Maganda Pa Ang Daigdig Ni: Lazaro Francisco Uri ng Nobela: Ang Maganda Pa Ang daigdig ay isang uri ng Nobelang Historikal

.isang uri ng nobelang humango ng materyal sa mga pangyayaring naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay pumapaksa sa mga aktwal na pangyayari o kaya¶y mga sitwasyong nahahawig sa mga aktwal na kalagayang umiral sa kasyasayan ng bansa. Maaari din itong maging isang uri ng Nobela ng Romansa. Dahil pumapaksa din ito sa pag-big. Pag-ibig sa bayan, sa Diyos, sa kapwa, magulang, kasintahan, at ipa pang uri ng pag-ibig. Maari din maging Nobela ng Pagbabago. Na naglalayong magtaguyod ng pagbabago sa lipunan at pamahalan. Pangunahing Tauhan: Lino Rivera Si Lino ay anak ng magsasaka at dumanas ng pagdurusa sa sistemang piyudal. May isa siyang anak si Ernesto. Dati rin siyang sundalo ng Bataan. Ms. Loreto Sanchez (Luring) Isang Prinsipal at babaeng banal. Siya ang nag-alaga kay Ernesto habang nasa bukid ang amang si Lino.May lihim na pag-ibig kay Lino Padre Amando Amain ni Ms. Sanchez. Nag-aari ng malalawak na lupain at magpapanukala ng pagbabago. Ernesto Nag-iisang anak ni Ernesto. Inaalagaan ni Ms. Sanchez. Kumander Hantik Kasapi ng mga huk na hihimukin si Lino na makisapi sa kanilang samahan upang wakasan ang bulok na sistemang agraryo. Koronel Carlos Roda Pinuno ng mga militar sa operasyon laban sa mga huk at pagpapasuko sa grupo nila ni Lino. Mapagparaya sa pag-ibig niya kay Ms. Sanchez. Don Tito Isang makapangyarihang panginoong maylupa.

maihahayag na walang sala si Lino na taliwas sa paratang na siya'y mamamatay-tao. kahit sino ka man presidente ka man ng bansa . Sa lahat ng problema o sitwasyon ay mayroong solusyon. lalo na't napaibig siya kay Bb.Tisyo Kanang-kamay ni Lino. Si Lino ay anak ng magsasaka at dumanas ng pagdurusa sa sistemang piyudal. Pagkaraan. Buod ng Nobela Nobela ni Lazaro Francisco. at hinanap ang kaniyang anak na si Ernesto. Sasapi rin siya sa pangkat ni Don Tito. Hindi kailangan na ang buhay dito sa mundo ay hindi pantay. Tahimik na sana ang pamumuhay ni Lino. may mga mahihirap. May mga mayayaman. Nagbalik siya sa Pinyahan makaraan ang digmaan. Tagpuan Ang Tagpuan ng kuwento ay sa Pinyahan. Ang lugar kung saan ipinanganak si Lino. Sanchez. ngunit makatatakas. at pagbibintangang pumatay sa isang lalaki. Magwawakas ang nobela sa bakbakan ng mga rebelde at tropa ng pamahalaan. Makikilala niya si Kumander Hantik na hihimukin siyang sumama sa kilusan upang wakasan ang bulok na sistemang agraryo. Darating ang sandali na masasangkot siya sa gulong. Ngunit ang pagsubok ng buhay ay walang pinipili. na isang makapangyarihang panginoong maylupa. Kahit gaano pa man ito kahirap mayroon pa ring pag-asa at mga taong may mabubuting loob na tutulong. Mabibilanggo siya. ang Maganda pa ang Daigdig ay naglalahad sa buhay ni Lino Rivera. Tatanggi si Lino. kasama ang iba pang bilanggo. at magbabalik sa kaniyang lalawigan. Pagpapahalaga Ang panalangin ay mabisang paraan sa matapos ang giyera o ano mang hindi pagkakaunawaan sa panig ng dalawang taong nagtatalo. Ang pangkat ni Lino ang magsisilbing tagapagtanggol ng naaaping magsasaka. Darating sa buhay niya si Pari Amando na nag-aari ng malalawak na lupain at magpapanukala ng pagbabago.

Miss Sanchez. Nararapat lamang na hindi tayo mawalan ng pag-asa. at magtiwala. Kailangan natin harapin at ayusin ang ano mang problema natin. at yayamang marami pa rin naman ang nakikita nating nagkalt doon atdito na nakagawa ng lalong malulubhang paglabag sa batas nguni¶y ni di pa manlamang yata kamalak-malak na isakdal at hulihin kung kaya nakapanunungkulanpa ang iba at ang iba nama¶y patuloy . nguni¶t hindi nagsalita. Sa ano mang problema. a n g m a y m a i i n i t n a u l o s a kanilang paligid ay para namang nasubhang bigla ng malamig na tubig. MAGANDA PA ANG DAIGDIG Ni Lazaro FranciscoKabanata 13 ³Wala Akong Sala´ Napansin kaagad ni Miss Sanchez ang kakatwang kilos at alingasngas ngkaniyang mga kanayon laban kina Kabo Lontoc na ibinunga ng bintang ni AlingAmbrosia na benggansa lamang ang dahilan ng pagdakip kay Lino. hindi dapat tayo matakot.´ pakli naman ni Villas natinukoy sina Kabo Lontoc. Huwag nating hayaan na sirain ng iba ang buhay natin lalo na kapag tayo ay inaakusahan ng isang krimen na hindi tayo gumawa. at tayo¶y bahagi ng bayangpinaglilingkuran nila!´ Sa ilang katagang iyon ng punungg u r o . Miss Sanchez.´ himig pasintabing wika ni Kabo Lontoc. Manampalataya lamang tayo.³Ipinakikiusap ko sana sa kanila.³Ito pa. yayamang hindi pa naman gaanong tiwasay angpanahon.³Mga kanayon!´ ani ni Miss Sanchez. hindi natin kailangan magtago at magdusa sa halip ipaglaban natin ang ating sarili. Bigyang pansin natin ang mga taong magmamahal sa atin at ang mga pangarap na ating nais makamit. ipapakita ng Diyos na maganda pa rin ang daigdig. ³ang isa samalulungkot na tungkulin namin! Nguni¶t kung hindi namin tutupdin ito ay bababaa n g t i n gi n s a a m i n n g b a y a n a t b a k a w i k a i n p a n g a l a n g a n k am i s a a m i n g uniporme!´Tumangutango si Miss Sanchez. ³Huwag sana nating malimot na sinaKabo Lontoc ay napag-uutusan lamang! Tumutupad lamang sila sa kanilangtungkulin! Batas at bayan ang kanilang panginoon. Ang mgaumirap sa kabo ay tumahimik na at ngumiti pa ang ilan. At sigurado.o ordinaryong tagapagbenta ng popcorn sa daan Hindi pwedeng wala kang pagdaanang pagsubok sa buhay kaya isa-isip natin na normal lang ang mga ganitong bagay sa mundong ating ginagalawan. Upangmaagap na maapula ang anumang maaaring mangyari ay iginala ng dalaga angkaniyang paningin sa karamihan at mabanayad na nagsalita. ³na. Sa huli ang tama din naman ang mananaig kaya¶t kung wala naman tayong ginawang masama sa iba.

Buung-buo manding nakapako naman yata ang isip ni Lino sa mga bagayna sinasabi at itinatagubilin sa anak kung kaya nakalapit at sukat sina MissSanchez sa may likuran ng takayad nang di niya napansin. kahiman bata ka pa. At .³Muli¶t muling sinasabi ko sa iyo.maging dalus-dalos pa sa pakikitungo sa inyo at sa dinarakip!´ Lumingalingaa n g k a b o a t t u m a n a w s a m g a k a s a m a n g k a w a l .´ Hadlang ni Miss Sanchez.Saglit munang tinaya ni Miss Sanchez ang anyo ng pag-uusap ng magama. ³ kung hindi man kami ay marami pa rinnamang ibang mauutusang dumakip sa dinarakip namin at baka. Umasa kangmagbabalik ako. kung inaalat. na tibayan mo sana ang loobmo. napilitan nanglumapit ang dalaga na naging maingat naman at marahan.Nasabi ko pa nga na kung kailangan lamang na palayuin na muna rito ang mag-amang Lino at hindi maluwag na magawa natin iyon. ³Mag-aral kang magpakalalaki. ³Maaari bangbigyan ninyo kami ng kaunting panahong makausap muna namin si Mang Lino?´³Aba. at walang pangamba. opo.´ tanging nasabi ni Miss Sanchez na tumalikod na upang lumapitsa magamang Lino. marahan. Kaya nga.´ sudlong ni Kabo Lontoc. Kabo Lontoc. n a anupa¶t palabasin na lamang na hindi nila natagpuan si Lino dito saan man.³E« ano ang sagot sa inyo. Nguni¶t maikli na ang panahon. Hahanapin kitasaanman.na nakapamamayagpag sa gitna ng bayan.. Villas!´ ³Sandali lamang. Mr. marahil.´ ang patuloy na salaysay niVillas na naging tugon na rin sa tanong ni Miss Lavadia. Patuloy si Lino sa banayad napagsasalita at sa tinig na malinaw. ³Gagabihin kami. anoman ang . ³Kung magkakagayond a w a y k a i l a n p a k a y a m a s i s i m u l a n a n g p a g p a p a t u p a d s a m g a b a t a s s a kapakanan ng kapayapaan at kaayusan?´³Saka. Sinundan siya ni MissLavadia at ni Aling Ambrosia. s a k a h i n a r a p s i V i l l a s .´ payag kaagad ng kabo.´ ³Salamat.ay maano sanang ipagwalambahala na muna nila ang pagdakip na ito kay Linoa t m a g i n g p a r a n g b a l a t o n a n i l a s a a t i n a n g k a n i l a n g p a g p a p a u m a n h i n . Villas?´ tanong ni Miss Lavadia. Miss Sanchez. umasa ka ring magbabalik ako Ernesto.kung wala man.³Tama rin naman ang isinagot nila sa µkin. Ibig sana niyang igalang ang mga huling maseselang sandaling yaon ngkanilang pag-uusap. ³Kausapin na ninyo. Mr. Ernesto.´ anang tinig ni Lino na halos nanuot sa kaluluwa ni Miss Sanchez at ngdalawang kasama. huwag na lamang sanangdakpin ngayon dito ang ama. pagka¶t may katarungan pa naman sa puso ng tao.Hindi kami maiinip. Itanimmo sa puso mo na wala akong sala. alang-alang sa kabutu-butong anak na musmospa¶t walang sinomang maaaring sulingan kahit na isang malayo nang kamaganak!´Malungkot na yumuko si Miss Sanchez at nagpatuloy sa di rin pagkibo. gayong manipis atbutas-butas na ang dingding ng takayad. pagka¶t iyan ang totoo.

Ernesto na di ka iiyak? Maipangangako mo ba µyansa akin.mangyari. Nakita niyang kumurap-kurap ang bata sa pagkatingalangnakatitig sa mukha ng ama. at humikbi-hikbi sa pagpipigil mandinghuwag siyang mapasigaw. Suminghot si MissSanchez at tila panabay na humikbi sina Miss Lavadia at Aling Ambrosia.´ patuloyni Lino sa tinig na nabasag nang bahagya.hindi ba?´Tumigil sandali si Lino sa pagsasalita. Ernesto?´ ang tanong ni Lino atmasusing minasdan ang mukha ng anak. sa pagkabulid lamang ngmasama.³Gaano kaya katibay ang puso mo. Mapapansing dinampi-dampian ni Miss Sanchez ng panyo ang kaniyang mga mata.Naniniwala akong may langit at impiyerno sa kabilang buhay. ang tanging di ko ibig na mawala pasa akin. Nguni¶t gumawa kang mabuti.³Wala akong mapaghahabilinan sa iyo kundi kay Aling Ambrosia. Sa Kaniya ka hihingi ng lunas kung ikaw ay maykaramdaman. Huwagkang gagawa ng masama.maipangangako mo sa akin. Ernesto! Iyan lamang. Hindi pa nasira ang anomang sinabi ko sa iyo. Isa man sa kanila ay walang nangahas na sumilip man lamangsa anyo ng mukha ni Ernesto. ³Magpapabait ka. Hindi sa gaanoman kalaking kasawian at mga kaapihan!´ . kuminig-kinig ang mga labi. Sa Kaniyaka dudulog kung nakararamdam ng pangungulila ang puso mo sa isangmagulang o sa isang kamag-anak o sa isang kaibigan!´Muli pa na namang huminto si Lino sa pagsasalita.³Ernesto!´ ang malungkot na tawag ni Lino. Bakit ka lumuluha? Sa pagkakasala lamang. ngunithindi pa rin sila napansin ng mag-ama. Si Miss Sanchez. ³Kung hulihin na ako ilakad. hindi sapagka¶t may impiyerno.Huwag kang hihiwalay sa nalalaman mong mabuti.sa mga bagay na dati kong pinaniniwalaan. gaya rin ng ginawa kong paghahanap sa iyonoong sanggol ka pa. kundi sapagka¶ymasama ang masama. ay patuloy sa matahimik na pagkakayukohabang nakikinig. Iyan lamang ang nakikilala kong landas para sa mga taong may dangal at may kahihiyan!´Pamuling tumigil si Lino sa pagsasalita. nararapat malaglag ang luha ng isang tunay na lalaki. kahit ka mamatay. hindi sapagka¶t may langit kundi sapagka¶t mabuti ang mabuti. Mag-aral kangmakisama sa kanila. ³Mapait man sa loob ko¶y tikisna sinanay kita sa hirap para magkaroon ka ng matibay na puso at matatag naloob. Sa Kaniya ka tatawagkapag nawawalan ka ng pag-asa. anak ko?´Noon pa lamang napilitan nang silipin at masdan ni Miss Sanchez angmukha ni Ernesto. makalawang Iumunok. Ernesto. at sa lahat ng tao. Sa Kaniya mo idadaingang mga sakit ng loob mo. Mabilis na tumatakas ang oras atibig niyang makimis ang lahat ng dapat ang sabihin. gaya rin ninaMiss Lavadia at Aling Ambrosia. Sa Kaniya mo hihingin ang lahat ng iyong ibig. kumurap-kurap na muling tilanahihilam. Nguni¶t namalisbis lamang ang luha sa kaniyang mgapisngi at di nakapangako. Nagpatuloy si Linosa pagsasalita ³Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos. Maging magalang ka at matapat na lagi.

hindi ako matatakot! Oo. Gayon ang nagingpaniniwala ko. Di mamakailang sa gitna ng malulupit napangangailangan natin sa Maynila ay dinalanginan ko iyan at ako¶y dininig. SiAling Ambrosia ay napilitang tumalikod. ³Ito¶y alaalang bigay sa akinng iyong ina! Sa pakikilaban sa Bataan. hindi ako maaano. sa pagkapiit sa Kapas. sa malaong pakikipagsapalaran natin sa Maynilahanggang sa mga sandaling ito. Kailangang igalang ang maseselangmga sandali yaon sa mag-ama. Ingatan mo at pakamahalinang alaalang iyan ng iyong ina!´³Itaaay!´ tutol pa rin ni Ernesto. ³Ikaw ang laongmangangailangan niyan! Higit na mahaba ang panahong tatahakin mo pa sabuhay. at.³Ipinakikiusap ko sa iyo. sa simbuyo mandin ng di mapaglabanang hinagpis.Itay! Ayoko. Itay!´³Ernesto!´ ang mairog na tawag ng ama. ³Hindi mo pa nauunawaan anghiwaga ng buhay! Sundin mo ang sinasabi ko sa iyo. Isinubsob naman ni Miss Sanchez ang kaniyang mukha sadalawang palad at tikis na hindi kumilos. inilahad ang palad at pinakatitigan ang krusipiho na sa mga mata¶ynunukal ang luha. Ernesto. anak ko! Alanganin nang lubha ang haba at kulay ng mga araw sa akingharapan!´Pag buhay ka lamang. Ernesto. Dahan-dahang iniunat ang naginginig namga daliri.³Maraming pagkakataong iniligtas ako nito sa panganib.Itay! Maski hindi na ako kumain. Itay!´³Ernesto!´ ang tawag ng ama sa di-natitigati na tinig. sa pamumundoknamin bilang mga gerilya. Humagulgol si Aling . sa iyong ina. ³Ingatan mo ito at pakamahalinalang-alang sa nakalarawa. Itay.Naging mabisang tulay iyan ng mga dalangin ko sa Diyos!´ Binitiwan na ni Linoang kamay ng anak.isinubsob ng bata ang kaniyang mukha sa krusiho at pasigaw na aniya:³Diyos ko po! Si Itay ko po!´Tahasan nang umiyak si Miss Lavadia. anak ko!´Hindi na nakatutol si ernesto. Tumagilid lamang si Miss Lavadia na tiladi na makagalaw.³May isang tanging alaala na iiwan ko sa iyo. ³Ayokong kunin ito sa iyo! Ibig kong makaligtas ka. ayoko. at muling panatag na iniharap ang mukha sa nahahambal na ama. ³Itay!´ tawag ni Ernesto sa kumikinig na tinig at di itinikom ang palad nakinasasalalayan ng krusipiho. ang alaalang ito¶y hindi nawalay sa katawan kosaglit man!´ Dinukot ni Lino sa kaniyang lukbutan ang isang kalupi at inilabasmula sa isang tanging pitak nito ang isang munti at manipis na krusipihongaluminyo na may nakapakong larawan ng Kristo.Mabilis na pinahid ni Ernesto ng kaliwa niyang bisig ang luha sa kaniyangmga mata.´ aniyang muli niLino sa tinig ng isang tahasan nang pamamaalam. at sa akin!´ Hinagkan muna ni Lino ang 190 krusipiho bago hinawakan ang kamay ng anak at inilagay iyon sa lahad na palad.

´ ang marahang tugon niLino. saka basa ngluha ang mga matang humarap kay Lino. Mang Lino!´³Wala nang panahong maisalaysay ko pa ang mga tunay na nangyari. ang pagsisikap na makaganting-loob sa inyo. Idadalangin namin ang iyong kaligtasan. Miss Sanchez. a n o m a n a n g k a h a n t u n g a n . Napayuko si Miss Sanchez at nagbuntunghininga. Gayonma¶y paniwalaan ninyong buhay koman ibibigay nang dahil sa inyo!´Bago nakapagsalita ng anoman si Miss Sanchez.´³ M i s s S a n c h e z ! H i n d i k o m a l i r i p k u n g p a a n o n g n a g i n g m a r a p a t a n g kaliitan namin sa inyong pagtingin. ´ a n g m a d a l i n g t u g o n n i M i s s Sanchez at bigay na bigay na tumitig sa kausap. Maging sa anomang kalagayansiya maturing ay tatanawain kong utang-na-loob sa buong buhay ko!´³Aariin ko siyang akin.ambrosia. ay naniniwala ako ngayon pa. ³MangLino!´ ang pamuling tawag.´ anin i L i n o . Babalik ako saiyo. Mang Lino. Ngayo¶y wala akong tanging sasabihin sa inyo.³Miss Sanchez!´ ang magalang na bati ni Lino bago nakapagsalita angdalaga. Magpapakabait ka at maging masunurin. pagka¶t gayon ang sinabi ninyo sa akin!Hindi iyan lamang. ³ B a l a n g a r a w a y m a l a l a m a n d i n n i n y o k a y p a l a a n g l a h a t a y l a h a t . na isinasamo kong paniwalaan sana ninyo!´³Opo! Sabihin ninyo. a t . M agigingpanata ko. Miss sanchez! Hindi ko kayo malilimot kailanman. ³Maiiwankita kay Miss Sanchez. si Lino ay mabilis nayumukod at humalik sa dahon ng pamaypay na anahaw na nakabitin sa kamayng dalaga. anak ko!´P a s u g o d n a y u m a k a p s i E r n e s t o s a k a n i y a n g a . at maniniwala ako kailanman. Miss Sanchez! Inihahabilin ko siya sa inyo. Nguni¶tiiwan ko sa inyo ang isang kataga. athuwag ninyong alalahanin si Ernesto. na saakin na sana maihahabilin si ernesto!´ ³A! Nasa gipit na katayuan kami. na isa ring ulila. SiMiss Sanchez ay pasugod na lumapit kay Ernesto at niyakap ito. Pumanatag kayo. kundi µWala akongSala¶!´³ N a n i n i w a l a a k o s a i n y o . Buung-buo na makukuha ninyo siya saakin sa anomang sandali na maibigan ninyo!´³Salamat. kung may tiwala kayo sa akin.³Ernesto!´ ang malungkot na tawag ni Lino sa kaniyang anak. Sisikapin kong matanim sa puso atisip niya ang mga aral na aking narinig. ³Hindi ko kailangang malaman kung bakit kayohinuhuli! Nguni'¶ ibig kong ipakiusap sa inyo. a n o m a n a n g sabihin ng mga tao.³ A n o m a n a n g m a n g y a r i .na wala nga kayong sala. Mang Lino! Pagpapalain ko! Papagaaralin ko!Magiging kapatid siya ni Erni. mula ngayon. ³Isang kapalaluang tanggihan ko ang isang matapat na pagkakawanggawa!Opo. M a n g L i n o . Miss Sanchez. ³Tila kayo anghel na nakikita namin kapag may dalita!´³Mang Lino!´ tawag ni Miss Sanchez sa tinig na tigib ng panggigipuspos.

´ ani ni Kabo Lontoc. kung gayon.Tiningala ni Ernesto si Miss Sanchez at si Miss Lavadia. ³Pwe!´³Marangal na tao µyan. Kasunod nila angisang maalikabok na jeep na pinalalakad ng isa sa tatlong kawal na lulan. ´ a n i n i L i n o n a m a l u n g k o t n g u n i ¶ t p a y a p a n g humarap sa marami.´ ani Miss Sanchez at lumapit sa kabo. Kabo!´ susog naman ni Villas. ³Ibulsa mo na lang µyang bastus naposas na µyan! Hindi kailangan µyan. 193 ³Ernesto!´ ang nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata.Waring nasaid ang luha sa tindi ng dusang kumuyom sa dibdib. Ernesto!´ tigib-lunos na udyok ni Miss Lavadia. Kabo Lontoc. sagut din!´ ang halos sabay-sabay na pakli naman ng marami. isa sa mga kawal ang bumaba at naglabas ng esposas. matapos mag-isip sandali. Di kaya nakikitang µyun lang hindi nagtatago angsiyang dinadakip?´³E.kaibigan?´³ S a s a m a a k o s a i n y o . ³Kung minsa¶y kailangan din pala ang isang kasawian paramaunawa ng tao na may halaga pa siya sa kaniyang kapwa! Salamat sa inyonglahat! Sa mga utang-na-loob namin sa inyo. gayon pala¶t dapat sagutin?´ sumbat ngisa pang matandang lalaki. Ni yakap si ya nang buong hi g p i t n i L i n o a t h i n a g k a n n a n g hinagkan. ³Bayaan mong malaglag ang mga luha mo! Sulong umiyak ka!Makagiginhawa µyan sa dibdib mo!´³Siyanga. kahit na ganyan lang sa tingin! Sabad ng isangmatandang lalaki na umingusingos.Sa malakas na pag-alon ng dibdib ng bata. 192 Sa-lalapit na noon si Kabo Lontoc at si Estanislao Villas. Walang kurap na nakatitig sa malayo.Walang kaimik-imik na nakatitig ang bata sa mukha ng kaniyang ama. kundangan.Malayo na ang sasakyang nilulunan ni Lino ay nasa gayong anyo pa rin siErnsto. Parang walang nararamdaman.³Bakit ba di magtago. Sahudyat ng kabo.³Utangna-loob. Tila walang nakikitang anoman sanatatanaw. hindi rito sa Pinyahantitira µyan nang lantaran!´ ang palabi at patalilis na wika ng isang matandangbabaing may pandudurang nagluwa sa sapa.³Kami man.m a n a t i l l a d i makapangusap. ³´PrivateGorospe!´ baling sa may hawak na galang. ni naririnig. Nakita ng . sa mahigpit na pagkakatikomn g k a n i y a n g m g a l a b i a t s a m g a m a t a n g i t i n i t i t i g n a p i l i t b a g a m a n l a b i s n a nahihilam ay dagling masisinag ang malaking nais na makapag-anyong matibaysa paningin ng kaniyang ama sa kabila ng matinding simbuyo ng hapis.´ aniya pa at binalingan si Lino. ³ ay iiwan kong sangla sa inyo ang aking anak!´Pinagkabilaang akbayan ni Miss Sanchez at Miss Lavadia si Ernesto.´ aniya pa at malungkot na tuminginkay Ernesto.´Paano.³huwag ninyo silang kabitan ng esposas. sa kaniyan g paligid.³Kung may balak man lamang na magtago µyan. Sinasagutan ko sa inyo na hindi silatatakas!´³Kasama akong mananagot.

at mabait!´ anang ilan. na biglang yumuko at humikbi-hikbing halos mapugtuan ng hininga.³Tibayan mo ang loob mo! Talagang ganyan ang buhay! Maraming pagsubok!Maraming pagtitiis! Nguni¶t umasa kang hindi ka pababayaan! Ituturing kitangtunay na akin.´ ang pahikbing wika ni Ernesto sa tinig na tigib ng masaklapna hinanakit. ³Gaya rin ng araw: may dilim at may liwanag ang buhay! « Tena naErnesto!´ yaya na ng dalaga at masuyong inakbayang muli ang bata.³ T al a g a n g p a m b i h i r a n g b a b a e µ y a n g s i M i s s S a n c h e z .³Ernesto!´ ang masuyong tawag ni Miss Sanchez sa umiiyak na tinig.³Kaawa-awang bata!´ ang sagut-sagutang wika ng marami. ³panay siyang hirap« panay siyang pagtitiis!´³Umasa kang liligaya rin siya. ³panay siyang hirap« panay siyang pagtitiis!´³Umasa kang liligaya rin siya.³Tibayan mo ang loob mo! Talagang ganyan ang buhay! Maraming pagsubok!Maraming pagtitiis! Nguni¶t umasa kang hindi ka pababayaan! Ituturing kitangtunay na akin. habag at .´ ang pahikbing wika ni Ernesto sa tinig na tigib ng masaklapna hinanakit. ³AlingAmbrosia!´ baling na tawag sa labandera. ³Mabuti na lamang at sa kaniya nahabilin ang bata!´³Ba! Mang Islaw!´ tawag ng isang babae na nakapansing naroon pa siEstanislao Villas.´ ang tugon ni Villas. na biglang yumuko at humikbi-hikbing halos mapugtuan ng hininga. Ernesto!´³Ang Itay ko. ³Lalakad na kami. ´ a n a n g i s a n g matandang lalaki naman. Nakita ng dalawana may namuong luha sa mga mata ng bata. ³Magandanglalaki.Tiningala ni Ernesto si Miss Sanchez at si Miss Lavadia. Ako na ang bahala! Isama naninyo siya!´Isang tinging balot ng magkakalangkap na lungkot. Kung may anomansina Ernesto na dapat dalhin sa amin ay kayo na sana ang bahala!´³Opo. ³AlingAmbrosia!´ baling na tawag sa labandera. Kung may anomansina Ernesto na dapat dalhin sa amin ay kayo na sana ang bahala!´³Opo. Ernesto!´ tigib-lunos na udyok ni Miss Lavadia. Ernesto!´ ang mahambal na alo ni MissErnesto. habag at paghanga ngn a i w a n g k a n a y o n a n g p u m a t n u b a y s a p a g l a k a d n i n a M i s s S a n c h e z . Ako na ang bahala! Isama naninyo siya!´Isang tinging balot ng magkakalangkap na lungkot. at Ernesto. ³Gaya rin ng araw: may dilim at may liwanag ang buhay! « Tena naErnesto!´ yaya na ng dalaga at masuyong inakbayang muli ang bata. ³Paano ba? Hindi ba kikilos ang ating kapisanan?´³Iyan din nga ang iniisip ko. ³Lalakad na kami. ³Ernesto!´ ang nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata.dalawana may namuong luha sa mga mata ng bata. M i s s Lavadia. ³Bayaan mong malaglag ang mga luha mo! Sulong umiyak ka!Makagiginhawa µyan sa dibdib mo!´³Siyanga. Ernesto!´³Ang Itay ko. Miss Sanchez!´ anang labandera.³Ernesto!´ ang masuyong tawag ni Miss Sanchez sa umiiyak na tinig. Miss Sanchez!´ anang labandera. Ernesto!´ ang mahambal na alo ni MissErnesto.

at Ernesto.³Talagang pambihirang babae µyang si Miss Sanchez.´ ang tugon ni Villas. ³Paano ba? Hindi ba kikilos ang ating kapisanan?´³Iyan din nga ang iniisip ko.´ . ³Mabuti na lamang at sa kaniya nahabilin ang bata!´ ³Ba! Mang Islaw!´ tawag ng isang babae na nakapansing naroon pa siEstanislao Villas.´ anang isangmatandang lalaki naman. MissLavadia. at mabait!´ anang ilan. ³Magandanglalaki.³Kaawa-awang bata!´ ang sagut-sagutang wika ng marami.paghanga ngnaiwang kanayon ang pumatnubay sa paglakad nina Miss Sanchez.