Banghay Aralin sa Filipino III

I. Mga Layunin Sa pagtatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang:

a. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kabanata b. Naiisa-isa ang mga pahayag na ibinigay ni Pilosopo Tasyo kay Ibarra c. Nakapagbibigayng sariling opinyon o pananaw sa panukala ni Ibarra

II. Paksang Aralin: Kabanata 25: “ Sa bahay ng Pilosopo” Sanggunian: Batayang aklat sa Noli Me Tangere III. Proseso ng pagkatuto: a. Pagganyak Kapag mayroon kayong problema, kanino kayo madalas humingi ng payo? Paano mo pinipili ang taong hihingan mo ng payo?

b. Pagpapayaman ng talasalitaan 1. Bisperas 2. Disperas 3. Paraluman 4. Panukala 5. Jeroglifico c. Pagtalakay sa Aralin 1. Bakit humingi ng payo si Ibarra kay Pilosopo Tasyo? 2. Bakit si Pilosopo Tasyo ang napili ni Ibarra upang hingan ng payo?

3. Paano sinuri o inanalisa ni Ibarra ang mga payo ni Tasyo? Agad ba nya itong sinang-ayunan? 5. Ano ang mga ipinayo ni Pilosopo Tasyo kay Ibarra? 4. Aktibidad: Debate Sino nga ba ang dapat isaalang-alang o gawing sandigan sa pagpapatupad ng isang panukala? Ang Simbahan o Pamahalaan? IV.Anung partikular na isyu sa kasalukuyan sumasalamin ang sitwasyon ni Ibarra? E . Anu-anong mga pananaw ang na-ungkat tungkol sa pamahalaan at simbahan? d. Takdang Aralin 1. Paglalagom . Basahin at unawain ang Kab 26 “Ang Bisperas ng Pista” 2. Maghanda para sa isang maikling pagsusulit tungkol sa nakaraang aralin .

Inihanda ni: Emarose G. 2011 . Nalumen April 28.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.