A

Abaya/Burka ± tawag sa pantakip sa katawan ng mga Muslim. Absentee Voting ± tumutukoy sa pagboto ng mga mamamayang wala sa Pilipinas kung sila ay hindi pa permanenteng residente sa ibang bansa. Abu Bakr ± kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Adat ± mga kinaugaliang batas o customary laws. Agham pampulitika ± pag-aaral ng pamahalaan at mga institusyon nito. Agham Panlipunan ± ay tumutukoy sa mga disiplinang may kaugnayan sa pag-aaral ng iba¶t ibang aspeto ng lipunan at ang ugnayan ng mga tao dito. Agustin de Legazpi ± ang pamangkin ni Lakan Dula. Alcalde Mayor ± namumuno sa alcaldia. Alcaldia ± lalawigang nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Alcaldia ± nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan Alguacil mayor ± pulis Alipin ± Timawa (sa kolonyalismong Espanyol) Aliping Namamahay ± (sa Tagalog) nakatira sa sariling bahay at tinatawag lamang ng datu para tumulong sa pagtatayo ng bay o pagsasaka. Aliping Saguiguilid ± (sa mga Tagalog) nakatira sa bahay ng datu dahil sa malaking pagkakautang na kailangan bayaran. Allah ± Diyos ng mga tagasunod ng Islam. Ancestral Land ± lupain ng mga katutubong Pilipino. Angalo ± pinakamahalagang Diyos ng mga Manobo.

Animismo/Anitoismo ± relihiyon ng sinaunang Pilipino; kung saan naniniwala ang mga Pilipino na ang kalikasan ay pinananahanan ng mga anito. Anito ± ay nagsisilbing tagapamagita sa pangunahing Diyos at sa tao. Anitoismo ± pagsamba ng mga Anito. Antropolohiya ± pag-aaral ng etnisidad o ang ideya ng pagiging kabilang sa isang partikular na grupo na kadalasang nanggagaling sa parehong ninuno. Apolinario dela Cruz ± nagtatag ng Cofradia de San Jose Arabia ± orihinal na pinagmulan ng Islam. Archipelagic Doctrine ± angkop na batayan para tukuyin ang hangganan ng Pilipinas. Aristokrasya ± ito ay tumutukoy sa dugong bughaw o royal blood. Arkeolohiya ± pag-aaral ng mga labi. Arkipelago ± ay binubuo ng maraming pulo. Artifact - labi na nahukay ng mga arkeologo. Artificial Contraception ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na taliwas sa itinataguyod ng Simbahan. Asiatic Theory ± itinaguyod ni Dr. Leopoldo Faustino. Ayon dito, ang Pilipinas ay nabuo dahil sa paggalaw ng kontinente ng Asya papuntang Timog. Asimilasyon ± ito ay nangangahulugang tatanggapin ang Pilipinas bilang kabahagi o lalawigan ng Spain. Aulia ± santong may kakayahang gumawa ng milagro. Australoid ± lahing kinabibilangan ng maiitim na tao katulad ng mga Negrito. Australopithecines ± ito ay ang pinakamatandang ninuno sa kasalukuyan. Australopithecus Afarensis ± mas kilala sa pangalang Lucy.

Bankaw ± rebelyon sa Leyte Barangay ± pamayanang binubuo ng kamag-anakan. Banco Espanol Filipino de Isabel 2a ± isang limited stock company Bandala ± sapilitang pagbebenta ng mga katutubo sa kanilang produkto sa pamahalaang kolonyal. Bagong Daigdig ± New World. Bayog/Bayoguin ± lalaking babaylan sa kabisayaan.Awit at Corrido ± tula / kwento ng pag-ibig Ayuey ± isang Oripun na nakatira sa kanilang amo. B Babaylan ± pinunong ispiritwal ng kabisayaan. Baybayin ± sinaunang sistema ng pagsulat ng sinaunang Pilipino. Baguinda ± Prinsipe Bagumbayan ± Luneta Balangay ± sasakyang pandagat ng mga nandayuhang Austronesian sa Pilipinas. Bhattara ± Diyos . Beaterio ± paaralan ng antas sekundarya para sa babae Beaterio de la Compania de Jesus ± para sa mga Pilipino Benevolent Assimilation ± ang pagkakaloob ng edukasyon at gawing sibilisado ang mga Pilipino.

Boleta ± ticket Boleta ± tiket na kailangang bilhin na may katumbas na espasyo sa loob ng barko. Bourgeoisie ± gitnang uri sa France na binubuo ng mga mangangalakal at mamumuhunan. Carlos Maria de la Torre ± Gobernador-Heneral mula 1869 hanggang 1871 Cartilla ± aklat na ginagamit ng mga mag-aaral sa mababang baiting. Cash Crop ± mga tanim na mabilis na naipagbibili sa pandaigdigang pamilihan. Caraga ± nagmula sa Calagan na hango sa salitang calag. Buansa ± ³Jolo´ ngayon. Bulol ± imahen ng anito Buranun ± tawag sa mga taong naninirahan sa kabundukan.000 populasyon sa loob ng isang taon. C Cabecera ± pananahang nasa ³ilalim ng kampana´ Cabeza de barangay ± namumuno sa barangay Caja de comunidad (1 real) ± community fund Calag ± nangangahulugang ³ispiritu´ o ³kaluluwa´. Birth Rate ± tumutukoy sa bilang ng buhay na sanggol na ipinapanganak sa bawat 1. Caliphate ± kahariang Muslim tulad ng Umayyad at Abbasid. .Bipedal ± lumalakad sa pamamagitan ng dalawang paa. Caliph ± kahalili ni Muhammad.

Christopher Columbus ± isang kapitang pandagat mula sa Genoa. Colegio ± paaralan ng antas sekundarya para sa lalaki Comedia / Komedya ± paboritong palabas sa teatro Comite de Propaganda ± ito ang pinagmumulan ng pondo ng La Solidaridad. Commandancia ± distritong pulitikal-militar Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan ± binubuo ng mga beteranong sundalo Compadrazgo ± pagkuha ng ninong at ninang Concepcion ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Italy ay nagsasabing mararating niya ang Silangan (Asya) sa pamamagitan ng pakanlurang paglalayag sapagkat naniniwala siyang bilog ang mundo. Pinakatanyag na tagapagtaguyod ng teorya ng ebolusyon bagamat marami nang nauna sa ideyang ito. Continental Plate ± mga bloke ng bato na halos kasinlaki ng mga kontinente kung saan nakapatong ang lupa. Cumplase ± karapatan kung saan ipinauubaya sa gobernador-heneral ang pasya kung ipatutupad o hindi ang isang batas na nanggaling sa Spain. . Corregimiento ± hindi pa gaanong mapayapa at maayos Corregimiento ± lalawigan kung saan hindi pa gaanong mapayapa at maayos.Cash Crop ± naipagbili sa pandaigdigang pamilihan Cedula ± katibayan ng pagbabayad Cenaculo ± pagtatanghal sa entablado ng paghihirap ni Kristo Cezar A. Majul ± may akda ng Muslims in the Philippines Charles Darwin ± isang English naturalist.

Diego Silang ± pinuno ng pag-aalsa sa Ilocos. Java at Sumatra. Borneo. Death Rate ± tumutukoy sa bahagdan ng kabuuang bilang ng namatay sa kabuuang populasyon sa isang partikular na lugar sa loob ng isang taon. Diversity ± pagkakaiba-iba. Domingo de Salazar ± unang obispo ng Maynila.D Damian Domingo ± iginuhit sa kanyang ³COLECCION DE TRAJES DE MANILA Y DE LAS PROVINCIAS´ ang kasuotan natin dati Datu ± pulitikal at pang-ekonomiyang pinuno. Dipterocarp ± isang grupo ng halaman na laganap sa Pilipinas. Dollar Remittance ± pagpapadala ng dolyar ng mga OFW. Diocese ± pagsama-sama ng mga parokya. Robert Fox ± siya ang nakadiskubre sa Taong Tabon. Dr. Donativo de Zamboanga (1/2 real) ± pamahalaan laban sa Muslim. Devata/Diwata ± Ispiritu. Diastrophism ± isang proseso na may kinalaman sa paggalaw ng crust ng mundo kung saan ang isang bahagi ay tumataas kumpara sa iba. . Divide-and-rule ± paghahati ng mga Pilipino para sa epektibong pamumuno.

Ekspedisyong Villalobos ± pinangunahan ni Rey Lopez de Villalobos.E Ekonomiks ± pag-aaral ng ekonomiya o ang produksyon. El Progreso de Filipinas ± isinulat din ni Sanciano. Ekspedisyong Legazpi ± Miguel Lopez de Legazpi. Encomendero ± nabibigyan ng encomienda Encomendero ± taong namamahala sa encomienda na may pribilehiyong gamitin ang buwis na sinisingil nila at may tungkuling ipagtanggol ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Ekspedisyon ng 1526 ± pinamunuan ni Sebastian Cabot. tungkol sa kalagayang pangkabuhayan ng Pilipinas. Ekspedisyon ng 1527 ± pinangunahan ni Alvaro de Saavedra. Eksport ± produktong panluwas. El Democrata ± isinulat ni Sancianco. El Filibusterismo ± ito ay nangangahulugang ³ang subersibo´. . Ekspedisyon ng 1525 ± pinangunahan ni Juan Garcia Jofre de Loaysa. distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. tungkol sa mga hakbang na kailangang gawin upang paunlarin ang Pilipinas. Encomienda ± lupain kung saan ang kontrol at buwis ng mga mamamayan nito ay ipinauubaya ng hari ng Spain sa mga Espanyol na nakatulong sa pagbihag at pagpapatahimik ng Pilipinas. Eleusteria Florentina (Capitan Teriang) ± binansagang ³Tandang Sora ng Ilocos´.

Misamis at Camarines Sur para tustusan ang mga pagpapatrolya sa mga baybaying-dagat laban sa pananalakay ng mga Muslim. F F. Landa Jocano ± ayon sa kanya. Fernandina ± itinatag ni Juan de Salcedo nang sakupin ang Vigan. . Felix Resureccion Hidalgo ± sumali rin sa Exposicion de Bellas Artes (katulad ni Juan Luna). Folk Catholicism ± katolisismo ng mga Pilipino na may bahid animism. soberanya at teritoryo. Fiscal ± taga-usig.000 kababaihan na nasa edad na 15 hanggang 49 taong gulang. Forest Land ± lupaing pangkagubatan. Fiqh ± koleksyon ng mga batas ng Islam na ipinatutupad ng may kapangyarihan. Eugene Dubois ± isang Dutch na humukay sa labi ng Homo Erectus.Estado ± isang konseptong pulitikal na nagtataglay ng mga elementong mamamayan. Falua ± tumutukoy sa buwis na ibinabayad ng mga mamamayan ng Cebu. sinuman ay maaring maging alipin bilang parusa sa isang mabigat na krimen. Eurasian Plate ± kinalalagyan ng kalupaang Asyano. pamahalaan. Exclusive Economic Zone (EEZ) ± ang isang estado ay may huridiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang linya kung saan ang territorial sea ay sinukat. Fertility Rate ± bilang ng ipinanganganak na buhay na sanggol kada 1.

Gobernador-Heneral Gonzalo Ronquillo de Penalosa ± sakupin ang kaharian ng ternate sa Moluccas. Genealogy ± tala ng kanunu-nunuan ng isang tao o pamilya. Galyon ± malalaking barko na ginamit sa kalakalang Maynila-Acapulco. General Will ± pangkalahatang kagustuhan. Functionally Rate ± ganap na marunong bumasa at sumulat at may kakahayang makalinang ng pag-iisip na kritikal. G Galleon trade ± kalakalang galyon. Gobernadorcillo ± namumuno sa Pueblo. Gaspar Aquino de Belen ± Ang Pasion ni Jesus Christong Panginoon Natin. Gobernador-Heneral Rafael de Isquierdo ± bawiin ang pribilehiyong mailibre sa pagbabayad ng tributo at pagsasagawa ng polo. bahay-na-bato. palayok at iba pang mga bagay na mula sa nakaraan. . Fukien ± lalawigan sa Timog China kung saan malawakan ang pagtataniman ng palay. Gobernador-Heneral Gomez Perez Dasmarinas ± ang mga Tsino na tagasagwan ay nag-alsa. Gobernador-Heneral Guido de Lavezares ± nagpalakas ng depensa ng lungsod. Gobernador-Heneral ± pinakamataas na opisyal sa pamahalaang Nasyonal.Fossil ± mga labi.

H Hacienda ± lupang tinanggap ng mga prayle mula sa hari. Hajj ± pagpunta sa Mecca minsan sa buong buhay. . Hacienda Buenavista ng San Juan de Dios ± pinakamalaki. Gradation ± isang prosesong may kinalaman sa pagguho ng matataas na lugar at ang pagdeposito ng latak sa ocean basin.Gobernador-Heneral Santiago de Vera ± nagpadala ng ekspedisyon ngunit nakaranas ng maraming suliranin. Guillermo Galvey ± namuno sa Commandanciana del Pais de Igorrotes y las Partidas del Norte de Pangasinan. Golot ± bundok (Igorot) GomBurZa ± 3 paring martir Graciano Lopez Jaena ± nagpunta sa Madrid upang mag-aral ng medisina. Halumigmig/Humidity ± ay tumutukoy sa moisture content sa atmospera. Gross Domestic Product (GDP) ± kabuuang halaga ng produkto at serbisyong nilikha ng isang bansa sa isang taon. Gregorio del Pilar ± ang batang heneral ng himagsikang Pilipino. Hadd ± kaparusahang itinatakda ng mga batas ng Islamiko. Granada ± (matatagpuan sa Timog) ay ang huling balwarte ng mga Muslim sa Spain. Gregorio Sancianco ± isang mestizong Tsino.

Homo Erectus ± ito ay ang mga taong nakakalakad nang tuwid. Heresy ± pagtataguyod ng radikal na ideya at kapalastanganan sa Simbahan. Homo Erectus Philippinensis ± ito ang isa pang tawag sa mga Taong Cagayan. Hermanidad de Santa Misericordia ± salapi para sa ospital. Identidad ± pagkakakilanlan. . Historia ± tala ng mga pangyayari ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Heneral Felipe Ginoves Espinar ± namuno sa 3 barko. Homo Sapiens Sapiens ± species na kinabibilangan ng kasalukuyang tao. Heograpiya ± disiplinang saklaw hindi lamang ang pag-aaral tungkol sa mundo kundi maginga ng mga gawain ng mga tao rito. Homonid ± ito ay ang ninuno ng mga tao. Homo Habilis ± unang tunay na tao. Kaya nitong gumawa ng kagamitang bato kaya tinawag itong handy man. Historiograpiya ± nangangahulugan ng pagsasakasaysayan o pagsusulat ng kasaysayan.Hayohay ± pinakamababang uri ng Oripun. tumatanggap ng pagkain at damit mula rito at may 1 araw para sa kanilang sarili. sila ay nakatira sa amo. Hilaria Aguinaldo ± ang asawa ni Emilio Aguinaldo. I Ice Age ± panahon ng malawakang paglamig sa mundo. Homo Sapiens ± ito ang mga unang taong nag-iisip.

Veneracion ± ayon sa kanya. pagmamay-ari at kalayaan. ang konsepto ng barangay ay hango sa konsepto ng balangay. Islam ± buong-pusong pagsuko kay Allah. Irreconcilable ± tawag sa mga Pilipinong ipinatapon sa malayong lupain dahil sakanilang pagtutol na makipagtulungan sa mga mananakop na Amerikano sa Pilipinas. Imam ± mga paring Muslim. John Locke ± isinulong ang kaisipan na ang mamamayan ay likas na magkakapantay at malaya at walang dapat magbanta sa kanilang buhay. Inquilino ± mga mestizong Tsinong umupa ng lupa upang ipasaka sa iba.Ignacia del Espiritu Santo ± nagtatag ng Beaterio de la Compania de Jesus. Infiel (infidel) ± katutubong Pilipino na naniniwala sa animism. Indio ± Kristiyanong Pilipino. Indulto de comercio ± lumahok sa kalakalan ng lalawigan. 1. Islas del Poniente ± tawag ng mga Espanol sa Pilipinas. Indigenous People ± katutubong mamamayan. Ilustrado ± ³naliwanagan´ Ilustrado (2) ± isang uri ng nasyonalismo na nag-ugat sa mga kaisipang liberal sa Europa. Integrated Reorganization Plan (IRP) ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. J Jaime B. .

Juan de Salcedo ± apo ni Legazpi. Kasaysayan ± nagmula sa salitang-ugat na ³saysay´ na nangangahulugang ³kabuluhan. Deodato Arellano. kahalagahan at katuturan´. Katipunan ± ay lihim na samahan na itinatag nina Andres Bonifacio. Teodoro Plata at Valentin Diaz. K Kampana ng simbahan ± simbolo ng reduccion. Kapilya ± maliit na simbahan na tinatawag ding bisita.Juan de Plasencia ± isa sa mga unang misyonerong Espanyol na nag-ulat ukol sa sinaunang lipunang Pilipino. Kasunduan ng Tordesillas ± ginawang 370 leagues sa kanluran ng Azores Islands at Cape Verde Islands. Karim Ul Makhdum ± nagpalaganap ng Islam sa hindi pa Muslim. Kasunduan ng Zaragoza ± 297 ½ leagues sa silangan ng Moluccas Katalonan ± pinunong ispiritwal ng katagalugan. Karadyaan ± isang halimbawa ng kabuuang binubuo ng alyansa ng mga barangay sa mas malawak na antas. Juan Luna ± lumahok sa Exposicion General de Bellas Artes. Ladislao Diwa. Jus Sanguinis ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa pagkamamamayan ng magulang. . Jus Soli ± isang prinsipyong pinagbabatayan ng pagkamamamayan ng isang indibidwal ayon sa lugar ng kapanganakan.

Komedya ± isang dula sa anyo ng tula na ang paksa ay ang buhaym pag-ibig. Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na panahon na kinaganapan. Lakan Dula ± hari ng Tondo. Kinship ± pagkakamag-anakan. Lakan Dula ± pinuno ng Tondo . Ladino ± mga taong nagsusulat ng halong Espanol at Tagalog. Labor Force ± lakas-panggawa.Kilusan ± ay isang organisasyon na ang mga kasapi ay nagsusulong ng iisang adhikain. nagbigay ng 3 palayok (bigas. at digmaan sa pagitan ng mga kahariang Muslim at Kristiyano. La Solidaridad ± itinatag upang ipahayag ang hangarin ng Kilusang Reporma para makamtan ang asimilasyon. L La Doctrino Christiana en la Lengua Espanola y Tagala ± unang libro na nailimbag sa Pilipinas La Liga Filipina ± ito ay itinatag ni Jose Rizal. Tinatawag din itong moro-moro. Laguna Copperplate Inscription ± naglalaman ng katibayan ng pagkakabayad sa pagkakautang. dalandan at saging) kay Magellan. Kolambu ± pinuno ng Limasawa. Kontekstwalisasyon ± paglalagay ng isang pangyayari sa partikular na kinaganapan nito.

. Lin Feng ± kilala bilang Limahong. Leyte Gulf ± Homonhon (nagpahinga sila dito) Life Expectancy ± inaasahang haba ng buhay ng mga mamamayan sa isang bansa. Literacy Rate ± bahagdan ng populasyong sampung taong gulang at pataas na marunong bumasa at sumulat. Latitude ± mga distansyang angular mula sa hilaga o timog ng Equator. Leopold Von Ranke ± isang German na historyador na nagtangkang ilahad ang kasaysayan ayon sa ³kung ano talaga ang nangyari´. Las Virgenes cristianas expuestas al populacho ± obra ni Feliz Resureccion Hidalgo. Life-long Learners ± marunong matuto habambuhay. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura o paraan ng pamumuhay. Latak ± sediments. Los Dos Mundos ± isang pahayagan na ang unang patnugot ay si Jesus Pande y Valle. Longitude ± mga distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian. Lungsod ± may sangguniang namamahala na tinatawag na ayuntamiento o cabildo. Lipunan ± tumutukoy sa isang grupo ng tao na naninirahan nang magkakasama sa isang teritoryo at halos may pare-parehong kultura.Lantaka ± maliit na kanyon.

730 km (mula Manila hanggang Dagupan sa Pangasinan) Martin de Rada ± natira sa 5 paring Augustinian. Maximo Paterno ± isang mayamang negosyante sa Maynila. May Ginto ang mga Igorot ± pangunahing dahilan ng mga Espanol. Malay Peninsula ± kasalukuyang bansa ng Indonesia at Malaysia na napadpad sa kapuluan sa panahong ito. Mecca ± ito ay banal at sentro ng pagsamba ng Islam. Makhdum ± mga misyonerong Sufi. Malabang ± ³Lanao del Sur´ ngayon. Masoneriya ± isang samahan na nagsusulong ng malayang kaisipan na kadalasan ay taliwas sa mga patakaran at paniniwala ng Simbahang Katoliko. tagapagtanggol ng barangay mula sa kaaway. Maginoo ± binubuo ng datu at kanyang pamilya. . Manila-Dagupan Railway ± sistema ng tren na may haba na 1. Manila-Acapulcogalleontrade ± bigyan ng pagkukunan ng kita ang pamayanang Espanol sa Pilipinas. Martinde Goiti ± unang tiyak na ulat (tungkol sa Maynila) Masha-yikh ± katagang nangangahulugang nakatatanda o pinuno ng relihiyon. Maharlika ± mababang uri ng aristokrasya.M Magat Salamat/Agustin de Legazpi ± mga dating pinuno ng Maynila. Ma-i ± ³Mindoro´ ngayon.

harp. Namahay/Tuhay ± isang Oripun na may sariling bahay at bukid. kaugalian. Mickey Mouse Money ± bansag sa salaping ginamit sa panahon ng okupasyong Hapones dahil sa halos kawalang-halaga ng mga ito.Melu ± Diyos ng mga Bagobo. N Naga ± (disenyo) nagsisimbolo ng kayamanan. Monsoon ± tumutukoy sa pagbabago sa direksyon ng hangin. . Banahaw ± tagpuan ng samahan. violin. nakagawian na ang pag-inom ng timawa sa pitarilla ng datu bago ito inuman ng datu. Musika ± piano. kapangyarihan at karangalan. ang dahilan ng pagbabago ng kahulugan ng timawa ay maiuugat sa kaayusang kolonyal na itinatag ng mga Espanyol kung nawala na ang sistema ng alipin. Monde de Piedad y Caja de Anomos ± unang bangko para sa pag-iimpok. Miguel de Loarca ± ayon sa kanya. Military District of Mindanao and Jolo ± itinatag noong Oktubre 30. organ. Moro ± Pilipinong Muslim. Migrasyon ± tumutukoy sa pandarayuhan o paglipat ng tirahan mula sa isang rehiyon patungo sa iba pang rehiyon o lungsod. Muslims in the Philippines ± may 6 na yugto ang digmaang Moro. 1899 Mito ± kwento tungkol sa di-pangkaraniwang tao o pangyayari. Nancy Kimuell-Gabriel ± ayon sa kanya. Nasyon ± isang lupon ng mamamayan na nabibigkis ng iisang pinagmulang lahi. wika at tradisyon. Mt.

Indonesia. nabibili at naipagbibili. Ospital de San Lazaro ± ³Lazarino´ hango sa ketongin Overseas Filipino Workers (OFW) ± mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Natural Family Planning Method ± isang paraan ng pagpaplano ng pamilya na itinataguyod ng Simbahan at taliwas sa artificial contraception. Oidores ± mga hukom na kabilang sa bumubuo ng Audencia. O Objective ± walang pinapanigan. National Capital Region ± binubuo ng 14 na lungsod at 3 bayan o munisipalidad. Northeast Monsoon ± isa pang tawag sa hanging amihan mula Nobyembre hanggang Pebrero. Orangkaya ± mayamang tao mula sa Sumatra.Nasyonalismo ± ito ang pagmamahal sa bansa. Noli Me Tangere ± ito ay nangangahulugang ³huwag mo akong salingin´. Obras Pias ± isang organisasyong nagpapautang. P . National Commission on Indigenous Peoples ± ayon sa kanila may 110 pangkat-etniko sa Pilipinas sa kasalukuyan. Oidores ± hukom. Oripun ± pinakamababang uri sa Visayas.

Parity Rights ± pribilehiyong iginiit ng mga Amerikano na magbibigay sa kanila ng karapatang gamitin at pakinabangan ang likas na yaman ng Pilipinas tulad ng tinatamasa ng mga Pilipino. Pamahalaang pambayan ± ang lalawigan ay nahahati sa pueblo at ang mga pueblo. Bailey Willis. Papal Bull ± nagtakda ang Papa ng isang likhang-isip na linya mula Hilaga hanggang Timog sa Atlantic Ocean. Pangkat-etnolinggwistiko ± mga pangkat ng tao na kabilang sa isang rehiyunal na pagkakakilanlan batay sa wika. . Pasyon ± tula na nagsasalaysay sa paghihirap ng Kristo Pedro Ladia ± nagpakilalang hari ng Tagalog. Padre Mariano Pilapil ± Ang Mahal na Pasion. maging epektibo ang mga kolonyal. kultura. Padre Juan Clemente ± Ospital de Santa Ana de Naturales (1st) ± naging Ospital de San Juan de Dios Padre Marcos de Lisbod ± nagtatag ng Hermanidad de Santa Misericordia.Pabasa ± kapag inaawit ang pasyon Pacific Theory ± itinaguyod ni Dr. Paet ± chisel. Paleograph ± piraso ng metal na may inskripsyon na hawig sa baybayin. Pamahalaang panlungsod ± sentro ng diocese. Ayon dito. Panday pira ± unang panday. Pamahalaang Nasyonal ± mapabilis. heograpikal na lokasyon at pag-uunlad na historikal. Pagpigil sa mga Igorot ± na magtanim at magbenta ng tabako. nahahati sa barangay. ang Pilipinas ay nabuo dahil sa pagsabog ng Pacific Basin.

Pedro Paterno ± anak ni Maximo Paterno. 824 ± sa pagpasa nito. Polo y servicio ± sapilitang paggawa. Polo ± sapilitang paggawa ng mga katutubong lalaki na may gulang 16 hanggang 60 para sa pamahalaang kolonya nang 40 araw. . Plate Tectonic Theory ± umiinog sa paniniwala na ang balat ng lupa ay gumagalaw batay sa paggalaw ng mga plate. Primaryang Sanggunian ± tumutukoy sa mga sangguniang saksi o kapanahon ng paksang pinag-aaralan. Plate ± isang malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang lupa. Populasyon ± tumutukoy sa bilang o dami ng taong naninirahan sa isang partikular na lugar o panahon. Presidential Decree No. Peninsulares ± Espanol na ipinanganak sa Spain People Power ± tumutukoy sa lakas ng bayan. Prehistory ± tumutukoy sa panahon kung saan wala pang sistema ng pagsulat. nabuo ang Metro Manila. Plaza ± isang bukas na lugar na hugis parisukat na sentro ng pueblo. Pope Alexander VI ± hiniling ng Spain sakanya na linawin ang mga lugar na pwedeng angkinin. Pleistocene ± pinakatanyag na Ice Age sa kasaysayan ng mundo. Pitarilla ± ito ay tumutukoy sa kopa o goblet. Plaza ± sentro ng cabecera (Royal & Supreme council of the Indies) Plebesito ± ang paraan ng pagsang-ayon o pagtutol ng mga mamamayan sa mga mungkahing batas.

R Raha Sulayman ± siya ay galing Borneo. Purdah ± ang pagsasagawa ng mga babaing Muslim ng kinaugaliang pagtatakip sa buong katawan. Real Compania de Filipinas ± upang hikayatan ang palitan ng produkto pagitan ng Spain at Pilipinas. Ramapithecus ± ito ang pinakamatandang ninuno ng hominid. Real y Supremo Consejo de Las Indias ± may tungkuling mamahala sa lahat ng mga kolonya. Principalia ± mga tanging Pilipino sa pamahalaan. Q Quarantine ± paghihiwalay o pagbubukod. (Spain) . Pueblo / bayan ± may simbahang nagsisilbing punong-himpilan. Real Casa de Misericordia-kapital ng bangko ± sanglaan. Real Sociedad Economica de Amigos del Pais ± upang maisulong ang kaunlarang pang-ekonomiya. Real ± salapi noon. Pulitika ± pinamumunuan ng datu na tinatawag na hari o lakan.Prime Meridian ± nasa Greenwich sa England ay nakatalaga bilang zero degree latitude. Punong lalawigan ± para lamang sa mga Espanol at GH.

Rehiyonalisasyon ± pagkakahati ng bansa sa isang rehiyon. Recopilacion de leyes reyes de las Indias ± Compilation of the laws of the Indies. Recopilacion de Leyes de las Indias ± nakasaad dito ang batas ng mga Espanol para sa mga kolonya nito. nadagdag ang Region XIII o Caraga. Remains ± mga labi tulad ng buto ng tao at hayop. . Reconquista ± pagbawi ng lupaing Muslim. Basilan. Renewable ± yamang napapalitan.Reclusion Perpetua ± habambuhay na pagkakulong. Residencia ± pagsisiyasat sa pagganap ng tungkulin ng isang gobernadorheneral na isinasagawa sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. 742. Recycle ± malikhaing paghahanap ng ibang gamit o aplikasyon para sa mga produktong hindi na ginagamit o patapon na. Republic Act 7901 ± sa ilalim nito. Rio de Plata ± San Julian. Regalian Doctrine ± lahat ng lupain sa Pilipinas na walang titulo ay pagmamay-ari ng Spain nang sakupin nito ang kapuluan. Referendum ± ang paghaharap sa mga mamamayan ng isang batas upang malaman ang kanilang saloobin tungkol sa isang batas. Reduccion ± paglipat ng mga tao sa Pueblo. Restructuring the Regional Organization of Mindanao. Sulu and TawiTawi ± ito ang pamagat ng Presidential Decree No. Reduccion ± paraan ng paglikha ng mga pueblo kung saan hinihikayat na manirahan ditto ang mga katutubo. Reconquista ± pagbawi ng lupain para sa Kristiyano.

Sharif Muhammad Kabungsuan ± nagpalaganap ng islamisasyon sa Mindanao. tumutukoy ito sa pagpapahayag ng pananampalataya kay Allah.S Salat ± pagdarasal nang 5 beses isang araw nang nakaharap sa Mecca. Shahadah ± kabilang sa Limang Haligi ng Islam na isa sa mga batayang aral na kailangang sundin ng mga Muslim. San Miguel ± Santisimo Nombre de Jesu. Santiago ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. . Sharif Ul-Hashim ± titulo ni Abu Bakr. San Antonio ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Sawm ± pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sikatuna ± pinuno ng Bohol. ikasiyam na buwan sa kalendaryong Muslim. Sanskrit ± nagmula ang 150 salita ng Wika ng Pilipino dito. Sampaguitas ± isinulat ni Pedro Paterno. Sekundaryang Sanggunian ± mga sangguniang gumamit na ng pangunahing sanggunian.s Sanctorum (3 reales) ± paggamit ng simbahan. Santa Ana de Sapa (baryo ng Dalamayan) ± isang pandayan ng araro ang binuksan. Sikolohiya ± mentalidad ng mga sikat na tao sa kasaysayan.

Southwest Monsoon ± isa pang tawag sa hanging habagat mula Hunyo hanggang Setyembre. Spolarium ± ipinapakita nito ang madudugo at mararahas na palabas sa Colosseum sa Rome. Sufi Islam ± ito ay lumaganap sa India.Situado ± tawag sa tulong-pananalapi ng Mexico para sa maraming gastusin ng pamahalaang kolonyal ng Pilipinas. Sosyolohiya ± pag-aaral ng istruktura at pag-unlad ng lipunan at ang mga ugnayang panlipunan ng tao. Situado ± tulong pananalapi sa pamayanang kolonyal. Straight Baseline ± ang mga karagatang nandito ay itinuturing na sakop ng kapangyarihan ng nasabing bansa. Sulu at Palawan. Sunda Group ± sumasakop sa timog ng Pilipinas. hilagang Pilipinas. Sunni ± isa sa 2 pangunahing sektang Muslim na naniniwalang sina Abu Bakr. Soliman ± pinuno ng Maynila. . Sultan ± tagapagpatupad ng batas at tagapagparusa ng mga nagkasala. Sufism ± may bahid ng mistisimong Indian. Sunda Shelf ± sumasakop sa Taiwan. Subjectivity ± kinikilingan sapagkat itinatakda nito kung sino ang inaasahan niyang babasa at makauunawa sa kanyang akda. Summer Capital ± ang summer capital ng Pilipinas ay ang Baguio. at sa mga pulo ng Celebes. Borneo. Sultanato ± sistema ng pamahalaan ng mga Islam. Umar at Uthman ang mga lehitimo. Moluccas at New Guinea.

The Social Contract ± isinulong ni Jean Jacques Rousseau. Taong Java ± natagpuan ni Dubois sa Java. . Telegrapo ± kabuuan ng Luzon ay iniuugnay sa Maynila. Tarsila ± genealogical na ulat ng pinuno sa isang sultan o pinunong Muslim na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa propetang si Muhammad. Taong Tabon ± ito ang mga unang taong nanirahan sa Pilipinas. Thomas Hobbes ± pinaniniwalaan niya na isinuko ng tao ang kanyang likas na karapatan sa estado at ang kapangyarihan ng hari ay nagmula sa tao.Sunni Islam ± lumaganap sa Timog Silangang Asya. T Tagapayo ± binubuo ng pinakamatatanda sa barangay. tinatawag ding salsila. Topograpiya ± pagsasalarawan ng hugis pang-ibabaw ng isang lugar o rehiyon sa mapa. Indonesia. Survival of the Fittest ± ang kakayahang umakma sa mga pagbabago sa paligid. Tam blot ± naghikayat na itakwil ang Kristiyanismo. Taong Peking ± ito ay natagpuan sa China. Taong Neanderthal ± ito ang mga taong may kakayahang mabuhay sa malalamig na klima. kasama ang prosisyon nito at mataas na lugar. Tertiary ± kolehiyo na suportado ng pamahalaan. Tectonic Plate ± kung saan nakapatong ang kontinente at ang karagatan. Timawa ± ito ay ang mga malayang mamamayan.

Treaty ± tratado. Tributo ± buwis. Unemployed ± ay tumutukoy sa lahat ng tao 15 taong gulang pataas na walang trabaho. Tinatawag din silang balimbing. isang kasunduan na nagtatatag ng mga obligasyong dapat sundin ng mga bansang lumagda nito. Tupas ± pinuno ng Cebu. Ummah ± pamayanang Muslim na hindi kumikilala sa kulay ng balat o kasarian. Turncoat ± tawag sa mga pulitikong nagpapalipat-lipat ng partido para pangalagaan ang kanilang personal na interes. U Umalohokan ± siya ang tagapagpahayag. Ususfructuary rights ± karapatan na gamitin o linangin ang lupa. Trinidad ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan. Unemployment Rate ± bahagdan ng mga taong naghahanap ng trabaho pero walang makuhang trabaho. Tuan ± titulo ng paggalang. mga senior citizen at mga bata. Typhoon Belt ± nakararanas ito ng taunang pagbagyo mula Hulyo hanggang Oktubre. . hindi kabilang dito ang mga maybahay. Tripolante ± seaman.

. Z Zakat ± tulong pananalapi. William Henry Scott ± ayon sa kanya.V Veto ± sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. ito ay kapangyarihan ng gobernador-heneral na tutulan ang mga batas na inihaharap sa kanya. ang bihag ay pinaiinom ng maraming tubig at pagkatapos ay uupuan ang tiyan. Visita ± nayon/baryo na nakaikot sa cabecera. Vulcanism ± tumutukoy sa lahat ng penomenong may kinalaman sa paggalaw ng molten rock mula sa ilalim ng mundo tungo sa ibabaw. ang datu ang responsible sa pamahalaang pulitikal. W Water Cure ± isang uri ng pagpapahirap o torture na isinagawa ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano upang malikom ang impormasyon buhat sa mga bihag. Sa pagpapahirap na ito. Zeus A. may 3 uri ng lipunan ang sinaunang lipunang Pilipino. Salazar ± ayon sakanya. tungkuling military at ekonomiya ng barangay. Victoria ± isa sa limang barko na ibinigay ni Haring Charles I kay Magellan.