MGA SINAUNANG DINASTIYA NG CHINA

Pag-uulat ng Group 4 (Araling Panlipunan)

Dinastiya
Ito ay tumutukoy sa pagpapamana o pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumuno mula rin sa loob ng kanilang pamilya o angkan Dito nagsimula at nabuo ang pampulitikang kasaysayan ng China

Dinastiyang Hsia/Xia (2205-1776 B.C.)
Itinatag ni Emperor Yu Hinati ang kaharian sa siyam na lalawigan Sa panahong ito natuklasan ng mga Tsino ang pagtatanim ng palay Bumagsak dahil sa pag-aalsa ng mga Shang (1766 B.C.)

Emperor Yu nagtatag ng Xia Dynasty .

C. karwahe at isang sistema ng pagsulat .) Lambak ng Ilog Huang Ho Nagmula sa kulturang Longshan Sa panahong ito nakagawa ng mga sisidlang banga.Dinastiyang Shang (1766-1028 B.

isa sa mga naging emperador na nanggaling sa Shang Dynasty .Shang Tang .

C. pagkahilig sa pagbabasa at pagsusulat Humina ang kapangyarihan sa ilalim ng 3 huling emperador .) Pinakamatagal na namunong dinastiya sa China Nagkaroon ng mga permanenteng institusyon ang lipunan Mga libreng paaralan.Dinastiyang Chou/Zhou (1122-225 B.

Nabuhay at naging tanyag noong Chou Dynasty. . Sa kanya nanggaling ang paniniwalang Sinocentrism.Kung Fu Tze (Confucius) .

) Itinatag ni Prinsipe Chang (Shih Huang Ti µunang emperadorµ) Binuwag ang sistemang pyudal at ginawang sentralisado Hinati ang imperyo sa 36 na lalawigan Pagsusunog ng aklat sa China para mabago ang takbo ng kasaysayan na dapat ay magsimula sa panahon ng Ch·in .Dinastiyang Ch·in/Qin (246-206 B.C.

) Ipinalibing ang mga iskolar nang buhay dahil sa kanilang malawakang pangangaral na tutulan ang pamahalaan Pagpapagawa ng Great Wall of China Bumagsak dahil sa mahihinang emperador na pumalit kay Shih Huang Ti .Dinastiyang Ch·in/Qin (246-206 B.C.

Great Wall of the Qin Dynasty .

) Confucianismo ² batayan ng pilosopiya ng pamahalaan .-220 A.Dinastiyang Han (202 B.) Lumakas sa pamamahala ni Wu Ti Nanumbalik ang mga klasikong kaalaman Mga historyador na nagtipon ng datos tungkol sa kasaysayan ng China Naitala ang unang diksyunaryo (Hsu Shen) at naimbento ang papel (105 A.D.D.C.

Wall of the Han Dynasty .

Dinastiyang Sui (581-618 A.) Itinatag ni Yang Chien. . na sinundan ni Yang Ti Ipinagpatuloy ang paggawa ng Great Wall of China Nagawa rin ang Grand Canal (nagdurugtong sa Ilog Huang Ho at Ilog Yangtze Hindi nasiyahan ang mga mamamayan noong pamumuno ng dinastiyang ito.D.

Wooden Tower of Sui Dynasty .

Ruins of the Great Wall of the Sui Dynasty .

Dinastiyang T·ang (618-906 A.D.) Naitatag sa pamumuno ni Li Shi-min Ipinagpatuloy ang mga dating gawi o bagay ng mga sinaunang dinastiya Eksaminasyong serbisyo sibil ² ang mga turo at ideolohiya ni Confucius ang naging batayan ng pagsusulit .

Imperial Chancellor at ang Department of State Affairs Board of Censors Gintong Panahon ng China .D.Dinastiyang T·ang (618-906 A.) Nilikha ng pamahalaan ang 3 tanggapan: Imperial Secretariat.

Emperor Tang T·ai Tsung ² nagtatag ng T·ang Dynasty .

D.) Naitatag sa pamumuno ni Chao K·uang-yin (Tai Tsu) Pinairal ang sentralisadong pamahalaan Pinagbuti ang pangongolekta ng buwis Pinag-ibayo ang mga pagsusulit na chin-shin .Dinastiyang Sung (960-1278 A.

ipinapalagay na ang mabilis na paglaki ng populasyon ang dahilan Wang Anshih ² nagbigay ng kalutasan sa suliraning pinansyal .Dinastiyang Sung (960-1278 A.D.) 1065 ² bumaba ang taunang kita.

Emperor Kao Tsung . .nagtatag ng Southern Sung Dynasty (1127) at namuno hanggang 1162.

Naging abala sa pakikidigma. na naging dahilan ng paghihirap sa pamumuhay Nagtagal ng 74 na taon .) Itinatag ni Kublai Khan (pinuno ng mga Mongol na nakasakop sa China) Inilipat ang kabisera sa Khambalic (Beijing ngayon).D.Dinastiyang Yuan (1279-1368 A.

Emperor Kublai Khan ² apo ni Genghis Khan na nagtatag ng Yuan Dynasty .

Dinastiyang Ming (1368-1644 A.) Itinatag ni Chun Yuan-chang (Emperador Hung Wu) Ibinalik sa tradisyon ng mga T·ang ang pamahalaan (3 tanggapan) Muling ipinatupad ang pagsusulit para sa serbisyong sibil Chun Yun-wen ² pumalit kay Hung Wu .D.

) Chun Yun-ti ² amain ni Chun Yun-wen na nakaagaw ng trono sa kanya Nagpadala ng mga ekspedisyon Naipagawa ng tuluyan ang Great Wall of China Chun Yun-wen ² pumalit kay Hung Wu .Dinastiyang Ming (1368-1644 A.D.

Great Wall of China built during Ming Dynasty .

Chun Yuan-chang ² nagtatag ng Ming Dynasty .

) Itinatag ng mga Manchu Lumakas ang oposisyon dahil sa lumubha ang paghihirap ng mga tao Koxinga ² piratang lumaban sa mga Manchu na natalo dahil sa tulong ng mga Olandes Nagwakas dahil sa pagbibitiw ni Henry Pu Yi upang mamuhay ng normal .Dinastiyang Qing (1368-1644 A.D.

Tai Tsung ² namuno sa mga Manchu (Qing Dynasty) .

QUESTION AND ANSWER .

Ano ang isa sa mga importanteng naiambag ng Qin Dynasty? .

Sino ang pinuno na nagtatag ng Xin Dynasty? .

Sino ang nagpalaganap ng paniniwalang Confucianismo? (Chinese Name) .

Ano ang kahulugan ng dinastiya? .

Sino ang piratang natalo ng mga Manchu sa tulong ng mga Olandes? .