A

Abaya/Burka ± tawag sa pantakip sa katawan ng mga Muslim. Absentee Voting ± tumutukoy sa pagboto ng mga mamamayang wala sa Pilipinas kung sila ay hindi pa permanenteng residente sa ibang bansa. Abu Bakr ± kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Adat ± mga kinaugaliang batas o customary laws. Agham pampulitika ± pag-aaral ng pamahalaan at mga institusyon nito. Agham Panlipunan ± ay tumutukoy sa mga disiplinang may kaugnayan sa pag-aaral ng iba¶t ibang aspeto ng lipunan at ang ugnayan ng mga tao dito. Agustin de Legazpi ± ang pamangkin ni Lakan Dula. Alcalde Mayor ± namumuno sa alcaldia. Alcaldia ± lalawigang nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Alcaldia ± nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan Alguacil mayor ± pulis Alipin ± Timawa (sa kolonyalismong Espanyol) Aliping Namamahay ± (sa Tagalog) nakatira sa sariling bahay at tinatawag lamang ng datu para tumulong sa pagtatayo ng bay o pagsasaka. Aliping Saguiguilid ± (sa mga Tagalog) nakatira sa bahay ng datu dahil sa malaking pagkakautang na kailangan bayaran. Allah ± Diyos ng mga tagasunod ng Islam. Ancestral Land ± lupain ng mga katutubong Pilipino. Angalo ± pinakamahalagang Diyos ng mga Manobo.

Animismo/Anitoismo ± relihiyon ng sinaunang Pilipino; kung saan naniniwala ang mga Pilipino na ang kalikasan ay pinananahanan ng mga anito. Anito ± ay nagsisilbing tagapamagita sa pangunahing Diyos at sa tao. Anitoismo ± pagsamba ng mga Anito. Antropolohiya ± pag-aaral ng etnisidad o ang ideya ng pagiging kabilang sa isang partikular na grupo na kadalasang nanggagaling sa parehong ninuno. Apolinario dela Cruz ± nagtatag ng Cofradia de San Jose Arabia ± orihinal na pinagmulan ng Islam. Archipelagic Doctrine ± angkop na batayan para tukuyin ang hangganan ng Pilipinas. Aristokrasya ± ito ay tumutukoy sa dugong bughaw o royal blood. Arkeolohiya ± pag-aaral ng mga labi. Arkipelago ± ay binubuo ng maraming pulo. Artifact - labi na nahukay ng mga arkeologo. Artificial Contraception ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na taliwas sa itinataguyod ng Simbahan. Asiatic Theory ± itinaguyod ni Dr. Leopoldo Faustino. Ayon dito, ang Pilipinas ay nabuo dahil sa paggalaw ng kontinente ng Asya papuntang Timog. Asimilasyon ± ito ay nangangahulugang tatanggapin ang Pilipinas bilang kabahagi o lalawigan ng Spain. Aulia ± santong may kakayahang gumawa ng milagro. Australoid ± lahing kinabibilangan ng maiitim na tao katulad ng mga Negrito. Australopithecines ± ito ay ang pinakamatandang ninuno sa kasalukuyan. Australopithecus Afarensis ± mas kilala sa pangalang Lucy.

Bankaw ± rebelyon sa Leyte Barangay ± pamayanang binubuo ng kamag-anakan. Banco Espanol Filipino de Isabel 2a ± isang limited stock company Bandala ± sapilitang pagbebenta ng mga katutubo sa kanilang produkto sa pamahalaang kolonyal. Beaterio ± paaralan ng antas sekundarya para sa babae Beaterio de la Compania de Jesus ± para sa mga Pilipino Benevolent Assimilation ± ang pagkakaloob ng edukasyon at gawing sibilisado ang mga Pilipino. Bhattara ± Diyos . Bagong Daigdig ± New World. B Babaylan ± pinunong ispiritwal ng kabisayaan. Baybayin ± sinaunang sistema ng pagsulat ng sinaunang Pilipino.Awit at Corrido ± tula / kwento ng pag-ibig Ayuey ± isang Oripun na nakatira sa kanilang amo. Baguinda ± Prinsipe Bagumbayan ± Luneta Balangay ± sasakyang pandagat ng mga nandayuhang Austronesian sa Pilipinas. Bayog/Bayoguin ± lalaking babaylan sa kabisayaan.

000 populasyon sa loob ng isang taon. Carlos Maria de la Torre ± Gobernador-Heneral mula 1869 hanggang 1871 Cartilla ± aklat na ginagamit ng mga mag-aaral sa mababang baiting. Boleta ± ticket Boleta ± tiket na kailangang bilhin na may katumbas na espasyo sa loob ng barko. Cash Crop ± mga tanim na mabilis na naipagbibili sa pandaigdigang pamilihan. Caraga ± nagmula sa Calagan na hango sa salitang calag. Birth Rate ± tumutukoy sa bilang ng buhay na sanggol na ipinapanganak sa bawat 1. Bourgeoisie ± gitnang uri sa France na binubuo ng mga mangangalakal at mamumuhunan. Caliph ± kahalili ni Muhammad. C Cabecera ± pananahang nasa ³ilalim ng kampana´ Cabeza de barangay ± namumuno sa barangay Caja de comunidad (1 real) ± community fund Calag ± nangangahulugang ³ispiritu´ o ³kaluluwa´. Buansa ± ³Jolo´ ngayon. .Bipedal ± lumalakad sa pamamagitan ng dalawang paa. Bulol ± imahen ng anito Buranun ± tawag sa mga taong naninirahan sa kabundukan. Caliphate ± kahariang Muslim tulad ng Umayyad at Abbasid.

Cash Crop ± naipagbili sa pandaigdigang pamilihan Cedula ± katibayan ng pagbabayad Cenaculo ± pagtatanghal sa entablado ng paghihirap ni Kristo Cezar A. Cumplase ± karapatan kung saan ipinauubaya sa gobernador-heneral ang pasya kung ipatutupad o hindi ang isang batas na nanggaling sa Spain. Colegio ± paaralan ng antas sekundarya para sa lalaki Comedia / Komedya ± paboritong palabas sa teatro Comite de Propaganda ± ito ang pinagmumulan ng pondo ng La Solidaridad. Majul ± may akda ng Muslims in the Philippines Charles Darwin ± isang English naturalist. Italy ay nagsasabing mararating niya ang Silangan (Asya) sa pamamagitan ng pakanlurang paglalayag sapagkat naniniwala siyang bilog ang mundo. . Christopher Columbus ± isang kapitang pandagat mula sa Genoa. Corregimiento ± hindi pa gaanong mapayapa at maayos Corregimiento ± lalawigan kung saan hindi pa gaanong mapayapa at maayos. Continental Plate ± mga bloke ng bato na halos kasinlaki ng mga kontinente kung saan nakapatong ang lupa. Commandancia ± distritong pulitikal-militar Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan ± binubuo ng mga beteranong sundalo Compadrazgo ± pagkuha ng ninong at ninang Concepcion ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Pinakatanyag na tagapagtaguyod ng teorya ng ebolusyon bagamat marami nang nauna sa ideyang ito.

Java at Sumatra. Diversity ± pagkakaiba-iba. Donativo de Zamboanga (1/2 real) ± pamahalaan laban sa Muslim. Diocese ± pagsama-sama ng mga parokya. Robert Fox ± siya ang nakadiskubre sa Taong Tabon. Devata/Diwata ± Ispiritu.D Damian Domingo ± iginuhit sa kanyang ³COLECCION DE TRAJES DE MANILA Y DE LAS PROVINCIAS´ ang kasuotan natin dati Datu ± pulitikal at pang-ekonomiyang pinuno. Borneo. Diego Silang ± pinuno ng pag-aalsa sa Ilocos. Death Rate ± tumutukoy sa bahagdan ng kabuuang bilang ng namatay sa kabuuang populasyon sa isang partikular na lugar sa loob ng isang taon. Domingo de Salazar ± unang obispo ng Maynila. Dr. Diastrophism ± isang proseso na may kinalaman sa paggalaw ng crust ng mundo kung saan ang isang bahagi ay tumataas kumpara sa iba. Dipterocarp ± isang grupo ng halaman na laganap sa Pilipinas. Dollar Remittance ± pagpapadala ng dolyar ng mga OFW. Divide-and-rule ± paghahati ng mga Pilipino para sa epektibong pamumuno. .

Eksport ± produktong panluwas. Ekspedisyong Legazpi ± Miguel Lopez de Legazpi. distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. tungkol sa kalagayang pangkabuhayan ng Pilipinas.E Ekonomiks ± pag-aaral ng ekonomiya o ang produksyon. El Progreso de Filipinas ± isinulat din ni Sanciano. tungkol sa mga hakbang na kailangang gawin upang paunlarin ang Pilipinas. Encomienda ± lupain kung saan ang kontrol at buwis ng mga mamamayan nito ay ipinauubaya ng hari ng Spain sa mga Espanyol na nakatulong sa pagbihag at pagpapatahimik ng Pilipinas. Encomendero ± nabibigyan ng encomienda Encomendero ± taong namamahala sa encomienda na may pribilehiyong gamitin ang buwis na sinisingil nila at may tungkuling ipagtanggol ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Ekspedisyon ng 1525 ± pinangunahan ni Juan Garcia Jofre de Loaysa. El Filibusterismo ± ito ay nangangahulugang ³ang subersibo´. Eleusteria Florentina (Capitan Teriang) ± binansagang ³Tandang Sora ng Ilocos´. Ekspedisyong Villalobos ± pinangunahan ni Rey Lopez de Villalobos. Ekspedisyon ng 1526 ± pinamunuan ni Sebastian Cabot. El Democrata ± isinulat ni Sancianco. Ekspedisyon ng 1527 ± pinangunahan ni Alvaro de Saavedra. .

Fiscal ± taga-usig. F F. Eugene Dubois ± isang Dutch na humukay sa labi ng Homo Erectus. Folk Catholicism ± katolisismo ng mga Pilipino na may bahid animism. Landa Jocano ± ayon sa kanya. sinuman ay maaring maging alipin bilang parusa sa isang mabigat na krimen. Fertility Rate ± bilang ng ipinanganganak na buhay na sanggol kada 1. pamahalaan. Fernandina ± itinatag ni Juan de Salcedo nang sakupin ang Vigan. Exclusive Economic Zone (EEZ) ± ang isang estado ay may huridiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang linya kung saan ang territorial sea ay sinukat.Estado ± isang konseptong pulitikal na nagtataglay ng mga elementong mamamayan. . Eurasian Plate ± kinalalagyan ng kalupaang Asyano.000 kababaihan na nasa edad na 15 hanggang 49 taong gulang. Misamis at Camarines Sur para tustusan ang mga pagpapatrolya sa mga baybaying-dagat laban sa pananalakay ng mga Muslim. Forest Land ± lupaing pangkagubatan. soberanya at teritoryo. Falua ± tumutukoy sa buwis na ibinabayad ng mga mamamayan ng Cebu. Felix Resureccion Hidalgo ± sumali rin sa Exposicion de Bellas Artes (katulad ni Juan Luna). Fiqh ± koleksyon ng mga batas ng Islam na ipinatutupad ng may kapangyarihan.

Fossil ± mga labi. . Gobernadorcillo ± namumuno sa Pueblo. palayok at iba pang mga bagay na mula sa nakaraan. Gobernador-Heneral Gonzalo Ronquillo de Penalosa ± sakupin ang kaharian ng ternate sa Moluccas. General Will ± pangkalahatang kagustuhan. Gobernador-Heneral Gomez Perez Dasmarinas ± ang mga Tsino na tagasagwan ay nag-alsa. Galyon ± malalaking barko na ginamit sa kalakalang Maynila-Acapulco. Gobernador-Heneral Guido de Lavezares ± nagpalakas ng depensa ng lungsod. Genealogy ± tala ng kanunu-nunuan ng isang tao o pamilya. G Galleon trade ± kalakalang galyon. Gobernador-Heneral ± pinakamataas na opisyal sa pamahalaang Nasyonal. Gaspar Aquino de Belen ± Ang Pasion ni Jesus Christong Panginoon Natin. Gobernador-Heneral Rafael de Isquierdo ± bawiin ang pribilehiyong mailibre sa pagbabayad ng tributo at pagsasagawa ng polo. Functionally Rate ± ganap na marunong bumasa at sumulat at may kakahayang makalinang ng pag-iisip na kritikal. bahay-na-bato. Fukien ± lalawigan sa Timog China kung saan malawakan ang pagtataniman ng palay.

Gregorio Sancianco ± isang mestizong Tsino. Halumigmig/Humidity ± ay tumutukoy sa moisture content sa atmospera. H Hacienda ± lupang tinanggap ng mga prayle mula sa hari. Hajj ± pagpunta sa Mecca minsan sa buong buhay. Gradation ± isang prosesong may kinalaman sa pagguho ng matataas na lugar at ang pagdeposito ng latak sa ocean basin. Gregorio del Pilar ± ang batang heneral ng himagsikang Pilipino. Hadd ± kaparusahang itinatakda ng mga batas ng Islamiko. Gross Domestic Product (GDP) ± kabuuang halaga ng produkto at serbisyong nilikha ng isang bansa sa isang taon. Hacienda Buenavista ng San Juan de Dios ± pinakamalaki. Granada ± (matatagpuan sa Timog) ay ang huling balwarte ng mga Muslim sa Spain. Golot ± bundok (Igorot) GomBurZa ± 3 paring martir Graciano Lopez Jaena ± nagpunta sa Madrid upang mag-aral ng medisina. Guillermo Galvey ± namuno sa Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan. .Gobernador-Heneral Santiago de Vera ± nagpadala ng ekspedisyon ngunit nakaranas ng maraming suliranin.

Homo Habilis ± unang tunay na tao. Heresy ± pagtataguyod ng radikal na ideya at kapalastanganan sa Simbahan. Heneral Felipe Ginoves Espinar ± namuno sa 3 barko. Historia ± tala ng mga pangyayari ayon sa pagkakasunud-sunod nito. I Ice Age ± panahon ng malawakang paglamig sa mundo. Homonid ± ito ay ang ninuno ng mga tao. Heograpiya ± disiplinang saklaw hindi lamang ang pag-aaral tungkol sa mundo kundi maginga ng mga gawain ng mga tao rito. Homo Sapiens ± ito ang mga unang taong nag-iisip. Homo Erectus ± ito ay ang mga taong nakakalakad nang tuwid. tumatanggap ng pagkain at damit mula rito at may 1 araw para sa kanilang sarili.Hayohay ± pinakamababang uri ng Oripun. Historiograpiya ± nangangahulugan ng pagsasakasaysayan o pagsusulat ng kasaysayan. sila ay nakatira sa amo. Hermanidad de Santa Misericordia ± salapi para sa ospital. Identidad ± pagkakakilanlan. Homo Erectus Philippinensis ± ito ang isa pang tawag sa mga Taong Cagayan. Kaya nitong gumawa ng kagamitang bato kaya tinawag itong handy man. Hilaria Aguinaldo ± ang asawa ni Emilio Aguinaldo. Homo Sapiens Sapiens ± species na kinabibilangan ng kasalukuyang tao. .

Islas del Poniente ± tawag ng mga Espanol sa Pilipinas. . Inquilino ± mga mestizong Tsinong umupa ng lupa upang ipasaka sa iba. Islam ± buong-pusong pagsuko kay Allah. Indigenous People ± katutubong mamamayan. Infiel (infidel) ± katutubong Pilipino na naniniwala sa animism. 1. Ilustrado ± ³naliwanagan´ Ilustrado (2) ± isang uri ng nasyonalismo na nag-ugat sa mga kaisipang liberal sa Europa. ang konsepto ng barangay ay hango sa konsepto ng balangay. Irreconcilable ± tawag sa mga Pilipinong ipinatapon sa malayong lupain dahil sakanilang pagtutol na makipagtulungan sa mga mananakop na Amerikano sa Pilipinas. Veneracion ± ayon sa kanya. Indio ± Kristiyanong Pilipino. John Locke ± isinulong ang kaisipan na ang mamamayan ay likas na magkakapantay at malaya at walang dapat magbanta sa kanilang buhay.Ignacia del Espiritu Santo ± nagtatag ng Beaterio de la Compania de Jesus. Imam ± mga paring Muslim. pagmamay-ari at kalayaan. J Jaime B. Integrated Reorganization Plan (IRP) ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. Indulto de comercio ± lumahok sa kalakalan ng lalawigan.

K Kampana ng simbahan ± simbolo ng reduccion. Ladislao Diwa. Katipunan ± ay lihim na samahan na itinatag nina Andres Bonifacio. Jus Soli ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa lugar ng kapanganakan.Juan de Plasencia ± isa sa mga unang misyonerong Espanyol na nag-ulat ukol sa sinaunang lipunang Pilipino. Karim Ul Makhdum ± nagpalaganap ng Islam sa hindi pa Muslim. Kapilya ± maliit na simbahan na tinatawag ding bisita. . Juan de Salcedo ± apo ni Legazpi. Teodoro Plata at Valentin Diaz. Juan Luna ± lumahok sa Exposicion General de Bellas Artes. kahalagahan at katuturan´. Kasunduan ng Tordesillas ± ginawang 370 leagues sa kanluran ng Azores Islands at Cape Verde Islands. Jus Sanguinis ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa pagkamamamayan ng magulang. Kasaysayan ± nagmula sa salitang-ugat na ³saysay´ na nangangahulugang ³kabuluhan. Kasunduan ng Zaragoza ± 297 ½ leagues sa silangan ng Moluccas Katalonan ± pinunong ispiritwal ng katagalugan. Karadyaan ± isang halimbawa ng kabuuang binubuo ng alyansa ng mga barangay sa mas malawak na antas. Deodato Arellano.

dalandan at saging) kay Magellan. La Solidaridad ± itinatag upang ipahayag ang hangarin ng Kilusang Reporma para makamtan ang asimilasyon. Lakan Dula ± pinuno ng Tondo . Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na kinaganapan nito. Kolambu ± pinuno ng Limasawa. Ladino ± mga taong nagsusulat ng halong Espanol at Tagalog. Kinship ± pagkakamag-anakan. Komedya ± isang dula sa anyo ng tula na ang paksa ay ang buhaym pag-ibig. nagbigay ng 3 palayok (bigas. Laguna Copperplate Inscription ± naglalaman ng katibayan ng pagkakabayad sa pagkakautang. Labor Force ± lakas-panggawa. at digmaan sa pagitan ng mga kahariang Muslim at Kristiyano. Tinatawag din itong moro-moro. Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na panahon na kinaganapan.Kilusan ± ay isang organisasyon na ang mga kasapi ay nagsusulong ng iisang adhikain. Lakan Dula ± hari ng Tondo. L La Doctrino Christiana en la Lengua Espanola y Tagala ± unang libro na nailimbag sa Pilipinas La Liga Filipina ± ito ay itinatag ni Jose Rizal.

Lantaka ± maliit na kanyon. Las Virgenes cristianas expuestas al populacho ± obra ni Feliz Resureccion Hidalgo. Life-long Learners ± marunong matuto habambuhay. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura o paraan ng pamumuhay. Leopold Von Ranke ± isang German na historyador na nagtangkang ilahad ang kasaysayan ayon sa ³kung ano talaga ang nangyari´. Lin Feng ± kilala bilang Limahong. Latitude ± mga distansyang angular mula sa hilaga o timog ng Equator. . Leyte Gulf ± Homonhon (nagpahinga sila dito) Life Expectancy ± inaasahang haba ng buhay ng mga mamamayan sa isang bansa. Los Dos Mundos ± isang pahayagan na ang unang patnugot ay si Jesus Pande y Valle. Latak ± sediments. Longitude ± mga distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura. Lungsod ± may sangguniang namamahala na tinatawag na ayuntamiento o cabildo. Literacy Rate ± bahagdan ng populasyong sampung taong gulang at pataas na marunong bumasa at sumulat.

730 km (mula Manila hanggang Dagupan sa Pangasinan) Martin de Rada ± natira sa 5 paring Augustinian. Martinde Goiti ± unang tiyak na ulat (tungkol sa Maynila) Masha-yikh ± katagang nangangahulugang nakatatanda o pinuno ng relihiyon. Maginoo ± binubuo ng datu at kanyang pamilya. Malabang ± ³Lanao del Sur´ ngayon. Maharlika ± mababang uri ng aristokrasya. Ma-i ± ³Mindoro´ ngayon. Makhdum ± mga misyonerong Sufi. Mecca ± ito ay banal at sentro ng pagsamba ng Islam.M Magat Salamat/Agustin de Legazpi ± mga dating pinuno ng Maynila. Malay Peninsula ± kasalukuyang bansa ng Indonesia at Malaysia na napadpad sa kapuluan sa panahong ito. tagapagtanggol ng barangay mula sa kaaway. May Ginto ang mga Igorot ± pangunahing dahilan ng mga Espanol. . Masoneriya ± isang samahan na nagsusulong ng malayang kaisipan na kadalasan ay taliwas sa mga patakaran at paniniwala ng Simbahang Katoliko. Manila-Acapulcogalleontrade ± bigyan ng pagkukunan ng kita ang pamayanang Espanol sa Pilipinas. Maximo Paterno ± isang mayamang negosyante sa Maynila. Manila-Dagupan Railway ± sistema ng tren na may haba na 1.

Military District of Mindanao and Jolo ± itinatag noong Oktubre 30. Miguel de Loarca ± ayon sa kanya. Banahaw ± tagpuan ng samahan. Musika ± piano. N Naga ± (disenyo) nagsisimbolo ng kayamanan. kaugalian. Mickey Mouse Money ± bansag sa salaping ginamit sa panahon ng okupasyong Hapones dahil sa halos kawalang-halaga ng mga ito. Namahay/Tuhay ± isang Oripun na may sariling bahay at bukid. harp. ang dahilan ng pagbabago ng kahulugan ng timawa ay maiuugat sa kaayusang kolonyal na itinatag ng mga Espanyol kung nawala na ang sistema ng alipin. wika at tradisyon. nakagawian na ang pag-inom ng timawa sa pitarilla ng datu bago ito inuman ng datu. Migrasyon ± tumutukoy sa pandarayuhan o paglipat ng tirahan mula sa isang rehiyon patungo sa iba pang rehiyon o lungsod. Muslims in the Philippines ± may 6 na yugto ang digmaang Moro.Melu ± Diyos ng mga Bagobo. kapangyarihan at karangalan. 1899 Mito ± kwento tungkol sa di-pangkaraniwang tao o pangyayari. organ. Moro ± Pilipinong Muslim. . Monsoon ± tumutukoy sa pagbabago sa direksyon ng hangin. Nancy Kimuell-Gabriel ± ayon sa kanya. Nasyon ± isang lupon ng mamamayan na nabibigkis ng iisang pinagmulang lahi. violin. Mt. Monde de Piedad y Caja de Anomos ± unang bangko para sa pag-iimpok.

O Objective ± walang pinapanigan. Ospital de San Lazaro ± ³Lazarino´ hango sa ketongin Overseas Filipino Workers (OFW) ± mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Indonesia. Natural Family Planning Method ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na itinataguyod ng Simbahan at taliwas sa artificial contraception. P . Obras Pias ± isang organisasyong nagpapautang.Nasyonalismo ± ito ang pagmamahal sa bansa. National Commission on Indigenous Peoples ± ayon sa kanila may 110 pangkat-etniko sa Pilipinas sa kasalukuyan. Northeast Monsoon ± isa pang tawag sa hanging amihan mula Nobyembre hanggang Pebrero. Orangkaya ± mayamang tao mula sa Sumatra. Noli Me Tangere ± ito ay nangangahulugang ³huwag mo akong salingin´. Oidores ± mga hukom na kabilang sa bumubuo ng Audencia. National Capital Region ± binubuo ng 14 na lungsod at 3 bayan o munisipalidad. nabibili at naipagbibili. Oripun ± pinakamababang uri sa Visayas. Oidores ± hukom.

Paet ± chisel. kultura. Ayon dito. Pamahalaang panlungsod ± sentro ng diocese.Pabasa ± kapag inaawit ang pasyon Pacific Theory ± itinaguyod ni Dr. Panday pira ± unang panday. Bailey Willis. Pamahalaang Nasyonal ± mapabilis. Pasyon ± tula na nagsasalaysay sa paghihirap ng Kristo Pedro Ladia ± nagpakilalang hari ng Tagalog. Parity Rights ± pribilehiyong iginiit ng mga Amerikano na magbibigay sa kanila ng karapatang gamitin at pakinabangan ang likas na yaman ng Pilipinas tulad ng tinatamasa ng mga Pilipino. maging epektibo ang mga kolonyal. Paleograph ± piraso ng metal na may inskripsyon na hawig sa baybayin. Padre Juan Clemente ± Ospital de Santa Ana de Naturales (1st) ± naging Ospital de San Juan de Dios Padre Marcos de Lisbod ± nagtatag ng Hermanidad de Santa Misericordia. Papal Bull ± nagtakda ang Papa ng isang likhang-isip na linya mula Hilaga hanggang Timog sa Atlantic Ocean. nahahati sa barangay. Padre Mariano Pilapil ± Ang Mahal na Pasion. Pangkat-etnolinggwistiko ± mga pangkat ng tao na kabilang sa isang rehiyunal na pagkakakilanlan batay sa wika. ang Pilipinas ay nabuo dahil sa pagsabog ng Pacific Basin. . heograpikal na lokasyon at pag-uunlad na historikal. Pagpigil sa mga Igorot ± na magtanim at magbenta ng tabako. Pamahalaang pambayan ± ang lalawigan ay nahahati sa pueblo at ang mga pueblo.

Plaza ± isang bukas na lugar na hugis parisukat na sentro ng pueblo. Prehistory ± tumutukoy sa panahon kung saan wala pang sistema ng pagsulat. Plaza ± sentro ng cabecera (Royal & Supreme council of the Indies) Plebesito ± ang paraan ng pagsang-ayon o pagtutol ng mga mamamayan sa mga mungkahing batas. Populasyon ± tumutukoy sa bilang o dami ng taong naninirahan sa isang partikular na lugar o panahon. 824 ± sa pagpasa nito. Primaryang Sanggunian ± tumutukoy sa mga sangguniang saksi o kapanahon ng paksang pinag-aaralan. Pitarilla ± ito ay tumutukoy sa kopa o goblet. Polo ± sapilitang paggawa ng mga katutubong lalaki na may gulang 16 hanggang 60 para sa pamahalaang kolonya nang 40 araw. Polo y servicio ± sapilitang paggawa. nabuo ang Metro Manila. Presidential Decree No. Plate ± isang malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang lupa. . Pleistocene ± pinakatanyag na Ice Age sa kasaysayan ng mundo. Peninsulares ± Espanol na ipinanganak sa Spain People Power ± tumutukoy sa lakas ng bayan. Plate Tectonic Theory ± umiinog sa paniniwala na ang balat ng lupa ay gumagalaw batay sa paggalaw ng mga plate.Pedro Paterno ± anak ni Maximo Paterno. Pope Alexander VI ± hiniling ng Spain sakanya na linawin ang mga lugar na pwedeng angkinin.

Punong lalawigan ± para lamang sa mga Espanol at GH. Real Compania de Filipinas ± upang hikayatan ang palitan ng produkto pagitan ng Spain at Pilipinas. Pulitika ± pinamumunuan ng datu na tinatawag na hari o lakan. (Spain) . Q Quarantine ± paghihiwalay o pagbubukod. Real Sociedad Economica de Amigos del Pais ± upang maisulong ang kaunlarang pang-ekonomiya. Purdah ± ang pagsasagawa ng mga babaing Muslim ng kinaugaliang pagtatakip sa buong katawan. R Raha Sulayman ± siya ay galing Borneo.Prime Meridian ± nasa Greenwich sa England ay nakatalaga bilang zero degree latitude. Pueblo / bayan ± may simbahang nagsisilbing punong-himpilan. Real Casa de Misericordia-kapital ng bangko ± sanglaan. Ramapithecus ± ito ang pinakamatandang ninuno ng hominid. Real ± salapi noon. Principalia ± mga tanging Pilipino sa pamahalaan. Real y Supremo Consejo de Las Indias ± may tungkuling mamahala sa lahat ng mga kolonya.

Recycle ± malikhaing paghahanap ng ibang gamit o aplikasyon para sa mga produktong hindi na ginagamit o patapon na.Reclusion Perpetua ± habambuhay na pagkakulong. Rehiyonalisasyon ± pagkakahati ng bansa sa isang rehiyon. Rio de Plata ± San Julian. Reduccion ± paglipat ng mga tao sa Pueblo. Recopilacion de leyes reyes de las Indias ± Compilation of the laws of the Indies. Restructuring the Regional Organization of Mindanao. 742. nadagdag ang Region XIII o Caraga. Regalian Doctrine ± lahat ng lupain sa Pilipinas na walang titulo ay pagmamay-ari ng Spain nang sakupin nito ang kapuluan. Reconquista ± pagbawi ng lupaing Muslim. Remains ± mga labi tulad ng buto ng tao at hayop. Reduccion ± paraan ng paglikha ng mga pueblo kung saan hinihikayat na manirahan ditto ang mga katutubo. Sulu and TawiTawi ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. Renewable ± yamang napapalitan. Reconquista ± pagbawi ng lupain para sa Kristiyano. Recopilacion de Leyes de las Indias ± nakasaad dito ang batas ng mga Espanol para sa mga kolonya nito. Referendum ± ang paghaharap sa mga mamamayan ng isang batas upang malaman ang kanilang saloobin tungkol sa isang batas. Republic Act 7901 ± sa ilalim nito. Basilan. . Residencia ± pagsisiyasat sa pagganap ng tungkulin ng isang gobernadorheneral na isinasagawa sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan.

Sawm ± pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sharif Ul-Hashim ± titulo ni Abu Bakr. San Antonio ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan.S Salat ± pagdarasal nang 5 beses isang araw nang nakaharap sa Mecca. ikasiyam na buwan sa kalendaryong Muslim. Santiago ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Sanskrit ± nagmula ang 150 salita ng Wika ng Pilipino dito. Shahadah ± kabilang sa Limang Haligi ng Islam na isa sa mga batayang aral na kailangang sundin ng mga Muslim. Sikolohiya ± mentalidad ng mga sikat na tao sa kasaysayan.s Sanctorum (3 reales) ± paggamit ng simbahan. San Miguel ± Santisimo Nombre de Jesu. Sekundaryang Sanggunian ± mga sangguniang gumamit na ng pangunahing sanggunian. Sikatuna ± pinuno ng Bohol. Sampaguitas ± isinulat ni Pedro Paterno. Sharif Muhammad Kabungsuan ± nagpalaganap ng islamisasyon sa Mindanao. . tumutukoy ito sa pagpapahayag ng pananampalataya kay Allah. Santa Ana de Sapa (baryo ng Dalamayan) ± isang pandayan ng araro ang binuksan.

Sunni ± isa sa 2 pangunahing sektang Muslim na naniniwalang sina Abu Bakr. Moluccas at New Guinea. Sultanato ± sistema ng pamahalaan ng mga Islam. Spolarium ± ipinapakita nito ang madudugo at mararahas na palabas sa Colosseum sa Rome. Situado ± tulong pananalapi sa pamayanang kolonyal. Sufi Islam ± ito ay lumaganap sa India. Summer Capital ± ang summer capital ng Pilipinas ay ang Baguio.Situado ± tawag sa tulong-pananalapi ng Mexico para sa maraming gastusin ng pamahalaang kolonyal ng Pilipinas. Southwest Monsoon ± isa pang tawag sa hanging habagat mula Hunyo hanggang Setyembre. Sulu at Palawan. Sunda Shelf ± sumasakop sa Taiwan. Subjectivity ± kinikilingan sapagkat itinatakda nito kung sino ang inaasahan niyang babasa at makauunawa sa kanyang akda. hilagang Pilipinas. Sunda Group ± sumasakop sa timog ng Pilipinas. at sa mga pulo ng Celebes. . Umar at Uthman ang mga lehitimo. Borneo. Sosyolohiya ± pag-aaral ng istruktura at pag-unlad ng lipunan at ang mga ugnayang panlipunan ng tao. Sultan ± tagapagpatupad ng batas at tagapagparusa ng mga nagkasala. Soliman ± pinuno ng Maynila. Sufism ± may bahid ng mistisimong Indian. Straight Baseline ± ang mga karagatang nandito ay itinuturing na sakop ng kapangyarihan ng nasabing bansa.

Taong Java ± natagpuan ni Dubois sa Java. T Tagapayo ± binubuo ng pinakamatatanda sa barangay. Taong Neanderthal ± ito ang mga taong may kakayahang mabuhay sa malalamig na klima. Indonesia. Tam blot ± naghikayat na itakwil ang Kristiyanismo. tinatawag ding salsila. Taong Peking ± ito ay natagpuan sa China. Tertiary ± kolehiyo na suportado ng pamahalaan. Telegrapo ± kabuuan ng Luzon ay iniuugnay sa Maynila. Thomas Hobbes ± pinaniniwalaan niya na isinuko ng tao ang kanyang likas na karapatan sa estado at ang kapangyarihan ng hari ay nagmula sa tao. kasama ang prosisyon nito at mataas na lugar. Tectonic Plate ± kung saan nakapatong ang kontinente at ang karagatan. Survival of the Fittest ± ang kakayahang umakma sa mga pagbabago sa paligid. . The Social Contract ± isinulong ni Jean Jacques Rousseau. Tarsila ± genealogical na ulat ng pinuno sa isang sultan o pinunong Muslim na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa propetang si Muhammad. Timawa ± ito ay ang mga malayang mamamayan. Topograpiya ± pagsasalarawan ng hugis pang-ibabaw ng isang lugar o rehiyon sa mapa. Taong Tabon ± ito ang mga unang taong nanirahan sa Pilipinas.Sunni Islam ± lumaganap sa Timog Silangang Asya.

Tinatawag din silang balimbing. Tributo ± buwis. mga senior citizen at mga bata. Ususfructuary rights ± karapatan na gamitin o linangin ang lupa. Unemployment Rate ± bahagdan ng mga taong naghahanap ng trabaho pero walang makuhang trabaho. U Umalohokan ± siya ang tagapagpahayag.Treaty ± tratado. isang kasunduan na nagtatatag ng mga obligasyong dapat sundin ng mga bansang lumagda nito. Tripolante ± seaman. Ummah ± pamayanang Muslim na hindi kumikilala sa kulay ng balat o kasarian. Trinidad ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Unemployed ± ay tumutukoy sa lahat ng tao 15 taong gulang pataas na walang trabaho. Tupas ± pinuno ng Cebu. . Typhoon Belt ± nakararanas ito ng taunang pagbagyo mula Hulyo hanggang Oktubre. hindi kabilang dito ang mga maybahay. Turncoat ± tawag sa mga pulitikong nagpapalipat-lipat ng partido para pangalagaan ang kanilang personal na interes. Tuan ± titulo ng paggalang.

Z Zakat ± tulong pananalapi.V Veto ± sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. tungkuling military at ekonomiya ng barangay. Zeus A. may 3 uri ng lipunan ang sinaunang lipunang Pilipino. William Henry Scott ± ayon sa kanya. Sa pagpapahirap na ito. W Water Cure ± isang uri ng pagpapahirap o torture na isinagawa ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano upang malikom ang impormasyon buhat sa mga bihag. ang bihag ay pinaiinom ng maraming tubig at pagkatapos ay uupuan ang tiyan. ang datu ang responsible sa pamahalaang pulitikal. Victoria ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Visita ± nayon/baryo na nakaikot sa cabecera. . Salazar ± ayon sakanya. ito ay kapangyarihan ng gobernador-heneral na tutulan ang mga batas na inihaharap sa kanya. Vulcanism ± tumutukoy sa lahat ng penomenong may kinalaman sa paggalaw ng molten rock mula sa ilalim ng mundo tungo sa ibabaw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful