“Munting Gamu-gamo”

May lilipad-lipad na isang gamu-gamo Sa tapat ng ilaw ng lamparang ito. Tuwang-tuwa siya sa liwanag nito. Paikut-ikot pa ang munting gamu-gamo.

Sabi ng nanay niya, “O anak, halika. Ikaw ay lumayo sa malaking lampara. Baka mamaya lang ika’y mahagip pa Ng silab ng apoy na maganda sa mata.

“Ay hindi po Inay, ako’y mag-iingat. Titingin-tingin lang at lilipad-lipad. Hindi po lalapit, di po isasayad, Ang maliliit ko’t magagandang pakpak.

Walang anu-ano’y narinig ang sigaw, Nitong gamu-gamong dating sumasayaw. Lugmok ang katawan, pakpak ay natunaw, Nasunog na pala sa lamparang tanglaw.

matutulog. Siya ang (nag-aalaga. ika’y (masusunog. sumunod sa mga babala ng inyong magulang. pag-uutos. maliit). sinag.Umiyak si Ina at naghihinagpis “O anak. Ang lampara ay isang (bahayan. na nag-aaruga. bakit nga ba ikaw ay makulit? Matigas ang ulo’t di mapilit-pilit. Binigyan ng babala ni Ina ang batang gamu-gamo. Maging aral nawa’t maging halimbawa. Kay laki ng silab ng apoy. Malakas ang (ilaw. matatapos). Mabait. pagkukuwento) 8. mainam grabeng) aksidente. 3. Bilugan ang wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit. . dingas) nito. Ang gamu-gamo ay inabot ng matinding sakuna. Ito ay isang (maliit. 4. Ito ay isang (paalala. Ang munting gamu-gamo ay (malaki. nagpapasyal. ilawan. Ang nangyayaring itong matinding sakuna. 7. 5. Si Ina ay naghihinagpis dahil siya ay (natutuwa. 1. 6. lalagyan). 2. Si Ina ay nag-aaruga sa munting gamu-gamo. Sa gawang di-dapat siya mo namang nais. Kapag ikaw ay nahagip ng apoy. naglalaro) hanggang ito ay lumaki. nalulungkot. naaaliw). mataas.

Lagyan ng bilang 1-5 ang bawat kahon. ______ Maging masipag ka. ______ Iwasan ang pagyayabang. ______ Maging mabait ka. ______ Tuwang-tuwa ang gamu-gamo sa liwanang ng lampara. ______ Susunod ka sa utos ng mga magulang. ______ Nag-iiyak ang ina ng munting gamu-gamo.Iayos ang pagkakasunod ng mga pangungusap ayon sa tula. . Anu-anong mga aral ang sa palagay mo ay siyang matutuhan mula sa tulang “Munting Gamu-gamo?” Lagyan ng tsek () ang gma patlang ng iyogn gma sagot.” ang sabi ni Inang gamu-gamo. ______ “Lumayo ka sa apoy at baka ka mahagip. ______ “Mag-iingat po ako. ______ Maging maingat ka. ______ Maging matapat ka. ______ Huwag kang magnanakaw. ______ Huwag kang maging makulit.” ang sagot ng gamu-gamo. ______ Nasunog ang pakpak ng gamu-gamo. ______ Makikinig ka sa mga paalala ng magulang. ______ Iwasan mo ang pagiging matigas ang ulo.

9.46 &.47.5.53..5..7..6 '.53..

.5.:.:.5.2.3.6 #..

7.26.5.545.4..

.47.4.2.3..4.4.  51765.34.4. ...2 .5.46  &../55.6:.4.52.. 2.:.77.32.3..51.264. .4. "./5.5.9..253.765.5. !:3.

55.5.. '.

5...1.553.337.

57..5..27.5.26.2  .:..4.7. 176:.3.33.1 51763.1 54.37.51.3.

5:.565.65. !.95.4..

:.5.5...5.:.9.   .53.7.5:4.5 7.52. 462...47.3.:565..27..2.3.. !.4651..

/.536.5.14..4.2.7: "..5.:.23..5.2..5.73.4. .2:5..2 /.

. &.51.73..

.55..5.25..34/. 55654.465.5.9../.5 5./.35.654.:.:  ..5.4.3.3. :4561:.4.1..515:.. .4.95../. 55.5.7.

.35.5 3.5  545.3..:.54.5.9.5 3.  3..9.:.3.  53.5 /..3.554.4..5.47.:.652.5.:....

3.33526. 4...3  5.. :5. 4.25:3....3.: 5.4..76 2.5.2. 5..2.6  &5.5 3..5.....2 4..3.::56 4.36 4.7:1.3:.76:  .:.: 4.5./5.75..46.76 . 15.... 5.. 5.3.  .7.

54.515:.5.46...5.5 4./5 ..4 9..25.:.55.3.3.5.4./6.2:15..6. 4.5/. .55/.  5./.

6.3.5 7...3..46 .  7.:.

5..225..6: 7.6  &5..

.:..4.5.45.9.

..46 &.5 5..

34.3.:.7.5.3.96 .7.3.3  5.2    . 5.6..5...

55 /3.65:...3..5.6:.7.7.2.55:. .2.:56154.57.

5/...'.....5...2.65  .

.4.5...

:56... .4.9..553...27.25.46:.57.3.47..5.!.

...... .46 ..

.5.76.5.5:.26 .4.6.

!.46 ........

2.4.5..55.545.

4.76.4....4.5:..7 ...46 .5./55...2..62.:./.2.

46 5..

7.3.3..5 5.5654.9.543..4.54.46.:.5:.:.3......5.

...54.7.3......:2 ! ....5..3...3..54. ..5. ....46¾.2...3..  .5 .&:5612...57.546.. ..:7..54... ..55.:.:.. ...5 .23...55654.7.5.54. ... .2.....:...2252.6:54. :.6.7...5... .2.57...:.  .54. .3.54.2...536 ...54.2.4....2./.....5 .4..54.54.:. ..../...54.2...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful