Next

Back
Content

Mga Manunulat

JESSA B. ACELAJADO
ANGELITO P. MAGTIRA
EDWIN M. CANIETE
Gurong Tagasuri

Prof. Amelia S. Bobadilla
Mr. Estanislao A. Ramos
Gurong Tagapayo

Mr. For – Ian V. Sandoval

Pananaw/Bisyon

Next
Back

Isang pangunahing unibersidad sa
CALABARZON na nagbibigay ng
pagkakataon
para
sa
mga
programang pang-akademiko at
kaugnay na serbisyo bilang tugon sa
mga pangangailangan ng Pilipinas at
ng pandaigdigang ekonomiya lalo’t
higit sa mga bansang Asyano.

Content

Content
back

Misyon

Next

Ang Unibersidad ay magsisilbing sentro ng
agrikultura , Pangisdaan , Panggubat ,
Agham , Enhenyeriya , mga teknolohiyang
Industriyal , Edukasyonng pangguro ,
teknolohiyang
pangkabatiran
/
Pangkaalaman at iba pang kaugnay sa
larangan ng Sining at Agham. Ito ay
magsisilbing sentro ng Pananaliksik at
Ekstensyon sa kanyang mg larangan ng
mga espesyalisasyon.

. kasanayan at wastong pag-uugali sa pagtuturo at kaugnay na larangan upang mabisang makatugon salumalaking bilang ng pangangailangan . kahandaan sa mga hamon at oportunidad para sa pandaigdigang kompetisyon.Content Tunguhin back Next Sa Pagsasakatuparan ng pananaw at misyon ng Unibersidad. ang dalubhasaang Pang-edukasyon ay may pag-akong linangin ang buong kakayahan ng mag-aaral sa pagkakaroon ngb kaalaman .

4. Mapalakas ang kakayahan ng bawa’t guro at mag-aaral sa pamamagitan ng pakikilahok sa Pananaliksik . Ekstensyon at Gawaing Pangkomunidad. 3. 6. Magtaguyod ng kultura at pampalakasan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programang pangkomunidad. . 5.Maglaan ng Edukasyong Pangsekundarya na nakapokus sa programa na Agham Pambokasyonal at Pang-Agrikultural. 2. Maglaan n kaugnay na prigrama na magpapalakas at magdaragdag ng kaalaman nat kasanayan ng mag-aaral para sa pandaigdigang kompetisyon.Linangin ang angking kabuuan ng mga mag-aaral kung paguusapan ay kaalaman at kasanayan sa larangan ng dalubhasaan.Mga Layunin Content Ang Kolehiyo ng Eduksasyon ay magsusulong ng mga sumusunod na layunin: back Next 1.Magkaloob ng mga pangunahing kurso para sa Edukasyong Pansekundarya.

paglalapat at pagpoprodyus ng iba’t ibang uri ng teknolohiyang pang-edukasyon. serye ng 2004. Ang mga mag-aaral ay binigyan ng wastong gabay at tulong ng mga piling guro ng Dalubhasaan. Ang Educational Technology 2 ay 3 yunit na kurso para ipakilala ang tradisyunal at makabagong teknolohiya para sa pagpafasiliteyt nang makabuluhan at epektibong paraan ng pagkatuto kung saan ang mga mag-aaral ay inaasahang makapagpamalas ng isang malawak na pagkaunawa sa kaligiran. produksyon at paggamit ng angkop na teknolohiya sa pagsasagawa ng sanayang aklat na ito.Content PAUNANG SALITA back Next Ang biswal na presentasyong ito na pinamagatang “KASAYSAYAN NG PILIPINAS (SANAYANG AKLAT SA ARALING PANLIPUNAN PARA SA UNANG ANTAS NG SEKUNDARYA)” ay bahagi ng mga pangangailangan sa Educational Technology 2 sa ilalim ng binagong Kurikulum sa Edukasyon batay sa CHEd Memorandum Order (CMO)-30. . mula sa pagpili.

CHAVEZ Dekana ng Edukasyon Content back Next . Ang ganitong uri ng gawain ay nagbibigay ng hindi malilimutang karanasan para sa mga mag-aaral sa edukasyon. lalung-lalo na sa paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo. FISCAL Kritiko sa Filipino FOR-IAN V. Ang bawat aralin at gawain na nakapaloob sa sanayang aklat na ito ay maaari ring magsilbing karagdagang sanggunian para sa mga guro at mga mag-aaral sa sekundarya. AMELIA S.Sa tulong na rin ng kompyuter. bilang mga guro sa hinaharap. SANDOVAL Kompyuter Instraktor LYDIA R. BOBADILLA Modyul Konsultant ESTANISLAO A. Ang output ng pagsusumikap ng pangkat ay maaaring magsilbing pananaliksik ng Pamantasan sa pagbibigay ng epektibo at de-kalidad na edukasyon. lalung-lalo na ang internet. ang mga mag-aaral kasama ang kanilang mga tagapayo ay nakagagawa at nakapagde-develop ng iba’t ibang uri ng alternatibong kagamitang panturo. RAMOS Modyul Konsultant LOVITA G.

For Ian Sandoval sa kanilang walang sawang paggabay sa mga sumulat tungo sa ikagaganda at ikatatagumpay ng proyekto. Sa kanilang mga tagapayo na sina Dr. Content back Next . sa tulong na kanilang ipinagkaloob upang maisakatuparan ang gawaing ito. Kay Gng.Pagkilala Nais iparating ng mga may-akda ang kanilang taos puso at walang hanggang pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng proyektong ito. ang kanilang Module Consultant. Lydia R. Sa kanilang mga suhestiyon at opinyon upang maging mas maganda ang kalalabasan ng Module na ito. Chavez. Amelia Bobadilla at G. Corazon San Agustin at G. Estanislao Ramos. Kina Prof. ang Dekana ng Dalubhasaan ng Edukasyon sa kanyang walang humpay na pagsuporta.

Sa buong klase. Sa mga natatanging indibidwal na nagsilbing inspirasyon sa mga may-akda upang matapos at maisakatuparan ng maayos ang workbook na ito. sa Panginoong Lumikha na nagbigay ng talino at lakas ng pangangatawan sa mga sumulat upang magawa ang workbook. BSEd II-2. tungo sa ikadadali at ikatatagumpay ng proyekto. sa ibinibigay nilang lakas ng loob upang maging matagumpay ang proyekto. Content back Next MGA MAY-AKDA . pinansyal at moral. Sa mga kaibigan ng mga awtor.Sa kani-kanilang pamilya sa patuloy na pagsuporta sa mga sumulat. sa kanilang patuloy na pagsuporta at sa tulong na kanilang ipinagkakaloob. Higit sa lahat.

back TALAAN NG NILALAMAN Pabalat VMGO Paunang Salita Pagkilala Talaan ng Nilalaman Kabanata I – Panimula ng Bansa Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 5 – Islam Kabanata II – Pananakop at Paniniil Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 9 – Balangkas at Pamamaraan ng Pananakop Next .

Content Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 16 – Ekonomiyang Kolonyal Aralin 17 – Ang Pagwawakas ng Paghahari ng Espanyol Aralin 18 – Ang Digmaang Pilipino-Amerikano Aralin 19 – Ang Pamamahala ng Amerika sa Pilipinas Aralin 20 – Ang Pananakop ng Japan Kabanata IIII – Ikatlong Republika ng Pilipinas Aralin 21 – Pagpapalaya sa Pilipinas Aralin 22 – Pamamahala ng Ikatlong Republika Kabanata IV – Ika-apat na Republika ng Pilipinas Aralin 23 – Ang Pamamahala ni Pangulong Marcos Aralin 24 – Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar Aralin 25 – Pakikipaglaban para sa Demokrasya Aralin 26 – Pamahalaang Corazon Aquino back Next .

Pamahalaan Aralin 29 – Ang Estado Aralin 30 – Kosepto ng Estado Aralin 31 – Teorya sa Pinagmulan ng Estado Aralin 32 – Ang Saligang Batas ng Pilipinas Aralin 33 – Ebolusyon ng Saligang Batas Mga Pinagkunan Tungkol sa May-akda back Next . Kultura at Sining Kabanata V .Content Aralin 27 – Pangulong Fidel Ramos Aralin 28 – Joseph Estrada.

Mapahalagahan ang kulturang Pinagmulan ng lahing Pilipino. Mapaliwanag ang sanhi ng pagkahati-hati ng mga rehiyon sa Pilipinas. 4. 1. 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang magpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan. 5. Mapahalagahan ang likas na yamang tinataglay ng Pilipinas.Kabanata I PANIMULA NG BANSA Layunin: Matapos mapag-aralan an g Kabanatang ito. 3. back Content Next . Matalakay ang mga Teoryang pinagmulan ng lahing Pilipino. Mabatid ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan ng pilipinas.

2. Petsa:_____________ Marka:___________ Matukoy ang pinagmulan ng lahing Pilipino. WORD PUZZLE Dote B N A P A D I S O P A O D O T E Y T P A R B T K A W A M I T T A E I B A R O N A T T O T I I E O T D Taong Tabon E G R I L S Y L A Y Pintados R N Y L A A M U D O Neolitiko Y O A O R S M T O N S A A E G A U I S G M T N N E M M T L I Baro Mummy Teorya Asia Masa Alibata Timawa Barter Sidapa Patadyong Titulo back Content Next . 3.Aralin 1 PAG-AARAL NG KASAYSAYAN Pangalan:_______________________ Taon/Seksyon:___________________ Layunin: 1. Maipaliwanag ang mga teorya ukol sa lahing pinagmulan ng mgaPilipino. Mapahalagahan ang pinagmulan ng lahing Pilipino.

4. 1. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 5. at bigyan ng maikling paliwanag ang bawat isa. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 4-6 Tatlong uri ng lipunan na umiral noong sinaunang panahon. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 6. 7. ____________________________________________________ ____________________________________________________ back Content Next . ____________________________________________________ ____________________________________________________ 9. 1-3 Teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Panuto: Isa-isahin ang mga tinatalakay sa bawat katanungan. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 7-10 Magbigay ng mga disiplinang panlipunan na may kinalaman sa pag-aaral ng kasaysayan.II. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 10.

_____7. _____2. Tawag sa hangin na nagmumula sa Timog silangan ng Pilipinas. Mapahalagahan ang teritoryo ng bansa. _____1. PAGSASANAY I. _____10. Anyo ng tubig na naghihiwalay sa Pilipinas atTaiwan. Hugis o korte ng bansang Pilipinas. _____4. Anyong tubig na matatagpuan sa Silangang bahagi ng bansa. _____9. _____3. Kabuuang lawak ng kalupaan ng Pilipinas. Bilang ng rehiyon sa bansa. Mabatid ang hangganan at kabuuan ng teritoryo ng bawat rehiyon sa bansa.Aralin 2 TERITORYO/HEOGRAPIYA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Layunin: 1. 3. Isla na matatagpuan sa dulong hilaga ng Pilipinas. Tawag sa hangin na nagmumula sa Hilagang silangan ng Pilipinas.Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. _____6. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan . _____5. 2. Isla na matatagpuan sa dulong timog ng Pilipinas. Petsa: ____________ Marka: ___________ Maipaliwanag ang heograpiya ng Pilipinas. _____8. Tinatayang bilang ng isla sa Pilipinas. back Content Next .

__2. back Content Next . __8. Ang Rehiyon ng Bicol ang pinakamalaking rehiyon sa bansa. Matatagpuan ang Pilipinas saTimog silangang Asya. __7. __5. Sa Rehiyon III matatagpuan ang pinakamalaking pinagkukunan ng palay sa bansa. Ang Kasunduan sa Paris noong 1898 ay nagtakda na ang teritoryo ng Pilipinas ay ililipat ng Spain sa Hapon. Malaki ang ipekto ng heograpiya sa pamayanan at sa buhay ng tao. __1. __10. __6. Ang rehiyon II ang kinalalagyan ng pangbansang kapital ng Pilipinas. Ang sektor ng agrikultura ang nagbibigay ng malaking kita sa bansa. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M kapag ito ay di makatotohanan.II. Ang klima sa Pilipinas ay tropikal. __9. __3. Ang pagkakahati-hati ng rehiyon ng bansa ay dahil sapagiging arkipelago nito. Ang pangunahing sanhi ng kahirapan ng bansa ay ang sistema ng pulitika nito. __4.

Region d.Romblon Hanay B a.Quezon province ___3. Region IV-A h.Apayao ___10.Ilagay ang tiik ng tamang sagot sa patlang bago ang numero.Zambales ___4.Dagupan ___7.III.Region III b.Maguindanao ___6.Sorsogon ___9.ARMM j.Bukidnon ___5. Hanay A ___1.NCR f.San Juan ___2.Region c.Surigao ___8. Panuto: Tukuyin kung sa anong rehiyon kabilang ang mga lugar na nasa Hanay A sa pamamagitan ng pagpili ng kasagutan mula sa Hanay B.Region e.CAR i.Region V g. Region IV-B back Content Next .

__9. Petsa: ____________ Marka: ___________ Mabigyang kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa ibat ibang anyong tubig at anyong lupa Maipaliwanag ang pagkakaibaiba ng mga anyong lupa at anyong tubig sa bansa. __8. Mabigyan ng kahalagahan ng anyong lupa at anyong tubig sa bansa. __1. __3. back Content Next .makatotohanan. Ang kapatagan ay mainam na panirahan at pagtamnam ng mga pananim. PAGSASANAY I. Makitid ang daluyan at mabilis ang agos ng isang talon. Ang talampas ay matatagpuan sa pagitan ng mga bundok na malapit sa dinadaanan ng ilog. __5. Kapag sinabing archipelago. __4. __2. Ang burol ay may taas na isang libong metro o higit pa. __7. 2. Ang golpo ay anyong tubig na naliligid ng kalupaan. Halos naliligiran ng tubig ang ang tangway na nakausli sa karagatan. Ang lawa ay anyong tubig na naliligiran ng kalupaan. Ang lambak ay malawak at patag na lugar sa itaas ng bundok.Aralin 3 ANYONG TUBIG AT ANYONG LUPA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Layunin: 1. __10. 3. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di . nangangahulugan itong lupon ng mga isla. __6. Malalim na anyong tubig ang look na nagsisilbing daungan ng mga barko.

Isla na matatagpuan sa pinaka dulong bahagi ng Pilipinas sa Norte.II. Tinaguriang pinakamalaking lawa sa bansa na matatagpuan sa Laguna. ____3. ____4. Pinakamaliit na bulkan sa mundo na matatagpuan sa bansa. ____2. ____9. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. Pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Davao. ____5. ____8. ____1. Tawag sa magagandang burol na matatagpuan sa Bohol. Bundok sa probinsya ng Quezon na pinaniniwalaang mahiwaga. Pinakamalaking isla sa bansa. ____7. ____6. ____10. Magandang tanawin na makikita saAlbay na kilala sa perpektong hugis nito. Ang pinakamataas na talon sa bansa na isa rin sa pinagkukunan ng kuryente sa nito. Dito matatagpuan ang malawak na kapatagan. back Content Next . Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Nag-iisang isla na matatagpuaan sa lawa ng Laguna.

Ang punong ito ay kilala sa pandaigdigan na kalimitang ini-export ng ating bansa. Natural b.000. Hindi Kumbensyonal 5. Philippine Yakal c. 4. May _____ na uri ng puno na matatagpuan sa enerhiya ng bansa. 30.Aralin 4 YAMANG LUPA AT YAMANG TUBIG Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Philippine Narra b. Hindi Natural c.000 c. Ito ang pinakakalimitang pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. Kumbensyonal d. a. Philippine Molave 3. a.000 b. Geothermal b. a.100 d. Hydroelectric c.000.000. Philippine Mahogani d. a. 3. a.000. Mapahalagahan ang tamang paggamit sa mga likas yaman ng bansa PAGSASANAY I.251 sq/km d.30. Hindi Kumbensyonal back Content Next . Solar d.300 sq/km 2.000 sq/km c. 4. 3.100 4.30. Kabuuang ektarysa ng lupain sa Pilipinas. Maipagmalaki ang likas na yaman ng bansang Pilipinas. 2.100 sq/km b. 30. Tawag sa pinagkukunan ng enerhiya ng nagmumula sa likas na yaman. 3. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1. Masuri ang likas na yaman ng bansa.

Bohol b. Nido Oil Field d. Palawan b. Subah 8. Romblon c.Geothermal b. a. Puerto Prinsesa d. Sinarapan d. Tawag sa enerhiya na nagmumula sa mainit na singaw ng lupa. a. Palawan c. a. Pandaca Pygmea b. Ang pinakamaliit na isda na matatagpuan sa bansa na napapakinabangan. a. Pandan Oil Field back Content Next . Cadlac Oil Field b. Lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang pinakamalaking deposito ng Nikel sa Asya.6. Kauna-unahang minahan ng langis sa bansa na matatagpuan sa Palawan.Nonoc Surigao 9. Thermal d. Puerto Oil Field c. a. Mountain Province d. Tawilis c. Lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang pinakamaliit na unggoy na kilala sa tawag na tarsier. Buhi 7. Biogas c. Biomass 10.

____1. ____4. Sa lugar na ito matatagpuan ang sikat na sikat na underground river.Probinsya sa bansa na kilala sa Lanzones Festival.II. ____6. Pinakamatandang simbahan na ipinatayo ng mga Jeswita nong 1596. back Content Next . Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____7. ____9. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. ____10. ____3.Matatagpuan dito sa lugar na ito ang pinakamatatamis na mangga sa bansa. ____5. Lugar sa Norte na tinaguriang City of Pine and Strawberries. ____2.Lugar sa Cavite na maihahalintulad sa Baguio. Kilala ang lugar na ito sa tawag na City of Smile. Isla na paboritong puntahan ng mga turista tuwing bakasyon na kilala sa maputi at malapulbos nitong buhangin. ____8.Kilala ang Lukban Quezon sa makulay na festival na ito. Sa probinsya na ito matatgpuan ang sinasabing Center of the Marine Biodiversity.

Ipaliwanag ang iyong magagawa kung paano ito mapapangalagaan.III. Panuto: Gumuhit ng isa sa magagandang tanawin sa bansa at isulat kung bakit ito ang iyong napili. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ back Content Next .

Panuto: Gumuhit ng isang anyong lupa at anyong tubig at isulat kung anong kapakinabangan ang nakukaha natin dito.IV. back Content Next .

Tawag sa tagasubaybay ni Muhammed at tagapayo ng Sultan. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. ____9. ____5.Tawag sa uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang sultan. back Content Next Next . Mga dayuhan na nagdala at nagpalaganap ng relihiyong islam sa bansa. Kaunaunahang misyonero at iskolar na Muslim na nagpatayo ng Moske sa Sulu at Jolo. PAGSASANAY I. ____4. 3. Kinikilalang diyos ng mga Muslim. ____2. Banal na lungsod ng mga Muslim. Makita ang pagkaka-iba at pagkaktulad ng paniniwalang Islam sa ibang relihiyon. ____3. Sinasabi na dito nagmula ang salitang Islam na nangangahulugang “Pananampalataya at Pagsuko ng sarili sa poong may kapal. Dakilang mensahero ni Allah na nagtatag ng relihiyong Islam. ____7. 2. ____10. ____8. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. Mabatid ang aral ng Relihiyong Islam. Sitema ng edukasyon ng mga Muslim. ____1.Aralin 5 ISLAM Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. ____6. kung saan itinuturo ang kultura ng mga Muslim at mga aral ng Koran. Ito ang tawag sa mahal na araw ng mga muslim. Matukoy ang pinagmulan ng relihiyong Islam.

SULTAN back Content Next . Isulat ang mga ito sa kahon na nasa ibaba. Panuto: Ibigay ang mga katulong ng sultan sa pamamahala sa tungkuling panrelihiyon at pansilbi.II.

III. Panuto: Ibigay ang limang haligi ng Islam at ipaliwanag ang kahulugan ng bawat isa back Content Next .

__3. Si Arkanghel Gabriel ang nagbigay ng mga aral na nakapaloob sa rebelasyon ni Muhammed.Sa Shariah nakapaloob ang kalipunan ng banal na kasulatan ng mga Muslim o Islamic law. __10. __4. Mahigpit na ipinag babawal ang pagkakaroon ng maraming asawa.Sa pamilyang Muslim ang babae ang siyang may kapang yarihang magdesisyon sa lahat ng bagay.Ang pagiging Sultan ay maaaring manahin ng isa sa kamag-anak ng Sultan.IV. back Content Next . __2.Taong 1211 ng lumaganap ang islam sa Pilipinas. __8. __5. __7. Kabilang na ditto ang Sulu at Mindanao. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di -makatotohanan. _1.Pangunahing instrumentong pang musika ng mga Muslim ay Kulintang.Puro elementong halaman ang ginagamit na disenyo ng mga Tausug at Maranao sa kanilang mga sining.Datu ang namamahala sa isang Sultanato.Sumasamba ang mga Muslim sa mga Ispiritu.Sa pamilyang Muslim. __6. __9.

2. Matalakay ang epekto ng pananakop ng mga dayuahan sa buhay at kultura ng mga Pilipino. 3. Mailahad ang mga dahilan sa pagdating mg mga mananakop sa bansa. Next 4. Mapahalagahan ang mga nagawa ng mga bayaning Pilipino. sa pagtamasa ng kalyaan Back ng bansang Pilipinas sa kamay ng mga mananakop. . Content 5. Matukoy ang kahalagahan ng relihiyong katolisismo na dinala sa bansa ng mga Espanyol sa pilipinas. Mapukaw ang damdaming makabansa ng mga Pilipino.Kabanata II Pananakop at Paniniil Layunin: 1.

Madama ang pagiging tunay na palakaibigan ng mga Pilipino 3.Tinatayang sa lugar na ito dumaong ang sasakyan nina Magellan.Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. ____5. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan . Pangalan na ibinigay sa asawa ni Raja Humabon matapos na mabinyagan bilang katoliko.Unang Gobernador heneral sa Pilipinas na nanungkulan mula 1565-1572. . ____8. ____6.unang misa sa bansa. Nagbigay ng pangalang Isla Filipinas sa bansa bilang parangal sa kay Prinsipe Felipe II na nagging hari ng Spain. ____2. Kauna-unahang misyonero na dumating sa bansa na kasama ni Legazpi sa kanyang ekspedisyon.Tawag sa tigausig na ipinadadala ng hari ng Mexico sa Pilipinas upang magmasid ng kalagayan ng bansa. ____1. Ang pangunahing barko na sinakyan ni Magellan na matagumpay na nakapaglayag. Makilala ang mga mananakop na Espanyol sa Pilipinas 2. PAGSASANAY I. Next Next back Content ____9. ____4. ____3.Aralin 6 SIMULA NG PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Malaman ang tunay na ahangarin ng mga Espanyol sa pagsakop sa Pilipinas. Siya ang bayani ng Mactan na tumalo kay Magellan. ____7. Pinaniniwalaang sa lugar na ito ginanap ang pinaka.

Marso 15.II. Scurvy c. Ayon kay Pigafetta. Lurvy d. Padre Salvi c. 1521 d. 1521 5. Kauna-unahan at sinasabing pinakamatandang Lungsod sa bansa. b. Calamba d. a. a. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong. 334 d. Padre Burgos . 1521 b. Manila c. Cebu b. Sakit na ikinamatay ng mga tauhan ni Magellan. Marso 16. Davao 4. Bargy b. 1521 c. a. Pari na nakasakay sa barkong San Pedro na naatasang humanap ng ruta pabalik ng Mexico. 1. back Content Next a. a. Marso 17. Ilang taon naging kolonya ng mga Espanyol ang bansang Pilipinas. bota at kahoy ng barko. 331 b. anong petsa ng dumating sina Magellan sa Pilipinas. 332 3. dahil sa pagkain ng daga. Mouvy 2. 333 c. Marso 16.

Bukod sa Mindanao isa pang lugar sa Pilipinas na hindi nasakop ng mga Espanyol. Madrigal 7. Ching c. Valderama d. a. 1571 c. Y-Ami back Content Next . Palawan d. Limahong d. 1571 b. a. a. Hulyo 23. Hunyo 24. Magellan b. Pinatunayan ng paglalayag ni _______ na ang mundo ay bilog. a. 1571 d. Sulu b. Hulyo 24. 1571 9. 50 d. a. 700 b. Zakiri b. Shunin 8.6. Hunyo 23. Villalobos c. 600 c. Tawi-tawi c. Piratang Chino na sumalakay sa Pilipinas na kinalaban ni Juan de Salcedo upang iligtas ang bansa. 200 10. Tinatayang bilang ng mga Espanyol ng sinakop nila ang Pilipinas. Taon kung kailan ipinahayag ni Legazpi na ang Maynila na ang bagong kabisera ng bansa.

tama ba ang ginawa ni Raja Kolambo na makipagkaibigan atmakipagsandugo kina Magellan? Bakit? ____________________________________________________________ _ ____________________________________________________________ ____ ____________________________________________________________ ____ ____________________________________________________________ ____ 2. Ano ang pinakapangunahing layunin ng pananakop ng ng mga Kastila sa bansa? Pangatwiran. Sa iyong palagay.III. 1. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___ back Content Next ____________________________________________________________ . Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan.

4. ______________________________________________________ ______ back Content Next ________________________________________________________ . Sa iyong palagay malaki ba ang naging epekto sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino ang panananakop sa bansa ng mga espanyol? Magbigay ng halimbawa. Anong rehiyon sa Pilipinas ang bukod tanging lugar sa bansa na hindi nasakop ng mga Espanyol? ______________________________________________________ ______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ ________________________________________________________ _______ 5.

IV. ______________________________________________________ ______ 4. ________________________________________________________ ____ 2. back Content Next . ________________________________________________________ ____ 3. 1. ________________________________________________________ ____ 5. 1-5 Pangalan ng barko na ginamit nina Magellan sa paglalayag at ano ang nangyari sa mga ito sa kanilang paglalakbay. Panuto: Isa-isahin ang mga hinihingi sa bawat katanungan.

6. 9. ________________________________________________________ ____ 7.6-8 Layunin ng Spain sa kanilang pananakop sa bansa. ________________________________________________________ ____ 9-10 Misyonerong huling dumating sa bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. ________________________________________________________ ____ back Content Next . ________________________________________________________ ____ 10.

Ilagay sa patlang ang titik na katapat ng simbulo upang mabuo ang mga sagot. _ _ _ _ _ _ _ 2Ō . Panuto: Sinu.B- _ _ _ _ _ _ _ _ _ B .! 2 back Next ContentNext .Aralin 7 ANG ESPANYA SA KANYANG PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ 2 Ō A N T ! S ? E Q F = . 2 = ?2 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ? 2 ! B2Ō? : W2Ō - _ _ _ _ _ _ _ ? Ō B X ? _ _ _ _ _ _ _ _ ? ! B Ō . W B - G R L C I O B X U Petsa: ____________ Marka: ___________ PAGSASANAY I.sino kaya ang mga kabilang sa ekspedisyon ni Magellan? Kilala mo ba sila? Ang mga sumusunod na mga titik sa gawing kaliwa ay may kaukulang simbolo.

Sinong ang Hari ang nagbigay suporta sa ekspedisyon ni Magellan? Next back ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 2. Ano ang naging epekto ng Labanan sa Mactan sa pagitan ni Lapu-Lapu at Magellan sa kasaysayan ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan.II. Paano tinanggap nina Raha Kulambo ang pangkat nina Magellan? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 3. Content 1.

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next _____________________ . Ipaliwanag ang kahalagahan ng paglalakbay ni Magellan sa kasaysayan ng daigdig. Ano ang gustong ipahiwatig nina Lapu-lapu sa paglaban nila kina Magellan.4. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________ 5.

ukol sa Ibat-ibang ekspedisyon na ipinadala ng Espanya sa Pilipinas sa hangaring masakop ito.III. Panuto: Punan ng tsart ng mga kinakailangang impormasyon. 3. 2. EKSPEDISYON TAON NG EKSPEDISYON NAMUNO KINALABASAN 1. 4. 5. Next Content back .

Bartolomew Diaz C. Ferdinand Magellan D. Ferdinand Magellan D. Juan de Cartagena Next Content back . Antonio Pigafetta C. Manlalakbay na Portugese na naglayag sa ilalim ng bandila ng Spain mula Europa hanggang Asya. Luis de Mendoza B. Italy na nakapamuhay sa China at nagpatunay ng kagandahan ng Asya. Gaspar de Quezada C. Juan Serrano 3. A. 1. A. A.IV. Sebastian Delcano 2. Isang manlalakbay mula sa Venetia. Marco Polo B. Juan Serrano B. Italyanong nagsulat ng makasaysayang paglalayag ni Ferdinand Magellan. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. Marco Polo D.

Raha Kulambu C. 1521 5. March 14. A. Las Islas Filipinas B. March 16. 1521 D. Pangalang ibinigay ni Magellan sa Pilipinas. Raha Kulambu Next Content back . Raha Tupas D. Pearl of the Orient Seas 6. A. Raha Humabon 7. Raha Siagu B. Raha Humabon C. Kauna-unahang Cebuanong Pilipino na naging Kristiyano. March 15. A. 1521 C. Raha Siagu B. Noong _____________ng aksidenteng napadpad ang grupo ni Magellan sa Pulo ng Homonhon. March 17. Lapu-lapu D. Ma’yi C. 1521 B. Archipelago of San Lazaro D.4. A. Matapang na pinuno ng Mactan na Nakipaglaban sa pangkat ni Magellan.

Haring Felipe II B. Juan de Salcedo B. Ipinahayag ni ___________ang Maynila bilang bagong kabisera ng Pilipinas. Felipe de Salcedo 9. Martin de Goiti D. Namuno sa pangkat ng mga Espanyol na ipinadala sa Maynila. 1571 B. Martin de Goiti Next D.8. A. May 18. May 19. Miguel Lopez de Legazpi C. Luis Enriquez C. 1571 10. Kalian nasakop ng mga Espanyol ang Maynila? A. May 21. 1571 C. May 20. 1571 D. A. Felipe de Salcedo Content back .

V. 1. paano mo tatanggapin ang grupo ni Magellan bilang panauhin? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________ . Anu-ano ang mga dahilan ng mabilisang pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas? Ipaliwanag ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________ 2. Kung ikaw si Raha Kulambu. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan.

2.Aralin 8 KRISTIYANISMO AT PANANAKOP Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Ito’y maaaring nasa direksyong pataas. 3. Madama ang tunay na diwa ng kristiyanismo. Ibigay ang kahulugan ng mga Next salita o naiambag ng mga taong nakatala back ContentNext . Malaman ang pinagmulan ng katolisismo sa Pilipinas. Matiyak ang tunay na layon ng mga Espanyol sa pagpapalaganap ng kristiyanismo. pahalang o pabalik. pababa. Panuto: Hanapin ang mga mahahalagang pangalan/salita na nakatala sa ibaba sa loob ng pinagsama-samang letra at lagyan ito ng kahon. • PAGSASANAY I.

• • • • • • • • • KATOLISISMO ESPANYOL LEGAZPI RECOLETOS MAYNILA LEYTE KOLONYAL MISYONERO RELIHIYON K I P Z A G E L C M A K R A M L M K W G T R E L I H I Y O N O Y C A L E S A E O L Q O F T E Y M H P I U L Y D I O A U H S B E S P A N Y O L I L T S F R E N K L S G O D G D R I A W M D S K Y A O L S F O K O L O N Y A L U Next Content back .

Ano ang iyong reaksyon tungkol sa pagpapalaganap ng Espanyol ng Katolisismo sa Pilipinas? Ano ang ipekto ng Kristiyanismo sa pagunlad ng kulturang Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back _____________________ .II. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na katanungan. 1. Ano ang Kristiyanismo? Ipaliwanag ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________ 2.

3. Makatwiran ba ang ginawang parusa ng mga Espanyol sa mga
Pilipinong nagsasagawa ng lihim na seremonya at ritwal bilang
dating paniniwala?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________

Next
Content back

III.
Panuto: Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang
pamayanan na nagpapakita ng uri ng relihiyong umiiral
noon, bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas.
Gawing makulay at kaakit-akit ang iguguhit.

back

Content Next

Aralin 9
BALANGKAS AT PAMAMARAAN NG PANANAKOP
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

Layunin:
1. Matiyak ang mga paraang ginamit ng mga Kastila sa pananakop sa Pilipinas

2. Maihambing ang pagkakaiba ng pamamahala noon at ngayon
3. Madama ang tunay na pagpapakasakit ng mga Pilipino sa panahon ng mga kastila.

PAGSASANAY
I. Panuto: Ibigay ang nilalaman ng
balangkas ng pamahalaang kolonyal ng
Espanya sa Pilipinas. Suriing mabuti.

Next
back
ContentNext

Next Content back .

1. Viceroy ng Mexico____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ___ 2.Heneral____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back ____________________________________________________ . Panuto: Ang mga sumusunod ay may kaugnayan sa balangkas ng pamahalaang kolonyal ng Espanyol.II. Ipaliwanag ang pangunahing tungkulin / gawain ng bawat isa. Gobernador.

Royal Patron_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 4. Royal Audiencia_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .3.

Alkalde Mayor_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back . Residensya_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 6.5.

7. Visitador_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 8. Gobernadorcillo_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .

9. Cabildo_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 10. Cabeza de Barangay_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________Next Content back .

Ipaliwanag ang sistema ng kalakalan sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Espanya.III. Pag-isipang mabuti. Paghambingin ang pamahalaang Espanya at pamahalaan sa kasalukuyan. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back _____________________________________________ . Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. 1. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________________________ 2.

Bakit hindi lubusang itinuro ng Espanyol ang kanilang wika sa mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5. Bakit ang gobernadorcillo ang tanging posisyong pinagkaloob ng mga Espanyol sa mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ . Nakatulong ba ang Obras Pias sa pag-unlad ng kalakalan sa Pilipinas? Bakit? back ______________________________________________________Next ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4.Content 3.

heneral g. Viceroy Next Content back . 7. Sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihan sa Pilipinas. Taga-usig na ipinadala ng hari o viceroy ng Mexico sa Pilipinas. 3. Residencia h. 8. 2. Kalakalang galyon e. Samahang panrelihiyon na nangangasiwa sa Obras Pias. 9. Cofradias b. Isulat ang titik bago ang bilang HANAY A 1. Gobernador. Tumutukoy sa pagtatatag ng isang tribunal na mula sa bawat bayan na binubuo ng limang pinunong ihahalal sa apat na taong panunungkulan. Sapilitang pagbili ng pamahalaan sa mga produkto ng mga magsasaka. Visitador f. 5. Polo y servicio d. 4. Bandala j. Tanging hukuman na sumisiyasat sa naging panunungkulan ng Gobernador-heneral at ng iba pang opisyal. Tributo k. HANAY B a. 1O.IV. Pinakamataas na pinuno ng pamahalaang Espanyol. 6. Sistema ng pamamahala ng mga lupain. Batas maura c. Kalakalan ng Pilipinas at Mexico. Encomienda i. Panuto: Piliin sa hanay B ang katawagang tumutukoy sa hanay A. Pagbubuwis.

Panuto: Isulat sa Freedom Wall na nasa ibaba ang iyong saloobin ukol sa sapilitang pagtatrabaho na pinairal ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. FREEDOM WALL back Content Next .V. Maging malaya sa iyong kaisipan.

Lagyan ng 1-13 na bilang sa loob ng oval ang bawar isa. 3. • PAGSASANAY • I. Tingnan ang nasa ibabang gawain. Mapahalagahan ang diwa ng Nasyonalismong Pilipino. Next back ContentNext . Panuto: Marami ring Pilipino ang nagpahayag ng kanilang saloobin sa paniniil ng mga Espanyol at ito ay ipinakita nila sa pamamagitan ng tuwirang paglaban. Madama ang ginawang pagpapakasakit ng ating mga bayani upang magkamit ang kalayaan ng mga Pilipino. Maipaliwanag ang sanhi ng pagsibol ng nasyonalismo sa bansa 2.Aralin 10 MGA SALIK SA PAGSILANG NG NASYONALISMONG PILIPINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Pagsunud-sunurin ang mga pag-aalsang ginawa ng mga Pilipino upang salungatin ang mga pang-aabuso ng mga Espanyol.

Maniago Magalat Lakandula Juan Palaris Apolinario dela Cruz Bankaw Tamblot Malong Diego Silang Dagohoy Basi Tapar Next Content back .

Draper ang kaunaunahang pagkatalo ng Espanyol laban sa dayuhan. Panuto: Lagyan ng T kung ang pangungusap ay nagpapahayagback ng tamang kaisipan at M kung ito ay mali. ___ 2. ___6. ___ 7. Ang kaisipang liberal ay malayang kaisipan. Muslim ang nanguna sa pakikidigma sa mga dayuhan. ___ 5. ___ 4. Nasakop din ng mga Olandes ang Pilipinas. ___ 9. Next ___ 1. ___ 8. Ang sekularisasyon ay isang hangaring maka Pilipino. Nasakop ng Portugal ang Pilipinas. __ 10. Nakinabang din ang mga Pilipino sa pagbubukas ng SUEZ CANAL. Sagana sa hilaw na sangkap ang Pilipinas kaya marami ang naghahangad na sakupin ito. Matagumpay ang pag-aalsa ng mga Pilipino sa Cavite noong 1872 . Sumibol ang damdaming makabayan noong panahon ng Nasyonalismo sa Europa. . Ang pagsuko ni Antonio Rojo kay Gen.Content II. ___ 3.

Next Content back . Panuto: Isulat sa diagram ang pagkakaiba ng paring Sekular at Regular.III.

Panuto: Bigyan ng kasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang pangunahing naging epekto ng pagbubukas ng Pandaigdigang Kalakal sa ekonomiya ng Pilipinas? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back .IV. 1. Anu.ano ang mga salik na nakatulong sa pagsibol ng nasyonalismong Pilipino? Magbigay ng lima ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _________________________ 2.

Ano ang Sekularisasyon? Bakit ito nagsilbing tagapagtanggol ng mga Pilipinong pari? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________ 5. Hen Carlos Maria dela Torre? Ipaliwanag ang papel na ginampanan niya sa mga Pilipino. Ano ang dahilan ng kamatayan ng tatlong pari? Ibigay ang naging epekto nito sa mga Pilipino. Sino si Gob.3. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________ 4. ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ .

Isang kilusan ng mga Pilipino na gumamit ng panulat at papel sa pagtuligsa sa mga Kastila.Mestiso b. Tawag sa mga Espanyol na isinilang sa Spain na nanirahan sa Pilipinas. Peninsulares d. Nobela ni Dr. Inunsulares 2. Next a.Aralin 11 PAGSIBOL NG NASYONALISMONG PILIPINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ I. El Filipina 3. Insulares c. Por Madrid back ContentNext . Petsa: ____________ Marka: ___________ Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1. Liberista b. Propaganda c. Mi Ultimo Adio c. a. Jose Rizal na tumatalakay sa sakit ng lipunan noong panahon ng mga Kastila. La Liga d. a.

Jose Anda b. Eulogio Despujol c. Hen. Clavio Adan 7. Emilio Jacinto b. Gob. Carlos dela Torre d. Kilala sa tawag na “Tandang Sora” na nagpatuloy at tumulong sa mga Sugatang Katipunero a. Tinaguriang “Ama ng Rebolusyong Pilipino” na hinatulan ni Aguinaldo ng kamatayan a. Gob.Gabriela Silang c. Mechora Aquino . Gob. Andres Bonifacio 6. Siya ang mgay patnugot ng kauna-unahanang dyaryong tagalong. Heneral na nagpadakip at nagpatapon kay Jose Rizal sa Dapitan a. a. Jose Rizal Content back Next 5. Mariano Ponce d. Antonio Luna d. Gob. del Pilar c. Hen.4. Hen. Gob.Marcelo H. Hen.Apolinario Mabini c. Graciano Lopez Jaena b.

La liga c. Graciano Lopez Jaena b. Apolinario Mabini c. Magdalo d. El Katipunero 10. Magdiwang b. Siya ang kauna-unahang nagtatag ng magazine sa La Solidaridad a. Daniel Tirona d. Pangalan ng samahan ni Aguinaldo na nagnanais na palitan ang katipunan bilang sistema ng pamahalaan a.8. Miyembro ng Magdalo na tumutol sa pagkakaluklok kay Andres Bonifacio bilang director ng Interyor a. Jose Elises Next Content back . Jose del Rosario c. Emilio Jacinto 9. Antonio Luna d. Placido Martinez b.

Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. Ano ang naging salik ng pagsibol ng nasyonalismo sa bansa? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _________________________ 2.II. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next _________________________ Content back . 1. Sa panahon ng mga Espanyol ano-anong bansa ang nagtangkang sumakop sa Pilipinas at sino-sino ang namuno sa kanila? Magbigay ng apat.

3. Ano ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang panankop ng mga
Ingles sa Pilipinas?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________
4. Ibigay ang mga dahilan ng pagproprotesta ng mga Pilipino laban
sa mga kastila? Magbigay ng lima.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________

5. Sa anong dahilan kung bakit maraming dayuhan ang
nagtatangkang sakupin ang Pilipinas?
______________________________________________________
______________________________________________________
back Content Next
______________________________________________________

III. Panuto: Magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang
nasyonalismo at ilagay ang mga ito sa mga kahon na nasa ibaba

NASYONALISMO

Next
Content back

Aralin 12
PATULOY NA PAKIKIBAKA NG MGA PILIPINO
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

I.

Petsa: ____________
Marka: ___________

Panuto: Sagutin ang hinihingi ng bawat katanungan .Ilagay
ang kasagutan sa patlang bago ang tanong

____1. Siya ang Namuno sa pag-aalsa sa Pangasinan laban sa
mga kastila,kung saan sa pamumuno niya ay napatay nila ang
gobernador sibil sa nasabing lugar.
____2. Pinangunahan niya ang pagkakaroon ng sekularisayon ng
mga parokya.
____3. Heneral ng Britanya na nag-utos kay Arsobispo Antonio
Rojo na isuko na ang Maynila, at kung hindi niya ito gagawin ay
bobombahin nila ang Intramuros.
____4. Namuno sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol na sinasabing
pinakamahaba sa lahat ng pag-aalsa na naganap sa bansa sa
panahong iyon.
Next
back
ContentNext

Isa sa tatlong paring martir na nanguna sa isang demonstrasyon ng mga mag-aaral laban sa mga kastila kaya nakulong ng dalawang buwan. ____6.Mahistrado ng Audiencia na nagtungo sa Pampanga upang ideklara sa kanyang sarili na siya na ang bagong Gobernador Heneral ng bansa. GOMBURZA. ____10.Naging inspirasyon ng mga Pilipino upang magising ang damdaming nasyonalismo at mag-alsa laban sa mga mananakop sa pamamgitan ng dalawang nobela na kanyang Next naisulat. Ito ang dahilan kung bakit nag-alsa sina Diego Silang at Jua Palais laban sa mga Kastila. ____9.____5. Bansag kay Apolinario dela Cruz na tubong Quezonna nagtatag ng Cofradia de San Jose ____7.Gobernador Heneral na naghatol ng kamatayan sa tatlong paring martir. ____8. Content back .

Polo Y Servicio 9. Viceroy 7. Liberismo 10. Tributo 6. Merkantilismo 4. Sekular Next Content back .II. Audiencia 3. Indio 8. Bandala 2. Dekreto 5. Panuto :Ibigay ang kahulugan ng mga sumuisunod 1.

Panuto : Ibigay ang tinutukoy ng mga sumusunod na katanungan. 1. Buong pangalan ng pambansang bayani ng bansa? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________Next _________________________________________________ Content back .III. Ano ang ibig sabihin ng acronym na KKK? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _____ 2.

Sinisimbolo ng walong sinag sa watawat ng bansa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4. Isa-isahin ang miyembro ng mga propagandista na ipinagpatuloy ang laban sa Espanya sa bahagi ng Europa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ .3. Anong Layunin sa pagkakatatag ng kilusang propaganda? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5.

back Content Next .IV. Panuto: Gumawa ng isang tula na nagpapakita ng iyong pagiging makabayan o pagmamahal sa tinubuang bayan.

Panuto: Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa sakit ng lipunan na nararanasan natin ngayon at paano ka makaktulong sa pagb ibigay ng solusyon back Content Next .V.

1.VI. Ang dahilan ng pamahalaan ni Aguinaldo upang ipapatay si Bonifacio? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ back Content Next _______________________________________ . Ipaliwanag ang layunin ng kumbensyon sa Tejeros nina Aguinaldo at Apolinario ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _______________________________________ 2. Panuto : Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod na katanungan.

Ano ang sinasad sa kasunduan sa Biak na bato? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________ 4. Sinu .3.sino ang lumagda upang mapagtibay ang konstitusyon sa Biak na bato? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ back Content Next ______________________________________________________ . Ano ang dahilan kung bakit ang America ay pumasok sa bansa? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________ 5.

__1. __2. back ContentNext .Aralin 13 PAMAHALAANG KOLONYAL Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ PAGSASANAY I. Ang Colegio de San Juan de Letran ang kimikilalang pinakmatandang paaralan para sa mga lalaki. Noon pa man ay magkasama ng nag-aral ang mga babae at Next ang lalaki sa iisang paaralan.makatotohanan. Gobernadorcillo ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaaang Espanyol. Sa larangan ng edukasyon. ang wikang Espanyol ang pinakamahlagang aralin na itinuturo ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Panuto: Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di . samantalang ang pinakamababa naman ay ang cabeza de baranggay. __4. __3.

Next Content back . __10. Walang kakayahan ang simbahan noon na magtatag ng mga parokya kahit pa control nila ang pamahalaan. __7. Ang Bamboo Organ na nasa Laspiñas ay ipinagawa ni padre Diego Cerra noong 1818. Gobernador Heneral ang siyang nagsilbing tagapangulo ng Royal Audiencia.__5. __9. Mas higit ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Hari ng Espanya saGob. __8.Heneral kaysa sa obispo sa larangan ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Ang mga arsobispo at Obispo ay siyang pumapalit sa sa mga namamatay na Gobernador Heneral. Si Padre Francisco Blancas de San Jose ang kaunaunahang sumulat ng Baralilang Pilipino. __6.

Panuto: Gumuhit ng isa sa mga bandila ng katipunan at tukuyin kung sino ang nagdisenyo o gumawa nito at kung ano ang naging kontibusyon niya sa Katipunan. _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ back Content Next .II.

III. • Cabeza de baranggay • Cabildo • Gobernador Heneral • Gobernadorcillo • Alcalde mayor Next Content back .. Panuto: Pagsunud-sunurin ang mga namumunong pamahalaang kolonyal sa bansa ayon sa kapangyarihan nito. at ilagay sa unang kahon sa itas ang may pinakamalawak ang kapangyarihan.

simulan sa president hanggang kapitan. Next Content back . Panuto : Gumawa ng grap na bumubuo sa ating pamahalaan na umiiral sa ngayon .IV.

Tawag sa mga lalawigan na pinamumunuan ng isang Alkalde Mayor ____4.Hen.Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong ____1.Hen at ng ibang opisyal sa bansa. Ang tanging hukuman na sumisiyasat sa naging panunungkulan ng Gob. Niñio de Tabora at ng Royal Audiecia.V. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan . Tagausig na ipinadala ng hari ng Spain Upang magsiyasat sa pagaaway nina Gob. Sila ang namumuno sa mga pueblo o bayan sa Content isang lalawigan Next back . ____3. ____2.

Next ____10. Ano ang tawag sa pinakamataas na huluman sa bansa na ang namumuno ay Gob.Hen. ____7. Isang uri ng paaralan para sa mga kababaihan.____5. . Taon ng unang itayo ang Unibersidad ng Santo Tomas sa bansa. ____6. ____9. ____8. na kung saan binubuo ito ng paaralan at bahay tirahan. sa bansa. Siya ang pinakahuling Gob.Hen. sa ilalim ng pamahala ng Kastila. Taon kumg kalian nagsimulang palitan ang mga Content back namamatay na Gobernador Heneral. Tawag sa mga pook na di pa ganap na nasasakopat pinamumunuan ng isang Corregidor na kadalasay isang opisyal ng hukbo.

VI. Panuto : Kilalanin ang larawan ng mga sumusunod na
bayani.

Next
Content back

Aralin 14
ANG KILUSANG PROPAGANDA
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

Layunin:
1. Matukoy ang dalawang anyo ng nasyonalismo sa Pilipinas

2. Mapahalagahan ang tunay na diwa ng nasyonalismong Pilipino.
3. Maipaliwanag ang kahulugan ng dalawang anyo ng nasyonalismo.

I. Panuto: Kilala mo ba ang mga bayaning Pilipino? Ilan sa kanila ang
kilala mo? Buuin ang mga sumusunod na pangalan ng mga bayani
na nanguna sa kilusang propaganda sa pamamagitan ng paglalapat
ng katumbas na letra ng alpabeto.
1.

_ _ _ _ _ _
4 18 10 15 19 5

_ _ _ _ _
18 9 26 1 12

2.
_

_

_

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7 18 1

3

9

1 14 15 12 15 16 5 26 10 1

_

_

5 14 Next

back
ContentNext

3. _ _ _
13 1 18

_
3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 12 15 8 4 5 12 16 9 12 1 18

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 14 20 15 14 9 15 12 21 14 1
5. _ _ _
13 1 18

_ _ _ _ _ _ _ _ _
9 1 14 15 16 15 14 3 5

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
10 15 19 5 13 1 18 9 1 16 1 14 7 1 14 9 2 1
14
Next
Content back

II. SAMAHAN TAGAPAGPATATAG LAYUNIN 1.Kilusang Propaganda 1. Panuto: Punan ang CHART.La Liga Filipina back Content Next .

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.III. 1. Ano ang pagkakaiba ng Peninsulares at Insulares? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______ . Bakit itinuturing na mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang bitay sa mga paring GOMBURZA? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______ 2.

ano ang mga layunin ng La Solidaridad? Sino ang unang hinirang na patnugot nito? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back .3. Anu. Anong stratehiya ang ginamit ng mga pinunong Pilipino upang makamtan ang ilan sa kanilang karapatan sa mga Espanyol? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 5. Ano ang nagbigay daan sa mga ilustrado upang magtatag ng kilusang propaganda? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 4.

Bigyan ng paliwanag ang iyong napili. Alin sa katangian ng mga Pilipino ang nagpapatibay ng kanilang damdamin upang magsilbing daan sa marami pang adhikain sa bayan.Aralin 15 ANG KATIPUNAN Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang mga Pilipino na bumuo ng samahang katipunan. 3. Pumili ng lima (5) katangian ng mga bayaning Pilipino sa loob ng kahon. Madama ang mga pagpapagal ng mga bayani ng ating bansa. Next back Content Next . Matukoy ang mga layunin ng pagtatatag ng katipunan 2. Panuto: Sa kabila ng pagkakabuwag ng kilusang propaganda. PAGSASANAY I. Makilala ang mga bayaning nagpasimula ng katipunan.

Marangal Magiting Matiyaga Matiisin Matapat Matulungin Matapang Nakikiisa Maka-Diyos back Content Next .

1.___________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________________ Next Content back .___________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________________ 2.

___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________ 5.___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________ 4.3.___________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ .

Content back . 7. Si Emilio Jacinto ay kilala bilang_________________. 2. Ang tawag sa mga kasapi ng KKK ay ______________. Isulat sa patlang ang tamang sagot.II. Ang tagapag-ingat ng mga kasulatan at dokumentong Next may kaugnayan sa katipunan ay si _____________. 1. Si Trinidad Tecson ay ginawaran ng katungkulan na ________________ sa katipunan. Si ___________ay kilala sa taguring “ Ina ng Katipunan”. 4. Ang ___________ ay nagsusuot ng pulang maskara at laso na may berdeng linya sa gilid. 6. Bago pa man dinakip si____________ at ipinatapon sa Dapitan ay unti unting humihina ang Kilusang Propaganda. 3. Panuto: Hanapin sa loob ng kahon ang mga salita o pangalan na magbibigay katuturan sa mga pangungusap. 5.

Si Heneral Pio del Pilar ay gumamit ng watawat na may _____________. 10. Jose Rizal Katipunero kawal Marina Santiago Gregoria de Jesus Melchora Aquino Trinidad Tecson Bayani Marso 17.8. 1897 Utak ng Katipunan Trianggulong nakaturo Pakanan Next Content back . Noong__________ gumawa ang katipunero ng bagong watawat. Si______________ ang kauna-unahang babae na naging kaanib sa katipunan. 9. bawat sulok ay may titik K sa gitna ng trianggulo at may bundok na nasa tuktok ay sumisikat na araw.

Bakit naging kasagutan ang pagkakatatag ng katipunan sa naging kabiguan ng mga propagandista? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____ 2.ano ang mga pangyayaring nakaimpluwensiya ng malaki samga Pilipino upang itatag ang katipunan? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next ____________________________________________________ Content back . Bigyan ng maikli ngunit mabisang pagpapaliwanag.III. Anu. 1. Panuto: Sagutin ang mga katanungan.

Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ . Sinu-sino ang mga pangunahing ng katipunan? Magbigay ng apat nalayunin ng katipunan. Ano ang naiambag ng mga kababaihang kaanib sa Kilusang Katipunan?Ipaliwanag. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 4.3. Ano ang dahilan ng pagtutol ni Daniel Tirona sa pagkakahalal kay Bonifacio bilang Director ng Interyor ng Katipunan sa Tejeros Convention? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________ 5.

Panuto: Gumupit ng larawan ng isa sa mga bayaning Pilipinoat idikit ito sa gitna ng kahon na nasa ibaba. Matapos makagupit. ________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ Next Content back .IV. ay isulat ang talambuhay nito.

Matukoy ang sistemang kolonyal na umiral sa bansa. Tumutukoy sa ibinabayad ng buwis ng bawat pamilyang Pilipino sa halagang reales o piso. Bandala c. 3. Polo Y Royal b. Polo Y Servicios c. a.Aralin 16 EKONOMIYANG KOLONYAL Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong 1. Tributo d. Mapahalagahan ang naiambag ng mga kastila sa ating ekonomiya. Tawag sa sapilitang pagtatrabaho na tumatagal ng 40 araw na walang kabayaran a. Falla b. Monopolyo sa Tabacco d. PAGSASANAY I. Maura Next back ContentNext . Makita ang ipekto sa buhay ng pagkakaroon ng ekonomiyang kolonyal para sa mga Pilipino. Servicio de Libre 2. 2.

Sapilitang pagbili ng pamahalaan sa mga produkto ng mga magsasakang Pilipino a. Si Gob. Maura b. Sept. a. Sept. 1813 d. Falla d. 25. Taon kung kalian binuwag ang kalakalang galyon. Francisco dela Cuesta b. 24. 1812 b. Bangko Filipina c Real Companio d. Bandala b.Bangko España b.5. Komersyal na Bangko noong 1594 na naitatag sa panahon ng Next kalakalang Galyon a. Maura back 6. Sept. 1812 9. Obras Pias 7.Ciriaco Gonzales c. Bandala c. Tributo d. Tawag sa pagbabayad ng salapi upang hindi mapasama sa pagtatrabaho ng mga Polista Content a. Heneral______ ang nagturo na makabagong paraan ng pagtatanim sa mga Pilipino a. 25. Falla c. Sept. Jose Basco Y Vargas d. Ang Encomendero ang siyang namamahala sa paniningil ng buwis sa mga ___________. . 24. Lino de Espelata 8. 1813 c. Tributo 10.

II. Panuto : Ipaliwanag ang mga sumusunod. Anong ang naging ipekto Polo Y Servicio sa buhay ng mga Pilipino? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________ 2. Ano sa ang nagging ipekto ng panankop ng Kastila sa ekonomiya ng bansa? ________________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ . 1.

May naitutulong ba ang pagbubuwis sa ating bansa? Ipaliwanag. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 5.3. Bilang isang mag-aaral. Ano ang naging epekto ng Kalakalng Galyon sa bansa? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 4. ano ang maitutulong mo sa pag-unlad n gating ekonomiya? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back .

Mabatid ang papel na ginampanan ni Dr. 3. Next back ContentNext .Aralin 17 ANG PAGWAWAKAS NG PAGHAHARI NG ESPANYA Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Jose Rizal sa pagyabong ng nasyonalismo sa bansa.Matukoykung paano nagwakas ang paghahari ng Espanya sa Pilipinas.Madama ang mga sakripisyong ginawa ng ating pambansang bayani upang makamit ang kalayaan ng mga Pilipino. 2.

Panuto: Magbigay ng mga salita na nauugnay sa salitang nasa ibaba.PAGSASANAY I. HIMAGSIKAN Next Content back .

II. ilagay ang walong lalawigan na unang nag-alsa sa mga Kastila. Panuto: Sa bawat sinag ng araw sa ibaba. Next Content back .

Saang FS ikinulong ang mga nahuling kasapi ng Katipunan? ________ 4. ________ 1.III. Sinong H ang pinagkwentuhan ni Patiño ng tungkol sa Katipunan? ________ 3. Isulat ang sagot sa patlang. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod nakatanungan sa ibaba sa pamamagitan ng mga gabay na titik. Sinong TP ang naging daan upang mabunyag ang katipunan? ________ 2. Sinong EA ang pinuno ng grupong Magdalo? Next Content back .

Anong B ang nangangahulugan ng pagpagil ng pagpasok sa siyudad? ________9. Sinong GD ang nagbigay ng babala sa mga Espanyol upang sumuko? ________8. ________10. Sinong ARB ang sumulat at bumasa ng pagpapahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas. Sinong PP ang namagitansa alitan ng mga Pilipino at ng Pamahalaang Espanyol? _______ 7. Sinong DT ang tumutol maging Director ng Interyor si Bonifacio? ________6. Anong SB ang isinulat ni Felipe Next Calderon? Content back .________ 5.

1898 b. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa sasumusunod na katanungan. 1898 b. July 26. a. Almirante Montojo 3. Aguinaldo ang Republika ng Biak na Bato. Gob. Felipe Calderon d. 1898 c. Itinatag ni Pang. 1. Benito Legarda Next b. Oktubre 1897 2. Hulyo 1897 c. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. 1898 d. July 25. Hunyo 14. Heneral Spencer Pratt d. July 24. 1898 5. 1898 c. Sinong Amerikano ang humimok kay Aguinaldo na pumanig sa kanilang grupo? a. Gen. 1898 d. Agosto 1897 d. Kailan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas? a. July 27. Hunyo 13. George Dewey c.IV. Kailan opisyal na ipinahayag ng Espanyol ang kanilang pagsuko sa Amerikano at Pilipino? a. Hunyo 11. Sino ang nahalal na pangulo ng Kongreso sa Malolos? a. 1898 4. Pedro Paterno Content back . Jaudenes b. Setyembre 1897 b. Gregorio Araneta c. Hunyo 12.

Isulat sa guhit ang ating pambansang awit. _________________________________ Sinulat ni:_______________________ Himig ni:________________________ __________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______ Content back . Panuto: Alam mo ba ang liriko ng ating pambansang awit? Sa ibaba makikita ang mga guhit.V.

2. Madama ang pagiging matatapang ng mga Pilipino upang muling makamit ang kalayaan I. ANG DIGMAANG PILIPINO-AMERIKANO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. A____________________________________________________________ ______ M____________________________________________________________ ______ E____________________________________________________________Next _______ back ContentNext .Aralin 18. PAGSASANAY Panuto: Bigyan ng kahulugan/ salita ang bawat titik ng salitang AMERIKA batay sa iyong pananaw. Pag-isipang mabuti. Matukoy ng tunay na hangarin ng mga Americano sa Pilipinas. Maipaliwanag ang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Amerikano. 3.

II. SANHI BUNGA Next Content back . Isulat sa loob ng tsart ang iyong sagot. Panuto: Ibigay ang sanhi at bunga ng Digmaang Pilipino.Amerikano mula 1901-1903.

Wesley Meritt e.Amerikano. _____10. HANAY B a. Heneral Elwell Otis b. Naging unang Amerikanong Gobernador Militar sa Pilipinas. _____4. Colonel Frederick Funston d. Next Content back . Wiilie Grayson i. Antonio Luna f. c. Panuto: Hanapin sa hanay B ang tugmang kasagutan sa Hanay A. Ipinalit kay Apolinario Mabini bilang Pangulo ng Gabinete./Pedro Paterno h. _____7. Namuno sa pagsalakay sa mga Amerikano na nasa Binondo at Tondo. Martin Delgado g. Colonel Francisco Roman _____9. Treaty of Paris _____2. Simeon Ola j. _____8. Sundalong Pilipino na alalay ni Antonio Luna. Namuno sa Digmaang PilipinoAmerikano sa Ilo-ilo. Sundalong Amerikano na nagpapatrolya sa lugar nang mangyari ang palitan ng putok _____5. isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang HANAY A _____1. _____3. _____6. Naging dahilan ng pagwawakas ng unang Republika ng Pilipinas. Kasunduang naging dahilanng pagwawakas ng digmaang Espanyol.III. Nagsampa ng kaso kay Aguinaldo Tungkol sa pagkakaaresto at pagkakabilanggo ng 5 Amerikano. Pilipinong heneral na huling sumuko sa mga Amerikano.

Paano nagsimula ang digmaang Pilipino.Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ ____________________ Content back . Panuto: Sagutin ang mga katanungan.Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________ 2. Saan saang lugar lumaganap ang digmaang Pilipino.IV. 1.

Anu.3. Paano nilabanan ng mga Pilipino ang pangkat ng mga Amerikano? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4. Antonio Luna? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5.ano ang naging bunga ng digmaan? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ . Sino ang pumatay kay Hen.

Matukoy ang kalagayan ng pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas sa ilalim ng pamahalaan ng America 3. Panuto: Ilagay sa loob ng bilog ang pagkakaiba at ang pagkakahalintulad ng pamahalaang sibil at pamahalaang militar na itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas.Aralin 19 ANG PAMAMAHALA NG AMERIKA SA PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Next back ContentNext . Masuri ang nakatagong layunin ng mga amerikano sa ating bansa 2. Madama ang tunay na kalayaan ng bansa sa kasalukuyan PAGSASANAY I.

PAMAHALAANG SIBIL PAMAHALAANG MILITAR Next Content back .

Komisyong Taft ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 3. Komisyong Schurman ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 2.II. Batas Jones 1916 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Next ____________________________ Content back . Panuto: Bigyan ng maikli ngunit mabisang paliwanag ang mga sumusunod: 1.

Batas Hare.Cutting ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 5.Duffie ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 6.Hawes. SALIGANG BATAS 1935 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________ 7. Batas Tydings. Pamahalaang Militar ____________________________________________________________ Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ .Mc.4.

8. Benevolent Assimilation ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________Next ____________________________________________________________ Content back ____________________________________________________________ . Pamahalaang Commonwealth ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 10. Pamahalaang Sibil ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________ 9.

________________________________________ 6. ________________________________________ 7. _________________________________________ 4-9. _________________________________________ Next Content back . _________________________________________ 3.IV. 1. Mga Programa ni Pang. ________________________________________ 8. ________________________________________ 2. 4. _________________________________________ 9. Quezon sa panahon ng Commonwealth. ________________________________________ 5. Panuto: Ibigay ang mga hinihinging impormasyon. Mga Patakarang Ipinatupad ng Estados Unidos sa Pilipinas. 1-3.

_____________________________________________ __ 11.10-15.ibang salik at aspekto ng pamayanang Pilipino. Mga pagbabagong dulot ng mga patakaran at batas sa iba’t. _____________________________________________ __ 13. 10. _____________________________________________ __ 12. Next _____________________________________________ Content back __ .

Magbalik tanaw sa karumal-dumal na sinapit ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapones 3. Next back ContentNext .Aralin 20 ANG PANANAKOP NG JAPAN Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Panuto: Malaki ba ang naging kaugnayan ng bansang Hapon sa Pilipinas? Isulat sa ibaba ang mga pagbabagong naganap sa Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Matukoy ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. PAGSASANAY I. Maisa-isa ang tunay naa hangarin ng mga hapones sa pagsakop sa Pilipinas 2.

7. 4. Panuto: Isulat sa Loob ng tsart ang iba’t –ibang katangian ng Amerikano at Hapones. 3.• II. 9. 10. 8. HAPONES Next Content back . 6. 2. 5. AMERIKANO 1.

Bakit nasangkot ang Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ ____________________ 2. Anu-ano ang layunin ng mga Hapones sa pananakop sa Pilipinas? _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Next _____________________________________________ Content back . Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. 1.III.

Paano pinamahalaan ng mga Hapones ang bansang Pilipinas? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 5.3. Ano ang kalagayan ng kabuhayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones? ______________________________________________________ Next ______________________________________________________ Content back ______________________________________________________ . Ano ang pagkakaiba ng unang Republika sa ikalawang Republika ng Pilipinas? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________ 4.

Depensa sa Bataan. Pangulo ng Ikalawang republika. HANAY B a. Salaping papel ng mga Hapones. __________4.Jose P. Panuto: Hanapin sa HANAY B ang mga kasagutan sa HANAY A. Laurel b. Pinuno ng HUKBALAHAP.Mickey Mouse Money f.Heneral Edward P.Abucay Line e. __________2. HANAY A __________1. __________3.Luis Taruc d. __________5. isulat ang titik ng tamang sagot. Douglas Mac Arthur Next Content back . King c.IV. Commander ng pwersa ng ESSAFE sa Bataan.

Panuto: Gumawa ng reaksyon tungkol sa DEATH MARCH na naranasan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa kamayContent ng mga Hapones.V. back DEATH MARCH ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Next .

Tungo sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Mabatid ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagtamasa ng kalayaaan. 2. Matalakay ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa.Kabanata III Ikatlong Republika ng Pilipinas Layunin: 1. sa pamumuno ng mga pangulo ng Ikatlong Republika. 5. 3. Maipabatid sa mamayang Pilipino ang pagsisikap ng mga pangulo sa pagpapaunlad Back ngng ekonomiya ng bansa. Mailahad ang mga programang inilunsad ng mga pangulo ng Ikatlong Republika. 4. Matukoy ang naging epekto ng mga mananakop sa kalagayang pang ekonomiya ng Next bansa. Content .

Mabatid ang naging pinsala ng Ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. 3. Panuto Alam mo ba ang liriko ng kantang Ang Bayan Ko? Isulat ang liriko ng kanta sa ibaba. Bayan Ko ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ .Aralin 21 PAGPAPALAYA SA PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ back Content Next Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. Bigyan ito ng interpretasyon. Masuri kung paano bumangon ang bansang Pilipinas pagkatapos ng pananakop ng Hapon 2. PAGSASANAY I. Mapahalagahan ang pagtulong na ginawa ng mga Amerikano upang muling makabangon ang Pilipinas.

Kailan nagwakas ang digmaan? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________ back Content Next .II. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Paanong nakabangong muli ang Pilipinas sa trahedya ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________ 2.

Anong bansa ang nanguna sa pagtulong sa Pilipinas upang makabangon sa pinsalang dulot ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ 5.3. Ano ang kabutihang naidulot ng pagbabalik ng pamahalaang Commonwealth sa mga Pilipino? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ 4.ano ang naging epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________ back Content Next . Anu.

3.Aralin 22 IKATLONG REPUBLIKA. Panuto: Ibigay ang kabuuan ng mga sumusunod na ACRONYM. SEATO 10. PACSA 5. Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ Layunin: 1. PAGSASANAY I. ASEAN Next Content back . RFC 3. Mabatid ang mga pagbabagong naganap sa Ikatlong Republika. EDCOP 9. Maisa-isa ang mga ambag ng mga pangulo ng Ikatlong Republika sa pagbangon ng Pilipinas. 1. JUSMAG 2. ACCFA 6. 2. HUKBALAHAP 4. Madama na ang bansang Pilipinas ay isang malayang bansa. FACOMA 8. NARRA 7.

PANGULO NG IKATLONG REPUBLIKA MGA PROGRAMANG IPINATUPAD 1.II. 2. 6. Next Content back . 3. Panuto: Punan ang tsart ng mga hinihinging impormasyon. 5. 4.

Ang Batas _________ ang nagbibigay ng pantay na karapatan sa mgaPilipino at Amerikano na linangin ang likas na yaman ng Pilipinas 3. Itinatag ang SEATO noong__________. 9. Si __________ ang naglipat ng petsa ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan. 5. 7. pangkabuhayan at pangkultura ng ating bansa.III. Carlos P. 6. Si Manuel Roxas ang __________ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. back Content Next . Garcia ay kilala sa programang _____________. Si__________ ang pangunahing lider ng HUK. 2. Si Pang. 8. Diosdado Macapagal upang maitaguyod ang pagtutulungang pampulitika. 10. Ang_________ ay itinatag ni Pang. 4. Panuto: Ilagay sa patlang ang tamang sagot upang mabuo ang pangungusap. Ang pangalawang pangulo ni Ramon Magsaysay ay si__________. Ang__________ay programa sa lupa ni Pangulong Aquino na naglalayong magkaroon ng mahusay na pangangasiwa sa pangagrikuturang sakahan sa Pilipinas. 1. Ang pangulo na tinaguriang idolo ng masang Pilipino ay __________.

Ipaliwanag. pumili ng isa sa kanila na labis mong hinangaan. Pagkatapos maisulat ang pangalan ng mga presidente. Ang Aking Napili IKATLONG REPUBLIKA Next Content back . Panuto: Isulat ang pangalan ng mga presidente ng Ikatlong Republika ng Pilipinas sa bawat bilog.IV.

Kabanata IV Ika-apat Republika ng Pilipinas Next Back Content Layunin: Matapos mapag-aralan an g Kabanatang ito. 2. Matukoy ang sanhi at epekto ng Batas Militar sa bansang Pilipinas. Maipaliwanag ang dahilan sa pagkakaluklok ng kauna-unahang babaeng president sa Pilipinas. Matalakay ang kaibahn ng Ikatlong republika sa Ika-apat na republika. Mapahalagahan ang naidulot ng ng Edsa I at Edsa II sa mga mamayang Pilipino. 3. Mailahad ang mga dahilan ng pagsalungat ng mga kawani ng gobyerno sa umiiral na pamahalaan. ang mga mag-aaral ay inaasahang magpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan. 4. 5. 1. .

Pagtatatag ng Moro National Liberation Front (MNLF) B A. Pangyayari sa Digoyo. 3. 1971 D. Pagsuspindi ng Writ of Habeas Corpus sa buong bansa ___4. Panuto: Ilagay ang titik ng tamang kasagutan sa mga patlang bago ang bilang. Pagbomba ng Plaza Miranda ___7.Aralin 23 PANGASIWAAN NI PANGULONG MARCOS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Matukoy ang kalagayan ng bansa sa unang yugto ng pamunuang Marcos. 1972 C. Maunawaan ang kahalagahan ng tianatamasang kalayaan ng bansa. Isabela ___3. Pagkatatag ng Barrio SelfDefense Unit (BSDU) ___5. 1968 F. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa pangangatuwiran. A ___1. 2. PAGSASANAY I. Enero 1970 B. Itinatag ang New People’s Army (NPA) ___2. Setyembre 1970 back Next Content . Labanan sa Tulay ng Mendiola ___6. 1969 E.

Panuto: Ibigay ang katumbas na salita o grupo ng mga salita na hinihingi ng bawat bilang. D 5. P 2. S - Next Content back . “Ang pangunahing programa ng Pamahalaang Marcos” 1. E 7. E 4. Ipaliwanag ang bawat isa. G 6. L 3.II.

III.” ___________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2. 1. “Hindi napansin ang pagpapaunlad ng Mindanao na tinaguriang Pook ng Pag-asa. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod. “Ang bansa ay maaaring maging dakilang muli.” ___________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Next Content back .

Maunawaan ang kahalagahan ng ng kalayan ng isang bansa. 3. 2. PAGSASANAY I. Matukoy ang kalagayan ng bansa sa panahon ng batas militar. Panuto: Ibigay ang kabutihan at di-kabutihang dulot ng Batas-militarna ipinatupad ni Pangulong Marcos sa bansa BATAS MILITAR KABUTIHAN DI-KABUTIHAN Next Content back . Masuri ang epekto ng pagpapatupad ng Batas Militar.Aralin 24 PILIPINAS SA ILALIM NG BATAS MILITAR Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1.

1. Ilarawan ang Bagong Lipunan. __________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. bilang isang pamahalaan noong panahon ni Pang. Marcos. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod. Proklamasyon Bilang 2045 __________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ back Content Next . Ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Batas military sa isang pangulo. __________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3.II.

Next back ContentNext . _____2. Ang mapayapang pagtitipun-tipon ng mga pari. 2. rally at demonstrasyon ni na nagluklok kay Pang. Masuri ang mga pangyayaring nagbigay daan upang mapanumbalik ang demokrasya sa Pilipinas. Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 3.Aralin 25 PAKIKIPAGLABAN PARA SA DEMOKRASYA. _____3. _____4. Kondisyon ng IMF upang masukat ang tiwala ng taumbayan sa pamahalaang Marcos. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: _____1. Benigno “Ninoy” Aquino. Taon ng kamatayan ni Sen. at ng iba’t-ibang sektor ng lipunan upang mapatalsik sa pwesto si Pang. sundalo. Masabi ang mga makasaysayang kaganapan sa bansa matapos ang People Power I. madre. Mapayapang rebolusyon. pag-aaklas. Madama ang kahalagahan ng EDSA People Power 1 sa pagpapanumbalik ng kalayaan ng bansa. Corazon Aquino bilang pangulo ng bansa. _____5. Marcos. Ministro ng Tanggulang pambansa na nanguna sa People Power I. PAGSASANAY I. boykot.

1. RAM 8. NAMFREL 5. CDC Next Content back . COMELEC 4. Panuto: ACRONYM. Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra. KBL 6. AFP 7. IMF 3.II. EDSA 2.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Next _______________________________ Content back . Unang araw. Panuto: Isa-isahi ang mga mahahalagang pangyayari sa apat na araw na pakikibaka ng mga Pilipino sa pagpapanumbalik ng Demokrasya ng bansa noong Pebrero 1986. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikaapat na araw.III. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikalawang araw. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ Ikatlong araw.

2. BSP 3. Panuto: Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra. DOLE 7.Aralin 26 PAMAHALAANG CORAZON AQUINO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 1. APT 8. Mapahalagahan ang demokrasya sa bansa. CHR 4. 3. DECS 9. PCGR 2. Makita ang malaking pagbabago sa bansa mula sa Pamahalaang Marcos hanggang sa Pamahalaang Aquino. POEA 5. PAGSASANAY I. GNP 10. ConCom 6. CARP Next back ContentNext . Maisa-isa ang iba’t-ibang kautusang ipinatutupad sa bansa sa ilalim ng Batas Militar. Ipaliwanag ang bawat isa.

NDF a. PCGR ___5. Panuto: Hanapin sa hanay B ang akmang sagot. B Jose W. e.II. d. Diokno Jovito Salonga Satur Ocampo Luis Villafuerte Cecilia MuñozPalma Next Content back . Ilagay ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang. PCGG ___3. c. b. Komisyong Konstitusyunal ___2. A ___1. PCHR ___4.

back Content Next III. 1. Proklamasyon Bilang 3 _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________________________________ 2. Proklamasyon Bilang 9 _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________________________________ . Panuto: Ipaliwanag ang sumusunod.

Aralin 27 PANGULONG FIDEL V. Ramos ang bansa sa panahon ng kanyang pamumuno. Matukoy ang mga layunin ng programa ni Pang. ibigay ang hinihinging impormasyon. Masuri kung paano pinaunlad ni Pang. 3. Ramos. PAGSASANAY I. 2. 1. Panuto: Sa pamamagitan ng semantic web. RAMOS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa paggawa ng semantic web. Sandigan ng Pamahalaang Ramos Sandigan ng Pamahalaang Ramos Next Content back .

Layunin ng Pilipinas 2000 Layunin ng Pilipinas 2000 Next Content back .2.

C. Batayan ng Philippines 2000 Next Content back .

D. Layunin ng pakikipag-agnayan sa ibang bansa Layunin ng pakikipagugnayan sa ibang bansa Next Content back .

Panuto: Ibigay ang katumbas na salita ng bawat letra 1. SPCPD ARMM CIDSS ASEAN APEC Next Content back . 4.II. 3. 5. 2.

Amado V. KULTURA AT SINING Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Content Next Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Ama ng Sining Pilipino. Parangal para sa mga mahuhusay na manunulat ng maikling kwento. PAGSASANAY I.back Aralin 28 JOSEPH ESTRADA. 3. Laya Carlos Palanca Sr. Nangungunang programa ni Pangulong Estrada sa kanyang pamamahala.A. Nagkamit ng Republic Cultural Heritage Award. 2. National Commission for Culture and Arts. 7356 Juan C. 1. 4. 2. Award PEZA Edgardo Reyes Angat Pinoy 2004 RAIC’s . Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa mga katanungan nasa ibaba. Maunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral ng Sining at Kultura ng Pilipinas. 5. Makilala ang iba’t-ibang personalidad na nagbigay buhay sa Sining at Kultura ng Pilipinas. Hernandez Damian Domingo R.

Panuto: Punan ang nawawalang detalye sa mga naging programa ng Angat Pinoy 2004. Angat Pinoy 2004 Agricultural and Fisheries Modernization Act Next Content back .II.

Sa Ngalan ng Ina 5. Magasing Tagalog k. Literaturang Ingles j. Ilagay ang tamang sagot bago ang bilang.Iskultura i.Sine e.Alice Reyes 9.Media h.III.Luis Ac-ac 10.FAMAS 4.Carlos Palanca award B a. pahayagan at telebisyon 7. Sayaw g.Musika d.Liwayway 3.Arkitektura b.Literatura c.bahay-kubo 2. A 1.radio. Panuto: Hanapin sa hanay B ang akmang sagot.Jose Blanco 8.Pagpipinta f.Bienvinido Santos Next Content back .Ramon Santos 6.

Matukoy ang mga tungkuling dapat gampanan ng pamahalaan para sa mamayang Pilipino. 3.Kabanata V Pamahalaan Content Layunin: 1. 5. 2. Mapaliwanag ang kahalagahan ng Estado. Mabatid ang mga karapatan at tungkulin ngma mamayang Pilipino. Back Next . Mailahad ang mga bumubuo sa isang Estado ng bansa. 4. Mapahalagahan ang mga alituntunin ng bansa bilang patnubay sa pagkakaroon ng maayos at matiwasay na bansa.

2.Aralin 29 ANG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. PILIPINAS ESTADO Next back ContentNext . buuin ang mga element ng isang etado. Panuto: Sa pamamagitan ng organizational chart. Maipaliwanag ang istruktura ng estado ng Pilipinas. 3. Maibigay ang kahulugan ng estado. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa paggawa ng organizational chart. PAGSASANAY I.

NASYON ESTADO Next Content back . Panuto: NASYON VS. ESTADO: Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng nasyon sa estado.II.

PAGSASANAY I. Lupon ng mga tao na may ganap na dami. pinagkukunan ng ikabubuhay. nagtatamasa ng kapangyarihang maging Malaya at may pamahalaang sinusunod. Matukoy ang konsepto ng estado. at may isang pamahalaan. Kapangyarihan ng bansa estado na kilalanin ng iba pang bansa ang kanyang kalayaan.Aralin 30 KONSEPTO NG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. 2. na naninirahan sa isang teritoryo. 3. 3. Tumutukoy sa mamamayan ng isang lugar. 4. 2. Matukoy ang pagkamamamayan ng mga Pilipino. 1. Next Content back . Panuto: Tukuyin ang salitang ipinahahayag ng mga sumusunod. Permanenteng lugar na may hangganan ng tnitirhan. Maunawaan ang kahalagahan ng Estado.

Pagiging mamamayan ng isang dayuhan sa pamamagitan ng pag-ampon ayon sa itinadhana ng batas. 6. 9. 7. Pagiging mamamayan ayon sa pagkapanganak. Kapangyarihang mapangalagaan ang kalayaang maging estado sa loob ng bansa. Grupo ng mga tao na may magkakaparehong kulturang pinanggalingan.5. Kapangyarihan ng estado na magpatupad ng batas tungo sa pagiging Malaya ng isang estado. 8. Next Content back . Pagiging mamamayan batay sa lugar kung saan ipinanganak. 10.

1973 at pinili ang pagiging Pilipino nang siya ay 21 taong gulang na. Ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas ng 1987 ay binubuo ng… ______5. ang ama at ima ay mamamayan ng Pilipinas. Content back . Isulat kung tama o mali. Ang mga mamamayang Pilipino ay… ______1. dagat teritoryal. B. kapuluang Pilipinas ______6. ilalim ng dagat at ng lupa na napapaloob sa Next bilang 5 at 6.II. ipinanganak na may Pilipinong ama bago dumating ang ika-17 ng Enero. ______3. ang mga taong naging mamamayan ng Pilipinas noong ang 1987 Saligang Batas ay ginawa. A. naging mamamayan ng Pilipinas dahil sa pagdulog sa hukuman. ______4. Panuto: TAMA O MALI. ______2. iba pang teritoryo na kung saan ipinatutupad ang kanyang soberanya ______7. kalawakan at karagatang katapat ng nasa bilang 5 at 6 ______8.

5. Maibigay ang kahalagahan ng karapatan ng isang estado. 3. 2. A. Maipaliwanag ang iba’t-ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng estado. 3. B.Aralin 31 TEORYA TUNGKOL SA PINAGMULAN NG ESTADO Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. Mga karapatan ng isang Estado 1. Next Content back . 5. PAGSASANAY I. 3. Maibigay ang mga layunin ng isang estado. 4. 4. Panuto: Isaisahin ang hinihingi ng bawat bilang. Mga layunin ng Estado 1. 2. 2.

II. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod.
1. Teoryang Divine Right.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Social Contract
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Instinctive Theory
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ Next
Content back

4. Pangangailangan at pwersa
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Pangkabuhayan
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Patriyarkal at Matriyarkal
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Ebolusyon
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ Next
________________________________________________________________
Content back

Aralin 32
ANG SALIGANG BATAS NG PILIPINAS
Pangalan: ______________________
Taon/Seksyon: __________________

Petsa: ____________
Marka: ___________

LAYUNIN:
1. Mauri ang iba’t-ibang anyo ng Saligang Batas ayon sa kanyang katangian.
2. Mahasa ang kasanayan ng mag-aaral sa pangangatuwiran.
3. Masabi ang kahalagahan ng Saligang Batas.

PAGSASANAY
I. Panuto: Ibigay ang mga katangian ng iba’t-ibang uri ng Saligang Batas.
Uri

Katangian

1. Demokratiko, Autokratiko,
Sosyalista.
2. Nakasulat o Di-nakasulat
3. Nababagay sa pangyayari
4. Hindi pabagu-bago
5. Ipinagkaloob ng pinuno

Next
Content back
Next

Panuto: Mga bahagi ng nakasulat na Saligang Batas. 1._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Next Content back ._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.II._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Ipaliwanag._____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.

Maipaliwanag ang kahalagahan ng Saligang Batas ng Pilipinas. Matukoy pinagmulan ng Saligang Batas ng Pilipinas . Next Content back . Isulat ito sa loob ng kahon na nasa ibaba. 2. Mahasa ang kasanayan sa pagsusunod-sunod ng pangyayari.Aralin 33 EBOLUSYON NG SALIGANG BATAS NG PILIPINAS Pangalan: ______________________ Taon/Seksyon: __________________ Petsa: ____________ Marka: ___________ LAYUNIN: 1. PAGSASANAY I. Panuto: Gumawa ng Timeline tungkol sa ebolusyon ng Saligang Batas ng Pilipinas. 3.

1987: Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Saligang batas ng 1973 at ng saligang batas ng 1987. Panuto: 1973 vs.II. 1973 1987 Next Content back .

9 -4 !.9 .3:94 8:.8:.3 5..3 3 2...3.3 5.5 %  #!& %  %%  . 33.3. .3. 5708/0390 3 .3 5. 3.-8 243 3...8 8.' !. 3 !53.9 .9. 8.943 #05:-.3..3 3 2. .3. -. 5708/0390 5:2 3 8.548 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.