ANG PAKIKINIG

KAHULUGAN NG PAKIKINIG Ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe mula sa narinig. Mula sa salita o tunog na narinig, sa pamamagitan ng auditory nerve, mabilis na dindala sa utak ( brain) upang bigyan ng pagpapakahulugan at pag susuri (analyze) kung ano ang narinig. Ang utak ang siyang nabibigay ng interpretasyon at pagunawa at doon lang nagkaroon ng kahulugan ang naririnig. Ang pakikinig ay isang kumplikadong proseso dahil mula sa tuinog o salitang narinig ay pupuntas pa sa ating utak sa pamamagitan ng auditory nerve bago maintindihan. Kung ano ang narinig na mensahe o tunog, iyon din ang ibibigay na interpretasyon ng ating isipan. Kung ganoon sa pakikinig , ang tagapagsalita at tagatanggap ay mahalaga sa proseso ng kumunikasyon. Kung ano ang narinig iyon ang impormasyon o mensahe a nakuha. Ayon kay Nida 1957 natututo ang tao nnna magsalita ng isang wika batay sa kanyang narinig, kung gaano narinig ang wika. Mapapatunayan ito sa isang sanggol, kung ano ang kanyang naririnig na salita mula sa kanyang ina at sa mga kasambahay doon din siya natutong magsalita at nagpapakahulugan kung ano ang kanyang naririnig. Habang siya y lumalaki mas marami ang kanyang naririnig at pagpapakahulugan. Batay sa isang pag-aaral tungkol sa apat na kasanayang pang wika, ang pakikinig, ang may ang nagagamit niya sa pakikinig , 30% sa pagsasalita , 16% sa pagbabasa at 9% sa pagsulat (Babasoro et al p. 64). Batay sa pag- aaral na ito. Napatunayan na mula sa pakikinig , nagkakaroon tayo ng impormasyon at kaalaman na maging puhunan sa buhay. Ayon kay Yagang (1993) ang kakayahang umunawa at matukoy ang mensahe o sinasabi ng nagsasalita ay nasa pakikinig, lumalawak ang ating kaalaman mula sa

pakipagkomunikasyon sa mga tao. sa talumpati at ibapa. radio o broadcast. NAKIKINIG 45% NAGSASALITA 30% NAGBABASA 16% NAGSUSULAT 9% . sa debate . sa panayam .

Ang maingat na pagpapahalaga sa mgfa sumusunod ay nagbubunga ng mabuti at mapagtagumpayan ang layunin ng pakikinig: . Minsan may iba ibang paraan ng pagsagot .PROSESO NG PAKIKINIG 1. 4.Ang mensahe o tunog ay tama o maayos ba ang pagdadala. magkakaroon ng ibang tunog o mensahe. 2. tagapagsalita o tagabigay ng mensahe ay mahalaga rin kung malinaw o wasto ang ibinigay na mensahe. antena ng tao. pagtango. minsan depende sa damdamin o sitwasyon ng tumanggap o kalagayan ng tumanggap. 3. pag-iling o sa ekpresyon ng mukha o kaya walang sagot. Kung paano itong tinanggap. Maliban sa tainga . INTERPRETASYON SA MENSAHE . Sa tainga nakasalalay ang kawastuhan ng tunog o mensaheng maririnig. kung may diperensya o may kasiraan ang daanan ng mensahe ( auditory nerve ) . kailangang bigyan pansin ng tgapagsalita at tagapakinig ang mga element na nakakaapekto sa pakikinig.Ito ang sagot sa mensahe at pagpapakahulugan ng tagapakinig. PAGKILALA NG MENSAHE O TUNOG .Ang mensaheng tinanggap ay nasa pagkilala ng tumanggap.Ang tainga ang mahalaghang bahagi ng katawan na gumaganap sa pagsagap ng tunog o mensahe . TUNOG O MENSAHE NA NARINIG SA PAMAMAGITAN NG TAINGA . MGA ELEMENTO NA MAY IMPLUWENSYANG SA PAKIKINIG .Nasa pagpapakahulugan o interpretasyon ng tumanggap ang mensahe o tunog.Upang magkaroon ng epektibong pakikinig. 5. Kung tama at wasto ang tugon sa mensahe ang ibig sabihin may pagkakaunawaan ang tagapagsalita at tagapakinig. PAGDALA NG MENSAHE O TUNOG ( AUDITORY NERVE) . Minsan ang karanasan o kaalaman ng nakikinig ang siyang nagbibigay ng pagpapakahulugan ng mensahe. PAGSAGOT SA MENSAHE .

Ang kasanayan ng pakikinig ng tao ay hindi magkatulad. maaaring iba na ang kanyang pagtanggap sa komunikasyon.Nasa pagpapakahulugan ng tagapakinig ang kanyang narinig na mensahe. KONSEPTO SA PANSARILI . Samantala sa mgha may edad na nakikinig ay may malawak ang pang-unawa dahil sa karansan maliban sa mahihina ang pandinig. Maaaring . Kung pasalita naman at malinaw ang pagbibigkas ng tunog at wasto ang gamit na salita walang problema ang tagapakinig o nakikinig. Malaki rin ang epekto kung bagong gising. 4.Karaniwan. Nagagawa ng tagapakinig kung lubusang nakapahinga at sariwa ang hangin at handa ang isipan.1.Malaki ang epekto sa pakikinig ng oras . Paano tintanggap ang mensahe. 2. May nagsasabi na ang mga bata ay mahina ang kakayahan sa pakikinig dahil kulang pa sa pag-unawa sa mga naririnig kaya kailangang maikili lamang ang mga pangungusap na gamitin upang makuha ang mensahe o kaya bagalan nang kaunti ang pananalita upang makuha ang mensahe. kailangang may kahandaan ang tagapakinig upang lubusang maunawaan niya ang kanyang naririnig. 3. Kung maingay ang daluyan ng komunikasyon hindi naririnig o hindi naiintindihan ang mensahe. Maaaring may impluwensya ang mga salitang ginamit ng tagapagsalita. EDAD . Alin man sa dalawang kaisipan nasa tagapakinig naman kung paano tinatanggap at nauunawaan ang mensahe. inaantok o walang tulog ang tagapakinig o tagatanggap ng mensahe. celfon at brodkas sa radio. TSANEL . Kung siya ay nagulantang sa tawag ng telepono sa oras ng kanyang pagtulog o tawag ng celfon sa panahon ng klase o trabaho. puyat . ito ang suliranin kung ang ginagamit ay telepono. ORAS .

5. nagguguhit at iba pa. nagsusulat .Ang layunin ng nakikinig ay makuha ang mensahe at magbigay puna ng pagkakatulad at pagkakaiba. 3. kung mas maingay ang tunog ng kanilang nililikha mas Masaya. 2.ibang kultura ng bayan ay nagkakaroon ng iba.Malaki ang epekto ng pakikinig sa tahimik. Madaling maunawaan . KULTURA . Hangga t maaari ay malapit sa nagsasalita upang ganap niyang maunawaan ang nilalaman ng mensahe.Ang pagkakaroon ng iba. mas matagumpay ang pagdiriwang . nakipag-uusap.Nakikinig dito ay hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ang mensahe o pinakikinggan na mensahe sapagkat maraming isinabay na Gawain. Gaya ng katutubong Igorot kung mayroon silang Cañao. 4. MASAYA AT MALUGOD SA PAKIKINIG . malamig at malinis na pook.ibang pagpapakahulugan.Ang nakikinig ay gusting magkaroon ng kaalaman sa mensahe o ideya ng tagapagsalita. samantala ang ibang katutubo ay bawal mag-ingay dahil magagalit ang kanilang ninuno. 6. Ganoon din sa iba t ibang sector ng relihiyon. gaya ng nagwawasto ng papel . PASSIVE O MARGINAL NA PAKIKINIG . LUGAR . nag-aaral . URI NG PAKIKINIG PARAAN: 1. MASIGASIG AT MAY PAGPAPAHALAGA .magaan o mabigat ang dating o masama o maganda ang tinanggap ng tagapakinig. KRITIKAL O MAPANURING PAKIKINIG . at malinaw na marinig ang mensahe sa anumang tsanel o daluyan ng komunikasyon.

Kailangan magkaroon ng interes ng pakikinig sa nagsasalita. Husgahan ang mensahe hindi ang tagapagsalita. Kailangan ang konsentrayon ay sa mensahe ng tagapagsalita. hindi ang mga salitang ginagamit o idea na sinasabi o binabanggit. 6. Ihanda ang kaisipan. Kailangan magkaroon ng bukas na isipan sa mga mensaheng inihahatid ng tagapagsalita. IHANDA ANG SARILI .. Bawat tao ay may kanya kanyang katangian. KONTROLIN ANG KAPALIGIRAN . 8. PATAPUSIN ANG TAGAPAGSALITA . 4. KATANGIAN NG MABISANG TAGAPAKINIG 1. katutubo o kilalang personalidad dahil naapektuhan ang mensahe ng tagapaglita. 5. ganoon din ang pisikal an katauhan gaya ng pagiging masigla at aktong tagapakinig upang huwag antukin. nagpapagalit. komyunista. Iwasan ang pagbibigay ng madamdaming reaksyon o maging emosyunal.Dito ang nakikinig ay para sa sariling kasiyahan gaya ng pakikinig ng musika . 3. o ideya na laban sa pniniwala na tagapakinig o maaaring mga salita na nagbibigay ng takot . Pakikinggang mabuti ang mga impormasyon o layunin ng tagapagsalita. Iwasan o ipagpaliban ang paghuhusga sa tagapagsalita. dula mula sa radyo . HUMINTO SA PAGSALITA . Halimbawa hinuhusgahan ang tagapagsalita dahil sa katauhan .Tanggalin lahat ang maaaring makatawag pansin o makagawa ng ingay habang nakikinig. konsert . Iwasan ang pakikipag-usap at anumang nakakagambala sa iyong pakikinig. kuwento o tula. Bigyan ng paggalang ang nagsasalita.Magkaroon ng konsentrayon o focus sa pakikinig. Sikaping itala ang mga mahalagang paksa. 2. 7. Bigyan ng puwang ang kanyang ideya o isipan upang madagdagan ang kaalaman. o naghahasik ng kahulugan. Maaaring gumagamit ang tagapagsalita ng mga salita na hindi katanggaptanggap (balbal) sa tagapakinig.

MGA DAHILAN NG PAKIKINIG 1. umaga. agham .Ito ang tumutukoy sa ingay sa loob o labas ng silid o sa kapaligiran. 3. 2. tanghali o gabi. 4. Makinig upang mapagtanto o masusing mapag-aralan ang mensahe. inaantok . May konsentrasyon upang makapagbigay ng opinion o ideya. MGA SAGABAL SA MABISANG PAKIKINIG 1. Kailangan maghintay na matapos ang nagsasalita bago sumasagot upang magkaunawaan. mainit o malamig. Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. 2.. Makikinig nang mabuti upang makapagbigay ng opinion o ideya. Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. balita pangyayari . kung siya ay pagod . takot o simpleng ayaw makinig. Ang tagapakinig ay taimtim sa pakikinig sa payo ng magulang o kaibigan o kaya sa mensahe ng pari o ng pastor upang mapagisipan ang ibig ipahiwatig ng nagsasalita. PISIKAL . gutom . umuulan at iba pa. mababa o malayo o nasa ilalim pa ng gusali at iba pa. Maaaring mahina ang pandinig ng tagapakinig. maaari rin ito ay tumutukoy sa kalagayan ng tagapakinig . Makinig upang lalong malinang ang kaalaman.Kailangang mailahad o maibigay lahat ng mensahe bago magbigay ng puna sa mensahe. Ang pakikinig ay nangangailangan ng panahon at atensyon. Malaki rin ang epekto ng panahon. mataas . manlalaro na nakagpagbibigay ng kasiyahan at bagong kaalaman. SIKOLOHIKAL . Maaaring making sa paboritong awit at musika. Makinig upang masuri ang mensahe. artista . Maaari rin kung nasaan ang tagapakinig. fashion. dula sa radio o kuwentuhan tungkol sa mga sining . Makinig upang makakuha ng impormasyon o karagdagang kaalaman.

WIKANG GINAMIT . Maaaring maling gamit ng salita o balarilang ginamit ng tagapagsalita kaya mahirap maunawaan ng tagapakinig. luma na ang paksa.Maaaring mahirap maunawaan ang wikang ginamit. . 3. Maaaring galit o ayaw niya o hindi siya naniniwala sa tagapagsalita. hindi kapana. Maaari rin gustong gusto niya ang tagapagsalita .. idolo o kakilala kaya taimtim na nakikinig.Tinutukoy dito ay maaaring ang tagapakinig ay gusting gusto ang paksa o hindi interesado o ayaw ang paksa . Mataas ang lebel ng wikang ginamit ng tagapagsalita o mataas ang lebel ng tagapakinig.panabik ang paksa.