A

Abaya/Burka ± tawag sa pantakip sa katawan ng mga Muslim. Absentee Voting ± tumutukoy sa pagboto ng mga mamamayang wala sa Pilipinas kung sila ay hindi pa permanenteng residente sa ibang bansa. Abu Bakr ± kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Adat ± mga kinaugaliang batas o customary laws. Agham pampulitika ± pag-aaral ng pamahalaan at mga institusyon nito. Agham Panlipunan ± ay tumutukoy sa mga disiplinang may kaugnayan sa pag-aaral ng iba¶t ibang aspeto ng lipunan at ang ugnayan ng mga tao dito. Agustin de Legazpi ± ang pamangkin ni Lakan Dula. Alcalde Mayor ± namumuno sa alcaldia. Alcaldia ± lalawigang nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Alcaldia ± nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan Alguacil mayor ± pulis Alipin ± Timawa (sa kolonyalismong Espanyol) Aliping Namamahay ± (sa Tagalog) nakatira sa sariling bahay at tinatawag lamang ng datu para tumulong sa pagtatayo ng bay o pagsasaka. Aliping Saguiguilid ± (sa mga Tagalog) nakatira sa bahay ng datu dahil sa malaking pagkakautang na kailangan bayaran. Allah ± Diyos ng mga tagasunod ng Islam. Ancestral Land ± lupain ng mga katutubong Pilipino. Angalo ± pinakamahalagang Diyos ng mga Manobo.

Animismo/Anitoismo ± relihiyon ng sinaunang Pilipino; kung saan naniniwala ang mga Pilipino na ang kalikasan ay pinananahanan ng mga anito. Anito ± ay nagsisilbing tagapamagita sa pangunahing Diyos at sa tao. Anitoismo ± pagsamba ng mga Anito. Antropolohiya ± pag-aaral ng etnisidad o ang ideya ng pagiging kabilang sa isang partikular na grupo na kadalasang nanggagaling sa parehong ninuno. Apolinario dela Cruz ± nagtatag ng Cofradia de San Jose Arabia ± orihinal na pinagmulan ng Islam. Archipelagic Doctrine ± angkop na batayan para tukuyin ang hangganan ng Pilipinas. Aristokrasya ± ito ay tumutukoy sa dugong bughaw o royal blood. Arkeolohiya ± pag-aaral ng mga labi. Arkipelago ± ay binubuo ng maraming pulo. Artifact - labi na nahukay ng mga arkeologo. Artificial Contraception ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na taliwas sa itinataguyod ng Simbahan. Asiatic Theory ± itinaguyod ni Dr. Leopoldo Faustino. Ayon dito, ang Pilipinas ay nabuo dahil sa paggalaw ng kontinente ng Asya papuntang Timog. Asimilasyon ± ito ay nangangahulugang tatanggapin ang Pilipinas bilang kabahagi o lalawigan ng Spain. Aulia ± santong may kakayahang gumawa ng milagro. Australoid ± lahing kinabibilangan ng maiitim na tao katulad ng mga Negrito. Australopithecines ± ito ay ang pinakamatandang ninuno sa kasalukuyan. Australopithecus Afarensis ± mas kilala sa pangalang Lucy.

Awit at Corrido ± tula / kwento ng pag-ibig Ayuey ± isang Oripun na nakatira sa kanilang amo. Baguinda ± Prinsipe Bagumbayan ± Luneta Balangay ± sasakyang pandagat ng mga nandayuhang Austronesian sa Pilipinas. B Babaylan ± pinunong ispiritwal ng kabisayaan. Banco Espanol Filipino de Isabel 2a ± isang limited stock company Bandala ± sapilitang pagbebenta ng mga katutubo sa kanilang produkto sa pamahalaang kolonyal. Bhattara ± Diyos . Beaterio ± paaralan ng antas sekundarya para sa babae Beaterio de la Compania de Jesus ± para sa mga Pilipino Benevolent Assimilation ± ang pagkakaloob ng edukasyon at gawing sibilisado ang mga Pilipino. Bayog/Bayoguin ± lalaking babaylan sa kabisayaan. Baybayin ± sinaunang sistema ng pagsulat ng sinaunang Pilipino. Bagong Daigdig ± New World. Bankaw ± rebelyon sa Leyte Barangay ± pamayanang binubuo ng kamag-anakan.

Carlos Maria de la Torre ± Gobernador-Heneral mula 1869 hanggang 1871 Cartilla ± aklat na ginagamit ng mga mag-aaral sa mababang baiting. C Cabecera ± pananahang nasa ³ilalim ng kampana´ Cabeza de barangay ± namumuno sa barangay Caja de comunidad (1 real) ± community fund Calag ± nangangahulugang ³ispiritu´ o ³kaluluwa´. Caraga ± nagmula sa Calagan na hango sa salitang calag. Cash Crop ± mga tanim na mabilis na naipagbibili sa pandaigdigang pamilihan.Bipedal ± lumalakad sa pamamagitan ng dalawang paa. Bourgeoisie ± gitnang uri sa France na binubuo ng mga mangangalakal at mamumuhunan. . Boleta ± ticket Boleta ± tiket na kailangang bilhin na may katumbas na espasyo sa loob ng barko.000 populasyon sa loob ng isang taon. Bulol ± imahen ng anito Buranun ± tawag sa mga taong naninirahan sa kabundukan. Caliph ± kahalili ni Muhammad. Birth Rate ± tumutukoy sa bilang ng buhay na sanggol na ipinapanganak sa bawat 1. Caliphate ± kahariang Muslim tulad ng Umayyad at Abbasid. Buansa ± ³Jolo´ ngayon.

. Colegio ± paaralan ng antas sekundarya para sa lalaki Comedia / Komedya ± paboritong palabas sa teatro Comite de Propaganda ± ito ang pinagmumulan ng pondo ng La Solidaridad. Commandancia ± distritong pulitikal-militar Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan ± binubuo ng mga beteranong sundalo Compadrazgo ± pagkuha ng ninong at ninang Concepcion ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Majul ± may akda ng Muslims in the Philippines Charles Darwin ± isang English naturalist. Italy ay nagsasabing mararating niya ang Silangan (Asya) sa pamamagitan ng pakanlurang paglalayag sapagkat naniniwala siyang bilog ang mundo. Cumplase ± karapatan kung saan ipinauubaya sa gobernador-heneral ang pasya kung ipatutupad o hindi ang isang batas na nanggaling sa Spain. Continental Plate ± mga bloke ng bato na halos kasinlaki ng mga kontinente kung saan nakapatong ang lupa. Corregimiento ± hindi pa gaanong mapayapa at maayos Corregimiento ± lalawigan kung saan hindi pa gaanong mapayapa at maayos. Pinakatanyag na tagapagtaguyod ng teorya ng ebolusyon bagamat marami nang nauna sa ideyang ito.Cash Crop ± naipagbili sa pandaigdigang pamilihan Cedula ± katibayan ng pagbabayad Cenaculo ± pagtatanghal sa entablado ng paghihirap ni Kristo Cezar A. Christopher Columbus ± isang kapitang pandagat mula sa Genoa.

Diastrophism ± isang proseso na may kinalaman sa paggalaw ng crust ng mundo kung saan ang isang bahagi ay tumataas kumpara sa iba. Dipterocarp ± isang grupo ng halaman na laganap sa Pilipinas. Robert Fox ± siya ang nakadiskubre sa Taong Tabon.D Damian Domingo ± iginuhit sa kanyang ³COLECCION DE TRAJES DE MANILA Y DE LAS PROVINCIAS´ ang kasuotan natin dati Datu ± pulitikal at pang-ekonomiyang pinuno. Divide-and-rule ± paghahati ng mga Pilipino para sa epektibong pamumuno. Borneo. Donativo de Zamboanga (1/2 real) ± pamahalaan laban sa Muslim. Java at Sumatra. Diversity ± pagkakaiba-iba. Domingo de Salazar ± unang obispo ng Maynila. Devata/Diwata ± Ispiritu. Dr. Diego Silang ± pinuno ng pag-aalsa sa Ilocos. Death Rate ± tumutukoy sa bahagdan ng kabuuang bilang ng namatay sa kabuuang populasyon sa isang partikular na lugar sa loob ng isang taon. Diocese ± pagsama-sama ng mga parokya. Dollar Remittance ± pagpapadala ng dolyar ng mga OFW. .

distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Eleusteria Florentina (Capitan Teriang) ± binansagang ³Tandang Sora ng Ilocos´. Ekspedisyon ng 1526 ± pinamunuan ni Sebastian Cabot. El Filibusterismo ± ito ay nangangahulugang ³ang subersibo´. El Democrata ± isinulat ni Sancianco. Eksport ± produktong panluwas. El Progreso de Filipinas ± isinulat din ni Sanciano.E Ekonomiks ± pag-aaral ng ekonomiya o ang produksyon. tungkol sa kalagayang pangkabuhayan ng Pilipinas. Encomienda ± lupain kung saan ang kontrol at buwis ng mga mamamayan nito ay ipinauubaya ng hari ng Spain sa mga Espanyol na nakatulong sa pagbihag at pagpapatahimik ng Pilipinas. Encomendero ± nabibigyan ng encomienda Encomendero ± taong namamahala sa encomienda na may pribilehiyong gamitin ang buwis na sinisingil nila at may tungkuling ipagtanggol ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Ekspedisyong Villalobos ± pinangunahan ni Rey Lopez de Villalobos. . Ekspedisyong Legazpi ± Miguel Lopez de Legazpi. tungkol sa mga hakbang na kailangang gawin upang paunlarin ang Pilipinas. Ekspedisyon ng 1527 ± pinangunahan ni Alvaro de Saavedra. Ekspedisyon ng 1525 ± pinangunahan ni Juan Garcia Jofre de Loaysa.

Forest Land ± lupaing pangkagubatan. Felix Resureccion Hidalgo ± sumali rin sa Exposicion de Bellas Artes (katulad ni Juan Luna). Fernandina ± itinatag ni Juan de Salcedo nang sakupin ang Vigan. soberanya at teritoryo. sinuman ay maaring maging alipin bilang parusa sa isang mabigat na krimen. pamahalaan. Falua ± tumutukoy sa buwis na ibinabayad ng mga mamamayan ng Cebu. Folk Catholicism ± katolisismo ng mga Pilipino na may bahid animism.000 kababaihan na nasa edad na 15 hanggang 49 taong gulang. Eurasian Plate ± kinalalagyan ng kalupaang Asyano. Eugene Dubois ± isang Dutch na humukay sa labi ng Homo Erectus. Fiscal ± taga-usig. Exclusive Economic Zone (EEZ) ± ang isang estado ay may huridiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang linya kung saan ang territorial sea ay sinukat. Landa Jocano ± ayon sa kanya. .Estado ± isang konseptong pulitikal na nagtataglay ng mga elementong mamamayan. F F. Fertility Rate ± bilang ng ipinanganganak na buhay na sanggol kada 1. Fiqh ± koleksyon ng mga batas ng Islam na ipinatutupad ng may kapangyarihan. Misamis at Camarines Sur para tustusan ang mga pagpapatrolya sa mga baybaying-dagat laban sa pananalakay ng mga Muslim.

G Galleon trade ± kalakalang galyon. Galyon ± malalaking barko na ginamit sa kalakalang Maynila-Acapulco.Fossil ± mga labi. General Will ± pangkalahatang kagustuhan. . Gobernador-Heneral Rafael de Isquierdo ± bawiin ang pribilehiyong mailibre sa pagbabayad ng tributo at pagsasagawa ng polo. bahay-na-bato. Genealogy ± tala ng kanunu-nunuan ng isang tao o pamilya. palayok at iba pang mga bagay na mula sa nakaraan. Functionally Rate ± ganap na marunong bumasa at sumulat at may kakahayang makalinang ng pag-iisip na kritikal. Gaspar Aquino de Belen ± Ang Pasion ni Jesus Christong Panginoon Natin. Fukien ± lalawigan sa Timog China kung saan malawakan ang pagtataniman ng palay. Gobernador-Heneral ± pinakamataas na opisyal sa pamahalaang Nasyonal. Gobernador-Heneral Gonzalo Ronquillo de Penalosa ± sakupin ang kaharian ng ternate sa Moluccas. Gobernadorcillo ± namumuno sa Pueblo. Gobernador-Heneral Gomez Perez Dasmarinas ± ang mga Tsino na tagasagwan ay nag-alsa. Gobernador-Heneral Guido de Lavezares ± nagpalakas ng depensa ng lungsod.

Gregorio del Pilar ± ang batang heneral ng himagsikang Pilipino. Gregorio Sancianco ± isang mestizong Tsino. H Hacienda ± lupang tinanggap ng mga prayle mula sa hari. . Gradation ± isang prosesong may kinalaman sa pagguho ng matataas na lugar at ang pagdeposito ng latak sa ocean basin.Gobernador-Heneral Santiago de Vera ± nagpadala ng ekspedisyon ngunit nakaranas ng maraming suliranin. Guillermo Galvey ± namuno sa Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan. Granada ± (matatagpuan sa Timog) ay ang huling balwarte ng mga Muslim sa Spain. Gross Domestic Product (GDP) ± kabuuang halaga ng produkto at serbisyong nilikha ng isang bansa sa isang taon. Hadd ± kaparusahang itinatakda ng mga batas ng Islamiko. Golot ± bundok (Igorot) GomBurZa ± 3 paring martir Graciano Lopez Jaena ± nagpunta sa Madrid upang mag-aral ng medisina. Hajj ± pagpunta sa Mecca minsan sa buong buhay. Halumigmig/Humidity ± ay tumutukoy sa moisture content sa atmospera. Hacienda Buenavista ng San Juan de Dios ± pinakamalaki.

Hermanidad de Santa Misericordia ± salapi para sa ospital. Heograpiya ± disiplinang saklaw hindi lamang ang pag-aaral tungkol sa mundo kundi maginga ng mga gawain ng mga tao rito. Homo Sapiens Sapiens ± species na kinabibilangan ng kasalukuyang tao. Heneral Felipe Ginoves Espinar ± namuno sa 3 barko. Historiograpiya ± nangangahulugan ng pagsasakasaysayan o pagsusulat ng kasaysayan. Homo Habilis ± unang tunay na tao.Hayohay ± pinakamababang uri ng Oripun. Homo Erectus Philippinensis ± ito ang isa pang tawag sa mga Taong Cagayan. Heresy ± pagtataguyod ng radikal na ideya at kapalastanganan sa Simbahan. Homo Erectus ± ito ay ang mga taong nakakalakad nang tuwid. Historia ± tala ng mga pangyayari ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Identidad ± pagkakakilanlan. Hilaria Aguinaldo ± ang asawa ni Emilio Aguinaldo. Homonid ± ito ay ang ninuno ng mga tao. Kaya nitong gumawa ng kagamitang bato kaya tinawag itong handy man. . Homo Sapiens ± ito ang mga unang taong nag-iisip. I Ice Age ± panahon ng malawakang paglamig sa mundo. tumatanggap ng pagkain at damit mula rito at may 1 araw para sa kanilang sarili. sila ay nakatira sa amo.

Integrated Reorganization Plan (IRP) ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. ang konsepto ng barangay ay hango sa konsepto ng balangay. Ilustrado ± ³naliwanagan´ Ilustrado (2) ± isang uri ng nasyonalismo na nag-ugat sa mga kaisipang liberal sa Europa. Islas del Poniente ± tawag ng mga Espanol sa Pilipinas. Islam ± buong-pusong pagsuko kay Allah. Irreconcilable ± tawag sa mga Pilipinong ipinatapon sa malayong lupain dahil sakanilang pagtutol na makipagtulungan sa mga mananakop na Amerikano sa Pilipinas. J Jaime B.Ignacia del Espiritu Santo ± nagtatag ng Beaterio de la Compania de Jesus. John Locke ± isinulong ang kaisipan na ang mamamayan ay likas na magkakapantay at malaya at walang dapat magbanta sa kanilang buhay. pagmamay-ari at kalayaan. Indio ± Kristiyanong Pilipino. Infiel (infidel) ± katutubong Pilipino na naniniwala sa animism. Imam ± mga paring Muslim. Indulto de comercio ± lumahok sa kalakalan ng lalawigan. Inquilino ± mga mestizong Tsinong umupa ng lupa upang ipasaka sa iba. 1. . Indigenous People ± katutubong mamamayan. Veneracion ± ayon sa kanya.

. Jus Sanguinis ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa pagkamamamayan ng magulang. kahalagahan at katuturan´. Kasunduan ng Tordesillas ± ginawang 370 leagues sa kanluran ng Azores Islands at Cape Verde Islands. Katipunan ± ay lihim na samahan na itinatag nina Andres Bonifacio. Karadyaan ± isang halimbawa ng kabuuang binubuo ng alyansa ng mga barangay sa mas malawak na antas. Juan de Salcedo ± apo ni Legazpi. Juan Luna ± lumahok sa Exposicion General de Bellas Artes. Karim Ul Makhdum ± nagpalaganap ng Islam sa hindi pa Muslim. Kasaysayan ± nagmula sa salitang-ugat na ³saysay´ na nangangahulugang ³kabuluhan.Juan de Plasencia ± isa sa mga unang misyonerong Espanyol na nag-ulat ukol sa sinaunang lipunang Pilipino. Kapilya ± maliit na simbahan na tinatawag ding bisita. Kasunduan ng Zaragoza ± 297 ½ leagues sa silangan ng Moluccas Katalonan ± pinunong ispiritwal ng katagalugan. Jus Soli ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa lugar ng kapanganakan. K Kampana ng simbahan ± simbolo ng reduccion. Teodoro Plata at Valentin Diaz. Deodato Arellano. Ladislao Diwa.

Kilusan ± ay isang organisasyon na ang mga kasapi ay nagsusulong ng iisang adhikain. Tinatawag din itong moro-moro. Kolambu ± pinuno ng Limasawa. Kinship ± pagkakamag-anakan. at digmaan sa pagitan ng mga kahariang Muslim at Kristiyano. Lakan Dula ± hari ng Tondo. L La Doctrino Christiana en la Lengua Espanola y Tagala ± unang libro na nailimbag sa Pilipinas La Liga Filipina ± ito ay itinatag ni Jose Rizal. La Solidaridad ± itinatag upang ipahayag ang hangarin ng Kilusang Reporma para makamtan ang asimilasyon. Laguna Copperplate Inscription ± naglalaman ng katibayan ng pagkakabayad sa pagkakautang. Komedya ± isang dula sa anyo ng tula na ang paksa ay ang buhaym pag-ibig. Lakan Dula ± pinuno ng Tondo . Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na panahon na kinaganapan. dalandan at saging) kay Magellan. Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na kinaganapan nito. Ladino ± mga taong nagsusulat ng halong Espanol at Tagalog. Labor Force ± lakas-panggawa. nagbigay ng 3 palayok (bigas.

Leopold Von Ranke ± isang German na historyador na nagtangkang ilahad ang kasaysayan ayon sa ³kung ano talaga ang nangyari´. Los Dos Mundos ± isang pahayagan na ang unang patnugot ay si Jesus Pande y Valle. Lin Feng ± kilala bilang Limahong. Longitude ± mga distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian.Lantaka ± maliit na kanyon. Life-long Learners ± marunong matuto habambuhay. Latitude ± mga distansyang angular mula sa hilaga o timog ng Equator. Lungsod ± may sangguniang namamahala na tinatawag na ayuntamiento o cabildo. Latak ± sediments. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura o paraan ng pamumuhay. Literacy Rate ± bahagdan ng populasyong sampung taong gulang at pataas na marunong bumasa at sumulat. Leyte Gulf ± Homonhon (nagpahinga sila dito) Life Expectancy ± inaasahang haba ng buhay ng mga mamamayan sa isang bansa. . Las Virgenes cristianas expuestas al populacho ± obra ni Feliz Resureccion Hidalgo. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura.

tagapagtanggol ng barangay mula sa kaaway. Maginoo ± binubuo ng datu at kanyang pamilya. Maximo Paterno ± isang mayamang negosyante sa Maynila.730 km (mula Manila hanggang Dagupan sa Pangasinan) Martin de Rada ± natira sa 5 paring Augustinian.M Magat Salamat/Agustin de Legazpi ± mga dating pinuno ng Maynila. Mecca ± ito ay banal at sentro ng pagsamba ng Islam. Martinde Goiti ± unang tiyak na ulat (tungkol sa Maynila) Masha-yikh ± katagang nangangahulugang nakatatanda o pinuno ng relihiyon. Manila-Dagupan Railway ± sistema ng tren na may haba na 1. Masoneriya ± isang samahan na nagsusulong ng malayang kaisipan na kadalasan ay taliwas sa mga patakaran at paniniwala ng Simbahang Katoliko. Malay Peninsula ± kasalukuyang bansa ng Indonesia at Malaysia na napadpad sa kapuluan sa panahong ito. . Maharlika ± mababang uri ng aristokrasya. May Ginto ang mga Igorot ± pangunahing dahilan ng mga Espanol. Malabang ± ³Lanao del Sur´ ngayon. Manila-Acapulcogalleontrade ± bigyan ng pagkukunan ng kita ang pamayanang Espanol sa Pilipinas. Ma-i ± ³Mindoro´ ngayon. Makhdum ± mga misyonerong Sufi.

violin. harp. Muslims in the Philippines ± may 6 na yugto ang digmaang Moro. kaugalian. Musika ± piano. wika at tradisyon. Migrasyon ± tumutukoy sa pandarayuhan o paglipat ng tirahan mula sa isang rehiyon patungo sa iba pang rehiyon o lungsod. Namahay/Tuhay ± isang Oripun na may sariling bahay at bukid. kapangyarihan at karangalan. nakagawian na ang pag-inom ng timawa sa pitarilla ng datu bago ito inuman ng datu. Moro ± Pilipinong Muslim. Miguel de Loarca ± ayon sa kanya. Military District of Mindanao and Jolo ± itinatag noong Oktubre 30. ang dahilan ng pagbabago ng kahulugan ng timawa ay maiuugat sa kaayusang kolonyal na itinatag ng mga Espanyol kung nawala na ang sistema ng alipin.Melu ± Diyos ng mga Bagobo. Monde de Piedad y Caja de Anomos ± unang bangko para sa pag-iimpok. Nancy Kimuell-Gabriel ± ayon sa kanya. Banahaw ± tagpuan ng samahan. Mickey Mouse Money ± bansag sa salaping ginamit sa panahon ng okupasyong Hapones dahil sa halos kawalang-halaga ng mga ito. Monsoon ± tumutukoy sa pagbabago sa direksyon ng hangin. 1899 Mito ± kwento tungkol sa di-pangkaraniwang tao o pangyayari. Mt. N Naga ± (disenyo) nagsisimbolo ng kayamanan. organ. Nasyon ± isang lupon ng mamamayan na nabibigkis ng iisang pinagmulang lahi. .

Obras Pias ± isang organisasyong nagpapautang. Noli Me Tangere ± ito ay nangangahulugang ³huwag mo akong salingin´. P . National Capital Region ± binubuo ng 14 na lungsod at 3 bayan o munisipalidad. Ospital de San Lazaro ± ³Lazarino´ hango sa ketongin Overseas Filipino Workers (OFW) ± mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. National Commission on Indigenous Peoples ± ayon sa kanila may 110 pangkat-etniko sa Pilipinas sa kasalukuyan. Oidores ± hukom. Oripun ± pinakamababang uri sa Visayas. Natural Family Planning Method ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na itinataguyod ng Simbahan at taliwas sa artificial contraception.Nasyonalismo ± ito ang pagmamahal sa bansa. Indonesia. Oidores ± mga hukom na kabilang sa bumubuo ng Audencia. Orangkaya ± mayamang tao mula sa Sumatra. O Objective ± walang pinapanigan. Northeast Monsoon ± isa pang tawag sa hanging amihan mula Nobyembre hanggang Pebrero. nabibili at naipagbibili.

. Pamahalaang pambayan ± ang lalawigan ay nahahati sa pueblo at ang mga pueblo. Paleograph ± piraso ng metal na may inskripsyon na hawig sa baybayin. kultura. nahahati sa barangay. Pasyon ± tula na nagsasalaysay sa paghihirap ng Kristo Pedro Ladia ± nagpakilalang hari ng Tagalog. Panday pira ± unang panday. Papal Bull ± nagtakda ang Papa ng isang likhang-isip na linya mula Hilaga hanggang Timog sa Atlantic Ocean. Pangkat-etnolinggwistiko ± mga pangkat ng tao na kabilang sa isang rehiyunal na pagkakakilanlan batay sa wika. heograpikal na lokasyon at pag-uunlad na historikal. ang Pilipinas ay nabuo dahil sa pagsabog ng Pacific Basin. Paet ± chisel. Pamahalaang panlungsod ± sentro ng diocese. Bailey Willis. Pamahalaang Nasyonal ± mapabilis. maging epektibo ang mga kolonyal. Parity Rights ± pribilehiyong iginiit ng mga Amerikano na magbibigay sa kanila ng karapatang gamitin at pakinabangan ang likas na yaman ng Pilipinas tulad ng tinatamasa ng mga Pilipino.Pabasa ± kapag inaawit ang pasyon Pacific Theory ± itinaguyod ni Dr. Ayon dito. Padre Juan Clemente ± Ospital de Santa Ana de Naturales (1st) ± naging Ospital de San Juan de Dios Padre Marcos de Lisbod ± nagtatag ng Hermanidad de Santa Misericordia. Padre Mariano Pilapil ± Ang Mahal na Pasion. Pagpigil sa mga Igorot ± na magtanim at magbenta ng tabako.

Polo y servicio ± sapilitang paggawa. Pitarilla ± ito ay tumutukoy sa kopa o goblet.Pedro Paterno ± anak ni Maximo Paterno. Plate Tectonic Theory ± umiinog sa paniniwala na ang balat ng lupa ay gumagalaw batay sa paggalaw ng mga plate. . Plaza ± sentro ng cabecera (Royal & Supreme council of the Indies) Plebesito ± ang paraan ng pagsang-ayon o pagtutol ng mga mamamayan sa mga mungkahing batas. Peninsulares ± Espanol na ipinanganak sa Spain People Power ± tumutukoy sa lakas ng bayan. Populasyon ± tumutukoy sa bilang o dami ng taong naninirahan sa isang partikular na lugar o panahon. Prehistory ± tumutukoy sa panahon kung saan wala pang sistema ng pagsulat. Presidential Decree No. Polo ± sapilitang paggawa ng mga katutubong lalaki na may gulang 16 hanggang 60 para sa pamahalaang kolonya nang 40 araw. Pope Alexander VI ± hiniling ng Spain sakanya na linawin ang mga lugar na pwedeng angkinin. Plate ± isang malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang lupa. Pleistocene ± pinakatanyag na Ice Age sa kasaysayan ng mundo. nabuo ang Metro Manila. Primaryang Sanggunian ± tumutukoy sa mga sangguniang saksi o kapanahon ng paksang pinag-aaralan. Plaza ± isang bukas na lugar na hugis parisukat na sentro ng pueblo. 824 ± sa pagpasa nito.

Real Sociedad Economica de Amigos del Pais ± upang maisulong ang kaunlarang pang-ekonomiya. Real ± salapi noon. R Raha Sulayman ± siya ay galing Borneo. Pulitika ± pinamumunuan ng datu na tinatawag na hari o lakan. Punong lalawigan ± para lamang sa mga Espanol at GH. Real Compania de Filipinas ± upang hikayatan ang palitan ng produkto pagitan ng Spain at Pilipinas. Real y Supremo Consejo de Las Indias ± may tungkuling mamahala sa lahat ng mga kolonya.Prime Meridian ± nasa Greenwich sa England ay nakatalaga bilang zero degree latitude. Principalia ± mga tanging Pilipino sa pamahalaan. Purdah ± ang pagsasagawa ng mga babaing Muslim ng kinaugaliang pagtatakip sa buong katawan. Pueblo / bayan ± may simbahang nagsisilbing punong-himpilan. (Spain) . Ramapithecus ± ito ang pinakamatandang ninuno ng hominid. Q Quarantine ± paghihiwalay o pagbubukod. Real Casa de Misericordia-kapital ng bangko ± sanglaan.

Reconquista ± pagbawi ng lupain para sa Kristiyano. Republic Act 7901 ± sa ilalim nito. Residencia ± pagsisiyasat sa pagganap ng tungkulin ng isang gobernadorheneral na isinasagawa sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Basilan. . Remains ± mga labi tulad ng buto ng tao at hayop. Recopilacion de Leyes de las Indias ± nakasaad dito ang batas ng mga Espanol para sa mga kolonya nito. Recopilacion de leyes reyes de las Indias ± Compilation of the laws of the Indies. Sulu and TawiTawi ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. Referendum ± ang paghaharap sa mga mamamayan ng isang batas upang malaman ang kanilang saloobin tungkol sa isang batas.Reclusion Perpetua ± habambuhay na pagkakulong. nadagdag ang Region XIII o Caraga. Rio de Plata ± San Julian. Regalian Doctrine ± lahat ng lupain sa Pilipinas na walang titulo ay pagmamay-ari ng Spain nang sakupin nito ang kapuluan. Reduccion ± paglipat ng mga tao sa Pueblo. Reduccion ± paraan ng paglikha ng mga pueblo kung saan hinihikayat na manirahan ditto ang mga katutubo. Renewable ± yamang napapalitan. Rehiyonalisasyon ± pagkakahati ng bansa sa isang rehiyon. 742. Restructuring the Regional Organization of Mindanao. Reconquista ± pagbawi ng lupaing Muslim. Recycle ± malikhaing paghahanap ng ibang gamit o aplikasyon para sa mga produktong hindi na ginagamit o patapon na.

Santa Ana de Sapa (baryo ng Dalamayan) ± isang pandayan ng araro ang binuksan. Sanskrit ± nagmula ang 150 salita ng Wika ng Pilipino dito. Sikolohiya ± mentalidad ng mga sikat na tao sa kasaysayan. Sharif Ul-Hashim ± titulo ni Abu Bakr. Sekundaryang Sanggunian ± mga sangguniang gumamit na ng pangunahing sanggunian. Sharif Muhammad Kabungsuan ± nagpalaganap ng islamisasyon sa Mindanao. ikasiyam na buwan sa kalendaryong Muslim. San Antonio ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Santiago ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan.s Sanctorum (3 reales) ± paggamit ng simbahan. San Miguel ± Santisimo Nombre de Jesu. . Sampaguitas ± isinulat ni Pedro Paterno. Sikatuna ± pinuno ng Bohol. Sawm ± pag-aayuno sa buwan ng Ramadan.S Salat ± pagdarasal nang 5 beses isang araw nang nakaharap sa Mecca. Shahadah ± kabilang sa Limang Haligi ng Islam na isa sa mga batayang aral na kailangang sundin ng mga Muslim. tumutukoy ito sa pagpapahayag ng pananampalataya kay Allah.

Southwest Monsoon ± isa pang tawag sa hanging habagat mula Hunyo hanggang Setyembre. Umar at Uthman ang mga lehitimo. Sunda Group ± sumasakop sa timog ng Pilipinas. Sufism ± may bahid ng mistisimong Indian. Sultan ± tagapagpatupad ng batas at tagapagparusa ng mga nagkasala. at sa mga pulo ng Celebes. Summer Capital ± ang summer capital ng Pilipinas ay ang Baguio. Sulu at Palawan.Situado ± tawag sa tulong-pananalapi ng Mexico para sa maraming gastusin ng pamahalaang kolonyal ng Pilipinas. Situado ± tulong pananalapi sa pamayanang kolonyal. Sunda Shelf ± sumasakop sa Taiwan. Moluccas at New Guinea. Sosyolohiya ± pag-aaral ng istruktura at pag-unlad ng lipunan at ang mga ugnayang panlipunan ng tao. Sultanato ± sistema ng pamahalaan ng mga Islam. . hilagang Pilipinas. Sufi Islam ± ito ay lumaganap sa India. Sunni ± isa sa 2 pangunahing sektang Muslim na naniniwalang sina Abu Bakr. Subjectivity ± kinikilingan sapagkat itinatakda nito kung sino ang inaasahan niyang babasa at makauunawa sa kanyang akda. Borneo. Spolarium ± ipinapakita nito ang madudugo at mararahas na palabas sa Colosseum sa Rome. Straight Baseline ± ang mga karagatang nandito ay itinuturing na sakop ng kapangyarihan ng nasabing bansa. Soliman ± pinuno ng Maynila.

Timawa ± ito ay ang mga malayang mamamayan. Tectonic Plate ± kung saan nakapatong ang kontinente at ang karagatan. Tertiary ± kolehiyo na suportado ng pamahalaan. tinatawag ding salsila. . Survival of the Fittest ± ang kakayahang umakma sa mga pagbabago sa paligid. Taong Java ± natagpuan ni Dubois sa Java. Tam blot ± naghikayat na itakwil ang Kristiyanismo. Indonesia. Telegrapo ± kabuuan ng Luzon ay iniuugnay sa Maynila. Topograpiya ± pagsasalarawan ng hugis pang-ibabaw ng isang lugar o rehiyon sa mapa. Taong Peking ± ito ay natagpuan sa China.Sunni Islam ± lumaganap sa Timog Silangang Asya. Taong Tabon ± ito ang mga unang taong nanirahan sa Pilipinas. Thomas Hobbes ± pinaniniwalaan niya na isinuko ng tao ang kanyang likas na karapatan sa estado at ang kapangyarihan ng hari ay nagmula sa tao. The Social Contract ± isinulong ni Jean Jacques Rousseau. Taong Neanderthal ± ito ang mga taong may kakayahang mabuhay sa malalamig na klima. Tarsila ± genealogical na ulat ng pinuno sa isang sultan o pinunong Muslim na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa propetang si Muhammad. kasama ang prosisyon nito at mataas na lugar. T Tagapayo ± binubuo ng pinakamatatanda sa barangay.

Tupas ± pinuno ng Cebu. Tinatawag din silang balimbing. Typhoon Belt ± nakararanas ito ng taunang pagbagyo mula Hulyo hanggang Oktubre. Ususfructuary rights ± karapatan na gamitin o linangin ang lupa. U Umalohokan ± siya ang tagapagpahayag. Turncoat ± tawag sa mga pulitikong nagpapalipat-lipat ng partido para pangalagaan ang kanilang personal na interes. Unemployed ± ay tumutukoy sa lahat ng tao 15 taong gulang pataas na walang trabaho. isang kasunduan na nagtatatag ng mga obligasyong dapat sundin ng mga bansang lumagda nito. . mga senior citizen at mga bata. Trinidad ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Ummah ± pamayanang Muslim na hindi kumikilala sa kulay ng balat o kasarian. Tributo ± buwis. hindi kabilang dito ang mga maybahay. Unemployment Rate ± bahagdan ng mga taong naghahanap ng trabaho pero walang makuhang trabaho.Treaty ± tratado. Tuan ± titulo ng paggalang. Tripolante ± seaman.

ang datu ang responsible sa pamahalaang pulitikal. William Henry Scott ± ayon sa kanya. Sa pagpapahirap na ito. tungkuling military at ekonomiya ng barangay. ang bihag ay pinaiinom ng maraming tubig at pagkatapos ay uupuan ang tiyan. Salazar ± ayon sakanya. W Water Cure ± isang uri ng pagpapahirap o torture na isinagawa ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano upang malikom ang impormasyon buhat sa mga bihag.V Veto ± sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Vulcanism ± tumutukoy sa lahat ng penomenong may kinalaman sa paggalaw ng molten rock mula sa ilalim ng mundo tungo sa ibabaw. . may 3 uri ng lipunan ang sinaunang lipunang Pilipino. Victoria ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Zeus A. Visita ± nayon/baryo na nakaikot sa cabecera. ito ay kapangyarihan ng gobernador-heneral na tutulan ang mga batas na inihaharap sa kanya. Z Zakat ± tulong pananalapi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful