Mga Tayutay o mga Salitang Patalinghaga

1. Patulad o Simile – paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba ng uri; ginagamitan ng salitang para, gaya, katulad, kaparis, atbp. Halimbawa: Para ng halamang lumaki sa tubig, Daho’y nalalanta munting di madilig 2. Pawangis o Metapora – paggamit ng salitang nangangahulugan ng isang bagay sa pagpapahayag ng ibang bagay Halimbawa: Sapagkat ang haring may hangad sa yaman ay mariing hampas ng langit sa bayan 3. Sinekdoke – gumagamit ng bahagi sa halip ng kabuuan o ng kabuuan sa halip ng bahagi Halimbawa: At ang baling bibig na binubukalan Ng sabing magaling at katotohanan 4. Pagitain o Vision Halimbawa: Sa sinapupunan ng Konde Adolfo’y Aking natanaw si Laurang sinta ko. 5. Panawagan o Apostrophe – kagyat na pagtutol sa naunang pagpapahayag at pananawagan sa tao o bagay na wala roon. Halimbawa: Kamataya’y nahan ang dating bangis mo? 6. Pabaligho o Paradox – pahayag na wari’y salungat o laban sa likas na pagkukuro ngunit nagpapakilala ng katotohanan. Halimbawa: Ang matatawag kong palayaw sa akin ng ama ko’y itong ako’y pagliluhin agawan ng sinta’t panasa-nasaing lumubog sa dusa’t buhay ko’y makitil. 7. Padamdam o Exclamation – pagbubulalas ng masidhi o matinding damdamin. Halimbawa: Nalilisik ang mata’t ang ipinagsaysay ay hindi ang distong nasa orihinal,

kundi ang winika’y ikaw na umagaw ng kapurihan ko’y dapat kang mamatay! 8. Pandiwantao o Personification – binibigyang-katauhan ang isang bagay na walang buhay o kaisipang basal (abstract) Halimbawa: Parang walang malay hanggang sa magtago’t humilig si Pebo sa hihigang ginto 9. Pahalintulad o Analogy – tambalang paghahambing, pagkakawangki ng mga pagkakaugnay (ABCD) Halimbawa: Inusig ng taga ang dalawang leon, Si Apolo mandin sa Serpyente Piton. 10. Enigma – naikukubli ang kahulugan sa ilalim ng malabong pagtukoy. Halimbawa: Tapat ang puso ko’y di nagunamgunam na ang paglililo’y nasa kagandahan. 11. Papanuto o Aphorism – maikling paglalahad ng isang tuntuning pangkaasalan Halimbawa: Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha’t may pakitang-giliw pakaingatan mo’t kaaway na lihim, siyang isaisip na kakabakahin. 12. Tanong na mabisa o Rhetorical Question – tanong na naglalayong magbunga ng isang tanging bisa at hindi upang magtamo ng kasagutan. Halimbawa: Anong gagawin ko sa ganitong bagay, ang sinta ko kaya’y bayaang mamatay? 13. Pagmamalabis o Hyperbole – pahayag na ibayong matindi kaysa katotohanan o lagpas sa maaaring mangyari. Halimbawa: Bababa si Marte mula sa itaas, sa kailalima’y aahon ang parkas. 14. Aliterasyon – paulit-ulit na tunog ng isang katinig na ginagamit sa mga magkakalapit na salita o pantig. Dapat iwasan na ang pansin ng bumabasa ay malipat sa paraan, buhat sa nilalaman ng

tula. Kaya’t ang aliterasyon ay karaniwang ginagamit sa gitna sa halip ng sa unahan ng mga salita. Halimbawa: Sa sinaya-sayaw aat hinalik-halik sa aking paanan, Titik kang masigla ng lumang talindaw. 15. Asonansya – inuulit ang tunog ng isang patinig sa halip ng katinig. Ang bisa ng asonansya ay mapapansing mabuti sa pag-aaral ng onomatopeya. Halimbawa: Ang buhay ng tao at sa taong palad, Nasa ginagawa ang halaga’t bigat. 16. Onomaopeya – pagkakahawig ng tunog ng salita at diwa nito. a) Tuwirang Onomatopeya – kapag ginagagad ng mga tunog ng patinig at katinig ang tunog ng inilalarawan ng taludtod. Halimbawa: Ikaw’y iniluwal ng baha sa bundok, Hahala-halakhak at susutsut-sutsot b) Pahiwatig na Onomatopeya – kapag ang mga tunog ng patinig at katinig ay hindi gumagagad kundi nagpapahiwatig lamang ng bagay na inilalarawan. Ayon kay Lope K. Santos, an gating mga titik ay nag-aangkin ng sari-sariling pahiwatig na kaisipan: ang A ay nagpapahiwatig ng kalakhan, kalinawan, kalawakan, kalantaran, samantalang ang I ay nagtataglay ng diwa ng kaliitan, kalabuan, karimlan, kalaliman, kalihiman, atbp. A – araw, buwan, ilaw, linaw, tanghal I – gabi, lilim, lihim, kulimlim, liit, unti, itim I – Ang suot ay puti’t may apoy sa bibig, Sa buong magdamag ay di matahimik, Ngunit ang hiwagang di sukat malirip, Kung bakit sa gabi lamang namamasid.