ANG PAKIKINIG

KAHULUGAN NG PAKIKINIG Ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe mula sa narinig. Mula sa salita o tunog na narinig, sa pamamagitan ng auditory nerve, mabilis na dindala sa utak ( brain) upang bigyan ng pagpapakahulugan at pag susuri (analyze) kung ano ang narinig. Ang utak ang siyang nabibigay ng interpretasyon at pagunawa at doon lang nagkaroon ng kahulugan ang naririnig. Ang pakikinig ay isang kumplikadong proseso dahil mula sa tuinog o salitang narinig ay pupuntas pa sa ating utak sa pamamagitan ng auditory nerve bago maintindihan. Kung ano ang narinig na mensahe o tunog, iyon din ang ibibigay na interpretasyon ng ating isipan. Kung ganoon sa pakikinig , ang tagapagsalita at tagatanggap ay mahalaga sa proseso ng kumunikasyon. Kung ano ang narinig iyon ang impormasyon o mensahe a nakuha. Ayon kay Nida 1957 natututo ang tao nnna magsalita ng isang wika batay sa kanyang narinig, kung gaano narinig ang wika. Mapapatunayan ito sa isang sanggol, kung ano ang kanyang naririnig na salita mula sa kanyang ina at sa mga kasambahay doon din siya natutong magsalita at nagpapakahulugan kung ano ang kanyang naririnig. Habang siya y lumalaki mas marami ang kanyang naririnig at pagpapakahulugan. Batay sa isang pag-aaral tungkol sa apat na kasanayang pang wika, ang pakikinig, ang may ang nagagamit niya sa pakikinig , 30% sa pagsasalita , 16% sa pagbabasa at 9% sa pagsulat (Babasoro et al p. 64). Batay sa pag- aaral na ito. Napatunayan na mula sa pakikinig , nagkakaroon tayo ng impormasyon at kaalaman na maging puhunan sa buhay. Ayon kay Yagang (1993) ang kakayahang umunawa at matukoy ang mensahe o sinasabi ng nagsasalita ay nasa pakikinig, lumalawak ang ating kaalaman mula sa

pakipagkomunikasyon sa mga tao. sa talumpati at ibapa. sa debate . sa panayam . radio o broadcast. NAKIKINIG 45% NAGSASALITA 30% NAGBABASA 16% NAGSUSULAT 9% .

TUNOG O MENSAHE NA NARINIG SA PAMAMAGITAN NG TAINGA . 5. pag-iling o sa ekpresyon ng mukha o kaya walang sagot. Maliban sa tainga . Sa tainga nakasalalay ang kawastuhan ng tunog o mensaheng maririnig. kailangang bigyan pansin ng tgapagsalita at tagapakinig ang mga element na nakakaapekto sa pakikinig. Minsan ang karanasan o kaalaman ng nakikinig ang siyang nagbibigay ng pagpapakahulugan ng mensahe. antena ng tao. 2. INTERPRETASYON SA MENSAHE .Ang tainga ang mahalaghang bahagi ng katawan na gumaganap sa pagsagap ng tunog o mensahe .Ito ang sagot sa mensahe at pagpapakahulugan ng tagapakinig. Minsan may iba ibang paraan ng pagsagot . MGA ELEMENTO NA MAY IMPLUWENSYANG SA PAKIKINIG .Nasa pagpapakahulugan o interpretasyon ng tumanggap ang mensahe o tunog. PAGDALA NG MENSAHE O TUNOG ( AUDITORY NERVE) .Upang magkaroon ng epektibong pakikinig.PROSESO NG PAKIKINIG 1. 3. pagtango. Ang maingat na pagpapahalaga sa mgfa sumusunod ay nagbubunga ng mabuti at mapagtagumpayan ang layunin ng pakikinig: . magkakaroon ng ibang tunog o mensahe. PAGSAGOT SA MENSAHE . 4. minsan depende sa damdamin o sitwasyon ng tumanggap o kalagayan ng tumanggap. Kung paano itong tinanggap.Ang mensahe o tunog ay tama o maayos ba ang pagdadala. kung may diperensya o may kasiraan ang daanan ng mensahe ( auditory nerve ) .Ang mensaheng tinanggap ay nasa pagkilala ng tumanggap. tagapagsalita o tagabigay ng mensahe ay mahalaga rin kung malinaw o wasto ang ibinigay na mensahe. PAGKILALA NG MENSAHE O TUNOG . Kung tama at wasto ang tugon sa mensahe ang ibig sabihin may pagkakaunawaan ang tagapagsalita at tagapakinig.

