Mga uri ng tayutay • • • • • Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

• • • • • • • • •

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile)

Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos.

2.

Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3.

Pagtatao (Personification)

Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

Halimbawa: Diyos Ama. 6. 7.4. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. na ginagamit ang pang-uri. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. 9. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuripuring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. 5. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. 8. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. . Halimbawa: Patay tayo diyan. 10.

2. tila. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. 5. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. 4. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Metapora o Pagwawangis . Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. 4. Halimbawa: 1. 5. 4. Liwanagin yaring isip.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. 3. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. . 2. 'PERSONIFICATION' sa Ingles.talino. 2. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Halimbawa: 1. Halimbawa: 1. Personipikasyon o Pagsasatao . 3. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian. birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit. 3. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. at pangngalang-diwa. 4. Apostrope o Pagtawag .isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. O tukso! Layuan mo ako! 2. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles.Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. Hinalikan ako ng malamig na hangin.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. 1. 5. Ahas siya sa grupong iyan. Oh. 4. Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian. pandiwari.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. paris ng. nang sa layon di malihis. 2. Ulan. magkasim-. magkasing-. 3. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. ulan kami'y lubayan na. 5. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. 6. sing-. gawain. gawi. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. Halimbawa: 1. at iba pa. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Araw. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Simili o Pagtutulad . 3. kawangis ng. sim-.

Ang lagaslas nitong batis. Nakadaragdag ito sa kalinawan. kaisipan. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay. Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino. Patay tayo dun. sing-. Halimbawa: 1. Hal. ay bulong ng kalikasan. 3. Pamamalabis (Eksaherasyon) . 3. o gawain ng isang bagay na inihahambing. 2. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan. ga-. tawag. pangyayari. 4. Pagtatao (Personipikasyon) . ONOMATOPOEIA sa Ingles Halimbawa: 1. para ng. Halimbawa: 1. Panghihimig o Onomatopeya . Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.tinatawag din itong pagbibigay katauhan at personipikasyon. katangian.isang bagay.isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. Paglilipat-wika o Transferred Epithet. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. Halimbawa: 1. 4. 2. 3. bagay. Paghahalintulad (Analohiya) . Hal. kalagayan o katayuan. gaya ng.isang uring tambalan ng pagtutulad. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng. tulad ng. Hal. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan. Hal. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga. kasing-. pasalita man o pasulat. damdamin at iba pang katangian. 3. Pagmamalabis o Hayperbole .isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigaydiin sa katotohanang pinagmamalabisan. kawangis ng. Hingin mo ang kaniyang kamay. 2. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. halumigmig nitong hangin. 10. Para ng halamang lumaki sa tubig. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. 7.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Walang bibig ang umasa kay Romeo. Hal. . Florante at Laura 2. anaki'y. alatiit nitong kawayan. Ilang Uri ng Tayutay 1. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke . atbp. 5. mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag.6. Pahayag ito na ang mga katangian. na ginagamit ang pang-uri. Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar. 9. konsepto kaisipan. Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan. kapamagitan at kagandahan ng isang katha. Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka. Pagtutulad (simile) . Pagwawangis (Metapora) . Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. 4.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. BUmabaha ng dugo sa lansangan.

ting-ting n balerina 6.batong nagkalat sa mga lansangan ay mgasasaktan kung tinatapakan Mga Uri ng Tayutay • • • • • • Simili o Pagtutulad . Hal.Sinasadya ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. gawain. magkasing-. Pag-uyam . Tanong Retorikal .pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan.aleng parang reyna kung mag-kumpas 2. Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Talinghaga (Allegory) . tila.talino.sim-.Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod.ang nagtatampong aso.ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. MGA URI NG TAYUTAY 1.Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay.Ginagamitan ito ng mga salitang:tulad. kawangis ng. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. =halimbawa= 1.Ginagamit ito upang bigyang-buhay.mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam.magkasing. gawi.gawain. Pag-uulit ** Aliterasyon . pagtaglayin ng mga katangiang pantao .Di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.perlas na ngipin 5.sasakyang parang ipu-ipo sa bilis 2. Diyos ko.batang higante 4. PERSONIPIKASYON o pagtatao . kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.masayang umihip ang hanging amihan 3.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Hal.sing-. Hal. at iba pa.Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anapora . =halimbawa= 1.hayu't nagagalit ang araw sa silanga 4.gawi..babaeng pagong 3. magkasim-. SIMILI o Pagtutulad . . paris ng. o Anadiplosis .tiyak na paghahambing hindi na ginagamitan ng pangatnig. Apostrope o Pagtawag .Nagpapahayag ito ng paghahabing na nakalapat sa mga pangalan. sing-.batang mukhang higante sa laki 5.tawag o katangian ng bagay na inihahambing.paris ng.kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangngalang-diwa.isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay.ipu-ipong sasakyan 2.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. 'PERSONIFICATION' sa Ingles.isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan. Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao. Hal.. Personipikasyon o Pagtatao .Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.lalakeng tila hari kung mag-utos 4. Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo).paraisong lugar 3.".at iba pa.kawangis ng. Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay. o Epipora . 9.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. tawag o katangian ng bagay na inihahambing.palasyong bahay 7.hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan.tingnan mo't malungkot 5.kutis porselana 8. Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. METAPORA o pagwawangis . Metapora o Pagwawangis . 8. 7.6. Hal. Pagpapalit-tawag (Metonymy) .tik-tak ng orasan ay nag hahabulan 2. Panawagan (Apostrophe) . at pangngalang-diwa. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" TAYUTAY .pagtaglayin ng mga katangiang pantaong-tilino. 11. ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa. sim-. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) .Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. =halimbawa= 1.babaeng parang pagong sa bagal 3.Ginagamit i2 upang bigyang-buhay. May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10. Hal. iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento. pandiwari.

Ito'y may himig na pagkukunwari. Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. .isang bagay.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Paglilipat-wika . Madalas itong nakakasakit ng damdamin. (Buto – buong katawan) B. patay na o hindi kaharap na para bang nasa harap.• • • • • • • • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit . Alusyon .Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Pag-uyam . ONOMATOPOEIA sa Ingles. 4. 3. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1. pangyayari.nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan. isang kabaligtaran ng ibig sabihin. bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao.gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Pasukdol . konsepto kaisipan. Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari. kaisipan. Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin.pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. (ikaw at apoy) 3. panitikan. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: tulad ng mistulang kamukha ng tila parang tulad ng anaki’y gaya ng kawangis Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. pulitika. na ginagamit ang pang-uri. IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY A. Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tahasang paraan. “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin Mahal ka ring lubha dini sa panimdim” 5. kalagayan o katayuan. Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa. o o Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan.Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. Pagtanggi o Litotes . Balintuna . Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha) Nadurog ang kanyang puso 2. (porselana at kutis) 2. Katapora . Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw . Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo. PAGLALARAWAN 1. 4. bagay. (Nakatago o hindi lantad) Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag. Pagmamalabis o Hayperbole . Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan. Panghihimig o Onomatopeya . Halimbawa: Isa kang hanggal! “Flerida’y tapos na ang tuwa”. Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa delubyo.Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat. damdamin at iba pang katangian. Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad. Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin. Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan) 5.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t isip”.

. “Inusig ng taga ang dalawang leon. Hyperbole o Eksaherasyon -Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay. 2. Ang lola niya ay sumakabilang buhay.Halimbawa: Banal na demonyo Bantang matanda C. Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga. Metonymy -Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang may kaugnayan sa nasabing bagay. Personipikasyon o Pagsasatao -Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote at baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak at pagsusugal. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m. Ang lolo niya ay natigok. Metaphor o Pagwawangis -Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang importanteng bagay na pinagkatulad 6. Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Saan. PAGSASALIN NG KATANGIAN Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay. kawangis ng. tahol ng aso 8. 10. mas mainam na sabihin na. kaya kong kumain ng sampung baka. parang. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda. Irony o Kabalintunaan -Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito. saan. 9. Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal. 3. PAGSASATUNOG 1. 7. Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina. Pun -Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok. Simili o Pagtutulad -Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng. Onomatopoeia -Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay.ga unang pantig. 5. Ilang Uri ng Tayutay 1. twit-twit ng ibon. Euphemism -Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar. Halimbawa: tik-tak ng orasan.Halimbawa: Sa labis na kagutuman. D.” Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng hangin. Halimbawa: Imbes na.” 3. kasing atbp. “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak” 2. Alliteration -Pag-uulit ng naunang tunog na katinig. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe. 4. bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo. ay saan makikita ang bayani ng bayan? Tayutay Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful