Nov. Tuesday I. II.

Filipino Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa pagsulat ng talata at usapan Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap Pamamaraan Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng Halimbawa. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol. Marina; Sino kaya ang mas matapang kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay, pahambing, pasukdol.

III. A.

B.

C.

D. E. IV.

V.

Nov. 3 Wednesday I. Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa Pagsulat ng talata at isapan II. Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap III. Pamamaraan A. Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng halimbawa B. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. C. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok D. Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? E. Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. IV. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol.

D. D. Tayo na ngang umuwi at gabi na. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. ( magagawa. Ilan na ang nababasag kong paso. Sino kaya ang mas matapng kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. ( kasalanan.Hermano Puli Nov. Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin E. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay. 4 Thursday Holiday . F. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1.V. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap III. ( lamang – loob. Masarap ang inihaw sa baga. 7 Monday Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos II. C. . C. Hayaang magtalakayan B. pahambing. pasukdol. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. daan o landas) 3. ( ako ikaw siya. Pamamaraan A. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. tindig) 5. bahagi ng bahay) 2. III. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap Pamamaraan A. Marina. Ipasagot ang pagganyak na tanong. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 8 Tuesday I. 5 Friday – Alay Lakad Nov. (lalagyan ng halaman. Hayaang magtalakayan B. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. II. Nov. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin I. uling na may apoy pa) 4.

ubod. saksakan sa Paghahambing Batayang Aklat: Hiyas sa Wika pp. II. Ipabasa ang sulat ni Fatima. (lalagyan ng halaman. V. Basahin ang usapan sa bahaging Isipin. Papagbigayin ang mga bat ang mga halimbawa ng mga pang – uring lantay. Kasintalino ni Clara ang kanyang bunsong kapatid. ( kasalanan. Unawain ang nilalaman ng liham. Pinakamaingay Masasarap pinakamakulay marami napakasaya makukulay III. pinaka o napaka. Ipagawa rin ang mga Gawain sa bahaging Gawin. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 9 Wednesday I. _________________________________________________________ b. uling na may apoy pa) 4. bahagi ng bahay) 2. Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng gawain. Ang langka ay mas gusto ko kaysa atis. Ilan na ang nababasag kong paso. Piliin ang sagot sa kahon. daan o landas) 3. Ano kaya ang nilalaman ng sulat ni Fatima? C. Masarap ang inihaw sa baga. _________________________________________________________ c. Nagagamit ang mga salitang di – gaano. B. di – gasino. pahambing at pasukdol. _________5. ( magagawa. ( lamang – loob. bagay. _________________________________________________________ E. Ilagay sa puwang ang angkop na pang-uri. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. di – gasino. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. Pagkatamis – tamis ng piñatas niyang santol. Ipasagot ang pagganyak na tanong. D. Anu – ano ang mga salitang ginagamit sa paghahambing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. F. _________1. Pagbalik aralan ang antas ng pang – uri. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. _________2. Tumawag ng isang bata. Ang ama nila ay hari ng sipag. Pusa – aso – tigre a. saksakan sa paghahambing ng tao.E. ubod. tindig) 5. ( ako ikaw siya. Sabihin na sundan nng kanilang mata habang binabasa ng isang iskwela nang malakas ang liham. . Tayo na ngang umuwi at gabi na. _________3. Ipabasa sa isang bata nang malakas ang panuto na nasa Sabihin. Bumuo ng pangungusap na naghahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. Sinlaki ng butil ng mais ang bato ng kanyang singsing. _________4. IV. 1. pangyayari Paggamit ng Salitang di – gaano. pinaka o napaka. Tukuyin s a patlang ang kaantasan ng pang – uring may salungguhit na ginamit sa pangungusap.118 – 123 Pagpapahalaga : Pakikinig ng mabuti Pamamaraan A.

November 10. Sagutan ang “talakayin” C. Ito ang ______________at _____________ na pagdiriwang. Paglalahat Anu-ano ang mga salitang ginagamit sa paghahabing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. Hari-Raya Puasa na. Pagtataya Panuto: I. Tayo na sa plasa. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Paghahanda Pagbalik-aralan ang antas ng pang-uri.________________________________ b. Kaya lahat___________na dekorasyon ang nagsabit.____________ na pagkain ang handa sa bahay-bahay at____________ mga Bangka ang nagpapalig-sahan sa ilog. Pagtatalakay Ipaawa ang mga pagsasanay Panuto: Bumuo ng pangungusap na nahahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga pangurin lantay. pahambing. Unawain ang nilalaman ng liham. . Paglalapat Sagutan “Gawin” IV.________________________________ D. Pagsulat ng mga Pang -uring Hambingan C. Natuto sa Panaginip (Tula) III. 1. Paglalahad Tumawag ng bata. Pusa-aso-tigre a. Araw ito ng pasasalamat at =pagpapatawad. Batayang aklat sa Pagbasa pp. A.________________________________ c. at pasukdol. ______________ng tao sa Mosque.128-133 Mga larawang angkop sa aralin IV. Mga larawan. A. Ano kaya an gang nilalaman ng sulat ni Fatima? B. 1. Maghambing B.Matutulin masasaya Tapos na ang Ramadan. 2010 Thursday Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat Naibibigay ang kahulugan ng mga grapikong larawan sa paghanap ng impormasyon II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times