ANG PAKIKINIG

KAHULUGAN NG PAKIKINIG Ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe mula sa narinig. Mula sa salita o tunog na narinig, sa pamamagitan ng auditory nerve, mabilis na dindala sa utak ( brain) upang bigyan ng pagpapakahulugan at pag susuri (analyze) kung ano ang narinig. Ang utak ang siyang nabibigay ng interpretasyon at pagunawa at doon lang nagkaroon ng kahulugan ang naririnig. Ang pakikinig ay isang kumplikadong proseso dahil mula sa tuinog o salitang narinig ay pupuntas pa sa ating utak sa pamamagitan ng auditory nerve bago maintindihan. Kung ano ang narinig na mensahe o tunog, iyon din ang ibibigay na interpretasyon ng ating isipan. Kung ganoon sa pakikinig , ang tagapagsalita at tagatanggap ay mahalaga sa proseso ng kumunikasyon. Kung ano ang narinig iyon ang impormasyon o mensahe a nakuha. Ayon kay Nida 1957 natututo ang tao nnna magsalita ng isang wika batay sa kanyang narinig, kung gaano narinig ang wika. Mapapatunayan ito sa isang sanggol, kung ano ang kanyang naririnig na salita mula sa kanyang ina at sa mga kasambahay doon din siya natutong magsalita at nagpapakahulugan kung ano ang kanyang naririnig. Habang siya y lumalaki mas marami ang kanyang naririnig at pagpapakahulugan. Batay sa isang pag-aaral tungkol sa apat na kasanayang pang wika, ang pakikinig, ang may ang nagagamit niya sa pakikinig , 30% sa pagsasalita , 16% sa pagbabasa at 9% sa pagsulat (Babasoro et al p. 64). Batay sa pag- aaral na ito. Napatunayan na mula sa pakikinig , nagkakaroon tayo ng impormasyon at kaalaman na maging puhunan sa buhay. Ayon kay Yagang (1993) ang kakayahang umunawa at matukoy ang mensahe o sinasabi ng nagsasalita ay nasa pakikinig, lumalawak ang ating kaalaman mula sa

sa talumpati at ibapa.pakipagkomunikasyon sa mga tao. NAKIKINIG 45% NAGSASALITA 30% NAGBABASA 16% NAGSUSULAT 9% . radio o broadcast. sa panayam . sa debate .

PAGDALA NG MENSAHE O TUNOG ( AUDITORY NERVE) .Ang tainga ang mahalaghang bahagi ng katawan na gumaganap sa pagsagap ng tunog o mensahe . Maliban sa tainga . TUNOG O MENSAHE NA NARINIG SA PAMAMAGITAN NG TAINGA . Ang maingat na pagpapahalaga sa mgfa sumusunod ay nagbubunga ng mabuti at mapagtagumpayan ang layunin ng pakikinig: . INTERPRETASYON SA MENSAHE .PROSESO NG PAKIKINIG 1.Upang magkaroon ng epektibong pakikinig.Ang mensahe o tunog ay tama o maayos ba ang pagdadala. Minsan may iba ibang paraan ng pagsagot . 3. magkakaroon ng ibang tunog o mensahe.Ito ang sagot sa mensahe at pagpapakahulugan ng tagapakinig. tagapagsalita o tagabigay ng mensahe ay mahalaga rin kung malinaw o wasto ang ibinigay na mensahe. 2. Kung paano itong tinanggap. 4. Sa tainga nakasalalay ang kawastuhan ng tunog o mensaheng maririnig. PAGSAGOT SA MENSAHE . kung may diperensya o may kasiraan ang daanan ng mensahe ( auditory nerve ) . Kung tama at wasto ang tugon sa mensahe ang ibig sabihin may pagkakaunawaan ang tagapagsalita at tagapakinig. pagtango. MGA ELEMENTO NA MAY IMPLUWENSYANG SA PAKIKINIG . 5. Minsan ang karanasan o kaalaman ng nakikinig ang siyang nagbibigay ng pagpapakahulugan ng mensahe.Nasa pagpapakahulugan o interpretasyon ng tumanggap ang mensahe o tunog. PAGKILALA NG MENSAHE O TUNOG .Ang mensaheng tinanggap ay nasa pagkilala ng tumanggap. pag-iling o sa ekpresyon ng mukha o kaya walang sagot. antena ng tao. minsan depende sa damdamin o sitwasyon ng tumanggap o kalagayan ng tumanggap. kailangang bigyan pansin ng tgapagsalita at tagapakinig ang mga element na nakakaapekto sa pakikinig.

