IKAW BA

TINUD-ANAY NGA
NATAWO PAG-USAB SA TUBIG UG

SA ESPIRITU?

Ikaw ba tinud-anay nga natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu? Katungod sa Sinulat © 2006 sa The New Life Mission Katungod sa pagpanag-iya gitagana. Walay bahin niini nga pinatik nga igahulad, tipigan sa bisan unsang kapaagihan sa pagbawi, o ipadala sa bisan unsang paagiha―elektronika, minakina, hinulagway, nirekord, o susama―kon walay sinulat nga pagtugot sa tagmantala o nanag-iya sa katungod sa Sinulat. Ang Kasulatan nga gikutloan niini nga libro mao ang New King James Version. ISBN 89-8314-100-X

PAUL C. JONG

Hephzibah Publishing House
Usa ka Dibisyon sa THE NEW LIFE MISSION SEOUL, KOREA

MGA SULOD

Mga Pagpasalamat
Buot kaming motanyag og pag-ampo sa mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo sa paghatag kanamo sa mga pulong sa kaluwasan ug sa pagpanalangin kanamo niining ebanghelyo sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Mga pasalamat usab alang sa tanang alagad sa Dios, lakip kang Rev. Samuel J. Kim ug Rev. John K. Shin, kinsa mitagana sa dili kabilhan nga mga serbisyo sa pagpatik niini nga libro; kang Gng. Jungpil Sul sa paghubad niini; sa mga igsoong mga lalaki ug mga babaye sa Hephzibah Publishing House; ug kang Elaine Dawe sa Kangwon National University ug Ross Wallace sa THE KOREA TIMES. Silang tanan nangabudlay alang niining libroha. Sa maka-usa pa salamat kaninyong tanan. Ako nagalaum ug nagaampo nga kini nga libro ug ang teyp nga lakip niini makatabang sa daghang mga kalag sa pagpakatawo pag-usab, ug ako buot mohatag sa bug-os nga pagpasalamat pag-usab niadtong mga nangabudlay pagbuhat uban kanamo. Sa matinud-anon ako nanghinaot nga ang Ginoo motugot kanato sa pagpakatap sa ebanghelyo sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu sa tibuok kalibutan pinaagi niadtong misalig kang Jesus. Uban sa walay kamatayon nga pagtuo, ako nagpasalamat sa Ginoo.

PAUL C. JONG
◄ MGA SULOD ►

4 Pasiuna

Pasiuna
Kinahanglang Kita Magpakatawo Pag-usab sa Tubig ug sa Espiritu
Ang Dios, sa dihang Iyang gilalang ang kalangitan ug ang yuta sa sinugdan, gilalang usab ang walay katapusang mga kalibutan, Langit ug empeyerno. Iyang gilalang ang tawo sa Iyang kaugalingong dagway, apan tungod kay ang unang tawo, nga si Adan, nakasala atubangan sa Dios, ang tanang katawhan kinahanglan mamatay sa makausa. “Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niana hukman sila sa Dios” (Hebreohanon 9:27). Ang kamatayon sa atong unod maoy agianan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kadtong mga walay sala makasulod sa walay katapusang
◄ MGA SULOD ►

5 Pasiuna

kalibutan sa Langit ug hangtud sa kahangturan magkalipay ingon nga mga anak sa Dios, samtang ang mga makasasala igatambog ngadto sa “linaw nga kalayo ug asupre” (Pinadayag 20:10) ug pagasakiton sa adlaw ug sa gabii hangtud sa walay katapusan. Busa, ang tanang katawhan kinahanglan matawo pagusab. Kinahanglan nga kita matawo pag-usab diha sa atong mga pagtuo, mamaluwas gikan sa tanan natong kasal-anan ug mahimong mga matarung. Kay niini lamang nga kita makasulod sa walay katapusang Gingharian sa Langit. Ang Bibliya nagaingon, “Gawas kon ang usa ka tawo matawo sa tubig ug sa Espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios” (Juan 3:5). “Ang pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu” maoy bugtong paagi nga kita makasulod sa walay katapusan nga Gingharian sa Dios. Unsa, dayon, kini bang ‘tubig’ ug ‘ang

Espiritu’ ang magtugot kanato sa pagpakatawo pag-usab? Ang ‘tubig’ sa Bibliya nagpasabot sa ‘pagbautismo kang Jesus.’ Nganong si Jesus, kinsa Dios, gibautismohan ni Juan Bautista? Aron ba pagpakita sa Iyang pagpaubos? Aron ba pagsangyaw sa Iyang kaugalingon nga Mesiyas? Dili, dili ingon niana. Sa dihang si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista pinaagi ‘sa pagtapion sa iyang mga kamot’ (Levitico 16:21), kadto ‘usa ka buhat sa Tawo nga matarung’ (Roma 5:18), nga maoy nagkuha sa tanang kasal-anan sa katawhan. Diha sa Daang Testamento, Ang Dios mihatag sa Israel sa maluluy-ong balaod sa katubsanan. Kini aron sa Adlaw sa Pagpasig-uli, ang tanang kasal-anan sa Israel alang nianang tuiga mapapas pinaagi sa Labawng Sacerdote, nga si Aaron, pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot sa ulo sa ‘dinakdakan nga kanding’ ug pagsalibay sa tanan nilang kasal-anan ngadto niadtong
◄ MGA SULOD ►

6 Pasiuna

dinakdakan nga kanding. Kini maoy mga pulong sa pagpadayag, nga nagsulti na daan sa sakripisyo sa walay katapusang pagpasig-uli. Kini nagpadayag sa kamatuoran nga ang tanang kasal-anan sa katawhan masalibay ngadto kang Jesus sa makausa, kinsa mianhi sa unod sa usa ka tawo, sumala sa kabubut-on sa Amahan. Ug Siya gibautismohan ni Juan Bautista nga kaliwat ni Aaron ug nga representante sa tanang katawhan. Sa dihang si Jesus gibautismohan, Siya miingon ngadto kang Juan, “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios” (Mateo 3:15). Dinhi, ‘kay niining paagiha’ nagkahulugan ‘pinaagi sa pagtapion sa mga kamot,’ aron sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus, aron nga ang hingpit nga pagkamatarung matuman unta alang kanatong tanan. Ang pulong ‘pagkamatarung’ ‘dikaiosune’

sa Grego, ug ang kahulugan niini mao “ang labing angayan nga kahimtang” o ‘aron mamatarung sa kinaiya o binuhatan uban sa pagpasantop sa pagkamatarung o angayan.” Si Jesus mituman sa pagkamatarung alang sa tanang katawhan pinaagi sa Iyang bautismo sa matarung ug angayan nga paagi. Tungod kay si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa Iyang bautismo, sa pagkasunod nga adlaw, si Juan Bautista mipanghimatuod, “Tanawa! Ang nating Karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan!” (Juan 1:29) Uban sa tanang kasal-anan sa katawhan didto sa Iyang abaga, si Jesus milakaw ngadto sa Krus. Siya sa mahulipon mikuha sa paghukom alang sa tanang kasal-anan Iyang gidala sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Iyang bautismo. Siya namatay didto sa Krus, sa pag-ingon, “Natapos na” (Juan 19:30). Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya ug midawat sa hingpit
◄ MGA SULOD ►

7 Pasiuna

nga paghukom alang kanila sa atong dapit.

Ang Tubig, Nga Nagkahulugan sa Pagbautismo kang Jesus, Mao ang Hulad sa Kaluwasan
Busa, kon wala pa ‘ang pagtuo diha sa pagbaustimo kang Jesus,’ dili kita maluwas. Mao nga si Apostol Pedro miasoy sa tubig, nga nagkahulugan sa pagbautismo kang Jesus, nga “hulad sa kaluwasan nga karon maoy nagaluwas kanato” (1 Pedro 3:21). Karon, kasagaran sa katawhan nga misalig kang Jesus wala mosalig diha sa pagbautismo kang Jesus, ang ‘tubig,’ apan misalig lamang sa kamatayon didto sa Krus. Apan kini nga matang sa pagtuo ba makaluwas sa mga makasasala? Kita ba matubos gikan sa tanan natong kasal-

anan pinaagi sa pagsalig lamang diha sa dugo ni Jesus? Makahatag ba kini kanatog kaluwasan? Dili. Dili kita matubos sa atubangan sa Dios pinaagi lamang sa pagsalig sa kamatayon ni Jesus didto sa Krus. Sa dihang ang katawhan sa Israel motanyag sa halad sa pagpasig-uli sa panahon sa Daang Testamento, dili husto ang pagpatay sa halad nga mananap kon wala unay pagtapion sa mga kamot sa ulo sa mananap ug pagsalibay sa ilang kasalanan ngadto niini. Mao nga, sayop ug dili makibalaod ang pagsalig lamang diha sa Krus ni Jesus nga walay pagsalig sa Iyang bautismo. Busa, si Apostol Pedro miingon, “Naghulagway kini sa bautismo nga nagaluwas kaninyo, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus” (1 Pedro 3:21). Ingon sa katawhan nga wala mosalig sa dakong ‘tubig’ (ang lunop) sa panahon ni Noe nalaglag, kadtong dili mosalig sa ‘tubig,’ ang
◄ MGA SULOD ►

8 Pasiuna

‘pagbautismo kang Jesus’ karon siguro gayud mapukan. Ang hingpit nga pagtuo nga mogiya kanato ngadto sa matuod nga kaluwasan mao ang pagtuo diha kang Kristo Jesus, “kinsa mianhi sa tubig ug dugo—si Kristo Jesus” (1 Juan 5:6). Kita angayan nga mosalig sa duha ang bautismo ug ang Krus ni Kristo Jesus. Si Apostol Juan miingon nga ang husto nga pagtuo mao ang pagsalig diha sa “pagsaksi sa Espiritu, sa tubig ug sa dugo” (1 Juan 5:8). Unsa ang naglangkob sa matuod nga pagtuo mao ang pagsalig sa ingon niini. ‘Si Jesus maoy Dios sa Iyang kaugalingon ug Siya mianhi sa unod sa usa ka tawo pinaagi sa Espiritu pinaagi sa lawas sa Birhin nga si Maria, ug Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo didto sa Jordan kang Juan Bautista, ang representante sa tanang katawhan. Ug si Jesus miadto sa Krus nagdala sa tanang

kasal-anan sa kalibutan. Ug midawat sa mahulipong paghukom alang kanatong tanan.” Busa, ang ebanghelyo dili mahingpit kon wala ‘ang bautismo ni Jesus,’ ang ‘tubig,’ ug bisan unsa ka maayo sa atong pagsalig kang Jesus, kita dili makaabot sa walay katapusang kaluwasan kon walay pagsalig niini.

Ang Makasaysayanong Kaagi nga Diin ang Matuod nga Ebangheylo Nawala ngadto sa Simbahan
Nganong niining mga adlawa, ang matuod nga ‘ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu’ nahimong hinabuon ug ang bakak nga mga ebanghelyo mao hinuoy mikatap sa tibuok kalibutan? Human si Jesus nabanhaw ug mikayab ngadto sa Langit, ang mga Apostoles nagwali niini nga

MGA SULOD

9 Pasiuna

‘ebanghelyo sa tubig ug sa dugo.’ Kon atong basahon sa maampingon ang Bag-ong Testamento, atong makita nga dili lamang ang mga magsusulat sa Bibliya, lakip kang Pablo, Pedro ug Juan, apan ang tanang mga Apostoles ug ang mga magbubuhat sa Sayong Simbahan, ang tin-aw nagwali ‘sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.’ Sa kasamtangan, ang yawa naglaraw pag-ilis sa ebanghelyo sa hinay-hinay ug sa pagkuha sa gahom sa kinabuhi gikan sa simbahan. Mao nga, gikan sa panahon sa Mando sa Milan sa 313 A.D., ang Kristohanong Simbahan nabaliog sa maayong pagkahan-ay nga lit-ag sa yawa. Ang politikanhong gahom sa Romanang Emperyo, agig bugti sa pag-ila sa Kristyanismo ingon nga relihiyon sa nasud, nakakab-ot og lugaynong kalig-on. Pinaagi sa pagpiho nga “Bautismohan ang tanan nga mosulod sa simbahan,” ang Romanang

Emperyo nagpabilin sa ilang kahiusahan taliwala sa nagkadaiyang mga ginsakpan niini. Kini maoy sangputanan niining maong panghitabo nga ang nasag-ulo nga Tinuohan sa mga Apostoles nahulipan ingon nga maoy sukaranan sa relihiyosong mga pagbansay. Tungod niana, ‘ang ebanghelyo nga pinasikad sa Bibliya,’ sa laing pagkasulti, ‘ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu’—nga maoy naghatag kanato “sa Gahom, sa Balaang Espiritu ug kasigurohan” (1 Tesalonica 1:5) —napulihan sa bakak nga ebanghelyo. Ingon nga si Satanas nagplano, sa bakak nga ebanghelyo, nga walay gitugotan nga matawo pag-usab, milambo sa tibuok kalibutan. Sa kapin sa usa ka libo ka tuig human sa Mando sa Milan, ang Mangitngit nga Katuigan sa Kristyanismo mitabon sa tibuok Uropanhong kalibutan. Bisan pa man nga ang nagbanosbanos nga kalihukan sa pagpamag-o mitumaw sa daghang nasud, pag-aghat sa katawhan sa
◄ MGA SULOD ►

10 Pasiuna

pagbalik ngadto ‘sa Pulong, Grasya ug Pagtuo,’ walay usa kanila nga nakakaplag sa matuod nga ebanghelyo, ‘ang ebanghelyo sa tubig ug sa dugo.’ Kining matuod nga ebanghelyo natagoan nga buhi sa mga kamot sa pipila nga nagsunod sa mga pulong sukad sa katuigan sa mga Apostoles. Sama sa usa ka anig-ig nga mihunob ngadto sa yuta, nga mitubod pag-usab sa ubos nga kapatagan, kini mitumaw pagbalik sa Katapusang mga Adlaw aron ikamantala sa tibuok kalibutan.

Kini Maoy Unang Libro Niini nga Katuigan nga Magwali sa Ebanghelyo sa Bautismo ni Jesus Sumala sa Nahisulat sa Bibliya
Kini maoy unang libro niini nga katuigan nga magwali sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa dugo ni Jesus sumala sa Kasulatan. Ang matuod nga ebanghelyo tin-aw nga nagsulti kanato nga Iyang gikuha ang tanan natong kasalanan pinaagi sa Iyang bautismo ug miangkon sa paghukom alang sa tanan natong kasal-anan didto sa Krus. Ako nakasiguro nga walay laing libro nga nagawali ‘sa ebanghelyo sa tubig ug sa dugo’ nga labing tin-aw ug matinud-anon pa kay niini. Sa kalibutan karon, nga ang Internet maoy labing hinungdanon nga kagamitan alang sa pagtuon ug pagkaplag sa kahibalo, ako misulay

MGA SULOD

11 Pasiuna

sa pagpangita og mga masigkamagbubuhat nga nasayod sa sekreto sa bautismo ni Jesus pinaagi sa pagtuo. Apan ako sukad napakyas. Busa, ako mipiho sa pagmantala niini nga libro sa Iningles. Sa dihang ang lunop mitabon sa tibuok kalibutan, ang tubig mibuhagay sa tibuok kalibutan, apan walay luwas nga imnon. Sa samang pagkaagi, adunay daghang nag-tawag ‘mga alagad sa Dios’ nga nagwali sa mini nga ebanghelyo, apan walay usa nga makahatag kanato sa matuod nga kinabuhi. Ang Samaritanang babaye nga nagainom gikan sa atabay ni Jacob matag adlaw wala makatagbaw sa iyang espirituhanong kauhaw, apan sa dihang siya miinom sa tubig sa kinabuhi ni Jesus, siya nakakab-ot og kaluwasan ug mao nga, natagbaw sa iyang kauhaw diha-diha ug sa walay katapusan. Ang tubig sa kinabuhi ni Jesus nagatubod sa matag suok ug kang-a niini nga libro. Bisan kinsa

nga moinom gikan niini maluwas gikan sa sala sa walay katapusan. Ang tawo dili na gayud moadto sa pagpakasala pag-usab, apan hinuon, ang buhing tubig magatubod gikan kaniya ug motagbaw sa mga kauhaw sa ubang mga kalag palibot niya.

Mamahimo Kitang mga Magbubuhat sa Dios, ang mga Mag-aayo sa mga Gintang
Kita nagpuyo sa katuigan nga haduol sa katapusan sa kalibutan. Kini maoy panahon nga ang kasal-anan sa katawhan misangko sa iyang barahan, ug ang matarung nga paghukom sa Dios nagakaduol. Daghan sa mga syentista milampos sa henetikong pagpasanay sa karnero, ‘Manika,’ ug ang katawhan hahit na maandam sa pagdawat

MGA SULOD

12 Pasiuna

sa henetikong pagpasanay og mga tawo. Karon, kita nagtukod og laing tore sa Babel. Sa katapusang higayon nga ang katawhan misulay sa ingon, ang Dios mipatibulaag kanila sa tibuok kalibutan pinaagi sa paglibog sa ilang mga pinulongan. Karon mao ang panahon nga ang Dakong Kasakitan, ang matarung kapungot sa Dios, sa dili madugay igabubo sa tanang mga nahisalaag nga mga kalag nga wala pa matawo pag-usab. Busa, ako nagahangyo kaninyo sa pagpadayon niini nga libro sa maampingon. Ako magaampo nga kamo unta ‘matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu.’ Kini nga libro nagawali sa ebanghelyo haom sigun sa nahisulat diha sa Bibliya. Busa, sa gikaingon na: Ako nakasiguro nga bisan kinsa nga modukiduki niini nga libro dili mapakyas sa tukma nga pagpakatawo pag-usab. Si Jesus nga Ginoo nagaingon, “Kon tumanon ninyo ang akong

pagtulon-an, tinuod gayud nga kamo Akong mga disipulo. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan” (Juan 8:31-32). Hinaot nga kamo makahibalo sa mga pulong sa kamatuoran pinaagi niini nga libro ug mahimong gawasnon gikan sa sala ug kamatayon! Hinaot nga kamo matubos ug makakab-ot sa kinabuhing dayon pinaagi Kaniya! Mag-ambahan kita sa pagpamuhat alang sa Amahan aron pagluwas sa nawala nga mga kalag pinaagi sa pagwali ‘sa ebanghelyo sa tubig ug sa dugo.’ Ako sa matinuoran nagalaom nga ang matuod nga ebanghelyo modan-ag sa tibuok kalibutan pag-usab. Ako nakasiguro nga ang matuod nga ebanghelyo makahimo kaninyo nga mag-aayo sa mga gintang sa Kristohanong paguto karon uban sa mga pulong sa kamatuoran. “Unya tukoron pag-usab ang inyong karaang mga syudad nga nangagun-ob; bangonon ninyo
◄ MGA SULOD ►

13 Pasiuna

ang mga tinukod sa daghang kaliwatan; tawgon kamog mga tig-ayo sa mga nangagubang paril ug mga kabalayan” (Isaias 58:12). Daghan kaninyo ang siguro dili sinati uban sa ebanghelyo sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Busa, ako misulay sa paglatid og dakong pagpasantop diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang Krus sa matag pagpanudlo. Kon wala pa untay bautismo ni Jesus, ang Iyang kamatayon didto sa Krus mahimong walay kahulugan alang kanatong tanan. Kini maoy mga katarungan ngano nga akong gipasantop ang Iyang bautismo sa subli-subli. Ang akong tumong mao ang pagtin-aw alang kaninyo. Hangtud nga kamong tanan mapanalanginan uban sa ebanhgelyo sa tubig (ang bautismo ni Jesus) ug ang Espiritu, buot ko kining sublion alang kaninyo. Ako sa masibuton naghandom nga ang tanan

kaninyo mosalig diha sa ebanghelyo sa Iyang bautismo ug sa dugo aron mamaluwas gikan sa sala. Ako nakasiguro nga kining libroha mogiya kaninyo ngadto sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu.

MGA SULOD

MGA SULOD
Unang Bahin—Mga Pagpanudlo
1. Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos (Marcos 7:8-9, 20-23) -------- 15 2. Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala (Marcos 7:20-23) ------------------------------- 34 3. Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato? (Lucas 10:25-30) ------------------------------- 49 4. Ang Walay Katapusan nga Katubsanan (Juan 8:1-12) ----------------------------------- 75 5. Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan (Mateo 3:13-17) ----------------------------- 111 6. Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu (1 Juan 5:1-12) -------------------------------- 172 7. Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala (1 Pedro 3:20-22) ----------------------------- 214 8. Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli (Juan 13:1-17) -------------------------------- 235

Ikaduhang Bahin—Mga Pakapin
1. Kapanghimatuoran sa Kaluwasan ---------- 317 2. Dugang Katin-awan -------------------------- 341 3. Mga Pangutana ug Mga Tubag ------------- 380

PANID KOBRE

PAGPANUDLO 1
Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

MGA SULOD

16 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos
< Marcos 7:8-9 > “‘Inyong gibiyaan ang kasugoan sa Dios, ug maoy inyong ginahawiran ang gikabilinbiling kalagdaan sa mga tawo—ang paghugas sa pitser ug copa, ug daghan pang susamang butang nga inyong ginabuhat.’ Ug siya miingon kanila, ‘Maayo gayud ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios, aron inyong kabantayan ang inyong gikabilinbiling kalagdaan.’” < Marcos 7:20-23 > “Ug Siya miingon, ‘ang nagagula gikan sa

sulod sa tawo mao ang makapahugaw sa tawo. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa tawo, nagagula ang mga dautang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamapahitas-on, binuang. Tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod, ug mao kini ang makapahugaw sa tawo.’”

Una, buot ko nga isaysay kung unsa ang sala. Adunay mga sala nga gihubit sa Dios ug adunay gihubit sa tawo. Ang pulong sala “hamarita” sa karaang Grego, nagakahulugan ‘sipyat sa timaan.’ Nga sa ato pa, kini maoy pagbuhat og sayop. Sala ang pagsupak sa kamandoan sa Dios. Atong unahon pagsusi and tawhanong panghunahuna sa sala.

MGA SULOD

17 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

Unsa ang sala? Kana maoy pagsupak sa kamandoan sa Dios. Kita makamatikod sa sala pinaagi sa tanlag. Hinuon, ang tawhanong sukaranan naga-agad sa iyang sosyal nga kasinatian, kaugdang sa panghunahuna, kahimutangan ug tanlag. Busa, ang paghubit sa sala magkalahi sa matag usa. Ang samang gawi mahimong sayop sigun sa sukaranan sa usa, ug mahimo usab nga dili sayop sigun sa sukaranan sa lain pa. Hinungdan nga ang Dios mihatag kanato ug 613 ka mga artikulo sa Balaod aron gamitong hingpit nga sukaranan sa sala. Ang diyagram sa ubos mobatbat sa tawhanong kasal-anan.

Balaod sa Dios. Tanlag, moralidad, ug nabatasan sa tawo Nasudnong balaod, balaod sibil. Dili kinahanglan nga itakdo nato sa atong tanlag ingon sa naandan ang pag-ila sa sala. Ang giila nga sala sumala sa atong tanlag dili mao ang sala nga buot ipasabot sa Dios. Busa dili kita mamati sa atong tanlag kondili, ang atong himuong sukaranan mao ang kasugoan sa Dios. Matag usa kanato adunay kaugalingong hunahuna kon unsa ang sala. Ang uban nagatagad niini nga kapakyasan, samtang ang uban miisip niini nga basihan sa dili husto nga pamatasan. Sama pananglit didto sa Korea, ilang tabonan
◄ MGA SULOD ►

18 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

og balili ang lubnganan sa ilang mga ginikanan ug sila nga tagtungod mismo maoy moatiman sa mga balili hangtud nga sila mamatay. Apan sa usa sa mga kanhiayng tribu sa Papua New Guinea, usa ka pasidungog ngadto sa minatay kon himuong kombera sa kabanay ang pagkaon sa patayng lawas niini. (Dili hinuon ako sigurado kon lutuon pa ba una kaonon). Ako nagatuo nga ang katarungan sa paghimo niini mao nga dili sila makatugot nga ang dugta nga lawas kaunon sa ulod. Kini nga batasan naghulagway nga ang tawhanong pagsabut sa sala nagkadaiya. Ang maayong binuhatan sa usa ka katilingban mahimong tagdon nga linuog sa laing katilingban. Hinuon ang Bibliya nagasulti kanato nga sala ang pagsupak sa kamandoan sa Dios. “‘Inyong gibiyaan ang kasugoan sa Dios, ug maoy inyong ginahawiran ang gikabilinbiling kalagdaan sa mga tawo—ang paghugas sa pitser

ug copa, ug daghan pang susamang butang nga inyong ginabuhat.’ Ug siya miingon kanila, ‘Maayo gayud ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios, aron inyong kabantayan ang inyong gikabilinbiling kalagdaan.’” (Marcos 7:8-9). Ang atong pamarug dili mahinungdanon alang sa Dios tungod kay Siya nagatan-aw sa kinahiladman sa atong kasingkasing.

Ang Kinaugalingong Sumbanan Sala Atubangan sa Dios
Unsa ang labing seryosong sala? Ang pagsalikway sa Pulong sa Dios. Sala atubangan sa Dios ang pagkinabuhi nga gawas sa Iyang kabubut-on. Sama ra sa wala
◄ MGA SULOD ►

19 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

pagtuo sa Iyang mga Pulong. Ang Dios nagingon nga sala ang pagkinabuhi sama sa mga Pariseo, kinsa misalikway sa kasugoan sa Dios ug mipasulabi na hinuon sa ilang kabilin nga pagtulon-an. Si Jesus miila sa mga Pariseo nga mga tigpakaaron-ingnon. “Hain nga Dios ang imong gituohan? Gibayaw ug giyukboan mo ba Ako? Imong gipasigarbo ang Akong ngalan, apan mipasidungog ka ba Kanako?” Ang katawhan nagatan-aw lamang sa hitsura apan nagadumili sa Iyang pulong. Ang pinaka-seryosong sala mao ang pagsalikway sa iyang pulong. Nakamatikod ka ba niini? Ang binuhatan nga dili subay sa balaod nga nagagikan sa atong mga kaluyahon maoy tataw nga kahugawan. Ang kalapasan ug kasaypanan nga atong nahimo tungod sa pagkakulang dili hinungdan sa sala apan kapakyasan. Ang Dios miila sa kalainan tali sa sala ug kahugawan. Kadtong misalikway sa Iyang pulong mga

makasasala, bisan wala silay kapakyasan. Sila dakong makasasala atubangan sa Dios. Maoy hinungdan nga si Jesus mibadlong sa mga Pariseo. Sa Pentateuch Genesis ngadto sa Deuteronomio, adunay mga kasugoan nga nagasulti kanato unsa ang angayan ug dili angayan nga buhaton. Kini Pulong sa Dios, Iyang kasugoan. Tingali dili nato matuman ang 100%, apan ato kining ilhon nga Iyang kasugoan. Iya kining gihatag sukad sa sinugdan ug kinahanglan kini atong dawaton ingon nga Pulong sa Dios. “Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong.” Ug Siya miingon, “Mahimo ang kahayag, ug dihay kahayag.” Iyang gihimo ang tanan. Sa pagkahuman, Iyang gimugna ang Balaod. “Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanato mipuyo, ug siya ang Pulong” (Juan 1:1, 14). Unsay sunod? Giunsa Niya pagpakita nganhi
◄ MGA SULOD ►

20 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

kanato? Mipadayag Siya sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Iyang kasugoan tungod kay ang Dios mao ang Pulong ug Espiritu. Busa, unsay atong ihingalan sa Bibliya? Ato kanang hinganlan nga Pulong sa Dios. Giingon dinhi, “Inyong gibiyaan ang kasugoan sa Dios, ug maoy inyong ginahawiran ang gikabilinbiling kalagdaan sa mga tawo.” Adunay 613 ka mga artikulo sa Iyang Balaod. Buhata kini apan ayaw kanag buhata, tahura ang imong mga ginikanan...ubp. Sa Levitico, nagsulti giunsa sa mga lalaki ug mga babaye paggawi ug unsa ang angayan nga buhaton kon adunay hayop nga mahulog sa gahong.... Adunay 613 niana ka mga artikulo sa Iyang Balaod. Tungod kay dili man kini tawhanong mga pulong, kinahanglan ato kining hunahunaon sa makadaghan. Bisan dili kita makatuman sa tanan Niyang Balaod, kinahanglan gihapon nga ato kining ilhon ug tumanon ang Dios.

Aduna bay usa ka bahin sa Pulong sa Dios nga dili husto? Ang mga Pariseo misalikway sa kasugoan sa Dios ug mihawid sa gikabilinbilin nga iya sa tawo lamang labaw pa sa Iyang kasugoan. Ang mga pulong sa ilang katigulangan gihatagan ug gibug-aton kay sa mga pulong sa Dios. Sa dihang si Jesus dinhi sa kalibutan, kini ang Iyang nakita, ug ang nakapasakit kaayo Kaniya mao nga ang katawhan wala manumbaling sa Iyang mga Pulong. Ang Dios naghatag sa 613 ka mga artikulo sa Balaod aron kita makaamgo sa atong kasal-anan ug sa pagpadayag nga Siya mao ang kamatuoran, ang atong Balaan nga Dios. Tungod kay kitang tanan makasasala sa Iyang atubangan, kita kinahanglan magkinabuhi diha sa pagtuo ug pagsalig kang Jesus kinsa gipadala gikan sa Dios tungod sa Iyang gugma kanato. Ang katawhan nga mosalikway sa Iyang mga Pulong ug wala mosalig niini, mga makasasala.
◄ MGA SULOD ►

21 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

Kadtong wala makatuman sa Iyang mga Pulong mga makasasala usab, ug ang pagsalikway sa Iyang mga Pulong maoy labing seryoso nga sala. Kadtong mga nakahimo ug labihan nga sala matapos didto sa empeyerno. Ang dili pagtuo sa Iyang mga Pulong maoy pinakabug-at nga sala sa Iyang atubangan.

Ang Katarungan Nganong Gihatag sa Dios Kanato ang Balaod
Nganong gihatagan kita sa Dios og Balaod? Aron kita makaamgo sa atong kasal-anan ug ang silot niana. Unsay katarungan nga gihatag sa Dios kanato

ang Balaod? Kana aron nga kita makaamgo sa atong kasal-anan ug mobalik ngadto Kaniya. Iyang gihatag nganhi kanato ang 613 ka mga artikulo sa Balaod aron ilhon nato ang atong kasal-anan ug mahimong tinubos pinaagi kang Kristo Jesus. Maoy hinungdan nga gihatag sa Dios nganhi kanato ang Balaod. Ang Roma 3:20 nag-ingon, “Kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala.” Karon, nasayod kita nga ang katarungan sa Dios sa paghatag sa Balaod nganhi kanato dili aron pugson kita sa pagkinabuhi diha niana. Busa, unsay kahibalo nga atong nakuha gikan sa Balaod? Kana mao nga kita huyang ra kaayo aron hingpiton pagtuman sa kinatibuk-an ang Balaod, ug nga kita labihan ka makasasala sa Iyang atubangan. Unsay atong naamgohan gikan sa 613 ka mga artikulo sa Iyang Balaod? Atong naamgohan ang atong kakulangon ug ang
◄ MGA SULOD ►

22 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

pagkadili takos sa pagkinabuhi diha sa Iyang Balaod. Atong giila nga kitang mga nilalang sa Dios, walay kaarangan ug labihan ka makasasala sa Iyang atubangan. Kitang tanan angayan nga matapos ngadto sa empeyerno sumala sa Iyang Balaod. Sa dihang atong naila ang atong kasal-anan ug ang pagkadili makahimo sa pagkinabuhi pinaagi sa Iyang Balaod, unsa may atong pagabuhaton? Ato bang singkamotan ang pagkahimong sangkap nga binuhat? Dili. Kinahanglan nga atong dawaton nga kita makasasala, mosalig kang Jesus, matubos ikaw pinaagi sa Iyang pagluwas sa tubig ug sa Espiritu ug magpasalamat ka Kaniya. Ang katarungan sa Iyang paghatag sa Balaod nganhi kanato mao nga aron kita modawat nga kita mga makasasala ug masayod sa silot nianang mga salaa. Hinungdan nga kong atong tukibon walay kalagmitan ang pagkaluwas kanato gikan

sa empeyerno kong wala si Jesus. Kung kita nagatuo kang Jesus nga atong Manluluwas, kita matubos. Iyang gihatag ang Balaod aron mogiya kanato ngadto kang Jesus nga Manluluwas. Ang Dios mihimo sa Balaod aron kita makaamgo kon unsa kita ka tim-os nga makasasala ug unsaon pagkaluwas sa atong kalag gikan sa sala. Iyang gihatag nganhi kanato ang Balaod ug mipadala sa Iyang bugtong anak, si Jesus aron pagluwas kanato pinaagi sa pagdala sa atong mga sala ngadto sa Iyang bautismo. Ang pagsalig kaniya maoy makaluwas kanato. Kita mga makasasala nga walay kalauman nga kinahanglan mosalig kang Jesus nga mahimong gawasnon gikan sa sala, ug mahimong Iyang mga anak nga magauli sa bug-os nga himaya ngadto sa Dios. Kinanahanglan nga atong sabton, hinuktukan ug hukman pinaagi sa Iyang Pulong tungod kay ang tanan nagagikan Kaniya. Ato usab tugkaron
◄ MGA SULOD ►

23 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

ang kamatuoran sa pagtubos pinaagi sa Iyang Pulong. Kini maoy tukma ug matuod nga pagtuo.

Unsa ang Anaa sa Kasingkasing sa Tawo?
Unsay atong buhaton atubangan sa Dios? Kita moangkon sa atong mga sala ug mangamuyo sa Dios nga luwason kita. Ang pagtuo kinahanglan magasugod diha sa Pulong sa Dios ug kinahanglan kita motuo Kaniya pinaagi sa Iyang Pulong. Kon wala kini, mahulog kita sa kasaypanan. Kana maoy sayop ug dili matuod nga pagtuo. Sa dihang nakita sa mga Pariseo ug mga

eskriba nga hugaw ang mga kamot sa mga tinunan ni Jesus nga nangaon og tinapay, dili unta nila badlongon kung ang ilang panan-aw pinasikad pa sa Pulong sa Dios. Ang Pulong nagasulti kanato nga bisan unsa nga nagasulod sa tawo gikan sa gawas dili makapahugaw kaniya tungod kay kana mahaadto sa tiyan ug mogula sa lawas, dili maka-apekto sa kasingkasing. Sumala sa giingon sa Marcos 7:20-23, “Ug siya miingon, ‘Ang nagagula sa gikan sa sulod sa tawo mao ang makapahugaw sa tawo. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa tawo, nagagula ang mga dautang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamapahitas-on, binoang. Tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod, ug mao kini ang makapahugaw.’” Si Jesus nagaingon nga ang katawhan mga makasasala tungod kay
◄ MGA SULOD ►

24 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

sila natawo sa sala. Nasabtan ba ninyo kon unsa ang gipasabot niini? Kita nangatawo nga makasasala tungod kay kitang tanan mga kaliwatan ni Adan. Apan dili nato makita ang matuod tungod kay kita wala man modawat ni mosalig sa tanan Niyang mga Pulong. Busa, unsa ang anaa sa sulod sa kasingkasing sa tawo? Ang yugto nag-ingon, “Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa tawo, nagagula ang mga dautang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamapahitas-on, binoang.” Tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa kasingkasing sa tawo, ug mao kini ang makapahugaw kanila. Kini natala sa mga Salmo, “Sa magapalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan ug sa mga

bitoon nga imong gibut-an, unsa ba ang tawo nga ikaw matinagdanon man kaniya?” (Salmo 8:3-4) Ngano nga ang Dios sa Iyang kaugalingon nagaduaw man kanato? Siya nagaduaw kanato tungod kay gihigugma kita, gihimo kita ug gikaloy-an kitang mga makasasala. Iyang gipapas ang atong kasal-anan ug gihimo kitang Iyang katawhan. “O Ginoo, among Ginoo, Kahamili sa imong ngalan sa tibuok kalibutan, ug sa kalangitan!” Si Haring David ang miawit niini nga alawiton sa Daang Tugon sa dihang iyang naamgohan nga ang Dios nahimong manluluwas sa mga makasasala. Sa Bag-ong Testamento, Si Apostol Pablo misubli sa samang awit. Usa ka kahibulongang butang nga kita nga mga nilalang sa Dios nahimong mga anak sa Maglalalang. Kini nahimo lamang tungod sa Iyang dakong kaluoy kanato. Kini mao ang gugma sa Dios.
◄ MGA SULOD ►

25 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

Kinahanglan kita makamatikod nga ang pagsingkamot nga magpuyong hingpit diha sa Balaod sa Dios maoy mapangahasong paghagit Kaniya. Kana usab usa ka mapahitas-on nga katikaran nga nagagikan sa atong pagkayamangan. Dili husto ang pagkinabuhi gawas sa Iyang gugma nga maningklamot sa pagbantay sa Balaod sa kinaugalingon ug mag-ampo diha sa walay kalauman nga kinabuhi. Maoy tuyo sa Dios nga kita moila sa atong kaugalingon nga mga makasasala ilalum sa Balaod ug magasalig sa katubsanan diha sa tubig ug dugo ni Jesus. Ang Iyang Pulong nahasulat sa Marcos 7:2023, “Ang nagagula gikan sa sulod sa tawo mao ang makapahugaw sa tawo. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa tawo, nagagula ang mga dautang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamapahitas-on, binoang. Tanan

kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod, ug mao kini ang makapahugaw.” Si Jesus miingon nga unsa ang nagagula gikan sa tawo, ang sala diha sa sulod, maoy makapahugaw kaniya. Bisan ang mga mahugaw nga mga pagkaon nga gihatag sa Dios dili makapahugaw kanato. Ang tanang mga nilalang hinlo, busa kadto lamang mga butang nga nagagula gikan sa tawo, kana mao ang sala, maoy makapahugaw kanato. Kitang tanang nangatawo nga kaliwatan ni Adan. Busa uban sa unsa kita nangatawo? Kita nahimugso uban sa 12 ka matang sa kasal-anan. Dili ba mao kini? Ug busa, makakinabuhi ba kita nga walay kasal-anan? Magapadayon kita sa pagpakasala tungod kay natawo kita nga may sala. Maundang ba ang atong pagpakasala tungod sa atong pagkahibalo sa Balaod? Makakinabuhi ba kita sa Kasugoan? Dili. Sa dihang kita nagapaningkamot sa
◄ MGA SULOD ►

26 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

pagkinabuhi subay sa Balaod, mosamot pa hinuon ang kahigpit. Kinahanglan kita makaamgo sa atong limitasyon ug buhian ang karaang katikaran. Ug uban sa mapainubsanong salabutan, atong madawat ang bautismo ug dugo ni Jesus nga maoy miluwas kanato. Ang tanang 613 ka mga artikulo sa Balaod maayo ug makiangayon. Apan ang katawhan makasasala sukad nga sila gipanamkon sa sabakan sa ilang mga inahan. Sa dihang kita nakaamgo nga ang Balaod sa Dios husto, apan kita nangatawo man nga mga makasasala ug dili gayud mahimong hingpit sa atong kaugalingon, angayan nga kita makaamgo nga atong gikinahanglan ang mahigugmaong kalulot sa Dios ug ang pagtubos ni Jesus sa ebanghelyo sa tubig, sa dugo ug sa Espiritu. Sa dihang atong maamgohan ang atong limitasyon nga dili kita mamahimong matarung sa atong kaugalingon ug nga kita mahiadto sa empeyerno tungod sa kasal-

anan, nan wala kitay mahimo gawas sa pag-agad diha sa pagtubos ni Jesus. Kita mapahilikay. Kinahanglan kita masayod nga dili kita mahimong husto o maayo sa atubangan sa Dios pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot. Busa, kinahanglan kita moangkon sa atubangan sa Dios nga kita makasasala ug nahukman sa empeyerno ug kita makapangamuyo sa Iyang kaluoy, “Dios, intawon luwasa ako gikan sa kasal-anan ug kaloy-i ako.” Ug ang Dios sa pagkatinuod atong mahibalag pinaagi sa Iyang mga Pulong. Niini nga paagi kita mahilikay. Atong tan-awon ang pag-ampo ni David. “Aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, Ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom” (Salmo 51:4). Si David nasayod nga siya naumol sa kasalanan ug labihan ka dautan nga angayan itambog ngadto sa empeyerno, apan siya miangkon
◄ MGA SULOD ►

27 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

atubangan sa Dios, “Ginoo, kong Imo akong gitawag nga makasasala, ako makasasala. Kong Imo akong gitawag nga matarung, ako matarung. Kong Imo akong luwason, mamaluwas ako; ug kong Imo akong itambog ngadto sa empeyerno, ako matapos sa empeyerno.” Kini ang husto nga pagtuo ug paagi nga maluwas. Kini unta ang atong pagabuhaton kong kita nagalaum ug nagasalig sa pagtubos ni Jesus.

Kinahanglan Kita Masayod Kon Unsa Gayud ang Atong Kasal-anan
Tungod kay kita kaliwatan man ni Adan, kitang tanan adunay kaulag sulod sa atong kasingkasing. Apan, unsa ang giingon sa Dios kanato? Siya nagasulti kanato nga dili manapaw bisan pa man nga adunay pagpanapaw diha sulod sa atong kasingkasing. Adunay pagbuno diha sa

sulod sa atong kasingkasing, apan unsa ang gisulti sa Dios kanato? Siya nagsulti kanato sa dili pagpatay. Kitang tanan may pagpanghagit sa atong mga ginikanan diha sa sulod sa atong kasingkasing, apan Siya nagasugo sa pagtahod kanila. Kinahanglan kita makaamgo nga ang Iyang pulong husto ug maayo, apan kitang tanan adunay sala diha sa sulod sa atong kasingkasing. Husto ba kini o dili? Husto gayod kini. Busa, unsay atong pagabuhaton atubangan sa Dios? Kinahanglan kita moangkon nga kitang tanan naumol sa sala ug walay kalauman nga mga makasasala. Dili husto ang paghunahuna nga kita mga matarung kagahapon tungod kay wala kita makasala kagahapon, apan mga makasasala karon tungod kay nakasala kita karon. Kita nangatawo nga mga makasasala. Bisan unsa ang atong pagabuhaton, kita sa gihapon mga makasasala. Maoy hinungdan nga kita kinahanglan tubson pinaagi sa pagtuo diha sa
◄ MGA SULOD ►

28 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

bautismo ni Jesus. Dili kita mga makasasala tungod sa atong mga binuhatan sama sa: pagpanapaw, pagpatay, pagpangawat...apan kita mga makasasala tungod kay kita nangatawo nga makasasala. Kita nangatawo nga adunay 12 ka matang sa sala ug tungod kay kita nangatawo man nga mga makasasala sa mata sa Dios, dili kita mamaayo pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot. Kita nagpatuo lamang nga maayo. Kita natawo nga adunay masalaypon nga panghunahuna, busa unsaon nato sa pagkamatarung bisan wala kita gayod makahimo niining mga salaa? Dili gayod kita mahimong matarung atubangan sa Dios pinaagi sa atong kaugalingon lamang. Kon kita moangkon nga kita matarung, kana maoy pagpakaaron-ingnon. Si Jesus misaway sa mga Pariseo ug mga Eskriba nga ‘mga tigpakaaron-ingnon nga mga Pariseo ug mga Eskriba.’ Ang tawo natawo nga mga

makasasala ug sila nakasala sa atubangan sa Dios sa tibuok nilang kinabuhi. Bisan kinsa nga naga-angkon nga siya wala makig-away ni nakaigo ni bisan kinsa o kaha nangawkaw bisan dagum na lang ni kinsa man sukad sa iyang kinabuhi, siya nakapamakak tungod kay ang tawo natawo nga makasasala. Kanang tawhana bakakon, makasasala ug tigpakaaron-ingnon. Kini maoy pagtan-aw sa Dios kaniya. Ang tanan sukad sa pagkahimugso mga makasasala. Bisan pa nga ikaw wala makahimo og usa ka masalaypon nga buhat, ikaw mopaingon sa empeyerno. Bisan ikaw nagabantay sa daghanang Balaod ug Kasugoan, sa gihapon ikaw makasasala ug mopaingon ngadto sa empeyerno. Nan, unsay atong pagabuhaton nga kana man diay ang atong paingnan? Kinahanglan kita mangamuyo sa kaluoy sa Dios ug mag-agad
◄ MGA SULOD ►

29 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

kaniya aron kita mamaluwas gikan sa atong kasal-anan. Kung dili kita niya luwason, mahiadto kita sa empeyerno. Kana maoy atong paingnan. Kadto lamang modawat sa Pulong sa Dios nga sila mga makasasala. Sila usab nasayod nga sila mahimong mga matarung pinaagi sa pagtuo. Busa, sila nasayod nga ang walay pagpanumbaling ug ang ilang pagsalikway sa Iyang Pulong maoy usa ka seryosong sala. Kadtong mga modawat sa Iyang Pulong mga matarung, bisan pa man nga sila mga makasasala kanhi. Sila nangatawo pag-usab uban sa Iyang Pulong diha sa Iyang grasya ug maoy labing gipanalanginan.

Kadtong mga Nanglimbasug nga Matinubos Pinaagi sa Ilang mga Buhat Nagapabiling Makasasala
Kinsa ang sa gihapon mga makasasala bisan misalig na kang Jesus? Kadtong mga nanglimbasug nga maluwas pinaagi sa ilang mga buhat. Atong basahon ang Galacia 3:10 ug 11. “Kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasugoan nailalum sa tunglo; kay nahasulat kini nga nagaingon, ‘Matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasugoan, aron sa pagtuman niini.’ Karon tataw nga walay tawo nga pagamatarungon sa atubangan sa Dios

MGA SULOD

30 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

pinaagi sa kasugoan; kay ‘mabuhi ang matarung pinaagi sa pagtuo.’” Giingon, “...tinunglo si bisan kinsa nga wala magapadayon sa pagbantay sa tanang nahasulat sa basahon sa kasugoan.” Kadtong naghunahuna nga sila misalig kang Jesus, apan naningkamot nga mahingpit pinaagi sa ilang mga binuhatan mga tinunglo. Kinsa kadtong mga naningkamot nga mahingpit pinaagi sa ilang binuhatan? Sila ilalum sa tunglo sa Dios. Nganong gihatagn man kita sa Dios og Balaod? Iya kitang gihatagan sa Balaod aron kita makaamgo sa atong kasal-anan (Roma 3:20). Buot usab niya nga kita mahibalo nga kita bug-os nga makasasala ug mopaingon ngadto sa empeyerno. Saligi ang bautismo ni Jesus, ang anak sa Dios, ug magpakatawo pag-usab sa tubig ug Espiritu. Dayon, ikaw maluwas gikan sa imong mga sala, mahimong matarung, may kinabuhing

walay katapusan ug mahadto sa langit. Hupti ang pagtuo diha sa inyong mga kasingkasing.

Ang Labing Mapagawalon nga Sala sa Kalibutan
Unsa ang labing mapagawalon nga sala sa Kalibutan? Ang pagsingkamot nga magkinabuhi subay sa Balaod. Kita nabulahan tungod sa pagtuo diha sa Iyang panalangin. Ang Dios moluwas niadtong adunay pagtuo sa Iyang Pulong. Apan karon, sa mga magtutuo, adunay mga Kristohanon nga nagsingkamot sa pagkinabuhi subay sa Iyang Balaod. Dalaygon kaayo ang ilang paningkamot sa pagkinabuhi subay sa
◄ MGA SULOD ►

31 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

Balaod, apan mahimo ba kana? Kinahanglan atong maamgohan unsa ka hinungog ang pagsingkamot nga magkinabuhi diha sa Iyang Balaod. Sa dihang atong gipaningkamotan mosamot pa hinuon kahigpit. Siya miingon, “Ang pagtuo magaabot pinaagi sa pagpamati, ang pagpamati diha sa pulong sa Dios.” Kinahanglan atong isalibay ang pagkamapagawalon aron kita maluwas.

Kinahanglan Itahan ang Kinaugalingon Nato nga Sukaranan Aron Mamaluwas
Unsa ang atong pagabuhaton aron maluwas? Kinahanglan kita motahan sa atong sukaranan.

Unsaon sa tawo pagkaluwas? Kana mahimo lamang kon siya moila sa iyang kaugalingon nga makasasala. Adunay daghan nga wala pa matubos tungod kay dili nila mabiyaan ang ilang sayop nga tinuohan ug pangabudlay. Ang Dios nagaingon nga kadtong lunod-patay nga mihupot sa Balaod tinunglo. Kadtong mga nagasalig nga sa hinayhinay sila mahimong matarung pinaagi sa pagkinabuhi diha sa Balaod human modawat kang Jesus mga tinunglo. Sila misalig sa Dios, apan sa gihapon nagahunahuna sa pagkinabuhi sigun sa Balaod aron maluwas. Minahal kong kahigalaan, mahimo ba kitang matarung pinaagi sa pagbuhat? Mahimo lamang kitang mga matarung pinaagi sa pagsalig diha sa Pulong ni Jesus; ug diha lamang kita matubos. Diha lamang sa pagtuo sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo, ug sa Iyang pagkaDios, kita nangatubos. Maoy hinungdan nga gitagana sa Dios ang
◄ MGA SULOD ►

32 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

balaod sa pagtuo aron himuon natong dalan sa pagkamatarung. Ang pagtubos pinaagi sa tubig ug Espiritu wala magsalig sa buhat sa katawhan apan sa pagtuo diha sa Pulong sa Dios. Ang Dios miluwas kanato pinaagi sa pagtuo sumala sa Iyang plano ug mihingpit sa atong kaluwasan. Nganong kadtong mga misalig kang Jesus wala matubos? Tungod kay sila wala modawat sa pulong sa pagtubos diha sa tubig ug sa Espiritu. Apan kita, kinsa mga masalaypon usab sama kanila, nangatubos pinaagi sa atong pagtuo sa Pulong sa Dios. Kung ang duha ka mga tawo nagagaling, ang usa nga nahibilin nagapadayon sa pagbuhat, bisan human nga ang usa ka tawo gikuha. Ang usa nga nahibilin nagrepresentar sa tawong wala pa matubos. Nganong ang usa gidala samtang ang usa gibilin? Ang katarungan mao nga tungod kay ang usa nagpatalinghug ug misalig diha sa Pulong sa

Dios, apan ang usa nangabudlay sa pagtuman sa Balaod ug sa katapusan gitambog ngadto sa empeyerno. Kadtong tawhana sama sa bakukang nga naningkamot pagkamang ngadto sa bitiis sa Dios, apan kini gitugyab ug giayran. Kong ang tawo naningkamot pagkamang ngadto sa Dios pinaagi sa pagtuman sa Balaod, siya sa pagkatinuod igatambog ngadto sa empeyerno. Busa kinahanglan kita mamaluwas pinaagi sa pagtuo sa tubig ug Espiritu. “Kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasugoan nailalum sa tunglo; kay nahisulat kini nga naga-ingon, ‘Matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasugoan, aron sa pagtuman niini,’” “Karon tataw nga walay tawo nga pagamatarungon sa atubangan sa Dios pinaagi sa kasugoan; kay ‘Mabuhi ang matarung pinaagi sa pagtuo’” (Galacia 3:10-11, Roma 1:17).
◄ MGA SULOD ►

33 Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos

Ang dili pagtuo sa Pulong sa Dios usa ka sala diha sa Iyang atubangan. Gawas pa, sala usab ang pagsalikway sa Pulong sa Dios aron ipasulabi ang kinaugalingong sukaranan. Kitang tawo dili makakinabuhi diha sa Iyang Balaod tungod kay kitang tanan natawo nga makasasala ug padayon nga magpakasala sa tibuok natong kinabuhi. Makasala kita og dyutay dinhi, dyutay didto, ug bisan asa kita moadto. Kinahanglan kita makaamgo nga kita unodnon ug walay mahimo sa kaugalingon kondili ang pagpakasala. Ang tawo sama sa usa ka dakong timba sa hugaw sa mananap. Nga kong imong dad-on sa bisan asa, magkatag gayud og hugaw. Kita ingon niana. Kanunay kitang nagtikwa-tikwa og sala bisan asa kita moadto. Imo bang mahulagway? Nagpatuo ka ba gihapon nga ikaw balaan? Kung ikaw sa tataw nakamatikod sa imong kaugalingon, angayan nga imong ihunong ang pagbuhat nga kawang aron mahimong balaan ug

mosalig ka sa tubig ug sa dugo ni Jesus. Kadtong wala pa matawo pag-usab angayan nga mosalikway sa ilang pagkamapatuyangon ug modawat nga sila hilabihan ka makasasala sa atubangan sa Dios. Dayon, kinahanglan nga sila mobalik ngadto sa Iyang Pulong unya makakaplag kon giunsa sila pagluwas pinaagi sa tubig ug Espiritu.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 2
Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

MGA SULOD

35 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala
< Marcos 7:20-23 > “Ug mipadayon Siya sa pag-ingon, ‘Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya. Kay gikan sa kasingkasing, ang tawo makahunahuna og dautan, makahimog salawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaw-ay, kasina, pagpangdaut sa uban, pagkamapahitas-on ug kabuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya.’”

Ang Katawhan Nalibog ug Nagkinabuhi Ilalum sa Ilang Kaugalinong mga Alipatpat
Kinsa ang may purohan nga maluwas? Siya nga nagahunahuna sa iyang kaugalingon nga labihan ka makasasala. Una sa tanan, buot ako mangutana kaninyo og usa ka pangutana. Unsay pagsud-ong ninyo sa inyong kaugalingon? Kamo ba naghunahuna nga kamo maayo o dautan? Unsay inyong paghunahuna? Ang tanang katawhan nagkinabuhi sa ilang kinaugalingon nga alipatpat. Dili tingali ikaw dautan kaayo sigun sa imong gihunahuna, o maayo kaayo sama sa imong gihunahuna.
◄ MGA SULOD ►

36 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

Nan, kinsa, ang imong gihunahuna nga mogiya sa tawhay nga kinabuhi sa pagtuo? Siya ba nga naghunahuna sa iyang kaugalingon nga maayo? O siya nga naghunahuna sa iyang kaugalingon nga dautan? Ang naulahi. Aniay laing pangutana. Kinsa ang may purohan nga matubos—kadtong nakahimo og daghang kasal-anan o kadtong nakahimo sa dyutay lamang nga kasal-anan? Kadtong miangkon nga siya nakahimo sa dili maihap nga kasal-anan maoy may purohan nga matubos tungod kay ang maong tawo midawat nga siya labihan ka makasasala. Ang maong matang sa tawo sayon modawat sa Pulong sa katubsanan nga gitagana ni Jesus alang kaniya. Kon ato gayud sud-ongon ang atong kaugalingon, dayag nga kita umol lamang sa sala. Unsa ang katawhan? Ang tawo maoy ‘liso sa mga mamumuhat og dautan.’ Sa Isaias 59, naghisgot sa tanang matang sa pagkadautan diha

sa mga kasingkasing sa katawhan. Busa, tin-aw nga ang katawhan mga umol sa sala. Hinuon, kon atong isaysay ang tawo ingon nga umol sa sala, daghan ang mosupak. Apan, ang pagsaysay nga ang tawo ‘liso sa mga mamumuhat og dautan’ maoy husto nga saysay. Kon ato gayud minatud-on pagsud-ong ang atong kaugalingon, tin-aw ug dayag gayud nga kita dautang mga nilalang. Kadtong matinud-anon sa ilang kaugalingon mosangko niini nga sangputanan. Apan, daw kasagaran sa katawhan ang mangulipas sa pagdawat nga sila umol gayud sa sala. Daghan ang nagkinabuhi nga haruhay tungod kay wala nila ilha ang ilang kaugalingon nga mga makasasala. Tungod kay kita mga mamumuhat man og dautan, kita mimugna og masalaypon nga kaugmaran. Kon dili pa kini tinuod, maulaw unta kita magpakasala. Hinuon, daghan kanato ang wala mobatig kaulaw sa paghimog kasal-anan.
◄ MGA SULOD ►

37 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

Apan, ang ilang mga tanlag nasayod. Ang matag-usa adunay tanlag nga mosulti kaniya, “Makauulaw kana.” Si Adan ug si Eva mitago sa ilalum sa kakahoyan human sila makasala. Karon, daghang mga makasasala ang nagtago sa ilang kaugalingon luyo sa mga malaw-ay nga kultura—ang atong kultura sa sala. Nagtago sila sa ilang kaugalingon diha sa ilang masigkamakasasala aron paglikay sa paghukom sa Dios. Ang katawhan nalimbongan sa ilang kaugalingong mga alipatpat. Sila naghunahuna sa ilang kaugalingon nga labing angayan kay sa uban. Busa, sa dihang sila makadungog og dautang mga balita, sila mosinggit sa kayugot, “Unsaon sa usa ka tawo sa pagbuhat sa ingon? Unsaon sa tawo sa paghimo niana? Unsaon sa usa ka anak sa paghimo niana ngadto sa iyang kaugalingong mga ginikanan?” Sila mismo sa ilang kaugalingon dili makatuo nga sila

makahimo nianang mga butanga. Minahal kong kahigalaan, malisod alang kanimo ang pag-ila sa imong kaugalingon. Aron kita makaila sa tinud-anay sa atong kaugalingon, dawaton una nato ang katubsanan sa kasal-anan. Hataas nga panahon ang gikinahanglan aron kita makakab-ot sa husto nga kahibalo mahitungod sa tawhanong binuhilaman, ug adunay daghan kanato nga dili gayud makakaplag niini hangtud sa ilang kamatyon.

MGA SULOD

38 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

Ilha ang Imong Kaugalingon
Unsaon sa pagkinabuhi niadtong wala makaila sa ilang kaugalingon? Sila magkinabuhi sa minaut nga kinabuhi aron Pagtago sa ilang masalaypong kaugalingon. Usahay makahibalag kita sa ingon niini nga matang sa katawhan kinsa wala gayud mahibalo sa ilang kaugalingon. Si Socrates nag-ingon, “Ilha ang imong kaugalingon.” Apan, kasagaran kanato wala mahibalo kon unsa ang anaa sa sulod sa atong mga kasingkasing: pagpatay, pagpangawat, pangibog, pagkadautan, panglimbong, kalaw-ay, dautang mata…. Ang tawo nga wala makaila sa iyang kaugalingon adunay lala sa bitin sa iyang mga

ngabil apan magasultig kaayohan. Ang katarungan niini mao nga ang tawo wala mahibalo nga siya natawo nga dili makapugong sa pagpakasala. Adunay daghan niining kalibutana nga wala mahibalo sa ilang tinuod nga kinaiyahan. Ilang gilimbongan ang ilang kaugalingon ug motapos sa pagkinabuhi nga naputos sa ilang kaugalingong panglimbong. Wala nila masabti nga ilang gitambog ang ilang kaugalingon ngadto sa empeyerno tungod sa ilang kinaugalingon nga panglimbong.

MGA SULOD

39 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

Ang Katawhan Mapadayonong Nagtikwa og Sala sa Tibuok Nilang Kinabuhi
Nganong sila mahiadto man sa empeyerno? Tungod kay wala sila mahibalo sa ilang kaugalingon. Atong tan-awon ang Marcos 7:21-23. “Kay gikan sa kasingkasing, ang tawo makahunahuna og dautan, makahimog salawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaw-ay, kasina, pagpangdaut sa uban, pagkamapahitas-on ug kabuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya.” Ang mga kasingkasing sa katawhan napuno sa dautang panghunahuna

sukad pa sa mga adlaw nga sila gipanamkon. Ato lamang ihulagway nga ang kasingkasing sa tawo hinimo sa baso nga napuno hangtud sa baba og hugaw nga likido, sama sa, atong kasalanan. Unsa ang mahitabo kon kining maong tawo mongadto nganhi? Ang hugaw nga likido (sala) magtikwa-tikwa gayud bisan asa. Sa dihang ang tawo mobalhin-balhin, ang sala subli-subli nga motikwa sa tanan dapit. Kita, walay lain kundili umol sa sala, nagkinabuhi nga ingon niana. Nagatikwa og sala sa bisan asang dapit nga kita moadto. Kita makasala sa tibuok natong kinabuhi tungod kay kita mga umol sa sala. Ang suliran mao nga wala kita makaamgo nga kita mga umol sa sala, o sa laing pagkasulti, mga liso sa sala. Kita mga umol sa sala ug naghambin og sala sa atong mga kasingkasing sukad sa atong pagkahimugso. Ang umol sa sala andam na sa pagsayla.
◄ MGA SULOD ►

40 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

Hinuon, ang katawhan wala motuo nga sila, sa tinuod, unayng makasasala. Sila nagahunahuna nga ang uban mogiya kanila ngadto sa sala ug hinungdan, nga sila dili mao ang dautan. Bisan samtang nagahimo og kasal-anan, ang katawhan naghunahuna nga ang usa lamang ka kinahanglanon aron mahinlo pag-usab ang ilang kaugalingon mao ang pagpapas sa sala. Sila nagpunay og pahid sa ilang kaugalingon matag higayon nga sila makasala, sa pagsulti sa ilang kaugalingon nga dili ilang kaugalingong kapakyasan. Tungod kay kita mohinlo man sa atong kaugalingon, nagpasabot ba kini nga husto ang pagtikwa kanunay? Magpadayon kita sa subli-subling pagpahid. Sa dihang ang baso puno sa sala, padayon kini nga magtikwa. Walay pulos ang kanunay nga pagpahid sa gawas nga bahin niini. Bisan kon pahiran nato sa masubsob uban sa atong maayong mga binuhatan, kini walay hinungdan,

samtang ang baso puno pa sa sala. Kita nangatawo nga tugob sa sala nga ang atong mga kasingkasing dili na gayud mabasiyo; bisan unsa ka daghan sa sala nga atong gitikwa diha sa dalanon. Busa, kita nakahimo og kasalanan sa tibuok natong kinabuhi. Kon ang usa ka tawo dili makaamgo nga siya diay sama sa umol sa sala, siya magpadayon sa pagtago sa iyang masalaypon nga kinaiyahan. Ang sala anaa sa mga kasingkasing sa tanang katawhan ug dili gayud mobiya pinaagi sa pagpahid sa dayag nga bahin niini. Sa dihang kita motikwa og gamayng sala, ato kining pahiran sa panapton ug sa dihang kita motikwa na usab, nusnusan…sa toalya ug sa trapo.... Kanunay kita magalaum nga kon ato lamang kanunay pahiran ang sami sa matag karon ug unya, kini mahinlo, apan kini sa gihapon motikwa sa matag karon ug unya. Sa imong paghunahuna unsa kini ka dugay
◄ MGA SULOD ►

41 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

nga magpadayon? Kini magpadayon hangtud nga ang tawo mamatay. Ang katawhan magbuhat nga masalaypon hangtud sa mga adlaw nga sila himatyon. Maoy hinungdan nga kita kinahanglan mosalig kang Jesus aron matubos. Aron matubos, angayan una nato nga sayron ang atong kaugalingon. Kinsa ang mapasalamaton nga makadawat sa gugma ni Jesus? Ang mga makasasala nga modawat nga sila nakahimog daghang kasaypanan. Ingnon ta adunay duha ka mga tawo nga iindig sa duha ka mga baso nga puno sa hugawng likido. Ang duha ka mga baso puno sa sala. Ang usa mosud-ong sa iyang kaugalingon ug

nagaingon, “Ay, pagkamakasasala ko gayud nga pagkatawo.” Ug dayon siya motahan ug mangitag tawo nga makatabang kaniya. Apan ang usa nagahunahuna nga dili gayud siya dautan. Dili niya makita ang umol sa sala diha sa iyang kaugalingon ug nagahunahuna nga siya dili kaayo masalaypon. Sa tibuok niyang kinabuhi, siya magpabiling magpahid sa mga tikwa. Iyang pahiran ang pikas nga bahin, ug dayon ang laing bahin…ug modali pagtabok balik ngadto sa pikas bahin…. Adunay daghan nga sa maampingon sa ilang kinabuhi nagkinabuhi, naningkamot nga dyutay lamang ang mahimo nga kasal-anan aron malikayan ang pagtikwa. Apan tungod kay sila aduna pay sala diha sa ilang mga kasingkasing, unsay nakamaayo niini? Ang pagkamaampingon dili makagiya kanila paduol ngadto sa Langit. ‘Ang pagkamaampingon’ mao hinuoy mobutang kanila didto sa dalan padulong ngadto sa
◄ MGA SULOD ►

42 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

empeyerno. Minahal nga kahigalaan, ‘ang pagkamaampingon’ mogiya lamang ngadto sa empeyerno. Atong batonan kini nga leksyon diha sa atong kasingkasing. Sa dihang ang tawo maampingon, ang ilang kasal-anan dili tingali motikwa nga dinaghan, apan sa gihapon sila mga makasasala. Unsa ang anaa sa kasingkasing sa katawhan? Sala? Imoralidad? Oo! Dautang panghunahuna? Oo! Aduna bay pagpangawat? Oo! Pagkamapahitas-on? Oo! Wala kitay mahimo gawas sa pag-angkon sa kamatuoran nga kita mga umol sa sala, ilabi na sa dihang atong makita ang atong kaugalingon nga nagbuhat sa pagkamasalaypon ug pagkadautan, nga walay nagtudlo sa ingon. Dili tingali sama ka dayag sa dihang kita batan-on pa. Apan kumusta sa dihang kita nahamtong na? Sa dihang kita moadto sa

sekondarya, kolehiyo, ug padayon, atong maamgohan nga ang tanan nga ania sa sulod nato sala. Dili ba kini tinuod? Sa tinuoray nga pagkasulti, walay kalagmitan nga matagoan ang atong masalaypong kinaiyahan. Husto? Wala kitay mahimo gawas sa pagtikwa og sala. Magbasol dayon kita, “Dili ko na kini pagabuhaton.” Apan, atong makita nga walay kalagmitan sa tinud-anay nga kausaban. Nganong ingon man niana? Tungod kay ang matag-usa kanato natawo ingon nga umol sa sala. Dili kita mahimong mahinlo pinaagi sa yano nga pagkamaampingon. Ang angayan natong masayran mao nga kita natawo ingon nga mga umol sa sala aron tim-os kita nga matubos. Kadto lamang mga makasasala nga malipayong modawat sa katubsanan nga gitagana ni Jesus maoy maluwas. Kadtong mga naghunahuna, “Wala ako masayop o makasala og daghan,” wala mosalig
◄ MGA SULOD ►

43 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

nga si Jesus mikuha sa tanan nilang kasal-anan sila moadto sa empeyerno. Angayan kita masayod nga matag-usa kanato anaa niining umol sa sala sa sulod nato tungod kay kitang tanan natawo nga anaa niana. Kon ang usa ka tawo naghunahuna, “Wala ako makahimo og daghang kasaypanan ug nga ako matubos ra niining dyutay nga sala,” siya ba mapahigawas sa sala human niini? Dili kini mahitabo. Ang usa ka tawo nga natubos masayod nga siya umol sa sala. Siya tinud-anay nga misalig nga si Jesus mikuha sa tanan niyang kasal-anan pinaagi sa bautismo didto sa Suba sa Jordan ug nga Siya mibayad sa kasal-anan sa dihang Siya namatay alang kanato. Bisan kon kita natubos na o wala pa, kita may kalagmitan nga magkinabuhi sa alipatpat. Kita mga umol sa sala. Ingon kita niana. Matubos lamang kita sa dihang kita mosalig nga si Jesus

mikuha sa tanan Natong kasal-anan.

Ang Dios wala Motubos Niadtong Adunay ‘Tipik sa Sala’
Kinsa ang nagalimbong sa Ginoo? Kadtong nangayog kapasayloan sa inadlawng kasal-anan. Ang Dios dili motubos niadtong aduna lamay ‘tipik sa sala.’ Ang Dios dili gani mosiplat niadtong moingon, “Dios, aduna lamang akoy tipik nga sala.” Ang Iyang kaloy-an mao kadtong moingon, “Dios, Ako umol sa sala. Ako mahiadto sa empeyerno. Intawon luwasa ako.” Ang tim-os nga makasasala nga moingon, “Dios, maluwas lamang ako kon Imo akong luwason.
◄ MGA SULOD ►

44 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

Dili na gayud ako maka-ampo sa paghinulsol tungod kay ako nasayod nga wala akoy mahimo gawas sa subli-subling pagpakasala. Intawon luwasa ako.” Ang Dios magaluwas niadtong mosalig Kaniya sa hingpit. Ako usab sa akong kaugalingon nagatanyag sa akong inadlawng pag-ampo sa paghinulsol, apan ang mga pagampo sa paghinulsol wala gayud mopahigawas kanako gikan sa sala. Busa, atubangan sa Dios miluhod ako ug nag-ampo, “Dios, intawon kaloy-i ako ug luwasa ako gikan sa akong kasalanan.” Kadtong maga-ampo sa ingon niini maluwas. Sila mosalig sa katubsanan sa Dios ug sa pagbautismo kang Jesus ni Juan Bautista. Mangaluwas sila. Ang Dios mopahilikay lamang niadtong nasayod sa ilang kaugalingon nga mga umol sa sala, anak sa mga mamumuhat og dautan. Ang moingon, “Nakahimo lamang ako niining dyutay

nga sala. Intawon pasayloa ako niini,” sa gihapon mga makasasala ug ang Dios dili moluwas kanila. Ang Dios moluwas lamang niadtong moangkon sa ilang kaugalingon nga sila tim-os nga mga umol sa sala. Sa Isaias 59:1-2, nahisulat, “Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili Siya makaluwas, ug dili usab bungol ang Iyang dalunggan nga dili Siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong mga sala maoy hinungdan sa Iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo.” Tungod kay kita natawo nga mga umol sa sala, ang Dios makasug-ong kanato nga mahinangpon. Dili tungod kay ang Iyang kamot mubo, bungol ang Iyang dalunggan, o tungod kay dili Siya makadungog kanato nga mangayo sa Iyang kapasayloan. Ang Dios nagsulti kanato, “Ang inyo hinuong
◄ MGA SULOD ►

45 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

kalapasan maoy nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong mga sala maoy hinungdan sa Iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo.” Tungod sa naghinumbrang sala sa atong mga kasingkasing, dili kita makasulod sa Langit, bisan pa nga sangkad ang pagkabukas sa mga pultahan. Kon kita, nga walay hinungdan gawas nga umol sa sala, mangayo sa kapasayloan sa matag higayon nga kita makasala, ang Dios kinahanglan mosubli pagpatay sa Iyang Anak. Ang Dios dili buot mohimo niini. Siya nagaingon, “Ayaw paganhi Kanako matag-adlaw uban sa imong kasalanan. Ako nang gipadala ang Akong Anak pagtubos kaninyo sa tanan ninyong kasal-anan. Ang inyo nalang buhaton mao ang pagsabot kon giunsa Niya pagkuha ang inyong kasal-anan ug dawata nga kana mao ang kamatuoran. Unya, mosalig ka sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu aron maluwas. Kini maoy labing dakong gugma

nga Akong gihatag kaninyo, Akong mga nilalang.” Kini maoy Iyang gisulti kanato. “Mosalig kamo sa Akong Anak ug dawata ang kapasayloan sa inyong kasal-anan. Ako, ang inyong Dios, nagpadala sa Akong kaugalingong Anak aron pagpasig-uli sa tanan ninyong kasalanan ug pagkadautan. Salig kamo sa Akong Anak ug maluwas.” Kadtong wala mahibalo sa ilang kaugalingon nga mga umol sa sala mangayo sa Iyang kapasayloan sa matag diyot nila nga sala. Moduol Kaniya sa walay paghibalo sa makalilisang gibug-aton sa ilang kasal-anan ug moampo lamang, “Intawon pasayloa kining diyot nga tipik sa sala. Dili ko na gayud kini buhaton pa pag-usab.” Ila usab sulayan Siya sa paglimbong niana nga mga pag-ampo. Dili lamang kita nakahimo og sala sa usa ka higayon, kundili sa
◄ MGA SULOD ►

46 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

mapinadayonon hangtud nga kita mamatay. Kita kanunay mangayog kapasayloan hangtud sa katapusang adlaw sa atong mga kinabuhi, tungod kay dili kita makahunong sa pagpakasala ug ang atong unod nag-alagad sa balaod sa sala hangtud nga kita mamatay. Ingon nga pinasaylo sa usa ka dyutayng sala dili makasulbad sa suliran sa sala tungod kay kita nakabuhat sa dili maihap nga kasal-anan matagadlaw. Busa, ang bugtong paagi nga kita mapahigawas sa sala mao ang pagsalibay sa atong kasal-anan ngadto kang Jesus. Unsa ang tawhanong kinaiyahan? Usa ka umol sa kasal-anan. Ang Bibliya miihap sa kasal-anan sa katawhan: “Kay natina sa dugo ang inyong kamot, ug nabulit sa pagkadautan ang inyong

mga tudlo; pulos bakak ug dautan ang inyong gipanulti. Walay usa kaninyo nga miatubang sa korte sa matarung nga paagi, o may midangop sa hukmanan sa matarung nga tuyo. Misalig kamo sa mga pangatarungan nga walay unod; pamakak ray inyong nahibaloan; naglaraw kamog dautan ug misangpot kini sa kaalautan. Naglumlom kamo sa mga itlog sa bitin, ug naghimog balay sa lawalawa. Mamatay ang mokaon sa inyong itlog, ug kon buk-on kini, mogula ang usa ka bitin. Dili mahimong sinina ang balay sa lawalawa. Dautan ang inyong mga buhat, ug ang kabangis ray inyong nahibaloan. Magdagan kamo aron pagbuhat ug dautan ug ipakasayon lamang ninyo ang pagpatay; lunlon gayud dautan ang inyong hunahuna ug bisag asa kamo paingon, magbilin kamog kadaot ug kalaglagan. Wala kamo makailag unsay pakigdait o motamod sa hustisya; gihimo ninyong baliko ang inyong dalan, ug ang
◄ MGA SULOD ►

47 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

mosubay niini dili gayud magmalinawon” (Isaias 59:3-8). Ang mga tudlo sa katawhan nahugawan sa pagkadautan ug ang ilang mga ginabuhat sa tibuok nilang kinabuhi mao ang pagkamasalaypon. Ang tanan nga ilang gibuhat dautan. Ug ang atong mga dila ‘namulong og mga bakak.’ Ang tanan nga nagagula gikan sa atong mga baba bakak. “Sa dihang ang yawa mamulong og bakak, siya mamulong gikan sa iyang kaugalingong tinubdan” (Juan 8:44). Kadtong wala pa matawo pag-usab ganahan moingon nga, “Ako misulti kaninyo sa kamatuoran…. Tinuod gayud nga ako nagasulti kaninyo. Ang akong gipanulti mao ang kamatuoran….” Apan, ang tanan nga iyang gipanulti sa walay duhaduha bakak. Kini sumala sa nahisulat. “Sa dihang ang yawa mamulong og bakak, siya mamulong gikan sa iyang kaugalingong tinubdan.”

Ang katawhan mibutang sa ilang pagsalig sa basiyo nga mga pulong ug nagsulti sa bakak. Ang katawhan naglaraw og dautan ug mobunga sa pagkadautan. Sila naglumlom og itlog sa bitin ug molara sa balay sa lawalawa. Ang Dios nagaingon, “Mamatay ang mokaon sa inyong itlog, ug kon buk-on kini, mogula ang usa ka bitin.” Siya miingon nga dunay mga itlog sa bitin sa inyong kasingkasing. Itlog sa bitin! Adunay dautan sa inyong kasingkasing. Maoy hinungdan nga kita kinahanglan matubos pinaagi sa pagsalig sa ebanghelyo sa tubig ug sa dugo. Sa matag higayon nga mosugod na ako sa pagsulti mahitungod sa Dios, adunay moingon, “Ay, pinangga! Ayaw intawon kog sultihi mahitungod sa Dios. Matag higayon nga ako maningkamot sa pagbuhat, ang sala matikwa gikan kanako. Mobaha lang. Dili ko makalakang nga walay pagtikwag sala sa tibuok dapit. Dili gayud nako kapugngan. Napuno na gayud ako sa
◄ MGA SULOD ►

48 Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala

sala. Wala na akoy kalauman. Busa ayaw kog sultihi mahitungod sa balaan nga Dios.” Kini nga tawo sa pagkatinuod nasayod nga siya umol lamang sa sala, apan wala masayod nga ang Dios miluwas kaniya sa hingpit pinaagi sa ebanghelyo sa Iyang gugma. Kadto lamang nasayod sa ilang kaugalingon nga mga umol sa sala ang maluwas. Ang tinuod, ang matag-usa ingon niini. Ang matag-usa nagpadayon sa pagtikwa og sala sa bisan asang dapit nga siya moadto. Ang sala mosayla tungod kay ang tanang katawhan mga umol sa sala. Ang bugtong lamang paagi alang kanato aron maluwas gikan niini nga kahimtang mao ang pinaagi sa gahom sa Dios. Dili yano lamang nga kahibulongan? Kadto nagtikwa og sala sa matag higayon nga sila malintuwad, malipay, o kaha sa kahamugaway maluwas lamang pinaagi sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus. Si Jesus mianhi aron sa pagluwas kanato.

Siya sa hingpit mipapas sa tanan ninyong kasal-anan. Dawata nga ikaw umol sa sala ug ikaw maluwas.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 3
Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

MGA SULOD

50 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?
< Lucas 10:25-30 > “Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa Balaod aron pagsulay kang Jesus. Nangutana siya, ‘Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon?’ Si Jesus mitubag kaniya, ‘Unsa may giingon sa Kasulatan? Ug giunsa man nimo pagsabot?’ Ang magtutudlo sa Balaod mitubag, ‘Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna ug Higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.’ Mitubag si

Jesus, ‘Husto ang imong tubag! Buhata kana ug makadawat ka sa kinabuhi.’ Apan gusto sa magtutudlo sa Balaod nga ilhon siyang matarung busa nangutana pa gayud siya kang Jesus, ‘Kinsa ba diay ang akong isigkatawo.’ Si Jesus mitubag, ‘May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihuboan nila siya, gibun-og ug gibiyaan nga himalatyon.’” Unsa ang labing dako nga suliran sa tawo? Sila nagkinabuhi uban sa daghang nasayop nga mga alipatpat. Lucas 10:28, “Buhata kana ug makadawat ka sa kinabuhi.” Ang katawhan nagkinabuhi uban sa daghang
◄ MGA SULOD ►

51 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

mga alipatpat. Daw sila sa pinasahi madutlan niini. Sila daw mga salabutanon apan daling malimbongan ug nagpabiling wala makamatikod sa ilang dautang mga tampi. Kita nangatawo nga wala masayod sa atong kaugalingon, apan sa gihapon kita nagkinabuhi sama sa atong naandan. Tungod kay ang katawhan wala man masayod sa ilang kaugalingon, ang Bibliya subli nga nagasulti kanato nga kita mga makasasala. Ang katawhan naghisgot mahitungod sa kahimtangan sa ilang kaugalingong mga sala. Daw ang katawhan walay kasarang sa pagbuhat og maayo, apan, sila mahiligon sa pagpihig sa ilang kaugalingon nga maayo. Ilang gipasigarbo ang ilang mga maayong binuhatan ug gipakita, bisan sila mosulti nga sila mga makasasala sa ilang mga ngabil. Wala sila masayod nga wala gani kaayo diha kanila o katakos sa pagbuhat og maayo, busa sila mosulay sa paglimbong sa uban ug usahay apil

ang ilang kaugalingon. “Dali ngari, dili man gayud kita tim-os nga mga dautan. Duna man usahay pagkamaayo nato.” Ang sangputanan, sila mitan-aw sa uban ug mosulti sa ilang kaugalingon, “Ngek, abi ko bag dili niya kana mahimo. Wala na lang unta kana niya buhata. Maayo pa untag wala na lang. Maayo pa untag ingon na lang niini ang iyang gisulti. Sa akong hunahuna maayo pag magwali siya sa ebanghelyo nga ingon ani ug ingon ana. Una man na siya natubos kay nako, angayan gayud unta siya manglihok sama sa natubos na. Bag-o lang ko natubos, kon makakat-on na kog daghan, maayo pa ko kay sa iyang mga gipanghimo.” Ilang gibaid ang mga kotselyo sa ilang mga kasingkasing sa matag higayon nga sila masakitan. “Hulat ka lang. Makita nimo nga dili ko sama nimo. Ikaw naghunahuna nga una pa kanako karon, pero hulat lang. Nasulat sa Bibliya
◄ MGA SULOD ►

52 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

nga may miabot nga ulahi nga naha-una. Kahibalo ko nga madapaton kini kanako. Hulat ug ipakita ko kanimo.” Ang katawhan milimbong sa ilang kaugalingon. Bisan pa nga siya mosumbalik sa samang paagi kon kita anaa sa dapit sa laing tawo, sa gihapon siya mohukom kaniya. Sa dihang siya mobarug sa pulpito, iya usab nga makaplagan ang iyang kaugalingon nga dili makapugong magkanga-kanga tungod kay nasubrahan sa pagbantay sa iyang binistihan. Kon pangutan-on kon ang tawo ba may kasarang sa pagbuhat og maayo, kasagaran sa katawhan moingon sa ilang mga ngabil nga wala. Apan sa ilang mga kasingkasing, sila ilalum sa alipatpat nga sila sa ilang kaugalingon adunay kasarang. Busa, sila maningkamot sa pagbuhat og maayo hangtud nga sila mamatay. Sila naghunahuna nga adunay sila ‘pagkamaayo’ sa ilang mga kasingkasing ug nga

sila may kasarang sa pagbuhat og maayo. Sila usab nagasalig nga sila sa ilang kaugalingon mga maayo na gayud. Bisan unsa pa kadugay nga sila makidiosnon, ilabi na niadtong nakakab-ot og dagkong tinusbawan sa pag-alagad sa Dios, sila maghunahuna nga, ‘Ako makahimo niini ug niana alang sa Ginoo.’ Apan kon atong kuhaon ang Ginoo gikan sa atong kinabuhi, makahimo ba gayud kita og maayo? Aduna bay maayo sa tawo? Makakinabuhi ba kita sa pagbuhat og mga maayong binuhatan? Ang tawo walay kasarang sa pagbuhat og maayo. Sa matag higayon nga sila mosulay sa pagbuhat og mga maayong butang sa ilang kinaugalingon, sila nakasala. Daghan ang miduso kang Jesus padaplin human mosalig Kaniya ug misulay sa pagminaayo sa kinaugalingon. Wala gayud gawas sa pagkadautan natong tanan, busa makahimo lamang kita og dautan. Sa atong kaugalingon
◄ MGA SULOD ►

53 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

(bisan pa niadtong mga naluwas na), makasala lamang kita. Kini maoy kamatuoran sa atong unod. Unsa ang kanunay natong mahimo, maayo o dautan? Dautan. Sa atong libro sa pagdayeg, ‘Dayega ang ngalan ni Jesus,’ adunay awit nga ingon niini, “♪Kon wala si Jesus kita mapandol. Wala kitay bili sama sa sakayan nga milatas sa dagat nga walay layag♪.” Kon wala si Jesus, makasala lamang kita tungod kay kita dautan. May kasarang lamang kita sa pagbuhat sa matarung mga buhat human kita maluwas. Si Apostol Pablo nag-ingon, “Dili ako makahimo sa pagbuhat sa maayo nga buot ko nga buhaton; apan gibuhat ko hinuon ang

dautan nga dili ko buot nga buhaton” (Roma 7:19). Kon ang tawo anaa kang Jesus, walay bali, apan kon siya walay mahimo uban Kaniya, siya mosulay sa pagbuhat og maayo atubangan sa Dios. Apan, magkadugang ang pagsulay sa tawo, mosamot hinuon siya sa paghimo sa pagkadautan. Bisan si Haring David adunay sama binuhilaman. Sa dihang ang iyang nasud malinawon ug malambuon, usa ka gabii, siya miadto sa atup aron sa pagsuroy-suroy. Didto, iyang nakita ang makatintal nga talan-awon ug mibati sa kahigal nga kalipay. Unsay iyang gusto sa dihang iyang gikalimtan ang Ginoo? Tinudanay na gayud siyang dautan. Nakapanapaw siya uban kang Batseba ug mipatay kang Uraya, nga iyang bana, apan wala siya kakitag pagkadautan diha sa iyang kaugalingon. Hinuon mihimo siyag mga pangulipas sa iyang mga nahimo. Unya usa ka adlaw, si profeta Natan miadto
◄ MGA SULOD ►

54 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

kaniya ug miingon, “May duha ka tawo nga miadto sa syudad, datu ang usa ug ang usa kabus. Daghan kaayog mga kahayopan ang datu apan ang kabus wala gayuy lain gawas sa usa ka bayeng karnero nga iyang napalit. Usa ka adlaw niana, may bisita nga miabot sa balay sa datu ug wala siyay gusto nga mokuha gikan sa iyang kahayopan aron ihawon alang sa bisita. Maoy iyang giihaw ang bayeng karnero sa kabus aron ikadalit sa iyang bisita” (2 Samuel 12:1-4). Si David miingon, “Ang tawong nagbuhat niini mamatay gayud!” Ang iyang kasuko miulbo, ug miingon, “Anaay daghan sa iyang kaugalingon; makakuha gayud siyag usa kanila. Apan hinuon, gikuha pa gayud niya ang usa ra ka karnero sa tawong kabus ug gihikay alang sa iyang bisita. Mamatay siya!” Busa si Natan misulti kaniya, “Ikaw kadtong tawo.” Kon kita dili mosunod kang Jesus ug mouban Kaniya, bisan ang natawo pag-usab makahimo sa sama ka

dautan nga mga butang. Sama ra usab sa katawhan, bisan sa mga magtutuo. Kanunay kita mapandol ug magbuhat sa pagkadautan kon wala si Jesus. Busa mapasalamaton na usab kita karon nga si Jesus miluwas kanato, sa walay pagtagad sa pagkadautan nga ania kanato. “♪Buot akong mopahulay ilalum sa landong sa Krus♪.” Ang atong mga kasingkasing mipahulay ilalum sa landong sa katubsanan ni Kristo, apan kon atong biyaan ang landong ug mangita sa atong kinaugalingon, dili gayud kita makapahulay.

MGA SULOD

55 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

Ang Dios Mihatag Kanato sa Pagkamatarung sa Pagtuo ibabaw sa Balaod
Hain niini ang unang sundon, pagtuo o Balaod? Pagtuo. Si Apostol Pablo nag-ingon nga ang Dios mihatag kanato sa pagkamatarung sa pagtuo sukad pa sa sinugdan. Iyang gihatag kini ngadto kang Adan ug Eva, Cain ug Abel, Set ug Enoc, Noe Abraham, Isaac ug sa katapusan ngadto kang Jacob ug sa iyang dose ka mga anak lalake. Bisan walay Balaod, sila nahimong matarung atubangan sa Dios pinaagi sa pagkamatarung nga nagaabot sa pagtuo sa Iyang Pulong. Sila gipanalanginan ug gihatagan og kapahulayan diha sa pagtuo sa Iyang Pulong.

Milabay ang panahon ug ang kaliwatan ni Jacob nagpuyo didto sa Ehipto ingon nga mga ulipon sulod sa 400 ka mga tuig tungod kang Jose. Unya, ang Dios migiya kanila paggawas pinaagi kang Moises ngadto sa yuta sa Canaan. Hinuon, sa 400 ka tuig nga pagkaulipon, sila nakalimot sa pagkamatarung sa pagtuo. Busa ang Dios mitugot kanila sa pagtabok sa Pula nga Dagat pinaagi sa Iyang milagro ug migiya kanila ngadto sa kamingawan. Sa dihang sila nahiabot ngadto sa kamingawan sa sala, Iyang gihatag kanila ang Balaod didto sa Bungtod sa Sinai. Iyang gihatag kanila ang Balaod, nga gilangkuban sa Napulo ka mga Sugo ug ang 613 ka mga kinuti nga mga artikulo. Ang Dios mipahayag, “Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Patungasa si Moises sa Bungtod sa Sinai, ug ihatag Ko kaninyo ang balaod.” Ug, Iyang gihatag sa Israel ang Balaod.
◄ MGA SULOD ►

56 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

Iyang gihatag kanila ang Balaod aron nga sila ‘makabaton og kahibalo sa sala’ (Roma 3:20). Kadto maoy pagpahibalo kanila kon unsa ang Iyang gusto ug dili gusto ug pagpadayag sa Iyang pagkamatarung ug pagkabalaan. Ang tanang katawhan sa Israel nga naulipon sa Ehipto sa 400 ka tuig milatas sa Pula nga Dagat. Wala gayud sila makahibalag sa Dios ni Abraham, sa Dios ni Isaac ug sa Dios ni Jacob. Wala gayud sila makaila Kaniya. Samtang sila nagkinabuhi ingon nga mga ulipon sulod sa 400 ka mga tuig, sila nakalimot sa pagkamatarung sa Dios. Niadtong panahona, wala silay pangulo. Si Jacob ug Jose maoy ilang mga pangulo, apan sila dugay nang nangamatay. Sama nga si Jose napakyas sa pagsalibay sa iyang pagtuo ngadto sa ilang mga anak, nga sila si Manases ug Epraim. Busa, kinahanglan nga ilang pangitaon ang ilang Dios pag-usab ug hibalagon Siya tungod

kay sila nahikalimot sa Iyang pagkamatarung. Atong hinumduman nga ang Dios mihatag kanila una sa pagkamatarung sa pagtuo ug dayon mihatag kanila sa Balaod, human sila nahikalimot sa pagtuo. Iyang gihatag kanila ang Balaod aron sila mobalik ngadto Kaniya. Aron pagluwas sa Israel ug paghimo kanila nga Iyang katawhan, Siya misulti kanila sa pagpatuli. Ang Iyang tuyo sa pagtawag kanila mao nga aron sila masayod nga Siya nagalungtad pinaagi sa paghimo sa Balaod ug ikaduha, aron sila mahibalo nga sila mga makasasala atubangan Niya. Ang Dios buot nga sila moduol Kaniya ug mahimong Iyang katawhan pinaagi sa pagkatinubos diha sa paagi sa paghalad nga Iyang gihatag kanila. Ug mihimo kanila nga Iyang katawhan. Ang katawhan sa Israel nangatubos diha sa paagi sa paghalad sa Balaod pinaagi sa pagsalig
◄ MGA SULOD ►

57 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

sa Mesiyas nga umalabot. Apan ang paagi sa paghalad nalarag uban sa panahon. Atong tanawon kon kanus-a kadto. Sa Lucas 10:25, usa ka magtutudlo sa balaod nga misulay kang Jesus nahisgutan. Ang magtutudlo sa balaod usa ka Pariseo. Ang mga Pariseo hilabihan ka makihuptanon nga naningkamot sa pagkinabuhi sigun sa Pulong sa Dios. Ilang gipaningkamotan una ang pagpanalipod sa nasud ug dayon ang pagkinabuhi diha sa Balaod sa Dios. Unya, aduna usay mga madasigon kaayo, nga labihan ka madali-dalion ug mikiling sa pagkamagubuton aron pagkab-ot sa ilang panglantaw, nga mao ang pagkagawasnon sa Israel gikan sa Roma. Kinsa ang buot ni Jesus ikahibalag? Ang mga makasasala nga walay magbalantay.

