ANG PAKIKINIG

KAHULUGAN NG PAKIKINIG Ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe mula sa narinig. Mula sa salita o tunog na narinig, sa pamamagitan ng auditory nerve, mabilis na dindala sa utak ( brain) upang bigyan ng pagpapakahulugan at pag susuri (analyze) kung ano ang narinig. Ang utak ang siyang nabibigay ng interpretasyon at pagunawa at doon lang nagkaroon ng kahulugan ang naririnig. Ang pakikinig ay isang kumplikadong proseso dahil mula sa tuinog o salitang narinig ay pupuntas pa sa ating utak sa pamamagitan ng auditory nerve bago maintindihan. Kung ano ang narinig na mensahe o tunog, iyon din ang ibibigay na interpretasyon ng ating isipan. Kung ganoon sa pakikinig , ang tagapagsalita at tagatanggap ay mahalaga sa proseso ng kumunikasyon. Kung ano ang narinig iyon ang impormasyon o mensahe a nakuha. Ayon kay Nida 1957 natututo ang tao nnna magsalita ng isang wika batay sa kanyang narinig, kung gaano narinig ang wika. Mapapatunayan ito sa isang sanggol, kung ano ang kanyang naririnig na salita mula sa kanyang ina at sa mga kasambahay doon din siya natutong magsalita at nagpapakahulugan kung ano ang kanyang naririnig. Habang siya y lumalaki mas marami ang kanyang naririnig at pagpapakahulugan. Batay sa isang pag-aaral tungkol sa apat na kasanayang pang wika, ang pakikinig, ang may ang nagagamit niya sa pakikinig , 30% sa pagsasalita , 16% sa pagbabasa at 9% sa pagsulat (Babasoro et al p. 64). Batay sa pag- aaral na ito. Napatunayan na mula sa pakikinig , nagkakaroon tayo ng impormasyon at kaalaman na maging puhunan sa buhay. Ayon kay Yagang (1993) ang kakayahang umunawa at matukoy ang mensahe o sinasabi ng nagsasalita ay nasa pakikinig, lumalawak ang ating kaalaman mula sa

NAKIKINIG 45% NAGSASALITA 30% NAGBABASA 16% NAGSUSULAT 9% .pakipagkomunikasyon sa mga tao. sa debate . sa talumpati at ibapa. radio o broadcast. sa panayam .

PAGSAGOT SA MENSAHE .Nasa pagpapakahulugan o interpretasyon ng tumanggap ang mensahe o tunog.Ang mensahe o tunog ay tama o maayos ba ang pagdadala. pagtango. magkakaroon ng ibang tunog o mensahe. Kung tama at wasto ang tugon sa mensahe ang ibig sabihin may pagkakaunawaan ang tagapagsalita at tagapakinig.PROSESO NG PAKIKINIG 1. Maliban sa tainga . PAGDALA NG MENSAHE O TUNOG ( AUDITORY NERVE) . antena ng tao. pag-iling o sa ekpresyon ng mukha o kaya walang sagot. tagapagsalita o tagabigay ng mensahe ay mahalaga rin kung malinaw o wasto ang ibinigay na mensahe. Minsan ang karanasan o kaalaman ng nakikinig ang siyang nagbibigay ng pagpapakahulugan ng mensahe.Ito ang sagot sa mensahe at pagpapakahulugan ng tagapakinig. 5. MGA ELEMENTO NA MAY IMPLUWENSYANG SA PAKIKINIG . 4. Ang maingat na pagpapahalaga sa mgfa sumusunod ay nagbubunga ng mabuti at mapagtagumpayan ang layunin ng pakikinig: . Sa tainga nakasalalay ang kawastuhan ng tunog o mensaheng maririnig.Ang tainga ang mahalaghang bahagi ng katawan na gumaganap sa pagsagap ng tunog o mensahe . INTERPRETASYON SA MENSAHE . kung may diperensya o may kasiraan ang daanan ng mensahe ( auditory nerve ) . TUNOG O MENSAHE NA NARINIG SA PAMAMAGITAN NG TAINGA . kailangang bigyan pansin ng tgapagsalita at tagapakinig ang mga element na nakakaapekto sa pakikinig. minsan depende sa damdamin o sitwasyon ng tumanggap o kalagayan ng tumanggap. Kung paano itong tinanggap. PAGKILALA NG MENSAHE O TUNOG .Ang mensaheng tinanggap ay nasa pagkilala ng tumanggap. 3.Upang magkaroon ng epektibong pakikinig. 2. Minsan may iba ibang paraan ng pagsagot .

Samantala sa mgha may edad na nakikinig ay may malawak ang pang-unawa dahil sa karansan maliban sa mahihina ang pandinig. TSANEL . Paano tintanggap ang mensahe. Kung siya ay nagulantang sa tawag ng telepono sa oras ng kanyang pagtulog o tawag ng celfon sa panahon ng klase o trabaho. ito ang suliranin kung ang ginagamit ay telepono. May nagsasabi na ang mga bata ay mahina ang kakayahan sa pakikinig dahil kulang pa sa pag-unawa sa mga naririnig kaya kailangang maikili lamang ang mga pangungusap na gamitin upang makuha ang mensahe o kaya bagalan nang kaunti ang pananalita upang makuha ang mensahe.Nasa pagpapakahulugan ng tagapakinig ang kanyang narinig na mensahe. celfon at brodkas sa radio. kailangang may kahandaan ang tagapakinig upang lubusang maunawaan niya ang kanyang naririnig. KONSEPTO SA PANSARILI . Malaki rin ang epekto kung bagong gising.Karaniwan. Maaaring . Kung pasalita naman at malinaw ang pagbibigkas ng tunog at wasto ang gamit na salita walang problema ang tagapakinig o nakikinig. EDAD . 3.Malaki ang epekto sa pakikinig ng oras .Ang kasanayan ng pakikinig ng tao ay hindi magkatulad. Alin man sa dalawang kaisipan nasa tagapakinig naman kung paano tinatanggap at nauunawaan ang mensahe. 4.1. Maaaring may impluwensya ang mga salitang ginamit ng tagapagsalita. ORAS . 2. puyat . Nagagawa ng tagapakinig kung lubusang nakapahinga at sariwa ang hangin at handa ang isipan. maaaring iba na ang kanyang pagtanggap sa komunikasyon. Kung maingay ang daluyan ng komunikasyon hindi naririnig o hindi naiintindihan ang mensahe. inaantok o walang tulog ang tagapakinig o tagatanggap ng mensahe.

Nakikinig dito ay hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ang mensahe o pinakikinggan na mensahe sapagkat maraming isinabay na Gawain. nagguguhit at iba pa. at malinaw na marinig ang mensahe sa anumang tsanel o daluyan ng komunikasyon. malamig at malinis na pook.ibang kultura ng bayan ay nagkakaroon ng iba. 5. MASIGASIG AT MAY PAGPAPAHALAGA .magaan o mabigat ang dating o masama o maganda ang tinanggap ng tagapakinig. 4.Malaki ang epekto ng pakikinig sa tahimik.Ang layunin ng nakikinig ay makuha ang mensahe at magbigay puna ng pagkakatulad at pagkakaiba. Madaling maunawaan . MASAYA AT MALUGOD SA PAKIKINIG . Gaya ng katutubong Igorot kung mayroon silang Cañao. nakipag-uusap.ibang pagpapakahulugan. PASSIVE O MARGINAL NA PAKIKINIG . LUGAR . URI NG PAKIKINIG PARAAN: 1. 3. Ganoon din sa iba t ibang sector ng relihiyon. kung mas maingay ang tunog ng kanilang nililikha mas Masaya. 2. mas matagumpay ang pagdiriwang .Ang nakikinig ay gusting magkaroon ng kaalaman sa mensahe o ideya ng tagapagsalita. KRITIKAL O MAPANURING PAKIKINIG . Hangga t maaari ay malapit sa nagsasalita upang ganap niyang maunawaan ang nilalaman ng mensahe. nagsusulat . nag-aaral . KULTURA . gaya ng nagwawasto ng papel .Ang pagkakaroon ng iba. 6. samantala ang ibang katutubo ay bawal mag-ingay dahil magagalit ang kanilang ninuno.

Iwasan ang pakikipag-usap at anumang nakakagambala sa iyong pakikinig. IHANDA ANG SARILI . komyunista. Kailangan magkaroon ng bukas na isipan sa mga mensaheng inihahatid ng tagapagsalita. dula mula sa radyo . hindi ang mga salitang ginagamit o idea na sinasabi o binabanggit. Sikaping itala ang mga mahalagang paksa. 3. 6. Kailangan ang konsentrayon ay sa mensahe ng tagapagsalita. Pakikinggang mabuti ang mga impormasyon o layunin ng tagapagsalita. konsert . Husgahan ang mensahe hindi ang tagapagsalita. o naghahasik ng kahulugan.Magkaroon ng konsentrayon o focus sa pakikinig. 7.Dito ang nakikinig ay para sa sariling kasiyahan gaya ng pakikinig ng musika . KONTROLIN ANG KAPALIGIRAN . Halimbawa hinuhusgahan ang tagapagsalita dahil sa katauhan . Iwasan ang pagbibigay ng madamdaming reaksyon o maging emosyunal. o ideya na laban sa pniniwala na tagapakinig o maaaring mga salita na nagbibigay ng takot . Iwasan o ipagpaliban ang paghuhusga sa tagapagsalita. 8. nagpapagalit. 5. HUMINTO SA PAGSALITA . Bawat tao ay may kanya kanyang katangian. Bigyan ng puwang ang kanyang ideya o isipan upang madagdagan ang kaalaman. ganoon din ang pisikal an katauhan gaya ng pagiging masigla at aktong tagapakinig upang huwag antukin. PATAPUSIN ANG TAGAPAGSALITA . Ihanda ang kaisipan. Bigyan ng paggalang ang nagsasalita. Maaaring gumagamit ang tagapagsalita ng mga salita na hindi katanggaptanggap (balbal) sa tagapakinig. 4..Kailangan magkaroon ng interes ng pakikinig sa nagsasalita. KATANGIAN NG MABISANG TAGAPAKINIG 1. kuwento o tula. 2.Tanggalin lahat ang maaaring makatawag pansin o makagawa ng ingay habang nakikinig. katutubo o kilalang personalidad dahil naapektuhan ang mensahe ng tagapaglita.

SIKOLOHIKAL . umuulan at iba pa. balita pangyayari . Ang pakikinig ay nangangailangan ng panahon at atensyon. agham . Maaaring mahina ang pandinig ng tagapakinig. mataas . Makinig upang makakuha ng impormasyon o karagdagang kaalaman. 4. Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. Makinig upang mapagtanto o masusing mapag-aralan ang mensahe. PISIKAL . Malaki rin ang epekto ng panahon. Makikinig nang mabuti upang makapagbigay ng opinion o ideya. Makinig upang lalong malinang ang kaalaman. mababa o malayo o nasa ilalim pa ng gusali at iba pa. 2. May konsentrasyon upang makapagbigay ng opinion o ideya. 2.Ito ang tumutukoy sa ingay sa loob o labas ng silid o sa kapaligiran. maaari rin ito ay tumutukoy sa kalagayan ng tagapakinig . artista . Ang tagapakinig ay taimtim sa pakikinig sa payo ng magulang o kaibigan o kaya sa mensahe ng pari o ng pastor upang mapagisipan ang ibig ipahiwatig ng nagsasalita.Kailangang mailahad o maibigay lahat ng mensahe bago magbigay ng puna sa mensahe. Kailangan maghintay na matapos ang nagsasalita bago sumasagot upang magkaunawaan. Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. takot o simpleng ayaw makinig.. kung siya ay pagod . Maaari rin kung nasaan ang tagapakinig. dula sa radio o kuwentuhan tungkol sa mga sining . tanghali o gabi. Makinig upang masuri ang mensahe. inaantok . MGA DAHILAN NG PAKIKINIG 1. umaga. mainit o malamig. gutom . fashion. manlalaro na nakagpagbibigay ng kasiyahan at bagong kaalaman. Maaaring making sa paboritong awit at musika. MGA SAGABAL SA MABISANG PAKIKINIG 1. 3.

3. Maaaring maling gamit ng salita o balarilang ginamit ng tagapagsalita kaya mahirap maunawaan ng tagapakinig. idolo o kakilala kaya taimtim na nakikinig. WIKANG GINAMIT . luma na ang paksa.Tinutukoy dito ay maaaring ang tagapakinig ay gusting gusto ang paksa o hindi interesado o ayaw ang paksa .Maaaring mahirap maunawaan ang wikang ginamit. hindi kapana.panabik ang paksa. . Mataas ang lebel ng wikang ginamit ng tagapagsalita o mataas ang lebel ng tagapakinig. Maaaring galit o ayaw niya o hindi siya naniniwala sa tagapagsalita. Maaari rin gustong gusto niya ang tagapagsalita ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful