A

Abaya/Burka ± tawag sa pantakip sa katawan ng mga Muslim. Absentee Voting ± tumutukoy sa pagboto ng mga mamamayang wala sa Pilipinas kung sila ay hindi pa permanenteng residente sa ibang bansa. Abu Bakr ± kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Adat ± mga kinaugaliang batas o customary laws. Agham pampulitika ± pag-aaral ng pamahalaan at mga institusyon nito. Agham Panlipunan ± ay tumutukoy sa mga disiplinang may kaugnayan sa pag-aaral ng iba¶t ibang aspeto ng lipunan at ang ugnayan ng mga tao dito. Agustin de Legazpi ± ang pamangkin ni Lakan Dula. Alcalde Mayor ± namumuno sa alcaldia. Alcaldia ± lalawigang nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Alcaldia ± nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan Alguacil mayor ± pulis Alipin ± Timawa (sa kolonyalismong Espanyol) Aliping Namamahay ± (sa Tagalog) nakatira sa sariling bahay at tinatawag lamang ng datu para tumulong sa pagtatayo ng bay o pagsasaka. Aliping Saguiguilid ± (sa mga Tagalog) nakatira sa bahay ng datu dahil sa malaking pagkakautang na kailangan bayaran. Allah ± Diyos ng mga tagasunod ng Islam. Ancestral Land ± lupain ng mga katutubong Pilipino. Angalo ± pinakamahalagang Diyos ng mga Manobo.

Animismo/Anitoismo ± relihiyon ng sinaunang Pilipino; kung saan naniniwala ang mga Pilipino na ang kalikasan ay pinananahanan ng mga anito. Anito ± ay nagsisilbing tagapamagita sa pangunahing Diyos at sa tao. Anitoismo ± pagsamba ng mga Anito. Antropolohiya ± pag-aaral ng etnisidad o ang ideya ng pagiging kabilang sa isang partikular na grupo na kadalasang nanggagaling sa parehong ninuno. Apolinario dela Cruz ± nagtatag ng Cofradia de San Jose Arabia ± orihinal na pinagmulan ng Islam. Archipelagic Doctrine ± angkop na batayan para tukuyin ang hangganan ng Pilipinas. Aristokrasya ± ito ay tumutukoy sa dugong bughaw o royal blood. Arkeolohiya ± pag-aaral ng mga labi. Arkipelago ± ay binubuo ng maraming pulo. Artifact - labi na nahukay ng mga arkeologo. Artificial Contraception ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na taliwas sa itinataguyod ng Simbahan. Asiatic Theory ± itinaguyod ni Dr. Leopoldo Faustino. Ayon dito, ang Pilipinas ay nabuo dahil sa paggalaw ng kontinente ng Asya papuntang Timog. Asimilasyon ± ito ay nangangahulugang tatanggapin ang Pilipinas bilang kabahagi o lalawigan ng Spain. Aulia ± santong may kakayahang gumawa ng milagro. Australoid ± lahing kinabibilangan ng maiitim na tao katulad ng mga Negrito. Australopithecines ± ito ay ang pinakamatandang ninuno sa kasalukuyan. Australopithecus Afarensis ± mas kilala sa pangalang Lucy.

B Babaylan ± pinunong ispiritwal ng kabisayaan. Bhattara ± Diyos .Awit at Corrido ± tula / kwento ng pag-ibig Ayuey ± isang Oripun na nakatira sa kanilang amo. Baguinda ± Prinsipe Bagumbayan ± Luneta Balangay ± sasakyang pandagat ng mga nandayuhang Austronesian sa Pilipinas. Bankaw ± rebelyon sa Leyte Barangay ± pamayanang binubuo ng kamag-anakan. Bayog/Bayoguin ± lalaking babaylan sa kabisayaan. Bagong Daigdig ± New World. Beaterio ± paaralan ng antas sekundarya para sa babae Beaterio de la Compania de Jesus ± para sa mga Pilipino Benevolent Assimilation ± ang pagkakaloob ng edukasyon at gawing sibilisado ang mga Pilipino. Banco Espanol Filipino de Isabel 2a ± isang limited stock company Bandala ± sapilitang pagbebenta ng mga katutubo sa kanilang produkto sa pamahalaang kolonyal. Baybayin ± sinaunang sistema ng pagsulat ng sinaunang Pilipino.

Birth Rate ± tumutukoy sa bilang ng buhay na sanggol na ipinapanganak sa bawat 1. Bulol ± imahen ng anito Buranun ± tawag sa mga taong naninirahan sa kabundukan. C Cabecera ± pananahang nasa ³ilalim ng kampana´ Cabeza de barangay ± namumuno sa barangay Caja de comunidad (1 real) ± community fund Calag ± nangangahulugang ³ispiritu´ o ³kaluluwa´. Cash Crop ± mga tanim na mabilis na naipagbibili sa pandaigdigang pamilihan.Bipedal ± lumalakad sa pamamagitan ng dalawang paa. . Buansa ± ³Jolo´ ngayon. Caliph ± kahalili ni Muhammad. Carlos Maria de la Torre ± Gobernador-Heneral mula 1869 hanggang 1871 Cartilla ± aklat na ginagamit ng mga mag-aaral sa mababang baiting. Bourgeoisie ± gitnang uri sa France na binubuo ng mga mangangalakal at mamumuhunan. Caraga ± nagmula sa Calagan na hango sa salitang calag.000 populasyon sa loob ng isang taon. Caliphate ± kahariang Muslim tulad ng Umayyad at Abbasid. Boleta ± ticket Boleta ± tiket na kailangang bilhin na may katumbas na espasyo sa loob ng barko.

Colegio ± paaralan ng antas sekundarya para sa lalaki Comedia / Komedya ± paboritong palabas sa teatro Comite de Propaganda ± ito ang pinagmumulan ng pondo ng La Solidaridad. Corregimiento ± hindi pa gaanong mapayapa at maayos Corregimiento ± lalawigan kung saan hindi pa gaanong mapayapa at maayos. . Pinakatanyag na tagapagtaguyod ng teorya ng ebolusyon bagamat marami nang nauna sa ideyang ito. Commandancia ± distritong pulitikal-militar Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan ± binubuo ng mga beteranong sundalo Compadrazgo ± pagkuha ng ninong at ninang Concepcion ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Continental Plate ± mga bloke ng bato na halos kasinlaki ng mga kontinente kung saan nakapatong ang lupa. Italy ay nagsasabing mararating niya ang Silangan (Asya) sa pamamagitan ng pakanlurang paglalayag sapagkat naniniwala siyang bilog ang mundo. Christopher Columbus ± isang kapitang pandagat mula sa Genoa. Cumplase ± karapatan kung saan ipinauubaya sa gobernador-heneral ang pasya kung ipatutupad o hindi ang isang batas na nanggaling sa Spain. Majul ± may akda ng Muslims in the Philippines Charles Darwin ± isang English naturalist.Cash Crop ± naipagbili sa pandaigdigang pamilihan Cedula ± katibayan ng pagbabayad Cenaculo ± pagtatanghal sa entablado ng paghihirap ni Kristo Cezar A.

Divide-and-rule ± paghahati ng mga Pilipino para sa epektibong pamumuno. Diego Silang ± pinuno ng pag-aalsa sa Ilocos. Diastrophism ± isang proseso na may kinalaman sa paggalaw ng crust ng mundo kung saan ang isang bahagi ay tumataas kumpara sa iba. Death Rate ± tumutukoy sa bahagdan ng kabuuang bilang ng namatay sa kabuuang populasyon sa isang partikular na lugar sa loob ng isang taon. Java at Sumatra.D Damian Domingo ± iginuhit sa kanyang ³COLECCION DE TRAJES DE MANILA Y DE LAS PROVINCIAS´ ang kasuotan natin dati Datu ± pulitikal at pang-ekonomiyang pinuno. Donativo de Zamboanga (1/2 real) ± pamahalaan laban sa Muslim. Diocese ± pagsama-sama ng mga parokya. Robert Fox ± siya ang nakadiskubre sa Taong Tabon. . Dollar Remittance ± pagpapadala ng dolyar ng mga OFW. Diversity ± pagkakaiba-iba. Devata/Diwata ± Ispiritu. Domingo de Salazar ± unang obispo ng Maynila. Dipterocarp ± isang grupo ng halaman na laganap sa Pilipinas. Dr. Borneo.

Eleusteria Florentina (Capitan Teriang) ± binansagang ³Tandang Sora ng Ilocos´.E Ekonomiks ± pag-aaral ng ekonomiya o ang produksyon. El Filibusterismo ± ito ay nangangahulugang ³ang subersibo´. El Progreso de Filipinas ± isinulat din ni Sanciano. distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Encomendero ± nabibigyan ng encomienda Encomendero ± taong namamahala sa encomienda na may pribilehiyong gamitin ang buwis na sinisingil nila at may tungkuling ipagtanggol ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Ekspedisyon ng 1526 ± pinamunuan ni Sebastian Cabot. tungkol sa mga hakbang na kailangang gawin upang paunlarin ang Pilipinas. Encomienda ± lupain kung saan ang kontrol at buwis ng mga mamamayan nito ay ipinauubaya ng hari ng Spain sa mga Espanyol na nakatulong sa pagbihag at pagpapatahimik ng Pilipinas. El Democrata ± isinulat ni Sancianco. Ekspedisyong Villalobos ± pinangunahan ni Rey Lopez de Villalobos. tungkol sa kalagayang pangkabuhayan ng Pilipinas. Ekspedisyong Legazpi ± Miguel Lopez de Legazpi. Ekspedisyon ng 1525 ± pinangunahan ni Juan Garcia Jofre de Loaysa. . Ekspedisyon ng 1527 ± pinangunahan ni Alvaro de Saavedra. Eksport ± produktong panluwas.

Forest Land ± lupaing pangkagubatan. F F. pamahalaan. Falua ± tumutukoy sa buwis na ibinabayad ng mga mamamayan ng Cebu. Misamis at Camarines Sur para tustusan ang mga pagpapatrolya sa mga baybaying-dagat laban sa pananalakay ng mga Muslim. Fertility Rate ± bilang ng ipinanganganak na buhay na sanggol kada 1. Eugene Dubois ± isang Dutch na humukay sa labi ng Homo Erectus. Fiqh ± koleksyon ng mga batas ng Islam na ipinatutupad ng may kapangyarihan. Folk Catholicism ± katolisismo ng mga Pilipino na may bahid animism. soberanya at teritoryo. Eurasian Plate ± kinalalagyan ng kalupaang Asyano. Exclusive Economic Zone (EEZ) ± ang isang estado ay may huridiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang linya kung saan ang territorial sea ay sinukat. Felix Resureccion Hidalgo ± sumali rin sa Exposicion de Bellas Artes (katulad ni Juan Luna). Fiscal ± taga-usig. Landa Jocano ± ayon sa kanya.000 kababaihan na nasa edad na 15 hanggang 49 taong gulang.Estado ± isang konseptong pulitikal na nagtataglay ng mga elementong mamamayan. . sinuman ay maaring maging alipin bilang parusa sa isang mabigat na krimen. Fernandina ± itinatag ni Juan de Salcedo nang sakupin ang Vigan.

Genealogy ± tala ng kanunu-nunuan ng isang tao o pamilya. Galyon ± malalaking barko na ginamit sa kalakalang Maynila-Acapulco. Functionally Rate ± ganap na marunong bumasa at sumulat at may kakahayang makalinang ng pag-iisip na kritikal. G Galleon trade ± kalakalang galyon.Fossil ± mga labi. Gobernador-Heneral Gonzalo Ronquillo de Penalosa ± sakupin ang kaharian ng ternate sa Moluccas. . General Will ± pangkalahatang kagustuhan. Gobernador-Heneral Rafael de Isquierdo ± bawiin ang pribilehiyong mailibre sa pagbabayad ng tributo at pagsasagawa ng polo. Gobernador-Heneral Guido de Lavezares ± nagpalakas ng depensa ng lungsod. Gobernador-Heneral ± pinakamataas na opisyal sa pamahalaang Nasyonal. bahay-na-bato. Gobernadorcillo ± namumuno sa Pueblo. Fukien ± lalawigan sa Timog China kung saan malawakan ang pagtataniman ng palay. Gaspar Aquino de Belen ± Ang Pasion ni Jesus Christong Panginoon Natin. Gobernador-Heneral Gomez Perez Dasmarinas ± ang mga Tsino na tagasagwan ay nag-alsa. palayok at iba pang mga bagay na mula sa nakaraan.

Halumigmig/Humidity ± ay tumutukoy sa moisture content sa atmospera. Granada ± (matatagpuan sa Timog) ay ang huling balwarte ng mga Muslim sa Spain. Golot ± bundok (Igorot) GomBurZa ± 3 paring martir Graciano Lopez Jaena ± nagpunta sa Madrid upang mag-aral ng medisina. Hadd ± kaparusahang itinatakda ng mga batas ng Islamiko.Gobernador-Heneral Santiago de Vera ± nagpadala ng ekspedisyon ngunit nakaranas ng maraming suliranin. Gregorio Sancianco ± isang mestizong Tsino. Gregorio del Pilar ± ang batang heneral ng himagsikang Pilipino. Hacienda Buenavista ng San Juan de Dios ± pinakamalaki. Guillermo Galvey ± namuno sa Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan. H Hacienda ± lupang tinanggap ng mga prayle mula sa hari. . Gradation ± isang prosesong may kinalaman sa pagguho ng matataas na lugar at ang pagdeposito ng latak sa ocean basin. Hajj ± pagpunta sa Mecca minsan sa buong buhay. Gross Domestic Product (GDP) ± kabuuang halaga ng produkto at serbisyong nilikha ng isang bansa sa isang taon.

Homo Erectus Philippinensis ± ito ang isa pang tawag sa mga Taong Cagayan. Homo Sapiens Sapiens ± species na kinabibilangan ng kasalukuyang tao. Homonid ± ito ay ang ninuno ng mga tao. Heograpiya ± disiplinang saklaw hindi lamang ang pag-aaral tungkol sa mundo kundi maginga ng mga gawain ng mga tao rito. . I Ice Age ± panahon ng malawakang paglamig sa mundo.Hayohay ± pinakamababang uri ng Oripun. Heresy ± pagtataguyod ng radikal na ideya at kapalastanganan sa Simbahan. Identidad ± pagkakakilanlan. sila ay nakatira sa amo. Heneral Felipe Ginoves Espinar ± namuno sa 3 barko. tumatanggap ng pagkain at damit mula rito at may 1 araw para sa kanilang sarili. Kaya nitong gumawa ng kagamitang bato kaya tinawag itong handy man. Homo Habilis ± unang tunay na tao. Hermanidad de Santa Misericordia ± salapi para sa ospital. Hilaria Aguinaldo ± ang asawa ni Emilio Aguinaldo. Historiograpiya ± nangangahulugan ng pagsasakasaysayan o pagsusulat ng kasaysayan. Historia ± tala ng mga pangyayari ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Homo Erectus ± ito ay ang mga taong nakakalakad nang tuwid. Homo Sapiens ± ito ang mga unang taong nag-iisip.

Ignacia del Espiritu Santo ± nagtatag ng Beaterio de la Compania de Jesus. Indigenous People ± katutubong mamamayan. Indulto de comercio ± lumahok sa kalakalan ng lalawigan. Veneracion ± ayon sa kanya. ang konsepto ng barangay ay hango sa konsepto ng balangay. J Jaime B. Imam ± mga paring Muslim. . Islas del Poniente ± tawag ng mga Espanol sa Pilipinas. pagmamay-ari at kalayaan. Infiel (infidel) ± katutubong Pilipino na naniniwala sa animism. Inquilino ± mga mestizong Tsinong umupa ng lupa upang ipasaka sa iba. John Locke ± isinulong ang kaisipan na ang mamamayan ay likas na magkakapantay at malaya at walang dapat magbanta sa kanilang buhay. Indio ± Kristiyanong Pilipino. Integrated Reorganization Plan (IRP) ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. Irreconcilable ± tawag sa mga Pilipinong ipinatapon sa malayong lupain dahil sakanilang pagtutol na makipagtulungan sa mga mananakop na Amerikano sa Pilipinas. 1. Islam ± buong-pusong pagsuko kay Allah. Ilustrado ± ³naliwanagan´ Ilustrado (2) ± isang uri ng nasyonalismo na nag-ugat sa mga kaisipang liberal sa Europa.

Ladislao Diwa. . Kasunduan ng Zaragoza ± 297 ½ leagues sa silangan ng Moluccas Katalonan ± pinunong ispiritwal ng katagalugan. Deodato Arellano.Juan de Plasencia ± isa sa mga unang misyonerong Espanyol na nag-ulat ukol sa sinaunang lipunang Pilipino. Karim Ul Makhdum ± nagpalaganap ng Islam sa hindi pa Muslim. Kasaysayan ± nagmula sa salitang-ugat na ³saysay´ na nangangahulugang ³kabuluhan. Jus Sanguinis ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa pagkamamamayan ng magulang. Kapilya ± maliit na simbahan na tinatawag ding bisita. Karadyaan ± isang halimbawa ng kabuuang binubuo ng alyansa ng mga barangay sa mas malawak na antas. Kasunduan ng Tordesillas ± ginawang 370 leagues sa kanluran ng Azores Islands at Cape Verde Islands. Teodoro Plata at Valentin Diaz. Katipunan ± ay lihim na samahan na itinatag nina Andres Bonifacio. Jus Soli ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa lugar ng kapanganakan. K Kampana ng simbahan ± simbolo ng reduccion. Juan Luna ± lumahok sa Exposicion General de Bellas Artes. kahalagahan at katuturan´. Juan de Salcedo ± apo ni Legazpi.

Kinship ± pagkakamag-anakan. Kolambu ± pinuno ng Limasawa. Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na kinaganapan nito. La Solidaridad ± itinatag upang ipahayag ang hangarin ng Kilusang Reporma para makamtan ang asimilasyon. nagbigay ng 3 palayok (bigas. Labor Force ± lakas-panggawa. Tinatawag din itong moro-moro. L La Doctrino Christiana en la Lengua Espanola y Tagala ± unang libro na nailimbag sa Pilipinas La Liga Filipina ± ito ay itinatag ni Jose Rizal. dalandan at saging) kay Magellan. Lakan Dula ± hari ng Tondo. Komedya ± isang dula sa anyo ng tula na ang paksa ay ang buhaym pag-ibig. Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na panahon na kinaganapan. at digmaan sa pagitan ng mga kahariang Muslim at Kristiyano. Laguna Copperplate Inscription ± naglalaman ng katibayan ng pagkakabayad sa pagkakautang. Lakan Dula ± pinuno ng Tondo .Kilusan ± ay isang organisasyon na ang mga kasapi ay nagsusulong ng iisang adhikain. Ladino ± mga taong nagsusulat ng halong Espanol at Tagalog.

Lin Feng ± kilala bilang Limahong. Leopold Von Ranke ± isang German na historyador na nagtangkang ilahad ang kasaysayan ayon sa ³kung ano talaga ang nangyari´. Los Dos Mundos ± isang pahayagan na ang unang patnugot ay si Jesus Pande y Valle. Las Virgenes cristianas expuestas al populacho ± obra ni Feliz Resureccion Hidalgo. Latitude ± mga distansyang angular mula sa hilaga o timog ng Equator. Literacy Rate ± bahagdan ng populasyong sampung taong gulang at pataas na marunong bumasa at sumulat. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura. Leyte Gulf ± Homonhon (nagpahinga sila dito) Life Expectancy ± inaasahang haba ng buhay ng mga mamamayan sa isang bansa. Life-long Learners ± marunong matuto habambuhay. Longitude ± mga distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian. .Lantaka ± maliit na kanyon. Latak ± sediments. Lungsod ± may sangguniang namamahala na tinatawag na ayuntamiento o cabildo. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura o paraan ng pamumuhay.

Maginoo ± binubuo ng datu at kanyang pamilya. . Masoneriya ± isang samahan na nagsusulong ng malayang kaisipan na kadalasan ay taliwas sa mga patakaran at paniniwala ng Simbahang Katoliko. Makhdum ± mga misyonerong Sufi. Manila-Dagupan Railway ± sistema ng tren na may haba na 1. Malabang ± ³Lanao del Sur´ ngayon. Manila-Acapulcogalleontrade ± bigyan ng pagkukunan ng kita ang pamayanang Espanol sa Pilipinas. Mecca ± ito ay banal at sentro ng pagsamba ng Islam. Ma-i ± ³Mindoro´ ngayon.M Magat Salamat/Agustin de Legazpi ± mga dating pinuno ng Maynila. Martinde Goiti ± unang tiyak na ulat (tungkol sa Maynila) Masha-yikh ± katagang nangangahulugang nakatatanda o pinuno ng relihiyon. Maximo Paterno ± isang mayamang negosyante sa Maynila.730 km (mula Manila hanggang Dagupan sa Pangasinan) Martin de Rada ± natira sa 5 paring Augustinian. tagapagtanggol ng barangay mula sa kaaway. Malay Peninsula ± kasalukuyang bansa ng Indonesia at Malaysia na napadpad sa kapuluan sa panahong ito. May Ginto ang mga Igorot ± pangunahing dahilan ng mga Espanol. Maharlika ± mababang uri ng aristokrasya.

Musika ± piano. N Naga ± (disenyo) nagsisimbolo ng kayamanan. nakagawian na ang pag-inom ng timawa sa pitarilla ng datu bago ito inuman ng datu. Muslims in the Philippines ± may 6 na yugto ang digmaang Moro. Moro ± Pilipinong Muslim. kaugalian. Nancy Kimuell-Gabriel ± ayon sa kanya. violin. Nasyon ± isang lupon ng mamamayan na nabibigkis ng iisang pinagmulang lahi. Banahaw ± tagpuan ng samahan. Namahay/Tuhay ± isang Oripun na may sariling bahay at bukid. . wika at tradisyon. Miguel de Loarca ± ayon sa kanya. harp. Military District of Mindanao and Jolo ± itinatag noong Oktubre 30. kapangyarihan at karangalan. Migrasyon ± tumutukoy sa pandarayuhan o paglipat ng tirahan mula sa isang rehiyon patungo sa iba pang rehiyon o lungsod. ang dahilan ng pagbabago ng kahulugan ng timawa ay maiuugat sa kaayusang kolonyal na itinatag ng mga Espanyol kung nawala na ang sistema ng alipin.Melu ± Diyos ng mga Bagobo. Monde de Piedad y Caja de Anomos ± unang bangko para sa pag-iimpok. organ. Mickey Mouse Money ± bansag sa salaping ginamit sa panahon ng okupasyong Hapones dahil sa halos kawalang-halaga ng mga ito. Mt. Monsoon ± tumutukoy sa pagbabago sa direksyon ng hangin. 1899 Mito ± kwento tungkol sa di-pangkaraniwang tao o pangyayari.

National Capital Region ± binubuo ng 14 na lungsod at 3 bayan o munisipalidad. Ospital de San Lazaro ± ³Lazarino´ hango sa ketongin Overseas Filipino Workers (OFW) ± mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Oidores ± hukom. Noli Me Tangere ± ito ay nangangahulugang ³huwag mo akong salingin´. Orangkaya ± mayamang tao mula sa Sumatra. P . Oidores ± mga hukom na kabilang sa bumubuo ng Audencia. Oripun ± pinakamababang uri sa Visayas. Obras Pias ± isang organisasyong nagpapautang. Natural Family Planning Method ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na itinataguyod ng Simbahan at taliwas sa artificial contraception. Northeast Monsoon ± isa pang tawag sa hanging amihan mula Nobyembre hanggang Pebrero. National Commission on Indigenous Peoples ± ayon sa kanila may 110 pangkat-etniko sa Pilipinas sa kasalukuyan. O Objective ± walang pinapanigan. Indonesia.Nasyonalismo ± ito ang pagmamahal sa bansa. nabibili at naipagbibili.

Pamahalaang panlungsod ± sentro ng diocese. Paet ± chisel. Padre Mariano Pilapil ± Ang Mahal na Pasion. Pasyon ± tula na nagsasalaysay sa paghihirap ng Kristo Pedro Ladia ± nagpakilalang hari ng Tagalog. Pagpigil sa mga Igorot ± na magtanim at magbenta ng tabako. Papal Bull ± nagtakda ang Papa ng isang likhang-isip na linya mula Hilaga hanggang Timog sa Atlantic Ocean. Pamahalaang Nasyonal ± mapabilis. maging epektibo ang mga kolonyal. Paleograph ± piraso ng metal na may inskripsyon na hawig sa baybayin. heograpikal na lokasyon at pag-uunlad na historikal. Ayon dito. Pangkat-etnolinggwistiko ± mga pangkat ng tao na kabilang sa isang rehiyunal na pagkakakilanlan batay sa wika. nahahati sa barangay.Pabasa ± kapag inaawit ang pasyon Pacific Theory ± itinaguyod ni Dr. ang Pilipinas ay nabuo dahil sa pagsabog ng Pacific Basin. . Pamahalaang pambayan ± ang lalawigan ay nahahati sa pueblo at ang mga pueblo. kultura. Parity Rights ± pribilehiyong iginiit ng mga Amerikano na magbibigay sa kanila ng karapatang gamitin at pakinabangan ang likas na yaman ng Pilipinas tulad ng tinatamasa ng mga Pilipino. Bailey Willis. Panday pira ± unang panday. Padre Juan Clemente ± Ospital de Santa Ana de Naturales (1st) ± naging Ospital de San Juan de Dios Padre Marcos de Lisbod ± nagtatag ng Hermanidad de Santa Misericordia.

Polo y servicio ± sapilitang paggawa. Plaza ± sentro ng cabecera (Royal & Supreme council of the Indies) Plebesito ± ang paraan ng pagsang-ayon o pagtutol ng mga mamamayan sa mga mungkahing batas. Prehistory ± tumutukoy sa panahon kung saan wala pang sistema ng pagsulat. . Plate Tectonic Theory ± umiinog sa paniniwala na ang balat ng lupa ay gumagalaw batay sa paggalaw ng mga plate. Peninsulares ± Espanol na ipinanganak sa Spain People Power ± tumutukoy sa lakas ng bayan. Pope Alexander VI ± hiniling ng Spain sakanya na linawin ang mga lugar na pwedeng angkinin. nabuo ang Metro Manila. Presidential Decree No. Populasyon ± tumutukoy sa bilang o dami ng taong naninirahan sa isang partikular na lugar o panahon. Polo ± sapilitang paggawa ng mga katutubong lalaki na may gulang 16 hanggang 60 para sa pamahalaang kolonya nang 40 araw. Plate ± isang malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang lupa. Pleistocene ± pinakatanyag na Ice Age sa kasaysayan ng mundo.Pedro Paterno ± anak ni Maximo Paterno. 824 ± sa pagpasa nito. Primaryang Sanggunian ± tumutukoy sa mga sangguniang saksi o kapanahon ng paksang pinag-aaralan. Plaza ± isang bukas na lugar na hugis parisukat na sentro ng pueblo. Pitarilla ± ito ay tumutukoy sa kopa o goblet.

Real Sociedad Economica de Amigos del Pais ± upang maisulong ang kaunlarang pang-ekonomiya. Real ± salapi noon. Real Compania de Filipinas ± upang hikayatan ang palitan ng produkto pagitan ng Spain at Pilipinas. R Raha Sulayman ± siya ay galing Borneo. Pueblo / bayan ± may simbahang nagsisilbing punong-himpilan. Q Quarantine ± paghihiwalay o pagbubukod. Real Casa de Misericordia-kapital ng bangko ± sanglaan. (Spain) . Ramapithecus ± ito ang pinakamatandang ninuno ng hominid. Purdah ± ang pagsasagawa ng mga babaing Muslim ng kinaugaliang pagtatakip sa buong katawan. Pulitika ± pinamumunuan ng datu na tinatawag na hari o lakan. Principalia ± mga tanging Pilipino sa pamahalaan. Punong lalawigan ± para lamang sa mga Espanol at GH. Real y Supremo Consejo de Las Indias ± may tungkuling mamahala sa lahat ng mga kolonya.Prime Meridian ± nasa Greenwich sa England ay nakatalaga bilang zero degree latitude.

Recopilacion de leyes reyes de las Indias ± Compilation of the laws of the Indies. Republic Act 7901 ± sa ilalim nito. Basilan. 742. Recopilacion de Leyes de las Indias ± nakasaad dito ang batas ng mga Espanol para sa mga kolonya nito. Reconquista ± pagbawi ng lupaing Muslim. Rehiyonalisasyon ± pagkakahati ng bansa sa isang rehiyon. . Reconquista ± pagbawi ng lupain para sa Kristiyano. nadagdag ang Region XIII o Caraga. Referendum ± ang paghaharap sa mga mamamayan ng isang batas upang malaman ang kanilang saloobin tungkol sa isang batas. Recycle ± malikhaing paghahanap ng ibang gamit o aplikasyon para sa mga produktong hindi na ginagamit o patapon na. Reduccion ± paglipat ng mga tao sa Pueblo.Reclusion Perpetua ± habambuhay na pagkakulong. Rio de Plata ± San Julian. Residencia ± pagsisiyasat sa pagganap ng tungkulin ng isang gobernadorheneral na isinasagawa sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Renewable ± yamang napapalitan. Sulu and TawiTawi ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. Reduccion ± paraan ng paglikha ng mga pueblo kung saan hinihikayat na manirahan ditto ang mga katutubo. Remains ± mga labi tulad ng buto ng tao at hayop. Restructuring the Regional Organization of Mindanao. Regalian Doctrine ± lahat ng lupain sa Pilipinas na walang titulo ay pagmamay-ari ng Spain nang sakupin nito ang kapuluan.

Santiago ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. San Antonio ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. tumutukoy ito sa pagpapahayag ng pananampalataya kay Allah. Sanskrit ± nagmula ang 150 salita ng Wika ng Pilipino dito.S Salat ± pagdarasal nang 5 beses isang araw nang nakaharap sa Mecca.s Sanctorum (3 reales) ± paggamit ng simbahan. Sikolohiya ± mentalidad ng mga sikat na tao sa kasaysayan. Sawm ± pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sampaguitas ± isinulat ni Pedro Paterno. San Miguel ± Santisimo Nombre de Jesu. Shahadah ± kabilang sa Limang Haligi ng Islam na isa sa mga batayang aral na kailangang sundin ng mga Muslim. Santa Ana de Sapa (baryo ng Dalamayan) ± isang pandayan ng araro ang binuksan. Sharif Muhammad Kabungsuan ± nagpalaganap ng islamisasyon sa Mindanao. Sekundaryang Sanggunian ± mga sangguniang gumamit na ng pangunahing sanggunian. Sharif Ul-Hashim ± titulo ni Abu Bakr. ikasiyam na buwan sa kalendaryong Muslim. . Sikatuna ± pinuno ng Bohol.

Summer Capital ± ang summer capital ng Pilipinas ay ang Baguio. Sunda Shelf ± sumasakop sa Taiwan. Soliman ± pinuno ng Maynila. Sunda Group ± sumasakop sa timog ng Pilipinas. Sufi Islam ± ito ay lumaganap sa India. .Situado ± tawag sa tulong-pananalapi ng Mexico para sa maraming gastusin ng pamahalaang kolonyal ng Pilipinas. at sa mga pulo ng Celebes. Spolarium ± ipinapakita nito ang madudugo at mararahas na palabas sa Colosseum sa Rome. Moluccas at New Guinea. Sunni ± isa sa 2 pangunahing sektang Muslim na naniniwalang sina Abu Bakr. Subjectivity ± kinikilingan sapagkat itinatakda nito kung sino ang inaasahan niyang babasa at makauunawa sa kanyang akda. Sosyolohiya ± pag-aaral ng istruktura at pag-unlad ng lipunan at ang mga ugnayang panlipunan ng tao. Situado ± tulong pananalapi sa pamayanang kolonyal. Borneo. Sultan ± tagapagpatupad ng batas at tagapagparusa ng mga nagkasala. hilagang Pilipinas. Sulu at Palawan. Umar at Uthman ang mga lehitimo. Sufism ± may bahid ng mistisimong Indian. Southwest Monsoon ± isa pang tawag sa hanging habagat mula Hunyo hanggang Setyembre. Sultanato ± sistema ng pamahalaan ng mga Islam. Straight Baseline ± ang mga karagatang nandito ay itinuturing na sakop ng kapangyarihan ng nasabing bansa.

Timawa ± ito ay ang mga malayang mamamayan. kasama ang prosisyon nito at mataas na lugar. Thomas Hobbes ± pinaniniwalaan niya na isinuko ng tao ang kanyang likas na karapatan sa estado at ang kapangyarihan ng hari ay nagmula sa tao.Sunni Islam ± lumaganap sa Timog Silangang Asya. Taong Peking ± ito ay natagpuan sa China. Taong Java ± natagpuan ni Dubois sa Java. Tertiary ± kolehiyo na suportado ng pamahalaan. Tarsila ± genealogical na ulat ng pinuno sa isang sultan o pinunong Muslim na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa propetang si Muhammad. Tam blot ± naghikayat na itakwil ang Kristiyanismo. tinatawag ding salsila. Indonesia. The Social Contract ± isinulong ni Jean Jacques Rousseau. Topograpiya ± pagsasalarawan ng hugis pang-ibabaw ng isang lugar o rehiyon sa mapa. Taong Tabon ± ito ang mga unang taong nanirahan sa Pilipinas. . Tectonic Plate ± kung saan nakapatong ang kontinente at ang karagatan. Telegrapo ± kabuuan ng Luzon ay iniuugnay sa Maynila. T Tagapayo ± binubuo ng pinakamatatanda sa barangay. Taong Neanderthal ± ito ang mga taong may kakayahang mabuhay sa malalamig na klima. Survival of the Fittest ± ang kakayahang umakma sa mga pagbabago sa paligid.

Ummah ± pamayanang Muslim na hindi kumikilala sa kulay ng balat o kasarian. Turncoat ± tawag sa mga pulitikong nagpapalipat-lipat ng partido para pangalagaan ang kanilang personal na interes. Tuan ± titulo ng paggalang. Unemployed ± ay tumutukoy sa lahat ng tao 15 taong gulang pataas na walang trabaho. Tributo ± buwis.Treaty ± tratado. Ususfructuary rights ± karapatan na gamitin o linangin ang lupa. hindi kabilang dito ang mga maybahay. Tinatawag din silang balimbing. mga senior citizen at mga bata. U Umalohokan ± siya ang tagapagpahayag. . Typhoon Belt ± nakararanas ito ng taunang pagbagyo mula Hulyo hanggang Oktubre. Unemployment Rate ± bahagdan ng mga taong naghahanap ng trabaho pero walang makuhang trabaho. Trinidad ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Tupas ± pinuno ng Cebu. isang kasunduan na nagtatatag ng mga obligasyong dapat sundin ng mga bansang lumagda nito. Tripolante ± seaman.

William Henry Scott ± ayon sa kanya. ang bihag ay pinaiinom ng maraming tubig at pagkatapos ay uupuan ang tiyan. . Vulcanism ± tumutukoy sa lahat ng penomenong may kinalaman sa paggalaw ng molten rock mula sa ilalim ng mundo tungo sa ibabaw. W Water Cure ± isang uri ng pagpapahirap o torture na isinagawa ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano upang malikom ang impormasyon buhat sa mga bihag. Visita ± nayon/baryo na nakaikot sa cabecera. Salazar ± ayon sakanya. tungkuling military at ekonomiya ng barangay. Z Zakat ± tulong pananalapi. ang datu ang responsible sa pamahalaang pulitikal. Zeus A. Sa pagpapahirap na ito. ito ay kapangyarihan ng gobernador-heneral na tutulan ang mga batas na inihaharap sa kanya. Victoria ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. may 3 uri ng lipunan ang sinaunang lipunang Pilipino.V Veto ± sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful