Mga uri ng tayutay • • • • • Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

• • • • • • • • •

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile)

Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos.

2.

Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3.

Pagtatao (Personification)

Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. 8. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. . Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. na ginagamit ang pang-uri. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. Halimbawa: Diyos Ama. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. 7. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. 9. 5. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan.4. 10. 6. Halimbawa: Patay tayo diyan. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuripuring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay.

Apostrope o Pagtawag . magkasing-. . Nagtago ang buwan sa likod ng ulap. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. 5. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. Halimbawa: 1. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. O tukso! Layuan mo ako! 2. birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. nang sa layon di malihis. Araw.talino. 4. Ikaw na bulaklak niring dilidili. 3. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. 6. 4. 1. 2.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Simili o Pagtutulad . Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. 4. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. 5.Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian. Halimbawa: 1.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. 2. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Ahas siya sa grupong iyan. Ulan. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. gawi. 2. magkasim-. 2. Liwanagin yaring isip. sim-. 3. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. 3. Oh. at pangngalang-diwa. Personipikasyon o Pagsasatao . Halimbawa: 1. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. 4. at iba pa. pandiwari.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. 5. 3.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Halimbawa: 1. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. ulan kami'y lubayan na. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Hinalikan ako ng malamig na hangin. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian. sing-. paris ng. 5. 3. Metapora o Pagwawangis . Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . 4. gawain. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. tila. kawangis ng. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles.

Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. 3. tawag. 3. 5. Halimbawa: 1. gaya ng. sing-. ay bulong ng kalikasan. 4. alatiit nitong kawayan. Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka. atbp. pasalita man o pasulat. Pagmamalabis o Hayperbole . Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. 3. Ang lagaslas nitong batis. BUmabaha ng dugo sa lansangan. mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga. 7.isang uring tambalan ng pagtutulad. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Pagwawangis (Metapora) . Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan.isang bagay. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke . Pagtatao (Personipikasyon) . 3. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan. na ginagamit ang pang-uri.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.6. Panghihimig o Onomatopeya .tinatawag din itong pagbibigay katauhan at personipikasyon. ga-. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. 2. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. tulad ng. kasing-. o gawain ng isang bagay na inihahambing. Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino. bagay. halumigmig nitong hangin. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. 10. Paglilipat-wika o Transferred Epithet. Pagtutulad (simile) . . Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan. pangyayari. damdamin at iba pang katangian. Hal. Halimbawa: 1. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. kawangis ng. Pahayag ito na ang mga katangian. 2. Halimbawa: 1. ONOMATOPOEIA sa Ingles Halimbawa: 1.isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa.isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng. katangian. 4. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. kalagayan o katayuan. Walang bibig ang umasa kay Romeo. anaki'y. Hal. 4. Hingin mo ang kaniyang kamay.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Pamamalabis (Eksaherasyon) . Ilang Uri ng Tayutay 1.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. kapamagitan at kagandahan ng isang katha. Paghahalintulad (Analohiya) . Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay. Hal. Hal. 9. Hal. konsepto kaisipan.isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigaydiin sa katotohanang pinagmamalabisan. kaisipan. Nakadaragdag ito sa kalinawan. Para ng halamang lumaki sa tubig. para ng. Patay tayo dun. Florante at Laura 2. 2.

