Mga uri ng tayutay • • • • • Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

• • • • • • • • •

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile)

Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos.

2.

Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3.

Pagtatao (Personification)

Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

6. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.4. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuripuring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Halimbawa: Patay tayo diyan. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. 9. Halimbawa: Diyos Ama. 10. 7. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. 8. na ginagamit ang pang-uri. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. . Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. 5. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.

gawain. 4. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. Ulan. Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian. Liwanagin yaring isip. 5. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit. 5. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. 6. sim-. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. at iba pa. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. 4. ulan kami'y lubayan na. 2. . tawag o katangian ng bagay na inihahambing. 1. 4. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. 2. 3. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. sing-. 5. 3. Halimbawa: 1. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. 3. Ahas siya sa grupong iyan. Oh. tila. kawangis ng. at pangngalang-diwa.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. 4. Araw.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Metapora o Pagwawangis . Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. 5. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap. pandiwari. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. 2. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian. Personipikasyon o Pagsasatao . 3. paris ng. Siya'y langit na di kayang abutin nino man.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. magkasim-. Apostrope o Pagtawag . Simili o Pagtutulad . Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. Hinalikan ako ng malamig na hangin. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. Halimbawa: 1.talino. 4. gawi. O tukso! Layuan mo ako! 2. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. 2. Halimbawa: 1. 3. Halimbawa: 1. magkasing-. nang sa layon di malihis.

2. alatiit nitong kawayan. Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar. kaisipan. 5. Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan. o gawain ng isang bagay na inihahambing. halumigmig nitong hangin. kawangis ng. 3. Para ng halamang lumaki sa tubig. ay bulong ng kalikasan. kalagayan o katayuan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. . Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Pagmamalabis o Hayperbole . ONOMATOPOEIA sa Ingles Halimbawa: 1. Ang lagaslas nitong batis.tinatawag din itong pagbibigay katauhan at personipikasyon. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay.isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. Paglilipat-wika o Transferred Epithet. tulad ng. mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Florante at Laura 2. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan. pangyayari. Panghihimig o Onomatopeya . Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka. Hal. Hingin mo ang kaniyang kamay.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. 4. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. Pagtutulad (simile) . Pagpapalit-saklaw o Senekdoke . damdamin at iba pang katangian. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. kasing-. katangian. Nakadaragdag ito sa kalinawan. Patay tayo dun. 3.isang bagay.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. anaki'y. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. Walang bibig ang umasa kay Romeo. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. 2. 4. 2.isang uring tambalan ng pagtutulad. Hal. Pamamalabis (Eksaherasyon) . 3. Hal.isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng. atbp. kapamagitan at kagandahan ng isang katha. 9. ga-. Halimbawa: 1. Pagtatao (Personipikasyon) . Pagwawangis (Metapora) .6. Hal. Paghahalintulad (Analohiya) . 4. na ginagamit ang pang-uri. para ng. Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay. 3. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. Pahayag ito na ang mga katangian. konsepto kaisipan. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan. Halimbawa: 1. BUmabaha ng dugo sa lansangan. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga. Hal. tawag. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. Ilang Uri ng Tayutay 1. bagay. pasalita man o pasulat. gaya ng.isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigaydiin sa katotohanang pinagmamalabisan. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Halimbawa: 1. 10. sing-. 7. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.

