Maganda Pa Ang Daigdig Ni: Lazaro Francisco Uri ng Nobela: Ang Maganda Pa Ang daigdig ay isang uri ng Nobelang Historikal

.isang uri ng nobelang humango ng materyal sa mga pangyayaring naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay pumapaksa sa mga aktwal na pangyayari o kaya¶y mga sitwasyong nahahawig sa mga aktwal na kalagayang umiral sa kasyasayan ng bansa. Maaari din itong maging isang uri ng Nobela ng Romansa. Dahil pumapaksa din ito sa pag-big. Pag-ibig sa bayan, sa Diyos, sa kapwa, magulang, kasintahan, at ipa pang uri ng pag-ibig. Maari din maging Nobela ng Pagbabago. Na naglalayong magtaguyod ng pagbabago sa lipunan at pamahalan. Pangunahing Tauhan: Lino Rivera Si Lino ay anak ng magsasaka at dumanas ng pagdurusa sa sistemang piyudal. May isa siyang anak si Ernesto. Dati rin siyang sundalo ng Bataan. Ms. Loreto Sanchez (Luring) Isang Prinsipal at babaeng banal. Siya ang nag-alaga kay Ernesto habang nasa bukid ang amang si Lino.May lihim na pag-ibig kay Lino Padre Amando Amain ni Ms. Sanchez. Nag-aari ng malalawak na lupain at magpapanukala ng pagbabago. Ernesto Nag-iisang anak ni Ernesto. Inaalagaan ni Ms. Sanchez. Kumander Hantik Kasapi ng mga huk na hihimukin si Lino na makisapi sa kanilang samahan upang wakasan ang bulok na sistemang agraryo. Koronel Carlos Roda Pinuno ng mga militar sa operasyon laban sa mga huk at pagpapasuko sa grupo nila ni Lino. Mapagparaya sa pag-ibig niya kay Ms. Sanchez. Don Tito Isang makapangyarihang panginoong maylupa.

Kahit gaano pa man ito kahirap mayroon pa ring pag-asa at mga taong may mabubuting loob na tutulong. at magbabalik sa kaniyang lalawigan. lalo na't napaibig siya kay Bb. Tahimik na sana ang pamumuhay ni Lino.Tisyo Kanang-kamay ni Lino. Sanchez. Darating ang sandali na masasangkot siya sa gulong. na isang makapangyarihang panginoong maylupa. May mga mayayaman. Tatanggi si Lino. maihahayag na walang sala si Lino na taliwas sa paratang na siya'y mamamatay-tao. Darating sa buhay niya si Pari Amando na nag-aari ng malalawak na lupain at magpapanukala ng pagbabago. at pagbibintangang pumatay sa isang lalaki. Ngunit ang pagsubok ng buhay ay walang pinipili. Si Lino ay anak ng magsasaka at dumanas ng pagdurusa sa sistemang piyudal. Magwawakas ang nobela sa bakbakan ng mga rebelde at tropa ng pamahalaan. Pagpapahalaga Ang panalangin ay mabisang paraan sa matapos ang giyera o ano mang hindi pagkakaunawaan sa panig ng dalawang taong nagtatalo. ang Maganda pa ang Daigdig ay naglalahad sa buhay ni Lino Rivera. kahit sino ka man presidente ka man ng bansa . Sasapi rin siya sa pangkat ni Don Tito. Mabibilanggo siya. Makikilala niya si Kumander Hantik na hihimukin siyang sumama sa kilusan upang wakasan ang bulok na sistemang agraryo. ngunit makatatakas. at hinanap ang kaniyang anak na si Ernesto. Nagbalik siya sa Pinyahan makaraan ang digmaan. Hindi kailangan na ang buhay dito sa mundo ay hindi pantay. Ang lugar kung saan ipinanganak si Lino. Ang pangkat ni Lino ang magsisilbing tagapagtanggol ng naaaping magsasaka. Buod ng Nobela Nobela ni Lazaro Francisco. kasama ang iba pang bilanggo. may mga mahihirap. Sa lahat ng problema o sitwasyon ay mayroong solusyon. Tagpuan Ang Tagpuan ng kuwento ay sa Pinyahan. Pagkaraan.

Manampalataya lamang tayo. nguni¶t hindi nagsalita. ipapakita ng Diyos na maganda pa rin ang daigdig. ³Huwag sana nating malimot na sinaKabo Lontoc ay napag-uutusan lamang! Tumutupad lamang sila sa kanilangtungkulin! Batas at bayan ang kanilang panginoon.³Mga kanayon!´ ani ni Miss Sanchez. a n g m a y m a i i n i t n a u l o s a kanilang paligid ay para namang nasubhang bigla ng malamig na tubig. yayamang hindi pa naman gaanong tiwasay angpanahon. at tayo¶y bahagi ng bayangpinaglilingkuran nila!´ Sa ilang katagang iyon ng punungg u r o . MAGANDA PA ANG DAIGDIG Ni Lazaro FranciscoKabanata 13 ³Wala Akong Sala´ Napansin kaagad ni Miss Sanchez ang kakatwang kilos at alingasngas ngkaniyang mga kanayon laban kina Kabo Lontoc na ibinunga ng bintang ni AlingAmbrosia na benggansa lamang ang dahilan ng pagdakip kay Lino. ³ang isa samalulungkot na tungkulin namin! Nguni¶t kung hindi namin tutupdin ito ay bababaa n g t i n gi n s a a m i n n g b a y a n a t b a k a w i k a i n p a n g a l a n g a n k am i s a a m i n g uniporme!´Tumangutango si Miss Sanchez. Bigyang pansin natin ang mga taong magmamahal sa atin at ang mga pangarap na ating nais makamit.³Ito pa. Upangmaagap na maapula ang anumang maaaring mangyari ay iginala ng dalaga angkaniyang paningin sa karamihan at mabanayad na nagsalita. Nararapat lamang na hindi tayo mawalan ng pag-asa.´ pakli naman ni Villas natinukoy sina Kabo Lontoc. at yayamang marami pa rin naman ang nakikita nating nagkalt doon atdito na nakagawa ng lalong malulubhang paglabag sa batas nguni¶y ni di pa manlamang yata kamalak-malak na isakdal at hulihin kung kaya nakapanunungkulanpa ang iba at ang iba nama¶y patuloy . Miss Sanchez. at magtiwala. hindi dapat tayo matakot. Kailangan natin harapin at ayusin ang ano mang problema natin.´ himig pasintabing wika ni Kabo Lontoc. Miss Sanchez. hindi natin kailangan magtago at magdusa sa halip ipaglaban natin ang ating sarili. Huwag nating hayaan na sirain ng iba ang buhay natin lalo na kapag tayo ay inaakusahan ng isang krimen na hindi tayo gumawa.³Ipinakikiusap ko sana sa kanila. Sa huli ang tama din naman ang mananaig kaya¶t kung wala naman tayong ginawang masama sa iba. Sa ano mang problema.o ordinaryong tagapagbenta ng popcorn sa daan Hindi pwedeng wala kang pagdaanang pagsubok sa buhay kaya isa-isip natin na normal lang ang mga ganitong bagay sa mundong ating ginagalawan. At sigurado. Ang mgaumirap sa kabo ay tumahimik na at ngumiti pa ang ilan. ³na.

anoman ang .Saglit munang tinaya ni Miss Sanchez ang anyo ng pag-uusap ng magama. pagka¶t iyan ang totoo. ³Kausapin na ninyo. Ibig sana niyang igalang ang mga huling maseselang sandaling yaon ngkanilang pag-uusap. Villas!´ ³Sandali lamang.´ anang tinig ni Lino na halos nanuot sa kaluluwa ni Miss Sanchez at ngdalawang kasama. Nguni¶t maikli na ang panahon. napilitan nanglumapit ang dalaga na naging maingat naman at marahan.´ tanging nasabi ni Miss Sanchez na tumalikod na upang lumapitsa magamang Lino.Hindi kami maiinip. marahan. kahiman bata ka pa. marahil. ³Gagabihin kami. Itanimmo sa puso mo na wala akong sala. Ernesto. Patuloy si Lino sa banayad napagsasalita at sa tinig na malinaw. opo.Buung-buo manding nakapako naman yata ang isip ni Lino sa mga bagayna sinasabi at itinatagubilin sa anak kung kaya nakalapit at sukat sina MissSanchez sa may likuran ng takayad nang di niya napansin. gayong manipis atbutas-butas na ang dingding ng takayad. at walang pangamba.Nasabi ko pa nga na kung kailangan lamang na palayuin na muna rito ang mag-amang Lino at hindi maluwag na magawa natin iyon. ³ kung hindi man kami ay marami pa rinnamang ibang mauutusang dumakip sa dinarakip namin at baka. Kaya nga. Sinundan siya ni MissLavadia at ni Aling Ambrosia. At . huwag na lamang sanangdakpin ngayon dito ang ama. Kabo Lontoc. Miss Sanchez.´ ang patuloy na salaysay niVillas na naging tugon na rin sa tanong ni Miss Lavadia. s a k a h i n a r a p s i V i l l a s . ³Maaari bangbigyan ninyo kami ng kaunting panahong makausap muna namin si Mang Lino?´³Aba.´ sudlong ni Kabo Lontoc. kung inaalat..na nakapamamayagpag sa gitna ng bayan. Umasa kangmagbabalik ako. ³Mag-aral kang magpakalalaki. pagka¶t may katarungan pa naman sa puso ng tao.kung wala man. Villas?´ tanong ni Miss Lavadia.ay maano sanang ipagwalambahala na muna nila ang pagdakip na ito kay Linoa t m a g i n g p a r a n g b a l a t o n a n i l a s a a t i n a n g k a n i l a n g p a g p a p a u m a n h i n . na tibayan mo sana ang loobmo.³Muli¶t muling sinasabi ko sa iyo.´ payag kaagad ng kabo. Mr.maging dalus-dalos pa sa pakikitungo sa inyo at sa dinarakip!´ Lumingalingaa n g k a b o a t t u m a n a w s a m g a k a s a m a n g k a w a l . alang-alang sa kabutu-butong anak na musmospa¶t walang sinomang maaaring sulingan kahit na isang malayo nang kamaganak!´Malungkot na yumuko si Miss Sanchez at nagpatuloy sa di rin pagkibo.³Tama rin naman ang isinagot nila sa µkin.´ ³Salamat. Mr. ³Kung magkakagayond a w a y k a i l a n p a k a y a m a s i s i m u l a n a n g p a g p a p a t u p a d s a m g a b a t a s s a kapakanan ng kapayapaan at kaayusan?´³Saka. Hahanapin kitasaanman. umasa ka ring magbabalik ako Ernesto.´ Hadlang ni Miss Sanchez. n a anupa¶t palabasin na lamang na hindi nila natagpuan si Lino dito saan man.³E« ano ang sagot sa inyo.

kumurap-kurap na muling tilanahihilam. Sa Kaniya ka tatawagkapag nawawalan ka ng pag-asa.³Ernesto!´ ang malungkot na tawag ni Lino. hindi sapagka¶t may langit kundi sapagka¶t mabuti ang mabuti. Nguni¶t namalisbis lamang ang luha sa kaniyang mgapisngi at di nakapangako. Sa Kaniya mo hihingin ang lahat ng iyong ibig. Iyan lamang ang nakikilala kong landas para sa mga taong may dangal at may kahihiyan!´Pamuling tumigil si Lino sa pagsasalita. Nakita niyang kumurap-kurap ang bata sa pagkatingalangnakatitig sa mukha ng ama. Ernesto! Iyan lamang. Isa man sa kanila ay walang nangahas na sumilip man lamangsa anyo ng mukha ni Ernesto. Suminghot si MissSanchez at tila panabay na humikbi sina Miss Lavadia at Aling Ambrosia. Hindi sa gaanoman kalaking kasawian at mga kaapihan!´ . Ernesto na di ka iiyak? Maipangangako mo ba µyansa akin. gaya rin ninaMiss Lavadia at Aling Ambrosia. Si Miss Sanchez.´ patuloyni Lino sa tinig na nabasag nang bahagya.Huwag kang hihiwalay sa nalalaman mong mabuti. Sa Kaniyaka dudulog kung nakararamdam ng pangungulila ang puso mo sa isangmagulang o sa isang kamag-anak o sa isang kaibigan!´Muli pa na namang huminto si Lino sa pagsasalita. ay patuloy sa matahimik na pagkakayukohabang nakikinig. sa pagkabulid lamang ngmasama. nararapat malaglag ang luha ng isang tunay na lalaki. ang tanging di ko ibig na mawala pasa akin. Nguni¶t gumawa kang mabuti.maipangangako mo sa akin. Huwagkang gagawa ng masama.Naniniwala akong may langit at impiyerno sa kabilang buhay. Sa Kaniya mo idadaingang mga sakit ng loob mo. Maging magalang ka at matapat na lagi.hindi ba?´Tumigil sandali si Lino sa pagsasalita. at humikbi-hikbi sa pagpipigil mandinghuwag siyang mapasigaw. Ernesto?´ ang tanong ni Lino atmasusing minasdan ang mukha ng anak.mangyari. Hindi pa nasira ang anomang sinabi ko sa iyo. Sa Kaniya ka hihingi ng lunas kung ikaw ay maykaramdaman. at sa lahat ng tao. Mag-aral kangmakisama sa kanila.³Gaano kaya katibay ang puso mo. kahit ka mamatay. Bakit ka lumuluha? Sa pagkakasala lamang. Mapapansing dinampi-dampian ni Miss Sanchez ng panyo ang kaniyang mga mata. Nagpatuloy si Linosa pagsasalita ³Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos. ³Kung hulihin na ako ilakad. hindi sapagka¶t may impiyerno. Mabilis na tumatakas ang oras atibig niyang makimis ang lahat ng dapat ang sabihin. makalawang Iumunok. ngunithindi pa rin sila napansin ng mag-ama. anak ko?´Noon pa lamang napilitan nang silipin at masdan ni Miss Sanchez angmukha ni Ernesto.sa mga bagay na dati kong pinaniniwalaan. Ernesto. ³Magpapabait ka.³Wala akong mapaghahabilinan sa iyo kundi kay Aling Ambrosia. kundi sapagka¶ymasama ang masama. ³Mapait man sa loob ko¶y tikisna sinanay kita sa hirap para magkaroon ka ng matibay na puso at matatag naloob. gaya rin ng ginawa kong paghahanap sa iyonoong sanggol ka pa. kuminig-kinig ang mga labi.

Naging mabisang tulay iyan ng mga dalangin ko sa Diyos!´ Binitiwan na ni Linoang kamay ng anak. inilahad ang palad at pinakatitigan ang krusipiho na sa mga mata¶ynunukal ang luha. ayoko. hindi ako matatakot! Oo. SiAling Ambrosia ay napilitang tumalikod. Humagulgol si Aling . at muling panatag na iniharap ang mukha sa nahahambal na ama. ³Ito¶y alaalang bigay sa akinng iyong ina! Sa pakikilaban sa Bataan. sa iyong ina. sa malaong pakikipagsapalaran natin sa Maynilahanggang sa mga sandaling ito.Mabilis na pinahid ni Ernesto ng kaliwa niyang bisig ang luha sa kaniyangmga mata. ³Ikaw ang laongmangangailangan niyan! Higit na mahaba ang panahong tatahakin mo pa sabuhay. Ingatan mo at pakamahalinang alaalang iyan ng iyong ina!´³Itaaay!´ tutol pa rin ni Ernesto.´ aniyang muli niLino sa tinig ng isang tahasan nang pamamaalam. Tumagilid lamang si Miss Lavadia na tiladi na makagalaw.Itay! Maski hindi na ako kumain. anak ko! Alanganin nang lubha ang haba at kulay ng mga araw sa akingharapan!´Pag buhay ka lamang. Itay!´³Ernesto!´ ang tawag ng ama sa di-natitigati na tinig. anak ko!´Hindi na nakatutol si ernesto. sa pagkapiit sa Kapas. Ernesto. at.³Maraming pagkakataong iniligtas ako nito sa panganib. ³Ingatan mo ito at pakamahalinalang-alang sa nakalarawa. Ernesto.³May isang tanging alaala na iiwan ko sa iyo. Itay!´³Ernesto!´ ang mairog na tawag ng ama. ³Ayokong kunin ito sa iyo! Ibig kong makaligtas ka. ³Hindi mo pa nauunawaan anghiwaga ng buhay! Sundin mo ang sinasabi ko sa iyo.³Ipinakikiusap ko sa iyo. hindi ako maaano. ³Itay!´ tawag ni Ernesto sa kumikinig na tinig at di itinikom ang palad nakinasasalalayan ng krusipiho. Itay. ang alaalang ito¶y hindi nawalay sa katawan kosaglit man!´ Dinukot ni Lino sa kaniyang lukbutan ang isang kalupi at inilabasmula sa isang tanging pitak nito ang isang munti at manipis na krusipihongaluminyo na may nakapakong larawan ng Kristo.Itay! Ayoko. sa pamumundoknamin bilang mga gerilya. Isinubsob naman ni Miss Sanchez ang kaniyang mukha sadalawang palad at tikis na hindi kumilos. Di mamakailang sa gitna ng malulupit napangangailangan natin sa Maynila ay dinalanginan ko iyan at ako¶y dininig. Dahan-dahang iniunat ang naginginig namga daliri. Gayon ang nagingpaniniwala ko. sa simbuyo mandin ng di mapaglabanang hinagpis. Kailangang igalang ang maseselangmga sandali yaon sa mag-ama. at sa akin!´ Hinagkan muna ni Lino ang 190 krusipiho bago hinawakan ang kamay ng anak at inilagay iyon sa lahad na palad.isinubsob ng bata ang kaniyang mukha sa krusiho at pasigaw na aniya:³Diyos ko po! Si Itay ko po!´Tahasan nang umiyak si Miss Lavadia.

´ anin i L i n o . Miss Sanchez. Napayuko si Miss Sanchez at nagbuntunghininga. ³Tila kayo anghel na nakikita namin kapag may dalita!´³Mang Lino!´ tawag ni Miss Sanchez sa tinig na tigib ng panggigipuspos.na wala nga kayong sala. Miss Sanchez. anak ko!´P a s u g o d n a y u m a k a p s i E r n e s t o s a k a n i y a n g a . Maging sa anomang kalagayansiya maturing ay tatanawain kong utang-na-loob sa buong buhay ko!´³Aariin ko siyang akin.³Miss Sanchez!´ ang magalang na bati ni Lino bago nakapagsalita angdalaga. Gayonma¶y paniwalaan ninyong buhay koman ibibigay nang dahil sa inyo!´Bago nakapagsalita ng anoman si Miss Sanchez. Sisikapin kong matanim sa puso atisip niya ang mga aral na aking narinig.³Ernesto!´ ang malungkot na tawag ni Lino sa kaniyang anak. ay naniniwala ako ngayon pa.ambrosia. Idadalangin namin ang iyong kaligtasan. pagka¶t gayon ang sinabi ninyo sa akin!Hindi iyan lamang. ³Isang kapalaluang tanggihan ko ang isang matapat na pagkakawanggawa!Opo.´ ang marahang tugon niLino. M a n g L i n o . Babalik ako saiyo. M agigingpanata ko. Mang Lino!´³Wala nang panahong maisalaysay ko pa ang mga tunay na nangyari. Miss Sanchez! Inihahabilin ko siya sa inyo. na isa ring ulila. a t . ³ B a l a n g a r a w a y m a l a l a m a n d i n n i n y o k a y p a l a a n g l a h a t a y l a h a t .³ A n o m a n a n g m a n g y a r i . kundi µWala akongSala¶!´³ N a n i n i w a l a a k o s a i n y o . Mang Lino.´³ M i s s S a n c h e z ! H i n d i k o m a l i r i p k u n g p a a n o n g n a g i n g m a r a p a t a n g kaliitan namin sa inyong pagtingin. ang pagsisikap na makaganting-loob sa inyo. a n o m a n a n g sabihin ng mga tao. at maniniwala ako kailanman. si Lino ay mabilis nayumukod at humalik sa dahon ng pamaypay na anahaw na nakabitin sa kamayng dalaga. ³MangLino!´ ang pamuling tawag. na isinasamo kong paniwalaan sana ninyo!´³Opo! Sabihin ninyo. kung may tiwala kayo sa akin. Ngayo¶y wala akong tanging sasabihin sa inyo. na saakin na sana maihahabilin si ernesto!´ ³A! Nasa gipit na katayuan kami. athuwag ninyong alalahanin si Ernesto. Nguni¶tiiwan ko sa inyo ang isang kataga. Miss sanchez! Hindi ko kayo malilimot kailanman. a n o m a n a n g k a h a n t u n g a n . Magpapakabait ka at maging masunurin. mula ngayon. ³Hindi ko kailangang malaman kung bakit kayohinuhuli! Nguni'¶ ibig kong ipakiusap sa inyo. saka basa ngluha ang mga matang humarap kay Lino. ³Maiiwankita kay Miss Sanchez. Buung-buo na makukuha ninyo siya saakin sa anomang sandali na maibigan ninyo!´³Salamat. SiMiss Sanchez ay pasugod na lumapit kay Ernesto at niyakap ito. ´ a n g m a d a l i n g t u g o n n i M i s s Sanchez at bigay na bigay na tumitig sa kausap. Mang Lino! Pagpapalain ko! Papagaaralin ko!Magiging kapatid siya ni Erni. Pumanatag kayo.

m a n a t i l l a d i makapangusap.´ ani ni Kabo Lontoc. kundangan. kung gayon.´ aniya pa at binalingan si Lino.Waring nasaid ang luha sa tindi ng dusang kumuyom sa dibdib. Kasunod nila angisang maalikabok na jeep na pinalalakad ng isa sa tatlong kawal na lulan. ³ ay iiwan kong sangla sa inyo ang aking anak!´Pinagkabilaang akbayan ni Miss Sanchez at Miss Lavadia si Ernesto. 192 Sa-lalapit na noon si Kabo Lontoc at si Estanislao Villas. ³Pwe!´³Marangal na tao µyan. Sinasagutan ko sa inyo na hindi silatatakas!´³Kasama akong mananagot. ³Ibulsa mo na lang µyang bastus naposas na µyan! Hindi kailangan µyan.³Kami man. ³´PrivateGorospe!´ baling sa may hawak na galang. Ni yakap si ya nang buong hi g p i t n i L i n o a t h i n a g k a n n a n g hinagkan.Walang kaimik-imik na nakatitig ang bata sa mukha ng kaniyang ama.³Utangna-loob. ³Bayaan mong malaglag ang mga luha mo! Sulong umiyak ka!Makagiginhawa µyan sa dibdib mo!´³Siyanga. Kabo!´ susog naman ni Villas. sa kaniyan g paligid. Parang walang nararamdaman. Tila walang nakikitang anoman sanatatanaw.kaibigan?´³ S a s a m a a k o s a i n y o .³huwag ninyo silang kabitan ng esposas. gayon pala¶t dapat sagutin?´ sumbat ngisa pang matandang lalaki. Nakita ng .Tiningala ni Ernesto si Miss Sanchez at si Miss Lavadia.´Paano. ´ a n i n i L i n o n a m a l u n g k o t n g u n i ¶ t p a y a p a n g humarap sa marami. sa mahigpit na pagkakatikomn g k a n i y a n g m g a l a b i a t s a m g a m a t a n g i t i n i t i t i g n a p i l i t b a g a m a n l a b i s n a nahihilam ay dagling masisinag ang malaking nais na makapag-anyong matibaysa paningin ng kaniyang ama sa kabila ng matinding simbuyo ng hapis. hindi rito sa Pinyahantitira µyan nang lantaran!´ ang palabi at patalilis na wika ng isang matandangbabaing may pandudurang nagluwa sa sapa. sagut din!´ ang halos sabay-sabay na pakli naman ng marami. Walang kurap na nakatitig sa malayo. ni naririnig.³Kung may balak man lamang na magtago µyan. Di kaya nakikitang µyun lang hindi nagtatago angsiyang dinadakip?´³E. Kabo Lontoc. matapos mag-isip sandali.³Bakit ba di magtago. kahit na ganyan lang sa tingin! Sabad ng isangmatandang lalaki na umingusingos. ³Kung minsa¶y kailangan din pala ang isang kasawian paramaunawa ng tao na may halaga pa siya sa kaniyang kapwa! Salamat sa inyonglahat! Sa mga utang-na-loob namin sa inyo. isa sa mga kawal ang bumaba at naglabas ng esposas. Sahudyat ng kabo. Ernesto!´ tigib-lunos na udyok ni Miss Lavadia.Sa malakas na pag-alon ng dibdib ng bata. 193 ³Ernesto!´ ang nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata.Malayo na ang sasakyang nilulunan ni Lino ay nasa gayong anyo pa rin siErnsto.´ ani Miss Sanchez at lumapit sa kabo.´ aniya pa at malungkot na tuminginkay Ernesto.

³Ernesto!´ ang masuyong tawag ni Miss Sanchez sa umiiyak na tinig. Kung may anomansina Ernesto na dapat dalhin sa amin ay kayo na sana ang bahala!´³Opo. na biglang yumuko at humikbi-hikbing halos mapugtuan ng hininga.dalawana may namuong luha sa mga mata ng bata. ´ a n a n g i s a n g matandang lalaki naman. na biglang yumuko at humikbi-hikbing halos mapugtuan ng hininga.Tiningala ni Ernesto si Miss Sanchez at si Miss Lavadia. Ako na ang bahala! Isama naninyo siya!´Isang tinging balot ng magkakalangkap na lungkot.³ T al a g a n g p a m b i h i r a n g b a b a e µ y a n g s i M i s s S a n c h e z . ³Gaya rin ng araw: may dilim at may liwanag ang buhay! « Tena naErnesto!´ yaya na ng dalaga at masuyong inakbayang muli ang bata. Ernesto!´ ang mahambal na alo ni MissErnesto. ³panay siyang hirap« panay siyang pagtitiis!´³Umasa kang liligaya rin siya. ³Paano ba? Hindi ba kikilos ang ating kapisanan?´³Iyan din nga ang iniisip ko.´ ang pahikbing wika ni Ernesto sa tinig na tigib ng masaklapna hinanakit. M i s s Lavadia.³Kaawa-awang bata!´ ang sagut-sagutang wika ng marami. ³Lalakad na kami. Ernesto!´ tigib-lunos na udyok ni Miss Lavadia. Miss Sanchez!´ anang labandera. Kung may anomansina Ernesto na dapat dalhin sa amin ay kayo na sana ang bahala!´³Opo. ³Mabuti na lamang at sa kaniya nahabilin ang bata!´³Ba! Mang Islaw!´ tawag ng isang babae na nakapansing naroon pa siEstanislao Villas. Ernesto!´³Ang Itay ko.³Ernesto!´ ang masuyong tawag ni Miss Sanchez sa umiiyak na tinig.³Tibayan mo ang loob mo! Talagang ganyan ang buhay! Maraming pagsubok!Maraming pagtitiis! Nguni¶t umasa kang hindi ka pababayaan! Ituturing kitangtunay na akin. ³Bayaan mong malaglag ang mga luha mo! Sulong umiyak ka!Makagiginhawa µyan sa dibdib mo!´³Siyanga. ³AlingAmbrosia!´ baling na tawag sa labandera. Miss Sanchez!´ anang labandera.´ ang tugon ni Villas. habag at paghanga ngn a i w a n g k a n a y o n a n g p u m a t n u b a y s a p a g l a k a d n i n a M i s s S a n c h e z . ³panay siyang hirap« panay siyang pagtitiis!´³Umasa kang liligaya rin siya.³Tibayan mo ang loob mo! Talagang ganyan ang buhay! Maraming pagsubok!Maraming pagtitiis! Nguni¶t umasa kang hindi ka pababayaan! Ituturing kitangtunay na akin. at mabait!´ anang ilan. Ernesto!´ ang mahambal na alo ni MissErnesto. Ernesto!´³Ang Itay ko. at Ernesto. Ako na ang bahala! Isama naninyo siya!´Isang tinging balot ng magkakalangkap na lungkot. Nakita ng dalawana may namuong luha sa mga mata ng bata. ³Ernesto!´ ang nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata. habag at . ³AlingAmbrosia!´ baling na tawag sa labandera. ³Gaya rin ng araw: may dilim at may liwanag ang buhay! « Tena naErnesto!´ yaya na ng dalaga at masuyong inakbayang muli ang bata. ³Lalakad na kami.´ ang pahikbing wika ni Ernesto sa tinig na tigib ng masaklapna hinanakit. ³Magandanglalaki.

´ ang tugon ni Villas.paghanga ngnaiwang kanayon ang pumatnubay sa paglakad nina Miss Sanchez. MissLavadia.´ anang isangmatandang lalaki naman.³Talagang pambihirang babae µyang si Miss Sanchez. ³Magandanglalaki. at mabait!´ anang ilan. ³Paano ba? Hindi ba kikilos ang ating kapisanan?´³Iyan din nga ang iniisip ko.³Kaawa-awang bata!´ ang sagut-sagutang wika ng marami. at Ernesto.´ . ³Mabuti na lamang at sa kaniya nahabilin ang bata!´ ³Ba! Mang Islaw!´ tawag ng isang babae na nakapansing naroon pa siEstanislao Villas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful