Anu nga ba ang Varayti ng Wika ? Ang varati ng wika ay isang maliit na pangkat ng formal o makabuluhang katangian na nauugnay sa partikular na uri ng katangiang sosyo-sitwasyunal. Mauuri ang varayti ng wika sa dalawa ayon sa katangian nito. .

Uri ng Varayti ng Wika Ang una ay Permanente na nauukol sa tagapagsalita/ tagabasa (performer). Binubuo ng ideolek at diyalekto ang permanenteng varayti .

Tagalog Bakit ? Batangas Bakit ga ? Bataan Bakit ah ? . Hal.Permanente: Idyolek Ang Idyolek ay ang varayti ng wikang kaugnay sa personal na kakanyahan o katangian ng tagapagsalita gaya ng nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao.

Permanente: Diyalekto Ang Diyalekto ay ang varayting batay sa lugar. Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang lugar ng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa tatlong dimension: espasyo. panahon at katayuang sosyal. Hal. Pakiurong nga po ng plato (bulacan hugasan) Pakiurong nga po ng plato (Manila iusog) . panahon at katayuan sa buhay.

. Ang register. mode at estilo ay mga varayting kabilang dito.Uri ng Varayti ng Wika Ang ikalawa ay Pansamantala dahil nagkakaroon ito ng pagbabago kung nagbabago ang sitwasyon ng pahayag gaya ng kung sino o anong pangkat ng mga tao ang kinakausap at ano ang paraan ng pakikipagusap.

Pansamantala: Register Isang varyasyon sa wika na may kaugnayan sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika o pagkakaroon ng pagbabago ng wika sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika ayon sa: Tono ng kausap. Paksan ng pinag uusapan at Paraan o paano nag uusap. .

Pansamantala: Register y Tono ng kausap naaayon ang wika sa sino ang nag- uusap y Paksa ng pinag-uusapan batay sa larangan na tinatalakay at sa panahon y Paraan o paano nag-uusap pasalita o pasulat pagtalima sa mga panunturang dapat sundin batay sa uri ng piniling paraan ng pag-uusap. .

Pansamantala: Mode Ang Mode ay varayting nauugnay sa midyum na ginagamit. Hal. maaaring pasalita o pasulat. Mas pormal na naipahahayag mo sa iyong wika kung ito ay nakasulat kaysa sa sinasabi lamang. .

. Iba ang estilo mo sa usapan ninyo ng iyong kaibigan kaysa ng iyong guro. Hal.Pansamantala: Estilo Ang Estilo ay varayting kaugnay sa bilang at katangian ng nagsasalita at ng relasyon nito sa kanila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful