MGA MODELO NG KOMUNIKASYON

Filipino101

Mas epektibo ang paghahatid ng mensahe kapag mahusay ang iskil sa komunikasyon ng parehong tagapagsalita at tagatanggap .MODELO NI DAVID BERLO Ipinakita nya ang mga mahahalagang elemento: S ender M essage C hannel R eciever .Ang tagapagsalita ay may malaking gampanin sa kaganapan ng komunikasyon .

MODELO NI DAVID BERLO ´ Ang beheybyor ng tagapagsalita ay naaapektuhan ng kanyang: « « « « Atityud para sa awdyens (matapang ba?) Tritment/kabuuan ng mensahe Ang pagpili ng tsanel kung paano ipaparating ang mensahe Ang kaalaman sa sabjek/paksa ng usapan .

.MODELO NI CLAUDE SHANNON AT WARREN WEAVER ´ Sila ang tumuklas ng paraan kung paanong masmapapadali ang komunikasyon sa pamamagitan ng kanilang ´Mathematical Theory of Communicationµ.

MODELO NI CLAUDE SHANNON AT WARREN WEAVER .

MODELO NI CLAUDE SHANNON AT WARREN WEAVER Ingay ay may malaking epekto sa komunikasyon ´ ´ ´ Distraksyon Pagkakaiba sa paggamit ng kowd/koda Empasis sa di mahalagang parte ng mensahe .

.MODELO NI WILBUR LANG SCHRAMM ´ Siya ang tinaguriang ´Father of Communication Studyµ na nagbibigay ng empasis sa proseso ng encoding at decoding.

MODELO NI WILBUR LANG SCHRAMM .

MODELO NI WILBUR LANG SCHRAMM .

.MODELO NI WILBUR LANG SCHRAMM ´ Kapag masmaraming magkaparehas na karanasan ang pinag uusapan ng magkausap. masmagiging epektib ang komunikasyon.

MODELO NG KOMUNIKASYON NI ARISTOTLE Ang mga elemento ng komunikasyon na binanggit ni Aristotle sa kanyang aklat sa Retorika ay higit na angkop sa komunikasyon pasalita. Ang mga elemento nito ay: Mananalita ´ Mensahe ´ Tagapakinig ´ .

MODELO NI RUESCH AT BATESON Ayon sa kanila. may apat na antas ´ Intrapersonal na Komunikasyon ´ Interpersonal na Komunikasyon ´ Multikultural na Komunikasyon ´ Pangmadlang Komunikasyon .