Anu nga ba ang Varayti ng Wika ? Ang varati ng wika ay isang maliit na pangkat ng formal o makabuluhang katangian na nauugnay sa partikular na uri ng katangiang sosyo-sitwasyunal. . Mauuri ang varayti ng wika sa dalawa ayon sa katangian nito.

Binubuo ng ideolek at diyalekto ang permanenteng varayti .Uri ng Varayti ng Wika Ang una ay Permanente na nauukol sa tagapagsalita/ tagabasa (performer).

Tagalog Bakit ? Batangas Bakit ga ? Bataan Bakit ah ? . Hal.Permanente: Idyolek Ang Idyolek ay ang varayti ng wikang kaugnay sa personal na kakanyahan o katangian ng tagapagsalita gaya ng nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao.

panahon at katayuan sa buhay. Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang lugar ng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa tatlong dimension: espasyo. Pakiurong nga po ng plato (bulacan hugasan) Pakiurong nga po ng plato (Manila iusog) . Hal.Permanente: Diyalekto Ang Diyalekto ay ang varayting batay sa lugar. panahon at katayuang sosyal.

mode at estilo ay mga varayting kabilang dito.Uri ng Varayti ng Wika Ang ikalawa ay Pansamantala dahil nagkakaroon ito ng pagbabago kung nagbabago ang sitwasyon ng pahayag gaya ng kung sino o anong pangkat ng mga tao ang kinakausap at ano ang paraan ng pakikipagusap. Ang register. .

Paksan ng pinag uusapan at Paraan o paano nag uusap.Pansamantala: Register Isang varyasyon sa wika na may kaugnayan sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika o pagkakaroon ng pagbabago ng wika sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika ayon sa: Tono ng kausap. .

.Pansamantala: Register y Tono ng kausap naaayon ang wika sa sino ang nag- uusap y Paksa ng pinag-uusapan batay sa larangan na tinatalakay at sa panahon y Paraan o paano nag-uusap pasalita o pasulat pagtalima sa mga panunturang dapat sundin batay sa uri ng piniling paraan ng pag-uusap.

maaaring pasalita o pasulat. Mas pormal na naipahahayag mo sa iyong wika kung ito ay nakasulat kaysa sa sinasabi lamang. .Pansamantala: Mode Ang Mode ay varayting nauugnay sa midyum na ginagamit. Hal.

Pansamantala: Estilo Ang Estilo ay varayting kaugnay sa bilang at katangian ng nagsasalita at ng relasyon nito sa kanila. Iba ang estilo mo sa usapan ninyo ng iyong kaibigan kaysa ng iyong guro. . Hal.