May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10. Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao. .tawag o katangian ng bagay na inihahambing.Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. gawi.sim-.isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay.at iba pa.sing-.Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. pandiwari. Hal. 'PERSONIFICATION' sa Ingles.sasakyang parang ipu-ipo sa bilis 2.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Pagpapalit-tawag (Metonymy) . Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay.gawain. Hal. METAPORA o pagwawangis . tawag o katangian ng bagay na inihahambing. 7.batong nagkalat sa mga lansangan ay mgasasaktan kung tinatapakan Mga Uri ng Tayutay • • • • • • Simili o Pagtutulad .babaeng pagong 3. magkasing-.Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. kawangis ng. Apostrope o Pagtawag .hayu't nagagalit ang araw sa silanga 4. pagtaglayin ng mga katangiang pantao .talino.Ginagamit ito upang bigyang-buhay.kutis porselana 8. o Anadiplosis .isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan. sim-.kawangis ng.ang nagtatampong aso. paris ng.magkasing. at iba pa. Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan.Nagpapahayag ito ng paghahabing na nakalapat sa mga pangalan. o Anapora . magkasim-.Ginagamit i2 upang bigyang-buhay.palasyong bahay 7. Hal.Sinasadya ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Panawagan (Apostrophe) .Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. Hal. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles.ting-ting n balerina 6.ipu-ipong sasakyan 2. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.. "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" TAYUTAY . Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. PERSONIPIKASYON o pagtatao ..Di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. 8. =halimbawa= 1. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) . Talinghaga (Allegory) . gawain. SIMILI o Pagtutulad .Ginagamitan ito ng mga salitang:tulad. 9.6.tiyak na paghahambing hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. Hal. Personipikasyon o Pagtatao . Hal. o Epipora . ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa.paraisong lugar 3. MGA URI NG TAYUTAY 1.batang higante 4.batang mukhang higante sa laki 5. iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento.paris ng.".tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.lalakeng tila hari kung mag-utos 4. Pag-uyam .babaeng parang pagong sa bagal 3.pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan.masayang umihip ang hanging amihan 3.gawi.kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangngalang-diwa.perlas na ngipin 5. Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo). 11. =halimbawa= 1. Pag-uulit ** Aliterasyon .ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. tila.tingnan mo't malungkot 5. at pangngalang-diwa.tik-tak ng orasan ay nag hahabulan 2. =halimbawa= 1. Diyos ko. Tanong Retorikal . Metapora o Pagwawangis .pagtaglayin ng mga katangiang pantaong-tilino. sing-.aleng parang reyna kung mag-kumpas 2.

Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan. Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1. Pagmamalabis o Hayperbole . konsepto kaisipan. damdamin at iba pang katangian.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan) 5. Balintuna . “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin Mahal ka ring lubha dini sa panimdim” 5. 3. Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa delubyo. Pag-uyam . o o Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan. Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha) Nadurog ang kanyang puso 2. panitikan. bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao. Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t isip”. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad.Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. (Buto – buong katawan) B. Halimbawa: Isa kang hanggal! “Flerida’y tapos na ang tuwa”. IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY A.Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. Paglilipat-wika . pulitika. Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: tulad ng mistulang kamukha ng tila parang tulad ng anaki’y gaya ng kawangis Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat. Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso.isang bagay. Pagtanggi o Litotes . Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”.gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo. PAGLALARAWAN 1. (Nakatago o hindi lantad) Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw . bagay. isang kabaligtaran ng ibig sabihin. 4. (ikaw at apoy) 3. patay na o hindi kaharap na para bang nasa harap. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Pasukdol . ONOMATOPOEIA sa Ingles. Alusyon . Katapora .nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan. kaisipan. 4. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. (porselana at kutis) 2. Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan.pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Panghihimig o Onomatopeya . kalagayan o katayuan.• • • • • • • • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit . na ginagamit ang pang-uri.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tahasang paraan. . Ito'y may himig na pagkukunwari. pangyayari.

ay saan makikita ang bayani ng bayan? Tayutay Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. Saan.” 3. Ang lola niya ay sumakabilang buhay. mas mainam na sabihin na. kaya kong kumain ng sampung baka. Simili o Pagtutulad -Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng. 5. Ang lolo niya ay natigok. Hyperbole o Eksaherasyon -Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay. bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo. parang. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote at baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak at pagsusugal. . Pun -Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan. kawangis ng. Halimbawa: Imbes na. Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina. D. kasing atbp. Halimbawa: tik-tak ng orasan. Euphemism -Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar. 2. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok. 7.Halimbawa: Banal na demonyo Bantang matanda C. PAGSASATUNOG 1. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda. saan. Onomatopoeia -Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe. Irony o Kabalintunaan -Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito. Metonymy -Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang may kaugnayan sa nasabing bagay. 3. Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal. twit-twit ng ibon. Alliteration -Pag-uulit ng naunang tunog na katinig. Ilang Uri ng Tayutay 1.Halimbawa: Sa labis na kagutuman. tahol ng aso 8. PAGSASALIN NG KATANGIAN Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay.ga unang pantig. 10.” Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng hangin. “Inusig ng taga ang dalawang leon. Personipikasyon o Pagsasatao -Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga. Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. 9. “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak” 2. 4. Metaphor o Pagwawangis -Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang importanteng bagay na pinagkatulad 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful