Mga batayang kaalaman sa pagbasa

-ang pagbasa ay humuhubog ng pag-iisip -sa mataas na lebel ay layuning maitaas ang antas ng pag-iisip, pagiging kritikal at mapanuri. -ayon kina Curry at Palmunen(2007) nababago ang paraan ng pagbasa sa kolehiyo. Hindi lamang nakatuon sa mga detalye kundi paano nagiging makatotohanan ang isang impormasyon.

-magkaugnay ang mental at gawaing pagbasa  MGA HAKBANG SA PAGTAMO NG LAYUNIN SA PAGBASA A. Ano ang sinasabi ng pamagat? Ang talaan ng nilalaman. Maghandang Bumasa (alamin ang nilalaman ng babasahin sa pamamagitan ng pagtingin sa pabalat. . Basahin ang introduksyon para makilala ang sumulat.-Nagiging sopistikado ang paraan ng pagbasa kasunod ng paglinang ng abilidad sa pag-iisip.

Aktibong Bumasa-magtala ng mga tanong na pumapasok sa isip habang nagbabasa. Narito ang halimbawa ng mga tanong na sumusuri:       Anong masasabi mo sa layunin ng manunulat? Para kanino ang tekstong binasa? Ano ang nais ipabatid ng manunulat? Anu-ano ang mga detalye na sumusuporta na totoo ang kanyang sinabi? Paano ipinaliwanag ang mga termino o konsepto? Paano sinimulan ang teksto? Paano ito nagtapos? .  C. Mapanuring Bumasa-hatiin sa maliliit ang mga konsepto.B.

 Halimbawa ng mga tanong sa kritikal na pagbasa:       Alin sa mga punto ng awtor ang sinasang-ayunan mo at hindi sinasang-ayunan? Naging mabisa ba ang pagpapahayag ng manunulat? Naging mahusay ba ang pangangatuwiran? Makatotohanan ba? Alin ang hindi makatotohanan? Naibigay ba ang mga kailangang impormasyon? Natugunan ba ang layunin sa pagsulat? . Bumasa nang kritikal-pagbibigay puna at o ebalwasyon sa akda.D. Tingnan din ang kalakasan at kahinaan ng akda. Tingnan din ang implikasyon nito sa reyalidad.

Sapat na kaalaman o prior knowledge at bokabularyo na tutulong sa pag-unawa ng teksto. Istilong gagamitin upang maunawaan ang mga salitang di pamilyar. Kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay sa tunog o pagbigkas nito.Kahulugan ng pagbasa ayon sa IRA(International Reading Association)  Ang pagbasa-ay pagkuha ng kahulugan mula sa mga nakatalang titik o simbolo na nangangailangan ng mga sumusunod:       Ang paglinang at pananatili ng kawilihan sa pagbasa. Ang kakayahan sa matatas na pagbasa. Paggamit ng estratehiya upang makuha ang kahulugan ng teksto. .

 Ang Teoryang Metakognisyon sa pagbasaito ay nangangahulugan ng “pagkakaroon ng alam” at nakokontrol. nauunawaan at nagagamit nag wasto ang mga kaalamang ito(Tei at Stewart 1985). .Ayon kay Frank Smith(1997) ang pagbasa ay pagtatanong sa nakatalang teksto at ang pag-unawa sa teksto ay pagsagot sa iyong mga tanong.

.Naghain si Klien et al ng mga estratehiya habang bumabasa at ito ang mga sumusunod:     Pagtukoy sa layunin ng pagbasa Pagtukoy sa uri o anyo ng teksto bago bumasa. Pagkilala sa layunin ng manunulat sa kanyang pagsulat ng teksto Pagbibigay hinuha o prediksyon sa susunod na pangyayari.

Istratehiya tulad ng pagtingin sa diksyunaryo.    Teksto(istruktura. pagtatanong. istratehiya at katangian ng mambabasa.May 4 na salik na dapat isaalang-alang sa ilalim ng prosesong metakognisyon sa pagbasa: ang teksto. lawak ng alam. gawain sa pagbasa. asanggunian. Gawain sa pagbasa(bago bumasa. Istratehiya(nakasalalay sa mambabasa. uri at anyo ng babasahin). karanasan. . Kaugnay sa edad. habang at matapos bumasa).

.Pagsasalungguhit. pagbabalangkas at iba pa. kakayahang mental at pisikal at oryentasyon sa pagbasa at pagkatuto). pagtatala ng mga detalye. * Katangian ng mambabasa (mahalaga dahil ito ay kaugnay sa interes. pagbubuod. motibasyon na matuto.

masusi sa pagkuha ng detalye mula sa mga teksto para gawing sipi o citation. ulat at sanaysay) Intensibong pagbasa(maingat. .Mga uri ng pagbasa     Pinaraanang pagbasa(skimming o palaktawlaktaw) Pahapyaw na pagbasa(scanning-mabilisang pagtingin sa mga tala) Ekstensibong pagbasa(gamit sa pananaliksik. rebyu.

M-mambabasa. Ang P-paksa. para sa. Gagamitin itong gabay sa pagbasa). subheadings at iba pa. at Llayunin. . sapagkat gusto nating.Mga istratehiya sa pagbasa   Ang kagustuhan sa pagbasa(upang. sapagkat interesado tayo sa) Pagsuyod at P-M-L(suyurin ang pamagat.

Pagkuha ng ideya mula sa seleksyon. . E-Epektibo ba ang layunin? K-konklusyon ng awtor.  Mga istratehiyang pansuri: L-E-K at P-M-L ( L-layunin ng awtor.

Maraming salamat sa pakikinig!!!!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful