Next

Back
Content

Mga Manunulat

JESSA B. ACELAJADO
ANGELITO P. MAGTIRA
EDWIN M. CANIETE
Gurong Tagasuri

Prof. Amelia S. Bobadilla
Mr. Estanislao A. Ramos
Gurong Tagapayo

Mr. For – Ian V. Sandoval

Pananaw/Bisyon

Next
Back

Isang pangunahing unibersidad sa
CALABARZON na nagbibigay ng
pagkakataon
para
sa
mga
programang pang-akademiko at
kaugnay na serbisyo bilang tugon sa
mga pangangailangan ng Pilipinas at
ng pandaigdigang ekonomiya lalo’t
higit sa mga bansang Asyano.

Content

Content
back

Misyon

Next

Ang Unibersidad ay magsisilbing sentro ng
agrikultura , Pangisdaan , Panggubat ,
Agham , Enhenyeriya , mga teknolohiyang
Industriyal , Edukasyonng pangguro ,
teknolohiyang
pangkabatiran
/
Pangkaalaman at iba pang kaugnay sa
larangan ng Sining at Agham. Ito ay
magsisilbing sentro ng Pananaliksik at
Ekstensyon sa kanyang mg larangan ng
mga espesyalisasyon.

ang dalubhasaang Pang-edukasyon ay may pag-akong linangin ang buong kakayahan ng mag-aaral sa pagkakaroon ngb kaalaman . kahandaan sa mga hamon at oportunidad para sa pandaigdigang kompetisyon. .Content Tunguhin back Next Sa Pagsasakatuparan ng pananaw at misyon ng Unibersidad. kasanayan at wastong pag-uugali sa pagtuturo at kaugnay na larangan upang mabisang makatugon salumalaking bilang ng pangangailangan .

. Magtaguyod ng kultura at pampalakasan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programang pangkomunidad. Mapalakas ang kakayahan ng bawa’t guro at mag-aaral sa pamamagitan ng pakikilahok sa Pananaliksik .Mga Layunin Content Ang Kolehiyo ng Eduksasyon ay magsusulong ng mga sumusunod na layunin: back Next 1.Magkaloob ng mga pangunahing kurso para sa Edukasyong Pansekundarya. 5. Maglaan n kaugnay na prigrama na magpapalakas at magdaragdag ng kaalaman nat kasanayan ng mag-aaral para sa pandaigdigang kompetisyon. 6. 2.Maglaan ng Edukasyong Pangsekundarya na nakapokus sa programa na Agham Pambokasyonal at Pang-Agrikultural. 4. 3. Ekstensyon at Gawaing Pangkomunidad.Linangin ang angking kabuuan ng mga mag-aaral kung paguusapan ay kaalaman at kasanayan sa larangan ng dalubhasaan.

mula sa pagpili. Ang Educational Technology 2 ay 3 yunit na kurso para ipakilala ang tradisyunal at makabagong teknolohiya para sa pagpafasiliteyt nang makabuluhan at epektibong paraan ng pagkatuto kung saan ang mga mag-aaral ay inaasahang makapagpamalas ng isang malawak na pagkaunawa sa kaligiran. Ang mga mag-aaral ay binigyan ng wastong gabay at tulong ng mga piling guro ng Dalubhasaan. serye ng 2004. paglalapat at pagpoprodyus ng iba’t ibang uri ng teknolohiyang pang-edukasyon. .Content PAUNANG SALITA back Next Ang biswal na presentasyong ito na pinamagatang “KASAYSAYAN NG PILIPINAS (SANAYANG AKLAT SA ARALING PANLIPUNAN PARA SA UNANG ANTAS NG SEKUNDARYA)” ay bahagi ng mga pangangailangan sa Educational Technology 2 sa ilalim ng binagong Kurikulum sa Edukasyon batay sa CHEd Memorandum Order (CMO)-30. produksyon at paggamit ng angkop na teknolohiya sa pagsasagawa ng sanayang aklat na ito.

RAMOS Modyul Konsultant LOVITA G. ang mga mag-aaral kasama ang kanilang mga tagapayo ay nakagagawa at nakapagde-develop ng iba’t ibang uri ng alternatibong kagamitang panturo.Sa tulong na rin ng kompyuter. FISCAL Kritiko sa Filipino FOR-IAN V. BOBADILLA Modyul Konsultant ESTANISLAO A. lalung-lalo na ang internet. AMELIA S. Ang ganitong uri ng gawain ay nagbibigay ng hindi malilimutang karanasan para sa mga mag-aaral sa edukasyon. bilang mga guro sa hinaharap. CHAVEZ Dekana ng Edukasyon Content back Next . lalung-lalo na sa paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo. Ang output ng pagsusumikap ng pangkat ay maaaring magsilbing pananaliksik ng Pamantasan sa pagbibigay ng epektibo at de-kalidad na edukasyon. Ang bawat aralin at gawain na nakapaloob sa sanayang aklat na ito ay maaari ring magsilbing karagdagang sanggunian para sa mga guro at mga mag-aaral sa sekundarya. SANDOVAL Kompyuter Instraktor LYDIA R.

sa tulong na kanilang ipinagkaloob upang maisakatuparan ang gawaing ito. Sa kanilang mga suhestiyon at opinyon upang maging mas maganda ang kalalabasan ng Module na ito. Kina Prof. Estanislao Ramos.Pagkilala Nais iparating ng mga may-akda ang kanilang taos puso at walang hanggang pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng proyektong ito. ang Dekana ng Dalubhasaan ng Edukasyon sa kanyang walang humpay na pagsuporta. ang kanilang Module Consultant. Lydia R. Corazon San Agustin at G. Sa kanilang mga tagapayo na sina Dr. Amelia Bobadilla at G. For Ian Sandoval sa kanilang walang sawang paggabay sa mga sumulat tungo sa ikagaganda at ikatatagumpay ng proyekto. Kay Gng. Content back Next . Chavez.

Sa mga kaibigan ng mga awtor. tungo sa ikadadali at ikatatagumpay ng proyekto. Sa buong klase. Content back Next MGA MAY-AKDA . Higit sa lahat. sa ibinibigay nilang lakas ng loob upang maging matagumpay ang proyekto.Sa kani-kanilang pamilya sa patuloy na pagsuporta sa mga sumulat. sa kanilang patuloy na pagsuporta at sa tulong na kanilang ipinagkakaloob. BSEd II-2. pinansyal at moral. Sa mga natatanging indibidwal na nagsilbing inspirasyon sa mga may-akda upang matapos at maisakatuparan ng maayos ang workbook na ito. sa Panginoong Lumikha na nagbigay ng talino at lakas ng pangangatawan sa mga sumulat upang magawa ang workbook.

back TALAAN NG NILALAMAN Pabalat VMGO Paunang Salita Pagkilala Talaan ng Nilalaman Kabanata I – Panimula ng Bansa Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 5 – Islam Kabanata II – Pananakop at Paniniil Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 9 – Balangkas at Pamamaraan ng Pananakop Next .

Content Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 16 – Ekonomiyang Kolonyal Aralin 17 – Ang Pagwawakas ng Paghahari ng Espanyol Aralin 18 – Ang Digmaang Pilipino-Amerikano Aralin 19 – Ang Pamamahala ng Amerika sa Pilipinas Aralin 20 – Ang Pananakop ng Japan Kabanata IIII – Ikatlong Republika ng Pilipinas Aralin 21 – Pagpapalaya sa Pilipinas Aralin 22 – Pamamahala ng Ikatlong Republika Kabanata IV – Ika-apat na Republika ng Pilipinas Aralin 23 – Ang Pamamahala ni Pangulong Marcos Aralin 24 – Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar Aralin 25 – Pakikipaglaban para sa Demokrasya Aralin 26 – Pamahalaang Corazon Aquino back Next .

Content Aralin 27 – Pangulong Fidel Ramos Aralin 28 – Joseph Estrada.Pamahalaan Aralin 29 – Ang Estado Aralin 30 – Kosepto ng Estado Aralin 31 – Teorya sa Pinagmulan ng Estado Aralin 32 – Ang Saligang Batas ng Pilipinas Aralin 33 – Ebolusyon ng Saligang Batas Mga Pinagkunan Tungkol sa May-akda back Next . Kultura at Sining Kabanata V .

3. 4.Kabanata I PANIMULA NG BANSA Layunin: Matapos mapag-aralan an g Kabanatang ito. Mabatid ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan ng pilipinas. 2. 1. Mapahalagahan ang kulturang Pinagmulan ng lahing Pilipino. Matalakay ang mga Teoryang pinagmulan ng lahing Pilipino. ang mga mag-aaral ay inaasahang magpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan. back Content Next . Mapahalagahan ang likas na yamang tinataglay ng Pilipinas. Mapaliwanag ang sanhi ng pagkahati-hati ng mga rehiyon sa Pilipinas. 5.

Aralin 1 PAG-AARAL NG KASAYSAYAN Pangalan:_______________________ Taon/Seksyon:___________________ Layunin: 1. Mapahalagahan ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Maipaliwanag ang mga teorya ukol sa lahing pinagmulan ng mgaPilipino. Petsa:_____________ Marka:___________ Matukoy ang pinagmulan ng lahing Pilipino. 3. WORD PUZZLE Dote B N A P A D I S O P A O D O T E Y T P A R B T K A W A M I T T A E I B A R O N A T T O T I I E O T D Taong Tabon E G R I L S Y L A Y Pintados R N Y L A A M U D O Neolitiko Y O A O R S M T O N S A A E G A U I S G M T N N E M M T L I Baro Mummy Teorya Asia Masa Alibata Timawa Barter Sidapa Patadyong Titulo back Content Next . 2.

____________________________________________________ ____________________________________________________ 8. 7. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 4-6 Tatlong uri ng lipunan na umiral noong sinaunang panahon. Panuto: Isa-isahin ang mga tinatalakay sa bawat katanungan. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 10. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 9. 1-3 Teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas.II. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 7-10 Magbigay ng mga disiplinang panlipunan na may kinalaman sa pag-aaral ng kasaysayan. 1. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________ ____________________________________________________ back Content Next . 4. at bigyan ng maikling paliwanag ang bawat isa.

PAGSASANAY I. Tawag sa hangin na nagmumula sa Hilagang silangan ng Pilipinas. 2. Mabatid ang hangganan at kabuuan ng teritoryo ng bawat rehiyon sa bansa. Hugis o korte ng bansang Pilipinas. _____8. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan . Isla na matatagpuan sa dulong hilaga ng Pilipinas.Aralin 2 TERITORYO/HEOGRAPIYA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Layunin: 1. Mapahalagahan ang teritoryo ng bansa. _____7. _____1. Petsa: ____________ Marka: ___________ Maipaliwanag ang heograpiya ng Pilipinas. Isla na matatagpuan sa dulong timog ng Pilipinas. _____3. _____10. _____2. Anyo ng tubig na naghihiwalay sa Pilipinas atTaiwan. Tawag sa hangin na nagmumula sa Timog silangan ng Pilipinas. Kabuuang lawak ng kalupaan ng Pilipinas. _____5. _____9. back Content Next .Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. Anyong tubig na matatagpuan sa Silangang bahagi ng bansa. 3. _____4. _____6. Tinatayang bilang ng isla sa Pilipinas. Bilang ng rehiyon sa bansa.

__6. Malaki ang ipekto ng heograpiya sa pamayanan at sa buhay ng tao. Ang pangunahing sanhi ng kahirapan ng bansa ay ang sistema ng pulitika nito. Sa Rehiyon III matatagpuan ang pinakamalaking pinagkukunan ng palay sa bansa. __9. __7. Ang Kasunduan sa Paris noong 1898 ay nagtakda na ang teritoryo ng Pilipinas ay ililipat ng Spain sa Hapon. __3. back Content Next . Matatagpuan ang Pilipinas saTimog silangang Asya. Ang Rehiyon ng Bicol ang pinakamalaking rehiyon sa bansa. Ang pagkakahati-hati ng rehiyon ng bansa ay dahil sapagiging arkipelago nito. __4. __5. __10. Ang klima sa Pilipinas ay tropikal. __1. Ang rehiyon II ang kinalalagyan ng pangbansang kapital ng Pilipinas. __2. __8. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M kapag ito ay di makatotohanan. Ang sektor ng agrikultura ang nagbibigay ng malaking kita sa bansa.II.

Panuto: Tukuyin kung sa anong rehiyon kabilang ang mga lugar na nasa Hanay A sa pamamagitan ng pagpili ng kasagutan mula sa Hanay B.Ilagay ang tiik ng tamang sagot sa patlang bago ang numero.San Juan ___2.CAR i.Surigao ___8.III.Apayao ___10.Romblon Hanay B a. Region IV-A h.Region III b.Maguindanao ___6. Hanay A ___1.Dagupan ___7.ARMM j.Region c.Quezon province ___3.Region e.Region V g.Region d.Sorsogon ___9.NCR f.Zambales ___4.Bukidnon ___5. Region IV-B back Content Next .

Ang lawa ay anyong tubig na naliligiran ng kalupaan. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di . nangangahulugan itong lupon ng mga isla.makatotohanan. Ang kapatagan ay mainam na panirahan at pagtamnam ng mga pananim. __4. __5. Petsa: ____________ Marka: ___________ Mabigyang kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa ibat ibang anyong tubig at anyong lupa Maipaliwanag ang pagkakaibaiba ng mga anyong lupa at anyong tubig sa bansa. Malalim na anyong tubig ang look na nagsisilbing daungan ng mga barko. __7. __1. __8. Kapag sinabing archipelago. Ang lambak ay malawak at patag na lugar sa itaas ng bundok. __3. __6. __9. Makitid ang daluyan at mabilis ang agos ng isang talon.Aralin 3 ANYONG TUBIG AT ANYONG LUPA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Layunin: 1. Ang talampas ay matatagpuan sa pagitan ng mga bundok na malapit sa dinadaanan ng ilog. PAGSASANAY I. __10. 2. Mabigyan ng kahalagahan ng anyong lupa at anyong tubig sa bansa. back Content Next . __2. Ang burol ay may taas na isang libong metro o higit pa. 3. Ang golpo ay anyong tubig na naliligid ng kalupaan. Halos naliligiran ng tubig ang ang tangway na nakausli sa karagatan.

____7. Bundok sa probinsya ng Quezon na pinaniniwalaang mahiwaga. Ang pinakamataas na talon sa bansa na isa rin sa pinagkukunan ng kuryente sa nito. ____6. back Content Next . Magandang tanawin na makikita saAlbay na kilala sa perpektong hugis nito.II. ____5. ____10. Pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Davao. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Nag-iisang isla na matatagpuaan sa lawa ng Laguna. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____3. ____4. ____1. Dito matatagpuan ang malawak na kapatagan. ____8. ____2. ____9. Tawag sa magagandang burol na matatagpuan sa Bohol. Pinakamalaking isla sa bansa. Isla na matatagpuan sa pinaka dulong bahagi ng Pilipinas sa Norte. Pinakamaliit na bulkan sa mundo na matatagpuan sa bansa. Tinaguriang pinakamalaking lawa sa bansa na matatagpuan sa Laguna.

a.000.000.000 b. May _____ na uri ng puno na matatagpuan sa enerhiya ng bansa. Masuri ang likas na yaman ng bansa.100 d. 3. Solar d.000 sq/km c.100 sq/km b. Hindi Kumbensyonal back Content Next .000 c. a. Philippine Mahogani d. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1. Hindi Kumbensyonal 5. a. Philippine Narra b. 30. Philippine Yakal c. Tawag sa pinagkukunan ng enerhiya ng nagmumula sa likas na yaman.251 sq/km d. Ito ang pinakakalimitang pinagkukunan ng enerhiya ng bansa.30. Hindi Natural c. Maipagmalaki ang likas na yaman ng bansang Pilipinas.300 sq/km 2. a. Geothermal b. Ang punong ito ay kilala sa pandaigdigan na kalimitang ini-export ng ating bansa. Hydroelectric c.000. a. Kabuuang ektarysa ng lupain sa Pilipinas.000. 3. Kumbensyonal d. Natural b. 2.Aralin 4 YAMANG LUPA AT YAMANG TUBIG Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Philippine Molave 3. Mapahalagahan ang tamang paggamit sa mga likas yaman ng bansa PAGSASANAY I.100 4. 30. 4.30. 4. 3.

Mountain Province d. a. Puerto Prinsesa d.Geothermal b. Bohol b. Tawag sa enerhiya na nagmumula sa mainit na singaw ng lupa. Romblon c. Palawan b. Thermal d. Buhi 7. a.6. a.Nonoc Surigao 9. Sinarapan d. Subah 8. Ang pinakamaliit na isda na matatagpuan sa bansa na napapakinabangan. Tawilis c. a. Kauna-unahang minahan ng langis sa bansa na matatagpuan sa Palawan. Palawan c. Cadlac Oil Field b. Nido Oil Field d. Puerto Oil Field c. Lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang pinakamalaking deposito ng Nikel sa Asya. Pandaca Pygmea b. Pandan Oil Field back Content Next . Biogas c. Lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang pinakamaliit na unggoy na kilala sa tawag na tarsier. Biomass 10. a.

Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. ____9.II.Probinsya sa bansa na kilala sa Lanzones Festival. ____2. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____6.Lugar sa Cavite na maihahalintulad sa Baguio. Sa lugar na ito matatagpuan ang sikat na sikat na underground river. Kilala ang lugar na ito sa tawag na City of Smile.Kilala ang Lukban Quezon sa makulay na festival na ito. Sa probinsya na ito matatgpuan ang sinasabing Center of the Marine Biodiversity. ____5. Pinakamatandang simbahan na ipinatayo ng mga Jeswita nong 1596. Isla na paboritong puntahan ng mga turista tuwing bakasyon na kilala sa maputi at malapulbos nitong buhangin. ____7. ____1. ____8.Matatagpuan dito sa lugar na ito ang pinakamatatamis na mangga sa bansa. ____10. back Content Next . ____3. ____4. Lugar sa Norte na tinaguriang City of Pine and Strawberries.

III. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ back Content Next . Ipaliwanag ang iyong magagawa kung paano ito mapapangalagaan. Panuto: Gumuhit ng isa sa magagandang tanawin sa bansa at isulat kung bakit ito ang iyong napili.

IV. back Content Next . Panuto: Gumuhit ng isang anyong lupa at anyong tubig at isulat kung anong kapakinabangan ang nakukaha natin dito.

____9. Kaunaunahang misyonero at iskolar na Muslim na nagpatayo ng Moske sa Sulu at Jolo. Ito ang tawag sa mahal na araw ng mga muslim. Matukoy ang pinagmulan ng relihiyong Islam. ____3. 2. kung saan itinuturo ang kultura ng mga Muslim at mga aral ng Koran. ____5. Kinikilalang diyos ng mga Muslim. Makita ang pagkaka-iba at pagkaktulad ng paniniwalang Islam sa ibang relihiyon. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. ____7. PAGSASANAY I. ____10.Tawag sa uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang sultan. Mga dayuhan na nagdala at nagpalaganap ng relihiyong islam sa bansa. back Content Next Next . Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. Banal na lungsod ng mga Muslim. Tawag sa tagasubaybay ni Muhammed at tagapayo ng Sultan. ____2. Dakilang mensahero ni Allah na nagtatag ng relihiyong Islam. ____6. ____8. Sinasabi na dito nagmula ang salitang Islam na nangangahulugang “Pananampalataya at Pagsuko ng sarili sa poong may kapal. ____4. Sitema ng edukasyon ng mga Muslim. ____1.Aralin 5 ISLAM Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Mabatid ang aral ng Relihiyong Islam. 3.

Isulat ang mga ito sa kahon na nasa ibaba. SULTAN back Content Next .II. Panuto: Ibigay ang mga katulong ng sultan sa pamamahala sa tungkuling panrelihiyon at pansilbi.

Panuto: Ibigay ang limang haligi ng Islam at ipaliwanag ang kahulugan ng bawat isa back Content Next .III.

__4.Ang pagiging Sultan ay maaaring manahin ng isa sa kamag-anak ng Sultan.Puro elementong halaman ang ginagamit na disenyo ng mga Tausug at Maranao sa kanilang mga sining. __8. Mahigpit na ipinag babawal ang pagkakaroon ng maraming asawa. _1. __10.IV. Kabilang na ditto ang Sulu at Mindanao. __7. Si Arkanghel Gabriel ang nagbigay ng mga aral na nakapaloob sa rebelasyon ni Muhammed. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di -makatotohanan. back Content Next . __3. __2.Sa pamilyang Muslim. __5.Taong 1211 ng lumaganap ang islam sa Pilipinas. __9.Pangunahing instrumentong pang musika ng mga Muslim ay Kulintang.Datu ang namamahala sa isang Sultanato.Sa Shariah nakapaloob ang kalipunan ng banal na kasulatan ng mga Muslim o Islamic law.Sa pamilyang Muslim ang babae ang siyang may kapang yarihang magdesisyon sa lahat ng bagay.Sumasamba ang mga Muslim sa mga Ispiritu. __6.

Matukoy ang kahalagahan ng relihiyong katolisismo na dinala sa bansa ng mga Espanyol sa pilipinas.Kabanata II Pananakop at Paniniil Layunin: 1. Matalakay ang epekto ng pananakop ng mga dayuahan sa buhay at kultura ng mga Pilipino. Mapukaw ang damdaming makabansa ng mga Pilipino. Content 5. Mailahad ang mga dahilan sa pagdating mg mga mananakop sa bansa. 3. Next 4. Mapahalagahan ang mga nagawa ng mga bayaning Pilipino. sa pagtamasa ng kalyaan Back ng bansang Pilipinas sa kamay ng mga mananakop. . 2.

Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____4.Aralin 6 SIMULA NG PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1.Tawag sa tigausig na ipinadadala ng hari ng Mexico sa Pilipinas upang magmasid ng kalagayan ng bansa.Tinatayang sa lugar na ito dumaong ang sasakyan nina Magellan. Nagbigay ng pangalang Isla Filipinas sa bansa bilang parangal sa kay Prinsipe Felipe II na nagging hari ng Spain. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan . Makilala ang mga mananakop na Espanyol sa Pilipinas 2. Malaman ang tunay na ahangarin ng mga Espanyol sa pagsakop sa Pilipinas. ____7. Pangalan na ibinigay sa asawa ni Raja Humabon matapos na mabinyagan bilang katoliko. ____5. ____8. ____3. Madama ang pagiging tunay na palakaibigan ng mga Pilipino 3. ____6.unang misa sa bansa. Pinaniniwalaang sa lugar na ito ginanap ang pinaka. Kauna-unahang misyonero na dumating sa bansa na kasama ni Legazpi sa kanyang ekspedisyon.Unang Gobernador heneral sa Pilipinas na nanungkulan mula 1565-1572. . Ang pangunahing barko na sinakyan ni Magellan na matagumpay na nakapaglayag. ____2. Next Next back Content ____9. Siya ang bayani ng Mactan na tumalo kay Magellan. PAGSASANAY I. ____1.

a. 1521 d. Marso 15. Pari na nakasakay sa barkong San Pedro na naatasang humanap ng ruta pabalik ng Mexico. Ilang taon naging kolonya ng mga Espanyol ang bansang Pilipinas.II. b. Davao 4. 334 d. Ayon kay Pigafetta. Lurvy d. Sakit na ikinamatay ng mga tauhan ni Magellan. Marso 16. anong petsa ng dumating sina Magellan sa Pilipinas. a. Scurvy c. Marso 16. 1521 5. 331 b. Padre Salvi c. Padre Burgos . dahil sa pagkain ng daga. Manila c. 1521 b. a. 332 3. Marso 17. Kauna-unahan at sinasabing pinakamatandang Lungsod sa bansa. Cebu b. back Content Next a. Calamba d. Bargy b. bota at kahoy ng barko. 333 c. 1521 c. Mouvy 2. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong. 1. a.

Shunin 8. Hunyo 24. Magellan b. 1571 c. Madrigal 7. a. Tinatayang bilang ng mga Espanyol ng sinakop nila ang Pilipinas. Valderama d. 700 b. Taon kung kailan ipinahayag ni Legazpi na ang Maynila na ang bagong kabisera ng bansa.6. a. 50 d. Y-Ami back Content Next . Ching c. 200 10. a. Hulyo 24. Pinatunayan ng paglalayag ni _______ na ang mundo ay bilog. Bukod sa Mindanao isa pang lugar sa Pilipinas na hindi nasakop ng mga Espanyol. Sulu b. a. Hunyo 23. 1571 d. Tawi-tawi c. Piratang Chino na sumalakay sa Pilipinas na kinalaban ni Juan de Salcedo upang iligtas ang bansa. 1571 9. a. Limahong d. 1571 b. Palawan d. Zakiri b. Villalobos c. 600 c. Hulyo 23.

1. Ano ang pinakapangunahing layunin ng pananakop ng ng mga Kastila sa bansa? Pangatwiran. tama ba ang ginawa ni Raja Kolambo na makipagkaibigan atmakipagsandugo kina Magellan? Bakit? ____________________________________________________________ _ ____________________________________________________________ ____ ____________________________________________________________ ____ ____________________________________________________________ ____ 2. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___ back Content Next ____________________________________________________________ . Sa iyong palagay. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan.III.

4. ______________________________________________________ ______ back Content Next ________________________________________________________ . Anong rehiyon sa Pilipinas ang bukod tanging lugar sa bansa na hindi nasakop ng mga Espanyol? ______________________________________________________ ______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ 5. Sa iyong palagay malaki ba ang naging epekto sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino ang panananakop sa bansa ng mga espanyol? Magbigay ng halimbawa.

IV. ________________________________________________________ ____ 2. ________________________________________________________ ____ 5. 1. back Content Next . Panuto: Isa-isahin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. ________________________________________________________ ____ 3. ______________________________________________________ ______ 4. 1-5 Pangalan ng barko na ginamit nina Magellan sa paglalayag at ano ang nangyari sa mga ito sa kanilang paglalakbay.

________________________________________________________ ____ 7.6-8 Layunin ng Spain sa kanilang pananakop sa bansa. ________________________________________________________ ____ back Content Next . ________________________________________________________ ____ 10. 9. 6. ________________________________________________________ ____ 9-10 Misyonerong huling dumating sa bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila.

_ _ _ _ _ _ _ 2Ō . Panuto: Sinu.! 2 back Next ContentNext .B- _ _ _ _ _ _ _ _ _ B . Ilagay sa patlang ang titik na katapat ng simbulo upang mabuo ang mga sagot.Aralin 7 ANG ESPANYA SA KANYANG PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ 2 Ō A N T ! S ? E Q F = . 2 = ?2 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ? 2 ! B2Ō? : W2Ō - _ _ _ _ _ _ _ ? Ō B X ? _ _ _ _ _ _ _ _ ? ! B Ō . W B - G R L C I O B X U Petsa: ____________ Marka: ___________ PAGSASANAY I.sino kaya ang mga kabilang sa ekspedisyon ni Magellan? Kilala mo ba sila? Ang mga sumusunod na mga titik sa gawing kaliwa ay may kaukulang simbolo.

Paano tinanggap nina Raha Kulambo ang pangkat nina Magellan? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 3. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. Sinong ang Hari ang nagbigay suporta sa ekspedisyon ni Magellan? Next back ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 2.II. Ano ang naging epekto ng Labanan sa Mactan sa pagitan ni Lapu-Lapu at Magellan sa kasaysayan ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Content 1.

Ipaliwanag ang kahalagahan ng paglalakbay ni Magellan sa kasaysayan ng daigdig. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next _____________________ .4. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________ 5. Ano ang gustong ipahiwatig nina Lapu-lapu sa paglaban nila kina Magellan.

Panuto: Punan ng tsart ng mga kinakailangang impormasyon. Next Content back . 5. 4. 3. EKSPEDISYON TAON NG EKSPEDISYON NAMUNO KINALABASAN 1. 2. ukol sa Ibat-ibang ekspedisyon na ipinadala ng Espanya sa Pilipinas sa hangaring masakop ito.III.

Gaspar de Quezada C. A. Ferdinand Magellan D. Italyanong nagsulat ng makasaysayang paglalayag ni Ferdinand Magellan. A. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. Bartolomew Diaz C. Luis de Mendoza B. Juan de Cartagena Next Content back . Sebastian Delcano 2. Italy na nakapamuhay sa China at nagpatunay ng kagandahan ng Asya. Manlalakbay na Portugese na naglayag sa ilalim ng bandila ng Spain mula Europa hanggang Asya. Juan Serrano 3.IV. Isang manlalakbay mula sa Venetia. Antonio Pigafetta C. A. 1. Juan Serrano B. Marco Polo D. Marco Polo B. Ferdinand Magellan D.

Lapu-lapu D. 1521 D. 1521 5. Pangalang ibinigay ni Magellan sa Pilipinas. Ma’yi C. Raha Kulambu Next Content back . Archipelago of San Lazaro D. A. 1521 C.4. Pearl of the Orient Seas 6. Raha Kulambu C. March 17. Kauna-unahang Cebuanong Pilipino na naging Kristiyano. March 15. Matapang na pinuno ng Mactan na Nakipaglaban sa pangkat ni Magellan. A. March 14. Raha Siagu B. Raha Siagu B. Las Islas Filipinas B. Noong _____________ng aksidenteng napadpad ang grupo ni Magellan sa Pulo ng Homonhon. A. March 16. Raha Tupas D. Raha Humabon 7. Raha Humabon C. 1521 B. A.

Luis Enriquez C. May 21. May 20. Felipe de Salcedo Content back . Haring Felipe II B. Felipe de Salcedo 9. Ipinahayag ni ___________ang Maynila bilang bagong kabisera ng Pilipinas. Juan de Salcedo B. May 19. 1571 B. Namuno sa pangkat ng mga Espanyol na ipinadala sa Maynila. Martin de Goiti D. Kalian nasakop ng mga Espanyol ang Maynila? A. A. 1571 10. 1571 D. Miguel Lopez de Legazpi C. A.8. Martin de Goiti Next D. 1571 C. May 18.

Anu-ano ang mga dahilan ng mabilisang pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas? Ipaliwanag ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________ 2.V. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. paano mo tatanggapin ang grupo ni Magellan bilang panauhin? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________ . 1. Kung ikaw si Raha Kulambu.

2. Malaman ang pinagmulan ng katolisismo sa Pilipinas. 3. Matiyak ang tunay na layon ng mga Espanyol sa pagpapalaganap ng kristiyanismo. pababa.Aralin 8 KRISTIYANISMO AT PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Panuto: Hanapin ang mga mahahalagang pangalan/salita na nakatala sa ibaba sa loob ng pinagsama-samang letra at lagyan ito ng kahon. Madama ang tunay na diwa ng kristiyanismo. Ito’y maaaring nasa direksyong pataas. pahalang o pabalik. • PAGSASANAY I. Ibigay ang kahulugan ng mga Next salita o naiambag ng mga taong nakatala back ContentNext .

• • • • • • • • • KATOLISISMO ESPANYOL LEGAZPI RECOLETOS MAYNILA LEYTE KOLONYAL MISYONERO RELIHIYON K I P Z A G E L C M A K R A M L M K W G T R E L I H I Y O N O Y C A L E S A E O L Q O F T E Y M H P I U L Y D I O A U H S B E S P A N Y O L I L T S F R E N K L S G O D G D R I A W M D S K Y A O L S F O K O L O N Y A L U Next Content back .

Ano ang Kristiyanismo? Ipaliwanag ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________ 2. Ano ang iyong reaksyon tungkol sa pagpapalaganap ng Espanyol ng Katolisismo sa Pilipinas? Ano ang ipekto ng Kristiyanismo sa pagunlad ng kulturang Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back _____________________ . Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na katanungan. 1.II.

3. Makatwiran ba ang ginawang parusa ng mga Espanyol sa mga
Pilipinong nagsasagawa ng lihim na seremonya at ritwal bilang
dating paniniwala?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________

Next
Content back

III.
Panuto: Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang
pamayanan na nagpapakita ng uri ng relihiyong umiiral
noon, bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas.
Gawing makulay at kaakit-akit ang iguguhit.

back

Content Next

Aralin 9
BALANGKAS AT PAMAMARAAN NG PANANAKOP
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

Layunin:
1. Matiyak ang mga paraang ginamit ng mga Kastila sa pananakop sa Pilipinas

2. Maihambing ang pagkakaiba ng pamamahala noon at ngayon
3. Madama ang tunay na pagpapakasakit ng mga Pilipino sa panahon ng mga kastila.

PAGSASANAY
I. Panuto: Ibigay ang nilalaman ng
balangkas ng pamahalaang kolonyal ng
Espanya sa Pilipinas. Suriing mabuti.

Next
back
ContentNext

Next Content back .

Gobernador.II. Panuto: Ang mga sumusunod ay may kaugnayan sa balangkas ng pamahalaang kolonyal ng Espanyol. 1. Viceroy ng Mexico____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ___ 2.Heneral____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back ____________________________________________________ . Ipaliwanag ang pangunahing tungkulin / gawain ng bawat isa.

3. Royal Patron_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 4. Royal Audiencia_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .

5. Alkalde Mayor_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back . Residensya_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 6.

Gobernadorcillo_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .7. Visitador_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 8.

Cabildo_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 10. Cabeza de Barangay_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .9.

Ipaliwanag ang sistema ng kalakalan sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. 1. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Pag-isipang mabuti. Paghambingin ang pamahalaang Espanya at pamahalaan sa kasalukuyan. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________________________ 2.III. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back _____________________________________________ .

Nakatulong ba ang Obras Pias sa pag-unlad ng kalakalan sa Pilipinas? Bakit? back ______________________________________________________Next ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4.Content 3. Bakit hindi lubusang itinuro ng Espanyol ang kanilang wika sa mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5. Bakit ang gobernadorcillo ang tanging posisyong pinagkaloob ng mga Espanyol sa mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ .

Samahang panrelihiyon na nangangasiwa sa Obras Pias. 8. Polo y servicio d. Cofradias b. 6.heneral g. Pagbubuwis. 2.IV. Batas maura c. Sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihan sa Pilipinas. Isulat ang titik bago ang bilang HANAY A 1. 7. Tumutukoy sa pagtatatag ng isang tribunal na mula sa bawat bayan na binubuo ng limang pinunong ihahalal sa apat na taong panunungkulan. Tanging hukuman na sumisiyasat sa naging panunungkulan ng Gobernador-heneral at ng iba pang opisyal. 9. 5. 3. 1O. Pinakamataas na pinuno ng pamahalaang Espanyol. Kalakalan ng Pilipinas at Mexico. Viceroy Next Content back . Bandala j. Tributo k. Residencia h. Panuto: Piliin sa hanay B ang katawagang tumutukoy sa hanay A. HANAY B a. Gobernador. Encomienda i. 4. Kalakalang galyon e. Sapilitang pagbili ng pamahalaan sa mga produkto ng mga magsasaka. Taga-usig na ipinadala ng hari o viceroy ng Mexico sa Pilipinas. Visitador f. Sistema ng pamamahala ng mga lupain.

V. Panuto: Isulat sa Freedom Wall na nasa ibaba ang iyong saloobin ukol sa sapilitang pagtatrabaho na pinairal ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. FREEDOM WALL back Content Next . Maging malaya sa iyong kaisipan.

Madama ang ginawang pagpapakasakit ng ating mga bayani upang magkamit ang kalayaan ng mga Pilipino. 3. • PAGSASANAY • I.Aralin 10 MGA SALIK SA PAGSILANG NG NASYONALISMONG PILIPINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Panuto: Marami ring Pilipino ang nagpahayag ng kanilang saloobin sa paniniil ng mga Espanyol at ito ay ipinakita nila sa pamamagitan ng tuwirang paglaban. Pagsunud-sunurin ang mga pag-aalsang ginawa ng mga Pilipino upang salungatin ang mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Maipaliwanag ang sanhi ng pagsibol ng nasyonalismo sa bansa 2. Next back ContentNext . Lagyan ng 1-13 na bilang sa loob ng oval ang bawar isa. Mapahalagahan ang diwa ng Nasyonalismong Pilipino. Tingnan ang nasa ibabang gawain.

Maniago Magalat Lakandula Juan Palaris Apolinario dela Cruz Bankaw Tamblot Malong Diego Silang Dagohoy Basi Tapar Next Content back .

Panuto: Lagyan ng T kung ang pangungusap ay nagpapahayagback ng tamang kaisipan at M kung ito ay mali.Content II. Muslim ang nanguna sa pakikidigma sa mga dayuhan. . Ang pagsuko ni Antonio Rojo kay Gen. Matagumpay ang pag-aalsa ng mga Pilipino sa Cavite noong 1872 . ___ 5. __ 10. Ang sekularisasyon ay isang hangaring maka Pilipino. Draper ang kaunaunahang pagkatalo ng Espanyol laban sa dayuhan. Nasakop ng Portugal ang Pilipinas. Nasakop din ng mga Olandes ang Pilipinas. ___6. ___ 2. ___ 3. Sagana sa hilaw na sangkap ang Pilipinas kaya marami ang naghahangad na sakupin ito. Next ___ 1. ___ 8. Nakinabang din ang mga Pilipino sa pagbubukas ng SUEZ CANAL. ___ 9. Ang kaisipang liberal ay malayang kaisipan. ___ 7. Sumibol ang damdaming makabayan noong panahon ng Nasyonalismo sa Europa. ___ 4.

III. Next Content back . Panuto: Isulat sa diagram ang pagkakaiba ng paring Sekular at Regular.

IV.ano ang mga salik na nakatulong sa pagsibol ng nasyonalismong Pilipino? Magbigay ng lima ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _________________________ 2. Panuto: Bigyan ng kasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang pangunahing naging epekto ng pagbubukas ng Pandaigdigang Kalakal sa ekonomiya ng Pilipinas? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back . 1. Anu.

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________ 4.3. Sino si Gob. Ano ang Sekularisasyon? Bakit ito nagsilbing tagapagtanggol ng mga Pilipinong pari? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________ 5. Hen Carlos Maria dela Torre? Ipaliwanag ang papel na ginampanan niya sa mga Pilipino. Ano ang dahilan ng kamatayan ng tatlong pari? Ibigay ang naging epekto nito sa mga Pilipino. ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ .

Mestiso b. La Liga d. Jose Rizal na tumatalakay sa sakit ng lipunan noong panahon ng mga Kastila. Tawag sa mga Espanyol na isinilang sa Spain na nanirahan sa Pilipinas. Next a. Insulares c. Inunsulares 2. Nobela ni Dr. Mi Ultimo Adio c. Isang kilusan ng mga Pilipino na gumamit ng panulat at papel sa pagtuligsa sa mga Kastila. Liberista b. a. Petsa: ____________ Marka: ___________ Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1. El Filipina 3. Propaganda c. Por Madrid back ContentNext . Peninsulares d. a.Aralin 11 PAGSIBOL NG NASYONALISMONG PILIPINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ I.

Gob. Eulogio Despujol c. Jose Anda b.4. Tinaguriang “Ama ng Rebolusyong Pilipino” na hinatulan ni Aguinaldo ng kamatayan a. Antonio Luna d. Gob. Kilala sa tawag na “Tandang Sora” na nagpatuloy at tumulong sa mga Sugatang Katipunero a. Hen. Carlos dela Torre d.Gabriela Silang c. Heneral na nagpadakip at nagpatapon kay Jose Rizal sa Dapitan a. Gob. Gob. Gob. del Pilar c. Emilio Jacinto b.Marcelo H. Graciano Lopez Jaena b. Hen. a. Jose Rizal Content back Next 5. Hen. Andres Bonifacio 6. Siya ang mgay patnugot ng kauna-unahanang dyaryong tagalong. Mechora Aquino . Mariano Ponce d. Hen.Apolinario Mabini c. Clavio Adan 7.

Placido Martinez b. La liga c. Graciano Lopez Jaena b. Siya ang kauna-unahang nagtatag ng magazine sa La Solidaridad a. El Katipunero 10. Emilio Jacinto 9. Jose Elises Next Content back . Daniel Tirona d. Pangalan ng samahan ni Aguinaldo na nagnanais na palitan ang katipunan bilang sistema ng pamahalaan a. Magdiwang b. Miyembro ng Magdalo na tumutol sa pagkakaluklok kay Andres Bonifacio bilang director ng Interyor a. Antonio Luna d. Magdalo d. Apolinario Mabini c.8. Jose del Rosario c.

II. Ano ang naging salik ng pagsibol ng nasyonalismo sa bansa? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _________________________ 2. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. 1. Sa panahon ng mga Espanyol ano-anong bansa ang nagtangkang sumakop sa Pilipinas at sino-sino ang namuno sa kanila? Magbigay ng apat. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next _________________________ Content back .

3. Ano ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang panankop ng mga
Ingles sa Pilipinas?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________
4. Ibigay ang mga dahilan ng pagproprotesta ng mga Pilipino laban
sa mga kastila? Magbigay ng lima.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________

5. Sa anong dahilan kung bakit maraming dayuhan ang
nagtatangkang sakupin ang Pilipinas?
______________________________________________________
______________________________________________________
back Content Next
______________________________________________________

III. Panuto: Magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang
nasyonalismo at ilagay ang mga ito sa mga kahon na nasa ibaba

NASYONALISMO

Next
Content back

Aralin 12
PATULOY NA PAKIKIBAKA NG MGA PILIPINO
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

I.

Petsa: ____________
Marka: ___________

Panuto: Sagutin ang hinihingi ng bawat katanungan .Ilagay
ang kasagutan sa patlang bago ang tanong

____1. Siya ang Namuno sa pag-aalsa sa Pangasinan laban sa
mga kastila,kung saan sa pamumuno niya ay napatay nila ang
gobernador sibil sa nasabing lugar.
____2. Pinangunahan niya ang pagkakaroon ng sekularisayon ng
mga parokya.
____3. Heneral ng Britanya na nag-utos kay Arsobispo Antonio
Rojo na isuko na ang Maynila, at kung hindi niya ito gagawin ay
bobombahin nila ang Intramuros.
____4. Namuno sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol na sinasabing
pinakamahaba sa lahat ng pag-aalsa na naganap sa bansa sa
panahong iyon.
Next
back
ContentNext

Isa sa tatlong paring martir na nanguna sa isang demonstrasyon ng mga mag-aaral laban sa mga kastila kaya nakulong ng dalawang buwan. GOMBURZA.Mahistrado ng Audiencia na nagtungo sa Pampanga upang ideklara sa kanyang sarili na siya na ang bagong Gobernador Heneral ng bansa. Bansag kay Apolinario dela Cruz na tubong Quezonna nagtatag ng Cofradia de San Jose ____7. ____10. Content back . ____8.Gobernador Heneral na naghatol ng kamatayan sa tatlong paring martir. Ito ang dahilan kung bakit nag-alsa sina Diego Silang at Jua Palais laban sa mga Kastila.Naging inspirasyon ng mga Pilipino upang magising ang damdaming nasyonalismo at mag-alsa laban sa mga mananakop sa pamamgitan ng dalawang nobela na kanyang Next naisulat. ____6.____5. ____9.

Tributo 6.II. Polo Y Servicio 9. Audiencia 3. Dekreto 5. Panuto :Ibigay ang kahulugan ng mga sumuisunod 1. Sekular Next Content back . Bandala 2. Merkantilismo 4. Indio 8. Liberismo 10. Viceroy 7.

Ano ang ibig sabihin ng acronym na KKK? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _____ 2. Panuto : Ibigay ang tinutukoy ng mga sumusunod na katanungan. 1. Buong pangalan ng pambansang bayani ng bansa? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________Next _________________________________________________ Content back .III.

3. Isa-isahin ang miyembro ng mga propagandista na ipinagpatuloy ang laban sa Espanya sa bahagi ng Europa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ . Anong Layunin sa pagkakatatag ng kilusang propaganda? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5. Sinisimbolo ng walong sinag sa watawat ng bansa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4.

Panuto: Gumawa ng isang tula na nagpapakita ng iyong pagiging makabayan o pagmamahal sa tinubuang bayan.IV. back Content Next .

Panuto: Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa sakit ng lipunan na nararanasan natin ngayon at paano ka makaktulong sa pagb ibigay ng solusyon back Content Next .V.

Panuto : Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod na katanungan. 1.VI. Ipaliwanag ang layunin ng kumbensyon sa Tejeros nina Aguinaldo at Apolinario ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _______________________________________ 2. Ang dahilan ng pamahalaan ni Aguinaldo upang ipapatay si Bonifacio? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ back Content Next _______________________________________ .

Sinu .sino ang lumagda upang mapagtibay ang konstitusyon sa Biak na bato? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ . Ano ang sinasad sa kasunduan sa Biak na bato? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________ 4. Ano ang dahilan kung bakit ang America ay pumasok sa bansa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________ 5.3.

Ang Colegio de San Juan de Letran ang kimikilalang pinakmatandang paaralan para sa mga lalaki. __2. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di .Aralin 13 PAMAHALAANG KOLONYAL Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ PAGSASANAY I. Noon pa man ay magkasama ng nag-aral ang mga babae at Next ang lalaki sa iisang paaralan. Sa larangan ng edukasyon. __1. back ContentNext . Gobernadorcillo ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaaang Espanyol. __3. __4. ang wikang Espanyol ang pinakamahlagang aralin na itinuturo ng mga Espanyol sa mga Pilipino. samantalang ang pinakamababa naman ay ang cabeza de baranggay.makatotohanan.

__9. Next Content back . __6. __10. __7. Ang Bamboo Organ na nasa Laspiñas ay ipinagawa ni padre Diego Cerra noong 1818. Walang kakayahan ang simbahan noon na magtatag ng mga parokya kahit pa control nila ang pamahalaan. Gobernador Heneral ang siyang nagsilbing tagapangulo ng Royal Audiencia.__5. __8. Mas higit ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Hari ng Espanya saGob.Heneral kaysa sa obispo sa larangan ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Ang mga arsobispo at Obispo ay siyang pumapalit sa sa mga namamatay na Gobernador Heneral. Si Padre Francisco Blancas de San Jose ang kaunaunahang sumulat ng Baralilang Pilipino.

II. _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ back Content Next . Panuto: Gumuhit ng isa sa mga bandila ng katipunan at tukuyin kung sino ang nagdisenyo o gumawa nito at kung ano ang naging kontibusyon niya sa Katipunan.

• Cabeza de baranggay • Cabildo • Gobernador Heneral • Gobernadorcillo • Alcalde mayor Next Content back . Panuto: Pagsunud-sunurin ang mga namumunong pamahalaang kolonyal sa bansa ayon sa kapangyarihan nito. at ilagay sa unang kahon sa itas ang may pinakamalawak ang kapangyarihan..III.

Panuto : Gumawa ng grap na bumubuo sa ating pamahalaan na umiiral sa ngayon . Next Content back .IV. simulan sa president hanggang kapitan.

Tawag sa mga lalawigan na pinamumunuan ng isang Alkalde Mayor ____4. Ang tanging hukuman na sumisiyasat sa naging panunungkulan ng Gob. ____3.Hen. ____2.V. Sila ang namumuno sa mga pueblo o bayan sa Content isang lalawigan Next back . Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan . Niñio de Tabora at ng Royal Audiecia.Hen at ng ibang opisyal sa bansa. Tagausig na ipinadala ng hari ng Spain Upang magsiyasat sa pagaaway nina Gob.Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong ____1.

____8. Taon kumg kalian nagsimulang palitan ang mga Content back namamatay na Gobernador Heneral. Tawag sa mga pook na di pa ganap na nasasakopat pinamumunuan ng isang Corregidor na kadalasay isang opisyal ng hukbo. ____6.Hen. Taon ng unang itayo ang Unibersidad ng Santo Tomas sa bansa.____5. . ____7. Next ____10. Ano ang tawag sa pinakamataas na huluman sa bansa na ang namumuno ay Gob.Hen. Isang uri ng paaralan para sa mga kababaihan. ____9. Siya ang pinakahuling Gob. sa ilalim ng pamahala ng Kastila. sa bansa. na kung saan binubuo ito ng paaralan at bahay tirahan.

VI. Panuto : Kilalanin ang larawan ng mga sumusunod na
bayani.

Next
Content back

Aralin 14
ANG KILUSANG PROPAGANDA
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

Layunin:
1. Matukoy ang dalawang anyo ng nasyonalismo sa Pilipinas

2. Mapahalagahan ang tunay na diwa ng nasyonalismong Pilipino.
3. Maipaliwanag ang kahulugan ng dalawang anyo ng nasyonalismo.

I. Panuto: Kilala mo ba ang mga bayaning Pilipino? Ilan sa kanila ang
kilala mo? Buuin ang mga sumusunod na pangalan ng mga bayani
na nanguna sa kilusang propaganda sa pamamagitan ng paglalapat
ng katumbas na letra ng alpabeto.
1.

_ _ _ _ _ _
4 18 10 15 19 5

_ _ _ _ _
18 9 26 1 12

2.
_

_

_

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7 18 1

3

9

1 14 15 12 15 16 5 26 10 1

_

_

5 14 Next

back
ContentNext

3. _ _ _
13 1 18

_
3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 12 15 8 4 5 12 16 9 12 1 18

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 14 20 15 14 9 15 12 21 14 1
5. _ _ _
13 1 18

_ _ _ _ _ _ _ _ _
9 1 14 15 16 15 14 3 5

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
10 15 19 5 13 1 18 9 1 16 1 14 7 1 14 9 2 1
14
Next
Content back

II.La Liga Filipina back Content Next . SAMAHAN TAGAPAGPATATAG LAYUNIN 1. Panuto: Punan ang CHART.Kilusang Propaganda 1.

Ano ang pagkakaiba ng Peninsulares at Insulares? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______ . Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.III. 1. Bakit itinuturing na mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang bitay sa mga paring GOMBURZA? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______ 2.

Anong stratehiya ang ginamit ng mga pinunong Pilipino upang makamtan ang ilan sa kanilang karapatan sa mga Espanyol? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 5.3. Ano ang nagbigay daan sa mga ilustrado upang magtatag ng kilusang propaganda? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 4.ano ang mga layunin ng La Solidaridad? Sino ang unang hinirang na patnugot nito? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back . Anu.

Bigyan ng paliwanag ang iyong napili.Aralin 15 ANG KATIPUNAN Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Pumili ng lima (5) katangian ng mga bayaning Pilipino sa loob ng kahon. PAGSASANAY I. Next back Content Next . hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang mga Pilipino na bumuo ng samahang katipunan. Matukoy ang mga layunin ng pagtatatag ng katipunan 2. Madama ang mga pagpapagal ng mga bayani ng ating bansa. Makilala ang mga bayaning nagpasimula ng katipunan. 3. Alin sa katangian ng mga Pilipino ang nagpapatibay ng kanilang damdamin upang magsilbing daan sa marami pang adhikain sa bayan. Panuto: Sa kabila ng pagkakabuwag ng kilusang propaganda.

Marangal Magiting Matiyaga Matiisin Matapat Matulungin Matapang Nakikiisa Maka-Diyos back Content Next .

___________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________________ 2.1.___________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________________ Next Content back .

___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ .___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________ 4.___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________ 5.3.

Bago pa man dinakip si____________ at ipinatapon sa Dapitan ay unti unting humihina ang Kilusang Propaganda. Ang ___________ ay nagsusuot ng pulang maskara at laso na may berdeng linya sa gilid. Panuto: Hanapin sa loob ng kahon ang mga salita o pangalan na magbibigay katuturan sa mga pangungusap. 4. Si Trinidad Tecson ay ginawaran ng katungkulan na ________________ sa katipunan. 1. 5. Ang tagapag-ingat ng mga kasulatan at dokumentong Next may kaugnayan sa katipunan ay si _____________. Si ___________ay kilala sa taguring “ Ina ng Katipunan”. Ang tawag sa mga kasapi ng KKK ay ______________. 2. Si Emilio Jacinto ay kilala bilang_________________. Isulat sa patlang ang tamang sagot. 6. 7. 3. Content back .II.

Noong__________ gumawa ang katipunero ng bagong watawat. 9.8. Jose Rizal Katipunero kawal Marina Santiago Gregoria de Jesus Melchora Aquino Trinidad Tecson Bayani Marso 17. 1897 Utak ng Katipunan Trianggulong nakaturo Pakanan Next Content back . 10. Si Heneral Pio del Pilar ay gumamit ng watawat na may _____________. bawat sulok ay may titik K sa gitna ng trianggulo at may bundok na nasa tuktok ay sumisikat na araw. Si______________ ang kauna-unahang babae na naging kaanib sa katipunan.

Anu. Panuto: Sagutin ang mga katanungan.ano ang mga pangyayaring nakaimpluwensiya ng malaki samga Pilipino upang itatag ang katipunan? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back . Bakit naging kasagutan ang pagkakatatag ng katipunan sa naging kabiguan ng mga propagandista? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____ 2. 1.III. Bigyan ng maikli ngunit mabisang pagpapaliwanag.

3. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 4. Sinu-sino ang mga pangunahing ng katipunan? Magbigay ng apat nalayunin ng katipunan. Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ . Ano ang naiambag ng mga kababaihang kaanib sa Kilusang Katipunan?Ipaliwanag. Ano ang dahilan ng pagtutol ni Daniel Tirona sa pagkakahalal kay Bonifacio bilang Director ng Interyor ng Katipunan sa Tejeros Convention? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 5.

Panuto: Gumupit ng larawan ng isa sa mga bayaning Pilipinoat idikit ito sa gitna ng kahon na nasa ibaba.IV. ay isulat ang talambuhay nito. Matapos makagupit. ________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ Next Content back .

PAGSASANAY I. Polo Y Royal b. a. Tumutukoy sa ibinabayad ng buwis ng bawat pamilyang Pilipino sa halagang reales o piso. Makita ang ipekto sa buhay ng pagkakaroon ng ekonomiyang kolonyal para sa mga Pilipino. Polo Y Servicios c. Falla b. Tawag sa sapilitang pagtatrabaho na tumatagal ng 40 araw na walang kabayaran a. Bandala c. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1. 3.Aralin 16 EKONOMIYANG KOLONYAL Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Servicio de Libre 2. Mapahalagahan ang naiambag ng mga kastila sa ating ekonomiya. Monopolyo sa Tabacco d. 2. Maura Next back ContentNext . Matukoy ang sistemang kolonyal na umiral sa bansa. Tributo d.

. Sapilitang pagbili ng pamahalaan sa mga produkto ng mga magsasakang Pilipino a. Falla d. Tributo 10. Falla c. Tawag sa pagbabayad ng salapi upang hindi mapasama sa pagtatrabaho ng mga Polista Content a. Si Gob. a. Sept. Heneral______ ang nagturo na makabagong paraan ng pagtatanim sa mga Pilipino a. Bandala b. Komersyal na Bangko noong 1594 na naitatag sa panahon ng Next kalakalang Galyon a. Jose Basco Y Vargas d. 1812 b. Ang Encomendero ang siyang namamahala sa paniningil ng buwis sa mga ___________. Lino de Espelata 8. Bangko Filipina c Real Companio d. Obras Pias 7. 24. Taon kung kalian binuwag ang kalakalang galyon. Sept. Francisco dela Cuesta b. 25. Sept. Maura back 6.Ciriaco Gonzales c. Maura b.5. 24.Bangko España b. 1812 9. 1813 d. Bandala c. 1813 c. Tributo d. 25. Sept.

II. Anong ang naging ipekto Polo Y Servicio sa buhay ng mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________ 2. 1. Panuto : Ipaliwanag ang mga sumusunod. Ano sa ang nagging ipekto ng panankop ng Kastila sa ekonomiya ng bansa? ________________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 5. Ano ang naging epekto ng Kalakalng Galyon sa bansa? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 4.3. May naitutulong ba ang pagbubuwis sa ating bansa? Ipaliwanag. ano ang maitutulong mo sa pag-unlad n gating ekonomiya? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back . Bilang isang mag-aaral.

3. 2.Madama ang mga sakripisyong ginawa ng ating pambansang bayani upang makamit ang kalayaan ng mga Pilipino. Next back ContentNext .Matukoykung paano nagwakas ang paghahari ng Espanya sa Pilipinas.Aralin 17 ANG PAGWAWAKAS NG PAGHAHARI NG ESPANYA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Jose Rizal sa pagyabong ng nasyonalismo sa bansa.Mabatid ang papel na ginampanan ni Dr.

Panuto: Magbigay ng mga salita na nauugnay sa salitang nasa ibaba.PAGSASANAY I. HIMAGSIKAN Next Content back .

II. Panuto: Sa bawat sinag ng araw sa ibaba. ilagay ang walong lalawigan na unang nag-alsa sa mga Kastila. Next Content back .

________ 1. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod nakatanungan sa ibaba sa pamamagitan ng mga gabay na titik. Saang FS ikinulong ang mga nahuling kasapi ng Katipunan? ________ 4. Sinong EA ang pinuno ng grupong Magdalo? Next Content back . Sinong TP ang naging daan upang mabunyag ang katipunan? ________ 2.III. Sinong H ang pinagkwentuhan ni Patiño ng tungkol sa Katipunan? ________ 3. Isulat ang sagot sa patlang.

Sinong ARB ang sumulat at bumasa ng pagpapahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas. Anong B ang nangangahulugan ng pagpagil ng pagpasok sa siyudad? ________9. Anong SB ang isinulat ni Felipe Next Calderon? Content back . Sinong PP ang namagitansa alitan ng mga Pilipino at ng Pamahalaang Espanyol? _______ 7. ________10. Sinong DT ang tumutol maging Director ng Interyor si Bonifacio? ________6. Sinong GD ang nagbigay ng babala sa mga Espanyol upang sumuko? ________8.________ 5.

July 24. 1898 5. 1898 c. Pedro Paterno Content back . Sino ang nahalal na pangulo ng Kongreso sa Malolos? a. 1898 c. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. George Dewey c. Hunyo 11. 1898 4. Gregorio Araneta c. 1. 1898 d. Oktubre 1897 2. Aguinaldo ang Republika ng Biak na Bato. Setyembre 1897 b. Benito Legarda Next b. 1898 b.IV. Hunyo 12. Agosto 1897 d. July 26. Kailan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas? a. Gob. Sinong Amerikano ang humimok kay Aguinaldo na pumanig sa kanilang grupo? a. Hunyo 14. Gen. July 27. a. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa sasumusunod na katanungan. Kailan opisyal na ipinahayag ng Espanyol ang kanilang pagsuko sa Amerikano at Pilipino? a. Itinatag ni Pang. Hunyo 13. July 25. Heneral Spencer Pratt d. 1898 d. Felipe Calderon d. 1898 b. Hulyo 1897 c. Almirante Montojo 3. Jaudenes b.

Panuto: Alam mo ba ang liriko ng ating pambansang awit? Sa ibaba makikita ang mga guhit. _________________________________ Sinulat ni:_______________________ Himig ni:________________________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______ Content back .V. Isulat sa guhit ang ating pambansang awit.

A____________________________________________________________ ______ M____________________________________________________________ ______ E____________________________________________________________Next _______ back ContentNext . 2. ANG DIGMAANG PILIPINO-AMERIKANO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Madama ang pagiging matatapang ng mga Pilipino upang muling makamit ang kalayaan I. Maipaliwanag ang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Amerikano. Pag-isipang mabuti. Matukoy ng tunay na hangarin ng mga Americano sa Pilipinas. 3.Aralin 18. PAGSASANAY Panuto: Bigyan ng kahulugan/ salita ang bawat titik ng salitang AMERIKA batay sa iyong pananaw.

II. Isulat sa loob ng tsart ang iyong sagot. Panuto: Ibigay ang sanhi at bunga ng Digmaang Pilipino.Amerikano mula 1901-1903. SANHI BUNGA Next Content back .

Sundalong Pilipino na alalay ni Antonio Luna. _____6. Namuno sa Digmaang PilipinoAmerikano sa Ilo-ilo. Martin Delgado g. Sundalong Amerikano na nagpapatrolya sa lugar nang mangyari ang palitan ng putok _____5. c. Naging dahilan ng pagwawakas ng unang Republika ng Pilipinas. isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang HANAY A _____1. Wiilie Grayson i. Panuto: Hanapin sa hanay B ang tugmang kasagutan sa Hanay A. _____10. Colonel Francisco Roman _____9. _____3. HANAY B a. Simeon Ola j. _____8. Treaty of Paris _____2.III. Wesley Meritt e. Pilipinong heneral na huling sumuko sa mga Amerikano. Ipinalit kay Apolinario Mabini bilang Pangulo ng Gabinete. _____4.Amerikano. Namuno sa pagsalakay sa mga Amerikano na nasa Binondo at Tondo. Heneral Elwell Otis b./Pedro Paterno h. Colonel Frederick Funston d. Naging unang Amerikanong Gobernador Militar sa Pilipinas. Antonio Luna f. _____7. Nagsampa ng kaso kay Aguinaldo Tungkol sa pagkakaaresto at pagkakabilanggo ng 5 Amerikano. Kasunduang naging dahilanng pagwawakas ng digmaang Espanyol. Next Content back .

Panuto: Sagutin ang mga katanungan. Paano nagsimula ang digmaang Pilipino.IV.Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________ 2. Saan saang lugar lumaganap ang digmaang Pilipino.Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ ____________________ Content back . 1.

Anu. Sino ang pumatay kay Hen. Antonio Luna? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5. Paano nilabanan ng mga Pilipino ang pangkat ng mga Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4.ano ang naging bunga ng digmaan? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ .3.

Madama ang tunay na kalayaan ng bansa sa kasalukuyan PAGSASANAY I. Masuri ang nakatagong layunin ng mga amerikano sa ating bansa 2.Aralin 19 ANG PAMAMAHALA NG AMERIKA SA PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Matukoy ang kalagayan ng pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas sa ilalim ng pamahalaan ng America 3. Next back ContentNext . Panuto: Ilagay sa loob ng bilog ang pagkakaiba at ang pagkakahalintulad ng pamahalaang sibil at pamahalaang militar na itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas.

PAMAHALAANG SIBIL PAMAHALAANG MILITAR Next Content back .

Panuto: Bigyan ng maikli ngunit mabisang paliwanag ang mga sumusunod: 1. Batas Jones 1916 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Next ____________________________ Content back . Komisyong Taft ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 3.II. Komisyong Schurman ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 2.

Duffie ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 6. Batas Tydings. Batas Hare. Pamahalaang Militar ____________________________________________________________ Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ .4.Hawes.Cutting ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 5. SALIGANG BATAS 1935 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 7.Mc.

8. Benevolent Assimilation ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ . Pamahalaang Commonwealth ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 10. Pamahalaang Sibil ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 9.

_________________________________________ 3.IV. Panuto: Ibigay ang mga hinihinging impormasyon. 4. ________________________________________ 8. ________________________________________ 6. ________________________________________ 5. _________________________________________ Next Content back . _________________________________________ 4-9. Mga Patakarang Ipinatupad ng Estados Unidos sa Pilipinas. ________________________________________ 2. Quezon sa panahon ng Commonwealth. Mga Programa ni Pang. 1-3. ________________________________________ 7. 1. _________________________________________ 9.

Mga pagbabagong dulot ng mga patakaran at batas sa iba’t. _____________________________________________ __ 11. _____________________________________________ __ 13. _____________________________________________ __ 12. Next _____________________________________________ Content back __ .ibang salik at aspekto ng pamayanang Pilipino.10-15. 10.

Maisa-isa ang tunay naa hangarin ng mga hapones sa pagsakop sa Pilipinas 2. Magbalik tanaw sa karumal-dumal na sinapit ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapones 3. Matukoy ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig.Aralin 20 ANG PANANAKOP NG JAPAN Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Next back ContentNext . Panuto: Malaki ba ang naging kaugnayan ng bansang Hapon sa Pilipinas? Isulat sa ibaba ang mga pagbabagong naganap sa Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. PAGSASANAY I.

Panuto: Isulat sa Loob ng tsart ang iba’t –ibang katangian ng Amerikano at Hapones. 9. 2.• II. AMERIKANO 1. 6. HAPONES Next Content back . 10. 4. 8. 7. 5. 3.

Anu-ano ang layunin ng mga Hapones sa pananakop sa Pilipinas? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Next _____________________________________________ Content back .III. Bakit nasangkot ang Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ ____________________ 2. 1. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

Ano ang kalagayan ng kabuhayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones? ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ . Ano ang pagkakaiba ng unang Republika sa ikalawang Republika ng Pilipinas? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4. Paano pinamahalaan ng mga Hapones ang bansang Pilipinas? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5.3.

Luis Taruc d.Abucay Line e.IV. Commander ng pwersa ng ESSAFE sa Bataan. Panuto: Hanapin sa HANAY B ang mga kasagutan sa HANAY A. Depensa sa Bataan. Douglas Mac Arthur Next Content back . Laurel b.Mickey Mouse Money f. __________5. Pinuno ng HUKBALAHAP. Salaping papel ng mga Hapones. __________3. King c.Jose P. HANAY A __________1.Heneral Edward P. isulat ang titik ng tamang sagot. __________4. Pangulo ng Ikalawang republika. HANAY B a. __________2.

V. back DEATH MARCH ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Next . Panuto: Gumawa ng reaksyon tungkol sa DEATH MARCH na naranasan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa kamayContent ng mga Hapones.

3. 5. 2. 4. Content . Maipabatid sa mamayang Pilipino ang pagsisikap ng mga pangulo sa pagpapaunlad Back ngng ekonomiya ng bansa.Kabanata III Ikatlong Republika ng Pilipinas Layunin: 1. sa pamumuno ng mga pangulo ng Ikatlong Republika. Tungo sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Matalakay ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Mailahad ang mga programang inilunsad ng mga pangulo ng Ikatlong Republika. Matukoy ang naging epekto ng mga mananakop sa kalagayang pang ekonomiya ng Next bansa. Mabatid ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagtamasa ng kalayaaan.

3. Masuri kung paano bumangon ang bansang Pilipinas pagkatapos ng pananakop ng Hapon 2. Mapahalagahan ang pagtulong na ginawa ng mga Amerikano upang muling makabangon ang Pilipinas. PAGSASANAY I.Aralin 21 PAGPAPALAYA SA PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ back Content Next Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Mabatid ang naging pinsala ng Ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Bigyan ito ng interpretasyon. Panuto Alam mo ba ang liriko ng kantang Ang Bayan Ko? Isulat ang liriko ng kanta sa ibaba. Bayan Ko ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ .

1. Paanong nakabangong muli ang Pilipinas sa trahedya ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________ 2. Kailan nagwakas ang digmaan? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________ back Content Next . Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong.II.

Anu. Anong bansa ang nanguna sa pagtulong sa Pilipinas upang makabangon sa pinsalang dulot ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ 5.ano ang naging epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ back Content Next . Ano ang kabutihang naidulot ng pagbabalik ng pamahalaang Commonwealth sa mga Pilipino? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ 4.3.

ASEAN Next Content back . JUSMAG 2. SEATO 10.Aralin 22 IKATLONG REPUBLIKA. PAGSASANAY I. Mabatid ang mga pagbabagong naganap sa Ikatlong Republika. PACSA 5. 3. Maisa-isa ang mga ambag ng mga pangulo ng Ikatlong Republika sa pagbangon ng Pilipinas. HUKBALAHAP 4. 1. Panuto: Ibigay ang kabuuan ng mga sumusunod na ACRONYM. EDCOP 9. ACCFA 6. Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Madama na ang bansang Pilipinas ay isang malayang bansa. 2. NARRA 7. FACOMA 8. RFC 3.

3. 5. Panuto: Punan ang tsart ng mga hinihinging impormasyon.II. Next Content back . 6. 4. 2. PANGULO NG IKATLONG REPUBLIKA MGA PROGRAMANG IPINATUPAD 1.

4. Ang pangulo na tinaguriang idolo ng masang Pilipino ay __________. Ang pangalawang pangulo ni Ramon Magsaysay ay si__________. 7. Ang Batas _________ ang nagbibigay ng pantay na karapatan sa mgaPilipino at Amerikano na linangin ang likas na yaman ng Pilipinas 3. Si Pang. Si __________ ang naglipat ng petsa ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan. 8. Itinatag ang SEATO noong__________. Garcia ay kilala sa programang _____________. 10. back Content Next . pangkabuhayan at pangkultura ng ating bansa. Ang_________ ay itinatag ni Pang. Si Manuel Roxas ang __________ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. 2. Diosdado Macapagal upang maitaguyod ang pagtutulungang pampulitika. Carlos P. 1. 9.III. 5. Ang__________ay programa sa lupa ni Pangulong Aquino na naglalayong magkaroon ng mahusay na pangangasiwa sa pangagrikuturang sakahan sa Pilipinas. 6. Panuto: Ilagay sa patlang ang tamang sagot upang mabuo ang pangungusap. Si__________ ang pangunahing lider ng HUK.

pumili ng isa sa kanila na labis mong hinangaan. Pagkatapos maisulat ang pangalan ng mga presidente.IV. Ipaliwanag. Ang Aking Napili IKATLONG REPUBLIKA Next Content back . Panuto: Isulat ang pangalan ng mga presidente ng Ikatlong Republika ng Pilipinas sa bawat bilog.

Maipaliwanag ang dahilan sa pagkakaluklok ng kauna-unahang babaeng president sa Pilipinas. 4. .Kabanata IV Ika-apat Republika ng Pilipinas Next Back Content Layunin: Matapos mapag-aralan an g Kabanatang ito. Mailahad ang mga dahilan ng pagsalungat ng mga kawani ng gobyerno sa umiiral na pamahalaan. Matukoy ang sanhi at epekto ng Batas Militar sa bansang Pilipinas. 5. ang mga mag-aaral ay inaasahang magpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan. Matalakay ang kaibahn ng Ikatlong republika sa Ika-apat na republika. 1. 2. 3. Mapahalagahan ang naidulot ng ng Edsa I at Edsa II sa mga mamayang Pilipino.

1971 D. Panuto: Ilagay ang titik ng tamang kasagutan sa mga patlang bago ang bilang. Setyembre 1970 back Next Content . Itinatag ang New People’s Army (NPA) ___2. PAGSASANAY I. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa pangangatuwiran. 3. Matukoy ang kalagayan ng bansa sa unang yugto ng pamunuang Marcos. Enero 1970 B. Pangyayari sa Digoyo. Maunawaan ang kahalagahan ng tianatamasang kalayaan ng bansa. 2. Pagtatatag ng Moro National Liberation Front (MNLF) B A. A ___1. Pagbomba ng Plaza Miranda ___7.Aralin 23 PANGASIWAAN NI PANGULONG MARCOS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Labanan sa Tulay ng Mendiola ___6. Pagkatatag ng Barrio SelfDefense Unit (BSDU) ___5. 1968 F. 1972 C. 1969 E. Isabela ___3. Pagsuspindi ng Writ of Habeas Corpus sa buong bansa ___4.

Panuto: Ibigay ang katumbas na salita o grupo ng mga salita na hinihingi ng bawat bilang.II. G 6. S - Next Content back . Ipaliwanag ang bawat isa. P 2. “Ang pangunahing programa ng Pamahalaang Marcos” 1. D 5. E 7. E 4. L 3.

“Ang bansa ay maaaring maging dakilang muli.” ___________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2. 1.” ___________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next Content back .III. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod. “Hindi napansin ang pagpapaunlad ng Mindanao na tinaguriang Pook ng Pag-asa.

3. Panuto: Ibigay ang kabutihan at di-kabutihang dulot ng Batas-militarna ipinatupad ni Pangulong Marcos sa bansa BATAS MILITAR KABUTIHAN DI-KABUTIHAN Next Content back .Aralin 24 PILIPINAS SA ILALIM NG BATAS MILITAR Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. PAGSASANAY I. Maunawaan ang kahalagahan ng ng kalayan ng isang bansa. 2. Matukoy ang kalagayan ng bansa sa panahon ng batas militar. Masuri ang epekto ng pagpapatupad ng Batas Militar.

Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod. bilang isang pamahalaan noong panahon ni Pang. 1. Proklamasyon Bilang 2045 __________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ back Content Next . __________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3.II. Ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Batas military sa isang pangulo. Marcos. Ilarawan ang Bagong Lipunan. __________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2.

Masuri ang mga pangyayaring nagbigay daan upang mapanumbalik ang demokrasya sa Pilipinas. at ng iba’t-ibang sektor ng lipunan upang mapatalsik sa pwesto si Pang. PAGSASANAY I.Aralin 25 PAKIKIPAGLABAN PARA SA DEMOKRASYA. Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 3. Masabi ang mga makasaysayang kaganapan sa bansa matapos ang People Power I. sundalo. Benigno “Ninoy” Aquino. Mapayapang rebolusyon. Next back ContentNext . rally at demonstrasyon ni na nagluklok kay Pang. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: _____1. Ministro ng Tanggulang pambansa na nanguna sa People Power I. Corazon Aquino bilang pangulo ng bansa. Kondisyon ng IMF upang masukat ang tiwala ng taumbayan sa pamahalaang Marcos. Taon ng kamatayan ni Sen. Marcos. madre. _____3. pag-aaklas. Ang mapayapang pagtitipun-tipon ng mga pari. 2. Madama ang kahalagahan ng EDSA People Power 1 sa pagpapanumbalik ng kalayaan ng bansa. _____2. _____4. boykot. _____5.

COMELEC 4. KBL 6. CDC Next Content back . EDSA 2. Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra. IMF 3. RAM 8. AFP 7. Panuto: ACRONYM. 1.II. NAMFREL 5.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Next _______________________________ Content back .III. Unang araw. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikalawang araw. Panuto: Isa-isahi ang mga mahahalagang pangyayari sa apat na araw na pakikibaka ng mga Pilipino sa pagpapanumbalik ng Demokrasya ng bansa noong Pebrero 1986. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikaapat na araw. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikatlong araw.

CARP Next back ContentNext . DECS 9. Mapahalagahan ang demokrasya sa bansa. APT 8.Aralin 26 PAMAHALAANG CORAZON AQUINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 3. DOLE 7. BSP 3. CHR 4. PCGR 2. GNP 10. Makita ang malaking pagbabago sa bansa mula sa Pamahalaang Marcos hanggang sa Pamahalaang Aquino. 1. ConCom 6. POEA 5. PAGSASANAY I. 2. Panuto: Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra. Ipaliwanag ang bawat isa. Maisa-isa ang iba’t-ibang kautusang ipinatutupad sa bansa sa ilalim ng Batas Militar.

b. PCHR ___4.II. c. e. Panuto: Hanapin sa hanay B ang akmang sagot. PCGG ___3. B Jose W. Ilagay ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Komisyong Konstitusyunal ___2. PCGR ___5. A ___1. Diokno Jovito Salonga Satur Ocampo Luis Villafuerte Cecilia MuñozPalma Next Content back . d. NDF a.

Proklamasyon Bilang 9 _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________________________________ .back Content Next III. Proklamasyon Bilang 3 _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________________________________ 2. Panuto: Ipaliwanag ang sumusunod. 1.

3. PAGSASANAY I. Matukoy ang mga layunin ng programa ni Pang. 1. Masuri kung paano pinaunlad ni Pang. Sandigan ng Pamahalaang Ramos Sandigan ng Pamahalaang Ramos Next Content back . Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa paggawa ng semantic web.Aralin 27 PANGULONG FIDEL V. ibigay ang hinihinging impormasyon. Ramos ang bansa sa panahon ng kanyang pamumuno. Panuto: Sa pamamagitan ng semantic web. 2. RAMOS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Ramos.

2. Layunin ng Pilipinas 2000 Layunin ng Pilipinas 2000 Next Content back .

Batayan ng Philippines 2000 Next Content back .C.

D. Layunin ng pakikipag-agnayan sa ibang bansa Layunin ng pakikipagugnayan sa ibang bansa Next Content back .

II. Panuto: Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra 1. 3. 5. 2. 4. SPCPD ARMM CIDSS ASEAN APEC Next Content back .

Ama ng Sining Pilipino.back Aralin 28 JOSEPH ESTRADA. Maunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral ng Sining at Kultura ng Pilipinas. 7356 Juan C. Award PEZA Edgardo Reyes Angat Pinoy 2004 RAIC’s . Nagkamit ng Republic Cultural Heritage Award. National Commission for Culture and Arts. Makilala ang iba’t-ibang personalidad na nagbigay buhay sa Sining at Kultura ng Pilipinas. Parangal para sa mga mahuhusay na manunulat ng maikling kwento. Laya Carlos Palanca Sr. 3. Amado V. 1. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa mga katanungan nasa ibaba. 2. PAGSASANAY I. KULTURA AT SINING Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Content Next Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Nangungunang programa ni Pangulong Estrada sa kanyang pamamahala. 2. 5. Hernandez Damian Domingo R. 4.A.

Panuto: Punan ang nawawalang detalye sa mga naging programa ng Angat Pinoy 2004.II. Angat Pinoy 2004 Agricultural and Fisheries Modernization Act Next Content back .

FAMAS 4. Literaturang Ingles j. A 1.Media h. Ilagay ang tamang sagot bago ang bilang.III. pahayagan at telebisyon 7. Magasing Tagalog k.Liwayway 3.Carlos Palanca award B a.Sa Ngalan ng Ina 5.Musika d.bahay-kubo 2.radio.Bienvinido Santos Next Content back .Ramon Santos 6.Pagpipinta f.Iskultura i. Sayaw g.Literatura c.Alice Reyes 9. Panuto: Hanapin sa hanay B ang akmang sagot.Sine e.Luis Ac-ac 10.Jose Blanco 8.Arkitektura b.

4. Mabatid ang mga karapatan at tungkulin ngma mamayang Pilipino. Mailahad ang mga bumubuo sa isang Estado ng bansa. Matukoy ang mga tungkuling dapat gampanan ng pamahalaan para sa mamayang Pilipino. Back Next . Mapaliwanag ang kahalagahan ng Estado. 2. 3.Kabanata V Pamahalaan Content Layunin: 1. Mapahalagahan ang mga alituntunin ng bansa bilang patnubay sa pagkakaroon ng maayos at matiwasay na bansa. 5.

buuin ang mga element ng isang etado. 2. Maibigay ang kahulugan ng estado. PAGSASANAY I. PILIPINAS ESTADO Next back ContentNext . Maipaliwanag ang istruktura ng estado ng Pilipinas. 3.Aralin 29 ANG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa paggawa ng organizational chart. Panuto: Sa pamamagitan ng organizational chart.

NASYON ESTADO Next Content back . Panuto: NASYON VS.II. ESTADO: Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng nasyon sa estado.

2. Kapangyarihan ng bansa estado na kilalanin ng iba pang bansa ang kanyang kalayaan.Aralin 30 KONSEPTO NG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Matukoy ang konsepto ng estado. Next Content back . Panuto: Tukuyin ang salitang ipinahahayag ng mga sumusunod. 1. pinagkukunan ng ikabubuhay. Lupon ng mga tao na may ganap na dami. 2. 3. nagtatamasa ng kapangyarihang maging Malaya at may pamahalaang sinusunod. Matukoy ang pagkamamamayan ng mga Pilipino. na naninirahan sa isang teritoryo. 3. Permanenteng lugar na may hangganan ng tnitirhan. at may isang pamahalaan. Maunawaan ang kahalagahan ng Estado. 4. Tumutukoy sa mamamayan ng isang lugar. PAGSASANAY I.

Kapangyarihan ng estado na magpatupad ng batas tungo sa pagiging Malaya ng isang estado. Pagiging mamamayan ng isang dayuhan sa pamamagitan ng pag-ampon ayon sa itinadhana ng batas. Next Content back . Pagiging mamamayan ayon sa pagkapanganak. Pagiging mamamayan batay sa lugar kung saan ipinanganak. 8. 10. 7. Grupo ng mga tao na may magkakaparehong kulturang pinanggalingan.5. 9. 6. Kapangyarihang mapangalagaan ang kalayaang maging estado sa loob ng bansa.

ilalim ng dagat at ng lupa na napapaloob sa Next bilang 5 at 6. ang mga taong naging mamamayan ng Pilipinas noong ang 1987 Saligang Batas ay ginawa. ______2. kalawakan at karagatang katapat ng nasa bilang 5 at 6 ______8. dagat teritoryal. ______3. kapuluang Pilipinas ______6. ipinanganak na may Pilipinong ama bago dumating ang ika-17 ng Enero.II. ang ama at ima ay mamamayan ng Pilipinas. Content back . A. naging mamamayan ng Pilipinas dahil sa pagdulog sa hukuman. Isulat kung tama o mali. 1973 at pinili ang pagiging Pilipino nang siya ay 21 taong gulang na. iba pang teritoryo na kung saan ipinatutupad ang kanyang soberanya ______7. Ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas ng 1987 ay binubuo ng… ______5. Panuto: TAMA O MALI. ______4. Ang mga mamamayang Pilipino ay… ______1. B.

3. A. 4. 5. Maipaliwanag ang iba’t-ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng estado. Panuto: Isaisahin ang hinihingi ng bawat bilang. PAGSASANAY I. 3. 2. 2. Mga layunin ng Estado 1. Next Content back . 3. 2. 5. Maibigay ang mga layunin ng isang estado. Maibigay ang kahalagahan ng karapatan ng isang estado. B.Aralin 31 TEORYA TUNGKOL SA PINAGMULAN NG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Mga karapatan ng isang Estado 1. 4.

II. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod.
1. Teoryang Divine Right.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Social Contract
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Instinctive Theory
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ Next
Content back

4. Pangangailangan at pwersa
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Pangkabuhayan
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Patriyarkal at Matriyarkal
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Ebolusyon
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ Next
________________________________________________________________
Content back

Aralin 32
ANG SALIGANG BATAS NG PILIPINAS
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

LAYUNIN:
1. Mauri ang iba’t-ibang anyo ng Saligang Batas ayon sa kanyang katangian.
2. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa pangangatuwiran.
3. Masabi ang kahalagahan ng Saligang Batas.

PAGSASANAY
I. Panuto: Ibigay ang mga katangian ng iba’t-ibang uri ng Saligang Batas.
Uri

Katangian

1. Demokratiko, Autokratiko,
Sosyalista.
2. Nakasulat o Di-nakasulat
3. Nababagay sa pangyayari
4. Hindi pabagu-bago
5. Ipinagkaloob ng pinuno

Next
Content back
Next

_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Next Content back ._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Ipaliwanag._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. 1. Panuto: Mga bahagi ng nakasulat na Saligang Batas._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.II._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6.

Isulat ito sa loob ng kahon na nasa ibaba. Matukoy pinagmulan ng Saligang Batas ng Pilipinas . Maipaliwanag ang kahalagahan ng Saligang Batas ng Pilipinas.Aralin 33 EBOLUSYON NG SALIGANG BATAS NG PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. PAGSASANAY I. Next Content back . 3. Mahasa ang kasanayan sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Panuto: Gumawa ng Timeline tungkol sa ebolusyon ng Saligang Batas ng Pilipinas. 2.

1973 1987 Next Content back . Panuto: 1973 vs. 1987: Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Saligang batas ng 1973 at ng saligang batas ng 1987.II.

3. 5708/0390 5:2 3 8.3 5. 3.. .' !. 33. -.943 #05:-.3.9. ..548 2. 3 !53...3:94 8:.9 .3 3 2.3 5.-8 243 3.3.8:.3.5 %  #!& %  %%  .9 -4 !.3. 8.3 3 2.8 8.. 5708/0390 3 .3 5.9 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful