MAKABAYAN

(M U S IK A )
50

naipamamalas ang mga mag-aaral ang matatag at maunlad na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at mga kagamitang pangmusika.MGA INAASAHANG BUNGA MUSIKA MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan. upang makaagapay sa kamalayang global Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nakapagpapamalas ang mga bata ng kasanayan at kaalaman tungkol sa mga elemento ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at naisasagawa ang malikhaing pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga likhang gawain. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. 51 . naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagpapamalas ang mga mag-aaral ng panimulang kasanayan at wastong saloobin sa mga payak na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika upang maipahayag ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagawit at pagkilos ayon sa awitin/tugtugin. kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga sangkap ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal. naipapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paglikha ng mga awit at kilos.

Nakatutugon nang may pag-unawa sa iba’t ibang palakumpasan 1. pagmamartsa 3. Natutukoy ang pangalan ng iba'ibang t nota/pahinga Notes Whole Half Quarter Eighth Sixteenth Rest V I.1 Nabibigyang-kahulugan ang awit/ tugtugin sa iba’t ibang palakumpasan sa pamamagitan ng pag-awit at angkop na kilos ng katawan ( . at ) 2 2 VI 1.: Pahinga Katumbas na Kumpas 2 kumpas 1 kumpas ½ kumpas 1½ kumpas 3.: pagpalakpak. Nakatutugon sa pulsong napapakinggan sa pamamagitan ng iba' ibang kilos t Hal.1 Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 2.MUSIKA IV I. Nakatutugon sa ritmo ng isang awit sa pamamagitan ng kilos katawan 1. Naisasagawa ang maayos na pagtugon sa pulso ng mga tunog 1. Nabibigyang-kahulugan ang mga ritmong naririnig 1. at Apatan 52 . RITMO A. RITMO A.: Sa o cut ay may dalawang kumpas sa isang sukat at ang half note ( ) at half rest ( ) ay tumatanggap ng isang kumpas 1. Nagagamit ang iba'ibang hulwarang ritmo t sa iba'ibang palakumpasan t 1.1 Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa nadamang bigat ng tunog na narinig Hal. Nagagamit ang pantay-pantay na guhit (l l l l l l l l l l l) sa paglalarawan ng pulso ng tunog 4. Naibibigay ang halaga ng isang nota/pahinga nang may kaukulang kumpas Tatluhan para rito kumpas na .1 Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa Nota palakumpasang o Hal. Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso 4. Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 1. pagtapik pagpadyak. RITMO A.2.2 Nasasabi ang katuturan ng time Hal.1 Naikikilos ang pulso ng awit 2.: Dalawahan I.

3 Naibibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa kumpas na kumpas 1. Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas Pilipinas Kong Mahal Unang taludtod: kumpas 3. Naipakikita na ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba ay maaaring katumbas ng isang pulso 10.3. Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong ng nota/pahinga 9.: Dalawahan Tatluhan Apatan 6.1 Natutukoy na ang halaga ng tuldok ay kalahati ng notang sinusundan Hal. pagkilos o pagtugtog ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba katumbas ng isang pulso B. Nasasabi ang pagkakaiba ng pulso sa diin 7.2 VI Nakabubuo ng hulwarang panritmong Naisasagawa ang palakumpasang sa pamamagitan ng iba'ibang kilos t ng katawan 1.1 Nasasabi ang katuturan ng 2 kumpas 1 kumpas 1 2 1 4 palakumpasang kumpas Hal.kaw 53 .: Ang ba-yan koý ta-nging i . Naikikilos ang pulso at diin ng isang awit 8.2 Nabibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa hulwarang ritmo na binubuo ng maiikli at mahahabang tunog Hal.3 1.: Sa may anim na kumpas sa ) at ) isang sukat at ang eighth note ( eighth rest ( 3. pagbigkas. Natutukoy kung saang kumpas nagsisimula at nagwawakas ang isang awit 1. Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat ng mga tunog sa dalawahan/tatluhan/apatang sukat Hal.IV 5.2.1 Nakagagawa ng isang payak na hulwarang ritmo na magagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon 9.2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito 10.2. Nailalarawan ang pulso sa anyong quarter note ( ) at quarter rest ( o ) Nota V Pahinga Halaga 4 kumpas 1.1 Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit.: = 3 kumpas = 1 1 2 9.

Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awit/tugtugin 1. Natutukoy kung ano ang limguhit 1. MELODIYA A.2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito II.nas kong hi .: Pi . Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong ng nota/pahinga 11. Naisasagawa ang iba'ibang palakumpasan t tulad ng: San-ta Cla-rang pinung-pino Huling taludtod: Ang pa-nga -koý tu .4 Nabibigay ang tunog ng hulwarang ritmong binubuo ng iba'ibang nota at t pahinga B.3 Nakabubuo ng hulwarang ritmong ginagamitan ng iba'ibang uri ng mga t nota/pahinga Hal.1 Nakagagawa ng limguhit at nasasabi ang gamit nito 2.IV 10.1 Nakagagawa ng isang payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon 11.rang Halimbawa ng awit na nagsisimula sa ikalawang kumpas at nagtatapos sa unang kumpas Santa Clara Unang taludtod: 3.tu-pa-rin 54 . Natutukoy ang mga ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit Ngalang pantono ng mga guhit V Huling taludtod: VI 3.pi .li .2 Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng isang pulso sa anyong eighth note 11.

pababa/pataas na pahakbang. pataas/pababa na palaktaw. pantay na mga tunog e. Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang .hal. naiguguhit at naaawit ang iskalang C Mayor at ang kaugnay na iskalang a menor Iskalang C Mayor 3.: sa may dalawang kumpas sa isang sukat at ang quarter note/quarter rest ay tumatanggap ng isang kumpas VI C. MELODIYA A.hal.hal. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic (do-re-mi-so-la) 4.3 Natutukoy ang matataas at mababang tunog a.: so-so-so palaktaw . Napahahalagahan ang mga himig na nasa iba' t ibang iskala 1. Natutukoy ang ritmo ng naririnig na awit/tugtugin kung dalawahan 3. maikling kuwento o komposisyong musikal II. F at G mayor at sa d at e menor 1.: so-fa-mi inuulit . Naikukumpas nang wasto ang awit ayon sa palakumpasan habang umaawit II.hal. papababa c.: mi-re-do inuulit . pababa/pataas na palaktaw.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang mayor 3.: do-re-mi 2.: do-mi-do pahakbang . Naipapaliwanag at naiguguhit ang mga iskalang F Mayor at G Mayor Tunugang F Mayor Pataas/pababa na palaktaw Tunugang G Mayor 55 .: mi-fa-so pababa .: do-do-do mi-mi-mi pataas/pababa . at pantay sa iskor pang-musika Pataas/pababa na pahakbang Iskalang A Menor 2. papataas b. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor (do-re-mi-fa-so-la-ti-do) 3.: do-re-mi pababa . Naipaliliwanag.hal.hal.: so-la-mi palaktaw .hal.hal. MELODIYA A. Naipakikita ang direksiyon ng himig sa pamamagitan ng kilos ng katawan 2. Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang C.: do-ti-la-so 3.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas .hal.hal.IV Ngalang pantono ng mga puwang V 1. pahakbang na pataas/pababa 4. Nakikilala ang mga hulwarang himig na pataas/pababa na pahakbang. palaktaw na pataas/pababa d.hal.: do-mi-so pahakbang . Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang: pataas . at Hal.

2 Naaawit ang isang awit sa iskalang pentatonic 5.2 Naaawit ang magkatulad/dimagkatulad/magkahawig na parirala ng awit 3. Natutukoy ang mga hulwarang panghimig na pahakbang at palaktaw na napapaloob sa isang awitin 4. Napapahalagahan ang anyo ng payak na awit 1. Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibhan ng tunugang mayor sa tunugang menor 56 . pataas/pababa na pahakbang at palaktaw 5. Naipapaliwanag at naiguguhit ang iskalang d at e menor 5. ANYO A.1 Natutukoy ang magkatulad/dimagkatulad/ magkahawig na parirala ayon sa ritmo at sa himig 2.1 Naipaliliwanag ang gamit ng flat (b) at sharp (#) 3.: Iskalang d menor Iskalang e menor 6.1 Natutukoy ang lundayang tonong “do” (home tone) ng iskalang mayor V Pababa/pataas na pahakbang VI 2. Nakababasa/Nakaaawit ng mga nota sa tunugang C 5.IV 4.1. pababa. Napaghahambing ang mga parirala ng isang awit 2. Nakaaawit sa tunugang d at e menor 5.: una (prime) mi fa so la ti do 5.1 Natutukoy ang d menor na katugong tunugang menor ng F mayor Pababa/pataas na palaktaw Pantay sa iskor pangmusika do re III. Nakakalikha ng mga hulwarang himig na pataas.2 Natutukoy ang lundayang tonong la (home tone) ng iskalang menor Hal.1 Nasasabi kung paano nagkakatulad/di-nagkakatulad/ nagkakaiba/nagkakahawig ang mga parirala sa awit 2. Nakaaawit sa tunugang F at G mayor 4. Natutukoy ang iba'ibang pagitan ng mga t tono Hal. Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor 8. Natutukoy ang bilang ng mga pariralang bumubuo sa isang awit 2. Nakababasa/nakaaawit sa tunugang d menor 7.

clang. TIMBRE A. cling - binary (AB) tertiary (ABA) 2. Nakababasa/nakaaawit ng mga nota sa tunugang C 8.hanggang sa katapusan D.C.3 Nasasabi na ang panandang ay ginagamit sa pag-uulit ng isang bahagi ng awit/tugtugin IV. Napapahalagahan ang iba'ibang uri ng tunog t ng iba'ibang instrumentong musikal t 1. ding III. 10. Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo 1. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) 1.C. Nasasabi ang kaibhan ng tunugang menor sa tunugang mayor. Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa awitin/tugtugin 1. Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng: ikalima DA Capo (D.) ulitin mula sa simula AL Fine . Naaawit ang isang himig na may pagitang ikatlo at ikalima 7. Nakaaawit nang may wastong tono ikatlo Church bells at noon go ding. dong.S.IV Halimbawa ng magkahawig na parirala: Bells ikalawa V VI 9.2 Nasasabi ang katangian ng tinig na ginagamit sa iba'ibang pagkataon t Hal. masaya at masiglang tinig para sa mga martsa oktaba 3. Naipakikita ang pagkakaiba-iba ng pamamaraan ng ABA sa musika.1 Nakikilala ang iba'ibang t instrumentong ginagamit sa banda 57 . Al fine .ulitin mula sa simula hanggang sa salitang fine Dal Segno (D.: malambing na tinig para sa pagawit ng kundiman. ANYO A. Nakaaawit nang may wastong tono A. Nakikilala ang mga anyong: ikaapat Church bells at noon go cling. Nasasabi ang pagkakaiba ng mga tinig ng mga mang-aawit 1. sining at arkitektura IV.1 Nasasabi ang pagkakaiba ng tinigbabae sa tinig-lalake 1. TIMBRE 6.) bumalik mula sa senyas 2.

Naipakikita sa pamamagitan ng pagawit/pagtugtog ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks . Napapangkat ang mga instrumento na may di-tiyak na tono (rhythm band instruments) . Natutukoy ang mga hulwarang inuulit sa mas mataas o mas mababang himig Hal. Nasasaliwan ng naaangkop na instrumentong perkusyon ang ibang awiting alam na Black smoke reigns ev’ V III. Nakasusunod sa mga senyas na pp (pianissimo – very soft). Natutukoy ang mga pariralang bumubuo sa isang awit 2. Nakikilala ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak at di-tiyak na tono 2. mp (mezzo piano – half soft) at mf (mezzo forte – half loud) 3. Nagagamit ang iba-ibang tunog mula sa iba' ibang bagay sa paligid t 5. Nakikilala ang iba' ibang instrumentong t ginagamit sa rondalya 2.melodion . Napapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tunog na may .IV B. Napahahalagahan ang mga karaniwang instrumentong pangmusika 1.round V.malakas) 3.1 Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig ang tunog ng mga instrumentong de-kuwerdas.Tiyak na tono .marimba . ANYO A. Nasasabi ang katangian ng tunog na likha ng iba' ibang instrumento ng rondalya t 3. there’s still hope (3 and 4 phrases) rd th to heal the world 58 . Tulog Anay" ry where. DAYNAMIKS A. Nakasusunod sa senyas na p at f sa isang himig But there’s hope. Naibibigay ang kahulugan ng pp (pianissimo) at ff (fortissimo) 2.bigat at gaan ng tunog . Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng musika 1. Napahahalagahan ang mga bahagi ng komposisyong musikal 1. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng rondalya 1. Naipapahiwatig ang madamdaming pag-awit sa pamamagitan ng daynamiks 1. Nasasabi ang kahulugan p (piano .taas at baba ng tunog .harmonica 4. hinihipan at mula sa instrumentong metal V.xylophone .mahinang pag-awit/pagtugtog ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulog Hal. gar bage a .: Mother Earth’s Song San Risa French Folk Song VI 1. Nasasabi ang inuulit na hulwarang panghimig/panritmo 3.: "Ili-Ili.tinis at laki ng tunog 3. DAYNAMIKS A. ff (fortissimo – very loud). Natutukoy ang mga bahagi ng awit na mahihina at malalakas 2. Nasasabi kung ang narinig na tugtugin ay mula sa banda or rondalya 3.mahina) at f (forte .2 Nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha ng iba'ibang instrumento ng t banda B.

andante at lento Hal.2 Nakasusunod/Nakaaawit sa tempong allegro.mabilis "Music Alone Shall Live" .: .2 Nasasabi ang katangian ng bawat uri ng tinig 2. Nabibigyang-halaga ang timbre sa pag-awit at sa pagtugtog ng mga instrumentong musika 1.“Ang laya moý babantayan" (Hango sa "Pilipinas Kong Mahal") .katamtaman "Pilipinas Kong Mahal" .malakas na pag-awit/pagtugtog sa bahaging binibigyan ng diin Hal. Nakikilala ang mga instrumentong etniko ayon sa: . Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo 1.Kayarian Hal.: Ako Kini Si Anggi/ Leron.: Dandansoy – andante Daniw – lento Rikiting-kiting – allegro 2. Leron Sinta Tinikling/Aringgindingginding V 4.: "Singing Birds"/"Row Your Boat" 2. allegro at vivace. C. D) sa bawat parirala mga pariralang panghimig mga pariralang panritmo VI . Nakaaawit ng dalawang bahaging rounds Hal.: "Pamulinawen” . Naaawit nang sabayan ang dalawang himig (partner songs) Hal.may katamtamang lakas na pagawit/pagtugtog ang isang masiglang himig Hal.: "The Fire Truck Is Coming" . Nakikilala ang iba'ibang timbre ng tinig t 1. vivace. andante at lento 1.: makalansing mataginting B. Napapahalagahan ang tempo ng isang himig o awit 1.paraan ng pagtugtog Hal. Nakaaawit nang madalang. TIMBRE A. Naaawit ang isang himig nang may kaukulang lakas sa bahaging nasa kasukdulan (climax) Hal.1 Naibibigay ang katawagang soprano at alto sa tinig ng mga babae at tenor at baho/bass sa tinig ng mga lalaki 1.1 Naibibigay ang kahulugan ng accelerando at ritardando. TEKSTURA AT ARMONYA A. TEMPO A. TEMPO A.IV VI. mabilis at katamtaman ang bilis batay sa titik at damdaming ipinahihiwatig ng awit Hal. Nakasusunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pagawit/pagtugtog) 5. Nakikilala ang iba' ibang tempo ng isang t awitin/tugtugin 1. Napapahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit 1.: kuwerdas Balat . Nadarama ang iba'ibang antas ng t daynamiks sa isang awitin/tugtuging naririnig VI. Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig ang tunog ng mga instrumentong etniko C. Napaghahambing ang mga parirala sa isang awit sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ngalang titik (A.madalang VII. Natutukoy ang simula at wakas ng seksyon o bahagi ng isang himig IV. Nakalilikha ng iba' ibang tunog mula sa iba' t t ibang bagay sa paligid 59 .: "makita kang sakdal laya" (Hango sa "Bayan Ko") 4."Life giving breezes sweep the strand" (Hango sa "Maria Clara' Lullaby") s 5. B.

IV at V (mayor) A. IV at V bilang pansaliw sa awit 1.: "Pandangguhan" VII. Natutukoy ang mga bahagi ng himig/tugtugin na ginagamitan ng (crescendo) at (decrescendo) VI. Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming ibinibigay ng musika 1. DAYNAMIKS V VI 3. Nakikilala ang iba'ibang tekstura ng himig t 1.Dominant 60 . Naibibigay ang kahulugan ng tempong allegro (mabilis). Nakasusunod sa unti-unting paglakas (crescendo) at paghina (decrescendo) ng tono sa isang awit 2. Natutukoy ang notang ugat ng akordeng I. Nagagamit ang mga akordeng I. Nakatutugon sa damdaming ipinahihiwatig ng iba'ibang uri ng tempo mula sa t pinakamabagal hanggang sa pinakamabilis na tempo 1.: "Brother John" "For Health and Strength" 2. TEMPO A. Nakatutugon sa angkop na paglakas at paghina ng awit ayon sa sagisag na p (piano) at f (forte) 2. IV. Nakaaawit sa dalawahang tinig Hal. at V I Tonic IV Sub-dominant V. TEKSTURA AT ARMONYA A. Nasasabi ang mga katawagan sa mga akordeng I.Dominant 2.IV V.1 Naibibigay ang kahulugan ng: crescendo (papalakas) at decrescendo (papahina) 3. Naipahihiwatig ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin Hal. Sing Together" B. andante (mabagal) at moderato (katamtaman ang bilis) I Tonic IV Sub-dominant V .: “Sing. Nakaaawit ng apat na bahaging rounds Hal.

higit pa sa dalawang melodiyang magkasabay c) homoponya .Dominant do re la ti fa so 4. si Tatay. andante.isang melodiya b) poliponya . IV at V sa tunugang mayor bilang pansaliw sa isang payak na awit 61 .: .: "Dona Nobis Pacem" “Music Alone Shall Live” 2.: “Kalesa” VII. Naaawit nang wasto ang rounds na may tatlong bahagi Hal. Nasasabi ang pagkakaiba ng tekstura ng mga himig na naririnig a) monoponya . Nakasusunod sa tempong allegro. TEKSTURA AT ARMONYA A.IV V 2. Napahahalagahan ang mga awitin/tugtuging may iba'ibang tekstura t 1. Di Ko Babayaan Andante (awit sa Bicol) . Natutukoy ang mga notang bumubuo ng akordeng IV Sub-dominant V .Si Nanay. Naaawit nang wasto ang ilang katutubong awit na may iba’t ibang tempo Hal. moderato sa pagpapahayag ng pagbabago ng bilis o dalang ng isang awit Hal.isang melodiyang sinasaliwan ng isang instrumento I Tonic so mi do VI 3. Nagagamit ang mga notang ugat ng mga akordeng I.Paruparong Bukid – Allegro 3.

hayop o bagay sa paligid 1. pagpitik. pagtakbo. pag-indak. hayop at iba-ibang bagay sa paligid 1. pagtapik. pagtuktok.1 Nagagaya ang mabibilis at mababagal na mga tunog 1.2 Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog 1. paghakbang.3 Nakaaawit nang mahina TEMPO Natutukoy ang mabibilis at mababagal na mga tunog na naririnig sa paligid 1. at iba pa 1.1 Nagagaya ang mga kilos ng tao.PROPOSED CRITICAL SKILLS FOR GRADE III MUSIC RITMO Natutukoy ang mga kilos ng tao. hayop o bagay sa paligid 1. at iba pa Naisasagawa ang kilos ayon sa tunog na napakinggan 2.: pag-imbay. pagsayaw.2 Naisasagawa ang mabibilis at mababagal na mga tunog 1.1 Nakakikilos ayon sa ritmo ng awit/tugtugin (Hal.1 Nagagaya ang mga tunog na likha ng tao. pagyuko.3 Nakaaawit nang wasto sa tono DAYNAMIKS Natutukoy ang malalakas at mahihinang mga tunog sa paligid 1. hayop at mga bagay sa paligid 1.2 Nakasasabay sa isang tugtugin o awitin sa pamamagitan ng mga instrumentong perkusyon MELODIYA Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog ng tao. pagpalakpak. at iba pa) 2.2 Naisasagawa ang malalakas at mahihinang mga tunog sa batay sa mga pangyayari sa paligid 1.2 Naisasagawa ang mga malalaking kilos tulad ng paglakad.1 Nagagaya ang malalakas at mahihinang mga tunog sa kapaligiran 1.3 Nakaaawit nang mabilis o mabagal 62 .3 Naisasagawa ang higit na maliit na kilos tulad ng pagtango.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful