Mga uri ng tayutay • • • • • Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

• • • • • • • • •

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile)

Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos.

2.

Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3.

Pagtatao (Personification)

Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.4. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Halimbawa: Patay tayo diyan. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. 9. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. 8. 7. Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. . Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. 5. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: Diyos Ama. na ginagamit ang pang-uri. 6. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuripuring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. 10.

sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Simili o Pagtutulad . . Personipikasyon o Pagsasatao . Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian. Ulan.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Halimbawa: 1. 2. ulan kami'y lubayan na.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. 3. at pangngalang-diwa. 6. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. gawi. 3. tila. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Araw. 4. sing-.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. kawangis ng. 4.Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. 2. sim-. Halimbawa: 1. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. Liwanagin yaring isip. Ahas siya sa grupong iyan. 3. birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit. Halimbawa: 1. at iba pa. Ikaw na bulaklak niring dilidili. 3. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. magkasing-. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. nang sa layon di malihis. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. Apostrope o Pagtawag . Siya'y langit na di kayang abutin nino man. 4. 5. O tukso! Layuan mo ako! 2. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. 5. paris ng. Metapora o Pagwawangis . Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. 1. 2. 3. magkasim-. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. 4.talino. 5. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Oh. Halimbawa: 1. 4. pandiwari. 2. 5. Hinalikan ako ng malamig na hangin. gawain. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin.

kalagayan o katayuan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. atbp.6. 2. alatiit nitong kawayan. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. 3. ONOMATOPOEIA sa Ingles Halimbawa: 1. Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan. na ginagamit ang pang-uri. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. 5. sing-. Panghihimig o Onomatopeya . Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Patay tayo dun. .isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. katangian. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. 9. Walang bibig ang umasa kay Romeo. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. Pagwawangis (Metapora) . Halimbawa: 1. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan. Halimbawa: 1. 3. Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay. tawag. Pagtutulad (simile) . Hal. Pamamalabis (Eksaherasyon) . 4. anaki'y. BUmabaha ng dugo sa lansangan. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Paglilipat-wika o Transferred Epithet. Hal. Ang lagaslas nitong batis. Florante at Laura 2. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. tulad ng. Para ng halamang lumaki sa tubig. Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino. Pagmamalabis o Hayperbole . 4. 2. Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar. Pagtatao (Personipikasyon) . 2. Hal. kapamagitan at kagandahan ng isang katha. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan.isang bagay. kawangis ng. kasing-. 10. Nakadaragdag ito sa kalinawan. Ilang Uri ng Tayutay 1. pangyayari. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke .isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigaydiin sa katotohanang pinagmamalabisan.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. ay bulong ng kalikasan. kaisipan. gaya ng. damdamin at iba pang katangian. para ng. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. ga-. 3. halumigmig nitong hangin. Halimbawa: 1. Hingin mo ang kaniyang kamay.tinatawag din itong pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian.isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng. pasalita man o pasulat.isang uring tambalan ng pagtutulad. 4. Hal. konsepto kaisipan. o gawain ng isang bagay na inihahambing. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka. 7. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga. Paghahalintulad (Analohiya) .Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. bagay. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan. Hal. 3. mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag.

isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. kawangis ng. o Anapora .Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. Pagpapalit-tawag (Metonymy) .palasyong bahay 7. Pag-uulit ** Aliterasyon . =halimbawa= 1. gawi. Hal. =halimbawa= 1. Tanong Retorikal . MGA URI NG TAYUTAY 1. Diyos ko. 9. paris ng. Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao.gawain.". Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak.paraisong lugar 3. Hal.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman.Ginagamitan ito ng mga salitang:tulad..magkasing.talino.isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan.pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan.gawi. Apostrope o Pagtawag . at iba pa.Di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Panawagan (Apostrophe) . Pag-uyam .lalakeng tila hari kung mag-utos 4. Personipikasyon o Pagtatao .sim-.hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. at pangngalang-diwa.Sinasadya ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Hal.tik-tak ng orasan ay nag hahabulan 2. May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10. sing-. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento.Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. 11. 7. magkasing-.kawangis ng. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. 8.babaeng pagong 3.kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangngalang-diwa. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) .tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.ang nagtatampong aso. sim-. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.batong nagkalat sa mga lansangan ay mgasasaktan kung tinatapakan Mga Uri ng Tayutay • • • • • • Simili o Pagtutulad .batang higante 4.paris ng. ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol.sing-.tiyak na paghahambing hindi na ginagamitan ng pangatnig.ipu-ipong sasakyan 2.hayu't nagagalit ang araw sa silanga 4. tila.sasakyang parang ipu-ipo sa bilis 2.pagtaglayin ng mga katangiang pantaong-tilino.6. SIMILI o Pagtutulad .at iba pa.Ginagamit ito upang bigyang-buhay.tawag o katangian ng bagay na inihahambing.Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. Hal.tingnan mo't malungkot 5. pandiwari.Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" TAYUTAY .ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. o Anadiplosis . o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. =halimbawa= 1.babaeng parang pagong sa bagal 3.aleng parang reyna kung mag-kumpas 2. Metapora o Pagwawangis .kutis porselana 8. Hal. magkasim-. METAPORA o pagwawangis .mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Talinghaga (Allegory) .Nagpapahayag ito ng paghahabing na nakalapat sa mga pangalan.perlas na ngipin 5. 'PERSONIFICATION' sa Ingles.isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. o Epipora . Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay.. gawain.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.batang mukhang higante sa laki 5. PERSONIPIKASYON o pagtatao .Ginagamit i2 upang bigyang-buhay.ting-ting n balerina 6. .masayang umihip ang hanging amihan 3. Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo). pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Hal. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.

(Buto – buong katawan) B. bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao.isang bagay. “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin Mahal ka ring lubha dini sa panimdim” 5. 3. panitikan. IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY A. Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tahasang paraan. 4. patay na o hindi kaharap na para bang nasa harap. na ginagamit ang pang-uri. Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa. o o Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan. Panghihimig o Onomatopeya . Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”. (Nakatago o hindi lantad) Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw . Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: tulad ng mistulang kamukha ng tila parang tulad ng anaki’y gaya ng kawangis Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat. Paglilipat-wika . pangyayari.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Madalas itong nakakasakit ng damdamin.gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. bagay. Alusyon . Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Pasukdol . Balintuna . ONOMATOPOEIA sa Ingles. isang kabaligtaran ng ibig sabihin. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso. Pagmamalabis o Hayperbole . konsepto kaisipan. Pag-uyam . Pagtanggi o Litotes . isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan. kalagayan o katayuan. (porselana at kutis) 2.Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari. Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad. Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha) Nadurog ang kanyang puso 2. 4. pulitika. Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan) 5.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. kaisipan.Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. PAGLALARAWAN 1. Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan.pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa delubyo.• • • • • • • • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit . Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin. Ito'y may himig na pagkukunwari. Halimbawa: Isa kang hanggal! “Flerida’y tapos na ang tuwa”. . Katapora . damdamin at iba pang katangian. (ikaw at apoy) 3. Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan. Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t isip”.

Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. .Halimbawa: Banal na demonyo Bantang matanda C. 7. 2. Metonymy -Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang may kaugnayan sa nasabing bagay. Saan. parang. 4. D. Onomatopoeia -Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay. Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal. PAGSASALIN NG KATANGIAN Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay. saan. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote at baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak at pagsusugal. “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak” 2. Ang lolo niya ay natigok.” 3. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m. Ang lola niya ay sumakabilang buhay. 3. Euphemism -Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar. 9. tahol ng aso 8. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda. 5. Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina. Irony o Kabalintunaan -Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito. Halimbawa: Imbes na. Ilang Uri ng Tayutay 1. Halimbawa: tik-tak ng orasan. Hyperbole o Eksaherasyon -Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay.” Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng hangin. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok. twit-twit ng ibon. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe.Halimbawa: Sa labis na kagutuman. kawangis ng. Simili o Pagtutulad -Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng. kasing atbp.ga unang pantig. Personipikasyon o Pagsasatao -Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay. ay saan makikita ang bayani ng bayan? Tayutay Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. PAGSASATUNOG 1. 10. bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo. Metaphor o Pagwawangis -Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang importanteng bagay na pinagkatulad 6. Pun -Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan. Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga. Alliteration -Pag-uulit ng naunang tunog na katinig. mas mainam na sabihin na. kaya kong kumain ng sampung baka. “Inusig ng taga ang dalawang leon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful