas na pagtotroso. Ang populasyon ng India ay umaabot sa 969 milyon at ng Tsina na mayroong 1. Anong bansa ang may pinakamabilis na pagdami ng tao? 2. Paglalahat (Ipabuo ang paniniwalang “higit na mainam paunlarin ang pagsasaka kaysa “birth control” o pagpigil ng populasyon sa paglutas ng kahirapang dulot ng sobrang dami ng tao. Paano maiiwasan ang pagkagutom ng sambayanan dulot ng patuloy na paglaki ng populasyon ng daigdig? 6. Ang Estados Unidos. May kasabihang wala tayong kalabanlaban kapag humagupit ang kalikasan.) 3. Isa na rito ay ang kakapusan sa pagkain. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa Ormoc. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? (Habang nagbabasa ang mga mag-aaral ilagay/isulat sa pisara ang isang “graphic organizer”at papunan ng mga nararapat na salita ang mga bilog.) Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: 1. Pagpapayaman ng Gawain (Hatiin ang klase sa apat na pangkat at bigyan ng Gawain ang bawat pangkat. Ano ang pagkakaiba ng bansang maunlad sa bansang mahirap ayon sa pagdami ng tao? 4. Alin ang pinakamabisang paraan upang maragdagan ang produksiyon ng pagkain? 3. kailangan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. May 18 milyong mamamayan ng daigdig ang namamatay taun-taon dahil sa matinding gutom.2 biyong mamamayan. Pagtatalakay . Kailangan din pagtuunan ng pansin ang pagtatanim ng sorghum at kamoteng-kahoy na karaniwan sa mga bansang umuunlad.) 6.

Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? B. Bakit kaya maraming naipagbibili si Eric kung Mayo at Disyembre? Wednesday ENGLISH Nov. Review on identifying possible causes to a given effect. Practice Exercises A. Checking of assignment 3. Kailan pinakakaunti o pinakamaliit ang naipagbili niya? 3. 4. Comprehension checkup  What were the effects of heat wave during summer? 3.” B. Ilang bote ang naipagbili ni Eric sa buwan ng Enero? Abril? Agosto? 2. She will represent our country in Olympics _____________ 2. Identify possible effects to given causes in situations read Use pronouns correctly to give possible effects to given causes Awareness/ energy Conservation II. Write the complete sentence. How do you identify possible effects to the given causes? 5. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ng produksiyon ng pagkain. if she wins the race Series1 Buwan . Hulaan at tukuyin kung ano at sino ang inilalarawan ng sumusunod na talata: Isang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. 9. Tingnan ang sumusunod na tsart Tala ng Naipagbiling Bote ni Eric Bilang ng Bote 600 500 400 300 200 100 0 En e Pe ro br er o M ar so Ab ril M ay o Hu ny o Hu ly A o Se gos to pt em br e O No ktob by re e Di mbr sy e em br e 1. Pagtataya A.1. 2011 I. Reading the selection 2. What do you usually do during summer? Why do you do such thing? B. 1.Pangkat 1 Itala ang mga suliranin ng edukasyon ukol sa malaking populasyon Pangkat 2 Itala ang suliranin ng kapaligiran ng dulot ng malaking populasyon Pangkat 3 Itala ang suliranin ng kaayusan at kapayapaan na dulot ng malaking populasyon Pangkat 4 Itala ang mga hakbang na maaaring gawin bilang sagot sa mga nabanggit na suliranin Ang ulat ng ikaapat na pangkat ay pagkatapos lamang ng ulat ng una. Read the ff. Ilang bote ang pinakamarami niyang naipagbili. Causes: 1. A. Effects: a.157 III. Identifying the Possible Effects to Given Causes Using pronouns to Give Possible Effects to Given Causes PELC Fun in English ( R ) p. IV. ikalawa at ikatlong pangkat. if you tell a funny jokes b. (Group Work) Give the possible effects to the given cause. the pupils will laugh ____________. causes and select the possible effects. Use pronoun in giving possible effects. Pronunciation drill 2. What do we call these outcomes or results in every cause? 4. “People continuously cut down trees. Anong mga buwan ito? 4. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang dating mga taniman o bukirin na ginawang mga tirahan.

4 14 6 21 8 28 2. 5. b. 3 : 5 = 6 : 10 3. Present the following Two eggs are needed to make 7 pancakes. . Fixing Skills: a. The teacher will tell the pupils that they will be acting as reporters. 6 : 3 = 24 : 2 5. Evaluation Identify equal ratio. show-me- cards III. 4. Appreciating the value of proper nutrition II. 1.E1. Water your plants regularly so _________. 4 : 9 = 12 : 5 4. The pupils studied their lessons so _________. Write “yes” if the 2 ratios in each number are equal and ”no’ if they are not. 1. Petals 5 20 Leaves 12 Review Let the pupils recall the ratios used in the drill. Tables Chairs 3 27 4 V. Use the correct pronoun stating possible effects. Checking of assignment 4. 6 : 36 = 1 : 6 5. They will specifically report on the news item related to ratios. 4 : 5 = 13 : 15 4. 9 : 2 = 72 : 16 Assignment Complete the table.II. Complete the sentences by giving possible effects. V. 3 : 4 = 12 : 16 2. Identify equal ratios. Give more examples. Naming and Writing Ratios in two Ways. Remind the pupils that the table can be completed by finding equivalent fractions. 1. 1. 1. Write 3 equivalent ratios to the given ratio. 3. Motivation Do you know how to cook? What recipes can you cook? B. Write 3 effects of global warming 2. Reference: BEC-PELC D. Presentation 1.IV. 3:2=6:4 3. Write Yes or No. 3. Drill Naming Ratios: a. They will go around the room and look for something to report on. Generalization When are two ratios equal? How can we build a set of equal ratios? Application Complete the table to build a set of equal ratios. Eggs Pancakes 2 7 Make a table like this. 3:4=6:8 2. 1:5=____________ ___________ ____________ 2. 4:5=6:5 MATH I. Which ratio is not in the lowest terms? 3. 1. C.. I wake up early so _________. IV.1 Materials: activity cards. 2. 5:8=____________ ___________ ____________ b. A. How many eggs will be consumed for 28 pancakes? 2. 3:4=____________ ___________ ____________ 3. Lead the pupils to discover the pattern on the table. 4.

Anu-ano ang patakarang ipainatutupad ng ating paaralan? 2. ¾ . Pagtalakay sa isinadula ng mga bata. C.1. Panlinang na Gawain MSEP I. Layunin: Nakatutugon sa angkop na paglakas at paghina ng awit ayon sa sagisag na p (piano) at f (forte). Pansaloobing Takdang aralin. II. A. Greetings 2.Pumili ng lider sa bawat pangkat.” d minor – D major. Pamamaraan A. ¾ . . mi “Bayan Ko. Pagsasagawa ng isang dula-dulaan ng mga bata ukol sa pagsunod sa mga patakaran na ipinatutupad ng paarala at pagtulong sa iba na sumunod sa dito.” a minor-A major. 2.EP I. Pagganyak . . Balik-aral Pag-usapan ang kahulugan ng mga sagisag na “p” at “f” B. II.Nasusunod ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito. Pagtataya May mga ipinatutupad na patakaran sa ating paaralan ano ang dapat nating gawin? Bakit dapat nating sundin ang mga patakaran ng ating paaralan? V. Ano ang dapat gawin sa mga patakarang ipinatutupad ng mga paaralan? 3. 4. 1. Panimulang Gawain 1. A. fa Kagamitan: Iskor ng awit Tapes Cassette recorder III. PAGPAPAHALAGANG MORAL Pagmamahal sa mga awiting Makabayan Paksang-Aralin Paksa : Paglakas at Paghina sa Awit (Daynamiks) BEC/PELC V. Nationalism Katapatan at Pagmamahal sa Diyos III. Pambungad na Awit Iparinig mula sa tape ang awiting “Pilipinas Kong Mahal” at “ Ako ay Pilipino” Pabigyang-pansin ang paraan ng pag-awit ng mga napakinggang mang-aawit. >Bakit dapat na sumunod sa ipinatutupad na patakaran n g ating paaralan? >Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa patakaran ng paaralan? >Sa mga ayaw sumunod ano ang dapat nating gawin? >Bilang isang mag-aaral paano ka makakatulong sa mga batang ayaw sumunod sa patakaran ng ating paaralan? 5. IV.Pangkatin ang mag-aaral sa tatlo. Paglalahat Sumunod sa mga patakaran na ipinatutupad ng ating paaralan at tulungan natin ang iba na sumunod sa mga patakarang ito. Health Inspection B. 1 Halina’t Umawit 5 d 66-70 Mga Awit: “Pilipinas Kong Mahal”. Checking of attendance 3.1. ¾. so “Ako ay Pilipino.

2. Paglalahad Iparinig ang awit “Ako ay Pilipino” at “Bayan Ko” mula sa tape. ff Kasunduan HANAY B a. Pangwakas na Gawain Sagutin ang tseklis. Mga tanong Oo ba na DiGaano Hindi 1. Ipasagot ang “ Subukin Mong Gawin” sa pahina 70 3.Pangkat ng kani-kanilang listahan (paramihan) ayon sa napiling panuto na ibinigay ng guro tulad ng: Pangkat . Nabigyan ko ba nang wastong damdamin ang mga awiting pinagaralan? Nakilahok ba ako sa lahat ng gawain sa aralin? Naging aktibo ba ako sa mga gawain? Nasiyahan ba ako sa pakikilahok sa mga gawain. malakas Sumipi ng isang awitin at iparinig sa klase at lagyan ng mga senyas dynamics. katamtamang hina c. mahinang mahina b. Nakaawit 2. Mga Tunog ng mga Instrumento Lakad ng Pompyang elepante violin Lukso ng rabbit torotot Lipad ng Tambol kalapati Maracas ng kabayo Patpat Ungol ng leon Mga Kilos ng Hayop Mga Tunog sa Kapaligiran Ihip ng hangin Alingawngaw ng batingaw Patak ng ulan Dagungong ng kulog Alon ng dagat 5.ano ang mga senyas pandynamika? C. Saang bahagi ng awit malimit inaawit nang malakas? Mahina? 3. mahina d. Pagtalakay 1. Ipabasa ang aklat sa pahina 66 2. IV. Anong senyas ang ilalagay mo kung ang nais ng kompositor ay papahinain ang himig? Papalakasin ang himig? Pagpapahalagang Moral Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa mga awiting Makabayan? 4. 5. f 3. ako nasusunod ang mga sagisag na daynamiks. ppp 5. mf 4. Pagsasanay: Sagutin ang mga tanong. . Tanungin ang mga bata: bahagi sa awit mahina/malakas? “Aling ang 3. Paglalahat Anu. 1. Pagtatataya Panuto: Piliin sa hanay B ang kahulugan ng mga salita o senyas sa Hanay A V. katamtamang lakas e. Iparinig mula sa tape ang awitin “ Ako ay Pilipino” Itanong : Saang parte ng awitin malimit na inaawit ng p at f? 4. HANAY A 1p 2..

PAMAMARAAN: A. Balik Aral: Pamimili ng Paninda 2. BEC 11. pagtatanghal ng mga paninda b. maayos. Madali bang maabot ang paninda? 3.EPP I. Nakasunod sa mga tuntunin sa pagaayos ng mga paninda C.3 III. maayos at wasto ang pagtatanghal ng paninda? b. Paglalapat:  Ipaayos samga bata ang mga paninda ayon sa wastong paraan sa pag-ayos ng paninda. a. Nakatutuloy sa pamamahala ng isang tingiang tindahan 1. 4. malinis ang tindahan at wasto ang pagmamarka ng panind 2. Kagamitan: Tunay na mga bagay. Malinis ba tindahan? ng at ang ng ang V. Ano ang katangian ng maayos na pagmamarka ng paninda? . PAGTATAYA : Saloobin sa Paggawa. Madali bang mabasa ang presyo paninda? 4. Paksang Aralin: Pagsaayos ng mga Paninda B. Isinaayos ko ba nang pantay-pantay ang mga paninda? 2. Pangkatang nananaliksik sa aklatan 3. Pangkatang Talakayan tungkol sa mga sumusunod: a. SUKATAN OO HINDI HINDI GAANO 1.2. pag-aanunsiyo ng produkto Sagutin ang mga sumusunod na tseklis upang malaman kung natutunan ng mga bata ang wastong kaugalian sa pagtitinda. Paglalahat:  Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng kaalaman  Madali at maginhawa ang pamimili at pagtitinda kapag kaakit-akit. Pangwakas na Gawain: 1. Pagpapakita ng larawan ng ibat-ibang uri ng tindahan 2. Panlinang na Gawain: 1. (maaaring tunay na bagay o pinaglagyan lamang) IV. Pag-uulat sa kasunduan Ano ang napansin ninyo sa ayos ng mga paninda? B. LAYUNIN: A. kalinisan at bentilasyon ng tindahan d. May sining ba makulay pagkakaayos paninda? 5. larawan C. Pagsusuri: TAKDANG ARALIN: Magdala ng mga bagay na maaring gawing displey ng tinda-tindahan. pagmamarka ng paninda c. Panimulang Gawain: 1. kasipagan at pagkamalikhain II. NILALAMAN: A. Bakit kailangang kaakit-akit. Sanggunian: PELC.

4. c. Pagiging mapagpakumbaba at matapat sa Gawain. pinagpup uksa _______ 3. Sanggunian: BEC Kagamitan: larawan. * Panimulang Gawain Bago Bumasa 1. Ama ng “Margate System”sa pagsasaka sa Rehiyon 8 at Buhay ni Lam-ang III. Lupalop _______ 2. b. Ipababasa nang tahimik sa unang pangkat ang kwento ni Eugenio Margate at ang pangalawang pangkat naman ay ang Buhay ni Lam-ang) at pagkatapos ng unang pagbasa.FILIPINO I. 3.  Pagkatapos Bumasa (Gabayan ang bawat pangkat na masuri ang kanilang binasa at ipasulat sa kanila ang mga napansin na pagkakaiba ng dalawang kwentong binasa. tsart kung saan nakasulat ang mga kwento Eugenio R. Ipabigay sa mga 2. naghaha mok _______ 4. Layunin:    Nasusuri kung palarawan o pasalaysay ang pinakinggang talata Nasusuri ang pagkakaiba ng piksyon at di-piksyon Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. Pagpapahalaga: A _______ 1. d. mag-aaral ang kaibhan ng dalawang larawang ipinakita. B naghah anap nanlala ban matali no malayo ng lugar mayab ang pinagp apatay e. ipabasa naman sa una ang Lam-ang at sa pangalan ang Eugenio Margate. Paksang Aralin: Paksa: Pasusuri kung palarawan o pasalaysay ang pinakinggang talata. Pamaraan: A.) B. II. Panlinang na Gawain a. Pag-alis ng balakid Ipares ang mga salita sa hanay A sa kahulugan nito sa hanay B Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa patlang. mapagku mbaba _______ 5. Margate. . f. kung ano ang pagkakaiba ng piksyon at di-piksyona at pagkasunod-sunod ng pangyayaring makabuo sa banghay ng kwento at paggawa ng balangkas ng kwento. Pagsasanay – Magpabasa ng talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon Balik-aral Pangganyak – Magpakita ng tunay na larawan ng (tao tunay na nilalang) at (larawan na iginuhit) isang iginuhit ng larawan. nananalik sik  Habang Bumabasa (Bago ipabasa ang mga kwento hatiin muna ang klase ng dalawang pangkat.

Siya ang napiling “Huwarang Ina ng Taon”. 3. Pagpapayamang Gawain a. 2. 2. 3.) 1. 3. 4. . Takdang-aralin: Sumulat ng dalawang talatang piksyon at dalawang talatang di-piksyon. Paglinang ng Kasanayan 1. Paano pinaunlad ang pagsasaka ni Eugenio R. 2. 3. 2. nararanasan ng magasawang Nilo at Linda ang magdildil ng asin para lamang makakain ngunit sa bandang huli guminhawa rin ang buhay nila. IV. 4. nang mabasag ang bote. (kung maaari hayaan ang mga batang magtanong sa kabilang pagkat na pangkat ni Eugenio Margate sa lahat ng gusto nilang malaman sa kwentong nakatakda sa kanila . napakalaking bata ang bagong silang na sanggol na si Lam-ang. Ganoon din ang gagawin sa pangalawang pangkat. Ipasuri rin sa pangalawang pangkat ang kaibahan ng una nilang binasa sa pangalawang kwento at ipatala rin ang mga ito sa pisara. Paglalahat .Ipabuo sa mga bata ang impresyon na ang piksyon ay mga kwentong kathang-isip lamang at ang mga tauhan at pangyayari ay mahiwaga at may elementong pantasya.1. Isulat ang P kung ang talata ay piksyon at DP kung di-piksyon 1. Isang mapagpakumbabang magsasaka na taga lungsod ng Dipolog ang tinaguriang “Most Outstanding Farmer of the Year” sa taong 1950. pinarangalan ang butihing ina ng tahanan na si Aling Remedios. Dagdag na Gawain (Ipabasa sa mga bata ang ilang talata at pahayag na mula sa dalawang kwentong binasa at itanong kung aling talata ang naglalarawan at aling talata ang nagsasalaysay. biglang lumitaw ang isang higante at agad itong nagwikang kumakain siya ng bata. Samantalang ang di-piksyon naman ay mga kwento o seleksyong makatotohanan ang impormasyon o datos ay batay sa tunay na pangyayari. Talakayin ang kwento ni Eugenio Margate sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan na: 1. Ipaulat nang berbal sa mga bata sa unang pangkat ang kanilang nasuring kaibhan ng unang kwento sa pangalawang kwentong kanilang binasa at ipatala sa pisara ang mga ito. tumilaok ang puting tandang at ipinahayag nito sa mga magulang ni Ines ang pagibig ni Lam-ang. Margate? Anong pangkalahatang impresyon ang iniwan sa inyo ng kwento? Ipakwento na muli ang Buhay ni Eugenio Margate sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento (tauhan pook na pinagyarihan at mga pangyayari) Talakayin din ang Buhay ni Lam-ang at ipasagot ang mga sumusunod na tanong.

2.   Let pupil’s listen to the following paragraph Asks them to answer the questions after each paragraph. if you were Mark. he got his money and gave it to his mother. How did mark’s mother and sister feel? 7. 1-4 III. Amalia preferred very well her kart in the programs. During Reading What did Mark see in the store? What did he dream to by? what did he do to buy the bicycle ? What happened when he was able to have money to buy the bicycle? 5. have do you feel? What are some if the things you like most. 10.Thursday ENGLISH I. 1999 pp. Mark’s Dream Mark saw a beautiful bicycle in the store. His parents could not buy for him. How he wanted to buy it but he has no money. II. 230-231 Lesson examples in English. Learning activities A. isn’t it? When you see your friend have new things. On the day of the program her mother got sick. would you do the same? Why? 6. Answering the motive question Comprehension check-up 1. Soon he was able to have the money to by the bicycle . Nobody would take care .   1. Give possible ending to a selection read. 3.. a letter came from his sister studying in Manila. Listen to our story “Makes Dream” Motivation What do you want to find out from the story? (Teachers writes question on the board) 2. Listening 1. 4. Write an ending to an incomplete story. pp. The salaries of his parents are first enough for their needs. One day. So he thought of a way to buy the bicycle.   1. She needs some amounts for her fees.Pre Listening Activities. Predicting Outcomes References: BEC PELC no. Subject Matter: 1. His mother was worried . Give justification to a possible ending to a story heard. 2011 Teacher reads the story while the pupils are asked to listen attentively. The Hunter and His dog: UNDP-BEE MLM. He also worked in his ant’s house on Saturday and Sunday. 3. The bicycle could wait. 22 Fun in English V.  Motivation Everybody loves to own toys or other beautiful thing. He wanted that bicycle very much but she loved his sister’s too. His mother brought her a new dress. He then save some amount from his mother gave him for snacks. 2. Mark did not know what to do either. What kind of a boy is Mark? 3. Post Reading Activities Activity 1. Objectives: Nov. He has still other sisters in school.

What do you think did her neighbor feel? Why? Vin-vin often eat candies. Hikat felt well again. The dog saw his master. until he as tried.So the dog looked for water . What do you think should Vin-vin do? Why? (Teacher may add more exercises) B. Hikat.of her. One day. He hunted wild animals accompanied by his faithful dog.” The dog understood and ran back back to the brook. she threw her reddish at her neighbor’s vacant lo. Jan-Jan studied very well before the test. C. He seemed to understand his needs. Answering of Motive Questions Comprehesion check-up Example: happy glad joyous where did the story happen? who are the characters in the story? What happened to Hikat in the forest? How did the dog help his masters? How did Hikat get well? . Motivation  How many of you have animals at home?  Which of these is your pet?  What do you do to take care of your pet?  Are they useful? why? b. 5. Motivation 4. Skilled 3. 3. a skilled hunter lived near a forest. What do you think did Amalia do? Why? 2. Reading Activity a. 3. One day he had a terrible toothache. he went deep into the forest. He sought help from his father on the difficult subjects. 2. He did this several times. The first one is done for you. Motive Questions  Let us read the story about the “Hunter and the Dog” The Hunter and the Dog. weak and in pain. He found a brook hidden by big trees. He doesn’t like to go to the dentist. “Good dog! Get some more. hungry and thirsty. Vocabulary development The words we will meet in the story we are going to read. 4. Write words with similar meaning as the word in the circle at the center. How did Jon-Jon face in the test? Why? Cynthia cleaned their surroundings.   1. 1. He lay motionless on the ground. he could no longer move. Finally. thinking wild animals are plentiful. But the place was empty of game. To Hikat and let water dripped from his tail to Hikat’s lip. He went on and on. Hikat opened his eyes after he felt the cool drops of water.

So they made the king sign a decree forbidding anyone to pray except to the king. something happened to Nilo. (Illustrations depicting the different scenes of the story may be shown on the screen) DANIEL Daniel was an upright and godly man. Some officials caught him praying. Hikat and the dog found fresh fruits in the forest. “I prayed to my God and thanked Him. What do you think happened to Nilo after recess? a. Is the ending of the story clear? 9. Evaluation a. He slipped d. How do you think did Hikat feel with what his dog did? 7. A big wild pig attacked Hikat 3. Writing Activity: Write an ending to the story. What do you think will be the outcome after this event? IV. What do you think Daniel did? Give your answer and then continue reading the next part of the story. He got sick b. They knew that the king . The next morning the king visited Daniel. said Daniel”. Do you want a happy ending in the story? Which of the following do you prefer? 1. 2. Distribute short selection to each selection. He had Daniel cast into the lion’s den. So they took him to the king. Anyone who violated the decree would be thrown into the lion’s den.6. Listen to third paragraph. if you were Hikat. Generalization:  What do you do when you guess what will happen next in the story? planned to give Daniel more power to rule. He had a bad cold. Practice. They also knew that Daniel faithfully prayed to his God. After recess. The king told his soldiers to trust Daniel’s God. But he took a bath and went to school. He fell from the tree c. Hikat and his dog killed some wild animals? Do you want a sad ending to the story? Which of the following do you prefer? 1. then continue reading the rest of the story. Hikat and his Dog finally found their way out of the forest. The other official of the land did not like Daniel. The king returned to his palace in deep sorrow. He was the king’s best adviser. Tell what possible things will the king do and the soldiers. What do you think the king will do? Write your answer. They decide the possible answer and the leader repeats this to the class. Ask the leader to read the selection and have each number give their answer to the question of the each selection . Daniel walked out of the den. Although the king love Daniel. He told the king that his God sent His angels to shut the mouth of the lion. Hikat saw a wild pig. Tell each group to have a leader. V. He broke his legs Activity 2:     Group the children into small groups. Did the story tell what happened to Hikat after he got well? Guided Practice Try to give possible ending possible ending to the story. Nilo was not feeling well that day. Read the following story. 2. Write the letter of the correct answer that gives the possible ending. To his surprise he saw Daniel very much alive. (Please see the selection in the sample plan) B. The dog led Hikat out of the forest. he had to follow the decree he had signed. 3. 1. would you treat your feet well? Why? 8. Daniel went home and prayed to his God.

pocket chart Value Infused Observe neatness and orderliness in one’s work III. 273 042 2. He drove the animals out from the zoo c. Her brother and sisters help her clean the house? What do you think about her mother feels? 1 She is sad 2 She is angry 3 She is happy 4 She is lonely VI. He fetched water c. Underline the possible ending. She places them in the flower vase. Aldrin was a new zoo keeper. What do you think did Aldrin do? a. Agreement Write a short paragraph about plants and their needs. He was eager to make friends with all the animals.2 Materials Flashcards. 492 b. He threw stones at the animals b.1. 0. Presentation a. Everyday Norma picks flower in the garden. 3. 32 175 e.Activity Proper a. Review Rename each fraction as decimal 3. 12. Motivation Ask one student to write the number 423 758 on the board and let him/her recall with the class the place value of each digit of the given number. Pre-activity 1. Then he went to the kitchen to prepare his breakfast. Write the letter of the possible ending of each paragraph. 497 413 d. the shoemaker rose very early and cleaned out his workshop.02 3. while he was guarding the animals. Conrad. He continued cleaning the shop 3. One day. What do you think the doctor will do? 1 He will sent them home 2 He will go home 3 He will help the nurse solve the problem 4 He will tell the mother to sold the child MATH I. B.1 2. 158 305 d. He ran away 3. he heard a loud sound. a. SUBJECT MATTER: Comprehension of Decimal Reference: RBEC H. 1. He was not going to work. PROCEDURE: A. Drill Identify the place value of the underlined digit in each given number. a. Read the following paragraphs.003 . He went to see what happened to the animals d. What do you think did he do? 1. Do not erase the answer on the board. II. The nurses and the mother of the child were worried. He was expecting a special guest. He prepared lunch for his visitor 2. The child did not like to taste the medicine. OBJECTIVE: Gives the place value of each digit of a given decimal.2. Observe the given number on the pocket chart c.

309 32. b.46 (tenths) 50. 0. 42. and the place value of 3 in 0. V. the following are to be considered: 1. IV. (Expected answers: The place value of 1 in 3.038 10.168 (hundredths) 1. Identify the digit of the given place value in each of the following decimal numbers. ASSIGNMENT: Give the place value of 3 in each decimal number: 1.1 is tenths. 46. 4.037 (tenths) 0.528 (thousandths) C. 4.301(hundredths)_________ 32.075 21. b. Give the place value of the underlined digit in each of the following: a.973 . 6. Generalization To determine the place value of each digit in a decimal number. 1. b.208 d. 42.003? Are there whole numbers in items 1 and ? in the third item? What is the important role of 0 in the third number? 4. 5. Identify the digit of the given place value.706(thousandths) ________ 25.357 (thousandths) 42.1 3.08 4. 51.0014. Zero before a decimal point would mean there is no whole number in the given. the second digit in the hundredths place. what is the place value of 4? Who can write a number on the board illustrating a digit in hundred thousandths place? How would you differentiate the process of identifying the place value of whole number from that of a decimal number? (Pupils answers vary).013 7. The digits at the left of the decimal point represent the whole number while the digits at the right of the decimal point represent the fractional point of a number. and the third digit.02 5. how many digits are therein 3.859(hundredths)_________ 76. 5.02? In 0. 84. 3. 1.02 is hundredths.017 19. Give the place value of the last digit in each given decimal number. a. 0. c.     Describe the set of numbers in the pocket chart. 1. What is the role of decimal point in each given number? In # 1. Application a. 68.001 c. 432.49 25.936 (tenths) _____________ 81. 4.384 6. 2.357 9. 2.003 is thousandths) b.73  B.538 24. in the thousandths place. 25. e. 3.036 e.1 after the decimal point? In 12.730 8. 21. 7.423 (thousandths)_________ EVALUATION: 1. Can you see a pattern on how we determine the place value of decimal number?   If you have 10. The first digit to the right of the decimal point is in the tenth place. d.973 b. 94. c. the place value of 2 in 12.906 2. 43.

3) ipakita ang likhang sining na ginawa ng apat na pintor. Pagtataya Isulat ang dg kung nagpapkita ng dapat gawin at di-dapat kung hindi nagpapkita ng pagtangkilik sa sartili nating produkto. Health Inspection B. Papiliin ng isang larawan na gusting-gusto ng bawat mag-aaral. at iab pa V. Pamagat Damdaming Mga Elemento ng ng haitd ng Elemento Sining na Likhang larawan ng Sining nangingibabaw sining na taglay ng larawan MSEP I. Nationalism A. Manuod ng palabas ng mga amerikano 4. IV. Natutukoy ang mga element ng sining na taglay ng isang larawan Nasasabi kung aling element ng sining ang nangingibabaw Pagpapahalaga: Pagtangkilik sa sariling likha ng ating mga kababayan . Natatangkilik ang mga kalakal na yari sa Pilipinas gayundin ang mangangalakal na Pilipino II. Paglalahad ng isang kuwento >alin sa dalawang kuwento ang nagpapkita ng ng pagtangkilik sa produkto na yari sa Pilipinas? >Paano nila ipinakita ang pagtangkilik ng sarili nating produkto? >Bakit kailangangtangkilikin natin ang sarili nating produkto? >Makaktulong bas a ating ekonomiya ang pagtangkilik sa ating sariling produkto? 4. at si HR Ocampo ay tanyag din sa pagpinta. Katapatan at Pagmamahal sa Bayan A. a) Victorio Edades c) Anita Magsaysay Ho b) HR Ocampo    d) Nena Saguil 4) ipalahad ang bawat gawa ng pangkat at magtalakayan tungkol sa impormasyong nasuri nila. 1. Greetings 2.1. Tangkilikin natin ang sarili nating produkto 3. Pahalagahan ang mga larawan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa pisara. Pagpapkita ng dalawang bagay na ang isa ay galing sa US at ang isa ay galing sa Amerika.Bumili ng produkto ng ibang bansa 2. Pansaloobing Takdang aralin II.1-1. 2. Magpabuo ng paglalahat tungkol sa mga gawa ng mga dalubhasang pintor ng bansa.1) Balik-aral Balik-aralan ang mga likhang sining nina Juan Luna at Fernando Amorsolo. Bigyan ng likhang sining na gawa ng apat na pinto ang bawat pangkat. Ipalarawan ito sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata.EP I.3 III. B.  Napahahalagahan ang ilang halimbawang sining ng mga dalubhasang pintor ng bayan. Natatalakay ang damdaming hated ng mga larawan. magsalita ng sarili nating wika 5. 1. V. Mga Pilipinong Pintor Sanggunian: BEC-PELC D. Magpagupit sa mga magasin o peryodiko ng mga likhang sining ng mga dalubhasang pintor. Ipasulat ito sa manila paper.A. Tumawag ng isang mag-aaral sa pangkat para magtalakay sa mga sagot. Checking of attendance 3. Pangkatin sa apat ang klase. A. C.6 Batayang aklat sa MSEP V Kagamitan: larawan ng alinmang likhang sining ng mga Pilipinong pintor na binanggit III.1) Pagganyak: Sino ang tinaguriang Ama ng Makabagong Pagpinta? 2) Ilahad ang mga sumusunod: Si Victorio Edades ay tinatawag na Ama ng Makabagong Pagpinta. (Interactive) Puwedeng mag-react ang mga mag-aaral sa buong klase. Alin sa dalawa ang bibilhin mo at bakit? 3. Paglalahat Tangkilikin natin ang sarili nating produkto upang tayoy makatulong sa pag-unlad n gating produksyon. IV.

3 C. Bakit kailangan nating maging malikhain? Ipaliwanag na ang pagkamalikhain ay pinakamataas na antas sa kaisipan ng tao upang maging gabay sa pagsunod sa wastong paraan sa pagkukumpuni. 2. 2. 3. Pangwakas na Gawain: 1. Ipakitang turo ang pagkukumpuni. LAYUNIN: Nakasusunod sa wastong paraan ng pagkumpuni. pagpili ng matryales. Pagganyak: Ipakita sa mga bata at Ipabasa ang salawikain. Sanggunian: PELC 6. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek kung saan ang nararapat sundin sa isinasaad ng tsart. Paglalapat: Pagkukumpuni ng mga bata ng sirang kasangkapan. Paglalahad: a. ginamit ang tamang kasangkapan atbp. Pagsusuri: Bakit nakatapos ng pagkukumpuni sina (pangalan ng dalawang bata)? II. Halimbawa: (tamang paghawak ng kasangkapan) C. B. Panlinang na Gawain: 1. paghahanda ng kinakailangan sa paglikha at pagsunod ng wastong paraan sa pagkukumpuni. 1.EPP I. Ang may pinakamaraming sagot o opinion na naitala sa pisara ay siyang mananalo.1. Tumawag ng dalawang bata na magkaroon ng simpleng pagkukumpuni alinsunod sa ipinakitang turo. Sinukat ang pirasong tabla 2. GAWAIN PALAGI MINSAN KUNG IBIG LANG b. Maaaring gawin ito sa paraang paligsahan ng pangkat. PAMAMARAAN: A. Pagkamalikhain Patnubayan ang mga bata. Hikayatin ang mga batang nanunuod sa wastong paraan ng pagkukumpuni. III. Mga kasangkapan at materyales na Salawikain “Ang Pagkamalikhain ay Pinakamataas na Natamo ng Bagong kaisipan ng Tao” Inaasahang sagot: Natapos ang pagkukumpuni dahil sinunod nila ang wastong paraan ng pagkukumpuni dahil sa kanilang pagkamalikhain. Kagamitan: 1. Pinutol ang pirasong tabla na gamit ang lagari . NILALAMAN: A. Kunin ang opinion ng mga bata tungkol sa wastong paraan ng pagkukumpuni. IV. Paglalahat: Inaasahang mabuo: May mga wastong paraan tulad ng paghawak ng kasangkapan. Patnubayan sila na sundin ang wastong paraan ng pagkukumpuni. sinukat nila ang tabla. Paksang Aralin: Pagsunod sa Wastong Paraan ng Pagkukumpuni B. Panimulang Gawain: Balik Aral: Handa na ba kayo sa mga materyales at kasangkapan na gagamitin sa pagkukumpuni ng sirang kasangkapan? Anu-ano ba ang maari ninyong gamitin.

may mga nagtatanong po king nagbibili raw tayo ng mga bulaklak.” sabi ni Pilar. Makinayam sa nanay o tatay ninyo kung anu-anong kasangkapan ang sira sa bahay. ‘higit na mabango ito kaysa rosas at saka maaaring tuhugin upang ikuwintas. Paghawan ng balakid Gamitin sa pangungusap ang bagong salitang nasa kwento Pangganyak na tanong Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang gusto nilang malaman sa kwento at pabuuin sila ng mga tanong na maaaring sagutin pagkatapos ng pagbasa sa kwento * Habang Bumabasa Ipabasa nang pabigkas ang kwentong pinamagatang “Ang Paborito Nilang Bulaklak”pagkatapos ipaalaala ang mga pamantayan sa pagbasa nang pabigkas. Ang Paborito nilang Bulaklak. Pagsasanay – magpabasa ng talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon Balik.aral Pagganyak – Tumawag ng tatlong bata at iharap sa klase.3. Pamaraan A.” Sabad ni Fe. bagay. Oo!” sagot ni Aling Metring. Sabihin sa kanila na maari mong kumpunihin ang simpleng sira nito.” 4. wika d. May nilikha na paraan upang madali ang gawain 5. “Aba. 2. Layunin:    Nakapapangkat/nauuri ang mga pang-uri sa iba’t ibang antas Nagagamit ang iba’t ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao. KASUNDUAN: 1. 3. Panimulang Gawain * Bago Bumasa 1. Sabi ko. paggamit ng iba’t ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao.” Sagot naman ni Mila. FILIPINO I. mga tunay na bagay na maaaring paghambingin ayon sa antas. “Kasi maganda nay a mabango pa. Paksang –Aralin: Paksa  Pagpapangkat/pag-uuri. Mila at Fe. bagay. Sanggunian BEC V . ang paborito kong sampagita ang magiging pinakamabili. pook at pangyayari at pagsulat nito sa dalawang seleksyong magkaugnay Pagpapahalaga : Pagtutulungan para sa kabutihan ng mag-anak.” Sabi naman ni Fe. maganda rin at siyang pinakamabango sa lahat ng bulaklak sa ating hardin. Mahalaga ba ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan? 5. Ang Paborito Nilang Bulaklak Si Aling Metring ay may hardin ng mga halamang namumulaklak. Iniiwasan ang sakuna III. Tanungin ang mga mag-aaral sa nakikita nilang kaibahan sa kanilang tangkad. Diwang makabansa.” “Ang palagay ko naman. itatanong ko sa inyo. “Palagay ko. ang paborito kong rosas ang magiging mabili. Katulong niya sa pag-aalaga ang kanayang tatlong anak na sina Pilar. laki ng katawan atbp. taas ng buhok.” “Mas magiging mabili ang ilang-ilang na paborito ko. “Kahit siya pinakamaliit. pook at pangyayari Nakapaghahambing nang pasulat ng dalawang tauhan o dalawang pangyayari sa dalawang seleksyong magkaugnay II. V. 4. “Inay. Natapos at sinunod ang wastong paraan 2. 112 .

pinakamalaki) kaysa sa bahay ni Aling Tessie. higit na matulungin pinakamasunurin marikit lahi ng tapang lubhang maginhawa B. ___________ na bata si Amy (mabait. mas malaki. Ilan ang pinaghahambing kung ang kasunod na salita ay kaysa o kaysa sa mga salitang mas higit pa o lalong 2. Ang bahay ni Aling Nita ay __________ (malaki. Lahat ay magiging mabili dahil pareho silang maganda at mabango. (marunong. Paglinang na Gawain 1.”sabi ni Aling Metring. IV. Paglalahat Kailan sinasabi na ang panguri ay nasa kaantasang lantay. pinaka-mabait 2. 2. Pagsasanay Ilarawan ang mga sumusunod sa tulong ng mga pang-uring nasa iba’t ibang kaantasan. Maton si Joko sa Tondo. pahambing. Paano naman paghamhambing ang Sampaguita at sa lahat ng mga bulaklak sa hardin? e.“O. pinakamarunong) 4. Paano pinaghahambing ni Mila ang bango ng sampagita at Ilang-ilang? d. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pang-uri 1. Siya ang _______ (matapang. Ilan ang pinaghahambing kung ginagamit ang unlaping pinaka na may karugtong na lantay na may karugtong na lantay na pang-uri? f. at pasukdol? 3. mas malawak. mas marunong. Anu-anong mga pag-uri ang ginagamit ni Pilar sa paglalarawan niya sa kanyang bulaklak? c. siya. 5. 3. Takdang-Aralin: B. Ipasagot ang mga pangganyak na tama 1. Pagtataya: Piliin sa loob na panaklong ang tamang pang-uri. mas mabait. mas matapang. Ano ang magandang katangian ng mga tauhan sa kwento? b. * Pagkatapos Bumasa Talakayin ang nilalaman ng kwento. V. pinakamalawak) kaysa lupain ni Danding Cojuangco. Pangwakas na Gawain . Ang lupain ni Cory Aquino ay _____________ (malawak. “tama na ang pagtatalo ninyo. pinakamatapang) sa kanilang lugar.” Sumulat ng dalawang talatang naghahambing ng dalawang tauhan/ pangyayari. ___________ si Peter sa buong klase. Paglinang ng Kasanayan – Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: a. 5. 3. 4.

these. 7. Generalization What are demonstrative pronouns? (Demonstrative pronouns points out a particular person.” These are the fruits of their labor. That’s the boy’s tree. Efren dug the soil. Objective  Nov. 4. That is truly amazing. how will you do it to produce good results? What words are underlined in each of the sentences? What does this point out? these? that? those? Where are the things pointed out by this and these? by that? and those? What do we use this? these? that? those? What do you call these pronouns? 3. that. Learning Activities A. Subject Matter Demonstrative Pronouns BEC PELC. 2011 What words can we use if we want to point at these objects? B. b. Discussion Who made the project pointed at in the first sentence? What did they do with the project? Why did they display the project? If these are the fruits of their labor. Are those his works? 5. Language V. Would you like to buy those.Saturday English I.1 Reference: Fun in English. I am fascinated by those. Have you seen the girls? 3. 7. j. f. 8. how do you think did they make the project? If you are tasked to do something. The principal thanked the boys and the girls for the trees they planted. Have you seen the new trees? h. c. Motivation What objects do you see inside the classroom? . Presentation 1. determination II. Review Use the correct pronoun for underlined nouns in the following sentences: the Patient physician project story shelf This is the project of the “Tahanang Walang Hagdan. 12. d. That was his first attempt at painting. Underline the demonstrative pronoun in each sentence. 7. This is Miss Lopez’s tree. 2. These are the exact copies of what he painted. Values: hard work. Drill Give the plural of the following nouns: chair lady bird child player 2. 1. Practice Exercises A.) 4. The boys added animal manure to the soil. Has the tree grown? e. 82-83 III. Miss Lopez was delighted to see the ten new trees in the schoolyard. a. Have the sentence: pupils read the following Use demonstrative pronouns (this. This is an interesting story. We kept the trees safe from pests. those) in sentences. g. pp. diligence. They displayed that to show people his creativity as a painter. Preparatory Activities 1. That seems to be a work of Van Gogh 6. i. 2. Is this the one about the mouth painter? 3. place or thing.

OBJECTIVE: Gives the place value of each digit of a given decimal. SUBJECT MATTER: Comprehension of Decimal Reference: RBEC H. etc. I like to collect things like ______. C. What are those flowers? The red one. 10. ______ was done by my sister. 4. 3. a. 5. 3. _______ girl in the blue dress in my best friend. ______ is the Wimbledon Cup desired by all tennis enthusiasts. Assignment Answer the following questions using the correct demonstrative pronouns.2 Materials Flashcards. 7. 273 042 2. 2. _____ are very useful tweezers. Have you seen all ______ plaques on the wall? 8. Onyok Velasco was awarded ______ trophy after winning in the Olympics. IV. The ones that look like birds. Drill Identify the place value of the underlined digit in each given number. V. 1. ______ are called Birds of Paradise. Evaluation Write the appropriate demonstrative pronouns on the blank to complete the sentences. II. Many of _____ are recognitions of an extraordinary performance. The small sharp things that we use all the time. Have the pupils ask and answer questions by getting or pointing at objects in the classroom using demonstrative pronouns: Example: Pupil 1 holds a pencil and asks: What’s this Pupil 2: That’s a pencil. 497 413 d. This one I’a holding. Review Rename each fraction as decimal c. ______ are the talented recipients of the awards. Who are the children in the pictures you are holding? ______ are the members of Math Quiz team. 9. ______ is the American Rose. ______ is the gold medal prize for the most valuable player. Do you want to buy those? B. Pre-activity 1. the spade. Who made the frames in display? ______ were made by the shop at the corner. 2. Points to some books in the room and asks: What are those? Pupil 3: Those are books. Do you know that ______ are what he got from winning? 4. 158 305 . 5. 3. 2. Complete the sentences with the appropriate demonstrative pronouns. 1. Where did they get all ______? 6. 32 175 b. ______ is the reward he got for practicing everyday.9. 1. ______ is the promotion he got as a reward for his hard work and determination. Which tools do you use for your project? ______ is the biggest tool. What are those plaques on the wall? What do you have in your hand? Who made the cards with rice paintings? What awards did he win? Who are the people on the stage? MATH I. What is on top of the table? ______ is a souvenir from Sulu. These were the cards they sent to the sponsors. pocket chart Value Infused Observe neatness and orderliness in one’s work III. 10. 5. 4.1. PROCEDURE: B.

02 5. e.02? In 0. Identify the digit of the given place value in each of the following decimal numbers. Generalization To determine the place value of each digit in a decimal number. 84.08 4. 42. 3.706(thousandths) ________ 25.168 (hundredths) 1. 6.02 3.036 e. 9. Observe the given number on the pocket chart C. 4. 7.003? Are there whole numbers in items 1 and ? in the third item? What is the important role of 0 in the third number? b. the place value of 2 in 12. the following are to be considered: a. and the place value of 3 in 0. in the thousandths place. the second digit in the hundredths place.301(hundredths)_________ 32.357 (thousandths) .46 (tenths) 50. Give the place value of the underlined digit in each of the following: a.003 is thousandths) 2.973 b. 8.1 is tenths. d. a. 94. Give the place value of the last digit in each given decimal number.208 d. Motivation Ask one student to write the number 423 758 on the board and let him/her recall with the class the place value of each digit of the given number.859(hundredths)_________ 76. 0. IV.003      Describe the set of numbers in the pocket chart.906 2. How would you differentiate the process of identifying the place value of whole number from that of a decimal number? (Pupils answers vary). 1. 0. 51. B.1 after the decimal point? In 12. The digits at the left of the decimal point represent the whole number while the digits at the right of the decimal point represent the fractional point of a number.037 (tenths) 0. EVALUATION: 1.49 25.0014.001 c.1 3. c. Can you see a pattern on how we determine the place value of decimal number? 1. c. Do not erase the answer on the board. 5.73 B. what is the place value of 4? 2.3. If you have 10. Application a. 432. Who can write a number on the board illustrating a digit in hundred thousandths place? 3. Zero before a decimal point would mean there is no whole number in the given. The first digit to the right of the decimal point is in the tenth place. 1. 6. b. 7. 46.423 (thousandths)_________ (Expected answers: The place value of 1 in 3. how many digits are therein 3.1 2. 0. and the third digit. What is the role of decimal point in each given number? In # 1. b.02 is hundredths. Presentation a.936 (tenths) _____________ 81. 12.Activity Proper 1. Identify the digit of the given place value.

2 Awit: Bahay-kubo III.384 6. 1) Ipatalakay: a. prutas.075 21. 1. BEC-PELC sa Edukasyon sa Kabutihanng Asal at Wastong Pag-uugali. 42.3. 68. Nakatutulong sa pagtataguyod ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. 5.309 32.013 7. Papagbalik-usapan ang layunin ng pamahalaan ng Ikatlong Republika sa pagtataguyod ng BLISS Project. Panuto: Lagi Mad alas Bihira Hindi EP I. 42. 2. 21. ipis. c. Ano kaya ang uri ng kapaligiran sa bahay-kubo? Ano ang nagpapatunay nito? b. Aling presentasyon ng iba’t ibang grupo ang naibigan ninyo? Bakit? b. A. 1. Malinis at maayos na ba ang inyong pamayanan? Patunayan.730 8. 1) Ipaawit ang Bahay-kubo. Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan ng Pamayanan II. Kung hindi pa.538 24. at kaayusan ng sariling pamayanan? B. langaw. at daga. 4. Paano ba kayo makatutulong sa pagtataguyod ng katiwasayan. papag-usapan sa bawat grupo ang mga paraang gagawin nila para makatulong sa pagtataguyo ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. 2) Sa loob lamang ng limang minuto. at iba pagkain.10.Komik Istrip Grupo II. mani. Alin sa mga paraan sa pagtataguyod ng kalinisan at kaayusan ng pamayanang ipineresent ng iba’t ibang grupo ang ginagawa na ninyo? ng inyong pamilya? Alin ang hindi pa? Bakit? c.528 (thousandths) V.357 9. 5) Nililinis kong mabuti ang paligid para hindi pamugaran ng lamok.017 19. 25.038 10. sa loob lamang ng isang minute. 43. 3) Sinusuportahan ko ang mga batang nagsasagawa ng bandalismo.Rap 4) Subaybayan ang gawain ng bawat grupo. Grupo I. 2) Sinasaway ko sa marahang paraan ang maliliit na batang naninira ng mga halaman. ASSIGNMENT: Give the place value of 3 in each decimal number: 1. 2) Ipasagot: a.Usapang may kilos Grupo III. Ikalimang Grado. p. 5) Ipapresent ang output ng bawat grupo sa masining na paraan. 4) Tinatamnan ko ng mga halamanggulay at halamang ornamental sa angkop na bakanteng lugar sa aming bakuran. 1) Pangkatin sa tatlo ang klase. kalinisan. 6) Naglalagay ako ng basurahang may takip sa tabi ng kalsadang malapit .973 C. 3) Ganyakin ang bawat grupo na ipresent ang output sa masining na paraan. 3. paano kayo makatutulong upang ito’y maging malinis at maayos? IV. Ginagawa mo ba ito? 1) Iniiwasan ko ang pagkalat saanman ng mga balat ng kendi.

Ipalagay sa buhok ang beadworks ng mga babae at sa leeg naman ang sa lalaki 2. 4. Ipaliwanag ang pamamaraan sa paggawa na nasa kanilang batayang aklat. tao. Ipakita na ang mga halimbawa ng disenyong etniko na nasa aklat. 5. palamuting beads 2. ang simbolong disenyo ng ilog. dahon. Paksa *Gawaing Sining: Palamuti sa Buhod at Leeg Paksang Pangkawilihan: Mga disenyong etniko *Kagamitan: Musika at Sining. 180-183 Pangguro: mga larawan at halimbawa ng disenyong etniko Pambata: beads na may iba’t ibang kulay. Bigyan ng pansin 3. Pangwakas na Gawain 1. Hal: hinabing tela. Lumipad sa klase at obserbahan. bituin. lubid. Ipakita sa klase ang ilang halimbawa ng gawaing sining. sinulid. Takdang Kagamitan Magdala ng papel at crayola V. 5. C. Kilala ko na ba ang ilang simbolong ginamit sa disenyong etniko? Nakagawa ba ako ng palamuti sa buhok o leeg na may disenyong etniko? Nakapagbigay o nakapagpahiram ako ng gamit sa kamag-aral? Nasiyahan ba ako sa kahalagahan ng sining na ito? Susuportahan ko na ba ang katutubong sining at sariling produkto ng aming pamayanan? V. Magbigay ng pangkalahatang pagpapahalaga sa natapos na sining ng klase.sa bahay. papurihan o alalayan ang mababagal magtuhog ng beads. Panlinang na Gawain 1. Patnubay ng Guro. suklay Pagpapahalaga: Nakapagbibigay o nakipagpapalitan ng Gamit III. Kung walang tunay na katutubong sining. IV. Karagdagang Gawain . Pagtataya Sagutin ng Oo o Hindi 1. p. Pamamaraan A. B. Ipakitang-turo kung paano ito ginagawa. 3. 2. D. banig. Ipalabas ang kanilang kagamitan at magkabuo ng pamantayan sa paggawa para sa gawain. Pasimulan ang pagtutuhog ng beads. araw atbp. Tawagin ng pangkat-pangkat at patayuin sa harap ng klase upang mabigyan ng papuri o puna ang natapos nilang sining. MSEP I. Magpakita sa klase ng ilang katutubong sining na may disenyo o palamuti. ahas. 3. malong. paso. Panimulang Gawain 1. magpakita ng larawan nito at talakayin sa klase. mga pandekorasyon. 2. Magkasundong itaguyod ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan sa iba’t ibang paraan. basket. 4. Layunin:    Nabibigyan ng pansin ang mga disensyong etniko Nakalilikha ng gawaing sining na may disensyong etniko Nakatutuklas ng disenyong etniko na natatangi sa pamayanan II.

lugar. e. Magpakita ng iba’t ibang sakit sanhi ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan. bagay. Pagpapakita ng larawan ng pagkain at pagsasabi ng sustansyang dulot nito. Pagtatanghal ng proyektong nilikha mula sa patapong kagamitan. 1.3 Kagamitan: Tsart ng 3 Pangkat ng Wastong Pagkain Sanggunian: B. Alamin kung anong tawag dito. Tanungin ang mga bata kung anu-ano pa ang gusto nilang pag-usapan tungkol sa tula Pang-uri 4. Masabi ang nialaman ng “Tandaan Mo” 2. Paksang-Aralin: . Masustansyang Pagkain ng Mag-anak Bilang ng Araw. FILIPINO I. pangyayari sa binasa. Nakasusulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan/pangyayari (picture) Pansinin ang mga salitang naglalarawan sa tula. Balik-aral Pagganyak – magpakita ng larawan ng isang bukirin na sagana sa tanim at ipalarawan sa mga mag-aaral. C. Panimulang Gawain Bago Bumasa 1.wika d. Pagbuo ng Suliranin d. Pagtapat-tapatin ang Hanay A at Hanay B. d. Pagpapakita ng Larawan ng mag-anak na may maraming anak/ kaunting anak.3.Subukang magpagawa ng iba’t ibang kulay at disenyo ng sining na ito sa inyong tahanan. Itala ang mga sangkap na lulutuin ng inyong pangkat. bagay. 5. 2. mura at sapat na pagkain para sa mag-anak. Pagtukoy at paggamit sa mga pang-uri sa paglalarawan ng tao.A. 1. Isulat ang titik ng tamang sagot. B. Paghawan ng balakid (Gamitin sa pangungusap ang mga bagong salitang nasa tula) Pagganyak na tanong: Sino sa inyo ang nakapamasyal na sa isang bukirin? Anu-ano ang inyong nakita doon? Tingnan natin kung angbukirin na inyong nakita ay tulad ng bukirin ng tulang pinamagatang “Paraiso sa Kabukiran”. Masabi ang sustansya ng pagkain. 59. b. 1. a. Ilagay sa bawat hanay ang larawan ng pagkain na angkop sa bawat pangkat.1 III.1. Paksa: EPP I. Talasalitaan Maramus balanseng pagkain c. mga kahalagahan at gawain nito sa katawan at sakit na dulot sa kakulangan nito. mga larawan Paraiso sa kabukiran pagdiriwang Wikang Filipino . Makapagbalak ng masustansya. 3. 136-141 III. Pamaraan A. (picture) PARAISO SA KABUKIRAN Napakalawak na lupaing kinatatamnan Ng naglalakihang puno’t mga kawayan - II. A. II. IV. lugar at pangyayari at pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan Pagpapahalaga: Kasiya-siyang saloobin sa paggawa Sanggunian: PELCV d. ELC 2. 2. 71-78. Pagsasanay Magpabasa ng isang talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon 2. Layunin:  Natutukoy ang mga pang-uri sa napakinggang seleksyon nagagamit ang angkop na panguri sa paglalarawan ng tao.

4. 5. bagay. Bumabagtas pa lamang siya sa tarangkahan ay sinalubong na siya ng kanyang anak na si Jerry. Tooong di kalakihan itong aming bahay Ngunit kamiý maligaya sa pagtutulungan Si Ama at Ina sa kanilang kasipagan At kaming magkakapatid. Sa dulo. Ilarawan ang lupain. sa pagkauliran. mayaman sa kultura an gating bayan b. Pangwakas na Gawain Pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang pangyayari/karanasan. IV Pagtataya 1. at Bangkok Matamis na santol at gayundin ng sampalok Manggang piko at Indiyan sa tabi ng bakod. baliktad ang kanyang damit e. Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral kung kaya’t sagana sila sa pananim? Ilarawan ang magkakapatid? Pagkatapos Bumasa: Talakayan.Talakayin ang sagot sa panggayak na tanong. lugar at pangyayari ay Pang-uri. bagay. 2. malamig na tubig ang bumabalong Hindi natutuyuan sa mahabang panahon Sa pagdidilig naming sa umaga at hapon.Tanim na mga gulay. mayroong isang balon Malinaw. Paglalahat Pagkatpos masuri ng mga mag-aaral ang mga bagay. Bitbit niya ang malaking plastic bag na punung-puno ng kanyang pinamili. Mayroon kaming sitaw. bagay. Tanghali na nang dumating ang nanay galling sa pamimili. matatapang an gating mga ninuno d. Panlinang na Gawain 1. 2. kalabasa’t talong Sigarilyas. lugar at pangyayari. Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral ng magkakapatid? Pahalagahan Natin Basahin ang bawat kalagayan kung paano makatutulong. naglalakihang ube Saka ng luya. Paglinang ng Kasanayan Isulat sa pisara ang mga salitang naglalarawan na mula sa tula at hayaan ang mga mag-aaral na tuklasin ang tao. Ilarawan ang lupain sa tula. B. . patani.” 3. 3. Sagutin Nating: 1. 3. ipabuo ang tuntuning “ang salitang naglalarawan sa tao. 4. at mga kamote Mayroon ding tanim na niyog sa apat na sulok Bayabas na senorita. 1. gabi. kalabaw. lugar at pangyayaring inilarawan. kamatis. Pagsasanay Suriing mabuti ang pangungusap at sabihin ang mga salitang inilarawan ng pang-uri a. bulaklaking halaman Halamang-ugat. gamot sa karamdamam. kakahigin ng kapatid ang baradong kanal C. pandan. maraming bayani ang namatay alang-alang sa bayan c. lugar at pangyayaring inilalarawan. 2. Takdang Aralin Bumuo ng apat na pangungusap na may salitang naglalarawan ng tao. Ipabasa nang tahimik ang tula pagkatapos ipaalaala ang pamantayan sa pagbasa ng tahimik. okra’t kundol May tubo. gawing likod. mayro’ng mani. Paano kaya siya makatutulong sa kanyang ina? Habang Bumabasa: V. 5.

14.Monday Nov. lessons were not accomplished due to poor attendance. 2011 The same lesson plan as of Saturday. .

