Mga batayang kaalaman sa pagbasa

-ang pagbasa ay humuhubog ng pag-iisip -sa mataas na lebel ay layuning maitaas ang antas ng pag-iisip, pagiging kritikal at mapanuri. -ayon kina Curry at Palmunen(2007) nababago ang paraan ng pagbasa sa kolehiyo. Hindi lamang nakatuon sa mga detalye kundi paano nagiging makatotohanan ang isang impormasyon.

-magkaugnay ang mental at gawaing pagbasa  MGA HAKBANG SA PAGTAMO NG LAYUNIN SA PAGBASA A.-Nagiging sopistikado ang paraan ng pagbasa kasunod ng paglinang ng abilidad sa pag-iisip. Ano ang sinasabi ng pamagat? Ang talaan ng nilalaman. Basahin ang introduksyon para makilala ang sumulat. Maghandang Bumasa (alamin ang nilalaman ng babasahin sa pamamagitan ng pagtingin sa pabalat. .

Narito ang halimbawa ng mga tanong na sumusuri:       Anong masasabi mo sa layunin ng manunulat? Para kanino ang tekstong binasa? Ano ang nais ipabatid ng manunulat? Anu-ano ang mga detalye na sumusuporta na totoo ang kanyang sinabi? Paano ipinaliwanag ang mga termino o konsepto? Paano sinimulan ang teksto? Paano ito nagtapos? .B. Aktibong Bumasa-magtala ng mga tanong na pumapasok sa isip habang nagbabasa. Mapanuring Bumasa-hatiin sa maliliit ang mga konsepto.  C.

Bumasa nang kritikal-pagbibigay puna at o ebalwasyon sa akda. Tingnan din ang kalakasan at kahinaan ng akda. Tingnan din ang implikasyon nito sa reyalidad.D.  Halimbawa ng mga tanong sa kritikal na pagbasa:       Alin sa mga punto ng awtor ang sinasang-ayunan mo at hindi sinasang-ayunan? Naging mabisa ba ang pagpapahayag ng manunulat? Naging mahusay ba ang pangangatuwiran? Makatotohanan ba? Alin ang hindi makatotohanan? Naibigay ba ang mga kailangang impormasyon? Natugunan ba ang layunin sa pagsulat? .

Istilong gagamitin upang maunawaan ang mga salitang di pamilyar. Sapat na kaalaman o prior knowledge at bokabularyo na tutulong sa pag-unawa ng teksto. Paggamit ng estratehiya upang makuha ang kahulugan ng teksto. Kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay sa tunog o pagbigkas nito. . Ang kakayahan sa matatas na pagbasa.Kahulugan ng pagbasa ayon sa IRA(International Reading Association)  Ang pagbasa-ay pagkuha ng kahulugan mula sa mga nakatalang titik o simbolo na nangangailangan ng mga sumusunod:       Ang paglinang at pananatili ng kawilihan sa pagbasa.

Ayon kay Frank Smith(1997) ang pagbasa ay pagtatanong sa nakatalang teksto at ang pag-unawa sa teksto ay pagsagot sa iyong mga tanong. . nauunawaan at nagagamit nag wasto ang mga kaalamang ito(Tei at Stewart 1985).  Ang Teoryang Metakognisyon sa pagbasaito ay nangangahulugan ng “pagkakaroon ng alam” at nakokontrol.

.Naghain si Klien et al ng mga estratehiya habang bumabasa at ito ang mga sumusunod:     Pagtukoy sa layunin ng pagbasa Pagtukoy sa uri o anyo ng teksto bago bumasa. Pagkilala sa layunin ng manunulat sa kanyang pagsulat ng teksto Pagbibigay hinuha o prediksyon sa susunod na pangyayari.

. pagtatanong. karanasan.May 4 na salik na dapat isaalang-alang sa ilalim ng prosesong metakognisyon sa pagbasa: ang teksto. Gawain sa pagbasa(bago bumasa.    Teksto(istruktura. Istratehiya tulad ng pagtingin sa diksyunaryo. Kaugnay sa edad. habang at matapos bumasa). asanggunian. lawak ng alam. gawain sa pagbasa. Istratehiya(nakasalalay sa mambabasa. uri at anyo ng babasahin). istratehiya at katangian ng mambabasa.

.Pagsasalungguhit. kakayahang mental at pisikal at oryentasyon sa pagbasa at pagkatuto). pagtatala ng mga detalye. * Katangian ng mambabasa (mahalaga dahil ito ay kaugnay sa interes. pagbabalangkas at iba pa. pagbubuod. motibasyon na matuto.

ulat at sanaysay) Intensibong pagbasa(maingat.Mga uri ng pagbasa     Pinaraanang pagbasa(skimming o palaktawlaktaw) Pahapyaw na pagbasa(scanning-mabilisang pagtingin sa mga tala) Ekstensibong pagbasa(gamit sa pananaliksik. masusi sa pagkuha ng detalye mula sa mga teksto para gawing sipi o citation. rebyu. .

at Llayunin. sapagkat interesado tayo sa) Pagsuyod at P-M-L(suyurin ang pamagat. Ang P-paksa. subheadings at iba pa. Gagamitin itong gabay sa pagbasa). para sa. M-mambabasa. sapagkat gusto nating.Mga istratehiya sa pagbasa   Ang kagustuhan sa pagbasa(upang. .

  Mga istratehiyang pansuri: L-E-K at P-M-L ( L-layunin ng awtor. . E-Epektibo ba ang layunin? K-konklusyon ng awtor. Pagkuha ng ideya mula sa seleksyon.

Maraming salamat sa pakikinig!!!!! .