Ang unang saligang batas ay ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato noong Nobyembre 1, 1897- Binubuo ito ng panimulang pahayag at 34 na mga kautusang tiyak.

Batay sa panimulang pahayag, layunin ng kasalukuyang paghihimagsik ang paghiwalay ng Pilipinas sa Espanya upang makapagtatag ng isang bayang may sariling pamahalaan. Kaugnay nito, inilalahad sa Unang Kautusan na ang pinakamataas na kapangyarihan sa pamamahala ay magmumula sa Kataas-taasang Sangunian na kinabibilangan ng pangulo, pangalawang pangulo, at apat na kalihim ng bayan. Bahagi rin ng mahahalagang kautusan ng konstitusyong ito ang pagkakaroon ng karapatan at kalayaan ng mga Pilipino sa relihiyon, edukasyon, at pamamahayag; paglalahad ng mga katungkulan ng mga pinuno ng pamahalaan; at pagtatalaga sa Tagalog bilang opisyal na wika ng Republika. Itinatakda na tatagal lamang ng dalawang taon ang konstitusyong ito – mula sa araw ng pagpapatupad – sakaling hindi pa nagtatapos ang paghihimagsik.

Konstitusyon ng Malolos-Nobyembre 29, 1898-

Kongreso ng Malolos Presidente: Pedro Paterno Bise-Presidente: Benito Legarda Unang Kalihim: Gregorio Araneta Ikalawang Kalihim: Pablo Ocampo Septyembre 29, 1898 Nilagdaan ang unang batas Pinatibay ang kasarinlan ng Pilipinas Ipinahayag ni Aguinaldo, “ Ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino, ang Amerika ay para sa mga Amerikano.”

Mga Nagbalangkas ng Saligang Batas Apolinario Mabini Pedro Paterno Felipe Calderon: Napiling balangkas

Katangian ng konstitusyon ng Malolos Ang kapangyarihang ehekutibo ay ipinagkaloob sa isang pangulo nahalal ng batasan Sistemang isang-kamara (unicameral) Kapangyarihang hawak ng buong sambayanan Nakatataas ang Pambansang Lehislatura kaysa sa pangulo ng Pilipinas Mga kapangyarihan at karapatan ng bawat tao Ang pananagutan ng mga matataas na pinuno na magdusa sa ilalim ng batas kapag nakagawa ng krimeng maglalagay sa estado sa peligro Ang konseho ng estado na binubuo ng pangulo at ng kanyang kalihim Awtonomiyang lokal at pangkagawaran Ang paghirang sa mga tanging kinatawan na kasama ng regular na kagawad ang siyang bubuo ng kapulungang konstitusyonal

do?searchString=Constitutions--Philippines http://www.Batas Militar.1935 at Mayo 8. at komposisyon ng 3 sangay ng pamahalaan. ay magsisilbing simbolikong puno ng Estado sa loob ng anim na taon.niu. Sa ilalim ni President Cory Aquino.asp .gov. • SOURCES: http://www.• • • Konstitusyon ng 1935-Mula Pebrero 8. PANIMULA (Preambulo) Kami.Marso 25. at magbaha-bahagi ng saklaw ng mga hukuman. upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin.Nasa Pangalawang Republika ng Pilipinas (Hapon) Setyembre 4. mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan. ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino. Pinananatili ng bagong Saligang-Batas ang isang malayang Komisyon sa Halalan.Enero 10-15 at 17.net/Search.seasite. kalayaan. Ang kapangyarihang panghukuman ay nakasalalay sa Kataas-taasang Hukuman.1243 Konstitusyon ng 1973. the President shall appoint the members of a Constitution al Commission tasked to draft a new charter “truly reflective of the ideals and aspirations of the Filipino People. Inaatasan din ang Pambansang Asamblea na magtatag ng Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad. na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos.htm http://www. Ang kapangyarihang pambatasan ay nakasalalay sa isang Pambansang Asamblea.Mula sa presidential.1986. magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa. tungo sa isang parliamentary system. katarungan. • Freedom Constitution. Ang Pambansang Asamblea ang may kapangyarihang tumiyak. na itinatag sa ilalim ng Saligang-Batas ng 1935. Ang prime minister ang may kapangyarihang humirang sa mga kagawad ng Kataas-taasang Hukuman at mga hukom ng nakabababang hukuman. Ang pangulo. pag-ibig. the President continues to exercise legislative powers until a legislature is convened under a new Constitution . tungkulin.ph/aboutphil/constitution. at titiyak para saming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan. Furthermore.” Konstitusyon ng 1987- Ginagamit sa Kasalukuyan. Under the Freedom Constitution . na binubuo ng punong mahistrado at 14 na kasamang mahistrado. ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito. at nililikha nito ang dalawa pang malayang komisyon: ang Komisyon ng Serbisyo Sibil at ang Komisyon sa Audit. Konstitusyon ng 1943. magtakda. Ang prime minister ay ihahalal mula sa mga kagawad ng Pambansang Asamblea at magsisilbing pinuno ng pamahalaan at commander-in-chief ng lahat ng sandatahang lakas ng Pilipinas. at sa mga nakabababang hukuman na maaaring itadhana ng batas. pagkakapantay-pantay at kapayapaan.1935-1972.edu/Tagalog/ang_1987_konstitusyon_ng_republi. na ihahalal mula sa mga kagawad ng Pambansang Asamblea. Sinasabi nito ang kapangyarihan.filipiniana.