Ikaapat na Taon Ekonomiks Mga Pangkalahatan at Tiyak na Kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas

na paaralan, ang bawat mag-aaral ay inaasahang magpapakita ng sumusunod na kakayahan; I. Mga Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiya 1. Naipamamalas ang pag-unawa sa mga batayang kaisipan at pamamaraan sa ekonomiks Ang Ekonomiks Bilang Isang Agham 1.1 1.2 1.3 1.4 Naibibigay ang kahulugan ng ekonomiks Naipaliliwanag ang sariling pagkaunawa sa ekonomiks bilang isang agham panlipunan Natatalakay ang saklaw/dibisyon ng ekonomiks Napangangatwiranan sa pamamagitan ng pag-aaral ng pag-aaral ng kalagayan sa Pilipinas ang kahalagahan ng ekonomiks

Pinagkukunang-Yaman 1.4 1.5 1.6 1.7 Nauuri ang pinagkukunang-yaman ng Pilipinas Nasusuri ang mga datos hinggil sa yamang likas ng Pilipinas Naipaliliwanag ang kahulugan ng yamang napapalitan (renewable) at di napapalitan (non-renewable) Natatalakay ang bumubuo sa yamang-tao ng Pilipinas 1.7.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas sa ekonomiya ng bansa - nasusuri ang katangian ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas ayon sa kasarian, edad, bilang ng may trabaho/walang trabaho, edukasyon, relihiyon

31

13 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa ng tamang desisyon sa paggamit ng limitadong pinagkukunang-yaman 1.17 Nagagawa ang pamantayan sa kagustuhan ayon sa kahalagahan pagsusunod-sunod ng mga 32 .7.7. dami.2 Natatalakay ang uri.8 Nasusuri ang kasapatan ng mga pinagkukunang-yaman ng bansa 1.- napag-iisa-isa ang populasyon sa Pilipinas pangangailangan ng nahihinuha ang epekto ng iba’t-ibang katangian ng balangkas ng populasyon 1.9 Naipaliliwanag ang mga salik na lumilimita sa lubusang paggamit ng mga pinagkukunang-yaman 1.14 Naihahambing ang mga pamamaraan at mekanismo ng alokasyon sa ilalim ng iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya Kagustuhan at Pangangailangan 1.12 Naipaliliwanag ang kaibahan ng kakapusan sa kakulangan Alokasyon 1.3 Nagkakaroon ng pagnanais na mapaunlad ang sarili 1.10 Naitatangi ang mga wastong pagpapahalagang Pilipino sa paggamit ng pinagkukunang yaman sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa konserbasyon.11 Nakikilala ang mga palatandaan ng kakapusan bilang isang suliraning panlipunan 1.16 Nasusuri ang mga teorya ng pangangailangan 1. kalidad at kahalagahan ng lakas-paggawa (labor force) 1.15 Nakikilala ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) 1. kapaligiran at likas-kayang paggamit (sustainable use) KAKAPUSAN 1.

Pagkonsumo 1.22 Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin ng mamimili 1.1 1.24 Naibibigay ang kahulugan ng produksyon 1.21 Napatutunayan ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili 1.2 Naipaliliwanag ang saklaw ng maykro-ekonomiks Naibibigay ang sariling pakahulugan sa demand 33 .26 Naipaliliwanag ang gamit ng bawat salik ng produksyon 1.27 Naihahambing ang iba’t-ibang organisasyon ng negosyo ayon sa pakikisapi at pananagutan ng bawat kasapi 1.20 Naipaliliwanag ang mga epekto ng paanunsyo sa pagkonsumo ng mga tao 1.19 Nakagagawa ng pamantayan ng pagkonsumo batay sa aspekto ng kulturang Pilipino 1.25 Nauuri ang mga salik (factors) ng produksyon at ang mga bumubuo nito 1. Naipamamalas ang pag-unawa sa saklaw ng maykro-ekonomiks at makroekonomiks Maykroekonomiks 1.28 Naipaliliwanag ang mahalagang papel ng “entrepreneurship” sa ekonomiya at sa produksyon II Pagsusuri ng Ekonomiya 1.23 Nabibigyang-halaga ang pagiging mabisa o hindi ng mga batas ukol sa proteksyon ng mamimili Produksyon 1.18 Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo 1.

10 1.8 1.17 Natatalakay ang saklaw ng makro-ekonomiks 1.15 1.1 Naiuugnay ang gastos (cost sa produksyon ng suplay).13 1.12 1.16 Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand Nasusuri ang epekto ng presyo at salik na di-presyo (non-price) sa demand ng kalakal at paglilingkod Naibibigay ang sariling pakahulugan sa suplay Nasusuri ang mga salik ng produksyon na nakaaapekto sa suplay Nasusuri ang epekto ng presyo at non-price sa suplay ng kalakal at paglilingkod Nakapagkukwenta ng elastisidad ng suplay Naipaliliwanag ang epekto ng elastisidad ng demand sa presyo Naipaliliwanag ang epekto ng elastisidad ng suplay sa presyo Naipaliliwanag ang kahulugan ng pamilihan (market system) 1.11.14 1.5 1.1.7 1. presyo at pag-unlad (economic growth) bilang pangunahing kaisipan sa makro-ekonomiks 34 .9 1. Naipaliliwanag ang interaksyon ng suplay at demand sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan Nasusuri ang ang mga epekto ng kakulangan at kalabisan sa presyo at dami ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan Naimumungkahi ang paraan ng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan Nauuri at nailalarawan ang iba’t-ibang anyo ng pamilihan Nasusuri ang bahaging ginagampanan pagtatakda ng presyo ng pamahalaan sa Makroekonomiks 1.11 1.17.4 1.3 1.1 Nabibigyang-kahulugan ang kalakaran ng empleyo.6 1.

23 Natatalakay ang kahulugan ng implasyon Nakikilala ang palatandaan ng implasyon (CPI) Natutukoy ang dahilan at epekto ng Implasyon Nahihinuha ang paraan ng paglutas ng implasyon Patakarang Piskal (Fiscal Policy) 1.1 Nakikilala ang mga pamamaraan ng pagsukat ng pambansang produkto 1.20 1.18.24 1.22 1. bahay-kalakal.26 1.2 Nasusuri ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya 1.1 Natataya ang epekto ng pag-iimpok at pamumuhunan sa daloy ng kalakal at paglilingkod 35 .27 Nauunawaan ang kahulugan ng patakarang piskal sa ekonomiya Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang piskal Naipaliliwanag ang kahalagahan ng wastong pagbabayad ng buwis Naipaliliwanag ang mga pambansang ekonomiya epekto ng patakarang piskal sa Patakarang Pananalapi (Monetary Policy) 1.19 Nailalahad ang mga salik na nakaaapekto sa pambansang kita at pambansang produkto (GNP) Implasyon 1.25 1.18 1.1.18.2 Natatalakay ang papel na ginagampanan at epekto ng sambahayan. pamahalaan at panlabas na sektor sa sumusunod: • implasyon • disempleyo • pamumuhunan Naipaliliwanag ang pambansang produkto (GNP-GDP) bilang isang masiglang ekonomiya 1.29.21 1.28 1.17.29 Nauunawaan ang kahulugan ng patakarang (monetary) pananalapi Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pananalapi 1.

pangingisda at paggugubat Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng industriya. pagmimina at paggugubat Natatalakay ang mga institusyon at programa na nakatutulong sa sektor ng agrikultura (industriya ng agrikultura. pangingisda.4 Naipaliliwanag ang uri at gamit ng salapi 1.1 1. agrikultura.8 Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa bahaging ginagampanan ng mga pandaigdig na institusyon ng pananalapi tulad ng International Monetary Fund at World Bank sa pananalapi ng bansa III Mga Sektor ng Ekonomiya 1. agrikultura.5 Nasusuri ang dahilan at epekto ng pagbabago ng halaga ng salapi 1.2 1. pangingisda.29.29. pagmimina at paggugubat) Naitataguyod ang mga repormang pansakahan 1.29.6 Natatalakay ang mga paraan at patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang mapatatag ang halaga ng salapi 1. pagmimina at paggugubat sa bansa Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pagmimina. Pagmimina at Paggugubat) 1.3 1.5 36 .1.29.4 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng agrikultura.2 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng pananalapi 1.3 Nasusuri ang bahaging/tungkuling ginagampanan ng institusyon ng pananalapi sa ekonomiya 1.7 Nabubuod ang kaalaman tungkol sa kinalaman ng pandaigdig na sistema sa pambansang sistema ng pananalapi 1.29.29.29. pangingisda. Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa bahaging ginagampanan ng iba’t-ibang sektor ng ekonomiya para sa kapakanang panlahat Sektor ng Agrikultura (Pangingisda.

14 1.8 1.15 1.6 1.9 1.13 1.18 1.16 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng industriya at pangangalakal Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya at paglilingkod Naipahahayag ang opinyon tungkol sa nasyonalisasyon ng ilang korporasyon at pagsasapribado ng korporasyong pamahalaan Naipahahayag ang paninindigan tungkol sa pagpasok sa bansa ng mga korporasyong multi-nasyonal Natataya ang kahalagahan ng teknolohiya sa pagsulong ng ekonomiya Napag-uugnay ang bahaging ginagampanan ng sektor agrikultura at ng industriya sa pagsulong ng ekonomiya ng Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng industriya at ng pangangalakal Natatalakay ang mga institusyon at mga programang nakatutulong sa sektor ng industriya at ng pangangalakal Naibibigay ang reaksyon tungkol sa batas sa nasyonalisasyon ng kalakalang pagtitingi Natataya ang kabutihan at di-kabutihan ng pakikipagkalakalan Naitataguyod ang pangangailangan sa mataas na pamantayan ng kalakal at paglilingkod Impormal na Sektor 1.11 1.10 1.17 1.Industriya at Paglilingkod 1.19 Nailalahad ang iba’t-ibang anyo ng impormal na sektor ng ekonomiya Naipaliliwanag kung bakit may underground economy o impormal na sektor Nasusuri ang kaugnayan ng impormal na sektor sa ekonomiya ng bansa 37 .7 1.12 1.

26 Nasusuri ang ekonomiya bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa Napangangatwiranan ang pangangailangan ng pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa ilang gawaing pangkabuhayan Naipaliliwanag pamahalaan ang mga pinagkukunan ng pananalapi ng Nauuri ang mga buwis at ang pagbabayad nito Natataya ang mga dahilan at epekto ng paglabag sa mga batas ng pagbubuwis Nasusuri ang badyet at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa mga paggugol ng pamahalaan Kalakalang Panlabas 1.28 1.23 1.22 1.31 1.27 1.21 1.30 1.32 1.33 1.Ang Pamahalaan at Ekonomiya 1.25 1.34 Naipaliliwanag ang batayan ng kalakalang panlabas ng bansa Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa Natitimbang ang epekto ng mga patakaran at programa sa kalakalang panlabas ng bansa Nasusuri ang kaugnayan ng exchange rate sa panlabas ng bansa kalakalang Natatalakay ang kalagayan ng kalakalang panlabas ng bansa sa pamamagitan ng balance of payment Naitatangi ang mga kabutihan at di-kabutihan ng kalakalang panlabas Natatangkilik ang mga lokal na kalakal at paglilingkod Naitatangi ang wastong saloobin sa paggawa at pagtangkilik ng sariling produkto 38 .20 1.24 1.29 1.