P. 1
Maganda Pa Ang Daigdig

Maganda Pa Ang Daigdig

4.0

|Views: 55,996|Likes:
Published by rcariane

More info:

Published by: rcariane on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

Maganda Pa Ang Daigdig Ni: Lazaro Francisco Uri ng Nobela: Ang Maganda Pa Ang daigdig ay isang uri ng Nobelang Historikal

.isang uri ng nobelang humango ng materyal sa mga pangyayaring naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay pumapaksa sa mga aktwal na pangyayari o kaya¶y mga sitwasyong nahahawig sa mga aktwal na kalagayang umiral sa kasyasayan ng bansa. Maaari din itong maging isang uri ng Nobela ng Romansa. Dahil pumapaksa din ito sa pag-big. Pag-ibig sa bayan, sa Diyos, sa kapwa, magulang, kasintahan, at ipa pang uri ng pag-ibig. Maari din maging Nobela ng Pagbabago. Na naglalayong magtaguyod ng pagbabago sa lipunan at pamahalan. Pangunahing Tauhan: Lino Rivera Si Lino ay anak ng magsasaka at dumanas ng pagdurusa sa sistemang piyudal. May isa siyang anak si Ernesto. Dati rin siyang sundalo ng Bataan. Ms. Loreto Sanchez (Luring) Isang Prinsipal at babaeng banal. Siya ang nag-alaga kay Ernesto habang nasa bukid ang amang si Lino.May lihim na pag-ibig kay Lino Padre Amando Amain ni Ms. Sanchez. Nag-aari ng malalawak na lupain at magpapanukala ng pagbabago. Ernesto Nag-iisang anak ni Ernesto. Inaalagaan ni Ms. Sanchez. Kumander Hantik Kasapi ng mga huk na hihimukin si Lino na makisapi sa kanilang samahan upang wakasan ang bulok na sistemang agraryo. Koronel Carlos Roda Pinuno ng mga militar sa operasyon laban sa mga huk at pagpapasuko sa grupo nila ni Lino. Mapagparaya sa pag-ibig niya kay Ms. Sanchez. Don Tito Isang makapangyarihang panginoong maylupa.

at hinanap ang kaniyang anak na si Ernesto. kasama ang iba pang bilanggo.Tisyo Kanang-kamay ni Lino. Magwawakas ang nobela sa bakbakan ng mga rebelde at tropa ng pamahalaan. Mabibilanggo siya. Pagkaraan. Tagpuan Ang Tagpuan ng kuwento ay sa Pinyahan. ang Maganda pa ang Daigdig ay naglalahad sa buhay ni Lino Rivera. Sanchez. na isang makapangyarihang panginoong maylupa. may mga mahihirap. Darating ang sandali na masasangkot siya sa gulong. Hindi kailangan na ang buhay dito sa mundo ay hindi pantay. Ngunit ang pagsubok ng buhay ay walang pinipili. Ang lugar kung saan ipinanganak si Lino. lalo na't napaibig siya kay Bb. Tahimik na sana ang pamumuhay ni Lino. Ang pangkat ni Lino ang magsisilbing tagapagtanggol ng naaaping magsasaka. Darating sa buhay niya si Pari Amando na nag-aari ng malalawak na lupain at magpapanukala ng pagbabago. Kahit gaano pa man ito kahirap mayroon pa ring pag-asa at mga taong may mabubuting loob na tutulong. at pagbibintangang pumatay sa isang lalaki. Si Lino ay anak ng magsasaka at dumanas ng pagdurusa sa sistemang piyudal. ngunit makatatakas. maihahayag na walang sala si Lino na taliwas sa paratang na siya'y mamamatay-tao. Buod ng Nobela Nobela ni Lazaro Francisco. Sa lahat ng problema o sitwasyon ay mayroong solusyon. kahit sino ka man presidente ka man ng bansa . Pagpapahalaga Ang panalangin ay mabisang paraan sa matapos ang giyera o ano mang hindi pagkakaunawaan sa panig ng dalawang taong nagtatalo. at magbabalik sa kaniyang lalawigan. Nagbalik siya sa Pinyahan makaraan ang digmaan. May mga mayayaman. Sasapi rin siya sa pangkat ni Don Tito. Makikilala niya si Kumander Hantik na hihimukin siyang sumama sa kilusan upang wakasan ang bulok na sistemang agraryo. Tatanggi si Lino.

at yayamang marami pa rin naman ang nakikita nating nagkalt doon atdito na nakagawa ng lalong malulubhang paglabag sa batas nguni¶y ni di pa manlamang yata kamalak-malak na isakdal at hulihin kung kaya nakapanunungkulanpa ang iba at ang iba nama¶y patuloy . a n g m a y m a i i n i t n a u l o s a kanilang paligid ay para namang nasubhang bigla ng malamig na tubig. Kailangan natin harapin at ayusin ang ano mang problema natin. hindi dapat tayo matakot. At sigurado. Ang mgaumirap sa kabo ay tumahimik na at ngumiti pa ang ilan. hindi natin kailangan magtago at magdusa sa halip ipaglaban natin ang ating sarili. Huwag nating hayaan na sirain ng iba ang buhay natin lalo na kapag tayo ay inaakusahan ng isang krimen na hindi tayo gumawa. Sa huli ang tama din naman ang mananaig kaya¶t kung wala naman tayong ginawang masama sa iba.o ordinaryong tagapagbenta ng popcorn sa daan Hindi pwedeng wala kang pagdaanang pagsubok sa buhay kaya isa-isip natin na normal lang ang mga ganitong bagay sa mundong ating ginagalawan. at magtiwala. nguni¶t hindi nagsalita. Miss Sanchez. Upangmaagap na maapula ang anumang maaaring mangyari ay iginala ng dalaga angkaniyang paningin sa karamihan at mabanayad na nagsalita. at tayo¶y bahagi ng bayangpinaglilingkuran nila!´ Sa ilang katagang iyon ng punungg u r o . yayamang hindi pa naman gaanong tiwasay angpanahon. ³ang isa samalulungkot na tungkulin namin! Nguni¶t kung hindi namin tutupdin ito ay bababaa n g t i n gi n s a a m i n n g b a y a n a t b a k a w i k a i n p a n g a l a n g a n k am i s a a m i n g uniporme!´Tumangutango si Miss Sanchez. ipapakita ng Diyos na maganda pa rin ang daigdig.³Ipinakikiusap ko sana sa kanila.³Ito pa. Nararapat lamang na hindi tayo mawalan ng pag-asa.´ himig pasintabing wika ni Kabo Lontoc.´ pakli naman ni Villas natinukoy sina Kabo Lontoc. Bigyang pansin natin ang mga taong magmamahal sa atin at ang mga pangarap na ating nais makamit. ³Huwag sana nating malimot na sinaKabo Lontoc ay napag-uutusan lamang! Tumutupad lamang sila sa kanilangtungkulin! Batas at bayan ang kanilang panginoon. Miss Sanchez.³Mga kanayon!´ ani ni Miss Sanchez. MAGANDA PA ANG DAIGDIG Ni Lazaro FranciscoKabanata 13 ³Wala Akong Sala´ Napansin kaagad ni Miss Sanchez ang kakatwang kilos at alingasngas ngkaniyang mga kanayon laban kina Kabo Lontoc na ibinunga ng bintang ni AlingAmbrosia na benggansa lamang ang dahilan ng pagdakip kay Lino. Manampalataya lamang tayo. ³na. Sa ano mang problema.

´ ang patuloy na salaysay niVillas na naging tugon na rin sa tanong ni Miss Lavadia. Mr.kung wala man. Villas?´ tanong ni Miss Lavadia.´ tanging nasabi ni Miss Sanchez na tumalikod na upang lumapitsa magamang Lino. ³Gagabihin kami.na nakapamamayagpag sa gitna ng bayan. s a k a h i n a r a p s i V i l l a s .Hindi kami maiinip.´ payag kaagad ng kabo. ³Kausapin na ninyo. pagka¶t may katarungan pa naman sa puso ng tao.Buung-buo manding nakapako naman yata ang isip ni Lino sa mga bagayna sinasabi at itinatagubilin sa anak kung kaya nakalapit at sukat sina MissSanchez sa may likuran ng takayad nang di niya napansin. ³ kung hindi man kami ay marami pa rinnamang ibang mauutusang dumakip sa dinarakip namin at baka. Miss Sanchez.´ anang tinig ni Lino na halos nanuot sa kaluluwa ni Miss Sanchez at ngdalawang kasama. Umasa kangmagbabalik ako. at walang pangamba.³E« ano ang sagot sa inyo. Nguni¶t maikli na ang panahon. Villas!´ ³Sandali lamang. ³Mag-aral kang magpakalalaki. na tibayan mo sana ang loobmo.³Tama rin naman ang isinagot nila sa µkin. Ibig sana niyang igalang ang mga huling maseselang sandaling yaon ngkanilang pag-uusap. Patuloy si Lino sa banayad napagsasalita at sa tinig na malinaw. Kabo Lontoc. marahil. alang-alang sa kabutu-butong anak na musmospa¶t walang sinomang maaaring sulingan kahit na isang malayo nang kamaganak!´Malungkot na yumuko si Miss Sanchez at nagpatuloy sa di rin pagkibo. opo. Ernesto.Nasabi ko pa nga na kung kailangan lamang na palayuin na muna rito ang mag-amang Lino at hindi maluwag na magawa natin iyon. Itanimmo sa puso mo na wala akong sala.Saglit munang tinaya ni Miss Sanchez ang anyo ng pag-uusap ng magama. huwag na lamang sanangdakpin ngayon dito ang ama. Sinundan siya ni MissLavadia at ni Aling Ambrosia. kahiman bata ka pa. marahan. gayong manipis atbutas-butas na ang dingding ng takayad. kung inaalat. napilitan nanglumapit ang dalaga na naging maingat naman at marahan.³Muli¶t muling sinasabi ko sa iyo. Mr. At .´ Hadlang ni Miss Sanchez. umasa ka ring magbabalik ako Ernesto. ³Maaari bangbigyan ninyo kami ng kaunting panahong makausap muna namin si Mang Lino?´³Aba. n a anupa¶t palabasin na lamang na hindi nila natagpuan si Lino dito saan man.´ ³Salamat.´ sudlong ni Kabo Lontoc. ³Kung magkakagayond a w a y k a i l a n p a k a y a m a s i s i m u l a n a n g p a g p a p a t u p a d s a m g a b a t a s s a kapakanan ng kapayapaan at kaayusan?´³Saka.maging dalus-dalos pa sa pakikitungo sa inyo at sa dinarakip!´ Lumingalingaa n g k a b o a t t u m a n a w s a m g a k a s a m a n g k a w a l .. anoman ang . pagka¶t iyan ang totoo. Kaya nga. Hahanapin kitasaanman.ay maano sanang ipagwalambahala na muna nila ang pagdakip na ito kay Linoa t m a g i n g p a r a n g b a l a t o n a n i l a s a a t i n a n g k a n i l a n g p a g p a p a u m a n h i n .

ngunithindi pa rin sila napansin ng mag-ama.sa mga bagay na dati kong pinaniniwalaan. anak ko?´Noon pa lamang napilitan nang silipin at masdan ni Miss Sanchez angmukha ni Ernesto. Hindi sa gaanoman kalaking kasawian at mga kaapihan!´ . Ernesto. kundi sapagka¶ymasama ang masama. kahit ka mamatay. Sa Kaniya ka hihingi ng lunas kung ikaw ay maykaramdaman.maipangangako mo sa akin. ³Magpapabait ka. makalawang Iumunok. ³Mapait man sa loob ko¶y tikisna sinanay kita sa hirap para magkaroon ka ng matibay na puso at matatag naloob.³Gaano kaya katibay ang puso mo. Mapapansing dinampi-dampian ni Miss Sanchez ng panyo ang kaniyang mga mata.³Wala akong mapaghahabilinan sa iyo kundi kay Aling Ambrosia.³Ernesto!´ ang malungkot na tawag ni Lino. kumurap-kurap na muling tilanahihilam. ay patuloy sa matahimik na pagkakayukohabang nakikinig. Nguni¶t namalisbis lamang ang luha sa kaniyang mgapisngi at di nakapangako. Mag-aral kangmakisama sa kanila. gaya rin ninaMiss Lavadia at Aling Ambrosia. Sa Kaniyaka dudulog kung nakararamdam ng pangungulila ang puso mo sa isangmagulang o sa isang kamag-anak o sa isang kaibigan!´Muli pa na namang huminto si Lino sa pagsasalita.hindi ba?´Tumigil sandali si Lino sa pagsasalita.Naniniwala akong may langit at impiyerno sa kabilang buhay. at sa lahat ng tao.Huwag kang hihiwalay sa nalalaman mong mabuti. Sa Kaniya mo hihingin ang lahat ng iyong ibig. Nagpatuloy si Linosa pagsasalita ³Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos. nararapat malaglag ang luha ng isang tunay na lalaki. sa pagkabulid lamang ngmasama. Hindi pa nasira ang anomang sinabi ko sa iyo. gaya rin ng ginawa kong paghahanap sa iyonoong sanggol ka pa. Ernesto! Iyan lamang. Ernesto?´ ang tanong ni Lino atmasusing minasdan ang mukha ng anak. hindi sapagka¶t may impiyerno. ang tanging di ko ibig na mawala pasa akin. Iyan lamang ang nakikilala kong landas para sa mga taong may dangal at may kahihiyan!´Pamuling tumigil si Lino sa pagsasalita. Nakita niyang kumurap-kurap ang bata sa pagkatingalangnakatitig sa mukha ng ama. Huwagkang gagawa ng masama. Nguni¶t gumawa kang mabuti. Suminghot si MissSanchez at tila panabay na humikbi sina Miss Lavadia at Aling Ambrosia. hindi sapagka¶t may langit kundi sapagka¶t mabuti ang mabuti. at humikbi-hikbi sa pagpipigil mandinghuwag siyang mapasigaw. Ernesto na di ka iiyak? Maipangangako mo ba µyansa akin. Isa man sa kanila ay walang nangahas na sumilip man lamangsa anyo ng mukha ni Ernesto. Maging magalang ka at matapat na lagi. kuminig-kinig ang mga labi.mangyari.´ patuloyni Lino sa tinig na nabasag nang bahagya. Sa Kaniya mo idadaingang mga sakit ng loob mo. ³Kung hulihin na ako ilakad. Sa Kaniya ka tatawagkapag nawawalan ka ng pag-asa. Bakit ka lumuluha? Sa pagkakasala lamang. Si Miss Sanchez. Mabilis na tumatakas ang oras atibig niyang makimis ang lahat ng dapat ang sabihin.

at sa akin!´ Hinagkan muna ni Lino ang 190 krusipiho bago hinawakan ang kamay ng anak at inilagay iyon sa lahad na palad. Itay!´³Ernesto!´ ang mairog na tawag ng ama. hindi ako maaano. anak ko! Alanganin nang lubha ang haba at kulay ng mga araw sa akingharapan!´Pag buhay ka lamang. ³Hindi mo pa nauunawaan anghiwaga ng buhay! Sundin mo ang sinasabi ko sa iyo.´ aniyang muli niLino sa tinig ng isang tahasan nang pamamaalam.Naging mabisang tulay iyan ng mga dalangin ko sa Diyos!´ Binitiwan na ni Linoang kamay ng anak. hindi ako matatakot! Oo.Mabilis na pinahid ni Ernesto ng kaliwa niyang bisig ang luha sa kaniyangmga mata. at muling panatag na iniharap ang mukha sa nahahambal na ama.³May isang tanging alaala na iiwan ko sa iyo. ³Ito¶y alaalang bigay sa akinng iyong ina! Sa pakikilaban sa Bataan. Dahan-dahang iniunat ang naginginig namga daliri. Itay.³Maraming pagkakataong iniligtas ako nito sa panganib. Ernesto. ayoko. anak ko!´Hindi na nakatutol si ernesto. Humagulgol si Aling . sa iyong ina. Gayon ang nagingpaniniwala ko. ³Itay!´ tawag ni Ernesto sa kumikinig na tinig at di itinikom ang palad nakinasasalalayan ng krusipiho. inilahad ang palad at pinakatitigan ang krusipiho na sa mga mata¶ynunukal ang luha. Kailangang igalang ang maseselangmga sandali yaon sa mag-ama. sa simbuyo mandin ng di mapaglabanang hinagpis. sa pagkapiit sa Kapas.Itay! Maski hindi na ako kumain. Ingatan mo at pakamahalinang alaalang iyan ng iyong ina!´³Itaaay!´ tutol pa rin ni Ernesto. ³Ikaw ang laongmangangailangan niyan! Higit na mahaba ang panahong tatahakin mo pa sabuhay. Tumagilid lamang si Miss Lavadia na tiladi na makagalaw. ³Ingatan mo ito at pakamahalinalang-alang sa nakalarawa. sa malaong pakikipagsapalaran natin sa Maynilahanggang sa mga sandaling ito. at.³Ipinakikiusap ko sa iyo.isinubsob ng bata ang kaniyang mukha sa krusiho at pasigaw na aniya:³Diyos ko po! Si Itay ko po!´Tahasan nang umiyak si Miss Lavadia. SiAling Ambrosia ay napilitang tumalikod.Itay! Ayoko. sa pamumundoknamin bilang mga gerilya. ³Ayokong kunin ito sa iyo! Ibig kong makaligtas ka. ang alaalang ito¶y hindi nawalay sa katawan kosaglit man!´ Dinukot ni Lino sa kaniyang lukbutan ang isang kalupi at inilabasmula sa isang tanging pitak nito ang isang munti at manipis na krusipihongaluminyo na may nakapakong larawan ng Kristo. Di mamakailang sa gitna ng malulupit napangangailangan natin sa Maynila ay dinalanginan ko iyan at ako¶y dininig. Itay!´³Ernesto!´ ang tawag ng ama sa di-natitigati na tinig. Ernesto. Isinubsob naman ni Miss Sanchez ang kaniyang mukha sadalawang palad at tikis na hindi kumilos.

SiMiss Sanchez ay pasugod na lumapit kay Ernesto at niyakap ito. anak ko!´P a s u g o d n a y u m a k a p s i E r n e s t o s a k a n i y a n g a . Mang Lino! Pagpapalain ko! Papagaaralin ko!Magiging kapatid siya ni Erni. kung may tiwala kayo sa akin. Sisikapin kong matanim sa puso atisip niya ang mga aral na aking narinig. Gayonma¶y paniwalaan ninyong buhay koman ibibigay nang dahil sa inyo!´Bago nakapagsalita ng anoman si Miss Sanchez. ang pagsisikap na makaganting-loob sa inyo. ay naniniwala ako ngayon pa.ambrosia. pagka¶t gayon ang sinabi ninyo sa akin!Hindi iyan lamang. M agigingpanata ko. at maniniwala ako kailanman.na wala nga kayong sala. na isinasamo kong paniwalaan sana ninyo!´³Opo! Sabihin ninyo. Buung-buo na makukuha ninyo siya saakin sa anomang sandali na maibigan ninyo!´³Salamat. na saakin na sana maihahabilin si ernesto!´ ³A! Nasa gipit na katayuan kami. Magpapakabait ka at maging masunurin. Ngayo¶y wala akong tanging sasabihin sa inyo. ³MangLino!´ ang pamuling tawag. ³ B a l a n g a r a w a y m a l a l a m a n d i n n i n y o k a y p a l a a n g l a h a t a y l a h a t . Miss Sanchez! Inihahabilin ko siya sa inyo. ´ a n g m a d a l i n g t u g o n n i M i s s Sanchez at bigay na bigay na tumitig sa kausap. mula ngayon. athuwag ninyong alalahanin si Ernesto. Miss Sanchez. Nguni¶tiiwan ko sa inyo ang isang kataga.´ ang marahang tugon niLino. ³Hindi ko kailangang malaman kung bakit kayohinuhuli! Nguni'¶ ibig kong ipakiusap sa inyo.³Ernesto!´ ang malungkot na tawag ni Lino sa kaniyang anak. kundi µWala akongSala¶!´³ N a n i n i w a l a a k o s a i n y o . Napayuko si Miss Sanchez at nagbuntunghininga.´ anin i L i n o . a n o m a n a n g sabihin ng mga tao. Mang Lino. Miss Sanchez. Miss sanchez! Hindi ko kayo malilimot kailanman.´³ M i s s S a n c h e z ! H i n d i k o m a l i r i p k u n g p a a n o n g n a g i n g m a r a p a t a n g kaliitan namin sa inyong pagtingin. ³Tila kayo anghel na nakikita namin kapag may dalita!´³Mang Lino!´ tawag ni Miss Sanchez sa tinig na tigib ng panggigipuspos. Idadalangin namin ang iyong kaligtasan. ³Maiiwankita kay Miss Sanchez. Pumanatag kayo. si Lino ay mabilis nayumukod at humalik sa dahon ng pamaypay na anahaw na nakabitin sa kamayng dalaga. a n o m a n a n g k a h a n t u n g a n . Mang Lino!´³Wala nang panahong maisalaysay ko pa ang mga tunay na nangyari. Babalik ako saiyo. na isa ring ulila. ³Isang kapalaluang tanggihan ko ang isang matapat na pagkakawanggawa!Opo.³Miss Sanchez!´ ang magalang na bati ni Lino bago nakapagsalita angdalaga. M a n g L i n o . a t . saka basa ngluha ang mga matang humarap kay Lino.³ A n o m a n a n g m a n g y a r i . Maging sa anomang kalagayansiya maturing ay tatanawain kong utang-na-loob sa buong buhay ko!´³Aariin ko siyang akin.

³Kami man. 193 ³Ernesto!´ ang nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata. ³´PrivateGorospe!´ baling sa may hawak na galang.Walang kaimik-imik na nakatitig ang bata sa mukha ng kaniyang ama.´Paano.³Kung may balak man lamang na magtago µyan. Kasunod nila angisang maalikabok na jeep na pinalalakad ng isa sa tatlong kawal na lulan. sa kaniyan g paligid.Waring nasaid ang luha sa tindi ng dusang kumuyom sa dibdib. matapos mag-isip sandali. ³Ibulsa mo na lang µyang bastus naposas na µyan! Hindi kailangan µyan.Malayo na ang sasakyang nilulunan ni Lino ay nasa gayong anyo pa rin siErnsto.³huwag ninyo silang kabitan ng esposas.´ aniya pa at malungkot na tuminginkay Ernesto.Sa malakas na pag-alon ng dibdib ng bata. kung gayon. kundangan. hindi rito sa Pinyahantitira µyan nang lantaran!´ ang palabi at patalilis na wika ng isang matandangbabaing may pandudurang nagluwa sa sapa.³Utangna-loob. ³Bayaan mong malaglag ang mga luha mo! Sulong umiyak ka!Makagiginhawa µyan sa dibdib mo!´³Siyanga. Ernesto!´ tigib-lunos na udyok ni Miss Lavadia. ´ a n i n i L i n o n a m a l u n g k o t n g u n i ¶ t p a y a p a n g humarap sa marami.³Bakit ba di magtago. Di kaya nakikitang µyun lang hindi nagtatago angsiyang dinadakip?´³E. sa mahigpit na pagkakatikomn g k a n i y a n g m g a l a b i a t s a m g a m a t a n g i t i n i t i t i g n a p i l i t b a g a m a n l a b i s n a nahihilam ay dagling masisinag ang malaking nais na makapag-anyong matibaysa paningin ng kaniyang ama sa kabila ng matinding simbuyo ng hapis. Sinasagutan ko sa inyo na hindi silatatakas!´³Kasama akong mananagot.m a n a t i l l a d i makapangusap.´ ani Miss Sanchez at lumapit sa kabo. Parang walang nararamdaman. Tila walang nakikitang anoman sanatatanaw. ni naririnig. kahit na ganyan lang sa tingin! Sabad ng isangmatandang lalaki na umingusingos.kaibigan?´³ S a s a m a a k o s a i n y o . isa sa mga kawal ang bumaba at naglabas ng esposas. ³Pwe!´³Marangal na tao µyan. 192 Sa-lalapit na noon si Kabo Lontoc at si Estanislao Villas.Tiningala ni Ernesto si Miss Sanchez at si Miss Lavadia. ³ ay iiwan kong sangla sa inyo ang aking anak!´Pinagkabilaang akbayan ni Miss Sanchez at Miss Lavadia si Ernesto. sagut din!´ ang halos sabay-sabay na pakli naman ng marami. Sahudyat ng kabo. Kabo Lontoc. ³Kung minsa¶y kailangan din pala ang isang kasawian paramaunawa ng tao na may halaga pa siya sa kaniyang kapwa! Salamat sa inyonglahat! Sa mga utang-na-loob namin sa inyo. Kabo!´ susog naman ni Villas.´ ani ni Kabo Lontoc. Ni yakap si ya nang buong hi g p i t n i L i n o a t h i n a g k a n n a n g hinagkan. Walang kurap na nakatitig sa malayo. gayon pala¶t dapat sagutin?´ sumbat ngisa pang matandang lalaki.´ aniya pa at binalingan si Lino. Nakita ng .

at mabait!´ anang ilan. M i s s Lavadia. at Ernesto. ³Lalakad na kami.´ ang tugon ni Villas. ³Magandanglalaki.³Ernesto!´ ang masuyong tawag ni Miss Sanchez sa umiiyak na tinig. ³Lalakad na kami.³Tibayan mo ang loob mo! Talagang ganyan ang buhay! Maraming pagsubok!Maraming pagtitiis! Nguni¶t umasa kang hindi ka pababayaan! Ituturing kitangtunay na akin. ³Paano ba? Hindi ba kikilos ang ating kapisanan?´³Iyan din nga ang iniisip ko. Nakita ng dalawana may namuong luha sa mga mata ng bata. ³Ernesto!´ ang nahahambal na tawag ni Miss Sanchez sa pagkakatitig samukha ng bata. Ernesto!´ ang mahambal na alo ni MissErnesto. Miss Sanchez!´ anang labandera. ³Mabuti na lamang at sa kaniya nahabilin ang bata!´³Ba! Mang Islaw!´ tawag ng isang babae na nakapansing naroon pa siEstanislao Villas. habag at .dalawana may namuong luha sa mga mata ng bata. ³Gaya rin ng araw: may dilim at may liwanag ang buhay! « Tena naErnesto!´ yaya na ng dalaga at masuyong inakbayang muli ang bata. ³Gaya rin ng araw: may dilim at may liwanag ang buhay! « Tena naErnesto!´ yaya na ng dalaga at masuyong inakbayang muli ang bata. ³Bayaan mong malaglag ang mga luha mo! Sulong umiyak ka!Makagiginhawa µyan sa dibdib mo!´³Siyanga. na biglang yumuko at humikbi-hikbing halos mapugtuan ng hininga. na biglang yumuko at humikbi-hikbing halos mapugtuan ng hininga.´ ang pahikbing wika ni Ernesto sa tinig na tigib ng masaklapna hinanakit. Ako na ang bahala! Isama naninyo siya!´Isang tinging balot ng magkakalangkap na lungkot. ³AlingAmbrosia!´ baling na tawag sa labandera. ³AlingAmbrosia!´ baling na tawag sa labandera. ³panay siyang hirap« panay siyang pagtitiis!´³Umasa kang liligaya rin siya. Ernesto!´ ang mahambal na alo ni MissErnesto. Ernesto!´ tigib-lunos na udyok ni Miss Lavadia. Miss Sanchez!´ anang labandera. Ako na ang bahala! Isama naninyo siya!´Isang tinging balot ng magkakalangkap na lungkot. Kung may anomansina Ernesto na dapat dalhin sa amin ay kayo na sana ang bahala!´³Opo.³Tibayan mo ang loob mo! Talagang ganyan ang buhay! Maraming pagsubok!Maraming pagtitiis! Nguni¶t umasa kang hindi ka pababayaan! Ituturing kitangtunay na akin.³Ernesto!´ ang masuyong tawag ni Miss Sanchez sa umiiyak na tinig. Ernesto!´³Ang Itay ko.Tiningala ni Ernesto si Miss Sanchez at si Miss Lavadia. ³panay siyang hirap« panay siyang pagtitiis!´³Umasa kang liligaya rin siya.³ T al a g a n g p a m b i h i r a n g b a b a e µ y a n g s i M i s s S a n c h e z . ´ a n a n g i s a n g matandang lalaki naman.³Kaawa-awang bata!´ ang sagut-sagutang wika ng marami. Kung may anomansina Ernesto na dapat dalhin sa amin ay kayo na sana ang bahala!´³Opo. Ernesto!´³Ang Itay ko. habag at paghanga ngn a i w a n g k a n a y o n a n g p u m a t n u b a y s a p a g l a k a d n i n a M i s s S a n c h e z .´ ang pahikbing wika ni Ernesto sa tinig na tigib ng masaklapna hinanakit.

´ anang isangmatandang lalaki naman. MissLavadia.³Kaawa-awang bata!´ ang sagut-sagutang wika ng marami.³Talagang pambihirang babae µyang si Miss Sanchez. at Ernesto. ³Paano ba? Hindi ba kikilos ang ating kapisanan?´³Iyan din nga ang iniisip ko.´ .´ ang tugon ni Villas. ³Magandanglalaki. ³Mabuti na lamang at sa kaniya nahabilin ang bata!´ ³Ba! Mang Islaw!´ tawag ng isang babae na nakapansing naroon pa siEstanislao Villas. at mabait!´ anang ilan.paghanga ngnaiwang kanayon ang pumatnubay sa paglakad nina Miss Sanchez.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->