Halimbawa ng Dulang Komedya (Dobu Kacchiri) Mga Tauhan: KOTO KIKUICHI ISANG NAGDARAAN KOTO : Isa akong Koto

na nakatira sa pook na ito. Ngayon tatawagin ko si Kikuichi para konsultahin siya. Nariyan ba si Kikuichi? KIKUICHI : Nariyan na! KOTO : Nasaan ka? KIKUICHI : Heto na ‘ko. KOTO : May mahalaga akong kailangan sa iyo. Dahil matagal na rin naman akong hindi nakalalabas ng bahay, ang daming oras na nakabitin sa kamay ko. Gusto kong magbiyahe at nang makapagmasid naman ng mga tanawin. Ano sa tingin mo? KIKUICHI : Sa totoo lang, imumungkahi ko nga sana sa iyo, Ekselenteng ideya. KOTO : Ano pang hinihintay natin kung ganoon. Maghanda ka ng sake. KIKUICHI : Ngayon din. Nakahanda na ang bote ng sake. KOTO : Umalis na tayo agad. Halika na! KIKUICHI : Nakahanda na ako. KOTO : Ano sa palagay mo? Nagtatawanan na siguro ang mga taong makita ang dalawang paris natin na namamasyal at nagmamasid sa mga tanawin. Pero ang pagbibiyahe sa bagong lugar ang nakapagpapagaan ng pakiramdam bukod pa sa kasayahang nalalasap mo. KIKUICHI : Wala naman sa palagay kong mag-iisip na para tayong gago. Kaya, kapag nararamdamang mong gusto mong magbiyahe, dapat lang na ilang ulit tayong magbiyahe. Nakabubuti iyon sa inyo, Amo. KOTO : Nasa labas na tayo ng nayon. Marahil nasa gitna tayo ng bukirin. Ang lungkot dito. KIKUICHI : Nasa gitna nga tayo ng bukirin. KOTO : Kapag nasa kapatagan ako, parang lumalawak ang aking puso at gumagaan ang pakiramdam ko. KIKUICHI : Gaya ng sabi mo, kasiya-siya ang magbiyahe. KOTO : Makinig ka! Noon ko pa gustong sabihin sa iyo na hindi sa habambuhay ka na lamang umaawit ng mga maiikling awit o bumibigkas ng mga kuwento. Bakit di mo ensayuhin ang Labanan sa Heike, ang pamosong epiko? KIKUICHI : Gusto ko nga sanang hingin ang tulong mo tungkol diyan. Masuwerte na lang at ikaw mismo ang nagbukas tungkol diyan. Kung maituturo mo sa akin ‘yan, tatanawin kong malaking utang-na-loob. KOTO : Ituturo ko kung ganoon. Wala rin lang tao sa paligid, bibigkasin ko sa iyo ang isang berso. KIKUICHI : Sadyang kay buti mo. Sige, makikinig ako. KOTO : “Umabot sa krisis ang labanan sa Ichi no Tani, at nauwi sa isang malaking giyera. Natalo ang mga dakilang Hieke, at nagsisugod ang mga mandirigma ng Genji—silang sabik sa kabantugan. Parang mga trigong nagbagsakan sa harap ng mga armaspandigma. Kalunus-lunos na pagdanak ng dug! Walang katapusang kaguluhan! Putol ang baba ng ilan, at ang iba nama’y talampakan. Sa gitna ng nakakukuliling mga daing at pananangis, pilit pinaglalapat ang kanilang mga sugatang talampakan sa duguang baba,ang sugatang baba sa duguang talampakan. Ay, kahabag-habag na tanawin! Tatlo o apat na raang mga mandirigma ang nagkalat sa kapatagan!…” KIKUICHI : Kagila-gilalas palang talaga ang epikong ‘yan. Nagagalak akong marinig. KOTO : Halika’t pumunta tayo doon sa malayu-layo pa. Sumunod ka sa ‘kin! KIKUICHI : Sige lang, sumusunod ako. KOTO : Maraming bumibigkas ng Heike, pero wala akong alam na nakabibigkas ito nang mainam. Kaya kailangang pag-aralan mo itong mabuti. KIKUICHI : Iinsayuhin kong mabuti, at inaasahan kong tuturuan mo akong muli. KOTO Sakali’t maitalaga ako sa posisyon ng “Kengyo,” gagawin kitang isang “Koto”. KIKUICHI : Napakabuti mo ngang talaga. KOTO : Ano ‘yon? Nakakarinig ako ng alon ng tubig. Siguro’y malapit tayo sa dagat. KIKUICHI : Oo nga, pakiramdam ko;y dagat nga ‘yon. KOTO : Kailangan nating tawirin ito. Anong dapat nating gawin? KIKUICHI : Ano nga bang dapat nating gawin? NAGDARAAN: (Sa mga manonood) Dito lang ako nakatira. Dahil may lalakarin ako sa kabila ng bundok, kailangan kong magmadali. Ano itong nakikita ko? Dalawang bulag ang nagbabalak lumusong sa dagat. Paano kaya nila magagawa ‘yon? TitigiI muna ako rito at panoorin sila pansumandali. KOTO : Halika! Maghagis ka ng bato para matantiya natin ang lalim ng dagat. KIKUICHI : Sige. Ayan, naghagis na ako. PLOP! KOTO : Malalim doon. KIKUICHI : Malalim na malalim doon. KOTO : Subukan mo sa ibang direksiyon. KIKUICHI : Sige. Ayan, naghagis ulit ako. CLICK! KOTO : Mababaw doon. KIKUICHI : Mukha ngang mababaw doon. KOTO : Kung gayon, lumakad na tayo nang painut-inot. Halika na!

Patutuyin ko kayo. Akong iinom noon. KOTO : Bakit? KIKUICHI : Bubuhatin ko na kayo sa likod ko. wala pa rin ang baso ko. baka maaksidente pa tayo. hindi nadisgrasya. Basta sumunod ka sa akin. KIKUICHI : Talagang hindi ko maintindihan ito. pero wala ni isang patak ang baso ko. Ang lalim naman nito! Naku. Kikuichi? Bakit di mo ako tinatagayan? KIKUICHI : Pero katatagay ko lang po’t binigay ko sa inyo. at natutuwa ako’t wala ring disgrasya. Ngayon sisimulan ko nang magpainut-inot sa dagat. NAGDARAAN: (Sa mga manonood). ngayon naman may gana ka pang bugbugin ako.aray ko! Aba’t sobra na ito. KOTO : Iyon din ang akala ko. KIKUICHI : Gusto ko po sana. huwag na. Madali ka’t buhatin mo na ako agad. Aba’t may kasunod pa! Walang kasinsarap ang sakeng ito! KOTO : Tama na ‘yan. Ang sarap nito! KOTO : Ano na. Matapos mo akong agawan ng inumin. Hindi mo pa ako nabubuhat. Para na rin sa kabutihan ng aking kaluluwa. Basang-basa na ako. KIKUICHI : Opo.KIKUICHI : Pero amo. KOTO : Kabubuhat lang sa akin? Pero naghahanda pa lang ako. Amo. Magtatagay uli ako Heto. Tagayan mo ako. Di bale. Heto. Talaga namang nag-iingat ako. papayag akong buhatin mo ako. KIKUICHI : Humawak kayong mabuti. KOTO : Nauunawaan kong aksidente ang nangyari. NAGDARAAN: Mautak ang mga bulag na ‘yon. Glug. saklolo! NAGDARAAN: Nakakaaliw pagmasdan ang kawawang mga bulag! KOTO : Nakakapanggalit itong nangyayari sa atin. tatawid na lang uli ako. Mukhang napakalalim dito. opo. KIKUICHI : Nagtatagay na po ako. KOTO : Basta mag-iingat ka at huwag kang masyadong magalaw. Bakit ko naman sosolohin ito nang hindi inuuna ang amo ko? Mali ang akusasyon ninyo sa akin. KOTO : Hindi. Glug. KOTO : Akala ko nga. Kamuhi-muhi kang tarantado ka. KIKUICHI : (Magmamadaling tumawid sa pinaggalingan) Kailan kayo tumawidna muli rito Amo? KOTO : Kailan? Aba’t walanghiya ‘tong taong ito. Nagawa ko ito nang walang kahirap-hirap. Mawawala rin ang ginaw ko pag nainom ko na ito. Sana naman hindi masyadong malalim. at wala tayong magagawa roon. glug! KOTO : Tama na ‘yan. May nangyari ba sa sake? KIKUICHI : Anong sabi n’yo? Ah. nakahanda na ako. Sinusubukan nila ang lalim ng dagat sa pamamagitan ng paghahagis ng bato. sige. Talagang nakakaaliw ito. Tagayan mo ako ulit. teka muna sandali. KOTO : Naku. KOTO : Aba’t talaga bang ginagalit mo ‘ko? Hindi ka lang gago. NAGDARAAN: Aba’t may isa pa pala akong suwerte. hindi ganyang magsalita ang amo ko. Hayaan niyo ng buhatin ko kayo. Tuwang-tuwa ako. pero natalisod ako. Dahil hindi ka rin nakakakita. ipagpaumanhin ninyo! Wala na pong natira. KOTO : Ano? Ni isang patak wala nang natira? NAGDARAAN: (Sa mga manonood). ang bote ng sake. Bang! Bangg! KOTO : Aray. (Papatong siya sa likod ni KIKUICHI). KIKUICHI : Pero ito ang pagkakataon ko para makatulong sa inyo. tulungan ninyo ako. Hindi ko inaasahan ang suwerteng ito. Ihanda mo na rin ang sarili mo. KIKUICHI : Sigurado. Pero. kasi sinosolo mo’ng pag-inom. KOTO : Sige. Kaya nga ba tumanggi na akong pabuhat sa iyo noong una pa. Ayan nakarating na ako sa kabila. Ako ang magpapabuhat patawid sa dagat. Maghawakan na lang tayo sa isa’t isa saka lumakad nang painut-inot. KIKUICHI : Pero kaya nga ako naririto para pagsilbihan kayo. hindi na kailangan. di po ba? KOTO : O. Uminom ka rin nang kaunti. pupunuin ko na ang baso. Ang hayop na ‘yon mag-isa palang tumawid. Patawarin ninyo ako. Pero kailangang maghanda na muna tayo. Kumapit na kayo sa likod ko. pero ni isang patak. Umaayaw na yata. bilisan mo. Dahil mapilit ka. Kailangang mabuhat ko kayo sa aking likuran. Nakadalawa na po kayong tagay. NAGDARAAN: (Sa mga manonood). KIKUICHI : Naku. bakit hindi mo pa ako tinatagayan? KIKUICHI : Pero katatagay ko lamang po ng isang punung baso para sa inyo. glug! NAGDARAAN: (Sa mga manonood). Pag-aawayin ko sila. KIKUICHI : Sige po. Masuwerte talaga akong aso. KIKUICHI : Ano’ng sabi ninyo? Bugbugin? . Ki-ku-i-chi! Na-sa-an ka? KIKUICHI : Na-ri-to a-ko! KOTO : Bakit di mo pa ako buhatin patawid? KIKUICHI : Pero kabubuhat ko lang sa inyo. KOTO : Giniginaw na ‘ko. KIKUICHI : Ipagpaumanhin ninyo. KIKUICHI : Puwede po ba? Salamat sa kabaitan ninyo. KOTO : Ano Kikuichi? Nakahanda ka na ba? Walang sumasagot? Hindi ko ito maintindihan. KOTO : Huwag kang magalaw. Napakasarap ng sake. dinadaya mo ‘ko at pinalalabas na iniinom ko’ng tinatagay mo nang di mo alam. KOTO : O sige. KIKUICHI : Salamat. Ni isang patak di mo man lang ako pinatikim. KIKUICHI : Hindi ko maintindihan ito. KIKUICHI : Lalakad na ako nang painut-inot. KIKUICHI : Eto na.

ulol! KIKUICHI : Itinatabi ko lang po ang bote ng sake.sino pa? KOTO : Aray. hindi pala? At sino pang mananakit sa akin. ng mga salitang GOD BLESS OUR HOME. Sa silid-tulugan. 16. malayo sa daanan na pampasaherong sasakyan. Isa sa apat na pinto. Nakapatong sa kabinet ang isang bentilador. May telebisyon sa sulok. kanan. ay nakasabit ang isang pandekorasyong seramiko na kinatitikan. sa likod nito. maayos at masinop ang apartment. ano ka ba? KIKUICHI : Aray ko po. Bakit binubugbog ninyo ang isang walang kasalanang katulad ko? KOTO : Aba’t ni hindi nga nakatutok sa iyo ang mga kamay ko. kaharap ng gate. Hawak ko na kayo ngayon. estudyante Ben. malapit sa lababo. estudyante Aida. Pero. KIKUICHI : Di dumadapo? Kung gayo’y sinong nanununtok sa akin? KOTO : Aray. KOTO : Nasa binti mo? Kaninong mga kamay ang sumuntok sa akin? KIKUICHI : Aray. matandang dalaga. Luma na ngunit maayos pa ang mga kasangkapan parang inilipat mula sa isang lumang bahay. estudyante Ana. Hindi kita patatakasin lintik ka! KIKUICHI : Bakit ako sinasaktan? SILANG DALAWA: A-a-ray…. ngayon naman sinasaktan n’yo pa ako. may hagdanang paakyat sa mga silid-tulugan. Calderon mangyayari ang dula. sabi? KIKUICHI : Aray. Sikat) Mga Tauhan: Regina Calderon. Santo-santito! KOTO : Huwag. Sa kabuuan. isang nakakwadrong retrato ng isang nakangiting dalaga na napaliligiran ng maliit at animo’y naglalarong mga piguring duwende at isang lampshade. Karaniwan nang ang naninirahan dito ay mga empleado ng gobyerno. Wala bang ibang tao rito? Hulihin n’yo siya. MOSES (Ni Rogelio R. mga itinatanging kasangkapan na ang paggamit ay karaniwan nang inilalaan ng mga maybahay sa mga espesyal na okasyon… Nandito rin ang ilang de-latang pagkain at mga boteng gamot. Sa sala ay may isang set ng upuan na nakatuntong sa isang alpombrang bumabagay sa pulang sahig. likuran. mapuno at mahalamang hindi katulad ng ibang subdibisyon. Ni hindi nakaturo sa direksiyon ninyo ang mga kamay ko. KOTO : A. malapit sa nakukurtinahang bintanang salamin. Aspaltado ang malilinis na kalsada at may ilaw na mercury ang mga poste. Sa dingding na binarnidang plywood.Delikado pa ang manatili pa rito. bunso. Nagpapanggap lang pala kayong mabait. Amo. putiang pinta. Sa sala at sa komedor ng apartment na ari ni Mrs. Sa gitna. aber? Sino. sa isang komunidad na masasabing “middle class”. KIKUICHI : Hindi nakatutok? Sinong nanakit sa akin? Magsalita kayo. May kabinet sa likod ng mesa-lalagyan ng mga plato. kapatid ni Regina Ang Alkalde Ang Konsehal Mga Pulis Panahon: Kasalukuyan Tagpo: “Apartment” sa lungsod sa Rizal. 48. Kailangang makaalis na ako habang may araw pa. ay may isang repriheradora. kabinet ng mga libro na kinapapatungan ng isang flower vase. at sa unang malas pa lamang ay mahihinuha nang inilalaan sa mga makapagbabayad ng mataas. yari sa mahuhusay na materyales. aray ko po! Inaakusahan n’yo na nga ako ng kung anu-anong hindi ko naman ginagawa. kubyertos. at sa kaliwa. malaki-laki rin ang apartment na ito. tama na! NAGDARAAN: Nakakatuwa talaga ito. tama na! Huwag ninyong abusuhin ang inosenteng tulad ko. isang maestra Tony. aray ko! Kikuichi. Maraming bagong bahay dito. 46. kaliwa ay may isang mesang paayon ang ayos at napapaligiran ng anim na silyang may matataas na sandalan. puti ang mga barandilya nito at sa itaas palapag. KIKUICHI : Ikinahihiya ko kayo Amo. anak niyang babae. nakasabit ang isang pares ng nairolyong pinturang Hapones: mga lumilipad na tagak sa ibabaw ng maiitim at payat na tangkay at mga dahon ng kawayan.KOTO : Sinaktan mo na ako. KOTO : Nauubos nang pasensiya ko. . sa may kusina. na mga letrang Gotiko. hulihin n’yo! Huwag n’yo siyang patatakasin! Halimbawa ng Dulang Trahedya MOSES. balo. 18. ano ba? Bakit mo ba ako sinasaktan? KIKUICHI : Nasa binti ko ang mga kamay ko. panganay niyang anak. tatakbuhan mo ako. sa ding-ding. KOTO : Ano? Abusuhin? KIKUICHI : Ano pa nga bang ginagawa ninyo? KOTO : Ni hindi nga dumadapo ang mga kamay ko sa iyo. May pinto sa may sala. Paiikutin ko sila sa iba’t ibang pakana. sandali lang! Matapos mo akong bugbugin. Di kalayuan sa mesa. teka! Aba’t tinutuluyan na nilang magsuntukan. nakatayo sa mga loteng nabili sa murang presyo noong unang bahagi ng 1950 at ngayo’y nagkakahalaga na nang malaki sa pamilihan ng lupa. Tahimik dito.

nang madala. kinikilatis na mabuti. bagama’t maraming salit na puting buhok si Regina. nguni’t walang sigla) Binigyan ako.” ANA : (galit) Ituloy mo nga. Nakabulaklaking pambahay si Ana. at may kakisigan siya. pero hindi kamukha ng kuya niya. noong nakaraang Pasko? Noong dalhin tayo ni Tony? Hindi ako makapaniwalang anak mo iyon at pamangkin ko iyon. Hindi na nagbalik iyong preskong kaklase yata ni Aida. Nakaupo si Regina sa kabisera ng mesa at umiinom ng kape. hanggang siko ang maluwang na manggas at hanggang sakong ang laylayan. Akalain ko bang gaganda ng ganyan ang anak mo. ANA : Biro mo namang mahigit na dalawampung taon ka na yatang nagtuturo. larawan ng isang babaing pinatigas ng mga hirap na pinagdaanan. Regina. Regina. Ano nga pala ang sabi-sabihan sa eskwela? Siguro’y alam nila ang nangyayari? REGINA: (pauyam) Alam. ANA : Dapat naman. noong sumakay siya sa karosa ng “lantern parade” sa UP.) Bakit ba naghahanap ng kordon si Tony. tulad ng uso sa mga tin-edyer ngayon. . Hindi man lang tulungan iyong kapatid. Iba raw ang malakas ang nasa poder. ANA : (habang nagpupunas) Kumusta ang hiningi mong bakasyon. Pero ano ba ang maaasahan mo sa mga walang prinsipyong tao? ANA : Sinabi mong tuloy rin ang demanda? REGINA: (tatayo. pati nanliligaw kay Aida. Nakaputi siyang damit-pambahay. kumikita na. Sino nga ba iyon? REGINA: (parang hindi siya pinapansin) Mababait silang lahat. hindi ba? Pwede ka nang magretiro. Mrs. pagkuwa’y babalik sa komedor. Pupuwede akong hindi pumasok kahit ilang buwan pa suguro. sobra naman daw talaga ang ginawa kay Aida. Noong dalaga ka pa. Si Tony. namatay ang “generator” ng karosa! Di pinasinagan siya ng “flashlight”. Palaisip. Nakatingin kay Aida ang lahat. prenteng-prenteng nagbabasa. Kilala siguro nila. saka ngayon. REGINA: Limang taon na tayo rito. puwede ba nila akong hindi bigyan.” sabi sa akin ni Tony. Calderon. Ano sa akin kung “mayor”? ngayon ba’t “mayor” siya’y libre na ang kanyang anak? Wala raw mangyayari.kababata pa’y wala nang prinsipyo! Mga bagong tapos pa ng kolehiyo. malabo ang kanyang mata. ANA : (Pagkaraan ng ilang saglit. Sa tingin ko ba noo’y para siyang nakaangat sa karosa(Makikitang ibig maiyak si Regina) Sino nga ba naman ang makapag-aakalangREGINA: (tutuwid ng upo. ANA : (mapapansin ang pagbabago ng mukha ni Regina. nagtitinda na ng diyaryo. Mahaba ang kanyang buhok.) Si Tony.si Aida ang (parang mawawala sa sinasabi. Regina. laylay ang ilalim ng mga mata. taas ang pinagsaklit na paa at tila yogang nagbabasa ng isang magasin. Mapapansin niya si Ben na ngayo’y nakadapa at nagkukuyakoy ang paa sa hanging nagbabasa). ANA : Kung sabagay. Noong mamatay ang ama nina Aida. Baka ‘ka mo si Aida. ililigpit sa isang lalagyan ang mga kutsara. nguni’t ngayo’y tila nag-aalala. (Ipapatong ang kanang kamay na may hawak na basahan sa sandalan ng isang silya. Nakaupo si Ben sa sopa. may pagkamasayahin ang mukha. ANA : Si Tony. Kailangan niya iyon sa pag-aaral. “mayor” itong kalaban ko. ANA : Seryoso. Ana? ANA : (nagpupunas-punas sa may lababo): Maikli ang kordon ng ilaw niyang inililipat sa kuwarto namin. malungkot) Disiotso na siya sa Setyembreng ito. Sa buong pagtuturo mo’y ngayon ka pa lang magbabakasyon. mababasag ang boses)-pinakamasaya. ‘you should really teach those people a lesson. tila nag-iisip na maglalakad-lakad sa sala. (Magbababa ng tingin na parang mali ang nasabi. REGINA: Pabibilhin ko na lang siya ng isa pa bukas. (Tatayo. Ang sarap ‘ka mo. REGINA: Mapagbigay pa ‘ka mo sa mga kapatid. at siya’y ngumingiti. (Ngunguso sa sala. Kaparehung-kapareho ng ama. ANA “Spoiled”. kahit isang taon.May mga alas-otso na ng gabi. At naisip ko na ang gagawin kong tahi sa damit niya. ano? Iyong de-kotse? “Ano ba sa akin kung dekotse siya. matapang. Bukas ang ilaw sa sala. Nakakorto siya at iskiper na puti. mabuti pa iyong “ assistant principal” namin. sa dingding nakatingin) Nangyari na iyan Ana. Ben? BEN : (pagak ang boses. Natatandaan mo pa. Mahahaba ang kanyang biyas at sa katabaa’y may pagkabalingkinitan pa. Inosente. Bakit nga’y di. REGINA: May pagkaseryoso rin itong si Ben. Ang maipipintas mo nga kay Tony ay walang kibo. at nang-iinggit naman ang kanyang mga kaklase. ANA : At napapanaginip ko pa noon ang kanyang “debut”. ano? REGINA: Ikalawa na ito. Bukas din ang daylight sa silid-tulugan. Pero hindi ako papasok hangga’t hindi gumagaling si Aida. noong ganyang edad. Marami akong naiipong bakasyon. REGINA: Bata pa lang kasi si Ben. bitay din siguro ang ibibigay sa lalaking iyan. di iaalis ang tingin sa binabasa) Opo. Regina? REGINA: (ibig magmalaki. REGINA: (habang pabalik sa kabisera. REGINA: Napakain mo na’ng aso. tila isang roba na itinali sa harap.) ANA : Kung sabagay. pahablot na dadampot ng isang basahan. ANA : Ibang-iba iyang si Tony kesa do’n sa isa. (Aayusin ang salansan ng kutsara). nagpupunas ng kutsara ang kapatid niyang si Ana. Natatandaan mo? Dito nag-“birthday” si Aida nang lumipat tayo. Hindi na baleng siya ang wala mayroon lang si Aida at Ben. Baka raw lalo pa tayong perwisyuhin. Si Aida. lalakad sa repriheradora upang kumuha ng inumin) Oo. (Tatayo si Regina. Dapat nga raw magdemanda. ha. REGINA: Hindi si Ben ang “spoiled” Ana. Nakapusod siya. nguni’t itutuloy pa rin)Masasabi mong isip-bata si Aida.) Tingnan mo. Ang sabi’y “Ituloy mo. dala ang baso ng inumin) ang dipirensiya nga lang daw. REGINA: (susulyap sa itaas ng hagdan. Bakit hindi ko itutuloy? Kahit ano pa nga ang kanilang sabihin.) Tutal. Magkahawig sila. Sobra nang talaga ang anak ng “mayor” na iyan! Ang kailangan talaga riyan ay bitay. Maganda. REGINA: (sasandal) Sayang naman kung hindi ko matatapos ang aking serbisyo. minumutyang talaga si Aida. Pero maganda. kaya ko naman siyang alagaan. Sa kabilang dulo.“jeans-jeans” at “pony-tail pony-tail” lang dito. pero… ANA : Nakapag-aral si Aida doon. at nangyayabang.

Di nga ba sabi mo kangina’y palaisip? ANA : Oo nga. ANA : (nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. May dalang plais at “tape” sa kordon.Luna at ipina-e-“electric shock”. isa kay Ben. REGINA: Sa Linggo ang punta dito uli ng doktor. Ang ikinatatakot ko’y ang kanyang nerbiyos. sino po sila?” ni Ben. iyong gamot. Ana. malumanay na) Naubos na nga pala ang gamot ni Aida. REGINA: (magugulat) Ano kayang kailangan? . ANA : Naaalala ko kasi iyong kapitbahay natin sa Gagalangin. (Maalala) Si Tony nga pala. ANA : (Makikilala ang dumating) Si “mayor”. At sabi sa ospital.REGINA: Ang buhay nga naman. Sino ba’ng ating pagbibilhin? Si Tony? ANA : Pabilhin mo na’t gabi na. nag-aalala ako.isa kay Aida. sinusundan tayo ng trahedya. Regina! May kasama. Kaya lang. hindi siksikan. ANA : Tingnan mo nga Benjamin. Di mo ba napapansin? REGINA: Hindi. magkaanak man sila. Maririnig ang pagkalapak na pagsasara ng pinto nito. payat. ANA : Ibinigay ni Tony kay Aida nag maliit niyang ponograpo. Ana. Aywan ko. REGINA: Iyon naman daw ang kailangan. naghihinala): Ilang beses ko nang napapansing lumalabas ng gabi ang Toning iyan. Mabuti pang sabihin mong dahil sa mga pagkakataon. (kukunot ang noo). REGINA: (nagpapaliwanag): Hindi ba dahil sa mga bata kung kaya tayo umalis sa Gagalangin? Gusto mo rin namang tayo’y umalis doon nang lumalaki na ang mga bata. Pinaupahan na lang natin ang bahay doon. habaan ang mukha. sinubok kong ipakain kay Sultan noong isang araw. Regina. Tig-I-tig-isa ‘ka ko sila ng pinto.di ba? At nang malapit pati sila ‘ka mo ng eskuwela. Kaya hahabaan ko ang aking bakasyon. Totoo raw nasindak si Aida. Regina. Iyong “ tranquilizer”. Lalo siyang nagiging nerbiyusin yata. ANA : (Maliwa-liwanag ang mukha): Mahusay siguro iyong likidong “tranquilizer” na inihahalo ko sa pagkain niya. Mahusay ang gamot na ibinibigay sa kanya ng doktor. magaling daw ang “psychiatrist” na tumitingin sa kanya. dinasusuklay ang buhok. Bumubula ang bibig.naisip kong maaari na tayo dito. REGINA: Tiyaga. REGINA: Magpabili tayo. Malalaman natin sa kanya kung kailangan pang ipasok sa ospital si Aida o hindi. Regina. iyong tira niyang pagkain. Susi ang ginagamit. Pero iba naman siguro iyon. ‘ka ko. Regina. nakasalamin at mukhang matanda kaysa tunay gulang. Pero gabing-gabi na kung umuwi kung minsan.) REGINA: Bumili ka ng gamot. Sa may “gate” maririnig ang boses-matandang tanong na “ Nariyan ba si Mrs. REGINA: Baka naman nagpupunta lang sa kaklase niya riyan sa kabilang kanto? ANA : (kukumpas): Aywan ko. Ana. sabi ng doctor. Si Ben ang tanungin mo. Ana. Lagi kaya niyang naaalala ang nangyari sa kanya? Ganoon ba iyon? Hindi ba. Nakatulog ang pobreng aso. Malapit na sigurong mag-alas. Namumuti raw talaga at umiikot ang tau-tauhan ng mata. REGINA: Hindi naman sa tayo’y sinusundan. TONY : Opo. Tony.patay na rin lang ang ating mga magulang. ANA : Iyong lagay na iyon siguro’y palakad na. Pero – REGINA: Dahil sa pagtanda nati’y wala naman tayong makakasama. Biro mo. Iyon bang anak ng kapitan na dinadala sa V. Magkaasawa man ang mga bata. ANA : Akala ko ba’y napapagod ka ? REGINA: (tatawag) Tony! TONY : (sa itaas): Sandali po! Ikinakabit ko lang itong “daylight”. pupunta sa repriheradora at kukuha ng inumin. Ana. Ganyan ang naisip ko noon.ang humupa ang kanyang nerbiyos. may binibilut-bilot na sinulid ng basahan ang daliri): Ano ba ang napapansin mo kay Aida? REGINA: Ano’ng napapansin? ANA : May pagbabago ka bang nakikita ? Hindi ba parang lumalala? REGINA: (bubuntung-hininga) Ang sabi naman ng doktor ay may “shock” pa siya hanggang ngayon. lampas sa karaniwan ang taas. Tiyak at tila laging pinagiisipang lagi ang kilos. magaling na. sabi sabi rin Tony. ANA : Aywan ko. REGINA: (kay Ana): Sa atin ba iyon? (May babatinting sa pintuang bakal).may naloloka sa ganyan? REGINA: Hindi naman siguro. Naisip kong umutang nga tayo at ipatayo natin ang “apartment” na ito. Iyon namang sugat at galus-galos. tiyaga ang kailangan natin.(Lalabas si Ben. Hindi tayo magkakawalay-walay. kung hindi tayo lumipat ditoREGINA: Sino ang makaaalam na dito siya magkakaganyan? ANA : Bakante ngayon ang itaas ng bahay doon.) Nauuhaw si Aida. REGINA: Gabi na pala. masANA : Oo nga. Nasa tokador iyong pera. (tatawag) Tony! Di ibinigay ba ang kanyang “turntable”? (mananaog si Tony.) Mabuti pa sigurong hindi tayo umalis sa Gagalangin. nakatingin sa labas). pero kung minsan nga’y naiisip kong kahit yata saan tayo pumunta.nuwebe. ang pagkahol ng aso). o dahil sa mga kondisyon ngayon. Talaga raw isa sa pinakamahusay dito sa Pilipinas. Medyo nawawala na ang mga marka ng dagok sa kanyang mga pigi. ANA : (pagkapanhik ni Tony. May apat na pinto tayo dito. Hindi ba’t mas nagustuhan naman dito ng mga bata? Mas tahimik dito. Ibang-iba na talaga ngayon. hindi rin tayo magkakalayu-layo. Alam mo na ngayon. ANA : Kung sabagay. Talaga sigurong hindi ka makakabangon kapag dinagukan ka roon. ANA : (nagpapahid ng matang isasauli ang basahan sa lababo.unang-una’y dahil diyan ang malayo nga sila doon. isa sa ating dalawa. ANA : (Pagkaraan ng ilang saglit. Lumang pantalon at maluwang ang manggas na polo sert ang suot. (Isang sasakyan ang hihinto sa tapat ng “apartment”. Nakatayo sina Regina at Ana sa tabi ng mesa. baka makatuwaan iyan. Calderon?” at ang mababa at pagak na “Opo. REGINA: Ugali lang talaga niyan ang maglakad. Siguro. Aywan ko rin. ( Ililigpit sa may ilalim ng hagdan ang plais at pandikit. Sila’ng magkakuwarto. tamang-tama.

ALKALDE: Saan naman kayo nagtuturo? REGINA: Sa Torres High School. (Papasok ang alkalde. Misis sa “apartment” na ito. Misis.upang wika nga’y ihingi ng tawad ang ginawa ng aking anak. Misis? REGINA: (kangina pa nagtitimpi) A.may mahigit nang 50 taon. ALKALDE: (itataas ang kaliwang kamay. ALKALDE: Napasyal kami. REGINA: (susukatin siya ng tingin): Akala ba ninyo’y makukuha sa paghingi-hingi ng tawad ang ginawa ng inyong anak? .Nueva Ecija.” wika nga. ANA : Bakit daw? BEN : Aywan ko po. Misis? REGINA: Siya ho ang panganay. kami ho’y medyo ginabi. ALKALDE: (bago maupo) Misis. konsehal.ay sa Francisco Law College lamang ang gradwado. konsehal. KONSEHAL: (magsisindi ng sigarilyo): Ang totoo niyan. Misis. bukas ang butones sa itaas.widow?” (tatango si Regina). sa Maynila.para tayo’y magkausap. Mananatiling nakatayo si Regina. at ang mata’y nag-uusisa agad sa pinasok na “apartment”). Ang Mister ko ho’y taga. KONSEHAL: Maestra kayo. ipapatong niya ang mga kamay sa mesa. maitim. ALKALDE: (magugulat) UP! Taga-UP rin pala konsehal. “Grocery” ang silong. ALKALDE: (maagap): Misis. na kung ako ang tatanungin. ALKALDE: (lilinga-linga) Magandang “apartment” ito. Misis. “Mayor”. at ako naman (kukumpas) mahabagin nga siguro ako ay wala nang magawa. May nakikiusap na riyan . (Lalabas si Ben).ANA : (kinakabahan) Baka-aayusin ka.. Saan kayong probinsiya. ALKALDE: Ito ang sasabihin ng “comadre” mo na “Cozy”. mataas ang gupit. bahagyang yuyukod) “Good Evening”.(Tatapikin sa balikat ang konsehal) Walang kuwentang eskwelahan. Misis. Collas. ALKALDE: Buweno. unang-ana’y para magdiskargo. May bahay kami sa Gagalangin pero pinauupahan namin. nakahilig sa barandilya ng hagdan si Ben). REGINA: Sa amin ho ito. ALKALDE: Marunong na tipo. “Law” siguro ang kinukuha. may kaputian maliit. ho. may katabaan. Atty. Kasama niyang papasok ang isang naka-“polo-barong” na lalaki. REGINA: (bantulot na ituturo ang upuan) Maupo kayo. katamtaman ang taas. Ako ho. Alam kong mabigat itong aming inilalapit sa inyo. pagkaraa’y parang walang nakitang tutungo sa komedor upang kunin ang sapatos. naka salamin. “An honest mistake”. Di ba ganyan ang nakuhamo sa Tokyo? KONSEHAL: Masinop ang “ apartment” nila. Listong bata. (Mananaog si Tony. (Bahagyang tatango ang konsehal. Kung sabagay. Tingnan mo ang “Japanese Painting” nila. Manaka-naka lamang siyang lilingon sa sala). kami’y naparito.. sa UP. REGINA : (pagkaraan ng pagbabantulot) Papasukin mo. ay siyang pinakamabuti ninyong gawin. Tingnan mo nga naman. konsehal? (Magtatawanan sila).a – “Calderon”? REGINA: Oho. (Mauupo si Regina). a. Misis. si “Judge” Joaquin ang nagmungkahing magkausap kayo. Misis. Paano ka pa makakatanggi niyon? REGINA: Marami ring botante roon. kaya ginabi kami sa pagsasadya sa inyo. magugulat pagkakita sa Alkalde. Marunong ang anak ni Misis. REGINA: Magandang gabi ho naman. di ba. Hindi basta nagpapasol.bakit ho ba nasasabi ito’y hindi naman naitatanong?. Nasa silid-kainan si Ana. konsehal. nakakunot-noong kakatuk-katukin ang daliri ang salamin niyon. konsehal. Buweno. Iyan naman ang sinabi ng inyong “compadre”.Garcia. “Scholarly type. ALKALDE: (magugulat) Paano ho naman ang nangyari’t dito kayoREGINA: Narito ang aming “apartment”. “Mayor?” ALKALDE: (magkikibit-balikat): Para . kasama si Ana. ALKALDE: (humahangang nakatingin kay Ben) Guwapo. ang kasama ko nga ho pala’y si Konsehal Collas. BEN : (papasok) Gusto raw kayong makausap. buweno. ALKALDE: (tatawa) Dispensa. hagod sa batok ang tintina at walang partidang buhok. Samantalang nakatingin sina Ana at Ben sa nag-uusap. inaakupa lang namin ang unang pinto. KONSEHAL:Mukhang “familiar” sa akin ang “Calderon”.B. ang ibig kong sabihi’y isa sa mga hindi natupad na ambisyon ko iyang makapag-aral sa UP. kaya naman ako’y makumbabang naparito sa inyo upang. (Mahihiyang pupunta si Ben sa silidkainan at doon mauupo. Mauupo sila. Mapapansin ng Alkalde na nakatayo si Regina). may umiiyak na diyan. doon nagtapos si Carlos P. ALKALDE: (nakatingin kay Tony) Anak din ninyo. KONSEHAL: Siyanga naman. Kami ho naman ni Konsehal ay ngayon lamang napadalaw dito sa inyo. hindi naman! Ang lagay naparaan nga kami roon. (Kay Regina) Malaki siguro ang upa ninyo. ha. REGINA: (titingnan siya ng tuwid): Para ipaurong sa akin ang demanda. ALKALDE: (nakatingin kay Ben): Anak ho ninyo? REGINA: Oho. parang nakaismid. sa kanila pala ito. Misis. Misis! Dispensa. “Mayor”? ALKALDE: Ha-ha-ha! Hindi naman. naka-polosert na guhitang pula. dahi sa nanggaling pa kami sa “squatter area” diyan sa may “highway”. “Mayor”? REGINA: Mahusay pala kayong magpalaman sa mga salita. Misis. Pareho kayo. KONSEHAL: “Must have gotten a loan from the GSIS”. ANA : (Kay Ana) Anong ayos-ayos. Maupo naman kayo. KONSEHAL: “ You are now a . Inay. (Nakatawang iiling) “Wise” din naman ang mga lider niyon ngayo’t alam na eleksiyon sa Nobyembre ay saka magrerepresentasyon sa akin. Misis? REGINA: Lehitimo ho akong taga-Maynila. mananatili siya sa komedor. huwag ko raw silang ipatapon. At listo.

maiiling ang konsehal). pauuwiin. alam ko. Ngayo. Misis. siguro’y tayo na rin mismo ang maiinip – ano naman ang inyong makukuha? REGINA: Hustisya. Hindi mo maiaalis sa abugado ng kabila na hingin iyan.. ipaeksamen siya. nasa Palawan. REGINA: Ganoon pala’y bakit hindi natin ipaubaya sa husgado? ALKALDE: Si Misis. sasabihin ko sa aming abugadong hilinging malipat sa ibang huwes. ALKALDE: (sasang-ayon) Kawawa rin ang inyong anak. kung maaari’y ipakatagu-tago mo. inalagaan. Ganyan ang buhay ngayon. KONSEHAL: (banayad) Hindi rin ganyan lamang iyan. Mayroon. dadalhin sa motel. sino sa mga huwes dito ang kaalyado ni “Mayor”? Kung nakapagme-“mayor” siya ng labingdalawang taon. pinakaingat-ingatan mo. Makakaalis na kayo. nasa Mindoro. Misis.halimbawa nang napatunayang nagkasala siya. nag-aabang lamang ng bus na pauwi galing sa eskwelahan ay bigla na lamang aagawin ng anak ninyo. REGINA: Hindi ko itinatanong kung ano ang mararamdaman ninyo. REGINA: Legalismo ninyong mga abugado! KONSEHAL: Wala tayong magagawa. ang kauna-unahang gagawin para mapatunayang ginahasa siya ay ang ipaeksamen siya. Misis. pagkaraan niyan paparito kayo sa aki’t sasabihin ninyong ako’y maging praktikal! KONSEHAL: (namamayapa) Nariyan na tayo.ALKALDE: (iiling.Misis. pagkatapos. REGINA: Paano kung ang pinakamamahal ninyo sa tatlong anak na iyan ay ginahasa ng aking anak? ALKALDE: Natural namang mararamdaman ko ang katulad ng nararamdaman ninyo ngayo. Ang ibig kong sabihi’y— REGINA: (sa konsehal): Para patunayan kung siya’y ginahasa o hindi? KONSEHAL: (iduduldol sa “ash tray” ang sigarilyo) Para patunayan kung siya’y ginahasa o hindi. kayo magaling! KONSEHAL: Sa ilalim ng batas. sasaktan doon. Pay to cash. nariyan na tayo.REGINA: Kayo ba’y may anak na babae. Tatlo. Misis. Dadamputin ng konsehal ang sobre. na aywan ko kung kailan. Misis. Iyan ang isipin ninyo. At pagkaraan niyan. Misis. Kung sa inyo ang sinasabi ninyong huwes. Sa itaas. tatawag si Aida. diyan. REGINA: Hindi babaing damputin ang anak ko. Dudulog kayo sa itaas? Sino ang nasa itaas? Pulitiko? Ilang boto ang maaring ibigay – sa kanya ni “Mayor”? Makikisama rin sila! REGINA: Kayong masasamang pulitiko! KONSEHAL: (nakatawa) Masasamang pulitiko. Be practical. umabot na rin lang sa ganito.” REGINA: (sasampalin ang alkalde) Akala ba ninyo’y mabibili ninyo’y mabibili ninyo ako? Layas! Layas! ( Nababaghang tatayo ang alkalde at konsehal. Misis. diyan. sino nga ba naman ang matapang na mangangahas na – “mayor” kayo. May nakita na ba kayong anak ng kongresista na kanilang nagalaw? Anak ng Senador? Anak ng Gobernador? Anak ng. (Malakas) Ano ang gagawin ninyo? (Kukumpas sa kawalang-maisagot ang alkalde. REGINA: (nagpupuyos): Halos labingwalong taon mong pinalaki. Misis. Ayaw ko sanang sabihin ito pero alam ninyong pulitiko rin ang nakapaglalagay sa huwes? Sino ngayon ang nakapaghuhuwes nang hindi lumalapit sa pulitiko? Nasaan naman ang mga naging huwes dito na hindi naging kaalyado ni “Mayor”? Iyong isa. halos hindi makagulapay. Lalapit sina Tony). REGINA: Tusuhan. malamang pang maging labing-anim --REGINA: (napapaiyak) Kayo nga ang hari dito. Inay!)” Tatahimik ba kayo? Magdedemanda ba kayo? Ano ang gagawin ninyo? Kung sabagay. Pero halimbawang kayo ang nasa katayuan ko? KONSEHAL: (sasaluhin ang alkalde) Sa ganitong anggulo natin tingnan. (Bahagyang tatawa) Ganyang talaga.“mayor”? REGINA: (nagpupuyos) Tama. Hindi ko iuurong ang demanda. Ngayon. at pagkatapos. pasinungalingan. KONSEHAL: Hindi siya ganoong napakahina para hindi maalis ang sinumang kalaban niyang huwes. REGINA: Kung hindi kayo kumbinsidong ginahasa nga ang aking anak ay bakit narito kayo? ALKALDE: Para . REGINA: Magandang dahilan ninyong mga abugado! KONSEHAL: Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Hindi ba ninyo inaalala ang kanyang kinabukasan? Sa kasalukuya’y hindi pa masyadong bulgar ang nangyari per--REGINA: Mababando rin na ang anak ng “mayor” ang gumahasa sa kanya! KONSEHAL: (ngingiti-ngiti): Hindi kayo praktikal. Paano kung isa sa kanila ginawa iyon? ( Nakangiting. “Be practical. “Inay. Di ba ninyo inaalala ang inyong anak? Kung itutuloy ninyong talaga ang demanda. pag-aaliwan! Isasakay sa taksi. patalinuhan. paglalaruan.para huwag na ngang umabot diyan. KONSEHAL: Hustisya. (Iiling) Ang tingnan ninyo’y ang panig ng inyong anak. iyong isa. Misis. REGINA: Anong hindi praktikal? KONSEHAL: Halimbawa nang napatunayang nagkasala ang anak ni “Mayor”-halimbawa lamang iyan.” ALKALDE: (dudukot sa bulsa ng polosert at may ilalabas na sobre) Alam kong malaking perwisyo ang nagawa ng aking anak sa inyo – ibig kong ( ilalagay sa mesita ang sobre) tanggapin ninyo ang kahit kaunting tulong na ito – KONSEHAL: “ That check is for ten thousand.y kauumpisa pa lamang nang kaso. nakangiti): Alam ko. pumatay man kayo’y hindi kayo nagagalaw! KONSEHAL: Ay. “Mayor?” ALKALDE: (nakangiti pa rin) Alam ko ang itatanong ninyo. walang kasalanan ang isang tao hangga’t hindi siya napapatunayang nagkasala. . Saan at kanino ililipat? Dito rin. Malinaw kong nakikita ang inyong punto.

REGINA: (nanginginig) Lalabas din ang katotohanan at mananaig ang katarungan! TONY: Iyan ang itinuturo ninyo sa “Government”. REGINA: Susulat ako sa magasin.nang maalala ko ang sinabi ng ama ni Itay. TONY: (galit ngunit matimpi) Sa kasalukuya’y sila nga. Lalaban ako. maririnig ang mga pagtawag ni Aida at ang pag-aalo ni Ana. Lulunukin na nila ang kanilang dignidad at siguro'y kanila pang tatanggapin ang pera. at alam natin kung bakit ito hindi ganito. pakikinggan nila ako! TONY: (parang hindi siya pinapakinggan) Ang demanda ninyo’y kamukha lamang ng kung kayo’y nasusukol sa binggit ng bangin at malaki pa ang agwat ng kabilang pampang na kailangan ninyong talunin. pero pipiliti’t pipilitin din ninyong tumalon. at ang nagsakay sa akin ay parehong pulis. Tony. Palagay ko nga’y ako at si Aida ay sadyang pinili ng Diyos para rito. At sa lahat ng libro’y sa Bibliya ko pa nakita ang sagot. ngayon pa lang ako nasampal. Nakatayo sa harap niya si Tony. isang kautusan o kahatulang inihabilin ng Diyos kay Moses sa itaas ng bundok sa gitna ng kulog.ALKALDE: (hindi makapaniwala. Papanhik si Ben). Inay. Sa paningin ng ating batas. Naglalakad ako minsan – pagkaraan ng nangyari kay Aida. para siguro mabawas-bawasan ang lagim. Ito bang nangyari kay Aida’y masahol pa ang pagkamatay? Ngayon.o para sa atin. Tony. tatakutin ka. paniniwala. yaman. Tony. ang alkalde’y nagmumura. isinakay ako sa “jeep” ng dalawang bataan ni “Mayor”. nakangiti ngunit ngani-nganing sampalin si Regina) Sa buong buhay ko. sugat sa sugat. Wala naman tayong misteryong dapat tuklasi’y kung bakit nananalig at naniniwala pa tayo! . pasensiya ka. Ang hustisya ba rito sa ati’y isang misteryo? Alam nating lahat na ito’y hindi hustisya.ito’y isang simpleng batas. Pakikinggan nila ako. (kay Regina) Dinadaan ko kayo sa pakiusapan pero gusto ninyong magkademonyuhan. REGINA: (humihingal) Akala ng mga taong iya’y sila ang batas. kapangyarihan. Konsehal. Iyong malalakas. Tony. nang ako’y papuntang eskwela. Pero ang kinatatakutan ko’y ang kalalabasan ng inyong demanda – ng inyong paniniwala sa hustisya. susulat ako sa lahat ng diyaryo. Mapapaupo si Regina. iyong mayayaman. lalaban ako! TONY: Ang ipanlaban ninyo sa napakalaking bato’y ang inyong mga kuko! REGINA: Kay laki ng ipinagbago mo. nakaupo at nakamasid si Ben).. Nagpaikut-ikot kami. Naisip ko. iyong makapangyarihan. ay mananatiling demanda lamang. Alam ninyong sa pagtalon ay hindi ninyo maaabot ang kabilang pampang. (Sa itaas. ito ang mga kahatulang nararapat nating sundin: “mata sa mata. Pero hindi bale. Ito ang aking gagawin: gaganti ako: ako ang gaganti sa kanya. kung sa anak-mayaman naman niya ginawa iyon. lolokohin ka.Nagkamali sila.Tony. Paano ang ibig mong mangyari? Huwag nang lumaban. hindi magkakapantay ang lahat! Ang demanda ninyo. Regina: Kung hindi pa ako maniniwala’y ano pa ang aking mahihintay? TONY: May kuwento tungkol kay San Agustin tungkol sa paniniwala. hindi isang kasabihan. REGINA: (manghihilakbot) Tony! TONY: May isa pa kayong hindi nalalaman. magtiis ka. na para bangmay sisingil para sa kanya. ito na ang pagkakataon natin sa hustisya! TONY: Hustisya! REGINA: (nabuhayan ng loob) Tingnan mo. Makinig ka: kung sa anak ng mahirap na iskwater niya ginawa iyon.Naglalakad daw si San Agustin sa tabing-dagat at tinutuklas ang misteryo ng Divina Trinidad. Ngayon. Pasensiyahan tayo..ang inutang na buhay ni Itay. Isusulat ko ang lahat at natitiyak kong tulungan nila ako. maririnig ang pagsibad ng kanilang sasakyan. Kung mahirap ka. mayroon daw narinig si San Agustin na parang hanging nagbulong sa kanya: “Agustin. Sapagka’t hindi ba sinabi sa Exodus na “buhay sa buhay”. Ituloy ninyo! (Lalabas ang dalawa. mahina ka. REGINA: Hindi ako titigil hangga’t hindi siya nabibilanggo! TONY: (kinukuyom ang palad) Tatlo lamang ang nagkakaroon ng hustisya dito sa atin. ang ginagawa mong pagtuklas sa misteryong iyan ay kasing-hirap ng pagsalok mo ng tubig sa buong dagat sa iyong palad. latay sa latay”. Kapag nalaman nila ang lahat. “ Kapag buhay ang inutang. REGINA: Gaganting paano? TONY: Papatayin ko siya. mahihiya silang mabulgar ang nangyari. tatahimik na lamang sila. Inay. magdadalawang-isip ang magulang. Diyan sa abangan ng sasakyan minsan. nagkamali sila. Sa labas. Tatalon kahit alam na alam ninyong kayo’y mahuhulog. ito’y hindi isang pamahiin. Habang nag-iisip at naglalakad. “Jeep” iyon ng mga pulis. kung sino ang dapat magpatupad niyon kung ano ang hakbang na nararapat nating gawin.Sabi nila’y itigil daw ninyo ang kaso. noong araw na iyon ng libing. REGINA: Mananaig din ang katarungan. sapagka’t ang idinemanda ninyo’y malakas. TONY: Kay gandang sabihin! “Justicia” o justicia poetica”? Hustisyang talaga o hustisyang Diyos-ko-bahala ka na? REGINA: Kailangang maputol ang ganito! TONY: (malakas) Paano? REGINA: (parang giniginaw) Nanginginig ako. nasa gitna nila ako. iyan ang kailangan mo”. ng kidlat. ngipin sa ngipin… apoy sa apoy . Pananalig. Hindi nila iibiging masira ang kanilang reputasyon! Tatahimik din sila.hindi lamang sila ang gumagawa niyan. buhay din ang magiging kabayaran. pero ang totoo’y pinatay siyasinimulan ko nang isipin kung ano ang batas na nararapat dito sa atin. Kadalasang nagkakasama-sama pa iyan: lakas. ng usok at ingay ng pakakak. Bakit pa kayo magdedemanda? REGINA: Sasabihin ko sa kanila ang lahat. o --REGINA: Mga banta! banta! TONY: Isa iyan sa pinakakaraniwan nilang ginagawa. iurong na ang demanda? TONY: Mula nang mapatay ang si Itay-sinasabi nating nabaril. Kung simple kang tao. REGINA: (tutop ang mukha) Walang kuwenta sa akin magkaubus-ubos man ang ating kabuhayan! TONY: (patuya) Sasayangin ninyo ang minana ninyo’t pinaghirap-hirapang ipundar.

bababa si Ana. Nasa mukha niya ang kawalang malamang gawin). Ano paang nangyari pagkaraan niyon? Unti-unti na silang nawalan ng interes sa kaso. Ang hustisya’y hustisya lamang. ANA: (papalapit kay Regina) Hindi mo sila masisisi. tatayo. itinatago ko. disisais anyos ako. BEN: Umalis na ang kuya? REGINA: Oo. Sa itaas. lalo pa nga’t pagkaraang marinig ang pinagsanib ng alkalde at ng konsehal. Kailangan ni Aida. bagsak si Itay. hindi siya napatakot. (Mananatiling nakaupo sa sala si Regina. naaawang nakatingin dito.katarungan! REGINA: Darating ang hustisya. Regina. Sa malaking kahon sa ilalim ng kama niya kinuha. REGINA: Nakaraan na iyon. maglakad-lakad. REGINA: (pagkalabas ni Tony. “Ben.Naghahapunan tayo. hindi ba naging pursigido ang nagiimbestigang pulis. ANA: Umuwi ka kaagad. Inay? Kitang-kita ko. Bubuo ka ng mahuhusay na mamamayan nguni’t ikaw mismo ay hindi modelong mamamayan. TONY: Hindi pa ba kayo nadadala? Hanggang ngayon ba’y naniniwala pa kayo? REGINA: Ano ang silbi ng aking itinuturo kung hindi ako maniniwala? Kaya kong magretiro anumang araw ngayon pero nagtuturo pa rin ako – siguro’y sa nais kong makatulong sa paglikha ng mabubuting mamamayan. Sino ang bibili? ANA: Akala ko ba’y si Tony? (Iiling-iling na papanhik si Tony). ANA: Alam mo ang pupuntahan mong botika? REGINA: Magtaksi ka na. At narinig natin ang mga putok. Maaring makasama pa sa kanya. Iwan mo nang bukas iyang ilaw. Bakit? BEN: (parang takot) May dala siyang baril. (Aakyat ng ilang baitang) Halina. kung ilang araw tayong nasa peryodiko.Nanlalamig mula pa kanina.y nasa akin pa ang “clippings” ng mga diyaryo noon. . Ana. Papanhik na ako. Mayroon namang botika riyang hindi nagsasara. Hindi ko na siya nakikitang nag-aaral kung gabi. At nang gabi. ano kaya ang kanyang gagawin? (Tatayo nguni’t tutop ang ulong mapapaupo). Nakabili na ba ng gamot? REGINA: (maaalala): Ang gamot nga pala. Ang mga pinagsasabi niya! (Mapapakumpas lamang si Ana. Nakuha ko ang numero ng “jeep” at natunton ang mga nagsigamit niyon. Hindi siya mapapahinga kapag hindi nakainom.Umasa tayong mahuhuli at makukulong ang mga nagsibaril kay Itay . Regina. abangan mong pagdating ng kuya mo”). Pero si Aida. May tumawag kay Itay. kung madali itong naibibigay at naibibigay nang pantay-pantay. ANA: (sa hagdan pa lamang): Ninenerbiyos na naman si Aida. Ang ikinagagalit mo’y dahil lamang sa mga personal na karaingan. Regina. REGINA: Baril? BEN: Huwag ko raw sasabihin sa inyo. Ana. Ibang-iba na siya ngayon. (Lalabas si Ben). nasa Gagalangin tayo.(Mananaog si Tony). hindi makapaniwala. Duguan ang retratong kuha ni Itay.Ben. REGINA: (hindi makapaniwala) Saan kukuha ng baril iyon? BEN: Baril. Ana. Nag-usap sila sa labas at nang nagkakainitan na’y napalabas tayo. Sundan mo kaya. Pagkuwa’y kikilos siya. Ano ang nangyari sa kaso niya? (Mapapayuko si Regina). Mananaog si Ben). ANA: (nagpapaubaya): Nasa iyo iyan. (Tutuloy nang umakyat si Ana. Pagkaraa’y malungkot siyang papanhik. Sundan mo kaya. Eto na si Tony. TONY: Mahuhulog kayo sa pampang! (Mula sa itaas. daang libong piso ang halaga ng mga ipinupuslit. Regina. Tony. (Sa hagdan) Pumanhik ka na rin. Sa linggo kamo’y pupunta rito ang doktor. Tony. naisip kong ang hustisya pala’y ganito. maririnig ang bilin niya. matapang –ni hindi isinukbit ang saliri niyang baril. Alam natin na mula nang madiskubre niya ang di paglilista ng trak-trak na tabakong inilalabas sa bodega ay pinagbantaan na siya. ngang iyo’y lumabas siya kumpiyansa. Hanggang ngayo. TONY: Lawakan! Ang kay Itay ay isa lamang sa matagal at laganap nang kawalang. Naniniwala ako. REGINA: Hindi ba puwedeng ipagpabukas na ang pagbili? Ano’ng oras na ba? ANA: Mag-aalas-onse na siguro. Pero matapang si Itay. Kailangan ni Aida iyan. parang gaping-gapi) Kinakabahan ako. at sa kauna-unahang pagkakataon. Regina. tila nagsisisi sa sinabi. REGINA: (galit) Nalalaman mo pala’y hindi mo sinasabi? BEN: Kung isasama ako ng kuya’y sasama ako.REGINA: Lawakan mo ang iyong pagtingin. Tony. Matulog ka na. REGINA: Anong ginagawa? BEN: Hinahanap ang anak ng”mayor”. Tony.hanggang sa pumasok ang isang pulitiko. takbo sa nakaparada nilang “jeep”ang tatlo. At maghihintay ako. ReGINA: Ang aking mga anak! Ang aking mga anak! (Sandaling mananatili si Ben sa harap ng Ina. “Third year high school” ako noon. Papatayin ni Ana ang ilaw sa komedor). Ana. ANA: Sa pagkakapunta rito ni “Mayor”? intindihin mo iyon? REGINA: Kay Tony. Parang takot na takot. nababaghan.Natatandaan ko pa. Ituturo mo sa kanila ang katarungan ngunit ikaw na mismo ang hindi naniniwala rito. REGINA: Gabi na. ikaw nga ang pagod. TONY: (patungo sa pinto) Lalakad na ako. Nadiyaryo tayo. TONY: Kailan? Gaano katagal? Sa anong paraan? Ang paghihintay nati’y makakatulad lamang ng ginawa nating paghihintay sa kaso ni Itay. Baka hindi na siya maging “scholar” sa susunod na semestre. ANA: Siguro naglalalabas ng gabi iyan. REGINA: (sasapuhin ang mukha) Diyos ko.

AIDA: (nagpapahid ng labi) Ang bait-bait pa naman ni Kuya. wala namang sinasabi.kung pipili ako ng mapapangasawa. Marami silang mga dalang baril. sabi niya. Inumin mo! At binunot niya ang baril at itinutok kay Kuya. Sa labas din. Sa labas. Inay. Papatayin ko siya. REGINA: (kinabahan) Umaga na. noon naisip ko. Saan kaya nagsuot ang Antoniong ito? (Mauupo. nakapaligid sila at siya’y may inaabot na bote ng lason kay Kuya. Nasa eskuwela kayo. REGINA: Mahal na mahal ka nga niya. gatas. (Pupunta sa may kabinet. Inay. Anong oras na ba? AIDA: Pasado alas-dos na po siguro. maririnig ang pahagok na ingay ng trak na nangongolekta ng basura at ang pagkala-kalantog ng mga inihahagis na lalagyan ng sukal). Gatas nga pala. REGINA: (parang naalimpungatan): Sino iyan? (Lalabas. sa reprihedora. nakatingin sa dingding) Lagi kong naiisip ang luma nating bahay. Inay? REGINA: (maaalala) Si Tony? Wala pa? AIDA: Bakit pa? REGINA: Bumili ng gamot. pasensiya na kayo sa kapaatid ko. hindi nila sasaktan. Alam ko na ang aking gagawin. Magigising si Regina). Inay. (Mag-aangat ng mukha si Regina). Pasensiya na kayo. ang isang kamay ay nasa katangan ng upuan at nakasapo sa noo. sabi ko. REGINA: (inililigpit ang dinampot) Gusto mo ng --. AIDA: Akala ko’y mayroon. (Walang kibong kukunin ni Regina ang walis na tambo at “dustpan” at dadakutin ang basag na bote. Aida. . Patingkayad siyang mauupo at pupulutin ang ilang bubog). bahagyang tatango) Aywan. maririnig ang manaka-nakang pagdaraan ng taksi. REGINA: (pagulat) Saan? AIDA: Hayan. Huwag mong isipin iyan. nakapikit. REGINA: (ikakaskas ang kanang palad sa damit) Wala. Hindi nila aanuhin ang kuya mo. Inay? REGINA: Oo. nakaputing damit-pantulog. Nakakatakot. AIDA: (ibaba ang baso) Kay bait pa naman ni Kuya kung sa kanya gagawin iyon. REGINA: (titingnan ang damit. TINIG NI TONY: Walang mangyayari sa demanda niyo. Nakikita niya ng naiidlip na Ina nguni’t hindi ito gigisingin. may pinuntahan si Tiya Ana at pumasok si Ben. REGINA: (aaluin ang anak) Iyang gatas. AIDA: Hindi ako makatulog. REGINA: (nakatingin sa palad) Bakit ka naman matatakot dito? AIDA: Sabi niya’y huwag raw tayong magsusumbong. ang pipiliin ko’y kamukha niya. ha Inay? REGINA: (balisa) Oo. nakalugay ang buhok at nakatapak. kung . ano. Inumin mo! At ininom ni Kuya ang lason. Basta lagi ko lang naiisip. Pinaupo nila sa mesa si Kuya. bubuksan ang ilaw at may hahanapin sa kabinet.nakayuko at magkadaop ang palad. REGINA: (Nagugulumihan) Tony! TABING (Sa pagbubukas ng tabing.gatas? AIDA: (tatango. ang mga kamay) Saan? AIDA: O. nanlalambot na nakatingin sa lumapit na ina) May dugo kayo. Inumin mo sabi sabi niya kay Kuya. Parang natatakot ako dito. lagi kong naiisip ‘ka ko. mahina) Saan kaya nagputa itong Toning ito? AIDA: Anong sinasabi ni Kuya tungkol sa nangyari? REGINA: (parang mabibigla) Wala.o si Kuya. Inay. Matatabing niya ang isang bote ng gamot at ito’y mababasag. Kung anu-ano ang naiisip ko. Sinabi ko na sa iyong huwag magsusumbong. AIDA: (nakadukdok pa rin sa mesa. Sa kanyang harap. Inay. (Mula sa itaas ay bababa si Aida. Kaya inumin mo ito. pagkaraan ng ilang saglit makikita niya si Tony). makikitang nakaupo si Regina. Anong pase-pasensiya. naiidlip.inumin mo! At-atnagmamakaawa ako sa kanya. REGINA: Hindi nila gagawin iyon. Aywan ko. Buti pa ako. ang isa’y nasa kanyang kandungan. Kami lang dalawa ni Kuya ang naiwan. kukuha ng termos. Hindi ako natatakot kung ako. Parang gusto ko pang naroon tayo. At kasa-kasama ng aking napapanaginip.iniaandot niya ang bote ng lason. pagkaraan si Itay siya na ang para kong naging ama. REGINA: (dala ang gatas) Ano ‘ka mo? AIDA: Ang ating lumang bahay. sabi niya niya kay Kuya. Inay. REGINA: (naguguluhan) Ano ba ang gagawin ko? A. REGINA: Bakit? AIDA: (nakasandal na ngayon. makikita si Aida na nakadukdok sa mesa) Aida! AIDA: (mahina) Ang gamot. AIDA: (malumanay na): Noon. nagsumbong ka pa rin. Mabait siya at mapag-alala. Naparito raw siya at ang kanyang mga kasama. Pero baka kayo o si Ben. (Mapapatingin sa may pinto. Inay. gulo ang mukha) Sinabi namang agahan at kailangan – AIDA: May nabasag po akong bote. kukuha ng gatas). Mauupo siyang muli pagkaraan. nagsumbong siya. Hindi ba’t parang siya naman talaga. akala ko’y may dugo sa inyong palad. Tutuloy siya sa komedor. Gaganti ako. AIDA: Huwag naman sana nilang sasaktan.

halos yakap ni Regina si Tony na sapo ang duguang kaliwang balikat. hawak ni Regina). Sa Tarlac. REGINA: (aagawin ang baril at ipapaloob ang baywang ng damit niyang pambahay) Susuko ka. Mapapasugod si Regina sa pinto. sa bundok. Hayan siya. REGINA: Maayos siyang susuko. papasok ang mga pulis. Medyo nalalaglag pa ang salamin sa kanyang ilong. Itututok nito ang baril kay Tony nguni’t matatabig ni Regina. pakalabog na babangon at manggigising) Tiya Ana! Ben! Ben! TONY: Sa Nueva’y ‘cija. Sumuko ka”. wala na ang antok. napapaligiran ka na namin. Mapapaluhod si Tony. (ituturo si Tony na nakatayo sa may komedor). Tiyak nila akong papatayin. (Pagtutulung-tulongan ng mga pulis si Tony. pero sa tingin ko. magpapalinga-linga). Tony. Dali! Gigisingin ninyo sina Ben. narito siya. Kakalapag ang pinto ng taksi. siya panhik ka na. TONY: “Huwag ninyong sasaktan ang sinumang balo o ulila sa amang bata. (Papasok ang alkalde. Nakatayo siya. di ba ibinubuhos natin ang parusa sa ating anak? Ang sabi ninyo’y aarestuhin ninyo ang aking anak ano ang inyong ginagawa? PULIS1: Inaaresto! REGINA: Inaaresto! PULIS II: Dadalhin namin sa presinto! REGINA: Dito pa lamang ay pinapatay na ninyo! PULIS III: Kalokohan! PULIS I: Paano’y nanlalaban! REGINA: Nanlalaban! PULIS II: “Resisting arrest!” Ha-ha-ha! PULIS: Nagtatangkang tumakas! . Inay. “ Kapag sila’y inyong sinaktan sa anupamang paraan at silang lahat ay tumawag sa akin. Hindi tayo aalis. may kakadyot dito. REGINA: Umaga na? (Papanhik si Aida. hahanap at makapagtatamo ng katarungan? Sino ang magbibigay? Inay. REGINA: (nakasunod) Susuko ka. bagay pa nga kay Kuya. Sa dingding tatama ang bala). (Maliban sa panginginig at abut-abot na paghingal ni Aida ay matahimik silang lahat. Iingit ang pintong bakal. Halikayo. REGINA: (matatag) Hindi. Tony. may papalo. Ang lalim niyang tumingin! Sabi lang ni Tiya Ana’y pangit ang nakakunot-noo. (Bubuksan ni Ben ang pinto) Maayos siyang susuko. at tayo’y walang magawa sa nanakit sa kanya. may sisipa.) REGINA: (sa labas) Tony! Ano’ng nangyari sa iyo? (papasok sila. parang namamalik-matang nakatingin sa pinto. AIDA: (sa itaas. Madali silang makagagawa ng dahilan. ang ila’y nakasibilyan at may mga taling panyo sa ulo).) REGINA: (kay Ben) Buksan mo ang pinto. arestuhin ninyo. maririnig na ang mga sirenang papalapit). Lalabas si Regina. Sa labas. sa mga kamag-anak na magsasaka ni Itay. may nakalaylay ngayong mga hibla ng buhok sa noo. sa Pampanga. at kayo’y papatayin ko sa tabak.” Naglalatang ang poot ng Diyos sa masasamang kamay na umagaw at humahawak ngayon ng kanyang tabak! Sasabihin ninyong ako’y kriminal? Saan paano kanino ako hihingi. may dadagok. Susuko ka. TONY: Inay! REGINA: (kakapkapin kay Tony ang baril) Bigay mo sa akin ang baril. REGINA: Siya. bunot ang baril. (Bunot ang mga baril. nahuhuli kong tinitingnan niya akong mabuti. at makalawang makapagpapaputok si Regina bago maagaw ng isang pulis ang kanyang baril. (May sisigaw sa labas ng “Calderon. TONY: (magugulat) At ako’y kriminal? REGINA: Pinatay mo siya. karamiha’y nakauniporme. nariyan ang aking anak. TONY: (pipigilin ang kamay ng ina) Kailangan ko ito. Inay--REGINA: Ibang krimen kaysa nangyari kay Aida. Tony. TONY: Aalis tayo rito. Ano na kayang oras? AIDA: Umaga na.”habilin ng Diyos kay Moses. AIDA: (Makakaramdam sa itaas): Kuya? REGINA: Ano’ng nangyari sa iyo? (Sesenyasan siya ni Tony na huwag maging maingay). (Uubusin ang laman ng baso). ang panawagan nila’y tiyak kong diringgin. Babagsak si Tony). Hayan.Pagkabaliti kay Tony. Malakas na mapapatili si Aida. ALKALDE: Bakit mo binaril? REGINA: (hawak nang dalawang pulis): Kapag sinaktan ng ibang bata ang ating anak.”Mayor”. AIDA: (kikilos) Kayo? REGINA: Hihintayin ko siya.AIDA: (mangingiti) Kung pumapasok siya sa kuwarto at kinakausap ako. Inay. Mapapaupo si Tony sa sala. ang kidlat ng Diyos ay ihahagis ng kamay ng naaapi at ang tabak ng hustisya ay itataga sa lipunan ng mga pinagkakaitan ng katarungan. (Isang taksi ang pasagadsad na hihinto sa kanilang tapat. Ben. At ang poot ko’ymaglalatang. TONY: Nariyan na sila!( Tatayo. TONY: (tumututol) Inay. Maiiwan sa komedor si Regina.

Ben. Kapuwa nakatingin sa bukas na pinto sina Ben at Ana. kahit saan! Dalhin ninyo ako kahit saan. . Maiiwan sina Ana. REGINA: Pananagutan mo ito. (Malakas) Kayo. Pananagutan ko ang pagkamatay ng aking anak. anong husgado? PULIS II: Bakit ba marunong ka pa sa husgado? PULIS III: Sa hustisya! REGINA: Hustisya! Hustisya! Alam ba ninyo ang kahulugan ng hustisya? Kayo. lahat kayo. PULIS I: Posasan iyan. hindi ninyo nalalaman ang kahulugan niyan! PULIS III: Binaril mo ang sarili mong anak! PULIS I: “Parricide!” ALKALDE: Pananagutan mo ito. sa husgado. dalhin ninyo ako kahit saan. PULIS II: (hihiklatin si Ben kay Regina): Halina! Halina! Sa presinto! PULIS III: Sa presinto! PULIS I: Doon ka makipagdebate. “Mayor” alam ba ninyo ang kahulugan niyan? (Ubus-lakas siyang sasampalin ng alkalde at siya’y babagsak. Nasa kanyang kinabagsakan si Tony).REGINA: O! O! ALKALDE: Pinatay niya ang aking anak! REGINA: Kayo ang batas kapag inyong anak! PULIS I: Dadalhin namin sa husgado! REGINA: Husgado. Ako ang pumatay sa aking anak! (Papalakas) Pinatay ko ang aking anak! Sasabihin ko sa lahat na pinatay ko ang sarili kong anak. PULIS II: Masyadong makatuwiran! REGINA: (umiiling) Hindi ninyo nalalaman. at Aida. Pinatay ko ang aking anak! (Lalabas sila. Hindi ninyo nalalaman. ALKALDE: Dalhin ninyo! REGINA: (napoposasang ilalabas): O. “Mayor”. sa korte. Mapapayakap sa kanya si Ben). ang kahulugan niyan. Nakalupasay sa isang tabi si Aida at umiiyak. Sa presinto. sinusundan ng tingin ang mga nagsilabas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful