Nov. Tuesday I. II.

Filipino Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa pagsulat ng talata at usapan Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap Pamamaraan Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng Halimbawa. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol. Marina; Sino kaya ang mas matapang kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay, pahambing, pasukdol.

III. A.

B.

C.

D. E. IV.

V.

Nov. 3 Wednesday I. Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa Pagsulat ng talata at isapan II. Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap III. Pamamaraan A. Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng halimbawa B. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. C. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok D. Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? E. Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. IV. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol.

Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak.Hermano Puli Nov. Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. ( magagawa. 5 Friday – Alay Lakad Nov. Pamamaraan A. . Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. daan o landas) 3. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap Pamamaraan A. Hayaang magtalakayan B. C. ( ako ikaw siya. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. II. Marina. Sino kaya ang mas matapng kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. (lalagyan ng halaman. III. 7 Monday Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos II. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. D. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap III. Nov. ( lamang – loob. uling na may apoy pa) 4. Tayo na ngang umuwi at gabi na. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. bahagi ng bahay) 2. Ilan na ang nababasag kong paso. Ipasagot ang pagganyak na tanong. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin E. pasukdol. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay. ( kasalanan. Masarap ang inihaw sa baga. tindig) 5. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin I. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 8 Tuesday I. 4 Thursday Holiday . Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. C. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. D.V. pahambing. F. Hayaang magtalakayan B. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo.

Ipabasa sa isang bata nang malakas ang panuto na nasa Sabihin. daan o landas) 3. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. ubod. Nagagamit ang mga salitang di – gaano. pinaka o napaka. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 9 Wednesday I. II. _________________________________________________________ E. _________________________________________________________ b. Sinlaki ng butil ng mais ang bato ng kanyang singsing. ( kasalanan. Papagbigayin ang mga bat ang mga halimbawa ng mga pang – uring lantay. _________4. bahagi ng bahay) 2. Piliin ang sagot sa kahon. saksakan sa Paghahambing Batayang Aklat: Hiyas sa Wika pp.E. Ipasagot ang pagganyak na tanong. Anu – ano ang mga salitang ginagamit sa paghahambing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. ( ako ikaw siya. bagay. Tayo na ngang umuwi at gabi na. pangyayari Paggamit ng Salitang di – gaano. _________________________________________________________ c. Tumawag ng isang bata. di – gasino. Sabihin na sundan nng kanilang mata habang binabasa ng isang iskwela nang malakas ang liham. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. pahambing at pasukdol. Kasintalino ni Clara ang kanyang bunsong kapatid. IV. D. (lalagyan ng halaman. Ipagawa rin ang mga Gawain sa bahaging Gawin. _________3. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. uling na may apoy pa) 4. ( lamang – loob. Tukuyin s a patlang ang kaantasan ng pang – uring may salungguhit na ginamit sa pangungusap. F. pinaka o napaka. Ano kaya ang nilalaman ng sulat ni Fatima? C. Pagkatamis – tamis ng piñatas niyang santol. B. _________5. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. 1. saksakan sa paghahambing ng tao. Pagbalik aralan ang antas ng pang – uri. Masarap ang inihaw sa baga. Ang langka ay mas gusto ko kaysa atis. V. Bumuo ng pangungusap na naghahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. Basahin ang usapan sa bahaging Isipin. di – gasino. _________1. Unawain ang nilalaman ng liham. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. ( magagawa. . Ilan na ang nababasag kong paso. tindig) 5.118 – 123 Pagpapahalaga : Pakikinig ng mabuti Pamamaraan A. Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng gawain. _________2. ubod. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Pinakamaingay Masasarap pinakamakulay marami napakasaya makukulay III. Pusa – aso – tigre a. Ang ama nila ay hari ng sipag. Ilagay sa puwang ang angkop na pang-uri.

1. ______________ng tao sa Mosque.128-133 Mga larawang angkop sa aralin IV. 2010 Thursday Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat Naibibigay ang kahulugan ng mga grapikong larawan sa paghanap ng impormasyon II. Araw ito ng pasasalamat at =pagpapatawad. Pusa-aso-tigre a. Paglalahat Anu-ano ang mga salitang ginagamit sa paghahabing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F.____________ na pagkain ang handa sa bahay-bahay at____________ mga Bangka ang nagpapalig-sahan sa ilog. Unawain ang nilalaman ng liham. Pagsulat ng mga Pang -uring Hambingan C. A. Paglalapat Sagutan “Gawin” IV. Tayo na sa plasa. Ito ang ______________at _____________ na pagdiriwang. Ano kaya an gang nilalaman ng sulat ni Fatima? B. Ipabasa ang sulat ni Fatima. A.________________________________ b. 1. .________________________________ c. Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga pangurin lantay. pahambing. Paglalahad Tumawag ng bata.Matutulin masasaya Tapos na ang Ramadan.________________________________ D. Maghambing B. Sagutan ang “talakayin” C. Pagtataya Panuto: I. Kaya lahat___________na dekorasyon ang nagsabit. Paghahanda Pagbalik-aralan ang antas ng pang-uri. November 10. Hari-Raya Puasa na. Natuto sa Panaginip (Tula) III. at pasukdol. Pagtatalakay Ipaawa ang mga pagsasanay Panuto: Bumuo ng pangungusap na nahahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. Batayang aklat sa Pagbasa pp. Mga larawan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.