Nov. Tuesday I. II.

Filipino Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa pagsulat ng talata at usapan Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap Pamamaraan Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng Halimbawa. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol. Marina; Sino kaya ang mas matapang kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay, pahambing, pasukdol.

III. A.

B.

C.

D. E. IV.

V.

Nov. 3 Wednesday I. Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa Pagsulat ng talata at isapan II. Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap III. Pamamaraan A. Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng halimbawa B. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. C. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok D. Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? E. Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. IV. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol.

122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap Pamamaraan A. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. Marina. C. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. Nov. D. ( lamang – loob.Hermano Puli Nov. Hayaang magtalakayan B. . ( ako ikaw siya. III. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. Hayaang magtalakayan B. (lalagyan ng halaman. uling na may apoy pa) 4. ( kasalanan.V. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap III. pasukdol. bahagi ng bahay) 2. Sino kaya ang mas matapng kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. 7 Monday Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos II. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. ( magagawa. pahambing. D. F. tindig) 5. Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. C. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. Ilan na ang nababasag kong paso. Masarap ang inihaw sa baga. Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. 5 Friday – Alay Lakad Nov. Pamamaraan A. 4 Thursday Holiday . Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 8 Tuesday I. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin E. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. daan o landas) 3. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin I. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay. II. Ipasagot ang pagganyak na tanong. Tayo na ngang umuwi at gabi na.

( ako ikaw siya. _________5. IV. Tumawag ng isang bata. _________________________________________________________ c. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. Basahin ang usapan sa bahaging Isipin. Ano kaya ang nilalaman ng sulat ni Fatima? C. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. Pinakamaingay Masasarap pinakamakulay marami napakasaya makukulay III. bahagi ng bahay) 2. F. II. _________2. Tukuyin s a patlang ang kaantasan ng pang – uring may salungguhit na ginamit sa pangungusap. Pusa – aso – tigre a. Ilagay sa puwang ang angkop na pang-uri. pangyayari Paggamit ng Salitang di – gaano. Pagbalik aralan ang antas ng pang – uri. _________4. Anu – ano ang mga salitang ginagamit sa paghahambing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. tindig) 5. ( kasalanan. uling na may apoy pa) 4. Sinlaki ng butil ng mais ang bato ng kanyang singsing. V. Papagbigayin ang mga bat ang mga halimbawa ng mga pang – uring lantay. Sabihin na sundan nng kanilang mata habang binabasa ng isang iskwela nang malakas ang liham. . saksakan sa paghahambing ng tao. di – gasino. _________________________________________________________ b. Tayo na ngang umuwi at gabi na. Pagkatamis – tamis ng piñatas niyang santol. Ang ama nila ay hari ng sipag. Piliin ang sagot sa kahon. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Ilan na ang nababasag kong paso.E. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. Kasintalino ni Clara ang kanyang bunsong kapatid. Nagagamit ang mga salitang di – gaano. saksakan sa Paghahambing Batayang Aklat: Hiyas sa Wika pp. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. Ang langka ay mas gusto ko kaysa atis. 1. ubod. _________1.118 – 123 Pagpapahalaga : Pakikinig ng mabuti Pamamaraan A. Unawain ang nilalaman ng liham. Ipagawa rin ang mga Gawain sa bahaging Gawin. Ipasagot ang pagganyak na tanong. ( magagawa. ( lamang – loob. D. pahambing at pasukdol. _________________________________________________________ E. bagay. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. B. Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng gawain. pinaka o napaka. pinaka o napaka. Masarap ang inihaw sa baga. Ipabasa sa isang bata nang malakas ang panuto na nasa Sabihin. Bumuo ng pangungusap na naghahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. daan o landas) 3. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 9 Wednesday I. ubod. (lalagyan ng halaman. di – gasino. _________3.

A. Pagsulat ng mga Pang -uring Hambingan C. pahambing. Hari-Raya Puasa na. Araw ito ng pasasalamat at =pagpapatawad. Unawain ang nilalaman ng liham. Paghahanda Pagbalik-aralan ang antas ng pang-uri. Pagtatalakay Ipaawa ang mga pagsasanay Panuto: Bumuo ng pangungusap na nahahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. 1. 1. Paglalahat Anu-ano ang mga salitang ginagamit sa paghahabing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. Paglalapat Sagutan “Gawin” IV. . ______________ng tao sa Mosque. November 10. Tayo na sa plasa. A. Paglalahad Tumawag ng bata. Ito ang ______________at _____________ na pagdiriwang.________________________________ D. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Kaya lahat___________na dekorasyon ang nagsabit. Batayang aklat sa Pagbasa pp. 2010 Thursday Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat Naibibigay ang kahulugan ng mga grapikong larawan sa paghanap ng impormasyon II.________________________________ c. Ano kaya an gang nilalaman ng sulat ni Fatima? B.Matutulin masasaya Tapos na ang Ramadan.128-133 Mga larawang angkop sa aralin IV. Pagtataya Panuto: I. Maghambing B.________________________________ b. Mga larawan. Natuto sa Panaginip (Tula) III.____________ na pagkain ang handa sa bahay-bahay at____________ mga Bangka ang nagpapalig-sahan sa ilog. Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga pangurin lantay. Pusa-aso-tigre a. Sagutan ang “talakayin” C. at pasukdol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.