Adunay daghang mga inilang mga relihiyoso nga sama kanila niining mga adlawa. Sila nagdumala og mga katilingbanong kalihukan uban sa mga pagya sama sa ‘luwason ang mga dinaugdaug nga katawhan sa kalibutan.’ Sila nagatuo nga si Jesus mianhi aron sa pagluwas sa mga kabus ug dinaugdaug. Busa, human sila makakat-on sa teyolohiya sa mga seminaryo, sila mosalmot sa lugay, ug mosulay ‘pagpahilikay sa mga nahikawan’ sa tanang natad sa katilingban. Sila maoy namugos, “Magkinabuhi kitang tanan sa balaan ug maluloy-ong Balaod…magkinabuhi diha sa Balaod, pinaagi sa Iyang mga Pulong.” Apan wala sila makaamgo sa matuod nga kahulogan sa Balaod. Sila naningkamot sa pagkinabuhi sa mga titik sa Balaod samtang wala moila sa langitnong pagpadayag sa Balaod. Busa, kita makaingon nga walay mga profeta, mga alagad sa Dios, sa Israel mga 400 ka mga
◄ MGA SULOD ►

58 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

tuig sa wala pa si Kristo. Tungod niini, sila nahimong panon sa mga karnero nga walay magbalantay. Wala usab silay Balaod ni hustong pangulo. Ang Dios wala mopadayag sa Iyang kaugalingon pinaagi sa maut nga relihiyosong mga pangulo niadtong panahona. Ang nasud nahimong sinakop sa Emperyo sa Roma. Busa, si Jesus miingon sa katawhan sa Israel nga misunod Kaniya ngadto sa kamingawan nga Siya dili mopalakaw kanila nga mga gutom. Naluoy siya sa panon nga walay magbalantay tungod kay daghan sila nga nag-antus niadtong panahona. Ang magtutudlo sa balaod ug ubang anaa sa hatag-as nga katungdanan maoy nagapahimulos sa mga kahigayonan; ang mga Pariseo maoy anaa sa kabanay nga naghupot sa kamatuoran sa Hudayismo. Sila mapasigarbuhon kaayo. Kining magtutudlo sa balaod nangutana kang Jesus sa Lucas 10:25, “Unsay akong

pagabuhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon?” Daw iyang gihunahuna nga walay laing maayo pa kay kaniya sa tanang katawhan sa Israel. Busa ang magtutudlo sa balaod (usa ka tawo nga wala pa maluwas) mihagit Kaniya, sa pag-ingon, “Unsay akong pagabuhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon?” Ang magtutudlo sa balaod maoy aninag sa atong kaugalingon. Siya nangutana kang Jesus, “Unsay akong pagabuhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon?” Si Jesus mitubag, “Unsa may nahisulat sa balaod? Ug giunsa man nimo pagsabot?” Busa siya mitubag, “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna” ug “Higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.” Ug Siya miingon kaniya, “Husto ang imong
◄ MGA SULOD ►

59 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

tubag! Buhata kana ug makadawat ka sa kinabuhi.” Si Jesus misulti kaniya, “Husto ang imong tubag! Buhata kana ug makadawat ka sa kinabuhi.” Siya mihagit kang Jesus sa walay paghibalo sa iyang kaugalingon nga dautan, bugon sa sala nga dili gayod makahimo og maayo. Busa si Jesus nangutana kaniya, “Unsa may nahisulat sa balaod? Ug giunsa man nimo pagsabot?” Unsay imong pagsabot sa Balaod? Kita mga makasasala nga dili gayud makatuman sa Balaod. “Giunsa man nimo pagsabot?” Niini nga yugto, si Jesus nangutana kon giunsa sa usa ka tawo, lakip kanimo ug kanako, sa paghisayod ug

pagsabot sa Balaod. Ingon sa ginabuhat sa daghang katawhan niining mga adlawa, kining maong magtutudlo sa balaod usab naghunahuna nga ang Dios naghatag kaniya sa balaod aron iyang pagabantayan. Busa siya mitubag, “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna, ug ang imong isigkatawo ingon sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.” Ang Balaod walay sayop. Siya mihatag kanato sa hingpit nga Balaod. Siya misulti kanato sa paghigugma sa Ginoo uban sa bug-os natong kasingkasing ug kalag, uban sa bug-os natong kusog ug hunahuna ug sa paghigugma sa atong mga silingan ingon sa atong kaugalingon. Husto alang kanato ang paghigugma sa atong Dios uban sa bug-os natong kasingkasing ug kusog, apan maoy balaan nga sugo nga dili gayud nato
◄ MGA SULOD ►

60 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

matuman. “Giunsa man nimo pagsabot?” nagkahulogan nga ang Balaod husto ug tukma, apan giunsa nimo kini sa pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod naghunahuna nga ang Dios mihatag niana aron iyang tumanon. Hinuon, ang Balaod sa Dios gihatag kanato aron unta nga kita makaamgo sa atong mga kapakyasan, pinaagi sa hingpit nga pagtukas sa atong mga kalapasan. “Ikaw nakasala. Mipatay ikaw sa dihang gisultihan Ko ikaw nga dili magpatay. Nganong imo man Ako nga gisupak?” Ang Balaod nagtukas sa kasal-anan diha sa kasingkasing sa katawhan. Atong ibutang nga sa akong dalanon paingon dinhi, ako nakakita og daghang hinog nga mga melon sa kaumahan. Ang Dios nagpasidaan kanako pinaagi sa Balaod, “Ayawg punit niana nga mga melon aron kaunon. Nagpakaulaw ikaw Kanako kon imo kining buhaton.” “Oo, Amahan.” “Ang yuta

gipanag-iya ni Gng. Tagpulano, busa, dili ka gayud mopunit niana.” “Oo, Amahan.” Sa higayon nga kita nakadungog nga dili kita mopunit niana, kita mibati ug kahilig sa pagpunit niana. Kon atong iduot ang mwelye, kini molibkas ingon nga sumbalik. Ang kasal-anan sa katawhan sama ra niini. Ang Ginoo misulti kanato nga dili gayud maghimo ug dautang mga buhat. Ang Dios makasulti niini tungod kay Siya balaan, hingpit ug adunay kasarang sa pagbuhat sa ingon. Sa laing bahin, ‘wala gayuy’ dili makasala ug ‘wala gayuy’ mahimong bug-os nga maayo. Kita ‘wala gayuy’ maayo sulod sa atong kasingkasing. Ang Balaod gisulat sa pulong ‘wala gayud’. Ngano man? Tungod kay ang katawhan adunay kailibgon sa unod diha sa ilang mga kasingkasing. Wala kitay mahimo gawas sa paglihok nunot sa atong kailibgon. Kita makapanapaw tungod kay adunay pagpanapaw
◄ MGA SULOD ►

61 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

diha sa atong mga kasingkasing. Kinahanglan nga atong basahon pag-ayo ang Bibliya. Sa una kong pagsulay, akong himbalagongan ang Pulong sigun sa titik. Ako nabasa nga si Jesus namatay didto sa Krus alang kanako ug wala ko kapugngi ang pagtulo sa akong mga luha. Ingon niana ako kaniadto ka dautan nga tawo ug Siya namatay sa Krus alang kanako…. May kasakit sa akong kasingkasing makalilisang nga misalig ako Kaniya. Unya akong nahunahuna, ‘Kon ako mosalig, nan ako mosalig sumala sa Pulong.’ Sa dihang akong gibasa ang Exodo 20, miingon, “Dili ka magbaton og laing dios sa atubangan Ko.” Ako miampo sa paghinulsol sumala niini nga sugo. Akong giutingkay ang akong panumduman kon nakabaton ba ako og laing dios sa atubangan Niya, mitawag sa Iyang ngalan sa pasipala, o kaha nakayukbo sa laing dios. Akong naamgohan nga ako diay nakayukbo

og laing dios sa daghang mga higayon sa mga tulumanon pagpasidungog sa akong mga katigulangan. Nakasala ako sa pagbaton og laing mga dios. Busa ako nagaampo sa paghinulsol, “Ginoo, ako nakasimba sa mga dios-dios. Ako pagahukman tungod niana. Intawon pasayloa ang akong kasal-anan. Dili ko na gayud kini pagabuhaton pa.” Human niadto, ang maong sala gikuha. Ako dayon gisulayan sa paghinuktok kon nakatawag ba ako sa Iyang ngalan sa pasipala. Unya, akong nahinumduman nga sa dihang nagsugod pa ako sa pagsalig sa Dios, motabako ako. Ang akong mga kahigalaan misulti kanako, “Dili ba nagpakaulaw ka sa Dios sa imong pagsigarilyo? Naa ba diay Kristohanon nga manigarilyo?” Kana sama ra sa pagtawag sa Iyang ngalan sa pasipala, dili ba? Busa ako nagaampo pag-usab,
◄ MGA SULOD ►

62 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

“Ginoo, nakatawag ako sa Imong ngalan sa pasipala. Intawon pasayloa ako. Mobiya na ako sa pagpanigarilyo.” Busa akong gipaningkamotan ang pag-undang apan usahay mosindi, panalagsa sa matag tuig. Malisod gayud, daw walay kalagmitan nga makabiya sa pagpanigarilyo. Apan sa katapusan, nakabiya da gayud ako sa panigarilyo sa hingpit. Akong nabati nga lain na usab nga sala ang nasulbad. Ang sunod mao ang “Pagbantay sa igpapahulay nga balaan.” Kini nagpasabot nga dili ako mohimo sa bisan unsang buluhaton sa matag adlawng Domingo; pagbuhat o pagpangitag salapi….Busa ako usab kining giundangan. Unya adunay “Tahuron mo ang imong amahan ug inahan.” Ako silang matahod bisan kon ako halayo kanila, apan mahimong tinubdan sa kasakit sa ilang kasingkasing kon ako anaa sa duol. “Ay pastilan, ako nakasala atubangan sa

Dios. Intawon pasayloa ako, Ginoo.” Ako nagaampo sa paghinulsol. Apan dili ko na gayud matahod ang akong mga ginikanan tungod kay silang duha patay na man. Unsay akong mahimo? “Ginoo, intawon pasayloa kining walay bili nga makasasala. Namatay ikaw didto sa Krus alang kanako.” Unsa ako ka mapasalamaton! Niini nga paagi, akong nabati nga akong nasulbad ang akong kasal-anan usa ug usa. Adunay ubang mga balaod sama sa dili pagpatay, dili pagpanapaw, dili maibog…. Hangtud sa adlaw nga ako nakaamgo nga wala akoy natuman bisan usa, ako miampo sa tibuok gabii matag gabii. Apan nahibalo mo, ang pag-ampo alang sa paghinulsol dili gayud makalingaw. Maghisgot kita niana. Sa dihang ako naghunahuna mahitungod paglansang kang Jesus, ako miduyog sa kasakit niadto. Ug Siya namatay alang kanato nga dili
◄ MGA SULOD ►

63 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

makakinabuhi sa Iyang mga pulong. Naghilak ako sa tibuok gabii sa paghunahuna kon giunsa kita Niya sa paghigugma ug nagpasalamat Kaniya sa paghatag kanako sa matuod nga kahimuot. Sa unang tuig kong pagtambong sa simbahan sa kinatibuk-an masayon apan sa misunod nga katuigan nag-anam kalisod alang kanako ang paghilak alang sa paghinulsol tungod kay ako nalisdan sa pagpatulo sa luha tungod sa akong pagbuhat niini sa masubsob. Sa dihang wala na gayuy luha nga motulo, miadto ako sa kabukiran ug nagpuasa sa tulo ka adlaw. Unya ang luha mibalik. Ako nahumol sa akong luha, mibalik ngadto sa katilingban, ug mihilak didto sa simbahan. Ang mga tawo sa palibot nako miingon, “Nahimo ka na nga labihan ka balaan sa imong mga pag-ampo sa kabukiran.” Apan ang mga luha dili malikayan nga miuga na usab. Misamot

pa gayud kalisod sa ikatulong tuig. Akong nahinumduman ang kasaypanan nga akong nahimo ngadto sa akong mga higala ug isig ka Kristohanon ug mihilak na usab. Human sa upat ka tuig nga ingon niadto, ang luha nauga na usab. Adunay mga glandula sa luha diha sa akong mga mata, apan dili na gayud motrabaho. Human sa lima ka tuig, dili na gayud ako makahilak, bisan unsaon ko sa pagpaningkamot. Ang akong sip-on misugod na sa pagtulo. Human sa pipila pa gayud ka tuig, gilaayan na ako pagbuhat niadto, busa ang Dios mipaliso kanako pagbalik ngadto sa Bibliya.

MGA SULOD

64 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

Ang Balaod Alang sa Kahibalo sa Sala
Unsay angayan natong maamgohan mahitungod sa Balaod? Dili gayud nato matuman ang Balaod. Sa Roma 3:20, atong mabasa, “Ang mahimo lamang sa Balaod mao ang pagpaila sa tawo nga siya nakasala.” Sa una, gitagad ko kini nga bersikulo nga yanong linawas nga mensahe ni Apostol Pablo ug misulay lamang pagsalig sa mga pulong nga akong gipili. Apan sa dihang nauga na ang akong mga luha, dili ko na mapadayon ang akong relihiyosong pagkinabuhi uban sa pagtuo. Busa, ako nakasala sa subli-subli ug

nakaamgo nga ako adunay sala sa akong kasingkasing nga walay kalagmitan nga makakinabuhi uban sa Balaod. Dili ko na maantos, apan dili ko usab ikasalikway ang Balaod tungod kay ako nagasalig nga kana gihatag aron pagatumanon. Sa katapusan, nahimo akong magtutudlo sa balaod, sama sa gihisgutan sa Kasulatan. Nahimong malisod alang kanako ang pagpadayon sa pagkinabuhi sa pagtuo. Daghang akog kasal-anan, nga samtang ako nagabasa sa Balaod, naghinay-hinay ako pagkaamgo niadtong mga salaa sa matag higayon nga ako nakalapas sa matag usa sa Napulo ka Sugo sa akong kasingkasing. Ang pagpakasala sa kasingkasing usab maoy paghimog kasal-anan, ug ako wala makaalinggat nga diya ako magtutuo diha sa Balaod. Sa dihang akong gibantayan ang Balaod, nahimo akong makalulo-oy, pungtanon ug masulub-on. Sa katapusan, desperado ako
◄ MGA SULOD ►

65 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

niadtong tanan. Pagkaanindot gayud unta niadto kong ako natudloan pa sukad sa sinugdanan sa matuod nga kahibalo sa Balaod sama niini, “Dili, dili. Adunay laing kauhulogan sa Balaod. Kini nagpakita kanimo nga ikaw bugon sa sala; may gugma ikaw sa salapi, sa kaatbang nga sekso ug sa mga butang nga maanindot tan-awon. Aduna mga butang nga gihigugma nimo labaw pa sa Dios. Buot ikaw mosunod sa mga butang niining kalibutana. Ang Balaod gikahatag na kanimo, dili aron imong bantayan, apan sa pagdawat sa imong kaugalingon ingon nga makasasala uban sa pagkadautan sa imong kasingkasing.” Kon aduna pa lamay nakatudlo kanako sa kamatuoran kaniadto, dili na unta ako mag-antos sa 10 ka tuig. Mao nga, nagkinabuhi ako ilalum sa Balaod sulod sa 10 ka tuig sa wala pa ako maka-amgo sama niini karon. Ang ika-upat nga sugo mao “Hinumduman mo ang Adlaw nga Igpapahulay aron sa pagbalaan

niini.” Nagpasabot nga dili mamuhat sa Igpapahulay. Sila nagtudlo nga kinahanglan kami molakaw, dili magsakay kon kami mobiyahe sa may gilay-on sa Domingo. Ako nagtuo nga labing angayan ug dungganon ang paglakaw ngadto sa dapit diin ako mowali. Total, magwali man ako mahitungod sa Balaod. Mao nga, akong gibati nga angayan nakong kinabuhian ang akong ginawali. Labihan ka lisod hinungdan nga ako hapit na motahan. Ingon sa nahatala dinhi, “Giunsa man nimo pagsabot?” Wala ako makasabot niini nga pangutana ug nag-atos sa 10 ka tuig. Ang magtutudlo sa balaod nasayop usab sa pagsabot. Siya naghunahuna nga kon iyang matuman ang Balalod ug magkinabuhi sa maampingon, siya panalanginan sa Dios. Apan si Jesus misulti kaniya, “Giunsa man nimo pagsabot?” ang tawo mitubag sumala sa iyang legalista nga pagtuo. Ug dayon Siya
◄ MGA SULOD ►

66 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

miingon ngadto sa tawo, “Oo, insakto ang imong tubag; imo kanang gidawat sumala sa nasulat. Sulayi pagbantay. Mabuhi ka kon imong mahimo, apan mamatay ka kon dili. Ang bayad sa sala kamatayon. Mamatay ka kon dili nimo mahimo.” (Ang katugbang sa kinabuhi kamatayon, dili ba?) Apan ang magtutudlo sa balaod sa gihapon wala makasabot. Kini nga magtutudlo sa balaod sama sa tanan kanato, kamo ug ako. Nagtuon ako sa teyolohiya sa 10 ka mga tuig. Akong gisulayan ang tanan, pagbasa sa tanan ug pagbuhat sa tanan: pagpuasa, mga alipatpat, pagsultig mga dila… ako nagbasa sa Bibliya sa 10 ka mga tuig ug gilauman nga makahimog maayong sangputanan. Apan sa espirituahon, ako sa gihapon tawong buta. Mao nga ang makasasala kinahanglan mohibalag sa usa ka tawo nga makabukas sa iyang mga mata, ug kana mao ang atong Ginoo

nga si Jesus. Unya, ang tawo makaamgo nga “Aha! Dili gayud diay kita makatuman sa Balaod. Bisan unsaon pa nato sa pagpaningkamot sa pagbantay sa Balaod, mamatay lamang kita nga desperado sa pagsulay. Apan si Jesus mianhi aron sa pagluwas kanato uban sa tubig ug sa Espiritu! Haleluya!” Ang tubig ug ang Espiritu makatubos kanato. Kini maoy grasya, gasa sa Dios. Busa atong dayegon ang Ginoo. Ako palaran kaayo nga nakagradwar gikan sa walay kalauman nga talay sa legalismo, apan ang uban migugol sa tibuok nilang kinabuhi sa pagtuon sa teyolohiya sa kakawangan ug dili gayud makaamgo sa kamatuoran hangtod sa adlaw sa ilang kamatayon. Daghang katawhan ang misalig sa kapid-an ka katuigan o gikan sa kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan, apan wala gayud matawo pag-usab. Kita migradwar gikan sa pagkamakasasala sa dihang kita nakaamgo nga kita dili makatuman sa
◄ MGA SULOD ►

67 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

Balaod, ug dayon mobarug atubangan ni Jesus ug mamati sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espirtu. Sa dihang atong nahibalag sa Jesus, kita mogradwar gikan sa tanang paghukom ug panghimaraot. Kita maoy labihan ka makasasala, apan kita nahimong mga matarung tungod kay Siya miluwas kanato pinaagi sa tubig ug sa dugo. Si Jesus misulti kanato nga kita dili gayud makakinabuhi sa Iyang kabubot-on. Siya misulti niini ngadto sa magtutudlo sa balaod, apan siya wala makasabot. Busa si Jesus misulti kaniya sa sugilanon aron pagtabang kaniya sa pagsabot. Unsay nakapahulog sa katawhan sa kinabuhi sa pagtuo? Sala. “May usa ka tawo nga milugsong gikan sa

Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihuboan nila siya, bibun-og ug gibiyaan nga himalatyon” (Lucas 10:30). Si Jesus misulti ngadto sa magtutudlo sa balaod niini nga pasumbingay aron pagpukaw kaniya gikan sa kamatuoran nga iyang giantos sa tibuok niyang kinabuhi, sama nga ang tawo gibun-og sa mga tulisan ug himalatyon. Ang tawo milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico. Ang Jerico nagrepresentar sa kalibutanon samtang ang Jerusalem nagrepresentar sa syudad sa relihiyon; ang syudad sa pagtuo, nga gipuy-an sa mga mapagawalon mahitungod sa balaod. Kini nga sugilanon nagasulti kanato nga kon kita mosalig kang Kristo sa relihiyoso lamang nga paagi, kita malumpag. “May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihuboan nila siya, bibun-og ug
◄ MGA SULOD ►

68 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

gibiyaan nga himalatyon.” Ang Jerusalem usa ka dakong syudad nga daghang molupyo. Adunay labawng sacerdote, panon sa mga sacerdote, Levihanon ug inilang mga tawo sa natad relihiyon didto. Adunay daghang batid kaayo sa Balaod. Didto, sila naningkamot sa pagkinabuhi subay sa Balaod, apan sa katapusan napakyas ug nanghalin ngadto sa Jerico. Sila kanunay mahulog ngadto sa kalibutan (Jerico) ug dili makalikay sa paghibalag sa mga tulisan. Ang tawo usab nakahibalag og mga tulisan sa iyang dalanon gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gihuboan sa iyang sapot. ‘Ang pagkahubo sa iyang sapot’ nagkahulogan nga nawad-an siya sa iyang pagkamatarung. Walay kalagmitan alang kanato nga makakinabuhi diha sa Balaod, sa pagkinabuhi subay sa Balaod. Si Apostol Pablo miingon sa Roma 7:19-20, “Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton apan gibuhat ko hinuon ang

dautan nga dili ko buot buhaton. Kon gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini kondili ang sala nga ania kanako.” Ako buot makahimo og maayo ug magkinabuhi sa Iyang mga pulong. Apan sa kasingkasing sa tawo ang dautang mga hunahuna, pagpanapaw, kaulag, pagbuno, pagpangawat, mga pangibog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaw-ay, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitas-on ug kabuang (Marcos 7:21-23). Tungod kay ania sila sa atong mga kasingkasing ug magagula matag karon ug unya, atong buhaton ang dili nato buot buhaton ug dili nato mabuhat ang buot nato buhaton. Atong masubli-subli kanang mga dautan sa atong mga kasingkasing. Unsa ang mabuhat sa dautan mao ang paghatag kanato sa dyutay nga paaghat sa sala.
◄ MGA SULOD ►

69 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

Ang Kasal-anan Sulod sa Kasingkasing sa Tanang Katawhan
Makakinabuhi ba kita diha sa Balaod? Dili. Giingon sa Marcos 7, “Walay magasulod sa tawo gikan sa gawas nga makapahugaw kaniya; apan ang butang nga nagagula gikan kaniya maoy mga butang nga makapahugaw sa tawo.” Si Jesus nagasulti kanato nga adunay dautang mga hunahuna, pagpanapaw, kaulag, pagbuno, pagpangawat, mga pangibog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaw-ay, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitas-on ug kabuang sa kasingkasing sa tawo. Kitang tanan adunay pagbuno sa sulod sa atong kasingkasing. Walay usa nga wala

makabuno. Ang mga inahan mosingka sa ilang mga anak, “Ayaw. Ayaw kanag buhata. Ako kang giingnan nga ayaw kanag buhata, Mamatay ka. Kadaghan ko na ika sultihi. Ingon ko ayaw kanag buhata.” Kana pagbuno. Tinguha nimong patyon ang imong kaugalingong anak sa imong hunahuna sa imong walay pagpanuko nga mga pulong. Ang atong kabataan nabuhi tungod kay haguros nga nakalayas; apan kon gipasagdan ta nga ang atong kasuko moabot ngadto kanila, mapatay unta nato sila. Usahay mahadlok kita sa atong kaugalingon. “Ay Dios ko! Nganong nahimo ko man kadto?” Atong sud-ongon ang mga pangos human nato hapaka ang atong anak ug maghunahuna nga buang kita nga nakahimo niana. Wala kitay mahimo gawas sa paglihok nga ingon niana tungod kay aduna kitay pagbuno sulod sa atong mga kasingkasing. Busa, ‘akong nabuhat ang dili nako buhaton’
◄ MGA SULOD ►

70 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

nagpasabot nga kita makahimo og dautan tungod kay kita dautan. Sayon alang kang Satanas ang paglingla kanato sa pagpakasala. Ingnon ta nga ang tawo nga wala pa matubos naglingkod sa lagkaw sulod sa 10 ka mga tuig, nag-atubang sa bongbong ug naghinuktok sama kang Sungchol, ang kanhi dakong mongha nga Koreano. Maayo samtang siya nagalingkod nga ang iyang nawong didto sa bongbong, apan adunay usa ka tawo nga modala ngadto kaniya sa pagkaon ug mokuha sa iyang tai. Aduna gayud siyay tawo nga suboton. Dili kana suliran kon siya lalaki, apan atong ibutang nga usa ka maanyag kaayo nga babaye. Kon daklit nga iya siyang makit-an, ang tanan niyang oras nga gigugol sa paglingkod mahimong kawang. Tingali maghunahuna siya nga, “Dili gayud ako manapaw; ania sa akong kasingkasing, apan ako kining papason. Ako kining bugawon. Dili! Gawas gikan dinhi sa

akong hunahuna!” Apan ang iyang determinasyon mihupas sa dihang iyang nakita siya. Sa pagbiya sa babaye, iyang tan-awon ang iyang kasingkasing. Ang 5 ka tuig sa iyang pagkinabuhi nga mahigpit mahimong walay hinungdan, tungod sa pagkapilyo. Sayon lamang alang kang Satanas ang paglangkat sa pagkamatarung sa tawo. Ang buhaton ni Satanas kaniya mao ang dyutayng pagtukmod. Sa matag higayon nga ang tawo manglimbasog nga dili makasala nga wala pa matubos, siya kanunay mahulog lamang ngadto sa sala. Kanang tawhana tingali matinud-anon nga naghatag sa Iyang ikapulo matag Domingo, nagpuasa 40 ka mga adlaw, nagtanyag 100 ka kaadlawon nga pag-ampo…apan si Satanas motintal ug molimbong kaniya sa daw mga maayong butang sa kinabuhi. “Gusto kong mohatag kanimo og maayong
◄ MGA SULOD ►

71 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

katungdanan sa kompaniya, pero Kristohanon ka man ug dili ka motrabaho sa Dominggo, mahimo ba? Dako kini nga katungdanan. Tingali makatrabaho kag 3 ka Domingo ug mosimba lang kausa sa usa ka bulan. Unya, mahimuot ka niana nga dungog ug may matambok nga suhol. Unsa man?” Niini, tingali 100 sa 100 ka tawo ang mapalit. Kon dili pa gayud kini, si Satanas modula og laing lansis sa katawhan nga sayon lit-agon sa kailibgon sa babaye. Si Satanas mobutang og usa ka maanyag nga babaye sa iyang atubangan ug mahigugma gayud siya gikan sa itaas hangtud sa ubos, ug mahikalimot sa Dios sa takulahaw. Ingon niini ang paghubo sa pagkamatarung sa tawo. Kon kita mosulay sa pagkinabuhi uban sa Balaod, ang atong maani mao ang mga samad sa sala, kasakit ug espirituhanong kakabus; mawala ang tanang pagkamatarung. “Milugsong sa Jerico

gikan sa Jerusalem, nahulog sa kamot sa mga tulisan, nga mihubo sa iyang sapot, misamad kaniya ug gibiyaan siya nga himalatyon.” Kini nagkahulogan nga bisan kita makapuyo didto sa Jerusalem pinaagi sa pagkinabuhi sa kabubut-on sa Balaan nga Dios, kita mapandol matag karon ug unya tungod kay ang atong mga kaluyahon ug kabubot-on sa katapusan malumpag. Mahimo pa nga ikaw mag-ampo alang sa paghinulsol atubangan sa Dios. “Ginoo, Nakasala ako. Intawon pasayloa ako; Dili ko na kadto buhaton pag-usab. Mosaad ako Kanimo nga kini na maoy katapusang higayon. Ako nangalyupo ug nagapangilaba Kanimo nga mopasaylo kanako karon lang.” Apan dili kini molungtad. Ang katawhan dili makakinabuhi niining kalibutana nga dili masalaypon. Sila makalikay sa pipila ka mga higayon, apan kana walay kalagmitan nga dili
◄ MGA SULOD ►

72 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

makasala pag-usab. Busa, wala kitay mahimo gawas sa kanunay nga pagpakasala. “Ginoo, intawon pasayloa ako.” Kon kini magpadayon, sila mahilayo gikan sa Dios tungod sa ilang kasal-anan ug motapos sila ngadto sa empeyerno. Ang pagbiyahe ngadto sa Jerico nagkahulugan sa pagkahulog ngadto sa kalibutan; nagakaduol sa kalibutan ug nagakalayo gikan sa Jerusalem. Sa sinugdan, ang Jerusalem haduol pa, apan sa dihang ang bilikos sa pagkamasalaypon ug paghinulsol nasubli-subli, atong makaplagan ang atong kaugalingon nga nagbarog sa kinatung-an sa Jerico; nahulog ngadto sa halawom nga kalibutan. Kinsa ang maluwas? Kadtong miundang sa pagtukod sa ilang kinaugalingong pagkamatarung.

Kinsa ang nahibalag sa tawo sa iyang dalanon ngadto sa Jerico? Iyang gikahibalag ang mga tulisan. Ang wala mahibalo ni magkinabuhi sa Balaod nagkinabuhi ingon sa biniyaan nga iro. Siya magainom, mahikatulog bisan asa ug mangihi bisan diin nga dapit. Ang iro mobangon sa pagkasunod nga adlaw ug moinom pag-usab. Ang biniyaan nga iro mokaon sa iyang kaugalingong tai. Mao nga kanang maong matang sa tawo nganlag iro. Siya nahibalo unsay dili angayang imnon, apan mohimo niana ug mohinulsol sa sunod buntag, subli-subli nga paagi sa matag karon ug unya. Sama ra sa usa ka tawo nga nakahibalag sa mga tulisan sa iyang dalanon ngadto sa Jerico. Gibiyaan siya, samaran ug himalatyon. Nagkahulugan nga aduna lamay sala sa iyang kasingkasing. Ingon niini ang tawo. Ang katawhan misalig kang Jesus samtang naningkamot sa pagkinabuhi diha sa Balaod sa
◄ MGA SULOD ►

73 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

Jerusalem, ang relihiyosong kumunidad, apan nabiyaan nga adunay sala sa ilang mga kasingkasing. Ang ila lamang ikapakita alang sa ilang relihiyosong mga kinabuhi mao ang mga samad sa sala. Kadtong adunay sala sa ilang mga kasingkasing igatambog ngadto sa empeyerno sa katapusan. Nasayod sila niana, apan wala masayod kon unsa ang pagabuhaton. Dili ba ikaw ug ako usab gikan sa susamang relihiyosong syudad? Oo. Kitang tanan pulos gikan didto. Ang magtutudlo sa balaod nga nasayop sa pagsabot sa balaod sa Dios makigbisog sa tibuok niyang kinabuhi, apan motapos sa empeyerno, samaran. Siya usa kanato, ikaw ug ako. Si Jesus lamang ang makaluwas kanato. Adunay daghang mga salabutanon nga katawhan palibot nato ug sila sa kanunay nagpasiatab sa ilang nahibaloan. Sila nagpatuo nga makakinabuhi sa Balaod sa Dios ug dili matinud-

anon sa ilang kaugalingon. Dili sila makabuslong, hinuon kanunay magduko sa pagayom-ayom sa ilang panagway aron tan-awon nga matinuohon. Uban kanila mga makasasala sa ilang dalanon paingon sa Jerico, kadtong gibun-og sa mga tulisan gibiyaan nga himalatyon. Atong angayan nga mahibaloan unsa kita ka daling mabuong atubangan sa Dios. Ato gayong dawaton sa Iyang atubangan, “Ginoo, Moadto ako sa empeyerno kon dili Mo ako luwason. Intawon luwasa ako. Moadto ako kon asa ang Imong gusto, bisan pa kon mag-ulan og bagtok o magbagyo, aron lamang ako makapatalinghug sa matuod nga ebanghelyo. Kon Imo akong biyaan nga mag-inusa ra, moadto ako sa empeyerno. Nangaliyupo ako kanimo pagluwas kanako.” Kadtong nahibalo nga sila mopadulong sa empeyerno ug moundang sa pagsulay sa
◄ MGA SULOD ►

74 Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?

kinaugalingon nga pagkamatarung, samtang nagkombitay diha sa Ginoo, maoy maluwas. Dili gayud kita maluwas sa atong kaugalingong pangabudlay. Kinahanglan nga kita makasabot nga kita sama sa tawo nga nahulog ngadto sa kamot sa mga tulisan.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 4
Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

MGA SULOD

76 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Ang Walay Katapusan nga Katubsanan
< Juan 8:1-12 > “Apan si Jesus miadto sa Bungtod sa Olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik Siya ngadto sa Templo. Mialirong Kaniya ang mga tawo ug milingkod Siya ug nanudlo kanila. Ang mga eskriba ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babaye nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, ‘Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong Balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batohon hangtud mamatay. Karon unsa may imong ikasulti?’ Gisulti nila kini aron pagbitik Kaniya ug sa ingon ikasumbong nila Siya. Apan mitikobo si Jesus

ug misulat sa yuta ginamit ang Iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, ‘Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha og bato kaniya.’ Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nagiyahay silag pamahawa ug nag-una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babaye nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, ‘Hain na man sila? Wala bay nagpabilin aron pagsilot kanimo?’ ‘Wala, Ginoo,’ siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, ‘Kon mao kana, bisan ako dili usab mosilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala.’ Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, ‘Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod Kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi.’”
◄ MGA SULOD ►

77 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Pila ka sala ang gipapas ni Jesus? Ang tanang kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus mihatag sa walay katapusan nga katubsanan. Walay usa niining kalibutana nga dili pagatubson kon ang matag-usa mosalig kang Jesus ingon nga iyang manluluwas. Kitang tanan iyang gitubos. Kon adunay makasasala nga nagantus sa iyang kasal-anan, kana tungod sa sayop nga pagsabot sa tawo kon giunsa ni Jesus sa pagpahilikay kaniya gikan sa kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug pagpalansang didto sa Krus. Kitang tanan angayan nga masayod ug mosalig sa sekreto sa kaluwasan. Si Jesus mikuha sa atong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug mipas-an sa paghukom alang sa

atong kasal-anan pinaagi sa pagpakamtay didto sa Krus. Ikaw angayan nga mosalig sa kaluwasan sa tubig ug sa Espiritu; ang walay katapusan nga katubsanan alang sa tanang kasal-anan. Ikaw kinahanglan nga mosalig sa Iyang dakong gugma nga nakahimo na kanimong matarung. Mosalig ka sa Iyang nahimo alang sa imong kaluwasan didto sa suba sa Jordan ug didto sa Krus. Si Jesus usab nasayod mahitungod sa imong gitagoan nga kasal-anan. Daghang katawhan ang nasayop sa paghunahuna mahitungod sa sala. Sila nagahunahuna nga ang uban sa kasal-anan dili matubos. Si Jesus mitubos sa tanang kasalanan, matag usa kanila. Walay usa ka sala dinhi sa kalibutan nga Iyang gilikatan. Tungod kay Iyang gipapas ang tanang kasal-anan niining kalibutan, ang kamatuoran mao nga wala nay makasasala. Ikaw ba nakaamgo nga ang ebanghelyo nagtubos sa tanan
◄ MGA SULOD ►

78 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

ninyong kasal-anan, bisan ang inyong umaabot nga kasal-anan? Mosalig ka niini ug maluwas ug ihatag ang tanang himaya ngadto sa Dios.

Ang Babaye nga Naaktohan nga Nakapanapaw
Pila ka tawo sa kalibuan ang nakapanapaw? Ang tanan kanila. Sa Juan 8, adunay usa ka sugilanon sa usa ka babaye nga nasakpan sa akto nga nakapanapaw ug atong makita kon giunsa ni Jesus sa pagluwas kaniya. Buot natong ipahat ang grasya nga iyang nadawat. Dili man pagpalabi kon ingnon nato nga ang tanang tawo nakapanapaw usahay sa ilang kinabuhi. Ang matag tawo nakapanapaw.

Kon ikaw wala maghunahuna niini, kana tungod kay ato man kining ginabuhat panalagsa lamang nga murag wala lang. Ngano man? Nagkinabuhi kita sa labihan nga pagpanapaw sa atong mga kinabuhi. Sud-onga ang babaye sa Juan 8, akong gihinuktukan kon aduna ba o walay usa dinhi kanato nga wala makapanapaw. Walay usa nga wala makapanapaw, ingon nga ang babaye naaktohan sa pagpanapaw. Ang tanan kanato nakabuhat niana, apan kita nagpatuo nga wala. Sa inyo bang pagtuo ako nasayop? Wala, wala ako masayop. Tan-awa pag-ayo sa sulod. Ang matag-usa sa nawong sa yuta nagbuhat niana. Sila nakapanapaw samtang nagtan-aw sa usa ka babaye diha sa kalsada, sa ilang mga hunahuna ug sa ilang mga binuhatan, bisan unsang orasa, ug bisan asang dapita. Wala lang nila maamgohi nga sila nagahimo niana. Adunay daghang katawhan nga dili
◄ MGA SULOD ►

79 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

makaamgo hangtud nga sila mamatay nga sila sa dili maihap nakapanapaw sa tibuok nilang kinabuhi. Dili lamang kadtong mga naaktohan. Ang tanang katawhan naghimo niini sa ilang mga salabutan, ug sa ilang mga binuhatan. Dili ba kini kabahin sa atong mga kinabuhi? Naigo ka di ba? Kana mao ang kamatuoran. Nagpahilum-hilum lang kita niini apan kita naulawan. Ang tinuod mao nga ang katawhan karong mga adlawa nakapanapaw sa matag higayon, apan wala maka-amgo nga sila nagbuhat niini. Ang katawhan nakapanapaw usab sa ilang mga kalag. Kita, nga mga nilalang sa Dios, nagkinabuhi niining yutaa nga walay pag-amgo nga kita diay usab nakapanapaw sa espirituhanon. Ang pagsimba sa laing dios sama sa paghimo og espirituhanong pagpanapaw tungod kay ang Ginoo maoy bugtong Bana sa tanang katawhan.

Ang babaye nga naaktohan tawhanon, sama sa uban kanato, ug siya nakadawat sa grasya sa Dios, sama sa gihimo kanatong mga natubos na. Apan ang mga maut nga mga Pariseo mipabarug kaniya sa ilang atubangan ug gitulisok sa ilang mga tudlo sama nga sila mga maghuhukom, nga hapit na mobato kaniya. Sila nangasaba ug mihukom kaniya nga daw sila sa ilang kaugalingon mga hinlo, ug wala gayud makapanapaw. Mga masigkaKristohanon, kadtong nahibalo sa ilang kaugalingon nga umol sa sala dili mohukom sa uban atubangan sa Dios. Hinuon, sa pagkahibalo niini, nga sila usab, nakapanapaw sa tibuok nilang kinabuhi, sila modawat sa grasya sa Dios nga maoy mitubos kanatong tanan. Kadto lamang nakaamgo nga sila mga makasasala nga nakapanapaw maoy angayan matubos atubangan sa Dios.

MGA SULOD

80 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Kinsa ang Makadawat sa Grasya sa Dios?
Kinsa ang makadawat sa grasya sa Dios? Ang dili takos. Kadtong tawo ba nga nagkinabuhi nga tim-os wala makapanapaw maoy makadawat sa Iyang grasya, o kadtong dili takos nga miangkon sa iyang kaugalingon nga masalaypon ang makadawat sa Iyang grasya? Kadtong modawat sa grasya mao kadtong modawat sa hupong nga grasya sa Iyang katubsanan. Kadtong walay mahimo sa ilang kaugalingon, mga maluya ug walay mahimo, makadawat sa katubsanan. Sila maoy anaa sa Iyang grasya. Kadtong mga naghunahuna nga sila walay mga sala dili matubos. Unsaon nila sa pagdawat

sa grasya sa Iyang katubsanan kon walay angay nga tubson? Ang mga Eskriba ug mga Pariseo miguyod sa babaye nga naaktohan nga nanapaw ngadto sa atubangan ni Jesus ug mialirong Kaniya ug nangutana Kaniya, ‘Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Karon unsa may imong ikasulti?’ Nganong ila mang gidala ang babaye ngadto sa Iyang atubangan ug gisulayan Siya? Sila mismo sa ilang kaugalingon nakapanapaw sa daghang mga higayon, apan gusto nila siya hukman ug patyon pinaagi kang Jesus aron nga ilang basulon Siya. Si Jesus nahibalo kon unsa ang anaa sa ilang mga hunahuna ug nasayod sa tanan mahitungod sa babaye. Busa Siya miingon, “Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha og bato kaniya.” Dayon ang mga Pariseo ug mga eskriba, gikan sa pinakatingulang ngadto sa
◄ MGA SULOD ►

81 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

pinakabatan-on nag-iyaiya og panghawa nga si Jesus na lang ug ang babaye ang nahibilin. Ang mga mibiya mao ang mga eskriba ug mga Pariseo, nga relihiyosong mga pangulo. Hapit na unta nila hukmi ang babaye nga naaktohan nga nanapaw, daw nga sila sa ilang kaugalingon dili mga makasasala. Si Jesus misangyaw sa Iyang gugma niining kalibutana. Siya maoy Ostya sa gugma. Si Jesus mihatag sa katawhan og pagkaon, mibanhaw og patay, mipabalik sa kinabuhi sa anak nga lalaki sa byuda, mipabangon kang Lazaro sa Betanya, miayo sa sanglahon, ug mihimog mga milagro alang sa mga kabus. Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa mga makasasala ug mihatag kanilag kaluwasan. Si Jesus nahigugma kanato. Siya maoy makagagahom sa tanan nga makahimo sa bisan unsang butang, apan ang mga Pariseo ug mga eskriba mitudlo Kaniya nga mahimong ilang

kaaway. Maoy hinungdan nga ilang gidala ang babaye ngadto sa Iyang atubangan ug gisulayan Siya. Sila nangutana, “Magtutudlo, sa atong Balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batohon hangtud mamatay. Karon unsa may imong ikasulti?” Sila naghunahuna nga Siya mosugo kanila sa pagbato sa babaye. Ngano man? Kon kita hukman sigun sa nahisulat sa balaod sa Dios, ang matag-usa nga nakapanapaw batohon hangtud mamatay sa walay pagpihig. Ang tanan kinahanglan batohon hangtud mamatay ug ang tanan mosangpot gayud ngadto sa empeyerno. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Hinuon, si Jesus wala mosulti kanila sa pagbato kaniya. Inay, Siya miingon, “Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha og bato kaniya.”

MGA SULOD

82 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Ngano nga ang Dios mihatag man kanato sa 613 ka mga artikulo sa Balaod? Aron kita makaamgo nga kita mga makasasala. Ang Balaod nagdalag kapungot. Ang Dios balaan ug busa Siya mao ang Balaod. Kini nga Balaod miabot nganhi kanato sa 613 ka mga artikulo. Ang katarungan nga gihatagan kita sa Dios sa 613 ka mga artikulo sa Balaod mao nga kita unta makaamgo nga kita mga makasasala; nga kita dili hingpit nga mga binuhat. Kini nagatudlo kanato nga kita adunay pangandoy sa grasya sa Dios nga motubos kanato. Kon kita wala mahibalo niini ug nagahunahuna lamang sa mga nahisulat diha sa Balaod, angayan nga kita batohon hangtud sa kamatayon, sama sa babaye nga naaktohan.

Ang mga eskribba ug mga Pariseo nga wala mahibalo sa kamatuoran sa Iyang Balaod tingali naghunahuna nga sila makabato sa babaye, ug usab kanato. Apan, kinsa ang makapangahas sa pagbato sa walay mahimo nga babaye ingon nga samang makasasala nga tawo? Bisan pa nga siya naaktohan, walay usa niining kalibutana nga makabato kaniya. Kon ang babaye ug ang matag-usa kanato pagahukman lamang pinasikad sa Balaod, kita, ug ingon man ang babaye, makadawat unta sa makalilisang nga paghukom. Apan si Jesus miluwas kanato, kita nga mga makasasala, gikan sa atong kasal-anan ug gikan sa matarung nga paghukom. Uban sa tanan natong kasal-anan, kon ang Balaod sa Dios idapat sa hugtanay sumala sa titik, kinsa kaha kanato ang mabuhi? Ang matag-usa kanato motapos ngadto sa empeyerno. Apan ang mga eskriba ug mga Pariseo
◄ MGA SULOD ►

83 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

nahibalo sa Balaod sigun sa nahisulat lamang. Kon ang Iyang Balaod gidapat sa husto, kadto makapatay kanila ingon sa ilang paghukom. Gani pa, ang Balaod sa Dios gihatag ngadto sa tawo aron nga sila makaamgo sa ilang kasal-anan, apan sila nag-antos tungod kay sila nasayop sa pagsabot ug gidapat sa sayop. Ang mga Pariseo niining mga adlawa, sama sa mga Pariseo sa Bibliya, nahibalo lamang sa Balaod ingon sa nahasulat. Angayan nga sila makasabot sa grasya, sa hustisya ug sa kamatuoran sa Dios. Sila kinahanglan tudloan sa ebanghelyo sa katubsanan aron maluwas. Ang mga Pariseo nag-ingon, “Ang atong Balaod nagsugo nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batohon. Karon unsa may imong ikasulti?” sila nangutana, nga masaligon nga naggunit sa ilang mga bato. Sila naghunahuna sa labing siguro nga si Jesus walay ikasulti mahitungod niadto. Sila nagahulat nga si Jesus

mokubit sa ilang paon. Kon si Jesus mihukom sumala sa Balaod, sila usab mobato Kaniya. Ang ilang tuyo mao ang pagbato kanilang duha ang babaye ug si Jesus. Kon si Jesus misulti nga dili batohon ang babaye, malagmit sila moingon nga si Jesus mipidya sa Balaod sa Dios, ug mobato Kaniya tungod sa pagpasipala. Makalilisang kadto nga laraw! Apan si Jesus miyoko ug misulat sa yuta uban sa iyang tudlo, ug sila nagpadayon sa pagpangutana Kaniya, “Unsay Imong ikasulti? Unsay Imong gisulat diha sa yuta? Tubaga lang among pangutana. Unsay Imong giingon?” Ilang gitulisok ang ilang mga tudlo kang Jesus ug nagpadayong nanghulga Kaniya. Unya, si Jesus mitindog ug miingon kanila nga kinsa ang usa kanila nga walay sala maoy mouna sa pagbato kaniya. Unya Siya mibalik pagyoko ug nagpadayon sa pagsulat sa yuta. Kadtong mga nakadungog niadto, gihukman sa ilang tanlag,
◄ MGA SULOD ►

84 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

mibiya nga tinagsa, nag-una ang pinaka tigulang hangtud sa katapusang tawo. Si Jesus nahibilin uban sa babaye nga nagbarog diha sa Iyang presensya.

“Siya nga Walay Sala Diha Kaninyo, Paunaha Pagbato Kaniya”
Hain ang kasal-anan natala? Sa papan sa atong mga kasingkasing ug sa Libro sa mga Binuhatan. Si Jesus misulti kanila, “Siya nga walay sala diha kaninyo, paunaha pagbato kaniya,” ug mipadayon Siya sa pagsulat sa yuta. Pipila sa mga tigulang mihinok sa pagpalayo. Ang labing

tigulang nga mga Pariseo, nga nakahimog daghang kasal-anan, tingali maoy unang milakaw. Ang mga batan-on naulahi. Atong ibutang nga si Jesus nagtindog uban kanato, ug kita nag-alirong sa babaye. Kon si Jesus moingon nga usa kanato ang mouna sa pagbato, unsa kahay inyong buhaton? Unsay gisulat ni Jesus sa yuta? Ang Dios, nga naglalang kanato, misulat sa atong kasal-anan sa duha ka mga luna. Ang una, Iyang gisulat ang atong kasal-anan sa papan sa atong mga kasingkasing. “Katawhan sa Juda, gisulat na ang inyong mga sala pinaagi sa puthaw nga pluma. Nahisilsil na kini diha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa dyamante ug gikulit diha sa mga sungaysungay sa inyong mga halaran” (Jeremias 17:1). Ang Dios nagasulti kanato pinaagi sa Juda, nga maoy representante. Ang kasal-anan sa katawhan gisilsil uban sa puthaw nga pluma, nga
◄ MGA SULOD ►

85 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

ang tumoy dyamante. Sila gitala sa papan sa atong mga kasingkasing. Si Jesus miyoko ug misulat sa yuta nga ang tanang tawo mga makasasala. Ang Dios nahibalo nga kita nakasala ug Iyang gisilsil ang kasal-anan sa papan sa atong mga kasingkasing. Una, Iyang gitala ang atong mga binuhatan, ang kasal-anan nga nahimo, tungod kay kita mabuongon atubangan sa Balaod. Ingon nga ang kasal-anan gitala diha sa atong mga kasingkasing, kita makaamgo nga kita mga makasasala sa dihang atong tan-awon ang Balaod. Tungod kay kini gitala man sa atong mga kasingkasing ug mga tanlag, kita nasayod nga kita mga makasasala sa Iyang atubangan. Si Jesus miyoko sa ikaduhang higayon aron pagsulat sa yuta. Ang Kasulatan usab nagaingon nga ang tanan natong kasal-anan natala sa Libro sa mga Binuhatan atubangan sa Dios (Pinadayag 20:12). Ang ngalan sa matag usa nga makasasala

ug ang iyang kasal-anan gitala sa Libro. Sila usab gitala sa papan sa kasingkasing sa tawo. Ang atong kasal-anan gitala sa duha ang Libro sa mga Binuhatan ug ang papan sa atong mga kasingkasing. Ang kasal-anan natala sa papan sa matag kasingkasing, batan-on o tigulang. Mao nga wala silay ikasulti mahitungod sa ilang mga sala atubangan kang Jesus. Sila, nga mosulay sa pagbato sa babaye, walay nahimo sa Iyang mga pulong.

Kanus-a ang atong kasal-anan nga natala sa duha ka mga dapit mapapas? Sa dihang kita modawat sa katubsanan sa tubig ug sa dugo ni Jesus sa atong mga kasingkasing.

MGA SULOD

86 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Hinuon, sa dihang ikaw modawat sa Iyang kaluwasan, ang tanan nimong kasal-anan sa Libro sa mga Binuhatan mapapas ug ang imong ngalan isulat sa Libro sa Kinabuhi. Kadtong adunay ngalan nga makita didto sa Libro sa Kinabuhi moadto sa Langit. Ang ilang mga maayong mga binuhatan, ang mga butang nga ilang nahimo niining kalibutana alang sa gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarung usab igatala sa Libro sa Kinabuhi. Sila pagadawaton ngadto sa Langit. Kadtong mga gipahilikay na sa ilang kasal-anan makasulod sa dapit nga walay katapusan. Hinumdumi nga ang tanang kasal-anan sa matag usa ka tawo natala sa duha ka mga dapit, busa walay usa nga makalimbong sa Dios. Walay usa nga dili makasala o makapanapaw sa iyang kasingkasing. Ang tanang katawhan mga makasasala ug nga dili hingpit. Kadtong wala modawat sa katubsanan ni Jesus

sa ilang mga kasingkasing walay mahimo gawas sa pag-antos tungod sa ilang kasal-anan. Sila dili masaligon. Sila mahadlok sa Dios ug sa uban tungod sa ilang kasal-anan. Apan sa dihang sila modawat sa ebanghelyo sa katubsanan sa tubig ug sa Espiritu sa ilang mga kasingkasing, ang tanang kasal-anan nga natala sa papan sa ilang mga kasingkasing ug sa Libro sa mga Binuhatan pahiran nga mahinlo. Sila igapahilikay gikan sa tanan nilang kasal-anan. Adunay Libro sa Kinabuhi didto sa Langit. Ang mga ngalan niadtong mga mosalig sa katubsanan sa tubig ug sa Espiritu matala sa libro, busa sila makasulod sa Langit. Sila mosulod sa Langit dili tungod kay sila wala makasala niining kalibutana, apan tungod kay sila gipahilikay na gikan sa tanan nilang kasalanan pinaagi sa pagsalig diha sa katubsanan sa tubig ug sa Espiritu. Kini maoy ‘balaod sa pagtuo’ (Roma 3:27).
◄ MGA SULOD ►

87 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Kaabin nga mga Kristohanon, ang mga eskriba ug mga Pariseo mga makasasala, sama sa babaye nga naaktohan nga nanapaw. Gani pa, daghan pa gani tingali ang ilang kasal-anan tungod kay ilang gilimbongan ang ilang kaugalingon ug ubang katawhan sa pagsalig nga sila dili mga makasasala. Ang relihiyosong mga pangulo mga kawatan nga adunay pormal nga mga pagtugot. Sila mga kawatan og mga kalag, sa laing pagkasulti, kawatan og kinabuhi. Sila nangahas sa pagtudlo sa uban nga may gahom, bisan nga sila sa ilang kaugalingon wala pa matubos. Walay usa nga walay sala sumala sa Balaod. Apan ang tawo mahimong matarung, dili tungod kay wala siya makasala, apan tungod kay siya natubos gikan sa tanang kasal-anan. Ang maong tawo matala sa Basahon sa Kinabuhi. Ang labing mahinungdanong butang mao nga kon natala ba sa Libro sa Kinabuhi ang iyang ngalan o wala.

Tungod kay ang katawhan dili makakinabuhi nga dili makasala sa ilang mga kinabuhi, sila kinahanglan sa dayon sila matubos aron sila matala sa libro. Ang imong pagkadawat didto sa Langit nagagad sa imong pagsalig o wala pagsalig sa matuod nga ebanghelyo. Mahimong ikaw nakadawat o wala makadawat sa grasya sa Dios nag-agad sa imong pagdawat sa kaluwasan ni Jesus. Unsa ang nahitabo sa babaye nga naaktohan? Tingali siya nalusno ug mipiyong sa iyang mga mata tungod kay siya nasayod nga siya mamatay. Tingali siya naghilak sa kahadlok ug naghinulsol. Ang katawhan mahimong matinud-anon sa ilang kaugalingon sa dihang sila mag-atubang na sa kamatayon. “Ay, Dios, angayan nga ako mamatay. Intawon dawata ang akong kalag nganha sa Imong mga kamot, ug kaloy-i ako. Intawon kaloy-i ako, Jesus.” Siya nangaliyupo ngadto kang Jesus
◄ MGA SULOD ►

88 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

alang sa gugma sa katubsanan. “Dios, kon Imo akong hukman, ako mahukman, ug kon Ikaw moingon nga ako walay sala, nan ang akong mga sala mapapas. Anaa ra Kanimo.” Tingali siya misulti niining tanan. Tingali siya misugid nga ang tanan gipiyal na kang Jesus. Ang babaye nga gidala ngadto kang Jesus wala moingon, “Nasayop ako, intawon pasayloa ako sa akong pagpanapaw.” Siya miingon, “Intawon luwasa ako gikan sa akong kasal-anan. Kon imong tubson ang akong kasal-anan, Maluwas ako. Kon dili, maempeyerno ako. Akong gikinahanglan ang imong katubsanan. Akong gikinahanglan ang gugma sa Dios, ug ako nagkinahanglan Kaniya sa pagkaluoy kanako.” Iyang gipiyong ang iyang mga mata ug misugid sa iyang pagkamakasasala. Ug si Jesus nangutana kaniya, “Hain na man sila? ‘Wala bay nagpabilin aron pagsilot kanimo?’ Siya mitubag, ‘Wala na, Ginoo.’”

Ug si Jesus miingon kaniya, “Bisan ako dili usab mosilot kanimo” Si Jesus wala mohukom kaniya tungod kay Iya nang gikuha ang tanan niyang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo didto sa suba sa Jordan, ug siya natubos na. Karon, si Jesus, dili ang babaye ang gihukman sa iyang kasal-anan.

Siya Miingon, “Bisan Ako Dili Usab Mosilot Kanimo.”
Gisilotan ba siya ni Jesus? Wala. Kining bayhana napanalanginan sa kaluwasan diha kang Jesus. Siya natubos sa tanan niyang kasal-anan. Ang atong Ginoo nga si Jesus misulti kanato nga Siya mitubos sa tanan natong kasal◄ MGA SULOD ►

89 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

anan ug nga kitang tanan mga matarung. Siya misulti kanato niini diha sa Bibliya. Siya namatay didto sa Krus aron pagbayad sa atong kasal-anan, nga Iyang gikuha uban sa Iyang bautismo sa Suba sa Jordan. Siya tin-aw nga nagasulti kanato nga Iyang gitubos ang tanan nga misalig sa katubsanan sa Iyang bautismo ug paghukom nga gidawat didto sa Krus. Ang tanan kanato nagakinahanglan sa mga sinulat nga Pulong ni Jesus ug kinahanglan nga mogunit sa Pulong. Unya, kitang tanan pagapanalanginan sa katubsanan. “Dios, wala akoy bili sa Imong atubangan. Walay maayo nga ania sa sulod nako. Wala akoy ikapakita Kanimo apan ang akong kasal-anan. Apan ako misalig nga si Jesus maoy akong Ginoo sa katubsanan. Iyang gikuha ang tanan nakong kasal-anan didto sa Suba sa Jordan ug mipasiguli alang niadto sa Krus. Iyang gikuha ang tanan nakong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug sa

Iyang dugo. Misalig ako Kanimo, Ginoo.” Ingon niini ang imong pagkaluwas. Si Jesus wala ‘mosilot kanato.’ Iyang kitang gihatagan sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios: alang niadtong mga misalig sa katubsanan sa tubig ug sa Espiritu, Iya nang gikuha ang tanan nilang kasal-anan ug mihimo kanila nga mga matarung. Minahal nga kahigalaan! Ang babaye natubos. Ang babaye nga naaktohan nga nanapaw napanalanginan sa katubsanan sa atong Ginoong Jesus. Kita usab mapanalanginan sama niana. Bisan kinsa nga nahibalo sa iyang kasal-anan ug mangayo sa kaluoy sa Dios, ug bisan kinsa nga mosalig sa katubsanan sa tubig ug sa Espiritu diha kang Jesus makadawat sa panalangin sa katubsanan gikan sa Dios. Kadtong moangkon sa ilang pagkamasalaypon atubangan sa Dios matubos, apan kadtong dili moamgo sa ilang kaugalingong kasal-anan dili mapanalanginan sa
◄ MGA SULOD ►

90 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

katubsanan. Si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan (Juan 1:29). Bisan kinsa nga makasasala sa kalibutan matubos kon siya mosalig kang Jesus. Si Jesus miingon ngadto sa babaye, “Bisan Ako dili usab mosilot kanimo.” Siya miingon nga Siya dili mosilot kaniya tungod kay ang tanan niyang kasal-anan Iya nang gipas-an pinaagi sa Iyang bautismo. Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan ug gidala sa Iyang kaugalingon, ug Siya gihukman inay nga kita.

Kinahanglan Kita Matubos sa Atubangan ni Jesus
Hain ang dako, ang gugma sa Dios o ang paghukom sa Dios? Ang gugma sa Dios.

Ang mga Pariseo, uban sa mga bato diha sa ilang mga kamot, ug ang mga relihiyosong mga pangulo niining mga adlawa, mihubad sa Balaod sigun sa titik. Sila misalig nga tungod kay ang Balaod nagasulti kanato nga dili manapaw, ang tawo nga makahimo niini nga mga sala batohon hangtud mamatay. Sila mosiplat sa babaye uban sa ilang malaw-ay nga mga mata samtang nagpatuo nga sila dili makahimo sa pagpanapaw. Dili sila matubos ni maluwas. Ang mga Pariseo ug mga eskriba mga moralista niining kalibutana. Dili sila mao ang gitawag ni Jesus. Kining mga tawhana wala gayud makadungog gikan Kaniya nga, “Dili ako mosilot kaninyo.” Kadto lamang babaye nga naaktohan sa pagpanapaw ang nakabati niadtong makalipay nga mga pulong. Kon ikaw matinud-anon Kaniya, ikaw usab pagapanalanginan sama sa babaye. “Dios, wala gyud koy mahimo gawas nga makapanapaw sa tibuok nakong kinabuhi.
◄ MGA SULOD ►

91 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Ug nga wala ako makamatikod niini tungod kay ako kining ginahimo sa masubsob. Nakahimo ako sa samang sala makadaghan matag adlaw.” Sa dihang kita modawat sa Balaod ug sa kamatuoran nga kita mga makasasala nga kinahanglan mamatay ug matinud-anon nga moatubang sa Dios, sa pag-ingon, “Dios, mao kini ako. Intawon luwasa ako,” Ang Dios magapanalangin kanato sa Iyang katubsanan. Ang gugma ni Jesus, ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mibuntog sa matarung nga paghukom sa Dios. “Bisan Ako dili usab mosilot kanimo.” Siya wala mosilot kanato. Siya miingon, “Natubos na ikaw.” Ang atong Ginoo nga si Kristo Jesus maoy Dios sa kapuangod. Siya mipahilikay kanato gikan sa tanang kasalanan sa kalibutan. Ang atong Dios maoy Dios sa Hustisya ug ang Dios sa Gugma. Ang gugma sa tubig ug sa Espiritu labaw pa kay sa Iyang paghukom.

Ang Iyang Gugma Labaw Kay Sa Iyang Hustisya
Ngano nga kitang tanan Iya mang gitubos? Tungod kay ang Iyang gugma labaw kay sa Iyang hustisya. Kon ang Dios mipatuman sa Iyang paghukom aron paghingpit sa Iyang hustisya, Siya unta mihukom sa tanang mga makasasala ug mohatod kanila ngadto sa empeyerno. Apan tungod kay ang gugma ni Jesus, nga maoy miluwas kanato gikan sa paghukom, labaw man, ang Dios mipadala sa Iyang bugtong Anak, nga si Jesus. Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya ug midawat sa matarung nga paghukom nga alang unta kanato. Karon, bisan kinsa nga mosalig kang Jesus ingon nga Manluluwas
◄ MGA SULOD ►

92 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

mahimong Iyang anak ug matarung. Tungod kay ang Iyang gugma labaw kay sa Iyang hustisya, Tanan kita Iyang gitubos. Kinahanglan nga atong pasatatsatan ang Dios nga Siya wala mohukom kanato sa Iyang hustisya lamang. Dihay higayon nga si Jesus misulti sa mga eskriba ug mga Pariseo, ug sa ilang mga tinun-an, “Susiha ninyo kon unsay kahulugan niining bahina sa Kasulatan nga nagingon, ‘Pagkamaluluy-on ang akong gusto,’ dili mga halad. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarung kundili sa mga makasasala” (Mateo 9:13). Daghan sa katawhan ang tingali sa gihapon mopatay og baka o kanding matag adlaw ug ihalad atubangan sa Dios, mag-ampo, “Dios, pasayloa ang akong kasal-anan matag adlaw.” Ang Dios wala magkinahanglan sa atong mga halad, hinuon, ang atong pagsalig sa katubsanan sa tubig ug sa Espiritu. Buot Niya nga kita matubos ug mahilikay. Buot Siyang mohatag

kanato sa Iyang hingpit nga kaluwasan. Si Jesus masilag sa sala, apan Siya adunay nagsilaub nga gugma alang sa katawhan, kinsa gilalang sa dagway sa Dios. Siya mipiho bisan sa wala pa ang paglalang kanato nga Iyang mga anak, ug mopapas sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug dugo. Ang Dios milalang kanato aron sa katapusan tubson, aron bistihan kang Jesus, ug sa paghimo kanato nga Iyang mga anak. Kini maoy gugma Niya alang kanato, nga Iyang mga nilalang. Kon ang Dios mihukom lamang kanato sumala sa Iyang matarung nga Balaod, kita, ang mga makasasala, mamatay. Apan Iya kitang gipahilikay diha sa bautismo ug sa paghukom sa Iyang Anak didto sa Krus. Motuo ba ikaw? Ato kining itino sa Daang Testamento.

MGA SULOD

93 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Si Aaron Mitapion sa Iyang mga Kamot Ngadto sa Dinakdakan nga Kanding
Kinsa ang misalibay sa kasal-anan sa Israel ngadto sa buhing kanding ingon nga representante? Ang Labawng Sacerdote. Ang tanang kasal-anan niining kalibutana gipapas pinaagi sa pagtuo sa pagtudlo sa Daang Testamento ug sa bautismo sa Bag-ong Testamento. Diha sa Daang Testamento, ang tanang tinuig nga kasal-anan sa Israel gitubos pinaagi sa Labawng Sacerdote, kinsa motapion sa iyang mga kamot sa ulo sa buhi nga kanding nga walay tatsa. “Unya itapon ni Aaron ang iyang mga kamot sa ulo niini ug isugid niya ang tanang mga kasal-

anan ug mga kalapasan sa mga Israelihanon. Sa ingon niini ikabutang niya sa ulo sa kanding kining tanan ug pabuhian niya ang kanding didto sa kamingawan sa usa niya ka katabang” (Levitico 16:21). Kini maoy pagpasig-uli sa mga adlaw sa Daang Testamento. Aron matubos gikan sa inadlawng kasal-anan, ang usa ka tawo magdala og karnero o kanding nga walay tatsa ngadto sa tabernakulo ug ihalad sa halaran. Iyang ibutang ang iyang mga kamot sa ulo sa halad, ug dayon ang iyang kasal-anan masalibay ngadto sa halad. Unya, ang halad patyon ug ang sacerdote mobutang sa dugo niini ngadto sa mga sungay sa halaran. Adunay mga sungay sa upat ka mga kanto sa halaran. Kini nga mga sungay nagsimbulo sa Libro sa mga Binuhatan sumala sa nahisulat sa Pinadayag 20:12. Ang mga nahibilin nga dugo sa halad igabisibis usab sa yuta. Ang yuta
◄ MGA SULOD ►

94 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

nagrepresentar sa kasingkasing sa tawo tungod kay ang tawo gihimo gikan sa abug. Ang katawhan mapasig-uli sa ilang inadlaw nga kasal-anan sa ingon niini nga paagi. Hinuon, dili na sila makahimo sa ilang inadlaw nga paghalad, busa, ang Dios mitugot kanila sa pagpasig-uli makausa sa usa ka tuig alang sa ilang tinuig nga kasal-anan. Kini pagahimuon sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan, ang Adlaw sa Pagpasig-uli. Nianang adlawa, ang Labawng Sacerdote, ang representante sa tanang mga Israelihanon, modala og duha ka kanding ug itapion ang iyang mga kamot ngadto kanila aron isalibay ang tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kanila ug ihalad nila ngadto sa Dios aron paghimog pagpasig-uli sa katawhan sa Israel. “Unya itapon ni Aaron ang iyang mga kamot sa ulo niini ug isugid niya ang tanang mga kasalanan ug mga kalapasan sa mga Israelihanon. Sa

ingon niini ikabutang niya sa ulo sa kanding kining tanan.” Ang Dios mitudlo kang Aaron, ang labawng Sacerdote sa Israel, nga maoy representante. Inay nga ang matag usa motapion sa ilang mga kamot sa halad nga tinagsa, ang labawng sacerdote, ingon nga representante sa katawhan, maoy motapion sa iyang mga kamot sa ulo sa buhing kanding alang sa kapasayloan sa usa ka tuig nga kasal-anan. Siya mosugid sa tanang kasal-anan sa mga anak sa Israel atubangan sa Dios, “O Dios, ang Imong mga anak sa Israel nakasala. Misimba kami sa mga dios-dios, mibungkag sa tanang mga artikulo sa Imong Balaod, mitawag sa Imong ngalan sa pasipala, mihimo og laing mga dios ug migugma kanila labaw kay Kanimo. Wala kami magabantay nga balaan sa Igpapahulay, wala motahod sa among mga ginikanan, mipatay, nakapanapaw ug nangawat….
◄ MGA SULOD ►

95 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Kami mipahinunot sa kasina ug mga bingkil.” Iyang ilista ang tanang kasal-anan. “Dios, wala ang katawhan sa Israel ni ako makatuman sa bisan asa sa Imong Balaod. Aron matubos gikan niining tanang kasal-anan, ako motapion sa akong mga kamot sa ulo niini nga kanding ug mosalibay niini sa tanang kasal-anan.” Ang labawng sacerdote motapion sa iyang mga kamot ngadto sa halad alang sa tanang katawhan ug isalibay ang tanang kasal-anan ngadto sa ulo sa halad. Ang pagtudlo, o ang pagtapion sa mga kamot nagkahulugan ‘pagsalibay’ (Levitico 1:14, 16:20-21). Unsaon paghimo ang pagpasig-uli sa mga panahon sa Daang Testamento? Pinaagi sa pagtapion sa mga kamot diha sa ulo sa halad-sa-sala.

Ang Dios mihatag sa mga paagi sa paghalad sa katawhan sa Israel aron ilang ikasalibay ang ilang kasal-anan ug matubos. Iyang gikinuti nga ang usa ka tawo kinahanglan mohikay sa haladsa-sala nga walay tatsa ug nga ang halad-sa-sala patyon inay sa tawo. Ang katubsanan sa tagsatagsa ka makasasala ingon niana. Hinuon, Sa Adlaw sa Pagpasig-uli, ang halad sa sala patyon ug ang dugo niini dad-on ngadto sa sulod sa Labing Balaang Dapit ug ibisibis sa lingkuranan sa kaluoy makapito ka higayon. Mao, nga ang katawhan sa Israel mapasig-uli sa usa ka tuig nga sala sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Ang labawng sacerdote mosulod sa Labing Balaang Dapit nga mag-inusa ra aron sa pagtanyag sa halad, apan ang katawhan sa Israel magpunsisok sa gawas ug maminaw sa tunog sa bulawanong kampanilya sa sidsid sa sutana sa labawng Sacerdote. Ang mga bulawanong mga
◄ MGA SULOD ►

96 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

kampanilya motunog pito ka higayon samtang ang dugo igabisibis sa lingkuranan sa kaluoy. Unya, ang katawhan malipay nga ang tanan nilang kasal-anan napasig-uli. Ang tunog sa mga bulawanong kampanilya nagpasabot sa tunog sa makalipay nga ebanghelyo. Dili tinuod nga si Jesus nahigugma sa pipila lamang ka piniling katawhan ug motubos kanila lamang. Si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa uban sa Iyang bautismo. Buot Niya nga mahilikay kita sa makausa ug sa dayon. Ang atong kasal-anan dili matubos matag adlaw, busa gipapas kadtong tanan sa makausa. Sa Daang Testamento, ang pagpasig-uli gihatag pinaagi sa pagtudlo ug sa dugo sa haladsa-sala. Si Aaron mitapion sa iyang mga kamot sa ulo sa buhi nga kanding atubangan sa tanang katawhan ug mitala sa tanang kasal-anan nga nahimo sa katawhan sulod sa usa ka tuig. Iyang isalibay ang kasal-anan ngadto sa kanding

atubangan sa mga Israelihanon. Hain ang kasalanan sa katawhan moadto human sa pagtapion sa mga kamot sa Labawng Sacerdote sa dinakdakan? Ang tanan masalibay ngadto sa kanding. Unya, ang kanding dad-on palayo sa ‘tawong angayan.’ Ang kanding, nga diha kaniya uban ang tanang kasal-anan sa Israel, dad-on ngadto sa kamingawan diin didto walay tubig ug sagbot. Ang kanding, dayon, maglatagaw didto sa kamingawan ilalum sa makasunog nga kainit sa adlaw ug sa katapusan mamatay. Ang kanding namatay tungod sa kasal-anan sa mga Israelihanon. Kini maoy gugma sa Dios, ang gugma sa katubsanan. Ingon niini ang pagpasig-uli sa usa ka tuig nga kantidad sa kasal-anan niadtong mga adlawa. Apan kita nagapuyo sa mga panahon sa Bag-ong Testamento. Mga 2000 na ka tuig ang milabay human si Jesus mikanaug nganhi sa
◄ MGA SULOD ►

97 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

atong kalibutan. Siya mianhi ug mituman sa saad nga Iyang gihimo sa Daang Testamento. Siya mianghi ug mitubos sa tanan natong kasal-anan.

Aron Pagtubos Kanatong Tanan
Unsa ang kahulugan sa JESUS? Ang Manluluwas nga maoy moluwas sa Iyang katawhan gikan sa ilang kasal-anan. Atong basahon ang Mateo 1:20-21. “Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, ‘Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak

siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus kay luwason Niya ang Iyang katawhan gikan sa ilang kasal-anan’” (Mateo 1:20-21). Ang atong Amahan sa Langit mihulam sa lawas ni Birhin Maria aron ipadala ang Iyang Anak nganhi sa kalibutan aron pagbanlas sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Siya mipadala og manulunda ngadto kang Maria ug miingon kaniya, “Ug tan-awa, ikaw manamkon diha sa imong sabakan ug magaanak og usa ka batang lalaki, ug pagatawgon sa iyang ngalan JESUS.” Nagpasabot nga ang Anak nga lalaki nga moabut pinaagi kang Maria mahimong Manluluwas. Ang Kristo Jesus nagpasabot nga ang moluwas sa Iyang katawhan, sa laing pagkasulti, ang Manluluwas. Unya, giunsa ni Jesus pagluwas kitang tanan gikan sa sala? Ang paagi sa pagkuha ni Jesus sa tanang sala sa kalibutan mao ang pinaagi sa Iyang bautismo didto sa Suba sa Jordan. Sa
◄ MGA SULOD ►

98 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

dihang si Juan Bautista mibautismo Kaniya, ang tanang kasal-anan sa kaklibutan nasalibay ngadto Kaniya. Atong basahon ang Mateo 3:13-17. “Unya gikan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabautismo kang Juan. Dili unta mobautismo Kaniya si Juan nga miingon, ‘Ako ang angay nimong bautismohan apan nganong ako na man hinuon ang mobautismo kanimo?’ Apan gitubag siya ni Jesus, ‘pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbautismo kang Jesus, mikawas Siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita Niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw salampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ‘Kini mao ang pinangga kong Anak nga nakalipay kanako pag-ayo.’” Si Jesus miadto kang Juan Bautista sa pagtubos kanatong tanan gikan sa atong kasal-

anan. Siya milakaw ngadto sa tubig ug mipaubos sa Iyang ulo kang Juan. “Juan, bautismohi Ako karon. Kay angay kanato ang paghingpit sa pagkamatarung. Ingon nga Ako mokuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug mopahilikay sa tanang makasasala gikan sa ilang kasal-anan, kinahanglan Akong kuhaon ang ilang kasal-anan uban sa bautismo. Bautismohi Ako karon! Itugot kana!” Mao nga, angayan ang pagtuman sa pagkamatarung. Si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan ug gilayon, ang tanang pagkamatarung sa Dios nga mitubos sa atong kasal-anan natuman. Ingon niini ang Iyang pagkuha sa atong kasalanan. Ang tanan natong kasal-anan usab nasalibay ngadto kang Jesus. Nasabtan ba ninyo kini? Mosalig ka sa katubsanan sa bautismo ni Jesus ug sa Espiritu ug maluwas ka.
◄ MGA SULOD ►

99 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Giunsa pagtuman ang tanang pagkamatarung? Pinaagi sa bautismo ni Jesus. Ang Dios nagsaad sa Israel nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan ibanlas uban sa pagtapion sa mga kamot ug ang pagtanyag sa halad-sa-sala. Hinuon, ingon nga walay kalagmitan nga ang matag usa motapion sa ilang mga kamot sa ulo sa kanding, ang Dios mikonsagra kang Aaron nga mahimong labawng sacerdote aron nga siya motanyag sa halad sa katawhan. Mao nga, iyang gisalibay ang tanang tinuig nga kasal-anan ngadto sa ulo sa halad-sasala sa makausa. Mao kini ang Iyang kaalam ug pagkakahibulongan. Iyang gipadala ang Iyang Anak nga si Jesus aron pagluwas sa tibuok kalibutan. Busa ang

halad-sa-sala andam na. Karon, kinahanglan nga adunay representante sa tanang katawhan, usa ka tawo nga maoy motapion sa iyang mga kamot sa ulo ni Jesus ug mosalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Kadto nga representante mao si Juan Bautista. Kini nahisulat sa Bibliya nga ang Dios mipadala sa representante sa tanang katawhan sa wala pa si Jesus. Mao kadto si Juan Bautista, ang katapusang labawng sacerdote sa katawhan. Ingon sa nahasulat sa Mateo 11:11, “Sa tanang gipanganak og babaye wala pay molabaw kadako kay kang Juan Bautista.” Siya lamang ang representante sa katawhan. Iyang gipadala si Juan ingon nga representante sa tanang katawhan aron nga siya makabautismo kang Jesus ug mosalibay sa tanan sala sa kalibutan ngadto Kaniya. Kon ang sayes bilyones ka mga tawo sa yuta
◄ MGA SULOD ►

100 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

moadto kang Jesus ug ang matag usa motapion sa ilang mga kamot kang Jesus aron pagsalibay sa ilang kasal-anan, unsay mahitabo sa Iyang ulo? Kon kapin sa sayes bilyones ka mga tawo ning yuta motapion sa ilang mga kamot kang Jesus, dili gayud maayo nga talan-awon. Daghang mga madasigon nga katawhan ang tingalig moduot og kusog nga makalarot sa Iyang mga buhok. Mao nga, ang Dios, sa Iyang kaalam, mitudlo kang Juan aron mahimong representate sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus, sa makausa ug sa dayon. Kini natala sa Mateo 3:13, “Unya gikan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabautismo kang Juan.” Kini sa dihang si Jesus 30 anyos. Si Jesus gituli sa 8 ka adlaw human sa Iyang pagkatawo, ug adunay pipila ka mga natala mahitungod Kaniya gikan niadto hangtud nga Siya nagpanuigon og 30. Ang katarungan nganong si Jesus mihulat

hangtud sa edad nga 30 mao nga aron mahimong binalaod ang pagka-Labawng Sacerdote, sumala sa Daang Testamento. Sa Deuteronomio, ang Dios misulti kang Moises nga ang labawng sacerdote kinahanglan anaa sa edad nga 30 una pa siya makaalagad sa pagka-labawng sacerdote. Si Jesus mao ang langitnong Labawng Sacerdote. Mosalig ba ikaw niini? Diha sa Bag-ong Testamento, sa Mateo 3:1314, nag-ingon diha, “Unya gikan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabautismo kang Juan. Dili unta mobautismo Kaniya si Juan nga miingon, ‘Ako ang angay Nimong bautismohan’” Kinsa ang representante sa katawhan? Si Juan Bautista. Unya, kinsa ang representante sa Langit? Mao si Kristo Jesus. Ang mga representante nagkahibalag. Unya kinsa ang labaw? Sa tinuod, ang representante sa Langit mao ang labaw. Busa si Juan Bautista, kinsa madayganon sa
◄ MGA SULOD ►

101 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

pagsinggit ngadto sa relihiyosong mga pangulo niadtong mga adlawa, “Mga anak sa bitin! Paghinulsol!” kalit nagpaubos sa atubangan ni Jesus. “Ako ang angay nimong bautismohan apan nganong ako na man hinuon ang mobautismo Kanimo?” Niining bahina, si Jesus miingon, “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanang pakamatarung.” Si Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagtuman sa pagkamatarung sa Dios, ug kadto natuman sa dihang si Juan Bautista mibautismo Kaniya. “Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbautismo kang Jesus, mikawas Siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita Niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw salampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ‘Kini mao ang pinangga Kong Anak nga nakalipay Kanako pag-ayo.’” Mao kini ang nahitabo sa dihang Siya

gibautismohan. Ang ganghaan sa Langit nabukas sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista ug mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. “Sukad sa pagwali ni Juan hangtud karon, ang paghari sa Dios kusganon gayud nga miabot ug ang mga tawo kusganong naninguha paghupot niini” (Mateo 11:12). Ang tanang mga propeta ug ang balaod sa Dios mitagna kang Juan Bautista. “Sukad sa pagwali ni Juan hangtud karon, ang paghari sa Dios kusganon gayud nga miabot ug ang mga tawo kusganong naninguha paghupot niini” Ang matag-usa nga misalig sa Iyang bautismo makasulod sa Gingharian sa Langit sa walay pagpihig.

MGA SULOD

102 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

“Bisan Ako Dili Usab Mosilot Kanimo”
Nganong si Jesus gihukman man didto sa Krus? Tungod kay Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan. Si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista ug mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Dayon, Iyang gisultihan ang babaye nga naaktohan sa pagpanapaw, “Bisan Ako dili usab mosilot kanimo.” Wala Siya mosilot sa babaye tungod kay Iyang gikuha ang kasal-anan sa kalibutan didto sa Jordan ug Siya mismo sa Iyang kaugalingon, dili ang babaye, ang gihukman tungod niadtong mga salaa. Si Jesus mipapas sa kasal-anan sa kalibutan. Atong makita unsa ang Iyang pagkahadlok sa

kasakit nga Iyang giantus didto sa Krus tungod kay ‘ang bayad sa sala mao ang kamatayon.’ Siya nag-ampo ngadto sa Dios maka-tulo ka higayon didto sa Bungtod sa Olibo nga unta kuhaon ang maong paghukom Kaniya. Si Jesus unod ug dugo, sama sa kasarangang tawo, busa masabtan nga Siya nahadlok sa kasakit. Si Jesus nag-ula sa dugo aron pagtuman sa paghukom. Sama nga ang mga halad-sa-sala sa Daang Testamento mag-ula og dugo aron paghimayad sa kasal-anan, Siya usab gihalad didto sa Krus. Iya nang gikuha ang tanan kasal-anan sa kalibutan ug karon Iyang gihatag ang Iyang kinabuhi alang sa atong katubsanan. Siya nahibalo nga Siya pagahukman atubangan sa Dios. Si Jesus walay sala sa Iyang kasingkasing, apan ingon nga ang tanang kasal-anan nasalibay ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang bautismo, ang Dios mihukom sa Iyang kaugalingong Anak. Mao nga, sa unang higayon ang hustisya sa Dios
◄ MGA SULOD ►

103 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

natuman, ug ang ikaduha, Iyang gihatag ang Iyang gugma kanato alang sa atong kaluwasan. Busa, si Jesus gihukman didto sa Krus. “Bisan Ako dili usab mosilot kanimo, ni mohukom kanimo.” Ang tanan mong kasal-anan, tinuyoan o wala tuyoa, naila o wala maila, pagahukman sa Dios. Hinuon, ang Dios wala mohukom kanato. Ang Dios mihukom kang Jesus, kinsa mikuha sa tanan natong kasal-anan ngadto sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Iyang pagpabautismo. Ang Dios dili buot mohukom sa mga makasasala tungod sa Iyang gugma ug kaluoy. Ang bautismo ug ang dugo didto sa Krus maoy Iyang matubsanong gugma kanato. “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana Iyang gipadala ang Iyang bugtong Anak aron nga ang tanang mosalig Kaniya dili gayud malaglag kundili may kinabuhing dayon” (Juan 3:16).

Ingon niini ang atong paghibalo sa gugma sa Dios. Si Jesus wala mosilot sa babaye nga naaktohan nga nanapaw. Siya nahibalo nga siya makasasala tungod kay siya naaktohan sa buhat sa pagpanapaw. Siya dili lamang nga adunay sala sulod sa iyang kasingkasing, kundili gidala usab sa iyang unod. Walay paagi nga ikalimod niya ang iyang sala. Hinuon, tungod kay siya misalig nga si Jesus mikuha sa tanan niyang kasal-anan, siya naluwas. Kon kita mosalig sa katubsanan ni Jesus, kita maluwas. Mosalig ka niini! Kini alang lamang sa atong kaayohan. Kinsa ang labing bulahan? Kadtong walay sala. Ang tanang katawhan makasasala. Ang tanang katawhan nakapanapaw. Apan dili ang tanang
◄ MGA SULOD ►

104 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

katawhan hukman tungod sa ilang kasal-anan. Kitang tanan nakasala, apan kadtong misalig sa katubsanan diha kang Krito Jesus nahimong walay sala sa ilang mga kasingkasing. Ang tawo nga nagasalig diha sa kaluwasan ni Jesus maoy labing malipayong tawo. Kadtong napahilikay gikan sa ilang kasal-anan maoy labing bulahan. Sa laing pagkasulti, sila karon mga matarung na diha kang Jesus. Ang Dios nagasulti kanato mahitungod sa kalipay sa Roma 4:7, “Bulahan gayud ang mga tawo nga gipasaylo sa Dios ang ilang kalapasan ug gitabonan ang ilang mga sala.” Kitang tanan makasala hangtud sa adlaw nga kita mamatay. Kita mga dautan ug dili hingpit sa atubangan sa Dios. Kita magpadayon sa pagpakasala bisan human kita nakamatikod sa Iyang Balaod. Mga maluya kita. Apan ang Dios mipahilikay kanato uban sa bautismo ug sa dugo sa Iyang bugtong Anak ug

misulti kanato, kanimo ug kanako, nga kita dili na mga makasasala, ug nga karon kita mga matarung na sa Iyang atubangan. Siya misulti kanato nga kita karon Iya nang mga anak. Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang ebanghelyo sa walay katapusang katubsanan. Mosalig ba ikaw niini? Alang niadtong mosalig, Siya mitawag kanila nga mga matarung, tinubos ug Iyang mga anak. Kinsa ang labing malipayong tawo niining kalibutana? Kadtong misalig ug nahilikay na pinaagi sa pagsalig sa matuod nga ebanghelyo. Ikaw ba nahilikay na? Si Jesus ba miiban lamang sa imong kasalanan? Wala, Iyang gikuha ang tanan nimong kasal-anan pinagi sa Iyang bautismo. Saligi kini. Mosalig ka ug matubos gikan sa tanan nimong kasal-anan. Atong basahon ang Juan 1:29.

MGA SULOD

105 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Sama Lamang nga Gisilhigan og Silhig
Pila ka sala ang gikuha ni Jesus? Ang tanang kasal-anan sa kalibutan. “Sa pagkasunod nga adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, ‘Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawantag sa sala sa kalibutan!’” (Juan 1:29). “Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawantag sa sala sa kalibutan!” Si Juan Bautista misalibay sa tanang kasalanan sa kalibutan ngadto kang Jesus didto sa Jordan. Sa pagkasunod nga adlaw, siya mipamatuod nga si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga magakuha sa kasal-anan sa kalibutan. Iyang gipas-an ang tanang kasal-anan

sa kalibutan. Ang kasal-anan sa kalibutan nagpasabot sa tanang kasal-anan sa katawhan nga nahimo niining kalibutan, sukad sa Paglalang hangtud sa katapusan niini. Mga 2000 na ka tuig ang miagi, si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug mitubos kanato. Ingon nga nating Karnero sa Dios, Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan ug gihukman alang kanato. Bisan unsang salaa nga nahimo natong mga tawo nasalibay ngadto kang Jesus. Siya nahimong nating Karnero sa Dios nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus mianhi sa kalibutan ingon nga mapainubsanong tawo, ingon nga maoy moluwas sa tanang mga makasasala sa kalibutan. Kita nakasala tungod kay kita mga huyang, dautan, walay alamag, ug tungod kay kita mga buang ug dili hingpit. Sa laing pagkasulti, kita makasala tungod kay kita nakasunod sa masabog nga sala
◄ MGA SULOD ►

106 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

sa atong katigulangan, nga si Adan. Tanan kining mga salaa gisilhig ug gibutang sa ulo ni Jesus pinaagi sa Iyang bautismo didto sa Jordan. Iyang gitapos kadtong tanan sa Iyang kamatayon sa unod didto sa Krus. Siya gilubong, apan ang Dios mibanhaw Kaniya gikan sa mga patay sa ika-tulo ka adlaw. Ingon nga Manluluwas sa tanang makasasala, ingon nga Madaugon, ingon nga Maghuhukom, Siya karon naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Siya dili na motubos kanato sa subli-subli. Ang ato na lamang buhaton mao ang pagsalig Kaniya aron maluwas. Ang kinabuhing dayon naghulat niadtong mosalig, ug ang kalaglagan naghulat niadtong dili mosalig. Walay laing kapilian. Si Jesus mipahilikay kaninyong tanan. Kamo maoy labing malipayong katawhan sa yuta. Kamo sa pagkatinuod makasala sa umalabot tungod sa inyong kaluyahon, apan Iya na usab kanang gikuha nga kasal-anan.

Aduna pa bay sala nga gihambin diha sa inyong kasingkasing? —Wala.— Gikuha ba kanang tanan ni Jesus? —Oo! Iyang gikuha.— Ang tanang katawhan managsama. Walay usa nga labing balaan kay sa iyang silingan. Apan ingon nga daghang katawhan ang tigpakaaroningnon, sila nagsalig nga sila dili na mga makasasala, nga sa tinuod, sila usab mga makasasala. Kining kalibutana maoy luyonganan nga nagmatuto sa sala. Sa dihang ang kababayin-an mogawas sa ilang mga balay, mamutang silag papula sa ngabil, pulbosan ang nawong, koluton ang ilang buhok, magbisti sa maanindot, ug mosul-ob sa hatag-as og tikod…. Ang kalalakihan usab moadto sa mga barbero pagpaalot, mopaambong sa ilang kaugalingon, mosul-ob sa hinlo nga sapot ug urognon nga korbata, ug mopasinaw sa ilang mga sapatos.
◄ MGA SULOD ►

107 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Apan samtang sila sud-ongon nga ingon sa mga prinsipe ug mga prinsisa sa gula, sa bug-os sila mga mahugaw sa sulod. Ang salapi ba makalipay sa tawo? Ang mapiskay nga panglawas ba makalipay sa tawo? Dili. Ang walay katapusan nga katubsanan lamang, ang kapasayloan sa kasal-anan, maoy makalipay sa tawo. Bisan unsa pa ka malipayon ang tawo sud-ongon sa gula, ang tawo makaluluoy kon siya adunay sala sa iyang kasingkasing. Ang maong tawo magkinabuhi ilalum sa kahadlok sa paghukom. Ang tawong natubos madayganon sama sa liyon, bisan magkagidlay. Walay sala sa iyang kasingkasing. “Salamat kaayo Ginoo, Imong giluwas ang makasasala sama nako. Imong gipapas ang tanan nakong kasal-anan. Ako nahibalo nga dili ako takos sa pagdawat sa Imong gugma, apan nagadayeg ako Kanimo sa pagluwas kanako. Ako sa walay katapusan

natubos sa tanan nakong kasal-anan. Himayaon ang Dios!” Ang tawo nga napahilikay maoy tinud-anay nga tawong malipayon. Ang tawo nga napanalanginan uban sa grasya sa katubsanan maoy tinud-anay nga malipayong tawo. Tungod kay si Jesus, ‘ang nating Karnero sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan,’ mikuha sa tanan natong kasal-anan, kita wala nay sala. Iyang ‘gitapos’ ang kaluwasan alang kanato didto sa Krus. Ang tanan natong kasal-anan, lakip ang sa imo ug sa ako, nalakip sa ‘sala sa kalibutan,’ ug busa, kitang tanan nangaluwas na.

MGA SULOD

108 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Pinaagi sa Kabubut-on sa Dios
Aduna bay sala sa atong mga kasingkaing kon kita anaa na kang Kristo Jesus? Wala, wala na. Minahal nga kahigalaan, ang babaye nga naaktohan nga nanapaw misalig sa mga pulong ni Jesus ug siya naluwas. Ang iyang sugilanon natala sa Bibliya tungod kay siya nabulahan sa Iyang walay katapusang katubsanan. Hinuon, ang mga tigpakaaron-ingon nga mga eskriba ug mga Pariseo mipalayo kang Jesus. Kon ikaw mosalig kang Jesus, Langit ang naghulat kanimo, apan kon ikaw mobulag kang Jesus, ikaw mahiadto sa empeyerno. Ang katubsanan wala mag-agad sa mga paningkamot sa matag usa, apan sa kaluwasan diha kang Jesus.

Atong basahon ang Hebreohanon 10. “Ang Balaod sa mga Judio dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa Balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi niining mga halad? Kon tinuod pang nahinloan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mobati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tawo sa ilang mga sala. Tungod niini, sa dayon nang anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon Siya sa Dios, ‘Dili ka gusto sa mga sakripisyo ug sa mga halad nga mananap, apan giandaman mo Ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran, o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala.’ Unya
◄ MGA SULOD ►

109 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

miingon Ako, ‘Ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat bahin Kanako diha sa libro sa Balaod.’ Una sa tanan miingon Siya, ‘Dili Ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang Imong gipangayo aron sunogon didto sa halaran ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala.’ Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa Balaod.’ Unya miingon Siya ania Ako, ‘O Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat Kanako’ busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo ug giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo Jesus ang buot ipabuhat sa Dios Kaniya, nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa Iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon” (Hebreohanon 10:1-10). “Pinaagi sa kabubut-on sa Dios” Si Jesus

mihalad sa Iyang kinabuhi sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan sa makausa, ug gihukman sa makausa ug nabanhaw. Busa, kita nabalaan na. ‘Nabalaan na, (Hebreo 10:10)’ kini nahisulat sa presente ug hingpit nga berbo. Nagpasabot nga ang atong katubsanan nahingpit na, ug dili na kinahanglan nga pagahisgotan pag-usab. Ikaw nabalaan na. “Adlaw-adlaw ang matag sacerdote nga Judio nagbuhat sa ilang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epiktibo hangtud na gayud sa kahangturan. Ug unya milingkod Siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat Siya karon hangtud nga ang Iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa Iyang mga tiil” (Hebreo 10:11-14).
◄ MGA SULOD ►

110 Ang Walay Katapusan nga Katubsanan

Kamong tanan nabalaan na hangtud sa kahangturan. Kon kamo makasala ugma, mahimo ba kamong mga makasasala pag-usab? Dili ba gikuha na man usab ni Jesus kadtong mga salaa? Iyang gikuha. Iya usab nga gikuha ang kasalanan sa umaabot. “Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon Siya, ‘Mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila inig-abot niadtong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo: ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasingkasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna.’ Unya miingon siya, ‘Dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug dautang mga buhat.’ Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala” (Hebreo 10:15-18). Ang hugpong sa mga pulong ‘human kini mapasaylo’ nagkahulugan nga Iyang gipapas ang tanang kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus maoy

atong Manluluwas, ako ug imong Manluluwas. Ang pagsalig kang Jesus maoy nakaluwas kanato. Kini maoy katubsanan diha kang Jesus ug ang labing dako nga grasya ug gasa gikan sa Dios. Ikaw ug ako, nga mga natubos na gikan sa tanang kasal-anan, maoy labing bulahan sa tanan!

MGA SULOD

PAGPANUDLO 5
Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

MGA SULOD

112 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan
< Mateo 3:13-17 > “Unya gikan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabautismo kang Juan. Dili unta mobautismo Kaniya si Juan nga miingon, ‘Ako ang angay nimong bautismohan apan nganong ako na man hinuon ang mobautismo kanimo?’ Apan gitubag siya ni Jesus, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbautismo kang Jesus, mikawas Siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw

salampati ug mitugdon Kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ‘Kini mao ang pinangga Kong Anak nga nakalipay Kanako pag-ayo.’”

Aduna Pa Bay Usa nga sa Gihapon Nag-antos sa Sala?
Natapos na ba ang atong pagkaulipon sa sala? Oo. Ang atong Ginoo miputol sa posas sa sala alang sa tanang katawhan. Kadtong tanan nga nalisdan ilalum sa sala maoy mga ulipon sa sala, apan uban sa Iyang pagpanubos, ang atong Ginoo miputol kanila sa tim-os. Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan. Aduna pa bay usa
◄ MGA SULOD ►

113 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

nga nag-antos tungod sa sala? Kinahanglan atong masabtan nga ang atong pakigbugno batok sa sala natapos na. Dili na gayud kita mag-antos pa pag-usab sa sala. Ang atong pagkaulipon sa sala natapos sa dihang si Jesus mitubos kanato uban sa Iyang bautismo ug dugo. Ang tanan natong kasal-anan natapos didto ra. Ang Anak sa Dios mipapas sa tanan natong kasal-anan. Ang Dios mibayad alang sa tanan natong kasal-anan pinaagi kang Jesus, kinsa mipahigawas kanato, hangtud sa kahangturan. Nasayod ka ba kon pila ka tawo ang nag-antos sa ilang kasal-anan? Kini nagsugod gikan sa kapanahonan ni Adan ug ni Eva. Ang katawhan nag-antos sa kasal-anan nga napanunod gikan kang Adan. Apan ang atong Dios mihimo og pakigsaad nga nahisulat sa Genesis 3:15, ug ang pakigsaad mao nga Iyang ipahilikay ang tanang mga makasasala. Siya miingon nga ang tanang

katawhan matubos sa ilang kasal-anan pinaagi sa paghalad kang Kristo Jesus sa tubig ug sa Espiritu. Kon moabot na ang panahon, ang Dios mopadala sa atong Manluluwas, nga si Jesus, nga mopuyo uban kanato. Siya usab misaad sa pagpadala kang Juan Bautista una kay kang Jesus ug Iyang gituman ang Iyang gisaad. Sa Marcos 1:1-8 nagkanayon, “Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Kristo Jesus, ang Anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni Profeta Isaias: Ania ang Akong sinugo nga ipadala Ko una Kanimo aron andamon niya ang Imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan, ‘Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo; himoa ninyong tul-id ang Iyang agian!’ Busa namautismo si Juan sa mga tawo didto sa kamingawan ug nagwali, ‘Hinulsoli ug biyai ninyo ang inyong mga sala ug pagpabautismo kamo ug pasayluon kamo sa Dios’. Ang tibuok
◄ MGA SULOD ►

114 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

lalawigan sa Judea ug syudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibautismohan sila ni Juan didto sa Suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, panit ang iyang bakos ug ang iyang pagkaon dulon ug dugos. Miingon siya sa katawhan, ‘Ang tawo nga moanhi sunod kanako mas gamhaann kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa Iyang sandalyas. Namautismo ako kaninyo sa tubig apan Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo.’”

Si Juan Bautista, ang Saksi ug Mag-uuna sa Ebanghelyo, Juan Bautista
Kinsa si Juan Bautista? Ang katapusang Labawng Sacerdote ug representante sa katawhan. Ang bautismo sa Grego, ‘baptizo,’ hinungdanon nga nagkahulugan sa ‘paglusbog’, apan nagpasabot usab ‘aron mahugasan, aron ilubong, aron ituslob, o aron pagsalibay ngadto.’ Sa dihang si Jesus gibautismohan, ang pagkamatarung sa Dios natuman. Ang ‘pagkamatarung’ ‘dikaiosune’ sa Grego, nga nagkahulugan ‘aron mamatarung,’ ug ubab kini nagkahulugan nga ‘labing angayan,’ ‘labing

MGA SULOD

115 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

tukma,’ o ‘pinakaangayan nga kahimtangan’ Si Jesus gibautismohan aron Siya mahimong Manluluwas sa labing tukma ug angayan nga paagi. Busa, kadtong mga misalig sa bautismo ni Jesus ug sa Krus nakadawat sa gasa sa pagpanubos gikan sa Dios. Diha sa Bag-ong Testamento, si Juan Bautista mao ang katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento. Atong tan-awon sa Mateo 11:10-11. Ang kasulatan nagaingon nga si Juan Bautista maoy representante sa katawhan ug ingon nga Labawng Sacerdote sa mga katuigan sa Bag-ong Testamento, iyang gisalibay ang tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus; kadto maoy pag-alagad sa pagkalabawng sacerdote sa Daang Testamento. Si Jesus misaksi sa Iyang kaugalingon ngadto kang Juan Bautista. Siya miingon, sa Mateo 11:13-14, “Kay ang tanang profeta ug ang Balaod ni Moises hangtud sa panahon ni Juan,

naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. Ug kon gusto kamo motuo sa ilang mensahe, Si Juan mao ang gipasabot sa profeta sa dihang miingon siya nga mobalik si Elias.” Busa, si Juan Bautista, kinsa mibautismo kang Jesus, maoy kaliwatan sa Labawng Sacerdote nga si Aaron ug ang katapusang labawng sacerdote. Ang Bibliya usab mipamatuod sa pagkakaliwat ni Juan gikan kang Aaron sa Daang Testamento (Lucas 1:5, 1 Cronicas 24:10). Ug nganong si Juan nagpuyo didto sa kamingawan nga nag-inusa ra, nga nagsul-ob sa bisti nga hinimo sa balhibo sa kamelyo? Kadto maoy pagtugot sa pagkalabawng sacerdote. Ingon nga representante sa tanang katawhan, si Juan Bautista dili makapuyo uban sa katawhan. Busa, siya misinggit ngadto sa katawhan, “Paghinulsol, kamong mga anak sa bitin!” ug mibautismo kanila isip bunga sa paghinulsol aron ang katawhan makabalik ngadto kang Jesus,
◄ MGA SULOD ►

116 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

kinsa mokuha sa tanan nilang kasal-anan. Labaw sa tanan, si Juan Bautista misalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus alang sa atong kaluwasan sa dihang iyang gitapion ang iyang mga kamot sa ulo ni Jesus.

Duha ka Matang sa Bautismo
Ngano man nga si Juan mibautismo sa katawhan? Aron giyahan ang katawhan sa paghinulsol sa tanan nilang kasal-anan ug sa pagsalig sa bautismo ni Jesus alang sa kaluwasan. Si Juan Bautista mibautismo sa katawhan ug dayon mibautismo kang Jesus. Ang una mao ‘ang bautismo sa paghinulsol,’ nga mitawag sa

mga makasasala sa pagbalik ngadto sa Dios. Daghang katawhan nga nakadungog sa mga pulong sa Dios pinaagi kang Juan ang misalikway sa ilang mga dios-dios ug mibalik ngadto Kaniya. Ang ikaduhang bautismo mao ang pagbautismo kang Jesus, ang bautismo nga nagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. Si Juan Bautista mibautismo kang Jesus aron sa pagtuman sa pagkamatarung sa Dios. Sa laing pagkasulti, si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista aron pagluwas sa tanang katawhan gikan sa ilang kasal-anan (Mateo 3:15). Nganong gibautismohan man ni Juan si Jesus? Aron sa pagpapas sa sala sa kalibutan, ang Dios mitugot kang Juan nga maoy mosalibay sa kasalanan ngadto kang Jesus aron ang katawhan nga mosalig Kaniya mamaluwas. Si Juan Bautista maoy alagad sa Dios kansang
◄ MGA SULOD ►

117 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

pagpangalagad mao ang pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus aron nga ang tanang katawhan mohinulsol ug mahugasan sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagsalig sa ebanghelyo sa pagpanubos. Busa, si Juan kinahanglan nga magpuyo nga mag-inusa ra sa kamingawan. Sa kapanahonan ni Juan Bautista, ang katawhan sa Israel mga baklag ug nadugta hangtud sa subok. Busa ang Dios miingon sa Daang Testamento, Malaquias 4:5-6, “Apan sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo, ipadala Ko kaninyo si profeta Elias. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili ko laglagon ang inyong nasud.” Sa mga mata sa Dios, ang tanang katawhan sa Israel nga nagsimba kang Jehovah kaniadto mga baklag. Walay usang matarung sa Iyang atubangan. Ang mga relihiyosong mga pangulo sa templo, pananglit, mga sacerdote, mga

magtutudlo sa balaod ug ang mga eskriba mao gayuy hilabihan ka dugta hangtud sa subok. Ang mga Israelihanon ug ilang mga sacerdote wala motanyag sa mga halad sigun sa balaod sa Dios. Ang mga sacerdote misalikway na sa pagtapion sa ilang mga kamot ug sa tulumanon sa paghalad sa dugo, nga maoy gihatag sa Dios kanila alang sa pagpasig-uli sa ilang kasal-anan. Kini natala nga ang mga sacerdote sa mga adlaw ni Malaquias misalikway sa binalaod nga kapaagihan sa paghalad, ang pagtapion sa mga kamot ug ang paghalad sa dugo sa halad nga mananap. Busa, si Juan Bautista dili makapuyo uban kanila. Siya miadto sa kamingawan ug misinggit. Unsay iyang giingon? Kini nahisulat sa Marcos 1:2-3, nga mikutlo sa mga pulong ni profeta Isaias, “Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Kristo Jesus, ang Anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa
◄ MGA SULOD ►

118 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

gisulat ni Profeta Isaias: Ania ang Akong sinugo nga ipadala Ko una Kanimo aron andamon niya ang Imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan, ‘Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo; himoa ninyong tul-id ang Iyang agian.’” Ang tingog sa kamingawan nagsinggit ngadto sa katawhan alang sa bautismo sa paghinulsol. Unsa ang ‘bautismo sa paghinulsol’ nga gihisgutan sa Bibliya? Mao kadto ang bautismo nga gisinggit ni Juan Bautista; ang bautismo nga nagtawag sa katawhan balik ngadto kang Jesus aron sila mosalig Kaniya, kinsa mokuha sa tanan nilang kasal-anan ug maluwas. Ang bautismo sa paghinulsol maoy paggiya kanila ngadto sa kaluwasan. “Paghinulsol ug pagpabautismo. Ang atong Manluluwas nga si Jesus pagabautismohan sa samang pagkaagi aron pagkuha sa tanan ninyong kasal-anan.” Ang singgit ni Juan Bautista mao nga si Jesus mokuha sa tanang kasal-anan sa

kalibutan ug pagahukman didto sa Krus aron pagluwas sa tanang katawhan, aron nga unta sila mobalik ngadto sa Dios. “Ako mobautismo kaninyo sa tubig, apan Siya mobautismo kaninyo sa Balaang Espiritu.” ‘Mobautismo kaninyo sa Espiritu’ nagkahulugan sa pagbanlas sa tanan ninyong kasal-anan. Ang pagbautismo nagkahulugan ‘aron paghugas.’ Ang bautismo ni Jesus sa Suba sa Jordan nagsulti kanato nga ang Anak sa Dios sa samang pagkaagi gibautismohan ug mikuha sa tanan natong kasal-anan aron pagluwas kanato. Busa, kita mobalik ngadto gikan sa atong masalaypong kinabuhi ug mosalig Kaniya. Siya mao ang nating karnero nga mokuha sa kasalanan sa kalibutan. Kini mao ang ebanghelyo sa pagpanubos nga gipanghimatud-an ni Juan Bautista.

MGA SULOD

119 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Ang Tahas sa Labawng Sacerdote alang sa Pagpasig-uli sa Kasal-anan
Kinsa ang miandam sa dalan alang sa kaluwasan? Si Juan Bautista. Si Profeta Isaias mitagna, “Dasiga ang katawhan sa Jerusalem ug ingna sila nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang ilang mga sala, ug nga igo na ang nadawat nilang silot alang sa tanan nilang kalapasan” (Isaias 40:2). Si Kristo Jesus mikuha sa tanan natong kasalanan sa walay pagpihig; orihinal nga sala, kasamtangang kasal-anan, ug bisan ang umaabot nga kasal-anan gibanlas na diha sa Iyang bautismo. Kitang tanan Iyang gitubos. Kitang tanan kinahanglan mahibalo mahitungod sa pagpanubos sa Dios.

Aron maluwas gikan sa tanang kasal-anan, kinahanglan kita mosalig diha sa ebanghelyo nga nagpahayag nga si Juan Bautista misalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo. Dili nato saypon sa pasabot, ug sa paghunahuna, “Tungod kay ang Dios gugma, kita makasulod sa Gingharian sa Langit pinaagi lamang sa pagsalig kang Jesus, bisan kon kita adunay sala sa atong mga kasingkasing.” Aron matubos ang tanan natong kasal-anan, kinahanglan kita mosalig sa Iyang bautismo, nga pinaagi kang Juan Bautista nasalibay ang tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus ug sa Krus. Kini pinaagi sa ‘tubig’ nga si Juan Bautista nakasalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Ang unang butang nga gihimo sa Dios sa pagluwas kanato mao ang pagpadala kang Juan nganhi sa kalibutan. Ingon nga suluguon sa Dios,
◄ MGA SULOD ►

120 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

si Juan Bautista gipadala nga embahador sa hari, kinsa misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi diha sa pagbautismo. Siya nag-alagad nga labawng sacerdote sa tanang katawhan. Ang Dios misulti kanato nga Iyang gipadala ang Iyang suluguon, si Juan Bautista, alang kanato. “Akong gipadala ang Akong suluguon sa atubangan sa Imong nawong.” Atubangan sa Imong nawong nagkahulugan sa atubangan ni Jesus. Ngano nga ang Dios mipadala kang Juan sa atubangan ni Jesus? Aron mosalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus, ang Anak sa Dios, diha sa pagbautismo. “Siya maguna Kanimo aron sa pag-andam sa Imong agian.” Kini maoy matuod nga kahulugan sa maong yugto. Kinsa ang tawo nga naga-andam sa agianan aron kita matubos ug makaadto sa Langit? Si Juan Bautista. “Imong” nagkahulugan Jesus ug

“Akong” nagkahulugan sa Dios mismo. Busa, sa dihang Siya miingon, “Akong ipadala ang akong suluguon sa Imong atubangan, kinsa mouna Kanimo aron pag-adam sa Imong dalan,” unsay buot ipasabot niini? Kinsa ang moandam sa atong dalan aron kita makaadto sa Langit? Si Juan Bautista nga misalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus aron nga kita mosalig nga Siya mibanlas niadtong tanan; ang iyang tahas mao ang pagsalibay sa kasal-anan pinaagi sa pagbautismo kang Kristo Jesus. Si Jesus ug si Juan nga maoy mipalagmit kanato sa pagsalig diha sa kamatuoran ug matinubos. Diin mag-agad ang atong kaluwasan? Nagagad kon kita ba mosalig o dili sa matarung buhat ni Jesus, ang Anak sa Dios, ug tungod kay ang suluguon sa Dios, nga si Juan Bautista, misalibay man sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Kitang tanan kinahanglan
◄ MGA SULOD ►

121 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

mahibalo sa ebanghelyo sa pagpanubos sa kasalanan. Ang Dios nga Amahan mipadala sa Iyang suloguon pag-una, ang tawo nga maoy mobautismo sa Iyang Anak, ug mihimo kaniya nga representante sa katawhan. Mao nga, Iyang nahingpit ang buhat sa pagpanubos alang kanato. Ang Dios mipadala sa Iyang suluguon nga si Juan Bautista aron pagbautismo sa Iyang Anak aron nga siya makaandam sa dalan alang sa kaluwasan niadtong mosalig kang Jesus. Mao kana ang katarungan nga si Juan mibautismo kang Jesus. Ang pagbautismo kang Jesus ni Juan Bautista maoy katumanan sa pagpanubos sa Dios nga pinaagi niana ang tanang kasal-anan sa katawhan nasalibay ngadto Kaniya aron ang tanang katawhan mosalig unta kang Jesus ug makaadto sa Langit. Bisan ang umaabot nga kasal-anan sa katawhan napasa na ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Si Jesus ug si Juan Bautista

pulos miandam sa dalan ngadto sa Langit alang kanatong tanan. Niini nga paagi, ang Dios mipadayag sa sekreto sa pagpanubos pinaagi kang Juan Bautista. Ingon nga representante sa katawhan, si Juan mibautismo kang Jesus aron nga unta kita mosalig sa atong katubsanan ug makaadto sa Langit. Iyang gisalibay ang tanang sala ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo. Kini mao ang makalipay nga balita sa katubsanan, ang Ebanghelyo.

Nganong si Juan Bautista Natawo?
Pinaagi kang kinsa kita makasalig kang Jesus? Kang Juan Bautista.

MGA SULOD

122 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Sa Malaquias 3:1, nahasulat, “Ania, Ako magpadala sa Akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan una Kanako.” Kinahanglan nga imong basahon ang Bibliya sa maampingon. Ngano nga ang Dios mipadala sa Iyang sinugo sa wala pa si Jesus? Nganong si Juan Bautista natawo 6 ka bulan una kay kang Jesus? Atong sabton kon mahitungod sa unsa ang Bibliya. Ang Daang Testamento nagpahayag unsa ang tahas sa Labawng Sacerdote nga si Aaron. Si Aaron maoy magulang nga lalaki ni Moises. Ang Dios mitudlo kaniya ug sa iyang mga anak nga lalaki ingon nga mga sacerdote. Ang ubang mga Levihanon mobuhat ubos kanila, maoy modala ngadto kanila sa nagkadaiyang kagamitan, mosahog alang sa tinapay ug uban pa, samtang ang mga anak ni Aaron maoy motanyag sa halad sulod sa balaang tabernakulo. Ang mga anak nga lalaki ni Aaron gitudlo sa pagbahin-bahin sa parehas nga gidaghanon sa

buluhaton, apan sa Adlaw sa Pagpasig-uli, ang ika-napulo nga adlaw sa ika-pitong bulan, ang Labawng Sacerdote lamang ang motanyag sa halad sa pagpasig-uli alang sa tinuig nga kasalanan sa iyang katawhan. Sa Lucas 1:5, anaa ang sugilanon mahitungod sa kaliwatan ni Juan Bautista. Atong ihusto ang pagsabot nga kining sinugo sa Dios makasabot gayud sa tukma kang Jesus. Kita mokiling sa daghang mga panghunahuna mahitungod kang Jesus, apan wala magtagad kaayo mahitungod kang Juan Bautista, kinsa mitungha una pa Kaniya. Gusto ko kamong tabangan sa pagsabot. “Mao kini ang Maayong Balita mahitungod kang Kristo Jesus, ang Anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni profeta Isaias: Ania ang Akong sinugo nga ipadala una Kanimo aron andamon niya ang Imong agian” (Marcos 1:12). Ang ebanghelyo sa Langit kanunay nagsugod kang Juan Bautista.
◄ MGA SULOD ►

123 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Kon sa kinatibuk-an atong makat-onan ang mahitungod kang Juan Bautista, tin-aw nga atong masabtan ug mosalig diha sa ebanghelyo sa pagpanubos ni Jesus. Sama sa pagpamati sa mga embahador nga atong gipakatap sa tibuok kalibutan aron sa pagsabot sa kahimtangan sa tanang mga nasud. Sa dihang kita mahibalo mahitungod kang Juan Bautista, atong masabtan pag-ayo ang mahitungod sa pagpanubos sa Dios. Unsa ka makaluluoy niini, hinuon, nga daghang mga Kristohanon niining mga adlawa ang wala makakita sa kamahinungdanon ni Juan. Ang Dios wala mopadala kang Juan Bautista tungod kay Siya gisumhan ug walay laing mabuhat. Ang tanang upat ka mga ebanghelyo sa Bag-ong Testamento naghisgot mahitungod kang Juan Bautista sa wala pa maghisgot mahitungod sa pagpanubos ni Jesus. Apan ang mga magsasangyaw niining mga adlawa mihiklin kaniya sa hingpit ug misulti sa

katawhan nga ang pagsalig lamang kang Jesus igo na aron maluwas. Sila sa pagkatinuod naggiya sa katawhan sa pagkinabuhing masalaypon sa tibuok nilang kinabuhi ug motapos ngadto sa empeyerno. Kon ang tanang Kristohanon mosalig lamang kang Jesus sa walay pagsabot sa papel ni Juan Bautista, ang Kristyanismo mahulog ngadto sa kalibutanong relihiyon. Unsaon nimo sa pagkatubos sa imong kasal-anan kon ikaw wala masayod sa kamatuoran? Kana walay kalagmitan. Ang ebanghelyo sa katubsanan dili ingon niini ka sayon ni ka yano. Daghang katawhan ang naghunahuna nga ang katubsanan nag-agad sa atong pagtuo sa Krus tungod kay si Jesus namatay didto sa Krus alang kanato. Hinuon, kon ikaw misalig lamang sa Iyang pagpalansang sa Krus sa walay paghibalo sa kinatibuk-ang kamatuoran sa pagsalibay sa kasal-anan, ang maong pagtuo dili mogiya kanimo sa hingpit nga
◄ MGA SULOD ►

124 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

katubsanan, bisan unsa pa ka lig-on nianang imong pagtuo. Ang Dios mipadala kang Juan Bautista aron ang kalibutan mahibalo giunsa sa katubsanan sa paghingpit ug giunsa ni Jesus pagkuha sa kasalanan sa kalibutan. Sa dihang ikaw mahibalo sa tibuok kamatuoran diha pa ikaw makasabot nga si Jesus maoy Anak sa Dios, nga mikuha sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya. Si Juan Bautista nagsulti kanato sa kamaturoan sa katubsanan. Siya nagasulti kanato giunsa niya sa pag-anhi sa pagpamatuod nga si Jesus mao ang Dios ug ang matuod nga Kahayag. Siya sa tin-aw mipamatuod nga dili Siya ingon niana nga Kahayag, apan saksi sa Kahayag. Siya usab mipamatuod diha sa Juan 1 nga siya maoy nag-andam sa ebanghelyo sa katubsanan pinaagi sa pagbautismo kang Kristo Jesus. Kon kita wala niini nga kapanghimatuoran sa katubsanan ni Juan Bautista, unsaon nato sa

pagsalig kang Jesus? Wala gayud kita makakita kang Jesus, ug kay kita nagagikan man sa nagkadaiyang kultura ug relihiyon, unsaon sa pagkalagmit sa pagsalig kang Jehovah ingon nga atong Dios? Niining nagkadaiyang relihiyon sa tibuok kalibutan, unsaon nato sa pagkahibalo kang Kristo Jesus? Unsaon nato sa pagkahibalo nga si Jesus maoy matuod nga Anak sa Dios, nga mitubos kanato pinaagi sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang kaugalingon? Atong tan-awon ang Daang Testamento aron pagbalag-ong sa mga pulong sa katubsanan gikan sa sinugdan ug sa paghibalo nga si Jesus maoy atong Manluluwas. Atong makab-ot ang husto nga kahibalo aron mahusto ang atong pagtuo. Walay lain nga atong mahimo kon walay tukma nga kahibalo. Aron kita mosalig kang Jesus ug maluwas, angayan nga atong mahibaloan ang
◄ MGA SULOD ►

125 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

ebanghelyo sa katubsanan nga gipanghimatud-an ni Juan Bautista ug sa iyang papel niana. Aron nga maadunay hingpit nga pagtuo kang Kristo, kinahanglan kita masayod sa kamatuoran mahitungod sa katubsanan. Busa, ingon sa gisulti ni Jesus, “Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maoy mopahigawas kaninyo,” atong sayron ang kamatuoran sa pagpanubos ni Jesus.

Ang mga Pruweba diha sa Bibliya
Sukad sa unsang bahina ang upat ka Ebanghelyo nagsugod? Sukad sa pag-abot ni Juan Bautista. Mopadayon kita sa pag-utingkay sa tanang

pruweba sa katubsanan diha sa Bibliya. Atong buksan ang gisulti sa upat ka Ebanghelyo mahitungod kang Juan Bautista, mahitungod kon kinsa siya, nganong siya gitawag nga ‘representante sa katawhan’ o ‘ang katapusan nga Labawng Sacerdote,’ giunsa sa pagsalibay ngadto kang Jesus sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi kaniya, ug si Jesus ba mikuha sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya o wala. Atong bantayan ang kamatuoran nga ang upat ka mga ebanghelyo nagsugod uban kang Juan Bautista. Juan 1:6 nagpahayag sa usa sa labing mahinungdanong kamatuoran sa ebanghelyo. Kini nagasulti kanato kon kinsa ang mihimo sa tahas sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. “Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog
◄ MGA SULOD ►

126 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

sa mensahe ug mosalig” (Juan 1:6-7). Nagaingon, ‘ang tanan pinaagi kaniya mosalig unta,’ ug nga siya ‘misaksi sa kahayag.’ Ang Kahayag mao si Kristo Jesus. Nagkahulugan nga si Juan misaksi kang Jesus aron ang tanan mosalig pinaagi kaniya. Karon, atong tutukan ang Mateo kapitulo 3. Sa Mateo 3:13-17, “Unya gikan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabautismo kang Juan. Dili unta mobautismo Kaniya si Juan nga miingon, ‘Ako ang angay nimong bautismohan apan nganong ako na man hinuon ang mobautismo kanimo?’ Apan gitubag siya ni Jesus, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbautismo kang Jesus, mikawas Siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw salampati ug mitugdon Kaniya. Ug unya may

tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ‘Kini mao ang pinangga kong Anak nga nakalipay Kanako pag-ayo.’” Nganong kinahanglan man nato masabtan ang kaliwatan ni Juan? Tungod kay ang Bibliya nagasulti kanato nga si Juan maoy Labawng Sacerdote sa tanang katawhan. Si Juan Bautista gibautismohan ni Jesus aron sa pagtuman sa kapasayloan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan maoy labing mahinungdanong panghitabo alang sa atong kaluwasan. Apan aron pagsabot ug pagsalig sa tibuok kamatuoran sa bug-os nga kinuti, ato unang tutukan sa pagtuon si Juan Bautista. Sa Lucas 1:1-14, “Daghan ang nangako sa
◄ MGA SULOD ►

127 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

pagsulat sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. Busa, halangdon nga Teofilo, tungod kay nasusi ko man pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdan, nahunahuna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahan-ay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka sacerdote nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kasacerdotihan sa hut-ong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elisabet nga sakop usab sa sacerdotihanong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarung ug dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayud sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala silay anak kay dili man makapanganak si Elisabet ug kay tigulang na man silang duha. Usa ka adlaw

niana, turno kadto sa ilang hut-ong. Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkasacerdote atubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlawadlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga sacerdote, nagripa sila ug napili siya nga maoy mosunog sa insenso didto sa halaran busa misulod siya ngadto sa Templo sa Ginoo. Samtang nag-ampo ang panon sa mga tawo didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso, mipakita kaniya ang usa ka manulunda sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa manulunda, nahingangha siya ug nahadlok. Apan giingnan siya sa manulunda, ‘Ayawg kahadlok Zacarias! Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elisabet magsabak og usa ka batang lalaki. Nganli siyag Juan. Inigkahimugso niya, magmaya ka ug malipay ingon man ang uban.’”
◄ MGA SULOD ►

128 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Dinhi, si Lucas, usa ka disipulo ni Jesus, nagasulti kanato sa kinuti sa kaliwatan ni Juan sukad sa sinugdanan. Si Lucas nagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa tawong ginganlag Teofilo, nga gikan sa lahing kultura ug wala mahibalo mahitungod sa Ginoo. Busa, aron matudloan siya mahitungod kang Jesus, ang Manluluwas sa mga makasasala, si Lucas naghunahuna nga kinahanglan niya isaysay ang kaliwatan ni Juan Bautista sa kinuti. Ingon nga kita usab mga Hentil gikan sa laing banay, dili nato masabtan ang kaluwasan ni Jesus kon dili gayud kini isaysay sa pinasahi, sa inanay. Atong susihon unsa ang mga kinuti niini. Sa Lucas 1:5-9, iyang giasoy, “Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka sacerdote nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kasacerdotihan sa hut-ong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elisabet nga sakop usab sa sacerdotihanong banay ni Aaron. Silang duha

nagkinabuhi nga matarung ug dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayud sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala silay anak kay dili man makapanganak si Elisabet ug kay tigulang na man silang duha. Usa ka adlaw niana, turno kadto sa ilang hut-ong. Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkasacerdote atubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlawadlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga sacerdote, nagripa sila ug napili siya nga maoy mosunog sa insenso didto sa halaran busa misulod siya ngadto sa Templo sa Ginoo.” Dinhi, ang panghitabo nahitabo samtang si Zacarias nag-alagad sa Dios, sumala sa nabatasan sa pagkasacerdote. Si Lucas mipamatuod sa tinaw nga si Zacarias kaliwatan ni Aaron. Dayon, kang kinsang hut-ong siya nahisakop? Kini labing mahinungdanong bahin. Siya misaysay, “Nagtuman si Zacarias sa
◄ MGA SULOD ►

129 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

iyang katungdanan sa pagkasacerdote atubangan sa Dios sumala sa bahin sa pagalagad nga iyang angkon adlaw-adlaw.” Atong makita nga si Lucas nahibalo kaayo mahitungod kang Zacarias nga iyang nasaysay ang ebanghelyo sa katubsanan pinaagi sa paghisgot sa duha nga si Zacarias ug si Elisabet. Si Juan Bautista natawo kang Zacaraias ug sa iyang asawa nga si Elisabet, nga usa sa mga anak nga babaye ni Aaron. Karon, atong tan-awon ang kaliwatan ni Zacarias, ang amahan ni Juan.

Ang Kaliwatan ni Juan Bautista
Kang kinsang kaliwat si Juan Bautista? Kang Aaron, ang Labawng Sacerdote

Aron pagsabot sa kaliwatan ni Juan Bautista, atong basahon ang Daang Testamento, 1 Cronicas 24:1-19. “Gibahin sa pipila ka pundok ang mga kaliwat ni Aaron. Ang mosunod mao ang mga anak ni Aaron: si Nadab, si Abihu, si Eleazar ug si Itamar. Unang namatay si Nadab ug si Abihu kay sa ilang amahan ug wala silay anak, busa si Eleazar ug si Itamar nahimong mga sacerdote. Uban sa tabang ni Sadok nga kaliwat ni Eleazar ug ni Ahimelec nga kaliwat ni Itamar, gibahin ni David ang mga kaliwat ni Aaron sumala sa gimbuhaton nga gigahin alang kanila. Tungod kay mas daghan man ang lalaking pangulo sa mga kaliwat ni Eleazar kay sa mga kaliwat ni Itamar, ang kaliwat ni Eleazar gibahin sa 16 ka grupo ug ang kaliwat ni Itamar sa walo ka grupo. Gibahin sila sa samang gidaghanon pinaagi sa ripa kay sila mga opisyal man sa Dapit nga Balaan ug sa Dios gikan sa banay ni
◄ MGA SULOD ►

130 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Eleazar ug ni Itamar. Ang eskriba nga si Semaias, anak ni Natanael nga usa ka Levita, maoy naglista kanila diha sa atubangan sa hari, sa mga pangulo, sa sacerdote nga si Sadok, sa anak ni Abiatar nga si Ahimelec, sa mga pangulo sa mga banay sa mga pari ug sa mga Levita. Nagripa ang mga pangulo sa banay ni Eleazar ug ni Itamar. Mao kini ang han-ay sa 24 ka pundok sa mga banay nga gitugyanan sa pagdumala sa ilang buluhaton: Una si Jehoiarib; ika-duha si Jedaias; ika-tulo si Harim; ika-upat si Seorim; ika-lima si Malquias; ika-unom si Mijamin; ika-pito si Hakkoz; ikawalo si Abias; ika-siyam si Jesua; ika-napulo si Sequenias; ika-napulog usa si Eliasib; ikanapulog duha si Jakim; ika-napulog tulo si Huppa; ika-napulog upat si Isbaab; ika-napulog lima si Bilga; ika-napulog unom si Immer; ikanapulog pito si Hezir; ika-napulog walo si Hapises; ika-napulog siyam si Petahias; ika-

kawhaan si Jehezkel; ika-kawhaan ug usa si Jaquin; ika-kawhaan ug duha si Gamul; ikakawhaan ug tulo si Delaias; ug ika-kawhaan ug upat si Maazias. Kini sila magbanos-banos pagadto sa Templo sa Ginoo aron pagtuman sa ilang mga buluahton sibo sa paagi nga gitudlo kanila ni Aaron nga ilang kagikan sumala sa gimando kaniya sa Ginoo nga Dios sa Israel.” Atong basahon pag-usab ang bersikulo 10. “ika-pito si Hakkoz; ika-walo si Abias.” Sa mga adlaw ni haring David, adunay daghang mga sacerdote, busa aduna usay panginahanglan sa pagmugna ug mga reglamento alang sa mapaagihong pagpangalagad. Mao nga, si David miripa sa matag anak ni Aaron aron ang pagtanyag sa halad mahan-ay. (Sumala sa inyong nang nahibaloan, si Aaron maoy magulang nga lalaki ni Moises. Ang Dios mitudlo kang Moises ingon nga Iyang tinugyanan, ug si Aaron ingon nga Labawng sacerdote sa Balaang Tabernakulo
◄ MGA SULOD ►

131 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

atubangan sa katawhan sa Israel.) Ang tanang ubang mga Levihanon gipailalum sa mga sacerdote ug Si Aaron uban sa mga sacerdote, ang iyang mga anak nga lalaki, maoy may kaakuhan sa tanang paghalad atubangan sa Dios. Sa wala pa si David moripa kanila, ang mga sacerdote, nga mga kaliwatan ni Aaron, magripa sa matag higayon ug nakahimog dakong kalibog. Busa, si David mihimo og paagi pinaagi sa pagbahin-bahin sa han-ay. Adunay 24 ka mga hut-ong sa han-ay, nagsugod sa mga apo ni Aaron, ug ang ika walo mao si Abias. Giingon nga, “May usa ka sacerdote ginganlag Zacarias, sa hut-ong ni Abias.” Busa si Zacarias usa ka sacerdote sa hut-ong ni Abias, ug sila pulos mga kaliwatan ni Aaron ang Labawng Sacerdote. Si Zacarias kadto, ang sacerdote sa hut-ong ni Abias, kinsa maoy amahan ni Juan Bautista. Kita nahibalo gikan sa Bibliya nga sila naanad sa

pagpakigminyo sulod sa ilang kabanay. Busa, si Jacob naminyo sa anak sa iyang uyoan sa tampi sa iyang inahan. Niini nga saysay sa kaliwatan ang adunay halawom nga kamahinungdanon. Giingon, “May usa ka sacerdote ginganlag Zacarias, sa hut-ong ni Abias.” Busa, sa siguro gayud nga siya kaliwatan ni Aaron. Kinsa? Si Zacarias, ang amahan ni Juan Bautista. Kini mahinungdanon nga kamatuoran sa pagsaysay sa pagpanubos ni Jesus, ug sa pagalagad ni juan Bautista, ug sa pagsalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus.

MGA SULOD

132 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Ang mga Anak Lamang ni Aaron ang Maka-alagad ingon nga mga Sacerdote
Kinsa ang maka-alagad sa pagkalabawng sacerdote sa mga panahon sa Daang Testamento? Si Aaron ug ang iyang tinudlo nga mga kaliwatan. Unya, hain sa Bibliya nga nagtumbok nga ang mga anak ni Aaron kinahanglan moalagad ingon nga mga sacerdote? Ato kining tan-awon. Sa Numeros 20:22-29, “Ug mibaktas sila gikan sa Cades ug ang katawhan sa Israel miabot sa Bukid sa Hor. Ug didto sa Bukid sa Hor, dapit sa utlanan sa Edumea, giingnan sa Ginoo si Moises ug si Aaron, ‘Mamatay dinhi si Aaron ug dili siya makasulod sa yuta nga

gihatag ko sa katawhan sa Israel kay nagmasupilon man kamong duha sa akong sugo didto sa tubig sa Meriba. Dad-a si Aaron ug ang iyang anak nga si Eleazar ngadto sa Bukid sa Hor. Hukasi si Aaron sa iyang bisti sa pagkasacerdote ug isul-ob kini kang Eleazar nga iyang anak. Didto mamatay si Aaron.’ Gibuhat ni Moises ang sugo kaniya sa Ginoo ug mitungas sila sa Bukid sa Hor atubangan sa tanang katawhan. Ug gihukasan ni Moises si Aaron sa iyang bisti sa pagkasacerdote ug gisul-ob niya kini kang Eleazar. Ug namatay si Aaron didto sa tumoy sa bukid. Unya nanglugsong si Moises ug si Eleazar. Ug sa pagkasayod niini sa katawhan nga patay na si Aaron, ang tibuok banay sa Israel nagbangotan alang kaniya sulod sa katloan ka adlaw.” Sa Exodo, ang balaod sa Dios nahatala, nagaingon nga ang mga anak nga lalaki ni Aaron, ang Labawng Sacerdote, moabaga sa
◄ MGA SULOD ►

133 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

pagkasacerdote, ug ang tinudlong anak moabaga sa pagkalabawng sacerdote, ingon sa gihimo sa iyang amahan, sa dihang sila moedad og 30. Sa Exodo 28:1-5, “Ipatawag si Aaron ug ang iyang mga anak nga si Nadab, si Abihu, si Eleazar ug si Itamar ug ilain sila aron magalagad kanako ingon nga mga sacerdote. Unya pagpatahig sagradong bisti alang sa imong igsoon nga si Aaron aron paghatag kaniyag dignidad ug katahom. Sugoa ang tanang hanas nga mananahi nga gihatagan kog abilidad sa pagpanahi nga tahian nilag bisti si Aaron nga iyang ikasul-ob sa dihang ididikar na siya ingon nga akong sacerdote. Mao kini ang bisti nga ilang himuon: tabon sa dughan, epod, sotana, kamisadentro nga binordahan, purong ug bakos. Kinahanglan magtahi silag sagradong bisti alang kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga sacerdote. Kinahanglan nga ang panapton

nga ilang gamiton may bulawan kauban sa bughaw, morado ug eskarlata nga delana ug pino nga lino.” Ang Dios tin-aw nga mitudlo kang Aaron, ang igsoon nga lalaki ni Moises, sa pagkalabawng sacerdote. Ang pagkasacerdote wala ibukas alang kang bisan kinsang tawo. Ang Dios mimando kang Moises sa pagkonsagra kang Aaron ingon nga Labawng Sacerdote, ug paghimo kaniyag tukmang bisti sumala sa Iyang gisaysay. Dili gayud nato kalimtan ang mga pulong sa Dios. Usab sa Exodo 29:1-9, “Mao kini ang himuon mo kang Aaron ug sa iyang mga anak: ihalad sila aron mag-alagad Kanako ingon nga mga sacerdote. Pagdalag toriyo nga baka ug duha ka laking karnero nga walay tatsa. Pagdala usab ug pipila ka pan nga walay patubo nga gisagolag lana, pan nga walay patubo ug walay sagol nga lana ug pan nga walay patubo nga tab-ang nga gidihog sa lana. Himoa kini gikan sa pino nga
◄ MGA SULOD ►

134 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

harina sa trigo. Ibutang kini sa usa ka basket ug ihalad kini kanako inighalad mo sa toriyo nga baka ug duha ka laking karnero. Dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ngadto sa ganghaan sa Tolda nga Tagboanan ug ligoa sila. Dad-a ang mga bisti ug isul-ob kang Aaron ang kamisadentro ug ang sotana nga paibabwan sa epod ug ang tabon sa dughan ni Aaron ug baksi siya. Purongi siya ug ipatapot sa purong ang sagradong ilhanan sa pagkahinalad. Unya dad-a ang lana nga igdidihog ug dihogi siya niini. Dad-a usab ang iyang mga anak nga lalaki ug bistihi sila, baksi ug kaloi. Mahimo silang sacerdote pinaagi sa Akong walay katapusang kasugoan. Ordinahi si Aaron ug ang iyang mga anak sa ingon niini nga paagi.” Bakosi sila, si Aaron ug iyang mga anak nga lalaki, ug kaloi sila…. Ang pagkasacerdote mahimo pinaagi sa walay katapusang kasugoan. Busa ikonsagra si Aaron ug ang iyang mga anak

nga lalaki… Ang Dios mitumbok nga si Aaron lamang ug ang iyang mga anak nga lalaki ang ikonsagra sa walay katapusan nga pag-alagad sa pagkasacerdote. Iyang tumbok nga miingon, “alang sa walay katapusang kasugoan,” kini nagpasabot nga ang pagkasacerdote tumanon bisan human na si Jesus moanhi sa kalibutan. Si Lucas misaysay sa halawom nga si Zacarias usa ka kaliwat ni Aaron ang Labawng Sacerdote. Sa dihang si Zacarias nag-alagad ingon nga sacerdote sa atubangan sa Dios sulod sa templo sa Ginoo, ang manulunda mipakita ug miingon kaniya nga ang iyang pag-ampo gidungog; nga ang iyang asawa nga si Elisabet manamkon ug manganak og usa ka batang lalaki. Si Zacarias wala makatuo niini ug miingon, “Akong asawa tigulang na, unsaon niya sa pagpanganak og batang lalaki?” Tungod sa iyang pagduhaduha, ang Dios mahimo kaniya nga amang sa makadiyot aron sa pagpakita nga
◄ MGA SULOD ►

135 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

ang Iyang mga pulong tinuod. Sa wala madugay, ang iyang asawa nanamkon ug pipila ka panahon, si Birhin Maria, usa ka birhin, nanamkon usab. Ang duha ka mga panghitabo mga inandam nga mga buhat sa Dios alang sa atong kaluwasan. Aron sa pagluwas sa walay pulos nga katawhan, Siya mipadala sa Iyang suluguon nga si Juan ug ang Iyang bugtong Anak nga si Jesus nganhi sa kalibutan. Busa, ang Dios mipabautismo sa Iyang Anak kang Juan Bautista aron sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan, aron kadtong mosalig Kaniya maluwas.

Ang Pinasahing Pangandam sa Dios!
Kinsa ang giandam sa Dios sa wala pa si Jesus alang sa buhat sa Iyang pagpanubos? Si Juan Bautista. Si Kristo Jesus maoy Manluluwas sa katawhan, kinsa natawo sa lawas sa Birhin nga sa Maria. Si Maria gisayuran ni Jose, nga kaliwat ni Judas. Si Jesus kinahanglan nga matawo pinaagi sa kaliwatan ni Judas aron pagtuman sa Pakigsaad sa Dios, ingon nga si Juan Bautista matawo sa banay ni Aaron, ang Labawng Sacerdote. Ang Dios mitagana niining duha nga matawo dinhi sa kalibutan, niini nga pagkasunod, si Juan sa dili pa si Jesus. Si Juan natawo aron siya makabautismo kang Jesus ug mosalibay sa

MGA SULOD

136 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Usa ka kaliwat sa Labawng Sacerdote motanyag sa Iyang halad sa pagpasig-uli aron matuman ang Pakiigsaad sa Dios, nga gihimo sa Daan ug Bagong Testamento; ang ebanghelyo sa pagpanubos ni Jesus kinahanglan nga pagadad-on sa husto aron nga ang tanang katawhan mapahilikay. Sa Exodo, ang Dios mihatag sa Israel sa Iyang Balaod ug mga Pakigsaad; ang mga Balaod sa Dios ug ang paagi sa paghalad didto sa tebernakulo, ngadto na sa pamisti sa mga sacerdote, kinuti nga mga halad, ug ang sunodsunod nga pagkasacerdote ngadto na sa mga anak sa mga sacerdote. Ang Dios mitudlo kang Aaron ug sa iyang kaliwatan sa pagkalabawng sacerdote sa pagkawalay katapusan. Busa, ang tanang kaliwatan ni Aaron makatanyag og mga halad ug ang labawng sacerdote magagikan lamang sa banay ni Aaron. Nakita ba ninyo nganong nahitabo kini?

Sa kadaghan sa mga kabanay ni Aaron, ang Dios mipili sa usa ka sacerdote nga ginganlag Zacarias ug sa iyang asawa nga si Elisabet. Siya miingon, “Tan-awa, Ako mopadala sa Akong sinugo nganha sa Imong atubagan.” Sa dihang ang Dios misulti kang Zacarias nga Iyang himuon nga si Elisabet manganak og usa ka batang lalaki, ug nga Iyang paganganlan siyag Juan, nahibulong kaayo siya nga nahimo siyang amang sa Iyang mando hangtud nga ang bata natawo ug ginganlan. Gani ang batang lalaki natawo sa iyang balay. Sa dihang nganlan na ang bata sigun sa nabatasan sa Israel, nga ang anak nga lalaki nganlan sa ngalan sa amahan, o kaha usa sa iyang mga paryenti. “Miabot ang panahon nga si Elisabet nanganak og batang lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryenti sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya ug
◄ MGA SULOD ►

137 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, gihimo nila ang seremonyas sa pagtuli. Ila unta siyang nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan apan miingon ang iyang inahan, ‘Ayaw! Juan ang ingalan kaniya!’ Miingon sila kaniya, ‘Apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala nianang ngalana!’ Unya pinaagi sa sinyas gipangutana nila ang amahan kon unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan ni Zacarias ug misulat, ‘Juan ang iyang ngalan.’ Ug nahibulong kaayo silang tanan! Dihadiha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios, natingala pag-ayo ang ilang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana, Maunsa kaha ning bataa inigkadako niya?’ kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya” (Lucas 1:57-66).

Si Zacarias amang pa gihapon sa dihang natawo ang iyang anak. Sa adlaw na sa paghingalan sa bata, ang kaparyentihan misugyot nga ang bata nganlag Zacarias. Apan ang iyang inahan namugos nga ang iyang ngalan kinahanglan Juan. Niini, ang kaparyentihan miingon nga wala may tawo sa ilang kabanay niana nga ngalan busa angayan nga siya nganlag ngalan sa iyang amahan. Sa dihang namugos gayud si Elisabet sa ngalan, ang mga paryenti miadto kang Zacarias ug nangutana unsay ingalan sa bata. Si Zacarias kay dili man lagi makasulti, nangayog papan nga masulatan ug misulat sa ‘Juan’. Ang tanang mga paryenti nahibulong niining hinabuon nga pagpili sa ngalan. Apan human kanganli, ang baba ni Zacarias nabuka gilayon. Siya midayeg sa Dios ug siya napuno sa Balaang Espiritu ug nanagna. Mao nga, si Lucas nagasulti sa pagkatawo ni
◄ MGA SULOD ►

138 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Juan Bautista didto sa balay ni Zacarias. “May usa ka sacerdote ginganlag Zacarias, sa hut-ong ni Abias.” Sa pinasahing pangandam sa Dios, si Juan Bautista, ang representante sa katawhan natawo kang Zacarias, nga kaliwatan ni Aaron. Pinaagi kang Juan Bautista ug kang Kristo Jesus, ang Dios mituman sa kaluwasan sa katawhan. Kita nangaluwas gikan sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagsalig sa mga buhat sa pagpanubos, nga nadala ngadto pinaagi kang Juan ug kang Kristo Jesus.

Ang Pagbautismo kang Jesus
Nganong si Jesus Gibautismohan ni Juan? Aron pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan.

Si Juan Bautista mipanghimatuod nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan. Siya mao si Juan Bautista, ang sinugo sa Dios nga gipadala aron sa pagsaksi sa kaluwasan sa Dios. Wala magpasabot nga ang Dios dili mosulti kanato sa Iyang kaugalingon nga Siya ang atong Manluluwas. Ang Dios mamuhat pinaagi sa Iyang suluguon sa iglesia, ug pinaagi sa mga baba sa tanan Niyang katawhan nga naluwas na. Ang Dios nagaingon, “Dasiga ang katawhan sa Jerusalem ug ingna sila nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang ilang mga sala, ug nga igo na ang nadawat nilang silot alang sa tanan nilang kalapasan…Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan molungtad hangtud sa hangtud ang pulong sa Dios” (Isaias 40:2, 8). Ang Dios misaad na mga siete sientos na ka mga tuig sa wala pa matawo si Kristo, “Dili na
◄ MGA SULOD ►

139 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

kamo mga makasasala pa. Ako nang gipasig-uli ang tanan ninyong kasal-anan ug ang gubat natapos na.” Mao nga, ang tingog sa ebanghelyo sa pagpanubos nagatawag kanato. Kini ang gitawag nga inandam nga ebanghelyo. Kon atong masabtan ang mga buhat ni Juan Bautista ug sa tininuod masabtan ta gayud nga ang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Baustita, kitang tanan mapahigawas gikan sa atong kasal-anan. Ang tanang upat ka mga Ebanghelyo nagsulti kanato mahitungod kang Juan Bautista, ug si Malaquias, ang katapusang profeta sa Daang Testamento usab mipamatuod nga si Juan Bautista maoy giandam nga suluguon sa Dios. Ang Bag-ong Testamento nagsugod sa pagkatawo ni Juan Bautista ug sa pagsalibay sa kasal-anan pinaagi kaniya. Nan nganong ato man siyang tawgon nga Juan Bautista? Kini tungod kay siya ang mibautismo

kang Jesus. Unsa ang kahulugan sa bautismo? Kini nagkahulugan ‘aron pagsalibay ngadto, aron sa paglubong, aron mahugasan’—sama sa ‘pagtapion sa mga kamot’ sa Daang Testamento. Sa Daang Testamento, kon ang tawo makasala, iyang isalibay ang iyang kasal-anan ngadto sa halad nga mananap nga walay lama pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot sa ulo niana, ug ang halad mamatay uban niadtong mga salaa. ‘Ang pagtapion sa mga kamot’ nagkahulugan ‘sa pagsalibay ngadto.’ Busa, ‘ang pagtapion sa mga kamot’ ug ang ‘bautismo’ managsama ang gipasabot, bisan sila managkalahi. Busa, unsa ang kahulugan sa pagbautismo kang Jesus? Ang Iyang bautismo maoy bugtong paagi alang kanato sa pagdawat sa kapasayloan sa kasal-anan. Ang Dios mitukod og balaod aron ang sala unta mabalhin ngadto sa halad pinaagi sa ‘pagtapion sa mga kamot.’ Mao nga, sa mga
◄ MGA SULOD ►

140 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

adlaw sa Daang Testamento, ang mga makasasala motapion sa ilang mga kamot ngadto sa ulo sa halad aron masalibay ang ilang kasalanan ngadto sa ulo niini. Human niana, ilang gulgulon ang liog niini ug ang mga sacerdote mobutang sa iyang dugo sa mga sungay sa halaran sa halad-nga-sinunog. Kini maoy paagi sa pagpasig-uli sa inadlawng kasal-anan. Unya, unsaon nila sa pagpasig-uli sa tinuig nga kasal-anan? Niini, si Aaron ang Labawng Sacerdote motanyag sa halad alang sa tanang katawhan sa Israel. Tungod kay si Juan Bautista natawo sa kabanay ni Aaron, angayan kaniya ang pagkalabawng sacerdote, ug ang Dios mihimalad kaniya nga mahimong katapusang Labawng Sacerdote, sumala sa Iyang saad sa katubsanan. Si Juan Bautista maoy representante sa tanang katawhan ug ang ulahing labawng sacerdote tungod kay ang Daang Testamento natapos sa

dihang si Kristo Jesus natawo. Kinsa pa man kundili si Juan Bautista ang mosalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus sa Bag-ong Testamento, sama sa pagpasig-uli ni Aaron sa kasal-anan sa iyang katawhan sa Daang Testamento? Ingon nga katapusang labawng sacerdote sa Daang Testemento ug ang representante alang sa tanang katawhan, si Juan Bautista misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus sa dihang siya mibautismo Kaniya. Tungod kay si Juan misalibay sa tanang kasalanan sa kalibutan ngadto kang Jesus, ang pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu makatubos kanato. Si Jesus nahimong nating Karnero aron sa pagluwas kanatong mga makasasala, nga midala sa buhat sa katubsanan ingon nga plano sa Dios. Si Jesus misulti kanato nga si Juan Bautista maoy katapusang profeta, ang katapusang labawng sacerdote nga
◄ MGA SULOD ►

141 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

mosalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Nganong si Jesus dili man makabuhat niini sa Iyang kinaugalingon? Nganong Iya pa man gikinahanglan si Juan Bautista? Maoy katarungan nga si Juan Bautista natawo unom ka bulan una kang Jesus; kadto aron pagtuman sa balaod sa Daang Testamento, sa pagtuman sa maong mga saad. Si Jesus natawo kang Birhin Maria, ug si Juan Bautista natawo gikan sa tigulang ug landay nga babaying ginganlag Elisabet. Kini maoy mga buhat sa Dios ug Iyang giplano sila sa pagluwas sa tanang mga makasasala. Sa pagluwas kanato gikan sa walay katapusang pakigbugno sa sala, uban sa mga pag-antos sa atong masalaypong kahimtang, Iyang gipadala ang Iyang suluguon nga si Juan, ug dayon ang Iyang kaugalingong Anak, nga si Jesus. Si Juan Bautista gipadala ingon nga

representante sa tanang katawhan, katapusang Labawng Sacerdote.

ang

Ang Labing Dakong Tawo nga Gianak sa Kababayen-an
Kinsa ang labing dakong tawo sa kalibutan? Si Juan Bautista. Atong tan-awon ang Mateo 11:7-14. “Samtang namauli na ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tawo mahitungod kang Juan, Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay gipaabot ninyong makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Dili. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tanawon? Tawo ba nga nindot kaayog pamisti? Dili
◄ MGA SULOD ►

142 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

usab kay ang mga tawo nga nagbistig sama niini atua man magpuyo sa palasyo. Sultihi ako unsa man gayud ang gipaabot ninyong makita? Profeta ba? Oo, profeta, apan ang nakita ninyo labaw pa sa usa ka profeta. Si Juan mao ang giingon sa Kasulatan: ‘Ania ang Akong sinugo, nag-ingon ang Dios, ipadala Ko siya una Kanimo aron andamon niya ang dalan alang Kanimo.’ Hinumdumi kini: wala pay tawo nga milabaw kang Juan nga Bautista. Apan bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailalum sa paghari sa Dios labaw pa kay kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtud karon, ang paghari sa Dios kusganon pa gayud nga miabot ug ang mga tawo kusganong naninguha paghupot niini. Kay ang tanang profeta ug ang Balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan, naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. Ug kon gusto kamo motuo sa ilang mensahe, si Juan mao ang gipasabot sa profeta sa dihang miingon siya nga

mobalik si Elias.” Ang katawhan miadto sa kamingawan aron sa pagtan-aw kang Juan Bautista, nga nagasinggit, “Paghinulsol, kamong mga anak sa bitin!” Ug si Jesus miingon, “Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Tawo ba nga nindot kaayog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini atua man magpuyo sa palasyo.” Si Jesus sa Iyang kaugalingon mipanghimatuod sa kadako ni Juan. “Unsay inyong giadto aron tan-awon? Usa ka luog nga nagbisti og balhibo sa kamelyo ug mosinggit hangtud sa katapusang utong sa iyang baga? Siya nagsul-ob og balhibo sa kamelyo. Unsa may inyong giadto aron tan-awon? Ang tawo nga nagsul-ob sa luyloy nga bisti? Kadtong mga nagsul-ob og humok nga mga bisti atua magpuyo sa palasyo. Apan siya labing dako kay sa hari,” maoy pagpamatuod ni Jesus. “Apan, kadtong mga nagsul-ob og humok nga mga bisti atua
◄ MGA SULOD ►

143 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

magpuyo sa palasyo. Unsa gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Profeta? Oo, Ako magaingon kaninyo, nga labaw pa kay sa profeta.” Sa kanhiayng mga adlaw, ang mga profeta gidawat nga labaw kay sa mga hari. Si Juan Bautista labaw pa sa hari, ug labaw pa kay sa profeta. Siya labaw kay sa tanang mga profeta sa Daang Testamento. Gani, si Juan, ang katapusang labawng sacerdote ug ang representante sa katawhan, labing mahinungdanon kay kang Aaron ang unang Labawng Sacerdote. Si Jesus mismo ang mipamatuod nga ingon niadto si Juan. Kinsa ang representante sa katawhan? Gawas kang Kristo sa Iyang kaugalingon, kinsa ang labaw nga tawo sa kalibutan? Si Juan Bautista. “Magaingon Ako kaninyo, labaw pa sa usa ka profeta. ‘Ania ang Akong sinugo, nag-ingon ang Dios, ipadala Ko siya una Kanimo aron

andamon niya ang dalan alang Kanimo.’” Si Juan Bautista mipanghimatuod nga ang gubat batok sa sala natapos na. “Tan-awa, ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan!” Si Juan Bautista kadtong mipamatuod nga si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan. Sa Mateo 11:11, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, sa mga giaanak og babaye walay molabaw pa ka dako kay ni Juan Bautista.” Aduna pa bay milabaw kadako kang Juan Bautista sa tanan nga gianak og babaye? Unsay kaluhulgan sa ‘gianak og babaye?’ Kini nagpasabot sa tanang katawhan. Gawas lamang kang Adan ug Eva, ang tanang katawhan gianak og babaye. Oo, sa tanan nga gianak sa babaye, wala pay mibarog nga dako pa kay kang Juan Bautista. Busa siya ang katapusang Labawng Sacerdote ug ang represenatante sa katawhan. Si Juan Bautista mao ang Labawng
◄ MGA SULOD ►

144 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Sacerdote, ang profeta ug ang representante sa tanang katawhan. Sa Daang Testamento, si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki gitudlo sa Dios sa pagalagad sa walay katapusan. Ang tanang kasalanan gibanlas pinaagi kang Aaron ug sa iyang mga anak. Ang Dios maoy nagmando niadto. Kon ang ubang mga Levihanon mangahas sa pagkahimong sacerdote, sila gayud sa siguro mamatay. Ang ila lamang mabuhat mao ang pagtapok sa mga kahoy aron isugnod sa halaran, pagpanit sa mananap, paglaplap sa tambok, paghinlo sa tinai ug dad-on ang hugaw gawas sa kampo. Kon sila mga tigpakaaron-ingnon pa diha sa linawas nga pagbuhat sa mga buluhaton nga iya sa mga sacerdote, mangamatay unta sila. Balaod kadto sa Dios. Dili sila mahimong molabang sa badlis. Sa kalibutan, wala pay tawo nga milabaw kay kang Juan Bautista. Siya ang labing dako sa

tanan nga may kamatayon. “Ug sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtud karon ang gingharian sa langit nag-antos sa mga pagpanglugos, sa pag-agaw ginamit ang kusog.” Ang katubsanan sa katawhan natapos sa dihang si Juan Bautista mibautismo kang Jesus, ug kadtong misalig kang Jesus makasulod sa Gingharian sa Langit tungod kay sila nahimong mga matarung pinaagi sa pagtuo. Karon, atong tan-awon kon giunsa sa amahan ni Juan pagpanghimatuod sa iyang anak.

MGA SULOD

145 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Ang Pagpanghimatuod ni Zacarias, nga Amahan ni Juan
Unsa may gipanagna ni Zacarias mahitungod sa iyang anak? Nga si Juan moandam sa dalan sa Ginoo pinaagi sa paghatag kahibalo mahitungod sa kaluwasan sa Iyang katawhan. Atong basahon ang Lucas 1:67-80. “Napuno sa Espiritu Santo ang amahan ni Juan nga si Zacarias ug namahayag: ‘Daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel! Kay mianhi Siya aron pagtabang sa Iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhi Niya kanato ang usa ka gamhanang Manluluwas, nga kaliwat sa Iyang suluguon nga si David. Nag-ingon Siya

kaniadto pinaagi sa Iyang mga balaang profeta nga luwason kita Niya gikan sa atong mga kaaway, ug gikan sa gahom niadtong tanan nga nagdumot kanato. Nag-ingon Siya nga mopakita Siyag kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabotan. Misaad Siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga Iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Mitugot Siya kanato nga magalagad Kaniya sa walay kahadlok, pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa atubangan Niya sa tanang panahon. Ug ikaw, anak ko, tawgon nga profeta sa Dios nga labing Halangdon; mag-una ka sa Ginoo aron pagandam sa Iyang dalan, ug pagpahibalo sa Iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluy-on ug malumo. Padan-agon Niya nganhi kanato ang masanagong banagbanag sa atong kaluwasan ug mobanwag kini gikan sa
◄ MGA SULOD ►

146 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

langit ngadto sa tanang nagapuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon, aron sa pag-agak kanato ngadto sa dalan sa kalinaw.’ Mitubo ang bata ug nalig-on diha sa espiritu. Mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtud sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel.” Si Zacarias nanagna sa duha ka mga butang. Siya mitagna nga ang Hari sa tanang katawhan moabut. Gikan sa bersikulo 68 ngadto sa 73, siya nanagna uban sa kalipay nga ang Dios wala makalimot sa Iyang mga saad ug nga si Jesus, sumala sa gisaad sa Dios kang Abraham, matawo kang Birihin Maria aron pagluwas sa Iyang kaliwatan gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway. Gikan sa bersikulo 74, “Misaad Siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga Iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Mitugot Siya kanato nga mag-alagad Kaniya sa walay kahadlok.” Kini maoy pagpahinumdom sa

Saad sa Dios kang Abraham ug sa katawhan sa Israel, ug siya nanagna, “mitugot Siya kanato nga mag-alagad Kaniya sa walay kahadlok.” Gikan sa bersikulo 76, siya nanagna sa iyang anak. “Ug ikaw, anak ko, tawgon nga profeta sa Dios nga labing Halangdon; mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa Iyang dalan, ug pagpahibalo sa Iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluy-on ug malumo. Padan-agon Niya nganhi kanato ang masanagong banagbanag sa atong kaluwasan ug mobanwag kini gikan sa langit ngadto sa tanang nagapuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon, aron sa pag-agak kanato ngadto sa dalan sa kalinaw.” Dinhi siya miingon, “Pagpahibalo sa Iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala.” Pinaagi kang kinsa siya miingon nga ang kahibalo sa
◄ MGA SULOD ►

147 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

kaluwasan magsugod? Kang Juan Bautista. Kamong tanan ba nakakita niini? Kang Juan Bautista, diha sa mga pulong sa Dios, maoy paghatag kanato sa kahibalo nga si Jesus maoy Anak sa Dios, kinsa mokuha sa kasal-anan sa kalibutan. Karon, atong tan-awon ang Marcos 1. “Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Kristo Jesus, ang Anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni Profeta Isaias: Ania ang Akong sinugo nga ipadala Ko una Kanimo aron andamon niya ang Imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan, ‘Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo; himoa ninyong tul-id ang Iyang agian!’ Busa namautismo si Juan sa mga tawo didto sa kamingawan ug nagwali, ‘Hinulsoli ug biyai ninyo ang inyong mga sala ug pagpabautismo kamo ug pasayluon kamo sa Dios’. Ang tibuok lalawigan sa Judea ug sa syudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron

sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibautismohan sila ni Juan didto sa Suba sa Jordan” (Marcos 1:1-5). Sa dihang ang mga Israelihanon nakadungog gikan kang Juan Bautista, sila miliso gikan sa ilang pagsimba sa mga dios-dios sa mga Hentil ug nagpabautismo kang Juan Bautista. Apan si Juan mipanghimatuod, “Ako magabautismo kaninyo sa tubig aron kamo managpamalik ngadto sa Dios. Apan ang Anak sa Dios moanhi ug akong pagabautismohan aron nga ang inyong kasal-anan masalibay ngadto Kaniya sa ingon niini nga paagi. Ug kon kamo mosalig sa Iyang bautismo ingon nga kamo akong gibautismohan, ang tanan ninyong kasal-anan masalibay ngadto Kaniya, ingon nga ang kasal-anan masalibay pinaagi sa pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento.” Kana maoy gipamatuod ni Juan. Ang pagbautismo kang Jesus didto sa Jordan
◄ MGA SULOD ►

148 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

nagpasabot nga Siya gibautismohan sa suba sa kamatayon. Kita moawit sa haya, “♪Sa matam-is di madugay, magkinit-anay kita nianang matahum baybayon.♪” Sa dihang kita mamatay, kita motabok sa Suba sa Jordan. Ang Suba sa Jordan maoy suba sa kamatayon. Si Jesus gibautismohan niini nga suba sa kamatayon, tungod kay Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan didto ug “ang bayad sa sala mao ang kamatayon.”

Ang Bautismo nga Nagsalibay sa Atong Kasal-anan
Unsa ang hulad sa mga kamot diha sa Bag-ong Testamento? Ang bautismo ni Jesus.

Sa Mateo 3:13-17, atong mabasa, “Unya gikan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabautismo kang Juan. Dili unta mobautismo Kaniya si Juan nga miingon, ‘Ako ang angay nimong bautismohan apan nganong ako na man hinuon ang mobautismo kanimo?’ Apan gitubag siya ni Jesus, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbautismo kang Jesus, mikawas Siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita Niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw salampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, ‘Kini mao ang pinangga Kong Anak nga nakalipay Kanako pag-ayo.’” Si Jesus miadto sa Jordan ug gibautismohan ni Juan Bautista. Siya mimando kang Juan, “Bautismohi Ako.” Si Juan mitubag, “Apan ako ang kinahanglan nga Imong bautismohan, Ikaw
◄ MGA SULOD ►

149 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

na man hinuon ang mianhi kanako?” Ang mga labawng sacerdote sa langit ug ang sa yuta nagkahibalag. Sigun sa gipahayag sa Hebreohanon, si Kristo Jesus mao ang Labawng Sacerdote sa walay katapusan, sumala sa han-ay ni Melquisedek. Kini nagkahulugan nga si Jesus walay tawhanong kagikanan. Dili Siya kaliwat ni Aaron, o ni bisan kinsang tawo sa kalibutan. Siya anak sa Dios, ang atong Maglalalang. Siya ang mao Siya; busa, Siya walay kagikan. Si Jesus mihiklin sa himaya sa langit ug mikanaug nganhi sa yuta aron sa pagluwas sa Iyang katawhan. Ang katarungan nga Siya mikunsad nganhi sa kalibutan mao ang pagluwas sa tanang makasasala nga nag-antos gikan sa panglimbong ni Satanas. Agig dugang, Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan pinagi sa pagpabutismo kang Juan Bautista. “Apan gitubag siya ni Jesus, ‘Pasagdi lang nga

mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Busa miuyon si Juan.” “Pasagdi lang nga mahitabo kini karon.” Pasagdi lang! si Jesus mimando sa representante sa tanang katawhan ug miduko sa Iyang ulo aron bautismohan. Sa Daang Testamento, kon ang halad igatanyag ngadto sa Dios, mahimong ang makasasala o ang labawng sacerdote motapion sa ilang mga kamot ngadto sa ulo ug isalibay ang kasal-anan. ‘Ang pagtapion sa mga kamot sa usa ka tawo’ nagkahulugan ‘aron pagsalibay.’ Si Juan Bautista mibautismo kang Jesus. Sama sa pagtapion sa mga kamot didto sa Daang Testamento. ‘Aron pagsalibay ngadto,’ ‘aron paglubong,’ ‘aron mahugasan,’ ug ‘aron ikahalad’ usab managsama. Ang Bag-ong Testamento maoy katumanan samtang ang Daang Testamento maoy landong. Sa dihang ang makasasala motapion sa iyang
◄ MGA SULOD ►

150 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

mga kamot sa nating karnero sa Daang Testamento, ang iyang kasal-anan masalibay ngadto sa nating karnero ug ang nating karnero pagapatyon. Sa dihang ang nating karnero mapatay na, ang iyang kasal-anan nalubong na usab. Ang kasal-anan sa usa ka tawo nga mitapion sa iyang mga kamot ngadto sa nating karnero masalibay ngadto sa halad nga mananap, busa ang nating karnero pagapatyon tungod sa kasal-anan! Kon ang sala masalibay na ngadto sa nating karnero, ang naghalad ba sa nating karnero sumala sa paagi sa paghalad mahimong wala nay sala? Oo. Atong ibutang nga kini nga panyo sala ug kining mikropuno, ang nating karnero. Kon akong itapion ang akong mga kamot niini nga mikropuno, kining sala masalibay ngadto niini, nga nating karnero. Ang Dios mismo mipiho nga maingon niini. “Itapion ang imong mga kamot diha.” Aron matubos ikaw sa imong kasal-anan

sa kaadlawan sa Daang Testamento, ang usa ka tawo motapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo sa halad. Human niana, mahimo na siyang walay sala. Maingon man usab, ang pagbautismo kang Jesus maoy paghugas, paglubong ug pagsalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Mao kini ang husto nga kahulugan. Unsay kahulugan sa pagtuman sa pagkamatarung? Kana maoy pagbanlas sa kasal-anan pinaagi sa pagsalibay sa kasal-anan ngadto kang Jesus. Busa, sa dihang si Jesus gibautismohan aron pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ang tanan ba gayud nasalibay ngadto Kaniya? Ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus ug ang tanang katawhan natubos.
◄ MGA SULOD ►

151 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Sama sa pagsalibay sa kasal-anan ngadto sa mga halad sa Daang Testamento. Si Jesus mitungha gikan sa Galilea ngadto sa Jordan ug miingon kang Juan, “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios” (Mateo 3:15). Unya, si Juan mibautismo kang Jesus. Siya miingon ngadto kang Juan nga angayan kanila ang pagtuman sa pagkamatarung pinaagi sa Iyang bautismo. ‘Tanang pagkamatarung’ nagkahulugan ‘labing husto ug angayan.’ ‘Kay niining paagiha,’ sa laing pagkasulti, pinaagi sa pagbautismo, ang tanang pagkamatarung matuman. Kini nagkahulugan nga angayan alang kang Juan ang pagbautismo kang Jesus, ug si Jesus nga bautismohan ni Juan, aron sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Ang Dios mituga sa katubsanan diha sa bautismo ni Jesus, sa Iyang paghalad didto sa

Krus ug sa atong pagtuo. “Ang tanang katawhan miantos sa kasal-anan ug ginasakit sa yawa tungod sa ilang kasal-anan. Busa, aron sila maluwas ug madala ngadto sa Langit, ikaw, ingon nga representante sa katawhan ug usa ka kaliwat ni Aaron, kinahanglan mobautismo Kanako alang sa tanang katawhan. Imo gayud Ako nga bautismohan, Juan. Unya, ang buhat sa pagpanubos matuman.” “Nakasabot ko,” mitubag si Juan. Busa si Juan mibautismo kang Jesus. Iyang gitapion ang iyang mga kamot ngadto sa ulo ni Jesus ug misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Mao nga, si Jesus nahimong Manluluwas nga mibanlas sa tanan natong kasal-anan. Karon, ang pagsalig sa Iyang pagpanubos makaluwas kanato. Mosalig ba ikaw? Human sa Iyang bautismo sa Jordan, pinaagi sa mga kamot sa representante sa tanang
◄ MGA SULOD ►

152 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

katawhan, si Jesus mipanaw ug nagwali sa ebanghelyo sulod sa tulog-tunga ka mga tuig nga nagdala sa kasal-anan sa kalibutan diha sa Iyang lawas ingon nga maoy unang pag-alagad sa tanan. Iyang gisultihan kadtong babaye nga naaktohan sa pagpanapaw, “Bisan Ako dili usab mosilot kanimo.” Dili Siya makasilot kaniya tungod kay Iyang gikuha ang tanan niyang kasalanan ngadto sa Iyang kaugalingon ug nga hapit na mamatay sa Krus alang kanila. Samtang Siya nagaampo sa dapit nga ginganglag Getsemane, Siya nag-ampo sa tulo ka higayon, nangaliyupo sa Iyang Amahan nga unta ang kupa sa paghukom sa Dios ilipas Kaniya, apan sa wala madugay mitahan ug miingon, “Dili ang Akong kabubut-on, apan sumala sa Imong pagbuot.”

“Tan-awa! Ang nating Karnero sa Dios nga Mokuha sa Sala sa Kalibutan!”
Pila ka sala ang gikuha ni Jesus? Ang tanang kasal-anan sa kalibutan. Ang Juan 1:29 nagpahayag, “Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, ‘Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan!’” Si Juan Bautista mibautismo kang Jesus ug sa pagkasunod nga adlaw, si Jesus nagpadulong kaniya, busa iyang giingnan ang katawhan, ‘Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan!’ Iya kadtong pagpanghimatuod.
◄ MGA SULOD ►

153 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Ang Anak sa Dios mianhi niining kalibutana ug mikuha sa tanang kasal-anan. Si Juan Bautista mipamatuod pag-usab. Sa Juan 1:35-36, “Sa pagkasunod nga adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha niya ka tinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, “Anaa ang nating Karnero sa Dios!’” Ang nating Karnero sa Dios nagpasabot sa kamatuoran nga si Jesus mao ang matuod nga halad nga gihisgutan sa Daang Testamento, nga namatay alang sa kasal-anan sa Israel. Alang kanimo ug kanako, ang Anak sa Dios ug atong Maglalalang, mikanaug nganhi sa kalibutan aron sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan; ang tanang kasal-anan sukad sa paglalang sa kalibutan hangtud sa adlaw nga kini matapos, gikan sa orihinal nga sala ngadto sa tanang kalapasan, gikan sa atong mga kapakyasan ngadto sa atong kasaypanan. Iyang gitubos kitang tanan uban sa Iyang bautismo ug dugo

didto sa Krus. Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan ug mihatag kanato, nga mga magtutuo, sa hingpit nga katubsanan. Nasabtan ba ninyo kini? “Ang nating Karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan.” Mga 2000 na ka mga tuig ang miagi human Siya natawo dihi sa kalibutan ug sa 30 A.D., Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan. Sa tuig 1A.D. mao ang tuig nga si Jesus natawo. Atong gitawag ang panahon nga wala pa si Kristo nga: B.C. Duolan 2000 na ka mga tuig ang miagi human si Jesus mianhi sa kalibutan. Sa 30 A.D., si Juan Bautista mibautismo kang Jesus ug sa sunod nga adlaw, si Juan misinggit ngadto sa katawhan, “Tan-awa! Ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan!” “Tan-awa!” Iyang gisultihan ang katawhan sa pagsalig kang Jesus, kinsa mikuha sa tanan nilang kasal-anan. Siya mipanghimatuod
◄ MGA SULOD ►

154 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

nga si Jesus maoy nating Karnero sa Dios, ang Usa nga miluwas kanato gikan sa tanang kasalanan. Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan ug mitapos sa wala na untay katapusang pakiggubat sa sala. Kita karon wala nay sala tungod kay ang anak sa Dios mikuha na niana. Si Juan Bautista mipamatuod nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan, ang mga sala nimo ug nako. “Kining tawhana (Juan) mianhi aron mahimong saksi, pagsaksi sa Kahayag, aron ang tanan unta pinaagi kaniya managpanuo” (Juan 1:7). Kon wala ang pagpanghimatuod ni Juan, unsaon nato sa pagkahibalo nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan? Ang Bibliya nagasulti kanato sa masubsob nga Siya namatay alang kanato, apan si Juan Bautista lamang ang tin-aw nga mipanghimatuod nga Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan.

Pila ka sala ang sala sa kalibutan? Ang tanang kasal-anan sa katawhan sukad sa sinugdanan hangtud sa katapusan sa kalibutan. Daghan ang mipamatuod mahitungod sa tinuod human sa kamatayon ni Jesus, apan si Juan lamang ang mipamatuod niini sa dihang Siya buhi pa. Hinuon lagi, ang mga disipulo ni Jesus usab mipamatuod sa pagpanubos ni Jesus. Sila mipamatuod nga si Jesus mikuha sa atong kasal-anan, ug nga Siya atong Manluluwas. Si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan. Karon ikaw nga nagabasa, wala pa ikaw mag 100 ka tuig dili ba? Si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan sa dihang nag-edad 30 anyos. Sud-onga kini nga diyagrama.

MGA SULOD

155 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan Adan→Abraham→ bautismo ni Jesus→karon→ katapusan 4000B.C. 2000B.C. 30A.D. 2002A.D. ? A.D.

Tanang kasal-anan sa kalibutan Ingnon ta nga 4,000 ka tuig sa wala pa si Jesus mianhi maoy paglalang sa unang tawo. Ug mokapin lamang og dyutay sa 2000 ka tuig sukad si Jesus mianhi. Wala kita mahibalo kon unsa ka dugay ang kalibutan molungtad, apan siguro gayud nga ang katapusan sa kalibutan moabot. Siya miingon, “Ako mao ang Alpa ug ang Omega, ang Sinugdan ug ang Katapusan, ang Una ug ang Ulahi” (Pinadayag 22:13). Busa, siguro gayud nga adunay katapusan. Ania na kita karon sa 2002. Si Kristo mikuha sa atong kasal-anan sa 30 A.D., ug kadto 3 ka tuig sa wala pa Siya mamatay didto sa Krus. “Tan-awa! Ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan.” Iyang

gikuha ang kasal-anan sa kalibutan, ang sala nimo ug sala nako. Kita milapas na sa 2000 ka mga tuig gikan sa pagkatawo ni Jesus ug nagkinabuhi sa atong kinabuhi mga 2000 na ka tuig human ni Jesus kuhaa ang atong kasal-anan. Sa gihapon kita buhi ug nagpakasala sa adlaw nga tanan, hinuon, si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga mikuha na sa kasal-anan sa kalibutan. Kita misugod ba sa pagkinabuhi ug nakasala niini nga kalibutan gikan sa atong pagkahimugso, o wala ba? —Kita nakabuhat.— Atong subayon ang tibuok kapaagihan. Sukad sa adlaw nga kita nahimugso hangtud kita nag 10, nakasala ba kita, o wala? —Kita nakasala.— Nan, kadto bang mga salaa nasalibay ngadto kang Jesus o wala? — Nasalibay.— Tungod kay ang tanang kasal-anan nasalibay man ngadto kang Jesus, Siya ang atong Manluluwas. Kon dili, unsaon nato sa pagkahimo Kaniya nga atong Manluluwas? Ang tanang
◄ MGA SULOD ►

156 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus. Gikan sa edad nga 11 ngadto sa 20, nakasala ba kita, o wala? Kita nakasala diha sa atong kasingkasing ug sa atong mga binuhatan…. Maayo kita niana. Kita gitudloan nga dili magpakasala, apan may kalagmitan sa pagpakasala tungod sa kinaiyahan. Ang Dios nagasulti kanato nga kadtong tanang kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus. Siya nasayod nga kita masalaypon, busa Iyang gikuha daan ang tanan niadtong mga salaa. Ug unsa ka dugay kita kasagaran mabuhi niining kalibutana? Ingnon ta lang mga 70 anyos. Kon atong isuma ang tanang kasal-anan nga atong mahimo sulod sa nianang 70 anyos, unsa kaha ka bug-at ang atong lulan? Kon ato kanang ikarga sa 8-toniladas nga trak, tingali moabot og kapin 100 ka kargahan. Sulaye sa paglarawan unsa ka daghan ang sala nga atong mahimo sa tibuok natong kinabuhi.

Kasal-anan ba kana sa kalibutan o dili? Sila kabahin sa kasal-anan sa kalibutan. Kita nakasala sukad sa pagkahimugso, hangtud sa 10, 10 ngadto sa 20, 20 ngadto sa 30… hangtud sa adlaw nga kita mamatay, apan kadtong tanang kasal-anan nalakip sa kasal-anan sa kalibutan nga nasalibay na ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang pagpabautismo.

Ang Manluluwas, nga si Kristo Jesus
Pila ka sala ang gikuha ni Jesus? Ang tanang kasal-anan sa atong mga katigulangan, kanato ug sa atong mga kaliwatan hangtud sa katapusan sa kalibutan.

MGA SULOD

157 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Si Jesus nagasulti kanato nga Siya mianhi sa unod aron sa pagbanlas niadtong mga salaa. Apan, si Jesus dili makabautismo sa Iyang kaugalingon, busa ang Dios mipadala sa Iyang sinugo nga si Juan pag-una, ang pinili nga representante sa tanang katawhan. Ingon sa nahisulat, ‘Ang Iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Makagagahom nga Dios.’ Sa Iyang kaugalingon, pinaagi sa Iyang kaalam ug sa Iyang konseho, Iyang gipadala ang representante sa katawhan sa paguna, ug si Jesus mismo, ang Anak sa Dios, mianhi pinaagi sa unod aron pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Dili ba kini kahibulongan nga kaluwasan sa halawon nga pagtagana sa Dios? Kahibulongan kini, dili ba? Busa, tungod lamang sa pagbautismo ni Juan Bautista, Iyang gibanlas ang tanang kasal-anan sa katawhan sa tibuok kalibutan ug mipahilikay sa matag usa

gikan sa sala pinaagi sa pagpalansang sa Krus, sa maka-usa ug alang sa dayon. Kitang tanan Iyang gipahilikay. Hunahunaa kini. Atong tan-awon ang atong tanang kasal-anan gikan sa 20 ngadto sa 30, 30 ngadto sa 40, 40 ngadto sa 60, ngadto sa 70, ngadto sa 100, ug usab ang sa imong mga anak. Iya bang gipapas kadtong tanang kasalanan, o wala? Oo, Iyang gipapas. Siya si Kristo Jesus, ang Manluluwas sa katawhan. Tungod kay si Juan Bautista misalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus, ug tungod kay ang Dios milaraw man sa ingon niini, kita mahilikay pinaagi sa pagsalig Kaniya. Ikaw ba ug ako mga makasasala? Ang atong tanang kasal-anan ba nasalibay ngadto kang Jesus o wala? —Kita dili na mga makasasala tungod kay ang atong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus.— Kinsay mangahas sa pag-ingon nga adunay sala sa kalibutan? Si Jesus mikuha sa tanang
◄ MGA SULOD ►

158 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

kasal-anan sa kalibutan. Siya nasayod nga kita makasala, ug mao nga, Iya usab nga gikuha daan ang sa umaabot. Ang uban kanato wala pa mag 50 ug ang uban wala pa gani makatunga sa atong kinabuhi, apan ang uban kanato maghisgot sa atong kaugalingon, lakip na ako, sama nga kita magkinabuhi hangtud sa kahangturan. Adunay daghan kanatonga naggiya sa masamok nga pagkinabuhi. Tungoti ako sa pagsaysay niana sa ingon niini nga paagi. Unsay katunga sa kinabuhi sa tamburaray? Kini mga 12 oras. “Pastilan! Nakahibalag akog ingon niini nga matang sa tawo nga iya kong gitapdas! Hapit ko mahagsa nga ikamatay, ug abi nimo, moabot nalang kog katunga sa akong kinabuhi kadto pa gayud ako makahibalag og sama niadtong tawhana.” Nagkinabuhi pa lang siya og 12 oras pero wala na mahunong ang iyang pagsulti. Apan milipas na, ang katunga sa iyang kinabuhi.

Sa pagka alas 7 o 8 sa gabii, siya mosagubang na og pagkasayomsom sa iyang kinabuhi, ug sa dili madugay mamatay. Ang uban sa mga tamburaray mabuhi lamang sa 20 ka oras, ang uban 21, ug ang uban hangtud mahinog na ang iyang edad sa 24 oras. Sila tingali maghisgot sa ilang kasinatian sa tibuok kinabuhi, apan unsa kini sila ka sama kanato? Sa dihang kita magkinabuhi ngadto sa 70, o 80 ka tuig, kita tingali moingon, “Ayaw kog pakataw-a.” ang ilang mga kasinatian wala nay bili sa atong mga mata. Atong idapat kini nga sanglitanan sa pakigdugtong sa Dios ug kanato. Ang Dios walay kamatayon. Siya nagkinabuhi hangtud sa kahanturan. Siya ang mipiho sa sinugdanan ug sa katapusan sa kalibutan. Samtang Siya magakinabuhi sa walay katapusan, Siya magkinabuhi sa walay katapusan human sa panahon lapas pa sa panahon nga walay
◄ MGA SULOD ►

159 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

katapusan. Siya misud-ong kanato gikan sa bantawan sa Iyang pagkawalay katapusan. Usa ka adlaw niana, Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan, nagpamatay sa Krus, ug miingon, “Natapos na.” Siya nabanhaw sa ikatulong adlaw ug mikayab ngadto sa Langit. Siya karon nagpuyo sa walay katapusan. Karon, Siya nagtan-aw sa matag usa kanato. Tingali ang usa ka tawo moingon, “Ay, pinangga, nakasala akog daghan. Bisan og 20 anyos pa lang ako, daghan na akog sala.” “Nagkinabuhi pa lang ako og 30 anyos daghan na kog sala. Daghan na gayud. Unsaon ko kaha nga dili na ako makasala?” Apan ang atong Ginoo sa Iyang pagkawalay kinutuban moingon, “Ayaw Akog pakataw-a. Dili lang kay gitubos nako ang inyong mga sala hangtud karon kundili lakip na ang kasal-ana sa inyong mga katigulangan nga natawo una pa kaninyo, ug ang kasal-anan sa tanan ninyong

kaliwatan nga magkinabuhi human sa inyong kamatayon.” Siya nagasulti niini kanimo gikan sa walay kinutuban nga tagal. Mosalig ba ikaw niini? Saligi kini ug dawata ang gasa sa kaluwasan nga gihatag kanimo nga walay bayad. Sulod sa Gingharian sa Langit. Ayaw og gapusa ang imong kaugalingon sa imong mga mitna, hinuon mosalig ka sa mga pulong sa Dios. ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Ang nating Karnero sa Dios, nga mikuha sa kasal-anan sa kalibutan, mihingpit sa tanang pagkamatarung. Si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Iya bang gihimo, o wala? Iyang gihimo. Unsa ang gisulti ni Jesus sa dayong kabugto sa Iyang gininhawa didto sa Krus? “Natapos na.”
◄ MGA SULOD ►

160 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Si Kristo Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang pagpabautismo, gihukman nga mamatay didto sa hawanan ni Punso Pilato ug gilansang sa Krus. “Migula Siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag “Dapit sa Kalabera.” Ug didto gilansang nila Siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isigkakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gibutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: JESUS NGA TAGA-NAZARET, ANG HARI SA MGA JUDIO. Daghan ang mga Judio nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego” (Juan 19:17-20). Atong tan-awon unsa ang nahitabo human Siya gilansang didto sa Krus. “Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa Kasulatan.” Iya nang gikuha

ang tanang ksal-anan sumala sa Kasulatan. “Siya miingon, ‘Giuhaw Ako.’ Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug titunlob nila sa espongha ug gibutang nila sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa Iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, ‘Natapos na!’ Unya miduko siya ug namatay.” (Juan 19:28-30). Human Siya makadawat sa aslom nga bino, Siya misinggit, “Natapos na!” ug miduko sa Iyang ulo ug namatay. Siya tinuod namatay. Si Kristo Jesus nabanhaw sa ika-tulong adlaw ug mikayab ngadto sa Langit. Moadto kita sa Hebreohanon 10:1-9. “Ang Balaod sa mga Judio dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa Balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios
◄ MGA SULOD ►

161 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

pinaagi niining mga halad? Kon tinuod pang nahinloan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mobati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tawo sa ilang mga sala. Tungod niini, sa dayon nang anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, ‘Dili ka gusto sa mga sakripisyo ug sa mga halad nga mananap, apan giandaman Mo Ako og usa ka lawas. Wala Ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran, o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala.’ Unya miingon ako, ‘Ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot Mong ipabuhat Kanako, sumala sa nahisulat bahin Kanako diha sa libro sa Balaod.’ Una sa tanan miingon Siya, ‘Dili Ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang Imong gipangayo aron sunogon didto sa halaran ug dili usab mga

sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala.’ Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa Balaod.’ Unya miingon Siya ania Ako, ‘O Dios aron pagtuman sa buot Mong ipabuhat Kanako’ busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo ug giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo.”

Ang Walay Katapusang Katubsanan
Unsaon nato pagsulbad sa suliran sa inadlawng sala human mosalig kang Jesus? Pinaagi sa pagdawat nga si Jesus mipapas na sa tanang sala pinaagi sa Iyang pagpabatuismo. Ang Balaod, sa laing pagkasulti, ang paagi sa

MGA SULOD

162 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

paghalad, maoy landong sa mga maayong butang nga umaabot. Ang mga paghalad sa Daang Testamento, sa karnero ug mga kanding, nagpadayag kanato nga si Kristo Jesus moanhi aron sa pagkuha sa atong kasal-anan sa samang pagkaagi aron sa pagpapas sa tanan natong kasalanan. Ang tanang katawhan sa Daang Testamento, si David, si Abraham, ug ang uban pa, nahibalo ug misalig kon unsa ang kahulugan alang kanila sa mga paagi sa paghalad. Kini nagpadayag nga ang Mesiyas, nga si Kristo (ang Kristo nagkahulugan ‘ang Dinihog nga Hari’) moanhi aron sa pagbanlas sa tanan nilang kasal-anan. Sila misalig diha sa katubsanan ug nangaluwas pinaagi sa ilang pagtuo. Ang balaod maoy landong sa mga maayong butang nga umaabot. Ang pagtanyag og mga halad alang sa ilang kasal-anan adlaw-adlaw, tuig-tuig dili gayud hingpit nga makatubos

kanila. Busa, ang hingpit ug walay katapusan nga Binuhat, ang Usa nga walay lama, ang Anak sa Dios, mianhi sa kalibutan. Si Jesus miingon nga Siya mianhi aron sa pagtuman sa kabubut-on sa Iyang Amahan, ingon sa nahisulat sa Libro, nga gisulat alang Kaniya. “Unya miingon Siya ania Ako, ‘O Dios aron pagtuman sa buot Mong ipabuhat Kanako’ busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo ug giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo.” Kita natubos na sa atong kasal-anan tungod kay si Kristo Jesus mikuha sa atong kasal-anan, ingon sa nahisulat sa Daang Testamento, ug tungod kay kita misalig Kaniya. Atong basahon ang Hebreohanon 10:10. “Tungod kay gituman ni Kristo Jesus ang buot ipabuhat sa Dios Kaniya, nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa Iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon.” Pinaagi niadto nga
◄ MGA SULOD ►

163 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

kabubut-on nahinloan na kita pinaagi sa paghalad sa lawas ni Kristo Jesus sa usa ka higayon ug sa dayon. Nahinloan na ba kita, o wala pa? — Nahinloan na.— Unsa ang buot ipasabot niini? Ang Dios nga Amahan mipadala sa Iyang Anak ug gisalibay ang tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya pinaagi sa bautismo. Iyang gidawat ang paghukom Kaniya sa makausa ug alang sa dayon didto sa Krus. Mao nga, Iyang gipahilikay kitang tanan nga nag-antos sa sala. Kadto maoy kabubut-on sa Dios. Aron sa pagpahilikay kanato, si Jesus mihalad sa Iyang kaugalingon ingon nga walay katapusang halad, sa makausa ug sa dayon, aron nga kita mahinlo. Kita gihinloan na tungod kay si Jesus sa Iyang kaugalingon naghinlo alang sa tanan natong kasal-anan ug namatay alang kanato aron nga dili na kita kinahanglan nga hukman.

Ang halad sa Daang Testamento gitanyag matag adlaw tungod kay ang tanan nga inadlawng kasal-anan nagkinahanglan og halad aron mabanlas.

Ang Espirituhanong Kahulugan sa Paghugas ni Jesus sa mga Tiil ni Pedro
Aduna pa bay sala nga kita kinahanglan moampo sa paghinulsol? Wala. Sa Juan 13, anaa ang sugilanon sa paghugas ni Jesus Akong himuon tali kanila inig-abot niadtong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo: Ibutang Ko ang Akong mga balaod diha sa ilang
◄ MGA SULOD ►

164 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

mga kasingkasing ug isulat Ko kini sa sa mga tiil ni Pedro. Iyang gihugasan ang mga tiil ni Pedro aron sa pagpakita kaniya nga si Pedro makasala sa umaabot ug sa pagtudlo kaniya nga Siya mitubos na usab niadtong mga salaa. Si Jesus nasayod nga si Pedro makasala pag-usab sa umaabot, busa Iyang gibutangan og tubig ang planggana ug gihugas sa iyang mga tiil. Si Pedro misulay pagbalibad, apan si Jesus miingon, “Dili pa nimo masabtan ang Akong ginabuhat karon, apan ikaw mahibalo human niini.” Unsay gipasabot niini nga yugto mao nga, ‘Ikaw makasala pag-usab human niini. Imo Akong igalimod ug makasala ka pag-usab human Nako hugasi ang imong kasal-anan. Makasala ikaw bisan Ako mokayab na. Busa, Akong hugasan ang imong mga tiil aron pagpasidaan kang Satanas nga dili na ikaw sulayan tungod kay Ako nang gikuha bisan ang imong umaabot nga kasal-anan.’

Sa imo bang paghunahuna Iyang gihugasan ang mga tiil ni Pedro aron pagsulti kanato nga kita maghinulsol matag adlaw? Dili. Kon kita mohinulsol sa matag adlaw aron matubos, nagpasabot nga wala pa diay ni Jesus kuhaa ang tanan natong kasal-anan sa makausa ug sa dayon. Apan si Jesus miingon nga Iya na kitang gihinloan sa makausa ug sa dayon. Kon kita maghinulsol matag adlaw, maayo pag mobalik kita sa mga panahon sa Daang Testamento. Unya kinsay mahimong matarung? Bisan pa nga kita misalig sa Dios, kinsa ang makakinabuhi nga walay sala? Kinsa ang mahimong mahinlo pinaagi sa paghinulsol? Kita makasala sa walay hunong matag adlaw, busa unsaon nato sa pagpangayo og kapasayloan sa matag usa ka sala? Unsaon nato sa pagkahimong kublan ug samokon Siya matag adlaw alang sa atong katubsanan? Kita malagmit makalimot sa atong kasal-anan nga
◄ MGA SULOD ►

165 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

nahimo sa maadlaw inig katapos sa adlaw, ug ang kasal-anan sa kagabhion inig abot sa sunod nga kabuntagon. Walay kalagmitan kanato alang sa hingpit nga paghinulsol alang sa tanan natong kasal-anan. Busa, Si Jesus gibautismohan sa makausa ug mihalad sa Iyang kaugalingon didto sa Krus sa makausa aron nga kita unta mahinlo sa makausa ug sa dayon. Inyo ba kining nasabtan? Natubos na kita gikan sa atong kasal-anan sa makausa ug sa dayon. Dili kita matubos sa matag higayon nga kita maghinulsol. Kita naluwas na gikan sa atong kasal-anan pinaagi sa pagsalig nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan, ang imo ug akong mga sala. “Adlaw-adlaw ang matag sacerdote nga Judio nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa sala. Apan si Kristo

naghalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epiktibo hangtud na gayud sa kahangturan. Ug unya milingkod Siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat Siya karon hangtud nga ang Iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa Iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit niya hangtud sa kahangturan kadtong nahinloan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon Siya, Mao kini ang kasabotan nga ilang mga hunahuna. Unya miingon siya, ‘dili Ko na hinumduman ang ilang mga sala ug dautang mga buhat.’ Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala” (Hebreohanon 10:11-18). Unsa ang gipasabot niini, “Karon nga aduna nay kapasayloan niini” sa bersikulo 18 pataas? Kini nagpasabot nga ang sala mismo, ang tanang sala, gipapas na hangtud sa hangtud sa walay
◄ MGA SULOD ►

166 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

pagpihig. Ang Dios mipapas niini ug mipasaylo kanatong tanan. Mosalig ba ikaw niini? “karon sa aduna nay kapasayloan niini, wala na usab kinahanglana ang halad sa sala.” Atong ilangkob ang tanan. Kon si Juan Bautista wala pa motapion sa iyang mga kamot ngadto kang Jesus, sa laing pagkasulti, kon wala pa niya bautismohi si Jesus, matubos ba kita? Dili, dili gayud! Atong hunahunaon sa sinuhi. Kon si Jesus wala pa mopili kang Juan Bautista ingon nga representante sa tanang katawhan ug mikuha sa tanang sala pinaagi kaniya, mabanlas ba ang tanan natong kasal-anan? Dili gayud unta. Ang Balaod sa Dios matarung. Dili lamang Siya makaingon nga Siya maoy atong Manluluwas ug nga Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan. Iyang gikuha ang atong kasalanan sa mapuslanong paagi. Ngano nga si Jesus, nga Dios, mianhi kanato sa unod? Siya mianhi aron sa pagkuha sa tanang sala sa katawhan

pinaagi sa Iyang pagpabautismo. Si Jesus nasayod nga ang tanang kasal-anan sa atong mga kasingkasing ug unod dili mapapas, gawas kon Siya moanhi sa unod aron ihalad ingon nga walay katapusang halad. Kon si Kristo Jesus wala pa bautismohi, ang atong kasal-anan sa gihapon magpabilin. Kon Siya gilansang nga wala mokuha sa atong mga sala, ang Iyang kamatayon mahimong dili mahinungdanon. Wala untay bisan unsang mahimo alang kanato. Mahimo unta kadtong bug-os nga walay kahulugan. Busa, sa dihang Siya misugod sa Iyang pagalagad sa tanan sa edad nga 30, Siya miadto kang Juan Bautista sa Jordan aron bautismohan. Ang Iyang pag-alagad sa tanan nagsugod sa edad 30 ug natapos sa 33. Sa dihang Siya 30, miadto Siya kang Juan Bautista aron bautismohan. “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.
◄ MGA SULOD ►

167 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Mao kini ang angayan nga buhaton aron nga ang katawhan maluwas ug mahimnong mga matarung. Kini maoy angayan nga buhaton. Karon, bautismohi Ako.” Oo, si Kristo Jesus gibautismohan alang sa katubsanan sa tanang katawhan. Tungod kay si Jesus gibautismohan ug mikuha sa tanan natong kasal-anan, ug tungod kay ang tanan natong kasal-anan nasalibay naman ngadto Kaniya pinaagi sa mga kamot ni Juan Bautista, ang Dios sa Iyang kaugalingon milingiw sa Iyang mga mata sa dihang si Jesus himatyon didto sa Krus. Bisan pa nga si Jesus bugtong Niyang Anak, Iyang gisakripisyo ang Iyang Anak. Ang Dios gugma, apan Iyang gitugotan nga ang Iyang Anak mamatay. Busa, sa tulo ka oras, adunay kangitngit nga mitabon sa yuta. Si Jesus misinggit sa wala pa Siya mamatay, “Eli, Eli, lama sabachthani?” nga sa ato pa, “Dios Ko, Dios Ko, nganong gitalikdan Mo Ako?” si Jesus

miabaga sa tanan natong kasal-anan ug midawat sa mahulipong paghukom didto sa Krus alang kanato. Mao nga, Iyang giluwas kitang tanan. Kon wala ang bautismo ni Jesus, ang Iyang kamatyon mahimong walay bili. Ikaw ba tawong makasasala o matarung? Usa ka tawong matarung nga walay bisan unsang sala sa akong kasingkasing. Kon si Jesus namatay didto sa Krus nga wala mokuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang pagpabautismo, ang Iyang kamatayon dili unta makatuman sa pagpanubos. Aron sa hingpit nga pagtubos kanato, si Jesus gibautismohan ni Juan, ang representante sa tanang katawhan, ug midawat sa paghukom didto sa Krus aron nga kadtong tanan nga mosalig Kaniya maluwas.
◄ MGA SULOD ►

168 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

Busa, gikan sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtud karon, ang Gingharian sa Langit nagantos sa mga pagpanglugos. Tungod kay si Juan Bautista misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus, ang atong kasalanan napasig-uli. Ikaw ug ako motawag sa Dios nga atong Amahan ug madayganon nga makasulod sa Gingharian sa Langit. Sa Hebrohanon 10:18, “Karon sa aduna nay kapasayloan niini, wala na usab kinahanglana ang halad sa sala.” Makasasala ba gihapon ikaw? Karon nga si Jesus mibayad na sa tanan nimong utang, mobayag ka ba gihapon sa utang? Adunay usa ka tawo nga tungod sa iyang pagkapala-inom naputos sa utang. Unya, usa ka adlaw, ang iyang anak nga lalaki napalaran mao nga gibayran ang tanang utang sa iyang amahan. Ang iyang amahan wala na gayuy utang bisan pa unsa kadto ka dagko kaniadto kay nabayran na man.

Kini maoy gihimo ni Jesus alang kanato. Iyang gibayaran ang sobra pa ganing daan alang sa tanan natong kasal-anan. Dili lamang ang kasal-anan sa atong kinabuhi, apan ang tanang kasal-anan sa kalibutan. Kadtong tanan gisalibay na ngadto kang Jesus sa dihang siya gibautismohan. Busa makasasala ka ba gihapon karon? Dili, dili ka na makasasala. Kon nahibalo kita niining ebanghelyo sa pagpanubos sukad sa sinugdanan, unsa unta ka sayon alang kanato ang pagsalig kang Jesus. Apan sa ingon, daw bag-o sa mga dalunggan sa daghang katawhan ang pagkakahibulongan niini. Apan dili kini bag-o. Kini naglungtad sukad sa sinugdanan sa kasaysayan sa katawhan. Wala lang nato mahibaloi kini kaniadto. Ang ebanhgelyo sa tubig ug sa Espiritu kanunay natala sa kasulatan ug madapaton. Ania kini sa tanang panahon. Ania kini sa Bibliya sa wala pa ikaw ug ako matawo. Ania kini sukad sa
◄ MGA SULOD ►

169 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

paglalang sa kalibutan.

Ang Ebanghelyo sa Walay Katapusang Katubsanan
Unsa ang atong pagabuhaton atubangan sa Dios? Kinahanglan kita mosalig sa Ebanghelyo sa walay katapusang katubsanan. Si Kristo Jesus, kinsa mibanlas sa tanan natong kasal-anan, mihimo niini bisan wala pa ikaw ug ako matawo. Tanan kini Iyang gikuha. Ikaw ba sa gihapon adunay sala? —Wala— Nan kumusta ang mga sala nga imong mahimo ugma? Sila usab nalakip sa kasal-anan sa kalibutan.

Atong kuhaon karon ang kasal-anan ugma. Ang kasal-anan nga atong nahimo hangtod karon nahilakip usab sa kasal-anan sa kalibutan, dili ba? Nasalibay ba usab kini ngadto kang Jesus o wala? Oo, nasalibay na. Nan, ang kasal-anan ba ugma nasalibay na ngadto Kaniya? Oo, Iyang gikuha kadtong tanan, sa walay pagpihig. Wala siyay gibiyaan bisan usa ka buok sala. Ang ebanghelyo nagasulti kanato sa pagsalig sa kinasingkasing gayud nga si Jesus mikuha na sa tanan natong kasal-anan, sa makausa, ug mihimayad sa tanan. ‘Ang sinugdanan sa ebanhgelyo ni Kristo Jesus, ang Anak sa Dios.’ (Marcos 1:1) Ang ebanghelyo sa langit maoy makalipay nga balita. Siya nangutana kanato, “Ako nang gikuha ang tanan nimong kasal-anan. Ako ang imong Manluluwas. Mosalig ka ba Kanako?” Sa dili maihap nga gidaghanon sa katawhan, pipila lamang ang mitubag, “Oo, misalig ako. Ako
◄ MGA SULOD ►

170 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

misalig sumala sa Imong gisulti kanamo. Sayon lamang kaayo nga ako dayong nasabtan.” Kadtong misugid sa ilang pagtuo sa ingon niini nahimong matarung sama kang Abraham. Apan ang uban moingon, “Dili ako makatuo niana. Bag-o kana sa akong dalunggan.” Unya, Siya mangutana, “Sultihi lang Ko, Ako na bang gikuha ang imong mga sala o wala pa?” “Ako gitudloan nga Imo nang gikuha ang akong orihinal nga sala, apan dili ang akong inadlaw nga kasal-anan.” “Nakita Nako nga alisto ka ra kaayo nga misalig sumala sa imong gisulti. Moadto ka sa empeyerno tungod kay wala Akoy ikasulti kanimo.” Ang pagsalig sa Iyang hingpit nga katubsanan maoy nakaluwas kanato. Kadtong tanan nga namugos nga sila nakasala moadto sa empeyerno. Mihimo sila sa ilang kinaugalingong pagpili.

Ang ebanghelyo sa katubsanan nagsugod gikan sa pagpanghimatuod ni Juan Bautista, nahimo kitang mga hinlo sa dihang kita misalig. Si Apostol Pablo nagsulti sa makadaghan mahitungod sa bautismo ni Jesus sa iyang mga Sinulat. Sa Galacia 3:27, “Ingon nga daghan kaninyo ang mga nabautismohan ngadto kang Kristo ang nagasul-ob og Kristo.” ‘Ingon nga nabautismohan ngadto kang Kristo’ nagkahulugan nga kita nakigdugtong kang Kristo pinaagi sa pagsalig sa Iyang pagpabutismo. Sa dihang si Jesus gibautismohan, ang tanan natong kasal-anan nasalibay na ngadto Kaniya pinaagi kang Juan Bautista, ug hingpit nga nabanlas. Sa 1 Pedro 3:21, “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo (dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kundili pinaagi sa pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya). Ang pagbautismo nagluwas kaninyo pinaagi sa
◄ MGA SULOD ►

171 Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan

pagkabanhaw ni Kristo Jesus.” Kadto lamang misalig sa pagpanghimatuod ni Juan Bautista, ang pagbautismo kang Jesus ug sa dugo didto sa Krus ang adunay grasya sa katubsanan gikan sa kahitas-an. Dawata ang bautismo ni Jesus ingon nga hulad sa kaluwasan sa imong kasingkasing ug maluwas ikaw.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 6
Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

MGA SULOD

173 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu
< 1 Juan 5:1-12 > “Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa Anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kon higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang Iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang Iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang Iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaug nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mao ray makabuntog sa kalibtuan ang pagtuo nga si Jesus mao ang Anak sa

Dios. Ang mianhi mao si Kristo Jesus ug nailhan ang Iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan Siya dili sa tubig lamang kondili sa tubig ug dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini kay ang Espitritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi: ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo ug nagkauyon kining tulo. Kon tuohan nato ang pagsaksi sa tawo, labi pang tuohan nato ang pagsaksi sa Dios kay kini nga Iyang gisaksi bahin sa Iyang Anak. Busa kadtong nagtuo sa Anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasingkasing. Apan ang wala motuo sa Dios nag-isip nga bakakon ang Dios kay wala man niya tuohi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa Iyang anak. Ang pagmatuod mao kini: ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa Iyang Anak. Ang midawat sa Anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala modawat sa Anak sa Dios wala
◄ MGA SULOD ►

174 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

makabaton sa maong kinabuhi.”

Pinaagi sa unsa si Jesus mianhi? Sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu. Si Jesus ba mianhi pinaagi sa tubig? Oo, Mianhi Siya. Siya mianhi pinaagi sa Iyang bautismo. Ang tubig nagsimbulo sa pagbautismo kang Jesus ni Juan Bautista sa Suba sa Jordan. Kadto maoy bautismo sa pagpanubos nga Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus ba mianhi pinaagi sa dugo? Oo, Mianhi Siya. Siya mianhi sa unod sa tawo ug gibautismohan aron pagkuha sa tanang kasalanan sa kalibutan, unya miimpas pagbayad sa sala pinaagi sa pag-ula og dugo didto sa Krus. Si Jesus mianhi pinaagi sa dugo. Si Jesus ba mianhi pinaagi sa Espiritu? Oo,

Mianhi Siya. Si Jesus mao ang Dios, apan mianhi Siya ingon ng Espiritu sa unod aron mahimong Manluluwas sa mga makasasala. Daghang katawhan ang wala mosalig nga si Jesus mianhi pinaagi sa tubig, sa dugo ug sa Espiritu. Pipila lamang ang misalig nga si Jesus matuod nga Hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Ang kadaghanan sa katawhan sa gihapon nahibulong, ‘Kon si Jesus ba gayud Anak sa Dios, o ang anak sa tawo? Ug daghan, lakip na ang mga teyolohika ug mga ministro, misalig kang Jesus ingon nga tawo inay nga Dios, ang Manluluwas ug ang lubos nga Binuhat. Apan ang Dios miingon nga bisan kinsa nga mosalig nga si Jesus mao ang Hari sa mga hari, ang matuod nga Dios ug ang matuod nga Manluluwas matawo diha Kaniya. Kadtong nahigugma sa Dios nahigugma kang Jesus ug kadtong tinud-anay gayud nga misalig sa Dios misalig kang Jesus sa samang pagkaagi.
◄ MGA SULOD ►

175 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Ang katawhan dili makabuntog sa kalibutan gawas kon sila matawo pag-usab. Mao nga, si Apostol Juan misulti kanato nga ang bugtong matuod nga Kristohanon makabuntog sa kalibutan. Ang katarungan nga ang mga matinudanon makabuntog sa kalibutan mao nga sila adunay pagtuo diha sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu. Ang gahom sa pagbuntog sa kalibutan dili motubod gikan sa kabubut-on sa tawo, sa iyang paglugot ni sa iyang halawom nga pagbati. “Mahimo nga makasulti ako sa pinulongan sa mga tawo ug bisan sa mga manulunda. Apan kon wala akoy gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyangpiyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago; bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid –apan kon wala akoy gugma, wala akoy kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan

nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas apan kon wala akoy gugma, wala kini kapuslanan” (1 Corinto 13:1-3). ‘Ang gugma’ nga gipasabot dinhi nagkahulugan nga si Jesus mianhi pinaagi sa tubig, dugo ug sa Espiritu. Sa Bibliya, ang pulong ‘gugma’ kanunay nagpasabot ‘sa gugma ngadto sa kamatuoran’ (2 Tesalonica 2:10). Ang tinuod, ang gugma sa Dios gipadayag pinaagi sa Iyang bugtong Anak (1 Juan 4:9).

MGA SULOD

176 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Siya Lamang nga Misalig sa Tubig ug sa Dugo ang Makabuntog sa Kalibutan
Kinsa ang makabuntog sa kalibutan? Kadto lamang misalig sa katubsanan sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo ug sa Espiritu. Ang 1 Juan 5:5-6 nagpahayag, “Kinsay makabuntog sa kalibutan, kundili siya nga misalig nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? Kini mao Siya nga mianhi pinaagi sa tubig ug sa dugo —si Kristo Jesus.” Mga masigkaKristohanon, ang Usa nga nakabuntog kang Satanas ug sa kalibutan mao si Kristo Jesus. Kadtong misalig sa pulong sa tubig, sa dugo ug sa Espiritu ni Jesus makabuntog usab

sa kalibutan. Giunsa ni Jesus sa pagbuntog ang kalibutan? Pinaagi sa pagpanubos diha sa tubig, sa dugo ug sa Espiritu. Sa Bibliya, ang ‘tubig’ napasabot sa ‘pagbautismo kang Jesus’ (1 Pedro 3:21). Si Jesus mianhi sa kalibutan diha sa unod. Siya mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala sa kalibutan; Siya gibautismohan aron sa pagkuha sa kasal-anan sa tanang makasasala ug namatay didto sa Krus aron sa pagpasig-uli alang niadtong mga salaa. Ang dugo didto sa Krus nagpasabot sa kamatuoran nga Siya mianhi sa kalibutan diha sa unod sa tawo. Mianhi Siya sama sa usa ka masalaypong unod aron pagluwas sa mga makasasala ug gibautismohan uban sa tubig. Busa, si Jesus mianhi kanato pinaagi sa duha ang tubig ug dugo. Sa laing pagkasulti, Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan uban sa duha ang tubig sa Iyang pagpabautismo ug ang dugo
◄ MGA SULOD ►

177 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

sa Iyang kamayon. Giunsa ni Satanas sa paggahom sa kalibutan? Si Satanas maoy hinungdan nga ang tawo nagduhaduha sa mga Pulong sa Dios ug mitisok sa mga binhi sa pagkamasinupakon diha sa ilang mga kasingkasing. Si Satanas misulay sa pagliso sa katawhan nga mahimong iyang mga alagad pinaagi sa paglimbong kanila sa pagkamasinupakon sa Pulong sa Dios. Hinuon, si Jesus mianhi sa kalibutan ug mipapas sa tanan nilang kasal-anan uban sa tubig sa Iyang pagpabautismo ug sa Iyang dugo didto sa Krus: Iyang gibuntog si Satanas ug mipapas sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Kini nahitabo tungod kay si Kristo Jesus mao ang Manluluwas sa mga makasasala. Siya nahimong Atong Manluluwas tungod kay Siya mianhi pinaagi sa tubig ug sa dugo.

Si Jesus Mikuha sa Tanang Kasalanan sa Kalibutan uban sa Iyang Bautismo sa Katubsanan
Unsay kahulugan sa pagbuntog ni Jesus sa kalibutan? Kini nagkahulugan nga Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan. Tungod kay si Jesus gibautismohan man aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug namatay aron sa pagpapas niini, Siya nakapahilikay kanato gikan sa tanang kasal-anan. Tungod kay si Jesus gibautismohan didto sa Suba sa Jordan pinaagi kang Juan Bautista, ang representante sa tanang katawhan, ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto Kaniya. Si Jesus mihatag sa Iyang kinabuhi didto sa Krus
◄ MGA SULOD ►

178 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

aron pagbayad sa sala. Iyang nabuntog ang gahom ni Satanan uban sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Si Jesus mibayad sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang kamatayon.

Si Jesus Mitungha sa mga Makasasala Pinaagi sa Tubig sa Iyang Bautismo ug sa Dugo Didto sa Krus
Giunsa Niya pagbuntog ang gahom ni Satanas? Pinaagi sa Iyang bautismo, sa dugo ug sa Espiritu. Si Apostol Juan miingon nga ang pagpanubos dili lamang sa tubig, apan sa duha ang tubig ug dugo. Busa, ingon nga si Jesus mikuha sa tanang

kasal-anan ug mitangtang sa atong kasal-anan sa dayon, ang tanang makasasala maluwas gikan sa sala pinaagi sa pagsalig diha Kaniya, ug sa pagkamatinud-anon sa Iyang mga Pulong. Sa dihang si Jesus mitungha nganhi sa kalibutan, Siya mikuha dili lamang sa atong kasal-anan, apan Iya usab nga giimpas pagbayad pinaagi sa pag-ula og dugo didto sa Krus. Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo didto sa Jordan ug mibayad niadtong mga salaa didto sa Krus; Iyang gibayran ang atong mga sala uban sa Iyang kamatayon. Ang matarung nga balaod sa Dios nga nag-ingon nga ang ‘bayad sa sala mao ang kamatayon’ (Roma 6:23) natuman. Unsay buot ipasantop ni Jesus sa pagbuntog sa kalibutan? Ang pagtuo nga mobuntog sa kalibutan mao ang pagtuo diha sa ebanghelyo sa katubsanan, nga gituga ni Jesus kanato pinaagi sa tubig ug sa dugo. Siya mianhi sa dagway sa unod
◄ MGA SULOD ►

179 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

ug mipanghimatuod sa kaluwasan uban sa Iyang bautismo sa tubig ug sa Iyang kamatayon didto sa Krus. Si Jesus mibuntog sa kalibutan, lakip kang Satanas. Ang mga disipulo sa sayong iglesia nagpabiling mibarug bisan sa kamatayon sa walay pagtahan ngadto sa Romanang Emperyo o sa bisan unsa pagsulay sa kalibutan. Kini moay sangputanan sa ilang pagsalig nga si Jesus mianhi pinaagi sa tubig (Siya gibautismohan aron sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan), ug pinaagi sa Iyang dugo didto sa Krus (Iyang gibayran ang tanan natong kasalanan uban sa Iyang kamatayon). Si Jesus mianhi pinaagi sa Espiritu (Siya mianhi diha sa unod sa tawo), ug mikuha sa kasal-anan sa mga makasasala uban sa Iyang bautismo ug sa Iyang dugo didto sa Krus aron ang tanan kanato nga matubos makabuntog sa kalibutan.

Aduna Usay Hulad nga Karon Nagaluwas Kanato, Lakip ang Bautismo, diha sa Pagkabanhaw ni Kristo Jesus <1 Pedro 3:21>
Unsa ang hulad sa kaluwasan? Ang bautismo ni Jesus. Giingon sa 1 Pedro 3:21, “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kundili pinaagi sa pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bautismo nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus.” Si Apostol Pedro mipanghimatuod nga si Jesus mao ang manluluwas ug nga Siya mianhi pinaagi sa tubig sa bautismo ug dugo.
◄ MGA SULOD ►

180 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Ingon nga sangputanan, kinahanglan kita mosalig kang Jesus, kinsa mianhi sa tubig ug sa dugo. Angay usab natong masayran nga ang tubig sa pagbautismo kang Jesus maoy hulad sa atong kaluwasan. Si Apostol Pedro miingon kanato nga ang ‘tubig’ sa bautismo, ang ‘dugo,’ ug ‘ang Espiritu’ maoy ‘lubos nga hinungdan’ sa katubsanan. Ang mga disipulo ni Jesus misalig diha sa dugo didto sa Krus pinaagi sa bautismo ni Jesus. Ang pagsalig diha sa dugo lamang maoy pagbaton sa katunga sa husto nga pagtuo. Ang pagtuo nga nagsumikad sa dili bug-os nga kamatuoran mohupas sa hamubong panahon. Hinuon, ang mga pagtuo niadtong misalig sa ebanghelyo sa tubig, sa dugo ug sa Espiritu molipang nga lig-on sa taas nga panahon. Ang tingog sa ebanghelyo sa dugo lamang nagatubo sa kalibutan karong mga adlawa. Nganong nahitabo man kini? Ang katawhan wala

masayod sa Pulong sa Kamatuoran, ang katubsanan sa tubig ug sa Espiritu, busa sila dili gayud matawo pag-usab. Sa usa ka higayon, ang kasimbahanan sa Kasadpan nahulog nga biktima sa mga diwata. Ingon nga sila milambo sa makadiyot, apan ang mga alagad ni Satanas mibulig pagliso sa ilang pagtuo ngadto sa diwata. Ang pagkadiwata maoy pagsalig nga ang yawa mokalagiw kon ang usa ka tawo motion og Krus nga hinimo sa papel o kaha kahoy, ug nga si Satanas maabog palayo kon ang usa ka ka tawo mosugid sa iyang pagtuo diha sa dugo ni Kristo. Pinaagi niini ug sa uban pang mga diwata nga pagtuo, si Satanas milimbong sa katawhan ngadto sa pagsalig nga sila mosalig lamang sa dugo ni Jesus. Si Satanas nagpatuo usab nga nahadlok sa dugo, sa pag-ingon nga ang bugtong butang nga gihimo ni Jesus alang sa mga makasasala mao ang pag-ula og dugo didto sa
◄ MGA SULOD ►

181 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Krus. Hinuon, si Pedro ug ang uban pang mga disipulo mipanghimatuod ngadto sa matuod nga ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa dugo didto sa Krus. Apan, unsa ang gipanghimatud-an sa mga Kristohanon niining mga adlawa? Sila nagpamatuod lamang sa dugo ni Jesus. Kinahanglan nga kita mosalig diha sa mga pulong nga nahisulat sa Bibliya ug magbaton og pagtuo diha sa kaluwasan sa Espiritu, sa bautismo ni Jesus, ug sa Iyang dugo. Kon atong ihiklin ang bautismo ni Jesus ug mopamatuod lamang sa tinuod nga si Jesus namatay alang kanato didto sa Krus, ang atong kaluwasan dili matim-os.

Ang ‘Pulong sa Pagpanghimatuod’ alang sa Kaluwasan sa Dios diha sa Tubig
Unsa ang pruweba nga ang Dios miluwas kanato? Ang tubig, ang dugo ug ang Espiritu. Sa 1 Juan 5:8, ang Ginoo nagaingon, “Adunay tulo nga nagasaksi sa kalibutan.” Ang una mao ang Espiritu, ang ika-duha mao ang tubig sa bautismo ni Jesus, ug ang ika-tulo mao ang Iyang dugo didto sa Krus. Ang tanan niining tulo ka mga butang nagkauyon ingon nga usa ra. Si Jesus mianhi niining kalibutana aron sa pagluwas kanatong tanan niini nga kasal-anan. Siya nagbinugtong sa paghimo niining tulo, ang

MGA SULOD

182 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

bautismo, ang dugo, ug ang Espiritu. ‘Adunay tulo nga nagasaksi.’ Adunay tulo nga nagmatuod nga ang Dios miluwas kanato. Kining tulo ka mga sangkap sa pruweba mao ang tubig sa bautismo ni Jesus, Iyang dugo, ug ang Espiritu. Kining tulo ka butang maoy gihimo ni Jesus alang kanato niining kalibutana. Kon usa niining tulo ka mga butang nga wagtangon, ang kaluwasan dili mahingpit. Adunay tulo nga nagsaksi niining kalibutana: ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo. Si Kristo Jesus, kinsa mianhi kanato diha sa unod, Dios, ang Espiritu, ug ang Anak. Siya mikunsad sa kalibutan ingon nga Espiritu diha sa unod sa tawo ug gibautismohan diha sa tubig aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Iyang gikuha ang tanang kasal-anan ngadto sa Iyang unod ug miluwas kanatong mga makasasala pinaagi sa pag-ula ngadto sa kamatayon didto sa Krus. Iyang giimpas

pagbayad ang tanan natong kasal-anan. Kini maoy ebanghelyo sa paghingpit sa pagpanubos pinaagi sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu. Bisan kon usa lamang niini ang wagtangon, sama ra sa pagsalikway sa kaluwasan sa Dios, nga maoy miluwas kanato gikan sa tanang sala. Kon kita mosanong uban sa kadaghanang magtutuo karong adlawa, kita angayan nga moingon ‘adunay duha nga misaksi niining kalibutana: ang dugo ug ang Espiritu.’ Apan si Apostol Juan miingon nga adunay tulo ka mga butang nga nagsaksi: ang tubig sa bautismo ni Jesus, ang dugo didto sa Krus ug ang Espiritu. Si Apostol Juan madayganon sa Iyang pagpanghimatuod. Ang pagtuo nga mitubos sa makasasala mao ang pagtuo diha sa Espiritu, sa tubig, ug sa dugo. Unsa nga matang sa pagtuo ang nakapahimo kanato nga makabuntog sa kalibutan? Ug hain nato makita ang maong pagtuo? Dinhi kana sa
◄ MGA SULOD ►

183 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Bibliya. Kini maoy pagsalig kang Jesus, kinsa mianhi pinaagi sa tubig, dugo ug sa Espiritu. Mosalig kita kanila aron makadawat sa kaluwasan ug sa kinabuhing dayon. Ang kaluwasan sa Dios ba hingpit kon walay bautismo ni Jesus? Dili. Dugay nang panahon, sa wala pa ako matawo pag-usab, Ako, usab, Kristohanon nga misalig lang sa dugo didto sa Krus ug sa Espiritu. Ako misalig nga siya mikunsad ingon nga Espiritu ug namatay alang kanako didto sa Krus aron pagluwas kanako gikan sa kasal-anan. Ako misalig lamang sa duha ka mga butang ug mapangahason gayud sa pagwali niini ngadto sa katawhan. Naglaraw ako sa pagtuon og teyolohiya aron

mahimong misyonero aron mobuhat ug magpakamatay alang sa tanang nahisalaag nga mga kalag, ingon sa gihimo ni Jesus. Naglaraw ako sa tanang paagi sa gantong nga mga butang. Apan, tungod kay ako nagtuo man lamang sa duha ka mga butang, aduna kanunay sala nga nagpabilin sa akong kasingkasing. Ingon nga sangputanan, dili nako mabuntog ang kalibutan. Dili ako mapahigawas gikan sa sala. Sa dihang ako misalig lamang sa dugo ug sa Espiritu, sa gihapon ako adunay sala nga gihambin sa kasingkasing. Ang katarungan ngano nga ako sa gihapon adunay sala sa kasingkasing, bisan pa nga ako misalig kang Jesus, mao nga wala ako masayod mahitungod sa tubig, ang bautismo ni Jesus. Ang akong pagkahilikay wala matim-os hangtud nga ako natubos pinaagi sa akong hingpit nga pagtuo diha sa tubig sa bautismo, sa dugo ug sa Espiritu. Wala ako makabuntog sa kasal-anan sa unod
◄ MGA SULOD ►

184 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

tungod kay wala ako mahibalo sa kaluhulugan sa bautismo ni Jesus. Bisan karon, daghang katawhan misalig kang Jesus, apan sa gihapon nakasala sa unod. Sila sa gihapon naghambin og sala sa ilang mga kasingkasing ug misulay sa kawang sa pagpabalik sa una nilang gugma alang kang Jesus. Sila dili makapabalik sa lawom nga pagbati sa ilang unang kadasig tungod kay wala pa sila mahugasi sa tim-os sa ilang kasal-anan uban sa tubig. Sila wala makaamgo nga ang tanan nilang kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang siya gibautismohan, ug sila dili makabakwi sa ilang pagtuo human sila napukan. Gusto kong tin-awon kini alang kaninyong tanan. Kita makakinabuhi sa pagtuo ug makabuntog sa kalibutan sa dihang kita mosalig kang Jesus. Hinuon nakulangan kita, bisan sa masubsob kita nakasala niining kalibutana, basta nga ikaw misalig kang Jesus ingon nga

Manluluwas, kinsa mihimo kanato nga tim-os nga nagpahigawas sa sala uban sa Iyang bautismo ug sa pag-ula sa dugo, kita makabarog nga magmadaugon. Wala nay lain pa, kon kita mosalig kang Jesus nga walay tubig sa Iyang bautismo, kita dili mapahilikay sa tim-os. Si Apostol Juan misulti kanato nga ang pagtuo nga makabuntog sa kalibutan mao ang pagtuo kang Kristo Jesus, kinsa mianhi pinaagi sa tubig sa bautismo, sa dugo ug sa Espiritu. Ang Dios mipadala sa Iyang bugtong Anak aron pagtubos niadtong misalig diha sa bautsimo ug sa Iyang dugo. Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo. Si Jesus, ang bugtong Anak sa Dios, mianhi kanato diha sa Espiritu (diha sa unod sa tawo). Unya, siya nag-ula didto sa Krus aron sa pagbayad sa sala. Mao nga, si Jesus mipahilikay sa tanang katawhan gikan sa sala.
◄ MGA SULOD ►

185 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Ang pagtuo nga mogiya kanato sa pagbuntog sa kalibutan magaabot pinaagi sa pagsalig diha sa kamatuoran nga si Jesus mianhi kanato pinaagi sa tubig, dugo, ug sa Espiritu, nga maoy mipahigawas kanato sa tim-os gikan sa kasalanan. Kon wala pa untay tubig sa bautismo ug sa dugo didto sa Krus, wala untay matuod nga kaluwasan. Kon wala pay usa o ang uban sa tulo ka mga kabahin, walay unta kitay matuod nga kaluwasan. Ang matuod nga kaluwasan dili makab-ot kon walay tubig, ang dugo ug ang Espiritu. Busa, kita angayan nga mosalig sa tubig, sa dugo ug sa espiritu. Sayri kini ug makabaton ikaw sa matuod nga pagtuo.

Sultihan Ko Ikaw nga Dili Matuod ang Kaluwasan nga Walay Pagsaksi sa Tubig, sa Dugo ug sa Espiritu
Unsa ang tulo ka mga gikinahanglang mga sangkap nga nagsaksi sa kaluwasan? Ang tubig, ang dugo, ug ang Espiritu. Ang usa ka tawo hayan maghunahuna sa pangutana sa itaas sa ingon niini. “Si Jesus maoy akong Manluluwas. Ako misalig diha sa dugo didto sa Krus ug buot akong mamatay ingon nga sinakit. Ako misalig kang Jesus bisan pa nga ako adunay sala sa akong kasingkasing. Ako naghinulsol sa maluguton gayud ug nangabudlay sa pagbuhat og maayo, matarung ug maluluy-ong paagi matag-adlaw. Akong gihatag ang akong

MGA SULOD

186 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

kinabuhi ug ang tanan nakong kalibutanong manggad alang Kanimo. Wala gani ako magminyo. Nganong dili man ako mailhan sa Dios? Si Jesus namatay alang kanako didto sa Krus. Ang atong Balaan nga Dios mikunsad ingon ga tawo ug namatay alang kanato didto sa Krus. Misalig ako Kanimo, nag-antos alang Kanimo, ug mihimo sa akong mga buhat sa matinud-anon alang Kanimo. Bisan dili tingali ako takos ug sa gihapon adunay sala sa akong kasingkasing, ipadala ba ako ni Jesus ngadto sa empeyrno tungod niana? Dili, dili Niya ipadala.” Adunay daghang katawhan nga nagahunahuna niini nga paagi. Sila wala mosalig nga si Jesus gibautismohan aron sa pagkuha sa tanang kasalanan sa kalibutan. Sa diha nga kining sa ngalan lamang nga mga Kristohanon, kinsa misalig kang Jesus apan sa gihapon adunay sala, mamatay hain sila moadto? Sila moadto sa empeyerno. Sila yanong mga makasasala!

Sila, kinsa naghunahuna nga sila nakapalipay ug nagdahom nga ang Dios naghunahuna sa ingon, moadto sa empeyerno. Labaw pa niini, daghan ang moingon nga tungod kay si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa dihang Siya namatay didto sa Krus, busa wala nay sala sa kalibutan. Hinuon, kini naghisgot lamang mahitungod sa dugo ug sa Espiritu. Dili kini mao ang pagtuo nga mogiya sa katawhan sa hingpit nga katubsanan. Kinahanglan kita mosalig nga si Jesus mikuha sa atong kasal-anan uban sa Iyang bautismo, gihukman, ug namatay didto sa Krus alang kanato, ug nga Siya nabanhaw pag-usab sa ikatulo ka adlaw human sa Iyang kamatayon. Kon wala kini nga pagtuo, ang hingpit nga katubsanan walay kalagmitan. Si Kristo Jesus gibautismohan, namatay didto sa Krus, ug nabanhaw. Si Kristo Jesus mianhi pinaagi sa tubig, dugo, ug sa Espiritu. Iyang gikuha ang
◄ MGA SULOD ►

187 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

tanang kasal-anan sa kalibutan. Adunay tulo ka mahinungdanong mga sangkap nga nagasasksi sa Iyang kaluwasan sa kalibutan: ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo. Una, ang Balaang Espiritu mipanghimatuod nga si Jesus mao ang Dios ug nga Siya mikunsad diha sa unod sa tawo. Ang ikaduha nga sangkap mao ang pagsaksi sa ‘tubig.’ Ang tubig mao ang bautismo ni Jesus didto sa Jordan pinaagi kang Juan Bautista, nga niana ang atong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus. Ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngadto Kaniya sa dihang Siya gibautismohan (Mateo 3:15). Ang ikatulo nga saksi mao ang ‘dugo’ nga nagpasabot sa pagdawat ni Jesus sa kaakuhan alang sa paghukom sa atong kasal-anan. Si Jesus namatay, midawat sa paghukom sa Iyang Amahan alang kanato ug nabanhaw sa ikatulong adlaw aron paghatag kanato sa bag-ong kinabuhi.

Ang Dios nga Amahan mipadala sa Espiritu ngadto sa kasingkasing sa mga mosalig diha sa bautismo ug dugo sa Iyang Anak aron sa pagsaksi sa atong katubsanan. Ang matag-usa nga natawo pag-usab adunay Pulong, nga niini makabuntog sa kalibutan. Ang tinubos mobuntog kang Satanas, ang mga bakak sa bakakon nga mga profeta, ug ang babag, o mga bul-og sa kalibutan nga walay hunong mosugapa kanila. Ang katarungan nga anaa kita niini nga kagahom tungod kay kita ania niining tulo ka mga saksi sa atong kasingkasing: ang tubig ni Jesus, ang Iyang dugo, ug ang Espiritu.

Unsaon nato pagbuntog ang kalibutan ug si Satanas? Pinaagi sa pagsalig diha sa tulo ka mga saksi.

MGA SULOD

188 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Kita makabuntog kang Satanas ug sa kalibutan tungod kay kita misalig diha sa Espiritu, sa tubig, ug sa dugo. Kadtong misalig sa bautismo ug sa dugo ni Jesus makabuntog sa tanang paglimbong sa bakakon nga mga profeta. Ang atong pagtuo, uban niini nga gahom sa pagbuntog, nag-agad diha sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu. Mosalig ba ikaw niini? Ikaw dili gayud matawo pag-usab ni makabuntog sa kalibutan kon ikaw walay pagtuo sa katubsanan pinaagi sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo, ug sa pagsalig nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug atong Manluluwas. Kini nga pagtuo anaa na ba sa inyong kasingkasing? Anaa ba ang Espiritu ug ang tubig sa imong kasingkasing? Ikaw ba misalig nga ang tanan nimong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus? Anaa bay dugo sa Krus diha sa imong kasingkasing? Ikaw makabuntog sa kalibutan kon ikaw

adunay pagtuo diha sa tubig ug sa dugo ni Jesus sa imong kasingkasing. Kon ikaw mosalig nga si Jesus namatay didto sa Krus alang kanimo ug mikuha sa paghukom alang kanimo, ikaw makabuntog. Si Apostol Juan mibuntog sa kalibutan tungod kay aduna siya niining tulo ka mga gikinahanglang sangkap sa iyang kasingkasing. Siya usab nagsulti mahitungod sa katubsanan sa tanan niyang mga igsuong lalaki diha sa pagtuo nga milahutay sa mga babag ug hulga sa ilang buluhaton. Siya mipanghimatuod, “Ingon niini unsaon usab ninyo pagbuntog ang kalibutan. Si Jesus mianhi pinaagi sa Espiritu, sa tubig, ug sa dugo. Ingon nga Iyang gibuntog ang kalibutan, maingon man usab ang mga matinumanon makabuntog sa kalibutan. Kini maoy bugtong paagi alang sa mga matinumanon sa pagbuntog sa kalibutan.” Sa 1 Juan 5:8, giingon, “Ug adunay tulo nga
◄ MGA SULOD ►

189 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

magasaksi sa kalibutan: ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo; ug kining tulo nagakahiusa.” Daghan ang sa gihapon nagasulti mahitungod sa dugo ug sa Espiritu ug giwagtang ang ‘tubig’ sa bautismo ni Jesus. Kon ilang tangtangon ang ‘tubig,’ sila sa gihapon nalimbongan ni Satanas. Kinahanglan nga sila manggula gikan sa ilang kinaugalingong pagkalinimbongan ug maghinulsol; sila kinahanglan nga mosalig diha sa ‘tubig’ sa bautismo ni Jesus, sa pagpakatawo pag-usab. Walay usa nga makabuntog sa kalibutan kon walay pagsalig diha sa tubig ug sa dugo ni Jesus. Sublion ko sa pag-ingon kaninyo, walay usa! Atong pakigbisugan ang paggamit sa tubig ug sa dugo ni Jesus ingon nga atong gamhanang mga hinagiban. Ang Iyang Pulong maoy espada sa Espiritu, ang Kahayag. Aduna pa gihapoy daghan nga wala mosalig diha sa bautismo ni Jesus, nga maoy mibanlas sa

tanan natong kasal-anan. Aduna pay daghan kaayo nga misalig diha lamang sa duha ka mga butang. Busa, sa dihang si Jesus nagasulti kanilag ‘tindog ug sidlak,’ dili na sila makasidlak. “sila sa gihapon adunay sala sa ilang mga kasingkasing. Bisan pa nga sila misalig kang Jesus, sila sa gihapon motapos ngadto sa empeyerno.

MGA SULOD

190 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Ang Ebanghelyo sa Bautismo ug sa Dugo ni Jesus Kinahanglan sa Matinaw Igasaksi aron ang Katawhan Makadungog, Mosalig, ug Maluwas
Ang pagtuo ba sa Iyang bautismo yanong matang sa tinuohan? Dili, kini dili tinuohan. Kini maoy kamatuoran. Kon kita mosaksi sa ebanghelyo, kinahanglang sa matin-aw. Si Jesus mianhi pinaagi sa Espiritu, ang bautismo (nga maoy mikuha sa tanan natong kasal-anan), ug pinaagi sa dugo (nga maoy gibayad sa tanan natong kasal-anan). Kinahanglan nga atong saligan kining tulo. Kon kita dili mosalig niini, kita wala magwali

sa ebanghelyo, hinuon yanong relihiyon. Ang kasagaran sa mga Kristohanon mitagad sa Kristyanismo karon ingon nga relihiyon, apan ang Kristyanismo dili matagad ingon nga relihiyon. Kini maoy pagtuo sa katubsanan nga gitukod diha sa kamatuoran, ang pagtuo sa pagyahat ngadto sa Dios. Dili kini mahimong relihiyon. Ang relihiyon maoy buhat sa tawhanon, samtang ang pagtuo maoy pagyahat ngadto sa kaluwasan nga gituga sa Dios kanato. Kini maoy kalainan. Kon imong ihiklin kini nga kamatuoran, imong gitagad ang Kristyanismo ingon nga lahing tinuohan nga nagwali sa mga kalagdaan ug mga binatasan. Si Kristo Jesus wala moanhi aron sa pagtukod og relihiyon niining kalibutana. Wala siya motukod sa relihiyon nga gitawag Kristyanismo. Nganong misalig ka man niini nga usa ka relihiyon? Kon kining tanan managsama,
◄ MGA SULOD ►

191 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

nganong dili ka man mosalig nalang sa Budhismo? Sa imong paghunahuna ba nasayop ako sa pagsulti niini? Daghang katawhan misalig kang Jesus ingon nga relihiyosong pamaagi sa kinabuhi, ug motapos sa pag-ingon, “Unsay kalainan? Langit, kapunaw-punawan, paraiso…. Silang tanan usa ra ka butang, aduna lamay lainlain nga mga ngalan. Kitang tanan motapos sa usa ra man gihapon ka dapit.” Mga masigkaKristohanon, kinahanglan kita mobarug nga malig-on sa kamatuoran. Kinahanglan kita ‘motindog ug mosidlak.’ Kinahanglan kita makasulti sa kamatuoran sa walay pagpanuko. Kon ang usa ka tawo moingon, “Dili kana maoy bugtong dalan ngadto sa Langit,” ikaw kinahanglan mosulti sa matin-aw nga paningog, “Oo! Kini lamang maoy bugtong paagi. Makaadto lamang ikaw sa Langit kon ikaw

mosalig kang Kristo Jesus, kinsa mitungha sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu.” Kinahanglan nga ikaw mosidlak nga masanagon aron nga ang ubang mga kalag nga buot makadungog sa Pulong sa katubsanan, matawo pag-usab, ug makaadto sa Langit.

Pagbaton sa Husto nga Pagtuo: Wala Balusi nga mga Nahigugma kang Jesus nga Wala Mahibalo sa Katubsanan sa Bautismo ni Jesus ug sa Iyang Dugo Malaglag
Kinsa ang malaglag bisan nga siya misalig kang Jesus? Kadtong wala mosalig sa bautismo ni Jesus.

MGA SULOD

192 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Ang mabuot-buotong pag-angkon nga misalig kang Jesus maoy wala balusi nga gugma alang kang Jesus ug linaktod nga paagi nga mahimong Kristohanong-relihiyonista. Usa ka barko nga milatas sa Pasipiko nalunod ug pipila ka mga buhi ang nahimulag sa gumang gakit. Mipadala silag SOS nga sinyas, apan ang mapintas nga dagat misanta sa ubang mga barko pagduol aron motabang kanila. Unya, usa ka elikupter miabot ug mitunton og pisi. Kon ang usa sa mga tawo mohawid ngadto sa pisi uban sa iyang mga kamot inay sa paghigot likos sa iyang lawas, mahisama lamang sa pagkahulog sa wala balusi nga gugma uban kang Jesus; ang pagsalig sa Dios sigun sa iyang kahimuot. Dili pa siya luwas, apan siya nagaingon, “Ako misalig, busa tingali ako maluwas.” Ang usa ka tawo nga wala makasabot sa kamatuoran sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo nagasalig nga siya maluwas pinaagi lamang

sa paghawid sa pisi. Apan sa dihang siya gibira paingon sa itaas, ang iyang mga kamot moluag sa paghakgom sa pisi. Siya migunit ginamit ang iyang kaugalingon kusog lamang. Halayo pa kaayo ang baybayon nga siya dili molahutay sa paghawid hangtud sa katapusan. Sa dihang mahurot na ang iyang kusog, moluag ang iyang paghakgom ug mahulog siya balik sa lawod. Ang pagbaton sa wala balusi nga gugma uban kang Jesus sama niana. Daghang ang moingon nga sila misalig sa Dios ug kang Jesus; nga sila misalig kang Jesus, kinsa mianhi pinaagi sa Espiritu, apan kini kabahin lamang sa kinatibukang pag-angay. Dili gayud sila makasalig niini sa tinud-anay ni makapuyo sa hingpit nga ebanghelyo, busa ilang pugson ang ilang kaugalingon sa pag-ingon sa matag karon ug unya nga sila ‘misalig’ Kaniya. Ang pagsalig ug pagsulay sa pagsalig dili
◄ MGA SULOD ►

193 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

sama nga mga butang. Sila moingon nga sila mosunod kang Jesus hangtod sa katapusan, apan sila igapahilayo sa ulahing mga adlaw tungod sa kasal-anan nga nagpabilin sa ilang mga kasingkasing. Sila nahigugma kang Jesus sa walay paghibalo nga Siya mianhi pinaagi sa Iyang bautismo, dugo, ug sa Espiritu. Kon sila nahigugma kang Jesus tungod lamang sa Iyang dugo, sila moadto sa empeyerno. Hikti ang inyong kalag sa pisi sa matuod nga ebanghelyo, ang ebanhelyo sa tubig ug sa dugo. Kon si Jesus motunton sa pisi sa kaluwasan, kadtong mihikot sa ilang kaugalingon uban sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu maluwas. Ang tagluwas gikan sa elikupter misinggit ginamit ang megapono, “Intawon paminaw pagayo kanako. Sa dihang akong itunton ang pisi, ilikos kana sa imong dughan, ilalum sa imong mga ilok. Unya, pagpuyo lang. Ayaw pagkombitay sa pisi ginamit ang imong mga

kamot. Ibalighot lang sa imong dughan ug pahamudlay. Unya, ikaw maluwas.” Ang unang tawo nagsunod sa mga gitudlo ug mihikot sa iyang kaugalingon ngadto sa pisi, ug naluwas. Apan ang usa ka tawo miingon, Ayawg kabalaka. Kusgan ako kaayo. Nagtrabaho ako sa balay-insayohanan. Tan-awa! Makita nimo akong mga muskulo? Mahimo akong magkombitay bisan pila ka milyas.” Siya gilayon migunit sa pisi diha sa iyang mga kamot sa dihang gibira ang pisi pataas. Ang duha ka tawo nadala pataas sa sinugdan. Apan ang kalainan mao nga ang usa nga namati sa mga pahimatngon mihikot sa pisi likos sa iyang dughan gibira nga nakapahamudlay. Nawad-an pa gani siya ug panimuot sa pagbira na pataas, apan sa gihapon nabira gayud siya. Ang usa nga adunay garbo sa iyang kaugalingong kusog sa katapusan nakabuhi tungod kay ang iyang kusog nahurot na. Siya
◄ MGA SULOD ►

194 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

namatay tungod sa iyang pagtamihid ug misalikway sa mga pahimatngon. Aron makab-ot ang hingpit nga katubsanan, ang usa ka tawo kinahanglan mosalig diha sa katubsanan sa tubig sa Iyang bautismo ug sa dugo nga miluwas sa tanang mga kalag gikan sa sala. Ang kaluwasan anaa niadtong sa kinasingkasing mosalig diha sa Pulong: “Giluwas Ko na ikaw sa hingpit uban sa pagbautismo Kanako ni Juan Bautista ug sa akong pag-ula og dugo hangtud sa kamatayon didto sa Krus.” Kadtong misalig sa dugo lamang moingon, “Ayawg kabalaka, Misalig ako. Mapasalamaton ako hangtud sa katapusan sa akong kinabuhi tungod sa dugo ni Jesus. Mosunod ako kang Jesus hangtud sa katapusan ug ang akong pagsalig diha sa dugo lamang sobra na sa pagbuntog sa kalibutan ug sa tanang kasal-anan sa tibuok nakong kinabuhi.” Hinuon, dili kini paigo. Kadtong gidawat sa

Dios nga Iyang katawhan mao kadtong misalig sa tanang tulo ka mga saksi: nga si Jesus mianhi pinaagi sa Espiritu, nga Siya gibautismohan (si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo didto sa Jordan), nga Siya namatay didto sa Krus aron sa pagbayad sa tanang kasal-anan, ug nga Siya nabanhaw sa ikatulong adlaw gikan sa mga patay. Ang Espiritu magaabot lamang niadtong misalig sa tulo ka mga saksi alang kanila. “Oo, Ako mao ang inyong Manluluwas. Ako kamong giluwas uban sa tubig ug sa dugo. Ako mao ang inyong Dios.” Alang niadtong dili mosalig niining tulo, ang Dios dili mohatag sa kaluwasan. Bisan kon usa lamang ang wagtangon, ang Dios moingon, “Dili, ikaw dili maluwas.” Ang tanan Niyang mga disipulo misalig niining tulo. Si Jesus nagaingon nga ang Iyang bautismo maoy hulad alang sa kaluwasan, ug nga ang Iyang dugo maoy
◄ MGA SULOD ►

195 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

paghukom.

Sila Apostol Pablo ug Pedro usab Misaksi sa Duha ang Bautismo ug ang Dugo ni Jesus
Unsa ang gisaksi sa mga disipulo ni Jesus? Ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo. Si Apostol Pablo ba naghisgot mahitungod sa bautismo ni Jesus? Atong tan-awon kon pila ka higayon siya naghisgot mahitungod sa bautismo ni Jesus. Siya nag-ingon sa Roma 6:3, “Nasayod ba kamo nga sa pagbautismo kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus sa Iyang kamatayon.” Ug sa 6:5, “Kay kon nahiusa kita Kaniya diha sa iyang

pagkamatay, mahiusa usab kita Kaniya kon banhawon kita ingon nga gibanhaw Siya.” Siya usab nag-ingon sa Galacia 3:27, “Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan kang Kristo nagasul-ob og Kristo.” Ang tanang mga Apostoles ni Jesus mipanghimatuod sa ‘tubig,’ sa bautismo ni Jesus. “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo” (1 Pedro 3:21).

Ang Kaluwasan sa Pagpanubos sa Ginoo Miabot Pinaagi sa Tubig ug sa Dugo ni Jesus
Kinsa ang gitawag sa Dios nga matarung? Kadtong walay sala sa ilang mga kasingkasing.
◄ MGA SULOD ►

196 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Ang pagpanubos nga gituga ni Jesus sa tawo mao ang tubig sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Pinaagi niana nga katubsanan, kita makatindog ug makasidlak. Unsaon? Pinaagi sa pagpanghimatuod niining tulo ka mga butang. “Tindog, sidlak kay miabot na ang imong kahayag! ug ang himaya sa GINOO nagdan-ag na kanimo” (Isaias 60:1). Ang Dios nagdan-ag sa kahayag nganhi kanato ug nagasulti usab sa pagsidlak. Kinahanglan atong tumanon ang maong mando. Kita nagawali sa ebanghelyo sa bug-os natong kusog. Hinuon, daghan pang katawhan ang wala magpatalinghug. Mosalig kamo kang Jesus ug kamo matubos. Mahimo kamong mga matarung. Kon ang sala nagapabilin diha sa inyong kasingkasing, dili pa kamo matarung. Wala pa ninyo mabuntog ang kasala-anan sa kalibutan. Dili gayud ikaw makalikay sa sala diha sa

imong kasingkasing kon dili ikaw mosalig diha sa tubig ni Jesus (ang bautismo ni Jesus). Dili nimo malikayan ang paghukom kon ikaw dili mosalig sa dugo ni Jesus. Dili ikaw maluwas kon dili ikaw mosalig kang Kristo Jesus, nga mitungha pinaagi sa Espiritu. Dili ikaw mahingpit nga matarung gawas kon ikaw mosalig niadtong tulo ka mga saksi. Ang dili igo nga pagkamatarung mogiya lamang ngadto sa ‘matud nila nga pagkamatarung.’ Kon adunay usa nga moingon nga siya sa gihapon adunay sala, apan miila sa iyang kaugalingon nga tawong matarung, kanang tawhana wala pa diha kang Jesus. Daghang katawhan niining mga adlawa magkombitay sa katubsanan pinaagi sa ‘matud nila nga pagkamatarung.’ Sila nagasulat sa tinunilada nga walay pulos nga mga artikulo mahitunod sa hilisgutan. Ang Dios ba motawag sa tawo nga walay sala
◄ MGA SULOD ►

197 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

bisan aduna pay sala diha sa iyang kasingkasing? Dili kana Niya pagabuhaton. Iya kanang tawgon kon Iyang nakita. Siya gamhanan sa tanan, apan dili Siya mamakak. Ang katawhan wala makasabot sa matuod nga kahulugan sa pagkamatarung. Atong ingnon nga ‘hinlo’ lamang kon kana hinlo. Dili kita moingon nga ‘matarung’ kon adunay sala. Tingali ikaw maghunahuna nga ikaw pagatawgon nga matarung ni Jesus bisan pa nga aduna pay sala diha sa imong kasingkasing, apan dili kana husto. Si Jesus motawag lamang kanato nga matarung sa dihang kita mosalig Kaniya ingon nga Usa nga mitungha pinaagi sa Espiritu, sa tubig (nga Iyang gikuha ang tanan natong kasalanan sa dihang siya gibautismohan), ug sa dugo (Siya mianhi sa unod ug namatay alang kanato). Mga masigkaKristohanon, ang ‘matud nila nga pagkamatarung’ walay mahimo sa

ebanghenlyo sa tubig ug sa dugo. Ang ‘matud nila nga pagkamatarung,’ o ‘aron tawgon nga matarung’ maoy pagtulon-an nga gimugna lamang sa tawo. Ang Dios ba motawag kanimo nga matarung kon ikaw adunay sala sa imong kasingkasing? Ang Dios dili motawag sa usa ka tawo nga matarung kon aduna pay sala sa iyang kasingkasing, bisan kon unsa pa ka mainiton kanang tawhana sa iyang pagsalig kang Jesus. Si Jesus dili gayud mamakak. Apan, sa gihapon ba ikaw naghunahuna nga Siya motawag sa usa ka tawo nga matarung kon aduna pay sala sa iyang kasingkasing? Kana maoy gihunahuna sa katawhan, dili sa Dios. Ang Dios nagdumot sa kabakakan. Tawgon ka ba Niya nga matarung kon ikaw igo lamang misalig sa ‘Espiritu’ ug sa ‘dugo?’ Dili gayud. Aduna lamay usa ka matang sa mga tawo nga pagatawgon sa Dios nga matarung. Sila mao kadtong walay sala sa ilang mga kasingkasing.
◄ MGA SULOD ►

198 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Iya lamang ilhon kadtong misalig sa tulo ka mga butang: nga si Jesus, kinsa Dios, mikunsad nganhi sa kalibutan diha sa unod, gibautismohan didto sa Jordan, ug nag-ula sa dugo didto sa Krus aron pagpapas sa tanan natong kasal-anan. Kadto lamang misalig sa maayong balita sa katubsanan Ang giila nga mga matarung sa Dios. Sila mao kadtong adunay husto nga pagsalig. Sila sa tim-os misalig sa tanang tulo ka mga butang nga Iyang gihimo alang kanato. Sila misalig nga si Jesus mianhi, gibautismohan aron sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan, midawat sa paghukom alang kanato pinaagi sa pagpakamatay didto sa Krus, ug nga nabanhaw gikan sa mga patay. Ang tanan niining mga butanga nahimo gumikan sa gugma sa Dios. Si Jesus mianhi gikan sa langit ug miingon, “Umari kamo Kanako, kamong tanan nga nabudlayan ug may mabug-at nga lulan, ug hatagan Ko kamog

pahulay” (Mateo 11:28). Iya kining gibuhat pinaagi sa pagkuha sa atong kasal-anan. Ang Dios wala moila niadtong misalig lamang diha sa dugo ni Jesus. Kadtong misalig lamang sa dugo ni Jesus nga sa gihapon adunay sala sa ilang mga kasingkasing. Kinsa ang giila ni Jesus nga mga natubos? Ang pagsalig sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo, ug sa kamatuoran nga Siya mao ang Dios maoy mga kinahanglanon kaayo alang sa kaluwasan. “Akong gikuha ang tanan ninyong kasal-anan sa dihang Ako mikunsad niining kalibutana ug gibautismohan ni Juan Bautista. Ako nagapamatuod nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay na nganhi Kanako. Ako nang gibayran ang kasal-anan didto sa Krus. Mao nga Ako kamong naluwas.” Alang niadtong mga misalig sa tulo ka mga butang, si Jesus nagaingon, “Oo, kamo naluwas na. Kamo mga matarung ug mga anak sa Dios.”
◄ MGA SULOD ►

199 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Ikaw, usab, maluwas kon ikaw mosalig diha sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo, ug sa Espiritu nga magkakuyog. Kadtong mosalig sa dugo lamang ug sa Espiritu sa gihapon adunay sala sa ilang mga kasingkasing. Sa gingharian sa Dios, aduna lamay usa ka kamatuoran. Adunay hustisya, pagkamatinudanon, gugma ug kaaghop. Walay patak sa bakak. Ang mga bakak ug mga limbong wala didto sa Langit. Kinsa ang tawo ‘nga nagabuhat sa pagkadautan?’ Ang tawo nga wala mosalig sa bautismo ni Jesus. “Daghan ang magainon Kanako niadtong mga adlawa. ‘Ginoo, Ginoo, dili ba nagapanagna man kami sa pinaagi Imong

ngalan, miabog sa mga yawa sa Imong ngalan, ug naghimog mga milagro sa Imong ngalan?” (Mateo 7:22). Ang Dios dili gayud moila sa mga buhat niadtong katawhan nga dili takos sa pagsulod sa Gingharian. “Unya Ako moingon kanila, ‘Wala Ko gayud kamo igkaila: palayo Kanako, kamong mga nagabuhat og pagkadautan!” (Mateo 7:23). “Ako mitanyag og duha ka mga balay alang Kanimo. Ako na ganing gihatag ang akong kinabuhi alang Kanimo. Wala Mo ba ako hikit-i? Wala ko Ikaw ilimod hangtud sa katapusan kong gininhawa. Wala Mo ba ako hikit-i?” “Nan, aduna ka bay sala sa imong kasingkasing?” “Oo, Ginoo. Adunay dyutay.” “Busa, palayo Kanako! Walay makasasala nga gitugotan sa pagsulod dinhi.” “Apan ako namatay ingon nga sinakit sa akong pagtuo Kanimo Ginoo!”
◄ MGA SULOD ►

200 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

“Unsay buot nimong ipasabot, namatay nga sinakit? Namatay ka lang sa imong ka gahig ulo. Imo bang giila ang Akong bautismo ug dugo? Nakapanghimatuod ba Ako sa imong kasingkasing nga ikaw Akong anak? Wala ka mosalig sa Akong bautismo ug wala Ako mopanghimatuod nga ikaw Akong anak, apan nagkombitay ka sa imong pagsalig ug nagpakamatay tungod niana. Kanus-a man nga Ako mipanghimatuod kanimo? Imo kanang gidala sa imong kaugalingon. Ikaw nahigugma ug misulay sa binugtong alang sa imong katubsanan. Nasabtan ba nimo? Karon, diha ka sa imong dalan.” Si Jesus misulti kanato sa pagtindog ug mosidlak. Ang natubos nga katawhan motalaw atubangan sa daghang dili tinuod nga mga Kristohanon ug daghang mga bakak nga mga profeta, ug mapakyas sa pagdan-ag nga masanagon! Apan ang dyutayng siga makasugod

sa dakong kalayo. Kon ang usa ka tawo mobarog nga maisugon ug magapanghimatuod sa kamatuoran, ang tibuok kalibutan modan-ag. Sa Isaias 60:1-2, nagaingon, “Tindog, sidlak; kay miabot na ang imong kahayag! ug ang himaya sa Ginoo nagdan-ag na kanimo. Tabonan sa kangitngit ang kalibutan, ug ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang Iyang himaya.” Ang Dios mimando kanato sa pagtindog ug sidlak tungod kay ang kangitngit sa pagkawalaykamatuoran, nga mao ang bakak nga ebanghelyo, mitabon sa tibuok kalibutan. Kadto lamang misalig kang Jesus ang mahigugma Kaniya. Kadtong wala pa matubos dili gayud mahigugma kang Jesus. Unsaon nila sa paghigugma? Sila naghisgot lamang og gugma, apan dili gayud sa tinud-anay makahigugma Kaniya gawas kon sila mosalig diha sa tibuok kamatuoran.
◄ MGA SULOD ►

201 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Adunay Tulo ka mga Butang nga Nagasaksi Ngadto sa Kaluwasan sa mga Makasasala
Unsa ang saksi sa kaluwasan diha sa atong kasingkasing? Ang bautismo ni Jesus. “Ug adunay tulo ka mga nagasaksi dinhi sa yuta: ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo; ug kining tulo nagakauyon ingon nga usa ra.” Si Jesus mianhi sa kalibutan ug mihimo sa Iyang mga buhat uban sa tubig ug sa dugo. Iya kining gihimo ug miluwas kanato. “Kon tuohan nato ang pagsaksi sa tawo, labi pang tuohan nato ang pagsaksi sa Dios kay kini nga Iyang gisaksi bahin sa Iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa Anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasingkasing. Apan ang wala

motuo sa Dios nag-isip nga bakakon ang Dios kay wala man niya tuohi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa Iyang Anak. Ang pagmatuod mao kini: ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa Iyang Anak. Ang midawat sa Anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala modawat sa Anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi.” (1 John 5:9-12). Ang natawo pag-usab modawat sa pagsaksi sa katawhan. Kita giila nga mga matarung. Sa dihang ang natawo pag-usab, kinsa natubos na, mamulong sa kamatuoran mahitungod sa pagpanubos, ang katawhan dili makasupak niini. sila modawat niini. Sila moingon nga kita misalig sa husto, nga kita husto sa atong mga pagtuo. Kon ato silang sultihan giunsa nato sa pagpakatawo pag-usab, walay usa nga makabarog batok sa matuod nga ebanghelyo nga atong gisaksihan. Sila moingon nga tinuod kita.
◄ MGA SULOD ►

202 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Kita nakadawat sa pagpanghimatuod sa tawo. Apan kini nga yugto usab nagasulti, “Ang saksi sa Dios mas labaw; kay kini maoy pagsaksi sa Dios.” Giingon nga ang saksi sa Dios mao ang sa Iyang Anak. Husto? Unsa ang saksi sa Iyang Anak? Ang pagsaksi sa Dios nga miluwas kanato mao ang pagsaksi nga si Jesus mianhi pinaagi sa Espiritu, sa tubig ug sa katubsanan, ug ang dugo didto sa Krus. Ang Dios nagasaksi nga kini maoy paagi sa Iyang pagluwas kanato, ug nga kita Iyang katawhan tungod kay misalig kita niini. “Busa kadtong nagtuo sa Anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasingkasing. Apan ang wala motuo sa Dios nag-isip nga bakakon ang Dios kay wala man niya tuohi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa Iyang Anak.” Kini nga yugto nagasulti kanato sa husto kon kinsa ang mga napahilikay na. Giingon nga ang usa ka tawo nga misalig diha sa Anak sa Dios

adunay saksi sa iyang kaugalingon. Aduna bay saksi diha sa imong kasingkasing? Anaa kini kanimo ug ania usab kini kanako. Si Jesus mianhi sa kalibutan alang kanato. (Siya mianhi sa unod diha sa lawas ni Maria pinaagi sa Balaang Espiritu.) Sa dihang siya 30 anyos, Siya gibautismohan aron sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya. Ug uban sa tanan natong kasal-anan, Siya gihukman didto sa Krus. Siya nabanhaw sa ikatulong adlaw aron sa paghatag kanatog kinabuhing dayon. Mao nga si Jesus miluwas kanato. Unsa kaha ang mahitabo kon siya wala pa mabanhaw? Unsaon Niya sa pagpamatuod alang kanako didto sa lubnganan? Mao nga Siya maoy akong Manluluwas. Kini maoy atong gituohan. Ingon sa Iyang gisulti, Iya kitang giluwas sa Iyang bautismo ug dugo. Ug tungod kay misalig kita, ikaw ug ako naluwas. Ang saksi ania kanako ug anaa kanimo. Ang mga natubos dili
◄ MGA SULOD ►

203 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

makahiklin sa ‘tubig’ sa Iyang bautismo. Dili gayud kita makawagtang sa mga butang nga Iyang gihimo aron sa pagluwas kanato. “Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.” (Mateo 3:15). Dili gayud nato ikalimod nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan didto sa Jordan sa dihang si Juan Bautista mibautismo Kaniya. Ang mga tinubos dili makapangulipas sa ‘tubig,’ sa bautismo ni Jesus.

Kadtong Misalig, apan Wala Pa Matubos, Manghimakak sa Bautismo ni Jesus hangtud sa Katapusan
Kinsa ang mohimo sa Dios nga bakakon? Siya nga wala mosalig diha sa bautismo ni Jesus. Unsa ka takdo siya sa dihang si Apostol Juan miingon, “Siya nga wala mosalig sa Dios mihimo Kaniya nga bakakon.” Kon si Apostol Juan buhi pa hangtud karon, unsa kaha ang iyang isulti kanato, mga Kristohanon karon? Siya mangutana kon si ‘Jesus ba mikuha sa tanan natong kasal-anan sa dihang Siya gibautismohan’ o wala. Dili kaha si Juan Bautista usab mosaksi sa
◄ MGA SULOD ►

204 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

ebanghelyo nga si Jesus mitubos kanato uban sa Iyang bautismo? “Dili ba ang imong kasal-anan nasalibay ngadto sa ulo ni Jesus ug wala ba ang imong kasal-anan mabutang sa Iyang likud sa dihang Siya akong gibautismohan?” Mao nga, siya tataw nga misaksi nga si Jesus nabautismohan aron sa paluwas kanatong tanan (Juan 1:29. 1 Juan 5:4-8). Kadtong wala mosalig sa Dios, sa laing pagkasulti, kadtong wala mosalig sa tanang butang nga Iyang gihimo sa pagluwas kanato, mihimo Kaniya nga bakakon. Sa dihang kita moingon nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan sa dihang Siya gibautismohan, sila miingon, “Ay, pinangga! Wala gayud Niya makuha ang tanan natong kasal-anan! Ang Iya lamang nakuha kadto lamang orihinal nga sala, busa ang tanan natong inadlaw nga kasal-anan nagpabilin” Busa, sila mamugos nga sila motanyag og mga

pag-ampo sa paghinulsol alang sa ilang inadlaw nga kasal-anan aron matubos. Kini maoy ilang gisaligan. Kamong tanan ba usab misalig sa ingon? Kadtong mga wala mosalig nga ang atong kasal-anan nabanlas na sa bautismo ni Jesus mihimo sa Dios nga bakakon.

Si Jesus Mitubos Kanato sa Makausa ug alang sa Dayon sa Dihang Siya Gibautismohan ug Nag-ula og Dugo didto sa Krus
Kinsa ang namakak? Ang tawo nga wala mosalig diha sa bautismo ni Jesus. Si Jesus gibautismohan ug mikuha sa tanang kasal-anan sa makausa ug sa dayon. Ang Dios
◄ MGA SULOD ►

205 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

miluwas niadtong misalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus, apan motalikod niadtong wala mosalig. Sila moadto sa empeyerno. Busa, bisan kon kita naluwas o wala, mag-agad kini kon unsa ang atong gisaligan. Si Jesus mipahilikay sa kalibutan gikan sa tanang kasal-anan. Kadtong mga misalig naluwas na ug kadtong wala mosalig wala pa maluwas tungod kay ilang gihimo ang Dios nga bakakon. Ang katawhan dili mahiadto sa empeyerno tungod sa ilang kaluyahon, apan tungod sa ilang kakulang sa pagsalig. “Siya nga wala mosalig sa Dios mihimo Kaniya nga bakakon” (1 Juan 5:10). Kadtong wala mosalig nga ang tanan nilang kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus sa gihapon adunay sala sa ilang mga kasingkasing. Dili sila makaingon nga sila wala nay sala. Kausa, nakahibalag ako og usa ka dyakuno ug nangutana ako kaniya, “Dyakuno, ang imo bang

kasal-anan nawala sa dihang ikaw misalig kang Jesus?” “Aw Oo nawala.” “Nan, tungod kay gikuha na man ni Jesus ang tanan kasal-anan sa kalibutan ug miingon nga ‘natapos na,’ naluwas ka na. Insakto ba?” “Oo, naluwas na ako.” “Nan wala ka nay sala.” “Oo, wala na.” “Unsay mahitabo kon makasala ikaw pagusab?” “Tawhanon lamang kita. Nganong dili man kita makasala pag-usab? Busa kita maghinulsol ug maghugas sa atong kasal-anan matag adlaw.” Kini nga dyakuno aduna pay sala sa iyang kasingkasing tungod kay wala siya masayod sa hingpit nga kamaturoan sa pagpanubos. Ang mga sama kaniya maoy mga nagbugalbugal sa Dios ug mihimo Kaniyang bakakon. Si Jesus ba, kinsa Dios, napakyas sa
◄ MGA SULOD ►

206 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

pagwagtang sa tanang kasal-anan sa kalibutan? Makapauknol. Kon si Jesus wala pa mowagtang sa tanang kasal-anan, unsaon Niya sa pagkahimong Dios sa Kaluwasan? Unsaon Niya sa pagsulti kanato sa pagsalig Kaniya? Himuon ba nimo Siyang bakakon? Ako kang tambagan nga ayaw kanag buhata! Ang Bibliya nagasulti kanato nga dili magbugalbugal Kaniya. Kini nagpasabot nga dili Siya himuon nga bakakon ug mosulay paglimbong Kaniya. Dili Siya sama kanato. Si Apostol Juan nagasulti kanato sa takdo mahitungod sa ebanghelyo sa katubsanan. Daghang katawhan ang dili gusto mosalig sa mga butang nga gihimo sa Dios alang kanato⎯ang kamatuoran nga si Kristo Jesus mianhi pinaagi sa tubig, dugo, ug sa Espiritu. Adunay duha ka mga grupo sa mga Kristohanon: kadtong wala mosalig ingon sa gisulti sa Bibliya ug mosugid, “Ako

makasasala,” ug kadtong misalig sa tanang butang nga gihimo sa Dios alang kanila ug misugid uban sa pagtuo, “Ako matarung.” Hain niining mga grupoha ang sa imong pagtuo misulti sa kamatuoran? Kadtong wala mosalig sa mga butang nga gihimo sa Dios, sa laing pagkasulti, sila wala modawat sa pagsaksi sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu, maoy namakak. Sila adunay bakak nga mga pagtuo. Sila nga wala mosalig maoy mihimo sa Dios nga bakakon. Ayaw Siyag himoa nga bakakon. Si Jesus miadto sa Suba sa Jordan ug mao nga, (pinaagi sa pagpabautismo) natuman ang pagkamatarong (mikuha sa kasal-anan sa kalibutan).

MGA SULOD

207 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Ang mga Dili Magtutuo Mihimakak sa Bautismo ni Jesus ug sa Iyang Pagkabalaan
Unsa ang gihimakak ni Satanas ug sa yawa? Ang bautismo ni Jesus. Ang usa ka magtutuo sa Iyang Anak adunay pagsaksi diha kaniya. Ang natawo pag-usab nagasalig nga ang iyang kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan, ug nga siya napahilikay uban sa tubig ug sa dugo ni Jesus. Ang natawo pag-usab nga Kristohanon misalig nga si Jesus natawo dinhi ning kalibutana diha sa lawas ni Birhin Maria, nga Siya gibautismohan didto sa Jordan sa wala pa Siya mamatay didto sa Krus, ug nga siya nabanhaw.

Ang matarung adunay saksi sa ilang mga kasingkasing. Ang pruweba sa atong kaluwasan anaa sa atong pagtuo kang Jesus, nga mitungha pinaagi sa tubig, dugo, ug sa Espiritu. Ang saksi anaa kaninyo. Tambagan ko kamo sa pagbaton og saksi sa inyong mga kaugalingon. Ako magaingon kaninyo. Dili kana kaluwasan kon walay pagsaksi, ang pruweba sa kaluwasan, anaa kaninyo. Si Apostol Juan miingon, “Siya nga misalig sa Anak sa Dios adunay saksi sa iyang kaugalingon”(1 Juan 5:10). Ang pagkaaduna bay saksi maoy pagsalig lamang diha sa dugo didto sa Krus? O, ang pagsalig diha sa tubig, apan dili sa dugo? Imo gayong saligan ang tulo aron ilhon sa Dios. Niini lamang nga si Jesus mosaksi alang kanimo nga ‘ikaw naluwas na.’ Ikaw ba nagaingon nga ikaw maadunay saksi kon ikaw misalig lamang sa duha gikan sa tulo? Kana
◄ MGA SULOD ►

208 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

maoy pagsalig sa Dios sa imong kaugalingong paagi. Kana maoy ‘pagsaksi sa imong kaugalingon.’ Adunay daghan nga ingon niini. Adunay daghan sa kalibutan nga misalig lamang sa duha sa tulo. Sila nagapanghimatuod nga sila naluwas na ug nagsulat og mga libro mahitungod niana. Pagkalarino gayud nila! Makahoyhoy. Ilang gitawag ang ilang kaugalingon nga ‘Ebanghelyohanon.’ Ilang gibati nga dili lamang sila ‘Ebanghelyohanon,’ apan usab ‘mga relihiyoso.’ Sila wala mosalig sa ‘tubig,’ apan sa gihapon mapasigarbuhon sa ilang kaluwasan! Pamation daw makatarunganon, apan wala silay pagsaksi sa Dios sa ilang mga salabutan. Kana panaghap lamang. Unsaon nimo kini sa pagtawag nga kaluwasan? Kadto lamang misalig kang Jesus, kinsa mitungha pinaagi sa Espiritu, tubig, ug dugo, ang adunay saksi sa Dios ug sa tawo.

Si Apostol Pablo miingon, “Kay nagwali kami sa Ebanghelyo dili sa pulong lamang kondili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud.” (1 Tesalonica 1:5). Si Satanas nahinangop sa dihang ang katawhan misalig lamang sa dugo ni Jesus. “Ay, kamo mga hungog, nalimbongan ko kamo, haha!” Adunay daghan nga misalig nga kon ang katawhan magadayeg sa dugo ni Jesus, si Satanas mopahilayo. Sila naghunahuna tingali nga si Satanas mahadlok sa Krus. Apan kinahanglan nga imong ibutang sa imong salabutan nga si Satanas nagpasundayag lamang. Dili kita pagpailad niana. Sa dihang ang tawo gamhan sa demonyo, mahimo siyang hangal ug magbula ang baba. Dili kini lisod nga ipakita sa yawa tungod kay siya adunay gahom sa paghimo sa tawo sa halos tanan nga buot niyang himuon. Ang yawa mogamit lag gamay sa iyang utok. Ang Dios
◄ MGA SULOD ►

209 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

mihatag sa yawa sa tanang matang sa gahom, gawas sa kagahom sa pagpatay. Ang yawa makahimo sa usa ka tawo nga mokurog sama sa dahon sa aspino, moagulo, ug magbula ang baba. Sa dihang kini mahitabo, ang mga magtutuo mosinggit, “Layas sa ngalan ni Jesus! Layas!” ug sa dihang ang tawo maulian sa iyang igbalati ug mahibalik sa iyang kaugalingon, sila moingon nga dugo kadto ni Jesus nga adunay gahom sa pagluwas kaniya. Apan dili kini sa gahom sa Iyang dugo. Ang yawa lamang kadto nga ‘nagpasundayag.’ Si Satanas mahadlok kaayo niadtong mga mosalig kang Jesus, nga mihugas kanilang hinlo uban sa Iyang bautismo, kinsa mikuha sa paghukom alang kanato uban sa Iyang dugo ug sa ikatulong adlaw, nabanhaw. Si Sanatas dili makapabilin sa bautismo ni Jesus ug sa kaluwasan sa dugo. Sa inyong nasayran, Ang paring Katolika

usahay ang ministro mohingilin sa yawa. Ato kining makita sa mga lilas. Sa lilas nga, ‘The Omen,’ ang pari nagagunit sa kahoyng krus ug oyugon kini, apan ang pari namatay man. Ang usa ka tawo nga natawo pag-usab dili mapukan sa ingon niini. Ang natawo pag-usab nga magtutuo masaligon nga mosulti mahitungod sa dugo ug sa tubig ni Jesus. Sa dihang ang yawa mosulay pagsakit kaniya, iyang pangutan-on ang yawa, “nasayod ka ba nga si Jesus mikuha sa tanan kong kasal-anan?” Ang yawa dayon mokalagiw. Ang yawa nagadumot nga makaduol ‘sa natawo pag-usab.’ Bisan kon ang ‘usa ka natawo pagusab’ maglingkod lang, ang yawa molikay. Giingon nga ang wala mosalig sa Dios naghimo Kaniya nga bakakon. Sila wala mosalig sa saksi sa Iyang Anak, ang saksi sa tubig ug sa dugo.

MGA SULOD

210 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

Unsa ang saksi sa anak sa Dios? Ang Iyang bautismo, Iyang dugo, ug ang Espiritu. Unsa ang saksi sa Anak sa Dios? Kini mao nga Siya mianhi pinaagi sa Espiritu ug mikuha sa atong kasal-anan uban sa tubig. Siya mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang kaugalingon ug nag-ula og dugo didto sa Krus alang kanatong tanan. Dili ba kana mao ang katubsanan sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu? Ang katawhan nagsulti og mga bakak atubangan sa Dios tungod kay sila wala mosalig diha sa matuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa dugo, ang ebanghelyo sa katubsanan. Ang tanang uban nga mga ebanghelyo mga bakak. Ang ilang pagtulon-an mga bakak, ug sila kawang nga mopasanay niining bakak nga ebanghelyo. Mobalik kita sa 1 Juan 5. Ang ika-11 nga

bersikulo nagaingon, “Ang pagpamatuod mao kini: ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini si Iyang Anak.” Kini nagasulti kanato nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhing dayon, ug ang kinabuhi anaa sa usa nga nagadawat niini. Ug usab kini nga kinabuhi anaa sa Iyang Anak. Kadtong nakadawat sa kinabuhing dayon mao kadtong natubos pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo. Ang natubos nakadawat sa kinabuhing dayon ug magkinabuhi sa walay katapusan. Nakadawat ba ikaw sa kinabuhing dayon? Diha sa ika-12 nga bersikulo, “Ang midawat sa Anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala modawat sa Anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi.” Sa laing pagkasulti, siya nga misalig sa mga butang nga gihimo sa Anak dinhi sa kalibutan⎯Iyang bautismo, kamatayon didto sa Krus, ug ang Iyang
◄ MGA SULOD ►

211 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

pagkabanhaw⎯adunay kinabuhing walay katapusan. Apan kadtong miwagtang bisan usa niini mawalay kinabuhi, ni siya matubos. Si Apostol Juan mibutang og kalainan sa katawhan sa Dios pinaagi sa ilang pagsalig sa mga butang nga nahimo ni Jesus: ang tubig, ang dugo, ug ang Espiritu. Kining mga butanga nagsulti kanato kon sila ba adunay Pulong diha kanila o wala. Siya miila sa natubos sa ilang pagsaslig diha sa tubig sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo, ug sa Espiritu.

Kadtong Wala Matawo Pag-usab Dili Makamatikod sa Karnero Gikan sa Kanding
Kinsa ang makamatikod sa natubos gikan sa wala matubos? Siya nga natawo pag-usab. Si Apostol Juan tin-aw miila sa mga matarung nga natubos. Si Apostol Pablo usab miila. Giunsa sa mga suluguon sa Dios pag-ila nga igmat tali sa karnero ug sa kanding? Giunsa nila sa pag-ila sa matuod nga mga suluguon sa Dios gikan sa mga nagpatuo lamang? Kadtong natubos pinaagi sa pagsalig diha sa tubig ug sa dugo ni Jesus nakadawat sa gahom sa pagtan-aw. Bisan kon ang usa ka pastor, usa ka ebanghelista, o usa ka ansyano, kon siya dili makaila sa natubos, o kon siya dili maka-iglain
◄ MGA SULOD ►

212 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

tali sa karnero ug sa kanding, wala pa siya matawo pag-usab, ug wala pay kinabuhi diha kaniya. Apan kadtong sa tinud-anay gayud natawo pag-usab tataw nga makakita sa kalainan. Kadtong mga wala pay kinabuhi dili gayud makakita sa kalainan ni makaila niini. Bisan tuod kita dili makaila sa bulok diha sa kangitngit, ang berde gayud berde ug ang puti gayud puti. Apan, kon atong ipiyong ang atong mga mata, dili gayud ikaw makakita o makaila sa bulok. Apan kadtong nabuka sa ilang mga mata makaila bisan pinakadiyot nga pagkausab sa bulok. Sila makasulti hain ang berde ug hain ang puti. Sa ingon usab, adunay dayag nga kalianan tali sa natubos ug niadtong wala pa matubos. Atong iwali ang ebanghelyo sa katubsanan, ang ebanghelyo sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu. Kinahanglan kita motindok ug mosidlak. Sa dihang atong tigumon ang katawhan aron

pagpasanay sa matuod nga pagtuo, dili kita mosulti sa mga pulong sa tawo. Sa Bibliya, 1 Juan 5 nagsaysay sa iyang kahulugan. Ato kining isaysay sa inanay aron nga walay kalibog. Ang Pulong nga atong ginawali, mao, ang Pulong sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu ni Jesus nga mao ang kahayag sa katubsanan. Aron pagpaila sa ‘tubig’ ni Jesus ngadto sa katawhan, kinahanglan nga kita modan-ag sa masanag. Ang paghimo sa ‘dugo’ ni Jesus nga mailhan maoy pagdan-ag nga masanag. Ato kining himuong tinaw kaayo aron nga walay usa sa kalibutan nga dili masayod niini nga kamatuoran. Kon ang natawo pag-usab dili motindog ug mosidlak, daghang katawhan ang mamatay nga walay katubsanan ug ang Dios dili mahimuot. Siya motawag kanato nga mga tapulan nga mga suluguon. Kinahanglan nga atong ipakatap ang ebanghelyo sa tubig ug sa dugo ni Jesus. Ang katarungan ngano nga ako misubli-subli
◄ MGA SULOD ►

213 Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu

sa akong kaugalingon sa makadaghan tungod kay ang bautismo ni Jesus labing mahinungdanon alang sa atong kaluwasan. Sa dihang kita mosulti ngadto sa kabataan, kita mosaysay sa mga butang sa subli-subli, kutlihon ang matag punto aron kita makasiguro nga sila nakasabot. Kon kita mosulay sa pagtudlo sa tawong walay alamag, ato tingaling sugdan sa alpabeto. Unya, mahinayhinayan nato siya sa pagtudlo unsaon pagsulat sa mga pulong uban sa niini nga alpabeto. Sa dihang siya makadugtong na sa mga pulong sama sa ‘silot,’ atong sugdan sa pagsaysay sa kahulugan niining mga pulonga. Kini ang angayan kon unsaon nato sa pagsulti sa katawhan mahitungod kang Jesus aron masiguro nga sila tinud-anayng nakasabot. Kinahanglan nga sa tin-aw atong isaysay ang bautismo ni Jesus. Siya mianhi niining kalibutana pinaagi sa tubig, dugo, ug sa Espiritu. Ako magampo nga kamo gayud tim-os nga mosalig kang

Jesus ingon nga Inyong Manluluwas ug matubos. Ang katubsanan sa tubig ug sa Espiritu nagatubod gikan sa pagtuo diha sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo didto sa Krus, ug gikan sa pagsalig nga si Jesus Dios, nga atong Manluluwas.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 7
Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

MGA SULOD

215 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala
< 1 Pedro 3:20-22 > “Walo lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo, (dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kundili pinaagi sa pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya). Ang bautismo nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Siya ang miadto sa langit ug atua na sa tuo sa Dios, nagmando sa mga manulunda ug sa mga langitnong gahom.”

Pinaagi sa unsa nga kita mahimong mga matarung? Pinaagi sa grasya sa Dios. Ang Dios nasayod na bisan sa wala pa kita matawo niining kalibutana. Siya nahibalo nga kita matawo nga mga makasasala ug moluwas kanatong tanan nga mga magtutuo pinaagi sa Iyang Bautismo, nga maoy mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Iyang giluwas ang tanang magtutuo ug mihimo kanila nga Iyang katawhan. Kining tanan maoy sangputanan sa grasya sa Dios. Sumala sa giingon sa Salmo 8:4, “Unsa ba ang tawo nga Siya matinagdanon man kanato?” Ang mga tinubos nga naluwas gikan sa tanang kasal-anan maoy nakadawat sa Iyang pinasahing gugma. Sila Iyang mga anak. Unsa man kita, nga misalig lamang sa Iyang
◄ MGA SULOD ►

216 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

dugo ug sa Espiritu, sa wala pa kita mahimong mga anak sa Dios, sa wala pa kita mahimong matarung ug naluwas ug gitugahan sa katungod sa pagtawag Kaniya nga Amahan? Kita mga makasasala, yanong mga makasasala nga natawo sa pagkinabuhi niining kalibutana sa mga 70 anyos, o 80 anyos nga mapiskay. Sa wala pa kita hugasi sa atong kasal-anan, ug sa wala pa kita makabaton sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo, kita mga dili matarung nga katawhan nga siguro gayud malaglag. Si Apostol Pablo miingon nga maoy utang sa Iyang grasya ang pagkahimong siya kon unsa siya. Maingon man usab, tim-os nga tungod sa Iyang grasya nga kita nahimong unsa kita karon. Atong pasalamatan Siya sa Iyang grasya. Ang Maglalalang mikunsad nganhi sa kalibutan ug miluwas kanato, mihimo kanato nga Iyang mga anak, Iyang katawhan. Atong pasalamatan Siya

sa grasya sa kaluwasan sa tubig ug sa Espiritu. Unsa ang katarungan nga Siya mibuot kanato nga mahimong Iyang mga anak, nga mga tawong matarung? Kini tungod ba kay kita ambungan o maanyag nga tan-awon? Tungod ba kay kita angayan gayud? O tungod kay kita maayo kaayo? Ato kining hunahunaon ug mohatag pagpasalamat kon diin angayan. Ang katarungan mao nga ang Dios milalang kanato aron himuon kita nga Iyang katawhan ug mopapuyo kanato sa Gingharian sa Langit uban Kaniya. Ang Dios mihimo kanato nga Iyang katawhan aron togutan nga magkinabuhi sa walay katapusan uban Kaniya. Kining maoy bugtong katarungan ngano nga ang Dios mipanalangin kanato sa kinabuhing walay katapusan. Wala Niya kita himoang Iyang katawhan tungod kay maanindot kitang tanawon, labing angayan, o nagkinabuhi nga mga maayog gawi kay sa uban Niyang mga nilalang.
◄ MGA SULOD ►

217 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

Ang bugtong katarungan mao nga Siya nahigugma kanato. “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo” (1 Pedro 3:21). “Walo lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig” (1 Pedro 3:20). Dyutay lamang, usa sa usa ka syudad ug duha sa usa ka panimalay ang naluwas. Nan, kita ba maayo pa kay sa uban? Dili bug-os. Kitang tanan dili ingon niana ka pinasahi, apan kita giluwas hinuon pinaagi sa atong pagtuo diha sa tubig ug sa Espiritu. Usa ka milagro sa tanang mga milago nga kita giluwas, ug kini walay kuto nga gasa ug panalangin gikan sa Dios nga kita makatawag Kaniya atong Amahan, atong Ginoo. Dili kini nato ikalimod. Unsaon nato sa pagtawag Kaniya nga atong Amahan o atong Ginoo kon kita sa gihapon mga makasasala? Kon atong hunahuna ang kamatuoran nga kita

naluwas, kita mahibalo nga ang Dios nahigugma kanato sa walay kuto. Dili ba nato Siya pasalamatan? Mangatawo unta kita ug mangamatay human magkinabuhi sa desperado nga kinabuhi, motapos ngadto sa empyereno, kon dili pa tungod sa Iyang gugma ug panalangin. Atong pasalamatan ang Dios sa matag karon ug unya tungod sa Iyang mga panalangin ug sa gugma nga nakahimo kanatong takos nga Iyang mga anak sa Iyang mga mata.

Ang Bililhon nga Kaluwasan Gihatag Kanato diha sa Bautismo ni Jesus
Ngano nga ang katawhan sa panahon ni Noe nalaglag? Tungod kay wala sila mosalig diha sa tubig (ang bautismo ni Jesus).
◄ MGA SULOD ►

218 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

“Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo” (1 Pedro 3:21). Nahasulat kini sa 1 Pedro nga walo lamang ka mga kalag ang naluwas pinaagi sa tubig. Pila unta ka mga tawo ang didto sa kapanahonan ni Noe? Wala kitay nasayran kon pila sila ka mga tawo, apan atong ingnon nga adunay mga usa ka milyon. Adunay 8 lamang ka tawo sakop sa panimaly ni Noe sulod sa usa ka milyon ang naluwas. Ang kalabutan maingon man usab karon. Sila miingon nga adunay kapin sa 6 bilyones ka tawo ang ania sa kalibutan karon. Pila ka katawhan ang nahugasan sa ilang kasal-anan diha sa mga misalig kang Jesus karon? Kon atong susihon sa usa lamang ka syudad, adunay dyutay lamang kanila. Sa akong syudad, nga gilangkuban sa mga 250,000 ka tawo, pila ang natubos sa ilang kasalanan? Tingali 200? Nan, unsa ang mahimong kalabutan? Kini nagkahulugan nga kulang sa usa

matag libo ang nakadawat sa panalangin sa katubsanan. Gibanabana nga adunay mga 12 milyones ka mga Kristohanon sa Korea, lakip na ang mga Katolika. Niini, pipila kanila ang natawo pagusab sa tubig ug sa Espiritu? Atong ibutang sa salabutan nga aduna lamay 8 nga naluwas gikan sa kinatibuk-ang molupyo sa kalibutan sa panahon ni Noe. Kinahanglan kita masayod ug mosalig nga si Jesus mibanlas sa kasal-anan niadtong mga misalig sa Iyang bautismo, nga pinaagi niini Iyang gikuha ang tanang kasalanan. Adunay pipila lamang ang misalig nga si Jesus mitubos sa tanang kanato uban sa Iyang batuismo ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Sud-onga ang naila kaayong hulagway sa ‘Pagkabanhaw ni Jesus.’ Pila ka mga nabanhawng katawhan ang gipakita dinha? Imong makita sila nagalugsong gikan sa tore sa Jerusalem ngadto sa hitsura ni
◄ MGA SULOD ►

219 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

Jesus, kansang mga bukton gidupa alang kanila. Bana-banaa kon pila kanila ang mga teyolohika ug mga ministro. Karong adlawa, adunay daghang teyolohika sa kalibutan, apan pipila lamang ang atong mapalgan nga misalig sa bautismo ni Jesus ingon nga kinauyokang kamatuoran sa pagpanubos. Ang uban sa mga teyolohika moingon nga ang katarungan nga si Jesus gibautismohan tungod kay Siya mapainubsanon, ug ang uban moingon nga Siya gibautismohan aron gayud mahimong ingon kanato, nga mga tawo. Apan kini nahisulat sa Bibliya nga ang tanang mga Apostoles, lakip kang Pedro ug Juan, mipamatuod sa bautismo ni Jesus ingon nga pagbalhin sa atong kasal-anan ngadto Kaniya, ug kita misalig usab niini. Ang mga Apostoles misaksi diha sa Kasulatan nga ang atong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus uban sa Iyang bautismo. Ingon niini

ka kahibulongan ang pagpanghimatuod ngadto sa grasya sa Dios nga kita mapahilikay pinaagi lamang sa pagsalig niana.

Walay ‘Tingali’ mahitungod sa Bautismo sa Katubsanan
Kinsa ang nagadawat sa walay kinutuban nga gugma sa Dios? Ang tawo nga nagasalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo. Ang katawhan hayan mosalig nga ang pagsalig kang Jesus makaluwas kanato. Ang tanang hut-ong nakabig sa kaluwasan diha sa ilang pagtulon-an, ug daghan sa katawhan ang naghunahuna nga ang bautismo ni Jesus usa ka yanong pagtulon-an sa Kristohanong katilingban.
◄ MGA SULOD ►

220 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

Apan dili kini tinuod. Sa linibo ka mga libro nga akong nabasa, wala akoy nakitang bisan usa ka libro mahitungod a kaluwasan nga nagpiho sa kalabutan tali sa katubsanan diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus ug sa kaluwasan sa Dios. Adunay 8 lamang ang naluwas sa panahon ni Noe. Wala ako masayod kon pila ang maluwas karon, apan tingali dili daghan. Kadtong naluwas mao kadtong misalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus. Samtang mibisita ako sa daghang mga simbahan, ako kanunayng nasuta nga adunay pipila lamang ang nagawali sa ebanhgelyo sa bautismo ni Jesus, nga mao ang ebanghelyo sa kamatuoran. Kon kita dili mosalig diha sa katubsanan sa bautismo ug sa dugo ni Jesus, kita sa gihapon mga makasasala ug wala pa maluwas, bisan unsaon nato sa pagkamatinumaon sa pagtambong sa simbahan. Kita tingali matinumanon nga motambong sa simbahan sa tibuok natong

kinabuhi, apan sa gihapon kita adunay sala sa atong mga kasingkasing, kita sa gihapon mga makasasala. Kon kita mitambong sa simbahan sulod sa 50 anyos, apan sa gihapon adunay sala sa atong mga kasingkasing, ang atong pagtuo sa 50 anyos walay pulos kundili kabakakan. Maayo pa nga aduna lamay usa ka adlaw sa matuod nga pagtuo. Sa mga misalig kang Jesus, kadto lamang sa husto misalig sa kahulugan sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo ang makasulod sa Gingharian sa Langit. Ang matuod nga pagtuo mao ang pagsalig sa kamatuoran nga ang Anak sa Dios mikunsad nganhi sa kalibutan ug gibautismohan aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Niini nga pagtuo nga magiyahan kita ngadto sa Gingharian sa Langit. Kinahanglan usab kita mosalig nga si Jesus nag-ula og dugo didto sa Krus alang kanimo ug kanako. Angay usab nga
◄ MGA SULOD ►

221 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

kini atong masayran aron sa pagpasalamat ug paghimaya Kaniya. Unsa kita? Kita ang mga anak sa kalalakin-an ug kababayen-an nga nangaluwas uban sa bautismo ug dugo ni Jesus. Nganong dili man nato Siya mapasalamatan? Si Jesus gibautismohan didto sa Jordan sa dihang Siya 30 anyos aron pagluwas kanato. Pinaagi niini, Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan ug midawat sa paghukom nga alang kanato didto sa Krus. Sa dihang kita maghunahuna mahitungod niini, kita sa mapainubsanon makapasalamat Kaniya. Angayan natong masayran nga ang tanan nga gihimo ni Jesus dinhi sa kalibutan maoy alang sa atong kaluwasan. Una, Siya mikunsad nganhi sa kalibutan. Siya gibautismohan, gilansang sa krus, nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulong adlaw, ug karon nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. Ang katubsanan sa Dios maoy alang sa tanan

ug matag-usa kanato sa walay pagpihig. Ang kaluwasan ni Jesus maoy alang kaninyo ug kanako. Atong dayegon ang Dios sa Iyang gugma ug Iyang mga panalangin. Nahibalo kita sa awit sa ebanghelyo nga ingon niini. “♫ Adunay matahom sugilanon. ♫ Sa daghang katawhan sa kalibutan, ako ang usa nga Iyang gihigugma ug giluwas. ♫ O kahibulongan ang Iyang gugma! ♫ Iyang gugma kanako, Iyang gugma kanako. Adunay matahom sugilanon. ♫ Sa daghang katawhan sa kalibutan, kita maoy nagsul-ob sa Iyang gugma. ♫ O gugma sa Dios, grasya sa Dios. ♫ O pagkakahibulongan sa Iyang gugma! Iyang gugma kanako. ♫” Si Jesus mikunsad sa pagluwas kanimo ug kanako, ug ang katubsanan sa Iyang bautismo usab alang kanato. Ang ebanhgelyo dili lamang engkantohanong sugilambong; kini maoy kamatuoran nga nagbayaw kanato gikan sa
◄ MGA SULOD ►

222 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

kabudlayang pagkinabuhi ngadto sa matahom nga Gingharian sa Dios. Inyong itisok sa inyong alimpatakan nga ang pagtuo maoy kadugtungan tali sa Dios ug sa imong kaugalingon. Siya mikunsad nganhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Siya gibautismohan ug midawat sa paghukom didto sa Krus aron pagbanlas sa atong kasal-anan. Pagkadakong panalangin niini sa dihang ang matinuohon makatawag sa Dios nga Amahan! Unsaon nato sa pagkasalig kang Jesus ingon nga atong Manluluwas ug maluwas gikan sa sala uban sa atong mga pagtuo? Kini may kalagmitan tungod sa Iyang walay kinutuban nga gugma alang kanato. Kita nangaluwas tungod Kaniya, nga nahigugma pag-una kanato.

Si Jesus Mibanlas sa Tanan Natong Kasal-anan sa Makausa ug alang sa Dayon.
“Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios” (1 Pedro 3:18). Si Kristo Jesus gibautismohan alang sa atong katubsanan ug namatay makausa didto sa Krus aron sa pagluwas kanimo ug kanako, nga mga dili matarung. Kita ba naluwas sa makausa Ug alang sa dayon o sa inanay? Sa makausa ug alang sa dayon. Siya namatay sa makausa niining kalibutana aron sa pagpahilikay kanato gikan sa paghukom
◄ MGA SULOD ►

223 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

sa Dios. Aron nga kita unta makasulod sa Gingharian sa Langit ug magpuyo sa dayon atubangan sa Dios, siya mikunsad niining kalibutana diha sa unod ug hingpit mibanlas sa tanan natong kasal-anan sa makausa uban sa Iyang bautismo, sa Iyang kamatayon didto sa Krus, ug sa Iyang pagkabanhaw. Misalig ba ikaw nga si Kristo Jesus miluwas kanato sa tim-os uban sa Iyang bautismo ug dugo? Kon ikaw wala mosalig diha sa ebanghelyo sa Iyang bautismo ug dugo, ikaw dili maluwas. Tungod kay kita maluya, kita dili matawo pag-usab kon kita dili mosalig nga si Jesus hingpit nga mibanlas sa tanan natong kasalanan sa makausa ug sa dayon uban sa Iyang bautismo ug dugo. Siya gibautismohan aron sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan ug gihukman didto sa Krus alang kanato. Si Jesus mibanlas sa tanang kasalanan sa mga makasasala sa makausa ug alang sa

dayon uban sa katubsanan sa Iyang bautismo ug dugo. Walay kalagmitan alang kanatong mga tawo nga matubos kon kita maghinulsol sa matag higayon nga kita makasala, sa pagminaayo ug pagkamatinabangon sa tanang panahon, ug sa pagtanyag og daghang butang ngadto sa simbahan. Busa, ang pagsalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa dugo didto sa Krus maoy labing mahinungdanon alang sa atong kaluwasan. Kinahanglan nga kita mosalig diha sa tubig ug sa dugo. Ang yanong paghimo sa maayong mga binuhatan walay labot sa kapasayloan sa atong kasal-anan. Dili makahimog maayo alang sa imong kaluwasan ang pagpalit sa mga mahalong bisti alang sa mga kabos o pagdulot og lamiang mga pagkaon sa mga pastor. Si Jesus moluwas lamang niadtong mosalig sa Iyang bautismo ug
◄ MGA SULOD ►

224 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

dugo. Kon kita misalig nga ang Dios miluwas kanato diha kang Jesus uban sa Iyang bautismo ug sa Iyang dugo sa makausa ug alang sa dayon, kita maluwas. Daghan ang tingali maghunahuna nga bisan ang Dios miingon niini diha sa Bibliya, sila mohatag sa dugang panghunahuna. Kini anaa ra kanila, apan kinahanglan kita mosalig sa Iyang pulong ingon sa nahasulat. Sa Hebreohanon 10:10, kini nahisulat nga Siya miluwas kanato sa makausa ug alang sa dayon. Tinuod nga ang Dios miluwas niadtong misalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus tanan sa makausa. Kinahanglan usab kita mosalig niini nga. “♫ Siya namatay sa makausa, miluwas kanatong tanan sa makausa. O kaigsuonan, salig ug matubos. Ibutang ang inyong lulan ilalum sa bautismo ni Jesus. ♫” Si Jesus miluwas kanato gikan sa tanang pagkadili binalaan ug kasal-anan sa makausa ug alang sa dayon pinaagi sa

pagpabautismo makausa ug pag-ula og dugo makausa. “Ang matarung alang sa dili matarung” (1 Pedro 3:18) Si Jesus Dios nga walay sala, ug Siya wala gayud makasala. Siya mikunsad nganhi kanato sa unod aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa ilang kasal-anan. Siya gibautismohan ug mikuha sa tanan natong kasalanan. Siya miluwas kanato gikan sa sala ug pagkadautan. Ang tanang kasal-anan sa katawhan gikan sa ilang pagkahimugso ngadto sa ilang kamatayon nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan, ug ang tanan nangaluwas gikan sa paghukom sa dihang Siya nag-ula ug namatay didto sa Krus. Siya gibautismohan alang sa mga makasasala ug namatay nga mahulipon sa ilang mga dapit. Kini mao ang katubsanan sa Iyang bautismo. Si Jesus miluwas kanatong tanan, kinsa mga
◄ MGA SULOD ►

225 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

makasasala, sa makausa ug sa dayon. Unsa ka maluya ang matag-usa kanato! Si Jesus mitubos sa tanan natong kasal-anan sukad sa pagkahimugso ngadto sa atong kamatayon ug mitanyag sa Iyang kaugalingon alang sa paghukom didto sa Krus. Kita nga misalig kang Jesus kinahanglan mosalig nga Siya miluwas kanato sa makausa ug sa dayon uban sa Iyang bautismo ug dugo. Kita mga maluya, apan si Jesus dili. Kita dili matinumanon, apan si Jesus matinumanon. Ang Dios miluwas kanato sa makausa ug sa dayon. “Kay gihiguma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana Iyang gipadala ang Iyang bugtong Anak aron nga ang mosalig Kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon” (Juan 3:16). Ang Dios mihatag kanato sa Iyang bugtong Anak. Iyang gipabautismohan ang Iyang Anak aron masalibay ang tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya, aron nga Siya makadawat sa

paghukom nga alang unta sa tanang katawhan. Unsa ka kahibulongan kini nga kaluwasan! Unsa ka kahibulongan kini nga gugma! Magpasamat kita sa Dios sa Iyang gugma ug kaluwasan. Ang Dios moluwas niadtong mosalig sa tubig ug sa dugo ni Jesus: ang bautismo ug ang pag-ula sa dugo ni Jesus, ug ang kamatuoran nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. Kadtong mosalig kang Jesus maluwas pinaagi sa pagsalig diha sa kamatuoran sa bautismo ug sa dugo ni Jesus ug makaangkon sa kinabuhing dayon ingon nga matarung. Kitang tanan kinahanglan mosalig niini. Kinsa ang miluwas kanato? Ang Dios ba ang miluwas kanato, o usa sa Iyang mga nilalang ang miluwas kanato? Si Jesus, nga mao ang Dios, maoy miluwas kanato. Kita nangaluwas tungod kay kita misalig diha sa katubsanan sa Dios, ug kini mao ang kaluwasan sa katubsanan.

MGA SULOD

226 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

Si Jesus Maoy Ginoo sa Kaluwasan
Unsa ang kahulugan sa ‘Kristo’? Ang Sacerdote, ang Hari, ug ang Profeta. Si Kristo Jesus Dios. Ang Jesus nagkahulugan nga Manluluwas, ug ang Kristo nagkahulugan ‘ang dinihog.’ Si Samuel gidihog ni Saul sa Daang Testamento, ang mga hari gidihog, mga sacerdote gidihog ug ang profeta sa pag-alagad sa iyang misyon, kinahanglan nga siya idihog. Si Jesus minahi sa kalibutan ug gidihog sa tulo ka mga katungdanan: ingon nga Sacerdote, nga Hari, ug nga Profeta. Ingon nga langitnong Sacerdote, Siya gibautismohan aron sa pagkuha sa kasal-anan sa tanang katawhan. Sa pagsunod sa kabubut-on sa Iyang Amahan,

Iyang gipaila ang Iyang kaugalingon ingon nga halad-sa-sala atubangan sa Iyang Amahan. “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi Kanako.” Si Jesus miluwas niadtong misalig Kaniya pinaagi sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug ingon nga nagpalansang. “Kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo” (Levitico 17:11). Si Jesus nag-ula sa dugo didto sa Krus human sa Iyang bautismo; kadto, maoy pagtanyag sa Iyang kinabuhi atubangan sa Dios ingon nga bayad sa atong kasal-anan aron nga kitang mga magtutuo unta maluwas. Siya nabanhaw sa ikatulong adlaw human Siya namatay didto sa Krus ug miwali sa ebanghelyo hangtud nga ang mga espiritu nasirhan sa atub. Kantong wala pa matubos nahimong espirituhanong mga binilanggo sa atub sa sala, ug alang kanila, si Jesus miwali sa
◄ MGA SULOD ►

227 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

ebanghelyo sa kamatuoran, ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu aron sa pagluwas kanato. Bisan kinsa nga mosalig niini matawo pag-usab.

Ang Bautismo ug ang Dugo ni Jesus Miluwas sa mga Makasasala
Unsaon nato pagbaton og maayong konsensya atubangan sa Dios? Pinaagi sa pagbaton og pagtuo diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus. Si Kristo Jesus maoy atong Manluluwas, ug kini gipamatud-an diha sa 1 Pedro 3:21, “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo, (dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kundili pinaagi sa

pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya).” Ang tubig sa bautismo ni Jesus maoy kinahanglanon kaayo alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Si Jesus mibanlas sa kasal-anan sa tanang mga makasasala pinaagi sa pagkuha niining mga salaa ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang bautismo. Misalig ba ikaw sa bautismo ni Jesus? Misalig ba ikaw nga ang atong mga kasingkasing nahugasan nga hinlo sa tanang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo? Ang atong mga kasingkasing gihugasan nga hinlo gikan sa tanang kasal-anan apan ang atong unod sa gihapon nakasala. Aron ‘matawo pag-usab’ wala magpasabot nga ang tawo dili na makasala. Kita, ang mga natawo pag-usab, makasala, apan ang atong mga kasingkasing nagpabiling hinlo tungod sa atong mga pagtuo sa Iyang bautismo. Mao nga, ang yugto sa unahan nagapahayag nga, “Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kundili
◄ MGA SULOD ►

228 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

pinaagi sa pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya” (1 Pedro 3:21). Tungod kay si Jesus mibanlas man sa akong kasal-anan, ug tungod kay ang Dios midawat man sa paghukom alang kanako, nganong dili man ako makasalig Kaniya? Sa pagkahibalo nga si Jesus, kinsa Dios, miluwas kanako pinaagi sa Iyang bautismo ug dugo, nganong dili man ako mosalig Kaniya? Kita nangaluwas na sa atubangan sa Dios ug karon ang atong mga konsensya hinlo na. Dili na kita makaingon atubangan sa Dios nga si Jesus wala mohingpit sa paghugas sa atong kasal-anan, sama nga dili kita makaingon nga ang Dios wala mahigugma kanato. Ang atong mga konsensya nahimong halayo sa pagbati sa sala human matawo pag-usab ug kini magasulti kanato sa matag higayon nga kita masayop. Kon ang atong konsensya mahasol bisan dyutay, kita dili pa hingpit nga

napahigawas sa sala gawas kon atong pahinumduman ang atong kaugalingon sa gahom sa bautismo ni Jesus. Kini maoy bugtong paagi nga kita makabaton og maayong mga konsensya. Sa dihang ang atong mga konsensya mohasol kanato, nagpasabot nga adunay sayop. Ang tubig sa bautismo ni Jesus mihinlo sa tanang hugaw sa sala. Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug mihugas kanato nga hinlo, bisan sa atong mga konsensya. Sa dihang kita gayud mosalig niini, ang atong mga konsensya sa tinud-anay mahinlo. Unsaon sa pagkahinlo sa atong konsensya? Pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ug dugo ni Jesus. Ang matag-usa adunay dautan ug hugaw nga konsensya sukad sa pagkahimugso, apan kon kita gayud mosalig nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus, kita makapapas niana nga lama. Kini maoy pagtuo sa natawo pag-usab. Dili
◄ MGA SULOD ►

229 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

kini pagwaswas sa utok, kini maoy usa ka butang nga dawaton sa minatngon. Ang imo bang konsensya hinlo? Hinlo ba tungod kay ikaw nagkinabuhi sa maayong kinabuhi, o hinlo kini tungod kay ang tanan nimong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus ug ikaw misalig Kaniya? Pinaagi lamang niini nga pagtuo nga ikaw makakab-ot sa hinlo nga konsensya. Adunay mga pulong nga may kinabuhi ug mga pulong nga walay kinabuhi. Unsaon sa konsensya sa tanang katawhan sa pagkahinlo? Ang bugtong paagi nga kita mahimong matarung ug makabaton sa hinlo nga konsensya mao ang pagsalig sa tim-os nga katubsanan ni Jesus. Kon ang pagsalig sa Iyang bautismo makahinlo kanato, wala magpasabot nga ang kahugaw sa unod nawagtang, apan nga ang atong mga konsensya nahinlo ngadto sa Dios. Niana, Siya mianhi, gibautismohan, namatay didto sa Krus ug nabanhaw gikan sa mga patay ug karon

naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Pag-abot sa panahon, Siya moanhi pag-usab sa kalibutan. “Mopakita Siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala kundili sa pagluwas kanila nga naghulat” (Hebreohanon 9:28). Kita misalig nga Siya moanhi sa pagkuha kanato, nga masibuton nga nagpaabot Kaniya, ug nga walay sala pinaagi sa pagsalig sa Iyang bautismo ug dugo.”

Usa ka Klinikanhong Pagsana-sana sa Pagtuo
Kita ba maluwas nga walay pagbautismo kang Jesus? Dili. Kami nagpahigayon og usa ka klinikanhon ug
◄ MGA SULOD ►

230 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

wala matakda nga pagsanasana sa among Simbahan sa Daejeon. Si Rev. Park sa Simbahan sa Daejeon misulti sa magtiayon nga walay sala sa kalibutan kon walay paghisgot sa kahulugan sa bautismo ni Jesus. Ang bana naanad nga matulog panahon sa pagwali sa dihang siya motambong sa laing mga simbahan tungod kay ang tanang mga pastor nagwali sa ebanghelyo nga miwagtang sa katubsanan pinaagi sa bautismo ni Jesus, mao nga nakapapugos kaniya sa paghinulsol matag adlaw. Apan dinhi sa among simbahan sa Taejon, siya namati sa wali uban ang dagko kaayong pagkabuka sa duha niya ka mga mata tungod kay siya giingnan nga ang tanan niyang mga sala nasalibay na ngadto kang Jesus. Sayon sa iyang asawa pag-agni kaniya nga mouban ngadto sa simbahan uban kaniya. Usa ka adlaw, naglingkod siya sa simbahan ug

nakadungog sa Roma 8:1. “Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus.” Nan, siya gilayon naghunahuna, ‘Ah, kon ang usa ka tawo mosalig kang Jesus, siya wala nay sala. Tungod kay ako misalig kang Jesus, Ako usab wala nay sala.’ Busa mitawag sa iyang bayaw ug sa daghan niyang mga kahigalaan usa og usa ug miingon, “Aduna bay sala sa inyong kasingkasing? Nan ang inyong pagtuo dili husto.” Niini, si Rev. Park nalupig. Ang bana wala masayod mahitungod sa bautismo ni Jesus apan namugos nga siya karon wala nay sala. Busa, ang magtiayon nagsugod nga adunay suliran. Ang asawa nga naanad sa labihan ka relihiyosa, aduna pay sala sa iyang kasingkasing apan ang iyang bana miingon nga wala na siyay sala. Ang bana miadto sa simbahan sulod sa pila lang ka mga higayon, apan wala na siyay sala. Ang asawa nakasiguro nga silang duha aduna
◄ MGA SULOD ►

231 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

pay sala sa ilang mga kasingkasing. Busa naglalis silang duha mahitungod niini. Ang bana mamugos nga siya wala nay sala tungod kay ‘Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus.’ Ug ang asawa mosupak nga siya aduna pa gihapoy sala sa iyang kasingkasing. Unya usa ka adlaw, ang iyang asawa nga nasilo mahitungod niadto mipiho pag-adto ug pagpangutana kang Rev. Park unsay iyang gipasabot sa iyang pag-ingon nga ang tanang kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus. Busa usa ka adlaw, human sa tulumanon sa pagsimba sa kagabhion, iyang gipa-uli og una ang iyang bana samtang siya nagpabilin aron sa pagpangutana kang Rev. Park sa pangutana. Siya miingon, “Nasayod ko nga aduna kay buot ipasantop kanamo, apan ako nakasiguro nga adunay usa ka mahinungdanong butang nga nasalipdan. Utang buot sultihi ako kon unsa

kana.” Unya, si Rev. Park misulti kaniya mahitungod sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Siya nakamatikod makausa nganong kadto nahasulat sa Roma 8:1, “Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus.” Siya misalig sa makausa ug naluwas. Iyang naamgohan sa katapusan nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo aron nga kadtong anaa kang Kristo dili na hukman sa silot. Siya nagsugod sa pagsabot sa sinulat nga Pulong. Sa katapusan siya nasayod nga ang yawe sa katubsanan mao ang bautismo ni Jesus ug nga kita mahimong matarung pinaagi sa katubsanan sa Iyang bautismo. Gani, ang iyang bana wala mouli apan naghulat kaniya sa gawas. Siya naminaw sa iyang pagpamatuod nga ang iyang mga sala nahinlo na, ug nangutana kaniya nga madaugon,
◄ MGA SULOD ►

232 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

“Unya, naluwas ka na karon?” Apan human siya naminaw sa gisulti sa iyang pastor kaniya, siya nalibog. Wala siya makadungog sa ebanghelyo mahitungod sa bautismo ni Jesus kanhi. Siya nakasiguro nga siya wala nay sala sa iyang kasingkasing bisan wala pa ang bautismo ni Jesus. Busa sa balay, nagtubag na usab sila. Niining higayona, ang baruganan nabali. Ang asawa nangusog kon siya aduna pa bay sala sa iyang kasingkasing o wala na. Siya nangutana sa iyang bana kon unsaon niya sa pagkawalay sala nga wala man siya mosalig sa bautismo ni Jesus. Siya miaghat kaniya sa pagsusi pag-ayo sa iyang konsensya. Unya, ang bana nakaamgo samtang nagasusi sa iyang konsensya nga aduna pa diay siyay sala sa iyang kasingkasing. Busa, siya miadtong kang Rev. Park ug misugid nga siya aduna pay sala sa iyang kasingkasing. Siya nangutana, “Sa dihang ilang

ibutang ang ilang mga kamot sa ulo sa dinakdakan nga kanding, kadto ba siya dili pa nila patyon, o human nila patya?” Wala pa siya makadungog sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu busa siya makalilisang nga nalibog. Kadto maoy tumong sa espirituahong pagsana-sana. Si Jesus kinahanglan nga bautismohan aron nga ang kasal-anan sa kalibutan masalibay ngadto Kaniya. Niini lamang nga Siya makapakamatay sa Krus tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. “Ila bang gitapion ang ilang mga kamot sa ulo sa halad sa dili pa, o sa human na patya?” Siya nangutana niini tungod kay siya nalibog mahitungod sa pagtapion sa mga kamot ug sa bautismo ni Jesus. Busa si Rev. Park misaysay sa katubsanan sa pagbautismo kang Jesus sa kinuti ngadto kaniya. Nianang adlawa, ang bana nakadungog sa unang higayon sa ebanhgelyo sa tubig ug sa
◄ MGA SULOD ►

233 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

Espiritu ug natubos. Iyang nadunggan ang ebanghelyo sa katapusan ug siya napahilikay. Kadto maoy pagsana-sana sa pagwagtang sa bautismo ni Jesus. Kita makaingon nga kita wala nay sala, apan sa tinuod kita sa gihapon adunay sala sa atong konsensya kon wala ang bautismo ni Jesus. Ang katawhan kasagaran moingon nga si Jesus mihinlo sa tanang sala sa pagpakamatay didto sa Krus, apan kadto lamang misalig sa bautismo ug sa dugo ni Jesus ang makaingon nga sila gayud walay sala atubangan sa Dios. Si Rev. Park mitino uban niini nga magtiayon nga kita dili tim-os nga natubos sa atong kasalanan kon wala ang katubsanan pinaagi sa pagtuo diha sa bautismo ni Jesus.

Ang Hulad sa Kaluwasan: ang Bautismo ni Jesus
Unsa ang hulad sa kaluwasan? Ang bautismo ni Jesus. “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo.” Si Jesus mikanaug nganhi sa atong kalibutan aron sa pagbanlas sa tanan natong kasal-anan ug sa paghimo sa atong mga konsensya nga maputi ingon sa neive. Kita nahinloan na sa tanan natong kasal-anan tungod kay si Jesus mikuha nianang tanan ngadto sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Iyang bautismo. Iya kitang giluwas pinaagi sa Iyang bautismo. Iya kitang giluwas uban sa Iyang bautismo ug dugo. Busa, ang tanang mga binuhat kinahanglan moluhod sa Iyang atubangan. Ang pagsalig kang Jesus maoy makaluwas
◄ MGA SULOD ►

234 Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala

kanato. Kita mahimong mga anak sa Dios ug moadto sa Langit pinaagi sa pagsalig kang Jesus. Kita mahimong mga matarung pinaagi sa pagsalig kang Jesus. Kita ang mga harianong sacerdote. Makatawag kita sa Dios nga atong Amahan. Kita nagpuyo niining kalibutana, apan kita mga hari. Ikaw ba tinud-anay nga misalig nga ang Dios miluwas niadtong mosalig sa katubsanan sa tubig ug sa Espiritu? Ang atong katubsanan dili mahimong tim-os kon wala ang bautismo ni Jesus. Ang pagtuo nga ang Dios ug si Jesus gidawat nga tinuod maoy pagtulon-an diha sa ebanghelyo sa Iyang bautismo, sa Iyang Krus, ug sa Espiritu, nga miluwas kanato sa tim-os. Kini lamang maoy bugtong matuod nga pagtuo. Ang atong kasal-anan nabanlas sa dihang si Jesus mikuha kanila uban sa Iyang bautismo ug ang tanan natong kasal-anan nabayran sa impas sa dihang Siya nag-ula og dugo didto sa Krus. Si

Kristo Jesus miluwas kanato uban sa tubig ug sa Espiritu. Oo! Mosalig kita!

MGA SULOD

PAGPANUDLO 8
Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli a

MGA SULOD

236 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli
< Juan 13:1-17 > “Bisperas kadto sa kasaulogan sa Pagpasiguli. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa Iyang pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Kanunay Niyang gihigugma kadtong mga Iya nga ania sa kalibutan ug gihigugma Niya sila hangtud sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang Iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa gitisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Escariote, ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan Kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug nga Siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus, gihukas Niya ang Iyang sapaw ug

nagbakos Siyag tualya. Unya naghuwad Siyag tubig sa planggana ug gihugasan Niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga Iyang gibakos. Miduol Siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon Kaniya ‘Ginoo hugasan mo ba diay ang akong tiil?’ Si Jesus mitubag dili ka pa karon makasabot sa Akong gibuhat apan makasabot ka ra unya.’ Si Pedro miingon ‘dili gayud ako magpahugas Kanimo sa akong mga tiil.’ Apan si Jesus mitubag, ‘kon dili Ko hugasan ang imong mga tiil wala kay labot Kanako!’ Si Simon Pedro mitubag, ‘kon mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot!’ Apan si Jesus mitubag, ‘ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa kaninyo.’ Nasayod nang daan si Jesus kinsa ang magbudhi Kaniya, busa siya
◄ MGA SULOD ►

237 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

miingon, ‘kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo.’ Human Niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisul-ob pag-usab ni Jesus ang Iyang sapaw ug mibalik Siya sa Iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana Siya, ‘nakasabot ba kamo sa Akong gibuhat kanayo? Kamo nagtawag kanakog Magtutudlo ug Ginoo ug husto kana kay mao man kana Ako. Kon Ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag Ako kaninyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat Ko kaninyo. Sultihan Ko kamo: walay ulipon nga labaw kay sa iyang agalon ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kon inyo kining buhaton!’”

Nganong gihugasan man ni Jesus ang mga tiil ni Pedro usa ka adlaw sa wala pa ang pangilin sa Pasko? Sa wala pa hugasi ang iyang mga tiil, si Jesus miingon, “Dili ka pa karon makasabot sa Akong gibuhat apan makasabot ka ra unya.” Si Pedro maoy pinakamaayo sa mga disipulo ni Jesus. Siya misalig nga si Jesus Anak sa Dios ug misaksi nga si Jesus mao ang Kristo. Samtang si Jesus mihugas sa iyang mga tiil, aduna gayuy maayong katarungan sa pagbuhat sa ingon. Sa dihang si Pedro misugid sa iyang pagsalig nga si Jesus mao ang Kristo, kadto nagpasabot nga siya misalig kang Jesus nga maoy Manluluwas nga maoy moluwas kaniya gikan sa tanan niyang kasal-anan.

MGA SULOD

238 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Nganong gihugasan man ni Jesus ang mga tiil sa mga disipulo sa wala pa Siya ilansang? Tungod kay Siya buot nga sila makasabot sa Iyang hingpit nga kaluwasan. Ngano man nga Iyang gihugasan ang mga tiil ni Pedro? Si Jesus nahibalo nga sa unahan si Pedro molimod Kaniya sa makatulo ug nga siya magpadayon sa pagpakasala sa umaabot. Kon, human si Jesus mokayab ngadto sa Langit, si Pedro maghambin og sala sa iyang kasingkasing, dili gayud unta siya ikadugtong uban kang Jesus. Apan si Jesus nasayod sa kaluyahon sa tanan niyang mga disipulo ug dili Siya buot nga ang ilang mga sala moabot tali Kaniya ug sa Iyang mga disipulo. Busa, Siya kinahanglan nga motudlo kanila nga ang tanan

nilang mga kalapasan nabanlas na. Mao kadto ang katarungan nga Iyang gihugasan ang mga tiil sa Iyang mga disipulo. Si Jesus, sa wala pa Siya mamatay ug mibiya kanila, buot mosiguro nga sila mobarug nga malig-on diha sa ebanghelyo sa Iyang bautismo ug usab, sa bug-os nga kapasayloan sa tanan nilang kasal-anan sa tibuok kinabuhi. Ang Juan 13 naghisgot mahitungod sa hingpit nga kaluwasan nga gituman ni Jesus alang sa Iyang mga disipulo. Samtang naghugas sa ilang mga tiil, si Jesus nagsulti kanila mahitungod a kaalam sa ebanghelyo sa Iyang bautismo nga pinaagi niana ang tanang mga tawo mahugasan sa ilang mga kalapasan. “Ayaw kamo pagpalimbong sa panulay sa umaabot. Ako nang gikuha ang tanan inyong kasal-anan uban sa Akong bautismo didto sa Suba sa Jordan ug Ako modawat sa paghukom alang niana didto sa Krus. Unya, Ako mabanhaw
◄ MGA SULOD ►

239 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

gikan sa mga patay ug motuman sa kaluwasan sa pagpakatawo pag-usab alang kaninyong tanan. Sa pagtudlo kaninyo nga Ako mibanlas na bisan sa inyong umaabot nga kasal-anan, sa pagtudlo kaninyo sa orihinal nga ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, ako nagahugas sa inyong mga tiil sa dili pa Ako igalansang. Kini maoy sekreto sa ebanghelyo sa pagpakatawo pag-usab. Kinahanglan nga kamong tanan mosalig sa ingon niini.” Kinahanglan nga kitang tanan makasabot sa katarungan ngano nga si Jesus mihugas sa mga tiil sa mga disipulo ug masayod ngano nga Siya miingon, “Dili ka pa karon makasabot sa Akong gibuhat apan makasabot ka ra unya.” Niini lamang nga kita makasalig diha sa ebanghelyo sa pagpakatawo pag-usab ug mismo sa atong kaugalingon kita matawo pag-usab.

Siya Miingon sa Juan 13:12
Unsa ang mga kalapasan? Kini maoy kasal-anan nga atong ginahimo matag adlaw tungod sa atong kahuyang. Sa wala pa Siya mamatay didto sa Krus, si Jesus adunay pangilin sa Pasko uban sa Iyang mga disipulo ug mi-agni kanila sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa paghugas sa ilang mga tiil uban sa Iyang kaugalingong mga kamot. “Nasayod si Jesus nga gitugyan Kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug nga Siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus, gihukas Niya ang Iyang sapaw ug nagbakos Siyag tualya. Unya naghuwad Siyag tubig sa planggana ug gihugasan Niya ang mga tiil sa
◄ MGA SULOD ►

240 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga Iyang gibakos. Miduol Siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon Kaniya ‘Ginoo hugasan mo ba diay ang akong tiil?’ Si Jesus mitubag dili ka pa karon makasabot sa Akong gibuhat apan makasabot ka ra unya.’” (John 13:3-7). Iyang gitudloan ang Iyang mga disipulo sa ebanghelyo sa bautismo ug sa pagpasig-uli sa kasal-anan pinaagi sa tubig sa Iyang bautismo. Niadtong higayona, ingon nga mga matinudanon ngadto kang Jesus, si Pedro wala makasabot sa hinungdan ngano nga si Jesus ang Ginoo mohugas sa iyang mga tiil. Human masabti gayud ni Pedro unsa ang gihimo ni Jesus alang kaniya, ang paagi sa iyang pagsalig kang Jesus nausab. Si Jesus buot motudlo kaniya mahitungod sa kapasayloan sa kasal-anan, mahitungod sa ebanghelyo sa tubig sa Iyang bautismo. Siya nabalaka nga tingalig si Pedro dili na

unya moduol Kaniya tungod sa iyang umaabot nga mga kasal-anan, sa laing pagkasulti, ang kasal-anan sa iyang unod sa umaabot. Si Jesus mihugas sa ilang mga tiil aron nga ang yawa dili makakuha sa pagtuo sa mga disipulo. Unya, si Pedro nakasabot kon ngano. Si Jesus mitagana sa paagi aron nga bisan kinsa nga mosalig diha sa tubig sa Iyang bautismo ug dugo matubos unta sa ilang kasalanan sa walay katapusan. Sa Juan 13, nahatala ang mga pulong nga Iyang gipamulong samtang naghugas sa mga tiil sa Iyang mga disipulo. Sila mga mahinungdanon nga mga pulong nga kadto lamang mga natawo pag-usab maoy makasabot. Ang katarungan nga si Jesus mihugas sa tiil sa Iyang mga disipulo human sa pangilin sa Pasko mao nga aron matabangan sila sa pag-amgo nga Siya mibanlas na sa ilang kasal-anan sa tibuok nilang kinabuhi. Si Jesus miingon, “Kon
◄ MGA SULOD ►

241 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

nganong Akong gihugasan ang inyong mga tiil dili ninyo masabtan sa pagkakaron, apan inyong masabtan unya human niini.” Kini nga mga pulong alang kang Pedro nasudlan sa kamaturon sa walay katapusang katubsanan diha Kaniya. Kinahanglan nga kitang tanan mosalig diha sa bautismo ni Jesus, nga mibanlas sa tanan natong kasal-anan ug kalapasan. Ang bautismo ni Jesus didto sa Jordan maoy ebanghelyo sa pagsalibay sa kasal-anan pinaagi sa pagtapion sa mga kamot. Kinahanglan nga kitang tanan mosalig diha sa mga pulong ni Jesus. Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo ug mituman sa kapasayloan sa kasalanan pinaagi sa pagdawat sa hukom ug gilansang. Si Jesus gibautismohan aron pagwagtang sa kasal-anan sa tanang katawhan.

Ang Kapasayloan sa Tanan Natong Kalapasan sa Tibuok Kinabuhi Natuman uban sa Bautismo ug sa Dugo ni Jesus
Unsa ang ‘lit-ag’ sa yawa batok sa matarung? Ang yawa misulay sa paglimbong sa matarung aron himuon silang mga makasasala pag-usab. Si Jesus nahibalo kaayo niini, human Siya gilansang, nabanhaw ug mikayab ngadto sa Langit, ang yawa ug ang iyang mga propagandista sa bakak nga pagtuo miduol ug misulay sa paglimbong sa mga disipulo. Atong makita pinaagi sa pagpanghimatuod ni Pedro, “Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios,” nga siya misalig kang Jesus. Apan sa
◄ MGA SULOD ►

242 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

gihapon, si Jesus buot mopahinumdum kang Pedro sa makausa pa sa pagbantay sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan diha sa iyang salabutan. Ang maong ebanghelyo mao ang bautismo ni Jesus, nga pinaagi niana Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan. Buot Siya motudlo kang Pedro sa makausa pa, sa mga disipulo ug bisan kanato karon nga miabot sa ulahi. “Dili ka pa karon makasabot sa Akong gibuhat apan makasabot ka ra unya.” Sa matag higayon nga makasala ang mga disipulo ni Jesus, ang yawa motintal ug mohukom kanila, sa pag-ingon, “Tan-awa! Kon ikaw makasala pa, unsaon nimo sa pag-ingon nga ikaw wala nay sala? Wala pa ikaw maluwas. Ikaw yanong makasasala.” Aron sa paglikay nianang matanga sa pagpatakod, si Jesus misulti kanila nga ang ilang mga pagtuo diha sa bautismo ni Jesus mibanlas na sa tanan nilang kasal-anan sa tibuok kinabuhi—miagi, karon, ug

ang umaabot. “Kamong tanan nasayod nga Ako gibautismohan! Ang katarungan nga Ako gibautismohan didto sa Jordan mao nga aron pagbanlas sa tanan ninyong kasal-anan sa tibuok ninyong kinabuhi, ingon man ang orihinal nga sala sa katawhan. Nasabtan na ba ninyo karon ngano nga Ako gibautismohan, ug ngano nga Ako gilansang ug namatay didto sa Krus?” Si Jesus mihugas sa tiil sa Iyang mga disipulo aron pagpakita kanila nga Iya nang gikuha ang ilang inadlaw nga kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo, ug nga Siya modawat sa paghukom alang kanila didto sa Krus. Karon, ikaw ug ako natubos sa tanang antong kasal-anan pinaagi sa atong pagtuo sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa dugo, nga maoy nakapahimo kanato nga makadawat sa kapasayloan sa tanang kasal-anan. Si Jesus gibautismohan ug gilansang alang kanato. Siya
◄ MGA SULOD ►

243 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

mibanlas sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug dugo. Bisan kinsa nga nasayod ug misalig diha sa ebanghelyo sa pagpasig-uli sa kasal-anan ug mosalig diha sa kamatuoran natubos sa tanan niyang kasal-anan. Nan, unsa ang angayan nga buhaton sa natawo pag-usab human maluwas? Sila kinahanglan modawat sa ilang kasal-anan matag-adlaw ug mosalig diha sa kaluwasan sa bautismo ug dugo ni Jesus, sa ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa tanan nilang kasal-anan. Ang ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan mao kita, ang natawo pag-usab, kinahanglan sa halawom mosantop sa atong salabutan. Tungod ba kay ikaw nakasala pag-usab, nagpasabot ba nga ikaw nahimong makasasala pag-usab? Dili. Sa kahibalo nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan, nganong kita mahimo man nga mga makasasala pag-usab? Ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo didto

sa Krus maoy ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan. Bisan kinsa nga mosalig niining orihinal nga ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan mahimong matawo pag-usab, sa walay pagpihig, ingon nga ‘tawong matarung.’

Ang Matarung Dili na Gayud Mahimong Makasasala pa Pag-usab
Ngano nga ang matarung dili na man gayud mahimong makasasala pa pag-usab? Tungod kay si Jesus mipasig-uli na alang sa tanan nilang kasal-anan sa tibuok kinabuhi.

MGA SULOD

244 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Kon ikaw mosalig diha sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, sa tubig ug sa Espiritu, apan sa gihapon mibati nga ikaw makasasasla tungod sa imong inadlaw nga kalapasan, nan ikaw angayan nga moadto sa Jordan, diin si Jesus gibautismohan aron sa pagkuha sa tanan nimong kasal-anan. Kon ikaw mahimong makasasala pag-usab human makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan, si Jesus angay nga bautismohan pag-usab. Kinahanglan nga ikaw magbaton og pagtuo sa kapasayloan sa imong kasal-anan diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus. Angay nga imong ibutang sa imong salabutan nga si Jesus mikuha sa tanan ninyong kasal-anan sa makausa pinaagi sa Iyang bautismo. Kinahanglan nga adunay malig-on nga pagtuo kang Kristo Jesus ingon nga imong manluluwas. Ang pagsalig kang Jesus ingon nga imong Manluluwas nagkahulugan nga misalig ikaw diha

sa bautismo ni Jesus, nga mikuha sa tanan nimong kasal-anan sa tibuok nimong kinabuhi. Kon ikaw gayud misalig diha sa Iyang bautismo, sa Krus, sa kamatayon, ug sa pagkabanhaw ni Jesus, dili na gayud ikaw mahimo pang makasasala pag-usab, bisan unsa pang matang sa sala nga imong nahimo. Ikaw natubos na sa tanang kasal-anan sa tibuok nimong kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Si Kristo Jesus mibanlas sa kasal-anan lakip ang sa umaabot, bisan ang kasal-anan nga atong nahimo tungod sa atong kaluyahon. Tungod kay gipasabot ni Jesus ang kamahinungdanon sa Iyang bautismo, Iyang gihugasan ang mga tiil sa Iyang mga disipulo uban sa tubig nga nagsimbulo sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, kana mao, ang Iyang bautsimo. Si Kristo Jesus gibautismohan, gilansang, nabanhaw, ug mikayab ngadto sa langit aron sa pagtuman sa gisaad sa Dios nga tugob nga
◄ MGA SULOD ►

245 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pagpasig-uli alang sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug sa pagluwas sa tanang katawhan. Ingon nga sangputanan, ang Iyang mga dispulo nakawali sa ebanghelyo sa pagpasig-uli sa kasalanan, ang bautismo ni Jesus, ang Krus, ug ang pagkabanhaw, nga matarung hangtud sa katapusan sa ilang kinabuhi.

Ang Kaluyahon sa Unod ni Pedro
Nganong si Pedro milimod kang Jesus? Tungod kay siya maluya. Ang Bibliya nagasulti kanato nga sa dihang si Pedro giharong sa mga suluguon ni Caipas, ang labawng sacerdote, ug giakusa nga usa sa mga sumusunod ni Jesus, iya kining gilimod

makaduha, sa pag-ingon, “Dili, wala ako makaila niining tawhana.” Unya, iyang gitunglo ug gipanumpa sa ikatulo nga higayon. Mobasa kitag usa ka yugto gikan sa Mateo 26:69. “Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa diha nga usa sa mga suluguong babaye sa labawng sacerdote miduol kaniya ug miingon, ‘Ikaw, kauban ka usab ni Jesus nga tagaGalilea.’ Apan sa atubangan nilang tanan gilimod ni Pedro nga nag-ingon, ‘Wala ako masayod sa imong gipanulti.’ Ug migula siya sa ganghaan. Unya may laing suluguong babaye nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tawo didto, ‘Kining tawhana Kauban ni Jesus nga taga-Nazaret.’ Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro: ‘Ipanumpa ko nga wala ako makaila nianang tawhana!’ Wala madugay ang mga tawo nga nagbarug didto miduol kang Pedro ug miingon, ‘Sigurado gyud nga usa ka usab sa mga kauban ni Jesus. Mailhan kaayo sa imong mga
◄ MGA SULOD ►

246 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

sinultihan!’ Unya nanumpa si Pedro, ‘Silutan pa unta ako sa Dios kon namakak ako! Wala ako makaila nianang tawhana!’ unya mituktugaok dayon ang usa ka manok ug nahinumdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. ‘Sa dili pa motuktugaok ang manok, katulo imo na Ako ilimod.’ Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol” (Matthew 26:69-75). Si Pedro gayud misalig kang Jesus ug misunod Kaniya nga matinud-anon. Siya misalig nga ang Ginoo nga si Jesus maoy iyang Manluluwas ug ‘ang Profeta’ nga moabot. Apan sa dihang si Jesus gitaral ngadto sa hukmanan ni Pilato ug piligro alang kaniya ang pagtug-an sa iyang pagpakigdugtong uban kang Jesus ngadto sa mga tinugyanan, iyang gilimod ug mitunglo Kaniya sa ilang atubangan. Si Pedro wala mahibalo nga iyang ilimod si Jesus, apan si Jesus nasayod na daan nga kadto iyang pagabuhaton. Si Jesus nasayod sa

kinatibuk-ang kaluyahon ni Pedro. Busa, Si Jesus mihugas sa mga tiil ni Pedro ug misilsil sa ebanghelyo sa kaluwasan sa pagpahinumdum kaniya, ingon sa nahisulat sa Juan 13, “Ikaw makasala sa umalabot, apan Ako nang gibanlas bisan ang tanan mong kasal-anan sa umaabot.” Si Pedro tinuod nga milimod kang Jesus sa dihang ang iyang kinabuhi namiligro, apan kadto tungod sa kaluyahon sa iyang unod nga nagtukmod kaniya sa paghimo niadto. Busa, aron sa pagluwas sa Iyang mga disipulo gikan sa tanan nilang umaabot nga pagkadautan, si Jesus mihugas daan sa ilang mga tiil sa pasiuna. “Akong papason ang tanan ninyong kasalanan lakip ang sa umaabot. Ako igalansang tungod kay Ako gibautismohan ug mikuha sa inyong kasal-anan ug Ako mobayad kanila sa impas aron mahimong matuod nga Manluluwas alang kaninyong tanan. Ako ang inyong Dios, ang inyong Manluluwas. Akong impason
◄ MGA SULOD ►

247 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pagbayad ang tanan ninyong kasal-anan, ug Ako mahimong inyong Magbalantay pinaagi sa Akong bautismo ug dugo. Ako mao ang inyong Magbalantay sa inyong kaluwasan.” Aron pagtanum niini nga kamaturoan diha sa ilang mga kasingkasing, si Jesus mihugas sa ilang mga tiil human sa pangilin sa Pasko. Kini mao ang kamaturoan sa ebanghelyo. Tungod kay ang atong unod maluya bisan human kita natawo pag-usab, kita makasala sa gihapon. Ug lagi, dili man kita magpakasala, apan kon kita mosagubang sama sa kalisdanan nga giatubang ni Pedro, kita monunot sa pagpakasala nga dili unta nato tuyo ang pagbuhat sa ingon. Kita nagpuyo diha sa unod, busa usahay kita mayodyod ngadto sa kalaglagan pinaagi sa atong kasal-anan. Ang unod makasala hangtud nga kita magkinabuhi niining kalibutanong kalibutan, apan si Jesus mibayad niadtong tanan nga kasal-anan uban sa Iyang

bautismo ug dugo didto sa Krus. Dili nato ilimod nga si Jesus maoy atong Manluluwas, apan kon kita nagkinabuhi diha sa unod, kanunay kitang makapakasala batok sa kabubut-on Dios. Kini tungod kay kita natawo sa unod. Si Jesus nasayod kaayo nga kita makasala samtang nagkinabuhi diha sa unod, busa Siya nahimong atong Manluluwas pinaagi sa Impas nga pagbayad sa atong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug dugo. Iyang giwagtang ang kasalanan niadtong tanan nga misalig sa Iyang kaluwasan ug pagkabanhaw. Mao nga ang tanang upat ka mga ebanghelyo nagsugod sa bautismo ni Jesus pinaagi kang Juan Bautista. Ang katuyoan sa Iyang tawhanon nga kinabuhi mao ang pagtuman sa ebanghelyo sa pagkatawo pag-usab, ang ebanhelyo sa kaluwasan.

MGA SULOD

248 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Unsa ka dugay nga kita magpakasala diha sa unod? Magpakasala kita sa tibuok natong kinabuhi hangtud nga kita mamamtay. Sa dihang si Pedro milimod Kaniya dili lamang sa makausa, makaduha, kundili sa tulo ka higayon sa wala pa ang sunoy motugaok, unsa kadto ka makaguba sa iyang kasingkasing! Unsa ka makauulaw ang iyang gibati? Siya nanumpa atubangan ni Jesus nga dili gayud niya Siya ilimod. Siya nakasala tungod sa kaluyahon sa iyang unod, apan unsa ka makaluluoy ang iyang pagbati sa dihang siya minunot sa iyang kaluyahon ug milimod kang Jesus dili lamang sa makausa, apan sa makatulo ka higayon? Unsa ka makauulaw nga iyang gibati sa dihang si Jesus misud-ong kaniya uban sa kaluoy sa makausa pa?

Apan si Jesus nasayod nang daan niining mga butanga ug labi pa. Busa, Siya miingon, “Ako nasayod nga ikaw makasala sa subli-subli. Apan ako nang gikuha kadtong tanan nga kasal-anan uban sa Akong bautismo, tingalig ang inyong kasal-anan mahimo ninyong kapandulan ug makapaliso kaninyo balik sa pagkamakasasala, tingalig inyong makita nga walay kalagmitan nga kamo makabalik Kanako. Ako nahimong hingpit nga Manluluwas alang kaninyo pinaagi sa pagpabautismo ug gihukman alang sa tanan ninyong kasal-anan. Ako nahimong inyong Dios, inyong Magbalantay. Mosalig kamo sa ebanghelyo sa kapasayloan sa inyong kasal-anan. Magpabilin Ako nga mahigugma kaninyo bisan pa nga kamo magpadayon sa pagpakasala sa unod. Ako nang gibanlas ang tanan ninyong pagkadautan. Ang ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan madapaton hangtud sa kahangturan. Ang Akong gugma usab kaninyo walay
◄ MGA SULOD ►

249 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

katapusan.” Si Jesus misulti ngadto kang Pedro ug sa mga disipulo, “Kon dili Ko hugasan ang imong mga tiil wala kay labot Kanako!” ang katarungan nga Siya namulong niini diha sa ebanghelyo sa Juan 13 mao nga mahinungdanon kaayo alang sa katawhan nga matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Mosalig ba ikaw niini? Sa bersikulo 9, “Si Simon Pedro mitubag, ‘kon mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot!’ Apan si Jesus mitubag, ‘ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil.’” Minahal kong kahigalaan, kamo makasala ba ‘sa unod’ sa umaabot, o dili? Makasala gayud kamo. Apan si Jesus miingon nga Iyang nang gibanlas bisan ang kasal-anan sa umaabot, ang tanang pagkadautan sa atong unod uban sa Iyang bautismo ug dugo, ug Siya sa tin-aw miingon

ngadto sa Iyang mga disipulo sa pulong sa kamatuoran, sa ebanghelyo sa pagpasig-uli, sa wala pa Siya ilansang. Tungod kay kita nagkinabuhi diha sa atong unod uban sa tanan natong kaluyahon, wala kitay mahimo gawas sa pagpakasala. Si Jesus wala lamang mohugas sa atong mga ulo ug mga lawas, apan usab ang atong mga tiil, mao kining, tanan natong kasal-anan sa umaabot. Kini maoy ebanghelyo sa pagpakatawo pag-usab, sa bautismo ni Jesus. Human si Jesus mabautismohi, si Juan Bautista mipanghimatuod, “Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan!” (Juan 1:29). Kita angay nga mosalig nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan nabanlas na pinaagi sa pagsalibay ngadto kang Jesus atol sa Iyang bautismo. Samtang nagkinabuhi niining masalaypong kalibutan, kita walay mahimo gawas sa
◄ MGA SULOD ►

250 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pagpakasala. Kini maoy dayag nga kamatuoran. Sa dihang ang atong kaluyahon sa unod motumaw, atong pahinumduman ang atong kaugalingon nga si Jesus mibanlas sa tanan natong kasal-anan ug ang tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa ebanghelyo sa kapasayloan ug mibayad alang kanila uban sa Iyang dugo. Kinahanglan nga atong pasalamatan Siya gikan sa kinahiladman sa atong mga kasingkasing. Atong isugid ang atong pagtuo nga si Jesus mao ang atong Manluluwas ug Dios. Dalaygon ang Ginoo. Ang matag usa niining kalibutana walay mahimo gawas sa pagpakasala uban sa unod. Ang katawhan mapadayonong makasala uban sa ilang unod ug mamatay sa ilang kasal-anan sa tibuok nga kinabuhi.

Ang Dautang Panghunahuna diha sa mga Kasingkasing sa katawhan
Unsa ang makapahugaw sa tawo? Ang nagkadaiyang matang sa kasal-anan ug dautang mga panghunahuna. Si Jesus nagaingon sa Mateo 15:19-20. “Kay gikan sa iyang kasingkasing magagula ang mga dautang hunahuna: pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak, ug pagbutangbutang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tawo. Apan dili makahugaw sa tawo kon mokaon siya nga dili una manghunaw sumala sa ilang gingon nga maoy angayng buhaton.” Tungod kay adunay daghang matang sa kasal-anan diha sa kasingkasing sa usa ka tawo nga makahugaw kaniya, siya mahugaw.
◄ MGA SULOD ►

251 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ang usa ka Tawo Angay Moila sa Iyang Kaugalingong Dautan nga Kinaiyahan
Unsa ang anaa sa kasingkasing sa matag tawo? Ang dose ka matang sa kasal-anan (Marcos 7:21-23). Kita makaingon, “Kanang dose ka matang sa kasal-anan anaa sa kasingkasing sa katawhan. Anaa kanang tanan dinhi sa akong kasingkasing. Aduna akoy dose ka matang sa kasal-anan sa sulod nako nga gisulat tanan diha sa Bibliya.” Sa wala pa kita matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu, kita midawat nga ang kasal-anan nga orihinal anaa sa atong mga kasingkasing. Atong ilhon nga kita tim-os nga mga makasasala atubangan sa Dios, apan wala kini nato sukad

mahimo. Ang kadaghanan kanato mihimo og mga pagpangulipas sa atong kasal-anan, sa pagingon, “Wala ako sukad nianang mga hunahunaa sa akong kasingkasing, ako kalit-kalit lamang masalaag.” Apan unsa ang giingon ni Jesus mahitungod sa tawo? Siya tin-aw nga nagpahayag nga ang nagagula gikan sa kasingkasing sa tawo ‘nakahugaw’ kaniya. Siya misulti kanato nga ang katawhan adunay dautang panghunahuna sa sulod nila. Unsa sa imong paghunahuna? Ikaw ba maayo o dautan? Nasayod ka ba nga ang matag usa adunay dautan nga panghunahuna? Oo, ang panghunahuna sa matag usa dautan. Pipila na ka mga tuig ang milabay, usa ka dakong balay-patigayon sa Seoul kalit nahugno. Ang kabanayan nga nawad-ag mga minahal sa kinabuhi nagbangutan, apan daghang katawhan ang miadto ug nagmaya sa makatalagmanong talan-awon.
◄ MGA SULOD ►

252 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ang uban naghunahuna, “Pila ang namatay? 200? Dili, gamay ra kana. 300? Tingali? Aw, makalingaw gyud unta tan-awon kon ang mga nangamatay mokabat og libo….” Ang mga kasingkasing sa katawhan mahimong ingon niana ka dautan. Ato kanang dawaton. Unsa gyud kana ka walay-batasan ngadto sa mga nangamatay! Nakadaut kaayo sa mga tagtungod nga panimalay! Ang uban nahugno sa paninapi. Ang uban sa mga nanan-aw wala kaayo moduyog. “Labi pa untang makapasibot tanawon kon daghan ang mga nangamatay! Unsa nga talan-awon! Unsa kaha kon ingon usab niana ang mahitabo sa linging-parke nga puno sa katawhan? Liboan ang malubong ilalum sa mahugno nga bato, dili ba? Ay, oo! Labi pa gyud unta nga makalingaw kay niini!” Tingali ang uban adunay mga hunahuna sama niini. Susamang makita nga panghitabo ang madungog mahitungod sa aksidente sa sakyanan. Ang mga

mausisahong mga tumatan-aw hayan manghupaw sa dyutayng sagadsad. Kita nasayod kon unsa kita ka dautan usahay. Ug lagi, dili nato ikasulti sa kusog kanang dautan nga mga panghunauhuna. Atong ilabtik ang atong mga dila ug mopadayag sa atong pagduyog kon kita sulagma nga makakita og aksidente, apan sa hilum, sa atong mga kasingkasing, kita nangandoy sa daghang talan-awon. Gusto kitang motan-aw sa makalilisang nga mga panghitabo, nga liboan ka katawhan ang mamatay, basta dili lang kabatok sa atong mga tinguha. Ingon niini maglihok ang kasingkasing sa katawhan. Kasagaran kanato ang ingon niini sa wala pa kita matawo pag-usab.

MGA SULOD

253 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Pagbuno diha sa Kasingkasing sa Matag Tawo
Nganong kita makasala? Tungod kay aduna kitay dautang panghunahuna diha sa atong mga kasingkasing. Ang Dios misulti kanato nga adunay pagbuno sa sulod sa mga kasingkasing sa matag tawo. Apan daghan ang manghimakak niini atubangan sa Dios sa pag-ingon, “Nganong nakasulti man Ikaw niana! Wala akoy mamumuno nga panghunahuna sa akong kasingkasing! Nganong imo man akong tagdon nga ingon niana nga matang sa tawo!” Sila dili gayud moangkon nga sila adunay pagbuno sa ilang mga kasingkasing. Sila naghunahuna nga ang mga maumuno lahi nga rasa kanila.

“Kanang sagunson-nga-mopatay nga gibalita niadtong miaging adlaw, ang duot sa katawhan nga mibuno ug misunog sa katawhan sa silong maoy adunay pagbuno sa ilang kasingkasing! Sila lahi nga mga rasa. Dili gayud ako mahisama kanila! Sila mga salbahis!mga Mamumuno!” Sila naglagot sa mga kriminal ug mosiyagit, “Kadtong natawo sa dautang binhi angayan mawala ning kalibutana! Silang tanan silotan sa kamatayon!” Apan sa walay palad, ang paghunahuna sa pagbuno anaa sa sulod sa mga kasingkasing sa mga naglagot nga katawhan, ingon man usab sa mga kasingkasing sa mga sagunson-nga-mopatay ug sa mga mamumuno. Ang Dios nagasulti kanato nga sa kasingkasing sa tanang katawhan, adunay pagbuno. Kinahanglan nga atong dawaton ang pulong sa Dios, nga nakakita bisan sa mga butang nga gitagoan ilalum sa atong mga salabutan. Mao nga, kita moangkon, “Ako
◄ MGA SULOD ►

254 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

makasasala nga adunay pagbuno sa akong kasingkasing.” Oo, ang Dios nagsulti kanato nga adunay dautang mga hunahuna, lakip ang pagbuno, sulod sa mga kasingkasing sa tanang katawhan. Atong dawaton ang Pulong sa Dios. Samtang ang kaliwatan sa katawhan nahimong labi pa ka dautan, ang tanang matang sa linawas nga kahimanan sa pagpanalipod nahimong galamiton sa pagpatay. Kini maoy sangputanan sa pagbuno diha sa atong mga kasingkasing. Ikaw makapatay sa pungkay sa imong kasuko, o kahadlok. Ako wala moingon nga matag usa kanato mopatay sa uban, apan kita maghunahuna mahitungod niini sa atong mga kasingkasing. Kitang tanan natawo uban sa dautang panghunahuna diha sa atong mga kasingkasing. Ang uban tinuod nga motapos sa pagpatay, dili tungod kay sila pinasahi nga gipakatawo nga mamumuno, apan tungod kay ang tanan kanato

may kasarang sa pagkahimong mga mamumuno. Ang Dios misulti kanato nga kita adunay dautang mga panghunahuna ug pagbuno diha sa atong mga kasingkasing. Kini maoy kamatuoran. Walay usa kanato nga gipihig niini nga kamatuoran. Busa, ang husto nga dalan alang kanato nga subayon mao ang pagdawat sa pulong sa Dios ug mosunod. Kita nakasala niining kalibutana tungod kay kita adunay dautang panghunahuna diha sa atong mga kasingkasing.

Pagpanapaw diha sa Atong mga Kasingkasing
Ang Dios nagaingon nga adunay pagpanapaw sa kasingkasing sa matag usa ka tawo. Mouyon ka ba? Modawat ka ba nga ikaw adunay pagpanapaw diha sa imong kasingkasing? Oo,
◄ MGA SULOD ►

255 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Adunay pagpanapaw diha sa kasingkasing sa matag tawo. Maoy hinungdan nga ang pagpamuta ug uban seksohanong kalapasan naglabi sa atong katilingban. Kini maoy labing siguro nga paagi sa paghimog salapi sa tibuok kasaysayan sa katawhan. Ang ubang mga patigayon tingali moantos sa pag-unlod sa ekonomiya, apan kining mangil-ad nga mga patigayon dili kaayo magantos tungod kay adunay pagkamananapaw nga nagpuyo sa kasingkasing sa matag usa ka tawo.

Ang Bunga sa mga Makasasala Sala
Sa unsa ang tawo ikatandi? Sa usa ka kahoy nga mibunga lamang og sala.

Ingon nga ang kahoyng mansanas mobunga og mansanas, ang kahoyng peras peras, ang kahoyng taban taban, ang kahoyng kaningag kaningag, kita, nga natawo uban sa 12 ka matang sa kasal-anan diha sa atong mga kasingkasing, walay mahimo gawas sa pagbunga og sala. Si Jesus nagaingon nga unsa ang nagagula sa kasingkasing sa usa ka tawo nakahugaw kaniya. Mouyon ka ba? Kita mouyon lamang sa mga pulong ni Jesus ug moingon, “Oo, kami mga anak sa mga makasasala, mamumuhat og dautan. Oo, husto Ka, Ginoo.” Oo, kita modawat sa atong pagkadautan. Kita modawat sa kamatuoran nganhi sa atong kaugalingon atubangan sa Dios. Ingon nga si Kristo Jesus mituman sa kabubuton sa Dios, kinahanglan nga atong dawaton ang Pulong sa Dios ug motuman Kaniya. Kini maoy bugtong paagi nga kita giluwas gikan sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Kini maoy mga gasa gikan sa Dios.
◄ MGA SULOD ►

256 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ang akong nasud bulahan nga adunay upat ka mga panahon. Samtang ang panahon magdagan, nagkadaiyang matang sa mga kahoy ang mamunga. Sa samang pagkaagi, ang dose ka mga sala sa atong mga kasingkasing migunit kanato ug kanunay mogiya kanato ngadto sa sala. Karon, tingali pagbuno ang mogunit sa atong mga kasingkasing ug ugma, tingali ang pagpanapaw. Unya, sa pagkasunod nga adlaw, ang dautang panghunahuna, unya ang pagpakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak…ug uban pa. Kita magpadayon sa pagpakasala sa tibuok tuig, matag bulan, matag adlaw, matag takna. Walay adlaw nga palabyon nga walay paghimo sa ubang matang sa sala. Kita kanunay manumpa sa atong kaugalingon nga dili na kita magpakasala, apan wala kitay mahimo niini tungod kay natawo kita sa ingon niini nga paagi. Nakakita ka na ba og kahoy nga mansanas nga

midumili pagbunga og mansanas tungod kay dili siya gusto? “Dili ko gusto mobunga og mansanas!” Bisan pa kon siya mipiho na nga dili mobunga, unsaon niya aron dili mobunga og mansanas? Ang kabulakan dili kapugngan nga mamusikad sa tingpamulak, ang mansanas motubo ug mohinog sa tinghuwaw, ug ang mga bunga andam nga pupuon ug kaonon sa panahon sa tinglarag. Kini maoy pagbuot sa kinaiyahan, ug ang kinabuhi sa mga makasasala mosunod usab sa maong balaod sa kinaiyahan. Ang ubang mga makasasala dili makalikay sa pagpamunga og bunga sa sala.

MGA SULOD

257 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

‘Ang Bautismo ug ang Krus ni Jesus’ Maoy Pasig-uli alang sa Atong Kasal-anan
Unsay kahulugan sa pagpasig-uli ni Jesus? Maoy paghimayad sa bayad sa sala pinaagi sa bautismo ni Jesus (ang pagtapion sa mga kamot) ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Atong basahon ang usa sa mga yugto gikan sa Bibliya aron paghibalo kon unsaon sa mga makasasala, ang mga anak sa mamumuhat og kadautan, sa pagpasig-uli sa ilang kasal-anan sa atubangan sa Dios ug pagkinabuhi sa ilang kinabuhi nga malipayon. Kini maoy ebanghelyo sa pagpasig-uli sa kasal-anan. Sa Levitico 4, nagaingon, “Kon makasala nga

dili tinuyo ang ordinaryong tawo, inigkasayod na niya nga siya nakasala, kinahanglan maghalad siya og baye nga kanding nga walay tatsa alang sa iyang sala. Itapion niya ang iyang kamot sa ulo niini ug ihawon niya sa dapit sa korte sa halad nga pagasunugon. Unya itunlob sa sacerdote ang iyang tudlo sa dugo ug paghiran niya ang mga sungaysungay sa halaran sa halad nga pagasunugon ug ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa kanding nga halad alang sa sala sama sa pagkuha niya sa tambok sa mananap nga halad sa pakigdait ug sunugon kini diha sa halaran silbing humot nga halad ngadto sa Ginoo. Niining paagiha buhaton sa sacerdote ang paghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo ug pasayluon siya” (Levitico 4:27-31). Sa kaadlawan sa Daang Testamento, unsaon sa katawhan sa pagpasig-uli sa ilang kasal-anan? Ilang itapion ang ilang mga kamot sa ulo sa
◄ MGA SULOD ►

258 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

halad-sa-sala una, ug isalibay ang ilang kasalanan ngadto niini. Kini nahisulat sa Levitico. “Kon maghalad sila Kanakog mananap kinahanglan nga ang ihalad nila baka o karnero o kanding ba kaha. Kon baka ang himuong halad-nga-sinunog, kinahanglan nga kini laki ug walay tatsa. Adto niya kini ihalad sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan aron dawaton siya sa Ginoo. Itapion niya ang iyang mga kamot sa ulo sa mananap nga ihalad ug dawaton kini ingon nga halad sa pagpapas sa iyang sala” (Levitico 1:2-4). Sa dihang ang tawo niadtong panahona makamatikod og sala sa iyang kasingkasing, siya magtagana og halad-sa-sala nga gamiton aron sa pagpasig-uli sa sala. Iyang ‘itapion ang iyang mga kamot’ sa ulo sa halad-sa-sala aron pagsalibay sa iyang kasal-anan nga nahimo. Sulod sa tulda sa balaang tabernakulo, adunay halaran sa halad-nga-sinunog. Sama sa kahon,

dakodako lang sa talad sa pulpito, ug aduna kadtoy mga sungay sa matag kanto. Ang katawhan sa Israel mapasig-uli sa ilang kasalanan pinaagi sa pagsalibay sa ilang kasal-anan ngadto sa uno sa halad-sa-sala ug pagsunog sa iyang unod diha sa halaran sa halad-nga-sinunog. Ang Dios miingon sa Levitico alang sa katawhan sa pag “Halad niini sa iyang kabubuton sa ganghaan sa tulda sa tabernakulo atubangan sa Dios.” Ang ilang kasal-anan masalibay ngadto sa halad-sa-sala sa dihang ilang itapion ang ilang mga kamot sa ulo niini, ug unya ang makasasala mogulgol sa ubol-ubol sa halad ug ibutang ang dugo niini sa mga sungay sa halaran sa halad-nga-sinunog. Human niana, ang lawas sa halad pagahinloan sa iyang mga sulod sa ginhawaan, ug ang iyang unod hiwahiwaon ug pagaugdawon diha sa halaran sa halad-nga-sinunog. Unya, ang alimyon sa unod gihalad ngadto sa Dios alang sa
◄ MGA SULOD ►

259 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pagpasig-uli. Kini maoy paagi sa pagpasig-uli sa ilang inadlaw nga kasal-anan. Ang Dios mitugot sa laing paghalad sa pagpasig-uli alang sa ilang tinuig nga kasal-anan. Kini lahi sa halad sa pagpasig-uli alang sa ilang inadlawng kasal-anan. Niining bahina, ang Labawng Sacerdote lamang ang motapion sa iyang mga kamot ngadto sa halad-sa-sala isip hulip sa tanang katawhan sa Israel ug mobisibis sa dugo ngadto sa silangan sa lingkuranan sa kaluoy sa pito ka higayon. Usab, ang pagtapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo sa buhi nga kanding nga pagahimuon sa atubangan sa katawhan sa Israel sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulang sa matag tuig. (Levitico 16:527).

Kinsa ang nagsimbulo sa halad-sa-sala sa Daang Testamento? Si Kristo Jesus. Karon, atong sayron giunsa sa paagi sa paghalad pag-usab diha sa Bag-ong Testamento ug giunsa sa dayong reglamento sa Dios sa pagpabilin nga wala ma-usab sulod sa katuigan. Ngano nga si Jesus magpakamatay didto sa krus? Unsay Iyang nahimong kasaypanan sa kalibutan nga ang Dios mitugot man sa Iyang anak nga mamatay didto sa Krus? Kinsay nagpugos Kaniya sa pagpakamatay didto sa Krus? Sa dihang ang tanang makasasala sa kalibutan, buot ipasabot nga kitang tanan, nahulog ngadto sa sala, si Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Siya gibautismohan ni Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan ug mikuha sa silot didto sa Krus
◄ MGA SULOD ►

260 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

alang sa tanang kasal-anan alang sa katawhan. Ang paagi sa pagbautismo kang Jesus ug ang paagi sa Iyang pag-ula og dugo didto sa Krus sama niadtong halad alang sa pagpasig-uli sa Daang Testamento, ang pagtapion ngadto sa halad-sa-sala ug ang pag-ula sa dugo niini. Ingon niini nga paagi ang paghimo sa Daang Testamento. Ang makasasala motapion sa iyang mga kamot ngadto sa halad-sa-sala ug mosugid sa iyang kasal-anan, sa pag-ingon, “Ginoo, ako nakasala. Ako nakabuno ug nanapaw.” Unya, ang iyang kasal-anan masalibay ngadto sa haladsa-sala. Ingon nga ang makasasala mogulgol sa ubolubol sa halad-sa-sala ug ihalad kini atubangan sa Dios, si Jesus gihalad sa samang pagkaagi aron sa pagpasig-uli sa tanan natong kasal-anan. Si Jesus gibautismohan ug nag-ula og dugo didto sa Krus aron sa pagluwas ug pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-nan pinaagi sa Iyang

paghalad. Gani pa, si Jesus namatay tungod kanato. Kon ato kining hinuktukan, unsa ang kahulugan sa paghalad niadtong mga mananapa nga walay tatsa ingon nga mga halad alang sa tanang kasalanan sa katawhan? Kadtong tanang mananap ba nasayod kon unsa ang sala? Ang mga mananap wala mahibalo kon unsa ang sala. Sila walay tatsa. Sama niadtong mga mananapa nga tim-os nga walay tatsa, maingon man, usab, si Jesus walay sala. Siya ang Balaan nga Dios, ang Anak sa Dios, ug Siya wala gayud makasala. Busa, Iyang gikuha ang tanang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo didto sa Suba sa Jordan sa dihang Siya nag-edad 30 anyos. Si Jesus namatay didto sa Krus tungod sa kasal-anan nga Iyang gikuha gikan kanato. Mao kadto ang Iyang pag-alagad alang sa kaluwasan nga mibanlas sa tanang kasal-anan sa katawhan.
◄ MGA SULOD ►

261 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ang Sinugdanan sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli sa Kasal-anan
Nganong si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista didto sa Jordan? Aron sa pagtuman sa Pagkamatarung. Nahisulat sa Mateo 3, “Unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabautismo kang Juan. Dili unta mobautismo Kaniya si Juan nga miingon, ‘Ako ang angay Nimong bautismohan apan nganong ako na man hinuon ang mobautismo Kanimo?’ Apan gitubag siya ni Jesus, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’” (Matthew 3:13-15).

Kinahanglan nga atong sayron ug sabton ngano nga si Jesus gibautismohan sa edad nga 30. Siya gibautismohan aron sa pagpasig-uli sa kasal-anan sa tanang katawhan ug sa pagtuman sa pagkamatarung sa Dios. Aron sa pagluwas sa tanang katawhan gikan sa ilang kasal-anan, si Kristo Jesus, ang Usa nga walay tatsa, gibautismohan ni Juan Bautista. Mao nga, Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan ug mihalad sa Iyang kaugalingon aron sa pagpasig-uli sa kasal-naan sa tanang katawhan. Aron maluwas gikan sa kasal-anan, kinahanglan kita masayod sa tibuok kamatuoran ug mosalig niini. Ania ra kanato ang pagsalig sa Iyang kaluwasan ug mamaluwas. Unsa ang kahulugan sa bautismo ni Jesus? Sama ra sa pagtapion sa mga makot diha sa Daang Testamento. Diha sa Daang Testamento, ang kasal-anan sa tanang katawhan nasalibay ngadto sa ulo sa halad-sa-sala pinaagi sa
◄ MGA SULOD ►

262 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pagtapion sa mga kamot sa Labawng Sacerdote. Maingon man usab, diha sa Bag-ong Testamento, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpresentar sa Iyang kaugalingon ingon nga halad-sa-sala ug gibautismohan ni Juan Bautista. Si Juan Bautista mao ang labing dako sa tanan katawhan, ang representante sa katawhan nga gitudlo sa Dios. Ingon nga representante sa katawhan, ang Labawng Sacerdote sa katawhan, siya mitapion sa iyang mga kamot ngadto kang Jesus ug misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Ang ‘bautismo’ nagpasabot, ‘aron pagsalibay ngadto, aron ilubong, ug aron mahugasan.’ Nasayod ka ba nganong si Jesus mianhi sa kalibutan ug gibautismohan ni Juan Bautista? Mosalig ka ba kang Jesus, sa pagkahibalo sa kahulugan sa Iyang bautismo? Ang bautismo ni Jesus maoy pagkuha sa tanan natong kasal-anan,

ang kasal-anan nga kita, ang mga anak sa mamumuhat og kadautan, nakahimo uban sa atong unod sa tibuok natong mga kinabuhi. Si Juan Bautista mibautismo kang Jesus alang sa katumanan sa orihinal nga ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan. Sa Mateo 3:13-17, kini nagsugod sa ‘Unya,’ ug kini nagpasabot sa panahon nga si Jesus gibautismohan, ang panahon nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan gisalibay ngadto Kaniya. ‘Unya,’ si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan, nagpakamatay didto sa Krus human sa tulo ka tuig, ug nabanhaw sa ikatulong adlaw. Aron sa pagbanlas sa tanang kasal-anan sa kalibutan, Siya gibautismohan sa makausa ug alang sa dayon, namatay didto sa Krus sa makausa ug alang sa dayon, ug nabanhaw gikan sa mga patay sa makausa ug alang sa dayon. Alang niadtong buot matubos sa ilang kasal-anan atubangan sa Dios, Iyang gikuha ang tanan nga
◄ MGA SULOD ►

263 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

sala sa kalibutan ug miluwas kanila sa makausa ug alang sa dayon. Nganong si Jesus kinahanglan nga bautismohan? Nganong Iya mang gisul-ob ang purongpurong sa mga tunok ug nagpahukman sa korte ni Pilato sama sa yanong kriminal? Nganong kinahanglan Siya ilansang ug mag-ula og dugo hangtud sa kamatayon? Ang katarungan alang sa tanan sa unahan mao nga tungod kay Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan, ang imo ug akong kasal-anan, ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang bautismo. Alang sa atong kasalanan, Siya nagpakamatay didto sa Krus. Kinahanglan nga atong saligan ang pulong sa kaluwasan nga ang Dios miluwas kanato ug magmapasalamaton Kaniya. Kon wala ang bautismo ni Jesus, sa Iyang Krus, ug sa Iyang pagkabanhaw, wala unta kaluwasan alang kanato. Sa dihang si Jesus gibautismohan ni Juan aron

sa pagkuha sa tanan kasal-anan sa kalibutan, Iyang gikuha ang atong kasal-anan ug mao nga, nangaluwas kita nga misalig sa Iyang ebanghelyo sa kaluwasan. Adunay katawhan nga naghunahuna, nga “si Jesus mikuha lamang sa orihinal nga sala, dili ba?” Apan sila nasayop. Kini tin-aw nga nahatala diha sa bibliya nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug sa dayon sa dihang siya gibautismohan. Ang tanan natong kasal-anan, lakip ang orihinal nga sala, nabanlas. Si Jesus nagaingon sa Mateo 3:15, “Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.” Sa pagtuman sa pagkamatarung nagpasabot nga ang tanang sala, sa walay pagpihig, nakuha gikan kanato. Si Jesus ba mibanlas usab sa tanan natong kasal-anan sa tibuok kinabuhi? Oo, Iyang gibanlas. Makita nato ang pruweba niana una sa Levitico. Kini nagsulti kanato mahitungod sa
◄ MGA SULOD ►

264 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Labawng Sacerdote ug sa paghalad sa adlaw sa Pagpasig-uli.

Ang Sakripisyo sa Pagpasig-uli alang sa Tinuig nga Kasal-anan sa Tanang Israelihanon
Ang mga Israelihanon ba mahinlo sa makausa ug sa dayon pinaagi sa halad-sa-sala niining kalibutana? Dili gayud. “Kinahanglan maghalad si Aaron og baka nga laki ingon nga halad alang sa iyang kaugalingong sala ug sa iyang panimalay. Unya kuhaon niya ang duha ka kanding ug ibutang niya kini sa pultahan sa Tulda nga Tagboanan.

Unya magripa siya aron pagtino kon hain sa duha ka kanding ang mahiadto sa Ginoo ug hain ang mahiadto kang Asasel. Ang kanding nga mahiadto sa Ginoo pinasikad sa ripa dad-on ni Aaron sa sulod ug ihalad ingon nga halad-sasala. Apan ang kanding nga mahiadto kang Asasel ihalad niya nga buhi sa atubangan sa Ginoo aron nga pinaagi niini makahimo siya sa pagpapas sa sala pinaagi sa pagbuhi sa kanding paingon sa kamingawan ngadto kang Asasel” (Levitico 16:6-10). Dinhi, si Aaron midala sa duha ka kanding ngadto sa pultahan sa tabernakulo nga tigumanan sa pagpasig-uli sa tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon. “Unya magripa siya aron pagtino kon hain sa duha ka kanding ang mahiadto sa Ginoo ug hain ang mahiadto kang Asasel.” Ang halad nga mananap gikinahanglan alang sa binalaod nga pagpasig-uli sa inadlawng kasalanan aron pagsalibay sa makasasala sa iyang
◄ MGA SULOD ►

265 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kasal-anan ngadto niini pinaagi sa patapion sa iyang mga kamot diha sa ulo sa halad. Apan alang sa tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon, ang Labawng Sacerdote, alang sa tanang katawhan, mosalibay sa tinuig nga kasalanan ngadto sa halad-sa-sala sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan sa matag tuig. Sa Levitico 16:29-31, nahisulat, “Ug mahimong tulumanon alang kaninyo sa tanang panahon ang pagpuasa sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Kamong mga Israelihanon ug ang langyaw nga nagapuyo uban kaninyo kinahanglan nga dili magtrabaho. Kay niining adlawa himuon alang kaninyo ang seremonyas sa pagpapas sa inyong mga sala ug aron mahinlo kamo sa atubangan sa Ginoo. Adlaw kini nga igpapahulay alang kaninyo ug pagpuasa kamo. Tulumanaon kini nga walay katapusan.” (Levitico 16:29-31). Sa Daang Testamento, ang katawhan sa Israel

modala sa halad-sa-sala aron mapasig-uli ang inadlawng kasal-anan ug masalibay ang ilang kasal-anan ngadto sa ulo niini, uban sa pagsugid, “Ginoo, ako nakasala niini ug niana nga kasalanan. Intawon pasayloa ako.” Unya, iyang gulgulon ang ubol-ubol sa halad-sa-sala, ihatag ang dugo ngadto sa sacerdote, ug mouli sa balay, sa pagtuo nga siya karon gawasnon sa iyang kasal-anan. Mao nga, ang halad-sa-sala namatay alang sa makasasala, uban sa sala diha sa iyang ulo. Ang sakripisyong mananap gipatay inay sa tawong makasasala. Sa Daang testamento, ang halad-sa-sala mahimong kanding, nating karnero, nating baka, ug turong baka, mao kana ang usa sa mga sagradong mananap nga gitamod sa Dios. Ang Dios, sa Iyang walay kinutuban nga kaluoy, mitugot sa kinabuhi sa mananap nga mahimong ihalad inay sa makasasala nga mamatay sa iyang kasal-anan. Niini nga paagi sa Daang Testamento, ang
◄ MGA SULOD ►

266 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

makasasala makapasig-uli sa iyang kasal-anan pinaagi sa sakrispisyo sa pagpasig-uli. Ang kalapasan sa makasasala nasalibay ngadto sa halad-sa-sala pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot, ug ang dugo ihatag ngadto sa sacerdote aron sa pagpapas sa kasal-anan sa makasasala. Hinuon, walay kalagmitan sa pagpasig-uli sa kasal-anan matag adlaw. Ingon nga sangputanan, ang Dios mitugot sa Labawng Sacerdote sa pagpapas sa kasal-anan sa tibuok tuig, matag tuig sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan, alang sa tanang katawhan sa Israel. Unya unsa ang paepl sa Labawng Sacerdote sa Adlaw sa Pagpasig-uli? Una, si Aaron ang labawng Sacerdote motapion sa iyang mga kamot ngadto sa halad-sa-sala, mosugid sa kasalanan sa katawhan, “Ginoo, ang katawhan sa Israel nakasala niining mga salaa, pagbuno, pagpanapaw, pagpakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, pagpasipala….”

Unya, iyang gulgulon ang ubol-ubol sa haladsa-sala, kuhaon ang dugo niini, ug ibisibis sa pito ka higayon diha sa lingkuranan sa kaluoy sulod sa Balaan nga Santuwaryo. (Diha sa Bibliya, ang numero 7 giila nga hingpit nga numero.) Mao kadtoy iyang tahas ang pagsalibay sa tinuig nga kasal-anan sa katawhan sa Israel ngadto sa ulo sa halad-sa-sala sa ilang dapit, ug ang halad-sa-sala igahalad nga mahulipon. Tungod kay ang Dios matarung, aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa ilang kasal-anan, Siya mitugot sa halad-sa-sala nga mamatay ingon nga hulip sa katawhan. Tungod kay ang Dios matinud-anon gayud nga maluluy-on, Iyang gitugotan ang katawhan sa pagtanyag sa kinabuhi sa halad nga mananap sa ilang dapit. Ang Labawng Sacerdto dayon mobisibis sa dugo sa silangang tampi sa lingkuranan sa kaluoy ug mao nga, mapasig-uli ang tanang kasal-anan sa katawhan sa milabayng tuig sa Adlaw sa
◄ MGA SULOD ►

267 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Pagpasig-uli, sa ikapitong bulan.

ika-napulo

nga

adlaw sa

Kinsa ang halad nga nating Karnero sumala sa Daang Testamento? Si Jesus kinsa walay tatsa. Ang Labawng Sacerdote motanyag sa duha ka mga kanding sa Adlaw sa Pagpasig-uli alang sa katawhan sa Israel. Ang usa pagatawgon dinakdakan nga kanding, nga nagkahulugan ‘aron butangan.’ Sa samang pagkaagi, ang dinakdakan sa Bag-ong Testamento mao si Kristo Jesus. “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana Iyang gipadala ang Iyang bugtong Anak aron nga ang tanan nga mosalig Kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon” (Juan 3:16).

Ang Dios mihatag kanato sa Iyang bugtong Anak ingon nga halad nga nating Karnero. Ingon nga sakripisyong nating Karnero alang sa tanang katawhan, Siya gibautismohan ni Juan Bautista ug nahimong Manluluwas, ang Mesiyas sa kalibutan. Ang Jesus nagkahulugan ‘ang Manluluwas” ug ang Kristo nagkahulugan ‘ang dinihog nga Hari,’ Busa ang Kristo Jesus nagkahulugan ‘ang Anak sa Dios nga mianhi aron pagluwas kanatong tanan.’ Ingon nga ang tinuig nga kasal-anan sa katawhan mapapas sa adlaw sa Pagpasig-uli sa Daang Testamento, si Kristo Jesus, sa duolan sa 2000 ka tuig na ang milabay, mianhi sa kalibutan aron pagabautismohan ug miula og dugo hangtud sa kamatayon didto sa Krus aron sa paghingpit sa ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan. Niining bahina, atong basahon ang yugto sa Levitico. “Unya itapion ni Aaron ang iyang mga
◄ MGA SULOD ►

268 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kamot sa ulo niini ug isugid niya ang tanang mga kasal-anan ug mga kalapasan sa mga Israelihanon. Sa ingon niini ikabutang niya sa ulo sa kanding kining tanan ug pabuhian niya ang kanding didto sa kamingawan sa usa niya ka katabang. Ang kanding maoy magdala sa tanan nilang mga kasal-anan ngadto sa usa ka hilit nga dapit ug buhian kini ngadto sa kamingawan.” (Levitico 16:21-22). Kini nahisulat nga ang kasal-anan sa tanang mga Israelihanon nabutang sa ulo sa kanding ingon sa gisulti usab sa Levitico 1. ‘Ang tanan nilang mga kalapasan’ nagpasabot sa tanang kasal-anan nga ilang nahimo sa ilang mga kasingkasing ug sa ilang unod. Ug ‘ang tanan nilang mga kalapasan’ nabutang sa ulo sa haladsa-sala pinaagi sa pagtapion sa mga kamot sa Labawng Sacerdote.

Pinaagi sa Balaod sa Dios, Kita Angay nga Magbaton sa Husto nga Kahibalo sa Tanan Natong Kasalanan
Nganong ang Dios mihatag kanato og Balaod? Aron paghatag kanatog kahibalo sa sala. Ang Balaod sa Dios naglangkob sa 613 ka mga kasugoan. Gani man, kon kita maghunahuna mahitungod niini, mabuhat nato ang Iyang gisulti nga dili angay natong buhaton ug dili mabuhat ang Iyang gisulti nga angay buhaton. Busa, kita mga makasasala. Kini nahisulat sa Bibliya nga ang Dios mihatag kanato niadtong mga sugoa aron nga kita makaamgo sa atong kasal-anan (Roma 3:20). Kini nagkahulugan nga
◄ MGA SULOD ►

269 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Iyang gihatag kanato ang Iyang Balaod sa kasugoan aron pagtudlo kanato nga kita mga makasasala. Wala Niya ihatag kana kanato tungod kay kita makakinabuhi niini, apan aron nga kita makaamgo sa atong kasal-anan. Siya wala mohatag kanato sa Iyang kasugoan aron nga atong bantayan. Dili ikaw magdahom sa usa ka iro nga magkinabuhi sama sa tawo. Sa samang pagkaagi, dili kita makakinabuhi subay sa Balaod sa Dios, apan igo lamang sa pag-amgo sa atong kasal-anan pinaagi sa Iyang Balaod ug kasugoan. Ang Dios mihatag niini kanato tungod kay kita mga umol sa sala, apan kita sa tinuoray wala makaamgo niana. “Kamo mga mamumuno, mga makihilawason, mga mamumuhat og kadautan,” Ang Dios nagasulti kanato nga daw binali pinaagi sa kasugoan. Siya misulti kanato nga dili magpatay, apan kita mipatay diha sa atong mga kasingkasing usahay, uban sa atong lawas.

Hinuon, tungod kay kini nahisulat diha sa balaod nga kinahanglan dili kita magpatay, nasayod kita nga kita mga mamumuno, sa pagingon, “Ay, nasayop diay ako. Ako makasasala tungod kay ako nakahimo sa dili angay nga buhaton. Ako nakasala.” Aron sa pagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa sala, ang Dios mitugot kang Aaron sa pagtanyag sa halad sa pagpasig-uli diha sa Daang Testamento, ug si Aaron kadto nga mipasig-uli alang sa katawhan makausa sa matag tuig. Sa Daang Testamento, ang duha ka mga halad-sa-sala kinahanglan nga itanyag ngadto sa Dios sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Ang usa igatanyag ngadto sa Dios samtang ang usa ipadala ngadto sa kamingawan human matapioni sa mga kamot, dala niini ang tanang tinuig nga kasal-anan sa katawhan. Sa dili pa ang kanding ipadala ngadto sa kamingawan sa tawong tinudlo nga angayan, ang Labawng Sacerdote motapion
◄ MGA SULOD ►

270 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

sa iyang mga kamot sa ulo sa buhing kanding ug mosugid sa kasal-anan sa Israel. “Ginoo, ang katawhan sa Israel nakapatay, nakighilawas, nangawat, nagsimba sa mga dios-dios…nakasala kami sa Imong atubangan.” Ang yuta sa Palestino deserto nga kamingawan. Ang dinakdakan nga kanding ipadala ngadto sa walay kinutuban nga kamingawan ug hangtud nga mamatay. Sa dihang kini ipadala ngadto palayo, ang katawhan sa Israel motan-aw niana hangtud nga mawala sa ilang panan-aw tungod sa kalayo, ug mosalig nga ang ilang kasal-anan nawagtang uban sa dinakdakan nga kanding. Mao nga ang katawhan nakabaton og kalinaw sa hunahuna, ug ang dinakdakan mamatay didto sa kamingawan tungod sa tinuig nga kasal-anan sa tanang katawhan. Niini nga paagi, ang Dios mipasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa nating

Karnero sa Dios, nga si Kristo Jesus. Ang tanan natong kasal-anan sa tim-os nabanlas pinaagi sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Si Jesus Dios ug atong Manluluwas. Siya ang anak sa Dios kinsa mianhi aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala. Siya mao ang Maglalalang nga mihimo kanato ingon sa Iyang dagway ug mikunsad niining kalibutana aron sa pagluwas kanato gikan sa sala. Dili lamang ang inadlaw nga ksal-anan nga atong nahimo uban sa atong unod ang nasalibay ngadto kang Jesus, apan lakip usab sa umaabot nga kasal-anan ug ang kasal-anan sa atong mga hunahuna ug unod. Mao nga, Siya gibautismohan ni Juan Bautista aron sa pagtuman sa tananag pagkamatarung sa Dios, ang hingpit nga pagpasig-uli alang sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Tulo ka tuig sa wala pa si Jesus gilansang, Sa
◄ MGA SULOD ►

271 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Iyang pagsugod sa pagpangalagad sa tanan, Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan. Ang Iyang kaluwasan sa katawhan pinaagi sa pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan nagsugod uban sa Iyang bautismo. Didto sa Suba sa Jordan, sa dapit nga diin ang giladmon taga-hawak, si Juan Bautista mitapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo ni Jesus ug mituslob Kaniya sa tubig. Kini nga pagbautismo sama sa pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento ug samag epikto sa pagsalibay sa tanang kasal-anan. Ang pagtuslob diha sa tubig nagkahulugan sa kamatayon, ug ang pagtunga gikan sa tubig nagkahulugan sa pagkabanhaw. Mao nga. Pinaagi sa pagbautismo ni Juan Bautista, si Jesus nakatuman ug mipadayag sa tulo ka mga kabahin sa Iyang misyon: pagkuha sa kasal-anan,

pagpalansang, ug sa pagkabanhaw. Kita maluwas lamang kon kita motuman sa mga pulong nga si Jesus miluwas kanato gikan sa sala. Ang Dios mipiho pagluwas kanato pinaagi kang Jesus, ug ang pakigsaad nga Iyang gihimo diha sa Daang Testament usab natuman. Pinaagi niini nga buhat, si Jesus milakaw ngadto sa Krus uban sa tanan natong kasal-anan diha sa Iyang ulo. Unsa nga matang sa buluhaton ang gibilin kanato sukad si Jesus mipapas sa tanan natong kasal-anan? Ang ato nalang buhaton mao ang pagbaton og pagtuo sa mga pulong sa Dios. Sa Juan 1:29, nahisulat, “Sa pagkasunod nga adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, ‘Ania ang nating
◄ MGA SULOD ►

272 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan!’” si Juan Bautista mipamatuod, ‘Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan!” ang tanang kasal-anan sa katawhan nasalibay ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan didto sa Jordan. Saligi kini! Unya ikaw pagapanalanginan uban sa pagpasiguli alang sa tanan nimong kasal-anan. Kinahglang nga kita magbaton og pagtuo diha sa pulong sa Dios. Atong ihiklin ang atong kaugalingong panghunahuna ug pagkagahian ug motuman sa nahisulat nga Pulong sa Dios. Kinahanglan sa yano mosalig diha sa kamatuoran nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Sa pag-ingon nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ug ang pag-ingon nga Iyang gituman ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagpasig-uli alang sa atong kasal-anan takdo ug managsamang mga butang. Ang

‘pagtapion sa mga kamot’ ug ang bautismo usab nagkahulugan nga usa ra ka butang. Mahimong moingon kita nga ‘tanan,’ o tanang butang,’ o kinatibuk-an,’ ang kahulugan nagpabilin nga mao ra. Ang kahulugan sa pulong, ‘ang pagtapion sa mga kamot’ diha sa Daang Testamento nagpabiling mao ra sa Bagong Testamento, gawas nga ang pulong ‘bautismo’ inay maoy gigamit. Kini motiuros ngadto sa pinakayanong kamatuoran nga si Jesus gibautismohan ug gihukman didto sa Krus aron pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan. Kita maluwas kon kita mosalig niining orihinal nga ebanghelyo. Sa dihang ang Bibliya nagaingon nga si Jesus mikuha sa tanan ‘nga sala sa kalibutan’ (Juan 1:29), unsa ang kahulugan sa sala sa kalibutan? Kini nagkahulugan nga ang tanang kasal-anan nga atong gipas-an, nga mao, ang dautang panghunahuna, pangawat, pakighilawas,
◄ MGA SULOD ►

273 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pagkamaibugon, pagkadautan, pagpasipala, garbo, ug kabuang nga nagpuyo dinhi sa atong mga salabutan. Kini usab naglakip sa tanang kapakyasan ug kalapasan nga atong nahimo uban sa unod ug diha sa kasingkasing. “Kay ang bayad sa sala mao ang kamaytayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo” (Roma 6:23). “Ug kon walay pagula og dugo walay kapasayloan” (Hebreohanon 9:22). Ingon sa gisulti niining mga bersikuloha, ang tanang kasal-anan angay nga bayaran. Si Kristo Jesus, aron sa pagluwas sa tanang katawhan gikan sa sala, mitanyag sa Iyang kaugalingong kinabuhi ug mibayad sa sala alang kanato sa makausa ug alang sa dayon. Busa, aron mahimong gawasnon gikan sa tanan natong kasal-anan, ang ato nalang buhaton mao ang pagsalig diha sa orihinal nga ebanghelyo⎯ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang

dugo, ug ang Iyang pagkaDios.

Ang Pagpasig-uli alang sa Kasalanan Ugma
Kinahanglan pa ba kita motanyag og halad alang sa atong kasal-anan? Dili na gayud. Ang kasal-anan ugma, human sa ugma, ug ang kasal-anan nga atong mahimo hangtud sa adlaw nga kita mamatay usab nahilakip sa ‘ang sala sa kalibutan.’ Ingon sa kasal-anan karon, kagahapon, ug sa wala pa kagahapon usab nahilakip sa ‘ang sala sa kalibutan.’ Ang kasalanan sa katawhan sukad sa pagkahimugso hangtud sa pagkamatay tanan kabahin sa ‘ang sala sa kalibutan,’ ug ang sala sa kalibutan bug◄ MGA SULOD ►

274 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

os nang gisalibay ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Ang tanang kasal-anan nga atong mahimo hangtud sa adlaw nga kita mamatay nakuha na gikan kanato. Kinahanglan lamang nga kita mosalig niining orihinal nga ebanhgleyo, ang nasulat nga mga pulong sa Dios, ug motuman sa kamatuoran aron maluwas. Atong isalikway ang atong kaugalingong panghunahuna aron nga matubos sa tanan natong kasal-anan. Ikaw tingali sa minaayo mangutana, “Unsaon niya sa pagkuha sa kasal-anan nga wala pa mahimo?” Unya, sumbalikon ko ikaw sa pagpangutana, “Kinahanglan pa ba nga mobalik si Jesus nganhi sa kalibutan sa matag higayon nga kita makasala ug moula og dugo sa matag karon ug unya?” Sulod sa ebanghelyo sa pagpakatawo pagusab, adunay balaod sa pagpasig-uli sa atong kasal-anan. “Ug kon walay pag-ula og dugo walay kapasayloan” (Hebreohanon 9:22). Kon

ang usa ka tawo nagtinguha nga siya matubos sa iyang kasal-anan sa mga kaadlawan sa Daang Testamento, iyang isalibay ang iyang kasal-anan pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot ngadto sa halad-sa-sala, ug ang halad-sa-sala mamatay tungod sa iyang kasal-anan. Maingon man usab, ang Anak sa Dios mikunsad nganhi sa kalibutan aron pagluwas sa tanang katawhan. Siya gibautismohan aron pagkuha sa tanan natong kasal-anan, nag-ula og dugo didto sa Krus aron pagbayad sa atong kasal-anan, ug namatay didto sa Krus, sa pagingon, “Natapus na.” Siya nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulong adlaw ug karon naglingkod sa Dios. Mao nga, nahimo Siya nga atong Manluluwas sa walay katapusan. Aron hingpit nga mapasaylo sa atong kasalanan, atong isalibay ang tanan natong dili matarug nga mitna ug ihiklin ang relihiyosong pagtulun-an nga nagasulti kanato sa pagtubos sa
◄ MGA SULOD ►

275 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

atong kaugalingon sa atong inadlawng kasalanan pinaagi sa mga pag-ampo sa paghinulsol matag-adlaw. Aron nga mapapas ang kasal-anan sa katawhan, ang binalaod nga halad gitanyag, sa makausa ug alang sa dayon. Ang Dios sa Langit misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang kaugalingong Anak pinaagi sa Iyang bautismo ug nagpalansang sa Iyang kaugalingon alang kanato. Uban sa Iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, ang atong kaluwasan nahingpit. “Gani gisamaran Siya tungod sa atong mga sala; napangos Siya tungod sa atong pagkadautan; giantos Niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa Iyang mga labod nangaayo kita… ug ang Ginoo mipas-an sa tanan natong pagkadautan.” Sa Isaias 53, giingon nga ang tanang pagpakasala ug pagkadautan sa kalibutan, sa tanang katawhan nasalibay ngadto kang Kristo Jesus.

Diha sa Bag-ong Testamento, sa Efeso 1:4, kini nahisulat, “Sa wala pa buhata ang kalibutan gipili na kita sa Dios diha kang Kristo.” Kini nagasulti kanato nga Iya kitang gipili diha Kaniya sa wala pa malalang ang kalibutan. Bisan sa wala pa malalang ang kalibutan, ang Dios mipiho sa paghimo kanato nga Iyang katawhan, ang mga matarung ug walay lama, diha kang Kristo. Bisan unsa pa ang atong gihunahuna kaniadto, kinahanglan nga kita karon mosalig ug motuman sa Pulong sa Dios, sa mga pulong sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu. Ang Dios misulti kanato nga ang Iyang nating Karnero, nga si Kristo Jesus, mikuha sa kasalanan sa kalibutan ug mipasig-uli alang sa tanang katawhan. Sa Hebreohanon 10, kini nahisulat, “Ang Balaod sa mga Judio dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad
◄ MGA SULOD ►

276 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa Balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi niining mga halad?” (Hebreohanon 10:1). Dinhi, nag-ingon nga mao gihapong mga halad, ang ilang gitanyag sa mapadayonon matag tuig, nga dili makahimo kanila nga hingpit. Ang Balaod maoy landong sa maayong mga butang nga umaabot, ug nga dili mao ang dagway sa maong butang. Si Kristo Jesus, ang Mesiyas nga miabut, mihimong hingpit sa makausa ug alang Sa dayon (sama nga ang tinuig nga kasal-anan sa Israel gipasig-uli sa makausa ug alang sa dayon) pinaagi sa pagpabautismo ug pagpalansang sa Krus aron pagpasig-uli sa tanan natong kasalanan. Busa, si Jesus diha sa Hebreohanon 10, “Unya miingon Siya, ‘ania Ako O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako.’ Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo ug

giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo Jesus ang buot ipabuhat sa Dios Kaniya, nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa Iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matag sacerdote nga Judio nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha madapaton hangtud na gayud sa kahangturan. Ug unya milingkod Siya sa Tuo sa Dios. Didto naghulat Siya karon hangtud nga ang Iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa Iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit Niya hangtud sa kahangturan kadtong nahinloan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon Siya, Mao kini
◄ MGA SULOD ►

277 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

ang kasabutan nga Akong himuon tali kanila inig-abot niadtong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo: ‘Ibutang Ko ang Akong mga balaod diha sa ilang mga kasingkasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna.’ Unya miingon Siya, ‘Dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug dautang mga buhat.’ Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala” (Hebreohanon 10:918). Kita misalig nga si Jesus miluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo ug sa dugo didto sa Krus.

Ang Kaluwasan sa Nagpakatawo Pag-usab sa Tubig ug sa Espiritu nga Nasilsil sa Atong mga Kasingkasing ug mga Salabutan
Kita ba mga matarung tungod lamang kay kita dili na makasala? Dili. Kita mga matarung tungod kay si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan ug kita misalig diha Kaniya. Kamo bang tanan misalig sa Iyang hingpit nga kaluwasan? —Amen—Mituman ba kamo uban sa pagtuo sa mga pulong sa Dios nga si Kristo Jesus sa Iyang kaugalingon gibautismohan ug nag-ula og dugo didto sa Krus aron pagluwas kanato? Kinahanglan nga kita adunay pagtuo sa Iyang Pulong aron matawo pag-usab. Kita
◄ MGA SULOD ►

278 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

maluwas kon kita mosalig nga si Kristo Jesus, pinaagi sa ebanghelyo sa kapasayloan, nga mibanlas sa tanan natong kasal-anan, uban sa kasal-anan sa kalibutan. Kita dili gayud mahimong walay sala pinaagi sa pagtuman sa Balaod sa Dios, apan kita mahimong hingpit pinaagi sa atong pagtuo sa Iyang mga buhat. Si Kristo Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo didto sa Jordan, miantos sa paghukom ug gisilotan alang sa tanan natong kasal-anan didto sa Krus. Pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo uban sa bug-os natong kasingkasing, kita mahimong matubos sa tanan natong kasalanan ug mahimong matarung. Misalig ba ikaw niini? Ang bautismo ni Jesus, ang Iyang pagpalansang didto sa Krus ug ang pagkabanhaw maoy alang sa kapasayloan sa tanang kasal-anan sa katawhan ug ang balaod sa kaluwasan

pinasubay sa walay kinutoban nga gugma sa Dios. Ang Dios nahigugma kanato ingon nga kita ug Siya matarung, busa Iya una kitang gihimong mga matarung. Iya kitang gihimong mga matarung pinaagi sa pagsalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Aron pagbanlas sa tanan natong kasal-anan, Iyang gipadala ang Iyang bugtong Anak, nga si Jesus, nganhi sa kalibutan alang kanato. Iyang gitugotan si Jesus sa pagkuha sa tanang kasalanan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo ug unya misalibay sa paghukom ngadto sa Iyang Anak alang sa tanan natong kasal-anan. Iya kitang gihimo nga Iyang mga matarung anak diha sa kaluwasan sa tubig ug sa dugo, ang Diosnong gugma sa Dios. Kini nahisulat sa Hebreohanon 10:16, “Ibutang Ko ang Akong mga balaod diha sa ilang mga kasingkasing ug isulat Ko kini sa ilang
◄ MGA SULOD ►

279 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

mga hunahuna.” Sa atong mga kasingkasing ug mga hunahuna, makasasala ba kita sa atubangan sa Dios o mga matarung? Kon kita adunay pagtuo sa Pulong sa Dios, mahimo kitang mga matarung. Si Kristo Jesus mao ang atong Manluluwas. Tingali ikaw maghunahuna, “Tungod kay kita makasala matag adlaw, unsaon nato sa pagkamatarung? Kita lunsayng mga makasasala.” Apan sa dihang kita mosalig sa Pulong sa Dios, ingon nga si Kristo Jesus mituman sa Amahan, mahimo kitang mga matarung. Ug lagi, sa ako nang giingon sa unahan, kita adunay sala sa atong mga kasingkasing sa wala pa kita matawo pag-usab. Human nato dawata ang ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan nganhi sa atong mga kaisngkasing, kita naluwas gikan sa tanan natong mga sala. Sa dihang wala pa kita mahibalo sa ebanghelyo, kita mga makasasala. Apan kita nahimong mga matarung

sa dihang nagsugod kita sa pagsalig diha sa kaluwasan ni Jesus, ug nahimong mga matarung anak sa Dios. Kini maoy pagtuo sa nagpadulong sa pagkamatarung nga gihisgutan ni Apostol Pablo. Ang pagtuo diha sa ebanghelyo sa kapasayloan mihimo kanato nga ‘matarung.’ Wala bisan si Apostol Pablo, ni si Abraham, ni ang mga katigulangan sa atong pagtuo ang nahimong matarung sa ilang mga binuhatan, apan sa pagbaton og pagtuo sa Pulong sa Dios, ang mga pulong sa Iyang panalangin sa kapasayloan sa atong kasal-anan. Sa Hebreohanon 10:18, “Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala.” Ingon sa nahisulat, ang Dios miluwas kanato aron nga dili na kita mamatay tungod sa atong kasal-anan. Mosalig ba ikaw niini? —Amen— Sa Filipos 2, “Angay ninyong batonan ang hunahuna nga gibatonan ni Kristo Jesus nga
◄ MGA SULOD ►

280 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

mao kini: Bisan Siya Dios, wala Siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa Iyang kaugalingong kabubut-on gibiyaan Niya kining tanan Niyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo Siya sama sa kasagarang tawo; Nagpaubos Siya ug nagmasinugtanon hangtud sa kamatayon –bisan sa Iyang kamatayon sa Krus. Tungod niini gituboy Siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan Siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalum sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Kristo Jesus mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan” (Filipos 2:5-11). Si Kristo Jesus, nga maoy bidlisiw sa Iyang himaya ug ang tukma nga representasyon sa Iyang kinaiyahan (Hebreohanon 10:3), wala magtinguha og dakong kadungganan alang sa

Iyang kaugalingon. Hinuon, Iyang gihimo ang Iyang kaugalingon ingon nga suluguon, ug mitungha sama sa tawo. Iyang gipaubos ang Iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon bisan pa sa kamatayon aron sa pagluwas kanato. Busa, atong dayegon si Jesus, “Siya ang atong Dios, ang Manluluwas ug Hari.” Ang katarungan ngano nga atong himayaon ang Dios ug modayeg kang Jesus mao nga si Jesus mituman sa kabubut-on sa Iyang Amahan ngadto sa katapusan. Kon wala pa Siya motuman, dili unta nato himayaon ang Anak sa Dios karon. Apan tungod kay ang Anak sa Dios mituman sa kabubut-on sa Iyang Amahan bisan sa kamatayon, ang tanang mga linalang ug ang tanang katawhan dinhi sa kalibutan mohimaya Kaniya, ug maghimo niini hangtud sa walay katapusan. Si Kristo Jesus nahimong nating Karnero sa Dios nga miwagtang sa kasal-anan sa kalibutan,
◄ MGA SULOD ►

281 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

ug kini nahisulat nga Iyang gikuha kadtong tanan pinaagi sa Iyang bautismo. Karon, mga 2000 na ka tuig ang milabay sukad sa Iyang pagkuha sa kasal-anan sa kalibutan. Ikaw ug ako nagpuyo niining kalibutana sukad sa atong pagkahimugso, ug ang tanan natong kasal-anan usab nahilakip sa kasal-anan sa kalibutan. Mahimo ba kitang mga makasasala kon kita makasala ugma? Dili, tungod kay si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan sa miagi, sa karon, ug sa umaabot. Sa walay paglain sa orihinal nga sala gikan sa atong kaugalingon kalapasan sa tibuok kinabuhi, dili ba nakasala man kita sukad kita nahimugso? —Oo, kita nakasala.—

Si Jesus nasayod nga kita makasala gikan sa adlaw sa atong pagkatawo hangtud sa adlaw nga kita mamatay, busa Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan sa pasiuna. Makita na nimo kini karon? Kon kita mabuhi hangtud sa edad nga 70, ang atong kasal-anan makapuno sa kapin sa usa ka gatus ka mga trak-igdampog. Apan si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan sa makausa uban sa Iyang bautismo ug midala niadto ngadto sa Krus uban Kaniya. Kon si Jesus mikuha lamang sa orihinal nga sala, kitang tanan mamatay ug mahiadto sa empeyerno. Bisan kita mibati nga dili niya makuha ang tanan natong kasal-anan, dili kini maka-usab sa kamatuoran nga si Jesus mipapas sa tanan natong kasal-anan. Pila ka sala ang atong mahimo niining kalibutana? Ang tanang kasal-anan nga atong mahimo nalakip sa kasal-anan sa kalibutan. Sa dihang si Jesus misulti kang Juan sa
◄ MGA SULOD ►

282 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pagbautismo Kaniya, mao kadto ang tim-os Niyang gipasabot. Si Jesus misaksi sa Iyang kaugalingon nga Siya mikuha sa tanan natong kasal-anan. Ang Dios mipadala sa Iyang sinugo una kay kang Jesus aron iyang bautismohan si Jesus. Sa pagpabautismo kang Juan, ang representante sa katawhan, sa pagpaubos sa Iyang ulo sa atubangan kaniya aron bautismohan, si Jesus nakakuha sa tanang kasal-anan sa tanang katawhan. Ang tanan natong kasal-anan gikan sa edad 20 ngadto sa 30, gikan sa 30 ngadto sa 40, ug padayon; bisan ang kasal-anan sa atong mga anak nalakip sa kasal-anan sa kalibutan, nga gikuha ni Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Kinsa ang makaingon nga adunay sala nga nahibilin niining kalibutana? Si Kristo Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan, ug kitang tanan mamaluwas kon kita mosalig diha sa atong mga kasingkasing, sa walay pagduhaduha, sa

gihimo ni Jesus aron sa pagpasig-uli alang sa atong kasal-anan: Ang Iyang bautismo ug ang pag-ula sa Iyang bililhon nga dugo. Kasagaran sa katawhan nagkinabuhi sa ilang masamok nga kinabuhi nga naputos sa ilang kaugalingong panghunahuna, maghisgot mahitungod sa ilang mga kinabuhi ingon nga ang ilang mga kinabuhi mahinungdanon. Apan adunay daghan nga nagiyahan sa malisod nga kinabuhi. Daghang katawhan ang nagpuyo sa masamok nga kinabuhi. Ako usab nagpuyo sa ingon niana nga matang sa pagkinabuhi sa wala pa ako matawo pag-usab. Nganong dili man nimo masabtan o madawat ang ebanghelyo sa kapasayloan, sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo?

MGA SULOD

283 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ang Kaluwasan sa mga Makasasala Nahingpit na
Nganong gihugasan man ni Jesus ang mga tiil ni Pedro? Tungod kay gusto Niya nga si Pedro magbaton sa lig-on nga pagtuo diha sa kamatuoran nga Iya nang gibanlas ang tanan niyang umaabot nga kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo. Atong basahon ang Juan 19. “Migula Siya nga nagpas-an sa Iyang Krus ug miabot sa dapit nga ginganlag ‘Dapit sa Kalabera.’ Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota, ug didto gilansang nila sa Krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa Krus diha sa isigkakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang

niya kini sa Krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: JESUS NGA TAGA-NAZARET, ANG HARI SA MGA JUDIO. Daghan ang mga Judio nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, Latin ug Grego” (Juan 19:1720). Minahal nga kahigalaan, si Kristo Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug gihukman sa korte ni Pilato nga ilansang. Karon usahan ta sa paghunahuna kini nga talan-awon. Gikan sa bersikulo 28, “Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa Kasulatan,” Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan aron sa pagtuman sa Kasulatan. “Unya siya miingon, ‘Giuhaw ako!’ Didto may usa ka panaksan nga napuno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa Iyang baba. Human makatilaw si
◄ MGA SULOD ►

284 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Jesus sa suka, miingon Siya, ‘Natapos na!’ unya miduko Siya ug namatay” (Juan 19:28-30). Si Jesus miingon, “Natapos na!” ug namatay didto sa Krus. Human sa tulo ka adlaw, Siya nabanhaw gikan sa mga patay ug misaka ngadto sa langit. Ang pagbautismo kang Jesus ni Juan Bautista ug ang Iyang kamatayon didto sa Krus maoy gikinahanglan kaayo nga midugtong sa usag-usa, ang usa walay katarungan nga mahanabo kon wala ang usa. Busa, atong dayegon ang Ginoo nga si Jesus sa pagluwas kanato uban sa Iyang ebanghelyo sa kapasayloan. Ang unod sa katawhan kanunay nagsunod sa panginahanglan sa unod, busa wala kitay mahimo gawas sa pagpakasala uban sa atong unod. Si Kristo Jesus mihatag kanato sa Iyang bautismo ug dugo aron sa pagluwas kanato gikan sa kasal-anan sa atong unod. Iya kitang giluwas gikan sa kasal-anan sa atong unod uban sa Iyang

ebanghelyo. Kadtong nakadawat na sa hingpit nga kapasayloan sa kasal-anan makasulod sa Gingharian sa Langit sa bisan unsang higayona pinaagi sa pagsalig kang Jesus, nga natawo didto sa Betlehem, gibautismohan didto sa Jordan, namatay didto sa Krus ug nga nabanhaw sa ikatulong adlaw. Atong dayegon ang Ginoo ug himayaon ang Iyang ngalan sa walay katapusan. Sa katapusang kapitulo sa Juan, si Jesus miadto sa Galilea human siya nabanhaw gikan sa mga patay. Siya miadto kang Pedro ug miingon ngadto kaniya. “Simon, anak ni Jonas, gihigugma mo ba Ako labaw pa niini?” ug si pedro mitubag Kaniya, “Oo, Ginoo; Nasayod Ka nga nahigugma ako Kanimo.” Unya si Jesus miingon kaniya, “Pasibsiba ang Akong mga nating karnero.” Si Pedro nakaamgo sa tanan, ang ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo, ang
◄ MGA SULOD ►

285 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kapasayloan sa kasal-anan. Karon, sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa dugo nga mihatag kaniya sa kapasayloan sa tanan niyang kasal-anan ug pag-amgo nganong si Jesus mihugas sa iyang mga tiil, ang iyang pagtuo kang Jesus misamot kalig-on Atong basahon ang Juan 21:15 pag-usab. “Unya sa nakapangaon na sila, si Jesus miingon ngadto kang Simon Pedro, ‘Simon, anak ni Jonas, gihigugma mo ba Ako labaw pa niini?’ ug si Pedro mitubag Kaniya, ‘Oo, Ginoo; Nasayod Ka nga nahigugma ako Kanimo.’ Unya si Jesus miingon kaniya, ‘Pasibsiba ang Akong mga nating karnero.’” Iyang ikapiyal ang Iyang mga nating karnero ngadto kang Pedro tungod kay si Pedro Iyang disipulo, nga sa hingpit naluwas, ug tungod kay si Pedro nahimong matarung nga tawo ug hingpit nga alagad sa Dios. Kon si Pedro nahimong makasasala pag-usab tungod sa iyang inadlaw nga kasal-anan, si Jesus

dili unta mosulti kaniya sa pagwali sa ebanghelyo sa kapasayloan sa iyang mga sala, tungod kay siya, uban sa laing mga disipulo, walay mahimo gawas sa pagpakasala matag adlaw diha sa unod. Hinuon si Jesus misulti kanila sa pagwali sa ebanghelyo nga mipapas sa tanan nilang kasal-anan tungod kay sila misalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus, ang ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan.

MGA SULOD

286 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ginoo, Nasayod Ka nga Gihigugma Ko Ikaw
Mahimo ba ikawng ‘makasasala’ pag-usab kon ikaw makasala pag-usab? Dili. Si Jesus mikuha na sa tanan nakong umaabot nga kasal-anan didto sa Jordan. Atong hinuktukan ang mga pulong ni Jesus ngadto kang Pedro. “Simon, anak ni Jonas, gihigugma mo ba Ako labaw pa niini?” “Oo, Ginoo; Nasayod Ka nga nahigugma ako Kanimo.” Ang iyang pagsugid sa gugma matuod, mitumaw ingon nga gikan sa pagtuo sa ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa tanang kasal-anan. Kon si Jesus wala pa magtudlo kang Pedro ug

sa ubang mga disipulo sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa paghugas sa ilang mga tiil, sila unta dili makasugid sa ilang gugma niana nga paagi. Inay, sa dihang si Jesus miadto kanila sa pagpangutana, “Gigigugma ba ninyo ako labaw pa niini?” Si Pedro unta moingon, “Ginoo, yano lamang ako nga dili hingpit nga tawo. Makasasala ako nga dili makahigugma Kanimo labaw kay niining mga butanga. Utang buot biyai ako nga mag-inusa ra.” Ug si Pedro unta mopalayo, pagtago sa Iyang kaugalingon gikan kang Jesus. Apan atong hunahunaon ang mahitungod sa mga tubag ni Pedro. Siya gipanalanginan sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, ang bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo nga miluwas sa tanang katawhan. Busa, si Pedro nakaingon, “Oo, Ginoo; nasayod ka nga nahigugma ako Kanimo.” Kini
◄ MGA SULOD ►

287 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

nga pagsugid sa gugma mitumaw gikan sa iyang pagtuo diha sa ebanghelyo sa kapasayloan ni Jesus. Si Pedro misalig diha sa matuod nga ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, nga niini si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Kini naglakip sa tanang kasal-anan sa umaabot, nga ang katawhan nagapos sa paghimo niini tungod sa ilang kakulangon ug kaluyahon sa unod. Si Pedro lig-on nga misalig diha sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, ug tungod sa iyang pagsalig nga si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios, siya nakatubag sa Ginoo sa walay pagpanuko. Ang kaluwasan ni Jesus mitungha gikan sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, ug mao, nga si Pedro usab naluwas gikan sa iyang inadlaw nga kasal-anan. Si pedro misalig diha sa kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo sa kapasayloan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ikaw ba usab sama kang Pedro? Ikaw ba

makahigugma ug mosalig kang Jesus, nga mikuha sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang ebanghelyo sa kapasayloan, uban sa Iyang bautismo ug dugo? Nganong dili man kita makasalig ni mahigugma Kaniya? Walay laing paagi. Kon si Jesus mikuha lamang sa kasal-anan sa miagi o sa karon, ug mihiklin sa atong kasal-anan sa umaabot, kita unta dili makadayeg Kaniya ingon sa atong ginabuhat karon. Dugang niini, kitang tanan siguradong mahiadto sa empeyerno. Busa, kitang tanan momatuod nga ang pagsalig diha sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan maoy nakaluwas kanato. Ang unod kanunayng may kalagmitan sa pagpakasala, busa kita kanunay makasala. Busa, kinahanglan kita mosugid nga ang pagsalig diha sa ebanghelyo sa tugob nga pagpasig-uli sa kasal-anan nga gihatag ni Jesus kanato, ang ebanghelyo sa bautismo ug dugo ni Jesus,
◄ MGA SULOD ►

288 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

nakaluwas kanato. Kon kita wala mosalig diha sa ebanghelyo sa pagpasig-uli sa kasal-anan, nga mao ang bautismo ug dugo ni Jesus, walay magtutuo nga maluwas gikan sa kasal-anan sa tibuok niyang kinabuhi. Dugang niini, kon kita natubos sa tanan natong kasal-anan sa tibuok natong kinabuhi piaagi sa pagsugid ug paghinulsol sa matag panahon, kita tingali tapulan ra kaayo nga nagpuyong matarung ug sa kanunay adunay sala sa atong mga kasingkasing. Kon mao kini, kita mobalik sa pagkamakasasala ug dili makahigugma kang Jesus ni makapaduol Kaniya. Nan, dili usab kita makasalig diha sa kaluwasan ni Jesus ug mosunod Kaniya hangtud sa katapusan sa atong mga kinabuhi. Si Jesus mihatag kanato sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan ug miluwas kanato nga mga misalig. Siya nahimong hingpit nga

Manluluwas ug mibanlas sa tanan natong inadlaw nga kalapasan aron nga kita unta sa tinud-anay makahigugma Kaniya. Kitang mga magtutuo walay mahimo gawas sa paghigugma sa ebanghelyo sa bautismo ug sa dugo ni Jesus, ang kapasayloan sa atong kasalanan. Ang tanang mga magtutuo makahigugma kang Jesus sa walay katapusan ug mahimong binihag sa gugma sa kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan nga gihatag ni Jesus kanato. Minahal nga mga hinigugma! Kon si Jesus mibilin pa bisag gamay nga sala, dili unta ikaw makasalig kang Jesus, ni mahimo ikaw nga saksi alang sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasalanan. Dili unta ikaw makapamuhat ingon nga alagad sa Dios. Apan, sa dihang ikaw mosalig sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, ikaw maluwas gikan sa tanan nimong kasal-anan. Siya mitugot
◄ MGA SULOD ►

289 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kanimo nga ikaw maluwas gikan sa tanan nimong kasal-anan sa dihang ikaw nakaamgo sa matuod nga ebanghelyo sa kapasayloan, nga nahitala diha sa Pulong ni Jesus.

“Ikaw Ba Nahigugma Kanako Labaw Pa Niini?”
Unsay nakapahigugma nato kang Jesus labaw pa sa bisan unsang butang? Ang Iyang gugma alang kanato pinaagi sa Iyang bautismo, nga mibanlas sa tanan natong kasal-anan, bisan ang tanang umaabot natong kasal-anan. Ang Dios mipiyal sa Iyang mga nating

karnero ngadto sa Iyang mga alagad, nga hingpit misalig sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasalanan. Si Jesus nangutana sa tulo ka mga higayon, “Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw Kanako labaw pa niini?” ug si Pedro mitubag sa matag higayon, “Oo, Ginoo, Nasayod Ka nga nahigugma ako Kanimo.” Karon, atong hunahunaon ang mahitungod sa mga tubag ni Pedro. Atong makita nga dili kini pagpadayag sa iyang kabubut-on, apan sa iyang pagtuo diha sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan. Sa dihang kita mahigugma sa usa ka tawo, ug nga kanang gugmaha nagsukad sa atong kabubut-on, kini mopaltos sa dihang kita maluya. Apan kon kanang gugmaha nag-agad sa kusog sa gugma sa Dios, nan kana mohawid sa walay katapusan. Ang gugma sa Dios, nga mao ang tugob nga pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan, ang kaluwasan sa tubig ug sa bautismo ni Jesus ug sa Espiritu, ingon niana.
◄ MGA SULOD ►

290 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ang atong pagtuo diha sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan kinahanglan mahimong sukaranan sa atong gugma ug mga binuhatan alang sa Ginoo. Kon ato Siyang gihigugma sa atong kabubut-on laman, mapandol kita ugma ug motapos sa pagdumot sa atong kaugalingon tungod sa atong pagkadautan. Hinuon, si Jesus mibanlas sa tanan natong kasalanan: ang orihinal nga sala, o inadlaw nga kasalanan sa milabay, sa kasal-anan karon ug ugma, ug ang tanang kasal-anan sa tibuok natong kinabuhi. Wala Siyay gilikatan sa Iyang kaluwasan. Kining tanan matuod. Kon ang atong gugma ug pagtuo nag-agad sa atong kabubut-on ug gimbut-an, kita mapakyas sa atong mga pagtuo. Apan tungod kay ang atong gugma ug pagtuo nag-agad man sa ebanghelyo sa kapasayloan nga gihatag ni Jesus kanato, kita mga anak na sa Dios, mga matarung. Tungod kay kita misalig

diha sa kaluwasan sa tubig ug sa Espiritu, kita wala nay sala. Gumikan sa kamatuoran nga ang atong kaluwasan miabot, dili sa dagway sa pagkadiosnon sa atong kaugalingon, apan gikan sa gugma sa Dios ug sa Iyang balaod sa matuod nga kaluwasan pinaagi sa kapasayloan sa atong kasal-anan, kita mga matarung bisan unsa ka kulang ug maluya kita sa atong kinabuhi. Kita mosulod sa Gingharian sa Langit ug modayeg sa Dios hangtud sa kahangturan. Mosalig ba ikaw niini? Ang 1 Juan 4:10 nagpahayag, “Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita maoy unang naghigugma sa Dios kundili Siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala Niya ang Iyang Anak aron pinaagi Kaniya mapasaylo ang atong mga sala.” Si Jesus miluwas kanato uban sa tubig ug sa Espiritu, busa kita kinahanglan nga adunay pagtuo diha sa ebanghelyo sa
◄ MGA SULOD ►

291 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kapasayloan, sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo. Kon ang Dios wala pa moluwas kanato uban ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, kita unta dili mangaluwas, bisan unsa ka mainiton sa atong pagsalig. Apan si Jesus mibanlas sa tanang kasal-anan nga atong nahimo diha sa atong mga kasingkasing ug uban sa atong unod. Aron kita mahimong matarung, kinahanglan nga kita tino sa atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha sa mga pulong sa tubig ug sa Espiritu, ang ebanghelyo sa pagpasig-uli. Ang ebanghelyo sa kapasayloan sa tanang kasal-anan sa kalibutan naglangkob sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo. Ang ebanghelyo sa kapasayloan maoy sulod sa matuod nga pagtuo, ang matuod nga sukaranan sa kaluwasan, ug ang yawe sa pagsulod sa Gingharian sa Dios.

Atong Isalikway ang Pagtuo sa Atong Kinaugalingong Kabubut-on
Hain gikan ang matuod nga pagtuo? Kini gikan sa gugma sa Ginoo, kinsa mibanlas na sa tanan natong umaabot nga kasal-anan. Ang pagtuo o gugma nga gidala sa kabubut-on sa usa ka tawo dili gayud matuod nga gugma ni pagtuo. Adunay daghan niining kalibutana kinsa miuna pagsalig kang Jesus uban sa ilang mga maayong tinguha, ug sa dili madugay mobiya sa ilang mga pagtuo sa dungan tungod sa pag-antos sa sala diha sa ilang mga kasingkasing. Apan kinahanglan kita moamgo nga si Jesus mibanlas sa tanan kasal-anan sa kalibutan: dili lamang ang dili maila nga pagkadautan, apan usab ang dagkong kasal-anan nga atong nahimo
◄ MGA SULOD ►

292 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

tungod sa pagkayam-angan. Sa Juan 13, aron sa pagtudlo sa Iyang mga disipulo kon unsa ka malikupon ug mapinadayonon ang pagtunhay sa Iyang kaluwasan mao, nga si Jesus mitapok sa Iyang mga disipulo uban Kaniya sa wala pa Siya ilansang sa Krus. Samtang nanihapon uban sa Iyang mga disipulo, Siya mitindog ug mihugas sa ilang mga tiil aron isilsil ang kamatuoran sa Iyang tugob nga kaluwasan ngadto sa ilang mga kasingkasing. Kinahanglan nga kitang tanan masayod ug mosalig diha sa ebanghelyo sa kapasayloan, nga gitudlo ni Jesus sa mga disipulo pinaagi sa paghugas sa ilang mga tiil. Apan si Pedro hugtanong midumili una kang Jesus paghugas sa iyang mga tiil. “Ayaw gayud hugasi akong tiil!” Ug kini maoy pagpadayag sa pagtuo nga gidala sa iyang kaugalingong kabubut-on. Apan si Jesus miingon kaniya, “Unsa ang Akong gibuhat dili pa ninyo

masabtan karon, apan kamo mahibalo human niini.” Karon, uban sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, atong masabtan ang mga pulong sa Bibliya nga halayo gikan sa atong mga pagtugkad. Kini maoy Pulong sa kamatuoran; ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ang kapasayloan sa kasal-anan, nga mitugot sa makasasala nga mahimong matarung pinaagi sa pagsalig sa tibuok niyang kasingkasing. Si Pedro nangisda uban sa laing mga disipulo, sama sa ilang ginabuhat sa wala pa sila ikahibalag ni Jesus. Unya, si Jesus mipakita kanila ug mitawag kanila. Si Jesus nagtagana og pamahaw alang kanila, ug samtang namahaw, si Pedro nakaamgo sa kahulugan sa mga pulong nga gipamulong ni Jesus kanhi. “Unsa ang Akong gibuhat dili pa ninyo masabtan karon, apan kamo mahibalo human niini.” Sa katapusan siya nakaamgo nga si Jesus nagpasantop gayud
◄ MGA SULOD ►

293 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pinaagi sa paghugas sa iyang mga tiil kanhi. “Ang Ginoo mibanlas sa tanan nakong kasalanan. Ang tanang kasal-anan nga akong nahimo tungod sa akong kaluyahon, lakip usab sa tanang kasal-anan nga akong mahimo sa umaabot.” Si Pedro mibiya sa pagtuo nga iyang gidala sa iyang kaugalingong kabubut-on ug gimbut-an, ug misugod sa pagbarug nga lig-on diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus, ang ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan. Human sa pamahaw, si Jesus nangutana kang Pedro, “Nahigugma ba ikaw Kanako labaw pa niini?” Karon, nalimin sa pagtuo diha sa gugma ni Jesus, si Pedro misugid. “Oo, Ginoo, Nasayod Ka nga nahigugma ako Kanimo.” Si Pedro nakatubag tungod kay siya nakaamgo unsa ang gipasantop ni Jesus sa pag-ingon, “Kamo mahibalo human niini.” Siya nakasugid sa iyang matuod nga pagtuo, ang pagtuo diha sa bautismo ug dugo ni Jesus, ang ebanghelyo sa kapasayloan

sa kasal-anan.

Human niadto, Siya Nahimong Matuod nga Alagad sa Dios
Unsaon nimo sa pagkahimong matuod nga alagad sa Dios? Pinaagi sa pagsalig sa Iyang walay katapusang pagpasig-uli alang sa tanan nakong kasal-anan. Human niadto nga kasinatian, si Pedro ug ang ubang mga disipulo miwali sa ebanghelyo hangtud sa ilang kabugtuon nga mga gininhawa. Bisan si Pablo, nga sa walay kaluoy milutos sa mga Kristohanon, mipamatuod ngadto sa ebanghelyo sa malisod nga kaadlawan sa Ramanang Emperyo.
◄ MGA SULOD ►

294 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Sa dose ka mga disipulo ni Jesus, si Judas mibaligya kang Jesus ug wala madugay naghikog. Si Apostol Pablo kadtong mihulip sa iyang dapit. Ang mga disipulo mipili kang Matias, apan si Pablo ang gipili sa Dios, busa si Pablo nahimong Apostol ni Jesus ug nagwali sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan uban sa laing mga disipulo. Ang kasagaran sa mga disipulo ni Jesus namatay ingon nga sinakit. Taliwala nga sila gihulga uban sa kamatayon, wala nila ilimod ang ilang mga pagtuo, ug nagpadayon sa pagwali sa orihinal nga ebanghelyo. Tingali sila nagwali sa ingon niini: “Si Kristo Jesus mibanlas sa tanang kasal-anan sa inyong unod uban sa Iyang bautismo ug dugo, mao kini, uban sa Iyang ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan. Si Jesus mikuha sa inyong kasal-anan uban sa Iyang bautismo didto sa Jordan ug mipas-an sa paghukom alang kanimo didto sa

Krus. Mosalig ka diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus, ug maluwas ikaw.” Sa pagkadungog sa orihinal nga ebanghelyo ug pagsalig niini daghan ang mga nangaluwas. Kadto maoy gahom sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo, ug sa Espiritu. Ang mga disipulo ni Jesus miwali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, sa pag-ingon, “si Jesus Dios ug ang Manluluwas.” Tungod kay sila nagpamatuod ngadto sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga ikaw ug ako karon nakadungog sa ebanghelyo sa bautismo ug sa dugo ni Jesus ingon nga atong kaluwasan, ug maluwas gikan sa sala. Tungod sa walay kinutubang gugma sa Dios ug sa hingpit nga kaluwasan ni Jesus, nahimo kitang tanan nga mga disipulo ni Jesus. Kamong tanan ba misalig? Si Jesus
◄ MGA SULOD ►

295 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

nahigugma kaayo kanato nga Iya kitang gihatagan sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ang kapasayloan sa kasal-anan, ug nahimo kitang mga matarung disipulo ni Jesus. Aron sa pagtudlo sa matuod nga ebanghelyo sa kapasayloan, si Jesus mihugas sa mga tiil sa Iyang mga disipulo. Si Jesus mihugas sa tiil sa Iyang mga disipulo aron pagtudlo kanila ug kanato nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan, lakip ang tanang kasalanan nga atong mahimo sa tibuok natong kinabuhi, hingpit nang gibanlas sa dihang Siya gibautismohan ug nag-ula og dugo didto sa Krus. Atong pasalamatan si Jesus sa Iyang gugma ug sa ebanghelyo sa kapasayloan. Si Jesus nagtudlo kanato sa duha ka mga butang pinaagi sa paghugas sa mga tiil sa mga disipulo. Una, kadto maoy pagtudlo kanila, ingon sa Iyang gisulti, “Unsa ang Akong gibuhat dili pa ninyo masabtan karon, apan kamo mahibalo

human niini,” nga ang tanan natong kasal-anan nabanlas na pinaagi sa ebanghelyo sa kapasayloan, sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo. Ang ikaduha nga pagpanudlo mao nga ingon nga si Jesus mipaubos sa Iyang kaugalingon aron sa pagluwas sa mga makasasala ug mihimo kanila nga matarung, kita, ang mga natawo pagusab moalagad sa uban pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo sa kapasayloan. Kini angay kanato nga nakauna sa pagduol, pag-alagad niadtong moduol nga ulahi. Ang duha ka mga katarungan nganong si Jesus mihugas sa mga tiil sa mga disipulo sa adlaw sa pangilin sa Pasko tin-aw ug sa gihapon kini naglungtad sulod sa Iyang Iglesia. Ang disipulo dili gayud molabaw kay sa iyang magtutudlo. Busa, kita magwali sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan ug moalagad niini ingon nga kita nag-alagad kang Jesus. Kita, nga kanhiay
◄ MGA SULOD ►

296 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

rang nangaluwas, kinahanglan nga mag-alagad niadtong naulahi kanato. Sa pagtudlo niini, si Jesus mihugas sa mga tiil sa mga disipulo. Dugang pa, pinaagi sa paghugas sa mga tiil ni Pedro, Iyang gipakita kanato nga Siya maoy hingpit nga Manluluwas aron nga kita dili gayud malimbongan pag-usab sa yawa. Kamong tanan mangaluwas pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, sa tubig ug sa Espiritu. Si Jesus mibanlas sa tanang kasal-anan uban sa Iyang bautismo, pagpalansang sa Krus, ug sa pagkabanhaw. Kadto lamang misalig sa Iyang ebanghelyo ang maluwas gikan sa kasal-anan sa kalibutan sa walay katapusan.

Tuohi ang Ebanghelyo nga Nagbanlas sa Tanan Natong Inadlaw nga Kasal-anan
Atong maputol ang pagpanglimbong sa yawa pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa kapasayloan, ang mga pulong sa tubig ug sa Espiritu. Ang katawhan sayon malimbongan sa yawa ug ang yawa sa mapinadayonon nagahungihong sa ilang mga dalunggan. Sa pagkahibalo nga ang unod sa katawhan sa walay hunong makasala dinhi sa kalibutan, unsaon nila sa dili pagpakasala? Ang tanang katawhan mga makasasala. Hinuon, kita nasayod sa tubag. “Sa pagkahibalo nga si Jesus mikuha sa tanang kasalanan sa atong unod uban sa Iyang bautismo, unsaon sa usa ka magtutuo nga mahimong aduna pay sala? Si Jesus mibayad sa impas sa sala, busa unsa ang bayronon nga nahibilin nga atong
◄ MGA SULOD ►

297 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

bayaran?” Kon kita dili mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa dugo. Ang mga pulong sa yawa daw makatarunganon. Apan, kon ania sa atong tampi ang ebanghelyo, aduna kitay dili matarug nga mga pagtuo diha sa kamatuoran sa Pulong sa Dios. Kinahanglan nga aduna kitay pagtuo diha sa ebanghelyo sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug dugo. Ang matuod nga pagtuo maoy pagsalig diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo didto sa Krus, sa Iyang kamatayon ug sa Iyang pagkabanhaw. Nakakita ka na ba og usa ka hulagway sa modelo sa balaang tabernakulo? Usa kana ka gamay nga balayng tulda. Ang balay gibahin sa duha ka mga bahin, ang gula nga bahin maoy balaang dapit ug ang anaa sa sulod nga bahin mao ang Labing Balaang Santuwaryo, diin ang lingkuranan sa kaluoy makita.

Adunay kinatibuk-ang 60 ka mga haligi nga nagbarug sa gawas nga korte sa balaang tabernakulo, ug sa balaang dapit 48 ka mga linaras. Atong ihulagway ang balaang tabernakulo sa atong mga salabutan aron pagsabot sa kahulugan sa mga pulong sa Dios.

Unsa nga Gama ang Ganghaan sa Korte sa Tabernakulo?
Unsa nga gama ang ganghaan sa korte sa Tabernakulo? Usa ka salimbong nga linara sa bughaw, morado ug eskarlata nga linubid ug pinong lino nga tanud. Ang ganghaan sa korte sa tabernakulo gihulagway sa Exodo 27:16, “Diha sa ganghaan
◄ MGA SULOD ►

298 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

butangig tabil nga may gitas-on nga siyam ka metro sa bughaw, morado ug eskarlata nga delana ug pino nga lino nga binurdahan. Patindoga kini pinaagi sa upat ka haligi nga anaa sa upat ka sukaranan.” Ang materyales nga gigamit alang sa ganghaan sa korte sa tabernakulo bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid, ug pinong lino nga tanud. Kadto gikutihan paglara ug mabulukon kaayo. Ang Dios nagmando kang Moises sa paglara sa ganghaan nga mabulukon sa bughaw, morado, ug eskarlata nga mga linubid aron nga sayon alang sa matag-usa sa pagpangita sa alagianan pagsulod. Ang ganghaan gilara uban sa bughaw, morado, eskarlata nga linubid, ug pinong lino nga tanud nga gibitay sa upat ka mga haligi. Kining upat ka mga materyales nagsimbulo sa dibuho sa kaluwasan sa Dios, nga diin Siya moluwas sa tanan nga mosalig sa Iyang Anak, pinagi sa bautismo ug sa dugo ni Jesus, ug sa

Iyang pagkaDios. Matag usa sa mga materyales nga gigamit sa pagtukod sa balaang tabernakulo adunay linain nga kahulugan ug kini nagrepresentar sa Pulong sa Dios ug sa Iyang plano sa pagluwas sa katawhan pinaagi kang Jesus. Karon, pila ka matang sa nagkadaiyang mga materyales ang gigamit alang sa ganghaan sa korte sa balaang tabernakulo? Upat ka nagkadaiyang matang sa materyales ang gigamit; bughaw, morado, eskarlata nga linubid, ug pinong lino nga tanud. Kining upat mahinungdanon kaayo sa pagtabang sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa ebanghelyo sa pagpakatawo pag-usab. Kon dili pa kini sila mga mahinungdanon, kini nga kasayuran dili unta itala sa Bibliya sa ingon ka kinuti. Ang tanang materyales nga gigamit alang sa ganghaan sa korte sa balaang tabernakulo nagpasabot sa mahinungdanong mga kahulugan
◄ MGA SULOD ►

299 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

alang sa atong kaluwasan. Busa, ang Dios mipadayag niining mga butanga ngadto kang Moises ug misulti kaniya sa pagbuhat sa tukma sigun sa iyang giasoy.

Unsa ang Kahulugan sa Bughaw, Morado, ug Eskarlata nga Linubid sulod sa Ebanghelyo sa Dios?
Unsa ang nagsimbulo sa tanang materyales nga gigamit alang sa tabernakulo? Ang kaluwasan ni Jesus pinaagi sa Iyang bautismo ug dugo. Sa sulod sa balaang tabernakulo, ang bughaw, morado ug ang eskarlatang linubid, ug ang pinong lino nga tanud gigamit usab alang sa tabil

nga gibitay taliwala sa balaang dapit ug sa Labing Balaang Dapit. Mao gihapon nga materyhales ang gigamit alang sa sotana sa Labawng Sacerdote, nga makasulod sa Labing Balaang Dapit kausa sa matag tuig. Ang bughaw nga linubid nagsimbulo sa bautismo ni Jesus. Sa 1 Pedro 3:21, giingon, “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo.” Si Pedro mimatuod nga ang bautsimo ni Jesus, diin Siya mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan niini nga bersikulo, maoy hulad sa kaluwasan sa pagpasig-uli. Ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Busa, ang bughaw nga linubid, ang bautismo ni Jesus, maoy labing mahinungdanon nga bahin sa Pulong sa kaluwasan. Ang eskarlata nga linubid nagsimbulo sa dugo ni Jesus, ug ang morado nga linubid nagsimbulo sa Iyang pagkaDios—ang kahimtangan ni Jesus
◄ MGA SULOD ►

300 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

ingon nga Hari ug Dios. Ang tulo ka mga bulok sa linubid gikinahanglan alang sa atong pagtuo diha kang Jesus ug sa Iyang kaluwasan. Ang maambong nga panggula nga bisti nga gisul-ob sa Labawng Sacerdote gitawag og epod, ug ang sotana sa epod usab bughaw. Ang labawng Sacerdote magsul-ob og turban sa iyang ulo, diin ang plata sa purong bulawan gisilsilan, ‘PAGKABALAAN NGADTO SA GINOO.’ Ang plata igaid sa turban uban usab sa bughaw nga pisi.

Ang Kamatuoran nga Girepresentahan sa Bughaw nga Linubid
Unsa ang gisimbulohan sa bughaw nga linubid? Ang bautismo ni Jesus. Akong gitan-aw ang kahulugan sa bughaw nga linubid diha sa Bibliya. Unsa ang gisulti sa Bibliya mahitungod sa bughaw? Atong sabton nga ang bughaw nga linubid kabahin sa bughaw, morado, ug eskarlata nga mga linubid. Ang bughaw nga linubid nagrepresentar ‘sa tubig,’ mao kana, ang bautismo ni Jesus. Si Kristo Jesus gibautismohan ni Juan Bautista aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan (Mateo 3:15). Kon si Jesus wala pa mokuha sa tanang kasal◄ MGA SULOD ►

301 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

anan sa kalibutan uban sa Iyang bautismo, kita unta dili mahinloan sa atubangan sa Dios. Busa, si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron pagabautismohan ni Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ang katarungan nga adunay bughaw nga linubid sa ganghaan sa korte sa balaang tabernakulo mao nga tungod kay dili kita mahinloan kon wala ang bautismo ni Jesus. Ang eskarlata nga linubid nagrepresentar sa Iyang dugo, ang kamatayon ni Jesus. Ang morado nagpasabot sa pagkaDios ni Jesus, mao nga ang kahimtangan ni Jesus ingon nga “Bugtong Gamhanan, nga Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo” (1 Timoteo 6:15). Ang kamatuoran mao nga ang eskarlata nga linubid nagsimbulo sa dugo ni Kristo, nga giula didto sa Krus aron sa pagbayad sa sala sa tanang katawhan. Si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan

diha sa unod aron sa pagkuha sa kasal-anan sa katawhan ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang bautismo, ug mibayad nga impas sa tanang bayad sa sala pinaagi sa pagsakripisyo sa Iyang kaugalingon didto sa Krus. Ang bautismo ug dugo ni Jesus maoy matuod nga ebanghelyo sa kapasayloan nga gitagna pinaagi sa mga bulok sa linubid nga gigamit alang sa balaang tabernakulo sa Daang Testamento. Ang mga haligi sa tabernakulo gigama sa kahoyng akasya, ang mga patukuranan ginama sa tumbaga, ug ang tumbaga nga patukuranan gipaibabwan sa bandana nga salapi. Ang tanang mga makasasala pagahukman sa ilang kasal-anan tungod kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Sa dili pa ang usa ka tawo pagapanalanginan sa Dios sa pagkab-ot og bag-ong kinabuhi, siya kinahanglan motanyag og halad sa iyang kasal-anan sa mga adlaw sa Daang Testamento.
◄ MGA SULOD ►

302 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Hinuon, ang bautismo ni Jesus diha sa Bagong Testamento, girepresentahan sa bughaw nga linubid sa balaang tabernakulo, mikuha sa tanan natong kasal-anan. Si Jesus midala sa atong kasal-anan ngadto sa Krus, nag-ula og dugo ug gihukman alang niadto ug sa paghimo sa ingon, Iyang naluwas kitang tanan nga adunay pagtuo diha sa ebanghelyo sa kapasayloan. Siya mao ang Hari sa mga hari ug ang Balaan nga Dios. Minahal nga mga Kristohanon, ang bautismo ni Jesus mao ang kaluwasan ni Jesus, nga miluwas kanato pinaagi sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan. Si Jesus nga Dios, mikunsad nganhi sa kalibutan diha sa unod (ang morado nga linubid); Siya gibautismohan aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan (ang bughaw nga linubid); Siya gilansang ug nag-ula og dugo didto sa Krus aron sa pagdawat sa paghukom inay kanato (ang eskarlata nga linubid). Ang bautismo ni Jesus sa walay pagduhaduha

nagatudlo kanato nga Siya nahimong matuod nga Manluluwas alang sa tanang katawhan. Ato usab nga makita kini sa mga bulok nga gigamit alang sa ganghaan sa balaang tabernakulo. Ang pagburda sa panapton sa ganghaan uban sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid diha sa pinong lino nga tanud maoy tin-aw nga pagsulti kanato sa kamatuoran sa kaluwasan sa Dios. Ang pinong lino nga tanud dinhi nagkahulugan nga Siya miluwas sa tanan kanato sa walay pagpihig gikan sa atong kasal-anan. Kini tim-os nga gikinahanglan sa kaluwasan sa pagpasig-uli. Atong makita gikan sa mao gihapon nga mga materyales nga gigamit sa ganghaan sa balaang tabernakulo nga si Kristo Jesus wala moluwas sa mga makasasala sa sinalagma nga paagi, sa walay pagplano. Siya, sa pagtuman sa Dios nga maampingon mipiho sa plano, gibautismohan,
◄ MGA SULOD ►

303 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

gilansang sa Krus, ug nabanhaw gikan sa mga patay alang sa hingpit nga pagtuman sa kaluwsan sa katawhan. Uban sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid, ang mga materyales sa ebanghelyo sa kapasayloan, si Jesus miluwas sa tanang misalig sa Iyang kaluwasan.

Ang Tumbaga nga Planggana sa Daang Testamento Maoy Anino sa Bautismo sa Bag-ong Testamento
Nganong ang mga sacerdote mohugas sa ilang mga kamot ug mga tiil sa dili pa mosulod sa balaang dapit? Tungod kay sila mobarug atubangan sa Dios nga walay bisan unsang sala.

Ang planggana gama usab sa tumbaga. Ang tumbaga nagrepresentar sa paghukom nga giantos ni Jesus alang kanato. Ang planggana sa tubig nagsimbulo sa pulong sa ebanghelyo, nga nagasulti kanato nga ang tanan natong pagkadautan nabanlas na. Kini nagpakita kanato unsaon paghimo sa paghugas sa inadlawng kasal-anan. Ang inadlawng kasal-anan sa katawhan mahugasan pinaagi sa pagtuo diha sa mga pulong sa bautismo ni Jesus. Ang halaran sa halad-nga-sinunog nagrepresentar sa paghukom. Ang tubig ni Jesus, nga mao ang bughaw, mao ang ebanghelyo sa pagpasig-uli sa kasal-anan, sa laing pagkasulti, ang bautismo ni Jesus pinaagi kang Juan Bautista (Mateo 3:15, 1 Juan 5:5-10). Kini maoy pulong sa kapanghimatuoran alang sa ebanghelyo sa kaluwasan pinaagi sa pagpasig-uli. Sa 1 Juan 5, nahisulat, “Ug kini maoy
◄ MGA SULOD ►

304 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kadaugan nga mibuntog sa kalibutan—ang pagtuo. Ug adunay tulo ka saksi: ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo; ug nagkauyon kining tulo.” Siya usab misulti kanato nga siya nga nagasalig sa Anak sa Dios adunay pagsaksi sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu diha kaniya. Ang Dios mitugot kanato sa pagkahinlo pinaagi sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa pagpasig-uli ug sa pagsulod ngadto sa balaang tabernakulo. Busa, kita karon makakinabuhi na diha sa pagtuo, matil-ugan sa mga pulong sa Dios, ug mapanalanginan Niya, ug magkinabuhi sa kinabuhi nga matarung. Aron mahimong katawhan sa Dios nagpasabot nga maluwas pinaagi sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa pagpasig-uli ug sa pagkinabuhi sulod sa balaang tabernakulo. Daghang katawhan karon moingon nga igo na ang pagsalig sa walay paghunahuna mahitungod sa mga kahulugan sa bughaw, morado, ug sa

eskarlata nga mga linubid sa ganghaan sa balaang tabernakulo. Kon ang usa ka tawo misalig kang Jesus sa walay paghibalo niining mga butanga, ang iyang pagtuo dili mahimong husto tungod kay aduna gihapoy sala sa iyang kasingkasing. Ang maong tawo aduna gihapoy sala sa iyang kasingkasing tungod sa iyang walay pagsalig sa kamatuoran sa pagpakatawo pag-usab pinaagi sa ebanghelyo sa pagpasig-uli, sa tubig, sa dugo, ug sa Espirtu. Kon ang usa ka tawo gihangyo pag-usisa sa usa ka tawo nga wala niya masinati, ug kon, aron sa pagpahimuot sa naminaw, siya moingon, “Oo, ako misalig niining tawhana. Lagi, wala ko pa gayud siya mahibalag, apan hinuon misalig ako kaniya.” Sa imong paghunahuna ang naminaw mahimuot sa pagkadungog niana? Tingali ang uban kaninyo mohimo niini sa mga kalihukang tawhanon, apan dili kini ang matang sa pagsalig nga gikinahanglan sa Dios gikan kanato.
◄ MGA SULOD ►

305 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Ang Dios gusto nga kita mosalig diha sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan, ang kaluwsan ni Jesus pinaagi sa bughaw (ang bautismo ni Jesus), morado (ang pagkaDios ni Jesus), ug ang eskarlata (ang dugo ni Jesus) nga linubid. Angay natong mahibaloan, sa dili pa kita magbaton og pagtuo kang Jesus, kon giunsa kita Niya sa pagluwas gikan sa tanang sala. Sa dihang kita mosalig kang Jesus, kinahanglan kita mahibalo kon giunsa kita Niya pagluwas gikan sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa tubig (ang bautismo ni Jesus), ang dugo (Iyang kamatayon), ug ang Espiritu (ingon nga Dios si Jesus). Sa dihang kita gayud sa tinud-anany makasabot, atong masinatian ang matuod ug hingpit nga pagtuo. Ang atong mga pagtuo dili gayud matim-os kon walay paghibalo niini nga kamatuoran. Ang matuod nga pagtuo magaabot lamang pinaagi sa pagsabot sa kapanghimatuoran

sa kaluwasan ni Jesus, ang ebanghelyo sa kapasayloan, ug ang pagkamatuod nga Manluluwas ni Jesus sa katawhan. Unsa, dayon, ang pagtuo ba nga sama sa pangyubit kang Jesus? Atong tan-awon.

Ang Pagtuo nga Makayubit Kang Jesus
Unsa ang labing gikinahanglan alang sa pagtuo? Ang tukma nga kahibalo sa bautismo ni Jesus. Angay nimong maamgohan nga ang pagsalig kang Jesus sa walay katarungan maoy pangyubit Kaniya. Kon ikaw nagahunahuna, “Malisod alang kanako sa pagsalig, apan ingon nga Siya
◄ MGA SULOD ►

306 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Dios ug ang Anak sa Dios, Kinahanglan ako mosalig nalang Kaniya,” nan ikaw naghimog pagpangyubit kang Jesus. Kon ikaw gayud buot matawo pag-usab, kinahanglan nga ikaw mosalig diha sa bautismo ug dugo ni Jesus, ang ebanghelyo sa pagpasig-uli. Ang pagsalig kang Jesus sa walay paghibalo sa ebanghelyo sa pagpasig-uli labing dautan kay sa dili na lang mosalig kang Jesus. Ang pagwali sa ebanghelyo nga sa dugo lamang ni Jesus maoy pagbuhat sa kawang sa walay paghibalo sa kamatuoran. Si Jesus dili buot nga adunay usa nga molibot sa pagwali mahitungod sa Iyang binuotbuot, o adunay pagtuo Kaniya sa walay katarungan. Siya buot nga kita mosalig Kaniya pinaagi sa paghibalo sa ebanghelyo sa pagpasig-uli. Sa dihang kita mosalig kang Jesus, kinahanglan nga atong dawaton nga ang ebanghelyo sa pagpasig-uli mao ang bautismo ug

dugo ni Jesus. Sa dihang kita mosalig kang Jesus, kinahanglan kita makasabot sa ebanghelyo sa pagpasig-uli pinaagi sa Iyang pulong ug mahibalo ilabi na gayud kon giunsa niya sa pagbanlas ang tanan natong kasal-anan. Kinahanglan usab kita masayod unsa ang gipasabot sa bughaw, morado ug eskarlata nga linubid didto sa ganghaan sa balaang tabernakulo. Unya, kita makabaton sa husto nga pagtuo nga molungtad sa walay katapusan.

MGA SULOD

307 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Dili Gayud Kita Matawo Pag-usab kon walay Pagsalig kang Jesus, ang Pag-amgo sa Bughaw, Morado, ug Eskarlata nga Linubid
Unsa ang ginabuhat sa mga sacerdote sa dili pa sila mosulod sa balaang dapit? Sila mohugas sa ilang mga kamot ug mga tiil uban sa tubig gikan sa tumbaga nga planggana. Ang atong Ginoong Jesus miluwas kanato. Wala kitay mahimo gawas sa pagdayeg sa Dios kon atong makita kon unsa ka pagkahingpit sa Iyang pagluwas kanato. Kinahanglan nga atong tan-awon ang balaang tabernakulo. Iyang gihatagan kita sa mga pulong sa ebanghelyo sa

pagpasig-uli pinaagi sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid sa balaang tabernakulo ug miluwas kanato uban kanila. Atong pasalamatan ug dayegon ang Ginoo. Ang mga makasasala dili makasulod sa balaang dapit kon walay pag-agi sa makalilisang nga paghukom. Unsaon sa usa ka tawo sa pagsulod sa balaang dapit nga walay paghukom sa iyang kasal-anan? Kini wala gayuy kalagmitan. Kon ang maong tawo mosulod sa gidiling dapit, siya gayud mamatay diha-diha. Kini mabug-at nga pagtunglo. Ang makasasala dili gayud makasulod sa balaang dapit ug magdahom nga mabuhi. Ang atong Ginoo miluwas kanato pinaagi sa sekretong linilong diha sa ganghaan ngadto sa balaang dapit. Uban sa bughaw, morado ug eskarlata nga linubid, ug pinong lino nga tanud, Siya miluwas kanato. Siya misulti kanato sa sekreto sa Iyang kaluwasan pinaagi niining mga
◄ MGA SULOD ►

308 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

butanga. Ikaw ba ug ako naluwas niana nga paagi? Kon kita dili mosalig sa mga pulong sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid, kita mawalay kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo sa pagpasiguli. Ang bulok nga bughaw wala magrepresentar sa Dios; kini walay laing nga gisimbulohan gawas sa bautismo ni Jesus. Kini maoy bautismo ni Jesus nga nagkuha sa tanan natong kasal-anan. Ang usa ka tawo makasulod hangtud ngadto sa halaran sa halad-nga-sinunog sa walay pagsalig sa bughaw nga linubid. Hinuon, siya dili makasulod sa balaang dapit diin ang dios nagpuyo. Busa, sa dili pa kita mosulod sa ganghaan sa balaang tabernakulo, kinahanglan kita mosalig sa bughaw nga linubid (ang bautismo ni Jesus), eskarlata nga linubid (Iyang dugo didto sa Krus), ug morado nga linubid (ang pagkaDios ni Jesus ug ang Anak sa Dios). Niana lamang nga kita

mosalig nga kita dawaton sa Dios ug tugotan sa pagsulod latas sa tabil sa labing Balaang Dapit. Ang uban makasulod sa gula nga korte sa tabernakulo ug maghunahuna nga sila anaa na sa sulod. Apan kini dili kaluwasan. Unsa pa kalayo ang atong adtoan aron kita maluwas? Kita kinahanglan nga makasulod sa Labing Balaang Dapit. Aron makasulod sa Labing Balaang Dapit, kinahanglan nga kita moagi sa tumbaga nga planggana. Ang tumbaga nga planggana nagrepresentar sa bautismo ni Jesus, ug kinahanglan nga atong ibanlas ang tanan natong inadlaw nga kasal-anan uban sa bautismo ni Jesus ug mahimong hininloan sa pagsulod sa balaang dapit. Sa Daang Testamento, ang mga sacerdote mohugas sa ilang kaugalingon sa dili pa sila mosulod, ug sa Bag-ong Testamento, si Jesus mihugas sa tiil sa Iyang mga disipulo aron
◄ MGA SULOD ►

309 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

pagsimbulo sa magbanlas sa ilang kalapasan sa tibuok nilang kinabuhi. Ang balaod sa Dios nagaingon, “Kay ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo” (Roma 6:23). Ang Dios nagahukom sa kasal-anan sa tawo sa walay pagpihig, apan inay kini Iyang gisalibay ngadto sa Iyang Anak ug gihukman Siya. Kini mao ang gugma sa Dios, ang Iyang kaluwasan. Ang matuod nga kaluwasan makab-ot lamang kon kita mosalig diha sa ebanghelyo sa pagpasiguli nga gilangkuban sa bautismo, sa dugo, sa kamatayon, ug sa pagkabanhaw ni Jesus.

Aron Matawo Pag-usab, Ang usa ka Tawo Kinahanglan Dili Gayud Motamay sa Bibliyanhong Kamatuoran, ang Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Kasal-anan
Unsa na lamang ang usa ka butang nga atong pagabuhaton? Kana mao ang pagsalig sa ebanghelyo, ang sinulat nga mga pulong sa Dios. Dili gayud ako motamay sa ubang katawhan. Kon ang usa ka tawo maghisgot sa usa ka butang nga dili ako sinati, ako mangutana kaniya sa matinahuron sa pagsaysay niini kanako. Apan kon ako mangutana dinhi mahitungod sa gipasabot sa balaang tabernakulo, walay usa nga

MGA SULOD

310 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

makasulti kanako. Busa unsay akong mahimo? Ako mobalik ngadto sa Bibliya. Sa Bibliya, hain hisgoti ang mahitungod sa balaang tabernakulo? Kini gihulagway sa kinuti diha sa Exodo. Kon ang usa ka tawo makabasa niini nga libro sa maampingon, siya makasabot sa kahulugan niini pinaagi sa sinulat nga mga pulong sa Dios. Minahal nga kahigalaan, dili kamo maluwas pinaagi sa dinanghag nga pagsalig kang Jesus. Dili kamo matawo pag-usab tungod lamang sa naandang pagtambong sa simbahan. Kita nasayod nga si Jesus misulti ngadto kang Nicodemo. “Sa pagkatinuod, magaingon Ako kanimo, gawas kon ang tawo matawo sa tubig ug sa Espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios…Dili ba ikaw magtutudlo man sa Israel, ug wala mahibalo niining mga butanga?” (Juan 3:5, 10). Kadtong tanan nga misalig kang Jesus

angayan nga mosalig diha sa bughaw nga linubid (ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan), eskarlata nga linubid (ang kamatayon ni Jesus alang sa tanan natong kasalanan), ug ang morado nga linubid (si Jesus mao ang Manluluwas, Dios, ug ang Anak sa Dios). Kinahanglan kita mosalig nga si Jesus mao ang Manluluwas sa tanang mga makasasala sa kalibutan. Kon wala kini nga pagtuo, ang usa ka tawo dili gayud matawo pag-usab, ni ang usa ka tawo makasulod sa balaang dapit sa Gingharian sa Dios. Ang usa ka tawo dili makakinabuhi nga matinud-anon niining kalibutana kon wala kini. Dili ba kini masayon kon ang usa ka tawo matawo pag-usab sa pagbaton lamang og pagtuo kang Jesus? —Oo— “♫ Ikaw naluwas na. Ako naluwas na. Kitang tanan nangaluwas na. ♫” Pagkanindot! Apan adunay daghan nga misalig kang Jesus nga wala sa tinud-anay ‘matawo pag◄ MGA SULOD ►

311 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

usab.’ Kinahanglan nga kita masayod sa kamatuoran diha sa Bibliya ingon man usab sa pagtuo kang Jesus. Kinahanglan nga kita makasabot sa ebanghelyo sa kapasayloan sa sala diha sa Bibliya ug sa kahulugan sa bughaw, morado ug eskarlata nga linubid aron makasulod sa balaang tabernakulo ug uban sa Dios diha sa kayutaan sa pagtuo. Sulod sa tabernakulo sa pagtuo, kita makakinabuhi nga malipayon hangtud sa panahon nga si Jesus moanhi pag-usab sa pagdala kanato ngadto sa Iyang Gingharian. Kini kinahanglanon aron kita mosalig kang Jesus sa husto nga paagi.

Ang Orihinal nga Ebanghelyo Magabunga sa Pagkabalaan uban sa Bughaw nga Linubid
Unsa ang gikinahanglan kaayo nga kahimtangan alang sa atong kaluwasan, gawas sa Krus ni Jesus? Ang bautismo ni Jesus. Ang katawhan anaa sa paghunahuna nga sila makakinabuhi nga hingpit sa walay paghimog kasaypanan. Hinuon, sa dihang magsingklamot sila sa pagbuhat og maayo, mosamot na hinuon nga sila makamatikod sa ilang kakulang. Ang tawo hilabihan ka dili hingpit, busa walay kalagmitan nga sila dili makasala. Hinuon, tungod kay si Jesus miluwas kanato uban sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid, sa

MGA SULOD

312 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

ebanghelyo sa pagpasig-uli, kita mabalaan ug makasulod sa balaang dapit sa Dios. Kon ang Dios wala pa unta moluwas kanato uban sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid, dili unta kita makasulod sa balaang dapit pinaagi sa atong kaugalingon. Unsa ang katarungan niini? Kon kadtong nagpuyo nga hingpit sa ilang unod makasulod pa lamang sa balaang dapit, wala untay usa nga takos. Kon ang usa ka tawo nagasalig kang Jesus sa walay paghibalo sa matuod nga ebanghelyo, siya magadugang lamang sa iyang kasal-anan sa iyang kasingkasing. Si Jesus miluwas kanato uban sa Iyang maampingong giplano nga kaluwasan sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid, ug sa pinong lino nga tanud. Iyang gibanlas ang tanan natong kasal-anan. Misalig ba ikaw niini? — Oo— Anaa ba kanimo ang kamatuoran sa ebanghelyo sa kasapayloan sa imong

kasingkasing ug mosaksi niana? —Oo— Lamang kon ikaw mosaksi sa ebanghelyo makabutang ikaw sa imong agtang sa bulawanong plata nga nagaingon ‘PAGKABALAAN NGADTO SA GINOO’ ug moapil sa ‘harianong pagkasacerdote’ (1 Pedro 2:9). Niana lamang nga ikaw makabarug atubangan sa katawhan ug mosulti kanila nga ikaw alagad sa Dios, namuhat ingon nga harianong sacerdote. Ang turban sa Labawng Sacerdote adunay plata nga bulawan ug ang plata gigaid uban sa bughaw nga pisi. Nganong bughaw? Tungod kay si Jesus misulti kanato uban sa ebanghelyo sa kapasayloan, mikuha sa tanan natong kasal-anan ug mihimo kanato nga walay sala pinaagi sa Iyang bautismo. Ang bautismo diha sa Bag-ong Testamento tumbas sa pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento. Bisan unsa pa ka maluguton ug matinud-anon
◄ MGA SULOD ►

313 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kita nga misalig kang Jesus, dili gayud kita makakab-ot sa plata nga gisilsilan og, ‘PAGKABALAAN NGADTO SA GINOO’ kon walay pag-ila sa sekretong mga pulong sa bughaw, morado, ug esklarlata nga linubid. Giunsa nato sa pagkahimong matarung? Kini nahisulat sa Mateo 3:15, “Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.” Si Jesus gibautismohan ug miluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Pinaagi sa Iyang bautismo, Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan, ug kita nga mga magtutuo nahimong mga matarung. Nganong dili man kita makaingon nga kita walay sala kon adunay pagbautismo kang Jesus? Bisan pa kon misalig kita kang Jesus ug misinggit, nga nagahunahuna sa Iyang kamatayon didto sa Krus, ang tanang mga luha niining kalibutana dili makabanlas sa tanan nimong kasal-anan. Dili. Dili bisan unsaon pa

nimo sa paghilak ug maghinulsol, ang atong kasal-anan magpabilin dinhi kanato. ‘PAGKABALAAN NGADTO SA GINOO.’ Gumikan kay Iyang gikuha ang tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug dugo, ang Ginoo mitugot nga ang tanang kasal-anan natong mga makasasala masalibay ngadto kang Jesus, ug tungod kay ang pulong sa kaluwasan natala diha sa Bibliya, kita nahimong matarung pinaagi sa atong mga pagtuo, bisan pa man sa atong pagkadautan ug mga kaluyahon. Busa, kita karon makatindog na atubangan sa Dios. Kita karon makakinabuhi na ingon nga mga matarung ug makawali sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan. “♫ Ako naluwas na. Ikaw naluwas na. Kitang tanan nangaluwas na. ♫” kita nangaluwas sumala sa maluluy-ong plano sa Dios. Kon wala ang pulong sa ebanghelyo sa pagpasig-uli diha sa imong kasingkasing, walay
◄ MGA SULOD ►

314 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

kaluwasan, bisan unsaon pa nimo sa pagpanigkamot sa pagsulay. Kini sama ra sa usa ka naila na kaayong awit-Koreano mahitungod sa wala balusi nga gugma. “♫ Ay, ang akong kasingkasing magkuba-kuba sa walay katarungan kon ako makakita kaniya, matag higayon nga maduol ako kaniya. Ania ako sa wala mabasli nga gugma. ♫” Ang akong kasingkasing magkuba-kuba, apan wala ang iya. Ang akong gugma wala gayud mabasli. Sa walay palad, daghang mga Kristohanon ang sa gihapon adunay wala mabasli nga gugma ngadto sa Dios. Ang katawhan mokiling sa paghunahuna nga ang kaluwasan magaabot sa daghang mga paagi alang sa daghang lain-laing katawhan. Sila mangutana, “Nganong moabot man lamang pinaagi sa ebanghelyo sa bautismo?” Apan dili gayud kini mao ang hingpit nga kaluwasan kon dili pa tungod sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus. Kini lamang maoy bugtong paagi nga kita

mahimong matarung sa atubangan sa Dios tungod kay kini lamang ang bugtong paagi nga kita hingpit mahinloan sa tanan natong kasalanan.

Unsa ang Kaluwasan sa Bughaw nga Linubid nga Gihatag ni Jesus Kanato?
Unsa ang nakahimo kanatong matarung? Ang ebanghelyo sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid Ang kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo sa bughaw, morado, ug eskarlata nga linubid maoy gasa sa Dios alang sa tanang katawhan. Kini nga
◄ MGA SULOD ►

315 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

gasa maoy makahimo kanato nga makasulod sa balaang tabernakulo ug magpuyo diha sa kalinaw. Kini mihimo kanato nga mga matarung, makapakinabuhi kanato diha sa simbahan ug mabansay sa Balaang Kasulatan pinaagi sa simbahan. Sa matag higayon nga kita moduol sa Dios aron sa pag-ampo, ang ebanghelyo magapanalangin kanato sa Iyang gugma. Kini maoy hinungdan nga ang kaluwasan bililhon kaayo alang kanato. Si Jesus nagasulti kanato sa pagtukod og balay sa pagtuo ‘ibabaw sa bato.’ Ang bato mao ang ebanghelyo sa Iyang bautismo. Kinahanglan nga kitang tanan maluwas, magkinabuhi uban sa kaluwasan, moadto sa Langit, makakab-ot sa kinabuhing walay katapusan, ug mahimong anak sa Dios. Minahal nga kahigalaan, tungod sa ebanghelyo sa pagpasig-uli, kita makasulod sa balaang tabernakulo uban sa pagtuo. Tungod sa

pagbanlas sa tanan natong kasal-anan (ang bautismo ni Jesus) ug ang paghukom didto sa Krus, kita nangaluwas pinaagi sa pagbaton og pagtuo diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus. Ang tugob nga pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan, ang bautismo ug dugo ni Jesus, mao ang ebanghelyo nga mibanlas sa tanan natong kasal-anan. Misalig ba ikaw niini? Ang matuod nga ebanghelyo mao ang langitnong ebanghelyo sa pagpasig-uli nga hingpit mibanlas sa tanan natong kasal-anan. Kita nangatawo na pag-usab pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa pagpasig-uli. Si Jesus mihatag kanato sa ebanghelyo sa pagpasiguli, nga mibanlas sa tanan natong inadlaw nga kasal-anan ug bisan ang kasal-anan sa umaabot. Dayegon ang Dios. Haleluya! Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu (ang ebanghelyo sa tubig ug sa dugo) mao ang matuod nga ebanghelyo nga gitapos ug giwali ni Kristo
◄ MGA SULOD ►

316 Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli

Jesus. Kini nga libro nahisulat aron sa pagpadayag sa sekreto sa ebanghelyo ni Jesus, ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Tungod kay daghang katawhan nagsalig kang Jesus sa walay paghibalo sa hingpit nga kamatuoran, sila karon nagpasiatab lamang sa ilang kaugalingon ingon nga mga masukaron o relihiyosong madaghanon sa kalibutan sa Kristohanong teyolohika (ang gitawag pilosopiyanhong teyolohiya); sa laktod, sila nagkinabuhi sa erehiya ug kalibog. Busa, kinahanglan nga kita mobalik sa pagsalig diha sa matuod nga ebanghelyo. Dili pa ulahi ang tanan. Ako moadto sa labing kinuti sa ikaduhang libro alang niadtong adunay mga pangutana mahitungod sa ebanghelyo sa pagpakatawo pagusab sa tubig ug sa Espiritu.

MGA SULOD

PAKAPIN 1
Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

MGA SULOD

318 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Kapanghimatuoran sa Kaluwasan
Ako naghingutas sa akong kasal-anan
Igsuong Lakaki Jae-dong Park, Korea “Apan gitubag siya ni Jesus, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios’” (Mateo 3:15). Ang usa nga gidestino sa empeyerno tungod sa iyang kasal-anan naluwas na. Ang himaya mahiadto sa Dios! “Padayon sa imong mga paglamatlamat ug mga salamangka” (Isaias 47:12). Ang akong gihimo ingon niana.

Ako natawo diha sa usa ka konserbatiba nga panimalay sa usa ka inahan nga matinimanong Budhista. Sa dihang ako nagtubo, Ako misalmot sa mga Budhistang kampo ug nakasag-ulo sa kasulatan sa Budhista ug nagtambong sa mga templo sa masibuton. Ako naghunahuna og pagyubit sa mga diwatang Budhista nga kasagaran gisunod sa kababayen-an, ug nangitag butang nga makahatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Apan, sa gihapon akong nabati ang kabug-at sa sala sa akong kasingkasing, ug misulay sa pag-usab sa akong pamatasan, aron pagdaog og mga pagdayo sa katawhan palibot nako. Sa dihang ako miadto na sa kolehiyo sa Sokcho-City, Akong nahibalag ang usa ka higala nga Kristohanon. Mao kadtoy pagliso sa akong kinabuhi. Ang Dios nagplano niadto nga panagtagbo. Sa wala madugay akong nasayran nga ang maong higala, sama sa akong naandan,
◄ MGA SULOD ►

319 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

miitsa sa iyang kaugalingon ngadto sa relihiyosong tulumanon uban sa kadasig apan wala makakaplag sa katagbawan sa iyang kinabuhi; nasubo ako kaniya. Sa simbahan, ako nakaamgo nga ang akong pinugos nga pagkamaayong kinaiya mismo sala. “Kay gikan sa kasingkasing, ang tawo makahunahuna og dautan, makahimog salawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaw-ay, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitas-on ug kabuang” (Marcos 7:21-22). Akong naamgohan nga dili ako makapakitag husto nga kaayo tungod kay ang akong hunahuna napuno sa dautang mga butang, ug ang akong kahagip-ot uban sa sala wala gayod masulbad. Ako nagpadulong ngadto sa empeyerno. Sukad niadto ako naghingutas sa akong kasal-anan ug mipiho pagpangutana kang Rev. Samuel Kim

pagtabang. Akong nakat-onan gikan kaniya nga si Jesus maoy Usa ‘nga mikuha sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29) ug nga Iyang gikuha ang akong kasal-anan ug mibayad alang niadto. Kadto nakahuwas gayud kanako, ug ang akong makalulu-oy nga panghunahuna ingon sa nakasulod sa kapahulayan nga gikan sa Langit. Sa wala madugay Akong gikahibalag si Rev. Paul Jong ug nakakat-on kon giunsa ni Jesus sa pagbanlas ang tanan nakong kasal-anan ug giunsa sa katawhan sa Israel pagtanyag og halad diha sa Daang Testamento. Dugang pa, ako usab nakaamgo nganong si Jesus, nga gipanamkon sa Balaang Espiritu (Mateo 1:20), gihukman ug gibitay sa kahoy (Galacia 3:13). “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios’” (Mateo 3:15). Si Juan Bautista, ingon nga maoy katapusang Labawng Sacerdote, mibautismo ug misalibay sa tanang kasal-anan ngadto kang
◄ MGA SULOD ►

320 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Jesus, ang nating Karnero sa Dios nga walay lama. Ug unya si Jesus mibayad sa tanang kasalanan didto sa Krus. Kini maoy matuod nga ebanghelyo nga nakapamata kanako ug nakahimo kanakong matarung. Ako, nga kanhi makasasala, nahimong matarung. “Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na” (2 Corinto 5:17). Kini sama usab kanako. Ako naghinulsol sa akong kinabuhi (Buhat 11:18) ug nabautismohan ngadto kang Kristo, ug wala nay pagsilot alang kanako (Roma 8:1). Ako nagapauraray diha sa Iyang Grasya ug ako nagpasalamat sa Dios sa pagluwas kanako. Hinaot nga ang tanang naghingutas sa ilang kasal-anan ug nagpangita kang Jesus makakaplag sa ebanghelyo sa katubsanan diha Kaniya! Haleluya.

Gikan sa pagkadiwatahan ngadto sa matuod nga pagtuo sa Dios
Igsuong Babaye Sung-neo Kim, Korea Ako naminyo sa 19, ug ang kabanay sa akong bana hilabihan ka kabos. Sukad niadto wala gayud ako mabuhong, ni mibati nga gihigugma sa akong bana. Kanunay akong maibog sa mga babaye nga adunay mahigugmaong mga bana ug nagakalipay sa kadato. Ang kabanay sa akong bana misalig sa mga dios sa kabungturan, ug ang akong ugangan nga lalaki usa ka manghihimalad. Ang akong bana miapil sa kasundalohan 3 ka adlaw human sa among kaminyuon, ug ang akong bayaw nalisoan sa pangisip sa edad nga 22. Unya pa gyud, ang akong ugangan nga babaye nabuta sa edad nga 50. Kadtong mga adlawa makalilisang alang kanako.
◄ MGA SULOD ►

321 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Tungod kay wala man akoy nakat-onan ug dili maanyag ni namatuto nga salabutanon ug maalam, ako nagtuo nga kadto maoy akong kapalaran sa pagkinabuhi nga ingon niadto sa tibuok nakong kinabuhi. Ang akong ugangan nga babaye nagtinguha nga maoperahan, apan wala ko siya madala ngadto sa tambalanan ug wala maghasol pagpalit og bisan unsang tambal alang kaniya. Ako naglaom na lamang nga siya magsakit ug sa dili madugay mamatay. Ako karon 54 anyos na ug ang akong ugangan nga babaye namatay duha ka tuig ang miagi. Adunay panultihon nga nag-ingon adunay dautan nga kapalaran ang pagbutang og unlan sa namatay sulod sa lungon, apan wala ako mahibalo niana niadtong panahona ug gilubong siya uban sa iyang unlan. Sukad niadto siya kanunay nagpakita sa akong mga damgo, ug ako nasubo sa pagbutang og unlan sa iyang lungon ug nga ako pintasan

kaniya sa dihang siya buhi pa. Ang ubang katawhan daw maayo sa ilang mga ugangan, apan dili ko kapugngan ang akong kaugalingon gawas nga maglagot gayud kaniya. Ako gisakit sa mga daman ug nadutlan nga konsensya. Ako adunay usa ka anak nga lalaki ug upat ka mga anak babaye, ug ako nahadlok nga basin may dautang manghitabo sa akong usa ra ka anak lalaki. Sa dihang ako silang gisultihan mahitungod sa akong damgo, ang akong mga silingan motambag kanako nga ang dautang espiritu kinahanglan abugon. Ako mibisita sa mga diwatahan ug miadto sa mga templo sa pagyukbo sa walay hunong nga pagpangayo sa kasulbaran apan kini walay pulos. Nindot na gayud tapuson ang kinabuhi aron pagkalagiw gikan sa akong konsensya. Kon wala ko pa mapalgi si Jesus ni matubos, dili na unta ako buhi karon. Usa ka adlaw ako mibiya gikan sa among balay ug miadto sa balay
◄ MGA SULOD ►

322 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

sa akong anak aron sa pagpahulay ug pagkuhag tambal nga tanom. Kadto maoy pagkita kanako sa Dios sa paagi sa kinabuhi. Ang usa sa akong mga anak nga babaye usa ka Kristohanon nga natawo pag-usab, ug siya miimbita sa asawa sa iyang pastor alang kanako. Siya miabot uban sa daghang mga babaye ug nakighinabi kanako. Wala akoy nasayran mahitungod sa Dios. Apan sa dihang ila akong gisultihan nga si Jesus mikuha sa tanan nakong kasal-anan, ako mipiho sa pagsalig sa Iyang Pulong. Akong gisultihan kanhi ang akong mga anak babaye sa dili pagadto sa simbahan tungod kay ako naghunahuna nga tingalig modalit kanilag dautang kapalaran ang pagbaton sa duha ka mga dios ilalum sa usa ka atop. Apan ako naghunahuna sa mga butang nga molabi ka dautan kay niini ug dili ako buot nga mamatay ingon nga makasasala. Ang asawa sa pastor misulti kanako nga ang tanang katawhan natawo nga mga makasasala

apan ang Dios mikuha sa tanan natong kasalanan pinagi kang Jesus ug dili na kita mga makasasala kon kita mosalig kang Jesus. Busa ako nagsugod sa patambong sa simbahan sa makanunayon ug misulay pagpamati sa Pulong, apan dili kaayo daghan ang akong masabtan sa mga gipamulong. Apan sa pagligid sa panahon, ang tanan Niyang mga pulong ako nang mabati. Akong naamgohan nga ako natawo ingon nga makasasala tungod sa orihinal nga sala. Ako usab napalgan nga ang dautang panghunahuna diha sa akong salabutan usab kasal-anan atubangan sa Dios. Ang pagtanyag og mga halad diha sa Daang Testamento maoy Iyang paagi sa pagpakita kanato sa mga maayong butang nga umaabot. Ug si Jesus, ingon sa gihimo sa pagtapion sa mga kamot sa ulo sa halad nga mananap sa Daang Testamento, gibautismohan ni Juan ug ang tanan nakong kasal-anan nasalibay ngadto Kaniya
◄ MGA SULOD ►

323 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

didto sa Jordan. Iyang gikuha ang tanan nakong kasal-anan ug nag-ula og dugo didto sa Krus aron sa pagbayad niadto. Sa katapusan ako naagni nga ako wala nay sala, ug wala nay mohukom kanako. Ug ako makatulog nga may kalinaw sukad niadto. “Karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus” (Roma 8:1). Ako miantos gayud kaayo uban sa sala sa akong kasingkasing ug karon ang sala nawala na. Ako wala nay daman sa kagabhion. Dili ako kaayo makasulat sa akong gibati tungod kay dili ako maayong mobasa apan ako makasulti kang bisan kinsa mahitungod kon giunsa ni Jesus pagkuha ang kasal-anan gikan sa akong kasingkasing. Ako nagaampo nga si Jesus moluwas sa akong bana ug ubang sakop sa panimalay ingon sa Iyang pagluwas kanako. Ug ako nagalaom nga kining pagpamatuod makatabang sa uban sa pagkaplag sa pagpanubos

ni Jesus. Ako nagpasalamat sa Dios sa pagluwas kanako ug ako malipayon nga mopakatap sa ebanghelyo sa daghang katawhan. Karon dili na ako maibog pa sa mga adunahan o alisto nga katawhan.

MGA SULOD

324 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Pinaagi sa matuod nga ebanghelyo nga giwali sa Moscow
Igsuong Babaye Belova Lyssa Moscow, Russia Gusto kong moingon halo sa tanang mga ministro sa Korea sa ngalan ni Jesus ug mopaambit uban kaninyo sa malipayong panghitabo nga hingpit miusab sa akong kinabuhi. Sa usa ka tigom-pagtuon nga gipahigayon didto sa Moscow pipila na ka tuig ang miagi, akong nadungog ang kahibulongang mga pulong sa Dios. Sa dihang ako misalmot sa pagbansaybansay tigom-pagtuon sa Korea sa pagkasunod nga tuig, ako nakadungog og daghang mga pagpanudlo mahitungod sa Pulong

sa Dios, ilabi na mahitungod sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Unsa nga kalipay nga akong nakita sa tin-aw nga ako nahimong tinud-anay nga napahigawas gikan sa tanan nakong kasal-anan! Miabot na sa 6 ka tuig sukad nga ako nagsugod sa pagsalig kang Jesus. Sa wala pa ma “tinud-anay nga natawo pag-usab,” ako naghunahuna nga ako dakong makasasala ug nga kinahanglan ako maghinulsol sa mapinadayonon. Ako nag-ampo ug naghinulsol sa matag adlaw sa subli-subli. Ako nakadawat sa bautismo sa tubig, apan sa gihapon wala ako matawo pag-usab. Akong naila nga ako usa ka makasasala ug nga ako adunay daghang sala sa akong kasingkasing. Kinahanglan nga ako sa mapinadayonon mangayo sa kapasayloan sa Dios. Ako kanunay ginasakit sa akong kasal-anan. Apan ako sa tinud-anay misalig nga ang Dios dili mobiya kanako niining nga kagul-anan ug nga Siya
◄ MGA SULOD ►

325 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

gayud moluwas kanako sa katapusan. Ang Dios dayon migiya kanako ngadto sa usa ka alagad nga natawo pag-usab. Pinaagi kaniya ako nakadungog sa labing bililhon nga ebanghelyo niining kalibutana, ang bugtong ebanghelyo sa kaluwasan. Akong nakat-onan nga si Jesus mibanlas sa tanan nakong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug sa Krus ug nga karon ako wala nay sala. Karon dili na ako makasasala, ug ang akong kasingkasing napuno sa kalipay. Karon, inay sa pag-ampo sa paghinulsol, ako motanyag sa akong dakong pasalamat ngadto sa Dios matag adlaw, ug ang akong kinabuhi nahimong labing malinawon ug malipayon. Ako karon nahibalo na nga walay laing ebanghelyo, walay laing pagtuo nga matuod sama niini. Ako lamang magaampo nga ang akong pagtuo molig-on pa. ako motanyag og pagdayeg sa Dios matag adlaw ug ako misalig nga walay pagtuo nga labing bililhon

pa kay niini. Ako anaa sa kalinaw sa paghibalo nga ako makasulod sa Gingharian sa Langit kon ang akong kinabuhi matapos. Ako karon magbuhat alang sa Dios ug ako nagawali sa ebanghelyo ngadto sa uban palibot kanako. Ako nagkinabuhi sa kalipay kanunay, sa pagpahat sa uban sa gugma sa Dios uban sa tanang katawhan sa kalibutan.

MGA SULOD

326 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Karon, Ako adunay lig-on nga pagtuo kang Kristo
Peter Chris, Kabatan-onan alang kang Kristo, Nigeria Unsa ang akong pagsabot niini nga libro, nga maoy husto nga pagsabot sa pagkamatarung sa Dios, nga mao ang bautismo ni Jesus ug ang Krus. Ang duha kanila magkuyog aron sa paghingpit sa reglamento alang sa atong kaluwasan. Ang bautismo ni Jesus (tubig), nga gidawat gikan kang Juan Buatista nga nagrepresentar sa tibuok katawhan, mikuha sa sala sa tanang katawhan ngadto sa Iyang ulo pinaagi sa pagpabautismo (sa pagtapion sa mga kamot), ug dayon pagdala niini ngadto sa Krus aron pagdawat sa paghukom alang kanilang tanan tungod sa pagkuha sa kasal-anan ngadto

Kaniya. Busa kon wala nako dawata ang Iyang bautismo, nga maoy nagdala Kaniya ngadto sa Krus, ang akong kaluwasan dili mahingpit, bisan unsa pa ka hingpit sa kadaugan ni Kristo didto sa Krus. Ako sa gihapon nakasala bisan sa kamatuoran nga ako nang gidawat si Kristo, apan dili ako makasasala alang kang Kristo kinsa wala moila og sala nga nahimong makasasala aron kita mahimo diha sa pagkamatarung sa Dios. Gikan sa imong libro, ako karon aduna nay lig-on nga pagtuo sa mga buhat sa kaluwasan kang Kristo pinaagi sa Iyang bautismo ug sa Krus (tubig ug dugo), nga miimpas pagbayad sa tanan nakong nangagi, sa karon ug umaabot nga sala. Ang Dios mibanlas na sa tanan nakong kasal-anan ug mihukom kanila pinaagi kang Kristo. Ingon nga Kristohanon nga natawo pag-usab, buot kong buhaton ang akong maarangan paglikay sa bisan unsa nga modala kanato ngadto
◄ MGA SULOD ►

327 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

sa pagpakasala. Kinahanglan nga kita makaamgo nga si Kristo mibayad na sa tanang kasal-anan alang kanato apan dili kita magakalipay diha sa sala tungod kay kon ato kining buhaton kita naghimog pagyubit sa Iyang maluwasong grasya.

Si Jesus mikuha sa akong kasal-anan ngadto sa Iyang kaugalingon
Pastor Timothy Katola, Kenya Ang Dios nagpanalangin kang Rev. Paul C. Jong sa pagdala sa matuod nga ebanghelyo sa labing tin-aw ngadto sa mga magbabasa niining libroha, ‘Ikaw Ba Tinud-anay nga Natawo Pagusab sa Tubig ug sa Espiritu.” Human nako mabasa kining libroha pipila ka mga semana ang milabay, ang mensahe sa katubsanan pinaagi sa kamatayon sa atong Manluluwas nga si Kristo Jesus nahimong tataw sa akong kinabuhi. Ang kamatuoran sa Iyang bautismo, nga nagsalibay sa tanang kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista sa Suba sa Jordan, nagahatag sa matag tawo sa kasigurohan nga ang tanang

MGA SULOD

328 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

lulan sa sala napahid na gikan sa atong mga kinabuhi, sa dihang kita misalig sa ebanghelyo. Si Juan Bautista mao ang hulad ni Aaron ang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento, kinsa mihalad alang sa kasal-anan sa mga Israelihanon. Si Aaron mitanyag sa mga sakripisyo ngadto sa Dios nangaliyupo alang sa kapasayloan sa kasalanan nga nahimo sa mga Israelihanon. Iyang gisalibay ang tanang kasal-anan sa mga Israelihanon ngadto sa dinakdakan nga kanding pinaagi sa patapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo niini. Maingon man usab, si Jesus sa Iyang bautismo mikuha sa tanan natong kasal-anan sa dihang si Juan Bautista mitapion sa iyang mga kamot ngadto kang Jesus. Ang labawng sacerdote motanyag og dinakdakan nga kanding matag tuig, “Apan kining mga halad sa matag tuig nagapahinumdum sa mga tawo sa ilang mga sala. Kay ang dugo sa mga turo nga baka ug sa mga kanding dili gayud makawagtang sa mga

sala” (Hebreohanon 10:3-4). Hinuon, si Kristo Jesus mihimo niini sa makausa ug alang sa dayon alang sa tanang katawhan. Sa dihang kita mosalig kang Ginoong Kristo Jesus, kita makadawat sa kapasayloan sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa dayon. Si Paul C. Jong nagpakita kanato sa tin-aw kon giunsa sa atong kasal-anan pagbutang ngadto kang Jesus ug nga ang maong sala dili na gayud problema sa atong mga kinabuhi. Dili na ako karon makasasala tungod kay ako napasaylo human si JESUS MIKUHA SA AKONG KASAL-ANAN NGADTO SA IYANG KAUGALINGON pinaagi sa Iyang bautismo ug namatay didto sa akong dapit. Ang labing dakong problema sa matag usa karon mao ang kagawasan gikan sa iyang masalaypong kinaiyahan. Kining maong libro magpakita kon unsaon nato sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga walay sala ug pagkahinukman
◄ MGA SULOD ►

329 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

ingon nga kita misalig sa matuod nga ebanghelyo ni Jesus. Salamat sa Dios sa Iyang gipadayag ngadto sa Iyang alagad Paul C. Jong.

WAW! Kahibulongan!
Misyonarya Brucilla Johnson, USA Nagadala ako kaninyog pangumusta ug maayong balita diha sa bililhon nga ngalan sa atong Ginoo ug Manluluwas, nga si Kristo Jesus. Kini maoy tubag sa pangutana nga imong gi-email kanako pipila ka mga adlaw ang miagi: “Nganong si Juan Bautista mitapion sa iyang mga kamot kang Jesus sa Suba sa Jordan?” Kadto maoy Balaod sa Pagpasig-uli diha sa Daang Testamento (DT). Kadto maoy mando sa Dios alang kang Moises sa pag-ordina sa iyang igsuon, nga si Aaron, ang unang Labawng Sacerdote, sa pagtapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo sa halad nga mananap (kanding), ug mosugid sa mangilngig nga kasal-anan sa mga anak sa Israel ug sa ilang mga kalapasan. (Isaias
◄ MGA SULOD ►

330 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

53:3-5). Human niadto, ang kanding mopas-an ug modala sa kalapasan sa mga Israelihanon diha kaniya ug ipadala sa usa ka tawong angayan nga magbiya sa kanding didto sa kamingawan. (Levitico 16:21-22). Si Juan Bautista mitapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo ni Jesus sa samang pagkaagi sa wala pa ang Iyang pagpangalagad sa tanan. Aron makuha ni Jesus ang kasal-anan ug kalapasan sa kalibutan, Siya sa kinabubut-on mipaubos aron bautsimohan ni Juan sa ingon niadto nga paagi. Iyang gidala ang tanan natong kasal-anan ug kalapasan diha sa Iyang ulo ug mga abaga (ang Labawng Sacerdote ug kanding; Isaias 53:3-5, Mateo 3:13-17). Ang bautismo (pagtuslob sa tubig), mao kini, si Jesus mikuha o midala sa tanang kasal-anan sa kalibutan diha sa Iyang kaugalingon aron paghinlo, milimpyo, ug mihugas ug naulay pinaagi sa tulumanon sa bautismo (Juan 1:29).

Ang Bibliya nagapahayag sa ingon niini. “Kita mapukan, apan makatindog” (Salmo 37:23-24), “Ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios” (Roma 3:23). “Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa” (Roma 3:10-12). Ay! Apan dalaygon ang Dios, Haleluya! Ang himaya mahiadto sa Dios, “Kay pinaagi sa grasya kita nangaluwas pinaagi sa pagtuo.” (Efeso 2:8, 1 Juan 1:9). Ang nating Karnero sa Dios mipas-an ug midala sa bayad sa sala niini nga kalibutan sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Iyang bautismo ug kamatayon didto sa Krus (Juan 1:29). Ako wala nay sala naluwas na pinaagi sa grasya ni Kristo Jesus pinaagi sa pagtuo nahugasan ug nahinloan pinaagi kang Jesus, pinaagi sa duha ang Iyang bautismo ug ang Dugo sa nating Karnero sa Dios. Karon, kinahanglan nga kita mo “Balik ngadto
◄ MGA SULOD ►

331 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu.” Ang pagbalik ngadto sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu nagkahulugan sa pagduol uban sa mahinulsolong espiritu ug ang representantihong kasingkasing ug pagsugid sa baba. Ang Ginoong Jesus mopasaylo kanato sa atong kasal-anan ug moayo kanato gikan sa mga balatian, mga sakit ug pagkadili matarung( 1Juan 1:9, 2 Cronicas 7:14, 3 Juan 2) uban sa matuod nga Ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang Pagbalik ngadto sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu usab nagkahulugan sa paghimo sa “matuod nga pagsugid sa sala” ug mabag-o diha sa pag-usab sa hunahuna pinaagi sa Espiritu sa Dios ug sa imong “pagpabautismo” uban sa Balaang Espiritu (Buhat 1:5). Ako gibayaw ug malipayon sa pagbasa niini nga mga libro nga nakadan-ag ug mihatag kanako sa halawom nga pagsabot sa Iyang pulong. Kining makapalisang, gamhanan nga

galamiton usab mihatag kanako sa kahibalo ug sa pulong nga wala pa gayud nako mahibaloi ug wala ako makamatikod niini. WAW! Kahibulongan!

MGA SULOD

332 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Ako kanhi walay kalauman nga makasasala
Gng. Alderman, USA Una sa tanan, ang Dios mipadala sa Iyang sinugo nga si Juan Bautista aron sa pagbautismo sa Iyang Anak aron nga si Juan makatabang sa pag-andam sa dalan alang sa kaluwasan. Si Juan Bautita mitapion sa iyang mga kamot ngadto kang Jesus didto sa Suba sa Jordan. Kadto buhat nga matarung sa usa ka tawo, nga mikuha sa kasal-anan sa katawhan. Si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan niining kalibutana pinaagi sa pagpabautismo. Si Jesus mihatag sa Iyang kinabuhi didto sa Krus aron pagbayad sa sala. Iyang gibayran ang balayronon sa sala uban sa Iyang kamatayon didto sa Krus.

Ang atong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus ug nga Siya gihukman inay kanato aron nga maluwas ang katawhan. Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan ug nagpakamatay alang kanila. Ang tawo anaa pa sa pagpakasala kon sila dili mosalig sa bautismo ni Kristo Jesus ug sa Krus. Busa sala ang dili pagdawat sa Pulong sa Dios ug sa pagsimang gikan sa kamatuoran ngadto sa sayop nga mga pangagpas. Sala kon ang usa ka tawo dili mosalig diha sa nasulat nga Pulong nga si Jesus gibautismohan ug namatay didto sa Krus ug nabanhaw sa pagpahigawas kanato gikan sa atong kasal-anan. Pinaagi sa paghinulsol ug pagtamod sa atong kaugaligon ingon nga tim-os nga mga makasasala ug sa pagsalig kang Jesus ang Anak sa Dios, ingon nga atong Manluluwas nga miluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan, kita mapahigawas gikan sa sala sa bug-os. Busa kinahanglan nga kita mosalig diha sa bautismo
◄ MGA SULOD ►

333 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

ug sa dugo ni Jesus nga mihinlo kanato sa tanang kasal-anan. Ako wala nay kalauman nga makasasala kanhi sa wala pa ako mosalig sa bautismo ni Jesus! Kon si Kristo Jesus wala pa unta bautismohi ni Juan Bautista, wala unta akoy mahimo gawas sa pagpabilin nga makasasala ug mawala.

Ako karon makabarug na atubangan sa Dios
Pastor Steven Icke, England Diha sa Daang Testamento ang Labawng Sacerdote motapion sa iyang mga kamot sa ulo sa halad aron sa pagsalibay sa iyang sala (Levitico 16:3-4). Ang pagtapion sa mga kamot maoy labing gikinahanglan kaayo sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Kon dili kadto buhaton nga ingon niadto, ang pagtanyag og halad dili unta magpadayon tungod kay ang pagpasig-uli sa sala dili man mahinabo kon walay pagtapion sa mga kamot, unya ang tinuig nga kasal-anan sa Israel mahiadto sa halad-sa-sala. Sa Levitico 16:21, “Unya itapion ni Aaron ang iyang mga kamot sa ulo niini ug isugid niya ang tanang kasal-anan ug kalapasan sa mga
◄ MGA SULOD ►

334 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Israelihanon. Sa ingon niini ikabutang niya sa ulo sa kanding kining tanan ug pabuhian niya ang kanding didto sa kamingawan sa usa niya ka katabang.” Siya mikuha og duha ka mga kanding ingon nga halad-sa-sala ug usa ka karnero ingon nga halad-nga-sinunog gikan sa katawhan. Unya iyang dad-on ang duha ka mga kanding sa atubangan sa Ginoo sa pultahan sa tabernakulo ug magripa sa pagpilig usa alang ‘sa Ginoo’ ug ang usa aron mahimong “dinakdakan nga kanding.’ Ang usa nga alang sa Ginoo igahalad ingon nga halad-sa-sala, ug ang dinakdakan nga kanding igahalad nga buhi sa atubangan sa Ginoo aron sa pagpasig-uli sa tinuig nga kasal-anan sa katawhan sa Israel ug ipalayas ngadto sa kaminganwan (Levitico 16:7-10). Ang kasal-anan sa Israel igasalibay ngadto sa dinakdakan nga kanding pinaagi sa pagtapion sa mga kamot. Unya ang dinakdakan nga kanding,

nga midala sa tanang kasal-anan sa Israel, ipalayas ngadto sa kamingawan alang sa kalinaw tali sa katawhan ug sa Dios. Mao nga ang tinuig nga kasal-anan sa Israel nabanlas. Sa samang paagi diha sa Bag-ong Testamento, si Kristo Jesus gibautismohan (ang pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento) ni Juan Bautista kinsa maoy katapusang kaliwatan sa Labawng Sacerdote nga si Aaron, ug mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ingon nga halad nga nating Karnero aron sa pagtuman sa kaluwasan sa Dios (Levitico 20:22, Mateo 3:15, Juan 1:29, 36). Sa Daang Testamento, sa dili pa ang pagripa, si Aaron mopatay sa turo ingon nga halad-sa-sala alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang panimalay (Leviticu 16:11). Unya siya mokuha og insensaryo nga puno sa nagbaga nga uling sa kalayo gikan sa halaran sa atubangan sa Ginoo uban sa iyang mga kamot nga puno sa mahumot
◄ MGA SULOD ►

335 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

nga insenso nga gibatil sa pino ug dad-on ngadto sa luwak sa tabil. Unya iyang ibutang ang insenso sa kalayo sa atubangan sa Dios aron nga ang panganod sa insenso molupad ibabaw sa lingkuranan sa kaluoy. Iya usab kuhaon ang uban sa dugo sa turong baka ug ibisibis uban sa iyang mga tudlo sa atubangan sa lingkuranan sa kaluoy sa makapito ka higayon. (Levitico 16:12-19). Sa Adlaw sa Pagpasig-uli, ang pagtapion ni Aaron sa iyang mga kamot diha sa ulo sa halad dili gayud pagawagtangon. Si Aaron motapion sa iyang mga kamot sa kanding ug mosalibay sa tanang kasal-anan ug tanang kalapasan sa Israel ngadto sa ulo niini. Unya ang tawong angayan modala sa kanding ngadto sa kamingawan ug didto pagabiyaan. Ang kanding nga dinakdakan maglatagaw didto sa kamingawan uban sa sala sa Israel ug mamatay alang kanila sa katapusan. Kini mao ang sakripisyo sa pagpasig-uli diha sa Daang Testamento.

Kini sama ra usab sa Bag-ong Testamento gawas nga si Kristo Jesus, ingon nga kanding nga dinakdakan, nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang bautismo ug pag-ula og dugo ug pagpakamatay didto sa Krus alang kanato. Busa karon, ang kaluwasan gikan sa tanan natong kasal-anan dili madala kon wala ang bautismo ug paglansang sa langitnong Labawng Sacerdote, nga si Kristo Jesus. Kini maoy katumanan sa kaluwasan sa pagpakatawo pagusab diha sa tubig ug sa Espiritu. Si Jesus mao ang Usa “nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan” (Juan 1:29) ug nga Iyang gikuha ang akong kasal-anan ug mibayad usab alang niana. Si Jesus mibanlas sa tanan natong kasal-anan sama kon giunsa sa katawhan sa Israel pagtanyag og mga halad diha sa Daang Testamento. Mao kini nganong si Jesus, nga gipanamkon sa Balaang Espiritu (Mateo 1:20),
◄ MGA SULOD ►

336 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

gihukman ug gibitay sa kahoy (Galacia 3:13). “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios” (Mateo 3:15). Si Juan Bautista, ingon nga maoy katapusang Labawng Sacerdote, mibautismo ug misalibay sa tanang kasal-anan ngadto kang Jesus, ang nating Karnero sa Dios nga walay lama. Unya si Jesus mibayad alang sa kasal-anan didto sa Krus. Kini mao ang matuod nga ebanghelyo nga nakapamata kanako ug nakahimo kanakong matarung. Ako, nga kanhi usa ka makasasala, nahimong matarung. “Ang daan miagi na ug ang bag-o miabut na” (2 Corinto 5:17). Ako naghinulsol sa akong kinabuhi (Buhat 11:18) ug nga gibautismohan ngadto kang Kristo, ug wala nay paghukom alang kanako (Roma 8:1). Ako nagapauraray diha sa Iyang Grasya ug ako nagpasalamat sa Dios sa pagluwas kanako. Busa bisan pa nga ako

makasala mahimo akong moliso ngadto sa bautismo ni Jesus sa paghibalo nga si Jesus mibayad na sa akong bili ug pinaagi sa Iyang Grasya ug kaluoy ako nakadawat sa kapasayloan. DALAYGON ANG DIOS!!! Karon, ako wala nay sala, bisan pa man nga wala akoy mahimo gawas sa pagpakasala sa akong inadlaw nga pagkinabuhi. Kini nahisulat, “Ang bayad sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23). Ako nakaamgo nga dili ako makabarug atubangan sa Dios uban sa tanan nakong kasalanan, ug ang akong kasingkasing ingon nga bugat, hinuon, ang Dios NAHIGUGMA kanako. Iyang gipadala ang Iyang Anak aron sa pagtubos kanako. “Ania, ang nating Karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan!” (Juan 1:29) akong naamgohan nga ang sala sa kalibutan nagkahulugan sa tanang kasal-anan, lakip ang ako. Siya mikuha dili lamang sa sala kagahapon ug karon, apan lakip na ang sala ugma. Si Jesus
◄ MGA SULOD ►

337 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

mikuha sa tanan kasal-anan sa kalibutan sa dihang Siya gibautismohan. “Apan si Jesus mitubag ug miingon kaniya, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Busa siya mitugot Kaniya” (Mateo 3:15). Sa katapusan ako makasalig nga ang tanan nakong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista ug nga ang tanan nakong kasal-anan naimpas na pagbayad sa dihang Siya namatay didto sa Krus. “Kay ang kinabuhi anaa sa dugo ug gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran kay ang dugo man, ingon nga tinubdan sa kinabuhi, ang makapapas sa sala.” (Levitico 17:11). Si Jesus wala lamang mamatay apan miingon, “Natapos na!”(Juan 19:30) Unya ang iyang kilid gidughang ug dihadiha ang dugo ug tubig mibuhagay (Juan 19:34), mipaus-os sa

paril sa sala nga nakapahimulag sa Dios ug sa katawhan. Ako makabarug na atubangan sa Dios karon nga ako tinud-anay na nga natubos.

MGA SULOD

338 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Karon ako bug-os nga misalig sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu
Igsuong Lalaki Godson, India Diha sa Balaang Bibliya atong makita ang tinaw nga pagsaysay mahitungod sa bautismo ni Jesus. Ang Juan 3:5 nagaingon, “Gawas kon ang usa ka tawo matawo sa tubig ug sa Espiritu, siya dili makasulod sa Gingharian sa Dios.” Ang tubig nga gihisgotan dinhi mao ang bautismo ni Jesus, ug ang bersikulo sa taas nagpakita kanato nga kini nagtagik sa bugtong dalan alang kanato sa pagsulod sa Gingharian sa Dios. Busa, kon walay pagtuo diha sa bautismo ni Jesus, kita dili maluwas. Ug si Apostol Pedro miasoy niini nga “hulad nga maoy nagaluwas kanato karon” (1 Pedro 3:21).

Dili kita matubos sa atubangan sa Dios pinaagi sa yano nga pagsalig sa kamatayon ni Jesus didto sa Krus. Sa Daang Testamento, kon ang mga Israelihanon motanyag og halad nga walay pagtapion sa mga kamot ngadto sa halad, dili mahusto. Ug sa samang paagi si Juan Bautista, ingon nga representante sa tanang katawhan, mibutang sa iyang mga kamot sa ibabaw ni Jesus sa iyang pagbautismo Kaniya, nga maoy nakapahimog sentido nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus. Karon tin-aw na alang kanato nga si Jesus mituman sa pagkamatarung sa Dios alang sa tanang katawhan pinaagi sa Iyang bautismo nga maangayon ug sibo. Busa, si Juan Bautista misaksi sa pagkasunod nga adlaw human mabautismohi si Jesus, “Ania, ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29). Uban sa tanang kasalanan sa katawhan diha sa Iyang mga abaga si
◄ MGA SULOD ►

339 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

Jesus milakaw ngadto sa Krus ug midawat sa paghukom alang sa tanang kasal-anan Iyang gikuha ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang bautismo. Unya Siya namatay didto sa Krus, sa pag-ingon, “Natapos na!” (Juan 19:30). Si Kristo Jesus mibanlas sa tanan natong kasal-anan bisan sa wala pa kita matawo. Iyang gikuha kadtong tanan. Ang kasal-anan nga atong mahimo ugma usab lakip diha sa sala sa kalibutan. Ug ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus mga 2000 na ka tuig ang miagi. Wala Siyay gibiyaan nga bisan usa ka sala. Ang ebanghelyo nagasulti kanato sa pagsalig sa tibuok kasingkasing nga si Jesus mikuha sa tanan natong miagi ug umaabot nga kasal-anan tanan sa makausa ug mibayad niining tanan. “Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Kristo nagsul-ob og Kristo” (Galacia 3:27). Ingon nga gibautismohan ngadto

kang Krsito nagkahulugan nga kita nahiusa uban kang Kristo pinaagi sa atong pagtuo diha sa Iyang bautismo. Sa dihang si Jesus gibautismohan, ang atong kasal-anan nasalibay ngadto Kaniya pinaagi kang Juan Bautista ug ang atong kasal-anan nabanlas, sa laing pagkasulti, kita wala nay sala karon. Kita nangahimong matarong sukad nga kita midawat sa bautismo ni Jesus dinhi sa atong kasingkasing. Karong mga adlawa, daghan sa katawhan ang dili siguro kon sila ba gipasaylo sa ilang kasalanan o wala. Daghang katawhan ang naggugol sa ilang tibuok nga kinabuhi niini nga kalibog. Hinuon, kon ipailalum nato ang atong kaugalingon sa matuod nga ebanghelyo, kita sa masaligon makaingon nga wala na kita sa sala karon. Si Jesus nag-ingon nga Siya mibalaan kanato sa makausa ug sa dayon. Kon kita maghinulsol matag adlaw, maayo pa nga kita mobalik sa
◄ MGA SULOD ►

340 Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

kapanahonan sa Daang Testamento. Unya dili kita mahimong matarung. Bisan pa nga kita misalig sa Dios, kita dili makakinabuhi nga dili magpakasala. Ug sa kasamtangan dili gayud kita mabalaan pinaagi sa paghinulsol. Kita makasala sa walay hunong matag adlaw. Busa, walay kalagmitan alang kanato sa tim-os nga paghinulsol sa tanan natong kasal-anan. Sa Libro sa Hebreohanon, atong makaplagan nga ang atong utang nabayaran na sa makausa. Busa si Jesus gibautismohan sa makausa ug mitanyag sa Iyang kaugalingon didto sa Krus sa makausa aron nga kita unta mahimong binalaan nga tanan sa usa ka higayon. Dili kita matubos sa matag higayon nga kita maghinulsol, hinuon kita natubos gikan sa atong kasal-anan sa makausa ug alang sa dayon. “Tungod kay gituman ni Kristo Jesus ang buot ipabuhat sa Dios Kaniya, nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa Iyang kaugalingong lawas sa

makausa lamang ug alang sa tanang panahon” (Hebreohanon 10:10). Ug sa katapusan ang ato nalang pagabuhaton mao ang pagsalig na lamang sa Iyang bautismo ug pagpalansang sa Krus. Karon ako sa bug-os misalig sa ebanhgelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga akong gisaligan nga mao ang matuod nga ebanghelyo. Ako mosaad sa pagbuhat sa tanang buluhaton nga matinud-anon nga inyong ihatag tungod kay ako nahigugma kang Jesus labaw sa tanang butang ug kini lamang ang bugtong butang nga akong mahimo alang Kaniya.

MGA SULOD

PAKAPIN 2
Dugang Katin-awan

MGA SULOD

342 Dugang Katin-awan

Dugang Katin-awan
Lukat
Ang pagbuhi sa butang o usa ka tawo agig bugti sa gibayad sa gipangayo nga bili. Ang bili o bayad nga salapi nga gipangayo o gibayad alang sa maong pagbuhi. Kasagaran gigamit nga positibong representasyon sa katubsanan (pan: Exodo 21:30, ‘kantidad sa salapi’; Numeros 35:31-32, Isaias 43:3, ‘lukat’). Diha sa Bag-ong Testamento, Mateo 20:28 ug Marcos 10:45 gisaysay nga lukat ingon nga “bayad sa salapi.”

Pasig-uli, Pagpasig-uli
Ang tulumanon sa pagsalibay sa tanang kasal-

anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Diha sa Daang Testamento, ang pagpasig-uli maoy pagsalibay sa sala ngadto sa halad pinaagi sa pagtapion sa mga kamot sa ulo niini. Diha sa Bag-ong Testamento, kini nagkahulugan sa pagbautismo kang Jesus ni Juan Bautista. Sa Hebreo ug Grego, kini nga pulong nagkahulugan sa pagsalibay sa sala ngadto kang Kristo Jesus aron nga ang mga makasasala makasulod sa husto nga relasyon uban sa Dios. Ang Bag-ong Testamento naghulagway pag-ayo sa pagtanyag alang sa pagpasig-uli: ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang kamatayon didto sa Krus. Diha sa Daang Testamento: Ang pulong ‘pagpasig-uli’ gigamit halos 100 ka mga higayon diha sa Daang Testamento ug kanunay gipahayag ingon nga (pan. Levitico 23:27, 25:9, Numeros 5:8) ‘kaphar’ sa Hebreo (sagad gisulat nga ‘paghimo og pagpasig-uli’). Ang pagpasig-uli usa ka hubad sa pulong Hebreo nagpasabot sa
◄ MGA SULOD ►

343 Dugang Katin-awan

pagsalibay sa kasal-anan pinaagi sa pagtapion sa mga kamot ngadto sa ulo sa buhi nga kanding ug pagsugid sa ibabaw niini sa tanang pagkadautan sa mga Israelihanon (Levitico 16:20). Diha sa Bag-ong Testamento: Ang pagpasiguli may kalambigitan sa Aramiko ‘kpr’ nga nagkahulugan sa pagtabon. Kini nagkahulugan sa bautismo sa katubsanan ni Jesus diha sa Bag-ong Testamento. Si Jesus mianhi sa kalibutan ug gibautismohan sa eded nga 30 aron sa pagtuman sa kaluwasan sa tanang katawhan.

Ang Bibliyanhong pagpasig-uli
A. Diha sa Daang Testamento, ang pagpasiguli kasagaran gihatag pinaagi sa halad nga mananap (pan. Exodo 30:10, Levitico 1:3-5, 4:20-21, 16:6-22). B. Diha sa Bag-ong Testamento, ang mitna sa

halad sa pagpasig-uli sa Daang Testamento sa masukaron nagpabilin, apan ang katubsanan sa tanang katawhan matuman lamang pinaagi sa pagtanyag sa lawas ni Kristo Jesus, ang Anak sa Dios. Si Apostol Pablo nag-ingon nga si Kristo Jesus namatay alang sa atong kasal-anan (1 Corinto 15:3). Ang pulong pagpasig-uli wala lamang gigamit sa pagpasabot sa kamatayon ni Kristo aron pagpapas sa orihinal nga sala, apan sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa katawhan. Human sa bautismo nga pinaagi niana ang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus (Mateo 3:15), Iyang giluwas ang katawhan pinaagi sa pag-ula didto sa Krus (Levitico 1:1-5, Juan 19:30). Si Apostol Pablo nagsaysay diha sa 2 Corinto 5:14 nga ‘ang usa namatay alang sa tanan,’ busa, sa sunod nga bersikulo 21, siya nagpahayag nga kini ‘alang kanato,’ ug usab sa Galacia 3:13,
◄ MGA SULOD ►

344 Dugang Katin-awan

‘nga nahimong tunglo alang kanato.’ Pipila lamang ka mga bersikulo diha sa Bag-ong Testamento ang nagpasabot kang Jesus ingon nga Sakripisyo (pan. Efeso 5:2): Juan 1:29, 36 (‘nating Karnero’—si Juan Bautista) ug 1 Corinto 5:7 (‘ang atong Pasko’—si Apostol Pablo). Hinuon, si Pablo mitino nga ang bautismo ni Jesus didto sa Jordan maoy pagpasig-uli alang sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Siya nagasaysay diha sa Roma 6 nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus diha sa Iyang bautismo pinaagi kang Juan Bautista. Siya mipadayon sa pagsaysay nga ang paglansang kang Jesus maoy paghukom ug pagbugti sa sala, ug nga ang halad sa pagpasiguli gitanyag alang sa mga kalag sa katawhan. Ang kamatayon ni Jesus maoy katumanan sa plano sa Dios, nga gipasabot diha sa halad sa pagpasig-uli diha sa Daang Testamento. Ang

pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento ug ang bautismo ni Jesus diha sa Bag-ong Testamento nahisubay uban sa Balaod sa Dios (Isaias 53:10, Mateo 3:13-17, Hebreohanon 7:1-10, 18, 1 Pedro 3:21). Ang Bag-ong Testamento wala motapos uban sa bautismo ug sa kamatayon ni Jesus, apan nagpadayon sa pagsulti kanato nga ang katumanan sa kaluwasan mao ang atong pagpabautismo ngadto kang Kristo, nga maoy nakapatay sa atong daan nga pagkatawo uban Kaniya (Roma 6:3-7, Galacia 2:19-20). Kini nagsulti kanato nga si Juan Bautista mibautismo kang Kristo Jesus aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug nga ingon nga sangputanan, Siya gilansang sa Krus. Si Kristo Jesus, diha sa Iyang bautismo ug dugo, wala lamang mobanlas sa kasal-anan sa kalibutan, apan usab miluwas kanato gikan sa gahom ni Satanas ug mipabalik kanato ngadto sa gahom sa
◄ MGA SULOD ►

345 Dugang Katin-awan

Dios pinaagi sa pagdawat sa silot ug pagsagubang sa kasakit agig hulip sa katawhan. Busa, ang katubsanan kang Jesus misulbad sa suliran sa sala nga nag-ulang sa katawhan sa pagpakigduol sa Dios. Kining mahinungdanon nga panghitabo mipabalik sa kalinaw ug panaguyon tali sa katawhan ug sa Dios, nga nagdala sa kaluwasan, kalipay (Roma 5:11), kinabuhi (Roma 5:17-18), ug katubsanan (Mateo 3:15, Juan 1:29, Hebreohanon 10:1-20, Efeso 1:7, Colosas 1:14) sa samang higayon.

Ang Adlaw sa Pagpasig-uli
Sa Hebreohanon, kini nga mitna nagkahulugan sa adlaw sa ‘pagtabon,’ o ‘pakigdait.’ Ang labing mahinungdanong adlaw alang sa mga Judio mao ang Adlaw sa Pagpasig-uli sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan (Levitico

23:27, 25:9). Atong makita sa Levitico 16 nga bisan ang Labawng Sacerdote dili makasulod sa Labing Balaang Dapit gawas sa gitino nga tulumanon nianang adlawa. Ang Labing Balaan nga Dapit mismo nagkinahanglan og pagpasig-uli ingon man sa katawhan sa Israel; mao nga, ang Labawng Sacerdote motanyag sa halad aron sa pagsalibay sa kasal-anan pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo sa halad. Ang mga Israelihanon maghunahuna mahitungod sa pagkabalaan sa Dios ug sa ilang kasal-anan sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Nianang panahona, moabut sa 15 ka mga halad (lakip ang kanding nga dinakdakan), 12 ka mga halad-nga-sinunog ug 3 ka mga halad alang sa pagpasig-uli ang igahalad ngadto sa Dios (Levitico 16:5-29, Numeros 29:7-11). Kon atong ihapon ang ‘ang ubang nating karnero’ nga gihisgutan sa Numeros 28:8, adunay 13 ka mga
◄ MGA SULOD ►

346 Dugang Katin-awan

halad-nga-sinunog ug 4 ka mga halad sa pagpasig-uli. Ang adlaw nga ang mga Israelihanon naanad sa pasig-uli alang sa usa ka tuig nga kasal-anan mao ang ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Sa samang pagkaagi, ang Adlaw sa Pagpasig-uli alang sa tibuok kalibutan mao ang adlaw nga si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista. Kadto maoy adlaw sa Pagpasig-uli alang sa tanang katawhan. Kadto maoy adlaw nga ang Dios mibanlas sa tanang kasal-anan sa kalibutan (Mateo 3:13-17). Kadto maoy Adlaw sa Pagpasig-uli nga ang Dios “kay niining… makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios”.

Ang halad sa pagpasig-uli
Diha sa Daang Testamento: Sama sa ubang mga halad sa pagkabalaan alang sa tanang mga

Israelihanon nga gihalad sa tabernakulo. Ang Labawng Sacedote mohinlo sa iyang kaugalingon ug mobutang sa balaang lino nga bisti inay sa nandang pormal nga bisti alang sa mga tulumanon, mipili sa turong baka ingon nga halad-sa-sala ug kanding ingon nga halad-ngasinunog alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang panimalay (Levitico 16:3-4). Ang Labawng Sacerdote motapion sa iyang mga kamot sa ulo sa mga halad aron sa pagsalibay sa tinuig nga kasal-anan sa iyang katawhan. Ang pagtapion sa mga kamot maoy mahinungdanon nga bahin sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Kon kini dili pagahimuon, ang pagtanyag og mga halad dili mapadayon tungod kay ang pagpasig-uli alang sa sala dili matuman kon walay pagtapion sa mga kamot, nga mao ang pagsalibay sa tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon ngadto sa halad-sa-sala. Sa Levitico 16:21, “Unya itapion ni Aaron
◄ MGA SULOD ►

347 Dugang Katin-awan

ang iyang mga kamot sa ulo niini ug isugid niya ang tanan nga mga kasal-anan ug mga kalapasan sa mga Israelihanon. Sa ingon niini ikabutang niya sa ulo sa kanding kining tanan ug pagabuhian niya ang kanding didto sa kamingawan sa usa niya ka katabang.” Siya midala sa duha ka mga kanding ingon nga mga halad-sa-sala ug ang karnero ingon nga halad nga sinunog gikan sa katawhan (Levitico 16:5). Unya, iyang pagada-on ang duha ka mga kanding ngadto sa atubangan sa Dios sa pultahan sa tabernakulo ug magripa aron pagpili sa usa alang ‘sa Ginoo’ ug ang usa aron mahimong ‘kanding nga dinakdakan.’ Ang usa nga alang sa Dios gihalad ingon nga halad-sa-sala, ug ang kanding nga dinakdakan igahalad nga buhi sa atubangan sa Ginoo alang sa pasig-uli sa tinuig nga kasal-anan sa katawhan sa Israel ug ipalayas ngadto sa kamingawan (Levitico 16:7-10).

Ang kasal-anan sa Israel kinahanglan nga isalibay ngadto sa dinakdakan nga kanding pinaagi sa pagtapion sa mga kamot sa Labawng Sacerdote. Unya, ang dinakdakan nga kanding, nga midala sa tanang kasal-anan sa Israel, palayason ngadto sa kamingawan alang sa pakigdait tali sa katawhan ug sa Dios. Mao nga ang tinuig nga kasal-anan sa Israel mabanlas. Diha sa Bag-ong Testamento: Sa samang pagkaagi, si Kristo Jesus gibautismohan ni Juan Bautista (ang pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento) ug mikuha sa tanang kasalanan sa kalibutan ingon nga halad nga nating Karnero aron sa pagtuman sa kaluwasan sa Dios (Levitico 20:22, Mateo 3:15, Juan 1:29, 36). Diha sa Daang Testamento, sa dili pa ang pagripa, si Aaron mopatay sa turo nga baka ingon nga halad-sa-sala alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang panimalay (Levitico 16:11). Unya, siya mokuha og insensaryo nga
◄ MGA SULOD ►

348 Dugang Katin-awan

puno sa nagbaga nga uling sa kalayo gikan sa halaran sa atubagan sa Ginoo uban sa iyang mga kamot nga puno sa mahumot nga insenso, gibatil nga pino, ug dad-on latas sa tabil. Iya dayong ibutang ang insenso ngadto sa kalayo atubangan sa Ginoo aron nga ang panganod sa insenso magalupad ibabaw sa lingkuranan sa kaluoy. Siya usab mokuha og dugo sa turo ug igabisibis uban sa iyang tudlo diha atubangan sa lingkuranan sa kaluoy sa pito ka higayon (Levitico 16:12-19). Sa Adlaw sa Pagpasig-uli, ang pagtapion sa mga kamot ni Aaron sa ulo sa halad dili gayod wagtangon. Si Aaron motapion sa ulo sa kanding ug mosalibay sa tanang kasal-anan ug ang tanan nga pagkadautan sa Israel ngadto sa ulo niini. Unya, usa ka tawong angayan modala sa kanding ngadto sa kamingawan. Ang dinakdakan nga kanding maglatagaw didto sa kamingawan uban sa kasal-anan sa Israel ug mamatay alang niana

sa katapusan. Kini maoy naandan nga halad sa pagpasig-uli diha sa Daang Testamento. Kini sama ra sa Bag-ong Testamento gawas nga ang dinakdakan nga kanding gihulipan kang Kristo Jesus, nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang bautismo, nag-ula og dugo ug namatay didto sa Krus alang kanatong tanan. Busa karon, ang kaluwasan gikan sa tanang kasal-anan dili madala kon wala ang bautismo ug paglansang kang Kristo Jesus, ang langitnong Labawng Sacerdote. Kini maoy katumanan sa kaluwasan sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu.

Ang pagtapion sa mga kamot, ang ordinasyon
Kini maoy gihatag sa Dios nga paagi alang sa
◄ MGA SULOD ►

349 Dugang Katin-awan

pagsalibay sa sala ngadto sa halad-sa-sala diha sa Daang Testamento (Levitico 4:29, 16:21). Sa kaadlawan sa Daang Testamento, ang Dios mitugot sa katawhan sa pasig-uli sa ilang kasalanan pinaagi sa pagtapion sa mga kamot ngadto sa mga ulo sa mga halad-sa-sala sulod sa tabernakulo. Kadto maoy pagpadayag sa bautismo ni Jesus nga miabot diha sa Bag-ong Testamento.

Bautismo
Ang bautismo nagkahulugan aron mahugasan aron paglubong (igatuslob) ug sa espirituhanong kahulugan, aron pagsalibay sa sala pinaagi sa pagtapion sa mga kamot, sama sa pag-alagad sa kaadlawan sa Daang Testamento. Diha sa Bag-ong Testamento, ang pagbautismo kang Jesus ni Juan Bautista maoy

pagbanlas sa tanang kasal-anan sa kalibutan. ‘Ang bautismo ni Jesus’ adunay kahulugan sa pagkuha sa kasal-anan sa tanang katawhan, sa pagbanlas sa kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista, ang representante sa tanang katawhan ug ang Labawng Sacerdote sa kaliwatan ni Aaron, ug mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Mao kini ang katuyoan sa Iyang bautismo. Ang Espirituahong kahulugan sa pulong ‘bautismo’ maoy ‘pagsalibay,’ ‘aron paglubong,’ Busa, “ang bautismo ni Jesus” nagkahulugan nga ang tanang kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus ug nga Siya gihukman inay kanato. Aron sa pagluwas sa katawhan, si Jesus mikuha sa atong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug namatay alang niana. Mao nga, ang Iyang kamatayon mao usab ang kamatayon nimo ug nako, sa tanang makasasala
◄ MGA SULOD ►

350 Dugang Katin-awan

sa kalibutan, ug ang Iyang pagkabanhaw maoy pagkabanhaw sa tanang katawhan. Ang Iyang halad maoy kaluwasan sa mga makasasala, ug ang Iyang bautismo maoy pagsaksi sa pagbanlas sa kasal-anan sa katawhan. Ang Bibliya nagasulti kanato, “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagaluwas kanato” (1 Pedro 3:21). Ang bautismo ni Jesus maoy matarung paagi sa pagluwas sa tanang katawhan pinaagi sa pabanlas sa atong kasal-anan.

Sala
Ang tanang butang nga kabatok sa Dios sala. Kini nagpasabot sa tanang kasal-anan, lakip ang orihinal nga sala ug kalapasan nga atong nahimo sa tibuok natong kinabuhi. Ang sala maoy ‘hamartia’ sa Grego. Ug kini sa berbo ‘hamartano,’ nga nagkahulugan

‘pagsipyat sa timaan.’ Hinungdan, nga ang usa sa labing seryoso nga kasal-anan mao ang sayop nga pagsalig kang Jesus, ug mao ang kakulang sa katakos sa pagluwas. Ang walay paghibalo o pagsalig diha sa matuod maoy paghimo sa sala sa pagkamasinupakon ug sa pagpanamastamas batok sa Dios. Kon kita sa tinud-anay dili buot makasala sa sala batok sa Dios, kinahanglan nga atong sabton ang Iyang mga pulong sa husto ug moamgo sa kamatuoran nga si Jesus nahimong atong Manluluwas. Kinahanglan nga kita mosalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang Krus diha sa mga pulong sa Dios. Sala ang dili pagdawat sa Pulong sa Dios, ang paglihay gikan sa kamatuoran, ug ang pagsalig sa sayop nga mga pangagpas. Ang Bibliya nagasulti kanato nga ang labing seryoso nga sala, mao ‘ang sala nga moyudyod ngadto sa kamatayon’ (1 Juan 5:16), ang dili
◄ MGA SULOD ►

351 Dugang Katin-awan

pagsalig nga ang Dios mibanlas sa tanang kasalanan sa kalibutan. Kinahanglan nga kita mosalig sa pagkatawo ni Jesus, sa Iyang pagbanlas sa sala pinaagi sa Iyang bautismo, ug ang paghatag kanato sa kinabuhi uban sa Iyang dugo didto sa Krus. Sala kon ang usa ka tawo dili mosalig sa nahisulat nga mga pulong nga si Jesus gibautismohan, namatay didto sa Krus ug nabanhaw aron sa paghimo kanatong gawasnon gikan sa tanan natong kasal-anan.

Paghinulsol
Kon ang usa ka tawo nga nahimulag gikan sa Dios makaamgo sa iyang kasal-anan ug magpasalamat kang Jesus tungod sa pagbanlas niini ug mobalik ngadto sa Dios, kini gitawag nga paghinulsol. Ang tanan kanato mga bugon sa sala. Ang

matuod nga paghinulsol maoy pagdawat sa mosunod nga kamatuoran: nga kita mga makasasala atubangan sa Dios, ug nga kita walay mahimo gawas pagpakasala sa tibuok natong kinabuhi ug mahiadto sa empeyerno sa panahon nga kita mamatay; nga kinahanglan nato dawaton si Jesus ingon nga atong Manluluwas pinaagi sa pagsalig nga Siya mianhi niining kalibutana aron sa pagluwas sa mga makasasala sama nato, ug nga Iyang gikuha ang tanang kasal-anan (pinaai sa Iyang bautismo), namatay ug nabanhaw aron sa pagluwas kanato. Ang matuod nga paghinulsol maoy pagtahan sa atong kaugalingong panghunahuna ug mobalik ngadto sa Dios (Buhat 2:38). Ang paghinulsol maoy pagdawat sa atong kasal-anan ug mobalik ngadto sa Pulong sa Dios, sa pagdawat sa kaluwasan sa tubig ug sa dugo uban sa tibuok natong kasingkasing (1 Juan 5:6). Ang matuod nga paghinulsol maoy pagdawat
◄ MGA SULOD ►

352 Dugang Katin-awan

sa atong kaugalingon ingon nga tim-os nga makasasala ug sa pagsalig kang Jesus, ang Anak sa Dios, ingon nga atong Manluluwas nga miluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan. Aron maluwas ug mahugasan sa tanang kasal-anan, kinahanglan kita moundang sa pagsulay sa pagkabalaan pinaagi sa atong kaugalingong mga buhat, ug modawat nga kita tim-os nga mga makasasala atubangan sa Dios ug sa Iyang Balaod. Unya dayon kita modawat sa kamatuoran sa Iyang kaluwasan, ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga si Jesus mihatag kanato sa Iyang bautismo ug dugo. Ang makasasala kinahanglan motahan sa iyang kaugalingong panghunahuna ug mobalik ngadto kang Jesus sa bug-os. Kita mamaluwas sa dihang kita mosalig nga ang bautismo ni Jesus maoy pagkuha sa tanan natong kasal-anan ngadto sa Iyang kaugalingon. Sa laing pagkasulti, ang bautismo ni Jesus,

ang Iyang pagkalansang, ug ang Iyang pagkabanhaw mituman sa pagkamatarung sa Dios, ang Iyang kaluwasan sa tanang mga makasasala. Si Jesus mianhi sa unod, gibautismohan ug gilansang aron sa pagbanlas sa tanan natong kasal-anan. Kon ikaw adunay hingpit nga pagtuo niini ug mosalig nga si Jesus nabanhaw aron mahimong Manluluwas sa tanan nga mosalig Kaniya kini maoy matuod nga paghinulsol ug lunsay nga pagtuo.

Kaluwasan
Ang kaluwasan sa Kristyanismo nagkahulugan ‘pagpahilikay gikan sa gahom o silpi sa sala.’ Atong dawaton ang kaluwasan sa dihang kita walay mahimo gawas nga moadto sa empeyerno tungod sa atong kasal-anan ug mosalig nga si Jesus miluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan
◄ MGA SULOD ►

353 Dugang Katin-awan

pinaagi sa Iyang pagkatawo, bautismo ug sa dugo didto sa Krus. Kadtong mahimong walay sala pinaagi sa pagsalig diha sa kaluwasan kang Jesus, ang bautismo ug dugo ni Jesus, gitawag ‘mga linuwas, mga natawo pag-usab, ug mga matarung.” Atong ikadapat ang pulong ‘kaluwasan’ niadtong mga naluwas na gikan sa tanang nilang kasal-anan, lakip ang orihinal nga sala ug ang ilang inadlaw nga kasal-anan, pinaagi sa pagsalig kang Jesus. Sama sa usa ka tawong naunlod nga giluwas, ang usa ka tawo nga naunlod sa sala sa kalibutan maluwas pinaagi sa pagsalig kang Jesus ingon nga iyang Manluluwas, pinaagi sa pagsalig diha sa Iyang bautismo ug dugo, ang mga pulong sa espirituhanong kamatuoran.

Matawo pag-usab
Kini nagkahulugan ‘sa pagpakatawo sa ikaduhang higayon.’ Ang usa ka makasasala matawo pag-usab ug mahimong matarung kon siya naluwas sa espirituhanon pinaagi sa pasalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang Krus. Kita sa espirituhanon matawo pag-usab pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus. Ang natawo pag-usab mao kadtong nahugasan sa tanan nilang kasal-anan ug “kinsa masibuton nga naghulat alang Kaniya Siya mopakita sa ikaduhang higayon, nga walay sala, alang sa kaluwasan” (Hebreohanon 9:28).

Ang kapasayloan sa kasal-anan
Kining mahinungdanon nga mitna usab nailhan nga kapasayloan sa kasal-anan. Ang
◄ MGA SULOD ►

354 Dugang Katin-awan

kasal-anan pagapasayluon sa dihang kita nahinlo sa tanang kasal-anan sa makausa ug alang sa dayon diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu maoy pagsalig sa nagsunod-sunod nga mga kamatuoran: sa pagkaDios ni Kristo Jesus, ang pagpakatawo sa anak sa Dios, ang Iyang bautismo ug pagpalansang alang sa kaluwasan natong tanan, ug ang Iyang pagkabanhaw. Ang katubsanan nga gihatag ni Jesus kanato maato diha sa pagtuo sa Iyang bautismo ug dugo. Ingon sa gitagna diha sa Daang Testamento, si Jesus mismo sa Iyang kaugalingon miluwas sa tanang katawhan gikan sa sala. Ang katubsanan diha sa Bibliya nagpunting sa paghugas sa kasalanan pinaagi sa pagtuo diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo. Ang tanang kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus, busa wala nay laing sala diha sa kasingkasing sa katawhan. Kita makatawag sa atong mga kaugalingon

nga natubos ug nga matarung lamang human masalibay ang tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagtuo sa Iyang bautismo.

Kristo Jesus
JESUS: ‘Ang Manluluwas kinsa miluwas sa tanang katawhan gikan sa ilang kasal-anan ug ang silot sa ilang kasal-anan.’ Ang Jesus nagpasabot nga Manluluwas, ang Usa nga miluwas sa tanang katawhan gikan sa ilang kasal-anan. KRISTO: ‘Ang Dinihog.’ Adunay tulo ka mga matang sa tawo diha sa tagdok sa bokasyon nga pagadihugon atubangan sa Dios: mga hari, mga profeta, ug mga sacerdote. Si Jesus nakatuman niining tanan. Si Kristo Jesus mao kining tanan. Siya mihimo sa mga buhat niining tanan. Kinahanglan nga kita
◄ MGA SULOD ►

355 Dugang Katin-awan

mosalig kang Jesus ingon nga Hari, nga Profeta ug Sacerdote nga midala kanato sa katubsanan ug kaluwasan. Mao nga, kita makatawag Kaniya ‘Kristo Jesus.’ Siya ang langitnong Labawng Sacerdote nga miluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan uban sa Iyang bautismo ug dugo. Busa, Siya mao ang Hari sa tanang mosalig Kaniya. Iya kitang paamgohon sa atong kasalanan kon kita moduol Kaniya. Siya nagtudlo kanato nga kita mga makasasala sukad sa panahon sa atong mga katigulangan; ug ingon ng mga kaliwatan sa mga makasasala, kita natawo nga mga makasasala, ug ingon nga sangputanan, kita nailalum sa paghukom sa Dios. Iya usab kitang gitudloan nga kita nahugasan sa atong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug dugo. Iyang gihimo kining tanang mga buhat alang kanatong mga makasasala.

Ngano nga ang Anak sa Dios nahimong tawo?
Nahimo Siyang tawo aron maoy Manluluwas ug moluwas sa tanang mga makasasala gikan sa sala ug sa paghukom sa empeyerno nga kalayo.

Kinsa si Jesus?
Ingon sa gipahayag sa Genesis 1:3 ug sa Juan 1:1-3, Siya ang Maglalalang, ang matuod nga Dios, ang Dios sa tanang uniberso nga miluwas sa tanang mga makasasala gikan sa kasal-anan sa kalibutan (Filipos 2:6, “Kinsa, ingon sa dagway sa Dios,” Juan 1:2-3, “Siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang butang nahimo pinaagi Kaniya, ug kon wala Siya walay mahimo nga nahimo.”) Si Jesus mao ang Dios sa paglalang,

MGA SULOD

356 Dugang Katin-awan

ang Magtutudlo sa uniberso. Hinuon, daghang katawhan ang napakays sa pagkaluwas pinaagi sa wala pagsalig sa gugma ug kaluwasan ni Jesus, kinsa mikunsad nganhi sa kalibutan diha sa unod. Apan daghan usab ang midawat sa kaluwasan, nahimong mga katawhan sa Dios, ug nakakab-ot sa walay katapusang kaluwasan pinaagi sa pasalig Kaniya. Sila nahimong mga matarung.

Unsa ang mga Balaod nga gitukod sa Dios?
Ang Dios Magpaplano, ang bugtong matuod nga Dios, ug ang Bug-os nga Nilalang. Busa, Siya mihan-ay sa Balaod sa kalibutan alang sa mosunod nga mga katuyoan: Iyang gihatag ang Iyang Balaod ug kasugoan ngadto sa mga makasasala aron

pagluwas sa ilang kasal-anan. “Kay pinaagi sa Balaod maila ang sala” (Roma 3:20). Ang ikaduhang balaod mao ang Balaod sa Pagtuo nga miluwas sa mga makasasala. Kini ‘maoy balaod sa Espiritu sa kinabuhi’ (Roma 8:2) nga naghatag kanatog agianan ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, ang atong Manluluwas (Roma 5:1-2). Si Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagtuman niini nga Balaod. Siya gibautismohan, nag-ula og dugo didto sa Krus ug nabanhaw. Si Jesus mihan-ay sa balaod sa kaluwasan aron pagluwas sa tanang makasasala sa kalibutan. Ang Dios mitukod sa Balaod sa pagtuo alang niadtong mosalig diha sa kaluwasan sa tubig ug sa Espiritu. Bisan kinsa nga buot maluwas ug mahimong anak sa Dios kinahanglan nga mosalig diha sa Balaod sa pagtuo nga gituga sa Dios. Kini mao lamay bugtong dalan sa kaluwsan. Mao nga, Siya mihatag sa agianan
◄ MGA SULOD ►

357 Dugang Katin-awan

paingon sa Langit alang niadtong mosalig diha sa espirituhanong kaluwasan sa kamatuoran sumala niini nga Balaod.

Balaod sa Dios: ang Napulo ka mga Sugo
Adunay 613 ka mga artikulo sa balaod sa Balaod sa Dios mahitungod sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Apan ang uyok niini mao ang Napulo ka Kasugoan, nga atong pagabantayan atubangan sa Dios. Adunay mga mando ug gipangdili sama sa “Buhata kini” ug “Ayawg buhata kana.” Kini maoy mga sumbanan nga pagakinabuhian, ug ang Kasugoan sa Dios gihatag kanato aron unta nga kita makaamgo sa atong kasal-anan. Pinaagi sa sinulat nga kasugoan sa Dios, kita makamatikod unsa ka dako sa atong pagsupak Kaniya (Roma 3:19-20).

Ang katarungan nga ang Dios mihatag kanato sa Iyang Kasugoan mao nga kita makaamgo sa atong kasal-anan. Dili gayud kita makabantay sa tanan Niyang kasugoan, busa kinahanglan nga sa mapainubsanon kita modawat sa tinuod nga kita mga makasasala sa wala pa kita mosalig kang Jesus. Kitang tanang mga makasasala ug ang Dios nasayod nga dili gayud kita makakinabuhi sumala sa Iyang Balaod. Busa, Siya mikanaug niining kalibutana ingon nga tawo, gibautismohan ug gihukman didto sa Krus. Ang pagsulay sa pagkinabuhi diha sa Iyang kasugoan maoy sala sa pagkamapahitas-on. Kinahanglan nga dili kini nato buhaton. Ang balaod nagapakita kanato unsa ka hingpit ug balaan ang Dios, ingon man usab unsa gayud ka huyang kitang mga tawo. Sa laing pagkasaulti, ang pagkabalaan ug pagkahigpit sa Dios gipadayag diha sa Balaod sa Dios.

MGA SULOD

358 Dugang Katin-awan

Kinahanglan ba kita mosalig diha kang Jesus?
Oo, kinahanglan kita mosalig, tungod kay Siya atong Ginoo, ang labing matarung ug tungod kay kini maoy Iyang kabubut-on. “Kay walay lain nga ngalan ilalum sa langit nga gikahatag sa tanang katawhan nga pinaagi niini kita mangaluwas” (Buhat 4:12). Walay laing Manluluwas. Si Jesus maoy atong bugtong Manluluwas. Kita matubos ug matawo pag-usab lamang pinaagi sa pagsalig diha Kaniya. Tungod kay kita dili makasulod sa Langit ug magpuyo sa walay katapusan pinaagi sa pagsalig Kaniya, kinahanglan nga kita adunay pagtuo Kaniya.

Kita ba nga mga Kristohanon sa gihapon mga makasasala?
Dili. Si Apostol Pablo nag-ingon sa 1 Timoteo 1:15 nga siya usa sa mga makasasala “mga makasasala nga ako mao ang hepe,” naghinumdum sa mga adlaw sa wala pa siya makahibalag kang Jesus. Sa mga Kristohanong katilingban karon, adunay daghan nga naghunahuna nga sila mga makasasala bisan human sila misalig kang Jesus. Apan dili kini husto. Kitang tanan mga makasasala sa wala pa kita mosalig kang Jesus. Hinuon, sa dihang kita misalig kang Jesus sa husto sumala sa Iyang Pulong, kita nahimong mga matarung dihadiha. Si Apsotol Pablo mihinumdum sa panahon nga wala pa siya mahibalo kang Jesus ug misugid nga siya mao ang hepe sa tanang mga makasasala.
◄ MGA SULOD ►

359 Dugang Katin-awan

Si Pablo, sa dihang siya gitawag og Saul, nakahibalag kang Jesus sa iyang dalanon ngadto sa Damasco ug nakaamgo nga si Jesus mao ang iyang Manluluwas, busa siya misalig ug nagpasalamat Kaniya. Unya, sa nahibiling panahon sa iyang kinabuhi, siya misaksi nga ang pagkamatarung sa Dios, ang bautismo ni Jesus, mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug nga Siya namatay aron sa pagpapas sa kasal-anan sa kalibutan. Sa laing pagkasulti, nahimo siyang alagad sa Dios nga nagwali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Hinuon, kasagaran sa mga Kristohanon sa gihapon naghunahuna nga si Apostol Pablo usa ka makasasala bisan human niya gikahibalag si Jesus. Ilang nasaypan sa pagsabot kining maong yugto gikan sa panghunahuna sa mga Kirstohanon nga makasasala, nga wala pa matawo pag-usab. Ang tinuod mao hinuon, nga siya dili na

makasasala human niya gikahibalag si Jesus, ug makaatubang kang Jesus matag higayon nga siya buot. Iyang gigugol ang nahibiling mga panahon sa iyang kinabuhi sa pagwali sa ebanghelyo sa kaluwasan, sa katubsanan sa bautismo ug sa dugo ni Jesus. Bisan human siya namatay, ang iyang mga Sinulat nahibilin kanato diha sa Bibliya, nagpamatuod nga ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang matuod nga ebanghelyo sukad sa sayong iglesia. Hinungdan nga ang pagsugid ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 1:15 maoy paghinumdum sa iyang kanhiayng mga adlaw ug maoy pagpasalamat usab ngadto sa Ginoo. Makasasala ba gihapon siya human siya mosalig kang Jesus? Dili. Siya makasasala sa wala pa siya matawo pag-usab. Sa dihang siya misalig na kang Jesus ingon nga iyang Manluluwas, sa dihang siya nakaamgo nga ang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang
◄ MGA SULOD ►

360 Dugang Katin-awan

Jesus pinaagi sa Iyang bautismo, sa dihang siya misalig diha sa Iyang mapasig-ulion nga dugo didto sa Krus, nahimo siyang matarung. Ang katarungan nga iyang gitawag ang iyang kaugalingon nga hepe sa tanang mga makasasala tungod kay siya naghinumdum sa panahon nga siya milutos sa mga sumusunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios sa pagluwas kaniya, ang labing walay kalauman nga makasasala. Kinsa ang nagatawag gihapon kaniya nga usa ka makasasala? Kinsa ang makatawag sa usa ka tawo nga makasasala kon siya nahimo nang matarung pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ug dugo ni Jesus ingon nga iyang kaluwasan? Kadto lamang wala mahibalo sa kamatuoran sa katubsanan ni Jesus ang makahimo niana. Si Apostol Pablo nahimong matarung pinaagi sa pagsalig diha sa kaluwasan pinaagi kang Jesus ug sukad niadtong panahona, ingon nga alagad sa Dios, nagwali sa ebanghelyo sa pagkahimong

matarung pinaagi sa pagsalig kang Kristo Jesus sa matag usa, ang anak sa Dios ingon nga Manluluwas. Sukad niadto, si Apsotol Pablo dili na makasasala, apan matarung nga alagad sa Dios, ang matuod nga alagad nga nagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga makasasala sa tibuok kalibutan. Ang makasasala ba makawali ngadto sa uban? Dili gayud kini magsilbi. Unsa may angay nga iwali sa usa ka tawo ngadto sa uban nga bisan sa iyang kaugalingon wala may angay! Kon ang usa ka tawo wala pa maluwas, unsaon nianang tawhana pagluwas sa uban! Kon ang tawo nagakaunlod ug mosulay pagtabang sa nagakaunlod usab nga tawo diha sa iyang duol, silang duha motapos ngadto sa ilalum sa tubig. Unsaon sa makasasala sa pagluwas sa uban? Siya modala lang kaniya ngadto sa ilalum sa empeyerno uban kaniya. Unsaon sa usa ka tawong masakiton pag-atiman nga malampuson
◄ MGA SULOD ►

361 Dugang Katin-awan

sa laing masakiton? Unsaon sa usa ka tawo nga nalimbongan ni Satanas sa pagluwas sa lain? Si Apostol Pablo usa ka makasasala, apan nahimong matarung sa dihang misalig diha sa bautismo ug dugo ni Jesus ug naluwas gikan sa sala. Busa, nahimo siyang usa ka alagad sa Dios ug nakawali sa ebanghelyo ngadto sa mga makasasala sa kalibutan. Siya miluwas sa daghang mga makasasala uban sa pagkamatarung sa Dios. Siya mismo sa iyang kaugalingon dili na makasasala sukad niadto. Siya natawo pag-usab ug nagkinabuhi dili sa pagkamatarung sa balaod, apan sa pagkamatarung sa Dios. Nahimo siyang alagad ug magwawali sa pagkamatarung sa Dios, ug siya nakadaug sa dili maihap nga gidaghanon sa mga kalag ngadto sa Dios. Siya dili magwawali sa iyang kaugalingong kasibot o sa pagkamatarung sa Balaod, apan sa pagkamatarung sa Dios.

Siya ba makasasala hangtud sa katapusan? Dili. Siya matarung. Ingon nga tawong matarung, siya nahimong apostol sa kamatuoran sa Dios. Ayaw siyag tawga nga makasasala tungod kay insulto kana ngadto sa Dios ug usab usa ka tinaw nga nasayop nga pagsabot sa kamatuoran. Siya matarung. Kinahanglan nga dili nato insultohon siya o si Jesus pinaagi sa baliktad nga panghunahuna. Kon kita moingon nga siya sa gihapon makasasala human niya gikahibalag si Jesus, kini maoy pagtawag kang Jesus nga bakakon. Si Jesus ang naghimo kaniya nga matarung, ug si Jesus kadtong naghimo kaniya nga alagad sa Iyang pagkamatarung.

MGA SULOD

362 Dugang Katin-awan

Ang mga pag-ampo sa paghinulsol ba makahugas sa atong kasal-anan?
Ang mga pag-ampo sa paghinulsol dili gayud makahugas sa atong kasal-anan tungod kay ang katubsanan dili moabot pinaagi sa atong kaugalingong mga buhat. Apan, aron hingpit ug kanunay nga mahugasan sa atong kasal-anan, kinahanglan nga kita mosalig diha sa bautismo ug dugo ni Jesus, ug nga si Jesus Dios. Ang matuod nga katubsanan gihatag niadtong misalig kang Jesus nga mibanlas sa atong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo ug pag-ula og dugo didto sa Krus aron sa paghatag kanatog bag-ong mga kinabuhi. Unya makahugas ba kita sa atong inadlaw nga kasal-anan pinaagi sa pagtanyag og mga pagampo sa paghinulsol? Dili. Ang tanan nga kasalanan nabanlas na duolan sa 2000 na ka mga tuig ang miagi, sa dihang si Jesus mikuha niana uban

sa Iyang bautismo. Kanunay kitang hinlo gikan sa tanan natong kasal-anan uban sa bautismo ni Jesus ug sa pag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus. Siya nahimong halad nga nating Karnero alang kanatong mga magtutuo, mibanlas sa tanan natong kasal-anan, ug mibayad alang sa tanan uban sa Iyang bautismo ug dugo didto sa Krus. Bisan ang kasal-anan nga atong nahimo human sa pagsalig kang Jesus nabanlas usab uban sa pagtuo diha sa busay sa kaluwasan sa bautismo, sa kamatuoran sa katubsanan; nga si Jesus nahimo na nga atong Manluluwas ug mikuha sa tanang kasal-anan nga atong mahimo hangtud sa adlaw sa atong kamatayon. Si Jesus mianhi sa kalibutan ug gibautismohan “kay ang paghimo niini” (Mateo 3:15), maoy pagtuman sa pagkamatarung pinaagi sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan. Ang Anak sa Dios miako sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo.
◄ MGA SULOD ►

363 Dugang Katin-awan

Ang bautismo ni Jesus adunay kahulugan nga “aron mahugasan.” Tungod kay ang tanang kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan, kita sa bug-os nahugasan sa atong kasal-anan ug nga kini mipahigawas kanato gikan sa tanan natong kasal-anan. Ang bautismo usab nagkahulugan ‘aron ituslob, aron paglubong.’ Tungod kay ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus, Siya namatay alang kanatong mga makasasala. Kadtong misalig nga ang tanang kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo nahimong mga walay sala hangtud sa kahangturan. Ang matuod nga pagtuo mao ang pagsalig uban sa bug-os nga kasingkasing nga ang tanan natong kasal-anan, bisan ang kasal-anan nga atong mahimo karon ug sa umalabot, nasalibay na ngadto kang Jesus mga 2000 ka tuig na ang miagi, sa dihang Iyang gidawat ang bautismo

gikan kang Juan, ug ‘kay ang pagbuhat niini’ nakatuman sa tanang pagkamatarung sa Dios. Kon wala pa Niya mabanlas ang atong kasalanan dugay nang panahon uban sa Iyang bautismo, wala unta karoy paagi alang kanato nga mahugasan sa kasal-anan. Hinumdumi nga si Jesus mibanlas sa tanan natong kasal-anan dugay na nga panahon. Ang matuod nga pagtuo ug espirituhanong kaluwasan karon nagkahulugan sa pagdala sa atong kasal-anan ngadto kang Jesus aron sa pagsiguro nga sila nabanlas na, sa pag-ingon. ‘Ikaw mibanlas niining mga salaa usab, dili ba?’ Kini usab nagkahulugan sa pagsalig diha Kaniya ug pagpasalamat Kaniya. Maoy hinungdan nga Siya mianhi sa kalibutan, gibautismohan, namatay didto sa Krus ug pagkahuman nabanhaw sa ikatulong adlaw; ug nahimong atong Manluluwas. Bulahan sila nga nahugasan sa ilang kasal◄ MGA SULOD ►

364 Dugang Katin-awan

anan pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ni Jesus, nga maoy mibanlas sa tanan natong kasalanan. Kini maoy kamatuoran sa pagkahinugasan sa inadlawng kasal-anan. Ang matuod nga pagtuo mao ang pasalig kang Jesus, nga mikuha sa tanan natong kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo.

Roma 8:30 nagapahayag, nga “Busa gitawag sa Dios kadtong Iya nang gilain. Wala lamang Niya tawga sila kundili gihimo usab Niyang matarung ug gipaambit sa Iyang himaya.” Nan, kini nga yugto ba nagsangga sa pagtulun-an sa inanay nga pagkabalaan?
Kini nga yugto wala magtudlo mahitungod sa

inanay nga pagkabalaan. Daghang mga teyolohika ug bakakon nga mga magwawali ang nagtudlo, nga “Kadtong mosalig kang Jesus mausab sa hinayhinay ug mahingpit sa pagkabalaan diha sa unod ug sa espiritu,” ug daghan ang mituo niini. Apan ang tinuod, Ang mga Kristohanon nga wala pa matawo pag-usab makakita sa ilang kaugalingon nga nahimong labi pa ka gahian. Ang sala diha sa ilang mga kasingkasing nagtubo samtang sila nagakahingkod. Unsaon sa atong pagkabalaan pag-agad sa panahon? Ang pulong ‘inanay nga pagkabalaan’ mao ang gikayugtan kaayo sa Dios ug ang ganahan kaayong gamiton sa Yawa. Kita mahimo lamang nga mga matarung sa dihang wala na kitay pagpakasala sa atong kaugalingon. Tungod kay si Jesus mibanlas sa tanan natong kasal-aann uban sa Iyang bautismo ug nagbalaan sa Iyang kaugalingon aron sa
◄ MGA SULOD ►

365 Dugang Katin-awan

pagbayad niadto sa Iyang kaugalingon, atong nautang ang atong pagkamatarung diha lamang sa bautismo ug sa dugo ni Jesus. Kita nahimong matarung pinaagi sa pagtuo sa tinuod nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya. Ang pulong ‘pagkabalaan’ nagkahulugan ‘aron mahimong balaan.’ Ang pagsulay sa pagkahimong balaan pinaagi sa kinaugalingon maoy walay pagsalig diha sa kamatuoran, hinuon maoy pagdani sa iyang kaugalingong huyang nga unod. Ang paglaum alang sa anam-anam nga pagkabalaan usab magaabot gikan sa atong kaugalingong espirituhanong tinguha. Ang matag relihiyon adunay kaugalingong pulong sa pagkabalaan, apan kita nga misalig kang Jesus dili angayan mobutang og kamahinungdanon sa pulong lamang. Kita dili mahimong mabalaan sa anam-anam

pinaagi sa pagsalig kang Jesus; kita mahimnong matarung sa makausa ug alang sa dayon pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ug dugo ni Jesus, ang ebanghelyo sa espirituhanong pagtuli. Ang matuod gayud nga pagkamatarung mao kadtong natawo sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa bautismo ug dugo ni Jesus.

Ang pagsugid ba sa atong kasalanan makawagtang niini?
Dili. Ang kasal-anan dili mawagtang uban sa pagsugid, apan uban sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang atong kasal-anan mawagtang lamang kon kita mosalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus, nga maoy naghinlo sa tanan natong kasal-anan. Kini mao ang ebanghelyo sa espirituhanong kaluwasan kang Jesus, kinsa mibanlas sa tanan natong
◄ MGA SULOD ►

366 Dugang Katin-awan

kasal-anan uban sa Iyang bautismo didto sa Jordan. Ang pagsugid sa kasal-anan maoy bugtong kamatuoran alang sa usa ka tawo sa pag-ila sa Balaod sa Dios, apan ang katubsanan gihatag kanato lamang sa dihang mosalig kita sa bautismo ug sa Krus ni Jesus. Ang tubig sa Iyang bautismo ug ang dugo ni Kristo mao ang kamatuoran sa Langit nga nagluwas sa tanan katawhan gikan sa sala, ug ang atong mga kaluwasan wala mag-agad diha sa pagsugid sa kasal-anan, apan pinaagi sa pagsalig nga si Jesus mikuha sa kasal-anan gikan sa tanang katawhan uban sa Iyang bautismo. Ang paglansang kang Jesus maoy silot sa tanan niadtong mga salaa nga Iyang gikuha gikan kanatong mga makasasala. Busa, ang atong matuod nga kaluwasan anaa sa bautismo didto sa Jordan ug sa dugo didto sa Krus. Ang katarungan nga kita nahinlo sa tanan

natong kasal-anan mao nga tungod kay kita misalig kang Jesus, kinsa mibanlas sa tanan natong kasal-anan. Kadtong nagawali nga kita matubos pinaagi sa pagsugid sa atong kasal-anan maoy wala manumbaling sa matuod nga kaluwasan sa Dios. Busa, kinahanglan nga kita mosalig diha sa buatismo ug sa dugo ni Jesus, ang kaluwasan sa Dios. Ayaw gayud pag-ingon nga ang kasal-anan sa katawhan mapasaylo pinaagi sa pagsugid niini ngadto sa Dios. Hibaloi nga ang atong kasal-anan mihatud kanato ngadto sa empeyerno, apan ang pagsalig kang Jesus, sa Iyang bautismo ug dugo, nga maoy nagtubos kanato ug nakapahimo kanatong mga matarung atubangan sa Dios, makahugas sa atong kasal-anan. Kini mao lamay bugtong paagi nga kita maluwas gikan sa tanan natong kasalanan. Kitang tanan makamatikod unta nga kita gihugasan sa atong tanang kasal-anan sa
◄ MGA SULOD ►

367 Dugang Katin-awan

makausa pinaagi sa pagsalig diha sa mga pulong sa kamatuoran, sa tubig ug sa dugo ni Jesus (1Juan 5:4-8). Ang kasal-anan dili papason sa matag higayon nga ikaw mosugid. Kon ikaw mamugos sa pagagad sa pagsugid, ikaw motapos ngadto sa empeyerno. Mosalig kita sa matuod nga ebanghelyo aron ang kasal-anan diha sa atong mga kasingkasing mabanlas. Saligi diha sa imong kasingkasing, dili lamang uban sa imong ulo, ug ikaw mahimong gawasnon sa imong kasal-anan hangtud sa kahangturan.

Unsa ang matuod nga ebanghelyo?
Ang matuod nga ebanghelyo mao ang makapagawasnon kanato sa tim-os gikan sa sala, nga sa makausa ug alang sa dayon sa dihang kita mosalig niana. Ang gahom sa ebanghelyo sa

Dios sama sa dinamita. Ang ebanghelyo sa Dios mao nga, “si Kristo Jesus miariglo sa utang alang sa mangungutang (ang makasasala), nga walay kalagmitan makaariglo sa iyang kaugalingong utang.” Ang katarungan sa pagtawag niini nga ebanghelyo nga ‘dinamita’ mao nga tungod kay sa dihang kita angayan nga mamatay tungod sa atong kasal-anan ug mahiadto sa empeyerno aron pagahukman, ang Anak sa Dios nahimong halad alang kanato aron sa pagpapas sa tanan natong kasal-anan. Siya mianhi niining kalibutana ug mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo didto sa Jordan ug mibanlas sa tanang kasal-anan hangtud sa kahangturan. Iyang gibayran ang bayronon sa atong kasalanan pinaagi sa pagkuha sa tanan natong kasalanan uban sa Iyang bautismo didto sa Jordan ug sa pagpakamatay didto sa Krus. Si Jesus
◄ MGA SULOD ►

368 Dugang Katin-awan

mipaulbo sa tanang kasal-anan sa kalibutan sama sa dinamita uban sa Iyang bautismo ug dugo. Kini maoy matuod nga ebanghelyo. Ang matuod nga ebanghelyo mao nga si Jesus mianhi sa kalibutan ug pinaagi sa pagpabautismo ug pag-ula sa dugo didto sa Krus, miluwas niadtong tanan nga misalig Kaniya. Ingon sa gisulat diha sa 1 Juan 5:6, “Ang mianhi mao si Kristo Jesus ug nailhan ang Iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini kay ang Espiritu kamatuoran man.”

Nganong si Jesus mihalad sa Iyang kaugalingon didto sa Krus?
Ang halad ni Jesus maoy alang sa atong kasalanan nga gikuha pinaagi sa Iyang bautismo.

Iyang gihatag kanato ang Iyang unod aron sa pagbayad alang sa atong kasal-anan aron nga kita mahimong gawasnon gikan sa silot alang sa tanan natong kasal-anan. Unsa ang angayan natong mahibaloan mao nga si Jesus gibautismohan didto sa Jordan aron sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan. Atong saligan nga si Jesus namatay didto sa Krus niini nga katarungan. Kon si Jesus wala pa unta bautismohi sa wala pa Siya ilansang ug kon wala pa unta Siya mamatay didto sa Krus, ang tanan natong kasalanan magpabilin pa unta. Busa, kinahanglan nga kita mosalig sa duha ang bautismo ug ang dugo ni Jesus. Tungod kay si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang gihalad nga nating Karnero, Siya gihalad aron sa pagpapas sa tanan natong kasalanan. Kinahanglan nga kitang tanan mosalig nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, nga Siya
◄ MGA SULOD ►

369 Dugang Katin-awan

gibautismohan aron sa pagkuha sa tanang kasalanan sa kalibutan, ug nga Siya gilansang alang sa atong kasal-anan. Si Jesus gibautismohan aron sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan, unya gilansang aron nga, ang mga makasasala, mamaluwas gikan sa tanang kasal-anan ug mahimong gawasnon gikan sa silot.

Kinsa si Juan Bautista nga nagbautismo kang Jesus?
Ang Dios naghatag sa Israel sa Iyang Balaod pinaagi kang Moises ingon man sa mga kapaagihan sa paghalad aron nga ilang makab-ot ang pagpasig-uli sa ilang kasal-anan ug pagkadautan. Iyang gitudlo si Aaron, ang magulang ni Moises, ingon nga Labawng Sacerdote ug pinaagi kaniya itanyag ang halad sa pagpasig-uli sa ika-napulo nga adlaw sa

ikapitong bulan, ang Adlaw sa Pagpasig-uli, aron nga ang tinuig nga kasal-anan sa Israel mabanlas (Levitico 16). Ang Dios mitino nga ang halad sa Adlaw sa Pagpasig-uli igahalad lamang ni Aaron ug ang mosunod nga mga Labawng Sacerdote sa iyang kabanayan. Ang Dios nagbukas og dalan alang sa mga Israelihanon sa pasig-uli sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa pagtapion sa mga kamot ni Aaron diha sa ulo sa dinakdakan nga kanding. Kini maoy balaod sa pagpasig-uli nga gitukod sa Dios alang kanila. Niini nga landong, Iyang gipahibalo sa kadaghanan sa tin-aw nga si Jesus mao ang Manluluwas sa katawhan. Sa katuigan sa Bagong Testamento, ang Dios mipadala kang Juan Bautista, nga kaliwatan ni Aaron (1 Cronicas 24:10, Lucas 1:5) ug ang katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento (Mateo 11:1113). Si Juan Bautista, ingon nga profeta nga
◄ MGA SULOD ►

370 Dugang Katin-awan

pinadala sa Dios, representante ug Labawng Sacerdote sa katawhan, mibautismo kang Jesus aron sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto Kaniya, ang Anak sa Dios, nga mianhi sa pagluwas sa mga makasasala. Ang tanang katawhan napanalanginan gayud aron sa pagsalibay sa ilang kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista. Ang papel ni Juan mao ang pagkaLabawng Sacerdote nga representante sa katawhan ug nga sinugo sa Dios nga mosalibay sa tanang kasal-anan ngadto kang Jesus. Si Juan Bautista mao ang representante ug ang labawng Sacerdote sa katawhan nga gipadala sa Dios, ug ang sinugo nga gipauna 6 ka mga bulan sa wala pa si Jesus. Sa laing bahin, si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan samtang si Juan Bautista mao ang katapusang Labawng Sacerdote nga mosalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto

kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Si Juan Bautista mao ang alagad sa Dios.

Ang Suba sa Jordan, diin si Jesus gibautismohan
Ang Suba sa Jordan hagiyos nga miagos ngadto sa Patay nga Dagat. Ang ibabaw sa Patay nga Dagat mga 400 metros ang kalawom sa tapan sa dagat. Busa, ang tubig diha sa Patay nga Dagat dili makaagos bisan asa; kini nalukban sa Patay nga Dagat. Ang kaparat sa Patay nga Dagat napulo ka pilo nga hataas kay sa ordinaryong mga dagat, ug walay buhing butang nga naglungtad didto. Mao nga, kini gitawag nga Patay nga Dagat. Si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista sa Suba ngadto sa kamatayon (ang Suba sa Jordan). Kini nagrepresentar nga ang tanang katawhan, gawas
◄ MGA SULOD ►

371 Dugang Katin-awan

niadtong walay sala sa ilang kasingkasing, moatubang sa walay katapusang paghukom tungod sa ilang kasal-anan sa katapusan. Busa, ang Suba sa Jordan maoy suba sa paghugas sa kasal-anan, ang suba diin ang makasasala mamatay. Sa laktod, kadto maoy suba sa katubsanan nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan gibanlas pinaagi sa Iyang bautismo, ang pagsalibay sa kasal-anan ngadto kang Jesus.

ngadto sa tabernakulo ug motapion sa iyang mga kamot sa halad aron sa pagsalibay sa iyang kasalanan ngadto sa halad. Kini maoy paghalad sa pagpasig-uli alang sa usa ka adlaw nga kasalanan ingon sa gihatag diha sa Balaod sa Dios (Levitico 3:1-11).

Unsa ang halad sa pagpasig-uli alang sa inadlaw nga kasal-anan diha sa Daang Testamento?
Adunay halad sa pagpasig-uli alang sa usa ka adlaw nga sala. Alang sa pasig-uli sa usa ka adlaw nga sala, ang tawo magdala og nating karnero, karnero, usa ka turong baka o salampati

Unsa ang halad sa pagpasig-uli alang sa usa ka tuig nga kasal-anan diha sa Daang Testamento?
Kini maoy paghalad sa pagpasig-uli alang sa balig usa ka tuig nga kasal-anan sa Israel tanan sa makausa. Ang Labawng Sacerdote motapion sa iyang mga kamot sa ulo sa kanding ug mosalibay sa usa ka tuig nga kasal-anan sa tanang katawhan sa Israel tanan sa makausa. (Levitico 16:1-34). Si Kristo Jesus mihingpit sa mga paghalad

MGA SULOD

372 Dugang Katin-awan

alang sa usa ka adlaw nga kasal-anan ug sa tinuig nga kasal-anan sa dihang Siya nahimong nating Karnero sa Dios aron sa pagkuha sa tanang sala ngadto sa Iyang ulo pinaagi sa Iyang bautismo.

Unsa ang halad alang sa tunhay nga pagpasig-uli?
Kini maoy pagpasig-uli alang sa tanang kasalanan sa kalibutan ang tanan sa makausa pinaagi sa pagsalig kang Jesus. Tungod kay si Jesus mao ang Anak sa Dios ug atong Ginoo nga nagpuyo sa walay katapusan, Siya makakuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan hangtud sa walay katapusan. Giunsa Niya sa pagkuha sa atong kasal-anan sa walay katapusan? Iya kining gihimo pinaagi sa pagpakatawo diha sa unod sa tawo,

pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista didto sa Jordan, pinaagi sa pagpalansang didto sa Krus aron pagkuha sa tanang nga paghukom alang sa atong dapit, Ang Anak sa Dios mianhi sa kalibutan diha sa unod sa tawo ug gibautismohan aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi kang Juan Bautista. Siya dayon nag-ula og dugo didto sa Krus aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa tanan nilang kasal-anan sa walay katapusan (Levitico 16:6-22, Mateo 3:13-17, Juan 1:29, Hebreohanon 9:12, 10:1-18).

Ang kapasayloan sa kasal-anan ba gihatag kanatong tanan sa makausa o sa inanay?
Kini gihatag tanan sa makausa tungod kay si
◄ MGA SULOD ►

373 Dugang Katin-awan

Jesus mikuha sa atong kasal-anan makausa alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo makausa ug sa pagdawat sa paghukom sa tanan sa makausa. Siya miingon, ingon sa natala sa Mateo 3:15, “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.” Sa Juan 1:29, si Juan Bautista nag-ingon, “Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan!” ug sa Juan 19:30, si Jesus nag-ingon, “Natapos na.” Sa Hebreohanon 10:9-18, “Ug miingon Siya, ‘Ania Ako, O Dios, aron pagtuman sa buot Mong ipabuhat Kanako.’ Busa gisalikway sa Dios ang tanan mga karaang sakripisyo ug giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo Jesus ang buot ipabuhat sa Dios Kaniya, nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa Iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon.

Adlaw-adlaw ang matag sacerdote nga Judio nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad ug usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epiktibo hangtod na gayud sa kahangturan. Ug unya milingkod Siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat Siya karon hangtud nga ang Iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa Iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit Niya hangtud sa kahangturan kadtong nahinloan sa sala. Kay nagpamatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon Siya, ‘Mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila inig-abot niadtong mga adlawa,’ nag-ingon ang Ginoo: ‘Ibutang ko ang Akong mga balaod diha sa ilang kasingkasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna.’ Unya miingon Siya, ‘Dili Ko na
◄ MGA SULOD ►

374 Dugang Katin-awan

hinumduman ang ilang mga sala ug dautang mga buhat.’ Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala.” Ang bautismo ug ang dugo ni Jesus mipapas sa tanang kasal-anan sa kalibutan tanan sa makausa.

Unsa ang bayad sa sala?
Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Dili mahinungdanon kon unsa kini, matag sala kinahanglan nga pagahukman atubangan sa Dios, ug ang paghukom bisan sa usa ka sala kamatayon. Aron mapasig-uli sa kasal-anan, ang katawhan sa Israel motanyag og karnero nga walay lama atubangan sa Dios. Apan ang maong mga paghalad dili makahinlo sa tanan nilang kasal-anan sa walay katapusan, “Kay ang dugo

sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala” (Hebreohanon 10:4). Busa, ang Dios nagtagana sa nating Karnero aron sa pagpahilikay sa tanang katawhan gikan sa ilang kasal-anan. Matag halad nga mananap kinahanglan nga ipa-ilalum sa pagtapion sa mga kamot aron pagkuha sa sala ug dayon mamatay inay kanila. Diha sa Bag-ong Testamento, si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo diha sa Jordan ingon nga nating Karnero sa Dios ug namatay alang kanato. “Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo” (Roma 6:23). Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan si Jesus mipadayag sa Iyang gugma pinaagi sa pagpakamatay ingon nga hulip kanato ug
◄ MGA SULOD ►

375 Dugang Katin-awan

naghimo og gasa sa kinabuhing walay katapusan alang sa tanang makasasala sa kalibutan.

Nganong si Jesus nagpakamatay didto sa Krus?
Ang kamatayon ni Jesus mao ang bayad alang sa tanang kasal-anan sa kalibutan nga gikuha pinaagi sa Iyang bautismo. Ang katawhan nagsagubang sa walay katapusang kamayon sa empeyernong kalayo tungod sa ilang kasal-anan, apan tungod kay si Jesus nahigugma kanato, Siya midawat sa bautismo, nga nasalibay ang tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya, ug namatay didto sa Krus aron sa pagluwas kanato. Siya mihalad sa Iyang kaugalingon aron pagluwas kanato gikan sa sala ug gikan sa tunglo sa empeyerno. Ang Iyang kamatayon maoy bayad alang sa kasal-anan sa katawhan. Siya

gibautismohan aron sa pagkuha sa tanang kasalanan sa kalibutan ug mihatag sa Iyang kaugalingon ngadto sa paghukom didto sa Krus aron sa pagluwas kanato gikan sa sala, sa kamatayon, sa paghukom ug sa panghimaraot. Ang kamatayon ni Jesus maoy alang sa kasalanan sa kalibutan nga Iyang gikuha ngadto sa Iyang kaugalingon didto sa Jordan aron nga Iyang madawat ang paghukom alang sa kasalanan sa katawhan. Siya namatay didto sa Krus ug nabanhaw aron kita mabuhi pag-usab ingon nga mga matarung.

Unsay atong makuha kon mosalig kang Jesus?
Atong madawat ang kapasayloan sa tanan natong kasal-anan ug mahimong mga matarung (Roma 8:1-2).
◄ MGA SULOD ►

376 Dugang Katin-awan

Atong madawat ang Iyang Espiritu ug kinabuhing walay katapusang (Buhat 2:38, 1 Juan 5:11-12). Atong madawat ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios (Juan 1:12). Atong madawat ang kahigayonan nga makasulod sa Gingharian sa Dios, ang Gingharian sa Langit (Pinadayag kapitulo 2122). Atong madawat ang tanang panalangin sa Dios (Efeso 1:3-23).

Nganong kinahanglan man kita mosalig diha kang Jesus?
Kinahanglan kita mosalig kang Jesus: sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios aron maluwas gikan sa tanan natong kasalanan

aron makasulod sa Gingharian sa Langit aron unta kita magpuyo sa walay katapusan uban sa Ginoo. Kitang tanan mga makasasala nga maglaray padulong sa empeyerno kon walay pagtuo kang Kristo Jesus, nga atong Manluluwas. Si Jesus lamang ang atong Manluluwas nga moluwas kanato gikan sa empeyerno. Kinahanglan nga kita mosalig kang Jesus tungod kay Siya lamang ang matuod nga Manluluwas. Hain motapos ang mga tawo nga misalig kang Jesus ug nga mga natubos sa tanan nilang kasal-anan? —Sa Langit.— Hain sa katapusan motapos kadtong wala mosalig kang Jesus ni matubos? —Sa empeyerno tungod sa tanan nilang kasal-anan; ang linaw, nga nagdilaab sa kalayo ug asupre (pinadayag 21:8).— Kinsa ang mga karnero sa Dios? —kadtong midawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa
◄ MGA SULOD ►

377 Dugang Katin-awan

pagsalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus.— Ug “uban karnero nga wala niining torila” (Juan 10:16) mga kanding tungod kay sila sa mabuot-buoton misalig sa ilang kaugalingong pagsabot, tungod kay sa gihapon sila mga makasasala samtang kadtong mga misalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus nangaluwas tanan sa makausa ug nahimong mga karnero sa Dios.

tanang sakop misalig sa “usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo; usa ka Dios ang Amahan sa tanan.”

Kinsa ang erehis diha sa Bibliya?
Ang eherehis maoy usa ka tawo nga adunay sala sa iyang kasingkasing samtang nagasalig kang Jesus. Sa Tito 3:11, nagaingon, “Kay nasayod ka nga kanang tawhana dautan ug ang iyang sala nagmatuod nga nasayop siya.” Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo, apan ang usa ka erehis dili mosalig niining bulahan nga ebanghelyo sa tubig (ang bautismo ni Jesus, ang bautismo sa katubsanan), nga mao ang madagayaong gasa sa Dios, apan hinuon mohukom sa iyang kaugalingon ingon nga makasasala samtang nagsalikway sa hingpit nga kaluwasan.
◄ MGA SULOD ►

Unsa ang matuod nga iglesia sa Dios?
Ang iglesia sa Dios mao kadtong atua ang mga matarung, kadtong mga natubos ug nabalaan diha kang Kristo pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus, ambahan nga nagatigom aron pagdayeg sa Dios (1 Corinto 1:2). Ang matuod nga iglesia sa Dios, ingon sa natala sa Efeso 4:5, mao ang dapit diin ang

378 Dugang Katin-awan

Ang Bibliya nagsaysasy niining mga matang sa katawhan nga ‘erehis,’ kinsa misalig kang Jesus apan naghukom sa ilang kaugalingon ingon nga mga makasasala (Tito 3:11). Kinahanglan nga ikaw mamalandong kon ikaw sa imong kaugalingon ba erehis o dili. Kon ikaw misalig kang Jesus, apan sa gihapon mitawag sa imong kaugalingon nga makasasala, nan wala ikaw mahibalo sa espirituhanong kamatuoran sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kon ikaw misalig kang Jesus, apan sa gihapon nag-ila sa imong kaugalingon nga walay kalauman nga makasasala, nan ikaw erehis. Kini nagkahulugan nga ikaw naghunahuna sa matuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga walay mahimo sa pagpapas sa imong kasal-anan ug mihimo kanimo nga Iyang anak. Kon ikaw usa niining mga tawhana, nga erehis, nga magasugid sa imong kasal-anan matag adlaw sa atubangan sa Dios alang sa kapasayloan ug modawat nga

ikaw sa gihapon makasasala, nan angayan nga ikaw sa seryoso mamalandong sa imong pagtuo. Nganong makasasala man gihapon ikaw nga si Jesus mikuha na man sa tanan nimong kasalanan? Nganong naningkamot ka man gihapon pagsulay pagbayad sa utang nga gibayran na man ni Jesus ingon nga gasa alang kanimo? Kon ikaw mamugos sa pagbayad sa utang sa imong kinaugalignon, ikaw erehis tungod kay ang imong pagtuo sukwahi gikan sa gihatag sa Dios. Bisan kinsa nga Kristohanon nga misalig kang Jesus, apan wala matawo pag-usab, erehis. Kinahanglan nga ikaw masayod sa kamatuoran. Ang Dios mikuha na sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ug kon ikaw dili manumbaling sa Iyang kaluwasan, ikaw erehis. Ang erehis maoy usa ka tawo nga nagtawag sa iyang kaugalingon nga makasasala, sa laing pagkasulti, naghukom sa iyang kaugalingon. Sa imong paghunahuna ba may kalagmitan nga ang
◄ MGA SULOD ►

379 Dugang Katin-awan

Balaang Dios modawat sa makasasala ingon nga Iyang anak? Kon imong tawgon ang imong kaugalingon nga makasasala samtang ikaw nagasalig sa Balaan nga Dios, ikaw erehis. Aron nga dili ikaw mahimong erehis, kinahanglan nga ikaw mosalig sa duha ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo didto sa Krus ingon nga hitsas sa kamatuoran. Ikaw maluwas lamang kon ikaw mosalig diha sa duha sa dungan: ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo.

MGA SULOD

PAKAPIN 3
Mga Pangutana ug Mga Tubag

MGA SULOD

381 Mga Pangutana ug Mga Tubag

Mga Pangutana ug Mga Tubag
Pangutana 1: Ako nagbasa sa mga libro nga sa imong kalulot gipadala kanako ug nakakaplag nga daghan sa imong panghunahuna mahitungod sa bautismo ni Jesus ang makasibot. Mahimo ba nimong ikasulti kanako kon unsa ang imong ikatudllo mahitungod sa kadugtungan sa atong bautismo ngadto sa bautismo, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo Jesus? Tubag: Una sa tanan, atong tutukan ang “pagpanudlo sa mga bautismo” sigun sa nahisulat sa Hebreohanon 6:2. Sumala sa Bibliya, adunay tulo ka matang sa bautismo; ang bautismo ni Juan Bautista alang sa paghinulsol,

ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista, ug ang atong bautismo sa tubig ingon nga tulumanon. Ang bautismo nga atong madawat maoy pagsugid sa atong mga pagtuo diha sa bautismo ni Jesus. Kini paga-ingnon, nga kita gibautismohan aron sa pagsugid sa atong mga pagtuo nga kita misalig nga si Jesus gibautismohan aron sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan ug usab namatay didto sa Krus sa pasig-uli alang niadto. Karon imo nang masabtan ang Mateo 3:15 nga nag-ingon, “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.” Dinhi, “kay niining paagiha” nagkahulugan nga si Jesus mismo sa Iyang kaugalingon midala sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, ang representante sa tanang katawhan. Kadto maoy halawom nga plano sa Dios aron
◄ MGA SULOD ►

382 Mga Pangutana ug Mga Tubag

sa pagluwas kanato gikan sa dili kalikayan nga lit-ag sa sala. Ang Ginoong Dios “Iyang gipasan ang tanan natong pagkadautan” (Isaias 53:6) ug mihatag kanato sa Iyang pagkamatarung. Ang “pagkamatarung” dinhi nagkahulugan “dikaiosune” sa Grego, nga usab nagpasabot sa “kaangayan ug hustisya.” Kini nagasulti kanato nga si Jesus midala sa pagkadautan sa tanang katawhan sa labing angay ug matarung nga paagi pinaagi sa pagpabautismo sa pagpatapion sa mga kamot. Kita naluwas pinaagi sa atong lig-on nga mga pagtuo diha sa bautismo, sa kamatayon didto sa Krus, ug sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang gahom sa esprituhanong pagtuli (Roma 2:29) sa Iyang bautismo, nga miputol sa tanan natong kasalanan gikan sa atong mga kasingkasing, mibanlas sa tanang kasal-anan diha sa atong mga kasingkasing. Busa, si Apostol Pedro miingon ngadto sa katawhan, “Ang tagsa-tagsa kaninyo

kinahanglan maghinulsol ug magpabautismo sa ngalan ni Kristo Jesus aron pasayluon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo” (Buhat 2:38) sa Adlaw sa Pentekostes. Ang tanang makasasala kinahanglan nga makakab-ot sa kapasayloan sa kasal-anan diha sa ilang mga kasingkasing pinaagi sa pagsalig diha sa ngalan ni Jesus. Unsa ang kahulugan sa Iyang ngalan? “nganli Siyag JESUS, kay luwason Niya ang Iyang katawhan gikan sa ilang kasal-anan” (Mateo 1:21). Ang ngalan Jesus nagkahulugan nga ‘Manluluwas’ nga magaluwas sa Iyang katawhan gikan sa tanan nilang kasal-anan. Giunsa kita Niya sa pagluwas gikan sa tanan natong kasal-anan? Si Jesus miluwas kanato gikan sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug sa kamatayon didto sa Krus. Sa dihang ang mga Apostoles ni Kristo Jesus nagwali sa ebanghelyo, sila nakasiguro sa tin-aw
◄ MGA SULOD ►

383 Mga Pangutana ug Mga Tubag

nga pagsabot sa bautismo ni Jesus ug sa Krus, busa sila nanudlo sa matuod nga ebanghelyo, ug namautismo niadtong mga misalig niana. Sumala pa, kita gibautismohan aron sa pagsugid sa dayag nga kita misalig diha sa bautismo ug sa kamatayon ni Jesus sa kinahiladman sa atong mga salabutan. Sa dihang kita gibautismohan, kita misugid, “Salamat Kanimo, Ginoo. Imong gidala ang tanan nakong kasal-anan pinaagi sa Imong bautismo, namatay alang kanako ug nabanhaw pag-usab aron sa pagluwas kanako. Misalig ako sa Imong ebanghelyo.” Kita gibautismohan sa tubig sa mga ministro ingon nga simbulo sa atong pagtuo sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang kamatayon didto sa Krus, ingon nga Siya gibautismohan ni Juan Bautista. Mao nga, ang mga santos diha sa sayong iglesia gibautismohan ingon nga pruweba sa ilang mga pagtulun-an, human sila mosugid sa ilang pagtuo diha sa ebanghelyo ug may katubsanan, ang

kapasayloan sa kasal-anan. Ang tulumanon sa bautismo dili kinahanglanon kaayo nga kahimtangan aron maluwas. Bisan kini mahinungdanon kaayo sa pagtin-aw sa atong mga pagtuo, ang atong mga bautismo sa tubig walay labot sa atong kaluwasan. Kita maluwas lamang pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa dugo. Ang Bibliya nagpahayag nga kita nabautismohan ngadto kang Kristo Jesus (Roma 6:3, Galacia 3:27) sa dihang kita misalig sa Iyang bautismo. Nan, unsaon nato sa “pagpabautismo ngadto Kaniya”? Kini may kalagmitan lamang kon kita mosalig sa Iyang bautismo tungod kay ang unod, ang atong daan nga kaugalingon, mahiusa uban kang Jesus ug nagpalansang uban Kaniya lamang diha sa atong pagtuo diha sa Iyang bautismo. Ingon nga sangputanan, tungod kay si Jesus midala man sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo, ang Iyang kamatayon maoy
◄ MGA SULOD ►

384 Mga Pangutana ug Mga Tubag

paghukom alang sa atong pagkadautan. Busa, kita usab namatay didto sa Krus uban Kaniya. Sa laing pagkasulti, ang atong unod, nga walay mahimo gawas sa pagpakasala hangtud nga kita mamatay, namatay sa sala ug kita naluwas na gikan sa tanan natong pagkadautan sa pagpakigdugtong diha kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Kadtong mga nahiusa uban kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo ug kamatayon mahiusa usab uban sa Iyang pagkabanhaw. Ang Iyang pagkabanhaw dili lamang atong pagkabanhaw gikan sa atong kamatayon sa sala, kundili kini usab nagtugot kanato sa pagkatawo pag-usab ingon nga mga anak sa Dios ug nga gikonsagra, kinsa mga lunsay ug walay sala sa Iyang atubangan. Kon kita wala pa mosalibay sa atong kasalanan ngadto Kaniya pinaagi sa dili pagsalig sa Iyang bautismo, ang Iyang kamatayon ug

pagkabanhaw mahimong walay kahulugan, nga walay mahimo uban sa atong kaluwasan. Kadtong mipahimutang sa tanan nilang kasalanan Kaniya uban sa pagtuo nahiusa uban sa Iyang kamatayon didto sa Krus, nagtugot kanila sa pagpakatawo pag-usab ingon nga mga matarung. Hinuon, kadtong wala mopahimutang sa ilang kasal-anan ngadto Kaniya pinaagi sa wala pagsalig sa Iyang bautismo, walay pagpakigdugtong uban sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw bisan sa unsa man niini. Ang bautismo sa mga magtutuo kasaligan sama nga kita makadawat sa usa ka bana ug asawa ingon nga binalaod nga magtiayon pinaagi sa seremonyas sa kasal. Ang bautismo sa mga santos maoy dayag nga pagsangyaw niini nga pagtulun-an sa sulod. Sa dihang kita mosangyaw sa atong pagtulun-an sa Iyang bautismo ug sa Krus atubangan sa Dios, sa mga santos, ug sa kalibutan, ang atong pagtulun-an dili mabalhin.
◄ MGA SULOD ►

385 Mga Pangutana ug Mga Tubag

Tungod sa sayop nga pagsabot sa matuod nga kahulugan sa bautismo nga nadawat ni Jesus pinaagi kang Juan Bautista, kita dili kinahanglang mosalig nga maluwas kon kita dili mosalig sa Iyang bautismo ug sa kamahinungdanon niini. Kini sayon nga maliputong lansis sa yawa. Atong madawat ang kapasayloan sa kasal-anan ug abi-abihon didto sa Langit pinaagi sa tinud-anay nga pagsalig diha sa bautismo ni Jesus sa atong mga kasingkasing inay sa pagsalig diha sa atong kaugalingong mga bautismo.

Pangutana 2: Unsaon nako sa pag-ingon, “Ako matarung” nga ako makasala man matag adlaw? Tubag: Kita, ingon nga tawhanon, nakasala sukad sa atong pagkahimugso hangtud nga kita

mamamtay. Ngani sa tinuod, tungod kay kini gumikan man sa atong gipasikaran nga kinaiyahan; nga kita nakasala gikan sa sinugdanan. Busa, ang Bibliya nagaingon, “Walay gayuy tawo nga matarung” (Roma 3:10). Maoy hinungdan nga si Apostol Pablo misugid sa atubangan sa Dios nga “Tinuod angay dawaton ug tuohan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila” (1 Timoteo 1:15). “Apan karon gipadayag sa Dios ang Iyang paagi sa paghimog matarung sa mga tawo ug kini dili pinaagi sa Balaod. Gipamatud-an kini sa Balaod ug sa mga profeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus kay managsama man ang tanang mga tawo. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila,
◄ MGA SULOD ►

386 Mga Pangutana ug Mga Tubag

mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila” (Roma 3:21-24). Kining “pagkamatarung” sa Dios nagkahulugan nga si Juan Bautista mibautismo kang Jesus didto sa Jordan. Sa dihang Siya nabautismohan, Siya miingon kang Juan, “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.” (Mateo 3:15). Iyang gipas-an ang kasalanan sa kalibutan sa labing matarung ug angayan nga paagi sa dihang si Juan Bautista, ang representante sa tanang katawhan, mibautismo Kaniya. Mao nga, si Juan misinggit sa pagkasunod nga adlaw sa pagbautismo kang Jesus, “Ania ang natong Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29). Nan unsa “ang sala sa kalibutan” nga gipasabot dinhi? Kini nagrepresentar sa tanang kasal-anan sa tanang katawhan gikan kang Adan ug Eva, ang unang mga tawo sa kalibutan,

ngadto sa katapusang tawo nga mabuhi ning kalibutana. Ang miaging katawhan iya sa kalibutan, ang katawhan sa pagkakaron iya sa kalibutan, ug kadtong mabuhi sa umaabot usab kabahin sa kalibutan. Si Jesus mao ang Alpa ug ang Omega, mitanyag sa usa ka halad alang sa kasal-anan sa tanang kapanahonan, nagdala sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa dayon pinaagi sa Iyang bautismo didto sa Jordan ug namatay didto sa Krus. Ug ‘kay niining paagiha’, kita nabalaan. Ang Bibliya sa tin-aw nagpahayag, “Nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa Iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon” (Hebreohanon 10:10). Bantayi nga kini nasulat sa hingpit ug karon nga berbo. Kita nangabalaan sa bug-os ug nahimong mga walay sala, gikan sa higayon nga kita misalig sa Dios hangtud karon ug sa kanunay. Kay ang Ginoo labing Gamhanan
◄ MGA SULOD ►

387 Mga Pangutana ug Mga Tubag

nga Dios, Siya adunay kinatibuk-ang panglantaw sa sinugdanan ug katapusan sa kalibutan. Bisan nga kadto mga 2000 na ka mga tuig ang miagi sa dihang Siya gibautismohan, Iyang gikuha ang tanang kasal-anan nga nahimo sa katawhan gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan sa kalibutan. Busa, sa wala pa Siya mamatay didto sa Krus, Siya miingon, “Natapos na!” (Juan 19:30). Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan mga 2000 na ka tuig ang miagi ug namatay didto sa Krus aron pagbanlas niana. Kita sa gihapon makasala bisan human kita naluwas tungod kay ang atong unod maluya. Hinuon, si Jesus mitubos kanato gikan sa tanang kasal-anan sa miagi, sa pakakaron ug sa umaabot pinaagi sa pagdala sa tanang kasal-anan diha sa Iyang lawas pinaagi sa Iyang bautismo ug ingon nga hinukman alang niadto didto sa Krus. Kini mao ang hingpit ug matarung nga kaluwasan sa Dios.

Kon si Jesus wala pa mokuha ngadto Kaniya sa kasal-anan nga atong mahimo sa umaabot, wala ni usa ka tawo nga matubos gikan sa inadlaw nga pagpakasala, “kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23). Sa dihang si Jacob ug si Isaw diha pa sa sulod sa tagoangkan sa ilang inahan, ang Dios mibulag kanila ngadto sa duha ka mga nasud bisan sa wala pa sila makahimo og bisan unsang butang maayo man o dautan, ug naghigugma kang Jacob, apan napungot kang Isaw, ug miingon, “Ang magulang kinahanglan moalagad sa manghud” (Genesis 25:23). Kini nga yugto nagpasabot nga ang kaluwasan sa Dios walay labot sa atong kaugalingon binuhatan, apan gihatag alang niadtong mosalig lamang sa hingpit nga kaluwasan sa Dios sa Iyang bautismo ug pagpalansang. Kitang tawhanon gidestino alang sa empeyerno ingon nga mga makasasala sukad sa
◄ MGA SULOD ►

388 Mga Pangutana ug Mga Tubag

higayon nga kita natawo hangtud sa higayon nga kita mamatay, apan ang Dios nakakita sa atong kasal-anan sa unang pagtan-aw, ug mibanlas sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa dayon pinaagi sa bautismo ni Jesus ug sa Krus tungod kay Siya nahigugma kanato. Kita nagkinabuhi sa bulahan nga panahon. Si Profeta Isaias nag-ingon, “Dasiga ang katawhan sa Jerusalem ug ingna sila nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang ilang mga sala, ug nga igo na ang nadawat nilang silot alang sa tanan nilang kalapasan” (Isaias 40:2). Ang panahon sa atong pagkaulipon sa sala natapos na pinaagi sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa Krus, busa, bisan kinsa nga mosalig diha sa ebanghelyo mahilikay gikan sa tanan niyang kasal-anan. “’Mao kini ang kasabutan nga Akong himuon tali kanila inig-abot niadtong mga adlawa, nagingon ang Ginoo: Ibutang Ko ang Akong mga balaod diha sa ilang mga kasingkasing ug isulat

Ko kini sa ilang mga hunahuna.’ Unya miingon Siya, ‘Dili Ko na hinumduman ang ilang mga sala ug dautang mga buhat.’ Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala.’” (Hebreohanon 10:16-18). Ang Dios dili na gayud mohukom kanato tungod sa atong inadlaw nga kasal-anan tungod kay Iya nang gibanlas ang tanang kasal-anan sa katawhan ug mihukom niana pinaagi kang Jesus. Ingon nga sangputanan, kita makapaabot alang sa pag-abot sa Ginoo ug mosunod sa Iyang mga Pulong, ingon nga mga matarung nga walay sala, bisan sa gihapon kita nakahimo og kasal-anan sa atong mga kinabuhi.

Pangutana 3: Unsa ang bautismo sa paghinulsol pinaagi kang Juan?

MGA SULOD

389 Mga Pangutana ug Mga Tubag

Tubag: Si Juan Bautista alagad sa Dios, kinsa natawo 6 ka bulan una kay kang Jesus, ug nga gitagna sa Malaquias, nga maoy katapusang Profeta sa Daang Testamento. “Hinumdumi ninyo ang Balaod ni Moises nga Akong alagad, ang mga tulumanon ug mga sugo nga gihatag Ko kaniya didto sa Bukid sa Horeb aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Apan sa dili pa moabut ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo, ipadala Ko kaninyo si Profeta Elias. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili Ko laglagon ang inyong nasud” (Malaquias 4:-6). Sa dihang si Jesus natawo, ang katawhan sa Israel mibiya sa mga pulong sa Pakigsaad sa Dios ug misimba sa langyawng mga dios. Ilang gitanyag ang mga buta ug may tatsa nga mga mananap ingon nga mga halad, ug mihimo sa templo sa Dios nga dapit alang sa patigayon. Si Kristo Jesus, usab, gitagna diha sa Balaod ni

Moises ug sa mga Profeta. Ang Balaod mihatag sa katawhan sa kahibalo sa sala, sa pagpakita kon unsa sila ka mga makasasala (Roma 3:20). Kini usa ka sala ang dili pagtuman sa usa ka sugo nga nasulat diha sa mga libro sa Balaod. Diha sa Daang Testamento, ang usa ka makasasala nga misupak sa bisan unsa nga artikulo sa Balaod magdalag halad-sa-sala atubangan sa tabernakulo, mobutang sa iyang mga kamot sa ulo sa halad-sa-sala aron pagsaliby sa iyang sala ngadto niini, ug patyon ang haladsa-sala aron mapasaylo ang iyang kasal-anan ug madugtong siya uban sa Dios pag-usab. Unya, ang sacerdote mokuha sa dugo niini ug ibutang kini sa mga sungay sa halaran sa halad nga sinunog ug ibisibis ang uban nga dugo sa tiilan sa halaran. Hinuon, ang katawhan sa Israel dili mapahilikay gikan sa tanan nilang kasal-anan, bisan pa sa ilang dili maihap nga gidaghanon sa
◄ MGA SULOD ►

390 Mga Pangutana ug Mga Tubag

inadlawng mga halad. Busa, ang Dios mihimo sa makanunayon nga reglamento alang kanila, ang Adlaw sa Pagpasig-uli. Niining panahona ang Dios mopasaylo sa ilang tinuig nga kasal-anan sa ika-napulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Nianang adlawa si Aaron, ang Labawng Sacerdote, modala sa duha ka mga kanding ug moripa; ang usa alang sa Ginoo ug ang usa aron himuon nga dakdakanan nga kanding. Unya, iyang ibayaw ang iyang mga kamot sa ulo sa kanding nga alang sa Ginoo aron sa pagbutang niini sa tinuig nga kasal-anan sa katawhan sa Israel. Si Aaron dayon mopatay niini ug modala sa dugo aron ibisibis sa makapito ka higayon atubangan sa lingkuranan sa kaluoy. Human sa pasig-uli alang sa Balaang Dapit, iyang itanyag ang laing mananap. Iyang ibayaw ang iyang mga kamot sa ulo sa buhing kanding ug isugid niana ang tanang tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon. Niini nga kapaagihan, ang

tanan nilang tinuig nga kasal-anan masalibay ngadto niini, ug kini dad-on ngadto sa kamingawan sa tawong angayan nga modala niini. Ang mga Israelihanon natubos gikan sa ilang tinuig nga kasal-anan niini nga paagi. Hinuon, ang halad nga gitanyag sumala sa Balaod sa Daang Testamento dili makahimo niadto, nga motanyag sa halad sa mapadayonon matag tuig, nga hingpit. Kadto maoy yanong landong sa mga maayong butang (ang matarung mga buhat sa Mesiyas) nga moabot (Hebreohanon 10:1). Ang katawhan sa Israel wala maghulat kang Kristo Jesus, nga Manluluwas. Inay, sila nagsimba sa langyawng mga dios sa masalaypong kalibutan, mibiya sa mga pulong sa mga Profeta diha sa Daang Testamento. Mao nga, ang Dios misulti na daan nga Iyang ipadala si Juan Bautista aron sa pagpagabalik sa mga kasingkasing sa mga Israelihanon, sa
◄ MGA SULOD ►

391 Mga Pangutana ug Mga Tubag

pagpabalik kanila ngadto Kaniya, ug sa pagandam sa ilang mga kasingkasing sa pagdawat kang Kristo Jesus. Sa wala pa si Juan Bautista mobautismo kang Jesus, iyang gihatag ang bautismo sa paghinulsol ngadto sa katawhan sa Israel didto sa kamingawan sa Judea. Ang iyang katuyoan sa pagbautismo kanila diha sa tubig mao ang paggiya kanila sa paghulat ug pagsalig kang Jesus. Siya naghunahuna nga ang manluluwas pagabautismohan niya sa paagi sa pagtapion sa iyang mga kamot aron sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ug dayon igalansang aron sa pagluwas kanila gikan sa tanan nilang kasal-anan. Siya miingon nga si Jesus moanhi ug mokuha sa dili hingpit nga mga halad sa miagi ug motanyag sa walay katapusang halad uban sa Iyang lawas; Iyang kuhaon ang tanan natong kasal-anan pinaagi sa bautismo, ingon nga ang katawhan sa Israel natubos pinaagi sa padala sa halad-sa-sala nga walay tatsa,

pagtapion sa ilang mga kamot niana, ug pagihaw niana sumala sa kapaagihan sa paghalad diha sa Daang Testamento. Daghang mga Israelihanon ang misugid sa ilang kasal-anan, naghinulsol, ug gibautismohan niya. Ang “paghinulsol” nagkahulugan “sa pagpabalik sa salabutan sa tawo ngadto sa Ginoo.” Sa pagkahinumdum nila sa Balaod sa Daang Testamento, sila miadto kang Juan ug misugid nga sila walay kalauman nga mga makasasala nga walay mahimo gawas sa pagpakasala hangtud nga sila mamatay. Sila usab misugid nga sila dili makasulod sa Gingharian sa Langit uban sa ilang mga maayong binuhatan sumala sa Balaod, ug mipabalik sa ilang mga salabutan ngadto kang Kristo Jesus, nga maoy mopapas sa ilang kasal-anan sa makausa ug alang sa dayon, nga mibukas sa ganghaan sa Gingharian sa Langit. Ang bautismo nga gihatag ni Juan Bautista
◄ MGA SULOD ►

392 Mga Pangutana ug Mga Tubag

ngadto sa katawhan sa Israel mao kini. Iya silang gipasugid kon unsa ka dako ang ilang pagpakasala sa ilang mga kinabuhi, gipahinulsol ug mangita kang Kristo Jesus, nga iyang pagabautismohan, ingon nga Labawng Sacerdote ug representante sa katawhan, ug igalansang aron sa pagluwas kanila gikan sa tanan nilang kasalanan, ingon niini ang iyang pagpamautismo kanila. Kini ang matuod ug Bibliyanhong paghinulsol. Busa, si Juan misinggit ngadto sa katawhan, “Ako nagbautismo kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol ug mibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang moanhi sunod kanako magbautismo kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas” (Mateo 3:11). Si Juan Bautista mipaliso sa salabutan sa katawhan ngadto kang Jesus, misaksi ngadto

kanila nga si Jesus mokuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan (Juan 1:29) ug mamatay nga mahulipon alang kanila. Mao nga, si Jesus sa Iyang kaugalingon midala sa pagsaksi sa paagi sa pagkamatarung nga gipakita ni Juan kanato (Mateo 21:32).

Pangutana 4: Wala ba ikaw maghunahuna nga ang pagsabot sa bautismo ni Jesus ingon nga kinahanglanon kaayo alang sa kaluwasan makapawalay bili sa Iyang kamatayon didto sa Krus diha sa ebanghelyo? Tubag: Ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang kamatayon didto sa Krus managsama ka mahinungdanon alang sa atong kaluwasan. Dili kita makaingon nga usa kanila ang labing mahinungdanon kay sa usa. Hinuon, ang suliran mao nga daghang mga Kristohanon karon
◄ MGA SULOD ►

393 Mga Pangutana ug Mga Tubag

nasayod lamang sa dugo ni Jesus didto Krus. Sila misalig nga sila napasaylo na tungod kay Siya namatay didto sa Krus, apan dili lamang sa Krus nga si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan. Tungod kay Siya gibautismohan ni Juan Bautista ug mipas-an sa tanang kasal-anan sa kalibutan diha sa Iyang likod, ang Iyang kamatayon didto sa Krus mahimong madapaton nga maoy paghukom alang sa tanan natong kasal-anan. Ang pagsalig diha sa Krus lamang nga walay bautismo ni Jesus sama lamang sa pagtanyag sa halad ngadto sa Ginoo nga walay pagtapion sa mga kamot niana. Kadtong mga mitanyag niadto nga mga halad dili matubos sa ilang kasal-anan tungod kay kana nga matang sa paghalad dili binalaod nga paghalad, nga ang Ginoong Dios dili gayud makadawat. Ang Ginoo mitawag kang Moises ug namulomng kaniya gikan sa tabernakulo nga tigumanan, sa pag-ingon “Kon baka ang himuong halad-nga-sinunog,

kinahanglan kini laki ug walay tatsa. Adto niya kini ihalad sa pultahan sa tulda nga tagboanan aron dawaton siya sa Ginoo. Itapion niya ang iyang kamot sa ulo sa mananap nga ihalad ug dawaton kini ingon nga halad sa pagpapas sa iyang sala” (Levitico 1:3-4). Ang Ginoo makiangayon ug makibalaod. Siya mitukod sa angayan ug makiangayon nga kapaagihan sa paghalad aron sa pagbanlas sa atong kasal-anan. Sa dihang kita motanyag sa binalaod nga paghalad, ang halad pagadawaton sa Ginoo aron makahimog pagpasig-uli kanato. Kon walay pagtapion sa mga kamot, walay halad nga dawaton sa Dios. Maingon man usab, kon atong wagtangon ang bautismo ni Jesus gikan sa atong paguto Kaniya, dili kita makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan uban niana nga matang sa pagtuo. Ang usa sa mga sagad nga mga pangagpas sa mga Kristohanon karon mao nga sila maluwas
◄ MGA SULOD ►

394 Mga Pangutana ug Mga Tubag

lamang pinaagi sa pasugid nga si Jesus mao ang manluluwas, kay ang Ginoo gugma. Ang Bibliya, lagi, nagaingon, “Bisan kinsa nga magatawag diha sa ngalan sa Ginoo mamaluwas” (Buhat 2:21, Roma 10:13), samtang nagasulti usab kini kanato nga “Dili ang tanan nga nagaingon Kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabutbut-on sa Amahan nga atua sa Langit” (Mateo 7:21). Aron makasugid nga si Jesus mao ang Manluluwas, kinahanglan nga kita mahibalo sa balaod nga gitukod sa Dios. Kon kita maluwas lamang sa yanong pagsalig sa ngalan ni Jesus, wala nay katarungan kon unsa man ang gisulat sa Kasulatan mahitungod sa kapaagihan sa paghalad diha sa Daang Testamento ug mahitungod niadtong naghimo sa pagkadautan diha sa Mateo 7:21. Hinuon ang kahibulongan ug hingpit nga

paagi sa kaluwasan sa Ginoo tin-aw natala diha sa Bibliya. Gani, tin-aw nga atong makita gikan sa Levitico kapitulo 3 ug 4 nga ang makasasala motapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo sa halad aron sa pagsalibay sa iyang kasal-anan ngadto sa ulo niini ug una pa patyon ug ibisibis ang dugo kon siya motanyag sa halad-sa-sala ug sa kalinaw. Ang pagtanyag og halad nga walay pagtapion sa mga kamot o ang pagtanyag sa halad nga adunay tatsa maoy labing dili binalaod nga paghimo sa pagpasig-uli. Ang duha ka mga pulong sa Daang Testamento ug sa Bag-ong Testamento adunay magtugbang nga kaparehas sa matag usa (Isaias 34:16). Ang bautismo ni Jesus didto sa Jordan tugbang sa pagtapion sa kamot sa makasasala diha sa ulo sa halad-sa-sala sa Daang Testamento. Sa dihang si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista didto sa Jordan, Siya miingon, “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining
◄ MGA SULOD ►

395 Mga Pangutana ug Mga Tubag

paagiha makatuman kita sa tanang pagkamarung sa Dios.” (Mateo 3:15). Dinhi, “tanang pagkamatarung” nagkahulugan “hustisya ug kaangayan.” Kini nagkahulugan nga angayan alang kang Jesus nga mahimong halad-sa-sala alang sa katawhan pinaagi niadto nga paagi. Angayan usab Kaniya nga bautismohan ni Juan Bautista pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot aron pagwagtang sa kasal-anan sa kalibutan sa labing makiangayon nga paagi, sumala sa kapaagihan sa paghalad, nga naglangkob sa pagtapion sa mga kamot ug sa dugo, nga gitukod sa Dios diha sa Daang Testamento. Pinaagi sa pagsalig lamang diha sa Krus mosangpot nga ang Iyang kamatayon walay mahimo sa atong kasal-anan tungod kay ang atong kasal-anan dili man ikasalibay ngadto Kaniya kon walay pagbautismo kang Jesus. Kini maoy sangputanan mahitungod sa Iyang dugo

ingon nga mahugaw ug dili takos sa paghugas kanila (Hebreohanon 10:29). Busa, ang Iyang dugo mao gayud ang madapaton sa pagbanlas sa kasal-anan diha sa kasingkasing sa mga magtutuo lamang kon sila mosalig nga ang tanan nilang kasal-anan napahiluna na diha kaniya sa dihang si Juan Bautista mibautismo Kaniya pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot. Mao nga, si Apostol Juan misaksi kinsa usa nga misalig nga si Jesus mao ang anak sa Dios, kinsa moanhi pinaagi sa tubig ug sa dugo, dili lamang sa tubig o pinaagi sa dugo (1 Juan 5:4-6). Si Kristo Jesus misaysay ngadto sa Iyang mga disipulo sa mga butang mahitungod sa Iyang kaugalingon diha sa tanang nahasulat. Nagsugod kang Moises ug sa tanang mga profeta, Iyang gipakita nga ang halad-sa-sala diha sa Daang Testamento mao ang Iyang kaugalingon. Si David miingon sa Salmo inay Kaniya, “Ania
◄ MGA SULOD ►

396 Mga Pangutana ug Mga Tubag

ako; ang Imong mga Sugo kanako nahisulat sa libro—sa pagbuhat sa Imong kabubut-on, O Dios” (Salmo 40:7, Hebreohanon 10:7). Ingon nga sangputanan, ang Iyang bautismo wala makapawalay bili sa Krus, apan sa tinuod nahimong mahinungdanong kabahin sa ebanghelyo sa Ginoo nga mihingpit ug mituman sa kahulugan sa Krus. Kini usab nagatudlo kanato nga kita walay katubsanan gawas kon adunay bautismo ug bililhong dugo ni Kristo Jesus. Unsay imong gipasabot sa pagkalinuwas ang pakakab-ot ba sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus ug modawat sa gasa sa Balaang Espiritu (1 Juan 5:8, Buhat 2:38).

Pangutana 5: Makahatag ba ikaw kanako og saysay sa Ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu?

Tubag: Kon kita nakawala og dagum didto sa gawas, tingali ato kining pangitaon didto sa dapit diin nato nawala. Hinuon, kataw-anan gayud pamation kon sulayan sa pagpangita sulod sa balay ingon nga sayon sa pagpangita kay masanag sa sulod. Nakahibalag akog ingon niana ka kataw-anan nga mga tawo sa mga iglesia karon. Samtang sayon alang kanila nga malambigit taliwala sa walay katapusan nga bibliyanhong kabangian mahitungod sa bautismo sa tubig sa mga magtutuo, sila wala gayud mosukna sa ilang kaugalingon mahitungod niining mahinungdanong pangutana, “Nganong si Jesus gibautismohan man ni Juan Bautista?” Pinaagi niini nga kahilig, nahitabo nga adunay daghang mga hut-ong ug sekta karon sa Kristohanong katilingban. Aron sa pagtapos niining walay puas nga mga kabangian, atong ipahigawas ang atong kaugalingon gikan niining malibugon nga baryo
◄ MGA SULOD ►

397 Mga Pangutana ug Mga Tubag

ug mobalik ngadto sa dapit diin nawala ang atong dagum. Kon kita matinuoron nga mangita sa kamatuoran, kinahanglan atong tangtangon ang naandan kay dili kita makakita niana dinhi sa baryo sa relihiyon. Ngano nga ang mga Apostoles mipasantop sa bautismo ni Kristo Jesus? Ang sekretong kamatuoran sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga ilang nadawat gikan kang Jesus nga giwali sa tibuok kalibutan. Si Jesus miingon, “Sa pagkatinuod magaingon Ako kanimo, gawas kon ang tawo matawo sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios” (Juan 3:5). Ang Bibliya nagasulti kanato nga si Jesus mianhi sa tubig ug sa dugo aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang natong kasal-anan (1 Juan 5:6). Ang kahulugan sa dugo mao ang Iyang kamatayon didto sa Krus. Unya, unsay gipasabot sa ‘tubig’? Nganong si Juan Bautista mibautismo kang Jesus? Nganong iya mang gisangyaw,

“Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.” (Mateo 3:15). Sa wala pa Siya bautismohi? Ako sa matinuoron naglaum nga kamo nakasabot ug mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ilabi na sa bautismo ni Jesus. Aniay pipila sa mga mugbong saysay mahitungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga Iyang gihatag sa Iyang mga disipulo. Ang mga Apostoles mibutang og dakong pagpasantop diha sa bautismo ni Jesus sa dihang sila nagwali sa ebanghelyo. Si Apostol Pablo miingon, “Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo: kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nahisulat sa Kasulatan. Gilubong Siya ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan” (1 Corinto 15:3-4). Unsa ang kahulugan niini, “Si Kristo namatay
◄ MGA SULOD ►

398 Mga Pangutana ug Mga Tubag

alang sa atong kasal-anan sumala sa nahisulat sa Kasulatan”? Kini nagkahulugan nga ang Iyang kamatayon nagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan sumala sa gihatag sa Dios nga kapaagihan diha sa Daang Testamento. Siya namatay alang kanato sumala sa pagpadayag ug sa pakigsaad diha sa Daang Testamento. Ang Hebreohanon 10:1 nagpahayag, “Kay ang balaod, maoy landong sa maayong mga butang nga umaabot.” Atong tan-awon ang naandan nga paghalad sa Levitico 1:3-5. Ang makasasala kinahanglan makatuman sa tulo ka mga kahimtangan sa halad-nga-sinunog alang sa pagpasig-uli sa iyang kasal-anan. 1) Siya magdala sa halad nga walay lama (Levitico 1:3). 2) Siya mobutang sa iyang mga kamot ibabaw sa ulo sa halad (Levitico 1:4). Dinhi, atong tinawon ang balaod sa Dios: Ang pagtapion sa mga kamot diha sa ulo sa halad maoy balaod sa Dios

aron sa pagsalibay sa kasal-anan ngadto niini. 3) Iyang patyon kini alang sa pasig-uli sa iyang sala. (Levitico 1:5). Sa Adlaw sa Pagpasig-uli, si Aaron motapion sa iyang duha ka mga kamot diha sa ulo sa buhing kanding, mosugid sa tanang pagkadautan ug kalapasan sa mga anak sa Israel, mahitungod sa tanan nilang kasal-anan, ug ibutang diha sa ulo sa kanding (Levitico 16:21). Niadtong panahona, si Aaron maoy representante sa Israel. Siya lamang ang mobutang sa iyang mga kamot diha sa ulo sa kanding, apan ang tanang tinuig nga kasal-anan sa katawhan sa Israel (mga 2-3 milyones) nasalibay ngadto niini. Ang halad diha sa Daang Testamento maoy landong sa maayong mga butang nga moabot. Si Jesus mihalad sa Iyang kaugalingon pinaagi sa kabubut-on sa Amahan aron sa pagbalaan kanato sumala sa Kasulatan. Una sa tanan, si Jesus mianhi pinaagi sa unod
◄ MGA SULOD ►

399 Mga Pangutana ug Mga Tubag

sa tawo aron mahimong nating Karnero sa Dios nga walay lama. Siya maoy bugtong Anak sa Dios ug “larawan sa Iyang pagkatawo” (Hebreohanon 1:3). Mao nga, Siya angayan ingon nga halad-sa-sala alang sa tanang katawhan. Ikaduha, si Juan Bautista mibautismo kang Jesus didto sa Jordan. Ang bautismo gihatag pinaagi sa “pagtapion sa mga kamot,” ug si Juan Bautista mao ang kaliwatan ni Aaron ug ang representante sa tanang katawhan. Sa dihang si Juan mibutang sa iyang mga kamot sa ulo ni Kristo Jesus, ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto Kaniya sumala sa balaod sa Dios nga gitukod. Si Jesus miingon ngadto kang Juan, “Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios,” ug siya mibautismo Kaniya. Ang tanan natong kasal-anan sa katapusan nasalibay ngadto Kaniya. Sa pagkasunod nga

adlaw, si Juan misinggit, “Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29). Ikatulo, si Jesus namatay didto sa Krus alang sa kapasayloan sa tanan natong kasal-anan, sa pag-ingon, “Natapos na!” (Juan 19:30) Siya nabanhaw pag-usab gikan sa mga patay aron sa paghimo kanato nga mga matarung sa atubangan sa Dios. Hinumdumi nga ang halad-sa-sala gitanyag alang sa kapasayloan sa kasal-anan. Ang makasasala mobutang sa iyang mga kamot diha sa ulo sa dili pa niya patyon kini. Kon siya makalimot sa bisan usa ka lakang niini, sa laing pagkasulti, kon iyang wagtangon ang pagbutang sa iyang mga kamot diha sa ulo sa halad-sa-sala, siya dili matubos tungod sa iyang paghimog pagkadautan. Kon ang usa ka Kristohanon walay kasayoran unsa ang kahulugan sa Iyang bautismo, ang maong tawo nakasala sa iyang kasingkasing ug dili maluwas tungod sa iyang
◄ MGA SULOD ►

400 Mga Pangutana ug Mga Tubag

kaugalingon pagtuo. Kasagaran sa mga Kristohanon nasayod sa katunga lamang sa Iyang matarung buhat. Si Apostol Juan mipatin-aw sa ebanghelyo sa iyang unang sulat: “Ang mianhi mao si Kristo Jesus ug nailhan ang Iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan Siya dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini kay ang Espiritu kamatuoran man” (1 Juan 5:6). Adunay daghang mga yugto diha sa Bibliya nga mosangga unsa ka kinahanglanon ang Iyang bautismo aron paghingpit sa Iyang matarung buhat alang sa atong kaluwasan. Ang tanang mga Kristohanon kinahanglan nga mobalik ngadto sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

Apostoles nagbutang og dakong pagpasantop diha sa Bautismo ni Jesus?” Tubag: Labaw sa tanan, atong ianinag ang kahulugan sa atong bautismo gikan sa bautismo ni Jesus. Dili kita matawo pag-usab sa yano nga pagdawat lamang sa bautismo sa tubig. Dili kita matawo pag-usab pinaagi lamang sa pagsalig kang Kristo Jesus. Ang mga tulumanon sama sa bautismo o pagtuli dili mga kinahanglanon nga mga kahimtangan alang sa kaluwasan sa Dios. Ang Bibliya wala magtino sa bautismo sa tubig sa mga magtutuo ingon nga gikinahanglan kaayo alang sa ilang kaluwasan. Hinuon, kini nagbutang og dakong pagpasantop diha sa bautismo ni Jesus nga nadawat gikan kang Juan Bautista. Gani pa, daghang mga yugto sa Bibliya ang nagsangga nga ang bautismo ni Jesus ang gikinahanaglan kaayo ug kinahanglanon alang sa
◄ MGA SULOD ►

Pangutana 6: Unsa ang gitagana nga kamatuoran sa kasulatan nga “ang mga

401 Mga Pangutana ug Mga Tubag

atong kaluwasan. Una sa tanan, ang Iyang Bautismo gisangyaw ingon nga pasiuna sa Iyang kinatibuk-an matarung buhat sa matag usa sa upat ka mga ebanghelyo. Sama pananglitan, ang ebanghelyo sumala ni Marcos nagsugod sa ebanghelyo ni Kristo Jesus, nga tukma sa pagbautismo kang Jesus, ug si Juan misulat nga sunodsunod sigun sa mga panahon, gigamit ang mga terminolohiya sama sa “pagkasunod nga adlaw” (1:29) ug “sa ikatulo ka adlaw” (2:1) sukad sa adlaw sa pagbautismo kang Jesus. Si Juan Bautista miasoy sa Pulong sa Dios sa pagkasunod gayud nga adlaw sa bautismo ni Jesus, sa pag-ingon, “Ania ang nating Karnero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29). Kini nga yugto nagkahulugan nga ang tanang sala sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus sa dihang si Juan Bautista mibautismo Kaniya. Ug unya, Siya namatay didto sa Krus alang sa pagpasig-uli sa atong kasal-anan, sa

pag-ingon, “Natapos na!” (Juan 19:30), ug nabanhaw pag-usab gikan sa mga patay sa ikatulong adlaw. Si Apostol Pablo usab miingon, “Si Kristo namatay alang sa atong kasal-anan sumala sa Kasulatan” (1 Corinto 15:3). Ang Kasulatan dinhi nagtumbok sa Daang Testamento. Unsaon sa usa ka makasasala pagtanyag sa halad aron pasayluon diha sa Daang Testamento? Iyang ibutang ang iyang mga kamot diha sa ulo sa halad-sa-sala sa dili pa kini ihawon. Kon iyang kulangan ang kapaagihan sa “pagbutang sa iyang mga kamot sa ulo sa –halad-sa-sala,” dili siya mapasaylo tungod sa pagtanyag sa dili binalaod nga paagi. Si Apostol Pablo miingon, “O nahibalo ba kamo nga ang tanan nga nabautismohan diha kang Kristo Jesus nabautismohan diha sa Iyang Kamatayon?” (Roma 6:3) Nan, unsaon niana sa pagkalagmit nga kita nabautismohan ngadto kang
◄ MGA SULOD ►

402 Mga Pangutana ug Mga Tubag

Jesus? Ang pagpabautismo ngadto kang Kristo Jesus maoy pagsalig diha sa Iyang bautismo didto sa Jordan, dili lamang sa atong mga kaugalingong bautismo sa tubig. Sa dihang kita mosalig sa tinuod nga si Juan Bautista misalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot sa ulo ni Jesus, kita mabautismohan ngadto Kaniya. “Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Kristo nagsul-ob og Kristo” (Galacia 3:27). Kadtong tanan nga nagsalibay sa ilang kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista pinaagi sa pagtuo nahimong mga anak sa Dios nga walay sala. “Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa Kaniya, dili sa paagi nga tawhanon kundili sa paagi ni Kristo” (Colosas 2:11). Ang paagi sa pagkalikay gikan sa sala pinaagi sa pagsalikway sa lawas sa kasal-anan sa unod mao ang pagkatuli nga espirituhanon sa walay kamot

(Roma 2:29 nagpahayag, “Pagtuli nga diha sa kasingkasing.”), mao kana, ang pagsalig diha sa bautismo ni Jesus, nga maoy miputol sa kasalanan sa atong mga kasingkasing, si Apostol Pablo miingon. “Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kundili pinaagi sa pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bautismo nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus” (1 Pedro 3:21). Ang bautismo maoy hulad nga nagluwas kanato. Sumala sa ato nang nahibaloan, ang katawhan nalaglag sa panahon ni Noe tungod sa wala pagsalig sa tubig, ug bisan karon, aduna gihapoy mga masinupakon nga katawhan nga malaglag bisan tingali sila misalig na kang Jesus, apan tungod kay wala sila mosalig sa buatismo ni Jesus, nga mao ang tubig. Si Apostol Juan nagpadayag sa tanang butang
◄ MGA SULOD ►

403 Mga Pangutana ug Mga Tubag

mahitungod sa ebanhgelyo diha sa unang Sinulat, “Ang mianhi mao si Kristo Jesus ug nailhan ang Iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan Siya dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug dugo” (1 Juan 5:6). Si Jesus mianhi kanato sa duha pinaagi sa Iyang bautismo ug sa Krus aron sa pagluwas gikan sa tanan natong kasal-anan. Si Juan usab miingon, “Adunay tulo ka saksi: ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo ug nagkauyon kining tulo” (1 Juan 5:8). Kini nagasulti kanato nga ang bautismo ni Jesus, ang Krus, ug ang Spiritu tanan sila nalangkob sa usa ka hingpit nga kaluwasan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, “Sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios” (Juan 3:5). Kita natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Ang pagtulon-an diha sa Iyang bautismo sa tubig ug sa Krus maoy imong

gikinahanglan aron matubos ug makadawat sa Balaang Espiritu ingon nga gasa. Kini maoy gisulti sa Bibliya mahitungod sa “pagpakatawo pag-usab.” Mao nga, si Apsotol Pedro miingon, “Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabautismo sa ngalan ni Kristo Jesus aron pasayluon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo” (Buhat 2:38). Aron makadawat sa kapasayloan sa tanang kasal-anan ug sa gasa sa Balaang Espiritu, kinahanglan nga ikaw magbaton sa dili matarug nga pagtuo diha sa bautismo ni Jesus uban sa bug-os mong kasingkasing. Unsa pa ang malagmit nato isulti? Ayawg ilimod ang kamatuoran nga daghang mga yugto ang nagsangga sa Iyang bautismo ingon nga gikinahanglan kaayo nga buhat sa Iyang pagkamatarung alang sa atong kaluwasan. Ang Kristyanismo kinahanglan mobalik ngadto sa
◄ MGA SULOD ►

404 Mga Pangutana ug Mga Tubag

ebanhgelyo sa tubig ug sa Espiritu. “Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulun-an ug dili kita magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili na nato balikon ang mga pagtulun-an mahitungod sa paghinulsol gikan sa mga buhat nga mosangpot lang sa kamatayon ug ang mga pagtulun-an mahitungod sa pagtuo sa Dios. Dili na nato balikon ang mga pagtulun-an mahitungod sa mga bautismo, sa pagpandong sa mga kamot, sa pagkabanhaw sa mga patay ug sa hukom nga walay katapusan” (Hebreohanon 6:1-2). Dinhi, makakuha kitag timailhan sa pagpangita sa orihinal nga ebanghelyo sa Sayong Iglesia. Sila nagtudlo sa mga pangtulon-an sa mga bautismo, sa pagtapion sa mga kamot, sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, ug sa walay katapusan nga paghukom niadtong nahimo lamang nga mga Kristohanon. Kitang tanan kinahanglan mosalig sa atong mga salabutan nga

si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug namatay didto sa Krus aron hukman tungod sa atong kasal-anan sumala sa matarung nga balaod sa Dios.

Pangutana 7: Kini mao na ang akong gisaligan ug gitudlo gawas kon ikaw modugang lamang sa pagpasantop ngadto sa sagad gipakawalay bili nga bautismo ni Jesus. Unsa dayon ang dakong kalainan mahitungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Tubag: “Ingon nga naluwas” nagkahulugan sa pagdawat sa kapasayloan sa tanang kasal-anan. Kini usab nagkahulugan sa pagpakatawo pagusab. Sa dihang ang makasasala nahimong matarung nga tawo pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa kinabuhi, kita makaingon, “siya natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu pinaagi
◄ MGA SULOD ►

405 Mga Pangutana ug Mga Tubag

sa kaluwasan ni Jesus”. Ang Balaang Espiritu moabot niadtong mga natubos ug natawo pagusab ug nagsaksi nga sila mga anak sa Dios. Busa, kining tanan managsama ra; pagdawat sa kapasayloan sa kasal-anan, pagdawat sa Balaang Espiritu, ingon nga natubos, natawo pag-usab, pagkahimong anak sa Dios, ug pagkahimong tawo nga matarung. Si Jesus nag-ingon, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi Kanako” (Juan 14:6), nga nagpasabot nga pinaagi lamang kang Jesus, ang bugtong Anak sa Dios, nga kita makasulod sa Gingharian sa Dios. Mao, nga kita angayan nga masayod kon giunsa ni Jesus pagbanlas ang tanan natong kasal-anan ug miihap kanato ingon nga Iyang katawhan, nga takos sa pagsulod sa Iyang Gingharian. Ngani pa man, kasagaran sa mga Kristohanon ang sa gihapon naghunahuna nga ang yanong

pagtawag sa Iyang ngalan makaluwas kanila. Sila misalig kang Jesus nga wala gani maka-ukab sa Bibliya, sa walay paghibalo unsa ang Iyang gihimo aron pagluwas kanato gikan sa tanan natong kasal-anan. Ang Dios mao ang Espiritu ug ang Usa nga Balaan kinsa walay pagkausab ug paghulip, apan kita nagkinabuhi sa masalaypong mga kinabuhi. Ang pagsulod sa Gingharian sa Ginoo malagmit lamang pinaagi kang Jesus, ug kita makasalig Kaniya pinaagi sa pagtuo diha ‘sa balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus’ (Roma 8:1-2). Daghang katawhan nga wala mahibalo unsa ang gihimo ni Jesus alang sa kaluwasan; hinuon sila sa binuta nagsalig diha Kaniya sa kawang, sa pag-ingon “Ginoo, Ginoo!” sila usab naghunahuna nga sila naluwas na, apan sa gihapon sila adunay kasal-anan sa ilang mga kasingkasing. Kon sa gihapon ikaw adunay sala sa imong kasingkasing bisan sa imong pagsalig
◄ MGA SULOD ►

406 Mga Pangutana ug Mga Tubag

kang Jesus, nan gikan sa unsa ikaw naluwas? Kon adunay mangutana, “Giunsa ni Jesus paghugas ang atong kasal-anan?” ang dasok sa katawhan motubag, “Siya tingali mibanalas niini didto sa Krus.” Nan, sa laing pangutana, “Ikaw ba adunay sala sa imong kasingkasing?” sila moingon, “Tininuod. Kinsa ba ang bug-os nga gawasnon sa sala niining kalibutana?” Ang ngalan ni Jesus nagkahulugan “ang Manluluwas nga nagaluwas sa Iyang katawhan gikan sa ilang kasal-anan” (Mateo 1:21). Kita misalig kang Jesus aron kita maluwas gikan sa sala. Hinuon, kon kita sa gihapon adunay sala sa atong mga kasingkasing, bisan kita misalig kang Jesus, kita sa gihapon mga makasasala nga nabaligya ngadto sa kaulipnan sa pagpakasala ug pagahukman sa nagakaigo. Si Apostol Pablo nagingon, “Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus” (Roma

8:1). Mao nga kini walay duhaduha nga kadtong aduna pay sala sa iyang kasingkasing wala pa mahiusa uban kang Kristo Jesus. Ngano nga sila nagpabilin ingon nga makasasala nga wala matubos ug nahulog palayo sa kaluwasan bisan pa nga sila sa gihapon nagasalig kang Jesus? Kini tungod kay sila misalig lamang diha sa dugo didto sa Krus, sa walay pagpahiluna sa ilang kasal-anan ngadto Kaniya pinaagi sa bautismo ni Jesus. Busa, sila sa gihapon adunay sala sa ilang mga kasingkasing, nga unta nagpakamatay na man si Jesus didto sa Krus sa ilang kasal-anan. Adunay makita nga kalainan sa mga Kristohanon nga misalig diha sa bautismo ni Jesus ug niadtong wala mosalig niana; ang uban adunay katubsanan ug nahimong mga matarung pinaagi sa pagbaton og pagtuo diha sa bautismo ni Jesus, samtang ang uban sa gihapon nagpabilin ingon nga mga makasasala nga walay pagtuo niana. Ang Balaang Espiritu dili moduol
◄ MGA SULOD ►

407 Mga Pangutana ug Mga Tubag

sa usa ka makasasala. Kini moduol lamang sa matarung, kinsa natawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Mao nga, si Apostol Pablo miingon, “Nasayod ba kamo nga sa pagbautismo kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus busa nahiusa kita sa Iyang kamatayon?” (Roma 6:3) Daghang katawhan ang misalig nga si Jesus mikuha sa atong kasalanan didto sa Krus, apan dili gayud kita makasugid nga wala na kitay sala sa atong mga kasingkasing kon dili kita mosalig diha sa bautismo ni Jesus. Kon kita makahimo man ugaling, kita mobating sad-an sa pagtug-an sa bakak ngadto sa Dios, nga supak sa atong kaugalingong mga tanlag. Sa pagkatinuod kita sa gihapon adunay sala sa atong mga kasingkasing kon kita wala mosalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagsalig diha sa Iyang bautismo. Kadtong wala mosalig sa ebanghelyo sa

bautismo ni Jesus ug sa Krus, sila may kahilig sa pagkahulog ngadto sa legalismo ug mahimong labing mga makasasala. Busa, bisan unsa pa ang ilang buhaton, sama sa pag-ampo sa habog nga kabukiran o pag-ampo sa malugoton alang sa kapasayloan panahon sa mga panagkatigom, sila sa gihapon makakita sa kasal-anan nga nahibilin diha sa ilang mga kasingkasing. Si Jesus nag-ingon, “Dili ang tanan nga nagaingon Kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit, apan kadto lamang nakatuman sa kabubut-on sa Akong Amahan nga atua sa langit. Daghan ang moingon Kanako niadtong mga adlawa, ‘Ginoo, Ginoo, dili ba nanagpanagna man kami tungod sa Imong ngalan, nag-abug sa mga yawa tungod sa Imong ngalan, ug naghimog daghang milagro tungod sa Imong ngalan?’ ug unya Ako magaingon kanila, “Wala Ko kamo igkaila; palayo Kanako, kamong mga mamumuhat og pagkadautan!” (Mateo
◄ MGA SULOD ►

408 Mga Pangutana ug Mga Tubag

7:21-23). Kinsa ang gipasabot sa “nagabuhat og pagkadautan”? kini nagtumbok niadtong mga wala pa makadawat sa hingpit nga katubsanan diha sa ilang mga kasingkasing tungod sa pagsalig diha sa Krus lamang. Kini maoy binuotbuot nga pagtuo, dili gikan sa Dios. Kita nagabuhat sa pagkadautan kon kita dili mosalig sa tinuod nga si Jesus miluwas kanato pinaagi sa Iyang bautismo ug sa Krus. Dili kita makaingon nga kita adunay husto nga pagtuo sa wala pa kita masayod ug mosalig sa duha ang bautismo ni Jesus ug sa Krus. Si Jesus nag-ingon nga kon ang katawhan buot matawo pag-usab, may kalagmitan lamang pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Ingon nga ang katawhan napahilikay unta gikan sa katubigan sa lunop kon sila diha pa sa arka ni Noe, kamo makadawat sa katubsanan sa tanan ninyong kasal-anan ug magkinabuhi sa husto ug

matinumanon nga kinabuhi lamang kon kamo misalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kon wala ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kamo dili gayud makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan ni mahimong mga anak sa Dios.

Pangutana 8: Ako nakasiguro nga ang pagsalig kang Jesus nakaluwas kanako. Ako nagmalinawon na uban sa hugot nga pagtuo dinhi sa akong kasingkasing. Apan karon ako nalibog sa imong mga mensahe. Mosalig ba ako sa Iyang bautismo uban sa Iyang Krus aron maluwas? Tubag: Kon ikaw wala mosalig sa bautismo ni Jesus, siguro na nga ikaw adunay sala sa imong kasingkasing. Si Apostol Juan nag-ingon, “Kon kita moingon nga kita wala nay sala, atong
◄ MGA SULOD ►

409 Mga Pangutana ug Mga Tubag

gilimbongan ang atong kaugalingon, ug ang kamatuoran wala kanato” (1 Juan 1:8). Kon ikaw moingon nga ikaw walay sala, bisan ikaw sa tinuod adunay sala tungod kay ikaw wala mosalig diha sa bautismo ni Jesus, kini maoy buhat sa paglimbong sa imong kaugalingong tanlag ug nagpamatuod nga ang kamatuoran wala diha kanimo. Ang hugot nga pagtuo sa kaluwasan motumaw diha sa inyong mga kasingkasing sa dihang atong dawaton ang kapasayloan sa kasal-anan ug ang Balaang Espiritu ingon nga gasa pinaagi sa pagsalig sa duha sa bautismo ug krus ni Jesus. Si Apostol Pablo nag-ingon, “. . . lahi nga ebanghelyo, nga dili lain…” (Galacia 1:7). Walay lain gawas sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga gidawat sa mga Apostoles gikan kang Jesus ug ginawali sa katawhan, nga makaluwas kanato gikan sa tanan natong kasalanan. Kon kita dili mosalig sa ebanghelyo sa

tubig ug sa Espiritu nga giwali sa mga Apostoles, sa siguro gayud aduna pay sala diha kanato. Unsaon nato sa pagkinabuhi uban sa hugot nga pagtuo sa kaluwasan kon sa gihapon aniay sala kanato? Kon ang mga Kristohanon, nga wala pa matawo pag-usab, nagminatarung atubangan sa Dios, sila nakasiguro sa ilang kaluwasan sa hupong nga kalipay ug hugot nga pagtuo; hinuon, sila nakulangan sa hugot nga pagtuo ug nahadlok tungod sa lulan sa sala diha sa ilang mga kasingkasing sa dihang sila makahimo sa pipila ka mga seryosong kasal-anan. Kini maoy mini nga kaluwasan nga gipasikad sa ilang kaugalingong mitna ug mga pagbati, dili gikan sa Dios. Sila may hilig nga motanyag og mga pagampo sa paghinulsol matag adlaw aron mahimong inanay nga mabalaan ug makatuman sa ilang sayon uyugon nga mga kaluwasan. Kadtong misalig niining bakak nga kaluwasan naghunahuna nga sila sa katapusan hingpit nga
◄ MGA SULOD ►

410 Mga Pangutana ug Mga Tubag

maluwas sa umaabot nga mga adlaw, kon sila mopadayon sa balaan nga pagkinabuhi, sa pagpangayo sa Dios alang sa kapasayloan matag adlaw ug pagtuman sa balaod pinaagi sa mga binuhatan. Gani pa man, sila sa gihapon mga makasasala kon sila wala mopahiluna sa ilang kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagtuo diha sa Iyang bautismo. Ang kaluwasan nga gihimo sa Dios mao ang hingpit nga kaluwasan, nga nagasulti kanato nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagbautismo Kaniya ni Juan didto sa Jordan ug mipapas niini didto sa Krus. Mao nga, si Apostol Juan miingon, “Apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, Siya nga matarung ug matinumanon sa Iyang saad mopasaylo gayud sa tanan natong mga kalapasan” (1 Juan 1:9). Kon ang tanan natong kasal-anan wala pa mapasaylo pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu sa walay

paghibalo niini, atong isugid atubangan sa Ginoo nga kita sa gihapon mga makasasala, bisan pa nga kita misalig Kaniya ug nasayod nga kita nadestino sa pag-adto sa empeyerno tungod sa atong kasal-anan. Kini maoy husto nga pagsugid sa sala. Ang sala dili mabanlas kon wala ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, bisan unsa ka diyot sa sala. Kon kita mosugid niini nga paagi, ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mobanlas sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug magahimo kanato nga mga matarung. Karon maoy madawat nga panahon (2 Corinto 6:2). Bisan kinsa nga nakadungog ug misalig diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa Krus naluwas gikan sa iyang kasal-anan, nahimong matarung, ug nakabaton sa lig-on nga pagtuo nga siya kanunay andam sa pagsulod sa Gingharian sa Langit kon ang Ginoo moabot. Bisan unsa nga pagtuo diha sa pagtulun-an ug mga teyolohika, gawas sa matuod nga
◄ MGA SULOD ►

411 Mga Pangutana ug Mga Tubag

ebanghelyo, dili makaluwas kanato gikan sa tanan natong kasal-anan. Kini lamang maoy inalisto nga mga lansis nga gibutang sa yawa diha sa panghunahuna sa katawhan. Kinahanglan nga kita mobalik ngadto sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug modawat sa matuod nga kaluwasan gikan sa kasal-anan diha sa atong mga kasingkasing. Kini maoy paghigugma Kaniya ug sa Iyang buhat.

didto sa krus? Tubag: Niadtong panahona, ang tanang mga Judio naghulat sa gitagna nga Mesiyas. Busa, sila nahibalo kaayo mahitungod “sa Balaod ug sa kapaagihan sa paghalad,” nga gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, nga labaw kay kang bisan kinsa sa katawhan. Sila misalig nga ang Mesiyas motungha sigun sa mapasig-ulion nga balaod sa Dios, ug mohimo kanilang gawasnon gikan sa tanan nilang kasal-anan. Hinuon, sila wala mosalig nga ang pagbautismo kang Jesus ni Juan Bautista gikan sa Dios ug nga angay nga mobutang sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus (Marcos 11:27-33), hinuon, ilang giila Siya ingon nga tawo nga migiya sa katawhan sa pagpahisalaag mao nga gilangsang Siya. Tungod kay ang mga Romanhon giampingan nga dili malatos o ikalansang sumala sa
◄ MGA SULOD ►

Pangutana 9: Kon ang imong pagsabot sa “tubig ug sa Espiritu” husto, nan ang kaluwasan dili unta malagmit alang sa kawatan didto sa krus. Kon ang kawatan didto sa krus ilhon nga gipihig sa balaod, nan ang Dios dili makiangayon, tungod kay Iyang gilapas ang Iyang kaugalingong balaod sa pagpasulod ngadto sa Gingharian. Unsaon nimo sa pagsaysay sa kaluwasan sa kawatan

412 Mga Pangutana ug Mga Tubag

Romanang balaod (Buhat 22:25-29, 23:27), kita angay masayod nga ang mga kawatan didto sa Krus dili mga Romanhon, apan mga Judio. Kita usab angay masayod nga ang kawatan usa ka Judio nga may kahadlok sa Dios gikan sa iyang mga pulong, nga nag-ingon, “Ginoo, hinumdumi ako kon atua Ka na sa Imong gingharian” (Lucas 23:42). Ang kawatan nga Judio nasayod na sa Balaod ug sa kapaagihan sa paghalad, nga gihatag sa Dios kang Moises. Busa siya misalig nga ang Mesiyas motungha sumala sa mapasigulion nga balaod sa Dios. Kadtong moduol sa Dios kinahanglan nga sila mosugid nga sila mga makasasala, nadestino ngadto sa empeyerno tungod sa ilang kasal-anan. Ang kawatan misugid sa iyang kasal-anan, sa pag-ingon, “Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat” (Lucas 23:41). Angay usab natong mahibaloan nga ang kawatan nahadlok sa

Dios ug ang iyang paglaum mao nga mosulod sa Gingharian sa Langit gikan sa iyang mga pulong, nga nag-ingon, “Ginoo, hinumdumi ako kon atua Ka na sa Imong gingharian” (Lucas 23:42). Siya miingon, “Apan kining Tawhana walay sala” (Lukas 23:41). Unsay nahibaloan sa kawatan mahitungod sa mga binuhatan ni Jesus? Siya misalig nga si Jesus gipanamkon pinaagi sa Balaang Espiritu, natawo gikan kang Birhin Maria, gibautismohan ni Juan Bautista, ang representante sa tanang katawhan, miwagtang sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ug nga gilansang. Siya usa ka Judio nga misalig sa gihimo ni Jesus alang sa tanang katawhan, lakip kaniya, bisan pa nga siya gilansang aron sa pagdawat sa angayan nga ganti kaniya tungod sa iyang mga binuhatan sa kalibutan. Kadtong misugid sa ilang kasal-anan pinaagi sa bautismo ni Juan mitamod sa pagkamatarung sa Dios sa dihang sila nakadungog nga ang tanan
◄ MGA SULOD ►

413 Mga Pangutana ug Mga Tubag

nilang kasal-anan igasalibay ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Hinuon, kadtong wala modawat sa bautismo ni Juan alang sa paghinulsol misalikway sa kabubut-on sa Dios tungod kay sila wala mosalig bisan sa bautismo ni Jesus, (Lucas 7:28-30). Sa katugbang, ang kawatan nga naluwas misugid nga ang tanang butang nga gihimo ni Jesus husto ug matarung, samtang ang usa ka Judio wala mosalig. Tingali usa siya sa mga Judio nga nakadungog niining mga butanga, nga nangatuman diha kanila (Lucas 1:1). Sa katapusan siya nakaingon nga si Jesus mao ang matarung ug ang gitagna nga Mesiyas tungod kay siya sa katapusan misalig diha sa Krus nga si Jesus mikuha sa tanan niyang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo. Sumala pa, siya naluwas. Siya usab naluwas pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Tungod kay ang Dios makiangayon, Iyang gihatagan og

kaangayan kadtong misalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Krus sumala sa Iyang balaod sa Espiritu ug sa kinabuhi.

Pangutana 10: Tungod kay ang Dios mabination ug maluluy-on, dili ba kita ilhon na lang nga mga matarung, bisan kon aduna kitay sala sa atong mga kasingkasing kon mosalig lamang kita kang Jesus? Tubag: Ang Dios Gugma ug usab makiangayon. Mao, nga Siya magahukom sa sala nga tuhoy bisan sa unsa pa. “Ang bayad sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23). Kini nagkahulugan nga ang makasasala nadestino ngadto sa empeyerno human mahukmi. Iyang ilain ang mga matarung gikan sa mga makasasala, sama sa iyang pagbuhat sa kahayag ug sa kangitngit. Ang Dios mitawag niadtong
◄ MGA SULOD ►

414 Mga Pangutana ug Mga Tubag

mga walay sala pinaagi sa pagsalig nga si Jesus mibanlas sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug pagpalansang, aron mahimong matarung. Hinuon, kadtong sa gihapon adunay sala diha kanila, tungod sa wala pagsalig diha sa bautismo ni Jesus, ang sa gihapon mga makasasala sa atubangan sa Dios. Sila mao ang mga wala mosalig sa tubig, sa laing pagkasulti, sa bautismo ni Jesus, ingon sa katawhan niadtong mga adlaw ni Noe. Kon ang Dios moila sa mga makasasala, nga sa gihapomn adunay sala diha kanila, nga matarung ug walay sala, nan Siya makapamakak ug busa dili makahukom o makahari sa tanan Niyang mga nilalang. Siya miingon, “Dili Ko ipahitarong ang dautan” (Exodo 23:7). Ang dautan mao kadtong nagasunod ug nagpasulabi pag-agad sa gikabilinbilin sa katawhan, mihiklin sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga ang Dios mitubos

kanato gikan sa tanan natong kasal-anan sa labing angayan ug makiangayon nga paagi. Si Jesus miingon, “Diha sa sala, tungod kay sila wala mosalig Kanako”(Juan 16:9). Ang bugtong sala nga nahibilin sa kalibutan karon mao ang wala pagsalig sa tinuod nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug sa Krus, ug nga nahimong atong manluluwas. Kini maoy sala sa pagyubit batok sa Balaang Espiritu nga angayng hugasan tungod kay wala sila mosalig nga si Jesus mibanlas na sa tanan nilang kasal-anan. Si Apostol Juan nag-ingon, “Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala ug Siya walay sala. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magapadayon sa pagpakasala wala pa makakita o makaila Kaniya” (1 Juan 3:4-6). Maoy
◄ MGA SULOD ►

415 Mga Pangutana ug Mga Tubag

pagbuhat sa pagkadautan ang dili pagsalig diha sa tinuod nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug sa Krus. Siya magasalikway niadtong mohimo sa maong pagpakasala sa katapusang mga adlaw. Kadtong magapabilin diha Kaniya walay sala ug mahiusa uban kang Jesus pinaagi sa pagpabautismo ngadto Kaniya. Kadtong mipahimutang sa tanan nilang kasal-anan sa tibuok nilang mga kinabuhi ngadto Kaniya pinaagi sa ilang mga pagtuo sa Iyang bautismo walay sala, bisan pa nga sila makasala tungod sa mga kaluyahon sa ilang unod. Ang Dios nagtawag niadtong nagpahimutang sa ilang kaugalingong kasal-anan ngadto kang Jesus ug nahimong binalaan pinaagi sa balaod sa Espiritu sa kinabuhi, aron mahimong matarung. Siya nagahatag kanila sa Balaang Espiritu ingon nga gasa. Ang Balaan nga Espiritu dili gayud moabot niadtong adunay sala sa ilang mga

kasingkasing. Si David miingon sa iyang Salmo, “Dios ka nga dili mahimuot sa dautan ug Kanimo walay dapit ang kahiwian” (Salmo 5:4). Ang Balaang Espiritu sa Dios dili gayud mopuyo sa mga kasingkasing niadtong adunay sala nga gihambin. Bisan ang makasasala nga walay Balaang Espiritu kaniya moingon nga siya naluwas na gikan sa sala, sumala sa mga pagtulun-an ug sa iyang kinaugalingong panghunahuna. Hinuon ang usa ka tawo dili gayud makaingon nga siya walay sala sa iyang kasingkasing ug nga matrarung uban sa pagtuo tungod kay ang iyang tanlag molamoy kaniya. Busa, ang maong tawo nagaingon nga siya makasasala sa pagtan-aw sa ubang katawhan, apan sa tinuoray siya naghunahuna nga siya tawong matarung sa mga mata sa Dios. Apan ang Dios dili motawag nga matarung sa tawong makasasala. Ang makasasala maoy hilisgutan sa Iyang paghukom ug ang makasasala kinahanglan
◄ MGA SULOD ►

416 Mga Pangutana ug Mga Tubag

mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu aron maluwas.

ang mahitungod niining mga butanga. Answer: Una sa tanan, magpasalamat ako kanimo sa pag-isa sa mga pangutana mahitungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang mga pangutana nga imong gihimo maoy gipangutana sa daghang mga Kristohanon sa wala pa sila matawo pag-usab. Ako nasayod nga ikaw nabalaka nga ang natawo pag-usab magpadayon sa pagpakasala tungod kay mahaw-asan man pinaagi sa hingpit nga ebanghelyo. Hinuon, buot kong isulti kanimo nga ang katawhan nga misalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu dili hilig sa pagkinabuhi sa ingon niana nga kinabuhi nga imong gikahadlokan, apan mogiya hinuon sa matarung nga kinabuhi. Angayan una nimo kini nga hunahunaon. Kon ang Balaang Espiritu sa tinud-anay maanaa kanimo, nan ikaw mobunga sa balaang mga butang bisan kon ikaw dili magtinguha sa
◄ MGA SULOD ►

Pangutana 11: Kon kita moingon nga si Jesus mitangtang na sa tanan natong kasalanan sa miagi, ang karon ug umaabot sumala sa imong gipamatuod, unsay kaugamaon sa tawo kon sa mapinadayunon magpakasala pinaagi sa paghunahuna mahitungod sa tinuod nga ang iyang kasal-anan napasaylo na pinaagi sa pagsalig sa bautismo ni Jesus ug sa Krus? Bisan kon kining maong tawo mopatay og laing tawo, siya nasayod nga siya napasiguli bisan niining matanga sa sala pinaagi kang Jesus didto sa Krus. Busa, siya magpadayon sa pagpakasala sa walay pagduhaduha pinaagi sa pagsalig lamang nga si Jesus mikuha na bisan sa kasal-anan nga iyang mahimo sa umaabot. Palihug isaysay kanako

417 Mga Pangutana ug Mga Tubag

pagbuhat sa ingon. Sa pikas nga bahin, kon ang Balaang Espiritu dili mopuyo diha kanimo, dili ikaw makabunga sa bisan unsang bunga sa Espiritu, bisan kon unsaon nimo sa pagsingkamot. Unsaon sa usa ka tawo sa pagpamunga sa Espiritu kon wala ang Balaang Espiritu sa iyang kasingkasing, bisan pa tingali kon siya misalig kang Jesus? Kini walay kalagmitan. Ang Ginoo miingon nga ang dautang kahoy dili gayud modala sa maayong mga bunga (Mateo 7:17-18). Buot ko ikaw nga pangutan-on niini nga pangutana ug usab mohatag kanimo sa tubag niini. Misalig ba ikaw kang Jesus, apan ikaw ba sa tinud-anay nagagiya sa imong kinabuhi samtang nagmadaugon sa kalibutanong kasalanan? Ikaw ba nagkinabuhi ingon nga matarung nga alagad sa Dios nga nagabuntog sa kalibutanong kasal-anan; dugang pa gayud nga pag-alagad sa Ginoo ug mitugot pagluwas sa

uban gikan sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa paghatud sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ngadto kanila? Tinud-anay ba ikaw nga nahimong tawong matarung nga wala maghupot sa bisan labing diyot nga sala human mosalig kang Jesus? Ang bugtong pagtuo ug ebanghelyo nga ikaw makatubag og oo niining pangutanaha mao ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga gisaksihan sa Ginoo diha sa Daan ug Bag-ong mga Testamento. Kita magpadayon sa pagpakasala sa kalibutan bisan human kita mosalig kang Jesus. Hinuon, ang atong Ginoo gibautismohan ni Juan Bautista ug nag-ula sa iyang dugo didto sa Krus aron pagluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Busa, ang Dios mitapos sa matarung buhat alang kanato ug kita naluwas gikan sa atong kasal-anan pinaagi sa pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios, ang bautismo sa Ginoo ug dugo nga Iyang giwala ang atong kasal-anan.
◄ MGA SULOD ►

418 Mga Pangutana ug Mga Tubag

Buot akong mangutana kanimo pag-usab og lain pang mga pangutana. Ikaw ba gawasnon na sa sala sa imong tanlag? Dili ba ikaw makasasala bisan human ikaw misalig kang Jesus, sama kon unsa ikaw sa wala pa ikaw mosalig diha Kaniya? Kon kini matuod, kini tingali tungod kay wala ikaw mahibalo mahitungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Busa ikaw nahulog ngadto sa mga suliran ug mga palinga nga unay sa unod tungod kay ikaw wala makabaton sa Espiritu diha sa imong kasingkasing. Bisan unsa pa ka matinumanon ikaw nga pagkamagtutuo, ikaw makalikay lamang sa mga panghunahuna sa unod pinaagi sa pagbasiyo sa imong kasingkasing ug modawat sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kinahanglan nga imong isalikway ang imong unodnong panghunahuna ug mobalik ngadto sa sinulat nga mga pulong sa Dios aron makasabot sa tinuod nga ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang kamatuoran.

Adunay daghang katawhan niining kalibutana nga mousab sa balaod sa kaluwasan nga gitukod sa Dios sa bisan unsang paagi sigun sa ilang gitinguha, bisan pa nga sila misugid ngadto sa Ginoo uban sa ilang mga ngabil. Kon ikaw usa niining matanga sa katawhan, ang Ginoo mobiya kanimo sa adlaw sa katapusan. Nanghinaut ako nga dili kini mahitabo kang bisan kinsa niining kalibutana. Ako maga-ampo nga ikaw ang tawo nga nagasalig nga ang dugo ni Jesus didto sa Krus makaluwas kanimo, ug nga ikaw nangutana sa mga pangutana gumikan sa tinguha nga makakinabuhi sa nahibiling panahon sa imong kinabuhi halayo sa sala. Hinuon, ang imong mga panghunahuna maoy panghunahuna sa unod nga “dili maoy tuyo sa balaod sa Dios, ni makatuman siya niini” (Roma 8:7). Si Pablo nagaingon, “Kadtong anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios” (Roma 8:8). Kon ikaw gayud naghandum nga makabaton sa
◄ MGA SULOD ►

419 Mga Pangutana ug Mga Tubag

pagtuo nga makapahimuot sa Dios, kinahanglan nga ikaw mosalig diha sa talagsaong buhat sa Ginoo, nga mianhi Siya niining kalibutana pinaagi kang Birhin Maria, mikuha sa kasal-anan sa katawhan diha sa bautismo nga nadawat gikan kang Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan, ug nakatuman sa pagkamatarung sa Dios. Kinsa sa imong paghunahuna ang makapadayon sa matarung buhat sa Dios, ang tawong matarung o ang makasasala? Ang makasasala sa gihapon anaa sa taliwala sa sala tungod kay wala niya madawat ang kapasayloan sa kasal-anan atubangan sa Dios. Busa, ang bugtong butang nga nagpaabot sa maong tawo mao ang paghukom sa iyang kasal-anan. Ang Dios dili makatugot sa makasasala sa pagsulod sa Iyang Gingharian tungod kay “ang Dios dili mahimuot sa pagkadautan” (Salmo 5:4). Ang Dios miingon nga kon ang makasasala moadto Kaniya ug mangayog usa ka butang Kaniya, dili

Siya mamati sa mga pag-ampo sa mga makasasala tungod kay ang ilang “pagkadautan maoy nakapahimulag kanila gikan sa Dios” (Isaias 59:1-2). Ang makasasala sa tino mahulog ngadto sa empeyrno tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kadto lamang matarung nga katawhan nga nahimong mga balaan ug nga nagbaton sa kasingkasing nga walay sala ang makahimo sa matarung mga buhat. Dugang niini, ang Balaang Espiritu makapuyo sa sulod sa mga kasingkasing sa mga matarung, kinsa wala maghambin og sala human mosalig sa bautismo ni Jesus ug sa Krus. Si Apostol Pedro nag-ingon sa adlaw sa Pentekostes, “Paghinulsol, ug magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Kristo Jesus alang sa kapasayloan sa kasal-anan; ug kamo makadawat sa gasa sa Balaang Espiritu” (Buhat 2:38). Unsa ang gisulti niini nga yugto mao nga kon
◄ MGA SULOD ►

420 Mga Pangutana ug Mga Tubag

buot kamong makabaton sa matuod nga pagtuo ug modawat sa kapasayloan sa tanan ninyong kasal-anan pinaagi sa pagtuo, nan kinahanglan nga kamo mosalig sa duha ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang kamatyon didto sa Krus. Kini nga pagtuo nga kamo “mabautismohan diha sa ngalan ni Jesus,” maoy giingon, nga ikaw makadawat sa kapasayloan alang sa imong kasalanan pinaagi sa pagbaton sa pagtuo diha sa Iyang matarung mga buhat. Ug lagi, ang mga disipulo ni Jesus usab mialagad sa mga tulumanon sa bautismo ngadto sa mga natawo pag-usab nga mga magtutuo, kinsa adunay pagtuo diha sa Iyang bautismo ug sa Krus. Si Jesus mimando sa Iyang mga disipulo sa pagbautismo sa matag usa diha sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaang Espiritu (Mateo 28:19). Dugang pa, si Apostol Pablo miingon, “Bisan kinsa nga walay Espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo” (Roma 8:9). Ang Dios mihatag sa

Balaang Espiritu ngadto sa mga matarung aron sa pagtimaan kanila ingon nga Iyang mga anak. Ang Balaang Espiritu dili gayud makapuyo sa sulod sa mga makasasala tungod kay sila nagbaton og sala. Ang Balaang Espiritu dili moangay sa sala; inay, kini mopili sa pagkabalaan (ang pagkahalayo gikan sa sala). Ang Espiritu usab mogiya sa matarung nga katawhan sa matarung nga dalan ug mogiya kanila ngadto sa pagsunod sa kabubut-on sa Amahan. Nan, unsa kining kabubut-on sa Amahan? Kini mao ang pagpakatap sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ngadto sa katawhan sa matag nasud ug sa pagbautismo kanila sumala sa Dakong Sugo. Ang unod sa matarung ug sa mga makasasala makasala hangtud nga sila mamatay. Hinuon, ang Ginoo mihimo sa matarung buhat sa pagtangtang sa tanang kasal-anan sa katawhan nga naghimo uban sa ilang unod ug mga
◄ MGA SULOD ►

421 Mga Pangutana ug Mga Tubag

kasingkasing pinaagi sa Iyang bautismo ug dugo. Kini maoy pagkamatarung sa Dios nga gituman ni Jesus. Busa, kini nasulat sa Bibliya, “Kay niini (ang matuod nga ebanghelyo) ang pagkamatarung sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo; ingon sa nahisulat, ‘Ang matarung kinahanglan magkinabuhi diha sa pagtuo’” (Roma 1:17). Ang tawo nga nakadawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios modaog batok ‘sa balaod sa sala ug kamatayon’ ug magasunod sa Iyang pagkamatarung hinuon. Kini malagmit lamang pinaagi sa Balaang Espiritu, nga motungha ug mopuyo niadtong mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang tanang nangaging kasal-anan, sa karon ug ang sa umaabot sa tawong matarung nasalibay na ngadto kang Jesus sa panahon nga Siya gibautismohan ni Juan Bautista. Ang unod sa

matarung namatay usab uban kang Jesus. Kon ang tawo nagasalig niini, siya nahiusa uban kang Jesus ug sama man sa Iyang kamatayon. Kini maoy nahimong paghukom alang sa tanan niyang kasal-anan (Roma kapitulo 6). Busa, bisan pa nga ang unod sa tawong matarung usab sa mapinadayonon makasala sa tibuok niyang kinabuhi, ang Balaang Espiritu nga nagpuyo diha sa iyang kasingkasing mogiya kaniya aron nga siya makasunod sa Espiritu. Ang tawong matarung nagasunod sa Balaang Espiritu ug mohimo sa buhat sa Dios tungod kay ang Balaang Espiritu nagapuyo diha kaniya. Bisan sa panahon sa mga Apostoles, daghang katawhan ang naanad sa walay katarungan nga pagbasol sa natawo pag-usab nga katawhan, nga gigamhan sa Balaang Espiritu. Hinuon, kining matanga sa katawhan nasayop pagsabot sa matuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga giwali sa mga Apostoles, ingon nga
◄ MGA SULOD ►

422 Mga Pangutana ug Mga Tubag

panghunahuna dala sa unod. Busa, Si Apostol Pablo miingon niining mga tawhana, “Busa unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modugang ang grasya sa Dios? Dili gayud! Kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita busa unsaon man nato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala?” (Roma 6:1-2) Siya midugang, “Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus! Busa mao kini ang akong kahimtang: gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang apan ang akong lawasnong kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala” (Roma 7:25). Sa pagtapos, ang unod sa matarung dili pa gihapon paigo ug nga walay laing kapilian gawas sa padayon nga pagpakasala, apan sa gihapon sila nagsunod sa Balaang Espiritu, sa pagwali sa ebanhgelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Ang matarung magalakaw diha sa Espiritu tungod kay ang ilang mga kasingkasing nagpahulay ilalum

sa grasya. “Karon, unsa man? Magpakasala ba diay kita tungod kay dili na man kita ilalum sa balaod kundili ilalum na sa grasya sa Dios? Dili gayud! Nasayran ninyo nga kon matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kon nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug moresulta kini sa kamatayon. Kon magmatinumanon kamo sa Dios, dili ba moresulta kini sa inyong pagkamatarong?” (Roma 6:15-16). Sama sa matuod nga mga bulak halayo da gayud ang mga ginama nga mga bulak, ang magmamando sa sulod sa kasingkasing sa tawong matarung ug ang makasasala managkalahi sa usag usa. Tungod kay ang magmamando sulod sa kasingkasing sa tawong matarung mao man ang Balaang Espiritu, ang tawo makalakaw diha sa Espiritu ug mosunod sa matarung nga kamatuoran sa iyang kinabuhi, nga makapahimuot sa Dios. Sa pikas nga bahin, ang
◄ MGA SULOD ►

423 Mga Pangutana ug Mga Tubag

makasasala walay laing kapilian kundili ang pagsunod sa sala tungod kay ang magmamando sa sulod niya mao ang sala mismo. Ang makasasala dili makagiya sa balaan nga kinabuhi tungod kay wala siya magbaton sa Espiritu, tungod sa daghan niyang pagkadautan. Ang panahum nga ang mga magtutuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu dili makagiya sa balaan nga kinabuhi maoy usa lamang ka pangagpas nga mitumaw gikan sa panghunahuna nga dala sa unod. Ang Dios nagpasidaan kanila sa pag-ingon, “Apan kining mga tawhana nagbiaybiay sa mga butang nga wala nila hisabti. Ang nasayran nila pinaagi sa kinaiyahan ilang gibuhat sama sa gibuhat sa ihalas nga mga mananap” (Judas 1:10). Daghang katawhan karong mga adlawa wala makasabot sa mga kinabuhi sa matarung, bisan nga sila mitamod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ingon nga matuod nga ebanhgelyo, tungod kay wala nila

mahibaloi gayud kini ug wala makadawat niini sa ilang mga kasingkasing. Unsa ang imong paghunahuna mahitungod sa mga matarung buhat sa mga natawo pag-usab nga mga santos? Ilang gitanyag ang tanan nilang bililhong mga butang, bisan ang ilang kaugalingon ingon nga buhing mga halad, alang sa maayong mga buhat sa pagpakatap sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Sumala sa imong kaugalingong panghunahuna, nganong ikaw maghunahuna man nga ang mga magtutuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu motuyo sa pagpakasala sa ngalan sa ebanghelyo? Ang matarung mohimo sa maayong mga buhat pinaagi sa pagtuo taliwala sa kahayag sa kamatuoran ug pagkamatarung sa Dios. Kadtong mga nagbuhat sa pagkamatarung sa Dios nangatawo pag-usab diha sa Dios. Kita maglaum lamang nga ang tanang mga makasasala mamalik ngadto sa ebanghelyo diin si Jesus mibanlas sa
◄ MGA SULOD ►

424 Mga Pangutana ug Mga Tubag

tanang nilang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug dugo. Oo, ang atong maluguton nga handom mao nga kamo makadawat sa kapasayloan sa kasalanan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu sa tinud-anay uban sa inyong mga kasingkasing, ug magpaabot sa Ginoo hangtud sa katapusang adlaw nga walay sala.

MGA SULOD

TheNewLifeMission

GIYA SA GUMAGAMI

T

?
Unsaon Pagbasa
Labing sayon nga Paagi sa Pagbasa

Panid Kobre

426 GIYA SA GUMAGAMIT

UNSAON PAGBASA

PAMANID SA TIBUOK LIBRO
Panid sa Panid Paglaktaw ngadto sa Panid

GIYA SA GUMAGAMIT

427 GIYA SA GUMAGAMIT

PANID SA PANID
• Tapoyanang papan 1) Panid Paitaas / Tapoyanan Pagpaubos sa Panid Panid Paitaas = Miaging Panid, 2) Tapoyanang nagtudlo ← o ↑ = Miaging Panid, • Tuplokan sa Menu sa Acrobat Reader ◄ = Miaging Panid, • Dugtong ◄ = Miaging Panid, ► = Sunod Panid MGA SULOD = Adto sa Talaan sa mga Sulod ► = Sunod Panid → o ↓ = Sunod Panid Panid Paubos = Sunod Panid

GIYA SA GUMAGAMIT

428 GIYA SA GUMAGAMIT

PAGLAKTAW NGADTO SA PANID
1) Tapoyanang papan Ctrl + N Tapoyanan : Ang numero sa panid nga buot nimong adtoan.

2) Bara Paglukon sa Acrobat Reader Ihagtok ug guyora ang bara paglukon hangtud nga ang numero sa panid diha sa natad sa numero motukma sa panid nga buot nimong adtoan.

GIYA SA GUMAGAMIT

429 GIYA SA GUMAGAMIT

LABING SAYON NGA PAAGI SA PAGBASA
Paggamit sa mga Timaan sa Libro
Ikaw makalihok nga masayon kon hain ang imong gusto pinaagi sa paggamit sa mga timaan sa libro - Pagpasundayag sa mga timaan sa libro: Iduot ang Tapoyanang F5 sa imong tapoyanang papan - Pagtago sa mga timaan sa libro: Iduot ang Tapoyanang F5 pag-usab

GIYA SA GUMAGAMIT

Worldwide websites of
A

The Official Website of The New Life Mission

The New Life Mission

www.nlmission.com or www.bjnewlife.org

Please find your vernacular websites below. You can download Christian e-books and request Christian books for free. Feel free to visit our websites below right now!
www.nlmafghanistan.com www.nlmafrikaans.com www.nlmalbania.com www.nlmamharic.com www.nlmangola.com www.nlmarabemirates.com www.nlmarabic.com www.nlmargentina.com www.nlmarmenia.com www.nlmaruba.com www.nlmaustralia.com www.nlmaustria.com www.nlmbahamas.com www.nlmbahrain.com www.nlmbangladesh.com www.nlmbelarus.com www.nlmbelgium.com www.nlmbengali.com www.nlmbenin.com www.nlmbhutan.com www.nlmbolivia.com www.nlmbotswana.com www.nlmbrasil.com www.nlmbriton.com www.nlmbrunei.com www.nlmbulgalia.com www.nlmburkinafaso.com www.nlmburundi.com www.nlmcameroon.com www.nlmcanada.com www.nlmcebuano.com www.nlmchichewa.com www.nlmchile.com www.nlmchin.com www.nlmchina.com www.nlmcolombia.com www.nlmcongo.com www.nlmcostarica.com www.nlmcotedivoire.com www.nlmcroatia.com www.nlmczech.com www.nlmdenmark.com www.nlmdioula.com www.nlmdominica.com www.nlmdutch.com www.nlmecuador.com www.nlmegypt.com www.nlmelsalvador.com www.nlmequatorialguinea.com www.nlmethiopia.com www.nlmfinland.com www.nlmfrance.com www.nlmfrench.com www.nlmgabon.com www.nlmgeorgian.com www.nlmgerman.com www.nlmgermany.com www.nlmghana.com www.nlmgreek.com www.nlmgrenada.com www.nlmguatemala.com

E

C

F

G

B

D

MGA SULOD

¦ Some of these websites may not work because they are still under construction.

Worldwide websites of
H
I

The New Life Mission
www.nlmsouthafrica.com www.nlmspain.com www.nlmspanish.com www.nlmsrilanka.com www.nlmsuriname.com www.nlmswahili.com www.nlmswaziland.com www.nlmsweden.com www.nlmswiss.com www.nlmtagalog.com www.nlmtaiwan.com www.nlmtamil.com www.nlmtelugu.com www.nlmthailand.com www.nlmtogo.com www.nlmtonga.com www.nlmturkey.com www.nlmuganda.com www.nlmukraine.com www.nlmurdu.com www.nlmusa.com www.nlmvenezuela.com www.nlmvietnam.com www.nlmzambia.com www.nlmzimbabwe.com www.nlmzou.com

J K

L M

www.nlmgujarati.com www.nlmhaiti.com www.nlmhindi.com www.nlmholland.com www.nlmhonduras.com www.nlmhungary.com www.nlm-india.com www.nlmindonesia.com www.nlmiran.com www.nlmiraq.com www.nlmisrael.com www.nlmitaly.com www.nlmjamaica.com www.nlmjapan.com www.nlmjavanese.com www.nlmkannada.com www.nlmkazakhstan.com www.nlmkenya.com www.nlmkhmer.com www.nlmkirghiz.com www.nlmkirundi.com www.nlmkorea.com www.nlmlatvia.com www.nlmluganda.com www.nlmluo.com www.nlmmadi.com www.nlmmalagasy.com www.nlmmalayalam.com www.nlmmalaysia.com www.nlmmarathi.com

N

P

Q R
S

www.nlmmauritius.com www.nlmmexico.com www.nlmmindat.com www.nlmmizo.com www.nlmmoldova.com www.nlmmongolia.com www.nlmmyanmar.com www.nlmnepal.com www.nlmnewzealand.com www.nlmnigeria.com www.nlmnorthkorea.com www.nlmnorway.com www.nlmpakistan.com www.nlmpanama.com www.nlmperu.com www.nlmphilippines.com www.nlmpoland.com www.nlmportugal.com www.nlmportuguese.com www.nlmprcongo.com www.nlmqatar.com www.nlmromania.com www.nlmrussia.com www.nlmsaudiarabia.com www.nlmserbian.com www.nlmshona.com www.nlmsingapore.com www.nlmslovakia.com www.nlmslovene.com www.nlmsolomon.com

T

U

V

Z

MGA SULOD