gawi.isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan. Apostrope o Pagtawag . kawangis ng. tila.hayu't nagagalit ang araw sa silanga 4. Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao. gawain.at iba pa.Nagpapahayag ito ng paghahabing na nakalapat sa mga pangalan.paraisong lugar 3.hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Hal.talino. Tanong Retorikal .Ginagamit i2 upang bigyang-buhay.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. o Anapora .batang mukhang higante sa laki 5. =halimbawa= 1.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10. at iba pa. sing-. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. MGA URI NG TAYUTAY 1.sasakyang parang ipu-ipo sa bilis 2. 7.Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay.palasyong bahay 7.ipu-ipong sasakyan 2. Diyos ko. magkasim-. ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo).paris ng. "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" TAYUTAY . Panawagan (Apostrophe) .pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. magkasing-. Hal.kawangis ng.perlas na ngipin 5. Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay.ang nagtatampong aso. METAPORA o pagwawangis . 'PERSONIFICATION' sa Ingles.magkasing. SIMILI o Pagtutulad . sim-.ting-ting n balerina 6. Pag-uyam .Di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.babaeng pagong 3. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangngalang-diwa. o Anadiplosis . iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento. paris ng.mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Hal. o Epipora .masayang umihip ang hanging amihan 3.isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak.batong nagkalat sa mga lansangan ay mgasasaktan kung tinatapakan Mga Uri ng Tayutay • • • • • • Simili o Pagtutulad .batang higante 4.aleng parang reyna kung mag-kumpas 2.tik-tak ng orasan ay nag hahabulan 2. at pangngalang-diwa. Hal. =halimbawa= 1.tiyak na paghahambing hindi na ginagamitan ng pangatnig.gawain.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Pagpapalit-tawag (Metonymy) . Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. .Sinasadya ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin.Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. 8.kutis porselana 8.sim-. 9.ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Hal.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan.Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. Metapora o Pagwawangis . 11. =halimbawa= 1.babaeng parang pagong sa bagal 3. Personipikasyon o Pagtatao ..di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. pandiwari.pagtaglayin ng mga katangiang pantaong-tilino. tawag o katangian ng bagay na inihahambing.tingnan mo't malungkot 5. gawi. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) .lalakeng tila hari kung mag-utos 4.Ginagamitan ito ng mga salitang:tulad.Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. PERSONIPIKASYON o pagtatao .". Hal. Talinghaga (Allegory) . Pag-uulit ** Aliterasyon .6.sing-.tawag o katangian ng bagay na inihahambing.

Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”. Paglilipat-wika . damdamin at iba pang katangian.pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha) Nadurog ang kanyang puso 2. Pag-uyam . IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY A. Halimbawa: Isa kang hanggal! “Flerida’y tapos na ang tuwa”. Panghihimig o Onomatopeya . Ito'y may himig na pagkukunwari. pangyayari. Pagmamalabis o Hayperbole .isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. kalagayan o katayuan. Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan. Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa. 4. bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao. patay na o hindi kaharap na para bang nasa harap. Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tahasang paraan. Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan) 5. 4. Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso. na ginagamit ang pang-uri. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1.nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. kaisipan. bagay. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw . (porselana at kutis) 2. Balintuna . Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo. isang kabaligtaran ng ibig sabihin.• • • • • • • • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit . PAGLALARAWAN 1. o o Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan. (ikaw at apoy) 3.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. konsepto kaisipan. Alusyon .Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. (Nakatago o hindi lantad) Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. pulitika. “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin Mahal ka ring lubha dini sa panimdim” 5. Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan.isang bagay. Katapora .Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. . Pagtanggi o Litotes . (Buto – buong katawan) B. panitikan. Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat.gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad. Pasukdol . Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa delubyo. 3. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: tulad ng mistulang kamukha ng tila parang tulad ng anaki’y gaya ng kawangis Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t isip”. Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari.

tahol ng aso 8. 4. Ilang Uri ng Tayutay 1.ga unang pantig. kawangis ng. Personipikasyon o Pagsasatao -Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay. Metaphor o Pagwawangis -Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang importanteng bagay na pinagkatulad 6. “Inusig ng taga ang dalawang leon. Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal. Ang lola niya ay sumakabilang buhay. Saan. Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga. PAGSASATUNOG 1. kaya kong kumain ng sampung baka. Simili o Pagtutulad -Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng. 2. 10. Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina. Metonymy -Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang may kaugnayan sa nasabing bagay. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok. PAGSASALIN NG KATANGIAN Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe. Euphemism -Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar. D. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote at baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak at pagsusugal. Halimbawa: tik-tak ng orasan. bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo. 7.” 3. mas mainam na sabihin na. saan. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda.” Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng hangin. Alliteration -Pag-uulit ng naunang tunog na katinig.Halimbawa: Sa labis na kagutuman. Ang lolo niya ay natigok. kasing atbp. “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak” 2. 5. Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Hyperbole o Eksaherasyon -Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay. 9. Pun -Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan. Onomatopoeia -Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m. Halimbawa: Imbes na. parang.Halimbawa: Banal na demonyo Bantang matanda C. Irony o Kabalintunaan -Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito. . ay saan makikita ang bayani ng bayan? Tayutay Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. twit-twit ng ibon. 3.