Ipakita sa klase ang ilang 2. Kung walang tunay na katutubong sining. 180-183 4. Pasimulan ang pagtutuhog ng beads. 5) Nililinis kong mabuti ang paligid para hindi pamugaran ng lamok. Paksa *Gawaing Sining: Palamuti sa Buhod at Leeg Paksang Pangkawilihan: Mga disenyong etniko *Kagamitan: Musika at Sining. p. Ipalabas ang kanilang kagamitan at magkabuo ng pamantayan sa paggawa para sa gawain. suklay Pagpapahalaga: Nakapagbibigay o nakipagpapalitan ng Gamit Pamamaraan A. bituin. Layunin: • • • Nabibigyan ng pansin ang mga disensyong etniko Nakalilikha ng gawaing sining na may disensyong etniko Nakatutuklas ng disenyong etniko na natatangi sa pamayanan 1. papurihan o alalayan ang mababagal magtuhog ng beads. tao. Magpakita sa klase ng ilang katutubong sining na may disenyo o palamuti. ahas. malong. Panimulang Gawain 1. araw atbp. at daga. II. Ipakita na ang mga halimbawa ng disenyong etniko na nasa aklat. Ipaliwanag ang pamamaraan sa paggawa na nasa kanilang batayang aklat. Patnubay ng Guro. Panlinang na Gawain MSEP I. III.4) Tinatamnan ko ng mga halamanggulay at halamang ornamental sa angkop na bakanteng lugar sa aming bakuran. halimbawa ng gawaing sining. Bigyan ng pansin ang simbolong disenyo ng ilog. 5. Ipakitang-turo kung paano ito ginagawa. banig. Pangguro: mga larawan at halimbawa ng disenyong etniko Pambata: beads na may iba’t ibang kulay. magpakita ng larawan nito at talakayin sa klase. paso. 6) Naglalagay ako ng basurahang may takip sa tabi ng kalsadang malapit sa bahay. Hal: hinabing tela. dahon. ipis. basket. B. palamuting beads 2. Lumipad sa klase at obserbahan. V. sinulid. lubid. mga pandekorasyon. langaw. 3. Magkasundong itaguyod ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan sa iba’t ibang paraan. .

II. B. a. d. 71-78. ELC 2. b. Pagtatanghal ng proyektong nilikha mula sa patapong kagamitan. Pagpapakita ng larawan ng pagkain at pagsasabi ng sustansyang dulot nito. 1. I. FILIPINO Natutukoy ang mga pang-uri sa napakinggang seleksyon EPP I. Takdang Kagamitan Magdala ng papel at crayola II. A. Masabi ang sustansya ng pagkain. Makapagbalak ng masustansya. Karagdagang Gawain Subukang magpagawa ng iba’t ibang kulay at disenyo ng sining na ito sa inyong tahanan. Itala ang mga sangkap na lulutuin ng inyong pangkat. d. 2. . Pagbuo ng Suliranin c. D. Pangwakas na Gawain 1. 1. C. Paksang-Aralin: Paksa: Pagtukoy at paggamit sa mga pang-uri sa paglalarawan ng tao. Magbigay ng pangkalahatang pagpapahalaga sa natapos na sining ng klase. Magpakita ng iba’t ibang sakit sanhi ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan. Kilala ko na ba ang ilang simbolong ginamit sa disenyong etniko? Nakagawa ba ako ng palamuti sa buhok o leeg na may disenyong etniko? Nakapagbigay o nakapagpahiram ako ng gamit sa kamag-aral? Nasiyahan ba ako sa kahalagahan ng sining na ito? Susuportahan ko na ba ang katutubong sining at sariling produkto ng aming pamayanan? I. 1. Ilagay sa bawat hanay ang larawan ng pagkain na angkop sa bawat pangkat. 4. Nakasusulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan/pangyayari II.3.3 – – nagagamit ang angkop na pang-uri sa paglalarawan ng tao. lugar. Pagtataya Sagutin ng Oo o Hindi Kagamitan: Tsart ng 3 Pangkat ng Wastong Pagkain Sanggunian: B. mga kahalagahan at gawain nito sa katawan at sakit na dulot sa kakulangan nito. 1. Pagpapakita ng Larawan ng mag-anak na may maraming anak/ kaunting anak. 3. Masustansyang Pagkain ng Mag-anak Bilang ng Araw. 2. mura at sapat na pagkain para sa mag-anak. Layunin:  II. Masabi ang nialaman ng “Tandaan Mo” 2.A. Ipalagay sa buhok ang beadworks ng mga babae at sa leeg naman ang sa lalaki 2. Isulat ang titik ng tamang sagot. 5. pangyayari sa binasa.C. 1.1 II. Pagtapat-tapatin ang Hanay A at Hanay B. bagay. Talasalitaan Maramus balanseng pagkain b. 3. Tawagin ng pangkat-pangkat at patayuin sa harap ng klase upang mabigyan ng papuri o puna ang natapos nilang sining.1.

Magpabasa ng isang talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon 2. kamatis. lugar at pangyayari at pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan Pagpapahalaga: saloobin sa Kasiya-siyang paggawa Sanggunian: PELCV d. gabi. sa pagkauliran. at mga kamote Mayroon ding tanim na niyog sa apat na sulok Bayabas na senorita. Tooong di kalakihan itong aming bahay Ngunit kamiý maligaya sa pagtutulungan Si Ama at Ina sa kanilang kasipagan At kaming magkakapatid. Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral kung kaya’t sagana sila sa pananim? Ilarawan ang magkakapatid? . kalabaw. gamot sa karamdamam. Tanungin ang mga bata kung anu-ano pa ang gusto nilang pag-usapan tungkol sa tula Pang-uri (picture) 5. naglalakihang ube Saka ng luya. pandan. (picture) 5. at Bangkok Matamis na santol at gayundin ng sampalok Manggang piko at Indiyan sa tabi ng bakod. 2. 59. 4. 3. Pamaraan A. Panimulang Gawain Bago Bumasa Pagsasanay PARAISO SA KABUKIRAN Napakalawak na lupaing kinatatamnan Ng naglalakihang puno’t mga kawayan Tanim na mga gulay. 3. bulaklaking halaman Halamang-ugat. Pansinin ang mga salitang naglalarawan sa tula. Sagutin Nating: 1. mga larawan Paraiso sa kabukiran pagdiriwang Wikang Filipino . 136-141 III. mayro’ng mani. okra’t kundol May tubo. Mayroon kaming sitaw.wika d.bagay. 4. patani. kalabasa’t talong Sigarilyas. Balik-aral Pagganyak – magpakita ng larawan ng isang bukirin na sagana sa tanim at ipalarawan sa mga mag-aaral. Paghawan ng balakid (Gamitin sa pangungusap ang mga bagong salitang nasa tula) Pagganyak na tanong: Sino sa inyo ang nakapamasyal na sa isang bukirin? Anu-ano ang inyong nakita doon? Tingnan natin kung angbukirin na inyong nakita ay tulad ng bukirin ng tulang pinamagatang “Paraiso sa Kabukiran”. malamig na tubig ang bumabalong Hindi natutuyuan sa mahabang panahon Sa pagdidilig naming sa umaga at hapon. Alamin kung anong tawag dito. Ilarawan ang lupain. Sa dulo. mayroong isang balon Malinaw. 1. gawing likod.

Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? 5. Ilarawan ang lupain sa tula. lugar at pangyayaring inilalarawan. matatapang an gating mga ninuno d. 2011 The same lesson plan as of Saturday. Ano ang gamit ng balon? 4.Pahalagahan Natin Basahin ang bawat kalagayan kung paano makatutulong.Talakayin ang sagot sa panggayak na tanong. Paglinang ng Kasanayan Isulat sa pisara ang mga salitang naglalarawan na mula sa tula at hayaan ang mga mag-aaral na tuklasin ang tao. IV Pagtataya Habang Bumabasa: Ipabasa nang tahimik ang tula pagkatapos ipaalaala ang pamantayan sa pagbasa ng tahimik. Bitbit niya ang malaking plastic bag na punungpuno ng kanyang pinamili. lugar at pangyayari ay Panguri. Anong ugali ang pinaiiral ng magkakapatid? Takdang Aralin Bumuo ng apat na pangungusap na may salitang naglalarawan ng tao. Panlinang na Gawain 1. bagay. Anu-ano ang tanim sa bakuran? 3. kakahigin ng kapatid ang baradong kanal C. 1. Pangwakas na Gawain Pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang pangyayari/karanasan. bagay. 2. Pagsasanay Suriing mabuti ang pangungusap at sabihin ang mga salitang inilarawan ng pang-uri V. lugar at pangyayari. Tanghali na nang dumating ang nanay galling sa pamimili.” 3. Paano kaya siya makatutulong sa kanyang ina? a. lessons were not accomplished due to poor attendance. Monday Nov. Paglalahat Pagkatpos masuri ng mga mag-aaral ang mga bagay. 1. baliktad ang kanyang damit e. bagay. ipabuo ang tuntuning “ang salitang naglalarawan sa tao. 2. Bumabagtas pa lamang siya sa tarangkahan ay sinalubong na siya ng kanyang anak na si Jerry. . 14. B. maraming bayani ang namatay alang-alang sa bayan c. Pagkatapos Bumasa: Talakayan. mayaman sa kultura an gating bayan b. lugar at pangyayaring inilarawan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->