Mga batayang kaalaman sa pagbasa

-ang pagbasa ay humuhubog ng pag-iisip -sa mataas na lebel ay layuning maitaas ang antas ng pag-iisip, pagiging kritikal at mapanuri. -ayon kina Curry at Palmunen(2007) nababago ang paraan ng pagbasa sa kolehiyo. Hindi lamang nakatuon sa mga detalye kundi paano nagiging makatotohanan ang isang impormasyon.

-magkaugnay ang mental at gawaing pagbasa  MGA HAKBANG SA PAGTAMO NG LAYUNIN SA PAGBASA A.-Nagiging sopistikado ang paraan ng pagbasa kasunod ng paglinang ng abilidad sa pag-iisip. . Maghandang Bumasa (alamin ang nilalaman ng babasahin sa pamamagitan ng pagtingin sa pabalat. Basahin ang introduksyon para makilala ang sumulat. Ano ang sinasabi ng pamagat? Ang talaan ng nilalaman.

Aktibong Bumasa-magtala ng mga tanong na pumapasok sa isip habang nagbabasa.  C.B. Narito ang halimbawa ng mga tanong na sumusuri:       Anong masasabi mo sa layunin ng manunulat? Para kanino ang tekstong binasa? Ano ang nais ipabatid ng manunulat? Anu-ano ang mga detalye na sumusuporta na totoo ang kanyang sinabi? Paano ipinaliwanag ang mga termino o konsepto? Paano sinimulan ang teksto? Paano ito nagtapos? . Mapanuring Bumasa-hatiin sa maliliit ang mga konsepto.

 Halimbawa ng mga tanong sa kritikal na pagbasa:       Alin sa mga punto ng awtor ang sinasang-ayunan mo at hindi sinasang-ayunan? Naging mabisa ba ang pagpapahayag ng manunulat? Naging mahusay ba ang pangangatuwiran? Makatotohanan ba? Alin ang hindi makatotohanan? Naibigay ba ang mga kailangang impormasyon? Natugunan ba ang layunin sa pagsulat? .D. Tingnan din ang implikasyon nito sa reyalidad. Tingnan din ang kalakasan at kahinaan ng akda. Bumasa nang kritikal-pagbibigay puna at o ebalwasyon sa akda.

Istilong gagamitin upang maunawaan ang mga salitang di pamilyar. Paggamit ng estratehiya upang makuha ang kahulugan ng teksto. Kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay sa tunog o pagbigkas nito. Ang kakayahan sa matatas na pagbasa.Kahulugan ng pagbasa ayon sa IRA(International Reading Association)  Ang pagbasa-ay pagkuha ng kahulugan mula sa mga nakatalang titik o simbolo na nangangailangan ng mga sumusunod:       Ang paglinang at pananatili ng kawilihan sa pagbasa. Sapat na kaalaman o prior knowledge at bokabularyo na tutulong sa pag-unawa ng teksto. .

Ayon kay Frank Smith(1997) ang pagbasa ay pagtatanong sa nakatalang teksto at ang pag-unawa sa teksto ay pagsagot sa iyong mga tanong.  Ang Teoryang Metakognisyon sa pagbasaito ay nangangahulugan ng “pagkakaroon ng alam” at nakokontrol. . nauunawaan at nagagamit nag wasto ang mga kaalamang ito(Tei at Stewart 1985).

.Naghain si Klien et al ng mga estratehiya habang bumabasa at ito ang mga sumusunod:     Pagtukoy sa layunin ng pagbasa Pagtukoy sa uri o anyo ng teksto bago bumasa. Pagkilala sa layunin ng manunulat sa kanyang pagsulat ng teksto Pagbibigay hinuha o prediksyon sa susunod na pangyayari.

Kaugnay sa edad. Istratehiya tulad ng pagtingin sa diksyunaryo. Istratehiya(nakasalalay sa mambabasa. asanggunian. pagtatanong. karanasan. gawain sa pagbasa.    Teksto(istruktura. Gawain sa pagbasa(bago bumasa. habang at matapos bumasa). istratehiya at katangian ng mambabasa. lawak ng alam. uri at anyo ng babasahin).May 4 na salik na dapat isaalang-alang sa ilalim ng prosesong metakognisyon sa pagbasa: ang teksto. .

Pagsasalungguhit. pagbabalangkas at iba pa. kakayahang mental at pisikal at oryentasyon sa pagbasa at pagkatuto). pagtatala ng mga detalye. * Katangian ng mambabasa (mahalaga dahil ito ay kaugnay sa interes. pagbubuod. motibasyon na matuto. .

.Mga uri ng pagbasa     Pinaraanang pagbasa(skimming o palaktawlaktaw) Pahapyaw na pagbasa(scanning-mabilisang pagtingin sa mga tala) Ekstensibong pagbasa(gamit sa pananaliksik. masusi sa pagkuha ng detalye mula sa mga teksto para gawing sipi o citation. ulat at sanaysay) Intensibong pagbasa(maingat. rebyu.

subheadings at iba pa.Mga istratehiya sa pagbasa   Ang kagustuhan sa pagbasa(upang. at Llayunin. M-mambabasa. Ang P-paksa. sapagkat interesado tayo sa) Pagsuyod at P-M-L(suyurin ang pamagat. para sa. Gagamitin itong gabay sa pagbasa). sapagkat gusto nating. .

  Mga istratehiyang pansuri: L-E-K at P-M-L ( L-layunin ng awtor. E-Epektibo ba ang layunin? K-konklusyon ng awtor. Pagkuha ng ideya mula sa seleksyon. .

Maraming salamat sa pakikinig!!!!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful