TIMAWA (Kabanata 1)ni Agustin Fabian Sabado noon at mag-iika-pito ng gabi.

Si Andres Talon, na isang mahirapna estudyante, ay kasakuyang naghuhugas ng mga pinggang kinanan sa Ladies dormitory, sa isang unibersidad sa Amerika. Ito lamang ang paraan upangmakapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo ng medisina. N a k a t a t l i s a kanyang baywang ang isang tapi at nakalilis ang mga manggas ng kanyangkamisadentro. Nangingintab sa pawis ang kaniyang kayumangging mukha. Angbula ng sabong nakababalot sa kanyang mga matipunong bisig ay umabot sasiko.

Mabilis ang kaniyang paggawa at wala siyang aksayang kilos. Mahihinuhana lubhang sanay si Andres sa gawaing ito. “Mukhang tapos ka na, Andy? Ngayon lamang ako nakakita ng ganyankabilis magtrabaho,” basag ni Alice na siyang tagapangasiwa sa mga gawain sakusina ng dormitory. “Lalo na kung napupuri lalo akong bumibilis,” nakatawang sagot n i Andres. “Wala na naman yata si Bill?” tanong ni Alice na lumapit sa Pilipino atnagsimulang tumulong dito. Si Bill ay katulong ni Andres sa paglilinis ng mga kasangkapan sa kusina.Maluwat nang magkaibigan sina Bill at Andres. “Maaantala raw siya. Dala sa sine ang bata niya, e. Hindi na b a l e , matatapos ko na naman ito.” Dumating na humahangos si Bill. Lagi nang humahangos ito. Inihagis angsombrero sa sabitan at naghubad ng amerikana. “Giliw,” birong bati niya kay Alice, “isabit ma na lamang a n g a k i n g amerikana. Inaabala mo si Andy.” Nakatawang isinabit ni Alice ang damit ni Bill. Kumuha ng isang tapi atibinigay sa binatang Amerikano. “Isuot mo iyan. Iyan lang yata ang pantalon mong mahusay.” Nagsimulang maglampaso ng baldosa si Bill at binalikan naman ni Aliceang pagtulong kay Andres. “Saan ka ba naging dalubhasa sa mga gawain sa kusina?” tanong ni Alicekay Andres. “Sabihin mo nga, Andy”, udyok ni Bill. “Ang simula ay sa amin. Ako ang tagahugas ng pinggan. Hindi mahirapiyon. Iilan lamang naman ang aming pinggan”, nakatawang simula ni Andres. “Atmadalas na itinataob ko na lamang ang mga pinggan nang di hugas.” “Nagkakahawig pala ng kalokohan, maging ang mga batang Amerikano oPilipino,” ani ni Alice. At isinalaysay ni Andres na, wika nga, ay palagay ang loob niya sa kusina.Labing-anim na taon siya nang mamatay ang kaniyang ama at lubusang maulila.Katatapos lamang niya ng intermedya. May kamag-anak naman siyang isangkusinero sa isang bapor na nagyayao’t dito sa Amerika at sa Pilipinas. Sumamasiya.

Dalanghita saflorida. baboy. Nagpapatay ngmanok.a r i n g l u p a a t t u m u t u l o n g s a k a r a n i w a n g m a l a k i n g handaan doon. kambing. “Magsasaka ang aking ama. N a g i n g m a n g g a g a w a s a i b a ’ t i b a n g b a y a n n g California. Hindi kaagad tumugon si Andres.” “Sige nga. itanongmo kay Andres kung anuano ang naging karanasan niya dito sa Amerika. patuloy niAndres. untag ni Alice.kubyertos. “Noong papauwi na lamang kami at sabihin sa akin ni Amang ang kaniyangpagdaramdam. . repolyo. Alice”. nagsisibak ng panggatong. “Halimbawa”. Tila tinitimbang niya sa marami niyangkaranasan ang pinakatampok. tugon ni Alice. Kaya hindi kayo dapat magtaka na ako’yeksperto sa mga gawaing iya”. “ako ay maypagkahampaslupa. at mga lutuan sa bapor. simulan mo na”.” patuloy ni A n d r e s . ang lahat ng magsasaka ay pumaparoon sam a l a k i n g b a h a y n g m a y .“At anim na buwang singkad akong tagapagmasahe ng mga pinggan. “bakit mo naisipan ang mag-aral? Bakit moiniwan ang paglalagalag?” “Hindi nangyari sa Amerika ang karanasang bumago sa takbo ng akingbuhay.Nagilingkod sa salmunan sa Alaska. ang lahat ng tumulong ay doonkakain. “Usisera ka rin lamang. Namitas ng mansanas sa Oregon at Washington. Lalo na raw siyang umitim sa taniman ng kamatis.” “Paano?” sabad ni Bill. Ang totoo ay nag-aalangan si Andres na sariwainpa ang malungkot na bahagi ng kaniyang buhay. N a g p a t a g n g b a t o s a d a a n g .” sang-ayon kapagdaka ni Alice. Nang nagkakainanna ang mga nanunulungan ay dumating ang donyang asawa ng aming kasama. ani ni Andres na nagpapahid na ng kamay. Bumatak siya ngisang silya at nakiumpok sa dalawa. Naging utusan. “At isang pista nga ay isinama ako ng aking ama upang tumulong sa may-ari ng lupang aming sinasaka. N a g i n g s e r b i d o r s a mga restawran. Sa San Francisco bumaba si Andres at ang paghuhugas ng pinggan angu n a n g n a g i n g h a n a p b u h a y . “Kung pista ng bayan. sabi ni Bill na humilig mabuti sa k a n i y a n g upuan. Hindi pa raw natatapos kumain ang mgapanauhin sa itaas ay inuuna na raw namin ang aming mga bituka. hadlang ni Bill. May isang kaugalian sa amin”. “Ngayon. “Saan ninyo ako gustong magsimula?” “Nang dumating ka dito sa Amerika”.” sa wakas ay sinabi ni Andres. “Ilalabas ko muna itong basura.t r e n s a Nevada. letsugas. Sabihin pa.” “Teka.” Nang bumalik si Bill ay nakaupo na si Alice at Andres. “Hindi ko kaagad naunawaan ang aking narinig. Lubha rawkaming mga timawa. “ang mabuti.Hindi baleng tayo’y mapuyat. Nagsisipagsaing. tapos ni Andres. May labintatlong gulang ako. “Alin sa mga karanasan mo ang bumago sa takbo ng iyong b u h a y ? ” tanong ng dalagang Amerikana. “ Linggo rin lamang bukas. Ibig kongmarinig uli iyan.” “Alam ninyo”. teka”. ang biro naman ni Bill. ati b a p a n g m g a g u l a y . “Doon sa amin sa Pilipinas nangyari ito. at baka.at pinagmumura ang mga nagsisikain. noon ko lamang lubos na naunawaan ang kahulugan ng salitangtimawa.

Gayung kay lapit ay kay layo. ani ni Alice. Lumapit kay Andres at pinisil ang balikat ng kaibigang Pilipino. Masipag ka. Huwag daw akong mag-aksaya ng panahon.” “Ano ang masama riyan?” tanong ng dalaga. Sa wakas aynagsalita si Alice.” Naupong muli si Bill. Gagawain niyang lahat ang kaniyang makakaya upang akomatuto. Aalimurainng mayaman.Sinabi sa akin ni Ama na pagbutihin ko ang aking pag-aaral upang huwagkong sapitin ang kaapihang ganoon. “Hindi pa ako natatapos.” tugon ni Alice. Tila ayaw mong ikaw ay maabala. “At nang ako ay nakatapos sa intermedya ay gayon na lamang ang galakniya. Wari ay malayo siya. Tila may lihim kang lakad at ang lahat ng nasa paligid mo y makaaabala saiyo. “Bakit? Ako ba ay naging isang hiwaga sa inyo? Tanong ni Andres at walana sa kaniyang tinig ang pagdaramdam at kalungkutan.” . “Lalong nauunawaan kita ngayon.” Maluwat ring walang umimik matapos ang pagsasalaysay ni Andres. Nguni’t tila ayaw m o n g makihalubilo sa iba. ay ganoon din ang aking kapalaran. . sa harapng bangkay ng aking ama. Hahanapin kong pilit ang tagumpay na siyang adhika niyangmaging akin. isang hiwaga ka sa akin. Pulmonya. Bill”.” paliwanag ni Alice. na ako ay pilit na mag-aaral. “Hindi malaking tao o dungo ang ibig kong sabihin. At . Tumindigsi Bill.a r a w a y n a k a k a b u n g g u a n g . Ang adhika niya ay maging isang manggagamot ako.” Huminto muna si Andres sa kaniyang pagsasalaysay. Kung ako raw ay lalaking magsasaka athindi akin ang sasakahing lupa. At pagkatapos ng ilangsandali ay napatuloy na naman sa pagsasalita. “Nauunawaan na kita.“May anyo si Andy na nag-uudyok sa nagmamalas na mataho kung ano siya.” Dinampi ni Alice ang kaniyang mata ng hawak niyang panyolito. Nakatingin siya samalayo na waring nakikiyang muli ang kaniyang ama.b a l i k a t a y d i m o m a t a w a g n a kapalagayang-loob?” “Lumalabas pa yatang malaking tao ako?” tanong ng Pilipino. sabi ni Andres.pinipigil ang nagmamalas na iyan naman ng isang hindi maunawaang kilos niA n d y . Ngunit ang humalili sa kagalakang iyan ay malagim na kalungkutan. “Oo. Si A m a ’ y i n a b u t a n n g u l a n i s a n g t a n g h a l i n g s i y a a y n a g b u b u n g k a l n g l u p a . Ang isang timawa. T i l a h i n d i m a h a l a g a k a y A n d y a n g m a g k a r o o n n g m a r a m i n g kapalagayang-loob. . “Maupo ka.” sundot ni Bill.” “Napapansin ko nga. Magalang. . at muling nagsimila si Andres. “Ibigniyang makaipon. Ulila na akonglubos ay wala pa ni isang sentimo.” pakli ni Bill. Ang timawa raway kahalintulad ng isang aso.” dugtong pa ni Andres. “ na maluwat mo nangsinusubaybayan si Andy. “Naubos na lahat. ay higit na pangit kaysa gutom. “Alam kong ikaw ay isangm a b u t i n g tao. Nagkasakit siya.” “Kay buti ng iyong ama”. Ibinubukod mo ang iyongsarili. . at .” aniya.“O kaya’y dungo naman.” tudyo na naman ni Bill. namatay. Sagpang nang sagpang. “Halos ang gabi ay ginagawa niyang araw. at ako ay magigingmanggagamot. “Maluwat na nating kasamasi Andy. Matalino. Subalit isinumpa ko sa aking sarili.Nadama ni Bill at ni Alice ang malaking kalungkutan ni Andres. Mayroon ba namangg a y u n g a r a w . “ang kaunting naiipon ni Ama.” aniya.

” “Tigilan mo na si Andy. Lagi kong naitatanong sa aking sarili kung bakit ibinubukod moang iyong sarili sa karamihan.” “Naku. “ang magaling n a kaibigan kong Pilipino ay takbuhin. A n o a n g m a l a y m o k u n g s i A n d y m a y r o o n n a n g i t i n a t a g o . . Andy. “ay saka pa tatalilis.Ngunit mag-aliw-aliw ka naman. . Nagsuot si Andres ng kaniyang amerikana atsumunod sa kaibigan. Ngayon pa lamang sumasarap ang usapan.”tudyo niya. “Hatinggabi na.” dampot ni Andres. “Hindi pangkaraniwang gabi ito sa akin.” “At kung tanggihan ng nakikiinom?” tanong ni Andres. aniya.” Naunang lumabas si Bill.” “Ang karanasan ang nagturo sa akin niyan.”paalam ni Andres. Alice. E. Tumindig na bigla si Andres.“Pinalalaki mo ang loob ko. . Ang madalas na mauntog aynatututong yumuko. “Angtotoo. Tayo na. lumalalim ang salitaan at hindi bumababaw. “diyata’t ako angpinagaaksayahan mo ng kuru-kuro?” “Hindi biro. Walang mangyayari sa akin kung angmanok ko ay takbuhin. .” hadlang ni Bill. Maaari ba namang angisang malusog na gaya mo ay hindi maaakit ng mga dalaga? Hayan si Alice .” pakutyang pakli ni Bill. .” “Bakit ba si Alice ang binubuwisit mo?” hadlang ni Andres. ay ito: walang alinlangang mararating mo ang iyong patutunguhan. “Mapupuyat na lubha si Alice. ” a t tumawa si Alice. “Hayan ang sinasabi ko. “Walang maitatago saakin iyan. Iyan ang tinatawag na nauuhaw at ayaw makiinom. “At huwag mo naman akongi p a g u k u l a n . Mag-iibayo ang sigla mo kung sanda-sandaliman lamang ay ilalayo mo ang iyong ilong sa iyong libro. Alice. At maraming salamat sa iyong kagandahang-loob.‘yang gandang ‘yan . “May itinatagi si Andy?” pamanghang sabi ni Bill. paano malalaman k u n g tatanggihan ka o kung hindi?” nakatawang tanong ni Alice.” pakli ng dalaga. Naramdaman na lamang ni Andres ang halik ni Alice sa kanyang pisngi. . “Natatakot kang tanggihan kung ganoon.“Aalis na kami. Inihatid siya ni Alice hanggang sa pintuang may kadilimannoon dahil sa bahagya nang abutin ng liwanag ng ilaw . . “Kahit na sabiruan ay may hangganan. Bill”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful