ANG PAKIKINIG

KAHULUGAN NG PAKIKINIG Ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe mula sa narinig. Mula sa salita o tunog na narinig, sa pamamagitan ng auditory nerve, mabilis na dindala sa utak ( brain) upang bigyan ng pagpapakahulugan at pag susuri (analyze) kung ano ang narinig. Ang utak ang siyang nabibigay ng interpretasyon at pagunawa at doon lang nagkaroon ng kahulugan ang naririnig. Ang pakikinig ay isang kumplikadong proseso dahil mula sa tuinog o salitang narinig ay pupuntas pa sa ating utak sa pamamagitan ng auditory nerve bago maintindihan. Kung ano ang narinig na mensahe o tunog, iyon din ang ibibigay na interpretasyon ng ating isipan. Kung ganoon sa pakikinig , ang tagapagsalita at tagatanggap ay mahalaga sa proseso ng kumunikasyon. Kung ano ang narinig iyon ang impormasyon o mensahe a nakuha. Ayon kay Nida 1957 natututo ang tao nnna magsalita ng isang wika batay sa kanyang narinig, kung gaano narinig ang wika. Mapapatunayan ito sa isang sanggol, kung ano ang kanyang naririnig na salita mula sa kanyang ina at sa mga kasambahay doon din siya natutong magsalita at nagpapakahulugan kung ano ang kanyang naririnig. Habang siya y lumalaki mas marami ang kanyang naririnig at pagpapakahulugan. Batay sa isang pag-aaral tungkol sa apat na kasanayang pang wika, ang pakikinig, ang may ang nagagamit niya sa pakikinig , 30% sa pagsasalita , 16% sa pagbabasa at 9% sa pagsulat (Babasoro et al p. 64). Batay sa pag- aaral na ito. Napatunayan na mula sa pakikinig , nagkakaroon tayo ng impormasyon at kaalaman na maging puhunan sa buhay. Ayon kay Yagang (1993) ang kakayahang umunawa at matukoy ang mensahe o sinasabi ng nagsasalita ay nasa pakikinig, lumalawak ang ating kaalaman mula sa

radio o broadcast. NAKIKINIG 45% NAGSASALITA 30% NAGBABASA 16% NAGSUSULAT 9% .pakipagkomunikasyon sa mga tao. sa panayam . sa debate . sa talumpati at ibapa.

PAGSAGOT SA MENSAHE . 4. MGA ELEMENTO NA MAY IMPLUWENSYANG SA PAKIKINIG . 2. pag-iling o sa ekpresyon ng mukha o kaya walang sagot. TUNOG O MENSAHE NA NARINIG SA PAMAMAGITAN NG TAINGA . pagtango. kailangang bigyan pansin ng tgapagsalita at tagapakinig ang mga element na nakakaapekto sa pakikinig.Ang mensaheng tinanggap ay nasa pagkilala ng tumanggap. Minsan may iba ibang paraan ng pagsagot . Maliban sa tainga . kung may diperensya o may kasiraan ang daanan ng mensahe ( auditory nerve ) . tagapagsalita o tagabigay ng mensahe ay mahalaga rin kung malinaw o wasto ang ibinigay na mensahe. Kung paano itong tinanggap. antena ng tao. minsan depende sa damdamin o sitwasyon ng tumanggap o kalagayan ng tumanggap. Ang maingat na pagpapahalaga sa mgfa sumusunod ay nagbubunga ng mabuti at mapagtagumpayan ang layunin ng pakikinig: .Ito ang sagot sa mensahe at pagpapakahulugan ng tagapakinig.Nasa pagpapakahulugan o interpretasyon ng tumanggap ang mensahe o tunog. magkakaroon ng ibang tunog o mensahe. Sa tainga nakasalalay ang kawastuhan ng tunog o mensaheng maririnig. Kung tama at wasto ang tugon sa mensahe ang ibig sabihin may pagkakaunawaan ang tagapagsalita at tagapakinig. 5. PAGKILALA NG MENSAHE O TUNOG .Ang mensahe o tunog ay tama o maayos ba ang pagdadala.PROSESO NG PAKIKINIG 1.Ang tainga ang mahalaghang bahagi ng katawan na gumaganap sa pagsagap ng tunog o mensahe . INTERPRETASYON SA MENSAHE .Upang magkaroon ng epektibong pakikinig. Minsan ang karanasan o kaalaman ng nakikinig ang siyang nagbibigay ng pagpapakahulugan ng mensahe. 3. PAGDALA NG MENSAHE O TUNOG ( AUDITORY NERVE) .

3. 4. Paano tintanggap ang mensahe. celfon at brodkas sa radio.1. maaaring iba na ang kanyang pagtanggap sa komunikasyon. Nagagawa ng tagapakinig kung lubusang nakapahinga at sariwa ang hangin at handa ang isipan. 2. Kung pasalita naman at malinaw ang pagbibigkas ng tunog at wasto ang gamit na salita walang problema ang tagapakinig o nakikinig. Malaki rin ang epekto kung bagong gising.Karaniwan.Nasa pagpapakahulugan ng tagapakinig ang kanyang narinig na mensahe. ORAS . Maaaring may impluwensya ang mga salitang ginamit ng tagapagsalita. May nagsasabi na ang mga bata ay mahina ang kakayahan sa pakikinig dahil kulang pa sa pag-unawa sa mga naririnig kaya kailangang maikili lamang ang mga pangungusap na gamitin upang makuha ang mensahe o kaya bagalan nang kaunti ang pananalita upang makuha ang mensahe.Malaki ang epekto sa pakikinig ng oras . Samantala sa mgha may edad na nakikinig ay may malawak ang pang-unawa dahil sa karansan maliban sa mahihina ang pandinig. Kung maingay ang daluyan ng komunikasyon hindi naririnig o hindi naiintindihan ang mensahe. KONSEPTO SA PANSARILI . TSANEL . inaantok o walang tulog ang tagapakinig o tagatanggap ng mensahe.Ang kasanayan ng pakikinig ng tao ay hindi magkatulad. EDAD . Kung siya ay nagulantang sa tawag ng telepono sa oras ng kanyang pagtulog o tawag ng celfon sa panahon ng klase o trabaho. ito ang suliranin kung ang ginagamit ay telepono. Maaaring . kailangang may kahandaan ang tagapakinig upang lubusang maunawaan niya ang kanyang naririnig. Alin man sa dalawang kaisipan nasa tagapakinig naman kung paano tinatanggap at nauunawaan ang mensahe. puyat .

Gaya ng katutubong Igorot kung mayroon silang Cañao. malamig at malinis na pook.ibang kultura ng bayan ay nagkakaroon ng iba.ibang pagpapakahulugan. PASSIVE O MARGINAL NA PAKIKINIG . nagsusulat . LUGAR . 4.Nakikinig dito ay hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ang mensahe o pinakikinggan na mensahe sapagkat maraming isinabay na Gawain. KRITIKAL O MAPANURING PAKIKINIG . nag-aaral . 5.magaan o mabigat ang dating o masama o maganda ang tinanggap ng tagapakinig. samantala ang ibang katutubo ay bawal mag-ingay dahil magagalit ang kanilang ninuno. nagguguhit at iba pa. Ganoon din sa iba t ibang sector ng relihiyon. at malinaw na marinig ang mensahe sa anumang tsanel o daluyan ng komunikasyon. 6.Malaki ang epekto ng pakikinig sa tahimik. mas matagumpay ang pagdiriwang . MASIGASIG AT MAY PAGPAPAHALAGA . Madaling maunawaan . KULTURA .Ang pagkakaroon ng iba. Hangga t maaari ay malapit sa nagsasalita upang ganap niyang maunawaan ang nilalaman ng mensahe. 2. gaya ng nagwawasto ng papel .Ang layunin ng nakikinig ay makuha ang mensahe at magbigay puna ng pagkakatulad at pagkakaiba. nakipag-uusap. 3. MASAYA AT MALUGOD SA PAKIKINIG .Ang nakikinig ay gusting magkaroon ng kaalaman sa mensahe o ideya ng tagapagsalita. kung mas maingay ang tunog ng kanilang nililikha mas Masaya. URI NG PAKIKINIG PARAAN: 1.

2.Dito ang nakikinig ay para sa sariling kasiyahan gaya ng pakikinig ng musika .Magkaroon ng konsentrayon o focus sa pakikinig. HUMINTO SA PAGSALITA . Kailangan ang konsentrayon ay sa mensahe ng tagapagsalita. Bigyan ng paggalang ang nagsasalita. Maaaring gumagamit ang tagapagsalita ng mga salita na hindi katanggaptanggap (balbal) sa tagapakinig. o ideya na laban sa pniniwala na tagapakinig o maaaring mga salita na nagbibigay ng takot . Sikaping itala ang mga mahalagang paksa. katutubo o kilalang personalidad dahil naapektuhan ang mensahe ng tagapaglita. 6. o naghahasik ng kahulugan. PATAPUSIN ANG TAGAPAGSALITA . Pakikinggang mabuti ang mga impormasyon o layunin ng tagapagsalita. KATANGIAN NG MABISANG TAGAPAKINIG 1. 8. hindi ang mga salitang ginagamit o idea na sinasabi o binabanggit. Ihanda ang kaisipan. nagpapagalit. IHANDA ANG SARILI . 3. ganoon din ang pisikal an katauhan gaya ng pagiging masigla at aktong tagapakinig upang huwag antukin. Halimbawa hinuhusgahan ang tagapagsalita dahil sa katauhan . 5. konsert . Iwasan o ipagpaliban ang paghuhusga sa tagapagsalita. Bigyan ng puwang ang kanyang ideya o isipan upang madagdagan ang kaalaman. 4.Tanggalin lahat ang maaaring makatawag pansin o makagawa ng ingay habang nakikinig. dula mula sa radyo . Iwasan ang pakikipag-usap at anumang nakakagambala sa iyong pakikinig. kuwento o tula. KONTROLIN ANG KAPALIGIRAN .. Kailangan magkaroon ng bukas na isipan sa mga mensaheng inihahatid ng tagapagsalita. komyunista.Kailangan magkaroon ng interes ng pakikinig sa nagsasalita. Iwasan ang pagbibigay ng madamdaming reaksyon o maging emosyunal. Bawat tao ay may kanya kanyang katangian. 7. Husgahan ang mensahe hindi ang tagapagsalita.

May konsentrasyon upang makapagbigay ng opinion o ideya. dula sa radio o kuwentuhan tungkol sa mga sining . maaari rin ito ay tumutukoy sa kalagayan ng tagapakinig . Ang tagapakinig ay taimtim sa pakikinig sa payo ng magulang o kaibigan o kaya sa mensahe ng pari o ng pastor upang mapagisipan ang ibig ipahiwatig ng nagsasalita. MGA DAHILAN NG PAKIKINIG 1. umaga. umuulan at iba pa.. mainit o malamig. fashion. Ang pakikinig ay nangangailangan ng panahon at atensyon. mababa o malayo o nasa ilalim pa ng gusali at iba pa. MGA SAGABAL SA MABISANG PAKIKINIG 1. Makinig upang makakuha ng impormasyon o karagdagang kaalaman. takot o simpleng ayaw makinig. Makikinig nang mabuti upang makapagbigay ng opinion o ideya. PISIKAL . Makinig upang mapagtanto o masusing mapag-aralan ang mensahe. Maaaring mahina ang pandinig ng tagapakinig. tanghali o gabi.Kailangang mailahad o maibigay lahat ng mensahe bago magbigay ng puna sa mensahe. agham . 3. Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. artista . Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. Makinig upang masuri ang mensahe. SIKOLOHIKAL . balita pangyayari . manlalaro na nakagpagbibigay ng kasiyahan at bagong kaalaman. Maaaring making sa paboritong awit at musika. 2. Makinig upang lalong malinang ang kaalaman. Maaari rin kung nasaan ang tagapakinig.Ito ang tumutukoy sa ingay sa loob o labas ng silid o sa kapaligiran. mataas . Malaki rin ang epekto ng panahon. Kailangan maghintay na matapos ang nagsasalita bago sumasagot upang magkaunawaan. gutom . inaantok . kung siya ay pagod . 4. 2.

hindi kapana. luma na ang paksa. Maaaring maling gamit ng salita o balarilang ginamit ng tagapagsalita kaya mahirap maunawaan ng tagapakinig.Tinutukoy dito ay maaaring ang tagapakinig ay gusting gusto ang paksa o hindi interesado o ayaw ang paksa .panabik ang paksa. Mataas ang lebel ng wikang ginamit ng tagapagsalita o mataas ang lebel ng tagapakinig. 3. Maaaring galit o ayaw niya o hindi siya naniniwala sa tagapagsalita.Maaaring mahirap maunawaan ang wikang ginamit. Maaari rin gustong gusto niya ang tagapagsalita .. idolo o kakilala kaya taimtim na nakikinig. WIKANG GINAMIT . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful