Ikalawang Yugto ng Imperyalismomg Kanluranin

Industriyalisasyon
• Pagsigla ng Panahon ng Indust riyalisasyon • Pangangailangan ng mga Hilaw na Sangkap • Produktong Mineral (langis at uling) • Produktong Agrikultural (kape, asukal, bulak, tsaa, kape, at tabako) • Produktong Gubat (teak at rubber) • Tunggalian ng mga tagaKanluranin sa paghahanap ng mga bagong pagkukunan ng hilaw na sangkap. •

• Naakit sila sa paglaki ng kanilang pera sa pamamagitang ng paglalagay ng kapital sa mga taniman at minahan na sagana sa Asya. • Sa ilalim ng prinsipyong ito.Pamumuhunan • Kumapara sa unang yugto ng imperyalismo na merkantilismo ang namayaning kasisipang pang-ekonomiya. Kapitalismo ang naging prinsipyong pangekonomiya sa panahong ito. itinuturing ng mga Kanluranin ang mga bansang Asyano bilang mapagkukunan ng pakinabang at tubo. .

.White Man’s Burden • Paniniwala ng maraming Kanluranin na ang kanilang kabihasnan ay nakahihigit kaysa kabihasnan ng mga bansang Asyano. • Pagbibigay katwiran upang sakupin ng mga tagaKanluranin ang mga Asyano. • Tungkulin na turuan ang mga Asyano.

• Pagpili ng England sa mamumuno bilang Gobernador Heneral ng East India Company.TAGUMPAY NG IMPERYALISMO SA INDIA • Pagsubaybay ng England sa pamamahala ng East India Company • Pagkakatatag ng English East India Company pagkatapos ng Digmaang Plassey saIndia sa pagitan England at France. .

 . • Pagggamit ng mantika ng hayop bilang langis sa mga bagong cartridge ng riple na kanilang gamit • Pagtutol dito ng mga Sepoy na ang relihiyon ay Hindu at Muslim • Pagtatangi ng lahi o Racism • Pagkakabuwag ng East India Company noong 1858 • Pagbibigay ng buong kapangyarihan sa Hari ng England sa buong India. • Dahilan ng pag-aaklas ng mga Sepoy noong 1857.Ang Rebelyong Sepoy 1857 o Rebelyong Sepoy • Sepoy – ang mga sundalong indian sa pamamahala ng kolonya ng England.

Arakan. • • • Nasundan pa ito ng Ikalawang digmaan (1852) at Ikatlong digmaan (1885).Digmaang Anglo-Burmese • Unang Digmaang Anglo-Burmese (1824-1826) • Paglusob ng Burma sa mga estadong hawak ng England sa India. • Pagkakaroon ng “British Resident” sa palasyo ng Hari ng Burma. Natalo bunga ng naging malaking pinsala sa pwersa ng Burma sa Arakan at Tenasserim. Assam. Paglagda sa “Kasunduang Yandabo” • Pagsasailalim ng Burma sa English East India Company ng Arakan at Tenasserim. • • Muling natalo ang Burma Ginawang lalawigan ang Burma . at Manipur.

• Pagpili sa Singapore na noon ay isang maliit na nayon lamang bilang isang estratehikong lokasyon. .TAGUMPAY NG IMPERYALISMO SA SINGAPORE • Sa dahilang sakop ng mga Dutch ang Indonesia hindi pinahintulutan ang England na makipagkalakalan dito. • Malalim ang tubig sa paligid nito at madaling maipangtanggol ang daungan. • Pagmumungkahi ni Thomas Stanford Raffles ang pagtatatag ng isang daungan sa Timog Malaya na hahamon sa Dutch sa kalakalan.

Malacca at Singapore. Naging sentro ito ng distribusyon ng mga proukto ng England at India. • Sa sistemang ito ay may pananagutan ang Sultan at ang Residenteng Ingles sa bawat isa Sa loob ng estado .TAGUMPAY NG IMPERYALISMO SA MALAYA (Ngayon ay MALAYSIA) • Ang mga sakop na lupain ng England sa Malaya ay nagsimula sa tatlong daungan na matatagpuan sa Strait of Malacca. • Tinawag itong Straits Settlements. • Penang. • • Bilang pagpapalawig ng kapangyarihang pulitikal ng England ay nagsimula itong gumamit ng tinatawag na Resident System.

Naghudyat ito ng pakikipagdigmaan ng England laban sa Tsina. Sumiklab ang unang digmaan sa pagsira ng isang barko sa Canton ng mga Opisyal na Adwana na naglalaman ng kalakal na Opyo.Digmaang Opyo • Unang Digmaang Opyo • Sa kagustuhan ng England ay na makapagluwas ng maraming kalakal nagpasok na lamang sila ng Opyo sa Tsina at naging mabenta naman ito sa mga Instik. • • • . oo nga’t isa itong mahalagang sangkap sa medisina pero unti-unting nalulon ang mga intsik dito at mas marami ang inaangkat ng Tsina nito kaysa sa iniluluwas nitong mga produkto. Mariin na tinitulan ito ng pamahalaan ng Tsina.

• Kasunduang Nanking • Ikalawang Digmaang Opyo • • • Muling sumiklab ang digmaan noong 1856 Pagpigil ng mga opisyal ng Adwana sa isang barkong nangangalakal ng Opyo. . 1842. ayon sa kasunduang ito ay magbubukas ang China ng limang daungan para sa kalakalan ng kanluranin at isasalin ang pamamahala ng Hong Kong sa England. • Agosto 29.Digmaang Opyo • Unang Digmaang Opyo • Natapos ang digmaan na tumagal ng tatlong taon at natalo ang China. Nakisali ang France sa digmaan.

• At ang tinatawag na Extraterritoriality. na tumtutkoy sa pagpapairal ng batas ng dayuhang bansa • . ay magbubukas muli ng China ng 11 karagdagang daungan para sa kalakalan ng mga Kanluranin • Gawing legal ang opyo • Pagtanggap ng katiwalng diplomatiko • Pagtatanggol sa mga Kristiyanong misyonero.Digmaang Opyo • Pagtatapos ng Digmaang Opyo • Muling natalo ang mga Tsino sa ikalawang digmaang opyo Nilagdaan ang Kasunduang Tianjin • Ayon sa kasunduang ito.

Paghahati ng China sa mg Sphere of Influence  Unti-unting pagkawala ng kapangyarihan ng China sa mga lugar sa kanyang paligid na itinuring niya na mahabang panahon na protektorado    French sa Indochina Japan sa Formosa Britain sa Lambak ng Yangtse River Germany sa Sahantung French sa Timog   .

 Sa ilalaim nito ang isang bansang Kanluranin ay may karapatan sa mga lupain na kung tawagin ay concession.  Pagtutuol ng .Paghahati ng China sa mg Sphere of Influence  Spheres of Influence  Ito ay mga rehiyon kung saan ang kapakanan ng mga Kanluranin na pangEkonomiya ang nangingibaba w.

Cambodia. at Laos  Estados Unidos sa Japan  Kasuduang Kanagawa  Pagbukas ng dalaw ang dau nga n par .Tagumpay ng Imperyalismo sa Iba pang mga Bansa Sa Asya    Espanyol sa Pilipinas Dutch sa East Indies  Culture System French sa Indochina  Protetoradong Conchin China. Vietnam.

Mga Epekto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Asya .

Unang Yugto ng Kolonyalismo • Timog at timog Silangang Asya ang Unang nakaranas ng kolonyalismo sa ilalim ng Portugses at Espanyol • Mga Epekto ng Pananakop ng mga Portugese Naging isang moog at kabisera ng Estado da India o Imperyong Portugese sa Asya Pagpapayapa ni Albuquerque sa Malacca noong 1511 Timog Asya ang unang lugar na narating mga Portugese noong 1510 Goa sa ilalim ng Portugal sa pangunguna ni Albert de Albuquerque Pagpapakat ng Katolisismo sa timog Silangang Asya Patakaran ng pag-aasawa ng kalalakihang Portugese at kababaiahng India .

Ang Goa sa Pananakop ng mga Portugese .

mga taong hindi sibilisado at hindi nakatira sa lungsod • Dakilang layunin ng mga Español na magdala ng “sibilisasyon” • Pagpapakilala ng Kanluraning Kristyanismo • Nagpatupad ng sistema ng reduccion o pagtitipon ng mga tao sa iisang lugar na pinili .Epekto ng Pananakop ng mga Español sa Pilipinas • Pagkadeterminado ng mga Español na makibahagi sa malaganap na kalakalan ng pampalasa • Pagkatuklas ni Magellan sa Pilipinas at pananakop ni Miguel Lopez de Leagaspi kung saan ang Maynila ang siyang naging sentro ng kalakalan noong 1571 • Dalawang uri ng pamayanan sa pilipinas • Nakahilera sa anyong tubig at nakapulutong sa mga interyor ng kagubatan at lupain • Sin policia.

isang bukas na espasyo • Simbahan at Kumbento • Principalia o kabayahan ng lokal na elite • Akulturasyon – ay tumutukoy sa proseso kung saan ang isang lipunan ay nakatatanggap ng elmento. katangian.Epekto ng Pananakop ng mga Español sa Pilipinas • Pagkatatag ng mga Pueblo o “bayan” sa wikang español • Cuadricula o kaayusang grid ang pagkakaayos ng mga bayan sa loob na plaza complex • Plaza Mayor. alcalde . o impluwensya ng kultura ng isa pang lipunan • Kalakalang Galyon bilang sistema ng kalakalan ng bansa na pinairal ng mga Español • Pagkakaroon ng isang uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng Gobernador Heneral.

Epekto ng Pananakop ng mga Español sa Pilipinas .