P. 1
Grade 5 HeKaSi 2nd Trim Exam SY 2011 -2012

Grade 5 HeKaSi 2nd Trim Exam SY 2011 -2012

|Views: 48,419|Likes:
Published by Mauie Flores
HEOGRAPIYA, KASAYSAYAN, AT SIBIKA AT KULTURA (HEKASI) 5
Pagsasanay Para Sa Pangalawang Katlong Taong Pagsusulit
HEOGRAPIYA, KASAYSAYAN, AT SIBIKA AT KULTURA (HEKASI) 5
Pagsasanay Para Sa Pangalawang Katlong Taong Pagsusulit

More info:

Published by: Mauie Flores on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2015

pdf

HEKASI 5 1 Inihanda ni: Mauie Flores

LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
HEOGRAPIYA, KASAYSAYAN, AT SIBIKA AT KULTURA (HEKASI) 5
Pagsasanay Para Sa Pangalawang Katlong Taong Pagsusulit

Punan ang mga patlang ng mga nararapat na sagot. Piliin ang iyong sagot mula sa
nakalista sa ibaba.

 Katipunan
 Kilusang Propaganda
 La Solidaridad
 Kalayaan
 Kartilya
 “Sigaw sa Pugadlawin”
 La Liga Filipina
 Thomasites
 Taft Commission
 Kumbensyon sa Tejeros
 Sekular
 Regular
 Philippine Commission
 Kasunduan sa Paris
 Bill of Rights


1. Ang mga paring _______________ ay mga paring kabilang sa alinmang ordeng
panrelihiyon.
2. Ang mga paring _______________ ang nammahala sa mga parokya ng bansa.
3. Ang _______________ ay itinatag matapos bitayin ang mga paring GOMBURZA.
Layunin nito na gumamit ng lapis, papel, at karunungan upang mapaabot ang
kanilang karaingan sa kinauukulan sa mapayapang paraan.
4. Ang _______________ ang opisyal na pahayagan ng mga propagandista.
5. Itinatag ni Jose Rizal ang _______________ nang siya ay magbalik sa Pilipinas
noong 1892.
6. Ang _______________ ay isang lihim na samahang naghangad ng kalayaan mula
sa mga Kastila sa pamamagitan ng rebolusyon.
7. Sa _______________ napapaloob ang mga aral ng Katipunan.
8. Ang _______________ ang nagsilbing ipisyal na pahayagan ng Katipunan.
9. Sabay-sabay na pinunit ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula at
sumigaw ng “Mabuhay ang Pilipinas.” Nakilala ang pangyayaring ito sa
kasaysayan bilang _____________________________.
10. Naitatag sa _____________________________ ang isang Rebolusyonaryong
Pamahalaan noong Marso 22, 1987.
11. Ang mga _______________ ang mga naging unang gurong nagpatupad ng
sistema ng edukasyon ng mga Pilipino sa bansa.
12. Kilala sa tawag na ____________________ ang pagbenta ng mga Kastila sa
Pilipinas sa mga Amerikano.
13. Ang _____________________________ ay binuo ni Pangulong McKinely upang
matiyak na maayos at magkakaroon ng gabay ang pamahalaang Amerikano
sa Pilipinas.
14. Sa ilalim ng _____________________________ naisabatas ang pagtakda ng
pananalapi para sa Sandatahang Lakas ng Estados Unidos.
15. Nakasaad sa ____________________ ang listahan ng karapatan ng mga
mamamayan.

Tukuyin kung sino ang taong nababanggit sa bawat pangungusap.

_________________
_________________

_________________
16. Siya ang inhinyerong Pranses na gumawa ng Suez Canal.
17. Nakatulong ng malaki sa pagunlad ng nasyonalismo sa puso ng
mga Pilipino ang pamumuno niya.
18. Siya ang unang punong patnugot ng pahayagang La

HEKASI 5 2 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©

_________________

_________________


_________________
_________________

_________________

_________________

_________________


_________________

_________________


_________________

_________________


_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
_________________
Solidaridad.
19. Gumamit siya ng pangalang Laong Laan at Dimas Alang sa
kanyang pagsulat sa Kilusang Propaganda.
20. Gumamit siya ng pangalang Plaridel sa kanyang pagsulat at
nakilala sa kanyang mga akdang Dasalan at Tocoshan, Caiingat
Cayo, at “Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas.”
21. Gumamit siya ng pangalang Taga-Ilog sa kanyang pagsulat.
22. Ginamit niya ang mga pangalang Tikbalang, Naning, at
Kalipulako sa kanyang mga isinulat para sa kilusan.
23. Siya ay kilala bilang “Ama” o “Supremo” sa Kataas-taasan,
Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK).
24. Kilala rin sa sagisang na “Pingkian,” siya ay tinaguriang Utak ng
Katipunan dahil siya ang nagsilbing tagapayo ng samahan.
25. Nabunyag ang lihim ng Katipunan dahil sa kanyang
pangungumpisal kay Padre Mariano Gil nang sila ay magkaroon
ng hidwaan ni Apolonio de la Cruz.
26. Siya ang batambatang heneral na namuno sa mga Katipunero
sa Cavite.
27. Siya ang sundalong Amerikano na bumaril sa isang kawal na
Pilipino na naging dahilan ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-
Amerikano.
28. Siya ang unang gobernador-sibil sa bansa. Ang kanyang
patakaran ay “Pilipinas para sa Pilipino.”
29. Kasama ni Sergio Osmeña, siya ay ipinadala sa isang misyon
patungong Amerika noong 1931 na naging daan sa
pagkakabuo ng Hare-Hawes-Cutting Bill.
30. Siya ang Pilipinong nanguna sa Constitutional Convention at sa
pagbuo ng Saligang Batas ng 1935.
31. Siya ang nahalal na pangulo ng Pamahalaang Komonwelt
noong 1935.
32. Ang nahalal na ikalawang pangulo ng Pamahalaang
Komonwelt.
33. Hinirang na tagapayaong militar ng bansa noong panahon ng
Pamahalaang Komonwelt.
34. Siya ang unang babaeng konsehal ng bansa.
35. Siya ang nagtatag ng simbahang Iglesia ni Cristo sa bansa.

Isulat ang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kaisipan. Kung ito
naman ay mali, palitan ang salitang naka-salungguhit at isulat ang tamang sagot sa
patlang.

__________________


__________________


__________________


__________________
36. Sa pagbubukas ng Suez Canal, nakapasok din ang mga
kaisipang liberal na pumukaw sa damdaming makabayan ng
mga Pilipino.
37. Pinamunuan ni Mariano Alvarez ang pangkat Magdalo ng
Katipunan samantalang si Baldomero Aguinaldo naman ang
namuno sa pangkat Magdiwang.
38. Ipinapatay ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio
sa Biak-na-Bato sa Maragondon, Cavite upang maiwasan ang
patuloy na pagkakahati ng mga miyembro ng Katipunan.
39. Sinasagisag ng walong sinag ng araw sa watawat ang walong

HEKASI 5 3 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©

____________________________________


__________________
__________________

__________________


__________________

__________________

__________________

__________________

araw ng pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila.
40. Naging taliwas sa ilang patakarang ipinahayag ni Pangulong
McKinley sa kanyang Benevolent Assimilation Proclamation ang
pagpapahuli at pagpaparusa ng mga Amerikano sa mga
Pilipinong lumaban sa kanilang pamamahala.
41. Itinatag ang Pamahalaang Sibil sa Pilipinas sa pagdating ng
mga Amerikano upang mapigilan ang mga pag-aalsang
maaaring sumiklab sa bansa.
42. Ang Jones Law ay kilala rin sa tawag na Philippine Organic Act.
43. Hinikayat ng Torrens title ang pagtatangkilip sa sariling produkto
kaysa sa produktong stateside.
44. Alinsunod sa Saligang Batas 1935, nagkaroon ng isang
pambansang halalan noong Nobyembre 15, 1935 upang piliin
ang mamumuno sa pamahalaang Komonwelt.
45. Unang batas na pinagtibay ng Pambansang Asemblea ay ang
Batas ng Tanggulang Pambansa (National DefenseAct).
46. Ang Senado at Mababang Kapulungan ay bahagi ng sangay
ng hudisyal ng pamahalaan.
47. Itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa hango sa Batas
Komonwelt Blg. 184.
48. Ang Philippine Mint ay itinatag noong 1920 upang gumawa ng
salaping metal sa bansa.

Hanapin sa Hanay B ang tamang sagot sa bawat tanong sa Hanay A. Isulat lamang
ang titik ng tamang sagot.


_______

______________

_______


_______


_______


_______


_______


______________
A
49. Ayon dito, dapat palitan ang pamahalaang
militar sa Pilipinas ng isang pamahalaang sibil.
50. Ang nagbigay-sandigan sa kalayaan ng bansa at
nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na
maging kinatawan at mamahala sa ilang
katungkulan sa pamahalaan.
51. Naglaan ng pondo para sa pagpapatayo ng
mga paaralan sa bansa.
52. Nilalayon ng batas na itong mabigyan ng
kalayaan ang Pilipinas sa sandaling magkaroon
ng matatag na pamahalaan ang bansa.
53. Bunga ng Misyong OsRox noong 1931. Sang-ayon
dito, ipagkakaloob ang kalayaan sa Pilipinas
matapos ang 10 taong paghahanda.
54. Nilagdaan ni Pangulong Roosevelt ang batas na
ito na nagtadhan ng kasarinlan ng Pilipinas noong
Hulyo 4, 1946.
55. Nagbigay karapatan sa mga Pilipino na
makapagmay-ari ng hindi hihigit sa 24 na
ektaryang lupang pansakahan.
56. Ayon dito, hindi magbabayad ng buwis ang mga
produktong mula sa Pilipinas ngunit may quota sa
pagluluwas nito sa Amerika.
57. Ang batas na ito ang nag-alis ng quota ng
pagluwas ng produktong tulad ng abaka at
tabako na naging dahilan ng mas mataas na kita
ng bansa.
58. Nagtadhana ng sistema ng pananalapi sa bansa.
B
a. Underwood-
Simmons Act
b. Jones Law
c. Spooner
Ammendment
d. Hare-Hawes-
Cutting Bill
e. Philippine Currency
Act
f. Cooper Act
g. Payne-Aldrich Act
h. Batas Tydings-
McDuffie
i. Gabaldon Act
j. Homestead LawHEKASI 5 4 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
Isulat ang hinihingi sa bawat bilang.

59. Mga salik na bumuo ng damdaming makabayan ng mga Pilipino.
a. _____________________________
b. _____________________________
c. _____________________________
d. _____________________________
e. _____________________________
f. _____________________________
65. Tatlong paring martir.
a. _____________________________
b. _____________________________
c. _____________________________
68. Tatlong antas na kinabibilangan ng mga kaanib ng Katipunan.
a. _____________________________
b. _____________________________
c. ____________________________
71. Tatlong Amerikanong naging gobernador-militar sa Pilipinas.
a. _____________________________
b. _____________________________
c. __________________________
74. Mga itinadhana ng Batas Tydings-McDuffie.
a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________________________
e. __________________________________________________________________________________
79. Tatlong sangay ng pamahalaan alinsunod sa Saligang Batas 1935.
a. _____________________________
b. _____________________________
c. ____________________________
82. Mga makataong batas na ipinatupad ng Pamahalaang Komonwelt para sa
pagkakaroon ng katarungang panlipunan para sa lahat.
a. _____________________________
b. _____________________________
c. _____________________________
d. _____________________________

Pagsunud-sunurin ang mga namunong Amerikanong gobernador militar at gobernador sibil sa
bansa. (Magsimula sa titik A para sa pinaka-una.)

________
________
________
________
________
________
________
________
86. William C. Forbes
87. Wesley Merritt
88. James Smith
89. Arthur MacArthur, Jr.
90. Elwell Otis
91. Henry Ide
92. William Taft
93. Luke Wright


HEKASI 5 5 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
Isulat sa loob ng tamang kahon ang bilang ng iyong sagot. Piliin ang sagot sa listahan sa ibaba.

94. Constitutional Convention at Pagbuo
ng Saligang Batas
95. Hare-Hawes-Cutting Law
96. Ikalawang Misyong Pangkalayaan ni
Quezon
97. Jones Law
98. Misyong OsRox
99. Pamahalaang Militar
100. Pamahalaang Sibil
101. Philippine Assembly
102. Philippine Bill
103. Schurman Commission
104. Spooner Amendment
105. Taft Commission
106. Tydings-McDuffie Law
107. Unang Misyong Pangkalayaan ni
Quezon


1898 1899 1900 Marso 1901 Hulyo 1901 1902 1907
1916 1932 1931 1919 1933 1934 1935

Ilarawan ang mga pagbabagong naganap sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng mga
Amerikano.

108. Transportasyon at komunikasyon
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
109. Sistema ng edukasyon
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
110. Relihiyon
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
111. Sining at panitikan
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
112. Agrikultura
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
113. Bahay at arkitektura
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
114. Kalakalan at komersyo
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
115. Karapatan ng mga kababaihan
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->