4. inaantok o walang tulog ang tagapakinig o tagatanggap ng mensahe. maaaring iba na ang kanyang pagtanggap sa komunikasyon.Malaki ang epekto sa pakikinig ng oras .Ang kasanayan ng pakikinig ng tao ay hindi magkatulad. TSANEL . ORAS . ito ang suliranin kung ang ginagamit ay telepono. KONSEPTO SA PANSARILI . Maaaring . Maaaring may impluwensya ang mga salitang ginamit ng tagapagsalita. Alin man sa dalawang kaisipan nasa tagapakinig naman kung paano tinatanggap at nauunawaan ang mensahe. Samantala sa mgha may edad na nakikinig ay may malawak ang pang-unawa dahil sa karansan maliban sa mahihina ang pandinig. celfon at brodkas sa radio. Nagagawa ng tagapakinig kung lubusang nakapahinga at sariwa ang hangin at handa ang isipan. puyat . 3. May nagsasabi na ang mga bata ay mahina ang kakayahan sa pakikinig dahil kulang pa sa pag-unawa sa mga naririnig kaya kailangang maikili lamang ang mga pangungusap na gamitin upang makuha ang mensahe o kaya bagalan nang kaunti ang pananalita upang makuha ang mensahe. Kung pasalita naman at malinaw ang pagbibigkas ng tunog at wasto ang gamit na salita walang problema ang tagapakinig o nakikinig. Kung maingay ang daluyan ng komunikasyon hindi naririnig o hindi naiintindihan ang mensahe.Nasa pagpapakahulugan ng tagapakinig ang kanyang narinig na mensahe. kailangang may kahandaan ang tagapakinig upang lubusang maunawaan niya ang kanyang naririnig. Paano tintanggap ang mensahe. Kung siya ay nagulantang sa tawag ng telepono sa oras ng kanyang pagtulog o tawag ng celfon sa panahon ng klase o trabaho. 2. EDAD .Karaniwan. Malaki rin ang epekto kung bagong gising.1.

gaya ng nagwawasto ng papel . MASIGASIG AT MAY PAGPAPAHALAGA . Ganoon din sa iba t ibang sector ng relihiyon.magaan o mabigat ang dating o masama o maganda ang tinanggap ng tagapakinig. Gaya ng katutubong Igorot kung mayroon silang Cañao. malamig at malinis na pook.ibang pagpapakahulugan. at malinaw na marinig ang mensahe sa anumang tsanel o daluyan ng komunikasyon. nagguguhit at iba pa. samantala ang ibang katutubo ay bawal mag-ingay dahil magagalit ang kanilang ninuno. 3.Ang pagkakaroon ng iba. 5. KRITIKAL O MAPANURING PAKIKINIG . nag-aaral . URI NG PAKIKINIG PARAAN: 1. PASSIVE O MARGINAL NA PAKIKINIG . MASAYA AT MALUGOD SA PAKIKINIG . 4. kung mas maingay ang tunog ng kanilang nililikha mas Masaya. nagsusulat .ibang kultura ng bayan ay nagkakaroon ng iba. Madaling maunawaan . mas matagumpay ang pagdiriwang .Ang nakikinig ay gusting magkaroon ng kaalaman sa mensahe o ideya ng tagapagsalita. 2. LUGAR . Hangga t maaari ay malapit sa nagsasalita upang ganap niyang maunawaan ang nilalaman ng mensahe.Ang layunin ng nakikinig ay makuha ang mensahe at magbigay puna ng pagkakatulad at pagkakaiba. nakipag-uusap.Malaki ang epekto ng pakikinig sa tahimik. 6. KULTURA .Nakikinig dito ay hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ang mensahe o pinakikinggan na mensahe sapagkat maraming isinabay na Gawain.

5. komyunista. Kailangan magkaroon ng bukas na isipan sa mga mensaheng inihahatid ng tagapagsalita. kuwento o tula.. HUMINTO SA PAGSALITA .Magkaroon ng konsentrayon o focus sa pakikinig. Kailangan ang konsentrayon ay sa mensahe ng tagapagsalita. o naghahasik ng kahulugan. dula mula sa radyo . 8. Iwasan ang pagbibigay ng madamdaming reaksyon o maging emosyunal. Pakikinggang mabuti ang mga impormasyon o layunin ng tagapagsalita. Ihanda ang kaisipan. 7. Husgahan ang mensahe hindi ang tagapagsalita. KONTROLIN ANG KAPALIGIRAN .Tanggalin lahat ang maaaring makatawag pansin o makagawa ng ingay habang nakikinig. Sikaping itala ang mga mahalagang paksa. 2. o ideya na laban sa pniniwala na tagapakinig o maaaring mga salita na nagbibigay ng takot . Bigyan ng puwang ang kanyang ideya o isipan upang madagdagan ang kaalaman. hindi ang mga salitang ginagamit o idea na sinasabi o binabanggit. 4. Iwasan o ipagpaliban ang paghuhusga sa tagapagsalita. Maaaring gumagamit ang tagapagsalita ng mga salita na hindi katanggaptanggap (balbal) sa tagapakinig. 3. Bigyan ng paggalang ang nagsasalita. PATAPUSIN ANG TAGAPAGSALITA . IHANDA ANG SARILI . ganoon din ang pisikal an katauhan gaya ng pagiging masigla at aktong tagapakinig upang huwag antukin. KATANGIAN NG MABISANG TAGAPAKINIG 1. konsert . 6. nagpapagalit.Kailangan magkaroon ng interes ng pakikinig sa nagsasalita. Halimbawa hinuhusgahan ang tagapagsalita dahil sa katauhan . katutubo o kilalang personalidad dahil naapektuhan ang mensahe ng tagapaglita. Iwasan ang pakikipag-usap at anumang nakakagambala sa iyong pakikinig. Bawat tao ay may kanya kanyang katangian.Dito ang nakikinig ay para sa sariling kasiyahan gaya ng pakikinig ng musika .

Maaari rin kung nasaan ang tagapakinig. PISIKAL . 2. takot o simpleng ayaw makinig. MGA DAHILAN NG PAKIKINIG 1. Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. artista . 3. MGA SAGABAL SA MABISANG PAKIKINIG 1.. Kailangan maghintay na matapos ang nagsasalita bago sumasagot upang magkaunawaan. Ang tagapakinig ay taimtim sa pakikinig sa payo ng magulang o kaibigan o kaya sa mensahe ng pari o ng pastor upang mapagisipan ang ibig ipahiwatig ng nagsasalita. inaantok . balita pangyayari .Ito ang tumutukoy sa ingay sa loob o labas ng silid o sa kapaligiran. Makinig upang mapagtanto o masusing mapag-aralan ang mensahe. Kailangan maunawaan ang paksa o mensahe upang makapagbigay ng matalino at wastong reaksyon. May konsentrasyon upang makapagbigay ng opinion o ideya. Maaaring making sa paboritong awit at musika. Makinig upang makakuha ng impormasyon o karagdagang kaalaman. mainit o malamig. SIKOLOHIKAL . dula sa radio o kuwentuhan tungkol sa mga sining . fashion. agham . manlalaro na nakagpagbibigay ng kasiyahan at bagong kaalaman. 4. Maaaring mahina ang pandinig ng tagapakinig. gutom . Makikinig nang mabuti upang makapagbigay ng opinion o ideya.Kailangang mailahad o maibigay lahat ng mensahe bago magbigay ng puna sa mensahe. Ang pakikinig ay nangangailangan ng panahon at atensyon. kung siya ay pagod . umaga. Makinig upang masuri ang mensahe. Makinig upang lalong malinang ang kaalaman. umuulan at iba pa. mababa o malayo o nasa ilalim pa ng gusali at iba pa. mataas . 2. tanghali o gabi. maaari rin ito ay tumutukoy sa kalagayan ng tagapakinig . Malaki rin ang epekto ng panahon.

Maaaring mahirap maunawaan ang wikang ginamit. Maaari rin gustong gusto niya ang tagapagsalita . Maaaring maling gamit ng salita o balarilang ginamit ng tagapagsalita kaya mahirap maunawaan ng tagapakinig. WIKANG GINAMIT .Tinutukoy dito ay maaaring ang tagapakinig ay gusting gusto ang paksa o hindi interesado o ayaw ang paksa . .panabik ang paksa. Maaaring galit o ayaw niya o hindi siya naniniwala sa tagapagsalita. Mataas ang lebel ng wikang ginamit ng tagapagsalita o mataas ang lebel ng tagapakinig.. luma na ang paksa. idolo o kakilala kaya taimtim na nakikinig. 3. hindi kapana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful