Mga uri ng tayutay • • • • • Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

• • • • • • • • •

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile)

Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos.

2.

Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3.

Pagtatao (Personification)

Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

5. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.4. Halimbawa: Patay tayo diyan. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. . 7. 10. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. 8. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. Halimbawa: Diyos Ama. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. 9. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. 6. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuripuring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. na ginagamit ang pang-uri. Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan.

Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. 3. Ulan. at iba pa. 1. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. pandiwari. 2. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. 4. at pangngalang-diwa. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. 5. magkasing-. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Simili o Pagtutulad . Halimbawa: 1. Ahas siya sa grupong iyan. Araw. Oh. 2. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Halimbawa: 1. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. 2. Metapora o Pagwawangis . 3. 4. 3. kawangis ng. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. sing-. . Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.talino. 6.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Liwanagin yaring isip. gawain. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. 3. Halimbawa: 1. ulan kami'y lubayan na. sim-. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. 4. Personipikasyon o Pagsasatao . Ikaw na bulaklak niring dilidili. paris ng. magkasim-. 5. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. tila. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan.Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. 5. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. Halimbawa: 1. 4.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. 5. Apostrope o Pagtawag . nang sa layon di malihis. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. gawi. Hinalikan ako ng malamig na hangin. 2. 4. O tukso! Layuan mo ako! 2. birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit. 3.

tinatawag din itong pagbibigay katauhan at personipikasyon. Halimbawa: 1. ay bulong ng kalikasan.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar. bagay. Hal. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Florante at Laura 2. ONOMATOPOEIA sa Ingles Halimbawa: 1. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. na ginagamit ang pang-uri. kalagayan o katayuan. damdamin at iba pang katangian. Pagtutulad (simile) . Hal. 2. Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay. 4. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan.isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigaydiin sa katotohanang pinagmamalabisan. Hingin mo ang kaniyang kamay. mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan. Halimbawa: 1. kasing-. Pagtatao (Personipikasyon) . Pamamalabis (Eksaherasyon) . para ng. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Patay tayo dun. 4. 3. Nakadaragdag ito sa kalinawan. o gawain ng isang bagay na inihahambing. Ang lagaslas nitong batis. Paglilipat-wika o Transferred Epithet. kawangis ng. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga. pangyayari.isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng. Walang bibig ang umasa kay Romeo. sing-. 3. Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. .isang bagay. alatiit nitong kawayan. 3. 2. 4. 9. halumigmig nitong hangin. Hal. Pagwawangis (Metapora) .isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. Ilang Uri ng Tayutay 1. Paghahalintulad (Analohiya) . Para ng halamang lumaki sa tubig. atbp. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan. ga-. anaki'y. kapamagitan at kagandahan ng isang katha. pasalita man o pasulat. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. tulad ng.isang uring tambalan ng pagtutulad. katangian. 2. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. Pagmamalabis o Hayperbole . Hal. 7. tawag. 5.6. Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino. BUmabaha ng dugo sa lansangan. Halimbawa: 1. gaya ng. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. 10. kaisipan. 3. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke . konsepto kaisipan. Panghihimig o Onomatopeya . Pahayag ito na ang mga katangian. Hal.

=halimbawa= 1. pandiwari. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.batang mukhang higante sa laki 5. PERSONIPIKASYON o pagtatao .ipu-ipong sasakyan 2.kutis porselana 8. Hal. 9. Diyos ko. Hal.kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangngalang-diwa.Di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.tik-tak ng orasan ay nag hahabulan 2. sim-. Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo).isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan. tila. . ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa. Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. magkasim-.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.sim-. Panawagan (Apostrophe) . o Anadiplosis .paraisong lugar 3.Ginagamitan ito ng mga salitang:tulad.sasakyang parang ipu-ipo sa bilis 2. Hal. gawi.Sinasadya ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Hal. Metapora o Pagwawangis . Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) .di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. SIMILI o Pagtutulad . Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak.tiyak na paghahambing hindi na ginagamitan ng pangatnig.talino.aleng parang reyna kung mag-kumpas 2.palasyong bahay 7. 8. Personipikasyon o Pagtatao .babaeng pagong 3.gawi.isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. sing-. Pag-uulit ** Aliterasyon . Hal.ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin.Ginagamit ito upang bigyang-buhay.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. kawangis ng.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. at pangngalang-diwa. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . 7.Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. gawain.. o Epipora .tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao.masayang umihip ang hanging amihan 3.kawangis ng. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. tawag o katangian ng bagay na inihahambing.gawain.Nagpapahayag ito ng paghahabing na nakalapat sa mga pangalan. o Anapora .mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam.". Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay. Pagpapalit-tawag (Metonymy) .6. 11.paris ng.Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. paris ng. =halimbawa= 1.ting-ting n balerina 6.sing-.babaeng parang pagong sa bagal 3. magkasing-.lalakeng tila hari kung mag-utos 4.ang nagtatampong aso. "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" TAYUTAY .Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay.hayu't nagagalit ang araw sa silanga 4.at iba pa.perlas na ngipin 5. =halimbawa= 1. Apostrope o Pagtawag ..batang higante 4. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10. MGA URI NG TAYUTAY 1. Pag-uyam .Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. Talinghaga (Allegory) .magkasing.tawag o katangian ng bagay na inihahambing.pagtaglayin ng mga katangiang pantaong-tilino.pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. at iba pa. METAPORA o pagwawangis . Hal.hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Tanong Retorikal .batong nagkalat sa mga lansangan ay mgasasaktan kung tinatapakan Mga Uri ng Tayutay • • • • • • Simili o Pagtutulad . iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles.Ginagamit i2 upang bigyang-buhay.tingnan mo't malungkot 5.

PAGLALARAWAN 1. (Buto – buong katawan) B. Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin. Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha) Nadurog ang kanyang puso 2. Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa. Pagtanggi o Litotes . na ginagamit ang pang-uri.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t isip”. konsepto kaisipan.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan) 5. pulitika. 4. Halimbawa: Isa kang hanggal! “Flerida’y tapos na ang tuwa”.• • • • • • • • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit . Alusyon . o o Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan.Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. kalagayan o katayuan. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Katapora . 3. patay na o hindi kaharap na para bang nasa harap.Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. pangyayari. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: tulad ng mistulang kamukha ng tila parang tulad ng anaki’y gaya ng kawangis Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. Pagmamalabis o Hayperbole . Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tahasang paraan.pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa delubyo. (ikaw at apoy) 3. Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso.nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan. Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat. Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan. bagay. Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo.gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Panghihimig o Onomatopeya .isang bagay. panitikan. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw . . Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”. Paglilipat-wika . Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin Mahal ka ring lubha dini sa panimdim” 5. Pasukdol . isang kabaligtaran ng ibig sabihin. (Nakatago o hindi lantad) Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag. kaisipan. Ito'y may himig na pagkukunwari. Balintuna . damdamin at iba pang katangian. Pag-uyam . 4. IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY A. (porselana at kutis) 2.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1. bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao.

Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Metaphor o Pagwawangis -Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang importanteng bagay na pinagkatulad 6.” Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng hangin. Alliteration -Pag-uulit ng naunang tunog na katinig. Pun -Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan. Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga. Onomatopoeia -Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay. Hyperbole o Eksaherasyon -Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay. D. Ilang Uri ng Tayutay 1. Irony o Kabalintunaan -Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito. Euphemism -Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar. 4. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote at baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak at pagsusugal. kaya kong kumain ng sampung baka. Ang lolo niya ay natigok. Metonymy -Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang may kaugnayan sa nasabing bagay.” 3. 5. kasing atbp. twit-twit ng ibon. Halimbawa: tik-tak ng orasan. 3. kawangis ng. Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina. PAGSASATUNOG 1. mas mainam na sabihin na. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe. Saan. bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok. Ang lola niya ay sumakabilang buhay. saan. Personipikasyon o Pagsasatao -Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay. . parang. “Inusig ng taga ang dalawang leon. Halimbawa: Imbes na. PAGSASALIN NG KATANGIAN Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m. tahol ng aso 8. 2.ga unang pantig. 7. 9. Simili o Pagtutulad -Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng. ay saan makikita ang bayani ng bayan? Tayutay Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. 10. Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal.Halimbawa: Sa labis na kagutuman.Halimbawa: Banal na demonyo Bantang matanda C. “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak” 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful