P. 1
Ti Maw A

Ti Maw A

|Views: 24|Likes:

More info:

Published by: Niño Bryan Talibong Acero on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2012

pdf

text

original

TIMAWA (Kabanata 1)ni Agustin Fabian Sabado noon at mag-iika-pito ng gabi.

Si Andres Talon, na isang mahirapna estudyante, ay kasakuyang naghuhugas ng mga pinggang kinanan sa Ladies dormitory, sa isang unibersidad sa Amerika. Ito lamang ang paraan upangmakapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo ng medisina. N a k a t a t l i s a kanyang baywang ang isang tapi at nakalilis ang mga manggas ng kanyangkamisadentro. Nangingintab sa pawis ang kaniyang kayumangging mukha. Angbula ng sabong nakababalot sa kanyang mga matipunong bisig ay umabot sasiko.

Mabilis ang kaniyang paggawa at wala siyang aksayang kilos. Mahihinuhana lubhang sanay si Andres sa gawaing ito. “Mukhang tapos ka na, Andy? Ngayon lamang ako nakakita ng ganyankabilis magtrabaho,” basag ni Alice na siyang tagapangasiwa sa mga gawain sakusina ng dormitory. “Lalo na kung napupuri lalo akong bumibilis,” nakatawang sagot n i Andres. “Wala na naman yata si Bill?” tanong ni Alice na lumapit sa Pilipino atnagsimulang tumulong dito. Si Bill ay katulong ni Andres sa paglilinis ng mga kasangkapan sa kusina.Maluwat nang magkaibigan sina Bill at Andres. “Maaantala raw siya. Dala sa sine ang bata niya, e. Hindi na b a l e , matatapos ko na naman ito.” Dumating na humahangos si Bill. Lagi nang humahangos ito. Inihagis angsombrero sa sabitan at naghubad ng amerikana. “Giliw,” birong bati niya kay Alice, “isabit ma na lamang a n g a k i n g amerikana. Inaabala mo si Andy.” Nakatawang isinabit ni Alice ang damit ni Bill. Kumuha ng isang tapi atibinigay sa binatang Amerikano. “Isuot mo iyan. Iyan lang yata ang pantalon mong mahusay.” Nagsimulang maglampaso ng baldosa si Bill at binalikan naman ni Aliceang pagtulong kay Andres. “Saan ka ba naging dalubhasa sa mga gawain sa kusina?” tanong ni Alicekay Andres. “Sabihin mo nga, Andy”, udyok ni Bill. “Ang simula ay sa amin. Ako ang tagahugas ng pinggan. Hindi mahirapiyon. Iilan lamang naman ang aming pinggan”, nakatawang simula ni Andres. “Atmadalas na itinataob ko na lamang ang mga pinggan nang di hugas.” “Nagkakahawig pala ng kalokohan, maging ang mga batang Amerikano oPilipino,” ani ni Alice. At isinalaysay ni Andres na, wika nga, ay palagay ang loob niya sa kusina.Labing-anim na taon siya nang mamatay ang kaniyang ama at lubusang maulila.Katatapos lamang niya ng intermedya. May kamag-anak naman siyang isangkusinero sa isang bapor na nagyayao’t dito sa Amerika at sa Pilipinas. Sumamasiya.

Hindi kaagad tumugon si Andres. at mga lutuan sa bapor. letsugas. . Naging utusan. Namitas ng mansanas sa Oregon at Washington. Ibig kongmarinig uli iyan.” “Paano?” sabad ni Bill.” “Alam ninyo”. “Ngayon. Nang nagkakainanna ang mga nanunulungan ay dumating ang donyang asawa ng aming kasama. “Doon sa amin sa Pilipinas nangyari ito.t r e n s a Nevada.” “Teka. ani ni Andres na nagpapahid na ng kamay. “ang mabuti. “Kung pista ng bayan. “Alin sa mga karanasan mo ang bumago sa takbo ng iyong b u h a y ? ” tanong ng dalagang Amerikana.” sang-ayon kapagdaka ni Alice. Tila tinitimbang niya sa marami niyangkaranasan ang pinakatampok. tapos ni Andres.a r i n g l u p a a t t u m u t u l o n g s a k a r a n i w a n g m a l a k i n g handaan doon. teka”. ati b a p a n g m g a g u l a y .” “Sige nga. “Saan ninyo ako gustong magsimula?” “Nang dumating ka dito sa Amerika”.” patuloy ni A n d r e s . Dalanghita saflorida. Bumatak siya ngisang silya at nakiumpok sa dalawa. Kaya hindi kayo dapat magtaka na ako’yeksperto sa mga gawaing iya”. untag ni Alice.“At anim na buwang singkad akong tagapagmasahe ng mga pinggan. nagsisibak ng panggatong. Sabihin pa. ang lahat ng magsasaka ay pumaparoon sam a l a k i n g b a h a y n g m a y . Nagpapatay ngmanok. “Ilalabas ko muna itong basura. hadlang ni Bill. “Usisera ka rin lamang. “ako ay maypagkahampaslupa. repolyo.Nagilingkod sa salmunan sa Alaska. “Hindi ko kaagad naunawaan ang aking narinig. tugon ni Alice. May labintatlong gulang ako.” sa wakas ay sinabi ni Andres.” Nang bumalik si Bill ay nakaupo na si Alice at Andres. “ Linggo rin lamang bukas. at baka. “Halimbawa”. May isang kaugalian sa amin”. Lalo na raw siyang umitim sa taniman ng kamatis.kubyertos. N a g i n g s e r b i d o r s a mga restawran. “bakit mo naisipan ang mag-aral? Bakit moiniwan ang paglalagalag?” “Hindi nangyari sa Amerika ang karanasang bumago sa takbo ng akingbuhay. “At isang pista nga ay isinama ako ng aking ama upang tumulong sa may-ari ng lupang aming sinasaka. “Noong papauwi na lamang kami at sabihin sa akin ni Amang ang kaniyangpagdaramdam.at pinagmumura ang mga nagsisikain. itanongmo kay Andres kung anuano ang naging karanasan niya dito sa Amerika. Ang totoo ay nag-aalangan si Andres na sariwainpa ang malungkot na bahagi ng kaniyang buhay. N a g p a t a g n g b a t o s a d a a n g . Lubha rawkaming mga timawa. “Magsasaka ang aking ama. Hindi pa raw natatapos kumain ang mgapanauhin sa itaas ay inuuna na raw namin ang aming mga bituka. Alice”. sabi ni Bill na humilig mabuti sa k a n i y a n g upuan. kambing. noon ko lamang lubos na naunawaan ang kahulugan ng salitangtimawa. ang lahat ng tumulong ay doonkakain. Nagsisipagsaing. Sa San Francisco bumaba si Andres at ang paghuhugas ng pinggan angu n a n g n a g i n g h a n a p b u h a y . baboy. ang biro naman ni Bill.Hindi baleng tayo’y mapuyat. simulan mo na”. N a g i n g m a n g g a g a w a s a i b a ’ t i b a n g b a y a n n g California. patuloy niAndres.

” Huminto muna si Andres sa kaniyang pagsasalaysay. .” sundot ni Bill. Gayung kay lapit ay kay layo. Ibinubukod mo ang iyongsarili. Ang timawa raway kahalintulad ng isang aso. Nguni’t tila ayaw m o n g makihalubilo sa iba. Nagkasakit siya.” dugtong pa ni Andres. “Halos ang gabi ay ginagawa niyang araw. “At nang ako ay nakatapos sa intermedya ay gayon na lamang ang galakniya. “Maluwat na nating kasamasi Andy. Sagpang nang sagpang. ay higit na pangit kaysa gutom. Magalang.” tugon ni Alice. Tila may lihim kang lakad at ang lahat ng nasa paligid mo y makaaabala saiyo. na ako ay pilit na mag-aaral.” “Napapansin ko nga.Sinabi sa akin ni Ama na pagbutihin ko ang aking pag-aaral upang huwagkong sapitin ang kaapihang ganoon. “Hindi pa ako natatapos.” tudyo na naman ni Bill.” aniya. “Maupo ka.” Maluwat ring walang umimik matapos ang pagsasalaysay ni Andres. “Naubos na lahat. At .“O kaya’y dungo naman. Tila ayaw mong ikaw ay maabala. Ulila na akonglubos ay wala pa ni isang sentimo. Sa wakas aynagsalita si Alice.Nadama ni Bill at ni Alice ang malaking kalungkutan ni Andres.” “Ano ang masama riyan?” tanong ng dalaga.” aniya.” paliwanag ni Alice.” “Kay buti ng iyong ama”. sa harapng bangkay ng aking ama. “Nauunawaan na kita. at muling nagsimila si Andres. Pulmonya. “Hindi malaking tao o dungo ang ibig kong sabihin. Huwag daw akong mag-aksaya ng panahon. Nakatingin siya samalayo na waring nakikiyang muli ang kaniyang ama.b a l i k a t a y d i m o m a t a w a g n a kapalagayang-loob?” “Lumalabas pa yatang malaking tao ako?” tanong ng Pilipino. “Oo. . Matalino. Ang adhika niya ay maging isang manggagamot ako.a r a w a y n a k a k a b u n g g u a n g . “Alam kong ikaw ay isangm a b u t i n g tao. at . “ang kaunting naiipon ni Ama. Mayroon ba namangg a y u n g a r a w . ani ni Alice. Ngunit ang humalili sa kagalakang iyan ay malagim na kalungkutan. Aalimurainng mayaman. Bill”.” Dinampi ni Alice ang kaniyang mata ng hawak niyang panyolito.” Naupong muli si Bill.” pakli ni Bill. sabi ni Andres. At pagkatapos ng ilangsandali ay napatuloy na naman sa pagsasalita. namatay.pinipigil ang nagmamalas na iyan naman ng isang hindi maunawaang kilos niA n d y . “Lalong nauunawaan kita ngayon. Masipag ka. ay ganoon din ang aking kapalaran. Si A m a ’ y i n a b u t a n n g u l a n i s a n g t a n g h a l i n g s i y a a y n a g b u b u n g k a l n g l u p a . “ na maluwat mo nangsinusubaybayan si Andy. Gagawain niyang lahat ang kaniyang makakaya upang akomatuto. Kung ako raw ay lalaking magsasaka athindi akin ang sasakahing lupa. T i l a h i n d i m a h a l a g a k a y A n d y a n g m a g k a r o o n n g m a r a m i n g kapalagayang-loob. at ako ay magigingmanggagamot.“May anyo si Andy na nag-uudyok sa nagmamalas na mataho kung ano siya. isang hiwaga ka sa akin. Wari ay malayo siya. Tumindigsi Bill. Ang isang timawa. Subalit isinumpa ko sa aking sarili. “Ibigniyang makaipon. “Bakit? Ako ba ay naging isang hiwaga sa inyo? Tanong ni Andres at walana sa kaniyang tinig ang pagdaramdam at kalungkutan.” . . Lumapit kay Andres at pinisil ang balikat ng kaibigang Pilipino. Hahanapin kong pilit ang tagumpay na siyang adhika niyangmaging akin. .

” pakutyang pakli ni Bill. “Mapupuyat na lubha si Alice. Ang madalas na mauntog aynatututong yumuko.” “At kung tanggihan ng nakikiinom?” tanong ni Andres. Bill”. Tayo na.”tudyo niya. A n o a n g m a l a y m o k u n g s i A n d y m a y r o o n n a n g i t i n a t a g o . Tumindig na bigla si Andres. “Kahit na sabiruan ay may hangganan. aniya.” “Bakit ba si Alice ang binubuwisit mo?” hadlang ni Andres. Mag-iibayo ang sigla mo kung sanda-sandaliman lamang ay ilalayo mo ang iyong ilong sa iyong libro. Inihatid siya ni Alice hanggang sa pintuang may kadilimannoon dahil sa bahagya nang abutin ng liwanag ng ilaw . Ngayon pa lamang sumasarap ang usapan. At maraming salamat sa iyong kagandahang-loob. Alice.” dampot ni Andres. “ang magaling n a kaibigan kong Pilipino ay takbuhin. ay ito: walang alinlangang mararating mo ang iyong patutunguhan. “May itinatagi si Andy?” pamanghang sabi ni Bill.” “Ang karanasan ang nagturo sa akin niyan.‘yang gandang ‘yan .” pakli ng dalaga. “Walang maitatago saakin iyan. “diyata’t ako angpinagaaksayahan mo ng kuru-kuro?” “Hindi biro.” “Naku. Lagi kong naitatanong sa aking sarili kung bakit ibinubukod moang iyong sarili sa karamihan. “Hayan ang sinasabi ko.” hadlang ni Bill.“Aalis na kami. . Walang mangyayari sa akin kung angmanok ko ay takbuhin.” Naunang lumabas si Bill. . Nagsuot si Andres ng kaniyang amerikana atsumunod sa kaibigan. “At huwag mo naman akongi p a g u k u l a n . .” “Tigilan mo na si Andy. . E.Ngunit mag-aliw-aliw ka naman. “Hindi pangkaraniwang gabi ito sa akin.“Pinalalaki mo ang loob ko. Maaari ba namang angisang malusog na gaya mo ay hindi maaakit ng mga dalaga? Hayan si Alice . “Angtotoo. ” a t tumawa si Alice. “ay saka pa tatalilis. paano malalaman k u n g tatanggihan ka o kung hindi?” nakatawang tanong ni Alice. “Natatakot kang tanggihan kung ganoon. .”paalam ni Andres. Alice. Iyan ang tinatawag na nauuhaw at ayaw makiinom. Andy. “Hatinggabi na. lumalalim ang salitaan at hindi bumababaw. Naramdaman na lamang ni Andres ang halik ni Alice sa kanyang pisngi. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->