Ang kasanayan ng pakikinig ng tao ay hindi magkatulad. Alin man sa dalawang kaisipan nasa tagapakinig naman kung paano tinatanggap at nauunawaan ang mensahe. Maaaring may impluwensya ang mga salitang ginamit ng tagapagsalita.1. Samantala sa mgha may edad na nakikinig ay may malawak ang pang-unawa dahil sa karansan maliban sa mahihina ang pandinig. Kung siya ay nagulantang sa tawag ng telepono sa oras ng kanyang pagtulog o tawag ng celfon sa panahon ng klase o trabaho. 2. ito ang suliranin kung ang ginagamit ay telepono. EDAD . Malaki rin ang epekto kung bagong gising. Kung pasalita naman at malinaw ang pagbibigkas ng tunog at wasto ang gamit na salita walang problema ang tagapakinig o nakikinig.Nasa pagpapakahulugan ng tagapakinig ang kanyang narinig na mensahe. kailangang may kahandaan ang tagapakinig upang lubusang maunawaan niya ang kanyang naririnig. ORAS . 3.Malaki ang epekto sa pakikinig ng oras . May nagsasabi na ang mga bata ay mahina ang kakayahan sa pakikinig dahil kulang pa sa pag-unawa sa mga naririnig kaya kailangang maikili lamang ang mga pangungusap na gamitin upang makuha ang mensahe o kaya bagalan nang kaunti ang pananalita upang makuha ang mensahe. 4. Nagagawa ng tagapakinig kung lubusang nakapahinga at sariwa ang hangin at handa ang isipan. puyat . TSANEL . maaaring iba na ang kanyang pagtanggap sa komunikasyon.Karaniwan. celfon at brodkas sa radio. inaantok o walang tulog ang tagapakinig o tagatanggap ng mensahe. KONSEPTO SA PANSARILI . Kung maingay ang daluyan ng komunikasyon hindi naririnig o hindi naiintindihan ang mensahe. Maaaring . Paano tintanggap ang mensahe.

gaya ng nagwawasto ng papel .Ang pagkakaroon ng iba. Ganoon din sa iba t ibang sector ng relihiyon. PASSIVE O MARGINAL NA PAKIKINIG . nagguguhit at iba pa. mas matagumpay ang pagdiriwang . Madaling maunawaan .Nakikinig dito ay hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ang mensahe o pinakikinggan na mensahe sapagkat maraming isinabay na Gawain. URI NG PAKIKINIG PARAAN: 1. LUGAR . nagsusulat . at malinaw na marinig ang mensahe sa anumang tsanel o daluyan ng komunikasyon. Hangga t maaari ay malapit sa nagsasalita upang ganap niyang maunawaan ang nilalaman ng mensahe.Ang layunin ng nakikinig ay makuha ang mensahe at magbigay puna ng pagkakatulad at pagkakaiba. KRITIKAL O MAPANURING PAKIKINIG . 3. MASIGASIG AT MAY PAGPAPAHALAGA .ibang kultura ng bayan ay nagkakaroon ng iba. 6.ibang pagpapakahulugan. Gaya ng katutubong Igorot kung mayroon silang Cañao.Malaki ang epekto ng pakikinig sa tahimik. nakipag-uusap. 2. kung mas maingay ang tunog ng kanilang nililikha mas Masaya.Ang nakikinig ay gusting magkaroon ng kaalaman sa mensahe o ideya ng tagapagsalita. malamig at malinis na pook. MASAYA AT MALUGOD SA PAKIKINIG . nag-aaral .magaan o mabigat ang dating o masama o maganda ang tinanggap ng tagapakinig. samantala ang ibang katutubo ay bawal mag-ingay dahil magagalit ang kanilang ninuno. KULTURA . 4. 5.

8. KONTROLIN ANG KAPALIGIRAN .Kailangan magkaroon ng interes ng pakikinig sa nagsasalita. Ihanda ang kaisipan. Kailangan ang konsentrayon ay sa mensahe ng tagapagsalita. Bawat tao ay may kanya kanyang katangian. Bigyan ng puwang ang kanyang ideya o isipan upang madagdagan ang kaalaman. 7. dula mula sa radyo . 3. katutubo o kilalang personalidad dahil naapektuhan ang mensahe ng tagapaglita.Magkaroon ng konsentrayon o focus sa pakikinig. ganoon din ang pisikal an katauhan gaya ng pagiging masigla at aktong tagapakinig upang huwag antukin. Iwasan o ipagpaliban ang paghuhusga sa tagapagsalita. Sikaping itala ang mga mahalagang paksa. Iwasan ang pagbibigay ng madamdaming reaksyon o maging emosyunal. Husgahan ang mensahe hindi ang tagapagsalita. KATANGIAN NG MABISANG TAGAPAKINIG 1. Iwasan ang pakikipag-usap at anumang nakakagambala sa iyong pakikinig. kuwento o tula. HUMINTO SA PAGSALITA .Dito ang nakikinig ay para sa sariling kasiyahan gaya ng pakikinig ng musika . komyunista. o naghahasik ng kahulugan.. Bigyan ng paggalang ang nagsasalita. Halimbawa hinuhusgahan ang tagapagsalita dahil sa katauhan . Pakikinggang mabuti ang mga impormasyon o layunin ng tagapagsalita.Tanggalin lahat ang maaaring makatawag pansin o makagawa ng ingay habang nakikinig. 4. PATAPUSIN ANG TAGAPAGSALITA . 5. 6. nagpapagalit. 2. konsert . o ideya na laban sa pniniwala na tagapakinig o maaaring mga salita na nagbibigay ng takot . Maaaring gumagamit ang tagapagsalita ng mga salita na hindi katanggaptanggap (balbal) sa tagapakinig. hindi ang mga salitang ginagamit o idea na sinasabi o binabanggit. IHANDA ANG SARILI . Kailangan magkaroon ng bukas na isipan sa mga mensaheng inihahatid ng tagapagsalita.

Makikinig nang mabuti upang makapagbigay ng opinion o ideya. SIKOLOHIKAL . PISIKAL . manlalaro na nakagpagbibigay ng kasiyahan at bagong kaalaman. kung siya ay pagod . MGA DAHILAN NG PAKIKINIG 1. gutom . tanghali o gabi. Makinig upang lalong malinang ang kaalaman. inaantok . Ang tagapakinig ay taimtim sa pakikinig sa payo ng magulang o kaibigan o kaya sa mensahe ng pari o ng pastor upang mapagisipan ang ibig ipahiwatig ng nagsasalita. agham . Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon.Ito ang tumutukoy sa ingay sa loob o labas ng silid o sa kapaligiran. Maaaring making sa paboritong awit at musika.Kailangang mailahad o maibigay lahat ng mensahe bago magbigay ng puna sa mensahe. Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. artista . May konsentrasyon upang makapagbigay ng opinion o ideya. dula sa radio o kuwentuhan tungkol sa mga sining . Maaaring mahina ang pandinig ng tagapakinig. MGA SAGABAL SA MABISANG PAKIKINIG 1. balita pangyayari . maaari rin ito ay tumutukoy sa kalagayan ng tagapakinig . Malaki rin ang epekto ng panahon. Makinig upang mapagtanto o masusing mapag-aralan ang mensahe. mababa o malayo o nasa ilalim pa ng gusali at iba pa. 2. Ang pakikinig ay nangangailangan ng panahon at atensyon. takot o simpleng ayaw makinig. Makinig upang masuri ang mensahe.. umuulan at iba pa. 3. 4. 2. mainit o malamig. Kailangan maghintay na matapos ang nagsasalita bago sumasagot upang magkaunawaan. Makinig upang makakuha ng impormasyon o karagdagang kaalaman. mataas . umaga. fashion. Maaari rin kung nasaan ang tagapakinig.

Maaaring maling gamit ng salita o balarilang ginamit ng tagapagsalita kaya mahirap maunawaan ng tagapakinig. .. hindi kapana. luma na ang paksa.panabik ang paksa. Maaari rin gustong gusto niya ang tagapagsalita . Mataas ang lebel ng wikang ginamit ng tagapagsalita o mataas ang lebel ng tagapakinig. idolo o kakilala kaya taimtim na nakikinig. WIKANG GINAMIT . Maaaring galit o ayaw niya o hindi siya naniniwala sa tagapagsalita.Maaaring mahirap maunawaan ang wikang ginamit. 3.Tinutukoy dito ay maaaring ang tagapakinig ay gusting gusto ang paksa o hindi interesado o ayaw ang paksa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful