Next

Back
Content

Mga Manunulat

JESSA B. ACELAJADO
ANGELITO P. MAGTIRA
EDWIN M. CANIETE
Gurong Tagasuri

Prof. Amelia S. Bobadilla
Mr. Estanislao A. Ramos
Gurong Tagapayo

Mr. For – Ian V. Sandoval

Pananaw/Bisyon

Next
Back

Isang pangunahing unibersidad sa
CALABARZON na nagbibigay ng
pagkakataon
para
sa
mga
programang pang-akademiko at
kaugnay na serbisyo bilang tugon sa
mga pangangailangan ng Pilipinas at
ng pandaigdigang ekonomiya lalo’t
higit sa mga bansang Asyano.

Content

Content
back

Misyon

Next

Ang Unibersidad ay magsisilbing sentro ng
agrikultura , Pangisdaan , Panggubat ,
Agham , Enhenyeriya , mga teknolohiyang
Industriyal , Edukasyonng pangguro ,
teknolohiyang
pangkabatiran
/
Pangkaalaman at iba pang kaugnay sa
larangan ng Sining at Agham. Ito ay
magsisilbing sentro ng Pananaliksik at
Ekstensyon sa kanyang mg larangan ng
mga espesyalisasyon.

ang dalubhasaang Pang-edukasyon ay may pag-akong linangin ang buong kakayahan ng mag-aaral sa pagkakaroon ngb kaalaman .Content Tunguhin back Next Sa Pagsasakatuparan ng pananaw at misyon ng Unibersidad. kasanayan at wastong pag-uugali sa pagtuturo at kaugnay na larangan upang mabisang makatugon salumalaking bilang ng pangangailangan . kahandaan sa mga hamon at oportunidad para sa pandaigdigang kompetisyon. .

Maglaan n kaugnay na prigrama na magpapalakas at magdaragdag ng kaalaman nat kasanayan ng mag-aaral para sa pandaigdigang kompetisyon. 5.Maglaan ng Edukasyong Pangsekundarya na nakapokus sa programa na Agham Pambokasyonal at Pang-Agrikultural.Magkaloob ng mga pangunahing kurso para sa Edukasyong Pansekundarya. 2. . Mapalakas ang kakayahan ng bawa’t guro at mag-aaral sa pamamagitan ng pakikilahok sa Pananaliksik .Mga Layunin Content Ang Kolehiyo ng Eduksasyon ay magsusulong ng mga sumusunod na layunin: back Next 1. 6. 4. Magtaguyod ng kultura at pampalakasan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programang pangkomunidad. 3.Linangin ang angking kabuuan ng mga mag-aaral kung paguusapan ay kaalaman at kasanayan sa larangan ng dalubhasaan. Ekstensyon at Gawaing Pangkomunidad.

paglalapat at pagpoprodyus ng iba’t ibang uri ng teknolohiyang pang-edukasyon. produksyon at paggamit ng angkop na teknolohiya sa pagsasagawa ng sanayang aklat na ito. serye ng 2004.Content PAUNANG SALITA back Next Ang biswal na presentasyong ito na pinamagatang “KASAYSAYAN NG PILIPINAS (SANAYANG AKLAT SA ARALING PANLIPUNAN PARA SA UNANG ANTAS NG SEKUNDARYA)” ay bahagi ng mga pangangailangan sa Educational Technology 2 sa ilalim ng binagong Kurikulum sa Edukasyon batay sa CHEd Memorandum Order (CMO)-30. Ang Educational Technology 2 ay 3 yunit na kurso para ipakilala ang tradisyunal at makabagong teknolohiya para sa pagpafasiliteyt nang makabuluhan at epektibong paraan ng pagkatuto kung saan ang mga mag-aaral ay inaasahang makapagpamalas ng isang malawak na pagkaunawa sa kaligiran. Ang mga mag-aaral ay binigyan ng wastong gabay at tulong ng mga piling guro ng Dalubhasaan. mula sa pagpili. .

Ang output ng pagsusumikap ng pangkat ay maaaring magsilbing pananaliksik ng Pamantasan sa pagbibigay ng epektibo at de-kalidad na edukasyon. Ang bawat aralin at gawain na nakapaloob sa sanayang aklat na ito ay maaari ring magsilbing karagdagang sanggunian para sa mga guro at mga mag-aaral sa sekundarya. FISCAL Kritiko sa Filipino FOR-IAN V. CHAVEZ Dekana ng Edukasyon Content back Next .Sa tulong na rin ng kompyuter. AMELIA S. Ang ganitong uri ng gawain ay nagbibigay ng hindi malilimutang karanasan para sa mga mag-aaral sa edukasyon. lalung-lalo na sa paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo. lalung-lalo na ang internet. bilang mga guro sa hinaharap. BOBADILLA Modyul Konsultant ESTANISLAO A. SANDOVAL Kompyuter Instraktor LYDIA R. ang mga mag-aaral kasama ang kanilang mga tagapayo ay nakagagawa at nakapagde-develop ng iba’t ibang uri ng alternatibong kagamitang panturo. RAMOS Modyul Konsultant LOVITA G.

Content back Next .Pagkilala Nais iparating ng mga may-akda ang kanilang taos puso at walang hanggang pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng proyektong ito. For Ian Sandoval sa kanilang walang sawang paggabay sa mga sumulat tungo sa ikagaganda at ikatatagumpay ng proyekto. Amelia Bobadilla at G. Lydia R. Sa kanilang mga suhestiyon at opinyon upang maging mas maganda ang kalalabasan ng Module na ito. Kina Prof. Sa kanilang mga tagapayo na sina Dr. Chavez. sa tulong na kanilang ipinagkaloob upang maisakatuparan ang gawaing ito. Corazon San Agustin at G. Kay Gng. ang Dekana ng Dalubhasaan ng Edukasyon sa kanyang walang humpay na pagsuporta. ang kanilang Module Consultant. Estanislao Ramos.

Higit sa lahat. sa ibinibigay nilang lakas ng loob upang maging matagumpay ang proyekto. tungo sa ikadadali at ikatatagumpay ng proyekto. sa kanilang patuloy na pagsuporta at sa tulong na kanilang ipinagkakaloob.Sa kani-kanilang pamilya sa patuloy na pagsuporta sa mga sumulat. Content back Next MGA MAY-AKDA . pinansyal at moral. Sa mga kaibigan ng mga awtor. Sa mga natatanging indibidwal na nagsilbing inspirasyon sa mga may-akda upang matapos at maisakatuparan ng maayos ang workbook na ito. Sa buong klase. sa Panginoong Lumikha na nagbigay ng talino at lakas ng pangangatawan sa mga sumulat upang magawa ang workbook. BSEd II-2.

back TALAAN NG NILALAMAN Pabalat VMGO Paunang Salita Pagkilala Talaan ng Nilalaman Kabanata I – Panimula ng Bansa Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 5 – Islam Kabanata II – Pananakop at Paniniil Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 9 – Balangkas at Pamamaraan ng Pananakop Next .

Content Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 16 – Ekonomiyang Kolonyal Aralin 17 – Ang Pagwawakas ng Paghahari ng Espanyol Aralin 18 – Ang Digmaang Pilipino-Amerikano Aralin 19 – Ang Pamamahala ng Amerika sa Pilipinas Aralin 20 – Ang Pananakop ng Japan Kabanata IIII – Ikatlong Republika ng Pilipinas Aralin 21 – Pagpapalaya sa Pilipinas Aralin 22 – Pamamahala ng Ikatlong Republika Kabanata IV – Ika-apat na Republika ng Pilipinas Aralin 23 – Ang Pamamahala ni Pangulong Marcos Aralin 24 – Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar Aralin 25 – Pakikipaglaban para sa Demokrasya Aralin 26 – Pamahalaang Corazon Aquino back Next .

Content Aralin 27 – Pangulong Fidel Ramos Aralin 28 – Joseph Estrada. Kultura at Sining Kabanata V .Pamahalaan Aralin 29 – Ang Estado Aralin 30 – Kosepto ng Estado Aralin 31 – Teorya sa Pinagmulan ng Estado Aralin 32 – Ang Saligang Batas ng Pilipinas Aralin 33 – Ebolusyon ng Saligang Batas Mga Pinagkunan Tungkol sa May-akda back Next .

Kabanata I PANIMULA NG BANSA Layunin: Matapos mapag-aralan an g Kabanatang ito. 2. 1. Mapahalagahan ang kulturang Pinagmulan ng lahing Pilipino. ang mga mag-aaral ay inaasahang magpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan. Mapahalagahan ang likas na yamang tinataglay ng Pilipinas. 5. Matalakay ang mga Teoryang pinagmulan ng lahing Pilipino. Mabatid ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan ng pilipinas. back Content Next . 4. 3. Mapaliwanag ang sanhi ng pagkahati-hati ng mga rehiyon sa Pilipinas.

Mapahalagahan ang pinagmulan ng lahing Pilipino. 2.Aralin 1 PAG-AARAL NG KASAYSAYAN Pangalan:_______________________ Taon/Seksyon:___________________ Layunin: 1. Petsa:_____________ Marka:___________ Matukoy ang pinagmulan ng lahing Pilipino. 3. Maipaliwanag ang mga teorya ukol sa lahing pinagmulan ng mgaPilipino. WORD PUZZLE Dote B N A P A D I S O P A O D O T E Y T P A R B T K A W A M I T T A E I B A R O N A T T O T I I E O T D Taong Tabon E G R I L S Y L A Y Pintados R N Y L A A M U D O Neolitiko Y O A O R S M T O N S A A E G A U I S G M T N N E M M T L I Baro Mummy Teorya Asia Masa Alibata Timawa Barter Sidapa Patadyong Titulo back Content Next .

____________________________________________________ ____________________________________________________ 7-10 Magbigay ng mga disiplinang panlipunan na may kinalaman sa pag-aaral ng kasaysayan. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 4-6 Tatlong uri ng lipunan na umiral noong sinaunang panahon. 1. 4. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 6. Panuto: Isa-isahin ang mga tinatalakay sa bawat katanungan. 1-3 Teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 10.II. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ ____________________________________________________ back Content Next . 7. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 9. at bigyan ng maikling paliwanag ang bawat isa.

Isla na matatagpuan sa dulong timog ng Pilipinas. back Content Next . _____6. Mapahalagahan ang teritoryo ng bansa. Bilang ng rehiyon sa bansa. Anyo ng tubig na naghihiwalay sa Pilipinas atTaiwan. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan . _____9.Aralin 2 TERITORYO/HEOGRAPIYA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Layunin: 1. Anyong tubig na matatagpuan sa Silangang bahagi ng bansa. _____1. _____2. Petsa: ____________ Marka: ___________ Maipaliwanag ang heograpiya ng Pilipinas. 2. _____10. _____3. Tinatayang bilang ng isla sa Pilipinas. _____4.Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. _____7. Tawag sa hangin na nagmumula sa Timog silangan ng Pilipinas. Hugis o korte ng bansang Pilipinas. PAGSASANAY I. _____5. Tawag sa hangin na nagmumula sa Hilagang silangan ng Pilipinas. Mabatid ang hangganan at kabuuan ng teritoryo ng bawat rehiyon sa bansa. Kabuuang lawak ng kalupaan ng Pilipinas. 3. Isla na matatagpuan sa dulong hilaga ng Pilipinas. _____8.

Malaki ang ipekto ng heograpiya sa pamayanan at sa buhay ng tao. __1. Matatagpuan ang Pilipinas saTimog silangang Asya. __10. __9.II. __3. Ang pagkakahati-hati ng rehiyon ng bansa ay dahil sapagiging arkipelago nito. __4. Ang rehiyon II ang kinalalagyan ng pangbansang kapital ng Pilipinas. Ang pangunahing sanhi ng kahirapan ng bansa ay ang sistema ng pulitika nito. __5. Ang klima sa Pilipinas ay tropikal. __6. Sa Rehiyon III matatagpuan ang pinakamalaking pinagkukunan ng palay sa bansa. __2. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M kapag ito ay di makatotohanan. Ang Rehiyon ng Bicol ang pinakamalaking rehiyon sa bansa. __8. Ang sektor ng agrikultura ang nagbibigay ng malaking kita sa bansa. back Content Next . __7. Ang Kasunduan sa Paris noong 1898 ay nagtakda na ang teritoryo ng Pilipinas ay ililipat ng Spain sa Hapon.

Apayao ___10. Region IV-B back Content Next . Panuto: Tukuyin kung sa anong rehiyon kabilang ang mga lugar na nasa Hanay A sa pamamagitan ng pagpili ng kasagutan mula sa Hanay B.Sorsogon ___9.Romblon Hanay B a.Dagupan ___7.III.Region V g.Maguindanao ___6.Ilagay ang tiik ng tamang sagot sa patlang bago ang numero.Zambales ___4.Surigao ___8. Hanay A ___1.Region d. Region IV-A h.Region c.CAR i.Quezon province ___3.NCR f.ARMM j.Region III b.Bukidnon ___5.Region e.San Juan ___2.

Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di . Ang lawa ay anyong tubig na naliligiran ng kalupaan. Kapag sinabing archipelago. Petsa: ____________ Marka: ___________ Mabigyang kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa ibat ibang anyong tubig at anyong lupa Maipaliwanag ang pagkakaibaiba ng mga anyong lupa at anyong tubig sa bansa. __3.makatotohanan. __10.Aralin 3 ANYONG TUBIG AT ANYONG LUPA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Layunin: 1. Malalim na anyong tubig ang look na nagsisilbing daungan ng mga barko. Makitid ang daluyan at mabilis ang agos ng isang talon. __5. Ang lambak ay malawak at patag na lugar sa itaas ng bundok. Halos naliligiran ng tubig ang ang tangway na nakausli sa karagatan. Ang burol ay may taas na isang libong metro o higit pa. Ang golpo ay anyong tubig na naliligid ng kalupaan. Ang kapatagan ay mainam na panirahan at pagtamnam ng mga pananim. 2. nangangahulugan itong lupon ng mga isla. Ang talampas ay matatagpuan sa pagitan ng mga bundok na malapit sa dinadaanan ng ilog. back Content Next . 3. __6. __8. __9. __1. __7. PAGSASANAY I. Mabigyan ng kahalagahan ng anyong lupa at anyong tubig sa bansa. __2. __4.

____8. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____1. Pinakamaliit na bulkan sa mundo na matatagpuan sa bansa. Tawag sa magagandang burol na matatagpuan sa Bohol. Magandang tanawin na makikita saAlbay na kilala sa perpektong hugis nito. Nag-iisang isla na matatagpuaan sa lawa ng Laguna. ____3. ____2. ____5. ____4. Ang pinakamataas na talon sa bansa na isa rin sa pinagkukunan ng kuryente sa nito. Bundok sa probinsya ng Quezon na pinaniniwalaang mahiwaga. Pinakamalaking isla sa bansa. ____7. ____10. back Content Next . Tinaguriang pinakamalaking lawa sa bansa na matatagpuan sa Laguna. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. ____9.II. ____6. Pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Davao. Dito matatagpuan ang malawak na kapatagan. Isla na matatagpuan sa pinaka dulong bahagi ng Pilipinas sa Norte.

Hindi Kumbensyonal 5. a.000 c. a. a. Philippine Mahogani d.000. 30. Ito ang pinakakalimitang pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. Maipagmalaki ang likas na yaman ng bansang Pilipinas.000. Hydroelectric c. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1.30. Masuri ang likas na yaman ng bansa.300 sq/km 2. Hindi Natural c. Geothermal b. 4.100 sq/km b.30. Philippine Narra b. 30. a. Kumbensyonal d. Tawag sa pinagkukunan ng enerhiya ng nagmumula sa likas na yaman. Kabuuang ektarysa ng lupain sa Pilipinas.100 4.251 sq/km d. 2.100 d. Hindi Kumbensyonal back Content Next .Aralin 4 YAMANG LUPA AT YAMANG TUBIG Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1.000 sq/km c. 3. a. Solar d. 3. 3. Ang punong ito ay kilala sa pandaigdigan na kalimitang ini-export ng ating bansa. Mapahalagahan ang tamang paggamit sa mga likas yaman ng bansa PAGSASANAY I.000 b. Philippine Molave 3. May _____ na uri ng puno na matatagpuan sa enerhiya ng bansa.000. 4. Natural b. Philippine Yakal c.000.

Cadlac Oil Field b. a. a. a. Kauna-unahang minahan ng langis sa bansa na matatagpuan sa Palawan. Buhi 7. Puerto Prinsesa d. Sinarapan d. Puerto Oil Field c. Lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang pinakamalaking deposito ng Nikel sa Asya. Mountain Province d.Geothermal b.6. Bohol b. Subah 8. Palawan c.Nonoc Surigao 9. Nido Oil Field d. Tawag sa enerhiya na nagmumula sa mainit na singaw ng lupa. Palawan b. Pandaca Pygmea b. Pandan Oil Field back Content Next . Lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang pinakamaliit na unggoy na kilala sa tawag na tarsier. Ang pinakamaliit na isda na matatagpuan sa bansa na napapakinabangan. Biogas c. Biomass 10. Tawilis c. a. Romblon c. Thermal d. a.

back Content Next .II. ____6. ____10. Pinakamatandang simbahan na ipinatayo ng mga Jeswita nong 1596. ____1. ____5. Kilala ang lugar na ito sa tawag na City of Smile. ____2. ____4.Kilala ang Lukban Quezon sa makulay na festival na ito. Sa lugar na ito matatagpuan ang sikat na sikat na underground river. Sa probinsya na ito matatgpuan ang sinasabing Center of the Marine Biodiversity. ____9. Lugar sa Norte na tinaguriang City of Pine and Strawberries.Probinsya sa bansa na kilala sa Lanzones Festival. ____3. ____7. Isla na paboritong puntahan ng mga turista tuwing bakasyon na kilala sa maputi at malapulbos nitong buhangin.Lugar sa Cavite na maihahalintulad sa Baguio. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____8. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan.Matatagpuan dito sa lugar na ito ang pinakamatatamis na mangga sa bansa.

Panuto: Gumuhit ng isa sa magagandang tanawin sa bansa at isulat kung bakit ito ang iyong napili. Ipaliwanag ang iyong magagawa kung paano ito mapapangalagaan.III. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ back Content Next .

Panuto: Gumuhit ng isang anyong lupa at anyong tubig at isulat kung anong kapakinabangan ang nakukaha natin dito. back Content Next .IV.

Mabatid ang aral ng Relihiyong Islam. Sitema ng edukasyon ng mga Muslim. Kaunaunahang misyonero at iskolar na Muslim na nagpatayo ng Moske sa Sulu at Jolo. 2. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Dakilang mensahero ni Allah na nagtatag ng relihiyong Islam. ____7. ____9. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____10. back Content Next Next . ____3. ____8. ____1. Matukoy ang pinagmulan ng relihiyong Islam. kung saan itinuturo ang kultura ng mga Muslim at mga aral ng Koran. Mga dayuhan na nagdala at nagpalaganap ng relihiyong islam sa bansa. ____4. ____2.Aralin 5 ISLAM Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. ____5. 3. Kinikilalang diyos ng mga Muslim. Sinasabi na dito nagmula ang salitang Islam na nangangahulugang “Pananampalataya at Pagsuko ng sarili sa poong may kapal. Tawag sa tagasubaybay ni Muhammed at tagapayo ng Sultan. Ito ang tawag sa mahal na araw ng mga muslim. Banal na lungsod ng mga Muslim.Tawag sa uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang sultan. Makita ang pagkaka-iba at pagkaktulad ng paniniwalang Islam sa ibang relihiyon. PAGSASANAY I. ____6.

Panuto: Ibigay ang mga katulong ng sultan sa pamamahala sa tungkuling panrelihiyon at pansilbi. Isulat ang mga ito sa kahon na nasa ibaba.II. SULTAN back Content Next .

Panuto: Ibigay ang limang haligi ng Islam at ipaliwanag ang kahulugan ng bawat isa back Content Next .III.

Si Arkanghel Gabriel ang nagbigay ng mga aral na nakapaloob sa rebelasyon ni Muhammed. Mahigpit na ipinag babawal ang pagkakaroon ng maraming asawa.IV. Kabilang na ditto ang Sulu at Mindanao.Pangunahing instrumentong pang musika ng mga Muslim ay Kulintang.Sa pamilyang Muslim.Sa pamilyang Muslim ang babae ang siyang may kapang yarihang magdesisyon sa lahat ng bagay. __6. back Content Next . __8.Sa Shariah nakapaloob ang kalipunan ng banal na kasulatan ng mga Muslim o Islamic law. _1. __5. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di -makatotohanan. __4.Puro elementong halaman ang ginagamit na disenyo ng mga Tausug at Maranao sa kanilang mga sining.Sumasamba ang mga Muslim sa mga Ispiritu. __10.Taong 1211 ng lumaganap ang islam sa Pilipinas. __7.Datu ang namamahala sa isang Sultanato. __3. __9. __2.Ang pagiging Sultan ay maaaring manahin ng isa sa kamag-anak ng Sultan.

Next 4.Kabanata II Pananakop at Paniniil Layunin: 1. . Mapukaw ang damdaming makabansa ng mga Pilipino. 2. Content 5. Matukoy ang kahalagahan ng relihiyong katolisismo na dinala sa bansa ng mga Espanyol sa pilipinas. Mailahad ang mga dahilan sa pagdating mg mga mananakop sa bansa. sa pagtamasa ng kalyaan Back ng bansang Pilipinas sa kamay ng mga mananakop. 3. Mapahalagahan ang mga nagawa ng mga bayaning Pilipino. Matalakay ang epekto ng pananakop ng mga dayuahan sa buhay at kultura ng mga Pilipino.

____8. ____5.Unang Gobernador heneral sa Pilipinas na nanungkulan mula 1565-1572. ____3.Aralin 6 SIMULA NG PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Next Next back Content ____9. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan . Nagbigay ng pangalang Isla Filipinas sa bansa bilang parangal sa kay Prinsipe Felipe II na nagging hari ng Spain. ____1. ____7. Siya ang bayani ng Mactan na tumalo kay Magellan. Malaman ang tunay na ahangarin ng mga Espanyol sa pagsakop sa Pilipinas.unang misa sa bansa. Pangalan na ibinigay sa asawa ni Raja Humabon matapos na mabinyagan bilang katoliko. Ang pangunahing barko na sinakyan ni Magellan na matagumpay na nakapaglayag. Makilala ang mga mananakop na Espanyol sa Pilipinas 2. ____4.Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____6.Tinatayang sa lugar na ito dumaong ang sasakyan nina Magellan. . Pinaniniwalaang sa lugar na ito ginanap ang pinaka. Madama ang pagiging tunay na palakaibigan ng mga Pilipino 3. PAGSASANAY I.Tawag sa tigausig na ipinadadala ng hari ng Mexico sa Pilipinas upang magmasid ng kalagayan ng bansa. ____2. Kauna-unahang misyonero na dumating sa bansa na kasama ni Legazpi sa kanyang ekspedisyon.

b. Marso 17. Bargy b. a. Manila c. dahil sa pagkain ng daga. Pari na nakasakay sa barkong San Pedro na naatasang humanap ng ruta pabalik ng Mexico. Padre Salvi c. Lurvy d. 334 d. 1521 d. 1521 b. Ayon kay Pigafetta. Marso 16.II. a. back Content Next a. Davao 4. Sakit na ikinamatay ng mga tauhan ni Magellan. Calamba d. a. 1521 5. 1. Kauna-unahan at sinasabing pinakamatandang Lungsod sa bansa. 331 b. Marso 15. Padre Burgos . 333 c. 1521 c. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong. anong petsa ng dumating sina Magellan sa Pilipinas. Marso 16. Cebu b. Mouvy 2. bota at kahoy ng barko. a. 332 3. Ilang taon naging kolonya ng mga Espanyol ang bansang Pilipinas. Scurvy c.

50 d. 1571 9. 600 c. Villalobos c. Pinatunayan ng paglalayag ni _______ na ang mundo ay bilog. a. Tawi-tawi c. Y-Ami back Content Next . 1571 d. Hulyo 23. Piratang Chino na sumalakay sa Pilipinas na kinalaban ni Juan de Salcedo upang iligtas ang bansa. Bukod sa Mindanao isa pang lugar sa Pilipinas na hindi nasakop ng mga Espanyol. Madrigal 7. 200 10. Tinatayang bilang ng mga Espanyol ng sinakop nila ang Pilipinas. 1571 b. Sulu b. Hunyo 24. Limahong d. 1571 c. a. Magellan b. Taon kung kailan ipinahayag ni Legazpi na ang Maynila na ang bagong kabisera ng bansa. a. Zakiri b. Ching c. Hunyo 23.6. Palawan d. Valderama d. Shunin 8. a. a. 700 b. Hulyo 24.

1.III. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___ back Content Next ____________________________________________________________ . tama ba ang ginawa ni Raja Kolambo na makipagkaibigan atmakipagsandugo kina Magellan? Bakit? ____________________________________________________________ _ ____________________________________________________________ ____ ____________________________________________________________ ____ ____________________________________________________________ ____ 2. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. Ano ang pinakapangunahing layunin ng pananakop ng ng mga Kastila sa bansa? Pangatwiran. Sa iyong palagay.

4. ______________________________________________________ ______ back Content Next ________________________________________________________ . Anong rehiyon sa Pilipinas ang bukod tanging lugar sa bansa na hindi nasakop ng mga Espanyol? ______________________________________________________ ______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ 5. Sa iyong palagay malaki ba ang naging epekto sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino ang panananakop sa bansa ng mga espanyol? Magbigay ng halimbawa.

________________________________________________________ ____ 5.IV. 1-5 Pangalan ng barko na ginamit nina Magellan sa paglalayag at ano ang nangyari sa mga ito sa kanilang paglalakbay. 1. back Content Next . ________________________________________________________ ____ 2. ______________________________________________________ ______ 4. ________________________________________________________ ____ 3. Panuto: Isa-isahin ang mga hinihingi sa bawat katanungan.

________________________________________________________ ____ 10. ________________________________________________________ ____ 9-10 Misyonerong huling dumating sa bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila.6-8 Layunin ng Spain sa kanilang pananakop sa bansa. 6. ________________________________________________________ ____ back Content Next . ________________________________________________________ ____ 7. 9.

sino kaya ang mga kabilang sa ekspedisyon ni Magellan? Kilala mo ba sila? Ang mga sumusunod na mga titik sa gawing kaliwa ay may kaukulang simbolo. _ _ _ _ _ _ _ 2Ō . Ilagay sa patlang ang titik na katapat ng simbulo upang mabuo ang mga sagot. W B - G R L C I O B X U Petsa: ____________ Marka: ___________ PAGSASANAY I. 2 = ?2 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ? 2 ! B2Ō? : W2Ō - _ _ _ _ _ _ _ ? Ō B X ? _ _ _ _ _ _ _ _ ? ! B Ō . Panuto: Sinu.! 2 back Next ContentNext .Aralin 7 ANG ESPANYA SA KANYANG PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ 2 Ō A N T ! S ? E Q F = .B- _ _ _ _ _ _ _ _ _ B .

Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. Ano ang naging epekto ng Labanan sa Mactan sa pagitan ni Lapu-Lapu at Magellan sa kasaysayan ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Content 1.II. Paano tinanggap nina Raha Kulambo ang pangkat nina Magellan? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 3. Sinong ang Hari ang nagbigay suporta sa ekspedisyon ni Magellan? Next back ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 2.

4. Ipaliwanag ang kahalagahan ng paglalakbay ni Magellan sa kasaysayan ng daigdig. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next _____________________ . Ano ang gustong ipahiwatig nina Lapu-lapu sa paglaban nila kina Magellan. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________ 5.

2.III. 3. ukol sa Ibat-ibang ekspedisyon na ipinadala ng Espanya sa Pilipinas sa hangaring masakop ito. Panuto: Punan ng tsart ng mga kinakailangang impormasyon. EKSPEDISYON TAON NG EKSPEDISYON NAMUNO KINALABASAN 1. 4. 5. Next Content back .

IV. Italyanong nagsulat ng makasaysayang paglalayag ni Ferdinand Magellan. A. Marco Polo B. Manlalakbay na Portugese na naglayag sa ilalim ng bandila ng Spain mula Europa hanggang Asya. Ferdinand Magellan D. Sebastian Delcano 2. Juan de Cartagena Next Content back . A. Juan Serrano B. Italy na nakapamuhay sa China at nagpatunay ng kagandahan ng Asya. Gaspar de Quezada C. Marco Polo D. Bartolomew Diaz C. Ferdinand Magellan D. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. Antonio Pigafetta C. 1. Luis de Mendoza B. Juan Serrano 3. Isang manlalakbay mula sa Venetia. A.

Raha Kulambu C. 1521 D. Ma’yi C. Las Islas Filipinas B. Pearl of the Orient Seas 6. Raha Humabon C. Raha Kulambu Next Content back . A. Raha Humabon 7. Lapu-lapu D. March 17. A. Raha Siagu B. Matapang na pinuno ng Mactan na Nakipaglaban sa pangkat ni Magellan. March 14. Raha Tupas D. 1521 B. A. 1521 5. Pangalang ibinigay ni Magellan sa Pilipinas. A. Raha Siagu B. Noong _____________ng aksidenteng napadpad ang grupo ni Magellan sa Pulo ng Homonhon. March 16. Archipelago of San Lazaro D. Kauna-unahang Cebuanong Pilipino na naging Kristiyano.4. 1521 C. March 15.

Martin de Goiti Next D. Martin de Goiti D. A. Haring Felipe II B. Felipe de Salcedo 9. Ipinahayag ni ___________ang Maynila bilang bagong kabisera ng Pilipinas. Luis Enriquez C. May 19. 1571 B. May 21. Juan de Salcedo B. Namuno sa pangkat ng mga Espanyol na ipinadala sa Maynila. 1571 C. 1571 D. May 20. Felipe de Salcedo Content back . Miguel Lopez de Legazpi C. May 18. A. 1571 10. Kalian nasakop ng mga Espanyol ang Maynila? A.8.

V. 1. paano mo tatanggapin ang grupo ni Magellan bilang panauhin? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________ . Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. Anu-ano ang mga dahilan ng mabilisang pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas? Ipaliwanag ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________ 2. Kung ikaw si Raha Kulambu.

3. Matiyak ang tunay na layon ng mga Espanyol sa pagpapalaganap ng kristiyanismo. pababa. Ito’y maaaring nasa direksyong pataas. Madama ang tunay na diwa ng kristiyanismo. 2. pahalang o pabalik. • PAGSASANAY I. Panuto: Hanapin ang mga mahahalagang pangalan/salita na nakatala sa ibaba sa loob ng pinagsama-samang letra at lagyan ito ng kahon. Ibigay ang kahulugan ng mga Next salita o naiambag ng mga taong nakatala back ContentNext . Malaman ang pinagmulan ng katolisismo sa Pilipinas.Aralin 8 KRISTIYANISMO AT PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1.

• • • • • • • • • KATOLISISMO ESPANYOL LEGAZPI RECOLETOS MAYNILA LEYTE KOLONYAL MISYONERO RELIHIYON K I P Z A G E L C M A K R A M L M K W G T R E L I H I Y O N O Y C A L E S A E O L Q O F T E Y M H P I U L Y D I O A U H S B E S P A N Y O L I L T S F R E N K L S G O D G D R I A W M D S K Y A O L S F O K O L O N Y A L U Next Content back .

Ano ang iyong reaksyon tungkol sa pagpapalaganap ng Espanyol ng Katolisismo sa Pilipinas? Ano ang ipekto ng Kristiyanismo sa pagunlad ng kulturang Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back _____________________ . Ano ang Kristiyanismo? Ipaliwanag ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________ 2. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na katanungan. 1.II.

3. Makatwiran ba ang ginawang parusa ng mga Espanyol sa mga
Pilipinong nagsasagawa ng lihim na seremonya at ritwal bilang
dating paniniwala?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________

Next
Content back

III.
Panuto: Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang
pamayanan na nagpapakita ng uri ng relihiyong umiiral
noon, bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas.
Gawing makulay at kaakit-akit ang iguguhit.

back

Content Next

Aralin 9
BALANGKAS AT PAMAMARAAN NG PANANAKOP
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

Layunin:
1. Matiyak ang mga paraang ginamit ng mga Kastila sa pananakop sa Pilipinas

2. Maihambing ang pagkakaiba ng pamamahala noon at ngayon
3. Madama ang tunay na pagpapakasakit ng mga Pilipino sa panahon ng mga kastila.

PAGSASANAY
I. Panuto: Ibigay ang nilalaman ng
balangkas ng pamahalaang kolonyal ng
Espanya sa Pilipinas. Suriing mabuti.

Next
back
ContentNext

Next Content back .

Gobernador. 1. Panuto: Ang mga sumusunod ay may kaugnayan sa balangkas ng pamahalaang kolonyal ng Espanyol. Viceroy ng Mexico____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ___ 2. Ipaliwanag ang pangunahing tungkulin / gawain ng bawat isa.Heneral____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back ____________________________________________________ .II.

Royal Audiencia_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back . Royal Patron_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 4.3.

Residensya_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 6.5. Alkalde Mayor_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .

Gobernadorcillo_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .7. Visitador_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 8.

Cabeza de Barangay_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .9. Cabildo_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 10.

III. Ipaliwanag ang sistema ng kalakalan sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Paghambingin ang pamahalaang Espanya at pamahalaan sa kasalukuyan. Pag-isipang mabuti. 1. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________________________ 2. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back _____________________________________________ .

Bakit ang gobernadorcillo ang tanging posisyong pinagkaloob ng mga Espanyol sa mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ . Nakatulong ba ang Obras Pias sa pag-unlad ng kalakalan sa Pilipinas? Bakit? back ______________________________________________________Next ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4. Bakit hindi lubusang itinuro ng Espanyol ang kanilang wika sa mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5.Content 3.

1O. 3. Batas maura c. 4. Encomienda i. Sistema ng pamamahala ng mga lupain. Pagbubuwis. 9. Pinakamataas na pinuno ng pamahalaang Espanyol. Residencia h. Tributo k. Viceroy Next Content back . Polo y servicio d. Kalakalan ng Pilipinas at Mexico. Panuto: Piliin sa hanay B ang katawagang tumutukoy sa hanay A. HANAY B a. Bandala j. Sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihan sa Pilipinas. Visitador f.heneral g. 8. 5. Taga-usig na ipinadala ng hari o viceroy ng Mexico sa Pilipinas. Samahang panrelihiyon na nangangasiwa sa Obras Pias. 7. 2. Cofradias b. Isulat ang titik bago ang bilang HANAY A 1. Tanging hukuman na sumisiyasat sa naging panunungkulan ng Gobernador-heneral at ng iba pang opisyal.IV. Gobernador. Sapilitang pagbili ng pamahalaan sa mga produkto ng mga magsasaka. Kalakalang galyon e. 6. Tumutukoy sa pagtatatag ng isang tribunal na mula sa bawat bayan na binubuo ng limang pinunong ihahalal sa apat na taong panunungkulan.

V. Panuto: Isulat sa Freedom Wall na nasa ibaba ang iyong saloobin ukol sa sapilitang pagtatrabaho na pinairal ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. Maging malaya sa iyong kaisipan. FREEDOM WALL back Content Next .

Panuto: Marami ring Pilipino ang nagpahayag ng kanilang saloobin sa paniniil ng mga Espanyol at ito ay ipinakita nila sa pamamagitan ng tuwirang paglaban. Next back ContentNext . Pagsunud-sunurin ang mga pag-aalsang ginawa ng mga Pilipino upang salungatin ang mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Tingnan ang nasa ibabang gawain.Aralin 10 MGA SALIK SA PAGSILANG NG NASYONALISMONG PILIPINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Madama ang ginawang pagpapakasakit ng ating mga bayani upang magkamit ang kalayaan ng mga Pilipino. Lagyan ng 1-13 na bilang sa loob ng oval ang bawar isa. 3. Maipaliwanag ang sanhi ng pagsibol ng nasyonalismo sa bansa 2. • PAGSASANAY • I. Mapahalagahan ang diwa ng Nasyonalismong Pilipino.

Maniago Magalat Lakandula Juan Palaris Apolinario dela Cruz Bankaw Tamblot Malong Diego Silang Dagohoy Basi Tapar Next Content back .

Ang kaisipang liberal ay malayang kaisipan. ___ 4. Nakinabang din ang mga Pilipino sa pagbubukas ng SUEZ CANAL. Draper ang kaunaunahang pagkatalo ng Espanyol laban sa dayuhan. ___6. ___ 8. Nasakop din ng mga Olandes ang Pilipinas. Muslim ang nanguna sa pakikidigma sa mga dayuhan. . Ang sekularisasyon ay isang hangaring maka Pilipino. ___ 7. Sagana sa hilaw na sangkap ang Pilipinas kaya marami ang naghahangad na sakupin ito. ___ 3. __ 10. Ang pagsuko ni Antonio Rojo kay Gen. Sumibol ang damdaming makabayan noong panahon ng Nasyonalismo sa Europa. ___ 2. ___ 5. Next ___ 1. Panuto: Lagyan ng T kung ang pangungusap ay nagpapahayagback ng tamang kaisipan at M kung ito ay mali.Content II. ___ 9. Matagumpay ang pag-aalsa ng mga Pilipino sa Cavite noong 1872 . Nasakop ng Portugal ang Pilipinas.

III. Next Content back . Panuto: Isulat sa diagram ang pagkakaiba ng paring Sekular at Regular.

IV. Panuto: Bigyan ng kasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Anu.ano ang mga salik na nakatulong sa pagsibol ng nasyonalismong Pilipino? Magbigay ng lima ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _________________________ 2. Ano ang pangunahing naging epekto ng pagbubukas ng Pandaigdigang Kalakal sa ekonomiya ng Pilipinas? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back . 1.

Ano ang Sekularisasyon? Bakit ito nagsilbing tagapagtanggol ng mga Pilipinong pari? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________ 5. ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ . ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________ 4. Hen Carlos Maria dela Torre? Ipaliwanag ang papel na ginampanan niya sa mga Pilipino. Ano ang dahilan ng kamatayan ng tatlong pari? Ibigay ang naging epekto nito sa mga Pilipino.3. Sino si Gob.

La Liga d. Nobela ni Dr. El Filipina 3. Liberista b. Propaganda c. Peninsulares d. Petsa: ____________ Marka: ___________ Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1. a. Mi Ultimo Adio c. Tawag sa mga Espanyol na isinilang sa Spain na nanirahan sa Pilipinas. Jose Rizal na tumatalakay sa sakit ng lipunan noong panahon ng mga Kastila. Next a. a. Isang kilusan ng mga Pilipino na gumamit ng panulat at papel sa pagtuligsa sa mga Kastila.Mestiso b. Por Madrid back ContentNext .Aralin 11 PAGSIBOL NG NASYONALISMONG PILIPINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ I. Insulares c. Inunsulares 2.

Jose Rizal Content back Next 5.4. Tinaguriang “Ama ng Rebolusyong Pilipino” na hinatulan ni Aguinaldo ng kamatayan a. Carlos dela Torre d. Antonio Luna d. Gob. del Pilar c. Jose Anda b. Andres Bonifacio 6. Graciano Lopez Jaena b. Emilio Jacinto b. Gob. Eulogio Despujol c.Gabriela Silang c. Heneral na nagpadakip at nagpatapon kay Jose Rizal sa Dapitan a. Hen. Clavio Adan 7. Gob.Marcelo H.Apolinario Mabini c. Hen. Siya ang mgay patnugot ng kauna-unahanang dyaryong tagalong. Hen. Mechora Aquino . Mariano Ponce d. Gob. a. Kilala sa tawag na “Tandang Sora” na nagpatuloy at tumulong sa mga Sugatang Katipunero a. Gob. Hen.

Emilio Jacinto 9. Magdalo d. Daniel Tirona d. Graciano Lopez Jaena b. Pangalan ng samahan ni Aguinaldo na nagnanais na palitan ang katipunan bilang sistema ng pamahalaan a. El Katipunero 10. La liga c. Placido Martinez b. Miyembro ng Magdalo na tumutol sa pagkakaluklok kay Andres Bonifacio bilang director ng Interyor a. Jose del Rosario c. Jose Elises Next Content back .8. Magdiwang b. Antonio Luna d. Apolinario Mabini c. Siya ang kauna-unahang nagtatag ng magazine sa La Solidaridad a.

II. 1. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next _________________________ Content back . Sa panahon ng mga Espanyol ano-anong bansa ang nagtangkang sumakop sa Pilipinas at sino-sino ang namuno sa kanila? Magbigay ng apat. Ano ang naging salik ng pagsibol ng nasyonalismo sa bansa? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _________________________ 2.

3. Ano ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang panankop ng mga
Ingles sa Pilipinas?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________
4. Ibigay ang mga dahilan ng pagproprotesta ng mga Pilipino laban
sa mga kastila? Magbigay ng lima.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________

5. Sa anong dahilan kung bakit maraming dayuhan ang
nagtatangkang sakupin ang Pilipinas?
______________________________________________________
______________________________________________________
back Content Next
______________________________________________________

III. Panuto: Magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang
nasyonalismo at ilagay ang mga ito sa mga kahon na nasa ibaba

NASYONALISMO

Next
Content back

Aralin 12
PATULOY NA PAKIKIBAKA NG MGA PILIPINO
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

I.

Petsa: ____________
Marka: ___________

Panuto: Sagutin ang hinihingi ng bawat katanungan .Ilagay
ang kasagutan sa patlang bago ang tanong

____1. Siya ang Namuno sa pag-aalsa sa Pangasinan laban sa
mga kastila,kung saan sa pamumuno niya ay napatay nila ang
gobernador sibil sa nasabing lugar.
____2. Pinangunahan niya ang pagkakaroon ng sekularisayon ng
mga parokya.
____3. Heneral ng Britanya na nag-utos kay Arsobispo Antonio
Rojo na isuko na ang Maynila, at kung hindi niya ito gagawin ay
bobombahin nila ang Intramuros.
____4. Namuno sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol na sinasabing
pinakamahaba sa lahat ng pag-aalsa na naganap sa bansa sa
panahong iyon.
Next
back
ContentNext

GOMBURZA. ____6. Ito ang dahilan kung bakit nag-alsa sina Diego Silang at Jua Palais laban sa mga Kastila. ____10.____5. ____9.Mahistrado ng Audiencia na nagtungo sa Pampanga upang ideklara sa kanyang sarili na siya na ang bagong Gobernador Heneral ng bansa.Gobernador Heneral na naghatol ng kamatayan sa tatlong paring martir. ____8. Bansag kay Apolinario dela Cruz na tubong Quezonna nagtatag ng Cofradia de San Jose ____7. Content back .Isa sa tatlong paring martir na nanguna sa isang demonstrasyon ng mga mag-aaral laban sa mga kastila kaya nakulong ng dalawang buwan.Naging inspirasyon ng mga Pilipino upang magising ang damdaming nasyonalismo at mag-alsa laban sa mga mananakop sa pamamgitan ng dalawang nobela na kanyang Next naisulat.

Liberismo 10. Dekreto 5. Panuto :Ibigay ang kahulugan ng mga sumuisunod 1. Indio 8. Bandala 2. Merkantilismo 4. Audiencia 3.II. Viceroy 7. Sekular Next Content back . Tributo 6. Polo Y Servicio 9.

Panuto : Ibigay ang tinutukoy ng mga sumusunod na katanungan. 1.III. Buong pangalan ng pambansang bayani ng bansa? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________Next _________________________________________________ Content back . Ano ang ibig sabihin ng acronym na KKK? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _____ 2.

Anong Layunin sa pagkakatatag ng kilusang propaganda? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5. Sinisimbolo ng walong sinag sa watawat ng bansa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4.3. Isa-isahin ang miyembro ng mga propagandista na ipinagpatuloy ang laban sa Espanya sa bahagi ng Europa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ .

back Content Next . Panuto: Gumawa ng isang tula na nagpapakita ng iyong pagiging makabayan o pagmamahal sa tinubuang bayan.IV.

V. Panuto: Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa sakit ng lipunan na nararanasan natin ngayon at paano ka makaktulong sa pagb ibigay ng solusyon back Content Next .

1. Ipaliwanag ang layunin ng kumbensyon sa Tejeros nina Aguinaldo at Apolinario ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _______________________________________ 2.VI. Ang dahilan ng pamahalaan ni Aguinaldo upang ipapatay si Bonifacio? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ back Content Next _______________________________________ . Panuto : Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod na katanungan.

Sinu . Ano ang dahilan kung bakit ang America ay pumasok sa bansa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________ 5.3. Ano ang sinasad sa kasunduan sa Biak na bato? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________ 4.sino ang lumagda upang mapagtibay ang konstitusyon sa Biak na bato? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ .

Noon pa man ay magkasama ng nag-aral ang mga babae at Next ang lalaki sa iisang paaralan. __4. __2. samantalang ang pinakamababa naman ay ang cabeza de baranggay.Aralin 13 PAMAHALAANG KOLONYAL Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ PAGSASANAY I. Sa larangan ng edukasyon. __1. Ang Colegio de San Juan de Letran ang kimikilalang pinakmatandang paaralan para sa mga lalaki.makatotohanan. Gobernadorcillo ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaaang Espanyol. ang wikang Espanyol ang pinakamahlagang aralin na itinuturo ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di . back ContentNext . __3.

Mas higit ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Hari ng Espanya saGob.__5. Walang kakayahan ang simbahan noon na magtatag ng mga parokya kahit pa control nila ang pamahalaan. __6. Ang Bamboo Organ na nasa Laspiñas ay ipinagawa ni padre Diego Cerra noong 1818. Next Content back . __10. __8. __9. __7. Gobernador Heneral ang siyang nagsilbing tagapangulo ng Royal Audiencia. Si Padre Francisco Blancas de San Jose ang kaunaunahang sumulat ng Baralilang Pilipino.Heneral kaysa sa obispo sa larangan ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Ang mga arsobispo at Obispo ay siyang pumapalit sa sa mga namamatay na Gobernador Heneral.

II. Panuto: Gumuhit ng isa sa mga bandila ng katipunan at tukuyin kung sino ang nagdisenyo o gumawa nito at kung ano ang naging kontibusyon niya sa Katipunan. _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ back Content Next .

at ilagay sa unang kahon sa itas ang may pinakamalawak ang kapangyarihan..III. Panuto: Pagsunud-sunurin ang mga namumunong pamahalaang kolonyal sa bansa ayon sa kapangyarihan nito. • Cabeza de baranggay • Cabildo • Gobernador Heneral • Gobernadorcillo • Alcalde mayor Next Content back .

Panuto : Gumawa ng grap na bumubuo sa ating pamahalaan na umiiral sa ngayon . simulan sa president hanggang kapitan. Next Content back .IV.

Niñio de Tabora at ng Royal Audiecia. ____2. Sila ang namumuno sa mga pueblo o bayan sa Content isang lalawigan Next back .Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong ____1. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan .Hen at ng ibang opisyal sa bansa. ____3. Tawag sa mga lalawigan na pinamumunuan ng isang Alkalde Mayor ____4.V. Ang tanging hukuman na sumisiyasat sa naging panunungkulan ng Gob. Tagausig na ipinadala ng hari ng Spain Upang magsiyasat sa pagaaway nina Gob.Hen.

____8.Hen. na kung saan binubuo ito ng paaralan at bahay tirahan. Taon kumg kalian nagsimulang palitan ang mga Content back namamatay na Gobernador Heneral. ____6. Siya ang pinakahuling Gob. Taon ng unang itayo ang Unibersidad ng Santo Tomas sa bansa. .____5. Tawag sa mga pook na di pa ganap na nasasakopat pinamumunuan ng isang Corregidor na kadalasay isang opisyal ng hukbo. ____7. ____9. sa bansa. sa ilalim ng pamahala ng Kastila. Next ____10.Hen. Ano ang tawag sa pinakamataas na huluman sa bansa na ang namumuno ay Gob. Isang uri ng paaralan para sa mga kababaihan.

VI. Panuto : Kilalanin ang larawan ng mga sumusunod na
bayani.

Next
Content back

Aralin 14
ANG KILUSANG PROPAGANDA
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

Layunin:
1. Matukoy ang dalawang anyo ng nasyonalismo sa Pilipinas

2. Mapahalagahan ang tunay na diwa ng nasyonalismong Pilipino.
3. Maipaliwanag ang kahulugan ng dalawang anyo ng nasyonalismo.

I. Panuto: Kilala mo ba ang mga bayaning Pilipino? Ilan sa kanila ang
kilala mo? Buuin ang mga sumusunod na pangalan ng mga bayani
na nanguna sa kilusang propaganda sa pamamagitan ng paglalapat
ng katumbas na letra ng alpabeto.
1.

_ _ _ _ _ _
4 18 10 15 19 5

_ _ _ _ _
18 9 26 1 12

2.
_

_

_

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7 18 1

3

9

1 14 15 12 15 16 5 26 10 1

_

_

5 14 Next

back
ContentNext

3. _ _ _
13 1 18

_
3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 12 15 8 4 5 12 16 9 12 1 18

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 14 20 15 14 9 15 12 21 14 1
5. _ _ _
13 1 18

_ _ _ _ _ _ _ _ _
9 1 14 15 16 15 14 3 5

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
10 15 19 5 13 1 18 9 1 16 1 14 7 1 14 9 2 1
14
Next
Content back

II.La Liga Filipina back Content Next . Panuto: Punan ang CHART.Kilusang Propaganda 1. SAMAHAN TAGAPAGPATATAG LAYUNIN 1.

III. 1. Bakit itinuturing na mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang bitay sa mga paring GOMBURZA? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______ 2. Ano ang pagkakaiba ng Peninsulares at Insulares? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______ . Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

Anong stratehiya ang ginamit ng mga pinunong Pilipino upang makamtan ang ilan sa kanilang karapatan sa mga Espanyol? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 5.ano ang mga layunin ng La Solidaridad? Sino ang unang hinirang na patnugot nito? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back .3. Ano ang nagbigay daan sa mga ilustrado upang magtatag ng kilusang propaganda? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 4. Anu.

Matukoy ang mga layunin ng pagtatatag ng katipunan 2.Aralin 15 ANG KATIPUNAN Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang mga Pilipino na bumuo ng samahang katipunan. Alin sa katangian ng mga Pilipino ang nagpapatibay ng kanilang damdamin upang magsilbing daan sa marami pang adhikain sa bayan. Bigyan ng paliwanag ang iyong napili. Madama ang mga pagpapagal ng mga bayani ng ating bansa. 3. Next back Content Next . PAGSASANAY I. Panuto: Sa kabila ng pagkakabuwag ng kilusang propaganda. Makilala ang mga bayaning nagpasimula ng katipunan. Pumili ng lima (5) katangian ng mga bayaning Pilipino sa loob ng kahon.

Marangal Magiting Matiyaga Matiisin Matapat Matulungin Matapang Nakikiisa Maka-Diyos back Content Next .

___________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________________ 2.___________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________________ Next Content back .1.

___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________ 4.___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ .3.___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________ 5.

2. 7. Si Emilio Jacinto ay kilala bilang_________________. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Content back . 5. Ang ___________ ay nagsusuot ng pulang maskara at laso na may berdeng linya sa gilid. Ang tagapag-ingat ng mga kasulatan at dokumentong Next may kaugnayan sa katipunan ay si _____________. 1.II. Ang tawag sa mga kasapi ng KKK ay ______________. Panuto: Hanapin sa loob ng kahon ang mga salita o pangalan na magbibigay katuturan sa mga pangungusap. Bago pa man dinakip si____________ at ipinatapon sa Dapitan ay unti unting humihina ang Kilusang Propaganda. Si ___________ay kilala sa taguring “ Ina ng Katipunan”. Si Trinidad Tecson ay ginawaran ng katungkulan na ________________ sa katipunan. 4. 6. 3.

Si Heneral Pio del Pilar ay gumamit ng watawat na may _____________.8. Si______________ ang kauna-unahang babae na naging kaanib sa katipunan. Jose Rizal Katipunero kawal Marina Santiago Gregoria de Jesus Melchora Aquino Trinidad Tecson Bayani Marso 17. 10. bawat sulok ay may titik K sa gitna ng trianggulo at may bundok na nasa tuktok ay sumisikat na araw. 9. Noong__________ gumawa ang katipunero ng bagong watawat. 1897 Utak ng Katipunan Trianggulong nakaturo Pakanan Next Content back .

Bigyan ng maikli ngunit mabisang pagpapaliwanag.III. 1. Panuto: Sagutin ang mga katanungan. Bakit naging kasagutan ang pagkakatatag ng katipunan sa naging kabiguan ng mga propagandista? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____ 2.ano ang mga pangyayaring nakaimpluwensiya ng malaki samga Pilipino upang itatag ang katipunan? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back . Anu.

3. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 4. Sinu-sino ang mga pangunahing ng katipunan? Magbigay ng apat nalayunin ng katipunan. Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ . Ano ang dahilan ng pagtutol ni Daniel Tirona sa pagkakahalal kay Bonifacio bilang Director ng Interyor ng Katipunan sa Tejeros Convention? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 5. Ano ang naiambag ng mga kababaihang kaanib sa Kilusang Katipunan?Ipaliwanag.

ay isulat ang talambuhay nito. ________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ Next Content back . Panuto: Gumupit ng larawan ng isa sa mga bayaning Pilipinoat idikit ito sa gitna ng kahon na nasa ibaba.IV. Matapos makagupit.

Mapahalagahan ang naiambag ng mga kastila sa ating ekonomiya. a. 3. Makita ang ipekto sa buhay ng pagkakaroon ng ekonomiyang kolonyal para sa mga Pilipino. Tributo d. Matukoy ang sistemang kolonyal na umiral sa bansa. Polo Y Servicios c.Aralin 16 EKONOMIYANG KOLONYAL Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. 2. Tawag sa sapilitang pagtatrabaho na tumatagal ng 40 araw na walang kabayaran a. Monopolyo sa Tabacco d. Polo Y Royal b. Maura Next back ContentNext . Servicio de Libre 2. Bandala c. Tumutukoy sa ibinabayad ng buwis ng bawat pamilyang Pilipino sa halagang reales o piso. PAGSASANAY I. Falla b. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1.

Sept. Komersyal na Bangko noong 1594 na naitatag sa panahon ng Next kalakalang Galyon a. 1813 c. 1812 b. Sept. Jose Basco Y Vargas d. a. Lino de Espelata 8. 25. Sept. Francisco dela Cuesta b. Heneral______ ang nagturo na makabagong paraan ng pagtatanim sa mga Pilipino a. Taon kung kalian binuwag ang kalakalang galyon.Bangko España b.5. 24. Maura b. Falla d. Tributo 10. 24. Maura back 6. Sapilitang pagbili ng pamahalaan sa mga produkto ng mga magsasakang Pilipino a. Si Gob. Bandala c. Bangko Filipina c Real Companio d.Ciriaco Gonzales c. Sept. Tawag sa pagbabayad ng salapi upang hindi mapasama sa pagtatrabaho ng mga Polista Content a. 25. Obras Pias 7. 1812 9. 1813 d. Falla c. . Bandala b. Ang Encomendero ang siyang namamahala sa paniningil ng buwis sa mga ___________. Tributo d.

Panuto : Ipaliwanag ang mga sumusunod. 1. Ano sa ang nagging ipekto ng panankop ng Kastila sa ekonomiya ng bansa? ________________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ .II. Anong ang naging ipekto Polo Y Servicio sa buhay ng mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________ 2.

May naitutulong ba ang pagbubuwis sa ating bansa? Ipaliwanag. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 5. Ano ang naging epekto ng Kalakalng Galyon sa bansa? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 4.3. ano ang maitutulong mo sa pag-unlad n gating ekonomiya? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back . Bilang isang mag-aaral.

Next back ContentNext .Madama ang mga sakripisyong ginawa ng ating pambansang bayani upang makamit ang kalayaan ng mga Pilipino. Jose Rizal sa pagyabong ng nasyonalismo sa bansa. 2.Matukoykung paano nagwakas ang paghahari ng Espanya sa Pilipinas. 3.Mabatid ang papel na ginampanan ni Dr.Aralin 17 ANG PAGWAWAKAS NG PAGHAHARI NG ESPANYA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1.

Panuto: Magbigay ng mga salita na nauugnay sa salitang nasa ibaba.PAGSASANAY I. HIMAGSIKAN Next Content back .

II. Panuto: Sa bawat sinag ng araw sa ibaba. Next Content back . ilagay ang walong lalawigan na unang nag-alsa sa mga Kastila.

Saang FS ikinulong ang mga nahuling kasapi ng Katipunan? ________ 4. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod nakatanungan sa ibaba sa pamamagitan ng mga gabay na titik. ________ 1. Sinong EA ang pinuno ng grupong Magdalo? Next Content back .III. Sinong TP ang naging daan upang mabunyag ang katipunan? ________ 2. Sinong H ang pinagkwentuhan ni Patiño ng tungkol sa Katipunan? ________ 3. Isulat ang sagot sa patlang.

________ 5. Sinong PP ang namagitansa alitan ng mga Pilipino at ng Pamahalaang Espanyol? _______ 7. Anong B ang nangangahulugan ng pagpagil ng pagpasok sa siyudad? ________9. ________10. Sinong ARB ang sumulat at bumasa ng pagpapahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas. Anong SB ang isinulat ni Felipe Next Calderon? Content back . Sinong DT ang tumutol maging Director ng Interyor si Bonifacio? ________6. Sinong GD ang nagbigay ng babala sa mga Espanyol upang sumuko? ________8.

Hunyo 12. Hunyo 11. Heneral Spencer Pratt d.IV. Itinatag ni Pang. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. 1898 d. 1. Setyembre 1897 b. 1898 5. George Dewey c. a. Sinong Amerikano ang humimok kay Aguinaldo na pumanig sa kanilang grupo? a. 1898 d. Hunyo 13. Benito Legarda Next b. July 25. Felipe Calderon d. 1898 4. Gregorio Araneta c. July 26. Almirante Montojo 3. Hunyo 14. 1898 c. Sino ang nahalal na pangulo ng Kongreso sa Malolos? a. Gob. Kailan opisyal na ipinahayag ng Espanyol ang kanilang pagsuko sa Amerikano at Pilipino? a. Pedro Paterno Content back . 1898 b. Kailan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas? a. Oktubre 1897 2. Agosto 1897 d. July 27. July 24. 1898 c. Gen. Jaudenes b. 1898 b. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa sasumusunod na katanungan. Aguinaldo ang Republika ng Biak na Bato. Hulyo 1897 c.

V. Isulat sa guhit ang ating pambansang awit. Panuto: Alam mo ba ang liriko ng ating pambansang awit? Sa ibaba makikita ang mga guhit. _________________________________ Sinulat ni:_______________________ Himig ni:________________________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______ Content back .

ANG DIGMAANG PILIPINO-AMERIKANO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Matukoy ng tunay na hangarin ng mga Americano sa Pilipinas. Pag-isipang mabuti. 2.Aralin 18. PAGSASANAY Panuto: Bigyan ng kahulugan/ salita ang bawat titik ng salitang AMERIKA batay sa iyong pananaw. Maipaliwanag ang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Amerikano. Madama ang pagiging matatapang ng mga Pilipino upang muling makamit ang kalayaan I. A____________________________________________________________ ______ M____________________________________________________________ ______ E____________________________________________________________Next _______ back ContentNext . 3.

SANHI BUNGA Next Content back . Isulat sa loob ng tsart ang iyong sagot. Panuto: Ibigay ang sanhi at bunga ng Digmaang Pilipino.II.Amerikano mula 1901-1903.

Panuto: Hanapin sa hanay B ang tugmang kasagutan sa Hanay A. Namuno sa Digmaang PilipinoAmerikano sa Ilo-ilo. Sundalong Amerikano na nagpapatrolya sa lugar nang mangyari ang palitan ng putok _____5. Next Content back . Heneral Elwell Otis b. Colonel Francisco Roman _____9. Sundalong Pilipino na alalay ni Antonio Luna./Pedro Paterno h. Pilipinong heneral na huling sumuko sa mga Amerikano. c. _____7. Wesley Meritt e. Wiilie Grayson i. Martin Delgado g. Treaty of Paris _____2. _____3. Kasunduang naging dahilanng pagwawakas ng digmaang Espanyol.Amerikano. isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang HANAY A _____1. HANAY B a. Antonio Luna f. Simeon Ola j. Naging unang Amerikanong Gobernador Militar sa Pilipinas. Naging dahilan ng pagwawakas ng unang Republika ng Pilipinas. Namuno sa pagsalakay sa mga Amerikano na nasa Binondo at Tondo. Ipinalit kay Apolinario Mabini bilang Pangulo ng Gabinete.III. _____4. _____8. Nagsampa ng kaso kay Aguinaldo Tungkol sa pagkakaaresto at pagkakabilanggo ng 5 Amerikano. _____6. Colonel Frederick Funston d. _____10.

Panuto: Sagutin ang mga katanungan. Saan saang lugar lumaganap ang digmaang Pilipino. 1. Paano nagsimula ang digmaang Pilipino.Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ ____________________ Content back .Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________ 2.IV.

Anu.3. Antonio Luna? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5. Sino ang pumatay kay Hen.ano ang naging bunga ng digmaan? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ . Paano nilabanan ng mga Pilipino ang pangkat ng mga Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4.

Matukoy ang kalagayan ng pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas sa ilalim ng pamahalaan ng America 3. Next back ContentNext . Panuto: Ilagay sa loob ng bilog ang pagkakaiba at ang pagkakahalintulad ng pamahalaang sibil at pamahalaang militar na itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas. Madama ang tunay na kalayaan ng bansa sa kasalukuyan PAGSASANAY I. Masuri ang nakatagong layunin ng mga amerikano sa ating bansa 2.Aralin 19 ANG PAMAMAHALA NG AMERIKA SA PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1.

PAMAHALAANG SIBIL PAMAHALAANG MILITAR Next Content back .

Komisyong Taft ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 3. Panuto: Bigyan ng maikli ngunit mabisang paliwanag ang mga sumusunod: 1.II. Komisyong Schurman ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 2. Batas Jones 1916 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Next ____________________________ Content back .

Pamahalaang Militar ____________________________________________________________ Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ .Duffie ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 6.Cutting ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 5. Batas Hare.4.Hawes.Mc. Batas Tydings. SALIGANG BATAS 1935 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 7.

Benevolent Assimilation ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ . Pamahalaang Sibil ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 9. Pamahalaang Commonwealth ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 10.8.

4. _________________________________________ 4-9. ________________________________________ 8. ________________________________________ 2.IV. Quezon sa panahon ng Commonwealth. _________________________________________ 9. _________________________________________ Next Content back . Mga Programa ni Pang. ________________________________________ 5. ________________________________________ 6. Panuto: Ibigay ang mga hinihinging impormasyon. 1-3. Mga Patakarang Ipinatupad ng Estados Unidos sa Pilipinas. _________________________________________ 3. 1. ________________________________________ 7.

10-15. _____________________________________________ __ 11. _____________________________________________ __ 12.ibang salik at aspekto ng pamayanang Pilipino. 10. _____________________________________________ __ 13. Mga pagbabagong dulot ng mga patakaran at batas sa iba’t. Next _____________________________________________ Content back __ .

Magbalik tanaw sa karumal-dumal na sinapit ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapones 3. Panuto: Malaki ba ang naging kaugnayan ng bansang Hapon sa Pilipinas? Isulat sa ibaba ang mga pagbabagong naganap sa Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Matukoy ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig.Aralin 20 ANG PANANAKOP NG JAPAN Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. PAGSASANAY I. Maisa-isa ang tunay naa hangarin ng mga hapones sa pagsakop sa Pilipinas 2. Next back ContentNext .

3. AMERIKANO 1. HAPONES Next Content back . 10. Panuto: Isulat sa Loob ng tsart ang iba’t –ibang katangian ng Amerikano at Hapones. 7.• II. 5. 9. 6. 8. 4. 2.

Bakit nasangkot ang Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ ____________________ 2. 1.III. Anu-ano ang layunin ng mga Hapones sa pananakop sa Pilipinas? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Next _____________________________________________ Content back . Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

Ano ang pagkakaiba ng unang Republika sa ikalawang Republika ng Pilipinas? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4. Paano pinamahalaan ng mga Hapones ang bansang Pilipinas? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5.3. Ano ang kalagayan ng kabuhayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones? ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ .

Pinuno ng HUKBALAHAP. King c. HANAY A __________1. Pangulo ng Ikalawang republika.Luis Taruc d.Jose P. Laurel b. __________3.IV.Abucay Line e. Douglas Mac Arthur Next Content back . __________5.Heneral Edward P. Panuto: Hanapin sa HANAY B ang mga kasagutan sa HANAY A. isulat ang titik ng tamang sagot. __________4. Salaping papel ng mga Hapones. Commander ng pwersa ng ESSAFE sa Bataan. Depensa sa Bataan. HANAY B a.Mickey Mouse Money f. __________2.

V. back DEATH MARCH ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Next . Panuto: Gumawa ng reaksyon tungkol sa DEATH MARCH na naranasan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa kamayContent ng mga Hapones.

4. Content .Kabanata III Ikatlong Republika ng Pilipinas Layunin: 1. sa pamumuno ng mga pangulo ng Ikatlong Republika. Tungo sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Maipabatid sa mamayang Pilipino ang pagsisikap ng mga pangulo sa pagpapaunlad Back ngng ekonomiya ng bansa. Mabatid ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagtamasa ng kalayaaan. 3. 2. Mailahad ang mga programang inilunsad ng mga pangulo ng Ikatlong Republika. Matukoy ang naging epekto ng mga mananakop sa kalagayang pang ekonomiya ng Next bansa. 5. Matalakay ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa.

Aralin 21 PAGPAPALAYA SA PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ back Content Next Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Masuri kung paano bumangon ang bansang Pilipinas pagkatapos ng pananakop ng Hapon 2. Bayan Ko ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ . Panuto Alam mo ba ang liriko ng kantang Ang Bayan Ko? Isulat ang liriko ng kanta sa ibaba. PAGSASANAY I. Bigyan ito ng interpretasyon. 3. Mapahalagahan ang pagtulong na ginawa ng mga Amerikano upang muling makabangon ang Pilipinas. Mabatid ang naging pinsala ng Ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas.

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paanong nakabangong muli ang Pilipinas sa trahedya ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________ 2. Kailan nagwakas ang digmaan? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________ back Content Next . 1.II.

Anong bansa ang nanguna sa pagtulong sa Pilipinas upang makabangon sa pinsalang dulot ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ 5.ano ang naging epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ back Content Next . Ano ang kabutihang naidulot ng pagbabalik ng pamahalaang Commonwealth sa mga Pilipino? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ 4.3. Anu.

Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. RFC 3. ACCFA 6. Mabatid ang mga pagbabagong naganap sa Ikatlong Republika. 1. Maisa-isa ang mga ambag ng mga pangulo ng Ikatlong Republika sa pagbangon ng Pilipinas. ASEAN Next Content back . Panuto: Ibigay ang kabuuan ng mga sumusunod na ACRONYM. HUKBALAHAP 4. FACOMA 8. 2. PAGSASANAY I. PACSA 5. 3. EDCOP 9. Madama na ang bansang Pilipinas ay isang malayang bansa. JUSMAG 2. SEATO 10.Aralin 22 IKATLONG REPUBLIKA. NARRA 7.

4.II. Next Content back . 2. 6. 3. Panuto: Punan ang tsart ng mga hinihinging impormasyon. 5. PANGULO NG IKATLONG REPUBLIKA MGA PROGRAMANG IPINATUPAD 1.

Garcia ay kilala sa programang _____________. Si Pang. Ang__________ay programa sa lupa ni Pangulong Aquino na naglalayong magkaroon ng mahusay na pangangasiwa sa pangagrikuturang sakahan sa Pilipinas. back Content Next . Diosdado Macapagal upang maitaguyod ang pagtutulungang pampulitika. 5. Ang_________ ay itinatag ni Pang. Ang pangulo na tinaguriang idolo ng masang Pilipino ay __________. 9. Itinatag ang SEATO noong__________. Panuto: Ilagay sa patlang ang tamang sagot upang mabuo ang pangungusap. Si Manuel Roxas ang __________ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. 4. 2. 8. Carlos P. pangkabuhayan at pangkultura ng ating bansa. Ang Batas _________ ang nagbibigay ng pantay na karapatan sa mgaPilipino at Amerikano na linangin ang likas na yaman ng Pilipinas 3. 7. Si __________ ang naglipat ng petsa ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan. 1. Ang pangalawang pangulo ni Ramon Magsaysay ay si__________. 6. 10.III. Si__________ ang pangunahing lider ng HUK.

IV. Pagkatapos maisulat ang pangalan ng mga presidente. pumili ng isa sa kanila na labis mong hinangaan. Panuto: Isulat ang pangalan ng mga presidente ng Ikatlong Republika ng Pilipinas sa bawat bilog. Ipaliwanag. Ang Aking Napili IKATLONG REPUBLIKA Next Content back .

Mapahalagahan ang naidulot ng ng Edsa I at Edsa II sa mga mamayang Pilipino. ang mga mag-aaral ay inaasahang magpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan.Kabanata IV Ika-apat Republika ng Pilipinas Next Back Content Layunin: Matapos mapag-aralan an g Kabanatang ito. 5. Matukoy ang sanhi at epekto ng Batas Militar sa bansang Pilipinas. 2. Maipaliwanag ang dahilan sa pagkakaluklok ng kauna-unahang babaeng president sa Pilipinas. Matalakay ang kaibahn ng Ikatlong republika sa Ika-apat na republika. 4. 1. Mailahad ang mga dahilan ng pagsalungat ng mga kawani ng gobyerno sa umiiral na pamahalaan. 3. .

Pagsuspindi ng Writ of Habeas Corpus sa buong bansa ___4. Labanan sa Tulay ng Mendiola ___6. Matukoy ang kalagayan ng bansa sa unang yugto ng pamunuang Marcos. Pagtatatag ng Moro National Liberation Front (MNLF) B A. 3. Isabela ___3. 1972 C. 1968 F. PAGSASANAY I. A ___1. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa pangangatuwiran.Aralin 23 PANGASIWAAN NI PANGULONG MARCOS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 1969 E. Panuto: Ilagay ang titik ng tamang kasagutan sa mga patlang bago ang bilang. 1971 D. Pangyayari sa Digoyo. Pagkatatag ng Barrio SelfDefense Unit (BSDU) ___5. Enero 1970 B. 2. Maunawaan ang kahalagahan ng tianatamasang kalayaan ng bansa. Itinatag ang New People’s Army (NPA) ___2. Setyembre 1970 back Next Content . Pagbomba ng Plaza Miranda ___7.

II. Panuto: Ibigay ang katumbas na salita o grupo ng mga salita na hinihingi ng bawat bilang. “Ang pangunahing programa ng Pamahalaang Marcos” 1. L 3. P 2. E 4. Ipaliwanag ang bawat isa. D 5. S - Next Content back . G 6. E 7.

“Ang bansa ay maaaring maging dakilang muli. 1. “Hindi napansin ang pagpapaunlad ng Mindanao na tinaguriang Pook ng Pag-asa. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod.III.” ___________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2.” ___________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next Content back .

Panuto: Ibigay ang kabutihan at di-kabutihang dulot ng Batas-militarna ipinatupad ni Pangulong Marcos sa bansa BATAS MILITAR KABUTIHAN DI-KABUTIHAN Next Content back . PAGSASANAY I.Aralin 24 PILIPINAS SA ILALIM NG BATAS MILITAR Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Masuri ang epekto ng pagpapatupad ng Batas Militar. 3. Maunawaan ang kahalagahan ng ng kalayan ng isang bansa. Matukoy ang kalagayan ng bansa sa panahon ng batas militar. 2.

__________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2.II. Proklamasyon Bilang 2045 __________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ back Content Next . Marcos. __________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Ilarawan ang Bagong Lipunan. Ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Batas military sa isang pangulo. 1. bilang isang pamahalaan noong panahon ni Pang. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod.

Aralin 25 PAKIKIPAGLABAN PARA SA DEMOKRASYA. Ang mapayapang pagtitipun-tipon ng mga pari. Masuri ang mga pangyayaring nagbigay daan upang mapanumbalik ang demokrasya sa Pilipinas. rally at demonstrasyon ni na nagluklok kay Pang. Corazon Aquino bilang pangulo ng bansa. madre. Taon ng kamatayan ni Sen. Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. at ng iba’t-ibang sektor ng lipunan upang mapatalsik sa pwesto si Pang. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: _____1. Madama ang kahalagahan ng EDSA People Power 1 sa pagpapanumbalik ng kalayaan ng bansa. _____2. Kondisyon ng IMF upang masukat ang tiwala ng taumbayan sa pamahalaang Marcos. 2. Ministro ng Tanggulang pambansa na nanguna sa People Power I. boykot. _____4. Next back ContentNext . Masabi ang mga makasaysayang kaganapan sa bansa matapos ang People Power I. _____5. sundalo. _____3. Benigno “Ninoy” Aquino. pag-aaklas. PAGSASANAY I. 3. Marcos. Mapayapang rebolusyon.

Panuto: ACRONYM. IMF 3. COMELEC 4. KBL 6. RAM 8. NAMFREL 5. EDSA 2.II. 1. CDC Next Content back . AFP 7. Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra.

Unang araw.III. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Next _______________________________ Content back . ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikatlong araw. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikalawang araw. Panuto: Isa-isahi ang mga mahahalagang pangyayari sa apat na araw na pakikibaka ng mga Pilipino sa pagpapanumbalik ng Demokrasya ng bansa noong Pebrero 1986. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikaapat na araw.

Aralin 26 PAMAHALAANG CORAZON AQUINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. ConCom 6. DOLE 7. CARP Next back ContentNext . 3. 1. POEA 5. PCGR 2. PAGSASANAY I. BSP 3. Panuto: Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra. CHR 4. GNP 10. APT 8. DECS 9. Maisa-isa ang iba’t-ibang kautusang ipinatutupad sa bansa sa ilalim ng Batas Militar. Ipaliwanag ang bawat isa. Makita ang malaking pagbabago sa bansa mula sa Pamahalaang Marcos hanggang sa Pamahalaang Aquino. Mapahalagahan ang demokrasya sa bansa. 2.

b. B Jose W. PCGR ___5. e. Komisyong Konstitusyunal ___2. d. Ilagay ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang. PCGG ___3. NDF a. PCHR ___4. A ___1.II. Diokno Jovito Salonga Satur Ocampo Luis Villafuerte Cecilia MuñozPalma Next Content back . c. Panuto: Hanapin sa hanay B ang akmang sagot.

back Content Next III. Proklamasyon Bilang 9 _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________________________________ . Panuto: Ipaliwanag ang sumusunod. 1. Proklamasyon Bilang 3 _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________________________________ 2.

RAMOS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 2. 3. Masuri kung paano pinaunlad ni Pang.Aralin 27 PANGULONG FIDEL V. PAGSASANAY I. Panuto: Sa pamamagitan ng semantic web. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa paggawa ng semantic web. Ramos. Matukoy ang mga layunin ng programa ni Pang. Sandigan ng Pamahalaang Ramos Sandigan ng Pamahalaang Ramos Next Content back . ibigay ang hinihinging impormasyon. Ramos ang bansa sa panahon ng kanyang pamumuno. 1.

Layunin ng Pilipinas 2000 Layunin ng Pilipinas 2000 Next Content back .2.

Batayan ng Philippines 2000 Next Content back .C.

Layunin ng pakikipag-agnayan sa ibang bansa Layunin ng pakikipagugnayan sa ibang bansa Next Content back .D.

4. 3. 2. SPCPD ARMM CIDSS ASEAN APEC Next Content back . Panuto: Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra 1. 5.II.

National Commission for Culture and Arts. Parangal para sa mga mahuhusay na manunulat ng maikling kwento. Laya Carlos Palanca Sr. Amado V. 1.A. 3. Hernandez Damian Domingo R. 2. 2. 5.back Aralin 28 JOSEPH ESTRADA. Maunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral ng Sining at Kultura ng Pilipinas. Award PEZA Edgardo Reyes Angat Pinoy 2004 RAIC’s . Nagkamit ng Republic Cultural Heritage Award. Makilala ang iba’t-ibang personalidad na nagbigay buhay sa Sining at Kultura ng Pilipinas. Nangungunang programa ni Pangulong Estrada sa kanyang pamamahala. 7356 Juan C. Ama ng Sining Pilipino. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa mga katanungan nasa ibaba. PAGSASANAY I. KULTURA AT SINING Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Content Next Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 4.

Panuto: Punan ang nawawalang detalye sa mga naging programa ng Angat Pinoy 2004.II. Angat Pinoy 2004 Agricultural and Fisheries Modernization Act Next Content back .

Iskultura i. A 1.Liwayway 3. pahayagan at telebisyon 7.Ramon Santos 6.III. Panuto: Hanapin sa hanay B ang akmang sagot.Pagpipinta f.FAMAS 4.Bienvinido Santos Next Content back .Sa Ngalan ng Ina 5.Literatura c.Carlos Palanca award B a.Jose Blanco 8. Literaturang Ingles j. Sayaw g.radio. Ilagay ang tamang sagot bago ang bilang.bahay-kubo 2.Alice Reyes 9. Magasing Tagalog k.Media h.Sine e.Arkitektura b.Musika d.Luis Ac-ac 10.

5. 4. Matukoy ang mga tungkuling dapat gampanan ng pamahalaan para sa mamayang Pilipino. Mapaliwanag ang kahalagahan ng Estado. Back Next . Mabatid ang mga karapatan at tungkulin ngma mamayang Pilipino. Mailahad ang mga bumubuo sa isang Estado ng bansa. 3. 2. Mapahalagahan ang mga alituntunin ng bansa bilang patnubay sa pagkakaroon ng maayos at matiwasay na bansa.Kabanata V Pamahalaan Content Layunin: 1.

3. buuin ang mga element ng isang etado. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa paggawa ng organizational chart. PILIPINAS ESTADO Next back ContentNext .Aralin 29 ANG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Maipaliwanag ang istruktura ng estado ng Pilipinas. Panuto: Sa pamamagitan ng organizational chart. 2. Maibigay ang kahulugan ng estado. PAGSASANAY I.

II. Panuto: NASYON VS. NASYON ESTADO Next Content back . ESTADO: Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng nasyon sa estado.

Panuto: Tukuyin ang salitang ipinahahayag ng mga sumusunod. 3. Matukoy ang pagkamamamayan ng mga Pilipino. Kapangyarihan ng bansa estado na kilalanin ng iba pang bansa ang kanyang kalayaan. PAGSASANAY I. Next Content back . nagtatamasa ng kapangyarihang maging Malaya at may pamahalaang sinusunod.Aralin 30 KONSEPTO NG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Tumutukoy sa mamamayan ng isang lugar. Maunawaan ang kahalagahan ng Estado. 2. Matukoy ang konsepto ng estado. Lupon ng mga tao na may ganap na dami. 2. pinagkukunan ng ikabubuhay. 3. 4. Permanenteng lugar na may hangganan ng tnitirhan. at may isang pamahalaan. na naninirahan sa isang teritoryo. 1.

Pagiging mamamayan ayon sa pagkapanganak. 8. Grupo ng mga tao na may magkakaparehong kulturang pinanggalingan. Pagiging mamamayan ng isang dayuhan sa pamamagitan ng pag-ampon ayon sa itinadhana ng batas. Kapangyarihang mapangalagaan ang kalayaang maging estado sa loob ng bansa. Kapangyarihan ng estado na magpatupad ng batas tungo sa pagiging Malaya ng isang estado. Pagiging mamamayan batay sa lugar kung saan ipinanganak. 6. 10. 7.5. Next Content back . 9.

______4. A.II. dagat teritoryal. ______3. Ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas ng 1987 ay binubuo ng… ______5. Ang mga mamamayang Pilipino ay… ______1. 1973 at pinili ang pagiging Pilipino nang siya ay 21 taong gulang na. kapuluang Pilipinas ______6. iba pang teritoryo na kung saan ipinatutupad ang kanyang soberanya ______7. Panuto: TAMA O MALI. ______2. naging mamamayan ng Pilipinas dahil sa pagdulog sa hukuman. Content back . ilalim ng dagat at ng lupa na napapaloob sa Next bilang 5 at 6. Isulat kung tama o mali. kalawakan at karagatang katapat ng nasa bilang 5 at 6 ______8. ang mga taong naging mamamayan ng Pilipinas noong ang 1987 Saligang Batas ay ginawa. ang ama at ima ay mamamayan ng Pilipinas. B. ipinanganak na may Pilipinong ama bago dumating ang ika-17 ng Enero.

Aralin 31 TEORYA TUNGKOL SA PINAGMULAN NG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. B. 2. 4. PAGSASANAY I. 5. Panuto: Isaisahin ang hinihingi ng bawat bilang. Mga karapatan ng isang Estado 1. Mga layunin ng Estado 1. 5. 2. Maipaliwanag ang iba’t-ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng estado. 3. 2. 4. Maibigay ang mga layunin ng isang estado. 3. Maibigay ang kahalagahan ng karapatan ng isang estado. Next Content back . 3. A.

II. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod.
1. Teoryang Divine Right.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Social Contract
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Instinctive Theory
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ Next
Content back

4. Pangangailangan at pwersa
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Pangkabuhayan
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Patriyarkal at Matriyarkal
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Ebolusyon
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ Next
________________________________________________________________
Content back

Aralin 32
ANG SALIGANG BATAS NG PILIPINAS
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

LAYUNIN:
1. Mauri ang iba’t-ibang anyo ng Saligang Batas ayon sa kanyang katangian.
2. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa pangangatuwiran.
3. Masabi ang kahalagahan ng Saligang Batas.

PAGSASANAY
I. Panuto: Ibigay ang mga katangian ng iba’t-ibang uri ng Saligang Batas.
Uri

Katangian

1. Demokratiko, Autokratiko,
Sosyalista.
2. Nakasulat o Di-nakasulat
3. Nababagay sa pangyayari
4. Hindi pabagu-bago
5. Ipinagkaloob ng pinuno

Next
Content back
Next

1._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Next Content back . Panuto: Mga bahagi ng nakasulat na Saligang Batas._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.II. Ipaliwanag._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

Next Content back . Matukoy pinagmulan ng Saligang Batas ng Pilipinas . Panuto: Gumawa ng Timeline tungkol sa ebolusyon ng Saligang Batas ng Pilipinas. Mahasa ang kasanayan sa pagsusunod-sunod ng pangyayari.Aralin 33 EBOLUSYON NG SALIGANG BATAS NG PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 3. Maipaliwanag ang kahalagahan ng Saligang Batas ng Pilipinas. Isulat ito sa loob ng kahon na nasa ibaba. PAGSASANAY I. 2.

1973 1987 Next Content back . 1987: Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Saligang batas ng 1973 at ng saligang batas ng 1987.II. Panuto: 1973 vs.

3..-8 243 3. 3 !53.3..' !.3 5..9 .3:94 8:.9 .9. 5708/0390 3 .3..8:.3 5.9 -4 !.3 3 2..3 5. 3.5 %  #!& %  %%  . 8.3.. 33. -.943 #05:-.3. .8 8. 5708/0390 5:2 3 8.548 2. .3 3 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful